ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.112.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 112

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
24. april 2012


Indhold

 

Side

 

*

Udtalelse fra Kommissionen af 12. oktober 2011 om Republikken Kroatiens ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

 

*

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Godkendelse)

5

 

*

Afgørelse vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 5. december 2011 om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union

6

Indholdsfortegnelse

7

Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Den Europæiske Unions medlemsstater) og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

10

Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

21

BILAG I Liste over konventioner og protokoller, som Republikken Kroatien tiltræder ved tiltrædelsen (omhandlet i artikel 3, stk. 4, i tiltrædelsesakten)

35

BILAG II Liste over bestemmelser i Schengenreglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, og som skal være bindende for og anvendes i Republikken Kroatien fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten)

36

BILAG III Liste omhandlet i artikel 15 i tiltrædelsesakten: tilpasning af institutionernes retsakter

41

BILAG IV Liste omhandlet i artikel 16 i tiltrædelsesakten: andre permanente bestemmelser

60

BILAG V Liste omhandlet i artikel 18 i tiltrædelsesakten: overgangsforanstaltninger

67

BILAG VI Udvikling af landdistrikterne (omhandlet i artikel 35, stk. 2, i tiltrædelsesakten)

87

BILAG VII Særlige tilsagn, som Republikken Kroatien har givet under tiltrædelsesforhandlingerne (jf. artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i tiltrædelsesakten)

88

BILAG VIII Tilsagn, som Republikken Kroatien har givet, med hensyn til omstruktureringen af Kroatiens skibsbygningsindustri (jf. artikel 36, stk. 1, tredje afsnit, i tiltrædelsesakten)

89

BILAG IX Tilsagn, som Republikken Kroatien har givet, med hensyn til omstruktureringen af stålsektoren (jf. artikel 36, stk. 1, tredje afsnit, i tiltrædelsesakten)

91

Protokol om visse ordninger vedrørende en eventuel engangsoverførsel til Republikken Kroatien af tildelte enheder udstedt under Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer samt den dertil knyttede kompensation

92

Slutakt

95

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 112/3


UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN

af 12. oktober 2011

om Republikken Kroatiens ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 49, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Enhver europæisk stat, som respekterer Den Europæiske Unions værdier og forpligter sig til at fremme dem, kan ansøge om at blive medlem af Unionen. Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

(2)

Republikken Kroatien har ansøgt om at blive medlem af Den Europæiske Union.

(3)

Kommissionen fremsatte allerede i sin udtalelse af 20. april 2004 om Kroatien (1) sine synspunkter om visse vigtige aspekter af de spørgsmål, der opstår i forbindelse med landets ansøgning.

(4)

Det Europæiske Råd fastlagde på sit møde i København i juni 1993 de kriterier, som ligger til grund for tiltrædelsesprocessen, og Kommissionens periodiske vurderinger af, hvorvidt Kroatien er parat til medlemskab. Ifølge de politiske kriterier skal Kroatien have opnået stabile institutioner, der kan garantere demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne og respekten for og beskyttelsen af mindretallene; disse krav er nu nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Ifølge de økonomiske kriterier skal ansøgerne have en fungerende markedsøkonomi og være i stand til at klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen. Det EU-retlige kriterium refererer til landets evne til at påtage sig de forpligtelser, der følger af traktaterne og gældende EU-ret, herunder dets tilslutning til målet om en politisk, økonomisk og monetær union. Unionens evne til at optage nye medlemmer uden derved at sætte tempoet i den europæiske integration over styr er ligeledes af stor betydning og bør indgå i overvejelserne i såvel Unionens som ansøgerlandets almindelige interesse.

(5)

Betingelserne i stabiliserings- og associeringsprocessen for landene i det vestlige Balkan blev defineret af Rådet den 31. maj 1999 og omfatter samarbejde med Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien og regionalt samarbejde.

(6)

I december 2006 fastslog Det Europæiske Råd, at en udvidelsesstrategi, som bygger på konsolidering, konditionalitet og kommunikation, sammen med EU's kapacitet til at integrere nye medlemmer udgør grundlaget for en fornyet enighed om udvidelse.

(7)

Tiltrædelsesvilkårene samt den deraf følgende tilpasning af traktaterne blev forhandlet på en konference mellem medlemsstaterne og Kroatien. Disse forhandlinger blev ført i overensstemmelse med forhandlingsrammen, der opstiller strenge betingelser for åbning og lukning af kapitler. Forhandlingerne blev afsluttet den 30. juni 2011, og de aftalte bestemmelser er rimelige og hensigtsmæssige.

(8)

Kroatiens optagelse i Den Europæiske Union indebærer, at landet uden forbehold accepterer traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og alle de heri opstillede målsætninger, afgørelser af enhver art, der er truffet, siden deres ikrafttrædelse, og de løsninger, der er valgt med hensyn til udvikling og styrkelse af Den Europæiske Union og disse Fællesskaber.

(9)

Det må især fremhæves, at den retsorden, der er indstiftet ved disse traktater, væsentligt karakteriseres derved, at visse af deres bestemmelser og visse retsakter, der er vedtaget af institutionerne, finder umiddelbar anvendelse og går forud for nationale bestemmelser, som måtte være i strid dermed, og at der findes fremgangsmåder, der sikrer en ensartet fortolkning af EU's retsregler. Tiltrædelse af Den Europæiske Union indebærer anerkendelse af disse reglers bindende karakter, og overholdelsen af disse er uomgængelig nødvendig for at sikre EU-rettens effektivitet og enhed.

(10)

Kommissionen mener, at Kroatien opfylder de politiske kriterier og forventer, at Kroatien opfylder de økonomiske kriterier og EU-retten og er klar til medlemskab den 1. juli 2013. Medlemskab kræver fortsat overholdelse af de værdier, som EU bygger på, og en forpligtelse til at fremme disse.

(11)

Kroatien har nået en høj grad af parathed med hensyn til medlemskab. Kommissionen opfordrer Kroatien til at fastholde sin indsats for at gennemføre EU-retten og yderligere styrke landets administrative kapacitet, herunder gennem holdbare fremskridt med reformen af den offentlige forvaltning. Kommissionen vil fortsat tæt overvåge Kroatiens opfyldelse af alle de forpligtelser, landet har påtaget sig i tiltrædelsesforhandlingerne, herunder de forpligtelser, der skal være opfyldt før tiltrædelsen, og de fortsatte forberedelser for at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab efter tiltrædelse. Overvågningen vil navnlig fokusere på de forpligtelser, Kroatien har påtaget sig med hensyn til retsvæsenet, bekæmpelse af korruption og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, herunder grænseforvaltning, og konkurrencepolitik. Hvis der identificeres problemer under overvågningsprocessen, som Kroatien ikke afhjælper, vil Kommissionen om nødvendigt sende varslingsskrivelser til de kroatiske myndigheder, og den kan foreslå Rådet at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger allerede før tiltrædelsen. Kommissionen forbeholder sig også ret til at påberåbe sig forskellige beskyttelsesklausuler i tiltrædelsestraktaten samt den specifikke mekanisme for statsstøtte til Kroatiens værfts- og stålindustri.

(12)

Kommissionen opfordrer de kroatiske myndigheder til at afslutte oversættelsen og revisionen af EU-retten inden tiltrædelsesdatoen for at sikre retssikkerhed for gennemførelsen af EU-lovgivningen.

(13)

En af Den Europæiske Unions målsætninger er at styrke solidariteten mellem medlemsstaternes befolkninger og samtidig tilgodese disses historie, kultur og traditioner.

(14)

Udvidelsen af Den Europæiske Union med Kroatiens tiltrædelse vil bidrage til at styrke stabilitet, frihed og velstand i Europa. Kroatien forventes at spille en aktiv rolle i det regionale samarbejde i landene i det vestlige Balkan. Kommissionen glæder sig over Kroatiens erklæring om fremme af de europæiske værdier i det sydøstlige Europa, navnlig Kroatiens forpligtelse til at sikre, at bilaterale spørgsmål ikke bremser kandidatlandenes tiltrædelsesproces. Kroatiens tiltrædelse bekræfter EU's engagement i de vestlige Balkanlandes europæiske perspektiv —

AFGIVET POSITIV UDTALELSE:

om republikken Kroatiens tiltrædelse til Den Europæiske Union.

Denne udtalelse er rettet til Rådet.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

Štefan FÜLE

Medlem af Kommissionen med ansvar for udvidelse

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  KOM(2004) 257 endelig.


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 112/5


EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

af 1. december 2011

om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

der henviser til Republikken Kroatiens ansøgning om at blive medlem af Den Europæiske Union,

der henviser til Rådets anmodning om godkendelse, jf. artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union (14409/2011 – C7-0252/2011),

der henviser til udtalelse fra Kommissionen (KOM(2011)0667),

der henviser til udkastet til traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, protokollen og slutakten,

der henviser til forretningsordenens artikel 74c og 81,

der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A7-0390/2011),

A.

der henviser til, at betingelserne for ansøgerlandets tiltrædelse og de ændringer, som dets tiltrædelse medfører, er fastsat i udkastet til traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, og til, at Parlamentet bør høres om alle væsentlige ændringer af udkastet til traktat;

B.

der henviser til, at Kommissionen strengt og objektivt skal overvåge de videre tiltrædelsesforberedelser og hjælpe de kroatiske myndigheder med at opfylde de tilsagn og forpligtelser, der hidrører fra forhandlingerne; der henviser til, at Kommissionen skal holde Parlamentet regelmæssigt orienteret om, i hvilken udstrækning de kroatiske myndigheder lever op til deres tilsagn med henblik på fuldt ud at påtage sig deres medlemskabsforpligtelser ved tiltrædelsen den 1. juli 2013;

1.

godkender Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union;

2.

pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Kroatiens regeringer og parlamenter.


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 112/6


AFGØRELSE VEDTAGET AF RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

den 5. december 2011

om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 49, og

under henvisning til udtalelse fra Europa-Kommissionen (1),

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (2) og

i betragtning af, at Republikken Kroatien har ansøgt om at blive medlem af Den Europæiske Union —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Rådet accepterer denne ansøgning om tiltrædelse; tiltrædelsesvilkårene samt den deraf følgende tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og Republikken Kroatien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  Se s. 3 i denne EUT.

(2)  Se s. 5 i denne EUT.


INDHOLDSFORTEGNELSE

A.

Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Den Europæiske Unions medlemsstater) og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

B.

Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

Første del:

Principper

Anden del:

Tilpasning af traktaterne

Afsnit I:

Bestemmelser vedrørende institutionerne

Afsnit II:

Andre tilpasninger

Tredje del:

Permanente bestemmelser

Fjerde del:

Midlertidige bestemmelser

Afsnit I:

Overgangsforanstaltninger

Afsnit II:

Bestemmelser vedrørende institutionerne

Afsnit III:

Finansielle bestemmelser

Afsnit IV:

Andre bestemmelser

Femte del:

Bestemmelser om gennemførelsen af denne akt

Afsnit I:

Tilpasninger af institutionernes forretningsordner og af reglerne og forretningsordnerne for udvalgene

Afsnit II:

Anvendelse af institutionernes retsakter

Afsnit III:

Afsluttende bestemmelser

BILAG

BILAG I:

Liste over konventioner og protokoller, som Republikken Kroatien tiltræder ved tiltrædelsen (omhandlet i artikel 3, stk. 4, i tiltrædelsesakten)

BILAG II:

Liste over bestemmelser i Schengenreglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, og som skal være bindende for og anvendes i Republikken Kroatien fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten)

BILAG III:

Liste omhandlet i artikel 15 i tiltrædelsesakten: tilpasning af institutionernes retsakter

1.

Fri udveksling af tjenesteydelser

2.

Intellektuel ejendomsret

I.

EF-varemærker

II.

Supplerende beskyttelsescertifikater

III.

EF-design

3.

Finansielle tjenesteydelser

4.

Landbrug

5.

Fiskeri

6.

Fiskale bestemmelser

7.

Regionalpolitik og samordning af strukturinstrumenter

8.

Miljø

BILAG IV:

Liste omhandlet i artikel 16 i tiltrædelsesakten: andre permanente bestemmelser

1.

Intellektuel ejendomsret

2.

Konkurrencepolitik

3.

Landbrug

4.

Fiskeri

5.

Toldunionen

Tillæg til bilag IV

BILAG V:

Liste omhandlet i artikel 18 i tiltrædelsesakten: overgangsforanstaltninger

1.

Frie varebevægelser

2.

Fri bevægelighed for personer

3.

Frie kapitalbevægelser

4.

Landbrug

I.

Overgangsforanstaltninger for Kroatien

II.

Midlertidigt toldkontingent for råsukker til raffinering

III.

Midlertidige foranstaltninger vedrørende direkte betalinger for Kroatien

5.

Fødevaresikkerhed, veterinær- og plantesundhedspolitik

I.

Æglæggende høner

II.

Virksomheder (kød, mælk, fisk og animalske biprodukter)

III.

Handel med frø

IV.

Neum

6.

Fiskeri

7.

Transportpolitik

8.

Fiskale bestemmelser

9.

Frihed, sikkerhed og retfærdighed

10.

Miljø

I.

Horisontal lovgivning

II.

Luftkvalitet

III.

Affaldshåndtering

IV.

Vandkvalitet

V.

Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC)

VI.

Kemikalier

Tillæg til bilag V

BILAG VI:

Udvikling af landdistrikterne (omhandlet i artikel 35, stk. 2, i tiltrædelsesakten)

BILAG VII:

Særlige tilsagn, som Republikken Kroatien har givet under tiltrædelsesforhandlingerne (jf. artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i tiltrædelsesakten)

BILAG VIII:

Tilsagn, som Republikken Kroatien har givet, med hensyn til omstruktureringen af Kroatiens skibsbygningsindustri (jf. artikel 36, stk. 1, tredje afsnit, i tiltrædelsesakten)

BILAG IX:

Tilsagn, som Republikken Kroatien har givet, med hensyn til omstruktureringen af stålsektoren (omhandlet i artikel 36, stk. 1, tredje afsnit, i tiltrædelsesakten)

PROTOKOL

Protokol om visse ordninger vedrørende en eventuel engangsoverførsel til Republikken Kroatien af tildelte enheder udstedt under Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer samt den dertil knyttede kompensation

SLUTAKT

I.

Slutaktens tekst

II.

Erklæringer

A.

Fælles erklæring fra de nuværende medlemsstater

Fælles erklæring om den fulde anvendelse af bestemmelserne i Schengenreglerne

B.

Fælles erklæring fra forskellige nuværende medlemsstater

Fælles erklæring fra Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Østrig om arbejdskraftens frie bevægelighed: Kroatien

C.

Fælles erklæring fra de nuværende medlemsstater og Republikken Kroatien

Fælles erklæring om Den Europæiske Udviklingsfond

D.

Erklæring fra Republikken Kroatien

Erklæring fra Republikken Kroatien om overgangsordningen for liberalisering af Kroatiens marked for landbrugsjord

III.

Brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Kroatien om en informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes forud for tiltrædelsen

TRAKTAT

MELLEM

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN CYPERN, REPUBLIKKEN LETLAND, REPUBLIKKEN LITAUEN, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, REPUBLIKKEN UNGARN, REPUBLIKKEN MALTA, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, REPUBLIKKEN POLEN, DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, RUMÆNIEN, REPUBLIKKEN SLOVENIEN, DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE OG DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND

(DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER)

OG

REPUBLIKKEN KROATIEN

OM REPUBLIKKEN KROATIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND,

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN KROATIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN,

PRÆSIDENTEN FOR MALTA,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR RUMÆNIEN,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGES REGERING,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

FORENET i ønsket om at fortsætte virkeliggørelsen af Den Europæiske Unions mål,

MED DET FORSÆT at videreføre processen hen imod en stadig tættere sammenslutning mellem de europæiske folk på det allerede skabte grundlag,

I BETRAGNING AF, at artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union giver europæiske stater mulighed for at blive medlem af Unionen,

I BETRAGTNING AF, at Republikken Kroatien har ansøgt om at blive medlem af Unionen,

I BETRAGTNING AF, at Rådet efter høring af Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet har udtalt sig til fordel for Republikken Kroatiens optagelse,

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

Elio DI RUPO

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN,

Boyko BORISSOV

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

Petr NECAS

Premierminister

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

Helle THORNING-SCHMIDT

Statsminister

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

Angela MERKEL

Forbundskansler

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND,

Andrus ANSIP

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

Enda KENNY

Taoiseach (premierminister)

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Lucas PAPADEMOS

Premierminister

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

José Luis RODRIGUEZ ZAPATERO

Ministerpræsident

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

Jean LEONETTI

Europaminister

REPUBLIKKEN KROATIEN,

Ivo JOSIPOVIĆ

Præsident

Jadranka KOSOR

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

Mario MONTI

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN,

Demetris CHRISTOFIAS

Præsident

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND,

Valdis DOMBROVSKIS

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN,

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Præsident

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

Jean-Claude JUNCKER

Premierminister, ministre d'État

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN,

Viktor ORBÁN

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR MALTA,

Lawrence GONZI

Premierminister

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

Mark RUTTE

Premierminister, minister for almindelige anliggender

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

Werner FAYMANN

Forbundskansler

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN,

Donald TUSK

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

Pedro PASSOS COELHO

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR RUMÆNIEN,

Traian BĂSESCU

Præsident

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

Borut PAHOR

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

Iveta RADICOVA

Premierminister

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

Jyrki KATAINEN

Statsminister

KONGERIGET SVERIGES REGERING,

Fredrik REINFELDT

Statsminister

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

David CAMERON

Premierminister

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Republikken Kroatien bliver hermed medlem af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.

2.   Republikken Kroatien bliver part i traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab med de deri foretagne ændringer og tilføjelser.

3.   Optagelsesvilkår og de af optagelsen nødvendiggjorte tilpasninger af de i stk. 2 omhandlede traktater findes i den akt, der er knyttet som bilag til denne traktat. Aktens bestemmelser udgør en integrerende del af denne traktat.

Artikel 2

Bestemmelserne om medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser samt den myndighed og de beføjelser, der er tillagt Unionens institutioner, således som de fremgår af de traktater, som Republikken Kroatien bliver part i i medfør at artikel 1, stk. 2, finder anvendelse på denne traktat.

Artikel 3

1.   Denne traktat ratificeres af De Høje Kontraherende Parter i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser. Ratifikationsinstrumenterne deponeres senest den 30. juni 2013 hos Den Italienske Republiks regering.

2.   Ved ratifikationen af denne traktat anses Republikken Kroatien for også at have ratificeret eller godkendt de i artikel 1, stk. 2, omhandlede ændringer af traktaterne, der i henhold til artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union kan ratificeres eller godkendes af medlemsstaterne, på det tidspunkt, hvor Republikken Kroatien ratificerer denne traktat, samt de af institutionernes retsakter, der vedtages på eller før dette tidspunkt, og som først træder i kraft, når de er blevet godkendt af medlemsstaterne i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser.

3.   Denne traktat træder i kraft den 1. juli 2013 under forudsætning af, at alle ratifikationsinstrumenter er blevet deponeret forud for denne dato.

4.   Uanset stk. 3 kan Unionens institutioner inden tiltrædelsen vedtage de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 7, artikel 6, stk. 2, andet afsnit, artikel 6, stk. 3, andet afsnit, artikel 6, stk. 6, andet og tredje afsnit, artikel 6, stk. 7, andet afsnit, artikel 6, stk. 8, tredje afsnit, artikel 17, artikel 29, stk. 1, artikel 30, stk. 5, artikel 35, stk. 3 og 4, artikel 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 og 51 samt bilag IV-VI i den akt, der er nævnt i artikel 1, stk. 3.

Disse foranstaltninger træder i kraft med forbehold af og på datoen for denne traktats ikrafttræden.

5.   Uanset stk. 3 finder artikel 36 i den akt, der er nævnt i artikel 1, stk. 3, anvendelse fra undertegnelsen af denne traktat.

Artikel 4

Denne traktat, der er udarbejdet i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne hos Den Italienske Republiks regering, som fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters regeringer.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil once.

V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille onze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle agus a haon déag.

Sastavljeno u Bruxellesu dana devetog prosinca godine dvije tisuće jedanaeste.

Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaundici.

Briselē, divtūkstoš vienpadsmitā gada devītajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év december havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em nove de Dezembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa deviateho decembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den nionde december tjugohundraelva.

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кνπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

Image

Image

Lietuvos Respublikos Prezidentės vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Președintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

AKT

om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

FØRSTE DEL

PRINCIPPER

Artikel 1

I denne akt:

forstås ved udtrykket »oprindelige traktater«

a)

traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) som ændret eller suppleret ved traktater eller andre retsakter, der er trådt i kraft før Republikken Kroatiens tiltrædelse

b)

traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratomtraktaten) som ændret eller suppleret ved traktater eller andre retsakter, der er trådt i kraft før Republikken Kroatiens tiltrædelse,

forstås ved udtrykket »nuværende medlemsstater« Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,

forstås ved udtrykket »Unionen« Den Europæiske Union, der har TEU og TEUF og/eller, alt efter omstændighederne, Det Europæiske Atomenergifællesskab som grundlag,

forstås ved udtrykket »institutionerne« de institutioner, der er oprettet ved TEU.

Artikel 2

Fra tiltrædelsesdatoen er bestemmelserne i de oprindelige traktater og de retsakter, der er vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen, bindende for Kroatien og gælder i Kroatien på de vilkår, som er fastsat i disse traktater og i denne akt.

Er medlemsstaternes regeringsrepræsentanter nået til enighed om ændringer af de oprindelige traktater i henhold til artikel 48, stk. 4, i TEU efter Kroatiens ratifikation af tiltrædelsestraktaten, og er disse ændringer ikke trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen, ratificerer Kroatien disse ændringer i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige krav.

Artikel 3

1.   Kroatien tiltræder de afgørelser og aftaler, der er vedtaget af medlemsstaternes stats- og regeringschefer, forsamlet i Det Europæiske Råd.

2.   Kroatien tiltræder de afgørelser og aftaler, der er vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet.

3.   Kroatien befinder sig i samme situation som de nuværende medlemsstater med hensyn til de erklæringer, resolutioner eller andre tilkendegivelser, som er vedtaget af Det Europæiske Råd eller Rådet, samt med hensyn til dem, der vedrører Unionen og er vedtaget af medlemsstaterne efter fælles aftale. Kroatien overholder som følge heraf de principper og retningslinjer, der fremgår af disse erklæringer, resolutioner eller andre tilkendegivelser, og træffer de foranstaltninger, som måtte vise sig nødvendige for at sikre gennemførelsen heraf.

4.   Kroatien tiltræder de i bilag I anførte konventioner og protokoller. Disse konventioner og protokoller træder for så vidt angår Kroatien i kraft på den dato, som Rådet har fastsat i de i stk. 5 omhandlede afgørelser.

5.   Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, foretager alle de tilpasninger, som tiltrædelsen af de i stk. 4 omhandlede konventioner og protokoller kræver, og offentliggør de tilpassede tekster i Den Europæiske Unions Tidende.

6.   Kroatien forpligter sig for så vidt angår de i stk. 4 omhandlede konventioner og protokoller til at indføre administrative og andre ordninger i lighed med dem, der på tiltrædelsesdatoen er vedtaget af de nuværende medlemsstater eller Rådet, samt til at lette det praktiske samarbejde mellem medlemsstaternes institutioner og organisationer.

7.   Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen, kan supplere bilag I med de relevante konventioner, aftaler og protokoller, der er undertegnet inden tiltrædelsesdatoen.

Artikel 4

1.   De bestemmelser i Schengenreglerne, der er omhandlet i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »Schengenprotokollen«), knyttet som bilag til TEU og TEUF, og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. bilag II, samt alle andre sådanne retsakter, der vedtages før tiltrædelsesdatoen, er bindende for og finder anvendelse i Kroatien fra tiltrædelsesdatoen.

2.   De bestemmelser i Schengenreglerne, som integreret i Den Europæiske Union, og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, og som ikke er omhandlet i stk. 1, er bindende for Kroatien fra tiltrædelsesdatoen, men finder først anvendelse i Kroatien, når Rådet har truffet afgørelse herom, efter at det i overensstemmelse med de relevante Schengenevalueringsprocedurer er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for anvendelse af alle de relevante regler er opfyldt i Kroatien, herunder effektiv anvendelse af alle Schengenreglerne i henhold til de vedtagne fælles standarder og grundlæggende principper. Rådet træffer denne afgørelse i henhold til de gældende Schengenprocedurer og under hensyntagen til en rapport fra Kommissionen, hvori det bekræftes, at Kroatien fortsat opfylder de tilsagn, der er givet i landets tiltrædelsesforhandlinger, og som er relevante for Schengenreglerne.

Rådet træffer efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse med enstemmighed blandt dem af dets medlemmer, der repræsenterer regeringerne i de medlemsstater, for hvilke de i dette stykke omhandlede bestemmelser allerede er blevet iværksat, og repræsentanten for regeringen i Republikken Kroatien. De medlemmer af Rådet, der repræsenterer regeringerne i henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, medvirker i en sådan afgørelse, hvis den vedrører de bestemmelser i Schengenreglerne og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, som disse medlemsstater deltager i.

Artikel 5

Kroatien deltager fra tiltrædelsesdatoen i Den Økonomiske og Monetære Union som medlemsstat med dispensation i henhold til artikel 139 i TEUF.

Artikel 6

1.   De aftaler, der er indgået eller anvendes midlertidigt af Unionen med et eller flere tredjelande, med en international organisation eller med en statsborger fra et tredjeland, er bindende for Kroatien på de i de oprindelige traktater og i denne akt fastsatte vilkår.

2.   Kroatien forpligter sig til på de i denne akt fastsatte vilkår at tiltræde de aftaler, der er indgået eller undertegnet af de nuværende medlemsstater og Unionen med et eller flere tredjelande eller med en international organisation.

Medmindre andet er fastsat i de særlige aftaler, der er omhandlet i første afsnit, tiltræder Kroatien sådanne aftaler ved indgåelse af en protokol til sådanne aftaler mellem Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på medlemsstaternes vegne, og det eller de pågældende tredjelande eller den pågældende internationale organisation. Kommissionen eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (den højtstående repræsentant), hvis aftalen udelukkende eller især vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, forhandler disse protokoller på medlemsstaternes vegne på grundlag af forhandlingsdirektiver, som Rådet har godkendt med enstemmighed, og i samråd med et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne. Kommissionen eller den højtstående repræsentant, alt efter omstændighederne, forelægger Rådet et udkast til protokollerne med henblik på indgåelse.

Denne procedure berører hverken Unionens egne beføjelser eller fordelingen af beføjelser mellem Unionen og medlemsstaterne med hensyn til indgåelse af sådanne aftaler i fremtiden eller andre ændringer uden tilknytning til tiltrædelsen.

3.   Fra tiltrædelsesdatoen og indtil de nødvendige protokoller er trådt i kraft, jf. stk. 2, andet afsnit, anvender Kroatien bestemmelserne i de aftaler, der er omhandlet i stk. 2, første afsnit, og som er indgået eller anvendes midlertidigt inden tiltrædelsen, med undtagelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer (1).

Indtil de i stk. 2, andet afsnit, omhandlede protokoller er trådt i kraft, træffer Unionen sammen med medlemsstaterne, hver især inden for deres beføjelser, de foranstaltninger, som måtte være nødvendige.

4.   Kroatien tiltræder partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (2), samt de to aftaler om ændring af denne aftale, henholdsvis undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 (3) og åbnet for undertegnelse i Ouagadougou den 22. juni 2010 (4).

5.   Kroatien forpligter sig til på de i denne akt fastsatte vilkår at tiltræde aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (5), jf. artikel 128 deri.

6.   Fra tiltrædelsesdatoen anvender Kroatien de bilaterale tekstilaftaler og -ordninger, som er indgået mellem Unionen og tredjelande.

De kvantitative restriktioner, som Unionen anvender på import af tekstilvarer og beklædningsgenstande, tilpasses for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Unionen. Med henblik herpå kan Unionen inden tiltrædelsesdatoen føre forhandlinger med de berørte tredjelande om ændringer af de bilaterale tekstilaftaler og -ordninger, der er omhandlet i første afsnit.

Hvis ændringerne af de bilaterale tekstilaftaler og -ordninger ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen, foretager Unionen de nødvendige tilpasninger af dens regler for import af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra tredjelande for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse.

7.   De kvantitative restriktioner, som Unionen anvender på import af stål og stålprodukter, tilpasses på grundlag af Kroatiens import i de senere år af stål og stålprodukter med oprindelse i de pågældende leverandørlande.

Med henblik herpå føres der inden tiltrædelsesdatoen forhandlinger om de nødvendige ændringer af de bilaterale stålaftaler og -ordninger, som er indgået mellem Unionen og tredjelande.

Hvis ændringerne af de bilaterale stålaftaler og -ordninger ikke er trådt i kraft på tiltrædelsesdatoen, finder bestemmelserne i første afsnit anvendelse.

8.   Fra tiltrædelsesdatoen forvaltes fiskeriaftaler, som Kroatien har indgået med tredjelande inden denne dato, af Unionen.

De rettigheder og forpligtelser for Kroatien, der følger af disse aftaler, berøres ikke i den periode, hvor bestemmelserne i disse aftaler opretholdes midlertidigt.

Så snart som muligt og under alle omstændigheder inden udløbet af gyldighedsperioden for de i første afsnit omhandlede aftaler vedtager Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen i hvert enkelt tilfælde passende afgørelser med henblik på videreførelse af de fiskeriaktiviteter, der er omhandlet i nævnte aftaler, herunder eventuel forlængelse af visse aftaler for perioder på højst et år.

9.   Kroatien udtræder af alle frihandelsaftaler med tredjelande, herunder den centraleuropæiske frihandelsaftale, som ændret.

I det omfang aftalerne mellem Kroatien på den ene side og ét eller flere tredjelande på den anden side ikke er forenelige med de forpligtelser, der følger af denne akt, tager Kroatien alle passende skridt med henblik på at fjerne de konstaterede uoverensstemmelser. Hvis Kroatien har problemer med at tilpasse en aftale indgået med ét eller flere tredjelande, udtræder Kroatien af den pågældende aftale.

Kroatien træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med forpligtelserne i dette stykke fra tiltrædelsesdatoen.

10.   Kroatien tiltræder på de i denne akt fastsatte vilkår de interne aftaler, der er indgået af de nuværende medlemsstater med henblik på gennemførelsen af de i stk. 2 og 4 omhandlede aftaler.

11.   Kroatien træffer passende foranstaltninger for i påkommende tilfælde at tilpasse sin stilling i forhold til internationale organisationer og til de internationale aftaler, i hvilke Unionen eller andre medlemsstater ligeledes er parter, til de rettigheder og forpligtelser, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Unionen.

Kroatien udtræder navnlig af internationale fiskeriaftaler og -organisationer, i hvilke Unionen ligeledes er part, medmindre Kroatiens medlemskab har tilknytning til andet end fiskeri.

Kroatien træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre overensstemmelse med forpligtelserne i dette stykke fra tiltrædelsesdatoen.

Artikel 7

1.   Bestemmelserne i denne akt kan, medmindre andet bestemmes heri, kun suspenderes, ændres eller ophæves efter den fremgangsmåde, der er fastsat i de oprindelige traktater, og som gør det muligt at revidere disse traktater.

2.   De af institutionerne vedtagne retsakter, som de ved denne akt fastsatte overgangsbestemmelser vedrører, bevarer deres juridiske status; især finder fremgangsmåderne for ændring af disse retsakter fortsat anvendelse.

3.   Bestemmelser i denne akt, der har til formål eller som virkning at ophæve eller ændre retsakter, der er vedtaget af institutionerne, får, med mindre disse bestemmelser har karakter af overgangsbestemmelser, samme juridiske status som de således ophævede eller ændrede bestemmelser og er undergivet samme regler som disse.

Artikel 8

Ved anvendelsen af de oprindelige traktater og institutionernes retsakter gælder de i denne akt fastsatte undtagelsesbestemmelser som en overgangsforanstaltning.

ANDEN DEL

TILPASNING AF TRAKTATERNE

AFSNIT I

BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE

Artikel 9

Protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol, der er knyttet som bilag til TEU, TEUF og Euratomtraktaten, ændres således:

1)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»Ved den delvise nybesættelse af dommerembederne, der finder sted hvert tredje år, afgår der fjorten dommere.«

2)

Artikel 48 affattes således:

»Artikel 48

Retten består af otteogtyve dommere.«

Artikel 10

Protokollen vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank, der er knyttet til TEU og TEUF som bilag, ændres således:

1)

I artikel 4, stk. 1, første afsnit:

a)

indledningen affattes således:

»1.   Banken tildeles en kapital på 233 247 390 000 EUR, tegnet af medlemsstaterne med følgende beløb:«

b)

følgende indsættes mellem Rumænien og Slovakiet:

»Kroatien

854 400 000«

2)

Artikel 9, stk. 2, første, andet og tredje afsnit, affattes således:

»2.   Bestyrelsen består af 29 medlemmer og 19 suppleanter.

Medlemmerne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år med et medlem udpeget af hver medlemsstat og et medlem udpeget af Kommissionen.

Suppleanterne udnævnes af Styrelsesrådet for et tidsrum af fem år således:

to suppleanter udpeget af Forbundsrepublikken Tyskland

to suppleanter udpeget af Den Franske Republik

to suppleanter udpeget af Den Italienske Republik

to suppleanter udpeget af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik

en suppleant udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene

to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Kongeriget Danmark, Den Hellenske Republik, Irland og Rumænien

to suppleanter udpeget efter fælles aftale af Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige

fire suppleanter udpeget efter fælles aftale af Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Republikken Kroatien, Republikken Cypern, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik

en suppleant udpeget af Kommissionen.«

Artikel 11

Euratomtraktatens artikel 134, stk. 2, første afsnit, om sammensætningen af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg affattes således:

»2.   Udvalget består af toogfyrre medlemmer, der udpeges af Rådet efter høring af Kommissionen.«

AFSNIT II

ANDRE TILPASNINGER

Artikel 12

I artikel 64, stk. 1, i TEUF tilføjes følgende punktum:

»For så vidt angår restriktioner, der eksisterer i henhold til national lovgivning i Kroatien, er den relevante dato den 31. december 2002.«

Artikel 13

Artikel 52, stk. 1, i TEU affattes således:

»1.   Traktaterne gælder for Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Republikken Kroatien, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.«

Artikel 14

1.   Artikel 55, stk. 1, i TEU affattes således:

»1.   Denne traktat, der er udarbejdet i ét eksemplar på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne hos Den Italienske Republiks regering, som fremsender en bekræftet genpart til hver af de øvrige signatarstaters regeringer.«

2.   Artikel 225, stk. 2, i Euratomtraktaten affattes således:

»I medfør af tiltrædelsestraktaterne har den bulgarske, danske, engelske, estiske, finske, græske, irske, kroatiske, lettiske, litauiske, maltesiske, polske, portugisiske, rumænske, slovakiske, slovenske, spanske, svenske, tjekkiske, og ungarske udgave af denne traktat tilsvarende gyldighed.«

TREDJE DEL

PERMANENTE BESTEMMELSER

Artikel 15

De retsakter, der opregnes i listen i bilag III, tilpasses som anført i nævnte bilag.

Artikel 16

De foranstaltninger, der opregnes i listen i bilag IV, finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i nævnte bilag.

Artikel 17

Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, kan foretage de tilpasninger af denne akts bestemmelser vedrørende den fælles landbrugspolitik, der måtte vise sig nødvendige som følge af en ændring af Unionens regler.

FJERDE DEL

MIDLERTIDIGE BESTEMMELSER

AFSNIT I

OVERGANGSFORANSTALTNINGER

Artikel 18

De foranstaltninger, der opregnes i listen i bilag V, finder anvendelse for så vidt angår Kroatien på de betingelser, der er fastsat i nævnte bilag.

AFSNIT II

BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE

Artikel 19

1.   Uanset artikel 2 i protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til TEU, TEUF og Euratomtraktaten, og uanset det maksimale antal pladser i Europa-Parlamentet, der er fastsat i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i TEU, udvides antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet med 12 medlemmer fra Kroatien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse for så vidt angår perioden fra tiltrædelsesdatoen til afslutningen af Europa-Parlamentets valgperiode 2009-2014.

2.   Uanset artikel 14, stk. 3, i TEU, afholder Kroatien inden tiltrædelsesdatoen almindelige direkte ad hoc-valg til Europa-Parlamentet af det i denne artikels stk. 1 fastsatte antal medlemmer for deres borgere i overensstemmelse med gældende EU-ret. Hvis tiltrædelsesdatoen imidlertid er mindre end seks måneder før næste valg til Europa-Parlamentet, udpeges de medlemmer af Europa-Parlamentet, der repræsenterer Kroatiens borgere, af Kroatiens nationale parlament blandt dets medlemmer, forudsat at de pågældende personer er blevet valgt ved almindelige direkte valg.

Artikel 20

Artikel 3, stk. 3, i protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til TEU, TEUF og Euratomtraktaten, affattes således:

»3.   Indtil den 31. oktober 2014 gælder følgende bestemmelser med forbehold af artikel 235, stk.1, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde:

Ved afgørelser i Det Europæiske Råd og Rådet, der kræver kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer følgende vægt:

Belgien

12

Bulgarien

10

Den Tjekkiske Republik

12

Danmark

7

Tyskland

29

Estland

4

Irland

7

Grækenland

12

Spanien

27

Frankrig

29

Kroatien

7

Italien

29

Cypern

4

Letland

4

Litauen

7

Luxembourg

4

Ungarn

12

Malta

3

Nederlandene

13

Østrig

10

Polen

27

Portugal

12

Rumænien

14

Slovenien

4

Slovakiet

7

Finland

7

Sverige

10

Det Forenede Kongerige

29

Afgørelser træffes med mindst 260 stemmer for afgivet af et flertal af medlemmerne, når afgørelsen i henhold til traktaterne skal træffes på forslag af Kommissionen. I alle andre tilfælde træffes Rådets afgørelser med mindst 260 stemmer for afgivet af mindst to tredjedele af medlemmerne.

Når Det Europæiske Råd eller Rådet vedtager en retsakt med kvalificeret flertal, kan et medlem af Det Europæiske Råd eller Rådet kræve, at det kontrolleres, at de medlemsstater, der udgør dette kvalificerede flertal, repræsenterer mindst 62 % af Unionens samlede befolkning. Hvis det viser sig, at denne betingelse ikke er opfyldt, er den pågældende retsakt ikke vedtaget.«

Artikel 21

1.   Der udnævnes en statsborger fra Kroatien til Kommissionen fra tiltrædelsesdatoen indtil den 31. oktober 2014. Det nye medlem af Kommissionen udnævnes af Rådet med kvalificeret flertal og i forståelse med Kommissionens formand efter høring af Europa-Parlamentet og i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i artikel 17, stk. 3, andet afsnit, i TEU.

2.   Mandatet for det i henhold til stk. 1 udnævnte medlem udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

Artikel 22

1.   Mandatet for den dommer ved Domstolen og den dommer ved Retten, som Kroatien ved tiltrædelsen har udnævnt i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, tredje afsnit, i TEU, udløber henholdsvis den 6. oktober 2015 og den 31. august 2013.

2.   Til pådømmelsen af de sager, der verserer for Domstolen eller Retten på tiltrædelsestidspunktet, og for hvilke den mundtlige forhandling er påbegyndt før denne dato, sættes Domstolen, Retten eller deres afdelinger i den sammensætning, som de havde før tiltrædelsen, og procesreglementerne anvendes, således som de var i kraft på dagen før tiltrædelsesdatoen.

Artikel 23

1.   Uanset artikel 301, første afsnit, i TEUF, der fastsætter det maksimale antal medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, affattes artikel 7 i protokollen om overgangsforanstaltninger, der er knyttet som bilag til TEU, TEUF og Euratomtraktaten:

»Artikel 7

Indtil ikrafttrædelsen af den afgørelse, der er nævnt i artikel 301 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er fordelingen af Det Økonomiske og Sociale Udvalgs medlemmer således:

Belgien

12

Bulgarien

12

Den Tjekkiske Republik

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Irland

9

Grækenland

12

Spanien

21

Frankrig

24

Kroatien

9

Italien

24

Cypern

6

Letland

7

Litauen

9

Luxembourg

6

Ungarn

12

Malta

5

Nederlandene

12

Østrig

12

Polen

21

Portugal

12

Rumænien

15

Slovenien

7

Slovakiet

9

Finland

9

Sverige

12

Det Forenede Kongerige

24«

2.   Antallet af medlemmer i Det Økonomiske og Sociale Udvalg forhøjes midlertidigt til 353 for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse for perioden fra tiltrædelsesdatoen indtil udløbet af den mandatperiode, under hvilken Kroatien tiltræder Unionen, eller indtil ikrafttrædelsen af den afgørelse, der er nævnt i artikel 301, andet afsnit, i TEUF, alt efter hvilket tidspunkt der kommer først.

3.   Hvis den afgørelse, der er nævnt i artikel 301, andet afsnit, i TEUF, allerede er vedtaget inden tiltrædelsesdatoen, tildeles Kroatien uanset artikel 301, første afsnit, i TEUF, der fastsætter det maksimale antal medlemmer af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, midlertidigt et passende antal medlemmer indtil udløbet af den mandatperiode, under hvilken Kroatien tiltræder Unionen.

Artikel 24

1.   Uanset artikel 305, første afsnit, i TEUF, der fastsætter det maksimale antal medlemmer af Regionsudvalget, affattes artikel 8 i protokollen om overgangsforanstaltninger, der er knyttet som bilag til TEU, TEUF og Euratomtraktaten:

»Artikel 8

Indtil ikrafttrædelsen af den afgørelse, der er nævnt i artikel 305 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er fordelingen af Regionsudvalgets medlemmer således:

Belgien

12

Bulgarien

12

Den Tjekkiske Republik

12

Danmark

9

Tyskland

24

Estland

7

Irland

9

Grækenland

12

Spanien

21

Frankrig

24

Kroatien

9

Italien

24

Cypern

6

Letland

7

Litauen

9

Luxembourg

6

Ungarn

12

Malta

5

Nederlandene

12

Østrig

12

Polen

21

Portugal

12

Rumænien

15

Slovenien

7

Slovakiet

9

Finland

9

Sverige

12

Det Forenede Kongerige

24«

2.   Antallet af medlemmer i Regionsudvalget forhøjes midlertidigt til 353 for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse for perioden fra tiltrædelsesdatoen indtil udløbet af den mandatperiode, under hvilken Kroatien tiltræder Unionen, eller indtil ikrafttrædelsen af den afgørelse, der er nævnt i artikel 301, andet afsnit, i TEUF, alt efter hvilket tidspunkt der kommer først.

3.   Hvis den afgørelse, der er nævnt i artikel 301, andet afsnit, i TEUF, allerede er vedtaget inden tiltrædelsesdatoen, tildeles Kroatien uanset artikel 305, første afsnit, i TEUF, der fastsætter det maksimale antal medlemmer af Regionsudvalget, midlertidigt et passende antal medlemmer indtil udløbet af den mandatperiode, under hvilken Kroatien tiltræder Unionen.

Artikel 25

Embedsperioden for det medlem af bestyrelsen for Den Europæiske Investeringsbank, der udpeges af Kroatien og udnævnes efter tiltrædelsen, jf. artikel 9, stk. 2, andet afsnit, i protokollen vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank, udløber med slutningen af det årsmøde i Styrelsesrådet, hvor årsberetningen for regnskabsåret 2017 behandles.

Artikel 26

1.   Nye medlemmer af udvalg, grupper, agenturer eller andre organer, der er oprettet ved de oprindelige traktater eller ved en retsakt vedtaget af institutionerne, udnævnes på de vilkår og efter de procedurer, der er fastsat for udnævnelsen af medlemmer af disse udvalg, grupper, agenturer og andre organer. Mandatet for de nyudnævnte medlemmer udløber samtidig med mandatet for de på tiltrædelsestidspunktet siddende medlemmer.

2.   Medlemskabet af udvalg, grupper, agenturer og andre organer, der er oprettet ved de oprindelige traktater eller ved en retsakt vedtaget af institutionerne, med et antal medlemmer, der er fast uden hensyn til antallet af medlemsstater, fornyes fuldstændigt i forbindelse med tiltrædelsen, medmindre de aktuelle medlemmers mandat udløber inden for 12 måneder fra tiltrædelsen.

AFSNIT III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 27

1.   Kroatien indbetaler fra tiltrædelsesdatoen følgende beløb svarende til dets andel af den indbetalte kapital til den tegnede kapital som fastlagt i artikel 4 i vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank:

Kroatien

42 720 000 EUR

Beløbet indbetales i otte lige store rater, der forfalder den 30. november 2013, den 30. november 2014, den 30. november 2015, den 31. maj 2016, den 30. november 2016, den 31. maj 2017, den 30. november 2017 og den 31. maj 2018.

2.   Kroatien bidrager med beløb, der indbetales i otte lige store rater på de i stk. 1 nævnte datoer, til reserverne og henlæggelser med karakter af reserver samt til det beløb, der skal overføres til reserver og henlæggelser, og som udgøres af saldoen på resultatopgørelsen ved udgangen af den måned, der går forud for tiltrædelsen, således som opført på Den Europæiske Investeringsbanks balance, idet beløbene svarer til følgende procentdel af reserverne og henlæggelserne:

Kroatien

0,368 %

3.   Kroatien indbetaler den kapital og foretager de indbetalinger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, kontant i euro, medmindre Den Europæiske Investeringsbanks Styrelsesråd med enstemmighed træffer anden beslutning.

4.   De i stk. 1 og i artikel 10, nr. 1, nævnte tal for Kroatien kan tilpasses ved beslutning truffet af Den Europæiske Investeringsbanks besluttende organer på grundlag af de seneste endelige BNP-oplysninger offentliggjort af Eurostat inden tiltrædelsen.

Artikel 28

1.   Kroatien betaler følgende beløb til den Kul- og Stålforskningsfond, der omhandles i afgørelse 2002/234/EKSF truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 27. februar 2002 om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (6):

(EUR, løbende priser)

Kroatien

494 000.

2.   Bidraget til Kul- og Stålforskningsfonden indbetales i fire rater begyndende i 2015, idet betalingen hver gang sker den første arbejdsdag i den første måned af hvert år på følgende måde:

2015: 15 %

2016: 20 %

2017: 30 %

2018: 35 %.

Artikel 29

1.   Indkøb, tildelinger af tilskud og betalinger i forbindelse med finansiel førtiltrædelsesbistand under komponenten vedrørende omstillingsstøtte og institutionsopbygning og komponenten for grænseoverskridende samarbejde under instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), fastlagt ved Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 (7) i forbindelse med midler, for hvilke der er indgået forpligtelser inden tiltrædelsen, med undtagelse af programmerne for grænseoverskridende samarbejde mellem Kroatien og Ungarn samt Kroatien og Slovenien, og i forbindelse med bistand under den i artikel 30 omhandlede omstillingsfacilitet, forvaltes fra tiltrædelsesdatoen af kroatiske gennemførelsesagenturer.

Kommissionens forhåndskontrol med indkøb og tildelinger af tilskud fraviges ved en afgørelse herom vedtaget af Kommissionen, efter at Kommissionen har sikret sig, at de pågældende forvaltnings- og kontrolsystemer fungerer effektivt i overensstemmelse med kriterierne og betingelserne i henholdsvis artikel 56, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8) og artikel 18 i Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (9).

Hvis Kommissionens afgørelse om at fravige forhåndskontrollen ikke træffes før tiltrædelsesdatoen, er kontrakter undertegnet mellem tiltrædelsesdatoen og den dato, hvor Kommissionens afgørelse vedtages, ikke berettiget til finansiel førtiltrædelsesbistand eller til bistand under omstillingsfaciliteten, jf. første afsnit.

2.   Budgetforpligtelser, der er indgået før tiltrædelsesdatoen, med henblik på finansiel førtiltrædelsesbistand og bistand under omstillingsfaciliteten, jf. stk. 1, herunder indgåelse og registrering af efterfølgende enkeltstående retlige forpligtelser og betalinger, der er indgået efter tiltrædelsen, skal fortsat være omfattet af de regler, der gælder for de finansielle førtiltrædelsesinstrumenter, og afholdes over de tilsvarende budgetkapitler, indtil de pågældende programmer og projekter afsluttes.

3.   Bestemmelserne om gennemførelse af budgetforpligtelser i finansieringsaftaler vedrørende den i stk. 1, første afsnit, omhandlede finansielle førtiltrædelsesbistand og IPA-komponenten vedrørende udvikling af landdistrikter i forbindelse med finansieringsafgørelser, der er truffet inden tiltrædelsen, finder fortsat anvendelse efter tiltrædelsesdatoen. De er omfattet af de regler, der gælder for de finansielle førtiltrædelsesinstrumenter. Uanset ovenstående skal de procedurer vedrørende offentlige indkøb, der påbegyndes efter tiltrædelsen, gennemføres i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver.

4.   Der kan indgås forpligtelser for førtiltrædelsesmidler til dækning af administrative udgifter som omhandlet i artikel 44 i de første to år efter tiltrædelsen. Der kan indgås forpligtelser for revisions- og evalueringsomkostninger i op til fem år efter tiltrædelsen.

Artikel 30

1.   I det første år efter tiltrædelsen yder Unionen midlertidig finansiel bistand (i det følgende benævnt »omstillingsfaciliteten«), til Kroatien med henblik på udvikling og styrkelse af dets administrative og retlige kapacitet til at gennemføre og håndhæve EU-retten og fremme udveksling af gode erfaringer med tilsvarende instanser. Denne bistand skal finansiere institutionsopbygningsprojekter og begrænsede investeringer i mindre målestok i tilknytning hertil.

2.   Bistanden skal anvendes til fortsat at styrke den institutionelle kapacitet på visse områder ved hjælp af aktioner, der ikke kan finansieres over strukturfondene eller over fondene for udvikling af landdistrikterne.

3.   For så vidt angår projekter, der foregår i samarbejde mellem de offentlige administrationer med sigte på institutionsopbygning, finder proceduren for indkaldelse af tilbud gennem netværket af kontaktpunkter i medlemsstaterne fortsat anvendelse.

4.   Forpligtelsesbevillingerne til omstillingsfaciliteten til fordel for Kroatien udgør, angivet i løbende priser, i alt 29 mio. EUR i 2013 til brug for nationale og horisontale prioriteter.

5.   Der træffes afgørelse om bistand under omstillingsfaciliteten og om gennemførelsen af den i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 eller på grundlag af andre tekniske bestemmelser, der er nødvendige for driften af omstillingsfaciliteten, som Kommissionen vedtager.

6.   Der lægges særlig vægt på at sikre passende komplementaritet med den planlagte støtte fra Den Europæiske Socialfond til administrativ reform og udvikling af den institutionelle kapacitet.

Artikel 31

1.   Der oprettes en Schengenfacilitet (i det følgende benævnt »den midlertidige Schengenfacilitet«) som et midlertidigt instrument for mellem tiltrædelsesdatoen og udgangen af 2014 at bistå Kroatien med at finansiere aktioner ved Unionens nye ydre grænser med henblik på gennemførelse af Schengenreglerne og kontrollen ved de ydre grænser.

2.   For perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2014 stilles følgende beløb (løbende priser) til rådighed for Kroatien i form af betalinger af faste beløb fra den midlertidige Schengenfacilitet:

(mio. EUR i løbende priser)

 

2013

2014

Kroatien

40

80

3.   Det årlige beløb for 2013 udbetales til Kroatien den 1. juli 2013, og det årlige beløb for 2014 stilles til rådighed på første arbejdsdag efter den 1. januar 2014.

4.   De tildelte faste beløb skal bruges inden tre år fra den første udbetaling. Kroatien forelægger senest seks måneder efter udløbet af denne treårige periode en samlet rapport om den finansielle forvaltning af betalingerne i henhold til den midlertidige Schengenfacilitet med en redegørelse for udgifterne. Eventuelle ubrugte midler eller uretmæssigt anvendte midler tilbagebetales til Kommissionen.

5.   Kommissionen kan vedtage alle tekniske bestemmelser, der er nødvendige for driften af den midlertidige Schengenfacilitet.

Artikel 32

1.   Der oprettes en cash flow-facilitet (i det følgende benævnt »den midlertidige cash flow-facilitet«) som et midlertidigt instrument for mellem tiltrædelsesdatoen og udgangen af 2014 at bistå Kroatien med at forbedre cash flowet i det nationale budget.

2.   For perioden fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2014 stilles følgende beløb (løbende priser) til rådighed for Kroatien i form af betalinger af faste beløb under den midlertidige cash flow-facilitet:

(mio. EUR i løbende priser)

 

2013

2014

Kroatien

75

28,6

3.   De enkelte årlige beløb opdeles i lige store månedlige trancher, der udbetales den første arbejdsdag i hver måned.

Artikel 33

1.   Et beløb på 449,4 mio. EUR (i løbende priser) som forpligtelsesbevillinger vil blive afsat til Kroatien under strukturfondene og Samhørighedsfonden i 2013.

2.   En tredjedel af det i stk. 1 nævnte beløb afsættes til Samhørighedsfonden.

3.   For den periode, der er dækket af den næste finansielle ramme, beregnes de beløb, der afsættes til Kroatien som forpligtelsesbevillinger fra strukturfondene og Samhørighedsfonden, på grundlag af den på det tidspunkt gældende EU-ret. Disse beløb reguleres i overensstemmelse med følgende indfasningsplan:

70 % i 2014

90 % i 2015

100 % fra 2016.

4.   Såfremt grænserne i den nye gældende EU-ret giver mulighed herfor, foretages der en regulering for at sikre en stigning i midlerne til Kroatien i 2014 på 2,33 gange beløbet for 2013, og i 2015 på 3 gange beløbet for 2013.

Artikel 34

1.   Det samlede beløb, der skal afsættes til Kroatien under Den Europæiske Fiskerifond i 2013, er på 8,7 mio. EUR (i løbende priser) som forpligtelsesbevillinger.

2.   Forfinansieringen under Den Europæiske Fiskerifond udgør 25 % af det i stk. 1 nævnte samlede beløb og udbetales på én gang.

3.   For den periode, der er dækket af den næste finansielle ramme, beregnes de beløb, der afsættes til Kroatien som forpligtelsesbevillinger, på grundlag af den på det tidspunkt gældende EU-ret. Disse beløb reguleres efterfølgende i overensstemmelse med følgende indfasningsplan:

70 % i 2014

90 % i 2015

100 % fra 2016.

4.   Såfremt grænserne i den nye gældende EU-ret giver mulighed herfor, foretages der en regulering for at sikre en stigning i midlerne til Kroatien i 2014 på 2,33 gange beløbet for 2013, og i 2015 på 3 gange beløbet for 2013.

Artikel 35

1.   Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af land-distrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (10) finder ikke anvendelse på Kroatien for hele programmeringsperioden 2007-2013.

I 2013 tildeles Kroatien 27,7 mio. EUR (i løbende priser) under komponenten vedrørende udvikling af land-distrikter, der er nævnt i artikel 12 i Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006.

2.   Midlertidige supplerende foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne er fastlagt i bilag VI.

3.   Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage de regler, der er nødvendige for anvendelsen af bilag VI. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i artikel 90, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 sammenholdt med artikel 13, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (11), eller efter den relevante procedure som fastsat i gældende lovgivning.

4.   Rådet træffer på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet afgørelse om tilpasning af bilag VI i det omfang, det er nødvendigt for at sikre sammenhængen med forordningerne om udvikling af landdistrikter.

AFSNIT IV

ANDRE BESTEMMELSER

Artikel 36

1.   Kommissionen overvåger nøje alle de tilsagn, som Kroatien har givet under tiltrædelsesforhandlingerne, herunder de tilsagn, som skal opfyldes inden eller senest ved tiltrædelsen. Kommissionens overvågning består af overvågningstabeller, der regelmæssigt ajourføres, dialog under stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side, og Republikken Kroatien på den anden side (12) (i det følgende benævnt »SAA«), peerevalueringsmissioner, det økonomiske førtiltrædelsesprogram, finansielle indberetninger og om nødvendigt varslingsskrivelser til de kroatiske myndigheder. I efteråret 2011 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en fremskridtsrapport. I efteråret 2012 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en samlet overvågningsrapport. Gennem hele overvågningsprocessen benytter Kommissionen sig også af bidrag fra medlemsstaterne og tager i passende omfang hensyn til bidrag fra internationale organisationer og civilsamfundets organisationer.

Kommissionens overvågning sætter særligt fokus på de tilsagn, som Kroatien har givet på områderne retsvæsen og grundlæggende rettigheder (bilag VII), herunder den fortsatte udvikling af resultatlister over reform af retsvæsenet og effektivitet, upartisk behandling af krigsforbrydelsessager og bekæmpelse af korruption.

Desuden fokuserer Kommissionens overvågning på området frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder gennemførelse og håndhævelse af Unionens krav med hensyn til forvaltning af de ydre grænser, politisamarbejde, kampen mod organiseret kriminalitet og civil- og strafferetligt samarbejde, samt på tilsagn på området konkurrencepolitik, herunder omstruktureringen af skibsbygningsindustrien (bilag VIII) og af stålsektoren (bilag IX).

Som en integrerende del af sine regelmæssige overvågningstabeller og -rapporter udsender Kommissionen frem til Kroatiens tiltrædelse halvårlige vurderinger vedrørende Kroatiens tilsagn på disse områder.

2.   Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, kan træffe alle relevante foranstaltninger, hvis der i løbet af overvågningsprocessen identificeres spørgsmål, som giver anledning til bekymring. Foranstaltningerne opretholdes ikke længere end strengt nødvendigt og hæves under alle omstændigheder af Rådet efter samme procedure, når de relevante spørgsmål, der har givet anledning til bekymring, er blevet effektivt behandlet.

Artikel 37

1.   Kroatien kan inden udgangen af en periode på op til tre år efter tiltrædelsen i tilfælde af alvorlige vanskeligheder, der vedvarende vil kunne ramme en økonomisk sektor, eller af vanskeligheder, der alvorligt vil kunne forringe den økonomiske situation i et bestemt område, ansøge om tilladelse til at anvende beskyttelsesforanstaltninger, for at rette op på situationen og for at tilpasse den pågældende sektor til det indre markeds økonomi.

Under tilsvarende omstændigheder kan en nuværende medlemsstat ansøge om tilladelse til at anvende beskyttelsesforanstaltninger over for Kroatien.

2.   Efter anmodning fra den pågældende stat skal Kommissionen ved en hasteprocedure fastsætte de beskyttelsesforanstaltninger, den finder nødvendige, og samtidig fastlægge de vilkår og ordninger, der skal anvendes på disse.

I tilfælde af alvorlige økonomiske vanskeligheder og efter udtrykkelig anmodning fra den pågældende medlemsstat træffer Kommissionen afgørelse inden for en frist på fem arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen ledsaget af relevante baggrundsoplysninger til vurdering heraf. De således vedtagne foranstaltninger finder anvendelse straks, skal tage hensyn til alle berørte parters interesser og må ikke medføre grænsekontrol.

3.   De under denne artikel tilladte foranstaltninger kan indebære fravigelser fra bestemmelserne i TEU, TEUF og denne akt, for så vidt og så længe det er strengt nødvendigt for at nå de i denne beskyttelsesklausul nævnte mål. Der skal fortrinsvis vælges foranstaltninger, som mindst muligt forstyrrer det indre markeds funktion.

Artikel 38

Undlader Kroatien at opfylde tilsagn, der er givet under tiltrædelsesforhandlingerne, herunder tilsagn inden for enhver sektorpolitik vedrørende økonomiske aktiviteter med grænseoverskridende virkninger, og forårsager dermed alvorlig skade for det indre markeds funktion eller skaber en trussel mod Unionens finansielle interesser, eller en overhængende fare for en sådan skade eller trussel, kan Kommissionen inden udgangen af en periode på op til tre år efter tiltrædelsen efter begrundet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ træffe passende foranstaltninger.

Foranstaltningerne skal være proportionale, og der skal gives prioritet til foranstaltninger, som mindst muligt forstyrrer det indre markeds funktion og eventuelt til anvendelsen af de nuværende sektorbeskyttelsesforanstaltninger. Beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til denne artikel må ikke påberåbes som et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller som en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstater. En beskyttelsesklausul kan påberåbes selv før tiltrædelsen på grundlag af overvågningsresultater, og de vedtagne foranstaltninger træder i kraft på tiltrædelsesdagen, medmindre de fastsætter en senere dato. Foranstaltningerne opretholdes kun, så længe det er strengt nødvendigt, og hæves under alle omstændigheder, når det relevante tilsagn er opfyldt. De kan dog anvendes ud over den i stk. 1 nævnte periode, så længe de relevante tilsagn ikke er opfyldt. Som reaktion på de fremskridt, som Kroatien gør med hensyn til opfyldelsen af sine tilsagn, kan Kommissionen om nødvendigt tilpasse foranstaltningerne. Kommissionen orienterer Rådet i god tid, inden den ophæver beskyttelsesforanstaltningerne, og tager behørigt hensyn til eventuelle bemærkninger fra Rådet i den forbindelse.

Artikel 39

Såfremt der er alvorlige mangler eller overhængende fare for sådanne mangler i Kroatien i implementeringen eller gennemførelsen af retsakter vedtaget af institutionerne i medfør af tredje del, afsnit V, i TEUF samt af retsakter vedtaget af institutionerne inden Lissabontraktatens ikrafttræden i henhold til afsnit VI, i TEU, eller i henhold til tredje del, afsnit IV, i EF-traktaten, kan Kommissionen inden udgangen af en periode på op til tre år efter tiltrædelsen efter begrundet anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ og efter høring af medlemsstaterne vedtage passende foranstaltninger og fastlægge de vilkår og ordninger, der skal anvendes på disse.

Disse foranstaltninger kan tage form af midlertidig suspension af anvendelsen af relevante bestemmelser og afgørelser i forbindelserne mellem Kroatien og en anden medlemsstat eller andre medlemsstater, uden at dette berører et fortsat snævert retligt samarbejde. En beskyttelsesklausul kan påberåbes selv før tiltrædelsen på grundlag af overvågningsresultater, og de vedtagne foranstaltninger træder i kraft på tiltrædelsesdagen, medmindre de fastsætter en senere dato. Foranstaltningerne opretholdes kun, så længe det er strengt nødvendigt, og hæves under alle omstændigheder, når manglerne er blevet afhjulpet. De kan dog anvendes ud over den i stk. 1 nævnte periode, så længe disse mangler fortsat består. Som reaktion på de fremskridt, som Kroatien gør med hensyn til at afhjælpe de konstaterede mangler, kan Kommissionen om nødvendigt tilpasse foranstaltningerne efter høring af medlemsstaterne. Kommissionen orienterer Rådet i god tid, inden den ophæver beskyttelsesforanstaltningerne, og tager behørigt hensyn til eventuelle bemærkninger fra Rådet i den forbindelse.

Artikel 40

For at undgå forstyrrelser i det indre markeds funktion må anvendelsen af Kroatiens nationale regler i de overgangsperioder, der er omhandlet i bilag V, ikke medføre grænsekontrol mellem medlemsstaterne.

Artikel 41

Hvis der er behov for overgangsforanstaltninger for at lette overgangen fra den nuværende ordning i Kroatien til den ordning, som anvendelsen af den fælles landbrugspolitik medfører, på de vilkår, der er fastsat i denne akt, vedtager Kommissionen sådanne efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (13) sammenholdt med artikel 13, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (14) eller efter den relevante procedure som fastsat i gældende lovgivning. De kan vedtages inden for en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen, og de må ikke anvendes ud over denne periode. Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, kan forlænge denne periode.

Der kan også om nødvendigt vedtages de i stk. 1 omhandlede overgangsforanstaltninger forud for tiltrædelsesdatoen. Sådanne foranstaltninger vedtages af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, eller, hvis de vedrører instrumenter, der oprindeligt er vedtaget af Kommissionen, vedtages de af Kommissionen efter de procedurer, som gælder for vedtagelsen af de pågældende instrumenter.

Artikel 42

Hvis der er behov for overgangsforanstaltninger for at lette overgangen fra den nuværende ordning i Kroatien til den ordning, som anvendelsen af Unionens bestemmelser på veterinær-, plantesundheds- og fødevaresikkerhedsområdet medfører, vedtager Kommissionen sådanne foranstaltninger efter den relevante procedure som fastsat i den gældende lovgivning. Foranstaltningerne vedtages inden for en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen, og de må ikke anvendes ud over denne periode.

Artikel 43

Rådet træffer med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen afgørelse om de betingelser, ifølge hvilke:

a)

kravet om en summarisk udgangsangivelse kan frafaldes for de varer, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, i TEUF, og som forlader Kroatiens område for at krydse Bosnien-Hercegovinas område ved Neum (»Neumkorridoren«)

b)

kravet om en summarisk indgangsangivelse kan frafaldes for de varer, der er omhandlet i den i litra a) nævnte situation, når de genindføres på Kroatiens område efter at have krydset Bosnien-Hercegovinas område ved Neum.

Artikel 44

Kommissionen kan træffe alle relevante foranstaltninger for at sikre, at der bevares det nødvendige vedtægtsmæssigt ansatte personale i Kroatien i højst 18 måneder efter tiltrædelsen. I denne periode gælder der for tjenestemænd, midlertidigt ansat personale og kontraktansat personale, der ansættes i stillinger i Kroatien før tiltrædelsen, og som skal forblive i tjeneste i Kroatien efter tiltrædelsesdatoen, samme finansielle og materielle betingelser, som blev anvendt før tiltrædelsen i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne som fastlagt i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (15). De administrative udgifter, herunder lønninger til andet nødvendigt personale, afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

FEMTE DEL

BESTEMMELSER OM GENNEMFØRELSEN AF DENNE AKT

AFSNIT I

TILPASNINGER AF INSTITUTIONERNES FORRETNINGSORDNER OG AF REGLERNE OG FORRETNINGSORDNERNE FOR UDVALGENE

Artikel 45

Institutionerne foretager i overensstemmelse med de respektive procedurer, der er fastsat i de oprindelige traktater, de af tiltrædelsen nødvendiggjorte tilpasninger af deres forretningsordener.

Tilpasninger af regler og forretningsordener for de ved de oprindelige traktater oprettede udvalg, som er nødvendiggjorte af tiltrædelsen, foretages så hurtigt som muligt efter tiltrædelsen.

AFSNIT II

ANVENDELSE AF INSTITUTIONERNES RETSAKTER

Artikel 46

Fra tiltrædelsen anses direktiver og afgørelser jf. artikel 288 i TEUF som rettet til Kroatien i overensstemmelse med de oprindelige traktater. Med undtagelse af direktiver og afgørelser, der er trådt i kraft i henhold til artikel 297, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 297, stk. 2, i TEUF, anses Kroatien for at være blevet meddelt sådanne direktiver og afgørelser ved tiltrædelsen.

Artikel 47

1.   Medmindre der i denne akt er fastsat en anden frist, iværksætter Kroatien de foranstaltninger, der er nødvendige for fra tiltrædelsen at overholde bestemmelserne i direktiver og afgørelser i artikel 288 i TEUF's forstand. Kroatien meddeler Kommissionen disse foranstaltninger inden tiltrædelsen eller, hvis senere, senest ved den frist, der er fastsat i denne akt.

2.   I det omfang, at ændringer af direktiver jf. artikel 288 i TEUF, der foretages ved denne akt, kræver ændringer af de nuværende medlemsstaters love eller administrative bestemmelser, iværksætter de nuværende medlemsstater de foranstaltninger, der er nødvendige for fra Kroatiens tiltrædelse at overholde de ændrede direktiver, medmindre der i denne akt er fastsat en anden frist. De meddeler Kommissionen disse foranstaltninger senest ved tiltrædelsen eller, hvis senere, senest ved den frist, der er fastsat i denne akt.

Artikel 48

De ved lovgivning eller administrativt fastsatte bestemmelser, der på Kroatiens område skal sikre befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod farer, som er forbundet med ioniserende stråling, meddeles af Kroatien til Kommissionen i overensstemmelse med Euratomtraktatens artikel 33 inden for tre måneder fra tiltrædelsen.

Artikel 49

Efter behørig begrundet anmodning fremsat af Kroatien til Kommissionen senest på tiltrædelses-datoen kan Rådet, der træffer afgørelse på forslag af Kommissionen, eller Kommissionen, hvis den oprindelige retsakt er vedtaget af Kommissionen, træffe foranstaltninger i form af midlertidige undtagelser fra institutionernes retsakter, som er vedtaget mellem den 1. juli 2011 og tiltrædelses-datoen. Foranstaltningerne vedtages efter de stemmeregler, der gælder for vedtagelsen af den retsakt, som der søges midlertidig undtagelse fra. Vedtages disse undtagelser efter tiltrædelsen, kan de anvendes fra tiltrædelsesdatoen.

Artikel 50

Hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i denne akt eller bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, eller Kommissionen, hvis den oprindelige retsakt er vedtaget af Kommissionen, de fornødne retsakter. Vedtages disse retsakter efter tiltrædelsen, kan de anvendes fra tiltrædelsesdatoen.

Artikel 51

Medmindre der er truffet andre bestemmelser i denne akt, vedtager Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af bestemmelserne i denne akt.

Artikel 52

De tekster til de af institutionerne før tiltrædelsen vedtagne retsakter, som er udfærdiget af disse institutioner på kroatisk, får fra tiltrædelsen gyldighed på samme vilkår som de tekster, der er udfærdiget på de nuværende officielle sprog. De offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, såfremt teksterne på de nuværende officielle sprog er blevet offentliggjort på denne måde.

AFSNIT III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 53

Bilag I–IX, tillæggene hertil og protokollen udgør en integrerende del af denne akt.

Artikel 54

Den Italienske Republiks regering fremsender til Republikken Kroatiens regering en bekræftet genpart af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab samt af de traktater, der har ændret eller suppleret disse, herunder traktaten om Kongeriget Danmarks, Irlands og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse, traktaten om Den Hellenske Republiks tiltrædelse, traktaten om Kongeriget Spaniens og Republikken Portugals tiltrædelse, traktaten om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse, traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

De tekster til de i stk. 1 nævnte traktater, som er udfærdiget på kroatisk, knyttes som bilag til denne akt. Disse tekster har gyldighed på samme vilkår som teksterne til nævnte traktater udfærdiget på de nuværende officielle sprog.

Artikel 55

En bekræftet genpart af de internationale aftaler, der er deponeret i arkiverne hos Generalsekretariatet for Rådet, fremsendes til Republikken Kroatiens regering ved generalsekretærens foranstaltning.


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 6.

(2)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27, EUT L 287 af 28.10.2005, s. 4, og EUT L 168M af 21.6.2006, s. 33.

(4)  EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.

(5)  EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.

(6)  EFT L 79 af 22.3.2002, s. 42.

(7)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.

(8)  EFT L 248 af 19.9.2002, s. 1.

(9)  EUT L 170 af 29.6.2007, s. 1.

(10)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1 og EUT L 286M af 4.11.2010, s. 26.

(11)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(12)  EUT L 26 af 28.1.2005, s. 3.

(13)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(14)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

(15)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

BILAG I

Liste over konventioner og protokoller, som Republikken Kroatien tiltræder ved tiltrædelsen (omhandlet i artikel 3, stk. 4, i tiltrædelsesakten)

1.

Konvention af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EFT L 225 af 20.8.1990, s. 10)

Konvention af 21. december 1995 om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EFT C 26 af 31.1.1996, s. 1)

Protokol af 25. maj 1999 om ændring af konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EFT C 202 af 16.7.1999, s. 1)

Konvention af 8. december 2004 om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EUT C 160 af 30.6.2005, s. 1)

2.

Konvention af 26. juli 1995 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 49)

Protokol af 27. september 1996 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 313 af 23.10.1996, s. 2)

Protokol af 29. november 1996 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 151 af 20.5.1997, s. 2)

Anden Protokol af 19. juni 1997 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 221 af 19.7.1997, s. 12)

3.

Konvention af 26. maj 1997 udarbejdet på grundlag af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten om Den Europæiske Union, om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 2)

4.

Konvention af 18. december 1997 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (EFT C 24 af 23.1.1998, s. 2)

5.

Konvention af 17. juni 1998 udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, om afgørelser om frakendelse af førerretten (EFT C 216 af 10.7.1998, s. 2)

6.

Konvention af 29. maj 2000 udarbejdet af Rådet i henhold til artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 197 af 12.7.2000, s. 3)

Protokol af 16. oktober 2001 udarbejdet af Rådet i overensstemmelse med artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Union, til konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 326 af 21.11.2001, s. 2)

BILAG II

Liste over bestemmelser i Schengenreglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, og som skal være bindende for og anvendes i Republikken Kroatien fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten)

1.

Aftalen mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, undertegnet den 14. juni 1985 (1).

2.

Følgende bestemmelser i konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, den tilhørende slutakt og de tilhørende fælles erklæringer (2), som ændret ved nogle af retsakterne i punkt 8 i dette bilag:

Artikel 1, i det omfang den vedrører bestemmelserne under nærværende punkt; artikel 26; artikel 39; artikel 44-49 (med undtagelse af artikel 47, stk. 4, og artikel 49, litra a)), artikel 51, artikel 54-58; artikel 62, stk. 3; artikel 67-69; artikel 71 og 72; artikel 75 og 76; artikel 82; artikel 91; artikel 126-130 i det omfang de vedrører bestemmelserne under nærværende punkt; samt artikel 136; fælles erklæring 1 og 3 i slutakten.

3.

Følgende bestemmelser i aftalerne om tiltrædelse af konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, slutakterne dertil og de tilhørende fælles erklæringer, som ændret ved nogle af retsakterne i punkt 8 i dette bilag:

a)

aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Danmarks tiltrædelse:

Artikel 5, stk. 2, og artikel 6

b)

aftalen af 19. december 1996 om Republikken Finlands tiltrædelse:

Artikel 5

Erklæring fra Republikken Finlands regering om Ålandsøerne, i slutakten, del III

c)

aftalen af 19. december 1996 om Kongeriget Sveriges tiltrædelse:

Artikel 5.

4.

Følgende aftaler og bestemmelser, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengenreglerne:

aftalen af 18. maj 1999, indgået af Rådet for Den Europæiske Union med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, herunder bilagene, slutakten, erklæringerne og brevvekslingen i tilknytning hertil, godkendt ved Rådets afgørelse 1999/439/EF (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 35)

aftalen af 30. juni 1999, indgået af Rådet for Den Europæiske Union med Republikken Island og Kongeriget Norge om fastsættelse af rettigheder og forpligtelser mellem Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den ene side og Republikken Island og Kongeriget Norge på den anden side på de områder af Schengenreglerne, der gælder for disse stater, godkendt ved Rådets afgørelse 2000/29/EF (EFT L 15 af 20.1.2000, s. 1)

aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, undertegnet den 26. oktober 2004 og godkendt ved Rådets afgørelse 2008/146/EF og Rådets afgørelse 2008/149/RIA (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1 og s. 50)

protokol mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, undertegnet den 28. februar 2008 og godkendt ved Rådets afgørelse 2011/349/EU og Rådets afgørelse 2011/350/EU (EUT L 160 af 18.6.2011)

aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser, herunder den fælles erklæring, der er knyttet hertil, undertegnet den 1. februar 2007 og godkendt ved Rådets afgørelse 2007/511/EF (EUT L 188 af 20.7.2007, s. 15)

aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, herunder bilaget og de fælles erklæringer, der er knyttet hertil, undertegnet den 30. september 2009 og godkendt ved Rådets afgørelse 2010/490/EU (EUT L 243 af 16.9.2010, s. 2)

aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013, herunder erklæringerne, der er knyttet hertil, undertegnet den 19. marts 2010 og foreløbig anvendt i medfør af Rådets afgørelse 2010/374/EF (EUT L 169 af 3.7.2010, s. 22) (3).

5.

Bestemmelserne i følgende afgørelser (jf. EFT L 239 af 22.9.2000, s. 1) truffet af den Eksekutivkomité, der er nedsat ved konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, som ændret ved nogle af retsakterne i punkt 8 i dette bilag:

SCH/Com-ex (93) 10 Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om ministrenes og statssekretærernes erklæringer

SCH/Com-ex (93) 14 Eksekutivkomitéens afgørelse af 14. december 1993 om forbedring af det praktiske retlige samarbejde om at bekæmpe ulovlig narkotikahandel

SCH/Com-ex (94) 16 rev Eksekutivkomitéens afgørelse af 21. november 1994 om erhvervelse af fælles ind- og udrejsestempler

SCH/Com-ex (94) 28 rev Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om den i artikel 75 omhandlede attest for medbringelse af narkotika og psykotrope stoffer

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 22. december 1994 om iværksættelse af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 19. juni 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Eksekutivkomitéens afgørelse af 20. december 1995 om hurtig udveksling mellem Schengenstaterne af statistiske og konkrete oplysninger om mulige mangler ved de ydre grænser

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 21. april 1998 om taskforcens aktiviteter, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 i dette bilag

SCH/Com-ex (98) 26 def Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne

SCH/Com-ex (98) 37 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 27. oktober 1998 om taskforcens aktiviteter, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 i dette bilag

SCH/Com-ex (98) 52 Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om håndbogen vedrørende grænseoverskridende politisamarbejde, i det omfang den vedrører bestemmelserne i punkt 2 i dette bilag

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. december 1998 om koordineret anvendelse af dokumentrådgivere

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om reglerne for narkotika

SCH/Com-ex (99) 6 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om reglerne for telekommunikation

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om forbindelses-officerer

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om generelle principper for aflønning af informanter

SCH/Com-ex (99) 10 Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 om ulovlig våbenhandel.

6.

Følgende erklæringer (jf. EFT L 239 af 22.9.2000, s. 1) vedtaget af den Eksekutivkomité, der er nedsat ved konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, i det omfang de vedrører bestemmelserne under punkt 2 i dette bilag:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Eksekutivkomitéens erklæring af 26. juni 1996 om udlevering

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Eksekutivkomitéens erklæring af 9. februar 1998 om bortførelse af mindreårige.

7.

Følgende afgørelser (jf. EFT L 239 af 22.9.2000, s. 1) truffet af den Centralgruppe, der er nedsat ved konventionen undertegnet den 19. juni 1990 i Schengen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, i det omfang de vedrører bestemmelserne under punkt 2 i dette bilag:

SCH/C (98) 117 Centralgruppens afgørelse af 27. oktober 1998 om vedtagelse af foranstaltninger til bekæmpelse af illegal indvandring

SCH/C (99) 25 Centralgruppens afgørelse af 22. marts 1999 om de generelle principper for aflønning af informanter.

8.

Følgende retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører Schengenreglerne:

Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1)

Rådets beslutning 1999/307/EF af 1. maj 1999 om de nærmere bestemmelser for integration af Schengensekretariatet i Generalsekretariatet for Rådet (EFT L 119 af 7.5.1999, s. 49)

Rådets afgørelse 1999/435/EF af 20. maj 1999 om definition af Schengenreglerne med henblik på, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, at fastsætte retsgrundlaget for de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 1)

Rådets afgørelse 1999/436/EF af 20. maj 1999 om fastsættelse, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union, af retsgrundlaget for hver af de bestemmelser og afgørelser, der udgør Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 17)

Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31)

Rådets afgørelse 1999/848/EF af 13. december 1999 om en fuldstændig gennemførelse af Schengenreglerne i Grækenland (EFT L 327 af 21.12.1999, s. 58)

Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29 maj. 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43)

Rådets afgørelse 2000/586/RIA af 28. september 2000 om indførelse af en procedure til ændring af artikel 40, stk. 4 og 5, artikel 41, stk. 7, og artikel 65, stk. 2, i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (EFT L 248 af 3.10.2000, s. 1)

Rådets afgørelse 2000/777/EF af 1. december 2000 om en fuldstændig gennemførelse af Schengenreglerne i Danmark, Finland og Sverige samt i Island og Norge (EFT L 309 af 9.10.2000, s. 24)

Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1)

Rådets direktiv 2001/51/EF af 28. juni 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til artikel 26 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 (EFT L 187 af 10.7.2001, s. 45)

Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4)

Rådets afgørelse 2002/192//EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20)

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1)

Rådets rammeafgørelse 2002/946/RIA af 28. november 2002 om styrkelse af de strafferetlige rammer med henblik på bekæmpelse af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002, s. 1)

Rådets direktiv 2002/90/EF af 28. november 2002 om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (EFT L 328 af 5.12.2002. s. 17)

Rådets afgørelse 2003/170/RIA af 27. februar 2003 om fælles benyttelse af forbindelses-officerer udsendt af medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 67 af 12.3.2003, s. 27)

Rådets afgørelse 2003/725/RIA af 2. oktober 2003 om ændring af bestemmelserne i artikel 40, stk. 1 og 7, i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (EUT L 260 af 11.10.2003, s. 37)

Rådets direktiv 2003/110/EF af 25. november 2003 om bistand ved gennemrejse i forbindelse med udsendelse med fly (EUT L 321 af 6.12.2003, s. 26)

Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 af 19. februar 2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 1)

Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 24)

Rådets beslutning 2004/573/EF af 29. april 2004 om tilrettelæggelse af samlet udsendelse med fly fra to eller flere medlemsstaters område af tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af individuelle afgørelser om udsendelse (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 28)

Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5 og EUT L 142M af 30.5.2006, s. 60)

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1, og EUT L 153M af 7.6.2006, s. 136)

Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1, og EUT L 153M af 7.6.2006, s. 375)

Rådets afgørelse 2004/926/EF af 22. december 2004 om iværksættelse af nogle af Schengenreglerne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (EUT L 395 af 31.12.2004, s. 70)

Rådets beslutning 2005/267/EF af 16. marts 2005 om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations– og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder (EUT L 83 af 1.4.2005, s. 48, og EUT L 159M af 13.6.2006, s. 288)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1) undtagen artikel 1, første punktum, artikel 5, stk. 4, litra a), afsnit III og de bestemmelser i afsnit II og tilknyttede bilag, der vedrører Schengeninformationssystemet (SIS)

Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengenkonventionen (EUT L 405 af 30.12.2006, s. 1) undtagen artikel 4, litra b), og artikel 9, litra c)

Rådets afgørelse nr. 2007/471/EF af 12. juni 2007 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik (EUT L 179 af 7.7.2007, s. 46)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes opgaver og beføjelser (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 30) undtagen bestemmelserne i artikel 6, stk. 8 og 9, i det omfang de henviser til adgang til Schengeninformationssystemet

Rådets afgørelse nr. 2007/801/EF af 6. december 2007 om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik (EUT L 323 af 8.12.2007, s. 34)

Rådets afgørelse 2008/421/EF af 5. juni 2008 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Det Schweiziske Forbund (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 74)

Artikel 6 i Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129)

Rådets afgørelse 2008/903/EF af 27. november 2008 om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Det Schweiziske Forbund (EUT L 327 af 5.12.2008, s. 15)

Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98)

Artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1)

Rådets afgørelse 2010/252/EU af 26. april 2010 om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (EUT L 111 af 4.5.2010, s. 20)

Rådets afgørelse 2010/365/EU af 29. juni 2010 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 166 af 1.7.2010, s. 17).


(1)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 13.

(2)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19.

(3)  Indtil nævnte aftale indgås, og kun i det omfang den finder midlertidig anvendelse.

BILAG III

Liste omhandlet i artikel 15 i tiltrædelsesakten: tilpasning af institutionernes retsakter

1.   FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER

32005 L 0036: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).

a)

Artikel 23, stk. 5, affattes således:

»5.   Med forbehold af artikel 43b anerkender medlemsstaterne de uddannelsesbeviser for læger, der giver adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, for tandlæger og specialtandlæger, og for dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og arkitekter, som medlemsstaternes statsborgere er i besiddelse af, og som er udstedt af det tidligere Jugoslavien, eller hvis uddannelsen er påbegyndt

a)

for Sloveniens vedkommende inden den 25. juni 1991 og

b)

for Kroatiens vedkommende inden den 8. oktober 1991,

når en af de ovennævnte medlemsstaters myndigheder attesterer, at disse uddannelsesbeviser på deres område har samme juridiske værdi som de uddannelsesbeviser, de udsteder, og for arkitekter som de beviser, der for disse medlemsstaters vedkommende er omhandlet i bilag VI, punkt 6, for så vidt angår adgang til erhvervsmæssig virksomhed som læge på grunduddannelsesniveau eller speciallæge, som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, som tandlæge og specialtandlæge, og som dyrlæge, jordemoder og farmaceut for så vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, og som arkitekt for så vidt angår den virksomhed, der er omhandlet i artikel 48, og udøvelse af disse former for virksomhed.

Attestationen skal være ledsaget af et certifikat udstedt af de samme myndigheder, hvoraf det fremgår, at disse personer i løbet af de fem år, der går forud for certifikatets udstedelse, faktisk og retmæssigt på deres områder har udøvet de pågældende former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år.«

b)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 43b

Erhvervede rettigheder for jordemødre finder ikke anvendelse på følgende kvalifikationer, der er erhvervet i Kroatien inden den 1. juli 2013: viša medicinska sestra ginekološko- opstetričkog smjera (gynækologisk-obstetrisk oversygeplejerske), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (gynækologisk-obstetrisk sygeplejerske), viša medicinska sestra primaljskog smjera (jordemoderuddannet oversygeplejerske), medicinska sestra primaljskog smjera (jordemoderuddannet sygeplejerske), ginekološko-opstetrička primalja (gynækologisk-obstetrisk jordemoder) og primalja (jordemoder).«

2.   INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

I.   EF-VAREMÆRKER

32009 R 0207: Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1).

Artikel 165, stk. 1, affattes således:

»1.   Fra tiltrædelsesdatoen for Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Kroatien, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnt «ny(e) medlemsstat(er)») udvides et EF-varemærke, der er registreret, eller som der er ansøgt om i medfør af denne forordning inden de respektive tiltrædelsesdatoer, til at gælde for disse medlemsstaters områder, så det kan have samme retsvirkning overalt i Fællesskabet.«

II.   SUPPLERENDE BESKYTTELSESCERTIFIKATER

1.

31996 R 1610: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1610/96 af 23. juli 1996 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler (EFT L 198 af 8.8.1996, s. 30).

a)

I artikel 19a tilføjes følgende litra:

»m)

For ethvert plantebeskyttelsesmiddel, der er beskyttet ved et gyldigt grundpatent, og for hvilket første tilladelse til markedsføring som plantebeskyttelsesmiddel er meddelt efter 1. januar 2003, kan der udstedes et certifikat i Kroatien, såfremt ansøgningen om et certifikat indgives inden seks måneder fra tiltrædelsesdatoen.«

b)

Artikel 20, stk. 2, affattes således:

»2.   Denne forordning finder anvendelse for supplerende beskyttelsescertifikater udstedt i overensstemmelse med den nationale lovgivning i Den Tjekkiske Republik, Estland, Kroatien, Cypern, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet inden de respektive tiltrædelsesdatoer.«

2.

32009 R 0469: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EUT L 152 af 16.6.2009, s. 1).

a)

I artikel 20 tilføjes følgende litra:

»m)

For ethvert lægemiddel, der er beskyttet ved et gyldigt grundpatent, og for hvilket første tilladelse til markedsføring som lægemiddel er meddelt efter 1. januar 2003, kan der udstedes et certifikat i Kroatien, såfremt ansøgningen om certifikatet indgives inden seks måneder fra tiltrædelsesdatoen.«

b)

Artikel 21, stk. 2, affattes således:

»2.   Denne forordning finder anvendelse for supplerende beskyttelsescertifikater udstedt i overensstemmelse med den nationale lovgivning i Den Tjekkiske Republik, Estland, Kroatien, Cypern, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet inden de respektive tiltrædelsesdatoer.«

III.   EF-DESIGN

32002 R 0006: Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT L 3 af 5.1.2002, s. 1).

Artikel 110a, stk. 1, affattes således:

»1.   Fra tiltrædelsesdatoen for Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Kroatien, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnt »ny(e) medlemsstat(er)«) udvides et EF-design, der er beskyttet, eller som der er ansøgt om i medfør af denne forordning inden de respektive tiltrædelsesdatoer, til at gælde for disse medlemsstaters områder, så det kan have samme retsvirkning overalt i Fællesskabet.«

3.   FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

32006 L 0048: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) (EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1).

I artikel 2 indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»—

i Kroatien: »kreditne unije« og »Hrvatska banka za obnovu i razvitak««.

4.   LANDBRUG

1.

31991 R 1601: Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1).

I bilag II indsættes følgende efter den geografiske betegnelse »Nürnberger Glühwein«:

»Samoborski bermet«.

2.

32007 R 1234: Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

a)

I artikel 66 indsættes følgende stykke:

»4a.   For Kroatien etableres der en særlig omstruktureringsreserve, jf. punkt 2 i bilag IX. Denne reserve frigives fra den 1. april i det første kvoteår efter tiltrædelsen, hvis forbruget på bedrifter af mælk og mælkeprodukter i Kroatien er faldet i perioden 2008–2012.

Kommissionen træffer beslutning om at frigive reserven og fordele den på kvoten for leverancer og direkte salg efter proceduren i artikel 195, stk. 2, på grundlag af vurderingen af en rapport, som Kroatien skal fremlægge inden den 31. december 2013. Rapporten skal indeholde en detaljeret redegørelse for den faktiske omstruktureringsproces' resultater og tendenser i Kroatiens mejerisektor og navnlig overgangen fra produktion til forbrug på bedrifter til produktion til markedet.«

b)

I artikel 103k, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Dette stykke finder ikke anvendelse på Kroatien for regnskabsåret 2013. Kroatien forelægger Kommissionen et udkast til et femårigt støtteprogram for programperioden 2014–2018.«

c)

Bilag III, del II, punkt 13, affattes således:

»13.

»heltidsraffinaderier«: en produktionsenhed

hvis virksomhed udelukkende består i raffinering af importeret rårørsukker

eller

som i produktionsåret 2004/05 raffinerede en mængde på mindst 15 000 t importeret rårørsukker. Ved anvendelsen af dette led fastsættes produktionsåret for Kroatiens vedkommende til året 2007/08.«

d)

Bilag VI affattes således:

»BILAG VI

NATIONALE OG REGIONALE KVOTER

fra produktionsåret 2010/11

(tons)

Medlemsstat eller region

Sukker

Isoglucose

Inulinsirup

Belgien

676 235,0

114 580,2

0

Bulgarien

0

89 198,0

 

Den Tjekkiske Republik

372 459,3

 

 

Danmark

372 383,0

 

 

Tyskland

2 898 255,7

56 638,2

 

Irland

0

 

 

Grækenland

158 702,0

0

 

Spanien

498 480,2

53 810,2

 

Frankrig

(hovedlandet)

3 004 811,15

 

0

De franske oversøiske departementer

432 220,05

 

 

Kroatien

192 877,0

 

 

Italien

508 379,0

32 492,5

 

Letland

0

 

 

Litauen

90 252,0

 

 

Ungarn

105 420,0

220 265,8

 

Nederlandene

804 888,0

0

0

Østrig

351 027,4

 

 

Polen

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugal

(hovedlandet)

0

12 500,0

 

Den selvstyrende region Azorerne

9 953,0

 

 

Rumænien

104 688,8

0

 

Slovenien

0

 

 

Slovakiet

112 319,5

68 094,5

 

Finland

80 999,0

0

 

Sverige

293 186,0

 

 

Det Forenede Kongerige

1 056 474,0

0

 

I ALT

13 529 618,20

690 440,8

e)

I bilag IX, punkt 1, indsættes følgende efter angivelserne for Frankrig:

»Medlemsstat

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Kroatien

 

 

 

 

 

765 000

765 000«

f)

I bilag IX, punkt 2, affattes tabellen således:

»Medlemsstat

Tons

Bulgarien

39 180

Kroatien

15 000

Rumænien

188 400«

g)

I bilag X indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Kroatien

40,70«

h)

I bilag Xb tilføjes følgende tabel:

(1000 EUR)

Budgetår

2013

2014

2015

2016

Fra og med 2017

HR

0

11 885

11 885

11 885

10 832«

i)

Følgende litra tilføjes i tillægget til bilag XIb, punkt 2:

»h)

i Kroatien: vindyrkningsarealerne i følgende områder: Moslavina, Prigorje-Bilogora, Plešivica, Pokuplje og Zagorje-Međimurje.«

j)

Følgende litra tilføjes i tillægget til bilag XIb, punkt 3:

»h)

i Kroatien: vindyrkningsarealerne i følgende områder: Hrvatsko Podunavlje og Slavonija.«

k)

Følgende litra tilføjes i tillægget til bilag XIb, punkt 4:

»g)

i Kroatien: vindyrkningsarealerne i følgende områder: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija og Srednja i Južna Dalmacija.«

3.

32008 R 0110: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16).

a)

I artikel 20 tilføjes følgende stykke:

»4.   Den i stk. 1 omhandlede frist for forelæggelse af teknisk dokumentation finder også anvendelse på Kroatiens geografiske betegnelser opregnet i bilag III.«

b)

I bilag III, punkt 9, indsættes følgende geografiske betegnelser:

 

»Hrvatska loza

Kroatien

 

Hrvatska stara šljivovica

Kroatien

 

Slavonska šljivovica

Kroatien«

c)

I bilag III, punkt 32, tilføjes følgende geografiske betegnelse:

 

»Hrvatski pelinkovac

Kroatien«

d)

I bilag III indsættes følgende punkt:

»39.

Maraschino/ Marrasquino/ Maraskino

Zadarski maraschino

Kroatien«

e)

I bilag III under varekategorien »Anden spiritus« indsættes følgende geografiske betegnelse:

 

»Hrvatska travarica

Kroatien«

4.

32009 R 0073: Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

a)

Artikel 2, litra g), affattes således:

»g)

»nye medlemsstater«: Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Kroatien, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.«

b)

Artikel 6, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»2.   De medlemsstater, der ikke er nye medlemsstater, sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer på datoen for ansøgningerne om arealstøtte for 2003, forbliver permanente græsarealer. De nye medlemsstater, bortset fra Bulgarien, Kroatien og Rumænien, sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer den 1. maj 2004, forbliver permanente græsarealer. Bulgarien og Rumænien sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer den 1. januar 2007, forbliver permanente græsarealer. Kroatien sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer den 1. juli 2013, forbliver permanente græsarealer.«

c)

Artikel 33, stk. 1, litra b), nr. iv), affattes således:

»iv)

i medfør af artikel 47, stk. 2, artikel 57a, artikel 59, artikel 64, stk. 2, tredje afsnit, artikel 65 og artikel 68, stk. 4, litra c).«

d)

I artikel 51, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Kroatien kan beslutte at gøre brug af mulighederne i denne forordnings artikel 52 og artikel 53, stk. 1. Nævnte beslutning skal meddeles Kommissionen senest den 15. juli 2013.«

e)

I artikel 51, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Uanset andet afsnit fastsættes dette loft for Kroatiens vedkommende på grundlag af de nationale lofter i artikel 104, stk. 4, og artikel 112, stk. 5, for så vidt angår betalinger for henholdsvis fåre- og gedekød og oksekød som omhandlet i artikel 52 og 53, under hensyn til planen for indførelse af direkte betalinger i artikel 121.«

f)

I artikel 52 indsættes følgende stykke efter stk. 1:

»Uanset stk. 1 kan Kroatien tilbageholde op til 50 % af det beløb, der fremkommer ved loftet i denne forordnings artikel 51, stk. 2, tredje afsnit, med henblik på hvert år at yde supplerende betaling til landbrugerne.«

g)

I artikel 53, stk. 1, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Uanset første afsnit kan Kroatien tilbageholde hele eller en del af det beløb, der fremkommer ved loftet i denne forordnings artikel 51, stk. 2, tredje afsnit, med henblik på hvert år at yde supplerende betaling til landbrugerne.«

h)

Titlen på kapitel 3 i afsnit III affattes således:

i)

Titlen på artikel 55 affattes således:

»Indførelse af enkeltbetalingsordningen i de medlemsstater, der har anvendt den generelle arealbetalingsordning, og i Kroatien«.

j)

Artikel 55, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   Medmindre andet er fastsat i dette kapitel, finder dette afsnit anvendelse på de nye medlemsstater, der har anvendt den generelle arealbetalingsordning, jf. afsnit V, kapitel 2, og på Kroatien.«

k)

I artikel 57, stk. 1, tilføjes følgende punktum:

»For Kroatien må denne nedsættelse ikke overstige 20 % af det årlige loft, jf. bilag VIII, tabel 3.«

l)

I artikel 57, stk. 3, tilføjes følgende punktummer:

»I Kroatien skal anvendelsen af den nationale reserve godkendes af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt uden bistand fra den i artikel 141 omhandlede komité. Kommissionen undersøger navnlig etableringen af eventuelle nationale direkte betalingsordninger, der finder anvendelse før tiltrædelsesdatoen, og betingelserne for deres anvendelse. Kroatien skal sende anmodningen om godkendelse af den nationale reserve til Kommissionen senest den 15. juli 2013.«

m)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 57a

Særlig national minerydningsreserve i Kroatien

1.   Kroatien opretter en særlig national minerydningsreserve, der anvendes med henblik på i en periode på ti år efter tiltrædelsen og efter objektive kriterier og på en måde, så der sikres ligebehandling af landbrugerne, og så markeds- og konkurrenceforvridning undgås, at tildele betalingsrettigheder til landbrugere med mineryddet jord, der igen er taget i brug til landbrugsaktiviteter.

2.   Jord, der er berettiget til tildeling af betalingsrettigheder i henhold til denne artikel, er ikke berettiget til tildeling af betalingsrettigheder i henhold til artikel 59 og 61.

3.   Værdien af betalingsrettigheder i henhold til denne artikel må ikke overstige værdien af betalingsrettigheder efter henholdsvis artikel 59 og 61.

4.   De maksimumsbeløb, der kan tildeles den særlige nationale minerydningsreserve, er 9 600 000 EUR og er omfattet af planen for indførelse af direkte betalinger i artikel 121. De årlige maksimumsbeløb er som følger:

(1000 EUR)

Kroatien

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Maksimumsbeløb til den særlige nationale minerydningsreserve

2 400

2 880

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600

5.   I det første år af enkeltbetalingsordningens gennemførelse tildeler Kroatien betalingsrettigheder til landbrugere på grundlag af den jord, der er blevet mineryddet og anmeldt af landbrugere i støtteansøgningerne i det første år af enkeltbetalingsordningens gennemførelse, og som igen er taget i brug til landbrugsaktiviteter mellem den 1. januar 2005 og den 31. december 2012.

6.   For årene 2013-2022 tildeles betalingsrettigheder til landbrugere på grundlag af den mineryddede jord, som landbrugerne har anmeldt i det pågældende år på betingelse af, at denne jord igen blev taget i brug til landbrugsaktiviteter i løbet af det foregående kalenderår, og at dette er meddelt Kommissionen i henhold til stk. 9.

7.   For at sikre en korrekt anvendelse af Unionens støttemidler ændrer Kommissionen efter proceduren i artikel 141, stk. 2, loftet i tabel 3 i bilag VIII for at tilføje de beløb, der er tildelt fra den særlige nationale minerydningsreserve senest den 31. december 2022.

8.   Jord, der anmeldes med henblik på denne artikel, skal være i overensstemmelse med definitionen på støtteberettiget hektar i artikel 34, stk. 2.

9.   Senest den 15. juli 2013 underretter Kroatien Kommissionen om støtteberettiget jord i henhold til stk. 5 med angivelse af både jord, der er berettiget til støtteniveauerne i artikel 59, og jord, der er berettiget til støtteniveauerne i artikel 61. Denne underretning skal også indeholde oplysninger om de tilhørende budgetrammer og om uudnyttede beløb. Fra og med 2014 sendes senest den 31. januar hvert år en meddelelse til Kommissionen, der indeholder de samme oplysninger og omfatter det foregående kalenderår, om de arealer, der igen er taget i brug til landbrugsaktiviteter og de tilhørende budgetrammer.

10.   Senest den 31. december 2012 identificeres mineret og mineryddet jord, som landbrugere kan modtage betalingsrettigheder for fra denne særlige nationale minerydningsreserve, i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, der er oprettet i overensstemmelse med afsnit II, kapitel 4.«

n)

I artikel 59 tilføjes følgende stykke:

»4.   Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 141, stk. 2, bestemmelser om den første tildeling af betalingsrettigheder i Kroatien.«

o)

I artikel 61 tilføjes følgende stykke:

»For Kroatien er den i stk. 1, litra a) og b) nævnte dato den 30. juni 2011.«

p)

I artikel 69, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende:

»Kroatien kan senest på tiltrædelsesdatoen beslutte fra det første år, enkeltbetalingsordningen gennemføres, jf. artikel 59, stk. 2, at anvende op til 10 % af det nationale loft, der er omhandlet i artikel 40, jf. tabel 3 i bilag VIII.«

q)

I artikel 69, stk. 9, første afsnit, indsættes følgende litra efter litra a):

»aa)

specificeret for 2022 for så vidt angår Kroatien«.

r)

Artikel 104, stk. 4, affattes således:

»4.   Følgende nationale lofter finder anvendelse:

Medlemsstater

Nationalt loft

Bulgarien

2 058 483

Den Tjekkiske Republik

66 733

Danmark

104 000

Estland

48 000

Spanien

19 580 000

Frankrig

7 842 000

Kroatien

542 651

Cypern

472 401

Letland

18 437

Litauen

17 304

Ungarn

1 146 000

Polen

335 880

Portugal

2 690 000

Rumænien

5 880 620

Slovenien

84 909

Slovakiet

305 756

Finland

80 000

I alt

41 273 174«

s)

I artikel 112, stk. 5, indsættes følgende efter angivelsen for Frankrig:

»Kroatien

105 270«

t)

Artikel 121 affattes således:

»Artikel 121

Indførelse af direkte betalinger

I de nye medlemsstater undtagen Bulgarien, Kroatien og Rumænien indføres der direkte betalinger efter følgende plan for stigninger udtrykt i procent af det dengang gældende niveau for disse betalinger i de medlemsstater, der ikke er nye medlemsstater:

60 % i 2009,

70 % i 2010,

80 % i 2011,

90 % i 2012,

100 % fra 2013.

I Bulgarien og Rumænien indføres der direkte betalinger efter følgende plan for stigninger udtrykt i procent af det dengang gældende niveau for disse betalinger i de medlemsstater, der ikke er nye medlemsstater:

35 % i 2009,

40 % i 2010,

50 % i 2011,

60 % i 2012,

70 % i 2013,

80 % i 2014,

90 % i 2015,

100 % fra 2016.

I Kroatien indføres der direkte betalinger efter følgende plan for stigninger udtrykt i procent af det dengang gældende niveau for disse betalinger i de medlemsstater, der ikke er nye medlemsstater:

25 % i 2013,

30 % i 2014,

35 % i 2015,

40 % i 2016,

50 % i 2017,

60 % i 2018,

70 % i 2019,

80 % i 2020,

90 % i 2021,

100 % fra 2022.«

u)

I artikel 132, stk. 2, indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

»Uanset første afsnit, litra a) og b) har Kroatien mulighed for at supplere de direkte betalinger op til 100 % af det gældende niveau i de medlemsstater, der ikke er nye medlemsstater.«

v)

I bilag VII indsættes følgende efter angivelserne for Frankrig:

»Kroatien

100

w)

I bilag VIII tilføjes følgende tabel:

»Tabel 3  (1)

Medlemsstat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kroatien

93 250

111 900

130 550

149 200

186 500

223 800

261 100

298 400

335 700

373 000

5.   FISKERI

1.

32002 R 2371: Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59).

I bilag I tilføjes følgende dele:

»11.   KROATIENS KYSTFARVANDE (2)

Geografisk område

Medlemsstat

Art

Mængde eller særlige karakteristika

12 sømil begrænset til det område under Kroatiens suverænitet, der ligger nord for 45 grader 10 minutter nordlig bredde langs Istriens vestlige kyst, fra den ydre grænse for Kroatiens territorialfarvand, hvor denne breddegrad rammer landjorden på Istriens vestlige kyst (Kap Grgatov rt Funtana)

Slovenien

Demersale og små pelagiske arter, herunder sardin og ansjos

100 tons for højst 25 fiskerfartøjer, herunder 5 fiskerfartøjer med trawl


12.   SLOVENIENS KYSTFARVANDE (3)

Geografisk område

Medlemsstat

Art

Mængde eller særlige karakteristika

12 sømil begrænset til det område under Sloveniens suverænitet, der ligger nord for 45 grader 10 minutter nordlig bredde langs Istriens vestlige kyst, fra den ydre grænse for Kroatiens territorialfarvand, hvor denne breddegrad rammer landjorden på Istriens vestlige kyst (Kap Grgatov rt Funtana)

Kroatien

Demersale og små pelagiske arter, herunder sardin og ansjos

100 tons for højst 25 fiskerfartøjer, herunder 5 fiskerfartøjer med trawl

2.

32006 R 1198: Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1).

a)

I artikel 27 tilføjes følgende stykke:

»5.   EFF kan bidrage til finansieringen af en ordning med individuelle præmier til fiskere, der bliver omfattet af adgangsordningen i bilag I, del 11, i forordning (EF) nr. 2371/2002, som ændret ved tiltrædelsesakten for Kroatien. Ordningen kan kun anvendes i perioden 2014-2015 eller indtil datoen for den fulde gennemførelse af den voldgiftskendelse, der følger af voldgiftsaftalen mellem Republikken Sloveniens regering og Republikken Kroatiens regering, der blev undertegnet den 4. november 2009 i Stockholm, hvis den ligger før.«

b)

Artikel 29, stk. 3, affattes således:

»3.   Uanset stk. 2 kan der ydes støtte til alle virksomheder i regionerne i EU's yderste periferi, på perifere græske øer og på de kroatiske øer Dugi otok, Vis, Mljet og Lastovo.«

c)

Artikel 35, stk. 4, affattes således:

»4.   Uanset stk. 3 kan der ydes støtte til alle virksomheder i regionerne i EU's yderste periferi, på perifere græske øer og på de kroatiske øer Dugi otok, Vis, Mljet og Lastovo.«

d)

Artikel 53, stk. 9, første afsnit, affattes således:

»9.   Når EFF finansierer aktiviteter på de perifere græske øer, der er ugunstigt stillet på grund af deres afsides beliggenhed, i regioner i EU's yderste periferi og på de kroatiske øer Dugi otok, Vis, Mljet og Lastovo, forhøjes loftet for EFF's tilskud til hver prioriteret akse med op til 10 procentpoint i regioner, der er støtteberettiget efter konvergensmålet, og med op til 35 procentpoint i regioner, der ikke er støtteberettiget efter konvergensmålet.«

e)

I bilag II, litra a), affattes tabellen således:

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

»Regioner, der er omfattet af konvergensmålet, perifere græske øer og de kroatiske øer Dugi otok, Vis, Mljet og Lastovo

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (6)

Regioner, der ikke er omfattet af konvergensmålet

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (4)  (5)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (6)

Regioner i EU's yderste periferi

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (4)  (5)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

f)

Bilag II, litra a), andet afsnit under overskriften »Gruppe 2«, affattes således:

»Som følge af anvendelsen af (*) og (**) er B-satserne for gruppe 2, hvor EFF finansierer aktiviteter omhandlet i artikel 25, stk. 3, til fordel for kystfiskeri af mindre omfang:

lig med eller højere end 60 procentpoint (B ≥ 60 %) for de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, perifere græske øer, de kroatiske øer Dugi otok, Vis, Mljet og Lastovo, og de regioner, der ikke er omfattet af konvergensmålet,

samt

lig med eller højere end 50 procentpoint (B ≥ 50 %) for regionerne i EU's yderste periferi.«

6.   FISKALE BESTEMMELSER

1.

32006 L 0112: Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

I artikel 287 tilføjes følgende nummer:

»19)

Kroatien: 35 000 EUR.«

2.

32008 L 0118: Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).

Artikel 46, stk. 3, affattes således:

»3.   Med forbehold af artikel 32 kan medlemsstater, der ikke er omhandlet i artikel 2, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, i Rådets direktiv 92/79/EØF for så vidt angår cigaretter, som kan indføres på deres område uden yderligere betaling af punktafgifter, fra den 1. januar 2014 anvende en mængdebegrænsning på mindst 300 stk. for så vidt angår cigaretter, der er indført fra en medlemsstat, der i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, i det pågældende direktiv anvender lavere punktafgifter end dem, der følger af artikel 2, stk. 2, første afsnit, i nævnte direktiv.

Medlemsstater, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, tredje og fjerde afsnit, i direktiv 92/79/EØF, og som opkræver en punktafgift på mindst 77 EUR pr. 1 000 stk. cigaretter uanset den vejede gennemsnitlige detailsalgspris, kan fra den 1. januar 2014 anvende en mængdebegrænsning på mindst 300 stk. for så vidt angår cigaretter, der er indført på deres område uden yderligere betaling af punktafgifter fra en medlemsstat, der anvender en lavere punktafgift i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, tredje afsnit, i det pågældende direktiv.

Medlemsstater, der anvender en mængdebegrænsning i overensstemmelse med dette stykkes første og andet afsnit, underretter Kommissionen herom. De kan foretage den nødvendige kontrol, forudsat at det ikke berører det indre markeds funktion.«

7.   REGIONALPOLITIK OG SAMORDNING AF STRUKTURINSTRUMENTER

1.

32006 R 1083: Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

a)

I artikel 15, stk. 4, tilføjes følgende punktum til andet afsnit:

»For så vidt angår Kroatien er datoen for denne kontrol den 31. december 2017.«

b)

Artikel 18, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1.   De midler, der er til rådighed til fondenes forpligtelser i perioden 2007-2013, er på 308 417 037 817 EUR i 2004-priser med den årlige fordeling, der er vist i bilag I.«

c)

Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

Midler til konvergensmålet

De samlede midler til konvergensmålet udgør 81,56 % af midlerne i artikel 18, stk. 1 (dvs. i alt 251 529 800 379 EUR), og fordeles mellem de forskellige komponenter som følger:

a)

70,50 % (dvs. i alt 177 324 921 223 EUR) til finansieringen i artikel 5, stk. 1, idet den berettigede befolkning, den regionale velstand, den nationale velstand og arbejdsløsheden anvendes som kriterier ved beregningen af den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne

b)

4,98 % (dvs. i alt 12 521 289 405 EUR) til den særlige overgangsstøtte i artikel 8, stk. 1, idet den berettigede befolkning, den regionale velstand, den nationale velstand og arbejdsløsheden anvendes som kriterier ved beregningen af den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne

c)

23,23 % (dvs. i alt 58 433 589 750 EUR) til finansieringen i artikel 5, stk. 2, idet befolkningen, den nationale velstand og arealet anvendes som kriterier ved beregningen af den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne

d)

1,29 % (dvs. i alt 3 250 000 000 EUR) til den særlige overgangsstøtte i artikel 8, stk. 3.«

d)

Artikel 20, indledningen, affattes således:

»De samlede midler til målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse udgør 15,93 % af midlerne i artikel 18, stk. 1 (dvs. i alt 49 127 784 318 EUR) og fordeles mellem de forskellige komponenter som følger:«

e)

Artikel 21, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   De samlede midler til målet om europæisk territorialt samarbejde udgør 2,52 % af midlerne i artikel 18, stk. 1 (dvs. i alt 7 759 453 120 EUR) og fordeles efter fradrag af beløbet i punkt 22 i bilag II mellem de forskellige komponenter som følger:

a)

73,86 % (dvs. i alt 5 583 386 893 EUR) til finansiering af grænseoverskridende samarbejde som omhandlet i artikel 7, stk. 1, idet den berettigede befolkning anvendes som kriterium ved beregningen af den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne

b)

20,95 % (dvs. i alt 1 583 594 654 EUR) til finansiering af grænseoverskridende samarbejde som omhandlet i artikel 7, stk. 2, idet den berettigede befolkning anvendes som kriterium ved beregningen af den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne

c)

5,19 % (dvs. i alt 392 471 574 EUR) til finansiering af det interregionale samarbejde, samarbejdsnetværk og udveksling af erfaringer som omhandlet i artikel 7, stk. 3.

2.   EFRU's bidrag til de grænseoverskridende programmer og programmer vedrørende havområder under det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument samt til de grænseoverskridende programmer under instrumentet vedrørende førtiltrædelsesbistand i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 fastsættes til 817 691 234 EUR på grundlag af oplysningerne fra hver enkelt berørt medlemsstat fratrukket deres tildeling i henhold til stk. 1, litra a). Disse bidrag fra EFRU reallokeres ikke mellem de berørte medlemsstater.«

f)

I artikel 22 tilføjes følgende stykke:

»Uanset stk. 1 kan Kroatien fordele sin finansielle tildeling under målet om europæisk territorialt samarbejde mellem de tre komponenter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, litra a), b) og c), for at opnå et højt niveau af effektivitet og forenkling.«

g)

Artikel 23 affattes således:

»Artikel 23

Midler til resultatsreserven

3 % af midlerne i artikel 19, litra a) og b), og artikel 20 kan fordeles af medlemsstaterne med undtagelse af Kroatien i overensstemmelse med artikel 50.«

h)

I artikel 28 foretages følgende ændringer:

i)

I stk. 1 indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»For så vidt angår Kroatien dækker den nationale strategiske referenceramme perioden fra tiltrædelsesdatoen til den 31. december 2013.«

ii)

I stk. 2 indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Kroatien sender sin nationale strategiske referenceramme til Kommissionen inden for tre måneder fra tiltrædelsesdatoen.«

i)

I artikel 29 tilføjes følgende stykke:

»5.   Stk. 1-4 finder ikke anvendelse på Kroatien.«

j)

I artikel 32, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatien vedtager Kommissionen afgørelsen om godkendelse af et operationelt program, der skal finansieres i programmeringsperioden 2007-2013, senest den 31. december 2013. Kroatien tager i det operationelle program eventuelle bemærkninger, som Kommissionen har fremsat, i betragtning og forelægger Kommissionen det senest tre måneder fra tiltrædelsesdatoen.«

k)

I artikel 33, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatien kan operationelle programmer, der er vedtaget inden tiltrædelsesdatoen, revideres udelukkende med henblik på en bedre tilpasning til denne forordning.«

l)

I artikel 49, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatiens operationelle programmer skal den efterfølgende evaluering være afsluttet den 31. december 2016.«

m)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 51a

Artikel 50 og 51 finder ikke anvendelse på Kroatien.«

n)

Artikel 53, stk. 3, affattes således:

»3.   For operationelle programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, hvor mindst én deltager er blandt de medlemsstater, hvis gennemsnitlige BNP pr. indbygger i perioden 2001-2003 var under 85 % af gennemsnittet i EU-25 i den samme periode, eller for sådanne programmer, som Kroatien deltager i, må bidraget fra EFRU ikke overstige 85 % af de samlede støtteberettigede udgifter. For alle andre operationelle programmer må bidraget fra EFRU ikke overstige 75 % af de støtteberettigede udgifter, der medfinansieres af EFRU.«

o)

I artikel 56, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatien er udgifter berettigede til bidrag fra fondene mellem begyndelsesdatoen for udgifternes støtteberettigelse som fastsat i overensstemmelse med de instrumenter, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1085/2006, og den 31. december 2016. For operationelle programmer, der er vedtaget efter tiltrædelsen, er udgifter dog berettigede til bidrag fra fondene fra tiltrædelsesdatoen, medmindre der er angivet en senere dato i afgørelsen om det pågældende operationelle program.«

p)

I artikel 56, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Uanset de specifikke bestemmelser om støtteberettigelse i artikel 105a finder de kriterier, der er fastsat af overvågningsudvalget for Kroatiens operationelle programmer, ikke anvendelse på operationer, for hvilke beslutningen om godkendelse er blevet vedtaget inden tiltrædelsesdatoen, og som har været en del af de instrumenter, der er vedtaget i henhold til forordning (EF) nr. 1085/2006.«

q)

I artikel 62, stk. 1, foretages følgende ændringer:

i)

I litra c) indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»For så vidt angår Kroatien forelægger revisionsmyndigheden for et operationelt program en ajourføring af den årlige revisionsarbejdsplan, jf. artikel 29, stk. 2, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (7) for Kommissionen inden for tre måneder fra tiltrædelsesdatoen.

ii)

I litra d), nr. i), tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatien forelægges den første årlige kontrolrapport, der omfatter perioden 1. oktober 2012 til 30. juni 2013, senest den 31. december 2013. De følgende rapporter, der omfatter perioderne 1. juli 2013 til 30. juni 2014, 1. juli 2014 til 30. juni 2015 og 1. juli 2015 til 30. juni 2016, forelægges for Kommissionen senest henholdsvis den 31. december 2014, den 31. december 2015 og den 31. december 2016. Oplysningerne om de revisioner, der udføres efter den 1. juli 2016, vil blive medtaget i den endelige kontrolrapport, der skal understøtte den erklæring om afslutning, der er omhandlet i litra e).«

iii)

I litra e) tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatien forelægges en erklæring om afslutning, støttet af den endelige kontrolrapport, for Kommissionen senest den 31. marts 2018.«

r)

I artikel 67, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatien fremsender forvaltningsmyndigheden en endelig rapport om gennemførelsen af det operationelle program senest den 31. marts 2018.«

s)

I artikel 71 foretages følgende ændringer:

i)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Uanset stk. 1 forelægger Kroatien en beskrivelse af systemerne, der omfatter elementerne i stk. 1, litra a) og b), for Kommissionen så hurtigt som muligt efter tiltrædelsesdatoen, eller senest inden Kommissionen har foretaget nogen betaling.«

ii)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for Kroatien. Rapporten i stk. 2, første afsnit anses for at være accepteret på samme betingelser som dem, der er fastsat i stk. 2, andet afsnit. Denne accept er imidlertid en betingelse for det forfinansieringsbeløb, der er omhandlet i artikel 82.«

t)

I artikel 75 indsættes følgende stykke:

»1a.   For så vidt angår Kroatien indgås de respektive budgetforpligtelser fra EFRU, Samhørighedsfonden og ESF for 2013 på grundlag af den beslutning, der er nævnt i artikel 28, stk. 3, inden Kommissionen træffer afgørelse om revision af et vedtaget operationelt program. Den beslutning, der er nævnt i artikel 28, stk. 3, udgør en finansieringsafgørelse, jf. artikel 75 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, for så vidt angår budgetforpligtelser til fordel for Kroatien.«

u)

I artikel 78, stk. 2, litra c), tilføjes følgende punktum:

»For så vidt angår Kroatien modsvares de af udgifter afholdt af modtagerne i forbindelse med projektets gennemførelse og understøttes af kvitterede fakturaer eller regnskabsbilag med tilsvarende bevisværdi senest tre år efter det år, hvor forskuddet er udbetalt, dog senest den 31. december 2016; i modsat fald korrigeres den efterfølgende udgiftsoversigt i overensstemmelse hermed.«

v)

I artikel 82 indsættes følgende stykke:

»1a.   For så vidt angår Kroatien udbetales efter accepten af rapporten som omhandlet i artikel 71, stk. 2a, og efter de respektive budgetforpligtelser som omhandlet i artikel 75, stk. 1a, ét forfinansieringsbeløb for resten af perioden 2007-2013 i en enkelt tranche, der udgør 30 % af bidraget fra strukturfondene og 40 % af bidraget fra Samhørighedsfonden til det operationelle program.«

w)

I artikel 89, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatien sendes der en betalingsanmodning, der består af dokumenterne i litra a), nr. i), ii) og iii), senest den 31. marts 2018.«

x)

I artikel 93 indsættes følgende stykke:

»3a.   Uanset stk. 1, 2 og 3 anvender Kommissionen for så vidt angår Kroatien frigørelsesmekanismen i stk. 1 således:

i)

fristen for den åbne del af forpligtelserne for 2010 er den 31. december 2013

ii)

fristen for den åbne del af forpligtelserne for 2011 er den 31. december 2014

iii)

fristen for den åbne del af forpligtelserne for 2012 er den 31. december 2015

iv)

den del af forpligtelserne for 2013, som stadig er åben den 31. december 2016, frigøres automatisk, hvis Kommissionen ikke har modtaget nogen betalingsanmodning herfor, som kan godtages, senest den 31. marts 2018.«

y)

I artikel 95 indsættes følgende stykke efter andet stykke:

»Uanset første og andet stykke afbrydes fristerne i artikel 93, stk. 3a, for så vidt angår Kroatien på de betingelser, der er fastsat i denne artikels første stykke, som gælder for beløbet med tilknytning til de pågældende operationer.«

z)

I artikel 98, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»For så vidt angår Kroatien kan de fondsmidler, der frigøres på denne måde, genanvendes af Kroatien indtil den 31. december 2016.«

za)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 105a

Specifikke bestemmelser efter Kroatiens tiltrædelse

1.   Programmer og større projekter, som på datoen for Kroatiens tiltrædelse er blevet godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1085/2006, og som ikke er blevet gennemført på denne dato, anses for at være godkendt af Kommissionen i henhold til denne forordning, med undtagelse af de programmer, der er godkendt under de komponenter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) og e) i forordning (EF) nr. 1085/2006.

Endvidere udelukkes følgende programmer, der er omfattet af komponenten som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b) i forordning (EF) nr. 1085/2006:

a)

»IPA's program for grænseoverskridende samarbejde på tværs af Adriaterhavet«

b)

det grænseoverskridende program »Kroatien – Bosnien-Hercegovina«

c)

det grænseoverskridende program »Kroatien – Montenegro«

d)

det grænseoverskridende program »Kroatien – Serbien«.

Med forbehold af stk. 2-7 finder bestemmelserne om gennemførelse af operationer og større projekter, der er godkendt i henhold til denne forordning, anvendelse på de nævnte operationer og større projekter.

2.   Alle indkøbsprocedurer vedrørende operationer under programmerne eller vedrørende de i stk. 1 omhandlede større projekter, som på tiltrædelsesdatoen allerede har været genstand for et udbud, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, gennemføres efter reglerne i dette udbud. Artikel 165 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 finder ikke anvendelse.

Alle indkøbsprocedurer vedrørende operationer under programmerne eller vedrørende de i stk. 1 omhandlede større projekter, som på tiltrædelsesdatoen endnu ikke har været genstand for et udbud, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, gennemføres i overensstemmelse med traktaterne eller de retsakter, der er vedtaget i henhold til traktaterne, samt artikel 9 i denne forordning.

Andre operationer end dem, der er omhandlet i første og andet afsnit, og i forbindelse med hvilke der er indkaldt forslag i overensstemmelse med artikel 158 i Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007, eller i forbindelse med hvilke der er indgivet ansøgning til de kompetente myndigheder inden tiltrædelsesdatoen, og i forbindelse med hvilke indgåelsen af kontrakter først kunne afsluttes efter denne dato, gennemføres i overensstemmelse med de betingelser og regler om støtteberettigelse, der er offentliggjort i den pågældende indkaldelse af forslag, eller som på forhånd er meddelt potentielle støttemodtagere.

3.   Betalinger, som Kommissionen har foretaget i henhold til de i stk. 1 omhandlede programmer, betragtes som bidrag fra fondene i henhold til denne forordning og falder ind under den første åbne forpligtelse, herunder IPA-forpligtelser.

Den del af Kommissionens forpligtelser i henhold til de i stk. 1 omhandlede programmer, som stadig er åben på tiltrædelsesdatoen, er omfattet af denne forordning fra tiltrædelsesdatoen.

4.   Med hensyn til de operationer, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1085/2006, og som er blevet godkendt, eller for hvilke de respektive tilskudsaftaler med slutmodtagerne blev undertegnet før tiltrædelsesdatoen, finder reglerne om udgifters støtteberettigelse i henhold til eller baseret på Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 fortsat anvendelse, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, som Kommissionen skal træffe afgørelse om på Kroatiens anmodning.

Den regel om støtteberettigelse, der er fastsat i første afsnit, finder også anvendelse på de i stk. 1 omhandlede større projekter, for hvilke de bilaterale projektaftaler blev undertegnet før tiltrædelsesdatoen.

5.   For så vidt angår Kroatien opfattes enhver henvisning til fondene som defineret i artikel 1, stk. 2, således, at de også omfatter instrumentet til førtiltrædelsesbistand som oprettet ved forordning (EF) nr. 1085/2006.

6.   Specifikke frister for Kroatien gælder også for følgende grænseoverskridende programmer, der er omfattet af komponenten som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1085/2006, og som Kroatien deltager i:

a)

det grænseoverskridende program »Ungarn – Kroatien« og

b)

det grænseoverskridende program »Slovenien – Kroatien«.

Specifikke frister for Kroatien i henhold til denne forordning gælder ikke for operationelle programmer i forbindelse med de transnationale og interregionale komponenter under målet om europæisk territorialt samarbejde, som Kroatien deltager i.

7.   Hvis der er behov for foranstaltninger for at lette Kroatiens overgang fra førtiltrædelsesordningen til den ordning, som følger af anvendelsen af denne artikel, vedtager Kommissionen de nødvendige foranstaltninger.«

zb)

Bilag I affattes således:

»BILAG I

Årlig fordeling af forpligtelsesbevillinger for 2007-2013

(jf. artikel 18)

(EUR, 2004-priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 718 037 817«

zc)

I bilag II foretages følgende ændringer:

i)

I punkt 5 tilføjes følgende litraer:

»c)

for så vidt angår Kroatien udgør midlerne til finansiering af grænseoverskridende samarbejde 7 028 744 EUR i 2004-priser

d)

for så vidt angår Kroatien udgør midlerne til finansiering af tværnationalt samarbejde 1 874 332 EUR i 2004-priser.«

ii)

Følgende punkt indsættes:

»7a.

For så vidt angår Kroatien vil den maksimale overførsel fra fondene være på 3,5240 % af dets BNP.«

iii)

Følgende punkt indsættes:

»9a.

For så vidt angår Kroatien vil Kommissionens beregninger af BNP blive baseret på de statistikker og prognoser, der blev offentliggjort i maj 2011.«

zd)

Bilag III affattes således:

»BILAG III

Lofter for medfinansieringssatser

(jf. artikel 53)

Kriterier

Medlemsstater

EFRU og ESF

Andel af støtteberettigede udgifter

Samhørighedsfonden

Andel af støtteberettigede udgifter

1.

Medlemsstater, hvis BNP pr. indbygger for perioden 2001-2003 var mindre end 85 % af gennemsnittet for EU-25 i samme periode

Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Grækenland, Kroatien, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet

85 % for konvergensmålet og målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

85 %

2.

Andre end de i 1 omhandlede medlemsstater, der kan modtage overgangsstøtte fra Samhørighedsfonden fra den 1. januar 2007

Spanien

80 % for konvergensmålet og indfasningsregionerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

50 % for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse uden for indfasningsregionerne

85 %

3.

Andre end de i 1 og 2 omhandlede medlemsstater

Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige

75 % for konvergensmålet

4.

Andre end de i 1 og 2 omhandlede medlemsstater

Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige

50 % for målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

5.

Regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF, der modtager den yderligere tildeling til disse regioner, jf. punkt 20 i bilag II

Spanien, Frankrig og Portugal

50 %

6.

Regioner i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF

Spanien, Frankrig og Portugal

85 % for konvergensmålet og målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

—«

2.

32006 R 1084: Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 79).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 5a

Specifikke bestemmelser efter Kroatiens tiltrædelse

1.   Foranstaltninger, som på datoen for Kroatiens tiltrædelse har været omfattet af Kommissionens beslutninger om bistand i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument (8), og hvis gennemførelse ikke er afsluttet på denne dato, anses for at være godkendt af Kommissionen i henhold til denne forordning.

Med forbehold af stk. 2-5, finder bestemmelserne om gennemførelse af foranstaltninger, der er godkendt i henhold til denne forordning og forordning (EF) nr. 1083/2006, anvendelse på de i dette stykkes første afsnit omhandlede foranstaltninger.

2.   Alle indkøbsprocedurer vedrørende de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger, som på tiltrædelsesdatoen allerede har været genstand for et udbud, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, gennemføres efter reglerne i dette udbud. Artikel 165 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (9) finder ikke anvendelse.

Alle indkøbsprocedurer vedrørende en i stk. 1 omhandlet foranstaltning, som på tiltrædelsesdatoen endnu ikke har været genstand for et udbud, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, gennemføres i overensstemmelse med traktaterne eller de retsakter, der er vedtaget i henhold til traktaterne, og efter artikel 9 i forordning (EF) nr. 1083/2006.

3.   Betalinger, som Kommissionen har foretaget i henhold til en i stk. 1 omhandlet foranstaltning, betragtes som bidrag fra fonden i henhold til denne forordning.

Betalinger, som Kommissionen har foretaget i henhold til en i stk. 1 omhandlet foranstaltning, falder ind under den første åbne forpligtelse, der er indgået i henhold til forordning (EF) nr. 1267/1999 og derefter i henhold til denne forordning og forordning (EF) nr. 1083/2006.

Betingelserne for mellemliggende betalinger og betaling af saldoen er fastsat i artikel D, stk. 2, litra b), c) og d), og stk. 3, 4 og 5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94.

4.   Med hensyn til de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger finder reglerne om udgifters støtteberettigelse i henhold til forordning (EF) nr. 1267/1999 eller de i de relevante finansieringsaftaler specifikt fastsatte regler fortsat anvendelse, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, som Kommissionen skal træffe afgørelse om på anmodning af Kroatien.

5.   Hvis der er behov for foranstaltninger for at lette Kroatiens overgang fra førtiltrædelsesordningen til den ordning, som følger af anvendelsen af denne artikel, vedtager Kommissionen de nødvendige foranstaltninger.

8.   MILJØ

1.

32003 L 0087: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

a)

I artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende punktum til stk. 1:

»Den samlede kvotemængde i Fællesskabet vil kun blive forhøjet som følge af Kroatiens tiltrædelse med den mængde kvoter, som Kroatien auktionerer i henhold til artikel 10, stk. 1.«

b)

I bilag IIa indsættes følgende efter angivelsen for Spanien:

»Kroatien

26 %«.

2.

32009 D 0406: Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

I bilag II indsættes følgende efter angivelsen for Spanien:

»Kroatien

11 %«.


(1)  Lofter beregnet under hensyntagen til planen for stigninger, jf. artikel 121.«

(2)  Ovennævnte ordning finder anvendelse fra tidspunktet for den fulde gennemførelse af den voldgiftskendelse, der følger af voldgiftsaftalen mellem Republikken Sloveniens regering og Republikken Kroatiens regering, der blev undertegnet den 4. november 2009 i Stockholm.

(3)  Ovennævnte ordning finder anvendelse fra tidspunktet for den fulde gennemførelse af den voldgiftskendelse, der følger af voldgiftsaftalen mellem Republikken Sloveniens regering og Republikken Kroatiens regering, der blev undertegnet den 4. november 2009 i Stockholm.«

(4)  For aktiviteter i henhold til artikel 25, stk. 3, forhøjes B-satserne for gruppe 2 med 20 procentpoint. A-satserne nedsættes tilsvarende.

(5)  For aktiviteter i henhold til artikel 26, stk. 2, (investeringer om bord på fiskerfartøjer som omhandlet i artikel 25 i forbindelse med kystfiskeri af mindre omfang) kan B-satserne for gruppe 2 nedsættes med 20 procentpoint. A-satserne forhøjes tilsvarende.

(6)  For aktiviteter i henhold til artikel 29 og 35, som iværksættes af virksomheder med færre end 750 ansatte eller med en omsætning på under 200 mio. EUR, som ikke er omfattet af definitionen i artikel 3, litra f), forhøjes B-satserne i de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, bortset fra de perifere græske øer og de kroatiske øer Dugu otok, Vis, Mljet og Lastovo, med 30 procentpoint og i de regioner, der ikke er omfattet af konvergensmålet, med 20 procentpoint. A-satserne nedsættes tilsvarende.«

(7)  EUT L 170 af 29.6.2007, s. 1

(8)  EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73.

(9)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.«.

BILAG IV

Liste omhandlet i artikel 16 i tiltrædelsesakten: andre permanente bestemmelser

1.   INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del, afsnit II, Frie varebevægelser

SÆRLIG ORDNING

For Kroatiens vedkommende gælder det, at indehaveren eller den adkomstberettigede af et patent eller et supplerende beskyttelsescertifikat (SPC) for et lægemiddel indgivet i en medlemsstat på et tidspunkt, hvor der ikke kunne opnås tilsvarende beskyttelse i Kroatien for det pågældende middel, kan påberåbe sig de rettigheder, som er tilkendt ved det pågældende patent eller SPC med henblik på at forhindre import og markedsføring af det pågældende middel i den eller de medlemsstater, hvor det er beskyttet i medfør af et patent eller SPC, selv om midlet blev markedsført i Kroatien første gang af indehaveren selv eller med indehaverens samtykke.

Enhver, der agter at importere eller markedsføre et af første afsnit omhandlet lægemiddel i en medlemsstat, hvor produktet er patenteret eller nyder SPC-beskyttelse, skal i ansøgningen om denne import over for de kompetente myndigheder godtgøre, at indehaveren eller den adkomstberettigede af en sådan beskyttelse har fået meddelelse herom en måned forud.

2.   KONKURRENCEPOLITIK

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del, afsnit VII, kapitel 1, Konkurrencereglerne

1.

Følgende støtteordninger og individuel støtte, som er trådt i kraft i Kroatien inden tiltrædelsesdatoen, og som fortsat gælder efter denne dato, vil ved tiltrædelsen blive anset for eksisterende støtte som defineret i artikel 108, stk. 1, i TEUF:

a)

støtteforanstaltninger, der er trådt i kraft inden den 1. marts 2002

b)

støtteforanstaltninger anført i tillægget til dette bilag

c)

støtteforanstaltninger, der inden tiltrædelsesdatoen er blevet vurderet af Kroatiens konkurrencemyndighed og fundet forenelige med gældende EU-ret, og som Kommissionen ikke har gjort indsigelse mod på grund af alvorlig tvivl om, hvorvidt foranstaltningen er forenelig med det indre marked, jf. proceduren i stk. 2.

Alle efter tiltrædelsesdatoen stadig gældende foranstaltninger, som er statsstøtte, og som ikke opfylder de ovenfor omhandlede betingelser, anses efter tiltrædelsen, for så vidt angår anvendelsen af artikel 108, stk. 3, i TEUF, for ny støtte.

Ovennævnte bestemmelser finder ikke anvendelse på støtte til aktiviteter vedrørende produktion, forarbejdning eller markedsføring af de produkter, der er anført i bilag I til TEU og TEUF.

2.

I det omfang Kroatien ønsker, at Kommissionen skal undersøge en støtteforanstaltning efter proceduren i stk. 1, litra c), skal den regelmæssigt forelægge Kommissionen:

a)

en liste over eksisterende støtteforanstaltninger, som er blevet vurderet af Kroatiens konkurrencemyndighed, og som myndigheden har fundet forenelige med gældende EU-ret, og

b)

alle andre oplysninger, som er væsentlige for vurderingen af, om den støtteforanstaltning, der skal undersøges, er forenelig,

idet den overholder Kommissionens konkrete indberetningskrav.

Hvis Kommissionen ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af fyldestgørende oplysninger om denne foranstaltning eller efter modtagelsen af Kroatiens erklæring, hvori det underretter Kommissionen om, at det anser de forelagte oplysninger for at være fyldestgørende, fordi de krævede yderligere oplysninger ikke foreligger eller allerede er forelagt, gør indsigelse mod den eksisterende støtteforanstaltning på baggrund af alvorlig tvivl om, hvorvidt foranstaltningen er forenelig med det indre marked, anses Kommissionen for ikke at have gjort indsigelse.

Alle støtteforanstaltninger, der er forelagt Kommissionen efter proceduren i stk. 1, litra c), forud for tiltrædelsesdatoen, er omfattet af nævnte procedure, uanset om Kroatien allerede er blevet medlem af Unionen i løbet af undersøgelsesperioden.

3.

En kommissionsafgørelse om at gøre indsigelse mod en foranstaltning i medfør af stk. 1, litra c), anses for en afgørelse om at indlede en formel undersøgelsesprocedure, jf. Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (1) (nu artikel 108 i TEUF).

Hvis en sådan afgørelse træffes inden tiltrædelsesdatoen, får afgørelsen først virkning på tiltrædelsesdatoen.

3.   LANDBRUG

a)   Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del, afsnit III, Landbrug og fiskeri

1.

De offentlige lagre, der på tiltrædelsesdatoen findes i Kroatien som følge af Kroatiens markedsstøttepolitik, overtages af Unionen til den værdi, der følger af anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra d), i og bilag VIII til Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 af 21. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår Den Europæiske Garantifond for Landbrugets (EGFL) finansiering af interventionsforanstaltninger i form af offentlig oplagring og medlemsstaternes betalingsorganers bogføring af operationer vedrørende offentlig oplagring (2). Lagrene overtages kun, hvis der i Unionen findes offentlig intervention i forbindelse med de berørte produkter, og hvis disse lagre opfylder Unionens interventionskrav.

2.

For ethvert lager, såvel privat som offentligt, der er i fri omsætning i Kroatien på tiltrædelsesdatoen, og som overstiger, hvad der må anses for at være et normalt overført lager, betaler Kroatien et beløb til Den Europæiske Unions almindelige budget.

Beløbet fastsættes til et niveau, der afspejler omkostningerne ved overskudslagerets virkninger på markederne for landbrugsprodukter.

Overskudslagerets størrelse fastlægges for hvert enkelt produkt under hensyntagen til hvert produkts karakteristika og de relevante markeder samt den EU-lovgivning, der gælder for det.

3.

De i punkt 1 nævnte lagre fratrækkes den mængde, der overstiger de normalt overførte lagre.

4.

Kommissionen gennemfører og anvender de i punkt 1, 2 og 3 skitserede ordninger efter proceduren i artikel 41, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (3) eller, i givet fald, efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 eller efter den relevante udvalgsprocedure som fastsat i den gældende lovgivning.

b)   Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del, afsnit VII, kapitel 1, Konkurrencereglerne

Med forbehold af procedurerne for eksisterende støtte, jf. artikel 108 i TEUF, vil støtteordninger og individuel støtte til aktiviteter i tilknytning til produktion af og handel med de i bilag I til TEU og TEUF anførte produkter, bortset fra fiskevarer og deraf afledte produkter, som er iværksat i Kroatien inden tiltrædelsesdatoen, og som fortsat finder anvendelse efter denne dato, blive anset for at være eksisterende støtte, jf. artikel 108, stk. 1, i TEUF på følgende betingelser:

Kommissionen underrettes om støtteforanstaltningerne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen. Underretningen skal indeholde oplysninger om retsgrundlaget for hver enkelt foranstaltning. Eksisterende støtteforanstaltninger og projekter med henblik på at indføre støtte eller ændre eksisterende støtte, som Kommissionen er underrettet om inden tiltrædelsesdatoen, anses for meddelt på tiltrædelsesdatoen. Kommissionen offentliggør en oversigt over denne støtte.

Disse støtteforanstaltninger anses for at være eksisterende støtte som omhandlet i artikel 108, stk. 1, i TEUF, i en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen.

Inden for en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen, skal Kroatien om nødvendigt ændre disse støtteforanstaltninger med henblik på at efterleve de retningslinjer, der anvendes af Kommissionen. Efter denne periode betragtes enhver støtte, der er uforenelig med disse retningslinjer, som ny støtte.

4.   FISKERI

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del, afsnit VII, kapitel 1, Konkurrencereglerne

Med forbehold af procedurerne for eksisterende støtte, jf. artikel 108 i TEUF, vil støtteordninger og individuel støtte til aktiviteter i tilknytning til produktion af og handel med de i bilag I til TEU og TEUF anførte fiskevarer og deraf afledte produkter, som er iværksat i Kroatien inden tiltrædelsesdatoen, og som fortsat finder anvendelse efter denne dato, blive betragtet som værende eksisterende støtte, jf. artikel 108, stk. 1, i TEUF, på følgende betingelser:

Kommissionen underrettes om støtteforanstaltningerne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen. Underretningen skal indeholde oplysninger om retsgrundlaget for hver enkelt foranstaltning. Eksisterende støtteforanstaltninger og planer om at indføre støtte eller ændre eksisterende støtte, som Kommissionen er underrettet om inden tiltrædelsesdatoen, betragtes som meddelt på tiltrædelsesdatoen. Kommissionen offentliggør en oversigt over denne støtte.

Disse støtteforanstaltninger betragtes som eksisterende støtte som omhandlet i artikel 108, stk. 1, i TEUF, i en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen.

Inden for en periode på tre år fra tiltrædelsesdatoen skal Kroatien om nødvendigt ændre disse støtteforanstaltninger med henblik på at efterleve de retningslinjer, der anvendes af Kommissionen. Efter den periode betragtes enhver støtte, der er uforenelig med disse retningslinjer, som ny støtte.

5.   TOLDUNIONEN

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, tredje del, afsnit II, Frie varebevægelser, kapitel 1, Toldunionen

31992 R 2913: Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1).

31993 R 2454: Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/93 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 anvendes i Kroatien med forbehold af følgende særlige bestemmelser:

BEVIS FOR EU-STATUS (HANDEL INDEN FOR DEN UDVIDEDE UNION)

1.

Uanset artikel 20 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 er varer, som på tiltrædelsesdatoen er i midlertidigt oplag eller undergivet en af de toldbehandlinger og -procedurer, der er omhandlet i artikel 4, nr. 15, litra b), og artikel 4, nr. 16, litra b)-h), i nævnte forordning i den udvidede Union, eller som er under transport inden for den udvidede Union efter at have været undergivet eksportformaliteter, fritaget for told og andre toldforanstaltninger, når de er angivet til overgang til fri omsætning i den udvidede Union, på betingelse af at et af følgende forelægges:

a)

bevis for præferenceoprindelse, der er korrekt udstedt eller udfærdiget inden tiltrædelsesdatoen i overensstemmelse med SAA

b)

ethvert af de beviser for EU-status, der er omhandlet i artikel 314c i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93

c)

et ATA-carnet udstedt inden tiltrædelsesdatoen i en nuværende medlemsstat eller i Kroatien.

2.

Med henblik på udstedelse af et bevis som nævnt i punkt 1, litra b), med henvisning til situationen på tiltrædelsesdatoen og i tilslutning til artikel 4, nr. 7, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 forstås ved »fællesskabsvarer« varer, som

fuldt ud er fremstillet på Kroatiens område på samme betingelser som dem, der er nævnt i artikel 23 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92, uden at der i varerne indgår varer, som er indført fra andre lande eller områder,

er indført fra andre lande eller områder end Kroatien, og som er bragt i fri omsætning i Kroatien, eller

er fremstillet i Kroatien enten udelukkende af de i andet led omhandlede varer eller af de i første og andet led omhandlede varer.

3.

Med henblik på kontrol af et bevis som nævnt i punkt 1, litra a), finder bestemmelserne om definitionen af »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde i henhold til SAA anvendelse. Anmodninger om efterfølgende kontrol af sådanne beviser skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i de nuværende medlemsstater og i Kroatien i en periode på tre år fra udstedelsen eller udfærdigelsen af det pågældende oprindelsesdokument, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i en periode på tre år efter, at oprindelsesdokumentet er godkendt som støtte for en angivelse om overgang til fri omsætning.

BEVIS FOR PRÆFERENCEOPRINDELSE (HANDEL MED TREDJELANDE, HERUNDER TYRKIET, SOM LED I PRÆFERENCEAFTALER OM LANDBRUG OG KUL- OG STÅLPRODUKTER)

4.

Med forbehold af anvendelsen af en hvilken som helst foranstaltning, der hidrører fra den fælles handelspolitik, skal oprindelsesdokumenter, der er korrekt udstedt af tredjelande eller udfærdiget som led i præferenceaftaler, som Kroatien har indgået med disse tredjelande, accepteres i Kroatien, såfremt:

a)

en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i aftaler eller ordninger, som Unionen har indgået med eller vedtaget over for de pågældende tredjelande eller grupper af tredjelande som fastsat i artikel 20, stk. 3, litra d) og e), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92,

b)

oprindelsesdokumentet og transportdokumenterne blev udstedt eller udfærdiget senest dagen før tiltrædelsesdatoen, og

c)

oprindelsesdokumentet forelægges toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

Når varer er blevet angivet til overgang til fri omsætning i Kroatien inden tiltrædelsesdatoen, kan oprindelsesdokumenter, der udstedes eller udfærdiges med tilbagevirkende kraft i henhold til præferenceaftaler, der var i kraft i Kroatien på datoen for overgang til fri omsætning, også accepteres i Kroatien, på betingelse af at et sådant oprindelsesdokument forelægges toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsen.

5.

Kroatien er bemyndiget til at opretholde tilladelser, med hvilke der er indrømmet status af »godkendte eksportører« som led i aftaler indgået med tredjelande, såfremt:

a)

en sådan bestemmelse også er hjemlet i de aftaler eller ordninger, som Unionen har indgået med og vedtaget for så vidt angår disse tredjelande eller grupper af tredjelande inden tiltrædelsesdatoen, og

b)

de godkendte eksportører anvender oprindelsesreglerne i disse aftaler eller ordninger.

Kroatien skal senest et år fra tiltrædelsesdatoen erstatte disse tilladelser med nye tilladelser, der er udstedt efter bestemmelserne i EU-lovgivningen.

6.

Med henblik på kontrol af et bevis som nævnt i punkt 4 finder bestemmelserne om definitionen af »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde i henhold til de relevante aftaler eller ordninger anvendelse. Anmodninger om efterfølgende kontrol af sådanne beviser skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i de nuværende medlemsstater og i Kroatien i en periode på tre år efter, at det pågældende oprindelsesdokument er udstedt eller udfærdiget, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i en periode på tre år efter, at oprindelsesdokumentet er godkendt som støtte for en angivelse om overgang til fri omsætning.

7.

Med forbehold af anvendelsen af en hvilken som helst foranstaltning, der hidrører fra den fælles handelspolitik, skal oprindelsesdokumenter, der udstedes eller udfærdiges med tilbagevirkende kraft af tredjelande som led i præferenceaftaler eller ordninger, som Unionen har indgået med eller vedtaget i forhold til disse tredjelande, accepteres i Kroatien med henblik på overgang til fri omsætning af varer, der på datoen for tiltrædelsen er under transport eller i midlertidigt oplag, i et toldoplag eller i en frizone i et af disse tredjelande eller i Kroatien, hvis Kroatien for så vidt angår de berørte produkter ikke havde nogen gældende frihandelsaftale med tredjelandet på det tidspunkt, hvor transportdokumenterne blev udstedt, og såfremt:

a)

en sådan oprindelsesstatus giver præferencetoldbehandling på basis af de præferencetoldforanstaltninger, der er indeholdt i aftaler eller ordninger, som Unionen har indgået med eller vedtaget over for tredjelande eller grupper af tredjelande som fastsat i artikel 20, stk. 3, litra d) og e), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92,

b)

transportdokumenterne blev udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen, og

c)

oprindelsesdokumentet, der er udstedt eller udfærdiget med tilbagevirkende kraft, forelægges toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

8.

Med henblik på kontrol af et bevis som nævnt i punkt 7 finder bestemmelserne om definitionen af »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde i henhold til de relevante aftaler eller ordninger anvendelse.

BEVIS FOR STATUS I HENHOLD TIL BESTEMMELSERNE OM FRI OMSÆTNING AF INDUSTRIPRODUKTER I TOLDUNIONEN EU-TYRKIET

9.

Oprindelsesdokumenter, der er korrekt udstedt af Tyrkiet eller Kroatien eller udfærdiget som led i præferenceaftaler, der anvendes indbyrdes mellem dem, og som indeholder forbud mod toldgodtgørelse eller toldfritagelse for de pågældende varer, accepteres i de respektive lande som bevis for status i henhold til bestemmelserne om fri omsætning af industriprodukter i afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 22. december 1995 om iværksættelse af slutfasen af toldunionen (4) (i det følgende benævnt »afgørelse nr. 1/95«), såfremt:

a)

oprindelsesdokumentet og transportdokumenterne blev udstedt eller udfærdiget senest dagen før tiltrædelsesdatoen, og

b)

oprindelsesdokumentet forelægges toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

Når varer er blevet angivet til overgang til fri omsætning i Tyrkiet eller i Kroatien inden tiltrædelsesdatoen som led i ovennævnte de, der er nævnt i første afsnit, kan oprindelsesdokumenter, der udstedes eller udfærdiges med tilbagevirkende kraft og er omfattet af disse aftaler, også accepteres, på betingelse af at dokumentet forelægges toldmyndighederne inden for en periode på fire måneder fra tiltrædelsen.

10.

Med henblik på kontrol af et bevis som nævnt i punkt 9 finder bestemmelserne om definitionen af »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde i henhold til de relevante præferenceaftaler anvendelse. Anmodninger om efterfølgende kontrol af disse beviser skal accepteres af de kompetente toldmyndigheder i de nuværende medlemsstater og i Kroatien i en periode på tre år efter udstedelsen eller udfærdigelsen af det pågældende oprindelsesdokument, og disse myndigheder kan fremsætte anmodninger herom i en periode på tre år efter, at oprindelsesdokumentet er godkendt som støtte for en angivelse om overgang til fri omsætning.

11.

Med forbehold af anvendelsen af en hvilken som helst foranstaltning, der hidrører fra den fælles handelspolitik, accepteres et A.TR-varecertifikat, der er udstedt i henhold til bestemmelserne om fri omsætning af industriprodukter i afgørelse nr. 1/95, i Kroatien med henblik på overgang til fri omsætning af varer, der på datoen for tiltrædelsen er under transport efter at have været undergivet eksportformaliteter i Unionen eller i Tyrkiet, eller er i midlertidigt oplag eller er undergivet en toldprocedure som omhandlet i artikel 4, nr. 16, litra b)-h), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92, i Tyrkiet eller Kroatien, såfremt:

a)

der ikke forelægges noget oprindelsesdokument som omhandlet i punkt 9 for de pågældende varer,

b)

varerne opfylder betingelserne for at anvende bestemmelserne om fri omsætning af industriprodukter,

c)

transportdokumenterne blev udstedt senest dagen før tiltrædelsesdatoen, og

d)

A.TR-varecertifikatet forelægges toldmyndighederne inden fire måneder fra tiltrædelsesdatoen.

12.

Med henblik på kontrol af A.TR-varecertifikater som nævnt i punkt 11 finder bestemmelserne om udstedelse af A.TR-varecertifikater og om metoderne for administrativt samarbejde i henhold til afgørelse nr. 1/2006 truffet af Toldsamarbejdsudvalget EF-Tyrkiet den 26. juli 2006 om ændring af afgørelse nr. 1/96 om gennemførelsesbestemmelser til afgørelse nr. 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet (5) anvendelse.

TOLDPROCEDURER

13.

Midlertidigt oplag og toldprocedurer som omhandlet i artikel 4, nr. 16, litra b)-h), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92, der er påbegyndt inden tiltrædelsen, afsluttes eller afvikles i henhold til EU-lovgivningen.

Hvis afslutningen eller afviklingen medfører toldskyld, betales den importtold, der er gældende på det tidspunkt, hvor toldskylden opstår, i henhold til den fælles toldtarif, og det betalte beløb bliver betragtet som Unionens egne indtægter.

14.

Toldoplagsprocedurerne i artikel 84-90 og 98-113 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 496-535 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse på Kroatien med forbehold af følgende specifikke bestemmelser:

hvis beløbet af en toldskyld fastsættes på grundlag af importvarernes art, og hvis angivelsen om deres henførsel under proceduren blev accepteret før tiltrædelsen, vil toldklassificering, mængde, toldværdi og oprindelse på det tidspunkt, hvor de blev henført under proceduren, blive anset for at hidrøre fra den lovgivning, der var gældende i Kroatien på datoen for toldmyndighedernes antagelse af toldangivelsen.

15.

Procedurerne for aktiv forædling i artikel 84-90 og 114-129 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 496-523 og 536-550 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse på Kroatien med forbehold af følgende specifikke bestemmelser:

hvis beløbet af en toldskyld fastsættes på grundlag af importvarernes art, og hvis angivelsen om deres henførsel under proceduren blev accepteret før tiltrædelsen, vil toldklassificering, mængde, toldværdi og oprindelse på det tidspunkt, hvor de blev henført under proceduren, blive anset for at hidrøre fra den lovgivning, der var gældende i Kroatien på datoen for toldmyndighedernes antagelse af toldangivelsen.

medfører afviklingen toldskyld, skal der for at opretholde en rimelig balance mellem bevillingshavere, der er etableret i de nuværende medlemsstater, og bevillingshavere i Kroatien betales udligningsrente for de importafgifter, der i henhold til EU-lovgivningen skal betales fra tiltrædelsesdatoen.

hvis angivelsen om aktiv forædling er blevet accepteret under en tilbagebetalingsordning, skal tilbagebetalingen foretages i henhold til EU-lovgivningen og af Kroatien og for Kroatiens regning, hvor den toldskyld, i forbindelse med hvilken der anmodes om tilbagebetaling, opstod før tiltrædelsesdatoen.

16.

Procedurerne for midlertidig indførsel i artikel 84-90 og 137-144 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 496-523 og 553-584 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse på Kroatien med forbehold af følgende specifikke bestemmelser:

hvis beløbet af en toldskyld fastsættes på grundlag af importvarernes art, og hvis angivelsen om deres henførsel under proceduren blev accepteret før tiltrædelsen, vil toldklassificering, mængde, toldværdi og oprindelse på det tidspunkt, hvor de blev henført under proceduren, blive anset for at hidrøre fra den lovgivning, der var gældende i Kroatien på datoen for toldmyndighedernes antagelse af toldangivelsen.

medfører afviklingen toldskyld, skal der for at opretholde en rimelig balance mellem bevillingshavere, der er etableret i de nuværende medlemsstater, og bevillingshavere i Kroatien betales udligningsrente for de importafgifter, der i henhold til EU-lovgivningen skal betales fra tiltrædelsesdatoen.

17.

Procedurerne for passiv forædling i artikel 84-90 og 145-160 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 496-523 og 585-592 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse på Kroatien med forbehold af følgende specifikke bestemmelser:

Artikel 591, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 finder tilsvarende anvendelse for eksportvarer, som er blevet midlertidigt udført fra Kroatien inden tiltrædelsesdatoen.

ANDRE BESTEMMELSER

18.

Bevillinger, der er givet af Kroatien inden tiltrædelsesdatoen med henblik på anvendelse af de toldprocedurer, der er nævnt i artikel 4, nr. 16, litra d), e) og g), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92, eller den status, som de autoriserede økonomiske operatører, der er nævnt i artikel 5a, stk. 2, i nævnte forordning, har, forbliver gyldige indtil udløbet af deres gyldighedsperiode, eller i et år fra tiltrædelsesdatoen, alt efter hvilken dato, der ligger først.

19.

Procedurerne for toldskyld, bogføring og efteropkrævning i artikel 201-232 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 859-876a i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse på Kroatien med forbehold af følgende specifikke bestemmelser:

opkrævningen foretages i henhold til EU-lovgivningen. Hvis toldskylden opstod før tiltrædelsesdatoen, foretages opkrævningen dog af Kroatien, til Kroatiens egen fordel, på de deri gældende vilkår inden tiltrædelsen.

20.

Procedurerne for godtgørelse af og fritagelse for toldafgifter i artikel 235-242 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 og artikel 877-912 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 finder anvendelse på Kroatien med forbehold af følgende specifikke bestemmelser:

godtgørelse af og fritagelse for toldafgifter foretages i henhold til EU-lovgivningen. Hvis afgifter, i forbindelse med hvilke der anmodes om godtgørelse eller fritagelse, vedrører en toldskyld, der opstod før tiltrædelsesdatoen, ydes godtgørelsen af og fritagelsen for toldafgifter dog af Kroatien, for Kroatiens egen regning, på de deri gældende vilkår inden tiltrædelsen.


(1)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 35, og EUT L 326M af 10.12.2010, s. 70.

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(4)  EFT L 35 af 13.2.1996, s. 1.

(5)  EUT L 265 af 26.9.2006, s. 18.

Tillæg til BILAG IV

Liste over eksisterende støtteforanstaltninger, der er omhandlet i punkt 1, litra b), i den i afdeling 2 (»Konkurrencepolitik«) anførte ordning for eksisterende støtte

Note:

Støtteforanstaltningerne i dette tillæg anses kun for eksisterende støtte i forbindelse med anvendelsen af ordningen for eksisterende støtte i afdeling 2, for så vidt de er omfattet af punkt 1.

Registreringsnummer

Titel (original)

Godkendt af Kroatiens konkurrencemyndighed den:

Varighed

MS

Nr.

År

HR

1

2011

Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96, 92/05, 85/08)

17.6.2008

31.12.2016

HR

3

2011

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10)

21.10.2010

Ubegrænset

HR

4

2011

Odluka o otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20. veljače 2009. i 24. travnja 2009

25.5.2009

31.12.2013

HR

5

2011

Program financiranja nakladništva od 2011. do 2013

10.2.2011

31.12.2013

HR

6

2011

Naknadno odobrenje državnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.

30.12.2010

31.12.2015

HR

9

2011

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)

1.2.2007

31.12.2014

HR

10

2011

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Rijeka d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. siječnja 2010. i 3. studenoga 2010

10.3.2011

31.12.2014

BILAG V

Liste omhandlet i artikel 18 i tiltrædelsesakten: overgangsforanstaltninger

1.   FRIE VAREBEVÆGELSER

32001 L 0083: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

Uanset kravene til kvalitet, sikkerhed og virkning i direktiv 2001/83/EF forbliver tilladelser til markedsføring af lægemidler, der ikke er omfattet af artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (1), og som er opført på listen (i tillægget til dette bilag, som Kroatien har forelagt) og er udstedt i henhold til kroatisk lovgivning inden tiltrædelsesdatoen, gyldige, indtil de fornyes i overensstemmelse med gældende EU-ret, eller i fire år fra tiltrædelsesdatoen, alt efter hvilken dato, der ligger først.

Markedsføringstilladelser, som er omfattet af denne undtagelse, kan ikke nyde godt af gensidig anerkendelse i medlemsstaterne, så længe disse produkter ikke har opnået tilladelse i henhold til direktiv 2001/83/EF.

Nationale markedsføringstilladelser, som er givet efter national ret inden tiltrædelsen og ikke er omfattet af denne undtagelse, samt alle nye markedsføringstilladelser skal fra tidspunktet for tiltrædelsen være i overensstemmelse med direktiv 2001/83/EF.

2.   FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

31996 L 0071: Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).

32004 L 0038: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

32011 R 0492: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1).

1.

For så vidt angår arbejdskraftens frie bevægelighed og fri udveksling af tjenesteydelser, der indebærer midlertidig udstationering af arbejdstagere i henhold til artikel 1 i direktiv 96/71/EF, mellem Kroatien på den ene side og hver af de nuværende medlemsstater på den anden side finder artikel 45 og artikel 56, stk. 1, i TEUF kun fuld anvendelse med forbehold af overgangsbestemmelserne i punkt 2-13.

2.

Uanset artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011 anvender de nuværende medlemsstater indtil udløbet af en periode på to år efter tiltrædelsesdatoen nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler til at regulere kroatiske statsborgeres adgang til deres arbejdsmarked. De nuværende medlemsstater kan fortsætte med at anvende sådanne foranstaltninger indtil udløbet af en periode på fem år efter tiltrædelsesdatoen.

Kroatiske statsborgere, der på tiltrædelsesdatoen har lovlig beskæftigelse i en af de nuværende medlemsstater, og hvis arbejdstilladelse i den pågældende medlemsstat er udstedt for en uafbrudt periode på mindst 12 måneder, har adgang til arbejdsmarkedet i denne medlemsstat, men ikke til arbejdsmarkedet i andre medlemsstater, der anvender nationale foranstaltninger.

Kroatiske statsborgere, der efter tiltrædelsen får arbejdstilladelse i en af de nuværende medlemsstater i en uafbrudt periode på mindst 12 måneder, skal have de samme rettigheder.

De kroatiske statsborgere, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, mister de rettigheder, der er nævnt i disse afsnit, hvis de frivilligt forlader arbejdsmarkedet i den pågældende nuværende medlemsstat.

Kroatiske statsborgere, der på tiltrædelsesdatoen eller i en periode, hvori der anvendes nationale foranstaltninger, har lovlig beskæftigelse i en af de nuværende medlemsstater, og hvis arbejdstilladelse i den pågældende medlemsstat er udstedt for en periode på under 12 måneder, har ikke de i andet og tredje afsnit nævnte rettigheder.

3.

Rådet gennemfører inden udløbet af en periode på to år fra tiltrædelsesdatoen på grundlag af en rapport fra Kommissionen en undersøgelse af, hvordan overgangsbestemmelserne i punkt 2 fungerer.

Ved afslutningen af undersøgelsen og senest ved udløbet af en periode på to år efter tiltrædelsesdatoen underretter de nuværende medlemsstater Kommissionen om, hvorvidt de agter at fortsætte med at anvende nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler, eller hvorvidt de agter derefter at anvende artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011. Hvis der ikke gives meddelelse herom, finder artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011 anvendelse.

4.

Der kan på Kroatiens anmodning foretages en yderligere undersøgelse. Proceduren i punkt 3 finder anvendelse og skal afsluttes senest seks måneder efter, at Kroatiens anmodning er modtaget.

5.

En medlemsstat, der opretholder nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler ved udgangen af den femårige periode, der er omhandlet i punkt 2, kan, hvis der forekommer eller er risiko for alvorlige forstyrrelser på dens arbejdsmarked, og efter at Kommissionen er blevet underrettet herom, fortsætte med at anvende disse foranstaltninger indtil udløbet af en periode på syv år efter tiltrædelsesdatoen. Hvis der ikke gives meddelelse herom, finder artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011 anvendelse.

6.

I perioden på syv år efter tiltrædelsesdatoen skal de medlemsstater, hvor artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011 i medfør af punkt 3, 4 eller 5 finder anvendelse på kroatiske statsborgere, og som med henblik på overvågning udsteder arbejdstilladelser til kroatiske statsborgere i denne periode, gøre dette automatisk.

7.

De medlemsstater, hvor artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011 i medfør af punkt 3, 4 eller 5 finder anvendelse på kroatiske statsborgere, kan anvende procedurerne i andet og tredje afsnit i dette punkt indtil udløbet af perioden på syv år efter tiltrædelsesdatoen.

Hvis en i første afsnit omhandlet medlemsstat udsættes for eller forventer forstyrrelser på dens arbejdsmarked, som kunne udgøre en alvorlig risiko for levestandarden eller beskæftigelsesniveauet i en bestemt region eller i et bestemt erhverv, underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom og forelægger dem alle relevante oplysninger. Medlemsstaten kan på baggrund af sådanne oplysninger anmode Kommissionen om at beslutte, at anvendelsen af artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011 helt eller delvis suspenderes med henblik på at genoprette en normal tilstand i den pågældende region eller i det pågældende erhverv. Kommissionen træffer afgørelse om suspensionen og dennes varighed og omfang senest to uger efter modtagelsen af en sådan anmodning og underretter Rådet om afgørelsen. Enhver medlemsstat kan inden for to uger efter Kommissionens afgørelse anmode Rådet om at annullere eller ændre afgørelsen. Rådet træffer afgørelse om en sådan anmodning med kvalificeret flertal inden for to uger.

En i første afsnit omhandlet medlemsstat kan i hastende og ekstraordinære tilfælde suspendere anvendelsen af artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011, idet den efterfølgende giver Kommissionen en begrundet underretning herom.

8.

Så længe anvendelsen af artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011 er suspenderet i medfør af punkt 2-5 og punkt 7 ovenfor, anvendes artikel 23 i direktiv 2004/38/EF i Kroatien over for de nuværende medlemsstaters statsborgere og i de nuværende medlemsstater over for kroatiske statsborgere på følgende vilkår, for så vidt angår arbejdstageres familiemedlemmers ret til at tage arbejde:

En arbejdstagers ægtefælle og deres efterkommere, som er under 21 år, eller over for hvem der består forsørgerpligt, og som på tiltrædelsesdatoen lovligt har bopæl hos den pågældende arbejdstager på en medlemsstats område, får ved tiltrædelsen umiddelbar adgang til arbejdsmarkedet i denne medlemsstat. Denne bestemmelse omfatter ikke familiemedlemmer til en arbejdstager, hvis arbejdstilladelse i den pågældende medlemsstat er udstedt for en periode på under 12 måneder.

En arbejdstagers ægtefælle og deres efterkommere, som er under 21 år, eller over for hvem der består forsørgerpligt, og som efter tiltrædelsesdatoen, men i den periode, hvor ovennævnte overgangsbestemmelser finder anvendelse, lovligt tager bopæl hos den pågældende arbejdstager på en medlemsstats område, får adgang til arbejdsmarkedet i denne medlemsstat, når de har opholdt sig mindst 18 måneder i den pågældende medlemsstat, eller fra det tredje år efter tiltrædelsesdatoen, alt efter hvilken dato, der ligger først.

Disse bestemmelser berører ikke gunstigere foranstaltninger, uanset om der er tale om nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler.

9.

I det omfang bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF, som overtager bestemmelser fra Rådets direktiv 68/360/EØF af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om rejse og ophold inden for Fællesskabets for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer (2), ikke må adskilles fra bestemmelserne i forordning (EU) nr. 492/2011, hvis anvendelse er udsat i henhold til punkt 2-5, 7 og 8, kan Kroatien og de nuværende medlemsstater fravige disse bestemmelser i det omfang, det er nødvendigt for at anvende punkt 2-5, 7 og 8.

10.

Når de nuværende medlemsstater anvender nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler i medfør af ovennævnte overgangsbestemmelser, kan Kroatien opretholde tilsvarende foranstaltninger over for statsborgere fra den eller de pågældende medlemsstater.

11.

En nuværende medlemsstat, der anvender nationale foranstaltninger i henhold til punkt 2-5 og punkt 7-9, kan i henhold til sin nationale lovgivning indføre større bevægelsesfrihed end den, der fandtes på tiltrædelsesdatoen, herunder fuld adgang til arbejdsmarkedet. En nuværende medlemsstat, der anvender nationale foranstaltninger, kan fra det tredje år efter tiltrædelsesdatoen til enhver tid beslutte i stedet at anvende artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011. Kommissionen skal underrettes om enhver sådan beslutning.

12.

For at modvirke alvorlige forstyrrelser eller risiko herfor i specifikke følsomme tjenesteydelsessektorer på Tysklands og Østrigs arbejdsmarked, som måtte opstå i bestemte regioner som følge af levering af tjenesteydelser over grænserne som defineret i artikel 1 i direktiv 96/71/EF, og i medfør af ovenfor nævnte overgangsbestemmelser, nationale foranstaltninger eller foranstaltninger som følge af bilaterale aftaler om kroatiske arbejdstageres frie bevægelighed, så længe disse finder anvendelse, kan Tyskland og Østrig, efter at have underrettet Kommissionen, fravige artikel 56, stk. 1, i TEUF, når det sker i forbindelse med, at selskaber, der er etableret i Kroatien, leverer tjenesteydelser over grænserne, og med henblik på at begrænse midlertidig udstationering af arbejdstagere, hvis ret til at arbejde i Tyskland og Østrig er underlagt nationale foranstaltninger.

Fravigelsen kan omfatte følgende tjenesteydelsessektorer:

i Tyskland:

Sektor

NACE-kode (3), medmindre andet angives

Bygge- og anlægsvirksomhed samt beslægtede brancher

45.1 til 4

Aktiviteter, der er anført i bilaget til direktiv 96/71/EF

Rengøringsvirksomhed

74.70 Rengøringsvirksomhed

Andre tjenesteydelser

74.87 Kun aktiviteter, som udføres af indretningsarkitekter

i Østrig:

Sektor

NACE-kode (4), medmindre andet angives

Servicevirksomhed i forbindelse med gartneri

01.41

Stenhuggeri

26.7

Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

28.11

Bygge- og anlægsvirksomhed samt beslægtede brancher

45.1 til 4

Aktiviteter, der er anført i bilaget til direktiv 96/71/EF

Detektiv- og overvågningsvirksomhed

74.60

Rengøringsvirksomhed

74.70

Sundhedspleje i hjemmet

85.14

Sociale foranstaltninger uden institutionsophold

85.32

Kroatien kan, i det omfang Tyskland eller Østrig fraviger artikel 56, stk. 1, i TEUF i henhold til første og andet afsnit i dette punkt, træffe tilsvarende foranstaltninger efter at have underrettet Kommissionen herom.

Anvendelsen af dette punkt må ikke føre til, at vilkårene for midlertidig udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af tjenesteydelser over grænserne mellem Tyskland eller Østrig og Kroatien bliver mere restriktive end vilkårene på tiltrædelsestraktatens undertegnelsesdato.

13.

Anvendelsen af punkt 2-5 og punkt 7-11 må ikke føre til, at kroatiske statsborgere får mere restriktive vilkår for adgang til arbejdsmarkedet i de nuværende medlemsstater end dem, der gælder på tiltrædelsestraktatens undertegnelsesdato.

Uanset anvendelsen af bestemmelserne i punkt 1-12 giver de nuværende medlemsstater i en periode, hvor der anvendes nationale foranstaltninger eller foranstaltninger i henhold til bilaterale aftaler, arbejdstagere, der er statsborgere i medlemsstaterne, fortrinsstilling i forhold til arbejdstagere, der er statsborgere i tredjelande, for så vidt angår adgang til arbejdsmarkedet.

Kroatiske vandrende arbejdstagere og deres familiemedlemmer, som opholder sig og arbejder lovligt i en anden medlemsstat, eller vandrende arbejdstagere fra andre medlemsstater og deres familiemedlemmer, som opholder sig og arbejder lovligt i Kroatien, må ikke behandles mere restriktivt end arbejdstagere fra tredjelande, som opholder sig og arbejder i denne medlemsstat, respektive i Kroatien. Endvidere må vandrende arbejdstagere fra tredjelande, som opholder sig og arbejder i Kroatien, i medfør af EU-præferenceprincippet ikke behandles gunstigere end kroatiske statsborgere.

3.   FRIE KAPITALBEVÆGELSER

Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Uanset forpligtelserne i de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, kan Kroatien i syv år fra tiltrædelsesdatoen opretholde de restriktioner, der er fastsat i den på datoen for undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten gældende lov om landbrugsjord (OG 152/08), for erhvervelse af landbrugsjord foretaget af statsborgere i en anden medlemsstat, statsborgere i de stater, som deltager i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og juridiske personer, der er oprettet i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat eller en EØS-stat. En statsborger i en medlemsstat eller en juridisk person, der er oprettet i overensstemmelse med lovgivningen i en anden medlemsstat, må dog under ingen omstændigheder behandles mindre gunstigt med hensyn til erhvervelse af landbrugsjord, end de ville være blevet på datoen for tiltrædelsestraktatens undertegnelse, eller behandles mere restriktivt end en tredjelandsstatsborger eller en juridisk person i et tredjeland.

Selvstændige landbrugere, der er statsborgere i en anden medlemsstat, og som måtte ønske at etablere sig og tage bopæl i Kroatien, er ikke omfattet af bestemmelserne i første afsnit eller andre regler og procedurer end dem, der gælder for kroatiske statsborgere.

Denne overgangsforanstaltning tages op til generel revision ved udgangen af det tredje år efter tiltrædelsesdatoen. Kommissionen forelægger med henblik herpå en rapport for Rådet. Rådet kan med enstemmighed på forslag af Kommissionen beslutte at afkorte eller ophæve den i første afsnit omhandlede overgangsperiode.

Hvis der ved udløbet af overgangsperioden er tilstrækkeligt belæg for, at der vil opstå alvorlige forstyrrelser på Kroatiens marked for landbrugsjord, eller at der er risiko herfor, træffer Kommissionen på Kroatiens anmodning, afgørelse vedrørende forlængelse af overgangsperioden i tre år. Denne forlængelse kan begrænses til udvalgte geografiske områder, der er særligt berørte.

4.   LANDBRUG

I.   OVERGANGSFORANSTALTNINGER FOR KROATIEN

1.

32001 LO 113: Rådets direktiv 2001/113/EF af 20. december 2001 om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 67).

Uanset kravet i artikel 8 tillades markedsføring af produkter med betegnelsen »domaća marmelada« og »ekstra domaća marmelada« på det kroatiske marked, indtil det lager, der findes på datoen for tiltrædelsen, er afviklet.

2.

32006 R 0510: Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12, og EUT L 335M af 13.12.2008, s. 213).

a)

Artikel 5, stk. 8, andet afsnit, affattes således:

»Bulgarien, Rumænien og Kroatien indfører de nævnte love og administrative bestemmelser senest et år efter deres respektive tiltrædelsesdatoer.«

b)

Artikel 5, stk. 11, affattes således:

»11.   For Bulgarien, Rumænien og Kroatien kan den nationale beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, der findes ved datoen for deres tiltrædelse, fortsat gælde i 12 måneder fra deres respektive tiltrædelsesdatoer.«

3.

32007 R 1234: Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

a)

I artikel 118m tilføjes følgende stykke:

»5.   Uanset stk. 1-4 må Kroatien bringe vine med betegnelsen «Mlado vino portugizac» i omsætning i Kroatien eller eksportere dem til tredjelande, indtil de lagre, der findes på tiltrædelsesdatoen, er udtømt. Kroatien opretter en database med oplysninger om de lagre, der findes på tiltrædelsesdatoen, og sikrer, at disse lagre kontrolleres og anmeldes til Kommissionen.«

b)

I artikel 118s tilføjes følgende stykke:

»5.   Vinbetegnelser, der er offentliggjort i EUT C 116 af 14. april 2011 beskyttes i Kroatien i henhold til denne forordning med forbehold af et positivt resultat af indsigelsesproceduren. Kommissionen opfører dem i det i artikel 118n omhandlede register.

Stk. 2, 3 og 4 i denne artikel finder anvendelse med forbehold af følgende: Den i stk. 3 omhandlede frist er ét år fra datoen for Kroatiens tiltrædelse. Den i stk. 4 omhandlede frist er fire år fra datoen for Kroatiens tiltrædelse.«.

4.

32009 R 0073: Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16).

a)

Uanset kravet i artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 73/2009 om overholdelse af de lovbestemte forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag II i denne forordning, skal landbrugere i Kroatien, der modtager direkte betalinger, medtage de lovbestemte forvaltningskrav, der er fastsat i punkt A, B og C i bilag II, i anvendelsesområdet for krydsoverensstemmelse efter følgende tidsplan: fra 1. januar 2014 for punkt A, fra 1. januar 2016 for punkt B og fra 1. januar 2018 for punkt C.

b)

Følgende kapiteloverskrift og artikel indsættes efter kapitel 1 i afsnit V i forordning (EF) nr. 73/2009:

»KAPITEL 1a

Enkeltbetalingsordning

Artikel 121a

Enkeltbetalingsordningen i Kroatien

Kroatien kan frit vælge, om det vil anvende artikel 4, 5, 23, 24 og 25 indtil den 31. december 2013, for så vidt som disse bestemmelser vedrører lovbestemte forvaltningskrav. Fra den 1. januar 2014 skal landbrugere, der modtager betalinger i henhold til enkeltbetalingsordningen i Kroatien, overholde de lovbestemte forvaltningskrav i bilag II efter følgende tidsplan:

a)

kravene i punkt A i bilag II anvendes fra 1. januar 2014

b)

kravene i punkt B i bilag II anvendes fra 1. januar 2016

c)

kravene i punkt C i bilag II anvendes fra 1. januar 2018.«

II.   MIDLERTIDIGT TOLDKONTINGENT FOR RÅSUKKER TIL RAFFINERING

Der afsættes et årligt autonomt importkontingent erga omnes på 40 000 tons rårørsukker til raffinering til Kroatien i en periode på op til tre produktionsår efter dets tiltrædelse med en importafgift på 98,00 EUR pr ton. Såfremt forhandlingerne med andre medlemmer af Verdenshandelsorganisationen efter artikel XXIV.6 i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel om kompensationstilpasning efter Kroatiens tiltrædelse resulterer i åbning af kompenserende sukkerkvoter inden udgangen af overgangsperioden, bringes den kvote på 40 000 tons, der er tildelt Kroatien, til ophør helt eller delvist efter åbningen af kompensationssukkerkvoterne. Kommissionen vedtager de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 sammenholdt med artikel 13, stk. 1, litra b), i Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EU) nr. 182/2011.

III.   MIDLERTIDIGE FORANSTALTNINGER VEDRØRENDE DIREKTE BETALINGER FOR KROATIEN

Godtgørelse af direkte betalinger, som ydes til landbrugere for 2013, er betinget af, at Kroatien inden tiltrædelsen anvender regler, der er identiske med reglerne for sådanne direkte betalinger i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 samt Kommissionens forordning (EF) nr. 1120/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til enkeltbetalingsordningen i afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (5), Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne for landbrugere i forordningens afsnit IV og V (6) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (7).

5.   FØDEVARESIKKERHED, VETERINÆR- OG PLANTESUNDHEDSPOLITIK

I.   ÆGLÆGGENDE HØNER

31999 L 0074: Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53).

Uanset artikel 6 i Rådets direktiv 1999/74/EF, for så vidt angår Kroatien, kan høner, der er æglæggende på tiltrædelsesdatoen, holdes i bure, der ikke er i overensstemmelse med de strukturelle krav i nævnte artikel. Kroatien sikrer, at anvendelsen af sådanne bure ophører senest 12 måneder efter tiltrædelsen.

Æg fra høner i sådanne ikke-stimulusberigede bure må kun markedsføres på Kroatiens hjemmemarked. Sådanne æg og deres emballage skal være tydeligt mærket med et særligt mærke, der gør den nødvendige kontrol mulig. En tydelig beskrivelse af dette særlige mærke skal være meddelt Kommissionen senest et år før tiltrædelsesdatoen.

II.   VIRKSOMHEDER (KØD, MÆLK, FISK OG ANIMALSKE BIPRODUKTER)

32004 R 0852: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

32004 R 0853: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55)

32009 R 1069: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

1.

De strukturelle krav i

a)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004:

bilag II, kapitel II,

b)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004:

bilag III, afsnit I, kapitel II og III,

bilag III, afsnit II, kapitel II og III,

bilag III, afsnit V, kapitel I;

c)

Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (8):

bilag IV, kapitel I,

bilag IX, kapitel I, II og III,

bilag X, kapitel I og II, og

bilag XIII

finder ikke anvendelse på visse virksomheder i kød-, mælke- og fiskesektoren samt i sektoren for animalske biprodukter i Kroatien før den 31. december 2015, med forbehold af nedennævnte betingelser.

2.

Så længe de virksomheder, der er nævnt i punkt 1, er omfattet af nævnte punkt, må produkter, der hidrører fra disse virksomheder, kun markedsføres på Kroatiens hjemmemarked eller i tredjelande i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, eller anvendes til yderligere forarbejdning i virksomheder i Kroatien, der også er omfattet af punkt 1, uanset tidspunktet for markedsføringen.

3.

Fødevarer fra de i punkt 1 omhandlede virksomheder skal være forsynet med et andet sundheds- eller identifikationsmærke end det, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 853/2004. En tydelig beskrivelse af dette sundheds- eller identifikationsmærke skal være meddelt Kommissionen senest et år før tiltrædelsesdatoen.

4.

Punkt 2 og 3 gælder også for alle produkter, der hidrører fra integrerede kød-, mælke- eller fiskevirksomheder, hvor en del af virksomheden er omfattet af punkt 1.

5.

Kroatien skal fortsat konstant overvåge gennemførelsen af det nationale program for opgradering af virksomheder og forelægge Kommissionen en årlig oversigt over fremskridt på det område. Kroatien sørger for, at der udarbejdes en individuel opgraderingsplan for hver enkelt af disse virksomheder med frister for rettelse af de strukturelle krav, som forelægges Kommissionen på forlangende.

6.

Kommissionen udarbejder i god tid inden tiltrædelsen en fortegnelse over de i punkt 1 omhandlede virksomheder. Fortegnelsen offentliggøres og skal indeholde navn og adresse på den enkelte virksomhed.

7.

Kroatien sikrer, at alle virksomheder, der på tiltrædelsestidspunktet ikke overholder gældende EU-ret på fødevaresikkerhedsområdet, bortset fra dem, der er omfattet af bestemmelserne for overgangsforanstaltningen, indstiller deres virksomhed.

8.

Der kan fastsættes gennemførelsesbestemmelser, der sikrer, at overgangsordningen fungerer gnidningsløst for så vidt angår forordning (EF) nr. 852/2004 og nr. 853/2004 i henhold til henholdsvis artikel 12, stk. 2, og artikel 9, stk. 2.

9.

Der kan fastsættes gennemførelsesbestemmelser, der sikrer, at overgangsordningen fungerer gnidningsløst for så vidt angår forordning (EF) nr. 1069/2009 i henhold til artikel 52, stk. 4.

III.   HANDEL MED FRØ

32002 L 0053: Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1).

32002 L 0055: Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33).

Kroatien kan indtil den 31. december 2014 udsætte anvendelsen på sit område af artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/53/EF og artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/55/EF med hensyn til handel på sit område med frø af sorter, der er opført på dets respektive nationale sortslister over landbrugsplantearter og grøntsagsplantearter, men som ikke er blevet accepteret officielt i henhold til disse direktiver. I den periode må sådanne frø ikke handles på andre medlemsstaters område.

IV.   NEUM

31997 L 0078: Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   Medlemsstaterne foretager i overensstemmelse med dette direktiv og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (9), veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, der indføres i et af de i bilag I anførte områder.

2.   Uanset stk. 1 kan forsendelser af produkter, der stammer fra Kroatiens område, og som transporteres igennem Bosnien-Hercegovinas område ved Neum (»Neumkorridoren«), inden deres genindførsel på Kroatiens område via indgangsstederne ved Klek eller Zaton Doli undtages fra veterinærkontrol, dog forudsat at de overholder følgende krav:

a)

Kroatien skal på eller forud for tiltrædelsesdatoen have etableret indgangssteder nord og syd for Neumkorridoren, der er fuldt udstyret og bemandet og på enhver anden måde parat til at sikre, at kravene i dette stykke er opfyldt.

b)

Kroatien sikrer:

i)

at der kun anvendes lukkede køretøjer til transport af forsendelser

ii)

at køretøjer, der transporterer forsendelser, plomberes med entydigt nummererede plomberingsmærker, inden de kører igennem Neumkorridoren

iii)

der oprettes et register over, hvilke nummererede plomberingsmærker der er sat på hvilke køretøjer, hvilket giver mulighed for den nødvendige kontrol

iv)

at dato og tidspunkt for udrejse og genindrejse på Kroatiens område for så vidt angår køretøjer, der transporterer forsendelser, registreres, så den samlede transittid kan beregnes.

c)

Kroatien sikrer, at forsendelser ikke kan genindføres på Kroatiens område, hvis:

i)

et køretøjs plombering er blevet brudt eller erstattet under transit igennem Neumkorridoren og/eller

ii)

den samlede transittid i betydelig grad overstiger en rimelig samlet transittid under hensyn til den samlede transitafstand, medmindre den kompetente myndighed har foretaget en vurdering af risikoen for dyresundheden og folkesundheden og har vedtaget effektive, forholdsmæssigt afpassede og målrettede foranstaltninger på grundlag af denne vurdering.

d)

Kroatien orienterer regelmæssigt og i det nødvendige omfang Kommissionen om manglende overholdelse af kravene i litra b) og de foranstaltninger, landet har truffet i medfør af litra c).

e)

En eventuel beslutning om at ophæve eller tilbagekalde undtagelsen fra stk. 1 træffes efter proceduren i artikel 29.

f)

Eventuelle gennemførelsesbestemmelser for dette stykke kan vedtages efter proceduren i artikel 29.

6.   FISKERI

32006 R 1967: Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 af 21. december 2006 om forvaltningsforanstaltninger til bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i Middelhavet, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1626/94 (EUT L 409 af 30.12.2006, s. 11. Berigtiget i EUT L 36 af 8.2.2007, s. 6).

a)

Uanset artikel 13, stk. 1 og 2, gives fartøjer, der kun er registreret og opererer i det vestlige Istrien, tilladelse til midlertidigt at anvende bundtrawl på mindre end 50 meters dybde i en mindsteafstand på 1,5 sømil fra kysten indtil den 30. juni 2014.

Denne undtagelse finder anvendelse på det område, der betegnes det vestlige Istrien, og som er defineret fra punktet med de geografiske koordinater φ=44.52135 og λ=14.29244 med en linje ret nord og en linje ret vest.

For fartøjer med en længde overalt på under 15 meter gives Kroatien tilladelse til på dybder over 50 meter midlertidigt at anvende bundtrawl på en mindsteafstand af 1 sømil fra kysten indtil den 30. juni 2014, idet alle de øvrige område- og tidsmæssige begrænsninger, der anvendes på tiltrædelsesdatoen, bevares.

b)

Uanset artikel 17, stk. 1, gives et begrænset antal fartøjer, der indgår i den særlige kategori af ikke-erhvervsmæssigt fiskeri »småfiskeri til personligt behov«, som ikke må overstige 2 000 fartøjer, tilladelse til at anvende net på højst 200 m indtil den 31. december 2014, forudsat at alle øvrige begrænsninger, der gælder på tiltrædelsesdatoen, fortsat finder anvendelse. Kroatien forelægger senest ved tiltrædelsesdatoen Kommissionen listen over fartøjer, der er omfattet af denne overgangsperiode, herunder deres karakteristika og kapacitet, udtrykt i GT og kW.

7.   TRANSPORTPOLITIK

1.

31992 R 3577: Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7).

I artikel 6 tilføjes følgende stykker:

»4.   Uanset artikel 4, stk. 1, andet afsnit, kan kontrakter om offentlig tjeneste indgået før datoen for Kroatiens tiltrædelse fortsat anvendes indtil den 31. december 2016.

5.   Uanset artikel 1, stk. 1, er krydstogter udført mellem kroatiske havne med skibe på under 650 bruttotons indtil den 31. december 2014 forbeholdt skibe, der er registreret i Kroatien og fører Kroatiens flag, og som benyttes af rederier, der er etableret i overensstemmelse med kroatisk lovgivning, og hvis hovedvirksomhed er beliggende i Kroatien, hvor også den effektive kontrol udøves.

6.   Uanset artikel 1, stk. 1, og i en overgangsperiode indtil den 31. december 2014 kan Kommissionen efter begrundet anmodning fra en medlemsstat og inden for en frist på 30 hverdage efter modtagelsen af denne anmodning beslutte, at skibe, der er omfattet af undtagelsen i denne artikels stk. 5, ikke udfører krydstogter mellem havne i visse områder i en medlemsstat, bortset fra Kroatien, hvis det kan påvises, at udførelsen af et sådant krydstogt i alvorlig grad forstyrrer eller risikerer i alvorlig grad at forstyrre det nationale transportmarked i de pågældende områder. Hvis Kommissionen efter perioden på 30 hverdage ikke har truffet nogen afgørelse i sagen, har den pågældende medlemsstat ret til at iværksætte de foranstaltninger, som den har anmodet om, indtil Kommissionen har truffet sin afgørelse. Dog kan medlemsstaten i nødstilfælde ensidigt vedtage passende midlertidige foranstaltninger, som højst kan anvendes i tre måneder. Nævnte medlemsstat underretter øjeblikkeligt Kommissionen herom. Kommissionen kan ophæve foranstaltningerne eller bekræfte dem, indtil den træffer sin endelige afgørelse. Medlemsstaterne holdes underrettet.«

2.

32009 R 1072: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72).

Uanset artikel 8 i forordning (EF) nr. 1072/2009 finder følgende anvendelse:

i en periode på to år fra datoen for Kroatiens tiltrædelse vil virksomheder, der er etableret i Kroatien, være afskåret fra cabotagekørsel i de andre medlemsstater

i en periode på to år fra datoen for Kroatiens tiltrædelse kan de øvrige medlemsstater meddele Kommissionen, om de agter at forlænge den i første led nævnte overgangsperiode i op til to år, eller om de agter at anvende artikel 8 i forhold til virksomheder, der er etableret i Kroatien. Hvis der ikke foreligger en sådan meddelelse, finder artikel 8 anvendelse

enhver af de nuværende medlemsstater kan når som helst i løbet af en periode på to år fra datoen for Kroatiens tiltrædelse meddele Kommissionen, at den agter at anvende artikel 8 i forhold til virksomheder, der er etableret i Kroatien

kun transportvirksomheder, der er etableret i medlemsstater, hvor artikel 8 finder anvendelse i forhold til virksomheder, der er etableret i Kroatien, kan udføre cabotagekørsel i Kroatien

i en periode på fire år fra datoen for Kroatiens tiltrædelse kan enhver medlemsstat, der anvender artikel 8, ved alvorlig forstyrrelse af det nationale marked eller dele heraf på grund af eller forværret af cabotage, som f.eks. et væsentlig større udbud end efterspørgsel eller en trussel mod et betydeligt antal vejgodstransportvirksomheders økonomiske stabilitet eller overlevelse, anmode Kommissionen om helt eller delvis at suspendere anvendelsen af artikel 8 i forhold til virksomheder, der er etableret i Kroatien. I så fald finder artikel 10 anvendelse.

Medlemsstater, der anvender den i første og andet led i første afsnit, nævnte overgangsforanstaltning, kan gradvis udveksle cabotagetilladelser på grundlag af bilaterale aftaler med Kroatien.

De i første og andet afsnit nævnte overgangsordninger må ikke føre til en mere begrænset adgang for kroatiske transportvirksomheder til cabotagekørsel i en anden medlemsstat end den, der herskede ved undertegnelsen af tiltrædelsestraktaten.

8.   FISKALE BESTEMMELSER

1.

31992 L 0079: Rådets direktiv 92/79/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (EFT L 316 af 31.10.1992, s. 8).

I artikel 2, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Kroatien indrømmes en overgangsperiode indtil den 31. december 2017 til at efterkomme kravene i første og andet afsnit. Punktafgiften skal dog fra den 1. januar 2014 være mindst 77 EUR pr. 1 000 stk. cigaretter uanset den vejede gennemsnitlige detailsalgspris.«

2.

32006 L 0112: Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

a)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»2.   Medlemsstaterne kan anse virksomhed, der udøves af offentligretlige organer, og som er fritaget for afgift i henhold til artikel 132, 135, 136 og 371, artikel 374-377, artikel 378, stk. 2, artikel 379, stk. 2, eller artikel 380-390c, som virksomhed udøvet i egenskab af offentlig myndighed.«

b)

Artikel 80, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

hvis modværdien er lavere end normalværdien, og leverandøren ikke har fuld fradragsret i henhold til artikel 167-171 og artikel 173-177, og leveringen er omfattet af fritagelse i henhold til artikel 132, 135, 136, 371, 375, 376 og 377, artikel 378, stk. 2, artikel 379, stk. 2, og artikel 380-390c«.

c)

Artikel 136, litra a), affattes således:

»a)

levering af varer, der udelukkende har været anvendt i forbindelse med sådanne former for virksomhed, som er fritaget for afgift i medfør af artikel 132, 135, 371, 375, 376 og 377, artikel 378, stk. 2, artikel 379, stk. 2, samt artikel 380-390c, såfremt disse varer ikke har givet ret til fradrag«.

d)

Artikel 221, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne kan fritage afgiftspligtige personer for den i artikel 220 eller i artikel 220a fastsatte forpligtelse til at udstede en faktura for levering af varer eller ydelser, som de foretager på deres område, og som med eller uden ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms er fritaget i medfør af artikel 110 og 111, artikel 125, stk. 1, artikel 127, artikel 128, stk. 1, artikel 132, artikel 135, stk. 1, litra h) - l), artikel 136, 371, 375, 376 og 377, artikel 378, stk. 2, artikel 379, stk. 2, og artikel 380-390c.«

e)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 390c

Kroatien kan på de betingelser, der var gældende i medlemsstaten på datoen for dennes tiltrædelse, fortsætte med at fritage følgende transaktioner:

a)

levering af bebyggede eller ubebyggede byggegrunde, som anført i artikel 135, stk. 1, litra j), og i bilag X, del B, nr. 9), uden mulighed for forlængelse indtil den 31. december 2014

b)

international personbefordring, som anført i bilag X, del B, nr. 10), så længe der gøres brug af den samme fritagelse i en af de medlemsstater, som tilhørte Unionen inden Kroatiens tiltrædelse.«

f)

Artikel 391 affattes således:

»Artikel 391

De medlemsstater, som fritager de transaktioner, der er omhandlet i artikel 371, 375, 376 og 377, artikel 378, stk. 2, artikel 379, stk. 2, og artikel 380-390c, kan give afgiftspligtige personer ret til at vælge at betale afgift af de pågældende transaktioner.«

g)

Overskriften i bilag X (og tilsvarende i indholdsfortegnelsen) affattes således:

»LISTE OVER TRANSAKTIONER, DER ER OMFATTET AF UNDTAGELSER OMHANDLET I ARTIKEL 370 og 371 OG ARTIKEL 375-390c«.

9.   FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

32006 R 0562: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1).

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 19a

Uanset bestemmelserne i denne forordning vedrørende oprettelsen af grænseovergangssteder og indtil ikrafttrædelsen af en afgørelse vedtaget af Rådet om at anvende Schengenreglerne fuldt ud i Kroatien i henhold til artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten eller indtil denne forordning ændres, således at den kommer til at indeholde bestemmelser om grænsekontrol ved fælles grænseovergangssteder, alt efter hvilken begivenhed der indtræffer først, kan Kroatien opretholde de fælles grænseovergangssteder ved grænsen til Bosnien-Hercegovina. Ved disse fælles grænseovergangssteder udfører den ene parts grænsevagter indrejse- og udrejsekontrol på den anden parts område. Al indrejse- og udrejsekontrol, der udføres af kroatiske grænsevagter, udføres i overensstemmelse med gældende EU-ret, herunder medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til international beskyttelse og non-refoulement. De relevante bilaterale aftaler om oprettelse af de pågældende fælles grænseovergangssteder ændres om nødvendigt med henblik herpå.«

10.   MILJØ

I.   HORISONTAL LOVGIVNING

1.

32003 L 0087: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

a)

For alle flyvninger mellem to flyvepladser på kroatisk område og alle flyvninger mellem en flyveplads på kroatisk område og en flyveplads i et land uden for EØS-området (i det følgende benævnt »supplerende luftfartsaktiviteter«) gælder følgende:

i)

Uanset artikel 3c, stk. 2, begynder den i artikel 13, stk. 1, nævnte periode, der starter den 1. januar 2013, den 1. januar 2014 for de supplerende luftfartsaktiviteter.

ii)

Uanset artikel 3c, stk. 4, fastsætter Kommissionen efter den i samme bestemmelse nævnte procedure de historiske luftfartsemissioner for de supplerende luftfartsaktiviteter inden for en periode på seks måneder fra tiltrædelsesdatoen.

iii)

Uanset artikel 3d, stk. 2, er den andel af kvoter, der skal bortauktioneres for de supplerende luftfartsaktiviteter, fra den 1. januar 2014 den andel kvoter, der resterer efter beregning af antallet af kvoter, der skal tildeles gratis i henhold til artikel 3e, stk. 3, litra d), og antallet af kvoter, der skal sættes til side i en særlig reserve i henhold til artikel 3f.

iv)

Uanset artikel 3d, stk. 3, fastsættes de tilskrevne luftfartsemissioner fra supplerende luftfartsaktiviteter for referenceåret 2010 af Kommissionen på grundlag af de bedste tilgængelige data. Antallet af kvoter, der skal bortauktioneres af medlemsstater, hvis samlede tilskrevne luftfartsemissioner omfatter dem fra flyvninger fra en kroatisk flyveplads, tilpasses fra den 1. juli 2013 med henblik på at omfordele auktionsrettigheder i relation til disse emissioner til Kroatien.

v)

Uanset artikel 3e, stk. 1, er overvågningsåret for de supplerende luftfartsaktiviteter 2012, og enhver ansøgning om tildeling af kvoter indgives ved de kroatiske kompetente myndigheder senest den 31. marts 2013.

vi)

Uanset artikel 3e, stk. 2, indgiver Kroatien ansøgninger, der vedrører de supplerende luftfartsaktiviteter, til Kommissionen senest den 1. juli 2013.

vii)

Uanset artikel 3e, stk. 3, vedtager Kommissionen senest den 30. september 2013 en afgørelse om de i litra a)-e) nævnte spørgsmål, der vedrører de supplerende luftfartsaktiviteter.

viii)

Uanset artikel 3e, stk. 3, litra d), beregnes antallet af kvoter, der skal tildeles gratis, for de supplerende luftfartsaktiviteter ved at gange den benchmarking, som er nævnt i litra e), med summen af tonkilometerdata som anført i de ansøgninger, der er forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3e, stk. 2, og tilpasset for at tage hensyn til den gennemsnitlige ændring i omfanget af luftfartsaktiviteter i tonkilometer, der er omfattet af EU ETS, i forhold til 2010-niveauerne. Benchmarkingen kan om nødvendigt underkastes en ensartet korrektionsfaktor, der anvendes af Kommissionen.

ix)

Uanset artikel 3e, stk. 3, er den benchmarking, der er nævnt i litra e), for de supplerende luftfartsaktiviteter den samme som den, der beregnes for luftfartsaktiviteter, der er omfattet af EU ETS fra den 1. januar 2012.

x)

Uanset artikel 3e, stk. 5, er udstedelsesdatoen for kvoter for de supplerende luftfartsaktiviteter den 28. februar 2014.

xi)

Uanset artikel 3f læses enhver henvisning til det andet kalenderår i den periode, der begynder i 2013, som en henvisning til 2014 for så vidt angår supplerende luftfartsaktiviteter, og alle henvisninger til det tredje kalenderår i den pågældende periode læses som en henvisning til 2015.

xii)

Uanset artikel 14, stk. 3, er den heri fastsatte dato den 1. juli 2013 for de supplerende luftfartsaktiviteter.

xiii)

Uanset artikel 18a, stk. 1, finder ny tildeling af forvaltningsmæssige ansvarsområder til luftfartøjsoperatører til Kroatien sted i 2014, når operatøren har opfyldt sine forpligtelser for 2013, medmindre en anden dato aftales mellem den tidligere administrerende myndighed og Kroatien efter anmodning fra luftfartøjsoperatøren inden for seks måneder efter offentliggørelsen af Kommissionens ajourførte liste over operatører under hensyntagen til Kroatiens tiltrædelse. I så fald finder nytildelingen sted senest i 2020 for så vidt angår den handelsperiode, der begynder i 2021.

xiv)

Uanset punkt 6 i bilag I medtages supplerende luftfartsaktiviteter fra den 1. januar 2014.

b)

Med forbehold af ovennævnte undtagelser sætter Kroatien de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at sikre, at det kan efterkomme direktivet fra tiltrædelsen i hele 2013.

2.

32010 R 0920: Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 af 7. oktober 2010 om et standardiseret og sikkert registersystem i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF (EUT L 270 af 14.10.2010, s. 1).

Artikel 16, 29, 41, 46 og 54 samt bilag VIII vedrørende luftfartsaktiviteter anvendes i Kroatien den 1. januar 2014.

II.   LUFTKVALITET

32008 L 0050: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 512 af 11.6.2008, s. 1).

a)

Uanset bilag XIV er referenceåret i del A, første afsnit, det andet år efter udløbet af året for Kroatiens tiltrædelse. Indikatoren for gennemsnitlig eksponering for dette referenceår er middelkoncentrationen i tiltrædelsesåret og det første og andet år efter tiltrædelsesåret.

b)

Uanset bilag XIV, del B, bør målet for reduktion af eksponering beregnes i forhold til indikatoren for gennemsnitlig eksponering i det referenceår, der er det andet år efter udløbet af året for Kroatiens tiltrædelse.

III.   AFFALDSHÅNDTERING

31999 L 0031: Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

a)

Uanset første afsnit, litra a), b) og c), i artikel 5, stk. 2, finder kravene om at reducere bionedbrydelig dagrenovation, der føres til deponering, til henholdsvis 75 %, 50 % og 35 % af den samlede mængde (beregnet i vægt) af bionedbrydelig dagrenovation, som blev produceret i 1997, anvendelse i Kroatien i overensstemmelse med de frister, der er specificeret nedenfor.

Kroatien skal sikre en gradvis reduktion af mængden af bionedbrydeligt affald, der deponeres, efter følgende ordning:

i)

senest den 31. december 2013 skal den del af bionedbrydelig dagrenovation, der føres til deponering, være reduceret til 75 % af den samlede mængde (beregnet i vægt) af bionedbrydelig dagrenovation, som blev produceret i 1997

ii)

senest den 31. december 2016 skal den del af bionedbrydelig dagrenovation, der føres til deponering, være reduceret til 50 % af den samlede mængde (beregnet i vægt) af bionedbrydelig dagrenovation, som blev produceret i 1997

iii)

senest den 31. december 2020 skal den del af bionedbrydelig dagrenovation, der føres til deponering, være reduceret til 35 % af den samlede mængde (beregnet i vægt) af bionedbrydelig dagrenovation, som blev produceret i 1997.

b)

Uanset artikel 14, litra c), skal alle eksisterende deponeringsanlæg i Kroatien overholde kravene i direktivet senest den 31. december 2018 med undtagelse af kravene i bilag I, punkt 1.

Kroatien skal sikre en gradvis reduktion af mængden af affald, der deponeres på eksisterende deponeringsanlæg, der ikke opfylder kravene, svarende til følgende årlige maksimale mængder:

senest den 31. december 2013: 1 710 000 tons

senest den 31. december 2014: 1 410 000 tons

senest den 31. december 2015: 1 210 000 tons

senest den 31. december 2016: 1 010 000 tons

senest den 31. december 2017: 800 000 tons.

Senest den 31. december hvert år fra og med tiltrædelsesåret fremsender Kroatien en rapport til Kommissionen vedrørende den gradvise gennemførelse af direktivet og opfyldelsen af mellemliggende mål.

IV.   VANDKVALITET

1.

31991 L 0271: Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).

Uanset artikel 3, 4, 5, 6 og 7 finder kravene til kloaknet og rensning af byspildevand anvendelse i Kroatien fra den 1. januar 2024 i overensstemmelse med følgende mellemliggende mål:

a)

Senest den 31. december 2018 skal direktivet overholdes i byområder med en befolkning på over 15 000 personækvivalenter med undtagelse af følgende kystnære byområder:

 

Bibinje — Sukošan

 

Biograd

 

Jelsa — Vrboska

 

Makarska

 

Mali Lošinj

 

Malinska — Njivice

 

Nin

 

Pirovac — Tisno - Jezera

 

Pula — sjever

 

Vela Luka

 

Vir.

b)

Senest den 31. december 2020 skal direktivet overholdes i byområder med en befolkning på over 10 000 personækvivalenter, hvis spildevand udledes i følsomme områder, og af rensningsanlæg, der ligger i Donaus og andre følsomme områders relevante afstrømningsområder, og som bidrager til forureningen af disse områder, samt i de 11 kystnære byområder nævnt i litra a).

c)

Senest den 31. december 2023 skal direktivet overholdes i byområder med en befolkning på over 2 000 personækvivalenter.

2.

31998 L 0083: Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).

De mikrobiologiske parametre og indikatorparametrene i henholdsvis bilag I, del A og C, finder undtagelsesvis anvendelse på følgende vandforsyningsområder i Kroatien fra den 1. januar 2019:

Vandforsyningsområde

Område nr.

Befolkning

NUTS-kode

DA BJELOVAR

107

51 921

HR02

DA DARUVAR

125

25 608

HR02

DA ĐURĐEVAC

204

30 079

HR01

DA GORSKI KOTAR

306

26 430

HR03

DA HRVATSKO ZAGORJE

101

143 093

HR01

DA ISTOČNA SLAVONIA - SLAVONSKI BROD

129

124 349

HR02

DA ISTRIA

301

97 046

HR03

DA JASTREBARSKO-KLINČA SELA

114

23 213

HR01

DA KARLOVAC-DUGA RESA

116

91 511

HR02

DA KNIN

404

17 187

HR03

DA KOPRIVNICA

203

58 050

HR01

DA KRIŽEVCI

103

36 338

HR01

DA LAPAC

311

1 880

HR03

DA LIČKA JESENICA

118

13 893

HR02

DA NAŠICE

210

37 109

HR02

DA NERETVA-PELJEŠAC-KORČULA-LASTOVO-MLJET

407

58 246

HR03

DA OGULIN

117

25 192

HR02

DA OPATIJA-RIJEKA-KRK

304

238 088

HR03

DA OTOČAC

309

15 434

HR03

DA OZALJ

113

11 458

HR02

DA PETRINJA-SISAK

121

84 528

HR02

DA PISAROVINA

115

3 910

HR01

DA PITOMAČA

205

10 465

HR02

DA POŽEŠTINE

128

70 302

HR02

DA SVETI IVAN ZELINA

102

17 790

HR01

DA UDBINA-KORENICA

310

6 747

HR03

DA VARAŽDIN

201

184 769

HR01

DA VELIKA GORICA

503

75 506

HR01

DA ZAGREB

501

831 047

HR01

DA ZAPREŠIĆ

502

50 379

HR01

DA ZRMANJA-ZADAR

401

158 122

HR03

DA ŽRNOVNICA

307

20 160

HR03

V.   INTEGRERET FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF FORURENING (IPPC)

1.

31999 L 0013: Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1).

a)

Uanset artikel 5 og bilag IIA og IIB finder emissionsgrænseværdierne for flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg anvendelse for følgende anlæg i Kroatien fra de nedenfor anførte datoer:

i)

Fra den 1. januar 2014:

1.

ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju (ČATEKS d.d.), Čakovec, Ulica Zrinsko-Frankopanska 25

2.

Drvna industrija KLANA d.d. (DI KLANA d.d.), Klana, Klana 264

ii)

Fra den 1. januar 2015:

1.

HEMPEL društvo s ograničenom odgovornošću Prerađivačka kemijska industrija (HEMPEL d.o.o.), Umag, Novigradska ulica 32

2.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Zadar (anlægget Zadar, beliggenhed: Zadar, Murvica bb)

3.

ALUFLEXPACK, proizvodno, trgovačko, export-import društvo s ograničenom odgovornošću (ALUFLEXPACK, d.o.o.), Zadar, Murvica bb - pogon Umag (anlægget Umag, beliggenhed: Umag, Ungarija bb)

iii)

Fra den 1. januar 2016:

1.

PALMA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju pogrebnih potrepština (PALMA d.o.o.), Jastrebarsko, Donja Reka 24

2.

FERRO-PREIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju lijevanih, kovanih i prešanih metalnih proizvoda (FERRO-PREIS d.o.o.), Čakovec, Dr. Tome Bratkovića 2

3.

AD PLASTIK dioničko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa (AD PLASTIK d.d.), Solin, Matoševa ulica 8 - beliggenhed: Zagreb, Jankomir 5

4.

REMONT ŽELJEZNIČKIH VOZILA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću (RŽV d.o.o.), Bjelovar, Trg kralja Tomislava 2

5.

FEROKOTAO d.o.o. za proizvodnju transformatorskih kotlova i ostalih metalnih konstrukcija (FEROKOTAO d.o.o.), Kolodvorska bb, Donji Kraljevec

6.

SAME DEUTZ-FAHR Žetelice, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (SAME DEUTZ-FAHR Žetelice d.o.o.), Županja, Industrijska 5

7.

CMC Sisak d.o.o. za proizvodnju i usluge (CMC Sisak d.o.o.), Sisak, Braće Kavurića 12

8.

METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN dioničko društvo (MIV d.d.), Varaždin, Fabijanska ulica 33

9.

CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova (CHROMOS BOJE I LAKOVI, d.d.), Zagreb, Radnička cesta 173/d

10.

CHROMOS-SVJETLOST, Tvornica boja i lakova, društvo s ograničenom odgovornošću (CHROMOS-SVJETLOST d.o.o.), Lužani, Mijata Stojanovića 13

11.

MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa (MURAPLAST d.o.o.), Kotoriba, Industrijska zona bb

12.

ISTRAPLASTIKA dioničko društvo za proizvodnju ambalaže (ISTRAPLASTIKA d.d.), Pazin, Dubravica 2/a

13.

GRUDINA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge (GRUDINA d.o.o.), Županja, Aleja Matice hrvatske 21

14.

SLAVICA - KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Slavica Hinek, Beli Manastir, J. J. Strossmayera 17

15.

MIDA d.o.o. za usluge i ugostiteljstvo (MIDA d.o.o.), Osijek, Ivana Gundulića 206

16.

EXPRESS KEMIJSKA ČISTIONA, vlasnik Ivanka Drčec, Križevci, Ulica Petra Preradovića 14

17.

Kemijska čistionica »BISER«, vlasnik Gojko Miletić, Dubrovnik, Nikole Tesle 20

18.

Kemijska čistionica »ELEGANT«, vlasnik Frane Miletić, Dubrovnik, Andrije Hebranga 106

19.

KOLAR obrt za kemijsko čišćenje odjeće, vlasnik Svjetlana Kolar, Žakanje, Kamanje 70/a

20.

MM d.o.o. za trgovinu i usluge (MM d.o.o.), Draganić, Lug 112

21.

KEMIJSKA ČISTIONA »AGATA«, vlasnik Branko Szabo, Virovitica, S. Radića 66

22.

Obrt za kemijsko čišćenje odjeća »KEKY«, vlasnik Jovita Malek-Milovanović, Pula, Dubrovačke bratovštine 29

23.

LORNA d.o.o. za pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda (LORNA d.o.o.), Pula, Valdebečki put 3

24.

KEMIJSKA ČISTIONICA I KOPIRANJE KLJUČEVA »ŠUPER«, vlasnik Ivan Šuper, Virovitica, J.J. Strossmayera 5

25.

KEMIJSKO ČIŠĆENJE ŠTEFANEC kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, vlasnik Nadica Štefanec, Koprivnica, Ledinska 1a

26.

ARIES društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju glazbala i usluge (ARIES d.o.o.), Varaždin, Creska 3

27.

OBRT ZA PRANJE I ČIŠĆENJE TEKSTILA I ODJEĆE ĐORĐEVIĆ, vlasnik Javorka Đorđević, Makarska, Ante Starčevića 2

28.

OBRT ZA USLUGE PRANJA I KEMIJSKOG ČIŠĆENJA »KORDIĆ«, vlasnik Pero Kordić, Makarska, Kipara Rendića 2

29.

Kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda ČISTIONICA GALEB, vlasnik Stipan Radović, Zadar, Varoška 6

30.

KEMIJSKA ČISTIONICA, vlasnik Krešimir Borovec, Varaždin, Juraja Habdelića 2

31.

KEMIJSKA ČISTIONICA »VBM«, vlasnik Biserka Posavec, Maruševec, Biljevec 47

32.

OBRT ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE I PRANJE RUBLJA »PLITVICE«, vlasnik Momirka Ninić, Pula, Rizzijeva 34

33.

»ANA« KEMIJSKA ČISTIONA, vlasnik Saša Dadić, Pula, Zagrebačka 18