ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.019.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 19

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
24. januar 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 54/2012 af 23. januar 2012 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 55/2012 af 23. januar 2012 om gennemførelse af artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

6

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 56/2012 af 23. januar 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 57/2012 af 23. januar 2012 om suspension af den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2011

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 58/2012 af 23. januar 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 59/2012 af 23. januar 2012 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

15

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2012/33/FUSP af 23. januar 2012 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten

17

 

*

Rådets afgørelse 2012/34/FUSP af 23. januar 2012 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité

21

 

*

Rådets afgørelse 2012/35/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

22

 

*

Rådets afgørelse 2012/36/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

31

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/37/FUSP af 23. januar 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

33

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

2012/38/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 21. december 2011 om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (ECB/2011/27)

37

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 54/2012

af 23. januar 2012

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 25. oktober 2010 forordning (EU) nr. 961/2010.

(2)

Den 1. december 2011 gentog Rådet sin alvorlige og stadig dybere bekymring over Irans atomprograms karakter og særlig over oplysningerne om Irans aktiviteter inden for udvikling af militær nuklear teknologi, jf. den seneste rapport fra Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA). Rådet har i lyset af disse bekymringer og i overensstemmelse med Det Europæiske Råds erklæring af 23. oktober 2011 besluttet at udvide de gældende sanktioner.

(3)

Den 9. december 2011 støttede Det Europæiske Råd Rådets konklusioner af 1. december 2011 og opfordrede Rådet til fortsat at prioritere arbejdet med at udvide anvendelsesområdet for EU's restriktive foranstaltninger over for Iran.

(4)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/35/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (2) bør der opføres yderligere personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2011. Desuden bør angivelserne for visse personer og enheder, der er opført på listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010, ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De personer og enheder, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, tilføjes på listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010.

2.   Den enhed, der er nævnt i bilag II til denne forordning, udgår af listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010.

3.   Angivelserne i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010 ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 281 af 27.10.2010, s. 1.

(2)  Se side 22 i denne EUT.


BILAG I

Liste over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1

I.   Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato foropførelse på listen

1.

Irans centralbank (alias Den Islamiske Republik Irans centralbank)

Adresse: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Den Islamiske Republik Iran

Postboks: 15875/7177

Tlf. (omstilling): +98 21 299 51

Telegram: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT: BMJIIRTH

Websted: www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Medvirken i aktiviteter med henblik på at omgå sanktionerne

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Adresse: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

Postboks: 11365 – 5416, Teheran

Tlf.: 88826690

Telex: 226641 TJTA IR

Fax: 88893641

Websted: www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat er en statsejet bank. Den har direkte lettet Irans nukleare bestræbelser. Bank Tejarat lettede for eksempel i 2011 over-førslen af et tocifret millionbeløb i dollar for at bistå den FN-udpegede Irans Atomenergiorgani-sation (AEOI) i dennes fortsatte bestræbelser på at erhverve sig yellowcake-uran. AEOI er den vigtigste iranske organisation for forskning og udvikling inden for nuklear teknologi og forvalter programmerne for fremstilling af fissilt materiale

Bank Tejarat har desuden bistået udpegede iranske banker med at omgå internationale sanktioner, for eksempel ved at deltage i forretninger, der inddrager FN-udpegede dækfirmaer i Shahid Hemmat Industrial Group

Bank Tejarat har endvidere gennem sine finansielle tjenesteydelser til den EU-udpegede Bank Mellat og Export Development Bank of Iran (EDBI) i de seneste par år støttet aktiviteterne i afdelinger og underordnede enheder i Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), den FN-udpegede Defence Industries Organisation og det FN-udpegede MODAFL

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Adresse: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRGC

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Adresse: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Brugt som dækvirksomhed af Iran Aircraft Industries (IACI), der er udpeget, til hemmelige offentlige indkøb

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

Postboks 1584864813 Teheran, Iran

Brugt som dækvirksomhed af Defence Industries Organization (DIO), der er udpeget. Medvirker i over-førsel af våben til Syrien. Virksomhedens medvirken konstateredes også i forbindelse med ulovlig overførsel af våben om bord på M/V Monchegorsk

23.1.2012

6.

Rosmachin

Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

Postboks 1584864813 Teheran, Iran

Dækvirksomhed for Sad Export Import Company. Medvirkede i ulovlig over-førsel af våben om bord på M/V Monchgorsk

23.1.2012

II.   Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC)

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC-næstkommanderende, chef for IRGC's politiske kontor

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi eller Saeedi

 

Repræsentant for den øverste leder af IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC-chef for luftvåbenet, brigadegeneral

23.1.2012


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Adresse: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Sendte i maj 2007 to containere med forskellige typer skydevåben fra Iran til Syrien, hvilket er en overtrædelse af punkt 5 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1747 (2007)

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

BIIS Maritime Limited

Adresse: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Ejes eller kontrolleres af Irano Hind, der er udpeget

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines eller Darya-ye Khazar Shipping Company eller Khazar Shipping Co. eller KSSL eller Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. eller Darya-e-khazar shipping Co.)

Adresse:M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRISL

23.1.2012


BILAG II

Den enhed, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2

Syracuse S.L


BILAG III

De enheder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Adresse: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland; Opp 7th Alley, Zarafshan St., Eivanak St., Qods Township; HTTS GmbH

Kontrolleres af og/eller handler på vegne af IRISL. HTTS er registreret på samme adresse som IRISL Europe GmbH i Hamburg, og dets leder Naser Baseni var tidligere ansat i IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Adresse: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai, De Forende Arabiske Emirater; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, postboks 5562, Dubai, De Forende Arabiske Emirater; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, De Forende Arabiske Emirater, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), postboks 4840, Sharjah, De Forende Arabiske Emirater

Handlede på vegne af IRISL i De Forenede Arabiske Emirater. Er blevet erstattet af Good Luck Shipping Company, som også er udpeget for at handle på vegne af IRISL

23.1.2012


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/6


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 55/2012

af 23. januar 2012

om gennemførelse af artikel 33, stk. 1, i forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011 (1), særlig artikel 33, stk. 1,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. januar 2012 forordning (EU) nr. 36/2012.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien og i overensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/37/FUSP af 23. januar 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (2) bør der opføres yderligere personer og enheder på listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes på listen, som findes i bilag II til forordning (EU) nr. 36/2012.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.

(2)  Se side 33 i denne EUT.


BILAG

Personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Brigadegeneral

Jawdat Ibrahim Safi

Øverstbefalende for 154. regiment

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i og omkring Damaskus, herunder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Generalmajor

Muhammad Ali Durgham

Øverstbefalende for 4. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i og omkring Damaskus, herunder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma

23.1.2012

3.

Generalmajor

Ramadan Mahmoud Ramadan

Øverstbefalende for 35. regiment i specialstyrkerne

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Banyas og Deraa

23.1.2012

4.

Brigadegeneral

Ahmed Yousef Jarad

Øverstbefalende for 132. brigade

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Deraa, bl.a. med maskingeværer og luftværnskanoner

23.1.2012

5.

Generalmajor

General Naim Jasem Suleiman

Øverstbefalende for 3. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Douma.

23.1.2012

6.

Brigadegeneral

Jihad Mohamed Sultan

Øverstbefalende for 65. brigade

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Douma

23.1.2012

7.

Generalmajor

Fo'ad Hamoudeh

Øverstbefalende for de militære operationer i Idlib

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Idlib i begyndelsen af september 2011

23.1.2012

8.

Generalmajor

Bader Aqel

Øverstbefalende for de særlige styrker

Beordrede soldater til at indsamle lig og udlevere dem til Mukhabarat og ansvarlig for volden i Bukamal

23.1.2012

9.

Brigadegeneral

Ghassan Afif

Øverstbefalende for 45. regiment

Øverstbefalende for militære operationer i Homs, Baniyas og Idlib

23.1.2012

10.

Brigadegeneral

Mohamed Maaruf

Øverstbefalende for 45. regiment

Øverstbefalende for militære operationer i Homs. Gav ordre til at skyde på demonstranter i Homs

23.1.2012

11.

Brigadegeneral

Yousef Ismail

Øverstbefalende for 134. brigade

Beordrede tropper til at skyde på huse og mennesker på tagene under begravelsen i Talbiseh af demonstranter, som var blevet dræbt dagen før

23.1.2012

12.

Brigadegeneral

Jamal Yunes

Øverstbefalende for 555. regiment

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Mo'adimiyeh

23.1.2012

13.

Brigadegeneral

Mohsin Makhlouf

 

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Al-Herak

23.1.2012

14.

Brigadegeneral

Ali Dawwa

 

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Al-Herak

23.1.2012

15.

Brigadegeneral

Mohamed Khaddor

Øverstbefalende for 106. brigade, præsidentens garde

Beordrede tropper til at slå på demonstranter med kæppe og dernæst arrestere dem. Ansvarlig for undertrykkelsen af fredelige protester i Douma

23.1.2012

16.

Generalmajor

Suheil Salman Hassan

Øverstbefalende for 5. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i guvernoratet Deraa

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Chef for det regionale kontor i Suwayda (Ministeriet for Militære Efterretninger)

Som chef for kontoret i Suwayda (Ministeriet for Militære Efterretninger) ansvarlig for vilkårlig tilbageholdelse og tortur af fængslede i Suwayda

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Generel Sikkerhed)

Som chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Generel Sikkerhed) ansvarlig for vilkårlig tilbageholdelse og tortur af fængslede i Deraa

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Chef for efterforskningsafdelingen(Direktoratet for Politisk Sikkerhed)

Som chef for efterforskningsafdelingen (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af fængslede

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Chef for den operationelle afdeling (Direktoratet for Politisk Sikkerhed)

Som chef for den operationelle afdeling (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af fængslede

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Politisk Sikkerhed)

Som chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af fængslede

23.1.2012

22.

Mehran (eller Mahran) Khwanda

Ejer af transportvirksomheden Qadmous Transport Co., fødselsdato: 11.05.1938 Pas nr.: 3298 858, udløb den 09.05.2004, nr. 001452904, udløber den 29.11.2011, nr. 006283523, udløber den 28.06.2017

Yder logistisk støtte til den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i de områder, hvor de regeringsvenlige militser ("chabbihaer"), som deltager i volden, opererer

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damaskus, Syrien.

Tlf.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Statsejet bank.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damaskus, Syrien.

Tlf.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Statsejet bank.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syrien-Damaskus – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tlf.: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Statsejet bank.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damaskus, Syrien.

Tlf.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Website: www.agrobank.org

Statsejet bank.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libanon.

Tlf.: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Website: www.slcb.com.lb

Filial af Commercial Bank of Syria, der allerede er opført på listen.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damaskus Syrien

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Joint venture under GPC. Yder finansiel støtte til regimet

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damaskus, Syrien

Tlf.: +963 116691100

P.O. Box 9120

Joint venture under GPC. Yder finansiel støtte til regimet

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damaskus, Syrien

Joint venture under GPC. Yder finansiel støtte til regimet

23.1.2012


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/10


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 56/2012

af 23. januar 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/35/FUSP af 23. januar 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (1),

under henvisning til det fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. oktober 2010 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 961/2010 af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran (2) og bekræftede de restriktive foranstaltninger, der var blevet truffet siden 2007, og indførte yderligere restriktive foranstaltninger over for Iran for at overholde FN's Sikkerhedsråds resolution 1929 (2010) og ledsageforanstaltningerne hertil, som Det Europæiske Råd havde anmodet om i sin erklæring af 17. juni 2010.

(2)

Disse restriktive foranstaltninger omfattede indefrysning af visse personers og enheders aktiver.

(3)

Den 23. januar 2012 vedtog Rådet afgørelse 2012/35/FUSP hvorved det til listen over personer eller enheder føjede finansielle institutioner, som der blev fastsat særlige undtagelser for vedrørende finansiering af handel.

(4)

Da nogle af disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EU) nr. 961/2010 for at inkorporere de ovennævnte undtagelser.

(6)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør forordningen træde i kraft på dagen for offentliggørelsen –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 961/2010 ændres således:

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 19a

1.   Forbuddene i artikel 16 finder ikke anvendelse på

a)

i)

en overførsel foretaget af eller via den iranske centralbank af pengemidler eller økonomiske ressourcer, der modtages eller indefryses efter tidspunktet for dens udpegelse, eller

ii)

en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til eller via den iranske centralbank, når overførslen vedrører en betaling fra en person eller enhed, der ikke er opført på listen i bilag VII eller VIII, i forbindelse med en specifik handelskontrakt,

forudsat at den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat i det konkrete tilfælde har konstateret, at betalingen ikke direkte eller indirekte vil blive modtaget af en anden person eller enhed, der er opført i bilag VII eller bilag VIII, eller

b)

en overførsel foretaget af eller via den iranske centralbank af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer med henblik på at tilføre finansielle institutioner under medlemsstaternes jurisdiktion likviditet til finansiering af handel, forudsat at overførslen er godkendt af den relevante medlemsstats kompetente myndighed.

2.   Forbuddene i artikel 16 forhindrer ikke Bank Tejarat i i to måneder efter datoen for dens udpegelse at foretage en betaling fra indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, som denne har modtaget efter datoen for dens udpegelse, eller fra at modtage en betaling efter datoen for dens udpegelse, når:

(a)

den pågældende betaling er forfalden i henhold til en specifik handelskontrakt, og

(b)

den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat har konstateret i det konkrete tilfælde, at betalingen ikke er direkte eller indirekte modtaget af en person eller enhed, der er opført i bilag VII og bilag VIII.".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Se side 22 i denne EUT.

(2)  EUT L 281 af 27.10.2010, s. 1.


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 57/2012

af 23. januar 2012

om suspension af den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 187 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2011 (2) blev der indledt en løbende licitation for produktionsåret 2011/12 for import af sukker under KN-kode 1701 til nedsat toldsats.

(2)

Udbuddet af sukker på EU's marked er steget, og det er derfor ikke nødvendigt at nedsætte importtolden yderligere, og muligheden for at afgive bud bør suspenderes.

(3)

For at give et hurtigt signal til markedet og sikre en effektiv forvaltning af foranstaltningen bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(4)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I henhold til artikel 2, stk. 3, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1239/2011 suspenderes afgivelsen af bud i forbindelse med den dellicitation, der slutter den 25. januar 2012, den 1. februar 2012 og den 15. februar 2012.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 318 af 1.12.2011, s. 4.


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 58/2012

af 23. januar 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

260,5

MA

62,0

TN

92,5

TR

117,3

ZZ

133,1

0707 00 05

JO

229,9

MA

148,6

TR

182,5

ZZ

187,0

0709 91 00

EG

129,3

ZZ

129,3

0709 93 10

MA

123,7

TR

138,5

ZZ

131,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

52,1

MA

54,4

TN

63,3

TR

63,7

ZA

41,5

ZZ

51,1

0805 20 10

MA

95,0

ZZ

95,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

IL

87,2

KR

91,8

MA

120,2

TR

88,3

ZZ

89,8

0805 50 10

TR

58,3

UY

45,3

ZZ

51,8

0808 10 80

AR

78,5

CA

126,3

CL

58,2

CN

110,9

MK

30,8

US

153,3

ZZ

93,0

0808 30 90

CN

70,2

TR

116,3

US

119,8

ZZ

102,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 59/2012

af 23. januar 2012

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse priser og beløb blev senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 25/2012 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter artikel 36 forordning (EF) nr. 951/2006.

(3)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 9 af 13.1.2012, s. 9.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 24. januar 2012

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 12 10 (1)

44,47

0,00

1701 12 90 (1)

44,47

1,27

1701 13 10 (1)

44,47

0,00

1701 13 90 (1)

44,47

1,56

1701 14 10 (1)

44,47

0,00

1701 14 90 (1)

44,47

1,56

1701 91 00 (2)

50,09

2,44

1701 99 10 (2)

50,09

0,00

1701 99 90 (2)

50,09

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/17


RÅDETS AFGØRELSE 2012/33/FUSP

af 23. januar 2012

om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 31, stk. 2, og artikel 33,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 21. juli 2003 fælles aktion 2003/537/FUSP (1) om udnævnelse af Marc OTTE som Den Europæiske Unions særlige repræsentant ("EUSR") for fredsprocessen i Mellemøsten.

(2)

Andreas REINICKE bør udnævnes til EUSR for fredsprocessen i Mellemøsten fra den 1. februar 2012 til den 30. juni 2013.

(3)

EUSR skal gennemføre sit mandat under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne være til hinder for gennemførelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. traktatens artikel 21 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions særlige repræsentant

Andreas REINICKE udnævnes til Den Europæiske Unions særlige repræsentant (EUSR) for fredsprocessen i Mellemøsten (»fredsprocessen«) fra den 1. februar 2012 til den 30. juni 2013. EUSR's mandat kan afsluttes tidligere, hvis Rådet træffer afgørelse herom efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("HR").

Artikel 2

Politikmål

1.   EUSR's mandat bygger på Unionens politikmål for fredsprocessen.

2.   Disse mål omfatter bl.a.:

a)

en samlet fred, der bør opnås på grundlag af de relevante resolutioner fra De Forenede Nationers (»FN«) Sikkerhedsråd, Madridprincipperne, køreplanen, de aftaler, som parterne tidligere har indgået, og det arabiske fredsinitiativ

b)

en tostatsløsning, hvor Israel og en demokratisk, sammenhængende, levedygtig, fredelig og uafhængig palæstinensisk stat lever side om side inden for sikre og anerkendte grænser med normale forbindelser med deres naboer i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolutioner 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) og 1402 (2002) og ud fra Madridprincipperne

c)

en løsning på de israelsk-syriske og israelsk-libanesiske konflikter

d)

en løsning på Jerusalems status som den kommende hovedstad for to stater samt en løsning, der er retfærdig, holdbar og fastlagt i fællesskab, med hensyn til spørgsmålet om de palæstinensiske flygtninge

e)

opfølgning af fredsprocessen hen imod en endelig statusaftale og oprettelse af en palæstinensisk stat, herunder styrkelse af Mellemøstkvartettens (»Kvartetten«) rolle som køreplanens vogter, navnlig med henblik på overvågning af gennemførelsen af de forpligtelser, begge parter har ifølge køreplanen og i overensstemmelse med alle internationale bestræbelser på at skabe en samlet arabisk-israelsk fred.

3.   Disse mål tager udgangspunkt i Unionens tilsagn om at arbejde sammen med parterne og med partnere i det internationale samfund, navnlig inden for rammerne af Kvartetten, for at udnytte alle muligheder for at opnå fred og sikre alle befolkninger i regionen en værdig fremtid.

4.   EUSR skal støtte HR i dennes arbejde i regionen, herunder inden for rammerne af Kvartetten.

Artikel 3

Mandat

For at nå politikmålene har EUSR mandat til:

a)

at bidrage aktivt og effektivt på Unionens vegne til aktioner og initiativer, der fører til en endelig løsning på konflikten mellem israelere og palæstinensere og konflikten mellem henholdsvis Israel og Syrien og Israel og Libanon

b)

at fremme og holde nære kontakter med alle parterne i fredsprocessen, andre lande i regionen, medlemmerne af Kvartetten og andre relevante lande samt FN og andre relevante internationale organisationer for sammen med dem at arbejde på at styrke fredsprocessen

c)

at sikre, at Unionen fortsat er til stede i de relevante internationale fora og bidrager til krisestyring og -forebyggelse

d)

at overvåge og støtte fredsforhandlingerne mellem parterne og på Den Europæiske Unions vegne at fremsætte forslag i forbindelse med disse forhandlinger

e)

på anmodning at bidrage til gennemførelsen af internationale aftaler mellem parterne og at tage diplomatiske kontakter med dem, såfremt vilkårene i disse aftaler ikke overholdes

f)

at være særlig opmærksom på faktorer, der påvirker den regionale dimension af fredsprocessen

g)

at gå ind i en konstruktiv drøftelse med stater, der har undertegnet aftaler inden for rammerne af fredsprocessen, for derved at fremme overholdelsen af de grundlæggende regler for demokrati, herunder respekten for menneskerettighederne og retsstatsprincippet

h)

at fremsætte forslag om Unionens mellemkomst i fredsprocessen og om den bedste måde, hvorpå man kan videreføre Unionens initiativer og igangværende indsats i relation til fredsprocessen, såsom Unionens bidrag til palæstinensiske reformer, herunder de politiske aspekter af relevante EU-udviklingsprojekter

i)

at overvåge begge parters handlinger med henblik på gennemførelse af køreplanen og i forbindelse med spørgsmål, som vil kunne skade resultaterne af forhandlingerne om en endelig status, så Kvartetten bedre kan vurdere, om parterne overholder deres forpligtelser

j)

som udsending til Kvartetten at rapportere om fremskridt og udvikling i forhandlingerne og bidrage til forberedelsen af Kvartettens udsendinges møder på grundlag af Unionens holdninger og gennem koordinering med andre medlemmer af Kvartetten

k)

at bidrage til gennemførelsen af Unionens menneskerettighedspolitik, herunder Unionens retningslinjer om menneskerettigheder, navnlig EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter og om vold mod kvinder og piger og bekæmpelse af alle former for diskrimination mod dem, og Unionens politik vedrørende FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed, bl.a. ved at overvåge, aflægge rapport om udviklingen og formulere henstillinger i den henseende

l)

at bidrage til at skabe bedre forståelse for Unionens rolle blandt indflydelsesrige personer i regionen.

Artikel 4

Gennemførelse af mandatet

1.   EUSR har ansvaret for gennemførelsen af mandatet og handler med reference til HR. For at opfylde sit mandat og særlige ansvar på stedet skal EUSR være fuldstændig loyal over for missionen.

2.   Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité ("PSC") opretholder privilegerede forbindelser med EUSR og er EUSR's primære kontaktpunkt for forbindelserne med Rådet. PSC giver EUSR strategisk vejledning og politiske retningslinjer i forbindelse med mandatet med forbehold af HR's beføjelser.

3.   EUSR arbejder tæt sammen med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten).

4.   EUSR arbejder navnlig i forbindelse med sin mission tæt sammen med EU's repræsentationskontor i Jerusalem, EU-delegationen i Tel Aviv samt med alle andre relevante EU-delegationer i regionen.

Artikel 5

Finansiering

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUSR's mandat i perioden fra den 1. februar 2012 til den 30. juni 2013 udgør 1 300 000 EUR.

2.   Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 fastsatte beløb, kan dækkes fra den 1. februar 2012. Udgifterne forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og regler, der gælder for Unionens almindelige budget.

3.   Udgifterne forvaltes i henhold til en kontrakt mellem EUSR og Kommissionen. EUSR står til regnskab for alle udgifter over for Kommissionen.

Artikel 6

Sammensætning af medarbejderstaben

1.   EUSR er inden for rammerne af sit mandat og de tilsvarende finansielle midler, der stilles til rådighed, ansvarlig for at sammensætte sin medarbejderstab. Medarbejderstaben skal have den ekspertise i specifikke politiske spørgsmål, som mandatet kræver. EUSR holder Rådet og Kommissionen løbende underrettet om sin medarbejderstabs sammensætning.

2.   Medlemsstaterne, EU-institutionerne og EU-Udenrigstjenesten kan foreslå udstationering af medarbejdere ved EUSR. Løn til udstationerede medarbejdere afholdes af henholdsvis den pågældende medlemsstat, den pågældende EU-institution eller EU-Udenrigstjenesten. Eksperter, der udstationeres af medlemsstaterne ved EU-institutionerne eller EU-Udenrigstjenesten, kan også udstationeres ved EUSR. Internationale kontraktansatte skal være statsborgere i en medlemsstat.

3.   Alt udstationeret personale forbliver under den udsendende medlemsstats, EU-institutions eller EU-Udenrigstjenestens administrative myndighed og udfører sine opgaver og handler i EUSR's mandats interesse.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter for EUSR og dennes medarbejderstab

De privilegier, immuniteter og yderligere garantier, der er nødvendige for, at EUSR og dennes medarbejdere kan opfylde og afvikle EUSR's mission uhindret, aftales med værtsparten eller -parterne, alt efter hvad der er relevant. Medlemsstaterne og Kommissionen yder den fornødne støtte med henblik herpå.

Artikel 8

EU's klassificerede informationers sikkerhed

EUSR og dennes medarbejdere overholder de sikkerhedsprincipper og minimumsstandarder, der er fastsat i Rådets afgørelse 2011/292/EU af 31. marts 2011 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (2).

Artikel 9

Adgang til oplysninger og logistisk støtte

1.   Medlemsstaterne, Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet sikrer, at EUSR får adgang til alle relevante oplysninger.

2.   Alt efter tilfældet yder Unionens delegationer og/eller medlemsstaterne logistisk støtte i regionen.

Artikel 10

Sikkerhed

EUSR skal i overensstemmelse med Unionens sikkerhedspolitik for personale, der er udstationeret uden for Unionen som led i operationer i medfør af afsnit V i traktaten, i overensstemmelse med sit mandat og på baggrund af sikkerhedssituationen i det geografiske ansvarsområde, træffe alle med rimelighed gennemførlige forholdsregler med hensyn til sikkerheden for alt personale, der står under EUSR's direkte myndighed, navnlig ved at:

a)

udarbejde en missionsspecifik sikkerhedsplan på grundlag af rådgivning fra EU-Udenrigstjenesten, der bl.a. omfatter missionsspecifikke materielle, organisatoriske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger vedrørende styringen af sikre personalebevægelser til og inden for missionsområdet, samt styring af sikkerhedshændelser og herunder en beredskabs- og evakueringsplan for missionen

b)

sikre, at alt personale, der er udstationeret uden for Unionen, er dækket af en højrisikoforsikring, der er tilpasset forholdene i missionsområdet

c)

sikre, at alle de medarbejdere i EUSR's stab, der skal udstationeres uden for Unionen, herunder lokalt ansat personale, har modtaget relevant sikkerhedsuddannelse før eller ved ankomsten til missionsområdet på grundlag af de risikoratings, der er opstillet for missionsområdet af EU-Udenrigstjenesten

d)

sikre, at alle vedtagne henstillinger, som fremsættes efter regelmæssige sikkerhedsvurderinger, gennemføres, og afgive skriftlige rapporter til HR, Rådet og Kommissionen om deres gennemførelse og om andre sikkerhedsspørgsmål som led i midtvejsrapporterne og rapporterne om gennemførelse af mandatet.

Artikel 11

Rapportering

EUSR aflægger regelmæssigt mundtlig og skriftlig rapport til HR og PSC. EUSR aflægger også efter behov rapport til Rådets arbejdsgrupper. Der udsendes regelmæssigt skriftlige rapporter gennem COREU-nettet. EUSR skal efter henstilling fra HR eller PSC aflægge rapport til Rådet for Udenrigsanliggender.

Artikel 12

Koordinering

1.   EUSR fremmer Unionens overordnede politiske koordinering. EUSR bidrager til at sikre, at alle EU-instrumenter på området sættes ind på en sammenhængende måde for at nå Unionens politikmål. EUSR's aktiviteter koordineres med Kommissionens aktiviteter samt, hvor det er hensigtsmæssigt, med de aktiviteter, der udføres af andre særlige repræsentanter, som er aktive i regionen, herunder den særlige repræsentant for det sydlige middelhavsområde. EUSR sørger for regelmæssig briefing af medlemsstaternes missioner og af Unionens delegationer.

2.   Under arbejdet på stedet holdes der tæt kontakt til Unionens delegationschefer og medlemsstaternes missionschefer. Disse skal gøre alt for at bistå EUSR i gennemførelsen af dennes mandat. EUSR giver i tæt samarbejde med Unionens delegationschef i Tel Aviv lokal politisk vejledning til missionscheferne for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) og EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah). EUSR og den civile øverstbefalende for operationen konsulterer om nødvendigt hinanden. EUSR skal også holde forbindelse med andre internationale og regionale aktører på stedet.

Artikel 13

Revision

Gennemførelsen af denne afgørelse og dens sammenhæng med andre bidrag fra Unionen til regionen tages løbende op til revision. EUSR forelægger HR, Rådet og Kommissionen en fremskridtsrapport inden udgangen af november 2012 og en samlet rapport om gennemførelsen af mandatet ved mandatets afslutning.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 184 af 23.7.2003, s. 45.

(2)  EUT L 141 af 27.5.2011, s. 17.


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/21


RÅDETS AFGØRELSE 2012/34/FUSP

af 23. januar 2012

om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 240,

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/79/FUSP om nedsættelse af Den Europæiske Unions Militærkomité (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i afgørelse 2001/79/FUSP udnævnes formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité ("Militærkomitéen") af Rådet på anbefaling af Militærkomitéen på forsvarschefplan. Ifølge artikel 3, stk. 2, i nævnte afgørelse er embedsperioden for formanden for Militærkomitéen på tre år, medmindre Rådet træffer anden afgørelse.

(2)

Den 8. december 2008 udnævnte Rådet general Håkan SYRÉN til formand for Militærkomitéen for en periode på tre år fra den 6. november 2009 (2).

(3)

På mødet den 22. november 2011 anbefalede komitéen på forsvarschefplan, at general Patrick de ROUSIERS udnævnes til formand for Den Europæiske Unions Militærkomité —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

General Patrick de ROUSIERS udnævnes hermed til formand for Den Europæiske Unions Militærkomité for en periode på tre år fra den 6. november 2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EFT L 27 af 30.1.2001, s. 4.

(2)  Rådets afgørelse 2009/22/EF af 8. december 2008 om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Unions Militærkomité (EUT L 9 af 14.1.2009, s. 51).


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/22


RÅDETS AFGØRELSE 2012/35/FUSP

af 23. januar 2012

om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. februar 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (1), hvorved FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1737 (2006) blev gennemført.

(2)

Den 23. april 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/246/FUSP (2), hvorved UNSCR 1747 (2007) blev gennemført.

(3)

Den 7. august 2008 vedtog Rådet fælles holdning 2008/652/FUSP (3), hvorved UNSCR 1803 (2008) blev gennemført.

(4)

Den 26. juli 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/413/FUSP (4), hvorved UNSCR 1929 (2010) blev gennemført.

(5)

Den 1. december 2011 gentog Rådet sin alvorlige og stadig dybere bekymring over Irans atomprograms karakter og særligt over oplysningerne om Irans aktiviteter inden for udvikling af militær nuklear teknologi, jf. den seneste rapport fra Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA). Rådet har i lyset af disse bekymringer og i overensstemmelse med Det Europæiske Råds erklæring af 23. oktober 2011 besluttet at udvide de gældende sanktioner ved i tæt samarbejde med internationale partnere at drøfte supplerende foranstaltninger, herunder foranstaltninger med henblik på at ramme det iranske finansielle system hårdt, i transportsektoren, i energisektoren, foranstaltninger mod the Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) og på andre områder.

(6)

Den 9. december 2011 støttede Det Europæiske Råd Rådets konklusioner af 1. december 2011 og opfordrede Rådet til fortsat at prioritere arbejdet med at udvide anvendelsesområdet for Unionens restriktive foranstaltninger over for Iran.

(7)

I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at forbyde eller kontrollere levering, salg eller overførsel af yderligere produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi til Iran, hvor disse kan bidrage til Irans aktiviteter i forbindelse med berigning, oparbejdning og fremstilling af tungt vand eller til udvikling af fremføringsmidler til kernevåben eller til aktiviteter på andre områder, som IAEA har udtrykt bekymring over eller har betegnet som udestående spørgsmål, eller som kan bidrage til andre masseødelæggelsesvåbenprogrammer. Dette forbud bør omfatte varer og teknologi med dobbelt anvendelse.

(8)

Idet der erindres om den mulige forbindelse mellem Irans indtægter fra dets energisektor og finansieringen af Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og om, at det kemiske procesudstyr og materiale, som den petrokemiske industri har brug for, har meget til fælles med det, der kræves ved visse følsomme aktiviteter i relation til det nukleare brændselskredsløb som understreget i UNSCR 1929 (2010), bør salg, levering eller overførsel til Iran af yderligere nøgleudstyr og -teknologi, der kan anvendes i nøglesektorer inden for olie- og naturgasindustrien eller indenfor den petrokemiske industri, forbydes. Medlemsstaterne bør desuden forbyde enhver ny investering i den petrokemiske sektor i Iran.

(9)

Endvidere bør det forbydes at købe, importere eller transportere råolie og olieprodukter samt petrokemiske produkter fra Iran.

(10)

Desuden bør salg, køb, transport eller mæglervirksomhed vedrørende guld, ædle metaller og diamanter til, fra eller på vegne af Irans regering forbydes.

(11)

Endvidere bør levering af nyligt trykte eller slåede eller ikke udstedte iransk udstedte pengesedler og mønter til eller til fordel for Irans centralbank forbydes.

(12)

Ydermere bør der indføres restriktive foranstaltninger over for Irans centralbank i lyset af dens medvirken i aktiviteter med henblik på at omgå sanktionerne over for Iran.

(13)

Indrejserestriktioner og indefrysning af midler og økonomiske ressourcer bør anvendes på yderligere personer og enheder, der yder støtte til Irans regering, og som muliggør, at denne kan gå videre med spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller udvikling af atomvåbenfremføringsmidler, herunder navnlig personer og enheder, som yder finansiel, logistisk eller materiel støtte til Irans regering.

(14)

Indrejserestriktioner og indefrysning af pengemidler, der er indført over for medlemmer af IRGC, bør ikke længere begrænses til højtstående medlemmer, men kan finde anvendelse på de øvrige medlemmer af IRGC.

(15)

Der bør desuden opføres yderligere personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

(16)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at gennemføre visse foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets afgørelse 2010/413/FUSP ændres således:

1)

Artikel 1, stk. 1, litra e), affattes således:

"e)

andre varer og teknologi med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (5), og som ikke er omfattet af litra a), undtagen visse produkter i kategori 5, del 1, og kategori 5, del 2, i bilag I til den forordning.

2)

Følgende artikler indsættes:

"Artikel 3a

1.   Det er forbudt at importere, købe eller transportere iransk råolie og iranske olieprodukter.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne bestemmelse.

2.   Det er forbudt, direkte eller indirekte, at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikring og genforsikring, i tilknytning til at importere, købe eller transportere iransk råolie og iranske olieprodukter.

Artikel 3b

1.   Det er forbudt at importere, købe eller transportere iranske petrokemiske produkter.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne bestemmelse.

2.   Det er forbudt, direkte eller indirekte, at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand samt forsikring og genforsikring, i tilknytning til at importere, købe eller transportere iranske petrokemiske produkter.

Artikel 3c

1.   Forbuddene nævnt i artikel 3a berører ikke opfyldelsen indtil den 1. juli 2012 af kontrakter, der er indgået inden 23. januar 2012 eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, der skal indgås og opfyldes senest den 1. juli 2012.

2.   Forbuddene nævnt i artikel 3a berører ikke opfyldelsen af forpligtelser i henhold til kontrakter, der er indgået inden 23. januar 2012 eller i henhold tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne forpligtelser, hvor levering af iransk råolie og iranske olieprodukter eller indtægterne fra levering af disse produkter sker med henblik på godtgørelse af udestående pengebeløb vedrørende kontrakter, der er indgået inden 23. januar 2012 til personer eller enheder i medlemsstaternes områder eller under deres jurisdiktion, hvor disse kontrakter specifikt foreskriver sådanne godtgørelser.

Artikel 3d

1.   Forbuddene nævnt i artikel 3b berører ikke opfyldelsen indtil den 1. maj 2012 af kontrakter, der er indgået inden 23. januar 2012 eller i henhold tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, der skal indgås og opfyldes senest den 1. maj 2012.

2.   Forbuddene nævnt i artikel 3b berører ikke opfyldelsen af forpligtelser i henhold til kontrakter, der er indgået inden 23. januar 2012 eller i henhold tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne forpligtelser, hvor levering af petrokemiske produkter eller indtægterne fra levering af disse produkter sker med henblik på godtgørelse af udestående pengebeløb vedrørende kontrakter, der er indgået inden 23. januar 2012 til personer eller enheder i medlemsstaternes områder eller under deres jurisdiktion, hvor disse kontrakter specifikt foreskriver sådanne godtgørelser."

3)

Følgende artikler indsættes:

"Artikel 4a

1.   Salg, levering eller overførsel af nøgleudstyr og -teknologi til den petrokemiske sektor i Iran eller til iranske eller iranskejede virksomheder inden for denne sektor uden for Iran fra statsborgere i medlemsstaterne eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer under medlemsstaters jurisdiktion forbydes, uanset om det pågældende udstyr og den pågældende teknologi har oprindelse i medlemsstaterne eller ej.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne bestemmelse.

2.   Det er forbudt at yde følgende til virksomheder i Iran inden for den iranske petrokemiske sektor eller til iranske eller iranskejede virksomheder inden for denne sektor uden for Iran:

a)

teknisk bistand eller uddannelse og andre tjenesteydelser i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi som fastlagt i henhold til stk. 1

b)

finansieringsmidler eller finansiel bistand i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af nøgleudstyr og -teknologi som fastlagt i henhold til stk.1 eller ydelse af teknisk bistand eller uddannelse i tilknytning hertil.

3.   Det er forbudt bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i stk. 1 og 2.

Artikel 4b

1.   Forbuddet i artikel 4, stk. 1, berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse til levering af varer i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 26. juli 2010.

2.   Forbuddene i artikel 4 berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter, der er indgået inden den 26. juli 2010, vedrørende investeringer, som virksomheder i medlemsstaterne har foretaget i Iran inden nævnte dato.

3.   Forbuddet i artikel 4a, stk. 1, berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse til levering af varer i henhold til kontrakter, der er indgået inden 23. januar 2012.

4.   Forbuddene i artikel 4a berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter, der er indgået inden 23. januar 2012, vedrørende investeringer, som virksomheder i medlemsstaterne har foretaget i Iran inden nævnte dato.

Artikel 4c

Direkte eller indirekte salg, køb, transport eller mæglervirksomhed vedrørende guld og ædle metaller samt diamanter til, fra eller på vegne af Irans regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer, Irans centralbank såvel som til, fra eller på vegne af personer og enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes og kontrolleres af dem, er forbudt.

Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne bestemmelse.

Artikel 4d

Levering af nyligt trykte eller slåede eller ikke udstedte iransk udstedte pengesedler og mønter til eller til fordel for Irans centralbank forbydes."

4)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 6a

Det er forbudt:

a)

at yde lån eller kreditter til virksomheder i Iran inden for den iranske petrokemiske industri eller til iranske eller iranskejede virksomheder inden for denne industri uden for Iran

b)

at erhverve eller udvide en kapitalinteresse i virksomheder i Iran, der er beskæftiget i den iranske petrokemiske industri eller til iranske eller iranskejede virksomheder, der er beskæftiget inden for denne industri uden for Iran, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne virksomheder og erhvervelse af kapitalandele eller værdipapirer med karakter af kapitalinteresser

c)

at oprette joint ventures med virksomheder i Iran, der er beskæftiget i den iranske petrokemiske sektor og med datterselskaber eller filialer under deres kontrol."

5)

Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1.   Forbuddene i artikel 6, litra a) henholdsvis litra b),

i)

berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter eller aftaler, der er indgået inden den 26. juli 2010

ii)

er ikke til hinder for udvidelse af en kapitalinteresse, hvis en sådan udvidelse udgør en forpligtelse i henhold til en aftale, der er indgået inden den 26. juli 2010.

2.   Forbuddene i artikel 6a, litra a) henholdsvis litra b),

i)

berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter eller aftaler, der er indgået inden 23. januar 2012.

ii)

er ikke til hinder for udvidelse af en kapitalinteresse, hvis en sådan udvidelse udgør en forpligtelse i henhold til en aftale, der er indgået inden 23. januar 2012."

6)

I artikel 19, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Litra b affattes således:

"b)

andre personer, der ikke er opført på listen i bilag I, men som er involveret i, har direkte tilknytning til eller yder støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter, eller til udvikling af fremføringsmidler til kernevåben, herunder også ved at være involveret i indkøb af forbudte produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, eller personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, samt personer, der har bistået udpegede personer eller enheder med at unddrage sig eller overtræde bestemmelserne i UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) og UNSCR 1929 (2010) eller i denne afgørelse samt andre medlemmer af IRGC som opført på listen i bilag II."

b)

følgende litra tilføjes:

"c)

andre personer, der ikke er opført på listen i bilag I, men som yder støtte til Irans regering, og personer med tilknytning til dem, jf. listen i bilag II."

7)

I artikel 20 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

Litra b affattes således:

"b)

de personer og enheder, der ikke er omfattet af bilag I, men som er involveret i, har direkte tilknytning til eller yder støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller til udvikling af fremføringsmidler til kernevåben, herunder også ved at være involveret i indkøb af forbudte produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, herunder ved hjælp af ulovlige midler, eller personer og enheder, der har bistået udpegede personer eller enheder med at unddrage sig eller overtræde bestemmelserne i UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) og UNSCR 1929 (2010) eller i denne afgørelse samt andre medlemmer af og enheder i IRGC og IRISL og enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, eller som handler på deres vegne, som opført på listen i bilag II."

ii)

Følgende litra tilføjes

"c)

andre personer og enheder, der ikke er opført på listen i bilag I, men som yder støtte til Irans regering, og personer og enheder med tilknytning til dem, jf. listen i bilag II."

b)

Det følgende stykke indsættes:

"4a.   For så vidt angår personer og enheder, som er opført på listen i bilag II, kan der desuden gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der skal betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt som de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål."

c)

De følgende stykker indsættes:

"7.   Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på en overførsel foretaget af eller via Irans centralbank af pengemidler eller økonomiske ressourcer, som er modtaget eller indefrosset efter datoen for dens udpegelse, eller på en overførsel af pengemidler eller økonomiske ressourcer til eller via Irans centralbank efter datoen for dens udpegelse, når den pågældende overførsel har forbindelse til en betaling foretaget af en ikke-udpeget finansiel institution, der er forfalden i henhold til en specifik handelskontrakt, forudsat at den relevante medlemsstat har konstateret i det konkrete tilfælde, at betalingen ikke er direkte eller indirekte modtaget af en person eller enhed, der er udpeget i henhold til stk. 1.

8.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på en overførsel foretaget af eller via Irans centralbank af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, når formålet med den pågældende overførsel er at yde likviditet til finansielle institutioner under medlemsstaternes jurisdiktion til finansiering af handel, forudsat at overførslen er blevet godkendt af den relevante medlemsstat.

9.   Stk. 2 berører ikke betalinger til Irans centralbank i forbindelse med opfyldelsen af forpligtelser i overensstemmelse med artikel 3a, 3b, 3c eller 3d.

10.   Stk. 1 forhindrer ikke Bank Tejarat nævnt i bilag II i i to måneder efter datoen for dens udpegelse at foretage en betaling fra indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, som denne har modtaget efter datoen for dens udpegelse, eller fra at modtage en betaling efter datoen for dens udpegelse, når den pågældende betaling er forfalden i henhold til en specifik handelskontrakt, forudsat at den relevante medlemsstat har konstateret i det konkrete tilfælde, at betalingen ikke er direkte eller indirekte modtaget af en person eller enhed, der er udpeget i henhold til stk. 1.

11.   Stk. 7, 8, 9 og 10 berører ikke nærværende artikels stk. 3, 4, 4a, 5 og 6 og artikel 10, stk. 3."

8)

Artikel 24, stk. 2, affattes således:

"2.   Når Rådet træffer afgørelse om foranstaltninger i henhold til artikel 19, stk. 1, litra b) og c), og artikel 20, stk. 1, litra b) og c), med hensyn til en person eller enhed, ændrer det bilag II i overensstemmelse hermed."

9)

Artikel 25, stk. 2, affattes således:

"2.   Bilag I og II indeholder også, hvis der findes sådanne oplysninger, de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder, og som stilles til rådighed af Sikkerhedsrådet eller udvalget med hensyn til bilag I. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I og II skal også indeholde datoen for opførelse på listen."

10)

Artikel 26, stk. 2 og 3, affattes således:

"2.   Foranstaltningerne vedrørende forbud mod at importere, købe eller transportere iransk råolie og iranske olieprodukter i artikel 3a skal tages op til revision senest den 1. maj 2012 særlig under hensyntagen til tilgængeligheden af og de finansielle vilkår for leveringen af råolie og olieprodukter fra andre lande end Iran med henblik på at sikre kontinuiteten af medlemsstaternes energiforsyning.

3.   De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra b) og c), og artikel 20, stk. 1, litra b) og c), tages op til revision regelmæssigt og mindst hver 12. måned. De ophører med at finde anvendelse på de berørte personer og enheder, hvis Rådet efter proceduren i artikel 24 fastslår, at betingelserne for deres anvendelse ikke længere er opfyldt.".

Artikel 2

1.   De personer og enheder, der er opført på listen i bilag I til denne afgørelse, tilføjes på listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

2.   Den enhed, der er nævnt i bilag II til nærværende afgørelse, udgår af listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

3.   Angivelserne i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 49.

(2)  EUT L 106 af 24.4.2007, s. 67.

(3)  EUT L 213 af 8.8.2008, s. 58.

(4)  EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.

(5)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1."


BILAG I

Liste over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1

I.   Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Irans centralbank (alias Den Islamiske Republik Irans centralbank)

Adresse: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Den Islamiske Republik Iran

Postboks: 15875/7177

Tlf. (omstilling): +98 21 299 51

Telegram: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22

MZBK IR SWIFT: BMJIIRTH

Websted: www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Medvirken i aktiviteter med henblik på at omgå sanktionerne

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Adresse: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

Postboks: 11365 – 5416, Teheran

Tlf.: 88826690

Telex: 226641 TJTA IR

Fax: 88893641

Websted: www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat er en statsejet bank. Den har direkte lettet Irans nukleare bestræbelser. Bank Tejarat lettede for eksempel i 2011 over-førslen af et tocifret millionbeløb i dollar for at bistå den FN-udpegede Irans Atomenergiorgani-sation (AEOI) i dennes fortsatte bestræbelser på at erhverve sig yellowcake-uran. AEOI er den vigtigste iranske organisation for forskning og udvikling inden for nuklear teknologi og forvalter programmerne for fremstilling af fissilt materiale

Bank Tejarat har desuden bistået udpegede iranske banker med at omgå internationale sanktioner, for eksempel ved at deltage i forretninger, der inddrager FN-udpegede dækfirmaer i Shahid Hemmat Industrial Group

Bank Tejarat har endvidere gennem sine finansielle tjenesteydelser til den EU-udpegede Bank Mellat og Export Development Bank of Iran (EDBI) i de seneste par år støttet aktiviteterne i afdelinger og underordnede enheder i Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), den FN-udpegede Defence Industries Organisation og det FN-udpegede MODAFL

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Adresse: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRGC

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Adresse: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Brugt som dækvirksomhed af Iran Aircraft Industries (IACI), der er udpeget, til hemmelige offentlige indkøb

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)

Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

Postboks 1584864813 Teheran, Iran

Brugt som dækvirksomhed af Defence Industries Organization (DIO), der er udpeget. Medvirker i over-førsel af våben til Syrien. Virksomhedens medvirken konstateredes også i forbin-delse med ulovlig overførsel af våben om bord på M/V Monchegorsk

23.1.2012

6.

Rosmachin

Adresse: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran

Postboks 1584864813 Teheran, Iran

Dækvirksomhed for Sad Export Import Company. Medvirkede i ulovlig over-førsel af våben om bord på M/V Monchgorsk

23.1.2012

II.   Den Islamiske Revolutionsgarde (IRGC)

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Ali Ashraf NOURI

 

IRGC-næstkommanderende, chef for IRGC's politiske kontor

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi eller Saeedi

 

Repræsentant for den øverste leder af IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)

 

IRGC-chef for luftvåbenet, brigadegeneral

23.1.2012


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Adresse: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran

Sendte i maj 2007 to containere med forskellige typer skydevåben fra Iran til Syrien, hvilket er en overtrædelse af punkt 5 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1747 (2007)

23.1.2012

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

BIIS Maritime Limited

Adresse: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta

Ejes eller kontrolleres af Irano Hind, der er udpeget

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines eller Darya-ye Khazar Shipping Company eller Khazar Shipping Co. eller KSSL eller Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. eller Darya-e-khazar shipping Co.)

Adresse: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRISL

23.1.2012


BILAG II

Den enhed, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2

Syracuse S.L


BILAG III

De enheder, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Adresse: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Kontrolleres af og/eller handler på vegne af IRISL. HTTS er registreret på samme adresse som IRISL Europe GmbH i Hamburg, og dets leder Naser Baseni var tidligere ansat i IRISL.

23.1.2012

2.

Oasis Freight Agency

Adresse: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, postboks 5562, Dubai, De Forende Arabiske Emirater; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, De Forende Arabiske Emirater, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), postboks 4840, Sharjah, De Forende Arabiske Emirater

Handlede på vegne af IRISL i De Forenede Arabiske Emirater. Er blevet erstattet af Good Luck Shipping Company, som også er udpeget for at handle på vegne af IRISL

23.1.2012


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/31


RÅDETS AFGØRELSE 2012/36/FUSP

af 23. januar 2012

om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. oktober 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus (1).

(2)

Den 10. oktober 2011 forlængede Rådet de nuværende restriktive foranstaltninger indtil den 31. oktober 2012 ved at vedtage afgørelse 2011/666/FUSP (2).

(3)

I betragtning af situationens alvor i Belarus bør der vedtages yderligere restriktive foranstaltninger over for Belarus.

(4)

Indrejserestriktioner og indefrysning af midler og økonomiske ressourcer bør anvendes på personer, der er ansvarlige for alvorlige brud på menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition, herunder især personer i ledende stillinger, samt på personer og enheder, der drager fordel af eller støtter Lukasjenkoregimet, herunder især personer og enheder, der yder finansiel eller materiel støtte til regimet.

(5)

Afgørelse 2010/639/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/639/FUSP ændres således:

1)

i artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende litraer:

»e)

for alvorlige brud på menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus, jf. bilag V

f)

og personer eller enheder, der drager fordel af eller støtter Lukasjenkoregimet, jf. bilag V.«

2)

i artikel 2, stk. 1, indsættes følgende litraer:

»c)

for alvorlige brud på menneskerettighederne eller undertrykkelse af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus, jf. bilag V

d)

og personer eller enheder, der drager fordel af eller støtter Lukasjenkoregimet, jf. bilag V.«

3)

artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de personer, der er opført på listerne i bilag IIIA, IV og V.«

4)

artikel 3, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

er nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listerne i bilag IIIA, IV og V, og de familiemedlemmer, som de har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter«.

Artikel 2

Bilaget til denne afgørelse tilføjes som bilag V til afgørelse 2010/639/FUSP.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.

(2)  EUT L 265 af 11.10.2011, s. 17.


BILAG

»BILAG V

Liste over personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra e) og f), og artikel 2, stk. 1, litra c) og d)

 

Personer

 

Enheder«


24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/33


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2012/37/FUSP

af 23. januar 2012

om gennemførelse af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien og om ophævelse af afgørelse 2011/273/FUSP (1), særlig artikel 21, stk. 1,

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 1. december 2011 afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien bør der opføres flere personer og enheder på den liste over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag I til afgørelse 2011/782/FUSP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, tilføjes på listen, som findes i bilag I til afgørelse 2011/782/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2012.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.


BILAG

Personer og enheder, der er omhandlet i artikel 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Brigadegeneral

Jawdat Ibrahim Safi

Øverstbefalende for 154. regiment

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i og omkring Damaskus, herunder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

2.

Generalmajor

Muhammad Ali Durgham

Øverstbefalende for 4. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i og omkring Damaskus, herunder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma

23.1.2012

3.

Generalmajor

Ramadan Mahmoud Ramadan

Øverstbefalende for 35. regiment i specialstyrkerne

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Banyas og Deraa

23.1.2012

4.

Brigadegeneral

Ahmed Yousef Jarad

Øverstbefalende for 132. brigade

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Deraa, bl.a. med maskingeværer og luftværnskanoner

23.1.2012

5.

Generalmajor

General Naim Jasem Suleiman

Øverstbefalende for 3. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Douma.

23.1.2012

6.

Brigadegeneral

Jihad Mohamed Sultan

Øverstbefalende for 65. brigade

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Douma

23.1.2012

7.

Generalmajor

Fo'ad Hamoudeh

Øverstbefalende for de militære operationer i Idlib

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Idlib i begyndelsen af september 2011

23.1.2012

8.

Generalmajor

Bader Aqel

Øverstbefalende for de særlige styrker

Beordrede soldater til at indsamle lig og udlevere dem til Mukhabarat og ansvarlig for volden i Bukamal

23.1.2012

9.

Brigadegeneral

Ghassan Afif

Øverstbefalende for 45. regiment

Øverstbefalende for militære operationer i Homs, Baniyas og Idlib

23.1.2012

10.

Brigadegeneral

Mohamed Maaruf

Øverstbefalende for 45. regiment

Øverstbefalende for militære operationer i Homs. Gav ordre til at skyde på demonstranter i Homs

23.1.2012

11.

Brigadegeneral

Yousef Ismail

Øverstbefalende for 134. brigade

Beordrede tropper til at skyde på huse og mennesker på tagene under begravelsen i Talbiseh af demonstranter, som var blevet dræbt dagen før

23.1.2012

12.

Brigadegeneral

Jamal Yunes

Øverstbefalende for 555. regiment

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Mo'adimiyeh

23.1.2012

13.

Brigadegeneral

Mohsin Makhlouf

 

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Al-Herak

23.1.2012

14.

Brigadegeneral

Ali Dawwa

 

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i Al-Herak

23.1.2012

15.

Brigadegeneral

Mohamed Khaddor

Øverstbefalende for 106. brigade, præsidentens garde

Beordrede tropper til at slå på demonstranter med kæppe og dernæst arrestere dem. Ansvarlig for undertrykkelsen af fredelige protester i Douma

23.1.2012

16.

Generalmajor

Suheil Salman Hassan

Øverstbefalende for 5. division

Beordrede tropper til at skyde på demonstranter i guvernoratet Deraa

23.1.2012

17.

Wafiq Nasser

Chef for det regionale kontor i Suwayda (Ministeriet for Militære Efterretninger)

Som chef for kontoret i Suwayda (Ministeriet for Militære Efterretninger) ansvarlig for vilkårlig tilbageholdelse og tortur af fængslede i Suwayda

23.1.2012

18.

Ahmed Dibe

Chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Generel Sikkerhed)

Som chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Generel Sikkerhed) ansvarlig for vilkårlig tilbageholdelse og tortur af fængslede i Deraa

23.1.2012

19.

Makhmoud al-Khattib

Chef for efterforskningsafdelingen(Direktoratet for Politisk Sikkerhed)

Som chef for efterforskningsafdelingen (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af fængslede

23.1.2012

20.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Chef for den operationelle afdeling (Direktoratet for Politisk Sikkerhed)

Som chef for den operationelle afdeling (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af fængslede

23.1.2012

21.

Nasser Al-Ali

Chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Politisk Sikkerhed)

Som chef for det regionale kontor i Deraa (Direktoratet for Politisk Sikkerhed) ansvarlig for tilbageholdelse og tortur af fængslede

23.1.2012

22.

Mehran (eller Mahran) Khwanda

Ejer af transportvirksomheden Qadmous Transport Co., fødselsdato: 11.05.1938 Pas nr.: 3298 858, udløb den 09.05.2004, nr. 001452904, udløber den 29.11.2011, nr. 006283523, udløber den 28.06.2017

Yder logistisk støtte til den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i de områder, hvor de regeringsvenlige militser ("chabbihaer"), som deltager i volden, opererer

23.1.2012

23.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572 Damaskus, Syrien.

Tlf.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910

Fax: +963 11-222-8412

Statsejet bank.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

24.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damaskus, Syrien.

Tlf.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376

Fax: +963 11-221-0124

Statsejet bank.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

25.

Saving Bank

Syrien-Damaskus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467

Fax: 224 4909 – 245 3471

Tlf.: 222 8403

e-mail: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Statsejet bank.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

26.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325, Damaskus, Syrien.

Tlf.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393

Fax: +963 11-224-1261

Website: www.agrobank.org

Statsejet bank.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

27.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701, Beirut, Libanon.

Tlf.: +961 1-741666

Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629

Website: www.slcb.com.lb

Filial af Commercial Bank of Syria, der allerede er opført på listen.

Bidrager til finansieringen af regimet

23.1.2012

28.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120 Damaskus Syrien

Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400

Fax: +963 11-662-1848

Joint venture under GPC. Yder finansiel støtte til regimet

23.1.2012

29.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damaskus, Syrien

Tlf.: +963 116691100

P.O. Box 9120

Joint venture under GPC. Yder finansiel støtte til regimet

23.1.2012

30.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81, Damaskus, Syrien

Joint venture under GPC. Yder finansiel støtte til regimet

23.1.2012


RETNINGSLINJER

24.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/37


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 21. december 2011

om ændring af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker

(ECB/2011/27)

(2012/38/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, 14.3 og 26.4,

under henvisning til bidrag fra Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd i henhold til artikel 46.2, andet og tredje led, i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (1) fastlægger reglerne for en standardisering af bogføringen og indberetningen af de transaktioner, der er foretaget af de nationale centralbanker.

(2)

I betragtning af forskelligheden af pengepolitiske operationer er der behov for at præcisere i bilag IV til retningslinje ECB/2010/20, at hensættelser vedrørende pengepolitiske operationer kan være forskellige, dvs. at hensættelser under passivpost 13 og nævnt under aktivpost 7.1. ikke nødvendigvis er Eurosystem hensættelser.

(3)

Retningslinje ECB/2010/20 skal ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændring

Retningslinje ECB/2010/20 affattes således:

Bilag IV til retningslinje ECB/2010/20 erstattes med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne retningslinje træder i kraft den 31. december 2011.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje finder anvendelse for alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 21. december 2011.

For ECB’s Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31.


BILAG

»BILAG IV

REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN  (1)

AKTIVER

Balancepost (3)

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesområde (4)

1

1

Guld og tilgodehavender i guld

Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader, klumper i depot eller »undervejs«. Ikke-fysisk guld, såsom tilgodehavender på anfordringskonti i guld (kollektive konti), tidsindskud og tilgodehavender i guld fra følgende transaktionsformer: a) op- og nedklassificeringstransaktioner og b) guldplacerings- og purity swaps, hvor der er en forskel på mere end én bankdag mellem frigørelse og modtagelse

Kursværdi

Obligatorisk

2

2

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

Tilgodehavender i fremmed valuta hos modparter uden for euroområdet, herunder internationale og supranationale institutioner og centralbanker uden for euroområdet

 

 

2.1

2.1

Tilgodehavender hos Den Internationale Valutafond (IMF)

a)   Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nationale kvoter fratrukket tilgodehavender i euro til rådighed for IMF. IMF-konto nr. 2 (eurokonto til administrationsomkostninger) kan enten indregnes i denne post eller opføres under posten »Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet«

a)   Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

Obligatorisk

b)   Særlige trækningsrettigheder (SDR)

Beholdning af SDR (brutto)

b)   SDR

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

Obligatorisk

c)   Andre tilgodehavender

Generelle lånearrangementer (General Arrangements to Borrow), lån under særlige låneaftaler administreret af IMF

c)   Andre tilgodehavender

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

Obligatorisk

2.2

2.2

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

a)   Saldi i forhold til banker uden for euroområdet undtagen dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til- dag indskud, omvendte repoforretninger

a)   Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet.

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

b)   Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

i)   Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)   Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)   Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iv)   Omsættelige kapitalandele

Markedspris og markedskurs

Obligatorisk

c)   Eksterne udlån (indskud) uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

c)   Eksterne lån

Udlån til nominel værdi, omregnet til valutakurs

Obligatorisk

d)   Andre eksterne aktiver

Sedler og mønter fra lande uden for euroområdet

d)   Andre eksterne aktiver

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

3

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

a)   Værdipapirinvesteringer inden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer og pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter inden for euroområdet.

i)   Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)   Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)   Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iv)   Omsættelige kapitalandele

Markedspris og markedskurs

Obligatorisk

b)   Andre tilgodehavender hos residenter inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Udlån, indskud, omvendte genkøbsforretninger, udlån i øvrigt

b)   Andre tilgodehavender

Udlån og andre indskud til nominel værdi, omregnet til valutakurs

Obligatorisk

4

4

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

 

 

 

4.1

4.1

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

a)   Saldi i forhold til banker uden for euroområdet undtagen dem under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til- dag indskud. Omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirer i euro

a)   Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi

Obligatorisk

b)   Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet andre end dem under aktivpost 11.3 Andre finansielle aktiver

Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

i)   Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)   Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)   Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iv)   Omsættelige kapitalandele

Markedspris

Obligatorisk

c)   Udlån uden for euroområdet uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

c)   Lån uden for euroområdet

Udlån til nominel værdi

Obligatorisk

d)   Værdipapirer udstedt af enheder uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivpost 11.3 »Andre finansielle aktiver«

Værdipapirer udstedt af supranationale og internationale organisationer, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank, uanset geografisk placering

i)   Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)   Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)   Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

4.2

4.2

Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Udlån i overensstemmelse med ERM II-betingelserne

Nominel værdi

Obligatorisk

5

5

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 5.1 til 5.5: Forretninger i overensstemmelse med de pengepolitiske instrumenter, der er beskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (5)

 

 

5.1

5.1

Primære markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ved ugentlige auktioner, som regel med en løbetid på en uge

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.2

5.2

Langfristede markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres månedligt, som regel med en løbetid på tre måneder

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.3

5.3

Finjusterende markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der udføres ad hoc til finjusteringsformål

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturelle markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der justerer Eurosystemets strukturelle stilling i forhold til den finansielle sektor

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.5

5.5

Marginal udlånsfacilitet

Facilitet for dag-til-dag likviditet til en forud fastsat rente mod godkendt sikkerhed (stående facilitet)

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.6

5.6

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

Supplerende udlån til kreditinstitutter i forbindelse med værdistigninger i underliggende aktiver, der vedrører andre lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi eller pris

Obligatorisk

6

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet«, herunder transaktioner i forbindelse med omdannelsen af euroområdets tidligere reserver i fremmed valuta og andre tilgodehavender. Korrespondentkonti i ikke-indenlandske kreditinstitutter i euroområdet. Andre tilgodehavender og operationer, som ikke angår Eurosystemets pengepolitiske operationer. Alle tilgodehavender hidrørende fra pengepolitiske operationer, som er påbegyndt af en national centralbank før deltagelse i Eurosystemet.

Nominel værdi eller pris

Obligatorisk

7

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

 

 

 

7.1

7.1

Værdipapirer til pengepolitiske formål

Værdipapirer udstedt i euroområdet til pengepolitiske formål. ECB gældsbeviser købt til finjusteringsformål

a)   Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)   Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse (prisen når forringelsen er dækket af en hensættelse under passivpost 13(b) »Hensættelser«)

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

c)   Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

7.2

7.2

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer end under post 7.1 »Værdipapirer til pengepolitiske formål« og under post 11.3 »Andre finansielle aktiver«; gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer holdt direkte, herunder offentlige gældsbeviser fra tiden før ØMU, denomineret i euro. Kapitalandele

a)   Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)   Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

c)   Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

d)   Omsættelige kapitalandele

Markedspris

Obligatorisk

8

8

Offentlig gæld i euro

Tilgodehavender hos den offentlige sektor, opstået i tiden før ØMU (ikke-omsættelige værdipapirer, lån)

Indskud/lån til nominel værdi, ikke-omsættelige værdipapirer til anskaffelsespris

Obligatorisk

9

Eurosystem-interne tilgodehavender+)

 

 

 

9.1

Kapitalinteresser i ECB+)

Kun en balancepost for nationale centralbanker

Den enkelte nationale centralbanks kapitalandel i ECB i henhold til traktaten og den respektive fordelingsnøgle samt bidrag i henhold til artikel 48.2 i ESCB-statutten

Anskaffelsespris

Obligatorisk

9.2

Tilgodehavender svarende til overførslen af valutareserver+)

Kun en balancepost for nationale centralbanker

Euro-denominerede tilgodehavender hos ECB vedrørende initiale og yderligere overførsel af valutareserver i henhold til artikel 30 i ESCB-statutten

Nominel værdi

Obligatorisk

9.3

Tilgodehavender i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser+)

Kun en ECB-balancepost.

Eurosystem-interne tilgodehavender over for nationale centralbanker, opstået som følge af udstedelse af ECB-gældsbeviser

Anskaffelsespris

Obligatorisk

9.4

Tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler i Eurosystemet (netto)+), (2),

For de nationale centralbanker: Nettotilgodehavender i forbindelse med anvendelse af seddelfordelingsnøglen, dvs. herunder ECB’s udstedelse af sedler i forbindelse med Eurosystem-interne tilgodehavender, kompensationsbeløbet og dets balancemæssige regnskabspostering, som defineret i afgørelse ECB/2010/23 af 25. november 2010 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (6)

For ECB: Tilgodehavender i forbindelse med ECB’s udstedelse af sedler i henhold til afgørelse ECB/2010/29

Nominel værdi

Obligatorisk

9.5

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)+)

Nettoposition for følgende delposter:

 

 

a)

Nettotilgodehavender opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser — jf. også passivpost 10.4 »Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Tilgodehavende som skyldes differencen mellem de monetære indtægter, der sammenlægges og fordeles. Kun af betydning for perioden mellem bogføring af monetære indtægter som led i årsafslutningen, og afviklingen på sidste forretningsdag i januar hvert år

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

c)

Andre Eurosystem-interne tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling af ECB’s indtægter (2)

c)

Nominel værdi

Obligatorisk

9

10

Poster under afvikling

Afviklingskonti (tilgodehavender), herunder checks under inkasso

Nominel værdi

Obligatorisk

9

11

Andre aktiver

 

 

 

9

11.1

Mønter fra euroområdet

Euromønter hvis en national centralbank ikke er lovlig udsteder

Nominel værdi

Obligatorisk

9

11.2

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, møbler og inventar, herunder computerudstyr, software

Anskaffelsespris minus afskrivninger

Afskrivningssatser:

Computere og relateret hardware/software og køretøjer: 4 år

Udstyr, møbler og inventar: 10 år

Bygninger og kapitaliserede større ombygninger: 25 år

Kapitalisering af omkostninger: Grænse (under EUR 10 000 ekskl. moms: ingen kapitalisering)

Anbefalet

9

11.3

Andre finansielle aktiver

Kapitalinteresser og investeringer i datterselskaber, værdipapirer holdt af strategiske/politiske grunde

Værdipapirer inkl. kapitalandele, og andre finansielle instrumenter og saldi (fx tidsindskud og løbende konti holdt som en øremærket portefølje)

Omvendte genkøbsforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under denne post

a)   Omsættelige kapitalandele

Markedspris

Anbefalet

b)   Kapitalinteresser og illikvid aktiekapital og andre kapitalandele holdt som varige investeringer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Anbefalet

c)   Investering i datterselskaber eller betydelige interesser

Bogført værdi

Anbefalet

d)   Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefalet

e)   Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb eller holdt som en varig investering

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefalet

f)   Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefalet

g)   Saldi overfor for banker og udlån

Nominel værdi omregnet til valutakurs, hvis saldi/lån er denomineret i fremmed valuta

Anbefalet

9

11.4

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps, FRA’er, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettoposition mellem termin og spot, til valutakursen

Obligatorisk

9

11.5

Periodeafgrænsningsposter

Indtægter, som ikke er modtaget, men som vedrører indberetningsperioden. Forudbetalte omkostninger og betalte påløbne renter (dvs. renter købt sammen med et værdipapir)

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskurs

Obligatorisk

9

11.6

Øvrige poster

Forskud, lån og andre mindre poster.

Revaluerings-interimskonto (kun balancepost i løbet af året: urealiserede tab på revalueringsdatoer i løbet af året, som ikke dækkes af de respektive revalueringskonti under passivposten »Revalueringskonti«). Lån på forvaltningsbasis. Investeringer i forbindelse med kunders deponering af guld. Mønter i nationale euroområde-valutaenheder. Løbende udgifter (akkumuleret nettotab), foregående års tab før dækning Netto pensionsaktiver

Nominel værdi eller anskaffelsespris

Anbefalet

Revalueringsinterimkonti

Revalueringsdifference mellem gennemsnitlig anskaffelsespris og markedsværdi, valuta omregnet til markedskurs.

Obligatorisk

Investering baseret på kunders deponering af guld

Kursværdi

Obligatorisk

Udestående tilgodehavender opstået pga. Eurosystemets modparters misligholdelse i forbindelse med kreditoperationer i Eurosystemet

Udestående tilgodehavender (pga. misligholdelse)

Nominel/refunderbar værdi (før/efter afvikling af tab)

Obligatorisk

Aktiver eller tilgodehavender (over for tredjemand), tilegnet eller erhvervet i forbindelse med realisation af sikkerhed, stillet af Eurosystemets modparter i misligholdelse

Aktiver eller tilgodehavender (pga. misligholdelse)

Omkostninger (omregnet til markedsværdien på tidspunktet for erhvervelsen, hvis finansielle aktiver er denomineret i udenlandske valutaer)

Obligatorisk

12

Årets tab

 

Nominel værdi

Obligatorisk


PASSIVER

Balancepost (8)

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesområde (9)

1

1

Seddelomløb  (7)

a)

Eurosedler plus/minus reguleringer ved anvendelse af seddelfordelingsnøglen i henhold til retningslinje ECB/2010/23 og afgørelse ECB/2010/29

a)

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Pengesedler i nationale euroområde-valutaenheder i det år, hvor der indføres eurosedler og -mønter

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

2

2

Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 2.1, 2.2, 2.3, og 2.5: indskud i euro som beskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2011/14

 

 

2.1

2.1

Anfordringskonti (herunder reservekravssystemet)

Konti i euro, som indehaves af kreditinstitutter, der er opført på listen over finansielle institutioner, som er omfattet af reservekravssystemet i henhold til ESCB- statutten. Denne post viser primært konti til reservekrav

Nominel værdi

Obligatorisk

2.2

2.2

Indlånsfacilitet

Dag-til-dag indskud til en forud fastsat rente (stående facilitet)

Nominel værdi

Obligatorisk

2.3

2.3

Tidsindskud

Indskud med henblik på opsugning af likviditet som led i finjusterende markedsoperationer

Nominel værdi

Obligatorisk

2.4

2.4

Finjusterende markedsoperationer

Pengepolitiske operationer, der har til formål at opsuge likviditet

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

2.5

2.5

Indlån i forbindelse med marginbetalinger

Indlån fra kreditinstitutter, opstået i forbindelse med værditab i underliggende aktiver stillet til rådighed mod lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi

Obligatorisk

3

3

Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet

Repoforretninger i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet«. Andre transaktioner, som ikke er relateret til Eurosystemets pengepolitik. Ingen anfordringskonti fra kreditinstitutter. Alle passiver/indlån hidrørende fra pengepolitiske operationer, som er påbegyndt af en national centralbank før deltagelse i Eurosystemet.

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

4

4

Udstedte gældsbeviser

Kun en ECB-balancepost — for de nationale centralbanker en overgangsbalancepost.

Gældsbeviser som beskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2011/14. Ikke-rentebærende værdipapirer, der udstedes med henblik på at opsuge likviditet

Anskaffelsespris

Evt. underkurser amortiseres

Obligatorisk

5

5

Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet

 

 

 

5.1

5.1

Offentlig forvaltning og service

Løbende konti, tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

Obligatorisk

5.2

5.2

Andre forpligtelser

Løbende konti, som indehaves af personale, virksomheder og kunder herunder finansielle institutioner, som er opført som værende fritaget for forpligtelsen til at holde mindstereserver (jf. passivpost 2.1, »Anfordringskonti«), tidsindskud, anfordringsindlån

Nominel værdi

Obligatorisk

6

6

Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet

Løbende konti, tidsindskud, anfordringskonti, herunder konti til betalingsformål og konti til forvaltning af valutareserver, som indehaves af andre banker, centralbanker, internationale/supranationale institutioner, herunder Europa-Kommissionen, løbende konti, som indehaves af andre indlånere. Repoforretninger i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirer i euro.

Saldi på TARGET2-konti, der tilhører centralbanker i medlemsstater, der ikke har indført euro

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

7

7

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til repoforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

8

8

Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet

 

 

 

8.1

8.1

Indlån og andre forpligtelser

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til repoforretninger; som regel investeringstransaktioner, der anvender valutaaktiver eller guld

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

8.2

8.2

Forpligtelser opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Lånoptagelse i henhold til ERM II-betingelserne

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

9

9

Modregning af tildelte særlige træknings-rettigheder i IMF

SDR-denomineret post, som viser det SDR-beløb, der oprindeligt blev tildelt det pågældende land/den pågældende nationale centralbank

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

10

Eurosystem-interne forpligtelser+)

 

 

 

10.1

Forpligtelser svarende til overførslen af valutareserver+)

Kun en ECB-balancepost, denomineret i euro

Nominel værdi

Obligatorisk

10.2

Forpligtelser i tilknytning til udstedelse af ECB-gældsbeviser+)

Kun en balancepost for nationale centralbanker

Eurosystem-interne forpligtelser over for nationale centralbanker, opstået som følge af udstedelse af ECB-gældsbeviser

Anskaffelsespris

Obligatorisk

10.3

Forpligtelser (netto) i forbindelse med fordelingen af eurosedler i Eurosystemet+), (7)

Kun en balancepost for de nationale centralbanker.

For de nationale centralbanker: nettoforpligtelser i forbindelse med anvendelse af seddelfordelingsnøglen, dvs. inklusive ECB’s udstedelse af sedler i forbindelse med Eurosystem-interne tilgodehavender, kompensationsbeløbet og dets balancemæssige regnskabspostering som defineret i afgørelse ECB/2010/23

Nominel værdi

Obligatorisk

10.4

Andre forpligtelser i Eurosystemet (netto)+)

Nettoposition for følgende delposter:

 

 

a)

Nettoforpligtelser opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos de nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser — jf. også aktivpost 9.5, »Andre tilgodehavender inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Passiv, som skyldes differencen mellem de monetære indtægter, der sammenlægges og fordeles. Kun af betydning for perioden mellem bogføring af monetære indtægter som led i årsafslutningen, og afviklingen på sidste forretningsdag i januar hvert år

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

c)

Andre Eurosystem-interne tilgodehavender denomineret i euro, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling af ECB’s indtægter (7)

c)

Nominel værdi

Obligatorisk

10

11

Poster under afvikling

Saldi på afviklingskonti (forpligtelser), herunder girotransaktioner under afvikling

Nominel værdi

Obligatorisk

10

12

Andre forpligtelser

 

 

 

10

12.1

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps, FRA’er, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettoposition mellem termin og spot, til valutakursen

Obligatorisk

10

12.2

Periodeafgrænsningsposter

Udgifter, som forfalder i fremtiden, men som vedrører rapporteringsperioden. Indtægter modtaget i rapporteringsperioden, men som vedrører fremtiden

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskurs

Obligatorisk

10

12.3

Øvrige poster

Skatterelaterede interimskonti. Sikringskonti i fremmed valuta til sikkerhed for en kredit eller en garanti. Repoforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til samtidige omvendte repoforretninger som led i forvaltningen af værdipapirbeholdningerne under aktivpost 11.3, »Andre finansielle aktiver«. Andre obligatoriske indskud end reservekrav. Andre mindre poster. Løbende indtægter (akkumuleret nettooverskud), foregående års overskud før udlodning. Forpligtelser på forvaltningsbasis. Kunders deponering af guld. Mønter i omløb, hvor en national centralbank er lovmæssig udsteder. Sedler i omløb i nationale euroområde-valutaenheder, som er ophørt med at være lovligt betalingsmiddel, men stadig i er omløb efter året, hvor der er indført eurosedler- og mønter, medmindre medtaget under passivposten »Hensættelser«. Netto pensionsforpligtelser

Nominel værdi eller (repo)pris

Anbefalet

Kunders deponering af guld

Kursværdi

Kunders deponering af guld: Obligatorisk

10

13

Hensættelser

a)

Til pensioner, valutakurs-, rente- og guldprisrisici og andre formål, f.eks. forventede fremtidige udgifter, hensættelser til nationale euroområde-valutaenheder, som er ophørt med at være lovligt betalingsmiddel, men stadig i er omløb efter året, hvor der er indført eurosedler og -mønter, medmindre medtaget under passivpost 12.3, »Andre forpligtelser/Øvrige poster«.

De nationale centralbankers bidrag til ECB i henhold til artikel 48.2 i ESCB-statutten er konsolideret med de tilsvarende beløb under aktivpost 9.1, »Kapitalinteresser i ECB«+)

a)

Anskaffelsespris/nominel værdi

Anbefalet

b)

For modspartsrisiko opstået som følge af pengepolitiske operationer

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

11

14

Revalueringskonti

Revalueringskonti vedrørende prisbevægelser for guld, alle typer af euro-denominerede værdipapirer og alle typer af værdipapirer i fremmed valuta, optioner, værdireguleringsdifferencer i tilknytning til renterisikoderivater; revalueringskonti vedrørende valutakursbevægelser for hver nettovalutaposition, herunder valutaswaps/terminsforretninger og SDR

De nationale centralbankers bidrag til ECB i henhold til artikel 48.2 i ESCB-statutten er konsolideret med de tilsvarende beløb under aktivpost 9.1, »Kapitalinteresser i ECB«+)

Revalueringsdifference mellem gennemsnitlig anskaffelsespris og markedsværdi, valuta omregnet til markedskurs.

Obligatorisk

12

15

Kapital og reserver

 

 

 

12

15.1

Kapital

Indbetalt kapital — ECB’s kapital er konsolideret med de deltagende nationale centralbankers kapitalandele

Nominel værdi

Obligatorisk

12

15.2

Reserver

Lovmæssige reserver og andre reserver. Overført resultat

De nationale centralbankers bidrag til ECB i henhold til artikel 48.2 i ESCB-statutten er konsolideret med de tilsvarende beløb under aktivpost 9.1, »Kapitalinteresser i ECB«+)

Nominel værdi

Obligatorisk

10

16

Årets overskud

 

Nominel værdi

Obligatorisk


(1)  Oplysninger om eurosedler i omløb, renter af Eurosystem-interne nettotilgodehavender/-forpligtelser som følge af fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet og monetære indtægter harmoniseres i de nationale centralbankers offentliggjorte årsregnskaber. De poster, som skal harmoniseres, er angivet med stjerne i bilag IV, VIII og IX.

(2)  Poster, der skal harmoniseres. Se betragtning 5 i denne retningslinje.

(3)  Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoliderede årsbalance). Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med »+)« konsolideres i Eurosystemets ugentlige balancer.

(4)  De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB's regnskaber og for alle aktiver og passiver i de nationale centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystemets formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets funktion.

(5)  EFT L 331 af 14.12.2001, s. 1.

(6)  EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17.

(7)  Poster, der skal harmoniseres. Se betragtning 5 i denne retningslinje.

(8)  Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoliderede årsbalance). Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med »+)« konsolideres i Eurosystemets ugentlige balancer.

(9)  De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB's regnskaber og for alle aktiver og passiver i de nationale centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystem-formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets operationer.«