ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.299.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 299

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
27. oktober 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/26/EU af 25. oktober 2012 om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker ( 1 )

5

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 994/2012/EU af 25. oktober 2012 om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet ( 1 )

13

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 995/2012 af 26. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 ( 1 )

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 997/2012 af 26. oktober 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

42

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/664/EU

 

*

Rådets afgørelse af 25. oktober 2012 om Sveriges elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

44

 

*

Rådets afgørelse 2012/665/FUSP af 26. oktober 2012 om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

45

 

 

2012/666/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. oktober 2012 om ændring af beslutning 2008/855/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Ungarn (meddelt under nummer C(2012) 7433)  ( 1 )

46

 

 

2012/667/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. oktober 2012 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2011 (meddelt under nummer C(2012) 7440)

47

 

 

2012/668/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. oktober 2012 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 (meddelt under nummer C(2012) 7454)

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/26/EU

af 25. oktober 2012

om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra c),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De seneste hændelser på lægemiddelovervågningsområdet i Unionen har vist, at der er behov for en automatisk procedure på EU-plan i tilfælde af specifikke sikkerhedsproblemer for at sikre, at en sag vurderes og håndteres i alle medlemsstater, hvor lægemidlet er godkendt. Anvendelsesområdet for forskellige EU-procedurer vedrørende lægemidler, der er godkendt på nationalt plan som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (3), bør præciseres.

(2)

Desuden bør frivillige foranstaltninger fra indehaveren af markedsføringstilladelsen ikke føre til en situation, hvor bekymringer vedrørende fordele eller risici ved et lægemiddel, der er godkendt i Unionen, ikke håndteres korrekt i alle medlemsstater. Derfor bør indehaveren af markedsføringstilladelsen være forpligtet til at underrette de relevante kompetente myndigheder og Det Europæiske Lægemiddelagentur om årsagerne til tilbagekaldelse eller afbrydelse af markedsføringen af et lægemiddel, til anmodninger om tilbagekaldelse af en markedsføringstilladelse eller til ikke at forny en markedsføringstilladelse.

(3)

Den normale procedure og EU-hasteproceduren bør yderligere præciseres og styrkes for at sikre koordinering, hurtig vurdering i hastetilfælde samt muligheden for, hvor dette er nødvendigt, at beskytte den offentlige sundhed og omgående at skride til handling, inden der træffes en afgørelse på EU-plan. Den normale procedure bør indledes i forbindelse med spørgsmål, der vedrører kvalitet, sikkerhed eller effektivitet ved lægemidler, hvis Unionens interesser er berørt. EU-hasteproceduren bør indledes, når det er nødvendigt at foretage en hurtig vurdering af bekymringer som følge af vurderingen af data fra lægemiddelovervågningsaktiviteter. Uanset om EU-hasteproceduren eller den normale procedure anvendes, og uanset om lægemidlet er godkendt ved hjælp af centraliserede eller andre procedurer, bør Udvalget for Risikovurdering inden for Lægemiddelovervågning altid komme med sin anbefaling, når årsagen til at træffe foranstaltninger er baseret på lægemiddelovervågningsdata. Koordinationsgruppen og Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler bør støtte sig til denne anbefaling ved deres vurdering af spørgsmålet.

(4)

Medlemsstaterne bør gøre koordinationsgruppen opmærksom på sager vedrørende nye kontraindikationer, en nedsættelse af den anbefalede dosis eller begrænsning af indikationerne for lægemidler, der er godkendt efter den decentraliserede procedure og proceduren for gensidig anerkendelse, når EU-hasteproceduren ikke indledes. For at sikre harmonisering af disse lægemidler kan koordinationsgruppen drøfte, hvorvidt det er nødvendigt at handle i tilfælde af, at ingen medlemsstat har udløst den normale procedure.

(5)

Målet for dette direktiv, nemlig at harmonisere bestemmelserne om lægemiddelovervågning i hele Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(6)

Direktiv 2001/83/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2001/83/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 23a, stk. 2, affattes således:

»Markedsføres lægemidlet enten midlertidigt eller permanent ikke længere i en medlemsstat, underretter indehaveren af markedsføringstilladelsen den kompetente myndighed i denne medlemsstat. En sådan underretning skal, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, ske mindst to måneder før afbrydelsen af markedsføringen. Indehaveren af markedsføringstilladelsen underretter den kompetente myndighed om grundene til en sådan foranstaltning i overensstemmelse med artikel 123, stk. 2.«

2)

Artikel 31 ændres således:

a)

Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Hvis et af kriterierne i artikel 107i, stk. 1, er opfyldt, finder proceduren i artikel 107i-107k imidlertid anvendelse.«

b)

Stk. 2 erstattes af følgende:

»2.   Hvis indbringelsen for udvalget vedrører et udvalg af lægemidler eller en terapeutisk gruppe, kan agenturet begrænse proceduren til bestemte dele af tilladelsen.

I så fald finder artikel 35 kun anvendelse på de pågældende lægemidler, hvis de er omfattet af proceduren for markedsføringstilladelse omhandlet i dette kapitel.

Hvis anvendelsesområdet for en procedure, der er indledt i henhold til denne artikel, vedrører et udvalg af lægemidler eller en terapeutisk gruppe, omfattes også lægemidler, der er godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 726/2004, og som tilhører dette udvalg eller denne gruppe, af proceduren.

3.   Med forbehold af stk. 1 kan en medlemsstat, hvis øjeblikkelig handling er nødvendig for at beskytte folkesundheden i en hvilken som helst fase af proceduren, suspendere markedsføringstilladelsen og forbyde anvendelsen af det pågældende lægemiddel på sit område, indtil der er truffet en endelig afgørelse. Den underretter senest den følgende arbejdsdag Kommissionen, agenturet og de øvrige medlemsstater om begrundelsen herfor.

4.   Vedrører anvendelsesområdet for proceduren, der er indledt i henhold til denne artikel, som fastlagt i overensstemmelse med stk. 2, lægemidler, der er godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 726/2004, kan Kommissionen, såfremt hasteforanstaltninger er nødvendige for at beskytte folkesundheden i en hvilken som helst fase af proceduren, suspendere markedsføringstilladelserne for de pågældende lægemidler og forbyde anvendelsen af lægemidlerne, indtil der er truffet en endelig afgørelse. Kommissionen underretter senest den følgende arbejdsdag agenturet og medlemsstaterne om begrundelsen herfor.«

3)

I artikel 34, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Vedrører anvendelsesområdet for proceduren, der er indledt i henhold til artikel 31, lægemidler, som er godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 726/2004, i henhold til artikel 31, stk. 2, tredje afsnit, i dette direktiv, skal Kommissionen om nødvendigt vedtage afgørelser om ændring, suspension eller tilbagekaldelse af markedsføringstilladelserne eller om ikke at forny disse markedsføringstilladelser.«

4)

I artikel 37 erstattes ordene »Artikel 35 og 36 finder tilsvarende anvendelse« med ordene »Artikel 35 finder tilsvarende anvendelse«.

5)

I artikel 63 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   De i artikel 54, 59 og 62 omhandlede oplysninger vedrørende etikettering skal være affattet på det officielle sprog eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor lægemidlet markedsføres, og som den pågældende medlemsstat har fastlagt med henblik på dette direktiv«.

b)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   Indlægssedlen skal være let læselig og være affattet i udtryk, der er klare og forståelige, og dermed giver brugerne mulighed for at handle på behørig vis, om nødvendigt med hjælp fra sundhedspersoner. Indlægssedlen skal være klart læselig på det officielle sprog eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor lægemidlet markedsføres, og som den pågældende medlemsstat har fastlagt med henblik på dette direktiv.«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Forudsat at de kompetente myndigheder træffer de foranstaltninger, som de finder nødvendige for at beskytte menneskers sundhed, kan de give dispensation fra kravet om, at visse oplysninger bør fremgå af etiketteringen og indlægssedlen, hvis lægemidlet ikke er tiltænkt udleveret direkte til patienten, eller hvis der er alvorlige problemer vedrørende tilgængeligheden af lægemidlet. De kan også give hel eller delvis dispensation fra kravet om, at etiketteringen og indlægssedlen skal være affattet på det officielle sprog eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor lægemidlet markedsføres, og som den pågældende medlemsstat har fastlagt med henblik på dette direktiv.«

6)

Artikel 85a affattes således:

»Artikel 85a

Artikel 76 og artikel 80, stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse på engrosforhandling af lægemidler til tredjelande. Desuden finder artikel 80, stk. 1, litra b) og ca), ikke anvendelse, når et lægemiddel modtages direkte fra et tredjeland, men ikke importeres. Engrosforhandlerne skal dog i så fald sikre, at lægemidlerne kun erhverves fra personer, der har tilladelse eller ret til at levere lægemidler i overensstemmelse med de gældende retsforskrifter og administrative bestemmelser i det pågældende tredjeland. Leverer engrosforhandlere lægemidler til personer i tredjelande, skal de sikre, at disse leverancer kun sker til personer, der har tilladelse eller ret til at modtage lægemidler til engrosforhandling eller udlevering til offentligheden i overensstemmelse med de gældende retsforskrifter og administrative bestemmelser i det pågældende tredjeland. Kravene i artikel 82 finder anvendelse på levering af lægemidler til personer i tredjelande, som har tilladelse eller ret til at levere lægemidler til offentligheden.«

7)

Artikel 107i, stk. 1, erstattes af følgende:

»1.   En medlemsstat eller, i givet fald, Kommissionen indleder på grundlag af bekymringer, som følge af vurderingen af data fra lægemiddelovervågningsaktiviteter, proceduren i henhold til denne afdeling ved at underrette de øvrige medlemsstater, agenturet og Kommissionen i tilfælde, hvor:

a)

den overvejer at suspendere eller tilbagekalde en markedsføringstilladelse

b)

den overvejer at forbyde udlevering af et lægemiddel

c)

den overvejer at afvise fornyelsen af en markedsføringstilladelse, eller

d)

den af indehaveren af markedsføringstilladelsen informeres om, at denne indehaver på grund af bekymringer vedrørende sikkerheden har standset markedsføringen af et lægemiddel, har taget skridt til at få en markedsføringstilladelse tilbagekaldt eller agter at tage skridt til at gøre det eller ikke har ansøgt om fornyelse af en markedsføringstilladelse.

1a.   En medlemsstat eller, i givet fald, Kommissionen underretter på grundlag af bekymringer, som følge af vurderingen af data fra lægemiddelovervågningsaktiviteter, de andre medlemsstater, agenturet og Kommissionen, hvis den finder, at det er nødvendigt med en ny kontraindikation, en nedsættelse af den anbefalede dosis eller en begrænsning af indikationerne for et lægemiddel. Oplysningerne skal beskrive de foranstaltninger, der overvejes og grundene hertil.

Enhver medlemsstat eller, i givet fald, Kommissionen indleder, når en hasteprocedure anses for nødvendig, proceduren i henhold til denne afdeling i de tilfælde, der er omhandlet i dette stykke.

Indledes proceduren, der er fastlagt i henhold til denne afdeling, ikke for lægemidler godkendt efter proceduren fastlagt i afsnit III, kapitel 4, skal koordinationsgruppen gøres opmærksom på sagen.

Artikel 31 finder anvendelse, når Unionens interesser er berørt.

1b.   Indledes den procedure, der er fastlagt i henhold til denne afdeling, undersøger agenturet, om bekymringen vedrørende sikkerheden vedrører andre lægemidler end det, der er omfattet af oplysningerne, eller om det er fælles for alle lægemidler, som tilhører samme udvalg eller terapeutiske gruppe.

Hvis det berørte lægemiddel er godkendt i mere end én medlemsstat, underretter agenturet uden unødige forsinkelser den, der har indledt proceduren, om resultatet af denne undersøgelse, og procedurerne i artikel 107j og 107k finder anvendelse. Er dette ikke tilfældet, tager den pågældende medlemsstat sig selv af bekymringen vedrørende sikkerheden. Agenturet eller, i givet fald, medlemsstaten stiller oplysninger om, at proceduren er indledt, til rådighed for indehaverne af en markedsføringstilladelse.«

8)

I artikel 107i, stk. 2, erstattes ordene »denne artikels stk. 1« af ordene »denne artikels stk. 1 og stk. 1a«.

9)

I artikel 107i, stk. 3, andet afsnit, erstattes ordene »i overensstemmelse med stk. 1« af ordene »i overensstemmelse med stk. 1 og stk. 1a«.

10)

I artikel 107i, stk. 5, erstattes ordene »jf. stk. 1« af ordene »jf. stk. 1 og stk. 1a«.

11)

I artikel 107j, stk. 1, første afsnit, erstattes ordene »jf. artikel 107i, stk. 1« af ordene »jf. artikel 107i, stk. 1 og stk. 1a«.

12)

Artikel 123 ændres således:

a)

Stk. 2 erstattes af følgende:

»2.   Indehaveren af markedsføringstilladelsen er forpligtet til straks at underrette de berørte medlemsstater om alle foranstaltninger, vedkommende har truffet til at suspendere markedsføringen af et lægemiddel, til at trække et lægemiddel tilbage fra markedet, til at anmode om, at en markedsføringstilladelse tilbagekaldes, eller til ikke at ansøge om fornyelse af en markedsføringstilladelse, samt angive grundene hertil. Indehaveren af markedsføringstilladelsen angiver navnlig, om en sådan foranstaltning er baseret på nogen af de grunde, der er nævnt i artikel 116 eller artikel 117, stk. 1.

2a.   Indehaveren af markedsføringstilladelsen foretager ligeledes underretning i henhold til stk. 2 i nærværende artikel, såfremt foranstaltningen er truffet i et tredjeland, og såfremt en sådan foranstaltning er baseret på nogle af de grunde, der er nævnt i artikel 116 eller artikel 117, stk. 1.

2b.   Indehaveren af markedsføringstilladelsen underretter desuden agenturet, når foranstaltningen omhandlet i stk. 2 eller 2a i nærværende artikel er baseret på nogle af de grunde, der er nævnt i artikel 116 eller artikel 117, stk. 1.

2c.   Agenturet fremsender underretninger, som det har modtaget i overensstemmelse med stk. 2b, til samtlige medlemsstater uden unødig forsinkelse.«

b)

Stk. 4, affattes således:

»4.   Agenturet offentliggør hvert år en liste over de lægemidler, for hvilke en markedsføringstilladelse er blevet nægtet, tilbagekaldt eller suspenderet, for hvilke udleveringen er blevet forbudt, eller som er trukket tilbage fra markedet, herunder grundene hertil.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest 28. oktober 2013. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra 28. oktober 2013.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 181 af 21.6.2012, s. 201.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.9.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.10.2012.

(3)  EUT L 311 af 28.11.2001, s. 67.


27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/28/EU

af 25. oktober 2012

om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer samt arkiver, film- eller lydarvsinstitutioner og public service radio- og fjernsynsforetagender, der er etableret i medlemsstaterne, er i færd med at gennemføre en omfattende digitalisering af deres samlinger med det formål at skabe europæiske digitale biblioteker. De bidrager til bevaring og formidling af den europæiske kulturarv og spiller en vigtig rolle i etableringen af europæiske digitale biblioteker som Europeana. Teknologi til massedigitalisering af trykt materiale og til søgning og indeksering øger bibliotekssamlingernes forskningsværdi. Oprettelsen af store onlinebiblioteker letter brugen af elektroniske søge- og opdagelsesværktøjer, som åbner nye kilder til opdagelser for forskere og akademikere, der ellers måtte nøjes med mere traditionelle, analoge søgemetoder.

(2)

At fremme fri udveksling af viden og innovation på det indre marked er et vigtigt mål for Europa 2020-strategien som beskrevet i Kommissionens meddelelse om Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; et af flagskibsinitiativerne i denne strategi er udviklingen af en digital dagsorden for Europa.

(3)

Som det fremgår af Kommissionens meddelelse om den digitale dagsorden for Europa, går et af nøgletiltagene i den digitale dagsorden ud på at skabe et retsgrundlag, der kan lette digitalisering og formidling af værker og andre frembringelser, der er beskyttet af ophavsret eller beslægtede rettigheder, og hvis rettighedshavere ikke kan identificeres, eller hvis rettighedshavere, selv om de er identificeret, ikke er lokaliseret — såkaldte »forældreløse værker«. Dette direktiv er rettet mod det specifikke problem vedrørende den retlige fastlæggelse af status som forældreløst værk og dens konsekvenser i forhold til de godkendte brugere og tilladte anvendelser af værker eller fonogrammer, der anses for forældreløse værker.

(4)

Dette direktiv berører ikke specifikke løsninger, der udvikles i medlemsstaterne med henblik på at håndtere større spørgsmål vedrørende massedigitalisering, som f.eks. de såkaldte »out of commerce«-værker. Sådanne løsninger tager hensyn til de særlige kendetegn ved forskellige typer af indhold og forskellige brugere og bygger på konsensus blandt de relevante interessenter. Denne fremgangsmåde er også blevet fulgt i aftalememorandummet om de vigtigste principper for digitalisering og tilrådighedsstillelse af »out of commerce«-værker, der blev undertegnet den 20. september 2011 af repræsentanter for europæiske biblioteker, forfattere, forlæggere og kollektive forvaltningsorganisationer og i nærværelse af Kommissionen. Dette direktiv berører ikke anvendelsen af aftalememorandummet, der opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at frivillige aftaler indgået på grundlag af principperne heri mellem brugere, rettighedshavere og kollektive forvaltningsorganisationer om licens til anvendelse af »out of commerce«-værker drager fordel af den nødvendige retssikkerhed i en national og grænseoverskridende sammenhæng.

(5)

Ophavsret er det økonomiske grundlag for den kreative industri, da den fremmer innovation, skabertrang, investeringer og produktion. Massedigitalisering og formidling af værker er således et middel til beskyttelse af den europæiske kulturarv. Ophavsret er et vigtigt værktøj til at sikre, at den kreative sektor belønnes for sit arbejde.

(6)

Rettighedshaveres eneret til reproduktion af deres værker og andre beskyttede frembringelser og tilrådighedsstillelse heraf for almenheden, som harmoniseret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (3), nødvendiggør forudgående samtykke fra rettighedshaveren til digitalisering og tilrådighedsstillelse for almenheden af et værk eller en anden beskyttet frembringelse.

(7)

Når der er tale om forældreløse værker, er det ikke muligt at indhente et sådant forudgående samtykke til reproduktion eller tilrådighedsstillelse for almenheden.

(8)

Forskellige fremgangsmåder i medlemsstaterne for anerkendelse af status som forældreløst værk kan frembyde hindringer for det indre markeds funktion og for anvendelsen af og adgang på tværs af grænserne til forældreløse værker. Sådanne forskellige fremgangsmåder kan også føre til begrænsninger i den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser med kulturelt indhold. Det er derfor hensigtsmæssigt at sikre gensidig anerkendelse af denne status, da dette vil give adgang til forældreløse værker i alle medlemsstater.

(9)

Det er nødvendigt at indføre en fælles fremgangsmåde for, hvordan status som forældreløst værk og de tilladte anvendelser af forældreløse værker fastslås, for at skabe retssikkerhed på det indre marked for offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners og museers samt arkivers, film- eller lydarvsinstitutioners og public service radio- og fjernsynsforetagenders anvendelse af forældreløse værker.

(10)

Filmværker eller audiovisuelle værker og fonogrammer i public service radio- og fjernsynsforetagenders arkiver, som er produceret af disse foretagender, omfatter forældreløse værker. I betragtning af radio- og fjernsynsforetagendernes særlige stilling som producenter af fonogrammer og audiovisuelt materiale og behovet for at begrænse fænomenet forældreløse værker i fremtiden bør der fastsættes en skæringsdato for anvendelsen af dette direktiv på værker og fonogrammer i radio- og fjernsynsforetagendernes arkiver.

(11)

Filmværker og audiovisuelle værker samt fonogrammer i public service radio- og fjernsynsforetagenders arkiver, som er produceret af disse foretagender, bør i forbindelse med dette direktiv betragtes som omfattende filmværker og audiovisuelle værker samt fonogrammer, som er bestilt af dem til deres eller andre koproducerende public service radio- og fjernsynsforetagenders eksklusive anvendelse. Filmværker og audiovisuelle værker samt fonogrammer i public service radio- og fjernsynsforetagenders arkiver, som ikke er produceret eller bestilt af sådanne foretagender, men som disse foretagender har fået tilladelse til at anvende i henhold til en licensaftale, bør ikke være omfattet af dette direktiv.

(12)

Af hensyn til venskabeligt international sameksistens (»international comity«) bør dette direktiv kun gælde for værker og fonogrammer, der først er udgivet på en medlemsstats område eller, hvis de ikke er udgivet, først er udsendt på en medlemsstats område eller, hvis de ikke er udgivet eller udsendt, gøres offentligt tilgængelige af de begunstigede i dette direktiv med rettighedshavernes samtykke. I sidstnævnte tilfælde bør dette direktiv kun gælde, såfremt det er rimeligt at antage, at rettighedshaverne ikke vil modsætte sig den anvendelse, der er tilladt i henhold til dette direktiv.

(13)

Før et værk eller fonogram kan anses for et forældreløst værk, bør der foretages en omhyggelig søgning i god tro efter værkets eller fonogrammets rettighedshavere, herunder rettighedshavere til værker og andre beskyttede frembringelser, der er indlejret eller inkorporeret i værket eller fonogrammet. Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at en sådan omhyggelig søgning kan foretages af de organisationer, der henvises til i dette direktiv, eller af andre organisationer. Sådanne andre organisationer kan opkræve betaling for at foretage en omhyggelig søgning.

(14)

Det er hensigtsmæssigt at indføre en harmoniseret fremgangsmåde for sådanne omhyggelige søgninger for at sikre et højt niveau af beskyttelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder i Unionen. En omhyggelig søgning bør omfatte søgning i kilder, der indeholder oplysninger om værkerne og andre beskyttede frembringelser, og som er fastsat i overensstemmelse med dette direktiv af den medlemsstat, hvori den omhyggelige søgning skal foretages. I den forbindelse kunne medlemsstaterne henvise til de retningslinjer for omhyggelig søgning, der blev vedtaget inden for rammen af ekspertgruppen på højt niveau om digitale biblioteker, der blev nedsat som en del af i2010-initiativet til et digitalt bibliotek.

(15)

For at undgå dobbeltarbejde i forbindelse med søgninger bør der foretages en omhyggelig søgning i den medlemsstat, hvor værket eller fonogrammet først blev udgivet, eller, i tilfælde hvor udgivelse ikke har fundet sted, i den medlemsstat, hvor det først blev udsendt. Den omhyggelige søgning i forbindelse med filmværker eller audiovisuelle værker, hvis producent har sit hovedsæde eller er bosat i en medlemsstat, bør foretages i denne medlemsstat. For så vidt angår filmværker eller audiovisuelle værker, der er koproduceret af producenter etableret i forskellige medlemsstater, bør den omhyggelige søgning foretages i hver af disse medlemsstater. Med hensyn til værker og fonogrammer, som hverken er blevet udgivet eller udsendt, men som er blevet gjort offentligt tilgængelige af de begunstigede i dette direktiv med rettighedshavernes samtykke, bør den omhyggelige søgning foretages i den medlemsstat, hvor organisationen, der gjorde værket eller fonogrammet offentligt tilgængeligt med rettighedshaverens samtykke, er etableret. Den omhyggelige søgning efter rettighedshaverne til værker og andre beskyttede frembringelser, der er indlejret eller inkorporeret i et værk eller fonogram, bør foretages i den medlemsstat, hvor den omhyggelige søgning efter værket eller fonogrammet, som indeholder det indlejrede eller inkorporerede værk eller andre beskyttede frembringelser, foretages. Der bør også foretages søgninger i informationskilder, der er tilgængelige i andre lande, hvis der er tegn på, at relevante oplysninger om rettighedshaverne findes i disse andre lande. Omhyggelige søgninger kan frembringe forskellige slags oplysninger, som f.eks. en fortegnelse over søgningen og et søgeresultat. Fortegnelsen over søgningen bør arkiveres, således at den relevante organisation vil være i stand til at påvise, at søgningen var omhyggelig.

(16)

Medlemsstaterne bør sikre, at de pågældende organisationer opbevarer fortegnelser over deres omhyggelige søgninger, og at navnlig resultaterne af sådanne søgninger, der fastslår, at et værk eller fonogram skal anses som et forældreløst værk i dette direktivs forstand, samt oplysninger om ændring af status og om den måde, disse organisationer anvender forældreløse værker på, indsamles og gøres tilgængelige for den brede offentlighed, navnlig gennem registrering af de relevante oplysninger i en online database. Navnlig i betragtning af den tværeuropæiske dimension og for at undgå dobbeltarbejde er det hensigtsmæssigt at fastsætte bestemmelser om oprettelse af en fælles online database for Unionen, der indeholder sådanne oplysninger, og om at gøre oplysningerne tilgængelige for den brede offentlighed på en gennemsigtig måde. Dette kan gøre det muligt for både organisationer, der foretager omhyggelige søgninger, og rettighedshavere at få let adgang til disse oplysninger. Databasen kunne også spille en vigtig rolle med henblik på at forebygge og bringe mulige krænkelser af ophavsrettigheder til ophør, især i tilfælde af ændringer i værkers og fonogrammers status som forældreløse værker. I henhold til forordning (EU) nr. 386/2012 (4) bemyndiges Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (»kontoret«) til at varetage bestemte opgaver og aktiviteter, som finansieres ved anvendelse af dets egne budgetmidler, og som har til formål at fremme og støtte aktiviteterne hos nationale myndigheder, den private sektor og EU-institutionerne i bekæmpelsen af, herunder forebyggelsen af, krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Disse opgaver består i henhold til artikel 2, stk. 1, litra g), i nævnte forordning navnlig i at stille mekanismer til rådighed, der bidrager til at forbedre onlineudvekslingen af relevant information mellem de berørte myndigheder i medlemsstaterne samt fremme samarbejdet mellem disse myndigheder. Det er derfor hensigtsmæssigt at overlade det til kontoret at oprette og forvalte den europæiske database med oplysninger vedrørende forældreløse værker, der er omhandlet i dette direktiv.

(17)

Der kan være flere rettighedshavere til et bestemt værk eller fonogram, og værker og fonogrammer kan i sig selv indeholde andre værker eller beskyttede frembringelser. Dette direktiv bør ikke berøre identificerede og lokaliserede rettighedshaveres rettigheder. Er mindst én rettighedshaver blevet identificeret og lokaliseret, bør et værk eller et fonogram ikke anses som et forældreløst værk. De begunstigede i dette direktiv bør kun kunne anvende et værk eller et fonogram, hvor en eller flere af rettighedshaverne ikke kan identificeres eller lokaliseres, hvis de har tilladelse til at foretage reproduktion eller tilrådighedsstillelse for almenheden som omfattet af henholdsvis artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF fra de rettighedshavere, der er blevet identificeret og lokaliseret, herunder rettighedshavere til værker og andre beskyttede frembringelser, der er indlejret eller inkorporeret i værkerne eller fonogrammerne. Rettighedshavere, der er blevet identificeret og lokaliseret, kan kun give denne tilladelse i forhold til de rettigheder, de selv er indehavere af, enten fordi disse rettigheder er deres egne rettigheder, eller fordi rettighederne er blevet overdraget til dem, og bør ikke kunne give tilladelse i henhold til nærværende direktiv til anvendelse på vegne af rettighedshavere, der ikke er blevet identificeret og lokaliseret. Tilsvarende — når rettighedshavere, der ikke tidligere er identificeret eller lokaliseret, træder frem for at gøre krav på deres rettigheder til værket eller fonogrammet — kan de begunstigedes lovlige anvendelse af værket eller fonogrammet kun fortsætte, hvis disse rettighedshavere giver deres tilladelse hertil i henhold til direktiv 2001/29/EF i forhold til de rettigheder, de er indehavere af.

(18)

Rettighedshavere bør have ret til at bringe status som forældreløst værk til ophør, hvis de træder frem og gør krav på deres rettigheder til værket eller andre beskyttede frembringelser. Rettighedshavere, der bringer status som forældreløst værk til ophør, bør modtage en rimelig kompensation for anvendelsen i henhold til dette direktiv af deres værker eller andre beskyttede frembringelser, som skal fastsættes af den medlemsstat, hvor organisationen, der anvender et forældreløst værk, er etableret. Medlemsstaterne bør frit kunne bestemme, under hvilke omstændigheder betalingen af en sådan kompensation kan organiseres, herunder tidspunktet for hvornår betalingen forfalder. Med henblik på fastsættelsen af det mulige niveau for en rimelig kompensation bør der bl.a. tages behørigt hensyn til medlemsstaternes målsætninger for fremme af kulturen, til den ikke-kommercielle karakter af de pågældende organisationers anvendelse med henblik på at nå mål knyttet til varetagelsen af deres almennyttige opgaver, som f.eks. at fremme læring og formidle kultur samt til den mulige skade for rettighedshaverne.

(19)

Er et værk eller fonogram fejlagtigt blevet kvalificeret som et forældreløst værk som følge af en søgning, der ikke var omhyggelig, bør retsmidlerne i forbindelse med krænkelse af ophavsrettigheder som fastlagt i medlemsstaternes lovgivning i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser og EU-retten fortsat være til rådighed.

(20)

For at fremme læring og formidling af kultur bør medlemsstaterne indføre en undtagelse eller indskrænkning ud over dem, der er fastsat i artikel 5 i direktiv 2001/29/EF. Denne undtagelse eller indskrænkning bør gøre det muligt for bestemte organisationer som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra c), i direktiv 2001/29/EF, og film- eller lydarvsinstitutioner, der opererer på et almennyttigt grundlag, samt public service radio- og fjernsynsforetagender at reproducere og stille forældreløse værker til rådighed for almenheden i nævnte direktivs forstand, når en sådan anvendelse af værkerne bidrager til varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere deres samlinger, herunder deres digitale samlinger, og give adgang til samlingerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål for øje. I forbindelse med dette direktiv bør film- eller lydarvsinstitutioner omfatte organisationer, der af medlemsstaterne er udpeget til at indsamle, katalogisere, bevare og restaurere film og andre audiovisuelle værker eller fonogrammer, der udgør en del af landenes kulturarv. I forbindelse med dette direktiv bør public service radio- og fjernsynsforetagender omfatte foretagender med public service opgaver, der er tildelt, fastsat og tilrettelagt af hver medlemsstat. Den ved dette direktiv fastsatte undtagelse eller indskrænkning, der tillader anvendelsen af forældreløse værker, berører ikke undtagelserne og indskrænkningerne fastsat i artikel 5 i direktiv 2001/29/EF. Den kan kun anvendes i visse specielle tilfælde, der ikke strider mod den normale udnyttelse af værket eller anden beskyttet frembringelse og ikke indebærer urimelig skade for rettighedshavernes legitime interesser.

(21)

For at tilskynde til digitalisering bør de begunstigede i dette direktiv kunne generere indtægter i forbindelse med deres anvendelse af forældreløse værker i henhold til dette direktiv med henblik på at nå mål knyttet til varetagelsen af deres almennyttige opgaver, herunder i forbindelse med offentlig-private partnerskabsaftaler.

(22)

Digitaliseringen af den europæiske kulturarv kan fremmes ved hjælp af aftaler, idet offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer samt arkiver, film- eller lydarvsinstitutioner samt public service radio- og fjernsynsforetagender med henblik på de anvendelser, der er tilladt i henhold til dette direktiv, bør have ret til at indgå aftaler med kommercielle partnere om digitalisering og tilrådighedsstillelse for almenheden af forældreløse værker. Disse aftaler kan omfatte finansielle bidrag fra sådanne partnere. Sådanne aftaler bør ikke fastsætte begrænsninger for de begunstigede i dette direktiv med hensyn til deres anvendelse af forældreløse værker og bør ikke give den kommercielle partner ret til at anvende eller kontrollere anvendelsen af de forældreløse værker.

(23)

For at fremme EU-borgernes adgang til den europæiske kulturarv er det også nødvendigt at sikre, at forældreløse værker, der er digitaliseret og stillet til rådighed for almenheden i én medlemsstat, også kan stilles til rådighed for almenheden i andre medlemsstater. Offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer samt arkiver, film- eller lydarvsinstitutioner og public service radio- og fjernsynsforetagender, der anvender et forældreløst værk som led i varetagelsen af deres almennyttige opgaver, bør kunne stille værket til rådighed for almenheden i andre medlemsstater.

(24)

Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes ordninger vedrørende forvaltning af rettigheder såsom aftalelicenser, retlige formodninger om repræsentation eller overdragelse, kollektiv forvaltning eller tilsvarende ordninger eller kombinationer heraf, herunder for massedigitalisering.

(25)

Målet for dette direktiv, nemlig at skabe retssikkerhed omkring anvendelsen af forældreløse værker, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor på grund af målet om ensartede regler for anvendelse af forældreløse værker bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Dette direktiv vedrører visse anvendelser af forældreløse værker foretaget af offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer samt arkiver, film- eller lydarvsinstitutioner og public service radio- og fjernsynsforetagender, der er etableret i medlemsstaterne, for at opfylde mål knyttet til varetagelsen af deres almennyttige opgaver.

2.   Dette direktiv finder anvendelse på:

a)

værker udgivet i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade eller andre litterære værker i offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners eller museers samlinger samt i arkivers eller film- eller lydarvsinstitutioners samlinger

b)

filmværker eller audiovisuelle værker og fonogrammer i offentligt tilgængelige bibliotekers, uddannelsesinstitutioners eller museers samlinger samt i arkivers eller film- eller lydarvsinstitutioners samlinger, og

c)

filmværker eller audiovisuelle værker og fonogrammer, der er produceret af public service radio- og fjernsynsforetagender til og med den 31. december 2002, og som findes i disse foretagenders arkiver,

som er beskyttet af ophavsret eller beslægtede rettigheder, og som først er udgivet på en medlemsstats område eller, i tilfælde hvor udgivelse ikke har fundet sted, først er udsendt på en medlemsstats område.

3.   Dette direktiv finder endvidere anvendelse på værker og fonogrammer som omhandlet i stk. 2, der aldrig er blevet udgivet eller udsendt, men som er blevet gjort offentligt tilgængelige af de i stk. 1 omhandlede organisationer med rettighedshavernes samtykke, såfremt det er rimeligt at antage, at rettighedshaverne ikke ville modsætte sig de i artikel 6 nævnte anvendelser. Medlemsstaterne kan begrænse anvendelsen af nærværende stykke til værker og fonogrammer, som er blevet deponeret hos disse organisationer inden den 29. oktober 2014.

4.   Dette direktiv finder endvidere anvendelse på værker og andre beskyttede frembringelser, der er indlejret, inkorporeret eller udgør en uadskillelig bestanddel af de i stk. 2 og 3 omhandlede værker eller fonogrammer.

5.   Dette direktiv griber ikke ind i eventuelle ordninger vedrørende forvaltning af rettigheder på nationalt plan.

Artikel 2

Forældreløse værker

1.   Et værk eller fonogram anses for et forældreløst værk, hvis ingen af rettighedshaverne til værket eller fonogrammet er identificeret eller, selv om en eller flere af dem er identificeret, ingen af dem er lokaliseret, på trods af, at der er foretaget og registreret en omhyggelig søgning efter rettighedshaverne i overensstemmelse med artikel 3.

2.   Hvis der er mere end én rettighedshaver til et værk eller fonogram, og ikke alle er blevet identificeret eller, selv om de er identificeret, ikke er lokaliseret, efter at en omhyggelig søgning er foretaget og registreret i overensstemmelse med artikel 3, kan værket eller fonogrammet anvendes i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat at de rettighedshavere, der er blevet identificeret og lokaliseret, i forhold til de rettigheder, de er indehavere af, har givet de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer tilladelse til at foretage reproduktion og tilrådighedsstillelse for almenheden som omfattet af henholdsvis artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF.

3.   Stk. 2 berører ikke identificerede og lokaliserede rettighedshaveres rettigheder til værket eller fonogrammet.

4.   Artikel 5 finder tilsvarende anvendelse på de rettighedshavere, der ikke er blevet identificeret og lokaliseret, til de værker, der er nævnt i stk. 2.

5.   Dette direktiv berører ikke anvendelsen af nationale bestemmelser om anonyme eller pseudonyme værker.

Artikel 3

Omhyggelig søgning

1.   Med henblik på at fastslå, om et værk eller et fonogram er et forældreløst værk, sikrer de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer, at der for hvert enkelt værk og anden beskyttet frembringelse er foretaget en omhyggelig søgning i god tro, ved at konsultere de kilder, der er relevante for den pågældende kategori af værker eller andre beskyttede frembringelser. Den omhyggelige søgning foretages, inden værket eller fonogrammet anvendes.

2.   De kilder, der er relevante for hver enkelt kategori af de pågældende værker eller fonogrammer, fastsættes af den enkelte medlemsstat i samråd med rettighedshaverne og brugerne, og skal mindst omfatte de relevante kilder, der er opført i bilaget.

3.   Der foretages en omhyggelig søgning i den medlemsstat, hvor udgivelse først har fundet sted eller, i mangel af udgivelse, hvor udsendelse først har fundet sted, undtagen i tilfælde hvor producenten af filmværker eller audiovisuelle værker har sit hovedsæde eller er bosiddende i en medlemsstat, i hvilket tilfælde den omhyggelige søgning foretages i den medlemsstat, hvor producenten har sit hovedsæde eller er bosiddende.

I det i artikel 1, stk. 3, omhandlede tilfælde foretages den omhyggelige søgning i den medlemsstat, hvor organisationen, der gjorde værket eller fonogrammet offentligt tilgængeligt med rettighedshaverens samtykke, er etableret.

4.   Er der tegn på, at relevante oplysninger om rettighedshaverne findes i andre lande, skal der også foretages søgning i informationskilder, der er til rådighed i disse andre lande.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer fører fortegnelser over deres omhyggelige søgninger, og at disse organisationer giver følgende oplysninger til de kompetente nationale myndigheder:

a)

resultaterne af de omhyggelige søgninger, som disse organisationer har foretaget, og som har ført til den konklusion, at et værk eller et fonogram anses for et forældreløst værk

b)

organisationens anvendelse af forældreløse værker i overensstemmelse med dette direktiv

c)

enhver ændring i henhold til artikel 5 af status som forældreløst værk for værker og fonogrammer, som organisationen anvender

d)

de relevante kontaktoplysninger for den pågældende organisation.

6.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de oplysninger, der er nævnt i stk. 5, registreres i en fælles offentligt tilgængelig online database, der oprettes og forvaltes af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (»kontoret«) i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 386/2012. Med henblik herpå sender de disse oplysninger til kontoret straks efter modtagelsen heraf fra de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer.

Artikel 4

Gensidig anerkendelse af status som forældreløst værk

Et værk eller fonogram, der i henhold til artikel 2 anses for et forældreløst værk i en medlemsstat, skal anses for et forældreløst værk i alle medlemsstater. Dette værk eller fonogram kan anvendes og gøres tilgængeligt i overensstemmelse med dette direktiv i alle medlemsstater. Dette gælder også for værker og fonogrammer som omhandlet artikel 2, stk. 2, for så vidt angår de ikke-identificerede eller ikke-lokaliserede rettighedshaveres rettigheder.

Artikel 5

Ophør af status som forældreløst værk

Medlemsstaterne sikrer, at en rettighedshaver til et værk eller fonogram, der anses for et forældreløst værk, til enhver tid har mulighed for at bringe værkets eller fonogrammets status som forældreløst værk til ophør, for så vidt angår den pågældendes rettigheder.

Artikel 6

Tilladte anvendelser af forældreløse værker

1.   Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller indskrænkning i retten til reproduktion og retten til tilrådighedsstillelse for almenheden, der er fastsat i henholdsvis artikel 2 og 3 i direktiv 2001/29/EF for at sikre, at de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer har tilladelse til at anvende forældreløse værker, som findes i deres samlinger, på følgende måder:

a)

ved tilrådighedsstillelse af det forældreløse værk for almenheden, jf. artikel 3 i direktiv 2001/29/EF

b)

ved reproduktion, jf. artikel 2 i direktiv 2001/29/EF, med henblik på digitalisering, tilrådighedsstillelse, indeksering, katalogisering, bevaring eller restaurering.

2.   De i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer må kun anvende forældreløse værker i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 1 for at opfylde mål knyttet til varetagelsen af deres almennyttige opgaver, navnlig at bevare og restaurere værker og fonogrammer i deres samlinger, og give adgang til værkerne og fonogrammerne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål for øje. Organisationerne må under en sådan anvendelse generere indtægter, som udelukkende har til formål at dække deres omkostninger ved digitalisering og tilrådighedsstillelse for almenheden af forældreløse værker.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationer angiver navnet på identificerede forfattere og andre rettighedshavere ved enhver anvendelse af et forældreløst værk.

4.   Dette direktiv berører ikke de pågældende organisationers frihed til at indgå aftaler med henblik på at varetage deres almennyttige opgaver, navnlig for så vidt angår offentlig-private partnerskabsaftaler.

5.   Medlemsstaterne fastsætter, at rettighedshavere, der bringer et værks eller andre beskyttede frembringelsers status som forældreløst værk til ophør, modtager en rimelig kompensation for de i artikel 1, stk. 1, nævnte organisationers anvendelse af sådanne værker og andre beskyttede frembringelser i overensstemmelse med stk. 1 i nærværende artikel. Medlemsstaterne skal frit kunne fastsætte, under hvilke omstændigheder betalingen af en sådan kompensation kan organiseres. Niveauet for denne kompensation fastlægges, inden for de grænser som er fastsat i EU-retten, i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor organisationen, der anvender det pågældende forældreløse værk, er etableret.

Artikel 7

Fortsat anvendelse af andre retsforskrifter

Dette direktiv berører ikke bestemmelser vedrørende især patentrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, brugsmodeller, halvlederprodukters topografi, skrifttyper, adgangsstyrede og adgangsstyrende tjenester, adgang til radio- og tv-spredningstjenesters kabel, beskyttelse af nationale skatte, pligtaflevering, lovgivning om restriktiv praksis og illoyal konkurrence, forretningshemmeligheder, sikkerhed, klassificerede oplysninger, databeskyttelse og privatlivets fred, aktindsigt i offentlige dokumenter, aftalelovgivningen, og bestemmelser om pressefrihed og ytringsfrihed i medierne.

Artikel 8

Tidsmæssig anvendelse

1.   Dette direktiv gælder for alle værker og fonogrammer, som omhandlet i artikel 1, der er beskyttet af medlemsstaternes lovgivning om ophavsret den 29. oktober 2014 eller efter nævnte dato.

2.   Dette direktiv berører ikke handlinger foretaget og rettigheder erhvervet inden den 29. oktober 2014.

Artikel 9

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love, retsforskrifter og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 29. oktober 2014. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Disse love, retsforskrifter og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Revisionsklausul

Kommissionen følger løbende udviklingen, for så vidt angår kilder til information om rettigheder, og forelægger senest den 29. oktober 2015 og derefter en gang om året en rapport om, hvorvidt dette direktivs anvendelsesområde bør udvides til at omfatte forlæggere og yderligere værker eller andre beskyttede frembringelser, som ikke er omfattet i øjeblikket, særlig separate fotografier og andre billeder.

Senest den 29. oktober 2015 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen af dette direktiv set i lyset af udviklingen vedrørende digitale biblioteker.

Hvis det er nødvendigt, navnlig af hensyn til at sikre det indre markeds funktion, fremsætter Kommissionen forslag om ændring af dette direktiv.

En medlemsstat, der har gyldige grunde til at formode, at gennemførelsen af dette direktiv hindrer en af de nationale ordninger vedrørende forvaltning af rettigheder som omhandlet i artikel 1, stk. 5, kan forelægge Kommissionen situationen sammen med alle relevante oplysninger. Kommissionen tager sådanne oplysninger i betragtning ved udarbejdelsen af den rapport, der er nævnt i nærværende artikels stk. 2, og ved vurderingen af, om det er nødvendigt at fremsætte forslag til ændring af dette direktiv.

Artikel 11

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 12

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 376 af 22.12.2011, s. 66.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.10.2012.

(3)  EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 386/2012 af 19. april 2012 om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage opgaver i forbindelse med håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder (EUT L 129 af 16.5.2012, s. 1).


BILAG

De kilder, der henvises til i artikel 3, stk. 2, omfatter følgende:

1)

For udgivne bøger:

a)

pligtaflevering, bibliotekers kataloger og myndighedsarkiver, der føres af biblioteker og andre institutioner

b)

forlægger- og forfattersammenslutninger i det pågældende land

c)

eksisterende databaser og registre, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number) og databaser med lister af trykte bøger

d)

databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særlig organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder.

e)

kilder, der integrerer adskillige databaser og registre, herunder VIAF (Virtual International Authority Files) og ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

2)

For aviser, blade og tidsskrifter:

a)

ISSN (International Standard Serial Number) for tidsskrifter

b)

bibliotekers og andre samlingers kartoteker og kataloger

c)

pligtaflevering

d)

forlæggersammenslutninger og forfatter- og journalistsammenslutninger i det pågældende land

e)

databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, herunder organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder.

3)

For visuelle værker, herunder kunst, fotografier, illustrationer, design, arkitektur, skitser af sidstnævnte værker og andre sådanne værker indeholdt i bøger, tidsskrifter, aviser og blade eller andre værker:

a)

de kilder, der er nævnt i nr. 1) og 2)

b)

databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særlig for visuel kunst og inklusive organisationer, der forvalter reproduktionsrettigheder

c)

billedbureauers databaser, hvor det er relevant.

4)

For audiovisuelle værker og fonogrammer:

a)

pligtaflevering

b)

producentsammenslutninger i det pågældende land

c)

film- eller lydarvsinstitutioners og nationale bibliotekers databaser

d)

databaser med relevante standarder og identifikationsnumre såsom ISAN (International Standard Audiovisual Number) for audiovisuelt materiale, ISWC (International Standard Music Work Code) for musikværker og ISRC (International Standard Recording Code) for fonogrammer

e)

databaser hos de relevante kollektive forvaltningsorganisationer, særlig for forfattere, udøvende kunstnere, fonogramproducenter og producenter af audiovisuelt materiale

f)

oplysninger om medvirkende og andre oplysninger, der er anført på værkets emballage

g)

databaser hos andre relevante sammenslutninger, der repræsenterer en særlig kategori af rettighedshavere.


AFGØRELSER

27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/13


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 994/2012/EU

af 25. oktober 2012

om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd har bedt medlemsstaterne om fra den 1. januar 2012 at oplyse Kommissionen om alle deres nye og eksisterende bilaterale aftaler med tredjelande på energiområdet. Kommissionen bør stille disse oplysninger til rådighed for alle de øvrige medlemsstater på en hensigtsmæssig måde under hensyntagen til behovet for beskyttelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

(2)

Ifølge artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) pålægges medlemsstaterne at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af traktaterne eller af retsakter vedtaget af EU-institutionerne. Medlemsstaterne bør derfor undgå eller fjerne enhver uforenelighed mellem EU-retten og internationale aftaler indgået mellem medlemsstaterne og tredjelande.

(3)

Et velfungerende indre energimarked kræver, at energi, der importeres til Unionen, er fuldt omfattet af reglerne for etablering af det indre energimarked. Et indre energimarked, der ikke fungerer tilfredsstillende, bringer Unionen i en sårbar og ufordelagtig situation med hensyn til energiforsyningssikkerheden og underminerer dets potentielle fordele for de europæiske forbrugere og den europæiske industri. En høj grad af gennemsigtighed med hensyn til aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet vil gøre det muligt for Unionen at træffe koordinerede foranstaltninger i en ånd af solidaritet for at sikre, at sådanne aftaler er i overensstemmelse med EU-retten og effektivt sikrer energiforsyningen. En sådan gennemsigtighed vil også virke befordrende for at opnå både et tættere internt samarbejde i Unionen om eksterne forbindelser på energiområdet og nå Unionens langsigtede politiske mål vedrørende energi, klima og energiforsyningssikkerhed.

(4)

En ny mekanisme for udveksling af oplysninger bør derfor indføres. Den bør kun omfatte mellemstatslige aftaler, der har indvirkning på det indre energimarked eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen, da de to områder er uløseligt forbundet. Den første vurdering af, om en mellemstatslig aftale eller en anden tekst, som en mellemstatslig aftale udtrykkeligt henviser til, har indvirkning på det indre energimarked eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen, bør være medlemsstaternes ansvar; i tvivlstilfælde bør medlemsstaterne rådføre sig med Kommissionen. I princippet har aftaler, der ikke længere er i kraft eller ikke længere anvendes, ikke nogen indvirkning på det indre energimarked eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen og bør derfor ikke være omfattet af denne mekanisme for udveksling af oplysninger. Mekanismen for udveksling af oplysninger bør navnlig omfatte alle de mellemstatslige aftaler, som har indvirkning på levering af gas, olie eller elektricitet gennem fast infrastruktur, eller som har betydning for den mængde energi, der importeres til Unionen.

(5)

Mellemstatslige aftaler, som skal meddeles i deres helhed til Kommissionen på grundlag af andre EU-retsakter, bør undtages fra mekanismen for udveksling af oplysninger. Denne undtagelse bør dog ikke finde anvendelse på mellemstatslige aftaler med tredjelande, der har indvirkning på udviklingen og brugen af gasinfrastruktur og gasforsyningerne, og som skal meddeles Kommissionen i overensstemmelse med artikel 13, stk. 6, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden (3). Sådanne aftaler bør meddeles i henhold til de regler, der er fastsat i denne afgørelse. For at undgå overlapning bør en meddelelse, der er forelagt i overensstemmelse med denne afgørelse, anses for at opfylde forpligtelsen i artikel 13, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 994/2010.

(6)

Mellemstatslige aftaler vedrørende spørgsmål, der henhører under traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskabs anvendelsesområde, bør ikke omfattes af denne afgørelse.

(7)

Denne afgørelse skaber ikke forpligtelser i forbindelse med aftaler mellem kommercielle enheder. Den er dog ikke til hinder for, at medlemsstaterne frivilligt videregiver kommercielle aftaler, der udtrykkeligt henvises til i mellemstatslige aftaler, til Kommissionen. Da det endvidere er muligt, at kommercielle aftaler indeholder lovbestemmelser, bør kommercielle operatører, der forhandler kommercielle aftaler med operatører fra tredjelande, have mulighed for at søge vejledning fra Kommissionen for at undgå en potentiel konflikt med EU-retten.

(8)

Medlemsstaterne bør forelægge Kommissionen alle eksisterende mellemstatslige aftaler, uanset om de er trådt i kraft eller anvendes midlertidigt i henhold til artikel 25 i Wienerkonventionen om traktatretten, samt alle nye mellemstatslige aftaler.

(9)

Mere gennemsigtighed med hensyn til fremtidige mellemstatslige aftaler, som vil blive forhandlet, eller som er ved at blive forhandlet mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet, kan bidrage til overensstemmelse i medlemsstaternes tilgange til sådanne aftaler såvel som til overholdelse af EU-retten og til energiforsyningssikkerheden i Unionen. Medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at underrette Kommissionen om forhandlinger om nye mellemstatslige aftaler eller ændringer af eksisterende mellemstatslige aftaler. Når medlemsstaterne vælger denne mulighed, bør Kommissionen i så fald regelmæssigt holdes orienteret om udviklingen i forhandlingerne. Medlemsstaterne bør have mulighed for at indbyde Kommissionen til at deltage i forhandlingerne som observatør.

Kommissionen bør også have mulighed for på egen anmodning at deltage som observatør med den pågældende medlemsstats samtykke. Medlemsstaterne bør ligeledes have mulighed for at anmode Kommissionen om at bistå dem under forhandlingerne med tredjelande. I så tilfælde bør Kommissionen have mulighed for at rådgive om, hvordan uforenelighed med EU-retten undgås, og henlede opmærksomheden på Unionens energipolitiske mål og princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne.

(10)

Kommissionen bør foretage en vurdering af de eksisterende mellemstatslige aftalers forenelighed med EU-retten. I tilfælde af uforenelighed bør medlemsstaterne tage alle nødvendige skridt med henblik på at finde en passende løsning for at fjerne den fastslåede uforenelighed.

(11)

For at sikre mere gennemsigtighed og for at undgå potentielle konflikter med EU-retten bør medlemsstaterne have mulighed for at underrette Kommissionen om en ny mellemstatslig aftale med et tredjeland enten før eller under forhandlingerne herom. Såfremt en medlemsstat, der har forhandlet en mellemstatslig aftale, således har underrettet Kommissionen inden forhandlingernes afslutning og har forelagt den udkastet til den mellemstatslige aftale, bør Kommissionen have mulighed for at meddele den pågældende medlemsstat sin vurdering af den forhandlede aftales forenelighed med EU-retten. Kommissionen har ret til at anlægge et traktatbrudssøgsmål i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvis den finder, at en medlemsstat ikke har overholdt de forpligtelser, der påhviler den i henhold til TEUF.

(12)

Alle endelige, ratificerede mellemstatslige aftaler, der er omfattet af denne afgørelse, bør fremsendes til Kommissionen, så alle de øvrige medlemsstater kan blive underrettet herom.

(13)

Kommissionen bør stille samtlige oplysninger, som den modtager, til rådighed for alle de øvrige medlemsstater i sikker elektronisk form. Kommissionen bør respektere anmodninger fra medlemsstaterne om at behandle de til den fremsendte oplysninger som fortrolige. Anmodninger om fortrolighed bør dog ikke begrænse Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger, da Kommissionen har brug for omfattende oplysninger til sin egen vurdering. Kommissionen bør have ansvaret for at sikre, at fortrolighedsklausulen respekteres. Anmodninger om fortrolig behandling bør ikke berøre retten til aktindsigt som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (4).

(14)

Anser en medlemsstat en mellemstatslig aftale for at være fortrolig, bør den give Kommissionen en sammenfatning af den med henblik på videregivelse af denne sammenfatning til de øvrige medlemsstater.

(15)

En permanent udveksling af oplysninger om mellemstatslige aftaler på EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle bedste praksis. Kommissionen bør på grundlag af denne bedste praksis og, for så vidt angår Unionens eksterne politikker, i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), hvis det er relevant, udarbejde fakultative standardbestemmelser til anvendelse i mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande. Anvendelsen af sådanne standardbestemmelser bør tage sigte på at undgå konflikter mellem mellemstatslige aftaler og EU-retten, især konkurrenceretten og lovgivningen vedrørende det indre energimarked, og konflikter med internationale aftaler, der indgås af Unionen. Det bør være fakultativt at anvende dem, og det bør være muligt at tilpasse deres indhold til enhver specifik situation.

(16)

I betragtning af det indre energimarkeds eksistens og Unionens energipolitiske mål bør medlemsstaterne tage behørigt hensyn til disse mål, når de forhandler mellemstatslige aftaler på energiområdet, som kan have indvirkning på Unionens energipolitik.

(17)

En bedre gensidig viden om eksisterende og nye mellemstatslige aftaler bør muliggøre bedre koordinering i energispørgsmål mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen. En sådan forbedret koordinering bør sætte medlemsstaterne i stand til fuldt ud at drage fordel af Unionens politiske og økonomiske vægt og gøre det muligt for Kommissionen at foreslå løsninger på de problemer, der er påvist i de mellemstatslige aftaler.

(18)

Kommissionen bør lette og fremme koordinering mellem medlemsstaterne for at styrke Unionens samlede strategiske rolle gennem en stærk og effektiv koordineret tilgang over for producent-, transit- og forbrugerlande.

(19)

Mekanismen for udveksling af oplysninger, herunder vurderinger, som medlemsstaterne skal foretage i forbindelse med gennemførelsen heraf, berører ikke anvendelsen af EU-reglerne vedrørende overtrædelser, statsstøtte og konkurrence.

(20)

Kommissionen bør vurdere, om denne afgørelse er tilstrækkelig og effektiv med henblik på at sikre mellemstatslige aftalers overholdelse af EU-retten og en høj grad af koordinering mellem medlemsstaterne med hensyn til mellemstatslige aftaler på energiområdet.

(21)

Målet for denne afgørelse, nemlig udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen vedrørende mellemstatslige aftaler på energiområdet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af afgørelsens virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne afgørelse indføres en mekanisme for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mellemstatslige aftaler på energiområdet, som defineret i artikel 2, med henblik på at få det indre energimarked til at fungere så tilfredsstillende som muligt.

2.   Denne afgørelse finder ikke anvendelse på mellemstatslige aftaler, som allerede i deres helhed er omfattet af andre særlige meddelelsesprocedurer i henhold til EU-retten.

Uanset første afsnit finder denne afgørelse anvendelse på mellemstatslige aftaler, der skal meddeles Kommissionen i henhold til artikel 13, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 994/2010.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »mellemstatslig aftale«: enhver retligt bindende aftale mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande, der har indvirkning på det indre energimarkeds virkemåde eller funktionsmåde eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen; omfatter en sådan retligt bindende aftale også andre spørgsmål, er det dog kun de energirelaterede bestemmelser, herunder generelle bestemmelser, der gælder for disse energirelaterede bestemmelser, der udgør en »mellemstatslig aftale«

2)   »eksisterende mellemstatslig aftale«: en mellemstatslig aftale, der trådte i kraft, eller som anvendes midlertidigt, inden denne afgørelses ikrafttræden.

Artikel 3

Udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen

1.   Medlemsstaterne forelægger senest den 17. februar 2013 Kommissionen alle eksisterende mellemstatslige aftaler med tilhørende bilag og senere ændringer. Hvis disse eksisterende mellemstatslige aftaler udtrykkeligt henviser til andre tekster, forelægger medlemsstaterne også disse andre tekster for Kommissionen, for så vidt de indeholder elementer, der har indvirkning på det indre energimarkeds funktionsmåde eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen. Denne forpligtelse finder dog ikke anvendelse på aftaler mellem kommercielle enheder.

Eksisterende mellemstatslige aftaler, som allerede er meddelt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 13, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 994/2010 på tidspunktet for denne afgørelses ikrafttræden, anses for at være meddelt i henhold til nærværende stykke under forudsætning af, at meddelelsen opfylder kravene i nærværende stykkes første afsnit. Senest den 17. februar 2013 underretter medlemsstaterne Kommissionen, om nogen del af sådanne mellemstatslige aftaler skal betragtes som fortrolig, og om de forelagte oplysninger kan videregives til andre medlemsstater.

Når en medlemsstat i henhold til dette stykke forelægger Kommissionen eksisterende mellemstatslige aftaler, der tillige falder ind under anvendelsesområdet for artikel 13, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 994/2010, anses den for at have overholdt meddelelsespligten i den pågældende artikel.

2.   Såfremt Kommissionen efter sin første vurdering er i tvivl om foreneligheden af de i henhold til stk. 1 forelagte aftaler med EU-retten, især med Unionens konkurrenceret og lovgivningen vedrørende det indre energimarked, underretter Kommissionen den berørte medlemsstat herom inden for ni måneder efter forelæggelsen af disse aftaler.

3.   Før eller under forhandlingerne med et tredjeland om en mellemstatslig aftale eller om ændring af en eksisterende mellemstatslig aftale kan en medlemsstat skriftligt meddele Kommissionen målene med forhandlingerne og de bestemmelser, der skal behandles under forhandlingerne, og den kan meddele Kommissionen eventuelle andre relevante oplysninger. Såfremt medlemsstaten underretter Kommissionen om forhandlingerne, holder den pågældende medlemsstat regelmæssigt Kommissionen orienteret om udviklingen i forhandlingerne.

Den berørte medlemsstat angiver over for Kommissionen, om oplysninger, der er afgivet i henhold til første afsnit, må videregives til alle de øvrige medlemsstater. Hvis den berørte medlemsstat har meddelt, at oplysningerne må videregives, gør Kommissionen de modtagne oplysninger tilgængelige for alle medlemsstaterne i sikker elektronisk form, med undtagelse af fortrolige dele identificeret i henhold til artikel 4.

4.   Såfremt en medlemsstat underretter Kommissionen om forhandlinger i henhold til stk. 3, kan Kommissionen rådgive den om, hvordan uforenelighed mellem den mellemstatslige aftale eller ændringen af en eksisterende mellemstatslig aftale under forhandling og EU-retten undgås.

5.   Ved ratifikation af en mellemstatslig aftale eller af en ændring af en mellemstatslig aftale forelægger den berørte medlemsstat den mellemstatslige aftale eller ændringen, herunder eventuelle tilhørende bilag til aftalen eller ændringen for Kommissionen.

Såfremt de mellemstatslige aftaler eller ændringerne til de mellemstatslige aftaler udtrykkeligt henviser til andre tekster, forelægger medlemsstaterne endvidere disse andre tekster, for så vidt de indeholder elementer, der har indvirkning på det indre energimarkeds funktionsmåde eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen. Denne forpligtelse finder dog ikke anvendelse på aftaler mellem kommercielle enheder.

6.   Kommissionen gør de dokumenter, den har modtaget i medfør af stk. 1 og 5, tilgængelige i sikker elektronisk form for alle de øvrige medlemsstater jf. dog denne artikels stk. 7 og artikel 4.

7.   Pålægger en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4 Kommissionen ikke at gøre en eksisterende mellemstatslig aftale, en ændring af en eksisterende mellemstatslig aftale eller en ny mellemstatslig aftale tilgængelig for andre medlemsstater, skal den gøre en sammenfatning af de indsendte oplysninger tilgængelig. Denne sammenfatning skal mindst omfatte følgende oplysninger vedrørende den pågældende aftale eller ændring:

a)

genstand

b)

formål og anvendelsesområde

c)

varighed

d)

de kontraherende parter

e)

oplysninger om hovedelementerne.

Kommissionen gør sammenfatningerne tilgængelige i elektronisk form for alle de øvrige medlemsstater.

Artikel 4

Fortrolighed

1.   Medlemsstaten kan, når den forelægger oplysninger for Kommissionen i henhold til artikel 3, stk. 1-6, angive, om nogle af oplysningerne, hvad enten det er kommercielle eller andre oplysninger, hvis offentliggørelse vil kunne skade de involverede parters aktiviteter, skal betragtes som fortrolige, og om de forelagte oplysninger kan videregives til andre medlemsstater. Kommissionen respekterer disse angivelser.

2.   Anmodninger om fortrolighed i medfør af denne artikel begrænser ikke Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger. Kommissionen sikrer, at adgangen til de fortrolige oplysninger er strengt begrænset til de af dens tjenestegrene, for hvilke det er absolut nødvendigt at råde over disse oplysninger.

Artikel 5

Bistand fra Kommissionen

Underretter en medlemsstat i henhold til artikel 3, stk. 3, Kommissionen om forhandlinger, kan den pågældende medlemsstat anmode om bistand fra Kommissionen ved disse forhandlinger.

Kommissionen kan efter anmodning fra den pågældende medlemsstat eller efter anmodning fra Kommissionen selv og med den berørte medlemsstats skriftlige samtykke deltage i forhandlingerne som observatør.

Såfremt Kommissionen deltager i forhandlingerne som observatør, kan den rådgive den berørte medlemsstat om, hvordan uforenelighed mellem den mellemstatslige aftale eller ændringen under forhandling og EU-retten undgås.

Artikel 6

Forenelighedsvurdering

1.   Når en medlemsstat forhandler en mellemstatslig aftale eller en ændring af en eksisterende mellemstatslig aftale, og den på grundlag af sin egen vurdering ikke har været i stand til at nå frem til en klar konklusion om foreneligheden af den mellemstatslige aftale eller ændringen under forhandling med EU-retten, underretter den Kommissionen herom inden forhandlingernes afslutning og forelægger den udkastet til aftalen eller ændringen sammen med eventuelle dertil hørende bilag.

2.   Kommissionen giver inden fire uger fra datoen for modtagelsen af udkastet til aftalen eller ændringen med tilhørende bilag den berørte medlemsstat meddelelse om sine eventuelle tvivl om foreneligheden af udkastet til den mellemstatslige aftale eller ændringen med EU-retten. Kommissionen anses for ikke at være i tvivl, hvis den ikke har svaret inden for dette tidsrum.

3.   Såfremt Kommissionen i henhold til stk. 2 underretter den berørte medlemsstat om, at den er i tvivl, meddeler den senest 10 uger fra datoen for modtagelsen som omhandlet i stk. 2 (undersøgelsesperioden) den pågældende medlemsstat sin vurdering af foreneligheden med EU-retten af udkastet til den mellemstatslige aftale eller ændringen. Med den pågældende medlemsstats samtykke kan undersøgelsesperioden forlænges. Kommissionen anses for ikke at have gjort nogen indsigelse, hvis den ikke har fremsat en udtalelse i løbet af undersøgelsesperioden.

4.   De i stk. 2 og 3 nævnte tidsrum afkortes efter aftale med Kommissionen, hvis omstændighederne tilsiger det.

Artikel 7

Koordinering mellem medlemsstaterne

Kommissionen letter og fremmer koordineringen mellem medlemsstaterne med henblik på:

a)

at gennemgå udviklingen i forbindelse med mellemstatslige aftaler og tilstræbe konsekvens og sammenhæng i Unionens eksterne energiforbindelser med producent-, transit- og forbrugerlande

b)

at påvise fælles problemer i forbindelse med mellemstatslige aftaler og overveje passende foranstaltninger til at tackle disse problemer, og om nødvendigt foreslå løsninger

c)

på grundlag af bedste praksis og i samråd med medlemsstaterne at udvikle fakultative standardbestemmelser, som, hvis de anvendes, vil kunne forbedre fremtidige mellemstatslige aftalers forenelighed med EU-retten væsentligt

d)

om nødvendigt at støtte udviklingen af multilaterale mellemstatslige aftaler, der omfatter flere medlemsstater eller Unionen som helhed.

Artikel 8

Rapportering og revision

1.   Kommissionen forelægger senest den 1. januar 2016 en rapport om anvendelsen af denne afgørelse for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

2.   I rapporten vurderes især, i hvilket omfang denne afgørelse fremmer de mellemstatslige aftalers forenelighed med EU-retten og en høj grad af koordinering mellem medlemsstaterne med hensyn til mellemstatslige aftaler. Den skal ligeledes vurdere denne afgørelses indvirkning på medlemsstaternes forhandlinger med tredjelande, og om denne afgørelses anvendelsesområde og de procedurer, den fastsætter, er hensigtsmæssige.

3.   Efter forelæggelse af den første rapport som omhandlet i stk. 1 i denne artikel aflægger Kommissionen hvert tredje år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de oplysninger, den modtager i medfør af artikel 3, med behørig hensyntagen til bestemmelserne om fortrolighed i denne afgørelse.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 68 af 6.3.2012, s. 65.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.10.2012.

(3)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 1.

(4)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 995/2012

af 26. oktober 2012

om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF af 22. juli 2003 om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage højde for udviklingen inden for statistikker om videnskab og teknologi samt kravet om nye og mere detaljerede og hyppige statistikker bør der fastsættes nye gennemførelsesbestemmelser til beslutning nr. 1608/2003/EF.

(2)

Det statistiske grundlag for beslutninger inden for de nuværende politikområder bør fortsat sikres, ligesom de yderligere krav, der opstår som følge af nye politiske initiativer, bør opfyldes, således at de til rådighed stående ressourcer udnyttes bedst muligt og den byrde, der pålægges respondenterne, begrænses til et minimum.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (2) om europæiske statistikker udgør en referenceramme, særlig hvad angår bestemmelser om adgang til administrative datakilder og statistisk fortrolighed.

(4)

Det er nødvendigt at sikre, at europæiske statistikker om videnskab og teknologi er i overensstemmelse med andre internationale standarder. Med henblik herpå bør der tages hensyn til det arbejde, der finder sted i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og andre internationale organisationer. Navnlig bør Frascati-manualen om statistikker om forskning og udvikling, Canberra-manualen om statistikker om menneskelige ressourcer anvendt inden for videnskab og teknologi, OECD's manual om statistikker om patenter, offentliggjort af OECD, samt Oslo-manualen om innovationsstatistikker, offentliggjort i af OECD og Europa-Kommissionen (Eurostat) i fællesskab, fungere som referenceramme.

(5)

Af klarhedshensyn bør Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2004 af 22. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF for så vidt angår statistikker om videnskab og teknologi (3) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1450/2004 af 13. august 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om innovation (4) ophæves.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser vedrørende produktion af europæiske statistikker om videnskab og teknologi.

Artikel 2

1.   Denne forordning omfatter følgende statistikområder:

a)

statistikker om forskning og udvikling (FoU)

b)

statistikker om offentlige bevillinger og udgifter til forskning og udvikling

c)

innovationsstatistikker

d)

statistikker om menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi, herunder kønsopdelte statistikker, mobilitetsstatistikker, statistikker om patenter, statistikker om højteknologibrancher og videnbaserede tjenesteydelser samt andre statistikker om videnskab og teknologi.

Listerne over statistiske variabler, de omfattede aktiviteter og sektorer, opdelingen af statistikkerne, hyppigheden af og fristerne for dataindberetningen samt referenceperioden er fastlagt i bilag I og II.

Hvad angår de områder, der er anført i stk. 1, litra d), indhentes de nødvendige data gennem eksisterende statistiske kilder eller andre datakilder i overensstemmelse med afdeling 3 i bilag I.

2.   Listerne over statistiske variabler, de omfattede aktiviteter og sektorer, opdelingen af statistikkerne, hyppigheden af og fristerne for dataindberetningen og andre karakteristika, der er fastlagt i bilag I og II, revideres efter behov med regelmæssige mellemrum.

Artikel 3

Medlemsstaterne tilvejebringer de nødvendige data ved at kombinere forskellige kilder som f.eks. stikprøveundersøgelser, administrative datakilder og andre datakilder. Andre datakilder skal, for så vidt angår kvalitet eller statistiske estimationsprocedurer, være af mindst tilsvarende kvalitet som stikprøveundersøgelser eller administrative datakilder.

Artikel 4

De statistikker, der er omhandlet i bilag I og II, skal være baseret på harmoniserede begreber og definitioner, navnlig dem, der er indeholdt i de seneste udgaver af Frascati-manualen (FoU-statistikker), Canberra-manualen (statistikker om menneskelige ressourcer anvendt inden for videnskab og teknologi), OECD's manual om statistikker om patenter, Oslo-manualen (innovationsstatistikker) eller andre harmoniserede standarder.

Artikel 5

Medlemsstaterne skal indberette de variabler, der er anført i bilag I og II, herunder fortrolige data, til Kommissionen (Eurostat) under anvendelse af de tekniske standarder, der er fastsat af Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med medlemsstaterne.

Medlemsstaterne kan på frivillig basis til Kommissionen (Eurostat) indberette individuelle data vedrørende innovationsstatistikker under anvendelse af de tekniske standarder, der er fastsat af Kommissionen (Eurostat).

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de indberettede oplysninger.

2.   Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat) standardkvalitetsrapporter vedrørende dataene om:

a)

forskning og udvikling (FoU)

b)

offentlige bevillinger og udgifter til forskning og udvikling

c)

innovation.

Hvad angår statistikker om forskning og udvikling skal der udarbejdes separate kvalitetsrapporter for erhvervslivet, det offentlige og højere læreanstalter. Der skal kun udarbejdes kvalitetsrapporter for private nonprofit-institutioner, hvis deres FoU-udgifter udgør over 5 % af de samlede nationale FoU-udgifter.

3.   Medlemsstaterne skal udarbejde kvalitetsrapporterne i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag III; de skal omhandle de kvalitetskriterier, der er anført i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009.

4.   De første kvalitetsrapporter om FoU og offentlige bevillinger og udgifter til forskning og udvikling udarbejdes for dataene vedrørende referenceåret 2011 og fremsendes senest den 31. oktober 2013. Den første kvalitetsrapport om innovationsstatistikker udarbejdes for dataene vedrørende referenceåret 2012 og fremsendes senest den 31. oktober 2014. De følgende kvalitetsrapporter fremsendes til Kommissionen (Eurostat) hvert andet år inden 22 måneder efter udgangen af det referenceår, for hvilket dataene er indsamlet.

Artikel 7

Forordning (EF) nr. 753/2004 og (EF) nr. 1450/2004 ophæves.

Forordning (EF) nr. 753/2004 anvendes dog for referenceåret 2011 for så vidt angår FoU-statistikker og statistikker om offentlige bevillinger og udgifter til forskning og udvikling.

Henvisninger til de ophævede forordninger gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 230 af 16.9.2003, s. 1.

(2)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(3)  EUT L 118 af 23.4.2004, s. 23.

(4)  EUT L 267 af 14.8.2004, s. 32.


BILAG I

STATISTIKKER OM VIDENSKAB OG TEKNOLOGI

Afdeling 1

Statistikker om forskning og udvikling

1.   Statistikkerne udarbejdes for FoU-aktivitet i hele økonomien. Statistikkerne skal vedrøre populationen af alle FoU-drivende enheder, der er klassificeret i hovedafdeling A til U i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (1) (NACE rev. 2).

2.   De statistiske enheder, der skal anvendes ved udarbejdelsen af de statistikker, der er nævnt under punkt 3, er: a) foretagender, for de statistikker, der skal udarbejdes på nationalt niveau, og b) lokale enheder for de statistikker, der skal udarbejdes på regionalt niveau (NUTS 2). Definitionerne på de statistiske enheder, der skal anvendes (»foretagende« og »lokal enhed«), fremgår af Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (2).

3.   Listen over de statistikker, der skal udarbejdes, og opdelingen heraf er anført nedenfor.

Kode

Titel

Alle sektorer

Efter aktivitetssektor

Erhvervslivet

Højere læreanstalter

Det offentlige

Private nonprofit-institutioner

Bemærkninger

1.11

Antal beskæftigede inden for FoU

 

Uden opdeling

1.11.0.0

1.11.0.1

1.11.0.2

1.11.0.3

1.11.0.4

 

 

Efter beskæftigelse og køn

1.11.1.0

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

1.11.1.4

 

 

Efter uddannelse og køn

1.11.2.0

1.11.2.1

1.11.2.2

1.11.2.3

1.11.2.4

Frivillig

 

Efter økonomisk hovedaktivitet (NACE)

 

1.11.3.1

 

 

 

 

 

Efter videnskabeligt hovedområde og køn

 

 

1.11.4.2

1.11.4.3

 

 

 

Efter region (NUTS 2)

1.11.5.0

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.5.3

1.11.5.4

 

 

Efter region (NUTS 2) og køn

1.11.6.0

1.11.6.1

1.11.6.2

1.11.6.3

1.11.6.4

Frivillig

 

Efter økonomisk hovedaktivitet (NACE) og køn

 

1.11.7.1

 

 

 

 

1.12

Antal forskere

 

Uden opdeling

1.12.0.0

1.12.0.1

1.12.0.2

1.12.0.3

1.12.0.4

 

 

Efter køn

1.12.1.0

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.1.3

1.12.1.4

 

 

Efter uddannelse og køn

1.12.2.0

1.12.2.1

1.12.2.2

1.12.2.3

1.12.2.4

Frivillig

 

Efter økonomisk hovedaktivitet (NACE) og køn

 

1.12.3.1

 

 

 

 

 

Efter videnskabeligt hovedområde og køn

 

 

1.12.4.2

1.12.4.3

 

 

 

Efter region (NUTS 2)

1.12.5.0

1.12.5.1

1.12.5.2

1.12.5.3

1.12.5.4

 

 

Efter region (NUTS 2) og køn

1.12.6.0

1.12.6.1

1.12.6.2

1.12.6.3

1.12.6.4

Frivillig

 

Efter aldersgruppe og køn

1.12.7.0

1.12.7.1

1.12.7.2

1.12.7.3

1.12.7.4

Frivillig

 

Efter statsborgerskab og køn

1.12.8.0

1.12.8.1

1.12.8.2

1.12.8.3

1.12.8.4

Frivillig

1.13

Antal beskæftigede inden for FoU i fuldtidsækvivalenter

 

Uden opdeling

1.13.0.0

1.13.0.1

1.13.0.2

1.13.0.3

1.13.0.4

Hvert år

 

Efter beskæftigelse

1.13.1.0

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.1.4

 

 

Efter uddannelse

1.13.2.0

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.2.3

1.13.2.4

Frivillig

 

Efter økonomisk hovedaktivitet (NACE)

 

1.13.3.1

 

 

 

 

 

Efter videnskabeligt hovedområde og køn

 

 

1.13.4.2

1.13.4.3

 

Frivillig

 

Efter region (NUTS 2)

1.13.5.0

1.13.5.1

1.13.5.2

1.13.5.3

1.13.5.4

 

 

Efter størrelsesklasse

 

1.13.6.1

 

 

 

Frivillig for størrelsesklasserne 0 og 1-9 ansatte

1.14

Antal forskere i fuldtidsækvivalenter

 

Uden opdeling

1.14.0.0

1.14.0.1

1.14.0.2

1.14.0.3

1.14.0.4

Hvert år

 

Efter køn

1.14.1.0

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

1.14.1.4

Frivillig

 

Efter uddannelse

1.14.2.0

1.14.2.1

1.14.2.2

1.14.2.3

1.14.2.4

Frivillig

 

Efter økonomisk hovedaktivitet (NACE)

 

1.14.3.1

 

 

 

 

 

Efter videnskabeligt hovedområde og køn

 

 

1.14.4.2

1.14.4.3

 

Frivillig

 

Efter region (NUTS 2)

1.14.5.0

1.14.5.1

1.14.5.2

1.14.5.3

1.14.5.4

 

 

Efter region (NUTS 2) og køn

1.14.6.0

1.14.6.1

1.14.6.2

1.14.6.3

1.14.6.4

Frivillig

 

Efter størrelsesklasse

 

1.14.7.1

 

 

 

Frivillig for størrelsesklasserne 0 og 1-9 ansatte

1.20

Egne FoU-udgifter

 

Uden opdeling

1.20.0.0

1.20.0.1

1.20.0.2

1.20.0.3

1.20.0.4

Hvert år

 

Efter finansieringskilde

1.20.1.0

1.20.1.1

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.4

 

 

Efter FoU-art

1.20.3.0

1.20.3.1

1.20.3.2

1.20.3.3

1.20.3.4

Frivillig for »højere læreanstalter« og »alle sektorer«

 

Efter udgiftstype

1.20.4.0

1.20.4.1

1.20.4.2

1.20.4.3

1.20.4.4

 

 

Efter økonomisk hovedaktivitet (NACE)

 

1.20.5.1.1

 

 

 

 

Efter produktområde (NACE)

 

1.20.5.1.2

 

 

 

Frivillig

 

Efter størrelsesklasse

 

1.20.6.1

 

 

 

Frivillig for størrelsesklasserne 0 og 1-9 ansatte

 

Efter finansieringskilde og størrelsesklasse

 

1.20.7.1

 

 

 

Frivillig for størrelsesklasserne 0 og 1-9 ansatte

 

Efter videnskabeligt hovedområde

 

 

1.20.8.2

1.20.8.3

 

 

 

Efter socioøkonomisk formål

 

 

 

1.20.9.3

 

Frivillig

 

Efter region (NUTS 2)

1.20.10.0

1.20.10.1

1.20.10.2

1.20.10.3

1.20.10.4

 

4.   Alle variabler skal indberettes hvert andet år (i ulige år), undtagen de variabler, hvor det af tabellerne i punkt 3 fremgår, at de skal indberettes hvert år.

5.   Det første referenceår, for hvilket de i punkt 3 anførte statistikker skal udarbejdes, er kalenderåret 2012.

6.   Statistikkerne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af det kalenderår, som udgør referenceperioden. For de variabler, for hvilke der skal indberettes statistikker hvert år, skal der derudover indberettes foreløbige statistikker inden 10 måneder efter udgangen af det kalenderår, som udgør referenceperioden.

7.   Udarbejdelse af statistikker

7.1.

Statistikkerne efter beskæftigelse opdeles i »forskere« og »andet FoU-personale«.

7.2.

Statistikkerne efter uddannelse opdeles i »indehavere af en ph.d.-grad (ISCED 2011, niveau 8)«, »andre universitetsgrader og andre eksaminer på kandidat- eller bachelorniveau (ISCED 2011, niveau 5, 6 og 7)« og »andre uddannelser«.

7.3.

Statistikkerne efter videnskabeligt hovedområde opdeles i »naturvidenskab«, »de tekniske videnskaber«, »sundhedsvidenskab«, »jordbrugs- og veterinærvidenskab«, »samfundsvidenskab« og »humaniora«.

7.4.

Statistikkerne efter størrelsesklasse opdeles i følgende størrelsesklasser: »0 ansatte«, »1-9 ansatte«, »10-49 ansatte«, »50-249 ansatte«, »250-499 ansatte« og »500 ansatte og derover«.

7.5.

Statistikkerne efter finansieringskilde opdeles i »erhvervslivet«, »det offentlige«, »private nonprofit-institutioner«, »højere læreanstalter« og »udland«. Kategorien »udland« underopdeles i: »udenlandske foretagender«, »Europa-Kommissionen«, »internationale organisationer« og »andre kilder«. I kategorien »erhvervslivet« underopdeles »udenlandske foretagender« i »udenlandske foretagender inden for samme gruppe« og »andre udenlandske foretagender«.

7.6.

Statistikkerne efter FoU-art opdeles i »grundforskning«, »anvendt forskning« og »eksperimentel udvikling«.

7.7.

Statistikkerne efter omkostningstype opdeles i »driftsudgifter (lønudgifter og andre udgifter)« og »investeringsudgifter«.

7.8.

Statistikkerne efter socioøkonomisk formål opdeles i overensstemmelse med nomenklaturen til analyse og sammenligning af videnskabelige budgetter og programmer (NABS) på kapitelniveau.

7.9.

Statistikkerne efter aldersgruppe opdeles i følgende aldersklasser (i år): »indtil 25«, »25-34«, »35-44«, »45-54«, »55-64«, »65 og derover«.

7.10.

Statistikkerne efter statsborgerskab opdeles i følgende kategorier: »statsborger i medlemsstaten«, »statsborger i en anden EU-medlemsstat«, »statsborger i et andet europæisk land«, »statsborger i Nordamerika«, »statsborger i Central- og Sydamerika«, »statsborger i Asien«, »statsborger i Afrika«, »statsborger andetsteds«.

7.11.

Statistikkerne efter økonomisk hovedaktivitet (NACE rev. 2) opdeles i følgende hovedgrupper, grupper og aggregater i NACE rev. 2:

»01, 02, 03«, »05, 06, 07, 08, 09«, »10 til 33«, »10, 11, 12«, »10, 11«, »12«, »13, 14, 15«, »13«, »14«, »15«, »16, 17, 18«, »16«, »17«, »18«, »19«, »20«, »21«, »22«, »23«, »24«, »25, 26, 27, 28, 29, 30«, »25«, »25.4«, »26«, »26.1«, »26.2«, »26.3«, »26.4«, »26.5«, »26.6«, »26.7«, »27«, »28«, »29«, »30«, »30.1«, »30.2«, »30.3«, »30.4«, »31«, »32«, »32.5«, »33«, »35, 36, 37, 38, 39«»35, 36«, »37, 38, 39«, »41, 42, 43«, »45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82«, »45, 46, 47«, »49, 50, 51, 52, 53«, »55, 56«, »58, 59, 60, 61, 62, 63«, »61«, »62«, »63«, »64, 65, 66«, »68«, »69, 70, 71, 72, 73, 74, 75«, »71«, »72«, »72.1«, »72.2«, »77, 78, 79, 80, 81, 82«, »84, 85«, »86, 87, 88«, »86«, »87, 88«, »90, 91, 92, 93«, »94, 95, 96, 97, 98, 99«, »01 til 99«.

8.   Begreber og definitioner i forbindelse med de statistikker, der er fastlagt i denne afdeling, er fastsat i Frascati-manualen.

9.   Kommissionen og/eller medlemsstaterne foretager på frivillig basis pilotundersøgelser om yderligere variabler og opdelinger af FoU-statistikker med henblik på at styrke det videnskabelige grundlag for udarbejdelsen af statistikker inden for FoU. Pilotundersøgelserne skal afdække, om det er relevant og muligt at tilvejebringe disse data, idet fordelene ved at råde over dataene sættes i relation til indsamlingsomkostningerne og den byrde, der pålægges erhvervslivet. Emnerne for pilotundersøgelserne vil blive fastlagt i nært samarbejde med medlemsstaterne.

Afdeling 2

Statistikker om offentlige bevillinger og udgifter til forskning og udvikling

1.   Der skal udarbejdes følgende statistikker:

Kode

Titel

21.0

Offentlige FoU-bevillinger i det foreløbige budget (som godkendt af parlamentet i begyndelsen af budgetåret)

21.1

Offentlige FoU-bevillinger i det endelige budget (revideret budget, der er godkendt i løbet af budgetåret)

22.0

National offentlig finansiering til tværnationalt koordineret FoU

2.   Alle variabler skal indberettes hvert år.

3.   Det første referenceår, for hvilket statistikkerne skal udarbejdes, er kalenderåret 2012.

4.   Statistikkerne indberettes inden 6 måneder efter udgangen af det kalenderår, der udgør referenceperioden, for variabel 21.0 (inklusive alle opdelinger) og inden 12 måneder for variabel 21.1 og 22.0 (inklusive alle opdelinger).

5.   Udarbejdelse af statistikker

5.1.

Statistikkerne for variabel 21.0 og 21.1 opdeles i overensstemmelse med nomenklaturen for analyse og sammenligning af videnskabelige budgetter og programmer (NABS 2007) på kapitelniveau.

5.2.

Statistikkerne for variabel 21.1 opdeles:

a)

i overensstemmelse med nomenklaturen til analyse og sammenligning af videnskabelige budgetter og programmer (NABS 2007) på underkapitelniveau — frivilligt

b)

i »projektfinansiering« og »institutionel finansiering«.

5.3.

Statistikkerne for variabel 22.0 opdeles i »nationale bidrag til tværnationale offentlige FoU-aktører«, »nationale bidrag til fælleseuropæiske tværnationale offentlige FoU-programmer« og »nationale bidrag til bilaterale eller multilaterale offentlige FoU-programmer etableret mellem medlemsstaternes regeringer (og med kandidatlande og EFTA-lande)«.

6.   Begreber og definitioner i forbindelse med de statistikker, der er omhandlet i denne afdeling, er fastsat i Frascati-manualen eller andre harmoniserede standarder.

Afdeling 3

Andre statistikker om videnskab og teknologi

Arbejdet i tilknytning til de øvrige områder inden for statistikker om videnskab og teknologi skal særlig vedrøre følgende:

a)

Statistikker om menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi (herunder kønsopdelte statistikker og mobilitetsstatistikker): udvikling og indførelse af omfattende rammer for statistikker om menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi, hovedsagelig gennem en mere effektiv udnyttelse af eksisterende nationale og internationale datakilder (også inden for det europæiske statistiske system). Der skal tages særlig hensyn til kønsmæssige aspekter.

b)

Statistikker om patenter: udvikling og gennemførelse af omfattende rammer for statistikker om patenter gennem regelmæssig udarbejdelse af internationale og nationale patentstatistikker og indikatorer baseret på de oplysninger, der kan indhentes gennem nationale og internationale patentkontorer.

c)

Statistikker om højteknologibrancher og videnbaserede tjenester: udvikling og gennemførelse af omfattende rammer for statistikker om højteknologibrancher og videnbaserede tjenester, hovedsagelig gennem en mere effektiv udnyttelse af eksisterende nationale og internationale datakilder (også inden for det europæiske statistiske system). Dette arbejde omfatter også identificering og klassificering af aktiviteter og produkter samt måling af de økonomiske resultater af disse aktiviteter og deres bidrag til resultaterne for økonomien som helhed.

d)

Øvrige statistikker om videnskab og teknologi: Det videre udviklings- og gennemførelsesarbejde vedrører bl.a. statistikker om bioteknologi og nanoteknologi eller andre områder, hvor videnskab og teknologi er afgørende for at opfylde EU's prioriteringer (f.eks. sundhed, sikkerhed, miljø og klimaændringer).

De data, der er nødvendige for de områder, der er anført i denne afdeling, indhentes hovedsagelig gennem eksisterende statistiske kilder eller andre datakilder (f.eks. inden for socialstatistikker eller økonomiske statistikker).


(1)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1.


BILAG II

INNOVATIONSSTATISTIKKER

Afdeling 1

Den statistiske enhed, der skal anvendes ved udarbejdelsen af de statistikker, der er anført i afdeling 2, er foretagendet. Definitionerne på de statistiske enheder, der skal anvendes (»foretagendet«), fremgår af Rådets forordning (EØF) nr. 696/93.

Afdeling 2

Medlemsstaterne udarbejder følgende innovationsstatistikker:

Variabel

Titel

Bemærkninger

1

Antal innovationsaktive foretagender

I absolutte tal og i % af alle foretagender

2

Antal innovative foretagender, der har introduceret nye eller væsentligt forbedrede produkter, som var nye for markedet/nye for erhvervslivet

I absolutte tal, i % af alle virksomheder og i % af alle innovationsaktive foretagender

3

Omsætning fra innovation af nye eller væsentligt forbedrede produkter, som var nye for markedet

I absolutte tal, i % af den samlede omsætning og i % af innovationsaktive foretagenders samlede omsætning

4

Omsætning fra innovation af nye eller væsentligt forbedrede produkter, som var nye for virksomheden, men ikke nye for markedet

I absolutte tal, i % af den samlede omsætning og i % af innovationsaktive foretagenders samlede omsætning

5

Antal innovationsaktive foretagender, som har deltaget i innovationssamarbejde

I absolutte tal og i % af innovationsaktive foretagender

6

Innovationsudgifter

I absolutte tal, i % af den samlede omsætning og i % af innovationsaktive foretagenders samlede omsætning

7

Antal innovationsaktive foretagender, som har angivet innovationsmålsætninger som meget vigtige

I absolutte tal og i % af alle innovationsaktive foretagender — frivillig

8

Antal innovationsaktive foretagender, som har angivet informationskilder om innovation som meget vigtige

I absolutte tal og i % af alle innovationsaktive foretagender — frivillig

9

Antal foretagender, som er stødt på store hindringer

I absolutte tal, i % af alle foretagender, i % af alle innovationsaktive foretagender og i % af ikke-innovationsaktive foretagender — frivillig

10

Antal innovative foretagender, der har udviklet innovationerne selv eller sammen med de andre foretagender/institutioner

I absolutte tal og i % af alle innovationsaktive foretagender

Foruden ovennævnte statistikker kan medlemsstaterne udarbejde supplerende statistikker (inklusive underopdelinger) efter hovedemnerne i Oslo-manualen. Der vil i nært samarbejde med medlemsstaterne blive truffet beslutning om, hvorvidt disse supplerende statistikker skal indgå, og det harmoniserede spørgeskema vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

Afdeling 3

Foretagender med markedsmæssig aktivitet i hovedafdeling B, C, D, E, H, J og K og hovedgruppe 46, 71, 72 og 73 i NACE rev. 2 skal være dækket. Medlemsstaterne kan udvide dækningen yderligere.

Afdeling 4

Alle variabler skal indberettes hvert andet år (i lige år).

Afdeling 5

Det første referenceår, for hvilket statistikkerne skal udarbejdes, er kalenderåret 2012.

Afdeling 6

1.

Alle statistikker skal opdeles efter økonomisk aktivitet i henhold til hovedafdelinger, hovedgrupper eller andre aggregater i NACE rev. 2 og efter størrelsesklasser (antal ansatte) som følger:

NACE-kategori/størrelseskategori

10-49 ansatte

50-249 ansatte

over 249 ansatte

i alt

»B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73«

x

x

x

x

»B-C-D-E«

x

x

x

x

»B«

x

x

x

x

»C«

x

x

x

x

»10-12«

 

 

 

x

»13-15«

 

 

 

x

»16-18«

 

 

 

x

»19-22«

 

 

 

x

»20«

 

 

 

x

»21«

 

 

 

x

»23«

 

 

 

x

»24«

 

 

 

x

»25-30«

 

 

 

x

»25«

 

 

 

x

»26«

 

 

 

x

»31-33«

 

 

 

x

»D«

x

x

x

x

»E«

x

x

x

x

»36«

 

 

 

x

»37-39«

 

 

 

x

»46-H-J-K-71-72-73«

x

x

x

x

»46«

x

x

x

x

»H«

x

x

x

x

»49-51«

 

 

 

x

»52-53«

 

 

 

x

»J«

x

x

x

x

»58«

 

 

 

x

»61«

 

 

 

x

»62«

 

 

 

x

»63«

 

 

 

x

»K«

x

x

x

x

»64«

 

 

 

x

»65«

 

 

 

x

»66«

 

 

 

x

»71-72-73«

x

x

x

x

»71«

 

 

 

x

»72«

 

 

 

x

»73«

 

 

 

x

2.

Statistikkerne vedrørende variabel 1 skal omfatte og opdeles i fire typer innovationer: procesinnovationer, produktinnovationer, organisationsmæssige innovationer, markedsføringsinnovationer. Statistikkerne vedrørende variabel 5-10 skal omfatte foretagender med proces- og/eller produktinnovationsaktiviteter. Der vil blive truffet beslutning om dækningen og opdelingen efter fire typer innovationer for andre variabler end variabel 1 i nært samarbejde med medlemsstaterne, og det harmoniserede spørgeskema vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

3.

Statistikkerne vedrørende variabel 5 skal opdeles efter type innovationssamarbejde. Statistikkerne vedrørende variabel 6 skal opdeles efter type innovationsudgifter. Statistikkerne vedrørende variabel 7 skal opdeles efter type innovationsmålsætninger. Statistikkerne vedrørende variabel 8 skal opdeles efter type informationskilder. Statistikkerne vedrørende variabel 9 skal opdeles efter type hindringer. Statistikkerne vedrørende variabel 10 skal opdeles efter type udviklere. Der vil i nært samarbejde med medlemsstaterne blive truffet beslutning om disse opdelinger, og det harmoniserede spørgeskema vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

Afdeling 7

1.

Alle statistikker indberettes inden 18 måneder efter udgangen af det kalenderår, som udgør referenceperioden.

2.

Medlemsstaterne kan på frivillig basis til Kommissionen (Eurostat) indberette individuelle data vedrørende alle de statistiske enheder, som indgår i de nationale innovationsundersøgelser.

Afdeling 8

1.

Det spørgeskema, der anvendes til innovationsundersøgelserne, der foretages hvert andet år fra referenceåret 2012, skal dække Oslo-manualens hovedemner vedrørende måling af innovation i virksomhederne.

2.

I nært samarbejde med medlemsstaterne fastlægger Kommissionen (Eurostat) metodologiske retningslinjer for innovationsundersøgelserne med henblik på at opnå undersøgelsesresultater, der er harmoniseret bedst muligt. Disse retningslinjer skal som minimum dække målpopulationen, undersøgelsesmetodologien (herunder også regionale aspekter), det harmoniserede spørgeskema, indsamlingen, behandlingen og indberetningen af data samt datakvalitetskravene.

3.

Medlemsstaterne leverer de nødvendige oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om den metodologi, der anvendes i den nationale innovationsstatistik.


BILAG III

KRAV TIL KVALITETSRAPPORTERNE

Afdeling 1

Indledning

Kvalitetsrapporterne skal indeholde både kvantitative og kvalitative indikatorer for datakvaliteten og overholde den standardstruktur, der er fastsat af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen (Eurostat) fremlægger resultaterne vedrørende de kvantitative indikatorer, som kan beregnes på grundlag af de data, medlemsstaterne har indberettet. Medlemsstaterne fortolker og kommenterer disse resultater ud fra den metodologi, de har anvendt ved dataindsamlingen, og leverer de resterende kvantitative indikatorer og kvalitative oplysninger.

Afdeling 2

Tidsplan

Hvert andet år senest 20 måneder efter udgangen af referenceåret (slutningen af august) sender Kommissionen (Eurostat) medlemsstaterne udkast til standardkvalitetsrapporter, der allerede er udfyldt med kvalitetsindikatorer og andre data, som Kommissionen (Eurostat) er i besiddelse af.

Hvert andet år senest 22 måneder efter udgangen af referenceåret (slutningen af oktober) sender medlemsstaterne Kommissionen (Eurostat) de udfyldte standardkvalitetsrapporter.


27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 996/2012

af 26. oktober 2012

om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 af 25. marts 2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (2), vedtaget. Nævnte forordning blev senere afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (3), som atter blev afløst af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (4).

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 er flere gange blevet ændret for at tage hensyn til situationens udvikling. Da der nu er behov for yderligere ændringer, er det hensigtsmæssigt at lade gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 blive afløst af en ny forordning.

(4)

De eksisterende foranstaltninger er blevet revideret under hensyntagen til mere end 26 000 tilfælde af data om forekomst af radioaktivitet i foder og fødevarer, som de japanske myndigheder har fremlagt, vedrørende anden vækstsæson efter ulykken.

(5)

Det er nødvendigt at udelukke sendinger til eget forbrug fra anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning. Hvad angår animalske fødevarer og foderstoffer bør der henvises til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 (5). Hvad angår andre foderstoffer og fødevarer bør det fastsættes, at sendinger kun kan anses for sendinger til eget forbrug, hvis de er af ikke-kommerciel karakter og er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse.

(6)

De japanske myndigheder har fremlagt omfattende oplysninger for Kommissionen om, at, der udover de allerede undtagne alkoholholdige drikkevarer (sake, whisky og shochu), er andre alkoholholdige drikkevarer, som heller ikke indeholder målelige mængder af radioaktivitet. Processen med polering og gæring reducerer radioaktiviteten i alkoholholdige drikkevarer til et ubetydeligt niveau. Visse andre alkoholholdige drikkevarer bør derfor udelukkes fra denne forordnings anvendelsesområde for at mindske den administrative byrde for de japanske myndigheder og de kompetente myndigheder i de importerende medlemsstater.

(7)

De data, som de japanske myndigheder har fremlagt, dokumenterer, at det ikke længere er nødvendigt at kræve prøveudtagning og analyse af foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i præfekturerne Yamanashi og Shizuoka, vedrørende tilstedeværelsen af radioaktivitet forud for eksport til Unionen. Kravet til prøveudtagning og analyser bør kun bibeholdes for te fra Shizuoka og svampe fra Shizuoka og Yamanashi.

(8)

Da der fortsat konstateres betydelige mængder radioaktivitet eller mængder radioaktivitet, der ikke er i overensstemmelse med kravene, i foderstoffer og fødevarer, der har oprindelse i præfekturet Fukushima, bør de eksisterende krav til prøveudtagning og analyse forud for eksport til Unionen bibeholdes for alle foderstoffer og fødevarer med oprindelse i det pågældende præfektur. Men de generelle undtagelser, f.eks. for alkoholholdige drikkevarer og sendinger til eget forbrug, bør fortsat gælde for sådanne foderstoffer og fødevarer

(9)

Hvad angår præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Iwate, Chiba og Kanagawa, for hvilke der i øjeblikket kræves prøveudtagning og analyse af alle foderstoffer og fødevarer forud for eksport til Unionen, bør dette krav begrænses til kun at omfatte svampe, te, fiskevarer, visse spiselige vilde planter, visse grøntsager, visse frugter, ris og sojabønner samt forarbejdede og afledte produkter heraf. De samme krav bør gælde for sammensatte fødevarer, der for mere end 50 %'s vedkommende består af en ingrediens/ingredienser, der kræves testet forud for eksport til Unionen.

(10)

Importkontrollen viser, at de særlige betingelser, der er fastsat i EU-lovgivningen, gennemføres korrekt af de japanske myndigheder, og at overtrædelse ikke har fundet sted i over et år. Hyppigheden af importkontrollen og rapporteringen af resultaterne til Kommissionen bør derfor nedsættes.

(11)

Der bør foretages en ny revision af bestemmelserne, når resultaterne af prøveudtagninger og analyser af forekomsten af radioaktivitet i foderstoffer og fødevarer i den tredje vækstsæson efter ulykken foreligger, dvs. senest den 31. marts 2014. For de produkter, der hovedsagelig høstes i anden del af den anden vækstsæson (og alle data fra den anden vækstsæson derfor endnu ikke foreligger), bør der imidlertid foretages en revision af bestemmelserne senest den 31. marts 2013.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på foder og fødevarer, jf. definitionen af foder og levnedsmidler i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 (6), der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan, bortset fra:

a)

produkter, der blev afsendt fra Japan inden den 28. marts 2011

b)

produkter, der blev høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011

c)

alkoholholdige drikkevarer henhørende under KN-kode 2203-2208

d)

sendinger af animalske foderstoffer og fødevarer til eget forbrug, der er omfattet af artikel 2 i forordning (EF) nr. 206/2009

e)

sendinger af ikke-animalske foderstoffer og fødevarer til eget forbrug, som er af ikke-kommerciel karakter og er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved "overgangsforanstaltninger i den japanske lovgivning" de overgangsforanstaltninger, der er vedtaget af de japanske myndigheder den 24. februar 2012 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for summen af cæsium-134 og cæsium-137, jf. bilag III.

Ved "sending" forstås en mængde af foderstoffer eller fødevarer, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, som tilhører samme vareklasse eller -beskrivelse, som er omfattet af samme dokument(er), og som transporteres med samme transportmidler og kommer fra samme præfektur(er) i Japan, inden for de afgrænsninger, der tillades i henhold til erklæringen omhandlet i artikel 5.

Artikel 3

Import til Unionen

Foderstoffer og fødevarer (i det følgende benævnt "produkterne"), der er omhandlet i artikel 1, må kun importeres til Unionen, hvis de er i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 4

Maksimalgrænseværdier for cæsium-134 og cæsium-137

1.   De i artikel 1 omhandlede produkter, undtagen produkterne anført i bilag III, skal overholde den maksimalgrænseværdi for summen af cæsium-134 og cæsium-137, der er fastsat i bilag II.

2.   Produkter, der er anført i bilag III, skal overholde maksimalgrænseværdien for radioaktivt cæsium, der er fastsat i nævnte bilag.

Artikel 5

Erklæring

1.   Hver sending af produkter omhandlet i artikel 1 skal ledsages af en gyldig erklæring udfærdiget og underskrevet i overensstemmelse med artikel 6.

2.   Erklæringen omhandlet i stk. 1 skal:

a)

attestere, at produkterne overholder gældende lovgivning i Japan

b)

angive, om produkterne er omfattet af overgangsforanstaltningerne i den japanske lovgivning eller ej.

3.   I erklæringen omhandlet i stk. 1 skal det endvidere attesteres:

a)

at produktet er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011, eller

b)

at produktet, undtagen te og svampe med oprindelse i præfekturet Shizuoka og undtagen svampe med oprindelse i præfekturet Yamanashi, har oprindelse i og er afsendt fra andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate, eller

c)

at produktet har oprindelse i og er afsendt fra Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate, men ikke er opført i bilag IV til denne forordning (og ingen analyse forud for eksporten dermed er påkrævet), eller

d)

at produktet er afsendt fra præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate, men ikke har oprindelse i nogen af disse præfekturer, og ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten, eller

e)

hvis produktet er te og svampe med oprindelse i præfekturet Shizuoka eller svampe med oprindelse i præfekturet Yamanashi eller et produkt afledt heraf eller en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter, at produktet er ledsaget af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen, eller

f)

hvis produktet er opført i bilag IV til nærværende forordning og har oprindelse i præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate eller er en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter, at produktet er ledsaget af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen. Produktlisten i bilag IV tilsidesætter ikke kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (7), eller

g)

hvis produktet eller de ingredienser, der udgør mere end 50 %, er af ukendt oprindelse, at produktet er ledsaget af en analyserapport om resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

4.   Stk. 3, litra f), gælder også for produkter, der er fanget eller høstet i de pågældende præfekturers kystfarvande, uanset hvor produkterne er landet.

Artikel 6

Udfærdigelse og undertegnelse af erklæringen

1.   Erklæringen omhandlet i artikel 5 udfærdiges i overensstemmelse med modellen i bilag I.

2.   For produkter omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a), b), c) eller d), skal erklæringen underskrives af en bemyndiget repræsentant for den kompetente japanske myndighed eller af en bemyndiget repræsentant for en instans, der er godkendt af den kompetente japanske myndighed og under tilsyn af den kompetente japanske myndighed.

3.   For produkter omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra e), f) og g), skal erklæringen underskrives af en bemyndiget repræsentant for den kompetente japanske myndighed i Japan og ledsages af en analyserapport med resultaterne af prøveudtagningen og analysen.

Artikel 7

Identifikation

Enhver sending af produkter omhandlet i artikel 1 skal kunne identificeres ved en kode, der anføres på erklæringen omhandlet i artikel 5, stk. 1, på analyserapporten omhandlet i artikel 5, stk. 3, på sundhedscertifikatet og på eventuelle handelsdokumenter, der ledsager sendingen.

Artikel 8

Grænsekontrolsteder og udpeget indgangssted

Sendinger af produkter omhandlet i artikel 1, undtagen dem, som er omfattet af Rådets direktiv 97/78/EF (8), skal føres ind i Unionen via et udpeget indgangssted, jf. definitionen i artikel 3, litra b), i Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (9) (i det følgende benævnt "udpeget indgangssted").

Artikel 9

Forudgående meddelelse

Senest to arbejdsdage forud for sendingens fysiske ankomst giver foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter forudgående meddelelse om ankomsten af alle sendinger af produkter omhandlet i artikel 1 til de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted.

Artikel 10

Offentlig kontrol

1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted foretager:

a)

dokumentkontrol af alle sendinger af produkter omhandlet i artikel 1

b)

fysisk kontrol og identitetskontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 af mindst 5 % af sendingerne.

2.   Sendingerne holdes under offentlig kontrol i højst 5 arbejdsdage, indtil resultaterne af laboratorieanalysen foreligger.

3.   Hvis resultatet af laboratorieanalysen dokumenterer, at de garantier, der er givet i erklæringen, er falske, anses erklæringen for at være ugyldig, og sendingen af foder/fødevarer overholder ikke bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 11

Omkostninger

Alle udgifter til offentlig kontrol, jf. artikel 10, og foranstaltninger truffet som følge af manglende overholdelse af reglerne afholdes af foder- og fødevarevirksomhedslederne.

Artikel 12

Overgang til fri omsætning

Sendinger kan kun overgå til fri omsætning, hvis foder- og fødevarevirksomhedslederen eller denness repræsentant forelægger toldmyndighederne erklæringen omhandlet i artikel 5, stk. 1, som:

a)

er behørigt påtegnet af den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted og

b)

fremlægger dokumentation for, at den offentlige kontrol, der er omhandlet i artikel 10, er foretaget, og at resultaterne af kontrollen, har været tilfredsstillende.

Artikel 13

Produkter, der ikke opfylder kravene

Produkter, der ikke opfylder bestemmelserne i denne forordning, må ikke markedsføres. Sådanne produkter skal bortskaffes på sikker vis eller returneres til oprindelseslandet.

Artikel 14

Rapporter

Medlemsstaterne meddeler hver tredje måned Kommissionen alle analyseresultater via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF). Rapporten indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal.

Artikel 15

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 16

Overgangsforanstaltning

Uanset artikel 3 kan de produkter, der er omhandlet i artikel 1, importeres til Unionen, hvis de er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012, og hvis:

a)

produkterne har forladt Japan inden denne forordnings ikrafttrædelse, eller

b)

produkterne er ledsaget af en erklæring, som er i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012, og som er udstedt før den 1. november 2012, og produkterne har forladt Japan inden den 1. december 2012.

Artikel 17

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen indtil den 31. marts 2014.

Denne forordning tages op til revision inden den 31. marts 2013 hvad angår produkter, der primært høstes mellem august og november, og hvad angår fisk og fiskevarer.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5.

(3)  EUT L 252 af 28.9.2011, s. 10.

(4)  EUT L 92 af 30.3.2012, s. 16.

(5)  EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1.

(6)  EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11.

(7)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(8)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(9)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.


BILAG I

Erklæring til anvendelse ved import til Unionen af

… (produkt og oprindelsesland)

Batchkode … Erklæringens nummer …

I henhold til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

ERKLÆRER

(den bemyndigede repræsentant, jf. artikel 6, stk. 2 eller 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012)

herved, at …

… (produkterne omhandlet i artikel 1)

i denne sending bestående af: …

… (beskrivelse af sending og produkt, pakningernes antal og type, brutto- eller nettovægt)

indlastet i … (indladningssted)

den … (indladningsdato)

af … (transportfirmaets navn)

med destinationen … (bestemmelsessted og -land)

hidrørende fra virksomheden …

… (virksomhedens navn og adresse)

er i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Japan for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for summen af cæsium-134 og cæsium-137

og at sendingen omfatter foder eller fødevarer

der ikke er omfattet af overgangsforanstaltninger i den japanske lovgivning (se bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012) med hensyn til maksimalgrænseværdien for summen af cæsium-134 og cæsium-137

der er omfattet af overgangsforanstaltninger i den japanske lovgivning (se bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012) med hensyn til maksimalgrænseværdien for summen af cæsium-134 og cæsium-137

og at sendingen omfatter

foder eller fødevarer, der er høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011

foder eller fødevarer, der har oprindelse i og er afsendt fra andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate, undtagen te og svampe med oprindelse i præfekturet Shizuoka og undtagen svampe med oprindelse i præfekturet Yamanashi

foder eller fødevarer, der er afsendt fra præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate, men ikke har oprindelse i nogen af disse præfekturer, og ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten

foder eller fødevarer, der har oprindelse i og er afsendt fra Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate, men ikke er opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012

te eller svampe eller en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter, der har oprindelse i præfekturet Shizuoka, og som der er udtaget prøver af den … (dato), og der er foretaget en laboratorieanalyse den …

(dato) på …

(laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt

svampe eller en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter, der har oprindelse i præfekturet Yamanashi, og som der er udtaget prøver af den … (dato), og der er foretaget en laboratorieanalyse den …

(dato) på …

(laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt

foder eller fødevarer, der er opført i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012, eller en foderblanding eller sammensat fødevare, der for mere end 50 %'s vedkommende består af disse produkter, som har oprindelse i præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Iwate og og som der er udtaget prøver af den … (dato), og der er foretaget en laboratorieanalyse den … (dato) på … (laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt

foder og fødevarer, der er af ukendt oprindelse, eller som for mere end 50 %'s vedkommende består af en ingrediens/ingredienser af ukendt oprindelse, og som der er udtaget prøver af den … (dato), og der er foretaget en laboratorieanalyse den … (dato) på … (laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af radionukleiderne cæsium-134 og cæsium-137. Analyserapporten er vedlagt.

Udfærdiget i … den …

Stempel og underskrift af den bemyndigede repræsentant, jf. artikel 6, stk. 2 eller 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012

Denne del udfyldes af den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted

Sendingen er godkendt til at blive forevist for toldmyndighederne med henblik på frigivelse til fri omsætning i Unionen.

Sendingen er IKKE godkendt til at blive forevist for toldmyndighederne med henblik på frigivelse til fri omsætning i Unionen.

(kompetent myndighed, medlemsstat)

Dato

Stempel

Underskrift


BILAG II

Maksimalgrænseværdier for fødevarer  (1) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

 

Fødevarer til spædbørn og småbørn

Mælk og mælkebaserede drikkevarer

Andre fødevarer, undtagen - mineralvand og tilsvarende drikkevarer - te brygget af ugærede blade

Mineralvand og tilsvarende drikkevarer og te brygget af ugærede blade

Summen af cæsium-134 og cæsium-137

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Maksimalgrænseværdier for foder  (3) (Bq/kg), jf. den japanske lovgivning

 

Foder til kvæg og heste

Foder til svin

Foder til fjerkræ

Fiske-foder (5)

Summen af cæsium-134 og cæsium-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  For tørrede produkter, der er beregnet til at blive indtaget i rekonstitueret form, gælder maksimalgrænseværdien for det rekonstituerede forbrugsklare produkt.

For tørrede svampe anvendes en rekonstitueringsfaktor på 5.

For te gælder maksimalgrænseværdien for udtrækket brygget af teblade. Behandlingsfaktoren for tørret te er på 50, og derfor sikrer en maksimalgrænseværdi på 500 Bq/kg tørrede teblade, at niveauet i den bryggede te ikke overstiger maksimalgrænseværdien på 10 Bq/kg.

(2)  For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87.

(3)  Maksimalgrænseværdien gælder for foder med et vandindhold på 12 %.

(4)  For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter denne værdi midlertidigt den værdi, der er fastsat i Rådets forordning (Euratom) nr. 770/90 (EFT L 83 af 30.3.1990, s. 78).

(5)  Med undtagelse af foder til prydfisk.


BILAG III

Overgangsforanstaltninger, der er fast i den japanske lovgivning, og som finder anvendelse i forbindelse med denne forordning

a)

Mælk og mejeriprodukter, mineralvand og tilsvarende drikkevarer, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 31. marts 2012, må ikke indeholde mere end 200 Bq/kg radioaktivt cæsium. Andre fødevarer, undtagen ris og soja og produkter forarbejdet deraf, som er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 31. marts 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium.

b)

Risprodukter, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 30. september 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium.

c)

Sojabønner, der er høstet og markedsført inden den 31. december 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium.

d)

Sojaprodukter, der er fremstillet og/eller forarbejdet inden den 31. december 2012, må ikke indeholde mere end 500 Bq/kg radioaktivt cæsium.


BILAG IV

Foder og fødevarer, for hvilke der kræves prøveudtagning og analyse for forekomst af cæsium-134 og cæsium-137 forud for eksport til Unionen

a)

Produkter med oprindelse i præfekturet Fukushima:

alle produkter, under hensyntagen til de undtagelser, der er fastsat i artikel 1 i denne forordning.

b)

Produkter med oprindelse i præfekturet Shizuoka:

te og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0902, 2101 20 og 2202 90 10

svampe og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 90, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 og 2005 99 80.

c)

Produkter med oprindelse i præfekturet Yamanashi:

svampe og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 90, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 og 2005 99 80.

d)

Produkter med oprindelse i præfekturerne Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Iwate:

te og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0902, 2101 20 og 2202 90 10

svampe og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 90, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 og 2005 99 80

fisk og fiskevarer henhørende under KN-kode 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 og 0308 (1)

ris og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 og 1905 90 (1)

sojabønner og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 1201 90, 1208 10, 1507 (1)

adzukibønner henhørende under KN-kode 0708 20 og 0713 32 00 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 1106 10 (1)

blåbær og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95

ginkgonødder henhørende under KN-kode 0802 90 85 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95

japanabrikoser henhørende under KN-kode 0809 40 05 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95

citrusfrugter henhørende under KN-kode 0805, skaller af citrusfrugter henhørende under KN-kode 0814 00 00 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98 og 0813 40 95 (1)

kakifrugter henhørende under KN-kode 0810 70 00 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (1)

granatæbler henhørende under KN-kode 0810 90 75 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1)

femfingret akebia (Akebia quinata) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95

kernefrugter (Chaenomeles) henhørende under KN-kode 0810 90 75 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (1)

pawpaws (Asimina triloba) henhørende under KN-kode 0810 90 75 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (1)

pærer henhørende under KN-kode 0808 30 10 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 30 (1)

kastanjer henhørende under KN-kode 0802 41 00 og 8002 42 00og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (1)

valnødder henhørende under KN-kode 0802 31 00 og 0802 32 00 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (1)

ashitaba (Angelica keiskei) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

japansk hestehov (Petasites japonicus) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

japansk ingefær (Zingiber mioga) henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90 og forarbejdede produkter heraf henhørende under fx KN-kode 2008 99 49 og 2008 99 67

spiselige dele af Aralia sp. og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

bambusskud (Phyllostacys pubescens) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 og 2005 91

ørnebregne (Pteridium aquilinum) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

spiselige dele af japansk peberrod eller wasabi (Wasabia japonica) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 og 0910 99

japansk persille (Oenanthe javanica) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

japansk peber (Zanthoxylum piperitum) henhørende under KN-kode 0910 99

japansk kongebregne (Osmunda japonica) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

koshiabura (skud af Eleuterococcus sciadophylloides) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

strudsvinge (Matteuccia struthioptheris) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

hosta (Hosta montana) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90

allemandsharnisk (Allium victorialis subsp. platyphyllum) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 og 0712 90

tidsel (Cirsium japonicum) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90 (1)

yobusumaso (honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90 (1)

Synurus pungens (oyamabokuchi) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90 (1)

agerpadderok (Equisetum arvense) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90 og 0712 90 (1)

Actinidia polygama og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 og 0813 40 95 (1)

taro (Colocasia esculenta) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0714 40 (1)

yacon (Smallanthus sonchifolius) og forarbejdede produkter heraf henhørende under KN-kode 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 og 0714 90 (1).

e)

Sammensatte produkter, der for mere end 50 %'s vedkommende består af de producter, der er omhandlet i litra a), b), c) og d) i dette bilag.


(1)  Disse produkters optagelse på listen vil blive taget op til fornyet gennemgang inden den 31. marts 2013 under hensyntagen til de analyseresultater, der fremkommer i perioden september 2012 til december 2012.


27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 997/2012

af 26. oktober 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

38,5

MA

49,6

MK

40,5

ZZ

42,9

0707 00 05

AL

36,9

MK

32,3

TR

126,2

ZZ

65,1

0709 93 10

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

57,6

CL

75,4

TR

83,1

UY

56,6

ZA

88,8

ZZ

72,3

0806 10 10

BR

258,6

LB

333,4

MK

87,0

TR

158,3

US

225,7

ZZ

212,6

0808 10 80

CL

148,8

CN

95,2

MK

34,4

NZ

128,3

US

118,8

ZA

150,3

ZZ

112,6

0808 30 90

CN

51,0

TR

113,5

ZZ

82,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/44


RÅDETS AFGØRELSE

af 25. oktober 2012

om Sveriges elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

(2012/664/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (1), særlig artikel 25,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA (2), særlig artikel 20 og kapitel 4 i bilaget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, bevares retsvirkningerne af retsakter, der er vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer inden Lissabontraktatens ikrafttræden, så længe disse retsakter ikke er ophævet, annulleret eller ændret i medfør af traktaterne.

(2)

Artikel 25 i afgørelse 2008/615/RIA finder derfor anvendelse, og Rådet afgør med enstemmighed, om medlemsstaterne har gennemført bestemmelserne i nævnte afgørelses kapitel 6.

(3)

Artikel 20 i afgørelse 2008/616/RIA bestemmer, at afgørelser som omhandlet i artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA træffes på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema. For så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA skal evalueringsrapporten baseres på et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(4)

I henhold til kapitel 4, punkt 1.1, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA vedrører det spørgeskema, der udarbejdes af den relevante arbejdsgruppe i Rådet, hver af de elektroniske dataudvekslinger, og det skal besvares af en medlemsstat, så snart den mener, at den opfylder forudsætningerne for dataudveksling i den relevante datakategori.

(5)

Sverige har besvaret spørgeskemaet om databeskyttelse og spørgeskemaet om oplysninger fra køretøjsregistre.

(6)

Sverige har gennemført en vellykket forsøgsfase med Nederlandene.

(7)

Der er blevet gennemført et evalueringsbesøg i Sverige, og den belgisk/nederlandske evalueringsgruppe har udarbejdet en rapport om evalueringsbesøget, som er blevet sendt til den relevante arbejdsgruppe i Rådet.

(8)

Rådet har fået forelagt en samlet evalueringsrapport, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaerne, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende oplysninger fra køretøjsregistre —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning af oplysninger i køretøjsregistre har Sverige fuldt ud gennemført de generelle bestemmelser om databeskyttelse i kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 12 i nævnte afgørelse fra dagen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. oktober 2012.

På Rådets vegne

E. MAVROU

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.


27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/45


RÅDETS AFGØRELSE 2012/665/FUSP

af 26. oktober 2012

om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 2010/638/FUSP (1) pålagde Rådet den 25. oktober 2010 restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea.

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2010/638/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 27. oktober 2013.

(3)

Det er nødvendigt at ændre foranstaltningerne vedrørende våbenembargoen, der er fastsat i afgørelse 2010/638/FUSP.

(4)

Afgørelse 2010/638/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/638/FUSP ændres således:

1)

I artikel 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

følgende litra tilføjes:

»g)

salg, levering, overførsel eller eksport af sprængstoffer og tilhørende udstyr, der udelukkende er til civil brug inden for minedrift og infrastrukturinvesteringer og ydelse af teknisk bistand, udøvelse af mæglervirksomhed og levering af andre tjenester samt levering af finansieringsmidler og finansiel bistand i forbindelse med sådanne produkter, såfremt opbevaringen og brugen af sprængstofferne og tilhørende udstyr og tjenester kontrolleres og verificeres af et uafhængigt organ, og leverandørerne af tilhørende tjenester er identificeret«

b)

følgende afsnit tilføjes:

»I tilfælde omfattet af litra g) informerer en medlemsstat to uger forinden de andre medlemsstater om, at den agter at give en godkendelse i henhold til nævnte litra.«

2)

Artikel 8, stk. 2, affattes således:

»2.   Denne afgørelse anvendes indtil den 27. oktober 2013. Den overvåges løbende. Den kan, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, forlænges eller ændres, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 10.


27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 25. oktober 2012

om ændring af beslutning 2008/855/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Ungarn

(meddelt under nummer C(2012) 7433)

(EØS-relevant tekst)

(2012/666/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (3) er der fastsat visse foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i medlemsstater eller regioner i medlemsstater som angivet på en liste i bilaget til samme beslutning. Listen omfatter amtet Nógrád i Ungarn.

(2)

Ungarn har givet Kommissionen oplysninger om den seneste udvikling med hensyn til klassisk svinepest i området henhørende under amtet Nógrád, der er opført på en liste i bilaget til beslutning 2008/855/EF.

(3)

Det fremgår af disse oplysninger, at det er lykkedes at udrydde klassisk svinepest i området henhørende under amtet Nógrád. Derfor bør foranstaltningerne i beslutning 2008/855/EF ikke længere gælde for dette amt, og oplysningerne vedrørende amtet Nógrád i listen i del I i bilaget til beslutningen bør udgå.

(4)

Beslutning 2008/855/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I del I i bilaget til beslutning 2008/855/EF affattes punkt 3 således:

»3.   Ungarn

Det område i amtet Pest, der er beliggende nord og øst for Donau, syd for grænsen til Slovakiet, vest for grænsen til amtet Nógrád og nord for motorvej E 71.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

Maroš ŠEFČOVIČ

Næstformand


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUT L 302 af 13.11.2008, s. 19.


27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 25. oktober 2012

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2011

(meddelt under nummer C(2012) 7440)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2012/667/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet aviær influenza hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 4, stk. 3, første og andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter tilskuddet skal udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/132/EU af 15. februar 2012 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Tyskland, Italien og Nederlandene i 2011 (3) blev der ydet EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2011. Den 13. april 2012 indsendte de nederlandske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(5)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(6)

Nederlandene underrettede i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de i henhold til EU-lovgivningen om anmeldelse og udryddelse trufne foranstaltninger og om resultaterne heraf. Anmodningen om godtgørelse var i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 bilagt en finansieringsrapport, dokumentation, en epidemiologisk rapport om hver bedrift, hvor dyr er blevet slået ned eller destrueret, og resultaterne af de respektive revisioner.

(7)

Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Nederlandene den 25. april 2012 og den 4. juni 2012. Nederlandene gav udtryk for enighed i e-mail af 11. juni 2012.

(8)

Derfor kan det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2011 nu fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2011 fastsættes til 429 425,74 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

Maroš ŠEFČOVIČ

Næstformand


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 59 af 1.3.2012, s. 34.


27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 25. oktober 2012

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011

(meddelt under nummer C(2012) 7454)

(Kun den bulgarske udgave er autentisk)

(2012/668/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet mund- og klovesyge hos svin hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 14, stk. 4, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/730/EU af 9. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 (3) blev der ydet EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011. Den 9. december 2011 og den 24. januar 2012 indsendte de bulgarske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(5)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(6)

Bulgarien underrettede i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i beslutning 2009/470/EF straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de i henhold til EU-lovgivningen om anmeldelse og udryddelse trufne foranstaltninger og om resultaterne heraf. Anmodningen om godtgørelse var i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 bilagt en finansieringsrapport, dokumentation, en epidemiologisk rapport om hver bedrift, hvor dyr er blevet slået ned eller destrueret, og resultaterne af de respektive revisioner.

(7)

Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt de bulgarske myndigheder den 19. juni 2012. Bulgarien gav udtryk for sin enighed i e-mail af 20. juni 2012.

(8)

Derfor kan det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 nu fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 fastsættes til 463 583,37 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Republikken Bulgarien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

Maroš ŠEFČOVIČ

Næstformand


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 293 af 11.11.2011, s. 36.