ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.064.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 64

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
3. marts 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 180/2012 af 2. marts 2012 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (BGB))

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 181/2012 af 2. marts 2012 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Melon de Guadeloupe (BGB))

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 182/2012 af 2. marts 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/7/EU af 2. marts 2012 om ændring af del III i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling ( 1 )

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/8/EU af 2. marts 2012 om ændring af direktiv 2003/90/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter ( 1 )

9

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/136/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. februar 2012 om etablering af de fælles sprogressourcer og teknologiinfrastrukturer som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (CLARIN ERIC) (meddelt under nummer C(2012) 1018)

13

 

 

2012/137/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148)  ( 1 )

29

 

 

2012/138/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. marts 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster) (meddelt under nummer C(2012) 1310)

38

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigtelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 163/2012 af 23. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin (EUT L 52 af 24.2.2012)

48

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 180/2012

af 2. marts 2012

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Cyperns ansøgning om registrering af betegnelsen »Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου« (Koufeta Amygdalou Geroskipou) blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning er hermed registreret.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 191 af 1.7.2011, s. 24.


BILAG

Fødevarer, som er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 510/2006:

Kategori 2.4.   Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk samt konfekturevarer

CYPERN

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου (Koufeta Amygdalou Geroskipou) (BGB)


3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 181/2012

af 2. marts 2012

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Melon de Guadeloupe (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Melon de Guadeloupe« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning er hermed registreret.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 189 af 29.6.2011, s. 37.


BILAG

Landbrugsprodukter til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.6.   Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

FRANKRIG

Melon de Guadeloupe (BGB)


3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 182/2012

af 2. marts 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

70,7

JO

73,2

MA

73,1

TN

90,4

TR

120,0

ZZ

85,5

0707 00 05

EG

158,2

JO

131,5

TR

169,6

ZZ

153,1

0709 91 00

EG

72,9

ZZ

72,9

0709 93 10

MA

56,1

TR

102,2

ZZ

79,2

0805 10 20

EG

51,8

IL

66,9

MA

51,6

TN

51,1

TR

76,8

ZZ

59,6

0805 50 10

BR

43,7

TR

60,9

ZZ

52,3

0808 10 80

CA

118,1

CL

98,4

CN

108,3

MK

31,8

US

155,6

ZZ

102,4

0808 30 90

AR

70,3

CL

145,8

CN

54,2

US

99,0

ZA

95,8

ZZ

93,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/7


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/7/EU

af 2. marts 2012

om ændring af del III i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj (1), særlig artikel 46, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i direktiv 2009/48/EF fastsat grænseværdier for cadmium baseret på en række henstillinger fremsat i en rapport fra det nederlandske nationale institut for folkesundhed og miljø (RIVM) udgivet i 2008 ("Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements"). Henstillingerne fra RIVM tager udgangspunkt i den forudsætning, at børns eksponering for kemikalier i legetøj ikke må overskride en vis grænseværdi, nemlig det "acceptable daglige indtag". Da børn eksponeres for kemikalier fra andre kilder end legetøj, bør kun en vis procentdel af det acceptable daglige indtag komme fra legetøj. Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE) har i sin rapport fra 2004 anbefalet, at højst 10 % af det acceptable daglige indtag må komme fra legetøj. For cadmium og andre kemiske stoffer, der er særlig toksiske, bør andelen imidlertid ifølge anbefalingerne ikke overskride 5 % af det acceptable daglige indtag, så det sikres, at kun spor, som er forenelige med god fremstillingspraksis, er til stede.

(2)

Ifølge henstillingerne fra RIVM bør denne maksimale procentdel af det acceptable daglige indtag ganges med vægten af et barn, der anslås til 7,5 kg, og divideres med mængden af indtaget legetøjsmateriale for at beregne grænseværdierne for de kemiske stoffer, der er omfattet af direktiv 2009/48/EF.

(3)

For cadmium anvendte RIVM det acceptable ugentlige indtag på 7 μg/kg, der blev fastsat i 1989 af det fælles ekspertudvalg for fødevaretilsætningsstoffer (JECFA) nedsat af FAO (FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation) og WHO (Verdenssundhedsorganisationen) og bekræftet af JECFA i 2001. Der blev anvendt en sikkerhedsfaktor på to, hvilket resulterede i et acceptabelt ugentligt indtag på 3,5 μg/kg og et acceptabelt dagligt indtag på 0,5 μg/kg.

(4)

Ved fastlæggelsen af mulige scenarier for eksponering for kemiske stoffer anslog RIVM mængden af indtaget legetøjsmateriale til 8 mg pr. dag for afskrabet legetøjsmateriale, 100 mg for skørt legetøjsmateriale og 400 mg for flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale. Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) understøttede de pågældende grænseværdier for indtagelse i sin udtalelse om risici ved organiske CMR-stoffer i legetøj, der blev vedtaget den 18. maj 2010.

(5)

Følgende grænseværdier for cadmium blev fastsat ved at gange 5 % af det acceptable daglige indtag med barnets vægt og dividere med mængden af indtaget legetøjsmateriale: 23 mg/kg for afskrabet materiale, 1,9 mg/kg for tørt materiale og 0,5 mg/kg for flydende materiale.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 30. januar 2009, at det acceptable ugentlige indtag, som blev fastsat af JECFA i 1989 og bekræftet af JECFA i 2001, i betragtning af de nyeste oplysninger om cadmiums toksikologi ikke længere var relevant. EFSA har fastsat et nyt acceptabelt ugentligt indtag på 2,5 μg/kg, hvilket resulterer i et acceptabelt dagligt indtag på 0,36 μg/kg.

(7)

Ved at gange 5 % af det nye acceptable daglige indtag med barnets vægt og dividere med mængden af indtaget legetøjsmateriale opnås følgende grænseværdier for cadmium: 17 mg/kg for afskrabet materiale, 1,3 mg/kg for tørt materiale og 0,3 mg/kg for flydende materiale.

(8)

Direktiv 2009/48/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Legetøjs Sikkerhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Del III i bilag II til direktiv 2009/48/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 20. januar 2013 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 20. juli 2013.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen teksten til de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1.


BILAG

Del III i bilag II til direktiv 2009/48/EF ændres således:

I punkt 13 affattes oplysningerne om cadmium således:

Grundstof

mg/kg

i tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale

mg/kg

i flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale

mg/kg

i afskrabet legetøjsmateriale

»Cadmium

1,3

0,3

17«


3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/8/EU

af 2. marts 2012

om ændring af direktiv 2003/90/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/53/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af visse sorter af landbrugsplantearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/90/EF (2) blev vedtaget for at sikre, at de sorter, medlemsstaterne optager på deres nationale sortslister, er i overensstemmelse med de vejledende principper fra EF-Sortsmyndigheden for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen af de forskellige arter mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorterne, i det omfang sådanne vejledende principper er blevet udarbejdet. For de øvrige sorter gælder det i henhold til direktivet, at de vejledende principper fra Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) skal anvendes.

(2)

EF-Sortsmyndigheden har siden fastsat yderligere vejledende principper for en række andre arter og har ajourført de allerede gældende.

(3)

Direktiv 2003/90/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2003/90/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

For afprøvninger, der er iværksat før den 1. oktober 2012, kan medlemsstaterne anvende direktiv 2003/90/EF i den version, der var gældende før ændringen ved nærværende direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. september 2012 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. oktober 2012.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(2)  EUT L 254 af 8.10.2003, s. 7.


BILAG

»

BILAG I

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med EF-Sortsmyndighedens protokoller for afprøvning, jf. artikel 1, stk. 2, litra a)

Videnskabeligt navn

Almindeligt navn

EF-Sortsmyndighedens protokol

Festuca filiformis Pourr.

Finbladet svingel

TP 67/1 af 23.6.2011

Festuca ovina L.

Fåresvingel

TP 67/1 af 23.6.2011

Festuca rubra L.

Rød svingel

TP 67/1 af 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Bakkesvingel

TP 67/1 af 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Italiensk rajgræs

TP 4/1 af 23.6.2011

Lolium perenne L.

Almindelig rajgræs

TP 4/1 af 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Hybridrajgræs

TP 4/1 af 23.6.2011

Pisum sativum L.

Markært

TP 7/2 af 11.3.2010

Brassica napus L.

Raps

TP 36/2 af 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Solsikke

TP 81/1 af 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Hør (spindhør, oliehør)

TP 57/1 af 21.3.2007

Avena nuda L.

Nøgen havre

TP 20/1 af 6.11.2003

Avena sativa L. (herunder A. byzantina K. Koch)

Almindelig havre

TP 20/1 af 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Byg

TP 19/2rev. af 11.3.2010

Oryza sativa L.

Ris

TP 16/1 af 18.11.2004

Secale cereale L.

Rug

TP 58/1 af 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Triticum med en art af slægten Secale

TP 121/2 rev. 1 af 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Hvede

TP 3/4 rev. 2 af 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Hård hvede

TP 120/2 af 6.11.2003

Zea mays L.

Majs

TP 2/3 af 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Kartoffel

TP 23/2 af 1.12.2005

Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.europa.eu).

BILAG II

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med UPOV's vejledende principper, jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Videnskabeligt navn

Almindeligt navn

UPOV's vejledende principper

Beta vulgaris L.

Foderbede

TG/150/3 af 4.11.1994

Agrostis canina L.

Hundehvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Stortoppet hvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Krybhvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Almindelig hvene

TG/30/6 af 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Amerikansk hejre

TG/180/3 af 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Alaskahejre

TG/180/3 af 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Hundegræs

TG/31/8 af 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Strandsvingel

TG/39/8 af 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Engsvingel

TG/39/8 af 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Festuca med en art af slægten Lolium

TG/243/1 af 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Knoldrottehale

TG/34/6 af 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoté

TG/34/6 af 7.11.1984

Poa pratensis L.

Engrapgræs

TG/33/6 af 12.10.1990

Lupinus albus L.

Hvid lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Smalbladet lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Gul lupin

TG/66/4 af 31.3.2004

Medicago sativa L.

Lucerne

TG/6/5 af 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Sandlucerne

TG/6/5 af 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Rødkløver

TG/5/7 af 4.4.2001

Trifolium repens L.

Hvidkløver

TG/38/7 af 9.4.2003

Vicia faba L.

Hestebønne

TG/8/6 af 17.4.2002

Vicia sativa L.

Fodervikke

TG/32/6 af 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Kålroe

TG/89/6rev. af 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Olieræddike

TG/178/3 af 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Jordnød

TG/93/3 af 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rybs

TG/185/3 af 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Safflor

TG/134/3 af 12.10.1990

Gossypium spp.

Bomuld

TG/88/6 af 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Opiumvalmue

TG/166/3 af 24.3.1999

Sinapis alba L.

Gul sennep

TG/179/3 af 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Soja

TG/80/6 af 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Durra

TG/122/3 af 6.10.1989

De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).

«

AFGØRELSER

3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/13


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 29. februar 2012

om etablering af de fælles sprogressourcer og teknologiinfrastrukturer som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (CLARIN ERIC)

(meddelt under nummer C(2012) 1018)

(2012/136/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. september 2011 anmodede Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Den Nederlandske Sprogunion, Østrig og Nederlandene Kommissionen om at etablere de fælles sprogressourcer og teknologiinfrastrukturer som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (i det følgende benævnt CLARIN ERIC).

(2)

Nederlandene har fremlagt en erklæring om anerkendelse af CLARIN Eric som et internationalt organ i henhold til artikel 143, litra g), og artikel 151, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (2) og som en international organisation i henhold til artikel 23, stk. 1, andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (3) fra datoen for oprettelsen.

(3)

Kommissionen har i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 723/2009 vurderet ansøgningen og konkluderet, at den opfylder kriterierne i henhold til denne forordning.

(4)

De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 723/2009 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Hermed etableres et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur for de fælles sprogressourcer og teknologiinfrastrukturer (CLARIN ERIC).

2.   CLARIN ERIC's vedtægter, som vedtaget af dets medlemmer, findes i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. februar 2012.

På Kommissionens vegne

Máire GEOGHEGAN-QUINN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 206 af 8.8.2009, s. 1.

(2)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(3)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1.


BILAG

VEDTÆGTER FOR CLARIN ERIC

Indholdsfortegnelse

KAPITEL I –   GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Navn, hjemsted, beliggenhed og arbejdssprog

Artikel 2

Mål og aktiviteter

KAPITEL 2 –   MEDLEMSKAB

Artikel 3

Medlemskab og repræsentant

Artikel 4

Optagelse af medlemmer og observatører

Artikel 5

Et medlems eller en observatørs udtræden/opsigelse af deltagerforsamling eller opsigelse af observatørstatus

KAPITEL 3 –   MEDLEMMERS OG OBSERVATØRERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Artikel 6

Medlemmer

Artikel 7

Observatører

KAPITEL 4 –   LEDELSE AF CLARIN ERIC

Artikel 8

Generalforsamlingen

Artikel 9

Det videnskabelige rådgivende organ

Artikel 10

Forummet for nationale koordinatorer

Artikel 11

Den administrerende direktør

Artikel 12

Bestyrelsen

Artikel 13

Det stående udvalg for CLARIN’s tekniske centre

Artikel 14

Arbejdsgrupper

KAPITEL 5 –   FINANSIERING

Artikel 15

Budgetprincipper og regnskaber

Artikel 16

Ansvar

KAPITEL 6 –   RAPPORTERING TIL KOMMISSIONEN

Artikel 17

Rapportering til Kommissionen

KAPITEL 7 –   POLITIKKER

Artikel 18

Aftaler med tredjeparter

Artikel 19

Politik for brugeres adgang

Artikel 20

Politik for videnskabelig evaluering

Artikel 21

Formidlingspolitik

Artikel 22

Politik for intellektuelle ejendomsrettigheder

Artikel 23

Beskæftigelsespolitik, herunder lige muligheder

Artikel 24

Udbud og afgiftsfritagelser

Artikel 25

Datapolitik

KAPITEL 8 –   GYLDIGHEDSPERIODE, AFVIKLING, TVISTER, BESTEMMELSER OM OPRETTELSE

Artikel 26

Varighed

Artikel 27

Afvikling

Artikel 28

Gældende lov

Artikel 29

Tvister

Artikel 30

Vedtægternes tilgængelighed

Artikel 31

Bestemmelser om oprettelse

BILAG 1

LISTE OVER MEDLEMMER OG OBSERVATØRER

BILAG 2

ÅRLIGT GEBYR

KAPITEL 1

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Navn, hjemsted, beliggenhed og arbejdssprog

1.1.

Der oprettes en europæisk forskningsinfrastruktur kaldet de "fælles sprogressourcer og tekonologiinfrastrukturer", i det følgende benævnt "CLARIN".

1.2.

CLARIN har retlig form som et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) oprettet i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 723/2009 og betegnes CLARIN ERIC.

1.3.

CLARIN oprettes som en decentraliseret europæisk forskningsinfrastruktur i alle CLARIN ERIC-medlemsstater samt i andre lande, hvor CLARIN ERIC har indgået aftaler i overensstemmelse med artikel 18.

1.4.

Det vedtægtsmæssige hjemsted for CLARIN ERIC er Utrecht i Nederlandene.

1.5.

CLARIN ERIC's arbejdssprog er engelsk.

Artikel 2

Mål og aktiviteter

2.1.

Hovedmålet for CLARIN ERIC er at fremme forskning inden for de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaben ved at give forskere lige adgang til en platform, der integrerer sprogressourcer og avancerede redskaber på europæisk plan. Dette skal gennemføres gennem etablering og drift af en fælles decentraliseret forskningsinfrastruktur, som har til formål at gøre sprogressourcer, teknologi og ekspertise bredt tilgængelige for de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaben.

2.2.

Til det formål gennemfører og koordinerer CLARIN ERIC en række aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til:

a)

oprettelse af en sammenslutning af eksisterende data- og webservicecentre med det formål at fremme adgang til disse centres data og teknologiske tjenesteydelser via et fælles kodeord

b)

fastlæggelse og vedligeholdelse af et sæt formelle og faktiske standarder og sammenkædning af med henblik på at lette interoperabiliteten mellem data og tjenesteydelser

c)

koordinering af og støtte til aktiviteter rettet mod erhvervelse og oprettelse af nye data- og webtjenester

d)

indsamling af brugerkrav og bedste praksis med henblik på at yde effektiv bistand til brugere

e)

oprettelse af ekspertisecentre med fokus på udnyttelse af sprogressourcer og teknologi til fremme af forskning inden for de humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaben

f)

tilrettelæggelse af uddannelses-, oplysnings- og formidlingsinitiativer med henblik på at fremme både anvendelsen og den videre udvikling af forskningsinfrastrukturen

g)

sikring af oprettelse og vedligeholdelse af et system for udstedelse af licenser, adgangstilladelser og godkendelser, som dels sikrer nem adgang og dels beskytter dataejeres rettigheder og værktøjer i et rimeligt forhold samt privatpersoners privatliv

h)

vedligeholdelse og udnyttelse af forbindelser med tilknyttede organisationer og infrastrukturer både i og uden for Europa med henblik på at etablere et samarbejde

i)

bidrag til udviklingen af politikker for fremme af forskning i det europæiske forskningsområde, både inden for humanistiske videnskaber og samfundsvidenskaben og tværfagligt

j)

enhver foranstaltning i forbindelse hermed, som kan bidrage til at styrke forskning i det europæiske forskningsområde.

2.3.

CLARIN ERIC opretter og driver CLARIN på et ikke-økonomisk grundlag. For at fremme innovation og viden- og teknologioverførsel bør CLARIN kunne udøve begrænsede økonomiske aktiviteter, forudsat at disse ikke bringer hovedopgaverne i fare.

KAPITEL 2

MEDLEMSKAB

Artikel 3

Medlemskab og repræsentant

3.1.

Følgende enheder kan blive medlem af CLARIN ERIC eller blive observatører uden stemmeret:

a)

medlemsstater

b)

associerede lande

c)

andre tredjelande end associerede lande

d)

mellemstatslige organisationer.

Betingelserne for optagelse af medlemmer og observatører er anført i artikel 4, stk. 1 og stk. 2, i disse vedtægter.

3.2.

CLARIN ERIC har mindst tre medlemsstater som medlemmer.

3.3.

Medlemsstaterne besidder i fællesskab flertallet af stemmerettigheder i generalforsamlingen.

3.4.

Et medlem eller en observatør kan repræsenteres af en offentlig enhed eller en privat enhed med en public service-opgave efter eget valg og udpeget efter egne regler og procedurer.

3.5.

De nuværende medlemmer, observatører og deres repræsentanter er opført i bilag 1. Medlemmerne på tidspunktet for indsendelsen af ansøgningen om etablering af et ERIC benævnes stiftende medlemmer.

Artikel 4

Optagelse af medlemmer og observatører

4.1.

Kravene for optagelse af nye medlemmer er som følger:

a)

Nye medlemmer kan kun optages med generalforsamlingens godkendelse

b)

Ansøgere skal indsende en skriftlig ansøgning til generalforsamlingens formand

c)

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan ansøgeren vil bidrage til opfyldelsen af CLARIN’s mål og aktiviteter, som beskrevet i artikel 2, samt hvordan ansøgeren vil opfylde de forpligtelser, der anføres i artikel 6, stk. 2.

4.2.

Enheder, som er anført i artikel 3, stk. 1, og som ønsker at bidrage til CLARIN ERIC, men som endnu ikke opfylder kravene for at blive optaget som medlem, kan ansøge om observatørstatus. For at få tildelt observatørstatus skal følgende krav være opfyldt:

a)

Observatørstatus tildeles for en periode på højst tre år. En observatør kan ansøge om at få fornyet sin observatørstatus en enkelt gang

b)

Generelforsamlingen kan i særlige tilfælde godkende en yderligere forlængelse af en observatørstatus. Udnævnelse eller genudnævnelse af observatører kræver generalforsamlingens godkendelse

c)

Ansøgere skal indsende en skriftlig ansøgning til CLARIN ERIC's vedtægtsmæssige hjemsted

d)

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan ansøgeren vil bidrage til opfyldelsen af CLARIN’s mål og aktiviteter, som beskrevet i artikel 2, samt hvordan ansøgeren vil opfylde de forpligtelser, der anføres i artikel 7, stk. 2.

Artikel 5

Et medlems eller en observatørs udtræden/opsigelse af medlemskab eller observatørstatus

5.1.

Intet medlem kan udtræde af CLARIN ERIC inden for de første fem år af dets etablering, medmindre medlemskabet er indgået for en nærmere angivet kortere periode.

5.2.

Et medlem kan inden for de første fem år af CLARIN ERIC's etablering udtræde ved udgangen af et regnskabsår, forudsat der er indgivet anmodning herom 12 måneder forud for udtrædelsen.

5.3.

Observatører kan udtræde ved udgangen af et regnskabsår, forudsat at der er indgivet anmodning herom seks måneder forud for udtrædelsen.

5.4.

Finansielle forpligtelser og andre forpligtelser skal være opfyldt, inden en anmodning om udtræden kan godkendes.

5.5.

Generalforsamlingen har beføjelse til at opsige et medlemskab eller en observatørstatus, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

a)

medlemmet eller observatøren har gjort sig skyldig i en alvorlig overtrædelse af sine vedtægtsmæssige forpligtelser

b)

medlemmet eller observatøren har ikke afhjulpet denne overtrædelse inden for seks måneder.

Medlemmet eller observatøren skal have mulighed for at anfægte en beslutning om opsigelse af medlemskab eller observatørstatus og for at fremlægge sit forsvar for generalforsamlingen.

KAPITEL 3

MEDLEMMERS OG OBSERVATØRERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

Artikel 6

Medlemmer

6.1.

Medlemmerne har følgende rettigheder:

a)

at give deres forskerkredse adgang til CLARIN og alle dets tjenester

b)

at deltage i og stemme på generalforsamlingens møder og dermed øve indflydelse

c)

at deltage i udarbejdelsen af strategier og politikker

d)

at samarbejde tæt med andre lande om at gøre ressourcer, redskaber og tjenester tilgængelige for forskere i de pågældende lande

e)

at lade deres forskerkredse deltage i udvælgelsen af relevante standarder og henstillinger vedrørende bedste praksis for CLARIN

f)

at lade deres forskerkredse deltage i CLARIN-arrangementer, som f.eks. sommerskoler, workshopper, konferencer og uddannelseskurser på favorable vilkår

g)

at anvende CLARIN-brandet

h)

at deltage i forslag til EU-projekter, som indsendes af CLARIN ERIC.

6.2.

Hvert medlem:

a)

betaler det årlige gebyr, der er anført i bilag 2

b)

udpeger en repræsentant, som anført i artikel 3, stk. 4, og holder til enhver tid generalforsamlingen underrettet om, hvem denne repræsentant er

c)

giver sin repræsentant fuld bemyndigelse til at stemme om alle emner, der tages op på generalforsamlingen og sættes på dagsorden

d)

opretter et nationalt konsortium, der kan opfylde de nationale forpligtelser, der er fastsat i disse vedtægter

e)

udpeger en national koordinator med ansvar for det nationale konsortium

f)

stiller mindst ét data- og servicecenter til rådighed

g)

stiller et godkendt system til autentificering og autorisering af brugere til rådighed

h)

leverer aftalte tjenesteydelser

i)

fremmer vedtagelse af relevante standarder for nationale projekter til udvikling af ressourcer og værktøjer

j)

opbygger den nødvendige tekniske infrastruktur til at tillade adgang til systemet

k)

fremmer nationale forskeres anvendelse af CLARIN-tjenester og indsamler tilbagemeldinger og krav fra brugerne

l)

Støtter CLARIN-centre i medlemslandet ved at fremme integration i de nationale og andre relevante infrastrukturer.

6.3.

Medlemmer, som har tilsluttet sig CLARIN ERIC under forbehold af at kunne træde ud inden for de første fem år efter etableringen, betaler et højere årligt gebyr, som anført i bilag 2.

6.4.

Bidrag til CLARIN ERIC, ud over det årlige gebyr, kan betales af medlemmerne hver for sig eller i fællesskab med andre medlemmer, observatører eller tredjeparter. Disse bidrag kan ydes i form af penge eller naturalier.

6.5.

Et medlem bemyndiger sin repræsentant eller en enhed, der repræsenterer det nationale konsortium, til at opfylde de forpligtelser, der er anført i artikel 6, stk. 2, litra a) og d) til l). CLARIN ERIC indgår en CLARIN-aftale med denne enhed, hvori betingelserne og specifikationerne for opfyldelse af disse forpligtelser eller for betaling af bidrag er fastsat.

Artikel 7

Observatører

7.1.

Observatører har ret til:

a)

at deltage i generalforsamlingens møder uden stemmeret

b)

at lade deres forskerkredse deltage i CLARIN-arrangementer, som f.eks. sommerskoler, workshopper, konferencer og uddannelseskurser på favorable vilkår

c)

at lade deres forskerkredse få adgang til støtte fra CLARIN ERIC-organisationen i forbindelse med udvikling af relevante systemer, processer og tjenesteydelser.

7.2.

Hver observatør:

a)

udpeger en repræsentant, som anført i artikel 3, stk. 4, og holder til enhver tid generalforsamlingen underrettet om, hvem denne repræsentant er

b)

betaler det årlige gebyr, der er anført i bilag 2

c)

beskriver sit bidrag til opfyldelsen af målene for CLARIN ERIC, som anført i artikel 2.

7.3.

Bidrag til CLARIN ERIC, ud over det årlige gebyr, kan betales af observatørerne hver for sig eller i fællesskab med andre medlemmer, observatører eller tredjeparter. Disse bidrag kan ydes i form af penge eller naturalier.

7.4.

En observatør bemyndiger sin repræsentant til at opfylde de forpligtelser, der er anført i artikel 7, stk. 2, litra b) og c). CLARIN ERIC indgår en CLARIN-observatøraftale med denne enhed, hvori betingelserne og specifikationerne for opfyldelse af disse forpligtelser eller for betaling af bidrag fastsættes.

KAPITEL 4

LEDELSE AF CLARIN ERIC

Artikel 8

Generalforsamlingen

8.1.

Generalforsamlingen er det organ under CLARIN ERIC, der har fuld kompetence med hensyn til beslutningstagning, og som repræsenterer medlemmerne af CLARIN ERIC. Hvert medlem har én stemme. Hver enhed, der repræsenterer et medlem, skal udpege en officiel repræsentant. Hvert medlem kan desuden medbringe en ekspert. Hver delegation kan dermed bestå af op til to personer, men det er den officielle repræsentant, der har stemmeret.

8.2.

Generalforsamlingen samles mindst én gang årligt, og skal som minimum:

a)

udnævne, suspendere eller afskedige den administrerende direktør og bestyrelsen, med undtagelse af de ex-officio-medlemmer, der er anført i artikel 10, stk. 3 og artikel 13, stk. 2

b)

godkende ex-officio-medlemmer af bestyrelsen

c)

udpege det videnskabelige rådgivende organ

d)

vedtage strategier for opbygningen og udnyttelsen af CLARIN og ethvert andet emne, som bestyrelsen, et medlem eller en gruppe af medlemmer har skønnet relevant, i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3

e)

godkende arbejdsprogrammet og det årlige budget for CLARIN ERIC

f)

minimum hvert femte år fastlægge principperne for beregning af det årlige gebyr, som hvert medlem skal betale, samt for størrelsen af det årlige gebyr, for hvilket principperne samt de tilsvarende beløb er anført i bilag 2 til disse vedtægter

g)

godkende årsrapporter og årsregnskaber for CLARIN ERIC

h)

godkende de enkelte medlemmers bidrag til CLARIN

i)

godkende optagelse af nye medlemmer og observatører

j)

træffe beslutning om opsigelse af medlemskab og observatørstatus

k)

træffe beslutning om afvikling af CLARIN ERIC i henhold til artikel 27.

8.3.

Generalforsamlingen indkaldes af formanden med mindst fire ugers varsel, og dagsordenen udsendes mindst to uger før mødet. Medlemmer har ret til at foreslå emner til dagsordenen op til tre uger før mødet. Generalforsamlingen kan indkaldes til møde på foranledning af mindst 50 % af medlemmerne, og mødet skal afholdes hurtigst muligt, med mindst to ugers varsel.

8.4.

Generalforsamlingen vælger en formand ved simpelt flertal. Formanden skal være et medlems officielle repræsentant. Formanden vælges for en periode af to år og kan højst udøve sit hverv i to på hinanden følgende perioder. Trækker formanden sig tilbage før udgangen af sin mandatperiode, vælger generalforsamlingen en ny formand.

8.5.

Generalforsamlingen vælger en næstformand ved simpelt flertal. Næstformanden skal være et medlems officielle repræsentant. Næstformanden vælges for en periode af to år og kan højst udøve sit hverv i to på hinanden følgende perioder. Trækker næstformanden sig tilbage før udgangen af sin mandatperiode, vælger generalforsamlingen en ny næstformand. Næstformanden overtager formandens plads i dennes fravær, eller hvis der opstår en interessekonflikt.

8.6.

Er en officiel repræsentant forhindret i at deltage i et møde i generalforsamlingen, kan vedkommende bemyndige en anden repræsentant fra samme enhed, den nationale ekspert eller en officiel repræsentant for et andet medlem til at stemme på sine vegne ved en skriftlig og behørigt underskrevet fuldmagt, som forelægges for formanden inden mødets begyndelse. En repræsentant kan højst medbringe tre fuldmagter.

8.7.

Generalforsamlingen ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Formanden eller en af denne bemyndiget person er ansvarlig for ajourføringen af bilag 1, således at der til enhver tid foreligger en nøjagtig liste over medlemmer, observatører og deres repræsentanter.

8.8.

Alle beslutninger træffes med simpelt flertal af de afgivne stemmer, med undtagelse af beslutninger vedrørende følgende:

a)

ændringer af CLARIN ERIC's vedtægter

b)

ændringer af bilag 2 ”Årligt gebyr”, efter de første fem år

c)

nedlæggelse af CLARIN ERIC

d)

opsigelse af et medlemskab eller en observatørstatus

e)

suspendering eller afskedigelse af den administrerende direktør og bestyrelsen.

8.9.

Beslutninger vedrørende følgende kræver to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer:

a)

vedtægtsændringer

b)

ændringer af bilag 2

c)

suspendering eller afskedigelse af den administrerende direktør og bestyrelsen

d)

nedlæggelse af CLARIN ERIC.

Enhver ændring af vedtægterne skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11 i forordning (EF) nr. 723/2009.

8.10.

Beslutningen om at opsige et medlemskab eller en observatørstatus kræver enstemmighed fraregnet det pågældende medlems stemme og hverken/eller-stemmer.

8.11.

Afstemninger foregår ved hemmelig afstemning, hvis en repræsentant anmoder herom. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

8.12.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Repræsentanterne kan være fysisk til stede eller pr. stedfortræder via en fuldmagt, som beskrevet i artikel 8, stk. 6. Generalforsamlingen kan beslutte at anvende teknologi til afholdelse af møder, f.eks. i form af videokonferencer.

8.13.

Formanden kan beslutte at benytte en skriftlig procedure til vedtagelse af beslutninger. Hvis det er tilfældet, sender formanden eller en af denne bemyndiget person forslaget til alle officielle repræsentanter af generalforsamlingen, som derefter meddeler deres indvendinger, ændringsforslag eller hensigt om at afholde sig fra at stemme inden for den fastsatte frist. Fristen skal være på mindst 14 kalenderdage. I uopsættelige situationer, og i situationer, hvor en foranstaltning skal gennemføres øjeblikkeligt, kan formanden afkorte fristen til fem kalenderdage. Hvis der ikke fremsættes indvendinger, ændringsforslag eller tilkendegivelser om at afholde sig fra at stemme inden for den fastsatte frist, vedtages forslaget stiltiende. Har en officiel repræsentant fremsat indvendinger eller forslag til ændringer, kan formanden beslutte at revidere forslaget og genfremsætte det til en skriftlig procedure, eller sætte emnet på dagsordenen for det næste møde i generalforsamlingen.

Artikel 9

Det videnskabelige rådgivende organ

9.1.

Medlemmerne af det videnskabelige rådgivende organ udnævnes af generalforsamlingen. Det videnskabelige rådgivende organ består af forskere på højt plan, som arbejder uafhængigt af (1) CLARIN ERIC. Både udbydere og brugere af CLARIN ERIC skal være repræsenteret i det videnskabelige rådgivende organ.

9.2.

Generalforsamlingen fastsætter antallet af medlemmer af det videnskabelige rådgivende organ. Der skal være mellem fem og ti medlemmer.

9.3.

Mandatperioden for det videnskabelige rådgivende organ er tre år med mulighed for en ekstra periode, hvis dette godkendes af generalforsamlingen.

9.4.

Det videnskabelige rådgivende organ giver på opfordring eller eget initiativ input til generalforsamlingen om strategiske emner, herunder, men ikke begrænset til, vision, nye initiativer, arbejdsplaner og kvalitetssikring. Det videnskabelige rådgivende organ kan f.eks. give input til generalforsamlingen til evalueringen af fremskridt i forbindelse med det arbejde og de tjenester, som udbydes af CLARIN ERIC.

9.5.

Formanden for det videnskabelige rådgivende organ udnævnes af generalforsamlingen. Statutterne for det videnskabelige rådgivende organ fastlægges på grundlag af de generelle retningslinjer for statutter, som bestyrelsen har udarbejdet. Statutterne skal godkendes af bestyrelsen.

Artikel 10

Forummet for nationale koordinatorer

10.1.

De enkelte medlemslande udpeger en national koordinator. Den nationale koordinator er et af de vigtigste forbindelsesled mellem CLARIN ERIC og det nationale konsortium.

De nationale koordinatorer har ansvar for at sikre, at deres land følger generalforsamlingens politikker og strategier for udvikling og anvendelse af CLARIN.

10.1.1.

Medlemmer, som er mellemstatslige organisationer med en operationel struktur, skal udpege en koordinator. Denne koordinator er et af de vigtigste forbindelsesled mellem CLARIN ERIC og den/de operationelle enhed(er) i den mellemstatslige organisation. Koordinatoren har ansvar for at sikre, at hans/hendes organisation følger generalforsamlingens politikker og strategier for udvikling og anvendelse af CLARIN. Begrebet "national koordinator" i den i disse vedtægter anførte betydning omfatter også koordinatorer udpeget af mellemstatslige koordinatorer.

10.2.

Forummet for nationale koordinatorer består af alle nationale koordinatorer. Forummet for nationale koordinatorer har ansvar for at sikre koordineringen af gennemførelsen af de strategier, som generalforsamlingen har fastlagt. Forummet skal sikre sammenhæng og overensstemmelse på tværs af CLARIN og samarbejde mellem medlemmerne.

10.3.

Formanden for forummet for nationale koordinatorer vælges i overensstemmelse med statutterne for forummet. Formanden skal være ex-officio-medlem af bestyrelsen.

10.4.

Statutterne for forummet for nationale koordinatorer fastlægges på grundlag af de generelle retningslinjer for statutter, som bestyrelsen har udarbejdet. Statutterne skal godkendes af bestyrelsen.

Artikel 11

Den administrerende direktør

11.1.

Den administrerende direktør for CLARIN ERIC udnævnes af generalforsamlingen i overensstemmelse med en af denne fastlagt procedure. Den administrerende direktør og bestyrelsen varetager i fællesskab funktionen som retlig repræsentant for CLARIN ERIC. Direktøren varetager den daglige ledelse af CLARIN ERIC. Den administrerende direktør er ansvarlig for at gennemføre en beslutning fra generalforsamlingen om ændringer af bilag 2.

11.2.

Den administrerende direktør udnævnes for en periode på fem år med mulighed for en administrativ forlængelse, dvs. en forlængelse uden kampvalg, på op til to år, hvis dette besluttes af generalforsamlingen. Når den femårige embedsperiode udløber, eller når udnævnelsen ikke længere kan forlænges, indledes en åben indkaldelse af forslag.

Artikel 12

Bestyrelsen

12.1.

Generalforsamlingen udnævner kvalificerede medlemmer til bestyrelsen, og fastlægger antallet af bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen fastlægger udnævnelsesproceduren. Bestyrelsens samlede ekspertise skal omfatte kompetencer inden for ledelse, tekniske infrastrukturer, sprogressourcer og -værktøjer samt brugerbehov.

12.2.

Generalforsamlingen udnævner et af bestyrelsesmedlemmerne til næstformand. Næstformanden overtager formandens plads i dennes fravær, eller hvis der opstår en interessekonflikt.

12.3.

Bestyrelsesmedlemmerne udnævnes for en periode på tre år med mulighed for en ekstra periode, hvis dette besluttes af generalforsamlingen.

12.4.

Bestyrelsen og den administrerende direktør varetager i fællesskab funktionen som forvaltningsorgan for CLARIN ERIC. Bestyrelsen er ansvarlig for at sikre en problemfri drift af CLARIN ERIC i overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinjer og beslutninger samt tilbagemeldinger fra andre bestyrelser og udvalg.

12.5.

Bestyrelsen udstikker de generelle retningslinjer for statutterne, som skal anvendes af alle bestyrelser og udvalg, der er anført i nærværende vedtægter, og godkender de specifikke statutter for de enkelte bestyrelser og udvalg. Bestyrelsen fastlægger sine egne statutter på grundlag af disse generelle retningslinjer.

12.6.

Den administrerende direktør er formand for bestyrelsen.

Artikel 13

Det stående udvalg for CLARIN's tekniske centre

13.1.

Der etableres et stående udvalg for CLARIN tekniske centre Det stående udvalg for CLARIN's centre består af centerdirektørerne (eller repræsentanter udpeget af direktørerne) for de CLARIN-centre, der er identificeret som værende afgørende for CLARIN's drift på grundlag af kriterier, som fastsættes af bestyrelsen. Det er generalforsamlingen, der træffer beslutning om, hvorvidt et teknisk center er afgørende for driften af CLARIN.

13.2.

Det stående udvalg for CLARIN-centre har til opgave at sikre sammenhæng, overensstemmelse og stabilitet i infrastrukturtjenesterne ved at træffe beslutninger om gennemførelsen samt koordineringen mellem centrene og medlemmerne. Det rapporterer til forummet for nationale koordinatorer og bestyrelsen. Formanden for det stående udvalg vælges i overensstemmelse med udvalgets statutter. Formanden skal være ex-officio-medlem af bestyrelsen.

13.3.

Det stående udvalg fungerer som forum for udveksling af idéer og erfaringer mellem CLARIN-centrene. Det stående udvalg rådgiver og fremsætter anmodninger og forslag til CLARIN ERIC og til de nationale koordinatorer med henblik på at sikre sammenhængende, overensstemmende og stabile tjenester.

13.4.

Statutterne for det stående udvalg fastlægges på grundlag af de generelle retningslinjer for statutter, der er udarbejdet af bestyrelsen. Statutterne skal godkendes af bestyrelsen.

Artikel 14

Arbejdsgrupper

14.1.

Bestyrelsen kan nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper til behandling af emner, der kræver en særlig indsats, og som ikke kan behandles af bestyrelsen.

14.2.

Statutterne for arbejdsgrupperne fastlægges på grundlag af de generelle retningslinjer for statutter, der er udarbejdet af bestyrelsen. Statutterne skal godkendes af bestyrelsen.

KAPITEL 5

FINANSIERING

Artikel 15

Budgetprincipper og regnskaber

15.1.

Regnskabsåret for CLARIN ERIC begynder den 1. januar og slutter den 31. december hvert år.

15.2.

Alle CLARIN ERIC's indtægter og udgifter skal anslås for hvert regnskabsår og opføres på det årlige budget. Det årlige budget opstilles under overholdelse af princippet om gennemsigtighed.

15.3.

CLARIN ERIC's årsregnskab ledsages af en beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning af regnskabsåret.

15.4.

CLARIN ERIC er underlagt gældende lovkrav om opstilling, fremlæggelse, revision og offentliggørelse af regnskaber.

15.5.

CLARIN ERIC sørger for, at bevillingerne anvendes efter principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

15.6.

CLARIN ERIC skal registrere udgifter og indtægter i forbindelse med sine økonomiske aktiviteter særskilt.

Artikel 16

Ansvar

16.1.

CLARIN ERIC hæfter for sin gæld.

16.2.

Medlemmerne hæfter ikke solidarisk for CLARIN ERIC's gæld.

16.3.

Medlemmernes finansielle ansvar for CLARIN ERIC's gæld er begrænset til deres respektive årlige bidrag, som anført i bilag 2.

16.4.

CLARIN ERIC tegner de relevante forsikringer til dækning af risiciene i forbindelse med etablering og drift af CLARIN.

KAPITEL 6

RAPPORTERING TIL KOMMISSIONEN

Artikel 17

Rapportering til Kommissionen

17.1.

CLARIN ERIC udarbejder en årlig aktivitetsrapport, der navnlig redegør for dets videnskabelige, operationelle og finansielle aktiviteter. Rapporten godkendes af generalforsamlingen og sendes til Kommissionen og de berørte offentlige myndigheder senest seks måneder efter det pågældende regnskabsårs udgang. Rapporten offentliggøres.

17.2.

CLARIN ERIC underretter Kommissionen om eventuelle omstændigheder, der kan bevirke, at der opstår alvorlig fare for, at CLARIN ERIC ikke kan udføre sine opgaver på tilfredsstillende vis, eller som kan hindre det i at overholde de betingelser, der er fastsat i forordning nr. 723/2009.

KAPITEL 7

POLITIKKER

Artikel 18

Aftaler med tredjeparter

18.1.

CLARIN ERIC kan, hvis det skønner det hensigtsmæssigt, indgå aftaler med tredjeparter, som f.eks. individuelle institutioner, regioner og lande, der ikke er medlemmer.

18.2.

Ønsker institutioner fra lande, der ikke er medlemmer, eller andre parter, som anført i artikel 18, stk. 1, at bidrage til CLARIN ERIC med ekspertise, tjenester, sprogressourcer og teknologi, kan CLARIN ERIC indgå aftaler med disse parter. Aftalen skal indeholde en angivelse af den tjeneste/det bidrag, tredjeparten ønsker at bidrage med, samt en angivelse af adgangsrettigheder, adgangsgebyr og andre betingelser. Det er et krav, at brugerne af CLARIN ERIC's data, værktøjer og tjenester er med i et system til autentificering og autorisering af brugere.

Artikel 19

Politik for brugeres adgang

19.1.

Hvad angår adgang for forskere i CLARIN-medlemslande, er CLARIN ERIC's data, værktøjer og tjenester tilgængelige for alle ansatte og studerende i forskningsinstitutioner, såsom universiteter, forskningscentre, museer og forskningsbiblioteker, i henhold til godkendelsen af indholdsudbyderne og via en autentificering, som er godkendt af CLARIN ERIC.

19.2.

Hvad angår adgang for forskere i ikke-medlemslande, skal forskningsinstitutionen betale et adgangsgebyr i henhold til principperne i bilag 2, som giver alle ansatte og studerende hos den pågældende institution adgang til CLARIN's data, værktøjer og tjenester. Det er et krav, at brugerne af CLARIN ERIC's data, værktøjer og tjenester er med i et system til autentificering og autorisering af brugere, der opfylder CLARIN's krav, og som er godkendt af CLARIN ERIC.

19.3.

Andre institutioner, industrier og tilsvarende former for specifikke brugere samt individuelle forskere, som ikke tilhører en institution, kan få adgang mod et gebyr. Det er et krav, at brugerne af CLARIN ERIC's data, værktøjer og tjenester er med i et system til autentificering og autorisering af brugere, der opfylder CLARIN's krav, og som er godkendt af CLARIN ERIC.

19.4.

Offentligheden har adgang, medmindre ejerne af tjenesterne eller ressourcerne har indført begrænsninger i form af licensvilkår. Offentligheden har adgang til metadata, open source og open access-ressourcer.

19.5.

Selv om der er givet adgang i henhold til artikel 19, stk. 1-4, kan ejeren gøre adgangen til visse tjenester og ressourcer betinget af et gebyr.

Artikel 20

Politik for videnskabelig evaluering

20.1.

CLARIN ERIC skal fremme forskning og skal generelt opfordre til, at der i så vid udstrækning som muligt gives fri adgang til forskningsdata. CLARIN ERIC fremmer forskning af høj kvalitet og støtte en kultur, der bygger på "bedste praksis" i uddannelsesaktiviteterne.

Er adgangen til CLARIN’s forskningsdata eller værktøjer af kapacitetsmæssige årsager begrænset, og er det nødvendigt at foretage en projektudvælgelse, bedømmes projektforslagenes videnskabelige kvalitet i peer reviews af uafhængige eksperter. Kriterierne og procedurerne for denne bedømmelse fastlægges af generalforsamlingen med rådgivning fra det videnskabelige rådgivende organ. Disse kriterier skal også tage højde for, at der bør afsættes en vis del af kapaciteten til helt nye idéer, som endnu ikke er fuldt udviklede eller bredt videnskabeligt anerkendte. De fagfolk, der foretager bedømmelsen, udvælges af bestyrelsen i overensstemmelse med politikken for videnskabelig evaluering.

20.2.

Evalueringen af CLARIN ERIC og dets resultater foretages af det videnskabelige udvalg i henhold til artikel 9, stk. 4.

Artikel 21

Formidlingspolitik

21.1.

CLARIN ERIC udbreder kendskabet til CLARIN og tilskynder forskere til at gå i gang med nye og innovative projekter og anvende CLARIN i deres videregående uddannelse.

21.2.

CLARIN ERIC tilskynder generelt forskere til at gøre deres forskning tilgængelig for offentligheden og anmoder forskere i medlemslandene til at offentliggøre deres resultater via CLARIN.

21.3.

Formidlingspolitikken skal indeholde en beskrivelse af de forskellige målgrupper, og CLARIN skal nå ud til målgrupperne via en række forskellige kanaler, såsom webportaler, nyhedsbreve, workshopper, tilstedeværelse på konferencer, artikler i tidsskrifter og aviser.

Artikel 22

Politik for intellektuelle ejendomsrettigheder

22.1.

De intellektuelle ejendomsrettigheder til resultater skabt af CLARIN ERIC tilhører CLARIN ERIC og forvaltes af bestyrelsen.

22.2.

Det skal generelt tilstræbes at anvende principperne for open source og open access.

22.3.

CLARIN ERIC udstikker retningslinjer (bl.a. på dets websted) for forskere for at sikre, at forskning, som er udført ved hjælp af materiale, der er stilles til rådighed via CLARIN ERIC, udføres under overholdelse af dataejernes rettigheder og det enkelte menneskes ret til privatliv.

22.4.

CLARIN ERIC skal sikre, at brugerne accepterer adgangsbetingelserne og -vilkårene, samt at der er indført passende sikkerhedsforanstaltninger for intern opbevaring og håndtering.

22.5.

CLARIN ERIC sørger for, at der er indført veldefinerede ordninger for undersøgelse af påståede overtrædelser af sikkerheden og fortroligheden i forbindelse med forskningsdata.

Artikel 23

Beskæftigelsespolitik, herunder lige muligheder

23.1.

CLARIN ERIC skal være en arbejdsplads, der sikrer lige muligheder for sine ansatte. Ansættelseskontrakter følger den nationale lovgivning i det land, hvor medarbejderne er ansat.

23.2.

CLARIN ERIC vælger den bedste kandidat til hver enkelt stilling, uagtet dennes etniske baggrund, nationalitet, religion eller køn.

Artikel 24

Udbud og afgiftsfritagelser

24.1.

CLARIN ERIC behandler kandidater og tilbudsgivere på lige og ikke-diskriminerende vilkår uafhængigt af, om de er baseret i EU. CLARIN ERIC's udbudspolitik følger principperne om gennemsigtighed, ikke-diskrimination og konkurrence. Eftersom CLARIN er en decentraliseret enhed, foretages indkøb delvist af de enkelte medlemmer i henhold til deres nationale bestemmelser om og procedurer for offentlige indkøb, og delvist af CLARIN ERIC.

24.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for alle CLARIN ERIC-udbud. Alle bud offentliggøres på CLARIN ERIC’s websted og i medlemmernes og observatørernes lande. Ved udbud på over 200 000 EUR følger CLARIN ERIC principperne i EU's direktiver om offentlige indkøb og den deraf afledte nationale lovgivning. Beslutningen om ordretildeling offentliggøres sammen med en komplet begrundelse. Generalforsamlingen vedtager gennemførelsesbestemmelser med detaljerede angivelser af de nøjagtige udbudsprocedurer og -kriterier.

24.3.

Medlemmers og observatørers indkøb i forbindelse med CLARIN’s aktiviteter skal ske med behørig hensyntagen til CLARIN ERIC's behov og de tekniske krav og specifikationer, der er fastsat af de relevante organer.

24.4.

Afgiftsfritagelser i henhold til artikel 143, stk. 1, litra g) og artikel 151, stk. 1, litra b) i Rådets direktiv 2006/112/EF (2) og i overensstemmelse med artikel 50 og 51 gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 (3) begrænses til momsen for varer og tjenesteydelser, som er til tjenestebrug for CLARIN ERIC, som overstiger 250 EUR, og som fuldt ud betales og leveres af CLARIN ERIC. De enkelte medlemmers indkøb er ikke omfattet af disse fritagelser. Der er ingen yderligere begrænsninger.

Artikel 25

Datapolitik

25.1.

CLARIN ERIC skal tilstræbe at anvende principperne for open source og open access, under hensyntagen til eksisterende licenser.

25.2.

CLARIN ERIC synliggør alle sprogressourcer og -værktøjer for offentligheden ved hjælp af beskrivelser af metadata.

KAPITEL 8

GYLDIGHEDSPERIODE, AFVIKLING, TVISTER, BESTEMMELSER OM OPRETTELSE

Artikel 26

Gyldighedsperiode

26.1.

CLARIN ERIC oprettes på ubestemt tid.

Artikel 27

Afvikling

27.1.

Afvikling af CLARIN ERIC skal ske på grundlag af en beslutning truffet af generalforsamlingen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2 og stk. 8.

27.2.

Når generalforsamlingen har truffet beslutning om at afvikle CLARIN ERIC, underretter CLARIN ERIC hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest ti dage efter en sådan beslutning Kommissionen herom.

27.3.

Tilbageværende aktiver, når CLARIN ERIC's gæld er betalt, fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres akkumulerede årlige bidrag til CLARIN ERIC, som anført i bilag 2. I henhold til artikel 16, stk. 3, fordeles de tilbageværende passiver, CLARIN ERIC's aktiver medregnet, blandt medlemmerne i forhold til deres årlige bidrag til CLARIN ERIC, som anført i bilag 2.

27.4.

Når afviklingen er afsluttet, underretter CLARIN ERIC hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest ti dage efter afslutningen Kommissionen herom.

27.5.

CLARIN ERIC ophører med at bestå fra den dag, hvor bekendtgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 28

Gældende lov

28.1.

CLARIN ERIC er underlagt følgende lovgivning, i rangfølge:

a)

EU-retten, navnlig forordning (EF) nr. 723/2009

b)

nederlandsk lovgivning på alle områder, som ikke er omfattet (eller kun delvist er omfattet) af EU-retten

c)

nærværende vedtægter.

Artikel 29

Tvister

29.1.

Den Europæiske Unions Domstol er den kompetente instans for retstvister vedrørende CLARIN ERIC mellem deltagerne indbyrdes, for tvister mellem deltagerne og CLARIN ERIC og for tvister, som EU er part i.

29.2.

Ved tvister mellem CLARIN ERIC og tredjeparter gælder EU-lovgivningens jurisdiktionsbestemmelser. I tilfælde, der ikke er omfattet af EU-bestemmelserne, er det lovgivningen i Nederlandene, der afgør, hvilken instans bilæggelse af sådanne tvister henhører under.

Artikel 30

Vedtægternes tilgængelighed

30.1.

Den gyldige udgave af disse vedtægter skal til enhver tid være offentligt tilgængelige via CLARIN ERIC's websted og på dets vedtægtsmæssige hjemsted.

Artikel 31

Bestemmelser om oprettelse

31.1.

Værtslandet indkalder generalforsamlingen til et konstituerende møde hurtigst muligt og senest 45 kalenderdage efter, at Kommissionens beslutning om etablering af CLARIN ERIC træder i kraft.

31.2.

Inden afholdelsen af det konstituerende møde underretter værtslandet de stiftende medlemmer om alle specifikke, presserende retlige foranstaltninger, der skal træffes på vegne af CLARIN ERIC. Den retlige foranstaltning skal gennemføres af en af værtslandet bemyndiget person, medmindre et stiftende medlem fremsætter indvendinger inden for 5 arbejdsdage efter at være blevet underrettet.

BIlag 1

LISTE OVER MEDLEMMER OG OBSERVATØRER

Dette bilag indeholder en liste over medlemmer og observatører og deres repræsentanter.

Senest opdateret: 20. september 2010

Medlemmer

Land eller mellemstatslig organisation

Repræsentant

Republikken Østrig

Det østrigske forbundsministerium for forskning og videnskab (BMWF)

Republikken Bulgarien

Ministeriet for uddannelse, unge og videnskab

Den Tjekkiske Republik

Ministeriet for uddannelse, unge og sport (MEYS)

Kongeriget Danmark

Det danske institut for innovation og teknologi (DASTI)

Den Nederlandske Sprogunion

Generalsekretæren

Republikken Estland

Ministeriet for uddannelse og forskning

Forbundsrepublikken Tyskland

Det tyske forbundsministerium for uddannelse og forskning (BMBF)

Kongeriget Nederlandene

Den nederlandske organisation for videnskabelig forskning (NWO)

Republikken Polen

 


Observatører

Land eller mellemstatslig organisation

Repræsentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2

ÅRLIGT GEBYR

Principper

Nedenstående principper finder anvendelse i de første fem år efter etableringen til beregning af de årlige kontante bidrag fra medlemmer, observatører og individuelle institutioner i ikke-medlemslande, som ønsker at deltage i CLARIN ERIC. Generalforsamlingen kan også indgå særlige samarbejdsaftaler med tredjeparter. Ved udgangen af de indledende fem år fastlægger generalforsamlingen beregningsperioden for de efterfølgende perioder.

Principperne er som følger:

a)

Målbudgettet for den første periode er 1 000 000 EUR om året, baseret på en anslået deltagelse af 2/3 af de 26 lande, der er repræsenteret i det konsortium, der er oprettet i den indledende fase af etableringen af CLARIN. Bliver medlemstallet højere, kan generalforsamlingen beslutte at sænke bidragene eller øge aktivitetsniveauet

b)

Som værtsland er Nederlandenes bidrag i det første år 250 000 EUR

c)

De øvrige medlemmers bidrag kan i det første år højst beløbe sig til 200 000 EUR

d)

Medlemmernes minimumsbidrag for det første år er 11 800 EUR

e)

Det enkelte medlems bidrag fastsættes for fem år ad gangen, med en årlig stigning på 2 % for at kompensere for inflation og stigende omkostninger. Det nøjagtige beløb for hvert medlem er angivet i nedenstående skema

f)

Medlemmer, der bliver optaget på et senere tidspunkt, betaler det indekserede beløb, der er fastsat for det pågældende år

g)

Observatører betaler det indekserede mindstebeløb, der er angivet i nedenstående skema

h)

Individuelle institutioner i ikke-medlemslande betaler det indekserede mindstebeløb, der er angivet i nedenstående skema

i)

Den Nederlandske Sprogunion bidrager med 28 600 EUR, beregnet på baggrund af den flamske andel af EU's bruttonationalprodukt (hvilket giver 23 600 EUR) plus et supplerende beløb på 5 000 EUR, som er Den Nederlandske Sprogunions specifikke bidrag (som en international organisation)

j)

Bidrag fra enheder, der bliver optaget i løbet af et år, udregnes i forhold til, hvor mange måneder der er tilbage af det pågældende år, at regne fra den første dag i den måned, hvor optagelsen fandt sted

k)

Bidrag udregnes på baggrund af landets BNP i 2010 som en procentdel af EU's bruttonationalprodukt i 2010 (baseret på EUROSTAT), i henhold til følgende formel:

Procentdelen af Unionens bruttonationalprodukt afrundes til nærmeste hele tal (rundes op, hvis det er under 5 og rundes ned, hvis det er over 5) og ganges med mindstebeløbet, som illustreret i nedenstående skema:

% af EU’s BNP

Afrundet

Bidrag i euro

≤ 1

1

11 800

> 1 og ≤ 2

2

23 600

> 2 og ≤ 3

3

35 400

> 3 og ≤ 4

4

47 200

> 5 og ≤ 6

5

59 000

> 6 og ≤ 7

6

70 800

osv.

≥ 16 og < 17

16

188 800

≥ 17

ikke relevant

200 000

Det årlige gebyr for medlemmer, der ikke binder sig for fem år, hæves med 25 %, så længe der ikke er sket en binding for den resterende periode. Hvis medlemmet binder sig for den resterende del af den femårige periode, eller hvis medlemmet forbliver medlem i fem år, skal der træffes foranstaltninger til at sikre, at medlemmet samlet ikke betaler mere end de normale gebyrer for disse fem år.

Nedenstående tabel omfatter 33 potentielle europæiske medlemmer.

Tal for medlemmer, der binder sig for fem år

(potentielt)

medlem

% af BNP

EU 2010

Mindste- bidrag

med en årlig stigning på 2 %

I alt

2012

2013

2014

2015

2016

2012-16

Island

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Cypern

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Estland

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Malta

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Letland

0,10

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Litauen

0,20

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Bulgarien

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Luxembourg

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovenien

0,30

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Kroatien

0,40

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Slovakiet

0,50

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Ungarn

0,80

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Rumænien

1,00

11 800

11 800

12 036

12 277

12 522

12 773

61 408

Den Tjekkiske Republik

1,20

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Irland

1,30

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Portugal

1,40

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Finland

1,50

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

DLU/Flandern

1,68

28 600

28 600

29 172

29 755

30 351

30 958

148 836

Danmark

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Grækenland

1,90

23 600

23 600

24 072

24 553

25 045

25 545

122 815

Østrig

2,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Norge

2,60

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Belgien

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Sverige

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Polen

2,90

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Schweiz

3,30

35 400

35 400

36 108

36 830

37 567

38 318

184 223

Tyrkiet

4,70

59 000

59 000

60 180

61 384

62 611

63 863

307 038

Nederlandene

4,80

250 000

250 000

255 000

260 100

265 302

270 608

1 301 010

Spanien

8,70

94 400

94 400

96 288

98 214

100 178

102 182

491 261

Italien

12,80

141 600

141 600

144 432

147 321

150 267

153 272

736 892

Det Forenede Kongerige

14,00

165 200

165 200

168 504

171 874

175 312

178 818

859 707

Frankrig

16,10

188 800

188 800

192 576

196 428

200 356

204 363

982 523

Tyskland

20,60

200 000

200 000

204 000

208 080

212 242

216 486

1 040 808

I ALT

1 635 000

1 635 000

1 667 700

1 701 054

1 735 075

1 769 777

8 508 606


(1)  Uafhængig betyder her, at der ikke er interessekonflikter.

(2)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1-118.

(3)  EUT L 77 af 23.3.2011, s. 1-22.


3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 1. marts 2012

om import af ornesæd til Unionen

(meddelt under nummer C(2012) 1148)

(EØS-relevant tekst)

(2012/137/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (1), særlig artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 2 og 3, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 90/429/EØF fastlægges de dyresundhedsmæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Unionen med ornesæd og indførsel heraf fra tredjelande. Det fastsættes, at medlemsstaterne kun kan tillade indførsel af ornesæd fra de tredjelande, som er opført på en liste, der er opstillet efter den i direktivet fastsatte fremgangsmåde, og at ornesæden skal ledsages af et dyresundhedscertifikat, der svarer til et standardcertifikat, der udfærdiges i overensstemmelse med direktivet. Dyresundhedscertifikatet skal attestere, at sæden kommer fra godkendte ornestationer, der giver de garantier, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i direktivet.

(2)

I Kommissionens beslutning 2009/893/EF af 30. november 2009 om import af ornesæd til Fællesskabet, for så vidt angår lister over tredjelande og ornestationer, og krav vedrørende udstedelse af certifikater (2) er der fastsat en liste over tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af sæd. Denne liste er opstillet på grundlag af dyresundhedsstatus i disse tredjelande.

(3)

I direktiv 90/429/EØF som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 176/2012 (3) fastsættes ændrede dyresundhedsmæssige krav for donororner og ornesæd for så vidt angår brucellose og Aujeszkys sygdom.

(4)

Ved Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (4) udgik Teschener syge (porcin enteroviral encephalomyelitis) af listen over sygdomme, som er fastsat i bilag I til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (5), og denne sygdom udgik derfor ved Kommissionens beslutning 2008/659/EF af 30. juli 2008 om ændring af Rådets direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet henblik på at optage visse sygdomme på listen over anmeldelsespligtige sygdomme og at lade porcin enteroviral encephalomyelitis udgå af listen (6) af listen over anmeldelsespligtige sygdomme inden for Unionen.

(5)

Endvidere er det nødvendigt at bringe visse dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med import af ornesæd til Unionen i overensstemmelse med den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) navnlig for så vidt angår krav om, at lande skal være frie for smitsomt blæreudslæt hos svin og ornestationer frie for tuberkulose og rabies.

(6)

Derfor bør dyresundhedscertifikatet i del 1 i bilag II til beslutning 2009/893/EF ændres for at tage hensyn til ændringerne af direktiv 90/429/EØF og fjerne alle henvisninger til Teschener syge (porcin enteroviral encephalomyelitis) og til, at lande skal være frie for smitsomt blæreudslæt hos svin og ornestationer frie for tuberkulose og rabies.

(7)

Der er i bilaterale aftaler indgået mellem Unionen og visse tredjelande fastsat særlige betingelser for import af ornesæd til Unionen. Hvor bilaterale aftaler indeholder særlige betingelser og standarddyresundhedscertifikater vedrørende import, gælder disse betingelser og standardcertifikater i stedet for dem, der er fastlagt i nærværende afgørelse.

(8)

Schweiz er et tredjeland med en dyresundhedsstatus svarende til den i medlemsstaterne. Derfor bør ornesæd, der importeres til Unionen fra Schweiz, ledsages af et dyresundhedscertifikat, der udfærdiges i overensstemmelse med de standardcertifikater, der anvendes ved handel inden for Unionen med ornesæd, og som er fastsat i bilag D til direktiv 90/429/EØF, med de ændringer, der er angivet i kapitel VIII, del B, punkt 3, i appendiks 2 til bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (7).

(9)

Af hensyn til klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen bør beslutning 2009/893/EF ophæves og afløses af nærværende afgørelse.

(10)

For at undgå handelsforstyrrelser bør det i en overgangsperiode tillades at anvende dyresundhedscertifikater udstedt i henhold til beslutning 2009/893/EF.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

I denne afgørelse opstilles en liste over tredjelande eller dele heraf, hvorfra medlemsstaterne tillader import af ornesæd til Unionen.

Der fastsættes også krav vedrørende udstedelse af certifikater til brug ved import af sæd til Unionen.

Artikel 2

Import af sæd

1.   Medlemsstaterne tillader import af sæd, forudsat at den opfylder følgende betingelser:

a)

Den kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført i bilag I.

b)

Den kommer fra en ornestation, der er opført på en liste i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2, i direktiv 90/429/EØF.

c)

Den ledsages af et dyresundhedscertifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med standarddyresundhedscertifikatet i del 1 i bilag II og udfyldt i overensstemmelse med de forklarende bemærkninger i del 2 i bilag II.

d)

Den opfylder de krav, der er fastsat i det i litra c) omhandlede dyresundhedscertifikat.

2.   Hvis der er fastsat særlige betingelser vedrørende dyresundhed og udstedelse af certifikater i bilaterale aftaler mellem Unionen og tredjelande, gælder disse betingelser i stedet for betingelserne i stk. 1.

Artikel 3

Betingelser vedrørende transport af sæd til Unionen

1.   Den sæd, der er omhandlet i artikel 2, må ikke transporteres i samme beholder som andre sendinger af sæd, der:

a)

ikke er bestemt til indførsel til Unionen, eller

b)

har en lavere sundhedsstatus.

2.   Under transporten til Unionen skal sæd anbringes i lukkede og forseglede beholdere, og plomben må ikke brydes under transporten.

Artikel 4

Ophævelse

Beslutning 2009/893/EF ophæves.

Artikel 5

Overgangsbestemmelse

I en overgangsperiode indtil den 30. november 2012 tillader medlemsstaterne import af sæd fra tredjelande, der ledsages af et dyresundhedscertifikat, der er udstedt senest den 31. oktober 2012, i overensstemmelse med standardcertifikatet i del 1 i bilag II til beslutning 2009/893/EF.

Artikel 6

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 1. juni 2012.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62.

(2)  EUT L 320 af 5.12.2009, s. 12.

(3)  EUT L 61 af 2.3.2012, s. 1.

(4)  EFT L 192 af 20.7.2002, s. 27.

(5)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(6)  EUT L 213 af 8.8.2008, s. 42.

(7)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.


BILAG I

Liste over tredjelande eller del heraf, hvorfra medlemsstaterne tillader import af ornesæd

ISO-kode

Tredjelandets navn

Bemærkninger

CA

Canada

 

CH

Schweiz (1)

 

NZ

New Zealand

 

US

USA

 


(1)  Certifikatet til brug ved import fra Schweiz er fastlagt i bilag D til direktiv 90/429/EØF med de ændringer, der er angivet i kapitel VIII, del B, punkt 3, i appendiks 2 til bilag 11 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter som godkendt ved afgørelse 2002/309/EF, Euratom.


BILAG II

DEL 1

Standarddyresundhedscertifikat til brug ved import af ornesæd

Image

Image

Image

Image

Image

DEL 2

Forklarende bemærkninger til certifikatudstedelse

a)

Den kompetente myndighed i eksporttredjelandet udsteder dyresundhedscertifikater baseret på standardcertifikatet i del 1 i bilag II.

Hvis bestemmelsesmedlemsstaten forlanger supplerende certifikatudstedelseskrav opfyldt, skal der i det originale dyresundhedscertifikat indsættes erklæringer til attestering af, at disse krav er opfyldt.

b)

Originaleksemplaret af dyresundhedscertifikatet skal bestå af et enkelt ark papir, eller det skal, hvis der kræves mere tekst, være udformet således, at alle de nødvendige ark udgør et samlet hele og ikke kan skilles ad.

c)

Hvis det i standarddyresundhedscertifikatet er angivet, at ikke relevante erklæringer skal overstreges, kan de erklæringer, der ikke er relevante, overstreges, paraferes og stemples af certifikatudstederen eller helt slettes fra certifikatet.

d)

Dyresundhedscertifikatet skal udfærdiges på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i Den Europæiske Union, ligger, og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstater kan dog tillade, at certifikatet udfærdiges på det officielle sprog i en anden medlemsstat, om nødvendigt vedlagt en officiel oversættelse.

e)

Hvis certifikatet vedhæftes yderligere ark papir med henblik på identifikation af enkeltprodukter i sendingen (rubrik I.28 i standarddyresundhedscertifikatet), skal disse ark også betragtes som en del af det originale dyresundhedscertifikat, og hvert af disse ark forsynes med certifikatudstederens underskrift og stempel.

f)

Hvis dyresundhedscertifikatet med vedhæftede skemaer som nævnt i litra e) består af mere end én side, skal hver side nederst på siden pagineres (sidetal af samlet sidetal) og øverst på siden forsynes med certifikatets referencenummer som tildelt af den kompetente myndighed.

g)

Det originale dyresundhedscertifikat skal udfyldes og underskrives af embedsdyrlægen den sidste arbejdsdag, før sendingen læsses til eksport til Den Europæiske Union. Eksporttredjelandets kompetente myndighed sørger for, at der følges samme regler for udfærdigelse af certifikater som dem, der er fastsat i Rådets direktiv 96/93/EF (1).

Embedsdyrlægens underskrift og stempel skal have en anden farve end dyresundhedscertifikatets trykte tekst. Det samme gælder stempler, dog ikke prægestempler eller vandmærker.

h)

Det originale dyresundhedscertifikat skal ledsage sendingen til det grænsekontrolsted, hvor den føres ind i Den Europæiske Union.

i)

Certifikatets referencenummer, jf. rubrik I.2 og II.a i standarddyresundhedscertifikatet, udstedes af den kompetente myndighed i eksporttredjelandet.


(1)  EFT L 13 af 16.1.1997, s. 28.


3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 1. marts 2012

om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster)

(meddelt under nummer C(2012) 1310)

(2012/138/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, fjerde punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne generelt fra gennemførelsen af Kommissionens beslutning 2008/840/EF af 7. november 2008 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af Anoplophora chinensis (Forster) (2), under særlig hensyntagen til de seneste udbrud og indberetninger fra Tyskland, Italien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige samt erfaringerne med udryddelsestiltagene har vist, at der er behov for at ændre de foranstaltninger, der er fastsat i nævnte beslutning. Af hensyn til klarheden og i betragtning af omfanget af disse ændringer og af tidligere ændringer bør beslutning 2008/840/EF erstattes.

(2)

Anoplophora chinensis (Thomson) og Anoplophora malasiaca (Forster) er opført i afsnit I, del A, i bilag I til direktiv 2000/29/EF, selv om de to betegnelser dækker én og samme art, som i denne afgørelse betegnes Anoplophora chinensis (Forster), i det følgende benævnt »skadegøreren«, jf. beslutning 2008/840/EF.

(3)

Under hensyntagen til den indhøstede erfaring bør visse plantearter, som ikke indgik i anvendelsesområdet for beslutning 2008/840/EF, nu være omfattet, mens andre, som tidligere var omfattet, bør udgå. Planter og podekviste, hvis stængel eller rodhals er under en vis diameter, bør ikke være omfattet. Der bør medtages visse definitioner for at skabe større klarhed og læsbarhed.

(4)

Hvad angår import bør der med bestemmelserne tages hensyn til den plantesundhedsmæssige status i oprindelseslandet med hensyn til skadegøreren.

(5)

I lyset af erfaringerne med angrebne sendinger med oprindelse i Kina bør import fra Kina være omfattet af særlige bestemmelser. Da de fleste tilbageholdelser af planter, der importeres fra Kina, har omfattet planter af Acer spp., bør der opretholdes et forbud mod import heraf indtil den 30. april 2012, som tidligere fastsat.

(6)

Der bør fastsættes bestemmelser om flytning af planter inden for Unionen.

(7)

Medlemsstaterne bør gennemføre årlige undersøgelser og meddele resultaterne til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Der bør fastsættes bestemmelser om indberetning i tilfælde, hvor skadegøreren konstateres i en medlemsstat eller i en del af en medlemsstat, hvor der ikke tidligere er konstateret forekomst af skadegøreren, eller hvor skadegøreren blev anset for at være blevet udryddet. Medlemsstaterne bør have en frist på fem dage til at indberette forekomst af skadegøreren, så der hurtigt kan gennemføres EU-foranstaltninger, hvis det er relevant.

(8)

Medlemsstaterne bør fastlægge afgrænsede områder og træffe de nødvendige foranstaltninger for at udrydde skadegøreren og forhindre dens spredning. Som led i deres foranstaltninger bør medlemsstaterne gennemføre tiltag til at øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør. De bør endvidere fastsætte specifikke frister for gennemførelsen af disse foranstaltninger. I tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at begrænse dens udbredelse.

(9)

Under særlige omstændigheder bør medlemsstaterne have mulighed for at beslutte ikke at fastlægge afgrænsede områder og at begrænse foranstaltningerne til destruktion af det angrebne materiale, mod at de gennemfører intensiveret overvågning og sporing af planter, der sættes i forbindelse med det pågældende angreb.

(10)

Medlemsstaterne bør rapportere til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, de har truffet eller påtænker at træffe, samt om årsagerne til undladelse af at fastlægge afgrænsede områder. De bør hvert år forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater en ajourført udgave af denne rapport, som giver et effektivt overblik over situationen.

(11)

Beslutning 2008/840/EF bør derfor ophæves.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »planter«: planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. og Ulmus spp.

b)   »produktionssted«: produktionsstedet, som defineret i FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (i det følgende benævnt »ISPM«) nr. 5 (3)

c)   »skadegøreren«: Anoplophora chinensis (Forster).

Artikel 2

Import af planter med oprindelse i tredjelande, bortset fra Kina

Planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, bortset fra Kina, må kun importeres til Unionen, hvis:

a)

de opfylder de særlige importkrav, der er fastsat i afsnit 1, del A, punkt 1, i bilag I

b)

de ved indførslen til Unionen kontrolleres af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med afsnit 1, del A, punkt 2, i bilag I for forekomst af skadegøreren, og der ikke er konstateret en sådan forekomst.

Artikel 3

Import af planter med oprindelse i Kina

1.   Planter med oprindelse i Kina må kun importeres til Unionen, hvis:

a)

de opfylder de særlige importkrav, der er fastsat i afsnit 1, del B, punkt 1, i bilag I

b)

de ved indførslen til Unionen kontrolleres af den kompetente offentlige myndighed i overensstemmelse med afsnit 1, del B, punkt 2, i bilag I for forekomst af skadegøreren, og der ikke er konstateret en sådan forekomst

c)

disse planters produktionssted:

i)

har et entydigt registreringsnummer, som er tildelt af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina

ii)

er opført i den seneste udgave af det register, som Kommissionen har givet medlemsstaterne meddelelse om, jf. stk. 3

iii)

ikke inden for de sidste to år har været omfattet af en meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne om, at det er fjernet fra registret, jf. stk. 3, og

iv)

ikke inden for de sidste to år har været omfattet af en meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne som omhandlet i stk. 4 eller 5.

2.   Planter af Acer spp. må dog ikke indføres til Unionen før den 30. april 2012.

Fra den 1. maj 2012 finder stk. 1 anvendelse på planter af Acer spp.

3.   Kommissionen giver medlemsstaterne meddelelse om det register over produktionssteder i Kina, som den kinesiske plantesundhedsmyndighed har oprettet i overensstemmelse med afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), i bilag I.

Hvis denne myndighed ajourfører registret ved at fjerne et produktionssted, enten fordi den pågældende myndighed finder, at produktionsstedet ikke længere opfylder kravene i afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, eller fordi Kommissionen har informeret Kina om, at det har bevis for, at skadegøreren forekommer på planter, der importeres fra det pågældende produktionssted, og Kina gør den ajourførte udgave af registret tilgængelig for Kommissionen, giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om den ajourførte udgave af registret.

Hvis myndigheden ajourfører registret ved at tilføje et produktionssted, fordi myndigheden finder, at produktionsstedet opfylder kravene i afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, og Kina gør den opdaterede udgave af registret tilgængelig for Kommissionen sammen med de nødvendige forklarende oplysninger, giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om den ajourførte udgave og, hvis det er relevant, de forklarende oplysninger.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen registret og ajourføringerne heraf tilgængelige for offentligheden.

4.   Hvis den kinesiske plantesundhedsmyndighed under en inspektion af det registrerede produktionssted, jf. afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), nr. ii), iii) og iv), i bilag I, finder bevis for, at skadegøreren forekommer, og Kina underretter Kommissionen om dette fund, giver Kommissionen straks medlemsstaterne meddelelse herom.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen også disse oplysninger tilgængelige for offentligheden.

5.   Hvis Kommissionen fra andre kilder end dem, der er omhandlet i stk. 3 og 4, har fået bevis for, at et produktionssted, der er opført i registret, ikke opfylder kravene i afsnit 1, del B, punkt 1, litra b), i bilag I, eller at skadegøreren er konstateret på planter, der importeres fra et sådant produktionssted, meddeler den oplysningerne vedrørende dette produktionssted til medlemsstaterne.

Via internetbaserede informationssider gør Kommissionen også disse oplysninger tilgængelige for offentligheden.

Artikel 4

Flytning af planter inden for Unionen

Planter med oprindelse i afgrænsede områder i Unionen, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 6, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 1, i bilag I.

Planter, der ikke er blevet dyrket i afgrænsede områder, men føres ind i sådanne områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 2, i bilag I.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med artikel 2 og 3 fra tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i afsnit 2, punkt 3, i bilag I.

Artikel 5

Undersøgelser og indberetning af skadegøreren

1.   Medlemsstaterne gennemfører hvert år officielle undersøgelser for forekomst af skadegøreren og kontrollerer, om der er tegn på, at skadegøreren har angrebet værtsplanter på deres område.

Medlemsstaterne meddeler senest den 30. april hvert år resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. dog artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

2.   Medlemsstaterne foretager inden for fem dage skriftligt indberetning til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om forekomst af skadegøreren i en del af deres område, hvor der ikke tidligere er konstateret forekomst af skadegøreren, hvor skadegøreren blev anset for at være blevet udryddet, eller hvor angrebet blev opdaget på en planteart, der ikke tidligere har været kendt som værtsplante, jf. dog artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

Artikel 6

Afgrænsede områder

1.   Hvis resultaterne af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede undersøgelser bekræfter forekomst af skadegøreren i et område, eller hvis det på anden vis er dokumenteret, at skadegøreren er til stede, fastlægger den pågældende medlemsstat straks et afgrænset område bestående af det angrebne område og en stødpudezone, jf. afsnit 1 i bilag II.

2.   Medlemsstaterne kan undlade at fastlægge afgrænsede områder som omhandlet i stk. 1, hvis de betingelser, der er fastsat i afsnit 2, punkt 1, i bilag II, er opfyldt. I sådanne tilfælde træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er fastsat i punkt 2 i samme afsnit.

3.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger i de afgrænsede områder, jf. afsnit 3 i bilag II.

4.   Medlemsstaterne fastsætter tidsfrister for gennemførelsen af de i stk. 2 og 3 omhandlede foranstaltninger.

Artikel 7

Rapportering om foranstaltninger

1.   Medlemsstaterne aflægger senest 30 dage efter en indberetning, som omhandlet i artikel 5, stk. 2, rapport til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, de har truffet eller agter at træffe i overensstemmelse med artikel 6.

Rapporten skal desuden omfatte en beskrivelse af det afgrænsede område, der måtte være blevet fastlagt, og oplysninger om områdets placering, med et kort, der viser dets afgrænsning, samt oplysninger om den aktuelle status med hensyn til skadegørere og foranstaltninger med henblik på at opfylde kravene vedrørende flytning af planter inden for Unionen, jf. artikel 4.

Rapporten skal beskrive den dokumentation og de kriterier, som foranstaltningerne er baseret på.

I tilfælde, hvor medlemsstaten beslutter ikke at fastlægge et afgrænset område i henhold til artikel 6, stk. 2, skal rapporten indeholde de data og forhold, der er lagt til grund for fastlæggelsen af området.

2.   Medlemsstaterne forelægger senest den 30. april hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport med en ajourført liste over alle afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 6, herunder en beskrivelse af områderne og deres beliggenhed, med kort over deres afgrænsning, og foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe.

Artikel 8

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse og tilpasser om nødvendigt de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne afgørelse. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

Artikel 9

Ophævelse

Beslutning 2008/840/EF ophæves.

Artikel 10

Revision

Denne afgørelse tages op til revision senest den 31. maj 2013.

Artikel 11

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 36.

(3)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


BILAG I

1.   Særlige importkrav

A.   Import af planter med oprindelse i tredjelande, bortset fra Kina

1.

Uden at bestemmelserne i bilag III, del A (9, 16 og 18), og bilag IV, del A, kapitel I (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46), til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, med undtagelse af Kina, af et certifikat som omhandlet i direktivets artikel 13, stk. 1, hvor det i rubrikken »Supplerende erklæring« angives, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

b)

planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og

iv)

hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol for forekomst af skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler. Denne kontrol skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, eller

c)

planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:

i)

De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

ii)

De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv).

2.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (1). De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Denne kontrol skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.

B.   Import af planter med oprindelse i Kina

1.

Uden at bestemmelserne i bilag III, del A (9, 16 og 18), og bilag IV, del A, kapitel I (14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 og 46), til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, ledsages planter med oprindelse i Kina af et certifikat som omhandlet i direktivets artikel 13, stk. 1, hvor det i rubrikken »Supplerende erklæring« angives, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

b)

planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina, og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to officielle kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og

iv)

hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol, herunder målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti, for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler.

Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, eller

c)

planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:

i)

De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

ii)

De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv)

d)

produktionsstedets registreringsnummer.

2.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2004/103/EF. De anvendte kontrolmetoder, herunder målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti, skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.

Prøveudtagning ved den destruktive metode, jf. første afsnit, skal foretages i overensstemmelse med følgende skema:

Antal planter i partiet

Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal gennemskæres)

1-4 500

10 % af det samlede parti

> 4 500

450

2.   Betingelser vedrørende flytning

1.

Planter med oprindelse (2) i afgrænsede områder i Unionen må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (3), og i mindst to år forud for flytning har været dyrket på et produktionssted:

i)

som er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF (4), og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren; denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af planternes rødder og stængler; antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, og

iii)

som er beliggende i et afgrænset område, hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti af planter forud for flytning i overensstemmelse med skemaet i afsnit 1, del B, punkt 2, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren.

Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

2.

Planter, der ikke har oprindelse (5) i de afgrænsede områder, men er indført til et produktionssted i sådanne områder, kan flyttes inden for Unionen, under forudsætning af at det pågældende produktionssted er i overensstemmelse med kravene i punkt 1, litra iii), og kun hvis planterne ledsages af et plantepas udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF.

3.

Planter, der er importeret fra tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme i henhold til afsnit 1, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af det i punkt 1 omhandlede plantepas.


(1)  EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16.

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 og Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No. 12, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

(3)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22.

(4)  EFT L 344 af 26.11.1992, s. 38.

(5)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 og Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No. 12, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


BILAG II

FASTLÆGGELSE AF AFGRÆNSEDE OMRÅDER OG FORANSTALTNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 6

1.   Fastlæggelse af afgrænsede områder

1.

Afgrænsede områder skal omfatte følgende:

a)

et angrebet område, dvs. et område, hvor der er bekræftet forekomst af skadegøreren, og som omfatter alle planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt, hvis det er relevant, alle planter, der kommer fra samme parti på plantningstidspunktet, og

b)

en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km uden for grænsen til det angrebne område.

2.

Den nøjagtige afgrænsning af områderne baseres på solide videnskabelige principper, skadegørerens biologi, omfanget af angrebet, den særlige fordeling af værtsplanterne i det pågældende område samt bevis for, at skadegøreren er etableret. I tilfælde, hvor den kompetente offentlige myndighed konkluderer, at det er muligt at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til omstændighederne ved udbruddet, resultaterne af en specifik undersøgelse eller øjeblikkelig anvendelse af udryddelsesforanstaltninger, kan stødpudezonens bredde nedsættes til ikke under 1 km uden for grænsen til det angrebne område. I tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, kan bredden ikke reduceres til under 2 km.

3.

Bekræftes forekomst af skadegøreren uden for det angrebne område, revurderes og ændres afgræsningen af det angrebne område og stødpudezonen i overensstemmelse hermed.

4.

Påvises skadegøreren ikke ved de i artikel 5, stk. 1, omhandlede undersøgelser og den i afsnit 3, punkt 1, litra h) i bilag II, omhandlede overvågning i et afgrænset område i en periode, der omfatter mindst én livscyklus og yderligere et år, dog mindst fire på hinanden følgende år, kan denne afgrænsning ophæves. Den nøjagtige længde af en livscyklus afhænger af de oplysninger, der foreligger for det pågældende område eller en tilsvarende klimazone. Afgrænsningen kan også ophæves i tilfælde, hvor det efter yderligere undersøgelser findes godtgjort, at betingelserne i afsnit 2, punkt 1, er opfyldt.

2.   Betingelser, under hvilke det ikke er nødvendigt at fastlægge et afgrænset område

1.

I henhold til artikel 6, stk. 2, kan medlemsstaterne undlade at fastlægge et afgrænset område som omhandlet i artikel 6, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Det er godtgjort, enten at skadegøreren er blevet indslæbt i det pågældende område med de planter, den blev fundet på, idet der er tegn på, at de pågældende planter var angrebet, før de blev ført ind i det pågældende område, eller at der er tale om et isoleret tilfælde, som kan eller ikke kan sættes i umiddelbar forbindelse med en plante, og som ikke forventes at ville føre til etablering af skadegøreren.

b)

Det er fastslået, at det på grund af skadegørerens biologi og under hensyntagen til resultaterne af en specifik undersøgelse og udryddelsesforanstaltninger, som kan bestå i præventiv fældning og bortskaffelse af planter, herunder deres rødder, efter at de er blevet undersøgt, ikke er muligt for skadegøreren at sprede og formere sig.

2.

Hvis betingelserne i punkt 1 er opfyldt, kan medlemsstaterne undlade at fastlægge afgrænsede områder, forudsat at de træffer følgende foranstaltninger:

a)

øjeblikkelige foranstaltninger for at sikre hurtig udryddelse af skadegøreren og udelukke muligheden for spredning

b)

overvågning i en periode, der omfatter mindst én livscyklus for skadegøreren og yderligere et år, dog mindst fire på hinanden følgende år, i en radius på mindst 1 km omkring de angrebne planter eller det sted, hvor skadegøreren er fundet; i som minimum det første år skal overvågningen være regelmæssig og intensiv

c)

destruktion af alt angrebet plantemateriale

d)

tilbagesporing til angrebets oprindelse og sporing af planter, der sættes i forbindelse med det pågældende angreb, i det omfang det er muligt, samt undersøgelse heraf for tegn på angreb; undersøgelsen skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode

e)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør

f)

andre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til ISPM nr. 9 (1) og under anvendelse af en integreret metode i overensstemmelse med principperne i ISPM nr. 14 (2).

De i litra a)-f) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 7.

3.   Foranstaltninger, der skal træffes i afgrænsede områder

1.

Medlemsstaterne træffer følgende foranstaltninger i afgrænsede områder for at udrydde skadegøreren:

a)

øjeblikkelig fældning af angrebne planter og planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt fuldstændig fjernelse af deres rødder; i tilfælde, hvor de angrebne planter blev fundet uden for skadegørerens flyvetid, skal fældning og fjernelse ske før starten på den næste flyveperiode; i særlige tilfælde, hvor den kompetente offentlige myndighed konkluderer, at sådan fældning er uhensigtsmæssig, kan der gennemføres alternative udryddelsesforanstaltninger, der sikrer den samme grad af beskyttelse mod spredning af skadegøreren; de forhold, der ligger til grund for en sådan konklusion, skal sammen med en beskrivelse af de pågældende foranstaltninger meddeles til Kommissionen i den i artikel 7 omhandlede rapport

b)

fældning af alle planter inden for en radius af 100 m omkring de angrebne planter og undersøgelse af disse planter for tegn på angreb; i særlige tilfælde, hvor den kompetente offentlige myndighed konkluderer, at sådan fældning er uhensigtsmæssig, undersøges hver enkelt plante inden for denne radius, der ikke skal fældes, for tegn på angreb, og der gennemføres om nødvendigt foranstaltninger til at forhindre spredning af skadegøreren fra disse planter

c)

fjernelse, undersøgelse og bortskaffelse af planter, der er fældet i overensstemmelse med litra a) og b), og af deres rødder; der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af skadegøreren under og efter fældning

d)

forhindring af enhver flytning af potentielt angrebet materiale fra det afgrænsede område

e)

tilbagesporing til angrebets oprindelse og sporing af planter, der sættes i forbindelse med det pågældende angreb, i det omfang det er muligt, samt undersøgelse heraf for tegn på angreb; undersøgelsen skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode

f)

hvis det er relevant, udskiftning af planter med planter, der ikke er omfattet af definitionen af planter i denne afgørelse

g)

nedlæggelse af forbud mod plantning af nye planter på friland i et område som omhandlet i afsnit 3, punkt 1, litra b) i bilag II, bortset fra produktionssteder som omhandlet i afsnit 2 i bilag I

h)

intensiv overvågning for forekomst af skadegøreren ved hjælp af årlige kontroller på passende tidspunkter af værtsplanter, med særlig fokus på stødpudezonen, herunder eventuelt målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode; antallet af prøver anføres i den i artikel 7 omhandlede rapport

i)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør, og til de foranstaltninger, der træffes for at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren, herunder betingelserne vedrørende flytning af planter fra afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 6

j)

om nødvendigt særlige foranstaltninger for at tage højde for særlige forhold eller komplikationer, som med rimelighed kan forventes at ville hindre, besværliggøre eller forsinke skadegørerens udryddelse, navnlig foranstaltninger vedrørende adgang til og passende udryddelse af alle planter, der er angrebet eller mistænkes for at være angrebet, uanset hvor de befinder sig, uanset om de er privat eller offentligt ejet, og uanset hvilken person eller enhed der har ansvaret for dem

k)

andre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til ISPM nr. 9 (3) og under anvendelse af en integreret metode i overensstemmelse med principperne i ISPM nr. 14 (4).

De i litra a)-k) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 7.

2.

Hvis resultaterne af de i artikel 5 omhandlede undersøgelser i mere end fire på hinanden følgende år har bekræftet forekomst af skadegøreren i et område, og det er godtgjort, at det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, kan medlemsstaterne nøjes med at træffe foranstaltninger til at begrænse dens udbredelse i det pågældende område. Sådanne foranstaltninger skal som minimum omfatte følgende:

a)

fældning af angrebne planter og planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt fuldstændig fjernelse af deres rødder; fældningen skal påbegyndes omgående; i tilfælde, hvor de angrebne planter blev fundet uden for skadegørerens flyvetid, skal fældning og fjernelse dog ske før starten på den næste flyveperiode; i særlige tilfælde, hvor den kompetente offentlige myndighed konkluderer, at sådan fældning er uhensigtsmæssig, kan der gennemføres alternative udryddelsesforanstaltninger, der sikrer den samme grad af beskyttelse mod spredning af skadegøreren; de forhold, der ligger til grund for en sådan konklusion, skal sammen med en beskrivelse af de pågældende foranstaltninger meddeles til Kommissionen i den i artikel 7 omhandlede rapport

b)

fjernelse, undersøgelse og bortskaffelse af de fældede planter og deres rødder; der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af skadegøreren efter fældning

c)

forhindring af enhver flytning af potentielt angrebet materiale fra det afgrænsede område

d)

hvis det er relevant, udskiftning af planter med planter, der ikke er omfattet af definitionen af planter i denne afgørelse

e)

nedlæggelse af forbud mod plantning af nye planter på friland i et angrebet område som omhandlet i afsnit 1, punkt 1, litra a) i bilag II, bortset fra produktionssteder som omhandlet i afsnit 2 i bilag I

f)

intensiv overvågning for forekomst af skadegøreren ved hjælp af årlige kontroller på passende tidspunkter af værtsplanter, herunder eventuelt målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode; antallet af prøver anføres i den i artikel 7 omhandlede rapport

g)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør, og til de foranstaltninger, der træffes for at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren, herunder betingelserne vedrørende flytning af planter fra afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 6

h)

om nødvendigt særlige foranstaltninger for at tage højde for særlige forhold eller komplikationer, som med rimelighed kan forventes at ville hindre, besværliggøre eller forsinke begrænsningen af skadegørerens udbredelse, navnlig foranstaltninger vedrørende adgang til og passende udryddelse af alle planter, der er angrebet eller mistænkes for at være angrebet, uanset hvor de befinder sig, uanset om de er privat eller offentligt ejet, og uanset hvilken person eller enhed der har ansvaret for dem

i)

andre foranstaltninger, der kan bidrage til at begrænse skadegørerens udbredelse.

De i litra a)-i) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 7.


(1)  Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

(2)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

(3)  Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.

(4)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom.


Berigtigelser

3.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 64/48


Berigtigtelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 163/2012 af 23. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

( Den Europæiske Unions Tidende L 52 af 24. februar 2012 )

Side 11, bilaget, tabellen, KN-kode 1602 32 11:

I stedet for:

»1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

306,1

0

BR

353,6

0

CL«

læses:

»1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

306,1

0

BR

353,5

0

CL«