ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.228.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 228

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
23. august 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 741/2012 af 11. august 2012 om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 228/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU, EURATOM) Nr. 741/2012

af 11. august 2012

om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 257, stk. 1 og 2, og artikel 281, stk. 2,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, stk. 1,

under henvisning til anmodning fra Domstolen,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på, at alle dommerne i videre omfang deltager i afgørelserne fra den store afdeling ved Domstolen, bør antallet af dommere, der kan deltage i denne afdeling, øges, og den automatiske deltagelse af alle formændene for afdelinger med fem dommere bør ophæves.

(2)

Der bør foretages tilsvarende tilpasninger af reglerne om beslutningsdygtighed i den store afdeling og i plenum.

(3)

Det øgede omfang af de opgaver, der påhviler Domstolens præsident og Rettens præsident, nødvendiggør indførelsen ved begge disse retter af et embede som vicepræsident for at bistå præsidenten i udførelsen af dennes opgaver.

(4)

Som følge af den gradvise udvidelse af dens kompetence siden oprettelsen har der været et konstant stigende antal sager ved Retten.

(5)

Antallet af sager, der anlægges ved Retten, overstiger antallet af sager, som den årligt afgør, hvilket indebærer en væsentlig stigning i antallet af verserende sager for Retten og en forlængelse af sagsbehandlingstiden.

(6)

Der er et fortsat behov for at imødegå lange sagsbehandlingstider, der skyldes Rettens store arbejdsbyrde, og det er derfor hensigtsmæssigt at arbejde for iværksættelse af passende foranstaltninger inden tidspunktet for den delvise nybesættelse af dommerembederne ved Retten i 2013.

(7)

Med henblik på den delvise nybesættelse af dommerembederne ved Domstolen den 7. oktober 2012 og i overensstemmelse med skrivelsen fra præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol af 8. maj 2012 bør der i første omgang kun vedtages ændringer i statutten vedrørende Domstolens og Rettens organisation. Behandlingen af den del af anmodningen fremsat af Domstolen, der vedrører Rettens medlemmer, bør forbeholdes et senere tidspunkt.

(8)

Henset til behovet for hurtigt at finde en løsning, der sikrer Personalerettens funktion, bør ændringerne vedrørende Personaleretten vedtages samtidig med ændringerne vedrørende Domstolen.

(9)

For at specialretterne fortsat kan fungere på tilfredsstillende måde, når en dommer har forfald, uden at den pågældende dommer er ramt af en invaliditet, der anses for fuldstændig, og er forhindret i at deltage i afgørelsen af sager i en længere periode, bør der gives mulighed for, at der til disse retter knyttes stedfortrædende dommere.

(10)

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol ændres således:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9a

Dommerne vælger Domstolens præsident og vicepræsident af deres midte for et tidsrum af tre år. De kan genvælges.

Vicepræsidenten bistår præsidenten i overensstemmelse med bestemmelserne i procesreglementet. Vicepræsidenten træder i præsidentens sted, hvis denne har forfald, eller hvis embedet som præsident er ubesat.«

2)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»Den store afdeling sættes af 15 dommere. Dens forsæde føres af Domstolens præsident. Den store afdeling sammensættes endvidere af Domstolens vicepræsident og, i overensstemmelse med bestemmelserne i procesreglementet, tre af formændene for afdelingerne med fem dommere og andre dommere.«

3)

Artikel 17, stk. 3 og 4, affattes således:

»Afgørelser truffet af den store afdeling er kun gyldige, når 11 dommere er til stede.

Afgørelser truffet af Domstolen i plenum er kun gyldige, når 17 dommere er til stede.«

4)

Artikel 20, stk. 4, affattes således:

»Den mundtlige forhandling omfatter Domstolens påhør af de befuldmægtigede, rådgiverne og advokaterne samt af generaladvokatens forslag til afgørelse og i påkommende tilfælde afhøring af vidner og sagkyndige.«

5)

I artikel 39 erstattes stk. 2 af følgende to stykker:

»De i stk. 1 omhandlede beføjelser kan udøves af Domstolens vicepræsident i overensstemmelse med bestemmelserne i procesreglementet.

I tilfælde af præsidentens og vicepræsidentens forfald træder en anden dommer i deres sted i overensstemmelse med bestemmelserne i procesreglementet.«

6)

Artikel 47, stk. 1, affattes således:

»Artikel 9, stk. 1, artikel 9a, artikel 14 og 15, artikel 17, stk. 1, 2, 4 og 5, og artikel 18 finder anvendelse på Retten og dens medlemmer.«

7)

I artikel 62c tilføjes følgende stykke:

»Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse i overensstemmelse med artikel 257 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kan knytte stedfortrædende dommere til specialretterne for at træde i stedet for dommere, der har forfald, og som uden at være ramt af en invaliditet, der anses for fuldstændig, i en længere periode er forhindrede i at deltage i afgørelsen af sager. I dette tilfælde fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet betingelserne med hensyn til udnævnelsen af stedfortrædende dommere, deres rettigheder og forpligtelser samt nærmere bestemmelser om udøvelsen af deres hverv, og om de forhold under hvilke dette hverv ophører.«

Artikel 2

I bilag I til protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol tilføjes i artikel 2, hvis nuværende tekst bliver dennes stk. 1, følgende stykke:

»2.   Ud over dommerne, som omhandlet i stk. 1, første afsnit, udnævnes stedfortrædende dommere for at træde i stedet for dommere, som uden at være ramt af en invaliditet, der anses for fuldstændig, i en længere periode er forhindrede i at deltage i afgørelsen af sager.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1), 2), 3), 5) og 6), anvendes fra den første delvise nybesættelse af dommerembederne som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. august 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 5.7.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.7.2012.