ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.221.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 221

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
17. august 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

BUDGETTER

 

 

2012/467/EU, Euratom

 

*

Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2012

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.

Tallene i rubrikken gennemførelse omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

BUDGETTER

17.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 221/1


ENDELIG VEDTAGELSE

af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2012

(2012/467/EU, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,

der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, stk. 4, litra a), og stk. 9,

der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1),

der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (2),

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012, endeligt vedtaget den 1. december 2011 (3),

der henviser til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2012, udarbejdet af Kommissionen den 16. april 2012,

der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3/2012, vedtaget af Rådet den 11. juni 2012,

der henviser til artikel 75b og 75e i Europa-Parlamentets forretningsorden,

der henviser til Parlamentets godkendelse af Rådets holdning af 5. juli 2012,

FASTSLÅR:

Eneste artikel

Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3 for regnskabsåret 2012 er endeligt vedtaget.

Udfærdiget i Strasbourg den 5. juli 2012.

M. SCHULZ

Formand


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 56 af 29.2.2012.


ENDELIG VEDTAGELSE AF DEN EUROPÆISKE UNIONS ÆNDRINGSBUDGET Nr. 3 FOR REGNSKABSÅRET 2012

INDHOLD

SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering

B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost

— Indtægter

— Afsnit 1: Egne indtægter

— Afsnit 3: Overskud, saldi og tilpasninger


 

A.   INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2012 i henhold til artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

UDGIFTER

Beskrivelse

Budget 2012 (1)

Budget 2011 (2)

Procentvis ændring

1.

Bæredygtig vækst

55 318 662 427

53 629 039 384

+3,15

2.

Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

57 034 220 262

55 945 938 309

+1,95

3.

Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

1 502 339 740

1 738 083 206

–13,56

4.

EU som global aktør

6 955 083 523

7 242 528 574

–3,97

5.

Administration

8 277 736 996

8 171 544 289

+1,30

Udgifter i alt  (3)

129 088 042 948

126 727 133 762

+1,86


INDTÆGTER

Beskrivelse

Budget 2012 (4)

Budget 2011 (5)

Procentvis ændring

Diverse indtægter (afsnit 4-9)

1 575 719 138

2 083 368 232

–24,37

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)

1 496 968 014

4 539 394 283

–67,02

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)

p.m.

p.m.

Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2)

p.m.

1 814 882 000

Indtægter afsnit 3-9 i alt

3 072 687 152

8 437 644 515

–63,58

Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)

19 294 600 000

16 667 000 000

+15,77

Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)

14 498 917 425

14 125 977 050

+2,64

Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)

92 221 838 371

87 496 512 197

+5,40

Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter, der er omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (6)

126 015 355 796

118 289 489 247

+6,53

Indtægter i alt  (7)

129 088 042 948

126 727 133 762

+1,86


TABEL 1

Beregning af udjævningen af de ensartede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Medlemsstater

1 % af det ikke-udjævnede momsberegningsgrundlag

1 % af BNI

Udjævningssats (%)

1 % af BNI multipliceret med udjævningssatsen

1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag (8)

Medlemsstater, hvis momsgrundlag er udjævnet

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgien

1 697 259 000

3 858 487 000

50

1 929 243 500

1 697 259 000

 

Bulgarien

180 007 000

393 723 000

50

196 861 500

180 007 000

 

Tjekkiet

706 749 000

1 510 798 000

50

755 399 000

706 749 000

 

Danmark

993 674 000

2 543 328 000

50

1 271 664 000

993 674 000

 

Tyskland

11 362 785 000

27 032 865 000

50

13 516 432 500

11 362 785 000

 

Estland

76 787 000

155 139 000

50

77 569 500

76 787 000

 

Irland

646 891 000

1 288 774 000

50

644 387 000

644 387 000

Irland

Grækenland

1 008 319 000

2 205 629 000

50

1 102 814 500

1 008 319 000

 

Spanien

5 387 545 000

10 857 848 000

50

5 428 924 000

5 387 545 000

 

Frankrig

9 662 949 000

21 150 397 000

50

10 575 198 500

9 662 949 000

 

Italien

5 901 930 000

16 246 488 000

50

8 123 244 000

5 901 930 000

 

Cypern

154 750 000

186 290 000

50

93 145 000

93 145 000

Cypern

Letland

65 052 000

195 565 000

50

97 782 500

65 052 000

 

Litauen

126 059 000

313 038 000

50

156 519 000

126 059 000

 

Luxembourg

228 808 000

335 005 000

50

167 502 500

167 502 500

Luxembourg

Ungarn

460 966 000

1 096 923 000

50

548 461 500

460 966 000

 

Malta

45 081 000

63 619 000

50

31 809 500

31 809 500

Malta

Nederlandene

2 848 613 000

6 365 726 000

50

3 182 863 000

2 848 613 000

 

Østrig

1 359 963 000

3 041 969 000

50

1 520 984 500

1 359 963 000

 

Polen

1 931 300 000

3 987 640 000

50

1 993 820 000

1 931 300 000

 

Portugal

833 911 000

1 632 634 000

50

816 317 000

816 317 000

Portugal

Rumænien

517 803 000

1 409 694 000

50

704 847 000

517 803 000

 

Slovenien

187 721 000

376 967 000

50

188 483 500

187 721 000

 

Slovakiet

227 095 000

734 482 000

50

367 241 000

227 095 000

 

Finland

877 129 000

2 026 935 000

50

1 013 467 500

877 129 000

 

Sverige

1 736 383 000

4 116 381 000

50

2 058 190 500

1 736 383 000

 

Det Forenede Kongerige

8 338 523 000

18 182 819 000

50

9 091 409 500

8 338 523 000

 

I alt

57 564 052 000

131 309 163 000

 

65 654 581 500

57 407 772 000

 


TABEL 2

Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3)

Medlemsstater

1 % af det udjævnede momsberegningsgrundlag

Ensartet sats for egne momsindtægter (9) (%)

Egne momsindtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

1 697 259 000

0,300

509 177 700

Bulgarien

180 007 000

0,300

54 002 100

Tjekkiet

706 749 000

0,300

212 024 700

Danmark

993 674 000

0,300

298 102 200

Tyskland

11 362 785 000

0,150

1 704 417 750

Estland

76 787 000

0,300

23 036 100

Irland

644 387 000

0,300

193 316 100

Grækenland

1 008 319 000

0,300

302 495 700

Spanien

5 387 545 000

0,300

1 616 263 500

Frankrig

9 662 949 000

0,300

2 898 884 700

Italien

5 901 930 000

0,300

1 770 579 000

Cypern

93 145 000

0,300

27 943 500

Letland

65 052 000

0,300

19 515 600

Litauen

126 059 000

0,300

37 817 700

Luxembourg

167 502 500

0,300

50 250 750

Ungarn

460 966 000

0,300

138 289 800

Malta

31 809 500

0,300

9 542 850

Nederlandene

2 848 613 000

0,100

284 861 300

Østrig

1 359 963 000

0,225

305 991 675

Polen

1 931 300 000

0,300

579 390 000

Portugal

816 317 000

0,300

244 895 100

Rumænien

517 803 000

0,300

155 340 900

Slovenien

187 721 000

0,300

56 316 300

Slovakiet

227 095 000

0,300

68 128 500

Finland

877 129 000

0,300

263 138 700

Sverige

1 736 383 000

0,100

173 638 300

Det Forenede Kongerige

8 338 523 000

0,300

2 501 556 900

I alt

57 407 772 000

 

14 498 917 425


TABEL 3

Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4)

Medlemsstater

1 % af BNI

Ensartet sats for de supplerende egne indtægter

Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgien

3 858 487 000

 

2 709 915 716

Bulgarien

393 723 000

 

276 521 897

Tjekkiet

1 510 798 000

 

1 061 072 706

Danmark

2 543 328 000

 

1 786 245 365

Tyskland

27 032 865 000

 

18 985 883 773

Estland

155 139 000

 

108 958 152

Irland

1 288 774 000

 

905 139 480

Grækenland

2 205 629 000

 

1 549 070 579

Spanien

10 857 848 000

 

7 625 748 885

Frankrig

21 150 397 000

 

14 854 473 588

Italien

16 246 488 000

 

11 410 330 827

Cypern

186 290 000

 

130 836 309

Letland

195 565 000

0,7023260 (10)

137 350 383

Litauen

313 038 000

 

219 854 724

Luxembourg

335 005 000

 

235 282 719

Ungarn

1 096 923 000

 

770 397 536

Malta

63 619 000

 

44 681 277

Nederlandene

6 365 726 000

 

4 470 814 838

Østrig

3 041 969 000

 

2 136 453 900

Polen

3 987 640 000

 

2 800 623 225

Portugal

1 632 634 000

 

1 146 641 296

Rumænien

1 409 694 000

 

990 064 739

Slovenien

376 967 000

 

264 753 723

Slovakiet

734 482 000

 

515 845 800

Finland

2 026 935 000

 

1 423 569 138

Sverige

4 116 381 000

 

2 891 041 376

Det Forenede Kongerige

18 182 819 000

 

12 770 266 420

I alt

131 309 163 000

 

92 221 838 371


TABEL 4

Beregning af bruttonedsættelsen af det årlige BNI-bidrag for Nederlandene og Sverige og finansieringen heraf i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 6)

Medlemsstater

Bruttonedsættelse

Andele i BNI-beregningsgrundlag

BNI-nøgle anvendt på bruttonedsættelsen

Finansiering af nedsættelsen til fordel for Nederlandene og Sverige

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgien

 

2,94

24 892 630

24 892 630

Bulgarien

 

0,30

2 540 063

2 540 063

Tjekkiet

 

1,15

9 746 757

9 746 757

Danmark

 

1,94

16 408 018

16 408 018

Tyskland

 

20,59

174 399 734

174 399 734

Estland

 

0,12

1 000 863

1 000 863

Irland

 

0,98

8 314 392

8 314 392

Grækenland

 

1,68

14 229 388

14 229 388

Spanien

 

8,27

70 048 284

70 048 284

Frankrig

 

16,11

136 449 600

136 449 600

Italien

 

12,37

104 812 538

104 812 538

Cypern

 

0,14

1 201 831

1 201 831

Letland

 

0,15

1 261 667

1 261 667

Litauen

 

0,24

2 019 532

2 019 532

Luxembourg

 

0,26

2 161 250

2 161 250

Ungarn

 

0,84

7 076 685

7 076 685

Malta

 

0,05

410 431

410 431

Nederlandene

– 678 824 017

4,85

41 067 824

– 637 756 193

Østrig

 

2,32

19 624 949

19 624 949

Polen

 

3,04

25 725 847

25 725 847

Portugal

 

1,24

10 532 769

10 532 769

Rumænien

 

1,07

9 094 495

9 094 495

Slovenien

 

0,29

2 431 964

2 431 964

Slovakiet

 

0,56

4 738 435

4 738 435

Finland

 

1,54

13 076 562

13 076 562

Sverige

– 168 303 475

3,13

26 556 407

– 141 747 068

Det Forenede Kongerige

 

13,85

117 304 577

117 304 577

I alt

– 847 127 492

100,00

847 127 492

0

EU-BNP-prisdeflator i EUR (økonomiske overslag, foråret 2011):

(a) 2004 EU25 = 107,3995 / (b) 2006 EU25 = 112,1888 / (c) 2006 EU27 = 112,5311 / (d) 2012 EU27 = 120,8724

Fast beløb for Nederlandene: i 2012-priser:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 678 824 017 EUR

Fast beløb for Sverige: i 2012-priser:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 168 303 475 EUR


TABEL 5

Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2011 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5)

Beskrivelse

Koefficient (11) (%)

Beløb

1.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-udjævnede momsgrundlag

15,0054

 

2.

Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter

7,6164

 

3.

(1) – (2)

7,3890

 

4.

Samlede fordelte udgifter

 

114 982 094 901

5.

Udvidelsesrelaterede udgifter (12) = (5a + 5b)

 

29 243 025 286

5a.

Førtiltrædelsesudgifter

 

3 047 748 507

5b.

Udgifter i medfør af artikel 4, stk. 1, litra g)

 

26 195 276 779

6.

Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)

 

85 739 069 616

7.

Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66

 

4 181 273 373

8.

Det Forenede Kongeriges fordel (13)

 

319 474 318

9.

Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)

 

3 861 799 055

10.

Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter (14)

 

61 357 780

11.

Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)

 

3 800 441 275

I perioden 2007-2013 må det supplerende bidrag fra Det Forenede Kongerige, der følger af reduktionen af de fordelte udgifter med udvidelsesudgifterne i stk. 1, litra g), i denne artikel, ikke overstige 10 500 000 000 EUR målt i 2004-priser, jf. artikel 4, stk. 2, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom. De dertil svarende tal er anført i nedenstående tabel.

UK-korrektioner 2007-2012

Forskel i oprindeligt beløb i forhold til tærsklen på 10,5 mia. EUR

(afgørelsen om egne indtægter fra 2007 over for afgørelsen om egne indtægter fra 2000), i EUR

Forskel i løbendepriser

Forskel i faste2004-priser

(A)

UK-korrektionen for 2007

0

0

(B)

UK-korrektionen for 2008

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

UK-korrektionen for 2009

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

UK-korrektionen for 2010

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

UK-korrektionen for 2011

–2 594 262 405

–2 350 972 433

(F)

UK-korrektionen for 2012

Ikke relevant

Ikke relevant

(G)

Summen af forskelle = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–6 329 489 133

–5 820 614 343


TABEL 6

Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til – 3 800 441 275 EUR (kapitel 1 5)

Medlemsstater

Andele i BNI-beregningsgrundlag

Andele uden Det Forenede Kongerige

Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige

3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne (2)

Kolonne (4) fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne (3)

Finansieringsnøgle

Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgien

2,94

3,41

5,32

 

1,43

4,84

183 957 133

Bulgarien

0,30

0,35

0,54

 

0,15

0,49

18 771 128

Tjekkiet

1,15

1,34

2,08

 

0,56

1,90

72 028 769

Danmark

1,94

2,25

3,50

 

0,94

3,19

121 255 644

Tyskland

20,59

23,90

0,00

–17,92

0,00

5,97

227 039 988

Estland

0,12

0,14

0,21

 

0,06

0,19

7 396 403

Irland

0,98

1,14

1,78

 

0,48

1,62

61 443 558

Grækenland

1,68

1,95

3,04

 

0,82

2,77

105 155 515

Spanien

8,27

9,60

14,96

 

4,02

13,62

517 658 498

Frankrig

16,11

18,70

29,15

 

7,84

26,53

1 008 365 814

Italien

12,37

14,36

22,39

 

6,02

20,38

774 567 167

Cypern

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 881 558

Letland

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,25

9 323 752

Litauen

0,24

0,28

0,43

 

0,12

0,39

14 924 392

Luxembourg

0,26

0,30

0,46

 

0,12

0,42

15 971 690

Ungarn

0,84

0,97

1,51

 

0,41

1,38

52 296 874

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 033 098

Nederlandene

4,85

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

53 463 603

Østrig

2,32

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 548 480

Polen

3,04

3,52

5,49

 

1,48

5,00

190 114 628

Portugal

1,24

1,44

2,25

 

0,60

2,05

77 837 419

Rumænien

1,07

1,25

1,94

 

0,52

1,77

67 208 537

Slovenien

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

17 972 270

Slovakiet

0,56

0,65

1,01

 

0,27

0,92

35 017 146

Finland

1,54

1,79

2,79

 

0,75

2,54

96 636 104

Sverige

3,13

3,64

0,00

–2,73

0,00

0,91

34 572 107

Det Forenede Kongerige

13,85

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

I alt

100,00

100,00

100,00

–26,89

26,89

100,00

3 800 441 275

Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.

TABEL 7

Oversigt over finansiering (15) af det almindelige budget efter type af egne indtægter og medlemsstat

Medlemsstat

Traditionelle egne indtægter (TEI)

Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger

Egne indtægter i alt (16)

Nettoafgifter sukkersektoren (75 %)

Toldafgifter netto (75 %)

Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %)

Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) p.m.

Egne momsindtægter

Egne BNI-indtægter

Nedsættelse til fordel for Nederlandene og Sverige

UK-korrektion

»Nationale bidrag« i alt

Procent af samlede »nationale bidrag« (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgien

6 600 000

1 754 400 000

1 761 000 000

587 000 000

509 177 700

2 709 915 716

24 892 630

183 957 133

3 427 943 179

3,21

5 188 943 179

Bulgarien

400 000

55 100 000

55 500 000

18 500 000

54 002 100

276 521 897

2 540 063

18 771 128

351 835 188

0,33

407 335 188

Tjekkiet

3 400 000

223 600 000

227 000 000

75 666 667

212 024 700

1 061 072 706

9 746 757

72 028 769

1 354 872 932

1,27

1 581 872 932

Danmark

3 400 000

341 500 000

344 900 000

114 966 667

298 102 200

1 786 245 365

16 408 018

121 255 644

2 222 011 227

2,08

2 566 911 227

Tyskland

26 300 000

4 012 600 000

4 038 900 000

1 346 299 996

1 704 417 750

18 985 883 773

174 399 734

227 039 988

21 091 741 245

19,76

25 130 641 245

Estland

0

22 300 000

22 300 000

7 433 333

23 036 100

108 958 152

1 000 863

7 396 403

140 391 518

0,13

162 691 518

Irland

0

198 300 000

198 300 000

66 100 000

193 316 100

905 139 480

8 314 392

61 443 558

1 168 213 530

1,09

1 366 513 530

Grækenland

1 400 000

208 300 000

209 700 000

69 900 000

302 495 700

1 549 070 579

14 229 388

105 155 515

1 970 951 182

1,85

2 180 651 182

Spanien

4 700 000

1 358 000 000

1 362 700 000

454 233 334

1 616 263 500

7 625 748 885

70 048 284

517 658 498

9 829 719 167

9,21

11 192 419 167

Frankrig

30 900 000

1 710 700 000

1 741 600 000

580 533 333

2 898 884 700

14 854 473 588

136 449 600

1 008 365 814

18 898 173 702

17,71

20 639 773 702

Italien

4 700 000

2 193 200 000

2 197 900 000

732 633 334

1 770 579 000

11 410 330 827

104 812 538

774 567 167

14 060 289 532

13,17

16 258 189 532

Cypern

0

29 600 000

29 600 000

9 866 667

27 943 500

130 836 309

1 201 831

8 881 558

168 863 198

0,16

198 463 198

Letland

0

21 400 000

21 400 000

7 133 333

19 515 600

137 350 383

1 261 667

9 323 752

167 451 402

0,16

188 851 402

Litauen

800 000

44 900 000

45 700 000

15 233 334

37 817 700

219 854 724

2 019 532

14 924 392

274 616 348

0,26

320 316 348

Luxembourg

0

16 900 000

16 900 000

5 633 333

50 250 750

235 282 719

2 161 250

15 971 690

303 666 409

0,28

320 566 409

Ungarn

2 000 000

118 800 000

120 800 000

40 266 667

138 289 800

770 397 536

7 076 685

52 296 874

968 060 895

0,91

1 088 860 895

Malta

0

12 400 000

12 400 000

4 133 333

9 542 850

44 681 277

410 431

3 033 098

57 667 656

0,05

70 067 656

Nederlandene

7 300 000

2 107 700 000

2 115 000 000

705 000 000

284 861 300

4 470 814 838

– 637 756 193

53 463 603

4 171 383 548

3,91

6 286 383 548

Østrig

3 200 000

180 700 000

183 900 000

61 300 000

305 991 675

2 136 453 900

19 624 949

25 548 480

2 487 619 004

2,33

2 671 519 004

Polen

12 800 000

406 800 000

419 600 000

139 866 667

579 390 000

2 800 623 225

25 725 847

190 114 628

3 595 853 700

3,37

4 015 453 700

Portugal

200 000

149 300 000

149 500 000

49 833 334

244 895 100

1 146 641 296

10 532 769

77 837 419

1 479 906 584

1,39

1 629 406 584

Rumænien

1 000 000

120 900 000

121 900 000

40 633 333

155 340 900

990 064 739

9 094 495

67 208 537

1 221 708 671

1,14

1 343 608 671

Slovenien

0

76 600 000

76 600 000

25 533 333

56 316 300

264 753 723

2 431 964

17 972 270

341 474 257

0,32

418 074 257

Slovakiet

1 400 000

122 000 000

123 400 000

41 133 334

68 128 500

515 845 800

4 738 435

35 017 146

623 729 881

0,58

747 129 881

Finland

800 000

165 600 000

166 400 000

55 466 667

263 138 700

1 423 569 138

13 076 562

96 636 104

1 796 420 504

1,68

1 962 820 504

Sverige

2 600 000

527 200 000

529 800 000

176 600 000

173 638 300

2 891 041 376

– 141 747 068

34 572 107

2 957 504 715

2,77

3 487 304 715

Det Forenede Kongerige

9 500 000

2 992 400 000

3 001 900 000

1 000 633 334

2 501 556 900

12 770 266 420

117 304 577

–3 800 441 275

11 588 686 622

10,86

14 590 586 622

I alt

123 400 000

19 171 200 000

19 294 600 000

6 431 533 333

14 498 917 425

92 221 838 371

0

0

106 720 755 796

100,00

126 015 355 796

B.   ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST

INDTÆGTER

Afsnit

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3/2012

Nyt beløb

1

EGNE INDTÆGTER

127 512 323 810

–1 496 968 014

126 015 355 796

3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

4

INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER

1 312 344 852

 

1 312 344 852

5

INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION

59 790 286

 

59 790 286

6

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER

50 000 000

 

50 000 000

7

MORARENTER OG BØDER

123 000 000

 

123 000 000

8

LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING

384 000

 

384 000

9

DIVERSE INDTÆGTER

30 200 000

 

30 200 000

 

I alt

129 088 042 948

 

129 088 042 948

AFSNIT 1

EGNE INDTÆGTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3/2012

Nyt beløb

1 1

AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA a), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA a), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

19 171 200 000

 

19 171 200 000

1 3

EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA b), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

14 498 917 425

 

14 498 917 425

1 4

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA c), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

1 5

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

0

 

0

1 6

BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE

0

 

0

 

Afsnit 1 — I alt

127 512 323 810

–1 496 968 014

126 015 355 796

KAPITEL 1 4 —   EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA c), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3/2012

Nyt beløb

1 4

EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA c), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM

 

 

 

1 4 0

Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

 

Kapitel 1 4 — I alt

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3/2012

Nyt beløb

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

Anmærkninger

De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelt egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Den Europæiske Unions almindelige budget på forhånd altid balancerer.

Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelt egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.

I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,7023 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.

Retsgrundlag

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).

Medlemsstat

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3/2012

Nyt beløb

Belgien

2 753 903 748

–43 988 032

2 709 915 716

Bulgarien

281 010 470

–4 488 573

276 521 897

Tjekkiet

1 078 296 305

–17 223 598

1 061 072 706

Danmark

1 815 240 147

–28 994 783

1 786 245 365

Tyskland

19 294 067 399

– 308 183 629

18 985 883 773

Estland

110 726 788

–1 768 636

108 958 152

Irland

919 831 931

–14 692 451

905 139 480

Grækenland

1 574 215 481

–25 144 902

1 549 070 579

Spanien

7 749 531 954

– 123 783 068

7 625 748 885

Frankrig

15 095 595 129

– 241 121 542

14 854 473 588

Italien

11 595 546 179

– 185 215 352

11 410 330 827

Cypern

132 960 077

–2 123 767

130 836 309

Letland

139 579 889

–2 229 506

137 350 383

Litauen

223 423 461

–3 568 737

219 854 724

Luxembourg

239 101 888

–3 819 168

235 282 719

Ungarn

782 902 822

–12 505 286

770 397 536

Malta

45 406 555

– 725 278

44 681 277

Nederlandene

4 543 386 226

–72 571 388

4 470 814 838

Østrig

2 171 133 356

–34 679 455

2 136 453 900

Polen

2 846 083 644

–45 460 419

2 800 623 225

Portugal

1 165 253 865

–18 612 569

1 146 641 296

Rumænien

1 006 135 718

–16 070 979

990 064 739

Slovenien

269 051 272

–4 297 549

264 753 723

Slovakiet

524 219 139

–8 373 338

515 845 800

Finland

1 446 676 869

–23 107 732

1 423 569 138

Sverige

2 937 969 485

–46 928 109

2 891 041 376

Det Forenede Kongerige

12 977 556 588

– 207 290 168

12 770 266 420

Artikel 1 4 0 i alt

93 718 806 385

–1 496 968 014

92 221 838 371

AFSNIT 3

OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3/2012

Nyt beløb

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 1

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 2

SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 4

TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

p.m.

 

p.m.

3 5

RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

p.m.

 

p.m.

3 6

RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE

p.m.

 

p.m.

 

Afsnit 3 — I alt

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

KAPITEL 3 0 —   DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

Afsnit

Kapitel

Artikel

Konto

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3/2012

Nyt beløb

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

 

 

 

3 0 0

Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0 2

Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland

p.m.

 

p.m.

 

Kapitel 3 0 — I alt

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

3 0 0
Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 3/2012

Nyt beløb

p.m.

1 496 968 014

1 496 968 014

Anmærkninger

Ifølge artikel 15 i finansforordningen opføres saldoen for hvert regnskabsår, alt efter om det drejer sig om et overskud eller et underskud, som indtægt eller udgift på budgettet for det følgende regnskabsår.

De relevante overslag over de nævnte indtægter eller udgifter opføres i budgettet under budgetproceduren og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med artikel 34 i finansforordningen. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 15 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.

Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget, som Kommissionen skal fremlægge inden 15 dage at regne fra forelæggelsen af det foreløbige regnskab.

Et underskud opføres under artikel 27 02 01 i oversigten over udgifter i sektion III, Kommissionen.

Retsgrundlag

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1).

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1), særlig artikel 15.

Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17), særlig artikel 7.


(1)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2012 (EUT L 56 af 29.2.2012, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2012 til ændringsbudget nr. 3/2012.

(2)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2011 (EUT L 68 af 15.3.2011, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2011 til ændringsbudget nr. 7/2011.

(3)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

(4)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2012 (EUT L 56 af 29.2.2012, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2012 til ændringsbudget nr. 3/2012.

(5)  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2011 (EUT L 68 af 15.3.2011, s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2011 til ændringsbudget nr. 7/2011.

(6)  Egne indtægter for 2012-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 151. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 17. maj 2011.

(7)  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.

(8)  Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI.

(9)  Udelukkende for perioden 2007-2013 fastsættes bidragssatsen for momsindtægterne for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %.

(10)  Beregning af sats: (92 221 838 371) / (131 309 163 000) = 0,702325993586601.

(11)  Afrundede procentsatser.

(12)  De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til: i) beløb udbetalt til de ti nye medlemsstater (som tiltrådte Unionen den 1. maj 2004) over 2003-bevillingerne — justeret med Unionens BNP-deflator for årene 2004-2010 — samt beløb udbetalt til Bulgarien og Rumænien over 2006-bevillingerne — justeret med Unionens BNP-deflator for årene 2007-2010 (5a); og ii) de samlede fordelte udgifter i disse medlemsstater, undtagen direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling i landdistrikter, der afholdes over EUGFL, Garantisektionen (5b). Dette beløb er fradraget i de samlede fordelte udgifter for at sikre, at udgifter, der var uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen.

(13)  »UK-fordelen« svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI.

(14)  Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen — fra 10 % til 25 % fra og med den 1.1.2001 — af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter.

(15)  p.m. (egne indtægter + andre indtægter = samlede indtægter = samlede udgifter); 126 015 355 796 + 3 072 687 152 = 129 088 042 948 = 129 088 042 948).

(16)  Samlede egne indtægter i procent af BNI: (126 015 355 796) / (13 130 916 300 000) = 0,96 %; loftet over egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %.