ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.242.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 242

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
7. september 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 791/2012 af 23. august 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår visse bestemmelser i forbindelse med handel med vilde dyr og planter

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 af 23. august 2012 om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006

13

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

7.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 242/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 791/2012

af 23. august 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår visse bestemmelser i forbindelse med handel med vilde dyr og planter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 2, 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gennemføre visse resolutioner, der blev vedtaget på det 15. møde for parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), i det følgende benævnt »konventionen«, bør visse bestemmelser ændres og yderligere bestemmelser indsættes i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2).

(2)

Erfaringen med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 865/2006 har vist, at nogle af bestemmelserne heri bør ændres for at sikre, at forordningen gennemføres på en ensartet og effektiv måde i Unionen.

(3)

Bestemmelserne vedrørende de betingelser, der gælder for identificering og mærkning af enheder, efterfølgende udstedelse af visse dokumenter, betingelserne for udstedelse af certifikat for personlig ejendom, ordningen for personlige effekter og bohave i Unionen samt for reeksport heraf, betingelserne for at »bilag A«-enheder kan omfattes af kommercielle aktiviteter i Unionen såvel som betingelserne for forhåndsudstedte certifikater bør derfor ændres.

(4)

Artikel 2 og 3 samt bilag I til VI i forordning (EF) nr. 865/2006 bør udgå fra forordningen, da de vil blive en integrerende del af en ny Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 (3) vedtaget efter artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (4).

(5)

På det 15. møde i konventionens partskonference blev der foretaget en opdatering af standardreferenceværkerne for den nomenklatur, som skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater. Sådanne ændringer bør derfor afspejles i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

(6)

Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 865/2006 ændres således:

1)

I præamblen affattes sætningen om retsgrundlaget for forordning (EF) nr. 865/2006 således:

»under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (5), særlig artikel 19, stk. 2, 3 og 4, og

2)

I artikel 1 indsættes følgende nr. 4a) og 4b):

»4a)   »dyrket avlsmateriale«: alle planter dyrket under kontrollerede forhold, som anvendes til reproduktion, og som det kompetente styrelsesråd i samråd med de kompetente videnskabelige myndigheder i den pågældende medlemsstat godtgør:

i)er etableret i overensstemmelse med CITES-bestemmelserne og relevant national lovgivning og på en måde, som ikke skader artens overlevelse i naturen ogii)opretholdes i tilstrækkeligt antal til opformering for at mindske eller fjerne behovet for forøgelse fra naturen, idet en sådan forøgelse kun optræder som en undtagelse og begrænset til det antal, der er nødvendigt for at opretholde det dyrkede avlsmateriales overlevelsesevne og produktivitet

4b)   »jagttrofæ«: et helt dyr, eller en direkte genkendelig del eller et direkte genkendeligt produkt af et dyr, der er specificeret på en ledsagende CITES-tilladelse eller et ledsagende CITES-certifikat, som opfylder følgende betingelser:

i)er råt eller forarbejdetii)opnået på lovlig måde af jægeren ved jagt til jægerens personlige anvendelseiii)importeres, eksporteres eller reeksporteres af eller på vegne af jægeren som led i overførslen fra oprindelseslandet til jægerens sædvanlige bopælsland.

3)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første punktum, affattes således:

»1.   Formularer omhandlet i artikel 2 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 (6) udfyldes med maskinskrift.

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Formular nr. 1 til 4 i bilag I omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag II omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, formular nr. 1 og 2 i bilag V omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 samt de i artikel 2, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte supplementsformularer og de i artikel 2, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte etiketter må ikke indeholde slettelser eller ændringer, medmindre disse slettelser eller ændringer er bekræftet med det udstedende styrelsesråds stempel og underskrift. For så vidt angår de i artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte importmeddelelser og de i artikel 2, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte supplementsformularer, kan slettelser eller ændringer også bekræftes med indførselstoldstedets stempel og underskrift.«

4)

Artikel 5a, første afsnit, affattes således:

»Hvad angår planteenheder, der ikke længere kan være undtaget fra bestemmelserne i konventionen eller forordning (EF) nr. 338/97, jf. »Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D« i bilaget til nævnte forordning, i henhold til hvilke de blev lovligt eksporteret eller importeret, kan det land, der skal anføres i rubrik 15 i formularerne i bilag I og III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, rubrik 4 i formularerne i bilag II omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 og rubrik 10 i formularerne i bilag V omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, være det land, hvor enhederne ophørte med at kunne være omfattet af undtagelsen.«

5)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Bilag til formularerne

1.   Udgør et bilag, der er knyttet til en af de formularer, der er nævnt i artikel 2 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, en integrerende del af den pågældende formular, skal dette og antallet af sider klart angives på tilladelsen eller certifikatet og hver side i bilaget forsynes med:

a)

angivelse af tilladelsens eller certifikatets nummer og udstedelsesdato

b)

det udstedende styrelsesråds underskrift og stempel eller segl.

2.   Anvendes de i artikel 2, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art i en forsendelse, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art i forsendelsen gengiver rubrik 8 til 22 i den pågældende formular samt felterne i rubrik 27, hvori »faktisk importeret eller (re)eksporteret antal/nettovægt« og, hvor det er relevant, »antal døde dyr ved ankomsten« anføres.

3.   Anvendes de i artikel 2, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art gengiver rubrik 8 til 18 i den pågældende formular.

4.   Anvendes de i artikel 2, stk. 5, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 nævnte formularer til mere end én art, knyttes der til formularen et bilag, som — ud over de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1 i denne artikel — for hver art gengiver rubrik 4 til 18 i den pågældende formular.«

6)

I artikel 7 tilføjes følgende stk. 5:

»5.   Eksporttilladelser og reeksportcertifikater påtegnes, med antal, underskrift og stempel, af en embedsmand fra eksport- eller reeksportlandet i dokumentets eksportpåtegningsrubrik. Hvis eksportdokumentet ikke er blevet påtegnet på eksporttidspunktet, samarbejder importlandets kompetente styrelsesråd med eksportlandets styrelsesråd for at afgøre, om dokumentet kan godtages under hensyntagen til eventuelle formildende omstændigheder.«

7)

Artikel 8, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Dokumenterne udstedes og anvendes i overensstemmelse med de bestemmelser og på de betingelser, der er fastlagt i denne forordning og i forordning (EF) nr. 338/97, særlig artikel 11, stk. 1 til 4, i sidstnævnte forordning. Tilladelser og certifikater kan udstedes i papirformat eller i elektronisk format.«

8)

Artikel 11, stk. 3, første afsnit, affattes således:

»3.   Certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 48 og 63, skal være transaktionsspecifikke, medmindre de enheder, der er omfattet af disse certifikater, er entydigt og permanent mærket, eller i tilfælde af døde enheder, der ikke kan mærkes, identificeret på anden måde.«

9)

Artikel 15, stk. 3a, affattes således:

»3a.   For lovligt erhvervede levende dyr, som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål, der er udstedt importtilladelse for i henhold til stk. 2, andet afsnit, forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, i 2 år fra tilladelsens udstedelsesdato, og der gives i det tidsrum ingen dispensationer for enheder af bilag A-arter, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 3.

På importtilladelser, der er udstedt i henhold til stk. 2, andet afsnit, vedrørende personligt ejede dyr og enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97 og omhandlet i artikel 4, stk. 5, litra b), i nævnte forordning, anføres i rubrik 23: »uanset artikel 8, stk. 3 eller 5, i forordning (EF) nr. 338/97 forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning, i mindst 2 år fra tilladelsens udstedelsesdato.«

10)

Artikel 30, stk. 4, affattes således:

»4.   For enheder, der ikke er levende dyr, vedlægger styrelsesrådet rejseudstillingscertifikatet et oversigtsblad, som for hver enkelt enhed viser alle de oplysninger, der kræves i rubrik 8 til 18 i modellen i bilag III omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012.«

11)

Artikel 37, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne kan udstede et certifikat for personlig ejendom til den retmæssige ejer af lovligt erhvervede levende dyr, som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål.«

12)

Artikel 45, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Når styrelsesrådene modtager sådanne dokumenter, skal de straks videresende dem, der er udstedt i andre medlemsstater, til de relevante styrelsesråd sammen med eventuelle vedføjede dokumenter udstedt i henhold til konventionen. Af hensyn til rapporteringen fremsendes originale importmeddelelser også til importlandets styrelsesråd, hvis det er forskelligt fra det land, hvor enheden blev indført i Unionen.«

13)

Artikel 52, stk. 1, affattes således:

»1.   De etiketter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 6, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012, anvendes kun til forsendelser mellem behørigt registrerede forskere og forskningsinstitutioner af ikke-kommercielle lån, gaver og udveksling af herbariemateriale og andre konserverede, tørrede eller indkapslede museumsgenstande, eller levende plantemateriale bestemt til videnskabelige undersøgelser.«

14)

Artikel 56 ændres således:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

Det dyrkede avlsmateriale anskaffes og opretholdes i overensstemmelse med definitionen i artikel 1, nr. 4a).«

b)

Litra c) udgår.

c)

Litra d) affattes således:

»d)

I tilfælde af podede planter, er både grundstammen og podekvisten kunstigt opformerede i overensstemmelse med litra a) og b).«

d)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Tømmer og andre dele eller produkter fremstillet fra træer, der dyrkes i monokulturplantager, betragtes som kunstigt opformeret i overensstemmelse med stk. 1.«

15)

I artikel 58 indsættes et nyt stk. 3a:

»3a   Reeksporterer en person, der normalt ikke har bopæl i Unionen, personlige effekter og bohave erhvervet uden for dennes sædvanlige bopælsland, herunder jagttrofæer, som omfatter enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, kræves der forelæggelse for toldmyndighederne af et reeksportcertifikat.«

16)

Som artikel 58a indsættes:

»Artikel 58a

Anvendelse af personlige effekter og bohave til kommercielle formål i Unionen

1.   En medlemsstats styrelsesråd kan tillade kommercielle aktiviteter vedrørende enheder af arter opført i bilag B, der indføres i Unionen i henhold til artikel 57, på følgende betingelser:

a)

ansøgeren skal dokumentere, at enheden blev indført i Unionen mindst to år før, den kan anvendes til kommercielle formål, og

b)

den pågældende medlemsstats styrelsesråd finder det godtgjort, at den pågældende enhed kunne være blevet indført til kommercielle formål i henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 338/97 på det tidspunkt, den blev indført i Unionen.

Når disse betingelser er opfyldt, udsteder styrelsesrådet en skriftlig erklæring om, at enheden kan anvendes til kommercielle formål.

2.   Det er forbudt at anvende enheder til kommercielle formål af bilag A-arter, der er indført i Unionen i overensstemmelse med artikel 57.«

17)

I artikel 59 indsættes følgende som stk. 1a:

»1a.   Den i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97 omhandlede dispensation for enheder gives kun, såfremt ansøgeren over for det kompetente styrelsesråd har godtgjort, at de pågældende enheder er erhvervet i overensstemmelse med den gældende lovgivning for bevaring af vilde dyr og planter.«

18)

I artikel 62 tilføjes følgende nr. 4) og 5):

»4)

døde enheder af Crocodylia-arter opført i bilag A med oprindelseskode D, forudsat de er markeret eller kendetegnet ved hjælp af andre midler i overensstemmelse med denne forordning

5)

kaviar af Acipenser brevirostrum og hybrider heraf med oprindelseskode D, forudsat den er pakket i en beholder, der er mærket i overensstemmelse med denne forordning.«

19)

I artikel 63 tilføjes følgende stk. 3:

»3.   Forhåndsudstedte certifikater er kun gyldige, når ansøgeren har udfyldt dem og sendt en kopi af certifikatet til det udstedende styrelsesråd.«

20)

Følgende punktum tilføjes i artikel 65, stk. 4:

»Dette gælder ikke for enheder af arter opført i bilag X, medmindre en note i bilag X til denne forordning foreskriver mærkning.«

21)

Artikel 66, stk. 4, tredje afsnit, affattes således:

»Der udstedes ikke enhedsspecifikke certifikater, certifikater for rejseudstillinger og certifikater for personlig ejendom for levende enheder omfattet af dette stykke.«

22)

Artikel 72, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne kan fortsat udstede import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater og certifikater for personlig ejendom efter de formularer, der er vist i bilag I, importmeddelelser efter de formularer, der er vist i bilag II, og EU-certifikater efter den formular, der er vist i bilag V til forordning (EF) nr. 865/2006, i ét år efter ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012.«

23)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

24)

Punkt 2 i bilag IX ændres således:

a)

Linjen svarende til kode R affattes således:

»R Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne«

b)

Linjen svarende til kode D affattes således:

»D Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf«

c)

Linjen svarende til kode C affattes således:

»C Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 27. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.

(3)  Se side 13 i denne EUT.

(4)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(5)  EUT L 61 af 3.3.1997, s. 1

(6)  EUT L 242 af 7.9.2012, s. 13


BILAG

»BILAG VIII

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. (for alle pattedyr — dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion og med undtagelse af nedenstående arter)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. (for Loxodonta africana og Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [for Orcaella heinsohni]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taksonomisk tilstand af slægten Sotalia: artsniveau for »tucuxi«- (Sotalia fluviatilis) og »costero«-delfiner (Sotalia guianensis). Marine Mammal Science 23: 358-386 [for Sotalia fluviatilis og Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [for Tarsius lariang]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [for Physeter macrocephalus og Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, 426: 278-281. [for Balaenoptera omurai]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (for fuglenavne på ordens- og familieniveau)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revideret og udvidet 3. udgave. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES-website) (for alle fuglearter — undtagen for nedenstående systematiske enheder)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286. [for Pyrrhura parvifrons

Collar, N. J. 1997. Familie Psittacidae (Papagøjer). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. (for Psittacus intermedia og Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, 22: 85-112. [for Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [for Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130. [for Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002): Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819. [for Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171. [for Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16. [for Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. — Ibis, 144: 665-675. [for Aquila hastata]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [for Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105. [for Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, 114: 421-445. [for Micrastur mintoni]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. (for Calumma vatosoa & Calumma vencesi)

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. — Zootaxa, 1313: 1-38. [for Varanus bushi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (for Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. (for Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. (for Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). — Salamandra, 41(1/2): 51-59. [for Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [for Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. — African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [for Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31-32. [for Python natalensis]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), udarbejdet efter anmodning fra CITES- nomenklaturudvalget (CITES-website dokument NC2006 Doc. 8). (for Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. (for Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (for Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 (for Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (for Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [for Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. — Sauria, 27(1): 3-8. [for Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). — Copeia, 4: 894-905. [for Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [uden bilag; for Testudines dog ikke hvad angår bevarelse af følgende navne: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni og Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144. [for Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [for Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier — Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [for Phelsuma spp., dog med bevarelse af Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. (for Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, og klassificering af Morelia kinghorni som art)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. (for Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. (for Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. (for Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. (for Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (for Iguanidae, dog ikke hvad angår anerkendelse af Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense og P. wigginsi som gyldige arter]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. (for Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. (for Furcifer nicosiai)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. (for Python breitensteini & Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [for Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. (for Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — dog ikke hvad angår anerkendelse af Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis som gyldige arter)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. — Mertensiella, 16: 109. [for Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. — Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (Addendum in issue 5: 13). [for Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. (for Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. (for Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. — Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [for Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) — Journal of Herpetology, 35: 353-357. [for Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists« League, Washington, DC. (for Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae — dog ikke hvad angår bevarelse af slægterne Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura og anerkendelse af Epicrates maurus som en gyldig art)

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117. [for Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. — Tropical Zool., 16:1-12. [for Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). — Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [for Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (til afgrænsning af Sauria-familier)

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [for Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68. [for Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. — ZooNova 1 (1): 1-7. [for Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. — Copeia, 4: 711-734. [for Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. (for Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. (for Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. — Zootaxa, 1363: 23-38. [for Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). — Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. [for Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. — Tropical Zool., 20: 1-17. [for Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). — Sauria, 26 (3): 41-44. [for Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Crocodylia & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (for slægten Uromastyx)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. (for Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. — Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109-119. [for Varanus rainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. — Zootaxa, 1472: 1-28. [for Varanus beccarii]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. (for Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. [for Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104. [for Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. — Herpetozoa, 18: 115-124. [for Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. [for Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. — Zootaxa, 1259: 39-54. [for Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (CITES website) (for Amphibia)

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (for alle fisk)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [for Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. (for Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. (for Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. (for Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. (for Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (Anden udgave fås på cd-rom). (for Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [for Hippocampus patagonicus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (for scorpions of the genus Pandinus)

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30. [for Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of April 7 2006 (CITES website) (for Theraphosidae)

g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [for Colophon endroedyi]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (for fuglevingesommerfugle af slægtene Ornithoptera, Trogonoptera og Troides)

h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [for Hirudo medicinalis og Hirudo verbana]

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (genoptrykt med rettelser 1998) (for slægtsnavnene på alle planter, der er opført i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, indtil de afløses af standardchecklister vedtaget af partskonferencen).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (for slægtssynonymer, der ikke er nævnt i The Plant-Book, indtil de afløses af nedennævnte standardchecklister vedtaget af partskonferencen).

Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), og opdateringen Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITES-website), godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Taxus.

CITES Orchid Checklist, (kompileret af Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione og Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, offentliggjort af Forbundsstatens miljøstyrelse, Bonn, Tyskland), med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Succulent Euphorbia.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (CITES-website) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Forfatternes adresse: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES-website) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 og opdateringer heraf) offentliggjort af UNEP — WCMC kan anvendes som en uformel oversigt over de videnskabelige navne, der er vedtaget af konventionens partskonference for de dyrearter, der er opført i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, og som en uformel sammenfatning af oplysningerne i de standardreferenceværker, der er godkendt med henblik på CITES-nomenklaturen.«


7.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 242/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 792/2012

af 23. august 2012

om fastsættelse af regler for udformningen af tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 1,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der skal fastsættes en række bestemmelser til gennemførelse af forordning (EF) nr. 338/97 og til sikring af fuld overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), i det følgende benævnt »konventionen«.

(2)

For at sikre ensartet gennemførelse af forordning (EF) nr. 338/97 og forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2), er det nødvendigt at opstille modeller for de tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i disse forordninger.

(3)

På det 15. møde for konventionens partskonference, som blev afholdt i Doha (Qatar) fra den 13. til den 25. marts 2010, blev en række beslutninger ændret, bl.a. vedrørende harmonisering i tilladelser og certifikater og ændringer af oprindelseskoder. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til disse resolutioner og ændre modellerne i overensstemmelse hermed. Der er også nødvendigt at foretage ændringer i disse dokumenter, så der er klarhed om anvendelsen af dem for brugerne og de nationale myndigheder.

(4)

Der skal derfor fastlægges ensartede betingelser for anvendelsen af disse formularer ved hjælp af modeller og vejledning, der skal anvendes i sammenhæng med forordning (EF) nr. 865/2006.

(5)

De ensartede betingelser bør vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (3). Det er derfor nødvendigt, at de medtages i en gennemførelsesforordning, som er forskellig fra forordning (EF) nr. 865/2006.

(6)

Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Generel bestemmelse

Udformningen og de tekniske specifikationer for de formularer for tilladelser, certifikater og andre dokumenter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 338/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006, er beskrevet i denne forordning. Udformningen og de tekniske specifikationer er fastlagt for følgende dokumenter:

1)

importtilladelser

2)

eksporttilladelser

3)

reeksportcertifikater

4)

certifikater for personlig ejendom

5)

certifikater for samling af prøver

6)

importmeddelelser

7)

certifikater for rejseudstillinger

8)

supplementsformularer til certifikater for personlig ejendom og certifikater for rejseudstillinger

9)

certifikater som omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97

10)

etiketter som omhandlet i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97.

Artikel 2

Formularer

1.   Til importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og til ansøgninger om sådanne dokumenter anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag I.

2.   Til importmeddelelser anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag II. De kan indeholde et løbenummer.

3.   Til certifikater for rejseudstillinger og til ansøgninger om sådanne certifikater anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag III.

4.   Til supplementsformularer til certifikater for personlig ejendom og til certifikater for rejseudstillinger anvendes formularer, der svarer til modellen i bilag IV.

5.   Til de certifikater, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, og til ansøgninger om sådanne certifikater anvendes formularer, der svarer til modellen i bilag V til denne forordning bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse.

Medlemsstaterne kan imidlertid fastsætte, at rubrik 18 og 19 i stedet for den forud trykte tekst udelukkende skal indeholde oplysning om det relevante certifikat og/eller den relevante tilladelse.

6.   De etiketter, der er nævnt i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 338/97, skal i størrelse og udformning svare til modellen i bilag VI til denne forordning.

Artikel 3

Tekniske specifikationer for formularerne

1.   Det papir, der anvendes til de i artikel 2 nævnte formularer, skal være træfrit, skrivefast og veje mindst 55 g/m2.

2.   Størrelsen på de formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1 til 5, skal være på 210 × 297 mm (A4) med en længdetolerance på –18 og + 8 mm.

3.   De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a)

hvidt til formular nr. 1, originalen, med guillochetryk i bunden, trykt gråt på forsiden, således at forfalskninger med mekaniske eller kemiske midler afsløres

b)

gult til formular nr. 2, kopien til indehaveren

c)

lysegrønt til formular nr. 3, kopien til eksport- eller reeksportlandet, hvis der er tale om en importtilladelse, eller til kopien til returnering fra toldvæsenet til det udstedende styrelsesråd, hvis der er tale om en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat

d)

lyserødt til formular nr. 4, kopien til det udstedende styrelsesråd

e)

hvidt til formular nr. 5, ansøgningen.

4.   De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a)

hvidt til formular nr. 1, originalen

b)

gult til formular nr. 2, kopien til importøren.

5.   De formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 3 og 5, trykkes på farvet papir i overensstemmelse med følgende:

a)

gult til formular nr. 1, originalen, med guillochetryk i bunden, trykt gråt på forsiden, således at forfalskninger med mekaniske eller kemiske midler afsløres

b)

lyserødt til formular nr. 2, kopien til det udstedende styrelsesråd

c)

hvidt til formular nr. 3, ansøgningen.

6.   De supplementsformularer og etiketter, der er nævnt i henholdsvis artikel 2, stk. 4, og artikel 2, stk. 6, trykkes på hvidt papir.

7.   De formularer, der er nævnt i artikel 2, skal trykkes og udfyldes på et af Unionens officielle sprog, som fastsat af styrelsesrådene i hver medlemsstat. De skal om nødvendigt indeholde en oversættelse af indholdet til et af konventionens officielle arbejdssprog.

8.   Medlemsstaterne er ansvarlige for trykningen af de formularer, der er nævnt i artikel 2, og denne trykning kan — for så vidt angår de formularer, der er nævnt i artikel 2, stk. 1 til 5 — indgå som led i en elektronisk udstedelsesproces for de pågældende tilladelser eller certifikater.

Artikel 4

I forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 og 3 ophæves

2)

Bilag I til VI udgår.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 27. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


BILAG I

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser tolv måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

6.

For levende enheder af bilag A-arter, bortset fra enheder der er opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, kan en udstedende myndighed foreskrive, hvilket sted enhederne skal holdes, ved at anføre oplysninger herom i denne rubrik. Enhver transport til et andet sted — bortset fra i forbindelse med hastende dyrlægebehandling og forudsat at enhederne returneres direkte til det godkendte sted — skal i så fald på forhånd godkendes af det kompetente styrelsesråd.

8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

9/10.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

11.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato

12.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

13.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (1)

O

Fra før konventionen (1)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

14.

Anvend en af følgende koder til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres:

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personligt formål

Q

Cirkuser og rejseudstillinger

S

Videnskabeligt formål

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

15 til 17.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 og 17 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

18 til 20.

Ved et reeksportcertifikat er det seneste reeksportland det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne blev indført inden genudførslen fra Unionen. Ved en indførselstilladelse er det det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne indføres. Rubrik 19 og 20 skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende reeksportcertifikat.

21.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

23 til 25.

Kun til brug for myndighederne.

26.

Importøren/(re)eksportøren eller dennes repræsentant skal, hvor det er relevant, anføre nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet.

27.

Skal udfyldes af det toldsted, hvor henholdsvis indførslen til eller (re)eksporten fra Unioen finder sted. Ved indførsel skal originalen (formular nr. 1) returneres til styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat og kopien til indehaveren, (formular nr. 2) returneres til importøren. Ved reeksport skal den kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd (formular 3) returneres til styrelsesrådet i den berørte medlemsstat, og originalen (formular 1) og kopien til indehaveren (formular 2) til (re)eksportøren.

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser tolv måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

6.

For levende enheder af bilag A-arter, bortset fra enheder der er opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, kan en udstedende myndighed foreskrive, hvilket sted enhederne skal holdes, ved at anføre oplysninger herom i denne rubrik. Enhver transport til et andet sted — bortset fra i forbindelse med hastende dyrlægebehandling og forudsat at enhederne returneres direkte til det godkendte sted — skal i så fald på forhånd godkendes af det kompetente styrelsesråd.

8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

9/10.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

11.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

12.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

13.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (2)

O

Fra før konventionen (2)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

14.

Anvend en af følgende koder til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres:

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personligt formål

Q

Cirkuser og rejseudstillinger

S

Videnskabeligt formål

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

15 til 17.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 og 17 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

18 til 20.

Ved et reeksportcertifikat er det seneste reeksportland det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne blev indført inden genudførslen fra Unionen. Ved en indførselstilladelse er det det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne indføres. Rubrik 19 og 20 skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende reeksportcertifikat.

21.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

23 til 25.

Kun til brug for myndighederne.

26.

Importøren/(re)eksportøren eller dennes repræsentant skal, hvor det er relevant, anføre nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet.

27.

Skal udfyldes af det toldsted, hvor henholdsvis indførslen til eller (re)eksporten fra Unioen finder sted. Ved indførsel skal originalen (formular nr. 1) returneres til styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat og kopien til indehaveren, (formular nr. 2) returneres til importøren. Ved reeksport skal den kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd (formular 3) returneres til styrelsesrådet i den berørte medlemsstat, og originalen (formular 1) og kopien til indehaveren (formular 2) til (re)eksportøren.

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse.

2.

Gyldighedsperioden for eksporttilladelser eller reeksportcertifikater må ikke overskride seks måneder og for importtilladelser tolv måneder. Gyldighedsperioden for et certifikat for personlig ejendom må ikke overstige tre år. Efter den sidste gyldighedsdag er dokumentet ugyldigt, og indehaveren skal straks returnere originalen og alle kopier til det udstedende styrelsesråd. En importtilladelse er ikke gyldig, såfremt det tilsvarende CITES-dokument fra (re)eksportlandet blev anvendt til (re)eksport efter dets sidste gyldighedsdag, eller såfremt datoen for indførslen i Unionen ligger mere end seks måneder efter dets udstedelsesdag.

3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

6.

For levende enheder af bilag A-arter, bortset fra enheder der er opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret, kan en udstedende myndighed foreskrive, hvilket sted enhederne skal holdes, ved at anføre oplysninger herom i denne rubrik. Enhver transport til et andet sted — bortset fra i forbindelse med hastende dyrlægebehandling og forudsat at enhederne returneres direkte til det godkendte sted — skal i så fald på forhånd godkendes af det kompetente styrelsesråd.

8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

9/10.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

11.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

12.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på tilladelsens/certifikatets udstedelsesdato.

13.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (3)

O

Fra før konventionen (3)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

14.

Anvend en af følgende koder til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres:

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personligt formål

Q

Cirkuser og rejseudstillinger

S

Videnskabeligt formål

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

15 til 17.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 og 17 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

18 til 20.

Ved et reeksportcertifikat er det seneste reeksportland det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne blev indført inden genudførslen fra Unionen. Ved en indførselstilladelse er det det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne indføres. Rubrik 19 og 20 skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende reeksportcertifikat.

21.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

23 til 25.

Kun til brug for myndighederne.

26.

Importøren/(re)eksportøren eller dennes repræsentant skal, hvor det er relevant, anføre nummeret på konnossementet eller luftfragtbrevet.

27.

Skal udfyldes af det toldsted, hvor henholdsvis indførslen til eller (re)eksporten fra Unioen finder sted. Ved indførsel skal originalen (formular nr. 1) returneres til styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat og kopien til indehaveren, (formular nr. 2) returneres til importøren. Ved reeksport skal den kopi, som toldstedet returnerer til det udstedende styrelsesråd (formular 3) returneres til styrelsesrådet i den berørte medlemsstat, og originalen (formular 1) og kopien til indehaveren (formular 2) til (re)eksportøren.

Image

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske (re)eksportør, ikke på en mellemmand. Drejer det sig om et certifikat for personlig ejendom, angives den retmæssige ejers fulde navn og adresse.

2.

Ikke relevant.

3.

Angiv det fulde navn og adresse på den faktiske importør, ikke på en mellemmand. Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

5.

Udfyldes ikke, hvis det drejer sig om et certifikat for personlig ejendom.

6.

Udfyldes kun på ansøgningsformularen, såfremt der er tale om levende enheder, der er indfanget eller indsamlet i naturen, af arter anført i bilag A.

8.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

9/10.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

11.

Her anføres nummeret på den CITES-liste (I, II eller III), hvorpå enhederne var opført på datoen for ansøgningen om tilladelsen/certifikatet.

12.

Her anføres bogstavet for det bilag (A eller B) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på ansøgningstidspunktet.

13.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (4)

O

Fra før konventionen (4)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

14.

Anvend en af følgende koder til angivelse af det formål, hvortil enhederne skal (re)eksporteres/importeres:

B

Opdræt i fangenskab eller kunstig opformering

E

Undervisning

G

Botaniske haver

H

Jagttrofæer

L

Retshåndhævelse/retslige/retsvidenskabelige formål

M

Medicinsk (herunder biomedicinsk forskning)

N

Genudsætning eller udsætning i naturen

P

Personligt formål

Q

Cirkuser og rejseudstillinger

S

Videnskabeligt formål

T

Kommercielle formål

Z

Zoologiske haver

15 til 17.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 og 17 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

18 til 20.

Ved et reeksportcertifikat er det seneste reeksportland det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne blev indført inden genudførslen fra Unionen. Ved en indførselstilladelse er det det reeksporttredjeland, hvorfra enhederne indføres. Rubrik 19 og 20 skal indeholde nærmere oplysninger om det pågældende reeksportcertifikat.

21.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

23.

Anfør så mange oplysninger som muligt, og anfør begrundelse for eventuelle udeladelser af oplysninger krævet i det ovenstående.


(1)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(2)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(3)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(4)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.


BILAG II

Image

Vejledning

1.

Anfør importørens eller dennes befuldmægtigede repræsentants fulde navn og adresse.

4.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

5.

Anvendes kun, såfremt enhederne ikke indføres fra selve oprindelseslandet.

6.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig.

9.

Det videnskabelige navn skal være det navn, der er anvendt i bilag C eller D i forordning (EF) nr. 338/97.

10.

Anfør III for arter opført i CITES liste III.

12.

Anfør bogstavet (C eller D) for det bilag til forordning (EF) nr. 338/97, hvor arten er opført.

13.

Importøren skal forelægge det underskrevne originale eksemplar (formular nr. 1) af meddelelsen og »kopien til importøren« (formular nr. 2), i givet fald sammen med CITES-liste III-dokumenter fra (re)eksportlandet, for det toldsted, hvor indførslen til Unionen finder sted.

14.

Toldstedet sender den stemplede original (formular nr. 1) til styrelsesrådet i dets eget land og returnerer den stemplede »kopi til importøren« (formular nr. 2) til importøren eller til importørens befuldmægtigede repræsentant.

Image

Vejledning

1.

Anfør importørens eller dennes befuldmægtigede repræsentants fulde navn og adresse.

4.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

5.

Anvendes kun, såfremt enhederne ikke indføres fra selve oprindelseslandet.

6.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig.

9.

Det videnskabelige navn skal være det navn, der er anvendt i bilag C eller D i forordning (EF) nr. 338/97.

10.

Anfør III for arter opført i CITES liste III.

12.

Anfør bogstavet (C eller D) for det bilag til forordning (EF) nr. 338/97, hvor arten er opført.

13.

Importøren skal forelægge det underskrevne originale eksemplar (formular nr. 1) af meddelelsen og »kopien til importøren« (formular nr. 2), i givet fald sammen med CITES liste III-dokumenter fra (re)eksportlandet, for det toldsted, hvor indførslen til Unionen finder sted.

14.

Toldstedet sender den stemplede original (formular nr. 1) til styrelsesrådet i dets eget land og returnerer den stemplede »kopi til importøren« (formular nr. 2) til importøren eller til importørens befuldmægtigede repræsentant.


BILAG III

Image

Vejledning

1.

Det udstedende styrelsesråd forsyner certifikatet med et unikt nummer.

2.

Dokumentet må ikke være gyldigt i mere end tre år efter udstedelsesdatoen. Hvis rejseudstillingen har sin oprindelse i et tredjeland, må gyldighedsdatoen ikke overskride datoen anført på det tilsvarende certifikat fra dette land.

3.

Udfyldes med det fulde navn, fast adresse og land for ejeren af den enhed, som er omfattet af certifikatet. Uden ejerens underskrift er certifikatet ugyldigt.

4.

Navn, adresse og land for det udstedende styrelsesråd bør allerede være fortrykt på formularen.

5.

Denne rubrik er fortrykt for at angive, at certifikatet er gyldigt i forbindelse med gentagen passage af grænser for enheden sammen med resten af udstillingen udelukkende med henblik på udstilling, så enhederne kan udstilles for offentligheden i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, og at certifikatet ikke må indsamles, men bør forblive sammen med enheden i ejerens varetægt. Denne rubrik kan også benyttes til at begrunde, hvorfor visse oplysninger er udeladt.

6.

Denne rubrik er fortrykt for at angive, at passage af grænser tillades til alle lande, der godkender dette certifikat i deres nationale lovgivning.

7.

Denne rubrik er fortrykt med Q-koden for cirkuser og rejseudstillinger.

8.

Nummeret på sikkerhedsstemplet, der påføres i rubrik nr. 19, angives.

9.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

10.

Beskriv så præcist som muligt enheden omfattet af certifikatet, herunder særlige kendetegn (tags, ringe, mærkning osv.), således at myndighederne for den part, som udstillingen rejser til, har tilstrækkelig mulighed for at verificere, at certifikatet er i overensstemmelse med den omfattede enhed. Om muligt bør køn og alder på certifikatets udstedelsestidspunkt registreres.

11.

Angiv det samlede antal enheder. Drejer det sig om levende dyr, er antallet normalt 1. Angives der flere end én enhed, anføres »se vedlagte oversigt«.

12.

Angiv nummeret på konventionens liste (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på certifikatets udstedelsestidspunkt.

13.

Angiv bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på certifikatets udstedelsestidspunkt.

14.

Oprindelsen angives med nedenstående koder. Dette certifikat må ikke anvendes til enheder med oprindelseskode W, R, F eller U, medmindre de er erhvervet i eller indført til Unionen, inden bestemmelserne for arter opført i konventionens liste I, II eller III, i bilag C, til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem, og O-koden også er anvendt.

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

O

Fra før konventionen (kan anvendes sammen med alle andre koder)

15/16.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland, skal rubrik 16 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

17.

Denne rubrik skal indeholde udstillingens registreringsnummer.

18.

Erhvervelsesdatoen angives kun for enheder, som er erhvervet i eller indført til Unionen, inden bestemmelserne for arter opført i konventionens liste I, II eller III, i bilag C, til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem.

19.

Udfyldes af den embedsmand, som udsteder certifikatet. Et certifikat kan alene udstedes af styrelsesrådet i det land, hvor en udstilling hører hjemme, og kun når ejeren af udstillingen har ladet fyldestgørende oplysninger om enheden registrere hos dette styrelsesråd. Det fulde navn på den udstedende embedsmand angives. Sikkerhedsstemplet påføres i denne rubrik, og det skal overskrives med den underskrivende embedsmands underskrift og et stempel eller segl. Seglet, underskriften og sikkerhedsstempelnummeret bør være let læseligt.

20.

I denne rubrik kan der henvises til national lovgivning eller yderligere særlige betingelser, som det udstedende styrelsesråd har pålagt i forbindelse med passagen af grænsen.

21.

I denne blok er der fortrykt en henvisning til den vedlagte supplementsformular, hvorpå alle passager af grænser bør være anført.

Uanset nr. 5 ovenfor returneres dette dokument efter udløbet til det udstedende styrelsesråd.

Indehaveren eller dennes bemyndigede repræsentant skal forelægge originalen (formular nr. 1) — og i givet fald rejseudstillingscertifikatet udstedt af et tredjeland — med henblik på verifikation, og indsende den ledsagende supplementsformular eller (hvis certifikatet er udstedt på grundlag af et tilsvarende certifikat fra et tredjeland) de to supplementsformularer og kopier heraf til et toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97. Toldstedet skal efter at have udfyldt supplementsformularen eller -formularerne returnere originalen af dette certifikat (formular 1), det originale certifikat udstedt af et tredjeland (i givet fald) — og supplementsformularen eller -formularerne — til indehaveren eller dennes bemyndigede repræsentant. Det videresender desuden en påtegnet kopi af certifikatets supplementsformular udstedt af medlemsstatens styrelsesråd til det relevante styrelsesråd i overensstemmelse med artikel 45 i forordning (EF) nr. 865/2006.

Image

Image

Vejledning

3.

Udfyldes med det fulde navn, fast adresse og land for ejeren af den enhed, som er omfattet af certifikatet (ikke på en mellemmand). Uden ejerens underskrift er certifikatet ugyldigt.

8.

Nummeret på sikkerhedsstemplet, der påføres i rubrik nr. 19, angives.

9.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

10.

Beskriv så præcist som muligt enheden omfattet af certifikatet, herunder særlige kendetegn (tags, ringe, mærkning osv.), således at myndighederne for den part, som udstillingen rejser til, har tilstrækkelig mulighed for at verificere, at certifikatet er i overensstemmelse med den omfattede enhed. Om muligt bør køn og alder på certifikatets udstedelsestidspunkt registreres.

11.

Angiv det samlede antal enheder. Drejer det sig om levende dyr, er antallet normalt 1. Angives der flere end én enhed, anføres »se vedlagte oversigt«.

12.

Angiv nummeret på konventionens liste (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på ansøgningstidspunktet.

13.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) til forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på ansøgningstidspunktet.

14.

Oprindelsen angives med nedenstående koder. Dette certifikat må ikke anvendes til enheder med oprindelseskode W, R, F eller U, medmindre de er erhvervet i eller indført til Unionen, inden bestemmelserne for arter opført i konventionens liste I, II eller III, i bilag C, til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem, og O-koden også er anvendt.

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

O

Fra før konventionen (kan anvendes sammen med alle andre koder)

15/16.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret. Er dette et tredjeland (dvs. et ikke EU-land), skal rubrik 16 indeholde nærmere oplysninger om den pågældende tilladelse. Hvor enheder med oprindelse i en af Unionens medlemsstater udføres fra en anden medlemsstat, anføres kun oprindelsesmedlemsstaten i rubrik 15.

17.

Denne rubrik skal indeholde udstillingens registreringsnummer.

18.

Erhvervelsesdatoen angives kun for enheder, som er erhvervet i eller indført til Unionen, inden bestemmelserne for arter opført i konventionens liste I, II eller III, i bilag C, til forordning (EØF) nr. 3626/82 eller i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 338/97 fik virkning for dem.

19.

Anfør så mange oplysninger som muligt, og anfør begrundelse for eventuelle udeladelser af oplysninger krævet i det ovenstående.


BILAG IV

Image


BILAG V

Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på certifikatets indehaver, ikke på en mellemmand.

2.

Skal kun udfyldes, såfremt importtilladelsen for de pågældende enheder foreskriver, hvilket sted enhederne skal holdes, eller hvor det skal kræves, at fra naturen i en medlemsstat indfangne enheder holdes på en godkendt adresse.

Enhver transport til et andet sted — bortset fra i forbindelse med hastende dyrlægebehandling og forudsat, at enhederne returneres direkte til det godkendte sted — skal i så fald på forhånd godkendes af det ansvarlige styrelsesråd (se rubrik 19).

4.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

5/6.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

7.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på certifikatets udstedelsesdato.

8.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført på certifikatets udstedelsesdato.

9.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (1)

O

Fra før konventionen (1)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

10 til 12.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

13 til 15.

Importmedlemsstaten er, i givet fald, den medlemsstat, der har udstedt importtilladelsen for de pågældende enheder.

16.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

Image Image

Vejledning

1.

Angiv det fulde navn og adresse på vedkommende, der ansøger om et certifikat, ikke på en mellemmand.

2.

Udfyldes kun på ansøgningsformularen, såfremt der er tale om levende enheder, der er indfanget eller indsamlet i naturen, af arter anført i bilag A.

4.

Beskrivelsen skal være så præcis som mulig og omfatte en kode på tre bogstaver i overensstemmelse med bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

5/6.

Enhedernes antal og/eller nettovægt angives med de måleenheder, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 865/2006.

7.

Angiv nummeret på CITES-listen (I, II eller III), hvorpå enhederne er opført på ansøgningsdatoen.

8.

Her anføres bogstavet for det bilag (A, B eller C) i forordning (EF) nr. 338/97, hvorpå enhederne var opført ansøgningsdatoen.

9.

Anvend en af følgende koder til angivelse af oprindelsen:

W

Enheder indfanget eller indsamlet i naturen

R

Enheder af dyr opdrættet i kontrolleret miljø, indsamlet som æg eller indfanget som unger i naturen, hvor de ellers ville have en meget ringe chance for at overleve og blive voksne

D

Bilag A-dyr opdrættet i fangenskab til kommercielle formål i operationer omfattet af CITES-sekretariatets register i overensstemmelse med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), og bilag A-planter kunstigt opformeret til kommercielle formål i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

A

Bilag A-planter kunstigt opformeret til ikke-kommercielle formål og bilag B- og C-planter kunstigt opformeret i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

C

Dyr opdrættet i fangenskab i overensstemmelse med kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

F

Dyr født i fangenskab, men som ikke opfylder kriterierne i kapitel XIII i forordning (EF) nr. 865/2006, samt dele og produkter fremstillet heraf

I

Konfiskerede eller beslaglagte enheder (2)

O

Fra før konventionen (2)

U

Ukendt oprindelse (skal begrundes)

10 til 12.

Ved oprindelsesland forstås det land, hvor enheden er indfanget eller indsamlet i naturen, født og opdrættet i fangenskab eller kunstigt opformeret.

13 til 15.

Importmedlemsstaten er, i givet fald, den medlemsstat, der har udstedt importtilladelsen for de pågældende enheder.

16.

Det videnskabelige navn skal være i overensstemmelse med standardreferenceværkerne med hensyn til nomenklatur i bilag VIII til forordning (EF) nr. 865/2006.

18.

Anfør så mange oplysninger som muligt, og anfør begrundelse for eventuelle udeladelser af oplysninger krævet i det ovenstående.


(1)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.

(2)  Anvendes kun sammen med en anden oprindelseskode.


BILAG VI

Image