ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.258.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 258

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
26. september 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 875/2012 af 25. september 2012 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering

21

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 876/2012 af 25. september 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 877/2012 af 25. september 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/517/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. september 2012 om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

29

 

 

2012/518/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. september 2012 om beskikkelse af to cypriotiske medlemmer af og tre cypriotiske suppleanter til Regionsudvalget

30

 

 

2012/519/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. september 2012 om beskikkelse af to polske suppleanter til Regionsudvalget

31

 

 

2012/520/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. september 2012 om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 874/2012

af 12. juli 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2010/30/EU pålægges Kommissionen at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter med et betydeligt energibesparelsespotentiale og en stor spredning i præstationsniveauer på trods af ækvivalente funktionelle egenskaber.

(2)

I forvejen var der fastsat bestemmelser om energimærkning af husholdningslamper i Kommissionens direktiv 98/11/EF (2).

(3)

Elektriske lyskilder tegner sig for en væsentlig del af EU's samlede elforbrug. Oven i de forbedringer af energieffektiviteten, der allerede er opnået, er der stadig store muligheder for at nedbringe energiforbruget i elektriske lyskilder.

(4)

Direktiv 98/11/EF bør ophæves, og der bør ved denne forordning fastsættes nye bestemmelser, som sikrer, at energimærket giver leverandørerne et dynamisk incitament til yderligere at forbedre elektriske lyskilders energieffektivitet, og som fremskynder markedets omstilling til energieffektiv teknologi. Anvendelsesområdet for direktiv 98/11/EF omfatter kun visse teknologier inden for kategorien lyskilder i boliger. For at udnytte mærkningen til at forbedre energieffektiviteten af andre lyskildeteknologier, herunder inden for erhvervsmæssig belysning, bør denne forordning også omfatte retningsbestemte lyskilder, lyskilder med ekstra lav spænding, lysdioder og lyskilder, der mest bruges til erhvervsmæssig belysning, som f.eks. højtryksdamplamper.

(5)

Lysarmaturer sælges ofte med indbyggede eller medfølgende lyskilder. Denne forordning bør sikre, at forbrugerne informeres om armaturets forenelighed med energibesparende lyskilder og om, hvor energieffektive de lyskilder, der følger med armaturet, er. Samtidig bør denne forordning ikke bebyrde producenter og forhandlere af armaturer med uforholdsmæssigt megen administration og heller ikke diskriminere mellem armaturer, hvad angår pligten til at oplyse forbrugerne om energieffektivitet.

(6)

Oplysningerne på energimærket bør fremkomme ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (3).

(7)

Denne forordning bør fastsætte ensartede krav til udformning og indhold af energimærket for elektriske lyskilder og lysarmaturer.

(8)

Derudover bør den fastsætte krav til den tekniske dokumentation for elektriske lyskilder og lysarmaturer og til databladet for elektriske lyskilder,

(9)

Endelig bør den indeholde krav til, hvilke oplysninger der skal gives ved enhver form for fjernsalg af elektriske lyskilder og lysarmaturer samt i reklamer og teknisk salgsmateriale.

(10)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af forskrifterne i lyset af den teknologiske udvikling.

(11)

For at lette overgangen fra direktiv 98/11/EF til denne forordning bør lyskilder til boliger, der er energimærket efter reglerne i denne forordning, anses for at opfylde kravene i direktiv 98/11/EF.

(12)

Direktiv 98/11/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning stiller krav til mærkningen af elektriske lyskilder og til, hvilke supplerende produktoplysninger der skal leveres om elektriske lyskilder som f.eks.:

a)

glødetrådslyskilder

b)

lysstofrør

c)

højtryksdamplamper

d)

diodelyskilder og lysdiodemoduler.

Forordningen stiller også krav til mærkning af lysarmaturer, der er konstrueret til at fungere med sådanne lyskilder og sælges til slutbrugere, også når armaturerne er indbygget i andre produkter (f.eks. møbler), hvis primære anvendelsesformål ikke kræver energitilførsel.

2.   Forordningen finder ikke anvendelse på følgende produkter:

a)

Lyskilder og lysdiodemoduler, hvis lysstrøm er mindre end 30 lumen.

b)

Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges til drift med batterier.

c)

Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges til anvendelser, hvor deres primære formål er et andet end belysning, f.eks.:

i)

udsendelse af lys som agens i kemiske eller biologiske processer (f.eks. polymerisering, fotodynamisk terapi, havebrug, pasning af husdyr, insektmidler)

ii)

optagelse og projektion af billeder (f.eks. blitzlamper, fotokopimaskiner og videoprojektorer)

iii)

opvarmning (f.eks. infrarøde lyskilder)

iv)

signalgivning (f.eks. landingsbanelys).

Disse lyskilder og lysdiodemoduler er ikke undtaget fra forordningen, når de sælges med henblik på belysning.

d)

Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges som en del af et lysarmatur, som det ikke er meningen, at slutbrugeren skal tage dem ud af; de er dog ikke undtaget fra forordningen, når de særskilt udbydes til salg, leje eller leje med køberet eller udstilles for slutbrugeren, f.eks. som reservedele.

e)

Lyskilder og lysdiodemoduler, der sælges som en del af et produkt, hvis primære formål ikke er belysning. Hvis de derimod særskilt udbydes til salg, leje eller leje med køberet eller udstilles, f.eks. som reservedele, er de omfattet af denne forordning.

f)

Lyskilder og lysdiodemoduler, som ikke opfylder de krav, der bliver gældende i 2013 og 2014 i henhold til forordninger om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF (4).

g)

Lysarmaturer, der er konstrueret til udelukkende at fungere med de lyskilder og lysdiodemoduler, der er anført i litra a) til c).

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning:

1)   »lysgiver«: En flade eller et objekt, der er konstrueret til at udsende hovedsagelig synlig optisk stråling frembragt ved omsætning af energi. Med udtrykket »synlig« henvises der til en bølgelængde på 380-780 nm.

2)   »belysning«: Udsendelse af lys på en sådan måde, at det rammer et sted, genstande eller deres omgivelser, hvorved de bliver synlige for mennesker.

3)   »accentuerende belysning«: En type belysning, hvor lyset målrettes, så det fremhæver et objekt eller en del af et område.

4)   »lyskilde«: En enhed, hvis præstationer kan vurderes særskilt, og som består af en eller flere lysgivere. Den kan desuden indeholde komponenter, der er nødvendige til tænding, strømforsyning eller stabil drift af enheden, eller til fordeling, filtrering eller omdannelse af den optiske stråling, hvis disse komponenter ikke kan fjernes uden blivende beskadigelse af enheden.

5)   »sokkel«: Den del af en lyskilde, som forbinder den til strømkilden via en fatning eller en tilslutning, og som også kan tjene til at fastholde lyskilden i fatningen.

6)   »fatning«: En anordning, som fastholder lyskilden, oftest ved at soklen indsættes i den, i hvilket tilfælde den også tjener til at slutte lyskilden til strømkilden.

7)   »retningsbestemt lyskilde«: En lyskilde, som afgiver mindst 80 % af sit lys inden for en rumvinkel på π sr (hvilket svarer til en kegle med topvinkel 120°).

8)   »ikke-retningsbestemt lyskilde«: En lyskilde, som ikke er en retningsbestemt lyskilde.

9)   »glødetrådslyskilde«: En lyskilde, hvori lys frembringes, ved at en trådlignende leder ophedes til glødepunktet af en elektrisk strøm. Lyskilden kan indeholde gasser, der påvirker glødeprocessen.

10)   »glødepære«: En glødetrådslyskilde, hvori glødetråden er omsluttet af en lufttom glaskolbe eller af en glaskolbe med en inaktiv gas.

11)   »halogenpære«: En glødetrådslyskilde, hvor glødetråden består af wolfram og er omsluttet af gas, der indeholder halogener eller halogenforbindelser. Halogenpærer kan have indbygget strømforsyning.

12)   »udladningslampe«: En lyskilde, hvor lyset direkte eller indirekte produceres ved en elektrisk udladning i en gas, en metaldamp eller en blanding af flere gasser og dampe.

13)   »lysstofrør«: En kviksølv-lavtryksudladningslampe, hvor det meste af lyset udsendes af et eller flere lag lysstof, som rammes af den ultraviolette stråling fra udladningen. Lysstofrør kan leveres med indbygget forkobling.

14)   »lysstofrør uden indbygget forkobling«: Et lysstofrør med enkelt eller dobbelt sokkel uden indbygget forkobling.

15)   »højtryksdamplampe«: En elektrisk udladningslampe, hvor lysbuen stabiliseres af vægtemperaturen, og hvor energistrømmen mod og gennem udladningsrørets væg overstiger 3 watt pr. kvadratcentimeter.

16)   »lysdiode« eller »LED«: En lysgiver bestående af en halvlederanordning med en p-n-overgang. P-n-overgangen udsender optisk stråling, når den exciteres af en elektrisk strøm.

17)   »lysdiodehus«: En sammenbygning med én eller flere lysdioder. Den kan have et optisk element og termiske, mekaniske og elektriske grænseflader.

18)   »lysdiodemodul«: En sammenbygning, uden sokkel, af ét eller flere lysdiodehuse på et trykt kredsløb. Den kan have elektriske, optiske, mekaniske og termiske komponenter, grænseflader og en styreanordning.

19)   »diodelyskilde«: En lyskilde, der omfatter et eller flere lysdiodemoduler. Lyskilden kan være forsynet med sokkel.

20)   »styreanordning«: En anordning mellem lysnettilslutningen og en eller flere lyskilder; den varetager en funktion, der vedrører lyskildens drift, idet den f.eks. transformerer forsyningsspændingen, begrænser strømstyrken til den for lyskilden eller lyskilderne krævede størrelse, leverer startspænding og strøm til forvarmning, forhindrer koldstart, korrigerer effektfaktoren eller mindsker radiointerferens. Anordningen kan være udformet sådan, at den skal forbindes med andre styreanordninger, for at disse funktioner skal kunne varetages. Begrebet »styreanordning« omfatter ikke:

reguleringsudstyr

strømforsyningsudstyr, der omsætter netspændingen til en anden forsyningsspænding, og som er konstrueret til i den samme installation at forsyne både belysningsprodukter og produkter, hvis primære formål ikke er belysning.

21)   »reguleringsudstyr«: Elektrisk eller mekanisk udstyr til regulering eller overvågning af lyskildens lysstrøm på anden måde end ved effektkonvertering for lyskilden, f.eks. timere, bevægelsessensorer, lyssensorer og anordninger til dagslysstyring. Desuden regnes også fasestyringslysdæmpere for reguleringsudstyr.

22)   »ekstern styreanordning«: Ikke-indbygget styreanordning, der er konstrueret til installation uden for en lyskildes eller et lysarmaturs indeslutning, eller som kan fjernes fra indeslutningen uden blivende beskadigelse af lyskilden eller lysarmaturet.

23)   »forkobling«: En styreanordning indsat mellem strømkilden og en eller flere udladningslamper, som hovedsageligt har til formål at begrænse strømstyrken til den krævede værdi ved hjælp af induktans, kapacitans eller en kombination heraf.

24)   »styreanordning til halogenpære«: En styreanordning, som transformerer netspænding til ekstra lav spænding til halogenpærer.

25)   »kompaktlysrør«: Et lysstofrør, der indeholder alle nødvendige komponenter til tænding og stabil drift af lyskilden.

26)   »lysarmatur«: Udstyr, som fordeler, filtrerer eller omdanner lys fra en eller flere lyskilder, og som indeholder alle de nødvendige elementer til at støtte, fastgøre og beskytte lyskilderne og om nødvendigt hjælpeapparatur med tilhørende anordninger til at forbinde dem til strømforsyningen.

27)   »salgssted«: Et fysisk sted, hvor produktet udstilles eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet.

28)   »slutbruger«: En fysisk person, der køber eller forventes at købe en lyskilde eller et lysarmatur til formål uden forbindelse med dennes professionelle aktivitet inden for handel, håndværk, industri eller liberale erhverv.

29)   »endelig ejer«: Den person eller enhed, der ejer et produkt i brugsfasen af produktets livscyklus, eller enhver person eller enhed, som handler på vegne af en sådan person eller enhed.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder

1.   Leverandører af elektriske lyskilder, der bringes i omsætning som enkeltprodukter, skal sørge for, at følgende krav opfyldes:

a)

Der skal stilles et datablad som foreskrevet i bilag II til rådighed.

b)

Den tekniske dokumentation som foreskrevet i bilag III skal efter anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

c)

Energieffektivitetsklassen skal fremgå af enhver reklame, ethvert formelt pristilbud eller tilbud i en udbudsprocedure, som indeholder oplysninger om energi eller pris for en bestemt lyskilde.

d)

Energieffektivitetsklassen skal fremgå af alle former for teknisk salgsmateriale for en bestemt lyskilde, der indeholder oplysninger om dens specifikke tekniske parametre.

e)

Hvis det er meningen, at lyskilden skal afsættes via et salgssted, skal et energimærke i det format og med de oplysninger, der er fastsat i bilag I.1, anbringes eller trykkes på eller fastgøres til ydersiden af hver enkelt emballage, og uden for energimærket skal emballagen vise lyskildens nominelle effekt.

2.   Leverandører af lysarmaturer, der forudsættes afsat til slutbrugere, skal sørge for, at følgende krav opfyldes:

a)

Den tekniske dokumentation som foreskrevet i bilag III skal efter anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.

b)

Energimærkets oplysninger som foreskrevet i bilag I.2 skal fremgå:

i)

af enhver reklame, ethvert pristilbud eller tilbud i en udbudsprocedure, som indeholder oplysninger om energi eller pris for et bestemt armatur

ii)

af alt teknisk salgsmateriale om en bestemt lyskilde, hvori dennes specifikke tekniske parametre beskrives.

I disse tilfælde er det tilladt at fremlægge oplysningerne i andre former end fastsat i bilag I.2, f.eks. som ren tekst.

c)

Hvis det er meningen, at armaturet skal afsættes via et salgssted, skal et energimærke i det format og med de oplysninger, der er foreskrevet i bilag I, leveres gratis til forhandlerne i elektronisk form eller på papir. Vælger leverandøren udelukkende at levere energimærker på forhandlernes anmodning, skal de leveres omgående, når anmodningen modtages.

d)

Hvis armaturet bringes i omsætning i en emballage til slutbrugerne, der også indeholder elektriske lyskilder, som slutbrugeren kan udskifte i armaturet, skal lyskildernes originalemballage leveres med i armaturemballagen. Alternativt kan de oplysninger, som er anført på lyskildens originalemballage, og som skal leveres i henhold til denne forordning og Kommissionens forordninger om krav til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF, gengives i en anden form på armaturemballagens yder- eller inderside.

Når leverandører af lysarmaturer, der forudsættes afsat via et salgssted, leverer de oplysninger, der forlanges i denne forordning, anses de for at have opfyldt deres pligt som distributører hvad angår de krav til produktoplysninger om lyskilder, der er fastsat i Kommissionens forordninger om krav til miljøvenligt design af lyskilder i medfør af direktiv 2009/125/EF.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

1.   Forhandlere af elektriske lyskilder skal sørge for, at følgende krav opfyldes:

a)

Hver model, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor den endelige ejer må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal være ledsaget af de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag IV.

b)

Energieffektivitetsklassen skal fremgå af enhver reklame, ethvert formelt pristilbud eller tilbud i en udbudsprocedure, som indeholder oplysninger om energi eller pris for en bestemt model.

c)

Energieffektivitetsklassen skal fremgå af alle former for teknisk salgsmateriale for en bestemt model, der indeholder oplysninger om modellens specifikke tekniske parametre.

2.   Forhandlere af lysarmaturer, der afsættes til slutbrugere, skal sørge for, at følgende krav opfyldes:

a)

Energimærkets oplysninger som foreskrevet i bilag I.2 skal fremgå:

i)

af enhver reklame, ethvert pristilbud eller tilbud i en udbudsprocedure, som indeholder oplysninger om energi eller pris for et bestemt armatur

ii)

af alt teknisk salgsmateriale om en bestemt lysarmatur, hvori dennes specifikke tekniske parametre beskrives.

I disse tilfælde er det tilladt at fremlægge oplysningerne i andre former end fastsat i bilag I.2, f.eks. som ren tekst.

b)

Alle modeller, der udstilles på et salgssted, skal være ledsaget af energimærket som foreskrevet i bilag I.2. Energimærket skal vises på en af følgende måder eller dem begge:

i)

tæt på det udstillede lysarmatur på en klart synlig måde og således, at det tydeligt fremgår, at energimærket hører til den pågældende model, uden at det skal være nødvendigt at læse mærkenavn og modelnummer på energimærket

ii)

som en klart identificerbar ledsageoplysning til de mest iøjnefaldende oplysninger (f.eks. om pris eller teknik) for det udstillede armatur på salgsstedet.

c)

Hvis lysarmaturet sælges i en emballage til slutbrugerne, der også indeholder elektriske lyskilder, som slutbrugeren kan udskifte i armaturet, skal lyskildernes originalemballage leveres med i armaturemballagen. Alternativt kan de oplysninger, som er anført på lyskildens originalemballage, og som skal leveres i henhold til denne forordning og Kommissionens forordninger om krav til miljøvenligt design i medfør af direktiv 2009/125/EF, gengives i en anden form på armaturemballagens yder- eller inderside.

Artikel 5

Målemetoder

De i artikel 3 og 4 omhandlede oplysninger skal være fremkommet ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, jf. bilag V.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen med oplysningerne om energieffektivitetsklasse og energiforbrug efter proceduren i bilag V.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af den tekniske udvikling, senest tre år efter at den er trådt i kraft. I denne forbindelse vurderes navnlig verifikationstolerancerne i bilag V.

Artikel 8

Ophævelse

Direktiv 98/11/EF ophæves med virkning fra den 1. september 2013.

Henvisninger til direktiv 98/11/EF skal forstås som henvisninger til denne forordning. Henvisninger til direktiv 98/11/EF, bilag IV, skal forstås som henvisninger til denne forordnings bilag VI.

Artikel 9

Overgangsbestemmelser

1.   Artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2, finder først anvendelse på lysarmaturer fra den 1. marts 2014.

2.   Artikel 3, stk.1, litra c) og d), og artikel 4, stk. 1, litra a), b) og c), finder ikke anvendelse på trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale, der er offentliggjort inden den 1. marts 2014.

3.   Lyskilder som omhandlet i direktiv 98/11/EF, artikel 1, stk. 1 og 2, der er bragt i omsætning før den 1. september 2013, skal opfylde bestemmelserne i direktiv 98/11/EF.

4.   Lyskilder som omhandlet i direktiv 98/11/EF, artikel 1, stk. 1 og 2, der opfylder bestemmelserne i denne forordning og bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet inden den 1. september 2013, anses for at opfylde kravene i direktiv 98/11/EF.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra den 1. september 2013, jf. dog artikel 9.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  EFT L 71 af 10.3.1998, s. 1.

(3)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(4)  EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10.


BILAG I

Energimærket

1.   ENERGIMÆRKE TIL ELEKTRISKE LYSKILDER, DER UDSTILLES PÅ ET SALGSSTED

1)

Energimærket skal være i overensstemmelse med denne illustration, hvis det ikke er trykt på emballagen:

Image

2)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation, dvs. den kode, som regel alfanumerisk, hvormed en bestemt lyskildemodel skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

III.

Energieffektivitetsklassen, jf. bilag VI. Den pilespids, der angiver lyskildens energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energiklasse.

IV.

Det beregnede vægtede energiforbrug (Ef ) i kWh pr. 1 000 timer, rundet op til nærmeste hele tal, jf. bilag VII.

3)

Hvis energimærket er trykt på emballagen og de oplysninger, der er specificeret i nr. 2), I, II, og IV, er anført andre steder på emballagen, kan disse oplysninger udelades fra energimærket. I så fald bruges et energimærke i overensstemmelse med en af følgende illustrationer:

Image

Image

Image

Image

4)

Energimærket udformes således:

Image

hvor:

a)

Målangivelserne i ovenstående figur og i litra d) gælder for et energimærke. der er 36 mm bredt og 75 mm højt. Hvis mærket trykkes i andet format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

Den version af energimærket, der er specificeret i nr. 1) og 2), skal være mindst 36 mm bred og 75 mm høj, og de versioner, der er specificeret i nr. 3), skal være mindst 36 mm brede og mindst 68 hhv. 62 mm høje. Hvis ingen af emballagens sider er stor nok til at rumme energimærket og dets hvide kant, eller hvis det ville dække mere end 50 % af den største side, er det tilladt at formindske mærket og kanten, men ikke mere end nødvendigt for at opfylde disse to betingelser. Mærket må dog under ingen omstændigheder formindskes til under 40 % (i højden) af standardstørrelsen. Hvis der ikke er plads til et formindsket energimærke på emballagen, skal der til lyskilden eller emballagen være fastgjort et energimærke på 36 × 75 mm.

b)

Både den flerfarvede og den monokrome version af energimærket skal være trykt på hvid grund.

c)

Til den flerfarvede version er farverne angivet med CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur; farvespecifikationerne gælder kun den flerfarvede version af energimærket):

Image

Kantlinje: 2 pkt. — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 1 mm.

Image

EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energilogo: farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo og energilogo (tilsammen): bredde: 30 mm, højde: 9 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. — farve: Cyan 100 % — længde: 30 mm.

Image

Skala fra A++ til E

Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 0,8 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri fed type 15 pkt., versaler og hvid; »+«-tegn: Calibri fed type 15 pkt., hævet skrift, hvid, på én linje.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 11,2 mm, højde: 7 mm, 100 % sort

Tekst: Calibri fed type 20 pkt., versaler og hvid; »+«-tegn: Calibri fed type 20 pkt., hævet skrift, hvid, på én linje.

Image

Vægtet energiforbrug

Værdi: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort, og Calibri almindelig type, 9 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 30 × 7 mm.

Intet andet må anbringes eller trykkes på eller fastgøres til den enkelte lyskildeemballage på en sådan måde, at energimærket skjules eller bliver mindre synligt.

Undtagelsesvis kan der — hvis en model er tildelt et EU-miljømærke i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1) — også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

2.   ENERGIMÆRKE TIL LYSARMATURER, DER UDSTILLES PÅ ET SALGSSTED

1)

Energimærket skal bruges i den relevante sprogversion og være udformet som i følgende illustration eller i en af varianterne, jf. nr. 2) og 3).

Image

2)

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation, dvs. den kode, som regel alfanumerisk, hvormed en bestemt armaturmodel skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

III.

Den sætning, der er vist i eksemplet i nr. 1) herover, eller efter omstændighederne et af alternativerne blandt eksemplerne i nr. 3) herunder. I stedet for »lysarmatur« er det tilladt at bruge et udtryk, der mere præcist beskriver en særlig armaturtype eller det produkt, som armaturet er indbygget i (f.eks. et møbel), når blot det står klart, at udtrykket henviser til det produkt, der er til salg, og som driver lysgiverne.

IV.

Energiklasseskalaen, som vist i dette bilags del 1, efter omstændighederne suppleret med følgende elementer:

a)

Et pærepiktogram ud for de klasser af brugerudskiftelige lyskilder, som armaturet kan fungere med i henhold til kompatibilitetskravene på teknikkens aktuelle stade.

b)

Et kryds over de klasser af lyskilder, som armaturet ikke kan fungere med i henhold til kompatibilitetskravene på teknikkens aktuelle stade.

c)

Bogstaverne »LED« anbragt lodret langs klasse A til A++, hvis armaturet indeholder lysdiodemoduler, som det ikke er meningen, at slutbrugeren skal tage ud. Hvis et sådant armatur ikke har fatninger til brugerudskiftelige lyskilder, skal der sættes et kryds over klasserne fra B til E.

V.

Oplysninger om et af følgende forhold, efter omstændighederne:

a)

Hvis lysarmaturet fungerer med lyskilder, som slutbrugeren kan udskifte, og hvis armaturemballagen også indeholder sådanne lyskilder, anføres den sætning, der er vist i nr. 1), og de relevante energiklasser. Om nødvendigt kan sætningen justeres, så den omhandler én eller flere lyskilder, og der kan anføres flere energiklasser.

b)

Hvis lysarmaturet kun indeholder lysdiodemoduler, som det ikke er meningen, at slutbrugeren skal tage ud, anføres den sætning, der er vist i eksemplet i nr. 3), litra b).

c)

Hvis lysarmaturet indeholder både lysdiodemoduler, som det ikke er meningen, at slutbrugeren skal tage ud, og fatninger til udskiftelige lyskilder, og hvis der ikke følger sådanne lyskilder med armaturet, anføres den sætning, der er vist i eksemplet i nr. 3), litra d).

d)

Hvis lysarmaturet udelukkende fungerer med lyskilder, som slutbrugeren kan udskifte, og hvis der ikke følger sådanne lyskilder med armaturet, skal denne plads på energimærket stå tom som vist i eksemplet i nr. 3, litra a).

3)

Herunder illustreres andre typiske eksempler på energimærker til lysarmaturer end vist i nr. 1; illustrationerne viser ikke alle tænkelige kombinationer.

a)

Lysarmatur, der fungerer med brugerudskiftelige lyskilder, kan bruges med lyskilder i alle energiklasser og leveres uden lyskilder:

Image

b)

Lysarmatur, der kun indeholder ikke-udskiftelige lysdiodemoduler:

Image

c)

Lysarmatur, der indeholder både ikke-udskiftelige lysdiodemoduler og fatninger til brugerudskiftelige lyskilder, og som leveres med lyskilder:

Image

d)

Lysarmatur, der indeholder både ikke-udskiftelige lysdiodemoduler og fatninger til brugerudskiftelige lyskilder, og som leveres uden lyskilder:

Image

4)

Energimærket skal udformes som vist i figurerne herunder.

Image

a)

Denne version af energimærket skal være mindst 50 mm bred og 100 mm høj.

b)

Baggrunden skal være hvid eller klar, men de bogstaver, der angiver energiklasse, skal altid være hvide. Når baggrunden er klar, skal forhandleren sørge for, at mærket sættes på en hvid eller lysegrå flade, så læsbarheden bevares for alle mærkets oplysninger.

c)

Farverne er angivet med CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Kantlinje: 2 pkt. — farve: Cyan 100 % — rundede hjørner: 1 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. — farve: Cyan 100 % — længde: 43 mm.

Image

Armaturpiktogram: linje: 1 pkt. — farve: Cyan 100 % — størrelse: 13 mm × 13 mm — rundede hjørner: 1 mm. Piktogram som vist eller leverandørens eget piktogram eller foto, hvis dette bedre viser, hvilket lysarmatur energimærket hører til.

Image

Tekst: Calibri almindelig type 9 pkt. eller større, 100 % sort.

Image

Skala fra A++ til E

Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 0,8 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri fed type 14 pkt., versaler og hvid; »+«-tegn: Calibri fed type 14 pkt., hævet skrift, hvid, på én linje.

Image

LED-tekst: Verdana, almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.

Image

Kryds: farve: 13-X-X-04, linje: 3 pkt.

Image

Pærepiktogram: Piktogram som vist.

Image

Tekst: Calibri almindelig type 10 pkt. eller større, 100 % sort.

Image

Forordningens nummer: Calibri fed type 10 pkt., 100 % sort.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 43 × 10 mm.

Image

Energiklassepil

Pil: højde: 3,9 mm, bredde: som vist i illustrationen i nr. 4), men formindsket i samme forhold som højden — farve: som defineret i punktImage efter omstændighederne.

Tekst: Calibri fed type 10,5 pkt., versaler og hvid; »+«-tegn: Calibri fed type 10,5 pkt., hævet skrift, hvid, på én linje.

Er der ikke plads til at anføre energiklassepilene i det felt, der er afsat til den i den sætning, der er omhandlet i nr. 2, V., litra a), kan pladsen mellem forordningsnummeret og EU-logoet bruges til dette formål.

e)

Energimærket kan også fremstilles i bredformat, og i så fald skal det være mindst 100 mm bredt og 50 mm højt. Energimærket skal så indeholde de komponenter, der er beskrevet i litra b) til d), og tilrettelægges grafisk efter omstændighederne som vist i nedenstående eksempler. Er der ikke plads nok til at angive energiklassepilene i tekstboksen til venstre for energiklasseskalaen A++ til E, kan tekstboksen gøres højere efter behov.

Image Image Image

(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.


BILAG II

Datablad for elektriske lyskilder

Databladet skal indeholde de oplysninger, der er foreskrevet for energimærket. Når der ikke leveres produktbrochurer, kan det energimærke, der leveres sammen med produktet, betragtes som datablad.


BILAG III

Teknisk dokumentation

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), skal omfatte følgende:

a)

Leverandørens navn og adresse.

b)

En generel beskrivelse af modellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne.

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

d)

I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.

e)

Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.

f)

De tekniske parametre for bestemmelse af elektriske lyskilders energiforbrug og energieffektivitet og lysarmaturers forenelighed med lyskilder, idet der specificeres mindst én realistisk kombination af produktindstillinger og forhold, hvorunder produktet skal testes.

g)

For elektriske lyskilder anføres resultaterne af de beregninger, der er udført i overensstemmelse med bilag VII.

Oplysningerne i denne tekniske dokumentation kan fremlægges sammen med den tekniske dokumentation, der skal leveres i henhold til retsakter vedtaget i medfør af direktiv 2009/125/EF.


BILAG IV

Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet

1)

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

Energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI.

b)

Når det er påkrævet i henhold til bilag I: årligt vægtet energiforbrug i kWh pr. 1 000 timer, rundet op til nærmeste hele tal og beregnet i overensstemmelse med bilag VII, del 2.

2)

Hvis der også anføres andre oplysninger fra databladet, skal de udformes og anføres i den rækkefølge, der er vist i bilag II.

3)

Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, der gør dem let læselige.


BILAG V

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når markedstilsynsmyndighederne udfører kontrolundersøgelser, skal de underrette de andre medlemsstater og Kommissionen om undersøgelsernes resultater.

Medlemsstaternes myndigheder skal benytte pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer, som tager hensyn til de seneste alment anerkendte målemetoder, herunder metoder beskrevet i dokumenter, hvis referencenumre er offentliggjort med dette formål i Den Europæiske Unions Tidende.

1.   VERIFIKATIONSPROCEDURE FOR ELEKTRISKE LYSKILDER OG LYSDIODEMODULER, DER SÆLGES SOM ENKELTPRODUKTER

For at undersøge, om kravene i artikel 3 og 4 er opfyldt, skal medlemsstaternes myndigheder teste et prøveparti på mindst tyve lyskilder af samme model fra samme producent, om muligt indsamlet med lige store andele fra fire forskellige, tilfældigt udvalgte kilder, under hensyntagen til de tekniske parametre, der er anført i den tekniske dokumentation, jf. bilag III, litra f).

Modellen skal anses for at opfylde kravene i artikel 3 og 4, hvis gennemsnitsresultaterne for partiet ikke afviger mere end 10 % fra grænse- eller tærskelværdierne henholdsvis de oplyste værdier. Modellen skal anses for at opfylde kravene i artikel 3 og 4, hvis dens energieffektivitetsindeks er i overensstemmelse med den oplyste energieffektivitetsklasse, og hvis gennemsnitsresultaterne for partiet ikke afviger mere end 10 % fra grænse- eller tærskelværdierne henholdsvis de oplyste værdier (også for energieffektivitetsindekset).

I modsat fald anses modellen for ikke at opfylde kravene i artikel 3 og 4.

De ovenfor anførte tolerancer gælder kun for medlemsstaternes verifikation af de målte parametre; leverandøren må ikke benytte dem som en tilladt tolerance på de værdier, der oplyses i den tekniske dokumentation, for at kunne placere produktet i en højere energiklasse.

De oplyste værdier må ikke være gunstigere for leverandøren end de værdier, der oplyses i den tekniske dokumentation.

2.   VERIFIKATIONSPROCEDURE FOR LYSARMATURER, DER SÆLGES ELLER FORUDSÆTTES SOLGT TIL SLUTBRUGERNE

Et lysarmatur anses for at opfylde kravene i artikel 3 og 4, hvis det er ledsaget af den forlangte produktinformation, og hvis det ved anvendelse af de seneste alment anerkendte metoder og kriterier for vurdering af kompatibiliteten konstateres, at det kan bruges sammen med alle de lyskilder, som det hævdes at fungere med, jf. bilag I, punkt 2.2.IV, litra a) og b).


BILAG VI

Energieffektivitetsklasser

Lyskilders energieffektivitetsklasse bestemmes ud fra deres energieffektivitetsindeks (EEI) som vist i tabel 1.

Lyskilders energieffektivitetsindeks bestemmes som anvist i bilag VII.

Tabel 1

Energieffektivitetsklasser for lyskilder

Energieffektivitetsklasse

Energieffektivitetsindeks (EEI) for ikke-retningsbestemte lyskilder

Energieffektivitetsindeks (EEI) for retningsbestemte lyskilder

A++ (mest effektiv)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (mindst effektiv)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


BILAG VII

Metode til beregning af energieffektivitetsindeks og energiforbrug

1.   BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

En models energieffektivitetsindeks (EEI) beregnes ved at sammenligne dens effekt korrigeret for eventuelle tab i en styreanordning med dens referenceeffekt. Referenceeffekten beregnes ud fra nyttelysstrømmen, som for ikke-retningsbestemte lyskilder er den samlede lysstrøm og for retningsbestemte lyskilder er lysstrømmen inden for en 90° eller 120° kegle.

EEI beregnes efter følgende formel og afrundes til to decimaler:

EEI = Pkor/Pref

hvor:

Pkor for modeller uden ekstern styreanordning er den faktiske effekt (Pfaktisk) og for modeller med ekstern styreanordning den faktiske effekt (Pfaktisk) korrigeret som anvist i tabel 2. Lyskildernes faktiske effekt måles ved deres nominelle indgangsspænding.

Tabel 2

Effektkorrektion, hvis modellen kræver ekstern styreanordning

Anvendelsesområde for korrektionen

Effekt korrigeret for tab i styreanordninger (Pkor)

Lyskilder, der drives med en ekstern styreanordning til glødepærer

Pfaktisk × 1,06

Lyskilder, som drives med en ekstern styreanordning til lysdioder

Pfaktisk × 1,10

Lysstofrør med 16 mm diameter (T5-lamper) og lysstofrør med én 4-stiftssokkel, som drives med en ekstern styreanordning til lysstofrør

Pfaktisk × 1,10

Andre lamper, som drives med en ekstern styreanordning til lysstofrør

Formula

Lyskilder, som drives med en ekstern styreanordning til højtryksdamplamper

Pfaktisk × 1,10

Lyskilder, der drives med en ekstern styreanordning til lavtryksnatriumlamper

Pfaktisk × 1,15

Pref er referenceeffekten beregnet ud fra modellens nyttelysstrøm (Φnytte) således:

 

For modeller med Φnytte < 1 300 lumen: Pref = 0,88√Φnytte + 0,049Φnytte

 

For modeller med Φnytte ≥ 1 300 lumen: Pref = 0,07341Φnytte

Nyttelysstrømmen (Φnytte) er defineret som anvist i tabel 3.

Tabel 3

Definition af nyttelysstrøm

Model

Nyttelysstrøm (Φnytte)

Ikke-retningsbestemte lyskilder

Samlet faktisk lysstrøm (Φ)

Andre retningsbestemte lyskilder med en strålingsvinkel ≥ 90° end glødetrådslyskilder og med en tekstlig eller grafisk advarsel på emballagen om, at de ikke er egnet til accentuerende belysning

Faktisk lysstrøm i en 120° kegle (Φ120°)

Andre retningsbestemte lyskilder

Faktisk lysstrøm i en 90° kegle (Φ90°)

2.   BEREGNING AF ENERGIFORBRUG

Det vægtede energiforbrug (Ef ) beregnes i kWh/1 000 timer efter følgende formel og afrundes til to decimaler:

Formula

hvor Pkor er effekt korrigeret for eventuelle tab i styreanordninger, jf. del 1 ovenfor.


26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 875/2012

af 25. september 2012

om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien uanset om varen er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, og om at gøre denne import til genstand for registrering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) ("grundforordningen"), særlig artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

efter høring af det rådgivende udvalg i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNINGEN

(1)

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") har modtaget en anmodning i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, om en undersøgelse af den mulige omgåelse af antidumpingforanstaltningerne over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om at gøre importen af cykler afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, til genstand for registrering.

(2)

Anmodningen blev indgivet den 14. august 2012 af European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) på vegne af tre EU-producenter af cykler, nemlig In Cycles - Montagem e Comercio de Bicicletas, Ldo, SC. EUROSPORT DHS S.A. og MAXCOM Ltd.

B.   VAREN

(3)

Den vare, der muligvis er genstand for omgåelse, er cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som i øjeblikket henhører under KN-kode 8712 00 30 og ex 8712 00 70 (Taric-kode 8712007090 ("den pågældende vare").

(4)

Den undersøgte vare er den samme som den, der er beskrevet i den foregående betragtning, men afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om den er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, i øjeblikket henhørende under de samme KN-koder som den pågældende vare ("den undersøgte vare").

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(5)

De gældende foranstaltninger, der muligvis omgås, er de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 990/2011 (2) om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 af de foranstaltninger, der indførtes ved Rådets gennemførelsesforordning (EF) nr. 1524/2000 (3), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005 (4).

D.   BEGRUNDELSE

(6)

Anmodningen indeholder tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at antidumpingforanstaltningerne over for importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina omgås ved omladning af varen via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien og ved hjælp af samleprocesser af visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 2, via Indonesien, Sri Lanka og Tunesien.

(7)

Der er fremlagt følgende umiddelbare beviser:

(8)

Det fremgår af anmodningen, at der er sket en betydelig ændring i handelsmønstret for eksporten fra Folkerepublikken Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien til Unionen efter forhøjelsen af antidumpingtolden på den pågældende vare, som blev indført ved Rådets forordning (EF) 1095/2005, og at dette ikke i tilstrækkelig grad kan begrundes med andet end indførelsen af tolden.

(9)

Årsagen til denne ændring synes at være, at cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina omlades via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien til Unionen og fra samleprocesser i Indonesien, Sri Lanka og Tunesien.

(10)

Anmodningen indeholder desuden tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at de afhjælpende virkninger af de gældende antidumpingforanstaltninger over for importen af den pågældende vare undergraves med hensyn til både mængde og pris. Betydelige importmængder af den undersøgte vare synes at have erstattet importen af den pågældende vare. Der er desuden tilstrækkelige beviser for, at importen af den undersøgte vare finder sted til priser, der ligger under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de gældende foranstaltninger.

(11)

Endelig indeholder anmodningen tilstrækkelige umiddelbare beviser for, at den undersøgte vare sælges til dumpingpriser set i forhold til den normale værdi, der tidligere er fastsat for den pågældende vare.

(12)

Skulle det i løbet af undersøgelsen blive konstateret, at der foregår anden omgåelse via Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien end omladning og samleprocesser, som er omfattet af grundforordningens artikel 13, kan en sådan praksis også blive undersøgt.

E.   PROCEDURE

(13)

I lyset af ovenstående har Kommissionen konkluderet, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 13, stk. 3, og indføre registrering, jf. grundforordningens artikel 14, stk. 5, af import af den undersøgte vare, uanset om den er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien.

(a)   Spørgeskemaer

(14)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for undersøgelsen, vil den sende spørgeskemaer til kendte eksportører/producenter og kendte eksportør- og producentsammenslutninger i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, til kendte eksportører/producenter og kendte eksportør- og producentsammenslutninger i Folkerepublikken Kina, til kendte importører og kendte importørsammenslutninger i Unionen og til myndighederne i Folkerepublikken Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien. Der kan i givet fald også indhentes oplysninger fra EU-erhvervsgrenen.

(15)

Under alle omstændigheder bør alle interesserede parter kontakte Kommissionen straks eller senest inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, og anmode om et spørgeskema inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 1, da fristen i denne forordnings artikel 3, stk. 2, gælder for alle interesserede parter.

(16)

Myndighederne i Folkerepublikken Kina, Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien vil blive underrettet om indledningen af undersøgelsen.

(b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

(17)

Alle interesserede parter opfordres herved til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre parterne, hvis de anmoder skriftligt herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til at høre dem.

(c)   Fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger

(18)

I henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, kan importen af den undersøgte vare fritages for registrering eller foranstaltninger, hvis der ikke er tale om omgåelse.

(19)

Da den mulige omgåelse finder sted uden for Unionen, kan der indrømmes fritagelse i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 4, for producenter af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler) i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, som kan bevise, at de ikke er forretningsmæssigt forbundet (5) med nogen producent, der er omfattet af foranstaltningerne (6), og hvis det kan fastslås, at de ikke er involveret i nogen form for omgåelse som defineret i grundforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. Producenter, som ønsker at opnå fritagelse, bør indgive en behørigt dokumenteret anmodning inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 3, stk. 3.

F.   REGISTRERING

(20)

I henhold til grundforordningens artikel 14, stk. 5, bør import af den undersøgte vare gøres til genstand for registrering for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold på et passende beløb fra datoen for registrering af importen af varer, der er afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, hvis undersøgelsen skulle vise, at der er sket omgåelse.

G.   FRISTER

(21)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, inden for hvilken:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger, der skal tages i betragtning i forbindelse med undersøgelsen

producenter i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien kan anmode om fritagelse for registrering af import eller foranstaltninger

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt af Kommissionen.

(22)

Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for de i artikel 3 i denne forordning nævnte frist.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDE

(23)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

(24)

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(25)

Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og resultatet af undersøgelsen derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

I.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(26)

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 13, stk. 3, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

J.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(27)

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7).

K.   HØRINGSKONSULENT

(28)

Interesserede parter kan anmode om, at høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel griber ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens undersøgelsestjenester. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til oplysningernes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af frister og anmodninger fra tredjeparter om at blive hørt. Høringskonsulenten kan arrangere en høring med en individuel interesseret part og mægle for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud.

(29)

En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil også skabe mulighed for en høring med parterne, hvor der bliver lejlighed til at fremsætte andre synspunkter og fremføre modargumenter.

(30)

Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens sider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en undersøgelse i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1225/2009 med henblik på at fastslå, om importen til Unionen af cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler), afsendt fra Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, uanset om de er angivet med oprindelse i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 8712 00 30 og ex 8712 00 70 (Taric-kode 8712003010 og 8712007091), omgår de foranstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 990/2011.

Artikel 2

I medfør af artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1225/2009 skal toldmyndighederne tage de nødvendige skridt til registrering af den import til Unionen, der er beskrevet i denne forordnings artikel 1.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Kommissionen kan ved en forordning give toldmyndighederne instruks om at ophøre med at registrere importen til Unionen af varer fremstillet af producenter, som har anmodet om fritagelse for registrering, hvis det kan fastslås, at de pågældende opfylder betingelserne for fritagelsen.

Artikel 3

1.   Der skal anmodes om spørgeskemaer hos Kommissionen senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen.

3.   Producenter i Indonesien, Malaysia, Sri Lanka og Tunesien, som ønsker fritagelse for registrering af importen eller for foranstaltninger, skal indgive en behørigt dokumenteret anmodning herom inden for samme frist på 37 dage.

4.   Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

5.   Interesserede parter skal indgive alle deres bemærkninger og anmodninger i elektronisk form (ikke-fortrolige bemærkninger via e-mail, fortrolige bemærkninger på CD-R/DVD) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer. Fuldmagter og underskrevne certifikater, der ledsager besvarelser af spørgeskemaer, eller enhver opdatering heraf, skal dog indgives på papir, dvs. pr. post eller ved aflevering på nedenstående adresse. Hvis en interesseret part ikke kan indgive sine bemærkninger og anmodninger i elektronisk form, skal den pågældende straks underrette Kommissionen herom, jf. grundforordningens artikel 18, stk. 2. Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger om korrespondance med Kommissionen på de relevante sider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne forordning, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som videregives af de interesserede parter som fortroligt materiale, forsynes med påtegningen "Limited" (8) og ledsages i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, af et ikke-fortroligt sammendrag forsynet med påtegningen "For inspection by interested parties".

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N105 08/020

B-1049 Bruxelles

BELGIEN

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 261 af 6.10.2011, s. 2.

(3)  EFT L 175 af 14.7.2000, s. 39.

(4)  EUT L 183 af 14.7.2005, s. 1.

(5)  I henhold til artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen kan personer kun anses for at være indbyrdes afhængige: a) hvis den ene er medlem af direktionen eller bestyrelsen for den andens virksomhed og omvendt; b) hvis de juridisk set anses for interessenter eller kompagnoner; c) hvis de er arbejdsgiver og arbejdstager; d) hvis en person direkte eller indirekte besidder, kontrollerer eller råder over 5 % eller derover af den andens aktier eller anparter med stemmeret; e) hvis den ene af dem direkte eller indirekte kontrollerer den anden; f) hvis de begge direkte eller indirekte kontrolleres af en tredjemand; g) hvis de tilsammen direkte eller indirekte kontrollerer en tredjemand; eller h) hvis de er medlemmer af samme familie. Personer anses kun for at være medlemmer af samme familie, hvis de står i et af følgende forhold til hinanden: i) mand og hustru, ii) forældre og børn, iii) brødre og søstre (hel- eller halvsøskende), iv) bedsteforældre og børnebørn, v) onkel eller tante og nevø eller niece, vi) svigerforældre og svigersøn eller svigerdatter, vii) svoger og svigerinde, (EUT L 253 af 11.10.1993, s. 1). I denne sammenhæng betyder "person" enhver fysisk eller juridisk person.

(6)  Hvis producenter imidlertid er forretningsmæssigt forbundet i ovennævnte betydning med virksomheder, der er omfattet af de nuværende foranstaltninger over for importen med oprindelse i Folkerepublikken Kina (de oprindelige antidumpingforanstaltninger), kan de alligevel opnå fritagelse, hvis der ikke foreligger bevis for, at forholdet til de virksomheder, der er omfattet af de oprindelige foranstaltninger, blev indgået eller brugt til at omgå de oprindelige foranstaltninger.

(7)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(8)  Et dokument med påtegningen "Limited" er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51) og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen). Det er også beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).


26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 876/2012

af 25. september 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

57,9

XS

46,1

ZZ

52,0

0707 00 05

MK

13,4

TR

126,8

ZZ

70,1

0709 93 10

TR

115,6

ZZ

115,6

0805 50 10

AR

93,8

CL

98,0

TR

96,0

UY

67,7

ZA

89,9

ZZ

89,1

0806 10 10

MK

37,9

TR

129,5

ZZ

83,7

0808 10 80

BR

89,7

CL

87,3

NZ

128,4

US

181,6

ZA

108,5

ZZ

119,1

0808 30 90

CN

99,9

TR

113,8

ZA

144,5

ZZ

119,4

0809 30

TR

150,2

ZZ

150,2

0809 40 05

IL

60,4

XS

74,4

ZZ

67,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 877/2012

af 25. september 2012

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 860/2012 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. september 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 255 af 21.9.2012, s. 25.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 26. september 2012

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

34,90

0,68

1701 12 90 (1)

34,90

4,14

1701 13 10 (1)

34,90

0,82

1701 13 90 (1)

34,90

4,43

1701 14 10 (1)

34,90

0,82

1701 14 90 (1)

34,90

4,43

1701 91 00 (2)

44,01

4,27

1701 99 10 (2)

44,01

1,13

1701 99 90 (2)

44,01

1,13

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/29


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. september 2012

om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

(2012/517/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Angelo ZUBBANIs mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes som suppleant for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

Leoluca ORLANDO, Sindaco del Comune di Palermo.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/30


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. september 2012

om beskikkelse af to cypriotiske medlemmer af og tre cypriotiske suppleanter til Regionsudvalget

(2012/518/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den cypriotiske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet to pladser ledige som medlem af Regionsudvalget, efter at Savvas ELIOFOTOUs og Evyenios MICHAILs mandat er udløbet. Der er blevet tre pladser ledige som suppleant til Regionsudvalget, efter at Andreas MOUSEOS', Andreas HADZILOIZOUs og Christofis ANTONIOUs mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

a)

som medlem:

Louisa MAVROMMÁTI, Αντιδήμαρχος 'Εγκωμης

Louis KOUMENIDES, Πρόεδρος Κ.Σ. Κάτω Λευκάρων

og

b)

som suppleant:

Sávvas VÉRGΑS, Δήμαρχος Πάφου

Glavkos KARIÓLOU, Δήμαρχος Κερύνειας

Georgios IAKOVOU, Πρόεδρος Κ.Σ. Αγίων Τριμιθιάς.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/31


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. september 2012

om beskikkelse af to polske suppleanter til Regionsudvalget

(2012/519/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den polske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet to pladser ledige som suppleant til Regionsudvalget, efter at Jacek CZERNIAKs og Marcin JABŁOŃSKIs mandater er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes som suppleanter for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

Piotr CAŁBECKI, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jarosław DWORZAŃSKI, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


26.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. september 2012

om beskikkelse af en italiensk suppleant til Regionsudvalget

(2012/520/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den italienske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2010 til 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, efter at Barbara BONINOs mandat er udløbet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes som suppleant for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

Mattia TARSI, Consigliere, Provincia di Pesaro.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.