ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.140.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 140

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
30. maj 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale om handel med bananer mellem Den Europæiske Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer skal fremlægge for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ( 1 )

2

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 447/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer gennem fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder for overensstemmelsesvurdering af kreditvurderingsmetoder ( 1 )

14

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed i et centralt register oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ( 1 )

17

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 449/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indgive ved ansøgning om registrering og certificering ( 1 )

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 450/2012 af 29. maj 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 451/2012 af 29. maj 2012 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe ensileringstilsætningsstoffer ( 1 )

55

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 452/2012 af 29. maj 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

64

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 453/2012 af 29. maj 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

66

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2012/281/FUSP af 29. maj 2012 inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi til støtte for Unionens forslag til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum

68

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 af 27. januar 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Ukraine, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko, Moldova og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i de lande, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 og om afslutning af udløbsundersøgelsen vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Sydafrika i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (EUT L 36 af 9.2.2012)

74

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT L 140 af 5.6.2009)

74

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale om handel med bananer mellem Den Europæiske Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela

Aftalen om handel med bananer mellem Den Europæiske Union og Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela, undertegnet i Genève den 31. maj 2010 (1), trådte i kraft den 1. maj 2012.


(1)  EUT L 141 af 9.6.2010, s. 3.


FORORDNINGER

30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 446/2012

af 21. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer skal fremlægge for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) skal i henhold til artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009 senest den 2. januar 2012 fremlægge udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som skal vedtages af Kommissionen, om indholdet og formatet af de kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer regelmæssigt skal indberette til ESMA. Formålet med disse regelmæssige indberetninger er at give ESMA mulighed for at varetage sit ansvar med hensyn til den løbende kontrol af kreditvurderingsbureauer, jf. artikel 21, stk. 1, i nævnte forordning.

(2)

De foreliggende kreditvurderingsdata bør give ESMA mulighed for at føre nøje tilsyn med kreditvurderingsbureauernes praksis og aktiviteter, således at det er muligt straks at reagere i tilfælde af faktiske eller potentielle overtrædelser af kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsdata bør derfor normalt indberettes til EMSA på månedsbasis. For at sikre proportionalitet bør kreditvurderingsbureauer, der har under 50 ansatte, og som ikke er del af en gruppe, imidlertid have mulighed for at indberette kreditvurderingsdata hver anden måned i stedet for på månedsbasis. ESMA bør fortsat have mulighed for at anmode disse kreditvurderingsbureauer om at foretage månedlig indberetning på grundlag af antallet og typen af de kreditvurderinger, de foretager, herunder kreditanalysernes kompleksitet, de kreditvurderede instrumenters eller udstederes relevans, og hvorvidt kreditvurderingerne skal anvendes til de i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF (2) anførte formål.

(3)

De data, der indberettes, bør samles i et standardformat for at give ESMA mulighed for at modtage og behandle indberetningerne automatisk i sine interne systemer. Som følge af den teknologiske udvikling vil det eventuelt være nødvendigt for ESMA gennem specifikke meddelelser eller retningslinjer at ajourføre og give meddelelse om en række tekniske indberetningsinstrukser vedrørende transmissionen eller formatet af de filer, som kreditvurderingsbureauerne skal indgive.

(4)

For at sikre, at der sker fyldestgørende og korrekt indberetning af kreditvurderingsdata, og for at tage højde for den yderligere udvikling på de finansielle markeder er det vigtigt at give kreditvurderingsbureauer mulighed for at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med de tekniske specifikationer fra ESMA. Til dette formål bør forordningen træde i kraft seks måneder efter dens offentliggørelse. Kreditvurderingsbureauerne bør i mellemtiden indberette periodiske kreditvurderingsdata i overensstemmelse med de eksisterende retningslinjer fra Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg.

(5)

Kreditvurderingsbureauer, der er del af en gruppe, bør have mulighed for enten at indberette deres kreditvurderingsdata hver for sig til ESMA eller for at give et enkelt bureau i gruppen mandat til at indberette data på vegne af alle de medlemmer af gruppen, der er underlagt indberetningskravene.

(6)

Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3).

(7)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer kan blive anmodet om at foretage med henblik på løbende tilsyn foretaget af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i henhold til artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 2

Indberetningsprincipper

1.   Kreditvurderingsbureauer skal opfylde kravene i denne forordning og være ansvarlige for, at de til ESMA indberettede data er nøjagtige og fyldestgørende.

2.   Er der er tale om en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan medlemmerne af gruppen give ét medlem mandat til på egne vegne og på vegne af de øvrige medlemmer at foretage de indberetninger, der kræves i henhold til denne forordning. Hvert kreditvurderingsbureau, på hvis vegne der foretages indberetning, skal identificeres i de data, der indberettes til ESMA.

3.   Indberetninger, der foretages i henhold til denne forordning, indgives på månedsbasis og skal indeholde kreditvurderingsdata for den forudgående kalendermåned.

4.   Kreditvurderingsbureauer med under 50 ansatte, som ikke er del af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan foretage indberetning hver anden måned med kreditvurderingsdata om de forudgående to kalendermåneder, medmindre ESMA meddeler bureauet, at der kræves indberetning på månedsbasis på grund af kreditvurderingernes art, kompleksitet og omfang.

5.   Der foretages indberetning til ESMA senest 15 dage efter afslutningen af den periode, som indberetningen omhandler.

6.   Kreditvurderingsbureauer skal straks give ESMA meddelelse om enhver særlig omstændighed, der midlertidigt kan forhindre eller forsinke indberetning i henhold til denne forordning.

Artikel 3

Data, som skal indberettes

1.   Den indberetning til ESMA, som kreditvurderingsbureauer foretager i slutningen af den første indberetningsperiode, skal indeholde de kvalitative data, der er specificeret i bilagets tabel 1. Ændrer disse data sig i løbet af en efterfølgende indberetningsperiode, skal de nye data indberettes til ESMA.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette de i bilagets tabel 2 fastsatte data for hver handling, der foretages af et kreditvurderingsbureau som specificeret i denne tabel, og for hver kreditvurdering, der er berørt af denne handling. De handlinger, der skal indberettes, skal henvise til kreditvurderinger, som udstedes eller godkendes af kreditvurderingsbureauet.

3.   Har der i løbet af en indberetningsperiode ikke været nogen handling som specificeret i tabel 2, er kreditvurderingsbureauet ikke forpligtet til at foretage indberetning i denne henseende.

4.   De i bilagets tabel 1 og tabel 2 fastsatte data indberettes til ESMA i særskilte filer. De kvalitative data som fastsat i tabel 1 skal indberettes forud for indberetningen af de data, der er fastsat i tabel 2.

Artikel 4

Kreditvurderingstyper

1.   Kreditvurderingsbureauer skal klassificere de indberetningspligtige kreditvurderinger i henhold til følgende typer:

a)

kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

b)

kreditvurderinger af struktureret finansiering

c)

kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

d)

kreditvurderinger af dækkede obligationer.

2.   For så vidt angår stk. 1 skal kreditvurderinger af struktureret finansiering vedrøre et finansielt instrument eller andet aktiv, som er resultatet af en securitisationstransaktion eller -ordning, jf. artikel 4, nr. 36, i direktiv 2006/48/EF.

Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering klassificere kreditvurderingerne i en af følgende aktivklasser:

a)

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne bil-, båd- og flylån, studielån, forbrugslån, sundhedsplejelån, lån til færdigfabrikerede huse, filmlån, energilån leasingkontrakter vedrørende udstyr, kreditkortfordringer, fogedudlæg for skatter, misligholdte lån, »credit linked notes«, lån til campingbiler o.l. og handelstilgodehavender.

b)

Værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne »prime residential mortgage-backed securities«»non-prime residential mortgage-backed securities« og »home equity loans«.

c)

Værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, lån til hospitaler, lån til plejeinstitutioner, lån til lagerfaciliteter, lån til hoteller, lån til behandlingsfaciliteter, lån til industrien og lån til flerfamiliehuse.

d)

Strukturerede kreditobligationer (collateralised debt obligations). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne »collateralised loan obligations«, »collateralised bond obligations«, »collateralised synthetic obligations«, »single-tranche collateralised debt obligations«, »collateralised fund obligations«, »collateralised debt obligations of asset-backed securities« og »collateralised debt obligations of collateralised debt obligations«.

e)

Kortfristede gældsbreve med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial papers).

f)

Andre strukturerede finansielle instrumenter, som ikke er omfattet af ovenstående aktivklasser, herunder strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds), strukturerede investeringsprodukter (structured investment vehicles), forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) og »derivative product companies«.

3.   Kreditvurderinger af dækkede obligationer skal vedrøre dækkede obligationer, som ikke er omfattet af listen over aktivklasser vedrørende kreditvurderinger af struktureret finansiering som fastsat i stk. 2.

Artikel 5

Indberetningsprocedurer

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette datafiler i overensstemmelse med XML-skemaerne, der leveres af ESMA, og ved hjælp af de indberetningssystemer, der etableres af ESMA. De skal navngive filerne i henhold til den af ESMA fastsatte navnekonvention.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af ESMA i elektronisk form, i mindst fem år. Disse filer skal stilles til rådighed for ESMA efter anmodning.

3.   Konstaterer et kreditvurderingsbureau, at indberettede data er behæftet med faktuelle fejl, skal det annullere og erstatte de pågældende data.

4.   For at annullere data fremsender det pågældende kreditvurderingsbureau en datafil til EMSA indeholdende de i bilagets tabel 3 anførte felter. Når de oprindelige data er blevet annulleret, fremsender kreditvurderingsbureauet den nye version af dataene ved hjælp af en fil indeholdende de i tabel 1 eller tabel 2 anførte felter, alt efter omstændighederne.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft seks måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.


BILAG

Tabel 1:   Kvalitative data for den første indberetning og efterfølgende opdateringer

Nr.

Field identifier (feltnavn)

Beskrivelse

Art

Standard

Tekniske felter, der kun skal anføres én gang i den kvalitative datafil

1

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det nøjagtige versionsnummer.

2

Creation date and time

Datoen og tidspunktet for filens oprettelse.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

3

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet Skal være forretnings-identifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

Virskomhedsfelter, der i givet fald skal anføres, og så ofte som nødvendigt i den kvalitative datafil

4

CRA name

Kreditvurderingsbureauets navn. Skal svare til kreditvurderingsbureauets navn som meddelt til ESMA. Indberetter et medlem for hele gruppen, angives navnet på gruppen af kreditvurderingsbureauer.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

5

Rating scale identifier

Entydig identifikation af en specifik kreditvurderingsskala hos kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

6

Rating scale validity date

Dato, hvorfra kreditvurderingsskalaen får gyldighed.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD).

7

Time horizon

Identifikation af kreditvurderingsskalaens tidshorisont.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

»L« for en kreditvurderingsskala for langsigtede kreditvurderinger.

»S« for en kreditvurderingsskala for kortsigtede kreditvurderinger.

8

Scope of the rating scale

Beskrivelse af den type kreditvurderinger, der er omfattet af skalaen, herunder evt. det geografiske anvendelsesområde.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

Højst 200 tegn

9

Rating category label

Identifikation af kreditvurderingskategorien inden for kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

10

Rating category description

Definition af kreditvurderingskategorien i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

11

Rating category value

Kreditvurderingskategoriens rækkefølge i kreditvurderingsskalaen, hvor trin kan betragtes som underkategorier.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

Ordenstallet er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 20. Angivelsen af kreditvurderingskategoriværdier skal være fortløbende. Der skal mindst være én kreditvurderingskategori for hver kreditvurdering.

12

Notch label

Identifikation af et bestemt trin inden for kreditvurderingsskalaen. Trin giver yderligere detaljer om kreditvurderingskategori.

Obligatorisk, hvis et trin er omfattet af den kreditvurderingsskala, for hvilken en »rating scale identifier« indberettes.

13

Notch description

Definition af trin i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk, hvis et trin er omfattet af den kreditvurderingsskala, for hvilken en »rating scale identifier« indberettes.

14

Notch value

Trinrækkefølge i kreditvurderingsskalaen. Trinværdien er den værdi, der tildeles hver kreditvurdering.

Obligatorisk, hvis et trin er omfattet af den kreditvurderingsskala, for hvilken en »rating scale identifier« indberettes.

Trinværdien er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 99. De anførte værdier skal være fortløbende.

15

List of Lead Analysts Internal Identifiers

Liste over identifikatorer for de ledende analytikere, der er udpeget af kreditvurderingsbureauet.

Listen opdateres ved at tilføje nye ledende analytikere. Oplysninger fjernes kun fra listen i tilfælde af fejl.

Obligatorisk for den første indberetning eller i tilfælde af ajourføring for så vidt angår ledende analytikere, som opererer i EU.

Hver registrering i listen skal omfatte den interne identifikator og den ledende analytikers fulde navn.

Den interne identifikator må højst indeholde 40 alfanumeriske tegn.


Tabel 2:   Data, som skal indberettes til ESMA

Nr.

Field identifier (feltnavn

Beskrivelse

Art

Standard

Tekniske felter, der kun skal anføres én gang i datafilen

1

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet. Skal være forretningsidentifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

2

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det nøjagtige versionsnummer.

3

Creation date and time

Datoen og tidspunktet for filens oprettelse.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

4

Reporting start date and time

Dato og klokkeslæt for indberetningsperiodens start.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

5

Reporting end date and time

Dato og klokkeslæt for indberetningsperiodens afslutning.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

Virksomhedsfelter, der i givet fald skal anføres, og så ofte som nødvendigt i datafilen

6

Action type

Identifikation af den type aktivitet, der foretages af kreditvurderingsbureauet i forhold til en specifik kreditvurdering.

Obligatorisk.

»NW«, når kreditvurderingen udstedes for første gang, eller

»UP«, når kreditvurderingen opgraderes

»DG«, når kreditvurderingen nedgraderes

»WD«, når kreditvurderingen trækkes tilbage

»AF«, når kreditvurderingen bekræftes

»CA«, når en kreditvurdering får watch- eller review-status, eller når den ændres eller ophæves, eller når den får outlook/trend-status, eller den ændres eller ophæves

»SU«, når kreditvurderingsstatus ændres fra opfordret til uopfordret og omvendt

»DF«, når der meddeles »default« (kredithændelse) for en kreditvurderet udsteder eller et kreditvurderet instrument.

7

Outlook/Trend

Identifikation af outlook/trend, der er tildelt en kreditvurdering af kreditvurderingsbureauet i henhold til dets gældende praksis.

Obligatorisk.

»POS« for en positiv outlook/trend

»NEG« for en negativ outlook/trend

»EVO« for en outlook/trend i udvikling

»STA« for en stabil outlook/trend

»NOT« for manglende eller ophævet outlook/trend.

8

Watch/Review

Identifikation af watch- eller review-status, der er tildelt en kreditvurdering af kreditvurderingsbureauet i henhold til dets gældende praksis.

Obligatorisk.

»POW« for en positiv watch/review

»NEW« for en negativ watch/review

»EVW« for en watch/review i udvikling

»UNW« for en watch/review med usikker retning

»NWT« for fravær eller fjernelse af watch/review.

9

Watch/Review determinant

Identifikation af årsagen til en kreditvurderings watch/review-status.

Obligatorisk, hvis kreditvurderingen udstedes eller bekræftes i EU.

Finder kun anvendelse for en anden watch/review-status end »NWT«.

»1«, når watch/review-status skyldes ændringer i metodologi, modeller eller grundlæggende kreditvurderingspræmisser

»2«, når watch/review-status skyldes økonomiske, finansielle eller kreditmæssige forhold

»3«, når watch/review-status skyldes andre forhold (f.eks. analytikeres afgang, interessekonflikter).

10

Responsible CRA unique identifier

Forretningsidentifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, som har foretaget handlingen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

11

Rating identifier

Entydig identifikator for kreditvurderingen. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

12

Rating value

Identifikation af kreditvurderingens værdi efter handlingen.

Obligatorisk.

13

Previous rating value

Identifikation af kreditvurderingens værdi inden handlingen.

Obligatorisk ved andre aktivitetstyper end »NW«.

14

Rating scale identifier

Entydig identifikation af kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

15

Internal Lead Analyst Identifier

Identifikator fastsat af kreditvurderingsbureauet for den ledende kreditvurderingsansvarlige analytiker.

Obligatorisk, hvis kreditvurderingen udstedes i EU.

Højst 40 alfanumeriske tegn.

16

Country of the Lead Analyst

Identifikation af det land, hvor den ledende kreditvurderingsansvarlige analytiker har kontor.

Obligatorisk.

ISO 3166.

17

Solicited/ Unsolicited

Identifikation af, om kreditvurderingen er opfordret eller uopfordret.

Obligatorisk.

»S« for en opfordret vurdering

»U« for en uopfordret vurdering.

18

Rating Type

Identifikation af kreditvurderingstype i henhold til kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

»C« for en kreditvurdering af erhvervsvirksomhed

»S« for en kreditvurdering af staten eller offentlige myndigheder

»T« for en kreditvurdering af struktureret finansiering

»B« for en kreditvurdering af dækkede obligationer, der ikke er struktureret finansiering.

19

Country

Landekode for den udsteder eller det instrument, der kreditvurderes.

Ved kreditvurderinger vedrørende overnationale organisationer angives landet som »ZZ«.

Ved kreditvurderinger vedrørende struktureret finansiering angives det land, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende.

Når det ikke er muligt at identificere, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende, registreres det som »ZZ«.

Obligatorisk.

ISO 3166-1.

20

Industry

Udstederens branche.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »C«.

»FI« for et finansieringsinstitut, herunder kreditinstitutter og investeringsselskaber.

»IN« for et forsikringsselskab.

»CO« for en udstedende virksomhed, der ikke betragtes som et finansieringsinstitut eller et forsikringsselskab.

21

Sector

Specificerer underkategorier for kreditvurderinger af staten eller offentlige myndigheder.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »S«.

»SV« for en kreditvurdering af stater

»SM« for en kreditvurdering af en regional eller lokal offentlig myndighed

»SO« for en kreditvurdering af en overstatslig organisation

»PE« for en kreditvurdering af en offentlig enhed.

22

Asset class

Definerer de væsentligste aktivklasser for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »T«.

»ABS« for et værdipapir med sikkerhed i specificerede aktiver (asset-backed security)

»RMBS« for et værdipapir med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage backed security)

»CMBS« for et værdipapir med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage backed security)

»CDO« for en struktureret kreditobligation (collateralised debt obligation)

»ABCP« for et kortfristet gældsbrev med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial paper)

»OTH« i alle andre tilfælde.

23

Time horizon

Identifikation af kreditvurderingens tidshorisont i henhold til kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

»L« for en langsigtet kreditvurdering

»S« for en kortsigtet kreditvurdering.

24

Seniority

Identifikation af prioritetsordenen for gældsklassen for den udsteder eller det instrument, der kreditvurderes.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »C« eller »S«.

»SE«, når udsteder- eller instrumentvurderingen er højt prioriteret (senior)

»SB«, når udsteder- eller instrumentvurderingen er lavt prioriteret (subordinated).

25

Currency

Identifikation af, hvorvidt kreditvurderingen udstedes i forhold til en national eller udenlandsk valuta.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse på udstedervurderinger.

»LC« for en kreditvurdering i national valuta

»FC« for en kreditvurdering i udenlandsk valuta.

26

Action validity date and time

Dato og klokkeslæt for handlingens gyldighed. Dette skal svare til den koordinerede verdenstid (Coordinated Universal Time — UTC) for handlingens offentliggørelse eller distribution pr. abonnement.

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

27

Action communication date and time

Dato og klokkeslæt for meddelelse af handlingen til den kreditvurderede enhed.

Udtrykkes som koordineret verdenstid (UTC).

Kun obligatorisk, hvis kreditvurderingen udstedes i EU.

Finder kun anvendelse, hvis kreditvurderingen meddelelse den kreditvurderede enhed.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

28

Action decision date

Angivelse af datoen for, hvornår der blev truffet beslutning om handlingen.

Skal være datoen for den foreløbige godkendelse (af kreditvurderingsudvalget) af handlingen, hvor dette meddeles den kreditvurderede enhed, inden endelig godkendelse.

Kun obligatorisk, hvis kreditvurderingen udstedes i EU.

ISO 8601 datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD).

29

ISIN value

Det kreditvurderede instruments internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN). Den skal forblive uændret.

Obligatorisk, hvis det kreditvurderede instrument har fået tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN).

Finder kun anvendelse på instrumentvurderinger.

ISO 6166 kode.

30

Internal Instrument Identifier

Entydig kode, tildelt af kreditvurderingsbureauet for at identificere det kreditvurderede instrument. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse på instrumentvurderinger.

Højst 40 alfanumeriske tegn.

31

Issuer BIC code

Udstederens BIC-kode.

Obligatorisk, hvis kreditvurderingsbureauet har adgang til udsteders entydige forretningsidentifikationskode (BIC).

ISO 9362-kode.

32

Internal Issuer Identifier

Entydig kode, tildelt af kreditvurderingsbureauet for at identificere udstederen.

Obligatorisk.

Højst 40 alfanumeriske tegn.

33

Issuer’s Name

Skal indeholde passende og tydelige oplysninger om udsteders juridiske navn (eller udsteders moderselskab).

Obligatorisk.

Højst 40 tegn

34

Originator BIC Code

Ordregivers BIC-kode.

Obligatorisk, hvis kreditvurderingsbureauet har adgang til ordregivers entydige forretningsidentifikationskode (BIC).

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »T«.

ISO 9362-kode.

35

Originator Internal Identifier

Entydig kode, tildelt det eksponeringsleverende institut af kreditvurderingsbureauet.

Det registreres med »MULTIPLE« i tilfælde af flere eksponeringsleverende institutter.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »T«.

Højst 40 alfanumeriske tegn.

36

Originator’s Name

Skal indeholde passende og tydelige oplysninger om det eksponeringsleverende instituts juridiske navn (eller ordregivers moderselskab).

Det registreres med »MULTIPLE« i tilfælde af flere eksponeringsleverende institutter.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »T«.

Højst 40 tegn

37

Withdrawal reason

Årsagen til, at den indberettede handling er en »tilbagetrækning«.

Obligatorisk ved indberetning af en »WD«-handling.

»1« for ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger om udsteder/udstedelse

»2« for den kreditvurderede enheds insolvens eller gældsomlægning

»3« for omstrukturering af den kreditvurderede enhed, herunder fusion eller overtagelse af den kreditvurderede enhed

»4« for gældsforpligtelsens forfald

»5« for kreditvurderingens automatiske ugyldighed som følge af kreditvurderingsbureauets forretningsmodel (f.eks. udløb af en kreditvurderings forudbestemte gyldighedsperiode)

»6« for en kreditvurderings udløb af andre årsager.


Tabel 3:   Liste over felter til annullering af data

Nr.

Field identifier (feltnavn)

Beskrivelse

Art

Standard

Tekniske felter, der altid kun skal anføres én gang i annulleringsfilen

1

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet. Skal være forretnings-identifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

2

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det præcise versionsnummer.

3

Cancellation date and time

Dato og klokkeslæt for annullering.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS)

Virksomhedsfelter, der skal anføres så ofte som nødvendigt i annulleringsfilen

4

Rating scale identifier

Entydig identifikation af en specifik kreditvurderingsskala hos kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, hvis den registrering, der skal annulleres, vedrører en kreditvurderingsskala, der er indberettet som en del af de kvalitative data som fastsat i tabel 1.

5

Action type

Identifikation af den type handling, der foretages af kreditvurderingsbureauet i forhold til en specifik kreditvurdering.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, hvis den registrering, der skal annulleres, vedrører en handling, der er indberettet som en del af de datasæt, som er fastsat i tabel 2.

»NW«, når kreditvurderingen udstedes for første gang

»UP«, når kreditvurderingen opgraderes

»DG«, når kreditvurderingen nedgraderes

»WD«, når kreditvurderingen trækkes tilbage

»AF«, når kreditvurderingen bekræftes

»CA«, når en kreditvurdering får status som »watch« eller »review«, eller når den ændres eller ophæves, eller når den får status som »outlook/trend« eller den ændres eller ophæves

»SU«, når kreditvurderingsstatus ændres fra opfordret til uopfordret og omvendt

»DF«, når der meddeles »default« (kredithændelse) for en kreditvurderet udsteder eller et kreditvurderet instrument.

6

Action validity date and time

Dato og klokkeslæt for handlingens gyldighed.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, hvis den registrering, der skal annulleres, vedrører en handling, der er indberettet som en del af de datasæt som er fastsat i tabel 2.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

7

Rating identifier

Entydig identifikator, som kreditvurderingsbureauet giver kreditvurderingen.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, hvis den registrering, der skal annulleres, vedrører en handling, der er indberettet som en del af de datasæt, som er fastsat i tabel 2.

8

Reason for cancellation

Årsagen til, at registreringen annulleres.

Obligatorisk.


30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 447/2012

af 21. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer gennem fastlæggelse af reguleringsmæssige tekniske standarder for overensstemmelsesvurdering af kreditvurderingsmetoder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal et kreditvurderingsbureau anvende vurderingsmetoder, der er stringente, systematiske og kontinuerlige, og som verificeres på baggrund af den historiske erfaring, herunder nærmere efterprøvning (»backtesting«).

(2)

Denne forordning er nødvendig for at sikre gennemsigtighed ved den vurdering, der foretages af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om opretteles af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (2), og for at fastlægge ensartede bestemmelser med hensyn til kravene i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

(3)

ESMA skal vurdere, hvorvidt kreditvurderingsbureauer opfylder bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009, når den behandler ansøgninger om registrering i henhold til forordningens artikel 15. Efter registreringen bør ESMA, når den finder det nødvendigt, som led i sin løbende overvågning vurdere, om kreditvurderingsbureauerne fortsat opfylder kravene i artikel 8, stk. 3.

(4)

Forordning (EF) nr. 1060/2009, særlig artikel 23, giver ikke ESMA, Kommissionen eller nogen offentlig myndighed i en medlemsstat mulighed for at have indflydelse på indholdet af kreditvurderinger eller metoder. Denne forordning bør derfor fastlægge, hvordan sådanne metoder skal vurderes, men bør ikke bestemme, at disse myndigheder skal tage stilling til nøjagtigheden af en kreditvurdering, der er udarbejdet ved hjælp af sådanne metoder.

(5)

Ifølge artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 sammenholdt med punkt 9 i afsnit A i bilag I til forordningen skal et kreditvurderingsbureau etablere en kontrolfunktion til regelmæssig kontrol af dets metoder, modeller, de vigtigste udgangshypoteser såsom matematiske eller korrelationsmæssige hypoteser samt af alle væsentlige ændringer af dem samt af hensigtsmæssigheden af disse metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser, såfremt de anvendes eller påtænkes anvendt til kreditvurdering af nye finansielle instrumenter.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen med henblik på godkendelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(7)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Derudover har ESMA foretaget en indkaldelse af meningstilkendegivelser i maj 2011 for at indhente oplysninger fra markedsdeltagerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes de bestemmelser, der skal anvendes ved vurderingen af kreditvurderingsmetoders overensstemmelse med kravene i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 2

Dokumentation for overensstemmelse

Kreditvurderingsbureauer skal til enhver tid over for ESMA kunne dokumentere, at de opfylder kravene i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår anvendelsen af kreditvurderingsmetoder.

Artikel 3

ESMA's overensstemmelsesvurdering

1.   Ud over at undersøge kreditvurderingsbureauers overholdelse af bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009 i forbindelse med ansøgninger om registrering i henhold til artikel 15 i nævnte forordning skal ESMA løbende undersøge hvert kreditvurderingsbureaus overholdelse af artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009 i det omfang, ESMA finder det hensigtsmæssigt.

2.   Ved undersøgelse af, om kreditvurderingsbureauer opfylder bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009, skal ESMA anvende alle oplysninger, der er relevante, når kreditvurderingsmetoder skal udvikles, godkendes, anvendes og underkastes kontrol.

3.   Ved afgørelsen af, på hvilket niveau vurderingen bør foretages, skal ESMA tage hensyn til, om kreditvurderingsmetoden på baggrund af den historiske erfaring kan dokumenteres at være konsistent og nøjagtig, når det drejer sig om at forudsige kreditværdighed, og ESMA kan i den forbindelse tage hensyn til valideringsmetoder som f.eks. egnede undersøgelser vedrørende kredithændelser eller overgang fra én kategori til en anden.

Artikel 4

Vurdering af, om en kreditvurderingsmetode er stringent

1.   Kreditvurderingsbureauer skal anvende kreditvurderingsmetoder,

a)

der indeholder klare og solide kontroller og processer vedrørende deres udvikling og dertil knyttede godkendelser, der giver mulighed for efterprøvelse

b)

der tager højde for alle faktorer, der anses for at være relevante ved vurderingen af en enheds eller et finansielt instruments kreditværdighed; disse skal understøttes af statistisk, historisk erfaring eller dokumentation

c)

der tager højde for det modelberegnede forhold mellem kreditvurderede enheder eller finansielle instrumenter med samme risikofaktor og risikofaktorer, over for hvilke kreditvurderingsmetoderne er følsomme

d)

hvori indgår pålidelige, relevante og kvalitetsrelaterede analytiske modeller, de vigtigste udgangshypoteser og kriterier, hvis sådanne findes.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal angive og detaljeret gøre rede for følgende faktorer med hensyn til de anvendte kreditvurderingsmetoder:

a)

hver kvalitativ faktor, herunder råderummet for kvalitativ vurdering for den pågældende faktor

b)

hver kvantitativ faktor, herunder vigtige variabler, datakilder, vigtigste udgangshypoteser, modelberegninger og kvantitative teknikker.

3.   Den detaljerede redegørelse, jf. stk. 2, skal indeholde følgende:

a)

en erklæring om betydningen af hver kvalitativ og kvantitativ faktor, der anvendes som led i den pågældende kreditvurderingsmetode, herunder, hvis det er relevant, en beskrivelse af og begrundelse for de vægte, der tillægges faktorerne og deres indflydelse på kreditvurderingerne

b)

en vurdering af sammenhængen mellem de anvendte vigtigste udgangshypoteser i den pågældende kreditvurderingsmetode og de kritiske risikofaktorer, der udledes af makroøkonomiske og finansielle data, og

c)

en vurdering af sammenhængen mellem de anvendte vigtigste udgangshypoteser i den pågældende kreditvurderingsmetode og volatiliteten af de kreditvurderinger, der er udarbejdet med denne metode over tid.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal anvende kreditvurderingsmetoder og de dertil knyttede analytiske modeller, vigtigste udgangshypoteser og kriterier, der straks tager højde for konstateringer i eller resultater af en intern kontrol eller en overvågningsrelateret kontrol foretaget af en eller flere af følgende:

a)

kreditvurderingsbureauets uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet

b)

kreditvurderingsbureauets revisionsenhed

c)

enhver anden relevant person eller ethvert andet relevant udvalg, der deltager i overvågning og kontrol af kreditvurderingsmetoder.

Artikel 5

Vurdering af, om en kreditvurderingsmetode er systematisk

1.   Kreditvurderingsbureauer skal anvende en kreditvurderingsmetode og dertil knyttede analytiske modeller, de vigtigste udgangshypoteser og kriterier, der anvendes systematisk ved udarbejdelsen af alle kreditvurderinger i en given aktivklasse eller et givet markedssegment, medmindre der er en objektiv grund til at afvige herfra.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal anvende en kreditvurderingsmetode, der giver mulighed for straks at tage højde for resultaterne af kontrol af dens egnethed.

Artikel 6

Vurdering af, om en kreditvurderingsmetode er kontinuerlig

Kreditvurderingsbureauer skal anvende kreditvurderingsmetoder, der er udformet og som anvendes på en måde, der gør det muligt:

a)

fortsat at anvende dem, medmindre der er en objektiv grund til at ændre kreditvurderingsmetoden eller ophøre med at anvende den

b)

straks at tage højde for resultater af igangværende overvågning eller kontrol, særlig hvis ændringer i strukturelle makroøkonomiske eller finansielle markedsbetingelser ville have indflydelse på kreditvurderinger udarbejdet ved hjælp af denne metode

c)

at sammenligne kreditvurderinger på tværs af forskellige aktivklasser.

Artikel 7

Vurdering af, om en kreditvurderingsmetode verificeres på baggrund af den historiske erfaring, herunder nærmere efterprøvning (»backtesting«)

1.   Kreditvurderingsbureauer skal anvende kreditvurderingsmetoder, for hvilke der er kvantitativ dokumentation for deres selektivitet.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal anvende kreditvurderingsmetoder, der beskriver:

a)

den historiske soliditet og præcision af kreditvurderinger udstedt under anvendelse af den relevante metode over passende tidshorisonter og på tværs af forskellige aktivklasser

b)

i hvilket omfang de anvendte udgangshypoteser i kreditvurderingsmodellen afviger fra de faktiske kredithændelses- og tabsrater.

3.   Valideringen af en kreditvurderingsmetode skal udformes, så:

a)

det er muligt at undersøge en kreditvurderingsmetodes følsomhed over for ændringer i udgangshypoteserne, herunder kvalitative og kvantitative faktorer

b)

der kan foretages en tilstrækkelig og hensigtsmæssig vurdering af historiske kreditvurderinger udarbejdet ved hjælp af den pågældende kreditvurderingsmetode

c)

der anvendes pålidelige input, herunder passende datastikprøvestørrelser

d)

der tages højde for de vigtigste geografiske områder for de kreditvurderede enheder eller finansielle instrumenter for hver kreditvurderingskategori, f.eks. struktureret finansiering, staten, selskaber, finansielle institutioner, forsikringsselskaber, offentlige finanser.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal råde over processer, der sikrer, at systemiske kreditvurderingsanomalier, der findes ved backtesting, opdages, og at der tages hånd om disse.

5.   Ved kontrollen af kreditvurderingsmetoder skal kreditvurderingsbureauer inddrage:

a)

regelmæssige kreditvurderingskontroller og resultatkontroller vedrørende kreditvurderede enheder og finansielle instrumenter

b)

»in-sample«- og »out-of-sample«-testning

c)

historiske oplysninger om validering eller backtesting.

Artikel 8

Fritagelse

I tilfælde, hvor der er begrænset kvantitativ dokumentation til støtte for en kreditvurderingsmetodes præcision, fritages kreditvurderingsbureauer for at opfylde kravene i artikel 7 i denne forordning, hvis de:

a)

sikrer, at kreditvurderingsmetoderne kan forudsige kreditværdighed med tilstrækkelig præcision

b)

anvender interne procedurer konsistent over tid og på tværs af forskellige markedssegmenter

c)

råder over processer, der sikrer, at systemiske kreditvurderingsanomalier, der findes ved backtesting, opdages, og at der tages hånd om disse.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009. s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.


30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/17


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 448/2012

af 21. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed i et centralt register oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer stille en række oplysninger om hidtidige resultater til rådighed i det centrale register, der er oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«). Disse oplysninger skal afgives i et standardiseret format fastlagt af ESMA, og skal offentliggøres af ESMA, der også skal offentliggøre et sammendrag af oplysninger om den væsentligste konstaterede udvikling. Disse krav bør udbygges hvad angår fremlæggelsen af oplysningerne, herunder struktur, format, metode og rapporteringsperiode.

(2)

Kreditvurderingsbureauer, der tilhører en gruppe af kreditvurderingsbureauer i Unionen, kan foretage separat indberetning til det centrale register. På grund af kreditvurderingsbureauernes stærkt integrerede organisation på EU-plan og for at lette forståelsen af statistikker bør kreditvurderingsbureauer imidlertid tilskyndes til at indberette til det centrale register på overordnet plan for hele gruppen.

(3)

Det centrale registersystem samler oplysninger om kreditvurderinger og lagrer dem centralt. For at hjælpe markedsdeltagerne til bedre at kunne vurdere pålideligheden af kreditvurderinger og dermed bistå dem, når de skal træffe investeringsbeslutninger, bør det centrale register på frivillig basis også acceptere kreditvurderinger, der er udstedt af tredjelandskreditvurderingsbureauer tilhørende samme gruppe af kreditvurderingsbureauer, men som ikke er valideret i Unionen.

(4)

For yderligere at lette forståelsen af de statistikker, der udarbejdes, bør indberetningen af data om kreditvurderinger indbefatte data vedrørende mindst ti år før ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsbureauer bør ikke skulle indberette disse oplysninger, hvis de kan dokumentere, at dette ikke ville stå i et rimeligt forhold til deres omfang og kompleksitet.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen med henblik på godkendelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(6)

ESMA har foretaget en åben offentlig høring om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, og indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA har dog ikke foretaget en cost-benefit-analyse, da ESMA fandt, at dette ikke ville stå i et rimeligt forhold til betydningen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, idet Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) har været i færd med at etablere det centrale register siden 2010 og udkastet til tekniske standarder afspejler, hvordan det eksisterende system fungerer, og ikke indfører nye væsentlige krav og derfor ikke forventes at medføre større yderligere omkostninger for ESMA eller kreditvurderingsbureauerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes reglerne om fremlæggelse af de oplysninger, herunder om struktur, format, metode og rapporteringsperiode, som kreditvurderingsbureauer skal gøre tilgængelige i et centralt register i henhold til

a)

artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009

b)

afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

KAPITEL II

INDBERETNINGSSTRUKTUR

Artikel 2

Indberetningsprincipper

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indsende følgende typer indberetninger til det af ESMA oprettede centrale register:

a)

indberetninger om kvalitative oplysninger, jf. artikel 7 og 9, og

b)

indberetninger om kreditvurderingsoplysninger, jf. artikel 8 og 10.

2.   Kreditvurderingsbureauerne er ansvarlige for, at de indberettede oplysninger er nøjagtige, fuldstændige og tilgængelige. De skal sikre, at indberetningerne foretages til tiden under anvendelse af de i artikel 11 beskrevne indberetningskanaler og i overensstemmelse med indberetningsproceduren i artikel 13.

3.   Hvis et kreditvurderingsbureau tilhører en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan medlemmerne af gruppen bemyndige et af gruppens medlemmer til at indberette de krævede oplysninger på gruppens vegne. Hvis det bemyndigede medlem af gruppen indberetter oplysninger på gruppens vegne, skal medlemmet oplyse både om sin egen identitet og om, på hvilke gruppemedlemmers vegne oplysningerne indberettes.

Artikel 3

Kreditvurderinger, der skal indberettes

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette oplysninger om kreditvurderinger for hver indberetningsperiode, indtil de pågældende kreditvurderinger trækkes tilbage.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette både opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger. Det skal angives, hvorvidt der er tale om en opfordret eller en uopfordret kreditvurdering.

3.   Kreditvurderingsbureauers indberetning på vegne af en gruppe af kreditvurderingsbureauer kan indbefatte oplysninger, der stammer fra tredjelandskreditvurderingsbureauer tilhørende samme gruppe, men som ikke anvendes i Unionen på grundlag af validering. Hvis et kreditvurderingsbureau ikke indberetter sådanne oplysninger, skal det gøre rede herfor i sin indberetning om kvalitative oplysninger.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette oplysninger om kreditvurderinger, som er blevet udstedt i løbet af de ti år, der ligger forud for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsbureauer, der ikke udstedte kreditvurderinger før den 7. december 1999, skal indberette oplysninger for rapporteringsperioderne efter den første dato, på hvilken de har udstedt en kreditvurdering. Kreditvurderingsbureauer skal ikke foretage indberetninger for kreditvurderingsperioder, der ligger før deres registrering eller certificering i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009, hvis de kan dokumentere, at indberetning af sådanne data ikke står i et rimeligt forhold til omfanget og kompleksiteten af indberetningen.

5.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette følgende typer kreditvurderinger:

a)

kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

b)

kreditvurderinger af struktureret finansiering

c)

kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder.

Artikel 4

Kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette oplysninger vedrørende kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder på udstederbasis.

2.   Kreditvurderingsbureauer kan behandle kreditvurderinger af et datterselskab af et selskab som en individuel kreditvurdering, hvis de ønsker dette. Kreditvurderingsbureauer skal gøre rede for, hvilken politik de har valgt.

3.   Ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder skal kreditvurderingsbureauer klassificere kreditvurderingerne inden for et af de branchesegmenter, der er beskrevet i felt 18 i tabel 1 i bilag II.

4.   Både kort- og langsigtede kreditvurderinger for erhvervsvirksomheder skal indberettes, hvis de er til rådighed. For langsigtede kreditvurderinger skal udstedervurderingen indberettes. Hvis der ikke er en udstedervurdering til rådighed, skal den langsigtede vurdering vedrørende usikret gæld indberettes. Hvis der er vurderinger vedrørende udenlandsk og indenlandsk valuta til rådighed, skal kun vurderingen vedrørende udenlandsk valuta indberettes.

Artikel 5

Kreditvurderinger af struktureret finansiering

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette langsigtede kreditvurderinger på udstederbasis for struktureret finansiering, jf. dog stk. 2 og 3.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette langsigtede kreditvurderinger på udstederbasis for SIV-investeringsselskaber og lignende enheder.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette kortsigtede kreditvurderinger på udstederbasis for kortfristede gældsbreve med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial papers).

4.   Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering klassificere kreditvurderingerne i en af følgende aktivklasser:

a)

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne bil-, båd- og flylån, studielån, forbrugslån, sundhedsplejelån, lån til færdigfabrikerede huse, filmlån, energilån, leasingkontrakter vedrørende udstyr, kreditkortfordringer, fogedudlæg for skatter, misligholdte lån, »credit linked notes«, lån til campingbiler o.l. og handelstilgodehavender.

b)

Værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne »prime residential mortgage-backed securities«»non-prime residential mortgage-backed securities« og »home equity loans«.

c)

Værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, lån til hospitaler, lån til plejeinstitutioner, lån til lagerfaciliteter, lån til hoteller, lån til behandlingsfaciliteter, lån til industrien og lån til flerfamiliehuse.

d)

Strukturerede kreditobligationer (collateralised debt obligations). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne »collateralised loan obligations«, »collateralised bond obligations«, »collateralised synthetic obligations«, »single-tranche collateralised debt obligations«, »collateralised fund obligations«, »collateralised debt obligations of asset-backed securities« og »collateralised debt obligations of collateralised debt obligations«.

e)

Kortfristede gældsbreve med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial papers).

f)

Anden struktureret finansiering, som ikke er omfattet af ovenstående aktivklasser, herunder strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds), strukturerede investeringsprodukter (structured investment vehicles), forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) og »derivative product companies«.

5.   Kreditvurderingsbureauer skal angive, hvilken aktivklasse og i givet fald aktivunderklasse hvert kreditvurderet instrument henhører under.

6.   I felt 17 i tabel 1 i bilag II skal den anvendte landekode for et instrument være koden for det land, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende. Når det ikke er muligt at bestemme, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende, registreres det kreditvurderede instrument som »internationalt«.

Artikel 6

Kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette oplysninger vedrørende kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder på udstederbasis. Kreditvurderingsbureauerne skal klassificere kreditvurderingerne inden for en af følgende sektorer:

a)

kreditvurderinger af stater vedrørende indenlandsk valuta

b)

kreditvurderinger af stater vedrørende udenlandsk valuta

c)

kreditvurderinger af regionale og lokale myndigheder, f.eks. delstater og kommuner

d)

kreditvurderinger af overnationale organisationer, f.eks. af institutioner oprettet, ejet og kontrolleret af mere end en enkelt statslig part, herunder organisationer henhørende under hovedafdeling U (ekstraterritoriale organisationer og organer) i EU's statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (»NACE«) (3)

e)

kreditvurderinger af offentlige enheder, herunder enheder henhørende under hovedafdeling O (offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring), P (undervisning) og Q (sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger) i NACE.

2.   Inden for hver sektor skal både de kortsigtede og langsigtede udstedervurderinger indberettes. Hvis der ikke er en udstedervurdering til rådighed, skal vurderingen vedrørende langfristet gæld indberettes.

3.   I felt 17 i tabel 1 i bilag II angives den kreditvurderede udsteder som »international«, hvis det ikke er muligt at fastslå et bestemt land som udstederland, når der er tale om overnationale organisationer, jf. stk. 1, litra d).

KAPITEL III

INDBERETNINGSFORMAT

Artikel 7

Kvalitative oplysninger

1.   Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger om kvalitative oplysninger i det format, der er beskrevet i tabel 1 i bilag I. Navnlig skal kreditvurderingsbureauer indberette kvalitative oplysninger om deres kreditvurderingsskala med en redegørelse for de individuelle kendetegn og betydningen af hver kreditvurdering. Kreditvurderingsbureauer kan indberette op til seks kreditvurderingsskalaer. Der kan kun indberettes én kreditvurderingsskala for hver kombination af tidshorisont og kreditvurderingstype.

2.   Hvis et kreditvurderingsbureau udsteder kreditvurderinger for en bestemt tidshorisont og kreditvurderingstype under anvendelse af mere end én kreditvurderingsskala, skal det i sine indberetninger om kvalitative oplysninger kun anføre den kreditvurderingsskala, der anvendes for flertallet af sådanne kreditvurderinger. Kreditvurderinger, for hvilke der anvendes en kreditvurderingsskala, der ikke er indberettet i henhold til dette stykke, skal ikke være indeholdt i indberetningerne med kreditvurderingsoplysninger.

3.   En kreditvurderingsskala indeholder et ubestemt antal brede kreditvurderingskategorier, der som underkategorier kan omfatte et ubestemt antal trin. Kreditvurderingsbureauer skal i givet fald indberette både kreditvurderingskategorier og kreditvurderingstrin.

Artikel 8

Kreditvurderingsoplysninger

1.   Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger med kreditvurderingsoplysninger, jf. artikel 3, i det format, der er beskrevet i tabel 1 i bilag II.

2.   I felt 12 i tabel 1 i bilag II skal kreditvurderingsbureauer indberette kredithændelser i relation til kreditvurderinger, hvis en af følgende hændelser har fundet sted:

a)

kreditvurderingen angiver, at der har fundet en kredithændelse sted ifølge kreditvurderingsbureauets egen definition af kredithændelse

b)

kreditvurderingen er blevet trukket tilbage som følge af den kreditvurderede enheds insolvens eller som følge af gældsomlægning

c)

ethvert andet forhold, som følge af hvilket kreditvurderingsbureauer anser en kreditvurderet enhed eller et kreditvurderet instrument for at være omfattet af en kredithændelse, væsentligt svækket e.l.

3.   Alle indberettede kreditvurderinger, der trækkes tilbage i en bestemt indberetningsperiode, skal forsynes med en begrundelse for tilbagetrækningen i felt 11 i tabel 1 i bilag II. Kreditvurderinger, der er trukket tilbage før den 7. september 2010, kan indplaceres i kategorien »kreditvurdering ophørt af andre grunde«.

Artikel 9

Ændringer til og annullering af kvalitative oplysninger

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette ændringer til og annullering af indberettede kvalitative oplysninger, hvis det er nødvendigt for at:

a)

afspejle ændringer i de kvalitative oplysninger

b)

rette faktuelle fejl ved indberetningen af en kreditvurderingsskala.

2.   Ved ændringer i kvalitative oplysninger, undtagen oplysninger vedrørende kreditvurderingsskalaen, skal kreditvurderingsbureauer indgive en ny indberetning med de ajourførte oplysninger. Kreditvurderingsbureauer skal kun indgive en ny indberetning med kvalitative oplysninger, hvis der er ændringer i oplysningerne, og kun de ændrede oplysninger skal indberettes. Hvis der foretages en metodeændring, skal kreditvurderingsbureauer indberette de ajourførte kvalitative oplysninger og kan henvise til yderligere oplysninger om tidligere metodeændringer, der fremgår af deres websted.

3.   Hvis der foretages ændringer af en kreditvurderingsskala begrænset til benævnelsen af kategorier eller trin, skal kreditvurderingsbureauer indsende indberetningen med kvalitative oplysninger med en ajourført beskrivelse af den tidligere kreditvurderingsskala (identificeret ved dens entydige kreditvurderingsidentifikator) indeholdende ændringerne til benævnelserne eller beskrivelserne. De øvrige felter vedrørende kreditvurderingsskalaen skal indgå uændret i indberetningen. Kreditvurderingsbureauer skal anvende de felter, der er angivet i tabel 1 i bilag I.

4.   Hvis der er tale om væsentlige ændringer af en kreditvurderingsskala, skal kreditvurderingsbureauer meddele, at der foreligger en ny kreditvurderingsskala, og gøre følgende:

a)

Der skal indsendes en kvalitativ fil med en ajourført beskrivelse af den foregående kreditvurderingsskala og med ændring af slutdatoen for gyldigheden til den foregående indberetningsperiodes slutdato. Kreditvurderingsbureauer skal anvende de felter, der er angivet i tabel 1 i bilag I.

b)

Kreditvurderingsbureauerne skal indberette den nye kreditvurderingsskala med en ny entydig identifikator og en startgyldighedsdato for den første indberetningsperiode, for hvilken den er gyldig.

c)

Når kreditvurderingsbureauerne har modtaget feedbackfilen fra det centrale register med bekræftelse på, at den nye kreditvurderingsskala er blevet godkendt, skal de indsende kreditvurderingsdatafilerne for den første indberetningsperiode, for hvilken den nye kreditvurderingsskala finder anvendelse, og heri anvende den nye kreditvurderingsskala.

5.   Hvis en kreditvurderingsskala annulleres, skal kreditvurderingsbureauer gøre følgende:

a)

Annulleringen skal finde sted, før kreditvurderingsbureauerne indberetter kreditvurderingsoplysninger til det centrale register vedrørende den pågældende kreditvurderingsskala. Hvis der allerede er blevet indberettet kreditvurderingsoplysninger, skal kreditvurderingsbureauerne annullere alle kreditvurderingsoplysninger, hvor den foregående kreditvurderingsskala er blevet brugt.

b)

Kreditvurderingsbureauerne skal sende datafilen med kvalitative oplysninger indeholdende annulleringen af kreditvurderingsskalaen. Kreditvurderingsbureauerne skal anvende det felt, der er angivet i tabel 2 i bilag I.

Artikel 10

Annullering af kreditvurderingsoplysninger og indberetning af historiske kreditvurderingsoplysninger

1.   Hvis der opdages faktuelle fejl i de kreditvurderingsdata, der er blevet indberettet, skal kreditvurderingsbureauer indberette en annullering af de pågældende kreditvurderingsoplysninger og erstatte de kreditvurderingsoplysninger, der annulleres.

2.   Ved annullering af kreditvurderingsoplysninger skal kreditvurderingsbureauer træffe en af følgende foranstaltninger:

a)

Hvis der er tale om kreditvurderingsoplysninger vedrørende den løbende indberetningsperiode, skal kreditvurderingsbureauerne anvende de felter, der er angivet i tabel 2 i bilag II. Når de oprindelige oplysninger er slettet, skal de indsende en ny version af oplysningerne.

b)

Hvis der er tale om kreditvurderingsoplysninger vedrørende tidligere indberetningsperioder, kan kreditvurderingsbureauerne annullere de oprindelige kreditvurderingsoplysninger for alle indberetningsperioder under anvendelse af det angivne felt i tabel 2 i bilag II, herunder årsagen til annulleringen, og derefter erstatte den oprindelige version af oplysningerne i alle perioder under anvendelse af den i artikel 3, stk. 4, beskrevne procedure.

3.   Ved indberetning af kreditvurderingsoplysninger med tilbagevirkende kraft skal kreditvurderingsbureauer til kreditvurderingsfelterne tilføje den historiske indberetningsperiode for kreditvurderingen og årsagen til, at der indberettes historiske kreditvurderingsoplysninger, jf. felt 24 og 25 i tabel 1 i bilag II.

KAPITEL IV

INDBERETNINGSMETODE

Artikel 11

Indberetningskanaler og dataoverførsel

1.   Ved indberetning af oplysninger til det centrale register skal kreditvurderingsbureauer anvende det centrale registersystems indberetningsfaciliteter.

2.   Alle filer, der sendes til og modtages fra det centrale register, skal være i XML-format i overensstemmelse med ESMA's XSD (XML Schema Definition).

3.   Kreditvurderingsbureauer skal navngive filerne i henhold til den af ESMA fastlagte navnekonvention.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af det centrale register i elektronisk form, i mindst fem år. De skal stilles til rådighed for ESMA efter anmodning.

Artikel 12

Filudvekslingsprincipper og rapporteringsperiode

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indsende samtlige filer for en bestemt rapporteringsperiode til det centrale register inden for den følgende forhåndspubliceringsperiode. Dette krav omfatter både filer med kvalitative oplysninger og filer med kreditvurderingsoplysninger.

2.   Rapporteringsperioden omfatter en seksmånedersperiode fra 1. januar til 30. juni eller fra 1. juli til 31. december. Forhåndspubliceringsperioden er en periode på tre måneder i forlængelse af den respektive rapporteringsperiode og varende fra 1. januar til 31. marts eller fra 1. juli til 30. september. Begyndelsen og afslutningen på en forhåndspubliceringsperiode og en rapporteringsperiode fastsættes i centraleuropæisk tid.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal først indsende kvalitative oplysninger. De skal først indsende kreditvurderingsdatafiler, når de har modtaget en feedbackfil fra det centrale register med bekræftelse på de kvalitative oplysninger.

4.   I hver forhåndspubliceringsperiode skal kreditvurderingsbureauer til det centrale register indsende kreditvurderingsdatafiler, inklusive alle de oplysninger, der er angivet i tabel 1, 2 og 3 i bilag II. Annullering af kreditvurderingsoplysninger skal indberettes i overensstemmelse med artikel 10.

5.   Første gang kreditvurderingsbureauer foretager indberetning til det centrale register, skal de medsende en fil med kvalitative oplysninger, herunder alle kvalitative oplysninger som nævnt i tabel 1, 2 og 3 i bilag I. Efterfølgende skal kreditvurderingsbureauerne udelukkende indberette nye kreditvurderingsskalaer samt ajourføringer og annullering af kvalitative data i henhold til artikel 9.

6.   Ud over den første indberetning til det centrale register skal kreditvurderingsbureauer også indberette historiske oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 4. Denne indberetning skal foretages i kronologisk orden for indberetningsperioderne begyndende med den tidligste.

Artikel 13

Indberetningsprocedure

1.   Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at de oplysninger, de indsender til det centrale register, svarer til de interne optegnelser. Inden for hver forhåndspubliceringsperiode skal alle relevante filer indsendes i kronologisk orden, og alle fejl skal rettes inden for forhåndspubliceringsperioden.

2.   Det centrale register skal til kreditvurderingsbureauerne sende en feedbackfil for hver indberettet datafil, enten med bekræftelse på, at filen er modtaget og indlæst korrekt, eller med oplysning til kreditvurderingsbureauerne om fejl, der er opdaget. Hvis det centrale register har fundet en fejl, skal kreditvurderingsbureauerne inden for en rimelig tidsfrist indsende rettelser som følger:

a)

i tilfælde af filfejl skal kreditvurderingsbureauerne rette fejlen som anført i feedbackfilen og indsende hele filen igen

b)

i tilfælde af indholdsmæssige fejl skal kreditvurderingsbureauerne rette fejlen som anført i feedbackfilen og kun indsende de rettede poster.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009. s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG I

Liste over felter i en fil med kvalitative oplysninger

Tabel 1:   Liste over erhvervsvirksomhedsfelter til den første indberetningog ajourføring af en datafil med kvalitative oplysninger

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

CRA Name

Det navn, der anvendes til at identificere kreditvurderingsbureauet i det centrale registers webinterface. Det skal være det samme som det navn, der er anvendt af kreditvurderingsbureauet ved registreringsproceduren og alle andre tilsynsprocedurer i ESMA-regi. Indberetter et medlem af en gruppe af kreditvurderingsbureauer for hele gruppen, angives navnet på gruppen af kreditvurderingsbureauer.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

2

CRA Description

Kort beskrivelse af kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

3

CRA Methodology

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets kreditvurderingsmetode. Kreditvurderingsbureauet har mulighed for at beskrive særlige forhold ved sin kreditvurderingsmetode.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

4

Solicited and unsolicited ratings policies

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets politik for opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger. Hvis der findes mere end én politik, skal de relevante kreditvurderingstyper for hver politik angives.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

5

Subsidiary ratings policy

Beskrivelse af politikken for indberetning af kreditvurderinger af datterselskaber.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer. Gælder kun kreditvurderingsbureauer, der udsteder kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder.

6

Geographical reporting scope

Beskrivelse af, om dækningen er global. Hvis dækningen ikke er global, skal kreditvurderingsbureauet beskrive hvorfor.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

Dette bør angives ved hjælp af global/ikke global i XML-tabellen. Hvis der angives ikke-global dækning, skal grunden angives i et underfelt.

7

Definition of default

Beskriver kreditvurderingsbureauets definition af kredithændelse.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

8

Rating scale identifier

Entydig identifikation af en specifik kreditvurderingsskala hos kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk ved indberetning eller ajourføring af en kreditvurderingsskala.

9

Rating scale validity start date

Dato, fra hvilken kreditvurderingsskalaen får gyldighed. Den skal stemme overens med en gyldig dato for begyndelsen af en indberetningsperiode i systemet. Datoen må ikke overlappe med en allerede indberettet kreditvurderingsskala for samme område.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

ISO 8601 datoformat

(ÅÅÅÅ-MM-DD).

10

Rating scale validity end date

Sidste dato, på hvilken en kreditvurderingsskala er gyldig. Den skal stemme overens med en gyldig dato for slutningen af en indberetningsperiode i systemet. Hvis der ikke kendes en bestemt slutgyldighedsdato, eller hvis den ligger ude i fremtiden, angives den som 9999-01-01. Datoen må ikke overlappe med en allerede indberettet kreditvurderingsskala for samme område.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

ISO 8601 datoformat

(ÅÅÅÅ-MM-DD).

11

Time horizon

Identifikation af kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde i tidsperspektiv. Kombinationen af kreditvurderingstype og tidshorisont skal være forenelig.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

»L« for en kreditvurderingsskala for langsigtede kreditvurderinger.

»S« for en kreditvurderingsskala for kortsigtede kreditvurderinger.

12

Rating type

Identifikation af kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde efter kreditvurderingstype. Kombinationen af kreditvurderingstype og tidshorisont skal være gyldig.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

»C« for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder.

»S« for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder.

»T« for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

13

Rating category label

Identifikation af kreditvurderingskategorien inden for kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

14

Rating category description

Definition af kreditvurderingskategorien i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

15

Rating category value

Kreditvurderingskategoriens rækkefølge i kreditvurderingsskalaen, idet trin betragtes som underkategorier.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

Ordenstallet er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 20. Angivelsen af værdier af kreditvurderingskategorier skal være fortløbende. Der skal mindst være én kreditvurderingskategori for hver kreditvurdering.

16

Notch label

Identifikation af et specifikt trin inden for kreditvurderingsskalaen. Trin giver yderligere detaljer om kreditvurderingskategorien.

Obligatorisk ved indberetning af et trin på kreditvurderingsskalaen.

17

Notch description

Definition af trin på kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af et trin på kreditvurderingsskalaen.

18

Notch value

Trinrækkefølge på kreditvurderingsskalaen. Trinværdien er den værdi, der tillægges hver kreditvurdering med henblik på identifikation af kreditvurderingen i begyndelsen og slutningen af hver periode.

Obligatorisk ved indberetning af et trin på kreditvurderingsskalaen.

Trinværdien er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 99. De anførte værdier skal være fortløbende. Der er et ubestemt antal trin for hver specifik kreditvurderingskategori.


Tabel 2:   Felt for annullering af kreditvurderingsskalaer

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

Rating scale identifier

Identifikator for den kreditvurderingsskala, der skal annulleres.

Obligatorisk


Tabel 3:   Liste over tekniske felter til en fil med kvalitative oplysninger

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

Language

Identifikation af filens sprog

Obligatorisk.

ISO 639-1.

2

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet. Skal være forretningsidentifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

3

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det præcise versionsnummer.

4

Creation date

Den dato, hvor filen er oprettet.

Obligatorisk.

ISO 8601 datoformat

(ÅÅÅÅ-MM-DD).

5

Creation time

Det klokkeslæt, hvor filen er oprettet. Det skal indberettes i lokal tid for det kreditvurderingsbureau, der danner filen, og udtrykkes i Coordinated Universal Time (UTC) +/– timer.

Obligatorisk.

ISO 8601-klokkeslætsformat

(TT:MM:SS).

6

Creation time offset

Angiver, at en lokal tidsforskydning for oprettelsen af filen er anvendt HH før eller efter UTC. Adskilt underfelt med værdier (+/–) HH, som skal justeres for sommertid.

Obligatorisk.


BILAG II

Liste over felter til en fil med kreditvurderingsoplysninger

Tabel 1:   Liste over virksomhedsfelter til en fil med kreditvurderingsoplysninger

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

Rating identifier

Entydig identifikator for kreditvurderingen. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

2

Rating name

Navn på eller beskrivelse af kreditvurderingen. Det skal angive kreditvurderingen og det instrument eller den udsteder, der kreditvurderes.

Fakultativt.

3

Internal instrument identifier

Entydig kode til identificering af det kreditvurderede instrument. Det skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Anvendes kun for kreditvurderinger af struktureret finansiering (ikke SIV-investeringsselskaber)

4

Standard instrument identifier

Det kreditvurderede instruments ISIN (International Securities Identifying Number). Det skal forblive uændret.

Fakultativt.

Anvendes kun for kreditvurderinger af struktureret finansiering (ikke SIV-investeringsselskaber)

ISO 6166 kode.

5

Internal issuer identifier

Entydig identifikator for udstederen (eller moderselskabet for udstederen). Det skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Anvendes kun for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder, stater, offentlige myndigheder og SIV-investeringsselskaber.

6

Standard issuer identifier

Den entydige forretningsidentifikationskode (BIC) for udstederen. Den skal forblive uændret.

Fakultativt.

Anvendes kun for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder, stater, offentlige myndigheder og SIV-investeringsselskaber.

ISO 9362 kode.

7

Rating BOP

Trinværdi ved indberetningsperiodens begyndelse. Skal være identisk med kreditvurderingen ved den foregående periodes udløb, medmindre der er foretaget ændringer i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

Anvendes kun for kreditvurderinger, som fandtes ved indberetningsperiodens begyndelse.

8

Rating EOP

Trinværdi ved indberetningsperiodens udløb.

Obligatorisk.

Anvendes kun for kreditvurderinger, som fandtes ved indberetningsperiodens udløb.

9

New rating

Markerer, at kreditvurderingen er blevet udarbejdet første gang i løbet af indberetningsperioden.

Obligatorisk.

10

Withdrawal

Markerer, at kreditvurderingen er blevet trukket tilbage i løbet af indberetningsperioden. Når den pågældende kreditvurdering er blevet trukket tilbage, indberettes den ikke mere i de følgende indberetningsperioder.

Obligatorisk ved tilbagetrækning af kreditvurderingen i løbet af indberetningsperioden.

11

Withdrawal reason

Begrundelse, hvis feltet »withdrawal« er udfyldt.

Obligatorisk ved indberetning af feltet »withdrawal«.

»1« for ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger om udsteder/udstedelse

»2« for den kreditvurderede enheds konkurs eller gældsomlægning

»3« for omstrukturering af den kreditvurderede enhed, herunder fusion eller overtagelse af den kreditvurderede enhed

»4« for gældsforpligtelsens forfald

»5« for automatisk ugyldighed af kreditvurderingen som følge af et kreditvurderingsbureaus forretningsmodel

»6« for en kreditvurderings udløb af andre årsager.

12

Default

Angiver, hvorvidt der har været en kredithændelse i tilknytning til den kreditvurderede udsteder eller det kreditvurderede instrument i løbet af indberetningsperioden, jf. artikel 9, stk. 2.

Obligatorisk.

13

Solicited/Unsolicited

En kreditvurdering anses for at være uopfordret, hvis den ikke foretages på anmodning af udstederen eller den kreditvurderede enhed. En kreditvurdering anses for at være opfordret, hvis den er foretaget på anmodning af udstederen, den kreditvurderede enhed eller dennes befuldmægtigede.

Obligatorisk.

»S« for en opfordret kreditvurdering

»U« for en uopfordret kreditvurdering

»N«, hvis denne oplysning ikke foreligger for indberetningsperioder før 7. september 2010.

14

Location of the issuance of the rating

Angiver, af hvem kreditvurderingen er udstedt

Obligatorisk.

»I«, hvis kreditvurderingen er udstedt i EU af et kreditvurderingsbureau, der er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009

»E«, hvis kreditvurderingen er valideret i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009

»T«, hvis kreditvurderingen er udstedt af et godkendt kreditvurderingsbureau i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009

»N«, hvis denne oplysning ikke foreligger for indberetningsperioder før 7. september 2010

»O« i andre tilfælde.

15

Time horizon

Angiver, hvorvidt kreditvurderingen er kortsigtet eller langsigtet. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

»S« for en kortsigtet kreditvurdering

»L« for en langsigtet kreditvurdering.

16

Rating type

Angiver, hvorvidt der er tale om en kreditvurdering af en erhvervsvirksomhed, af en stat og offentlige myndigheder eller af struktureret finansiering. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

»C« for en kreditvurdering af en erhvervsvirksomhed

»S« for en kreditvurdering af en stat og offentlige myndigheder

»T« for en kreditvurdering af struktureret finansiering.

17

Country

Landekode for den udsteder eller det instrument, der kreditvurderes.

Obligatorisk.

ISO 3166-1. Koden »ZZ« anvendes for at angive kategorien »international«.

18

Industry

Udstederens branche.

Obligatorisk.

Anvendes for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder.

»FI« for et finansieringsinstitut, herunder kreditinstitutter og investeringsselskaber

»IN« for et forsikringsselskab

»CO« for en udstedende erhvervsvirksomhed, der ikke betragtes som et finansieringsinstitut eller et forsikringsselskab.

19

Sector

Specificerer underkategorier for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder.

Obligatorisk.

Anvendes for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder.

»FC« for en kreditvurdering af en stat vedrørende udenlandsk valuta

»SL« for en kreditvurdering af en stat vedrørende national valuta

»SM« for en kreditvurdering af en regional eller lokal offentlig myndighed

»SO« for en kreditvurdering af en overstatslig organisation

»PE« for en kreditvurdering af en offentlig enhed.

20

Asset class

Definerer de væsentligste aktivklasser for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

Obligatorisk.

Anvendes for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

»ABS« for et værdipapir med sikkerhed i specificerede aktiver (asset-backed security)

»RMBS« for et værdipapir med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage backed security)

»CMBS« for et værdipapir med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage backed security)

»CDO« for en struktureret kreditobligation (collateralised debt obligation)

»ABCP« for et kortfristet gældsbrev med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial paper)

»OTH« i alle andre tilfælde.

21

Sub-asset

Definerer underaktivklasserne for ABS-, RMBS- og CDO-kreditvurderinger.

Obligatorisk.

Anvendes for bestemte aktivklasser inden for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

For ABS:

»CCS« for et værdipapir med sikkerhed i kreditkortfordringer

»ALB« for et værdipapir med sikkerhed i billån

»OTH« for en anden type ABS.

For RMBS:

»HEL« for et lån i boligers friværdi

»PRR« for et prime RMBS

»NPR« for et ikke-prime RMBS.

For CDO:

»CFH« for en cashflowbaseret eller hybrid CDO/CLO

»SDO« for en syntetisk CDO/CLO

»MVO« for en markedsværdibaseret CDO.

22

Vintage year

Angiver udstedelsesåret for det kreditvurderede instrument. Det skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Anvendes for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

23

Responsible CRA unique identifier

Forretningsidentifikationskode (BIC) for den enhed, der er ansvarlig for kreditvurderingen, dvs. i tilfælde af:

en kreditvurdering udstedt i EU: det i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 registrerede kreditvurderingsbureau, der har udstedt kreditvurderingen

en valideret kreditvurdering: det i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 registrerede kreditvurderingsbureau, der har valideret kreditvurderingen

en kreditvurdering udstedt af et kreditvurderingsbureau, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009: den godkendte enhed

en kreditvurdering, der er udstedt i et tredjeland, men som ikke er valideret af et kreditvurderingsbureau, der er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009: det tredjelandskreditvurderingsbureau, der har udstedt kreditvurderingen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

24

Historical reporting period of the rating

Angiver indberetningsperioden for kreditvurderingen, hvis denne ligger i fortiden. Den anvendes, hvis kreditvurderingen indberettes for en allerede offentliggjort periode med henblik på rettelse af faktuelle fejl.

Fakultativt.

ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD).

25

Reason for historical rating reporting

Årsagen til, at kreditvurderingen indberettes for en tidligere indberettet periode.

Obligatorisk ved indberetning af feltet »historical reporting period of the rating«.


Tabel 2:   Liste over felter til annullering af data

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

Rating identifier

Indberetning af en eksisterende kreditvurderingsidentifikator, der skal annulleres.

Obligatorisk.

2

Reason for Historic Cancellation

Årsagen til, at kreditvurderingen annulleres for alle tidligere indberettede perioder.

Fakultativt.

Obligatorisk i tilfælde af fuldstændig annullering (annullering af kreditvurderingen for alle perioderne)


Tabel 3:   Liste over tekniske felter til en fil med kreditvurderingsoplysninger

Nr.

Field identifier

Beskrivelse

Type

Standard

1

Language

Identifikation af filens sprog.

Obligatorisk.

ISO 639-1.

2

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet. Skal være forretningsidentifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

3

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det præcise versionsnummer.

4

Creation date

Den dato, hvor filen er oprettet.

Obligatorisk.

ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD).

5

Creation time

Det klokkeslæt, hvor filen er oprettet. Det skal indberettes i lokal tid for det kreditvurderingsbureau, der danner filen, og udtrykkes i Coordinated Universal Time (UTC) +/– timer.

Obligatorisk.

ISO 8601-klokkeslætsformat (TT:MM:SS).

6

Creation time offset

Angiver, at en lokal tidsforskydning for oprettelsen af filen er anvendt HH før eller efter UTC. Adskilt underfelt med værdier (+/–) HH, som skal justeres for sommertid.

Obligatorisk

7

Reporting period

Angiver indberetningsperioden for filen. Den stemmer overens med datoen for periodens begyndelse.

Obligatorisk.

ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD).

8

Number of records

Samlet antal kreditvurderingsposter i filen, herunder kreditvurderingsindberetninger og –annulleringer.

Obligatorisk.


30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/32


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 449/2012

af 21. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indgive ved ansøgning om registrering og certificering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med de overordnede målsætninger i forordning (EF) nr. 1060/2009, særlig at bidrage til kvaliteten af de kreditvurderinger, der udstedes i Unionen, den finansielle stabilitet samt forbruger- og investorbeskyttelse, bør denne forordning sikre, at indgivelsen af oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) som led i en registrerings- og certificeringsprocedure sker i henhold til ensartede regler, således at ESMA er i stand til at træffe en informeret beslutning om registrering eller certificering af det pågældende kreditvurderingsbureau.

(2)

Tillægsoplysningernes langsigtede fordele forventes at opveje alle potentielle kortsigtede tillægsomkostninger til registrering, fordi der opnås øget investorbeskyttelse og finansiel stabilitet.

(3)

Det bør i denne forordning fastsættes, hvilke oplysninger kreditvurderingsbureauer skal indgive til ESMA ved ansøgning om registrering. Visse oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning, vil eventuelt ikke finde anvendelse på nyetablerede kreditvurderingsbureauer, der har søgt om dispensation, ikke har nogen erfaring med kreditvurdering eller af andre grunde. Denne forordning bør ikke udgøre en hindring for adgangen til markedet for nyetablerede kreditvurderingsbureauer. En ansøger bør imidlertid give en præcis redegørelse for, hvorfor visse specifikke oplysninger er udeladt i ansøgningen.

(4)

Alle oplysninger, der indgives til ESMA, bør leveres på et varigt medium, der muliggør lagring for senere anvendelse. For at fremme identifikationen af de oplysninger, der indgives af et kreditvurderingsbureau, bør alle dokumenter forsynes med et referencenummer.

(5)

For at give ESMA mulighed for at vurdere, om eventuelle interessekonflikter, der skyldes de aktiviteter og forretningsinteresser, som et kreditvurderingsbureaus ejere har, kan påvirke kreditvurderingsbureauets uafhængighed, bør man kunne anmode kreditvurderingsbureauet om at informere om sine ejeres aktiviteter og ejerforholdene omkring dets moderselskab.

(6)

Kreditvurderingsbureauer bør give oplysninger om ledelsesorganernes sammensætning, arbejdsgang og uafhængighed for at give ESMA mulighed for at vurdere, om ledelsesstrukturen sikrer deres uafhængighed og gør det muligt at undgå interessekonflikter.

(7)

For at give ESMA mulighed for at vurdere den øverste ledelses gode omdømme, erfaring og kompetence bør kreditvurderingsbureauer indgive den øverste ledelses curriculum vitae, seneste straffeattest og egenerklæringer om godt omdømme.

(8)

For at kunne vurdere, hvorledes interessekonflikter ophæves eller håndteres, og hvorledes der informeres herom, bør kreditvurderingsbureauer give ESMA en ajourført oversigt over eksisterende og potentielle interessekonflikter, der som et minimum omfatter de konflikter, der opstår ved udøvelsen af accessoriske tjenester, outsourcing af kreditvurderingsaktiviteter og samspillet med tilknyttede tredjeparter. Ved identificeringen af interessekonflikter med henblik på udarbejdelsen af oversigten bør kreditvurderingsbureauerne tage de interessekonflikter, der måtte skyldes enheder, der tilhører den samlede gruppe af virksomheder, som de tilhører, i betragtning. Således bør interne ordninger i en gruppe vedrørende opgavefordeling og levering af accessoriske tjenester mellem de forskellige enheder i gruppen af bureauer tages i betragtning.

(9)

Selv om filialer af et kreditvurderingsbureau, der er etableret i Unionen, ikke er juridiske personer, bør disse bureauer indgive separate oplysninger om deres filialer for at give ESMA mulighed for tydeligt at identificere de pågældende filialers placering i organisationsstrukturen, vurdere deres øverste ledelses egnethed og kapacitet og vurdere, hvorvidt de kontrolmekanismer, compliancefunktionen og andre funktioner, der er indført, kan betragtes som robuste nok til at identificere, evaluere og håndtere filialernes risici på passende vis.

(10)

De oplysninger, der anmodes om vedrørende mulige interessekonflikter med accessoriske tjenester, bør omfatte alle kreditvurderingsbureauets forretningsaktiviteter, som ikke er en del af kreditvurderingsaktiviteterne.

(11)

For at give ESMA mulighed for at vurdere, om et tredjelands lovgivningsrammer for kreditvurderingsbureauer kan betragtes som mindst lige så strenge som EU's egne regler på området, bør et kreditvurderingsbureau, der påtænker at validere kreditvurderinger, der er udstedt i det pågældende tredjeland, give ESMA detaljerede oplysninger om dette tredjelands lovgivningsrammer sammen med en sammenligning med de gældende EU-regler. Er ESMA allerede i besiddelse af disse oplysninger fra andre ansøgninger om validering, og finder ESMA det godtgjort, at tredjelandets lovgivningsmæssige rammer kan betragtes som mindst lige så strenge som de gældende EU-regler på området, fritages det ansøgende kreditvurderingsbureau fra at indgive disse oplysninger. De ansøgende kreditvurderingsbureauer skal under alle omstændigheder påvise, at tredjelandsbureauets udøvelse af kreditvurderingsaktiviteter, som resulterer i udstedelsen af en kreditvurdering, som skal valideres, opfylder kravene i det pågældende tredjeland, og at der forefindes procedurer til at føre tilsyn med tredjelandsbureauets udøvelse af kreditvurderingsaktiviteter.

(12)

Det bør i denne forordning fastsættes, hvilke oplysninger kreditvurderingsbureauer skal indgive i forbindelse med en ansøgning om certificering og med henblik på vurdering af deres systemiske betydning for finansmarkedernes finansielle stabilitet eller integritet, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsbureauers og deres kreditvurderingsaktiviteters systemiske betydning for stabiliteten i en eller flere medlemsstater bør i denne forordning måles ud fra omfanget af deres kreditvurderingsaktiviteter og den indbyrdes forbindelse mellem brugerne af deres kreditvurderinger i Unionen.

(13)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(14)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENSTAND

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes bestemmelserne for, hvilke oplysninger et kreditvurderingsbureau skal indgive til ESMA i en ansøgning om:

a)

registrering, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1060/2009, eller

b)

certificering og vurdering af dets systemiske betydning for finansmarkedernes finansielle stabilitet eller integritet, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009.

KAPITEL 2

REGISTRERING

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 2

Ansøgningens format

1.   Ansøgninger om registrering skal indgives med et medium, der gør det muligt at lagre oplysninger på en sådan måde, at de er tilgængelige til senere anvendelse og kan gengives i uændret form.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal tildele et entydigt referencenummer til hvert dokument, der indgives. De skal sikre, at de oplysninger, der indgives, er forsynet med en tydelig henvisning til de specifikke krav i denne forordning, som de vedrører, og til det dokument, i hvilket disse oplysninger indgives. Kreditvurderingsbureauerne skal indgive det i bilag I anførte skema som en del af deres ansøgning for således tydeligt at angive det dokument, hvoraf de oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning, fremgår.

3.   Finder et krav i denne forordning ikke anvendelse på en ansøgning fra et kreditvurderingsbureau, skal dette anføres i skemaet i bilag I sammen med en redegørelse herfor.

4.   Ansøger en gruppe af kreditvurderingsbureauer om registrering, skal det tydeligt fremgå af ansøgningen, hvilke oplysninger der gælder hvert enkelt kreditvurderingsbureau. Finder den samme oplysning anvendelse på mere end ét kreditvurderingsbureau i gruppen af kreditvurderingsbureauer, tildeles denne fælles oplysning samme referencenummer ved udfyldelsen af skemaet i bilag I.

Artikel 3

Erklæring om ansøgningens korrekthed og fuldstændighed

Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i registrerings- eller certificeringsproceduren, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af kreditvurderingsbureauets øverste ledelse eller dens befuldmægtigede repræsentant, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.

Artikel 4

Antal ansatte

Enhver oplysning om antallet af ansatte skal indgives som omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede beregnet som det samlede antal arbejdstimer divideret med det maksimale antal lønnede arbejdstimer i et arbejdsår som defineret i den relevante nationale lovgivning.

Artikel 5

Kreditvurderingsklasser

Enhver oplysning om kreditvurderingsklasser skal ske ved anvendelse af følgende klassificering:

a)

kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

b)

kreditvurderinger af struktureret finansiering

c)

kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

i)

finansieringsinstitutter, herunder kreditinstitutter og investeringsfirmaer

ii)

forsikringsselskaber

iii)

udstedende virksomheder, der ikke betragtes som et finansieringsinstitut eller et forsikringsselskab.

Artikel 6

Politikker og procedurer

1.   Politikker og procedurer, der oplyses om i en ansøgning, skal indeholde eller være ledsaget af:

a)

oplysninger om den ansvarlige for godkendelse og vedligeholdelse af politikker og procedurer

b)

en beskrivelse af, hvorledes overholdelse af politikker og procedurer håndhæves og overvåges, og den ansvarlige herfor

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af de gældende politikker

d)

en oplysning om proceduren for indberetning til ESMA om en materiel overtrædelse af den gældende politik eller procedure, der gør, at betingelserne for den første registrering eller certificering ikke længere er opfyldt.

2.   Kreditvurderingsbureauer kan opfylde kravet om indgivelse af oplysninger vedrørende politikker og procedurer i henhold til denne forordning ved at indgive en kopi af de relevante politikker og procedurer.

Artikel 7

Identifikation, juridisk status og kreditvurderingsklasse

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA:

a)

de i bilag II til denne forordning fastsatte oplysninger

b)

en udskrift fra det relevante handelsregister eller den relevante dombog eller en anden form for dokumentation for kreditvurderingsbureauets hovedsæde og erhvervsaktivitet, idet de pågældende oplysninger skal være gældende på ansøgningsdatoen.

AFDELING 2

Ejerforhold

Artikel 8

Kreditvurderingsbureauers ejere og moderselskab

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA:

a)

en liste over samtlige personer, der direkte eller indirekte ejer mindst 5 % af kreditvurderingsbureauets kapital eller stemmerettigheder, eller hvis kapitalbesiddelse gør det muligt at udøve en væsentlig indflydelse på kreditvurderingsbureauets forvaltning

b)

de i punkt 1 og 2 i bilag III fastsatte oplysninger vedrørende sådanne personer.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal ligeledes give ESMA:

a)

en liste over samtlige virksomheder, hvori en person som anført i stk. 1 har en aktiebesiddelse på mindst 5 % eller besidder mindst 5 % af stemmerettighederne, eller på hvis forvaltning en sådan person har en væsentlig indflydelse

b)

en angivelse af deres forretningsaktivitet som anført i punkt 3 i bilag III.

3.   Kreditvurderingsbureauer, der har et moderselskab, skal:

a)

angive det land, hvor moderselskabet er etableret

b)

oplyse, hvorvidt moderselskabet er godkendt eller registreret og underlagt tilsyn.

Artikel 9

Ejerskabsorganigram

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA et organigram over ejerskabsforholdene mellem ethvert moderselskab og datterselskaber og andre tilknyttede enheder, der er etableret i Unionen, og deres filialer. De virksomheder, der fremgår af organigrammet, skal angives med deres fulde navn, juridiske status og adressen på forretningssted og hovedkontor.

AFDELING 3

Organisationsstruktur og selskabsledelse

Artikel 10

Organigram

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA et organigram med oplysninger om deres organisationsstruktur, herunder en klar identifikation af de væsentlige poster og en identifikation af den person, der er ansvarlig for hver væsentlig post. Væsentlige poster skal som et minimum omfatte den øverste ledelse, personer, der administrerer filialernes aktiviteter, og ledende kreditvurderingsanalytikere. Udøver et kreditvurderingsbureau accessoriske tjenester, skal organigrammet ligeledes indeholde oplysninger om organisationsstrukturen for sådanne tjenester.

Artikel 11

Organisationsstruktur

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres politikker og procedurer vedrørende deres compliancefunktion som fastsat i afsnit A, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, deres kontrolfunktion som fastsat i afsnit A, punkt 9, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 og oplysninger vedrørende deres politikker og procedurer, der indføres til opfyldelse af kravene i afsnit A, punkt 4 og 10, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

Oplysningerne, der gives i henhold til dette stykke, skal omfatte de i punkt 1, 3 og 4 i bilag IV fastsatte oplysninger.

2.   Gennemføres de i stk. 1 anførte politikker og procedurer på gruppeniveau, skal det pågældende kreditvurderingsbureau ligeledes give ESMA de i punkt 2 i bilag IV anførte oplysninger.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal desuden give ESMA de i bilag X fastsatte oplysninger.

Artikel 12

Selskabsledelse

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres interne selskabsledelsespolitikker samt de procedurer og det mandat, der er givet den øverste ledelse, herunder administrations- eller tilsynsorganet, de uafhængige medlemmer og eventuelle udvalg.

2.   Kreditvurderingsbureauer, der har tilsluttet sig et anerkendt adfærdskodeks for selskabsledelse, skal oplyse om dette kodeks og redegøre for enhver situation, hvor de afviger fra kodekset.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal indgive de i punkt 1 og 2 i bilag V fastsatte oplysninger om medlemmerne af deres administrations- eller tilsynsorgan.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en kopi af de i punkt 3 i bilag V anførte dokumenter.

AFDELING 4

Finansielle ressourcer til udøvelse af kreditvurderingsaktiviteter

Artikel 13

Regnskabsrapporter

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en kopi af deres årlige regnskabsrapporter, herunder i givet fald separate regnskaber og konsoliderede regnskaber, for de seneste tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning, såfremt sådanne foreligger. Er et kreditvurderingsbureaus regnskaber omfattet af lovpligtig revision som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (3), skal regnskabsrapporterne omfatte revisionsrapporten om årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber.

2.   Foreligger der ingen regnskabsrapporter for den relevante periode, kan kreditvurderingsbureauet give ESMA en midlertidig regnskabsrapport.

3.   Er kreditvurderingsbureauet et datterselskab i en gruppe af virksomheder, skal det indgive moderselskabets årsrapporter for de seneste tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en beskrivelse af de foranstaltninger, som de har iværksat for at sikre sunde regnskabsprocedurer.

AFDELING 5

Personale og løn

Artikel 14

Personalepolitikker og -procedurer

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres politikker og procedurer vedrørende:

a)

indberetning til compliance officer om enhver situation, hvor en person som omhandlet i afsnit C, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 har den opfattelse, at enhver anden af disse personer har udvist en adfærd, som denne person betragter som ulovlig i henhold til afsnit C, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

b)

rotationsordningen for ledende kreditvurderingsanalytikere, kreditvurderingsanalytikere og personer, der godkender kreditvurderinger

c)

praksis for aflønning og præstationsevaluering for kreditvurderingsanalytikere, personer, der godkender kreditvurderinger, den øverste ledelse og compliance officer

d)

kreditvurderingsrelevant uddannelse og udvikling, herunder enhver eksamen eller andre former for formelt kompetencebevis, som er nødvendig for udøvelsen af kreditvurderingsaktiviteter.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal ligeledes give ESMA:

a)

en beskrivelse af de eksisterende foranstaltninger til at reducere risikoen ved at være alt for afhængig af enkelte ansatte

b)

for hver kreditvurderingsklasse oplysninger om den størrelse og den erfaring, som de kvantitative team, der er ansvarlige for udvikling og kontrol af metodologier og modeller, har

c)

navn og stillingsbeskrivelse for hver ansat i kreditvurderingsbureauet, der enten individuelt eller på vegne af kreditvurderingsbureauet har forpligtelser over for en anden enhed i gruppen af kreditvurderingsbureauer

d)

den gennemsnitlige faste og variable årsløn til kreditvurderingsanalytikere, ledende analytikere og compliance officer for hvert af de forudgående tre regnskabsår.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de ordninger, der er indført til at sikre, at de underrettes, når en kreditvurderingsanalytiker afslutter sit ansættelsesforhold og får ansættelse i en vurderet enhed, jf. afsnit C, punkt 6, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de ordninger, der er indført til at sikre, at de personer, der er nævnt i afsnit C, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, er bekendte med det forbud, der er fastsat i afsnit C, punkt 7, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 15

Egnethed og kapacitet

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA et curriculum vitae, herunder en erhvervsmæssig anamnese med de relevante datoer, stillingsbeskrivelser og en beskrivelse af de funktioner, der er blevet varetaget, for:

a)

medlemmer af den øverste ledelse

b)

de personer, der er udpeget til at administrere filialernes aktiviteter

c)

personer med ansvar for intern revision, intern kontrol, compliancefunktionen, risikovurdering og kontrolfunktionen.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger for så vidt angår hvert medlem af den øverste ledelse:

a)

en straffeattest af nyere dato fra den pågældende persons hjemland, medmindre de pågældende nationale myndigheder ikke udsteder sådanne attester

b)

en egenerklæring om deres gode omdømme, herunder mindst de erklæringer, der er anført i bilag VI, og underskrevet af den pågældende person.

AFDELING 6

Udstedelse og revision af kreditvurderinger

Artikel 16

Udvikling, validering, revision og offentliggørelse af kreditvurderingsmetoder

1.   Kreditvurderingsbureauer skal for hver kreditvurderingsklasse give ESMA en overordnet beskrivelse af de grundlæggende modeller og metoder, der anvendes til at fastsætte kreditvurderinger.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger om deres politikker og procedurer for:

a)

oplysninger vedrørende udvikling, validering og kontrol af deres kreditvurderingsmetoder, herunder mindst de i punkt 1 i bilag VII fastsatte oplysninger

b)

oplysninger vedrørende offentliggørelse af kreditvurderingsmetoder og beskrivelser af modeller og centrale kreditvurderingsantagelser, der anvendes i forbindelse med deres kreditvurderingsaktiviteter, jf. afsnit E, del I, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 17

Udstedelse af kreditvurderinger

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger:

a)

de kreditvurderingsbetegnelser, der anvendes for hver kreditvurderingsklasse

b)

definitionen af enhver kreditvurderingsaktivitet og –status, som kreditvurderingsbureauet anvender

c)

bureauets politikker og procedurer for udstedelse af kreditvurderinger, herunder mindst de i punkt 2 i bilag VII fastsatte oplysninger

d)

det mandat, der er givet eventuelle kreditvurderingsudvalg

e)

en beskrivelse af de ordninger, der er indført til at sikre offentliggørelse af en kreditvurderingsbeslutning, herunder mindst de i punkt 3 i bilag VII anførte oplysninger

f)

en beskrivelse af de procedurer, der er indført til at sikre, at en metode gennemføres og anvendes konsekvent for alle kreditvurderingsklasser, kontorer og regioner.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal angive enhver forskel mellem behandlingen af uopfordrede og opfordrede kreditvurderinger i de politikker og procedurer, der er anført i stk. 1, litra c) og e).

3.   Foretager en uvildig tredjepart regelmæssigt revision af kreditvurderingsprocessen, skal det pågældende kreditvurderingsbureau give ESMA den seneste revisionsrapport.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal ligeledes give ESMA følgende oplysninger:

a)

oplysninger og kriterier for udvælgelsen af dataleverandører

b)

oplysninger om pålideligheden af interne og eksterne datainput i kreditvurderingsmodeller

c)

oplysninger om de anvendte datakilder.

Artikel 18

Overvågning af kreditvurderinger

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres politikker og procedurer vedrørende:

a)

overvågningen af kreditvurderinger, med en angivelse af enhver forskel mellem opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger, og som mindst omfatter de i bilagets punkt 4 i bilag VII anførte oplysninger

b)

offentliggørelsen af beslutningen om at revidere eller ændre en kreditvurdering

c)

overvågningen af de konsekvenser, som makroøkonomiske ændringer eller ændringer af de finansielle markedsbetingelser har for kreditvurderinger som beskrevet i artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

AFDELING 7

Beskrivelse af procedurer og metoder for udstedelse og revision

Artikel 19

Krav til præsentationen af kreditvurderinger

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om følgende elementer:

a)

politikker og procedurer for kravene til offentliggørelse af kreditvurderinger som fastsat i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1060/2009:

i)

artikel 10, stk. 1, 2 og 5

ii)

del I i afsnit D i bilag I

b)

foretager kreditvurderingsbureauet kreditvurdering af strukturerede instrumenter, oplyses politikker og procedurer vedrørende følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1060/2009:

i)

artikel 10, stk. 3

ii)

afsnit B, punkt 4, i bilag I

iii)

afsnit D, del II, i bilag I

c)

eksempler på typiske kreditvurderingsrapporter eller andre dokumenter, der viser hvorledes kreditvurderingsbureauet opfylder eller agter at opfylde disse krav til offentliggørelse, og

d)

eksempler på typiske kreditvurderingsmeddelelser for hver kreditvurderingsklasse, som udarbejdes af kreditvurderingsbureauet.

AFDELING 8

Interessekonflikter

Artikel 20

Uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres politikker og procedurer for identifikation, håndtering og offentliggørelse af interessekonflikter og om regler for kreditvurderingsanalytikere og andre personer, der er direkte involveret i kreditvurderingsaktiviteter, idet disse mindst skal opfylde kravene i bilag VIII.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive den procedure, der anvendes til at sikre, at de relevante personer er bekendte med de i stk. 1 anførte politikker og procedurer. Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de ordninger, der er indført til at sikre, at kontrolfunktionen til kontrol af metoder, jf. afsnit A, punkt 9, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, er uafhængig af de forretningsområder, der er ansvarlige for kreditvurderingsaktiviteter.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de kontrolforanstaltninger, der er indført, herunder kontrolforanstaltninger, der er indført gennem informationssystemer, til at sikre overholdelse af kravene i artikel 7, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009 om forhandling af vederlag og reglerne for personer, der er involveret i kreditvurderingsaktiviteter.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive andre foranstaltninger og kontrolfunktioner, der har til formål at sikre deres kreditvurderingsanalytikeres uvildighed.

Artikel 21

Oversigt over interessekonflikter

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en ajourført oversigt over eksisterende og potentielle interessekonflikter, som de er genstand for. Er et kreditvurderingsbureau del af en gruppe af virksomheder, skal det i oversigten angive enhver interessekonflikt, der opstår som følge af andre enheder, der tilhører den pågældende gruppe af virksomheder.

2.   Oversigten over eksisterende og potentielle interessekonflikter skal omfatte følgende former for potentielle interessekonflikter:

a)

alle former for potentielle interessekonflikter med tilknyttede tredjeparter

b)

alle former for potentielle interessekonflikter, der opstår som følge af udførelsen af accessoriske tjenester og outsourcede kreditvurderingsaktiviteter.

3.   Det skal fremgå af den i stk. 1 anførte oversigt, hvorledes de potentielle interessekonflikter påtænkes elimineret eller håndteret og offentliggjort.

Artikel 22

Interessekonflikter i forbindelse med accessoriske tjenester

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en beskrivelse af de ressourcer, både menneskelige og tekniske, som deres afdelinger for henholdsvis kreditvurderinger og accessoriske tjenester deler, eller som deles med den gruppe af virksomheder, som de tilhører.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de mekanismer, som de har indført til at forebygge, informere og reducere effekten af alle eksisterende eller potentielle interessekonflikter mellem deres kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske tjenester.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en kopi af resultaterne af enhver intern kontrol, der foretages for at afdække eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter mellem deres kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske tjenester.

AFDELING 9

Driftsplan

Artikel 23

Oplysninger vedrørende driftsplanen

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA de årlige oplysninger, der er beskrevet i bilag IX, for en periode på 3 år efter datoen for registrering.

AFDELING 10

Brug af validering

Artikel 24

Forventet brug af validering

Har et kreditvurderingsbureau til hensigt at validere kreditvurderinger, der er udstedt i et tredjeland, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009, skal det give ESMA de i bilag XI anførte oplysninger.

AFDELING 11

Outsourcing

Artikel 25

Krav vedrørende outsourcing

1.   Foretager et kreditvurderingsbureau outsourcing af vigtige driftsfunktioner, skal det give ESMA følgende oplysninger:

a)

dets politikker med hensyn til outsourcing

b)

en redegørelse for, hvorledes det har til hensigt at identificere, forvalte og overvåge de risici, der er forbundet med outsourcing af vigtige driftsfunktioner

c)

en kopi af outsourcingaftalerne mellem kreditvurderingsbureauet og den enhed, hvortil aktiviteterne outsources

d)

en kopi af enhver intern eller ekstern rapport om de outsourcede aktiviteter for de seneste fem år.

2.   For så vidt angår stk. 1 skal der ved »vigtige driftsfunktioner« forstås revision af kreditvurdering, den ledende analytikers arbejdsopgaver, udvikling og kontrol af kreditvurderingsmetoder, godkendelse af kreditvurdering, intern kvalitetskontrol, datalagring, it-systemer, it-support og regnskabsføring.

KAPITEL 3

CERTIFICERING

AFDELING 1

Ansøgning om certificering

Artikel 26

Oplysninger ved ansøgning om certificering

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger:

a)

de generelle oplysninger som krævet i punkt 1-10 i bilag II

b)

oplysninger vedrørende deres ejere som anført i artikel 8

c)

deres organigram som anført i artikel 10

d)

oplysninger om de mekanismer, der er indført til at forebygge, informere og reducere effekten af alle eksisterende eller potentielle interessekonflikter mellem deres kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske tjenester

e)

oplysningerne som anført i artikel 13 vedrørende deres finansielle ressourcer.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger om deres forretningsaktiviteter:

a)

antallet af ansatte i de seneste tre år, der har været permanent eller midlertidigt involveret i henholdsvis kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske aktiviteter

b)

har ansøgeren en filial, oplyses antallet af ansatte, der er involveret i kreditvurderingsaktiviteterne og de accessoriske aktiviteter i hver filial

c)

antallet af kreditvurderingsanalytikere, som er ansat af ansøgeren, og såfremt kreditvurderingsbureauet har en filial, antallet af kreditvurderingsanalytikere, der er ansat i hver filial

d)

har et kreditvurderingsbureau planer om at etablere en ny filial, gives en beskrivelse af de former for forretningsaktivitet, som den forventes at udføre, dens fulde navn og adresse og tidsrammen for dens etablering

e)

har et kreditvurderingsbureau planer om at udføre nye accessoriske tjenester, gives en beskrivelse af de nye tjenester og tidsrammen for deres iværksættelse

f)

de indtægter, som kreditvurderingsbureauet har genereret i løbet af de seneste tre år fra både kreditvurderingstjenester og accessoriske tjenester i forhold til de samlede indtægter, fremlagt på regnskabsårsbasis

g)

har kreditvurderingsbureauet en eller flere filialer, de indtægter, som hver filial har genereret i løbet af de seneste tre år i forhold til de samlede indtægter, fremlagt på regnskabsårsbasis.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal ligeledes give ESMA følgende oplysninger vedrørende de kreditvurderinger, de udsteder eller foreslår at udstede:

a)

den pågældende kreditvurderingsklasse

b)

de kreditvurderingsbetegnelser, der anvendes for hver kreditvurderingsklasse

c)

definitionen af enhver kreditvurderingsaktivitet og -status, som kreditvurderingsbureauet anvender

d)

oplysninger om, hvorvidt kreditvurderingsbureauet udarbejder opfordrede eller uopfordrede kreditvurderinger eller begge

e)

for hver kreditvurderingsklasse, hvor mange års erfaring kreditvurderingsbureauet har med at udarbejde disse kreditvurderinger

f)

for hver kreditvurderingsklasse, den nuværende eller forventede andel af offentlige og private kreditvurderinger.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal angive, om de har eller forventer at ansøge om status som eksternt kreditvurderingsinstitut (ECAI) i en eller flere medlemsstater, og de skal i givet fald angive den eller de relevante medlemsstater.

Artikel 27

Generelle krav ved ansøgning om certificering

Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at deres ansøgning opfylder kravene i artikel 2-6 vedrørende ansøgningens format, erklæringen om korrekthed, kreditvurderingsklasse, antallet af ansatte og oplysningerne om deres politikker og procedurer, der skal gives til ESMA.

AFDELING 2

Systemisk betydning

Artikel 28

Systemisk betydning

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA de i bilag XII fastsatte oplysninger om den systemiske betydning af deres kreditvurderinger og kreditvurderingsaktiviteter for de finansielle markeders finansielle stabilitet eller integritet i en eller flere medlemsstater.

KAPITEL 4

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 29

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009. s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(3)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.


BILAG I

DOKUMENTREFERENCER

(Artikel 2)

Artikel i eller bilag til denne forordning

Kreditvurderingsbureauets referencenummer

Dokumentets titel

Kapitel, afdeling eller side i dokumentet, hvor oplysningerne fremgår, eller årsag til at oplysningerne ikke gives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

GENERELLE OPLYSNINGER

(Artikel 7)

1.

Fulde navn

2.

Etableringsland

3.

Hjemstedsadresse

4.

Juridisk status

5.

Oplysninger om den eller de relevante kontaktpersoner i forbindelse med ansøgningen:

a)

navn

b)

stilling

c)

adresse

d)

e-mail-adresse

e)

telefonnummer.

6.

Oplysninger om compliance officer:

a)

navn

b)

stilling

c)

adresse

d)

e-mail-adresse

e)

telefonnummer.

7.

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets forretningsaktiviteter, herunder accessoriske tjenester, og såfremt det har en eller flere filialer eller datterselskaber, de forretningsaktiviteter, der udføres af hver filial eller hvert datterselskab.

8.

Identifikation af kreditvurderingsklassen i henhold til den i artikel 5 anførte klassificering, for hvilke kreditvurderingsbureauet ansøger om registrering.

9.

I givet fald identifikation af de regulerede markeder, hvor kreditvurderingsbureauet er børsnoteret.

10.

Regnskabsrapporter:

a)

oplysning om, hvorvidt kreditvurderingsbureauet er underlagt ekstern revision

b)

er kreditvurderingsbureauet underlagt ekstern revision, den eksterne revisors navn og nationale registreringsnummer

c)

dato for regnskabsårets afslutning.

11.

Antallet af ansatte (ikke medregnet filialernes ansatte) på ansøgningstidspunktet og ved afslutningen af de seneste tre regnskabsår, fordelt på følgende kategorier:

a)

midlertidigt ansatte

b)

fastansatte med under fem års anciennitet

c)

fastansatte med mindst fem års anciennitet.

12.

Har kreditvurderingsbureauet filialer, oplyses følgende for hver filial:

a)

fulde navn

b)

juridisk status

c)

adresse

d)

antallet af henholdsvis midlertidigt ansatte og fastansatte.

13.

Liste over lande, hvis kreditvurderinger kreditvurderingsbureauet har til hensigt at validere.


BILAG III

OPLYSNINGER OM EJERFORHOLD

(Artikel 8)

1.

Oplysninger om kreditvurderingsbureauets ejere, jf. artikel 8, stk. 1, med følgende detaljeringsgrad:

Ejer

Kapitalandel

Typen af kapitalinteresse: direkte eller indirekte

Andel af stemmerettigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Beskrivelse af de forretningsaktiviteter, som kreditvurderingsbureauets ejere udfører, jf. artikel 8, stk. 1:

Ejer

Forretningsaktiviteter

3.

Oplysninger om forretningsaktiviteterne i de virksomheder, hvori de i artikel 8, stk. 1, anførte ejere har en kapitalinteresse, jf. artikel 8, stk. 2:

Ejer

Virksomheder, hvori ejeren har en kapitalinteresse, jf. artikel 8, stk. 2.

Forretningsaktiviteter

 

 

 

4.

Oplysninger om moderselskabets ejere, jf. artikel 8, stk. 3:

Ejer

Kapitalandel

Typen af kapitalinteresse: direkte eller indirekte

Andel af stemmerettigheder

Typen af kapitalinteresse: direkte eller indirekte

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG IV

ORGANISATIONSSTRUKTUR

(Artikel 11)

1.

Kreditvurderingsbureauer skal give følgende oplysninger om politikker og procedurer, jf. artikel 11, stk. 1:

a)

en beskrivelse af de ansattes opgaver og ansvarsområder

b)

en beskrivelse af mekanismerne til at overvåge de relevante politikkers eller procedurers effektivitet

c)

antallet af ansatte og forholdet mellem antallet af midlertidigt ansatte og antallet af fastansatte

d)

oplysninger om rapporteringsveje og -hyppighed

e)

beskrivelse af samspillet mellem en bestemt funktion og de ansatte, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, og mellem denne funktion og enhver anden funktion.

2.

Gennemføres de i punkt 1 i dette bilag anførte foranstaltninger på virksomhedsgruppeniveau, skal kreditvurderingsbureauer give ESMA en kopi af de relevante serviceniveauaftaler, som de har indgået eller foreslår at indgå med andre gruppemedlemmer, samt følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af de relevante opgaver, der udføres af hver virksomhed i gruppen, herunder af virksomheder i tredjelande

b)

en klar beskrivelse af den virksomhed, der udfører opgaven, med angivelse af dens placering

c)

oplysninger om rapporteringsveje og –hyppighed for hver relevant enhed og om, hvorledes oplysningerne indsamles fra hver enhed

d)

oplysninger om eventuelle særlige ressourcer, der befinder sig i Unionen. Er der tale om menneskelige ressourcer, skal kreditvurderingsbureauet angive den tid, der anvendes på den relevante funktion, udtrykt i fuldtidsækvivalenter.

3.

Kreditvurderingsbureauer skal med hensyn til compliancefunktionen give følgende oplysninger:

a)

politikker og procedurer for indberetning af oplysninger som beskrevet i afsnit C, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

b)

beskrivelse af, hvorledes de sikrer en uvildig compliancefunktion

c)

den seneste rapport fra compliance officer

d)

en arbejdsplan for de næste tre år.

4.

Kreditvurderingsbureauer skal med hensyn til den interne kontrol, jf. afsnit A, punkt 10, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, give følgende oplysninger:

a)

en redegørelse for, hvorledes deres interne kontrolmetoder udvikles og finder anvendelse i overensstemmelse med de særlige forhold, der gælder for deres aktiviteter, og deres omfang, kompleksitet og risikoniveau

b)

en arbejdsplan for de næste tre år.


BILAG V

OPLYSNINGER OM SELSKABSLEDELSE

(Artikel 12)

1.

Oplysninger om medlemmerne af administrations- eller tilsynsorganet eller andre udvalg, jf. artikel 12, stk. 3:

Identifikation af medlemmerne

Organ (administrationsorgan, tilsynsorgan, revisionsudvalg, lønningsudvalg osv.) og status (formand, næstformand, medlem)

Organ i andre virksomheder, hvor vedkommende er medlem, med angivelse af status

 

 

 

2.

Oplysninger om de uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet, jf. artikel 12, stk. 3, og en redegørelse for deres uafhængighed, hvis de er uafhængige medlemmer, og for deres indgående kendskab og store erfaring på ledelsesniveau om markederne for strukturerede finansielle instrumenter, når kreditvurderingsbureauet ansøger om at udstede kreditvurderinger af strukturerede finansielle produkter, jf. afsnit A, punkt 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009:

Identifikation af medlemmerne

Organ (administrations- eller tilsynsorgan)

Uafhængigt medlem (ja/nej), i bekræftende fald forelægges dokumentation.

Erfaring med strukturerede finansielle instrumenter (ja/nej, i bekræftende fald forelægges dokumentation.

 

 

 

 

 

 

3.

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en kopi af følgende dokumenter, jf. artikel 12, stk. 4:

a)

de seneste tre referater af møderne i administrations- og tilsynsorganet

b)

det seneste referat af møderne i ethvert andet udvalg, herunder lønnings- eller strategiudvalget

c)

de seneste tre udtalelser eller rapporter fra de uafhængige medlemmer til administrations- eller tilsynsorganet.


BILAG VI

EGENERKLÆRING

(Artikel 15, stk. 2)

Hvert medlem af den øverste ledelse skal i en egenerklæring, jf. artikel 15, stk. 2, litra b), angive, om vedkommende er omfattet af én af følgende kategorier:

a)

har været straffet i henhold til straffeloven

b)

har været omfattet af eller er blevet indkaldt i forbindelse med en procedure af disciplinær art ved et tilsynsorgan eller ved et organ af strafferetlig art

c)

har været tiltalt i forbindelse med en civil retssag vedrørende leveringen af finansielle tjenesteydelser, embedsforseelse, svig eller administrationen af en retlig enhed

d)

er bekendt med at have været genstand for en verserende eller tidligere undersøgelse foretaget af et tilsynsorgan eller et offentligt organ eller agentur

e)

har haft at gøre med en virksomhed, hvis registrering eller tilladelse er blevet trukket tilbage af et tilsynsorgan

f)

er blevet nægtet ret til at udøve aktiviteter, der kræver registrering eller tilladelse fra et tilsynsorgan

g)

har været involveret i administrationen af en virksomhed, der er gået konkurs eller har været under likvidation eller administration, mens vedkommende var tilknyttet virksomheden eller mindre end et år efter, at vedkommende ophørte med at være tilknyttet virksomheden

h)

har haft at gøre med en virksomhed, der har været genstand for en undersøgelse, eller hvis aktiviteter er blevet suspenderet af et tilsynsorgan, hvilket har resulteret i en tvangsforanstaltning

i)

har været genstand for en undersøgelse, en suspension eller en straf fra et tilsynsorgan

j)

er blevet frataget retten til at fungere som direktør eller til at varetage en ledende stilling, eller hvis ansættelse i eller anden tilknytning til en virksomhed er blevet ophævet som følge af påstande om embedsforseelse eller uregelmæssighed.


BILAG VII

UDSTEDELSE OG REVISION AF KREDITVURDERINGER

(artikel 16, 17 og 18)

1.

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår udvikling, validering og kontrol af kreditbureauers kreditvurderingsmetoder, jf. artikel 16, stk. 2, litra a), skal omfatte:

a)

ansvarsfordelingen og processerne for udvikling og sign off af kreditvurderingsmetoder, herunder oplysninger om sammensætningen af udvalgene vedrørende kreditvurderingsmetoder og procedurerne for udvælgelse af medlemmer

b)

ansvarsfordelingen og processerne for kreditvurderingsmetoder, herunder:

i)

kontrol og validering af en kreditvurderingsmetode

ii)

validering af en kreditvurderingsmetode baseret på historiske data, herunder hvorledes resultaterne af back-testing tages til efterretning. Kreditvurderingsbureauet skal ligeledes inddrage resultaterne af en sådan validering eller back-testing for de seneste tre år, såfremt der foreligger kvantitative data

iii)

rapporteringen af resultatet af kontrollen af en kreditvurderingsmetode

iv)

gennemførelsen af en ændring af metode, model eller vigtig udgangshypotese.

2.

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår udstedelse af kreditvurderinger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), skal omfatte:

a)

hvert trin i proceduren for udarbejdelse af kreditvurderinger og proceduren for kontrol af dokumentationen fra de udstedere eller om de værdipapirer, der skal kreditvurderes. Dette skal omfatte ethvert benchmark, der anvendes til at fremme kontrollen

b)

en evaluering af de oplysninger, der mindst skal gives for at iværksætte og opretholde en kreditvurdering, herunder både offentlige og ikke-offentlige oplysninger

c)

kontrolmekanismerne for udstedelse af kreditvurderinger, herunder den rolle, som udsteder/formidler/investor/administrator spiller i denne proces

d)

processen for indsamling, analyse og evaluering af de oplysninger, der anvendes med henblik på at fastsætte en kreditvurdering, herunder i givet fald anvendelse af analyser fra et andet kreditvurderingsbureau eller tredjeparter

e)

vurderingsanalytikernes rolle og ansvarsområder samt udvælgelsesprocessen for disse i forhold til specifikke værdipapirer

f)

godkendelsesprocessen for kreditvurderinger, herunder en beskrivelse af den rolle og de ansvarsområder, som de personer, der godkender kreditvurderingerne, har, samt de gældende processer og procedurer for deres udvælgelse

g)

har et kreditvurderingsbureau etableret kreditvurderingsudvalg, beskrives den rolle og de ansvarsområder, som udvalgsformændene har, samt de kompetencer, der kræves, og de gældende processer og procedurer for deres udpegelse

h)

minimumskvalifikationskravene for de personer, der er involveret i kreditvurderingsbeslutningen.

3.

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår offentliggørelse af en kreditvurderingsbeslutning, jf. artikel 17, stk. 1, litra e), skal omfatte:

a)

proceduren for at give den kreditvurderede enhed meddelelse om de primære betragtninger, som ligger til grund for kreditvurderingen, senest 12 timer inden kreditvurderingens offentliggørelse

b)

en eventuel procedure til at klage over en kreditvurdering, såfremt kreditvurderingsbureauet har oprettet en sådan ordning

c)

procedurerne til at bestemme, hvilke af de nøgleelementer, der ligger til grund for kreditvurderingen, som skal fremgå af pressemeddelelsen eller de relevante rapporter.

4.

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår overvågning af kreditvurderinger, jf. artikel 18, litra a), skal omfatte:

a)

overvågningsproceduren, herunder den rolle og de ansvarsområder, som kreditvurderingsudvalgene i givet fald har, og en beskrivelse af processerne for kreditvurderingsgodkendelse

b)

kreditvurderingsanalytikernes rolle og ansvarsområder

c)

proceduren for indsamling, analyse og evaluering af de oplysninger, der anvendes med henblik på at overvåge en kreditvurdering, herunder i givet fald anvendelse af analyser fra et andet kreditvurderingsbureau eller tredjeparter

d)

proceduren, herunder en oversigt over de faktorer, der tages i betragtning, og ansvarsfordelingen, når det besluttes at foretage formel revision af en kreditvurdering, herunder kreditvurderingshandlinger

e)

proceduren og ansvarsfordelingen, når det besluttes formelt at annullere eller trække en kreditvurdering tilbage

f)

de gældende processer og kontrolordninger for revision af kreditvurderinger, som kræves i henhold til artikel 8, stk. 6, litra a)-c), i forordning (EF) nr. 1060/2009

g)

politikker, procedurer og kontrolforanstaltninger, når udsteder eller formidler inddrages i processen.


BILAG VIII

UAFHÆNGIGHED OG FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER

(Artikel 20)

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår identifikation, håndtering og offentliggørelse af interessekonflikter samt reglerne for kreditvurderingsanalytikere og andre personer, der er direkte involveret i kreditvurderingsaktiviteter, jf. artikel 20, stk. 1, skal omfatte:

a)

identifikation, forebyggelse, offentliggørelse og følgebegrænsning af interessekonflikter, der opstår ved udstedelsen af kreditvurderinger eller leveringen af accessoriske tjenester, jf. afsnit B, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

b)

adskillelse mellem selve kreditvurderingsprocessen og forhandlingerne vedrørende vederlag fra kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009

c)

fastsættelsen af de gebyrer, der opkræves af kreditvurderingsbureauer hos kreditvurderede enheder og tilknyttede tredjeparter, og kontrollen af de fortrolige oplysninger, der opnås fra eller deles med alle kreditvurderede enheder, tilknyttede tredjeparter eller andre relevante fysiske personer, jf. afsnit C, punkt 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

d)

kravene i afsnit C, punkt 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 vedrørende handel med værdipapirer, der kreditvurderes af kreditvurderingsbureauet, eller med værdipapirer, som repræsenterer forpligtelser for en enhed, der kreditvurderes af kreditvurderingsbureauet, indeholdende oplysninger om, hvorledes kreditvurderingsbureauet, for hver gældende kreditvurdering, identificerer de ansatte, der er involveret i kreditvurderingsprocessen på et hvilket som helst niveau og på en hvilken som helst måde

e)

kravene vedrørende modtagelsen af penge, gaver eller fordele, jf. afsnit C, punkt 4, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

f)

reglerne for afslutning af en kreditvurderingsanalytikers ansættelse, jf. afsnit C, punkt 6 og 7, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.


BILAG IX

DRIFTSPLAN

(Artikel 23)

Forretningskoncept/Forretningsudvikling

1.

Følgende oplysninger om kreditvurderingsbureauets forretningsaktiviteter:

a)

en beskrivelse af det makroøkonomiske miljø, som kreditvurderingsbureauet forventes at operere i

b)

en angivelse af fremtidsplanerne for etableringen af datterselskaber eller filialer samt deres placering

c)

en beskrivelse af de forretningsaktiviteter, som kreditvurderingsbureauet agter at udføre, med en præcisering af datterselskabernes og filialernes aktiviteter. Oplysningerne skal omfatte kreditvurderingsklasser, potentielle kunder og andre aktiviteter end kreditvurdering.

Kreditvurderingsklasser

2.

Følgende oplysninger vedrørende kreditvurderingsklasser:

a)

oplysninger om, hvorvidt kreditvurderingsbureauet agter at udarbejde opfordrede eller uopfordrede kreditvurderinger eller begge

b)

for hver klasse af kreditvurderinger, som kreditvurderingsbureauet agter at udstede, gives et estimat af størrelsesforholdet mellem offentlige og private kreditvurderinger

c)

antallet af kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

d)

antallet og volumen (i mia. EUR) af kreditvurderinger af struktureret finansiering

e)

antallet og volumen (i mia. EUR) af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder, med følgende detaljeringsgrad: finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber, private udstedere

f)

det gennemsnitlige antal kreditvurderinger, der udarbejdes eller overvåges, fordelt over antallet af ansatte og beregnet efter kreditvurderingsklasse.

Finansieringsplan

3.

Prognoser for:

a)

statusopgørelse

b)

driftsregnskab.

4.

Kreditvurderingsbureauet skal i indtægtsprognosen sondre mellem indtægterne fra kreditvurderingsaktiviteter og indtægterne for accessoriske tjenester. Har kreditvurderingsbureauet etableret eller planer om at etablere filialer, skal indtægten fra hver filial angives.

Selskabsledelse

5.

Antal medlemmer i følgende organer:

a)

administrations- og tilsynsorganet

b)

uafhængige medlemmer af administrations- og tilsynsorganet.

Outsourcing

6.

En beskrivelse af de aktiviteter, som det er planlagt at outsource, og en identifikation af de enheder, hvortil det er planlagt at outsource de pågældende aktiviteter, samt en redegørelse for årsagerne til outsourcingen. Foretages der outsourcing af en filials aktiviteter, angives dette.

Menneskelige ressourcer/Personale

7.

Antallet af fastansatte og midlertidigt ansatte, der har følgende arbejdsområder, samt deres anciennitet:

a)

øverste ledelse, som ikke er medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet, og ansatte, der udpeges til at administrere filialer

b)

revision

c)

intern kontrol

d)

compliancefunktionen

e)

kontrolfunktionen.

8.

Følgende oplysninger:

a)

antallet af ansatte pr. funktion/afdeling

b)

antallet af kreditvurderingsbureauets midlertidigt ansatte og fastansatte, som er involveret i kreditvurderingsaktiviteterne

c)

antallet af kreditvurderingsbureauets midlertidigt ansatte og fastansatte, som er involveret i de accessoriske tjenester

d)

antallet af ansatte, der godkender kreditvurderinger, herunder udvalgsformænd, kreditvurderingsanalytikere og ledende kreditvurderingsanalytikere, sammen med oplysninger om:

i)

deres anciennitet eller stilling

ii)

typen af kreditvurderingsanalytiker, herunder i givet fald, om den pågældende er en ledende eller en assisterende kreditvurderingsanalytiker, og en kvalitativ eller kvantitativ kreditvurderingsanalytiker

iii)

antal års erfaring i kreditvurderingsbureauet eller i givet fald inden for kreditvurderingsbranchen.


BILAG X

REGISTERFØRING, KONTINUITETSPLANLÆGNING OG IT-SYSTEMER

(Artikel 11)

Registerføring

1.

Oplysninger om politikker og procedurer vedrørende kravene til registerføring, jf. artikel 8, stk. 4, og afsnit A, punkt 7, og afsnit B, punkt 7 og 8 og 9, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009:

a)

oplysning om, hvilke oplysninger der registreres, og hvor længe

b)

oplysning om modtagerne af fortrolige oplysninger for hver kreditvurdering, der udstedes.

Aktiviteternes kontinuitet og regelmæssighed

2.

Oplysninger om kontinuitet og regelmæssighed i gennemførelsen af kreditvurderingsaktiviteter, jf. afsnit A, punkt 8, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, herunder:

a)

en beskrivelse af de gældende procedurer til at sikre kontinuitet og regelmæssighed i gennemførelsen af kreditvurderingsaktiviteter, herunder oplysninger om, hvorvidt disse procedurer finder anvendelse på tjenesteleverandører, hvortil der er foretaget outsourcing af aktiviteter

b)

de typer tests af kontinuitetsplanlægningen, der forventes foretaget

c)

testhyppigheden.

It-systemer

3.

Oplysninger om it-systemer, jf. afsnit A, punkt 8, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, herunder:

a)

navnet på den ledende medarbejder, der er ansvarlig for it-systemerne

b)

en beskrivelse af it-systemerne, herunder eventuelle backup-systemer

c)

en beskrivelse af de effektive kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger, der er indført på it-området, samt mekanismerne til at kontrollere deres effektivitet, herunder oplysninger om de gældende procedurer til at sikre en effektiv adskillelse mellem de it-systemer, der anvendes til at registrere gebyrer, og de it-systemer, der er tilgængelige for kreditvurderingsanalytikere, og som anvendes til at registrere kreditvurderinger og oplysninger om kreditvurderede enheder eller kreditvurderede transaktioner.


BILAG XI

BRUG AF VALIDERING

(Artikel 24)

Tredjelandskreditvurderingsbureauer

1.

Følgende oplysninger indgives for hvert relevant tredjelandskreditvurderingsbureau:

a)

fulde navn

b)

juridisk status, herunder en udskrift af det relevante handelsregister eller den relevante dombog eller en anden form for dokumentation for kreditvurderingsbureauets hovedsæde og erhvervsaktivitet eller andre oplysninger om virksomhedsregistrering

c)

etableringsland

d)

adressen på forretningsstedet

e)

dokumentation for, at tredjelandskreditvurderingsbureauet er godkendt eller registreret i og er underlagt tilsyn i det relevante retsområde

f)

kreditvurderingsklassen, som kreditvurderingsbureauet forventer at validere

g)

antallet af ansatte analytikere.

2.

Et organigram over ejerforholdet i hvert kreditvurderingsbureau, dets datterselskaber, filialer, moderselskab og moderselskabets andre datterselskaber, der er involveret i udstedelsen af kreditvurderinger, som det påtænkes at validere.

Evaluering af tredjelandets lovgivningsrammer

3.

For hvert relevant tredjelands retsområde fremlægges detaljerede oplysninger, en struktureret analyse og en redegørelse for hvert krav som fastsat i artikel 6-12 i forordning (EF) nr. 1060/2009, herunder enhver henvisning til de relevante paragraffer i tredjelandets lovgivning.

Kravet i første afsnit i dette punkt finder ikke anvendelse, når ESMA finder det godtgjort, at kravene i det pågældende tredjelands lovgivning er mindst lige så strenge som kravene i artikel 6-12 i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Procedurer til overvågning af adfærd

4.

En beskrivelse af de foranstaltninger, som det validerende kreditvurderingsbureau har indført til at overvåge, at tredjelandskreditvurderingsbureauet opfylder sådanne krav, og til at overvåge alle potentielle problemer, som det validerende kreditvurderingsbureau har påpeget med hensyn til opfyldelsen af disse krav.

Objektive grunde

5.

En angivelse af de objektive grunde til, at kreditvurderinger udstedes i et tredjeland.

Tredjelandets lovgivning

6.

Dokumentation for, at de offentlige myndigheder ikke på nogen måde kan påvirke indholdet af kreditvurderinger og af de metoder, der anvendes af kreditvurderingsbureauer i hvert relevant tredjelands retsområde.


BILAG XII

INDIKATORER FOR SYSTEMISK BETYDNING

(Artikel 28)

1.

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA meddelelse om volumen af gældende kreditvurderinger, som de har udstedt, med de oplysninger, der er fastsat i nedenstående tabel. Oplysningerne om kreditvurdering af erhvervsvirksomheder samt kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder skal indgives på basis af antallet af kreditvurderinger, og oplysningerne om kreditvurderinger af struktureret finansiering skal indgives på basis af volumen (i mio. EUR) af udstedelsen af strukturerede finansielle instrumenter.

 

I alt

Kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder (antal kreditvurderinger)

Finansieringsinstitut, herunder kreditinstitutter og investeringsfirmaer

 

Forsikringsselskab

 

Udstedende virksomhed, der ikke betragtes som et finansieringsinstitut eller et forsikringsselskab

 

Kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder (antal kreditvurderinger)

 

Kreditvurderinger af struktureret finansiering (udstedelsesvolumen i mio. EUR)

 

2.

Kreditvurderingsbureauer skal indgive oplysninger om de årlige indtægter, der er blevet genereret i en EU-medlemsstat og i andre lande uden for Den Europæiske Union i løbet af de seneste tre år, med følgende detaljeringsgrad:

 

EU-medlemsstat 1

EU-medlemsstat 2

EU-medlemsstat 3

(…)

Andre ikke-EU-medlemsstater

I alt

Kreditvurderingsaktiviteter

Fra kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter

 

 

 

 

 

 

Fra abonnenter

 

 

 

 

 

 

Andre kilder

 

 

 

 

 

 

Andre aktiviteter end kreditvurderingsaktiviteter

 

 

 

 

 

 

Medlemsstaterne angives hver for sig.


30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 450/2012

af 29. maj 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, litra b), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til gennemførelsesforordningen (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2) skal der føres tilsyn med importen af de produkter, der er anført i bilag XVIII. Tilsynet sker efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 2009, 2010 og 2011 foretages en tilpasning af de mængder, som udløser tillægstold for tomater, abrikoser, citroner, blommer, ferskner (herunder blodferskner og nektariner), pærer og spisedruer fra den 1. juni 2012.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Da det er nødvendigt at sikre, at denne foranstaltning finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter at de aktuelle oplysninger er blevet stillet til rådighed, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVIII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG XVIII

TILLÆGSIMPORTTOLD: JF. AFSNIT IV, KAPITEL I, AFDELING 2

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen for kun at være vejledende. Anvendelsesområdet for tillægstolden i dette bilag bestemmes af anvendelsesområdet for KN-koderne, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbe-nummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsnings-mængde

(tons)

78.0015

0702 00 00

Tomater

1. oktober - 31. maj

486 747

78.0020

1. juni til 30. september

34 241

78.0065

0707 00 05

Agurker

1. maj til 31. oktober

13 402

78.0075

1. november til 30. april

18 306

78.0085

0709 91 00

Artiskokker

1. november til 30. juni

11 620

78.0100

0709 93 10

Courgetter

1. januar til 31. december

54 760

78.0110

0805 10 20

Appelsiner

1. december til 31. maj

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementiner

1. november til ultimo februar

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

1. november til ultimo februar

99 128

78.0155

0805 50 10

Citroner

1. juni til 31. december

311 193

78.0160

1. januar til 31. maj

101 513

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

21. juli - 20. november

76 299

78.0175

0808 10 80

Æbler

1. januar - 31. august

701 247

78.0180

1. september - 31. december

64 981

78.0220

0808 30 90

Pærer

1. januar - 30. april

225 388

78.0235

1. juli - 31. december

33 797

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

1. juni - 31. juli

4 908

78.0265

0809 29 00

Kirsebær, undtagen surkirsebær

21. maj - 10. august

59 061

78.0270

0809 30

Ferskner, herunder blodferskner og nektariner

11. juni - 30. september

14 577

78.0280

0809 40 05

Blommer

11. juni - 30. september

7 924«


30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 451/2012

af 29. maj 2012

om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser. Artikel 10, stk. 7, sammenholdt med artikel 10, stk. 1-4, i forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder specifikke bestemmelser om evaluering af de produkter, der blev anvendt i Unionen som ensileringstilsætningsstoffer på datoen for forordningens anvendelse.

(2)

De i bilaget nævnte fodertilsætningsstoffer blev opført i EF-registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

For så vidt angår anvendelsen af disse fodertilsætningsstoffer som ensileringstilsætningsstoffer blev der ikke indgivet ansøgninger om godkendelse i henhold til artikel 10, stk. 7, sammenholdt med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 inden den i artikel 10, stk. 7, fastsatte frist. For så vidt angår tilsætningsstoffet hexamethylentetramin blev der for visse dyrearter ikke indgivet ansøgninger inden fristen.

(4)

Af hensyn til klarheden blev de tilsætningsstoffer, for hvilke der ikke var indgivet nogen ansøgning om godkendelse inden for den i artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 anførte periode, opført særskilt i EF-registret over fodertilsætningsstoffer.

(5)

Disse fodertilsætningsstoffer bør derfor trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår deres anvendelse som ensileringstilsætningsstoffer, undtagen for arter, for hvilke der er indgivet ansøgninger om godkendelse. Denne foranstaltning berører ikke anvendelsen af nogle af ovennævnte tilsætningsstoffer i andre kategorier eller funktionelle grupper, for hvilke de måtte være tilladt.

(6)

Da tilbagetrækningen af de pågældende ensileringstilsætningsstoffer ikke foretages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvor eksisterende lagre af disse tilsætningsstoffer samt forblandinger og ensilage, som er fremstillet med disse tilsætningsstoffer, kan opbruges.

(7)

Tilbagetrækningen af de i bilaget opførte fodertilsætningsstoffer bør ikke være til hindring for en eventuel fremtidig godkendelse heraf eller indførelse af en foranstaltning vedrørende deres status på det grundlag og efter de procedurer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilbagetrækning

De i bilagets del A opførte fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer« i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, trækkes tilbage fra markedet.

Det i bilagets del B anførte fodertilsætningsstof, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer« i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår de dyrearter, der er nævnt i samme del af bilaget.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Eksisterende lagre af de fodertilsætningsstoffer, der er opført i bilagets del A, kan fortsat markedsføres og anvendes som fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer« i kategorien »teknologiske tilsætningsstoffer«, indtil den 19. juni 2013.

2.   Forblandinger, der er fremstillet med de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 19. juni 2013.

3.   Ensilage, der er fremstillet med de i stk. 1 omhandlede tilsætningsstoffer eller med de i stk. 2 omhandlede forblandinger, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 19. juni 2014.

4.   For så vidt angår det i bilagets del B opførte fodertilsætningsstof finder stk. 1, 2 og 3 anvendelse på de dyrearter, der er nævnt i denne del af bilaget.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.


BILAG

Fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, og som i henhold til artikel 1 trækkes tilbage fra markedet

DEL A

Fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, og som trækkes tilbage fra markedet for alle arter og kategorier af dyr

Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer

 

Alpha-amylase EC 3.2.1.1 fra Bacillus subtilis var amyloliquefaciens

Alle arter

 

Amylase EC 3.2.1.1 fra Aspergillus oryzae

Alle arter

 

Amylase EC 3.2.1.1 fra malt

Alle arter

 

Beta-1,4-glucanase-cellulase EC 3.2.1.4 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Beta-1,4-xylanase EC 3.2.1.37 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Beta-glucanase EC 3.2.1.6 fra Trichoderma viride

Alle arter

 

Cellulase EC 3.2.1.4 fra Penicillium funiculosum

Alle arter

 

Cellulase EC 3.2.1.4 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Cellulase EC 3.2.1.4 fra Trichoderma viride

Alle arter

 

Cellulase-hemicellulase-kompleks EC 3.2.1.4 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Cellulase-xylanase-kompleks EC 3.2.1.4 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Endo-1,3-beta-glucanase EC 3.2.1.6 fra Bacillus amyloliquefaciens

Alle arter

 

Endo-1,4-beta-D-mannanase EC 3.2.1.78 fra Bacillus lentus

Alle arter

 

Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 fra Trichoderma longibrachiatum

Alle arter

 

Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.6 fra Bacillus amyloliquefaciens

Alle arter

 

Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8. fra Aspergillus oryzae

Alle arter

 

Glucoamylase EC 3.2.1.3. fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Glucoseoxidase EC 1.1.3.4 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Hemicellulase EC 3.2.1.8 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Mannanase EC 3.2.1.77 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Pectinase EC 3.2.1.15 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Xylanase EC 3.2.1.8 fra Aspergillus niger

Alle arter

 

Xylanase EC 3.2.1.8 fra Penicillium funiculosum

Alle arter

 

Xylanase EC 3.2.1.8 fra Trichoderma reesei

Alle arter

 

Aspergillus oryzae AK 7001 DSM 1862

Alle arter

 

Bacillus coagulans CECT 7001

Alle arter

 

Bacillus lentus 302

Alle arter

 

Bacillus licheniformis DSM 5749

Alle arter

 

Bacillus licheniformis MBS-BL-01

Alle arter

 

Bacillus licheniformis fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Bacillus pumilus BP288 ATCC 53682

Alle arter

 

Bacillus pumilus CNCM I-3240/NRRL B4064

Alle arter

 

Bacillus pumilus MBS-BP-01

Alle arter

 

Bacillus pumilus fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Bacillus subtilis AK 6012 DSM 8563

Alle arter

 

Bacillus subtilis BS1

Alle arter

 

Bacillus subtilis CNCM I-3239/ATCC 6633

Alle arter

 

Bacillus subtilis DSM 5750

Alle arter

 

Bacillus subtilis fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Bacillus subtilis NCIMB 40286

Alle arter

 

Bifidobacterium animalis subsp. Lactis CHCC5445/DSM15954

Alle arter

 

Bifidobacterium longum CNCM I-3241/ATCC 15707

Alle arter

 

Candida glabrata 35120

Alle arter

 

Clostridium sporogenes phage NCIMB 30008

Alle arter

 

Clostridium tyrobutyricum phage NCIMB 30008

Alle arter

 

Enterococcus faecium AP34

Alle arter

 

Enterococcus faecium CECT 7002

Alle arter

 

Enterococcus faecium CNCM DASF I-1248

Alle arter

 

Enterococcus faecium CNCM I-819

Alle arter

 

Enterococcus faecium DSM 15958

Alle arter

 

Enterococcus faecium DSM 16567

Alle arter

 

Enterococcus faecium DSM 16573

Alle arter

 

Enterococcus faecium DSM 5464

Alle arter

 

Enterococcus faecium M74 CCM 6226

Alle arter

 

Enterococcus faecium NCAIM

Alle arter

 

Enterococcus faecium NCIMB 30006

Alle arter

 

Enterococcus faecium NCIMB 30098

Alle arter

 

Enterococcus faecium NCIMB 30122

Alle arter

 

Enterococcus mundtii 82760

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus 36587

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus CHCC3777/DSM13241

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus CNCM DALA I-1246

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30067

Alle arter

 

Lactobacillus acidophilus NCAIM

Alle arter

 

Lactobacillus amylolyticus CBS 116420

Alle arter

 

Lactobacillus amylovorans DSM 16251

Alle arter

 

Lactobacillus brevis DSM 16570

Alle arter

 

Lactobacillus brevis KKP. 839

Alle arter

 

Lactobacillus brevis NCIMB 8038

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri 71044

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri 71065

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri BIO 73

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30137

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 30138

Alle arter

 

Lactobacillus buchneri NCIMB 8007

Alle arter

 

Lactobacillus bulgaricus MA 547/3M

Alle arter

 

Lactobacillus casei CCM 3775

Alle arter

 

Lactobacillus casei CHCC2115

Alle arter

 

Lactobacillus casei CNCM DA LC I-1247

Alle arter

 

Lactobacillus casei MA 67/4U

Alle arter

 

Lactobacillus casei NCIMB 11970

Alle arter

 

Lactobacillus casei NCIMB 30007

Alle arter

 

Lactobacillus casei rhamnosus LC 705 DSM 7061

Alle arter

 

Lactobacillus farciminis MA27/6B

Alle arter

 

Lactobacillus fermentum DSM 16250

Alle arter

 

Lactobacillus helveticus CNCM DALH I-1251

Alle arter

 

Lactobacillus mucosae DSM 16246

Alle arter

 

Lactobacillus paracasei DSM 16572

Alle arter

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11394

Alle arter

 

Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei DSM 11395

Alle arter

 

Lactobacillus paracasei subsp. Paracasei CNCM I-3292/P4126

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum 24001

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum 252

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum 50050

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum 88

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum AMY LMG-P22548

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum C KKP/783/p

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum CCM 3769

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum CNCM DALP. I-1250

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum CNCM I-820

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum CNCM MA 27/5M

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 12187

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13367

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13543

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13544

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13545

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13546

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13547

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 13548

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 16247

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 16571

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 16682

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 4784

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 4904

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 8427

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 8428

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 8862

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSM 8866

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 15683

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum DSMZ 16627

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum EU/EEC 1/24476

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum L43 NCIMB 30146

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum L44 NCIMB 30147

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum L58

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum MA 541/2E

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 12422

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30004

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30114

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30115

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum NCIMB 30170

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum PL3/CSL

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum PL6/CSL

Alle arter

 

Lactobacillus plantarum PLA/CSL

Alle arter

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6E-g

Alle arter

 

Lactobacillus reuteri CNCM MA28/6U-g

Alle arter

 

Lactobacillus reuteri DSM 16248

Alle arter

 

Lactobacillus reuteri DSM 16249

Alle arter

 

Lactobacillus rhamnosus MA27/6R

Alle arter

 

Lactobacillus sakei DSM 16564

Alle arter

 

Lactobacillus sakei subsp. Sakei AK 5115 DSM 20017

Alle arter

 

Lactococcus lactis CNCM I-3291/ATCC 7962

Alle arter

 

Lactococcus Lactis NCIMB 30149

Alle arter

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis biovar diacetylactis CHCC2237

Alle arter

 

Lactococcus lactis subsp. Lactis CHCC2871

Alle arter

 

Leuconostoc mesenteroides DSM 8865

Alle arter

 

Leuconostoc oeno LO1

Alle arter

 

Leuconostoc pseudomesenteroides CHCC2114

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici AK 5201 DSM 20284

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 151/5R

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici DSM 10313

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici DSM 13946

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici ET 6

Alle arter

 

Pediococcus acidilactici NCIMB 30005

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus 69221

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus AP35

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus CCM 3770

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus CNCM MA 25/4J

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16566

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus DSM 16569

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus HTS LMG P-22549

Alle arter

 

Pediococcus pentosaceus fra Micron Bio-Systems' kultursamling

Alle arter

 

Pediococcus pentosaeceus EU/EEC 2124476

Alle arter

 

Propionibacterium freudenreichii shermanii JS DSM 7067

Alle arter

 

Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii AK 5502 DSM 4902

Alle arter

 

Propionibacterium globosum CNCM DAPB I-1249

Alle arter

 

Propionibacterium shermanii ATCC 9614

Alle arter

 

Propionibacterium shermanii MBS-PS-01

Alle arter

 

Propionibacterium sp. DSM 9576

Alle arter

 

Propionibacterium sp. DSM 9577

Alle arter

 

Rhodopseudomonas palustris ATTC 17001

Alle arter

 

Saccharomyces cerevisiae 37584

Alle arter

 

Saccharomyces cerevisiae 80566

Alle arter

 

Serratia rubidaea NCIMB 40285

Alle arter

 

Streptococcus cremoris CNCM DASC I-1244

Alle arter

 

Streptococcus faecium 36 KKP. 880

Alle arter

 

Streptococcus thermophilus CHCC3021

Alle arter

 

Streptococcus thermophilus CNCM DAST I-1245

Alle arter

 

Ammoniumacetat

Alle arter

 

Ammoniumacetattetrahydrat

Alle arter

 

Ammoniumbenzoat

Alle arter

 

Ammoniumbisulfit

Alle arter

 

Ammoniumdipropionat

Alle arter

 

Attapulgit (ler) CAS-nr. 12174-11-7

Alle arter

E 210

Benzoesyre

Alle arter

 

Ethylbenzoat

Alle arter

E 507

Saltsyre

Alle arter

 

Hydrogenperoxid

Alle arter

 

Isosmørsyre

Alle arter

 

Methenamin

Alle arter

E 285

Methylpropionsyre

Alle arter

 

Kaliumbisulfit

Alle arter

 

Kaliumformiat

Alle arter

 

Kaliumsulfat

Alle arter

 

Siliciumdioxid

Alle arter

E 222

Natriumbisulfit

Alle arter

E 223

Natriummetabisulfit

Alle arter

 

Natriumsulfit

Alle arter

 

Natriumthiosulfat

Alle arter

E 513

Svovlsyre

Alle arter

 

Tanninekstrakt fra træ af ægte kastanje (Castanea sativa Mill, CAS-nr.1401-55-4)

Alle arter


DEL B

Fodertilsætningsstof, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer«, og som trækkes tilbage fra markedet for visse arter eller kategorier af dyr

Identifikationsnr.

Tilsætningsstof

Dyreart eller -kategori

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: ensileringstilsætningsstoffer

 

Hexamethylentetramin

Alle arter, undtagen kvæg, får, svin, fjerkræ, kaniner, heste og geder


30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/64


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 452/2012

af 29. maj 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

66,7

TR

78,9

ZZ

72,8

0707 00 05

MK

54,8

TR

134,1

ZZ

94,5

0709 93 10

TR

105,4

ZZ

105,4

0805 10 20

EG

47,7

IL

75,8

MA

50,2

TR

52,1

ZA

69,4

ZZ

59,0

0805 50 10

TR

60,0

ZA

85,1

ZZ

72,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

82,5

CA

161,4

CL

92,5

CN

120,1

MK

41,0

NZ

145,9

US

185,8

UY

68,1

ZA

98,9

ZZ

108,8

0809 29 00

US

750,1

ZZ

750,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/66


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 453/2012

af 29. maj 2012

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 443/2012 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 135 af 25.5.2012, s. 59.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 30. maj 2012

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

35,95

0,37

1701 12 90 (1)

35,95

3,82

1701 13 10 (1)

35,95

0,50

1701 13 90 (1)

35,95

4,12

1701 14 10 (1)

35,95

0,50

1701 14 90 (1)

35,95

4,12

1701 91 00 (2)

44,84

4,02

1701 99 10 (2)

44,84

0,88

1701 99 90 (2)

44,84

0,88

1702 90 95 (3)

0,45

0,24


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/68


RÅDETS AFGØRELSE 2012/281/FUSP

af 29. maj 2012

inden for rammerne af den europæiske sikkerhedsstrategi til støtte for Unionens forslag til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktiviteterne i rummet er i vækst, og de er af afgørende betydning. Rummet er en ressource for alle lande i verden. Lande, som endnu ikke har aktiviteter i rummet, vil få det i fremtiden. Unionen mener derfor, at styrket sikkerhed for aktiviteter i det ydre rum er en vigtig målsætning, som vil bidrage til staternes udvikling og sikkerhed. Denne målsætning indgår i Unionens rumpolitik.

(2)

Den 12. december 2003 vedtog Det Europæiske Råd en europæisk sikkerhedsstrategi, der fastsætter de globale udfordringer og trusler og opfordrer til en regelbaseret international orden, der er baseret på effektiv multilateralisme og velfungerende internationale institutioner.

(3)

Den europæiske sikkerhedsstrategi anerkender De Forenede Nationers pagt som den grundlæggende ramme for internationale relationer og går ind for at styrke De Forenede Nationer og sætte De Forenede Nationer i stand til at leve op til sit ansvar og handle effektivt. Unionen arbejder for en høj grad af samarbejde på alle områder i tilknytning til internationale relationer med henblik på bl.a. at bevare freden, forebygge konflikter og styrke den internationale sikkerhed i overensstemmelse med formålene og grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt.

(4)

Unionen er fast besluttet på at udvikle og gennemføre gennemsigtighed og tillidsskabende foranstaltninger som et middel til at opnå forbedret sikkerhed i rummet. Unionen er også særdeles opmærksom hvad angår spørgsmålet om risikoen ved rumaffald, som, uanset dets oprindelse, er skadeligt for nuværende og fremtidige aktiviteter.

(5)

Den 18. september 2007 understregede Unionen i sit svar på De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution 61/75 af 6. december 2006, at frivillige »færdselsregler« for aktiviteter i det ydre rum, som understøtter bedste praksisser mellem rumaktører, vil bidrage til opfyldelsen af denne målsætning.

(6)

Rådet støttede i sine konklusioner af den 8.-9. december 2008 det første udkast til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum, som stater skulle deltage i på frivillig basis, og som omfattede gennemsigtighed og tillidsskabende foranstaltninger, som udgangspunkt for høringer med centrale tredjelande, der har aktiviteter i rummet eller har interesse i aktiviteter i rummet, for at nå frem til en tekst, som flest mulige stater kan gå med til.

(7)

På baggrund af høringer med større rumfartsnationer har Unionen udarbejdet en revideret udgave af udkastet til en adfærdskodeks, på grundlag af hvilken Rådet den 27. september 2010 gav Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik mandat til at gennemføre yderligere og bredere høringer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

For at understøtte sit forslag til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum forfølger Unionen følgende målsætninger:

gennemførelse af høringer med stater, hvad enten de er aktive eller endnu ikke er aktive inden for rumspørgsmål, med henblik på at drøfte forslaget og høre staternes synspunkter

indhentning af ekspertstøtte til udarbejdelsen af en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum.

Artikel 2

1.   De projekter, Unionen skal støtte, omfatter i den forbindelse følgende specifikke aktiviteter:

a)

outreachaktiviteter: fremme af forslaget til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum

b)

tilrettelæggelse af op til tre multilaterale ekspertmøder med henblik på drøftelse af forslaget til en international adfærdskodeks

c)

koordinering af et konsortium af ikkestatslige eksperter.

2.   Nævnte projekter og specifikke aktiviteter er beskrevet i detaljer i bilaget.

Artikel 3

1.   Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) er ansvarlig for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.   Den tekniske gennemførelse af projekterne i artikel 2 varetages af De Forenede Nationers Institut for Nedrustningsforskning (»UNIDIR«). UNIDIR udfører disse opgaver under den højtstående repræsentants ansvar. Med henblik herpå indgår den højtstående repræsentant de nødvendige arrangementer med UNIDIR.

Artikel 4

1.   Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 2 omhandlede projekter er på 1 490 000 EUR.

2.   De udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastlagte beløb, forvaltes efter Unionens procedurer og med de regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Kommissionen overvåger den korrekte gennemførelse af Unionens bidrag, der er fastlagt i stk. 1. Med henblik herpå indgår den en finansieringsaftale med UNIDIR. Det skal fremgå af aftalen, at UNIDIR sørger for, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad, der svarer til dets størrelse.

4.   Kommissionen bestræber sig på at indgå den finansieringsaftale, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med processen og om datoen for indgåelsen af finansieringsaftalen.

Artikel 5

1.   Den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af regelmæssige rapporter, som udarbejdes af UNIDIR. Disse rapporter skal danne udgangspunkt for Rådets evaluering.

2.   Kommissionen oplyser om de finansielle aspekter af gennemførelsen af de i artikel 2 omhandlede projekter.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den udløber 18 måneder efter datoen for indgåelsen af den i artikel 4, stk. 3, nævnte finansieringsaftale eller seks måneder efter datoen for vedtagelsen, hvis der ikke er indgået nogen finansieringsaftale inden for denne periode.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2012.

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


BILAG TIL RÅDETS AFGØRELSE TIL STØTTE FOR UNIONENS FORSLAG TIL EN INTERNATIONAL ADFÆRDSKODEKS FOR AKTIVITETER I DET YDRE RUM

1.   Generel ramme og målsætninger

Aktiviteterne i rummet er i vækst, og de er af afgørende betydning. Rummet er en ressource for alle lande i verden. Lande, som endnu ikke har aktiviteter i rummet, vil få det i fremtiden. Unionen mener derfor, at det er nødvendigt at garantere større sikkerhed i det ydre rum og tror på, at en pragmatisk og gradvis proces kan bidrage til opfyldelsen af denne målsætning. Unionen er fast besluttet på at udvikle og gennemføre gennemsigtighed og tillidsskabende foranstaltninger for at opnå forbedret sikkerhed i det ydre rum. Unionen er også særdeles opmærksom hvad angår spørgsmålet om risikoen ved rumaffald, som er skadeligt for nuværende og fremtidige aktiviteter.

Den 18. september 2007 understregede Unionen i sit svar på De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution 61/75 af 6. december 2006, at frivillige »færdselsregler« for aktiviteter i det ydre rum, som understøtter bedste praksisser mellem rumaktører, vil bidrage til opfyldelsen af denne målsætning.

Rådet støttede i sine konklusioner af den 8.-9. december 2008 det første udkast til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum, som stater skulle deltage i på frivillig basis, og som omfattede gennemsigtighed og tillidsskabende foranstaltninger, som udgangspunkt for høringer med centrale tredjelande, der har aktiviteter i rummet eller har interesser i aktiviteter i rummet, for at nå frem til en tekst, som flest mulige stater kan gå med til. På baggrund af høringer med større rumfartsnationer har Unionen udarbejdet en revideret udgave af udkastet til en adfærdskodeks, på grundlag af hvilken Rådet den 27. september 2010 gav Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) et mandat til at gennemføre yderligere og bredere høringer.

For at støtte Unionens forslag til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum og for at opfylde det mandat der er givet til den højtstående repræsentant, forfølger Union følgende målsætninger:

gennemførelse af høringer med så mange lande som muligt, hvad enten de er aktive eller endnu ikke er aktive inden for rumspørgsmål, med henblik på at drøfte forslaget og høre landenes synspunkter, navnlig i form af et eller flere (op til tre) multilaterale ekspertmøder, hvor dette initiativ drøftes

indhentning af ekspertstøtte til udarbejdelsen af en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum.

Principperne for Unionens handling er som følger:

a)

den anerkendte betydning af at opbygge langsigtet bæredygtighed, forudsigelighed og forbedret sikkerhed i det ydre rum

b)

nødvendigheden af at etablere en fælles forståelse og fastlægge områder med fælles kendetegn

c)

vigtigheden af national og regional opbakning til en eventuel fremtidig international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum.

2.   Projekter

2.1.   Projekt 1: outreach: fremme af forslaget til en international adfærdskodeks for aktiviteter i det ydre rum

2.1.1.   Formål med projektet

At indgå i en dialog med potentielle interessenter i en international adfærdskodeks gennem tilrettelæggelse af seminarer på regionalt/subregionalt plan med henblik på at uddybe eksisterende viden om og øge forståelsen af grundprincipperne bag den foreslåede internationale adfærdskodeks.

2.1.2.   Projektresultater

a)

Større bevidsthed og viden om samt forståelse af den foreslåede internationale adfærdskodeks og den løbende udvikling af den.

b)

Bedre klima for politisk fremskridt.

c)

Bedre forståelse hos interessenterne for områder, hvor der er en fælles enighed om et behov for forbedret rumsikkerhed og enighed om vejen frem.

d)

Forbedret koordinering mellem interessenterne.

e)

Indkredsning af behovet for flere nationale og regionale aktiviteter med henblik på at intensivere udarbejdelsen af en international adfærdskodeks for rumaktiviteter.

2.1.3.   Projektbeskrivelse

a)

Op til 6 regionale eller subregionale seminarer med op til 30 deltagere, som i relevante tilfælde afholdes i samarbejde med internationale, regionale eller nationale organisationer, både statslige og ikkestatslige.

b)

Sammenfatning og fremlæggelse af resultaterne for Unionen og andre interessenter på hensigtsmæssig vis, bl.a. ved hjælp af elektroniske midler.

2.2.   Projekt 2: støtte til den højtstående repræsentant i forbindelse med møder/høringer med staterne

2.2.1.   Formål med projektet

a)

At sikre Unionen yderligere oplysninger om og analyse af synspunkter og holdninger fra potentielle interessenter i en international adfærdskodeks.

b)

At tilrettelægge og koordinere en række af individuelle høringer med nøgleinteressenter som støtte for, forberedelse af eller opfølgning på den højtstående repræsentants høringer.

c)

At vurdere de indsamlede kommentarer ved at deltage i den højtstående repræsentants høringer.

2.2.2.   Projektresultater

a)

Skriftlige vurderinger af den bedste måde til at etablere en dialog med potentielle interessenter i den internationale adfærdskodeks.

b)

Skriftlige vurderinger af de indsamlede kommentarer og forslag til revision af teksten.

c)

Skriftlige bidrag til støtte for det eller de multilaterale ekspertmøder.

2.2.3.   Projektbeskrivelse

a)

Udarbejdelse af en række støttedokumenter/baggrundsundersøgelser som støtte for, forberedelse af eller opfølgning på den højtstående repræsentants høringer og det eller de multilaterale ekspertmøder.

b)

Koordinering af en række individuelle høringer med nøgleinteressenter:

Op til 20 individuelle møder og briefinger.

Koordinering af bidrag til processen, bl.a. ved hjælp af elektroniske midler.

Udvælgelse af de stater og organisationer, som skal deltage i koordineringen, på grundlag af deres deltagelsesgrad i rumsikkerhedsspørgsmål, tidligere arbejde med forslaget til en international adfærdskodeks og deres rolle med hensyn til fremme af det generelle diplomatiske fremskridt på regionalt eller internationalt plan.

c)

Sammenfatning og fremlæggelse af resultaterne for den højtstående repræsentant og andre interessenter på hensigtsmæssig vis, bl.a. ved hjælp af elektroniske midler.

2.3.   Projekt 3: tilrettelæggelse af op til tre multilaterale ekspertmøder med henblik på drøftelse af forslaget til en international adfærdskodeks

2.3.1.   Formål med projektet

At samle eksperter for at drøfte forslaget til en international adfærdskodeks.

2.3.2.   Projektresultater

a)

Oprettelse af et diskussionsforum med henblik på forslaget til en international adfærdskodeks.

b)

Diplomatisk fremskridt med at fremskynde drøftelserne om en international adfærdskodeks.

2.3.3.   Projektbeskrivelse

Tilrettelæggelse af op til tre multilaterale ekspertmøder med op til 160 deltagere i løbet af projektets første 16 måneder.

Det foreslås, at det første af disse møder afholdes i Europa, og at de næste to møder afholdes uden for Europa. Beslutningen træffes af den højtstående repræsentant på grundlag af forslag fra UNIDIR.

Struktur, dagsorden og deltagere besluttes af den højtstående repræsentant på grundlag af forslag fra UNIDIR.

2.4.   Projekt 4: koordinering af et konsortium af ikkestatslige eksperter

2.4.1.   Formål med projektet

a)

At etablere et lille konsortium af anerkendte eksperter med op til 10 deltagere, som skal komme med bidrag til udarbejdelsen af en international adfærdskodeks.

b)

At udvikle onlineressourcer til koordineringen af dette konsortium.

c)

At tilvejebringe de nødvendige outreachressourcer for at styrke forståelsen af adfærdskodeksen og udbrede aktiviteterne og resultaterne fra projekt et og to.

2.4.2.   Projektresultater

a)

Styrkelse af bidragene angående en international adfærdskodeks fra internationale, regionale og nationale nøgleeksperter.

b)

Udvikling af et virtuelt forum til koordinering af ekspertbidrag og drøftelser.

c)

Udvikling af et virtuelt forum til støtte for de multilaterale møder i projekt to.

d)

Udvikling af de nødvendige virtuelle og ikkevirtuelle outreachmaterialer.

2.4.3.   Projektbeskrivelse

a)

Indkredsning og koordinering af samt anmodning om bidrag fra egnede rumsikkerhedseksperter.

Den højtstående repræsentant træffer beslutning om medlemskab af konsortiet på grundlag af et forslag fra UNIDIR til den højtstående repræsentant.

b)

Udvikling af et nyt virtuelt forum til koordinering af bidrag fra dette konsortium.

Forummet udformes til også at omfatte ressourcer til støtte for projekt to.

c)

Tilrettelæggelse af op til 8 møder med henblik på drøftelse af fremskridtet med adfærdskodeksen og bidrag fra konsortiet, bl.a. ved hjælp af elektroniske midler samt video- og telekonferencer.

d)

Sammenfatning og fremlæggelse af resultaterne for den højtstående repræsentant og andre interessenter på hensigtsmæssig vis, bl.a. ved hjælp af elektroniske midler.

e)

Udvikling af outreachværktøjer.

3.   Proceduremæssige aspekter og koordinering

Gennemførelsen af projekterne iværksættes af en styringskomité med det formål at fastlægge procedurerne og de nærmere bestemmelser for samarbejdet. Styringskomitéen fører regelmæssigt og mindst hvert halve år tilsyn med gennemførelsen af projekterne, bl.a. ved hjælp af elektroniske midler samt video- og telekonferencer.

Styringskomitéen vil komme til at bestå af repræsentanter for den højtstående repræsentant og UNIDIR.

De statslige og ikkestatslige aktørers inddragelse i de multilaterale ekspertmøder koordineres gennem UNIDIR.

Den højtstående repræsentant træffer beslutning om sted og struktur for dette projekts workshopper og møder på grundlag af et forslag fra UNIDIR til styringskomitéen.

4.   Rapportering og evaluering

UNIDIR forelægger den højtstående repræsentant en beskrivende og finansiel rapport ved udgangen af projektets første år, idet der tilstræbes sammenfald med De Forenede Nationers rapporteringsperioder.

UNIDIR forelægger den højtstående repræsentant en endelig rapport, når projektet er afsluttet.

Fremskridts- og situationsrapporter, publikationer, pressemeddelelser og opdateringer fra UNIDIR forelægges den højtstående repræsentant og Europa-Kommissionen, når de udsendes.

5.   Varighed

Den anslåede gennemførelsesperiode for dette projekt er 18 måneder.

Alle møder skal være afsluttet tre måneder inden projektets afslutning, så der levnes tilstrækkelig med tid til at gennemføre analyser i løbet af gennemførelsesperioden.

6.   Støtteberettigede parter

Alle FN-medlemsstater, navnlig rumfartsnationer.

Ikkestatslige interessenter, bl.a. fra civilsamfundet og erhvervslivet.

7.   Tredjepartsrepræsentanter

Med henblik på at fremme det regionale ansvar for den internationale adfærdskodeks for rumaktiviteter kan deltagelse af eksperter, der ikke kommer fra Unionen, herunder eksperter fra relevante regionale og internationale organisationer, finansieres ved hjælp af denne afgørelse.

UNIDIR's deltagelse i alle workshopper og møder med tilknytning til denne afgørelse vil blive finansieret.

8.   Gennemførelsesinstans

Den tekniske gennemførelse af denne rådsafgørelse overlades til UNIDIR.

UNIDIR samarbejder, hvor det er hensigtsmæssigt, med institutioner såsom regionale organisationer, tænketanke, ngo'er og erhvervslivet.

Der vil være behov for ekstra personale til gennemførelse af denne afgørelse.


Berigtigelser

30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/74


Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 102/2012 af 27. januar 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Ukraine, som blev udvidet til at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Marokko, Moldova og Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i de lande, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 og om afslutning af udløbsundersøgelsen vedrørende importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i Sydafrika i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009

( Den Europæiske Unions Tidende L 36 af 9. februar 2012 )

Side 15, artikel 1, stk. 4, slutningen af første sætning:

I stedet for:

»… bortset fra varer fremstillet af følgende virksomheder:«

læses:

»… bortset fra varer fremstillet af følgende virksomheder (1):


(1)  Betingelserne anført i artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010 finder anvendelse på de virksomheder, der her er opført.«


30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/74


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006

( Den Europæiske Unions Tidende L 140 af 5. juni 2009 )

Side 128, artikel 33 (vedrørende artikel 9a), stk. 1:

I stedet for:

»… alle fyringsanlæg med en nominel effekt på 300 MW eller derover, …«

læses:

»… alle fyringsanlæg med en nominel elektrisk effekt på 300 MW eller derover, …«.

Side 129, artikel 38, stk. 2, femte led:

I stedet for:

»—

de bestemmelser vedrørende fyringsanlæg med en nominel effekt på 300 MW eller derover, …«

læses:

»—

de bestemmelser vedrørende fyringsanlæg med en nominel elektrisk effekt på 300 MW eller derover, …«.