ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.312.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 312

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
10. november 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/32/EU af 25. oktober 2012 om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe ( 1 )

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

10.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 312/1


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/32/EU

af 25. oktober 2012

om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forbindelse med direktiv 96/98/EF bør internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i den ajourførte affattelse.

(2)

Siden vedtagelsen af den seneste ændring af direktiv 96/98/EF er der foretaget en række ændringer i de internationale konventioner og gældende prøvningsstandarder. Disse ændringer bør indarbejdes i direktiv 96/98/EF.

(3)

I samme periode har Den Internationale Søfartsorganisation og de europæiske standardiseringsorganisationer også vedtaget standarder, herunder detaljerede prøvningsstandarder, for en del af det udstyr, der er opført i bilag A.2 til direktiv 96/98/EF, eller som anses for relevant i forbindelse med nævnte direktiv, selv om det ikke er opført i nævnte bilag. Sådant udstyr bør tilføjes i bilag A.1 eller overføres fra bilag A.2 til bilag A.1, alt efter omstændighederne.

(4)

Direktiv 96/98/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Det er rimeligt at tillade, at udstyr, der for nylig er underlagt harmoniserede krav i dette direktiv, og som er fremstillet før udløbet af fristen for direktivets gennemførelse, markedsføres og installeres om bord på et EU-skib i en overgangsperiode.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS) —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag A til direktiv 96/98/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Udstyr, der i kolonne 1 i bilag A.1 er betegnet som »nyt udstyr« eller som overført fra bilag A.2, og som er fremstillet inden den 30. november 2013 i overensstemmelse med procedurer for typegodkendelse, der allerede var i kraft på en medlemsstats territorium inden den nævnte dato, kan fortsat markedsføres og installeres om bord på et EU-skib indtil den 30. november 2015.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2013 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 30. november 2013.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.


BILAG

»

BILAG A

Generel bemærkning for bilag A: Hvor der henvises til SOLAS-regler, er henvisningerne til den konsoliderede SOLAS-version fra 2009.

Generel bemærkning for bilag A: For nogle udstyrsbetegnelser er der i kolonne 5 anført mulige produktvarianter under den samme udstyrsbetegnelse. Der gælder separate bestemmelser for hver produktvariant, og produktvarianterne er adskilt med en stiplet linje. I forbindelse med certificering vælges i givet fald kun den relevante produktvariant (eksempel: A.1/3.3).

Forkortelsesliste:

A.1: ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

A.2: ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

AC: korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

CAT: kategori for radarudstyr: jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

Circ: cirkulære

COLREG: internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

COMSAR: IMO’s underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

EN: europæisk standard

ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder

FSS: International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

HSC: High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

IBC: International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

IEC: Den Internationale Elektrotekniske Kommission

IGC: Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

ITU: Den Internationale Telekommunikationsunion

LSA: redningsudstyr

MARPOL: den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

MEPC: Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

MSC: Komitéen for Sikkerhed på Søen

NOx: kvælstofoxider

SOLAS: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

SOx: svovloxider

Reg.: regel

Res.: resolution.

BILAG A.1

UDSTYR, SOM DER ALLEREDE FINDES DETALJEREDE PRØVNINGSSTANDARDER FOR I DE INTERNATIONALE INSTRUMENTER

Bemærkninger, der gælder for hele bilag A.1

a)

Generelt: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt nævnt, indeholder de relevante internationale konventioner og IMO's resolutioner og cirkulærer en række bestemmelser, som skal efterprøves ved typeafprøvningen (typegodkendelsen) i henhold til modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag B.

b)

Kolonne 1: Artikel 2 i Kommissionens direktiv 2010/68/EU (1) finder måske anvendelse (6. ændring af direktivet om udstyr på skibe, bilag A).

c)

Kolonne 1: Artikel 2 i Kommissionens direktiv 2011/75/EU (2) finder måske anvendelse (7. ændring af direktivet om udstyr på skibe, bilag A).

d)

Kolonne 2: Når udtrykket »systemkomponenter« anvendes, kan det tænkes, at en enkelt komponent, en gruppe komponenter eller et helt system skal afprøves for at sikre, at de internationale krav er opfyldt.

e)

Kolonne 5: Hvis der henvises til IMO-resolutioner, drejer det sig om prøvningsstandarderne i de relevante dele af resolutionernes bilag, eksklusive bestemmelserne i selve resolutionerne.

f)

Kolonne 5: Internationale konventioner og prøvningsstandarder anvendes i seneste version. Af hensyn til korrekt henvisning til de relevante standarder anføres i prøvningsrapporter, overensstemmelsesattester og overensstemmelseserklæringer, hvilken prøvningsstandard og version der er anvendt.

g)

Kolonne 5: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

h)

Kolonne 6: Modul H betyder modul H plus konstruktionsafprøvningsattest.

i)

Kravene i dette bilag indskrænker ikke anvendelsen af krav til transporter i internationale konventioner.

1.   Redningsudstyr

Kolonne 4: IMO MSC/Circ.980 finder anvendelse, undtagen hvor der er henvist til særlige instrumenter i kolonne 4.

Nr.

Udstyrets betegnelse

SOLAS 74-regler, som ændret, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Positionsangivende lys til redningsudstyr

a)

til redningsbåde

b)

til redningskranse

c)

til redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Redningsveste

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, ikke klassificeret som redningsveste:

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Redningsdragter og beskyttelsesdragter klassificeret som redningsveste

isolerede eller uisolerede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Termiske beskyttelsesmidler (TPA)

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Linekastningsapparater

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Oppustelige redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Faste redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automatisk selvoprettende redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde frit op«-redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Redningsbåde:

a)

David-udsatte redningsbåde

delvis lukkede

helt lukkede

b)

»Frit fald«-redningsbåde

helt lukkede

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Faste mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Permanent oppustede mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Hurtiggående mand over bord-både

a)

oppustede

b)

faste

c)

faste-oppustede

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Udsætnings-anordninger med falddavider

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

»Flyde frit op«-udsætningsanordninger

Flyttet til A.2/1.3

A.1/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats)

(davider)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Udløsningsanordninger til

a)

redningsbåde og rescue boats (der udsættes ved wirefald)

b)

redningsflåder (der udsættes ved wirefald)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI (3),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Redningsmidler

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Indskibningslejdere

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Retro-reflektive materialer

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Tovejs VHF-radiotelefonapparat til redningsfartøjer

Flyttet til A.1/5.17 og A.1/5.18

A.1/1.32

Radartransponder SART (9 GHz)

Flyttet til A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflektor til redningsbåde

(passiv)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

EN ISO 8729(1998),

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

Eller:

EN ISO 8729(1998),

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

Eller:

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

Eller:

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas til redningsbåde

Flyttet til A.1/4.23

A.1/1.35

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Flyttet til A.1/3.38

A.1/1.36

Motor til redningsbåd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Motor til redningsbåd — påhængsmotor

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Søgelys til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Åbne reversible redningsflåder

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bilag 11.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mekanisk lodshejs

Flyttet til A.1/4.48

A.1/1.41

Spil til redningsbåde

a)

david-udsatte redningsbåde

b)

«frit fald« redningsbåde

c)

redningsflåder

d)

mand over bord-både

e)

hurtige mand over bord-både.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Lodslejder

Flyttet til A.1/4.49

A.1/1.43

Der henvises til note b) til dette bilag A.1

Faste/oppustelige mand over bord-både

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Forebyggelse af havforurening

Nr.

Udstyrets betegnelse

MARPOL 73/78, som ændret, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og –cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Bilag I, Reg 14.

Bilag I, Reg 14.

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Olie/vand-grænsefladedetektorer

Bilag I, Reg. 32.

Bilag I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oliemåler

Bilag I, Reg. 14.

Bilag I, Reg 14.

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie/vand-behandlingsanlæg (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Bilag I, Reg. 31.

Bilag I, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Spildevandsanlæg

Bilag IV, Reg. 9.

Bilag IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

Bilag VI, Reg. 16.

Bilag VI, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

NOx-analysatorer om bord, der benytter den direkte måle- og overvågningsmetode i teknisk kode for NOx, 2008

IMO Res. MEPC.176(58) – (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg.13)

IMO Res. MEPC.176(58) - (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg.13).

IMO Res. MEPC.177(58) – (Teknisk kode for Nox, 2008)

IMO MEPC.1/Circ.638.

IMO Res. MEPC.177(58) —(Teknisk kode for NOx, 2008)

EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

Eller:

IMO Res. MEPC.177(58) —(Teknisk kode for NOx, 2008)

IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Andre teknologiske metoder til begrænsning af SOx-emissioner

Flyttet til A.2/2.4

A.1/2.10

Der henvises til note c) til dette bilag A.1

Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser

IMO Res. MEPC.176(58) – (Revideret MARPOL Bilag VI, Reg. 4)

IMO Res. MEPC.184(59)

IMO Res. MEPC.176(58) – (Revideret MARPOL Bilag VI Reg. 4).

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Brandslukningsmateriel

Nr.

Udstyrets betegnelse

SOLAS 74-regler, som ændret, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og –cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primær dæksbelægning

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Transportable ildslukningsapparater

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3-7 (2004), inklusive A.1 (2007),

EN 3-8 (2006), inklusive AC (2007),

EN 3-9 (2006), inklusive AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd:

EN 469 (2005), inklusive A.1 (2006) og AC (2006).

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — reflekterende beklædning til specialiseret bekæmpelse af brand:

EN 1486 (2007).

Beskyttelsesbeklædning til brandmænd — beskyttelsesbeklædning med reflekterende yderside:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandmandsudstyr: støvler

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandmandsudstyr: handsker

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003), inklusive A.1 (2008) og AC (2009),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandmandsudstyr: hjelm

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt)

Bemærk: Ved brug i tilfælde af ulykker med farligt gods kræves der maske med overtryk.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Og når apparatet skal anvendes i tilfælde af ulykker med last:

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC Code) 14.

EN 136 (1998), inklusive AC (2003),

EN 137 (2006).

Og når apparatet skal anvendes i tilfælde af ulykker med last:

ISO 23269-3(2011).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange)

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Bemærk: Dette udstyr er kun til højhastighedsfartøjer konstrueret i henhold til bestemmelserne i HSC Code (1994).

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005), inklusive AC (2005),

EN 14594 (2005), inklusive AC (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74 Reg. II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne).

(Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til maskin- og lastpumperum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ. 1165, tillæg A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger

a)

klasse »A«-inddelinger

b)

klasse »B«-inddelinger.

Klasse »A«:

Reg. II-2/3.2.

Klasse »B«:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, and,

Klasse »A«:

Reg. II-2/3.2.

IMO MSC/Circ. 1005 (til letvægtskonstruktioner).

Klasse »B«:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskibe

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

For andet udstyr end ventiler:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

For ventiler:

B + F

A.1/3.13

Ubrændbare materialer

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Andet materiale end stål til rør, der går gennem klasse »A«- og »B«-inddelinger

Medtaget under A.1/3.26 og A.1/3.27.

A.1/3.15

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

a)

rør og fittings

b)

ventiler

c)

fleksible rørsamlinger

d)

metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

Rør og fittings:

IMO Res. A.753(18).

Ventiler:

ISSO 10497 (2010).

Fleksible rørsamlinger:

EN ISO 15540 (2001)

EN ISO 15541 (2001).

Metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger:

ISO 19921 (2005),

ISO 19922 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddøre

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Komponenter til manøvresystemer til branddøre.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

a)

finerer til udsmykning

b)

malingssystemer

c)

dæksbelægninger

d)

overflader af rørisolationer

e)

klæbemidler, der benyttes i klasse »A«-,»B«- og »C«-inddelinger

f)

brændbare kanaler

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Polstrede møbler

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Sengeudstyr

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

IMO MSC/Circ.1102.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandspjæld

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Ikke-brændbare gennemføringer for rør, kanaler, trunke mv. gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26

A.1/3.24

Gennemføringer for elektriske kabler gennem klasse »A«-inddelinger

Flyttet til A.1/3.26 a)

A.1/3.25

Vinduer og koøjer i brandklasse »A« og »B«

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren)

(Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr).

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004).

Eller:

EN 12259-1 (1999), inklusive A.1 (2001), A.2 (2004) og A.3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslanger

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004), inklusive A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Bærbart udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002), inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008) eller IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) inklusive IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

og i givet fald for:

a)

Kategori 1: (sikkert område)

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007).

b)

Kategori 2: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2010),

EN 60079-29-1 (2007),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-1 (2007), inklusive IEC 60079-1 korrigendum 1 (2008),

EN 60079-10-1 (2009),

IEC 60079-11 (2007),

IEC 60079-15 (2010),

IEC 60079-26 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Dyser til faste sprinkleranlæg til højhastigheds-fartøjer (HSC)

Udgået, da udstyret er medtaget under A.1/3.9 og A.1/3.28

A.1/3.32

Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Gennemføringer gennem brandmodstandsdygtige inddelinger på højhastighedsfartøjer

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer for rør, kanaler, trunke osv.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3-7 (2004) inklusive A1 (2007),

EN 3-8 (2006) inklusive AC (2007),

EN 3-9 (2006) inklusive AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Dyser til ækvivalente vandtågeslukningsanlæg til maskin- og lastpumperum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. A 752(18),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18),

eller

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD)

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008), og alternativt:

Trykflaskeapparat og helmaske eller bidemundstykke til evakueringsbrug:

EN 402(2003).

Trykflaskeapparat med hætte til evakueringsbrug:

EN 1146(2005).

Kredsløbsapparat til evakueringsbrug

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenter til anlæg for inert gas

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle)

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Brandmandsudstyr — livline

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosolsystemer)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1270 inklusive korrigendum 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrat til faste højekspanderende skumsluknings-anlæg i maskinrum og lastpumperum.

Bemærk: Det faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum (inkl. »inside air-anlæg«) skal stadig afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Komponenter til faste lokale vandbaserede brandsluknings-anlæg til brug i kategori »A«-maskinrum

(dyse- og funktionsprøvning)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Dyser til faste højtrykssprinkleranlæg til ro-ro-lastrum og speciallastrum, som svarer til de i resolution A.123(V) omhandlede.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Kemikaliedragter

Flyttet til A.2/3.9.

A.1/3.51

Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Kontrol- og indikeringsudstyr. Elektrisk udstyr om bord på skibe:

EN 54-2 (1997), inklusive AC (1999) og A.1 (2006).

Strømforsyning:

EN 54-4 (1997), inklusive AC (1999), A.1 (2002) og A.2 (2006).

Varmedetektorer — Punktdetektorer:

EN 54-5 (2000), inklusive A.1 (2002).

Røgdetektorer — Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering:

EN 54-7 (2000), inklusive A.1 (2002) og A.2 (2006).

Flammedetektorer — Punktdetektorer:

EN 54-10 (2002), inklusive A.1 (2005).

Manuelle alarmtryk:

EN 54-11 (2001), inklusive A.1 (2005).

Kortslutningsisolatorer:

EN 54-17 (2007) inklusive AC(2007).

Input/output anordninger:

EN 54-18 (2005) inklusive AC(2007).

Kabler:

EN 60332-1-1 (2004).

Og i relevant omfang, elektrisk og elektronisk udstyr om bord på skibe:

IEC 60092-504 (2001) inklusive 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ikke-bærbare og transportable ildslukkere

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 1866-1 (2007).

Eller:

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Brandalarmer — Akustiske alarmgivere

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Akustiske alarmgivere:

EN 54-3 (2001) inklusive A1 (2002) og A2 (2006),

IEC 60092-504 (2001) inklusive 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Fast udstyr til iltanalyse og gasdetektion

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008) eller IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001) inklusive 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999),

og i givet fald for:

a)

Kategori 4: (sikkert område)

EN 50104 (2010).

b)

Kategori 3: (atmosfære med eksplosionsfarlig gas)

EN 50104 (2010),

EN 60079-0 (2009),

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Kombinationsstrålerør

(tåge/strålerør)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

Håndholdte strålerør til brandberedskab — Kombinationsstrålerør PN 16:

EN 15182-1 (2007) inklusive A1 (2009),

EN 15182-2 (2007) inklusive A1 (2009).

Håndholdte strålerør til brandberedskab — Strålerør med samlet stråle og/eller fast spredt stråle PN 16:

EN 15182-1 (2007) inklusive A1 (2009),

EN 15182-3 (2007) inklusive A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Brandslanger (slangevinde)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 671-1 (2001) inklusive AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg — faste skumslukningsanlæg på tankerdæk

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Skum til faste brandslukningsanlæg på kemikalietankskibe

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til balkoner

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Højekspanderende skumslukningsanlæg (inside air-anlæg) til beskyttelse af maskinrum og lastpumperum

Bemærk: Det faste højekspanderende skumsluknings-anlæg (inside air-anlæg) i maskinrum og lastpumperum skal afprøves med det godkendte koncentrat til administrationens tilfredshed.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Der henvises til note c) til dette bilag A.1

Brandslukningsanlæg med tørt kemisk pulver

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk: kapitel 11 (international kode for konstruktion af og udstyr på skibe til bulktransport af flydende gasser).

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Ex. A.2/3.15

Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 10,

og for:

Kontrol- og indikatorudstyr. Elinstallationer i skibe:

EN 54-2 (1997) inklusive AC(1999) og A1(2006).

Strømforsyningsudstyr:

EN54-4 (1997) inklusive AC(1999), A1(2002) og A2(2006).

Aspirerende røgdetektorer:

EN 54-20 (2006) inklusive AC(2008).

Og i givet fald elektriske og elektroniske installationer i skibe:

IEC 60092-504 (2001) inklusive IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011),

IEC 60533 (1999).

Og i givet fald for eksplosive atmosfærer:

EN 60079-0 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Ex. A.2/3.25

Klasse »C«-inddelinger

Reg. II-2/3.

Reg. II-2/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP Code).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

(Nyt udstyr)

Fast system til detektion af kulbrintegas

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 16,

IMO MSC.1/Circ.1370.

IMO MSC.1/Circ.1370,

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60092-504 (2001) inklusive IEC 60092-504 korrigendum 1 (2011).

IEC 60533 (1999),

EN/IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

(Nyt udstyr)

Evakueringsstyringssystemer anvendt som et alternativ til lavt placerede ledelys

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO MSC.1/Circ.1168.

IMO MSC.1/Circ.1168.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigationsudstyr

Bemærkninger, der gælder for del 4: Navigationsudstyr.

Kolonne 5:

 

IEC 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og –systemer — Digitale grænseflader:

a)

IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — Del 1: En afsender og flere modtagere

b)

IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel

c)

IEC 61162-3 ed1.1 Konsol. ved ænd.1 (2010-11) — Del 3: Instrumentnetværk til serielle data

IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) — Del 3: Instrumentnetværk til serielle data

IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) Ændring 1 — Del 3: Instrumentnetværk til serielle data

d)

IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) — Del 400: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Introduktion og generelle principper

IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) — Del 401: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Anvendelsesprofil

IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) — Del 402: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Dokumentation og prøvningskrav

IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) — Del 410: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil

IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) — Del 420: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder

IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) — Del 450: Flere afsendere og flere modtagere — Ethernetsystemsammenkobling

 

EN 61162-serien henviser til nedenstående referencestandarder for maritimt navigations- og radiokommunikationsudstyr og –systemer — Digitale grænseflader:

a)

EN 61162-1 (2011) — Del 1: En afsender og flere modtagere

b)

EN 61162-2 (1998) — Del 2: En afsender og flere modtagere, højhastighedsoverførsel

c)

EN 61162-3 (2008) — Del 3: Instrumentnetværk til serielle data

EN 61162-3-am1 (2010) Ændring 1 — Del 3: Instrumentnetværk til serielle data

d)

EN 61162-400 (2002) — Del 400: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Introduktion og generelle principper

EN 61162-401 (2002) — Del 401: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Anvendelsesprofil

EN 61162-402 (2005) — Del 402: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Dokumentation og prøvningskrav

EN 61162-410 (2002) — Del 410: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Krav til transportprofil og grundlæggende transportprofil

EN 61162-420 (2002) — Del 420: Flere afsendere og flere modtagere — Indbyrdes forbindelse af skibssystemer — Krav til følgestandard og grundlæggende følgestandarder

EN 61162-450 (2011) — Del 450: Flere afsendere og flere modtagere — Ethernetsystemsammenkobling

Nr.

Udstyrets betegnelse

Reg. SOLAS 74, som ændret, hvis »typegodkendelse« er påkrævet

SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og –cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetkompas

a)

Klasse A til skibe

b)

Klasse B til redningsbåde og mand over bord-både

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

Eller:

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Transmitterende kursvisende anordning (THD), magnetisk baseret

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien;

ISO 22090-2 (2004), inklusive korrigendum 2005,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien.

ISO 22090-2 (2004), inklusive korrigendum 2005,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarudstyr

Flyttet til A.1/4.34, A.1/4.35 og A.1/4.36.

A.1/4.5

Automatisk radarplottingudstyr (ARPA)

Flyttet til A.1/4.34

A.1/4.6

Ekkolodudstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.74(69) bilag 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001) inklusive ISO Technical Corrigendum 1: 2006,

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

ISO 9875 (2000) inklusive ISO Technical Corrigendum 1: 2006,

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Anordning til angivelse af fart og distance (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.96(72),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61023 (2007),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61023 (2007),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Rorindikator, skrueomdrejnings- og skruestigningsindikator

Flyttet til A.1/4.20, A.1/4.21 og A.1/4.22.

A.1/4.9

Drejehastighedsindikator

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.526(13),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61162-serien,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61162-serien,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiopejler

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/4.11

Loran C-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61075 (1993),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Deccasystem

Forsætligt ikke udfyldt.

A.1/4.14

GPS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-udstyr

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

EN 61108-2 (1998),

EN 61162-serien,

EN 62288 (2008).

Eller:

IEC 60945 (2002) inklusive IEC 60945 korrigendum 1 (2008),

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61162-serien,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Kurskontrolsystem — HCS (tidligere autopilot)

Reg. V/18.