ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.199.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 199

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
26. juli 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/428/EU

 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa

1

 

 

2012/429/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation

3

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 648/2012 af 25. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/430/EU

 

*

Rådets afgørelse af 26. juni 2012 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

6

 

 

2012/431/EU

 

*

Rådets afgørelse af 26. juni 2012 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

15

 

 

2012/432/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. juli 2012 om anerkendelse af ordningen REDcert til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

24

 

 

2012/433/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 18. juli 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud (ECB/2012/14)

26

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. juli 2012

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa

(2012/428/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa (1) trådte i kraft den 1. januar 2008.

(2)

Den 11. april 2011 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Ukraine om ændringer til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa. Forhandlingerne blev afsluttet med paraferingen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa (»aftalen«) i februar 2012.

(3)

Aftalen bør undertegnes med forbehold af dens indgåelse.

(4)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (2). Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(5)

Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (3). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved på Unionens vegne bemyndigelse til undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa med forbehold af indgåelse af aftalen (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 332 af 18.12.2007, s. 68.

(2)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(3)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.

(4)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om dens indgåelse.


26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. juli 2012

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation

(2012/429/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/106/EU (1) blev aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation (»aftalen«) undertegnet den 16. december 2011 med forbehold af dens indgåelse.

(2)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om handel med dele og komponenter til motorkøretøjer mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation godkendes herved på Unionens vegne (2).

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den eller de personer, som på Unionens vegne er beføjet til at give den i aftalens artikel 13, stk. 2, omhandlede meddelelse med henblik på at udtrykke Unionens samtykke i at blive bundet af aftalen (3).

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Rådets vegne

A. D. MAVROYIANNIS

Formand


(1)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 14.

(2)  Aftalen er offentliggjort i EUT L 57 af 29.2.2012, s. 15, sammen med afgørelsen om undertegnelse.

(3)  Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


FORORDNINGER

26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 648/2012

af 25. juli 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

96,1

ZZ

96,1

0805 50 10

AR

83,2

TR

89,0

UY

106,7

ZA

102,2

ZZ

95,3

0806 10 10

EG

140,2

IL

196,3

MA

135,3

TR

165,3

ZZ

159,3

0808 10 80

AR

204,7

BR

93,3

CL

106,4

CN

126,4

NZ

133,2

US

136,9

UY

52,1

ZA

107,3

ZZ

120,0

0808 30 90

AR

143,8

CL

130,0

NZ

175,8

ZA

106,1

ZZ

138,9

0809 10 00

AR

124,4

TR

169,0

ZZ

146,7

0809 29 00

TR

349,6

ZZ

349,6

0809 30

TR

172,7

ZZ

172,7

0809 40 05

BA

74,7

IL

84,6

ZZ

79,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/6


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. juni 2012

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

(2012/430/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 15a i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1) (»konventionen«) gør det muligt for et tredjeland at blive kontraherende part i konventionen, efter at landet har modtaget en opfordring hertil efter afgørelse fra Den Blandede Kommission, der blev nedsat ved konventionen.

(2)

Artikel 15 i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure bemyndiger Den Blandede Kommission til ved afgørelser at opfordre til og vedtage ændringer af konventionen og tillæg dertil.

(3)

Tyrkiet har formelt udtrykt ønske om at blive tilsluttet det fælles forsendelsessystem og er blevet opfordret hertil ved afgørelse af 19. januar 2012 vedtaget af Den Blandede Kommission.

(4)

Tyrkiet tiltræder konventionen efter at have opfyldt essentielle juridiske, struktur- og edb-betingede betingelser forud for tiltrædelsen og efter at have fulgt den formelle tiltrædelsesprocedure.

(5)

Udvidelsen af det fælles forsendelsessystem vil kræve visse ændringer af konventionen. Disse vedrører nye sproglige påtegninger på tyrkisk og de dertil svarende tilpasninger af kautionsdokumenterne.

(6)

Den foreslåede ændring blev forelagt og drøftet i arbejdsgruppen EU-EFTA, og teksten blev foreløbigt godkendt.

(7)

Den Europæiske Unions holdning til den foreslåede ændring bør derfor fastlægges —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af denne kommissions afgørelse nr. XXX om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til denne afgørelse.

Unionens repræsentanter i Den Blandede Kommission EU-EFTA kan tiltræde mindre ændringer i udkastet til afgørelsen, efter at Rådet er blevet behørigt underrettet.

Artikel 2

Kommissionen offentliggør afgørelsen vedtaget af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, når den er vedtaget, i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni 2012.

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.


UDKAST

AFGØRELSE Nr. XXX VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE

af

om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure […]

DEN BLANDEDE KOMMISSION,

som henviser til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1), særlig artikel 15, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyrkiet har udtrykt ønske om at tiltræde konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (»konventionen«) og er blevet opfordret hertil ved afgørelse af 19. januar 2012 vedtaget af Den Blandede Kommission, der er nedsat i henhold til konventionen.

(2)

Derfor bør oversættelserne til tyrkisk af de sproglige referencer i konventionen indsættes på deres rette plads.

(3)

Anvendelsen af denne afgørelse hænger sammen med den dato, hvor Tyrkiets tiltræder konventionen.

(4)

For at kautionsformularer trykt i overensstemmelse med de kriterier, der gjaldt før datoen for Tyrkiets tiltrædelse af konventionen, kan blive anvendt, bør der indføres en overgangsperiode, hvor de trykte formularer fortsat kan anvendes med visse tilpasninger.

(5)

Konventionen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

1.   Denne afgørelse finder anvendelse fra den dato, hvor Tyrkiet tiltræder konventionen.

2.   De formularer, der fremgår af bilag C1, C2, C3, C4, C5 og C6 i tillæg III, kan fortsat benyttes indtil udgangen af den tolvte måned efter datoen for denne afgørelses anvendelse, under forudsætning af at der foretages de fornødne geografiske tilpasninger og tilpasninger vedrørende processuel bopæl eller adressen på den procesbefuldmægtigede.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Den Blandede Kommissions vegne

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.

BILAG

1.

I bilag B1, under rubrik 51, tilføjes følgende led efter Schweiz:

»Tyrkiet TR«.

2.

I bilag B6, afsnit III, foretages følgende ændringer:

   TR Sınırlı Geçerli«.

2.1.

I første del af tabellen »Begrænset gyldighed — 99200« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Vazgeçme«.

2.2.

I anden del af tabellen »Fritaget — 99201« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Alternatif Kanıt«.

2.3.

I tredje del af tabellen »Alternativt bevis — 99202« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)«.

2.4.

I fjerde del af tabellen »Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land) — 99203« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir«.

2.5.

I femte del af tabellen »Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … — 99204« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme«.

2.6.

I sjette del af tabellen »Fritaget for bindende transportrute— 99205« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR İzinli Gönderici«.

2.7.

I syvende del af tabellen »Godkendt afsender — 99206« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR İmzadan Vazgeçme«.

2.8.

I ottende del af tabellen »Fritaget for underskrift — 99207« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır«.

2.9.

I niende del af tabellen »Forbud mod samlet kaution — 99208« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım«.

2.10.

I tiende del af tabellen »Ubegrænset anvendelse — 99209« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir«.

2.11.

I elvte del af tabellen »Udstedt efterfølgende — 99210« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Çeșitli«.

2.12.

I tolvte del af tabellen »Diverse — 99211« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Dökme«.

2.13.

I trettende del af tabellen »Bulk — 99212« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Gönderici«.

2.14.

I fjortende del af tabellen »Afsender — 99213« tilføjes følgende led efter NO:

»—

3.

Bilag C1 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C1

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

4.

Bilag C2 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C2

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

5.

Bilag C4 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C 4

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

6.

I rubrik 7 af bilag C5 tilføjes ordet »Tyrkiet« mellem ordene »Schweiz« og »Andorra«.

7.

I rubrik 6 af bilag C6 tilføjes ordet »Tyrkiet« mellem ordene »Schweiz« og »Andorra«.


26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/15


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. juni 2012

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

(2012/431/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 15a i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1) (»konventionen«) gør det muligt for et tredjeland at blive kontraherende part i konventionen, efter at landet har modtaget en opfordring hertil efter afgørelse fra Den Blandede Kommission, der blev nedsat ved konventionen.

(2)

Artikel 15 i konventionen bemyndiger Den Blandede Kommission til ved afgørelser at opfordre til og vedtage ændringer af konventionen og tillæg dertil.

(3)

Kroatien har formelt udtrykt ønske om at blive tilsluttet det fælles forsendelsessystem og er blevet opfordret hertil ved afgørelse af 19. januar 2012 vedtaget af Den Blandede Kommission.

(4)

Kroatien tiltræder konventionen efter at have opfyldt essentielle juridiske, struktur- og edb-betingede betingelser forud for tiltrædelsen og efter at have fulgt den formelle tiltrædelsesprocedure.

(5)

Udvidelsen af det fælles forsendelsessystem vil kræve visse ændringer af konventionen. Disse vedrører nye sproglige påtegninger på kroatisk og de dertil svarende tilpasninger af kautionsdokumenterne.

(6)

Den foreslåede ændring blev forelagt og drøftet i arbejdsgruppen EU-EFTA, og teksten blev foreløbigt godkendt.

(7)

Den Europæiske Unions holdning til den foreslåede ændring bør derfor fastlægges —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af denne kommissions afgørelse nr. XXX om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til denne afgørelse.

Unionens repræsentanter i Den Blandede Kommission EU-EFTA kan tiltræde mindre ændringer i udkastet til afgørelsen, efter at Rådet er blevet behørigt underrettet.

Artikel 2

Kommissionen offentliggør afgørelsen vedtaget af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, når den er vedtaget, i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni 2012.

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.


UDKAST

AFGØRELSE Nr. XXX VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE

af

om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure […]

DEN BLANDEDE KOMMISSION,

som henviser til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1), særlig artikel 15, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kroatien har udtrykt ønske om at tiltræde konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (»konventionen«) og er blevet opfordret hertil ved afgørelse af 19. januar 2012 vedtaget af Den Blandede Kommission, der er nedsat i henhold til konventionen.

(2)

Derfor bør oversættelserne til kroatisk af de sproglige referencer i konventionen indsættes på deres rette plads.

(3)

Anvendelsen af denne afgørelse hænger sammen med den dato, hvor Kroatien tiltræder konventionen.

(4)

For at kautionsformularer trykt i overensstemmelse med de kriterier, der gjaldt før datoen for Kroatiens tiltrædelse af konventionen, kan blive anvendt, bør der indføres en overgangsperiode, hvor de trykte formularer fortsat kan anvendes med visse tilpasninger.

(5)

Konventionen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

1.   Denne afgørelse finder anvendelse fra den dato, hvor Kroatien tiltræder konventionen.

2.   De formularer, der fremgår af bilag C1, C2, C3, C4, C5 og C6 i tillæg III, kan fortsat benyttes indtil udgangen af den tolvte måned efter datoen for denne afgørelses anvendelse, under forudsætning af at der foretages de fornødne geografiske tilpasninger og tilpasninger vedrørende processuel bopæl eller adressen på den procesbefuldmægtigede.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Den Blandede Kommissions vegne

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.

BILAG

1.

I bilag B1, under rubrik 51, tilføjes følgende led mellem Det Forenede Kongerige og Island:

»Kroatien HR«

2.

I bilag B6, afsnit III, foretages følgende ændringer:

   HR Valjanost ograničena«

2.1.

I første del af tabellen »Begrænset gyldighed — 99200« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Oslobođeno«

2.2.

I anden del af tabellen »Fritaget — 99201« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Alternativni dokaz«

2.3.

I tredje del af tabellen »Alternativt bevis — 99202« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja)«

2.4.

I fjerde del af tabellen »Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land) — 99203« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …«

2.5.

I femte del af tabellen »Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … — 99204« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Oslobođeno od propisanog plana puta«

2.6.

I sjette del af tabellen »Fritaget for bindende transportrute — 99205« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Ovlašteni pošiljatelj«

2.7.

I syvende del af tabellen »Godkendt afsender — 99206« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Oslobođeno potpisa«

2.8.

I ottende del af tabellen »Fritaget for underskrift — 99207« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Zabranjeno zajedničko jamstvo«

2.9.

I niende del af tabellen »Forbud mod samlet kaution — 99208« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Neograničena uporaba«

2.10.

I tiende del af tabellen »Ubegrænset anvendelse — 99209« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Izdano naknadno«

2.11.

I elvte del af tabellen »Udstedt efterfølgende — 99210« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Razni«

2.12.

I tolvte del af tabellen »Diverse — 99211« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Rasuto«

2.13.

I trettende del af tabellen »Bulk — 99212« indsættes følgende led før IS:

»—

   HR Pošiljatelj«

2.14.

I fjortende del af tabellen »Afsender — 99213« indsættes følgende led før IS:

»—

3.

Bilag C1 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C1

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

4.

Bilag C2 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C2

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

5.

Bilag C4 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C 4

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

6.

I rubrik 7 af bilag C5 tilføjes ordet »Kroatien« mellem ordene »Det Europæiske Fællesskab« og »Island«.

7.

I rubrik 6 af bilag C6 tilføjes ordet »Kroatien« mellem ordene »Det Europæiske Fællesskab« og »Island«.


26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. juli 2012

om anerkendelse af ordningen »REDcert« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF

(2012/432/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), særlig artikel 18, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie (2) som ændret ved direktiv 2009/30/EF (3), særlig artikel 7c, stk. 6,

efter høring af det rådgivende udvalg nedsat i henhold til artikel 25, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsætter begge bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. Bestemmelserne i artikel 7b og 7c og bilag IV i direktiv 98/70/EF svarer til bestemmelserne i artikel 17 og 18 og bilag V i direktiv 2009/28/EF.

(2)

Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning, med henblik på artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffers og flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i direktiv 2009/28/EF.

(3)

I henhold til betragtning 76 i direktiv 2009/28/EF bør det undgås at pålægge industrien en urimelig byrde, mens frivillige ordninger kan hjælpe med til at skabe effektive løsninger med hensyn til at dokumentere overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(4)

Kommissionen kan beslutte, at en frivillig national eller international ordning skal dokumentere, at partier af biobrændstof overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, eller at en frivillig national eller international ordning for måling af besparelser af drivhusgasemissioner indeholder nøjagtige data, jf. direktivets artikel 17, stk. 2.

(5)

Kommissionen kan anerkende en sådan frivillig ordning for en periode på fem år.

(6)

Når en økonomisk aktør fremlægger dokumentation eller data opnået i overensstemmelse med en ordning, som Kommissionen har anerkendt, kan medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere bevis for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(7)

Ordningen »REDcert« blev forelagt Kommissionen den 21. februar 2012 med anmodning om anerkendelse. Ordningen kan dække en lang række forskellige biobrændstoffer og flydende biobrændsler. Den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på den gennemsigtighedsplatform, der blev indført ved direktiv 2009/28/EF. Kommissionen bør tage hensyn til kommercielt følsomme data og eventuelt beslutte kun delvis at offentliggøre ordningen.

(8)

Vurderingen af »REDcert« viste, at ordningen i tilstrækkelig grad opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, og at den anvender en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

(9)

Ved vurderingen af ordningen »REDcert« blev det konstateret, at ordningen opfylder standarderne for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision, og at den ligeledes opfylder de metodemæssige krav i bilag IV til direktiv 98/70/EF og bilag V til direktiv 2009/28/EF.

(10)

Eventuelle yderligere bæredygtighedsaspekter omfattet af »REDcert«-ordningen indgår ikke i overvejelsen af denne afgørelse. Disse yderligere bæredygtighedselementer er ikke obligatoriske for at påvise, at bæredygtighedskravene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF er opfyldt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den frivillige ordning »REDcert«, som Kommissionen den 21. februar 2012 blev anmodet om at anerkende, dokumenterer, at partier af biobrændstoffer opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF. Ordningen indeholder ligeledes nøjagtige data med henblik på artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF.

Den frivillige ordning »REDcert« kan anvendes til at dokumentere overensstemmelse med artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

Artikel 2

Afgørelsen gælder i en periode på fem år efter ikrafttrædelsen. Hvis ordningen efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse gennemgår ændringer i indholdet på en måde, der kunne påvirke grundlaget for nærværende afgørelse, meddeles sådanne ændringer straks til Kommissionen. Kommissionen vurderer de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig på hensigtsmæssig måde opfylder de bæredygtighedskriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

Hvis det klart kan påvises, at ordningen ikke har gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, og hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer, forbeholder Kommissionen sig ret til at annullere sin afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

(2)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 88.


26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/26


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 18. juli 2012

om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud

(ECB/2012/14)

(2012/433/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18 og artikel 34.1, andet led,

under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1), særlig afsnit 1.6, og afsnit 6.3.1 og 6.3.2 i bilag I, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes imod passende sikkerhed. Kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerheder med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

(2)

I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenter, betingelser, kriterier og procedurer for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. I henhold til afsnit 6.3.1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 forbeholder Eurosystemet sig ret til at fastslå, om en udstedelse, udsteder, debitor eller garant opfylder kravene til høje kreditstandarder på grundlag af enhver oplysning, som det anser for relevant.

(3)

I forbindelse med Den Hellenske Republiks iværksættelse af et gældsombytningstilbud til indehavere af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat, blev der den 24. februar 2012 ydet en forbedret sikkerhedsstillelse til fordel for de nationale centralbanker i form af en tilbagekøbsordning til understøttelse af kvaliteten af de omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller garanteret af Den Hellenske Republik.

(4)

Som en ekstraordinær foranstaltning blev Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvaliteten for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, midlertidigt suspenderet i henhold til afgørelse ECB/2012/3 af 5. marts 2012 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud (2), og disse instrumenter blev erklæret belånbare, så længe den forbedrede sikkerhedsstillelse gælder.

(5)

Da det på nuværende tidspunkt ikke er sikkert, at omsættelige gældsinstrumenter, der er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, kan anvendes som sikkerhed ved ophøret af den forbedrede sikkerhedsstillelse, har Styrelsesrådet truffet beslutning om, at Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, der er angivet i afsnit 6.3.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, bør finde anvendelse i forhold til disse instrumenter.

(6)

Afgørelse ECB/2012/3 bør derfor ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ophævelse af afgørelse ECB/2012/3

Afgørelse ECB/2012/3 ophæves.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den 25. juli 2012.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. juli 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 77 af 16.3.2012, s. 19.