ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.328.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 328

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
28. november 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1104/2012/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets beslutning 2008/971/EF for at medtage forstligt formeringsmateriale af kategorien kvalificeret og ajourføre navnet på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1105/2012/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen ( 1 )

4

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse ( 1 )

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1107/2012 af 27. november 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/730/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. november 2012 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe med hensyn til forhandlingerne om et nyt kommissorium for perioden efter 2014

18

 

 

2012/731/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 21. november 2012 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/003 DK/Vestas fra Danmark)

19

 

 

2012/732/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 21. november 2012 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/002 DE/manroland fra Tyskland)

20

 

 

2012/733/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures (meddelt under nummer C(2012) 8548)  ( 1 )

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1104/2012/EU

af 21. november 2012

om ændring af Rådets beslutning 2008/971/EF for at medtage forstligt formeringsmateriale af kategorien »kvalificeret« og ajourføre navnet på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets beslutning 2008/971/EF af 16. december 2008 om ligestilling af forstligt formeringsmateriale produceret i tredjelande (3) fastsættes de betingelser, der gælder for import til Unionen af forstligt formeringsmateriale af kategorierne »lokalitetsbestemt« og »udvalgt« produceret i de tredjelande, der er opført i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

I henhold til de nationale regler om certificering af forstligt formeringsmateriale i Canada, Kroatien, Norge, Serbien, Schweiz, Tyrkiet og USA skal der foretages en officiel markinspektion under indsamlingen og forarbejdningen af frø samt produktionen af plantemateriale bestemt til udplantning.

(3)

Ifølge disse regler bør systemerne for godkendelse og registrering af grundmateriale og den efterfølgende produktion af formeringsmateriale af dette grundmateriale være i overensstemmelse med OECD's ordning for certificering af forstligt formeringsmateriale i international handel (OECD-ordningen vedrørende skovfrø og -planter). Reglerne stiller desuden krav om, at frø og plantemateriale bestemt til udplantning af kategorierne »lokalitetsbestemt«, »udvalgt« og »kvalificeret« skal certificeres officielt, og at frøpakningerne skal lukkes officielt i overensstemmelse med OECD-ordningen vedrørende skovfrø og -planter.

(4)

En gennemgang af disse regler hvad angår kategorien »kvalificeret« har vist, at betingelserne for godkendelse af grundmateriale opfylder kravene i Rådets direktiv 1999/105/EF af 22. december 1999 om markedsføring af forstligt formeringsmateriale (4). Dertil kommer, at de pågældende tredjelandes regler, med undtagelse af betingelserne vedrørende frøkvalitet, artsrenhed og kvaliteten af plantemateriale bestemt til udplantning, frembyder samme sikkerhed med hensyn til betingelserne for frø og plantemateriale bestemt til udplantning af den nye kategori »kvalificeret« som reglerne i direktiv 1999/105/EF. Det følger heraf, at reglerne for certificering af forstligt materiale af kategorien »kvalificeret« i Canada, Kroatien, Norge, Serbien, Schweiz, Tyrkiet og USA bør betragtes som ligestillet med reglerne i direktiv 1999/105/EF, forudsat at betingelserne i bilag II til beslutning 2008/971/EF vedrørende frø og plantemateriale bestemt til udplantning er opfyldt.

(5)

Hvad angår materiale af kategorien »kvalificeret« bør betingelserne omfatte fremlæggelse af oplysninger om, hvorvidt produkterne er genetisk modificerede eller ej. Sådanne oplysninger burde lette anvendelsen af de krav, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (5) eller, hvis relevant, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer (7).

(6)

Desuden har nogle myndigheder, som er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen, og som er opført i bilag I til beslutning 2008/971/EF, ændret navn.

(7)

Beslutning 2008/971/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2008/971/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»Ved denne beslutning fastsættes de betingelser, som skal være opfyldt, når forstligt formeringsmateriale af kategorierne »lokalitetsbestemt«, »udvalgt« og »kvalificeret« produceret i et tredjeland, der er opført i bilag I, importeres til Unionen.«

2)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Frø og plantemateriale bestemt til udplantning af kategorierne »lokalitetsbestemt«, »udvalgt« og »kvalificeret« af arter opført i bilag I til direktiv 1999/105/EF, som er produceret i tredjelande opført i bilag I til denne beslutning og officielt certificeret af de i samme bilag angivne tredjelandsmyndigheder, betragtes som ligestillet med frø og plantemateriale bestemt til udplantning, der er i overensstemmelse med direktiv 1999/105/EF, forudsat at produktet opfylder betingelserne i bilag II til denne beslutning.«

3)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»Når frø og plantemateriale bestemt til udplantning føres ind i Unionen, informerer den leverandør, der importerer produktet, på forhånd det offentlige organ i den pågældende medlemsstat om importen. Det offentlige organ udsteder et stamcertifikat baseret på det officielle OECD-herkomstcertifikat, inden produktet bringes i omsætning.«

4)

Bilag I og II ændres som anført i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. november 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 351 af 15.11.2012, s. 91.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.10.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.11.2012.

(3)  EUT L 345 af 23.12.2008, s. 83.

(4)  EFT L 11 af 15.1.2000, s. 17.

(5)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(6)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(7)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2008/971/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I affattes således:

»BILAG I

Lande og myndigheder

Land (1)

Myndighed med ansvar for godkendelse og kontrol af produktion

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service-Atlantic/Service canadien des forêts-Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute — CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW — Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

DELSTATSMYNDIGHEDER, DER KAN UDSTEDE OFFICIELLE CERTIFIKATER

(med tilladelse til at udstede OECD-certifikater på basis af en samarbejdsaftale med det amerikanske landbrugsministeriums skovstyrelse (USDA Forest Service))

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2)

I bilag II indsættes følgende del:

»C.   Yderligere betingelser for frø og plantemateriale bestemt til udplantning af kategorien »kvalificeret« produceret i tredjelande

Hvad angår frø eller plantemateriale bestemt til udplantning af kategorien »kvalificeret« skal det fremgå af OECD-mærkesedlen og leverandørens mærkeseddel eller dokument, om der er anvendt genetisk modifikation ved produktionen af grundmaterialet.«.


(1)  CA — Canada, CH — Schweiz, HR — Kroatien, NO — Norge, RS — Serbien, TR — Tyrkiet, US — USA.«


28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/4


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1105/2012/EU

af 21. november 2012

om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af udsæd i tredjelande og om ligestilling af frø produceret i tredjelande (3) fastsætter for en begrænset periode, at markinspektioner i tredjelande af afgrøder til formering af udsæd af visse arter ligestilles med markinspektioner, der udføres i overensstemmelse med EU-retsakter, og at frø af visse arter produceret i tredjelande ligestilles med frø produceret i overensstemmelse med EU-retsakter.

(2)

Det viser sig, at markinspektioner gennemført i tredjelande fortsat frembyder samme garantier som markinspektioner gennemført af medlemsstater. Disse bør derfor fortsat betragtes som ligestillede.

(3)

Da beslutning 2003/17/EF udløber den 31. december 2012, bør den periode, som ligestillingen anerkendes for i henhold til nævnte beslutning, forlænges. Det anses for rimeligt at forlænge perioden med ti år.

(4)

Henvisningen til Jugoslavien i beslutning 2003/17/EF bør udgå. Som medlem af OECD-ordningen for sortscertificering af frø i international handel og som medlem af Det Internationale Frøkontrolforbund hvad angår prøvetagning og testning af frø bør Serbien opføres på listen over tredjelande i bilag I til beslutning 2003/17/EF. Endvidere har nogle myndigheder, som er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen, og som er opført i bilag I til beslutning 2003/17/EF, ændret navn.

(5)

Bestemmelserne i beslutning 2003/17/EF, der henviser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4), bør udgå, da det i forbindelse med nærværende afgørelse ikke vil være i overensstemmelse med ordningen for delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser i henholdsvis artikel 290 og 291 i traktaten at anvende bestemmelserne.

(6)

Beslutning 2003/17/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2003/17/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 udgår.

2)

Artikel 5 udgår.

3)

I artikel 6 ændres datoen »31. december 2012« til »31. december 2022«.

4)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. november 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 351 af 15.11.2012, s. 92.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 25.10.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 13.11.2012.

(3)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 10.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG

»BILAG I

LANDE, MYNDIGHEDER OG ARTER

Land (1)

Myndighed

Arter omhandlet i følgende direktiver

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. BOX 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants,

B.P. 1308 RABAT

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 »The Terrace«

P.O. BOX 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD

Landbrugsministeriet har bemyndiget de følgende institutioner til at udstede OECD-certifikater:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute »ZEMUN POLJE«

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.BOX: 30,

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

US

USDA — Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054

2002/54/EF

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO — CANELONES

66/401/EØF

66/402/EØF

2002/57/EF

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA

66/401/EØF

66/402/EØF — kun for Zea mays og Sorghum spp.

2002/57/EF


(1)  AR — Argentina, AU — Australien, CA — Canada, CL — Chile, HR — Kroatien, IL — Israel, MA — Marokko, NZ — New Zealand, RS — Serbien, TR — Tyrkiet, US — USA, UY — Uruguay, ZA — Sydafrika.«


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1106/2012

af 27. november 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 af 13. december 2006 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (2) fastlægges den version af fortegnelsen, der gælder pr. 1. januar 2007.

(2)

Sydsudan er blevet en selvstændig stat.

(3)

De Nederlandske Antiller er blevet opløst.

(4)

Saint-Barthélemy tilhører ikke længere Den Europæiske Unions toldområde.

(5)

Det er nødvendigt at indføre en kode for transaktioner med anlæg på åbent hav (boreplatforme, vindmølleparker, oversøiske kabler).

(6)

Bogstavkoden for lande og områder bør baseres på den gældende ISO-alfa-2-standard, i det omfang den opfylder kravene i EU-lovgivningen og Unionens statistikbehov.

(7)

Der bør derfor fastlægges en ny version af fortegnelsen for at tage hensyn til disse nye forhold og til ændringer, som vedrører nogle af koderne.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Statistikker over Udveksling af Goder med Tredjelande —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den pr. 1. januar 2013 gældende version af den statistiske lande- og områdefortegnelse for Unionens handel med tredjelande og for samhandelen mellem dens medlemsstater findes i bilaget.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1833/2006 ophæves med virkning fra den 1. januar 2013.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 23.

(2)  EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19.


BILAG

STATISTISK LANDE- OG OMRÅDEFORTEGNELSE FOR UNIONENS HANDEL MED TREDJELANDE OG FOR SAMHANDELEN MELLEM DENS MEDLEMSSTATER

(Gældende fra den 1. januar 2013)

Kode

Tekst

Beskrivelse

AD

Andorra

 

AE

De Forenede Arabiske Emirater

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah og Umm al Qaiwain

AF

Afghanistan

 

AG

Antigua og Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albanien

 

AM

Armenien

 

AO

Angola

Herunder Cabinda

AQ

Antarktis

Områder syd for 60° sydlig bredde, undtagen de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean (TF), Bouvetøen (BV), South Georgia og De Sydlige Sandwichøer (GS)

AR

Argentina

 

AS

Amerikansk Samoa

 

AT

Østrig

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

AZ

Aserbajdsjan

 

BA

Bosnien-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgien

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgarien

 

BH

Bahrain

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BL

Saint-Barthélemy

 

BM

Bermuda

 

BN

Negara Brunei Darussalam

Benævnes ofte: Brunei

BO

Den Flernationale Stat Bolivia

Benævnes ofte: Bolivia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius og Saba

 

BR

Brasilien

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhutan

 

BV

Bouvetøen

 

BW

Botswana

 

BY

Hviderusland

Tidligere: Belarus

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CC

Cocosøerne (eller Keelingøerne)

 

CD

Den Demokratiske Republik Congo

Tidligere: Zaire

CF

Den Centralafrikanske Republik

 

CG

Congo

 

CH

Schweiz

Herunder det tyske område Büsingen og den italienske kommune Campione d'Italia

CI

Elfenbenskysten

 

CK

Cookøerne

 

CL

Chile

 

CM

Cameroun

 

CN

Kina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Kap Verde

 

CW

Curaçao

 

CX

Juleøen

 

CY

Cypern

 

CZ

Tjekkiet

 

DE

Tyskland

Herunder Helgoland, undtagen området Büsingen

DJ

Djibouti

 

DK

Danmark

 

DM

Dominica

 

DO

Den Dominikanske Republik

 

DZ

Algeriet

 

EC

Ecuador

Herunder Galapagosøerne

EE

Estland

 

EG

Egypten

 

EH

Vestsahara

 

ER

Eritrea

 

ES

Spanien

Herunder Balearerne og De Kanariske Øer, undtagen Ceuta (XC) og Melilla (XL)

ET

Etiopien

 

FI

Finland

Herunder Ålandsøerne

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsøerne

 

FM

Mikronesiens Forenede Stater

Chuuk, Kosrae, Pohnpei og Yap

FO

Færøerne

 

FR

Frankrig

Herunder Monaco og de franske oversøiske departementer (Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion) og den franske nordlige del af Saint-Martin

GA

Gabon

 

GB

Det Forenede Kongerige

Storbritannien, Nordirland, De Britiske Kanaløer samt øen Man

GD

Grenada

Herunder De Sydlige Grenadiner

GE

Georgien

 

GH

Ghana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grønland

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Ækvatorialguinea

 

GR

Grækenland

 

GS

South Georgia og De Sydlige Sandwichøer

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hongkong

Det Særlige Administrative Område Hongkong i Folkerepublikken Kina

HM

Heardøen og McDonaldøerne

 

HN

Honduras

Herunder Swanøerne

HR

Kroatien

 

HT

Haiti

 

HU

Ungarn

 

ID

Indonesien

 

IE

Irland

 

IL

Israel

 

IN

Indien

 

IO

Britiske områder i Det Indiske Ocean

Chagosøerne

IQ

Irak

 

IR

Den Islamiske Republik Iran

 

IS

Island

 

IT

Italien

Herunder Livigno, undtagen den italienske kommune Campione d'Italia

JM

Jamaica

 

JO

Jordan

 

JP

Japan

 

KE

Kenya

 

KG

Den Kirgisiske Republik

 

KH

Cambodja

 

KI

Kiribati

 

KM

Comorerne

Anjouan, Grande Comore og Mohéli

KN

St. Kitts og Nevis

 

KP

Den Demokratiske Folkerepublik Korea

Benævnes ofte: Nordkorea

KR

Republikken Korea

Benævnes ofte: Sydkorea

KW

Kuwait

 

KY

Caymanøerne

 

KZ

Kasakhstan

 

LA

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

Benævnes ofte: Laos

LB

Libanon

 

LC

St. Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Litauen

 

LU

Luxembourg

 

LV

Letland

 

LY

Libyen

 

MA

Marokko

 

MD

Republikken Moldova

 

ME

Montenegro

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshalløerne

 

MK  (1)

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Benævnes ofte: Burma

MN

Mongoliet

 

MO

Macao

Det Særlige Administrative Område Macao i Folkerepublikken Kina

MP

Nordmarianerne

 

MR

Mauretanien

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Herunder Comino og Gozo

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues, Agalega og Cargados Carajos Shoals (St. Brandonøerne)

MV

Maldiverne

 

MW

Malawi

 

MX

Mexico

 

MY

Malaysia

Den Malaysiske Halvø og Østmalaysia (Labuan, Sabah og Sarawak)

MZ

Mozambique

 

NA

Namibia

 

NC

Ny Kaledonien

Herunder Loyaltyøerne (Lifou, Maré og Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolk Island

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

Herunder Maizøerne

NL

Nederlandene

 

NO

Norge

Herunder Svalbard og Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

New Zealand

Undtagen Rossområdet (Antarktis)

OM

Oman

 

PA

Panama

Herunder den tidligere kanalzone

PE

Peru

 

PF

Fransk Polynesien

Marquesasøerne, Selskabsøerne (herunder Tahiti), Tuamotuøerne, Gambierøerne og Australøerne

PG

Papua Ny Guinea

Den østlige del af Ny Guinea; Bismarck-arkipelet (herunder Ny-Britannien, Ny-Irland, Lavongai (Ny-Hanover) og Admiralitetsøerne); de nordlige Salomonøer (Bougainville og Buka); Trobriandøerne, Woodlark; Entrecasteauxøerne og Louisiadeøgruppen

PH

Filippinerne

 

PK

Pakistan

 

PL

Polen

 

PM

St. Pierre og Miquelon

 

PN

Pitcairn

Herunder Ducie, Henderson og Oeno

PS

Det besatte palæstinensiske område

Vestbredden (herunder Østjerusalem) og Gazastriben

PT

Portugal

Herunder Azorerne og Madeira

PW

Palau

 

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Rumænien

 

RU

Den Russiske Føderation

Benævnes ofte: Rusland

RW

Rwanda

 

SA

Saudi-Arabien

 

SB

Salomonøerne

 

SC

Seychellerne

Mahé, Praslin, La Digue, Frégate og Silhouette; Amiranteøerne (herunder Desroches, Alphonse, Platte og Coëtivy); Farquharøerne (herunder Providence); Aldabraøerne og Cosmoledoøerne

SD

Sudan

 

SE

Sverige

 

SG

Singapore

 

SH

Saint Helena, Ascension og Tristan da Cunha

 

SI

Slovenien

 

SK

Slovakiet

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Surinam

 

SS

Sydsudan

 

ST

São Tomé og Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten (den hollandske del)

Øen Saint-Martin er opdelt i den franske nordlige del og den hollandske sydlige del

SY

Den Syriske Arabiske Republik

Benævnes ofte: Syrien

SZ

Swaziland

 

TC

Turks- og Caicosøerne

 

TD

Tchad

 

TF

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean

Omfatter Kerguelenøerne, Amsterdamøen, St. Pauløen, Crozeterne og spredte franske øer i Det Indiske Ocean bestående af Bassas da India, Europa Island, Gloriosoøerne, Juan de Nova-øen og Tromlinøen

TG

Togo

 

TH

Thailand

 

TJ

Tadsjikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisien

 

TO

Tonga

 

TR

Tyrkiet

 

TT

Trinidad og Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Det Særskilte Toldområde Kinmen, Matsu, Penghu og Taiwan

TZ

Den Forenede Republik Tanzania

Pemba, Zanzibar og Tanganyika

UA

Ukraine

 

UG

Uganda

 

UM

USA's mindre øbesiddelser

Omfatter Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Navassa, Palmyra og Wake

US

USA

Herunder Puerto Rico

UY

Uruguay

 

UZ

Usbekistan

 

VA

Den Hellige Stol (Vatikanstaten)

 

VC

Saint Vincent og Grenadinerne

 

VE

Den Bolivariske Republik Venezuela

Benævnes ofte: Venezuela

VG

De Britiske Jomfruøer

 

VI

De Amerikanske Jomfruøer

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis- og Futunaøerne

Herunder Alofiøen

WS

Samoa

Tidligere Vestsamoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999

XL

Melilla

Herunder Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas og Chafarinasøerne

XS

Serbien

 

YE

Yemen

Tidligere Nordyemen og Sydyemen

YT

Mayotte

Grande-Terre and Pamandzi

ZA

Sydafrika

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 

ANDET

EU

Den Europæiske Union

Kode, som i handelen med tredjelande er forbeholdt angivelsen af varernes oprindelse i overensstemmelse med de relevante EU-bestemmelser. Koden skal ikke anvendes til statistiske formål.

QP

Åbent hav

Havområde uden for territorialfarvande

QQ

Proviantering og bunkring

Valgfrit

eller

 

 

QR

Proviantering og bunkring i handelen mellem EU's medlemsstater

Valgfrit

QS

Proviantering og bunkring i handelen med tredjelande

Valgfrit

QU

Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret

Valgfrit

eller

 

 

QV

Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret i handelen mellem EU's medlemsstater

Valgfrit

QW

Lande og territorier, som ikke er nærmere præciseret i handelen med tredjelande

Valgfrit

QX

Lande og territorier, som af handelsmæssige eller militære grunde ikke er nærmere præciseret

Valgfrit

eller

 

 

QY

Lande og territorier, som af handelsmæssige eller militære grunde ikke er nærmere præciseret i handelen mellem EU's medlemsstater

Valgfrit

QZ

Lande og territorier, som af handelsmæssige eller militære grunde ikke er nærmere præciseret i handelen med tredjelande

Valgfrit


(1)  Denne foreløbige kode foregriber ikke landets endelige benævnelse, som vil blive fastlagt efter afslutningen af de forhandlinger, der for tiden føres herom inden for rammerne af FN.


28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1107/2012

af 27. november 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

44,1

MA

50,0

MK

37,4

TN

73,5

TR

64,0

ZZ

53,8

0707 00 05

AL

64,5

MA

141,4

MK

58,4

TR

89,6

ZZ

88,5

0709 93 10

MA

88,6

TR

100,6

ZZ

94,6

0805 20 10

MA

76,3

ZZ

76,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

65,5

HR

35,6

TR

81,7

ZZ

60,9

0805 50 10

AR

68,7

TR

85,8

ZA

49,1

ZZ

67,9

0808 10 80

MK

38,5

NZ

138,3

US

125,4

ZA

113,0

ZZ

103,8

0808 30 90

CN

59,5

TR

116,3

US

136,8

ZZ

104,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/18


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. november 2012

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe med hensyn til forhandlingerne om et nyt kommissorium for perioden efter 2014

(2012/730/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2002/312/EF (1) blev overenskomsten om fastlæggelse af kommissoriet for Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe af 2001 (»overenskomsten«) godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

(2)

Det nuværende kommissorium udløber den 30. april 2014, og det vil ved den 15. samling af Den Internationale Juteundersøgelsesgruppes rådsmøde i december 2012 blive drøftet, om kommissoriet skal forlænges.

(3)

Det er ikke i Unionens interesse at forlænge overenskomsten.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE —

Artikel 1

Den holdning, som på vegne af Den Europæiske Union, der repræsenteres af Kommissionen, skal indtages i Den Internationale Juteundersøgelsesgruppe er, at stemme imod, at der indledes forhandlinger om fornyelse af kommissoriet for perioden efter 2014.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EFT L 112 af 27.4.2002, s. 34.


28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/19


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 21. november 2012

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/003 DK/Vestas fra Danmark)

(2012/731/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 000 000 EUR.

(3)

Danmark indgav den 14. maj 2012 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser i Vestaskoncernen og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 10. juli 2012. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 7 488 000 EUR.

(4)

Der bør derfor som følge af Danmarks ansøgning ydes økonomisk støtte fra EGF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 7 488 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. november 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/20


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af 21. november 2012

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/002 DE/manroland fra Tyskland)

(2012/732/EU)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)

Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 000 000 EUR.

(3)

Tyskland indgav den 4. maj 2012 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser hos manroland AG og to af virksomhedens datterselskaber og en leverandør og supplerede den med yderligere oplysninger i tiden frem til den 10. juli 2012. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 5 352 944 EUR.

(4)

Der bør derfor som følge af Tysklands ansøgning ydes støtte fra EGF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 5 352 944 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. november 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


28.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/21


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. november 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures

(meddelt under nummer C(2012) 8548)

(EØS-relevant tekst)

(2012/733/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (1), særlig artikel 38, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er sket store fremskridt siden lanceringen af Eures-nettet ved Kommissionens beslutning 93/569/EØF af 22. oktober 1993 om gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet, navnlig for så vidt angår Eures-nettet (European Employment Services) (2), med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 (3). Nettet blev reformeret og genetableret ved Kommissionens beslutning 2003/8/EF (4) for at konsolidere og styrke det.

(2)

På mødet i Det Europæiske Råd 17. juni 2010 godkendte man Europa 2020-strategien vedrørende intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at man tilskyndede til fuld mobilisering af de relevante EU-instrumenter og -politikker med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de fælles målsætninger og opfordrede medlemsstaterne til at intensivere den fælles indsats.

(3)

På mødet i Det Europæiske Råd den 28. og 29. juni 2012 traf man beslutning om en »vækst- og beskæftigelsespagt« og på grundlag af Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »et opsving med høj beskæftigelse« af 18. april 2012 henstillede man, at Eures-portalen bør udvikles til et egentligt europæisk jobformidlings- og rekrutteringsværktøj.

(4)

Eures bør forbedre arbejdsmarkedernes funktionsevne og i højere grad sikre, at de økonomiske behov opfyldes, ved at bane vej for tværnational og grænseoverskridende geografisk arbejdstagermobilitet under rimelige forhold, hvor de gældende arbejdsstandarder overholdes. Eures bør skabe større gennemsigtighed på arbejdsmarkederne, sikre udveksling og formidling af ledige job og ansøgninger om beskæftigelse (dvs. »formidling« og »udligning« som omhandlet i forordningen) og støtte aktiviteter inden for områderne ansættelse, rådgivning og vejledning på nationalt og tværnationalt plan og derved medvirke til at nå målene i strategien Europa 2020.

(5)

På baggrund af de erfaringer, man har gjort siden den første lancering i 1993 og reformen i 2003, og under hensyntagen til behovet for en yderligere styrkelse og udvidelse af nettet, for at det fuldt ud kan fremme målene i Europa 2020-strategien, er det nødvendigt, at den aktuelle sammensætning af nettet, opdelingen af ansvarsområder og beslutningsprocedurerne samt kataloget over ydede tjenester omlægges nu.

(6)

Med henblik herpå bør Eures lægge større vægt på styring gennem mål og resultater i form af udligning, formidling og ansættelse. I den forbindelse kan der ved formidling forstås udbud af tjenester i form af en formidler mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, hvor målet er, at der sker en ansættelse, og hvor der ved ansættelse forstås besættelse af et ledigt job.

(7)

Ophævelsen af monopoler har sammen med andre tendenser medført, at der på arbejdsmarkedet er kommet en lang række forskellige udbydere af arbejdsformidling. For at udnytte hele sit potentiale er det nødvendigt, at Eures giver disse operatører mulighed for at deltage med en forpligtelse til fuldt ud at overholde gældende arbejdsstandarder og lovkrav og andre Eures-kvalitetsstandarder.

(8)

Det er nødvendigt, at Eures-tjenesterne defineres klart for at sikre, at de forpligtelser, der er pålagt medlemsstaterne ved forordningen, nemlig at gennemføre en formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse samt udveksling og forelæggelse af informationer om arbejdsmarkedet, gennemføres effektivt og omkostningseffektivt. Det indebærer, at forskellige aktører inddrages, herunder arbejdsmarkedets parter, hvis det er passende.

(9)

I »vækst- og beskæftigelsespagten« anmodede Det Europæiske Råd om en undersøgelse af muligheden for at udvide Eures til også at dække lærlingeuddannelser og praktikophold. For at sikre synergi og give Eures mulighed for fuldt ud at støtte målene i Europa 2020-strategien, især en stigning i beskæftigelsesfrekvensen til 75 % inden 2020, samtidig med at forordningens dækningsområde respekteres, bør der gives Eures mulighed for at dække lærlingeuddannelser og praktikophold, for så vidt som de pågældende betragtes som arbejdstagere som omhandlet i forordningen og er over 18 år, såfremt det anses for gennemførligt ud fra gældende standarder at inddrage sådanne oplysninger.

(10)

For at kunne yde disse tjenester så effektivt som muligt bør Eures integreres i og indgå i deltagende organisationers generelle udbud af tjenester, som kan modtage støtte fra Den Europæiske Socialfond til nationale og tværnationale aktiviteter.

(11)

For effektivt at kunne bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer bedre ved at udvikle sig til et europæisk arbejdsmarked, bør Eures også spille en mere fremtrædende rolle ved at besætte ledige stillinger i flaskehalsjob og hjælpe særlige grupper af arbejdstagere og arbejdsgivere ved at udvide Eures' arbejde til at støtte målrettede mobilitetsaktiviteter på EU-niveau, især for at tilskynde til udveksling af unge arbejdstagere.

(12)

Der bør fuldt ud tages hensyn til de muligheder, som de nye redskaber for informations- og kommunikationsteknologi frembyder for en yderligere styrkelse og rationalisering af de tilbudte tjenester.

(13)

Behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne afgørelse bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

(14)

For at skabe klarhed er det tilrådeligt endnu engang at reetablere Eures-nettet ved mere præcist at definere nettets sammensætning, struktur og funktioner.

(15)

Foranstaltninger i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Rådgivende Udvalg for Arbejdstagernes Frie Bevægelighed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Eures-nettet

For at opfylde de forpligtelser, der er fastlagt i kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011, opretter og driver Kommissionen sammen med medlemsstaterne et europæisk arbejdsformidlingsnet, Eures.

Artikel 2

Mål

Til gavn for arbejdssøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere fremmer Eures i samarbejde med andre europæiske tjenester eller net, når det er hensigtsmæssigt:

a)

udvikling af europæiske arbejdsmarkeder, som er åbne og tilgængelige for alle, og hvor gældende arbejdsstandarder og lovkrav respekteres

b)

udligning og formidling på tværnationalt, tværregionalt og grænseoverskridende niveau gennem udveksling af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og gennem deltagelse i målrettede mobilitetsaktiviteter på EU-niveau

c)

åbenhed og udveksling af oplysninger om de europæiske arbejdsmarkeder, herunder om leve- og arbejdsvilkår og uddannelsesmuligheder

d)

udarbejdelse af foranstaltninger, der tilskynder til og letter unge arbejdstageres mobilitet

e)

udveksling af informationer om praktikophold og lærlingeuddannelser, jf. forordning (EU) nr. 492/2011, og, hvis det er hensigtsmæssigt, formidling af praktikanter og lærlinge

f)

udvikling af metoder og indikatorer til dette formål.

Artikel 3

Sammensætning

Eures omfatter følgende kategorier:

a)

Det Europæiske Koordineringsbureau for udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse, jf. artikel 18, 19 og 20 i forordning (EU) nr. 492/2011

b)

Eures-medlemmerne, som er de særlige kontorer nedsat af medlemsstaterne i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 492/2011, (»nationale koordineringsbureauer«) som fastlagt i artikel 5

c)

Eures-partnerne i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) nr. 492/2011. Eures-partnerne udpeges af de respektive Eures-medlemmerne og kan omfatte offentlige eller private tjenesteydere, som er aktive inden for det relevante område i forbindelse med formidling og ansættelser, samt fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. For at kunne komme i betragtning skal en Eures-partner forpligte sig til at påtage sig den rolle og det ansvar, som er fastlagt i artikel 7

d)

de associerede Eures-partnere, som jf. artikel 6 yder begrænsede tjenester under en Eures-partners eller det Europæiske Koordineringsbureaus overvågning og ansvar.

Artikel 4

Det Europæiske Koordineringsbureaus rolle og ansvarsområder

1.   Kommissionen er ansvarlig for styringen af Det Europæiske Koordineringsbureau.

2.   Det Europæiske Koordineringsbureau tilser, at bestemmelserne i kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011 overholdes, og bistår Eures-nettet i udøvelsen af dets aktiviteter.

3.   Eures-koordineringsbureauets opgaver omfatter:

a)

formulering af en sammenhængende helhedsstrategi og af horisontal støtte til Eures-nettet og dets brugere, såsom:

1)

drift og udvikling af en europæisk jobmobilitetswebportal (»Eures-portalen«) og tilhørende it-tjenester, herunder systemer og procedurer til udveksling af ledige job, jobansøgninger i form af ansøgningsskrivelser, cv'er, kvalifikationspas og lign. samt andre oplysninger i samarbejde med andre relevante europæiske tjenester eller net

2)

informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende Eures

3)

uddannelse af personale, som er engageret i Eures

4)

fremme af netsamarbejde, udveksling af eksempler på bedste praksis og gensidig læring mellem Eures-medlemmer og -partnere

5)

Eures-deltagelse i målrettede mobilitetsaktiviteter på EU-niveau

b)

analyse af den geografiske og erhvervsmæssige mobilitet med henblik på en udligning mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet og udvikling af en generel tilgang til mobilitet i overensstemmelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi

c)

generel overvågning og evaluering af Eures-aktiviteter, definering af resultater, formidling og andre resultatindikatorer samt foranstaltninger til kontrol af, at dette udføres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 492/2011 og med nærværende afgørelse.

4.   Det Europæiske Koordineringsbureau vedtager sine arbejdsprogrammer og målene for Eures-nettet i samarbejde med Eures-koordineringsgruppen og efter høring af Eures' styrelsesråd.

Artikel 5

De nationale koordineringskontorers rolle og ansvarsområder

1.   Hver medlemsstat opretter et særligt kontor som fastlagt i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 492/2011, som har til opgave at organisere Eures-nettets arbejde i den pågældende medlemsstat.

2.   Det nationale koordineringskontor sikrer, at alle de forpligtelser, der er pålagt medlemsstaten i forordning (EU) nr. 492/2011, især vedrørende udveksling af informationer som fastlagt i artikel 12, 13 og 14, opfyldes ved

a)

at etablere og ajourføre al teknisk og funktionsrelateret infrastruktur og de nødvendige systemer, der giver Eures-partnere og associerede Eures-partnere mulighed for at deltage i udvekslingssystemet

b)

at stille de krævede informationer til rådighed, selv eller gennem Eures-partnerne under kontorets ansvar.

3.   Det nationale koordineringskontor påtager sig i tæt samarbejde med Det Europæiske Koordineringsbureau og de andre nationale koordineringskontorer følgende:

a)

at udnævne én eller flere Eures-partnere på grundlag af et system til udvælgelse og godkendelse, som fastlagt i artikel 10, stk. 2, litra b), nr. vii), og overvåge deres aktiviteter

b)

at planlægge og regelmæssigt rapportere om aktiviteter og resultater i det nationale Eures-net til Det Europæiske Koordineringsbureau

c)

at koordinere Eures' engagement i relevante målrettede mobilitetsaktiviteter på EU-niveau.

4.   Når det nationale koordineringskontor udpeger Eures-partnere, skal man stræbe efter at opnå den bedst mulige geografiske dækning og arbejdsmarkedsdækning, og at der tilbydes jobsøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere den bedst mulige service ved at sikre en passende deltagelse af relevante arbejdsformidlingstjenester og arbejdsmarkedsaktører.

5.   På grundlag af operationelle mål vedtaget i fællesskab udarbejder det nationale koordineringskontor arbejdsprogrammer til deres nationale net, der skal fremlægges for det Europæiske Koordineringsbureau. Arbejdsprogrammet skal særlig omhandle:

a)

de vigtigste aktiviteter, som det nationale koordineringskontor, Eures-partnerne og de associerede Eures-partnere gennemfører under førstnævntes ansvar inden for rammerne af Eures-nettet, herunder tværnationale, grænseoverskridende og sektoropdelte aktiviteter, som fastlagt i artikel 15 i forordning (EU) nr. 492/2011

b)

de menneskelige og finansielle ressourcer, der er tildelt gennemførelsen af kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011

c)

ordninger vedrørende overvågning og evaluering af de planlagte aktiviteter.

Arbejdsprogrammet vil også omfatte en evaluering af aktiviteter og de resultater, der er opnået i den forudgående periode.

Arbejdsmarkedets parter og andre relevante Eures-interessenter høres om arbejdsprogrammerne på et passende niveau.

6.   Det nationale koordineringskontor kan beslutte selv at udbyde Eures-tjenester direkte til jobsøgende og arbejdsgivere og er i den forbindelse underkastet de bestemmelser, som finder anvendelse på Eures-partnere, som udfører samme tjenester. I et sådant tilfælde anmoder det nationale koordineringskontor om godkendelse som Eures-partner i Det Europæiske Koordineringsbureau.

7.   Alle medlemsstater sikrer, at det nationale koordineringskontor får det personale og de øvrige ressourcer, som er nødvendige for at udføre opgaverne.

8.   Det nationale koordineringskontor ledes af den nationale Eures-koordinator som fastlagt i artikel 10, stk. 2, litra b), nr. iii).

Artikel 6

Eures-partnernes rolle og ansvarsområder

1.   En organisation, der ønsker at blive Eures-partner, ansøger hos sit nationale koordineringskontor, som kan udpege organisationen, jf. artikel 3, litra b), forudsat at organisationen under tilsyn af det nationale koordineringskontor påtager sig at samarbejde på regionalt, nationalt og EU-niveau med Eures-nettet og som et minimum tilbyder alle de generelle tjenester, der er omhandlet i artikel 7.

2.   En Eures-partner udpeger selvstændigt eller i samarbejde med andre Eures-partnere et eller flere kontaktsteder, såsom arbejdsformidlingskontorer, callcentre, selvbetjeningsredskaber og lignende, hvor jobsøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere kan få adgang til organisationens tjenester.

3.   En Eures-partner angiver klart, hvilke tjenester i kataloget over Eures-tjenester de tilbyder. Niveauet og indholdet af tjenesterne kan variere fra et kontaktsted til et andet, så længe pakken af tjenester som helhed omfatter alle de krævede generelle tjenester.

4.   Alle Eures-partnere påtager sig at deltage fuldt ud i udvekslingen af jobtilbud og ansøgninger om beskæftigelse fra jobsøgende, der er interesserede i at arbejde i en anden medlemsstat, jf. artikel 13, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 492/2011 og artikel 4, litra a), nr. i), i nærværende afgørelse. Partnerne sikrer, at alle ansatte, som medvirker i udbuddet af Eures-tjenester, har fuld adgang til it og andre kommunikationsredskaber, som er stillet til rådighed for nettet.

5.   En Eures-partner, som ikke tilbyder en speciel supplerende tjeneste, der er medtaget i kataloget over Eures-tjenester, sikrer, at anmodninger om denne tjeneste henvises til andre Eures-partnere, som tilbyder denne tjeneste.

6.   En Eures-partner kan overdrage ydelsen af tjenester, som giver denne partners egne tjenester en merværdi, til en anden organisation. Denne organisation anses i denne sammenhæng som en associeret Eures-partner, og Eures-partneren har det fulde ansvar for den associerede partners arbejde.

7.   En Eures-partner kan med henblik på at varetage sine opgaver indgå i partnerskaber med en eller flere Eures-partnere i andre medlemsstater.

8.   Der kan stilles krav til en Eures-partner eller en associeret Eures-partner om at bidrage til de tekniske og funktionsrelaterede infrastrukturer og systemer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra a).

9.   En Eures-partner skal for at kunne beholde sin godkendelse fortsat opfylde sine forpligtelser og yde de aftalte tjenester og regelmæssigt lade sig revidere som fastlagt i systemet for udvælgelse og godkendelse som fastlagt i artikel 10, stk. 2, litra b), nr. vii).

Artikel 7

Eures-tjenester

1.   Den samlede vifte af Eures-tjenester omfatter ansættelse, jobmatching og formidling og dækker alle formidlingsfaserne fra forberedelsen inden ansættelsen til støtten efter ansættelsen og information og rådgivning i forbindelse hermed.

2.   Der gives yderligere oplysninger i kataloget over Eures-tjenester, der udgør en del af Eures-chartret som fastlagt i artikel 10 og omfatter generelle tjenester tilbudt af alle Eures-partnere og supplerende tjenester.

3.   Generelle tjenester er sådanne, som er fastlagt i kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011, særlig artikel 12, stk. 3, og artikel 13. Supplerende tjenester er ikke obligatoriske, jf. kapitel II i forordning (EU) nr. 492/2011, men opfylder vigtige arbejdsmarkedsbehov.

4.   Alle tjenesteydelser til jobsøgende og arbejdstagere skal være gratis. Hvis Eures-partnerne kræver et gebyr for tjenester af andre brugere, skelnes der ikke mellem de gebyrer, der opkræves for Eures-tjenester, og de gebyrer, der gælder for andre sammenlignelige ydelser leveret af disse Eures-partnere. Enhver støtte fra EU til ydelse af Eures-tjenester vil blive taget i betragtning, når gebyret fastlægges, for at undgå enhver eventuel dobbeltfinansiering.

Artikel 8

Eures-styrelsesråd

1.   Eures-styrelsesrådet støtter Kommissionen, Kommissionens europæiske koordineringsbureau og de nationale koordineringskontorer i indsatsen for at støtte og føre opsyn med udviklingen af Eures.

2.   Styrelsesrådet sammensættes af én repræsentant for hver medlemsstat.

3.   Hvis Eures-aktiviteter i en medlemsstat støttes af et finansielt EU-instrument, såsom Den Europæiske Socialfond, kan den nationale myndighed, gennem hvilken denne støtte ydes, i givet fald inddrages.

4.   Repræsentanter for de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer opfordres til at deltage i styrelsesrådets møder som observatører.

5.   Styrelsesrådet fastlægger sine arbejdsmetoder og procedureregler. Generelt indkaldes det to gange om året af formanden. Rådet afgiver sine udtalelser ved simpelt flertal.

6.   Styrelsesrådet ledes af en repræsentant for Det Europæiske Koordineringsbureau, som stiller sekretariatshjælp til rådighed.

7.   Kommissionen hører Eures-styrelsesrådet om spørgsmål vedrørende strategisk planlægning, udvikling, gennemførelse, overvågning og evaluering af de tjenester og aktiviteter, der er omhandlet i nærværende afgørelse, herunder:

a)

Eures-chartret, jf. artikel 10

b)

strategier, operationelle mål og arbejdsprogrammer for Eures-nettet

c)

Kommissionens rapporter som krævet i artikel 17 i forordning (EU) nr. 492/2011.

Artikel 9

Eures-koordineringsgruppe

1.   Det Europæiske Koordineringsbureau opretter en koordinationsgruppe sammensat af de nationale Eures-koordinatorer, som hver repræsenterer et Eures-medlem, for at denne kan støtte Det Europæiske Koordineringsbureau i udvikling, gennemførelse og overvågning af Eures-aktiviteter. Eures-koordineringsbureauet kan opfordre repræsentanter for EU's arbejdsmarkedsparter, og, når det er hensigtsmæssigt, repræsentanter for andre Eures-partnere og eksperter til at deltage i koordineringsgruppens møder.

2.   Koordineringsgruppen deltager aktivt i forberedelsen af arbejdsprogrammerne og koordineringen af deres gennemførelse.

3.   Koordineringsgruppen kan etablere arbejdsgrupper permanent eller ad hoc, især vedrørende planlægning og gennemførelse af horisontale støtteaktiviteter.

4.   Det Europæiske Koordineringsbureau tilrettelægger arbejdet i koordineringsgruppen.

Artikel 10

Eures-charter

1.   Kommissionen vedtager Eures-chartret i overensstemmelse med procedurerne i artikel 12, stk. 2, artikel 13, stk. 2, artikel 19, stk. 1, og artikel 20 i forordning (EU) nr. 492/2011 efter høring af Eures-styrelsesrådet, som er oprettet i henhold til artikel 8 i nærværende afgørelse.

2.   Ud fra princippet om, at alle tilbud og ansøgninger om beskæftigelse, der offentliggøres af et Eures-medlem, skal være tilgængelige i hele EU, er følgende fastlagt i Eures-chartret:

a)

kataloget over Eures-tjenester, der beskriver de generelle og supplerende tjenester, som Eures-medlemmer og -partnere tilbyder, herunder jobmatchingtjenester, f.eks. personlig rådgivning og vejledning til klienterne, uanset om de er arbejdssøgende, arbejdstagere eller arbejdsgivere

b)

udvikling af innovativt tværnationalt og grænseoverskridende samarbejde mellem arbejdsformidlinger, såsom fælles arbejdsformidlinger med henblik på at forbedre arbejdsmarkedernes effektivitet, deres integration og mobiliteten. Samarbejdet kan omfatte sociale instanser, arbejdsmarkedets parter og andre berørte institutioner

c)

fremme af koordineret overvågning og vurdering af overskud og mangel på kvalifikationer

d)

de operationelle målsætninger for Eures-nettet, de kvalitetsstandarder, der skal benyttes, samt de forpligtelser, der påhviler Eures-medlemmerne og -partnerne, herunder:

i)

interoperabilitet mellem relevante databaser for ledige job og jobansøgninger med Eures-systemet til udveksling af beskæftigelsestilbud og det serviceniveau, der skal anvendes

ii)

den type oplysninger, såsom arbejdsarbejdsoplysninger, oplysninger om leve- og arbejdsvilkår, information om beskæftigelsestilbud og jobansøgninger, oplysninger om praktikophold og lærlingeuddannelser, foranstaltninger til fremme af ungdomsmobilitet, erhvervelse af kvalifikationer og hindringer for mobilitet, som de skal tilbyde deres klienter og det øvrige net i samarbejde med andre relevante europæiske tjenester eller net

iii)

opgavebeskrivelser og kriterier for udpegning af nationale koordinatorer, Eures-rådgivere og andre ansatte i nøglestillinger på nationalt niveau

iv)

den uddannelse og de kvalifikationer, der kræves for Eures-personalet, og betingelserne og procedurerne for tilrettelæggelse af de ansvarliges og specialisters besøg og opgaver

v)

udarbejdelse og fremlægning af arbejdsprogrammer for Det Europæiske Koordineringsbureau og deres gennemførelse

vi)

betingelser for Eures-medlemmernes og -partnernes anvendelse af Eures-logoet

vii)

systemet for udvælgelse og godkendelse af Eures-partnere

viii)

principperne for overvågning og evaluering af Eures-aktiviteter

e)

procedurerne til etablering af et ensartet system og fælles modeller for udveksling af oplysninger om arbejdsmarkedet og mobilitet inden for Eures-nettet i henhold til artikel 12, 13 og 14 i forordning (EU) nr. 492/2011, herunder oplysninger om beskæftigelsesmuligheder og om uddannelsesmuligheder i EU, der skal integreres i Eures-portalen.

Artikel 11

Information om Eures

1.   Eures-medlemmerne og -partnerne informerer aktivt om Eures.

2.   De skal inddrages i en generel kommunikationsstrategi, der udarbejdes for at sikre overensstemmelse og samhørighed i nettet over for brugerne, og deltager i fælles informations- og støtteaktiviteter.

3.   Akronymet Eures anvendes udelukkende til aktiviteter i forbindelse med Eures. Det illustreres ved hjælp af et standardlogo, udformet med et grafisk design vedtaget af Det Europæiske Koordineringsbureau.

4.   Logoet, der er registreret som et EU-handelsmærke i Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (OHIM), anvendes af Eures-medlemmerne og -partnerne i alle deres aktiviteter i forbindelse med Eures for at sikre en fælles visuel identitet.

Artikel 12

Samarbejde med andre tjenester og net

Eures-medlemmerne og -partnerne samarbejder aktivt med andre europæiske informations- og rådgivningstjenester og net på europæisk, nationalt og regionalt niveau for at opnå en synergieffekt og undgå overlapninger.

Artikel 13

Ophævelse

Beslutning 2003/8/EF ophæves. Den finder dog fortsat anvendelse på operationer, i forbindelse med hvilke der er blevet indgivet en ansøgning inden nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 14

Anvendelsesdato

Denne afgørelse finder anvendelse fra 1. januar 2014.

Artikel 15

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2012.

På Kommissionens vegne

László ANDOR

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.

(2)  EFT L 274 af 6.11.1993, s. 32.

(3)  EFT L 257 af 19.10.1968, s. 2.

(4)  EUT L 5 af 10.1.2003, s. 16.