ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.026.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 26

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
28. januar 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

22

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 71/2012 af 27. januar 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 72/2012 af 27. januar 2012 om ændring og fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 73/2012 af 27. januar 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/45/EU, Euratom

 

*

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse af 23. januar 2012 om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

30

 

 

2012/46/EU

 

*

Rådets afgørelse af 23. januar 2012 om elektronisk udveksling med Nederlandene af fingeraftryksdata

32

 

 

2012/47/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 24. januar 2012 om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

33

 

 

2012/48/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. januar 2012 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2009/251/EF om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at produkter indeholdende biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet (meddelt under nummer K(2012) 321)  ( 1 )

35

 

 

2012/49/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 26. januar 2012 om ændring af afgørelse 2011/263/EU og 2011/264/EU for at tage hensyn til udviklingen i klassifikationen af enzymer, jf. bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF og bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (meddelt under nummer K(2012) 323)  ( 1 )

36

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011)

38

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU

af 13. december 2011

om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

(kodifikation)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

I henhold til bestemmelserne i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bygger Unionens politik på miljøområdet navnlig på forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler. Indvirkningerne på miljøet bør tages i betragtning på et så tidligt stadium som muligt i alle tekniske planlægnings- og beslutningsprocesser.

(3)

Principperne for vurdering af indvirkningerne på miljøet bør harmoniseres navnlig med hensyn til, hvilke projekter der bør underkastes vurdering, bygherrens hovedforpligtelser og indholdet af vurderingen. Medlemsstaterne bør kunne fastsætte strengere miljøbeskyttelsesregler.

(4)

Det forekommer derudover nødvendigt at virkeliggøre et af Unionens mål inden for miljøbeskyttelse og livskvalitet.

(5)

Unionens miljølovgivning omfatter bestemmelser, som sætter offentlige myndigheder og andre organer i stand til at træffe beslutninger, som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet samt på menneskers sundhed og trivsel.

(6)

Der bør fastlægges generelle principper for vurdering af indvirkningerne på miljøet med henblik på at udbygge og samordne procedurerne for tilladelse til offentlige og private projekter, som kan forventes at få betydelig indvirkning på miljøet.

(7)

Tilladelse til offentlige og private projekter, som kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, bør først gives efter en vurdering af de væsentlige indvirkninger på miljøet, disse projekter kan forventes at få, er blevet foretaget. Denne vurdering bør foretages på grundlag af relevante oplysninger fra bygherren og eventuelt også fra de myndigheder og den offentlighed, der forventes at blive berørt af projektet.

(8)

Projekter inden for visse kategorier har væsentlige indvirkninger på miljøet, og sådanne projekter bør principielt underkastes en systematisk vurdering.

(9)

Projekter inden for andre kategorier har ikke nødvendigvis i alle tilfælde væsentlige indvirkninger på miljøet, og sådanne projekter bør underkastes en vurdering, når medlemsstaterne finder, at de kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

(10)

Medlemsstaterne kan, ud fra hvor væsentlige disse projekters indvirkninger på miljøet er, fastsætte tærskelværdier eller kriterier for, hvilke af dem der bør underkastes en vurdering. Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet til at foretage en individuel gennemgang af projekter, der ligger under disse tærskler, eller som ikke opfylder disse kriterier.

(11)

Når medlemsstaterne fastsætter sådanne tærskelværdier eller kriterier eller foretager en individuel gennemgang af projekterne for at fastlægge, hvilke der bør underkastes en vurdering på grund af deres væsentlige indvirkninger på miljøet, bør de tage hensyn til de relevante udvælgelseskriterier, som er fastsat i dette direktiv; i overensstemmelse med nærhedsprincippet er medlemsstaterne nærmest til at anvende sådanne kriterier i de konkrete tilfælde.

(12)

For de projekter, der underkastes en vurdering, bør der gives visse mindsteoplysninger vedrørende projektet og dets indvirkninger.

(13)

Der bør fastlægges en procedure, som sætter en bygherre i stand til at indhente en udtalelse fra de kompetente myndigheder om indholdet og omfanget af de oplysninger, der skal udarbejdes og fremlægges med henblik på vurderingen. Medlemsstaterne kan efter denne procedure bl.a. pålægge bygherren at fremlægge alternative løsninger til de projekter, som vedkommende agter at indgive ansøgning om.

(14)

Et projekts indvirkninger på miljøet bør vurderes under hensyn til ønsket om at beskytte menneskets sundhed, at bidrage til højere livskvalitet ved forbedring af miljøet, at sørge for de forskellige arters fortsatte beståen og at bevare økosystemets reproduktionsevne, som er selve grundlaget for livets fornyelse.

(15)

Det er ønskeligt at fastlægge styrkede bestemmelser om miljøkonsekvensvurdering på tværs af landegrænserne for at tage hensyn til udviklingen på internationalt plan. Det Europæiske Fællesskab undertegnede den 25. februar 1991 konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne, og ratificerede den den 24. juni 1997.

(16)

En effektiv offentlig deltagelse i beslutningstagningen giver offentligheden mulighed for at fremsætte udtalelser og give udtryk for betænkeligheder, som kan være relevante for beslutningerne, og som beslutningstageren kan tage hensyn til, således at ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen fremmes og offentlighedens opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og dens støtte til beslutningerne øges.

(17)

En sådan deltagelse, herunder deltagelse af sammenslutninger, organisationer og grupper, især ikke-statslige organisationer, som fremmer miljøbeskyttelse, bør derfor fremmes, bl.a. ved at fremme uddannelse af offentligheden på miljøområdet.

(18)

Det Europæiske Fællesskab undertegnede FN/ECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århuskonventionen), den 25. juni 1998 og ratificerede den den 17. februar 2005.

(19)

Et af Århuskonventionens formål er at sikre retten til offentlig deltagelse i beslutningsprocessen på miljøområdet med henblik på at bidrage til at beskytte ethvert menneskes ret til at leve i et miljø, der er passende for hans eller hendes sundhed og trivsel.

(20)

Artikel 6 i Århuskonventionen indeholder bestemmelser om offentlig deltagelse i afgørelser vedrørende de konkrete aktiviteter, der er opført i konventionens bilag I, og aktiviteter, som ikke er indeholdt i nævnte bilag I, men som kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.

(21)

Artikel 9, stk. 2 og 4, i Århuskonventionen indeholder bestemmelser om adgang til ved en domstol eller ved andre procedurer at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af bestemmelserne om offentlig deltagelse i konventionens artikel 6.

(22)

Der er imidlertid ikke grund til at anvende dette direktiv på projekter, der vedtages i enkeltheder ved en særlig national lov, idet de mål, der forfølges ved dette direktiv, herunder om at give oplysninger, nås gennem lovgivningsprocessen.

(23)

Det kan endvidere i undtagelsestilfælde være hensigtsmæssigt at fritage et konkret projekt for de vurderingsprocedurer, der er fastsat i dette direktiv på betingelse af, at Kommissionen og den berørte offentlighed underrettes på passende måde.

(24)

Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af handlingens omfang og virkninger, bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(25)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Dette direktiv vedrører vurderingen af de indvirkninger på miljøet af offentlige og private projekter, der er af en sådan beskaffenhed, at de vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

2.   I dette direktiv forstås ved:

a)   »projekt«:

gennemførelse af anlægsarbejder eller andre installationer eller arbejder

andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskaber, herunder sådanne, der tager sigte på udnyttelse af ressourcer i undergrunden

b)   »bygherre«: enten den person, der ansøger om godkendelse af et privat projekt, eller den offentlige myndighed, som tager initiativ til et projekt

c)   »tilladelse«: afgørelse fra den eller de kompetente myndighed(er), som giver bygherren ret til at gennemføre projektet

d)   »offentlighed«: en eller flere fysiske eller juridiske personer og i henhold til national lovgivning eller praksis disses foreninger, organisationer eller grupper

e)   »den berørte offentlighed«: den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2. Med henblik på denne definition anses ikke-statslige organisationer, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som opfylder alle krav efter national lovgivning, for at have en interesse

f)   »kompetente myndighed(er)«: myndighed(er), som medlemsstaterne udpeger til at udføre de opgaver, der følger af dette direktiv.

3.   Medlemsstaterne kan fra sag til sag, såfremt der er hjemmel hertil i national lovgivning, beslutte ikke at anvende dette direktiv på projekter, der tager sigte på nationalt forsvar, hvis de vurderer, at en sådan anvendelse ville skade dette sigte.

4.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på projekter, der vedtages i enkeltheder ved en national særlov, idet målene med dette direktiv, herunder om at give oplysninger, nås gennem lovgivningsprocessen.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, undergives et krav om tilladelse og en vurdering af disse indvirkninger, inden der gives tilladelse. Disse projekter er defineret i artikel 4.

2.   Miljøkonsekvensvurderingen kan indgå i medlemsstaternes gældende procedurer for projektgodkendelse eller, i mangel heraf, i andre procedurer eller i de procedurer, der skal udarbejdes for at opfylde dette direktivs målsætninger.

3.   Medlemsstaterne kan vedtage en fælles procedure for at opfylde kravene i dette direktiv og i Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (5).

4.   Medlemsstaterne kan i undtagelsestilfælde fritage et konkret projekt helt eller delvist fra de i dette direktiv fastsatte bestemmelser, jf. dog artikel 7.

Medlemsstaterne skal i så fald:

a)

undersøge, om der bør foretages en anden form for vurdering

b)

stille oplysninger, der er fremkommet i henhold til andre former for vurdering som nævnt under litra a), oplysninger vedrørende afgørelsen om at indrømme undtagelsen samt grundene til, at den er blevet indrømmet, til rådighed for den berørte offentlighed

c)

forud for tilladelsen underrette Kommissionen om begrundelsen for den indrømmede undtagelse samt give den de oplysninger, som de i givet fald stiller til rådighed for deres egne statsborgere.

Kommissionen fremsender straks de modtagne dokumenter til de øvrige medlemsstater.

Kommissionen underretter hvert år Europa Parlamentet og Rådet om anvendelsen af dette stykke.

Artikel 3

Miljøkonsekvensvurderingen skal, afhængigt af hvert enkelt tilfælde og i overensstemmelse med artikel 4-12, bestå i på passende måde at påvise, beskrive og vurdere et projekts direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

a)

mennesker, fauna og flora

b)

jordbund, vand, luft, klima og landskab

c)

materielle goder og kulturarv

d)

samspillet mellem faktorerne i litra a), b) og c).

Artikel 4

1.   Med forbehold af artikel 2, stk. 4, skal projekter, der er opført i bilag I, underkastes en vurdering i henhold til artikel 5-10.

2.   Med forbehold af artikel 2, stk. 4, skal medlemsstaterne afgøre, om projektet skal vurderes i henhold til artikel 5-10, for projekter, der er opført i bilag II. Medlemsstaterne skal foretage denne afgørelse ved hjælp af:

a)

en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde,

eller

b)

tærskelværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaten.

Medlemsstaterne kan beslutte at anvende begge de i litra a) og b) nævnte procedurer.

3.   Ved en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved fastsættelse af grænseværdier eller kriterier i henhold til stk. 2 skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i bilag III.

4.   Medlemsstaterne sørger for, at de kompetente myndigheders afgørelser efter stk. 2 stilles til rådighed for offentligheden.

Artikel 5

1.   For så vidt angår projekter, som i henhold til artikel 4 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering i overensstemmelse med nærværende artikel og artikel 6-10, vedtager medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at bygherren på passende vis giver de i bilag IV omhandlede oplysninger, når:

a)

medlemsstaterne finder, at oplysningerne er relevante for et givet stadium i tilladelsesproceduren og for så vidt angår de særlige karakteristika, der gør sig gældende for et bestemt projekt eller en bestemt projekttype og for det miljø, som kan forventes at blive berørt, og

b)

medlemsstaterne finder, at det i betragtning af bl.a. den nuværende viden og de kendte vurderingsmetoder med rimelighed kan forlanges, at bygherren indsamler disse oplysninger.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den kompetente myndighed, hvis bygherren forlanger det inden en ansøgning om tilladelse indgives, udtaler sig om, hvilke oplysninger bygherren skal fremlægge i henhold til stk. 1. Den kompetente myndighed skal rådføre sig med bygherren og de i artikel 6, stk. 1, nævnte myndigheder, før den afgiver sin udtalelse. Den omstændighed, at myndigheden har afgivet en udtalelse i henhold til nærværende stykke, forhindrer den ikke i senere at kræve yderligere oplysninger af bygherren.

Medlemsstaterne kan kræve, at de kompetente myndigheder afgiver en sådan udtalelse, uanset om bygherren anmoder derom.

3.   De oplysninger, som bygherren skal give i henhold til stk. 1, skal mindst omfatte:

a)

en beskrivelse af projektet med oplysninger om projektets placering, art og dimensioner

b)

en beskrivelse af påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger

c)

de data, der er nødvendige for at konstatere og vurdere de væsentligste indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet

d)

en oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til indvirkningen på miljøet

e)

et ikke-teknisk resumé af de i litra a)-d) omhandlede oplysninger.

4.   Medlemsstaterne sørger om nødvendigt for, at myndigheder, som måtte være i besiddelse af relevante oplysninger, jf. navnlig artikel 3, stiller disse til rådighed for bygherren.

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at myndigheder, som på grund af deres særlige ansvar på miljøområdet kan forventes at blive berørt af projektet, får mulighed for at afgive udtalelse om de oplysninger, som bygherren har fremlagt, og om ansøgningen om tilladelse. Medlemsstaterne udpeger i dette øjemed de myndigheder, der skal høres, enten generelt eller i hvert enkelt tilfælde. Disse myndigheder underrettes om de oplysninger, der er indhentet i henhold til artikel 5. De nærmere regler for denne høring fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Offentligheden informeres ved offentligt opslag eller ved andre egnede midler såsom elektroniske medier, hvor det er muligt, om følgende tidligt i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og senest, så snart oplysningerne med rimelighed kan gives:

a)

ansøgningen om tilladelse

b)

det forhold, at projektet er underkastet en procedure med miljøkonsekvensvurdering, og eventuelt at artikel 7 finder anvendelse

c)

de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at træffe afgørelsen, hvorfra der kan indhentes relevante oplysninger, hvortil kommentarer eller spørgsmål kan rettes samt nærmere oplysninger om fristerne for fremsendelse af bemærkninger eller spørgsmål

d)

karakteren af eventuelle afgørelser eller udkastet til afgørelsen, hvis et sådant foreligger

e)

hvorvidt de oplysninger, der er indhentet i henhold til artikel 5, er til rådighed

f)

hvornår, hvor og hvordan de relevante oplysninger stilles til rådighed

g)

hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på offentlig deltagelse, jf. stk. 5.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed får adgang til følgende inden for rimelige tidsfrister:

a)

alle oplysninger, der er indhentet i henhold til artikel 5

b)

i overensstemmelse med national lovgivning de vigtigste rapporter og anbefalinger, der er indgivet til den eller de kompetente myndighed(er) på det tidspunkt, hvor den berørte offentlighed informeres i henhold til nærværende artikels stk. 2

c)

i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (6), andre end de i stk. 2 i denne artikel omhandlede oplysninger, som har relevans for afgørelsen i overensstemmelse med artikel 8 i nærværende direktiv, og som først er til rådighed, efter at den berørte offentlighed er blevet informeret i henhold til stk. 2 i nærværende artikel.

4.   Den berørte offentlighed skal tidligt og effektivt have mulighed for at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og skal med henblik herpå have ret til at fremsætte kommentarer og udtalelser, mens alle muligheder stadig står åbne, over for den eller de kompetente myndighed(er), inden der træffes afgørelse vedrørende tilladelsen.

5.   De nærmere bestemmelser om information af offentligheden (f.eks. ved opslag inden for en vis radius eller offentliggørelse i lokale dagblade) og høring af den berørte offentlighed (f.eks. ved skriftlig forelæggelse eller offentlig høring) fastlægges af medlemsstaterne.

6.   Der fastsættes rimelige tidsrammer for de forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid til at informere offentligheden og til, at den berørte offentlighed kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er omfattet af denne artikel.

Artikel 7

1.   Konstaterer en medlemsstat, at et projekt kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat, eller anmoder en medlemsstat, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad, herom, fremsender den medlemsstat, på hvis område projektet påtænkes udført, snarest muligt og senest på det tidspunkt, hvor den oplyser sine egne borgere derom, bl.a. følgende oplysninger til den berørte medlemsstat:

a)

en beskrivelse af projektet tillige med alle foreliggende oplysninger om dets eventuelle grænseoverskridende virkninger

b)

oplysninger om karakteren af den afgørelse der vil kunne træffes.

Den medlemsstat på hvis område projektet påtænkes udført giver den anden medlemsstat en rimelig frist til at angive, om den ønsker at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og kan tilføje de oplysninger, der er nævnt i stk. 2 i nærværende artikel.

2.   Hvis en medlemsstat, som modtager oplysninger i medfør af stk. 1, angiver, at den agter at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, skal den medlemsstat, på hvis område projektet påtænkes udført, hvis den ikke allerede har gjort dette, sende den berørte medlemsstat de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 6, stk. 2, og stilles til rådighed i henhold til artikel 6, stk. 3, litra a) og b).

3.   De enkelte medlemsstater skal også, i den udstrækning de er berørt:

a)

sørge for, at de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger inden for en rimelig frist bliver tilgængelige for de myndigheder, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, samt for den berørte offentlighed i den medlemsstat, der kan forventes at blive berørt i væsentlig grad, og

b)

sikre, at de myndigheder, der er nævnt i artikel 6, stk. 1, og den berørte offentlighed, inden der gives tilladelse til projektet, inden for en rimelig frist får mulighed for at udtale sig om de oplysninger, der er fremlagt for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, på hvis område projektet påtænkes udført.

4.   De berørte medlemsstater skal foretage høringer om bl.a. projektets eventuelle grænseoverskridende virkninger og de foranstaltninger, der er påtænkt for at begrænse eller undgå sådanne virkninger, og skal fastsætte en rimelig frist for varigheden af høringsperioden.

5.   De nærmere bestemmelser for gennemførelsen af denne artikel kan fastlægges af de berørte medlemsstater og skal være af en sådan karakter, at de giver den berørte offentlighed på den berørte medlemsstats område mulighed for effektivt at deltage i de beslutningsprocedurer på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, vedrørende projektet.

Artikel 8

Der skal tages hensyn til de i henhold til artikel 5, 6 og 7 foretagne høringer og indhentede oplysninger i forbindelse med tilladelsesproceduren.

Artikel 9

1.   Når der er truffet afgørelse om at give eller nægte tilladelse, informerer den eller de kompetente myndighed(er) offentligheden herom i overensstemmelse med de relevante procedurer, og stiller følgende oplysninger til rådighed for offentligheden:

a)

indholdet af afgørelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet til afgørelsen

b)

efter at have undersøgt de betænkeligheder og synspunkter, som den berørte offentlighed har givet udtryk for, de vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om proceduren for offentlig deltagelse

c)

om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger.

2.   Den eller de kompetente myndighed(er) underretter alle medlemsstater, der er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 7, og sender dem de oplysninger, der henvises til i stk. 1 i nærværende artikel.

De hørte medlemsstater sikrer, at de pågældende oplysninger stilles til rådighed på passende vis for den berørte offentlighed på deres eget område.

Artikel 10

Dette direktiv berører ikke de kompetente myndigheders pligt til at overholde begrænsninger, som er indført i medfør af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt gældende sædvane eller praksis vedrørende industrielle hemmeligheder og forretningshemmeligheder, herunder intellektuel ejendomsret og hensynet til almenvellet.

Når artikel 7 finder anvendelse, er tilsendelse af oplysninger til eller modtagelse af oplysninger fra en anden medlemsstat underlagt de begrænsninger, der gælder i den medlemsstat, hvor projektet foreslås gennemført.

Artikel 11

1.   Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres relevante nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed:

a)

som har tilstrækkelig interesse, eller

b)

som gør gældende at en rettighed er krænket, når dette er en forudsætning i henhold til en medlemsstats forvaltningsretlige regler,

har adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse.

2.   Medlemsstaterne afgør, på hvilket stadium der kan rejses indsigelse mod afgørelser, handlinger eller undladelser.

3.   Medlemsstaterne fastsætter, hvad der forstås ved tilstrækkelig interesse og krænkelse af en rettighed, i overensstemmelse med målet om at give den berørte offentlighed vidtgående adgang til klage og domstolsprøvelse. Med henblik på stk. 1, litra a) anses den interesse, som enhver ikke-statslig organisation, jf. artikel 1, stk. 2, måtte have, for tilstrækkelig. I forbindelse med stk. 1, litra b) i nærværende artikel anses sådanne organisationer også for at have rettigheder, der kan krænkes.

4.   Denne artikel udelukker ikke muligheden for at indgive en foreløbig klage til en administrativ myndighed og påvirker ikke kravet om, at de administrative klagemuligheder skal være udtømt, inden sagen kan påklages eller indbringes for domstolene, såfremt et sådant krav findes i den nationale lovgivning.

Disse procedurer skal være fair, rimelige, betimelige og ikke uoverkommeligt dyre.

5.   Med henblik på at gøre bestemmelserne i denne artikel mere effektive sikrer medlemsstaterne, at praktiske oplysninger om adgang til klage- og domstolsprøvelse stilles til rådighed for offentligheden.

Artikel 12

1.   Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler oplysninger om erfaringerne med hensyn til anvendelsen af dette direktiv.

2.   Medlemsstaterne meddeler navnlig Kommissionen de kriterier og/eller grænseværdier, der vedtages med henblik på udvælgelse af de pågældende projekter i henhold til artikel 4, stk. 2.

3.   På grundlag af denne udveksling af oplysninger forelægger Kommissionen om fornødent supplerende forslag for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at sikre en tilstrækkelig samordnet gennemførelse af dette direktiv.

Artikel 13

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Direktiv 85/337/EØF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag V, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag V, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 15

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. december 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. SZPUNAR

Formand


(1)  EUT C 248 af 25.8.2011, s. 154.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.9.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.11.2011.

(3)  EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.

(4)  Jf. bilag VI, del A.

(5)  EUT L 24 af 29.1.2008, s. 8.

(6)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.


BILAG I

PROJEKTER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 1

1.

Råolieraffinaderier (undtagen virksomheder, der udelukkende fremstiller smøremidler på grundlag af råolie) samt anlæg til forgasning og fortætning af mindst 500 tons kul eller bituminøs skifer om dagen.

2.

a)

Konventionelle kraftværker og andre fyringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 300 MW.

b)

Kernekraftværker og andre kernereaktorer herunder demontering og nedlukning af sådanne kernekraftværker eller reaktorer (1) (bortset fra forskningsanlæg til fremstilling og forarbejdning af spaltelige og fertile stoffer, hvis maksimumskapacitet ikke overstiger 1 kW vedvarende termisk ydelse).

3.

a)

Anlæg til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel.

b)

Anlæg, der er bestemt:

i)

til fremstilling eller berigning af nukleart brændsel

ii)

til oparbejdning af bestrålet nukleart brændsel eller højradioaktivt affald

iii)

til endelig bortskaffelse af bestrålet nukleart brændsel

iv)

udelukkende til endelig bortskaffelse af radioaktivt affald

v)

udelukkende til deponering (planlagt til at vare i mere end 10 år) af bestrålet nukleart brændsel eller radioaktivt affald på et andet sted med produktionsstedet.

4.

a)

Integrerede jern- og stålværker til fremstilling af råjern og råstål.

b)

Anlæg til udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metalprocesser, kemiske eller elektrolytiske processer.

5.

Anlæg til udvinding af asbest og til behandling og forarbejdning af asbest og af produkter, der indeholder asbest: for så vidt angår produkter i asbestcement, med en årlig produktion på over 20 000 tons færdige produkter; for så vidt angår friktionspakninger, med en årlig produktion på 50 tons færdige produkter; for så vidt angår anden anvendelse af asbest, med et årligt forbrug heraf på over 200 tons.

6.

Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er:

a)

til fremstilling af organiske grundkemikalier

b)

til fremstilling af uorganiske grundkemikalier

c)

til fremstilling af phosphat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (også blandingsgødning)

d)

til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider

e)

til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter ved hjælp af en kemisk eller biologisk proces

f)

til fremstilling af sprængstoffer.

7.

a)

Nyanlæg til jernbanefjerntrafik samt lufthavne (2) med en start- og landingsbane på mindst 2 100 m.

b)

Anlæg af motorveje og motortrafikveje (3).

c)

Anlæg af nye veje med mindst fire kørebaner eller udretning og/eller udvidelse af en eksisterende vej med højst to kørebaner med henblik på anlæg af mindst fire kørebaner, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har en ubrudt længde på mindst 10 km.

8.

a)

Indre vandveje og havne ved indre vandveje, som kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons.

b)

Søhandelshavne, anløbsbroer til lastning og losning, der er forbundet med havneanlæg til lands og til vands (bortset fra færgebroer), der kan anløbes af fartøjer på over 1 350 tons.

9.

Anlæg til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald (4), afsnit D9) eller deponering i jorden som defineret i artikel 3, nr. 2, i det nævnte direktiv.

10.

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag.

11.

Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand eller kunstig tilførsel af grundvand, hvor den indvundne eller tilførte mængde vand udgør mindst 10 mio. kubikmeter/år.

12.

a)

Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når formålet er at forebygge eventuel vandmangel, og når den overførte vandmængde overstiger 100 mio. m3/år.

b)

I alle andre tilfælde anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, når den gennemsnitlige vandmængde i det bækken, hvorfra vandet overføres, over flere år overstiger 2 000 mio. m3/år, og den overførte vandmængde overstiger 5 % af denne mængde.

I begge tilfælde er overførsel af drikkevand via rørledninger ikke omfattet.

13.

Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150 000 personækvivalenter som defineret i artikel 2, nr. 6, i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (5).

14.

Udvinding af mere end 500 tons råolie/dag og mere end 500 000 m3 naturgas/dag i kommercielt øjemed.

15.

Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand, når den nye eller supplerende opstuvede eller oplagrede vandmængde overstiger 10 mio. m3.

16.

Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en længde på over 40 km:

a)

til transport af gas, olie, kemikalier

b)

til transport af kuldioxidstrømme (CO2) med henblik på geologisk lagring, herunder tilknyttede pumpestationer.

17.

Anlæg til intensiv fjerkræavl og svineavl med mere end:

a)

85 000 slagtekyllinger, 60 000 høner

b)

3 000 slagtesvin (over 30 kg) eller

c)

900 søer.

18.

Industrianlæg til fremstilling af:

a)

papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

b)

papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 200 tons per dag.

19.

Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.

20.

Anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde på over 15 km.

21.

Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter med en kapacitet på 200 000 tons eller derover.

22.

Lagringslokalitet som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF af 23. april 2009 om geologisk lagring af kuldioxid (6).

23.

Anlæg til opsamling af CO2-strømme fra anlæg omfattet af dette bilag, med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF, eller hvor den samlede opsamling af CO2 årligt ligger på 1,5 megatons eller derover.

24.

Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag.


(1)  Kernekraftværker og andre kernereaktorer ophører med at betragtes som sådanne, når alt nukleart brændsel og andre radioaktivt kontaminerede elementer er blevet permanent fjernet fra anlæggets område.

(2)  I dette direktiv forstås ved »lufthavn« en lufthavn, som svarer til definitionen i Chicago-overenskomsten af 1944 om oprettelse af Organisationen for International Civil Luftfart (bilag 14).

(3)  I dette direktiv forstås ved »motortrafikvej« en vej, der svarer til definitionen i ECE-aftalen af 15. november 1975 om internationale hovedtrafikårer.

(4)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(5)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.

(6)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114.


BILAG II

PROJEKTER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 2

1.   LANDBRUG, SKOVBRUG OG AKVAKULTUR

a)

Projekter vedrørende sammenlægninger.

b)

Projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.

c)

Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

d)

Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

e)

Anlæg til intensiv husdyravl (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

f)

Intensivt fiskeopdræt.

g)

Landindvinding fra havet.

2.   UDVINDINGSINDUSTRIEN

a)

Stenbrud og minedrift i åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

b)

Minedrift i underjordiske brud.

c)

Udvinding af mineraler ved sandsugning fra hav- eller flodbund.

d)

Dybdeboringer, navnlig:

i)

geotermiske boringer

ii)

boringer til deponering af nukleart affald

iii)

vandforsyningsboringer

bortset fra boringer til undersøgelse af jordbundens fasthed.

e)

Overfladeanlæg til udvinding af stenkul, råolie, naturgas og malme samt bituminøs skifer.

3.   ENERGIINDUSTRIEN

a)

Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

b)

Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand; transport af elektricitet gennem luftledninger (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

c)

Oplagring af naturgas over jorden.

d)

Oplagring af brændselsgas i underjordiske beholdere.

e)

Oplagring af fossilt brændsel over jorden.

f)

Industriel brikettering af sten- og brunkul.

g)

Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktivt affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

h)

Anlæg til fremstilling af hydroelektrisk energi.

i)

Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker).

j)

Anlæg til opsamling af CO2-strømme fra anlæg, der ikke er omfattet af bilag I, med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF.

4.   PRODUKTION OG FORARBEJDNING AF METALLER

a)

Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning.

b)

Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af:

i)

varmtvalsning

ii)

smedning med hamre

iii)

anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal.

c)

Smelteanlæg for jernmetaller.

d)

Anlæg til smeltning, inkl. legering, af non-ferro-metaller, undtagen ædelmetaller, herunder genindvindingsprodukter, (f.eks. forædling, støbning).

e)

Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces.

f)

Fremstilling og samling af motorkøretøjer samt fremstilling af motorer til sådanne.

g)

Skibsværfter.

h)

Anlæg til fremstilling og reparation af luftfartøjer.

i)

Fremstilling af jernbanemateriel.

j)

Eksplosionsformgivning (dybtrykning).

k)

Anlæg til kalcinering og udfritning af malm.

5.   MINERALINDUSTRIEN

a)

Koksværker (tørdestillation af kul).

b)

Anlæg til cementfremstilling.

c)

Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

d)

Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre.

e)

Anlæg til smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineraluldsfibre.

f)

Fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj eller porcelæn.

6.   DEN KEMISKE INDUSTRI (PROJEKTER, SOM IKKE ER OMFATTET AF BILAG I)

a)

Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.

b)

Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, af maling og lak, af elastomerer og peroxider.

c)

Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter.

7.   LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN

a)

Bearbejdning af vegetabilske og animalske fedtstoffer.

b)

Konservering af animalske og vegetabilske produkter.

c)

Fremstilling af mejeriprodukter.

d)

Brygning og maltning.

e)

Sukkervareindustrien.

f)

Slagterier.

g)

Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter.

h)

Fiskemels- og fiskeoliefabrikker.

i)

Sukkerfabrikker.

8.   TEKSTIL-, LÆDER-, TRÆ- OG PAPIRINDUSTRIEN

a)

Industrianlæg til produktion af papir og pap (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

b)

Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer.

c)

Anlæg til garvning af huder og skind.

d)

Anlæg til fremstilling og bearbejdning af cellulose.

9.   GUMMIINDUSTRIEN

Fremstilling og behandling af produkter på grundlag af elastomerer.

10.   INFRASTRUKTURPROJEKTER

a)

Anlægsarbejder i industrizoner.

b)

Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.

c)

Anlæg af jernbaner og anlæg til kombineret transport og af intermodale terminaler (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

d)

Anlæg af flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

e)

Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

f)

Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag I, kanalbygning og regulering af vandløb.

g)

Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

h)

Sporveje, høj- og undergrundsbaner, svævebaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.

i)

Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO2-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet af bilag I).

j)

Anlæg af vandledninger over større afstande.

k)

Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.

l)

Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag I.

m)

Anlæg til overførsel af vandressourcer mellem flodbækkener, som ikke er omfattet af bilag I.

11.   ANDRE PROJEKTER

a)

Permanente væddeløbs- og prøvekørselsbaner for motorkøretøjer.

b)

Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

c)

Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag I).

d)

Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg.

e)

Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning.

f)

Prøveanlæg for motorer, turbiner eller reaktorer.

g)

Anlæg til fremstilling af kemofibre.

h)

Anlæg til indsamling eller destruering af sprængfarlige stoffer.

i)

Destruktionsanstalter.

12.   TURISME OG FRITID

a)

Skiløjper, skilifter, tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde.

b)

Lystbådehavne.

c)

Feriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde.

d)

Permanente campingpladser.

e)

Forlystelsesparker, o.l.

a)

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag I eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag I).

b)

Projekter i bilag I, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere end to år.


BILAG III

UDVÆLGELSESKRITERIER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3

1.   PROJEKTERS KARAKTERISTIKA

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:

a)

projektets dimensioner

b)

kumulation med andre projekter

c)

anvendelsen af naturressourcer

d)

affaldsproduktion

e)

forurening og gener

f)

risikoen for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier.

2.   PROJEKTERS PLACERING

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, under hensyntagen til navnlig:

a)

nuværende arealanvendelse

b)

naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

c)

det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i)

vådområder

ii)

kystområder

iii)

bjerg- og skovområder

iv)

reservater og naturparker

v)

områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; særligt beskyttede områder udpeget af medlemsstater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (1) og til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (2)

vi)

områder, hvor de i unionslovgivningen fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet

vii)

tætbefolkede områder

viii)

vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt.

3.   KENDETEGN VED DEN POTENTIELLE MILJØPÅVIRKNING

De potentielle væsentlige indvirkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 og navnlig under hensyn til:

a)

påvirkningens omfang (geografisk område og antallet af personer, der berøres)

b)

påvirkningens grænseoverskridende karakter

c)

påvirkningsgrad og -kompleksitet

d)

påvirkningens sandsynlighed

e)

påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.


(1)  EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.

(2)  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.


BILAG IV

OPLYSNINGER OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1

1.

En beskrivelse af projektet, herunder navnlig:

a)

en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne

b)

en beskrivelse af de væsentligste karakteristika for produktionsprocesserne, f.eks. type og mængde af de anvendte materialer

c)

et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (vand, luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling, osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt.

2.

En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til valget under hensyn til de miljømæssige virkninger.

3.

En beskrivelse af de miljøaspekter, som kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af det foreslåede projekt, herunder navnlig befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskab og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer.

4.

En beskrivelse (1) af, hvilke væsentlige virkninger på miljøet det foreslåede projekt vil kunne få som følge af:

a)

tilstedeværelsen af projektet som helhed

b)

anvendelsen af naturlige ressourcer

c)

emissionen af forurenende stoffer, opståelsen af gener og bortskaffelsen af affald.

5.

Bygherrens angivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet som nævnt i punkt 4.

6.

En beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

7.

Et ikke-teknisk resumé af de på grundlag af punkt 1-6 fremsendte oplysninger.

8.

En oversigt over eventuelle vanskeligheder (tekniske mangler eller manglende viden), som bygherren er kommet ud for i forbindelse med indsamlingen af de fornødne oplysninger.


(1)  Denne beskrivelse bør anføre projektets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger.


BILAG V

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 14)

Rådets direktiv 85/337/EØF

(EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40)

 

Rådets direktiv 97/11/EF

(EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5)

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF

(EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17)

Udelukkende artikel 3

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF

(EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114)

Udelukkende artikel 31

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 14)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

85/337/EØF

3. juli 1988

97/11/EF

14. marts 1999

2003/35/EF

25. juni 2005

2009/31/EF

25. juni 2011


BILAG VI

Sammenligningstabel

Direktiv 85/337/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, første afsnit

Artikel 1, stk. 2, indledning

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 1, stk. 2, litra a), indledning

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 1, stk. 2, litra a), første led

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 1, stk. 2, litra a), andet led

Artikel 1, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra b)

Artikel 1, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra c)

Artikel 1, stk. 2, femte afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra d)

Artikel 1, stk. 2, sjette afsnit

Artikel 1, stk. 2, litra e)

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 2, litra f)

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1, stk. 4

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2a

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3, indledning

Artikel 3, indledning

Artikel 3, første led

Artikel 3, litra a)

Artikel 3, andet led

Artikel 3, litra b)

Artikel 3, tredje led

Artikel 3, litra c)

Artikel 3, fjerde led

Artikel 3, litra d)

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3, indledning

Artikel 5, stk. 3, indledning

Artikel 5, litra 3, første led

Artikel 5, stk. 3, litra a)

Artikel 5, litra 3, andet led

Artikel 5, stk. 3, litra b)

Artikel 5, litra 3, tredje led

Artikel 5, stk. 3, litra c)

Artikel 5, litra 3, fjerde led

Artikel 5, stk. 3, litra d)

Artikel 5, litra 3, femte led

Artikel 5, stk. 3, litra e)

Artikel 5, stk. 4

Artikel 5, stk. 4

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7, stk. 1, indledning

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, indledning

Artikel 7, stk. 1, litra a)

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra a)

Artikel 7, stk. 1, litra b)

Artikel 7, stk. 1, første afsnit, litra b)

Artikel 7, stk. 1, afslutning

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit

Artikel 7, stk. 2 til artikel 7, stk. 5

Artikel 7, stk. 2 til artikel 7, stk. 5

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9, stk. 1, indledning

Artikel 9, indledning

Artikel 9, stk. 1, første led

Artikel 9, stk. 1, litra a)

Artikel 9, stk. 1, andet led

Artikel 9, stk. 1, litra b)

Artikel 9, stk. 1, tredje led

Artikel 9, stk. 1, litra c)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 10a, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 10a, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 10a, stk. 3

Artikel 11, stk. 3

Artikel 10a, stk. 4 og 5

Artikel 11, stk. 4, første og andet afsnit

Artikel 10a, stk. 6

Artikel 11, stk. 5

Artikel 11, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 11, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

Artikel 11, stk. 3

Artikel 11, stk. 4

Artikel 12, stk. 3

Artikel 12, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Bilag I, punkt 1

Bilag I, punkt 1

Bilag I, punkt 2, første led

Bilag I, punkt 2, litra a)

Bilag I, punkt 2, andet led

Bilag I, punkt 2, litra b)

Bilag I, punkt 3, litra a)

Bilag I, punkt 3, litra a)

Bilag I, punkt 3, litra b), indledning

Bilag I, punkt 3, litra b), indledning

Bilag I, punkt 3, litra b), første led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. i)

Bilag I, punkt 3, litra b), andet led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. ii)

Bilag I, punkt 3, litra b), tredje led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. iii)

Bilag I, punkt 3, litra b), fjerde led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. iv)

Bilag I, punkt 3, litra b), femte led

Bilag I, punkt 3, litra b), nr. v)

Bilag I, punkt 4, første led

Bilag I, punkt 4, litra a)

Bilag I, punkt 4, andet led

Bilag I, punkt 4, litra b)

Bilag I, punkt 5

Bilag I, punkt 5

Bilag I, punkt 6, indledning

Bilag I, punkt 6, indledning

Bilag I, punkt 6, nr. i)

Bilag I, punkt 6, litra a)

Bilag I, punkt 6, nr. ii)

Bilag I, punkt 6, litra b)

Bilag I, punkt 6, nr. iii)

Bilag I, punkt 6, litra c)

Bilag I, punkt 6, nr. iv)

Bilag I, punkt 6, litra d)

Bilag I, punkt 6, nr. v)

Bilag I, punkt 6, litra e)

Bilag I, punkt 6, nr. vi)

Bilag I, punkt 6, litra f)

Bilag I, punkt 7-15

Bilag I, punkt 7-15

Bilag I, punkt 16, indledning

Bilag I, punkt 16, indledning

Bilag I, punkt 16, første led

Bilag I, punkt 16, litra a)

Bilag I, punkt 16, andet led

Bilag I, punkt 16, litra b)

Bilag I, punkt 17-21

Bilag I, punkt 17-21

Bilag I, punkt 22

Bilag I, punkt 24

Bilag I, punkt 23

Bilag I, punkt 22

Bilag I, punkt 24

Bilag I, punkt 23

Bilag II, punkt 1

Bilag II, punkt 1

Bilag II, punkt 2, litra a), b) og c)

Bilag II, punkt 2, litra a), b) og c)

Bilag II, punkt 2, litra d), indledning

Bilag II, punkt 2, litra d), indledning

Bilag II, punkt 2, litra d), første led

Bilag II, punkt 2, litra d), nr. i)

Bilag II, punkt 2, litra d), andet led

Bilag II, punkt 2, litra d), nr. ii)

Bilag II, punkt 2, litra d), tredje led

Bilag II, punkt 2, litra d), nr. iii)

Bilag II, punkt 2, litra d), afslutning

Bilag II, punkt 2, litra d), afslutning

Bilag II, punkt 2, litra e)

Bilag II, punkt 2, litra e)

Bilag II, punkt 3-12

Bilag II, punkt 3-12

Bilag II, punkt 13, første led

Bilag II, punkt 13, litra a)

Bilag II, punkt 13, andet led

Bilag II, punkt 13, litra b)

Bilag III, punkt 1, indledning

Bilag III, punkt 1, indledning

Bilag III, punkt 1, første led

Bilag III, punkt 1, litra a)

Bilag III, punkt 1, andet led

Bilag III, punkt 1, litra b)

Bilag III, punkt 1, tredje led

Bilag III, punkt 1, litra c)

Bilag III, punkt 1, fjerde led

Bilag III, punkt 1, litra d)

Bilag III, punkt 1, femte led

Bilag III, punkt 1, litra e)

Bilag III, punkt 1, sjette led

Bilag III, punkt 1, litra f)

Bilag III, punkt 2, indledning

Bilag III, punkt 2, indledning

Bilag III, punkt 2, første led

Bilag III, punkt 2, litra a)

Bilag III, punkt 2, andet led

Bilag III, punkt 2, litra b)

Bilag III, punkt 2, tredje led, indledning

Bilag III, punkt 2, litra c), indledning

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra a)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. i)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra b)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. ii)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra c)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. iii)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra d)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. iv)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra e)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. v)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra f)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. vi)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra g)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. vii)

Bilag III, punkt 2, tredje led, litra h)

Bilag III, punkt 2, litra c), nr. viii)

Bilag III, punkt 3, indledning

Bilag III, punkt 3, indledning

Bilag III, punkt 3, første led

Bilag III, punkt 3, litra a)

Bilag III, punkt 3, andet led

Bilag III, punkt 3, litra b)

Bilag III, punkt 3, tredje led

Bilag III, punkt 3, litra c)

Bilag III, punkt 3, fjerde led

Bilag III, punkt 3, litra d)

Bilag III, punkt 3, femte led

Bilag III, punkt 3, litra e)

Bilag IV, punkt 1, indledning

Bilag IV, punkt 1, indledning

Bilag IV, punkt 1, første led

Bilag IV, punkt 1, litra a)

Bilag IV, punkt 1, andet led

Bilag IV, punkt 1, litra b)

Bilag IV, punkt 1, tredje led

Bilag IV, punkt 1, litra c)

Bilag IV, punkt 2 og 3

Bilag IV, punkt 2 og 3

Bilag IV, punkt 4, indledning

Bilag IV, punkt 4, første afsnit, indledning

Bilag IV, punkt 4, første led

Bilag IV, punkt 4, første afsnit, litra a)

Bilag IV, punkt 4, andet led

Bilag IV, punkt 4, første afsnit, litra b)

Bilag IV, punkt 4, tredje led

Bilag IV, punkt 4, første afsnit, litra c)

Bilag IV, punkt 4, afslutning

Bilag IV, punkt 5

Bilag IV, punkt 5

Bilag IV, punkt 6

Bilag IV, punkt 6

Bilag IV, punkt 7

Bilag IV, punkt 7

Bilag IV, punkt 8

Bilag V

Bilag VI


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/22


Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde

Den 10. oktober 2011 meddelte Den Europæiske Union Republikken Kap Verde, at Rådet på Den Europæiske Unions vegne havde afsluttet de procedurer, der var nødvendige for ikrafttrædelsen af ovennævnte protokol, der blev undertegnet i Bruxelles den 27. juli 2011.

Republikken Kap Verde meddelte ligeledes den 17. januar 2012 Den Europæiske Union, at den havde afsluttet procedurerne.

Protokollen trådte derfor i kraft den 17. januar 2012 i overensstemmelse med dens artikel 16.


FORORDNINGER

28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 71/2012

af 27. januar 2012

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 689/2008 af 17. juni 2008 om eksport og import af visse farlige kemikalier (1), særlig artikel 22, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 689/2008 gennemfører Rotterdamkonventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel, som blev undertegnet den 11. september 1998, og som blev godkendt på vegne af Unionen ved Rådets afgørelse 2003/106/EF (2).

(2)

Bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008 bør ændres, så det afspejler, at der er foretaget regulerende indgreb over for visse kemikalier i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (3), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (5).

(3)

Stofferne dichlobenil, dicloran, ethoxyquin og propisochlor er ikke blevet optaget som aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (6), hvilket betyder, at det er forbudt at anvende disse aktive stoffer som pesticid, og at de derfor bør tilføjes på kemikalielisten i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008. Tilføjelsen af dichlobenil, dicloran, ethoxyquin og propisochlor i bilag I blev udsat som følge af en ny ansøgning om optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF, som blev indgivet i overensstemmelse med artikel 13 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (7). Den nye ansøgning førte igen til en afgørelse om, at stofferne dichlobenil, dicloran, ethoxyquin og propisochlor ikke optages som aktive stoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF, hvilket betyder, at det stadig er forbudt at anvende dichlobenil, dicloran, ethoxyquin og propisochlor som pesticid, og at der ikke længere er nogen grund til ikke at tilføje stofferne i bilag I. Stofferne dichlobenil, dicloran, ethoxyquin og propisochlor bør derfor tilføjes på kemikalielisten i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008.

(4)

Stoffet methylbromid er ikke blevet optaget som et aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og methylbromid er ikke blevet optaget som et aktivt stof i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende methylbromid som pesticid, og at det derfor bør tilføjes på kemikalielisten i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008. Tilføjelsen af methylbromid i bilag I blev udsat som følge af en ny ansøgning om optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF, der blev indgivet i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 33/2008. Den nye ansøgning førte igen til en afgørelse om, at stoffet methylbromid ikke optages som et aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, hvilket betyder, at det stadig er forbudt at anvende methylbromid som pesticid, og at der ikke længere er nogen grund til ikke at tilføje stoffet i bilag I. Stoffet methylbromid bør derfor tilføjes på kemikalielisten i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008.

(5)

Det er besluttet ikke at optage stoffet cyanamid som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, hvilket betyder, at cyanamid er underkastet strenge restriktioner ved anvendelse som pesticid og derfor bør tilføjes på kemikalielisten i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008, da næsten alle anvendelser er forbudt, selv om cyanamid er identificeret og anmeldt til evaluering efter direktiv 98/8/EF, og medlemsstaterne derfor stadig må tillade dets anvendelse, indtil der er truffet afgørelse om det i henhold til nævnte direktiv. Tilføjelsen af cyanamid i bilag I blev udsat som følge af en ny ansøgning om optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF, der blev indgivet i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 33/2008. Ansøgeren har dog trukket den nye ansøgning tilbage, og der er således ikke længere nogen grund til ikke at tilføje cyanamid i bilag I. Stoffet cyanamid bør derfor tilføjes på kemikalielisten i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008.

(6)

Stoffet flurprimidol er ikke blevet optaget som et aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, hvilket betyder, at det er forbudt at anvende flurprimidol som pesticid, og at det derfor bør tilføjes på kemikalielisten i del 1 og 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008. Tilføjelsen af flurprimidol i del 2 i bilag I blev udsat som følge af en ny ansøgning om optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF, der blev indgivet i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 33/2008. Den nye ansøgning førte igen til en afgørelse om, at flurprimidol ikke optages som et aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, hvilket betyder, at det stadig er forbudt at anvende flurprimidol som pesticid, og at der ikke længere er nogen grund til ikke at tilføje flurprimidol i del 2 i bilag I. Stoffet flurprimidol bør derfor tilføjes på kemikalielisten i del 2 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008.

(7)

Stoffet triflumuron er optaget som aktivt stof i bilag I til direktiv 91/414/EØF, hvilket betyder, at det ikke længere er forbudt at anvende triflumuron som pesticid. Derfor bør det aktive stof triflumuron udgå af del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008.

(8)

Stoffet triazoxid er optaget som aktivt stof i bilag I til forordning (EF) nr. 1107/2009, hvilket betyder, at det ikke længere er forbudt at anvende triazoxid som pesticid. Derfor bør det aktive stof triazoxid udgå af del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 204 af 31.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 63 af 6.3.2003, s. 27.

(3)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(4)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(5)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(6)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(7)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 689/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende nye rubrikker indsættes:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Underkategori

(*)

Anvendelsesbegrænsning

(**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»cyanamid +

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

dichlobenil +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

dicloran +

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

ethoxyquin +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

methylbromid +

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

propisochlor +

86763-47-5

uoplyst

2924 29 98

p(1)

 

b)

Rubrikken vedrørende flurprimidol affattes således:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Underkategori

(*)

Anvendelsesbegrænsning

(**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»flurprimidol +

56425-91-3

uoplyst

2933 59 95

p(1)

 

c)

Følgende rubrik udgår:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Underkategori

(*)

Anvendelsesbegrænsning

(**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

 

d)

Følgende rubrik udgår:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Underkategori

(*)

Anvendelsesbegrænsning

(**)

Lande, der ikke kræver anmeldelse

»triazoxid

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

 

2)

I del 2 indsættes følgende rubrikker:

Kemikalie

CAS-nr.

Einecs-nr.

KN-kode

Kategori

(*)

Anvendelsesbegrænsning

(**)

»cyanamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

dichlobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

dicloran

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

ethoxyquin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

flurprimidol

56425-91-3

uoplyst

2933 59 95

p

b

methylbromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

propisochlor

86763-47-5

uoplyst

2924 29 98

p


28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 72/2012

af 27. januar 2012

om ændring og fravigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 103h, litra b), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1234/2007 indføres der en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, herunder frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager. Artikel 103e, stk. 1, fastsætter, at i de områder af medlemsstaterne, hvor frugt- og grøntsagsproducenterne i sektoren for frugt og grøntsager kun er organiseret i ringe grad, kan medlemsstaterne efter behørigt begrundet anmodning af Kommissionen få adgang til at yde producentorganisationerne en national finansiel støtte, som ikke må overstige 80 % af de finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 103b, stk. 1, litra a), i nævnte forordning.

(2)

Artikel 91, stk. 1, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (2) fastsætter, at ved anvendelsen af artikel 103e, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beregnes producenternes organiseringsgrad i et område af en medlemsstat som værdien af den frugt- og grøntsagsproduktion, der er opnået i området, og som producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger har afsat, divideret med den samlede værdi af den frugt- og grøntsagsproduktion, der er opnået i området. For at sikre en korrekt anvendelse af den nationale støtte er det hensigtsmæssigt at præcisere reglerne for beregningen af organiseringsgraden.

(3)

I henhold til artikel 91, stk. 2, andet afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 betragtes et område som en bestemt del af en medlemsstats område som følge af dets administrative, geografiske eller økonomiske kendetegn. For at skabe sammenhæng og verificerbarhed er det hensigtsmæssigt at præcisere definitionen af et område og fastsætte en minimumsperiode, hvori definitionen af et område ikke må ændres, medmindre det er objektivt begrundet.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Ifølge artikel 92, stk. 1, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 skal anmodninger til Kommissionen om tilladelse til at yde national finansiel støtte til driftsprogrammer, der skal gennemføres i et givet kalenderår, indgives senest den 31. januar i det pågældende kalenderår. For at den ændrede artikel 91 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 kan anvendes i 2012, er det hensigtsmæssigt at fravige den frist, der er fastsat i artikel 92, stk. 1, første afsnit, i nævnte gennemførelsesforordning. Endvidere bør der fastsættes regler for ændring af ansøgninger, der er indsendt inden nærværende forordnings ikrafttræden.

(6)

For at sikre at anmodninger om tilladelse til at yde national finansiel støtte til driftsprogrammer, der skal gennemføres i 2012, kan indgives efter de nye regler, bør nærværende forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen. Imidlertid kræver artikel 95, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 også, at en anmodning om EU-refusion vedlægges dokumentation, der viser producenternes organiseringsgrad i det pågældende område. Nærværende forordning bør derfor ikke berøre anmodninger om EU-refusion efter artikel 95, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af national finansiel støtte, som Kommissionen har givet tilladelse til inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

Artikel 91 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 affattes således:

"Artikel 91

Producenternes organiseringsgrad og definition af et område

1.   Ved anvendelsen af artikel 103e, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beregnes producenternes organiseringsgrad i et område af en medlemsstat som værdien af den frugt- og grøntsagsproduktion, der er opnået i det pågældende område, og som producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger har afsat, divideret med den samlede værdi af den frugt- og grøntsagsproduktion, der er opnået i området.

Værdien af den frugt- og grøntsagsproduktion, der er opnået i det pågældende område, og som er afsat af de i første afsnit omhandlede producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger, omfatter kun de produkter, for hvilke disse producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger er anerkendt. Artikel 42 og 50 finder tilsvarende anvendelse. Ved beregningen af nævnte værdi medtages kun den produktion fra producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger og deres medlemmer, der er opnået i det pågældende område, og som er afsat af producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og producentsammenslutninger.

Med hensyn til beregningen af den samlede værdi af den frugt- og grøntsagsproduktion, der er opnået i nævnte område, finder metoden i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 (3) tilsvarende anvendelse.

2.   Producenternes organiseringsgrad i et område af en medlemsstat anses for ringe, hvis den gennemsnitlige organiseringsgrad beregnet i overensstemmelse med stk. 1 for de sidste tre år, som der foreligger data for, er under 20 %.

3.   Der kan kun ydes national finansiel støtte til frugt- og grøntsagsproduktionen i det område, der er omhandlet i denne artikel.

4.   Ved anvendelsen af dette kapitel skal medlemsstaterne definere områderne som en bestemt del af deres område efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som f.eks. deres agronomiske og økonomiske karakteristika samt deres regionale landbrugs/frugt- og grøntsagspotentiale, eller deres institutionelle eller administrative struktur, og for hvilke der findes data til at beregne organiseringsgraden efter stk. 1.

De områder, som en medlemsstat definerer med henblik på anvendelsen af dette kapitel, må ikke ændres i mindst fem år, medmindre en sådan ændring er objektivt begrundet begrundet ud fra væsentlige hensyn, der ikke står i forbindelse med beregningen af organiseringsgraden for producenter i det eller de pågældende områder.

Artikel 2

Fravigelse af artikel 92, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

Uanset artikel 92, stk. 1, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 indgiver medlemsstaterne deres anmodning om tilladelse til at yde national finansiel støtte i henhold til artikel 103e, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 til driftsprogrammer, der skal gennemføres i 2012, senest den 29. februar 2012.

Medlemsstaterne identificerer områderne, herunder deres geografiske afgrænsning, jf. artikel 91, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 som ændret ved nærværende forordning, i den første anmodning, som de indgiver efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden. Medlemsstaterne korrigerer i givet fald anmodninger om tilladelse for 2012, der er indsendt inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden, senest den 29. februar 2012.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den berører ikke anmodninger om EU-refusion efter artikel 95, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af national finansiel støtte, som Kommissionen har givet tilladelse til inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(3)  EUT L 33 af 5.2.2004, s. 1.".


28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 73/2012

af 27. januar 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

160,4

MA

53,0

TN

74,2

TR

101,9

ZZ

97,4

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

182,3

ZZ

197,7

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

130,8

TR

161,9

ZZ

146,4

0805 10 20

EG

52,2

MA

54,0

TN

62,6

TR

61,4

ZZ

57,6

0805 20 10

MA

98,4

ZZ

98,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

81,0

IL

96,6

JM

118,0

KR

92,2

MA

52,0

PK

50,1

TR

89,4

ZZ

80,1

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

123,7

CL

78,5

CN

107,9

US

157,9

ZZ

117,0

0808 30 90

CN

98,4

TR

95,1

US

120,5

ZA

99,3

ZZ

103,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/30


EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23. januar 2012

om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

(2012/45/EU, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom af 28. april 1999 om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (1), særlig artikel 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 (2) samt Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (3) af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), særlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1073/1999 og forordning (Euratom) nr. 1074/1999 skal Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) bestå af fem uafhængige eksterne personer, som i deres respektive hjemlande opfylder betingelserne for at indtage høje embeder inden for de områder, der vedrører kontorets virksomhed. Disse personer udnævnes af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter fælles overenskomst.

(2)

Ifølge artikel 11, stk. 3, er Overvågningsudvalgets medlemmers mandatperiode på tre år. Genudnævnelse kan finde sted én gang.

(3)

Mandatperioden for de medlemmer af Overvågningsudvalget, der blev udnævnt med virkning fra 30. november 2005, er udløbet. I henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1073/1999 og (Euratom) nr. 1074/1999, fortsatte disse medlemmer med at udføre deres opgaver efter udløbet af deres mandatperiode i afventning af processen med udnævnelse af nye medlemmer af Overvågningsudvalget. Der bør derfor snarest muligt udnævnes nye medlemmer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Følgende personer udnævnes fra den 23. januar 2012 til medlemmer af Overvågningsudvalget for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF):

Herbert BÖSCH

Johan DENOLF

Catherine PIGNON

Rita SCHEMBRI

Christiaan TIMMERMANS.

2.   Hvis en af ovennævnte personer udtræder af Overvågningsudvalget, afgår ved døden eller bliver varigt ude af stand til at varetage sin opgave, erstattes vedkommende øjeblikkelig af den første person på nedenstående liste, som endnu ikke er blevet udnævnt til medlem af Overvågningsudvalget:

Jens MADSEN

Cristina NICOARĂ

Tuomas Henrik PÖYSTI

Dimitrios ZIMIANITIS.

Artikel 2

Ved udøvelsen af deres hverv må medlemmerne hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller nogen institution, noget organ eller noget kontor eller agentur.

De må ikke behandle sager, hvori de direkte eller indirekte har personlige interesser, der vil kunne så tvivl om deres uafhængighed, og især familiemæssige og finansielle interesser.

Deres behandling og drøftelse af de sager, de får forelagt, skal foregå i absolut fortrolighed.

Artikel 3

Medlemmerne af Overvågningsudvalget får godtgjort de udgifter, de pådrager sig i forbindelse med udøvelsen af deres hverv, og modtager et dagligt vederlag for hver dag, de anvender på udførelsen af deres opgaver. Vederlagets størrelse og proceduren for godtgørelse af udgifter fastsættes af Kommissionen.

Artikel 4

Kommissionen underretter ovennævnte personer om denne afgørelse og underretter øjeblikkelig enhver, der efterfølgende udnævnes til medlem af Overvågningsudvalget i medfør af artikel 1, stk. 2.

Udnævnelsen foretages i henhold til artikel 11, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1073/1999, jf. dog eventuelle fremtidige ændringer af disse bestemmelser, som Europa-Parlamentet og Rådet måtte vedtage, navnlig en eventuel ændring af mandaternes varighed med henblik på at sikre, at der eventuelt indføres en gradvis udskiftning af udvalgets medlemmer.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft den 23. januar 2012.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

Martin SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

Formand

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 20.

(2)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(3)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 8.


28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/32


RÅDETS AFGØRELSE

af 23. januar 2012

om elektronisk udveksling med Nederlandene af fingeraftryksdata

(2012/46/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (1), særlig artikel 25,

under henvisning til Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA (2), særlig artikel 20 og kapitel 4 i bilaget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab, bevares retsvirkningerne af retsakter, der er vedtaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, så længe disse retsakter ikke er ophævet, annulleret eller ændret i medfør af traktaterne.

(2)

Artikel 25 i afgørelse 2008/615/RIA finder derfor anvendelse, og Rådet afgør med enstemmighed, om medlemsstaterne har gennemført bestemmelserne i kapitel 6 i nævnte rådsafgørelse.

(3)

Artikel 20 i afgørelse 2008/616/RIA bestemmer, at afgørelser som omhandlet i artikel 25, stk. 2, i afgørelse 2008/615/RIA træffes på grundlag af en evalueringsrapport, der baseres på et spørgeskema. For så vidt angår elektronisk dataudveksling i henhold til kapitel 2 i afgørelse 2008/615/RIA baseres evalueringsrapporten på et evalueringsbesøg og en forsøgsfase.

(4)

I henhold til kapitel 4, punkt 1.1, i bilaget til afgørelse 2008/616/RIA vedrører det spørgeskema, der udarbejdes af den relevante arbejdsgruppe i Rådet, hver af de elektroniske dataudvekslinger og skal besvares af en medlemsstat, så snart den mener, at den opfylder forudsætningerne for dataudveksling i den relevante datakategori.

(5)

Nederlandene har besvaret spørgeskemaet om databeskyttelse og spørgeskemaet om udveksling af fingeraftryksdata.

(6)

Nederlandene har gennemført en vellykket forsøgsfase med Tyskland.

(7)

Der er blevet gennemført et evalueringsbesøg i Nederlandene, og den tyske evalueringsgruppe har udarbejdet en rapport om evalueringsbesøget, som er blevet sendt til den relevante arbejdsgruppe i Rådet.

(8)

Rådet har fået forelagt en samlet evalueringsrapport, som opsummerer resultaterne af spørgeskemaerne, evalueringsbesøget og forsøgsfasen vedrørende udveksling af fingeraftryksdata —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på elektronisk søgning af fingeraftryksdata har Nederlandene fuldt ud gennemført de generelle bestemmelser om databeskyttelse i kapitel 6 i afgørelse 2008/615/RIA og har ret til at modtage og levere personoplysninger i henhold til artikel 9 i nævnte afgørelse fra datoen for nærværende afgørelses ikrafttræden.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

M. GJERSKOV

Formand


(1)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12.


28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/33


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. januar 2012

om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

(2012/47/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 19, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets beslutning 2005/231/EF (2) bemyndiger Sverige til indtil den 31. december 2011 at anvende en nedsat punktafgiftssats på elektricitet, som forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF.

(2)

Ved brev af 8. juni 2011 anmodede Sverige om bemyndigelse til fortsat at anvende en nedsat punktafgiftssats på elektricitet, som forbruges af de samme begunstigede, i en yderligere periode på seks år, dvs. indtil den 31. december 2017. Nedsættelsen skal være begrænset til 96 SEK pr. MWh.

(3)

I de pågældende områder er udgifterne til opvarmning i gennemsnit 25 % højere end i resten af landet på grund af den længere opvarmningsperiode. En nedsættelse af eludgifterne for husholdninger og virksomheder i servicesektoren i disse områder indsnævrer forskellen mellem de samlede udgifter til opvarmning for forbrugerne i det nordlige Sverige og dem, der betales af forbrugerne i resten af landet. Foranstaltningen bidrager derfor til at nå regional- og samhørigshedspolitiske mål. Desuden giver foranstaltningen Sverige mulighed for at anvende en generel afgiftssats på elektricitet, der er højere end, hvad der ellers ville være muligt, og bidrager således indirekte til opfyldelsen af miljøpolitiske målsætninger.

(4)

Afgiftsnedsættelsen bør ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at kompensere for de ekstra udgifter til opvarmning i husholdninger og virksomheder i servicesektoren i det nordlige Sverige.

(5)

De nedsatte afgiftssatser vil ligge over de minimumssatser, der er fastsat i artikel 10 i direktiv 2003/96/EF.

(6)

I betragtning af den afsidesliggende karakter af de områder, som nedsættelsen finder anvendelse på, det forhold, at den ikke bør overstige de ekstra udgifter til opvarmning i det nordlige Sverige, og den omstændighed, at foranstaltningen er begrænset til husholdninger og virksomheder i servicesektoren, forventes det ikke, at foranstaltningen vil medføre betydelige konkurrencefordrejninger eller ændringer i samhandelen mellem medlemsstaterne.

(7)

Foranstaltningen kan derfor godtages ud fra hensynet til et velfungerende indre marked og behovet for at sikre loyal konkurrence, og den er forenelig med Den Europæiske Unions sundheds-, miljø-, energi- og transportpolitikker.

(8)

For at give erhvervslivet og forbrugerne en tilstrækkelig grad af sikkerhed er det hensigtsmæssigt at bemyndige Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet til forbrug i det nordlige Sverige indtil den 31. december 2017.

(9)

Det bør sikres, at bemyndigelsen ved beslutning 2005/231/EF, der blev givet af lignende årsager som dem, der omhandles i denne afgørelse, fortsat gælder, således at der ikke opstår et tomrum mellem beslutningens udløb og det tidspunkt, hvor denne afgørelse får virkning —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Sverige bemyndiges herved til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, som forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren i de i bilaget anførte kommuner.

Nedsættelsen af den normale nationale afgiftssats for elektricitet må ikke være større end, hvad der er nødvendigt for at kompensere for de ekstra opvarmningsudgifter som følge af klimaforholdene i Nordsverige sammenlignet med resten af Sverige, og må ikke overstige 96 SEK pr. MWh.

2.   De nedsatte satser skal overholde kravene i direktiv 2003/96/EF, særlig minimumssatserne i artikel 10.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2012 indtil den 31. december 2017.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2012.

På Rådets vegne

M. VESTAGER

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

(2)  EUT L 72 af 18.3.2005, s. 27.


BILAG

Regioner

Kommuner

Norrbottens län

Alle kommuner

Västerbottens län

Alle kommuner

Jämtlands län

Alle kommuner

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 26. januar 2012

om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2009/251/EF om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at produkter indeholdende biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet

(meddelt under nummer K(2012) 321)

(EØS-relevant tekst)

(2012/48/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens beslutning 2009/251/EF (2) skal medlemsstaterne sørge for, at produkter indeholdende biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet.

(2)

Beslutning 2009/251/EF blev vedtaget i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2001/95/EF, der begrænser beslutningens gyldighedsperiode til højst et år, men giver mulighed for at forlænge gyldigheden med yderligere perioder, hver gang med højst et år.

(3)

Gyldigheden af beslutning 2009/251/EF blev forlænget ved Kommissionens afgørelse 2010/153/EU (3) og 2011/135/EU (4) for yderligere perioder på hver et år. Det overvejes for øjeblikket, om en permanent restriktion vedrørende biocidet dimethylfumarat i varer skal indarbejdes i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1907/2006 (5). Da en sådan foranstaltning vil vedrøre de samme problemer som beslutning 2009/251/EF, bør beslutning 2009/251/EF af hensyn til retssikkerheden finde anvendelse, indtil den permanente restriktion i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 træder i kraft.

(4)

På baggrund af de hidtil høstede erfaringer og i mangel af en permanent foranstaltning vedrørende forbrugsvarer indeholdende biocidet dimethylfumarat er det nødvendigt at forlænge gyldigheden af beslutning 2009/251/EF for yderligere 12 måneder.

(5)

Beslutning 2009/251/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 15 i direktiv 2001/95/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 4 i beslutning 2009/251/EF affattes således:

»Artikel 4

Anvendelsesperiode

Denne beslutning anvendes, indtil Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 vedrørende biocidet dimethylfumarat træder i kraft, dog højst til den 15. marts 2013.«

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse senest den 15. marts 2012 og offentliggør foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2012.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUT L 74 af 20.3.2009, s. 32.

(3)  EUT L 63 af 12.3.2010, s. 21.

(4)  EUT L 57 af 2.3.2011, s. 43.

(5)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.


28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/36


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 26. januar 2012

om ændring af afgørelse 2011/263/EU og 2011/264/EU for at tage hensyn til udviklingen i klassifikationen af enzymer, jf. bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF og bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008

(meddelt under nummer K(2012) 323)

(EØS-relevant tekst)

(2012/49/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010 må EU-miljømærket ikke tildeles varer, som indeholder stoffer eller præparater/blandinger, der opfylder kriterierne for klassifikation som giftige, miljøfarlige, kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger eller varer, om ændring og ophævelse af direktiv (EF) 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (2). EU-miljømærket må heller ikke tildeles varer, der indeholder de stoffer, der er nævnt i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (3). I henhold til artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. 66/2010 kan Kommissionen i tilfælde, hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte disse varer som sådan eller via anvendelse af alternative materialer eller design eller i tilfælde af produkter, der har en væsentlig højere generel miljøpræstation sammenlignet med andre varer af samme kategori, træffe foranstaltninger med henblik på at indrømme undtagelser fra artikel 6, stk. 6, i nævnte forordning.

(2)

Kommissionen har vedtaget afgørelse 2011/263/EU af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (4) og afgørelse 2011/264/EU af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler (5). Det vigtige enzym subtilisin, der anvendes i vaskemidler og maskinopvaskemidler, er efter vedtagelsen af disse afgørelser blevet klassificeret som R50 (Meget giftig for vandlevende organismer), jf. bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (6) og bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, hvilket betyder, at disse vaskemidler og maskinopvaskemidler ikke kan få tildelt EU-miljømærket.

(3)

Dette er nye oplysninger, som der ikke blev taget hensyn til under gennemgangen af kriterierne for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler og maskinopvaskemidler eller i forbindelse med overvejelserne om, hvorvidt der skulle indrømmes undtagelser for enzymer. Afgørelse 2011/263/EU og 2011/264/EU bør derfor ændres for at tage hensyn til udviklingen i klassifikationen af enzymer, jf. bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF og bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(4)

Der bør fastsættes en overgangsperiode for at give producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for vaskemidler og maskinopvaskemidler på grundlag af kriterierne i Kommissionens beslutning 2003/31/EF (7) og 2003/200/EF (8), tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter, således at de er i overensstemmelse med de nye kriterier og krav, og for at kompensere for den suspension, som denne afgørelse forårsager.

(5)

Afgørelse 2011/263/EU og 2011/264/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/263/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Bilaget til afgørelse 2011/264/EU ændres som angivet i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 3

Når miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2003/31/EF og 2003/200/EF, kan det anvendes indtil den 28. september 2012.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2012.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 111 af 30.4.2011, s. 22.

(5)  EUT L 111 af 30.4.2011, s. 34.

(6)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(7)  EUT L 9 af 15.1.2003, s. 11.

(8)  EUT L 76 af 22.3.2003, s. 25.


BILAG

1.

I bilaget til afgørelse 2011/263/EU, under overskriften »Kriterium 2«, føjes følgende stof til listen over dispensationer i litra b), femte afsnit:

»Subtilisin

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R 50«

2.

I bilaget til afgørelse 2011/264/EU, under overskriften »Kriterium 4«, føjes følgende stof til listen over undtagelser i litra b), femte afsnit:

»Subtilisin

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R 50«


Berigtigelser

28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/38


Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer

( Den Europæiske Unions Tidende L 153 af 11. juni 2011 )

I del A i bilaget indsættes følgende:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»354

Flurochloridon

CAS-nr.: 61213-25-0

CIPAC-nr.: 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chlor-4-chlormethyl-1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)-2-pyrrolidon

≥ 940 g/kg

Relevante urenheder:

Toluen: højst 8 g/kg

1. juni 2011

31. maj 2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om flurochloridon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. februar 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

1.

være særligt opmærksomme på risikoen for planter og vandorganismer, der ikke er målarter

2.

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen yderligere bekræftende oplysninger om:

1.

relevansen af andre urenheder end toluen

2.

det økotoksikologiske materiales overensstemmelse med de tekniske specifikationer

3.

relevansen af grundvandsmetabolitten R42819 (1)

4.

flurochloridons potentielle hormonforstyrrende egenskaber.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgeren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er anført i punkt 1 og 2, senest den 1. december 2011, de oplysninger, der er anført i punkt 3, senest den 31. maj 2013 og de oplysninger, der er anført i punkt 4, senest. to år efter, at OECD's retningslinjer for testning af hormonforstyrrelser er vedtaget.


(1)  R42819: (4RS)-4-(chlormethyl)-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]pyrrolidin-2-on.«