ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.267.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 267

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
2. oktober 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 af 1. oktober 2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 ( 1 )

162

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

2.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 872/2012

af 1. oktober 2012

om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler (1), særlig artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, og artikel 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (2), særlig artikel 25, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2232/96 er der fastlagt en fællesskabsprocedure for evaluering og godkendelse af aromastoffer. Medlemsstaterne har meddelt Kommissionen listen over de aromastoffer, der kan anvendes i eller på fødevarer, som markedsføres på deres område.

(2)

Forordning (EF) nr. 2232/96 foreskriver, at der skal fastlægges en liste over aromastoffer, hvis tilladelse anvendes med udelukkelse af alle andre. Listen skal fastlægges på grundlag af en liste over de aromastoffer, som medlemsstaterne har givet meddelelse om, og på grundlag af et specifikt evalueringsprogram.

(3)

De anmeldte stoffer blev opført på en liste, som blev fastlagt ved Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 (3).

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 (4) blev de nødvendige foranstaltninger til vedtagelse af et evalueringsprogram i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 fastlagt. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 er også aromastoffer, der ikke er opført på listen, blevet medtaget i evalueringsprogrammet.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har evalueret en række aromastoffer (5) efter en trinvis fremgangsmåde, som integrerer oplysninger om struktur-aktivitetsforhold, indtag fra almindelige anvendelser, toksikologisk risikotærskel og tilgængelige data om metabolisme og toksicitet. De aromastoffer, der ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved de pågældende niveauer for indtaget af dem via kosten, bør optages på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste.

(6)

I henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1565/2000 behøver stoffer, der er opført på listen, og som allerede er blevet klassificeret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (i det følgende benævnt »SCF«) i kategori 1 (6) eller af Europarådet i kategori A (7) eller af Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer (i det følgende benævnt »JECFA«) som ikke udgørende nogen sundhedsmæssig risiko, jf. rapporterne fra udvalgets 46., 49., 51. og 53. møde (8), ikke at blive genevalueret inden for rammerne af evalueringsprogrammet. Disse stoffer bør optages på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste.

(7)

Det følger af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1565/2000, at stoffer, der er opført på listen og er blevet klassificeret af JECFA siden 2000 som ikke udgørende nogen sundhedsmæssig risiko på grundlag af standardmetoden for vurdering af indtaget, skal evalueres af autoriteten. Stoffer, for hvilke autoritetens konklusion har været den samme som JECFA's, bør optages på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste.

(8)

Aromastoffer kan anvendes i eller på fødevarer i overensstemmelse med god fremstillingspraksis eller, om nødvendigt, på visse særlige betingelser. Den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste bør indeholde oplysninger om stoffets entydige identifikationsnummer (FL-nr.), stoffets navn (kemisk navn), registernummeret i Chemical Abstracts Service (CAS-nr.), JECFA-nummeret, det af Europarådet tildelte nummer, renhed og særlige anvendelsesbetingelser samt henvisning til det videnskabelige organ, der har gennemført eller gennemfører evalueringen.

(9)

Ved anvendelsen af denne forordning bør der gøres brug af de fødevarekategorier, der er fastlagt i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (9). I det omfang, det er nødvendigt, kan der vedtages fortolkningsafgørelser i henhold til artikel 13, litra c), i forordning (EF) nr. 1334/2008 med henblik på at klarlægge, hvorvidt en given fødevare tilhører en bestemt fødevarekategori.

(10)

Aromastoffer, for hvilke sikkerhedsvurderingen ikke har været positiv, er opført i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 1334/2008 vedrørende stoffer, der ikke som sådan må tilsættes til fødevarer, eller som er udgået af listen i henhold til Kommissiones beslutning 2005/389/EF (10), 2006/252/EF (11) og 2008/478/EF (12).

(11)

Aromastoffer, for hvilke de nødvendige oplysninger ikke er fremlagt, og som derfor ikke er blevet evalueret af autoriteten i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1565/2000, bør ikke optages på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste.

(12)

Aromastoffer, for hvilke ansøgningen er trukket tilbage af de ansvarlige for markedsføringen af dem, bør ikke optages på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste.

(13)

For en række stoffers vedkommende har autoriteten ikke afsluttet evalueringen, eller den har anmodet om yderligere videnskabelige data med henblik på at kunne afslutte evalueringen. I overensstemmelse med målene for forordning (EF) nr. 2232/96 og forordning (EF) nr. 1334/2008 og for at styrke retssikkerheden bør disse stoffer optages på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste, således at de stoffer, der markedsføres i dag, fortsat kan anvendes i eller på fødevarer, indtil risikovurderingen og godkendelsesproceduren er afsluttet.

(14)

Af hensyn til forvaltningen af fremlæggelsen af supplerende videnskabelige data, som autoriteten udbeder sig, bør der fastsættes frister, som skal overholdes af de ansvarlige for markedsføringen af aromastofferne i overensstemmelse med autoritetens anmodninger som udtrykt i de offentliggjorte udtalelser. De stoffer, for hvilke autoriteten har anmodet om yderligere videnskabelige data, er derfor tildelt fodnote 2-4 på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste. Der bør fastsættes en frist for autoriteten til at vurdere de fremlagte oplysninger. Fremlægges de nødvendige oplysninger ikke inden udløbet af den fastsatte frist, kan det pågældende aromastof ikke evalueres, jf. artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1565/2000, og vil derfor udgå af EU-listen i overensstemmelse med proceduren i artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (13).

(15)

Aromastoffer, for hvilke autoriteten endnu ikke har afsluttet evalueringen, og for hvilke der ikke foreligger nogen ikke-efterkommet anmodning om yderligere oplysninger, bør identificeres som sådanne med fodnote 1 på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste.

(16)

Hvis det godkendte aromastof er et racemat (en lige blanding af optiske isomerer), bør det også være tilladt at anvende både R- og S-formen. Hvis kun R-formen er tilladt, bør S-formen ikke være omfattet af den pågældende tilladelse og vice versa.

(17)

Flere D- og D,L-aminosyrer er af autoriteten blevet vurderet som værende sikre til anvendelse som aromastoffer, forudsat at stofferne indtages i uændret form. Aminosyrerne bør derfor optages på den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste som tilladt udelukkende til anvendelse som aromastoffer.

(18)

Den i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste har som sit eneste formål at regulere anvendelsen af aromastoffer, der tilsættes til fødevarer for at give dem eller ændre deres duft og/eller smag. Visse stoffer på listen kan også tilsættes til fødevarer til andre formål end som aromastoffer, og disse anvendelser er fortsat omfattet af andre bestemmelser. For nogle stoffers vedkommende er det nødvendigt at fastsætte grænseværdier for anvendelsesniveauet, som vedrører stoffernes anvendelse som aromastoffer. Disse stoffer er coffein (FL 16.016), theobromin (FL 16.032) neohesperidindihydrochalcon (FL 16.061) og rebaudiosid A (FL 16.113). For så vidt angår ammoniumchlorid (FL 16.048) er der allerede vedtaget nationale bestemmelser. For at sikre et velfungerende indre marked bør anvendelsesniveauerne derfor harmoniseres.

(19)

Autoriteten anbefalede i sin udtalelse af 22. maj 2008 (14), at der fastsættes en grænseværdi for anvendelse af d-campher (FL 07.215), der sikrer, at eksponeringen for d-campher ikke overstiger 2 mg/kg legemsvægt pr. dag i nogen aldersgruppe. Der bør af samme grund fastsættes særlige betingelser for anvendelse af d-campher.

(20)

SCF konkluderede i sin udtalelse af 19. februar 1988 (15), at den fra et toksikologisk synspunkt ikke så noget problematisk i, at quinin fortsat anvendes i bitre drikkevarer på det nuværende niveau (op til 100 mg/l). Autoriteten bestrider ikke denne vurdering, men anbefaler, at det toksikologiske databasemateriale om kinin tages op til fornyet vurdering (16). Indtil quinin er blevet genevalueret, bør anvendelsen af tre quininsalte (FL 14.011, FL 14.152 og FL 14.155) begrænses til ikke-alkoholholdige og alkoholholdige drikkevarer.

(21)

Autoriteten vurderede glycyrrhizinsyre og dets ammoniumform i sin udtalelse af den 22. maj 2008 (17). Autoriteten tilsluttede sig vurderingen fra SCF (18), som skønnede, at indtaget på op til 100 mg/person pr. dag ikke ville give anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Der bør derfor fastsættes særlige betingelser for anvendelse af glycyrrhizinsyre (FL 16.012) og dets ammoniumform (FL 16.060) som aromastoffer.

(22)

Forordning (EF) nr. 1334/2008 ophæver forordning (EF) nr. 2232/96 med virkning fra anvendelsesdatoen for den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i sidstnævnte forordning. Af hensyn til retssikkerheden bør anvendelsesdatoen for denne liste derfor fastsættes. Princippet om gensidig anerkendelse, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2232/96, bør dog fortsat gælde for aromastoffer opført i bilaget til nærværende forordning, som er tildelt fodnote 1-4. Forordning (EF) nr. 2232/96 vil ophøre med at finde anvendelse og bliver forældet, så snart risikovurderings- og godkendelsesprocedurerne er afsluttet for disse aromastoffer.

(23)

Det evalueringsprogram, der er foreskrevet i forordning (EF) nr. 1565/2000, blev fastlagt med henblik på oprettelse af den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste. Med oprettelsen af listen bliver forordning (EF) nr. 1565/2000 forældet og bør ophæves. Den bør dog fortsat gælde for aromastoffer opført i bilaget til nærværende forordning, som er tildelt fodnote 1-4. Forordning (EF) nr. 1565/2000 vil ophøre med at finde anvendelse og bliver forældet, så snart risikovurderings- og godkendelsesprocedurerne er afsluttet for disse aromastoffer.

(24)

Listen over aromastoffer, der anvendes i eller på fødevarer, som blev vedtaget ved afgørelse 1999/217/EF, er blevet forældet med fastlæggelsen af den i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 omhandlede liste og bør ophæves.

(25)

Forordning (EF) nr. 1334/2008 foreskriver, at EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer skal fastlægges, ved at listen over aromastoffer omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 indsættes i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008, når den vedtages. Listen over aromastoffer omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 bør indsættes i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 i overensstemmelse hermed.

(26)

EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer anvendes, uden at det berører andre bestemmelser fastsat i sektorspecifik lovgivning.

(27)

Anvendelsen af aromaer og udgangsmaterialer i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn, som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (19), harmoniseres i fremtiden inden for rammerne af specifikke regler, der fastsættes for sammensætningen af fødevarer til spædbørn og småbørn. I mellemtiden bør medlemsstaterne have mulighed for at anvende nationale bestemmelser på dette område, som er strengere end de krav, der er fastsat i listen over aromastoffer omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96.

(28)

I henhold til forordning (EF) nr. 1334/2008 kan aromastoffer, der ikke er opført på EU-listen, markedsføres som sådanne og anvendes i eller på fødevarer indtil 18 måneder efter anvendelsesdatoen for EU-listen. Da der allerede findes aromastoffer på markedet i medlemsstaterne, er der fastsat bestemmelser for at sikre en gnidningsløs overgang til en EU-godkendelsesprocedure. Der er i dette øjemed fastsat overgangsperioder for fødevarer, der indeholder de pågældende aromastoffer, ved Kommissionens forordning (EU) nr. 873/2012 (20)

(29)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»EU-listen«: listen over aromaer og udgangsmaterialer, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008

b)

»evaluerede aromastoffer«: stoffer, for hvilke evalueringen og godkendelsen er afsluttet på EU-plan. Disse stoffer er ikke tildelt fodnoter i del A af EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer

c)

»aromastoffer under evaluering«: stoffer, for hvilke risikovurderingen på EU-plan ikke er afsluttet på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden. Disse stoffer er tildelt fodnote 1-4 i del A af EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer.

Artikel 2

Vedtagelse af listen over aromastoffer omhandlet i forordning (EF) nr. 2232/96

Listen over aromastoffer omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 vedtages som angivet i del A i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Indsættelse af listen over aromastoffer i forordning (EF) nr. 1334/2008

Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

Artikel 4

Aromastoffer under evaluering

Aromastoffer under evaluering kan markedsføres og anvendes i eller på fødevarer, indtil de optages som evaluerede aromastoffer i EU-listens del A eller slettes af samme liste.

Artikel 5

Opdatering af listen

EU-listens del A opdateres i det omfang, det er nødvendigt, i overensstemmelse med proceduren i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1331/2008 fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 6

Ophævelse af forordning (EF) nr. 2232/96

1.   Ved anvendelsen af artikel 24, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1334/2008 vedrørende ophævelse af forordning (EF) nr. 2232/96 er anvendelsesdatoen for listen over aromastoffer omhandlet i artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 den 22. april 2013.

2.   Artikel 1 og 2, artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 samt bilaget dertil gælder dog fortsat for aromastoffer under evaluering, indtil de optages som evaluerede aromastoffer i EU-listens del A eller slettes af samme liste. Henvisninger i nævnte artikler til liste over aromastoffer gælder som henvisninger til EU-listens del A.

Artikel 7

Ophævelse af forordning (EF) nr. 1565/2000

Forordning (EF) nr. 1565/2000 ophæves med virkning fra den 22. april 2013. Den finder dog fortsat anvendelse på aromastoffer under evaluering.

Artikel 8

Ophævelse af afgørelse 1999/217/EF

Afgørelse 1999/217/EF ophæves med virkning fra den 22. april 2013.

Artikel 9

Bestemmelser om fødevarer til spædbørn og småbørn

Medlemsstaterne kan anvende nationale bestemmelser, der er mere restriktive end EU-listens del A, for så vidt angår anvendelse af aromastoffer i modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad og fødevarer til særlige medicinske formål bestemt til spædbørn og småbørn som omhandlet i direktiv 2009/39/EF. De pågældende nationale foranstaltninger skal være nødvendige for at sikre, at forbrugerne beskyttes tilstrækkeligt, og skal stå i rimeligt forhold til opfyldelsen af dette mål.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. april 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(3)  EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1.

(4)  EFT L 180 af 19.7.2000, s. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Bilag 6 til mødereferaterne fra det 98. møde i Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, 21.-22. september 1995.

(7)  Flavouring substances and natural sources of flavourings, Bind I, Chemically-defined flavouring substances, 4. udgave. Europarådet, Partial agreement in the social and public health field, Strasbourg, 1992, samt senere løsbladsændringer indtil år 1999.

(8)  Evaluation of certain food additives and contaminants. 46. rapport fra Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer, WHO Technical Report Series, nr. 868, 1997.

49. rapport fra Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer, WHO Technical Report Series, nr. 884, 1999.

51. rapport fra Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer, WHO Technical Report Series, nr. 891, 2000.

53. rapport fra Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer, WHO Technical Report Series, nr. 896, 2000.

(9)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(10)  Kommissionens beslutning af 18. maj 2005 om ændring af Kommissionens beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 73).

(11)  Kommissionens beslutning af 27. marts 2006 om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (EUT L 91 af 29.3.2006, s. 48).

(12)  Kommissionens beslutning af 17. juni 2008 om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (EUT L 163 af 24.6.2008, s. 42).

(13)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(14)  Videnskabelig udtalelse fra Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Anvendes i Fødevarer, og Materialer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, efter anmodning fra Kommissionen, om »Camphor in flavourings and other food ingredients with flavouring properties«. EFSA Journal 729, s. 1-15.

(15)  Rapport fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler om »Quinine. In Food - Science and techniques«. (Udtalelse af 19. februar 1988). Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty-first series). Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Industrien (dav.).

(16)  Videnskabelig udtalelse fra Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Anvendes i Fødevarer, og Materialer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, efter anmodning fra Kommissionen, om »Flavouring Group Evaluation 35, (FGE.35) - Three quinine salts from the Priority list from chemical group 30«. EFSA Journal (2008) 739, s. 1-18.

(17)  Videnskabelig udtalelse fra Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Anvendes i Fødevarer, og Materialer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, efter anmodning fra Kommissionen, om »Flavouring Group Evaluation 36 (FGE.36) - Two triterpene glycosides from the priority list«. EFSA Journal (2008) 740, s. 1-19.

(18)  »Opinion of the Scientific Committee on Food on glycyrrhizinic acid and its ammonium salt« (afgivet den 4. april 2003). Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler. SCF/CS/ADD/EDUL/225 Final. 10. april 2003. Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse (dav.).

(19)  EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21.

(20)  Se side 162 i denne EUT.


BILAG

EU-LISTE OVER AROMAER OG UDGANGSMATERIALER

DEL A

EU-liste over aromastoffer

AFSNIT 1

Indholdet af listen

Tabel 1 indeholder følgende oplysninger:

 

Kolonne 1 (FL-nr.): stoffets entydige identifikationsnummer

 

Kolonne 2 (Kemisk navn): stoffets navn

 

Kolonne 3 (CAS-nr.): stoffets registernummer i Chemical Abstracts Service (CAS)

 

Kolonne 4 (JECFA-nr.): det af Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer (JECFA) tildelte nummer

 

Kolonne 5 (CoE-nr.): Det af Europarådet (CoE) tildelte nummer

 

Kolonne 6 (Det angivne stofs renhed er mindst 95 %, medmindre andet er angivet): Aromastoffet skal have en renhed på mindst 95 %. I tilfælde af en lavere renhedsgrad er aromastoffets sammensætning angivet i denne kolonne.

 

Kolonne 7 (Begrænsninger for anvendelsen): Anvendelsen af aromastoffet er tilladt i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, medmindre der er angivet specifikke begrænsninger i denne kolonne. Aromastoffer, der er omfattet af anvendelsesbegrænsninger, må kun tilsættes til de angivne fødevarekategorier og kun på de angivne anvendelsesbetingelser. For så vidt angår de relevante begrænsninger henvises der til følgende fødevarekategorier, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008:

Kategori nummer

Fødevarekategori

1.

Mejeriprodukter og mejeriproduktanaloger

2.

Fedtstoffer og olier samt fedt- og olieemulsioner

3.

Konsumis

4.2.

Forarbejdede frugter og grøntsager

5.

Konfektureprodukter

5.3.

Tyggegummi

6.

Cerealier og cerealieprodukter

7.

Bagværk

8.

Kød

9.

Fisk og fiskevarer

10.

Æg og ægprodukter

11.

Sukker, sirup, honning og sødestoffer til bordbrug

12.

Salt, krydderier, supper, saucer, salater og proteinprodukter

13.

Fødevarer bestemt til særlig ernæring som defineret i direktiv 2009/39/EF (1)

14.1.

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

14.2.

Alkoholholdige drikkevarer, også tilsvarende drikkevarer uden alkohol eller med lavt alkoholindhold

15.

Spiseklare snacks

16.

Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4

17.

Kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (2), undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

18.

Forarbejdede fødevarer, der ikke er omfattet af kategori 1-17, undtagen fødevarer til spædbørn og småbørn

 

Kolonne 8 (Fodnoter): Aromastoffer, for hvilke autoriteten endnu ikke har afsluttet evalueringen, er tildelt fodnote 1. Med fodnote 2-4 angives tidsfristerne for ansøgere til at efterkomme anmodninger fremsat af autoriteten i de offentliggjorte udtalelser. Hvis de nødvendige oplysninger ikke fremlægges inden for den fastsatte frist, vil det pågældende aromastof udgå af EU-listen. Autoriteten vurderer de fremlagte oplysninger senest 9 måneder efter at have modtaget oplysningerne. Stoffer, der allerede er blevet evalueret af JECFA, kan identificeres ved JECFA-nummeret i kolonne 4.

(1)

Autoritetens evaluering er endnu ikke afsluttet.

(2)

Supplerende videnskabelige data skal fremlægges senest den 31. december 2012.

(3)

Supplerende videnskabelige data skal fremlægges senest den 30. juni 2013.

(4)

Supplerende videnskabelige data skal fremlægges senest den 31. december 2013.

 

Kolonne 9 (Reference): Reference til det videnskabelige organ, der har foretaget evalueringen.

AFSNIT 2

Noter

Note 1: Ammonium-, natrium-, kalium- og calciumsalte samt chlorider, carbonater og sulfater er omfattet af de generiske stoffer, forudsat at disse forbindelser har aromagivende egenskaber.

Note 2: Hvis det godkendte aromastof er et racemat (en lige blanding af optiske isomerer), er det også være tilladt at anvende både R- og S-formen. Hvis der kun er givet tilladelse til R-formen, er S-formen ikke omfattet af denne tilladelse og vice versa.

Note 3: Grænseværdierne gælder for indholdet i eller på fødevaren, som den markedsføres. Uanset dette princip gælder for så vidt angår tørrede og/eller koncentrerede fødevarer, der skal rekonstitueres, grænseværdierne for fødevaren som rekonstitueret ifølge anvisningerne i mærkningen under hensyntagen til den mindste fortyndingsfaktor.

Note 4: Forekomst af et aromastof er tilladt:

a)

i andre sammensatte fødevarer end dem, der er nævnt i bilaget, for så vidt aromastoffet er tilladt i en af ingredienserne i den sammensatte fødevare

b)

i en fødevare, der udelukkende er bestemt til fremstilling af en sammensat fødevare, forudsat at den sammensatte fødevare overholder denne forordning.

Tabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL-nr.

Kemisk navn

CAS-nr.

JECFA-nr.

CoE-nr.

Det angivne stofs renhed er mindst 95 %, medmindre andet er angivet

Anvendelsesbegrænsninger

Fodnote

Reference

01.001

limonen

138-86-3

 

491

 

 

 

EFSA

01.002

1-isopropyl-4-methylbenzen

99-87-6

1325

620

 

 

 

EFSA

01.003

pin-2-(10)-en

127-91-3

1330

2114

 

 

2

EFSA

01.004

pin-2-(3)-en

80-56-8

1329

2113

 

 

2

EFSA

01.005

terpinolen

586-62-9

1331

2115

 

 

 

EFSA

01.006

alfa-phellandren

99-83-2

1328

2117

Mindst 85 %; sekundære bestanddele: 10-12 % cymen og andre terpene carbonhydrider

 

 

EFSA

01.007

beta-caryophyllen

87-44-5

1324

2118

80-92 % beta-caryophyllen og 15-19 % terpene carbonhydrider med formlen C15H24 (f.eks. valencen)

 

2

EFSA

01.008

myrcen

123-35-3

1327

2197

Mindst 90 %; sekundære bestanddele: terpene carbonhydrider med formlen C15H24 (f.eks. valencen) Mindsteindholdet kan omfatte spor af limonen, alfa- og beta-pinen og andre almindelige C10H16-terpener

 

4

EFSA

01.009

camphen

79-92-5

1323

2227

Mindst 80 %; sekundære bestanddele: 15-19 % terpene carbonhydrider med formlen C15H24 (f.eks. valencen)

 

2

EFSA

01.010

1-isopropenyl-4-methylbenzen

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

EFSA

01.014

1-methylnaphthalen

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

01.015

vinylbenzen

100-42-5

 

11022

 

 

1

EFSA

01.016

1,4-(8),12-bisabolatrien

495-62-5

1336

10979

 

 

 

EFSA

01.017

valencen

4630-07-3

1337

11030

Mindst 94 %; sekundære bestanddele: 1-4 % andre sesquiterpener med formlen C15H24

 

2

EFSA

01.018

beta-ocimen

13877-91-3

1338

11015

Mindst 80 %; sekundær bestanddel: 15-17 % cis-beta-ocimen

 

4

EFSA

01.019

alfa-terpinen

99-86-5

1339

11023

Mindst 89 %; sekundære bestanddele: 6-7 % 1,4- og 1,8-cineol

 

 

EFSA

01.020

gamma-terpinen

99-85-4

1340

11025

 

 

 

EFSA

01.024

beta-bourbonen

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

EFSA

01.026

1-(5),7-(11)-guaiadien

88-84-6

1347

 

 

 

2

EFSA

01.027

bisabola-1,8,12-trien

17627-44-0

 

 

 

 

 

EFSA

01.028

beta-bisabolen

495-61-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.029

delta-3-caren

13466-78-9

1342

10983

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 2-3 % beta-pinen, 1-2 % limonen, 1-2 % myrcen og 0-1 % p-cymen

 

2

EFSA

01.033

2,2-dimethylhexan

590-73-8

 

 

 

 

 

EFSA

01.034

2,4-dimethylhexan

589-43-5

 

 

 

 

 

EFSA

01.035

2,6-dimethylocta-2,4,6-trien

673-84-7

 

 

 

 

2

EFSA

01.038

dodecan

112-40-3

 

 

 

 

 

EFSA

01.039

delta-elemen

20307-84-0

 

10996

 

 

 

EFSA

01.040

alfa-farnesen

502-61-4

1343

10998

Mindst 38 % alfa og 29 % beta (summen af cis- og trans-isomerer); sekundære bestanddele: 20 % bisabolen og op til 10 % andre isomerer (valencen, bourbonen, cadinen, guaien)

 

4

EFSA

01.045

d-limonen

5989-27-5

1326

491

 

 

 

EFSA

01.046

l-limonen

5989-54-8

 

491

 

 

 

EFSA

01.054

pentadecan

629-62-9

 

 

 

 

 

EFSA

01.057

tetradecan

629-59-4

 

 

 

 

 

EFSA

01.059

4-(10)-thujen

3387-41-5

 

11018

 

 

2

EFSA

01.061

undeca-1,3,5-trien

16356-11-9

1341

 

Mindst 94 % (summen af cis- og trans-isomerer); sekundær bestanddel: 2,4,6-undecatrien (Z,Z,E)

 

4

EFSA

01.064

cis-3,7-dimethyl-1,3,6-octatrien

3338-55-4

 

 

 

 

2

EFSA

01.070

1-octen

111-66-0

 

 

 

 

2

EFSA

01.077

1-methyl-1,3-cyclohexadien

1489-56-1

1344

 

 

 

 

EFSA

02.001

2-methylpropan-1-ol

78-83-1

251

49

 

 

 

JECFA

02.002

propan-1-ol

71-23-8

82

50

 

 

 

JECFA

02.003

isopentanol

123-51-3

52

51

 

 

 

JECFA

02.004

butan-1-ol

71-36-3

85

52

 

 

 

JECFA

02.005

hexan-1-ol

111-27-3

91

53

 

 

 

JECFA

02.006

octan-1-ol

111-87-5

97

54

 

 

 

JECFA

02.007

nonan-1-ol

143-08-8

100

55

 

 

 

JECFA

02.008

dodecan-1-ol

112-53-8

109

56

 

 

 

JECFA

02.009

hexadecan-1-ol

36653-82-4

114

57

 

 

 

JECFA

02.010

benzylalkohol

100-51-6

25

58

 

 

 

EFSA

02.011

citronellol

106-22-9

1219

59

Mindst 90 %; sekundære bestanddele: 5-8 % di-umættede og mættede C10-alkoholer, 1 % citronellylacetat og 1 % citronellal

 

 

EFSA

02.012

geraniol

106-24-1

1223

60

 

 

 

EFSA

02.013

linalool

78-70-6

356

61

 

 

 

JECFA

02.014

alfa-terpinol

98-55-5

366

62

 

 

 

JECFA

02.015

menthol

89-78-1

427

63

 

 

 

JECFA

02.016

DL-borneol

507-70-0

1385

64

 

 

 

EFSA

02.017

cinnamylalkohol

104-54-1

647

65

 

 

 

EFSA

02.018

nerolidol

7212-44-4

1646

67

 

 

 

EFSA

02.019

2-phenylethan-1-ol

60-12-8

987

68

 

 

 

EFSA

02.020

hex-2-en-1-ol

2305-21-7

1354

 

 

 

2

EFSA

02.021

heptan-1-ol

111-70-6

94

70

 

 

 

JECFA

02.022

octan-2-ol

123-96-6

289

71

 

 

 

JECFA

02.023

oct-1-en-3-ol

3391-86-4

1152

 

 

 

1

EFSA

02.024

decan-1-ol

112-30-1

103

73

 

 

 

JECFA

02.026

3,7-dimethyloctan-1-ol

106-21-8

272

75

Mindst 90 %; sekundære bestanddele: 5-7 % geraniol og citronellol

 

 

JECFA

02.027

(-)-rhodinol

6812-78-8

1222

76

 

 

 

EFSA

02.028

3,7-dimethyloctan-3-ol

78-69-3

357

77

 

 

 

JECFA

02.029

3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol

4602-84-0

1230

78

 

 

 

EFSA

02.030

alfa-pentylcinnamylalkohol

101-85-9

674

79

 

 

 

EFSA

02.031

3-phenylpropan-1-ol

122-97-4

636

80

 

 

 

EFSA

02.033

1-phenylpropan-1-ol

93-54-9

822

82

 

 

 

EFSA

02.034

1-phenylpentan-2-ol

705-73-7

825

83

 

 

 

EFSA

02.035

2-methyl-1-phenylpropan-2-ol

100-86-7

1653

84

 

 

 

EFSA

02.036

4-phenylbutan-2-ol

2344-70-9

815

85

 

 

 

EFSA

02.037

3-methyl-1-phenylpentan-3-ol

10415-87-9

1649

86

 

 

 

EFSA

02.038

fenchylalkohol

1632-73-1

1397

87

 

 

 

EFSA

02.039

4-isopropylbenzylalkohol

536-60-7

864

88

 

 

 

EFSA

02.040

pentan-1-ol

71-41-0

88

514

 

 

 

JECFA

02.041

2-methylbutan-2-ol

75-85-4

 

515

 

 

 

EFSA

02.042

2-(4-methylphenyl)propan-2-ol

1197-01-9

1650

530

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: 9-11 % p-isopropenyltoluen

 

 

EFSA

02.043

2-ethylbutan-1-ol

97-95-0

 

543

 

 

 

SCF/CoE

02.044

heptan-3-ol

589-82-2

286

544

 

 

 

JECFA

02.045

heptan-2-ol

543-49-7

284

554

 

 

 

JECFA

02.047

3,7-dimethyloctan-1,7-diol

107-74-4

610

559

 

 

 

JECFA

02.049

nona-2,6-dien-1-ol

7786-44-9

1184

589

 

 

2

EFSA

02.050

pent-2-en-1-ol

20273-24-9

1793

665

 

 

2

EFSA

02.051

5-phenylpentan-1-ol

10521-91-2

675

674

 

 

 

EFSA

02.052

2-methylpropan-2-ol

75-65-0

 

698

 

 

 

EFSA

02.054

p-menthan-1,8-diol

80-53-5

 

701

 

 

 

EFSA

02.055

3,5,5-trimethylhexan-1-ol

3452-97-9

268

702

 

 

 

JECFA

02.056

hex-3-cis-en-1-ol

928-96-1

315

750c

 

 

 

JECFA

02.057

undecan-1-ol

112-42-5

106

751

 

 

 

JECFA

02.058

(Z)-nerol

106-25-2

1224

2018

 

 

 

EFSA

02.059

DL-isoborneol

124-76-5

1386

2020

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 3-5 % borneol

 

 

EFSA

02.060

p-mentha-1,8-dien-7-ol

536-59-4

974

 

 

 

2

EFSA

02.061

dihydrocarveol

619-01-2

378

2025

 

 

 

JECFA

02.062

carveol

99-48-9

381

2027

 

 

 

JECFA

02.063

d-neomenthol

2216-52-6

428

2028

 

 

 

JECFA

02.064

1-phenylethan-1-ol

98-85-1

799

2030

 

 

 

EFSA

02.065

4-methyl-1-phenylpentan-2-ol

7779-78-4

827

2031

 

 

 

EFSA

02.066

4-phenylbut-3-en-2-ol

17488-65-2

819

 

 

 

2

EFSA

02.067

1R,2S,5R-isopulegol

89-79-2

755

2033

 

 

4

EFSA

02.070

cyclohexanol

108-93-0

 

2138

 

 

 

EFSA

02.071

p-menthan-2-ol

499-69-4

376

2228

 

 

 

JECFA

02.072

4-terpinenol

562-74-3

439

2229

 

 

 

JECFA

02.073

2-phenylpropan-1-ol

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

EFSA

02.074

hex-4-en-1-ol

6126-50-7

318

2295

 

 

 

JECFA

02.075

(1R,2S,5S)-neo-dihydrocarveol

18675-33-7

 

2296

 

 

 

EFSA

02.076

2-methylbutan-1-ol

137-32-6

1199

2346

 

 

 

EFSA

02.077

pentan-3-ol

584-02-1

 

2349

 

 

 

EFSA

02.078

ethanol

64-17-5

41

11891

 

 

 

JECFA

02.079

isopropanol

67-63-0

277

 

 

 

 

JECFA

02.080

1-(p-tolyl)ethan-1-ol

536-50-5

805

10197

 

 

 

EFSA

02.081

2,6-dimethylheptan-4-ol

108-82-7

303

11719

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: 8-9 % 2-heptanol

 

 

JECFA

02.082

2-ethylhexan-1-ol

104-76-7

267

11763

 

 

 

JECFA

02.083

p-menth-1-en-3-ol

491-04-3

434

10248

 

 

 

JECFA

02.085

sabinenhydrat

546-79-2

441

10309

 

 

 

JECFA

02.086

undecan-2-ol

1653-30-1

297

11826

 

 

 

JECFA

02.087

nonan-2-ol

628-99-9

293

11803

 

 

 

JECFA

02.088

pentan-2-ol

6032-29-7

280

11696

 

 

 

JECFA

02.089

hexan-3-ol

623-37-0

282

11775

 

 

 

JECFA

02.090

non-2-trans-en-1-ol

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

EFSA

02.091

myrtenol

515-00-4

981

10285

 

 

2

EFSA

02.092

dehydrodihydroionol

57069-86-0

397

10195

Mindst 70 %; sekundær bestanddel: 25-27 % tetrahydroionon

 

 

JECFA

02.093

non-6-en-1-ol

35854-86-5

324

10294

 

 

 

JECFA

02.094

oct-3-en-1-ol

20125-84-2

321

10296

 

 

 

JECFA

02.095

2-ethylfenchol

18368-91-7

440

10208

 

 

 

JECFA

02.096

1-terpinenol

586-82-3

373

10252

 

 

 

JECFA

02.097

beta-terpinol

138-87-4

374

10254

 

 

 

JECFA

02.098

octan-3-ol

589-98-0

291

11715

 

 

 

JECFA

02.099

pent-1-en-3-ol

616-25-1

1150

11717

 

 

1

EFSA

02.100

pinocarveol

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

EFSA

02.101

pin-2-en-4-ol

473-67-6

1404

10304

 

 

 

EFSA

02.102

oct-3-en-2-ol

76649-14-4

1140

 

 

 

1

EFSA

02.103

decan-3-ol

1565-81-7

295

10194

 

 

 

JECFA

02.104

hex-1-en-3-ol

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

EFSA

02.105

4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol

25312-34-9

391

 

 

 

2

JECFA

02.106

4-(2,2,6-trimethyl-1-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol

22029-76-1

392

 

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 3-8 % ionol og ionon

 

2

JECFA

02.107

dihydro-beta-ionol

3293-47-8

395

 

 

 

 

JECFA

02.108

2-methyl-4-phenylbutan-2-ol

103-05-9

1477

10281

 

 

 

EFSA

02.109

3-methylbut-2-en-1-ol

556-82-1

1200

11795

 

 

 

EFSA

02.110

2,6-dimethylhept-6-en-1-ol

36806-46-9

348

 

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: 5-10 % 6-methyl-5-hepten-2-on

 

 

JECFA

02.111

3-methylbutan-2-ol

598-75-4

300

 

 

 

 

JECFA

02.112

non-2-cis-en-1-ol

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

EFSA

02.113

oct-5-cis-en-1-ol

64275-73-6

322

 

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: 7-9 % trans-5-octen-1-ol

 

 

JECFA

02.114

2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-enyl)ethan-1-ol

1901-38-8

970

 

 

 

 

EFSA

02.115

3-methylpentan-1-ol

589-35-5

263

10275

 

 

 

JECFA

02.119

cedrenol

28231-03-0

 

10189

 

 

 

EFSA

02.120

(+)-cedrol

77-53-2

 

10190

 

 

 

EFSA

02.121

butan-2-ol

78-92-2

 

11735

 

 

 

SCF/CoE

02.122

p-mentha-1,8-(10)-dien-9-ol

3269-90-7

 

 

 

 

2

EFSA

02.123

2-methylbut-3-en-2-ol

115-18-4

 

11794

 

 

 

EFSA

02.124

6-methylhept-5-en-2-ol

1569-60-4

 

10264

 

 

 

EFSA

02.125

undec-10-en-1-ol

112-43-6

 

10319

 

 

 

EFSA

02.126

tetradecan-1-ol

112-72-1

 

10314

 

 

 

EFSA

02.128

p-anisylalkohol

105-13-5

871

66

 

 

 

EFSA

02.129

(l)-alfa-bisabolol

23089-26-1

 

10178

Summen af isomerer: mindst 95 %

 

 

EFSA

02.131

but-3-en-2-ol

598-32-3

 

 

 

 

1

EFSA

02.132

butan-1,3-diol

107-88-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.133

butan-2,3-diol

513-85-9

 

10181

 

 

 

EFSA

02.134

2-cyclohexylethan-1-ol

4442-79-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.135

cyclopentanol

96-41-3

 

10193

 

 

 

EFSA

02.136

dec-1-en-3-ol

51100-54-0

1153

 

 

 

1

EFSA

02.137

dec-2-en-1-ol

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

EFSA

02.138

dec-9-en-1-ol

13019-22-2

 

 

 

 

 

EFSA

02.139

deca-2,4-dien-1-ol

18409-21-7

1189

 

 

 

2

EFSA

02.140

1,2-dihydrolinalool

2270-57-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.141

2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)ethan-1-ol

128-50-7

986

 

 

 

 

EFSA

02.142

3,3-dimethylbutan-2-ol

464-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.144

2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

18479-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.145

2,6-dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol

29414-56-0

 

 

 

 

1

EFSA

02.146

(E)-3,7-dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol

53834-70-1

 

10202

Mindst 93 %; sekundære bestanddele: 2-3 % linalool, 1-2 % linalooloxid og op til 1 % neroloxid

 

4

EFSA

02.147

3,6-dimethyloctan-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.148

dodecan-2-ol

10203-28-8

 

11760

 

 

 

EFSA

02.149

(-)-alfa-elemol

639-99-6

 

10205

 

 

 

EFSA

02.150

(E,E)-geranyllinalool

1113-21-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.152

hept-3-en-1-ol

10606-47-0

 

10219

 

 

 

EFSA

02.153

hepta-2,4-dien-1-ol

33467-79-7

1784

 

 

 

2

EFSA

02.154

heptadecan-1-ol

1454-85-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.155

1-hepten-3-ol

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

EFSA

02.156

hex-2-cis-en-1-ol

928-94-9

1374

69

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 3-4 % hex-2-trans-en-1-ol

 

2

EFSA

02.159

hex-3-en-1-ol

544-12-7

315

750

 

 

 

SCF/CoE

02.162

hexa-2,4-dien-1-ol

111-28-4

1174

 

 

 

2

EFSA

02.164

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylalkohol

530-56-3

 

 

 

 

 

EFSA

02.165

4-hydroxybenzylalkohol

623-05-2

955

 

 

 

 

EFSA

02.166

2-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-ol

501-94-0

 

10226

 

 

 

EFSA

02.167

(1R,2R,5S)-isodihydrocarveol

18675-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.168

isophytol

505-32-8

 

10233

 

 

 

EFSA

02.170

(R)-(-)-lavandulol

498-16-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.171

p-menthan-8-ol

498-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.173

3-(4-methoxyphenyl)propan-1-ol

5406-18-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.174

2-methylbut-2-en-1-ol

4675-87-0

 

10258

 

 

1

EFSA

02.175

2-methylbut-3-en-1-ol

4516-90-9

 

10259

 

 

 

EFSA

02.176

3-methylbut-3-en-1-ol

763-32-6

 

10260

 

 

 

EFSA

02.177

2-methylhexan-3-ol

617-29-8

 

10266

 

 

 

EFSA

02.178

2-methyloctan-1-ol

818-81-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.180

4-methylpentan-1-ol

626-89-1

 

10278

 

 

 

EFSA

02.181

2-methylpentan-2-ol

590-36-3

 

10274

 

 

 

EFSA

02.182

3-methylpentan-2-ol

565-60-6

 

10276

 

 

 

EFSA

02.183

4-methylpentan-2-ol

108-11-2

 

10279

 

 

 

EFSA

02.184

3-methylpentan-3-ol

77-74-7

 

10277

 

 

 

EFSA

02.186

myrtanol

514-99-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.187

non-1-en-3-ol

21964-44-3

 

10291

 

 

1

EFSA

02.188

nona-2,4-dien-1-ol

62488-56-6

1183

11802

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 3-4 % 2-nonen-1-ol

 

2

EFSA

02.189

(Z,Z)-nona-3,6-dien-1-ol

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

EFSA

02.190

nonan-3-ol

624-51-1

 

10290

 

 

 

EFSA

02.192

oct-2-en-1-ol

22104-78-5

 

 

 

 

2

EFSA

02.193

oct-2-en-4-ol

4798-61-2

1141

 

 

 

1

EFSA

02.194

octa-1,5-dien-3-ol

83861-74-9

 

 

 

 

1

EFSA

02.195

octa-(3Z,5E)-dien-1-ol

70664-96-9

 

 

 

 

 

EFSA

02.196

octadecan-1-ol

112-92-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethylnaphthalen-2-ol

41199-19-3

 

10173

 

 

 

EFSA

02.198

octan-1,3-diol

23433-05-8

 

 

 

 

 

EFSA

02.201

pent-4-en-1-ol

821-09-0

 

 

 

 

 

EFSA

02.202

pentadecan-1-ol

629-76-5

 

 

 

 

 

EFSA

02.203

2-phenylpropan-2-ol

617-94-7

 

11704

 

 

 

EFSA

02.204

phytol

150-86-7

1832

10302

 

 

 

EFSA

02.205

piperonylalkohol

495-76-1

 

10306

 

 

 

EFSA

02.206

(-)-sclareol

515-03-7

 

10311

 

 

 

EFSA

02.207

thujylalkohol

21653-20-3

1865

 

 

 

 

EFSA

02.209

3,3,5-trimethylcyclohexan-1-ol

116-02-9

1099

 

 

 

 

EFSA

02.210

undec-2-en-1-ol

37617-03-1

1384

 

 

 

2

EFSA

02.211

undeca-1,5-dien-3-ol

56722-23-7

 

 

 

 

1

EFSA

02.213

vanillylalkohol

498-00-0

886

690

 

 

 

EFSA

02.214

vetiverol

89-88-3

1866

10321

 

 

2

EFSA

02.216

12-beta-santalen-14-ol

77-42-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.217

12-alfa-santalen-14-ol

115-71-9

 

74

 

 

2

EFSA

02.219

2,6-dimethyl-2-heptanol

13254-34-7

 

 

 

 

 

EFSA

02.222

3-pentenol-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

EFSA

02.224

3-(1-menthoxy)propan-1,2-diol

87061-04-9

1408

 

 

 

 

EFSA

02.226

[S-cis]-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol

142-50-7

 

67

 

 

 

EFSA

02.229

(-)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol

7540-51-4

 

 

Mindst 90 % cis-isomer; sekundære bestanddele: 2-6 % di-umættede og mættede C10-alkoholer, 2-4 % citronellylacetat og 2-3 % citronellal

 

1

EFSA

02.230

terpineol

8000-41-7

 

 

Summen af isomerer: 91-99 %. De enkelte isomerers relative bidrag: 55-75 % alfa, 16-23 % gamma, 1-10 % cis-beta, 1-13 % trans-beta og 0-1 % delta

 

 

EFSA

02.231

trans-2, cis-6-nonadien-1-ol

28069-72-9

 

 

 

 

2

EFSA

02.234

(Z)-non-3-en-1-ol

10340-23-5

 

10293

 

 

 

EFSA

02.242

2-butoxyethan-1-ol

111-76-2

 

10182

 

 

 

EFSA

02.243

(E,Z)-3,6-nonadien-1-ol

56805-23-3

1284

 

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 6 % (E,E)-3,6-nonadien-1-ol

 

 

EFSA

02.245

2,3,4-trimethyl-3-pentanol

3054-92-0

1643

 

 

 

 

EFSA

02.246

p-menthan-3,8-diol

42822-86-6

1416

 

 

 

 

EFSA

02.247

l-menthoxyethanol

38618-23-4

1853

 

 

 

 

EFSA

02.248

vanillin-3-(l-menthoxy)propan-1,2-diolacetal

180964-47-0

1879

 

 

 

 

EFSA

02.249

(4Z)-hepten-1-ol

6191-71-5

1280

 

 

 

 

EFSA

02.250

2,4,8-trimethyl-7-nonen-2-ol

437770-28-0

1644

 

 

 

 

EFSA

02.251

2,4,8-trimethyl-3,7-nonadien-2-ol

479547-57-4

1645

 

 

 

 

EFSA

02.252

4,8-dimethyl-3,7-nonadien-2-ol

67845-50-5

1841

 

 

 

1

EFSA

02.253

2,4-dimethyl-4-nonanol

74356-31-3

1850

 

 

 

 

EFSA

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-menthoxy-2-methylpropan-1,2-diol

195863-84-4

1411

 

 

 

 

EFSA

02.255

(Z)-4-hepten-2-ol

66642-85-1

 

 

Mindst 91 %; sekundære bestanddele: (E)-4-hepten-2-ol (4-5 %), 2-heptanol (op til 1 %), trans-3-hepten-2-ol (op til 1 %) og cis-3-hepten-2-ol (op til 1 %)

 

 

EFSA

03.001

1,8-cineol

470-82-6

1234

182

 

 

 

EFSA

03.003

benzylethylether

539-30-0

1252

521

 

 

 

EFSA

03.004

dibenzylether

103-50-4

1256

11856

 

 

 

EFSA

03.005

2-butylethylether

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

EFSA

03.006

2-methoxyethylbenzen

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

EFSA

03.007

1,4-cineol

470-67-7

1233

11225

Mindst 75 %; sekundær bestanddel: 20-25 % 1,8-cineol

 

 

EFSA

03.008

2-acetoxy-1,8-cineol

57709-95-2

 

 

 

 

 

EFSA

03.010

benzylbutylether

588-67-0

1253

520

Mindst 93 %; sekundær bestanddel: 2-5 % benzylalkohol

 

 

EFSA

03.011

benzylmethylether

538-86-3

 

10910

 

 

 

EFSA

03.012

benzyloctylether

54852-64-1

 

 

 

 

 

EFSA

03.015

ethylgeranylether

40267-72-9

 

 

 

 

 

EFSA

03.016

hexylmethylether

4747-07-3

 

 

 

 

 

EFSA

03.019

prenylethylether

22094-00-4

1232

 

 

 

 

EFSA

03.020

alfa-terpinylmethylether

14576-08-0

 

 

 

 

 

EFSA

03.022

1-methoxy-1-decen

79930-37-3

1802

 

 

 

 

EFSA

03.023

1-ethoxyethylacetat

1608-72-6

 

 

 

 

 

EFSA

03.024

digeranylether

31147-36-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.002

6-ethoxyprop-3-enylphenol

94-86-0

1264

170

 

 

 

EFSA

04.003

eugenol

97-53-0

1529

171

 

 

 

EFSA

04.004

isoeugenol

97-54-1

1260

172

 

 

 

EFSA

04.005

2-methoxyphenol

90-05-1

713

173

 

 

 

EFSA

04.006

thymol

89-83-8

709

174

 

 

 

EFSA

04.007

2-methoxy-4-methylphenol

93-51-6

715

175

 

 

 

EFSA

04.008

4-ethylguaiacol

2785-89-9

716

176

 

 

 

EFSA

04.009

2-methoxy-4-vinylphenol

7786-61-0

725

177

 

 

 

EFSA

04.010

1-methoxy-4-(prop-1-trans-enyl)benzen

4180-23-8

217

183

 

 

 

JECFA

04.013

1,2-dimethoxy-4-(prop-1-enyl)benzen

93-16-3

1266

186

 

 

 

EFSA

04.014

1-methoxy-2-methylbenzen

578-58-5

1242

187

 

 

 

EFSA

04.015

1-methoxy-4-methylbenzen

104-93-8

1243

188

 

 

 

EFSA

04.016

1,3-dimethoxybenzen

151-10-0

1249

189

 

 

 

EFSA

04.017

1-ethoxy-2-methoxy-4-(prop-1-enyl)benzen

7784-67-0

1267

190

 

 

 

EFSA

04.018

benzylisoeugenylether

120-11-6

1268

522

 

 

 

EFSA

04.019

2,5-dimethylphenol

95-87-4

706

537

 

 

 

EFSA

04.020

3,5-dimethylphenol

108-68-9

 

538

 

 

 

EFSA

04.021

3-ethylphenol

620-17-7

 

549

 

 

 

EFSA

04.022

4-ethylphenol

123-07-9

694

550

 

 

 

EFSA

04.026

3-methylphenol

108-39-4

692

617

 

 

 

EFSA

04.027

2-methylphenol

95-48-7

691

618

 

 

 

EFSA

04.028

4-methylphenol

106-44-5

693

619

 

 

 

EFSA

04.029

benzen-1,2-diol

120-80-9

 

680

 

 

 

SCF/CoE

04.031

carvacrol

499-75-2

710

2055

 

 

 

EFSA

04.032

anisol

100-66-3

1241

2056

 

 

 

EFSA

04.033

beta-naphthylethylether

93-18-5

1258

2058

 

 

 

EFSA

04.034

1,4-dimethoxybenzen

150-78-7

1250

2059

 

 

 

EFSA

04.035

diphenylether

101-84-8

1255

2201

 

 

 

EFSA

04.036

2,6-dimethoxyphenol

91-10-1

721

2233

 

 

 

EFSA

04.037

4-ethoxyphenol

622-62-8

720

2258

 

 

 

EFSA

04.038

carvacrylethylether

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

EFSA

04.039

1-methoxy-4-propylbenzen

104-45-0

1244

11835

 

 

 

EFSA

04.040

1,2-dimethoxy-4-vinylbenzen

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

EFSA

04.041

phenol

108-95-2

690

11811

 

 

 

EFSA

04.042

2,6-dimethylphenol

576-26-1

707

11261

 

 

 

EFSA

04.043

1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzen

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

EFSA

04.044

2-isopropylphenol

88-69-7

697

11234

 

 

 

EFSA

04.045

2-(ethoxymethyl)phenol

20920-83-6

714

11905

 

 

 

EFSA

04.046

2-propylphenol

644-35-9

695

11908

 

 

 

EFSA

04.047

benzen-1,3-diol

108-46-3

712

11250

 

 

 

EFSA

04.048

3,4-dimethylphenol

95-65-8

708

11262

 

 

 

EFSA

04.049

2-methoxy-4-propylphenol

2785-87-7

717

 

 

 

 

EFSA

04.050

4-propylphenol

645-56-7

696

 

 

 

 

EFSA

04.051

4-allyl-2,6-dimethoxyphenol

6627-88-9

726

11214

 

 

 

EFSA

04.052

4-ethyl-2,6-dimethoxyphenol

14059-92-8

723

11231

 

 

 

EFSA

04.053

4-methyl-2,6-dimethoxyphenol

6638-05-7

722

 

 

 

 

EFSA

04.054

isobutyl-beta-naphthylether

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

EFSA

04.055

2,6-dimethoxy-4-prop-1-enylphenol

20675-95-0

1265

 

 

 

 

EFSA

04.056

2,6-dimethoxy-4-propylphenol

6766-82-1

724

 

 

 

 

EFSA

04.057

4-vinylphenol

2628-17-3

711

11257

 

 

 

EFSA

04.058

4-allylphenol

501-92-8

1527

11218

 

 

 

EFSA

04.059

carvacrylmethylether

6379-73-3

 

11224

 

 

 

EFSA

04.061

2,6-dimethoxy-4-vinylphenol

28343-22-8

 

11229

 

 

 

EFSA

04.062

1,2-dimethoxybenzen

91-16-7

1248

10320

 

 

 

EFSA

04.063

1,3-dimethyl-4-methoxybenzen

6738-23-4

1245

 

 

 

 

EFSA

04.064

4-(1,1-dimethylethyl)phenol

98-54-4

733

 

 

 

 

EFSA

04.065

2,3-dimethylphenol

526-75-0

 

11258

 

 

 

EFSA

04.066

2,4-dimethylphenol

105-67-9

 

11259

 

 

 

EFSA

04.067

1-ethoxy-2-methoxybenzen

17600-72-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.068

1-ethoxy-4-methoxybenzen

5076-72-2

 

 

 

 

 

EFSA

04.069

1-ethyl-4-methoxybenzen

1515-95-3

 

 

 

 

 

EFSA

04.070

2-ethylphenol

90-00-6

 

11232

 

 

 

EFSA

04.072

3-isopropylphenol

618-45-1

 

 

 

 

 

EFSA

04.073

4-isopropylphenol

99-89-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.074

2-methoxynaphthalen

93-04-9

1257

 

 

 

 

EFSA

04.075

1-methoxynaphthalen

2216-69-5

 

 

 

 

 

EFSA

04.076

3-methoxyphenol

150-19-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.077

4-methoxyphenol

150-76-5

 

11241

 

 

 

EFSA

04.078

5-methyl-2-(tert-butyl)phenol

88-60-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.079

methyl-4-methoxybenzylether

1515-81-7

 

 

 

 

 

EFSA

04.084

1,2,3-trimethoxybenzen

634-36-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.085

2,3,6-trimethylphenol

2416-94-6

737

 

 

 

 

EFSA

04.088

1-methoxy-4-(1-propenyl)benzen

104-46-1

 

183

 

 

 

CoE

04.091

ethyl-4-hydroxybenzylether

57726-26-8

 

 

 

 

 

EFSA

04.092

4-hydroxybenzylmethylether

5355-17-9

 

 

 

 

 

EFSA

04.093

butylvanillylether

82654-98-6

888

 

 

 

 

EFSA

04.094

ethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylether

13184-86-6

887

 

 

 

 

EFSA

04.095

2,4,6-trimethylphenol

527-60-6

 

 

 

 

 

EFSA

04.096

2-methoxy-6-(2-propenyl)phenol

579-60-2

1528

 

 

 

 

EFSA

04.097

4-prop-1-enylphenol

539-12-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.001

acetaldehyd

75-07-0

80

89

 

 

 

JECFA

05.002

propanal

123-38-6

83

90

 

 

 

JECFA

05.003

butanal

123-72-8

86

91

 

 

 

JECFA

05.004

2-methylpropanal

78-84-2

252

92

 

 

 

JECFA

05.005

pentanal

110-62-3

89

93

 

 

 

JECFA

05.006

3-methylbutanal

590-86-3

258

94

 

 

 

JECFA

05.007

2-ethylbutanal

97-96-1

256

95

 

 

 

JECFA

05.008

hexanal

66-25-1

92

96

 

 

 

JECFA

05.009

octanal

124-13-0

98

97

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 4-7 % 2-methylheptanal

 

 

JECFA

05.010

decanal

112-31-2

104

98

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 4-7 % 2-methylnonanal

 

 

JECFA

05.011

dodecanal

112-54-9

110

99

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 3-6 % tetradecanal, 2-5 % decanal og 1-2 % hexadecanal

 

 

JECFA

05.012

3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal

107-75-5

611

100

 

 

 

JECFA

05.013

benzaldehyd

100-52-7

22

101

 

 

 

EFSA

05.014

kanelaldehyd

104-55-2

656

102

 

 

 

EFSA

05.015

4-methoxybenzaldehyd

123-11-5

878

103

 

 

 

EFSA

05.016

piperonal

120-57-0

896

104

 

 

 

EFSA

05.017

veratrumaldehyd

120-14-9

877

106

 

 

 

EFSA

05.018

vanillin

121-33-5

889

107

 

 

 

EFSA

05.019

ethylvanillin

121-32-4

893

108

 

 

 

EFSA

05.020

citral

5392-40-5

1225

109

 

 

 

EFSA

05.021

citronellal

106-23-0

1220

110

Mindst 85 %; sekundære bestanddele: 12-14 % blanding af terpenoidt materiale (primært 1,8-cineol, 2-isopropyliden-5-methylcyclohexanol, linalool, citronellylacetat og andre naturligt forekommende terpener)

 

 

EFSA

05.022

4-isopropylbenzaldehyd

122-03-2

868

111

 

 

 

EFSA

05.023

2,6-dimethyloctanal

7779-07-9

273

112

 

 

 

JECFA

05.024

2-methyloctanal

7786-29-0

270

113

 

 

 

JECFA

05.025

nonanal

124-19-6

101

114

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 4-8 % 2-methyloctanal

 

 

JECFA

05.026

o-tolualdehyd

529-20-4

 

 

 

 

1

EFSA

05.027

tolualdehyd

1334-78-7

866

115

Mindst 95 % (summen af o-, m- og p-isomerer)

 

 

EFSA

05.028

m-tolualdehyd

620-23-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.029

p-tolualdehyd

104-87-0

 

 

 

 

1

EFSA

05.030

phenylacetaldehyd

122-78-1

1002

116

 

 

 

EFSA

05.031

heptanal

111-71-7

95

117

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 4-7 % 2-methylhexanal

 

 

EFSA

05.032

tetradecanal

124-25-4

112

118

Mindst 85 %; sekundære bestanddele: 10-12 % dodecanal, hexadecanal og octadecanal

 

 

JECFA

05.033

2-ethylhept-2-enal

10031-88-6

1216

120

 

 

1

EFSA

05.034

undecanal

112-44-7

107

121

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 4-8 % 2-methyldecanal

 

 

JECFA

05.035

undec-10-enal

112-45-8

330

122

 

 

 

JECFA

05.036

undec-9-enal

143-14-6

329

123

 

 

 

JECFA

05.037

2-dodecenal

4826-62-4

1350

124

Mindst 93 %; sekundær bestanddel: 3-4 % 2-dodecensyre

 

2

EFSA

05.038

2-phenylpropanal

93-53-8

1467

126

 

 

 

EFSA

05.039

alfa-butylkanelaldehyd

7492-44-6

684

127

 

 

 

EFSA

05.040

alfa-pentylkanelaldehyd

122-40-7

685

128

 

 

 

EFSA

05.041

alfa-hexylkanelaldehyd

101-86-0

686

129

 

 

 

EFSA

05.042

p-tolylacetaldehyd

104-09-6

1023

130

 

 

 

EFSA

05.043

2-(p-tolyl)propionaldehyd

99-72-9

1471

131

 

 

 

EFSA

05.044

p-isopropylphenylacetaldehyd

4395-92-0

1024

132

 

 

 

EFSA

05.045

3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyd

103-95-7

1465

133

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: 5 % 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionsyre

 

 

EFSA

05.046

2-methyl-4-phenylbutyraldehyd

40654-82-8

1462

134

 

 

 

EFSA

05.047

4-hydroxybenzaldehyd

123-08-0

956

558

 

 

 

EFSA

05.048

2-methoxykanelaldehyd

1504-74-1

688

571

Mindst 94 %; sekundær bestanddel: 3 % o-methoxykanelsyre

 

 

EFSA

05.049

2-methylbutyraldehyd

96-17-3

254

575

 

 

 

JECFA

05.050

alfa-methylkanelaldehyd

101-39-3

683

578

 

 

 

EFSA

05.051

3-(4-methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal

65405-67-6

689

584

 

 

 

EFSA

05.052

2-methyl-3-(p-tolyl)propionaldehyd

41496-43-9

1466

587

 

 

 

EFSA

05.053

2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxan

123-63-7

 

594

 

 

 

SCF/CoE

05.055

salicylaldehyd

90-02-8

897

605

 

 

 

EFSA

05.056

4-ethoxybenzaldehyd

10031-82-0

879

626

 

 

 

EFSA

05.057

hexa-2-trans,4-trans-dienal

142-83-6

1175

640

 

 

2

EFSA

05.058

nona-2-trans,6-cis-dienal

557-48-2

1186

659

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 4-7 % (E,E)-2,6-nonadienal

 

2

EFSA

05.059

non-6-cis-enal

2277-19-2

325

661

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: 6-9 % trans-6-nonenal

 

 

JECFA

05.060

oct-2-enal

2363-89-5

1363

663

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 3-4 % 2-octensyre og ethyloctanoat

 

2

EFSA

05.061

oct-6-enal

63826-25-5

 

664

 

 

 

EFSA

05.062

2-phenylcrotonaldehyd

4411-89-6

1474

670

 

 

2

EFSA

05.064

trideca-2-trans,4-cis,7-cis-trienal

13552-96-0

1198

685

Mindst 71 %; sekundære bestanddele: 14 % 4-cis-7-cis-tridecadienol, 6 % 3-cis-7-cis-tridecadienol, 5 % 2-trans-7-cis-tridecadienal og 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridecatrienal

 

2

EFSA

05.066

4-ethoxy-3-methoxybenzaldehyd

120-25-2

 

703

 

 

 

EFSA

05.068

4-ethylbenzaldehyd

4748-78-1

865

705

 

 

 

EFSA

05.069

2-methylpentanal

123-15-9

260

706

 

 

 

JECFA

05.070

2-heptenal

2463-63-0

1360

730

 

 

2

SCF/CoE

05.071

nona-2,4-dienal

6750-03-4

1185

732

Mindst 89 %; sekundære bestanddele: 5-6 % 2,4-nonadien-1-ol og 1-2 % 2-nonen-1-ol

 

2

EFSA

05.072

trans-2-nonenal

18829-56-6

 

733

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 3-4 % 2-nonensyre

 

2

CoE

05.073

hex-2-trans-enal

6728-26-3

1353

748

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 3-4 % 2-hexensyre

 

2

CoE

05.074

2,6-dimethylhept-5-enal

106-72-9

349

2006

Mindst 85 %; sekundære bestanddele: 9-10 % 6-methyl-5-hepten-2-on og 1-2 % 2,6-dimethyl-6-heptenal

 

 

JECFA

05.075

hex-3-cis-enal

6789-80-6

316

2008

 

 

 

JECFA

05.076

dec-2-enal

3913-71-1

1349

2009

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 3-4 % 2-decensyre

 

2

EFSA

05.077

2-methylundecanal

110-41-8

275

2010

 

 

 

JECFA

05.078

tridec-2-enal

7774-82-5

1359

2011

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 3-4 % 2-tridecensyre

 

2

EFSA

05.079

citronellyloxyacetaldehyd

7492-67-3

592

2012

Mindst 75 %; sekundære bestanddele: 20-21 % geranyloxyacetaldehyd og 1-2 % citronellol

 

 

EFSA

05.080

3-phenylpropanal

104-53-0

645

2013

 

 

 

EFSA

05.081

2,4-decadienal

2363-88-4

 

 

Mindst 89 %; sekundære bestanddele: blanding af (cis, cis)-, (cis, trans)- og (trans, cis)-2,4-decadienal (summen af alle isomerer: 95 %), acetone og isopropanol

 

2

EFSA

05.082

(Z,Z)-3,6-dodecadienal

13553-09-8

 

2121

 

 

 

EFSA

05.084

hepta-2,4-dienal

4313-03-5

1179

729

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 2-4 % (E,Z)-2,4-heptadienal og 2-4 % 2,4-heptadiensyre

 

2

EFSA

05.085

hept-4-enal

6728-31-0

320

2124

 

 

 

JECFA

05.090

2-methylpent-2-enal

623-36-9

1209

2129

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 1,5-2,5 % propionaldehyd og 3,5-4,5 % propionsyre

 

1

EFSA

05.091

2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd

698-27-1

898

2130

 

 

 

EFSA

05.094

3-(4-isopropylphenyl)propionaldehyd

7775-00-0

680

2261

85-90 % p-isomer og 5-10 % o-isomer

 

 

EFSA

05.095

2-methylcrotonaldehyd

497-03-0

1201

2281

 

 

1

EFSA

05.096

4-decenal

30390-50-2

326

2297

 

 

 

JECFA

05.097

3-methyl-2-phenylbutyraldehyd

2439-44-3

1463

135

 

 

 

EFSA

05.098

p-menth-1-en-9-al

29548-14-9

971

10347

 

 

 

EFSA

05.099

5-methyl-2-phenylhex-2-enal

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

EFSA

05.100

4-methyl-2-phenylpent-2-enal

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

EFSA

05.101

penta-2,4-dienal

764-40-9

1173

11695

 

 

2

EFSA

05.102

pent-2-enal

764-39-6

1364

10375

 

 

2

EFSA

05.103

3-phenylpent-4-enal

939-21-9

679

10378

 

 

 

EFSA

05.104

2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-carbaldehyd

116-26-7

977

10383

 

 

 

EFSA

05.105

2-butylbut-2-enal

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

EFSA

05.106

myrtenal

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFSA

05.107

2-isopropyl-5-methylhex-2-enal

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

EFSA

05.108

undeca-2,4-dienal

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

EFSA

05.109

2-undecenal

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

EFSA

05.110

2,4-dimethylbenzaldehyd

15764-16-6

869

 

 

 

 

EFSA

05.111

octa-2-trans,6-trans-dienal

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

EFSA

05.112

2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-acetaldehyd

472-66-2

978

10338

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 2-3 % beta-cyclocitral, 0,5-1 % beta-ionon, 2-4 % methylbetahomocyclogeranat og 0,6-1 % ethylbetahomocyclogeranat

 

 

EFSA

05.113

hex-4-enal

4634-89-3

319

10337

 

 

 

JECFA

05.114

4-methylpent-2-enal

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

EFSA

05.115

2-phenylpent-4-enal

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

EFSA

05.116

3,5,5-trimethylhexanal

5435-64-3

269

10384

 

 

 

JECFA

05.117

p-mentha-1,8-dien-7-al

2111-75-3

973

11788

 

 

2

EFSA

05.118

4-methoxykanelaldehyd

1963-36-6

687

11919

 

 

 

EFSA

05.119

(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-ylacetaldehyd

4501-58-0

967

10325

 

 

 

EFSA

05.120

dodeca-2,6-dienal

21662-13-5

1197

 

 

 

2

EFSA

05.121

2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-carboxaldehyd

432-25-7

979

2133

 

 

2

EFSA

05.122

p-methylkanelaldehyd

1504-75-2

682

10352

 

 

 

EFSA

05.123

(1R,2R,5S)-5-isopropenyl-2-methylcyclopentancarboxaldehyd

55253-28-6

968

 

 

 

 

EFSA

05.124

3-methylcrotonaldehyd

107-86-8

1202

10354

 

 

 

EFSA

05.125

dodeca-2,4-dienal

21662-16-8

1196

11758

Mindst 85 %; sekundær bestanddel: 11-12 % 2-trans-4-cis-isomer

 

2

EFSA

05.126

2-methyloct-2-enal

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

EFSA

05.127

octa-2-trans,4-trans-dienal

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

EFSA

05.128

oct-5-cis-enal

41547-22-2

323

 

Mindst 85 %; sekundær bestanddel: 10-15 % trans-5-octenal

 

 

JECFA

05.129

2-methoxybenzaldehyd

135-02-4

 

10350

 

 

 

EFSA

05.134

2-methyl-3-tolylpropionaldehyd (blanding af o-, m- og p-)

 

 

587

Mindst 95 % (summen af isomerer: p-: 80 %; o-: 10 %; m-: 5 %)

 

 

CoE

05.137

dec-4-cis-enal

21662-09-9

 

 

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: mindst 5 % trans-isomer

 

1

EFSA

05.139

dec-9-enal

39770-05-3

1286

 

 

 

 

EFSA

05.140

deca-2-trans,4-trans-dienal

25152-84-5

1190

2120

Mindst 89 %; sekundære bestanddele: 3-4 % blanding af (cis-cis)-, (cis-trans)- og (trans-cis)-2,4-decadienal og 3-4 % acetone samt spor of isopropanol

 

2

EFSA

05.141

deca-2,4,7-trienal

51325-37-2

1786

 

 

 

2

EFSA

05.142

3,4-dihydroxybenzaldehyd

139-85-5

 

10328

 

 

 

EFSA

05.143

2,5-dimethyl-2-vinylhex-4-enal

56134-05-5

 

 

 

 

 

EFSA

05.144

dodec-2-trans-enal

20407-84-5

 

 

Mindst 93 %; sekundær bestanddel: 2-3 % 2-dodecensyre

 

2

EFSA

05.147

2-ethylhexanal

123-05-7

 

10331

 

 

 

EFSA

05.148

farnesal

19317-11-4

1228

 

 

 

 

EFSA

05.149

glutaraldehyd

111-30-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.150

hept-2-trans-enal

18829-55-5

1360

730

 

 

2

EFSA

05.152

hexadecanal

629-80-1

 

10336

 

 

 

EFSA

05.153

4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyd

134-96-3

1878

10340

 

 

 

EFSA

05.154

(E)-4-hydroxy-3,5-dimethoxykanelaldehyd

4206-58-0

 

10341

 

 

 

EFSA

05.155

4-hydroxy-3-methoxykanelaldehyd (blanding af isomerer)

458-36-6

 

10342

 

 

 

EFSA

05.156

3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanal

80638-48-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.157

isocyclocitral

1335-66-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.158

3-methoxybenzaldehyd

591-31-1

 

10351

 

 

 

EFSA

05.159

p-methoxyphenylacetaldehyd

5703-26-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.160

2-methyldecanal

19009-56-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.164

2-methylhexanal

925-54-2

 

 

 

 

 

EFSA

05.166

4-methylpentanal

1119-16-0

 

10369

 

 

 

EFSA

05.167

12-methyltetradecanal

75853-50-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.169

12-methyltridecanal

75853-49-5

1229

 

 

 

 

EFSA

05.170

neral

106-26-3

 

 

 

 

1

EFSA

05.171

non-2-enal

2463-53-8

1362

733

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 3-4 % 2-nonensyre

 

2

EFSA

05.172

nona-2-trans,6-trans-dienal

17587-33-6

1187

 

 

 

2

EFSA

05.173

nona-2,4,6-trienal

57018-53-8

1785

 

 

 

2

EFSA

05.174

pent-4-enal

2100-17-6

1619

 

 

 

 

EFSA

05.175

2-phenylpent-2-enal

3491-63-2

 

 

 

 

2

EFSA

05.179

(E)-tetradec-2-enal

51534-36-2

1803

 

 

 

2

EFSA

05.182

2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-carboxaldehyd

432-24-6

 

 

 

 

1

EFSA

05.183

4-(2,6,6-trimethylcyclohexenyl)-2-methylbutanal

73398-85-3

 

 

 

 

 

EFSA

05.184

undec-2-trans-enal

53448-07-0

 

 

 

 

2

EFSA

05.186

2,4-octadienal

5577-44-6

 

 

 

 

2

EFSA

05.188

trans-3,7-dimethylocta-2,6-dienal

141-27-5

 

 

 

 

1

EFSA

05.189

2-hexenal

505-57-7

 

 

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 3-4 % 2-hexensyre

 

2

EFSA

05.190

trans-2-octenal

2548-87-0

 

 

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 3-4 % 2-octensyre og ethyloctanoat

 

2

EFSA

05.191

trans-2-decenal

3913-81-3

 

 

Mindst 92 %; sekundær bestanddel: 3-4 % 2-decensyre

 

2

EFSA

05.192

3-hexenal

4440-65-7

1271

 

Mindst 80 % (summen af cis- og trans-isomerer); sekundær bestanddel: 18-20 % trans-2-hexenal

 

 

EFSA

05.194

trans-2, trans-4-nonadienal

5910-87-2

 

 

Mindst 89 %; sekundære bestanddele: mindst 5 % 2,4-nonadien-1-ol og 2-nonen-1-ol og andre isomerer af 2,4-nonadienal

 

2

EFSA

05.195

trans-2-tridecenal

7069-41-2

 

 

Mindst 92 %; sekundære bestanddele: 2-5 % 2-tridecensyre og 3-5 % cis-2-tridecenal

 

2

EFSA

05.196

trans-2, trans-4-undecadienal

30361-29-6

 

10385

 

 

2

EFSA

05.198

3-butenal, 2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)

58102-02-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.203

9-octadecenal

5090-41-5

1641

 

 

 

 

EFSA

05.208

Z-8-tetradecenal

169054-69-7

1640

 

 

 

 

EFSA

05.211

6-methyloctanal

30689-75-9

 

 

 

 

 

EFSA

05.217

(Z)-5-decenal

21662-08-8

 

 

 

 

 

EFSA

05.218

16-octadecenal

56554-87-1

 

 

 

 

 

EFSA

05.219

3-methylhexanal

19269-28-4

 

 

 

 

 

EFSA

05.220

4Z-dodecenal

21944-98-9

1636

 

Mindst 94 % (4Z)-dodecenal; sekundær bestanddel: 3-4 % dodecanal

 

 

EFSA

05.221

6,6'-dihydroxy-5,5'-dimethoxybiphenyl-3,3'-dicarbaldehyd

2092-49-1

1881

 

 

 

 

EFSA

05.222

2-phenyl-4-methyl-2-hexenal

26643-92-5

 

 

 

 

2

EFSA

05.223

4-ethyloctanal

58475-04-0

1819

 

 

 

 

EFSA

05.224

(4E)-hexenal

25166-87-4

1622

 

 

 

 

EFSA

05.225

6-methylheptanal

63885-09-6

 

 

 

 

 

EFSA

05.226

E-4-undecenal

68820-35-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.001

1,1-diethoxyethan

105-57-7

941

35

 

 

 

EFSA

06.002

5-hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan

1708-40-3

838

36

Mindst 98 % (summen af 5-hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan og 2-phenyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxalan)

 

 

EFSA

06.003

alfa-alfa-dimethoxytoluen

1125-88-8

837

37

 

 

 

EFSA

06.004

citraldiethylacetal

7492-66-2

948

38

Mindst 98 % (summen af isomerer + hemiacetaler + citral)

 

 

EFSA

06.005

citraldimethylacetal

7549-37-3

944

39

Mindst 98 % (summen af isomerer + hemiacetaler + citral)

 

 

EFSA

06.006

1,1-dimethoxy-2-phenylethan

101-48-4

1003

40

 

 

 

EFSA

06.007

phenylacetaldehydglycerylacetal

29895-73-6

1004

41

57 % 5-hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolan og 38 % 5-hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxan

 

 

EFSA

06.008

1,1-dimethoxyoctan

10022-28-3

942

42

 

 

 

EFSA

06.009

1,1-dimethoxydecan

7779-41-1

945

43

 

 

 

EFSA

06.010

1,1-diethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol

7779-94-4

613

44

 

 

 

JECFA

06.011

1,1-dimethoxy-3,7-dimethyloctan-7-ol

141-92-4

612

45

 

 

 

JECFA

06.012

tolualdehydglycerylacetal

1333-09-1

867

46

40 % 5-hydroxydioxan og 60 % 5-hydroxymethyldioxalan

 

 

EFSA

06.013

alfa-pentylkanelaldehyddimethylacetal

91-87-2

681

47

 

 

 

EFSA

06.014

kanelaldehydethylenglycolacetal

5660-60-6

648

48

 

 

 

EFSA

06.015

1,1-dimethoxyethan

534-15-6

940

510

 

 

 

EFSA

06.016

1-phenylethoxy-1-propoxyethan

7493-57-4

1000

511

 

 

 

EFSA

06.017

(diethoxymethyl)benzen

774-48-1

 

517

 

 

 

EFSA

06.019

1-benzyloxy-1-(2-methoxyethoxy)ethan

7492-39-9

840

523

 

 

 

EFSA

06.020

1,1-diethoxydecan

34764-02-8

 

531

 

 

 

SCF/CoE

06.021

1,1-diethoxyheptan

688-82-4

 

553

 

 

 

SCF/CoE

06.023

1,1-diethoxyhexan

3658-93-3

 

557

 

 

 

SCF/CoE

06.024

1,1-diisobutoxy-2-phenylethan

68345-22-2

1006

595

 

 

 

EFSA

06.025

1,1-diethoxynona-2,6-dien

67674-36-6

946

660

 

 

2

EFSA

06.027

4,5-dimethyl-2-benzyl-1,3-dioxolan

5468-06-4

1005

669

Mindst 93 %; sekundær bestanddel: 2-3 % butan-2,3-diol

 

 

EFSA

06.028

1,1-dimethoxyheptan

10032-05-0

947

2015

 

 

 

EFSA

06.029

heptanalglycerylacetal (blanding af 1,2- og 1,3-acetaler)

72854-42-3

912

2016

Blanding af acetaler (56-58 % dioxolan og 37-39 % dioxan) og 1-2 % ureageret heptanal

 

 

EFSA

06.030

1,1-dimethoxy-2-phenylpropan

90-87-9

1468

2017

 

 

 

EFSA

06.031

1,1-diethoxyhex-2-en

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

EFSA

06.032

4-methyl-2-phenyl-1,3-dioxolan

2568-25-4

839

2226

 

 

 

EFSA

06.033

1,1-dibutoxyethan

871-22-7

 

2341

 

 

 

SCF/CoE

06.034

1,1-dipropoxyethan

105-82-8

 

2342

 

 

 

SCF/CoE

06.035

citralpropylenglycolacetal

10444-50-5

 

2343

 

 

 

SCF/CoE

06.036

1-butoxy-1-(2-phenylethoxy)ethan

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

EFSA

06.037

1,1-diethoxyhept-4-en (cis og trans)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

EFSA

06.038

4,4-dimethoxybutan-2-on

5436-21-5

593

10029

 

 

 

JECFA

06.039

1,2-di[(1'-ethoxy)ethoxy]propan

67715-79-1

927

 

 

 

 

EFSA

06.040

1,2,3-tris[(1'-ethoxy)ethoxy]propan

67715-82-6

913

11930

 

 

 

EFSA

06.041

1-isobutoxy-1-ethoxy-2-methylpropan

 

 

10055

 

 

 

EFSA

06.042

1-isobutoxy-1-ethoxy-3-methylbutan

85136-40-9

 

10057

 

 

 

EFSA

06.043

1-isoamyloxy-1-ethoxypropan

238757-30-7

 

10038

 

 

 

EFSA

06.044

1-isobutoxy-1-ethoxypropan

67234-04-2

 

10058

 

 

 

EFSA

06.045

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-2-methylpropan

 

 

10061

 

 

 

EFSA

06.046

1-isobutoxy-1-isopentyloxy-3-methylbutan

 

 

10060

 

 

 

EFSA

06.047

1-isopentyloxy-1-propoxyethan

238757-63-6

 

10065

 

 

 

EFSA

06.048

1-isopentyloxy-1-propoxypropan

238757-65-8

 

10066

 

 

 

EFSA

06.049

1-butoxy-1-(2-methylbutoxy)ethan

77249-20-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.050

1-butoxy-1-ethoxyethan

57006-87-8

 

10003

 

 

 

EFSA

06.051

1,1-di(2-methylbutoxy)ethan

13535-43-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.052

1,1-diisobutoxy-2-methylpropan

13262-24-3

 

10025

 

 

 

EFSA

06.053

1,1-diisobutoxyethan

5669-09-0

 

10023

 

 

 

EFSA

06.054

1,1-diisobutoxypentan

13262-27-6

 

10026

 

 

 

EFSA

06.055

1,1-diisopentyloxyethan

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

EFSA

06.057

1,1-diethoxy-2-methylbutan

3658-94-4

 

10013

 

 

 

EFSA

06.058

1,1-diethoxy-2-methylpropan

1741-41-9

 

10015

 

 

 

EFSA

06.059

1,1-diethoxy-3-methylbutan

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

EFSA

06.061

1,1-diethoxybutan

3658-95-5

 

10009

 

 

 

EFSA

06.062

1,1-diethoxydodecan

53405-98-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.063

(Z)-1,1-diethoxyhex-3-en

73545-18-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.064

diethoxymethan

462-95-3

 

10012

 

 

 

EFSA

06.065

1,1-diethoxynonan

54815-13-3

 

10016

 

 

 

EFSA

06.066

1,1-diethoxyoctan

54889-48-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.067

1,1-diethoxypentan

3658-79-5

 

10017

 

 

 

EFSA

06.069

1,1-diethoxypropan

4744-08-5

 

10018

 

 

 

EFSA

06.070

1,1-diethoxyundecan

53405-97-3

 

 

 

 

 

EFSA

06.071

1,1-dihexyloxyethan

5405-58-3

 

10022

 

 

 

EFSA

06.072

1,1-dimethoxyhex-2-trans-en

18318-83-7

1728

 

 

 

2

EFSA

06.073

1,1-dimethoxyhexan

1599-47-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.074

dimethoxymethan

109-87-5

 

10031

 

 

 

EFSA

06.075

1,1-dimethoxypentan

26450-58-8

 

 

 

 

 

EFSA

06.076

1,1-dimethoxypropan

4744-10-9

 

 

 

 

 

EFSA

06.077

2,4-dimethyl-1,3-dioxolan

3390-12-3

1711

 

 

 

 

EFSA

06.078

1,1-diphenethoxyethan

122-71-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.079

1-ethoxy-1-(2-methylbutoxy)ethan

13602-09-0

 

10040

 

 

 

EFSA

06.080

1-ethoxy-1-(2-phenylethoxy)ethan

2556-10-7

 

10049

 

 

 

EFSA

06.081

(Z)-1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethan

28069-74-1

943

10034

 

 

 

EFSA

06.082

1-ethoxy-1-hexyloxyethan

54484-73-0

 

11948

 

 

 

EFSA

06.083

1-ethoxy-1-isopentyloxyethan

13442-90-5

 

10037

 

 

 

EFSA

06.084

1-ethoxy-1-methoxyethan

10471-14-4

 

10039

 

 

 

EFSA

06.085

1-ethoxy-1-pentyloxyethan

13442-89-2

 

10046

 

 

 

EFSA

06.086

1-ethoxy-1-propoxyethan

20680-10-8

 

10050

 

 

 

EFSA

06.087

ethyl-2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-acetat

6290-17-1

1715

 

 

 

 

EFSA

06.088

2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolan

4359-46-0

 

 

 

 

 

EFSA

06.089

2-hexyl-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan

6454-22-4

1712

 

 

 

 

EFSA

06.090

4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolan

3773-93-1

 

 

 

 

 

EFSA

06.091

1-isobutoxy-1-ethoxyethan

6986-51-2

 

10054

 

 

 

EFSA

06.092

1-isobutoxy-1-isopentyloxyethan

75048-15-6

 

10059

 

 

 

EFSA

06.094

4-methyl-2-pentyl-1,3-dioxolan

1599-49-1

928

 

 

 

 

EFSA

06.095

4-methyl-2-propyl-1,3-dioxolan

4352-99-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.096

triethoxymethan

122-51-0

 

10903

 

 

 

EFSA

06.097

1,1,3-triethoxypropan

7789-92-6

 

10075

 

 

 

EFSA

06.098

2,2,4-trimethyl-1,3-dioxolan

1193-11-9

929

11423

 

 

 

EFSA

06.100

1,1-dipentyloxyethan

13002-08-9

 

10032

 

 

 

EFSA

06.102

2-hexyl-5-hydroxy-1,3-dioxan

1708-36-7

 

2016

 

 

 

EFSA

06.104

vanillinpropylenglycolacetal

68527-74-2

1882

 

 

 

 

EFSA

06.105

3-methyl-1,1-diisopentyloxybutan

13285-51-3

 

10070

 

 

 

EFSA

06.106

2-methyl-1,1-diisopentyloxypropan

13112-63-5

 

10071

 

 

 

EFSA

06.107

1-(2-methylbutoxy)-1-isopentyloxyethan

13548-84-0

 

10068

 

 

 

EFSA

06.109

8,8-diethoxy-2,6-dimethyloct-2-en

71662-17-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.111

1-ethoxy-1-methoxypropan

127248-84-4

 

 

 

 

 

EFSA

06.114

1-hexyloxy-1-isopentyloxyethan

233665-90-2

 

 

 

 

 

EFSA

06.115

1-isopentyloxy-1-pentyloxyethan

13442-92-7

 

 

 

 

 

EFSA

06.120

DL-menthon-1,2-glycerolketal

63187-91-7

446

 

 

 

 

JECFA

06.123

1-butoxy-1-isopentyloxyethan

238757-27-2

 

10004

 

 

 

EFSA

06.124

1,1-diisobutoxy-3-methylbutan

13439-98-0

 

10024

 

 

 

EFSA

06.125

1,1-diisobutoxypropan

13002-11-4

 

10027

 

 

 

EFSA

06.128

1-ethoxy-1-pentyloxybutan

3658-92-2

 

10045

 

 

 

EFSA

06.129

1-ethoxy-2-methyl-1-isopentyloxypropan

253679-74-2

 

10043

 

 

 

EFSA

06.130

1-ethoxy-2-methyl-1-propoxypropan

238757-42-1

 

10044

 

 

 

EFSA

06.131

1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutan

238757-35-2

 

10042

 

 

 

EFSA

06.132

vanillinbutan-2,3-diolacetal (blanding af stereoisomerer)

63253-24-7

960

 

 

 

 

EFSA

06.133

1-menthon-1,2-glycerolketal

563187-91-7

445

 

 

 

 

JECFA

06.135

2-isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolan

18433-93-7

1732

 

 

 

 

EFSA

06.136

6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxyspiro[4.5]decan-2-on

831213-72-0

1859

 

Summen af isomerer: 98 % med mindst 60-70 % (3S,5R,6S,9R)-6-isopropyl-3,9-dimethyl-1,4-dioxyspiro[4.5]decan-2-on

 

 

EFSA

06.137

acetaldehydethylisopropylacetal

25334-93-4

 

 

 

 

 

EFSA

07.001

2-oxopropanal

78-98-8

937

105

 

 

 

EFSA

07.002

heptan-2-on

110-43-0

283

136

 

 

 

JECFA

07.003

heptan-3-on

106-35-4

285

137

 

 

 

JECFA

07.004

acetophenon

98-86-2

806

138

 

 

 

EFSA

07.005

vanillylacetone

122-48-5

730

139

 

 

 

EFSA

07.007

alfa-ionon

127-41-3

388

141

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.008

beta-ionon

14901-07-6

389

142

 

 

2

JECFA/EFSA

07.009

methyl-alfa-ionon

7779-30-8

398

143

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: 5-6 % methyl-beta-ionon

 

2

JECFA/ EFSA

07.010

methyl-beta-ionon

127-43-5

399

144

Mindst 88 %; sekundære bestanddele: 7-10 % alfa- og beta-isomethylionon

 

2

JECFA/ EFSA

07.011

4-(2,5,6,6-tetramethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-on

79-69-6

403

145

 

 

2

JECFA/ EFSA

07.012

carvon

99-49-0

380

146

 

 

 

SCF/CoE

07.013

methyl-2-naphthylketon

93-08-3

811

147

 

 

 

EFSA

07.014

maltol

118-71-8

1480

148

 

 

2

EFSA

07.015

6-methylhept-5-en-2-on

110-93-0

1120

149

 

 

 

EFSA

07.016

undecan-2-on

112-12-9

296

150

 

 

 

JECFA

07.017

4-methylpentan-2-on

108-10-1

301

151

 

 

 

JECFA

07.018

hexan-2,3-dion

3848-24-6

412

152

Mindst 93 %; sekundære bestanddele: 2-3 % hexandioner

 

 

JECFA

07.019

octan-2-on

111-13-7

288

153

 

 

 

JECFA

07.020

nonan-2-on

821-55-6

292

154

 

 

 

JECFA

07.021

undeca-2,3-dion

7493-59-6

417

155

 

 

 

JECFA

07.022

4-methylacetophenon

122-00-9

807

156

 

 

 

EFSA

07.023

2,4-dimethylacetophenon

89-74-7

809

157

 

 

 

EFSA

07.024

4-phenylbut-3-en-2-on

122-57-6

820

158

 

 

2

EFSA

07.025

4-methyl-1-phenylpentan-2-on

5349-62-2

828

159

 

 

 

EFSA

07.026

4-(p-tolyl)butan-2-on

7774-79-0

817

160

 

 

 

EFSA

07.027

3-methyl-4-phenylbut-3-en-2-on

1901-26-4

821

161

 

 

2

EFSA

07.028

benzoin

119-53-9

836

162

 

 

 

EFSA

07.029

4-(4-methoxyphenyl)butan-2-on

104-20-1

818

163

 

 

 

EFSA

07.030

1-(4-methoxyphenyl)pent-1-en-3-on

104-27-8

826

164

 

 

2

EFSA

07.031

piperonylacetone

55418-52-5

 

165

 

 

 

SCF/CoE

07.032

benzophenon

119-61-9

831

166

 

 

 

EFSA

07.033

isojasmon

11050-62-7

1115

167

 

 

2

EFSA

07.034

2-hexylidencyclopentan-1-on

17373-89-6

1106

 

 

 

 

EFSA

07.035

tetramethylethylcyclohexenon (blanding af isomerer)

17369-60-7

1111

168

 

 

 

EFSA

07.036

alfa-isomethylionon

127-51-5

404

169

 

 

2

JECFA

07.038

4-methoxyacetophenon

100-06-1

810

570

 

 

 

EFSA

07.040

1-phenylpropan-1-on

93-55-0

824

599

 

 

 

EFSA

07.041

beta-isomethylionon

79-89-0

 

650

 

 

2

EFSA

07.042

4-isopropylacetophenon

645-13-6

808

651

 

 

 

EFSA

07.044

pent-3-en-2-on

625-33-2

1124

666

 

 

1

EFSA

07.045

2,2,6-trimethylcyclohexanon

2408-37-9

1108

686

 

 

 

EFSA

07.046

vanillylidenacetone

1080-12-2

732

691

 

 

2

EFSA

07.047

ethylmaltol

4940-11-8

1481

692

 

 

 

EFSA

07.048

4-hexen-3-on

2497-21-4

1125

718

 

 

1

EFSA

07.049

1-(4-methoxyphenyl)-4-methylpent-1-en-3-on

103-13-9

829

719

 

 

2

EFSA

07.050

acetone

67-64-1

139

737

 

 

 

JECFA

07.051

3-hydroxybutan-2-on

513-86-0

405

749

 

 

 

JECFA

07.052

diacetyl

431-03-8

408

752

 

 

 

JECFA

07.053

butan-2-on

78-93-3

278

753

 

 

 

JECFA

07.054

pentan-2-on

107-87-9

279

754

 

 

 

JECFA

07.055

4-(p-hydroxyphenyl)butan-2-on

5471-51-2

728

755

 

 

 

EFSA

07.056

3-methylcyclopentan-1,2-dion

80-71-7

418

758

 

 

 

JECFA

07.057

3-ethylcyclopentan-1,2-dion

21835-01-8

419

759

Mindst 90 %; sekundær bestanddel: 5-10 % 3-ethylcyclopentan-1,2-dion (som enol)

 

 

JECFA

07.058

heptan-4-on

123-19-3

287

2034

 

 

 

JECFA

07.059

p-menthan-3-on

10458-14-7

 

 

 

 

1

EFSA

07.060

pentan-2,3-dion

600-14-6

410

2039

Mindst 93 %; sekundær bestanddel: 2-3 % 2,5-diethylcyclohexadien-1,4-dion (dimer af 2,3-pentadion)

 

 

JECFA

07.061

allyl-alfa-ionon

79-78-7

401

2040

 

 

2

JECFA/EFSA

07.062

octan-3-on

106-68-3

290

2042

 

 

 

JECFA

07.063

4-methylpentan-2,3-dion

7493-58-5

411

2043

 

 

 

JECFA

07.064