ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.249.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 249

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
14. september 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/23/EU af 12. september 2012 om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoen for dets gennemførelse, datoen for dets anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 815/2012 af 13. september 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår særordninger for ikke-etablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 816/2012 af 13. september 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2012/503/FUSP af 13. september 2012 om ændring af Rådets afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

13

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

14.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/23/EU

af 12. september 2012

om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoen for dets gennemførelse, datoen for dets anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (2) indeholder bestemmelser om et moderne, risikobaseret system for regulering af og tilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber i Unionen. Dette system er væsentligt for at sikre en sikker og solid forsikringssektor, der kan levere bæredygtige forsikringsprodukter og støtte realøkonomien gennem tilskyndelse til langsigtede investeringer og yderligere stabilitet.

(2)

I direktiv 2009/138/EF er datoen for dets gennemførelse fastsat til den 31. oktober 2012, og datoen for dets anvendelse er fastsat til den 1. november 2012. Derudover er datoen for ophævelse af de eksisterende forsikrings- og genforsikringsdirektiver (3) (i det følgende samlet benævnt »Solvens I«) i nævnte direktiv fastsat til den 1. november 2012.

(3)

Den 19. januar 2011 vedtog Kommissionen et forslag om ændring af bl.a. direktiv 2009/138/EF for at tage hensyn til den nye tilsynsstruktur for forsikring, dvs. oprettelsen af Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Myndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (»Omnibus II-forslaget«). Omnibus II-forslaget indeholder også bestemmelser om udskydelse af datoen for gennemførelse og datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF og om udskydelse af datoen for ophævelse af Solvens I.

(4)

Henset til Omnibus II-forslagets kompleksitet er der en risiko for, at det ikke træder i kraft, inden datoen for gennemførelse og datoen for anvendelse af direktiv 2009/138/EF. Forbliver disse datoer uændrede, vil det medføre, at direktiv 2009/138/EF gennemføres, inden de overgangsbestemmelser og relevante tilpasninger, der er indeholdt i Omnibus II-forslaget, er trådt i kraft.

(5)

For at undgå uforholdsmæssigt byrdefulde lovgivningsmæssige forpligtelser for medlemsstaterne efter direktiv 2009/138/EF og senere efter den nye struktur, der ønskes indført ved Omnibus II-forslaget, bør datoen for gennemførelse af direktiv 2009/138/EF derfor udskydes.

(6)

For at tilsynsførende og forsikrings- og genforsikringsselskaber kan forberede sig på anvendelsen af den nye tilsynsstruktur, bør der også fastsættes en senere dato for anvendelsen af direktiv 2009/138/EF.

(7)

Af retssikkerhedshensyn bør datoen for ophævelse af Solvens I udskydes i overensstemmelse hermed.

(8)

Da der kun er kort tid tilbage inden de datoer, der er fastsat i direktiv 2009/138/EF, bør nærværende direktiv træde i kraft omgående —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2009/138/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 309, stk. 1, ændres således:

a)

I første afsnit ændres datoen »31. oktober 2012« til »30. juni 2013«.

b)

Følgende afsnit indsættes efter første afsnit:

»De i første afsnit omhandlede love og administrative bestemmelser anvendes fra den 1. januar 2014.«

2)

I artikel 310, stk. 1, ændres datoen »1. november 2012« til »1. januar 2014«.

3)

I artikel 311, stk. 2, ændres datoen »1. november 2012« til »1. januar 2014«.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 12. september 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 3.7.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 5.9.2012.

(2)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(3)  Rådets direktiv 64/225/EØF af 25. februar 1964 om ophævelse af begrænsningerne i etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for genforsikring og retrocession (EFT 56 af 4.4.1964, s. 878/64), Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed, bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 3), Rådets direktiv 73/240/EØF af 24. juli 1973 om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden inden for direkte forsikring bortset fra livsforsikring (EFT L 228 af 16.8.1973, s. 20), Rådets direktiv 76/580/EØF af 29. juni 1976 om ændring af direktiv 73/239/EØF (EFT L 189 af 13.7.1976, s. 13), Rådets direktiv 78/473/EØF af 30. maj 1978 om samordning af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedrørende coassurancevirksomhed inden for Fællesskabet (EFT L 151 af 7.6.1978, s. 25), Rådets direktiv 84/641/EØF af 10. december 1984 om ændring, navnlig for så vidt angår turistassistance, af første direktiv 73/239/EØF (EFT L 339 af 27.12.1984, s. 21), Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om retshjælpsforsikring (EFT L 185 af 4.7.1987, s. 77), Rådets andet direktiv 88/357/EØF af 22. juni 1988 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om fastsættelse af bestemmelser, der kan lette den faktiske gennemførelse af den frie udveksling af tjenesteydelser (EFT L 172 af 4.7.1988, s. 1), Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring (tredje skadesforsikringsdirektiv) (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF af 27. oktober 1998 om supplerende tilsyn med forsikringsselskaber i en forsikringsgruppe (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/17/EF af 19. marts 2001 om sanering og likvidation af forsikringsselskaber (EFT L 110 af 20.4.2001, s. 28), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikringsvirksomhed (EFT L 345 af 19.12.2002, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF af 16. november 2005 om genforsikringsvirksomhed (EUT L 323 af 9.12.2005, s. 1).


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

14.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 815/2012

af 13. september 2012

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår særordninger for ikke-etablerede afgiftspligtige personer, der leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

Under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 7. oktober 2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (1), særlig artikel 44, stk. 1, artikel 44, stk. 2, andet afsnit, artikel 45, stk. 1 og 2, og artikel 51, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) nr. 904/2010 er der fastsat regler om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (moms). Artikel 44 og 45 i forordning (EF) nr. 904/2010 vedrører specifikt udveksling af oplysninger i forbindelse med særordningerne for teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser, der er omhandlet i afsnit XII, kapitel 6, i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (2). Disse særordninger omfatter en afgiftspligtig person, der er etableret uden for forbrugsmedlemsstaten, og som angiver den skyldige moms på det relevante salg i forbrugsmedlemsstaten via et elektronisk interface i identifikationsmedlemsstaten ("one-stop-shop").

(2)

Visse oplysninger i forbindelse med transaktioner, der udføres som led i disse særordninger, skal indsamles og udveksles mellem medlemsstaterne. Det vedrører specifikt udveksling af identifikation og indsamling og udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger i momsangivelser, herunder korrektioner af de pågældende momsangivelser.

(3)

For at sikre, at der udveksles oplysninger på en ensartet måde, er det nødvendigt at vedtage de tekniske detaljer for udvekslingen, herunder en ensartet elektronisk meddelelse. Dette vil også muliggøre en ensartet udvikling af de tekniske og funktionelle specifikationer, eftersom de så følge en reguleret ramme.

(4)

Visse oplysninger om ændringer af identifikationsoplysninger såsom udelukkelse fra særordninger, frivilligt ophør eller ændring af identifikationsmedlemsstat bør også udveksles hurtigst muligt og på en ensartet måde, således at medlemsstaterne kan overvåge den korrekte anvendelse af særordningerne og bekæmpe svig. Med henblik herpå bør der fastlægges fælles ordninger for elektronisk udveksling af sådanne oplysninger.

(5)

For at holde den administrative byrde nede på et minimum er det nødvendigt at opstille visse krav til den elektroniske grænseflade, der letter de afgiftspligtige personers indsendelse af identifikationsoplysninger og momsangivelser. Medlemsstaterne bør ikke forhindres i at etablere supplerende funktioner til yderligere at reducere de administrative byrder.

(6)

For at sikre, at de oplysninger, der vedrører registrering i ordningen, og de momsangivelser, der indsendes som led i ordningen, kan overføres og behandles effektivt, bør medlemsstaterne udvikle deres elektroniske grænseflade på en ensartet måde. Det er derfor nødvendigt at fastlægge den ensartede elektroniske meddelelse for fremsendelse af disse oplysninger.

(7)

Det er nødvendigt at præcisere de oplysninger, der skal indgives i de tilfælde, hvor der ikke finder salg sted under særordningerne i en bestemt periode i én eller alle medlemsstater.

(8)

For at sætte medlemsstaterne og afgiftspligtige personer i stand til at henvise til momsangivelserne på en utvetydig måde i deres efterfølgende meddelelser, herunder om betaling af afgiften, bør identifikationsmedlemsstaten tildele hver momsangivelse et individuelt referencenummer.

(9)

Denne forordning bør anvendes fra den dato, fra hvilken artikel 44 og 45 i forordning (EF) nr. 904/2010 finder anvendelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Administrativt Samarbejde —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   "ikke-EU-ordning": den i direktiv 2006/112/EF, afsnit XII, kapitel 6, afdeling 2, fastlagte særordning for teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser leveret af afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i Fællesskabet

2)   "EU-ordning": den i direktiv 2006/112/EF, afsnit XII, kapitel 6, afdeling 3, fastlagte særordning for teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser leveret af afgiftspligtige personer, der er etableret i Fællesskabet, men ikke i forbrugsmedlemsstaten

3)   "særordninger": ikke-EU-ordning og EU-ordning.

Artikel 2

Den elektroniske grænseflades funktioner

Den elektroniske grænseflade i identifikationsmedlemsstaten, hvormed en afgiftspligtig person registrerer anvendelsen af en af særordningerne, og via hvilken den pågældende person indgiver merværdiafgiftsangivelser (momsangivelser) under ordningen til identifikationsmedlemsstaten, skal have følgende funktioner:

a)

den skal give mulighed for at gemme identifikationsoplysningerne i henhold til artikel 361 i direktiv 2006/112/EF eller momsangivelsen i henhold til artikel 365 og 369g i direktiv 2006/112/EF, før de indgives

b)

den skal gøre det muligt for den afgiftspligtige person at indgive de relevante oplysninger om momsangivelser via en elektronisk filoverførsel på de betingelser, er fastlagt af identifikationsmedlemsstaten.

Artikel 3

Fremsendelse af identifikationsoplysninger

1.   Identifikationsmedlemsstaten fremsender følgende til de andre medlemsstater via CCN/CSI-netværket:

a)

oplysninger til identifikation af den afgiftspligtige person, der anvender ikke-EU-ordningen

b)

lignende oplysninger til identifikation af den afgiftspligtige person, der anvender EU-ordningen

c)

det tildelte identifikationsnummer.

Den ensartede elektroniske meddelelse i bilag I anvendes til at sende de oplysninger, der er nævnt i første afsnit. Kolonne B i den ensartede elektroniske meddelelse i bilag I anvendes for ikke-EU-ordningen, og kolonne C i samme ensartede elektroniske meddelelse anvendes for EU-ordningen.

2.   Identifikationsmedlemsstaten underretter via CCN/CSI-netværket, ved hjælp af den ensartede elektroniske meddelelse i bilag II til denne forordning, straks de andre medlemsstater, hvis den afgiftspligtige person:

a)

er udelukket fra en af særordningerne

b)

frivilligt ophører med at anvende en af særordningerne

c)

ændrer identifikationsmedlemsstat inden for rammerne af EU-ordningen.

Artikel 4

Den afgiftspligtige persons indgivelse af momsangivelser

1.   Den afgiftspligtige person indgiver momsangivelser med de oplysninger, der er angivet i artikel 365 og 369g i direktiv 2006/112/EF, til identifikationsmedlemsstaten ved hjælp af den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III til denne forordning. Kolonne B i den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III anvendes for ikke-EU-ordningen, og kolonne C i samme ensartede elektroniske meddelelse anvendes for EU-ordningen.

2.   Når en afgiftspligtig person ikke foretager leveringer af tjenesteydelser under særordningerne i nogen medlemsstat i løbet af en angivelsesperiode, skal der udfyldes en nulmomsangivelse. Til dette formål udfyldes kun rubrik 1, 2 og 21 i den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III for EU-ordningen og rubrik 1, 2 og 11 for ikke-EU-ordningen.

3.   Den afgiftspligtige person skal kun anføre leveringer i forbindelse med en forbrugsmedlemsstat og fra en etableringsmedlemsstat, hvis der i løbet af angivelsesperioden er foretaget leveringer af tjenesteydelser under særordningerne henholdsvis i eller fra den pågældende medlemsstat.

Artikel 5

Fremsendelse af oplysninger i momsangivelser

Oplysningerne i de momsangivelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, fremsendes af identifikationsmedlemsstaten til hver af de forbrugs- og etableringsmedlemsstater, der er anført i momsangivelserne, via CCN/CSI-netværket ved hjælp af den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III til denne forordning.

I forbindelse med stk. 1 skal identifikationsmedlemsstaten tilsende den forbrugsmedlemsstat og den etableringsmedlemsstat, hvori eller hvorfra der er foretaget leveringer, de generelle oplysninger i del 1 i den ensartede elektroniske meddelelse i bilag III sammen med oplysningerne i del 2 i samme ensartede elektroniske meddelelse vedrørende den pågældende forbrugsmedlemsstat eller etableringsmedlemsstat.

Identifikationsmedlemsstaten fremsender kun oplysningerne i momsangivelsen til de medlemsstater, der har angivet i den pågældende momsangivelse.

Artikel 6

Individuelt referencenummer

De oplysninger, der fremsendes i henhold til artikel 5, skal indeholde et af identifikationsmedlemsstaten tildelt referencenummer, der er individuelt for den specifikke momsangivelse.

Artikel 7

Korrektioner af momsangivelser

Identifikationsmedlemsstaten giver den afgiftspligtige person mulighed for at korrigere enhver momsangivelse via den elektroniske grænseflade, der er omhandlet i artikel 2. Identifikationsmedlemsstaten fremsender oplysninger om korrektioner til den eller de forbrugs- og etableringsmedlemsstater, der er berørt, i overensstemmelse med artikel 5, og forsyner disse oplysninger med et tidsstempel.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 12.10.2010, s. 1.

(2)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.


BILAG I

Identifikationsoplysninger

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Rubrik

Ikke-EU-ordningen

EU-ordningen

1

Individuelt momsregistreringsnummer tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 362 i direktiv 2006/112/EF (1)

Individuelt momsregistreringsnummer tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 369d i direktiv 2006/112/EF, herunder landekode

2

Eventuelt nationalt skatteregistreringsnummer

 

3

Selskabets navn

Selskabets navn

4

Selskabets firmanavn(e), hvis det er forskelligt fra selskabets navn

Selskabets firmanavn(e), hvis det er forskelligt fra selskabets navn

5

Fuldstændig postadresse (2)

Fuldstændig postadresse (3)

6

Det land, hvor den afgiftspligtige person har sit forretningssted

Det land, hvor den afgiftspligtige person har sit forretningssted, hvis det ikke er i Unionen

7

Den afgiftspligtige persons e-mailadresse

Den afgiftspligtige persons e-mailadresse

8

Den afgiftspligtige persons eventuelle websted(er)

Den afgiftspligtige persons eventuelle websted(er)

9

Kontaktnavn

Kontaktnavn

10

Telefonnummer

Telefonnummer

11

IBAN- eller OBAN-nummer

IBAN-nummer

12

BIC-nummer

BIC-nummer

13.1

 

Individuelt momsregistreringsnummer/ numre eller, hvis det ikke foreligger, det eller de skatteregistreringsnummer/ numre, der er tildelt af den eller de medlemsstat(er), hvor den afgiftspligtige person har et eller flere fast(e) forretningssted(er) (4), bortset fra i identifikationsmedlemsstaten

14.1

 

Fuldstændig(e) postadresse(er) og firmanavn(e) for de faste forretningssteder (5), som ikke befinder sig i identifikationsmedlemsstaten

15.1

 

Momsregistreringsnummer/-numre tildelt af medlemsstat(er) som en ikkeetableret afgiftspligtig person (6).

16

Elektronisk erklæring om, at den afgiftspligtige person ikke er momsregistreret i Unionen

 

17

Dato for påbegyndelse af anvendelse af ordningen (7)

Dato for påbegyndelse af anvendelse af ordningen (8)

18

Dato for den afgiftspligtige persons anmodning om registrering under ordningen

Dato for den afgiftspligtige persons anmodning om registrering under ordningen

19

Dato for identifikationsmedlemsstatens registreringsafgørelse

Dato for identifikationsmedlemsstatens registreringsafgørelse

20

 

Indikator for, om den afgiftspligtige person er momsgruppe (9)

21

Individuelt momsregistreringsnummer/ numre tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 362 eller 369d i direktiv 2006/112/EF, hvis de tidligere har en af ordningerne.

Individuelt momsregistreringsnummer/ numre tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 362 eller 369d i direktiv 2006/112/EF, hvis de tidligere har en af ordningerne.


(1)  Følgende format følges: Euxxxyyyyyz, hvor xxx er identifikationsmedlemsstatens trecifrede ISO-kode, yyyyy er det femcifrede nummer, der er tildelt af identifikationsmedlemsstaten, og z er et kontrolciffer.

(2)  Der anføres et eventuelt postnummer.

(3)  Der anføres et eventuelt postnummer.

(4)  Hvis der er mere end et fast forretningssted, anvendes rubrik 13.1 og 13.2 osv.

(5)  Hvis der er mere end et fast forretningssted, anvendes rubrik 14.1 og 14.2 osv.

(6)  Hvis der af en eller flere medlemsstat(er) er tildelt mere end et momsregistreringsnummer som en ikkeetableret afgiftspligtig person, anvendes rubrik 15.1, 15.2 osv.

(7)  Dette kan i bestemte begrænsede tilfælde være forud for datoen for registrering under ordningen.

(8)  Dette kan i bestemte begrænsede tilfælde være forud for datoen for registrering under ordningen.

(9)  I denne rubrik sættes blot et kryds ved ja eller nej.


BILAG II

Oplysninger om en afgiftspligtig persons status i en identifikationsmedlemsstats register

Individuelt momsregistreringsnummer, der er tildelt af identifikationsmedlemsstaten, herunder landekode

Dato, fra hvilken ændringen er effektiv

Årsag til ændring af den afgiftspligtig persons status i registret, ved hjælp af følgende koder:

(1)

Den afgiftspligtige person har meddelt identifikationsmedlemsstaten, at vedkommende ikke længere leverer teleydelser, radio- og tv-spredningstjenester eller elektroniske tjenesteydelser.

(2)

Det antages af identifikationsmedlemsstaten, at den afgiftspligtige persons afgiftspligtige aktiviteter, der er omfattet af særordningen, er ophørt.

(3)

Den afgiftspligtige person opfylder ikke længere betingelserne for at anvende særordningen.

(4)

Den afgiftspligtige person undlader til stadighed at overholde reglerne for særordningen.

(5)

Den afgiftspligtige person har anmodet om frivilligt at forlade ordningen.

(6)

Den afgiftspligtige person har anmodet om at blive identificeret i en ny identifikationsmedlemsstat.


BILAG III

Momsangivelser

Del 1:   Generelle oplysninger

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Rubrik

Ikke-EU-ordningen

EU-ordningen

Individuelt referencenummer  (1):

1

Individuelt momsregistreringsnummer tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 362 i direktiv 2006/112/EF

Individuelt momsregistreringsnummer tildelt af identifikationsmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 369d i direktiv 2006/112/EF, herunder landekode

2

Momsperiode (2)

Momsperiode (3)

2a

Periodens begyndelses- og slutdato (4)

Periodens begyndelses- og slutdato (5)

3

Valuta

Valuta

Del 2:   For hver enkelt forbrugsmedlemsstat, hvor der skal betales moms  (6)

2a)   Leveringer foretaget fra forretningsmæssigt hjemsted eller fast forretningssted i identifikationsmedlemsstaten

4.1

Landekode for forbrugsmedlemsstaten

Landekode for forbrugsmedlemsstaten

5.1

Standardmomssats i forbrugsmedlemsstaten

Standardmomssats i forbrugsmedlemsstaten

6.1

Nedsat momssats i forbrugsmedlemsstaten

Nedsat momssats i forbrugsmedlemsstaten

7.1

Afgiftspligtigt beløb til standardsats

Afgiftspligtigt beløb til standardsats

8.1

Momsbeløb til standardsats

Momsbeløb til standardsats

9.1

Afgiftspligtigt beløb til nedsat sats

Afgiftspligtigt beløb til nedsat sats

10.1

Momsbeløb til nedsat sats

Momsbeløb til nedsat sats

11.1

Samlede momsbeløb, der skal betales

Samlet momsbeløb, der skal betales for leveringer af tjenesteydelser fra det forretningsmæssige hjemsted eller faste forretningssted i identifikationsmedlemsstaten

2b)   Leveringer foretaget fra faste forretningssteder, der ikke befinder sig i identifikationsmedlemsstaten  (7)

12.1

 

Landekode for forbrugsmedlemsstaten

13.1

 

Standardmomssats i forbrugsmedlemsstaten

14.1

 

Nedsat momssats i forbrugsmedlemsstaten

15.1

 

Individuelt momsregistreringsnummer eller, hvis det ikke foreligger, skatteregistreringsnummer tildelt af den medlemsstat, hvor der er fast forretningssted, herunder landekode

16.1

 

Afgiftspligtigt beløb til standardsats

17.1

 

Momsbeløb, der skal betales til standardsats

18.1

 

Afgiftspligtigt beløb til nedsat sats

19.1

 

Momsbeløb, der skal betales til nedsat sats

20.1

 

Samlet momsbeløb, der skal betales for leveringer af tjenesteydelser fra fast forretningssted, der ikke befinder sig i identifikationsmedlemsstaten.

2)   Samlet beløb for forretningsmæssigt hjemsted eller fast forretningssted i identifikationsmedlemsstaten og alle faste forretningssteder i alle andre medlemsstater

21.1

 

Samlede momsbeløb, der skal betales af alle forretningssteder (rubrik 11.1 + rubrik 11.2… + rubrik 20.1 + rubrik 20.2 …)


(1)  Det entydige referencenummer, som er tildelt af identifikationsmedlemsstaten, skal bestå af landekode for identifikationsmedlemsstat/momsregistreringsnummer/periode – dvs. GB/xxxxxxxxx/K1.åå + tidsstempling for hver version. Nummeret tildeles af identifikationsmedlemsstaten, inden angivelsen fremsendes til de andre berørte medlemsstater.

(2)  Vedrører kvartaler: K1.åååå –K2.åååå –K3.åååå K4.åååå.

(3)  Vedrører kvartaler: K1.åååå –K2.åååå –K3.åååå K4.åååå.

(4)  Udfyldes kun, hvis den afgiftspligtige person indgiver mere end én momsangivelse i samme kvartal. Anføres i kalenderdage, dvs. dd.mm.åååå – dd.mm.åååå.

(5)  Udfyldes kun, hvis den afgiftspligtige person indgiver mere end én momsangivelse i samme kvartal. Anføres i kalenderdage, dvs. dd.mm.åååå – dd.mm.åååå.

(6)  Hvis der er mere end én forbrugsmedlemsstat (eller hvis der i en enkelt forbrugsmedlemsstat har været en momssatsændring i midten af et kvartal), anvendes rubrik 4.2, 5.2, 6.2 osv.

(7)  Hvis der er mere end én virksomhed, anvendes rubrik 12.1.2, 13.1.2 14.1.2 osv.


14.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 816/2012

af 13. september 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

59,9

ZZ

59,9

0707 00 05

MK

23,6

TR

121,6

ZZ

72,6

0709 93 10

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

94,3

BO

100,6

CL

105,1

TR

97,0

UY

84,1

ZA

99,4

ZZ

96,8

0806 10 10

BA

58,9

EG

180,7

MK

53,3

TN

197,3

TR

117,9

ZZ

121,6

0808 10 80

AR

201,7

BR

93,9

CA

157,8

CL

87,0

NZ

123,4

US

177,6

ZA

125,9

ZZ

138,2

0808 30 90

AR

196,5

CN

49,3

TR

121,9

ZA

162,3

ZZ

132,5

0809 30

TR

162,0

ZZ

162,0

0809 40 05

BA

60,9

HR

73,9

IL

57,6

TR

107,6

XS

60,5

ZZ

72,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

14.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 249/13


RÅDETS AFGØRELSE 2012/503/FUSP

af 13. september 2012

om ændring af Rådets afgørelse 2010/452/FUSP om Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien, EUMM Georgia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. august 2010 afgørelse 2010/452/FUSP (1), som forlængede Den Europæiske Unions observatørmission i Georgien (»EUMM Georgia« eller »missionen«), der blev oprettet den 15. september 2008. Den afgørelse udløber den 14. september 2012.

(2)

Den 15. maj 2012 godkendte Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) anbefalinger om behandling på strategisk niveau af fremtiden for EUMM Georgia.

(3)

EUMM Georgia bør forlænges med yderligere 12 måneder på grundlag af det nuværende mandat.

(4)

Missionen gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21.

(5)

Afgørelse 2010/452/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/452/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 3, affattes således:

»3.   Personalet skal overholde de missionsspecifikke minimumsoperationsstandarder i relation til sikkerhed samt missionssikkerhedsplanen, der støtter Unionens feltsikkerhedspolitik. For så vidt angår beskyttelse af EU's klassificerede informationer, som medarbejderne får kendskab til i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, skal de overholde de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (2).

2)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUMM Georgia gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 5 og 9.

2.   Missionschefen er ansvarlig for missionens sikkerhed og for at sikre, at de minimumssikkerhedskrav, der gælder for missionen, overholdes i overensstemmelse med Unionens politik for sikkerhed for personale, der er deployeret uden for Unionen i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten og instrumenter i tilknytning hertil.

3.   Missionschefen bistås af en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.

4.   EUMM Georgias personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af SMSO.

5.   Missionschefen sikrer beskyttelsen af EU's klassificerede informationer i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU.«

3)

I artikel 14, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen mellem den 15. september 2012 og den 14. september 2013 udgør 20 900 000 EUR.«

4)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Videregivelse af klassificerede informationer

1.   HR har om nødvendigt og i overensstemmelse med missionens behov bemyndigelse til under iagttagelse af afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

2.   HR har også bemyndigelse til i overensstemmelse med missionens operative behov og i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til FN og OSCE. Der udarbejdes ordninger mellem HR og FN's og OSCE's kompetente myndigheder med henblik herpå.

3.   HR har, hvis der er et specifikt og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer og dokumenter til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, der er udarbejdet med henblik på missionen, til værtsstaten. Der udarbejdes ordninger mellem HR og værtsstatens kompetente myndigheder med henblik herpå.

4.   HR har bemyndigelse til at videregive EU's ikkeklassificerede dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger om missionen, og som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (3), til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

5.   HR kan uddelegere de i stk. 1-4 omhandlede beføjelser samt muligheden for at indgå de i stk. 2 og 3 nævnte ordninger til personer under HR's myndighed, til den øverstbefalende for den civile operation og/eller til missionschefen.

5)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

Evaluering af missionen

Der forelægges PSC en evaluering af missionen hver sjette måned på grundlag af en rapport fra missionschefen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.«

6)

Artikel 18, andet afsnit, affattes således:

»Den udløber den 14. september 2013.«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. september 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 213 af 13.8.2010, s. 43.

(2)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17

(3)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1. december 2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).«