ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.129.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 129

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
16. maj 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 386/2012 af 19. april 2012 om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage opgaver i forbindelse med håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 387/2012 af 19. april 2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

7

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 388/2012 af 19. april 2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 386/2012

af 19. april 2012

om bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage opgaver i forbindelse med håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114 og artikel 118, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den økonomiske velfærd i Unionen kræver vedvarende kreativitet og innovation. Foranstaltninger, der giver en effektiv beskyttelse af både kreativitet og innovation, er derfor en forudsætning for at sikre Unionens fremtidige velstand.

(2)

Intellektuelle ejendomsrettigheder er en vigtig driftskapital, som bidrager til at sikre, at opfindere og innovatorer får et rimeligt afkast af deres arbejde, og at deres investering i forskning og nye idéer beskyttes.

(3)

Det er vigtigt med en sund, harmoniseret og progressiv tilgang til intellektuelle ejendomsrettigheder i bestræbelserne på at opfylde ambitionerne i Europa 2020-strategien, herunder »En digital dagsorden for Europa«.

(4)

Den vedvarende stigning i antallet af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder udgør en reel trussel ikke bare mod Unionens økonomi, men også i mange tilfælde mod EU-forbrugernes sundhed og sikkerhed. Det er derfor nødvendigt med effektive, umiddelbare og koordinerede foranstaltninger på nationalt, europæisk og globalt niveau, hvis det skal lykkes at bekæmpe dette fænomen.

(5)

I forbindelse med den overordnede strategi for intellektuelle ejendomsrettigheder, som fastsat i Rådets resolution af 25. september 2008 om en global europæisk plan for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering (3), opfordrede Rådet Kommissionen til at oprette et Europæisk Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering. Kommissionen dannede derfor et netværk af eksperter fra den offentlige og den private sektor og beskrev netværkets opgaver i sin meddelelse om bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked. Navnet på Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering bør ændres til Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder (herefter »observationscentret«).

(6)

Det fremgår af meddelelsen, at observationscentret bør fungere som centralt organ til indsamling, overvågning og rapportering af oplysninger og data om alle former for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Det bør blive en platform for samarbejdet mellem repræsentanter for nationale myndigheder og berørte parter med henblik på udveksling af idéer og ekspertise om bedste praksis og udformning af anbefalinger om fælles håndhævelsesstrategier til beslutningstagere. Det præciseres i meddelelsen, at Kommissionens tjenestegrene skal huse og forvalte observationscentret.

(7)

I sin resolution af 1. marts 2010 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (4) opfordrede Rådet Kommissionen, medlemsstaterne og industrien til at give observationscentret tilgængelige, pålidelige og sammenlignelige data om varemærkeforfalskning og piratkopiering, og til, for så vidt angår observationscentret, i fællesskab at udvikle og blive enige om planer for at indsamle yderligere oplysninger. Rådet opfordrede ligeledes observationscentret til hvert år at offentliggøre en samlet årsrapport, som omhandler varemærkeforfalskningens og piratkopieringens anvendelsesområde, omfang og vigtigste karakteristika samt deres indvirkning på det indre marked. Denne årsrapport bør udarbejdes ved brug af de relevante oplysninger fra medlemsstaternes myndigheder, Kommissionen og den private sektor, som skal afgives inden for rammerne af databeskyttelseslovgivningen. Rådet anerkendte også betydningen af at udvikle nye konkurrencedygtige forretningsmodeller, der udvider det lovlige udbud af kulturelt og kreativt indhold, og samtidig forebygge og bekæmpe krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som nødvendige midler til at fremme økonomisk vækst, beskæftigelse og kulturel mangfoldighed.

(8)

I sine konklusioner af 25. maj 2010 vedrørende den kommende revision af varemærkeordningen i Den Europæiske Union (5) opfordrede Rådet Kommissionen til at indføre et klart retsgrundlag for, at Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »harmoniseringskontoret«) kan indgå i aktiviteter i tilknytning til håndhævelse, herunder bekæmpelse af forfalskning, navnlig ved at fremme samarbejdet med de nationale varemærkekontorer og observationscentret. I den henseende fastsætter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (6) bl.a. visse foranstaltninger til fremme af samarbejde, herunder udveksling af information, medlemsstaterne imellem og mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(9)

I sin henstilling af 26. marts 2009 om styrkelse af sikkerheden og de grundlæggende frihedsrettigheder på internettet (7) henstillede Europa-Parlamentet til Rådet at bevare fuldstændig og sikker adgang til internettet og tilskyndede samtidig til offentlig/privat samarbejde om forbedring af retshåndhævelsessamarbejdet.

(10)

I sin beslutning af 22. september 2010 om håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (8) opfordrede Europa-Parlamentet medlemsstaterne og Kommissionen til at udvide samarbejdet mellem harmoniseringskontoret og de nationale kontorer for intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at omfatte bekæmpelsen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

(11)

I sin beslutning af 12. maj 2011 om frigørelse af de kulturelle og kreative industriers potentiale (9) opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at tage hensyn til små og mellemstore virksomheders specifikke problemer med at gøre deres intellektuelle ejendomsrettigheder gældende, og til at fremme bedste praksis og effektive metoder til at respektere disse rettigheder.

(12)

I sin beslutning af 6. juli 2011 om en global metode til beskyttelse af personoplysninger i Den Europæiske Union (10) opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at sikre fuld harmonisering og retssikkerhed samt et ensartet højt niveau af beskyttelse af enkeltpersoner under alle omstændigheder.

(13)

I betragtning af den række forskellige opgaver observationscentret skal varetage, er det nødvendigt at finde en løsning, som sikrer en passende og bæredygtig infrastruktur til udførelse af centrets opgaver.

(14)

Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (11) indeholder bestemmelser om administrativt samarbejde mellem harmoniseringskontoret og medlemsstaternes domstole eller andre kompetente myndigheder samt om udveksling af publikationer mellem harmoniseringskontoret og medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret. Harmoniseringskontoret har på dette grundlag etableret et samarbejde med de nationale kontorer, der beskæftiger sig med beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Harmoniseringskontoret råder således allerede i et betydeligt omfang over den nødvendige erfaring og ekspertise til at levere en passende og bæredygtig infrastruktur til gennemførelse af observationscentrets opgaver.

(15)

Harmoniseringskontoret er således velegnet til at varetage disse opgaver.

(16)

Disse opgaver bør vedrøre alle intellektuelle ejendomsrettigheder, som er omfattet af direktiv 2004/48/EF, eftersom krænkelseshandlinger ofte berører en række forskellige intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er desuden nødvendigt med data og udveksling af bedste praksis om hele det ovennævnte spektrum af intellektuelle ejendomsrettigheder for at kunne danne sig et fuldstændigt billede af situationen og gøre det muligt at udforme helhedsstrategier med henblik på at nedbringe antallet af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

(17)

De opgaver, som harmoniseringskontoret bør udføre, hænger sammen med de håndhævelses- og rapporteringsbestemmelser, der er fastsat i direktiv 2004/48/EF. Harmoniseringskontoret bør således levere tjenester til nationale myndigheder eller operatører, der især påvirker direktivets ensartede gennemførelse, og som formodes at fremme dets anvendelse. Harmoniseringskontorets opgaver bør således betragtes som tæt knyttet til formålet med retsakter om tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.

(18)

Observationscentret, der sammensættes af harmoniseringskontoret, bør udvikle sig til et ekspertisecenter for oplysninger og data om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder ved at drage fordel af harmoniseringskontorets ekspertise, erfaring og ressourcer.

(19)

Harmoniseringskontoret bør fungere som et samlingspunkt for offentlige myndigheder og den private sektor og give mulighed for indsamling, analyse og spredning af relevante objektive, sammenlignelige og pålidelige data om værdien af intellektuelle ejendomsrettigheder og krænkelsen af disse rettigheder, fastlæggelse og fremme af bedste praksis og af strategier for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og for forbrugeroplysning om konsekvenserne af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder. Desuden bør harmoniseringskontoret udføre supplerende opgaver, f.eks. forbedre forståelsen for værdien af intellektuelle ejendomsrettigheder, fremme udveksling af oplysninger om nye konkurrencedygtige forretningsmodeller, der udvider det lovlige udbud af kulturelt og kreativt indhold, forbedre ekspertisen hos personer, der beskæftiger sig med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, gennem passende uddannelsesforanstaltninger, fremme kendskabet til teknikker til forebyggelse af varemærkeforfalskning og forbedre samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer. Kommissionen bør inddrages i de aktiviteter, som harmoniseringskontoret udfører i henhold til denne forordning.

(20)

Harmoniseringskontoret bør således fremme og støtte de aktiviteter hos nationale myndigheder, den private sektor og EU-institutionerne, der vedrører håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig disses aktiviteter til bekæmpelse af krænkelser af disse rettigheder. Harmoniseringskontorets udøvelse af sine beføjelser i medfør af denne forordning forhindrer ikke medlemsstaterne i at udøve deres kompetencer. Harmoniseringskontorets opgaver og aktiviteter i henhold til denne forordning omfatter ikke deltagelse i specifikke aktioner eller undersøgelser, som de kompetente myndigheder gennemfører.

(21)

Med henblik på at udføre disse opgaver så effektivt som muligt bør harmoniseringskontoret høre og samarbejde med andre myndigheder på nationalt, europæisk og, hvor det er relevant, internationalt niveau, skabe synergier med aktiviteter, som gennemføres af disse myndigheder, og undgå enhver overlapning af foranstaltninger.

(22)

Harmoniseringskontoret bør gennemføre de opgaver og aktiviteter, der vedrører håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, ved at gøre brug af sine egne budgetmidler.

(23)

Hvad angår repræsentanter for den private sektor bør harmoniseringskontoret, når observationscentret samles i forbindelse med dets aktiviteter, inddrage et repræsentativt udvalg af de økonomiske sektorer, herunder de kreative industrier, der er mest berørt af eller har størst erfaring med bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, særlig repræsentanter for rettighedshavere, herunder kunstnere og andre ophavsmænd, samt internetformidlere. Det bør ligeledes sikres, at der er en passende repræsentation af forbrugere og af små og mellemstore virksomheder.

(24)

De oplysningsforpligtelser, som denne forordning pålægger medlemsstaterne og den private sektor, bør ikke skabe unødvendige administrative byrder og bør tilstræbe at undgå overlapninger, for så vidt angår data, der allerede er meddelt EU-institutionerne af medlemsstaterne og repræsentanter for den private sektor i medfør af eksisterende EU-indberetningsforpligtelser

(25)

Målet for denne forordning, nemlig at bemyndige harmoniseringskontoret til at varetage opgaver i forbindelse med håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning bemyndiges Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »harmoniseringskontoret«) til at varetage opgaver, der sigter på at fremme og støtte nationale myndigheders, den private sektors og EU-institutionernes aktiviteter til bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af direktiv 2004/48/EF. Under udførelsen af disse opgaver tilrettelægger, administrerer og støtter harmoniseringskontoret møder mellem eksperter, myndigheder og berørte parter, der samles under betegnelsen »Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder« (herefter »observationscentret«).

Harmoniseringskontorets opgaver og aktiviteter i henhold til denne forordning omfatter ikke deltagelse i specifikke aktioner og undersøgelser, som de kompetente myndigheder gennemfører.

Artikel 2

Opgaver og aktiviteter

1.   Harmoniseringskontoret har følgende opgaver:

a)

at forbedre forståelsen for værdien af intellektuel ejendomsret

b)

at forbedre forståelsen for omfanget og konsekvenserne af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

c)

at fremme kendskabet til bedste praksis i den offentlige og private sektor med hensyn til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

d)

at bistå med at gøre borgerne mere bevidste om konsekvenserne af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

e)

at forbedre ekspertisen hos de personer, der beskæftiger sig med håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

f)

at fremme kendskabet til tekniske værktøjer til forebyggelse og imødegåelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder sporingssystemer, der bidrager til at sondre mellem ægte produkter og forfalskede produkter

g)

at stille mekanismer til rådighed, der bidrager til at forbedre onlineudvekslingen mellem myndigheder i medlemsstaterne, der arbejder på området for intellektuelle ejendomsrettigheder, af information vedrørende håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder samt fremme samarbejdet med og imellem disse myndigheder

h)

i samråd med medlemsstaterne at arbejde på at fremme det internationale samarbejde med tredjelandes kontorer for intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på at udforme strategier og udvikle teknikker, kvalifikationer og værktøjer til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

2.   For at udføre de i stk. 1 anførte opgaver gennemfører harmoniseringskontoret følgende aktiviteter i overensstemmelse med det i henhold til artikel 7 vedtagne arbejdsprogram og i overensstemmelse med EU-retten:

a)

etablering af en gennemsigtig metode til indsamling, analyse og rapportering af uafhængige, objektive, sammenlignelige og pålidelige data om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

b)

indsamling, analyse og udbredelse af relevante objektive, sammenlignelige og pålidelige data om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

c)

indsamling, analyse og udbredelse af relevante objektive, sammenlignelige og pålidelige data om den økonomiske værdi af intellektuelle ejendomsrettigheder og deres bidrag til økonomisk vækst, velfærd, innovation, kreativitet, kulturel mangfoldighed, skabelsen af kvalitetsjob og udviklingen af produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet i Unionen

d)

levering af regelmæssige vurderinger og specifikke rapporter for de enkelte økonomiske sektorer, geografiske områder og typer af intellektuelle ejendomsrettigheder, der krænkes, med en evaluering af bl.a. konsekvenserne af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder for samfundet, økonomien, herunder en vurdering af følgerne for små og mellemstore virksomheder, samt for sundheden, miljøet og sikkerheden

e)

indsamling, analyse og formidling af oplysninger om bedste praksis mellem de repræsentanter, der mødes som en samling i observationscentret, og i givet fald udarbejdelse af anbefalinger om strategier på grundlag af denne praksis

f)

udarbejdelse af rapporter og publikationer for at øge bevidstheden blandt EU-borgerne om konsekvenserne af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og, med det for øje, afholdelse af konferencer, begivenheder og møder på europæisk og internationalt niveau samt ydelse af støtte til nationale og europæiske tiltag, herunder on- og off-linekampagner, navnlig gennem levering af data og oplysninger

g)

overvågning af udviklingen af nye konkurrencedygtige forretningsmodeller, der udvider det lovlige udbud af kulturelt og kreativt indhold, tilskyndelse til informationsudveksling og skærpelse af forbrugernes bevidsthed i den henseende

h)

udvikling og planlægning af onlineundervisning og andre former for uddannelse af nationale tjenestemænd, der beskæftiger sig med beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

i)

afholdelse af ad hoc-ekspertmøder, herunder møder med akademiske eksperter og med relevante repræsentanter for civilsamfundet, til støtte for dets arbejde i henhold til denne forordning

j)

fastlæggelse og fremme af tekniske redskaber for fagfolk og benchmarkingteknikker, herunder sporingssystemer, der bidrager til at sondre mellem ægte produkter og forfalskede produkter

k)

samarbejde med de nationale myndigheder og Kommissionen om at udvikle et online-netværk til at lette udvekslingen af oplysninger om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder mellem de offentlige forvaltninger, organer og organisationer i medlemsstaterne, som beskæftiger sig med beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

l)

samarbejde med og udvikling af synergier mellem medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret, herunder Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, samt andre myndigheder i medlemsstaterne, som beskæftiger sig med intellektuelle ejendomsrettigheder, med henblik på udvikling og fremme af teknikker, færdigheder og værktøjer vedrørende håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder uddannelsesprogrammer og oplysningskampagner

m)

udvikling i samråd med medlemsstaterne af programmer for teknisk bistand til tredjelande og udvikling og levering af specifikke uddannelsesprogrammer og -tilbud til tjenestemænd fra tredjelande, der beskæftiger sig med beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

n)

fremlæggelse af anbefalinger til Kommissionen om aspekter, der er omfattet af denne forordning, på anmodning fra Kommissionen

o)

gennemførelse af lignende aktiviteter, som er nødvendige, for at observationscentret kan varetage sine opgaver som fastsat i stk. 1.

3.   Ved udførelsen af de i stk. 1 og 2 nævnte opgaver og aktiviteter skal harmoniseringskontoret overholde de eksisterende bestemmelser i EU-retten om databeskyttelse.

Artikel 3

Finansiering

Harmoniseringskontoret gennemfører til enhver tid de aktiviteter, som det bemyndiges til at varetage i henhold til denne forordning, ved anvendelse af egne budgetmidler.

Artikel 4

Observationscentrets møder

1.   Harmoniseringskontoret skal for at gennemføre de i artikel 2, stk. 2, anførte aktiviteter mindst en gang om året indkalde repræsentanter for offentlige forvaltninger, organer og organisationer i medlemsstaterne, der beskæftiger sig med intellektuelle ejendomsrettigheder, og repræsentanter for den private sektor til observationscentrets møder, så de kan deltage i harmoniseringskontorets arbejde i henhold til denne forordning.

2.   Repræsentanter for den private sektor, der indkaldes til observationscentrets møder, skal omfatte et bredt, repræsentativt og afbalanceret udsnit af EU-organer og nationale organer, der repræsenterer de forskellige økonomiske sektorer, herunder de kreative sektorer, som er mest berørt af eller har størst erfaring med bekæmpelse af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Forbrugerorganisationer, små og mellemstore virksomheder, kunstnere og andre ophavsmænd skal være passende repræsenteret.

3.   Harmoniseringskontoret opfordrer hver medlemsstat til at sende mindst en repræsentant for sin offentlige forvaltning til observationscentrets møder. Medlemsstaterne sikrer i denne forbindelse kontinuitet i observationscentrets arbejde.

4.   De i stk. 1 anførte møder kan suppleres med arbejdsgrupper i observationscentret bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og repræsentanter for den private sektor.

5.   Når det er hensigtsmæssigt, og i tillæg til de i stk. 1 anførte møder, organiserer harmoniseringskontoret møder med deltagelse af:

a)

repræsentanter for offentlige administrationer, organer og organisationer i medlemsstaterne, eller

b)

repræsentanter for den private sektor.

6.   Medlemmer eller andre repræsentanter for Europa-Parlamentet og repræsentanter for Kommissionen inviteres til de i nærværende artikel omhandlede møder, enten som deltagere eller som observatører afhængigt af, hvad der er hensigtsmæssigt.

7.   De deltagende repræsentanters navne, dagsordenen og mødereferatet for de i nærværende artikel omhandlede møder offentliggøres på harmoniseringskontorets websted.

Artikel 5

Oplysningspligt

1.   I hensigtsmæssigt omfang og i overensstemmelse med national lovgivning, herunder lovgivningen om behandling af personoplysninger, skal medlemsstaterne på harmoniseringskontorets anmodning eller på eget initiativ:

a)

oplyse harmoniseringskontoret om deres overordnede politikker og strategier for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om enhver ændring heraf

b)

levere tilgængelige statistiske data om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

c)

oplyse harmoniseringskontoret om væsentlig retspraksis.

2.   Med forbehold for lovgivningen om behandling af personoplysninger og for beskyttelse af fortrolige oplysninger skal repræsentanterne for den private sektor, der mødes som en samling i observationscentret, på harmoniseringskontorets anmodning, når det er muligt:

a)

oplyse harmoniseringskontoret om politikker og strategier for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder inden for deres aktivitetsområde og om enhver ændring heraf

b)

levere statistiske data om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder inden for deres aktivitetsområde.

Artikel 6

Harmoniseringskontoret

1.   De relevante bestemmelser i afsnit XII i forordning (EF) nr. 207/2009 finder anvendelse på udførelsen af de i denne forordning omhandlede opgaver og aktiviteter.

2.   I medfør af beføjelserne i henhold til artikel 124 i forordning (EF) nr. 207/2009 vedtager harmoniseringskontorets præsident de interne administrative bestemmelser og offentliggør de bekendtgørelser, der er nødvendige for at gennemføre de opgaver, der blevet tillagt harmoniseringskontoret i henhold til denne forordning.

Artikel 7

Arbejdsprogrammets og aktivitetsrapportens indhold

1.   Harmoniseringskontoret udarbejder, i overensstemmelse med Unionens politikker og prioriteter på området for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og i samarbejde med de i artikel 4, stk. 5, litra a), omhandlede repræsentanter, et årligt arbejdsprogram, der på hensigtsmæssig vis prioriterer aktiviteterne inden for rammerne af denne forordning og for observationscentrets møder.

2.   Det i stk. 1 omhandlede arbejdsprogram forelægges for harmoniseringskontorets administrationsråd til orientering.

3.   Den i artikel 124, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 207/2009 anførte aktivitetsrapport skal mindst indeholde nedenstående oplysninger om harmoniseringskontorets opgaver og aktiviteter i henhold til nærværende forordning:

a)

en gennemgang af de vigtigste aktiviteter i det foregående kalenderår

b)

resultater opnået i løbet af det foregående kalenderår, i givet fald ledsaget af sektorspecifikke rapporter med en analyse af situationen i de forskellige erhvervs- og produktsektorer

c)

en overordnet vurdering af gennemførelsen af harmoniseringskontorets opgaver som fastsat i denne forordning og i det arbejdsprogram, der er udarbejdet i overensstemmelse med stk. 1

d)

en gennemgang af de aktiviteter, som harmoniseringskontoret agter at iværksætte i fremtiden

e)

bemærkninger om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og om mulige fremtidige politikker og strategier, herunder for hvordan samarbejdet med og imellem medlemsstaterne kan gøres mere effektivt

f)

en overordnet vurdering af, om alle de i artikel 4, stk. 2, nævnte aktører er fyldestgørende repræsenteret.

Harmoniseringskontorets præsident hører de i artikel 4, stk. 5, litra a), nævnte repræsentanter i observationscentret om de relevante dele af aktivitetsrapporten, før rapporten fremsendes til Europa-Parlamentet, Kommissionen og administrationsrådet.

Artikel 8

Evaluering

1.   Senest den 6. juni 2017 vedtager Kommissionen en rapport med en evaluering af denne forordning.

2.   I evalueringsrapporten vurderes gennemførelsen af denne forordning, særlig med hensyn til indvirkningen på håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked.

3.   Ved udarbejdelsen af evalueringsrapporten hører Kommissionen harmoniseringskontoret, medlemsstaterne og de repræsentanter, der mødes som en samling i observationscentret, om de i stk. 2 anførte aspekter.

4.   Kommissionen fremsender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og foretager en bred høring af de berørte parter om evalueringsrapporten.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. april 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

M. BØDSKOV

Formand


(1)  EUT C 376 af 22.12.2011, s. 62.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14.2.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.3.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 253 af 4.10.2008, s. 1.

(4)  EUT C 56 af 6.3.2010, s. 1.

(5)  EUT C 140 af 29.5.2010, s. 22.

(6)  EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45. Berigtiget version i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 16.

(7)  EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 206.

(8)  EUT C 50 E af 21.2.2012, s. 48.

(9)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(10)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(11)  EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1.


16.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/7


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 387/2012

af 19. april 2012

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den hidtil værste globale finansielle krise og den hidtil betydeligste økonomiske nedgang har skadet både den økonomiske vækst og den finansielle stabilitet alvorligt og har forårsaget en kraftig forringelse af de finansielle og økonomiske vilkår i en række medlemsstater. Der er navnlig visse medlemsstater, som har eller trues af alvorlige vanskeligheder, herunder især vanskeligheder vedrørende deres økonomiske vækst og finansielle stabilitet, og af en forværring af deres underskud og gæld, som skyldes de internationale økonomiske og finansielle forhold.

(2)

Der er allerede truffet en række vigtige foranstaltninger til at imødegå krisens negative virkninger, herunder ændringer af lovgivningen, men finanskrisens virkning på realøkonomien, arbejdsmarkedet og borgerne mærkes overalt. Presset på medlemsstaternes finansielle ressourcer stiger, og derfor bør der tages yderligere skridt til at lette dette pres via maksimal og bedst mulig anvendelse af midlerne fra Den Europæiske Fiskerifond.

(3)

I medfør af artikel 122, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, efter hvilken Unionen kan yde finansiel støtte til en medlemsstat, som er i vanskeligheder eller har alvorlig risiko for store vanskeligheder, herunder som følge af usædvanlige begivenheder, som den ikke selv er herre over, er der ved Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 (3) oprettet en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme med henblik på at bevare den finansielle stabilitet i EU.

(4)

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU (4) og 2011/344/EU (5) fik henholdsvis Irland og Portugal tildelt sådan finansiel støtte fra Unionen.

(5)

Grækenland havde allerede alvorlige vanskeligheder med sin finansielle stabilitet, inden forordning (EU) nr. 407/2010 trådte i kraft. Derfor kunne finansiel støtte til Grækenland ikke baseres på nævnte forordning.

(6)

Aftalen mellem kreditorerne og lånefacilitetsaftalen for Grækenland, som blev undertegnet den 8. maj 2010, trådte i kraft den 11. maj 2010. Aftalen mellem kreditorerne har fuld retskraft og retsvirkning for en treårig programperiode, så længe der er udestående beløb under lånefacilitetsaftalen.

(7)

Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (6) sikrer, at Rådet skal yde gensidig støtte, når en medlemsstat, som ikke har vedtaget euroen, er i vanskeligheder eller risikerer alvorlige vanskeligheder med hensyn til sin betalingsbalance.

(8)

Ved Rådets beslutning 2009/102/EF (7), 2009/290/EF (8) og 2009/459/EF (9) fik henholdsvis Ungarn, Letland og Rumænien tildelt sådan finansiel støtte fra Unionen.

(9)

Den periode, hvor der kan tildeles finansiel støtte til Irland, Ungarn, Letland, Portugal og Rumænien, er fastsat i Rådets relevante afgørelser. Den periode, hvor der kunne ydes finansiel støtte til Ungarn, udløb den 4. november 2010.

(10)

Den periode, hvor der kan tildeles finansiel støtte til Grækenland i henhold til aftalen mellem kreditorerne samt lånefacilitetsaftalen, er forskellig for hver enkelt medlemsstat, der deltager i disse instrumenter.

(11)

Efter Det Europæiske Råds beslutning af 25. marts 2011 undertegnede finansministrene fra 17 medlemsstater i euroområdet den 11. juli 2011 traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme. På grundlag af beslutninger, der blev truffet af stats- og regeringscheferne for euroområdet den 21. juli og 9. december 2011, blev nævnte traktat ændret for at forbedre den europæiske stabiliseringsmekanismes effektivitet og derefter undertegnet den 2. februar 2012. I henhold til nævnte traktat påtager den europæiske stabiliseringsmekanisme sig senest i 2013 de opgaver, som på nuværende tidspunkt udføres af den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme. Der bør derfor allerede i nærværende forordning tages højde for denne fremtidige mekanisme.

(12)

I sine konklusioner af 23. og 24. juni 2011 udtrykte Det Europæiske Råd tilfredshed med, at Kommissionen agter at forbedre synergivirkningerne mellem låneprogrammet for Grækenland og Unionens midler, og støttede tiltag, der kan styrke Grækenlands kapacitet til at absorbere Unionens midler for at stimulere vækst og beskæftigelse ved at flytte fokus over på en forbedring af konkurrenceevnen og jobskabelse. Endvidere udtrykte det tilfredshed med og støttede, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne forbereder et omfattende program for teknisk bistand til Grækenland. Denne forordning er et led i sådanne bestræbelser på at fremme synergivirkningerne.

(13)

For at lette forvaltningen af Unionens midler, bidrage til at fremskynde investeringer i medlemsstaterne og regionerne samt styrke midlernes virkning på økonomien er det nødvendigt i begrundede tilfælde midlertidigt, og uden at det berører programmeringsperioden 2014-2020, at tillade større mellemliggende betalinger fra Den Europæiske Fiskerifond med et beløb svarende til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioriteret akse for medlemsstater, der er i alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, og som har anmodet om at blive omfattet af denne foranstaltning, der indebærer en tilsvarende reduktion af de tilsvarende nationale midler. På grund af forhøjelsens midlertidige karakter og for at bevare de oprindelige medfinansieringssatser som referencepunkt for beregning af de midlertidigt forhøjede beløb bør ændringer, der skyldes anvendelse af mekanismen, ikke afspejles i den finansielle plan i de operationelle programmer. Dog bør det være muligt at opdatere operationelle programmer med henblik på at koncentrere midlerne om konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse og tilpasse programmernes mål og målsætninger til faldet i de samlede disponible midler.

(14)

En medlemsstat, der anmoder Kommissionen om at blive omfattet af en undtagelse i denne forordning, bør forelægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissionen ved hjælp af data om medlemsstatens makroøkonomiske og finanspolitiske situation kan fastslå, at der ikke er tilsvarende nationale midler til rådighed. Medlemsstaten bør også påvise, at det er nødvendigt at forhøje de betalinger, der følger af indrømmelse af undtagelsen, for at sikre fortsat gennemførelse af operationelle programmer, og at der fortsat er absorptionskapacitetsproblemer, selv om de maksimale lofter for medfinansieringssatser i artikel 53, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 (10) anvendes.

(15)

Medlemsstaten, der anmoder Kommissionen om at blive omfattet af en undtagelse i denne forordning, bør også oplyse i henhold til hvilken relevant rådsafgørelse eller anden retsakt, den er berettiget til at være omfattet af undtagelsen. Det er nødvendigt, at Kommissionen fra forelæggelsen af medlemsstatens anmodning råder over en passende periode til at kontrollere, om de forelagte oplysninger er korrekte, og til at rejse eventuelle indsigelser. For at gøre undtagelsen effektiv og operationel bør det, hvis Kommissionen ikke rejser indsigelse, kunne formodes, at en sådan anmodning er berettiget. Rejser Kommissionen indsigelse mod medlemsstatens anmodning, vedtager den ved hjælp af gennemførelsesretsakter en afgørelse herom, hvori den begrunder indsigelsen.

(16)

Reglerne for beregningen af mellemliggende betalinger og saldobetalinger for operationelle programmer i den periode, hvor medlemsstaterne modtager den finansielle støtte fra Unionen for at løse alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, bør revideres tilsvarende.

(17)

Det skal sikres, at der sker passende indberetning om anvendelsen af de forhøjede beløb, der stilles til rådighed for de medlemsstater, der er omfattet af en midlertidig forhøjelse af mellemliggende betalinger i henhold til denne forordning.

(18)

Efter udløbet af den periode, i hvilken den finansielle støtte er blevet stillet til rådighed, kan det som led i de evalueringer, der foretages i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1198/2006, bl.a. blive nødvendigt at vurdere, om nedsættelsen af den nationale samfinansiering medfører en betydelig afvigelse fra de oprindeligt fastsatte mål. Sådanne evalueringer kan føre til en revision af det operationelle program.

(19)

Da den hidtil værste krise på de internationale finansmarkeder og den hidtil betydeligste økonomiske nedgang har skadet den finansielle stabilitet i flere medlemsstater alvorligt, og der kræves en hurtig indsats for at imødegå virkningerne for økonomien som helhed, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt. I betragtning af de ekstraordinære omstændigheder i de berørte medlemsstater bør den finde anvendelse med tilbagevirkende kraft enten fra regnskabsåret 2010 eller fra den dato, hvor den finansielle støtte blev stillet til rådighed, afhængigt af den anmodende medlemsstats situation, for de perioder, hvor medlemsstaterne har modtaget finansiel støtte fra Unionen eller fra andre medlemsstater i euroområdet for at løse alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet.

(20)

Planlægges der en midlertidig forhøjelse af mellemliggende betalinger, bør denne midlertidige forhøjelse også overvejes i lyset af de budgetbegrænsninger, som alle medlemsstaterne står over for, og som på passende vis bør afspejles i Den Europæiske Unions almindelige budget. Desuden bør anvendelsen af mekanismen tidsbegrænses, eftersom det primære formål med den er at løse specifikke aktuelle vanskeligheder. Mekanismen bør derfor anvendes fra den 1. januar 2010, og dens anvendelse bør begrænses til perioden indtil den 31. december 2013.

(21)

Forordning (EF) nr. 1198/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1198/2006 ændres således:

1)

Artikel 76 og 77 affattes således:

»Artikel 76

Regler for beregning af mellemliggende betalinger

1.   Mellemliggende betalinger beregnes ved at anvende medfinansieringssatsen som fastsat i den gældende finansieringsplan for denne prioriterede akse og det pågældende mål på det offentlige tilskud, som er anført i den udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet.

2.   Som en undtagelse fra stk. 1 beregnes en mellemliggende betaling som det støttebeløb fra Unionen, der er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne i forbindelse med den prioriterede akse og det pågældende mål, hvis medlemsstaten indgiver en specifik og behørigt begrundet anmodning herom. Medlemsstaten skal specificere dette beløb i udgiftsoversigten.

3.   Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 3, forhøjes mellemliggende betalinger på en medlemsstats anmodning med et beløb, der svarer til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioriteret akse op til et maksimum på 100 %, og forhøjelsen anvendes på beløb til støtteberettigede offentlige udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsoversigt, som forelægges i den periode, hvor en medlemsstat opfylder en af følgende betingelser:

a)

medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (11), eller har fået stillet sådan støtte til rådighed af andre medlemsstater i euroområdet før nævnte forordnings ikrafttræden

b)

medlemsstaten får stillet mellemfristet finansiel støtte til rådighed i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (12)

c)

medlemsstaten får stillet finansiel støtte til rådighed i henhold til traktaten om oprettelse af den europæiske stabiliseringsmekanisme, der er undertegnet den 2. februar 2012.

4.   Ved beregningen af mellemliggende betalinger, efter at medlemsstaten er ophørt med at modtage den finansielle støtte fra Unionen som omhandlet i stk. 3, tager Kommissionen ikke hensyn til de forhøjede beløb, der er udbetalt i overensstemmelse med nævnte stykke.

Disse beløb tages dog i betragtning i forbindelse med artikel 79, stk. 1.

5.   De forhøjede mellemliggende betalinger, der følger af anvendelsen af stk. 3, stilles hurtigst muligt til rådighed for forvaltningsmyndigheden og anvendes kun til betalinger i forbindelse med gennemførelsen af det operationelle program.

6.   I forbindelse med de årlige rapporter i henhold til artikel 67, stk. 1, skal medlemsstaterne give Kommissionen hensigtsmæssige oplysninger om anvendelsen af undtagelsen i stk. 3 i nærværende artikel, som viser, hvordan de forhøjede støttebeløb har bidraget til fremme af konkurrenceevnen, væksten og beskæftigelsen i den berørte medlemsstat. Kommissionen tager hensyn til disse oplysninger i forbindelse med udarbejdelsen af de i artikel 68, stk. 1, omhandlede årlige rapporter.

Artikel 77

Regler for beregning af saldobetalinger

1.   Saldobetalinger udgør det laveste af følgende to beløb:

a)

det beløb, der beregnes ved at anvende medfinansieringssatsen som fastsat i den gældende finansieringsplan for denne prioriterede akse og det pågældende mål på det offentlige tilskud, som er anført i den endelige udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert konvergensmål/formål uden for konvergensmålet

b)

det støttebeløb fra Unionen, som er udbetalt eller skal udbetales til modtagerne i forbindelse med hver prioriteret akse og hvert mål. Dette beløb skal af medlemsstaten opgives i den endelige udgiftsoversigt, der er godkendt af attesteringsmyndigheden for hver prioriteret akse og hvert mål.

2.   Som en undtagelse fra artikel 53, stk. 3, forhøjes saldobetalinger på en medlemsstats anmodning med et beløb, der svarer til 10 procentpoint over den gældende medfinansieringssats for hver prioriteret akse op til et maksimum på 100 %, og forhøjelsen anvendes på de støtteberettigede offentlige udgifter, der nyanmeldes i hver godkendt udgiftsoversigt, som forelægges i den periode, hvor en medlemsstat opfylder en af betingelserne i artikel 76, stk. 3, litra a), b) og c).

3.   Ved beregningen af saldobetalingen, efter at medlemsstaten er ophørt med at modtage den finansielle støtte fra Unionen, der er omhandlet i artikel 76, stk. 3, tager Kommissionen ikke hensyn til de forhøjede beløb, der er udbetalt i henhold til nævnte stykke.

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 77a

Øvre grænse for Unionens bidrag via mellemliggende betalinger og saldobetalinger

1.   Uanset artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, må bidraget fra Unionen i form af de mellemliggende betalinger og saldobetalinger ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra EFF for hver prioriteret akse og hvert mål som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

2.   Undtagelsen i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, indrømmes af Kommissionen efter skriftlig anmodning fra en medlemsstat, der opfylder en af betingelserne i artikel 76, stk. 3, litra a), b) og c). Denne anmodning forelægges inden 17. juli 2012 eller inden for to måneder efter den dato, hvor medlemsstaten opfylder en af betingelserne i artikel 76, stk. 3, litra a), b) og c).

3.   I sin anmodning til Kommissionen begrunder medlemsstaten behovet for den i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, omhandlede undtagelse ved at forelægge de oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå:

a)

på grundlag af data vedrørende dens makroøkonomiske og finanspolitiske situation, at der ikke er tilsvarende nationale midler til rådighed

b)

at en forhøjelse af de i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, omhandlede betalinger er nødvendig for at sikre den fortsatte gennemførelse af operationelle programmer

c)

at der fortsat er problemer, selv om de maksimale lofter for medfinansieringssatser i artikel 53, stk. 3, anvendes

d)

at den opfylder en af betingelserne i artikel 76, stk. 3, litra a), b) og c), som begrundet ved en henvisning til en rådsafgørelse eller anden retsakt samt den konkrete dato, fra hvilken medlemsstaten fik stillet den finansielle støtte til rådighed.

Kommissionen kontrollerer, om de forelagte oplysninger berettiger, at der indrømmes en undtagelse. Kommissionen har en frist på 30 dage efter datoen for anmodningens forelæggelse til at gøre indsigelse mod de forelagte oplysninger. Beslutter Kommissionen at gøre indsigelse mod medlemsstatens anmodning, vedtager den ved hjælp af gennemførelsesretsakter en afgørelse herom, hvori den begrunder indsigelsen.

Gør Kommissionen ikke indsigelse mod medlemsstatens anmodning, anses anmodningen for at være berettiget.

4.   Medlemsstatens anmodning skal endvidere præcisere, hvorledes undtagelsen i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, tænkes anvendt, samt indeholde oplysninger om planlagte supplerende foranstaltninger med henblik på at koncentrere midlerne om konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse, herunder om nødvendigt en ændring af operationelle programmer.

5.   Undtagelsen i artikel 76, stk. 3, og artikel 77, stk. 2, finder ikke anvendelse på udgiftsoversigter, der forelægges efter den 31. december 2013.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder dog anvendelse med tilbagevirkende kraft for følgende medlemsstater:

a)

for Irland, Grækenland og Portugal med virkning fra den dato, hvor den finansielle støtte blev stillet til rådighed for disse medlemsstater i henhold til artikel 76, stk. 3

b)

for Ungarn, Letland og Rumænien med virkning fra den 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. april 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

M. BØDSKOV

Formand


(1)  EUT C 24 af 28.1.2012, s. 84.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 14.3.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.3.2012.

(3)  EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.

(4)  EUT L 30 af 4.2.2011, s. 34.

(5)  EUT L 159 af 17.6.2011, s. 88.

(6)  EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.

(7)  EUT L 37 af 6.2.2009, s. 5.

(8)  EUT L 79 af 25.3.2009, s. 39.

(9)  EUT L 150 af 13.6.2009, s. 8.

(10)  EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1.

(11)  EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.

(12)  EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1


16.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/12


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 388/2012

af 19. april 2012

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 428/2009 (2) skal produkter med dobbelt anvendelse (herunder software og teknologi) underkastes effektiv kontrol, når de udføres fra eller er i transit gennem Unionen eller leveres til et tredjeland som følge af mæglervirksomhed fra en mægler, der er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionen.

(2)

Med henblik på medlemsstaternes og Unionens overholdelse af deres internationale forpligtelser er der i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 fastsat en fælles liste over produkter med dobbelt anvendelse, som omhandlet i nævnte forordnings artikel 3, som gennemfører internationalt aftalt kontrol på dette område. Disse forpligtelser blev pålagt i forbindelse med deltagelse i Australiengruppen, Missile Technology Control Regime, Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, Wassenaararrangementet og konventionen om forbud mod kemiske våben.

(3)

Ifølge forordning (EF) nr. 428/2009 skal listen i bilag I ajourføres i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn samt alle ændringer heraf, som medlemsstaterne har accepteret som deltagere i internationale ikkespredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratificering af relevante internationale traktater.

(4)

Bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 bør ændres for at tage hensyn til ændringer, der er vedtaget inden for rammerne af Australiengruppen, Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale, Missile Technology Control Regime og Wassenaararrangementet efter vedtagelsen af nævnte forordning.

(5)

For at lette overskueligheden for eksportkontrolmyndighederne og eksportvirksomhederne bør der offentliggøres en ajourført og konsolideret udgave af bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

(6)

Forordning (EF) nr. 428/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredivtedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. april 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

M. BØDSKOV

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2011 (EUT C 7 E af 10.1.2012, s. 28) og Rådets førstebehandlingsholdning af 21.2.2012 (EUT C 107 E af 13.4.2012, s. 1). Europa-Parlamentets holdning af 29.3.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.


BILAG

»BILAG I

Liste som omhandlet i artikel 3 i denne forordning

LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

Denne liste udgør gennemførelsen af den internationalt aftalte kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Wassenaararrangementet, the Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Australiengruppen og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

INDHOLD

Noter

Akronymer og forkortelser

Definitioner

Kategori 0

Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Kategori 1

Særlige materialer og tilhørende udstyr

Kategori 2

Materialebehandling

Kategori 3

Elektronik

Kategori 4

Computere

Kategori 5

Telekommunikation og »informationssikkerhed«

Kategori 6

Sensorer og lasere

Kategori 7

Styring af fly og skibe

Kategori 8

Skibsteknologi

Kategori 9

Rumfart og fremdrift

GENERELLE NOTER TIL BILAG I

1.

Med hensyn til produkter, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med produkter til sådanne formål, der føres af de enkelte medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: »JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL«.

2.

Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

3.

Et produkt, der er opført på listen i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

4.

I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

»Teknologi«, der er direkte forbundet med produkter, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

»Teknologi« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af ethvert produkt på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produktet.

Kontrollen anvendes ikke på »teknologi« til »fri, offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning«.

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i disse kategorier.

»Teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

:

»Teknologi«, der er specificeret i 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. og 8E002.b., er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på »teknologi« til »fri, offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0-9).

Kategori 0-9 omfatter ikke »software«, som:

a.

Er almindeligt tilgængelig for offentligheden, idet den:

1.

Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:

a.

Salg over disken

b.

Postordresalg

c.

Elektronisk salg eller

d.

Telefonsalg og

2.

Er udviklet til installation af brugeren uden særlig hjælp fra leverandøren; eller

:

Litra a. i den generelle softwarenote fritager ikke »software«, der er specificeret i kategori 5 — 2. del (»Informationssikkerhed«)

b.

Er til »fri, offentlig anvendelse«.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

Et akronym eller en forkortelse kan, når det/den anvendes som et defineret udtryk, findes under »Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag«.

Akronym eller forkortelse

Betydning

ABC

atomvåben og biologiske og kemiske våben

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

AGMA

American Gear Manufacturers' Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALU

aritmetisk logikenhed

ANSI

American National Standards Institute

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

flyvekontrol

AVLIS

isotopisk separation med atom-damp-»laser«

CAD

computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCITT

Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (Den Internationale Rådgivende Telegraf- og Telefonkomité)

CDU

kontrol- og visningsenhed

CEP

circular error probable

CNTD

styret nukleær, termisk nedbrydning

CRISLA

kemisk reaktion med isotopisk selektiv laseraktivering

CVD

kemisk dampudfældning

CW

kemisk krigsførelse

CW (for lasere)

continuous wave

DME

Distance Measuring Equipment (afstandsmålingsradar)

DS

retningsbestemt størkning

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)

EBU

European Broadcasting Union

ECM

electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)

ECR

electron cyclotron resonance (elektroncyklotronresonans)

EDM

electrical discharge machines (elektriske udladningsmaskiner)

EEPROM

electrically erasable programmable read only memory (elektrisk sletbar programmerbar read-only hukommelse)

EIA

Electronic Industries Association

EMC

electromagnetic compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet)

ETSI

European Telecommunications Standards Institute (Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation)

FFT

Fast Fourier Transform (Fast Fourier-transformation)

GLONASS

global navigation satellite system

GPS

global positioning system (GPS-lokaliseringssystem)

HBT

hetero-bipolære transistorer

HDDR

high density digital recording (»high density«-digitaloptagelse)

HEMT

high electron mobility transistors (transistorer med høj elektronmobilitet)

ICAO

International Civil Aviation Organisation

IEC

International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantanous-field-of-view

ILS

instrument landing system (instrumentlandingssystem)

IRIG

inter-range instrumentation group

ISA

international standard atmosphere (international standardatmosfære)

ISAR

inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)

ISO

International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)

ITU

International Telecommunication Union

JIS

japansk industristandard

JT

Joule-Thomson

LIDAR

light detection og ranging

LRU

line replaceable unit

MAC

message authentication code

Mach

forholdet mellem et legemes og lydens hastighed (efter Ernst Mach)

MLIS

molecular laser isotopic separation (isotopisk separation med molekylær laser)

MLS

mikrobølgelandingssystemer

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)

MRI

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilleddannelse)

MTBF

mean-time-between-failures

Mtops

million theoretical operations per second (millioner teoretiske operationer i sekundet)

MTTF

mean-time-to-failure

NDT

non-destructive test (ikkedestruktiv prøvning)

PAR

precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar)

PIN

personidentifikationsnummer

ppm

parts per million (dele pr. million)

PSD

power spectral density (kraftspektertæthed)

QAM

quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)

RF

radiofrekvens

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association

SAR

synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)

SC

enkeltkrystal

SLAR

sidelooking airborne radar (»sidelooking airborne«-radarmode)

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA

shop replaceable assembly

SRAM

statisk random-access memory

SRM

SACMA Recommended Methods (af SACMA anbefalede metoder)

SSB

single sideband (enkelt sidebånd)

SSR

secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)

TCSEC

trusted computer system evaluation criteria

TIR

total indicated reading (totalt indikatorudslag)

UTS

trækbrudspænding

UV

ultraviolet

VOR

very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)

YAG

yttrium/aluminium garnet (yttrium/aluminium-granat)

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Udtryk i ‧enkelt anførselstegn‧ defineres i en teknisk note til det pågældende produkt.

Udtryk i »dobbelt anførselstegn« defineres som følger:

:

Efter hvert udtryk henvises der i parentes til de kategorier, hvor udtrykket forekommer.

»Afstemmelig« (6): En »lasers« evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere »laser«-overgange. En »laser« med linjevalg frembringer diskrete bølgelængder inden for én »laser«-overgang og betragtes ikke som »afstemmelig«.

»Aksial forskydning« (camming) (2): Aksial forskydning ved én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelens glatplan, i et punkt, der ligger tæt ved periferien af spindelens glatplan (Ref.: ISO230/1-1986, par.5.63).

»Aktive flyvestyresystemer« (7): Systemer, hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af »flyet« og missilet eller af strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer og ved derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

»Aktiv pixel« (6, 8): Et minimalt (enkelt) element i et faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

»Alle disponible kompenseringer« (2): Efter at der er taget hensyn til alle de praktisk anvendelige metoder, producenten råder over for at nedbringe antallet af systematiske positioneringsfejl i forbindelse med den pågældende værktøjsmaskine eller målefejl i forbindelse med den pågældende koordinatmålingsmaskine.

»Allokeret af ITU« (3, 5): Allokering af frekvensbånd i henhold til den nuværende udgave af Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement til primære, tilladte og sekundære tjenester.

:

Supplerende og alternative allokeringer er ikke omfattet.

»Angle random walk« (7): Den fejludvikling ved vinkelaccelerationsmåling over tid, som skyldes hvid støj i vinkeldrejningshastigheden. (IEEE STD 528-2001).

»APP« (4) er lig med »Justeret spidsydeevne«.

»Asymmetrisk algoritme« (5): Kryptografisk algoritme, der anvender forskellige, matematisk forbundne nøgler til kryptering og dekryptering.

:

En almindelig anvendelse af »asymmetriske algoritmer« er nøglestyring.

»Atomreaktor« (0): En komplet reaktor, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende kædereaktion. Omfatter hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter, der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

»Automatisk målfølgning« (6): En behandlingsteknik, som automatisk bestemmer og leverer som udgangsværdi en ekstrapoleret værdi af målets sandsynligste position i realtid.

»Basal gate-transmissionsforsinkelse« (3): Den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i »monolitisk integrerede kredsløb«. Den kan for en ‧familie‧ af »monolitisk integrerede kredsløb« specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate i den pågældende ‧familie‧ eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate i den pågældende ‧familie‧.

:

»Basal gate-transmissionsforsinkelse« må ikke forveksles med et komplekst »monolitisk integreret kredsløbs« input/output-tid.

:

‧Familie‧ består af alle integrerede kredsløb, på hvilke følgende anvendes som produktionsmetodologi og -specifikationer bortset fra deres respektive funktioner:

a.

Fælles hardware- og softwarearkitektur

b.

Fælles design og procesteknologi og

c.

Fælles basale karakteristika.

»Bias« (accelerometer) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af et accelerometers udgangssignal målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsacceleration eller rotation. »Bias« udtrykkes i g eller i meter pr. sekund i anden (g eller m/s2). (IEEE Std 528-2001]. (Mikro-g lig med 1 × 10–6 g).

»Bias« (gyro) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af gyro-udgangssignalet målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsrotation eller acceleration. »Bias« udtrykkes normalt i grader pr. time (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

»Billedforbedring« (4): Behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, udvælgelse, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

»Billedplansystem« (6,8): Et lineært eller todimensionalt plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, eventuelt med udlæsningselektronik, som arbejder i billedplanet.

:

En stak af enkelte detektorelementer samt detektorer med to, tre eller fire elementer er ikke omfattet, forudsat at tidsforsinkelse og integration ikke finder sted i det enkelte element.

»Bladspidskappe« (9): En stationær ring (massiv eller segmenteret), der er fastgjort til indersiden af turbinemotorens beklædning, eller en anordning på den yderste spids af turbinebladet, som primært udgør en gasplombering mellem de stationære og de roterende komponenter.

»Blandet« (Commingled) (1): Filament/filament-blanding af termoplastiske fibre og forstærkningsfibre for at fremstille fiberforstærknings/»matrix«-mix i total fiberform.

»Blår« (tow) (1): Et bundt »monofilamenter«, der sædvanligvis ligger næsten parallelt.

»Brug« (GTN, NTN, alle): Drift, installation (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

»Brugertilgængelig programmerbarhed« (6): En brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte »programmer« ved andre midler end:

a.

Fysisk ændring i ledninger eller forbindelser; eller

b.

Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

»Brændstofcelle« (8): En elektrokemisk anordning, der konverterer kemisk energi direkte til jævnstrømselektricitet ved forbrug af brændstof fra en ekstern kilde.

»Carbonfiberpreforms« (1): Ordnet arrangement af ikkecoatede eller coatede fibre, der skal danne en ramme om en del, inden »matrix« indføres for at danne en »komposit«.

»CEP — (circle of equal probability)« (7): Et udtryk for nøjagtighed, der defineres som den radius af en cirkel med målet som centrum, på en bestemt afstand, i hvilken 50 % af nyttelasterne rammer.

»Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer« (7): Systemer, der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader for at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

»Civile fly« (1,3,4,7): De »fly«, som er opført med typeangivelse i lister over fly med godkendt luftdygtighed, som er offentliggjort af de civile luftfartsmyndigheder, til at flyve på kommercielle nationale eller internationale ruter eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

:

Se også »fly«.

»CTP« er lig med »sammensat teoretisk ydeevne«.

»CW-laser« (6): en »laser« som producerer en nominelt konstant udgangsintensitet i over 0,25 sekunder.

»Databaserede referencenavigationssystemer« (Data-Based Referenced Navigation — »DBRN«) (7): Systemer, der som kilder anvender tidligere opmålte geokort, der integreres for at frembringe nøjagtige navigationsoplysninger under dynamiske forhold. Datakilderne omfatter batymetriske kort, stjernekort, gravimetriske kort, magnetiske kort eller digitale tredimensionelle terrænkort.

»Deformerbare spejle« (6): (også betegnet spejle med adaptiv optik)

Spejle med:

a.

En kontinuerlig optisk reflekterende overflade, som deformeres dynamisk ved individuelle momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet; eller

b.

Flere optisk reflekterende elementer, som kan justeres individuelt og dynamisk ved hjælp af momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet.

»Deltagende stat« (7,9): En stat, der deltager i Wassenaararrangementet.

»Depleteret uran« (0): Uran med et isotop-235-indhold, der er mindre end det, der forekommer i naturen.

»Diffusions-bonding« (1,2,9): En faststof molekylær samling af mindst to forskellige metaller til ét stykke med en samlingsstyrke, der mindst svarer til det svageste materiales styrke.

»Digital computer« (4,5): Udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan udføre alle følgende funktioner:

a.

Modtage data

b.

Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder

c.

Behandle data ved hjælp af en lagret ordresekvens, som kan ændres og

d.

Levere dataoutput.

:

Ændring af en lagret ordresekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

»Digital overføringshastighed« (d,e,f): Den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

:

Jf. ligeledes »total digital overføringshastighed«.

»Direkte hydraulisk presning« (2): En deformationsproces, der bruger en væskefyldt, fleksibel blære i direkte kontakt med arbejdsemnet.

»Drift-hastighed« (gyro) (7): Den komponent af gyroens udgangssignal, der er funktionelt uafhængig af indgangssignalets rotation. Det udtrykkes som en vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001).

»Dynamiske signalanalysatorer« (3): »Signalanalysatorer« som bruger digital sampling- og transformeringsteknik til at danne en Fourier-spektrumsvisning af den givne bølgeform, inklusive amplitude- og faseinformation.

:

Se også »signalanalysatorer«.

»Effektivt gram« (0,1): Et »effektivt gram« af et »specielt fissilt materiale« defineres som følger:

a.

For plutoniumisotoper og uran-233, isotopvægten i gram

b.

For uran, der er beriget 1 % eller mere med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigelse udtrykt som en decimalvægtbrøk

c.

For uran, der er beriget mindre end 1 % med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

»Effektorer« (2): Gribere, ‧aktive værktøjsenheder‧ og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af »robottens« manipulatorarm.

:

‧Aktiv værktøjsenhed‧: En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

»Ekspertsystemer« (7): Systemer, der giver resultater ved anvendelse af regler på data, der er lagret uafhængigt af »programmet«, og i stand til noget af følgende:

a.

Automatisk modificere den »kildekode«, som brugeren indfører

b.

Tilvejebringe oplysninger, der er knyttet til en klasse af problemer i kvasinaturligt sprog eller

c.

Indsamle de oplysninger, der kræves til deres udvikling (symbolsk træning).

»Elektronisk styrbare fasesystemantenner« (5,6): En antenne, som danner en stråle ved hjælp af fasekobling, dvs. at stråleretningen styres af de strålende elementers komplekse fødekoefficienter, og denne stråles retning kan ændres i azimut eller højde, eller begge dele, både ved transmission og modtagelse af et elektrisk signal.

»Energimaterialer« (1): Stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at frigive den energi, der er nødvendig for deres påtænkte anvendelse. »Sprængstoffer«, »pyrotekniske stoffer« og »drivstoffer« er underklasser af energimaterialer.

»FADEC-systemer« (7,9): Full Authority Digital Engine Control-systemer — digitale elektroniske kontrolsystemer til gasturbinemotorer, der er i stand til at kontrollere motoren autonomt i hele dens funktionsområde fra beordret motorstart til beordret motorstandsning både under normale forhold og under fejlforhold.

»Fartøjer, der er lettere end luften« (9): Balloner og luftskibe, der har behov for varm luft eller andre luftarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller hydrogen, for at kunne lette.

»Fast« (5): Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

»Fejltolerance« (4): Et computersystems evne til, efter at der har været funktionssvigt i nogen af dets hardware- eller »software«-komponenter, at fortsætte driften uden menneskelig indgriben på et givet serviceniveau, der omfatter uafbrudt drift, dataintegritet og genoptagelse af driften inden for en given tid.

»Fiber- eller trådmateriale« (0,1,8): Omfatter:

a.

Kontinuerlige »monofilamenter«

b.

Kontinuerlige »garner« og »forgarner«

c.

»Tape«, væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd

d.

Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper

e.

Whiskers, enten monokrystallinske eller polykristallinske, af enhver længde

f.

Aromatisk polyamidmasse.

»Film-type integreret kredsløb« (3): Et system af ‧kredsløbselementer‧ og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende »substrat«.

:

‧Kredsløbselement‧: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

»Findeling« (Comminution) (1): En proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

»Flight control optical sensor array« (7): Et net af fordelte optiske sensorer med »laser«-stråler, der skal tilvejebringe tidstro flyvekontroldata med henblik på behandling om bord.

»Fly« (1,7,9): Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge.

:

Se også »civile fly«.

»Flyvelinjeoptimering« (7): En procedure, der minimerer afvigelser fra en firdimensional (rum og tid), ønsket bane på grundlag af maksimering af ydelse eller effektivitet med henblik på missionsopgaver.

»III/V-forbindelser« (3,6): Polykrystallinske eller binære eller komplekse monokrystallinske produkter, der består af grundstoffer i gruppe IIIA og VA i Mendeleevs periodiske klassifikationssystem (gallium-arsenid, gallium-aluminiumarsenid, indiumphosphid, osv.).

»Forgarn« (1): Et bundt (typisk 12-120) af næsten parallelle ‧strenge‧.

:

‧Streng‧ er et bundt »monofilamenter« (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

»Frekvenshop« (5): En form for »spredt spektrum«, i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens ændres ved en vilkårlig eller pseudo-vilkårlig sekvens af diskrete trin.

»Frekvensskiftetid« (3,5): Den tid (dvs. forsinkelse), det tager et signal, der kobles fra en specificeret initial udgangsfrekvens, at nå til eller inden for + 0,05 % af en specificeret endelig udgangsfrekvens. Produkter med et specificeret frekvensområde på under ± 0,05 % omkring deres centerfrekvens kan pr. definition ikke skifte frekvens.

»Frekvenssynthesizer« (3): Enhver form for frekvenskilde uden hensyn til den anvendte metode, der giver flere samtidige eller alternative udgangsfrekvenser fra én eller flere udgange, der styres af, er afledt af eller er afhængig af et mindre antal standard (eller master)-frekvenser.

»Fri, offentlig anvendelse« (GTN,NTN,GSN): Som det anvendes her, henviser udtrykket »fri, offentlig anvendelse« til »teknologi« eller »software«, som er stillet til disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse. (Begrænsninger i ophavsret undtager ikke »teknologi« eller »software« fra at være til »fri, offentlig anvendelse«).

»Fælleskanalsignalering« (5): En signalmetode, hvor en enkelt kanal mellem centraler ved hjælp af adresserede meddelelser sender signalmeddelelser med forbindelse til en række forskellige kredsløb eller opkald og anden information af den art, der bruges til styring af net.

»Garn« (1): Et bundt snoede ‧strenge‧.

:

‧Streng‧ er et bundt »monofilamenter« (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

»Gasatomisering« (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter af højst 500 μm ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

»Geografisk spredt« (6): Sensorer anses for at være geografisk spredt, når de hver for sig er mere end 1 500 m fra hinanden i nogen retning. Mobile sensorer anses altid for at være geografisk spredt.

»Hovedelement« (4): Et element er et »hovedelement«, når dets udskiftningsværdi er mere end 35 % af værdien af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris, der er betalt for elementet af den, der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til fremmede købere på fremstillingsstedet eller det sted, hvor forsendelsen sammenbygges.

»Hovedlager« (4): Det primære data- eller instruktionslager for hurtig tilgang fra en centralenhed. Det består af en »digital computers« interne lager og enhver hierarkisk udvidelse hertil, som for eksempel cache-lager eller udvidet lager med ikkesekventiel tilgang.

»Hybridt integreret kredsløb« (3): Enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb eller et integreret kredsløb med ‧kredsløbselementer‧ eller ‧diskrete komponenter‧, der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

a.

Indeholdende mindst én uindkapslet indretning

b.

Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktionsmetoder

c.

Udskiftelige som en enhed og

d.

Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

:

‧Kredsløbselement‧: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

:

‧Diskret komponent‧: Et separat pakket ‧kredsløbselement‧ mod egne eksterne forbindelser.

»Immunotoksin« (1): En konjugation af et monospecifikt monoklonalt antistof og et »toksin« eller en »underenhed af et toksin«, som indvirker selektivt på syge celler.

»Impulskompression« (6): Kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

»Impulslaser« (6): En »laser«, der har en »impulsvarighed«, som er mindre end eller lig med 0,25 sekunder.

»Impulsvarighed« (6): Varigheden af en »laser«-impuls målt på fuld halvværdi-intensitets-(FWHI)-niveau.

»Indvendig foring« (9): Er egnet som forbindende bond mellem det faste drivstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som for eksempel carbonfyldt hydroxytermineret polybutadien (HTPB) eller anden polymer med tilsatte hærdningsmidler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade.

»Informationssikkerhed« (4,5): Alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner, der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter »kryptografi«, »kryptografisk aktivering«, ‧kryptoanalyse‧, beskyttelse mod afslørende udstråling og computersikkerhed.

:

‧Kryptoanalyse‧: Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

»Instrumenteret rækkevidde« (6): En radars specificerede, entydige skærmrækkevidde.

»Intrinsisk magnetisk gradiometer« (6): Et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

:

Jf. ligeledes »Magnetisk gradiometer«.

»Isolerede levende kulturer« (1): Udtrykket omfatter også levende kulturer i dvaletilstand og i tørret tilstand.

»Isolering« (9): Isolering påføres komponenterne i en raketmotor, dvs. huset, dyser, indtag og lukninger, og omfatter det hærdede eller halvhærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning.

»Isostatiske presser« (2): Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdsemne eller materiale.

»Justeret spidsydeevne« (4): En justeret maksimal hastighed, hvormed »digitale computere« udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere, og udtrykkes i vægtede teraflops (WT) med enheder af 1012 justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

:

Se kategori 4, teknisk note.

»Kemikalier til oprørskontrol« (1) Stoffer, som — under de forventede anvendelsesbetingelser med henblik på oprørskontrol — hos mennesker hurtigt fremkalder sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør.

:

Tåregas er et af flere kemikalier til oprørskontrol.

»Kemisk blanding« (1): Et fast, flydende eller luftformigt produkt bestående af to eller flere komponenter, mellem hvilke der ikke opstår reaktion under de forhold, hvorunder blandingen opbevares.

»Kemisk laser« (6): En »laser«, hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

»Kildekode« (eller »kildesprog«) (6,7,9): Et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskineksekverbar form (»objektkode« (eller objektsprog)).

»Kombineret drejebord« (2): Et bord, der gør det muligt at dreje og vippe arbejdsemnet om to ikkeparallelle akser, som samtidigt kan koordineres til »profilstyring«.

»Kommunikationskanalcontroller« (4): Det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at give adgang til kommunikation.

»Kompensationssystemer« (6) består af den primære skalære sensor, en eller flere referencesensorer (f.eks. vektormagnetometere) sammen med software, der gør det muligt at nedsætte platformens støj fra det faste legemes rotation.

»Komposit« (1,2,6,8,9): En »matrix« og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er til stede for ét eller flere bestemte formål.

»Konverteringstid« (3): Den tid det tager, før konverterens output ligger højst en halv bit fra den endelige værdi, ved enhver variation i signalstyrken.

»Kritisk temperatur« (1,3,5): Et bestemt »superledende« materiales »kritiske temperatur« (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

»Kryptografi« (5): Den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre, at de ændres, uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem. »Kryptografi« omfatter kun omsætning af information ved brug af en eller flere ‧hemmelige parametre‧ (f.eks. kryptovariable) eller tilknyttet nøglestyring.

:

‧Hemmelig parameter‧: En konstant eller nøgle, der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

»Kryptografisk aktivering« (5): Enhver teknik, der aktiverer eller muliggør brug af kryptering ved hjælp af en sikker mekanisme, der er implementeret af produktets producent og er unikt knyttet til det produkt eller den kunde, for hvem krypteringen aktiveres eller gøres mulig (f.eks. en serienummerbaseret licensnøgle eller et autentifikationsinstrument såsom et certifikat med digital signatur).

Teknikker og mekanismer til »kryptografisk aktivering« kan implementeres som hardware, »software« eller »teknologi«.

»Krævet« (GTN, 1-9): I forbindelse med »teknologi« bruges udtrykket kun om den del af »teknologien«, der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. »Krævet«»teknologi« kan være fælles for forskellige produkter.

»Kvantekryptografi« (5): En familie af teknikker til etablering af en delt nøgle til »kryptografi« ved hjælp af måling af de kvantemekaniske egenskaber i et fysisk system (herunder de fysiske egenskaber, der eksplicit styres af kvanteoptik, feltkvanteteori eller kvanteelektrodynamik).

»Laser« (0,2,3,5,6,7,8,9): En samling komponenter, der frembringer både rumligt og tidsligt kohærent lys, der forstærkes ved stimuleret stråling.

:

Jf. ligeledes:

»Kemisk laser«

»Superhøjeffekt-laser«

»Transfer-laser«.

»Laservarighed« (d,e,f): Den tid, hvor en »laser« udsender »laser«stråling, som for »impulslasere« svarer til den tid, i hvilken en enkelt impuls eller serier af på hinanden følgende impulser udsendes.

»Linearitet« (2): (Normalt målt som ulinearitet) Den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linje, der er anbragt således, at den udligner og minimerer de maksimale udsving.

»Lokalnet« (LAN) (4,5): Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige ‧dataenheder‧ at kommunikere direkte med hinanden og

b.

Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

:

‧Dataenhed‧: Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

»Magnetisk gradiometer« (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af flere »magnetometre« og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

:

Jf. ligeledes »Intrinsisk magnetisk gradiometer«.

»Magnetometer« (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

»Matrix« (1,2,8,9): En hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

»Mekanisk legering« (1): En legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og gentagen bonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

»Middeludgangseffekt« (6): den samlede »laser«-udgangsenergi i joule divideret med »laser-varigheden« i sekunder.

»Mikrocomputer-mikrokredsløb« (3): Et »monolitisk integreret kredsløb« eller »multichip integreret kredsløb«, der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre generelle ordrer fra et internt lager, på data, der indeholdes i det interne lager.

:

Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

»Mikroprocessor-mikrokredsløb« (3): Et »monolitisk integreret kredsløb« eller »multichip integreret kredsløb«, der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et eksternt lager.

:

Et »mikroprocessor-mikrokredsløb« indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

:

Udtrykket omfatter sæt af chips, som er konstrueret til at fungere sammen og udføre et »mikroprocessor-mikrokredsløbs« funktioner.

»Mikroorganismer« (1,2): Bakterier, vira, mycoplasma, rickettsier, chlamydier eller fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af »isolerede levende kulturer« eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer.

»Missiler« (1,3,6,7,9): Komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

»Momentan båndbredde« (3,5,7): Den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant inden for 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

»Monofilament« (1) eller filament: En fibers mindste inkrement, sædvanligvis flere μm i diameter.

»Monolitisk integreret kredsløb« (3): En kombination af passive eller aktive ‧kredsløbselementer‧ eller begge disse som:

a.

Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt ‧chip‧

b.

Kan betragtes som værende udeleligt sammenhørende og

c.

Udfører kredsløbsfunktion(er).

:

‧Kredsløbselement‧: En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

»Monospektrale billedsensorer« (6): I stand til indhentning af billeddata fra et diskret spektralbånd.

»Multichip integreret kredsløb« (3): To eller flere »monolitisk integrerede kredsløb«, der er fæstnet til et fælles »substrat«.

»Multispektrale billedsensorer« (6): I stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end 20 diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

»Måleusikkerhed« (2): Den karakteristiske parameter, der specificerer, i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95 %. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (Ref.: ISO 10360-2 eller VDI/VDE 2617).

»Naturligt uran« (0): Uran, der indeholder de isotopblandinger, der forekommer i naturen.

»Network access controller« (4): Et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer generelt med den samme »digitale overføringshastighed« ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802), der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

»Neural computer« (4): En computerindretning, der er konstrueret eller modificeret til at efterligne en neurons eller neuronsamlings opførsel, dvs. en computerindretning, der kendetegnes ved evnen i dens hardware til at modulere vægt og antal af forbindelserne til en række computerkomponenter, baseret på tidligere data.

»Numerisk styring« (2): Automatisk styring af en proces, der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres, efterhånden som operationen skrider frem (Ref.: ISO 2382).

»Nøjagtighed« (2,6): måles normalt som unøjagtighed, en angivet værdis største afvigelse, positiv eller negativ, fra en anerkendt standard eller sand værdi.

»Objektkode« (9): En maskineksekverbar form af et praktisk udtryk for en eller flere processer (»kildekode« (kildesprog)), der er oversat af et programmeringssystem.

»Opløsning« (2): Et måleapparats mindste inkrement. Ved digitalinstrumenter: Mindst betydende bit (Ref.: ANSI B-89.1.12).

»Optisk forstærkning« (5): I optisk kommunikation en forstærkerteknik, der indfører en forstærkning af optiske signaler, der er dannet af en separat optisk kilde, uden omformning til elektriske signaler, dvs. ved brug af optiske halvlederforstærkere eller lysdannende lyslederforstærkere.

»Optisk computer« (4): En computer, der er konstrueret eller modificeret til at bruge lys til at repræsentere data, og hvis computer-logikelementer er baseret på direkte koblede optiske enheder.

»Optisk integreret kredsløb« (3): Et »monolitisk integreret kredsløb« eller et »hybridt integreret kredsløb«, der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotosensor eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

»Optisk kobling« (5): Dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

»Personligt netværk (PAN)« (5) Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a.

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige eller forbundne ‧dataenheder‧ at kommunikere direkte med hinanden og

b.

Er begrænset til kommunikation mellem udstyr i umiddelbar nærhed af en enkelt person eller en device controller (f.eks. et enkelt rum, et kontor, eller en bil).

:

‧Dataenhed‧: Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

»Planprofiler med variabel geometri« (7): Brug af klapper eller tabs på bagkanten eller slats eller hængslet næsesektion på forkanten, hvis position kan styres under flyvningen.

»Power management« (7): Ændring af højdemålersignalets transmitterede effekt, således at den modtagne effekt på »flyets« højde altid er på det minimum, der er nødvendigt for at bestemme højden.

»Primær flyvekontrol« (7): En »fly«-stabilitets- eller manøvreringskontrol, der anvender kraftmomentgeneratorer, dvs. aerodynamiske styreflader eller trækkraftvektorisering.

»Produktion« (GTN, NTN, alle): Alle produktionsstadier som f.eks.: Produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

»Produktionsfaciliteter« (7,9): »Produktionsudstyr« og specielt udviklet software hertil, integreret i installationer til »udvikling« eller til en eller flere »produktions«-faser.

»Produktionsudstyr« (1,7,9): Værktøj, skabeloner, lærer, dorne, forme, matricer, opspændingsudstyr, opretningsmekanismer, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til dem, der er specielt konstrueret eller modificeret til »udvikling« eller til en eller flere »produktions«-faser.

»Profilstyring« (2): To eller flere »numerisk styrede« bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres i forhold til hinanden, således at der dannes en ønsket profil (Ref.: ISO/DIS 2806-1980).

»Program« (2,6): En række ordrer til udførelse af en proces i en form, eller som kan omdannes til en form, der kan udføres af en elektronisk computer.

»Radarfrekvensagilitet« (6): Enhver teknik, der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi, der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

»Radar spredt-spektrum« (6): Enhver moduleringsteknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd, over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

»Radial forskydning« (out-of-true running) (2): Radial forskydning i én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230/1-1986, par. 5.61).

»Realtidsbåndbredde« (3): For »dynamiske signalanalysatorer« det bredeste frekvensområde, som analysatoren kan afgive til display eller masselager uden at forårsage diskontinuitet i analysen af input-data. Ved analysatorer med mere end én kanal skal den kanalkonfiguration, der giver den bredeste »realtidsbåndbredde«, bruges til udregningen.

»Relativ båndbredde« (3,5): Den »momentane båndbredde« divideret med centerfrekvensen, udtrykt i procent.

»Repeterbarhed« (7): Overensstemmelse mellem gentagne målinger af den samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i betingelserne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne. (Reference: IEEE STD 528-2001 (en standardafvigelse på 1 sigma))

»Robot« (2,8): En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger sensorer, og som har alle følgende egenskaber:

a.

Er multifunktionel

b.

Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele, værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum

c.

Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte stepmotorer og

d.

Har »brugertilgængelig programmerbarhed« ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk computer, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

:

Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1.

Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening

2.

Mekanismer med fast-sekvens manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis

3.

Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer

4.

Ikkeservostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger

5.

Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.

»Roterende atomisering« (1): En proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter af højst 500 μm ved hjælp af centrifugalkraft.

»Rumfartøj« (7,9): Aktive og passive satellitter og rumsonder.

»Rumkvalificeret« (3,6,8): Produkter, der er konstrueret, fremstillet og prøvet med det formål at overholde de specielle elektriske, mekaniske eller omgivelsesmæssige krav ved opsendelse og placering af satellitter eller til fartøjer til store højder, der opererer i en højde af 100 km eller derover.

»Samling« (Electronic assembly)(2,3,4,5): Et antal elektroniske komponenter (dvs. ‧kredsløbselementer‧, ‧diskrete komponenter‧, integrerede kredsløb osv.), som er indbyrdes forbundet for at udføre en eller flere specifikke funktioner, udskiftelige som en helhed, og normalt adskillelige.

:

‧Kredsløbselement‧: En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

:

‧Diskret komponent‧: Et separat pakket ‧kredsløbselement‧ med egne eksterne forbindelser.

»SHPL« er lig med »superhøjeffektlaser«.

»Signalanalysatorer« (3): Udstyr, der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

»Signalbehandling« (3,4,5,6): Behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation).

»Skalafaktor« (gyro eller accelerometer) (7): Ændringsforholdet i output over for en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes normalt som hældningen af den rette linje, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input/output data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

»Smelteekstraktion« (1): En proces til ‧hurtigstørkning‧ og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

:

‧Hurtigstørkning‧: Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

»Smeltelig« (1): som kan tværbindes eller polymeriseres yderligere (hærdes) ved hjælp af varme, stråling, katalysatorer osv., eller som kan smeltes uden pyrolyse (forkulning).

»Smeltespinding« (1): En proces til ‧hurtigstørkning‧ af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

:

‧Hurtigstørkning‧: Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

»Software« (GSN, alle): Samling af et eller flere »programmer« eller ‧mikroprogrammer‧, der er lejret i et konkret udtryksmedie.

:

‧Mikroprogram‧: En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

»Specielt fissilt materiale« (0): Defineres som plutonium-239, uran-233, »uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233«, og materiale, der indeholder disse stoffer.

»Specifik trækstyrke« (0,1,9): Den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2)K((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5 %).

»Specifikt modul« (0,1,9): Young's modul i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2)K((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5 %).

»Spidseffekt« (6): Det højeste effektniveau, der opnås i laservarigheden.

»Splat Quenching« (1): En proces til ‧hurtigstørkning‧ af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok og danner et flageagtigt produkt.

:

‧Hurtigstørkning‧: Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

»Spredt spektrum« (5): En metode, hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

»Spredt spektrum« radar (6) — se »Radar spredt-spektrum«.

»Sprængstoffer« (1): Faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

»Stabilitet« (7): Standardafvigelse (1 sigma) hos variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

»Stater, der (ikke) er parter i konventionen om kemiske våben« (1): Stater for hvilke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og brug af kemiske våben (ikke) er trådt i kraft.

»Strålingsfølsomhed« (6): Strålingsfølsomhed (mA/W) = 0,807 × (bølgelængde i nm) × kvanteefficiens (QE).

:

QE angives som regel som en procentsats; men i denne formel angives QE som et decimaltal, der er mindre end én, f.eks. angives 78 % som 0,78.

»Styreenhed« (7): Et system, der integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af instruktioner til fartøjets flystyringssystem for at korrigere dets bane.

»Substrat« (3): En plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket ‧diskrete komponenter‧ eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

:

‧Diskret komponent‧: Et separat pakket ‧kredsløbselement‧ med egne eksterne forbindelser.

:

‧Kredsløbselement‧: En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

»Substratblanketter« (6): Monolitiske forbindelser med dimensioner, der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

»Superhøjeffektlaser« (SHPL) (6): En »laser«, der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ inden for 50 ms, eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

»Superledende« (1,3,5,6,8): Materialer, dvs. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning.

:

Et materiales »superledende« tilstand karakteriseres individuelt af en »kritisk temperatur«, et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

»Superlegeringer« (2,9): Legeringer på nikkel-, cobalt- eller jernbasis af en styrke, der er større end nogen legering i AISI 300-serierne ved temperaturer over 922 K (649 °C) under strenge miljø- og driftsmæssige betingelser.

»Superplastisk formning« (1,2): En deformationsproces, der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20 %) ved brudpunktet, bestemt ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

»Symmetrisk algoritme« (5): Kryptografisk algoritme, der anvender identiske nøgler til både kryptering og dekryptering.

:

En almindelig anvendelse af »symmetriske algoritmer« er datafortrolighed.

»System tracks« (6): Den behandlede, korrelerede (sammensmeltning af radarmåldata og position på flyveplan) og opdaterede flyverutepositionsrapport, der er til rådighed for flyvelederne på et flyveledercenter.

»Systolisk array computer« (4): En computer, hvor dataflow og modifikation af data kan styres dynamisk på logikportniveau af brugeren.

»Tape« (1): Et materiale, der er opbygget af sammenflettede eller ensrettede »monofilamenter«, ‧strenge‧, »forgarner«, »blår« eller »garner« osv., sædvanligvis præimprægneret med harpiks.

:

‧Streng‧ er et bundt »monofilamenter« (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

»Teknologi« (GTN,NTN,alle): Konkret information, der er nødvendig til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et produkt. Informationen har form af ‧tekniske data‧ eller ‧teknisk assistance‧.

:

‧Teknisk assistance‧: Kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af ‧tekniske data‧.

:

‧Tekniske data‧; Kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

»Tidligere separeret« (0,1): Anvendelsen af en proces med det formål af forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

»Tidskonstant« (6): Den tid, der medgår fra anvendelsen af en lysstimulering, til strømstigningen når en værdi af 1-1/e gange den endelige værdi (dvs. 63 % af den endelige værdi).

»Tidstro behandling« (2,6,7): Et computersystems behandling af data, der tilvejebringer et krævet serviceniveau afhængigt af de disponible ressourcer inden for en garanteret svartid, uanset belastningen af systemet, ved påvirkning af en ekstern hændelse.

»Til krigsbrug« (1): Enhver ændring eller udvælgelse (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling), der har til formål at øge effektiviteten med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

»Toksiner« (1,2): Toksiner i form af forsætligt isolerede præparater eller blandinger, uanset hvordan de er fremstillet, ud over toksiner, der er til stede som kontaminanter i andre materialer, såsom patologisk prøvemateriale, afgrøder, levnedsmidler eller stamkulturer af mikroorganismer.

»Total digital overføringshastighed« (5): Antallet af bit, inklusive linjekodning, overhead osv. pr. tidsenhed, der passerer mellem indbyrdes tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

:

Jf. ligeledes »Digital overføringshastighed«.

»Total flyvekontrol« (7): En automatiseret kontrol af »fly«-tilstandsvariabler og flyvelinje med henblik på at opfylde missionsmål under hensyn til realtidsændringer i data vedrørende mål, risici og andre »fly«.

»Total strømtæthed« (3): Det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm, der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de superledende filamenter, den metalmatrix, i hvilken de superledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler, osv.).

»Transfer-laser« (6): En »laser«, i hvilken lasermediet exciteres ved overførsel af energi gennem kollision mellem et ikkestrålende atom eller molekyle og et strålende atom eller molekyle.

»Tryktransducere« (2): Anordninger, som omdanner trykmålinger til et elektrisk signal.

»Ubemandet luftfartøj« (»UAV«) (9): Et fly, der er i stand til at påbegynde flyvning og opretholde kontrolleret flyvning og navigation uden tilstedeværelse af mennesker om bord.

»Udvikling« (GTN,NTN,alle): Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, omsættelse af konstruktionsdata i produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layout.

»UF6-korrosionsbestandigt materiale« (0): Kobber, rustfrit stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer, der indeholder 60 vægtprocent nikkel eller derover, og UF6-bestandige fluorerede kulbrintepolymerer alt efter separationsprocestypen.

»Underenhed af et toksin« (1): En i strukturel og funktionel henseende særskilt komponent i et fuldstændigt »toksin«.

»Uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233« (0): Uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i sådanne mængder, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer i naturen (isotopforhold: 0,71 %).

»Vaccine« (1): Et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten fremstillingslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsføring eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

»Vakuumatomisering« (1): En proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500 μm eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas, når den udsættes for vakuum.

»Varm isostatisk densifikation« (2): En proces, ved hvilken støbeemner sættes under tryk ved temperaturer på mere end 375 K (102 °C) i et lukket rum ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler, osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger for at reducere eller eliminere indre hulrum i støbeemnet.

»Videnskabelig grundforskning« (GTN,NTN): Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

»Vinkelstillingsafvigelse« (2): Den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling, efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling. (Ref.: VDI/VDE 2617, Udkast: »Roterende borde på koordinatmålemaskiner«).

»Vippespindel« (2): En spindel, hvorpå værktjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinjes vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

»Ækvivalent massefylde« (6): En optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

KATEGORI 0

NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

0A
Systemer, udstyr og komponenter

0A001
»Atomreaktorer« og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

a.

»Atomreaktorer«

b.

Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en »atomreaktor«

c.

Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en »atomreaktor«

d.

Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en »atomreaktor«, konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger

e.

Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde brændselselementer og det primære kølemiddel i en »atomreaktor« ved et arbejdstryk på over 5,1 MPa

f.

Metallisk zirconium eller legeringer i form af rør eller rørsamlinger, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en »atomreaktor«, og i hvilke vægtforholdet mellem hafnium og zirconium er mindre end 1:500

g.

Kølepumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i »atomreaktorer«

h.

‧Atomreaktorers interne dele‧, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en »atomreaktor«, inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader

:

I OAOO1.h er ‧atomreaktorers interne dele‧ enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i.

Varmevekslere (dampgeneratorer), der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en »atomreaktors« primære kølemiddelkredsløb

j.

Instrumenter til detektering og måling af neutroner, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en »atomreaktors« kerne.

0B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001
Anlæg konstrueret til separation af isotoper af »naturligt uran«, »depleteret uran« og »specielle fissile materialer« og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a.

Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af »naturligt uran«, »depleteret uran« og »specielle fissile materialer« som følger:

1.

Anlæg til gascentrifugeseparation

2.

Anlæg til gasdiffusionsseparation

3.

Anlæg til aerodynamisk separation

4.

Anlæg til separation ved kemisk udveksling

5.

Anlæg til separation ved ionbytning

6.

Anlæg til isotopisk separation med atomdamp»laser« (AVLIS)

7.

Anlæg til isotopisk separation med molekylær »laser« (MLIS)

8.

Plasmaudskilleranlæg

9.

Elektromagnetisk udskilleranlæg.

b.

Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces som følger:

:

I 0B001.b). er materialer med højt styrke/densitetsforhold:

a.

Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 2 050 MPa

b.

Aluminiumlegeringer med en maksimal trækstyrke på mindst 460 MPa

c.

»Fiber- eller trådmaterialer« med »specifikt modul« på mere end 3,18 × 106 m og »specifik trækstyrke« på mere end 76,2 × 103 m.

1.

Gascentrifuger

2.

Komplette rotorsamlinger

3.

Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 400 mm, fremstillet af ‧materialer med højt styrke/densitetsforhold‧

4.

Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 400 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal, fremstillet af ‧materialer med højt styrke/densitetsforhold‧

5.

Baffler med 75 mm til 400 mm diameter til montering inde i rotorrøret, fremstillet af materialer med højt styrke/densitetsforhold

6.

Top- og bundkapsler med 75 mm til 400 mm diameter konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af ‧materialer med højt styrke/densitetsforhold‧

7.

Magnetisk ophængte lejer bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale« og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel

8.

Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper

9.

Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger

10.

Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese(reluktans)motorer til synkrondrift i vakuum i frekvensområdet 600 til 2 000 Hz og et effektområde fra 50 til 1 000 VA

11.

Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale«

12.

Gasudtagningsrør med en indvendig diameter på højst 12 mm til udtagning af UF6-gas fra centrifugerotoren efter Pitotrørsprincippet, fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale«

13.

Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

Flerfaset udgangseffekt ved 600 Hz til 2 kHz

b.

Frekvensstyring bedre end 0,1 %

c.

Harmonisk forvrængning mindre end 2 % og

d.

Virkningsgrad højere end 80 %

14.

Bælgventiler fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandige materialer« med en diameter på 10-160 mm.

c.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces som følger:

1.

Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske »UF6 korrosionsbestandige materialer«, med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre

2.

Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af »UF6 korrosionsbestandigt materiale«

3.

Kompressorer (fortrængnings-, centrifugal- og aksialtyper) og gasblæsere med en sugekapacitet på mindst 1 m3 UF6 pr. minut og et afgangstryk på højst 666,7 kPa, fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale«

4.

Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001.c.3, og som er konstrueret til en indtagslækhastighed af buffergas på mindre end 1 000 cm3/min.

5.

Varmevekslere fremstillet af aluminium, kobber, nikkel eller legeringer indeholdende mere end 60 procent nikkel, eller kombinationer af disse metaller som forede rør, beregnet til drift ved underatmosfærisk tryk med en lækhastighed som begrænser trykstigningen til mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa

6.

Bælgventiler fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale« med en diameter på 40-1 500 mm.

d.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces som følger:

1.

Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, med en æg, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme

2.

Cylindriske eller koniske rør, der drives af en tangentielt indgående strøm, (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale«, med en diameter på 0,5-4 cm og et længde/diameterforhold på højst 20:1 og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger

3.

Kompressorer (fortrængnings-, centrifugal- og aksialtyper) og gasblæsere med en sugekapacitet på mindst 2 m3/min, fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale« samt akseltætninger hertil

4.

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale«

5.

Aerodynamiske separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale« til at rumme vortexrør eller separationsdyser

6.

Bælgventiler fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale« med en diameter på 40-1 500 mm

7.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

c.

Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas

d.

UF6-kuldefælder til drift ved temperaturer på 253 K (– 20 °C) eller derunder.

e.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling som følger:

1.

Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorocarbonpolymer eller glas)

2.

Centrifugalkontaktorer for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorocarbonpolymer eller glas)

3.

Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden

4.

Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U4+ fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorocarbonpolymere, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit)

5.

Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U6+ eller U4+ til U3+

6.

Uranoxidationssystemer til oxidation af U3+ til U4+.

f.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces som følger:

1.

Hurtigtreagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse makroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærerstruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C)-473 K (200 °C)

2.

Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000 mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorocarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) -473 K (200 °C) og et tryk på over 0,7 MPa

3.

Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader.

g.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til isotopisk separationsproces med atomdamp»laser« (AVLIS) som følger:

1.

Højeffektbånd- eller skanningelektronstrålekanoner med en afgiven effekt på mere end 2,5 kW/cm til brug i uranfordampningssystemer

2.

Systemer til håndtering af flydende uranmetal til brug i forbindelse med smeltet uran eller uranlegeringer, bestående af digler, der er fremstillet af eller beskyttet af et egnet korrosions- og varmebestandigt materiale (f.eks. tantal, yttriumoxidbelagt grafit, grafit belagt med oxider af andre sjældne jordarters metaller eller blandinger deraf), og køleudstyr til diglerne

NB:

JF. LIGELEDES 2A225.

3.

Samlesystemer til produkt og produktrest fremstillet af eller foret med materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

4.

Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester

5.

»Lasere« eller »laser«systemer til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisator med henblik på drift i længere tid ad gangen.

NB:

JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

h.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til isotopisk separationsproces med molekyl »laser« (MLIS) eller kemisk reaktion med isotopisk selektiv laseraktivering (CRISLA) som følger:

1.

Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæregas til 150 K (– 123 °C) eller derunder, fremstillet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale«

2.

Uranpentafluorid (UF5) produktkollektorer bestående af udskillere af filter-, kollisions- eller cyklontypen eller kombinationer heraf, fremstillet af »UF5/UF6-korrosionsbestandigt materiale«

3.

Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandigt materiale« samt akseltætninger hertil

4.

Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart)

5.

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen eller argon), herunder

a.

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153K (– 120 °C) eller derunder

b.

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153K (– 120 °C) eller derunder

c.

UF6-kuldefælder til drift ved temperaturer på 253K (– 20 °C) eller derunder

6.

»Lasere« eller »laser«systemer til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisator med henblik på drift i længere tid ad gangen.

NB:

JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

i.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces som følger:

1.

Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW

2.

Radiofrekvens ionexciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW

3.

Systemer til generering af uranplasma

4.

Systemer til håndtering af flydende metal til brug i forbindelse med smeltet uran eller uranlegeringer, bestående af digler, der er fremstillet af eller beskyttet af et egnet korrosions- og varmebestandigt materiale (f.eks. tantal, yttriumoxidbelagt grafit, grafit belagt med oxider af andre sjældne jordarters metaller eller blandinger deraf), og køleudstyr til diglerne

NB:

JF. LIGELEDES 2A225.

5.

Samlesystemer til produkt og produktrest fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

6.

Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål).

j.

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces som følger:

1.

Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover

2.

Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål)

3.

Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder

4.

Magnetpolstykker med diameter over 2 m

5.

Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift

b.

Udgangsspænding 20 000 V eller derover

c.

Udgangsstrøm 1 A eller derover

d.

Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer

NB:

JF. LIGELEDES 3A227.

6.

Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber:

a.

I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover og

b.

Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB:

JF. LIGELEDES 3A226.

0B002
Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af »UF6-korrosionsbestandige materialer«:

a.

Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsprocessen

b.

Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning

c.

Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere

d.

Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til flydende eller fast form

e.

Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret til at føre UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader

f.

1.

Vakuumgrenrør eller vakuumrørsamlekasser med en sugekapacitet på 5 m3/min eller derover eller

2.

Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære

g.

UF6-massespektrometre eller ionkilder specielt konstrueret eller forberedt til at tage online prøver af tilføring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:

1.

En opløsningsevne på 1 for masser over 320 amu

2.

Ionkilder, der er fremstillet af eller foret med nichrom eller monel, eller er forniklet

3.

Ioniseringskilder med ionbeskydning og

4.

Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003
Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3

b.

Systemer til omdannelse af UO3 til UF6

c.

Systemer til omdannelse af UO3 til UO2

d.

Systemer til omdannelse af UO2 til UF4

e.

Systemer til omdannelse af UF4 til UF6

f.

Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal

g.

Systemer til omdannelse af UF6 til UO2

h.

Systemer til omdannelse af UF6 til UF4

i.

Systemer til omdannelse af UO2 til UCl4.

0B004
Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a.

Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg

2.

Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg

b.

Udstyr og komponenter som følger:

1.

Vand-hydrogensulfidbytningstårne fremstillet af fint kulstofstål (f.eks. ASTM A516) med diametre på 6-9 m til drift ved tryk på 2 MPa eller derover og med en korrosionstolerance på 6 mm eller derover

2.

Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 % H2S) med en kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller derover og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse

3.

Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa

4.

Interne dele til tårne, herunder trinkontaktorer og trinpumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

5.

Ammoniakcrackere med drifttryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

6.

Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 %

7.

Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

8.

Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration.

0B005
Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til »atomreaktorer« og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

:

Et anlæg til produktion af brændselselementer til »atomreaktorer« omfatter udstyr som:

a.

Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer

b.

Indelukker kernematerialet i dets indkapsling

c.

Kontrollerer, at indkapslingen og dens pakninger er intakte eller

d.

Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel.

0B006
Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra »atomreaktorer« og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil.

:

0B006 omfatter:

a.

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra »atomreaktorer«, herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter

b.

Maskiner til sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge, sønderdele eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til »atomreaktorer«

c.

Kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller flade tanke) specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet »atomreaktor« brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening

d.

Udstyr til modstrømsudtrækning og ionbytningsudstyr specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet »naturligt uran«, »depleteret uran« eller »specielle fissile materialer«

e.

Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre

:

Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1.

Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %

2.

Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke eller

3.

Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.

f.

Instrumentering til processtyring specielt beregnet til eller forberedt for overvågning eller styring af oparbejdning af bestrålet »naturligt uran«, »depleteret uran« eller »specielle fissile materialer«.

0B007
Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil som følger:

a.

Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid

b.

Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0C
Materialer

0C001
»Naturligt uran« eller »depleteret uran« eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

:

0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Fire gram og derunder »naturligt uran« eller »depleteret uran«, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter

b.

»Depleteret uran« specielt fremstillet til følgende, civile, ikkenukleare formål:

1.

Afskærmning

2.

Emballage

3.

Ballast med en masse på ikke over 100 kg

4.

Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg

c.

Legeringer indeholdende under 5 % thorium

d.

Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikkenukleare formål.

0C002
»Specielle, fissile materialer«

:

0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire »effektive gram« eller derunder, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

0C003
Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000.

0C004
Grafit af nuklear kvalitet, dvs. grafit af en renhedsgrad på mindre end 5 ppm ‧borækvivalent‧ og med en densitet, der er større end 1,5 g/cm3.

NB:

JF. LIGELEDES 1C107.

0C004 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Enheder af grafit med masse på under 1 kg bortset fra sådanne, der er specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en atomreaktor

b.

Grafitpulver.

:

I 0C004 defineres ‧borækvivalent‧ (BE) som summen af BEz for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

BEz (ppm) = CF × koncentrationen af elementet Z i ppm

Formula

og σB og σZ er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005
Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en gennemsnitlig kornstørrelse af mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0D
Software

0D001
»Software«, der er specielt udviklet eller modificeret til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, der er specificeret i denne kategori.

0E
Teknologi

0E001
»Teknologi« iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af produkter, der er specificeret i denne kategori.

KATEGORI 1

SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

1A
Systemer, udstyr og komponenter

1A001
Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

a.

Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i fly eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af noget af de materialer, der er specificeret i 1C009.b eller 1C009.c

b.

Piezoelektriske polymerer og copolymerer, fremstillet af vinylidenfluoridmaterialer (CAS 75-38-7), der er specificeret i 1C009.a, med samtlige følgende egenskaber:

1.

I form af plader eller film og

2.

Med en tykkelse af mere end 200 μm

c.

Tætninger, pakninger, ventilsæder, blærer eller membraner, som har alle følgende egenskaber:

1.

fremstillet af fluorelastomerer indeholdende mindst én vinylætergruppe som en enhed, der indgår i komponenten og

2.

specielt udviklet til brug i »fly«, rumfart eller ‧missiler‧.

:

Med ‧missil‧ menes i 1A001.c komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

1A002
»Kompositte« strukturer eller laminater med en eller flere af følgende egenskaber:

NB:

JF. LIGELEDES 1A2O2, 9A010 OG 9A110.

a.

Bestående af en organisk »matrix« og materialer, der er specificeret i 1C010.c, 1C010.d eller 1C010.e; eller

b.

Bestående af en metal- eller carbon »matrix«, og et eller flere af følgende:

1.

Carbon »fiber- og trådmaterialer« med samtlige følgende egenskaber:

a.

»Specifikt modul« større end 10,15 × 106 m og

b.

»Specifik trækstyrke« større end 17,7 × 104 m eller

2.

Materialer, der er specificeret i 1C010.c.

:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på »kompositte« strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul »fiber- eller trådmaterialer« imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af civile flystrukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

a.

Et areal på højst 1 m2

b.

En længde på højst 2,5 m og

c.

En bredde på mere end 15 mm.

:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

a.

Sportsartikler

b.

Automobilindustrien

c.

Værktøjsmaskinindustrien

d.

Medicinske anvendelser.

:

1A002.b.1. lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der indeholder sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til følgende anvendelser:

a.

Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærdning af metaller

b.

Udstyr til fremstilling af boules af silicium.

:

1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter, der er specielt beregnet til en specifik anvendelse.

1A003
Produkter af ikke »smeltelige«, aromatiske polyimider i form af film, folie, tape eller bånd med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En tykkelse på mere end 0,254 mm eller

b.

Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

:

1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

:

Med hensyn til »smeltelige«, aromatiske polyimider i alle former, jf. 1C008.a.3.

1A004
Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 2B351 OG 2B352.

a.

Gasmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug«

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW) eller

4.

»Kampmidler til oprørskontrol«, herunder:

a.

α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8)

b.

[2-chlorphenyl)metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1)

c.

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

d.

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

e.

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

f.

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

b.

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt konstrueret eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug« eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

c.

Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1.

Biologiske kampmidler »til krigsbrug«

2.

Radioaktive materialer »til krigsbrug« eller

3.

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

d.

Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af »sprængstoffer«, og som anvender ‧trace detection‧-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi, massespektrometri).

:

‧Trace detection‧ defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

:

1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

:

1A004.d. lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer.

:

1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning

b.

Udstyr, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for sikring af beboelseskvarterer eller ikkemilitære industrier, herunder

1.

miner

2.

stenbrud

3.

landbrug

4.

den farmaceutiske industri

5.

medicinalindustrien

6.

den veterinære sektor

7.

miljøsektoren

8.

affaldshåndtering

9.

levnedsmiddelindustrien.

:

1.

1A004 omfatter også udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod radioaktive materialer »til krigsbrug«, biologiske kampmidler »til krigsbrug«, kampmidler til kemisk krigsførelse, ‧simulatorer‧ eller »kampmidler til oprørskontrol«, selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikkemilitære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller levnedsmiddelindustrien.

2.

‧Simulator‧ er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

1A005
Armerede beskyttelsesdragter og specielt udviklede komponenter hertil ud over dem, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der i ydeevne svarer hertil.

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

:

Med hensyn til »fiber- og trådmaterialer«, der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter og beskyttelsesbeklædning, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

:

1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikkemilitære sprængstofanordninger.

1A006
Følgende udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til bortskaffelse af improviserede eksplosive anordninger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Fjernbetjente køretøjer

b.

‧Afbrydere‧.

:

‧Afbrydere‧ er anordninger, der er specielt konstrueret til at hindre den eksplosive anordning i at eksplodere, idet der affyres et flydende, fast eller brudbart projektil.

:

1A006 gælder ikke for udstyr, når det ledsager operatøren.

1A007
Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder »energimaterialer«, til sprængning:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 og 3A232.

a.

Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detonatorer, der er specificeret i 1A007.b.

b.

Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:

1.

Eksplosive broer (EB)

2.

Tråd til eksplosive broer (EBW)

3.

Tændere med slapper

4.

Tændere med eksplosiv folie (EFI).

:

1.

Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator.

2.

1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af slapper-typen.

1A008
Følgende sprængladninger, anordninger og komponenter:

a.

‧Retningsbestemte ladninger‧, som har alle følgende egenskaber:

1.

netto eksplosiv mængde (NEM) overstiger 90 g og

2.

hylsterets ydre diameter er lig med eller større end 75 mm

b.

Lineære sprængskæreladninger, som har alle nedenstående egenskaber, samt særligt udformede komponenter hertil:

1.

sprængladningen overstiger 40 g/m og

2.

bredden er 10 mm eller mere

c.

Sprængsnore med en kernesprængladning, der overstiger 64 g/m

d.

Skæreanordninger ud over dem, der er omhandlet i 1A008.b., og redskaber til kløvning med en netto eksplosiv mængde (NEM), der overstiger 3,5 kg.

:

‧Retningsbestemte ladninger‧ er sprængladninger, der er udformet med henblik på at målrette effekten af eksplosionen.

1A102
Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefartøjer til »rumfartøjer«, som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1A202
Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af rør med begge af følgende egenskaber:

NB:

JF. LIGELEDES 9A010 OG 9A110.

a.

En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og

b.

Fremstillet af de »fiber- eller trådmaterialer«, der er specificeret i 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret i 1C210.c.

1A225
Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbygningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226
Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed) og

b.

Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227
Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

a.

Et ‧inaktivt område‧ målende mere end 0,09 m2 på en side

b.

En tæthed på mere end 3 g/cm3 og

c.

En tykkelse på mindst 100 mm.

:

I 1A227 forstås ved ‧inaktivt område‧ det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1B
Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001
Udstyr til fremstilling eller inspektion af »kompositte« strukturer eller laminater, som er specificeret i 1A002, eller »fiber- og trådmaterialer«, som er specificeret i 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201.

a.

Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere ‧primære servoanbringelsesakser‧, specielt konstrueret til fremstilling af »komposit« strukturer eller -laminater, af »fiber- eller trådmaterialer«

b.

»Tape« pålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af »tape« eller duge koordineres eller programmeres i fem eller flere ‧primære servoanbringelsesakser‧, specielt konstrueret til fremstilling af »kompositte« strukturer til flykroppe og ‧missiler‧.

:

Med ‧missiler‧ menes i 1B001.b komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

c.

Multidirektionale, multidimensionale vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, specielt konstrueret eller modificeret til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til »kompositte« strukturer.

:

I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning.

d.

Udstyr, specielt konstrueret eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som f.eks. aluminiumoxid)

4.

Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling

e.

Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden

f.

Ikkedestruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til »kompositte« materialer.

1.

Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol

2.

Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positionering af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, der kontrolleres

g.

Blårpålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af blår eller duge koordineres eller programmeres i to eller flere ‧primære servoanbringelsesakser‧, specielt konstrueret til fremstilling af »kompositte« strukturer til flykroppe og ‧missiler‧.

:

For så vidt angår 1B001 kontrollerer ‧primære servoanbringelsesakser‧ ved hjælp af et computerprogram terminalanordningens (dvs. hovedets) position i rummet i forhold til arbejdsemnet og sørger for, at den har den korrekte drejning og retning med henblik på at opnå den ønskede proces.

1B002
Udstyr til fremstilling af metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, specielt udviklet til at undgå kontaminering og specielt udviklet til brug i en af de processer, der specificeret i 1C002.c.2.

NB:

JF. LIGELEDES 1B102.

1B003
Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til »superplastisk formning« eller »diffusionsbonding« af titan, aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af en eller flere af følgende:

a.

Konstruktioner til flyskrog eller rumfart

b.

Motorer til fly eller rumfart eller

c.

Specielt konstruerede komponenter til de konstruktioner, der er omhandlet i 1B003.a, eller de motorer, der er omhandlet i 1B003.b.

1B101
Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til »produktion« af konstruktions »kompositter« som følger og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB:

JF. LIGELEDES 1B201.

:

Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 1B101 er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af »komposit« strukturer, laminater og produkter heraf.

a.

Filamentvindemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af »komposit« struktur eller laminater af »fiber- eller trådmaterialer«, og koordinering og programstyring hertil

b.

»Tape« pålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af »tape« og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af »kompositte« flykroppe og »missil« konstruktioner

c.

Udstyr konstrueret eller modificeret til »produktion« af »fiber- eller trådmaterialer« som følger:

1.

Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning

2.

Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede trådsubstrater

3.

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

d.

Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110.

:

1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102
Udstyr til »produktion« af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og komponenter som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1B115.b.

a.

Udstyr til »produktion« af metalpulver, som kan anvendes til »produktion« i et kontrolleret miljø af sfærisk eller forstøvet materiale, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;

b.

Specielt konstruerede komponenter til udstyr til »produktion«, som er specificeret i 1B002 eller 1B102.a.

:

1B102 omfatter:

a.

Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

b.

Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

c.

Udstyr, der kan anvendes til »produktion« af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen).

1B115
Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

»Produktionsudstyr« til »produktion«, håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

b.

»Produktionsudstyr« til »produktion«, håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

:

1B115.b. lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi se 1B117, 1B118 og 1B119.

:

For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

:

1B115 omfatter ikke kontrol med »produktion«, håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116
Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117
Blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har samtlige følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a.

Et totalt rumfang på 110 l eller derover og

b.

Mindst en excentrisk monteret blande/ælteaksel.

1B118
Kontinuerlige blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har en eller flere af følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

a.

To eller flere blande/ælteaksler eller

b.

En enkelt roterende aksel med oscillerende bevægelse og med æltetænder/tappe både på akslen og indvendigt i blandekammeret.

1B119
Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201
Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

a.

Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser

2.

Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af »fiber- eller trådmaterialer« og

3.

I stand til at vikle cylindriske rotorer med en diameter på mellem 75 mm og 400 mm og længder på 600 mm eller derover

b.

Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a

c.

Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a.

1B225
Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226
Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

:

1B226 omfatter:

a.

Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper

b.

Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B227
Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, i hvilke syntesegassen (nitrogen og hydrogen) trækkes ud af en ammoniak/hydrogen højtryksudvekslingskolonne, og den syntetiserede ammoniak returneres til den nævnte kolonne.

1B228
Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C)

b.

Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa

c.

Konstrueret af:

1.

Rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller

2.

Tilsvarende kryogeniske og H2-kompatible materialer og

d.

Med indvendig diameter på mindst 1 m og effektive længder på mindst 5 m.

1B229
Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund og ‧interne kontaktorer‧ som følger:

:

Med hensyn til kolonner, som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand, se 0B004.

a.

Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Kan drives ved tryk på mindst 2 MPa

2.

Konstrueret af kulstofstål med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) og

3.

Med en diameter på mindst 1,8 m

b.

‧Interne kontaktorer‧ til vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, som er specificeret i B229.a.

:

‧Interne kontaktorer‧ i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med en effektiv samlet diameter på mindst 1,8 m, er konstrueret til at lette modstrømskontakt og fremstillet af rustfrit stål med et kulstofindhold på højst 0,03 %. Disse kan være sibunde, ventilbunde, boblebunde eller turbogridbunde.

1B230
Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samtlige følgende egenskaber:

a.

Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet)

b.

Har en kapacitet over 8,5 m3/h og

c.

Med en af følgende egenskaber:

1.

For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa eller

2.

For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa (200-600 atm).

1B231
Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium

b.

Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:

1.

Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (–250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W;

2.

Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232
Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

a.

Konstrueret til drift under 35 K (– 238 °C) og

b.

Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h.

1B233
Indretninger eller anlæg og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

a.

Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper

b.

Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

1.

Fyldlegemevæskevæskebytningskolonner specielt konstrueret til lithiumamalgamer

2.

Kviksølv- eller lithiumamalgampumper

3.

Lithiumamalgamelektrolyseceller

4.

Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

1C
Materialer

:

Metaller og legeringer:

Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene ‧metaller‧ og ‧legeringer‧ i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:

 

Uforarbejdede former:

Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wirebars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, matricer, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.

 

Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):

a.

Smedede eller forarbejdede metaller, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejseelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd

b.

Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikkeopførte emner, der påstås at være færdigprodukter, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001
Materialer specielt udviklet for brug til at absorbere elektromagnetiske bølger eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C101.

a.

Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 × 108 Hz, men under 3 × 1012 Hz.

:

1C001.a lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption

b.

Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikkeplan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader

c.

Plane, absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af en eller flere af følgende:

a.

Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C) eller

b.

Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på mere end 800 K (527 °C).

:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder (midtfrekvens) og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2.

Trækstyrke mindre end 7 × 106 N/m2 og

3.

Trykstyrke mindre end 14 × 106 N/m2

d.

Plane absorbere fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egenskaber:

1.

Massefylde på mere end 4,4 og

2.

Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C).

:

Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

b.

Materialer til absorptionsfrekvenser på mere end 1,5 × 1014 Hz, men mindre end 3,7 × 1014 Hz, og ikkegennemskinnelige med synligt lys

c.

Intrinsisk ledende polymere materialer med en ‧samlet specifik elektrisk ledningsevne‧ på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en ‧specifik overflademodstand‧ på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende polymerer:

1.

Polyanilin

2.

Polypyrrol

3.

Polythiophen

4.

Polyphenylenvinylen eller

5.

Polythienylenvinylen.

:

‧Samlet elektrisk ledningsevne‧ og ‧specifik overflademodstand‧ skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002
Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C202.

:

1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer til belægningssubstrater.

:

1.

Metallegeringerne i 1C002 er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2.

‧Spændingsbrudlevetid‧ skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.

3.

‧Lavfrekvent brudlevetid‧ skal måles iflg. ASTM standard E-606 »Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing« eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningforholdet defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

a.

Aluminider som følger:

1.

Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent

2.

Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent

b.

Metallegeringer som følger fremstillet af det pulver eller partikelformede materiale, som er specificeret i 1C002.c:

1.

Nikkellegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

‧Spændingsbrudlevetid‧ på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C) og en belastning på 676 MPa eller

b.

‧Lavfrekvent brudlevetid‧ på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550 °C) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa

2.

Niobiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

‧Spændingsbrudlevetid‧ på 10 000 timer eller mere ved 1 073 K (800 °C) og en belastning på 400 MPa eller

b.

‧Lavfrekvent brudlevetid‧ på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700 °C) ved en maksimal belastning på 700 MPa

3.

Titanlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

‧Spændingsbrudlevetid‧ på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C) og en belastning på 200 MPa eller

b.

‧Lavfrekvent brudlevetid‧ på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C) ved en maksimal belastning på 400 MPa

4.

Aluminiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på 240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C) eller

b.

En trækstyrke på 415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C)

5.

Magnesiumlegeringer med samtlige følgende egenskaber:

a.

En trækstyrke på mindst 345 MPa og

b.

En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt iflg. ASTM standard G-31 eller tilsvarende nationale normer

c.

Metallegeringspulver eller partikelformet materiale, der har samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

a.

Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikkemetalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 μm i 109 legeringspartikler

b.

Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti)

c.

Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al)

d.

Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe) eller

e.

Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al)

2.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

»Vakuumatomisering«

b.

»Gasatomisering«

c.

»Roterende atomisering«

d.

»Splat quenching«

e.

»Smeltespinding« og »findeling«

f.

»Smelteekstraktion« og »findeling« eller

g.

»Mekanisk legering« og

3.

Kan anvendes til fremstilling af materialer, som er specificeret i 1C002.a eller 1C002.b

d.

Legerede materialer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet ved et eller flere af de legeringssystemer, der er specificeret i 1C002.c.1

2.

I form af udelte flager, bændler eller tynde stænger og

3.

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a.

»Splat quenching«

b.

»Smeltespinding« eller

c.

»Smelteekstraktion«.

1C003
Magnetiske metaller af enhver type eller form med en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Initial, relativ permeabilitet 120 000 eller mere, og tykkelse på 0,05 mm eller mindre.

:

Måling af initial relativ permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

b.

Magnetostriktive legeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Mætningsmagnetostriktion på mere end 5 × 10–4; eller

2.

Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8; eller

c.

Amorfe eller ‧nanokrystallinske‧ legeringsstrimler med samtlige følgende egenskaber:

1.

En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel

2.

En magnetisk mætningsinduktion (Bs) på 1,6 T eller mere og

3.

En eller flere af følgende egenskaber:

a.

Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre eller

b.

Elektrisk modstand på 2 × 10–4 ohm-cm eller mere.

:

‧Nanokrystallinske‧ materialer i 1C003.c. er materialer, der har en krystalkornstørrelse på 50 nm eller mindre, bestemt ved røntgendiffraktion.

1C004
Uran-titan-legeringer eller wolframlegeringer med en »matrix« baseret på jern, nikkel eller kobber med samtlige følgende egenskaber:

a.

Specifik massefylde på over 17,5 g/cm3

b.

Elasticitetsgrænse på mere end 880 MPa

c.

Brudstyrke på mere end 1 270 MPa og

d.

Forlængelse på mere end 8 %.

1C005
»Superledende«»kompositter« i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g som følger:

a.

»Superledende«»kompositte« ledere, som indeholder en eller flere niobium-titan-‧filamenter‧ med begge følgende egenskaber:

1.

Indlagt i en »matrix«, som ikke er en kobber- eller kobberbaseret blandet »matrix« og

2.

Med et tværsnit på mindre end 0,28 × 10–4 mm2 (dvs. 6 μm i diameter for cirkulære ‧filamenter‧);

b.

»Superledende«»kompositte« ledere bestående af et eller flere »superledende«‧filamenter‧ af andet end niobiumtitan med samtlige følgende egenskaber:

1.

Med en »kritisk temperatur« ved nul magnetisk induktion på mere end 9,85 K (– 263,31 °C) og

2.

Som forbliver i den »superledende« tilstand ved en temperatur på 4,2 K (– 268,96 °C), når de udsættes for et magnetfelt, som er rettet vinkelret mod lederens længdeakse, og svarende til en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strømtæthed, som overstiger 1 750 A/mm2 på hele tværsnittet af lederen.

c.

»Superledende«»kompositte« ledere bestående af et eller flere »superledende«‧filamenter‧, som forbliver »superledende« ved en temperatur, der overstiger 115 K (– 158,16 °C).

:

I forbindelse med 1C005 kan ‧filamenter‧ være i tråd-, cylinder-, film-, tape- eller båndform.

1C006
Væsker og smøremidler som følger:

a.

Hydrauliske væsker indeholdende, som deres hovedbestanddele, en eller flere af følgende:

1.

Syntetiske ‧silakulbrinteolier‧ med samtlige følgende egenskaber:

:

I forbindelse med 1C006.a.1 indeholder ‧silakulbrinteolier‧ kun silicium, hydrogen og carbon.

a.

‧Flammepunkt‧ på over 477 K (204 °C)

b.

‧Flydepunkt‧ på 239 K (– 34 °C) eller mindre

c.

‧Viskositetsindeks‧ på 75 eller mere og

d.

‧Termisk stabilitet‧ ved 616 K (343 °C) eller

2.

‧Chlorfluorcarboner‧ med samtlige følgende egenskaber:

:

I forbindelse med 1C006.a.2 indeholder ‧chlorfluorcarboner‧ udelukkende carbon, fluor og chlor.

a.

Intet ‧flammepunkt‧

b.

‧Selvantændelsestemperatur‧ på mere end 977 K (704 °C)

c.

‧Flydepunkt‧ på 219 K (– 54 °C) eller mindre

d.

‧Viskositetsindeks‧ på 80 eller mere og

e.

Kogepunkt på 473 K (200 °C) eller mere

b.

Smøremidler, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende:

1.

Phenylen- eller alkylphenylenethere eller thioethere eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner eller blandinger heraf eller

2.

Fluorerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5 000 mm2/s (5 000 centistoke) målt ved 298 K (25 °C)

c.

Dæmpnings- eller flotationsvæsker med samtlige følgende egenskaber:

1.

Renhed på over 99,8 %

2.

Indeholdende mindre end 25 partikler på 200 μm eller derover i størrelse pr. 100 ml og

3.

Fremstillet af mindst 85 % af en eller flere af følgende:

a.

Dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8)

b.

Polychlortrifluorethylen (kun olie- og voksmodifikationer) eller

c.

Polybromtrifluorethylen

d.

Fluorcarbon elektroniske kølevæsker med samtlige følgende egenskaber:

1.

Indeholdende 85 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer eller blandinger heraf:

a.

Monomere former af perfluorpolyalkylethertriaziner eller perfluoraliphatiske-ethere

b.

Perfluoralkylaminer

c.

Perfluorcycloalkaner eller

d.

Perfluoralkaner

2.

Massefylde ved 298 K (25 °C) på 1,5 g/ml eller mere

3.

I flydende tilstand ved 273 K (0 °C) og

4.

Indeholdende 60 vægtprocent fluor eller mere.

:

I forbindelse med 1C006:

1.

‧Flammepunktet‧ bestemmes ved brug af Cleveland Open Cup Method som beskrevet i ASTM D-92 eller tilsvarende national standard

2.

‧Flydepunkt‧ bestemmes ved brug af den i ASTM D-97 beskrevne metode eller tilsvarende national standard

3.

‧Viskositetsindeks‧ bestemmes ved hjælp af den i ASTM D-2270 beskrevne metode eller tilsvarende national standard

4.

‧Termisk stabilitet‧ bestemmes ved hjælp af følgende prøvningsprocedure eller tilsvarende national metode

20 ml af den prøvede væske anbringes i et 46 ml rustfrit stålkammer type 317, indeholdende en af hver af følgende kugler med 12,5 mm (nominel) diameter: en kugle af M-10 værktøjstål, en af 52100 stål og en af marinebronze (60 % Cu, 39 Zn, 0,75 Sn) Kammeret renses med nitrogen, lukkes lufttæt ved atmosfærisk tryk, og temperaturen hæves til og vedligeholdes på 644 K ± 6 K (371 ± 6 °C) i 6 timer Prøven vil blive betragtet som termisk stabil, hvis alle følgende betingelser er opfyldt efter afslutning på ovennævnte procedure:

a.

Hver kugles vægttab er mindre end 10 mg/mm2 af kugleoverfladen

b.

Ændringen i oprindelig viskositet ved 311 K (38 °C) bestemmes til at være mindre end 25 % og

c.

Det totale syre- eller basetal er mindre end 0,40

5.

‧Selvantændelsestemperatur‧ bestemmes ved hjælp af den i ASTM E-659 beskrevne metode eller tilsvarende national standard.

1C007
Keramiske basismaterialer, ikke »kompositte« keramiske materialer, keramiske »matrix«-»kompositte« materialer eller prækursormaterialer som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C107.

a.

Basismaterialer af enkelte eller komplekse titanborider, med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5 000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 μm

b.

Ikke »kompositte« keramiske materialer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form, sammensat af titanborider med en massefylde på mindst 98 % af den teoretiske massefylde

:

1C007.b. lægger ikke eksportkontrol på slibemidler.

c.

Keramisk-keramiske »kompositte« materialer med en glas- eller oxid-»matrix«, og forstærket med fibre med samtlige følgende egenskaber:

1.

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

a.

Si-N

b.

Si-C

c.

Si-Al-O-N eller

d.

Si-O-N og

2.

Med en »specifik trækstyrke« på mere end 12,7 × 103 m

d.

Keramisk-keramiske »kompositte« materialer, med eller uden en gennemgående metallisk fase, indeholdende partikler, whiskers eller fibre, hvor carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor danner »matrix«

e.

Prækursormaterialer (dvs. polymeriske eller metalloorganiske materialer til specielle formål) til fremstilling af enhver fase eller faser af de materialer, der er specificeret i 1C007.c, som følger:

1.

Polydiorganosilaner (til fremstilling af siliciumcarbid)

2.

Polysilazaner (til fremstilling af siliciumnitrid)

3.

Polycarbosilazaner (til fremstilling af keramiske materialer med silicium-, carbon- og nitrogenkomponenter)

f.

Keramisk-keramiske »kompositte« materialer med en oxid- eller glas-»matrix«, forstærket med kontinuerlige fibre af et eller flere af følgende systemer:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1) eller

2.

Si-C-N.

:

1C007.f lægger ikke eksportkontrol på »kompositter«, der indeholder fibre af disse systemer med en fibertrækstyrke på mindre end 700 MPa ved 1 273 K (1 000 °C) eller fibertrækkrybestyrke på mere end 1 % krybeforlængelse ved 100 MPa belastning og 1 273 K (1 000 °C) i 100 timer.

1C008
Ikkefluorerede polymere substanser som følger:

a.

Imider som følger:

1.

Bismaleimider

2.

Aromatiske polyamidimider (PAI) med en ‧glasomdannelsestemperatur (Tg)‧ på mere end 563 K (290 °C)

3.

Aromatiske polyimider

4.

Aromatiske polyetherimider med en ‧glasomdannelsestemperatur (Tg)‧ på mere end 513 K (240 °C)

:

1C008.a omfatter substanser i flydende eller fast »smeltelig« form, inklusive harpiks, pulver, piller, film, blad, tape og bånd.

:

For så vidt angår ikke »smeltelige« aromatiske polyimider i film, blad, tape og bånd, se 1A003.

b.

Termoplastiske flydende krystalcopolymerer med en varmedistorsionstemperatur på mere end 523 K (250 °C) målt efter ISO 75-2 (2004), metode A eller tilsvarende nationale standarder, med en belastning på 1,80 N/mm2 og sammensat af:

1.

En eller flere af følgende forbindelser:

a.

Phenyl, biphenyl, eller naphtalen eller

b.

Methyl, tertiærbutyl eller phenylsubstitueret phenylen, biphenyl eller naphtalen og

2.

En eller flere af følgende syrer:

a.

Terephtalsyre (CAS 100-21-0)

b.

6-hydroxy-2 naphtasyre (CAS 16712-64-4) eller

c.

4-hydroxybenzoesyre (CAS 99-96-7)

c.

Anvendes ikke

d.

Polyarylenketoner

e.

Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf

f.

Polybiphenylenethersulfon med en ‧glasomdannelsestemperatur (Tg)‧ på mere end 513 K (240 °C).

:

‧Glasomdannelsestemperaturen (Tg)‧ for materialer under 1C008 bestemmes ved metoden beskrevet i ISO 11357-2 (1999) eller tilsvarende nationale standarder. Desuden bestemmes ‧glasomdannelsestemperaturen (Tg)‧ for materialer under 1C008.a.2 på et PAI-prøveemne, der først er hærdet ved en minimumstemperatur på 310 °C i mindst 15 minutter.

1C009
Ubehandlede fluorerede forbindelser som følger:

a.

Copolymere af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning

b.

Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor.

1C010
»Fiber- og trådmaterialer« som følger:

NB:

JF. LIGELEDES 1C210 OG 9C110.

a.

Organiske »fiber- og trådmaterialer« med begge følgende egenskaber:

1.

»Specifikt modul« på mere end 12,7 × 106 m og

2.

»Specifik trækstyrke« på mere end 23,5 × 104 m

:

1C010.a lægger ikke eksportkontrol på polyethylen.

b.

Carbon »fiber- og trådmaterialer« med begge følgende egenskaber:

1.

»Specifikt modul« på mere end 14,65 × 106 m og

2.

»Specifik trækstyrke« på mere end 26,82 × 104 m

:

1C010.b lægger ikke eksportkontrol på:

a.

»Fiber- eller trådmaterialer« til reparation af civile flystrukturer eller laminater med samtlige følgende egenskaber:

1.

Et areal på højst 1 m2

2.

En længde på højst 2,5 m og

3.

En bredde på mere end 15 mm.

b.

Mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon »fiber- eller trådmaterialer« med en længde på 25,0 mm eller mindre.

:

Materialeegenskaber beskrevet i 1C010.b bestemmes ved hjælp af de af SACMA anbefalede metoder SRM 12 til 17, ISO 10618 (2004) 10.2.1 metode A eller tilsvarende nationale fiberprøver og baseres på partigennemsnit.

c.

Uorganiske »fiber- og trådmaterialer« med begge følgende egenskaber:

1.

»Specifikt modul« på mere end 2,54 × 106 m og

2.

Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1 922 K (1 649 °C) i et inaktivt miljø

:

1C010.c lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et »specifikt modul« på mindre end 10 × 106 m

b.

Molybdæn og molybdænlegeringsfibre

c.

Borfibre

d.

Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043 K (1 770 °C) i et inaktivt miljø.

d.

»Fiber- og trådmaterialer« med en eller flere af følgende egenskaber:

1.

Sammensat af en eller flere af følgende:

a.

Polyetherimider, som er specificeret i 1C008.a eller

b.

Materialer, der er specificeret i 1C008.b-1C008.f eller

2.

Sammensat af materialer, der specificeret i 1C010.d.1.a eller 1C010.d.1.b, og »blandet« med andre fibre, der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c;

e.

Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede »fiber- eller trådmaterialer« (prepregs), metal- eller carboncoatede »fiber- eller trådmaterialer« (preforms) eller »carbonfiberpreforms« med samtlige følgende egenskaber:

1.

Som har en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Uorganiske »fiber- og trådmaterialer«, som er specificeret i 1C010.c eller

b.

Organiske eller carbon-»fiber- og trådmaterialer« med samtlige følgende egenskaber:

1.

»Specifikt modul« større end 10,15 × 106 m og

2.

»Specifik trækstyrke« på mere end 17,7 × 104 m og

2.

Som har en eller flere af følgende egenskaber:

a.

Harpiks eller beg, som er specificeret i 1C008 eller 1C009.b

b.

‧Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)‧ lig med eller mere end 453 K (180 °C) og med phenolharpiks eller

c.

‧Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)‧ lig med eller mere end 505 K (232 °C) og med harpiks eller beg, som ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b, og som ikke er en phenolharpiks

:

Metal- eller carboncoatede »fiber- og trådmaterialer« (preforms) eller »carbonfiberpreforms«, der ikke er imprægneret med harpiks eller beg, er specificeret med »fiber- og trådmaterialer« i 1C010.a, 1C010.b og 1C010.c.

:

1C010.e lægger ikke eksportkontrol på:

a.

carbon »fiber- eller trådmaterialer«, der er imprægneret med epoxyharpiksmatrix (prepregs), til reparation af civile flystrukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Et areal på højst 1 m2

2.

En længde på højst 2,5 m og

3.

En bredde på mere end 15 mm.

b.

helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon »fiber- eller trådmaterialer« med en længde på 25,0 mm eller mindre ved anvendelse af harpiks eller beg, der ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b.

:

‧Den dynamiske mekaniske analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)‧ for materialer, der er specificeret i 1C010.e, bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 7028-07 eller en tilsvarende national standard på et tørt prøveemne. I forbindelse med termohærdende materialer skal hærdningsgraden for et tørt prøveemne være på mindst 90 % som defineret i ASTM E 216004 eller en tilsvarende national standard.

1C011
Metaller og forbindelser som følger:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C111.

a.

Metaller med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, fremstillet af materialer indeholdende mindst 99 % zirkonium, magnesium og legeringer heraf

:

Det naturlige indhold af hafnium i zirkonium (typisk 2-7 %) medregnes i zirkonium.

:

De metaller og legeringer der er specificeret i 1C011.a, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

b.

Bor eller borlegeringer med en kornstørrelse på højst 60 μm som følger:

1.

Bor med en renhed på mindst 85 vægtprocent

2.

Borlegeringer med et borindhold på mindst 85 vægtprocent

:

De metaller og legeringer, der er specificeret i 1C011.b, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium.

c.

Guanidinnitrat (CAS 506-93-4)

d.

Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

:

Jf. ligeledes kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for metalpulver, der blandes med andre stoffer for at danne en blanding, der er formuleret til militære formål.

1C012
Materialer som følger:

:

Disse materialer anvendes typisk til nukleare varmekilder.

a.

Plutonium i enhver form med et indhold af plutonium-238 på mere end 50 vægtprocent

:

1C012.a lægger ikke eksportkontrol på:

a.

Forsendelser med et plutoniumindhold på højst 1 g

b.

Forsendelser på højst 3 »effektive gram«, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

b.

»Tidligere separeret« neptunium-237 i enhver form.

:

1C012.b lægger ikke eksportkontrol på forsendelser med et indhold af neptunium-237 på højst 1 g.

1C101
Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er specificeret i 1C001, til anvendelse i ‧missiler‧, »missil« undersystemer eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012.

:

1C101 omfatter:

a.

Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til formindsket radarreflektivitet

b.

Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde eller ultraviolette dele af det elektromagnetiske spektrum.

:

1C101 omfatter ikke belægninger, der specielt bruges til varmekontrol af satellitter.

:

Ved ‧missil‧ forstås i 1C101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C102
Resaturerede pyroliserede carboncarbonmaterialer, der er udviklet til løftefartøjer til »rumfartøjer«, som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1C107
Grafit og keramiske materialer ud over dem, der er specificeret i 1C007, som følger:

a.

Finkornede grafitter med en bulktæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 288 K (15 °C) og med kornstørrelse 100 μm eller derunder, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, som kan maskinbearbejdes til et af følgende produkter:

1.

Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover

2.

Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller

3.

Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover

:

Se også 0C004.

b.

Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, og som kan anvendes i »missiler«, løftefartøjer til »rumfartøjer«, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

:

Se også 0C004.

c.

Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i radomer, der kan anvendes i »missiler«, løftefartøjer til »rumfartøjer«, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

d.

Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i bulkform, der er anvendeligt til næser, der kan anvendes i »missiler«, løftefartøjer til »rumfartøjer«, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

e.

Forstærkede keramiske »kompositter« af siliciumcarbid, som er anvendelige til næser, reentry vehicles og dyseflaps, der kan anvendes i »missiler«, løftefartøjer til »rumfartøjer«, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104.

1C111
Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, ud over dem, der er specificeret i 1C011, som følger:

a.

Drivstoffer:

1.

Sfærisk aluminiumspulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med partikler af ensartet diameter på mindre end 200 μm og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent eller derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er mindre end 63 μm iflg. ISO 2591:1988 eller tilsvarende nationale standarder

:

En partikelstørrelse på 63 μm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM standard E-11).

2.

Metalbrændstoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer:

a.

Zirkonium

b.

Beryllium

c.

Magnesium eller

d.

Legeringer af stofferne i a-c

:

Det naturlige indhold af hafnium i zirkonium (typisk 2-7 %) medregnes i zirkonium.

3.

Følgende iltningsmidler, som kan anvendes i raketmotorer til flydende brændstof:

a.

Dinitrogentrioxid (CAS 10544-73-7)

b.

Nitrogendioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogentetroxid (CAS 10544-72-6)

c.

Dinitrogenpentoxid (CAS 10102-03-1)

d.

Blandede nitrogenoxider (MON)

:

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dinitrogentetroxid/nitrogendioxid (N2O4/NO2), der kan anvendes i missilsystemer. En række forbindelser kan betegnes som MONi eller MONij, hvor i og j er hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af nitrogenoxid i blandingen (f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % nitrogenoxid. Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent).

e.

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL FOR Inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA)

f.

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C238 FOR Forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen

4.

Følgende hydrazinderivater:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a.

Trimethylhydrazin (CAS 1741-01-1)

b.

Tetramethylhydrazin (CAS 6415-12-9)

c.

N,N diallylhydrazin

d.

Allylhydrazin (CAS 7422-78-8)

e.

Ethylendihydrazin

f.

Monomethylhydrazindinitrat

g.

Asymmetrisk dimethylhydrazinnitrat

h.

Hydrazinazid (CAS 14546-44-2)

i.

Dimethylhydrazinazid

j.

Hydrazindinitrat

k.

Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2)

l.

2-hydroxyethylhydrazinnitrat (HEHN)

m.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — hydrazinperklorat

n.

Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0)

o.

Methylhydrazinnitrat (MHN)

p.

Diethylhydrazinnitrat (DEHN)

q.

3,6-dihydrazintetrazinnitrat (1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN)

5.

Materialer med høj energitæthed ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, til anvendelse i ‧missiler‧ eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012

a.

Brændselsblandinger, der indeholder både fast og flydende brændsel såsom borslurry, som har en massebaseret energitæthed på 40 × 106 J/kg eller derover

b.

Andre brændstoffer og brændstofadditiver med høj energitæthed (f.eks. cuban, ioniske opløsninger og JP-10), som har en volumenbaseret energitæthed på 37,5 × 109 J/m3 eller derover målt ved 20 °C og én atmosfæres tryk (101,325 kPa)

:

1C111.a.5.b lægger ikke eksportkontrol på raffinerede fossile brændstoffer og biobrændstoffer, der er fremstillet af planter, herunder motorbrændstoffer, som er godkendt til brug i civile fly, medmindre de er specielt formuleret til ‧missiler‧ eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A012.

:

Ved ‧missil‧ forstås i 1C111.a.5 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

b.

Polymere stoffer:

1.

Carboxytermineret polybutadien (herunder carboxyltermineret polybutadien) (CTPB)

2.

Hydroxytermineret polybutadien (herunder hydroxyltermineret polybutadien) (HTPB) ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

3.

Polybutadienakrylsyre (PBAA)

4.

Polybutadienakrylsyreakrylonitril (PBAN)

5.

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG)

:

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) er en blockcopolymer af poly-1,4-butanediol og polyethylenglykol (PEG).

c.

Andre tilsætningsstoffer og bestanddele:

1.

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — Carboraner; decaboraner, pentaboraner og derivater heraf

2.

Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8)

3.

2-nitrodiphenylamin (CAS 119-75-5)

4.

Trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1)

5.

Diethylenglycoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0)

6.

Følgende ferrocenderivater:

a.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — catocen

b.

Ethylferrocen (CAS 1273-89-8)

c.

Propylferrocen

d.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — n-butylferrocen

e.

Pentylferrocen (CAS 1274-00-6)

f.

Dicyclopentylferrocen

g.

Dicyclohexylferrocen

h.

Diethylferrocen (CAS 1273-97-8)

i.

Dipropylferrocen

j.

Dibutylferrocen (CAS 1274-08-4)

k.

Dihexylferrocen (CAS 93894-59-8)

l.

Acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1«-diacetylferrocen (CAS 1273 94-5)

m.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — ferrocencarboxylsyrer

n.

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål — butacen

o.

Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers forbrændingshastighed, ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

:

1C111.c.6.o lægger ikke eksportkontrol på ferrocenderivater, som indeholder en aromatisk funktionel gruppe med seks kulstofatomer bundet til ferrocenmolekylet.

7.

4,5 Diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso- DAMTR), ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

:

For så vidt angår drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som ikke er specificeret i 1C111: se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

1C116
Martensitisk stål med en trækbrudstyrke på mindst 1 500 MPa, målt ved 293 K (20 °C), i form af plade eller rør, med en væg- eller godstykkelse på højst 5 mm.

NB:

JF. LIGELEDES 1C216.

:

Martensitisk stål er jernlegeringer, der generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen.

1C117
Materialer til fremstilling af ‧missilkomponenter‧ som følger:

a.

Wolfram og legeringer i partikelform med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre

b.

Molybdæn og legeringer i partikelform med et indhold af molybdæn på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre

c.

Wolframmaterialer i fast form med samtlige følgende egenskaber:

1.

Som har en eller flere af følgende materialesammensætninger:

a.

Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent

b.

Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent eller

c.

Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent og

2.

I stand til at kunne maskinbearbejdes til et eller flere af følgende produkter:

a.

Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover

b.

Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller

c.

Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover.

:

Ved ‧missil‧ forstås i 1C117 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C118
Titaniumstabiliseret duplex rustfrit stål (Ti-DSS) med samtlige følgende egenskaber:

a.

Som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel

2.

Har et titaniumindhold på mindst 0,10 vægtprocent og

3.

Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur, hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (iflg. ASTM E-1181-87 eller tilsvarende nationale standarder) og

b.

Som har en eller flere af følgende former:

1.

Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver dimension

2.

Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller mindre eller

3.

Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 3 mm eller mindre.

1C202
Legeringer ud over dem, der er specificeret i 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, som følger:

a.

Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1.

‧Kan belastes med‧ en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2.

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm

b.

Titanlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1.

‧Kan belastes med‧ en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2.

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm.

:

Udtrykket ‧Kan belastes med‧ vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

1C210
‧Fiber- eller trådmateriale‧ eller prepregs ud over dem, der er specificeret i 1C010.a, b eller e, som følger:

a.

‧Fiber- eller trådmaterialer‧ af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1.

Et »specifikt modul« på mindst 12,7 × 106 m eller

2.

En »specifik trækstyrke« på mindst 235 × 103 m

:

1C210.a. lægger ikke eksportkontrol på ‧fiber- eller trådmaterialer‧ af aramid med en esterbaseret fiberoverflademodifikator på mindst 0,25 vægtprocent.

b.

‧Fiber- eller trådmaterialer‧ af glas med begge af følgende egenskaber:

1.

Et »specifikt modul« på mindst 3,18 × 106 m og

2.

En »specifik trækstyrke« på mindst 76,2 × 103 m

c.

Kontinuerlige »garner«, »forgarner«, »blår« eller »tape«, imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af ‧fiber- eller trådmaterialer‧ af carbon eller glas, som er specificeret i 1C210.a eller b.

:

Harpiksen udgør matrixen i kompositten.

:

1C210 er ‧fiber eller trådmaterialer‧ begrænset til kontinuerlige »monofilamenter«, »garner«, »forgarner«, »blår« eller »tape«.

1C216
‧Martensitisk ældende stål‧ ud over det, der er specificeret i 1C116, ‧med en‧ maksimal trækstyrke på 2 050 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

:

1C216 lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære dimensioner overstiger 75 mm.

:

Udtrykket ‧martensitisk ældende stål … med en‧ omfatter martensitisk ældnende stål før eller efter varmebehandling.

1C225
Bor beriget til bor-10 isotopen (10B) med mere end dets naturlige isotopiske indhold som følger: elementar bor, forbindelser, blandinger indeholdende bor eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte.

:

1C225 omfatter borblandinger indeholdende borladede materialer.

:

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 atomprocent).

1C226
Wolfram, wolframcarbid og wolframlegeringer indeholdende mere end 90 vægtprocent wolfram ud over dem, der er specificeret i 1C117, som har begge følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm og

b.

En masse på mere end 20 kg.

:

1C226 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er specielt konstrueret til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer.

IC227
Calcium med begge følgende egenskaber:

a.

Indeholder mindre end 1 000 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end magnesium og

b.

Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C228
Magnesium med begge følgende egenskaber:

a.

Indeholder mindre end 200 vægtdele pr. million af andre metalliske urenheder end calcium og

b.

Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C229
Bismuth med begge følgende egenskaber:

a.

En renhed på mindst 99,99 vægtprocent og

b.

Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 dele pr. million.

1C230
Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryllium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot af ovennævnte, ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

:

1C230 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålinger

b.

Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb

c.

Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller akvamariner.

1C231
Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, produkter heraf og affald og skrot af nogen af ovennævnte.

1C232
Helium-3 (3He), blandinger indeholdende helium-3 eller produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.

:

1C232 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der indeholder mindre end 1 g helium-3.

1C233
Lithium beriget til lithium-6 (6Li) isotopen med mere end dets naturlige isotopiske indhold og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indeholdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af nogen af ovennævnte.

:

1C233 lægger ikke eksportkontrol på termoluminiscente dosimetre.

:

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent).

1C234
Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500 som følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zirconiumforbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af nogen af ovennævnte.

:

1C234 lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en tykkelse på højst 0,10 mm.

1C235
Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogenatomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.

:

1C235 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritium.

1C236
Alfa-emitterende radionuklider med en alfa-halveringstid på mindst 10 dage, men mindre end 200 år, i følgende former:

a.

Elementar

b.

Forbindelser med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

c.

Blandinger med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

d.

Produkter eller apparater, som indeholder nogen af ovenstående.

:

1C236 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 3,7 GBq (100 millicurie) alfaaktivitet.

1C237
Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blandinger indeholdende radium-226, produkter heraf eller produkter, som indeholder nogen af ovennævnte.

:

1C237 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Medicinske apparater eller applikatorer

b.

Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq (10 millicurie) radium-226.

1C238
Chlortrifluorid (CiF3).

1C239
Højeksplosive stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8 000 m/s.

1C240
Nikkelpulver og porøst nikkelmetal ud over dem, der er specificeret i 0C005, som følger:

a.

Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:

1.

Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent og

2.

En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard

b.

Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er specificeret i 1C240.a.

:

1C240 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a.

Trådformet nikkelpulver

b.

Enkelte plader af porøst nikkel med et areal på højst 1 000 cm2 pr. plade.

:

1C240.b henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring af de i 1C240.a nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine porer, som er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem.

1C350
Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og »kemiske blandinger«, der indeholder et eller flere af disse:

NB:

JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.

1.

Thiodiglycol (111-48-8)

2.

Phosphoroxychlorid (10025-87-3)

3.

Dimethyl methylphosphonat (756-79-6)

4.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — methylphosphonyldifluorid (676-99-3)

5.

Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)

6.

Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9)

7.

Phosphortrichlorid (7719-12-2)

8.

Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9)

9.

Thionylchlorid (7719-09-7)

10.

3-hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3)

11.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (96-79-7)

12.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (5842-07-9)

13.

3-quinuclidinol (1619-34-7)

14.

Kaliumfluorid (7789-23-3)

15.

2-chloroethanol (107-07-3)

16.

Dimethylamin (124-40-3)

17.

Diethylethylphosphonat (78-38-6)

18.

Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)

19.

Diethylphosphit (762-04-9)

20.

Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)

21.

Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)

22.

Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)

23.

KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL — ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)

24.

Hydrogenfluorid (7664-39-3)

25.

Methylbenzilat (76-89-1)

26.

Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)

27.

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (96-80-0)

28.

Pinacolylalkohol (464-07-3)