ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.202.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 202

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
28. juli 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/442/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg vedrørende en ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 689/2012 af 27. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 415/2007 om tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 690/2012 af 27. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 691/2012 af 27. juli 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

15

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/443/EU

 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 2012 rettet til Spanien om specifikke foranstaltninger til styrkelse af den finansielle stabilitet

17

 

 

2012/444/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banka Slovenije

21

 

 

2012/445/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om elektronisk udveksling med Ungarn af dna-oplysninger

22

 

 

2012/446/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om elektronisk udveksling med Ungarn af fingeraftryksdata

23

 

 

2012/447/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 24. juli 2012 om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

24

 

 

2012/448/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 12. juli 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til avispapir (meddelt under nummer C(2012) 4693)  ( 1 )

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juli 2012

om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg vedrørende en ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

(2012/442/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, og artikel 168, stk. 4, litra b), sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2894/94 af 28. november 1994 om visse gennemførelsesbestemmelser til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (1), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2) (»EØS-aftalen«) trådte i kraft den 1. januar 1994.

(2)

I henhold til EØS-aftalens artikel 98 kan Det Blandede EØS-udvalg beslutte at ændre bl.a. bilag II til EØS-aftalen.

(3)

Bilag II til EØS-aftalen indeholder bestemmelser og ordninger vedrørende tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011 af 7. december 2011 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2012, 2013 og 2014 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (3) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 af 5. december 2008 om et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram for 2009, 2010 og 2011 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og for at vurdere forbrugernes eksponering herfor (4) blev indarbejdet i EØS-aftalen med visse tilpasninger for EØS-EFTA-staterne.

(6)

Idet forordning (EF) nr. 1213/2008 er blevet ophævet og som konsekvens heraf derfor også bør ophæves i henhold til EØS-aftalen, bør disse tilpasninger overføres til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011. De vedrører antallet af pesticider, som Island skal overvåge, og antallet af prøver af hvert produkt, som Island og Norge skal udtage til analyse, og de tager navnlig højde for de islandske laboratoriers begrænsede kapacitet.

(7)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Den holdning, som Unionen skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg, bør baseres på udkast, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg vedrørende ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen, baseres på det udkast til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse, som er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EFT L 305 af 30.11.1994, s. 6.

(2)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(3)  EUT L 325 af 8.12.2011, s. 24.

(4)  EUT L 328 af 6.12.2008, s. 9.


UDKAST TIL

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. …/…

af

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

1)

Bilag II til EØS-aftalen blev ændret ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. …/… af … (1).

2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011 af 7. december 2011 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2012, 2013 og 2014 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 af 5. december 2008 om et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram for 2009, 2010 og 2011 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og for at vurdere forbrugernes eksponering herfor (3), som er indarbejdet i EØS-aftalen, er blevet ophævet i Den Europæiske Union og skal derfor udgå af EØS-aftalen.

4)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Teksten i punkt 54zzzzb (Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008) slettes.

2.

Følgende indsættes efter punkt 65 (Kommissionens forordning (EU) nr. 1171/2011):

»66.

32011 R 1274: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011 af 7. december 2011 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2012, 2013 og 2014 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 325 af 8.12.2011, s. 24).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

1.

Følgende tilføjes i artikel 1:

»Island kan i årene 2012, 2013 og 2014 fortsætte med at udtage de samme 61 pesticider til analyse som i forbindelse med kontrollen af fødevarer på det islandske marked i 2011.«

2.

Følgende indsættes i punkt 5 i bilag II:

»IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)« «.

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den …, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Formand

Sekretærer for Det Blandede EØS-udvalg


(1)  EUT L …

(2)  EUT L 325 af 8.12.2011, s. 24.

(3)  EUT L 328 af 6.12.2008, s. 9.

(4)  [Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]


FORORDNINGER

28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 689/2012

af 27. juli 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 415/2007 om tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (1), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 5, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2007 af 13. marts 2007 om tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre fortsat interoperabilitet med søfartens trafikregulerings- og informationstjenester, herunder med det automatiske fartøjsidentifikationssystem (AIS), er det nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 415/2007.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 415/2007 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne forordning senest tolv måneder efter dens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152.

(2)  EUT L 105 af 23.4.2007, s. 35.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 415/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes i indholdsfortegnelsen:

»2.3.9.

Typegodkendelse«

2)

I »Referencer« foretages følgende ændringer:

a)

Række 10 og 11 affattes således:

Dokumenttitel

Organisation

Publikationsdato

»Henstilling ITU-R M.1371 »Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band«

ITU

2001

International Standard IEC 61993, »Maritime navigation and radio communication equipment and systems – Automatic Identification System, Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS)«

IEC

2002«

b)

Følgende række indsættes:

Dokumenttitel

Organisation

Publikationsdato

»Tekniske retningslinjer for indlands-AIS

Ekspert-gruppen om fartøjssporing«

 

3)

Punkt 2.2., næstsidste afsnit, affattes således:

»For fartøjer i bevægelse kan opdateringsfrekvensen for dynamisk information på taktisk niveau skifte mellem SOLAS-funktion og indlandsfunktion. I indlandsfunktion kan den øges op til 2 sekunder. Det anbefales, at fartøjer, der ligger for anker, har en opdateringsfrekvens på flere minutter, eller at der opdateres, hvis informationen ændres.«

4)

I punkt 2.3.1. tilføjes følgende punktum:

»Ved udformning af indlands-AIS skal der tages behørigt hensyn til de tekniske retningslinjer for indlands-AIS, der udarbejdes og ajourføres af ekspertgruppen om fartøjssporing (1)

5)

I tabellen i punkt 2.3.2.1. udgår den sidste række.

6)

Punkt 2.3.2.3. ændres således:

a)

Den 3. række i tabellen udgår.

b)

Følgende række indsættes:

»Lastet/ikke lastet fartøj

(Udvidelse til indlands-AIS)«

7)

I punkt 2.3.2.4. affattes den 4. række i den første tabel med titlen »Forventet ankomsttidspunkt ved sluse/bro/terminal« således:

»Maksimal aktuel statisk højde over vandlinjen

(Udvidelse til indlands-AIS)«

8)

Punkt 2.3.3. ændres således:

a)

Andet afsnit erstattes af følgende:

»For fartøjer i bevægelse på indre vandveje kan meldingsfrekvensen for dynamisk information omstilles mellem SOLAS-funktion og indlandsfunktion. I indlandsfunktion kan den øges op til 2 sekunder. I områder med blandet trafik som f.eks. søhavne skal det være muligt at nedsætte meldingsfrekvensen for dynamisk information fra den kompetente myndighed for at sikre en ligevægt i meldingsadfærden mellem fartøjer i indlandssejlads og SOLAS-fartøjer. Meldingsadfærden skal kunne omstilles ved hjælp af TDMA-kommandoer fra en basisstation (automatisk omstilling ved hjælp af TDMA-fjernstyring via meddelelse 23) og ved hjælp af kommandoer fra fartøjsbaserede systemer f.eks. MKD, ECDIS eller en computer om bord, via en grænseflade, f.eks. IEC 61162 (automatisk omstilling ved hjælp af en kommando fra et fartøjsbaseret system). For statisk information og rejserelateret information anbefales en meldingsfrekvens på adskillige minutter, på anmodning, eller hvis informationen ændrer sig.«

b)

I tabel 2.1. affattes 9. række således:

Skibets dynamiske forhold

Nominelt meldingsinterval

»Skibet opererer i indlandsfunktion, i bevægelse

tildelt mellem 2 og 10 sekunder«

c)

Der tilføjes følgende punktum:

»Bemærk: En mobil station til indlands-AIS opererer enten i indlandsfunktion (gruppetildeling ved hjælp af meddelelse 23) eller i SOLAS-funktion (autonom funktion, ingen gruppetildeling aktiveret).«

9)

Punkt 2.3.4., første afsnit, affattes således:

»Den tekniske løsning for indlands-AIS er baseret på de samme tekniske standarder som IMO's SOLAS-AIS (henstilling ITU-R M.1371, IEC 61993).«

10)

Punkt 2.3.5. affattes således:

»2.3.5   Kompatibilitet med IMO's klasse A transpondere

Indlands-AIS transpondere skal være forenelige med IMO klasse A transpondere og skal derfor kunne modtage og behandle alle IMO AIS-meddelelser (i overensstemmelse med ITU-R M.1371 og IALA tekniske redegørelser om ITU-R M.1371) og derudover de meddelelser, der er defineret i punkt 2.4 i nærværende tekniske specifikationer.

Der er ikke noget krav om DSC transmissionskapacitet (tx) og tilrådighedsstillelse af en MKD i forbindelse med indlands-AIS-transpondere, men der er krav om MKD-funktionalitet og DSC-kanalstyringsfunktionalitet. Fabrikanterne kan fjerne den respektive hardware og software fra klasse A transpondere.«

11)

Følgende punkt indsættes:

»2.3.9.   Typegodkendelse

Udstyr til indlands-AIS skal være typegodkendt med henblik på overensstemmelse med nærværende tekniske specifikationer.«

12)

Punkt 2.4.1. ændres således:

a)

Overskriften på punkt 2.4.1. affattes således:

»2.4.1   Meddelelse 1, 2, 3: positionsmeldinger (ITU-R 1371)«.

b)

I tabel 2.2. affattes den næstsidste række således:

Parameter

Antal bits

Beskrivelse

»Kommunikations-tilstand

19

Jf. ITU-R M. 1371«

13)

Titlen på punkt 2.4.2. affattes således:

»2.4.2.   Meddelelse 5: statiske og rejserelaterede data (ITU-R 1371)«.

14)

Punkt 2.4.3. ændres således:

a)

Titlen på punkt 2.4.3. affattes således:

»2.4.3.   Meddelelse 23: gruppetildelingskommando (ITU-R M.1371)«.

b)

Før tabel 2.4. indsættes følgende afsnit:

»Gruppetildelingskommandoen sendes fra en basisstation, når denne fungerer som kontrolenhed. Meddelelsen sendes til en mobil station inden for det fastlagte område og i henhold til valgt »type fartøj og last« eller »stationstype«. Modtagerstationen tager hensyn til alle sektorfelter samtidigt. Den styrer følgende driftsparametre for en mobil station: sende/modtagestatus, meldingsinterval og varighed af stilletid.«

c)

I tabel 2.4. affattes 9. og 10. række således:

Parameter

Antal bits

Beskrivelse

»Stationstype

4

0 = alle typer mobile enheder (forvalgt værdi); 1 = kun klasse A mobil station; 2 = alle typer klasse B mobile stationer; 3 = SAR luftbåren mobil station; 4 = kun klasse B »SO« mobile stationer; 5 = klasse B »CS« fartøjsbaseret mobil station (kun IEC 62287); 6 = indre vandveje 7-9 = til regional brug og 10-15 = til fremtidig brug

Type fartøj og last

8

0 = alle typer (forvalgt værdi)

1 - 99, jf. tabel 50 i bilag 8 til ITU-R M.1371-3

100 - 0,199 = reserveret til regional brug;

200-14 = forbeholdt fremtidig brug;«.

d)

I tabel 2.5. affattes 10., 11. og 12. række således:

Indstilling af feltet meldingsinterval

Meldingsinterval for msg18

»9

Næste kortere meldingsinterval

10

Næste længere meldingsinterval

11

2 sekunder (gælder ikke klasse B »CS«)«

e)

Det sidste punktum affattes således:

»Bemærk: Når dobbeltkanaltransmission ophæves af statuskommando 1 eller 2 i Tx/Rx-status, bibeholdes det krævede meldingsinterval ved hjælp af den tilbageværende transmissionskanal.«

15)

Titlen på punkt 2.4.4. affattes således:

»2.4.4.   Anvendelse af specifikke meddelelser (ITU-R 1371)«.

16)

Punkt 2.4.4.1., første punktum, affattes således:

»Funktionsidentifikatorerne inden for indlands-AIS skal tildeles og anvendes som beskrevet i ITU-R M.1371«.

17)

Punkt 2.4.4.2. ændres således:

a)

I tabel 2.7. affattes 7., 8., 9. og 11. række således:

 

Parameter

Antal bits

Beskrivelse

Binære data

»Længde/konvoj

13

1 - 8 000 (resten anvendes ikke) skibets/konvojens længde i 1/10 m 0 = forvalgt værdi

Bredde/konvoj

10

1 - 1 000 (resten anvendes ikke) skibets/konvojens bredde i 1/10 m 0 = forvalgt værdi forvalgt værdi = 0

Skibs- og kombinationstype

14

Numerisk ERI-klassifikation (KODER): Skibs- og konvojtype som beskrevet i tillæg E

Maksimal aktuel statisk dybgang

11

1 - 2 000 (resten anvendes ikke) dybgang i 1/100 m, 0 = forvalgt værdi = ukendt«

b)

I tabel 2.8. affattes 16. række således:

 

Parameter

Bit

Beskrivelse

Binære data

»Maksimal aktuel statisk højde over vandlinjen

12

0 - 4 000 (resten anvendes ikke) i 1/100 m, 0 = forvalgt værdi = ukendt«

c)

I tabel 2.15. affattes 8., 10., 12. og 14. række således:

 

Parameter

Bit

Beskrivelse

Binære data

»Vandstand

14

Bit 0: 0 = negativ værdi, 1 = positiv værdi

bit 1-13: 0 - 8191, i 1/100 m,

bit 0-13: 0 = ukendt = forvalgt værdi (2)

Vandstand

14

Bit 0: 0 = negativ værdi, 1 = positiv værdi

bit 1-13: 0 - 8191, i 1/100 m,

bit 0-13: 0 = ukendt = forvalgt værdi (2)

Vandstand

14

Bit 0: 0 = negativ værdi, 1 = positiv værdi

bit 1-13: 0 - 8191, i 1/100 m,

bit 0-13: 0 = ukendt = forvalgt værdi (2)

Vandstand

14

Bit 0: 0 = negativ værdi, 1 = positiv værdi

bit 1-13: 0 - 8191, i 1/100 m,

bit 0-13: 0 = ukendt = forvalgt værdi (2

18)

I tillæg A ændres definitionerne således:

a)

Definitionen af flodinformationstjenester affattes således:

»Flodinformationstjenester (RIS)

En europæisk model for harmoniserede informationstjenester til støtte for trafikregulering og transportstyring inden for indlandssejlads, herunder grænseflader til andre transportformer.«

b)

Definitionen af VTS-område affattes således:

»VTS-område

VTS-område er det afgrænsede, formelt opgivne serviceområde for en VTS-tjeneste. Et VTS-område kan inddeles i underområder eller sektorer. (Kilde: IALA VTS-retningslinjer)«.

c)

Definitionen af navigationsinformation affattes således:

»Navigationsinformation

Navigationsinformation er information, der ydes til skipperen om bord til støtte for beslutningstagningen om bord. (Kilde: IALA VTS-retningslinjer)«.

d)

Definitionen af taktisk trafikinformation affattes således:

»Taktisk trafikinformation (TTI)

Taktisk trafikinformation (TTI) er oplysninger, der påvirker skipperens eller VTS-operatørens umiddelbare beslutninger om sejlads i den aktuelle trafiksituation og de nærmeste geografiske omgivelser. Et taktisk trafikbillede indeholder positionsoplysninger og specifikke skibsoplysninger for alle mål, der spores af en radar og afbildes på et elektronisk søkort, eventuelt suppleret med eksterne trafikoplysninger såsom oplysninger fra en indlands-AIS. TTI kan leveres om bord på et fartøj eller i land, f.eks. i et VTS-center. (Kilde: RIS-retningslinjer).«

e)

Definitionen af strategisk trafikinformation affattes således:

»Strategisk trafikinformation (STI)

Strategisk trafikinformation (STI) er information, der på mellemlangt og langt sigt berører RIS-brugernes beslutningstagning. Et strategisk trafikbillede bidrager til mulighederne for at planlægge en sikker og effektiv rejse. Et strategisk trafikbillede fremstilles i et RIS-center og leveres til brugerne efter anmodning fra disse. Et strategisk trafikbillede omfatter alle relevante fartøjer i RIS-området med deres karakteristika, last og position, der er indberettet via VHF-talemelding eller elektronisk skibsmelding og lagret i en database, og som præsenteres i en tabel eller i form af et elektronisk kort. Strategisk trafikinformation kan ydes af et RIS/VTS-center eller af et kontor. (Kilde: RIS-retningslinjer).«

f)

Definitionen af (fartøjs-)sporing affattes således:

»Fartøjstrafikovervågning

Fartøjstrafikovervågning leverer vigtig information om relevante fartøjers bevægelser i et RIS-område. Dette omfatter information om fartøjsidentitet, position, (type last) og destinationshavn.«

g)

Definitionen af RIS-operatør affattes således:

»RIS-operatør

En person, der udfører en eller flere opgaver, der bidrager til RIS-tjenesterne.«

h)

Definitionen af flådeleder affattes således:

»Flådeleder

En person, som planlægger og iagttager (navigations-)status for en række fartøjer, der bevæger sig eller arbejder under en kommando eller et ejerforhold.«

i)

Definitionen af operatør i beredskabstjenesternes nødhjælpscentre affattes således:

»Operatør i beredskabstjenesternes nødhjælpscentre

En person, der overvåger, kontrollerer og tilrettelægger en sikker og gnidningsfri håndtering af ulykker, hændelser og nødsituationer.«

19)

I tillæg D foretages følgende ændringer:

a)

Stk. D.1 affattes således:

»D.1   Inputsætninger

Den serielle digitale grænseflade for AIS understøttes af eksisterende IEC 61162-sætninger og nye sætninger i stil med IEC 61162. Nærmere beskrivelser af de digitale grænsefladesætninger findes i IEC 61162.

Dette tillæg indeholder information, der anvendes ved udviklingen af indlands-AIS med henblik på indførelse af indlandsspecifikke data (jf. protokolændringer for indlands-AIS) i indlands-AIS-enheden om bord.«

b)

I andet punktum i stk. D.2 erstattes udtrykket »foreslås« af udtrykket »bruges«.

c)

I andet punktum i stk. D.3 erstattes udtrykket »foreslås« af udtrykket »bruges«.

20)

Tillæg E affattes således:

»Tillæg E

ERI-SKIBSTYPER

Denne tabel anvendes til at konvertere de FN-skibstyper, der anvendes i indlandsmeddelelse 10, til de IMO-typer, der anvendes i IMO-meddelelse 5.

BRUGV/C

M

Underind.

Navn

Nej

8

00

0

Fartøj, ukendt type

V

8

01

0

Motorfragtskib

V

8

02

0

Motortankskib

V

8

02

1

Motorfragtskib, flydende last, type N

V

8

02

2

Motortankskib, flydende last, type C

V

8

02

3

Motortankskib, tørlast

V

8

03

0

Containerskib

V

8

04

0

Gastankskib

C

8

05

0

Motorfragtskib, slæbebåd

C

8

06

0

Motortankskib, slæbebåd

C

8

07

0

Motorfragtskib, som sejler sammen med et eller flere skibe

C

8

08

0

Motorfragtskib med tank

C

8

09

0

Motorfragtskib, der skubber et eller flere fragtskibe

C

8

10

0

Motorfragtskib, der skubber mindst et tankskib

Nej

8

11

0

Slæbebåd, fragtskib

Nej

8

12

0

Slæbebåd, tankskib

C

8

13

0

Slæbebåd, fragtskib, forbundet

C

8

14

0

Slæbebåd, fragtskib/tankskib, forbundet

V

8

15

0

Fragtpram

V

8

16

0

Tankpram

V

8

16

1

Tankpram, flydende last, type N

V

8

16

2

Tankpram, flydende last, type C

V

8

16

3

Tankpram, tørlast

V

8

17

0

Fragtpram med containere

V

8

18

0

Tankpram, gas

C

8

21

0

Skubbe-/slæbebåd, en fragtpram

C

8

22

0

Skubbe-/slæbebåd, to fragtpramme

C

8

23

0

Skubbe-/slæbebåd, tre fragtpramme

C

8

24

0

Skubbe-/slæbebåd, fire fragtpramme

C

8

25

0

Skubbe-/slæbebåd, fem fragtpramme

C

8

26

0

Skubbe-/slæbebåd, seks fragtpramme

C

8

27

0

Skubbe-/slæbebåd, syv fragtpramme

C

8

28

0

Skubbe-/slæbebåd, otte fragtpramme

C

8

29

0

Skubbe-/slæbebåd, ni fragtpramme

C

8

31

0

Skubbe-/slæbebåd, en gas/tank-pram

C

8

32

0

Skubbe-/slæbebåd, to pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

33

0

Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge

C

8

34

0

Skubbe-/slæbebåd, fire pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

35

0

Skubbe-/slæbebåd, fem pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

36

0

Skubbe-/slæbebåd, seks pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

37

0

Skubbe-/slæbebåd, syv pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

38

0

Skubbe-/slæbebåd, otte pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

39

0

Skubbe-/slæbebåd, ni eller flere pramme, heraf mindst en tank- eller gaspram

V

8

40

0

Slæbebåd, enkelt

Nej

8

41

0

Slæbebåd, en eller flere

C

8

42

0

Slæbebåd, der hjælper et fartøj eller tilknyttet kombination

V

8

43

0

Skubbebåd, enkelt

V

8

44

0

Passagerskib, færge, røde kors-skib, krydstogtskib

V

8

44

1

Færge

V

8

44

2

Røde Kors-skib

V

8

44

3

Krydstogtskib

V

8

44

4

Passagerskib uden indlogering

V

8

45

0

Tjenesteskib, politipatrulje, havnetjenester

V

8

46

0

Fartøj, arbejdsskib for vedligeholdelse, flydende kran, kabelskib, vagerskib, opmudringsfartøj.

C

8

47

0

Objekt, slæbt, ikke yderligere præciseret.

V

8

48

0

Fiskerbåd

V

8

49

0

Bunkerskib

V

8

50

0

Pram, tanker, kemikalier

C

8

51

0

Objekt, ikke yderligere præciseret.

Ekstra koder for søtransportmidler

V

1

50

0

Fragtskibe til generelle formål til søs

V

1

51

0

Fragtskib til transport af enheder til søs

V

1

52

0

Bulkskib til søtransport

V

1

53

0

Tankskib

V

1

54

0

Tankskib til flydende gas

V

1

85

0

Lystfartøj over 20 meter

V

1

90

0

Hurtigt skib

V

1

91

0

Hydrofoilbåd

V

1

92

0

Hurtig katamaran«


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org


28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 690/2012

af 27. juli 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

58,9

XS

38,5

ZZ

48,7

0707 00 05

MK

53,8

TR

95,4

ZZ

74,6

0709 93 10

TR

102,0

ZZ

102,0

0805 50 10

AR

91,6

TR

89,0

UY

96,7

ZA

100,7

ZZ

94,5

0806 10 10

EG

187,3

IL

187,9

MA

254,8

TR

162,6

ZZ

198,2

0808 10 80

AR

197,0

BR

95,0

CL

104,3

NZ

121,9

US

123,1

UY

52,1

ZA

111,1

ZZ

114,9

0808 30 90

AR

138,5

CL

122,1

NZ

175,8

ZA

110,9

ZZ

136,8

0809 10 00

AR

124,4

TR

168,7

ZZ

146,6

0809 29 00

TR

333,9

ZZ

333,9

0809 30

TR

172,6

ZZ

172,6

0809 40 05

BA

70,9

IL

84,6

ZZ

77,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 691/2012

af 27. juli 2012

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 677/2012 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 196 af 24.7.2012, s. 57.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 28. juli 2012

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

42,50

0,00

1701 12 90 (1)

42,50

1,86

1701 13 10 (1)

42,50

0,00

1701 13 90 (1)

42,50

2,15

1701 14 10 (1)

42,50

0,00

1701 14 90 (1)

42,50

2,15

1701 91 00 (2)

50,30

2,38

1701 99 10 (2)

50,30

0,00

1701 99 90 (2)

50,30

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/17


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. juli 2012

rettet til Spanien om specifikke foranstaltninger til styrkelse af den finansielle stabilitet

(2012/443/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 136, stk. 1, litra b), sammenholdt med artikel 126, stk. 6,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 136, stk. 1, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan der udarbejdes specifikke økonomisk-politiske retningslinjer for de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(2)

Rådets har i sin henstilling om Spaniens nationale reformprogram for 2012 og i sin udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram for 2012-2015 (1) henstillet, at Spanien træffer foranstaltninger med henblik på »at gennemføre reformen af finanssektoren og især supplere den vedvarende omstrukturering af banksektoren ved at rette op på situationen med fortsat svage institutioner, fremsætte en omfattende strategi til effektivt at håndtere overtagne aktiver i bankernes balancer samt fastlægge en klar holdning til finansieringen og anvendelsen af »backstop facilities«.

(3)

I de første ti år af dette århundrede var der adgang til rigelig og billig ekstern finansiering, og det førte til et kreditdrevet boom i den indenlandske efterspørgsel og på aktivmarkederne i Spanien, især på ejendomsmarkedet. Den bristede boble inden for ejendoms- og byggesektoren og den økonomiske recession, som fulgte efter, har ramt den spanske banksektor hårdt. Resultatet heraf er, at spanske banker, med undtagelse af nogle få store, internationalt diversificerede kreditinstitutter, i stort omfang har mistet adgangen til finansiering fra engrosmarkederne på overkommelige vilkår og derfor er blevet stærkt afhængige af refinansiering gennem eurosystemet. Desuden er deres lånekapacitet blevet kraftigt begrænset af indvirkningen af fald i ratings på sikkerhedsstillelse.

(4)

Den betydelige afmatning af økonomien i de senere år påvirker beskæftigelse og arbejdsløshed på en meget negativ måde og har i væsentlig grad forværret budgetsituationen i Spanien. Ifølge en opdatering fra Kommissionens tjenestegrene af prognosen fra foråret 2012 skønnes det offentlige underskud at blive på 6,3 % af BNP i 2012, hvor der i stabilitetsprogrammet for 2012 og forslaget til budgetloven for 2012 var tale om et forventet underskud på 5,3 % af BNP. Den offentlige bruttogæld steg til 68,5 % af BNP i 2011, og ifølge Kommissionens tjenestegrenes opdatering af prognosen fra foråret 2012 forventes den at stige kraftigt til 80,9 % af BNP i 2012 og til 86,8 % af BNP i 2013, baseret på et scenarie om uændrede politikker, og vil dermed overstige referenceværdien i traktaten i alle årene. Risici i forbindelse med det makroøkonomiske scenarie og budgetmålene og med yderligere finansielle redningsforanstaltninger kan bidrage til en yderligere stigning i den offentlige gæld. I lyset af denne udvikling rettede Rådet den 10. juli 2012 en henstilling til Spanien i henhold til proceduren om uforholdsmæssigt store underskud for at få korrigeret det nuværende uforholdsmæssigt store underskud senest i 2014.

(5)

De spanske myndigheder har truffet en række vigtige foranstaltninger for at rette op på problemerne i banksektoren. Disse foranstaltninger omfatter sanering af bankernes balancer, større minimumskapitalkrav, omstrukturering af sparekassesektoren og betydeligt større krav til hensættelser for lån vedrørende fast ejendom og vedrørende aktiver, der er genstand for kreditorforfølgning. Disse foranstaltninger har dog ikke været tilstrækkelige til at mildne markedspresset.

(6)

I februar 2011 hævede de spanske myndigheder minimumskapitalkravet (»capital principal«) til 8 % af bankers risikovægtede aktiver og gav bankerne indtil september 2011 til at opfylde denne nye forskrift. For banker, der var mere afhængige af engrosfinansiering og kendetegnet ved en begrænset markedsadgang, blev minimumskapitalkravet forhøjet til 10 %. I februar og maj 2012 blev der i ny lovgivning stillet krav til bankerne om at opbygge større hensættelser og kapitalbuffere for at imødegå mulige tab på både misligholdte og ikkemisligholdte lån til overtagne bygge- og ejendomsaktiver. Disse nye krav til hensættelser forventedes at beløbe sig til omkring 84 mia. EUR.

(7)

I april 2012 beløb bruttofinansieringsbidraget fra den spanske stat (eksklusiv garantier ved udstedelse af obligationer) sig til ca. 15 mia. EUR. Kapitalstøtten kom via bankomstruktureringsfonden (FROB) med en kapital på 15 mia. EUR, hvoraf 9 mia. EUR allerede var blevet indbetalt. Staten havde også stillet garantier for bankernes foranstillede bankobligationsudstedelser, der beløb sig til omkring 86 mia. EUR (heraf var garantier for omkring 58 mia. EUR stadig udestående). Selv om FROB stadig havde en kapacitet på tre gange sin kapitalallokering, vil støtte fra den offentlige sektor ikke være en tilstrækkelig stor bagstopper for at kunne foretage den fornødne gennemgribende sanering af banksektoren.

(8)

Frygten for, at det bliver nødvendigt med yderligere rekapitalisering af banksektoren, har medvirket til at øge markedspresset på spanske statsobligationer. Renten på statsobligationer nåede i slutningen af juni og begyndelsen af juli 2012 op på noget over 500 basispoint, hvilket førte til stigende finansieringsomkostninger for den spanske stat. Med den voksende rentebyrde bliver det endnu vanskeligere at konsolidere de offentlige finanser i Spanien og korrigere det uforholdsmæssigt store underskud. Derfor er det nødvendigt med en omfattende omstrukturering og rekapitalisering af banksektoren for at lette presset på de offentlige finanser.

(9)

Den 25. juni 2012 anmodede de spanske myndigheder officielt om finansiel bistand i forbindelse med den igangværende omstrukturering og rekapitalisering af den spanske banksektor. Bistanden søges som finansiel bistand til rekapitalisering af finansielle institutioner gennem den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet. Forudsætningen for denne bistand er specifik konditionalitet i finanssektoren som fastsat i det aftalememorandum, der er forhandlet mellem den spanske regering og Kommissionen, i samråd med Den Europæiske Centralbank (ECB) og Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) og med teknisk bistand fra Den Internationale Valutafond (IMF). Den omfatter både bankspecifik konditionalitet i overensstemmelse med statsstøttereglerne og horisontal konditionalitet. Sideløbende hermed skal Spanien fuldt ud opfylde sine tilsagn og forpligtelser i henhold til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og henstillingerne om at rette op på de makroøkonomiske ubalancer inden for rammerne af det europæiske semester.

(10)

For at bevare den finansielle stabilitet i Spanien og begrænse afsmitningen af finansiel stress til andre økonomier i euroområdet og dermed forhindre, at der opstår negative virkninger på økonomien og på Den Økonomiske og Monetære Union, er det nødvendigt at øge den langsigtede modstandsdygtighed i den spanske banksektor. De betydelige foranstaltninger, der er blevet truffet hidtil for at tackle disse problemer, har ikke været helt tilstrækkelige. Det er derfor nødvendigt med yderligere foranstaltninger. Spanien bør især gennemføre yderligere specifikke foranstaltninger, som gør det muligt effektivt at håndtere overtagne aktiver, genoprette markedsbaseret finansiering, reducere bankernes afhængighed af likviditetshjælp fra centralbanken og styrke mekanismerne til risikoidentifikation og kriseforvaltning.

(11)

Som en del af den overordnede strategi er det altafgørende for en effektiv håndtering af de overtagne aktiver at kræve en klar adskillelse af problematiske aktiver fra banker, der modtager støtte, og bankernes balancer. Det bør især gælde for lån vedrørende fast ejendom og vedrørende aktiver, der er genstand for kreditorforfølgning. Med en sådan adskillelse vil enhver tilbageværende tvivl om kvaliteten af bankernes balancer kunne fjernes, og det vil gøre, at de bedre kan udøve deres funktion som finansielt mellemled.

(12)

Desuden vil en større gennemsigtighed i bankernes balancer på den måde kunne gøre det lettere at nedsætte bankernes risici i forhold til ejendomssektoren, genoprette markedsbaseret finansiering og reducere bankernes afhængighed af likviditetshjælp fra centralbanken.

(13)

For at kunne sikre solide rammer for den spanske banksektor er det nødvendigt med styrkede mekanismer til risikoidentifikation og kriseforvaltning. En effektiv strategi bør omfatte ændringer, som har til formål at styrke regulerings- og tilsynsrammerne, idet der tages hensyn til erfaringerne fra finanskrisen. Desuden bør selskabsledelsen (»corporate governance«) forbedres på linje med bedste praksis på internationalt plan —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Kommissionen er i samråd med ECB, EBA og IMF blevet enig med de spanske myndigheder om de specifikke politikbetingelser for finanssektoren, der er knyttet til den finansielle bistand. Disse betingelser er fastsat i det aftalememorandum, der skal undertegnes af Kommissionen og de spanske myndigheder. De nærmere finansielle vilkår fastsættes i en facilitetsaftale om finansiel bistand.

Spanien gennemfører en passende rekapitalisering og grundig omstrukturering af sit banksystem. Med henblik herpå udarbejder Spanien i samarbejde med Kommissionen og efter høring af ECB en strategi for de spanske bankers fremtidige struktur, funktionsmåde og levedygtighed, der identificerer, hvordan det sikres, at de kan drives uden yderligere støtte fra staten. Denne strategi vil blive beskrevet nærmere i aftalememorandummet, hvor politikbetingelserne i denne afgørelse videreudvikles.

2.   Nøglekomponenterne i denne strategi er et grundigt eftersyn af de svage segmenter i den spanske banksektor og en styrkelse af regulerings- og tilsynsrammerne for banksektoren.

3.   Det grundige eftersyn af de svage segmenter i den spanske banksektor omfatter følgende tre elementer:

a)

identifikation af den enkelte banks kapitalbehov ved hjælp af en omfattende kvalitetskontrol af aktiver i banksektoren og en stresstest for hver enkelt bank baseret på denne kvalitetskontrol af aktiver. På grundlag af stresstestresultaterne vil de banker, der har behov for kapitaltilførsel, blive opdelt i tre forskellige grupper. Hver gruppe forpligtes til at forelægge omstrukturerings- og afviklingsplaner og alle de supplerende og efterfølgende foranstaltninger, jf. aftalememorandummet

b)

rekapitalisering, omstrukturering og/eller afvikling på forsvarlig vis af svage banker baseret på planer til løsning af de kapitalproblemer, der måtte blive identificeret i stresstesten. Disse planer skal bygge på levedygtighedsprincipperne, således at omkostningerne for skatteyderne minimeres (byrdefordeling), og konkurrenceforvridningen begrænses. Med henblik herpå vedtager Spanien lovgivning, der i) gør det muligt at gennemføre ordninger for efterstillet gæld, herunder obligatoriske former for byrdefordeling, og ii) forbedrer rammerne for bankafvikling, så de omfatter relevante afviklingsbeføjelser for FROB og indskydergarantifonden (DGF), under hensyntagen til EU's lovgivningsforslag om krisestyring og bankafvikling, herunder særlige værktøjer til afvikling af banker, der ikke er levedygtige

c)

adskillelse af aktiver i de banker, der modtager offentlig støtte til deres rekapitalisering, og deres overførsel af værdiforringede aktiver til et eksternt kapitalforvaltningsselskab for at realisere deres langsigtede værdi. Spanien udarbejder i tæt samråd med Europa-Kommissionen, ECB og EBA og med teknisk bistand fra IMF en samlet lovramme for oprettelse og drift af kapitalforvaltningsselskabet, så det kan være fuldt funktionsdygtigt senest i november 2012.

4.   For at sikre solide rammer for banksektoren styrker Spanien også regulerings- og tilsynsrammerne og forbedrer styringen. Den strategi og konditionalitet, der er grundigt beskrevet i aftalememorandummet, omfatter blandt andet følgende foranstaltninger:

a)

Spanske kreditinstitutter forpligtes til at øge deres tier 1-kernekapitalprocent til mindst 9 % i overensstemmelse med den kapitaldefinition, der er fastsat i EBA's rekapitaliseringsplan.

b)

Fra 1. januar 2013 forpligtes spanske kreditinstitutter til at anvende den kapitaldefinition, der er fastsat i kapitalkravsforordningen.

c)

Lovrammerne for hensættelser til dækning af tab på lån tages op til ny vurdering. På baggrund af erfaringerne fra finanskrisen fremsætter de spanske myndigheder især forslag til modernisering af den faste ramme for hensættelser til dækning af tab på lån, idet der tages hensyn til de midlertidige foranstaltninger, der er indført i de seneste måneder, og ligeledes til EU's regnskabsrammer.

d)

Banco de España's operationelle uafhængighed styrkes yderligere; i overensstemmelse med de internationale anbefalinger og standarder overføres økonomiministeriets sanktions- og tilladelsesbeføjelser i forhold til banksektoren til Banco de España.

e)

Banco de España's tilsynsprocedurer styrkes yderligere med intern revision.

f)

Ledelsesordningerne for agenturerne for finansielle sikkerhedsnet (FROB og DGF) revideres for at undgå potentielle interessekonflikter.

g)

Ledelsesreglerne for sparekassesektoren og de banker, der ejes af sparekasser, styrkes.

h)

Forbrugerbeskyttelses- og værdipapirlovgivningen ændres for at begrænse bankernes salg af efterstillede gældsinstrumenter (eller instrumenter, der ikke er omfattet af DGF) til ikkekvalificerede privatkunder, og myndighedernes kontrol med overholdelsen af lovgivningen styrkes.

i)

Der træffes foranstaltninger for at minimere skatteydernes omkostninger i forbindelse med bankernes omstrukturering. Når tabene er blevet allokeret til kapitalhaverne, vil de spanske myndigheder kræve byrdefordelingsforanstaltninger fra indehavere af hybrid kernekapital og indehavere af efterstillet gæld i banker, der modtager offentlig kapital.

j)

Der gives tilsagn om at fastsætte et loft for lønninger til bestyrelses- og tilsynsrådsmedlemmer i alle statsstøttede banker.

k)

Det offentlige kreditregister vil blive styrket.

5.   Myndighederne giver i streng fortrolighed Kommissionen, ECB, EBA og IMF de oplysninger, der er nødvendige for at føre kontrol med banksektoren.

6.   Kommissionen kontrollerer regelmæssigt i samarbejde med ECB og EBA, via kontrolbesøg og jævnlig kvartalsrapportering fra de spanske myndigheder, at de politikbetingelser, der er knyttet til den finansielle bistand, er opfyldt. I forbindelse med programmet føres der regelmæssigt kontrol med FROB's aktiviteter.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT C 219 af 24.7.2012, s. 81.


28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/21


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juli 2012

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår de eksterne revisorer for Banka Slovenije

(2012/444/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokollen (nr. 4) om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 27.1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2012/9 af 1. juni 2012 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banka Slovenije (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for Eurosystemets nationale centralbanker skal revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

Mandatet for Banka Slovenijes nuværende eksterne revisorer udløber efter revisionen for regnskabsåret 2011. Det er derfor nødvendigt at udnævne eksterne revisorer fra regnskabsåret 2012.

(3)

Banka Slovenije har valgt Deloitte revizija d.o.o. som ekstern revisor for regnskabsårene 2012-2014.

(4)

ECB's Styrelsesråd har henstillet, at Deloitte revizija d.o.o. udnævnes til ekstern revisor for Banka Slovenije for regnskabsårene 2012-2014.

(5)

ECB's Styrelsesråds henstilling bør følges, og afgørelse 1999/70/EF (2) bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 13, i afgørelse 1999/70/EF affattes således:

»13.   Deloitte revizija d.o.o. godkendes som ekstern revisor for Banka Slovenije for regnskabsårene 2012-2014.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Europæiske Centralbank.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT C 161 af 7.6.2012, s. 1.

(2)  EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69.


28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/22


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juli 2012

om elektronisk udveksling med Ungarn af dna-oplysninger

(2012/445/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende (1) kriminalitet, særlig artikel 2, stk. 3, og artikel 25,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA (2), særlig artikel 20 og kapitel 4 i bilaget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, bevares retsvirkningerne af retsakter, der er vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, så længe disse retsakter ikke er ophævet, annulleret eller ændret i medfør af traktaterne.

(2)

Artikel 25 i afgørelse 2008/615/RIA finder derfor anvendelse, og Rådet afgør med enstemmighed, om medlemsstaterne har gennemført bestemmelserne i kapitel 6 i denne rådsafgørelse.

(3)

Artikel 20 i afgørelse 2008/616/RIA bestemmer, at afgørelser som omhandlet i artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA træffes på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema. For så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA baseres evalueringsrapporten på et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(4)

Ungarn har meddelt Generalsekretariatet for Rådet, hvilke nationale dna-analysedatabaser artikel 2-6 i afgørelse 2008/615/JHA finder anvendelse på, og betingelserne for elektronisk søgning som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i afgørelsen, i overensstemmelse med artikel 36, stk. 2, i samme afgørelse.

(5)

I henhold til kapitel 4, punkt 1.1, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA vedrører det spørgeskema, der udarbejdes af den relevante arbejdsgruppe i Rådet, hver af de elektroniske dataudvekslinger og skal besvares af en medlemsstat, så snart den mener, at den opfylder forudsætningerne for dataudveksling i den relevante datakategori.

(6)

Ungarn har besvaret spørgeskemaet om databeskyttelse og spørgeskemaet om udveksling af dna-oplysninger.

(7)

Ungarn har gennemført en vellykket forsøgsfase med Østrig.

(8)

Der er blevet gennemført et evalueringsbesøg i Ungarn, og den østrigske evalueringsgruppe har udarbejdet en rapport om evalueringsbesøget, som er blevet sendt til den relevante arbejdsgruppe i Rådet.

(9)

Rådet har fået forelagt en samlet evalueringsrapport, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaerne, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende udveksling af dna-oplysninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning og sammenligning af dna-oplysninger har Ungarn fuldt ud gennemført de generelle bestemmelser om databeskyttelse i kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 3 og 4 i nævnte afgørelse fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1

(2)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12


28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juli 2012

om elektronisk udveksling med Ungarn af fingeraftryksdata

(2012/446/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (1), særlig artikel 25,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA (2), særlig artikel 20 og kapitel 4 i bilaget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, bevares retsvirkningerne af retsakter, der er vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, så længe disse retsakter ikke er ophævet, annulleret eller ændret i medfør af traktaterne.

(2)

Artikel 25 i afgørelse 2008/615/RIA finder derfor anvendelse, og Rådet afgør med enstemmighed, om medlemsstaterne har gennemført bestemmelserne i kapitel 6 i nævnte rådsafgørelse.

(3)

Artikel 20 i afgørelse 2008/616/RIA bestemmer, at afgørelser som omhandlet i artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA træffes på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema. For så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA baseres evalueringsrapporten på et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(4)

I henhold til kapitel 4, punkt 1.1, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA vedrører det spørgeskema, der udarbejdes af den relevante arbejdsgruppe i Rådet, hver af de elektroniske dataudvekslinger og skal besvares af en medlemsstat, så snart den mener, at den opfylder forudsætningerne for dataudveksling i den relevante datakategori.

(5)

Ungarn har besvaret spørgeskemaet om databeskyttelse og spørgeskemaet om udveksling af fingeraftryksdata.

(6)

Ungarn har gennemført en vellykket forsøgsfase med Østrig.

(7)

Der er blevet gennemført et evalueringsbesøg i Ungarn, og den østrigske evalueringsgruppe har udarbejdet en rapport om evalueringsbesøget, som er blevet sendt til den relevante arbejdsgruppe i Rådet.

(8)

Rådet har fået forelagt en samlet evalueringsrapport, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaerne, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende udveksling af fingeraftryksdata —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning af fingeraftryksdata har Ungarn fuldt ud gennemført de generelle bestemmelser om databeskyttelse i kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 9 i nævnte afgørelse fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.


28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/24


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. juli 2012

om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(2012/447/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionen den 5. september 2011 anmodede Danmark om tilladelse til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i direktiv 2006/112/EF om retten til at fradrage indgående afgifter.

(2)

Kommissionen underrettede ved brev af 14. marts 2012 de øvrige medlemsstater om Danmarks anmodning. Ved brev af 15. marts 2012 meddelte Kommissionen Danmark, at den rådede over alle de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne behandle anmodningen.

(3)

I henhold til direktiv 2006/112/EF gælder det i øjeblikket, at hvis en let varebil med en tilladt totalvægt på indtil tre tons er registreret hos de danske myndigheder som værende anvendt udelukkende til erhvervsformål, har den afgiftspligtige person ret til at fradrage hele den indgående afgift på udgifter til anskaffelse og drift af køretøjet. Hvis et sådant køretøj efterfølgende anvendes til privat brug, fortaber den afgiftspligtige person retten til at fradrage moms ved anskaffelse af køretøjet.

(4)

Da det system skaber en tung byrde for både den afgiftspligtige person og skattemyndighederne, har de danske myndigheder anmodet om tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 75 i direktiv 2006/112/EF. Denne foranstaltning vil give en afgiftspligtig person, der har registreret et køretøj som værende udelukkende til erhvervsmæssige formål, mulighed for at benytte køretøjet til ikke-erhvervsmæssige formål og for at beregne afgiftsgrundlaget for den pågældende anvendelse i henhold til artikel 75 i direktiv 2006/112/EF på grundlag af en daglig standardsats snarere end fortabe deres ret til at fradrage moms ved anskaffelse af køretøjet.

(5)

Denne forenklede beregningsmetode vil imidlertid være begrænset til tyve dages ikke-erhvervsmæssig brug for hvert kalenderår, og det standardmomsbeløb, der skal betales, er fastsat til 40 DKK for hver dags ikke-erhvervsmæssig brug. Dette beløb er fastsat af den danske regering efter en analyse af de nationale statistikker.

(6)

Foranstaltningen, som skal gælde for lette varebiler med en tilladt totalvægt på indtil tre tons, vil forenkle momsforpligtelserne for afgiftspligtige personer, der gør lejlighedsvis ikke-erhvervsmæssig brug af et køretøj, der er registreret til erhvervsformål. Det vil dog fortsat være muligt for en afgiftspligtig person at vælge at registrere en let varebil som værende til både erhvervsmæssig og privat brug. Ved at gøre brug af denne mulighed vil den afgiftspligtige person fortabe retten til at fradrage momsen ved anskaffelse af køretøjet men vil ikke være forpligtet til at betale en daglig afgift for privat brug.

(7)

Indførelse af en foranstaltning, der sikrer, at en afgiftspligtig person, som gør lejlighedsvis ikke-erhvervsmæssig brug af et køretøj, der er registreret til erhvervsformål, ikke fuldstændig fratages retten til at fradrage den indgående afgift på det pågældende køretøj, vil være i overensstemmelse med de generelle regler om fradrag, der er fastsat i direktiv 2006/112/EF.

(8)

Tilladelsen bør gælde for en begrænset periode og bør derfor udløbe den 31. december 2014. I lyset af de erfaringer, der gøres frem til denne dato, bør der foretages en vurdering af, om fravigelsen fortsat er berettiget.

(9)

Denne undtagelse vil kun have en ubetydeligt indvirkning på det samlede beløb, der opkræves i afgifter i det endelige forbrugsled, og vil ikke få indflydelse på Unionens egne indtægter hidrørende fra moms —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Når en afgiftspligtig person til private formål, eller til hans personales private brug eller mere generelt til anden brug end forretningsbrug, anvender en let varebil, der er registreret som værende udelukkende til erhvervsmæssig brug, har Danmark tilladelse til, som fravigelse af artikel 75 i direktiv 2006/112/EF, at fastsætte afgiftsgrundlaget som en standardsats for hver dag af en sådan anvendelse.

Standardsatsen pr. dag i første afsnit er 40 DKK.

Artikel 2

Den i artikel 1 omhandlede foranstaltning finder kun anvendelse på lette varebiler med en tilladt totalvægt på indtil tre tons.

Denne foranstaltning finder ikke anvendelse, når den ikke-erhvervsmæssige brug overstiger tyve dage pr. kalenderår.

Artikel 3

Denne afgørelse udløber den 31. december 2014.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Danmark.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.


28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/26


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 12. juli 2012

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til avispapir

(meddelt under nummer C(2012) 4693)

(EØS-relevant tekst)

(2012/448/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Da fremstillingen af avispapir kræver betydelige mængder energi, træ og kemikalier og kan føre til miljøskader eller -risici i relation til udnyttelsen af naturressourcer, bør der opstilles kriterier for tildeling af EU's miljømærke til produktgruppen »avispapir«.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »avispapir« omfatter papir, som fremstilles af papirmasse og anvendes til at trykke aviser og andre tryksager.

2.   Produktgruppen avispapir omfatter ikke kopipapir og grafisk papir, varmefølsomt papir, fotopapir og selvkopierende papir, indpakningspapir og duftpapir.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »avispapir«: papir, som primært bruges til at trykke aviser, er fremstillet af papirmasse og/eller genvundet papir og vejer mellem 40 og 65 g/m2.

2)   »genvundne fibre«: fibre, som er udtaget fra affaldsstrømmen i en produktionsproces, eller som er frembragt af husholdninger eller af kommercielle, industrielle eller institutionelle anlæg i deres egenskab af slutbrugere af produktet, og som ikke længere kan bruges til deres oprindelige formål.

Artikel 3

For at få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010 skal en avispapirvare tilhøre produktgruppen »avispapir« som defineret i denne afgørelses artikel 1 og opfylde de tilhørende krav til vurdering og verifikation, jf. bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »avispapir« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder i tre år fra vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Til administrative formål er kodenummeret for »avispapir«»037«.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2012.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.


BILAG

GENERELT

Sigtet med kriterierne

Kriterierne tager navnlig sigte på at fremme en effektiv ressourceudnyttelse ved at fremme genanvendelse af papir, ved at mindske udledningen af giftige eller eutrofierende stoffer i vandmiljøet, at reducere miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af energi (global opvarmning, forsuring, nedbrydning af ozonlaget, udtømning af ikke-vedvarende ressourcer) ved at nedbringe energiforbruget og de dermed forbundne emissioner til luften, at reducere miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af farlige kemikalier og at følge bæredygtige forvaltningsprincipper med henblik på at beskytte skovene.

KRITERIER

Der opstilles kriterier for hvert af de følgende aspekter:

1.

Udledninger til vand og luft

2.

Energiforbrug

3.

Fibre: bæredygtig skovforvaltning

4.

Farlige kemiske stoffer

5.

Affaldshåndtering

6.

Brugsegnethed

7.

Oplysninger på EU-miljømærket

Miljøkriterierne omfatter produktionen af papirmasse, herunder alle delprocesser fra det punkt, hvor fiberråmaterialet/det genvundne råmateriale passerer produktionsstedets porte til det punkt, hvor papirmassen forlader papirmøllen. Hvad angår papirproduktionsprocesserne, omfatter miljøkriterierne alle delprocesser fra bankning af papirmassen (opløsning af det genvundne papir) til oprulning af papiret på ruller.

Følgende aktiviteter er ikke omfattet af disse kriterier:

1.

Transport og emballering af papirmasse, papir eller råvarer

2.

Konvertering af papir.

Krav til vurdering og verifikation

Der er ved hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne opfyldes, er det underforstået, at dette kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) alt efter omstændighederne.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis disse accepteres som ligeværdige af det kompetente organ, der skal vurdere ansøgningen.

Prøvning skal så vidt muligt udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO 17025 eller tilsvarende standard.

De kompetente organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterium 1 —   Udledninger til vand og luft

a)   COD, svovl (S), NOx og phosphor (P)

For hver af disse parametre skal udledningen til luft og/eller i vandmiljøet fra papirmasse- og papirfremstillingen udtrykkes i point (PCOD, PS, PNOx og PP), som angivet nedenfor.

Ingen af de point, der gives individuelt til PCOD, PS, PNOx og PP, må overstige 1,5.

Det samlede antal point (Ptotal = PCOD + PS + PNOx + PP), må ikke overstige 4,0.

PCOD beregnes på følgende måde (PS, PNOx og PP beregnes på præcis den samme måde).

For hver anvendt papirmasse »i« skal de dermed forbundne COD-emissioner (CODpapirmasse,i udtrykt i kg/ton lufttørret papirmasse — ADT) vægtes i henhold til deres relative andele af hver mængde anvendt papirmasse (papirmasse »i« for ton lufttørret papirmasse) og lægges sammen. Den vægtede COD-emission for papirmasserne lægges derefter sammen med den målte COD-emission fra papirproduktionen for at give en samlet COD-emission, CODtotal.

Den vægtede COD-referenceværdi for papirmasseproduktion beregnes på samme måde som summen af de vægtede referenceværdier for hver anvendt papirmasse og sammenlægges med referenceværdien for papirproduktion for at give en samlet COD-referenceværdi, CODref total. Referenceværdierne for hver anvendt papirmassetype og for papirproduktionen er anført i tabel 1.

Til sidst divideres den samlede COD-emission med den samlede COD-referenceværdi således:

Formula

Tabel 1

Referenceværdier for emissioner fra forskellige papirmassetyper og papirproduktion

Papirmassetype/papir

Emissioner (kg/ADT)

CODreference

Sreference

NOx,reference

Preference

Bleget kemisk papirmasse (undtagen sulfit)

18,0

0,6

1,6

0,045

Bleget kemisk papirmasse (sulfit)

25,0

0,6

1,6

0,045

Ubleget kemisk papirmasse

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP/slibmasse

3,0

0,2

0,3

0,01

Genvundne papirmassefibre

2,0

0,2

0,3

0,01

Papir (ikke-integrerede papirmøller, hvor den anvendte papirmasse købes på markedet)

1

0,3

0,8

0,01

Papir (andre papirmøller)

1

0,3

0,7

0,01

Der indrømmes en undtagelse for Preference-værdien for bleget kemisk papirmasse (undtagen sulfit), jf. tabel 1, op til et indhold på 0,1, hvis det kan godtgøres, at det højere P-indhold skyldes den naturlige forekomst af P i træpapirmassen.

Ved kraftvarmeproduktion på samme anlæg kan NOx- og S-emissionerne fra elfremstilling trækkes fra den samlede mængde. Følgende ligning kan anvendes til at beregne andelen af emissionerne fra elfremstilling:

2 × (MWh(el))/[2 × MWh(el) + MWh(varme)]

Elektriciteten i denne beregning er den elektricitet, der fremstilles i kraftvarmeværket.

Varmen i denne beregning er nettovarmen fra kraftværket, der bruges til papirmasse/papirfremstilling.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge udførlige beregninger, som skal dokumentere, at dette kriterium overholdes, tillige med tilhørende dokumentation, bl.a. prøvningsrapporter på grundlag af følgende prøvningsmetoder: COD: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxid.): EPA nr. 8; S(red.): EPA nr. 16A; svovlindholdet i olie: ISO 8754; svovlindholdet i kul: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349.

Dokumentationen skal omfatte en angivelse af målehyppigheden og en beregning af point for COD, S og NOx. Den skal inddrage alle emissioner af S og NOx, som forekommer i forbindelse med fremstillingen af papirmasse og papir, herunder damp, der genereres uden for produktionsstedet, med undtagelse af emissioner fra elproduktionen. Målingerne skal omfatte genvindingskedler, kalkovne, dampkedler og afbrændingsovne til stærkt ildelugtende gasser. Emissioner fra diffuse kilder skal også inddrages. De indrapporterede emissionsmængder af svovl til luften skal omfatte emissioner af såvel oxiderede som reducerede svovlforbindelser (dimethylsulphid, methylmercaptan, hydrogensulphid og lignende emissioner). Svovlemissionerne fra kraftvarmeproduktionen fra olie, kul og andre brændselstyper, hvor svovlindholdet er kendt, kan beregnes i stedet for at måles, og de skal indregnes.

Målinger af udledninger i vandmiljøet skal foretages på ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver, der udtages enten efter behandling ved produktionsanlægget eller efter behandling i et offentligt rensningsanlæg. Perioden for målingerne baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal målingerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion. Målingerne skal være repræsentative for den pågældende produktionsperiode.

Drejer det sig om integrerede papirmøller, skal emissionsværdierne for papirmasse sættes til nul, og tallet for papirmøllen skal omfatte både papirmasse- og papirfremstilling, da det er vanskeligt at uddrage separate emissionstal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et samlet tal for papirmasse- og papirfremstilling.

b)   Absorberbare organiske halogenforbindelser (AOX)

Indtil den 31. marts 2013 må AOX-emissionerne fra fremstillingen af hver anvendt papirmasse ikke overstige 0,20 kg/ADT.

Fra den 1. april 2013 og indtil gyldighedsperioden for kriterierne i nærværende afgørelse ophører, må AOX-emissionerne fra fremstillingen af hver anvendt papirmasse ikke overstige 0,17 kg/ADT.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en prøvningsrapport, hvor følgende prøvningsmetode er anvendt: AOX ISO 9562 ledsaget af udførlige beregninger, som skal dokumentere, at dette kriterium overholdes, tillige med tilhørende dokumentation.

Målehyppigheden skal oplyses i den underbyggende dokumentation. AOX måles kun under processer, hvor der anvendes chlorforbindelser til blegning af papirmassen. Det er ikke nødvendigt at måle AOX i spildevandet fra ikke-integreret papirproduktion eller i spildevandet fra papirmasseproduktion, hvor der ikke anvendes chlorblegning, eller hvor blegningen udføres med chlorfrie stoffer.

Målingerne foretages på ufiltrerede og ikke-bundfældede prøver, der udtages enten efter behandling ved produktionsanlægget eller efter behandling i et offentligt rensningsanlæg. Perioden for målingerne baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal målingerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion. Målingerne skal være repræsentative for den pågældende produktionsperiode.

c)   CO2

Emissionerne af kuldioxid fra ikke-vedvarende energikilder må ikke overstige 1 000 kg pr. ton fremstillet papir, inklusive emissioner fra elproduktionen (uanset om den finder sted i eller uden for produktionsanlægget). Emissionerne fra ikke-integrerede papirmøller (hvor den anvendte papirmasse købes på markedet) må ikke overstige 1 100 kg pr. ton. Emissionerne skal beregnes som summen af emissionerne fra papirmasse- og papirfremstillingen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge udførlige beregninger, som dokumenterer, at kriteriet er opfyldt, tillige med tilhørende dokumentation.

Ansøgeren skal fremlægge data om emissionerne af kuldioxid til luften. Dataene skal omfatte alle konventionelle brændsler, der benyttes under papirmasse- og papirproduktionen, herunder emissioner fra elproduktionen (uanset om den produceres i eller uden for anlægget).

Følgende emissionsfaktorer anvendes til beregning af CO2-emissioner fra brændsler:

Tabel 2

Brændstof

CO2 fossil emission

Enhed

Kul

96

g CO2 fossil/MJ

Råolie

73

g CO2 fossil/MJ

Brændselsolie 1

74

g CO2 fossil/MJ

Brændselsolie 2-5

81

g CO2 fossil/MJ

LPG

66

g CO2 fossil/MJ

Naturgas

56

g CO2 fossil/MJ

El fra elnettet

400

g CO2 fossil/kWh

Perioden for beregningerne eller massebalancerne skal baseres på produktionen i løbet af 12 måneder. Hvis der er tale om et nyt eller ombygget produktionsanlæg, skal beregningerne være baseret på mindst 45 på hinanden følgende dage med en løbende, stabil produktion. Beregningerne skal være repræsentative for den pågældende produktionsperiode.

Ovennævnte tabelværdi for el fra elnettet (EU-gennemsnittet) skal anvendes, medmindre ansøgeren forelægger dokumentation for sine elleverandørers gennemsnitlige værdi (fra den leverandør, med hvem der er indgået kontrakt, eller det nationale gennemsnit); i så fald kan ansøgeren anvende denne værdi i stedet for tabelværdien.

Mængden af energi fra vedvarende energikilder (1), der er købt og anvendt til produktionsprocesserne, tages ikke i betragtning ved beregning af CO2-emissionerne: Ansøgeren skal fremlægge passende dokumentation for, at den form for energi faktisk anvendes i møllen eller indkøbes eksternt.

Kriterium 2 —   Energiforbrug

a)   Elektricitet

Elforbruget i relation til papirmasse- og papirfremstillingen skal udtrykkes i point (PE) som anført nedenfor.

Antallet af point PE skal være 1,5 eller derunder.

Beregningen af PE foretages på følgende måde:

Beregning for papirmassefremstilling: For hver anvendt mængde papirmasse i skal det tilsvarende elforbrug (Epapirmasse,i udtrykt i kWh/ADT) beregnes således:

Epapirmasse,i = Intern elproduktion + købt el — solgt el

Beregning for papirfremstillingen: Tilsvarende skal elforbruget til papirfremstillingen (Epapir) beregnes således:

Epapir = Intern elproduktion + købt el – solgt el

Endelig skal pointsummen for fremstilling af papirmasse og papir (PE) beregnes på følgende måde:

Formula

Drejer det sig om integrerede papirmøller, skal elektricitetsværdierne for papirmasse sættes til nul, og tallet for papirmøllen skal omfatte både papirmasse- og papirfremstilling, da det er vanskeligt at uddrage separate elektricitetstal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et samlet tal for papirmasse- og papirfremstilling.

b)   Brændsel (varme)

Brændselsforbruget i relation til papirmasse- og papirfremstillingen skal udtrykkes i point (PF) som anført nedenfor.

Antallet af point PF skal være 1,5 eller derunder.

Beregningen af PF foretages på følgende måde:

Beregning for papirmassefremstilling: For hver anvendt mængde papirmasse i skal det tilsvarende brændselsforbrug (Fpapirmasse,i udtrykt i kWh/ADT) beregnes således:

Fpapirmasse,i = Intern brændselsproduktion + købt brændsel – solgt brændsel – 1,25 × den internt producerede el

Bemærk:

1.

Fpapirmasse,i (og dettes bidrag til PF, papirmasse) behøver ikke blive beregnet for mekanisk papirmasse, medmindre det drejer sig om markedsført, lufttørret, mekanisk papirmasse, som indeholder mindst 90 % tørstof.

2.

Mængden af brændsel anvendt til at fremstille den solgte varme føjes til termen »solgt brændsel« i ligningen ovenfor.

Beregning for papirfremstillingen: brændselsforbruget til papirfremstillingen (Fpapir udtrykt i kWh/ADT) skal beregnes på tilsvarende måde:

Fpapir = Intern brændselsproduktion + købt brændsel — solgt brændsel – 1,25 × den internt producerede el

Endelig skal pointsummen for fremstilling af papirmasse og papir (PF) beregnes på følgende måde:

Formula

Tabel 3

Referenceværdier for el og brændsler

Papirmassetype

Brændsel kWh/ADT

Freference

El kWh/ADT

Ereference

Ikke-admp

admp

Ikke-admp

admp

Kemisk papirmasse

4 000

5 000

800

800

Termomekanisk papirmasse (TMP)

0

900

2 200

2 200

Mekanisk papirmasse SGW (og PGW)

0

900

2 000

2 000

Kemisk termomekanisk papirmasse (CTMP)

0

1 000

2 000

2 000

Genvundne papirmassefibre

300

1 300

450

550

Papirtype

Brændstof

kWh/ton

 

Elektricitet

kWh/ton

Avispapir

 

1 800

 

700

Admp

=

lufttørret papirmasse, der sælges på det åbne marked.

Vurdering og verifikation (for både a) og b)): Ansøgeren skal fremlægge udførlige beregninger, som dokumenterer, at kriteriet er opfyldt, tillige med al tilhørende dokumentation. De afgivne oplysninger skal derfor omfatte det samlede el- og brændselsforbrug.

Ansøgeren skal beregne alle energiinputs, opdelt på varme/brændstoffer og elektricitet, der anvendes under produktionen af papirmasse og papir, inklusive den energi, der bruges ved fjernelse af tryksværte fra affaldspapir til produktion af genvundet papir. Energiforbruget i forbindelse med transport af råmaterialer og til omdannelse og emballering skal ikke indregnes i beregningen af energiforbruget.

Det samlede varmeenergiforbrug omfatter alle indkøbte brændsler. Det omfatter også genvundet varmeenergi ved forbrænding af væsker og affald fra produktionsprocesser på stedet (f.eks. træaffald, savsmuld, væsker, affaldspapir og fraskær) såvel som varme, der genvindes ved intern elproduktion — ansøgeren behøver dog kun at medregne 80 % af varmeenergien fra sådanne kilder ved beregning af den samlede varmeenergi.

Ved elenergi forstås netto importeret el stammende fra elforsyningsnettet og intern elproduktion målt som eleffekt. Der skal dog ikke redegøres for el, som anvendes til spildevandsrensning.

Når der genereres damp med el som varmekilde, skal dampens varmeværdi beregnes og dernæst divideres med 0,8 og lægges til det samlede brændselsforbrug.

Drejer det sig om integrerede papirmøller, skal brændsels(varme)værdierne for papirmasse sættes til nul, og tallet for papirmøllen skal omfatte både papirmasse- og papirfremstilling, da det er vanskeligt at uddrage separate brændsels(varme)tal for papirmasse og papir, hvis der kun foreligger et samlet tal for papirmasse- og papirfremstilling.

Kriterium 3 —   Fibre

Mindst 70 vægtprocent af den samlede mængde fibre, som benyttes til avispapiret, skal bestå af genvundne fibre.

Alle benyttede fibre, som ikke er genvundne, skal være nye fibre, der er omfattet af gyldige certifikater for bæredygtig skovforvaltning og kontrol af leverandørkæden (chain of custody), og som er udstedt af en uafhængig ekstern certificeringsordning som f.eks. FSC, PEFC eller lignende.

Er det imidlertid efter en sådan certificeringsordning tilladt, at certificeret materiale blandes med ucertificeret materiale i et produkt eller i en produktlinje, må andelen af ucertificeret materiale ikke overstige 50 % af den samlede mængde benyttede fibre. Ucertificeret materiale skal være omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder eventuelle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ucertificeret materiale.

Certificeringsorganer, der udsteder certifikater for skov og/eller leverandørkæden (chain of custody), skal være akkrediteret/anerkendt af den pågældende certificeringsordning.

Beregningen af indholdet af genvundne fibre omfatter ikke genbrug af materialer, der er frembragt i en proces, og som kan oparbejdes inden for samme proces (fraskær — egen produktion eller indkøbt).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge fyldestgørende dokumentation med angivelse af type, mængde og oprindelse for de fibre, der er anvendt i papirmassen og i papirproduktionen.

Anvendes der nye fibre, skal produktet være omfattet af gyldige certifikater for bæredygtig skovforvaltning og for kontrol af leverandørkæden (chain of custody) udstedt af en uafhængig ekstern certificeringsordning som f.eks. FSC, PEFC eller lignende. Hvis produktet eller produktlinjen omfatter ucertificeret materiale, bør der fremlægges bevis for, at det ucertificerede materiale udgør mindre end 50 procent, og at det er omfattet af en kontrolordning, som sikrer, at det stammer fra lovlige kilder og opfylder eventuelle andre krav i certificeringsordningen vedrørende ucertificeret materiale.

Andelen af genvundne fibre beregnes som forholdet mellem de benyttede genvundne fibre og den endelige papirproduktion. Anvendes der genvundne fibre, skal ansøgeren fremlægge en erklæring med angivelse af den gennemsnitlige mængde genvundet papir, der er anvendt til produktet i overensstemmelse med standard EN 643 (2) eller en tilsvarende standard. Ansøgeren skal også fremlægge en erklæring om, at fraskær (egen produktion eller indkøbt) ikke indgår i beregningen af andelen af genvundet papir.

Kriterium 4 —   Stoffer og blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en liste over de kemikalier, der er anvendt til fremstillingen af papirmasse og papir, sammen med anden relevant dokumentation (som f.eks. sikkerhedsdatablade). Denne liste skal omfatte mængde, funktion og leverandører af alle de stoffer, som anvendes i fremstillingsprocessen.

a)   Farlige stoffer og blandinger

I henhold til artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010 må produktet ikke indeholde stoffer, der er omhandlet i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3), eller stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for klassifikation i fare- eller risikosætninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (4) eller Rådets direktiv 67/548/EØF (5) som angivet i nedenstående tabel.

Liste over fare- og risikosætninger:

Faresætning (6)

Risikosætning (7)

H300 Livsfarlig ved indtagelse

R28

H301 Giftig ved indtagelse

R25

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

R65

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

R27

H311 Giftig ved hudkontakt

R24

H330 Livsfarlig ved indånding

R23/26

H331 Giftig ved indånding

R23

H340 Kan forårsage genetiske defekter

R46

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

R68

H350 Kan fremkalde kræft

R45

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

R49

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

R40

H360F Kan skade forplantningsevnen

R60

H360D Kan skade det ufødte barn.

R61

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn

R60/61/60-61

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

R60/63

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen

R61/62

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen

R62

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn

R63

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

R62-63

H362 Kan skade børn, der ammes

R64

H370 Forårsager organskader

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan forårsage organskader

R68/20/21/22

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

R48/25/24/23

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

R48/20/21/22

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R50

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R51-53

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

R53

EUH059 Farlig for ozonlaget

R59

EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

R29

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

R31

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

R32

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene

R39-41

Der må ikke anvendes kommercielle farveformuleringer, farvestoffer, midler til overfladeefterbehandling, hjælpekemikalier og belægningsmaterialer i papirmasse eller papir, hvis disse på ansøgningstidspunktet er tildelt eller kan tildeles faresætning H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

R43

Ovenstående krav gælder ikke for stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres af forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring).

Koncentrationsgrænserne for stoffer eller blandinger, som kan tildeles eller er tildelt ovennævnte faresætninger eller risikosætninger, eller som opfylder kriterierne for klassifikation i de fareklasser eller –kategorier, der er angivet i ovenstående tabel, og koncentrationsgrænserne for stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 1907/2006, må ikke overskride de generiske eller specifikke koncentrationsgrænser, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Er der fastsat specifikke koncentrationsgrænser, går disse forud for de generiske koncentrationsgrænser.

Koncentrationsgrænserne for stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra d), e) eller f), i forordning (EF) nr. 1907/2006, må ikke overskride 0,1 vægtprocent.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal dokumentere, at disse kriterier er opfyldt, ved at fremlægge data om mængden (kg/ADT fremstillet papir) af stoffer anvendt i processen, og ved at godtgøre, at de i kriterierne omhandlede stoffer ikke findes i slutproduktet ud over de anførte koncentrationsgrænser. Koncentrationen for stoffer og blandinger anføres i sikkerhedsdatabladene, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

b)   Stoffer på den liste, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010 for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på den i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede liste, og som findes i blandinger, i en artikel eller i en homogen del af en kompleks artikel i koncentrationer på over 0,1 %. Specifikke koncentrationsgrænser fastsat i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008 finder anvendelse, når koncentrationen er under 0,1 %.

Vurdering og verifikation: De stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten som omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan findes her:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen.

Ansøgeren skal dokumentere, at dette kriterium er opfyldt, ved at fremlægge data om mængden (kg/ADT fremstillet papir) af stoffer anvendt i processen, og ved at godtgøre, at de i kriteriet omhandlede stoffer ikke findes i slutproduktet ud over de anførte koncentrationsgrænser. Koncentrationen anføres i sikkerhedsdatabladene, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

c)   Chlor

Chlorgas eller andre chlorforbindelser må ikke anvendes som blegemiddel. Dette kriterium gælder ikke for chlorgas i forbindelse med produktion og anvendelse af chlordioxid.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring fra papirmasseproducenten eller -producenterne om, at der ikke er anvendt chlorgas eller andre chlorforbindelser som blegemiddel. Bemærk: Selv om dette krav også gælder for blegning af genvundne fibre, accepteres det, at sådanne fibre i deres forudgående livscyklus er blevet bleget med chlorgas eller andre chlorforbindelser.

d)   APEO

Alkylphenolethoxylater eller alkylphenolderivater må ikke tilsættes rengøringskemikalier, afsværtningskemikalier, skumdæmpere eller dispergeringsmidler. Alkylphenolderivater defineres som stoffer, der danner alkylphenoler i forbindelse med nedbrydningen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en eller flere erklæringer fra sine kemikalieleverandør(er) om, at der hverken er tilsat alkylphenolethoxylater eller alkylphenolderivater til disse produkter.

e)   Restmonomerer

Den samlede mængde restmonomerer (med undtagelse af akrylamid), som kan tildeles eller er tildelt en eller flere af følgende risikosætninger (eller kombinationer heraf), og som findes i bestrygninger, retentionsfremmende midler, forstærkningsmidler, vandafvisende stoffer eller kemikalier, der anvendes til intern eller ekstern vandrensning, må ikke overskride 100 ppm (beregnet ud fra faststofindholdet).

Faresætning (8)

Risikosætning (9)

H340 Kan forårsage genetiske defekter

R46

H350 Kan fremkalde kræft

R45

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

R49

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

R40

H360F Kan skade forplantningsevnen

R60

H360D Kan skade det ufødte barn

R61

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn

R60/61/60-61

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

R60/63

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen

R61/62

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R50/50-53

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R51-53

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

R53

Akrylamid må ikke anvendes i bestrygninger, retentionsfremmende midler, styrkemidler, vandafvisende stoffer eller kemikalier, der anvendes til intern eller ekstern vandrensning, i koncentrationer på mere end 700 ppm (beregnet ud fra faststofindholdet).

Det kompetente organ kan tillade, at ansøgeren ikke opfylder disse krav med hensyn til de kemikalier, der anvendes til ekstern vandrensning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med anden relevant dokumentation (som f.eks. sikkerhedsdatablade).

f)   Overfladeaktive stoffer anvendt til afsværtning

Alle overfladeaktive stoffer, der anvendes til afsværtning, skal være bionedbrydelige på lang sigt (prøvningsmetoder og tærskelværdier er angivet nedenfor).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med anden relevant dokumentation (som f.eks. sikkerhedsdatablade) eller prøvningsrapporter for hvert overfladeaktivt stof. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om prøvningsmetode, tærskelværdi og konklusion på grundlag af en af de følgende prøvningsmetoder og tærskelværdier: OECD 302 A-C (eller tilsvarende ISO-standarder) med en nedbrydningsprocent (inklusive adsorption) i løbet af 28 dage på mindst 70 % for 302 A og B og på mindst 60 % for 302 C.

g)   Biocider

Den aktive komponent i biocider eller biostatiske stoffer, der anvendes til at bekæmpe slimdannende organismer i vandcirkuleringssystemer, må ikke indebære risiko for bioakkumulering. Biocidernes bioakkumulationspotentiale er kendetegnet ved log Pow (log oktanol/vand-fordelingskoefficient) < 3,0 eller en eksperimentelt bestemt biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med de pågældende materiale- og sikkerhedsdatablade eller prøvningsrapporter, hvori der skal redegøres for prøvningsmetode, tærskelværdier og konklusion på grundlag af følgende prøvningsmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E.

h)   Azofarvestoffer

Der må ikke benyttes azofarvestoffer, der kan spaltes til nogen af følgende aromatiske aminer, jf. bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006:

1.

4-aminobiphenyl

(92-67-1)

2.

benzidin

(92-87-5)

3.

4-chlor-o-toluidin

(95-69-2)

4.

2-naphtylamin

(91-59-8)

5.

o-aminoazotoluen

(97-56-3)

6.

2-amino-4-nitrotoluen

(99-55-8)

7.

p-chloroanilin

(106-47-8)

8.

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

9.

4,4′-diaminodiphenylmethan

(101-77-9)

10.

3,3′-dichlorbenzidin

(91-94-1)

11.

3,3′-dimethoxybenzidin

(119-90-4),

12.

3,3′-dimethylbenzidin

(119-93-7)

13.

3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodiphenylmethan

(838-88-0)

14.

p-cresidin

(120-71-8)

15.

4,4′-methylen-bis-(2-chloranilin)

(101-14-4)

16.

4,4′-oxydianilin

(101-80-4)

17.

4,4′-thiodianilin

(139-65-1)

18.

o-toluidin

(95-53-4)

19.

2,4-diaminotoluen

(95-80-7)

20.

2,4,5-trimethylanilin

(137-17-7)

21.

4-aminoazobenzol

(60-09-3)

22.

o-anisidin

(90-04-0).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal erklære, at produktet opfylder dette kriterium.

i)   Metalkompleksfarvestoffer eller pigmenter

Farvestoffer eller pigmenter, der er baseret på bly, kobber, chrom, nikkel eller aluminium, må ikke anvendes. Kobberphthalocyaninfarvestoffer eller -pigmenter kan dog anvendes.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en overensstemmelseserklæring.

j)   Ionformige urenheder i farvestoffer

Niveauerne for ionformige urenheder i de anvendte farvestoffer må ikke overstige følgende værdier: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en overensstemmelseserklæring.

Kriterium 5 —   Affaldshåndtering

Alle papirmasse- og papirproducerende anlæg skal have et system til håndtering af affald (som fastlagt for de pågældende papirmasse- og papirproduktionsanlæg af de kompetente myndigheder) og restprodukter fra produktionen af det miljømærkede produkt. Systemet skal dokumenteres eller beskrives i ansøgningen og mindst indeholde følgende punkter:

fremgangsmåder for adskillelse og anvendelse af genanvendelige materialer fra affaldsstrømmen.

fremgangsmåder med henblik på at nyttiggøre materialer til anden brug, f.eks. forbrænding til dampproduktion, opvarmning eller til brug i landbrugsproduktion

fremgangsmåder med henblik på at håndtere farligt affald (som fastlagt for de pågældende papirmasse- og papirproduktionsanlæg af de kompetente myndigheder).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en detaljeret beskrivelse af fremgangsmåderne til affaldshåndtering for hvert af de pågældende anlæg og en erklæring om, at kriteriet er opfyldt.

Kriterium 6 —   Brugsegnethed

Produktet skal være brugsegnet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge passende dokumentation for, at kriteriet er opfyldt. Produktet skal opfylde holdbarhedskravene i overensstemmelse med de relevante standarder. Brugervejledningen indeholder en liste over de normer og standarder, der skal anvendes til holdbarhedsvurderingen.

Anvendes de ovennævnte metoder ikke, skal producenterne garantere deres produkters brugsegnethed ved at forelægge passende dokumentation for papirkvaliteten i overensstemmelse med standard EN ISO/IEC 17050-1:2004, som indeholder generelle kriterier for leverandørers overensstemmelseserklæring.

Kriterium 7 —   Oplysninger på EU-miljømærket

Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst:

»—

mindsket luft- og vandforurening

anvendelse af certificerede fibre OG/ELLER af genvundne fibre [alt efter omstændighederne]

begrænset brug af farlige stoffer«.

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstrubrikken foreligger i »Guidelines for use of the EU Ecolabel logo« på webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktemballagen, hvor mærket er vist, samt en erklæring om, at produktet opfylder dette krav.


(1)  Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

(2)  European List of Standard Grades of Recovered Paper and Board, juni 2002.

(3)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(5)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(6)  I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(7)  I henhold til direktiv 67/548/EØF.

(8)  I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(9)  I henhold til direktiv 67/548/EØF.