ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.088.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 88

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
24. marts 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 267/2012

af 23. marts 2012

om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/35/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. oktober 2010 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2007 (2) for at give Rådets afgørelse 2010/413/FUSP (3) virkning.

(2)

Den 23. januar 2012 godkendte Rådet afgørelse 2012/35/FUSP, som indeholder bestemmelser om yderligere restriktive foranstaltninger over for Den Islamiske Republik Iran ("Iran") efter anmodning fra Det Europæiske Råd, som var samlet den 9. december 2011.

(3)

Disse restriktive foranstaltninger omfatter bl.a. yderligere restriktioner på handel med varer og teknologi med dobbelt anvendelse samt på nøgleudstyr og –teknologi, der kan anvendes i den petrokemiske industri, et forbud mod import af iransk råolie, olieprodukter og petrokemiske produkter samt et forbud mod investering i den petrokemiske sektor. Desuden bør handel med guld, ædle metaller og diamanter med Irans regering og levering af nyligt trykte pengesedler og mønter til eller til fordel for Irans centralbank forbydes.

(4)

Det er også blevet nødvendigt at foretage visse tekniske ændringer af de gældende foranstaltninger. Navnlig bør definitionen af "mæglervirksomhed" præciseres. I situationer, hvor en kompetent myndighed kan tillade køb, salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi eller af finansielle eller tekniske ydelser, vil der ikke kræves en separat tilladelse til mæglervirksomhed relateret dertil.

(5)

Definitionen af "overførsel af pengemidler" bør udvides til ikke-elektroniske overførsler for at modvirke forsøg på at omgå de restriktive foranstaltninger.

(6)

De reviderede restriktive foranstaltninger vedrørende varer med dobbelt anvendelse bør omfatte alle varer og al teknologi i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (4) med undtagelse af visse produkter i del 2 i kategori 5 med henblik på deres anvendelse i offentlige kommunikationstjenester i Iran. Forbuddene i denne forordnings artikel 2, finder dog ikke anvendelse på køb, salg, levering, overførsel eller eksport af varer og teknologi, der nyligt er opført i bilag I eller II til denne forordning, og for hvilke en tilladelse allerede er givet af de kompetente myndigheder i en medlemsstat, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 961/2010, inden nærværende forordnings ikrafttræden.

(7)

For at sikre en effektiv gennemførelse af forbuddet mod salg, levering, overførsel eller eksport til Iran af visse former for nøgleudstyr eller -teknologi, der kan anvendes i nøglesektorer inden for olie- og naturgasindustrien og den petrokemiske industri, bør der opstilles en liste over relevant nøgleudstyr og -teknologi.

(8)

Af samme årsag bør der også udarbejdes lister over varer, som er genstand for handelsrestriktioner på råolie, olieprodukter, petrokemiske produkter, guld, ædle metaller og diamanter.

(9)

Restriktioner på investeringer i den iranske olie- og gasindustri bør desuden for at være effektive omfatte visse nøgleaktiviteter som f.eks. massegastransmissionsydelser i forbindelse med transit eller levering til direkte sammenkoblede net, og bør af samme grund gælde joint ventures og andre former for sammenslutninger og samarbejde med Iran i sektoren for naturgastransmission.

(10)

Effektive restriktioner på iranske investeringer i Unionen forudsætter, at der træffes foranstaltninger til at forhindre fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som hører under medlemsstaternes jurisdiktion, i at muliggøre eller tillade sådanne investeringer.

(11)

Afgørelse 2012/35/FUSP udvider også indefrysningen af aktiver til yderligere personer, enheder eller organer, som yder støtte til Irans regering, herunder finansiel, logistisk og materiel støtte, eller som har tilknytning til dem. Afgørelsen udvider også indefrysningsforanstaltningerne til at omfatte andre medlemmer af Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC).

(12)

Afgørelse 2012/35/FUSP indeholder også bestemmelser om indefrysningen af den iranske centralbanks aktiver. I betragtning af den Iranske centralbanks mulige medvirken i finansieringen af udenrigshandelen, skønnes det nødvendigt at gøre undtagelser, fordi denne målrettede finansielle foranstaltning ikke bør forhindre handelstransaktioner, herunder kontrakter vedrørende fødevarer, sundhed, medicinsk udstyr eller kontrakter med humanitære formål, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning. Undtagelserne i denne forordnings artikel 12 og 14 for kontrakter vedrørende import, køb eller transport af råolie, olieprodukter og andre petrokemiske produkter fra Iran, der er indgået før den 23. januar 2012, finder også anvendelse på tilknyttede kontrakter, herunder transport-, forsikrings- og inspektionskontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter. Endvidere betragtes råolie, olieprodukter og andre petrokemiske produkter fra Iran, som er lovligt importeret i en medlemsstat i henhold til undtagelserne i artikel 12 og 14 i denne forordning, som værende i fri omsætning i Unionen.

(13)

I overensstemmelse med forpligtelsen til at indefryse aktiver hos Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) og enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, er det forbudt at laste og losse gods på og fra skibe, som ejes eller er chartret af IRISL eller af sådanne enheder i medlemsstaternes havne. Overførslen af ejendomsretten til skibe, som ejes, kontrolleres eller er chartret af IRISL-selskaber, til andre enheder er også forbudt som følge af indefrysningen af IRISL' aktiver. Forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer hos IRISL og enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, kræver dog ikke beslaglæggelse eller tilbageholdelse af skibe, som ejes af sådanne enheder, eller af deres last, for så vidt som lasten tilhører tredjemand, og den kræver heller ikke tilbageholdelse af besætningsmedlemmer, som er ansat af dem.

(14)

I betragtning af Irans forsøg på at omgå sanktionerne bør det præciseres, at alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag I eller II til afgørelse 2010/413/FUSP, herunder enheder, som er trådt i stedet for disse for at omgå foranstaltningerne i denne forordning, indefryses straks.

(15)

Det bør også præciseres, at indgivelse eller fremsendelse af de nødvendige dokumenter til en bank med henblik på endelig overførsel til personer, enheder eller organer, der ikke er opført på listen, for at udløse betalinger, der er tilladt i henhold til denne forordning, ikke indebærer at stille pengemidler til rådighed, jf. denne forordning.

(16)

Det bør præciseres, at pengemidler eller økonomiske ressourcer bør kunne frigives til officielle formål i diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller i internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, i overensstemmelse med denne forordning.

(17)

Leverandører af specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelsers anvendelse af målrettede finansielle foranstaltninger bør udvikles yderligere i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Det bør præciseres, at ikke nærmere angivne personers, enheders eller organers aktiver i udpegede kredit- og finansieringsinstitutioner ikke bør forblive indefrosset ved anvendelse af de målrettede finansielle foranstaltninger og bør kunne frigives på de betingelser, der fastsættes i denne forordning.

I betragtning af Irans forsøg på at benytte sit finansielle system til at omgå sanktionerne, er det nødvendigt at kræve, at der udvises større årvågenhed i forbindelse med aktiviteterne i Irans kredit- og finansieringsinstitutter, således at omgåelse af denne forordning forhindres, herunder indefrysningen af Irans centralbanks aktiver. Disse krav om større årvågenhed til kredit- og finansieringsinstitutterne bør supplere de gældende forpligtelser, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler (5), og af gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (6).

(18)

Visse bestemmelser vedrørende kontrol med overførsler af pengemidler bør revideres for at gøre det lettere for de kompetente myndigheder og operatører at anvende dem og for at forhindre, at bestemmelserne i denne forordning, herunder indefrysningen af Irans centralbanks aktiver, omgås.

(19)

Endvidere bør restriktionerne på forsikring tilpasses, navnlig for at præcisere, at forsikring af diplomatiske og konsulære repræsentationer i Unionen er tilladt, og for at muliggøre ansvarsforsikring og miljøansvarsforsikring.

(20)

Desuden bør kravet om indgivelse af oplysninger inden ankomst og afgang ajourføres, da denne forpligtelse nu finder generel anvendelse på alle varer, som indføres i eller udføres af Unionens toldområde efter den fulde gennemførelse pr. 1. januar 2012 af toldsikkerhedsforanstaltningerne i de relevante bestemmelser vedrørende summariske angivelser ved indførsel og udførsel i forordning (EØF) nr. 2913/92 (7) og i forordning (EØF) nr. 2454/93 (8).

(21)

Der bør også foretages tilpasninger af bestemmelserne vedrørende levering af bunkring og andre ydelser til skibe, operatørernes ansvar og forbuddet mod at omgå de relevante restriktive foranstaltninger.

(22)

Ordningerne for informationsudveksling mellem medlemsstater og Kommissionen bør revideres for at sikre en effektiv gennemførelse og ensartet fortolkning af denne forordning.

(23)

I betragtning af formålet med forbuddet mod udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, bør forbuddet snarere indføres ved forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran (9) end ved denne forordning.

(24)

Af klarhedshensyn bør forordning (EU) nr. 961/2010 ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(25)

De restriktive foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og det er derfor nødvendigt med lovgivning på EU-plan til at gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske operatører i alle medlemsstaterne anvender dem på ensartet måde.

(26)

I denne forordning respekteres de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, ejendomsretten og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(27)

I denne forordning respekteres også medlemsstaternes forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt og den retligt bindende karakter af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner.

(28)

Proceduren for at udpege personer, som skal være genstand for indefrysningsforanstaltningerne i denne forordning, bør omfatte, at de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer meddeles begrundelsen for opføre dem på listen for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Hvis der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, enheden eller organet herom.

(29)

Med henblik på denne forordnings gennemførelse og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger vedrørende fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer i henhold til forordningen, offentliggøres. Enhver behandling af fysiske personers personoplysninger i medfør af denne forordning bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (10) og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (11).

(30)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

I denne forordning gælder følgende definitioner:

a)

ved "filial" af et finansierings- eller kreditinstitut forstås et forretningssted, som udgør en juridisk afhængig del af et finansierings- eller kreditinstitut, og som direkte udfører alle eller nogle af de transaktioner, som hører under finansierings- eller kreditinstitutter

b)

ved "mæglervirksomhed" forstås:

i)

forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi eller af finansielle tekniske ydelser, herunder fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

ii)

salg eller køb af varer og teknologi eller af finansielle eller tekniske ydelser, herunder hvis de befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland

c)

ved "fordring" forstås enhver omtvistet eller uomtvistet fordring, som er fremsat før eller efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, og som har tilknytning til gennemførelsen af en kontrakt eller transaktion, særlig

i)

en fordring, som tager sigte på opfyldelse af enhver forpligtelse, som er resultatet af eller har tilknytning til en kontrakt eller transaktion

ii)

en fordring, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af en finansiel garanti eller modgaranti uanset dens form

iii)

et erstatningskrav i forbindelse med en kontrakt eller transaktion

iv)

et modkrav

v)

en fordring, som tager sigte på, også ved eksigibilitet, at opnå anerkendelse eller fuldbyrdelse af en dom, en voldgiftskendelse eller en tilsvarende afgørelse, uanset hvor den er afsagt eller truffet

d)

ved "kontrakt eller transaktion" forstås enhver transaktion uanset form og uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket "kontrakt" omfatter med henblik herpå alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og enhver kredit, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår i forbindelse med en sådan transaktion

e)

ved "kompetente myndigheder" forstås medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag X

f)

ved "kreditinstitut" forstås et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (12), herunder dets filialer i og uden for Unionen

g)

ved "Unionens toldområde" forstås det område, der er fastlagt i artikel 3 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (13) og i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 (14)

h)

ved "økonomiske ressourcer" forstås aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, og såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

i)

ved "finansieringsinstitut" forstås:

i)

et foretagende, som ikke er et kreditinstitut, og som udøver en eller flere af aktiviteterne i punkt 2-12 og punkt 14 og 15 i bilag I til direktiv 2006/48/EF, herunder vekselkontorer

ii)

et forsikringsselskab, der er behørigt godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (15), for så vidt som det udøver aktiviteter, der er omfattet af nævnte direktiv

iii)

et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (16)

iv)

et institut for kollektiv investering, der markedsfører sine andele eller aktier, eller

v)

en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling (17), bortset fra forsikringsformidlere omhandlet i nævnte direktivs artikel 2, nr. 7, hvis de formidler livsforsikringer og andre investeringsrelaterede forsikringer

herunder filialer i eller uden for Unionen

j)

ved "indefrysning af økonomiske ressourcer" forstås hindring af, at økonomiske ressourcer på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder bl.a. ved salg, leje eller pantsætning

k)

ved "indefrysning af pengemidler" forstås hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i en ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende midler, herunder porteføljeforvaltning

l)

ved "pengemidler" forstås finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

i)

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter

ii)

indeståender i finansieringsinstitutter eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

iii)

børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

iv)

renter, udbytte eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktiver

v)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

vi)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve og

vii)

dokumentation for en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

m)

"varer" omfatter produkter, materialer og udstyr

n)

ved "forsikring" forstås et tilsagn eller en forpligtelse for en eller flere fysiske eller juridiske personer til, mod betaling og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, at yde en eller flere andre personer erstatning eller en fordel som præciseret i henhold til tilsagnet eller forpligtelsen

o)

ved "iransk person, enhed eller organ" forstås:

i)

staten Iran eller offentlige myndigheder i landet

ii)

fysiske personer i eller med bopæl i Iran

iii)

juridiske personer, enheder eller organer, der har hjemsted i Iran

iv)

juridiske personer, enheder eller organer i eller uden for Iran, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en eller flere af ovennævnte personer eller organer

p)

ved "genforsikring" forstås den form for virksomhed, der består i at overtage risici, som overdrages af et forsikringsselskab eller af et andet genforsikringsselskab, eller i tilfælde af assurandørsammenslutningen Lloyd's den form for virksomhed, som består i at overtage risici, som overdrages af et medlem af Lloyd's eller af et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab, som ikke er assurandørsammenslutningen Lloyd's

q)

ved "Sanktionskomitéen" forstås den komité, der er nedsat under FN's Sikkerhedsråd i henhold til punkt 18 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1737 (2006)

r)

ved "teknisk bistand" forstås enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulenttjenester; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

s)

ved "Unionens område" forstås de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

t)

ved "overførsel af pengemidler" forstås

(i)

en transaktion, der udføres på betalers vegne gennem en betalingsformidler ad elektronisk vej med henblik på at stille pengemidler til rådighed for modtager hos en betalingsformidler, uanset om betaler og modtager er en og samme person. Udtrykket "betaler", "modtager" og "betalingsformidler" har samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked (18)

(ii)

en transaktion, der udføres ad ikke-elektronisk vej, såsom ved brug af kontanter, checks eller betalingsanvisninger med henblik på at stille pengemidler til rådighed for modtager, uanset om betaler og modtager er en og samme person.

KAPITEL II

EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 2

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de varer og den teknologi, der er opført i bilag I eller II, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2.   Bilag I omfatter varer og teknologi, herunder software, som er produkter eller teknologi med dobbelt anvendelse som defineret i forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009, med undtagelse af de varer og den teknologi, der er specificeret i del A i bilag I til nærværende forordning.

3.   Bilag II omfatter andre varer og teknologier, der kan bidrage til Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand, til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller til aktiviteter, som Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA) har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål, herunder dem, som er fastlagt af FN's Sikkerhedsråd eller af Sanktionskomitéen.

4.   Bilag I og II omfatter ikke varer og teknologi, som er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (19) ("fælles liste over militært udstyr").

Artikel 3

1.   Der kræves forudgående tilladelse til direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere de varer og den teknologi, som er opført i bilag III, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2.   For al eksport, hvortil der kræves tilladelse i henhold til denne artikel, udstedes en sådan tilladelse af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, efter bestemmelserne i artikel 11 i forordning (EF) nr. 428/2009. Tilladelsen er gyldig i hele Unionen.

3.   Bilag III omfatter alle former for varer og teknologi bortset fra dem, der er opført i bilag I og II, som kan bidrage til Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand, til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller til aktiviteter, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål.

4.   Eksportørerne skal give de kompetente myndigheder alle relevante oplysninger til brug for behandlingen af ansøgninger om eksporttilladelse.

5.   De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til salg, levering, overførsel eller eksport af de varer og den teknologi, der er omhandlet i bilag III, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at salget, leveringen, overførslen eller eksporten af varerne og teknologien er eller kan være bestemt til brug i forbindelse med en af følgende aktiviteter:

a)

Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand

b)

Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller

c)

aktiviteter i Iran på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål.

6.   De kompetente myndigheder kan på de i stk. 5 fastsatte betingelser annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, de har udstedt.

7.   Hvis en kompetent myndighed afslår at udstede en tilladelse eller annullerer, suspenderer, i væsentlig grad begrænser eller tilbagekalder en tilladelse i overensstemmelse med stk. 5 eller 6, underretter den berørte medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forsyner dem med de relevante oplysninger under overholdelse af bestemmelserne om sådanne oplysningers fortrolighed i Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (20).

8.   Før en medlemsstat udsteder en tilladelse i henhold til stk. 5 til en i alt væsentligt identisk transaktion, som i henhold til stk. 6 og 7 er blevet afslået af en eller flere andre medlemsstater, og hvor afslaget stadig er gyldigt, hører den først den eller de medlemsstater, der gav afslaget. Hvis den berørte medlemsstat efter de pågældende høringer beslutter at udstede en tilladelse, underretter den de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og forelægger samtlige relevante oplysninger for at redegøre for beslutningen.

Artikel 4

Det er forbudt direkte eller indirekte at købe, importere eller transportere de varer og den teknologi, som er opført på listen i bilag I eller II, fra Iran, uanset om de har oprindelse i Iran eller ej.

Artikel 5

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran

b)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført i bilag I eller II, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført i bilag I eller II, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran og

c)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, som er opført på den fælles liste over militært udstyr eller i bilag I eller II, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af sådanne produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2.   Levering af følgende kræver tilladelse fra den pågældende kompetente myndighed:

a)

teknisk bistand eller mæglervirksomhed i forbindelse med varer og teknologi, der opført i bilag III, og i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af disse produkter direkte eller indirekte til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran

b)

finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med varer og teknologier, der er omhandlet i bilag III, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter eller til levering af dertil knyttet teknisk bistand direkte eller indirekte til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

3.   De kompetente myndigheder giver ikke tilladelse til transaktioner som omhandlet i stk. 2, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at handlingen er eller kan være bestemt til at bidrage til en af følgende aktiviteter:

a)

Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand

b)

Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller

c)

aktiviteter i Iran på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål.

Artikel 6

Artikel 2, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, finder ikke anvendelse på:

a)

direkte eller indirekte overførsel af varer, der henhører under del B i bilag I, gennem medlemsstaternes områder, når sådanne varer sælges, leveres, overføres eller eksporteres til Iran eller til brug i Iran til letvandsreaktorer i Iran, hvis opførelse er påbegyndt inden december 2006

b)

transaktioner under mandat fra IAEA's program for teknisk samarbejde eller

c)

varer, der leveres eller overføres til eller til brug i Iran som følge af de kontraherende staters forpligtelser i henhold til Pariserkonventionen af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse.

Artikel 7

1.   Med forbehold af artikel 1, litra b), i forordning (EU) nr. 359/2011 kan de kompetente myndigheder på betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til en transaktion vedrørende varer og teknologi som omhandlet i artikel 2, stk. 1 i nærværende forordning, eller bistand eller mæglervirksomhed som omhandlet i artikel 5, stk. 1, forudsat

a)

at varerne, teknologien, bistanden eller mæglervirksomheden er beregnet til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål, og

b)

Sanktionskomitéen, såfremt transaktionen vedrører varer eller teknologi, der er opført på listerne fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og missilteknologikontrolregimet, på forhånd og i hvert enkelt tilfælde har fastslået, at transaktionen tydeligvis ikke vil bidrage til udvikling af teknologi, der kan støtte Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter, eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser meddelt i henhold til denne artikel.

Artikel 8

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nøgleudstyr og -teknologi, som er opført i bilag VI, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

2.   Bilag VI omfatter nøgleudstyr og -teknologi til følgende centrale sektorer i olie- og gasindustrien i Iran:

a)

efterforskning efter råolie og naturgas

b)

produktion af råolie og naturgas

c)

raffinering

d)

likvefaktion af naturgas.

3.   Bilag VI omfatter også nøgleudstyr og -teknologi til den petrokemiske industri i Iran.

4.   Bilag VI omfatter ikke varer, som er opført på den fælles liste over militært udstyr, eller i bilag I, II eller III.

Artikel 9

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er opført i bilag VI, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført i bilag VI, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran

b)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er opført i bilag VI, til iranske personer, enheder eller organer eller til brug i Iran.

Artikel 10

Forbuddene i artikel 8 og 9 finder ikke anvendelse på:

a)

transaktioner, som er nødvendige som følge af en handelskontrakt vedrørende nøgleudstyr og –teknologi til efterforskning af råolie og naturgas, produktion af råolie og naturgas, raffinering samt likvefaktion af naturgas, der blev indgået inden den 27. oktober 2010, eller tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, eller af en kontrakt eller aftale, der blev indgået inden den 26. juli 2010, og som vedrører en investering i Iran, der er foretaget inden den 26. juli 2010, og de skal heller ikke være til hinder for opfyldelsen af en forpligtelse i henhold hertil eller

b)

transaktioner, som er nødvendige som følge af en handelskontrakt vedrørende nøgleudstyr og –teknologi til den petrokemiske industri, der blev indgået inden den 24. marts 2012, af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, eller af en kontrakt eller aftale, der blev indgået inden den 23. januar 2012, og som vedrører en investering i Iran, der er foretaget inden den 23. januar 2012, og de skal heller ikke være til hinder for opfyldelsen af en forpligtelse i henhold hertil

forudsat at den fysiske eller juridiske person eller enhed eller det organ, som ønsker at foretage sådanne transaktioner eller at yde bistand til sådanne transaktioner, senest 20 arbejdsdage forinden har anmeldt transaktionen eller bistanden til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den eller det er etableret.

Artikel 11

1.   Det er forbudt:

a)

at importere råolie eller olieprodukter til Unionen, hvis de:

i)

har oprindelse i Iran eller

ii)

er blevet eksporteret fra Iran

b)

at købe råolie eller olieprodukter, som befinder sig i, eller som har oprindelse i Iran

c)

at transportere råolie eller olieprodukter, som har oprindelse i Iran, eller som eksporteres fra Iran til ethvert andet land og

d)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring i forbindelse med import, køb eller transport af råolie og olieprodukter af iransk oprindelse eller som er blevet importeret fra Iran.

2.   Ved råolie og olieprodukter forstås de varer, der er opført i bilag IV.

Artikel 12

1.   Forbuddene i artikel 11 gælder ikke:

a)

opfyldelsen inden den 1. juli 2012 af handelskontrakter, der blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter

b)

opfyldelsen af kontrakter, som blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, hvis det specifikt fremgår af en sådan kontrakt, at leveringen af iransk råolie og olieprodukter eller indtægterne fra leveringen heraf tjener til godtgørelse af udestående beløb til personer, enheder eller organer, der er under medlemsstaternes jurisdiktion

c)

import, køb og transport af råolie eller petroleumsprodukter, som er blevet eksporteret fra Iran inden den 23. januar 2012 eller, hvis eksporten skete i henhold til litra a) senest den 1. juli 2012 eller hvor eksporten fandt sted i henhold til litra b)

forudsat at de personer, enheder eller organer, som ønsker at opfylde en sådan kontrakt, senest 20 arbejdsdage forinden har anmeldt aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret.

2.   Forbuddet i artikel 11, stk. 1, litra d), finder ikke anvendelse på direkte eller indirekte levering, indtil den 1. juli 2012, af ansvarsforsikring og miljøansvarsforsikring og genforsikring.

Artikel 13

1.   Det er forbudt:

a)

at importere petrokemiske produkter til Unionen hvis de:

i)

har oprindelse i Iran eller

ii)

er blevet eksporteret fra Iran

b)

at købe petrokemiske produkter, som befinder sig eller som havde oprindelse i Iran

c)

at transportere petrokemiske produkter hvis de har oprindelse i Iran eller bliver eksporteret fra Iran til et andet land, og

d)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring vedrørende import, køb eller transport af petrokemiske produkter af iransk oprindelse eller som er blevet importeret fra Iran.

2.   Ved petrokemiske produkter forstås de i bilag V opførte produkter.

Artikel 14

1.   Forbuddene i artikel 13 gælder ikke:

a)

opfyldelsen inden den 1. maj 2012 af handelskontrakter, der blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter

b)

opfyldelsen af kontrakter, som blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, herunder transport- eller forsikringskontrakter, som er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, hvis det specifikt fremgår af en kontrakt, at leveringen af petrokemiske produkter eller indtægterne fra leveringen heraf tjener til at betale udestående beløb til personer, enheder eller organer, der er under medlemsstaternes jurisdiktion

c)

import, køb og transport af petrokemiske produkter, som er blevet eksporteret fra Iran inden den 23. januar 2012 eller, hvis eksporten skete i henhold til litra b), senest den 1. maj 2012

forudsat at de personer, enheder eller organer, som ønsker at opfylde en sådan kontrakt, mindst 20 arbejdsdage forinden har anmeldt aktiviteten eller transaktionen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret.

2.   Forbuddet i artikel 13, stk. 1, litra d), finder ikke anvendelse på direkte eller indirekte levering, indtil den 1. maj 2012, af ansvarsforsikring og miljøansvarsforsikring og genforsikring.

Artikel 15

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere guld, ædle metaller og diamanter, der er opført i bilag VII, uanset om de har oprindelse i Unionen eller ej, til Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem

b)

direkte eller indirekte at købe, importere eller transportere guld, ædle metaller og diamanter, der er opført i bilag VII, uanset om de har oprindelse i Iran eller ej, fra Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem og

c)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglervirksomhed og finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med varerne i litra a) og b) til Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, personer, enheder eller organer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisning, eller enheder eller organer, der ejes eller kontrolleres af dem.

2.   Bilag VII omfatter guld, ædle metaller og diamanter, som er omfattet af forbuddene i stk. 1.

Artikel 16

Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nyligt trykte eller ikke-udstedte iranske pengesedler og slåede mønter til fordel for Irans centralbank.

KAPITEL III

RESTRIKTIONER PÅ FINANSIERING AF VISSE VIRKSOMHEDER

Artikel 17

1.   Det er forbudt:

a)

at yde et lån eller en kredit til iranske personer, enheder eller organer, jf. stk. 2

b)

at erhverve eller udvide sin andel i iranske personer, enheder eller organer, jf. stk. 2

c)

at oprette joint ventures med iranske personer, enheder eller organer, jf. stk. 2.

2.   Forbuddet i stk. 1 finder anvendelse på iranske personer, enheder eller organer, der er er involveret i:

a)

fremstilling af varer eller teknologi, som er opført på den fælles liste over militært udstyr eller i bilag I eller II

b)

efterforskning efter eller produktion af råolie og naturgas, raffinering af brændstoffer eller likvefaktion af naturgas eller

c)

den petrokemiske industri.

3.   Udelukkende i forbindelse med stk. 2, litra b) og c), anvendes følgende definitioner:

a)

"efterforskning efter råolie og naturgas" omfatter efterforskning efter, afsøgning af mulighederne for udvinding og forvaltning af råolie- og naturgasreserver samt levering af geologiske tjenester i forbindelse med sådanne reserver

b)

"produktion af råolie og naturgas" omfatter massegastransmissionsydelser i forbindelse med transit eller levering til direkte sammenkoblede net

c)

ved "raffinering" forstås forarbejdning, konditionering eller forberedelse til det i sidste instans endelige salg af brændstoffer.

d)

ved "petrokemisk industri" forstås produktionsanlæg, der producerer de i bilag V nævnte artikler.

4.   Det er forbudt at indlede samarbejde med iranske personer, enheder eller organer, der er involveret i transmission af naturgas som omhandlet i stk. 3, litra b).

5.   I forbindelse med stk. 4 forstås ved "samarbejde":

a)

deling af investeringsomkostninger i en integreret eller styret forsyningskæde med henblik på modtagelse eller levering af naturgas direkte fra eller til iransk territorium og

b)

direkte samarbejde med henblik på investering i faciliteter til flydende naturgas på iransk territorium eller i faciliteter til flydende naturgas, der er direkte forbundet dertil.

Artikel 18

1.   Investeringer gennem transaktioner som omhandlet i artikel 17, stk. 1, i iranske personer, enheder eller organer, som er involveret i fremstillingen af varer eller teknologi, der er opført i bilag III, kræver tilladelse fra den pågældende kompetente myndighed.

2.   Den kompetente myndighed giver ikke tilladelse til transaktioner som omhandlet i stk. 1, hvis de har rimelig grund til at fastslå, at handlingen vil bidrage til en af følgende aktiviteter:

a)

Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand

b)

Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben eller

c)

Irans aktiviteter på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål.

Artikel 19

1.   Uanset artikel 17, stk. 2, litra a), kan de kompetente myndigheder give tilladelse til at foretage en investering gennem transaktioner som omhandlet i artikel 17, stk. 1, på vilkår som de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

investeringen er til fødevarer, landbrug, medicin eller andre humanitære formål, og

b)

Sanktionskomitéen – såfremt investeringen er i en iransk person eller enhed eller et iransk organ, som er involveret i fremstillingen af varer eller teknologi, der er opført på listerne fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og missilteknologikontrolregimet – på forhånd og i hvert enkelt tilfælde har fastslået, at transaktionen tydeligvis ikke vil bidrage til udvikling af teknologi, der kan støtte Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter, eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter inden for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen om tilladelser givet i henhold til denne artikel.

Artikel 20

Artikel 17, stk. 2, litra b), finder ikke anvendelse på ydelse af et lån eller en kredit eller på erhvervelse eller udvidelse af en andel, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

transaktionen er nødvendig som følge af en aftale eller kontrakt, som blev indgået inden den 26. juli 2010, og

b)

den kompetente myndighed mindst 20 arbejdsdage forinden er blevet underrettet om den pågældende aftale eller kontrakt.

Artikel 21

Artikel 17, stk. 2, litra c), finder ikke anvendelse på ydelse af et lån eller en kredit eller på erhvervelse eller udvidelse af en andel, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

transaktionen er nødvendig som følge af en aftale eller kontrakt, som blev indgået inden den 23. januar 2012, og

b)

den kompetente myndighed mindst 20 arbejdsdage forinden er blevet underrettet om den pågældende aftale eller kontrakt.

Artikel 22

Det er forbudt ved indgåelse af en aftale eller på anden måde at acceptere eller godkende, at der ydes lån eller kredit eller foretages erhvervelse eller udvidelse af en andel eller oprettes joint ventures af en eller flere iranske personer, enheder eller organer i en virksomhed, som er involveret i følgende aktiviteter:

a)

uranbrydning

b)

berigning og oparbejdning af uran

c)

fremstilling af varer og teknologi, der er opført på listerne fra Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og missilteknologikontrolregimet.

KAPITEL IV

INDEFRYSNING AF PENGEMIDLER OG ØKONOMISKE RESSOURCER

Artikel 23

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII, indefryses. Bilag VIII indeholder en liste over personer, enheder og organer, som De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen har fastlagt i overensstemmelse med punkt 12 i UNSCR 1737 (2006), punkt 7 i UNSCR 1803 (2008) eller punkt 11, 12 eller 19 i UNSCR 1929 (2010).

2.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag IX, indefryses. Bilag IX indeholder en liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, litra b) og c), i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP anses for:

a)

at være involveret i eller direkte associeret med eller at støtte Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller Irans udvikling af fremføringssystemer til kernevåben, herunder ved at være involveret i køb af forbudte varer og forbudt teknologi, eller at være ejet eller kontrolleret af sådanne personer, enheder eller organer, herunder ved ulovlige midler, eller at handle på deres vegne eller efter deres instruks

b)

at være en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, som har bistået personer, enheder eller organer, der er opført på listen, med at omgå eller bryde bestemmelserne i denne forordning, i Rådets afgørelse 2010/413/FUSP eller i UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) og UNSCR 1929 (2010)

c)

at være medlem af Den Islamiske Revolutionsgarde eller af juridiske personer, enheder eller organer, som ejes eller kontrolleres af Den Islamiske Revolutionsgarde, af et eller flere af dets ledende medlemmer eller af fysiske eller juridiske personer, som handler på deres vegne

d)

at være andre personer, enheder eller organer, som yder støtte, herunder materiel, logistisk eller økonomisk støtte til Irans regering, samt personer og enheder med tilknytning til dem

e)

at være en juridisk person, en enhed eller et organ, som ejes eller kontrolleres af Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), eller som handler på deres vegne.

I overensstemmelse med forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer hos IRISL og udpegede enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, er det forbudt at laste eller losse gods på og fra skibe, som ejes eller er chartret af IRISL eller af sådanne enheder i medlemsstaternes havne.

Forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer hos IRISL og udpegede enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, kræver ikke beslaglæggelse eller tilbageholdelse af skibe, som ejes af sådanne enheder, eller af deres last, for så vidt som lasten tilhører tredjemand, og den kræver heller ikke tilbageholdelse af besætningsmedlemmer, som er ansat af dem.

3.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII eller IX.

4.   Med forbehold af undtagelserne i artikel 24, 25, 26, 27, 28, eller 29 er det forbudt at yde specialiserede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, som anvendes til at udveksle finansielle data, til de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII eller IX.

5.   I bilag VIII og IX anføres begrundelsen for at medtage de personer, enheder og organer, som givet af FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen.

6.   Bilag VIII og IX omfatter om muligt også de oplysninger, der er nødvendige for at kunne kontrollere identiteten af de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er givet af FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen. For så vidt angår fysiske personer kan disse oplysninger omfatte navn og eventuelle kaldenavne, fødselsdato og fødested, nationalitet, pasnummer og identitetskortnummer, køn, adresse, hvis denne er kendt, samt stilling eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan disse oplysninger omfatte navn, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Med hensyn til luftfartsselskaber og shippingvirksomheder omfatter bilag VIII og IX om muligt også de oplysninger, der er nødvendige for at kunne kontrollere identiteten af hvert skib eller fly, som tilhører et selskab, såsom det oprindelige registreringsnummer eller navn. Bilag VIII og IX omfatter også datoen for opførelsen på listen.

Artikel 24

1.   Uanset artikel 23 kan de kompetente myndigheder give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, forudsat at:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den dato, hvor den person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i artikel 23, er blevet optaget på listen af Sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer udelukkende skal anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved de relevante love og administrative bestemmelser vedrørende rettighederne for personer, der har sådanne fordringer

c)

tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen ikke kommer de personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII eller IX, til gode

d)

anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen ikke er i strid med den pågældende medlemsstats grundlæggende retsprincipper, og

e)

medlemsstaten har underrettet Sanktionskomitéen om tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen, hvis artikel 23, stk. 1, finder anvendelse.

Artikel 25

Uanset artikel 23 kan de kompetente myndigheder, når en person, en enhed eller et organ opført i bilag VIII eller IX skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig, før Sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet optog den pågældende på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

den kompetente myndighed har fastslået:

i)

at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag VIII eller IX

ii)

at betalingen ikke bidrager til en aktivitet, der er forbudt i henhold til denne forordning og

iii)

at betalingen ikke er i strid med artikel 23, stk. 3, og

b)

den pågældende medlemsstat – hvis artikel 23, stk. 1, finder anvendelse – har underrettet Sanktionskomitéen om, at den har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse, og Sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse herimod senest ti arbejdsdage efter underretningen

Artikel 26

1.   Uanset artikel 23 kan de kompetente myndigheder på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tillade, at der frigives visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller at der stilles visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

den kompetente myndighed har fastslået, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

i)

er nødvendige for at dække de vitale behov for de personer, der er opført i bilag VIII eller IX, samt for de familiemedlemmer, de skal forsørge, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

ii)

udelukkende er bestemt til betaling af rimelige honorarer og refusion af udgifter i forbindelse med juridisk bistand eller

iii)

udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, og

b)

den pågældende medlemsstat – hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag VIII – har underrettet Sanktionskomitéen om, at den har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse, og Sanktionskomitéen har ikke gjort indsigelse herimod inden fem arbejdsdage efter underretningen.

2.   Uanset artikel 23 kan de kompetente myndigheder tillade, at der frigives visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller at der stilles visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når de har fastslået, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter eller til betaling for eller overførsel af varer, såfremt disse blev anskaffet med henblik på en letvandsreaktor i Iran, hvis opførelse var påbegyndt inden december 2006, eller for varer til de i artikel 6, litra b) og c) omhandlede formål, såfremt den pågældende medlemsstat – hvis tilladelsen vedrører en person, en enhed eller et organ, som er opført i bilag VIII – har meddelt Sanktionskomitéen, at den har fastslået dette, og Sanktionskomitéen har givet sin godkendelse heraf.

Artikel 27

Uanset artikel 23, stk. 2 og 3, kan de kompetente myndigheder på betingelser, som de skønner passende, tillade, at der frigives visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller at der stilles visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er fastlagt, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til officielle formål i diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller internationale organisationer, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.

Artikel 28

Uanset artikel 23, stk. 2 og 3, kan de kompetente myndigheder også, på betingelser som de skønner passende, tillade:

a)

at visse pengemidler indtil den 1. juli 2012 stilles til rådighed for Irans centralbank, når det er fastlagt, at pengemidlerne er nødvendige for at opfylde en kontrakt, der er omhandlet i artikel 12

b)

at visse af Irans centralbanks indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for Irans centralbank, når det er fastlagt, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige for at give kredit- eller finansieringsinstitutter likviditet til finansiering af handel, eller betjening af handelslån

c)

at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, som Irans centralbank råder over, frigives, eller at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for Irans centralbank, når det er fastlagt i hver enkelt sag, at pengemidlerne eller ressourcerne er nødvendige i forbindelse med en specifik handelskontrakt, som er forskellig fra de i litra a) nævnte, hvis opfyldelse kan involvere Irans centralbank, forudsat at betalingen ikke bidrager til en aktivitet, der er forbudt i henhold til denne forordning,

forudsat, at den pågældende medlemsstat har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den har til hensigt at give tilladelse mindst ti arbejdsdage inden tilladelsen.

Artikel 29

1.   Artikel 23, stk. 3, er ikke til hinder for, at finansierings- eller kreditinstitutter, der modtager pengemidler til overførsel til en konto tilhørende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle tilførte beløb på disse konti også indefryses. Finansierings- eller kreditinstitutterne underretter straks de kompetente myndigheder om sådanne transaktioner.

2.   Artikel 23, stk. 3, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

beløb, der forfalder i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået før den dato, hvor den person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i artikel 23, blev optaget på listen af Sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet,

når disse renter eller andre indtægter og betalinger indefryses i henhold artikel 23, stk. 1 eller 2.

3.   Denne artikel skal ikke forstås som en tilladelse til at overføre pengemidler omhandlet i artikel 30.

KAPITEL V

RESTRIKTIONER PÅ OVERFØRSLER AF PENGEMIDLER OG PÅ FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

Artikel 30

1.   Overførsler af pengemidler til og fra iranske personer, enheder eller organer behandles som følger:

a)

overførsler af pengemidler, der sker i forbindelse med transaktioner vedrørende fødevarer, sundhedspleje eller medicinsk udstyr, eller som benyttes til humanitære formål foretages uden forhåndstilladelse. Overførsler til en værdi af over 10 000 EUR eller et tilsvarende beløb skal forinden anmeldes skriftligt til de kompetente myndigheder

b)

enhver anden overførsel af pengemidler til en værdi af under 40 000 EUR foretages uden forhåndstilladelse. Overførsler til en værdi af over 10 000 EUR eller et tilsvarende beløb skal forinden anmeldes skriftligt til de kompetente myndigheder

c)

enhver anden overførsel af pengemidler til en værdi af 40 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb kræver forhåndstilladelse fra de kompetente myndigheder

2.   Stk. 1 gælder, uanset om overførslen af pengemidler er gennemført som en enkelt transaktion eller som flere transaktioner, der tilsyneladende hænger sammen indbyrdes. I denne artikel forstås ved "transaktioner, der tilsyneladende hænger sammen indbyrdes":

i)

en række på hinanden følgende overførsler fra eller til den samme iranske person, den samme enhed eller det samme iranske organ, som foretages i forbindelse med én forpligtelse til at overføre pengemidler, og hvor de enkelte overførsler ligger under det loft, der er fastsat i stk. 1, men hvor de tilsammen opfylder kriteriet om anmeldelse eller tilladelse eller

ii)

en række overførsler, som involverer forskellige betalingsformidlere eller fysiske eller juridiske personer, og som vedrører én forpligtelse til at foretage en overførsel af pengemidler.

3.   Anmeldelser og anmodninger om tilladelse vedrørende overførslen af pengemidler behandles som følger:

a)

I tilfælde af elektroniske overførsler af pengemidler, som behandles af kredit eller finansieringsinstitutter, skal anmeldelser og anmodninger for tilladelse til overførsel af pengemidler behandles som følger:

i)

Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler til iranske personer, enheder eller organer, som befinder sig uden for Unionen, foretages af eller på vegne af betalerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor overførslen af pengemidler oprindeligt blev bestilt.

ii)

Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler fra iranske personer, enheder eller organer, som befinder sig uden for Unionen, foretages af eller på vegne af modtagerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor modtageren er bosat eller formidleren etableret.

iii)

Hvis betalers eller modtagers betalingsformidler ikke er omfattet af artikel 49, retter betaler, hvis det drejer sig om en overførsel af pengemidler til en iransk person eller enhed eller til et iransk organ, eller modtager, hvis det drejer som om en overførsel af pengemidler fra en iransk person eller enhed eller fra et iransk organ, anmeldelsen eller anmodningen om tilladelse til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor henholdsvis betaler eller modtager er hjemmehørende.

iv)

Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler til en iransk person eller enhed eller til eller fra et iransk organ, der befinder sig i Unionen, foretages af eller på vegne af modtagerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor modtageren er hjemmehørende eller betalingsformidleren er etableret.

v)

Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler fra en iransk person eller enhed eller fra eller fra et iransk organ, der befinder sig i Unionen, skal foretages af eller på vegne af betalerens betalingsformidler til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor overførslen af pengemidler oprindeligt blev bestilt.

vi)

I forbindelse med en overførsel af pengemidler til eller fra iranske personer, enheder eller organer, hvor hverken betaleren, modtageren eller disses respektive betalingsformidlere er omfattet af artikel 49, men hvor en betalingsformidler, som er omfattet af artiklen, fungerer som mellemmand, skal denne betalingsformidler opfylde forpligtelsen til at anmelde eller anmode om tilladelse, hvis vedkommende ved eller har rimelig grund til at nære mistanke om, at overførslen af pengemidler er til eller fra iranske personer, enheder eller organer. Hvis der er mere end én betalingsformidler, der fungerer som mellemmand, er det kun den første betalingsformidler, som behandler overførslen af pengemidler, som skal opfylde forpligtelsen til at anmelde eller anmode om tilladelse. Anmeldelse eller anmodning om tilladelse rettes til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er etableret.

vii)

Hvis der er mere end én betalingsformidler, der er involveret i en række af indbyrdes forbundne overførsler af pengemidler, skal overførsler inden for Unionen indeholde en henvisning til den tilladelse, der er givet i henhold til denne artikel.

b)

I tilfælde af overførsel af pengemidler, der udføres ad ikke-elektronisk vej, skal anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler behandles som følger:

i)

Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler til en iransk person eller enhed eller til et iransk organ skal foretages af betaleren til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor betaleren er hjemmehørende

ii)

Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler af pengemidler fra en iransk person eller enhed eller fra et iransk organ skal foretages af modtageren til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor modtageren er hjemmehørende.

4.   I forbindelse med stk. 1, litra c), giver de kompetente myndigheder på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, tilladelse til en overførsel af pengemidler til en værdi af 40 000 EUR eller derover, medmindre de har rimelig grund til at fastslå, at den overførsel af pengemidler, der anmodes om tilladelse til, kunne være i strid med et af forbuddene eller forpligtelserne i denne forordning.

En kompetent myndighed kan opkræve et gebyr for at evaluere anmodninger om tilladelse.

Hvis en kompetent myndighed har modtaget en skriftlig anmodning om en tilladelse, og den ikke inden fire uger skriftligt har gjort indsigelse mod overførslen af pengemidler, anses tilladelsen for at være blevet givet. Hvis der gøres indsigelse på grund af en igangværende undersøgelse, skal den kompetente myndighed anføre dette og meddele sin afgørelse hurtigst muligt. De kompetente myndigheder skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som er nødvendige for at gennemføre undersøgelsen.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om afslag på anmodninger om tilladelse.

5.   Denne artikel finder ikke anvendelse, hvis der er givet tilladelse til en overførsel i henhold til artikel 24, 25, 26, 27 eller 28.

6.   Personer, enheder eller organer, som blot konverterer papirdokumenter til elektroniske data, og som handler i medfør af en kontrakt med et kredit- eller finansieringsinstitut, og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som blot forsyner kredit- eller finansieringsinstitutter med et meddelelsessystem eller andre støttesystemer i forbindelse med overførsler af pengemidler eller med clearing- og afviklingssystemer, er ikke omfattet af denne artikel.

Artikel 31

1.   Filialer og datterselskaber, der er omfattet af artikel 49, af kredit- og finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, underretter den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, om alle overførsler af pengemidler, de foretager eller modtager, om parternes navn og om beløbet og datoen for transaktionen senest fem arbejdsdage efter, at de har foretaget eller modtaget den pågældende overførsel af pengemidler. Hvis oplysningerne foreligger, skal det i underretningen angives, hvilken type transaktion der er tale om, og efter omstændighederne, hvilke varer transaktionen angår, og det skal særligt angives, om varerne er omfattet af bilag I, II, III, IV, V, VI eller VII til denne forordning, og hvis der kræves tilladelse til eksport af varerne, angives tillige nummeret på licensen.

2.   Med forbehold af og i overensstemmelse med informationsudvekslingsordningerne videresender de kompetente myndigheder, der modtager underretningen, om nødvendigt straks disse oplysninger til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, hvor den anden part i sådanne transaktioner er etableret, for at undgå enhver transaktion, der kan bidrage til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

Artikel 32

1.   Kredit- og finansieringsinstitutter skal, når de udøver deres aktiviteter med de enheder, der er omhandlet i stk. 2, og for at forhindre overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning udvise særlig årvågenhed:

a)

ved løbende at udvise årvågenhed over for kontobevægelser, herunder gennem deres kundelegitimationsprogrammer

b)

ved at kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer vedrørende afsender og modtager udfyldes, og afvise transaktionen, hvis disse oplysninger ikke foreligger

c)

ved at opbevare registreringer af alle transaktioner i fem år og på anmodning stille dem til rådighed for de nationale myndigheder

d)

ved, hvis de har rimelig grund til at nære mistanke om, at aktiviteterne med kredit- og finansieringsinstitutterne kan være i strid med bestemmelserne i denne forordning, straks at indberette mistanken til den finansielle efterretningsenhed (FIU) eller en anden kompetent myndighed, som er udpeget af den pågældende medlemsstat, med forbehold af artikel 5 og 23. FIU eller den anden kompetente myndighed skal tjene som nationalt center for modtagelse og analyse af indberetninger om mistænkelige transaktioner vedrørende mulig overtrædelse af denne forordning. FIU eller den anden kompetente myndighed skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at kunne udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af indberetninger vedrørende mistænkelige transaktioner.

2.   De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger finder anvendelse på kredit- og finansieringsinstitutter, der udøver aktiviteter med:

a)

vekselkontorer og kredit- og finansieringsinstitutter hjemmehørende i Iran

b)

filialer og datterselskaber, der er omfattet af artikel 49, af kredit- og finansieringsinstitutter og vekselkontorer hjemmehørende i Iran

c)

filialer og datterselskaber, der ikke er omfattet af artikel 49, af kredit- og finansieringsinstitutter og vekselkontorer hjemmehørende i Iran

d)

vekselkontorer og kredit- og finansieringsinstitutter, der ikke er hjemmehørende i Iran, men som kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i Iran.

Artikel 33

1.   Det er forbudt kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 49, at foretage sig følgende:

a)

at åbne en ny bankkonto hos kredit- eller finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, eller hos et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2

b)

at etablere en ny bankforretningsforbindelse med kredit- eller finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2

c)

at åbne et nyt repræsentationskontor i Iran eller at etablere en ny filial eller et nyt datterselskab i Iran

d)

at indgå et nyt joint venture med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Iran, eller med et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2.

2.   Det er forbudt:

a)

at tillade, at der i Unionen åbnes et repræsentationskontor eller oprettes en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Iran, eller et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2

b)

at indgå aftaler for eller på vegne af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Iran, eller for eller på vegne af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, om åbning af et repræsentationskontor eller oprettelse af en filial eller et datterselskab i Unionen

c)

at give et repræsentationskontor, en filial eller et datterselskab af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er hjemmehørende i Iran, eller af et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, tilladelse til at påbegynde og udøve virksomhed som kreditinstitut eller enhver anden forretning, som kræver forudgående tilladelse, hvis repræsentationskontoret, filialen eller datterselskabet ikke var operationelt inden den 26. juli 2010

d)

at et kredit- eller finansieringsinstitut, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2, erhverver eller udvider en andel eller erhverver andre ejerskabsinteresser i et kredit- eller finansieringsinstitut, som er omfattet af artikel 49.

Artikel 34

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at sælge eller købe statsobligationer eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt efter den 26. juli 2010, til eller fra:

i)

Iran eller Irans regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer

ii)

kredit- eller finansieringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, eller kredit- eller finansieringsinstitutter, der er omhandlet i artikel 32, stk. 2

iii)

fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter instruks fra juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i) eller ii)

iv)

juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i), ii) eller iii)

b)

at yde mæglervirksomhed med hensyn til statsobligationer eller statsgaranterede obligationer, der er udstedt efter den 26. juli 2010, til personer, enheder eller organer omhandlet i litra a)

c)

at bistå personer, enheder eller organer omhandlet i litra a) med henblik på at udstede statsobligationer eller statsgaranterede obligationer ved at yde mæglervirksomhed, reklamevirksomhed eller andre ydelser vedrørende sådanne obligationer.

Artikel 35

1.   Det er forbudt at levere forsikrings- og genforsikringsydelser eller at formidle levering af forsikring eller genforsikring, til:

a)

Iran eller Irans regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer

b)

iranske personer, enheder eller organer, der ikke er fysiske personer eller

c)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter instruks fra juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i) eller ii).

2.   Stk. 1, litra a) og b), finder ikke anvendelse på levering eller formidling af obligatorisk forsikring, ansvarsforsikring eller genforsikring til iranske personer, enheder eller organer, der er hjemmehørende i Unionen, eller på levering af forsikring til iranske diplomatiske eller konsulære repræsentationer i Unionen.

3.   Stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse på levering af forsikring eller formidling af forsikring, herunder syge- og rejseforsikringer eller genforsikring, til enkeltpersoner, der handler som privatpersoner, med undtagelse af personer, der er opført i bilag VIII og IX.

Stk. 1, litra c), er ikke til hinder for levering af forsikring eller genforsikring eller formidling af forsikring til ejeren af et skib, fly eller køretøj, der er chartret af personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, litra a) eller b).

I forbindelse med stk. 1, litra c), anses personer, enheder eller organer ikke for at optræde efter instruks fra personer, enheder eller organer omhandlet i stk. 1, litra a) og b), når denne instruks tager sigte på dokning, lastning eller losning af eller sikker transit for et skib eller et fly, som midlertidigt opholder sig i iransk farvand eller i det iranske luftrum.

4.   Denne artikel forbyder udvidelse og fornyelse af forsikrings- og genforsikringsaftaler, som er indgået før den 27. oktober 2010, men den forbyder ikke opfyldelse af aftaler, som er indgået før ikrafttrædelsesdatoen, jf. dog artikel 23, stk. 3.

KAPITEL VI

TRANSPORTRESTRIKTIONER

Artikel 36

1.   For at forhindre overførsel af varer og teknologi, som er omfattet af den fælles liste over militært udstyr, eller hvoraf levering, salg, overførsel, eksport eller import er forbudt i henhold til denne forordning, og ud over forpligtelsen til at afgive oplysninger inden ankomst og afgang til de kompetente myndigheder, jf. bestemmelserne vedrørende summariske angivelser ved ankomst og afgang af toldangivelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 (21) og i forordning (EØF) nr. 2454/93 (22), skal den person, som afgiver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 i denne artikel, angive, om varerne er omfattet af den fælles liste over militært udstyr eller af denne forordning, og, såfremt eksporten heraf er omfattet af et krav om tilladelse, præcisere de nærmere enkeltheder i den pågældende eksporttilladelse.

2.   De supplerende angivelser som omhandlet i denne artikel indgives enten skriftligt eller efter omstændighederne ved en toldangivelse.

Artikel 37

1.   Levering af bunkring eller skibsforsyninger samt andre skibsrelaterede ydelser til skibe, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af iranske personer, enheder eller organer, er forbudt, hvis serviceudbyderen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder baseret på de oplysninger inden ankomst og afgang, der er omhandlet i artikel 36, som giver rimelig grund til at fastslå, at de pågældende skibe transporterer varer, som er omfattet af den fælles liste over militært udstyr, eller varer, som det er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere i henhold til denne forordning, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære og sikkerhedsmæssige formål.

2.   Levering af teknisk service og vedligeholdelsesservice til fragtfly, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af iranske personer, enheder eller organer, er forbudt, hvis serviceudbyderen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder baseret på de oplysninger inden ankomst og afgang, der er omhandlet i artikel 36, som giver rimelig grund til at fastslå, at de pågældende fragtfly transporterer varer, som er omfattet af den fælles liste over militært udstyr, eller varer, som det er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere i henhold til denne forordning, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære og sikkerhedsmæssige formål.

3.   Forbuddene i stk. 1 og 2 i denne artikel gælder, indtil lasten er inspiceret og om nødvendigt beslaglagt eller bortskaffet, alt efter hvad der er relevant.

Eventuel beslaglæggelse og bortskaffelse kan i overensstemmelse med national lovgivning eller en afgørelse truffet af en kompetent myndighed blive udført for importørens regning eller inddrives hos enhver person eller enhed, der er ansvarlig for forsøget på ulovlig levering, salg, overførsel eller eksport.

KAPITEL VII

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 38

1.   Ingen fordringer må indfries i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis opfyldelse eller gennemførelse direkte eller indirekte er blevet påvirket helt eller delvis af foranstaltninger, der er pålagt i henhold til denne forordning, herunder erstatningskrav og andre tilsvarende fordringer, såsom krav om modregning og erstatning i henhold til garanti, særlig ikke fordringer, som tager sigte på forlængelse eller indfrielse af garantier eller modgarantier, navnlig finansielle garantier eller modgarantier uanset deres form, såfremt disse fordringer gøres gældende af:

a)

personer, enheder eller organer, der er opført i bilag VIII og IX

b)

andre iranske personer, enheder eller organer, herunder den iranske regering

c)

personer, enheder eller organer, som handler gennem eller på vegne af en af de i litra a) og b) omhandlede personer, enheder eller organer.

2.   Opfyldelsen af en kontrakt eller gennemførelsen af en transaktion anses for at være blevet påvirket af de foranstaltninger, der er pålagt i henhold til denne forordning, når eksistensen eller indholdet af fordringen direkte eller indirekte er resultatet af disse foranstaltninger.

3.   I forbindelse med enhver procedure vedrørende indfrielse af en fordring påhviler det den person, der søger at få fordringen indfriet, at bevise, at indfrielsen af fordringen ikke er forbudt i henhold til stk. 1.

4.   Denne artikel berører ikke de rettigheder, som de i stk. 1 omhandlede personer, enheder og organer har til ved en domstol at få prøvet lovligheden af den manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 39

I forbindelse med artikel 8 og 9, artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 30 og 35 betragtes eventuelle organer, enheder eller rettighedshavere, der følger af en oprindelig tildeling af en produktionsdelingsaftale inden den 27. oktober 2010 fra en anden suveræn regering end den iranske, ikke som iranske personer, enheder eller organer. I så fald og i forbindelse med artikel 8 kan medlemsstatens kompetente myndighed kræve hensigtsmæssige slutbrugergarantier fra eventuelle organer eller enheder for al salg, levering, overførsel eller udførsel af nøgleudstyr eller -teknologi, som er opført i bilag VI.

Artikel 40

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der vil fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 23, til de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller befinder sig, og direkte eller via medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen

b)

samarbejde med de kompetente myndigheder om efterprøvning af disse oplysninger.

2.   Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de berørte medlemsstater.

3.   Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, til hvilke de blev afgivet eller modtaget.

Artikel 41

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 eller 35.

Artikel 42

1.   Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som implementerer forordningen, herunder disses ledelse og personale, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller for at have afvist at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er gjort i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2.   De foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, medfører ikke, at de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer ifalder ansvar, hvis de ikke havde kendskab til og ikke havde rimelig grund til at tro, at de med deres handlinger e ville overtræde disse forbud.

3.   Det forhold, at personer, enheder eller organer, der er omfattet af denne forordning, eller deres ledelse eller personale i god tro, jf. artikel 30, 31 og 32, meddeler de i artikel 30, 31 og 32 omhandlede oplysninger, påfører ikke instituttet eller personen eller dets ledelse eller personale nogen form for ansvar.

Artikel 43

1.   En medlemsstat kan træffe alle foranstaltninger, som den finder nødvendige, for at sikre, at relevante internationale, europæiske eller nationale juridiske forpligtelser vedrørende arbejdstageres sundhed og sikkerhed og miljøbeskyttelse overholdes, når samarbejde med iranske personer, enheder eller organer kan påvirkes af gennemførelsen af denne forordning.

2.   Med henblik på foranstaltninger truffet i henhold til stk. 1 finder forbuddene i artikel 8 og 9, artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 23, stk. 2, og artikel 30 og 35 ikke anvendelse.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de fastlagte foranstaltninger, jf. stk. 1, og om, at den har til hensigt at give tilladelse mindst ti arbejdsdage inden tilladelsen.

Artikel 44

1.   Kommissionen og medlemsstaterne underretter hinanden hver tredje måned om andre foranstaltninger, der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over i forbindelse denne forordning, navnlig oplysninger om:

a)

indefrosne midler i medfør af artikel 23 og om tilladelser, der gives i medfør af artikel 24, 25, 26 og 27

b)

overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

2.   Medlemsstaterne underretter straks hinanden og Kommissionen om andre relevante oplysninger, som de råder over, og som kan påvirke den effektive gennemførelse af denne forordning.

Artikel 45

Kommissionen:

a)

ændrer bilag II på grundlag af afgørelser, der træffes af enten FN's Sikkerhedsråd eller Sanktionskomitéen eller på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne

b)

ændrer bilag III, IV, V, VI, VII og X på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 46

1.   Hvis Sikkerhedsrådet eller Sanktionskomitéen opfører en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen, opfører Rådet de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i bilag VIII.

2.   Hvis Rådet beslutter, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ skal være omfattet af foranstaltningerne i artikel 23, stk. 2 og 3, ændrer det bilag IX i overensstemmelse hermed.

3.   Rådet meddeler sin beslutning, herunder begrundelsen for opførelsen på listen, til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1 eller 2, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

4.   Hvis der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin beslutning op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

5.   Hvis FN beslutter at slette en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne for en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ på listen, ændrer Rådet bilag VIII i overensstemmelse hermed.

6.   Listen i bilag IX revideres jævnligt og mindst hver tolvte måned.

Artikel 47

1.   Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal gælde ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 48

1.   Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der er nævnt i denne forordning, og angiver dem på de websteder, der er opført i bilag X. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen eventuelle ændringer af deres webadresse, som er opført i bilag X.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om deres kompetente myndigheder, herunder kontaktoplysninger for disse myndigheder, straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

3.   Nå denne forordning indeholder et krav om at meddele, underrette eller på anden måde kommunikere med Kommissionen benyttes adresse- og kontaktoplysningerne i bilag X.

Artikel 49

Denne forordning finder anvendelse:

a)

på Unionens område, herunder i dens luftrum

b)

om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

for alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

for alle juridiske personer, enheder eller organer inden for eller uden for Unionens område, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

for alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Unionen.

Artikel 50

Forordning (EU) nr. 961/2010 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til denne forordning.

Artikel 51

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 19 af 24.1.2012, s. 23.

(2)  EUT L 281 af 27.10.2010, s. 1.

(3)  EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.

(4)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.

(5)  EUT L 345 af 8.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

(7)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(8)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(9)  EUT L 100 af 14.4.2011, s. 1.

(10)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(11)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(12)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(13)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(14)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(15)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(16)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(17)  EFT L 9 af 15.1.2003, s. 3.

(18)  EUT L 319 af 5.12.2007, s. 1.

(19)  EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19.

(20)  EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1.

(21)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(22)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG I

DEL A

Produkter og teknologi, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 2 og 4, artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 1, artikel 6, artikel 8, stk. 4, artikel 17, stk. 2, og artikel 31, stk. 1

Dette bilag omfatter alle produkter og al teknologi, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, som defineret deri, undtagen følgende:

Nr. I bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

Beskrivelse

5A002

"Informationssikkerheds"systemer, udstyr og komponenter hertil som følger:

a.

Systemer, udstyr, anvendelsesspecifikke "samlinger", moduler, eller integrerede kredsløb til "informationssikkerhed", som følger, og andre specielt konstruerede komponenter hertil:

N.B.:

For så vidt angår eksportkontrol på modtageudstyr til globale satellitnavigationssystemer, der indeholder eller anvender dekryptering (dvs. GPS eller GLONASS), jf. 7A005.

1.

Konstrueret eller modificeret til at bruge "kryptografi" ved hjælp af digitale teknikker under udførelse af en anden krypteringsfunktion end autentifikation eller digital signatur med en af følgende:

1.

Funktionerne for autentifikation og digital signatur omfatter den dertil knyttede nøgleforvaltningsfunktion.

2.

Autentifikationen omfatter alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget nogen anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyttelse af passwords, personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der tjener til forebyggelse af uautoriseret adgang.

3.

"Kryptering" omfatter ikke "faste" datakomprimerings- eller kodningsteknikker.

Note:

5A002.a.1. omfatter udstyr, der er konstrueret eller modificeret med henblik på brug af "kryptering" under anvendelse af analoge principper implementeret med digitale teknikker.

a.

En "symmetrisk algoritme" med en nøglelængde på mere end 56 bit eller

b.

En "asymmetrisk algoritme", hvor algoritmens sikkerhed er baseret på et eller flere af følgende elementer:

1.

Heltalsregning ud over 512 bits (f. eks RSA)

2.

Beregning af særskilte logaritmer i en multiplikationsgruppe bestående af et finit felt større end 512 bit (f.eks. Diffie-Hellman over Z/pZ) eller

3.

Særskilte logaritmer i en anden gruppe end nævnt i 5A002.a.1.b.2. ud over 112 bits (f.eks. Diffie-Hellman over en elliptisk kurve)

5D002

"Software" som følger:

a.

"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1, eller "software", der er specificeret i 5D002.c.1.

c.

Specifik "software" som følger:

1.

"Specifik software" med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner, som det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1.

Note:

5D002 lægger ikke eksportkontrol på "software" som følger:

a.

"Software", der er nødvendig for "brug" af udstyr, der er undtaget fra eksportkontrol i medfør af noten til 5A002

b.

"Software", der stiller en eller flere af de samme funktioner til rådighed som udstyr, der er undtaget fra eksportkontrol i medfør af noten til 5A002.

5E002

"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1 eller "software", der er specificeret i 5D002.a. eller 5D002.c.1 i denne liste.

DEL B

Artikel 6 finder anvendelse på følgende produkter:

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

Beskrivelse

0A001

"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

a.

"Atomreaktorer"

b.

Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor"

c.

Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor"

d.

Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger

e.

Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor" ved et arbejdstryk på over 5,1 MPa

f.

Metallisk zirconium eller legeringer i form af rør eller rørsamlinger, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", og i hvilke vægtforholdet mellem hafnium og zirconium er mindre end 1:500

g.

Kølepumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer"

h.

‧Atomreaktorers interne dele‧, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader

Note:

I 0A.001.h. er ‧atomreaktorers interne dele‧ enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i.

Varmevekslere (dampgeneratorer), der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølemiddelkredsløb

j.

Instrumenter til detektering og måling af neutroner, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne.

0C002

Lavt beriget uran omfattet af 0C002, når det indgår i samlede nukleare brændselselementer.


BILAG II

Produkter og teknologi omhandlet i artikel 2, stk. 1, 2 og 4, artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 1, artikel 8, stk. 4, artikel 17, stk. 2, artikel 31, stk. 1, og artikel 45

INDLEDENDE NOTER

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften "Beskrivelse" til de beskrivelser af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2.

Et referencenummer i kolonnen med overskriften ‧Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009‧ betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen ‧Beskrivelse‧, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

GENERELLE NOTER

1.

Forbuddene i dette bilag gælder også ved eksport af en vare, der ikke er forbudt, (herunder anlæg), men som indeholder en eller flere forbudte komponenter, hvis den forbudte komponent/de forbudte komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den forbudte komponent/de forbudte komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den forbudte komponent/de forbudte komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand.

GENEREL TEKNISK NOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit II.B.)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er forbudt i del A (Produkter) nedenfor, forbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.B.

2.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er kontrolleret, i del A (Produkter) i bilag IV, forbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.B.

3.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er forbudt, forbliver forbudt, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er forbudt.

4.

Forbud anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er forbudt, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007 eller denne forordning.

5.

Forbud anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

II.A.   PRODUKTER

A0.   Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A0.001

Hulkatodelamper som følger:

a.

Jod-hulkatodelamper med vinduer i ren silicium eller kvarts

b.

Uran-hulkatodelamper

II.A0.002

Faraday-isolatorer i bølgelængdespektret 500 nm–650 nm

II.A0.003

Optiske gitre i bølgelængdespektret 500 nm–650 nm

II.A0.004

Optiske fibre i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm belagt med antireflekslag i bølgelængdespektret 500 nm-650 nm og med en kernediameter over 0,4 mm, men ikke over 2 mm

II.A0.005

Følgende andre komponenter og andet testudstyr til atomreaktortanke end de under 0A001 anførte produkter:

1.

Forseglinger

2.

Interne komponenter

3.

Forseglings-, test- og målingsudstyr

0A001

II.A0.006

Nukleare detekteringssystemer til detektering, identificering eller kvantificering af radioaktive materialer og stråling af nuklear oprindelse samt specielt udviklede komponenter hertil, som ikke er anført under 0A001.j eller 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Bælgventiler fremstillet af aluminiumlegering eller rustfrit stål type 304, 304 L eller 316 L.

Note:

Omfatter ikke bælgventiler defineret under 0B001.c.6 og 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserspejle, ud over dem, der er anført i 6A005.e, bestående af substrater med en varmeudvidelseskoefficient på 10-6K-1 eller derunder ved 20 °C (f. eks. kvartsglas eller safir)

Note:

Dette nr. omfatter ikke optiske systemer, der er specielt udformet til anvendelse inden for astronomi, medmindre spejlene indeholder kvartsglas.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserlinser, ud over dem, der er anført i 6A005.e.2, bestående af substrater med en varmeudvidelseskoefficient på 10-6K-1 eller derunder ved 20 °C (f. eks. kvartsglas)

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Rør, rørsystemer, flanger, fittings fremstillet af eller beklædt med nikkel eller nikkellegering med et nikkelindhold på over 40 vægtprocent, som ikke er anført under 2B350.h.1

2B350

II.A0.011

Følgende andre vakuumpumper end de under 0B002.f.2. eller 2B231 anførte:

 

Turbomolekularpumper med en flowrate lig med eller over 400 l/s

 

Grovvakuumpumper af rootstypen med en volumetrisk pumpeflowrate på over 200 m3/t

 

Bælgtætnede tørre scroll-kompressorer og bælgtætnede tørre scroll-vakuumpumper.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Afskærmede kamre til manipulering, oplagring og håndtering af radioaktive stoffer (hot cells).

0B006

II.A0.013

‧Naturligt uran‧ eller ‧depleteret uran‧ eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer, bortset fra dem, der er anført under 0C001.

0C001

II.A0.014

Detonationskamre med en eksplosionsabsorptionskapacitet på over 2,5 kg TNT-ækvivalent


A1.   Materialer, kemiske stoffer, ‧mikroorganismer‧ og ‧toksiner‧

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl)fosforsyreopløsning (HDEHP eller D2HPA) CAS 298-07-7 i en hvilken som helst mængde med en renhed på over 90 %.

II.A.1.002

Fluorgas (Chemical Abstract nummer (CAS) 7782-41-4) med en renhed på mindst 95 %.

II.A.1.005

Elektrolyseceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 100 g fluor pr. time.

Note:

Omfatter ikke elektrolyseceller defineret under 1B225.

1B225

II.A1.006

Andre katalysatorer end dem, der forbydes ved 1A225, som indeholder platin, palladium eller rhodium, som kan anvendes til at fremme hydrogenisotopbygningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium og dets legeringer, ud over de under 1C002.b.4 eller 1C202.a anførte, i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med én af følgende egenskaber:

a.

Kan belastes med en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C), eller

b.

Kan belastes med en trækstyrke på 415 MPa eller derover ved 298 K (25 °C.)

1C002.b.4, 1C202.a

II.A.1.008

Magnetiske metaller af enhver type eller form med en initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere, og en tykkelse på mellem 0,05 mm og 0,1 mm.

1C003.a

II.A.1.009

‧Fiber- eller trådmaterialer‧ eller prepregs som følger:

NB:

JF. LIGELEDES II.A1.019.a.

a.

‧Fiber- eller trådmaterialer‧ af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1.

Et ‧specifikt modul‧ på mere end 10 × 106 m, eller

2.

En ‧specifik trækstyrke‧ på mere end 17 × 104 m

b.

"Fiber- eller trådmaterialer" af glas med den ene af følgende egenskaber:

1.

Et ‧specifikt modul‧ på mere end 3,18 × 106 m, eller

2.

En ‧specifik trækstyrke‧ på mere end 76,2 × 103 m

c.

Kontinuerlige ‧garner‧, ‧forgarner‧, ‧blår‧ eller ‧tape‧, imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af ‧fiber- eller trådmaterialer‧ af carbon eller glas, som er specificeret i II.A1.010.a eller b.

Note:

Dette nr. omfatter ikke ‧fiber- eller trådmateriale‧ defineret under nr. 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a og 1C210.b

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Harpiksimprægnerede eller begimprægnerede fibre (prepegs), metal- eller carboncoatede fibre (preforms) eller ‧carbonfiberpreforms‧ som følger:

a.

Fremstillet af de ‧fiber- eller trådmaterialer‧, der er anført under II.A1.009 ovenfor

b.

Carbon-‧fiber- eller trådmaterialer‧, der er imprægneret med epoxyharpiksmatrix (prepregs), der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c til reparation af flystrukturer eller laminater, i hvilke de enkelte prepregduges størrelse ikke overstiger 50 cm × 90 cm

c.

Prepregsimprægneret som specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c med phenol- eller epoxyharpikser med en glasomdannelsestemperatur (Tg) lavere end 433 K (160 °C) og en genoprettelsestemperatur lavere end glasomdannelsestemperaturen.

Note:

Dette nr. omfatter ikke ‧fiber- eller trådmateriale‧ defineret under nr. 1C010.e

1C010.e.

1C210

II.A.1.011

Siliciumcarbidforstærkede keramiske kompositter, der kan anvendes til næser, fartøjer, der kan vende tilbage til jorden, dyseklapper, der kan anvendes i ‧missiler‧, og som ikke er anført under 1C107.

1C107

II.A1.012

Martensitisk stål, som ikke er anført under 1C116 eller 1C216, ‧med‧ en maksimal trækstyrke på 2 050 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Teknisk note:

Udtrykket ‧martensitisk stål med‧ omfatter også martensitisk stål før eller efter varmebehandling.

1C216

II.A1.013

Wolfram, tantal, wolframcarbid, tantalcarbid og legeringer, som har begge følgende egenskaber:

a.

I forme med en hul cylindersymmetri eller sfærisk symmetri (herunder cylinderafsnit) med en indvendig diameter på mellem 50 mm og 300 mm og

b.

En masse på mere end 5 kg

Note:

Omfatter ikke wolfram, wolframcarbid og legeringer defineret under 1C226.

1C226

II.A.1.014

Grundstofpulver af kobalt, neodym eller samarium eller legeringer eller blandinger deraf indeholdende mindst 20 vægtprocent kobalt, neodym eller samarium, med en partikelstørrelse på under 200 μm

II.A1.015

Rent tributhylphosphat (TBH) [CAS 126-73-8] eller enhver blanding med et TBH-indhold på over 5 vægtprocent

II.A1.016

Martensitisk ældnende stål, bortset fra dem, der forbydes ved 1C116, 1C216 eller II.A1.012

Teknisk note:

Martensitisk stål er jernlegeringer, der generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen.

II.A1.017

Metaller, metalpulvere og –materialer som følger:

a.

Wolfram og wolframlegeringer bortset fra dem, der forbydes ved 1C117 i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på 500 μm eller derunder, med et wolframindhold på mindst 97 vægtprocent

b.

Molybden og molybdenlegeringer bortset fra dem, der forbydes ved 1C117 i form af ensartede, sfæriske eller forstøvede partikler med en diameter på 500 μm eller derunder, med et wolframindhold på mindst 97 vægtprocent

c.

Wolframmaterialer i fast form bortset fra dem, der forbydes ved 1C226 eller II.A1.013, med følgende materialesammensætninger:

1.

Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent

2.

Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent, eller

3.

Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent.

II.A1.018

Bløde magnetiske legeringer med følgende kemiske sammensætning:

a)

Jernindhold på mellem 30 % og 60 %, og

b)

Kobaltindhold på mellem 40 % og 60 %.

II.A1.019

‧Fiber- eller trådmateriale‧ eller prepregs, som ikke forbydes i henhold til bilag I eller bilag II (under II.A1.009, II.A1.010) i nærværende forordning eller ikke er specificeret i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009 som følger:

a)

"Fiber- eller trådmaterialer" af carbon

Note:

I.A1.019a omfatter ikke vævede materialer.

b)

Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape" imprægneret med termohærdende harpiks, fremstillet af "fiber- eller trådmaterialer" af carbon

c)

Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape" af polyacrylonitril (PAN).


A2.   Materialebehandling

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A2.001

Vibrationsprøvesystemer, udstyr og komponenter hertil, som ikke er anført under 2B116:

a.

Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere et system ved en acceleration lig med eller større end 0,1g rms (eff.) mellem 0,1 Hz og 2 kHz og at afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på "tomt vibrationsbord"

b.

Digitale styreenheder, der kombineret med specielt konstrueret vibrationsprøvesoftware, med en realitetsbåndbredde på over 5 kHz og konstrueret til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som specificeret i a.

c.

Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan afsætte en kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ‧tomt vibrationsbord‧, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a.

d.

Strukturer til opspændning af prøveemner og elektroniske enheder, som er konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på ‧tomt vibrationsbord‧, og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i a.

Teknisk note:

Ved ‧tomt vibrationsbord‧ forstås et plant bord eller en plan flade uden nogen form for stativ eller beslag.

2B116

II.A2.002

Værktøjsmaskiner og komponenter og numeriske styringsenheder til værktøjsmaskiner som følger:

a.

Værktøjsmaskiner til slibning med positioneringsnøjagtigheder, med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 15 μm i henhold til ISO 230/2 (1988) (1) eller tilsvarende nationale standarder langs enhver lineær akse.

Note:

Omfatter ikke værktøjsmaskiner til slibning defineret under 2B201.b og 2B001.c.

b.

Komponenter og numeriske styringsenheder, specielt udviklet til værktøjsmaskiner som anført under 2B001, 2B201 eller a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr:

a.

Afbalanceringsmaskiner, der er konstrueret eller modificeret med henblik på tandlægeudstyr eller andet medicinsk udstyr, og som har samtlige følgende egenskaber:

1.

Er ikke i stand til at afbalancere rotorer/samlinger, der har en masse på over 3 kg

2.

Er i stand til at afbalancere rotorer/samlinger ved hastigheder, der overstiger 12 500 omdrejninger pr. minut

3.

Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere og

4.

Er i stand til at afbalancere en residuel specifik ubalance på 0,2 g x mm pr. kg rotormasse

b.

Aflæsningsenheder konstrueret eller ændret til anvendelse i forbindelse med maskiner, der er specificeret i litra a) ovenfor

Teknisk note:

Aflæsningsenheder kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering.

2B119

II.A2.004

Fjern Manipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemiske adskillelsesoperationer eller hot cells, som ikke er anført under 2B225, og som har en af følgende egenskaber:

a.

Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (gennem væggen-operation) eller

b.

Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 0,3 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation).

2B225

II.A2.006

Ovne, der er i stand til at fungere ved temperaturer på over 400 °C som følger:

a.

Oxidationsovne

b.

Varmebehandlingsovne med kontrolleret atmosfære

Note:

Dette nr. omfatter ikke tunnelovne med rulle- eller vogntransport, tunnelovne med transportbånd, ovne af skubbetypen eller pendulovne, som er specielt udformet til fremstilling af glas, husholdningskeramik eller teknisk keramik.

2B226

2B227

II.A2.007

"Tryktransducere", bortset fra dem, der er anført i 2B230, som er i stand til måle absolutte tryk på ethvert punkt mellem 0 og 200 kPa, og som har begge følgende egenskaber:

a.

Trykfølerelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", og

b.

som har én af følgende egenskaber:

1.

Et fuldt udslag på mindre end 200 kPa og en "nøjagtighed" bedre end 1 % af fuldt udslag, eller

2.

Et fuldt udslag på mindst 200 kPA og en "nøjagtighed" bedre end 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Centrifugalseparatorer, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol og er fremstillet af:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Fluorpolymerer

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

5.

Tantal eller tantallegeringer

6.

Titan eller titanlegeringer eller

7.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer.

Note:

Omfatter ikke centrifugalseparatorer defineret under 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Sintrede metalfiltre af nikkel eller nikkellegering med 40 vægtprocent nikkel eller derover.

Note:

Omfatter ikke kontrolfiltre defineret under 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Maskiner til rotationsformning og flydeformning, ud over dem, der er omfattet af 2B009, 2B109 eller 2B209 med et valsetryk på mere end 60 kN og tilhørende særligt udformede komponenter.

Teknisk note:

Hvad angår II.A2.013, betragtes maskiner, der kombinerer rotationsformnings- og flydeformningsfunktionerne, som flydeformningsmaskiner.

II.A2.014

Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, pulserende kolonner og centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er et af følgende:

NB:

JF. LIGELEDES IV.A2.008.

a.

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Fluorpolymerer

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller tantallegeringer

7.

Titan eller titanlegeringer eller

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer eller

b.

Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret i II.A2.014.a.

Teknisk note:

‧Carbongrafit‧ er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.

2B350.e

II.A2.015

Følgende industrielle udstyr og komponenter, ud over hvad der er specificeret i 2B350.d:

NB:

JF. LIGELEDES IV.A2.009.

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er et af følgende:

a.

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Fluorpolymerer

3.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

4.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

5.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

6.

Tantal eller tantallegeringer

7.

Titan eller titanlegeringer

8.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer

9.

Siliciumcarbid eller

10.

Titancarbid eller

b.

Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret i II.A2.015.a.

Note:

Dette nr. omfatter ikke kølere til køretøjer.

Teknisk note:

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

2B350.d

II.A2.016

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper ud over dem, der er specificeret i 2B350.i, som er egnet til ætsende væsker, og som har en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømnings-hastighed på over 0,6 m3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m3/time [målt ved standardtemperatur (273 K eller 0 °C) og tryk (101,3 kPa)] samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er et af følgende:

NB:

JF. LIGELEDES IV.A2.010.

a.

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

1.

Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2.

Keramik

3.

Ferrosilicium

4.

Fluorpolymerer

5.

Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)

6.

Grafit eller ‧carbongrafit‧

7.

Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel

8.

Tantal eller tantallegeringer

9.

Titan eller titanlegeringer

10.

Zirkonium eller zirkoniumlegeringer

11.

Niobium (columbium) eller niobiumlegeringer eller

12.

Aluminiumlegeringer eller

b.

Fremstillet af rustfrit stål og et eller flere af materialerne, der er specificeret i II.A2.016.a.

Teknisk note:

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

2B350.i


A3.   Elektronik

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A3.001

DC-strømforsyninger med høj spænding, der har begge følgende egenskaber:

a.

Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 10 kV eller mere over en periode på 8 timer med en udgangseffekt på mindst 5 kW med eller uden sweeping, og

b.

Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 4 timer.

Note:

Omfatter ikke strømforsyninger defineret under 0B001.j.5 og 3A227.

3A227

II.A3.002

Massespektrometre, bortset fra dem der er specificeret i 3A233 eller 0B002.g, og som er i stand til at måle ioner med mindst 200 atommasseenheder eller derover, og med opløsning bedre end 2 dele i 200 som følger samt ionkilder hertil:

a.

Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS)

b.

Glimudladningsmassespektrometre (GDMS)

c.

Termisk ioniseringsmassespektrometre (TIMS)

d.

Elektronbombardementmassespektrometre, som har et kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med UF6-bestandige materialer

e.

Molekylestrålemassespektrometre med en af følgende egenskaber:

1.

Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller belagt med rustfrit stål eller molybdæn, og som er udstyret med en kold fælde, der er i stand til at køle ned til 193 K (– 80 °C) eller derunder eller

2.

Kildekammer, der er konstrueret af, foret med eller bilagt med UF6-bestandige materialer

f.

Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der er beregnet til actinider eller actinidfluorider.

3A233

II.A3.003

Frekvensomformere eller generatorer ud over dem, der forbydes ved 0B001 eller 3A225, med samtlige følgende egenskaber og tilhørende særligt udformede komponenter og software:

a.

Multifaseudgangseffekt i stand til at præstere mindst 40 W

b.

I stand til at operere i frekvensområdet mellem 600 og 2 000 Hz og

c.

Frekvensstyring bedre end (under) 0,1 %.

Teknisk note:

Frekvensomformere i II.A3.003 betegnes også som konvertere eller invertere.


A6.   Følere og lasere

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A6.001

Stave af yttrium-aluminium-granat (YAG).

II.A6.002

Følgende optiske udstyr og komponenter, ud over hvad der er specificeret i 6A002, 6A004.b:

Infrarødt optisk udstyr med en bølgelængde på mellem 9 000 nm og 17 000 nm og komponenter hertil, herunder komponenter af cadmiumtellurid (CdTe)

6A002

6A004.b

II.A6.003

Bølgefrontkorrektionssystemer, som bruges med en laserstråle med diameter på over 4 mm, og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder kontrolsystemer, fasefront-sensorer og ‧deformerbare spejle‧ inkl. bimorfe spejle.

Note:

Omfatter ikke spejle defineret under 6A004.a, 6A005.e og 6A005.f.

6A003

II.A6.004

Ioniseret argon "laser" med en middeludgangseffekt på eller større end 5 W:

Note:

Omfatter ikke ioniserede ‧argonlasere‧ defineret under 0B001.g.5, 6A005 og 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Halvleder-"lasere" og komponenter hertil som følger:

a.

Individuelle halvleder-"lasere" med en udgangseffekt på over 200 mW pr. stk., i et antal på over 100

b.

Stakkede grupper af halvleder-"lasere" med en udgangseffekt på over 20 W.

1.

Halvleder"lasere" kaldes normalt "laser"dioder.

2.

Kontrollerer ikke "lasere" defineret under 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.b

3.

Kontrollerer ikke "laser"-dioder med en bølgelængde i området 1 200 nm-2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Afstemmelige halvleder-"lasere" og afstemmelige halvleder-‧laser‧-systemer med en bølgelængde på mellem 9 μm og 17 μm samt stakkede grupper af halvleder-"lasere" indeholdende mindst et afstemmeligt halvleder-"lasersystem" med denne bølgelængde.

1.

Halvleder"lasere" kaldes normalt "laser"dioder.

2.

Kontrollerer ikke halvleder-"lasere" defineret under 0B001.h.6 og 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

"Afstemmelige" halvleder-"lasere", og specielt konstruerede komponenter hertil, herunder:

a.

Titan safir-lasere

b.

Alexandrit-lasere.

Note:

Omfatter ikke titan safir-lasere og alexandrit-lasere defineret i 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodym-doped (ekskl. glas) "lasere" med en udgangsbølgelængde på over 1 000 nm, men ikke over 1 100 nm og en udgangsenergi på over 10 J pr. impuls.

Note:

Omfatter ikke neodym-doped (bortset fra glas) ‧lasere‧ defineret under 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Komponenter til optoakustik, herunder:

a.

Billedrør og faststofudstyr til billeddannelse med en repetitionsfrekvens lig med eller over 1kHz

b.

Repetitionsfrekvensudstyr

c.

Pockels-celler.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Strålingsbeskyttede tv-kameraer eller linser hertil, bortset fra dem, der er specificeret i 6A203.c, specialdesignede eller klassificeret som strålingsbeskyttede med mulighed for at modstå en samlet strålingsdosis på over 50 x 103 Gy(silicium) (5 x 106 rad (silicium)) uden driftsforringelse.

Teknisk note:

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kg, der absorberes af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling.

6A203.c

II.A6.011

Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer med samtlige følgende egenskaber:

1.

Bølgelængder mellem 300 og 800 nm

2.

Middeludgangseffekt på over 10 W, men ikke over 30 W

3.

En impulsfrekvens højere end 1 kHz og

4.

Impulsbredde på under 100 ns.

1.

Omfatter ikke singlemode-oscillatorer.

2.

Omfatter ikke afstemmelige impuls-farvelaserforstærkere og oscillatorer defineret under 6A205.c, 0B001.g.5 og 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Impulscarbondioxid (CO2) "lasere" med samtlige følgende egenskaber:

1.

Bølgelængder mellem 9 000 og 11 000 nm

2.

En impulsfrekvens højere end 250 Hz

3.

Middeludgangseffekt på over 100 W, men ikke over 500 W og

4.

Impulsbredde på under 200 ns

Note:

Omfatter ikke impuls-carbondioxid-laserforstærkere og oscillatorer defineret under 6A205.d, 0B001.h.6 og 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

Kobber ‧lasere‧ med begge følgende egenskaber:

1.

Bølgelængder mellem 500 og 600 nm og

2.

Middeludgangseffekt på 15 W eller derover.

6A005.b

II.A6.014

Impuls-carbonmonoxid-‧lasere‧ med samtlige følgende egenskaber:

1.

Bølgelængder mellem 5 000 og 6 000 nm

2.

En impulsfrekvens højere end 250 Hz

3.

En middeludgangseffekt på over 100 W og

4.

Impulsbredde på under 200 ns.

Note:

Kontrollerer ikke industrielle højeffekt-carbonmonoxidlasere (typisk 1 til 5 kW), der eksempelvis anvendes til at svejse og skære, da disse er kontinuert-bølge-lasere eller har en impulsbredde på over 200 ns.

 


A7.   Styring af fly og skibe

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A7.001

Inertinavigationssystemer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

I.

Inertinavigationssystemer, som er godkendt af de nationale myndigheder i en stat, der deltager i Wassenaar-arrangementet, til brug i "civile fly", og specielt konstruerede komponenter hertil:

a.

Inertinavigationssystemer (INS) (kardan-ophængt eller fast monteret) og inertiudstyr, konstrueret til "fly", køretøjer, skibe (overfladeskibe eller undervandsfartøjer) eller, "rumfartøjer", til flyvestilling, føring eller styring med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

1.

Navigationsfejl (fri inerti) efter normal indstilling på 0,8 sømil i timen (nm/hr) ‧Circular Error Probable‧ (CEP) eller mindre (bedre) eller

2.

Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 10 g

b.

Hybridinertinavigationssystemer med indbygget(de) globalt(e) satellitnavigations-system(er) (GNSS) eller med "databaseret(de)referencenavigationssystem(er)" ("DBRN") til flyvestilling, føring eller styring, efter normal indstilling, med en INS-navigations-positionsnøjagtighed, efter tab af GNSS eller "DBRN" i en periode på indtil fire minutter, på mindre (bedre) end 10 meter ‧Circular Error Probable‧ (CEP)

c.

Inertiudstyr til angivelse af azimut, kurs eller nord med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

1.

Konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde eller

2.

Konstrueret til en stødpåvirkning uden for drift på mindst 900 g i mindst 1 millisekund

Note:

Parametrene i I.a. og I.b finder anvendelse under følgende forhold:

1.

Vilkårligt vibrationsinput på i alt 7,7 g rms den første halve time og en samlet afprøvningstid på halvanden time for hver af de tre perpendikulære akser, idet følgende betingelser skal være opfyldt for den vilkårlige vibration:

a.

Den skal have en kraftspekter-tæthed (power spectral density/PSD) med en konstant værdi på 0,04 g2/Hz over frekvensintervallet 15-1 000 Hz og

b.

PSD skal dæmpes frekvens-afhængigt fra 0,04 g2/Hz til 0,01 g2/Hz over frekvensintervallet 1 000-2 000 Hz

2.

Rulnings- og giringsudsving på mindst +2,62 radian/sek. (150 grader/sek.) eller

3.

De til punkt 1 og 2 svarende bestemmelser i nationale standarder.

1.

I. b henviser til systemer, hvor INS og andre uafhængige navigationshjælpemidler er integreret i én enhed (indbygget) for at opnå bedre ydeevne.

2.

‧Circular Error Probable‧ (CEP) — Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig.

II.

Teodolitsystemer med inertiudstyr, der er specielt konstrueret til civil opmåling og konstrueret til at kunne angive azimut, kurs eller nord med en præcision på 6 bueminutter rms eller mindre (dvs. bedre) ved 45 graders bredde, og specielt konstruerede komponenter hertil

III.

Inerti- eller andet udstyr, der anvender accelerometre, som er specificeret i 7A001 eller 7A101, såfremt de pågældende accelerometre er specielt konstrueret og udviklet som MWD-følere (Measurement While Drilling) til brug ved servicering i borehuller.

7A003

7A103


A9.   Rumfart og fremdrift

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.A9.001

Eksplosive låsestykker.

II.B.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

II.B.001

Teknologi til udvikling, fremstilling og brug af produkter under del II.A. (Produkter) ovenfor.

II.B.002

Teknologi til udvikling eller fremstilling af produkter under del IV A. (Produkter) af bilag IV.

Teknisk note:

Udtrykket ‧teknologi‧ omfatter software.


BILAG III

Varer og teknologi omhandlet i artikel 3, stk. 1, 3 og 5, artikel 5, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 18, stk. 1, artikel 31, stk. 1, og artikel 45

INDLEDENDE NOTER

1.

Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene i nedenstående kolonne med overskriften ‧Beskrivelse‧ til de beskrivelser af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse, som findes i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

2.

Et referencenummer i nedenstående kolonne med overskriften ‧Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009‧ betyder, at egenskaberne ved det produkt, der er beskrevet i kolonnen ‧Beskrivelse‧, afviger fra de fastsatte parametre i beskrivelsen af det produkt eller den teknologi med dobbelt anvendelse, som der henvises til.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

GENERELLE NOTER

1.

Kontrolforanstaltningerne i dette bilag gælder også ved eksport af et ikke-kontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand.

GENEREL TEKNISK NOTE (GTN)

(Sammenholdt med afsnit III.B)

1.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af ‧‧teknologi‧‧, der ‧‧kræves‧‧ til ‧‧brug‧‧ af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport kontrolleres i medfør af del A (Produkter) nedenfor, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II.B.

2.

Det salg, den levering, overførsel eller eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" af produkter, hvis salg, levering, overførsel eller eksport er kontrolleret, i del A (Produkter) nedenfor, forbydes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II, afsnit II.B.

3.

‧Teknologi‧ , der ‧‧kræves‧‧‧brug‧ af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

4.

Kontrollen anvendes ikke på den ‧teknologi‧, der som minimum kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007 eller nærværende forordning.

5.

Kontrollen anvendes ikke på ‧‧teknologi‧‧ til ‧‧fri offentlig anvendelse‧‧ eller til ‧‧videnskabelig grundforskning‧‧ eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

III.A.   PRODUKTER

A0.   Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

III.A0.015

‧Handskebokse‧ specielt beregnet til radioaktive isotoper eller kilder eller radionuklider.

Teknisk note:

‧Handskebokse‧ er udstyr, der giver brugeren beskyttelse mod farlig damp, partikler eller stråling fra materialer i udstyret, der håndteres eller forarbejdes af en person uden for udstyret ved hjælp af manipulatorer eller handsker, der er integreret i udstyret.

0B006

III.A0.016

Kontrolsystemer til giftige gasser beregnet til kontinuerlig drift og detektion af hydrogensulfider og specielt udformede detektorer hertil.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Tæthedsdetektorer med helium.

0A001

0B001.c


A1.   Materialer, kemiske stoffer, ‧mikroorganismer‧ og ‧toksiner‧

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

III.A1.003

Ringformede forseglinger og pakninger med en indre diameter på 400 mm eller derunder fremstillet af et af følgende materialer:

a.

Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning

b.

Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c.

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor

d.

Polychlortrifluorethylen (PCTFE, f.eks. Kel-F ®)

e.

Fluoroelastomerer (f.eks. Viton ®, Tecnoflon ®)

f.

Polytetrafluorethylen (PTFE).

 

III.A1.004

Personudstyr til detektering af stråling af nuklear oprindelse, herunder persondosimetre

Note:

Omfatter ikke nukleare detektionssystemer defineret under 1A004.c

1A004.c

III.A1.020

Stållegeringer i form af plader med en eller flere af følgende egenskaber:

a)

Stållegeringer, der ‧kan belastes med‧ en makismal trækstyrke på 1 200 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) eller

b)

Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål

Note:

Udtrykket Kan belastes med vedrører legeringer både før eller efter varmebehandling.

Teknisk note:

‧Nitrogenstabiliseret duplex rustfrit stål‧ har en tofaset mikrostruktur bestående af korn af ferritisk og austenitisk stå med tilføjelse af nitrogen for at stabilisere strukturen.

1C116

1C216

III.A1.021

Carbon-carbon-kompositmateriale

1A002.b.1

III.A1.022

Nikkellegeringer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form med mindst 60 % vægtprocent nikkel

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titaniumlegeringer i pladeform, der ‧kan belastes med‧ en maksimal trækstyrke på 900 MPA eller derover ved 293 K (20 °C).

Note:

Udtrykket Kan belastes med vedrører legeringer både før eller efter varmebehandling.

1C002.b.3

III.A1.024

Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som følger:

a)

Toluylendiisocyanat (TDI)

b)

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

c)

Isophorondiiscocyanat (IPDI)

d)

Natriumperchlorat

e)

Xylidin

f)

Hydroxytermineret polyether (HTPE)

g)

Hydroxy Termineret Caprolactonether (HTCE)

Teknisk note:

Dette omfatter rene substanser eller blandinger med mindst 50 % af de ovennævnte kemiske stoffer.

1C111

III.A1.025

‧Smøremidler‧, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende:

a)

Perfluoroalkylether, (CAS 60164-51-4)

b)

Perfluoropolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9).

‧Smøremidler‧ betegner olier og væsker.

1C006

III.A1.026

Berylliumkobber eller berylliumkobberlegeringer i form af plader, strimler eller valsede stænger, hvor kobber er det største element i sammensætningen udregnet per vægt, og hvor andre elementer i sammensætningen indeholder mindre end 2 vægtprocent beryllium.

1C002.b


A2.   Materialebehandling

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

III.A2.008

Væskeblandingsudstyr (blande-/afsætningsbeholdere, pulserende kolonner og centrifugalkontaktorer) og væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådant udstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af følgende materialer:

NB:

JF. LIGELEDES II.A2.014

1.

Rustfrit stål.

Note:

for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom, se II.A2.014.a

2B350.e

III.A2.009

Følgende industrielle udstyr og komponenter, ud over hvad der er specificeret i 2B350.d:

NB:

JF. LIGELEDES II.A2.015

Varmevekslere og kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,05 m2 og mindre end 30 m2 samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med væskerne, er fremstillet af følgende materialer:

1.

Rustfrit stål.

Note 1:

for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom, se II.A2.015a

Note 2:

Dette nr. omfatter ikke kølere til køretøjer.

Teknisk note:

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

2B350.d

III.A2.010

Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper ud over dem, der er specificeret i 2B350.i, som er egnet til ætsende væsker, og som har en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømnings-hastighed på over 0,6 m3/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimalgennemstrømningshastighed på over 5 m3/time [målt ved standardtemperatur (273 K eller 0 C) og tryk (101,3 kPa)] samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotorer eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

NB:

JF. LIGELEDES II.A2.016

1.

Rustfrit stål

Note:

for rustfrit stål med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom, se II.A2.016a

Teknisk note:

De materialer, der anvendes til pakninger og tætninger og anden forsegling, er ikke bestemmende for varmevekslerens kontrolstatus.

2B350.i

III.A2.017

Elektrisk udladningsmaskiner (EDM) til at fjerne eller skære følgende metal, keramik eller "kompositter" og specielt udviklede stempler, sænkere eller trådelektroder hertil:

a)

Elektriske udladningsmaskiner med stempler eller sænkeelektroder

b)

Eletriske udladningsmaskiner med trådelektroder.

Note:

Elektriske udladningsmaskiner betegnes også som gnistskæremaskiner eller maskiner med trådelektroder.

2B001.d

III.A2.018

Computerstyrede eller "numerisk styrede" koordinatmålings-maskiner (CMM) eller dimensionsinspektionsmaskiner med en tredimensional (volumetrisk) maksimal fejlvisningsmargen (MPPE) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksernes længde) lig med eller mindre (bedre) end (3 + L/1 000) μm (L er den målte længde i mm) afprøvet efter ISO 10360-2 (2001) og måleprober udviklet hertil.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Computerstyrede eller "numerisk styrede" elektronstrålesvejsemaskiner og specielt udviklede dele hertil.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Computerstyrede eller "numerisk styrede" lasersvejse- og skæremaskiner og specielt udviklede dele hertil.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Computerstyrede eller "numerisk styrede" plasmaskæremaskiner og specielt udviklede dele hertil.

2B001.e.1

III.A2.022

Vibrationskontroludstyr, der er specielt udviklet til rotorer og roterende udstyr og maskiner, der kan måle alle frekvenser imellem 600-2 000 Hz.

2B116

III.A2.023

Væskeringsvakuumpumper og specielt udviklet udstyr hertil.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Vingevakuumpumper og specielt udviklet udstyr hertil.

Note 1:

III.A2.024 kontrollerer ikke vingevakuumpumper, der er specielt udviklet til andet specifikt udstyr.

Note 2:

Eksportkontrolstatus for vingevakuumpumper, der er specielt konstrueret til andet specifikt udstyr, bestemmes af det andet udstyrs eksportkontrolstatus.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Luftfiltre med en eller flere fysisk dimensioner, der overstiger 1 000 mm, som følger:

a)

HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air)

b)

Ultra-Low Penetration Air (ULPA) filters

Note:

III.A2.025 kontrollerer ikke luftfiltre, der er specielt udviklet til medicinsk udstyr.

2B352.d


A3.   Elektronik

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

III.A3.004

Spektometre og diffraktometre, der er udformet til vejledende prøvning eller kvantitativ analyse af grundstofsammensætningen for metaller og legeringer uden kemisk nedbrydning af materialet.

 

III.A3.005

‧Frekvensomformere‧, frekvensgeneratorer og elektriske variable gear har alle følgende egenskaber:

a)

Multifaseudgangseffekt på mindst 10 W

b)

I stand til at operere i frekvensområdet på 600 Hz eller mere og

c)

Frekvensstyring bedre end (under) 0,2 %.

Teknisk note:

‧Frekvensomformere‧ omfatter frekvenskonvertere og frekvensinvertere.

1.

Kontrollerer ikke frekvensomformere, der omfatter kommunikationsprotokoller eller –grænseflader, der er udviklet for specifikke industrimaskiner som værktøjsmaskiner, spindemaskiner eller maskiner med trykte kredsløbskort), hvor frekvensomformerne ikke kan anvendes til andre formål, men har de ovennævnte egenskaber.

2.

Kontrollerer ikke frekvensomformere, der specielt udviklet til køretøjer og som operer med en styrefrekvens, der kommunikeres gensidigt mellem frekvensomformeren og køretøjets kontrolenhed.

3A225

0B001.b.13


A6.   Følere og lasere

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

III.A6.012

‧Vakuumtrykmålere‧, der er elektrisk drevne og med en målenøjagtighed på 5 % eller mindre (bedre).

‧Vakkumtrykmålere‧ omfatter Pirani-trykmålere, Penning-trykmålere og kapacitansmanometre.

0B001.b

III.A6.013

Mikroskoper samt beslægtet udstyr som følger:

a)

Elektronrastermikroskoper

b)

Scanning Auger-mikroskoper

c)

Transmissionselektronmikroskop

d)

Atomic Force-mikroskoper

e)

Scanning Force-mikroskoper

f)

Udstyr og detektorer, der er specielt udviklet til anvendelse i forbindelse med mikroskoperne specificeret i III.A6.013 a) til e) ovenfor, og som anvender en eller flere analyseteknikker:

1.

Røntgenfotospektroskopi (XPS)

2.

Energidispersiv røntgenspektroskopi (EDX, EDS) eller

3.

Elektronspektroskopi til kemiske analyser (ESCA)

6B


A7.   Styring af fly og skibe

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

III.A7.002

Accelerometre med piezoelektriske, keramiske transducerelementer, med en følsomhed på 1 000 mV/g eller bedre (højere)

7A001


A9.   Rumfart og fremdrift

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

III.A9.002

Vejecelle, der kan måle reaktionseffekten af raketmotorer med en kapacitet på over 30 kN.

Teknisk note:

‧Vejeceller‧ betegner anordninger og transducere til måling af kraft ved både træk og tryk.

Note:

III.A9.002 Omfatter ikke udstyr, enheder eller transducere, specielt udviklet til måling af køretøjers vægt f.eks. brovægt.

9B117

III.A9.003

Elproducerende gasturbiner, komponenter og beslægtet udstyr som følger:

a)

Gasturbiner specielt konstrueret til elproduktion med effekt over 200 MW

b)

Skovle, statorer, forbrændingskamre og brændstofindsprøjtningsdyser, der er specielt udviklet til elproducerende gasturbiner specificeret i III.A9.003.a

c)

Udstyr, der er specielt konstrueret til "udvikling" og "produktion" af elproducerende gasturbiner specificeret i III. A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B.   TEKNOLOGI

Nr.

Beskrivelse

Nr. i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009

III.B.001

Teknologi til brug af produkter under del III.A. (Produkter) ovenfor.

Teknisk note:

Udtrykket ’teknologi’ omfatter software.

 


BILAG IV

Liste over ‧råolie og olieprodukter‧ omhandlet i artikel 11 og artikel 31, stk. 1

HS-kode

Beskrivelse

2709 00

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler.

2710

Jordolie og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier (med undtagelse af køb, i Iran, af jetpetroleum (KN-kode 2710 19 21) er ikke forbudt, forudsat at det er bestemt og alene bruges til fortsat flyvning af luftfartøjet, hvori det er lastet).

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, slack wax, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet.

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

2715 00 00

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og "cut backs")


BILAG V

Liste over ‧petrokemiske produkter‧ som omhandlet i artikel 13 og artikel 31, stk. 1

HS-kode

Beskrivelse

2812 10 94

Fosgen (karbonylklorid

2814

Ammoniak

3102 30

Ammonium Nitrat

2901 21 00

Ethylen

2901 22 00

Propen (propylen)

2902 20 00

Benzen

2902 30 00

Toluen

2902 41 00

o-Xylen

2902 42 00

m-Xylene

2902 43 00

p-Xylen

2902 44 00

Blandinger af xylenisomere

2902 50 00

Styren

2902 60 00

Ethylbenzen

2902 70 00

Cumen

2903 11 00

Klormetan

2903 29 00

Umættede chlorderivater af acycliske carbonhydrider: andre

2903 81 00

Hexaklorcyclohexan [(HCH (ISO)], herunder lindan (ISO, INN)

2903 82 00

Aldrin (ISO), klordan (ISO) og heptaklor (ISO)

2903 89 90

Other halogenated derivatives of hydrocarbons

2903 91 00

Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene

2903 92 00

Hexachlorobenzene (ISO) and DDT (ISO) [clofenotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane]

2903 99 90

Andre halogenderivater af aromatiske karbonhydrider

2909

Etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2909 41

Oxydiethanol (diethylenglykol)

2909 43

Monobutylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol

2909 44

Andre monoalkylethere af ethylenglykol eller af diethylenglykol

2909 49

Andre etheralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

2905 11 00

Metanol (metylalkohol)

2905 12 00

Propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol)

2905 13 00

Butan-1-ol (n-butylalkohol)

2905 31 00

Ethylenglykol (ethandiol)

2907 11 – 2907 19

Fenoler

2910 10 00

Oxiran (ethylenoxid)

2910 20 00

Metyloxiran (propylenoxid)

2914 11 00

Acetone

2917 14 00

Maleinsyreanhydrid (MA)

2917 35 00

Ftalsyreanhydrid (PA)

2917 36 00

Tereftalsyre og salte deraf

2917 37 00

Dimetyltereftalat (DMT)

2926 10 00

Akrylonitril

Ex 2929 10 00

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)

Ex 2929 10 00

Hexamethylendiisocyanat (HDI)

Ex 2929 10 00

Toluendiisocyanat (TDI)

3901

Polymers of ethylene, in primary forms


HS-kode

Beskrivelse

 

2707 10

Benzol (benzen)

Alle koder

2707 20

Toluol (toluen)

Alle koder

2707 30

Xylol (xylener)

Alle koder

2707 40

Naphthalen

Alle koder

2707 99 80

Fenoler

 

2711 14 00

Ethylen, propylen, butadien

 


BILAG VI

Liste over nøgleudstyr og -teknologi, der er omhandlet i artikel 8 og artikel 31, stk. 1

GENERELLE NOTER

1.

Forbuddene i dette bilag gælder også ved eksport af en vare, der ikke er forbudt (herunder anlæg), men som indeholder en eller flere forbudte komponenter, hvis den forbudte komponent/de forbudte komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:

Ved vurderingen af, om den forbudte komponent/de forbudte komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den forbudte komponent/de forbudte komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

2.

De produkter, der er specificeret i dette bilag, omfatter både produkter som nye og i brugt tilstand.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

GENEREL TEKNISK NOTE (GTN)

1.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er forbudt, forbliver forbudt, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er forbudt.

2.

Forbud anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er forbudt, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 423/2007 eller denne forordning.

3.

Forbud anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

EFTERFORSKNING OG FREMSTILLING AF RÅOLIE OG NATURGAS

1.A   Udstyr

1.

Udstyr til geofysiske undersøgelser, køretøjer, skibe og fly, som er specielt udformet eller tilpasset til at indsamle oplysninger om olie- og gasefterforskning og særligt udformede komponenter i den henseende.

2.

Sensorer, som er specielt udformet til boring i olie- og naturgasbrønde, herunder MWD-følere (Measurement While Drilling) med tilhørende udstyr specielt udformet til registrering og lagring af oplysninger fra sådanne sensorer.

3.

Boreudstyr udformet til at bore i bjergformationer specifikt med henblik på at efterforske eller producere olie, gas og andre naturligt forekommende kulbrinter.

4.

Bor, borerør, vægtstænger, centreringsanordninger og andet udstyr specielt udformet til anvendelse i og sammen med udstyr til boring i olie- og gasbrønde.

5.

Brøndhoveder, "sikkerhedsventiler (blowout preventer)" og "juletræer eller produktionstræer" og særligt udformede dele hertil, som opfylder "API- og ISO-standarderne", til anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

a.

En ‧sikkerhedsventil mod udblæsning (blowout preventer)‧ er en anordning, som normalt anvendes på jorden (eller på havbunden ved olieboring under vandet) under boringen for at forhindre ukontrolleret lækning af olie og/eller gas fra brønden.

b.

Et ‧juletræ eller produktionstræ‧ er en anordning, der normalt anvendes til at kontrollere væskestrømme fra borebrønden efter færdiggørelse, og/eller når produktionen af olie og/eller gas er påbegyndt.

c.

‧API- og ISO-standarderne‧ henviser her til standard 6A, 16A, 17D og 11IW fra American Petroleum Institute og/eller standard 10423 og 13533 fra International Standards Organisation vedrørende sikkerhedsventiler (blowout preventer), borebrønde og juletræer til anvendelse i olie- og/eller gasbrønde.

6.

Bore- og produktionsplatforme for råolie og naturgas.

7.

Skibe og pramme med udstyr til boring og/eller behandling af råolie, som anvendes til at producere olie, gas og andre naturligt brandbare materialer.

8.

Væske-/gasseparatorer, som opfylder API-standard 12J, og som er særligt udformede til at behandle produktion fra en olie- og gasbrønd ved at adskille flydende olie fra vand og gas fra væsker.

9.

Gaskompressorer med et designtryk på mindst 40 bar (PN 40 og/eller ANSI 300) og en sugekapacitet på mindst 300 000 Nm3/t til anvendelse ved den første behandling og transmission af naturgas, dog ikke gaskompressorer til CNG- (komprimeret naturgas) tankstationer, samt specielt udformede komponenter dertil.

10.

Produktionsstyringsudstyr til anvendelse under vandet og komponenter hertil, som opfylder ‧API- og ISO-standarderne‧, til anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

‧API- og ISO-standarderne‧ henviser her til standard 17 F fra American Petroleum Institute og/eller standard 13268 fra International Standards Organisation vedrørende produktionsstyringssystemer til anvendelse under vandet.

11.

Pumper, normalt højkapacitets- og/eller højtrykspumper (over 0,3 m3 pr. minut og/eller 40 bar), som er specielt udformet til at pumpe boremudder og/eller cement ind i olie- og gasbrønde.

1.B   Test- og inspektionsudstyr

1.

Udstyr, som er særligt udformet til prøvetagning, test og analyse af boremudder, cement til oliebrønde og andre materialer, som er særligt udformet til anvendelse i olie- og gasbrønde.

2.

Udstyr, som er særligt udformet til prøvetagning, test og analyse af egenskaberne i sten-, væske- og gasprøver og andre materialer udvundet af en olie- og/eller gasbrønd enten under eller efter boringen eller de dertil hørende anlæg til førstebehandling.

3.

Udstyr, som er særligt udformet til indsamling og fortolkning af oplysninger om en olie- og/eller gasbrønds fysiske og mekaniske tilstand, og til bestemmelse af in situ egenskaber ved sten- og reservoirdannelse.

1.C   Materialer

1.

Boremudder, tilsætninger til boremudder og komponenter dertil, som er udformet til at stabilisere olie- og gasbrønde under boring, bringe materiale fra boring af borehuller op til overfladen og smøre og afkøle boreudstyret i brønden.

2.

Cement og andre materialer, som opfylder ‧API- og ISO-standarderne‧ for anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

‧API- og ISO-standarderne‧ henviser til standard 10A fra American Petroleum Institute og/eller standard 10426 fra International Standards Organisation vedrørende cement til borebrønde og andre materialer, som er særligt udformet til cementering af olie- og/eller gasbrønde.

3.

Korrosionshæmmere, emulsionsbehandling, skumdæmpningsmidler og andre kemikalier, som er udviklet specielt med henblik på boring af olie- og gasbrønde og førstebehandling af den udvundne olie.

1.D   Software

1.

"Software", der er specielt udviklet til indsamling og fortolkning af oplysninger fra seismiske, elektromagnetiske, magnetiske eller gravimetriske undersøgelser for at fastslå mulighederne for udvinding af olie eller gas.

2.

"Software", der er specielt udviklet til lagring, analyse og fortolkning af oplysninger, der indsamles i forbindelse med boringen og produktionen for at vurdere olie- og gasfelters fysiske karakteristika og adfærd.

3.

"Software", der er specielt udviklet til "brug" i olieproduktions- og forarbejdningsanlæg eller specifikke underenheder af sådanne anlæg.

1.E   Teknologi

1.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" og "brug" af udstyr, der er specificeret i 1.A01 - 1.A11.

RAFFINERING AF RÅOLIE OG LIKVEFAKTION AF NATURGAS

2.A   Udstyr

1.

Følgende varmevekslere samt specielt udformede komponenter hertil:

a.

Lamelribbevarmevekslere, hvor forholdet mellem overflade/mængde overstiger 500 m2/m3, specielt udformet til forkøling af naturgas

b.

Spiralvarmevekslere specielt udformet til likvefaktion eller underafkøling af naturgas.

2.

Kryogene pumper til transport af medier ved temperaturer under – 120 °C med en transportkapacitet på over 500 m3/t samt specielt udformede komponenter hertil

3.

‧Coldbox‧ og ‧coldboxudstyr‧, der ikke er specificeret under 2.A1.

Teknisk note:

Ved ‧coldboxudstyr‧ forstås en specialudformet anordning, som anvendes specifikt i anlæg til behandling af flydende naturgas, og hvori indgår produktionsfasen likvefaktion. ‧Coldboxen‧ indeholder varmevekslere, rørsystemer, anden instrumentering og varmeisolatorer. Temperaturen i ‧coldboxen‧ er på under – 120 °C (den temperatur, som er nødvendig, for at naturgassen kan kondensere). ‧Coldboxens‧ formål er termisk isolering af det ovennævnte udstyr.

4.

Udstyr til shipping-terminaler, hvorfra der udskibes flydende naturgas, hvis temperatur er lavere end – 120 °C, samt specielt udformede komponenter hertil.

5.

Bøjelig og ikke-bøjelig transportrør med en diameter på over 50 mm med henblik på transport af medier under – 120 °C.

6.

Søfartøjer specielt udformet til transport af flydende naturgas.

7.

Elektrostatiske afsaltere, der er specielt udformede til at fjerne kontaminerende stoffer såsom salt, tørstof og vand fra råolie, samt specielt udformede komponenter hertil.

8.

Samtlige krakningsanlæg, herunder hydrokrakningsanlæg, og koksanlæg, som er specielt udformede til omdannelse af vakuumgasolie eller vakuumrest, samt specielt udformede komponenter hertil.

9.

Hydrogenbehandlere, der er specielt udformede til afsvovlning af benzin, dieselfraktioner og petroleum, samt specielt udformede komponenter hertil.

10.

Katalytiske reformere, der er specielt udformede til omdannelse af afsvovlet benzin til benzin med højt oktantal, samt specielt udformede komponenter hertil.

11.

Raffinaderianlæg til isomerisering med C5-C6-fraktioner og raffinaderianlæg til alkylering af lette olefiner med henblik på at øge carbonhydridfraktionernes oktantal.

12.

Pumper, som er specielt udformede til transport af råolie og brændstoffer, og som har en kapacitet på mindst 50 m3/t, samt specielt udformede komponenter hertil.

13.

Rør med en ydre diameter på mindst 0,2 m, som er fremstillet af et af følgende materialer:

a.

Rustfrit stål med mindst 23 vægtprocent krom

b.

Rustfrit stål og nikkelbaserede legeringer med en ‧bestandighed mod grubetæring‧ på over 33.

Teknisk note:

‧Bestandighed mod grubetæring‧ (PRE) er et mål for rustfrit ståls og nikkellegeringers bestandighed mod grubetæring eller spaltekorrosion. Rustfrit ståls og nikkellegeringers bestandighed mod grubetæring afhænger først og fremmest af deres sammensætning, primært: krom, molybdæn og nitrogen. Formlen for beregning af PRE er: Bestandighed mod grubetæring = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N.

14.

‧Grise‧ (PIGs-kontrollære(r) til rørledninger) samt specielt udformede komponenter hertil.

15.

Grise-afsendere og grise-modtagere tjener til henholdsvis indføring og fjernelse af grise.

Teknisk note:

En ‧gris‧ er en anordning, der typisk anvendes til oprensning eller inspektion af en rørlednings inderside (korrosionstilstand eller revnedannelse) og drives frem af det pres, som produktet frembringer i rørledningen.

16.

Følgende oplagringstanke til råolie og brændstoffer med et volumen på over 1 000 m3 (1 000 000 liter), samt specielt udformede komponenter hertil:

a.

Tanke med fast tag

b.

Tanke med flydetag.

17.

Fleksible undersøiske rørledninger, der er specielt fremstillede til transport af kulbrinter og injektionsvæske, vand eller gas, og som har en diameter over 50 mm.

18.

Fleksible højtryksrørledninger, som anvendes under eller over vandoverfladen.

19.

Isomeriseringsudstyr specielt udformet til fremstilling af benzin med højt oktantal med lette kulbrinter som fødemateriale samt specielt udformede komponenter hertil.

2.B   Test- og inspektionsudstyr

1.

Udstyr, der er specielt udformet til test og analyse af kvaliteten af (egenskaberne ved) råolie og brændstoffer.

2.

Grænsefladekontrolsystemer, der er specielt udformede til styring og optimering af afsaltningsprocessen.

2.C   Materialer

1.

Diethylenglucol (CAS 111-46-6) og triethylenglycol (CAS 112-27-6).

2.

N-methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3.

Naturlige eller syntetiske zeolitter fremstillet med henblik på flydende katalytisk krakning eller med henblik på rensning og/eller tørring af gas, herunder naturgas.

4.

Følgende katalysatorer til krakning og omdannelse af kulbrinter:

a.

Rent metal (platingruppen) på en aluminiumstype eller zeolitter, særligt fremstillet til katalytiske reformeringsprocesser

b.

Blandingsmetaller (platin i kombination med andre ædelmetaller) på en aluminiumstype eller zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske reformeringsprocesser

c.

Kobalt- og nikkelkatalysatorer behandlet med molybdæn på en type af aluminiumoxid eller på zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske afsvovlningsprocesser

d.

Palladium-, nikkel-, krom- og wolframkatalysatorer på en type af aluminiumoxid eller på zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske hydrokrakningsprocesser.

5.

Benzinadditiver specielt fremstillet med henblik på at øge benzinens oktantal.

Note:

Ethyltertiobutylether (ETBE) (CAS 637-92-3) og methyltertiærbutylether (MTBE) (CAS 1634-04-4) er ligeledes omfattet heraf.

2.D   Software

1.

"Software", der er specielt udviklet til "brug" i anlæg til behandling af flydende naturgas eller specifikke underenheder af sådanne anlæg.

2.

"Software", der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller "brug" af anlæg (eller underenheder heraf) til raffinering af råolie.

2.E   Teknologi

1.

"Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr til konditionering og rensning af rå naturgas (tørring, sødning, fjernelse af urenheder).

2.

"Teknologi" til likvefaktion af naturgas, herunder "teknologi", der kræves til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et anlæg til behandling af flydende naturgas.

3.

"Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr til transport af flydende naturgas.

4.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af søfartøjer, der er specielt udformede til transport af flydende naturgas.

5.

"Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr til oplagring af råolie og brændstoffer.

6.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et raffinaderi, f.eks.:

6.1.

"Teknologi" til omdannelse af lette olefiner til benzin

6.2.

Katalytisk reformerings- og isomeriseringsteknologi

6.3.

Katalytisk og termisk krakningsteknologi.

PETROKEMISKE INDUSTRI

3.A   Udstyr

1.

Reaktorer

a.

specielt udformet til fremstilling af phosgen (CAS 506-77-4), og specielt udviklede komponenter hertil

b.

til phosgenering, der er specielt udviklede til produktion af HDI, TDI, MDI og specielt udviklede komponenter hertil, med undtagelse af sekundære reaktorer

c.

specielt konstrueret til lavt tryk (op til max 40 bar) polymerisation af ethylen og propylen og specielt udviklede komponenter hertil og det relevante software udviklet hertil

d.

specielt udviklet til den termiske krakning af DCE (ethylendichlorid) og specielt udviklede komponenter hertil, med undtagelse af sekundære reaktorer

e.

specielt konstrueret til chlorering og oxychlorering i produktionen af vinylchlorid og specielt udviklede komponenter hertil, med undtagelse af sekundære reaktorer

2.

Tyndfilmsinddampningsanlæg og falling film evaporators bestående af materialer, der er resistente mod varm koncentreret eddikesyre og specielt udviklede komponenter hertil og det relevante software udviklet hertil

3.

Anlæg til adskillelse af saltsyre ved elektrolyse og specielt udviklede komponenter hertil og det relevante software udviklet hertil

4.

Kolonner med en diameter på over 5 000 mm samt specielt udviklede komponenter hertil.

5.

Kugleventiler og stophaner med kugler eller haner af keramik, med en nominel diameter på 10 mm eller derover, og specielt udviklede komponenter hertil

6.

Centrifugal- og/eller stempelkompressorer med en installeret effekt over 2MW, der opfylder specifikation API610

3.B   Test- og inspektionsudstyr

3.C   Materialer

1.

Katalysatorer til produktion af trinitrotoluen, ammoniumnitrat og andre kemiske og petrokemiske processer, der anvendes til fremstilling af eksplosiver og det relevante software udviklet hertil

2.

Katalysatorer, der benyttes til produktion af monomer, såsom ethylen og propylen (dampkrakningsenheder og/eller gas til petrokemiske enheder) og det relevante software udviklet hertil

3.D   Software

1.

"Software", der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller "brug" i udstyr specificeret i 3.A.

2.

"Software" specielt udviklet til "brug" i methanolanlæg

3.E   Teknologi

1.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af gas-to-liquid- (GTL) eller gas-to-petrochemicals(GTP)–processer eller GTL- eller GTP-anlæg

2.

"Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr udviklet til produktion af ammoniak- og methanolanlæg

3.

"Teknologi" til "produktion" af MEG (monoethylenglykol), EO (ethylenoxid)/EG (ethylenglykol)

Note:

"Teknologi": Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter. Informationen har form af tekniske data eller teknisk assistance.


BILAG VII

Liste over guld, ædelmetaller og diamanter omhandlet i artikel 15 og artikel 31, stk. 1

HS-kode

Beskrivelse

7102

Diamanter, også bearbejdede, men ikke monterede eller indfattede

7106

Sølv (herunder forgyldt og platineret sølv), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7108

Guld (herunder platineret guld), ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7109

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7110

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

7111

Platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

7112

Affald og skrot af ædle metaller eller af ædelmetaldublé, andet affald og skrot med indhold af ædle metaller eller ædelmetalforbindelser, af den art der hovedsagelig anvendes til genindvinding af ædle metaller.


BILAG VIII

Liste over personer og enheder, som omhandlet i artikel 23, stk. 1.

A.

Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

 

Fysiske personer

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Andre oplysninger: seniorforsker ved forsvarsministeriet (MODAFL) med forbindelser til Instituttet for Anvendt Fysik. Arbejder nært sammen med Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

2)

Dawood Agha-Jani. Stilling: leder af PFEP — Natanz. Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Titel: viceadmiral. Stilling: leder af den fælles stab for Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

4)

Amir Moayyed Alai. Andre oplysninger: involveret i montering og projektering af centrifuger.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).

5)

Behman Asgarpour. Stilling: driftsleder (Arak). Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

6)

Mohammad Fedai Ashiani. Andre oplysninger: involveret i produktion af ammoniumuranylcarbonat og ledelsen af Natanz-berigelsesanlægget.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

7)

Abbas Rezaee Ashtiani. Andre oplysninger: ledende embedsmand i AEOI Office of Exploration and Mining Affairs.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Stilling: leder af finans- og budgetdepartementet, Luftfartsindustriorganisationen (AIO). Andre oplysninger: involveret i Irans ballistiske missilprogram.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

9)

Haleh Bakhtiar. Andre oplysninger: involveret i produktionen af magnesium i en koncentration på 99,9 %.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

10)

Morteza Behzad. Andre oplysninger: involveret i fremstilling af centrifugekomponenter.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Stilling: leder af Luftfartsindustriorganisationen (AIO). Andre oplysninger: involveret i Irans ballistiske missilprogram.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Stilling: formand og administrerende direktør for Bank Sepah.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Titel: Dr. Andre oplysninger: leder af forsvarsindustriernes uddannelses- og forskningsinstitut.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Stilling: leder af handels- og udenrigsdepartementet, Luftfartsindustriorganisationen (AIO). Andre oplysninger: involveret i Irans ballistiske missilprogram.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Andre oplysninger: ledende forsker i MODAFL og tidligere leder af Physics Research Centre (PHRC).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Titel: brigadegeneral. Stilling: kommandør i Bassij Resistance Force.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Stilling: leder af Fajr Industrial Group.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

18)

Seyyed Hussein Hosseini. Andre oplysninger: AEOI-embedsmand, der er involveret i tungtvandsreaktorprojektet i Arak.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

19)

M. Javad Karimi Sabet. Andre oplysninger: leder af Novin Energy Company, der er omfattet af UNSCR 1747 (2007).

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Stilling: leder af Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

21)

Ali Hajinia Leilabadi. Stilling: generaldirektør for Mesbah Energy Company. Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

22)

Naser Maleki. Stilling: leder af Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andre oplysninger: Naser Maleki er også embedsmand i MODAFL og tilsynsførende med arbejdet med det ballistiske missilprogram Shahab-3. Shahab-3 er Irans nuværende ballistiske langdistancemissil.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

23)

Hamid-Reza Mohajerani. Andre oplysninger: involveret i produktionsstyring på uranberigningsanlægget (UCF) i Esfahan.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

24)

Jafar Mohammadi. Stilling: teknisk rådgiver for Irans Atomenergiorganisation (AEOI) (med ansvar for produktion af ventiler til centrifuger). Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

25)

Ehsan Monajemi. Stilling: byggeprojektleder, Natanz. Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Titel: brigadegeneral. Andre oplysninger: tidligere vicechef for de væbnede styrkers generalstab for logistik og industriforskning/leder af det statslige hovedkvarter for bekæmpelse af smugleri, involveret i forsøg på at omgå sanktioner i henhold til UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

27)

Houshang Nobari. Andre oplysninger: involveret i ledelsen af berigningsanlægget i Natanz.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: generalløjtnant. Stilling: rektor for Malek Ashtar University of Defence Technology. Andre oplysninger: det kemiske fakultet på Ashtar University of Defence Technology er tilknyttet MODAFL og har foretaget forsøg med beryllium. Involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

29)

Mohammad Qannadi. Stilling: AEOI's vicepræsident for forskning og udvikling. Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

30)

Amir Rahimi. Stilling: leder af Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Andre oplysninger: Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center udgør en del af AEOI's Nuclear Fuel Production and Procurement Company, som er involveret i berigningsaktiviteter.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

31)

Javad Rahiqi Stilling: leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), Esfahan Nuclear Technology Centre (andre oplysninger: fødselsdato: 24. april 1954; fødested: Marshad).

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

32)

Abbas Rashidi. Andre oplysninger: involveret i berigningsarbejde i Natanz.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

33)

Morteza Rezaie. Titel: brigadegeneral. Stilling: vicekommandør i IRGC.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

34)

Morteza Safari. Titel: kontreadmiral. Stilling: kommandør i IRGC Navy.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Titel: generalmajor. Stilling: kommandør, IRGC (Pasdaran). Andre oplysninger: involveret i både Irans nukleare program og Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

36)

Seyed Jaber Safdari. Andre oplysninger: direktør for Natanz Enrichment Facilities.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

37)

Hosein Salimi. Titel: general. Stilling: kommandør i luftvåbenet, IRGC (Pasdaran). Andre oplysninger: involveret i Irans ballistiske missilprogram.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

38)

Qasem Soleimani. Titel: brigadegeneral. Stilling: kommandør i Qods force.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

39)

Ghasem Soleymani. Andre oplysninger: direktør for uranbrydningsaktiviteterne i Saghanduran-minen.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Titel: brigadegeneral. Stilling: kommandør i IRGC Ground Forces.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

41)

General Zolqadr. Stilling: viceindenrigsminister med ansvar for sikkerhedsspørgsmål, officer i IRGC.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

 

Enheder

1)

Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Andre oplysninger: involveret i produktion af centrifugekomponenter.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

2)

Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex har søgt at fremskaffe temperaturregulatorer, som kan anvendes i kerneenergiforskning og drifts- og produktionsfaciliteter. Amin Industrial Complex ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Defence Industries Organisation (DIO), der er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

Sted: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

Alias: Amin Industrial Compound og Amin Industrial Company.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Andre oplysninger: a) AMIG kontrollerer 7th of Tir, b) AMIG ejes og kontrolleres af Defence Industries Organisation (DIO).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

4)

Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) fremstiller og vedligeholder en række håndvåben og lette våben, herunder pistoler af stor eller mellemstor kaliber og lignende teknologi. AIG foretager deres væsentligste indkøb gennem Hadid Industries Complex.

Sted: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

5)

Irans atomenergiorganisation (AEOI). Andre oplysninger: involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

6)

Bank Sepah og Bank Sepah International. Andre oplysninger: Bank Sepah yder støtte til Aerospace Industries Organisation (AIO) og afdelinger heraf, herunder Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) og Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

7)

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Andre oplysninger: a) datterselskab af Saccal System companies, b) denne virksomhed forsøgte at købe følsomme varer fra en enhed, som er optaget på listen i resolution 1737 (2006).

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

8)

Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

9)

Defence Industries Organisation (DIO). Andre oplysninger: a) overordnet MODAFL-kontrolleret enhed, hvoraf visse afdelinger har været involveret i fremstilling af komponenter til centrifugeprogrammet og i missilprogrammet, b) involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

10)

Defense Technology and Science Research Center: Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af det iranske forsvarsministeriums logistikafdeling (MODAFL), som fører tilsyn med Irans FoU, produktion, vedligeholdelse, eksport og indkøb på forsvarsområdet.

Sted: Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 9.6.2010).

11)

Doostan International Company: Doostan International Company (DICO) er leverandør af komponenter til Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

12)

Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Andre oplysninger: dækvirksomhed for AIO, der er involveret i programmet for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

13)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) og Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Andre oplysninger: de udgør en del af Nuclear Fuel Production and Procurement Company under Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI).

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

14)

Ettehad Technical Group. Andre oplysninger: dækvirksomhed for AIO, der er involveret i programmet for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

15)

Fajr Industrial Group. Andre oplysninger: a) tidligere instrumentfabrik, b) afdeling af AIO, c) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

16)

Farasakht Industries: Farasakht Industries ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Iran Aircraft Manufacturing Company, der selv ejes eller kontrolleres af MODAFL.

Sted: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

17)

Farayand Technique. Andre oplysninger: a) involveret i Irans nukleare program (centrifugeprogrammet), b) identificeret i IAEA-rapporter.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

18)

First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af Bank Mellat. I løbet af de seneste syv år har Bank Mellat faciliteret kanaliseringen af flere hundrede mio. dollars for transaktioner til iranske kerneenergi-, missil- og forsvarsenheder.

Sted: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia; virksomhedsregistreringsnummer LL06889 (Malaysia).

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

19)

Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Andre oplysninger: benyttet af AIO til nogle indkøbsforsøg.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

20)

Jabber Ibn Hayan. Andre oplysninger: AEOI-laboratorium involveret i brændselscyklusaktiviteter.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

21)

Joza Industrial Co. Andre oplysninger: dækvirksomhed for AIO, der er involveret i programmet for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

22)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Andre oplysninger: a) leverandør til PFEP — Natanz, b) involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

23)

Karaj Nuclear Research Centre. Andre oplysninger: del af AEOI's forskningsafdeling.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

24)

Kaveh Cutting Tools Company: Kaveh Cutting Tools Company ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af DIO.

Sted: 3 km ud ad Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran4 km ud ad Khalaj Road, enden af Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., enden af Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

25)

Kavoshyar Company. Andre oplysninger: datterselskab af AEOI.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

26)

Khorasan Metallurgy Industries. Andre oplysninger: a) datterselskab af Ammunition Industries Group (AMIG), som kontrolleres af DIO, b) involveret i produktion af centrifugekomponenter.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

27)

M. Babaie Industries: M. Babaie Industries hører under Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formelt Air Defense Missile Industries Group) under Irans Aerospace Industries Organization (AIO). AIO kontrollerer missilorganisationerne Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) og Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), som begge blev optaget på FN's liste i medfør af resolution 1737 (2006).

Sted: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

28)

Malek Ashtar University: afdeling af DTRSC under MODAFL. Dette omfatter forskergrupper, som tidligere faldt under Physics Research Center (PHRC). IAEA's inspektører har ikke fået lov til at interviewe personalet eller se dokumenter, som denne organisation råder over, for derved at få besvaret de resterende spørgsmål vedrørende den mulige militære dimension af Irans nukleare program.

Sted: På hjørnet af Imam Ali Highway og Babaei Highway, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

29)

Mesbah Energy Company. Andre oplysninger: a) leverandør til A40-forskningsreaktoren — Arak, b) involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

30)

Forsvarsministeriets eksportafdeling: Forsvarsministeriets eksportafdeling (MODLEX) sælger iranskproducerede våben til kunder i hele verden i strid med resolution 1747 (2007), i medfør af hvilken det er forbudt for Iran at sælge våben eller knyttet materiel.

Sted: P.O. Box 16315-189, Teheran, Iran; beliggende på vestsiden af Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

31)

Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af SHIG.

Sted: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran

Alias: 3MG

Dato for EU's optagelse på listen: 24.6.2008 (FN: 9.6.2010).

32)

Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITEC) er ansvarlig for udformningen og bygningen af tungtvandsreaktoren IR-40 i Arak. MITEC har stået i spidsen for indkøb til bygningen af tungtvandsreaktoren IR-40 i Arak.

Sted: Arak, Iran

Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

33)

Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine: Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) er en stor forskningsdel i Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), som blev optaget på FN's liste i medfør af resolution 1737 (2006). NFRPC er AEOI's center for udvikling af nuklear brændstof og er involveret i aktiviteter i forbindelse med uranberigning.

Sted: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran

Alias: Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

34)

Niru Battery Manufacturing Company. Andre oplysninger: a) datterselskab af DIO, b) dets rolle er at fremstille kraftenheder til det iranske militær, herunder missilsystemer.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

35)

Novin Energy Company (alias Pars Novin). Andre oplysninger: opererer inden for AEOI.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

36)

Parchin Chemical Industries. Andre oplysninger: filial af DIO.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

37)

Pars Aviation Services Company. Andre oplysninger: vedligeholder fly.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

38)

Pars Trash Company. Andre oplysninger: a) involveret i Irans nukleare program (centrifugeprogrammet), b) identificeret i IAEA-rapporter.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

39)

Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af SBIG.

Sted: Box 16785-195, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

40)

Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Andre oplysninger: har deltaget i bygningen af urankonverteringsanlægget i Esfahan.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

41)

Qods Aeronautics Industries. Andre oplysninger: producerer ubemandede luftfartøjer (UAV), faldskærme, glideskærme, motoriserede glideskærme osv.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

42)

Sabalan Company: Sabalan er et dæknavn for SHIG.

Sted: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

43)

Sanam Industrial Group. Andre oplysninger: afdeling af AIO.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

44)

Safety Equipment Procurement (SEP). Andre oplysninger: dækvirksomhed for AIO, der er involveret i programmet for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 3.3.2008.

45)

7th of Tir. Andre oplysninger: a) afdeling af DIO, almindeligt anerkendt som værende direkte involveret i Irans nukleare program, b) involveret i Irans nukleare program.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

46)

Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO er et dæknavn for SHIG.

Sted: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Andre oplysninger: a) afdeling af AIO, b) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andre oplysninger: a) afdeling af AIO, b) involveret i Irans program for ballistiske missiler.

Dato for FN's optagelse på listen: 23.12.2006.

49)

Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af SBIG.

Sted: Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

50)

Shahid Satarri Industries: Shahid Karrazi Industries ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af SBIG.

Sted: Southeast Teheran, Iran

Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

51)

Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af DIO.

Sted: Ved siden af Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Teheran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Teheran 1835, Iran; Babaei Highway — Ved siden af Niru M.F.G, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

52)

Sho'a' Aviation. Andre oplysninger: producerer ultralette fly.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

53)

Special Industries Group: Special Industries Group (SIG) er en afdeling af DIO.

Sted: Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.7.2007 (FN: 9.6.2010).

54)

TAMAS Company. Andre oplysninger: a) involveret i berigningsaktiviteter, b) TAMAS er et overordnet organ, hvorunder der er oprettet fire datterselskaber, herunder et datterselskab, der arbejder med uranudvinding til koncentration og et andet, der er ansvarligt for uranforarbejdning, -berigning og -affald.

Dato for EU's optagelse på listen: 24.4.2007 (FN: 3.3.2008).

55)

Tiz Pars: Tiz Pars er et dæknavn for SHIG. Mellem april og juli 2007 forsøgte Tiz Pars på vegne af SHIG at købe en femakset lasersvejse- og skæremaskine, der kunne udgøre et betydeligt bidrag til Irans missilprogram.

Sted: Damavand Teheran Highway, Teheran, Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

56)

Ya Mahdi Industries Group. Andre oplysninger: afdeling af AIO.

Dato for FN's optagelse på listen: 24.3.2007.

57)

Yazd Metallurgy Industries: Yazd Metallurgy Industries (YMI) er en afdeling af DIO.

Sted: Pasdaran Avenue, ved siden af Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, IranP.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; 5 km ud ad Taft Road, Yazd, Iran.

Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

B.

Enheder, der ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af the Islamic Revolutionary Guard Corps

1)

Fater (eller Faater) Institute: afdeling af Khatam al-Anbiya (KAA). Fater har arbejdet sammen med udenlandske leverandører, formentlig på vegne af andre KAA-virksomheder, på IRGC-projekter i Iran.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

2)

Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem ejes eller kontrolleres af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

3)

Ghorb Karbala: Ghorb Karbala ejes eller kontrolleres af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

4)

Ghorb Nooh: Ghorb Nooh ejes eller kontrolleres af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

5)

Hara Company: ejes eller kontrolleres af Ghorb Nooh.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

6)

Imensazan Consultant Engineers Institute: ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

7)

Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) er en IRGC-ejet virksomhed, der er involveret i store civile og militære byggeprojekter og anden ingeniørvirksomhed. Det udfører et stort stykke arbejde på projekter for Passive Defense Organization. KAA-afdelinger var bl.a. kraftig involveret i opførelsen af uranberigningsanlægget ved Qom/Fordow.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

8)

Makin: Makin ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA og er en afdeling af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

9)

Omran Sahel: ejes eller kontrolleres af Ghorb Nooh.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

10)

Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

11)

Rah Sahel: Rah Sahel ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

12)

Rahab Engineering Institute: Rahab ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA og er en afdeling af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

13)

Sahel Consultant Engineers: ejes eller kontrolleres af Ghorb Nooh.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

14)

Sepanir: Sepanir ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

15)

Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af KAA.

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

C.

Enheder, der ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

1)

Irano Hind Shipping Company:

Sted: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, over for Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Teheran, Iran; 265, ved Mehrshad, Sedaghat St., over for Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

2)

IRISL Benelux NV:

Sted: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerpen, Belgien; Momsnummer BE480224531 (Belgien).

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.

3)

South Shipping Line Iran (SSL):

Sted: Lejl. nr. 7, 3. etage, nr. 2, 4. gyde, Gandi Ave., Teheran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran

Dato for FN's optagelse på listen: 9.6.2010.


BILAG IX

Liste over personer og enheder, som omhandlet i artikel 23, stk. 2

I.

Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Reza AGHAZADEH

Fødselsdato: 15.3.1949

Pasnummer: S4409483, gyldighedsperiode 26.4.2000 – 27.4.2010. Udstedt i Teheran,

Diplomatpas nr. D9001950, udstedt den 22.1.2008, gyldigt indtil den 21.1.2013, fødested: Khoy

Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)

 

Leder af Bank Mellat (jf. del B, nr. 4).

26.7.2010

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC's adresse: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Vicegeneraldirektør i Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (jf. del B, nr. 30), der er en del af AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006). NFPC er involveret i berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran skal suspendere.

23.4.2007

4.

Ingeniør Mojtaba HAERI

 

Vicekontorchef for industri, MODAFL. Fører tilsyn med AIO og DIO

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Fødselsdato: 21.4.1946,

Pasnummer: T12838903

Vicekontorchef i Irans atomenergiorganisation.

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)

Fødselsdato: 24.11.1945,

Fødested: Langroud

Vicekontorchef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

NRC's adresse: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran

Fax: (+9821) 8021412

Leder af AEOI's Teheran Nuclear Research Center (TNRC). IAEA forsøger fortsat at få nærmere oplysninger fra Iran om de plutoniumudskillelseseksperimenter, der gennemføres i TNRC, herunder om forekomsten af HEU-partikler i miljøprøver fra affaldsdeponeringsanlægget Karaj, hvor containere, der anvendes til oplagring af depleterede uranemner, der blev anvendt i forbindelse med disse eksperimenter, befinder sig. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Administrerende direktør for Iran Electronic Industries (jf. del B, nr. 20).

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Født den 7.11.1943 i Iran.

Pasnummer 05HK31387, udstedt den 1.1.2002 i Iran, gyldigt indtil den 7.8.2010.

Fik fransk statsborgerskab den 7.5.2008.

Direktør for Fulmen (jf. del B, nr. 13).

26.7.2010

10.

Brigadegeneral Beik MOHAMMADLU

 

Vicekontorchef for leverancer og logistik i MODAFL (jf. del B, nr. 29).

23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER

4th Floor, No. 39 Ghandi street, Teheran Iran 1517883115

Formand for fonden Setad Ejraie, en investeringsfond tilknyttet Ali Khameneï, den øverste leder. Medlem af bestyrelsen for Sina-banken.

26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Leder af Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG) alias Cruise Missile Industry Group. Denne organisation var omfattet af UNSCR 1747 og opført på listen i bilag I til fælles holdning 2007/140/FUSP.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

 

Administrator i Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal-selskaberne; hans selskab har forsøgt et anskaffe følsomme varer til fordel for de enheder, der er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.6.2008

14.

Brigadegeneral Mohammad NADERI

 

Leder af Aerospace Industries Organisation (AIO) (jf. del B, nr. 1). AIO har deltaget i følsomme iranske programmer.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

 

Udenrigsminister. Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Kontreadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Tidligere vicekontorchef for koordination, MODAFL (jf. del B, nr. 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

 

Administrerende direktør for urankonverteringsanlægget (UCF) i Isfahan. Dette anlæg producerer fødematerialet (UF6) til berigningsanlæggene i Natanz. Den 27. august 2006 modtog Solat Sana en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

 

Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) og i øjeblikket vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.5.2011

19.

Ingeniør Naser RASTKHAH

 

Vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

 

Vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

 

Vicechef i AEOI for planlægning og internationale og parlamentariske anliggender. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.5.2011

22.

Dr. Ahmad AZIZI

 

Næstformand og administrativ direktør for Melli Bank PLC, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

23.

Davoud BABAEI

 

Nuværende chef for Forsvarsministeriets logistikforskningsinstitut, Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), der ledes af Mohsen Fakhrizadeh, der er opført på FN's liste. IAEA har konfronteret Iran med sin bekymring over Irans nukleare programs eventuelle militærdimension, men Iran nægter at samarbejde herom. Som sikkerhedschef er Davoud Babaei ansvarlig for tilbageholdelse af information, herunder til IAEA.

1.12.2011

24.

Hassan BAHADORI

 

Bestyrelsesformand for Arian Bank, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

 

Vicechef for Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), der er opført på FN's liste; refererer til Feridun Abbasi Davani, der er opført på FN's liste. Har mindst siden 2002 været involveret i det iranske nukleare program, herunder som tidligere indkøbs- og logistikchef hos AMAD, hvor han havde ansvaret for anvendelse af dækvirksomheder, som f.eks. Kimia Madan, i forbindelse med indkøb af udstyr og materiel til Irans nukleare våbenprogram.

1.12.2011

26.

Dr. Peyman Noori BROJERDI

 

Bestyrelsesformand og administrerende direktør for Refah Bank, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

 

Minister for videnskab, forskning og teknologi siden valget i 2009. Iran redegjorde ikke over for IAEA for hans rolle i forbindelse med undersøgelserne om udvikling af missiler med sprænghoveder. Dette er endnu et eksempel på Irans omfattende manglende samarbejde om IAEA's undersøgelser af "formodede undersøgelser", ifølge hvilke Irans nukleare program skulle have et militært aspekt; omfatter også afslag på adgang til enkeltpersoners dertil knyttede dokumenter.

Kamran Daneshjoo spiller ud over sin ministerfunktion også en rolle i forbindelse med de såkaldte "Passive Defence"-aktiviteter på vegne af præsident Ahmadenijad. Passive Defence Organisation er allerede opført på EU's liste.

1.12.2011

28.

Dr. Abdolnaser HEMMATI

 

Administrerende direktør og bestyrelsesformand for Banque Sina, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

29.

Milad JAFARI

Fødselsdato: 20.9.1974

Iransk statsborger, der leverer varer, primært metaller, til dækvirksomheder under SHIG, der er opført på FN's liste. Leverede varer til SHIG mellem januar og november 2010. Visse af varerne blev betalt i centralfilialen af Export Development Bank of Iran (EDBI), der også er opført på EU's liste, i Teheran efter november 2010.

1.12.2011

30.

Dr. Mohammad JAHROMI

 

Formand og administrerende direktør i Bank Saderat, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN

 

Iransk statsborger, der leverer varer, primært kulfiber, til SHIG og SBIG, der er opført på FN's liste.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

 

Administrerende direktør for Kalaye Electric Company, der er opført på FN's liste.

1.12.2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI

 

Bestyrelsesformand og administrerende direktør for Melli Bank, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN

 

Bestyrelsesformand i London for Persia International Bank, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

35.

Mohammad MOHAMMADI

 

Administrerende direktør for MATSA.

1.12.2011

36.

Dr. M H MOHEBIAN

 

Administrerende direktør for Post Bank, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI

 

Leder af Physics Research Institute (tidligere betegnet Institute of Applied Physics).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

 

Administrerende direktør for Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), der er opført på EU's liste. Han er desuden AEOI-embedsmand. Han fører tilsyn med og sender sager i udbud til indkøbsvirksomheder i forbindelse med følsomme indkøbsaktiviteter, der foregår hos Fuel Manufacturing Plant (FMP), Zirconium Powder Plant (ZPP) og Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

39.

A SEDGHI

 

Bestyrelsesformand og eksternt bestyrelsesmedlem i Melli Bank PLC, der er opført på EU'S liste.

1.12.2011

40.

Hamid SOLTANI

 

Administrerende direktør for Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), der er opført på EU's liste.

1.12.2011

41.

Bahman VALIKI

 

Bestyrelsesformand og administrerende direktør for Export Development Bank of Iran, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

42.

Javad AL YASIN

 

Leder af Research Centre for Explosion and Impact, alias METFAZ.

1.12.2011

43.

S ZAVVAR

 

Fungerende generaldirektør i Dubai for Persia International Bank, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran

Langare Street, Nobonyad Square,Teheran, Iran

AIO fører tilsyn med Irans fremstilling af missiler, herunder Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group og Fajr Industrial Group, som alle er omfattet af UNSCR 1737 (2006). Lederen af AIO og to andre højtstående embedsmænd er ligeledes omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Formodes at levere geospatiale data til det ballistiske missilprogram.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran

Et firma i energisektoren, som yder fremstillingsstøtte til atomprogrammet, herunder spredningsfølsomme aktiviteter. Involveret i opførelsen af Arak-tungtvandsreaktoren.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (herunder alle filialer) og datterselskaber

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran

Bank Mellat indgår i et adfærdsmønster, der støtter og fremmer Irans atomprogram og program for ballistiske missiler. Den har leveret bankydelser til enheder, der er opført på FN's og EU's lister, eller enheder, der handler på disses vegne eller efter deres anvisning, eller til enheder, der ejes eller kontrolleres af dem. Den er moderbank for First East Export Bank, som er omfattet af UNSCR 1929.

26.7.2010

a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Jerevan 0010, Republikken Armenien

100 % ejet af Bank Mellat

26.7.2010

b)

Persia International Bank Plc

Lothbury 6, post code: EC2R 7HH, Det Forenede Kongerige

60 % ejet af Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (herunder alle filialer) og datterselskaber

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran

Yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans nuklear- og missilprogrammer (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company og DIO). Bank Melli fungerer som mellemled i forbindelse med Irans følsomme aktiviteter. Den har formidlet en lang række indkøb af følsomme materialer til Irans nuklear- og missilprogrammer. Den har leveret en række finansielle tjenesteydelser på vegne af enheder, der er tilknyttet Irans nuklear- og missilindustrier, herunder åbning af remburser og varetagelse af konti. Mange af de ovennævnte virksomheder er omfattet af UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).

Bank Melli har fortsat denne rolle, idet den udviser en adfærd, der støtter og fremmer Irans følsomme aktiviteter. Ved hjælp af sine bankforbindelser yder den fortsat støtte og finansielle tjenesteydelser i forbindelse med sådanne aktiviteter til enheder, der er opført på FN's og EU's lister. Den handler også på vegne af og efter anvisninger fra sådanne enheder, herunder Bank Sepah, og handler ofte via deres datterselskaber og partnere.

23.6.2008

a)

Arian Bank (alias Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank er et joint venture mellem Bank Melli og Bank Saderat.

26.7.2010

b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Skattenummer 1368932 (USA)

Assa Corporation er en dækvirksomhed, der er oprettet og kontrolleret af Bank Melli. Bank Melli etablerede den for at kanalisere penge fra USA til Iran.

26.7.2010

c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey (Kanal-øerne)

Assa Corporation Ltd er moderorganisation for Assa Corporation. Ejes eller kontrolleres af Bank Melli.

26.7.2010

d)

Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

Bank Kargoshaee ejes af Bank Melli.

26.7.2010

e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No. 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran Iran;

Alt. adresse:

No. 2, Nader Alley, Vali-Asr St., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Alt. adresse:

Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116

Alt. adresse:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 after Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran

Erhvervs register nummer: 89584.

Tilknyttet enheder, der har været omfattet af sanktioner i USA, EU eller FN siden 2000. Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli.

26.7.2010

f)

Bank Melli Iran

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusland

Alternativ adresse:

Mashkova st. 9/1 Moskva 105062 Rusland

 

23.6.2008

g)

Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Alt. adresse:

Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;

Erhvervsregisternummer: 382231

Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli.

26.7.2010

h)

Cement In-vestment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry In-vestment and Development Company, CIDCO, CID-CO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Teheran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

Ejes helt af Bank Melli Investment Co. Holdingselskab, der har til formål at administrere alle cementvirksomheder ejet af BMIIC.

26.7.2010

i)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Caymanøerne;

Alt. adresse:

Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Caymanøerne;

Alt. adresse:

Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Caymanbaseret fond med tilladelse fra den iranske regering til udenlandske investeringer på Teherans fondsbørs.

26.7.2010

j)

Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave.Teheran, Iran

Alt. adresse:

Africa Street, Sattari Street 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;

Alt. adresse:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran

Kontrolleres af Bank Melli Iran

26.7.2010

k)

Mehr Cayman Ltd.

Caymanøerne; handelsregisternummer 188926 (Caymanøerne)

Ejes eller kontrolleres af Bank Melli

26.7.2010

l)

Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 23, 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran

Alt. adresse:

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af Bank Melli

26.7.2010

m)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Det Forenede Kongerige

 

23.6.2008

n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

Registeringsbevisnummer (Dubai) 0107, udstedt den 30. nov. 2005.

Ejes eller kontrolleres af Bank Melli

26.7.2010

o)

Shemal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran

Alt. adresse:

Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;

Alt. adresse:

289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Kontrolleres af Bank Melli Iran.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran

Bank Refah har udført løbende transaktioner for Bank Melli efter EU's indførelse af sanktioner over for denne.

26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (herunder alle filialer) og datterselskaber:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.

Bank Saderat er en iransk bank, som er delvist ejet af den iranske stat. Bank Saderat har ydet finansielle tjenester til enheder, der foretager indkøb for Irans atomprogram og program for ballistiske missiler, herunder enheder omfattet af UNSCR 1737. Bank Saderat har så sent som i marts 2009 håndteret betalinger og rembourser for DIO (omfattet af sanktioner i UNSCR 1737) og Iran Electronics Industries. I 2003 håndterede Bank Saderat rembourser på vegne af det iranske atomrelaterede Mesbah Energy Company (efterfølgende omfattet af sanktioner i UNSR 1737).

26.7.2010

a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Det Forenede Kongerige

100 %-ejet datterselskab af Bank Saderat

 

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Denne bank er meget nært tilknyttet interesser i forbindelse med Daftar (det åndelige overhoveds kontor med en administration på omkring 500 medarbejdere). Den medvirker således til finansiering af styrets strategiske interesser.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Indkøber industriprodukter, særlig til brug for de aktiviteter under atomprogrammet, som udføres af AEOI, Novin Energy og Kalaye Electric Company (alle sammen omfattet af UNSCR 1737). ESNICO’s direktør er Haleh Bakhtiar (omfattet af UNSCR 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Etemad Amin Invest Co Mobin står Naftar og Bonyad-e Mostazafan nær og medvirker til finansiering af styrets og den iranske parallelstats strategiske interesser.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (herunder alle filialer) og datterselskaber:

Export Development Building, 21st floor, Tose'e Tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711

ved siden af 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran

Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran

Virksomhedsregisternummer 86936

(Iran)

Export Development Bank of Iran (EDBI) har været involveret i levering af finansielle tjenester til selskaber med tilknytning til Irans spredningsrelaterede programmer og har hjulpet enheder på FN's lister med at omgå og bryde sanktionerne. Den leverer finansielle tjenester til enheder under MODAFL og deres dækvirksomheder, som støtter Irans atomprogram og program for ballistiske missiler.

Den har fortsat med at håndtere betalinger for Bank Sepah efter optagelsen på FN's liste, herunder betalinger i forbindelse med Irans atomprogram og program for ballistiske missiler. EDBI har håndteret transaktioner med tilknytning til Irans forsvar og missilenheder, hvoraf mange er omfattet af FN's Sikkerhedsråds sanktioner. EDBI har fungeret som førende mellemmand til håndtering af BankSepahs (omfattet af FN's Sikkerhedsråds sanktioner siden 2007) finansieringsvirksomhed, herunder betalinger med relation til masseødelæggelsesvåben. EDBI leverer finansielle tjenester til en række MODAFL-enheder og har faciliteret igangværende indkøbsaktiviteter for dækvirksomheder med forbindelse til MODAFL-enheder.

26.7.2010

a)

EDBI Exchange Company (alias Export Development Ex-change Broker Co.)

No. 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Alt. adresse:

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Exchange Company i Teheran er 70 % ejet af Export Development Bank of Iran (EDBI). Udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI.

26.7.2010

b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

Det Teheranbaserede EDBI Stock Brokerage Company er et datterselskab af Export Development Bank of Iran (EDBI) og ejes helt af denne. Udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI.

26.7.2010

c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA ejes af Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Teheran, Iran

Et datterselskab af IAIO under MODAFL (jf. nr. 29), som især fremstiller kompositmaterialer til flyindustrien, men også sættes i forbindelse med udviklingen af kulfiberteknologi til atom- og missilformål. Er knyttet til Technology Cooperation Office. Iran har for nylig meddelt, at det agter at massefremstille centrifuger af den nye generation, som kræver kulfiberproduktionsteknologi fra FACI.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran

Fulmen var involveret i installation af eludstyr på Qom-/Fordoo-anlægget på et tidspunkt, hvor anlæggets eksistens endnu ikke var afsløret.

26.7.2010

a)

Arya Niroo Nik

 

Arya Niroo Nik er dækselskab, som Fulmen anvender til visse transaktioner.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Gov-ernment Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. P.O. Box 785

Erhvervsregisterdokument: 54514-1 (Bahrain), udløber 9. juni 2009; Tilladelsesnummer 13388 (Bahrain)

To tredjedele af den Bahrainbaserede Future Bank ejes af iranske banker. Bank Melli og Bank Saderat, der begge er opført på EU's liste, ejer hver en tredjedel af aktierne, og den resterende tredjedel besiddes af Ahli United Bank (AUB), Bahrain. Selv om AUB fortsat ejer sine aktier i Future Bank, har AUB ifølge sin årsberetning for 2007 ikke længere afgørende indflydelse i banken, som i praksis kontrolleres af de iranske moderselskaber, der begge er opført i UNSCR 1803 som værende iranske banker, der kræver særlig årvågenhed. Et yderligere vidnesbyrd om de nære forbindelser mellem Future Bank og Iran er, at formanden for Bank Melli samtidig også har været formand for Future Bank.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

 

Regeringsorgan med ansvar for at fremskynde Irans industrialisering. Kontrollerer en række selskaber, der er involveret i arbejdsopgaver for atom- og missilprogrammerne, og er involveret i udenlandske indkøb af avanceret produktionsteknologi til støtte herfor.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Datterselskab af IAIO under MODAFL (jf. nr. 29). Fremstiller, reparerer og vedligeholder fly og flymotorer samt indkøber luftfartsrelaterede dele, ofte med oprindelse i USA og typisk gennem udenlandske mellemmænd. IACI og dets datterselskaber er også blevet afsløret i at anvende et verdensomspænde net af mæglere med det formål at erhverve luftfartsrelaterede varer.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af MODAFL (jf. nr. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Iran Centrifuge Technology Company har overtaget Farayand Techniques aktiviteter (omfattet af UNSCR 1737). Det fremstiller dele til uranberigningscentrifuger og støtter direkte spredningsfølsomme aktiviteter, som Sikkerhedsrådets resolutioner kræver, at Iran skal suspendere. Udfører arbejde for Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Alternativ adresse:

P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

Alternativ adresse:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, der er et datterselskab af Iran Electronics Industries (jf. nr. 20), fremstiller forskellige produkter, herunder kommunikationssystemer, flyelektronik, optisk og elektrooptisk udstyr, mikroelektronik, informationsteknologi, udstyr til afprøvning og måling, telekommunikationssikkerhed, elektronisk krigsførelse, fremstilling og regenerering af radarrør samt raketstyr. Disse produkter kan anvendes i forbindelse med programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(herunder alle filialer) og datterselskaber:

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran

100 %-ejet datterselskab af MODAFL (og derfor en søsterorganisation til AIO, AvIO og DIO). Har til formål at fremstille elektroniske komponenter til Irans våbensystemer

23.6.2008

a)

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Ejes, kontrolleres af eller handler på vegne af Iran Electronics Industries

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Iran Insurance Company har forsikret indkøb af en række produkter, der kan anvendes i forbindelse med programmer, som er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737. De forsikrede indkøbte produkter omfatter reservedele til helikoptere, elektronik og computere til fly og missilnavigation.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

Er en MODAFL-organisation (jf. nr. 29) med ansvar for planlægning og forvaltning af Irans militære luftfartsindustri.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

 

Ingeniørvirksomhed, der foretager indkøb for Atomic Energy Organisation of Iran, som er omfattet af UNSCR 1737. Kala Naft.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - i nærheden af Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Driver handel med udstyr til olie- og gasindustrien, som kan anvendes i forbindelse med Irans atomprogram. Har forsøgt at erhverve materiel (meget slidstærke porte af legeret materiale), som kun kan anvendes i atomindustrien. Har forbindelser til selskaber, der er involveret i Irans atomprogram.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4 km ad Teheran Road, P.O. Box 148, Arak, Iran

Et firma i energisektoren med tilknytning til IDRO, som yder fremstillingsstøtte til atomprogrammet, herunder specifikke spredningsfølsomme aktiviteter. Involveret i opførelsen af Araktungtvandsreaktoren. Det Forenede Kongerige udsendte i juli 2009 en meddelelse om eksportafslag rettet mod Machine Sazi Arak vedrørende en "stopperstang af aluminiumgrafit". I maj 2009 gav Sverige afslag på eksport til Machine Sazi Arak af "beklædning af endestykker til tryktanke".

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran

Et datterselskab til DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Forvaltningsselskab til opførelse af kernekraftanlæg

 

Underlagt AEOI og Novin Energy (der begge er omfattet af UNSCR 1737). Involveret i udviklingen af atomreaktorer.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

 

Har deltaget i produktionen af komponenter til ballistikprogrammet.

23.6.2008

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF)

Beliggende på vestsiden af Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran

Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktionsprogrammer, herunder støtte til det nukleare program og missilprogrammet.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Pro-duction and Pro-curement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran

AEOI's Nuclear Fuel Production Division (NFPD) forsker i og udvikler nukleare brændselskredsløb, herunder prospektering, brydning, finmaling og konvertering af uran og forvaltning af nukleart affald. NFPC er afløseren for NFPD, det datterselskab under AEOI, som driver forskning og udvikling i det nukleare brændselskredsløb, herunder konvertering og berigning.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

 

Har arbejdet med propulsionsteknikker til Irans ballistikprogram.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., ved 14th St., Teheran, 15178 Iran.

Fremstiller frekvensomformere og kan udvikle/ændre importerede udenlandske frekvensomformere, så de kan anvendes til berigning med gascentrifuge. Anses for at være involveret i nukleare spredningsaktiviteter.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

 

Står for udvælgelse og opførelse af strategiske faciliteter, herunder – ifølge iranske udsagn - uranberigningsanlægget ved Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA i modstrid med Irans forpligtelser (bekræftet i en resolution fra IAEA's styrelsesråd). Brigadegeneral Gholam-Reza Jalali, tidligere IRGC, er formand for PDO.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

Post Bank har udviklet sig fra at være en indenlandsk iransk bank til at være en bank, der faciliterer Irans internationale handel. Handler på vegne af Bank Sepah (omfattet af UNSCR 1747), udfører Bank Sepahs transaktioner og skjuler Bank Sepahs forbindelse til transaktioner for at omgå sanktionerne. I 2009 faciliterede Post Bank forretninger på vegne af Bank Sepah mellem Irans forsvarsindustri og oversøiske modtagere. Har faciliteret forretninger med en dækvirksomhed for Nordkoreas Tranchon Commercial Bank, der er kendt for at facilitere spredningsrelaterede forretninger mellem Iran og Nordkorea.

26.7.2010

35.

Raka

 

En afdeling af Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737). Etableret i slutningen af 2006 og stod for opførelsen af uranberigningsanlægget ved Fordow (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science and Technology Research Institute)

AEOI, P.O. Box 14395-836, Teheran

Er underlagt AEOI og viderefører sin tidligere forskningsafdelings arbejde. Dets administrerende direktør er AEOI's næstformand Mohammad Ghannadi (omfattet af UNSCR 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - P.O. BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Handler på vegne af Defense Industries Organisation (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG udvikler og fremstiller jord-til-luft-missilsystemer til Irans militær. Det varetager militær-, missil- og luftforsvarsprojekter og indkøber varer fra Rusland, Hviderusland og Nordkorea.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

 

Involveret i fremstilling af udstyr og dele til det nukleare brændselskredsløb.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO synes at fremme indførsel af hele våben. Ser ud til at være et datterselskab af MODAFL.

23.6.2008

41.

Technology Cooperation Office (TCO) under den iranske præsidents kontor

Teheran, Iran

Står for Irans teknologiske fremskridt gennem relevante udenlandske indkøb og uddannelsesforbindelser. Støtter atom- og missilprogrammerne.

26.7.2010

42.

Yasa Part, (herunder alle filialer) og datterselskaber:

 

Et selskab, der beskæftiger sig med indkøbsaktiviteter i forbindelse med anskaffelse af materialer og teknologi, som er nødvendige for atom- og ballistikprogrammerne.

26.7.2010

a)

Arfa Paint Company

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

b)

Arfeh Company

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

c)

Farasepehr Engineering Company

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

e)

Iran Saffron Company eller Iransaffron Co.

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

f)

Shetab G.

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

g)

Shetab Gaman

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

h)

Shetab Trading

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Handler på vegne af Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Hovedkontor: Depenau 2, D-20095 Hamborg; Kish branch, Sanaee Avenue, P.O. Box 79415/148, Kish Island 79415

Teheranafdelingen, No. 1655/1, Valiasr Avenue, P.O. Box 19656 43 511, Teheran, Iran

EIH har spillet en central rolle ved at hjælpe en række iranske banker med alternative løsninger til at få gennemført de transaktioner, der afbrydes af EU's sanktioner mod Iran. Det er blevet bemærket, at EIH fungerer som rådgivende og formidlende bank i forbindelse med transaktioner med iranske enheder, der er omfattet af sanktioner. For eksempel indefrøs EIH i begyndelsen af august 2010 Bank Saderat Irans og Bank Mellats konti i EIH Hamburg, fordi de er omfattet af EU-sanktioner, og som er beliggende i EIH Hamburg. Korttid efter genoptog EIH sin eurodenominerede virksomhed med Bank Mellat og Bank Saderat Iran ved at bruge konti i EIH for en iransk bank, der ikke er omfattet af sanktioner. I august 2010 oprettede EIH et system, der skulle gøre det muligt at foretage rutinemæssige betalinger til Bank Saderat London og Future Bank Bahrain uden at blive berørt af EU's sanktioner.

I oktober 2010 fortsatte EIH med at fungere som kanal for betalinger fra iranske banker, der er omfattet af sanktioner, herunder Bank Mellat og Bank Saderat. Disse banker foretager deres betalinger til EIH via Irans Bank of Industry and Mine. I 2009 blev EIH anvendt af Post Bank for at unddrage sig sanktioner, hvilket indebar håndtering af transaktioner på vegne af Bank Sepah, der er omfattet af FN-sanktioner. Bank Mellat, der er omfattet af EU-sanktioner, er et af EIH's moderselskaber.

23.5.2011

44.

Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Hviderusland

Bank baseret i Hviderusland og ejet af Bank Refah Kargaran, Bank Saderat og Bank Toseeh Saderat Iran

23.5.2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Involveret i indkøb af materialer til Iran Centrifuge Technology Company, der er omfattet af EU-sanktioner.

23.5.2011

46.

EMKA Company

 

Et datterselskab af TAMAS, der er omfattet af FN-sanktioner, og som er ansvarlig for prospektering og udvinding af uran.

23.5.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Industriel automatiseringsvirksomhed, der på anlægget til berigning af uranbrændsel ved Natanz har udført arbejde for Kalaye Electric Company (KEC), som er omfattet af FN-sanktioner.

23.5.2011

48.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Involveret i indkøb af specialudstyr og materialer, der anvendes direkte i Irans nukleare program.

23.5.2011

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Involveret i indkøb af materialer, der er kontrolleret, og som anvendes direkte i fremstillingen af centrifuger til Irans uranberigningsprogram.

23.5.2011

50.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som er omfattet af FN-sanktioner. Involveret i indkøb af udstyr til det nukleare program.

23.5.2011

51.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

En virksomhed, der er involveret i indkøb af invertere til Irans forbudte berigningsprogram.

23.5.2011

52.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

En virksomhed, der er involveret i indkøb af invertere til Irans forbudte berigningsprogram. Raad Iran blev oprettet med det formål at producere og udforme kontrolsystemer, og det står for salg og installering af invertere og programmerbare Logic Controllers.

23.5.2011

53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Hovedkontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TeheranKompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), og som består af Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant og Zirconium Production Plant.

23.5.2011

54.

Sun Middle East FZ Company

 

En virksomhed, der anskaffer følsomme varer til fordel for Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East anvender mellemled uden for Iran til at købe de varer, som SUREH har brug for. Sun Middle East giver disse mellemled falske oplysninger om slutbrugerne i forbindelse med forsendelse af varerne til Iran og søger dermed at omgå det pågældende lands toldordning.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

En producent af elektrisk udstyr (koblingsudstyr) involveret i opførelsen af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.5.2011

56.

Bals Alman

 

En producent af elektrisk udstyr (koblingsudstyr) involveret i den igangværende opførelse af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

En virksomhed, der har foretaget indkøb af varer og udstyr til Irans nukleare program og program for ballistiske missiler for Kalaye Electric Company (KEC), som er omfattet af FN-sanktioner.

23.5.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Transformerproducent involveret i den igangværende opførelse af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.5.2011

59.

Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Indkøbsvirksomhed, der har handlet for Mesbah Energy, som er omfattet af UNSCR 1737.

23.5.2011

60.

Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Et datterselskab af Novin Energy, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1747, involveret i lasersvejsning.

23.5.2011

61.

Safa Nicu alias "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" og "Safa Nicu Ltd Company".

Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Isfahan, Iran

No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran

No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

P.O. Box 106900, Abu Dhabi, UAE

No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Kommunikationsvirksomhed,der har leveret udstyr til anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.5.2011

62.

Taghtiran

 

Ingeniørvirksomhed, der foretager indkøb af udstyr til Irans IR-40 tungtvandsreaktor.

23.5.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. er et 100 %-ejet datterselskab af First East Export Bank (FEEB), som blev omfattet af FN's Sikkerhedsråds resolution 1929 i juni 2010. Pearl Energy Company blev oprettet af FEEB med henblik på at levere økonomisk forskning inden for en række globale industrier.

23.5.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Schweiz erhvervsregisterdokument #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. er et 100 %-ejet datterselskab af Pearl Energy Company Ltd hjemmehørende i Schweiz; det har til opgave at yde støtte og ekspertbistand til enheder, der søger at få adgang til Irans oliesektor.

23.5.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamborg 22085, Tyskland;

tlf.: 0049 40 2270170; erhvervsregisterdokument # HRB45757 (Tyskland)

Ejet eller kontrolleret af Machine Sazi Arak.

23.5.2011

66.

MAAA Synergy

Malaysia

Involveret i indkøb af komponenter til iranske kampfly.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

P.O. Box 8032, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.5.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O. Box 31303, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.5.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Er tilknyttet AEOI.

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Forsker i militær anvendelse af Irans nukleare program.

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Er tilknyttet MTFZC's netværk.

23.5.2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Involveret i indkøb til det iranske missilprogram.

23.5.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Et datterselskab af Iran Electronics Industries.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Et datterselskab af Iran Electronics Industries.

23.5.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Ejet eller kontrolleret af Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.5.2011

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Ejet eller kontrolleret af Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Udfører videnskabelig forskning inden for nukleare våben.

23.5.2011

78.

Aria Nikan (alias Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran

Kendt for at stå for indkøb til handelsafdelingen i Iran Centrifuge Technology Company (TESA), der er opført på EU's liste. De har forsøgt at købe materialer, der er opført på listen, herunder varer fra EU, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh (alias Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Isfahan.

Virksomhed, der er blevet hyret til at udføre el- og rørarbejde på uranberigningsanlæg i Natanz og Qom/Fordow. Den stod for udformning, levering og installation af det elektriske kontroludstyr i Natanz i 2010.

1.12.2011

80.

Behineh Trading Co

Teheran, Iran

Involveret i ammunitionsleverancer fra Iran via Nigeria til tredjelande.

1.12.2011

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Producent af vacuumudstyr, der har foretaget leverancer til uranberigningsanlægget i Natanz og Qom/Fordow. I 2011 leverede virksomheden tryktransducere til Kalaye Electric Company, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran.

Iran's Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company. Kontrolleret af Atomic Energy Organisation of Iran, der er opført på FN's liste.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran.

Underordnet TAMAS, der er opført på FN's liste. Har indgået produktionskontrakter med Kalaye Electric Company, der er opført på FN's liste og TESA, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (alias Iran Pouya)

 

En regeringsejet virksomhed, der drev Irans største ekstruder til aluminium og leverede materiale til fremstillingen af beholderne til IR-1- og IR-2-centrifugerne. En større producent af aluminiumcylindere til centrifuger, hvis kunder omfatter AEOI, der er opført på FN's liste og TESA, der er opført på EU's liste.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999

Virksomhed i energisektoren, der har været involveret i opførelsen af i Qom/Fordow. Omfattet af UK's, Italiens og Spaniens eksportafslag.

1.12.2011

86.

Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran.

Deltager i indkøb af udstyr og materiel, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.

Deltager i indkøb af udstyr og materiel, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Virksomhed drevet af Milad Jafari, der via dækvirksomheder har leveret varer, fortrinsvis metaller, til Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), der er opført på FN's liste.

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran.

Iransk virksomhed, der har indgået kontrakt med Kalaye Electric Company, der er opført på FN's liste, om levering af design- og ingeniørtjenester i løbet af den nukleare brændstofcyklus. Har på det seneste leveret udstyr til uranberigningsanlægget i Natanz.

1.12.2011

90.

Mobin Sanjesh (alias FITCO)

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran.

Deltager i indkøb af udstyr og materiel, der anvendes direkte i det iranske nukleare program.

1.12.2011

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

 

Virksomhed drevet af Milad Jafari, der via dækvirksomheder har leveret varer, fortrinsvis metaller, til Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), der er opført på FN's liste.

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)

44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751

Underordnet Malek Ashtar University, der er opført på EU's liste; fører tilsyn med aktiviteter i tilknytning til Irans nukleare programs eventuelle militære dimensioner, som Iran ikke samarbejder med IAEA om.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Isfahan, Iran.

Byggeentreprenør, der har installeret rør og tilknyttet støtteudstyr til uranberigningsanlægget i Natanz. Har især haft med centrifugerørarbejdet at gøre.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

 

Ingeniørfirma, der er involveret i støtte til en lang række industriprojekter, herunder Irans uranberigningsprogram, herunder udokumenterede opgaver på uranberigningsanlægget i Qom/Fordow.

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

tlf.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Dæknavn for Khorasan Mettalurgy Industries (omfattet af UNSCR 1803 (2008), underlagt Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

96.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan.

Tilknyttet af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), der er omfattet af FN-sanktioner.

1.12.2011

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Tyrkiet.

Virksomhed drevet af Milad Jafari, som via dækvirksomheder har leveret varer, fortrinsvis metaller, til Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), der er opført på FN's liste.

1.12.2011

98.

SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

 

Virksomhed, der står for opførelse og opstart af kernekraftværker. Kontrolleret af Novin Energy Company, der er opført på FN's liste.