ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.075.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 75

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
15. marts 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 217/2012 af 13. marts 2012 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Cinta Senese (BOB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 218/2012 af 13. marts 2012 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Béa du Roussillon (BOB))

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 219/2012 af 14. marts 2012 om berigtigelse af den rumænske udgave af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 220/2012 af 14. marts 2012 om fravigelse af forordning (EF) nr. 967/2006 for så vidt angår datoerne for meddelelse af overførsel af overskud af sukker for produktionsåret 2011/12

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 221/2012 af 14. marts 2012 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet closantel ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 222/2012 af 14. marts 2012 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet triclabendazol ( 1 )

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 223/2012 af 14. marts 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af dennes bilag I og IV til den tekniske udvikling ( 1 )

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 224/2012 af 14. marts 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens afgørelse nr. 533/09/KOL af 16. december 2009 om 77. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte, hvorved der indføjes et nyt kapitel om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 217/2012

af 13. marts 2012

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Cinta Senese (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Cinta Senese« er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning er hermed registreret.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 200 af 8.7.2011, s. 16.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum og opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.1.   Kød (og slagteaffald), fersk

ITALIEN

Cinta Senese (BOB)


15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 218/2012

af 13. marts 2012

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Béa du Roussillon (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 og i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, i samme forordning er Frankrigs ansøgning om registrering af betegnelsen "Béa du Roussillon" blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning er hermed registreret.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 193 af 2.7.2011, s. 22.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til konsum og opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FRANKRIG

Béa du Roussillon (BOB)


15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 219/2012

af 14. marts 2012

om berigtigelse af den rumænske udgave af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den rumænske udgave af Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) indeholder tre fejl, der bør berigtiges.

(2)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor berigtiges.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(Vedrører kun den rumænske udgave).

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.


15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 220/2012

af 14. marts 2012

om fravigelse af forordning (EF) nr. 967/2006 for så vidt angår datoerne for meddelelse af overførsel af overskud af sukker for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 85 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 17 i Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (2) fastsætter datoer for, hvornår medlemsstaterne skal meddele Kommissionen de mængder af sukker, der overføres til det efterfølgende produktionsår.

(2)

Som afvigelse fra artikel 63, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007 og for produktionsåret 2011/12 udskød artikel 1 i Kommissionens forordning (EU) nr. 214/2012 (3) de frister, som i hver medlemsstat afgør datoerne for, hvornår virksomheder skal meddele medlemsstaterne deres beslutning om at overføre overskydende sukkerproduktion.

(3)

Følgelig bør datoerne for, hvornår medlemsstaterne i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 967/2006 skal underrette Kommissionen om, hvilke mængder der overføres, udskydes i overensstemmelse hermed.

(4)

Det er for produktionsåret 2011/12 derfor nødvendigt at afvige fra de datoer, der er fastsat i artikel 17, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 967/2006.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Som afvigelse fra artikel 17, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 967/2006 giver medlemsstaterne senest den 1. september 2012 Kommissionen meddelelse om de mængder roesukker og rørsukker fra produktionsåret 2011/12, der overføres til det efterfølgende produktionsår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den udløber den 30. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 74 af 14.3.2012, s. 3.


15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 221/2012

af 14. marts 2012

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet closantel

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Closantel er for øjeblikket medtaget i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et stof, der for kvæg og får tillades anvendt til muskel, fedt, lever og nyre, med undtagelse af dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(4)

Irland har indgivet en anmodning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om en udtalelse med henblik på udvidelse af de eksisterende bestemmelser om closantel til også at omfatte ko- og fåremælk.

(5)

Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at der fastsættes en midlertidig maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af closantel, der skal gælde for ko- og fåremælk, og at bestemmelsen »Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum« slettes.

(6)

Bestemmelserne om closantel i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres, således at den anbefalede midlertidige maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer i ko- og fåremælk tilføjes, og den eksisterende bestemmelse »Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum« slettes. Den midlertidige maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af closantel, der anføres i tabellen, bør være gældende indtil den 1. januar 2014. Udvalget for Veterinærlægemidler anbefalede, at der skulle afsættes to år til gennemførelse af de videnskabelige undersøgelser, der er nødvendige for at besvare de spørgsmål, udvalget har stillet Irland.

(7)

Der bør indrømmes de berørte parter en rimelig frist til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde den nye maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. maj 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

Rækken vedrørende closantel i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser

(jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Closantel

Closantel

Kvæg

1 000 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter«

3 000 μg/kg

Fedt

1 000 μg/kg

Lever

3 000 μg/kg

Nyre

Får

1 500 μg/kg

Muskel

2 000 μg/kg

Fedt

1 500 μg/kg

Lever

5 000 μg/kg

Nyre

Kvæg, får

45 μg/kg

Mælk

Den midlertidige MRL gælder indtil den 1. januar 2014.


15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 222/2012

af 14. marts 2012

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet triclabendazol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Triclabendazol er for øjeblikket medtaget i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et stof, der for alle drøvtyggere tillades anvendt til muskel, fedt, lever og nyre, med undtagelse af dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(4)

Irland har indgivet en anmodning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om en udtalelse med henblik på udvidelse af de eksisterende bestemmelser om triclabendazol til også at omfatte mælk fra alle drøvtyggere.

(5)

Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at der fastsættes en midlertidig maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af triclabendazol, der skal gælde for mælk fra alle drøvtyggere, og at bestemmelsen »Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum« slettes.

(6)

Bestemmelserne om triclabendazol i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres, således at den anbefalede midlertidige maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer i mælk fra alle drøvtyggere tilføjes, og den eksisterende bestemmelse »Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum« slettes. Den midlertidige maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af triclabendazol, der anføres i tabellen, bør være gældende indtil den 1. januar 2014. Udvalget for Veterinærlægemidler anbefalede, at der skulle afsættes to år til gennemførelse af de videnskabelige undersøgelser, der er nødvendige for at besvare de spørgsmål, udvalget har stillet Irland.

(7)

Der bør indrømmes de berørte parter en rimelig frist til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde den nye maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. maj 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

Rækken vedrørende triclabendazol i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser

(jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Triclabendazol

Summen af ekstraherbare rester, som kan oxideres til ketotriclabendazol

Alle drøvtyggere

225 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter«

100 μg/kg

Fedt

250 μg/kg

Lever

150 μg/kg

Nyre

10 μg/kg

Mælk

Den midlertidige MRL gælder indtil den 1. januar 2014.


15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 223/2012

af 14. marts 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af dennes bilag I og IV til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (1), særlig artikel 31, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 2003/2003 må en gødning, der tilhører en af typerne i forordningens bilag I, og som opfylder forordningens bestemmelser, betegnes "EF-gødning".

(2)

De typer gødning, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, omfatter nogle typer, der kun må sælges i form af fint pulver, og andre typer, der også må sælges i form af suspensioner. Gødning i form af suspensioner udgør en mindre sundhedsfare for landbrugerne, når den anvendes under forhold, hvor brugen af fint pulver ville medføre indånding af støv. For at reducere landbrugernes eksponering for støv, bør muligheden for at anvende suspensioner udvides til at omfatte gødningstyper med manganmikronæringsstoffer, og den vifte af bestanddele, der er tilladt i allerede eksisterende bor- og kobbergødningssuspensioner, bør også udvides.

(3)

I forordning (EF) nr. 2003/2003 tages der højde for anvendelsen af kompleksdannere som bestanddele i mikronæringsstofgødninger. Endnu har ingen sådanne gødninger imidlertid fået betegnelsen "EF-gødning", fordi der endnu ikke er fastlagt en fortegnelse over godkendte kompleksdannere i bilag I til nævnte forordning, og fordi der ikke findes typebetegnelser for gødninger indeholdende kompleksdannere. I betragtning af at egnede kompleksdannere (ligninsulfonsyresalte – herefter benævnt "LS") er tilgængelige, bør disse tilføjes til listen over godkendte kompleksdannere, og der bør udarbejdes tilsvarende typebetegnelser. Eksisterende typebetegnelser for gødningsopløsninger bør også tilpasses for at muliggøre brugen af kompleksdannere, men ingen opløsning bør indeholde mere end én kompleksdanner, for derved at gøre den officielle kontrol lettere.

(4)

De nye regler for mikronæringsstofopløsninger og -suspensioner kræver en ny mærkning af disse gødningstyper. Gødninger mærket efter de gamle regler vil dog fortsat være på lager i et vist tidsrum. Fabrikanterne bør derfor gives tilstrækkelig tid til at udarbejde ny mærkning og afsætte alle de eksisterende lagre.

(5)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 giver et sæt regler for mærkning af blandinger af mikronæringsstofgødninger, men indeholder i bilag I ingen bestemmelser om de tilsvarende typebetegnelser. Med forordning (EU) nr. 137/2011 blev tabel E.2.4 indført i punkt E.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, og den indeholder de tilsvarende typebetegnelser samt klarere regler for blandinger af mikronæringsstofgødning. Tabel E.2.4 kræver imidlertid nogle mærkningsoplysninger, som i visse tilfælde ikke ville være i overensstemmelse med kravene i artikel 6, stk. 6, og artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2003/2003. Tabel E.2.4 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Der bør indrømmes en overgangsperiode for at give de erhvervsdrivende mulighed for at tilpasse sig til de nye regler og afsætte deres lagre af blandinger af mikronæringsstofgødninger.

(6)

N,N'-di(2-hydroxybenzyl)ethylendiamin-N,N'-eddikesyre (herefter benævnt "HBED") er en organisk chelatdanner for mikronæringsstoffer. Nærmere bestemt anvendes jern chelateret med HBED til at afhjælpe jernmangel og bekæmpe jernklorose i en lang række forskellige frugttræer. Bekæmpelsen af jernklorose og dens symptomer sikrer grønt løv, god vækst og modning af frugterne. Den jernchelaterede form for HBED er blevet godkendt i Polen uden nogen skade for miljøet. HBED bør derfor tilføjes listen over godkendte organiske chelatdannere til mikronæringsstoffer i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at indføre en overgangsperiode, så HBED godkendes efter offentliggørelse af den tilsvarende EN-standard.

(7)

Dicyandiamid/1,2,4 triazol (herefter benævnt "DCD/TZ") og 1,2,4 triazol/3-methylpyrazol (herefter benævnt "TZ/MP") er nitrifikationshæmmere, som anvendes i kombination med gødninger, der indeholder næringsstoffet kvælstof i form af urea og/eller ammoniumsalte. Disse hæmstoffer forlænger den tid, som kvælstoffet er til rådighed for afgrøderne, reducerer udvaskningen af kvælstof og reducerer afgivelsen af nitrogenoxid til atmosfæren.

(8)

N-(2-nitrophenyl)phosphortriamid (herefter benævnt "2-NPT") er en ureasehæmmer designet til kvælstofgødninger med ureaindhold for at gøre mere kvælstof tilgængeligt for planter, samtidig med at afgivelsen af ammoniak til atmosfæren reduceres.

(9)

DCD/TZ, TZ/MP og 2-NPT er blevet anvendt i Tyskland, og DCD/TZ og TZ/MP er blevet anvendt i Tjekkiet i mange år, og der har de vist sig at være effektive og uden risici for miljøet. DCD/TZ, TZ/MP og 2-NPT bør derfor tilføjes til listen over godkendte nitrifikations- og ureasehæmmere i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 for i større grad at gøre dem tilgængelige for landbrugere i hele Unionen.

(10)

I henhold til forordning (EF) nr. 2003/2003 skal EF-gødninger kontrolleres ved anvendelse af de prøvetagnings- og analysemetoder, der er beskrevet i bilag IV til nævnte forordning. Nogle af disse metoder er imidlertid ikke internationalt anerkendte og bør erstattes af EN-standarder, der for nyligt er blevet udarbejdet af Den Europæiske Standardiseringsorganisation.

(11)

EN-standarder valideres normalt ved hjælp af en sammenligning mellem forskellige laboratorier for at kvantificere de analytiske metoders reproducerbarhed og repeterbarhed. Der bør derfor foretages en skelnen mellem validerede EN-standarder og ikke-validerede metoder for at identificere de EN-standarder, for hvilke der er påvist en statistisk pålidelighed.

(12)

For at forenkle lovgivningen og lette fremtidige revisioner af den bør hele teksten til de analytiske metoder i bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 erstattes med henvisninger til EN-standarderne, der offentliggøres af Den Europæiske Standardiseringsorganisation.

(13)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer

1.   Bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

2.   Bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1a), b) i), c) i), c) ii), d) i), e) i), f) i) og punkt 2 i bilag I finder anvendelse fra 4.april 2013.

Punkt 3, nr. 11, i bilag I finder anvendelse fra 4. juli 2012

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1.


BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt E.1 foretages følgende ændringer:

a)

I punkt E.1.1 affattes nr. 1f således:

"1f

Borholdig gødning i suspension

Produkt fremstillet ved at suspendere typerne 1a og/eller 1b og/eller 1c og/eller 1d i vand

2 % total B

Betegnelsen skal omfatte navnet på de tilstedeværende bestanddele

Total bor (B)

Vandopløseligt bor (B), hvis tilstede"

b)

I punkt E.1.2 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 2c affattes således:

"2c

Opløsning af coboltgødning

Vandig opløsning af type 2a og/eller 2b eller 2d

2 % vandopløseligt Co

Når type 2a og 2d blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Co

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt cobolt, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard, hvis tilstede

Vandopløseligt cobolt (Co)

Cobolt (Co) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt cobolt, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Cobolt (Co) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: total cobolt (Co) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Følgende nr. 2d tilføjes:

"2d

Coboltkompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende cobolt kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt Co og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige cobolt

Betegnelse skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt cobolt (Co)

Total cobolt (Co), kompleksbundet"

c)

I punkt E.1.3 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 3f affattes således:

"3f

Opløsning af kobbergødning

Vandig opløsning af typerne 3a og/eller 3d eller 3i

2 % vandopløseligt Cu

Når type 3a og 3i blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Cu

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt kobber, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt kobber (Cu)

Kobber (Cu) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt kobber, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Kobber (Cu) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: Total kobber (Cu) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Nr. 3h affattes således:

"3h

Kobbergødning i suspension

Produkt fremstillet ved at suspendere typerne 3a og/eller 3b og/eller 3c og/eller 3d og/eller 3g i vand

17 % total Cu

Betegnelsen skal omfatte:

1)

anionernes navn(e), hvis tilstede

2)

navnet på hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt kobber, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Total kobber (Cu)

Vandopløseligt kobber (Cu), hvis tilstede

Kobber (Cu) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt kobber, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard"

iii)

Følgende nr. 3i tilføjes:

"3i

Kobberkompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende kobber kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt Cu og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige kobber

Betegnelsen skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt kobber (Cu)

Total kobber (Cu), kompleksbundet"

d)

I punkt E.1.4 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 4c affattes således:

"4c

Opløsning af jerngødning

Vandig opløsning af typerne 4a og/eller 4b eller 4d

2 % vandopløseligt Fe

Når type 4a og 4d blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Fe

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt jern, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt jern (Fe)

Jern (Fe) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt jern, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Jern (Fe) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: total jern (Fe) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Følgende nr. 4d tilføjes:

"4d

Jernkompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende jern kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt Fe og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige jern

Betegnelsen skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt jern (Fe)

Total jern (Fe), kompleksbundet"

e)

I punkt E.1.5 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 5e affattes således:

"5e

Opløsning af mangangødning

Vandig opløsning af type 5a og/eller 5b eller 5g

2 % vandopløseligt Mn

Når type 5a og 5g blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Mn

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mangan, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt mangan (Mn)

Mangan (Mn) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mangan, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Mangan (Mn) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: total mangan (Mn) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Følgende nr. 5f og 5g tilføjes:

"5f

Mangangødning i suspension

Produkt fremstillet ved at suspendere typerne 5a og/eller 5b og/eller 5c i vand

17 % total Mn

Betegnelsen skal omfatte:

1)

anionernes navn(e), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mangan, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Total mangan (Mn)

Vandopløseligt mangan (Mn), hvis tilstede

Mangan (Mn) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt mangan, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

5g

Mangankompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende mangan kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt Mn og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige mangan

Betegnelsen skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt mangan (Mn)

Total kompleksbundet mangan (Mn)"

f)

I punkt E.1.7 foretages følgende ændringer:

i)

Nr. 7e affattes således:

"7e

Opløsning af zinkgødning

Vandig opløsning af type 7a og/eller 7b eller 7g

2 % vandopløseligt Zn

Når type 7a og 7g blandes, skal den kompleksbundne fraktion mindst udgøre 40 % af det vandopløselige Zn

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er), hvis tilstede

2)

navnet på enhver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt zink, hvis en sådan er til stede og kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard,

eller

navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt zink (Zn)

Zink (Zn) chelateret ved hjælp af hver godkendt chelatdanner, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt zink, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

Zink (Zn) kompleksbundet ved hjælp af den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Valgfrit: total zink (Zn) chelateret ved hjælp af godkendt(e) chelatdanner(e)"

ii)

Følgende nr. 7g tilføjes:

"7g

Zinkkompleks

Vandopløseligt produkt indeholdende zink kemisk bundet med én godkendt kompleksdanner

5 % vandopløseligt zink og den kompleksbundne fraktion skal udgøre mindst 80 % af det vandopløselige zink

Betegnelsen skal indeholde navnet på den godkendte kompleksdanner, som kan identificeres ved en europæisk standard

Vandopløseligt zink (Zn)

Total zink (Zn), kompleksbundet"

2)

I punkt E.2 affattes tabel E.2.4 således:

"Nr.

Typebetegnelse

Data om fremstillingsmåde og væsentlige krav

Mindsteindhold af næringsstoffer (i vægtprocent)

Angivelse til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer

Øvrige krav

Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen

Næringsstoffer, hvis indhold skal deklareres

Mikronæringsstoffernes former og opløseligheder

Øvrige kriterier

1

2

3

4

5

6

1

Blanding af mikronæringsstoffer

Produkt fremstillet ved blanding af to eller flere typer E.1-gødninger eller ved opløsning og/eller suspension af to eller flere typer E.1-gødning i vand

1)

5 % samlet indhold for en fast blanding,

eller

2)

2 % samlet indhold for en flydende blanding

Individuelle mikronæringsstoffer i henhold til punkt E.2.1

Navn på hvert mikronæringsstof og dets kemiske symbol, opført i alfabetisk orden eller de kemiske symboler, efterfulgt af navn(e) på dets modion(er) umiddelbart efter typebetegnelsen

Samlet indhold af hvert mikronæringsstof udtrykt i masseprocent af gødningen, undtagen hvis et mikronæringsstof er fuldstændigt vandopløseligt.

Det vandopløselige indhold af hvert mikronæringsstof udtrykt i masseprocent af gødningen, når dette opløselige indhold udgør mindst halvdelen af totalindholdet. Når et mikronæringsstof er fuldstændig opløseligt i vand, deklareres kun det vandopløselige indhold.

Når et mikronæringsstof er kemisk bundet til et organisk molekyle, deklareres det i gødningen forekommende indhold af mikronæringsstof umiddelbart efter det vandopløselige indhold som en masseprocent af gødningen efterfulgt af et af udtrykkene "chelateret med" eller "kompleksbundet med" navnet på hver godkendt chelat- eller kompleksdanner som anført i punkt E.3. I stedet for det organiske molekyles navn kan dets forkortelse benyttes.

Følgende angivelse under den obligatoriske og den valgfrie deklaration: "Må kun anvendes i tilfælde af konstateret behov. De anbefalede doser må ikke overskrides." "

3)

Punkt E.3.1 affattes således:

"E.3.1   Chelatdannere (1)

Syre eller salte af natrium, kalium og ammonium af:

Nr.

Betegnelse

Alternativ betegnelse

Kemisk formel

Syrens CAS-nummer (2)

1

Ethylendiamintetraeddikesyre

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2

2-hydroxyethylethylendiamintrieddikesyre

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

3

diethylentriaminpentaeddikesyre

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

4

ethylendiamin- N,N’-di[(ortho-hydroxyphenyl)eddikesyre]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

5

ethylendiamin- N-[(ortho-hydroxyphenyl)eddikesyre]- N’-[(para-hydroxyphenyl)eddikesyre]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

6

ethylendiamin- N,N’-di[(ortho-hydroxy-methylphenyl)eddikesyre]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

7

ethylendiamin- N-[(ortho-hydroxymethtylphenyl)eddikesyre]- N’-[(para-hydroxymethtylphenyl)eddikesyre]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

8

ethylendiamin- N,N’-di[(5-carboxy-2-hydroxyphenyl)eddikesyre]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

9

ethylendiamin- N,N’-di[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)eddikesyre] og dets kondensationsprodukter

EDDHSA

C18H20O12N2S2 +n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 og 642045-40-7

10

iminodisuccinsyre

IDHA

C8H11O8N

131669-35-7

11

N,N'-di(2-hydroxybenzyl)ethylendiamin-N,N'-eddikesyre

HBED

C20H24N2O6

35998-29-9

4)

Punkt E.3.2 affattes således:

"E.3.2   Kompleksdannere (3)

Følgende kompleksdannere er kun tilladt i produkter til spredning som flydende gødning og/eller bladgødskning, bortset fra Zn-ligninsulfonat, Fe-ligninsulfonat, Cu-ligninsulfonat og Mn-ligninsulfonat, som kan tilføres jorden direkte.

Syre eller salte af natrium, kalium og ammonium:

Nr.

Betegnelse

Alternativ betegnelse

Kemisk formel

Syrens CAS-nummer (4)

1

Ligninsulfonsyre

LS

Der foreligger ingen kemisk formel

8062-15-5

5)

I punkt F.1 tilføjes følgende numre:

"2

Produkt indeholdende dicyandiamid (DCD) og 1,2,4 triazol (TZ)

EC# Einecs-nr. 207-312-8

EC# Einecs-nr. 206-022-9

Minimum 2,0

Maksimum 4,0

 

Blandingsforhold 10:1

(DCD:TZ)

3

Produkt indeholdende 1,2,4 triazol (TZ) og 3-methylpyrazol (MP)

EC# Einecs-nr. 206-022-9

EC# Einecs-nr. 215-925-7

Minimum 0,2

Maksimum 1,0

 

Blandingsforhold 2:1

(TZ:MP)"

6)

I punkt F.2 tilføjes følgende nummer:

"2

N-(2-nitrophenyl)phosphortriamid (2-NPT)

EC# Einecs-nr. 477-690-9

Minimum 0,04

Maksimum 0,15"

 

 


(1)  Chelatdannerne identificeres og kvantificeres ved de europæiske standarder, der omfatter de nævnte chelatdannere.”

(2)  Kun til orientering.

(3)  Kompeksdannerne identificeres ved de europæiske standarder, der omfatter de nævnte kompleksdannere."

(4)  Kun til orientering.


BILAG II

I del B i bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Metode 3.1.1-3.1.4. affattes således:

"Metode 3.1.1

Ekstraktion af phosphor opløseligt i mineralske syrer

EN 15956: Fertilizers — Extraction of phosphorus soluble in mineral acids (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i mineralsk syre)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 3.1.2

Ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % myresyre

EN 15919: Fertilizers — Extraction of phosphorus soluble in 2 % formic acid (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % myresyre)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 3.1.3

Ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % citronsyre

EN 15920: Fertilizers — Extraction of phosphorus soluble in 2 % citric acid (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i 2 % citronsyre)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 3.1.4

Ekstraktion af phosphor opløseligt i neutralt ammoniumcitrat

EN 15957: Fertilizers — Extraction of phosphorus which is soluble in neutral ammonium citrate (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i neutralt ammoniumcitrat)

Denne analysemetode er ringtestet."

2)

Metode 3.1.5.1-3.1.5.3 affattes således:

"Metode 3.1.5.1

Ekstraktion af opløseligt phosphor ifølge Petermann ved 65 °C

EN 15921: Fertilizers — Extraction of phosphorus according to Petermann at 65°C (Gødning — Ekstraktion af opløseligt phosphor ifølge Petermann ved 65 °C)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 3.1.5.2

Ekstraktion af opløseligt phosphor ifølge Petermann ved rumtemperatur

EN 15922: Fertilizers — Extraction of phosphorus according to Petermann at ambient temperature (Gødning — Ekstraktion af opløseligt phosphor ifølge Petermann ved rumtemperatur)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 3.1.5.3

Ekstraktion af phosphor opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat ifølge Joulie

EN 15923: Fertilizers — Extraction of phosphorus in Joulie’s alkaline ammonium citrate (Gødning — Ekstraktion af phosphor opløseligt i alkalisk ammoniumcitrat ifølge Joulie)

Denne analysemetode er ikke blevet ringtestet."

3)

Metode 3.1.6 affattes således:

"Metode 3.1.6

Ekstraktion af vandopløseligt phosphor

EN 15958: Fertilizers — Extraction of water soluble phosphorus (Gødning — Ekstraktion af vandopløseligt phosphor)

Denne analysemetode er ringtestet."

4)

Metode 3.2 affattes således:

"Metode 3.2

Bestemmelse af ekstraheret phosphor

EN 15959: Fertilizers — Determination of extracted phosphorus (Gødning — Bestemmelse af ekstraheret phosphor)

Denne analysemetode er ringtestet."

5)

Metode 7.1 og 7.2 affattes således:

"Metode 7.1

Bestemmelse af finhedsgraden af formalede produkter (ved tør sigtning)

EN 15928: Fertilizers – Determination of the fineness of grinding (dry procedure) (Gødning — Bestemmelse af finhedsgraden af formalede produkter (ved tør sigtning))

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 7.2

Bestemmelse af finhedsgraden af bløde råphosphater

EN 15924: Fertilizers – Determination of the fineness of grinding of soft natural phosphates (Gødning — Bestemmelse af finhedsgraden af bløde råphosphater)

Denne analysemetode er ikke ringtestet."

6)

Metode 8.1-8.5 affattes således:

"Metode 8.1

Ekstraktion af total calcium, total magnesium, total natrium og total svovl i form af sulfat

EN 15960: Fertilizers – Extraction of total calcium, total magnesium, total sodium and total sulphur in the forms of sulfates (Gødning — Ekstraktion af total calcium, total magnesium, total natrium og total svovl i form af sulfat)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 8.2

Ekstraktion af totalt svovl til stede i forskellige former

EN 15925: Fertilizers – Extraction of total sulphur present in various forms (Gødning — Ekstraktion af totalt svovl til stede i forskellige former)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 8.3

Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl (i form af sulfat)

EN 15961: Fertilizers – Extraction of water soluble calcium, magnesium, sodium and sulphur (in the form of sulphates) (Gødning — Ekstraktion af vandopløseligt calcium, magnesium, natrium og svovl i form af sulfat)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 8.4

Ekstraktion af vandopløseligt svovl, hvor svovlet forekommer i forskellige former

EN 15926: Fertilizers – Extraction of water soluble sulphur where the sulphur is in various forms (Gødning — Ekstraktion af vandopløseligt svovl, hvor svovlet forekommer i forskellige former)

Denne analysemetode er ikke ringtestet.

Metode 8.5

Ekstraktion og bestemmelse af elementært svovl

EN 16032: Fertilizers – Extraction and determination of elemental sulphur (Gødning — Ekstraktion og bestemmelse af elementært svovl)

Denne analysemetode er ikke ringtestet."

7)

Følgende metode 8.11 indsættes:

"Metode 8.11

Bestemmelse af calcium og formiat i calciumformiat

EN 15909: Fertilizers – Determination of calcium and formate in calcium foliar fertilizers (Gødning — Bestemmelse af calcium og formiat i calciumbladgødning)

Denne analysemetode er ringtestet."

8)

Metode 11.3 affattes således:

"Metode 11.3

Bestemmelse af jern chelateret med o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA og HBED

EN 13368-2: Fertilizers – Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography. Part 2: Determination of Fe chelated by o,o-EDDHA, o,o-EDDHMA and HBED by ion pair-chromatography (Gødning — Bestemmelse af chelatdannere i gødning ved kromatografi — Del 2: Bestemmelse af Fe chelateret med o,o-EDDHA og o,o-EDDHMA og HBED ved ionparkromatografi)

Denne analysemetode er ringtestet."

9)

Følgende metoder 11.6, 11.7 og 11.8 indsættes:

"Metode 11.6

Bestemmelse af IDHA

EN 15950: Fertilizers – Determination of N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-aspartic acid (Iminodisuccinic acid, IDHA) using high-performance liquid chromatography (HPLC) (Gødning — Bestemmelse af N-(1,2-dicarboxyethyl)-D,L-asparaginsyre (IDHA) ved hjælp af HPLC)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 11.7

Bestemmelse af ligninsulfonater

EN 16109: Fertilizers – Determination of micro-nutrient ions complexed in fertilizers – Identification of lignosulfonates (Gødning — Bestemmelse af kompleksbunde mikronæringsioner i gødninger — Identifikation af ligninsulfonater)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 11.8

Bestemmelse af det kompleksbundne mikronæringsstofindhold og fraktionen af de kompleksbundne mikronæringsstoffer

EN 15962: Fertilizers – Determination of the complexed micro-nutrient content and of the complexed fraction of micro-nutrients (Gødning — Bestemmelse af det kompleksbundne mikronæringsstofindhold og fraktionen af de kompleksbundne mikronæringsstoffer)

Denne analysemetode er ringtestet."

10)

Følgende metoder 12.3, 12.4 og 12.5 indsættes:

"Metode 12.3

Bestemmelse af 3- methylpyrazol

EN 15905: Fertilizers – Determination of 3-methylpyrazole (MP) using high-performance liquid chromatography (HPLC) (Gødning — Bestemmelse af 3-methylpyrazole (MP) ved hjælp af HPLC)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 12.4

Bestemmelse af TZ

EN 16024: Fertilizers – Determination of 1H,1,2,4-triazole in urea and in fertilizers containing urea – Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) (Gødning — Bestemmelse af 1H,2,4-triazol i urea og i gødninger der indeholder urea — HPLC metode)

Denne analysemetode er ringtestet.

Metode 12.5

Bestemmelse af 2-NPT

EN 16075: Fertilizers – Determination of N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide (2-NPT) in urea and fertilizers containing urea. Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) (Gødning – Bestemmelse af N-(2-nitrophenyl) phosphortriamid (2-NTP) i urea og gødninger, som indeholder urea – HPLC metode)

Denne analysemetode er ringtestet."


15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 224/2012

af 14. marts 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

51,1

JO

68,6

MA

63,8

TN

88,2

TR

117,1

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

183,3

TR

170,7

ZZ

177,0

0709 91 00

EG

158,2

ZZ

158,2

0709 93 10

MA

52,1

TR

134,9

ZZ

93,5

0805 10 20

EG

51,3

IL

72,0

MA

59,2

TN

55,2

TR

65,7

ZZ

60,7

0805 50 10

EG

69,0

MA

69,1

TR

55,4

ZZ

64,5

0808 10 80

AR

89,5

BR

84,7

CA

121,2

CL

103,2

CN

91,7

MK

36,4

US

159,7

ZZ

98,1

0808 30 90

AR

95,7

CL

108,4

CN

52,9

ZA

102,9

ZZ

90,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


III Andre retsakter

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

15.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/26


EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDENS AFGØRELSE

Nr. 533/09/KOL

af 16. december 2009

om 77. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte, hvorved der indføjes et nyt kapitel om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte

EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN (1) HAR —

UNDER HENVISNING til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2), særlig artikel 61-63 og protokol 26,

UNDER HENVISNING til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (3), særlig artikel 24 og artikel 5, stk. 2, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til artikel 24 i aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen skal Tilsynsmyndigheden sætte EØS-aftalens bestemmelser om statsstøtte i kraft.

I henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen skal Tilsynsmyndigheden udstede meddelelser og retningslinjer på områder, der er omhandlet i EØS-aftalen, hvis dette er udtrykkeligt fastsat i denne aftale eller i aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen, eller hvis Tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt.

Tilsynsmyndigheden vedtog de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte (4) den 19. januar 1994.

Europa-Kommissionen vedtog den 16. juni 2009 en meddelelse om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte (5).

Denne meddelelse er også relevant for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Der skal sikres en ensartet anvendelse af EØS-statsstøttereglerne i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Ifølge punkt II under overskriften »GENERELT« i slutningen af bilag XV til EØS-aftalen skal Tilsynsmyndigheden efter høring af Europa-Kommissionen vedtage retsakter, der svarer til dem, som Europa-Kommissionen vedtager.

Tilsynsmyndigheden hørte Europa-Kommissionen om emnet ved brev af 8. december 2009 og EFTA-staterne ved brev af 20. november 2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Retningslinjerne for statsstøtte ændres ved indføjelse af et nyt kapitel om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte. Det nye kapitel findes i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Kun den engelske udgave er autentisk.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2009.

På EFTA-Tilsynsmyndighedens vegne

Per SANDERUD

Formand

Kristján Andri STEFÁNSSON

Medlem af Kollegiet


(1)  Herefter kaldet »Tilsynsmyndigheden«.

(2)  I det følgende benævnt »EØS-aftalen«.

(3)  Herefter kaldet »aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen«.

(4)  Retningslinjer for anvendelse og fortolkning af artikel 61 og 62 i EØS-aftalen og artikel 1 i protokol 3 til aftalen om Tilsynsmyndigheden og Domstolen vedtaget og udstedt af Tilsynsmyndigheden den 19.1.1994, offentliggjort i EFT L 231 af 3.9.1994, s. 1, og EØS-tillæg nr. 32 af 3.9.1994, s. 1 (i det følgende benævnt »retningslinjer for statsstøtte«). Den ajourførte version af retningslinjerne for statsstøtte findes på Tilsynsmyndighedens websted: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines

(5)  EUT C 136 af 16.6.2009, s. 3.


BILAG I

VEJLEDNING VEDRØRENDE EN FORENKLET PROCEDURE FOR BEHANDLING AF VISSE FORMER FOR STATSSTØTTE  (1)

1.   Indledning

1)

I denne vejledning fastlægges en forenklet procedure, som Tilsynsmyndigheden vil anvende i nært samarbejde med den berørte EFTA-stat for hurtigt at undersøge visse typer statsstøtteforanstaltninger, hvor Tilsynsmyndigheden kun skal kontrollere, at foranstaltningen er i overensstemmelse med de eksisterende regler og gældende praksis uden at udøve sine skønsmæssige beføjelser. Tilsynsmyndighedens erfaringer i forbindelse med anvendelsen af artikel 61 i EØS-aftalen og de forordninger, rammebestemmelser, retningslinjer og meddelelser, der er udstedt med hjemmel i artikel 61 (2), viser, at visse kategorier af anmeldt støtte generelt godkendes, uden at Tilsynsmyndigheden rejser tvivl om, hvorvidt støtten er forenelig med EØS-aftalen, såfremt der ikke er særlige forhold, som gør sig gældende. Disse støttekategorier er beskrevet i afsnit 2. Andre støtteforanstaltninger, der anmeldes til Tilsynsmyndigheden, vil blive behandlet efter de relevante procedurer (3) og i almindelighed også efter kodeks for god praksis ved behandling af statsstøttesager.

2)

Formålet med denne vejledning er dels at redegøre for, på hvilke betingelser Tilsynsmyndigheden almindeligvis vedtager en kortfattet beslutning om, at visse former for statsstøtte er forenelige med EØS-aftalen efter den forenklede procedure, dels at give vejledning om selve proceduren. Hvis alle de betingelser, der er anført i denne vejledning, er opfyldt, vil Tilsynsmyndigheden bestræbe sig på inden 20 arbejdsdage fra anmeldelsestidspunktet at vedtage en kortfattet beslutning, hvorved den fastslår, at den anmeldte foranstaltning ikke indebærer statsstøtte, eller at den ikke gør indsigelse mod den, jf. artikel 4, stk. 2 eller 3, i del II i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol.

3)

Hvis nogen af de forbehold eller undtagelser, der er fastsat i punkt 6-12 i denne vejledning, finder anvendelse, vil Tilsynsmyndigheden anvende den normale procedure vedrørende anmeldt støtte, der er beskrevet i kapitel II i protokol 3, og vedtage en fuldstændig beslutning efter protokollens artikel 4 og/eller 7. De tidsfrister, der er fastsat i artikel 4, stk. 5, og artikel 7, stk. 6, i protokol 3 er under alle omstændigheder de eneste, der er retligt bindende.

4)

Gennem den procedure, der er beskrevet i denne vejledning, vil Tilsynsmyndigheden gøre statsstøttekontrollen i EØS mere forudsigelig og effektiv. Den foreliggende vejledning bør på ingen måde fortolkes således, at en støtteforanstaltning, der ikke skal betragtes som statsstøtte efter EØS-aftalens artikel 61, skal anmeldes til Tilsynsmyndigheden, selv om det står EFTA-staterne frit for at anmelde sådanne støtteforanstaltninger af retssikkerhedsmæssige grunde.

2.   Statsstøttekategorier, der kan behandles efter den forenklede procedure

Statsstøttekategorier, der kan komme i betragtning

5)

Følgende kategorier af foranstaltninger kan i princippet behandles efter den forenklede procedure:

a)

Kategori 1: Støtteforanstaltninger, der falder ind under reglerne for »standardvurdering« i de eksisterende retningslinjer

Støtteforanstaltninger, der falder ind under reglerne for »standardvurdering« (de såkaldte »safe harbour«-afsnit) (4) eller tilsvarende typer vurdering (5) i de horisontale retningslinjer, der ikke er omfattet af den generelle gruppefritagelsesforordning, kan i princippet behandles efter den forenklede procedure.

Den forenklede procedure vil kun blive anvendt i tilfælde, hvor Tilsynsmyndigheden efter den anmeldelsesforberedende fase (se punkt 13-16) finder det godtgjort, at samtlige materielle og proceduremæssige krav, der er fastsat i de relevante retningslinjer, er opfyldt. Dette indebærer, at det i den anmeldelsesforberedende fase bekræftes, at den anmeldte støtteforanstaltning umiddelbart opfylder de relevante betingelser, som er beskrevet mere udførligt i de gældende horisontale regler vedrørende:

støttemodtagernes art

støtteberettigede omkostninger

støtteintensitet og bonus

individuel anmeldelsestærskel eller maksimalt støttebeløb

anvendt støtteinstrument

kumulering

tilskyndelsesvirkning

gennemsigtighed

udelukkelse af støttemodtagere, der ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af tidligere, ulovligt udbetalt støtte (6).

Under denne kategori er Tilsynsmyndigheden indstillet på at anvende den forenklede procedure på bl.a. følgende typer foranstaltninger:

i)

Risikokapitalforanstaltninger, som ikke består i deltagelse i en privat equity-investeringsfond, og som opfylder alle de øvrige betingelser i afsnit 4 i retningslinjerne for risikokapital.

ii)

Investeringsstøtte til miljøbeskyttelse, som opfylder betingelserne i afsnit 3 i retningslinjerne for miljøstøtte:

hvor grundlaget for de støtteberettigede omkostninger fastlægges ved en metode til beregning af de fulde omkostninger i overensstemmelse med punkt 82 i retningslinjerne for miljøstøtte (7)

som omfatter en bonus for økoinnovation, der beviseligt er i overensstemmelse med punkt 78 i retningslinjerne for miljøstøtte (8).

iii)

Støtte til unge innovative virksomheder i overensstemmelse med afsnit 5.4 i F&U&I-retningslinjerne; virksomhedernes innovative karakter bestemmes på grundlag af retningslinjernes afsnit 5.4 b) i) (9).

iv)

Støtte til innovationsklynger i overensstemmelse med afsnit 5.8 og 7.1 i F&U&I-retningslinjerne.

v)

Støtte til proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser i overensstemmelse med afsnit 5.5 i F&U&I-retningslinjerne.

vi)

Ad hoc-støtte med regionalt sigte, som er lavere end den individuelle anmeldelsestærskel, der er fastsat i punkt 53 i retningslinjerne for regionalstøtte (10).

vii)

Redningsstøtte inden for forarbejdningsindustrien og servicesektoren (undtagen finanssektoren), forudsat at den opfylder samtlige materielle betingelser i afsnit 3.1.1 og 3.1.2 i rammebestemmelserne for redning og omstrukturering (11).

viii)

Rednings- og omstruktureringsordninger for små virksomheder, forudsat at de opfylder samtlige betingelser i afsnit 4 i retningslinjerne for redning og omstrukturering (12).

ix)

Ad hoc-støtte til omstrukturering af små og mellemstore virksomheder, forudsat at den opfylder alle betingelserne i afsnit 3 i rammebestemmelserne for redning og omstrukturering (13).

x)

Eksportkreditter inden for skibsbygningsindustrien, forudsat at de opfylder samtlige betingelser i afsnit 3.3.4 i retningslinjerne for skibsbygning (14).

xi)

Støtteordninger for audiovisuelle værker, forudsat at de opfylder samtlige betingelser i afsnit 2.3 i biografmeddelelsen, hvad angår udvikling, produktion, distribution og markedsføring af audiovisuelle værker (15).

Ovenstående liste er vejledende og kan blive ændret ved fremtidige revisioner af de nugældende instrumenter eller vedtagelse af nye instrumenter. Tilsynsmyndigheden vil eventuelt revidere denne liste fra tid til anden, så den er i overensstemmelse med de gældende statsstøtteregler.

b)

Kategori 2: Støtteforanstaltninger, der er i overensstemmelse med Tilsynsmyndighedens faste beslutningspraksis

Støtteforanstaltninger af samme art som de foranstaltninger, Tilsynsmyndigheden har godkendt i mindst tre af sine tidligere beslutninger (i det følgende benævnt »tidligere beslutninger«) (16), og som umiddelbart kan vurderes på grundlag af denne faste beslutningspraksis, kan i princippet behandles efter den forenklede procedure. Det er kun beslutninger vedtaget af Tilsynsmyndigheden i løbet af de sidste ti år inden det tidspunkt, hvor der indgives en foreløbig anmeldelse (jf. punkt 14), der kan betragtes som »tidligere beslutninger«.

Den forenklede procedure vil kun blive anvendt i tilfælde, hvor Tilsynsmyndigheden efter den anmeldelsesforberedende fase (jf. punkt 13-16) finder det godtgjort, at de relevante materielle og proceduremæssige betingelser, der lå til grund for de tidligere beslutninger, er opfyldt, især med hensyn til foranstaltningens mål og generelle udformning, støttemodtagernes art, støtteberettigede omkostninger, individuelle anmeldelsestærskler, støtteintensitet og (eventuelt) bonus, kumuleringsregler, tilskyndelsesvirkning og krav om gennemsigtighed. Som anført i punkt 11 vil Tilsynsmyndigheden anvende den normale procedure, når den anmeldte støtteforanstaltning vil kunne begunstige en virksomhed, der ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af tidligere udbetalt støtte, som er erklæret ulovlig og uforenelig med EØS-aftalen ved en tidligere beslutning truffet af Tilsynsmyndigheden (det såkaldte Deggendorf-princip).

Under denne kategori er Tilsynsmyndigheden indstillet på at anvende den forenklede procedure på bl.a. følgende typer foranstaltninger:

i)

Støtteforanstaltninger til bevarelse af den nationale kulturarv i forbindelse med aktiviteter, der er knyttet til historiske eller nationale mindesmærker eller fortidsminder, forudsat at støtten er begrænset til »bevarelse af kulturarven«, jf. EØS-aftalens artikel 61, stk. 3, litra c), sammenholdt med artikel 107, stk. 3, litra d) i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (17).

ii)

Støtteordninger vedrørende teater-, danse- og musikaktiviteter (18).

iii)

Støtteordninger til fremme af mindretalssprog (19).

iv)

Støtteforanstaltninger til fremme af forlagsvirksomhed (20).

v)

Støtteforanstaltninger til fremme af bredbåndsforbindelser i landdistrikter (21).

vi)

Garantiordninger for støtte til skibsbygning (22).

vii)

Støtteforanstaltninger, der opfylder alle andre gældende bestemmelser i den generelle gruppefritagelsesforordning, men som kun er udelukket fra den, fordi:

foranstaltningerne indebærer »ad hoc-støtte« (23)

støtten ydes i en ikke-gennemsigtig form (artikel 5 i den generelle gruppefritagelsesforordning), men bruttosubventionsækvivalenten beregnes efter en metode, som Tilsynsmyndigheden har godkendt i tre individuelle beslutninger, der er vedtaget efter den 1. januar 2007.

viii)

Støtteforanstaltninger til udvikling af lokal infrastruktur, der ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EØS-aftalens artikel 61, stk. 1, da foranstaltningen i betragtning af de særlige forhold, der gør sig gældende i den pågældende sag, ikke vil påvirke samhandelen mellem EFTA-staterne (24).

ix)

Forlængelse og/eller ændring af eksisterende ordninger, som ikke falder ind under den forenklede procedure, der er fastsat i Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 195/04/KOL af 14. juli 2004 om gennemførelse af de bestemmelser, der henvises til i artikel 27 i del II i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol (25) (jf. kategori 3 nedenfor), f.eks. når det gælder tilpasning af eksisterende ordninger til nye horisontale retningslinjer (26).

Listen er vejledende, da denne kategoris nøjagtige omfang kan ændre sig i overensstemmelse med Tilsynsmyndighedens beslutningspraksis. Tilsynsmyndigheden vil eventuelt revidere denne vejledende liste fra tid til anden, så den er i overensstemmelse med gældende praksis.

c)

Kategori 3: Forlængelse eller udvidelse af eksisterende ordninger

Artikel 4 i Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 195/2004/KOL fastsætter en forenklet anmeldelsesprocedure for visse ændringer i eksisterende støtteordninger. I artiklen er det fastsat, at »[…] følgende ændringer i eksisterende støtte anmeldes på den forenklede anmeldelsesformular, der er fastsat i bilag II til denne beslutning:

a)

forøgelser af budgettet for en godkendt støtteordning på over 20 %

b)

forlængelser af en eksisterende godkendt støtteordning med indtil seks år, med eller uden en forøgelse af budgettet

c)

stramninger af kriterierne for anvendelse af en godkendt støtteordning eller reduktioner af støtteintensiteten eller reduktioner af de støtteberettigede udgifter«.

Denne vejledning påvirker ikke muligheden for at anvende artikel 4 i Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 195/2004/KOL. Tilsynsmyndigheden opfordrer dog den anmeldende EFTA-stat til at gå frem i overensstemmelse med denne vejledning og blandt andet at indgive et udkast til en anmeldelse af de pågældende støtteforanstaltninger på den forenklede anmeldelsesformular, der er knyttet som bilag til Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 195/2004/KOL. Som led i denne procedure vil Tilsynsmyndigheden også opfordre den pågældende EFTA-stat til at tillade offentliggørelse af et resumé af anmeldelsen på Tilsynsmyndighedens websted.

Forbehold og undtagelser

6)

Da den forenklede procedure kun finder anvendelse på støtte, der anmeldes i henhold til artikel 1, stk. 3, i del I i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol, er ulovlig støtte udelukket. For så vidt som EØS-aftalen finder anvendelsen på følgende sektorer, vil den forenklede procedure desuden ikke finde anvendelse på støtte til aktiviteter inden for fiskeri og akvakultur eller inden for primærproduktion, forarbejdning eller afsætning af landbrugsprodukter på grund af de særlige forhold, der kendetegner disse sektorer. Den forenklede procedure vil heller ikke blive anvendt med tilbagevirkende kraft på foranstaltninger, der blev forhåndsanmeldt før 1. januar 2010.

7)

Ved vurderingen af, om en anmeldt støtteforanstaltning falder ind under en af de kategorier, der er nævnt i punkt 5, vil Tilsynsmyndigheden sikre, at der er tilstrækkelig klarhed omkring de gældende retningslinjer og/eller Tilsynsmyndighedens faste beslutningspraksis, der skal danne grundlag for vurderingen af den anmeldte støtteforanstaltning, samt alle de relevante faktiske omstændigheder. Da det er et nøgleelement i afgørelsen af, om den forenklede procedure kan anvendes, at anmeldelsen er fuldstændig, opfordres den anmeldende EFTA-stat til at give alle relevante oplysninger, bl.a. hvilke tidligere beslutninger den eventuelt støtter sig på ved indledningen af den anmeldelsesforberedende fase (jf. punkt 14).

8)

Hvis anmeldelsen er ufuldstændig eller indeholder vildledende eller urigtige oplysninger, vil Tilsynsmyndigheden ikke anvende den forenklede procedure. I det omfang anmeldelsen involverer nye retlige spørgsmål af generel interesse, vil Tilsynsmyndigheden normalt ikke anvende den forenklede procedure.

9)

Selv om det normalt kan antages, at støtteforanstaltninger, som falder ind under de kategorier, der er fastsat i punkt 5, ikke vil give anledning til tvivl om, hvorvidt de er forenelige med EØS-aftalen, kan der dog gøre sig særlige forhold gældende, som kræver en nærmere undersøgelse. I sådanne tilfælde kan Tilsynsmyndigheden når som helst anvende den normale procedure.

10)

Sådanne særlige forhold kan blandt andet omfatte: bestemte former for støtte, som Tilsynsmyndigheden endnu ikke har taget stilling i sine beslutninger, tidligere beslutninger, som Tilsynsmyndigheden er i gang med at vurdere på ny på grundlag af den seneste retspraksis eller udviklingen i EØS, nye tekniske spørgsmål eller betænkeligheder med hensyn til, om foranstaltningen er forenelig med andre af EØS-aftalens bestemmelser (f.eks. forbud mod forskelsbehandling, de fire friheder osv.).

11)

Tilsynsmyndigheden vil anvende den normale procedure i tilfælde, hvor den anmeldte støtteforanstaltning vil kunne begunstige en virksomhed, der ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af tidligere udbetalt støtte, som er erklæret ulovlig og uforenelig med EØS-aftalen ved en beslutning truffet af Tilsynsmyndigheden (Deggendorf-princippet).

12)

Hvis tredjemand udtrykker begrundede betænkeligheder med hensyn til den anmeldte støtteforanstaltning inden for den tidsfrist, der er fastsat i punkt 21 i denne vejledning, vil Tilsynsmyndigheden anvende den normale procedure (27) og underrette medlemsstaten med henblik herpå.

3.   Proceduremæssige spørgsmål

Kontakter forud for anmeldelsen

13)

Tilsynsmyndigheden har fundet det nyttigt, at der forud for anmeldelsen føres kontakter med den pågældende EFTA-stat, og det gælder også i sager, som tilsyneladende er ukomplicerede. Disse kontakter giver Tilsynsmyndigheden og især EFTA-staterne mulighed for at afgøre på et tidligt tidspunkt, hvilke af Tilsynsmyndigheden regler eller tidligere beslutninger der er relevante, hvor kompliceret det kan blive for Tilsynsmyndigheden at vurdere sagen, og hvor omfattende og detaljerede oplysninger Tilsynsmyndigheden behøver for at kunne foretage en fuldstændig vurdering af sagen.

14)

I betragtning af de stramme tidsfrister i forbindelse med den forenklede procedure er vurderingen af en statsstøtteforanstaltning i henhold til denne procedure betinget af, at medlemsstaten fører kontakter med Tilsynsmyndigheden forud for anmeldelsen. I denne forbindelse opfordres EFTA-staten til at sende Tilsynsmyndigheden et udkast til en anmeldelsesformular med de nødvendige supplerende oplysningsskemaer i henhold til artikel 2 i Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 195/2004/KOL, og eventuelt de relevante tidligere beslutninger, via Tilsynsmyndighedens it-applikation. EFTA-staten kan også på dette stadium anmode Tilsynsmyndigheden om tilladelse til ikke at udfylde bestemte dele af anmeldelsesformularen. Under kontakterne kan EFTA-staten og Tilsynsmyndigheden også aftale, at EFTA-staten ikke behøver at indgive et udkast til en anmeldelsesformular og de supplerende oplysninger i den anmeldelses-forberedende fase. En sådan aftale kan f.eks. være relevant på grund af en række støtteforanstaltningers repetitive karakter (se f.eks. støttekategorien i punkt 5 c) i denne vejledning). I denne forbindelse kan Tilsynsmyndigheden opfordre EFTA-staten til at indgive anmeldelse direkte, når den ikke mener, at der er behov for detaljerede drøftelser af de planlagte støtteforanstaltninger.

15)

Senest to uger efter modtagelsen af udkastet til anmeldelsesformular tager Tilsynsmyndigheden skridt til den første anmeldelsesforberedende kontakt. Tilsynsmyndigheden vil opfordre til, at disse kontakter føres via e-mail eller telefonkonferencer, eller den vil tilrettelægge møder, hvis den pågældende EFTA-stat udtrykkeligt anmoder derom. Senest fem arbejdsdage efter de sidste anmeldelsesforberedende kontakter meddeler Tilsynsmyndigheden den pågældende EFTA-stat, hvorvidt sagen umiddelbart findes egnet til at blive behandlet efter den forenklede procedure, hvilke oplysninger der yderligere skal gives, for at sagen kan behandles efter denne procedure, eller om sagen skal behandles efter den normale procedure.

16)

Når Tilsynsmyndigheden meddeler, at sagen kan behandles efter den forenklede procedure, indebærer det, at EFTA-staten og Tilsynsmyndigheden umiddelbart er enige om, at de oplysninger, der gives i den anmeldelsesforberedende fase, ville udgøre en fuldstændig anmeldelse, hvis de blev anmeldt formelt. Tilsynsmyndigheden vil dermed principielt kunne godkende foranstaltningen uden at skulle anmode om yderligere oplysninger, så snart den er formelt anmeldt på en anmeldelsesformular, der også indeholder resultatet af de forberedende kontakter.

Anmeldelse

17)

EFTA-staten skal anmelde den (de) pågældende støtteforanstaltning(er) senest to måneder efter, at Tilsynsmyndigheden har oplyst den om, at sagen umiddelbart ser ud til at kunne behandles efter den forenklede procedure. Hvis anmeldelsen indeholder ændringer i forhold til oplysningerne i de dokumenter, der blev fremlagt i den anmeldelsesforberedende fase, skal disse ændringer fremhæves tydeligt i anmeldelsesformularen.

18)

Når EFTA-staten indgiver anmeldelse, begynder den i punkt 2 nævnte periode at løbe.

19)

Den forenklede procedure kræver ikke anvendelse af en særlig forenklet anmeldelsesformular. Anmeldelsen skal indgives på de standardanmeldelsesformularer, der er knyttet til Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 195/2004/KOL, undtagen for sager, der falder ind under støttekategorien i punkt 5, litra c), i denne vejledning.

Offentliggørelse af et resumé af anmeldelsen

20)

På grundlag af de oplysninger, Tilsynsmyndigheden har modtaget fra EFTA-staten, vil den på sit websted offentliggøre et resumé af anmeldelsen på den standardformular, der er angivet i bilaget til denne vejledning. I standardformularen er det angivet, at støtteforanstaltningen på grundlag af EFTA-statens oplysninger kan behandles efter den forenklede procedure. Når en EFTA-stat anmoder Tilsynsmyndigheden om at behandle en foranstaltning efter denne vejledning, vil den blive anset for at være enig i, at de oplysninger, anmeldelsen indeholder, og som skal offentliggøres på Tilsynsmyndigheden websted i den form, der er angivet i i bilaget til denne vejledning, ikke er fortrolige. Desuden opfordres EFTA-staterne til klart at angive, om anmeldelsen indeholder forretningshemmeligheder.

21)

Interesserede parter vil så få 10 arbejdsdage til at fremsætte bemærkninger (herunder at fremlægge en version, der ikke er fortrolig), især om forhold, der kan kræve en grundigere undersøgelse. I tilfælde, hvor interesserede parter udtrykker begrundede betænkeligheder med hensyn til den anmeldte foranstaltnings muligheder for at påvirke konkurrenceforholdene, vil Tilsynsmyndigheden anvende den normale procedure og underrette den pågældende EFTA-stat og den (de) interesserede part(er) med henblik herpå. Den berørte EFTA-stat vil også blive underrettet om eventuelle konkurrencemæssige betænkeligheder og vil få lejlighed til at fremsætte bemærkninger dertil.

Kortfattet beslutning

22)

Hvis Tilsynsmyndigheden finder det godtgjort, at den anmeldte foranstaltning opfylder kriterierne for anvendelse af den forenklede procedure (jf. navnlig punkt 5), vil den vedtage en kortfattet beslutning. Medmindre nogen af de forbehold og undtagelser, der er i punkt 6-12 i denne vejledning, gør sig pågældende, vil Tilsynsmyndigheden bestræbe sig på inden 20 arbejdsdage fra anmeldelsestidspunktet at vedtage en beslutning i henhold til artikel 4, stk. 2 eller 3, i del II i protokol 3, hvorved den fastslår, at foranstaltningen ikke indebærer statsstøtte, eller at Tilsynsmyndigheden ikke gør indsigelse mod den.

Offentliggørelse af den kortfattede beslutning

23)

Tilsynsmyndigheden vil i henhold til artikel 26, stk. 1, i del II i protokol 3 offentliggøre et resumé af beslutningen i Den Europæiske Unions Tidende og EØS-tillægget hertil. Den kortfattede beslutning vil blive gjort tilgængelig på Tilsynsmyndighedens websted. Den vil indeholde en henvisning til det resumé af oplysningerne i anmeldelsen, der blev offentliggjort på Tilsynsmyndighedens websted på anmeldelsestidspunktet, en standardvurdering af foranstaltningen i henhold til EØS-aftalens artikel 61, stk. 1, og eventuelt en erklæring om, at støtteforanstaltningen er forenelig med EØS-aftalen, fordi den falder ind under en eller flere af de kategorier, der er beskrevet i punkt 5 i denne vejledning, med udtrykkelig angivelse af den (de) relevante kategori(er) og en henvisning til de relevante horisontale regler og/eller tidligere beslutninger.

4.   Afsluttende bestemmelser

24)

Efter anmodning fra den pågældende EFTA-stat vil Tilsynsmyndigheden anvende principperne i denne vejledning på foranstaltninger, der anmeldes efter punkt 17, fra 1. januar 2010.

25)

Tilsynsmyndigheden kan ændre denne vejledning ud fra vigtige konkurrencepolitiske betragtninger eller af hensyn til ændringer i statsstøttereglerne og beslutningspraksis. Tilsynsmyndigheden vil tage vejledningen op til revision første gang senest fire år efter dens offentliggørelse. I denne forbindelse vil Tilsynsmyndigheden undersøge, hvorvidt der bør udarbejdes særlige forenklede anmeldelsesformularer for at lette anvendelsen af denne vejledning.


(1)  Dette kapitel svarer t t Meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte (EUT C 136 af 16.6.2009, s. 3).

(2)  Jf. især retningslinjerne for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (EUT L 305 af 19.11.2009, s. 1 og i EØS-tillæg nr. 60 af 19.11.2009, s. 1), i det følgende benævnt »F&U&I-retningslinjerne«; retningslinjerne for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder, EUT L 184 af 16.7.2009, s. 18, i det følgende benævnt »retningslinjerne for risikokapital«; retningslinjerne for statsstøtte t t miljøblskyttelse, (EUT L 144 af 10.6.2010, s. 1 og EØS-tillæg nr. 29 af 10.6.2010, s. 1), i det følgende benævnt »retningslinjerne for miljøstøtte«; retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013, EUT L 54 af 28.2.2008, s. 1, i det følgende benævnt »retningslinjerne for regionalstøtte«; afgørelsen om videreførelse af retningslinjerne for statsstøtte til skibsbygning, EUT L 148 af 11.6.2009, s. 55, i det følgende benævnt »retningslinjerne for skibsbygning«; retningslinjerne for statsstøtte til biograffilm og andre audiovisuelle værker (EUT L 105 af 21.4.2011, s. 32 og EØS-tillæg nr. 23 af 21.4.2011, s. 1), i det følgende benævnt »biografretningslinjerne«; Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.8.2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3), som blev indarbejdet i bilag XV til EØS-aftalen ved Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 120/2008 (EUT L 339 af 18.12.2008, s. 111, og EØS-tillæg nr. 79 af 18.12.2008, s. 20).

(3)  Foranstaltninger, der er anmeldt til Tilsynsmyndigheden i forbindelse med den nuværende finansielle krise i medfør af Tilsynsmyndighedens retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse på foranstaltninger truffet over for pengeinstitutter i forbindelse med den aktuelle globale finanskrise (EUT L 17 af 20.1.2011, s. 1 og EØS-tillæg nr. 3 af 20.1.2011, s. 1) og de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise (EUT L 15 af 20.1.2011, s. 26 og EØS-tillæg nr. 3. af 20.1.2011, s. 31) vil ikke være omfattet af den forenklede procedure, der fastsættes i disse retningslinjer. Der er fastlagt særlige ad hoc-ordninger til hurtig behandling af disse sager.

(4)  Såsom afsnit 5 i F&U&I-retningslinjerne eller afsnit 3 i retningslinjerne for miljøstøtte og afsnit 4 i retningslinjerne for risikokapital.

(5)  Retningslinjerne for regionalstøtte; afsnit 3.1.2 i retningslinjerne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, EUT L 107 af 28.4.2005, s. 28, i det følgende benævnt »retningslinjerne for redning og omstrukturering«.

(6)  Tilsynsmyndigheden vil anvende den normale procedure i tilfælde, hvor den anmeldte støtteforanstaltning vil kunne begunstige en virksomhed, der ikke har efterkommet et påbud om tilbagebetaling af tidligere udbetalt støtte, som er erklæret ulovlig og uforenelig med EØS-aftalen ved en beslutning truffet af Tilsynsmyndigheden (Deggendorf-princippet). Se sag C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Sml. 1994 I, s. 833.

(7)  I den generelle gruppefritagelsesforordnings artikel 18, stk. 5, fastsættes en forenklet omkostningsberegningsmetode.

(8)  Bonus for økoinnovation er ikke fritaget ved den generelle gruppefritagelsesforordning.

(9)  Den generelle gruppefritagelsesforordning omfatter kun støtte til unge innovative virksomheder, der opfylder betingelserne i punkt 5.4 b) ii) i F&U&I-retningslinjerne.

(10)  I sådanne tilfælde skal EFTA-staterne dokumentere på forhånd: i) at støttebeløbet ligger under anmeldelsestærsklen (uden komplicerede beregninger af nettonutidsværdien, ii) at støtten vedrører en ny investering (ikke en genanskaffelsesinvestering), og iii) at støttens positive virkninger for regionaludviklingen klart opvejer de konkurrencefordrejninger, den medfører. Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 721/2007 (Polen, »Reuters Europe SA«).

(11)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 28/2006 (Polen, Techmatrans), N 258/2007 (Tyskland, redningsstøtte til Erich Rohde KG) og N 802/2006 (Italien, redningsstøtte til Sandretto Industrie).

(12)  Jf. Kommissionens beslutning i sag N 85/2008 (Østrig, garantiordning for små og mellemstore virksomheder i Salzburg-regionen), N 386/2007 (Frankrig, støtteordning til redning og omstrukturering af små og mellemstore virksomheder), N 832/2006 (Italien, rednings- og omstruktureringsordning i Valle d'Aosta). Denne tilgang er i overensstemmelse med artikel 1, stk. 7, i den generelle gruppefritagelsesforordning.

(13)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 92/2008 (Østrig, omstruktureringsstøtte til Der Bäcker Legat), N 289/2007 (Italien, omstruktureringsstøtte til Fiem SRL).

(14)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 76/2008 (Tyskland, forlængelse af CIRR-finansieringsordningen for eksport af skibe), N 26/2008 (Danmark, ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe), N 760/2006 (Spanien, udvidelse af eksportfinansieringsordningen — spansk skibsbygning).

(15)  Selv om denne vejlednings kriterier kun gælder direkte for produktionsvirksomhed, anvendes de i praksis analogt til vurdering af, om forberedelsen af en produktion og efterbehandlingen er forenelig med fællesmarkedet og opfylder nødvendigheds- og proportionalitetskriterierne efter EØS-aftalens artikel 61, stk. 3, litra c). Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 233/2008 (Lettisk filmstøtteordning), N 72/2008 (Spanien, filmstøtteordning i Madrid), N 60/2008 (Italien, filmstøtteordning i regionen Sardinien) og N 291/2007 (den nederlandske filmfond).

(16)  Tilsynsmyndigheden kan også tage udgangspunkt i beslutninger truffet af Kommissionen, når den skal vurdere, om der er tale om fast beslutningspraksis.

(17)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 393/2007 (Nederlandene, støtte til NV Bergkwartier), N 106/2005 (Polen, Hala Ludowa i Wroclaw) og N 123/2005 (Ungarn, støtteordning, som er øremærket til turisme og kultur i Ungarn).

(18)  Jf. Kommissionens beslutning i sag N 340/2007 (Spanien, støtte til teater, dans, musik og audiovisuelle aktiviteter i Baskerlandet), N 257/2007 (Spanien, fremme af teaterproduktion i Baskerlandet) og N 818/1999 (Frankrig, skattelignende afgift på teaterforestillinger og koncerter).

(19)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 776/2006 (Spanien, støtte til udbredelse af det baskiske sprog), N 49/2007 (Spanien, støtte til udbredelse af det baskiske sprog) og N 161/2008 (Spanien, støtte til det baskiske sprog).

(20)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 687/2006 (Den Slovakiske Republik, støtte til Kalligram s.r.o. til et tidsskrift), N 1/2006 (Slovenien, fremme af forlagsvirksomhed i Slovenien) og N 268/2002 (Italien, støtte til fremme af forlagsvirksomhed på Sicilien).

(21)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 264/2006 (Italien, bredbånd til landdistrikter i Toscana), N 473/2007 (Italien, bredbåndsforbindelser i Alto Adige) og N 115/2008 (Bredbånd i landdistrikter i Tyskland).

(22)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 325/2006 (Tyskland, forlængelse af garantiordningerne for støtte til skibsbygning), N 35/2006 (Frankrig, garantiordning for støtte til skibsbygning) og N 253/2005 (Nederlandene, garantiordning for støtte til skibsbygning).

(23)  Ad hoc-støtte er ofte udelukket fra den generelle gruppefritagelsesforordnings anvendelsesområde. Dette gælder for alle store virksomheder (artikel 1, stk. 5, i den generelle gruppefritagelsesforordning) og i visse tilfælde også for små og mellemstore virksomheder (jf. artikel 13 og 14 vedrørende regionalstøtte, artikel 16 vedrørende kvindelige iværksættere, artikel 29 vedrørende støtte i form af risikovillig kapital og artikel 40 vedrørende støtte til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere). Med hensyn til de særlige betingelser for ad hoc-investeringsstøtte med regionalt sigte henvises til fodnote 10 ovenfor. Denne vejledning påvirker desuden ikke en eventuel meddelelse eller vejledning, hvori Tilsynsmyndigheden fastlægger detaljerede kriterier for den økonomiske vurdering i forbindelse med undersøgelsen af, om sager, der skal anmeldes individuelt, er forenelige med EØS-aftalen.

(24)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 258/2000 (Tyskland, svømmebad i Dorsten), N 486/2002 (Sverige, støtte til en kongreshal i Visby), N 610/2001 (Tyskland, program for turistinfrastruktur i Baden-Württemberg) og N 377/2007 (Nederlandene, støtte til Bataviawerf — Rekonstruktion af et skib fra det 17. århundrede). For at den pågældende foranstaltning kan anses for ikke at påvirke samhandelen mellem EFTA-staterne, kræves det i disse tre tidligere beslutninger fortrinsvis, at EFTA-staten påviser: 1) at støtten ikke tiltrækker investeringer til den pågældende region, 2) at de varer/tjenester, der fremstilles af støttemodtageren, er rent lokale og/eller har et opland, der geografisk set er begrænset, 3) at der kun er tale om marginal indvirkning på forbrugerne i nabo-EFTA-staterne, og 4) at støttemodtagerens markedsandel er minimal, uanset hvordan det relevante marked afgrænses, og at støttemodtageren ikke tilhører en større virksomhedskoncern. Disse forhold skal understreges i den foreløbige anmeldelsesformular, der er omhandlet i punkt 14 i denne vejledning.

(25)  EUT L 139 af 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillæg nr. 26 af 25.5.2006, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 319/05/KOL af 14.12.2005 (EUT L 113 af 27.4.2006, s. 24, EØS-tillæg nr. 21 af 27.4.2006, s. 46) og beslutning nr. 789/08/KOL af 17.12.2008 (EUT L 340 af 22.12.2010, s. 1 og EØS-tillæg nr. 72 af 22.12.2012, s. 1). Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21.4.2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1).

(26)  Jf. f.eks. Kommissionens beslutning i sag N 585/2007 (Det Forenede Kongerige, forlængelse af en F&U-ordning i Yorkshire), N 275/2007 (Tyskland, forlængelse af programmet for rednings- og omstruktureringsstøtte til små og mellemstore virksomheder i Bremen), N 496/2007 (Italien (Lombardiet), garantifond for udvikling af risikovillig kapital) og N 625/2007 (Letland, støtte til risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder).

(27)  Ifølge EFTA-Domstolens og EU's retsinstansers retspraksis giver dette ikke tredjemand større rettigheder. Se sag T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid og Federación Catalana de Estaciones de Servicio mod Kommissionen, Sml. 2006 II, s. 4739, præmis 139, og sag T-73/98, Prayon-Rupel mod Kommissionen, Sml. 2001 II, s. 867, præmis 45.


BILAG II

RESUMÉ AF EN ANMELDELSE: INTERESSEREDE PARTER OPFORDRES TIL AT FREMSÆTTE BEMÆRKNINGER

ANMELDELSE AF EN STATSSTØTTEFORANSTALTNING

Den … modtog Tilsynsmyndigheden en anmeldelse af en statsstøtteforanstaltning i henhold til artikel 1, stk. 3, i del I i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Tilsynsmyndigheden, at den anmeldte foranstaltning kan falde ind under Tilsynsmyndighedens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte (EUT C …, s. …).

Tilsynsmyndigheden opfordrer herved interesserede parter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte foranstaltning.

Nedenfor angives de vigtigste oplysninger om støtteforanstaltningen.

 

Sagsnummer: N …

 

EFTA-stat:

 

EFTA-statens referencenr.:

 

Region:

 

Den myndighed, der yder støtten:

 

Foranstaltningens betegnelse:

 

Nationalt retsgrundlag:

 

Foreslået EØS-retsgrundlag for vurderingen: … retningslinjer eller Tilsynsmyndighedens faste beslutningspraksis, som den fremgår af Tilsynsmyndighedens beslutning (1, 2 og 3).

 

Foranstaltningens art: Støtteordning/ad hoc-støtte

 

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning:

 

Varighed (ordning):

 

Støttetidspunkt:

 

Berørte sektorer:

 

Modtagerens art (små og mellemstore virksomheder/store virksomheder):

 

Rammebeløb:

 

Støtteinstrument (tilskud, rentetilskud …):

Bemærkninger, som giver anledning til konkurrencemæssige spørgsmål i forbindelse med den anmeldte foranstaltning skal være Tilsynsmyndigheden i hænde senest 10 arbejdsdage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og skal omfatte en ikke-fortrolig version af bemærkningerne, som kan videregives til den berørte EFTA-stat og/eller andre interesserede parter. Bemærkningerne kan med angivelse af sagsnummer N … sendes til Tilsynsmyndigheden pr. fax, pr. brev eller pr. e-mail til følgende adresse:

EFTA-Tilsynsmyndigheden

Rue Belliard 35

1040 Bruxelles

Belgien

Fax + 32 (0) 2 286 18 00

E-mail: registry@eftasurv.int