ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.071.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 71

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
9. marts 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/142/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. februar 2012 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af køretøjer for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i et erhvervskøretøjs førerhus ( 1 )

1

 

 

2012/143/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. februar 2012 om Den Europæiske Unions holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om sikkerhed for fodgængere og til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om diodelyskilder (LED-lyskilder)

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 193/2012 af 8. marts 2012 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 194/2012 af 8. marts 2012 om fastsættelse af støtten til privat oplagring af visse fiskevarer i fangståret 2012

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 195/2012 af 8. marts 2012 om fastsættelse for fangståret 2012 af EU-salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 196/2012 af 8. marts 2012 om fastsættelse af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskevarer for fangståret 2012

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 197/2012 af 8. marts 2012 om fastsættelse for fangståret 2012 af referencepriser for visse fiskevarer

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 198/2012 af 8. marts 2012 om fastsættelse for fangståret 2012 af EU-tilbagetagelsespriser og -salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 199/2012 af 8. marts 2012 om fastsættelse af de faste værdier, der skal benyttes ved beregningen af den finansielle udligning og forskuddet i forbindelse hermed for så vidt angår fiskevarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2012

29

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2012 af 8. marts 2012 om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i flokke af slagtekyllinger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 ( 1 )

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 201/2012 af 8. marts 2012 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet nitroxinil ( 1 )

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 202/2012 af 8. marts 2012 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor ( 1 )

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 203/2012 af 8. marts 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for økologisk vin

42

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 204/2012 af 8. marts 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

48

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/144/FUSP af 8. marts 2012 om gennemførelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

50

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. februar 2012

om Den Europæiske Unions tiltrædelse af regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af køretøjer for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i et erhvervskøretøjs førerhus

(EØS-relevant tekst)

(2012/142/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (1), særlig artikel 3, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, andet led,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De ensartede forskrifter i regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af køretøjer for så vidt angår beskyttelse af fører og passagerer i et erhvervskøretøjs førerhus (3) (»FN/ECE regulativ nr. 29«), tilsigter at fjerne de tekniske hindringer for samhandelen med motorkøretøjer mellem de kontraherende parter i den reviderede 1958-overenskomst og at sikre en høj grad af sikkerhed og beskyttelse for køretøjets fører og passagerer.

(2)

På datoen for tiltrædelsen af overenskomsten af 1958 som revideret tiltrådte Unionen et begrænset antal FN/ECE-regulativer, som er anført i bilag II til afgørelse 97/836/EF; FN/ECE-regulativ nr. 29 var ikke opført på denne liste.

(3)

Set i lyset af de efterfølgende ændringer til FN/ECE-regulativ nr. 29 og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (4), ifølge hvilken Unionen skal tage hensyn til FN/ECE-regulativ nr. 29, bør nævnte FN/ECE-regulativ indgå i EU-typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for beskyttelse af fører og passagerer i et erhvervskøretøjs førerhus godkendes hermed.

Artikel 2

Regulativ nr. 29 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om ensartede forskrifter for beskyttelse af fører og passagerer i et erhvervskøretøjs førerhus skal indgå i EU-typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Kommissionen underretter De Forenede Nationers generalsekretær om denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2012.

På Rådets vegne

M. LIDEGAARD

Formand


(1)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

(2)  Godkendelse af 19. januar 2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 304 af 20.11.2010, s. 21.

(4)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/3


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. februar 2012

om Den Europæiske Unions holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om sikkerhed for fodgængere og til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om diodelyskilder (LED-lyskilder)

(2012/143/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (1), særlig artikel 4, stk. 2, andet led,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med de standardiserede forskrifter i udkastet til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) om ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres sikkerhed i forhold til fodgængere (3) og udkastet til FN/ECE-regulativ om ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af diodelyskilder (LED-lyskilder) til brug i godkendte signallamper i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (4) er at fjerne tekniske hindringer for samhandelen med motorkøretøjer mellem de kontraherende parter i overenskomsten af 1958 som revideret og at sikre, at sådanne køretøjer har en høj grad af sikkerhed og beskyttelse.

(2)

Den Europæiske Union bør fastlægge sin holdning til disse udkast til regulativer og således gøre det muligt for Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, at stemme for dem.

(3)

Både regulativudkastet om sikkerhed for fodgængere og regulativudkastet om LED-lyskilder bør indarbejdes i EU-typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Udkastet til FN/ECE-regulativ om ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres sikkerhed i forhold til fodgængere, der findes i dokument ECE TRANS/WP.29/2010/127, godkendes hermed.

Artikel 2

Udkastet til FN/ECE-regulativ om ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af diodelyskilder (LED-lyskilder) til brug i godkendte signallamper i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil, der findes i dokument ECE TRANS/WP.29/2010/44 og berigtigelserne hertil, godkendes hermed.

Artikel 3

Unionen, repræsenteret ved Kommissionen, stemmer for de i artikel 1 og 2 omhandlede udkast til regulativ ved afstemningen på et kommende møde i administrationsudvalget for verdensforummet for harmonisering af regulativer for motorkøretøjer under FN/ECE.

Artikel 4

I overensstemmelse med artikel 35 og 36 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (5), anerkendes ækvivalensen af forskrifterne i udkastet til FN/ECE-regulativ om ensartede forskrifter vedrørende godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres sikkerhed i forhold til fodgængere med dem, der er anført i bilag I, punkt 3.1, 3.3, 3.4 og 3.5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 78/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer med henblik på beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter (6).

Artikel 5

Udkastene til de i artikel 1 og 2 omhandlede FN/ECE-regulativer indarbejdes i EU-typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2012.

På Rådets vegne

M. LIDEGAARD

Formand


(1)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

(2)  Udtalelse af 19.1.2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  FN/ECE-dokument ECE TRANS/WP.29/2010/127.

(4)  FN/ECE-dokument ECE TRANS/WP.29/2010/44.

(5)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(6)  EUT L 35 af 4.2.2009, s. 1.


FORORDNINGER

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/5


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 193/2012

af 8. marts 2012

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 af 12. april 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire (1), særlig artikel 11a, stk. 2 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. april 2005 forordning (EF) nr. 560/2005.

(2)

På grundlag af en gennemgang af listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i forordning (EF) nr. 560/2005, mener Rådet, at der ikke længere er grund til fortsat at lade visse personer være opført på listen.

(3)

Endvidere bør oplysningerne vedrørende en person på listen i bilag I og personerne på listen i bilag IA til nævnte forordning ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag I til forordning (F) nr. 560/2005 erstattes angivelserne for følgende person:

Désiré Tagro

af angivelserne i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005 erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Rådets vegne

M. BØDSKOV

Formand


(1)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.


BILAG I

Person, der er omhandlet i artikel 1

»Désiré TAGRO. Pasnummer: PD — AE 065FH08. Fødselsdato: 27. januar 1959. Fødested: Issia, Côte d'Ivoire. Død den 12. april 2011 i Abidjan.

Generalsekretær for Laurent Gbagbos såkaldte kontor for præsidentembedet: Deltager i Laurent Gbagbos ulovlige regering, lægger hindringer i vejen for freds- og forsoningsprocessen, afviser resultatet af præsidentvalget og deltager i undertrykkelse af folkelige bevægelser. Dato for FN's optagelse på listen: 30.3.2011 (Dato for Den Europæiske Unions optagelse på listen: 22.12.2010).«


BILAG II

»BILAG IA

Liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som ikke er udpeget af FN's sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, jf. artikel 2, 4 og 7

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Kadet Bertin

Født i 1957 i Mama

Særlig rådgiver for sikkerhed, forsvar og militært udstyr under Laurent Gbagbo og forhenværende forsvarsminister under Laurent Gbagbo.

Laurent Gbagbos nevø.

I eksil i Ghana. Genstand for en international arrestordre.

Ansvarlig for overgreb og tvangsforsvindinger samt finansiering af våben til militser og de »Unge Patrioter« (COJEP).

Involveret i finansiering af og handel med våben og i omgåelse af embargoen.

Kadet Bertin havde privilegerede forbindelser til militserne i den vestlige del af landet og fungerede som mellemled mellem Gbagbo og disse grupper. Involveret i oprettelsen af Lima-styrken (dødspatruljerne).

Gør sig fra sit eksil i Ghana klar til med våben at generobre magten. Han kræver ligeledes omgående løsladelse af Gbagbo.

Kadet Bertin udgør i kraft af sine finansielle ressourcer, sit kendskab til ulovlig våbenhandel og sine fortsatte forbindelser til stadig aktive militsgrupper (navnlig i Liberia) fortsat en reel trussel for sikkerheden og stabiliteten i Côte d'Ivoire.

2.

Oulaï Delafosse

Født den 28. oktober 1968

Forhenværende vicepræfekt i Toulepleu. Ansvarlig for bevægelsen »Union Patriotique de Résistance du Grand Ouest«.

Er som militsleder ansvarlig for vold og kriminalitet, navnlig i området omkring Toulepleu.

Han tog imod ordrer direkte fra Kadet Bertin og var under krisen efter valget meget aktiv i rekrutteringen af liberianske lejesoldater og i den ulovlige handel med våben fra Liberia. Hans tropper skabte rædsel under krisen efter valget og dræbte hundredvis af personer fra det nordlige Côte d'Ivoire.

Han udgør med sin politiske ekstremisme, sine nære forbindelser til Kadet Bertin og de stærke forbindelser, han har opretholdt til de liberianske lejesoldater, fortsat en trussel mod landets stabilitet.

3.

Pastor Gammi

 

Leder af »Mouvement ivoirien pour la Libération de l'Ouest« (MILOCI), oprettet i 2004. Som leder af MILOCI, der er en Gbagbo-tro milits, er han involveret i flere massakrer og overgreb.

Han er flygtet til Ghana (skal efter sigende være i Takoradi). Genstand for en international arrestordre.

Fra sit eksil har han sluttet sig til »Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire« (CILCI), der opfordrer til væbnet modstand for at få Gbagbo tilbage til magten.

4.

Marcel Gossio

Født den 18. februar 1951 i Adjamé

Pasnummer: 08AA14345 (udløbsdato den 6. oktober 2013)

På flugt uden for Côte d’Ivoire. Genstand for en international arrestordre.

Involveret i misbrug af offentlige midler og i finansieringen af våben til militser.

Nøgleperson i finansieringen af Gbagbo-klanen og militserne. Han er også en centralt placeret person i den ulovlige våbenhandel.

De betydelige midler, han har misbrugt, og hans kendskab til ulovlige våbennetværk betyder, at han fortsat udgør en trussel mod stabiliteten og sikkerheden i Côte d'Ivoire.

5.

Justin Koné Katina

 

Er flygtet til Ghana. Genstand for en international arrestordre.

Involveret i det væbnede overfald på BCEAO.

Fra sit eksil betragter han sig fortsat som talsmand for Gbagbo. Han hævder i en pressemeddelelse fra 12. december 2011, at Ouattara aldrig har vundet valget, og anser det nye regime for at være ulovligt. Han opfordrer til modstand og vurderer, at Gbagbo kommer tilbage til magten.

6.

Ahoua Don Mello

Født den 23. juni 1958 i Bongouanou

Pasnummer: PD-AE/044GN02 (udløbsdato den 23. februar 2013)

Talsmand for Laurent Gbagbo. Forhenværende minister for infrastruktur og sanitet i den ulovlige regering.

I eksil i Ghana. Genstand for en international arrestordre.

Fra sit eksil erklærer han fortsat, at valget af Ouattara som præsident var præget af svindel, og anerkender ikke hans autoritet. Han nægter at efterkomme den ivorianske regerings opfordring til forsoning, opfordrer regelmæssigt til oprør i pressen og foretager mobiliseringskampagner i flygtningelejrene i Ghana.

I december 2011 erklærede han, at Côte d'Ivoire er en »belejret stammestat«, og at »Ouattara-regimets dage er talte«.

7.

Moussa Touré Zéguen

Født den 9. september 1944

Gammelt pas: AE/46CR05

Leder af »Groupement des Patriotes pour la Paix« (GPP).

Stifter af »Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire« (CILCI).

Militsleder siden 2002 og leder af GPP siden 2003. GPP bliver under hans lederskab Gbagbos væbnede arm i Abidjan og i den sydlige del af landet.

Han er sammen med GPP ansvarlig for en lang række overgreb, der fortrinsvis er rettet mod befolkningsgrupper i nord og det forrige regimes modstandere.

Er personligt involveret i volden efter valget (navnlig i kvartererne Abobo og Adjamé).

Fra sit eksil i Accra stifter Touré Zéguen »Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire« (CILCI), der har til formål at genindsætte Gbagbo ved magten.

Fra sit eksil vedbliver han med at udsende provokerende udtalelser (f.eks. under pressekonferencen den 9. december 2011) og taler fortsat stærkt for konflikt og væbnet hævn. Han mener, at Côte d'Ivoire under Ouattara er retsstridigt og »genkolonialiseret«, og han »opfordrer ivorianerne til at fordrive bedragerne« (Jeune Afrique, juli 2011).

Han har en blog, hvor han voldsomt opfordrer den ivorianske befolkning til mobilisering mod Ouattara.«


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 194/2012

af 8. marts 2012

om fastsættelse af støtten til privat oplagring af visse fiskevarer i fangståret 2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskervarer og akvakulturprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2813/2000 af 21. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår ydelse af støtte til privat oplagring af visse fiskevarer (2), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Støtten til privat oplagring bør ikke overstige summen af de tekniske og finansielle omkostninger, som er konstateret i EU i det foregående fangstår.

(2)

For at modvirke længere tids oplagring, for at afkorte betalingsfristerne og for at mindske kontrolbyrden bør støtten til privat oplagring udbetales som et engangsbeløb.

(3)

For ikke at hindre interventionsordningen i at fungere i 2012 bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskevarer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2012 fastsættes støtten til privat oplagring, jf. artikel 25 i forordning (EF) nr. 104/2000, for produkterne i bilag II til nævnte forordning således:

:

den første måned

:

219 EUR/t

:

den anden måned

:

0 EUR/t

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 326 af 22.12.2000, s. 30.


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 195/2012

af 8. marts 2012

om fastsættelse for fangståret 2012 af EU-salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 25, stk. 1 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For hver af de varer, der er anført i bilag II til forordning (EF) nr. 104/2000, skal der inden fangstårets begyndelse fastsættes en EU-salgspris på mindst 70 % og højst 90 % af orienteringsprisen.

(2)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 1388/2011 (2) fastsættes der for fangståret 2012 orienteringspriser for alle de pågældende varer.

(3)

Markedspriserne varierer betragteligt alt efter fiskeart og behandlingsgrad, navnlig for blæksprutte og kulmule.

(4)

Der bør derfor fastsættes tilpasningskoefficienter for de forskellige arter og behandlingsgrader for frosne varer, der landes i EU, med henblik på at fastlægge det prisniveau, der udløser interventionsforanstaltningen i artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 104/2000.

(5)

For ikke at hindre interventionsordningen i at fungere i 2012 bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskevarer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

EU-salgspriserne, jf. artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, for fangståret 2012 for de varer, der er anført i bilag II til nævnte forordning, og de behandlingsgrader og tilpasningskoefficienter, som de vedrører, er fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EUT L 346 af 30.12.2011, s. 1.


BILAG

SALGSPRISER OG TILPASNINGSKOEFFICIENTER

Arter

Behandlingsgrad

Tilpasningskoefficient

Interventionsniveau

Salgspris

(EUR/t)

Hellefisk

(Reinhardtius hippoglossoides)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 661

Kulmulearter

(Merluccius spp.)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 068

Enkeltfileter

 

 

 

med skind

1,0

0,85

1 299

uden skind

1,1

0,85

1 429

Havrudearter

(Dentex dentex og Pagellus spp.)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

1 242

Sværdfisk

(Xiphias gladius)

Hel eller renset, med eller uden hoved

1,0

0,85

3 518

Rejer

Penaeidae

Frosset

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 530

b)

Andre Penaeidaearter

 

1,0

0,85

6 641

Blæksprutte af arterne

Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola rondeletti

Frosset

1,0

0,85

1 669

Blæksprutte (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

hel, ikke renset

1,00

0,85

1 012

renset

1,20

0,85

1 215

b)

Loligo vulgaris

hel, ikke renset

2,50

0,85

2 531

renset

2,90

0,85

2 936

Ottearmede blækspruttearter

(Octopus spp.)

Frosset

1,00

0,85

1 892

Argentinsk blæksprutte (Illex argentinus)

hel, ikke renset

1,00

0,80

719

tube

1,70

0,80

1 223

Behandlingsgrad:

hel, ikke renset

:

uforarbejdet fiskevare

renset

:

vare, der er renset for indvolde

tube

:

blækspruttekrop, der er renset for indvolde, og uden hoved.


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 196/2012

af 8. marts 2012

om fastsættelse af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskevarer for fangståret 2012

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2814/2000 af 21. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår prolongationsstøtte for visse fiskerivarer (2), særlig artikel 5,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 939/2001 af 14. maj 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår den faste støtte for visse fiskerivarer (3), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 104/2000 er det fastsat, at der ydes støtte for visse ferske varer, der tages tilbage fra markedet og forarbejdes med henblik på stabilisering og oplagring eller konservering.

(2)

Formålet med støtten er at give producentorganisationerne tilstrækkelig tilskyndelse til at forarbejde eller konservere varer, der er taget tilbage fra markedet, og således undgå, at sådanne varer destrueres.

(3)

Støtten bør ikke være så høj, at den forstyrrer markedsligevægten for de pågældende varer og fordrejer konkurrencevilkårene.

(4)

Støtten bør ikke overstige de tekniske og finansielle omkostninger, der i det foregående fangstår er konstateret i EU ved de foranstaltninger, som er nødvendige for at stabilisere og oplagre varerne.

(5)

For ikke at hindre interventionsordningen i at fungere i 2012 bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskevarer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2012 fastsættes prolongationsstøtten, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000, og den faste støtte, jf. artikel 24, stk. 4, i samme forordning, som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 326 af 22.12.2000, s. 34.

(3)  EFT L 132 af 15.5.2001, s. 10.


BILAG

1.

Prolongationsstøttebeløb for varer i afsnit A og B i bilag I og for tunge (Solea spp.) i afsnit C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Forarbejdningsmetoder, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000

Støtte (EUR/t)

1

2

I.   

Frysning og oplagring af hele, rensede, ikke-hovedskårne varer eller opskårne varer

Sardin af arten Sardina pilchardus

359

Andre arter

291

II.

Filetering, frysning og oplagring

410

III.

Saltning og/eller tørring og oplagring af hele, rensede og med hoved, eller opskårne eller fileterede varer

277

IV.

Marinering og oplagring

260

2.

Prolongationsstøttebeløb for de øvrige varer i afsnit C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Forarbejdnings- og/eller konserveringsmetoder, jf. artikel 23 i forordning (EF) nr. 104/2000

Vare

Støtte (EUR/t)

1

2

3

I.

Frysning og oplagring

Jomfruhummer

(Nephrops norvegicus)

327

Jomfruhummerhaler

(Nephrops norvegicus)

248

II

Afskæring af hoved, frysning og oplagring

Jomfruhummer

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Kogning, frysning og oplagring

Jomfruhummer

(Nephrops norvegicus)

327

Taskekrabbe

(Cancer pagurus)

248

IV.

Marinering og oplagring

Taskekrabbe

(Cancer pagurus)

392

V.

Opbevaring i faste bassiner eller bure

Taskekrabbe

(Cancer pagurus)

210

3.

Den faste støtte for varer i bilag IV til forordning (EF) nr. 104/2000

Forarbejdningsmetoder

Støtte (EUR/t)

I.

Frysning og oplagring af hele, rensede, ikke-hovedskårne varer eller opskårne varer

291

II.

Filetering, frysning og oplagring

410


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 197/2012

af 8. marts 2012

om fastsættelse for fangståret 2012 af referencepriser for visse fiskevarer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 29, stk. 1 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge forordning (EF) nr. 104/2000 kan der hvert år pr. varekategori fastsættes referencepriser gældende for hele EU for de varer, som toldtariffens satser er suspenderet for, jf. artikel 28, stk. 1, i samme forordning. Det samme gælder for varer, som efter en toldnedsættelsesordning i WTO-regi eller en anden præferenceordning skal overholde en referencepris.

(2)

Ifølge artikel 29, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 104/2000 er referenceprisen for de varer, der er anført i afsnit A og B i bilag I til nævnte forordning, lig med tilbagetagelsesprisen fastsat efter artikel 20, stk. 1, i samme forordning.

(3)

EU-tilbagetagelsespriserne for de pågældende varer fastsættes for fangståret 2012 ved Kommissionens forordning (EU) nr. 198/2012 (2).

(4)

Ifølge artikel 29, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 104/2000 skal referenceprisen for andre varer end dem, der er anført i bilag I og II til nævnte forordning, fastsættes navnlig på grundlag af det vejede gennemsnit af de toldværdier, der er konstateret på importmarkederne eller i importhavnene i de sidste tre år før datoen for referenceprisens fastsættelse.

(5)

Det er ikke nødvendigt at fastsætte referencepriser for de varer, der er omfattet af kriterierne i artikel 29, stk. 1, i forordning (EF) nr. 104/2000, og som kun importeres fra tredjelande i ubetydelige mængder.

(6)

For at sikre hurtig anvendelse af referencepriserne i 2012 bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskevarer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2012 fastsættes referencepriserne for fiskevarer, jf. artikel 29 i forordning (EF) nr. 104/2000, som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  Se side 19 i denne EUT.


BILAG

1.   Referencepriser for de fiskevarer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 104/2000

Arter

Størrelse (1)

Referencepriser

(EUR/t)

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (1)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (1)

Sild af arten

Clupea harengus

ex 0302 41 00

1

 

F011

133

2

F012

203

3

F013

192

4a

F016

121

4b

F017

121

4c

F018

254

5

F015

226

6

F019

113

7a

F025

113

7b

F026

102

8

F027

85

Rødfiskarter

(Sebastes spp.)

ex 0302 89 31

og ex 0302 89 39

1

 

F067

996

2

F068

996

3

F069

836

Torsk af arten

Gadus morhua

ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

 

 

Kogt i vand

Fersk eller kølet

Taric-tillægskode

Ekstra, A (1)

Taric-tillægskode

Ekstra, A (1)

Rejer

(Pandalus borealis)

ex 0306 26 90

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854


2.   Referencepriser for de fiskevarer, der er omhandlet i artikel 29, stk. 3, litra d), i forordning (EF) nr. 104/2000

Vare

Taric-tillægskode

Behandlingsgrad

Referencepris

(EUR/t)

1.   

Rødfiskarter

 

 

Hel:

 

ex 0303 89 31

ex 0303 89 39

F411

med eller uden hoved

998

ex 0304 89 21

ex 0304 89 29

 

Fileter:

 

F412

med ben (»standard«)

2 011

F413

uden ben

2 136

F414

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 239

2.   

Torsk

ex 0303 63 10, ex 0303 63 30ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

F416

Hel, med eller uden hoved

1 095

ex 0304 71 90

ex 0304 79 10

 

Fileter:

 

F417

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

2 451

F418

interleaved-pakkede eller i industriblokke, uden ben

2 716

F419

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

2 574

F420

enkeltpakkede eller fuldt interleaved-pakkede, uden skind

2 972

F421

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 990

ex 0304 95 25

F422

Stykker og andet fiskekød, undtagen blokke af hakket fisk

1 448

3.   

Sej (Pollachius virens)

ex 0304 73 00

 

Fileter:

 

F424

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

1 611

F425

interleaved-pakkede eller i industriblokke, uden ben

1 688

F426

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

1 476

F427

enkeltpakkede eller fuldt interleaved-pakkede, uden skind

1 713

F428

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

1 895

ex 0304 95 40

F429

Stykker og andet fiskekød, undtagen blokke af hakket fisk

976

4.   

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

 

Fileter:

 

F431

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

2 241

F432

interleaved-pakkede eller i industriblokke, uden ben

2 606

F433

enkeltfileter eller fileter »fully interleaved«, med skind

2 537

F434

enkeltpakkede eller fuldt interleaved-pakkede, uden skind

2 682

F435

blokke i umiddelbar emballage med en vægt på højst 4 kg

2 988

5.   

Alaskasej

 

 

Fileter:

 

ex 0304 75 00

F441

fileter »interleaved« eller i industriblokke, med ben (»standard«)

1 170

F442

interleaved-pakkede eller i industriblokke, uden ben

1 298

6.   

Sild

 

 

Sildelapper

 

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

F450

med en vægt på over 80 g pr. styk

510

F450

med en vægt på over 80 g pr. styk

464


(1)  Klasser for friskhed, størrelser og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 198/2012

af 8. marts 2012

om fastsættelse for fangståret 2012 af EU-tilbagetagelsespriser og -salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 20, stk. 3, og artikel 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 skal EU-tilbagetagelsespriserne og -salgspriserne for de varer, der er anført i bilag I til nævnte forordning, fastsættes på grundlag af varens friskhed, størrelse eller vægt og behandlingsgrad ved, at et beløb på højst 90 % af orienteringsprisen multipliceres med tilpasningskoefficienten for den pågældende varekategori.

(2)

Tilbagetagelsespriserne kan multipliceres med tilpasningskoefficienter i landingsområder, der ligger meget fjernt fra EU’s vigtigste forbrugscentre. Orienteringspriserne for fangståret 2012 for alle de pågældende varer blev fastsat ved Rådets forordning (EU) nr. 1388/2011 (2).

(3)

For ikke at hindre interventionsordningen i at fungere i 2012 bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskevarer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De tilpasningskoefficienter, der anvendes ved beregning af EU-tilbagetagelsespriserne og -salgspriserne, jf. artikel 20 og 22 i forordning (EF) nr. 104/2000, for fangståret 2012 for de fiskevarer, der er anført i bilag I til nævnte forordning, er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

De EU-tilbagetagelsespriser og -salgspriser, der gælder for fangståret 2012, og de varer, som de vedrører, er fastsat i bilag II.

Artikel 3

De EU-tilbagetagelsespriser, der gælder for fangståret 2012 i landingsområder, som ligger meget fjernt fra EU’s vigtigste forbrugscentre, og de varer, som de vedrører, er fastsat i bilag III.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EUT L 346 af 30.12.2011, s. 1.


BILAG I

Omregningskoefficienter for de varer, der er anført i del A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Art

Størrelse (1)

Omregningsfaktorer

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiner af arten

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Rødhajarter

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Rødhajarter

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Rødfisk

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Torsk af arten

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Sej

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Hvilling

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Lange

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrel af arten

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Spansk makrel af arten

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Ansjos

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Rødspætte

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Kulmule af arten

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Glashvarre

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Ising

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Skrubbe

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Hvid tun

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Blæksprutte af arterne

Sepia officinalis og

Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Art

Størrelse (2)

Omregningsfaktor

 

Hel

Uden hoved (2)

Renset, med hoved (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Havtaskearter

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Alle behandlingsgrader

 

Ekstra, A (2)

 

Hesterejer af arten

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Kogt i vand

Fersk eller kølet

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Dybvandsreje

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Hel (2)

 

 

Taskekrabbe

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Hel (2)

 

Haler (2)

E' (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Renset, med hoved (2)

Hel (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Tunge

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.

(2)  Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


BILAG II

EU-tilbagetagelsespriser og -salgspriser for de varer, der er anført I afsnit A, B og C i bilag I til forordning (EF) nr. 104/2000

Art

Størrelse (1)

Tilbagetagelsespris (EUR/t)

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten

Clupea harengus

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

Sardiner af arten

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Rødhajarter

Squalus acanthias

1

674

674

2

573

573

3

314

314

Rødhajarter

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Rødfisk

Sebastes spp.

1

0

996

2

0

996

3

0

836

Torsk af arten

Gadus morhua

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

Sej

Pollachius virens

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

Kuller

Melanogrammus aeglefinus

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

Hvilling

Merlangius merlangus

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

Lange

Molva spp.

1

800

659

2

776

635

3

706

564

Makrel af arten

Scomber scombrus

1

0

236

2

0

233

3

0

226

Spansk makrel af arten

Scomber japonicus

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Ansjos

Engraulis spp.

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

Rødspætte

Pleuronectes platessa

1. januar til 30. april 2012

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

1. maj til 31. december 2012

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

Kulmule af arten

Merluccius merluccius

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

Glashvarre

Lepidorhombus spp.

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

Ising

Limanda limanda

1

562

459

2

427

332

Skrubbe

Platichtys flesus

1

325

286

2

247

207

Hvid tun

Thunnus alalunga

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

Blæksprutte af arterne

Sepia officinalis og Rossia macrosoma

1

0

1 163

2

0

1 163

3

0

727

 

 

Hel

Uden hoved (1)

Renset, med hoved (1)

 

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Havtaskearter

Lophius spp.

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

 

 

Alle behandlingsgrader

Ekstra, A (1)

Hesterejer af arten

Crangon crangon

1

1 401

2

641

 

 

Kogt i vand

Fersk eller kølet

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Dybvandsreje

Pandalus borealis

1

5 288

1 114

2

1 854


Art

Størrelse (2)

Salgspris (EUR/t)

 

Hel (2)

 

Taskekrabbe

Cancer pagurus

1

1 219

 

 

2

914

 

 

 

 

Hel (2)

Haler (2)

E' (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

 

 

Renset, med hoved (2)

Hel (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Tunge

Solea spp.

1

5 183

4 008

 

2

5 183

4 008

 

3

4 907

3 732

 

4

4 008

2 903

 

5

3 456

2 281

 


(1)  Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.

(2)  Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


BILAG III

Tilbagetagelsespriser i landingsområder, som ligger meget fjernt fra de vigtigste forbrugscentre

Art

Landingsområde

Tilpasnings-faktor

Størrelse (1)

Tilbagetagelsespris (EUR/t)

Renset, med hoved (1)

Hel (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Sild af arten

Clupea harengus

Irlands kystområder og øer

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Kystområderne i den østlige del af England fra Berwick til Dover

og i Skotland fra Portpatrick til Eyemouth samt øerne vest og nord for disse områder.

Kystområderne i County Down (Nordirland)

0,90

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

Makrel af arten

Scomber scombrus

Irlands kystområder og øer

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

217

Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige

0,95

1

0

224

2

0

221

3

0

215

Kulmule af arten

Merluccius merluccius

Kystområderne fra Troon (i det sydvestlige Skotland) til Wick (i det nordøstlige Skotland) samt øerne vest og nord for disse områder

0,75

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

Hvid tun

Thunnus alalunga

Azorerne og Madeira

0,48

1

1 032

911

2

1 032

866

Sardiner af arten

Sardina pilchardus

De Kanariske Øer

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Kystområderne i og øerne ved Cornwall og Devon i Det Forenede Kongerige

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Portugals atlantiske kystområder

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Klasserne for friskhed, størrelse og behandlingsgrad er fastlagt efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 104/2000.


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 199/2012

af 8. marts 2012

om fastsættelse af de faste værdier, der skal benyttes ved beregningen af den finansielle udligning og forskuddet i forbindelse hermed for så vidt angår fiskevarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 21, stk. 5 og 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 104/2000 er det fastsat, at der ydes finansiel udligning til producentorganisationer, der under visse betingelser tager varer som anført i afsnit A og B i bilag I til nævnte forordning tilbage. Værdien af sådan finansiel udligning skal nedsættes med faste værdier, når der er tale om varer, som er bestemt til andre formål end konsum.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 2493/2001 af 19. december 2001 om afsætning af visse tilbagetagne fiskevarer (2) fastsættes det, hvilke afsætningsmuligheder der er for tilbagetagne varer. Det er nødvendigt at fastsætte en fast værdi for sådanne varer for hver afsætningsmulighed under hensyntagen til den gennemsnitlige indtægt, som kan opnås ved sådan afsætning i de forskellige medlemsstater.

(3)

I henhold til artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2509/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår den finansielle udligning for fiskevarer (3), er der fastsat særlige bestemmelser om, at det organ, som er ansvarligt for at udbetale den finansielle udligning, underrettes, når en producentorganisation eller et af dens medlemmer udbyder sine varer til salg i en anden medlemsstat end den, hvor organisationen er anerkendt. Det pågældende organ er organet i den medlemsstat, hvor producentorganisationen blev anerkendt. Den faste værdi, der skal fratrækkes, bør derfor være den, der anvendes i sidstnævnte medlemsstat.

(4)

Der bør anvendes samme beregningsmetode for forskuddet på den finansielle udligning som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2509/2000.

(5)

For ikke at hindre interventionsordningen i at fungere i 2012 bør denne forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskevarer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2012 fastsættes de faste værdier, der skal benyttes ved beregning af den finansielle udligning og forskud i forbindelse hermed for fiskevarer, der tages tilbage af producentorganisationerne, og som anvendes til andre formål end konsum, jf. artikel 21, stk. 5, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Den faste værdi, der skal fratrækkes i den finansielle udligning og forskud i forbindelse hermed, er den værdi, der anvendes i den medlemsstat, hvor producentorganisationen blev anerkendt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(2)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 20.

(3)  EFT L 289 af 16.11.2000, s. 11.


BILAG

Faste værdier

Anvendelse af varer, der er taget tilbage fra markedet

EUR/ton

1.

Anvendelse efter forarbejdning til mel (foder):

 

a)

for sild af arten Clupea harengus og makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus:

 

Danmark og Sverige

50

Det Forenede Kongerige

50

andre medlemsstater

15

Frankrig

2

b)

for hesterejer af arten Crangon crangon og dybhavsrejer (Pandalus borealis):

 

Danmark og Sverige

0

andre medlemsstater

10

c)

for andre varer:

 

Danmark

40

Sverige, Portugal og Irland

20

Det Forenede Kongerige

20

andre medlemsstater

1

2.

Anvendelse i fersk eller konserveret stand (foder):

 

a)

for sardiner af arten Sardina pilchardus og ansjoser (Engraulis spp.):

 

alle medlemsstater

8

b)

for andre varer:

 

Sverige

0

Frankrig

25

andre medlemsstater

30

3.

Anvendelse som agn/madding:

 

Frankrig

55

andre medlemsstater

20

4.

Anvendelse til andre formål end foder

0


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 200/2012

af 8. marts 2012

om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i flokke af slagtekyllinger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (1), særlig artikel 4, stk. 1, andet afsnit, artikel 8, stk. 1, andet afsnit, og artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 2160/2003 har til formål at sikre, at der træffes hensigtsmæssige og effektive foranstaltninger til påvisning og bekæmpelse af bl.a. salmonella på alle relevante trin og navnlig i den primære produktionsfase, dvs. i flokke, med henblik på at mindske forekomsten af fødevarebårne zoonotiske patogener og de risici, de indebærer for folkesundheden.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2160/2003 skal der opstilles EU-mål for mindskelse af forekomsten af alle salmonellaserotyper af betydning for folkesundheden i slagtekyllinger. En sådan mindskelse er afgørende for at sikre, at kriterierne vedrørende salmonella i fersk kød fra slagtekyllinger, jf. del E i bilag II til forordning (EF) nr. 2160/2003 og kapitel 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (2), er opfyldt.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal EU-målet omfatte en angivelse i tal af en maksimumsprocent for de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, og/eller en minimumsprocent for mindskelse af antallet af de epidemiologiske enheder, der fortsat er positive, en øvre tidsgrænse for, hvornår målet skal være nået, og en fastlæggelse af de kontrolordninger, der nødvendige for at efterprøve, om målet er nået. Det skal desuden, hvor det er relevant, omfatte en definition af serotyper af betydning for folkesundheden.

(4)

I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal der tages hensyn til de erfaringer, der er gjort i forbindelse med eksisterende nationale foranstaltninger, og til de oplysninger, der er fremsendt til Kommissionen eller Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i henhold til de eksisterende EU-bestemmelser, navnlig som led i de oplysninger, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF (3), særlig artikel 5, når EU-målet opstilles.

(5)

I artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i slagtekyllinger og om ændring af forordning (EF) nr. 1091/2005 (4) fastsættes målet for mindskelse af maksimumsprocenten af flokke af slagtekyllinger, der fortsat er positive for disse to serotyper af salmonella, til højst 1 % pr. 31. december 2011.

(6)

Det fremgik af rapporten "Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2009" (5), at Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium er de serovarer, der hyppigst sættes i forbindelse med sygdomme hos mennesker. Antallet af tilfælde af Salmonella enteritidis hos mennesker faldt markant i 2009, mens der kunne konstateres en stigning i antallet af Salmonella typhimurium-tilfælde.

(7)

EFSA vedtog i juli 2011 en videnskabelig udtalelse om et kvantitativt skøn af virkningerne for folkesundheden af, at der fastsættes et nyt mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella i slagtekyllinger (6). Det konkluderes i udtalelsen, at Salmonella enteritidis er den mest udbredte overførte zoonotiske salmonellaserotype fra forældre til afkom hos fjerkræ. EFSA bemærkede ligeledes, at EU-kontrolforanstaltningerne vedrørende slagtekyllinger har bidraget til, at antallet af salmonellosetilfælde forårsaget af slagtekyllinger er mindsket betydeligt hos mennesker i forhold til 2006. Målet bør derfor bekræftes.

(8)

Monofasiske Salmonella typhimurium-stammer er i de senere år blevet en af de hyppigst påviste salmonellaserotyper hos en række dyrearter og i kliniske isolater fra mennesker. Ifølge EFSA's videnskabelige udtalelse fra 2010 om overvågning og vurdering af risikoen for folkesundheden ved "Salmonella typhimurium-lignende stammer", der blev vedtaget den 22. september 2010 (7), betragtes monofasiske Salmonella typhimurium-stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:-, der omfatter stammer med og uden O5-antigenet, som varianter af Salmonella typhimurium, og de udgør en folkesundhedsmæssig risiko, der kan sammenlignes med risikoen ved andre Salmonella typhimurium-stammer. Salmonella typhimurium-stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:- bør derfor inkluderes i målet.

(9)

For at efterprøve, om EU-målet er nået, er det nødvendigt at udtage prøver fra flokke af slagtekyllinger gentagne gange. For at resultaterne kan evalueres og sammenlignes, er det nødvendigt at fastlægge en fælles kontrolordning til efterprøvning af, om EU-målet er nået.

(10)

Der er forelagt nationale bekæmpelsesprogrammer til opfyldelse af EU-målet for 2012 for flokke af slagtekyllinger med henblik på EU-medfinansiering i henhold til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (8). De tekniske ændringer, der foretages i bilaget til nærværende forordning, gælder umiddelbart. Kommissionen behøver derfor ikke igen at godkende de nationale bekæmpelsesprogrammer til gennemførelse af nærværende forordning. Der er derfor ikke behov for en overgangsperiode.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

EU-mål

1.   EU-målet, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2160/2003, for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i slagtekyllinger (i det følgende benævnt "EU-målet") består i en mindskelse af den årlige maksimumsprocent, således at flokke af slagtekyllinger, der fortsat er positive for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, højst udgør 1 %.

For så vidt angår monofasisk Salmonella typhimurium er serotyper med antigenformlen 1,4,[5],12:i:- inkluderet i EU-målet.

2.   Den fornødne kontrolordning til efterprøvning af, hvordan det går med at nå EU-målet, er fastsat i bilaget (i det følgende benævnt "kontrolordningen").

Artikel 2

Revurdering af EU-målet

Kommissionen tager EU-målet op til revision under hensyntagen til de oplysninger, der er indsamlet i overensstemmelse med kontrolordningen, og de kriterier, der er fastlagt i artikel 4, stk. 6, litra c), i forordning (EF) nr. 2160/2003.

Artikel 3

Ophævelse af forordning (EF) nr. 646/2007

Forordning (EF) nr. 646/2007 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 4

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1.

(3)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.

(4)  EUT L 151 af 13.6.2007, s. 21.

(5)  EFSA Journal 2011; 9(3):2090.

(6)  EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

(7)  EFSA Journal 2010; 8(10):1826.

(8)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.


BILAG

Kontrolordning til efterprøvning af, om EU-målet er nået, jf. artikel 1, stk. 2

1.   STIKPRØVERAMME

Prøveudtagningen skal omfatte alle flokke af slagtekyllinger af Gallus gallus (i det følgende benævnt "slagtekyllinger") inden for rammerne af de nationale bekæmpelsesprogrammer, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2160/2003.

2.   OVERVÅGNING AF SLAGTEKYLLINGER

2.1.   Prøveudtagningsfrekvens

a)

Fødevarevirksomhedslederne udtager prøver af alle flokke af slagtekyllinger højst tre uger inden slagtningen.

Uanset pligten til at udtage prøver, jf. første afsnit, kan den kompetente myndighed bestemme, at fødevarevirksomhedslederne skal udtage prøver af mindst én flok af slagtekyllinger pr. hold slagtekyllinger på bedrifter med mere end én flok, hvis:

i)

der anvendes et "alt ind-alt ud"-system i alle flokke på bedriften

ii)

den samme driftsledelse gælder for alle flokke

iii)

foder- og vandforsyning er fælles for alle flokke

iv)

der er blevet testet for Salmonella spp. for mindst de sidste seks hold slagtekyllinger i henhold til prøveplanen omhandlet i første afsnit i alle flokke på bedriften, og den kompetente myndighed for mindst ét hold slagtekyllinger har taget prøver af alle flokke

v)

alle resultater af prøver udtaget i henhold til første afsnit og litra b) for Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium var negative.

Uanset pligten til at udtage prøver, jf. nærværende litra, kan den kompetente myndighed tillade, at der udtages prøver i løbet af de sidste seks uger inden slagtningen, hvis slagtekyllingerne enten holdes i over 81 dage eller falder ind under bestemmelserne om produktion af økologiske slagtekyllinger i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (1).

b)

Den kompetente myndighed skal hvert år udtage prøver af mindst én flok af slagtekyllinger på 10 % af bedrifterne med mere end 5 000 fugle. Prøveudtagningen skal ske på grundlag af en risikovurdering, og når den kompetente myndighed finder det nødvendigt.

Prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed kan erstatte den prøveudtagning, der kræves foretaget af fødevarevirksomhedslederen i henhold til litra a).

2.2.   Prøveudtagningsprotokol

2.2.1.   Almindelige anvisninger i prøveudtagning

Den kompetente myndighed eller fødevarevirksomhedslederen sørger for, at personer, der er specielt oplært, udtager prøverne.

Der udtages mindst to sokkeprøver. Der trækkes overtrækssokker over støvlerne, og prøven tages ved at gå rundt i fjerkræhuset. Svaberprøver fra én flok af slagtekyllinger kan samles til én prøve.

Inden overtrækssokkerne tages på, fugtes overfladen:

a)

med fortyndingsmidler, der sikrer optimale indsamlingsresultater (MRD: 0,8 % natriumchlorid, 0,1 % pepton i sterilt, deioniseret vand)

b)

med sterilt vand

c)

med eventuelt andre fortyndingsmidler, der er godkendt af det nationale referencelaboratorium, der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2160/2003, eller

d)

ved at blive autoklaveret i en beholder med fortyndingsmidler.

Overtrækssokkerne fugtes ved at hælde væsken ind i dem, inden de tages på, eller ved at ryste dem i en beholder med fortyndingsmiddel.

Man skal sikre, at alle afsnit i et fjerkræhus er repræsenteret i prøven i forhold til deres størrelse. Hvert par sokkeprøver skal dække ca. 50 % af husets areal.

Efter endt prøveudtagning tages overtrækssokkerne forsigtigt af støvlerne, så det materiale, der hænger fast i dem, ikke falder af. Vrangen kan vendes ud, så materialet ikke falder af. De placeres i en pose eller beholder og mærkes.

Den kompetente myndighed kan på grundlag af en vurdering i hvert enkelt tilfælde af epidemiologiske parametre, dvs. biosikkerhedsforholdene, flokkens fordeling eller størrelse eller andre relevante forhold, beslutte at øge minimumsantallet af prøver med henblik på at sikre en repræsentativ prøveudtagning.

Hvis den kompetente myndighed tillader det, kan ét par sokkeprøver erstattes af en støvprøve af 100 g støv indsamlet fra mange forskellige steder i hele huset fra overflader med synlig støvforekomst. Alternativt kan en eller flere fugtede stofsvabere med en samlet overflade på mindst 900 cm2 anvendes til at indsamle støv fra mange forskellige overflader i hele huset. Hver svaber skal være godt dækket med støv på begge sider.

2.2.2.   Særlige anvisninger for visse typer bedrifter

a)

Prøver af fritgående flokke af slagtekyllinger udtages udelukkende inde i fjerkræhuset.

b)

Hvis det ikke er muligt at få adgang til husene på grund af begrænset plads i flokke med mindre end 100 slagtekyllinger, og det derfor ikke er muligt at tage sokkeprøver ved at gå rundt i husene, kan prøverne erstattes af samme type stofhandsker, som anvendes til støv, idet handskerne gnides over overflader, der er forurenet med frisk fækalt materiale, eller sokkeprøverne kan, hvis dette ikke er muligt, erstattes af andre egnede teknikker for udtagning af prøver af fækalt materiale.

2.2.3.   Prøveudtagning foretaget af den kompetente myndighed

Den kompetente myndighed sikrer sig fornøden dokumentation ved at foretage yderligere test og/eller kontroller for at efterprøve, at resultaterne ikke er ændret som følge af tilstedeværelse af antimikrobielle eller andre stoffer, der hæmmer bakterievækst.

Hvis der ikke påvises forekomst af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, men der påvises antimikrobielle stoffer eller bakterievæksthæmmende virkninger, anses flokken for at være en inficeret flok af slagtekyllinger i forbindelse med EU-målet, jf. artikel 1, stk. 2.

2.2.4.   Transport

Prøver sendes straks efter indsamlingen som ekspresforsendelse eller med kurer til de laboratorier, der er omhandlet i artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Under transporten beskyttes de mod varme over 25 °C og sollys.

Hvis det ikke er muligt at afsende prøverne inden 24 timer efter indsamlingen, opbevares de på køl.

3.   LABORATORIEANALYSE

3.1.   Prøveforberedelse

Prøverne opbevares på køl på laboratoriet indtil undersøgelsen. Undersøgelsen skal påbegyndes senest 48 timer efter modtagelse af prøverne og senest fire dage efter indsamlingsdatoen.

Støvprøver analyseres særskilt. Den kompetente myndighed kan dog beslutte at samle dem med sokkeprøven med henblik på analyse.

Prøven bevæges rundt, til den er fuldstændig gennemvædet, og dyrkes derefter efter påvisningsmetoden i punkt 3.2.

De to par overtrækssokker pakkes forsigtigt ud, så det fækale materiale, der sidder fast på dem, ikke falder af, og samles og anbringes i 225 ml "buffered" peptonvand, der er opvarmet til stuetemperatur, eller 225 ml fortyndingsmiddel tilsættes direkte til de to par overtrækssokker i den beholder, laboratoriet modtog dem i.

Sokkeprøverne skal være helt dækket af "buffered" peptonvand, så der er tilstrækkeligt med fri væske omkring prøven til, at der kan migrere salmonella væk fra prøven, og derfor kan der om nødvendigt tilføjes mere "buffered" peptonvand.

Hvis der fastlægges EN/ISO-standarder om klargøring af gødningsprøver til påvisning af salmonella, træder de i stedet for bestemmelserne i dette punkt om prøveklargøring.

3.2.   Påvisningsmetode

Påvisningen af Salmonella spp. foretages i henhold til tillæg 1 til EN/ISO 6579, "Mikrobiologisk undersøgelse af fødevarer og foderstoffer - Horisontal metode til bestemmelse af Salmonella spp. - ændring 1: Anneks D: Bestemmelse af Salmonella spp. i dyrefæces og i prøver fra primærproduktionsleddet" fra Den Internationale Standardiseringsorganisation.

3.3.   Serotypning

Mindst ét isolat fra hver positiv prøve udtaget af den kompetente myndighed serotypebestemmes efter det gældende White-Kauffmann-LeMinor-skema.

Fødevarevirksomhedslederne sørger for, at det for alle isolater i det mindste udelukkes, at de ikke tilhører serotyperne Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.

3.4.   Alternative metoder

Hvad angår prøver, der er udtaget på fødevarevirksomhedslederens initiativ, kan de analysemetoder, der er fastsat i artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (2), anvendes i stedet for metoderne til prøveklargøring, påvisningsmetoderne og serotypningen i punkt 3.1, 3.2 og 3.3 i dette bilag, hvis de er valideret i overensstemmelse med EN/ISO 16140.

3.5.   Opbevaring af stammer

Den kompetente myndighed påser, at der opbevares mindst én isoleret stamme af salmonellaserotyper fra prøveudtagning som led i offentlig kontrol pr. fjerkræhus og pr. år med henblik på fremtidig fagtypning eller testning for antimikrobiel følsomhed ved anvendelse af de sædvanlige stammesamlingsmetoder, som skal sikre, at stammerne forbliver intakte i mindst to år efter analysen.

Den kompetente myndighed kan beslutte, at isolater fra fødevarevirksomhedsledernes prøveudtagning også skal opbevares med henblik på fremtidig fagtypning eller testning for antimikrobiel følsomhed, således at isolater kan testes i overensstemmelse med artikel 2 i Kommissionens beslutning 2007/407/EF (3).

4.   RESULTATER OG RAPPORTERING

4.1.   Beregning af prævalens med henblik på efterprøvning af, hvordan det går med at nå EU-målet

En flok af slagtekyllinger anses for positiv for så vidt angår efterprøvningen af, om EU-målet er nået, hvis der er påvist Salmonella enteritidis og/eller Salmonella typhimurium (bortset fra vaccinestammer) i flokken.

Positive flokke af slagtekyllinger medregnes kun én gang pr. hold slagtekyllinger uanset antallet af prøveudtagninger og test, og de medregnes kun i rapporten vedrørende det år, hvor den første positive prøve udtages.

4.2.   Rapportering

Rapporteringen skal omfatte følgende:

a)

det samlede antal flokke af slagtekyllinger, som der er udtaget prøver af mindst én gang i rapporteringsåret

b)

det samlede antal flokke, der er positive for en eller flere salmonellaserotyper i medlemsstaten

c)

antallet af flokke af slagtekyllinger, der er positive mindst én gang for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, herunder monofasiske stammer med antigenformlen 1,4,[5],12:i:-

d)

antallet af flokke af slagtekyllinger, der er positive for hver enkelt salmonellaserotype eller for ikke-specificeret salmonella (ikke-typbare eller ikke-serotypebestemte isolater).

Disse oplysninger gives særskilt for prøveudtagning, der foretages som led i det overordnede nationale salmonellabekæmpelsesprogram, jf. punkt 2.1., litra a) og b), prøveudtagning, der foretages af fødevarevirksomhedslederne, jf. punkt 2.1., litra a), og prøveudtagning foretaget af de kompetente myndigheder, jf. punkt 2.1., litra b).

Testresultaterne betragtes som relevant information om fødevarekæden, jf. afsnit III i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (4).

Mindst følgende oplysninger om hver flok af testede flokke af slagtekyllinger fremlægges for den kompetente myndighed:

a)

permanent entydig identifikation af bedriften

b)

permanent entydig identifikation af fjerkræhuset

c)

måned for prøveudtagning.

Resultaterne og supplerende relevante oplysninger indberettes i rapporten om tendenser og kilder, jf. artikel 9, stk. 1, i direktiv 2003/99/EF (5).

Fødevarevirksomhedslederen underretter straks den kompetente myndighed om bekræftet påvisning af Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium. Fødevarevirksomhedslederen giver analyselaboratoriet besked om at handle i overensstemmelse hermed.


(1)  EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 153 af 14.6.2007, s. 26.

(4)  EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(5)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 201/2012

af 8. marts 2012

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet nitroxinil

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Nitroxinil er opført i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 som et stof, der for kvæg og får tillades anvendt til muskel, fedt, lever og nyre, med undtagelse af dyr, hvis mælk anvendes til konsum.

(4)

Irland har indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om udvidelse (ekstrapolering) af de eksisterende bestemmelser for nitroxinil til også at omfatte ko- og fåremælk.

(5)

Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at der fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af nitroxinil for ko- og fåremælk, og at bestemmelsen »Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum« udgår.

(6)

Rækken vedrørende nitroxinil i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres, således at den anbefalede grænseværdi for ko- og fåremælk indsættes, og den eksisterende bestemmelse »Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk anvendes til konsum« udgår.

(7)

De berørte parter bør indrømmes en rimelig frist til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at overholde den nye grænseværdi.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. maj 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

Rækken vedrørende nitroxinil i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 affattes således:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser

(jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

»Nitroxinil

Nitroxinil

Kvæg, får

400 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitære lægemidler/midler mod endoparasitter«

200 μg/kg

Fedt

20 μg/kg

Lever

400 μg/kg

Nyre

20 μg/kg

Mælk


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 202/2012

af 8. marts 2012

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (1), særlig artikel 14 sammenholdt med artikel 17,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur udarbejdet af Udvalget for Veterinærlægemidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 fastsættes en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer, som i Unionen er bestemt til anvendelse i veterinærlægemidler til dyr bestemt til fødevareproduktion eller i biocidholdige produkter, der anvendes i husdyrbrug.

(2)

Bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (2) indeholder en liste over farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer.

(3)

Der er indgivet en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor i kvæg.

(4)

Udvalget for Veterinærlægemidler har anbefalet, at der ikke fastsættes nogen maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer af pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor i kvæg.

(5)

Tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor ændres, således at stoffet pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor tilføjes og tillades anvendt til kvæg.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(2)  EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1.


BILAG

Nedenstående stof indsættes i alfabetisk rækkefølge i tabel 1 i bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010:

Farmakologisk virksomt stof

Restmarkør

Dyreart

MRL

Målvæv

Andre bestemmelser (jf. artikel 14, stk. 7, i forordning (EF) nr. 470/2009)

Terapeutisk klassifikation

"Pegyleret bovin granulocyt-kolonistimulerende faktor

Ikke relevant

Kvæg

MRL ikke påkrævet

Ikke relevant

INGEN ANGIVELSE

Biologiske lægemidler/immunmodulatorer"


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 203/2012

af 8. marts 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for økologisk vin

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 19, stk. 3, andet afsnit, artikel 21, stk. 2, artikel 22, stk. 1, artikel 38, litra a), og artikel 40, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 834/2007, særlig kapitel 4 i afsnit III, indeholder grundlæggende forskrifter om økologisk produktion af forarbejdede fødevarer. Gennemførelsesbestemmelserne til disse grundlæggende forskrifter er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (2).

(2)

I forordning (EF) nr. 889/2008 bør der fastsættes særlige bestemmelser for produktion af økologisk vin. Bestemmelserne bør gælde for de vinavlsprodukter, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (3).

(3)

Ved forarbejdningen af økologiske vine er det nødvendigt at anvende visse produkter og stoffer som tilsætnings- eller hjælpestoffer på nøje fastlagte betingelser. Med henblik herpå og på grundlag af anbefalingerne i den EU-dækkende undersøgelse »Økologisk vinavl: Udvikling af miljø- og forbrugervenlige teknologier til forbedring af økologiske vines kvalitet og videnskabeligt baserede retlige rammer« (også kaldet »ORWINE«) (4) bør brugen af sådanne produkter og stoffer være tilladt i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EF) nr. 834/2007.

(4)

Visse produkter og stoffer, der anvendes som tilsætnings- eller hjælpestoffer til ønologiske fremgangsmåder ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (5), er afledt af landbrugsråvarer. I så fald kan råvarerne findes på markedet i økologisk form. For at fremme efterspørgslen efter sådanne råvarer bør tilsætnings- og hjælpestoffer, som er afledt af økologisk dyrkede råvarer, foretrækkes.

(5)

Metoder og teknikker til produktion af vin er på unionsplan fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007 og de tilhørende gennemførelsesbestemmelser i forordning (EF) nr. 606/2009 og i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser, mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (6). Brugen af sådanne metoder og teknikker i den økologiske vinavl vil måske ikke være i overensstemmelse med de målsætninger og principper, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007, og navnlig de særlige principper for forarbejdning af økologiske fødevarer, som er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 834/2007. Der bør derfor fastsættes særlige restriktioner og grænser for visse ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder.

(6)

Visse andre fremgangsmåder, der er almindeligt brugt ved forarbejdning af fødevarer, kan også anvendes ved vinfremstilling og kan også påvirke visse vigtige kendetegn ved økologiske produkter og dermed også deres sande karakter, men for tiden findes der ikke alternative metoder, som kan afløse dem. Det er tilfældet for varmebehandling, filtrering, omvendt osmose og brugen af ionbyttende harpikser. Disse fremgangsmåder bør derfor kunne anvendes af økologiske vinavlere, men brugen af dem bør begrænses. En undersøgelse af brugen af varmebehandling, ionbyttende harpikser og omvendt osmose bør derfor kunne foretages på et senere tidspunkt.

(7)

Ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, der kan virke vildledende med hensyn til de økologiske produkters sande karakter, bør være udelukket inden for økologisk vinavl. Det er tilfældet for koncentration ved nedkøling, fjernelse af alkohol, fjernelse af svovldioxid ved fysiske processer, elektrodialyse og brugen af kationbyttere, da disse ønologiske fremgangsmåder ændrer produktets sammensætning i så stort omfang, at de kan virke vildledende, hvad den økologiske vins sande karakter angår. Af samme grund kan brug eller tilsætning af visse stoffer også virke vildledende, hvad den økologiske vins sande karakter angår. Det bør derfor fastsættes, at sådanne stoffer hverken bør bruges eller tilsættes i forbindelse med økologiske ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder.

(8)

Hvad navnlig sulfitter angår, viser resultaterne af ORWINE-undersøgelsen, at økologiske vinproducenter i EU allerede har kunnet nedsætte indholdet af svovldioxid i vin, der er fremstillet af økologiske druer, i forhold til det maksimale svovldioxidindhold, der er tilladt for ikke-økologiske vine. Der bør derfor fastsættes et maksimalt svovlindhold, der er specifikt for økologiske vine, og som er lavere end det tilladte niveau for ikke-økologiske vine. De nødvendige mængder svovldioxid afhænger af de forskellige vinkategorier og også af visse af vinens iboende karakteristika, herunder navnlig dens sukkerindhold, som bør tages i betragtning, når der fastsættes maksimalniveauer for svovldioxidindholdet i økologiske vine. Ekstreme vejrforhold kan dog skabe vanskeligheder i visse vindyrkningsområder, som gør det nødvendigt at tilsætte supplerende mængder sulfitter under vinfremstillingen for at kunne stabilisere det pågældende års færdige produkter. Det bør tillades at forhøje det maksimale svovldioxidindhold, når betingelserne herfor er opfyldt.

(9)

Vin er et produkt med lang holdbarhed, og nogle vine opbevares traditionelt i mange år i tønder eller tanke, inden de bringes på markedet. På betingelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (7) og for en begrænset periode i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 889/2008 bør markedsføring af sådanne vine med overholdelse af mærkningskravene efter nævnte forordning være tilladt, indtil lagrene er opbrugt.

(10)

Nogle oplagrede vine blev produceret ved en vinfremstillingsproces, der allerede opfyldte de regler for produktion af økologisk vin, som er fastsat i denne forordning. Når dette kan bevises, bør det være tilladt at bruge EU's logo for økologisk produktion, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007, og som fra den 1. juli 2010 kaldes »EU's økologiske logo«, for at muliggøre rimelig sammenligning og konkurrence mellem økologiske vine produceret før og efter, at denne forordning træder i kraft. Er dette ikke tilfældet, bør vin udelukkende være mærket som »vin af økologiske druer« uden brug af logoet, hvis vinen er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007 og siden forordning (EF) nr. 889/2008, inden den blev ændret ved nærværende forordning.

(11)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 889/2008 ændres således:

1)

Afsnit II ændres som følger:

a)

Artikel 27, stk. 1, indledningen, affattes således:

»Ved anvendelse af artikel 19, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007 kan kun følgende stoffer anvendes til forarbejdning af økologiske fødevarer, bortset fra vinavlsprodukter, som bestemmelserne i kapitel 3a anvendes på:«.

b)

Som nyt kapitel 3a indsættes:

»KAPITEL 3a

Særlige regler for fremstilling af vin

Artikel 29b

Anvendelsesområde

1.   I dette kapitel fastsættes der særlige regler for økologisk produktion af de vinavlsprodukter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (8).

2.   Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (9) og (EF) nr. 607/2009 (10) anvendes, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i dette kapitel.

Artikel 29c

Brug af visse produkter og stoffer

1.   Ved anvendelse af artikel 19, stk. 2), litra a), i forordning (EF) nr. 834/2007 skal vinavlsprodukter være fremstillet af økologiske råvarer.

2.   Ved anvendelse af artikel 19, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 834/2007 kan kun de produkter og stoffer, der er anført i bilag VIIIa til nærværende forordning, anvendes til fremstilling af vinavlsprodukter, herunder ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, jf. dog betingelserne og restriktionerne i forordning (EF) nr. 1234/2007 og forordning (EF) nr. 606/2009, og særlig bilag I A til nævnte forordning.

3.   De i bilag VIIIa anførte produkter og stoffer, der er markeret med en asterisk, skal anvendes på økologisk form, såfremt en sådan findes.

Artikel 29d

Ønologiske fremgangsmåder og restriktioner

1.   Uden at dette berører anvendelsen af artikel 29c og de i stk. 2 til 5 i nærværende artikel fastsatte forbud og restriktioner, er kun de ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, herunder de restriktioner, der er fastsat i artikel 120c og 120d i forordning (EF) nr. 1234/2007 og i artikel 3, 5 til 9 og 11 til 14 i forordning (EF) nr. 606/2009 og de tilhørende bilag, der anvendes inden den 1. august 2010, tilladt.

2.   Følgende ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder må ikke anvendes:

a)

delvis koncentration gennem nedkøling i overensstemmelse med litra c) i afdeling B.1 i bilag XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007

b)

fjernelse af svovldioxid ved fysiske processer i overensstemmelse med nr. 8 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

c)

behandling med elektrodialyse for at stabilisere vinens vinsyreindhold i overensstemmelse med nr. 36 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

d)

delvis fjernelse af vinens alkohol i overensstemmelse med nr. 40 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

e)

behandling med kationbyttere for at stabilisere vinens vinsyreindhold i overensstemmelse med nr. 43 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009.

3.   Nedenstående ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder må anvendes på følgende betingelser:

a)

ved varmebehandling i overensstemmelse med nr. 2 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 må temperaturen ikke overstige 70 °C

b)

ved centrifugering og filtrering med eller uden et inaktivt filtreringsmiddel i overensstemmelse med nr. 3 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009 må porestørrelsen ikke være mindre end 0,2 mikrometer.

4.   Kommissionen vil inden den 1. august 2015 undersøge brugen af følgende ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder med henblik på at udfase disse metoder eller begrænse brugen af dem yderligere:

a)

varmebehandling, jf. nr. 2 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

b)

brug af ionbyttende harpikser, jf. nr. 20 i bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009.

c)

omvendt osmose i overensstemmelse med litra b) i afdeling B.1 i bilag XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007.

5.   Ændringer, som gennemføres efter den 1. august 2010, for så vidt angår de ønologiske fremgangsmåder og behandlingsmetoder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007 eller (EF) nr. 606/2009, må kun anvendes i den økologiske produktion af vin efter vedtagelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af de produktionsregler, som er fastsat i artikel 19, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007, og i givet fald en evalueringsproces i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 21.

c)

I artikel 47 foretages følgende ændringer:

i)

I stk.1 tilføjes følgende litra e):

»e)

brugen af et svovldioxidindhold på op til de maksimale niveauer, der fastsættes i overensstemmelse med bilag I B til forordning (EF) nr. 606/2009, hvis ekstraordinære vejrforhold i et givet høstår forværrer de økologiske druers sundhedstilstand i et særligt geografisk område på grund af alvorlige bakterie- eller svampeangreb, der tvinger vinproducenten til at bruge mere svovldioxid end de tidligere år for at få et sammenligneligt slutprodukt.«

ii)

Stk. 2 affattes således:

»Når myndighederne har givet en sådan tilladelse, opbevarer de individuelle erhvervsdrivende dokumentation for anvendelsen af ovennævnte undtagelser. Medlemsstaterne skal underrette hinanden og Kommissionen om undtagelser, de har meddelt efter stk. 1, litra c) og e), senest en måned efter godkendelsen.«

2)

Afsnit V ændres som følger:

a)

I artikel 94, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»d)

senest en måned efter godkendelsen, de undtagelser, medlemsstaterne har meddelt efter artikel 47, stk. 1, litra c) og e).«

b)

Artikel 95, stk. 10a, affattes således:

»10a.   For vinavlsprodukter udløber den overgangsperiode, der er nævnt i stk. 8, den 31. juli 2012.

Lagre af vin, der er produceret, emballeret og mærket frem til den 31. juli 2012 i overensstemmelse med enten forordning (EØF) nr. 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt, og hvis følgende mærkningsbetingelser overholdes:

a)

EU's logo for økologisk produktion, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007, og som fra den 1. juli 2010 kaldes »EU's økologiske logo«, kan anvendes, hvis vinfremstillingsprocessen opfylder kapitel 3a i denne forordnings afsnit II

b)

erhvervsdrivende, der bruger »EU's økologiske logo«, skal føre registre i en periode på mindst fem år, efter at de har markedsført vin fremstillet af økologiske druer, inkl. de tilsvarende mængder vin i liter pr. kategori vin og pr. år

c)

foreligger de i litra b) omhandlede beviser ikke, kan denne vin mærkes som »vin af økologiske druer«, hvis den opfylder kravene i nærværende forordning, bortset fra kravene i kapitel 3a i afsnit II

d)

vin, der mærkes som »vin fremstillet af økologiske druer«, kan dog ikke bære »EU's økologiske logo.«.«

3)

Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som nyt bilag VIIIa.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. august 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1

(2)  EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.

(3)  EUT L 299 af 16.11.2007 s. 1.

(4)  http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263.

(5)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1.

(6)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.

(7)  EUT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 blev ophævet og afløst af forordning (EF) nr. 834/2007 fra den 1. januar 2009.

(8)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(9)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1.

(10)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60


BILAG

»BILAG VIIIa

Produkter og stoffer, der er tilladt til anvendelse i eller tilsætning til de i artikel 29c omhandlede økologiske vinavlsprodukter

Behandling i overensstemmelse med bilag I A til forordning (EF) nr. 606/2009

Produkt eller stof

Særlige betingelser og restriktioner inden for de grænser og betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1234/2007 og (EF) nr. 606/2009

Nr. 1:

Brug til beluftning eller iltning

luft

luftformig ilt

 

Nr. 3:

Centrifugering og filtrering

perlit

cellulose

diatoméjord

Kun til brug som inaktivt filtreringsmiddel

Nr. 4:

Brug til at skabe en inaktiv atmosfære og behandle produktet uden luftens indvirkning

nitrogen

kuldioxid

argon

 

Nr. 5, 15 og 21:

Anvendelse

gær (1)

 

Nr. 6:

Anvendelse

diammoniumfosfat

thiaminhydrochlorid

 

Nr. 7:

Anvendelse

svovldioxid

kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit

a)

Det maksimale svovldioxidindhold må ikke overstige 100 mg/l for rødvin, jf. nr. 1 a) i del A i bilag I.B til forordning (EF) nr. 606/2009, ved et restsukkerindhold på under 2 g/l

b)

Det maksimale svovldioxidindhold må ikke overstige 150 mg/l for hvidvin og rosévin, jf. nr. 1 b) i del A i bilag I.B til forordning (EF) nr. 606/2009, ved et restsukkerindhold på under 2 g/l

c)

For alle andre kategorier vin nedsættes det maksimale svovldioxidindhold, der er anvendt i henhold til bilag I.B til forordning (EF) nr. 606/2009 den 1. august 2010, med 30 mg/l.

Nr. 9:

Anvendelse

trækul til ønologisk brug

 

Nr. 10:

Større klarhed

spiselig gelatine (2)

vegetabilske proteiner af hvede eller ærter (2)

husblas (2)

ægalbumin (2)

tannin (2)

 

kasein

kaliumkaseinat

siliciumdioxid

bentonit

pektolytiske enzymer

 

Nr. 12:

Brug til syring

mælkesyre

L(+)-vinsyre

 

Nr. 13:

Brug til afsyring

L(+)-vinsyre

calciumcarbonat

neutralt kaliumtartrat

kaliumbicarbonat

 

Nr. 14:

Tilføjelse

aleppofyrharpiks

 

Nr. 17:

Anvendelse

mælkesyrebakterier

 

Nr. 19:

Tilføjelse

L-ascorbinsyre

 

Nr. 22:

Brug til bobledannelse

nitrogen

 

Nr. 23:

Tilføjelse

kuldioxid

 

Nr. 24:

Tilsætning til stabilisering af vinen

citronsyre

 

Nr. 25:

Tilføjelse

tannin (2)

 

Nr. 27:

Tilføjelse

metavinsyre

 

Nr. 28:

Anvendelse

gummi arabicum (2)

 

Nr. 30:

Anvendelse

kaliumbitartrat

 

Nr. 31:

Anvendelse

kobbercitrat

 

Nr. 31:

Anvendelse

kobbersulfat

Tilladt til den 31. juli 2015

Nr. 38:

Anvendelse

egetræspåner

 

Nr. 39:

Anvendelse

kaliumalginat

 

Behandling i overensstemmelse med bilag III, nr. A. 2, litra b), til forordning (EF) nr. 606/2009

calciumsulfat

Kun for »vino generoso« eller »vino generoso de licor«


(1)  For de enkelte gærstammer: om muligt udvundet af økologiske råvarer.

(2)  Om muligt afledt af økologiske råvarer.«


9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 204/2012

af 8. marts 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

85,1

JO

78,3

MA

64,7

SN

207,5

TN

99,6

TR

90,3

ZZ

104,3

0707 00 05

JO

121,8

TR

170,7

ZZ

146,3

0709 91 00

EG

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

53,5

TR

99,8

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

49,2

IL

69,1

MA

47,5

TN

55,6

TR

72,6

ZZ

58,8

0805 50 10

BR

43,7

EG

41,7

MA

69,3

TR

57,0

ZZ

52,9

0808 10 80

CA

117,2

CL

104,7

CN

107,7

MK

31,8

US

164,3

ZZ

105,1

0808 30 90

AR

76,6

CL

119,7

CN

55,6

ZA

88,3

ZZ

85,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

9.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/50


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2012/144/FUSP

af 8. marts 2012

om gennemførelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/656/FUSP af 29. oktober 2010 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1), særlig artikel 6, stk. 1 og 2,artikel stk. og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 29. oktober 2010 afgørelse 2010/656/FUSP.

(2)

På grundlag af en gennemgang af listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i afgørelse 2010/656/FUSP, mener Rådet, at der ikke længere er grund til fortsat at lade visse personer være opført på listen.

(3)

Endvidere bør oplysningerne vedrørende en person på listen i bilag I og personerne på listen i bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP ajourføres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til afgørelse 2010/656/FUSP erstattes angivelserne for følgende person:

Désiré Tagro

af angivelserne i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

Bilag II til Rådets afgørelse 2010/656/FUSP erstattes af teksten i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2012.

På Rådets vegne

M. BØDSKOV

Formand


(1)  EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.


BILAG I

Person, der er omhandlet i artikel 1

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger (fødselsdato og fødested, pas/identitetskortnummer, mv.)

Begrundelse for opførelsen

Dato for FN's optagelse på listen

Désiré Tagro

Pas: PD–AE 065FH08

Fødselsdato: 27. januar 1959

Fødested: Issia, Côte d'Ivoire

Død den 12. april 2011 i Abidjan

Generalsekretær for Laurent Gbagbos såkaldte kontor for præsidentembedet: Deltager i Laurent Gbagbos ulovlige regering, lægger hindringer i vejen for freds- og forsoningsprocessen, afviser resultatet af præsidentvalget og deltager i undertrykkelse af folkelige bevægelser.

Dato for FN's optagelse på listen: 30.3.2011

(Dato for Den Europæiske Unions optagelse på listen: 22.12.2010)


BILAG II

»BILAG II

Liste over personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b)

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen

1.

Kadet Bertin

Født i 1957 i Mama

Særlig rådgiver for sikkerhed, forsvar og militært udstyr under Laurent Gbagbo og forhenværende forsvarsminister under Laurent Gbagbo.

Laurent Gbagbos nevø.

I eksil i Ghana. Genstand for en international arrestordre.

Ansvarlig for overgreb og tvangsforsvindinger samt finansiering af våben til militser og de »Unge Patrioter« (COJEP).

Involveret i finansiering af og handel med våben og i omgåelse af embargoen.

Kadet Bertin havde privilegerede forbindelser til militserne i den vestlige del af landet og fungerede som mellemled mellem Gbagbo og disse grupper. Involveret i oprettelsen af Lima-styrken (dødspatruljerne).

Gør sig fra sit eksil i Ghana klar til med våben at generobre magten. Han kræver ligeledes omgående løsladelse af Gbagbo.

Kadet Bertin udgør i kraft af sine finansielle ressourcer, sit kendskab til ulovlig våbenhandel og sine fortsatte forbindelser til stadig aktive militsgrupper (navnlig i Liberia) fortsat en reel trussel for sikkerheden og stabiliteten i Côte d'Ivoire.

2.

Oulaï Delafosse

Født den 28. oktober 1968

Forhenværende vicepræfekt i Toulepleu. Ansvarlig for bevægelsen »Union Patriotique de Résistance du Grand Ouest«.

Er som militsleder ansvarlig for vold og kriminalitet, navnlig i området omkring Toulepleu.

Han tog imod ordrer direkte fra Kadet Bertin og var under krisen efter valget meget aktiv i rekrutteringen af liberianske lejesoldater og i den ulovlige handel med våben fra Liberia. Hans tropper skabte rædsel under krisen efter valget og dræbte hundredvis af personer fra det nordlige Côte d'Ivoire.

Han udgør med sin politiske ekstremisme, sine nære forbindelser til Kadet Bertin og de stærke forbindelser, han har opretholdt til de liberianske lejesoldater, fortsat en trussel mod landets stabilitet.

3.

Pastor Gammi

 

Leder af »Mouvement ivoirien pour la Libération de l'Ouest« (MILOCI), oprettet i 2004. Som leder af MILOCI, der er en Gbagbo-tro milits, er han involveret i flere massakrer og overgreb.

Han er flygtet til Ghana (skal efter sigende være i Takoradi). Genstand for en international arrestordre.

Fra sit eksil har han sluttet sig til »Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire« (CILCI), der opfordrer til væbnet modstand for at få Gbagbo tilbage til magten.

4.

Marcel Gossio

Født den 18. februar 1951 i Adjamé

Pasnummer: 08AA14345 (udløbsdato den 6. oktober 2013)

På flugt uden for Côte d’Ivoire. Genstand for en international arrestordre. Involveret i misbrug af offentlige midler og i finansieringen af våben til militser.

Nøgleperson i finansieringen af Gbagbo-klanen og militserne. Han er også en centralt placeret person i den ulovlige våbenhandel.

De betydelige midler, han har misbrugt, og hans kendskab til ulovlige våbennetværk betyder, at han fortsat udgør en trussel mod stabiliteten og sikkerheden i Côte d'Ivoire.

5.

Justin Koné Katina

 

Er flygtet til Ghana. Genstand for en international arrestordre.

Involveret i det væbnede overfald på BCEAO.

Fra sit eksil betragter han sig fortsat som talsmand for Gbagbo. Han hævder i en pressemeddelelse fra 12. december 2011, at Ouattara aldrig har vundet valget, og anser det nye regime for at være ulovligt. Han opfordrer til modstand og vurderer, at Gbagbo kommer tilbage til magten.

6.

Ahoua Don Mello

Født den 23. juni 1958 i Bongouanou

Pasnummer: PD-AE/044GN02 (udløbsdato den 23. februar 2013)

Talsmand for Laurent Gbagbo. Forhenværende minister for infrastruktur og sanitet i den ulovlige regering.

I eksil i Ghana. Genstand for en international arrestordre.

Fra sit eksil erklærer han fortsat, at valget af Ouattara som præsident var præget af svindel, og anerkender ikke hans autoritet. Han nægter at efterkomme den ivorianske regerings opfordring til forsoning, opfordrer regelmæssigt til oprør i pressen og foretager mobiliseringskampagner i flygtningelejrene i Ghana.

I december 2011 erklærede han, at Côte d'Ivoire er en »belejret stammestat«, og at »Ouattara-regimets dage er talte«.

7.

Moussa Touré Zéguen

Født den 9. september 1944

Gammelt pas: AE/46CR05

Leder af »Groupement des Patriotes pour la Paix« (GPP).

Stifter af »Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire« (CILCI).

Militsleder siden 2002 og leder af GPP siden 2003. GPP bliver under hans lederskab Gbagbos væbnede arm i Abidjan og i den sydlige del af landet.

Han er sammen med GPP ansvarlig for en lang række overgreb, der fortrinsvis er rettet mod befolkningsgrupper i nord og det forrige regimes modstandere.

Er personligt involveret i volden efter valget (navnlig i kvartererne Abobo og Adjamé).

Fra sit eksil i Accra stifter Touré Zéguen »Coalition Internationale pour la Libération de la Côte d'Ivoire« (CILCI), der har til formål at genindsætte Gbagbo ved magten.

Fra sit eksil vedbliver han med at udsende provokerende udtalelser (f.eks. under pressekonferencen den 9. december 2011) og taler fortsat stærkt for konflikt og væbnet hævn. Han mener, at Côte d'Ivoire under Ouattara er retsstridigt og »genkolonialiseret«, og han »opfordrer ivorianerne til at fordrive bedragerne« (Jeune Afrique, juli 2011).

Han har en blog, hvor han voldsomt opfordrer den ivorianske befolkning til mobilisering mod Ouattara.«