ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.187.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 187

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
17. juli 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/387/EU

 

*

Rådets afgørelse af 16. juli 2012 om forlængelse af anvendelsesperioden for de relevante foranstaltninger, der blev truffet ved afgørelse 2011/492/EU om afslutning af konsultationsproceduren med Republikken Guinea-Bissau i medfør af artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen, og om ændring af nævnte afgørelse

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 641/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 356/2010 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på grund af situationen i Somalia

3

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 642/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

8

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 643/2012 af 16. juli 2012 om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, for så vidt angår Rusland ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 645/2012 af 16. juli 2012 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1122/2009 og forordning (EU) nr. 65/2011 for så vidt angår nedsættelse af støttebeløb på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for det portugisiske fastland og Madeira for 2012

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 646/2012 af 16. juli 2012 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende bøder og tvangsbøder i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 ( 1 )

29

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 647/2012 af 16. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

36

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2012/388/FUSP af 16. juli 2012 om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

38

 

*

Rådets afgørelse 2012/389/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Rådets afgørelse 2012/390/FUSP af 16. juli 2012 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant ved Den Afrikanske Union

44

 

*

Rådets afgørelse 2012/391/FUSP af 16. juli 2012 om ændring af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Rådets afgørelse 2012/392/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/393/FUSP af 16. juli 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

52

 

 

2012/394/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 21. december 2011 om EU-lovgivningens forenelighed med foranstaltninger truffet af Italien i henhold til artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)

57

 

 

2012/395/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. juli 2012 om anerkendelse af ordningen Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF

62

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/396/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2012 truffet af Det Blandede Udvalg EU-PLO af 17. februar 2012 om nedsættelse af seks underudvalg og om ophævelse af afgørelse nr. 1/2008 truffet af Det Blandede Udvalg EF-PLO

64

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 16. juli 2012

om forlængelse af anvendelsesperioden for de relevante foranstaltninger, der blev truffet ved afgørelse 2011/492/EU om afslutning af konsultationsproceduren med Republikken Guinea-Bissau i medfør af artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen, og om ændring af nævnte afgørelse

(2012/387/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der blev undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou (1), senest ændret i Ouagadougou den 22. juni 2010 (2) (»AVS-EU-partnerskabsaftalen«), særlig artikel 96,

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om de foranstaltninger, der skal træffes, og de procedurer, der skal følges ved gennemførelse af AVS-EF-partnerskabsaftalen (3), særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konsultationerne i medfør af artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen med Republikken Guinea-Bissau blev afsluttet ved afgørelse 2011/492/EU (4), og der blev truffet relevante foranstaltninger, som fremgår af bilaget til nævnte afgørelse.

(2)

Den 12. april 2012 gennemførte dele af de væbnede styrker et statskup i forbindelse med starten på valgkampen til den anden runde af præsidentvalget, der skulle afholdes efter præsident Bacai Sanhás død i januar.

(3)

De centrale elementer i AVS-EU-partnerskabsaftalens artikel 9 overholdes fortsat ikke, og de nuværende forhold i Republikken Guinea-Bissau er væsentligt forværrede og sikrer ikke respekten for menneskerettighederne, de demokratiske principper eller retsstaten.

(4)

Afgørelse 2011/492/EU bør derfor ændres med henblik på at forlænge anvendelsesperioden for de relevante foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesperioden for afgørelse 2011/492/EU forlænges med 12 måneder. Med henblik herpå erstattes datoen »19. juli 2012« i artikel 3, stk. 2, i afgørelse 2011/492/EU med datoen »19. juli 2013«.

Artikel 2

Brevet i bilaget til denne afgørelse meddeles Republikken Guinea-Bissaus myndigheder.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  Aftale om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3).

(3)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 376.

(4)  EUT L 203 af 6.8.2011, s. 2.


BILAG

I forlængelse af de konsultationer, der fandt sted den 29. marts 2011 i Bruxelles inden for rammerne af artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen besluttede Den Europæiske Union den 18. juli 2011 ved Rådets afgørelse 2011/492/EU at vedtage relevante foranstaltninger, herunder et system af gensidige forpligtelser, med henblik på en gradvis genoptagelse af samarbejdet med EU.

Det er Den Europæiske Unions opfattelse, at der 12 måneder efter vedtagelsen af nævnte afgørelse ikke er gjort fremskridt, og at de væbnede styrkers statskup den 12. april 2012 har medført et betydeligt tilbageskridt for processen. Det besluttes derfor at forlænge anvendelsesperioden for afgørelse 2011/492/EU med 12 måneder indtil den 19. juli 2013.

Den Europæiske Union erindrer om Rådets konklusioner om Republikken Guinea-Bissau, der blev vedtaget den 23. april 2012, understreger endnu en gang, at den betragter et fortsat samarbejde med Republikken Guinea-Bissau som vigtigt, og bekræfter, at den i medfør af FN's Sikkerhedsråds resolution 2048/(2012) af 18. maj 2012 ønsker at ledsage landet i retning af en genopretning af den forfatningsmæssige orden og en situation, der muliggør genoptagelsen af et fuldstændigt samarbejde.

Den Europæiske Union støtter de internationale partneres fælles indsats for at genoprette stabilitet, demokrati og respekt for menneskerettighederne i Republikken Guinea-Bissau.

Med venlig hilsen

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand

På vegne af Kommissionen

A. PIEBALGS

Kommissær


FORORDNINGER

17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/3


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 641/2012

af 16. juli 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 356/2010 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på grund af situationen i Somalia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1 og 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af 26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Somalia (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 356/2010 (2) indføres restriktive foranstaltninger over for de personer, enheder og organer, som er opført i bilag I til forordningen som følge af FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1844 (2008).

(2)

Den 22. februar 2012 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 2036 (2012), hvorved det i punkt 23 bekræfter sin vurdering af, at eksport af trækul fra Somalia kan udgøre en trussel mod freden, sikkerheden eller stabiliteten i Somalia.

(3)

Den 17. februar 2012 opdaterede den sanktionskomité, der blev nedsat ved UNSCR 751 (1992) vedrørende Somalia, listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(4)

Den 16. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/388/FUSP (3) til gennemførelse af UNSCR 751 (1992) ved at føje endnu en person til listen over de personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger i afgørelse 2010/231/FUSP.

(5)

Denne foranstaltning hører under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan for at gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender den på samme måde.

(6)

Derudover præciserede UNSCR 2002 (2011) den undtagelse, som allerede muliggøres ved forordning (EU) nr. 356/2010, og som tillader, at der stilles pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis det er nødvendigt for at sikre, at FN, FN's særorganisationer og programmer, humanitære organisationer med observatørstatus på FN's Generalforsamling, der yder humanitær bistand, eller deres gennemførelsespartnere kan levere den hårdt tiltrængte humanitære bistand i Somalia i tide. Denne præcisering bør indgå i forordning (EU) nr. 356/2010.

(7)

Forordning (EF) nr. 356/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 356/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Bilag I omfatter fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er udpeget af Sikkerhedsrådet eller sanktionskomitéen i overensstemmelse med UNSCR 1844 (2008), fordi de:

a)

deltager i eller yder støtte til handlinger, der truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Somalia, herunder handlinger, som truer med at krænke Djibouti-aftalen af 18. august 2008 eller den politiske proces, eller der ved magtanvendelse truer de føderale overgangsinstitutioner eller Amisom

b)

har handlet i strid med våbenembargoen og tilknyttede foranstaltninger som bekræftet i stk. 6 i UNSCR 1844 (2008)

c)

forhindrer leveringen af humanitær bistand til Somalia eller adgangen til eller distributionen af humanitær bistand i Somalia

d)

er politiske eller militære ledere, der rekrutterer eller benytter børn i væbnede konflikter i Somalia i strid med gældende folkeret, eller

e)

er ansvarlige for krænkelser af gældende folkeret i Somalia, som bl.a. er rettet mod civile, herunder kvinder og børn, i væbnede konflikter, herunder drab og lemlæstelse, seksuelle og kønsspecifikke overgreb, angreb på skoler og hospitaler samt bortførelse og tvangsfordrivelse.«.

2)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Artikel 2, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på pengemidler eller økonomiske ressourcer, som stilles til rådighed, og som er nødvendige for at sikre, at FN, FN's særorganisationer og programmer, humanitære organisationer med observatørstatus på FN's generalforsamling, der yder humanitær bistand, og deres gennemførelsespartnere, herunder bilateralt eller multilateralt finansierede ngo'er, der deltager i FN's konsoliderede appel for Somalia, kan levere den hårdt tiltrængte humanitære bistand i Somalia i tide.«.

3)

Den person, der er opført på listen i bilag II til nærværende forordning, tilføjes listen over personer i bilag I, del I.

4)

Bilag II erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.

(2)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 1.

(3)  Se side 38 i denne EUT.


BILAG I

»BILAG II

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved underretning af Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

Kontor EEAS 02/309

1049 Bruxelles Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu«.


BILAG II

Den i artikel 1, nr. 3) omhandlede person

Jim'ale, Ali Ahmed Nur (alias: a) Jim'ale, Ahmed Ali, b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim'ale, Sheikh Ahmed, d) Jim'ale, Ahmad Ali, e) Jim'ale, Shaykh Ahmed Nur).

Født: 1954. Fødested: Eilbur, Somalia. Nationalitet: Somalia. Alt. nationalitet: Djibouti. Pas nr.: A0181988 (Somalia), udløb den 23. januar 2011. Opholdssted: Djibouti, Republikken Djibouti. Dato for FN-opførelse: den 17. februar 2012.

Ali Ahmed Nur Jim'ale (Jim'ale) har spillet en ledende rolle i det tidligere somaliske Råd af Islamiske Domstole, også kendt som Unionen af Islamiske Domstole, som var et radikalt islamistisk element. De mest radikale elementer i den somaliske Union af Islamiske Domstole dannede gruppen, der er kendt under navnet Al-Shabaab. Al-Shabaab blev opført på listen for målrettede sanktioner i april 2010 af FN's Sikkerhedsråds komité, som er nedsat ved resolution 751 (1992) og 1907 (2009) vedrørende Somalia og Eritrea (»Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea«). Komitéen opførte Al-Shabaab på listen som en enhed, der deltager i handlinger, som direkte eller indirekte truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Somalia, herunder men ikke begrænset til handlinger, der udgør en trussel mod Somalias føderale overgangsregering.

I rapporten af 18. juli 2011 fra overvågningsgruppen under Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea (S/2011/433) beskrives Jim'ale som en fremtrædende forretningsmand og figur i Al-Shabaabs handel med trækul og sukker, der drager nytte af særlige forbindelser til Al-Shabaab.

Jim'ale beskrives som en af hovedfinansmændene bag Al-Shabaab og er ideologisk tilknyttet Al-Shabaab. Jim'ale har ydet meget betydelig økonomisk og politisk støtte til Hassan Dahir Aweys (»Aweys«), som Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea også har opført på listen. Tidligere viceemir for Al-Shabaab, Muktar Robow, var ifølge forlydender fortsat involveret i politisk positionering inden for Al-Shabaabs organisation i midten af 2011. Robow antog Aweys og Jim'ale med henblik på at fremme deres fælles mål og konsolidere deres generelle stilling i forbindelse med splittelsen i Al-Shabaabs ledelse.

I efteråret 2007 oprettede Jim'ale en dækvirksomhed for ekstremistiske aktiviteter i Djibouti med navnet Investors Group. Gruppens kortsigtede mål var at destabilisere Somaliland gennem finansiering af ekstremistiske aktiviteter og indkøb af våben. Gruppen hjalp med at smugle håndvåben fra Eritrea gennem Djibouti ind i Etiopiens femte region, hvor forsendelsen blev modtaget af ekstremister. Jim'ale drev i midten af 2008 stadig virksomheden Investors Group.

I slutningen af september 2010 oprettede Jim'ale ZAAD, en virksomhed inden for pengeoverførsel fra mobiltelefon til mobiltelefon, og indgik en aftale med Al-Shabaab om at gøre pengeoverførsler mere anonyme ved at fjerne kravet om at vise identifikation.

I slutningen af 2009 stod Jim'ale bag en kendt hawalafond, hvor han opkrævede zakat, som blev givet videre til Al-Shabaab.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/8


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 642/2012

af 16. juli 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/231/FUSP af 26. april 2010 om restriktive foranstaltninger over for Somalia (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 147/2003 (2) indføres et generelt forbud mod at levere teknisk rådgivning, bistand, uddannelse, finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med militæraktiviteter til alle personer, enheder eller organisationer i Somalia.

(2)

Den 22. februar 2012 vedtog FN's Sikkerhedsråd UNSCR 2036 (2012), hvorved det i punkt 22 opfordrer alle FN-medlemsstater til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre direkte eller indirekte import af trækul fra Somalia.

(3)

Den 16. juli 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/388/FUSP (3), som ændrer afgørelse 2010/231/FUSP for at indføre et forbud mod direkte eller indirekte import af trækul fra Somalia til Unionen.

(4)

Denne foranstaltning hører under anvendelsesområdet for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre lovgivning på EU-plan for at gennemføre den, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender den på samme måde.

(5)

Forordning (EF) nr. 147/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 147/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 3b

1.   Det er forbudt:

a)

at importere trækul til Unionen, hvis det

i)

har oprindelse i Somalia eller

ii)

er blevet eksporteret fra Somalia

b)

at købe trækul, som befinder sig i, eller som har oprindelse i Somalia

c)

at transportere trækul, som har oprindelse i Somalia, eller som eksporteres fra Somalia til et andet land

d)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import, transport eller køb af trækul fra Somalia, der er omhandlet i litra a), b) og c), og

e)

at deltage bevidst eller forsætligt i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå forbuddene i litra a)-d).

2.   Ved »trækul« forstås i denne artikel de varer, der er opført i bilag II.

3.   Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse på køb eller transport af trækul, som er blevet eksporteret fra Somalia inden den 22. februar 2012.«.

2)

I artikel 2a, artikel 6a og artikel 7a, stk. 1, erstattes henvisninger til »bilaget« af henvisninger til »bilag I«.

3)

Bilaget erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag II til nærværende forordning indsættes som bilag II til forordning (EF) nr. 147/2003.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.

(2)  EFT L 24 af 29.1.2003, s. 2.

(3)  Se side 38 i denne EUT.


BILAG I

»BILAG I

Websteder med oplysninger om de kompetente myndigheder og adresse til brug ved underretning af Kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÆKENLAND

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLANDENE

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI)

Kontor EEAS 02/309

1049 Bruxelles Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu«.


BILAG II

»BILAG II

Trækul omfatter følgende varer:

HS-kode

Beskrivelse

4402

Trækul (herunder kul af nøddeskaller eller af nødder), også agglomereret«.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/13


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2012

af 16. juli 2012

om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 11, stk. 1 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 forordning (EU) nr. 753/2011.

(2)

Den 11. juni 2012 slettede den komité, der er nedsat i henhold til punkt 30 i FN's sikkerhedsråds resolution 1988 (2011), to personer på listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Den 27. juni 2012 tilføjede komitéen én person på listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(4)

Desuden tilføjede komitéen den 28. juni 2012 yderligere to personer og to enheder på listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(5)

Bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Angivelserne for de personer og enheder, der forefindes i bilag I til denne forordning tilføjes til listen i bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011.

Artikel 2

Angivelserne for de personer, der forefindes i bilag II til denne forordning slettes fra listen i bilag I til forordning (EU) nr. 753/2011.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 1.


BILAG I

Angivelser, der er omhandlet i artikel 1

A.   Personer knyttet til Taleban

1)

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib).

Fødselsdato: 1980. Fødested: landsbyen Aki, Zadrandistriktet, Paktiyaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Adresse: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Andre oplysninger: a) kommunikationsassistent for Badruddin Haqqani, b) koordinerer også bevægelsen af Haqqanioprørere, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Zadranstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 27.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Bakht Gul har været et centralt medlem af Haqqaninetværket med ansvar for kommunikation i hvert fald siden 2009, hvor hans forgænger blev anholdt i Afghanistan. Siden 2011 har Gul fortsat refereret direkte til Badruddin Haqqani, en højtstående leder i Haqqaninetværket, og har fungeret som mellemmand for dem, der ønsker at kontakte ham. Guls ansvarsområder omfatter viderebringelse af oplysninger fra lederne i Afghanistan til højtstående medlemmer af Haqqaninetværket, Talebanmedlemmer med ansvar for medier og legitime medier i Afghanistan.

Gul arbejder også med medlemmer af Haqqaninetværket, herunder Badruddin Haqqani, med at koordinere bevægelsen af oprørere i Haqqaninetværket, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan og det østlige Afghanistan. Siden 2010 har Gul viderebragt operative ordrer fra Badruddin Haqqani til kombattanter i Afghanistan. I slutningen af 2009 distribuerede Gul penge til næstkommanderende i Haqqaninetværket, som rejste mellem Miram Shah og Afghanistan.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar).

Titel: Haji. Fødselsdato: 1964. Fødested: a) landsbyen Mirmandaw, Nahr-e Saraj-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Mirmadaw, Gereshkdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) Qilla Abdullah, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Pasnummer: AM5421691 (pakistansk pas, udløber den 11. august 2013). Nationalt identifikationsnummer.: a) pakistansk nationalt identifikationsnummer 5420250161699, b) afghansk nationalt identifikationsnummer. 585629. Adresse: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan, c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Andre oplysninger: a) medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, b) også knyttet til Khairullah Barakzai, c) tilhører Barakzaistammen, d) faderens navn er Hajji »Abd-al-Manaf. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Satar Abdul Manan er medejer af og driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar og Khairullah Barakzai Khudai Nazar er medejere af og har i fællesskab drevet hawalaer (uformelle pengeoverførselstjenester) kendt som HKHS i hele Afghanistan, Pakistan og Dubai og ledet en HKHS-afdeling i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Siden slutningen af 2009 har Satar og Khairullah haft et ligeværdigt partnerskab i HKHS. Satar grundlagde HKHS, og kunderne vælger til dels at anvende HKHS på grund af Satars og Khairullahs velkendte navne. Satar har givet tusinder af dollars til Taleban for at støtte Talebans aktiviteter i Afghanistan og distribueret midler til Taleban gennem sin hawala. Siden 2010 har Satar ydet finansiel bistand til Taleban, og en Talebanleder og hans nærmeste har muligvis overført tusinder af dollars gennem Satar for at støtte oprøret. Siden slutningen af 2009 har Satar givet husly til højtstående Talebanmedlemmer, givet titusinder af dollars for at støtte Talebans kamp mod koalisationsstyrkerne i Marjah, Nad« Ali distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, og hjulpet med at transportere et Talebanmedlem til Marjah. Siden 2008 har Satar og Khairullah indsamlet penge fra donorer og distribueret midlerne til Taleban gennem deres hawala.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad).

Titel: Haji. Fødselsdato: 1965. Fødested: a) landsbyen Zumbaleh, Nahr-e Saraj-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Mirmadaw, Gereshkdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) Qilla Abdullah, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Pasnummer: BP4199631 (pakistansk pas, udløber den 25. juni 2014). Nationalt identifikationsnummer: Pakistansk nationalt identifikationsnummer 5440005229635. Adresse: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province. Andre oplysninger: a) medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, b) også knyttet til Abdul Satar Abdul Manan, c) tilhører Barakzaistammen, d) faderens navn er Haji Khudai Nazar, e) faderens alternative navn er Nazar Mohammad. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar er medejer af og driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Siden slutningen af 2009 har Khairullah og Abdul Satar Abdul Manan haft et ligeværdigt partnerskab i HKHS. De har i fællesskab drevet hawalaer kendt som HKHS i hele Afghanistan, Pakistan og Dubai og ledet en HKHS-afdeling i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Siden begyndelsen af 2010 har Khairullah været chef for HKHS-afdelingen i Kabul. Siden 2010 har Khairullah drevet en hawala for Talebans øverste ledelse og ydet finansiel bistand til Taleban. Khairullah har sammen med sin forretningspartner Satar givet tusinder af dollars til Taleban for at støtte Talebans aktiviteter i Afghanistan. Siden 2008 har Khairullah og Satar indsamlet penge fra donorer og distribueret midlerne til Taleban gennem deres hawala.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1)

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala).

Adresse: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan, c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan, d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan, e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, f) Branch Office 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan, ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan, g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan, k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan, l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan, m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan, n) Branch Office 14: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, o) Branch Office 15: Zahedan, Iran, p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Skatte- og licensnummer: a) Nationalt skattenummer i Pakistan: 1774308, b) Nationalt skattenummer i Pakistan: 0980338, c) Nationalt skattenummer i Pakistan: 3187777, d) Licensnummer på afghansk udbyder af pengeoverførsler: 044. Andre oplysninger: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange er blevet brugt af Talebans ledelse til at overføre penge til Talebanledere til finansiering af krigere og operationer i Afghanistan siden 2011, b) knyttet til Abdul Sattar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) er ejet i fællesskab af Abdul Satar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar og Khairullah har i fællesskab drevet pengevekslingsvirksomhed i hele Afghanistan, Pakistan, Dubai og De Forenede Arabiske Emirater. Talebanledere har brugt HKHS til at sende penge til Talebans skyggeguvernører og ledere samt til at modtage hawalaoverførsler (uformelle pengeoverførsler) for Taleban. Siden 2011 har Talebans ledelse overført penge til Talebanledere i Afghanistan ved hjælp af HKHS. I slutningen af 2011 blev HKHS-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, Afghanistan, brugt til at sende penge til Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I midten af 2011 brugte en Talebanleder en HKHS-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til at finansiere krigere og operationer i Afghanistan. Efter Taleban på månedlig basis havde indsat et betydeligt pengebeløb i denne HKHS-afdeling, kunne Talebanledere få adgang til midlerne fra en hvilken som helst HKHS-afdeling. Personer fra Taleban brugte i 2010 HKHS til at overføre penge til hawalaer i Afghanistan, hvor øverstbefalende kunne få adgang til midlerne. Siden slutningen af 2009 har lederen af HKHS-afdelingen i Lashkar Gah ført tilsyn med overførslen af Talebanmidler gennem HKHS.

2)

Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala).

Adresse: a) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (ved siden af Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan, c) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan, d) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan, e) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan, f) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan, g) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan, h) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan, i) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan, j) Branch Office 11: Aziz Market, foran Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Andre oplysninger: Roshan Money Exchange opbevarer og overfører midler til støtte for Talebans militære operationer og narkotikahandel i Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Roshan Money Exchange (RMX) opbevarer og overfører midler til støtte af Talebans militære operationer og Talebans rolle i den afghanske narkotikahandel. RMX har siden 2011 været en af de vigtigste hawalaer (uformelle pengeoverførselssystemer), som Talebanembedsmænd har benyttet sig af. I 2011 hævede et højtstående Talebanmedlem flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til fordeling blandt Talebans skyggeguvernører i provinserne. Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen sendte flere hundrede tusind dollars til RMX til finansieringen af Talebans angreb i foråret 2011. Ligeledes i 2011 modtog et Talebanmedlem titusinder af dollars fra RMX til støtte af militæroperationer. En RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan opbevarede også titusinder af dollars, som skulle afhentes af en Talebanleder. I 2010 brugte et Talebanmedlem, på vegne af Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen, RMX til at sende tusinder af dollars til grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan. RMX-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen er blevet brugt af Taleban til at overføre midler til lokale operationer. I 2011 overførte en næstkommanderende i Taleban titusinder af dollars til en Talebanleder gennem RMX-afdelingen i Lashkar Gah. Taleban sendte ligeledes midler til RMX-afdelingen i Lashkar Gah til fordeling blandt Talebanledere i 2010. Også i 2010 brugte et Talebanmedlem RMX til at sende titusinder af dollars til Helmandprovinsen og Heratprovinsen i Afghanistan på vegne af Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen.

I 2009 afhentede en højtstående repræsentant for Taleban flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til finansiering af Talebans militæroperationer i Afghanistan. Pengene, der var blevet sendt til RMX, kom fra Iran. I 2008 brugte en Talebanleder RMX til at overføre titusinder af dollars fra Pakistan til Afghanistan. Taleban bruger ligeledes RMX til at facilitere sin rolle i den afghanske narkotikahandel. Siden 2011 har Talebanembedsmænd, herunder skyggeguvernøren i Helmandprovinsen, overført flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til hawalaer i Afghanistan til køb af narkotika på vegne af Talebanembedsmænd. Ligeledes i 2011 beordrede en Talebanembedsmand ledere fra Taleban i Helmandprovinsen til at overføre udbytte fra opium gennem RMX. En distriktschef for Taleban overførte tusinder af dollars fra Marjah i Helmandprovinsen, Afghanistan, til en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan.


BILAG II

Angivelser, der er omhandlet i artikel 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012

af 16. juli 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, for så vidt angår Rusland

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 1, første og andet afsnit, artikel 6, stk. 1, første afsnit, artikel 7, litra e), artikel 8, litra d), og artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2004/68/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for transit gennem Unionen af levende hovdyr. Direktivet foreskriver, at der kan fastsættes særlige bestemmelser, herunder standardveterinærcertifikater, for transit gennem Unionen af levende hovdyr fra godkendte tredjelande, forudsat at dyrene er i transit gennem Unionens område under toldvæsenets godkendelse og under tilsyn af en embedsdyrlæge via godkendte grænsekontrolsteder og uden andre stop på Unionens område end dem, der er nødvendige af hensyn til dyrevelfærden.

(2)

Ved forordning (EU) nr. 206/2010 (2) er der fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr, herunder hovdyr. I bilag I til samme forordning er der fastlagt en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan indføres til Unionen, samt standardveterinærcertifikater, der skal ledsage sendingerne.

(3)

Efter en anmodning fra Rusland om tilladelse til transit af levende kvæg til avl og levebrug fra Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) gennem Litauen gennemførte Kommissionen en inspektion i Kaliningrad. Den konkluderede, at dyresundhedssituationen i dette område tilsyneladende er god. På dette grundlag bør indførsel til Unionen af sendinger af sådanne dyr udelukkende med henblik på transit fra Kaliningrad til andre dele af Rusland gennem Litauen ved hjælp af vejkøretøjer være tilladt.

(4)

Litauen kan desuden sikre gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (3), for dyr fra Kaliningrad, der på grund af eksterne forhold ikke kan fuldføre transitten uden aflæsning.

(5)

Rusland har også bekræftet sin aftale med Belarus i henhold til toldunionen, der omfatter både lande, og som indebærer, at de to lande anvender de samme veterinære og sundhedsmæssige standardkrav vedrørende import.

(6)

Forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres for at give mulighed for transit af levende kvæg til avl og levebrug fra Kaliningrad. Listen over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel til Unionen af visse dyr, i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Det er også nødvendigt at fastlægge et standardveterinærcertifikat for transit af disse dyr. Der bør i overensstemmelse hermed indsættes et "BOV-X-TRANSIT-RU"-standardveterinærcertifikat i del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010.

(8)

Forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 12a:

"Artikel 12a

Dispensation for transit af visse sendinger af levende kvæg til avl og levebrug gennem Litauen

1.   Transit ad vej gennem Litauen af sendinger af levende kvæg til avl og levebrug, der kommer fra det russiske område Kaliningrad og sendes til et bestemmelsessted uden for EU, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Dyrene føres ind i Litauen på grænsekontrolstedet ved Kybartain-vejen og forlader Litauen på grænsekontrolstedet i Medininkai.

b)

Dyrene transporteres i containere på vejgående køretøjer, der er plomberet med en plombering med løbenummer på grænsekontrolstedet, hvor sendingen føres ind i EU, ved Kybartai-vejen, af Litauens kompetente myndigheds veterinærtjeneste.

c)

De dokumenter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, tredje led, i Rådets direktiv 91/496/EØF, herunder det behørigt udfyldte veterinærcertifikat, som er i overensstemmelse med standardveterinærcertifikat "BOV-X-TRANSIT-RU", der er fastsat i del 2 i bilag I til denne forordning, og som ledsager dyrene fra grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen til grænsekontrolstedet i Medininkai, er på hver side stemplet med "KUN TIL TRANSIT FRA DET RUSSISKE OMRÅDE KALININGRAD VIA LITAUEN" af den kompetente myndigheds embedsdyrlæge på grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen.

d)

De krav, der er fastsat i artikel 9 i Rådets direktiv 91/496/EF, er opfyldt.

e)

Det er i det fælles veterinærdokument til brug ved import som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 (4), underskrevet af embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit gennem Litauen.

f)

Dyrene ledsages af et sundhedscertifikat, der muliggør uhindret adgang til Belarus, og et veterinærcertifikat udstedt for dyrenes bestemmelsessted i Rusland.

2.   Sendingen må ikke aflæsses i EU, og den skal transporteres direkte til udgangsgrænsekontrolstedet i Medininkai.

Embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet i Medininkai udfylder del 3 i det fælles veterinærdokument til brug ved import, efter at udgangskontrollen af sendingen har bekræftet, at sendingen er identisk med den, der blev ført ind i Litauen på grænsekontrolstedet ved "Kybartai-vejen".

3.   I tilfælde af uregelmæssigheder eller en nødsituation under transitten gennemfører transitmedlemsstaten de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, litra b), andet led, i direktiv 90/425/EØF (5), i det omfang det er nødvendigt.

4.   Den kompetente myndighed i Litauen kontrollerer regelmæssigt, at der er overensstemmelse mellem antallet af sendinger, der henholdsvis føres ind på og forlader EU's område.

2)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT 139 af 30.4.2004, s. 321.

(2)  EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1.

(3)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(4)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11.

(5)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29."


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 og 2 affattes således:

"DEL 1

Liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf  (1)

Tredjelandets ISO-kode og navn

Områdekode

Beskrivelse af tredjelandet, tredjelandsområdet eller delen heraf

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Standardcertifikat

SG

1

2

3

4

5

6

CA – Canada

CA-0

Hele landet

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Hele landet undtagen regionen Okanagan Valley i British Columbia beskrevet som følger:

fra et punkt på grænsen mellem Canada og USA beliggende 120° 15’ V længde, 49° N bredde

mod nord til et punkt beliggende 119° 35’ V, 50° 30’ N

mod nordøst til et punkt beliggende 119° V, 50° 45’ N

mod syd til et punkt på grænsen mellem Canada og USA beliggende 118° 15’ V, 49° N

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Schweiz

CH-0

Hele landet

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Hele landet

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grønland

GL-0

Hele landet

OVI-X, RUM

 

V

HR – Kroatien

HR-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Montenegro

ME-0

Hele landet

 

 

I

MK – Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0

Hele landet

 

 

I

NZ – New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint-Pierre og Miquelon

PM-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbien (5)

RS-0

Hele landet

 

 

I

RU – Rusland

RU-0

Hele landet

 

 

 

RU-1

Hele landet undtagen Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Særlige betingelser (se fodnoterne i de enkelte certifikater):

"I"

:

I forbindelse med transit gennem et tredjelands område af levende dyr til omgående slagtning eller levende kvæg til opfedning, som er afsendt fra en medlemsstat og er bestemt til en anden medlemsstat, og som transporteres i lastvogne plomberet med plombe med løbenummer.

Plombens nummer skal angives i det sundhedscertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med standardcertifikatet i bilag F til direktiv 64/432/EØF  (6), når der er tale om levende kvæg til slagtning og opfedning, og i overensstemmelse med standardcertifikat I i bilag E til direktiv 91/68/EØF  (7), når der er tale om får og geder til slagtning.

Plomben skal desuden være intakt ved ankomsten til det udpegede grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligesom plombens nummer skal registreres i EU's integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

Certifikatet skal, inden sendingen kommer i transit i et eller flere tredjelande, stemples ved udgangsstedet i EU af den kompetente veterinærmyndighed, idet følgende angives "KUN TIL TRANSIT MELLEM FORSKELLIGE DELE AF EU GENNEM DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN/MONTENEGRO/SERBIEN (8)  (9)".

Kvæg til opfedning skal transporteres direkte til den bestemmelsesbedrift, der er udpeget af den kompetente veterinærmyndighed på bestemmelsesstedet. De pågældende dyr må ikke flyttes fra den udpegede bedrift, bortset fra til omgående slagtning.

"II"

:

Område, der har status som officielt tuberkulosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

"III"

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

"IVa"

:

Område, der har status som officielt frit for enzootisk kvægleukose med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

"IVb"

:

Område med besætninger, der er officielt frie for enzootisk kvægleukose, og som opfylder kravene i bilag D til direktiv 64/432/EØF med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV–X.

"V"

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat OVI-X.

"VI"

:

Geografiske restriktioner.

"VII"

:

Område, der har status som officielt tuberkulosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

"VIII"

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

"IX"

:

Område, der har status som officielt frit for Aujeszkys sygdom med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat POR-X.

"X"

:

Kun til transit gennem Litauen af kvæg til avl og/eller levebrug fra Kaliningrad til andre dele af Rusland.

DEL 2

Standardveterinærcertifikater

Standardcertifikater:

"BOV-X"

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til avl og/eller levebrug efter import.

"BOV-Y"

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til omgående slagtning efter import.

"BOV-X-TRANSIT-RU"

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til transit fra Kaliningrad til andre dele af Rusland via Litauen.

"OVI-X"

:

Standardveterinærcertifikat for tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus) til avl og/eller levebrug efter import.

"OVI-Y"

:

Standardveterinærcertifikat for tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus) til omgående slagtning efter import.

"POR-X"

:

Standardveterinærcertifikat for tamsvin (Sus scrofa) til avl og/eller levebrug efter import.

"POR-Y"

:

Standardveterinærcertifikat for tamsvin (Sus scrofa) til omgående slagtning efter import.

"RUM"

:

Standardveterinærcertifikat for dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae.

"SUI"

:

Standardveterinærcertifikat for ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae.

"CAM"

:

Standardveterinærcertifikat for særlig erklæring vedrørende dyr, som importeres fra Saint-Pierre og Miquelon på de betingelser, der er fastsat i del 7 i bilag I.

SG (Supplerende garantier):

"A"

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat BOV-X (punkt II.2.8 B), OVI-X (punkt II.2.6 D) eller RUM (punkt II.2.6), er blevet undersøgt for bluetongue og epizootisk hæmorrhagi.

"B"

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt standardveterinærcertifikat POR-X (punkt II.2.4 B) eller SUI (punkt II.2.4 B), er blevet undersøgt for smitsomt blæreudslæt hos svin og klassisk svinepest.

"C"

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat POR-X (punkt II.2.4 C) eller SUI (punkt II.2.4 C), er blevet undersøgt for brucellose."

2)

Følgende standardveterinærcertifikat indsættes mellem standardveterinærcertifikaterne "BOV-Y" og "OVI-X":

Image

Image

Image


(1)  Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved relevante aftaler mellem EU og tredjelande.

(2)  Kun for andre levende dyr end dyr af hjortefamilien.

(3)  Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo, jf. FN 's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244/99.

(6)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(7)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(8)  Det ikke relevante overstreges.

(9)  Serbien, ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244/99.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 645/2012

af 16. juli 2012

om fravigelse af forordning (EF) nr. 1122/2009 og forordning (EU) nr. 65/2011 for så vidt angår nedsættelse af støttebeløb på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for det portugisiske fastland og Madeira for 2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (1), særlig artikel 91,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (2), særlig artikel 142, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 23, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (3) er der fastsat bestemmelser om de nedsættelser, der skal anvendes i tilfælde af forsinket indgivelse af støtteansøgninger og de dokumenter, kontrakter og erklæringer, som retten til støtte forudsætter.

(2)

Ifølge artikel 8, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår anvendelsen af kontrolprocedurer og krydsoverensstemmelse i forbindelse med foranstaltninger til støtte for udviklingen af landdistrikterne (4) anvendes artikel 22 og 23 i forordning (EF) nr. 1122/2009 med de fornødne tilpasninger på betalingsanmodninger efter afsnit I i del II i forordning (EU) nr. 65/2011.

(3)

Portugal har gennemført en ordning med enkeltstøtteansøgninger, der i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 omfatter flere støtteordninger. Ansøgninger for enkeltbetalingsordningen efter afsnit III i forordning (EF) nr. 73/2009, ansøgninger om moderfår- og gedepræmier efter artikel 35 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår de ordninger for støtte til landbrugere, som er omhandlet i forordningens afsnit IV og V (5), og visse ansøgninger om støtte, der ydes efter forordning (EF) nr. 1698/2005, er således omfattet af enkeltansøgninger.

(4)

I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009 og artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 65/2011 har Portugal fastsat den 15. maj i ansøgningsåret som sidste frist for indgivelse af enkeltansøgninger for 2012. Hvad angår enkeltansøgninger, der inkluderer ansøgninger om moderfår- og gedepræmier, har Portugal i henhold til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1121/2009 fastsat den 30. april i ansøgningsåret som sidste frist for indgivelse af ansøgninger om moderfår- og gedepræmier for 2012.

(5)

Ifølge artikel 6 i forordning (EF) nr. 1122/2009 skal medlemsstaterne sørge for, at landbrugsparceller identificeres på pålidelig vis, og at enkeltansøgningen ledsages af dokumenter, der identificerer parcellerne, så kontrolsystemet kan gennemføres.

(6)

Med henblik på at afhjælpe de mangler vedrørende identifikationen af landbrugsparceller, der med regelmæssige mellemrum blev konstateret tidligere, har Portugal sammen med Kommissionen iværksat en handlingsplan. Denne forpligtelse omfatter navnlig en ajourføring af landbrugsparcelidentifikationssystemet (LPIS) i Portugal.

(7)

Ekstraordinære omstændigheder har dog gjort sig gældende for Portugals behandling af enkeltansøgningerne for 2012, for så vidt angår det portugisiske fastland og Madeira. I handlingsplanens anden fase skulle Portugal have identificeret cirka 1 600 000 parceller. Arbejdet er kompliceret og kvalitetskontrollen har ført til nye analyser af visse parceller, hvilket på sin side har ført til forsinkelser. Eftersom den del af arbejdet, der udføres af en ekstern kontrahent, også er blevet forsinket, har det ikke været muligt at ajourføre LPIS inden for den planlagte tidsfrist. Som følge heraf har landbrugerne modtaget de ajourførte oplysninger om deres parceller senere end forventet.

(8)

Under hensyn til den eksisterende tekniske kapacitet i Portugal, der allerede var blevet udvidet med henblik på handlingsplanens gennemførelse, har denne situation påvirket ansøgernes muligheder for at indgive enkeltstøtteansøgninger for det portugisiske fastland og Madeira inden for de frister, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009 og artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1121/2009.

(9)

Disse vanskeligheder forværres af, at ansøgningsproceduren i Portugal er særligt tidskrævende, fordi landbrugerne omhyggeligt skal kontrollere ændringerne af referenceparcelgrænserne efter ajourføringen af LPIS. Det er derfor særlig vanskeligt at overholde fristerne 15. maj 2012 og 30. april 2012 som følge af handlingsplanens generelle kontekst og de af Portugal indgåede forpligtelser til at forbedre det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem.

(10)

Dertil kommer, at gennemførelsen af supplerende foranstaltninger på grund af usædvanlig tørke har ført til en mere intensiv brug af it-systemet. Eftersom disse foranstaltninger administreres af det samme it-system som handlingsplanen, er kapaciteten for administration af handlingsplanen blevet yderligere reduceret.

(11)

Grundet ovennævnte vanskeligheder kunne ansøgningsproceduren for 2012 først iværksættes efter den dato, den blev iværksat i 2011 og tidligere år. Ansøgningerne er af samme årsager blevet indgivet i et langsommere tempo end i 2011. Ifølge de oplysninger, som de portugisiske myndigheder har forelagt Kommissionen, viser it-systemets kapacitet, at det er nødvendigt med en dispensation på 25 dage for at give alle landbrugere og berørte støttemodtagere mulighed for at indgive deres ansøgninger.

(12)

Derfor bør de i forordning (EF) nr. 1122/2009 fastsatte nedsættelser på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger ikke anvendes for de landbrugere, der har indgivet deres enkeltansøgninger for det portugisiske fastland og Madeira senest 25 kalenderdage efter den 15. maj 2012 eller med hensyn til moderfår- og gedepræmier senest 25 kalenderdage efter den 30. april 2012.

(13)

Uanset artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 65/2011 bør der, for så vidt angår betalingsanmodninger for det portugisiske fastland og Madeira efter afsnit I i del II i forordning (EU) nr. 65/2011, tilsvarende heller ikke anvendes nedsættelser på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger, der er indgivet senest 25 kalenderdage efter den 15. maj 2012.

(14)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastsættelse af regler om tidsfrister, datoer og tidspunkter (6), hvor den sidste dag af en frist, der ikke er udtryk i timer, falder på en helligdag, en søndag eller en lørdag, udløber tidsfristen med udgangen af den følgende arbejdsdags sidste time. Eftersom den 11. juni 2012 er den første arbejdsdag efter den 9. juni 2012, bør der ikke anvendes nedsættelser på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for de landbrugere, der har indgivet deres enkeltansøgninger for det portugisiske fastland og Madeira senest den 11. juni 2012 eller med hensyn til moderfår- og gedepræmier senest den 25. maj 2012.

(15)

Da de foreslåede fravigelser omfatter enkeltansøgninger for støtteåret 2012, bør forordningen anvendes med tilbagevirkende kraft.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Udvikling af Landdistrikterne og Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Uanset artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 anvendes der for ansøgningsåret 2012 ingen nedsættelser på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for de landbrugere, der har indgivet deres enkeltansøgninger for det portugisiske fastland og Madeira senest den 11. juni 2012.

2.   Uanset artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 anvendes der, hvis enkeltansøgninger for 2012 omfatter en ansøgning om moderfår- og gedepræmier, ingen nedsættelser på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger med henblik på nævnte præmier for de landbrugere, der har indgivet deres enkeltansøgninger for det portugisiske fastland og Madeira senest den 25. maj 2012.

Artikel 2

Uanset artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 65/2011 anvendes der for ansøgningsåret 2012 ingen nedsættelser som fastsat i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 med hensyn til betalingsanmodninger for det portugisiske fastland og Madeira efter afsnit I i del II i forordning (EU) nr. 65/2011 på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger, hvis disse ansøgninger er indgivet senest den 11. juni 2012.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(3)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 65.

(4)  EUT L 25 af 28.1.2011, s. 8.

(5)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 27.

(6)  EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1-2.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 646/2012

af 16. juli 2012

om gennemførelsesbestemmelser vedrørende bøder og tvangsbøder i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 25, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Sigtet med forordning (EF) nr. 216/2008 er at oprette og fastholde et højt, ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed i Unionen. Ved forordningen fastsættes midler til at opfylde dette og andre mål på området civil luftfartssikkerhed.

(2)

Ifølge forordning (EF) nr. 216/2008 er Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") ansvarligt for at certificere visse produkter, personer og virksomheder. Agenturet overvåger inden for sine ansvarsområder, at disse produkter, personer og virksomheder opfylder de gældende krav og herunder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser.

(3)

I tilfælde, hvor påpegede potentielle mangler ikke løses i tilstrækkelig grad i de eksisterende tilsyn, bemyndiges Kommissionen ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 216/2008 til efter anmodning fra agenturet at pålægge bøder eller tvangsbøder til indehavere af certifikater, som agenturet har udstedt, for forsætlig eller uagtsom overtrædelse af forpligtelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 eller dens gennemførelsesbestemmelser.

(4)

Ved at indføre bøder og tvangsbøder gives Kommissionen et supplerende redskab, hvormed den kan reagere mere nuanceret, fleksibelt og afpasset på overtrædelser af bestemmelserne end ved blot at tilbagekalde et certifikat, som agenturet har udstedt.

(5)

Der bør fastsættes bestemmelser om agenturets procedurer, undersøgelser, ledsageforanstaltninger og rapportering samt procedureregler for beslutningstagning og herunder bestemmelser om fastsættelse og opkrævning af bøder og tvangsbøder. Der bør også fastsættes detaljerede kriterier for fastsættelse af bødernes eller tvangsbødernes størrelse.

(6)

Disse regler og procedurer bør styres af behovet for at sikre de højest mulige sikkerheds- og miljøstandarder, behovet for at tilskynde til, at undersøgelsen og beslutningstagningen gennemføres effektivt, og behovet for at garantere retfærdighed og gennemsigtighed i proceduren og pålæggelsen af bøder og tvangsbøder.

(7)

Denne forordnings bestemmelser kan kun gennemføres effektivt i et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og agenturet. Det er til dette formål nødvendigt at indføre hørings- og samarbejdsprocedurer mellem parterne for at sikre, at undersøgelsen og beslutningsprocessen vedrørende påståede overtrædelser gennemføres effektivt.

(8)

I forbindelse med iværksættelse og gennemførelse af proceduren ved manglende overholdelse og fastsættelse af størrelsen af bøder og tvangsbøder bør Kommissionen og agenturet tage hensyn til andre procedurer, som medlemsstater eller tredjelande har indledt eller afsluttet mod samme certifikatindehaver.

(9)

Kommissionen og agenturet bør også tage hensyn til eventuelle igangværende procedurer eller afgørelser, der er truffet af agenturet vedrørende ændring, begrænsning, inddragelse eller tilbagekaldelse af det relevante certifikat i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008.

(10)

Uden at dette berører EU-lovgivningen, hvorved sikkerheds-oplysninger ikke må anvendes til at placere skyld eller ansvar, særlig artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008, artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF EØS-relevant tekst (2) og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (3), bør alle tilsynsbeføjelser, som ifølge EU-lovgivningen er overladt Kommissionen eller agenturet med hensyn til certifikater, der er udstedt i medfør af forordning (EF) nr. 216/2008, anvendes i en sådan procedure ved manglende overholdelse i forbindelse med efterforskningen eller beslutningstagningen. Kommissionens afgørelse om at pålægge bøder eller tvangsbøder bør baseres på agenturets undersøgelse, bemærkningerne fra den certifikatindehaver, som er genstand for proceduren om manglende overholdelse og, hvor det er relevant, andre oplysninger, der forelægges agenturet og Kommissionen.

(11)

Certifikatindehavere bør gives lejlighed til inden for en bestemt frist frivilligt at bringe sig i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelses-bestemmelser, og Kommissionen bør i så fald ikke pålægges bøder eller tvangsbøder. Muligheden for at dokumentere frivillig overholdelse bør dog begrænses tidsmæssigt.

(12)

En afgørelse om at pålægge bøder eller tvangsbøder bør udelukkende baseres på grunde, som certifikatindehaveren har haft mulighed for at afgive sine bemærkninger til.

(13)

De pålagte bøder eller tvangsbøder bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning under hensyntagen til omstændighederne i det pågældende tilfælde.

(14)

Der bør indføres en særlig procedure i tilfælde, hvor Kommissionen agter at pålægge tvangsbøder for manglende samarbejdsvilje hos en certifikatindehaver, som er genstand for proceduren ved manglende overholdelse, over for Kommissionen eller agenturet med hensyn til undersøgelsesforanstaltninger eller andre anmodninger om oplysninger.

(15)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, navnlig vedrørende forsvarets rettigheder og fortroligheds-princippet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols almene retsprincipper og retspraksis.

(16)

For at skabe retssikkerhed i forbindelse med gennemførelsen af proceduren ved manglende overholdelse bør der fastlægges gennemførelsesbestemmelser for beregningen af frister og forældelsesfrister for pålæggelse og håndhævelse af bøder og tvangsbøder.

(17)

Afgørelser om bøder og tvangsbøder bør kunne tvangsfuldbyrdes i henhold til artikel 299 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og bør kunne underkastes prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes de nærmere gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 216/2008 angående kriterier for fastsættelse af bødens eller tvangsbødens størrelse, undersøgelsesprocedurer, ledsageforanstaltninger og rapportering samt procedureregler for beslutningstagning og herunder bestemmelser om forsvarets rettigheder, adgang til sagsakter, advokatbistand, fortrolighed og frister samt fastsættelse og opkrævning af bøder og tvangsbøder.

2.   Denne forordning finder anvendelse ved pålæggelse:

a)

af bøder til personer og virksomheder, som Det Europæiske Luftfarts-sikkerhedsagentur ("agenturet") har udstedt certifikat til ("certifikat-indehavere"), hvis de forsætligt eller uagtsomt overtræder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelserne hertil, når Unionens interesser berøres

b)

af tvangsbøder til certifikatindehavere, omhandlet under a), med henblik på at tvinge dem til at overholde forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelses-bestemmelser hertil.

KAPITEL II

PROCEDURE VED MANGLENDE OVERHOLDELSE

AFDELING 1

Undersøgelse

Artikel 2

Proceduren ved manglende overholdelse

1.   Proceduren ved manglende overholdelse i dette kapitel omfatter alle administrative faser i efterforskningen af mulige overtrædelser af forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil.

2.   Agenturet kan indlede proceduren ved manglende overholdelse på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat.

3.   Hvis proceduren ved manglende overholdelse indledes efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat, holder agenturet Kommissionen eller medlemsstaten underrettet om behandlingen af anmodningen.

Artikel 3

Anmodninger om oplysninger

1.   Med henblik på at indlede og gennemføre en procedure ved manglende overholdelse kan agenturet benytte alle oplysninger, der er indhentet som led i udøvelsen af tilsyn, som det er blevet tillagt i kraft af Unionens lovgivning angående certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008. Denne bemyndigelse berører ikke Unionens lovgivning om, at oplysninger ikke må anvendes til at placere skyld eller ansvar.

2.   Inden proceduren ved manglende overholdelse indledes, kan agenturet anmode den berørte certifikatindehaver om oplysninger vedrørende den påståede overtrædelse.

Agenturet skal oplyse om formålet med anmodningen, og at den fremsættes i medfør af denne forordning, og desuden fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Artikel 4

Underretning

1.   Når agenturet indleder en procedure ved manglende overholdelse, underretter det skriftligt certifikatindehaveren, Kommissionen og de nationale luftfartsmyndigheder i de medlemsstater eller tredjelande, hvor certifikatindehaveren har sit hovedforretningssted, og hvor overtrædelsen har fundet sted, samt, hvis det er hensigtsmæssigt, tredjelandes luftfartsmyndigheder og internationale organisationer med kompetence i anliggender, der er omfattet af denne forordning.

2.   Underretningen skal:

a)

indeholde de påstande, der er fremført mod certifikatindehaveren, med angivelse af de bestemmelser i forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, som angiveligt er overtrådt, og hvilke beviser der ligger til grund for påstandene, og

b)

oplyse certifikatindehaveren om, at der kan pålægges en bøde eller en tvangsbøde.

Artikel 5

Undersøgelser

1.   Når undersøgelsen er indledt, belyser agenturet sagens kendsgerninger og påstande.

2.   Agenturet kan anmode certifikatindehaveren om at afgive skriftlige eller mundtlige redegørelser samt oplysninger eller dokumenter.

Anmodningerne rettes skriftligt til certifikatindehaveren. Agenturet angiver retsgrundlaget for og formålet med anmodningen, fastsætter en frist for afgivelse af de oplysninger, som skal forelægges, og underretter certifikatindehaveren om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a) og b), for ikke at efterkomme anmodningen eller for at forelægge ukorrekte eller misvisende oplysninger.

3.   Agenturet kan anmode de nationale luftfartsmyndigheder om at samarbejde med undersøgelsen og navnlig om at fremlægge oplysninger om den påståede overtrædelse.

Anmodningen skal angive retsgrundlaget for og formålet med anmodningen tillige med en frist for indsendelsen af svaret eller undersøgelsesforanstaltningernes gennemførelse.

4.   Agenturet kan anmode enhver fysisk eller juridisk person eller luftfartsmyndigheder i tredjelande om at afgive oplysninger vedrørende den påståede overtrædelse.

Anmodningen skal angive retsgrundlaget for og formålet med anmodningen og fastsætte en frist for afgivelse af de oplysninger, som skal forelægges.

Artikel 6

Frivillig overholdelse

1.   På det tidspunkt, hvor der underrettes om, at proceduren ved manglende overholdelse indledes, eller derefter fastsætter agenturet en frist, inden for hvilken certifikat-indehaveren skriftligt kan tilkendegive, at vedkommende frivilligt har bragt sig i overensstemmelse (eller i relevante tilfælde at vedkommende agter at bringe sig i overensstemmelse) med de overtrådte bestemmelser. Hvis certifikatindehaveren frivilligt bringer sig i overensstemmelse inden for agenturets frist, afslutter agenturet proceduren ved manglende overholdelse.

Agenturet har ikke pligt til at tage hensyn til svar, som modtages efter fristens udløb.

2.   Udløbet af fristen, jf. stk. 1, må ikke ligge efter den dato, hvor agenturet underretter om klagepunktsmeddelelsen som omhandlet i artikel 7.

Artikel 7

Klagepunktsmeddelelse

1.   Når agenturet har fastslået kendsgerningerne og konstateret, at der er grund til at videreføre proceduren ved manglende overholdelse, forelægger det certifikat-indehaveren en skriftlig klagepunktsmeddelelse. Klagepunktsmeddelelsen skal indeholde:

a)

påstandene mod certifikatindehaveren med angivelse af de bestemmelser i forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, der påstås at være overtrådt, tillige med de beviser, der ligger til grund for påstandene

b)

oplysning om, at der kan pålægges en bøde eller en tvangsbøde.

2.   Ved forelæggelse af klagepunktsmeddelelsen opfordrer agenturet certifikat-indehaveren til at fremsætte skriftlige bemærkninger som svar. Det skal ske skriftligt med angivelse af en frist for forelæggelse af sådanne bemærkninger.

Artikel 8

Mundtlig høring

1.   Efter anmodning fra en certifikatindehaver giver agenturet denne lejlighed til at uddybe deres argumenter ved en mundtlig høring.

2.   Agenturet kan om nødvendigt indbyde de nationale luftfartsmyndigheder eller andre personer til at deltage i den mundtlige høring.

3.   Den mundtlige høring er ikke offentlig. Enhver person kan høres alene eller i nærværelse af andre personer, der er indbudt til at deltage, idet der tages hensyn til certifikatindehavernes og andre personers legitime interesse i, at deres forretnings-hemmeligheder og andre fortrolige oplysninger beskyttes.

Artikel 9

Frister

Af hensyn til retssikkerheden i forbindelse med gennemførelsen af en undersøgelsesprocedure fastsætter agenturet gennemførelsesbestemmelser for fastlæggelsen af frister.

Artikel 10

Rapport

1.   Agenturet forelægger Kommissionen, medlemsstaterne og certifikatindehaveren en rapport med en sammenfatning af resultaterne, det er nået frem til, på baggrund af den undersøgelse der er foretaget i henhold til denne afdeling. Agenturet forelægger ligeledes Kommissionen undersøgelsens sagsakter.

2.   Hvis det i agenturets rapport konkluderes, at certifikatindehaveren har overtrådt bestemmelser i forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, skal rapporten også indeholde:

a)

en vurdering af sagens kendsgerninger i overensstemmelse med kriterierne i denne forordnings artikel 15

b)

en anmodning til Kommissionen om at pålægge bøde eller tvangsbøde;

c)

et begrundet forslag om størrelsen af bøden og/eller tvangsbøden.

3.   Agenturet vedtager sin rapport senest [12 måneder] efter underretningen om, at der indledes en procedure ved manglende overholdelse, jf. artikel 4, eller [6 måneder] efter, at Kommissionen har meddelt, at sagsakterne er sendt tilbage, jf. artikel 12.

AFDELING 2

Beslutningstagning

Artikel 11

Anmodninger om oplysninger

1.   Hvis Kommissionen efter agenturets anmodning i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b) beslutter at videreføre proceduren ved manglende overholdelse, kan den skriftligt anmode om, at certifikatindehaveren afgiver skriftlige eller mundtlige redegørelser samt oplysninger eller dokumenter. I sådanne tilfælde skal Kommissionen underrette certifikatindehaveren om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra c) og d), for ikke at efterkomme anmodningen eller for at forelægge ukorrekte eller misvisende oplysninger.

Kommissionen kan også anmode agenturet, de nationale luftfartsmyndigheder eller enhver anden fysisk eller juridisk person om at afgive oplysninger vedrørende den påståede overtrædelse.

2.   Kommissionen sikrer, at certifikatindehaveren kan forelægge en skriftlig redegørelse, oplysninger eller dokumenter til støtte for sin sag. Certifikatindehavere kan anmode om en mundtlig høring, men Kommissionen har ret til at kun at acceptere anmodningen, hvis den finder det nødvendigt.

Artikel 12

Ny undersøgelsesperiode

Med henvisning til agenturets rapport, certifikatindehaverens bemærkninger på grundlag heraf og andre relevante oplysninger kan Kommissionen være af den opfattelse, at der er behov for supplerende oplysninger. I så fald kan den returnere sagsakterne til agenturet. Kommissionen angiver tydeligt over for agenturet, hvilke faktiske kendsgerninger agenturet skal efterforske nærmere, og foreslår om fornødent eventuelle undersøgelsesforanstaltninger til dette formål, jf. forordning (EF) nr. 216/2008. Afdeling 1 i kapitel II, i denne forordning, finder anvendelse på gennemførelsen af den nye undersøgelsesperiode.

AFDELING 3

Afgørelser om bøder og tvangsbøder

Artikel 13

Bøder og tvangsbøder og maksimumsbeløb

1.   Finder Kommissionen efter den beslutningstagning, der er omhandlet i afdeling 2, at certifikatindehaveren forsætligt eller uagtsomt har overtrådt forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, kan Kommissionen vedtage en afgørelse om at pålægge en bøde, som ikke overstiger 4 % af en certifikatindehavers årsindtægt eller årsomsætning i det foregående regnskabsår.

2.   Hvis certifikatindehaveren ikke har bragt den manglende overholdelse til ophør på tidspunktet for vedtagelse af den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, kan Kommissionen i samme afgørelse pålægge tvangsbøder i form af dagbøder på højst 2,5 % af certifikatindehaverens gennemsnitlige daglige indkomst eller omsætning i det foregående regnskabsår.

Disse tvangsbøder kan pålægges i en periode, der regnes fra datoen for underretningen om denne afgørelse, til den dag, hvor overtrædelsen er bragt til ophør.

3.   I stk. 1 og 2 forstås ved "det foregående regnskabsår" det regnskabsår, der går forud for datoen for den i stk. 1 nævnte afgørelse.

4.   Bøder og tvangsbøder skal være af administrativ karakter.

5.   Beslutningen om at pålægge bøder og tvangsbøder skal kunne tvangsfuldbyrdes.

Artikel 14

Afgørelsers indhold

1.   Den afgørelse, der er nævnt i artikel 13, må alene bygge på forhold, for hvilke certifikatindehaveren har kunnet indsende bemærkninger til Kommissionen.

2.   Kommissionen underretter certifikatindehaveren om de disponible retsmidler.

3.   Kommissionen underretter medlemsstaterne og agenturet om afgørelsens vedtagelse.

4.   Ved offentliggørelsen af nærmere oplysninger om sin afgørelse og oplysning af medlemsstaterne tager Kommissionen hensyn til de legitime interesser hos certifikatindehavere og andre personer og til beskyttelsen af deres forretningshemmeligheder.

Artikel 15

Kriterier for anvendelsen og fastsættelsen af størrelsen af bøder og tvangsbøder

1.   I overvejelserne om, hvorvidt der skal pålægges bøder og tvangsbøder tillige med størrelsen af disse bøder og betalinger, skal Kommissionen følge principperne om effektivitet, proportionalitet og afskrækkende virkning.

2.   Kommissionen tager i hvert enkelt tilfælde hensyn til følgende omstændigheder, når det er relevant:

a)

overtrædelsens grovhed og virkninger og navnlig denne overtrædelses implikationer og følger for sikkerheden og miljøet

b)

certifikatindehaverens omhu og samarbejdsvilje ved opklaringen af overtrædelsen og anvendelsen af korrigerende foranstaltninger eller i løbet af proceduren ved manglende overholdelse eller certifikatindehaverens obstruktion af opklaringen af en overtrædelse og gennemførelsen af proceduren ved manglende overholdelse eller enhver manglende efterlevelse fra certifikatindehaverens side af anmodninger fra agenturet, Kommissionen eller en national luftfartsmyndighed i medfør af denne forordning

c)

at certifikatindehaveren handlede i god tro ved fortolkningen og opfyldelsen af certifikatindehaveres forpligtelser ved overholdelsen af forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, eller eventuelle beviser for forsætlig svig fra certifikatindehaverens side

d)

omsætningens størrelse relateret til sagen og certifikatindehaverens økonomiske kapacitet

e)

behovet for at vedtage foreløbige foranstaltninger eller hasteforanstaltninger

f)

gentagelsen, hyppigheden eller varigheden af den pågældende certifikat-indehavers overtrædelse

g)

tidligere sanktioner, herunder økonomiske sanktioner, som er pålagt samme certifikatindehaver.

3.   Ved fastsættelsen af bøder og tvangsbøder tager Kommissionen hensyn til eventuelle håndhævelsesforanstaltninger, der allerede er truffet vedrørende certifikat-indehaveren, på nationalt plan eller af agenturet på grundlag af de samme retlige forhold og kendsgerninger.

AFDELING 4

Manglende samarbejde

Artikel 16

Tvangsbøder for manglende samarbejde

1.   På agenturets anmodning eller på eget initiativ kan Kommissionen ved en afgørelse pålægge certifikatindehavere tvangsbøder i form af dagbøder på højst [0,5] % af certifikatindehaverens gennemsnitlige daglige indkomst eller omsætning i det foregående regnskabsår, hvis vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

a)

undlader at efterkomme en undersøgelsesforanstaltning truffet i henhold til artikel 5, stk. 1

b)

som svar på en undersøgelsesforanstaltning i henhold til artikel 5 afgiver urigtige eller misvisende oplysninger

c)

ikke efterkommer en anmodning om oplysninger i henhold til artikel 11

d)

som svar på en anmodning om oplysninger i henhold til artikel 11 afgiver urigtige eller misvisende oplysninger.

Der kan pålægges tvangsbøder i en periode, der regnes fra datoen for underretningen om denne afgørelse, til certifikatindehaveren begynder at samarbejde.

2.   I stk. 1 forstås ved "det foregående regnskabsår" det regnskabsår, der går forud for datoen for den i stk. 1 nævnte afgørelse.

Artikel 17

Procedure

Når Kommissionen agter at vedtage en afgørelse som omhandlet i artikel 16, stk. 1, underretter den først skriftligt certifikatindehaveren, idet den fastsætter en frist, inden for hvilken certifikatindehaveren kan fremsætte sine skriftlige bemærkninger for Kommissionen.

Kommissionen er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

Artikel 18

Komplementære procedurer

Med henblik på at indlede og gennemføre proceduren ved manglende overholdelse, tager Kommissionen og agenturet hensyn til:

a)

enhver procedure ved manglende overholdelse, som allerede er indledt eller afsluttet af en medlemsstat eller et tredjeland mod samme certifikatindehaver på grundlag af de samme retlige forhold og kendsgerninger, og

b)

enhver procedure indledt af agenturet i medfør af forordning (EF) nr. 216/2008 mod samme certifikatindehaver og på grundlag af de samme retlige forhold og kendsgerninger med henblik på at ændre, begrænse, inddrage eller tilbagekalde det relevante certifikat.

AFDELING 5

Artikel 19

Inddrivelse af bøder og tvangsbøder

Kommissionen foretager inddrivelsen af bøder og tvangsbøder ved at etablere en indtægtsordre og udstede en debetnota stilet til certifikatindehaveren efter Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (4) og i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (5).

KAPITEL III

AKTINDSIGT, ADVOKATBISTAND, FORTROLIGHED OG FRISTER

AFDELING 1

Forsvarets rettigheder

Artikel 20

Aktindsigt

1.   Efter at være blevet underrettet i henhold til artikel 4 har certifikatindehaveren efter anmodning ret til indsigt i dokumenter og andet materiale, som Kommissionen og agenturet har samlet som beviser for en påstået overtrædelse.

2.   Dokumenter, der opnås ved aktindsigt, må kun anvendes med henblik på retssager eller administrative procedurer i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.

Artikel 21

Advokatbistand

Certifikatindehaveren har ret til advokatbistand i forbindelse med proceduren ved manglende overholdelse.

Artikel 22

Tavshedspligt, fortrolighed og ret til ikke at udtale sig

1.   Uden at dette i øvrigt berører udvekslingen og anvendelsen af oplysninger i henhold til artikel 5, stk. 3, og artikel 11, stk. 1 gennemføres en procedure ved manglende overholdelse i overensstemmelse med principperne om fortrolighed og tavshedspligt.

Kommissionen, agenturet og de nationale luftfartsmyndigheder, når de er inddraget i medfør af artikel 5, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, samt deres embedsmænd og øvrige ansatte under deres tilsyn må ikke videregive oplysninger, som er opnået eller udvekslet i medfør af denne forordning og ej heller videregive oplysninger, som er undergivet fortroligheds- og tavshedspligt.

2.   Uden at det berører adgangsretten til sagsakterne, har certifikatindehaveren ikke adgang til forretningshemmeligheder, fortrolige oplysninger eller interne dokumenter i Kommissionens eller agenturets besiddelse.

3.   Enhver, der afgiver bemærkninger eller oplysninger i henhold til denne forordning, skal klart angive, hvilket materiale der i givet fald betragtes som fortroligt, og begrunde dette samt levere en særskilt ikke-fortrolig version heraf inden den af Kommissionen eller agenturet fastsatte dato. I mangel af en sådan angivelse kan Kommissionen antage, at de forelagte bemærkninger eller oplysninger ikke indeholder fortrolige oplysninger.

4.   En certifikatindehaver har ret til ikke at udtale sig i situationer, såfremt de ellers tvinges til at afgive svar, som kan indebærer en tilståelse af, at de er impliceret i en overtrædelse.

AFDELING 2

Frister

Artikel 23

Anvendelse af frister

1.   Fristerne i denne forordning løber fra dagen efter modtagelsen af den pågældende meddelelse eller afleveringen heraf på modtagerens adresse.

Når certifikatindehaveren er forpligtet til at fremsætte bemærkninger eller oplysninger inden for en frist, skal det være tilstrækkeligt, at de er afsendt med anbefalet post inden udløbet af fristen.

2.   Når en frist udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges den til slutningen af den følgende arbejdsdag.

3.   Ved fastsættelsen af fristerne i denne forordning tager Kommissionen og agenturet, alt efter tilfældet, hensyn til, hvor megen tid der er nødvendig for at udarbejde indlægget, og hvor meget sagen haster.

4.   Fristerne kan eventuelt forlænges, hvis der fremsættes en begrundet anmodning herom inden udløbet af den oprindelige frist.

Artikel 24

Forældelsesfrister for pålæggelse af bøder og tvangsbøder

1.   Kommissionens ret til at vedtage en afgørelse om at pålægge bøder og tvangsbøder i henhold til artikel 13 udløber efter fem år.

I henseende til tvangsbøderne i artikel 16 udløber Kommissionens ret til at vedtage en afgørelse om pålæggelse af en sådan sanktion efter tre år.

Forældelsesfristen regnes fra den dag, hvor overtrædelsen er begået. Ved vedvarende eller gentagne overtrædelser regnes fristen dog først fra den dag, hvor overtrædelsen er ophørt.

2.   Når Kommissionen eller agenturet træffer foranstaltninger med henblik på en efterforskning eller en procedure ved manglende overholdelse, afbrydes de i stk. 1 fastsatte forældelsesfrister. Forældelsesfristen afbrydes med virkning fra den dag, hvor det pågældende skridt meddeles certifikatindehaveren.

3.   Efter hver afbrydelse begynder forældelsesfristen forfra. Forældelsesfristen må dog ikke overstige en periode svarende til to gange den oprindelige forældelsesfrist, medmindre forældelsen er stillet i bero i henhold til stk. 4. I dette tilfælde forlænges forældelsesfristen med den periode, hvori forældelsen er stillet i bero.

4.   Forældelsen for pålæggelse af tvangsbøder stilles i bero, så længe en sag om Kommissionens afgørelse verserer for EU-Domstolen.

Artikel 25

Forældelsesfrister for opkrævning af bøder og tvangsbøder

1.   Retten til at indlede en inddrivelsesprocedure udløber et år efter, at afgørelsen i medfør af artikel 13 eller artikel 16 er blevet endelig.

2.   Forældelsesfristen for inddrivelse af bøder og tvangsbøder afbrydes ved ethvert skridt, der tages af Kommissionen eller af en medlemsstat på Kommissionens anmodning, med henblik på tvangsinddrivelse af bøder eller tvangsbøder.

3.   Efter hver afbrydelse begynder forældelsesfristen forfra.

4.   Forældelsesfristen for inddrivelse af bøder og tvangsbøder stilles i bero, så længe:

a)

der indrømmes en betalingsordning

b)

tvangsfuldbyrdelsen er stillet i bero i henhold til Den Europæiske Unions Domstols afgørelse.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

Anvendelsesområde

For overtrædelser, der begyndte inden denne forordning trådte i kraft, skal forordningen finde anvendelse på den del af overtrædelsen, der finder sted efter datoen for ikrafttrædelse.

Artikel 27

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 79 af 13.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 35.

(3)  EUT L 167 af 4.7.2003, s. 23.

(4)  EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)  EUT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 647/2012

af 16. juli 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

107,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

85,3

BO

90,5

UY

94,5

ZA

94,1

ZZ

91,1

0808 10 80

AR

137,4

BR

91,3

CL

115,6

CN

125,2

NZ

127,8

US

161,0

ZA

109,1

ZZ

123,9

0808 30 90

AR

122,4

CL

125,5

ZA

121,2

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

182,5

ZZ

182,5

0809 29 00

TR

345,5

ZZ

345,5

0809 30

TR

177,9

ZZ

177,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/38


RÅDETS AFGØRELSE 2012/388/FUSP

af 16. juli 2012

om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. april 2010 afgørelse 2010/231/FUSP (1).

(2)

Den 17. februar 2012 ajourførte Sikkerhedsrådets Sanktionskomité, der er nedsat i medfør af UNSCR 751 (1992) vedrørende Somalia (»Sanktionskomitéen«), listen over de personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

FN's Sikkerhedsråd vedtog den 22. februar 2012 UNSCR 2036 (2012), idet det besluttede, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at hindre direkte eller indirekte import af trækul fra Somalia, uanset om dette trækul hidrører fra Somalia.

(4)

Afgørelse 2010/231/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/231/FUSP indsættes følgende artikel:

»Artikel 1a

1.   Direkte eller indirekte import, køb eller transport af trækul fra Somalia forbydes, uanset om dette trækul hidrører fra Somalia.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne bestemmelse.

2.   Direkte eller indirekte levering af finansiering eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring i tilknytning til import, køb eller transport af trækul fra Somalia forbydes.«.

Artikel 2

Den person, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, tilføjes listen over personer i del I i bilaget til afgørelse 2010/231/FUSP.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 17.


BILAG

Den i artikel 2 omhandlede person

Jim'ale, Ali Ahmed Nur (alias: a) Jim'ale, Ahmed Ali, b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali, c) Jim'ale, Sheikh Ahmed, d) Jim'ale, Ahmad Ali, e) Jim'ale, Shaykh Ahmed Nur).

Født: 1954. Fødested: Eilbur, Somalia. Nationalitet: Somalia. Alt. nationalitet: Djibouti. Pas nr.: A0181988 (Somalia), udløb den 23. januar 2011. Opholdssted: Djibouti, Republikken Djibouti. Dato for FN-opførelse: den 17. februar 2012.

Ali Ahmed Nur Jim'ale (Jim'ale) har spillet en ledende rolle i det tidligere somaliske Råd af Islamiske Domstole, også kendt som Unionen af Islamiske Domstole, som var et radikalt islamistisk element. De mest radikale elementer i den somaliske Union af Islamiske Domstole dannede gruppen, der er kendt under navnet Al-Shabaab. Al-Shabaab blev opført på listen for målrettede sanktioner i april 2010 af FN's Sikkerhedsråds komité, som er nedsat ved resolution 751 (1992) og 1907 (2009) vedrørende Somalia og Eritrea (»Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea«). Komitéen opførte Al-Shabaab på listen som en enhed, der deltager i handlinger, som direkte eller indirekte truer freden, sikkerheden eller stabiliteten i Somalia, herunder men ikke begrænset til handlinger, der udgør en trussel mod Somalias føderale overgangsregering.

I rapporten af 18. juli 2011 fra overvågningsgruppen under Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea (S/2011/433) beskrives Jim'ale som en fremtrædende forretningsmand og figur i Al-Shabaabs handel med trækul og sukker, der drager nytte af særlige forbindelser til Al-Shabaab.

Jim'ale beskrives som en af hovedfinansmændene bag Al-Shabaab og er ideologisk tilknyttet Al-Shabaab. Jim'ale har ydet meget betydelig økonomisk og politisk støtte til Hassan Dahir Aweys (»Aweys«), som Sanktionskomitéen for Somalia og Eritrea også har opført på listen. Tidligere viceemir for Al-Shabaab, Muktar Robow, var ifølge forlydender fortsat involveret i politisk positionering inden for Al-Shabaabs organisation i midten af 2011. Robow antog Aweys og Jim'ale med henblik på at fremme deres fælles mål og konsolidere deres generelle stilling i forbindelse med splittelsen i Al-Shabaabs ledelse.

I efteråret 2007 oprettede Jim'ale en dækvirksomhed for ekstremistiske aktiviteter i Djibouti med navnet Investors Group. Gruppens kortsigtede mål var at destabilisere Somaliland gennem finansiering af ekstremistiske aktiviteter og indkøb af våben. Gruppen hjalp med at smugle håndvåben fra Eritrea gennem Djibouti ind i Etiopiens femte region, hvor forsendelsen blev modtaget af ekstremister. Jim'ale drev i midten af 2008 stadig virksomheden Investors Group.

I slutningen af september 2010 oprettede Jim'ale ZAAD, en virksomhed inden for pengeoverførsel fra mobiltelefon til mobiltelefon, og indgik en aftale med Al-Shabaab om at gøre pengeoverførsler mere anonyme ved at fjerne kravet om at vise identifikation.

I slutningen af 2009 stod Jim'ale bag en kendt hawalafond, hvor han opkrævede zakat, som blev givet videre til Al-Shabaab.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/40


RÅDETS AFGØRELSE 2012/389/FUSP

af 16. juli 2012

om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. november 2011 vedtog Rådet en strategiramme for Afrikas Horn med retningslinjer for EU's engagement i regionen.

(2)

Den 8. december 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/819/FUSP (1) om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afrikas Horn.

(3)

Den 16. december 2011 nåede Rådet til enighed om krisestyringskonceptet for missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning.

(4)

Den 23. marts 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/173/FUSP (2) om aktivering af EU-operationscentret til missionerne og operationerne under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik på Afrikas Horn.

(5)

Regeringerne i Djibouti, Kenya og Seychellerne og Somalias føderale overgangsregering har bifaldt deployeringen af missionen i deres lande.

(6)

Den 18. juni 2007 godkendte Rådet retningslinjerne for kommando- og kontrolstrukturen for EU's civile krisestyringsoperationer.

(7)

Vagtkapaciteten bør aktiveres med henblik på den mission, der oprettes ved denne afgørelse.

(8)

Missionen vil blive gennemført under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mission

Unionen opretter en mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (»EUCAP NESTOR«).

Artikel 2

Missionsbeskrivelse

Formålet med EUCAP NESTOR er at bistå udviklingen på Afrikas Horn og i staterne i det vestlige Indiske Ocean af en selvbærende kapacitet for den videre udvikling af deres søfartssikkerhed, herunder piratvirksomhedsbekæmpelse og forvaltning af havene. EUCAP NESTOR har indledningsvis geografisk fokus på Djibouti, Kenya, Seychellerne og Somalia. Ved Unionens modtagelse af en invitation fra Tanzanias myndigheder vil EUCAP NESTOR også blive deployeret i Tanzania.

Artikel 3

Opgaver

1.   For at nå målet i artikel 2 skal EUCAP NESTOR have til opgave at:

a)

bistå myndigheder i regionen med at realisere en effektiv tilrettelæggelse af de søfartssikkerhedsagenturer, som udøver en kystvagtfunktion

b)

levere kurser og uddannelsesekspertise for at styrke flådekapaciteten i regionens stater, indledningsvis Djibouti, Kenya og Seychellerne, så de med tiden selv kan stå for uddannelsen

c)

bistå Somalia med at udvikle sin egen landbaserede kystpolitikapacitet understøttet af en omfattende lov- og reguleringsramme

d)

identificere de vigtigste mangler, hvad angår udstyrskapacitet, og yde bistand med at afhjælpe disse, hvor det er relevant, med henblik på at nå EUCAP NESTOR's mål

e)

yde bistand med at styrke den nationale lovgivning og retsstatsprincippet gennem et regionalt juridisk rådgivningsprogram og yde juridisk ekspertise for at støtte udarbejdelsen af søfartssikkerhedslovgivning og hermed beslægtet national lovgivning

f)

fremme det regionale samarbejde mellem nationale myndigheder, der er ansvarlige for søfartssikkerheden

g)

styrke den regionale koordination inden for flådekapacitetsopbygning

h)

yde strategisk rådgivning ved at udpege eksperter til centrale administrationer

i)

gennemføre missionsprojekter og koordinere donationer

j)

udvikle og gennemføre en regional oplysnings- og kommunikationsstrategi.

2.   EUCAP NESTOR har ingen udøvende funktioner.

Artikel 4

Kommandovej og struktur

1.   EUCAP NESTOR skal have en fælles kommandovej som en krisestyringsoperation.

2.   EUCAP NESTOR skal have følgende struktur:

a)

et missionshovedkvarter i Djibouti

b)

landekontorer hvor nødvendigt.

3.   EUCAP NESTOR skal have en projektcelle med henblik på at identificere og gennemføre projekter. EUCAP NESTOR kan i fornødent omfang koordinere, fremme og rådgive vedrørende projekter, der gennemføres af medlemsstater og tredjelande under deres eget ansvar på områder, der berører EUCAP NESTOR og støtter dens mål.

Artikel 5

Den øverstbefalende for den civile operation

1.   Direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC) er den øverstbefalende for den civile operation for EUCAP NESTOR.

2.   Den øverstbefalende for den civile operation udøver under politisk kontrol og strategisk ledelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og under overordnet myndighed af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) kommandoen og kontrollen på strategisk niveau i forbindelse med EUCAP NESTOR.

3.   Med hensyn til gennemførelsen af operationerne sikrer den øverstbefalende for den civile operation korrekt og effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser samt PSC's afgørelser, herunder ved om nødvendigt at give missionschefen instrukser på strategisk niveau og yde vedkommende rådgivning og teknisk støtte.

4.   EU-operationscenteret, der er aktiveret ved afgørelse 2012/173/FUSP, yder direkte støtte til den civile øverstbefalende for operationen i forbindelse med den operative planlægning og gennemførelse af EUCAP NESTOR.

5.   Den øverstbefalende for den civile operation aflægger rapport til Rådet via HR.

6.   Alt udstationeret personale forbliver fuldt ud underlagt den udstationerende stats nationale myndigheders kommando i overensstemmelse med de nationale regler, den pågældende EU-institutions kommando eller Tjenesten for EU's Optræden Udadtils (EU-Udenrigstjenestens) kommando. Nationale myndigheder overfører den operative kontrol (OPCON) med deres personale, hold og enheder til den øverstbefalende for den civile operation.

7.   Den øverstbefalende for den civile operation bærer det samlede ansvar for at sikre, at Unionen opfylder sin pligt til at tage vare på personalet.

8.   Den øverstbefalende for den civile operation, EU's særlige repræsentant for Afrikas Horn (EUSR) og cheferne for EU-delegationerne i regionen konsulterer om nødvendigt hinanden.

Artikel 6

Missionschefen

1.   Missionschefen har ansvaret for, kommando over og kontrol med EUCAP NESTOR i indsatsområdet og er direkte ansvarlig over for den øverstbefalende for den civile operation.

2.   Missionschefen har kommando over og kontrol med personale, hold og enheder fra de bidragende stater, som udpeget af den øverstbefalende for den civile operation, tillige med det administrative og logistiske ansvar, herunder for aktiver, ressourcer og oplysninger, som EUCAP NESTOR har til rådighed.

3.   Missionschefen giver instrukser til hele EUCAP NESTOR's personale med henblik på en effektiv gennemførelse af EUCAP NESTOR i indsatsområdet, idet vedkommende varetager koordinationen og den daglige ledelse i overensstemmelse med instrukserne på strategisk niveau fra den øverstbefalende for den civile operation.

4.   Missionschefen har ansvaret for gennemførelsen af EUCAP NESTOR's budget. Missionschefen undertegner med henblik herpå en kontrakt med Kommissionen.

5.   Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale iværksættes disciplinære sanktioner af den berørte nationale myndighed i overensstemmelse med de nationale regler af den berørte EU-institution eller af EU-Udenrigstjenesten.

6.   Missionschefen repræsenterer EUCAP NESTOR i indsatsområdet og sikrer, at EUCAP NESTOR er tilstrækkelig synlig.

7.   Missionschefen koordinerer om nødvendigt med andre EU-aktører på stedet. Missionschefen får med forbehold af kommandovejen lokal politisk vejledning fra EUSR i nøje koordinering med de relevante chefer for EU-delegationerne i regionen.

8.   Inden for rammerne af projektcellen bemyndiges missionschefen til at bruge finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller tredjelande til gennemførelse af identificerede projekter, som på en sammenhængende måde supplerer EUCAP NESTOR's øvrige aktioner, såfremt projektet er:

a)

medtaget i den budgetmæssige konsekvensanalyse for denne afgørelse, eller

b)

inkluderet i den budgetmæssige konsekvensanalyse i løbet af EUCAP NESTOR efter anmodning fra missionschefen.

I sådanne tilfælde skal missionschefen indgå en aftale med de berørte stater, der navnlig fastsætter de nærmere procedurer for, hvordan man behandler klager fra tredjeparter over skader, der er påført som følge af handlinger eller undladelser, som missionschefen har begået i forbindelse med anvendelsen af de midler, der er stillet til rådighed af de bidragydende stater.

De bidragydende stater kan under ingen omstændigheder drage hverken Unionen eller HR til ansvar som følge af handlinger eller undladelser, som missionschefen har begået i forbindelse med anvendelsen af de midler, der er stillet til rådighed af de bidragydende stater.

Artikel 7

Personale

1.   EUCAP NESTOR skal primært bestå af personale udsendt af medlemsstaterne, EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten. Den enkelte medlemsstat eller EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten afholder omkostningerne i forbindelse med det personale, de har udstationeret, herunder rejseudgifter til og fra deployeringsstedet, løn, sygesikring og tillæg, bortset fra dagpenge.

2.   Den stat eller EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten, der har udstationeret personale, har ansvaret for at behandle klager i forbindelse med udstationeringen, enten fra eller vedrørende personalet, og for eventuelt at anlægge sag mod den udstationerede.

3.   Internationalt og lokalt personale kan også kontraktansættes af EUCAP NESTOR, for så vidt de funktioner, der er behov for, ikke stilles til rådighed af det personale, der er udstationeret af medlemsstaterne. Undtagelsesvis kan statsborgere fra deltagende tredjelande i særligt begrundede tilfælde, hvor der ikke er kvalificerede ansøgninger fra medlemsstaterne, ansættes på kontrakt, hvis det er hensigtsmæssigt.

4.   Ansættelsesvilkårene og det internationale og det civile personales rettigheder og pligter fastlægges i kontrakterne mellem missionschefen og de berørte medarbejdere.

Artikel 8

Status for EUCAP NESTOR og dets personale

Status for EUCAP NESTOR og dets personale, herunder i givet fald privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for en smidig gennemførelse af EUCAP NESTOR, fastlægges i en aftale, der indgås i henhold til artikel 37 i TEU og i overensstemmelse med proceduren i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 9

Politisk kontrol og strategisk styring

1.   PSC varetager under Rådets og HR's ansvar den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUCAP NESTOR. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser med henblik herpå i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3, i TEU. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til efter forslag fra HR at udnævne en missionschef og at ændre operationskonceptet (CONOPS) og operationsplanen (OPLAN). Beslutningskompetencen med hensyn til EUCAP NESTORS mål og afslutning forbliver hos Rådet.

2.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.   PSC får regelmæssigt, og i det omfang det er nødvendigt, rapporter fra den øverstbefalende for den civile operation og missionschefen om spørgsmål inden for deres ansvarsområder.

Artikel 10

Tredjelandes deltagelse

1.   Med forbehold af Unionens selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme kan tredjelande opfordres til at bidrage til EUCAP NESTOR, forudsat at de selv afholder udgifterne til det personale, de udstationerer, inkl. lønninger, all-risk-forsikringer, dagpenge og rejseudgifter til og fra deployeringsstedet, og bidrager til EUCAP NESTOR's løbende udgifter i passende omfang.

2.   Tredjelande, der yder bidrag til EUCAP NESTOR, skal have samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med EUCAP NESTOR's daglige ledelse som de deltagende medlemsstater.

3.   Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag og til at nedsætte en bidragyderkomité.

4.   De detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i aftaler, som indgås i overensstemmelse med artikel 37 i TEU, og eventuelt yderligere tekniske ordninger. Indgår Unionen og et tredjeland en aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i Unionens krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EUCAP NESTOR.

Artikel 11

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUCAP NESTOR gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 5.

2.   Missionschefen er ansvarlig for EUCAP NESTOR's sikkerhed og for at sikre overholdelse af de minimumssikkerhedskrav, der gælder for EUCAP NESTOR, i overensstemmelse med Unionens politik for sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for Unionen i en operativ funktion i medfør af afsnit V i TEU og instrumenter i tilknytning hertil.

3.   Missionschefen bistås af en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med EU-Udenrigstjenesten.

4.   EUCAP NESTOR's personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i indsatsområdet, som organiseres af SMSO.

5.   Missionschefen sikrer beskyttelsen af EU-klassificerede informationer i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (3).

Artikel 12

Vagtkapacitet

Vagtkapaciteten aktiveres i forbindelse med EUCAP NESTOR.

Artikel 13

Finansielle ordninger

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP NESTOR i de første 12 måneder efter denne afgørelses ikrafttræden udgør 22 880 000 EUR. Det finansielle referencegrundlag for de efterfølgende perioder fastsættes af Rådet.

2.   Alle udgifter forvaltes efter de regler og procedurer, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Missionschefen kan med Kommissionens godkendelse indgå tekniske ordninger med medlemsstaterne, deltagende tredjelande og andre internationale aktører vedrørende levering af udstyr, tjenesteydelser og lokaler til EUCAP NESTOR.

4.   I de finansielle ordninger skal der tages hensyn til EUCAP NESTOR's operative behov, herunder udstyrets kompatibilitet og interoperabiliteten mellem missionens forskellige hold.

5.   Missionschefen refererer fuldt og helt til Kommissionen og er under dennes tilsyn for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af vedkommendes kontrakt.

6.   De udgifter, der opstår fra og med den dato, hvor denne afgørelse træder i kraft, er støtteberettigede.

Artikel 14

Konsekvens i Unionens reaktion og koordinering

1.   HR sikrer, at der er konsekvens mellem denne afgørelses gennemførelse og Unionens optræden udadtil som helhed, herunder Unionens udviklingsprogrammer.

2.   Med forbehold af kommandovejen handler missionschefen i nøje koordinering med Unionens delegationer i regionen for at sikre konsekvens i Unionens indsats i regionen Afrikas Horn.

3.   Missionschefen koordinerer nøje med Unionen og medlemsstaternes missionschefer i regionen.

4.   Missionschefen samarbejder med de andre internationale aktører i regionen, navnlig De Forenede Nationers (FN's) Politiske Kontor for Somalia, FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet, FN's udviklingsprogram og Den Internationale Søfartsorganisation.

5.   Missionschefen koordinerer nøje med EUNAVFOR Atalanta, Den Europæiske Unions militærmission for at bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia), projektet for søfartssikkerhed og programmet for vigtige sejlruter.

Artikel 15

Videregivelse af informationer og dokumenter

1.   HR har bemyndigelse til om nødvendigt i overensstemmelse med EUCAP NESTOR's behov og under iagttagelse af afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL«, udarbejdet med henblik på EUCAP NESTOR, til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

2.   HR har også bemyndigelse til i overensstemmelse med EUCAP NESTOR's operative behov og under iagttagelse af afgørelse 2011/292/EU at videregive EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, udarbejdet med henblik på EUCAP NESTOR, til FN og Den Afrikanske Union (AU). Med henblik herpå skal der etableres ordninger mellem HR og de kompetente myndigheder i FN og AU.

3.   HR har, hvis der er et konkret og umiddelbart operativt behov og under iagttagelse af afgørelse 2011/292/EU, også bemyndigelse til at videregive EU-klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, udarbejdet med henblik på EUCAP NESTOR, til værtsstaten. Med henblik herpå skal der etableres ordninger mellem HR og de kompetente myndigheder i værtsstaten.

4.   HR har bemyndigelse til at videregive EU's ikkeklassificerede dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger om EUCAP NESTOR, og som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (4), til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

5.   HR kan uddelegere beføjelserne omhandlet i stk. 1-4 foruden muligheden for at indgå de i stk. 2 og 3 omhandlede ordninger til personer under hans/hendes myndighed, til den øverstbefalende for den civile operation og/eller missionschefen.

Artikel 16

Ikrafttrædelse og varighed

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse i en periode på 24 måneder.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 327 af 9.12.2011, s. 62.

(2)  EUT L 89 af 27.3.2012, s. 66.

(3)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17.

(4)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1.12.2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/44


RÅDETS AFGØRELSE 2012/390/FUSP

af 16. juli 2012

om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant ved Den Afrikanske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. oktober 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/697/FUSP (1) om udnævnelse af Gary QUINCE til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) ved Den Afrikanske Union (AU). EUSR's mandat udløber den 30. juni 2012.

(2)

EUSR's mandat bør forlænges med endnu en periode på 12 måneder.

(3)

EUSR skal gennemføre mandatet under forhold, der muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Gary QUINCEs mandat som EUSR ved AU forlænges indtil den 30. juni 2013. EUSR's mandat kan afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggende og sikkerhedspolitik (HR).

Artikel 2

Politikmål

EUSR's mandat bygger på Unionens overordnede politikmål til støtte for Afrikas bestræbelser på at opbygge en fredelig, demokratisk fremtid præget af velstand som fastsat i den fælles Afrika-EU-strategi. Disse mål omfatter:

a)

styrkelse af Unionens politiske dialog og de bredere forbindelser med AU

b)

udbygning af partnerskabet mellem Unionen og AU på alle de områder, der er omfattet af den fælles Afrika-EU-strategi, som et bidrag til udvikling og gennemførelse af den fælles Afrika-EU-strategi i partnerskab med AU under iagttagelse af princippet om afrikansk ejerskab og i et tættere samarbejde med de afrikanske repræsentanter i multilaterale fora i samordning med multilaterale partnere

c)

samarbejde med og støtte til AU gennem støtte til institutionsopbygning og styrkelse af forholdet mellem Unionens og AU's institutioner, herunder gennem udviklingsbistand, med henblik på at fremme følgende områder:

fred og sikkerhed: forudse, forebygge, forvalte, mægle i og løse konflikter, støtte bestræbelserne på at fremme fred og stabilitet, støtte postkonflikt-genopbygning

menneskerettigheder og god regeringsførelse: fremme og beskytte menneskerettighederne; fremme grundlæggende frihedsrettigheder og overholdelse af retsstatsprincippet; gennem politisk dialog og økonomisk og teknisk bistand støtte Afrikas bestræbelser på at overvåge og forbedre god regeringsførelse; støtte udbredelsen af participatorisk demokrati og klare ansvarsforhold; støtte kampen mod korruption og organiseret kriminalitet og yderligere fremme bestræbelserne på at løse spørgsmålet om børn og væbnede konflikter i alle dets aspekter

bæredygtig vækst, regional integration og handel: støtte bestræbelserne på at skabe sammenkoblingsmuligheder og lette befolkningens adgang til vand og sanitet, energi og informationsteknologi; fremme stabile, effektive og harmoniserede erhvervsretlige rammer; støtte Afrikas integration i verdenshandelssystemet, bistå de afrikanske lande med at leve op til Unionens regler og standarder; støtte Afrika i indsatsen mod virkningerne af klimaændringerne

investering i mennesker: støtte indsatsen på områder som ligestilling mellem mænd og kvinder, sundhed, fødevareforsyningssikkerhed og uddannelse, fremme udvekslingsprogrammer, universitetsnetværker og ekspertisecentre, tackle hovedårsagerne til migration.

EUSR vil endvidere spille en central rolle i gennemførelsen af den fælles Afrika-EU-strategi, der skal videreudvikle og konsolidere det strategiske partnerskab mellem Afrika og Unionen.

Artikel 3

Mandat

Med henblik på at virkeliggøre de aspekter af målene i artikel 2, der vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)/den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), har EUSR mandat til:

a)

at styrke Unionens samlede indflydelse på og koordinering af den Addis Abeba-baserede dialog med AU og AU-Kommissionen vedrørende hele det spektrum af FUSP/FSFP-spørgsmål, der hører ind under forbindelserne mellem Unionen og AU, navnlig partnerskabet om fred og sikkerhed og støtten til ibrugtagning af den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur

b)

at sikre politisk repræsentation på et passende niveau, der svarer til Unionens væsentlige rolle som politisk, finansiel og institutionel samarbejdspartner for AU og den trinvise ændring, der er nødvendig i dette partnerskab på grund af AU's stadig højere politiske profil på den internationale scene

c)

at repræsentere Unionens holdninger og politikker, hvis Rådet beslutter dette, i tilfælde, hvor AU indtager en fremtrædende rolle i en krisesituation, hvor der ikke er udnævnt en EUSR

d)

at bidrage til at opnå bedre koordination, sammenhæng og overensstemmelse mellem Unionens politikker og foranstaltninger i forhold til AU og bidrage til at forbedre koordineringen inden for den bredere partnergruppe og dens forbindelse med AU

e)

at bidrage til gennemførelsen af Unionens menneskerettighedspolitik af relevans for AU, herunder Unionens retningslinjer om menneskerettigheder, navnlig Unionens retningslinjer om børn i væbnede konflikter og om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, og Unionens politik om kvinder, fred og sikkerhed og Unionens handlingsplan til opfølgning på Den Internationale Straffedomsstols afgørelser

f)

at nøje følge og indberette alle relevante begivenheder på AU-plan

g)

at opretholde nær kontakt med AU-Kommissionen, andre AU-organer, de afrikanske subregionale organisationers missioner ved AU og AU-medlemsstaternes missioner ved AU

h)

at lette forbindelserne og samarbejdet mellem AU og de afrikanske subregionale organisationer, navnlig på de områder, hvor Unionen yder støtte

i)

at tilbyde rådgivning og yde støtte til AU efter anmodning inden for de områder, der er nævnt i den fælles Afrika-EU-strategi

j)

at tilbyde rådgivning og yde støtte efter anmodning med henblik på opbygning af AU's krisestyringskapacitet

k)

at koordinere med og støtte aktioner, der iværksættes af EUSR med mandat i AU’s medlemsstater/regioner, på grundlag af en klar opgavefordeling, og

l)

at opretholde nære kontakter og fremme koordinering med AU's centrale internationale partnere, der er repræsenteret i Addis Abeba, navnlig De Forenede Nationer, men også ikke-statslige aktører, vedrørende hele det spektrum af FUSP/FSFP-spørgsmål, der hører ind under partnerskabet mellem Unionen og AU.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og være EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's beføjelser.

3.   EUSR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigs-tjenesten) og dens relevante tjenestegrene.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013 udgør 680 000 EUR.

2.   Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de finansielle midler, der stilles til rådighed i den forbindelse, ansvarlig for at sammensætte en medarbejderstab. Staben skal omfatte medarbejdere med den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR underretter straks Rådet og Kommissionen om medarbejderstabens sammensætning.

2.   Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere til at arbejde sammen med EUSR. Løn til sådant udstationeret personale afholdes af henholdsvis den pågældende medlemsstat, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres for at bistå EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats, den udsendende EU-institutions eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører deres pligter og handler i EUSR's mandats interesse.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og dennes medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle EUSR's mission uhindret, aftales med værtsparten/-parterne, alt efter hvad der er relevant. Medlemsstaterne og Kommissionen yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

EU's klassificerede informationers sikkerhed

EUSR og alle medarbejdere i dennes stab respekterer de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (2).

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Alt efter tilfældet yder Unionens delegationer og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

I overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af afsnit V i traktaten, skal EUSR i overensstemmelse med sit mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i sit geografiske ansvarsområde træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med hensyn til sikkerheden for det personale, der står under EUSR's direkte myndighed, navnlig ved

a)

at udarbejde en missionsspecifik sikkerhedsplan på grundlag af rådgivning fra EU-Udenrigstjenesten, der bl.a. skal omfatte missionsspecifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styringen af sikre personalebevægelser til og inden for missionsområdet samt styring af sikkerhedshændelser og en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b)

at sikre, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i missionsområdet

c)

at sikre, at alle medarbejdere i EUSR's stab, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til missionsområdet på grundlag af de risikoratings, der er opstillet for missionsområdet af EU-Udenrigstjenesten

d)

at sørge for, at alle vedtagne henstillinger, som fremsættes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og afgive skriftlige rapporter om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i fremskridtsrapporterne og rapporterne om gennemførelsen af mandatet til Rådet, Kommissionen og HR.

Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt skriftlige rapporter gennem Coreunettet. EUSR kan efter henstilling fra HR eller PSC aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender.

Artikel 12

Koordinering

1.   EUSR bidrager til, at Unionens aktion fremtræder som en helhed, er sammenhængende og effektiv og medvirker til at sikre, at alle Unionens instrumenter og medlemsstaternes aktioner sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med Kommissionens aktiviteter samt med de aktiviteter, der udføres af andre EUSR, som er aktive i regionen, alt efter hvad der er relevant. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og Unionens delegationer.

2.   Under arbejdet på stedet holdes der tæt forbindelse til cheferne for Unionens delegationer og medlemsstaternes missionschefer. Disse bestræber sig i videst muligt omfang på at bistå EUSR i gennemførelsen af dennes mandat. EUSR skal også holde forbindelse med andre internationale og regionale aktører på stedet.

Artikel 13

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger HR, Rådet og Kommissionen en fremskridtsrapport ved udgangen af december 2012 og en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet ved mandatets afslutning.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. juli 2012.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 276 af 21.10.2011, s. 46.

(2)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/47


RÅDETS AFGØRELSE 2012/391/FUSP

af 16. juli 2012

om ændring af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2, og

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. maj 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/279/FUSP (1) om forlængelse af EUPOL AFGHANISTAN indtil den 31. maj 2013.

(2)

Det nuværende finansielle referencegrundlag dækker perioden indtil den 31. juli 2012.

(3)

Afgørelse 2010/279/FUSP bør derfor ændres med henblik på at omfatte et finansielt referencegrundlag for perioden fra den 1. august 2012 til den 31. maj 2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 13 i afgørelse 2010/279/FUSP affattes således:

"Artikel 13

Finansielle ordninger

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN indtil den 31. juli 2011 udgør 54 600 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN for perioden fra den 1. august 2011 til den 31. juli 2012 udgør 60 500 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN for perioden fra den 1. august 2012 til den 31. maj 2013 udgør 56 870 000 EUR.

2.   Alle udgifter forvaltes efter de regler og procedurer, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

3.   Missionschefen refererer fuldt ud til og er underlagt tilsyn fra Kommissionen for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af vedkommendes kontrakt.

4.   Statsborgere fra tredjelande kan byde på kontrakter. Hvis Kommissionen godkender det, kan missionschefen indgå tekniske aftaler med de ledende stater i regionalkommandoer/PRT'er og internationale aktører, der er deployeret i Afghanistan, for så vidt angår levering af udstyr, tjenesteydelser og lokaler til missionen, især når sikkerhedssituationen kræver det.

5.   De finansielle ordninger skal respektere EUPOL AFGHANISTAN's operative krav, herunder udstyrets kompatibilitet og holdenes interoperabilitet, og skal tage hensyn til deployeringen af personale i regionale kommandoer og PRT'er.".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 123 af 19.5.2010, s. 4.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/48


RÅDETS AFGØRELSE 2012/392/FUSP

af 16. juli 2012

om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 21. marts 2011 hilste Rådet EU-strategien for sikkerhed og udvikling i Sahel velkommen, idet det understregede Unionens langvarige interesse i at mindske usikkerheden og forbedre udviklingen i Sahelregionen. I den senere tid har intensiveringen af terrorhandlinger og konsekvenserne af konflikten i Libyen øget det presserende behov for at beskytte EU-borgere og -interesser i regionen samt forhindre, at disse trusler breder sig til Europa, alt imens der bidrages til, at trusler mod den regionale sikkerhed mindskes.

(2)

Den 23. marts 2012 godkendte Rådet krisestyringskonceptet for en eventuel civil mission i Sahel under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP).

(3)

Den 1. juni 2012 sendte Nigers premierminister et brev til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) vedrørende den planlagte FSFP-mission, hvori han udtrykte tilfredshed med udsendelsen af Unionens FSFP-mission, som har til formål at styrke de nigerske sikkerhedsstyrkers kapacitet, navnlig for at bekæmpe terrorisme og organiseret kriminalitet på en effektiv, sammenhængende og koordineret måde.

(4)

Vagtkapaciteten bør aktiveres med henblik på EUCAP Sahel Niger.

(5)

EUCAP Sahel Niger vil blive gennemført under forhold, som muligvis vil blive forværret og kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mission

Unionen opretter hermed Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger for at støtte kapacitetsopbygningen blandt de nigerske sikkerhedsaktører med henblik på bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet (EUCAP SAHEL Niger).

Artikel 2

Mål

Inden for rammerne af gennemførelsen af Den Europæiske Unions strategi for sikkerhed og udvikling i Sahel, har EUCAP SAHEL Niger til formål at sætte de nigerske myndigheder i stand til at gennemføre sikkerhedsdimensionen i deres egen strategi for sikkerhed og udvikling samt til at forbedre den regional koordination i forbindelse med håndtering af de fælles sikkerhedsudfordringer. EUCAP SAHEL Niger har navnlig til formål at bidrage til udviklingen af en integreret, multidisciplinær, sammenhængende, holdbar og menneskerettighedsbaseret tilgang blandt de forskellige nigerske sikkerhedsaktører i bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet.

Artikel 3

Opgaver

1.   Med henblik på at nå de i artikel 2 fastsatte mål skal EUCAP SAHEL Niger:

a)

rådgive og bistå i gennemførelsen af sikkerhedsdimensionen i den nigerske strategi for sikkerhed og udvikling på nationalt niveau som supplement til andre aktører

b)

støtte udviklingen af en omfattende regional og international koordinering i bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet

c)

styrke retsstaten gennem udvikling af kapacitet til kriminalefterforskning, og i den henseende udvikle og gennemføre tilstrækkelige uddannelsesprogrammer

d)

støtte udviklingen af de nigerske sikkerhedsstyrkers holdbarhed

e)

bidrage til fastlæggelse, planlægning og gennemførelse af projekter på sikkerhedsområdet.

2.   EUCAP SAHEL Niger fokuserer indledningsvis på de i stk. 1 omhandlede aktiviteter, der bidrager til forbedring af kontrollen med Nigers territorium, herunder koordination med de nigerske sikkerhedsstyrker.

3.   EUCAP Sahel Niger får ingen udøvende funktioner.

Artikel 4

Kommandovej og struktur

1.   EUCAP Sahel Niger skal have én fælles kommandovej som en krisestyringsoperation.

2.   EUCAP Sahel Niger skal have sit hovedkvarter i Niamey.

3.   EUCAP SAHEL Niger skal have følgende struktur:

a)

en missionschef

b)

en planlægnings- og operationskomponent, herunder regionale forbindelsesofficerer

c)

en missionsstøttekomponent

d)

elementer i relation til rapportering, sikkerhed, analytisk og rådgivende/offentlig oplysning

e)

en støtteenhed i Bruxelles.

4.   EUCAP SAHEL Niger skal have en projektcelle med henblik på at identificere og gennemføre projekter. EUCAP Sahel Niger kan i fornødent omfang koordinere, fremme og rådgive vedrørende projekter, der gennemføres af medlemsstater og tredjelande under deres eget ansvar på områder, der berører EUCAP Sahel Niger og støtter dens mål.

Artikel 5

Den øverstbefalende for den civile operation

1.   Direktøren for den civile kapacitet til planlægning og gennemførelse (CPCC) er den øverstbefalende for den civile operation for EUCAP Sahel Niger.

2.   Den øverstbefalende for den civile operation skal under politisk kontrol og strategisk ledelse af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) og under den overordnede myndighed af HR udøve kommandoen og kontrollen på strategisk niveau i forbindelse med EUCAP Sahel Niger.

3.   For så vidt angår gennemførelsen af operationer sikrer den øverstbefalende for den civile operation korrekt og effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser samt PSC's afgørelser, herunder ved om nødvendigt at give missionschefen instrukser på strategisk niveau og ved at yde vedkommende rådgivning og teknisk støtte.

4.   Den øverstbefalende for den civile operation aflægger rapport til Rådet via HR.

5.   Alt udstationeret personale forbliver fuldt ud underlagt den udstationerende stats nationale myndigheders kommando i overensstemmelse med national regler eller den pågældende EU-institutions eller Tjenesten for EU's Optræden Udadtils (EU-Udenrigstjenesten) kommando. Disse myndigheder overfører den operative kontrol (OPCON) med deres personale, hold og enheder til den øverstbefalende for den civile operation.

6.   Den øverstbefalende for den civile operation bærer det samlede ansvar med henblik på at sikre, at Unionen opfylder sin pligt til at tage vare på personalet.

7.   Den øverstbefalende for den civile operation og chefen for EU-delegationen i Niamey konsulterer hinanden efter behov.

Artikel 6

Missionschef

1.   Missionschefen har ansvaret for, kommandoen over og kontrollen med EUCAP Sahel Niger i indsatsområdet og er direkte ansvarlig over for den øverstbefalende for den civile operation.

2.   Missionschefen har kommando over og kontrol med personale, hold og enheder fra de bidragende stater, som udpeget af den øverstbefalende for den civile operation, tillige med det administrative og logistiske ansvar, herunder for aktiver, ressourcer og informationer, som er stillet til rådighed for EUCAP Sahel Niger.

3.   Missionschefen giver instrukser til hele EUCAP Sahel Nigers personale, herunder støtteenheden i Bruxelles og de regionale forbindelsesofficerer, med henblik på en effektiv gennemførelse af EUCAP SAHEL Niger i indsatsområdet, idet vedkommende varetager koordineringen og den daglige ledelse og følger instrukserne på strategisk niveau fra den øverstbefalende for den civile operation.

4.   Missionschefen har ansvaret for gennemførelsen af EUCAP Sahel Nigers budget. Missionschefen undertegner med henblik herpå en kontrakt med Kommissionen.

5.   Missionschefen har ansvaret for den disciplinære kontrol med personalet. For udstationeret personale iværksættes disciplinære sanktioner af den relevante nationale myndighed, i overensstemmelse med nationale regler, EU-institution. eller EU-Udenrigstjenesten.

6.   Missionschefen repræsenterer EUCAP Sahel Niger i indsatsområdet og sikrer, at EUCAP Sahel Niger er tilstrækkelig synlig.

7.   Missionschefen koordinerer, hvor det er hensigtsmæssigt, med andre EU-aktører på stedet. Missionschefen får med forbehold af kommandovejen lokal politisk vejledning fra chefen for EU-delegationen i Niger.

8.   Inden for rammerne af projektcellen bemyndiges missionschefen til at bruge finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller tredjelande til gennemførelse af identificerede projekter, som på en sammenhængende måde supplerer EUCAP Sahel Nigers øvrige aktioner, hvis projektet

a)

er medtaget i den budgetmæssige konsekvensanalyse, der er knyttet til denne afgørelse, eller

b)

medtages i den budgetmæssige konsekvensanalyse i løbet af EUCAP Sahel Niger på anmodning fra missionschefen.

I et sådant tilfælde indgår missionschefen en aftale med de berørte stater, der navnlig fastsætter de nærmere bestemmelser med hensyn til, hvordan man skal behandle klager fra tredjeparter over skader, der er påført som følge af handlinger eller undladelser, som missionschefen har begået i forbindelse med anvendelsen af de midler, han har fået stillet til rådighed af de bidragydende stater.

De bidragydende stater må under ingen omstændigheder drage hverken Unionen eller HR til ansvar som følge af handlinger eller undladelser, som missionschefen har begået i forbindelse med anvendelsen af disse staters midler.

Artikel 7

Personale

1.   EUCAP Sahel Nigers personale skal primært bestå af personale udsendt af medlemsstaterne, EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten. Den enkelte medlemsstat eller EU-institution og EU-Udenrigstjenesten afholder omkostningerne i forbindelse med det personale, den har udstationeret, herunder rejseudgifter til og fra udstationeringsstedet, løn, sygesikring og tillæg, bortset fra gældende dagpenge.

2.   Når henholdsvis en Medlemsstat, EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten har ansvaret for at behandle klager fra eller vedrørende den udstationerede medarbejder vedrørende udstationeringen og for eventuelt at anlægge sag mod vedkommende.

3.   Internationalt og lokalt personale kontraktansættes af EUCAP Sahel Niger, for så vidt de funktioner, der er behov for, ikke kan tilvejebringes af personale udstationeret af medlemsstaterne. Undtagelsesvis kan statsborgere fra deltagende tredjelande i behørigt begrundede tilfælde, hvor der ikke er kvalificerede ansøgere fra medlemsstaterne, ansættes på kontrakt, hvis det er hensigtsmæssigt.

4.   Internationalt og lokalt personales ansættelsesvilkår og rettigheder og pligter fastsættes i kontrakterne mellem missionschefen og medarbejderne.

Artikel 8

EUCAP Sahel Nigers og dens personales status

EUCAP Sahel Nigers og dens personales status, herunder i givet fald privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUCAP Sahel Niger kan gennemføres og fungere smidigt, fastlægges i en aftale, der indgås i henhold til artikel 37 i TEU og i overensstemmelse med proceduren i artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 9

Politisk kontrol og strategisk styring

1.   Med referat til Rådet og HR udøver PSC den politiske kontrol med og den strategiske styring af EUCAP SAHEL Niger. Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser i overensstemmelse med artikel 38, stk. 3 i TEU. Denne bemyndigelse omfatter kompetencen til efter forslag fra HR at udnævne en missionschef og ændre det udvidede operationskoncept (CONOPS Plus) samt operationsplanen (OPLAN). Beslutningskompetencen med hensyn til EUCAP Sahel Nigers mål og afslutning forbliver hos Rådet.

2.   PSC aflægger med regelmæssige mellemrum rapport til Rådet.

3.   PSC får regelmæssigt og i det omfang, det er nødvendigt, rapporter fra den øverstbefalende for den civile operation og missionschefen om spørgsmål inden for deres ansvarsområder.

Artikel 10

Tredjelandes deltagelse

1.   Med forbehold af Unionens selvstændige beslutningstagning og fælles institutionelle ramme kan tredjelande opfordres til at bidrage til EUCAP Sahel Niger, forudsat at de selv afholder udgifterne til det personale, de udstationerer, inkl. lønninger, all-risk-forsikringer, dagpenge og rejseudgifter til og fra Niger, og bidrager til EUCAP Sahel Nigers løbende udgifter i passende omfang.

2.   Tredjelande, der yder bidrag til EUCAP SAHEL Niger, skal have samme rettigheder og forpligtelser i forbindelse med missionens daglige ledelse som de deltagende medlemsstater.

3.   Rådet bemyndiger herved PSC til at træffe de relevante afgørelser om accept af de foreslåede bidrag og til at nedsætte en bidragyderkomité.

4.   De detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes deltagelse fastlægges i aftaler, som indgås i overensstemmelse med artikel 37 i TEU, og eventuelt yderligere tekniske ordninger. Hvor Unionen og et tredjeland indgår eller har indgået en aftale om rammerne for det pågældende tredjelands deltagelse i Unionens krisestyringsoperationer, finder bestemmelserne i en sådan aftale anvendelse i forbindelse med EUCAP SAHEL Niger.

Artikel 11

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de gennemføres korrekt og effektivt af EUCAP SAHEL Niger i overensstemmelse med artikel 5.

2.   Missionschefen er ansvarlig for EUCAP SAHEL Nigers sikkerhed og for at sikre overholdelse af de minimumssikkerhedskrav, der gælder for EUCAP SAHEL Niger, i overensstemmelse med Unionens politik for sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for Unionen i en operativ funktion, i medfør af afsnit V i TEU og instrumenter i tilknytning hertil.

3.   Missionschefen bistås af en ansvarlig for missionens sikkerhed (MSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med EU-Udenrigstjenesten.

4.   EUCAP SAHEL Nigers personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af MSO.

5.   Missionschefen sikrer beskyttelse af EU's klassificerede informationer i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (1).

Artikel 12

Vagtkapacitet

Vagtkapaciteten bør aktiveres med henblik på EUCAP Sahel Niger.

Artikel 13

Finansielle ordninger

1.   Det finansielle referencegrundlag, der er beregnet til dækning af udgifterne i forbindelse med EUCAP Sahel Niger i de første 12 måneder udgør 8 700 000 EUR. Det finansielle referencegrundlag for de efterfølgende perioder fastsættes af Rådet.

2.   Alle udgifter forvaltes efter de regler og procedurer, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Det skal være tilladt statsborgere fra deltagende tredjelande og fra værtsstaten og nabolandene at byde på kontrakter. Missionschefen kan med Kommissionens godkendelse indgå tekniske ordninger med medlemsstaterne, deltagende tredjelande og andre internationale aktører vedrørende levering af udstyr, tjenesteydelser og lokaler til EUCAP Sahel Niger.

4.   I de finansielle ordninger skal der tages hensyn til EUCAP SAHEL Nigers operative behov, herunder udstyrets kompatibilitet og interoperabiliteten mellem missionens forskellige hold.

5.   Missionschefen refererer fuldt og helt til Kommissionen og er under dennes tilsyn for så vidt angår det arbejde, der udføres inden for rammerne af vedkommendes kontrakt.

6.   Udgifterne i forbindelse med EUCAP SAHEL Niger er støtteberettigede fra og med den dato, hvor denne afgørelse vedtages.

Artikel 14

Konsekvens i Unionens reaktion og koordinering

1.   HR sikrer, at gennemførelsen af denne afgørelse er i overensstemmelse med Unionens optræden udadtil som helhed, herunder Unionens udviklingsprogrammer.

2.   Med forbehold af kommandovejen handler missionschefen i nøje koordinering med Unionens delegation i Niamey for at sikre konsekvens i Unionens indsats i Niger.

3.   Missionschefen koordinerer nøje med de medlemsstaternes missionschefer, der er til stede i Niger.

Artikel 15

Videregivelse af informationer

1.   HR har, når det er relevant og afhængigt af EUCAP Sahel Nigers behov, bemyndigelse til, under iagttagelse af afgørelse 2011/292/EU, at videregive EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL«, som er udarbejdet med henblik på EUCAP Sahel Niger, til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

2.   HR har, hvis der er et konkret og umiddelbart operativt behov derfor, også bemyndigelse til, i overensstemmelse med afgørelse 2011/292/EU, at videregive EU's klassificerede informationer til og med klassifikationsgraden »RESTREINT UE/EU RESTRICTED«, som er udarbejdet med henblik på EUCAP SAHEL Niger, til værtsstaten. Med henblik herpå skal der etableres ordninger mellem HR og de kompetente myndigheder i værtsstaten.

3.   HR har bemyndigelse til at videregive ikkeklassificerede EU-dokumenter, der vedrører Rådets forhandlinger om EUCAP SAHEL Niger, og som er omfattet af tavshedspligt i henhold til artikel 6, stk. 1, i Rådets forretningsorden (2), til tredjelande, der er tilknyttet denne afgørelse.

4.   HR kan uddelegere de i stk. 1-3 omhandlede beføjelser samt muligheden for at indgå de i stk. 2 nævnte ordninger til personer under HR's myndighed, til den øverstbefalende for den civile operation og/eller til missionschefen.

Artikel 16

Ikrafttræden og varighed

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes i 24 måneder.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17.

(2)  Rådets afgørelse 2009/937/EU af 1.12.2009 om vedtagelse af Rådets forretningsorden (EUT L 325 af 11.12.2009, s. 35).


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/52


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2012/393/FUSP

af 16. juli 2012

om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 32, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/486/FUSP af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), særlig artikel 5 og artikel 6, stk. 1,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. august 2011 afgørelse 2011/486/FUSP.

(2)

Den 11. juni 2012 slettede den komité, der er nedsat i henhold til punkt 30 i FN's sikkerhedsråds resolution 1988 (2011), to personer på listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Den 27. juni 2012 tilføjede komitéen én person på listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(4)

Desuden tilføjede komitéen den 28. juni 2012 yderligere to personer og to enheder på listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(5)

Bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Angivelserne for de personer og enheder, der forefindes i bilag I til denne afgørelse tilføjes til listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP.

Artikel 2

Angivelserne for the personer, der forefindes i bilag II til denne afgørelse slettes fra listen i bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 199 af 2.8.2011, s. 57.


BILAG I

ANGIVELSER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

A.   Personer knyttet til Taleban

1)

Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul, b) Bakht Gul Bahar, c) Shuqib) Fødselsdato: 1980. Fødested: landsbyen Aki, Zadrandistriktet, Paktiya provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Adresse: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Andre oplysninger: a) kommunikationsassistent for Badruddin Haqqani, b) koordinerer også bevægelsen af Haqqanioprørere, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) tilhører Zadranstammen. Dato for FN's opførelse på listen: 27.6.2012

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Bakht Gul har været et centralt medlem af Haqqaninetværket med ansvar for kommunikation i hvert fald siden 2009, hvor hans forgænger blev anholdt i Afghanistan. Siden 2011 har Gul fortsat refereret direkte til Badruddin Haqqani, en højtstående leder i Haqqaninetværket, og har fungeret som mellemmand for dem, der ønsker at kontakte ham. Guls ansvarsområder omfatter viderebringelse af oplysninger fra lederne i Afghanistan til højtstående medlemmer af Haqqaninetværket, Talebanmedlemmer med ansvar for medier og legitime medier i Afghanistan. Gul arbejder også med medlemmer af Haqqaninetværket, herunder Badruddin Haqqani, med at koordinere bevægelsen af oprørere i Haqqaninetværket, udenlandske kombattanter og våben i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan og det østlige Afghanistan. Siden 2010 har Gul viderebragt operative ordrer fra Badruddin Haqqani til kombattanter i Afghanistan. I slutningen af 2009 distribuerede Gul penge til næstkommanderende i Haqqaninetværket, som rejste mellem Miram Shah og Afghanistan.

2)

Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai, b) Haji Abdul Satar, c) Haji Satar Barakzai, d) Abdulasattar)

Titel: Haji. Fødselsdato: 1964. Fødested: a) landsbyen Mirmandaw, Nahr-e Saraj-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Mirmadaw, Gereshkdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) Qilla Abdullah, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Pasnummer: AM5421691 (pakistansk pas, udløber den 11. august 2013). Nationalt identifikationsnummer.: a) pakistansk nationalt identifikationsnummer 5420250161699, b) afghansk nationalt identifikationsnummer. 585629. Adresse: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan, c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan. Andre oplysninger: a) medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, b) også knyttet til Khairullah Barakzai, c) tilhører Barakzaistammen, d) faderens navn er Hajji ‘Abd-al-Manaf. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul Satar Abdul Manan er medejer af og driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar og Khairullah Barakzai Khudai Nazar er medejere af og har i fællesskab drevet hawalaer (uformelle pengeoverførselstjenester) kendt som HKHS i hele Afghanistan, Pakistan og Dubai og ledet en HKHS-afdeling i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Siden slutningen af 2009 har Satar og Khairullah haft et ligeværdigt partnerskab i HKHS. Satar grundlagde HKHS, og kunderne vælger til dels at anvende HKHS på grund af Satars og Khairullahs velkendte navne. Satar har givet tusinder af dollars til Taleban for at støtte Talebans aktiviteter i Afghanistan og distribueret midler til Taleban gennem sin hawala. Siden 2010 har Satar ydet finansiel bistand til Taleban, og en Talebanleder og hans nærmeste har muligvis overført tusinder af dollars gennem Satar for at støtte oprøret. Siden slutningen af 2009 har Satar givet husly til højtstående Talebanmedlemmer, givet titusinder af dollars for at støtte Talebans kamp mod koalitionsstyrkerne i Marjah, Nad’Ali-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, og hjulpet med at transportere et Talebanmedlem til Marjah. Siden 2008 har Satar og Khairullah indsamlet penge fra donorer og distribueret midlerne til Taleban gennem deres hawala.

3)

Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah, b) Haji Khair Ullah, c) Haji Kheirullah, d) Haji Karimullah, e) Haji Khair Mohammad)

Titel: Haji. Fødselsdato: 1965. Fødested: a) landsbyen Zumbaleh, Nahr-e Saraj-distriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) landsbyen Mirmadaw, Gereshkdistriktet, Helmandprovinsen, Afghanistan, c) Qilla Abdullah, Baluchistanprovinsen, Pakistan. Pasnummer: BP4199631 (pakistansk pas, udløber den 25. juni 2014). Nationalt identifikationsnummer: Pakistansk nationalt identifikationsnummer 5440005229635. Adresse: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province. Andre oplysninger: a) medejer af Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange, b) også knyttet til Abdul Satar Abdul Manan, c) tilhører Barakzaistammen, d) faderens navn er Haji Khudai Nazar, e) faderens alternative navn er Nazar Mohammad. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Khairullah Barakzai Khudai Nazar er medejer af og driver Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Siden slutningen af 2009 har Khairullah og Abdul Satar Abdul Manan haft et ligeværdigt partnerskab i HKHS. De har i fællesskab drevet hawalaer kendt som HKHS i hele Afghanistan, Pakistan og Dubai og ledet en HKHS-afdeling i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Siden begyndelsen af 2010 har Khairullah været chef for HKHS-afdelingen i Kabul. Siden 2010 har Khairullah drevet en hawala for Talebans øverste ledelse og ydet finansiel bistand til Taleban. Khairullah har sammen med sin forretningspartner Satar givet tusinder af dollars til Taleban for at støtte Talebans aktiviteter i Afghanistan. Siden 2008 har Khairullah og Satar indsamlet penge fra donorer og distribueret midlerne til Taleban gennem deres hawala.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban

1)

Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (alias a) Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi, b) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company, c) Haji Khairullah Money Exchange, d) Haji Khair Ullah Money Service, e) Haji Salam Hawala, f) Haji Hakim Hawala, g) Haji Alim Hawala)

Adresse: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan, c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan, d) Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan, e) Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan, f) Branch Office 6: i) Shop number 237, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan, ii) Shop number 257, 3rd Floor, Shah Zada Market (også kendt som Sarai Shahzada), Kabul, Afghanistan, g) Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, h) Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan, i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan, j) Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan, k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan, l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan, m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan, n) Branch Office 14: Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, o) Branch Office 15: Zahedan, Iran, p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Skatte- og licensnummer: a) Nationalt skattenummer i Pakistan: 1774308, b) Nationalt skattenummer i Pakistan: 0980338, c) Nationalt skattenummer i Pakistan: 3187777, d) Licensnummer på afghansk udbyder af pengeoverførsler: 044. Andre oplysninger: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange er blevet brugt af Talebans ledelse til at overføre penge til Talebanledere til finansiering af krigere og operationer i Afghanistan siden 2011, b) knyttet til Abdul Sattar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) er ejet i fællesskab af Abdul Satar Abdul Manan og Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar og Khairullah har i fællesskab drevet pengevekslingsvirksomhed i hele Afghanistan, Pakistan, Dubai og De Forenede Arabiske Emirater. Talebanledere har brugt HKHS til at sende penge til Talebans skyggeguvernører og ledere samt til at modtage hawalaoverførsler (uformelle pengeoverførsler) for Taleban. Siden 2011 har Talebans ledelse overført penge til Talebanledere i Afghanistan ved hjælp af HKHS. I slutningen af 2011 blev HKHS-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen, Afghanistan, brugt til at sende penge til Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I midten af 2011 brugte en Talebanleder en HKHS-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til at finansiere krigere og operationer i Afghanistan. Efter Taleban på månedlig basis havde indsat et betydeligt pengebeløb i denne HKHS-afdeling, kunne Talebanledere få adgang til midlerne fra en hvilken som helst HKHS-afdeling. Personer fra Taleban brugte i 2010 HKHS til at overføre penge til hawalaer i Afghanistan, hvor øverstbefalende kunne få adgang til midlerne. Siden slutningen af 2009 har lederen af HKHS-afdelingen i Lashkar Gah ført tilsyn med overførslen af Talebanmidler gennem HKHS.

2)

Roshan money exchange (alias a) Roshan Sarafi, b) Roshan Trading Company, c) Rushaan Trading Company, d) Roshan Shirkat, e) Maulawi Ahmed Shah Hawala, f) Mullah Ahmed Shah Hawala, g) Haji Ahmad Shah Hawala, h) Ahmad Shah Hawala)

Adresse: a) Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road,Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (ved siden af Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan, b) Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan, c) Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan, iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan, d) Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan, e) Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan, f) Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan, f) Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan, ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan, g) Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan, h) Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan, i) Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan, j) Branch Office 11: Aziz Market, foran Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan. Andre oplysninger: Roshan Money Exchange opbevarer og overfører midler til støtte for Talebans militære operationer og narkotikahandel i Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen: 29.6.2012

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Roshan Money Exchange (RMX) opbevarer og overfører midler til støtte af Talebans militære operationer og Talebans rolle i den afghanske narkotikahandel. RMX har siden 2011 været en af de vigtigste hawalaer (uformelle pengeoverførselssystemer), som Talebanembedsmænd har benyttet sig af. I 2011 hævede et højtstående Talebanmedlem flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til fordeling blandt Talebans skyggeguvernører i provinserne. Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen sendte flere hundrede tusind dollars til RMX til finansieringen af Talebans angreb i foråret 2011. Ligeledes i 2011 modtog et Talebanmedlem titusinder af dollars fra RMX til støtte af militæroperationer. En RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan opbevarede også titusinder af dollars, som skulle afhentes af en Talebanleder. I 2010 brugte et Talebanmedlem, på vegne af Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen, RMX til at sende tusinder af dollars til grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan. RMX-afdelingen i Lashkar Gah i Helmandprovinsen er blevet brugt af Taleban til at overføre midler til lokale operationer. I 2011 overførte en næstkommanderende i Taleban titusinder af dollars til en Talebanleder gennem RMX-afdelingen i Lashkar Gah. Taleban sendte ligeledes midler til RMX-afdelingen i Lashkar Gah til fordeling blandt Talebanledere i 2010. Også i 2010 brugte et Talebanmedlem RMX til at sende titusinder af dollars til Helmandprovinsen og Heratprovinsen i Afghanistan på vegne af Talebans skyggeguvernør i Helmandprovinsen. I 2009 afhentede en højtstående repræsentant for Taleban flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til finansiering af Talebans militæroperationer i Afghanistan.

Pengene, der var blevet sendt til RMX, kom fra Iran. I 2008 brugte en Talebanleder RMX til at overføre titusinder af dollars fra Pakistan til Afghanistan. Taleban bruger ligeledes RMX til at facilitere sin rolle i den afghanske narkotikahandel. Siden 2011 har Talebanembedsmænd, herunder skyggeguvernøren i Helmandprovinsen, overført flere hundrede tusind dollars fra en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan til hawalaer i Afghanistan til køb af narkotika på vegne af Talebanembedsmænd. Ligeledes i 2011 beordrede en Talebanembedsmand ledere fra Taleban i Helmandprovinsen til at overføre udbytte fra opium gennem RMX. En distriktschef for Taleban overførte tusinder af dollars fra Marjah i Helmandprovinsen, Afghanistan, til en RMX-afdeling i grænseregionen mellem Afghanistan og Pakistan.


BILAG II

ANGIVELSER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 2

1)

Mohammad Homayoon Mohammad Yonus Kohistani (alias Mohammad Homayoon Kohistani).

2)

Mohammad Sharif Masood Mohammad Akbar.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/57


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 21. december 2011

om EU-lovgivningens forenelighed med foranstaltninger truffet af Italien i henhold til artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)

(2012/394/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (1), særlig artikel 14, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italien har ved brev af 20. september 2011, modtaget af Kommissionen den 21. september 2011, underrettet Kommissionen om de foranstaltninger, der i henhold til direktiv 2010/13/EU, artikel 14, stk. 1, vil blive iværksat for at integrere, opdatere og ændre de i øjeblikket gældende foranstaltninger, som blev godkendt af Kommissionen ved afgørelse af 25. juni 2007 (2).

(2)

Kommissionen har inden for en periode på tre måneder fra modtagelsen af underretningen efterprøvet, om de pågældende foranstaltninger er forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen har i sin undersøgelse taget hensyn til de foreliggende oplysninger om det italienske medielandskab.

(4)

Den ændrede liste over begivenheder af stor samfundsinteresse, som er omfattet af de italienske foranstaltninger, er udfærdiget på en klar og tydelig måde, og der har været gennemført en vidtrækkende høringsproces i Italien vedrørende ændringen af den tidligere liste.

(5)

Kommissionen finder det godtgjort, at de begivenheder, som er omfattet af de italienske foranstaltninger, opfylder mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse: i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; ii) begivenheden har en generelt anerkendt og klar kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i en kamp eller turnering af international betydning; iv) begivenheden er traditionelt blevet sendt på en gratis tv-kanal og har haft høje seertal.

(6)

Moto GP Grand Prix er en begivenhed, som er særlig populær i Italien, også for dem, der ikke sædvanligvis følger med heri, fordi begivenheden omhandler italienske køreres og motorcykelmærkers deltagelse i en vigtig, international konkurrence. Den er også traditionelt blevet sendt på en gratis tv-kanal og har haft høje seertal.

(7)

VM-finalerne og –semifinalerne i basketball, vandpolo og volleyball, hvor det italienske landshold deltager, opfylder kriteriet om et landsholds deltagelse ved en vigtig, international turnering og er af særlig udbredt interesse i Italien, også blandt dem, der ikke sædvanligvis følger med i disse sportsgrene, ligesom de traditionelt er blevet sendt på en gratis tv-kanal, hvor de har haft høje seertal.

(8)

VM i rugby har deltagelse af det italienske landshold og opfylder dermed kriteriet om et landsholds deltagelse ved en vigtig, international turnering og er af særlig udbredt interesse i Italien, også blandt dem, der ikke sædvanligvis følger med i denne sportsgren.

(9)

De rugbykampe i Six Nations-turneringen, hvor det italienske landshold spiller, opfylder både kriteriet om et landsholds deltagelse ved en vigtig, international turnering og er af særlig udbredt interesse i Italien, også blandt dem, der ikke sædvanligvis følger med i denne sportsgren, og de er traditionelt blevet sendt på en gratis tv-kanal, hvor de har haft høje seertal.

(10)

Semifinalerne og finalerne ved turneringerne Davis Cup og Fed Cup, hvor et italiensk hold deltager, opfylder kriteriet om et landsholds deltagelse ved en vigtig, international turnering og er af særlig udbredt interesse i Italien, også blandt dem, der ikke sædvanligvis følger med i denne sportsgren.

(11)

Semifinalerne og finalen i tennisturneringen Internazionali d’Italia, hvor italienske tennisspillere deltager, har italiensk deltagelse ved en vigtig, international turnering og er af særlig udbredt interesse i Italien, også blandt dem, der ikke sædvanligvis følger med i denne sportsgren, delvist fordi turneringen finder sted i Italien. Den udbredte interesse for begivenheden bekræftes af seertallene, som de seneste år har vist offentlighedens stigende interesse for denne sportsgren.

(12)

VM i landevejscykling (professionelt cykelløb for mænd) er af særlig udbredt interesse i Italien, også blandt dem, der ikke sædvanligvis følger med i denne sportsgren, bl.a. fordi italienske ryttere deltager, og løbet er traditionelt blevet sendt på en gratis tv-kanal, hvor det har haft høje seertal.

(13)

Sæsonpremieren på La Scala-operaen i Milano er af særlig udbredt interesse i Italien, også blandt dem, der ikke sædvanligvis følger med i denne form for aktivitet, ligesom den er særlig kulturel betydning i Italien og fungerer som katalysator for den italienske kulturelle identitet.

(14)

Nytårskoncerten fra operahuset La Fenice i Venedig er af særlig udbredt interesse i Italien, også blandt dem, der ikke sædvanligvis følger med i denne form for aktivitet; den er særlig kulturel betydning i Italien, fungerer som katalysator for den italienske kulturelle identitet og er traditionelt blevet sendt på en gratis tv-kanal, hvor den har haft høje seertal.

(15)

Da det er af altovervældende offentlig interesse, at den brede offentlighed sikres adgang til transmissioner af arrangementer, som er af væsentlig samfundsmæssig interesse, forekommer de italienske foranstaltninger tilstrækkelige til at kunne begrunde undtagelsen fra den grundlæggende ret, fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), artikel 56, til at levere tjenesteydelser.

(16)

De italienske foranstaltninger er ligeledes i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler, da udpegningen af kvalificerede tv-selskaber, der kan transmittere de nævnte begivenheder, bygger på objektive kriterier (krav til dækning), som tillader reel og potentiel konkurrence om erhvervelse af rettighederne til at transmittere dem. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er så uforholdsmæssigt stort, at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(17)

Det generelle proportionalitetsprincip ved de italienske foranstaltninger understøttes af flere faktorer. Sænkningen af niveauet (fra 90 % til 80 %) for, hvor stor en del af befolkningen de kvalificerede tv-selskaber skal nå ud til, øger for det første foranstaltningernes proportionalitet, da det er med til at øge antallet af tv-selskaber, der potentielt kan kvalificere sig. For det andet er der blevet indført en frivillig mekanisme, som skal løse tvister mellem tv-stationer vedrørende de tekniske forhold for transmissionen og betalingen af et rimeligt beløb for underlicensaftalen for eksklusive transmissionsrettigheder. For det tredje vil de endelige italienske foranstaltningers ikrafttræden blive udskudt til den 1. september 2012 for at sikre, at eventuelle igangværende forhandlinger ikke bliver berørt. Slutteligt tager de italienske foranstaltninger højde for situationer, hvor ikke-kvalificerede tv-stationer køber rettighederne til at transmittere begivenhederne på listen for dermed at sikre passende underlicensordninger for kvalificerede tv-stationer, ligesom foranstaltningerne tager højde for situationer, hvor der muligvis ikke findes kvalificerede købere begivenhederne på listen, således at ikke-kvalificerede tv-stationer kan udøve deres rettigheder og det undgås, at begivenheden slet ikke bliver sendt.

(18)

Kommissionen har informeret de andre medlemsstater om de italienske foranstaltninger og har forelagt resultaterne af sin undersøgelse ved et møde i det ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU nedsatte udvalg. Udvalget vedtog ved dette møde en positiv udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

1.   De foranstaltninger, som Italien har truffet i henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/13/EU, og som Kommissionen er blevet underrettet om i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 2010/13/EU, den 21. september 2011, er forenelige med EU-lovgivningen.

2.   De italienske foranstaltningers endelige form vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, så snart de er blevet vedtaget på nationalt niveau og Kommissionen er blevet underrettet herom. Dette er i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, i direktiv 2010/13/EU.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2011.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2007/475/EF af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Italien har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (EUT L 180 af 10.7.2007, s. 5).


BILAG

Offentliggørelse i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)

De foranstaltninger, som Italien har truffet, og som skal offentliggøres i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2010/13/EU, er fastlagt i følgende uddrag af den italienske kommunikationsmyndigheds afgørelse nr. 131/12/CONS af 15. marts 2012.


»HAR TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

1.   I henhold til artikel 32-ter i den konsoliderede tekst om radiotjenester og audiovisuelle medietjenester vedtager myndigheden hermed listen over arrangementer af væsentlig samfundsmæssig interesse, som skal sendes på frie kanaler, og som er anført i bilag A og B, der udgør en integreret del af denne afgørelse.

2.   Denne afgørelse træder i kraft den 1. september 2012 og vil blive offentliggjort i Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (det italienske statstidende) og på myndighedens websted, mens kun bilag A vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Rom, den 15. marts 2011 (1).

Corrado CALABRÒ

Formand

Nicola D’ANGELO

Kommissionsmedlem

Antonio MARTUSCIELLO

Kommissionsmedlem

Certificering af overensstemmelse med afgørelsen

Roberto VIOLA

Generalsekretær«

KOMMUNIKATIONSSTYRELSEN

[Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni]

»BILAG A TIL AFGØRELSE Nr. 131/12/CONS AF 15. MARTS 2012

LISTE OVER BEGIVENHEDER AF SÆRLIG SAMFUNDSINTERESSE, SOM SKAL SENDES PÅ FRIE KANALER

(EU-relevant tekst)

Artikel 1

Begivenheder af stor samfundsinteresse

1.   Denne afgørelse vedrører transmissionen af begivenheder, som anses for at være af stor samfundsinteresse.

2.   I denne liste forstås ved:

A.   en »begivenhed af stor samfundsinteresse«: en begivenhed af sportslig eller ikke-sportslig karakter, som opfylder mindst to af følgende fire kriterier:

a)begivenheden og dens resultat er af særlig udbredt interesse i Italien, også for andre personer end dem, der normalt ser denne type begivenhed i tvb)begivenheden er alment anerkendt af den brede befolkning, har særlig kulturel betydning og styrker den italienske kulturelle identitetc)begivenheden er en stor international turnering inden for en specifik sportsgren, hvor det italienske landshold deltagerd)begivenheden er tidligere blevet transmitteret på en fri kanal og har traditionelt haft høje seertal i Italien

B.   »kvalificeret tv-spredningsorgan«: et tv-spredningsorgan underlagt italiensk lovgivning, som kan garantere, at mindst 80 % af den italienske befolkning kan følge begivenhederne på en fri kanal uden yderligere omkostninger.

Artikel 2

Liste over begivenheder og betingelser for tv-transmission

1.   Styrelsen har opstillet nedenstående liste over begivenheder, som anses for at være af så stor samfundsinteresse, at italiensk lovgivning forbyder tv-spredningsorganer at transmittere disse i eksklusiv og krypteret form for dermed at sikre, at mindst 80 % af den italienske befolkning kan følge begivenhederne på en fri kanal uden yderligere omkostninger:

a)

de olympiske sommer- og vinterlege

b)

finalen ved VM i fodbold samt alle kampe, hvor det italienske landshold spiller

c)

finalen ved EM i fodbold samt alle kampe, hvor det italienske landshold spiller

d)

alle fodboldkampe, hvor det italienske landshold spiller, på hjemme- eller udebane, i officielle turneringer

e)

Champions League- og Europa League-finaler og semifinaler, hvor et italiensk hold spiller

f)

cykelløbet Giro d'Italia

g)

det italienske Formel 1 Grand Prix

h)

det italienske MotoGP Grand Prix

i)

finaler og semifinaler ved verdensmesterskaberne i basketball, vandpolo, volleyball og rugby, hvor et italiensk hold deltager

j)

rugbykampe i Six Nations-turneringen, hvor et italiensk hold deltager

k)

finaler og semifinaler ved Davis Cup og Fed Cup, hvor et italiensk hold deltager, og tennisturneringen Italian Open, når italienske spillere deltager

l)

VM i landevejscykling

m)

den italienske Sanremo musikfestival

n)

sæsonåbningen af La Scala-operaen i Milano

o)

nytårskoncerten i La Fenice i Venedig.

2.   Begivenhederne i stk. 1, litra b) og c), skal sendes i deres fulde længde. Med hensyn til de andre begivenheder må tv-spredningsorganerne selv bestemme, hvordan der sendes, enten live i fuld eller delvis længde eller forskudt i fuld eller delvis længde.

3.   Når transmissionsrettighederne for en eller flere begivenheder nævnt i stk. 1 er tilfaldet et ikke-kvalificeret tv-spredningsorgan, skal dette organ med rimeligt varsel offentliggøre et forslag på sin hjemmeside, omhandlende hvordan det på rimelige markedsvilkår og uden forskelsbehandling vil overdrage rettighederne til at sende begivenheden under de forhold, som er beskrevet i stk. 1. Samtidig skal Styrelsen underrettes herom.

4.   Hvis der ikke er et kvalificeret tv-spredningsorgan, som afgiver et bud, eller hvis de indkomne bud ikke er afgivet på rimelige markedsvilkår og uden forskelsbehandling, kan det tv-spredningsorgan, som har rettighederne, udnytte disse uanset bestemmelserne i stk. 1.

5.   Styrelsen forbeholder sig retten til — efter en passende periode — at ændre sin afgørelse, listen under stk. 1 og betingelserne under stk. 2.

Artikel 3

Procedure i tvister

1.   I tilfælde af tvist mellem tv-spredningsorganer om transmissionen af en af de begivenheder, som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, med hensyn til de tekniske forhold for transmissionen og betalingen af et rimeligt beløb for underlicensaftalen for eksklusive transmissionsrettigheder, gælder de procedureregler, som er fastsat i den bekendtgørelse, der er tilknyttet afgørelse nr. 352/08/CONS, hvor de beføjelser, som bekendtgørelsen tillægger Commissione per le infrastrutture e le reti (kommitéen for infrastruktur og netværk) forstås som beføjelser, der bliver tillagt rådet, la Direzione forstås som Direzione servizi media (det italienske direktorat for medieservice) og Direttore forstås som chef for dette direktorat.«


(1)  Dette er en trykfejl. Datoen burde være den 15. marts 2012, som der står i Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, almindelig serie, nr. 92 af 19.4.2012.


17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/62


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 16. juli 2012

om anerkendelse af ordningen »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF

(2012/395/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), særlig artikel 18, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie (2) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/30/EF (3), særlig artikel 7c, stk. 6,

efter høring af det rådgivende udvalg nedsat i henhold til artikel 25, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF fastsætter begge bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. Bestemmelserne i artikel 7b og 7c i og bilag IV til direktiv 98/70/EF svarer til bestemmelserne i artikel 17 og 18 i og bilag V til direktiv 2009/28/EF.

(2)

Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning med henblik på artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2009/28/EF, bør medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffers og flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i direktiv 2009/28/EF.

(3)

I henhold til betragtning 76 i direktiv 2009/28/EF bør det undgås at pålægge industrien en urimelig byrde, mens frivillige ordninger kan hjælpe med til at skabe effektive løsninger med hensyn til at dokumentere overensstemmelse med disse bæredygtighedskriterier.

(4)

Kommissionen kan beslutte, at en frivillig national eller international ordning skal dokumentere, at partier af biobrændstof overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, eller at en frivillig national eller international ordning for måling af besparelser af drivhusgasemissioner indeholder nøjagtige data, jf. direktivets artikel 17, stk. 2.

(5)

Kommissionen kan anerkende en sådan frivillig ordning for en periode på fem år.

(6)

Når en økonomisk aktør fremlægger dokumentation eller data opnået i overensstemmelse med en ordning, som Kommissionen har anerkendt, kan medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere bevis for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(7)

Ordningen »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme« blev forelagt Kommissionen den 4. april 2012 med anmodning om anerkendelse. Ordningen omfatter korn, oliefrø og sukkerroer produceret i Storbritannien frem til disse afgrøders første leveringsled. Den anerkendte ordning bør stilles til rådighed på den gennemsigtighedsplatform, der blev indført ved direktiv 2009/28/EF. Kommissionen bør tage hensyn til kommercielt følsomme data og eventuelt beslutte kun delvis at offentliggøre ordningen.

(8)

Vurderingen af »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme« viste, at ordningen i tilstrækkelig grad opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, og at den anvender en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF frem til afgrødernes første leveringsled. Ordningen omfatter ikke artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF, men den indeholder nøjagtige data om to elementer, som er nødvendige med henblik på artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF og artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF, især oplysninger om det geografiske område, som afgrøderne stammer fra, og de årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen. En lille procentdel af ordningens medlemmer lever ikke op til bæredygtighedskriterierne for en del af deres område. Det fremgår af ordningens onlinemedlemsdatabase, om medlemmernes områder helt eller delvist opfylder kravene, og opfyldelse af bæredygtighedskriterierne angives i det såkaldte »combinable crops passport«, der også er omtalt som en »post-harvest declaration«.

(9)

Ved vurderingen af ordningen »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme« blev det konstateret, at ordningen opfylder standarderne for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision.

(10)

Eventuelle yderligere bæredygtighedselementer omfattet af ordningen »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme« indgår ikke i overvejelsen, der danner grundlag for denne afgørelse. Disse yderligere bæredygtighedselementer er ikke obligatoriske for at påvise, at bæredygtighedskravene i direktiv 98/70/EF og 2009/28/EF er opfyldt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme«, som Kommissionen den 4. april 2012 blev anmodet om at anerkende, dokumenterer ved hjælp af et »combinable crops passport«, at sendinger af korn, oliefrø og sukkerroer opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF. Ordningen indeholder også nøjagtige data med henblik på artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF, for så vidt som den angår de årlige emissioner fra ændringer i kulstoflagrene som følge af ændringer i arealanvendelsen (e l ) som omhandlet i bilag IV, del C, punkt 1, til direktiv 98/70/EF og bilag V, del C, punkt 1, til direktiv 2009/28/EF, som den viser er lig nul, og oplysninger om det geografiske område som omhandlet i bilag IV, del C, punkt 6, til direktiv 98/70/EF og bilag V, del C, punkt 6, til direktiv 2009/28/EF.

Den frivillige ordning »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme« kan anvendes frem til de pågældende leverancers første leveringsled til dokumentation for overholdelse af artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF og artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

Artikel 2

Afgørelsen gælder i en periode på fem år efter ikrafttrædelsen. Hvis ordningen efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse gennemgår ændringer i indholdet på en måde, der kunne påvirke grundlaget for nærværende afgørelse, meddeles sådanne ændringer straks til Kommissionen. Kommissionen vurderer de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig på hensigtsmæssig måde opfylder de bæredygtighedskriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

Hvis det klart kan påvises, at ordningen ikke har gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, og hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer, forbeholder Kommissionen sig ret til at annullere sin afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

(2)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 88.


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/64


AFGØRELSE Nr. 1/2012 TRUFFET AF DET BLANDEDE UDVALG EU-PLO

af 17. februar 2012

om nedsættelse af seks underudvalg og om ophævelse af afgørelse nr. 1/2008 truffet af Det Blandede Udvalg EF-PLO

(2012/396/EU)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side (1) (»interimsassocieringsaftalen«), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Interimsassocieringsaftalens artikel 66 fastsætter, at der kan nedsættes udvalg (»underudvalg«) til at bistå Det Blandede Udvalg EU-PLO i udøvelsen af dets opgaver.

(2)

Nedsættelsen af nye underudvalg er en forudsætning for, at den europæiske naboskabspolitik og de tilhørende handlingsplaner inden for en lang række områder kan gennemføres.

(3)

Interimsassocieringsaftalen er trådt ind i en ny gennemførelsesfase i forbindelse med den europæiske naboskabspolitik og udviklingen i regionen.

(4)

Den Palæstinensiske Myndighed har anmodet om, at antallet af underudvalg øges.

(5)

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af Det Blandede Udvalg EF-PLO bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De i bilag I opførte seks underudvalg i Det Blandede Udvalg EU-PLO nedsættes.

Underudvalgenes forretningsordner, som angivet i bilag II, vedtages hermed.

Det Blandede Udvalg EU-PLO vil tage alle skridt til at sikre, at underudvalgene fungerer korrekt. Det kan yderligere beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller at opløse eksisterende arbejdsgrupper.

Artikel 2

Afgørelse nr. 1/2008 truffet af Det Blandede Udvalg EF-PLO ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2012.

På Det Blandede Udvalg EU-PLO's vegne

H. MINGARELLI

Formand


(1)  EUT L 187 af 16.7.1997, s. 3.


BILAG I

UNDERUDVALG UNDER DET BLANDEDE UDVALG EU-PLO

1)

Underudvalg »Menneskerettigheder, god regeringsførelse og retsstaten«

2)

Underudvalg »Sociale anliggender og sundhed«

3)

Underudvalg »Forskning, innovation, informationssamfund, audiovisuel politik og medier, uddannelse og kultur«

4)

Underudvalg »Økonomiske og finansielle anliggender«

5)

Underudvalg »Handel og det indre marked, industri, landbrug og fiskeri og told«

6)

Underudvalg »Energi, transport, klimaændringer, miljø, vand«.


BILAG II

1)   Forretningsorden for underudvalg »Menneskerettigheder, god regeringsførelse og retsstaten«

1.   Sammensætning og formandskab

Underudvalget består af repræsentanter for Den Europæiske Union og repræsentanter for Den Palæstinensiske Myndighed. Formandskabet varetages på skift af de to parter.

2.   Funktion

Underudvalget refererer til det blandede udvalg og aflægger rapport til dette efter hvert møde. Underudvalget har ingen beslutningsbeføjelser, men kan forelægge det blandede udvalg forslag.

3.   Emner til drøftelse

Underudvalget drøfter gennemførelsen af interimsassocieringsaftalen og den tilhørende handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik i nedenstående sektorer og vurderer, om der gøres fremskridt med virkeliggørelsen af de mål og foranstaltninger, der er fastlagt og vedtaget i handlingsplanen.

Samarbejde om offentlige forvaltningsanliggender drøftes i underudvalget, hvis dette er relevant. I denne sammenhæng undersøger underudvalget alle problemer, der kan opstå i nedenfor anførte sektorer, og fremsætter forslag til eventuelle foranstaltninger:

a)

menneskerettigheder

b)

god regeringsførelse

c)

retsstaten.

Listen er ikke udtømmende, og det blandede udvalg kan ved en afgørelse tilføje andre sektorer, herunder tværgående sektorer.

Underudvalget kan behandle spørgsmål, der vedrører et, flere eller samtlige af ovenstående sektorer.

4.   Sekretariat

En tjenestemand fra Den Europæiske Union og en embedsmand fra Den Palæstinensiske Myndighed fungerer sammen som faste sekretærer for underudvalget.

Henvendelser vedrørende underudvalget skal fremsendes til dets sekretærer.

5.   Møder

Underudvalget træder sammen, når omstændighederne kræver det. Der kan indkaldes til møde, når formanden for en af parterne fremsætter anmodning herom via den ansvarlige faste sekretær, der videregiver anmodningen til den anden part. Den anden parts faste sekretær svarer inden for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om møde i underudvalget.

I særligt hastende tilfælde kan underudvalget indkaldes inden for en kortere frist, hvis parterne er enige herom. Alle anmodninger om indkaldelse af møder fremsættes skriftligt.

Møder i underudvalget holdes på et tidspunkt og et sted, som parterne er enige om.

Møder indkaldes af den ansvarlige faste sekretær efter aftale med formanden. Inden hvert møde underrettes formanden om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

Hvis de to parter er enige herom, kan underudvalget indbyde eksperter til sine møder med henblik på at fremlægge de nødvendige specifikke oplysninger.

6.   Dagsorden for møderne

Alle anmodninger om optagelse af punkter på underudvalgets dagsorden fremsendes til underudvalgets faste sekretærer.

Formanden opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af den ansvarlige faste sekretær til dennes modpart senest ti dage før mødet.

Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som de faste sekretærer senest 15 dage inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen. Dokumentation skal være begge parter i hænde senest syv dage før mødet. I særligt hastende tilfælde kan disse frister afkortes, hvis parterne er enige herom.

Dagsordenen vedtages af underudvalget ved mødets begyndelse.

7.   Protokol

Referatet udarbejdes og godkendes af de faste sekretærer efter hvert møde. Underudvalgets faste sekretærer sender det blandede udvalgs sekretærer og formand en kopi af referatet, inklusive underudvalgets forslag.

8.   Information og pr

Medmindre andet vedtages, er underudvalgets møder ikke offentlige.

2)   Forretningsorden for underudvalget »Sociale anliggender og sundhed«

1.   Sammensætning og formandskab

Underudvalget består af repræsentanter for Den Europæiske Union og repræsentanter for Den Palæstinensiske Myndighed. Formandskabet varetages på skift af de to parter.

2.   Funktion

Underudvalget refererer til det blandede udvalg og aflægger rapport til dette efter hvert møde. Underudvalget har ingen beslutningsbeføjelser, men kan forelægge det blandede udvalg forslag.

3.   Emner til drøftelse

Underudvalget drøfter gennemførelsen af interimsassocieringsaftalen og den tilhørende handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik i nedenstående sektorer, og vurderer, om der gøres fremskridt med virkeliggørelsen af de mål og foranstaltninger, der er fastlagt og vedtaget i handlingsplanen.

Samarbejde om offentlige forvaltningsanliggender drøftes i underudvalget, hvis dette er relevant. I denne sammenhæng undersøger underudvalget alle problemer, der kan opstå i nedenfor anførte sektorer, og fremsætter forslag til eventuelle foranstaltninger:

a)

beskæftigelse og social udvikling

b)

folkesundhed.

Listen er ikke udtømmende, og det blandede udvalg kan ved en afgørelse tilføje andre sektorer, herunder tværgående sektorer.

Underudvalget kan behandle spørgsmål, der vedrører et, flere eller samtlige af ovenstående sektorer.

4.   Sekretariat

En tjenestemand fra Den Europæiske Union og en embedsmand fra Den Palæstinensiske Myndighed fungerer sammen som faste sekretærer for underudvalget.

Henvendelser vedrørende underudvalget skal fremsendes til dets sekretærer.

5.   Møder

Underudvalget træder sammen, når omstændighederne kræver det. Der kan indkaldes til møde, når formanden for en af parterne fremsætter anmodning herom via den ansvarlige faste sekretær, der videregiver anmodningen til den anden part. Den anden parts faste sekretær svarer inden for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om møde i underudvalget.

I særligt hastende tilfælde kan underudvalget indkaldes inden for en kortere frist, hvis parterne er enige herom. Alle anmodninger om indkaldelse af møder fremsættes skriftligt.

Møder i underudvalget holdes på et tidspunkt og et sted, som parterne er enige om.

Møder indkaldes af den ansvarlige faste sekretær efter aftale med formanden. Inden hvert møde underrettes formanden om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

Hvis de to parter er enige herom, kan underudvalget indbyde eksperter til sine møder med henblik på at fremlægge de nødvendige specifikke oplysninger.

6.   Dagsorden for møderne

Alle anmodninger om optagelse af punkter på underudvalgets dagsorden fremsendes til underudvalgets faste sekretærer.

Formanden opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af den ansvarlige faste sekretær til dennes modpart senest ti dage før mødet.

Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som de faste sekretærer senest 15 dage inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen. Dokumentation skal være begge parter i hænde senest syv dage før mødet. I særligt hastende tilfælde kan disse frister afkortes, hvis parterne er enige herom.

Dagsordenen vedtages af underudvalget ved mødets begyndelse.

7.   Protokol

Referatet udarbejdes og godkendes af de faste sekretærer efter hvert møde. Underudvalgets faste sekretærer sender det blandede udvalgs sekretærer og formand en kopi af referatet, inklusive underudvalgets forslag.

8.   Information og pr

Medmindre andet vedtages, er underudvalgets møder ikke offentlige.

3)   Forretningsorden for underudvalget »Forskning, innovation, informationssamfund, audiovisuel politik og medier, uddannelse og kultur«

1.   Sammensætning og formandskab

Underudvalget består af repræsentanter for Den Europæiske Union og repræsentanter for Den Palæstinensiske Myndighed. Formandskabet varetages på skift af de to parter.

2.   Funktion

Underudvalget refererer til det blandede udvalg og aflægger rapport til dette efter hvert møde. Underudvalget har ingen beslutningsbeføjelser, men kan forelægge det blandede udvalg forslag.

3.   Emner til drøftelse

Underudvalget drøfter gennemførelsen af interimsassocieringsaftalen og den tilhørende handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik i nedenstående sektorer, og vurderer, om der gøres fremskridt med virkeliggørelsen af de mål og foranstaltninger, der er fastlagt og vedtaget i handlingsplanen.

Samarbejde om offentlige forvaltningsanliggender drøftes i underudvalget, hvis dette er relevant. I denne sammenhæng undersøger underudvalget alle problemer, der kan opstå i nedenfor anførte sektorer, og fremsætter forslag til eventuelle foranstaltninger:

a)

almen og faglig uddannelse

b)

kultur

c)

ungdomsspørgsmål

d)

informationssamfund, audiovisuel politik og medier

e)

videnskab og teknologi

f)

forskning og udvikling.

Listen er ikke udtømmende, og det blandede udvalg kan ved en afgørelse tilføje andre sektorer, herunder tværgående sektorer.

Underudvalget kan behandle spørgsmål, der vedrører et, flere eller samtlige af ovenstående sektorer.

4.   Sekretariat

En tjenestemand fra Den Europæiske Union og en embedsmand fra Den Palæstinensiske Myndighed fungerer sammen som faste sekretærer for underudvalget.

Henvendelser vedrørende underudvalget skal fremsendes til dets sekretærer.

5.   Møder

Underudvalget træder sammen, når omstændighederne kræver det. Der kan indkaldes til møde, når formanden for en af parterne fremsætter anmodning herom via den ansvarlige faste sekretær, der videregiver anmodningen til den anden part. Den anden parts faste sekretær svarer inden for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om møde i underudvalget.

I særligt hastende tilfælde kan underudvalget indkaldes inden for en kortere frist, hvis parterne er enige herom. Alle anmodninger om indkaldelse af møder fremsættes skriftligt.

Møder i underudvalget holdes på et tidspunkt og et sted, som parterne er enige om.

Møder indkaldes af den ansvarlige faste sekretær efter aftale med formanden. Inden hvert møde underrettes formanden om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

Hvis de to parter er enige herom, kan underudvalget indbyde eksperter til sine møder med henblik på at fremlægge de nødvendige specifikke oplysninger.

6.   Dagsorden for møderne

Alle anmodninger om optagelse af punkter på underudvalgets dagsorden fremsendes til underudvalgets faste sekretærer.

Formanden opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af den ansvarlige faste sekretær til dennes modpart senest ti dage før mødet.

Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som de faste sekretærer senest 15 dage inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen. Dokumentation skal være begge parter i hænde senest syv dage før mødet. I særligt hastende tilfælde kan disse frister afkortes, hvis parterne er enige herom.

Dagsordenen vedtages af underudvalget ved mødets begyndelse.

7.   Protokol

Referatet udarbejdes og godkendes af de faste sekretærer efter hvert møde. Underudvalgets faste sekretærer sender det blandede udvalgs sekretærer og formand en kopi af referatet, inklusive underudvalgets forslag.

8.   Information og pr

Medmindre andet vedtages, er underudvalgets møder ikke offentlige.

4)   Forretningsorden for underudvalget »Økonomiske og finansielle anliggender«

1.   Sammensætning og formandskab

Underudvalget består af repræsentanter for Den Europæiske Union og repræsentanter for Den Palæstinensiske Myndighed. Formandskabet varetages på skift af de to parter.

2.   Funktion

Underudvalget refererer til det blandede udvalg og aflægger rapport til dette efter hvert møde. Underudvalget har ingen beslutningsbeføjelser, men kan forelægge det blandede udvalg forslag.

3.   Emner til drøftelse

Underudvalget drøfter gennemførelsen af interimsassocieringsaftalen og den tilhørende handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik i nedenstående sektorer, og vurderer, om der gøres fremskridt med virkeliggørelsen af de mål og foranstaltninger, der er fastlagt og vedtaget i handlingsplanen.

Samarbejde om offentlige forvaltningsanliggender drøftes i underudvalget, hvis dette er relevant. I denne sammenhæng undersøger underudvalget alle problemer, der kan opstå i nedenfor anførte sektorer, og fremsætter forslag til eventuelle foranstaltninger:

a)

finansiel ansvarlighed og forsvarlig forvaltning af de offentlige finanser

b)

økonomisk reform og udvikling

c)

statistik.

Listen er ikke udtømmende, og det blandede udvalg kan ved en afgørelse tilføje andre sektorer, herunder tværgående sektorer.

Underudvalget kan behandle spørgsmål, der vedrører et, flere eller samtlige af ovenstående sektorer.

4.   Sekretariat

En tjenestemand fra Den Europæiske Union og en embedsmand fra Den Palæstinensiske Myndighed fungerer sammen som faste sekretærer for underudvalget.

Henvendelser vedrørende underudvalget skal fremsendes til dets sekretærer.

5.   Møder

Underudvalget træder sammen, når omstændighederne kræver det. Der kan indkaldes til møde, når formanden for en af parterne fremsætter anmodning herom via den ansvarlige faste sekretær, der videregiver anmodningen til den anden part. Den anden parts faste sekretær svarer inden for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om møde i underudvalget.

I særligt hastende tilfælde kan underudvalget indkaldes inden for en kortere frist, hvis parterne er enige herom. Alle anmodninger om indkaldelse af møder fremsættes skriftligt.

Møder i underudvalget holdes på et tidspunkt og et sted, som parterne er enige om.

Møder indkaldes af den ansvarlige faste sekretær efter aftale med formanden. Inden hvert møde underrettes formanden om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

Hvis de to parter er enige herom, kan underudvalget indbyde eksperter til sine møder med henblik på at fremlægge de nødvendige specifikke oplysninger.

6.   Dagsorden for møderne

Alle anmodninger om optagelse af punkter på underudvalgets dagsorden fremsendes til underudvalgets faste sekretærer.

Formanden opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af den ansvarlige faste sekretær til dennes modpart senest ti dage før mødet.

Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som de faste sekretærer senest 15 dage inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen. Dokumentation skal være begge parter i hænde senest syv dage før mødet. I særligt hastende tilfælde kan disse frister afkortes, hvis parterne er enige herom.

Dagsordenen vedtages af underudvalget ved mødets begyndelse.

7.   Protokol

Referatet udarbejdes og godkendes af de faste sekretærer efter hvert møde. Underudvalgets faste sekretærer sender det blandede udvalgs sekretærer og formand en kopi af referatet, inklusive underudvalgets forslag.

8.   Information og pr

Medmindre andet vedtages, er underudvalgets møder ikke offentlige.

5)   Forretningsorden for underudvalget »Handel og det indre marked, industri, landbrug og fiskeri og told«

1.   Sammensætning og formandskab

Underudvalget består af repræsentanter for Den Europæiske Union og repræsentanter for Den Palæstinensiske Myndighed. Formandskabet varetages på skift af de to parter.

2.   Funktion

Underudvalget refererer til det blandede udvalg og aflægger rapport til dette efter hvert møde. Underudvalget har ingen beslutningsbeføjelser, men kan forelægge det blandede udvalg forslag.

3.   Emner til drøftelse

Underudvalget drøfter gennemførelsen af interimsassocieringsaftalen og den tilhørende handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik i nedenstående sektorer, og vurderer, om der gøres fremskridt med virkeliggørelsen af de mål og foranstaltninger, der er fastlagt og vedtaget i handlingsplanen.

Samarbejde om offentlige forvaltningsanliggender drøftes i underudvalget, hvis dette er relevant. I denne sammenhæng undersøger underudvalget alle problemer, der kan opstå i nedenfor anførte sektorer, og fremsætter forslag til eventuelle foranstaltninger:

a)

handelsanliggender

b)

landbrug og fiskeri

c)

sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige spørgsmål

d)

investeringer

e)

markeds- og forskriftsreform

f)

industri og små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

g)

toldspørgsmål

h)

det fiskale område.

Listen er ikke udtømmende, og det blandede udvalg kan ved en afgørelse tilføje andre sektorer, herunder tværgående sektorer.

Underudvalget kan behandle spørgsmål, der vedrører et, flere eller samtlige af ovenstående sektorer.

4.   Sekretariat

En tjenestemand fra Den Europæiske Union og en embedsmand fra Den Palæstinensiske Myndighed fungerer sammen som faste sekretærer for underudvalget.

Henvendelser vedrørende underudvalget skal fremsendes til dets sekretærer.

5.   Møder

Underudvalget træder sammen, når omstændighederne kræver det. Der kan indkaldes til møde, når formanden for en af parterne fremsætter anmodning herom via den ansvarlige faste sekretær, der videregiver anmodningen til den anden part. Den anden parts faste sekretær svarer inden for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om møde i underudvalget.

I særligt hastende tilfælde kan underudvalget indkaldes inden for en kortere frist, hvis parterne er enige herom. Alle anmodninger om indkaldelse af møder fremsættes skriftligt.

Møder i underudvalget holdes på et tidspunkt og et sted, som parterne er enige om.

Møder indkaldes af den ansvarlige faste sekretær efter aftale med formanden. Inden hvert møde underrettes formanden om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

Hvis de to parter er enige herom, kan underudvalget indbyde eksperter til sine møder med henblik på at fremlægge de nødvendige specifikke oplysninger.

6.   Dagsorden for møderne

Alle anmodninger om optagelse af punkter på underudvalgets dagsorden fremsendes til underudvalgets faste sekretærer.

Formanden opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af den ansvarlige faste sekretær til dennes modpart senest ti dage før mødet.

Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som de faste sekretærer senest 15 dage inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen. Dokumentation skal være begge parter i hænde senest syv dage før mødet. I særligt hastende tilfælde kan disse frister afkortes, hvis parterne er enige herom.

Dagsordenen vedtages af underudvalget ved mødets begyndelse.

7.   Protokol

Referatet udarbejdes og godkendes af de faste sekretærer efter hvert møde. Underudvalgets faste sekretærer sender det blandede udvalgs sekretærer og formand en kopi af referatet, inklusive underudvalgets forslag.

8.   Information og pr

Medmindre andet vedtages, er underudvalgets møder ikke offentlige.

6)   Forretningsorden for underudvalget »Energi, transport, klimaændringer, miljø, vand«

1.   Sammensætning og formandskab

Underudvalget består af repræsentanter for Den Europæiske Union og repræsentanter for Den Palæstinensiske Myndighed. Formandskabet varetages på skift af de to parter.

2.   Funktion

Underudvalget refererer til det blandede udvalg og aflægger rapport til dette efter hvert møde. Underudvalget har ingen beslutningsbeføjelser, men kan forelægge det blandede udvalg forslag.

3.   Emner til drøftelse

Underudvalget drøfter gennemførelsen af interimsassocieringsaftalen og den tilhørende handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik i nedenstående sektorer, og vurderer, om der gøres fremskridt med virkeliggørelsen af de mål og foranstaltninger, der er fastlagt og vedtaget i handlingsplanen.

Samarbejde om offentlige forvaltningsanliggender drøftes i underudvalget, hvis dette er relevant. I denne sammenhæng undersøger underudvalget alle problemer, der kan opstå i nedenfor anførte sektorer, og fremsætter forslag til eventuelle foranstaltninger:

a)

energi

b)

transport

c)

klimaændringer

d)

miljø

e)

vand.

Listen er ikke udtømmende, og det blandede udvalg kan ved en afgørelse tilføje andre sektorer, herunder tværgående sektorer.

Underudvalget kan behandle spørgsmål, der vedrører et, flere eller samtlige af ovenstående sektorer.

4.   Sekretariat

En tjenestemand fra Den Europæiske Union og en embedsmand fra Den Palæstinensiske Myndighed fungerer sammen som faste sekretærer for underudvalget.

Henvendelser vedrørende underudvalget skal fremsendes til dets sekretærer.

5.   Møder

Underudvalget træder sammen, når omstændighederne kræver det. Der kan indkaldes til møde, når formanden for en af parterne fremsætter anmodning herom via den ansvarlige faste sekretær, der videregiver anmodningen til den anden part. Den anden parts faste sekretær svarer inden for en frist på 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om møde i underudvalget.

I særligt hastende tilfælde kan underudvalget indkaldes inden for en kortere frist, hvis parterne er enige herom. Alle anmodninger om indkaldelse af møder fremsættes skriftligt.

Møder i underudvalget holdes på et tidspunkt og et sted, som parterne er enige om.

Møder indkaldes af den ansvarlige faste sekretær efter aftale med formanden. Inden hvert møde underrettes formanden om den planlagte sammensætning af parternes delegationer.

Hvis de to parter er enige herom, kan underudvalget indbyde eksperter til sine møder med henblik på at fremlægge de nødvendige specifikke oplysninger.

6.   Dagsorden for møderne

Alle anmodninger om optagelse af punkter på underudvalgets dagsorden fremsendes til underudvalgets faste sekretærer.

Formanden opstiller en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af den ansvarlige faste sekretær til dennes modpart senest ti dage før mødet.

Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som de faste sekretærer senest 15 dage inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen. Dokumentation skal være begge parter i hænde senest syv dage før mødet. I særligt hastende tilfælde kan disse frister afkortes, hvis parterne er enige herom.

Dagsordenen vedtages af underudvalget ved mødets begyndelse.

7.   Protokol

Referatet udarbejdes og godkendes af de faste sekretærer efter hvert møde. Underudvalgets faste sekretærer sender det blandede udvalgs sekretærer og formand en kopi af referatet, inklusive underudvalgets forslag.

8.   Information og pr

Medmindre andet vedtages, er underudvalgets møder ikke offentlige.