ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.215.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 215

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
11. august 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/471/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. december 2011 om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

1

 

 

2012/472/EU

 

*

Rådets afgørelse af 26. april 2012 om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

4

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

5

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 731/2012 af 10. august 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 732/2012 af 10. august 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

17

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

2012/473/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 18. juli 2012 om TARGET2-Securities (ECB/2012/13)

19

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

11.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 13. december 2011

om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

(2012/471/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(1) Den 2. december 2010 vedtog Rådet sammen med forhandlingsdirektiver en afgørelse, der bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger mellem Unionen og Amerikas Forenede Stater om overførsel og anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) for at forhindre og bekæmpe terrorisme og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter.

(2)

Forhandlingerne blev afsluttet med parafering af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security ("aftalen").

(3)

Aftalen respekterer de grundlæggende rettigheder og de principper, der navnlig er fastlagt ved Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv, jf. chartrets artikel 7, retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. chartrets artikel 8, og retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, jf. chartrets artikel 47. Denne aftale bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(4)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager disse medlemsstater ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(6)

Aftalen bør undertegnes med forbehold af dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved på Unionens vegne bemyndigelse til undertegnelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security med forbehold af nævnte aftales indgåelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Unionens erklæring om aftalen, for så vidt angår dens forpligtelser i henhold til aftalens artikel 17 og 23, godkendes herved.

Teksten til erklæringen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2011.

På Rådets vegne

M. CICHOCKI

Formand


BILAG

Unionens erklæring om aftalen om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til United States Department of Homeland Security (»aftalen«) for så vidt angår dets forpligtelser i henhold til aftalens artikel 17 og 23

1.

Inden for rammerne af den fælles revisions- og evalueringsmekanisme, jf. aftalens artikel 23, og uden at dette berører andre spørgsmål, der eventuelt rejses gennem denne mekanisme, indhenter Unionen oplysninger fra De Forenede Stater, hvis det er relevant, om udvekslingen af oplysninger om overførsel af PNR-oplysninger om Unionsborgere og personer med ophold i Unionen til myndigheder i tredjelande, jf. aftalens artikel 17.

2.

Inden for rammerne af den fælles revisions- og evalueringsmekanisme, jf. denne erklærings punkt 1, indhenter Unionen alle relevante oplysninger fra De Forenede Stater om gennemførelsen af betingelserne for sådanne overførsler i overensstemmelse med artikel 17.

3.

Unionen lægger inden for rammerne af den fælles revisions- og evalueringsmekanisme, jf. denne erklærings punkt 1, særlig vægt på, at alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af artikel 17, stk. 2, overholdes, således at det sikres, at de tredjelande, der modtager sådanne oplysninger, har indvilliget i at træffe foranstaltninger til beskyttelse af privatlivets fred svarende til dem, som DHS anvender på PNR-oplysninger i henhold til aftalen.


11.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. april 2012

om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

(2012/472/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 2. december 2010 vedtog Rådet sammen med forhandlingsdirektiver en afgørelse, der bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger mellem Unionen og Amerikas Forenede Stater om overførsel og anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) for at forhindre og bekæmpe terrorisme og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter.

(2)

Aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til United States Department of Homeland Security (»aftalen«) blev i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/471/EU (2) undertegnet den 14. december 2011 med forbehold af dens indgåelse.

(3)

Aftalen respekterer de grundlæggende rettigheder og de principper, der navnlig er fastlagt ved Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig retten til respekt for privatliv og familieliv, jf. chartrets artikel 7, retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. chartrets artikel 8, og retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, jf. chartrets artikel 47. Denne aftale bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(4)

I medfør af artikel 3 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(5)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i samme protokol, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(7)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security godkendes herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at foretage udvekslingen af de notifikationer, der er omhandlet i aftalens artikel 27, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. april 2012.

På Rådets vegne

M. BØDSKOV

Formand


(1)  Godkendelse af 19. april 2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Se side 1 i denne EUT.


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security

AMERIKAS FORENEDE STATER,

i det følgende benævnt »De Forenede Stater«, og

DEN EUROPÆISKE UNION,

i det følgende benævnt »EU«,

i det følgende samlet benævnt »parterne«,

SOM ØNSKER effektivt at forhindre og bekæmpe terrorisme og grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter som et middel til at beskytte deres respektive demokratiske samfund og fælles værdier,

SOM TILSTRÆBER at fremme og tilskynde til samarbejde mellem parterne i den transatlantiske samarbejdsånd,

SOM ANERKENDER, at staterne har ret til og ansvar for at sikre deres borgeres sikkerhed og beskytte deres grænser, og som tager hensyn til, at alle nationer har ansvar for at beskytte menneskers liv og sikkerhed, bl.a. under international transport,

SOM ER OVERBEVIST OM, at udveksling af oplysninger er et væsentligt led i bekæmpelsen af terrorisme og grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter, og at behandlingen og anvendelsen af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) i denne forbindelse er et nødvendigt redskab, som giver adgang til oplysninger, der ikke ville kunne være indhentet på anden vis,

SOM ER FAST BESLUTTET på at forhindre og bekæmpe terrorhandlinger og kriminalitet af grænseoverskridende karakter, idet grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder samtidig respekteres, og vigtigheden af privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger og andre oplysninger erkendes,

SOM TAGER HENSYN TIL internationale instrumenter, amerikansk lovgivning og forskrifter, hvorefter alle luftfartsselskaber, der foretager passagerflyvninger i udenlandsk lufttransport til eller fra De Forenede Stater, skal gøre PNR-oplysninger tilgængelige for Department of Homeland Security (DHS), i det omfang sådanne oplysninger er indsamlet og lagret i luftfartsselskabernes automatiske reservations-/afgangskontrolsystemer, og tilsvarende krav, der gennemføres eller kan gennemføres i EU,

SOM NOTERER SIG, at DHS behandler og anvender PNR-oplysninger med henblik på at forebygge, afsløre, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grænseoverskridende kriminalitet under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger vedrørende privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger og andre oplysninger som fastsat i denne aftale,

SOM UNDERSTREGER, at det er vigtigt, at De Forenede Stater deler PNR-oplysninger eller de relevante analytiske oplysninger, der uddrages af PNR-oplysninger, med de kompetente politi- og retsmyndigheder i medlemsstaterne i Den Europæiske Union, i det følgende benævnt »EU-medlemsstaterne«, og med Europol og Eurojust som et middel til at fremme internationalt politisamarbejde og retligt samarbejde,

SOM ANERKENDER begge parters langvarige traditioner med hensyn til respekt for privatlivets fred, som det fremgår af deres love og grundlæggende dokumenter,

SOM TAGER HENSYN TIL EU's forpligtelser i henhold til artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende respekt for de grundlæggende rettigheder, retten til respekt for privatliv, hvad angår behandling af personoplysninger i henhold til artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, proportionalitets- og nødvendighedsprincippet vedrørende retten til respekt for privatliv og familieliv, respekt for retten til privatliv og beskyttelse af personoplysninger i henhold til artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, Europarådets konvention nr. 108 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger og den hertil knyttede protokol 181 og artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

SOM TAGER HENSYN TIL, at DHS på nuværende tidspunkt anvender håndfaste procedurer til at beskytte privatlivets fred og sikre dataenes integritet, herunder fysisk sikkerhed, adgangskontrol, adskillelse og kryptering af data, revisionskapacitet og effektive ansvarlighedsforanstaltninger,

SOM ANERKENDER, at det er vigtigt at sikre datakvalitet, -nøjagtighed, -integritet og -sikkerhed, og at indføre passende ansvarlighedsforanstaltninger for at sikre, at disse principper respekteres,

SOM især NOTERER SIG princippet om åbenhed og de forskellige midler, som De Forenede Stater anvender til at sikre, at passagerer, som DHS har indsamlet PNR-oplysninger om, informeres om behovet for at indsamle disse oplysninger og anvendelsen heraf,

SOM OGSÅ ERKENDER, at indsamling og analyse af PNR-oplysninger er nødvendig, for at DHS kan udføre sin grænsekontrolopgave, idet det sikres, at indsamlingen og anvendelsen af PNR-oplysninger fortsat er relevant og nødvendig for at opfylde formålet med indsamlingen af disse oplysninger,

SOM ANERKENDER, at DHS med henblik på denne aftale og gennemførelsen heraf bør anses for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i forbindelse med behandlingen og anvendelsen af PNR-oplysninger, der overføres til DHS,

SOM TAGER HENSYN TIL, at De Forenede Stater og Den Europæiske Union har forpligtet sig til at sikre et højt beskyttelsesniveau for personoplysninger og samtidig bekæmpe kriminalitet og terrorisme, og at begge parter er fast besluttede på hurtigt at nå frem til en aftale om at beskytte de personoplysninger, som udveksles i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme, på en så omfattende måde, at det vil fremme fælles mål,

SOM ANERKENDER de vellykkede fælles revisioner, der blev foretaget i 2005 og 2010 af de aftaler, der blev indgået mellem parterne i 2004 og 2007 om overførsel af PNR-oplysninger,

SOM NOTERER SIG parternes og EU-medlemsstaternes interesse i at udveksle oplysninger om metoden til overførsel af PNR-oplysninger og den videre overførsel af PNR-oplysninger som beskrevet i de relevante artikler i denne aftale, og som endvidere noterer sig EU's interesse i, at dette spørgsmål behandles inden for rammerne af den i denne aftale omhandlede konsultations- og revisionsmekanisme,

SOM BEKRÆFTER, at denne aftale ikke danner præcedens for kommende ordninger mellem parterne eller mellem en af parterne og en anden part vedrørende behandling, anvendelse og overførsel af PNR-oplysninger eller enhver anden form for oplysninger eller vedrørende databeskyttelse,

SOM ANERKENDER de tilknyttede principper om proportionalitet, relevans og nødvendighed, som er vejledende for denne aftale og Den Europæiske Unions og De Forenede Staters gennemførelse af denne aftale, og

SOM TAGER HENSYN til muligheden for også at drøfte overførsel af PNR-oplysninger for skibspassagerer,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

1.   Denne aftale har til formål at sikre sikkerheden og beskytte borgernes liv og sikkerhed.

2.   I denne aftale fastsættes med henblik herpå parternes ansvar med hensyn til betingelserne for overførsel, behandling, anvendelse og beskyttelse af PNR-oplysninger.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Ved PNR-oplysninger forstås som fastsat i retningslinjerne fra Organisationen for International Civil Luftfart oplysninger, der registreres af luftfartsselskaber eller deres befuldmægtigede for alle rejser, der reserveres af eller på vegne af en passager, og som er lagret i luftfartsselskabernes reservationssystemer, afgangskontrolsystemer eller tilsvarende systemer, der omfatter de samme funktionaliteter (i denne aftale under ét benævnt reservationssystemer). PNR-oplysninger består som anvendt i denne aftale specifikt af de typer af oplysninger, der fremgår af bilaget til denne aftale (»bilaget«).

2.   Denne aftale finder anvendelse på luftfartsselskaber, der transporterer passagerer med fly mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater.

3.   Denne aftale finder også anvendelse på luftfartsselskaber, der er registreret i eller lagrer oplysninger i Den Europæiske Union, og som transporterer passagerer med fly til og fra De Forenede Stater.

Artikel 3

Udlevering af PNR-oplysninger

Parterne er enige om, at luftfartsselskaber skal udlevere PNR-oplysninger, der er lagret i deres reservationssystemer, til DHS som krævet i henhold til og i overensstemmelse med DHS's standarder og på en måde, der er forenelig med denne aftale. Hvis de PNR-oplysninger, der er overført af luftfartsselskaberne, indeholder andre oplysninger end dem, der er anført i bilaget, skal DHS slette sådanne oplysninger ved modtagelsen.

Artikel 4

Anvendelse af PNR-oplysninger

1.   De Forenede Stater indsamler, anvender og behandler PNR-oplysninger med henblik på at forebygge, afsløre, efterforske og retsforfølge:

a)

Terrorhandlinger og hermed forbundet kriminalitet, herunder

i)

opførsel, som —

1.

involverer en voldelig handling eller en handling, der bringer menneskeliv, ejendom eller infrastruktur i fare, og

2.

forekommer at have til formål —

a)

at intimidere eller bruge tvang over for en civilbefolkning

b)

at øve indflydelse på en regerings politik ved intimidering eller brug af tvang eller

c)

at påvirke en regerings adfærd ved masseødelæggelse, attentater, bortførelse eller gidseltagning.

ii)

aktiviteter, der udgør en forbrydelse i henhold til gældende internationale konventioners og protokollers anvendelsesområde og definitioner

iii)

handlinger, der på en hvilken som helst måde, direkte eller indirekte består i at tilvejebringe eller indsamle økonomiske midler med henblik på eller med viden om, at de skal anvendes fuldt eller delvis til at udføre en af de handlinger, der er beskrevet i første eller andet afsnit

iv)

forsøg på at begå en af de handlinger, der er beskrevet i første, andet eller tredje afsnit

v)

medvirken som medskyldig i en af de handlinger, der er beskrevet i første, andet eller tredje afsnit

vi)

organisering eller dirigering af andre til at begå en af de handlinger, der er beskrevet i første, andet eller tredje afsnit

vii)

medvirken på anden måde til begåelse af en af de handlinger, der er beskrevet i første, andet eller tredje afsnit

viii)

fremsættelse af trusler om at ville begå en af de handlinger, der er beskrevet i første afsnit, under forhold, der viser, at truslen er troværdig.

b)

Andre forbrydelser, for hvilke der kan idømmes frihedsstraf på tre år eller derover, og som er af grænseoverskridende karakter.

En forbrydelse anses for at være af grænseoverskridende karakter, hvis:

i)

den begås i mere end ét land

ii)

den begås i ét land, men en væsentlig del af forberedelsen, planlægningen, styringen eller kontrollen har fundet sted i et andet land

iii)

den begås i ét land, men involverer en organiseret kriminel gruppe, som udfører kriminelle aktiviteter i mere end ét land

iv)

den begås i ét land, men har betydelige virkninger i et andet land, eller

v)

den begås i ét land, og lovovertræder opholder sig i eller agter at rejse til et andet land.

2.   PNR-oplysninger kan anvendes og behandles fra sag til sag, hvis det er nødvendigt på grund af alvorlig fare og for at beskytte en persons vitale interesser eller hvis pålagt af en domstol.

3.   PNR-oplysninger kan anvendes og behandles af DHS med henblik på at identificere de personer, der skal underkastes en nærmere afhøring eller undersøgelse ved deres ankomst til eller afrejse fra De Forenede Stater, eller som kræver en nærmere undersøgelse.

4.   Stk. 1, 2 og 3 berører ikke national retshåndhævelse, retlige beføjelser eller procedurer, hvis der under anvendelsen og behandlingen af PNR-oplysninger opdages andre lovovertrædelser eller tegn herpå.

KAPITEL II

GÆLDENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FOR ANVENDELSEN AF PNR-OPLYSNINGER

Artikel 5

Datasikkerhed

1.   DHS sørger for, at der gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger og andre oplysninger, der indgår i PNR-oplysninger, mod hændelig, ulovlig eller uautoriseret tilintetgørelse, tab, videregivelse, ændring, adgang, behandling eller anvendelse.

2.   DHS gør passende brug af teknologi for at sikre databeskyttelse, -sikkerhed, -fortrolighed og -integritet. DHS skal især sikre:

a)

at der anvendes krypterings-, bemyndigelses- og dokumentationsprocedurer, som anerkendes af kompetente myndigheder. Adgang til PNR-oplysningerne skal især være sikret og forbeholdt et begrænset antal specifikt udpegede embedsmænd

b)

at PNR-oplysningerne opbevares i et sikkert fysisk miljø og beskyttes mod fysisk indtrængen, og

c)

at der findes en ordning, som sikrer, at forespørgsler om PNR-oplysninger foregår i overensstemmelse med artikel 4.

3.   DHS træffer i tilfælde af brud på privatlivets fred (herunder uautoriseret adgang eller videregivelse) rimelige foranstaltninger til i givet fald at underrette de berørte personer for at begrænse risikoen for skade som følge af uautoriseret videregivelse af personoplysninger eller andre oplysninger og for at indføre afhjælpende foranstaltninger, der er teknisk gennemførlige.

4.   DHS underretter inden for denne aftales anvendelsesområde omgående de relevante europæiske myndigheder om væsentlige brud på privatlivets fred, der involverer PNR-oplysninger om EU-borgere eller -indbyggere, og som skyldes hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab, ændring af data, uautoriseret videregivelse af eller adgang til data eller enhver anden form for ulovlig behandling eller anvendelse af data.

5.   De Forenede Stater bekræfter, at effektive administrative, civile og strafferetlige håndhævelsesforanstaltninger er til rådighed i henhold til den amerikanske lovgivning, hvad angår brud på privatlivets fred. DHS kan gribe til disciplinære sanktioner over for personer, der er ansvarlige for brud på privatlivets fred, bl.a. nægtelse af adgang til systemet, formelle irettesættelser, suspension, degradering eller fjernelse fra tjenesten.

6.   Enhver adgang til PNR-oplysninger samt behandlingen og anvendelsen heraf skal registreres eller dokumenteres af DHS. Registreringer eller dokumentation må kun anvendes med henblik på tilsyn og kontrol samt systemvedligeholdelse, eller hvis det i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen.

Artikel 6

Følsomme oplysninger

1.   I det omfang, hvor de indsamlede PNR-oplysninger om en passager indeholder følsomme oplysninger (dvs. personoplysninger eller oplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt vedrørende helbredsforhold og seksualliv), anvender DHS automatiske systemer, som filtrerer og maskerer disse følsomme PNR-oplysninger. Derudover behandler og anvender DHS ikke disse oplysninger yderligere, undtagen i overensstemmelse med stk. 3 og 4.

2.   DHS forelægger for Europa-Kommissionen senest 90 dage efter denne aftales ikrafttrædelse en liste over de koder og oplysninger, som identificerer de følsomme oplysninger, der skal filtreres fra.

3.   Adgang til samt behandling og anvendelse af følsomme oplysninger tillades kun i særlige tilfælde, hvor en persons liv kan være i fare, eller der kan ske alvorlig legemsbeskadigelse. Der kan kun opnås adgang til disse oplysninger ved fra sag til sag at anvende restriktive procedurer og indhente godkendelse fra en højtstående embedsmand i DHS.

4.   Følsomme oplysninger slettes definitivt senest 30 dage efter det tidspunkt, hvor DHS sidst modtog PNR-oplysningerne indeholdende sådanne oplysninger. Følsomme data kan dog lagres med henblik på en særlig efterforskning, retsforfølgning eller straffuldbyrdelse i det tidsrum, der er fastsat i amerikansk lovgivning.

Artikel 7

Elektroniske individuelle afgørelser

De Forenede Stater træffer ingen afgørelser, der påvirker en persons retlige interesser negativt og betydeligt udelukkende på grundlag af elektronisk behandling og anvendelse af PNR-oplysninger.

Artikel 8

Lagring af oplysninger

1.   DHS lagrer PNR-oplysningerne i en aktiv database i op til fem år. Efter de første seks måneder i denne periode anonymiseres og maskeres PNR-oplysningerne i overensstemmelse med denne artikels stk. 2. Adgang til den aktive database skal være forbeholdt et begrænset antal specifikt udpegede embedsmænd, medmindre andet er fastsat i denne aftale.

2.   For at der kan være tale om anonymiserede oplysninger, skal følgende typer af PNR-oplysninger være maskeret:

a)

navn(e)

b)

andre navne på PNR

c)

alle disponible kontaktoplysninger (herunder oplysninger om kilden)

d)

generelle bemærkninger, herunder OSI-oplysninger (Other Supplementary Information), SSI-oplysninger (Special Service Information) og SSR-oplysninger (Special Service Request), og

e)

eventuelle indsamlede APIS-oplysninger (Advance Passenger Information System).

3.   Efter denne aktive periode overføres PNR-oplysningerne til en inaktiv database for en periode på op til ti år. Denne inaktive database underkastes yderligere kontrol, hvilket bl.a. indebærer, at endnu færre udpegede embedsmænd kan få adgang og først efter at have indhentet godkendelse fra en tilsynsmyndighed på endnu højere niveau. PNR-oplysningerne forbliver anonymiserede i den inaktive database, undtagen i forbindelse med retshåndhævelsesforanstaltninger og da kun i forbindelse med en identificerbar sag, trussel eller risiko. Hvad angår de formål, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra b), kan anonymiseringen af PNR-oplysningerne i den inaktive database kun ophæves for en periode på op til fem år.

4.   Efter den inaktive periode anonymiseres de lagrede oplysninger fuldstændigt ved at slette alle typer af oplysninger, der kan tjene til identifikationen af de passagerer, som PNR-oplysningerne vedrører, uden at denne anonymisering kan ophæves.

5.   Oplysninger, som vedrører en specifik sag eller undersøgelse, kan lagres i en aktiv PNR-database, indtil sagen eller undersøgelsen henlægges. Dette stykke berører ikke datalagringskravene i forbindelse med de enkelte efterforsknings- og straffesager.

6.   Parterne er enige om, at der i forbindelse med evalueringen som omhandlet i artikel 23, stk. 1, bør ses nærmere på behovet for en inaktiv tiårig lagringsperiode.

Artikel 9

Ikke-forskelsbehandling

De Forenede Stater sørger for, at sikkerhedsforanstaltninger, der i henhold til denne aftale er gældende for behandlingen og anvendelsen af PNR-oplysninger, anvendes ens på alle passagerer uden nogen ulovlig forskelsbehandling.

Artikel 10

Gennemsigtighed

1.   DHS giver oplysninger til passagerne om sin anvendelse og behandling af PNR-oplysninger ved:

a)

offentliggørelser i Federal Register

b)

offentliggørelser på sit websted

c)

meddelelser, der kan indarbejdes af luftfartsselskaberne i transportaftaler

d)

lovpligtig rapportering til Kongressen og

e)

andre passende foranstaltninger, som måtte blive truffet.

2.   DHS offentliggør sine procedurer og nærmere bestemmelser vedrørende indsigts-, berigtigelses- og klageprocedurer og forelægger dem for EU med henblik på eventuel offentliggørelse.

3.   Parterne arbejder sammen med luftfartsindustrien om at tilskynde til bedre information af passagerne på reservationstidspunktet om formålet med DHS's indsamling, behandling og anvendelse af PNR-oplysninger og om mulighederne for indsigt, berigtigelse og klageadgang.

Artikel 11

Den enkeltes ret til indsigt

1.   I henhold til bestemmelserne i Freedom of Information Act har enhver uanset nationalitet, oprindelsesland eller bopælssted ret til at anmode DHS om at få udleveret sine PNR-oplysninger. DHS udleverer rettidigt disse PNR-oplysninger med forbehold af bestemmelserne i denne artikels stk. 2 og 3.

2.   Videreformidling af oplysninger i PNR kan være omfattet af rimelige retlige begrænsninger i medfør af amerikansk lovgivning, herunder alle sådanne begrænsninger, der kan være nødvendige for at beskytte integriteten, den nationale sikkerhed og oplysninger, der er følsomme i forbindelse med retshåndhævelse (»law enforcement sensitive information«).

3.   Nægtelse eller begrænsning af retten til indsigt skal rettidigt meddeles den anmodende person skriftligt. Den enkelte skal bl.a. oplyses om det retsgrundlag, som beslutningen om at tilbageholde oplysninger bygger på, og de muligheder, som i henhold til amerikansk lovgivning findes for klageadgang.

4.   DHS videregiver ikke PNR-oplysninger til offentligheden, undtagen til de personer, hvis PNR-oplysninger er blevet behandlet og anvendt, eller disses repræsentant, jf. dog amerikansk lovgivning.

Artikel 12

Den enkeltes ret til berigtigelse

1.   Enhver har uanset nationalitet, oprindelsesland eller bopælssted ret til at anmode om berigtigelse, herunder mulighed for sletning eller blokering af de oplysninger om vedkommende, som DHS ligger inde med, i overensstemmelse med de procedurer, der er beskrevet i denne aftale.

2.   DHS giver uden ophold den anmodende person skriftlig meddelelse om, hvorvidt det har besluttet at berigtige de pågældende PNR-oplysninger.

3.   Nægtelse eller begrænsning af retten til berigtigelse skal rettidigt meddeles den anmodende person skriftligt. Den enkelte skal bl.a. oplyses om det retsgrundlag, som beslutningen om nægtelse eller begrænsning af retten til berigtigelse bygger på, og de muligheder, som i henhold til amerikansk lovgivning findes for klageadgang.

Artikel 13

Den enkeltes ret til indgivelse af klage

1.   Enhver, hvis personoplysninger eller andre oplysninger er blevet behandlet eller anvendt i strid med denne aftale, har uanset nationalitet, oprindelsesland eller bopælssted en effektiv administrativ klageadgang og adgang til domstolsprøvelse i henhold til amerikansk lovgivning.

2.   Enhver har ret til administrativt at anfægte DHS's afgørelser om anvendelsen og behandlingen af PNR-oplysninger.

3.   I henhold til bestemmelserne i Administrative Procedure Act eller anden gældende ret har enhver ret til at anmode om prøvelse ved en amerikansk forbundsdomstol af enhver endelig foranstaltning truffet af DHS. Enhver har desuden ret til at anmode om retsprøvelse i henhold til gældende ret og de relevante bestemmelser i:

a)

Freedom of Information Act

b)

Computer Fraud and Abuse Act

c)

Electronic Communications Privacy Act og

d)

andre gældende bestemmelser i amerikansk lovgivning.

4.   DHS giver især enhver person administrativ mulighed (i øjeblikket DHS Traveler Redress Inquiry Program (DHS TRIP)) for at få løst rejserelaterede spørgsmål, herunder spørgsmål om anvendelsen af PNR-oplysninger. DHS TRIP er en klagemulighed for personer, der mener, at de er blevet forsinket eller forment adgang til et trafikfly, fordi de fejlagtigt blev identificeret som en trussel. I henhold til Administrative Procedure Act og title 49, United States Code, section 46110, har den krænkede person ret til at anmode om prøvelse ved en amerikansk forbundsdomstol af enhver endelig foranstaltning, som DHS har truffet i den forbindelse.

Artikel 14

Tilsyn

1.   Overholdelsen af sikkerhedsforanstaltningerne vedrørende privatlivets fred i denne aftale skal være underlagt uafhængig revision og tilsyn ved databeskyttelsesansvarlige i ministerier som f.eks. den øverste databeskyttelsesansvarlige (Chief Privacy Officer) under DHS, der skal:

a)

vise deres uafhængighed

b)

have effektive tilsyns-, undersøgelses-, indgrebs- og revisionsbeføjelser og

c)

have beføjelse til efter omstændighederne at henvise sager om lovovertrædelser i forbindelse med denne aftale med henblik på retsforfølgning eller disciplinære sanktioner.

De skal især sikre, at klager vedrørende den manglende overholdelse af denne aftale modtages, undersøges og besvares, og at der kan opnås passende oprejsning. Disse klager kan indgives af enhver uanset nationalitet, oprindelsesland eller bopælssted.

2.   De Forenede Staters anvendelse af denne aftale skal derudover være underlagt uafhængig revision og kontrol ved en eller flere af følgende instanser:

a)

DHS Office of Inspector General

b)

Government Accountability Office (nedsat af Kongressen) og

c)

Den amerikanske kongres.

Et sådant tilsyn kan komme til udtryk i de resultater og henstillinger, der fremgår af offentlige rapporter, offentlige høringer og analyser.

KAPITEL III

RETNINGSLINJER FOR OVERFØRSEL

Artikel 15

Metode til overførsel af PNR-oplysninger

1.   Med henblik på denne aftale skal luftfartsselskaberne overføre PNR-oplysninger til DHS ved at anvende »push-metoden« for at sikre så præcise, rettidige og fuldstændige PNR-oplysninger som muligt.

2.   Luftfartsselskaberne skal overføre PNR-oplysninger til DHS i sikker elektronisk form under overholdelse af de tekniske krav, der stilles af DHS.

3.   Luftfartsselskaberne skal overføre PNR-oplysningerne til DHS i overensstemmelse med stk. 1 og 2, først 96 timer før en planlagt afgang og derudover enten løbende eller for et fast antal rutinemæssige og planlagte overførsler som fastsat af DHS.

4.   Parterne er under alle omstændigheder enige om, at alle luftfartsselskaber skal have erhvervet den tekniske kompetence til at anvende »push-metoden« senest 24 måneder efter denne aftales ikrafttrædelse.

5.   DHS kan, om nødvendigt, fra sag til sag kræve, at et luftfartsselskab overfører PNR-oplysningerne imellem eller efter de i stk. 3 beskrevne regelmæssige overførsler. DHS kan kræve, at luftfartsselskaber på anden måde giver adgang til oplysningerne, hvis de af tekniske årsager er ude af stand til at reagere rettidigt på anmodninger i medfør af denne artikel og i overensstemmelse med DHS's standarder, eller for i særlige tilfælde at reagere på en specifik, presserende og alvorlig trussel.

Artikel 16

National udveksling af oplysninger

1.   DHS kan kun udveksle PNR-oplysninger, efter at der er foretaget en omhyggelig vurdering af, om udvekslingen opfylder følgende garantier:

a)

udvekslingen skal være i overensstemmelse med artikel 4

b)

udvekslingen må kun foregå med indenlandske regeringsmyndigheder med henblik på at fremme de i artikel 4 nævnte anvendelser

c)

de myndigheder, der modtager PNR-oplysningerne, skal træffe sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til eller kan sammenlignes med dem, der er fastsat i denne aftale, og

d)

PNR-oplysninger må kun udveksles til støtte for sager, som undersøges eller efterforskes, og i henhold til skriftlige aftaler og den amerikanske lovgivning om udveksling af oplysninger mellem indenlandske regeringsmyndigheder.

2.   De sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne artikels stk. 1, skal overholdes ved overførslen af analytiske oplysninger, der er opnået via PNR-oplysninger, i medfør af denne aftale.

Artikel 17

Videre overførsel

1.   De Forenede Stater kan kun overføre PNR-oplysninger til kompetente regeringsmyndigheder i tredjelande, hvis det sker på vilkår, der er forenelige med denne aftale, og kun efter at have forvisset sig om, at modtageren har til hensigt at anvende oplysningerne til formål, der er forenelige med disse vilkår.

2.   Ud over krisesituationer sker sådanne overførsler af oplysninger i henhold til udtrykkelige aftaler, som indeholder bestemmelser om beskyttelse af privatlivets fred svarende til dem, som DHS anvender på PNR-oplysninger som fastsat i denne aftale.

3.   PNR-oplysninger må kun udveksles til støtte for sager, som undersøges eller efterforskes.

4.   Såfremt DHS får kendskab til, at PNR-oplysninger om en borger eller en person med ophold i en EU-medlemsstat er blevet overført, skal de kompetente myndigheder i den berørte EU-medlemsstat underrettes hurtigst muligt.

5.   De sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i stk. 1-4, skal overholdes ved overførslen af analytiske oplysninger, der er opnået via PNR-oplysninger, i medfør af denne aftale.

Artikel 18

Samarbejde mellem politi, retshåndhævende myndigheder og domstole

1.   I overensstemmelse med de gældende retshåndhævelsesaftaler eller andre aftaler og ordninger om informationsudveksling, der er indgået mellem De Forenede Stater og en EU-medlemsstat eller Europol og Eurojust, sørger DHS for, at relevante analytiske oplysninger, der er opnået via PNR-oplysninger, hurtigst muligt stilles til rådighed for de kompetente politimyndigheder, retslige myndigheder eller andre særlige retshåndhævende myndigheder i EU-medlemsstaterne, Europol og Eurojust inden for deres respektive mandater i forbindelse med sager, der undersøges eller efterforskes, med henblik på at forebygge, afsløre, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og hermed forbundet kriminalitet eller grænseoverskridende kriminalitet i Den Europæiske Union som beskrevet i artikel 4, stk. 1, litra b).

2.   En politimyndighed eller en retslig myndighed i en EU-medlemsstat, Europol eller Eurojust kan inden for sit mandat anmode om adgang til PNR-oplysninger eller relevante analytiske oplysninger opnået via PNR-oplysninger, der er nødvendige i et specifikt tilfælde for at forebygge, afsløre, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og hermed forbundet kriminalitet eller grænseoverskridende kriminalitet i Den Europæiske Union som beskrevet i artikel 4, stk. 1, litra b). DHS udleverer disse oplysninger i henhold til de aftaler og ordninger, der nævnes i stk. 1.

3.   I henhold til stk. 1 og 2 udveksler DHS kun PNR-oplysninger efter at have foretaget en omhyggelig vurdering af, om udvekslingen opfylder følgende garantier:

a)

udvekslingen skal være i overensstemmelse med artikel 4

b)

udvekslingen må kun foregå med henblik på at fremme de i artikel 4 nævnte anvendelser og

c)

de myndigheder, der modtager PNR-oplysningerne, skal træffe sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til eller kan sammenlignes med dem, der er fastsat i denne aftale.

4.   De sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet i denne artikels stk. 1-3, skal overholdes ved overførslen af analytiske oplysninger, der er opnået via PNR-oplysninger, i medfør af denne aftale.

KAPITEL IV

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Tilstrækkeligt beskyttelsesniveau

Med henblik på denne aftale og gennemførelsen heraf anses DHS i henhold til EU's relevante lovgivning om databeskyttelse for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandling og anvendelse af PNR-oplysninger. Luftfartsselskaber, der i henhold til denne aftale har udleveret PNR-oplysninger til DHS, anses i den forbindelse for at have opfyldt de lovkrav vedrørende overførsel af sådanne oplysninger fra EU til De Forenede Stater, som gælder i EU.

Artikel 20

Gensidighed

1.   Parterne fremmer aktivt inden for hver deres jurisdiktion samarbejdet mellem luftfartsselskaberne og alle PNR-systemer, der er i drift, eller som måtte blive vedtaget i den anden parts jurisdiktion, i overensstemmelse med denne aftale.

2.   Da etableringen af et EU-PNR-system kan have væsentlig indvirkning på parternes forpligtelser i medfør af denne aftale, skal parterne høres for at afgøre, om der er behov for at tilpasse denne aftale for at sikre fuld gensidighed, hvis og når et sådant system vedtages. Der bør under sådanne konsultationer især ses nærmere på, om der i et fremtidigt EU-PNR-system vil blive anvendt mindre strenge databeskyttelsesstandarder end dem, der er fastsat i denne aftale, og om denne aftale følgelig bør ændres.

Artikel 21

Gennemførelse og ikke-fravigelse

1.   Denne aftale danner ikke grundlag for og giver ikke i henhold til amerikansk lovgivning nogen rettigheder eller fordele til private eller offentlige personer eller parter. Hver af parterne sikrer, at denne aftales bestemmelser gennemføres korrekt.

2.   Intet i denne aftale afviger fra De Forenede Staters og EU-medlemsstaternes eksisterende forpligtelser, herunder forpligtelser i medfør af aftalen af 25. juni 2003 om gensidig retshjælp mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater og tilknyttede gensidige instrumenter vedrørende retshjælp mellem De Forenede Stater og EU-medlemsstaterne.

Artikel 22

Meddelelse om ændringer i national ret

Parterne underretter hinanden om vedtagelsen af enhver lov, der i væsentlig grad kan påvirke gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 23

Revision og evaluering

1.   Parterne reviderer i fællesskab gennemførelsen af denne aftale ét år efter dens ikrafttræden og derefter regelmæssigt som aftalt. Derudover evaluerer parterne i fællesskab denne aftale fire år efter dens ikrafttræden.

2.   Parterne fastlægger i forvejen i fællesskab retningslinjerne og betingelserne for den fælles revision, og de giver hinanden meddelelse om sammensætningen af deres respektive hold. Med henblik på denne fælles revision repræsenteres Den Europæiske Union af Europa-Kommissionen, og De Forenede Stater repræsenteres af DHS. Holdene kan bestå af relevante eksperter i databeskyttelse og retshåndhævelse. Med forbehold af gældende lovgivning kræves det, at deltagere i den fælles revision har den fornødne sikkerhedsgodkendelse og respekterer tavshedspligten vedrørende drøftelserne. DHS sørger med henblik på den fælles revision for, at relevante dokumenter, systemer og medarbejdere er til rådighed.

3.   Efter den fælles revision forelægger Europa-Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. De Forenede Stater skal gives mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger, der knyttes til rapporten.

Artikel 24

Tvistbilæggelse og suspension af aftalen

1.   Enhver tvist om gennemførelsen af denne aftale og alle spørgsmål med tilknytning dertil bilægges ved konsultation mellem parterne med henblik på at nå frem til en gensidig acceptabel løsning, herunder at give hver part mulighed for at tilpasse sig denne løsning inden for en rimelig frist.

2.   Hvis konsultationerne ikke fører til, at tvisten bilægges, kan hver af parterne ved skriftlig meddelelse ad diplomatiske kanaler suspendere anvendelsen af denne aftale. Opsigelsen får virkning 90 dage fra datoen for denne meddelelse, medmindre parterne er blevet enige om en anden dato.

3.   Uanset denne aftales suspension behandles og anvendes alle PNR-oplysninger, som er i DHS's besiddelse i medfør af denne aftale inden dens suspension, fortsat i overensstemmelse med denne aftales sikkerhedsbestemmelser.

Artikel 25

Opsigelse

1.   Hver af parterne kan ved skriftlig meddelelse ad diplomatiske kanaler til enhver tid opsige denne aftale.

2.   Opsigelsen får virkning 120 dage fra datoen for denne meddelelse, medmindre parterne er blevet enige om en anden dato.

3.   Forud for enhver opsigelse af denne aftale konsulterer parterne hinanden på en sådan måde, at der er tilstrækkelig tid til at nå frem til en gensidig acceptabel løsning.

4.   Uanset denne aftales opsigelse behandles og anvendes alle PNR-oplysninger, som er i DHS's besiddelse i medfør af denne aftale inden dens opsigelse, fortsat i overensstemmelse med denne aftales sikkerhedsbestemmelser.

Artikel 26

Varighed

1.   Denne aftale forbliver i kraft i en periode på syv år fra datoen for dens ikrafttrædelse, jf. dog artikel 25.

2.   Ved udløbet af den i denne artikels stk. 1 fastsatte periode og en eventuel efterfølgende forlængelsesperiode i medfør af stk. 1 forlænges aftalen for en periode på syv år, medmindre en af parterne mindst tolv måneder i forvejen ad diplomatiske kanaler giver den anden part skriftlig meddelelse om, at parten ikke har til hensigt at forlænge aftalen.

3.   Uanset denne aftales udløb behandles og anvendes alle PNR-oplysninger, som er i DHS's besiddelse i medfør af denne aftale, fortsat i overensstemmelse med denne aftales sikkerhedsbestemmelser. Alle PNR-oplysninger, som er i DHS's besiddelse i medfør af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger til United States Department of Homeland Security (DHS), undertegnet i Bruxelles og Washington den 23. og 26. juli 2007, behandles og anvendes også fortsat i overensstemmelse med nævnte aftales sikkerhedsbestemmelser.

Artikel 27

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne har udvekslet notifikationer om, at de har afsluttet de nødvendige interne procedurer med henblik herpå.

2.   Denne aftale erstatter fra dagen, hvor den træder i kraft, aftalen af 23. og 26. juli 2007.

3.   Denne aftale finder kun anvendelse på Danmarks, Det Forenede Kongeriges og Irlands område, hvis Europa-Kommissionen skriftligt giver De Forenede Stater meddelelse om, at Danmark, Det Forenede Kongerige eller Irland har valgt at været bundet af denne aftale.

4.   Hvis Europa-Kommissionen giver De Forenede Stater meddelelse om, at denne aftale vil gælde for Danmarks, Det Forenede Kongeriges eller Irlands område, inden den er trådt i kraft, finder denne aftale anvendelse på de(n) relevante land(e)s område den samme dag som for de øvrige EU-medlemsstater, der er bundet af denne aftale.

5.   Hvis Europa-Kommissionen efter denne aftales ikrafttrædelse giver De Forenede Stater meddelelse om, at denne aftale vil gælde for Danmarks, Det Forenede Kongeriges eller Irlands område, finder denne aftale anvendelse på de(n) relevante land(e)s område på den første dag efter, at De Forenede Stater har modtaget meddelelsen.

Udfærdiget i Bruxelles den fjortende december to tusind og elleve i to originaleksemplarer.

I henhold til EU-retten udfærdiges denne aftale også af EU på bulgarsk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

For Den Europæiske Union

For Amerikas Forenede Stater

BILAG

TYPER AF PNR-OPLYSNINGER

1.

PNR-registrets lokaliseringskode (PNR record locator code)

2.

Dato for reservation/udstedelse af billetten

3.

Planlagt(e) rejsedato(er)

4.

Navn(e)

5.

Disponible oplysninger om frequent flyer-ordninger og fordele (f.eks. gratis billetter, opgraderinger osv.)

6.

Andre navne på PNR, herunder antal rejsende på PNR

7.

Alle disponible kontaktoplysninger (herunder oplysninger om kilden)

8.

Alle disponible oplysninger om betaling/debitering (men ikke andre oplysninger om transaktionen, der er knyttet til et kreditkort eller en konto, og som ikke vedrører rejsetransaktionen)

9.

Rejseruten for den pågældende PNR

10.

Rejsebureau/rejseagent

11.

Oplysninger om code-sharing

12.

Delte oplysninger

13.

Passagerens rejsestatus (herunder bekræftelser og indtjekningsstatus)

14.

Billetoplysninger, herunder billetnummer, enkeltbilletter og automatisk billetprisangivelse (Automated Ticket Fare Quote)

15.

Fuldstændige bagageoplysninger

16.

Pladsoplysninger, herunder pladsnummer

17.

Generelle bemærkninger, herunder OSI-, SSI- og SSR-oplysninger (Other Service Information, Special Service Information, Special Service Request)

18.

Eventuelle indsamlede APIS-oplysninger (Advance Passenger Information System)

19.

Oversigt over alle ændringer af PNR-oplysningerne under punkt 1-18


FORORDNINGER

11.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 731/2012

af 10. august 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

95,1

TR

92,0

UY

83,5

ZA

101,6

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,6

MA

168,7

MK

50,2

MX

186,3

TN

203,8

TR

142,8

ZZ

159,1

0808 10 80

AR

82,0

BR

97,8

CL

112,3

NZ

115,9

US

188,2

ZA

99,9

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

129,0

CL

165,2

CN

91,7

NZ

165,5

TR

172,4

ZA

106,8

ZZ

138,4

0809 30

TR

158,1

ZZ

158,1

0809 40 05

BA

66,5

IL

69,8

ZZ

68,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


11.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 732/2012

af 10. august 2012

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2012 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 212 af 9.8.2012, s. 17.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 11. august 2012

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

48,19

3,01

1701 99 10 (2)

48,19

0,00

1701 99 90 (2)

48,19

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


RETNINGSLINJER

11.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 215/19


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 18. juli 2012

om TARGET2-Securities

(omarbejdning)

(ECB/2012/13)

(2012/473/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, 12.1, 17, 18 og 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er blevet foretaget en række ændringer i retningslinje ECB/2010/2 af 21. april 2010 om TARGET2-Securities (1). Af hensyn til klarhed bør retningslinjen omarbejdes.

(2)

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) besluttede på sit møde den 6. juli 2006 sammen med værdipapircentraler og andre markedsaktører at undersøge muligheden for at oprette en ny tjeneste til værdipapirafvikling i centralbankpenge inden for rammerne af Eurosystemet, som benævnes TARGET2-Securities (T2S). Som en del af sine arbejdsopgaver ifølge artikel 17, 18 og 22 i ESCB-statutten ønsker Eurosystemet med T2S at fremme integrationen af efterhandlen ved at tilbyde en grundlæggende, neutral og grænseløs paneuropæisk kontant- og værdipapirafvikling i centralbankpenge, således at værdipapircentralerne kan tilbyde deres kunder harmoniserede og standardiserede afviklingstjenester med levering mod betaling (»delivery-versus-payment«) i et teknisk integreret miljø på tværs af landegrænser. Da det er en af Eurosystemets hovedopgaver at stille centralbankpenge til rådighed, er T2S at betragte som et public service-organ. De nationale centralbanker i euroområdet vil inden for rammerne af T2S tilvejebringe tjenester i forbindelse med forvaltning af sikkerhedsstillelse og afvikling i centralbankpenge.

(3)

Artikel 22 i ESCB-statutten giver Eurosystemet mandat til at »sikre effektive og pålidelige clearing- og betalingssystemer inden for Unionen«. Afvikling i centralbankpenge hindrer desuden likviditetsrisici og er derfor afgørende for en pålidelig efterhandel med værdipapirer og for det finansielle marked i almindelighed.

(4)

Styrelsesrådet besluttede den 17. juli 2008 at iværksætte T2S-projektet og at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til dets gennemførelse. På grundlag af et tilbud fra Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France og Banca d'Italia (i det følgende benævnt »4CB«) besluttede Styrelsesrådet også, at T2S skulle udvikles og drives af 4CB.

(5)

Styrelsesrådet har vedtaget afgørelse ECB/2012/6 af 29. marts 2012 om oprettelse af et råd for TARGET2-Securities og om ophævelse af afgørelse ECB/2009/6 (2). T2S-rådet er et effektivt ledelsesorgan inden for Eurosystemet, der har til opgave at udarbejde forslag til Styrelsesrådet om vigtige strategiske spørgsmål samt udføre opgaver af rent teknisk karakter. T2S-rådets mandat, beskrevet i bilag I til afgørelse ECB/2012/6, udgør en af hjørnestenene i ledelsen af T2S. T2S-rådet er samtidig blevet betroet visse gennemførelsesopgaver af centralbankerne i Eurosystemet, således at rådet kan være fuldt operationelt og handle på vegne af hele Eurosystemet.

(6)

Denne retningslinje fastsætter navnlig grundlaget for T2S i specifikations-, udviklings- og driftsfasen. Retningslinjen suppleres med yderligere retsakter og aftaler, for hvilke Styrelsesrådet har det endelige ansvar, i takt med at T2S videreudvikles.

Den interne ledelse af T2S er forankret på tre niveauer. På det første ledelsesniveau træffes de endelige beslutninger vedrørende T2S af Styrelsesrådet, som har det overordnede ansvar for T2S, og som i henhold til ESCB-statuttens artikel 8 er beslutningstager for hele Eurosystemet. På det andet ledelsesniveau blev T2S-rådet oprettet med det formål at bistå ECB's beslutningstagende organer med at sikre en vellykket og rettidig gennemførelse af T2S-programmet. Det tredje og sidste ledelsesniveau udgøres af 4CB.

(7)

Da T2S-tjenesterne tilbydes værdipapircentraler, nationale centralbanker i medlemsstater uden for euroområdet og andre centralbanker på grundlag af kontraktlige aftaler, er det vigtigt at strukturere forholdet til disse gennem hele udviklingen af, overgangen til og den efterfølgende drift af T2S. En styregruppe for værdipapircentraler (CSD Steering Group, CSG) og en styregruppe for andre valutaer end euro (Non-euro Currencies Steering Group, NECSG) er blevet nedsat til dette formål. De nationale brugergrupper er forum for kommunikation og interaktion med leverandører og brugere af værdipapirafviklingstjenester på de nationale markeder. Den rådgivende T2S-gruppe er forum for kommunikation og interaktion mellem Eurosystemet og eksterne interessenter i T2S.

(8)

T2S er ikke et kommercielt foretagende og har ikke til formål at konkurrere med værdipapircentraler eller andre markedsaktører. T2S' finansielle målsætning sigter mod fuld omkostningsdækning, men T2S-tjenesterne stilles ikke til rådighed med indtjening for øje. En afgørelse om Eurosystemets samlede investering i T2S er blevet truffet internt, mens afgørelsen om prisfastsættelse af T2S' tjenester sigter mod fuld omkostningsdækning. Endvidere bør Eurosystemet nøje efterleve princippet om ikke at forskelsbehandle værdipapircentralerne og have som mål at sikre lige vilkår for de værdipapircentraler, som vælger at overføre deres afviklingsplatform til T2S.

(9)

T2S er en teknisk foranstaltning, som ikke kun skal anvendes til afvikling i euro. Den vil også være åben for nationale centralbanker uden for euroområdet og andre centralbanker, som ønsker at deltage ved at gøre deres valuta tilgængelig for afvikling i centralbankpenge i T2S i overensstemmelse med denne retningslinje —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

AFDELING I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   T2S er baseret på én fælles teknisk platform, som er integreret i centralbankernes realtids bruttoafviklingssystem (real-time gross settlement). Det er en tjenesteydelse, som Eurosystemet leverer til værdipapircentralerne, og som muliggør en grundlæggende, neutral og grænseløs afvikling af værdipapirhandler i centralbankpenge efter princippet levering mod betaling.

2.   Denne retningslinje fastlægger reglerne for den interne ledelse af T2S. Den fastlægger også hovedtrækkene i T2S, idet den definerer de respektive roller og ansvarsområder for T2S-rådet og 4CB samt deres indbyrdes forhold i specifikations-, udviklings- og driftsfasen. Endvidere præciserer den de vigtigste beslutninger, som skal træffes af Styrelsesrådet i forbindelse med T2S. Endelig fastlægger retningslinjen de grundlæggende principper for T2S vedrørende: a) finansieringssystemet, rettigheder og garantier, b) hvordan værdipapircentralernes adgang til T2S og de kontraktmæssige forhold til værdipapircentralerne skal fastlægges, c) hvordan andre valutaer end euroen kan godkendes til brug i T2S og d) udviklingen af T2S.

Artikel 2

Definitioner

I denne retningslinje forstås ved:

1)   »værdipapircentral« (Central Securities Depository, CSD): en enhed som: a) gør det muligt at oprette og afvikle værdipapirer ved kontopostering, og/eller opbevarer og administrerer værdipapirer på vegne af andre gennem oprettelse eller forvaltning af værdipapirkonti, b) driver eller stiller et værdipapirafviklingssystem til rådighed i henhold til artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/26/EF af 19. maj 1998 om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (3) eller for enheder, der befinder sig uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i henhold til relevant national lovgivning svarende til direktiv 98/26/EF, og/eller reguleres af en centralbank, c) er godkendt som en værdipapircentral i henhold til nationale regler og/eller lovgivning og/eller er godkendt eller reguleret som en sådan af en kompetent myndighed

2)   »levering mod betaling« (delivery-versus-payment): en værdipapirafviklingsmekanisme, som knytter overførslen af værdipapirer og overførslen af betalingsmidlet sammen på en sådan måde, at levering kun sker, hvis den tilsvarende betaling erlægges

3)   »national centralbank inden for euroområdet«: en national centralbank i en medlemsstat, der har euroen som valuta

4)   »centralbank inden for Eurosystemet«: alt efter omstændighederne en national centralbank inden for euroområdet eller ECB

5)   »rammeaftale«: en kontraktlig rammeaftale indgået mellem en værdipapircentral og Eurosystemet vedrørende udviklings- og driftsfasen

6)   »generelle funktionsspecifikationer« (General Functional Specifications, GFS): en generel funktionsbeskrivelse af T2S-forretningsapplikationen, som skal udvikles for at opfylde brugerkravene til T2S. Den vil omfatte elementer som f.eks. den funktionelle arkitektur (domæner/moduler og interaktioner), begrebsmodellerne samt datamodellen eller de forskellige datastrømme

7)   »niveau 2/niveau 3-aftale«: leverings- og driftsaftale, som T2S-rådet og 4CB har forhandlet sig frem til, og som er blevet godkendt af Styrelsesrådet og efterfølgende underskrevet af Eurosystemets centralbanker og 4CB, som ændret om nødvendigt. Den indeholder yderligere detaljer om arbejdsopgaver og ansvarsområder for 4CB, T2S-rådet og centralbankerne i Eurosystemet

8)   »national centralbank uden for euroområdet«: en national centralbank i en medlemsstat, der ikke har euroen som valuta

9)   »driftsfase«: det tidsrum, som begynder, når den første værdipapircentral er overgået til at anvende T2S

10)   »anden centralbank«: centralbanken i en stat uden for Unionen

11)   »betalingsplan«: en plan, som viser betalingsrækkefølgen af de forskellige delbeløb, der udgør vederlaget til 4CB

12)   »serviceniveauaftale«: dels en aftale, som definerer niveauet for tjenester, som 4CB skal levere til Eurosystemet, dels en aftale, der definerer niveauet for tjenester, som Eurosystemet skal levere til værdipapircentralerne vedrørende T2S

13)   »specifikations- og udviklingsfase«: det tidsrum, som begynder med Styrelsesrådets godkendelse af brugerkravsdokumentet, og som afsluttes med starten på driftsfasen

14)   »T2S-forretningsapplikation«: den software, der er udviklet, og som drives af 4CB på vegne af Eurosystemet, som gør det muligt for Eurosystemet at levere T2S-tjenester på T2S-platformen

15)   »T2S-styringsprocedure for ændringer og frigivelser«: et sæt af regler og procedurer, som finder anvendelse, når en ændring af T2S' tjenester iværksættes

16)   »T2S-platform«: den hardware og alle de softwarekomponenter, dvs. al software, undtagen T2S-forretningsapplikationen, som er nødvendige for at køre og drive T2S-forretningsapplikationen

17)   »T2S-program«: alle de foranstaltninger og resultater, som er nødvendige for udviklingen af T2S, indtil alle de værdipapircentraler, som har underskrevet rammeaftalen, og alle centralbanker i Eurosystemet, nationale centralbanker uden for euroområdet og andre centralbanker helt er overgået til T2S

18)   »T2S-rådet«: Eurosystemets ledelsesorgan, oprettet i henhold til afgørelse ECB/2012/6, som har til opgave at udarbejde forslag til Styrelsesrådet vedrørende vigtige strategiske spørgsmål og at udføre opgaver af rent teknisk karakter, som vedrører T2S

19)   »T2S-projektkonto«: den T2S-konto, som anvendes til inddrivelse og udbetaling af delbetalinger, vederlag og gebyrer. Projektkontoen kan have underkonti for at adskille forskellige typer af betalingsstrømme. Kontoen er ikke en budgetkonto

20)   »T2S-tjenester«: de tjenester, som Eurosystemet skal levere til værdipapircentralerne og centralbankerne på grundlag af de kontraktlige aftaler indgået mellem Eurosystemet og værdipapircentraler, nationale centralbanker uden for euroområdet eller andre centralbanker

21)   »T2S-brugere«: deltagere i en værdipapircentral, retlige enheder eller personer, der har indgået en kontrakt med en værdipapircentral om behandling af deres aktiviteter vedrørende værdipapirafvikling i T2S, eller medlemmer hos en centralbank, hvis valuta er tilgængelig for afviklingsbehandling i T2S, som har indgået en kontrakt med centralbanken om behandling af deres aktiviteter vedrørende værdipapirer og kontanter i T2S

22)   »detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne« (User Detailed Functional Specifications, UDFS): en detaljeret beskrivelse af de funktioner, som styrer T2S' eksterne datastrøm fra applikation til applikation. Specifikationerne skal omfatte de oplysninger, som er nødvendige, for at brugerne kan tilpasse eller udvikle deres eget interne informationssystem med henblik på tilslutningen til T2S

23)   »brugerhåndbog«: det dokument, som beskriver den måde, hvorpå T2S-brugere kan gøre brug af en række T2S-softwarefunktioner, som er tilgængelige i et (skærmbaseret) bruger-til-applikation-modus

24)   »brugerkravsdokument« (User Requirements Document, URD): dokument, som fastsætter brugerkravene for T2S, som offentliggjort af ECB den 3. juli 2008, og som senere ændret inden for rammerne af styringsproceduren for ændringer og frigivelser.

AFDELING II

LEDELSE AF T2S

Artikel 3

Interne ledelsesniveauer

Den interne ledelse af T2S er forankret på tre niveauer. Niveau 1 består af Styrelsesrådet, niveau 2 af T2S-rådet og niveau 3 af 4CB.

Artikel 4

Styrelsesrådet

1.   Styrelsesrådet er ansvarligt for ledelsen, den overordnede administration og kontrollen af T2S. Styrelsesrådet har også ansvar for den endelige beslutningstagning vedrørende T2S og træffer beslutning om fordelingen af arbejdsopgaver, som ikke specifikt er henført til niveau 2 og 3.

2.   Styrelsesrådet har især følgende kompetencer:

a)

ansvar for ledelsen af T2S i forbindelse med følgende aktiviteter:

i)

træffe afgørelse i alle spørgsmål, som vedrører ledelsen af T2S; ansvarlig for det overordnede T2S, hvilket betyder, at rådet har kompetence til at træffe den endelige afgørelse ved en eventuel tvist

ii)

træffe beslutninger ad hoc vedrørende arbejdsopgaver, som er henlagt til T2S-rådet eller til 4CB

iii)

uddelegering af senere eller yderligere særlige arbejdsopgaver vedrørende T2S til T2S-rådet og/eller 4CB samt fastlæggelse af, hvilke beslutninger i forbindelse hermed det er forbeholdt Styrelsesrådet at træffe

iv)

træffe alle beslutninger, som vedrører T2S-rådets organisation

b)

behandling af forespørgsler fra medlemmer af den rådgivende T2S-gruppe, styregruppen for andre valutaer end euro eller styregruppen for værdipapircentraler, fremsat i overensstemmelse med reglerne for de respektive grupper

c)

fastlæggelse af det grundlæggende finansieringssystem for T2S, dvs.:

i)

prisfastsættelsespolitikken for T2S-tjenester

ii)

omkostningsmetodologien for T2S

iii)

de finansielle foranstaltninger i henhold til artikel 12

d)

fastlæggelse af adgangskriterierne for værdipapircentralerne

e)

validering og godkendelse af den sammenfattede T2S-plan (T2S Executive Summary Plan); overvåge udviklingen af T2S-programmet samt træffe beslutning om forholdsregler til imødegåelse af forsinkelser i gennemførelsen af T2S

f)

fastlæggelse af de grundlæggende driftsmæssige aspekter ved T2S, dvs.:

i)

de driftsmæssige rammer for T2S, herunder strategien for styring ved driftsforstyrrelser og i krisesituationer

ii)

T2S-rammerne for datasikkerhed

iii)

T2S-styringsproceduren for ændringer og frigivelser

iv)

strategien for afprøvning af T2S

v)

strategien for overgang til T2S

vi)

T2S-rammerne for risikostyring

g)

godkendelse af de grundlæggende aftaleretlige rammer, dvs.:

i)

aftalerne mellem niveau 2 og 3

ii)

serviceniveauaftalerne, som skal forhandles mellem T2S-rådet, værdipapircentralerne og centralbankerne i Eurosystemet samt med 4CB

iii)

aftalerne med værdipapircentralerne, som skal forhandles mellem T2S-rådet i fællesskab med centralbankerne i Eurosystemet og værdipapircentralerne

iv)

aftalerne med nationale centralbanker uden for euroområdet, andre centralbanker eller andre kompetente monetære myndigheder, herunder de respektive serviceniveauaftaler

h)

ansvarlig for at træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at overvågningsreglerne og -principperne overholdes

i)

træffe beslutning om datoen for påbegyndelse af den første overgang af værdipapircentraler til T2S.

Artikel 5

T2S-rådet

T2S-rådets sammensætning og mandat fremgår af afgørelse ECB/2012/6. T2S-rådet er ansvarligt for arbejdsopgaver, som er henlagt til niveau 2 inden for den overordnede ramme, som Styrelsesrådet har fastlagt.

Artikel 6

4CB

1.   4CB skal stå for udviklingen og driften af T2S og skal oplyse T2S-rådet om deres interne organisation og fordeling af arbejdsopgaver.

4CB skal især forestå følgende opgaver:

a)

på baggrund af brugerkravsdokumentet og T2S-rådets vejledning udarbejde de generelle funktionsspecifikationer, de detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne og brugerhåndbøgerne i overensstemmelse med den sammenfattede T2S-plan

b)

udvikle og opbygge T2S på vegne af Eurosystemet og levere de tekniske komponenter til T2S i overensstemmelse med den sammenfattede T2S-plan og brugerkravsdokumentet, de generelle funktionsspecifikationer, de detaljerede funktionsspecifikationer for brugerne samt andre specifikationer og serviceniveauer

c)

gøre T2S tilgængelig for T2S-rådet i overensstemmelse med den godkendte tidsplan samt de godkendte specifikationer og serviceniveauer

d)

indgive følgende til T2S-rådet med henblik på de økonomiske foranstaltninger i henhold til artikel 12:

i)

et skøn over de omkostninger, der vil være forbundet med udvikling og drift af T2S, i en form, som kan vurderes og/eller revideres af de relevante komiteer inden for ESCB/Eurosystemet og/eller af eksterne revisorer

ii)

et økonomisk tilbud, herunder angivelse af type, betalingsplan, samt hvilken tidsperiode det gælder

e)

tilvejebringe alle nødvendige licenser for at opbygge og drive T2S samt gøre det muligt for Eurosystemet at levere T2S-tjenester til værdipapircentralerne

f)

gennemføre ændringer af T2S i overensstemmelse med T2S-styringsproceduren for ændringer og frigivelser

g)

besvare forespørgsler inden for deres kompetenceområde fra Styrelsesrådet eller T2S-rådet

h)

afholde uddannelsesforløb og yde teknisk og driftsmæssig support ved afprøvning og i forbindelse med overgang under T2S-rådets koordination

i)

forhandle alle ændringer af niveau 2/niveau 3-aftalen med T2S-rådet.

2.   4CB hæfter solidarisk over for Eurosystemet for opfyldelsen af deres forpligtelser. Erstatningsansvaret skal dække bedrageri, forsætlig forsømmelse og grov uagtsomhed. Erstatningsansvaret præciseres nærmere i niveau 2/niveau 3-aftalen.

3.   Outsourcing eller underentreprise af ovennævnte opgaver til eksterne udbydere fra 4CB's side berører ikke sidstnævntes forpligtelser over for Eurosystemet og andre interessenter og skal være gennemskuelig for T2S-rådet.

Artikel 7

Forholdet til eksterne interessenter

1.   Den rådgivende T2S-gruppe er forum for kommunikation og interaktion mellem Eurosystemet og T2S' eksterne interessenter. Den rådgivende T2S-gruppe rådgiver T2S-rådet og kan i særlige tilfælde forelægge spørgsmål for Styrelsesrådet.

2.   Den rådgivende T2S-gruppes formand er formanden for T2S-rådet. Den rådgivende T2S-gruppes sammensætning og mandat fremgår af bilaget.

3.   Den rådgivende T2S-gruppe udfører sin funktion i henhold til forretningsordenen, som den rådgivende T2S-gruppe har udarbejdet, og som T2S-rådet har godkendt.

4.   Styregruppen for værdipapircentraler er det ledelsesorgan i T2S, som, for så vidt angår anliggender fastsat i rammeaftalen, træffer beslutninger og afgiver udtalelser på vegne af de værdipapircentraler, som har underskrevet rammeaftalen. Styregruppens mandat fremgår af bilaget til rammeaftalen.

5.   Styregruppen for andre valutaer end euro er det ledelsesorgan i T2S, som, for så vidt angår anliggender fastsat i aftalen om valutadeltagelse, træffer beslutninger og afgiver udtalelser på vegne af de nationale centralbanker uden for euroområdet og andre centralbanker, der har underskrevet aftalen om valutadeltagelse. Styregruppens mandat fremgår af bilaget til aftalen om valutadeltagelse.

6.   De nationale brugergrupper er forum for kommunikation og interaktion med leverandører og brugere af værdipapirafviklingstjenester på deres nationale marked for at støtte udviklingen og gennemførelsen af T2S samt vurdere, hvilken indflydelse T2S har på de nationale markeder. De nationale brugergrupper ledes som hovedregel af de respektive nationale centralbanker. De nationale brugergruppers sammensætning og mandat fremgår af bilaget.

Artikel 8

God ledelse

1.   For at undgå interessekonflikter mellem Eurosystemets funktion som leverandør af T2S-tjenester og dets kontrollerende funktioner skal centralbankerne i Eurosystemet sikre:

a)

at T2S-rådets medlemmer ikke inddrages direkte i overvågningen af T2S eller af de værdipapircentraler, som har outsourcet deres afviklingsoperationer til T2S. Medlemmerne må ikke deltage i en komité i Eurosystemet/ESCB, der har ansvar for en af førnævnte former for overvågning. De må heller ikke deltage i Eurosystemets IT-styrekomité (Eurosystem IT Steering Committee, EISC) eller i Revisionskomitéen (Internal Auditors Committee, IAC), og

b)

at overvågningen af T2S og driftsaktiviteterne inden for rammerne af T2S er adskilt.

2.   T2S-rådet er underlagt rapporteringskrav, kontrol og revision, som angivet i denne retningslinje. Revision af T2S' udvikling, drift og omkostninger skal iværksættes og gennemføres ud fra de principper og bestemmelser, som er beskrevet i den af Styrelsesrådet fastsatte revisionspolitik for ESCB, som er i kraft på tidspunktet for den pågældende revision.

Artikel 9

Samarbejde og udveksling af oplysninger

1.   4CB og T2S-rådet skal samarbejde med hinanden, udveksle oplysninger og forsyne hinanden med teknisk og anden form for support under udviklingen og driften af T2S.

2.   4CB, de andre centralbanker i Eurosystemet og T2S-rådet skal omgående underrette hinanden om ethvert anliggende, som kan påvirke udviklingen og driften af T2S i væsentlig grad, og bestræbe sig på at afværge mulige risici i forbindelse hermed.

3.   T2S-rådet aflægger regelmæssigt rapport til Styrelsesrådet om udviklingen og driften af T2S. Disse rapporter fremsendes til Eurosystemets IT-styrekomité, som kan rådgive ECB's beslutningstagende organer. Komitéen for Betalings- og Afviklingssystemer (Payment and Settlement Systems Committee, PSSC) modtager rapporterne til orientering.

4.   T2S-rådet videresender dagsordener, referater og anden relevant dokumentation fra sine møder til medlemmerne af Komitéen for Betalings- og Afviklingssystemer for at give disse mulighed for at fremsætte eventuelle synspunkter.

5.   T2S-rådet kan høre, og selv høres af, andre kompetente ESCB-komitéer om nødvendigt.

6.   4CB aflægger løbende rapport om T2S-programmet og driften af T2S til T2S-rådet.

7.   Indholdet af og den detaljerede procedure for rapporteringskravene for T2S-rådet og 4CB skal præciseres i niveau 2/niveau 3-aftalen.

AFSNIT III

FINANSIERINGSSYSTEMET

Artikel 10

Prisfastsættelsespolitikken

T2S' prisfastsættelsespolitik skal følge de grundlæggende principper om ikke-overskudsgivende virksomhed, fuld omkostningsdækning og ikke-forskelsbehandling af værdipapircentralerne.

Artikel 11

Omkostnings- og regnskabsmetodologi

1.   T2S er underlagt Eurosystemets fælles omkostningsmetodologi og retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (4), medmindre Styrelsesrådet træffer anden beslutning.

2.   T2S-rådet skal i en meget tidlig fase inddrage de relevante ESCB/Eurosystem-komitéer i vurderingen af den korrekte gennemførelse af:

a)

Eurosystemets fælles omkostningsmetodologi i forbindelse med beregningen af overslaget over T2S-omkostningerne og beregningen af de årlige omkostninger for T2S, og

b)

ECB og 4CB's gennemførelse af ECB's retningslinje ECB/2010/20 i forbindelse med bogføringen af aktiver og passiver inden for rammerne af T2S.

Artikel 12

Finansielle foranstaltninger

1.   T2S-rådet fremlægger forslag til en tilpasning af finansieringssystemet for T2S for Styrelsesrådet, som skal omfatte T2S' omkostninger, dvs. 4CB og ECB's omkostninger til udvikling, vedligeholdelse og drift af T2S.

2.   Forslaget skal også omfatte:

a)

angivelse af tilbuddets type

b)

en betalingsplan

c)

den omfattede tidsperiode

d)

en mekanisme til omkostningsfordeling

e)

kapitalomkostningerne.

3.   Styrelsesrådet træffer beslutning om finansieringssystemet for T2S.

Artikel 13

Betaling

1.   En T2S-projektkonto føres hos ECB på vegne af Eurosystemet. Denne konto er ikke en budgetkonto, men skal anvendes til inddrivelse og udbetaling af alle forudbetalinger, delbetalinger og vederlag, som vedrører T2S-omkostningerne samt brugerafgifterne for T2S.

2.   T2S-rådet forvalter T2S-projektkontoen på vegne af Eurosystemet. Under forudsætning af at 4CB's ydelser er valideret og godkendt, skal T2S-rådet godkende udbetalingen af hver enkelt delbetaling til de fire centralbanker i overensstemmelse med den betalingsplan, som Styrelsesrådet har godkendt, og som fremgår af niveau 2/niveau 3-aftalen.

Artikel 14

Eurosystemets rettigheder i forhold til T2S

1.   T2S's forretningsapplikation er 100 % ejet af Eurosystemet.

2.   Til dette formål skal 4CB tildele Eurosystemet de licenser vedrørende immaterielle rettigheder, som er nødvendige for, at Eurosystemet kan stille hele spektret af T2S-tjenester til rådighed for værdipapircentralerne inden for rammerne af de gældende regler, fælles serviceniveauer og princippet om lige vilkår. 4CB skal holde Eurosystemet skadesløs for enhver påstand fra tredjepart om krænkelse af de immaterielle rettigheder.

3.   De nærmere detaljer om Eurosystemets rettigheder til T2S fastlægges efter aftale mellem 4CB og T2S-rådet i niveau 2/niveau 3-aftalen. Rettighederne for de myndigheder, der har underskrevet en aftale om valutadeltagelse, som defineret i artikel 18, vil blive fastsat i en sådan aftale.

AFSNIT IV

VÆRDIPAPIRCENTRALERNE

Artikel 15

Adgangskriterier for værdipapircentraler

1.   Værdipapircentraler er berettiget til at få adgang til T2S-tjenesterne, såfremt de:

a)

er blevet anmeldt i henhold til artikel 10 i direktiv 98/26/EF eller, såfremt det drejer sig om en værdipapircentral uden for EØS, at den opererer inden for en retlig og lovgivningsmæssig ramme, som er sammenlignelig med den, der gælder i Unionen

b)

har fået en positiv vurdering af de kompetente myndigheder på grundlag af CESR/ESCB's anbefalinger om et værdipapirafviklingssystem (Recommendations for Securities Settlement System)

c)

på anmodning gør ethvert værdipapir/ISIN, for hvilket de er udsteder-værdipapircentraler (eller teknisk udsteder-værdipapircentraler), tilgængeligt for andre værdipapircentraler i T2S

d)

forpligter sig til at tilbyde andre værdipapircentraler i T2S grundlæggende depottjenester uden forskelsbehandling

e)

forpligter sig til at tilbyde andre værdipapircentraler i T2S at udføre deres afvikling i centralbankpenge i T2S, hvis valutaen er tilgængelig i T2S.

2.   Reglerne vedrørende adgangskriterierne for værdipapircentraler er fastlagt i afgørelse ECB/2011/20 af 16. november 2011 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne (5) og skal fremgå af de kontraktlige aftaler mellem centralbankerne i Eurosystemet og værdipapircentralerne.

3.   ECB fører en liste på sin webside over de værdipapircentraler, der har fået tilladelse til at afvikle i T2S.

Artikel 16

De aftaleretlige forbindelser med værdipapircentralerne

1.   Aftalerne mellem centralbankerne i Eurosystemet og værdipapircentralerne, herunder serviceniveau-aftalerne, skal være fuldstændigt harmoniserede.

2.   T2S-rådet skal sammen med centralbankerne i Eurosystemet forhandle ændringer af aftalerne med værdipapircentralerne.

3.   Aftalerne med værdipapircentralerne samt ændringerne heraf skal godkendes af Styrelsesrådet og efterfølgende underskrives af centralbanken i det euroland, hvor værdipapircentralen har sit hjemsted, eller af ECB, hvis værdipapircentralen har sit hjemsted uden for euroområdet. I begge tilfælde optræder de som og på vegne af alle centralbankerne i Eurosystemet. Hvad Irland angår, skal kontrakten underskrives af den centralbank i Eurosystemet, hvis medlemsstat har anmeldt værdipapirafviklingssystemet i henhold til artikel 10 i direktiv 98/26/EF.

Artikel 17

Efterlevelse af de forskriftsmæssige krav

1.   T2S-rådet skal bestræbe sig på at støtte værdipapircentralerne i deres efterlevelse af de relevante retlige, lovgivningsmæssige og overvågningsmæssige krav.

2.   T2S-rådet skal overveje, om ECB bør udstede anbefalinger med henblik på at fremme tilpasninger af lovgivningen med det formål at sikre værdipapircentralerne lige adgangsrettigheder til T2S-tjenesterne og fremsætte forslag herom over for Styrelsesrådet.

AFSNIT V

ANDRE VALUTAER END EUROEN

Artikel 18

Adgangsbetingelser for optagelse i T2S

1.   Andre EØS-valutaer end euroen kan anvendes i T2S, såfremt den nationale centralbank uden for euro-området, en anden centralbank eller en anden myndighed, som er ansvarlig for denne valuta, indgår en aftale med Eurosystemet om valutadeltagelse, og Styrelsesrådet har godkendt anvendelsen af denne valuta.

2.   En valuta, som ikke er en EØS-valuta, kan anvendes i T2S, såfremt Styrelsesrådet har godkendt anvendelsen af denne valuta, og hvis

a)

den retlige, lovgivningsmæssige og overvågningsmæssige ramme, som finder anvendelse på afvikling i den pågældende valuta, sikrer samme eller højere grad af retssikkerhed end den, der er gældende i Unionen

b)

optagelse af en sådan valuta i T2S vil have en positiv indflydelse på T2S' bidrag til værdipapirafviklingsmarkedet i Unionen

c)

den anden centralbank eller anden myndighed, som er ansvarlig for en sådan valuta, indgår en gensidigt tilfredsstillende aftale med Eurosystemet om valutadeltagelse.

3.   Ifølge T2S-rådets mandat er det muligt for de nationale centralbanker uden for euroområdet og andre centralbanker at være repræsenteret i T2S-rådet.

AFSNIT VI

UDVIKLINGEN AF T2S-PROGRAMMET

Artikel 19

Den sammenfattede T2S-plan

1.   På baggrund af forslag fra T2S-rådet skal Styrelsesrådet bedømme, validere og godkende ændringer af den sammenfattede T2S-plan.

2.   På grundlag af den sammenfattede T2S-plan udarbejder T2S-rådet en driftsplan. Driftsplanen og opdateringer heraf skal offentliggøres og videregives til de berørte T2S-interessenter.

3.   Er der alvorlig risiko for, at et af delmålene i den sammenfattede T2S-plan ikke vil kunne opfyldes, skal T2S-rådet omgående informere Styrelsesrådet herom og fremsætte forslag til foranstaltninger, der kan begrænse eventuelle forsinkelser i gennemførelsen af T2S.

AFSNIT VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 20

Niveau 2/niveau 3-aftale

1.   Med forbehold af bestemmelserne i denne retningslinje skal en niveau 2/niveau 3-aftale yderligere præcisere de opgaver og ansvarsområder, som henhører under 4CB, T2S-rådet og centralbankerne i Eurosystemet.

2.   Niveau 2/niveau 3-aftalen og udkast til ændringerne heraf forelægges Styrelsesrådet til godkendelse, hvorefter aftalen underskrives af Eurosystemet og 4CB.

Artikel 21

Tvistbilæggelse

1.   Hvis en tvist vedrørende et spørgsmål, der er reguleret i denne retningslinje, ikke kan løses ved aftale mellem de berørte parter, kan enhver af de berørte parter forelægge sagen for Styrelsesrådet til afgørelse.

2.   Det skal fremgå af niveau 2/niveau 3-aftalen, at T2S-rådet eller 4CB kan henvise enhver tvist, der udspringer af niveau 2/niveau 3-aftalen, til Styrelsesrådet.

Artikel 22

Ophævelse

1.   Retningslinje ECB/2010/2 ophæves.

2.   Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje.

Artikel 23

Ikrafttræden

Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens vedtagelse.

Artikel 24

Adressater og gennemførelsesbestemmelser

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. juli 2012.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 118 af 12.5.2010, s. 65.

(2)  EUT L 117 af 1.5.2012, s. 13.

(3)  EFT L 166 af 11.6.1998, s. 45.

(4)  EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31.

(5)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 117.


BILAG

DEN RÅDGIVENDE T2S-GRUPPE

MANDAT

1.   Præambel og mål

I overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank ønsker Eurosystemet at tilbyde sine TARGET2-Securities tjenester (T2S) til værdipapircentraler og centralbanker i Europa. T2S-tjenesterne muliggør en grundlæggende, neutral og grænseløs afvikling af værdipapirhandler i centralbankpenge efter princippet levering mod betaling. Denne udføres for alle deltagende valutaer på én fælles teknisk platform, som er integreret i centralbankernes realtids bruttoafviklingssystem.

Med henblik på levering af T2S-tjenester oprettede Den Europæiske Centralbanks (ECB's) Styrelsesråd, som det endelige besluttende organ i Eurosystemet, den rådgivende T2S-gruppe (T2S Advisory Group, AG) for at sikre, at T2S til stadighed opfylder markedets behov. Den rådgivende T2S-gruppe bevarer sin rolle som et rådgivende organ for Eurosystemet vedrørende alle T2S-relaterede anliggender. Gruppen kan også rådgive styregruppen for værdipapircentraler og styregruppen for andre valutaer end euro.

2.   Ansvarsområder og opgaver

Den rådgivende T2S-gruppe har ansvar for at:

støtte konsekvensen af dokumentsættet, der definerer anvendelsesområdet for T2S, navnlig at det stemmer fuldt ud overens med brugerkravsdokumentet

støtte Eurosystemets revidering og prioritering af anmodninger om ændring af dokumentsættet, der definerer anvendelsesområdet for T2S, i overensstemmelse med de procedurer, der er specificeret i planerne om »Ledelse« og »Styringsproceduren for ændringer og frigivelser« i rammeaftalen

støtte Eurosystemet ved enhver tilpasning af rammerne for prisfastsættelse

fortsætte med at fremme harmoniseringsarbejdet i forbindelse med værdipapirafvikling i T2S, og støtte gennemførelsesbestræbelserne på markedet

rådgive om de beslutninger, der skal træffes af Styrelsesrådet, T2S-rådet, styregruppen for værdipapircentraler og styregruppen for andre valutaer end euro, som efter T2S-rådets opfattelse kan påvirke T2S-brugerne

rådgive om praksis og politikker, der bidrager til at skabe en effektiv og omkostningseffektiv gennemførelse af T2S i T2S' efterhandelsregi

rådgive om driftsanliggender

rådgive ved tvist mellem Eurosystemet og en eller flere værdipapircentraler og/eller mellem Eurosystemet og en eller flere nationale centralbanker uden for euroområdet, i overensstemmelse med tvistbilæggelsesprocedurerne i rammeaftalen og i aftalen om valutadeltagelse

Enhver med fuldt medlemskab af den rådgivende T2S-gruppe kan:

rådgive om T2S-relaterede anliggender

iværksætte en anmodning om ændring i overensstemmelse med proceduren i rammeaftalens »Styringsprocedure for ændringer og frigivelser«.

3.   Sammensætning og periode

Den rådgivende T2S-gruppe består af formanden, sekretæren, medlemmerne med fuldt medlemskab og observatørerne.

Den rådgivende T2S-gruppes formand er formanden for T2S-rådet. Sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe skal være en meget erfaren medarbejder hos ECB og udpeges af formanden for den rådgivende T2S-gruppe. ECB yder drifts- og sekretariatsmæssig bistand til sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe. Formanden for den rådgivende T2S-gruppe kan udpege en suppleant, som i særlige tilfælde kan erstatte sekretæren for gruppen.

En repræsentant for følgende grupper er berettiget til fuldt medlemskab af den rådgivende T2S-gruppe:

a)

Centralbanker:

ECB og hver enkelt national centralbank i de medlemsstater, der har euroen som valuta, repræsenteres ved et fuldt medlem. Når en medlemsstat indfører euroen, deltager dens nationale centralbank også som fuldt medlem af den rådgivende T2S-gruppe fra datoen for indførelsen af euroen. En centralbank uden for euroområdet, som har underskrevet aftalen om valutadeltagelse, og som deltager i T2S med omgående virkning, repræsenteres også ved et fuldt medlem fra datoen for underskrivelse. Repræsentanter for centralbankerne udpeges af direktøren eller formanden for centralbanken i overensstemmelse med statutten for den pågældende centralbank

b)

Værdipapircentraler:

Alle fulde medlemmer af styregruppen for værdipapircentraler har fuldt medlemsskab af den rådgivende T2S-gruppe. Som undtagelse hertil og for at afspejle deres andel af afviklingsvolumen har Euroclear Gruppen fire medlemmer, Clearstream Gruppen fire og Monte Titoli to (1). Denne sammensætning fastfryses i et år fra det tidspunkt, hvor driften af T2S påbegyndes, hvorefter Styrelsesrådet reviderer antallet af yderligere medlemmer for at afspejle den faktiske afviklingsvolumen i T2S

c)

Brugere:

Brugergruppen og gruppen af værdipapircentraler har det samme antal medlemmer i den rådgivende T2S-gruppe, således at T2S' markedsinteressentgrupper er ligeligt repræsenteret. Styrelsesrådet udpeger brugerrepræsentanterne på grundlag af et forslag fremsat af T2S-rådet. T2S-rådets forslag er baseret på ansøgninger modtaget fra Den Europæiske Banksammenslutning, Den Europæiske Sparekassegruppe, Den Europæiske Forening af Andelskasser, Sammenslutningen af Finansielle Markeder i Europa og Den Europæiske Sammenslutning af Clearingcentraler med henblik på at afveje de forskellige brugerinteresser i T2S, herunder små og store institutioner og markeder, indenlandske og internationale spillere og det varierende omfang af tjenester, som brugerne yder, og fokuserer på brugere med en væsentlig virksomhed inden for værdipapirsektoren i T2S i euro eller i andre valutaer, der er godkendt til afvikling i T2S, uanset hvor de har deres hjemsted. Mindst én af ansøgerne fra hver af disse institutioner skal udvælges. Endvidere finder følgende parametre anvendelse:

i)

mindst elleve fulde medlemmer skal repræsentere større erhvervsbanker

ii)

mindst to fulde medlemmer skal repræsentere internationale investeringsbanker

iii)

mindst to fulde medlemmer skal repræsentere banker, der driver virksomhed i værdipapirafviklingssektoren, og som betjener deres lokale kunder

iv)

mindst et fuldt medlem skal repræsentere en central modpart.

Formændene for følgende institutioner og organisationer er berettiget til at udpege en observatør til den rådgivende T2S-gruppe:

Sammenslutningen af Finansielle Markeder i Europa (Association for Financial Markets in Europe)

Den Europæiske Forening af Andelskasser (European Association of Co-operative Banks)

Den Europæiske Banksammenslutning (European Banking Federation)

Den Europæiske Sammenslutning af Clearingcentraler (European Association of Clearing Houses)

Den Europæiske Sparekassegruppe (European Savings Bank Group)

Sammenslutningen af Europæiske Børser (Federation of European Securities Exchanges)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority)

Europa-Kommissionen

Eurosystemets overvågningsfunktion

En repræsentant for hver af centralbankerne i 4CB (disse repræsentanter skal fremlægge deres synspunkter over for den rådgivende T2S-gruppe som en enhed)

Endvidere inviteres T2S-rådets medlemmer til at deltage i den rådgivende T2S-gruppes møder som observatører.

Hver enkelt udpegede person skal have en passende anciennitet og relevant teknisk ekspertise. De nominerende enheder skal sikre, at den udpegede person kan afsætte tilstrækkelig tid til at tage aktivt del i arbejdet i den rådgivende T2S-gruppe.

For at begrænse størrelsen af den rådgivende T2S-gruppe må der højst deltage to fulde medlemmer eller observatører fra den samme centralbank i den rådgivende T2S-gruppes møder på samme tid. Formanden for den rådgivende T2S-gruppe er undtaget fra denne regel for at sikre tilstrækkelig neutralitet.

De fulde medlemmer og observatørerne udpeges for en periode på to år med mulighed for forlængelse. Erstatninger for brugermedlemmer, som træder tilbage i løbet af en ordinær periode, kan udpeges af T2S-rådet på grundlag af ansøgninger modtaget fra den relevante brugerorganisation. Mandatet for den rådgivende T2S-gruppe begynder i juli 2012 og erstatter mandatet og forretningsordenen for den rådgivende T2S-gruppe, som blev udarbejdet til brug for specifikationsfasen og forlænget indtil rammeaftalens ikrafttrædelse. Det nye mandat udløber, når rammeaftalen og aftalen om valutadeltagelse erstattes af en ny aftale og/eller ved parternes aftale om rammeaftalens og aftalen om valutadeltagelses ophør.

4.   Rapportering

Den rådgivende T2S-gruppe rådgiver T2S-rådet. Efter anmodning kan gruppen også rådgive styregruppen for værdipapircentraler eller styregruppen for andre valutaer end euro. I særlige tilfælde kan den rådgivende T2S-gruppe rådgive Styrelsesrådet direkte, hvis den rådgivende T2S-gruppe mener, at de generelle principper for T2S eller andre af T2S' centrale elementer er i fare.

Styrelsesrådet og T2S-rådet (for anliggender, som Styrelsesrådet har delegeret til T2S-rådet) kan på eget initiativ eller efter anmodning yde generel vejledning til den rådgivende T2S-gruppe.

5.   Arbejdsprocedurer

Fulde medlemmer kan deltage i den rådgivende T2S-gruppes beslutningstagningsproces. Observatører kan deltage i den rådgivende T2S-gruppes møder, men må ikke deltage i beslutningstagningsprocessen.

Beslutninger truffet af den rådgivende T2S-gruppe kan tage form af råd eller beslutninger vedrørende organiseringen af den rådgivende T2S-gruppes arbejde eller undergruppernes arbejde. Den rådgivende T2S-gruppes råd sendes alt efter omstændighederne direkte til T2S-rådet, Styrelsesrådet, styregruppen for værdipapircentraler eller styregruppen for andre valutaer end euro. Den rådgivende T2S-gruppes råd og beslutninger bør træffes ved enstemmighed. Kan der ikke opnås enighed, kan formanden for den rådgivende T2S-gruppe beslutte at vurdere graden af støtte til et bestemt råd, hvorefter rådet eller beslutningen vedtages ved simpelt flertal blandt de fulde medlemmer af gruppen. Formanden og sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe har ikke ret til at deltage i vedtagelsen af råd eller beslutninger.

Den rådgivende T2S-gruppe kan oprette undergrupper til støtte for sit arbejde, såfremt det findes nødvendigt. Gruppen koordineres med T2S-rådet, som organiserer arbejdet, således at alle relevante ledelsesorganer er inddraget uden at duplikere undergrupper om lignende emner.

Den rådgivende T2S-gruppe mødes som hovedregel mindst to gange årligt. Formanden kan indkalde til yderligere møder og informerer gruppen om datoen for afholdelsen af disse i god tid forinden. Møderne afholdes som udgangspunkt i ECB's lokaler. Endvidere kan formanden opfordre den rådgivende T2S-gruppe til at yde rådgivning på anden vis, f.eks. ved skriftlige procedurer.

Den rådgivende T2S-gruppe arbejder på en åben og gennemsigtig måde, og den rådgivende T2S-gruppes dokumenter offentliggøres på T2S' websted. Detaljerede arbejdsprocedurer specificeres i »Forretningsordenen«, som udarbejdes af den rådgivende T2S-gruppe og vedtages af T2S-rådet.

DE NATIONALE BRUGERGRUPPER

MANDAT

1.   Mål

De nationale brugergrupper (National User Groups, NUGs) består af leverandører og brugere af værdipapirafviklingstjenester på deres nationale markeder, der skal støtte udviklingen, gennemførelsen og driften af TARGET2-Securities (T2S). De danner fora, hvor nationale markedsdeltagere inddrages i den rådgivende T2S-gruppes arbejde og skaber en formel forbindelse mellem den rådgivende T2S-gruppe og de nationale markeder. De fungerer både som sparringspartner for T2S-programkontoret og som leverandør af input til den rådgivende T2S-gruppe med hensyn til alle anliggender, som drøftes i gruppen. I denne funktion kan de også foreslå anliggender, som bør drøftes af den rådgivende T2S-gruppe.

De nationale brugergrupper kan inddrages i styringsproceduren for ændringer og frigivelser og kan spille en vigtig rolle i vurderingen af sådanne anmodninger i forbindelse med driften af de nationale markeder. De nationale brugergrupper bør følge T2S-princippet om at undgå indarbejdelse af særlige nationale hensyn i T2S og aktivt fremme harmonisering.

2.   Ansvarsområder og opgaver

De nationale brugergrupper på markeder, som deltager i T2S, er ansvarlige for at:

vurdere indflydelsen af T2S-funktionaliteten, navnlig ændringer i T2S-brugerkravene, på deres nationale marked og i forbindelse hermed vise behørigt hensyn til begrebet et »slankt T2S«, der har til formål at undgå særlige nationale hensyn og fremme harmonisering

bidrage til overvågnings- og gennemførelsesopgaverne tilknyttet T2S' harmoniseringsaktiviteter, som støttes af den rådgivende T2S-gruppe

gøre den rådgivende T2S-gruppe opmærksom på væsentlige bekymringer på det nationale marked

højne opmærksomheden på T2S inden for alle segmenter af den nationale værdipapirsektor

støtte medlemmerne af den rådgivende T2S-gruppe, som repræsenterer den nationale sektor.

I forbindelse med opfyldelsen af deres forpligtelser skal de nationale brugergrupper følge de høje standarder for gennemsigtighed, som udgør et centralt element i T2S.

Selvom dette mandat fokuserer på markeder, som deltager i T2S, er markeder, der endnu ikke deltager i T2S, også velkomne til at oprette nationale brugergrupper. Hvis et sådant marked træffer beslutning om at oprette en national brugergruppe, skal det følge et tilsvarende mandat for at forberede dets marked på deltagelsen i T2S.

3.   Sammensætning og periode

Den nationale brugergruppe består af en formand, en sekretær og medlemmerne.

Formanden for en national brugergruppe bør fortrinsvis være fuldt medlem eller observatør i den rådgivende T2S-gruppe. En ledende medarbejder i den pågældende nationale centralbank vil typisk indtage denne funktion. Hvis den pågældende nationale centralbank ikke tilvejebringer eller udpeger formanden for den nationale brugergruppe, udpeges denne af formanden for den rådgivende T2S-gruppe, som vil tilstræbe at opnå enighed blandt de vigtigste deltagere på det pågældende marked. Er formanden ikke medlem af den rådgivende T2S-gruppe, bør et medlem af den rådgivende T2S-gruppe fungere som koordinator mellem den rådgivende T2S-gruppe og formanden for den nationale brugergruppe for at sikre tæt forbindelse mellem den rådgivende T2S-gruppe og den nationale brugergruppe. Såfremt en national brugergruppe ikke er repræsenteret i den rådgivende T2S-gruppe, arbejder den nationale brugergruppe tæt sammen med den rådgivende T2S-gruppes sekretær for at holde sig informeret om udviklingen i T2S.

Hvad angår eurolandene, kommer sekretæren i den nationale brugergruppe fra det pågældende lands centralbank. I andre lande udpeges sekretæren i den nationale brugergruppe af formanden for den nationale brugergruppe, og bør ideelt set komme fra den pågældende nationale centralbank. Sekretæren forventes at deltage i de regelmæssige informationsmøder, som T2S-programkontoret arrangerer for sekretærerne i de nationale brugergrupper gennem netværket af eksperter i de nationale brugergrupper. Sekretærer for nationale brugergrupper på markeder, som ikke deltager i T2S, kan deltage som gæster i netværket af eksperter i de nationale brugergrupper.

Medlemmerne af de nationale brugergrupper omfatter de relevante medlemmer af den rådgivende T2S-gruppe og observatører (eller deres udpegede højt placerede repræsentanter, som kan accepteres af formanden for den nationale brugergruppe), og andre personer, som har den faglige viden og status, der kræves for at kunne repræsentere alle kategorier af brugere og leverandører på det nationale marked, herunder eksperter i anliggender vedrørende kontanter. Medlemmerne af de nationale brugergrupper kan derfor omfatte værdipapircentraler, brokere, banker, investeringsbanker, depotinstitutioner, udstedere og/eller deres befuldmægtigede, centrale modparter, børser og multilaterale handelssystemer, den relevante nationale centralbank, lovgivende myndigheder og de relevante bankforeninger.

Mandatet for de nationale brugergrupper udløber på samme tid som mandatet for den rådgivende T2S-gruppe, dvs. når rammeaftalen og aftalen om valutadeltagelse erstattes af en ny aftale og/eller ved rammeaftalens og aftalen om valutadeltagelses ophør for alle værdipapircentraler og centralbanker uden for euroområdet, der har underskrevet aftalen.

4.   Arbejdsprocedurer

De nationale brugergrupper behandler kun spørgsmål, som er relevante for T2S. De opfordres til aktivt at indhente oplysninger via T2S-programkontoret om aktuelle anliggender og rettidigt at fremlægge nationale synspunkter om spørgsmål, som sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe har anmodet om, eller som den nationale brugergruppe har rejst. T2S-programkontoret informerer regelmæssigt de nationale brugergrupper om markeder, der deltager i T2S, og arrangerer møder med sekretærerne for de nationale brugergrupper gennem netværket af eksperter i brugergrupperne for at fremme interaktionen mellem de nationale brugergrupper og T2S-programkontoret.

De nationale brugergrupper tilstræber at afholde regelmæssige møder, som er tilpasset til den rådgivende T2S-gruppes møder, således at de kan rådgive de nationale medlemmer af den rådgivende T2S-gruppe. Medlemmerne af den rådgivende T2S-gruppe er dog ikke bundet af sådanne råd. De nationale brugergrupper kan også fremsende skriftlige indlæg til den rådgivende T2S-gruppe via sekretæren for den rådgivende T2S-gruppe og bede et medlem af gruppen om at fremlægge det pågældende synspunkt.

Sekretærerne for de nationale brugergrupper tilstræber at rundsende dagsordenen og de relevante dokumenter, som skal drøftes på møderne i de nationale brugergrupper, senest fem forretningsdage før mødet. Et referat fra møderne i de nationale brugergrupper vil blive offentliggjort på T2S' websted og eventuelt på den pågældende nationale centralbanks websted. Offentliggørelsen bør ideelt set ske på engelsk og eventuelt på det relevante nationale sprog senest tre uger efter hvert møde i den nationale brugergruppe.

Medlemmerne af de nationale brugergrupper vil blive offentliggjort på T2S' websted. De nationale brugergrupper offentliggør også en liste over e-mail-adresser på medlemmerne af de nationale brugergrupper på T2S' websted, således at deltagerne på de nationale markeder ved, hvem de skal kontakte, hvis de ønsker at udtrykke deres synspunkter.


(1)  Denne sammensætning er specificeret under antagelse af, at Euroclear Gruppen deltager med Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France og Euroclear Nederland, og at Clearstream Gruppen deltager med Clearstream Banking Frankfurt og med LuxCSD i T2S.