ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.110.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 110

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
24. april 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/11/EU af 19. april 2012 om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2012 af 16. april 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009

3

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 350/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår kravene til typegodkendelse af monteringen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) i motorkøretøjer

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 352/2012 af 23. april 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 353/2012 af 23. april 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

33

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2012/205/FUSP af 23. april 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

35

 

*

Rådets afgørelse 2012/206/FUSP af 23. april 2012 om ændring af Rådets afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

36

 

 

2012/207/EU

 

*

Kommissionens delegerede afgørelse af 8. februar 2012 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen og om ophævelse af afgørelse nr. 633/2009/EF for så vidt angår Syrien

38

 

 

2012/208/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 20. april 2012 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/861/EU om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Kenyas særlige situation vedrørende tunfilet (meddelt under nummer C(2012) 2463)

39

 

 

2012/209/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 20. april 2012 vedrørende anvendelsen af kontrol- og bevægelsesbestemmelserne i Rådets direktiv 2008/118/EF på visse additiver i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 2003/96/EF (meddelt under nummer C(2012) 2484)

41

 

 

2012/210/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. april 2012 om anerkendelse af ordningen Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF

42

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2011/383/EU af 29. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til universal- og sanitetsrengøringsmidler (EUT L 169 af 29.6.2011)

44

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/11/EU

af 19. april 2012

om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 153, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF (3) udtrykte berørte parter, navnlig i de medicinske kredse, alvorlige betænkeligheder ved de virkninger, gennemførelsen af nævnte direktiv kunne have for anvendelsen af medicinske procedurer baseret på medicinsk billeddannelse samt ved dets virkninger for visse industrielle aktiviteter.

(2)

Kommissionen undersøgte de berørte parters argumenter og besluttede at tage nogle af bestemmelserne i direktiv 2004/40/EF op til fornyet overvejelse på grundlag af nye videnskabelige oplysninger.

(3)

Fristen for gennemførelse af direktiv 2004/40/EF blev forlænget ved direktiv 2008/46/EF (4) til den 30. april 2012 for at gøre det muligt at vedtage et nyt direktiv på grundlag af de nyeste oplysninger inden den dato.

(4)

Den 14. juni 2011 vedtog Kommissionen et forslag til et nyt direktiv til afløsning af direktiv 2004/40/EF. Målet med det nye direktiv er at sikre et højt niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed samt kontinuitet i og videreudvikling af de medicinske og andre industrielle aktiviteter, der anvender elektromagnetiske felter. I afventning af vedtagelsen af det nye direktiv inden den 30. april 2012 har flertallet af medlemsstaterne derfor ikke gennemført direktiv 2004/40/EF.

(5)

På grund af emnets tekniske kompleksitet er det imidlertid usandsynligt, at det nye direktiv vil blive vedtaget inden den 30. april 2012.

(6)

Fristen den 30. april 2012 bør derfor forlænges. Det er derfor nødvendigt, at nærværende direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 13, stk. 1, i direktiv 2004/40/EF ændres datoen »30. april 2012« til »31. oktober 2013«.

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 19. april 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

M. BØDSKOV

Formand


(1)  Udtalelse af 22.2.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 29.3.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 11.4.2012.

(3)  EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 88.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 349/2012

af 16. april 2012

om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 9, stk. 4, og artikel 11, stk. 2, 5 og 6,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Tidligere undersøgelser og gældende foranstaltninger

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 130/2006 (2) (»den oprindelige forordning«) indførtes en endelig antidumpingtold på mellem 0 % og 34,9 % på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»Kina«). Det skal erindres, at den endelige antidumpingtold på vinsyre fremstillet af den eksporterende producent fra Kina, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. (»Hangzhou Bioking«), var på 0 %, mens tolden varierede mellem 4,7 % og 34,9 % for de øvrige eksporterende producenter fra Kina.

(2)

Efter en fornyet undersøgelse, der blev indledt på baggrund af grundforordningens artikel 11, stk. 3, ændrede Rådet den 22. februar 2008 anvendelsesområdet for ovennævnte foranstaltninger ved forordning (EF) nr. 150/2008 (3).

(3)

Den 16. april 2012 ændrede Rådet ved forordning (EU) nr. 332/2012 (4) foranstaltningerne vedrørende Hangzhou Bioking efter en fornyet undersøgelse af de gældende foranstaltninger vedrørende Hangzhou Bioking på baggrund af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1515/2001 som følge af WTO-Appelinstansens rapport med titlen »Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice« (5), i henhold til hvilken det blev konstateret i stk. 305 og 306, at en eksporterende producent, som ikke blev anset for at foretage dumping i den oprindelige undersøgelse, skal udelukkes fra anvendelsesområdet i forbindelse med den endelige foranstaltning, der blev indført som følge af en sådan undersøgelse, og ikke kan gøres til genstand for en administrativ undersøgelse eller en fornyet undersøgelse, der skyldes ændrede omstændigheder.

(4)

Den undersøgelse, der førte til de foranstaltninger, der blev indført ved den oprindelige forordning, vil herefter blive omtalt som »den oprindelige undersøgelse«.

2.   Anmodning om en udløbsundersøgelse

(5)

Den 27. oktober 2009 modtog Kommissionen efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb (6) af de gældende endelige antidumpingforanstaltninger en anmodning om indledning af en udløbsundersøgelse af disse foranstaltninger i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2. Anmodningen blev fremsat af følgende producenter (»ansøgerne«): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. og Comercial Quimica Sarasa SL., som tilsammen tegner sig for en væsentlig del, i dette tilfælde mere end 50 %, af den samlede produktion af vinsyre i Unionen.

(6)

Anmodningen var begrundet med, at udløbet af de foranstaltninger, der var indført på importen af vinsyre med oprindelse i Kina, sandsynligvis ville medføre fortsat eller fornyet dumping med deraf følgende skade for EU-erhvervsgrenen.

3.   Indledning af en udløbsundersøgelse

(7)

Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en udløbsundersøgelse og offentliggjorde den 26. januar 2011 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (7) om indledningen af en udløbsundersøgelse, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 (»indledningsmeddelelsen«).

4.   Parallelle sager

(8)

Kommissionen offentliggjorde også en meddelelse den 29. juli 2011 om indledningen af en antidumpingprocedure (8) i henhold til artikel 5 i forbindelse med importen af vinsyre med oprindelse i Kina, der var begrænset til en af de kinesiske eksporterende producenter, Hangzhou Bioking.

(9)

Kommissionen offentliggjorde samme dag en meddelelse om indledningen af en delvis interimsundersøgelse (9), jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3, vedrørende antidumpingforanstaltninger på importen af vinsyre med oprindelse i Kina, begrænset til undersøgelsen af dumpingaspektet for så vidt angår to kinesiske eksporterende producenter, nemlig Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, og Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

5.   Undersøgelse

5.1.   Nuværende undersøgelsesperiode og betragtet periode

(10)

Undersøgelsen af, om der fortsat finder dumping sted, omfattede perioden fra 1. januar 2010 til 31. december 2010 (»nuværende undersøgelsesperiode« eller »NUP«). Undersøgelsen af de tendenser, der er relevante for vurderingen af sandsynligheden for fortsat eller fornyet skade, omfattede perioden fra 1. januar 2007 til udgangen af den fornyede undersøgelsesperiode (»den betragtede periode«).

5.2.   Parter, som er berørt af undersøgelsen

(11)

Kommissionen underrettede officielt ansøgerne, de øvrige kendte EU-producenter, de eksporterende producenter, importørerne og de brugere i Unionen, som den vidste var berørt af sagen, deres organisationer samt repræsentanterne for det pågældende eksporterende land om indledningen af udløbsundersøgelsen.

(12)

Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der er fastsat i indledningsmeddelelsen.

(13)

På grund af det tilsyneladende store antal eksporterende producenter fra Kina, ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importører og EU-producenter, som var omfattet af denne undersøgelse, blev det i indledningsmeddelelsen planlagt, at der skulle anvendes stikprøveudtagning, jf. grundforordningens artikel 17. For at sætte Kommissionen i stand til at afgøre, om det var nødvendigt med stikprøveudtagning, og i bekræftende fald at udtage en sådan, blev ovennævnte parter i henhold til grundforordningens artikel 17 anmodet om at give sig til kende senest 15 dage efter offentliggørelsen af indledningsmeddelelsen og meddele Kommissionen de oplysninger, der blev anmodet om i denne.

(14)

I betragtning af de modtagne besvarelser blev det besluttet at anvende stikprøveudtagning i forbindelse med EU-producenterne. Der var ingen ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importører, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen. Med hensyn til de eksporterende producenter fra Kina var der kun to eksporterende producenter, som erklærede sig rede til at samarbejde i undersøgelsen. Følgelig blev det besluttet, at der ikke var behov for stikprøveudtagning blandt producenterne.

(15)

Seks EU-producenter afgav de oplysninger, der blev anmodet om i indledningsmeddelelsen, og indvilligede i at indgå i stikprøven. På baggrund af de oplysninger, som EU-producenterne indsendte, udtog Kommissionen en stikprøve på fire EU-producenter, som blev anset for at være repræsentative for EU-erhvervsgrenen med hensyn til salgsmængde af samme vare i Unionen. Deres samlede salgsmængde udgjorde 61 % af salgsmængden på EU-markedet.

(16)

Der blev modtaget spørgeskemabesvarelser fra de fire EU-producenter i stikprøven, to brugere i Unionen og to eksporterende producenter i Kina. Desuden indsendte to samarbejdsvillige EU-producenter de nødvendige generelle oplysninger til skadesanalysen.

(17)

Eksporten fra Hangzhou Bioking, hvis individuelle dumpingmargin i den oprindelige undersøgelse var nul, er blevet udelukket fra både dumping- og skadesanalysen, inklusive sandsynligheden for fortsat dumping og risikoen for fornyet skade som følge af importen til dumpingpriser. Analysen i denne fornyede undersøgelse blev derfor baseret på eksporten af den pågældende vare fra Kina til Unionen i NUP med undtagelse af eksporten fra producenten Hangzhou Bioking og omtales også som »eksport, der er underlagt foranstaltninger« i denne forordning.

(18)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at fastslå, om der var sandsynlighed for fortsat eller fornyet dumping med deraf følgende skade, og for at fastslå Unionens interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende virksomheder:

a)

EU-producenter:

Comercial Quimica Sarasa SL

Alcoholera Vinícola Europea S.A.

Distillerie Mazzari SpA

Distillerie Bonollo SpA

b)

Eksporterende producenter i Kina:

Changmao Biochemical Engineering Co Ltd

Ninghai Organical Chemical Factory

c)

Brugere:

Danisco A/S

Kerry (NL) B.V.

d)

Producent i referencelandet:

Tarcol S.A., Argentina.

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

(19)

Den vare, der er genstand for denne fornyede undersøgelse, er den samme som i forordning (EF) nr. 150/2008, der ændrede anvendelsesområdet for de foranstaltninger, der blev indført ved den oprindelige forordning, som ovenfor forklaret. Den pågældende vare er vinsyre, bortset fra D-(-)-vinsyre med en negativ optisk rotation på mindst 12,0 grader, målt i en vandig opløsning i henhold til metoden i Den Europæiske Farmakopé, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 2918 12 00 (Taric-kode 2918120090) og med oprindelse i Kina (»den pågældende vare«).

(20)

Det blev bekræftet i den fornyede undersøgelse, at den pågældende vare, der importeres til EU-markedet, og varer fremstillet og solgt af de eksporterende producenter på hjemmemarkederne, såvel som varer fremstillet og solgt i Unionen af EU-erhvervsgrenen har de samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og anvendelsesformål som i den oprindelige undersøgelse (»samme vare«). Varerne anses derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   SANDSYNLIGHED FOR FORTSAT DUMPING

1.   Indledende bemærkninger

(21)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 2, blev det undersøgt, om der var sandsynlighed for, at udløbet af de gældende foranstaltninger ville føre til fortsat eller fornyet dumping.

(22)

Som nævnt i betragtning 13 blev det planlagt i indledningsmeddelelsen, at der skulle anvendes stikprøveudtagning i betragtning af de potentielt mange eksporterende producenter i forbindelse med denne fornyede undersøgelse. Ud af de 20 kendte eksporterende producenter var der kun to virksomheder, som begge var indrømmet markedsøkonomisk behandling, som gav sig til kende og indvilligede i at samarbejde. Disse to virksomheder dækker størstedelen af importen af den pågældende vare fra Kina til Unionen i NUP med undtagelse af eksporten fra virksomheden Hangzhou Bioking, hvis individuelle dumpingmargin i den oprindelige undersøgelse var nul.

2.   Dumping af import i NUP

2.1.   Referenceland

(23)

Da Kina er et land med overgangsøkonomi, skal den normale værdi for de eksporterende producenter, der ikke er indrømmet markedsøkonomisk behandling, fastsættes på grundlag af prisen eller en beregnet værdi i et passende tredjeland med markedsøkonomi (»referenceland«), jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a).

(24)

Som i den oprindelige undersøgelse blev Argentina foreslået som egnet referenceland i indledningsmeddelelsen med henblik på at fastsætte den normale værdi. Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger til det hensigtsmæssige i dette valg.

(25)

En industriel bruger af vinsyre gjorde opmærksom på nogle begrænsninger i forbindelse med valget af Argentina som referenceland og indvendte, at det ikke burde være den eneste reference i forbindelse med fastsættelsen af den normale værdi. Den pågældende part nævnte især de påståede forskelle i produktionsprocesserne mellem Kina og Argentina, den begrænsede årlige produktionsmængde sammenlignet med produktionen på verdensplan og valutakursudsvingene. Ingen af disse argumenter blev imidlertid underbygget af dokumentation.

(26)

Under alle omstændigheder blev de forskellige produktionsprocesser i Argentina og Kina og den deraf følgende indvirkning på omkostningerne og værdiansættelsen i forbindelse med den pågældende vare nøje overvejet i den oprindelige undersøgelse, og det blev konstateret, at det ikke ændrede på varernes sammenlignelighed, og at de blev anset for at svare til hinanden. Da den industrielle brugers argument ikke indeholdt noget nyt element, og påstandene ikke blev underbygget, afvises disse. Resultaterne af den nuværende udløbsundersøgelse bekræfter resultaterne i den oprindelige undersøgelse, dvs. at forskellene i produktionsprocesserne ikke havde indflydelse på varernes sammenlignelighed.

(27)

Argentinas årlige begrænsede produktion sammenlignet med verdensmarkedet for vinsyre er ikke et relevant argument, når man vurderer, om et bestemt marked er egnet til fastsættelsen af normal værdi i et referenceland. Undersøgelsen bekræftede faktisk, at Argentina er et åbent og konkurrencedygtigt marked med mindst to erhvervsdrivende. Argumentet blev derfor afvist.

(28)

Påstanden om betydelige valutakursudsving mellem regionerne blev ikke dokumenteret. Dertil kommer, at kontrollen på stedet ikke medførte noget, der tyder på en forvridning af valutakurserne mellem regionerne. Argumentet blev derfor også afvist.

(29)

Som i den oprindelige undersøgelse blev det således konkluderet, at Argentina var et egnet referenceland, på baggrund af hvilket der kunne fastsættes en normal værdi.

(30)

To kendte argentinske virksomheder blev kontaktet, men kun den ene indvilligede i at samarbejde, besvare spørgeskemaet og acceptere et kontrolbesøg. Virksomhedens taloplysninger blev anvendt til fastsættelsen af den normale værdi.

2.2.   Normal værdi

(31)

For de to virksomheder, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i den oprindelige undersøgelse, er den normale værdi blevet fastsat ud fra deres respektive oplysninger. Kommissionen undersøgte i henhold til grundforordningens artikel 2, om hjemmemarkedssalget af vinsyre til uafhængige kunder var repræsentativt i NUP, dvs. om salgsmængden af den vare, der er beregnet til hjemmemarkedsforbrug, udgør 5 % eller mere af deres eksport af den pågældende vare til Unionen.

(32)

For en virksomhed, der var blevet indrømmet markedsøkonomisk behandling, måtte den normale værdi beregnes, da dens hjemmemarkedssalg ikke var tilstrækkeligt til at blive anset for repræsentativt, jf. betragtning 31. Derfor blev den normale værdi beregnet ved at anvende virksomhedens fremstillingsomkostninger plus salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger (»SA&G-omkostninger«) samt fortjenesten på hjemmemarkedssalget i normal handel.

(33)

For den anden virksomhed, der var blevet indrømmet markedsøkonomisk behandling, blev den normale værdi fastsat ud fra de priser, der blev betalt af uafhængige kunder i eksportlandet, da hjemmemarkedssalget var repræsentativt og havde fundet sted i normal handel.

(34)

For de virksomheder, som ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i forbindelse med den oprindelige undersøgelse, blev den normale værdi i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), fastsat på grundlag af oplysninger fra den samarbejdende producent i referencelandet.

(35)

Derfor blev hjemmemarkedssalget til uafhængige kunder i referencelandet også vurderet i overensstemmelse med kriteriet i grundforordningens artikel 2. Kommissionen kunne efterprøve, at dette salg skete i tilstrækkelige mængder og i normal handel og kunne således blive anvendt til at fastslå normal værdi for de virksomheder, som ikke var blevet indrømmet markedsøkonomisk behandling.

2.3.   Eksportpris

(36)

For de samarbejdsvillige eksporterende producenters vedkommende blev al eksport til Unionen solgt direkte til uafhængige kunder i Unionen. Eksportprisen blev fastsat på grundlag af de priser, der faktisk blev betalt eller skulle betales for den pågældende vare, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 8.

(37)

Med hensyn til eksportprisen for alle andre producenter i Kina blev oplysningerne taget fra importstatistikkerne i databasen i artikel 14, stk. 6.

2.4.   Sammenligning

(38)

Sammenligningen mellem den normale værdi og eksportprisen blev foretaget ab fabrik.

(39)

For at sikre en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen hos de samarbejdsvillige eksporterende producenter blev der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 10, i form af justeringer taget behørigt hensyn til visse forskelle i transport- og forsikringsomkostninger, afgifter og kreditomkostninger, som påvirkede priserne og deres sammenlignelighed.

(40)

For at kunne foretage en rimelig sammenligning af den normale værdi ab fabrik fra referencelandet og eksportprisen nævnt i betragtning 37 blev cif-eksportpriserne justeret til et niveau ab fabrik ved at anvende oplysninger, der er indsamlet under kontrolbesøgene.

2.5.   Dumpingmargen

(41)

Dumpingmargenen blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, fastlagt på grundlag af en sammenligning mellem den normale værdi beregnet som et vejet gennemsnit og det vejede gennemsnit for eksportprisen.

(42)

For de samarbejdsvillige eksporterende producenter, der blev indrømmet markedsøkonomisk behandling i den oprindelige undersøgelse, viste denne sammenligning, at disse virksomheder fortsatte med dumping, om end på et lidt lavere niveau.

(43)

Den beregnede resttold viste et betydeligt dumpingniveau, som endog lå over niveauet i den oprindelige undersøgelse.

3.   Sandsynligheden for fortsat dumping

(44)

I forlængelse af undersøgelsen af, om der fandt dumping sted i NUP, blev sandsynligheden for fortsat dumping ligeledes undersøgt.

(45)

I den forbindelse blev følgende elementer undersøgt: mængden af og priserne på den dumpede import fra Kina, produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i Kina, EU-markedets og andre tredjelandsmarkeders tiltrækningskraft.

3.1.   Mængden af og priserne på den dumpede import fra Kina

(46)

Efter indførelsen af endelige foranstaltninger i januar 2006 fortsatte dumpingimporten fra Kina med at stige og steg fra 3 034 ton i 2007 til 3 649 ton i NUP, dvs. en stigning på ca. 20 %. Samtidig øgedes markedsandelen af dumpingimport fra Kina med 1,0 procentpoint i den betragtede periode fra 12,6 % i 2007 til 13,5 % i NUP.

(47)

I samme periode forblev priserne på dumpingimport fra Kina relativt stabile med en stigning på 12,6 % mellem 2007 og 2008 efterfulgt af en konstant nedgang i 2009 og i NUP og nåede i sidstnævnte periode ned på niveauet fra 2007.

3.2.   Produktionskapaciteten og den uudnyttede kapacitet i Kina

(48)

For så vidt angår den samlede produktionskapacitet af vinsyre i Kina tyder forskellige informationskilder, der er offentligt tilgængelige (10), på en produktionskapacitet som generelt er større end efterspørgslen på det kinesiske hjemmemarked.

(49)

Den samlede produktionsmængde i Kina er blevet anslået til ca. 25 000 ton under hensyntagen til de oplysninger, der er indsamlet på stedet i løbet af undersøgelsen, og de efterfølgende markedsundersøgelser (11). Det kinesiske marked er begrænset, sammenlignet med den kapacitet, der er til rådighed i Kina, og har et anslået forbrug på 5 000 ton.

(50)

Desuden er der tydelige tegn på, at kapaciteten i Kina endog er højere end de 25 000 ton. Faktisk steg den samlede kapacitet for de to samarbejdsvillige kinesiske eksportører med mere end 200 %, hvis man sammenligner oplysningerne fra den oprindelige undersøgelsesperiode med den nuværende undersøgelsesperiode. Den tilsvarende uudnyttede kapacitet var på ca. 20 % af den samlede kapacitet i NUP.

(51)

Endvidere fremgår det af oplysningerne, der stammer fra uddrag af de rapporter, der er nævnt i betragtning 48, og af offentligt tilgængelige oplysninger, at der blev etableret mindst to nye producenter af vinsyre i 2007.

(52)

På den baggrund er det klart, at kapaciteten i Kina er skæv i forhold til det hjemlige forbrug, hvilket bekræfter, at de kinesiske producenter har et klart behov for at øge deres position på eksportmarkederne.

3.3.   EU-markedets og andre tredjelandsmarkeders tiltrækningskraft

(53)

Af de oplysninger, der er indsamlet hos de samarbejdsvillige virksomheder fremgår det, at prisniveauet over for tredjelande er i tråd med det prisniveau, som de vil kunne opnå på EU-markedet. Som nævnt ovenfor er der en betydelig produktionsmæssig overkapacitet på det kinesiske hjemmemarked, hvilket tyder på, at der er et udtalt og naturligt behov for at finde alternative markeder, som kan absorbere denne overskydende produktionskapacitet.

(54)

EU-markedet er langt det største i verden med ca. 40 % af det globale forbrug af vinsyre, og det stiger stadig jf. betragtning 60. Det er også klart ud fra de oplysninger, der blev indsamlet under undersøgelsen, at kinesiske virksomheder har vist en stor interesse i at udbygge deres tilstedeværelse på det største marked i verden og opretholde en betydelig markedsandel på EU-markedet.

4.   Konklusion vedrørende sandsynligheden for fortsat dumping

(55)

På grundlag af ovenstående resultater kan det konkluderes, at betydelige importmængder fra Kina stadig importeres til dumpingpriser, og at der er en stor sandsynlighed for fortsat dumping. I betragtning af den potentielle uudnyttede kapacitet i Kina, herunder de nye producenter, der dukkede op på det kinesiske marked, og den omstændighed, at EU-markedet er det største marked i verden med attraktive priser, kan det konkluderes, at de kinesiske eksportører sandsynligvis øger deres eksport yderligere til Unionen til dumpingpriser, hvis antidumpingforanstaltningerne får lov til at udløbe.

D.   DEFINITION AF EU-ERHVERVSGRENEN

(56)

I NUP blev samme vare fremstillet af ni producenter i Unionen. Af disse ni producenter samarbejdede seks producenter fuldt ud i forbindelse med undersøgelsen, de indsendte formularer i forbindelse med stikprøveudtagningen og anmodede om at indgå i stikprøven. Det konstateredes, at disse seks producenter tegnede sig for en stor del af den samlede EU-produktion — i dette tilfælde mere end 73 % — af samme vare. Som nævnt i betragtning 57 omtales de ni producenter, der havde leveret de oplysninger, der var anført i anmodningen om den fornyede undersøgelse, herefter som »EU-erhvervsgrenen«, jf. grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4.

(57)

Med henblik på skadesanalysen blev der fastsat skadesindikatorer på følgende to niveauer:

De makroøkonomiske elementer (produktion, kapacitet, kapacitetsudnyttelse, produktivitet, salgsmængde, markedsandel, vækst, beskæftigelse, dumpingmargenens størrelse og genrejsning efter virkningerne af tidligere dumping) blev vurderet for EU-produktionen som helhed på grundlag af oplysninger fra de producenter, der gav sig til kende i forbindelse med stikprøveundersøgelsen, og for de øvrige tre EU-producenters vedkommende blev der foretaget et skøn på grundlag af oplysningerne i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

Analysen af de mikroøkonomiske elementer (gennemsnitlige enhedspriser, lagre, lønninger, rentabilitet, investeringsafkast, likviditet, evnen til at rejse kapital og investeringer) blev gennemført for EU-producenterne i stikprøven på grundlag af deres oplysninger.

(58)

Det skal bemærkes, at EU-markedet for vinsyre kendetegnes ved et relativt lavt antal producenter, for det meste små og mellemstore virksomheder i Italien og Spanien. Med undtagelse af en producent i Spanien, som kun fremstiller vinsyre, er alle andre producenter vertikalt integreret, og hovedaktiviteten er fremstilling af alkohol fra vinbærme, der er en proces, hvorved vinsyre fremstilles som et biprodukt.

E.   SITUATIONEN PÅ EU-MARKEDET

1.   Forbrug på EU-markedet

(59)

EU-forbruget blev beregnet ud fra EU-erhvervsgrenens salgsmængde på EU-markedet, den kinesiske database for eksportoplysninger, Eurostats oplysninger om importmængden til EU-markedet og for de øvrige EU-producenters vedkommende på basis af skøn foretaget på grundlag af oplysninger i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

(60)

EU-forbruget af vinsyre steg med 11 % mellem 2007 og NUP. Nærmere bestemt faldt efterspørgslen fra 2007 til 2009 med 15 %. I NUP nåede EU-forbruget imidlertid op på 29 964 ton, hvilket er en betydelig stigning på 26 procentpoint i forhold til det foregående år. Denne stigning kan forklares med den høje priselasticitet for vinsyre. Når priserne er lave, som det var tilfældet i NUP, kan vinsyre anvendes i andre anvendelser som erstatning for andre kemiske råmaterialer, f.eks. citron- og æblesyre, hvilket medførte en stigning i det samlede EU-forbrug.

Tabel 1

 

2007

2008

2009

NUP

Samlet EU-forbrug (ton)

26 931

25 333

22 983

29 964

Indeks

100

94

85

111

Kilde: Spørgeskemabesvarelser, den kinesiske database for eksportoplysninger, Eurostat.

2.   Mængde, markedsandel og priser på importen fra Kina

2.1.   Mængde og markedsandel

(61)

Udtrykt i mængde steg importen af den pågældende vare fra Kina til Unionen med 45 % i den betragtede periode. Den udgjorde 8 495 ton i NUP svarende til en markedsandel på 28,4 %.

(62)

Importmængden af vinsyre til Unionen fra kinesiske eksportører, som er underlagt antidumpingforanstaltninger, steg med 20 % og nåede op nå 3 649 ton i NUP svarende til en markedsandel på 12,2 %, hvilket er en stigning fra 11,3 % i begyndelsen af den betragtede periode. Den resterende import, 4 846 ton, kom fra en kinesisk eksportør, der var underlagt en told på 0 %, og som også øgede sin andel i den samlede kinesiske eksport til Unionen i den betragtede periode (+ 9 procentpoint).

Tabel 2

 

2007

2008

2009

NUP

Importmængde fra Kina underlagt foranstaltninger (ton)

3 035

3 042

2 945

3 649

Indeks = 100

100

100

97

120

Markedsandel for importen fra Kina underlagt foranstaltninger (ton)

11,3 %

12,0 %

12,8 %

12,2 %

Indeks = 100

100

106

113

107

2.2.   Priser og underbud

(63)

Følgende tabel viser udviklingen af de gennemsnitlige priser, cif EU's grænse, på importen fra Kina, der er underlagt foranstaltninger, og de relevante gennemsnitlige salgspriser hos EU-erhvervsgrenen.

Tabel 3

 

2007

2008

2009

NUP

Prisen på kinesisk import underlagt foranstaltninger (EUR/ton)

1 834

2 060

1 966

1 819

Indeks = 100

100

112

107

99

Kilde: Spørgeskemabesvarelser, databasen i. artikel 14, stk. 6.

(64)

Den gennemsnitlige enhedssalgspris på kinesisk eksport, der er underlagt foranstaltninger på cif-niveau, nåede 1 819 EUR/ton svarende til en stigning på 20 % i den betragtede periode.

(65)

Med hensyn til salgsprisen på EU-markedet for vinsyre i NUP blev der foretaget en sammenligning mellem priserne for vinsyre fremstillet og solgt af EU-erhvervsgrenen og priserne for importen fra Kina underlagt foranstaltninger. Salgspriserne for EU-erhvervsgrenen var priserne over for uafhængige kunder, i givet fald justeret til ab fabriksniveau, dvs. ekskl. fragtomkostninger i Unionen og efter fradrag af nedslag og rabatter. Disse priser blev sammenlignet med de ovennævnte kinesiske eksporterende producenters salgspriser, netto, uden rabatter og om nødvendigt justeret til cif-priser, frit EU's grænse med passende justering for toldklareringsomkostninger og omkostninger påløbet efter importen. Unionens vejede gennemsnitlige salgspris i NUP var på 2 496 EUR/ton.

(66)

Sammenligningen for hver enkelt type viste, at i NUP blev importen fra Kina af den pågældende vare underlagt foranstaltninger solgt i Unionen til priser, som i betydelig grad underbød EU-erhvervsgrenens priser udtrykt som en procentsats af sidstnævnte, nemlig med 32,6 %.

3.   Import fra andre tredjelande

(67)

Følgende tabel viser udviklingen af importen fra andre tredjelande i den betragtede periode med hensyn til mængde og markedsandel og gennemsnitsprisen på denne import.

Tabel 4

 

2007

2008

2009

NUP

Importmængde fra andre lande (ton)

590

135

156

845

Indeks = 100

100

23

26

143

Markedsandel for importerede varer fra andre tredjelande

2,2 %

0,5 %

0,7 %

2,8 %

Indeks = 100

100

24

31

129

Importpris (EUR/ton)

2 503

2 874

2 300

2 413

Kilde: Eurostat, databasen i artikel 14, stk. 6.

(68)

Importmængden til Unionen fra andre tredjelande af vinsyre steg i den betragtede periode med 43 % og nåede op på 845 ton i NUP. Prisen på denne import er forholdsvis høj og ligger betydeligt over de forskellige priser fra Kina og kun lidt over det gennemsnitlige prisniveau for EU-erhvervsgrenen. Eksporten fra andre tredjelande kan imidlertid anses for marginal, eftersom den kun udgjorde en markedsandel på 2,8 % i NUP til trods for den kraftige procentmæssige stigning i slutningen af den betragtede periode.

4.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

(69)

I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 5, blev alle relevante økonomiske faktorer og forhold, der kunne have indflydelse på EU-erhvervsgrenens situation i den betragtede periode, undersøgt.

4.1.   Indledende bemærkninger

(70)

Til trods for anvendelsen af stikprøveudtagning i forbindelse med EU-erhvervsgrenen er skadesindikatorerne i forbindelse med skadesanalysen blevet fastsat på to niveauer som nævnt i betragtning 57.

4.2.   Makroøkonomiske elementer

a)   Produktion

(71)

EU-produktionen steg med 5 % mellem 2007 og NUP. Nærmere bestemt steg den med 19 procentpoint mellem 2009 og NUP til ca. 30 500 ton efter et kraftigt fald mellem 2007 og 2009 på 14 %. Et øget produktionsniveau har gjort det muligt for EU-erhvervsgrenen at begrænse stigningen i produktionsomkostningerne og har haft en positiv indvirkning på den overordnede rentabilitet hos EU-erhvervsgrenen.

Tabel 5

 

2007

2008

2009

NUP

Produktion i mængde (ton)

29 000

27 500

25 000

30 588

Indeks = 100

100

95

86

105

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse.

b)   Produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(72)

EU-producenternes produktionskapacitet faldt med 2 % i den betragtede periode.

(73)

Kapacitetsudnyttelsen var på 63 % i 2007 og faldt til 56 % i 2009 for at nå op på 68 % i NUP. Den lavere udnyttelse i 2009 afspejlede de negative virkninger af krisen. Den samlede kapacitetsudnyttelse steg med 8 % i den betragtede periode, hvilket medførte en yderligere udvanding af de faste omkostninger.

Tabel 6

 

2007

2008

2009

NUP

Produktionskapacitet (ton)

46 000

46 000

45 000

45 000

Indeks = 100

100

100

98

98

Kapacitetsudnyttelse

63 %

60 %

56 %

68 %

Indeks = 100

100

95

88

108

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse.

c)   Salgsmængde

(74)

EU-producenternes salgsmængde til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet steg let i NUP med 1 %. Først faldt den med 11 % mellem 2007 og 2008 efterfulgt af en yderligere nedgang på 9 % i 2009 for næsten at nå op på det samme niveau ved udgangen af den betragtede periode som for begyndelsen af den betragtede periode og udviste således store udsving hovedsageligt som følge af den økonomiske krise i 2008 og 2009.

Tabel 7

 

2007

2008

2009

NUP

Salg til ikke forretningsmæssigt forbundne parter i Unionen (ton)

20 489

18 165

16 709

20 623

Indeks = 100

100

89

82

101

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse.

d)   Markedsandel

(75)

I den betragtede periode gik EU-producenternes markedsandel tilbage med 7,3 procentpoint, og den faldt således fra 76,1 % i 2007 til 68,8 % i NUP. Dette tab af markedsandele viser, at EU-erhvervsgrenens salg ikke kunne udvikle sig i samme hastighed i den betragtede periode til trods for en stigning i forbruget, men forblev nogenlunde stabilt.

Tabel 8

 

2007

2008

2009

NUP

EU-producenternes markedsandel

76,1 %

71,7 %

72,7 %

68,8 %

Indeks = 100

100

94

95

90

Kilde: Spørgeskemabesvarelser, anmodningen om en fornyet undersøgelse og Eurostat.

e)   Vækst

(76)

Mellem 2007 og NUP, hvor EU-forbruget steg med 11 %, forblev EU-erhvervsgrenens salgsmængde på EU-markedet stabilt, og EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt med 10 %. Det konkluderedes således, at EU-producenterne ikke kunne drage fordel af væksten på markedet.

f)   Beskæftigelse

(77)

EU-erhvervsgrenens beskæftigelse gik tilbage med 28 % mellem 2007 og NUP. Mere specifikt faldt antallet af ansatte betydeligt fra 320 i 2007 og 2008 til 280 i 2009 og 230 i NUP. Faldet i 2009 afspejler omstruktureringsbestræbelserne hos en række EU-producenter.

Tabel 9

 

2007

2008

2009

NUP

Beskæftigelse (ansatte)

320

320

280

230

Indeks = 100

100

100

88

72

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse.

g)   Produktivitet

(78)

EU-erhvervsgrenens produktivitet målt som årlig produktion (i ton) pr. ansat steg med 47 % i den betragtede periode. Det viser, at produktionen steg med 5 %, mens beskæftigelsen faldt med 28 %, og er en indikator for EU-erhvervsgrenens øgede effektivitet. Dette ses især tydeligt i NUP, hvor produktionen gik frem, mens beskæftigelsesniveauet fortsat gik tilbage, og produktiviteten var 48 procentpoint højere end i 2009.

Tabel 10

 

2007

2008

2009

NUP

Produktivitet (ton pr. ansat)

90

85

89

132

Indeks = 100

100

94

99

147

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse.

4.3.   Oplysninger vedrørende EU-producenterne i stikprøven

h)   Faktorer, der påvirker salgspriserne

(79)

De årlige gennemsnitlige salgspriser hos de producenter på EU-markedet, der deltog i stikprøven, over for ikke forretningsmæssigt forbundne kunder steg med 8 % mellem 2007 og 2009, men faldt med 6 % i den betragtede periode, da den årlige gennemsnitlige salgspris i NUP beløb sig til 2 496 EUR/ton i forhold til 2 667 EUR/ton i 2007. Alt efter kvaliteten af vinhøsten er der stor forskel på tilgængeligheden af calciumtartrat, der fremstilles af vinbærme og udgør 66 % af de samlede omkostninger ved fremstillingen af vinsyre. Således har gode eller dårlige klimatiske forhold en indvirkning på den samlede forsyning af calciumtartrat, hvilket igen har indflydelse på de årlige gennemsnitlige salgspriser. Det bør bemærkes, at 2007 og 2008 ikke var to gode år for vinhøsten, og at de efterfølgende førte til en stigning i råmaterialepriserne og salgspriserne efter produktionsperioden (eftersom det er en sæsonpræget vare, viser virkningerne sig først flere måneder efter høsten). Omvendt var den årlige gennemsnitlige salgspris i NUP 14 % lavere end det foregående år, idet 2009 var et godt år for vinhøsten.

Tabel 11

 

2007

2008

2009

NUP

Enhedspris på EU-markedet (EUR/ton)

2 667

2 946

2 881

2 496

Indeks = 100

100

110

108

94

Kilde: Spørgeskemabesvarelser og anmodningen om en fornyet undersøgelse.

i)   Dumpingmargenens omfang og økonomisk genrejsning efter tidligere dumping

(80)

I betragtning af det dumpingniveau, der blev konstateret i denne undersøgelse, kunne der ikke fastslås en egentlig genrejsning efter tidligere dumping, og det konkluderedes, at EU-erhvervsgrenen fortsat er sårbar over for de skadevoldende virkninger af eventuel dumpingimport på EU-markedet. Der mindes om, at i den oprindelige undersøgelse blev der fastslået dumpingmargener på 4,7 % og 10,1 % for de to respektive samarbejdsvillige kinesiske producenter, der var blevet indrømmet markedsøkonomisk behandling. Dumpingmargenen for alle andre virksomheder er på 34,9 %. Desuden blev der jf. betragtning 7 iværksat en antidumpingprocedure begrænset til en kinesisk eksporterende producent, Hangzhou Bioking, som ikke var underlagt foranstaltninger, og det kan ikke udelukkes, at der vil blive fastslået dumping for denne eksporterende producent. Endvidere blev det fastslået som anført i betragtning 48 til 54, at der er sandsynlighed for fortsat dumping hovedsageligt baseret på den overskydende produktionskapacitet i Kina og det ret begrænsede kinesiske hjemmemarked. Med hensyn til genrejsning efter tidligere dumpingimport fra Kina er det vigtigt at minde om, at efter indførelsen af endelige foranstaltninger i januar 2006 fortsatte importen fra Kina, som er underlagt foranstaltninger, med at stige som anført i betragtning 46. Der kunne således ikke konstateres en egentlig genrejsning efter tidligere dumping, og det konkluderes, at EU-erhvervsgrenen fortsat er sårbar over for de skadevoldende virkninger af eventuel dumpingimport på EU-markedet.

j)   Lagerbeholdninger

(81)

Lagerbeholdningen forblev stabil i den betragtede periode med en beskeden stigning på 2 %. Nærmere bestemt steg den kraftigt med 65 % i 2008 som en direkte følge af udviklingen i salget som anført i betragtning 74. Mellem 2008 og NUP faldt lagerbeholdningen, idet salget til ikke forretningsmæssigt forbundne parter steg i samme periode.

Tabel 12

 

2007

2008

2009

NUP

Slutlagre (ton)

863

1 428

933

879

Indeks = 100

100

165

108

102

Kilde: Spørgeskemabesvarelser.

k)   Lønninger

(82)

De gennemsnitlige lønomkostninger steg med 19 % i den betragtede periode til trods for bestræbelserne hos producenterne i stikprøven på at begrænse lønomkostningerne især for de ufaglærte arbejderes vedkommende, hvilket kan ses i nedgangen af den samlede arbejdskraft som anført i betragtning 77.

Tabel 13

 

2007

2008

2009

NUP

Gennemsnitlige lønninger (EUR)

28 686

31 871

31 574

34 245

Indeks = 100

100

111

110

119

Kilde: Spørgeskemabesvarelser.

l)   Rentabilitet og investeringsafkast

(83)

Rentabiliteten for det salg af samme vare i den betragtede periode, som producenterne i stikprøven havde til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder på EU-markedet, udtrykt som en procentdel af nettosalget, steg med mere end seks procentpoint. Nærmere bestemt faldt rentabiliteten hos producenterne i stikprøven med 3,7 procentpoint mellem 2007 og 2008 til et niveau på 7,7 %, hvilket blev anset for at ligge under målfortjenesten, og den steg i 2009 og i NUP og nåede op på 17,6 %.

(84)

Investeringsafkastet, udtrykt som fortjenesten i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne, fulgte i brede træk rentabilitetsudviklingen. Det faldt fra 36,4 % i 2007 til 21,9 % i 2008. Det steg til 44,4 % i 2009 og steg igen i NUP til 142,9 %. Generelt forblev investeringsafkastet meget positivt i den betragtede periode.

Tabel 14

 

2007

2008

2009

NUP

Rentabilitet ved EU-salget (% af nettosalget)

11,4 %

7,7 %

12,5 %

17,6 %

Indeks = 100

100

67

109

153

Investeringsafkast (fortjenesten i % af den bogførte nettoværdi af investeringerne)

36,4 %

21,9 %

44,4 %

142,9 %

Index = 100

100

60

122

393

Kilde: Spørgeskemabesvarelser.

m)   Likviditet og evne til at rejse kapital

(85)

Nettolikviditeten fra driftsaktiviteterne var positiv og lå på 4,6 mio. EUR i 2007. Den faldt til 1,8 mio. EUR i 2008 og kom sig betydeligt indtil udløbet af den betragtede periode og nåede et niveau på 6,8 mio. EUR i NUP. Likviditeten var generelt positiv i den betragtede periode.

(86)

Der var ingen tegn på, at EU-erhvervsgrenen havde vanskeligt ved at rejse kapital, hvilket især som nævnt i betragtning 58 skyldes, at de fleste af producenterne i stikprøven er en del af større koncerner.

Tabel 15

 

2007

2008

2009

NUP

Likviditet (EUR)

4 691 458

1 841 705

4 706 092

6 802 164

Indeks = 100

100

39

100

145

Kilde: Spørgeskemabesvarelser.

n)   Investeringer

(87)

De årlige investeringer i produktionen af samme vare foretaget af producenterne i stikprøven faldt med 23 % mellem 2007 og NUP. Nærmere bestemt steg den med 5 % i 2007 og 2008, og dernæst steg den yderligere med 32 procentpoint i 2009. Det kraftige fald i investeringerne mellem 2009 og NUP (– 60 procentpoint) kan delvis forklares ved, at de undersøgte virksomheder allerede i den betragtede periode opnåede de planlagte vigtige investeringer, der var nødvendige.

Tabel 16

 

2007

2008

2009

NUP

Nettoinvesteringer (EUR)

2 518 189

2 632 013

3 461 990

1 943 290

Indeks = 100

100

105

137

77

Kilde: Spørgeskemabesvarelser.

5.   Konklusion om EU-erhvervsgrenens situation

(88)

Analysen af de makroøkonomiske oplysninger viser en stigning i EU-erhvervsgrenens produktion og salg i den betragtede periode. Den konstaterede stigning var ikke dramatisk som sådan, men den skal ses i sammenhæng med stigningen i efterspørgslen mellem 2007 og NUP, som resulterede i, at EU-producenternes markedsandel faldt med 7,3 procentpoint til 68,8 %.

(89)

Samtidig viser de relevante mikroøkonomiske indikatorer en tydelig forbedring af den økonomiske situation hos EU-erhvervsgrenen. Rentabiliteten og investeringsafkastet forblev positivt og likviditeten forblev også positiv i NUP.

(90)

Ud fra ovenstående konkluderes det, at EU-erhvervsgrenen ikke har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5. Imidlertid skal den overordnede mangel på væsentlig skade i NUP ses i lyset af andre vigtige skadesindikatorer, som udviklede sig negativt i den betragtede periode, især salgspriser, tabt markedsandel og beskæftigelse. Derfor anses EU-erhvervsgrenens situation stadig for at være sårbar og i nogle sammenhænge for at være langt under det niveau, der kunne forventes, hvis den havde genrejst sig helt efter den dumping, der var blevet konstateret i den oprindelige undersøgelse.

F.   SANDSYNLIGHED FOR FORNYET SKADE

1.   Konsekvenser af den forventede importmængde og de prismæssige virkninger, hvis foranstaltningerne ophæves

(91)

Som konkluderet i betragtning 48 til 52 har de eksporterende producenter i Kina en betydelig uudnyttet kapacitet og et klart potentiale med hensyn til en betydelig forøgelse af deres eksportmængde til EU-markedet, herunder også en omdirigering af eksporten fra andre markeder.

(92)

De cif-eksportpriser til Unionen på vinsyre, som opkræves af de kinesiske eksportører, der i øjeblikket er underlagt foranstaltninger, var betydeligt lavere end EU-erhvervsgrenens priser i NUP og underbød for hver enkelt type med 32,6 %.

(93)

En analyse af den kinesiske eksport (12) af vinsyre til resten af verden efter NUP viser, at mængden heraf gik betydeligt tilbage fra 10 862 ton i NUP til 8 118 ton ved udgangen af juli 2011 (– 25 %). Denne tilbagegang i den kinesiske eksportmængde på 2 744 ton til andre markeder vil kunne skabe en yderligere strøm af kinesisk eksport til EU-markedet.

(94)

I betragtning af de eksisterende uudnyttede kapaciteter for vinsyre i Kina kombineret med EU-markedets tiltrækningskraft som omtalt ovenfor vil eksportører i Kina efter al sandsynlighed forsøge at øge deres markedsandel i Unionen og derved påføre EU-erhvervsgrenen væsentlig skade. En eventuel stigning i importmængden af vinsyre til dumpingpriser fra Kina ville, hvis der ikke pålægges antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Kina, betyde et endnu voldsommere pristryk for EU-erhvervsgrenen og forvolde væsentlig skade.

(95)

Som anført i betragtning 79 spiller klimaforhold og forhold i forbindelse med høsten til dels en rolle i EU-erhvervsgrenens generelle finansielle situation. Det skal erindres, at vinsyre, som også anvendes af vinproducenter, fremkommer enten som et biprodukt ved fremstillingen af vin, hvilket er tilfældet for de kinesiske eksportører, eller ved kemisk syntese, petrokemiske forbindelser eller ved kulrelaterede blandinger, f.eks. benzen.

(96)

Følgelig skal det endvidere bemærkes, at der ikke findes nogen større begrænsninger i produktionsmængderne for den kinesiske produktion i betragtning af deres syntetiske produktionsmetoder i modsætning til producenterne i EU-erhvervsgrenen, som anvender naturlige råmaterialer, nemlig vinbærme.

(97)

Da EU-erhvervsgrenens rentabilitet til dels er afhængig af klimaforhold, kan den gode rentabilitet, som blev opnået i NUP, ikke anses for at være af varig karakter. Selv i den betragtede periode var EU-erhvervsgrenen ikke altid i stand til at opnå sin målfortjeneste på 8 %. Desuden faldt EU-erhvervsgrenens rentabilitet i den seks måneders periode, der fulgte efter NUP, allerede kraftigt til ca. 3 %, og erhvervsgrenen befandt sig igen i en sårbar situation.

2.   Konklusion om sandsynligheden for fornyet skade

(98)

På denne baggrund kan det konkluderes, at en ophævelse af foranstaltningerne efter al sandsynlighed vil medføre en stigning i dumpingeksporten med oprindelse i Kina, hvilket vil føre til et pres i nedadgående retning på EU-erhvervsgrenens priser og en forværring af EU-erhvervsgrenens økonomiske situation. Det konkluderes derfor, at en ophævelse af foranstaltningerne over for Kina efter al sandsynlighed vil medføre fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

G.   UNIONENS INTERESSER

1.   Indledning

(99)

Det blev i henhold til grundforordningens artikel 21 undersøgt, om en opretholdelse af de gældende antidumpingforanstaltninger over for Kina vil være i strid med Unionens interesser som helhed. Fastlæggelsen af Unionens interesser var baseret på en vurdering af alle de involverede parters interesser. Alle interesserede parter fik, jf. grundforordningens artikel 21, stk. 2, mulighed for at fremsætte bemærkninger.

(100)

Det bør erindres, at vedtagelsen af foranstaltninger ikke blev anset for at være imod Unionens interesser i den oprindelige undersøgelse. Da nærværende undersøgelse er en fornyet undersøgelse med analyse af en situation, hvor der allerede har været antidumpingforanstaltninger gældende, giver det mulighed for at foretage en vurdering af eventuelle unødigt negative virkninger for de berørte parter af de gældende antidumpingforanstaltninger.

(101)

På dette grundlag blev det undersøgt, om der trods konklusionerne om sandsynligheden for fornyet skadevoldende dumping var tvingende grunde til at konkludere, at det ikke er i Unionens interesse at opretholde foranstaltninger over for importen med oprindelse i Kina.

2.   EU-erhvervsgrenens og andre EU-producenters interesser

(102)

EU-erhvervsgrenen har vist sig at være en generelt levedygtig erhvervsgren. Det blev bekræftet af den positive udvikling i den økonomiske situation, som kunne konstateres i den betragtede periode, delvis som følge af omstruktureringsbestræbelser og de etablerede foranstaltninger. Navnlig forbedrede EU-erhvervsgrenen sin omkostningsstruktur, fortjeneste og produktionsmængde i den betragtede periode.

(103)

Det kan med rimelighed forventes, at EU-erhvervsgrenen fortsat vil drage fordel af opretholdelsen af foranstaltninger. Hvis foranstaltningerne over for importen med oprindelse i Kina ikke opretholdes, er det sandsynligt, at EU-erhvervsgrenen igen vil lide væsentlig skade som følge af de store mængder dumpingimport fra Kina, hvilket vil medføre en alvorlig forværring af dens økonomiske situation. Der er faktisk stor sandsynlighed for skadevoldende dumping i betydelige mængder, som EU-erhvervsgrenen ikke vil kunne modstå. EU-erhvervsgrenen vil derfor fortsat drage fordel af en opretholdelse af de gældende antidumpingforanstaltninger.

(104)

I overensstemmelse hermed konkluderes det, at det helt klart vil være i EU-erhvervsgrenens interesse, at antidumpingforanstaltningerne opretholdes.

3.   Importørernes interesser

(105)

Der mindes om, at det i de foregående undersøgelser blev fastslået, at virkningerne af indførelsen af foranstaltninger ikke ville blive store. Der var ingen forhandlere eller importører, som samarbejdede i forbindelse med denne undersøgelse. Da der ikke foreligger oplysninger om, at de gældende foranstaltninger i væsentlig grad påvirkede importørerne, konkluderes det, at en fortsættelse af foranstaltningerne ikke i væsentligt omfang vil påvirke EU-importørernes interesser.

4.   Brugernes interesser

(106)

Vinsyre anvendes hovedsageligt inden for vin- og fødevareindustrien som et tilsætningsstof i føde- og drikkevarer og i bygge- og anlægsindustrien som et brandhæmmende middel i forbindelse med gipsfremstilling.

(107)

Alle kendte brugere er blevet kontaktet i forbindelse med denne undersøgelse.

(108)

Der var intet samarbejde fra brugerne i bygge- og anlægsindustrien. Som anført i den oprindelige undersøgelse udgør vinsyre mindre end 2 % af omkostningerne ved gipsprodukter, hvor det anvendes. Det blev derfor konkluderet, at fortsættelsen af foranstaltningerne vil have en ubetydelig indflydelse på omkostningerne og på bygge- og anlægsindustriens konkurrencemæssige situation.

(109)

To større importører/brugere fra fødevaresektoren samarbejdede fuldt ud i forbindelse med proceduren. Det kunne fastslås, at begge virksomheder var rentable, herunder deres varer, hvortil den pågældende vare blev anvendt som et af råmaterialerne. Derudover udgjorde salget af de fremstillede varer, hvortil den pågældende vare blev anvendt, kun en mindre procentdel af deres samlede omsætning. Det kan således konkluderes, at fortsættelsen af foranstaltningerne ikke i urimelig grad vil berøre brugerne i fødevareindustrien. Desuden var det vigtigt for disse brugere, at der fandtes forskellige forsyningskilder for den pågældende vare.

5.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(110)

I betragtning af alle ovenstående forhold konkluderes det, at der ikke er nogen tvingende grund til ikke at opretholde de nuværende antidumpingforanstaltninger.

H.   ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(111)

Alle parter blev underrettet om de væsentligste kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det er hensigten at anbefale, at de nuværende foranstaltninger på importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina opretholdes. De fik også en frist, inden for hvilken de kunne fremsætte bemærkninger til disse oplysninger.

(112)

En bruger fra bygge- og anlægsindustrien hævdede, at forlængelsen af de gældende foranstaltninger ville medføre en mangel på den pågældende vare, eventuelt øge produktionsomkostningerne og således medføre stigende priser på de færdige produkter. Der blev ikke forelagt nogen dokumentation for disse påstande. Som følge af den manglende dokumentation for påstandene kombineret med det manglende samarbejde fra brugerne fra bygge- og anlægsindustrien var det derfor ikke muligt at kontrollere disse påstande.

(113)

To brugere fra fødevaresektoren, som samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, hævdede, at indvirkningen af en fortsættelse af foranstaltningerne på fødevareindustrien ikke havde været tilstrækkeligt overvejet, og en af disse brugere anmodede om en høring med høringskonsulenten.

(114)

Under høringen var denne bruger ikke uenig i konklusionen om, at en fortsættelse af foranstaltningerne ikke generelt ville påvirke virksomhedens rentabilitet negativt som helhed, men hævdede, at indvirkningen af rentabiliteten på denne særlige produktionslinje, hvortil den pågældende vare blev anvendt, og som kun udgør en mindre procentdel af den samlede omsætning, efter dennes opfattelse ville være betydelig. Brugeren hævdede også, at hjemmemarkedspriserne for vinsyre var steget kraftigt efter undersøgelsesperioden, og at disse prisniveauer ville reducere varens rentabilitet i betydeligt omfang. Ikke desto mindre benægtede denne bruger ikke, at prisstigningen var en følge af den manglende råmaterialeforsyning på EU-markedet, hvis niveau svinger regelmæssigt afhængigt af høsten og derfor ikke kan anses for at være af varig karakter eller anses for at være forårsaget af de gældende antidumpingforanstaltninger.

(115)

Den anden samarbejdsvillige bruger gjorde indvendinger over for en forlængelse af foranstaltningerne med argumenter af lignende art under en høring med det undersøgende udvalg. Således måtte disse argumenter også afvises (jf. ovennævnte betragtning).

(116)

En samarbejdende kinesisk eksporterende producent fremførte, at EU-erhvervsgrenen ikke længere kunne anses for at være sårbar, at den væsentligste årsag til påvirkningen af EU-erhvervsgrenens situation var tæt knyttet til klimaforhold, og at det følgelig talte imod en fortsættelse af foranstaltningerne. Disse påstande var ikke dokumenteret og kunne således ikke godkendes. Endvidere var de ikke af en sådan beskaffenhed, at de kunne ændre resultaterne med hensyn til EU-erhvervsgrenens situation.

(117)

Endelig gjorde EU-erhvervsgrenen i betragtning af rentabiliteten i den betragtede periode gældende, at lukningen medio 2008 af den eneste franske producent på kort sigt havde reduceret mængden af den pågældende vare på hjemmemarkedet og dermed midlertidigt hævet salgspriserne og således også øget rentabiliteten. EU-erhvervsgrenen indvendte, at i betragtning af disse forhold kunne disse ændringer under ingen omstændigheder anses for at være af varig karakter. De resultater, der blev konstateret med hensyn til EU-erhvervsgrenens situation, er således uændret.

(118)

Sammenfattende kan det siges efter at have overvejet alle de indsendte bemærkninger efter fremlæggelsen af undersøgelsens konklusioner for de interesserede parter, at ingen af dem blev anset for at være af en sådan karakter, at de kunne ændre ved de konklusioner, der blev nået i løbet af undersøgelsen.

(119)

Det fremgår af ovenstående, at antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af vinsyre med oprindelse i Kina bør opretholdes i en periode på yderligere fem år, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 2 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre, bortset fra D-(-)-vinsyre med en negativ optisk rotation på mindst 12,0 grader, målt i en vandig opløsning i henhold til metoden i Den Europæiske Farmakopé, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 2918 12 00 (Taric-kode 2918120090) og med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for varer fremstillet af følgende virksomheder:

Virksomhed

Antidumpingtold

Taric-tillægskode

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, Folkerepublikken Kina

10,1 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Folkerepublikken Kina

4,7 %

A689

Alle andre virksomheder (undtagen Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou City, Folkerepublikken Kina — Taric-tillægskode A687)

34,9 %

A999

3.   Anvendelsen af de individuelle toldsatser, der er fastsat for de virksomheder, der er nævnt i stk. 2, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilaget. Hvis der ikke forelægges en sådan faktura, anvendes toldsatsen for alle andre virksomheder.

4.   De gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. april 2012.

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 23 af 27.1.2006, s. 1.

(3)  EUT L 48 af 22.2.2008, s. 1.

(4)  EUT L 108 af 20.4.2012, s. 1.

(5)  WT/DS295/AB/R af 29. november 2005.

(6)  EUT C 211 af 4.8.2010, s. 11.

(7)  EUT C 24 af 26.1.2011, s. 14.

(8)  EUT C 223 af 29.7.2011, s. 11.

(9)  EUT C 223 af 29.7.2011, s. 16.

(10)  Som f.eks. »Chemical Economic Handbook« »CEH«, eller rapporterne fra CCM International LTD.

(11)  Som f.eks. »Chemical Economic Handbook« »CEH«, eller rapporterne fra CCM International LTD.

(12)  

Kilde: Kinesisk database for eksportoplysninger.


BILAG

1.

En erklæring, der er underskrevet af en bemyndiget person i virksomheden, der har udstedt handelsfakturaen, skal fremgå af den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, og have følgende form: navn og stilling på den bemyndigede person i den virksomhed, der har udstedt handelsfakturaen.

2.

Følgende erklæring: »Undertegnede bekræfter, at den [mængde] vinsyre, der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, blev fremstillet af [virksomhedens navn og adresse] [Taric-tillægskode] i [pågældende land]. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«

Dato og underskrift


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/17


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 350/2012

af 23. april 2012

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1), særlig artikel 46, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. marts 2012 forordning (EU) nr. 267/2012.

(2)

Rådet er af den opfattelse, at der ikke længere er grund til at lade en person og to enheder være opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.

(3)

Listen i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012, bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den person og de enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, udgår af listen i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. april 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.


BILAG

PERSON OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012

af 23. april 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår kravene til typegodkendelse af monteringen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) i motorkøretøjer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 661/2009 fastsættes de grundlæggende krav til typegodkendelse af motorkøretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 for så vidt angår montering af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems). Derfor bør der fastsættes særlige procedurer, prøvninger og krav til sådanne typegodkendelser.

(2)

I forordning (EF) nr. 661/2009 bestemmes det, at Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til fritagelse af visse køretøjer eller køretøjsgrupper i klasse M2, M3, N2 og N3 for forpligtelsen til at være udstyret med systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems), hvis det på grundlag af en cost-benefit-analyse og under hensyntagen til alle relevante sikkerhedsaspekter viser sig, at anvendelsen af sådanne systemer ikke egner sig til det pågældende køretøj eller den pågældende køretøjskategori.

(3)

Cost-benefit-analysen har vist, at anvendelsen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) i sættevognstrækkere i klasse N2 med en totalmasse på over 3,5 ton men ikke over 8 ton ikke er hensigtsmæssig, da dette ville medføre flere omkostninger end fordele. Desuden kan det antages, at anvendelsen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) som følge af deres typiske brug i bestemte trafiksituationer kun ville medføre begrænsede sikkerhedsfordele for M2- og M3-køretøjer i gruppe A, gruppe I og gruppe II samt i M3-ledbusser i gruppe A, gruppe I og gruppe II samt for bestemte køretøjer til særlig anvendelse, terrængående køretøjer og køretøjer med mere end tre aksler. Disse køretøjer bør derfor fritages for forpligtelsen til at montere sådanne systemer.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M2, N2, M3 og N3 som defineret i bilag II til Europa-Parlamenetets og Rådets direktiv 2007/46/EF (2) med følgende undtagelser:

1)

sættevognstrækkere i klasse N2 med en totalmasse på over 3,5 ton men ikke over 8 ton

2)

klasse M2- og M3-køretøjer i gruppe A, gruppe I og gruppe II

3)

klasse M3-ledbusser i gruppe A, gruppe I og gruppe II

4)

terrængående køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 som omhandlet i punkt 4.2 og 4.3 i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF

5)

køretøjer til særlig anvendelse i klasse M2, M3, N2 og N3 som omhandlet i punkt 5 i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF

6)

køretøjer i klasse M2, M3, N2 og N3 med mere end tre aksler.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af nærværende forordning gælder foruden definitionerne i forordning (EF) nr. 661/2009 følgende definitioner:

1)   »køretøjstype for så vidt angår køretøjets system til advarsel om uforvarende kørebaneoverskridelse (Lane Departure Warning System)«: en klasse køretøjer, som ikke adskiller sig fra hinanden på væsentlige punkter som:

2)   »vognbane«: en af de langsgående baner, en kørebane er opdelt i (som vist i tillægget til bilag II)

3)   »synlig vognbaneafmærkning«: afgrænsningslinjer, som er placeret langs kanten af vognbanen, og som er direkte synlige for føreren, mens denne kører

4)   »hastighed af vognbaneoverskridelse«: den hastighed, med hvilken køretøjet nærmer sig den synlige vognbaneafmærkning i en ret vinkel ved det punkt, hvor advarslen afgives

5)   »fællesfelt«: et område, hvori to eller flere informationsfunktioner kan vises, men dog ikke samtidig.

Artikel 3

EF-typegodkendelse for en køretøjstype for så vidt angår systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System)

1.   Fabrikanten eller dennes repræsentant indsender til den typegodkendende myndighed ansøgningen om EF-typegodkendelse af en køretøjstype hvad angår systemer til advarsel om uforvarende kørebaneoverskridelse (Lane Departure Warning Systems).

2.   Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model af oplysningsskemaet, som findes i del 1 i bilag I.

3.   Hvis alle relevante krav i bilag II til denne forordning er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF.

En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype.

4.   Ved anvendelse af stk. 3 udsteder den typegodkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.


BILAG I

Standardmodeller for oplysningsskemaet og EF-typegodkendelsesattesten

DEL 1

Oplysningsskema

MODEL

Oplysningsskema nr. … vedrørende EF-typegodkendelse af et motorkøretøj for så vidt angår systemer til advarsel om uforvarende kørebaneoverskridelse (Lane Departure Warning Systems).

Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkelig detaljerede.

Hvis de i dette bilag omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer.

0.   GENERELT

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.   Type: …

0.2.0.1.   Chassis: …

0.2.0.2.   Karrosseri/færdigopbygget køretøj: …

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): …

0.3.   Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet (1): …

0.3.0.1.   Chassis: …

0.3.0.2.   Karrosseri/færdigopbygget køretøj: …

0.3.1.   Mærkets anbringelsessted: …

0.3.1.1.   Chassis: …

0.3.1.2.   Karrosseri/færdigopbygget køretøj: …

0.4.   Køretøjets klasse (2): …

0.5.   Fabrikantens navn og adresse: …

0.6.   Anbringelsessted og -måde for foreskrevne skilte og påskrifter, og anbringelsessted for køretøjets identifikationsnummer: …

0.6.1.   På chassiset: …

0.6.2.   På karrosseriet: …

0.9.   Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): …

1.   KØRETØJETS ALMINDEL IGE SPECIFIKATIONER

1.1.   Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: …

1.2.   Målskitse for hele køretøjet: …

1.3.   Antal aksler og hjul: …

1.3.1.   Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: …

1.3.2.   Antal styrede aksler og deres placering: …

1.3.3.   Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse): …

1.8.   Højre- eller venstrestyring: venstre/højre (3).

2.   MASSE OG DIMENSIONER (4)  (5)

(i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger)

2.1.   Akselafstand(e) (ved fuld last) (6)

2.1.1.   Køretøjer med to aksler: …

2.1.1.1.   Køretøjer med tre eller flere aksler

2.3.   Sporvidde(r) og akselbredde(r)

2.3.1.   Sporvidde for hver styret aksel (7): …

2.3.2.   Sporvidde for alle andre aksler (7): …

2.3.3.   Bredde af den bredeste bagaksel: …

2.3.4.   Bredde af den forreste aksel (målt ved dækkets yderste del, dog bortset fra dækkets udbuling tæt ved vejoverfladen): …

2.4.   Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål)

2.4.1.   For chassis uden karrosseri

2.4.1.1.   Længde (8): …

2.4.1.1.1.   Største tilladte længde: …

2.4.1.1.2.   Mindste tilladte længde: …

2.4.1.2.   Bredde (10): …

2.4.1.2.1.   Største tilladte bredde: …

2.4.1.2.2.   Mindste tilladte bredde: …

2.4.2.   For chassis med karrosseri

2.4.2.1.   Længde (8): …

2.4.2.1.1.   Lastefladens længde: …

2.4.2.2.   Bredde (10): …

2.4.3.   For karrosseri godkendt uden chassis (køretøjer i klasse M2 og M3)

2.4.3.1.   Længde (8): …

2.4.3.2.   Bredde (10): …

2.6.   Masse i køreklar stand

Masse af køretøj med karrosseri — og for trækkende køretøjer i andre klasser end M1 med koblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten — i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri og/eller koblingsanordning, hvis karrosseri og/eller koblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, eventuelt reservehjul og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) (11) (største og mindste for hver variant): ….

4.7.   Køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed (i km/h) (12): …

13.   SÆRLIGE FORSKRIFTER FOR BUSSER

13.1.   Køretøjets kategori: Gruppe III/gruppe B (3)

Forklarende noter

DEL 2

MODEL

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Meddelelse vedrørende:

EF-typegodkendelse (13)

udvidelse af EF-typegodkendelse (13)

afslag på EF-typegodkendelse (13)

inddragelse af EF-typegodkendelse (13)

for en type køretøj for så vidt angår systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning Systems)

i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2012 med senere ændringer

EF-typegodkendelsesnummer: _

Årsag til udvidelse:

AFSNIT I

0.1.   Fabriksmærke (firmabetegnelse):

0.2.   Type:

0.2.1.   Eventuel(le) handelsbetegnelse(r):

0.3.   Typeidentifikationsmærke, hvis markeret på køretøjet (14)

0.3.1.   Mærkets anbringelsessted:

0.4.   Køretøjets klasse (15)

0.5.   Fabrikantens navn og adresse:

0.8.   Navn(-e) og adresse(-r) på samlefabrik(ker):

0.9.   Fabrikantens repræsentant:

AFSNIT II

1.   Eventuelle supplerende oplysninger: Jf. addendum

2.   Teknisk tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøvningerne:

3.   Dato på prøvningsrapport udstedt af den pågældende tekniske tjeneste:

4.   Prøvningsrapportens nummer:

5.   Eventuelle bemærkninger: Jf. addendum

6.   Sted:

7.   Dato:

8.   Underskrift:

Bilag

:

Informationspakke

Prøvningsrapport.


(1)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(2)  Klassifikation i henhold til definitionerne i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

(3)  Det ikke gældende overstreges (i nogle tilfælde skal intet overstreges, hvis flere muligheder foreligger).

(4)  Ved udførelse i en version med normalt førerhus og en version med førerhus med sovekabine oplyses dimensioner og masse for begge udførelser.

(5)  ISO-standard 612:1978 — Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and definitions

(6)  

(g1)

Køretøjets akselafstand bestemmes efter:

punkt 6.4.1 i ISO-standard 612:1978 for motorkøretøjer og påhængskøretøj med trækstang

punkt 6.4.2 i ISO-standard 612:1978 for sættevogne og kærrer.

Bemærk:

Ved kærrer betragtes koblingsanordningens akse som forreste aksel.

(7)  

(g4)

Sporvidderne bestemmes efter punkt 6.5 i ISO-standard 612:1978.

(8)  

(g5)

Køretøjets længde bestemmes efter:

punkt 6.1 i ISO-standard 612:1978 for køretøjer i klasse M1

punkt 2.4.1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF () for andre køretøjer end køretøjer i klasse M1.

For påhængskøretøjer bestemmes længderne efter punkt 6.1.2 i ISO-standard 612:1978.

(9)  EFT L 233 af 25.8.1997, s. 1.

(10)  

(g7)

Bredden af køretøjer i klasse M1 bestemmes efter punkt 6.2 i ISO-standard 612:1978. For andre køretøjer end køretøjer i klasse M1 bestemmes bredden efter punkt 2.4.2 i bilag I til direktiv 97/27/EF.

(11)  Massen af føreren og eventuelt medfølgende personale sættes til 75 kg pr. person (fordelt med 68 kg for personen selv og syv kg for dennes bagage i henhold med ISO-standard 2416 – 1992), brændstofbeholderen fyldes til 90 % af det af fabrikanten opgivne volumen og de øvrige væskeholdige systemer (undtagen dem med spildevand) til 100 % af det af fabrikanten opgivne volumen.

(12)  Hvad angår påhængskøretøjer, den maksimale hastighed som angivet af fabrikanten.

(13)  Det ikke gældende overstreges.

(14)  Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med »?« (f.eks. ABC??123??).

(15)  Som defineret i afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

Addendum

til EF-typegodkendelsesattest nr. …

1.   Yderligere oplysninger

1.1.   kort beskrivelse af det system til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System), der er monteret i køretøjet:

4.   Prøvningsresultater i henhold til bilag II

4.1.   synlige vognbaneafmærkninger anvendt ved prøvningen

4.2.   dokumentation til påvisning af overensstemmelse med alle andre kørebaneafmærkninger angivet i tillægget til bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2012

4.3.   beskrivelse af varianterne af systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System) med specifikke regionale tilpasninger, der opfylder kravene

4.4.   køretøjets masse og belæsningsforhold ved prøvning

4.5.   indstilling af advarselstærskel (kun hvis systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System) er udstyret med en advarselstærskel, der kan indstilles af brugeren)

4.6.   resultat af prøvning til kontrol af optisk advarselssignal

4.7.   resultat af prøvning af advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse

4.8.   resultat af prøvning af fejldetektion

4.9.   resultat af deaktiveringsprøvning (kun hvis køretøjet er udstyret med et middel til at deaktivere systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System).

5.   Eventuelle bemærkninger:


BILAG II

Krav og prøvninger ved typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warnings Systems)

1.   Krav

1.1.   Generelle krav

1.1.1.   Funktionen af systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (LDWS) må ikke kunne forringes af magnetiske eller elektriske felter. Dette skal påvises ved overensstemmelse FN/ECE-regulativ nr. 10 (1).

1.2.   Præstationskrav

1.2.1.   Når systemet er aktivt, som nærmere specificeret i punkt 1.2.3, skal LDWS advare føreren, hvis køretøjet overskrider en synlig kørebaneafmærkning for den kørebane, som bilen kører i, på en vej med en retningsform, der varierer mellem ligeudgående og en kurve, hvor den inderste kørebaneafmærkning har en radius på mindst 250 m, hvis denne overskridelse sker uforvarende.

Nærmere bestemt gælder:

1.2.1.1.

det skal give føreren den advarsel, der er nærmere specificeret i punkt 1.4.1, når det afprøves i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.5 (prøvning af advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse) og med vognbaneafmærkninger som specificeret i punkt 2.2.3

1.2.1.2.

den advarsel, der er nævnt i punkt 1.2.1 kan ignoreres, når en handling fra førerens side angiver en hensigt om at forlade vognbanen.

1.2.2.   Systemet skal også give føreren den advarsel, der er nærmere specificeret i punkt 1.4.2, når det afprøves i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.6 (prøvning af fejldetektion). Signalet skal være konstant.

1.2.3.   Systemet skal mindst være aktivt ved køretøjshastigheder på over 60 km/h, medmindre det deaktiveres manuelt, jf. punkt 1.3.

1.3.   Hvis et køretøj er udstyret med et middel at deaktivere LDWS-funktionen, finder følgende bestemmelser anvendelse:

1.3.1.

alarmfunktionen skal tilkobles automatisk ved starten af alle nye motortændingscyklusser (»on« (kørsel))

1.3.2.

et konstant optisk advarselssignal skal vise føreren, at LDWS-funktionen er blevet deaktiveret. Det gule advarselssignal i 1.4.2 kan anvendes til dette formål.

1.4.   Advarselssignaler

1.4.1.   Den advarsel, der er omhandlet i punkt 1.2.1, skal kunne opfattes af føreren og afgives på en af følgende måder:

a)

med mindst to advarselsmidler, der vælges mellem optiske, akustiske og haptiske midler

b)

med et advarselsmiddel, der skal vælges mellem haptiske og akustiske midler, med rumlig angivelse af retningen af køretøjets utilsigtede afdrift.

1.4.1.1.

Hvis der anvendes et optisk signal til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse, kan det bruge et blinkende fejlangivelsessignal som specificeret i punkt 1.2.2.

1.4.2.   Det i punkt 1.2.2 omhandlede fejlangivelsessignal skal være et gult optisk advarselssignal.

1.4.3.   Systemets optiske advarselssignal skal aktiveres, enten når tændingen (startanordningen) står på »on« (kørsel), eller når tændingen (startanordningen) er i en position mellem »on« (kørsel) og »start«, der af fabrikanten er angivet som en kontrolposition (initial system(power-on)). Dette krav gælder ikke for advarselssignaler, der vises i et fællesfelt.

1.4.4.   Advarselssignalerne skal være synlige også i fuldt dagslys; føreren skal fra førersædet let kunne kontrollere, at signalerne er funktionsdygtige.

1.4.5.   Når føreren får et optisk advarselssignal, der angiver, at LDWS midlertidigt er ude af funktion, f.eks. som følge af ugunstige vejrforhold, skal signalet være konstant. Fejlangivelsessignalet i 1.4.2 kan anvendes til dette formål.

1.5.   Bestemmelser vedrørende periodisk syn

1.5.1.   Ved et periodisk teknisk syn skal det være muligt at kontrollere, at LDWS's funktionsstatus er korrekt ved hjælp af en synlig observation af fejlanvisningssignalets status efter »power-ON« (slukket — systemet er i orden, tændt — der er en systemfejl).

Hvis fejlangivelsessignalet vises i et fællesfelt, skal det først observeres, at fællesfeltet er i funktion, før status af fejlangivelsessignalet kontrolleres.

1.5.2.   Ved typegodkendelsen afgives en fortrolig beskrivelse af den anvendte metode til beskyttelse mod simpel uautoriseret manipulation af det af fabrikanten valgte fejlangivelsessignal.

Alternativt anses dette beskyttelseskrav for at være opfyldt, når der findes et ekstra system til kontrol af korrekt driftsstatus for LDWS.

2.   Prøvningsprocedurer

2.1.   Fabrikanten skal levere en kortfattet dokumentationspakke, som giver adgang til systemets grundlæggende konstruktion og, hvis det er relevant, de måder, som det er forbundet til andre køretøjssystemer på. Systemets funktion skal forklares, og dokumentationen skal beskrive, hvordan systemets driftsstatus kontrolleres, om det har indflydelse på andre køretøjssystemer samt metoden/metoderne til at fastlægge de situationer, som vil medføre visning af et fejlangivelsessignal.

2.2.   Prøvningsbetingelser

2.2.1.   Prøvningen udføres på en flad og tør asfalt- eller betonoverflade.

2.2.2.   Den omgivende temperatur skal være mellem 0 °C og 45 °C.

2.2.3.   Synlige kørebaneafmærkninger

2.2.3.1.

De synlige kørebaneafmærkninger, der skal anvendes til prøvningen af advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse som omhandlet i punkt 2.6, skal være en af dem, der er angivet i tillægget til dette bilag, og afmærkningerne skal være i god stand og bestå af et materiale, der er i overensstemmelse med standarden for synlige kørebaneafmærkninger i den pågældende medlemsstat. Layout af den synlige kørebaneafmærkning, der anvendes til prøvningen, skal registreres.

2.2.3.2.

Køretøjsfabrikanten skal ved hjælp af dokumentation påvise overensstemmelse med alle de andre kørebaneafmærkninger, der er angivet i tillægget til dette bilag. Sådan dokumentation vedlægges prøvningsrapporten.

2.2.3.3.

Hvis køretøjstypen kan udstyres med forskellige varianter af LDWS med specifikke regionale tilpasninger, skal fabrikanten ved hjælp af dokumentation påvise, at kravene i denne forordning er opfyldt for alle varianter.

2.2.4.   Prøvningen skal udføres under sigtbarhedsforhold, der muliggør sikker kørsel ved den påkrævede prøvningshastighed.

2.3.   Forhold ved køretøjet

2.3.1.   Prøvningsvægt

Køretøjet kan prøves ved alle belæsningsforhold, idet massens fordeling på akslerne skal være den af fabrikanten opgivne, og uden at det tilladte akseltryk for de enkelte aksler overskrides. Der må ikke foretages ændringer, når prøvningsproceduren er påbegyndt. Køretøjsfabrikanten skal ved hjælp af dokumentation påvise, at systemet fungerer ved alle belæsningsforhold.

2.3.2.   Køretøjet skal prøves ved de dæktryk, som anbefales af køretøjsfabrikanten.

2.3.3.   Hvis LDWS er udstyret med en alarmtærskel, som kan justeres af brugeren, skal prøvningen i punkt 2.5 udføres med alarmtærskelen indstillet på den maksimale indstilling for kørebaneoverskridelse. Der må ikke foretages ændringer, når prøvningsproceduren er påbegyndt.

2.4.   Prøvning til kontrol af optisk advarselssignal

Mens køretøjet er stillestående, kontrolleres det, at de(t) optiske advarselssignal(er) opfylder kravene i punkt 1.4.3.

2.5.   Prøvning af advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse

2.5.1.   Køretøjet køres med en hastighed på 65 km/h +/– 3 km/h blødt ind i midten af prøvekørebanen, således at køretøjet er retningsstabil.

Idet man opretholder den foreskrevne hastighed, lader man forsigtigt køretøjet bevæge sig en smule mod venstre eller højre med en afbøjningshastighed på mellem 0,1 og 0,8 m/s, således at køretøjet overskrider kørebaneafmærkningen. Prøvningen gentages med en anden afbøjningshastighed inden for området 0,1 til 0,8 m/s.

Ovenstående prøvning gentages med afbøjning til den modsatte side.

2.5.2.   LDWS skal give den advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse, der er nævnt i punkt 1.4.1, senest når yderkanten af det af køretøjets forhjul, der er nærmest kørebaneafmærkningen, overskrider en linje beliggende 0,3 m uden for yderkanten af den synlige vejbaneafmærkning, som køretøjet er på vej mod.

2.6.   Prøvning af fejldetektion

2.6.1.   Der simuleres et svigt i LDWS ved at afbryde strømkilden til en komponent i LDWS eller ved at afbryde en elektrisk forbindelse mellem LDWS-komponenter. De elektriske forbindelser til fejlangivelsessignalet som omhandlet i punkt 1.4.2 og midlet til at deaktivere LDWS som omhandlet i punkt 1.3 må ikke frakobles ved simulering af LDWS-fejl.

2.6.2.   Det fejlangivelsessignal, der er omhandlet i punkt 1.4.2 skal aktiveres og forblive aktiveret, mens køretøjet kører, og det skal aktiveres igen efter en efterfølgende cyklus med tændingsslukning (»off«) og tænding (»on«), så længe den simulerede fejl er til stede.

2.7.   Prøvning af deaktivering

2.7.1.   Hvis køretøjet er udstyret med et middel til at deaktivere LDWS, drejes startnøglen til »on« (kørsel), og LDWS deaktiveres. Det advarselssignal, der er omhandlet i punkt 1.3.2 skal aktiveres. Startnøglen drejes til slukket (»off«). Startnøglen drejes igen til »on« (kørsel), og det kontrolleres, at det tidligere aktiverede advarselssignal ikke genaktiveres, og dette indikerer, at LDWS er blevet genindkoblet som angivet i punkt 1.3.1. Hvis tændingen foregår ved hjælp af en »nøgle«, skal ovennævnte krav opfyldes, uden at nøglen fjernes.


(1)  EUT L 116 af 8.5.2010, s. 1.

Tillæg

Synlige vejbaneafmærkninger

1.

Ved den prøvningsprocedure, der er omhandlet i punkt 2.2 og 2.5 i bilag II, skal prøvekørebanens bredde være mere end 3,5 m.

2.

De i tabel 1 angivne kørebaneafmærkninger anses for at være hvide, medmindre andet er angivet i dette tillæg.

3.

Tabel 1 anvendes ved godkendelse i henhold til punkt 2.2 og 2.5 i bilag II til denne forordning.

Tabel 1

Angivne synlige kørebaneafmærkninger

Image

Image

Image

Image


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 352/2012

af 23. april 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

49,0

TN

124,7

TR

110,1

ZZ

94,6

0707 00 05

JO

216,8

TR

129,5

ZZ

173,2

0709 93 10

TR

102,8

ZZ

102,8

0805 10 20

EG

55,3

IL

73,9

MA

51,3

TN

54,8

TR

50,5

ZZ

57,2

0805 50 10

TR

45,9

ZZ

45,9

0808 10 80

AR

82,1

BR

81,6

CA

117,0

CL

93,7

CN

111,9

MK

31,8

NZ

123,3

US

157,3

UY

72,9

ZA

87,4

ZZ

95,9

0808 30 90

AR

112,5

CL

112,9

CN

65,6

US

107,0

ZA

126,1

ZZ

104,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 353/2012

af 23. april 2012

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 345/2012 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 108 af 20.4.2012, s. 32.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 24. april 2012

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

39,53

0,00

1701 12 90 (1)

39,53

2,75

1701 13 10 (1)

39,53

0,00

1701 13 90 (1)

39,53

3,05

1701 14 10 (1)

39,53

0,00

1701 14 90 (1)

39,53

3,05

1701 91 00 (2)

43,62

4,38

1701 99 10 (2)

43,62

1,25

1701 99 90 (2)

43,62

1,25

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/35


RÅDETS AFGØRELSE 2012/205/FUSP

af 23. april 2012

om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1), særlig artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. juli 2010 afgørelse 2010/413/FUSP.

(2)

Rådet er af den opfattelse, at der ikke længere er grund til at lade en person og to enheder være opført på listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

(3)

Listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den person og de enheder, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, udgår af listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. april 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.


BILAG

Person og enheder, der er omhandlet i artikel 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/36


RÅDETS AFGØRELSE 2012/206/FUSP

af 23. april 2012

om ændring af Rådets afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 1. december 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/782/FUSP (1).

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien finder Rådet det nødvendigt at indføre yderligere restriktive foranstaltninger over for det syriske regime.

(3)

I denne forbindelse bør salg, levering, overførsel eller eksport af yderligere varer og teknologi, som kan anvendes til intern undertrykkelse, forbydes eller kræve tilladelse.

(4)

Endvidere bør salg, levering, overførsel eller eksport af luksusvarer til Syren forbydes.

(5)

Afgørelse 2011/782/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2011/782/FUSP ændres således:

1)

Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

1.   Salg, levering, overførsel eller eksport af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og militært udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil, såvel som udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Syrien forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaterne eller ej.

2.   Salg, levering, overførsel eller eksport af visse former for andet udstyr, andre varer og teknologi, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse, der kan anvendes til intern undertrykkelse, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Syrien forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaterne eller ej.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette stykke.

3.   Det er forbudt

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand, udøve mæglervirksomhed eller levere andre tjenester i tilknytning til produkter som omhandlet i stk. 1 og 2, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter som omhandlet i stk. 1 og 2, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til ydelse af teknisk bistand, udøvelse af mæglervirksomhed eller levering af andre tjenester i tilknytning hertil, til alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien."

2)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 1a

1.   Salg, levering, overførsel eller eksport af visse former for udstyr, varer og teknologi, der ikke er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og som kan anvendes til intern undertrykkelse eller til fremstilling og vedligeholdelse, der kan anvendes til intern undertrykkelse,, fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Syrien kræver individuel tilladelse fra de kompetente myndigheder i den eksporterende medlemsstat.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af dette stykke.

2.   Levering af

a)

teknisk bistand, udøvelse af mæglervirksomhed eller andre tjenester i tilknytning til produkter som omhandlet i stk.1 eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af sådanne produkter til alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organisationer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til produkter som omhandlet i stk. 1, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til ydelse af teknisk bistand, udøvelse af mæglervirksomhed eller levering af andre tjenester i tilknytning hertil, til alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

kræver også tilladelse fra den kompetente myndighed i den eksporterende medlemsstat."

3)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 8b

Salg, levering, overførsel eller eksport af luksusvarer fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører deres flag, til Syrien forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaterne eller ej.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne artikel.".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. april 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/38


KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE

af 8. februar 2012

om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen og om ophævelse af afgørelse nr. 633/2009/EF for så vidt angår Syrien

(2012/207/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen og om ophævelse af afgørelse nr. 633/2009/EF (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I sine konklusioner om Syrien af 23. maj 2011 (2) opfordrer Rådet Den Europæiske Investeringsbank til ikke at godkende nye EIB-finansieringsoperationer i Syrien indtil videre.

(2)

I sin beslutning af 7. juli 2011 om Syrien, Yemen og Bahrain på baggrund af situationen i den arabiske verden og Nordafrika glæder Europa-Parlamentet sig over Rådets afgørelse om at iværksætte restriktive foranstaltninger over for Syrien og om at opfordre EIB til ikke at godkende nye finansieringsoperationer i Syrien indtil videre.

(3)

Den politiske og økonomiske situation i Syrien er blevet yderligere forværret siden vedtagelsen af afgørelse nr. 1080/2011/EU.

(4)

Rådets konklusioner om Syrien af 14. november 2011 (3) indeholder en beslutning om at iværksætte nye restriktive foranstaltninger rettet mod det syriske regime ved at suspendere rateudbetalinger eller andre betalinger inden for rammerne af EIB's eksisterende låneaftaler med Syrien.

(5)

I denne kontekst har Rådet truffet en række restriktive foranstaltninger, herunder et forbud mod udbetalinger fra EIB inden for rammerne af eksisterende låneaftaler indgået mellem Syrien og EIB, der nu er konsolideret i Rådets afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien og om ophævelse af afgørelse nr. 2011/273/FUSP (4) og Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (5).

(6)

Kommissionen har sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil vurderet, at den generelle økonomiske og politiske situation i Syrien nødvendiggør, at Syrien fjernes fra listen i bilag III til afgørelse nr. 1080/2011/EU over de lande, der er berettigede til EU-finansiering under EU-garantien —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt B.1 i bilag III til afgørelse nr. 1080/2011/EU udgår ordet »Syrien«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 280 af 27.10.2011, s. 1.

(2)  3091. møde i Udenrigsrådet.

(3)  3124. møde i Udenrigsrådet.

(4)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.

(5)  EUT L 16 af 19.1.2012, s. 1.


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 20. april 2012

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/861/EU om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Kenyas særlige situation vedrørende tunfilet

(meddelt under nummer C(2012) 2463)

(2012/208/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (1), særlig artikel 36, stk. 4, i bilag II dertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. december 2011 vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2011/861/EU (2) om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Kenyas særlige situation vedrørende tunfilet.

(2)

Den 1. december 2011 anmodede Kenya i henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 om en ny undtagelse fra oprindelsesreglerne i nævnte bilag. Den 16. januar 2012 fremlagde Kenya yderligere oplysninger til støtte for anmodningen. Ifølge oplysningerne fra Kenya er fangsterne af rå tun med oprindelsesstatus usædvanligt lave selv i forhold til de normale sæsonudsving, hvilket har medført et fald i produktionen af tunfilet. Desuden har Kenya påpeget pirateririsikoen i forbindelse med forsyning af rå tunfisk. Denne unormale situation gør det fortsat umuligt for Kenya at overholde oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 i en vis periode. Der bør derfor indrømmes en ny undtagelse med virkning fra den 1. januar 2012.

(3)

Gennemførelsesafgørelse 2011/861/EF blev anvendt indtil den 31. december 2011. Det er nødvendigt at sikre uhindret import fra AVS-landene til EU og en smidig overgang fra AVS-EF-partnerskabsaftalen til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Østafrikanske Fællesskab på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen). Gennemførelsesafgørelse 2011/861/EU bør derfor forlænges fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013.

(4)

Det ville være uhensigtsmæssigt at indrømme undtagelser efter artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007, der overstiger det årlige kontingent, som er tildelt EAC-regionen efter ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen. Kontingentmængden for 2012 og 2013 bør derfor fastsættes til 2 000 tons tunfilet årligt.

(5)

For tydelighedens skyld vil det være hensigtsmæssigt at slå fast, at de eneste materialer uden oprindelsesstatus, som må anvendes til produktion af tunfilet med KN-kode 1604 14 16 for at kunne drage fordel af undtagelsen, er tun med HS-kode 0302 og 0303.

(6)

Gennemførelsesafgørelse 2011/861/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse 2011/861/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Som undtagelse fra bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra a), i nævnte bilag skal tunfilet med KN-kode 1604 14 16, der er fremstillet af tun uden oprindelsesstatus med HS-kode 0302 og 0303, betragtes som varer med oprindelse i Kenya på betingelserne i afgørelsens artikel 2-5.«

2)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for de i bilaget anførte produkter og mængder, der angives til fri omsætning i EU fra Kenya i perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013.«

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013.«

4)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2012.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2012.

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(2)  EUT L 338 af 21.12.2011, s. 61.


BILAG

»BILAG

Løbe-nummer

KN-kode

Vare- beskrivelse

Perioder

Mængde (tons)

09.1667

1604 14 16

Tunfilet

1.1.2011 – 31.12.2011

2 000

1.1.2012 – 31.12.2012

2 000

1.1.2013 – 31.12.2013

2 000«


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 20. april 2012

vedrørende anvendelsen af kontrol- og bevægelsesbestemmelserne i Rådets direktiv 2008/118/EF på visse additiver i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 2003/96/EF

(meddelt under nummer C(2012) 2484)

(2012/209/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter anmodning fra myndighederne i Nederlandene i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse 2011/545/EU af 16. september 2011 vedrørende anvendelsen af kontrol- og bevægelsesbestemmelserne i Rådets direktiv 2008/118/EF på produkter henhørende under KN-kode 3811 i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 2003/96/EF (2). I henhold til denne gennemførelsesafgørelse underlægges alle produkter, der henhører under KN-kode 3811, kontrol- og bevægelsesbestemmelserne i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF (3).

(2)

Hensigten med gennemførelsesafgørelse 2011/545/EU er i overensstemmelse med anmodningen fra de nederlandske myndigheder at forebygge afgiftsunddragelse, -undgåelse eller -misbrug ved, at visse produkter, der anvendes som additiver til motorbrændstof og som sådan beskattes i henhold til direktiv 2003/96/EF, underlægges kontrol- og bevægelsesbestemmelserne i direktiv 2008/118/EF.

(3)

Efter vedtagelsen af gennemførelsesafgørelse 2011/545/EU er Kommissionen blevet gjort opmærksom på den særlige stilling, som produkter henhørende under KN-kode 3811 21 00 og 3811 29 00 indtager. Disse produkter er hverken beregnet til at blive anvendt som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof eller som additiver til disse produkter og udgør ingen risiko for afgiftsunddragelse, -undgåelse eller -misbrug. De bør derfor ikke underlægges kontrol- og bevægelsesbestemmelserne i direktiv 2008/118/EF. Kun produkter henhørende under KN-kode 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 og 3811 90 00 bør således underlægges kontrol- og bevægelsesbestemmelserne.

(4)

Gennemførelsesafgørelse 2011/545/EU bør derfor erstattes af en tilsvarende afgørelse, der dog bør begrænses til KN-kode 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 og 3811 90 00.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Fra den 1. januar 2013 underlægges produkter, der henhører under KN-kode 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 og 3811 90 00 i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (4), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 (5), kontrol- og bevægelsesbestemmelserne i direktiv 2008/118/EF i overensstemmelse med artikel 20, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF.

Artikel 2

Gennemførelsesafgørelse 2011/545/EU ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2012.

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

(2)  EUT L 241 af 17.9.2011, s. 33.

(3)  EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12.

(4)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(5)  EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1.


24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 23. april 2012

om anerkendelse af ordningen »Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF

(2012/210/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (1), særlig artikel 18, stk. 6,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie (2), som ændret ved direktiv 2009/30/EF (3), særlig artikel 7c, stk. 6,

efter høring af det rådgivende udvalg nedsat i henhold til artikel 25, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2009/28/EF og 2009/30/EF fastsætter begge bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. Når der henvises til bestemmelserne i artikel 17, 18 og bilag V i direktiv 2009/28/EF, bør det forstås som henvisningen til også de tilsvarende bestemmelser i artikel 7b, 7c og bilag IV i direktiv 98/70/EF.

(2)

Hvis biobrændstoffer og flydende biobrændsler skal tages i betragtning, med henblik på artikel 17, stk. 1, litra a), b) og c), skal medlemsstaterne kræve, at de økonomiske aktører dokumenterer biobrændstoffernes og de flydende biobrændslers overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 2-5, i direktiv 2009/28/EF.

(3)

I henhold til betragtning 76 i direktiv 2009/28/EF bør det undgås at pålægge industrien en urimelig byrde, derimod kan frivillige ordninger hjælpe med til at skabe effektive løsninger med hensyn til at dokumentere overensstemmelse med bæredygtighedskriterier.

(4)

Kommissionen kan beslutte, at en frivillig national eller international ordning skal dokumentere, at partier af biobrændstof overholder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF, eller at en frivillig national eller international ordning for måling af besparelser af drivhusgasemissioner skal indeholde nøjagtige data, jf. direktivets artikel 17, stk. 2.

(5)

Kommissionen kan anerkende en sådan frivillig ordning for en periode på fem år.

(6)

Når en økonomisk aktør fremlægger dokumentation eller data opnået i overensstemmelse med en ordning, som Kommissionen har anerkendt, kan medlemsstaten ikke, i det omfang dette er omfattet af den pågældende anerkendelse, forlange, at leverandøren fremlægger yderligere bevis for overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne.

(7)

»Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production« (i det følgende »Ensus-ordningen«) blev forelagt Kommissionen den 21. november 2011 med anmodning om anerkendelse. Ordningen dækker bioethanol fremstillet af EU-produceret foderhvede på Ensus One-anlægget. Den anerkendte ordning vil blive stillet til rådighed på den gennemsigtighedsplatform, der blev oprettet ved direktiv 2009/28/EF. Kommissionen vil tage hensyn til kommercielt følsomme data og kan beslutte kun at offentliggøre dele af ordningen.

(8)

Vurderingen af Ensus-ordningen viste, at ordningen i tilstrækkelig grad dækkede bæredygtighedskriterierne i direktiv 2009/28/EF og at den anvendte en massebalancemetode i overensstemmelse med kravene i artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF.

(9)

Evalueringen af Ensus-ordningen viste, at den opfyldte passende standarder for pålidelighed, gennemsigtighed og uafhængig revision og ligeledes overholdte metodologikravene i bilag V til direktiv 2009/28/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ordningen »Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production«, som Kommissionen den 21. november 2011 blev anmodet om at anerkende, dokumenterer, at partier af biobrændstoffer opfylder bæredygtighedskriterierne i artikel 17, stk. 3-5, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 3-5, i direktiv 98/70/EF. Ordningen indeholder ligeledes nøjagtige data med henblik på artikel 17, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7b, stk. 2, i direktiv 98/70/EF.

Den kan ligeledes anvendes til at dokumentere overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i direktiv 2009/28/EF og artikel 7c, stk. 1, i direktiv 98/70/EF.

Artikel 2

1.   Afgørelsen gælder i en periode på fem år efter ikrafttrædelsen. Hvis ordningen efter vedtagelsen af Kommissionens afgørelse gennemgår ændringer i indholdet på en måde, der kunne påvirke grundlaget for nærværende afgørelse, meddeles sådanne ændringer straks til Kommissionen. Kommissionen vil vurdere de meddelte ændringer for at fastslå, om ordningen stadig på hensigtsmæssig måde dækker de bæredygtighedskriterier, som ligger til grund for anerkendelsen.

2.   Hvis det klart kan påvises, at ordningen ikke har gennemført elementer, som anses for afgørende for denne afgørelse, og hvis der er sket alvorlige og strukturelle brud på disse elementer, forbeholder Kommissionen sig ret til at annullere sin afgørelse.

Artikel 3

Denne beslutning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16.

(2)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.

(3)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 88.


Berigtigelser

24.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/44


Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2011/383/EU af 29. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til universal- og sanitetsrengøringsmidler

( Den Europæiske Unions Tidende L 169 af 29. juni 2011 )

Side 60, bilaget, kriterium 7, litra d):

I stedet for:

»d)

Produkter i triggerspraybeholdere skal sælges som led i et genpåfyldningssystem.«

læses:

»d)

Universalrengøringsmidler i triggerspraybeholdere skal sælges som led i et genpåfyldningssystem.«.