ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.123.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 123

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
9. maj 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 393/2012 af 7. maj 2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Thailand i listerne over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen ( 1 )

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 394/2012 af 8. maj 2012 om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker og isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2012/13

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 395/2012 af 8. maj 2012 om åbning af et toldkontingent for visse mængder industrisukker for produktionsåret 2012/13

32

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 396/2012 af 8. maj 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 397/2012 af 8. maj 2012 om fastsættelse af tildelingskoefficient, afvisning af yderligere ansøgninger og afslutning af perioden for indgivelse af ansøgninger for supplerende disponible mængder af sukker uden for kvoten, der skal sælges på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2011/12

35

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/14/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage methylnonylketon som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

36

 

*

Kommissionens direktiv 2012/15/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage margosaekstrakt som et aktivt stof i bilag I hertil ( 1 )

39

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/248/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. maj 2012 om ændring af beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF for så vidt angår aviær influenza (meddelt under nummer C(2012) 2947)  ( 1 )

42

 

 

2012/249/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. maj 2012 om fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (meddelt under nummer C(2012) 2948)  ( 1 )

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 392/2012

af 1. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen skal i henhold til direktiv 2010/30/EU vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, der rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne ved ens funktionsegenskaber.

(2)

Der er fastsat bestemmelser om energimærkning af husholdningstørretumblere i Kommissionens direktiv 95/13/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af tørretumblere (2).

(3)

Husholdningstørretumblere tegner sig for en væsentlig del af husholdningernes samlede elforbrug i EU. Oven i de forbedringer af energieffektiviteten, der allerede er opnået, er der stadig store muligheder for at nedbringe energiforbruget i husholdningstørretumblere.

(4)

Direktiv 95/13/EF bør ophæves, og der bør ved denne forordning fastsættes nye bestemmelser, som sikrer, at energimærket giver producenterne et dynamisk incitament til yderligere at forbedre husholdningstørretumbleres energieffektivitet, og som fremskynder markedets omstilling til energieffektiv teknologi.

(5)

Kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner er omfattet af Kommissionens direktiv 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske-/tørremaskiner (3). Kombinerede vaske/tørremaskiner har særlige karakteristika og bør derfor undtages fra denne forordnings anvendelsesområde.

(6)

Oplysningerne på mærkningen bør fremkomme ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (4).

(7)

Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for energimærket til husholdningstørretumblere, herunder gastørretumblere.

(8)

Desuden bør forordningen fastsætte krav til den tekniske dokumentation og databladet for husholdningstørretumblere.

(9)

Nærværende forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for postordresalg, fjernsalg og annoncering for husholdningstørretumblere og i forbindelse med enhver form for teknisk salgsmateriale for sådanne apparater.

(10)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af forskrifterne for at tage højde for den teknologiske udvikling.

(11)

For at lette overgangen fra direktiv 95/13/EF til nærværende forordning bør husholdningstørretumblere, som er forsynet med et energimærke i overensstemmelse med nærværende forordning, anses for at opfylde kravene i direktiv 95/13/EF.

(12)

Direktiv 95/13/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til mærkningen af og til angivelsen af supplerende oplysninger for eldrevne husholdningstørretumblere, gasdrevne husholdningstørretumblere og husholdningstørretumblere til indbygning, herunder tørretumblere, som sælges til anden brug end i husholdninger.

2.   Forordningen finder ikke anvendelse på kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner og husholdningstørrecentrifuger.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning:

1)   »husholdningstørretumbler«: et apparat til tørring af tekstiler ved hjælp af tumbling i en roterende tromle med gennemstrømning af varm luft, og som først og fremmest er konstrueret til ikke-erhvervsmæssig brug

2)   »husholdningstørretumbler til indbygning«: en husholdningstørretumbler beregnet på indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning

3)   »kombineret husholdningsvaske/tørremaskine«: en husholdningsvaskemaskine, som både har en centrifugeringsfunktion og kan tørre tekstiler, normalt ved hjælp af varm luft og tumbling

4)   »husholdningstørrecentrifuge«: et apparat (kommerciel betegnelse »centrifuge«) med en roterende tromle med huller, hvorigennem vandet fra tekstilerne slynges bort og udledes via en automatisk pumpe, og som først og fremmest er konstrueret til ikke-erhvervsmæssig brug

5)   »aftrækstørretumbler«: en tørretumbler, som suger frisk luft ind, blæser den hen over tøjet og sender den resulterende fugtige luft ud i lokalet eller udendørs

6)   »kondenstørretumbler«: en tørretumbler med en anordning, som fjerner fugten fra den luft, der benyttes til tørreprocessen (enten ved hjælp af kondensering eller på anden vis)

7)   »automatisk tørretumbler«: en tørretumbler, som standser tørreprocessen, når der måles et bestemt fugtindhold i tøjfyldningen, f.eks. ved hjælp af konduktivitets- eller temperaturmåling

8)   »ikke-automatisk tørretumbler«: en tørretumbler, som standser tørreprocessen efter en forud fastlagt periode, sædvanligvis styret af en timer, men som også kan standses manuelt

9)   »program«: en række funktioner, som er foruddefinerede, og som af leverandøren er erklæret egnede til tørring af visse typer tekstiler

10)   »cyklus«: en komplet tørreproces som defineret for det valgte program

11)   »programvarighed«: den tid, der går fra programmets start til programmets afslutning, ekskl. eventuel brugerindstillet forskudt start

12)   »nominel kapacitet«: den maksimale vægt i kg som angivet af leverandøren (i intervaller på 0,5 kg) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningstørrretumbleren kan behandle i henhold til det valgte program, når den er fyldt efter leverandørens anvisninger

13)   »halv fyldning«: halvdelen af en husholdningstørretumblers nominelle kapacitet for et givet program

14)   »tørreevne«: forholdet mellem massen af den fugt, der kondenseres af en kondenstørretumbler, og massen af den fugt, der er fjernet fra tøjfyldningen ved afslutningen af en cyklus

15)   »slukket tilstand«: en tilstand, hvor der er slukket for husholdningstørretumbleren ved hjælp af betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, og som det er meningen, at slutbrugeren under normal anvendelse skal bruge for at opnå det laveste elforbrug, der kan vare ved i et ubestemt tidsrum, så længe husholdningstørretumbleren er tilsluttet en strømkilde og bruges i overensstemmelse med leverandørens anvisninger; hvis der ikke findes betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, forstås ved »slukket tilstand« den tilstand, der indtræder, når man lader husholdningstørretumbleren gå tilbage til steady state-strømforbrug af sig selv

16)   »left on-tilstand«: den tilstand med det laveste effektforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum efter afslutning af programmet og tømning af tørretumbleren, uden at slutbrugeren foretager sig yderligere

17)   »ækvivalent husholdningstørretumbler«: en model af en husholdningstørretumbler, der er bragt i omsætning med samme nominelle kapacitet, samme tekniske egenskaber og samme egenskaber med hensyn til ydeevne, energiforbrug og tørreevne, hvis det er relevant, samt varigheden af normalprogrammet til bomuld, og emission af luftbåren støj som en anden husholdningstørretumbler, der af samme leverandør er bragt i omsætning under en anden handelskode

18)   »slutbruger«: en forbruger, som køber eller forventes at købe en husholdningstørretumbler

19)   »salgssted«: lokalitet, hvor husholdningstørretumblere udstilles eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling.

20)   »normalprogrammet til bomuld«: den cyklus, som tørrer bomuldstøj med et oprindeligt fugtindhold i tøjfyldningen på 60 % til et resterende fugtindhold i tøjfyldningen på 0 %.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder

Leverandører sørger for:

a)

at hver husholdningstørretumbler leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag I

b)

at der foreligger et datablad, jf. bilag II

c)

at den tekniske dokumentation, jf. bilag III, på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen

d)

at enhver reklame for en specifik husholdningstørretumblermodel angiver energieffektivitetsklassen, hvis reklamen omfatter energirelaterede oplysninger eller pris

e)

at alt teknisk salgsmateriale vedrørende en specifik husholdningstørretumbler, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, anfører den pågældende models energieffektivitetsklasse.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

Forhandlerne sørger for:

a)

at det energimærke, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, litra a), er anbragt udvendigt på for- eller oversiden af hver husholdningstørretumbler på salgsstedet, så det er let at få øje på

b)

at husholdningstørretumblere, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. nærværende forordnings bilag IV

c)

at enhver reklame for en specifik husholdningstørretumblermodel omfatter en henvisning til energieffektivitetsklassen, hvis reklamen omfatter energirelaterede oplysninger eller pris

d)

at alt teknisk salgsmateriale vedrørende en specifik husholdningstørretumblermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, indeholder en henvisning til den pågældende models energieffektivitetsklasse.

Artikel 5

Målemetoder

De i artikel 3 og 4 omhandlede oplysninger tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne følger fremgangsmåden i bilag V, når de vurderer overensstemmelsen af den angivne energieffektivitetsklasse, energiforbruget pr. cyklus, tørreevneklassen, hvis det er relevant, den nominelle kapacitet, effektforbruget i slukket tilstand og left on-tilstand, varigheden af left on-tilstanden, programvarigheden og emissionen af luftbåren støj.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt senest fem år efter dens ikrafttræden. Ved revisionen vurderes navnlig måletolerancerne i bilag V.

Artikel 8

Ophævelse

Direktiv 95/13/EF ophæves fra den 29. maj 2012.

Artikel 9

Overgangsbestemmelser

1.   Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), gælder ikke for trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale, der er offentliggjort inden den 29. september 2012.

2.   Husholdningstørretumblere bragt i omsætning inden den 29. maj 2012 skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/13/EF.

3.   Husholdningstørretumblere, som overholder bestemmelserne i nærværende forordning, og som bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet før den 29. maj 2012, anses for at opfylde kravene i direktiv 95/13/EF.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 29. maj 2012. Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), anvendes dog fra den 29. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  EFT L 136 af 21.6.1995, s. 28.

(3)  EFT L 266 af 18.10.1996, s. 1.

(4)  EFT L 204 af 21.7.1998, p. 37.


BILAG I

Energimærke

1.   ENERGIMÆRKE TIL AFTRÆKSTØRRETUMBLER TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Image

1.1.

Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket til aftrækstørretumblere til husholdningsbrug:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation, der er den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model husholdningstørretumbler skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.

III.

Energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1; den pilespids, der angiver husholdningstørretumblerens energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse.

IV.

Vægtet årligt elforbrug (AEC ) i kWh/år, rundet op til nærmeste hele tal, og beregnet i overensstemmelse med bilag VII.

V.

Oplysninger om, hvilken type husholdningstørretumbler der er tale om.

VI.

Varigheden af den cyklus, der svarer til normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut.

VII.

Nominel kapacitet i kg for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning.

VIII.

Lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi — LWA) i tørrefasen, i dB afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning.

1.2.

Energimærket til aftrækstørretumblere til husholdningsbrug udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

2.   ENERGIMÆRKE TIL KONDENSTØRRETUMBLER TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Image

2.1.

Ud over de oplysninger, der er anført i punkt 1.1, skal energimærket til kondenstørretumblere til husholdningsbrug angive:

IX.

Tørreevneklasse, jf. bilag VI, punkt 2.

2.2.

Energimærket til kondenstørretumblere til husholdningsbrug udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

3.   ENERGIMÆRKE TIL GASDREVEN HUSHOLDNINGSTØRRETUMBLER

Image

3.1.

Oplysningerne i punkt 1.1 skal angives på energimærket til gasdrevne husholdningstørretumblere.

3.2.

Energimærket til gasdrevne husholdningstørretumblere udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket.

4.   UDFORMNING AF ENERGIMÆRKET

4.1.

For aftrækstørretumblere til husholdningsbrug skal energimærket være i overensstemmelse med figuren herunder.

Image

Forklaringer:

a)

Mærket skal have en bredde på mindst 110 mm og en højde på mindst 220 mm. Hvis mærket trykkes i større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

Baggrunden skal være hvid.

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 5 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: farve: X-00-00-00. piktogram som vist; EU-logo og energilogo (tilsammen): bredde: 92 mm, højde: 17 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pt — farve: cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

Image

Skala fra A til G

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 18 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold 12 pt, hvid, på én linje.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort.

Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold18 pt, hvid, på én linje.

Image

Energi

Tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, 100 % sort.

Image

Vægtet årligt energiforbrug:

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 30 pt, 100 % sort.

Anden linje: Calibri regular, 14 pt, 100 % sort.

Image

Type husholdningstørretumbler:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

Program:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Nominel kapacitet:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Lydeffektniveau:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold, 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Stjerne (asterisk): Calibri regular 6 pt, 100 % sort

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Image

Leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikation skal kunne stå i et felt på 92 × 15 mm.

Image

Forordningens nummer: Calibri bold 9 pt, 100 % sort

4.2.

For kondenstørretumblere til husholdningsbrug skal energimærket være i overensstemmelse med figuren herunder.

Image

Forklaringer:

a)

Mærket skal have en bredde på mindst 110 mm og en højde på mindst 220 mm. Hvis mærket trykkes i større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

Baggrunden skal være hvid.

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 5 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: farve: X-00-00-00. Piktogram som vist; EU-logo og energilogo (tilsammen): bredde: 92 mm, højde: 17 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pt — farve: cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

Image

Skala fra A til G

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 18 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold 12 pt, hvid, på én linje.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort.

Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold18 pt, hvid, på én linje.

Image

Energi

Tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, 100 % sort.

Image

Vægtet årligt energiforbrug:

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 30 pt, 100 % sort.

Anden linje: Calibri regular 14 pt, 100 % sort.

Image

Type husholdningstørretumbler:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

Program:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Nominel kapacitet:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold, 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Lydeffektniveau:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold, 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Stjerne (asterisk): Calibri regular 6 pt, 100 % sort

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Image

Leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikation skal kunne stå i et felt på 92 × 15 mm.

Image

Forordningens nummer: Calibri bold 9 pt, 100 % sort

Image

Tørreevneklasse:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri regular 16 pt, horisontal skala 75 %, 100 % sort og Calibri bold 22 pt, horisontal skala 75 %, 100 % sort.

4.3.

For husholdningstørretumblere til gas skal energimærket være i overensstemmelse med figuren herunder.

Image

Forklaringer:

a)

Mærket skal have en bredde på mindst 110 mm og en højde på mindst 220 mm. Hvis mærket trykkes i større format, skal dets indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

b)

Baggrunden skal være hvid.

c)

Farverne er angivet i CMYK — cyan, magenta, gul og sort — som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

d)

Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

Ramme om EU-energimærke: 5 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo — farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: farve: X-00-00-00. Piktogram som vist; EU-logo og energilogo (tilsammen): bredde: 92 mm, højde: 17 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pt — farve: cyan 100 % — længde: 92,5 mm.

Image

Skala fra A til G

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 0,75 mm — farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Næstbedste klasse: 70-00-X-00

Tredjebedste klasse: 30-00-X-00

Fjerdebedste klasse: 00-00-X-00

Femtebedste klasse: 00-30-X-00

Sjettebedste klasse: 00-70-X-00

Dårligste klasse: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 18 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold 12 pt, hvid, på én linje.

Image

Energieffektivitetsklasse

Pil: bredde: 26 mm, højde: 14 mm, 100 % sort.

Tekst: Calibri bold 29 pt, versaler og hvid; »+«-symboler: Calibri bold 18 pt, hvid, på én linje.

Image

Energi

Tekst: Calibri regular 11 pt, versaler, 100 % sort.

Image

Vægtet årligt energiforbrug:

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 30 pt, 100% sort.

Anden linje: Calibri regular 14 pt, 100 % sort.

Image

Type husholdningstørretumbler:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

Program:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Nominel kapacitet:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold 24 pt, 100 % sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Lydeffektniveau:

Piktogram som vist

Ramme: 2 pt — farve: cyan 100 % — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri bold, 24 pt, 100% sort, og Calibri regular 16 pt, 100 % sort.

Image

Stjerne (asterisk): Calibri regular 6 pt, 100 % sort

Image

Leverandørens navn eller varemærke

Image

Leverandørens modelidentifikation

Image

Leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikation skal kunne stå i et felt på 92 × 15 mm.

Image

Forordningens nummer: Calibri bold 9 pt, 100 % sort


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, p. 1.


BILAG II

Datablad

1.

Oplysningerne i databladet for husholdningstørretumblere gives i følgende rækkefølge og medtages i produktbrochuren og andet materiale, der følger med produktet:

a)

leverandørens navn eller varemærke

b)

leverandørens modelidentifikation, der er den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model husholdningstørretumbler skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn

c)

nominel kapacitet i kg bomuldsvasketøj for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

d)

hvorvidt der er tale om en aftræks- eller kondenstørretumbler til husholdningsbrug eller en gasdrevet husholdningstørretumbler

e)

energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1

f)

for husholdningstørretumblere med elnettilslutning:

det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

for gasdrevne husholdningstørretumblere:

 

det vægtede årlige energiforbrug (AEC(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh-Gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

og

 

det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

g)

hvorvidt husholdningstørretumbleren er en »automatisk tørretumbler« eller en »ikke-automatisk tørretumbler«

h)

har husholdningstørretumbleren fået tildelt et »EU-miljømærke« i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan dette oplyses her

i)

energiforbruget (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning

j)

strømforbruget i slukket tilstand (Po ) og i left on-tilstand (Pl ) for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

k)

varigheden af left on-tilstanden, hvis husholdningstørretumbleren er udstyret med et energistyringssystem

l)

angivelse af, at »normalprogrammet til bomuld« ved hel og halv fyldning er det normale tørreprogram, som energimærket og databladet henviser til, at dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld

m)

den vægtede programvarighed (Tt ) for »normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning« i minutter afrundet til nærmeste minut samt programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning« (Tdry ) og programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning« (Tdry½ ) i minutter afrundet til nærmeste minut

n)

hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, tørreevneklassen i overensstemmelse med bilag VI, punkt 2, udtrykt som »Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)«. Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det klart fremgår, at skalaen går fra G (højt forbrug) til A (lavt forbrug)

o)

hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, den gennemsnitlige tørreevne Cdry og Cdry½ for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning og den vægtede tørreevne (Ct ) for « normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning« i procent afrundet til nærmeste hele procent

p)

lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi — LWA) i tørrefasen, i dB afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

q)

hvis husholdningstørretumbleren er beregnet til indbygning, skal dette anføres.

2.

Et datablad kan omfatte flere husholdningstørretumblermodeller fra samme leverandør.

3.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.


BILAG III

Teknisk dokumentation

1.

Den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, litra c), skal omfatte:

a)

leverandørens navn og adresse

b)

en generel beskrivelse af husholdningstørretumblermodellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne

c)

i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt

d)

hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer

e)

navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift

f)

de tekniske parametre for målingerne som følger:

i)

for husholdningstørretumblere med elnettilslutning:

energiforbruget (Edry, Edry½, Egdry, Egdry½, Egdry,a, Egdry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning

for gasdrevne husholdningstørretumblere:

 

det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh-Gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

og

 

det vægtede årlige energiforbrug (AEC(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

ii)

effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand

iii)

programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning« (Tdry ) og programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning« (Tdry½ ) i minutter afrundet til nærmeste hele minut

iv)

varigheden af left on-tilstanden, hvis husholdningstørretumbleren er udstyret med et energistyringssystem

v)

hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, den gennemsnitlige tørreevne Cdry for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning og den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning Cdry½

vi)

lydeffektniveauet

g)

resultaterne af beregninger udført i overensstemmelse med bilag VII.

2.

Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model husholdningstørretumbler, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design af eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente husholdningstørretumblere eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer samt prøvninger, som leverandører har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre modeller ækvivalente husholdningstørretumblere, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag.


BILAG IV

Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet

1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

nominel kapacitet i kg bomuld for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

b)

hvorvidt der er tale om en aftræks- eller kondenstørretumbler til husholdningsbrug eller en gasdrevet husholdningstørretumbler

c)

energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1.

d)

for husholdningstørretumblere med elnettilslutning:

det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

for gasdrevne husholdningstørretumblere:

 

det vægtede årlige energiforbrug (AEC(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh-Gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

og

 

det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: »Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.«

e)

hvorvidt husholdningstørretumbleren er en »automatisk tørretumbler« eller en »ikke-automatisk tørretumbler«

f)

energiforbruget (Edry , Edry½ , Egdry , Egdry½ , Egdry,a , Egdry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning rundet op til to decimaler og beregnet i overensstemmelse med bilag VII

g)

strømforbruget i slukket tilstand (Po ) og i left on-tilstand (Pl ) for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

h)

programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning« (Tdry ) og programvarigheden for »normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning« (Tdry½ ) i minutter afrundet til nærmeste hele minut og beregnet i overensstemmelse med bilag VII

i)

hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, tørreevneklassen i overensstemmelse med bilag VI, punkt 2

j)

lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi — LWA) i tørrefasen, i dB afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

k)

hvis husholdningstørretumbleren er beregnet til indbygning, skal dette anføres.

2.

Angives yderligere oplysninger fra databladet, udformes de og anføres i den rækkefølge, der er vist i bilag II.

3.

Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, der gør dem let læselige.


BILAG V

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Med henblik på overholdelse og kontrol med overholdelsen af kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder, og som fører til resultater med lille usikkerhed.

Ved kontrol af overensstemmelse med kravene i artikel 3 og 4 tester medlemsstaternes myndigheder en enkelt husholdningstørretumbler. Hvis de målte parametre ikke stemmer overens med de af leverandøren angivne værdier inden for de måletolerancer, der er fastlagt i tabel 1, udføres der målinger af yderligere tre husholdningstørretumblere. Gennemsnittet af de målte værdier for disse tre yderligere husholdningstørretumblere skal opfylde kravene inden for de tolerancer, der er angivet i tabel 1.

I modsat fald anses modellen og alle andre ækvivalente modeller af husholdningstørretumblere for ikke at være i overensstemmelse med kravene i artikel 3 og 4.

Tabel 1

Målt parameter

Tolerancer

Vægtet årligt energiforbrug

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi (1) for AEC med mere end 6 %.

Vægtet energiforbrug

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Et med mere end 6 %.

Vægtet tørreevne

Den målte værdi må ikke ligge mere end 6 % under den nominelle værdi for Ct .

Vægtet programvarighed

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Tt med mere end 6 %.

Effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand

Den målte værdi for effektforbrug Po og Pl på over 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 6 %. Den målte værdi for effektforbrug Po og Pl på højst 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 0,10 W.

Varighed af left on-tilstand

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for Tl med mere end 6 %.

Lydeffektniveau

Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi.


(1)  »Nominel værdi«: den værdi, der er oplyst af leverandøren. De 6 % måleusikkerhed er den gældende acceptable prøvningslaboratoriefejlmargin ved målingen af de oplyste parametre ved hjælp af den nye målemetode, som anvendes i forbindelse med de nye krav til energimærkning/miljørigtigt design, herunder cyklusser med hel og halv fyldning.


BILAG VI

Energieffektivitetsklasser og tørreevneklasser

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Energieffektivitetsklassen for en husholdningstørretumbler bestemmes ud fra dens energieffektivitetsindeks (EEI), jf. tabel 1.

Energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningstørretumbler bestemmes i overensstemmelse med punkt 1 i bilag VII.

Tabel 1

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklasse

Energi-effektivitetsindeks

A+++ (mest effektiv)

EEI < 24

A++

24 ≤ EEI < 32

A+

32≤ EEI < 42

A

42 ≤ EEI < 65

B

65 ≤ EEI < 76

C

76 ≤ EEI < 85

D (mindst effektiv)

85 ≤ EEI

2.   TØRREEVNEKLASSER

Tørreevneklassen for en kondenstørretumbler til husholdningsbrug bestemmes ud fra dens vægtede tørreevne (Ct ), jf. tabel 2.

Den vægtede tørreevne (Ct ) for en kondenstørretumbler til husholdningsbrug bestemmes i overensstemmelse med punkt 2 i bilag VII.

Tabel 2

Tørreevneklasser

Tørreevneklasse

Vægtet tørreevne

A (mest effektiv)

Ct > 90

B

80 < Ct ≤ 90

C

70 < Ct ≤ 80

D

60 < Ct ≤ 70

E

50 < Ct ≤ 60

F

40 < Ct ≤ 50

G (mindst effektiv)

Ct ≤ 40


BILAG VII

Metode til beregning af energieffektivitetsindeks og vægtet tørreevne

1.   BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS

Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningstørretumblermodel sammenlignes det vægtede årlige energiforbrug for en husholdningstørretumbler for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning med dens årlige standard-energiforbrug.

a)

Energieffektivitetsindekset (EEI) beregnes som følger og afrundes til 1 decimal:

Formula

hvor:

AEC

=

vægtet årligt energiforbrug for husholdningstørretumbleren

SAEC

=

årligt standard-energiforbrug for husholdningstørretumbleren.

b)

Det årlige standardenergiforbrug (SAEC ) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

for alle husholdningstørretumblere, som ikke er aftrækstørretumblere:

SAEC  = 140 × c 0,8

for aftrækstørretumblere til husholdningsbrug:

Formula

hvor:

c

er den nominelle kapacitet for husholdningstørretumbleren for normalprogrammet til bomuld

Tt

er den vægtede programvarighed for normalprogrammet til bomuld.

c)

Det vægtede årlige energiforbrug (AEC ) beregnes i kWh/år som følger og afrundes til to decimaler:

i)

Formula

hvor:

Et

=

vægtet energiforbrug, i kWh afrundet til to decimaler

Po

=

effekt i »slukket tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i W afrundet til to decimaler

Pl

=

effekt i »slukket tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i W afrundet til to decimaler

Tt

=

vægtet programvarighed, i minutter afrundet til nærmeste hele minut

160

=

det samlede antal tørrecyklusser pr. år

ii)

hvis husholdningstørretumbleren har et energistyringssystem, og husholdningstørretumbleren automatisk skifter til slukket tilstand efter programmets afslutning, beregnes det årlige vægtede energiforbrug (AEC ) under hensyntagen til den faktiske varighed af left on-tilstanden efter følgende formel:

Formula

hvor:

Tl

=

varighed af »left on-tilstand« for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste hele minut.

d)

Den vægtede programvarighed (Tt ) for normalprogrammet til bomuld beregnes i minutter som følger og afrundes til nærmeste hele minut:

Tt = (3 × Tdry + 4 × Tdry½ )/7

hvor:

Tdry

=

varigheden af normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut

Tdry½

=

varigheden af normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut.

e)

Det vægtede energiforbrug (Et ) beregnes i kWh som følger og afrundes til to decimaler:

Et = (3 × Edry + 4 × Edry½ )/7

hvor:

Edry

=

energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

Edry½

=

energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i kWh afrundet til to decimaler.

f)

For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i kWh som følger og afrundes til to decimaler:

Formula Formula

hvor:

Egdry

=

gasforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning i kWh afrundet til to decimaler

Egdry½

=

gasforbruget for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i kWh afrundet til to decimaler

Egdry,a

=

supplerende elforbrug for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kWh afrundet til to decimaler

Egdry½,a

=

supplerende elforbrug for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i kWh afrundet til to decimaler

fg

=

2,5.

2.   BEREGNING I FORBINDELSE MED PRODUKTOPLYSNINGERNE I »BILAG II — DATABLAD«, »BILAG III — TEKNISK DOKUMENTATION« OG »BILAG IV — OPLYSNINGER, DER SKAL FORELÆGGES I TILFÆLDE, HVOR SLUTBRUGERNE IKKE KAN FORVENTES AT SE PRODUKTET UDSTILLET«

For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes gasforbruget til normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i forbindelse med oplysningerne i bilag II, III og IV i kWhGas afrundet til to decimaler således:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes elforbruget til normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i forbindelse med oplysningerne i bilag II, III og IV i kWh afrundet til to decimaler således::

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000.

3.   BEREGNING AF DEN VÆGTEDE TØRREEVNE

Et programs tørreevne er forholdet mellem den masse af fugt, der kondenseres og samles i en beholder i en kondenstørretumbler til husholdningsbrug, og massen af den fugt, som programmet fjerner fra tøjfyldningen, hvorved sidstnævnte er differencen mellem den våde prøvefyldnings masse og massen af prøvefyldningen efter tørreprocessen. Beregningen af den vægtede tørreevne tager hensyn til den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved både hel og halv fyldning.

Den vægtede tørreevne (Ct ) for et program beregnes som følger i procent og afrundes til nærmeste hele procent:

Ct = (3 × Cdry + 4 × Cdry½ )/7

hvor:

Cdry

=

den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning

Cdry½

=

den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning.

Den gennemsnitlige tørreevne C beregnes ud fra den konstaterede tørreevne i forbindelse med prøvetørringer og udtrykkes i procent:

Formula

hvor:

n

er antallet af prøvetørringer, hvori der indgår mindst fire gyldige prøvetørringer for det valgte program

j

er prøvetørringens nummer

Wwj

er massen af vand, der opsamles i kondenseringsbeholderen under prøvetørring j

Wi

er massen af den våde prøvefyldning før tørring

Wf

er massen af prøvefyldningen efter tørring.


9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 393/2012

af 7. maj 2012

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Thailand i listerne over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (2) foreskriver, at varer, der er omfattet af forordningen, kun må importeres til og føres i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der er opført i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2)

Thailand er opført på listen i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som godkendt til import af specifikt patogenfrie æg og ægprodukter til Unionen. På grund af udbrud af højpatogen aviær influenza i 2004 blev det forbudt at importere kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg til Unionen, jf. kolonne 6 og 6A i tabellen i del 1 i bilag I til nævnte forordning.

(3)

Det fastsættes derudover i Kommissionens beslutning 2005/692/EF af 6. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande (3), at medlemsstaterne skal suspendere importen fra Thailand af visse produkter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg.

(4)

Dyresundhedssituationen i Thailand er siden blevet bedre, særlig med hensyn til bekæmpelsen af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Kommissionens eksperter har aflagt en række kontrolbesøg i Thailand for at vurdere dyresundhedssituationen og de sygdomsbekæmpelsessystemer, der er indført i dette tredjeland. Konklusionen fra det sidste kontrolbesøg i Thailand er, at der med det samlede system er tilstrækkelige garantier for, at de pågældende produkter opfylder de relevante EU-krav.

(5)

I henhold til beslutning 2005/692/EF som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/248/EU af 7. maj 2012 om ændring af beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF for så vidt angår aviær influenza (4) er importen fra Thailand til Unionen af de produkter, der er omfattet af beslutning 2005/692/EF, og som består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg derfor ikke længere suspenderet.

(6)

Som følge heraf bør oplysningerne om Thailand i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres for bedre at afspejle, at importen af kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg fra Thailand til og transit gennem Unionen ikke længere er forbudt.

(7)

Importen af æg fra Thailand bør dog være betinget af, at dette tredjeland forelægger et program for bekæmpelse af Salmonella.

(8)

Forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 263 af 8.10.2005, s. 20.

(4)  Se side 42 i denne EUT.


BILAG

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes rækken vedrørende Thailand således:

»TH — Thailand

TH-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4«


9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 394/2012

af 8. maj 2012

om fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker og isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, indtil udgangen af produktionsåret 2012/13

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 61, stk. 1, litra d), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 61, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan sukker eller isoglukose, der er fremstillet ud over den kvote, som er omhandlet i nævnte forordnings artikel 56, kun eksporteres inden for et kvantitativt loft, der skal fastsættes.

(2)

Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende eksport ud over kvoten og navnlig vedrørende udstedelsen af eksportlicenser er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 (2). Imidlertid bør det kvantitative loft fastsættes for produktionsåret med henblik på de eventuelle muligheder på eksportmarkederne.

(3)

For nogle EU-producenter af sukker og isoglukose udgør eksporten fra EU en vigtig del af deres erhvervsaktiviteter, og de har etableret traditionelle markeder ud over Unionen. Eksport af sukker og isoglukose til disse markeder kan være økonomisk bæredygtig, også selv om der ikke ydes eksportrestitution. Der bør derfor fastsættes et kvantitativt loft for eksport af sukker og isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, så de pågældende EU-producenter kan fortsætte med at levere til deres traditionelle markeder.

(4)

For produktionsåret 2012/13 anslås det, at et kvantitativt loft på 650 000 tons, udtrykt i hvidt sukker, for eksport af sukker, der er fremstillet ud over kvoten, og 70 000 tons, udtrykt i tørstof, for eksport af isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, vil kunne dække markedsefterspørgslen.

(5)

Unionens eksport af sukker til visse nære destinationer og de tredjelande, der yder præferencebehandling ved import af produkter fra EU, er for tiden særdeles godt stillet konkurrencemæssigt. I fravær af passende instrumenter for gensidig bistand til bekæmpelse af uregelmæssigheder og for at begrænse risikoen for svig mest muligt og forebygge misbrug i forbindelse med en eventuel reimport eller genindførelse til EU af sukker, der er fremstillet ud over kvoten, bør visse nære destinationer udelukkes som mulige destinationer.

(6)

Da det skønnes, at der er en lavere risiko for eventuelt svig vedrørende isoglukose som følge af arten af dette produkt, er det ikke nødvendigt at begrænse de mulige destinationer for eksport af isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af sukker ud over kvoten

1.   For produktionsåret 2012/13, der løber fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2013, fastsættes det kvantitative loft, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/2007, til 650 000 tons for eksport uden restitution af hvidt sukker, der er fremstillet ud over kvoten og henhører under KN-kode 1701 99.

2.   Eksport under det i stk. 1 fastsatte kvantitative loft tillades for alle destinationer med undtagelse af følgende:

a)

Tredjelande: Andorra, Liechtenstein, Vatikanstaten, San Marino, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien (3), Montenegro, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

b)

Medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af EU's toldområde: Færøerne, Grønland, Helgoland, Ceuta, Melilla, kommunerne Livigno og Campione d'Italia samt de områder af Cypern, som Republikken Cyperns regering ikke udøver effektiv kontrol over.

c)

Europæiske områder, hvis udenrigsanliggender en medlemsstat er ansvarlig for, men som ikke er omfattet af EU's toldområde: Gibraltar.

Artikel 2

Fastsættelse af det kvantitative loft for eksport af isoglukose ud over kvoten

1.   For produktionsåret 2012/13, der løber fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2013, fastsættes det kvantitative loft, der er omhandlet i artikel 61, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 1234/2007, til 70 000 tons, udtrykt i tørstof, for eksport uden restitution af isoglukose, der er fremstillet ud over kvoten, og henhører under KN-kode 1702 40 10, 1702 60 10 og 1702 90 30.

2.   Eksport af produkterne i stk. 1 tillades kun, hvis betingelserne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 951/2006 er opfyldt.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. oktober 2012.

Den udløber den 30. september 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  Samt Kosovo under De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10.6.1999.


9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 395/2012

af 8. maj 2012

om åbning af et toldkontingent for visse mængder industrisukker for produktionsåret 2012/13

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 142 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at garantere den forsyning, der er nødvendig for fremstilling af de i artikel 62, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 omhandlede produkter til en pris svarende til verdensmarkedsprisen, er det i Unionens interesse at suspendere importtolden for sukker til fremstilling af de nævnte produkter for produktionsåret 2012/13 for en mængde svarende til halvdelen af dens behov for industrisukker.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker (2) fastsætter bestemmelser om forvaltningen af visse toldkontingenter for import af sukkerprodukter efter artikel 142 i forordning (EF) nr. 1234/2007 med løbenummer 09.4390 (importeret industrisukker). I henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 891/2009 skal de mængder produkter, for hvilke anvendelsen af importafgiften suspenderes, imidlertid fastlægges ved en særskilt retsakt.

(3)

Den mængde sukker, der skal importeres til industrien, og for hvilken der ikke anvendes importafgifter for produktionsåret 2012/13, bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for industrisukker henhørende under KN-kode 1701 med løbenummer 09.4390 suspenderes for en mængde på 400 000 tons fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2013.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2012.

Den udløber den 30. september 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 254 af 26.9.2009, s. 82.


9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 396/2012

af 8. maj 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

143,3

MA

69,3

TN

124,7

TR

143,3

US

39,7

ZZ

104,1

0707 00 05

JO

200,0

TR

128,9

ZZ

164,5

0709 93 10

JO

225,1

TR

118,2

ZZ

171,7

0805 10 20

EG

48,3

IL

73,0

MA

46,2

ZZ

55,8

0805 50 10

TR

52,0

ZA

91,9

ZZ

72,0

0808 10 80

AR

94,7

BR

83,2

CA

148,4

CL

95,8

CN

90,6

MA

85,1

MK

31,8

NZ

124,9

US

155,8

UY

85,3

ZA

105,6

ZZ

100,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 397/2012

af 8. maj 2012

om fastsættelse af tildelingskoefficient, afvisning af yderligere ansøgninger og afslutning af perioden for indgivelse af ansøgninger for supplerende disponible mængder af sukker uden for kvoten, der skal sælges på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2012 af 27. april 2012 om nødvendige foranstaltninger med hensyn til at bringe yderligere mængder sukker og isoglucose uden for kvoten i omsætning på EU's marked med nedsat overskudsafgift i produktionsåret 2011/12 (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder, der er omfattet af licensansøgninger for sukker uden for kvoten, som er indgivet fra den 1. maj 2012 til den 2. maj 2012 og som er meddelt Kommissionen den 4. maj 2012, overstiger den mængde, der er fastsat i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2012.

(2)

I overensstemmelse med artikel 5 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2012 er det derfor nødvendigt at fastsætte den tildelingskoefficient, som medlemsstaterne skal anvende på de mængder, der er omfattet af hver meddelt licensansøgning, afvise de ansøgninger, som endnu ikke er blevet meddelt, og afslutte perioden for indgivelse af ansøgninger.

(3)

For at sikre at foranstaltningerne forvaltes effektivt, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der er indgivet licensansøgninger for sukker uden for kvoten i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2012 fra den 1. maj 2012 til den 2. maj 2012 og som er meddelt Kommissionen den 4. maj 2012, multipliceres med tildelingskoefficienten 22,007274 %.

Ansøgninger om licenser for sukker uden for kvoten, som er indgivet fra den 3. maj til den 9. maj 2012 i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2012, afvises hermed.

Perioden for indgivelse af licensansøgninger for sukker uden for kvoten i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) nr. 367/2012 afsluttes fra den 9. maj 2012.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 116 af 28.4.2012, s. 12.


DIREKTIVER

9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/36


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/14/EU

af 8. maj 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage methylnonylketon som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF. Denne liste omfatter methylnonylketon.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er methylnonylketon vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 19, afskræknings- og tiltrækningsmidler, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF.

(3)

Spanien blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 8. april 2009 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 9. december 2011.

(5)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som afskrækningsmidler og indeholder methylnonylketon, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. Det er derfor hensigtsmæssigt at optage methylnonylketon i bilag I til nævnte direktiv.

(6)

Ikke alle potentielle anvendelser er blevet vurderet på EU-plan. Derfor bør medlemsstaterne vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for befolkningsgrupper og delmiljøer, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan, og sikre, at der i forbindelse med udstedelse af produktgodkendelser træffes passende foranstaltninger eller stilles specifikke betingelser, som begrænser de identificerede risici til et acceptabelt omfang.

(7)

Bestemmelserne i dette direktiv bør anvendes samtidigt i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter indeholdende det aktive stof methylnonylketon på EU-markedet og også lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(8)

Før et aktivt stof optages i bilag I til direktiv 98/8/EF, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører, og så det sikres, at ansøgere, der har udarbejdet dossierer, fuldt ud kan udnytte databeskyttelsesperioden på ti år, der i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), nr. ii), i direktiv 98/8/EF indledes på datoen for optagelsen.

(9)

Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF.

(10)

Direktiv 98/8/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/8/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. april 2013 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. maj 2014.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Følgende punkt indsættes i bilag I til direktiv 98/8/EF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

identifikationsnr.

Minimumsrenhed af det biocide produkts aktive stof i den form, det markedsføres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3 (undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivt stof - her er fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af afgørelserne om optagelse af dets aktive stof)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser (1)

»54

methylnonylketon

undecan-2-on

CAS-nr. 112-12-9

EF-nr.: 203-937-5

975 g/kg

1. maj 2014

30. april 2016

30. april 2024

19

Risikovurderingen på EU-plan er baseret på indendørs brug af ikke-erhvervsmæssige brugere. Ved behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et produkt efter artikel 5 og bilag VI skal medlemsstaterne, når det er relevant for det pågældende produkt, vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for delmiljøer og befolkningsgrupper, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan.«


(1)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/39


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/15/EU

af 8. maj 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage margosaekstrakt som et aktivt stof i bilag I hertil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF. Denne liste omfatter margosa, ekstrakt.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er margosaekstrakt vurderet i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i direktiv 98/8/EF til anvendelse i produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, jf. bilag V til direktiv 98/8/EF. Vurderingen vedrørte margosaekstrakt fra kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med vand og yderligere behandlet med organiske opløsningsmidler. Andre stoffer, der hører ind under definitionen af margosaekstrakt i listen i forordning (EF) nr. 1451/2007 over aktive stoffer, der skal vurderes, er ikke vurderet og bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 98/8/EF på grundlag af denne vurdering.

(3)

Tyskland blev udpeget som rapporterende medlemsstat og sendte den kompetente myndigheds rapport sammen med en henstilling til Kommissionen den 26. november 2009 i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4 og 6, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(4)

Medlemsstaterne og Kommissionen har gennemgået den kompetente myndigheds rapport. I overensstemmelse med artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1451/2007 er resultaterne af vurderingen indføjet i en vurderingsrapport i Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter den 9. december 2011.

(5)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, at biocidholdige produkter, der anvendes som insekticider, acaricider eller produkter til bekæmpelse af andre leddyr og indeholder margosaekstrakt, kan forventes at opfylde kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF. Derfor bør margosaekstrakt optages i bilag I til nævnte direktiv.

(6)

Ikke alle potentielle anvendelser er blevet vurderet på EU-plan. Derfor bør medlemsstaterne vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for befolkningsgrupper og delmiljøer, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan, og sikre, at der i forbindelse med udstedelse af produktgodkendelser træffes passende foranstaltninger eller stilles specifikke betingelser, som begrænser de identificerede risici til et acceptabelt omfang.

(7)

Som følge af de risici, der er peget på for overfladevand, sedimenter og leddyr, der ikke er målarter, bør det kræves, at godkendelser gives under forudsætning af hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger.

(8)

Bestemmelserne i dette direktiv bør anvendes samtidigt i alle medlemsstaterne for at sikre ligebehandling af biocidholdige produkter indeholdende det aktive stof margosaekstrakt på EU-markedet og også lette den korrekte funktion af markedet for biocidholdige produkter generelt.

(9)

Før et aktivt stof optages i bilag I til direktiv 98/8/EF, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører, og så det sikres, at ansøgere, der har udarbejdet dossierer, fuldt ud kan udnytte databeskyttelsesperioden på ti år, der i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c), nr. ii), i direktiv 98/8/EF indledes på datoen for optagelsen.

(10)

Efter optagelsen bør medlemsstaterne have en rimelig frist til at gennemføre bestemmelserne i artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF.

(11)

Direktiv 98/8/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 98/8/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. april 2013 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. maj 2014.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Følgende punkt indsættes i bilag I til direktiv 98/8/EF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn

IUPAC-navn

identifikationsnr.

Minimumsrenhed af det biocide produkts aktive stof i den form, det markedsføres

Optagelsesdato

Frist for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3 (undtagen for produkter, som indeholder mere end ét aktivt stof — her er fristen for overholdelse af artikel 16, stk. 3, den frist, der fastsættes i den sidste af afgørelserne om optagelse af dets aktive stof)

Udløbsdato for optagelsen

Produkttype

Særlige bestemmelser (1)

»55

margosaekstrakt

IUPAC-navn: ikke relevant

CAS-nr.: 84696-25-3

EF-nr.: 283-644-7

Beskrivelse: margosaekstrakt fra kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med vand og yderligere behandlet med organiske opløsningsmidler

1 000 g/kg

1. maj 2014

30. april 2016

30. april 2024

18

Ved behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et produkt efter artikel 5 og bilag VI skal medlemsstaterne, når det er relevant for det pågældende produkt, vurdere de anvendelser eller eksponeringsscenarier og de risici for delmiljøer og befolkningsgrupper, der ikke har været behandlet repræsentativt i risikovurderingen på EU-plan.

Medlemsstaterne skal sikre, at godkendelser gives under forudsætning af hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af overfladevand, sedimenter og leddyr, der ikke er målarter.«


(1)  Med henblik på gennemførelsen af de fælles principper i bilag VI findes indholdet og konklusionerne af vurderingsrapporterne på Kommissionens websted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


AFGØRELSER

9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 7. maj 2012

om ændring af beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF for så vidt angår aviær influenza

(meddelt under nummer C(2012) 2947)

(EØS-relevant tekst)

(2012/248/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 18, stk. 7,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 22, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (4), særlig artikel 18, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter at der medio 2003 udbrød aviær influenza i Sydøstasien forårsaget af det højpatogene aviær influenza-virus, subtype H5N1, vedtog Kommissionen en række beskyttelsesforanstaltninger over for sygdommen.

(2)

Foranstaltningerne er bl.a. fastsat i Kommissionens beslutning 2005/692/EF af 6. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande (5), Kommissionens beslutning 2005/734/EF af 19. oktober 2005 om biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at reducere risikoen for overførsel af højpatogen aviær influenza forårsaget af influenza A-virus, subtype H5N1, fra vildtlevende fugle til fjerkræ og andre fugle i fangenskab og om et system for tidlig påvisning i områder med særlig risiko (6), Kommissionens beslutning 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet (7) og Kommissionens beslutning 2009/494/EF af 25. juni 2009 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz (8).

(3)

De foranstaltninger, der er fastsat ved nævnte beslutninger, anvendes indtil den 30. juni 2012. Der forekommer dog fortsat udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos vilde fugle og fjerkræ i tredjelande, hvilket udgør en risiko for dyrs og menneskers sundhed i Unionen.

(4)

På baggrund af den epidemiologiske situation med hensyn til aviær influenza bør man fortsat begrænse risiciene i forbindelse med import af fjerkræ, fjerkræprodukter, fugle, der holdes som selskabsdyr, og andre produkter, som nævnte beslutninger omfatter, og opretholde biosikkerhedsforanstaltninger, systemer for tidlig påvisning og visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende højpatogen aviær influenza af subtype H5N1.

(5)

Anvendelsesperioden for beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF bør derfor forlænges til den 31. december 2013.

(6)

Der blev i 2004 konstateret udbrud af højpatogen aviær influenza i Thailand. Kommissionen vedtog derfor beskyttelsesforanstaltninger vedrørende importen af visse varer fremstillet af fjerkræ og fugle i Thailand.

(7)

Det fastsættes således i artikel 1 i beslutning 2005/692/EF, at medlemsstaterne skal suspendere importen fra Thailand af visse produkter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg.

(8)

Thailand har gennemført omfattende sanering med henblik på at udrydde højpatogen aviær influenza på sit område. Det sidste udbrud af sygdommen blev anmeldt i november 2008, og Thailand erklærede sig selv fri for højpatogen aviær influenza med virkning fra den 11. februar 2009.

(9)

Kommissionens eksperter har aflagt en række kontrolbesøg i Thailand for at vurdere dyresundhedssituationen og de sygdomsbekæmpelsessystemer, der er indført i dette tredjeland. Konklusionen fra det sidste kontrolbesøg i Thailand er, at der med det samlede system er tilstrækkelige garantier for, at de pågældende produkter opfylder de relevante EU-krav.

(10)

I betragtning af den gunstige dyresundhedssituation, særlig med hensyn til bekæmpelsen af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ og de garantier, Thailand har givet, bør suspensionen af importen, jf. artikel 1 i beslutning 2005/692/EF, ikke længere finde anvendelse.

(11)

Beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2005/692/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 udgår.

2)

I artikel 7 ændres »30. juni 2012« til »31. december 2013«.

Artikel 2

I artikel 4 i beslutning 2005/734/EF ændres »30. juni 2012« til »31. december 2013«.

Artikel 3

I artikel 6 i beslutning 2007/25/EF ændres »30. juni 2012« til »31. december 2013«.

Artikel 4

I artikel 3 i beslutning 2009/494/EF ændres »30. juni 2012« til »31. december 2013«.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(5)  EUT L 263 af 8.10.2005, s. 20.

(6)  EUT L 274 af 20.10.2005, s. 105.

(7)  EUT L 8 af 13.1.2007, s. 29.

(8)  EUT L 166 af 27.6.2009, s. 74.


9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 7. maj 2012

om fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder i forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner

(meddelt under nummer C(2012) 2948)

(EØS-relevant tekst)

(2012/249/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (1), særlig artikel 41, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2010/75/EU fastsætter ikke opstarts- og nedlukningsperioder, til trods for at disse perioder vedrører flere bestemmelser i direktivet.

(2)

For fyringsanlæg, som er omfattet af kapitel III i direktiv 2010/75/EU, er det nødvendigt at fastsætte opstarts- og nedlukningsperioderne, således at det kan vurderes, om emissionsgrænseværdierne, som anført i bilag V til direktiv 2010/75/EU, under hensyntagen til del 4 i samme bilag er overholdt, og fyringsanlæggenes driftstimeantal fastsættes i de tilfælde, hvor det er relevant for gennemførelsen af direktivet.

(3)

I artikel 14, stk. 1, litra f), i direktiv 2010/75/EU kræves det, at godkendelsen skal omfatte foranstaltninger, som vedrører andre vilkår end normale driftsvilkår som f.eks. opstart og nedlukning. Sådanne foranstaltninger kan indgå i almindelige bindende forskrifter, jf. direktiv 2010/75/EU, artikel 6.

(4)

Emissionerne fra fyringsanlæg har som regel en højere koncentration i opstarts- og nedlukningsperioderne end under normale driftsforhold. I betragtning af at målet for direktiv 2010/75/EU er at forebygge emissioner, bør disse perioder være så korte som muligt.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 75 i direktiv 2010/75/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne afgørelse indeholder regler for fastsættelse af de opstarts- og nedlukningsperioder, som er omhandlet i artikel 3, nr. 27), og i bilag V, del 4, nr. 1, til direktiv 2010/75/EU.

Denne afgørelse gælder for fyringsanlæg, som er omfattet af kapitel III i direktiv 2010/75/EU.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »minimumsopstartsbelastning for normal produktion«: den minimumsopstartsbelastning, som kræves for at drive de fyringsanlæg, der producerer elektricitet efter igangsættelsen af opstarten, hvorefter anlægget er i stand til sikkert og pålideligt at levere output til et forsyningsnet, en varmeakkumulator eller et industrianlæg

2)   »minimumsnedlukningsbelastning for normal produktion«: den minimumsbelastning, hvorved anlægget ikke længere sikkert og pålideligt kan levere output til et forsyningsnet, en varmeakkumulator eller et industrianlæg, og anses for at være ved at lukke ned.

Artikel 3

Generelle regler for fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder

For fastsættelse af slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden gælder følgende regler:

1)

De kriterier eller parametre, som anvendes til fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder, skal være gennemsigtige og eksternt kontrollerbare.

2)

Fastsættelsen af opstarts- og nedlukningsperioder baseres på forhold, som tillader stabil drift, og hvor der samtidig er taget højde for sundhed og sikkerhed.

3)

De perioder, hvor et fyringsanlæg efter opstarten drives stabilt og sikkert med brændstofforsyning, men uden eksport af varme, elektricitet eller mekanisk energi, er ikke omfattet af opstarts- og nedlukningsperioderne.

Artikel 4

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder i godkendelsen

1.   For så vidt angår fastsættelsen af opstarts- og nedlukningsperioder i godkendelsen af anlæg og dertil hørende fyringsanlæg skal de foranstaltninger, der er anført i artikel 14, stk. 1, litra f), i direktiv 2010/75/EU, omfatte:

a)

mindst én af følgende

i)

slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden, der angives i tærskelværdier for belastning jf. artikel 6-8, ud fra den betragtning at minimumsnedlukningsbelastningen for normal produktion kan være mindre end minimumsopstartsbelastningen for normal produktion, idet fyringsanlægget eventuelt kan fungere normalt ved en mindre belastning, når det ved brug har nået en tilstrækkelig temperatur

ii)

adskilte processer eller tærskler for operationelle parametre, som er forbundet med slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden, og som er tydelige, lette at kontrollere og kan bruges på den anvendte teknologi, jf. artikel 9

b)

foranstaltninger, som sikrer, at opstarts- og nedlukningsperioderne er så korte som muligt

c)

foranstaltninger, som sikrer, at alt kontroludstyr anvendes så hurtigt som teknisk muligt

Med henblik på første afsnit skal der tages hensyn til fyringsanlæggets tekniske og driftsmæssige egenskaber, dets enheder og de tekniske krav til de installerede reduktionsteknikker.

2.   Hvis nogen af aspekterne ved fyringsanlægget, som har indflydelse på opstarts- og nedlukningsperioderne, ændres, herunder det installerede udstyr, brændselstype, anlæggets rolle i systemet og de installerede reduktionsteknikker, skal godkendelsesvilkårene for opstarts- og nedlukningsperioderne tages op til fornyet overvejelse og om nødvendigt opdateres af den kompetente myndighed.

Artikel 5

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for fyringsanlæg bestående af to eller flere enheder

1.   Til beregningen af de gennemsnitlige emissionsværdier, jf. bilag V, del 4, nr. 1, i direktiv 2010/75/EU, gælder følgende regler for fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for fyringsanlæg bestående af to eller flere enheder:

a)

Der ses bort fra de værdier, som måles under opstartsperioden for den første enhed, der starter, og under nedlukningsperioden for den sidste forbrændingsenhed, der lukker ned.

b)

Der ses kun bort fra de værdier, som fastslås under øvrige individuelle forbrændingsenheders opstarts- og nedlukningsperioder, hvis de bliver målt, eller i de tilfælde, hvor måling ikke er teknisk eller økonomisk muligt, beregnet for hver enkelt af de pågældende enheder.

2.   I forbindelse med artikel 3, nr. 27, i direktiv 2010/75/EU omfatter opstarts- og nedlukningsperioderne for fyringsanlæg bestående af to eller flere enheder kun opstartsperioden for den første forbrændingsenhed, der starter op, og nedlukningsperioden for den sidste enhed, der lukker ned.

For fyringsanlæg, hvor del 1, punkt 2, 4 og 6, i bilag V til direktiv 2010/75/EU tillader anvendelse af en emissionsgrænseværdi for en del af anlægget, der udleder sine røggasser gennem en eller flere særskilte kanaler i en fælles skorsten, kan opstarts- og nedlukningsperioderne fastsættes separat for hver af sådanne dele af anlægget. Opstarts- og nedlukningsperioderne for en del af anlægget består følgelig i opstartsperioden for den første forbrændingsenhed, der starter i den del af anlægget, og nedlukningsperioden for den sidste forbrændingsenhed, der lukker ned i den del af anlægget.

Artikel 6

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for fyringsanlæg, som producerer elektricitet eller leverer strøm til mekaniske drivsystemer, ved hjælp af tærskelværdier for belastning

1.   For fyringsanlæg, som producerer elektricitet, og for fyringsanlæg, som producerer mekanisk energi, anses opstartsperioden for at slutte, når anlægget når minimumsopstartsbelastningen for normal produktion.

2.   Nedlukningsperioden anses for at begynde, når afslutningen af brændselstilførslen er igangsat, efter at minimumsnedlukningsbelastningen for normal produktion er nået, og der ikke længere leveres elektricitet til forsyningsnettet, eller den producerede mekaniske energi ikke længere kan bruges i den mekaniske belastning.

3.   De tærskler for belastning, der anvendes til at fastsætte slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden for elektricitetsproducerende fyringsanlæg og angives i anlæggets godkendelse, skal være en fast procentdel af fyringsanlæggets nominelle effekt.

4.   De tærskler for belastning, der anvendes til at fastsætte slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden for fyringsanlæg, der producerer mekanisk energi og angives i anlæggets tilladelse, skal være en fast procentdel af fyringsanlæggets mekaniske effekt.

Artikel 7

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for varmeproducerende fyringsanlæg ved hjælp af tærskelværdier for belastning

1.   For varmeproducerende fyringsanlæg anses opstartsperioden for at starte, når anlægget når minimumsopstartsbelastningen for normal produktion, og varme sikkert og pålideligt kan leveres til distributionsnettet, en varmeakkumulator eller direkte til et lokalt industrianlæg.

2.   Nedlukningsperioden anses for at begynde, når minimumsnedlukningsbelastningen for normal produktion er nået, og varme ikke længere sikkert og pålideligt kan leveres til distributionsnettet, en varmeakkumulator eller bruges direkte af et lokalt industrianlæg.

3.   De tærskler for belastning, der anvendes til at fastsætte slutningen på opstartsperioden og begyndelsen på nedlukningsperioden for varmeproducerende fyringsanlæg, og angives i anlæggets godkendelse skal være en fast procentdel af fyringsanlæggets varmeeffekt.

4.   De perioder, hvor varmeproducerende anlæg opvarmer en akkumulator eller et reservoir uden at eksportere varme, betragtes som driftstid og ikke som opstarts- eller nedlukningsperioder.

Artikel 8

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder for varme- og elektricitetsproducerende fyringsanlæg ved hjælp af tærskelværdier for belastning

For fyringsanlæg, der producerer elektricitet og varme, fastsættes opstarts- og nedlukningsperioderne som angivet i artikel 6 og 7, idet der tages hensyn til den producerede elektricitet såvel som den producerede varme.

Artikel 9

Fastsættelse af opstarts- og nedlukningsperioder ved hjælp af operationelle parametre eller adskilte processer

For at fastsætte minimumsopstartsbelastning og minimumsnedlukningsbelastning for normal produktion defineres der mindst tre kriterier, så slutningen på opstartsperioden eller starten på nedlukningsperioden anses for at være nået, når mindst to af kriterierne er opfyldt.

Disse kriterier vælges blandt følgende:

1)

adskilte processer, der er anført i bilaget, eller lignende processer, som passer til anlæggets tekniske egenskaber

2)

tærskler for de operationelle parametre, der er anført i bilaget, eller lignende operationelle parametre, som passer til anlæggets tekniske egenskaber.

Artikel 10

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2012.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.


BILAG

ADSKILTE PROCESSER OG OPERATIONELLE PARAMETRE, SOM ER FORBUNDET MED OPSTARTS- OG NEDLUKNINGSPERIODER

1.   Adskilte processer, som er forbundet med minimumsopstartsbelastningen for normal produktion

1.1.

For kedler, der bruger fast brændsel: den komplette overgang fra at bruge støttebrændere eller supplerende brændere til kun at bruge normalt brændsel.

1.2.

For kedler, der bruger flydende brændsel: opstarten af hovedbrændselspumpen samt stabilisering af brænderens olietryk, hvor brændstoftilførslen kan bruges som indikator.

1.3.

For gasturbiner: det punkt, hvor forbrændingstilstanden skifter til forblandet, stationær forbrændingstilstand eller »tomgang«.

2.   Operationelle parametre

2.1.

Røggassers iltindhold.

2.2.

Røggastemperatur.

2.3.

Damptryk.

2.4.

For varmeproducerende anlæg: entalpi og andel af varmeoverførselsvæske.

2.5.

For anlæg, der bruger flydende brændstof og gas: brændstoftilførsel, angivet som brændstoftilførselshastighed i procent.

2.6.

For dampkedelanlæg: temperaturen af den damp, der kommer ud af kedelen.