ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.016.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 16

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
19. januar 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 af 18. januar 2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 37/2012 af 18. januar 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 38/2012 af 18. januar 2012 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 6. til den 13. januar 2012 i forbindelse med delkontingent III inden for rammerne af det toldkontingent for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1067/2008

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 39/2012 af 18. januar 2012 om udstedelse af importlicenser for ansøgninger indgivet i de første syv dage af januar 2012 under det toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet, der forvaltes ved forordning (EF) nr. 620/2009

37

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 40/2012 af 18. januar 2012 om udstedelse af importlicenser for hvidløg i delperioden 1. marts til 31. maj 2012

38

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 41/2012 af 18. januar 2012 om suspension af indsendelse af ansøgninger om importlicenser for sukkerprodukter under visse toldkontingenter

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 42/2012 af 18. januar 2012 om udstedelse af importlicenser og tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af januar 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007

42

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

19.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 36/2012

af 18. januar 2012

om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien og om ophævelse af forordning (EU) nr. 442/2011

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/782/FUSP af 1. december 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. maj 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (2).

(2)

Rådet udvidede anvendelsesområdet for sine foranstaltninger over for Syrien ved Rådets forordning af 2. september, 23. september, 13. oktober og 14. november 2011 (3) og ved at foretage ændringer og tilføjelser til listen over de personer og enheder, foranstaltningerne er rettet imod, ved hjælp af sine efterfølgende gennemførelsesforordninger (4). Yderligere foranstaltninger, som ikke falder ind under EU-rettens anvendelsesområde, findes i Rådets tilhørende FUSP-afgørelser (5).

(3)

I lyset af den syriske regerings fortsatte brutale undertrykkelse og krænkelse af menneskerettighederne fastsættes der i Rådets afgørelse 2011/782/FUSP yderligere foranstaltninger, nemlig et forbud mod eksport af telekommunikationsudstyr til brug for det syriske styre, et forbud mod deltagelse i visse infrastrukturprojekter og investering i sådanne projekter og yderligere restriktioner på overførslen af pengemidler og ydelsen af finansielle tjenester.

(4)

Det bør præciseres, at indgivelse eller fremsendelse af de nødvendige dokumenter til en bank med henblik på endelig overførsel til en person, en enhed eller et organ, der ikke er opført på listen, for at udløse betalinger, der er tilladt i henhold til artikel 20, ikke indebærer, at pengemidler stilles til rådighed som omhandlet i artikel 14.

(5)

I betragtning af den alvorlige politiske situation i Syrien og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse 2011/782/FUSP bør beføjelsen til at ændre listen i bilag II og IIa til denne forordning udøves af Rådet.

(6)

Proceduren for ændring af listerne i bilag II og IIa til denne forordning bør omfatte, at begrundelserne for opførelsen på listerne meddeles de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, enheden eller organet herom.

(7)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen bør navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses i henhold til denne forordning, offentliggøres. Enhver behandling af personoplysninger bør overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og fri udveksling af sådanne oplysninger (6) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (7).

(8)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for deres gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender dem ensartet.

(9)

I betragtning af de omfattende ændringer og de forskellige foranstaltninger, der allerede er truffet over for Syrien, er det hensigtsmæssigt at konsolidere alle foranstaltninger i en ny forordning, som ophæver og erstatter forordning (EU) nr. 442/2011.

(10)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør den træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   "filial af et finansierings- eller kreditinstitut": et forretningssted, som udgør en juridisk afhængig del af et finansieringsinstitut eller et kreditinstitut, og som direkte udfører alle eller dele af de transaktioner, som hører under finansierings- eller kreditinstitutter

b)   "mæglervirksomhed":

i)

forhandling eller styring af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af varer og teknologi fra et tredjeland til et andet tredjeland eller

ii)

salg eller køb af varer og teknologi, der befinder sig i tredjelande, med henblik på overførsel til et andet tredjeland.

c)   "kontrakt eller transaktion": enhver transaktion uanset form og uanset hvilken lov der finder anvendelse på den, bestående af en eller flere kontrakter eller lignende forpligtelser, der er indgået mellem samme eller forskellige parter; udtrykket "kontrakt" omfatter med henblik herpå navnlig alle garantier og modgarantier, navnlig finansielle garantier og modgarantier, og kreditter, også selv om de er juridisk uafhængige, samt enhver tilknyttet bestemmelse, som opstår i forbindelse med en sådan transaktion

d)   "kreditinstitut": et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (8), herunder dens filialer i og uden for Unionen

e)   "råolie og olieprodukter": de varer, der er opført på listen i bilag IV

f)   "økonomiske ressourcer": aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, og såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

g)   "finansieringsinstitut":

i)

et foretagende, som ikke er et kreditinstitut, og som udøver en eller flere af aktiviteterne i punkt 2-12 og punkt 14 og 15 i bilag I til direktiv 2006/48/EF, herunder vekselkontorers aktiviteter

ii)

et forsikringsselskab, der er behørigt godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 om livsforsikring (9), for så vidt som det udøver aktiviteter, der er omfattet af nævnte direktiv

iii)

et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (10)

iv)

et institut for kollektiv investering, der markedsfører sine andele eller aktier eller

v)

en forsikringsformidler som defineret i artikel 2, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling (11), bortset fra forsikringsformidlere omhandlet i nævnte direktivs artikel 2, nr. 7, hvis de formidler livsforsikringer og andre investeringsrelaterede forsikringer

herunder filialer i eller uden for Unionen.

h)   "indefrysning af økonomiske ressourcer": hindring af, at de på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

i)   "indefrysning af pengemidler": hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring og brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring af en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art og formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

j)   "pengemidler": finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

k)   "varer": omfatter genstande, materialer og udstyr

l)   "forsikring": et tilsagn eller en forpligtelse for en eller flere fysiske eller juridiske personer til, mod betaling og i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden, at yde en eller flere andre personer erstatning eller en fordel som præciseret i henhold til tilsagnet eller forpligtelsen

m)   "genforsikring": den form for virksomhed, der består i at overtage risici, som overdrages af et forsikringsselskab eller af et andet genforsikringsselskab, eller i tilfælde af assurandørsammenslutningen Lloyd's den form for virksomhed, som består i at overtage risici, som overdrages af et medlem af Lloyd's, af et forsikringsselskab eller et genforsikringsselskab, som ikke er assurandørsammenslutningen Lloyd's

n)   "syrisk kredit- eller finansieringsinstitut":

i)

kredit- eller finansieringsinstitutter hjemmehørende i Syrien, herunder den syriske centralbank

ii)

filialer og datterselskaber, der er omfattet af artikel 35, af kredit- eller finansieringsinstitutter hjemmehørende i Syrien

iii)

filialer og datterselskaber, der ikke er omfattet af artikel 35, af kredit- eller finansieringsinstitutter hjemmehørende i Syrien

iv)

kredit- eller finansieringsinstitutter, der ikke er hjemmehørende i Syrien, men som kontrolleres af en eller flere personer eller enheder, der er hjemmehørende i Syrien

o)   "en syrisk person eller enhed eller et syrisk organ":

i)

staten Syrien eller offentlige myndigheder i landet

ii)

fysiske personer i eller med bopæl i Syrien

iii)

juridiske personer, enheder eller organer, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i Syrien

iv)

juridiske personer, enheder eller organer i eller uden for Syrien, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af en eller flere af ovennævnte personer eller organer.

p)   "teknisk bistand": enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, formidling af praktisk viden og praktiske færdigheder eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

q)   "Unionens område": de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum

KAPITEL II

EKSPORT- OG IMPORTRESTRIKTIONER

Artikel 2

1.   Det er forbudt:

a)

at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag I, uanset om det har oprindelse i eller uden for Unionen, direkte eller indirekte til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller følge er at omgå forbuddene i litra a).

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og hjelme, der midlertidigt og udelukkende til personlig brug eksporteres til Syrien af personel fra De Forenede Nationer (FN) eller fra Unionen eller dens medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandseksperter og tilknyttet personale.

3.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag III, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, på sådanne betingelser, som de skønner hensigtsmæssige, hvis de konstaterer, at det pågældende udstyr udelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål.

Artikel 3

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (12) ("den fælles liste over militært udstyr"), og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i tilknytning til udstyr, der kan bruges til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag I, til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

c)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på den fælles liste over militært udstyr eller på listen i bilag I, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, til salg, levering, overførsel eller udførsel af sådanne varer eller til ydelse af dertil knyttet teknisk bistand til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

d)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a), b) og c).

2.   Uanset stk. 1 finder de forbud, der er omhandlet deri, ikke anvendelse på ydelse af teknisk bistand, finansieringsmidler eller finansiel bistand vedrørende:

teknisk bistand, der udelukkende ydes til at hjælpe FN's overvågningsstyrke for troppeadskillelse (UNDOF)

ikke-dødbringende militærudstyr eller udstyr, der kunne anvendes til intern undertrykkelse, når udstyret udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's og Unionens institutionsopbygningsprogrammer eller Unionens og FN's krisestyringsoperationer eller

ikke-kampmæssige køretøjer, der er udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dens medlemsstaters personale i Syrien,

når ydelsen deraf forinden er blevet godkendt af den kompetente myndighed i en medlemsstat, der er angivet på webstederne i bilag III.

Artikel 4

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, teknologi eller software, der er anført i bilag V, uanset om det har oprindelse i Unionen, til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien, medmindre den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, jf. webstederne i bilag III, forudgående har givet tilladelse.

2.   De kompetente myndigheder i medlemsstater, jf. webstederne i bilag III, giver ikke tilladelse i medfør af stk. 1, hvis de har rimelig grund til at antage, at det pågældende udstyr, teknologi eller software vil blive anvendt til overvågning eller aflytning af internet- eller telefonkommunikation af det syriske styre eller på dets vegne.

3.   Bilag V omfatter kun udstyr, teknologi eller software, som kan anvendes til overvågning eller aflytning af internet- eller telefonkommunikation.

4.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne artikel, senest fire uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 5

1.   Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand eller mæglerservice i forbindelse med udstyr, teknologi eller software i bilag V, eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af udstyr og teknologi i bilag V eller levering, installation, drift eller ajourføring af software i bilag V til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

b)

direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med udstyr, teknologi og software i bilag V til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien

c)

at yde tjenester i form af overvågning eller aflytning af telekommunikation eller internetkommunikation direkte eller indirekte til gavn for staten Syrien, Syriens regering, dets offentlige organer, selskaber eller agenturer eller personer eller enheder, der optræder på deres vegne eller efter deres instruks og

d)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a), b) eller c) omhandlede forbud,

medmindre den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat, jf. webstederne i bilag III, forudgående har givet tilladelse på grundlag af artikel 4, stk. 2.

2.   I stk. 1, litra c), forstås ved "tjenester til overvågning eller aflytning af telekommunikation eller internettet" tjenester, der især ved hjælp af udstyr, teknologi eller software som nævnt i bilag V giver adgang til og viser en persons indgående og udgående telekommunikation og samtalerelaterede data med henblik på uddragelse, afkodning, optagelse, behandling, analyse og arkivering eller enhver anden aktivitet i tilknytning hertil.

Artikel 6

Det er forbudt:

a)

at indføre råolie og olieprodukter i Unionen, hvis de:

i)

har oprindelse i Syrien eller

ii)

er blevet udført fra Syrien

b)

at indkøbe råolie og olieprodukter, som befinder sig i eller har oprindelse i Syrien

c)

at transportere råolie eller olieprodukter, der har oprindelse i Syrien eller udføres fra Syrien, til noget andet land

d)

direkte eller indirekte at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand, herunder finansielle derivater, samt forsikringer og genforsikringer, i tilknytning til forbuddene i litra a), b) og c) og

e)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge direkte eller indirekte at omgå de i litra a), b), c) og d) omhandlede forbud.

Artikel 7

Forbuddene i artikel 6 finder ikke anvendelse på:

a)

opfyldelsen, under forudsætning af, at den sker senest den 15. november 2011, af forpligtelser i henhold til aftaler, der blev indgået før den 2. september 2011, forudsat at den fysiske eller juridiske person, enhed eller organ, som ønsker at opfylde den pågældende forpligtelse, mindst syv arbejdsdage i forvejen har givet den kompetente myndighed i hjem-medlemsstaten meddelelse om aktiviteten eller transaktionen, som angivet på de websteder, der står opført i bilag III, eller

b)

køb af råolie eller olieprodukter, der var blevet udført af Syrien inden den 2. september 2011 eller, hvis udførslen skete i henhold til litra a), senest den 15. november 2011.

Artikel 8

1.   Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr og teknologi, som er opført i bilag VI, til syriske personer, enheder eller organer eller til anvendelse i Syrien.

2.   Bilag VI omfatter nøgleudstyr og -teknologi til følgende centrale sektorer i olie- og gasindustrien i Syrien:

a)

efterforskning af råolie og naturgas

b)

produktion af råolie og naturgas

c)

raffinering

d)

likvefaktion af naturgas.

3.   Bilag VI omfatter ikke varer, som er opført på den fælles liste over militært udstyr.

Artikel 9

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til udstyr og teknologi, der er opført i bilag VI, eller i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer, der er opført i bilag V, til syriske personer, enheder eller organer eller til anvendelse i Syrien

b)

direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med udstyr og teknologi i bilag VI til syriske personer, enheder eller organer eller til anvendelse i Syrien og

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) eller b) omhandlede forbud.

Artikel 10

1.   Forbuddene i artikel 8 eller 9 finder ikke anvendelse på opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser, som er tildelt eller indgået før 19. januar 2012, forudsat at den person eller enhed, som ønsker at påberåbe sig denne artikel, mindst 21 kalenderdage i forvejen har underrettet den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende har hjemsted, jf. webstederne i bilag III.

2.   Med henblik på denne artikel anses en kontrakt for at være "tildelt" en person eller en enhed, hvis den anden kontraherende part hurtigt har sendt skriftlig bekræftelse på tildelingen af kontrakten til den pågældende person eller enhed efter afslutning af den formelle udbudsprocedure.

Artikel 11

Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere, overføre eller eksportere nye syrisk udstedte pengesedler og mønter, der er trykt eller slået i Unionen, til Syriens centralbank.

KAPITEL III

RESTRIKTIONER PÅ DELTAGELSE I INFRASTRUKTURPROJEKTER

Artikel 12

1.   Det er forbudt:

a)

at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr eller teknologi til brug for anlæg eller installation i Syrien af nye kraftværker til elproduktion, jf. listen i bilag VII og

b)

direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med de i litra a) omhandlede projekter.

2.   Dette forbud gælder ikke opfyldelsen af forpligtelser i henholder til kontrakter og aftaler, som er indgået før 19. januar 2012, forudsat at den person eller enhed, som ønsker at påberåbe sig denne artikel, mindst 21 kalenderdage i forvejen har underrettet den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor vedkommende har hjemsted, jf. webstederne i bilag III.

KAPITEL IV

RESTRIKTIONER PÅ FINANSIERING AF VISSE VIRKSOMHEDER

Artikel 13

1.   Det er forbudt:

a)

at yde lån eller kreditter til de i stk. 2 omhandlede syriske personer, enheder eller organer

b)

at erhverve eller udvide sin kapitalinteresse i de i stk. 2 omhandlede syriske personer, enheder eller organer

c)

at oprette joint ventures med de i stk. 2 omhandlede syriske personer, enheder eller organer

d)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a), b) og c) omhandlede forbud.

2.   Forbuddene i stk. 1 finder anvendelse på syriske personer, enheder eller organer, der er involveret i:

a)

efterforskning efter, produktion eller raffinering af råolie eller

b)

anlæg eller installation af nye kraftværker til elproduktion.

3.   I stk. 2 alene forstås ved:

a)

"efterforskning af råolie" omfatter efterforskning efter, afsøgning af mulighederne for udvinding og forvaltning af råolie samt levering af geologiske tjenester i forbindelse med sådanne reserver

b)

"raffinering af råolie" forarbejdning, konditionering eller forberedelse af olie til det i sidste instans endelige salg af brændstoffer.

4.   Forbuddene i stk. 1:

a)

berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter eller aftaler vedrørende:

i)

efterforskning, produktion eller raffinering af råolie, som er indgået før den 23. september 2011

ii)

anlæg eller installation af nye kraftværker til elproduktion, som er indgået før 19. januar 2012

b)

er ikke til hinder for udvidelse af en kapitalinteresse, der vedrører:

i)

efterforskning, produktion eller raffinering af råolie, hvis en sådan udvidelse udgør en forpligtelse i henhold til en aftale, der er indgået inden den 23. september 2011

ii)

anlæg eller installation af nye kraftværker til elproduktion, hvis en sådan udvidelse er en forpligtelse under en aftale indgået før 19. januar 2012.

KAPITEL V

INDEFRYSNING AF PENGEMIDLER OG ØKONOMISKE RESSOURCER

Artikel 14

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listerne i bilag II og IIa, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listerne i bilag II og IIa.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller virkning at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

Artikel 15

1.   Bilag II og IIa består af følgende:

a)

Bilag II er en liste over fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, som Rådet i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i afgørelse 2011/782/FUSP har konstateret er personer eller enheder, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, personer og enheder, der drager fordel af eller støtter regimet, og fysiske eller juridiske personer og enheder med tilknytning til dem, og som denne forordnings artikel 21 ikke finder anvendelse på.

b)

Bilag IIa er en liste over enheder, som Rådet i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, i afgørelse nr. 2011/782/FUSP har konstateret er enheder med tilknytning til de personer eller enheder, der er ansvarlige for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien, eller til personer og enheder, der drager fordel af eller støtter styret, og som denne forordnings artikel 21 finder anvendelse på.

2.   Bilag II og IIa indeholder begrundelsen for at opføre de pågældende personer, enheder og organer på listen.

3.   Bilag II og IIa indeholder ligeledes de tilgængelige oplysninger, som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder og organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder eller organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

Artikel 16

Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a)

er nødvendige til dækning af basale behov hos de personer, der er opført på listerne i bilag II og IIa, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder til betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypoteklån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller administrationsgebyrer for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den kompetente myndighed har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen

e)

betales til eller fra en konto, der indehaves af en diplomatisk eller konsulær repræsentation eller en international organisation, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten, for så vidt de pågældende betalinger skal anvendes til den diplomatiske eller konsulære repræsentations eller den internationale organisations officielle formål

f)

er nødvendige til humanitære formål, såsom levering af eller lettelse af levering af humanitær bistand, levering af materialer og forsyninger, der er nødvendige til dækning af essentielle civile behov, herunder fødevarer og landbrugsmaterialer til produktion heraf, lægemidler, eller til evakueringer fra Syrien.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af denne artikel, senest fire uger efter meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 17

Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, når de har konstateret, at levering af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige til at dække civilbefolkningen i Syriens essentielle energibehov, såfremt den kompetente myndighed for hver leveringskontrakt har meddelt de andre medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst fire uger før meddelelsen af tilladelsen.

Artikel 18

Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag III, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret, der er truffet inden den dato, hvor personen, enheden eller organet omhandlet i artikel 14 blev optaget i bilag II eller IIa, eller af en judiciel, administrativ eller voldgiftsmæssig kendelse, der er afsagt før denne dato

b)

pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse om tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan kendelse, inden for de begrænsninger, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c)

afgørelsen om tilbageholdelsesret eller kendelsen er ikke til fordel for personer, enheder eller organer, der er opført i bilag II eller IIa, og

d)

anerkendelse af afgørelsen om tilbageholdelsesretten eller kendelsen må ikke ske i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af denne artikel.

Artikel 19

1.   Artikel 14, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller andre former for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået inden den dato, hvor disse konti blev omfattet af denne forordning,

forudsat at sådanne renter, andre former for afkast og beløb indefryses i henhold til artikel 14, stk. 1.

2.   Artikel 14, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk personer, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle beløb, der tilføres disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

Artikel 20

Uanset artikel 14 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag III, når en person, en enhed eller et organ, der er opført i bilag II eller IIa, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ blev optaget på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de finder passende, når betalingen ikke direkte eller indirekte modtages af en person eller enhed omhandlet i artikel 14.

Artikel 21

Som undtagelse fra artikel 14, stk. 1, kan en enhed, som er opført i bilag IIa, i en periode på to måneder fra datoen for dens udpegelse foretage en betaling med indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, som denne enhed har modtaget efter datoen for dens udpegelse, forudsat at:

a)

den pågældende betaling er forfalden i henhold til en handelskontrakt og

b)

den kompetente myndighed i den relevante medlemsstat har konstateret, at betalingen ikke direkte eller indirekte er modtaget af en person eller enhed, der er opført i bilag II eller bilag IIa.

Artikel 22

Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som gennemfører forordningen, herunder disses ledelse og personale, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller for at have afvist at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er gjort i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

KAPITEL VI

RESTRIKTIONER PÅ PENGEOVERFØRSLER OG PÅ FINANSIELLE TJENESTEYDELSER

Artikel 23

Den Europæiske Investeringsbank (EIB):

a)

forbydes at foretage udbetalinger i henhold til eller i forbindelse med eksisterende låneaftaler mellem staten Syrien eller syriske offentlige myndigheder og EIB, og

b)

suspenderer alle eksisterende tjenesteydelseskontrakter i forbindelse med projekter, som skal gennemføres i Syrien, og som finansieres med de låneaftaler, der er omhandlet i litra a), og som direkte eller indirekte gavner staten Syrien eller offentlige myndigheder i landet.

Artikel 24

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte til nedennævnte at sælge eller af nedennævnte at købe statsobligationer eller statsgaranterede obligationer udstedt efter 19. januar 2012:

i)

staten Syrien eller Syriens regering og dets offentlige organer, selskaber og agenturer

ii)

syriske kredit- eller finansieringsinstitutter

iii)

fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter instruks fra juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i) eller ii)

iv)

juridiske personer, enheder eller organer, som ejes eller kontrolleres af personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i), ii) eller iii)

b)

at yde mæglervirksomhed med hensyn til statsobligationer eller statsgaranterede obligationer udstedt efter 19. januar 2012 til personer, enheder eller organer omhandlet i litra a)

c)

at bistå personer, enheder eller organer omhandlet i litra a) med henblik på at udstede statsobligationer eller statsgaranterede obligationer ved at yde mæglervirksomhed, reklamevirksomhed eller andre ydelser vedrørende sådanne obligationer.

Artikel 25

1.   Det er forbudt kredit- og finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 35:

a)

at åbne en ny bankkonto hos syriske kredit- eller finansieringsinstitutter

b)

at etablere bankforretningsforbindelser med syriske kredit- eller finansieringsinstitutter

c)

at åbne repræsentationskontorer i Syrien eller at etablere filialer eller datterselskaber i Syrien

d)

at indgå joint ventures med syriske kredit- eller finansieringsinstitutter.

2.   Det er forbudt:

a)

at tillade, at der i Unionen åbnes repræsentationskontorer eller oprettes filialer eller datterselskaber af syriske kredit- eller finansieringsinstitutter

b)

at indgå aftaler for eller på vegne af syriske kredit- eller finansieringsinstitutter om åbning af repræsentationskontorer eller oprettelse af filialer eller datterselskaber i Unionen

c)

at give et repræsentationskontor, en filial eller et datterselskab af syriske kredit- eller finansieringsinstitutter tilladelse til at påbegynde eller udøve virksomhed som kredit- eller finansieringsinstitut eller enhver anden forretning, som kræver forudgående tilladelse, hvis repræsentationskontoret, filialen eller datterselskabet ikke var operationelt inden 19. januar 2012

d)

for syriske kredit- eller finansieringsinstitutter at erhverve eller udvide deres andele eller erhverve andre ejerskabsinteresser i kredit- eller finansieringsinstitutter, som er omfattet af artikel 35.

Artikel 26

1.   Det er forbudt:

a)

at levere forsikrings- eller genforsikringsydelser til:

i)

staten Syrien, Syriens regering, dets offentlige organer, selskaber eller agenturer eller

ii)

fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der optræder på vegne af eller efter instruks fra juridiske personer, enheder eller organer omhandlet i nr. i).

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller til følge at omgå de i litra a) omhandlede forbud.

2.   Stk. 1, litra a), nr. i), finder ikke anvendelse på levering af obligatorisk forsikring eller ansvarsforsikring til syriske personer, enheder eller organer, der er etableret i Unionen eller på forsikring til diplomatiske eller konsulære missioner i Unionen.

3.   Stk. 1, litra a), nr. ii), finder ikke anvendelse på levering af forsikring, herunder syge- og rejseforsikringsydelser, til enkeltpersoner, der handler som privatpersoner, og på genforsikring af sådanne ydelser.

Stk. 1, litra a), nr. ii), er ikke til hinder for levering af forsikring eller genforsikring til ejere af skibe, fly eller køretøjer, der er chartret af personer, enheder eller organer, der er omhandlet i stk. 1, litra a), nr. i), og som ikke er opført i bilag II eller IIa.

I forbindelse med stk. 1, litra a), nr. ii), anses personer, enheder eller organer ikke for at optræde efter instruks fra personer, enheder eller organer omhandlet i stk. 1, litra a), nr. i), når denne instruks tager sigte på dokning, lastning eller losning af eller sikker transit for et skib eller et fly, som midlertidigt opholder sig i syrisk farvand eller luftrum.

4.   Denne artikel forbyder forlængelse og fornyelse af forsikrings- og genforsikringsaftaler, som er indgået før 19. januar 2012 genforsikrer til at acceptere en forlængelse eller fornyelse af en police), men den forbyder ikke opfyldelse af aftaler, som er indgået før ikrafttrædelsesdatoen, jf. dog artikel 14, stk. 2.

KAPITEL VII

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 27

Intet krav, herunder krav om kompensation eller erstatning eller andre tilsvarende krav, såsom krav om modregning, bøder eller krav i henhold til en garanti, krav om forlængelse eller indfrielse af en obligation, finansiel garanti, herunder gældsbreve eller lignende instrumenter i forbindelse med kontrakter eller transaktioner, hvis gennemførelse direkte eller indirekte helt eller delvis er blevet påvirket af foranstaltninger truffet i medfør af denne forordning, bør tildeles den syriske regering, dens offentlige organer, selskaber og agenturer eller til nogen person eller enhed, som rejser fordringer på dens vegne eller til dens fordel.

Artikel 28

Forbuddene i denne forordning medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 29

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 14, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag III, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b)

samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse oplysninger.

2.   Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 30

Medlemsstaterne og Kommissionen underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 31

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag III på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 32

1.   Når Rådet træffer afgørelse om foranstaltninger i henhold til artikel 14 med hensyn til en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, ændrer det bilag II eller bilag IIa i overensstemmelse hermed.

2.   Rådet meddeler sin afgørelse, herunder begrundelsen for at opføre den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person eller enhed eller det pågældende organ mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Fremsættes der bemærkninger eller forelægges der væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

4.   Listerne i bilag II og IIa revideres med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.

Artikel 33

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser straks efter 19. januar 2012 og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 34

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til Kommissionen eller på anden måde kommunikeres med den, skal der bruges den adresse og de øvrige kontaktoplysninger, der er angivet i bilag III.

Artikel 35

Denne forordning gælder:

a)

på Unionens område, herunder i dens luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

alle personer inden for eller uden for Unionens område, som er statsborgere i en medlemsstat

d)

alle juridiske personer, enheder og organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

juridiske personer, enheder og organer for så vidt angår virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 36

Forordning (EU) nr. 442/2011 ophæves.

Artikel 37

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2012.

På Rådets vegne

Formand

N. WAMMEN


(1)  EUT L 319 af 2.12.2011, s. 56.

(2)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 878/2011 (EUT L 228 af 3.9.2011, s. 1), (EU) nr. 950/2011 (EUT L 247 af 24.9.2011, s. 3), (EU) nr. 1011/2011 (EUT L 269 af 14.10.2011, s. 18), (EU) nr. 1150/2011 (EUT L 296 af 15.11.2011, s. 1).

(4)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 504/2011 (EUT L 136 af 24.5.2011, s. 45), (EU) nr. 611/2011 (EUT L 164 af 24.6.2011, s. 1), (EU) nr. 755/2011 (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 33), (EU) nr. 843/2011 (EUT L 218 af 24.8.2011, s. 1), (EU) nr. 1151/2011 (EUT L 296 af 15.11.2011, s. 3).

(5)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/302/FUSP (EUT L 136 af 24.5.2011, s. 91), Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/367/FUSP (EUT L 164 af 24.6.2011, s. 14), Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/488/FUSP (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 74), Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/515/FUSP (EUT L 218 af 24.8.2011, s. 20), Rådets afgørelse 2011/522/FUSP (EUT L 228 af 3.9.2011, s. 16), Rådets afgørelse 2011/628/FUSP (EUT L 247 af 24.9.2011, s. 17), Rådets afgørelse 2011/684/FUSP (EUT L 269 af 14.10.2011, s. 33), Rådets afgørelse 2011/735/FUSP (EUT L 296 af 15.11.2011, s. 53), Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/736/FUSP (EUT L 296 af 15.11.2011, s. 55).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(7)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(8)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(9)  EUT L 345 af 19.12.2002, s. 1.

(10)  EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1.

(11)  EUT L 9 af 15.1.2003, s. 3.

(12)  EUT C 86 af 18.3.2011, s. 1.


BILAG I

LISTE OVER UDSTYR, DER KAN ANVENDES TIL INTERN UNDERTRYKKELSE, JF. ARTIKEL 2 OG 3

1.

Følgende skydevåben, ammunition og tilbehør hertil:

1.1.

Skydevåben, som ikke er underlagt ML 1 og ML 2 på den fælles liste over militært udstyr

1.2.

Ammunition, der er specielt konstrueret til skydevåben opført i 1.1 og specielt konstruerede komponenter dertil

1.3.

Våbensigter, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

2.

Bomber og håndgranater, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

3.

Følgende køretøjer:

3.1.

Køretøjer udstyret med en vandkanon, der er specielt konstrueret eller modificeret med henblik på bekæmpelse af optøjer

3.2.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at blive elektrificeret for at afvise angribere

3.3.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at fjerne barrikader, herunder byggeudstyr med ballistisk beskyttelse

3.4.

Køretøjer, der er specielt konstrueret til transport eller overførsel af fanger og/eller arrestanter

3.5.

Køretøjer, der er specielt konstrueret til at indsætte mobile barrierer

3.6.

Komponenter til de i 3.1-3.5 nævnte køretøjer, som er specielt konstrueret til bekæmpelse af optøjer.

Note 1:

Dette punkt omfatter ikke køretøjer, som er specielt konstrueret til brandbekæmpelse.

Note 2:

Under punkt 3.5 forstås ved udtrykket "køretøjer" også påhængsvogne.

4.

Følgende sprængstoffer og tilknyttet udstyr:

4.1.

Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tændapparater, detonatorer, sprængkapsler, boostere og detonationslunter, og specielt konstruerede komponenter hertil, bortset fra dem, der er specielt konstrueret til specifik handelsbrug, der består i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af andet udstyr eller anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplosioner (f.eks. air bag-pumper i biler, elektriske overspændingssikringer i sprinklerudløsere)

4.2.

Lineære sprængskæreladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr

4.3.

Andre sprængladninger, som ikke er underlagt den fælles liste over militært udstyr, og tilknyttede stoffer, som angivet nedenfor:

a)

amatol

b)

nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen)

c)

nitroglycol

d)

pentaerythritoltetranitrat (PETN)

e)

picrylchlorid

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Følgende beskyttelsesudstyr, som ikke er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 13 på den fælles liste over militært udstyr:

5.1.

Armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod knivoverfald

5.2.

Hjelme, der giver ballistisk beskyttelse og/eller beskyttelse mod fragmentationsbomber, hjelme til brug under optøjer, skjolde til brug under optøjer og ballistiske skjolde.

Note: Dette punkt omfatter ikke:

udstyr, der er specielt konstrueret til sportsudøvelse

udstyr, der er specielt konstrueret med henblik på kravene til sikkerhed på arbejdspladsen.

6.

Simulatorer til undervisning i brug af skydevåben og specielt konstrueret software hertil, undtagen simulatorer, som er underlagt eksportkontrol i henhold til ML 14 på den fælles liste over militært udstyr.

7.

Natoptagelses- og termalt afbildningsudstyr og billedforstærkerrør, bortset fra det, der er underlagt den fælles liste over militært udstyr.

8.

Barberbladspigtråd.

9.

Militærknive, kampknive og bajonetter med en bladlængde på mere end 10 cm.

10.

Produktionsudstyr specielt konstrueret til de emner, der er nævnt i denne liste.

11.

Speciel teknologi til udvikling, produktion eller anvendelse af de emner, der er nævnt i denne liste.


BILAG II

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 14 OG ARTIKEL 15, STK. 1, LITRA A)

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Bashar Al-Assad

Født den 11. september 1965 i Damaskus, diplomatpas nr. D1903

Præsident for Republikken Syrien, ansvarlig for og hovedmanden bag undertrykkelsen af demonstranter.

23.5.2011

2.

Maher (alias Maher) Al-Assad

Født den 8. december 1967, diplomatpas nr. 4138

Chef for hærens fjerde panserdivision, medlem af Ba'athpartiets centralkommando, den republikanske gardes stærke mand, bror til præsident Bashar Al-Assad, hovedmanden bag volden mod demonstranter.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Født den 19. februar 1946 i Damaskus, diplomatpas nr. 983

Chef for det almindelige syriske efterretningsdirektorat (GID), involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Indenrigsminister, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Tidligere chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Dera'a, fætter til præsident Bashar Al-Assad, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Født den 2. april 1971 i Damaskus, diplomatpas nr. 2246

Oberst og afdelingschef i det almindelige syriske efterretningsdirektorat, Damaskusafdelingen, fætter til præsident Bashar Al-Assad, tæt knyttet til Maher Al-Assad, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Født den 20. maj 1951 i Damaskus, diplomatpas nr. D000001300

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed, involveret i vold mod demonstranter.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Banyas, involveret i vold mod demonstranter i Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Født den 10. juli 1969 i Damaskus, pasnr. 454224

Syrisk forretningsmand, person med tilknytning til Maher Al-Assad, fætter til præsident Bashar Al-Assad, finansierer styret, hvilket muliggør vold mod demonstranter.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Født i 1953 i Hama, diplomatpas nr. D0005788

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI), involveret i vold mod civilbefolkningen.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste, involveret i vold mod civilbefolkningen.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Født den 3. maj 1953 i Dara'a, diplomatpas nr. D000000887

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste, afdelingen for Damaskusregionen, involveret i vold mod civilbefolkningen.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Født den 18. juni 1962 i Kerdala, pas nr. 88238

Involveret i vold mod civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Født den 1. marts 1961 i Lattakia, pas nr. 86449 og 842781

Involveret i vold mod civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Født den 15. januar 1950 i Al-Madehleh, Tartus

Vicestabschef for sikkerhed og rekognoscering, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Født i 1941

Chef for Syriens nationale sikkerhedsbureau, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Født den 10. december 1938

Syriens vicepræsident, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Født den 10. april 1937 (eller den 20. maj 1937) i Hama, diplomatpas nr. 0002250

Syriens assisterende vicepræsident med ansvar for nationale sikkerhedsanliggender, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Født den 20. maj 1966, pas nr. 002954347

Svoger til Maher Al-Assad, forretningsmand og lokal repræsentant for flere udenlandske virksomheder, finansierer styret, hvilket muliggør vold mod demonstranter.

23.5.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Født den 21. januar 1973 i Damaskus, pas nr. N001820740

Bror til Rami Makhlouf og GID officer involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Præsidentens rådgiver i strategiske anliggender, involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Stabschef i de væbnede styrker med ansvar for den militære deltagelse i vold mod fredelige demonstranter.

23.5.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Født den 21. januar 1973 i Damaskus, pas nr. N002848852

Vicepræsident for SyriaTel, fungerende leder af Rami Makhloufs virksomhed i USA, finansierer styret, hvilket muliggør vold mod demonstranter.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Født i 1951 eller 1946 i Kerdaha.

Chef for præsidentens sikkerhedstjeneste, involveret i undertrykkelse af demonstranter, fætter til præsident Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Direktør for Military Housing Establishment, yder finansiering til styret, fætter til præsident Bashar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Brigadekommandør Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz, alias Jafari, Ali, alias Jafari, Mohammad Ali, alias Ja'fari, Mohammad Ali, alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Født den 1. september 1957 i Yazd, Iran

Øverstbefalende for Irans Revolutionære Garde, der er med til at skaffe udstyr og støtte, som kan bistå det syriske styre i undertrykkelsen af protester i Syrien.

23.6.2011

27.

Major General Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)

 

Chef for Irans Revolutionære Garde – Qods, som er med til at skaffe udstyr og støtte, som kan bistå det syriske styre i undertrykkelsen af protester i Syrien.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan, alias Taeb, Hosein, alias Taeb, Hossein, alias Taeb, Hussayn), alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Født i 1963 i Teheran, Iran.

Næstkommanderende for efterretningstjenesten i Irans Revolutionære Garde, der er med til at skaffe udstyr og støtte, som kan bistå det syriske styre i undertrykkelsen af protester i Syrien.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

En af Maher Al-Assads forretningsforbindelser, yder finansiering til styret.

23.6.2011

30.

Riad'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)

 

En af Maher Al-Assads forretningsforbindelser, yder finansiering til styret.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Chef for den syriske militære efterretningstjeneste i byen Hama, involveret i nedkæmpelse af demonstranter.

1.8.2011

32.

Generalmajor Tawfiq Younes

 

Chef for efterretningstjenestens afdeling for intern sikkerhed, involveret i vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Født den 19. oktober1932 i Latakia, Syrien

Tæt tilknytning til og morbror til Bashar og Mahir al-Assad. Forretningspartner og far til Rami, Ihab og Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Født i Latakia

Tilknytning til Mahir al-Assad for Shabihamilitsen. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen og i koordinering af Shabihamilitsgrupper

1.8.2011

35.

General Ali Habib Mahmoud

Født i 1939 i Tartous. Udnævnt til forsvarsminister den 3. juni 2009.

Forsvarsminister. Ansvarlig for de syriske væbnede styrkers ledelse og operationer, involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Assistent for Maher Al Assad, chef for den militære politienhed i hærens fjerde division, involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Direktør for forsyningskontoret i Syriens forsvarsministerium, indførselssted for det samlede våbenindkøb til Syriens militær.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Fætter til Bashar Al-Assad, tidligere chef for selskabet "Nizar Oilfield Supplies".

Meget tæt på centrale embedsmænd i rege-ringen. Finansierer Shabiha i Latakiaregionen.

23.8.2011

39.

Brigadegeneral Rafiq Shahadah

 

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes afdeling 293 for indre anliggender i Damaskus. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Damaskus. Rådgiver for præsident Bashar Al Assad i strategiske spørgsmål og militære efterretninger.

23.8.2011

40.

Brigadegeneral Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Afdelingschef for Syriens militære efterretningstjeneste i Dayr-az Zor. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Dayr az Zor og Alboukamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Født i 1935 i Aleppo

Assisterende viceminister, tidligere forsvarsminister, præsident Bashar Al Assads særlige udsending.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Assisterende regionalsekretær for det arabiske socialistiske Ba'ath-parti siden 2005, direktør for den nationale sikkerhed i det regionale Ba'ath-parti i 2000-2005. Tidligere guvernør for Hama (1998-2000). Tæt tilknytning til præsident Bashar Al Assad og Maher Al Assad. Højtstående beslutningstager i styret vedrørende undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Ansvarlig for drab i Hama i 1980, er blevet kaldt tilbage til Damaskus som særlig rådgiver for præsident Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Brigadegeneral Nawful Al Husayn

 

Afdelingschef for Syriens militære efter-retningstjeneste i Idlib. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Idlibprovinsen.

23.8.2011

45.

Brigadegeneral Husam Sukkar

 

Præsidentens rådgiver i sikkerhedsanliggender. Præsidentens rådgiver om sikkerhedsagenturers undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen.

23.8.2011

46.

Brigadegeneral Muhammed Zamrini

 

Afdelingschef for Syriens militære efter-retningstjeneste i Homs. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Homs.

23.8.2011

47.

Generalløjtnant Munir Adanov (Adnuf)

 

Vicechef for den syriske hærs almindelige stab, operationer og uddannelse. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

48.

Brigadegeneral Ghassan Khalil

 

Chef for informationsafdelingen i direktoratet for almindelige efterretninger (GID). Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Født i Latakia

Shabihamilits. Tilknytning til Maher Al Assad for Shabihamilitsen. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen og i koordinering af Shabihamilitsgrupper.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

En af Maher Al Assads tætte forretningsforbindelser. Kendt for sin økonomiske støtte til det syriske styre.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Formand for Aleppos industri- og handelskammer. Yder økonomisk støtte til det syriske styre.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Født i marts 1959 i Damaskus, Syrien

Formand for Damaskus′ industrikammer (Zuhair Ghraiwati Sons). Yder økonomisk støtte til det syriske styre.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Født i 1949 i Homs, Syrien

Grundlægger af Akhras Group (råvarer, handel, forarbejdning og logistik), Homs. Yder økonomisk støtte til det syriske styre.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Født i 1949 i Latakia, Syrien

Formand for Issam Anbouba Est. for agro-industry. Yder økonomisk støtte til det syriske styre.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Født i 1943 i Damaskus

Justitsminister. Tilknytning til det syriske styre, bl.a. i form af støtte til dets politik og praksis med hensyn til vilkårlig anholdelse og tilbageholdelse.

23.09.2011

56.

Dr Adnan Hassan Mahmoud

Født i 1966 i Tartous

Informationsminister. Tilknytning til det syriske styre, bl.a. i form af støtte til og fremme af dets informationspolitik.

23.09.2011

57.

Generalmajor Jumah Al-Ahmad

 

Kommandør for specialstyrker. Ansvarlig for brugen af vold mod demonstranter i Syrien.

14.11.2011

58.

Oberst Lu'ai al-Ali

 

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste, Dara'a-afdelingen. Ansvarlig for volden mod demonstranter i Dara'a.

14.11.2011

59.

Generalløjtnant Ali Abdullah Ayyub

 

Vicedirektør for den almindelige stab (personale). Ansvarlig for brugen af vold mod demonstranter i Syrien.

14.11.2011

60.

Generaløjtnant Jasim al-Furayj

 

Chef for den almindelige stab. Ansvarlig for brugen af vold mod demonstranter i Syrien.

14.11.2011

61.

General Aous (Aws) Aslan

Født i 1958

Bataljonchef i den republikanske garde. Tæt på Maher Al-Assad og præsident Al-Assad Involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

62.

General Ghassan Belal

 

General, der leder det særlige bureau i fjerde division. Rådgiver for Maher Al-Assad og koordinator i sikkerhedsoperationer. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Chef for Berrifamiliens milits. Ansvarlig for den regeringsvenlige milits, som er involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen i Aleppo.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Medlem af Syriens hær for netoperationer. Involveret i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

65.

Generalmajor Zuhair Hamad

 

Næstkommanderende for generaldirektoratet for efterretning. Ansvarlig for brugen af vold i Syrien og for intimidering og tortur af demonstranter.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civil – chef for den syriske hær for netoperationer (den nationale militære efterretningstjeneste. Involveret i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Medlem af Syriens hær for netoperationer. Involveret i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Viceindenrigsminister. Ansvarlig for brugen af vold mod civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

69.

Generalmajor Nazih

 

Næstkommanderende for generaldirektoratet for efterretning. Ansvarlig for brugen af vold i Syrien og for intimidering og tortur af demonstranter.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Bataljonschef i fjerde division. Ansvarlig for undertrykkelsen af civilbefolkningen i Deir el-Zor.

14.11.2011

71.

Generalmajor Wajih Mahmud

 

Kommandør i 18. panserdivision. Ansvarlig for volden mod demonstranter i Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Født den 24. august 1959 i Damaskus, Adresse: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damaskus. Syrisk pas nr. 004326765 udstedt den 2. november 2008, gyldigt indtil november 2014.

Medlem af advokatstanden i Paris.

Chef for advokatfimaet Sabbagh & Associates (Damaskus). Juridisk og økonomisk rådgiver for og forvalter af anliggender under Rami Makhlouf og Khaldoun Makhlouf Deltager med Bashar al-Assad i finansiering af et ejendomsprojekt i Latakia. Yder økonomiske støtte til styret.

14.11.2011

73.

Generalløjtnant Mustafa Tlass

 

Vicedirektør for den almindelige stab (logistik og forsyninger). Ansvarlig for brugen af vold mod demonstranter i Syrien.

14.11.2011

74.

Generalmajor Fu'ad Tawil

 

Vicechef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste. Ansvarlig for brugen af vold i Syrien og for intimidering og tortur af demonstranter.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Født i 1945 i Damaskus

Finansminister. Ansvarlig for Syriens økonomi.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Født i 1956 i Aleppo

Økonomi- og handelsminister. Ansvarlig for Syriens økonomi.

1.12.2011

77.

Generalløjtnant Fahid Al-Jassim

 

Stabschef. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

78.

Generalmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Vicestabschef. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

79.

Brigadegeneral Khalil Zghraybih

 

14. division. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

80.

Brigadegeneral Ali Barakat

 

Den republikanske gardes 103. brigadedivision. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

81.

Brigadegeneral Talal Makhluf

 

Den republikanske gardes 103. brigadedivision. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

82.

Brigadegeneral Nazih Hassun

 

Syriske luftvåbens efterretning. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

83.

Kaptajn Maan Jdiid

 

Præsidentens garde. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Division for politisk sikkerhed. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Division for politisk sikkerhed. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Division for politisk sikkerhed. Militær embedsmand, der var involveret i volden i Homs.

1.12.2011


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Bena Properties

 

Kontrolleres af Rami Makhlouf, yder finansiering til styret.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

Postboks 108, Damaskus

Tlf.: 963 112110059 / 963 112110043

Fax: 963 933333149

Kontrolleres af Rami Makhlouf, yder finansiering til styret.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, postboks 8254, Damaskus

Tlf.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

websted: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com og hamshogroup@yahoo.com

Kontrolleres af Mohamed Hamcho eller Hamsho, yder finansiering til styret.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Bygge- og anlægsfirma, der udfører offentlige arbejder og kontrolleres af Riyad Shalish og Forsvarsministeriet, yder finansiering til styret.

23.6.2011

5.

Direktoratet for politisk sikkerhed

 

Statsligt organ i Syrien, der er direkte involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

6.

Direktoratet for almindelige ef-terretninger

 

Statsligt organ i Syrien, der er direkte involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

7.

Direktoratet for militære efterret-ninger

 

Statsligt organ i Syrien, der er direkte involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

8.

Flyvevåbnets efterretningstjeneste

 

Statsligt organ i Syrien, der er direkte involveret i undertrykkelsen.

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force (Quds Force)

Teheran, Iran

Qods (eller Quds) Force er en specialiseret gren af Irans Revolutionære Garde. Qods Force er med til at skaffe udstyr og støtte, som kan bistå det syriske regime i undertrykkelsen af protester i Syrien. Qods Force har leveret teknisk bistand, udstyr og støtte til de syriske sikkerhedstjenester med henblik på at undertrykke civilbefolkningens protestbevægelser.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Datterselskab af Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, Postboks 9525

Tlf.: 00 963 11 99 62)

Økonomisk enhed, der støtter styret.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Datterselskab af Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, Postboks 9525

Tlf.: 00 963 11 99 62)

Økonomisk enhed, der støtter styret.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damaskus postboks: 2337 Damaskus, Syrien

Tlf.: (+963) 11 2456777 og 2218602

Fax: (+963) 11 2237938 og 2211186

Bankens e-mail-adresse: Publicrelations@reb.sy,

Websted: www.reb.sy

Statsejet bank, der yder finansiel støtte til styret.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tlf.: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Websted: http://www.addounia.tv

Addounia tv har opfordret til vold mod civilbefolkningen i Syrien.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syrien postboks 9525

Tlf. +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044

Fax +963 (11) 673 1274

E-mail: info@chamholding.sy

Websted: www.chamholding.sy

Kontrolleres af Rami Makhlouf, største holdingselskab i Syrien, der nyder godt af og støtter styret.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway, postboks 13052, Damaskus – Syrien

Tlf.: +963-11-2212345

Fax: +963-11-44694450

E-mail: sales@eltelme.com

Websted: www.eltelme.com

Fremstilling og levering af telekommunikationsudstyr til hæren.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresse: Dara'a Highway, Damaskus, Syrien

Tlf.: +963-11-6858111,

mobiltlf.: +963-933-240231

Opførelse af militære barekker, grænsebarakker og andre bygninger til hæren.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area Damaskus, Syrien

Tlf.: +963-11-5327266,

mobiltlf.: +963-933-526812 +963-932-878282

Fax: +963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Websted: http://sites.google.com/site/sorohco

Investeringer i lokale militærindustrielle projekter, fremstilling af våbendele og lignende. 100 % af virksomheden ejes af Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900

Tlf.: +963 11 61 26 270

Fax: +963 11 23 73 97 19

E-mail: info@syriatel.com.sy;

websted: http://syriatel.sy/

Kontrolleres af Rami Makhlouf, støtter styret økonomisk: via sin licensaftale betaler selskabet 50 % af sit overskud til regeringen.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damaskus

Tlf.: +963 - 11- 2260805

Fax: +963 - 11 - 2260806

E-mail: mail@champress.com

websted: www.champress.net

tv-kanal, som deltager i kampagner for at disinformere og anspore til vold mod demonstranter.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damaskus – Toldfrit område

Tlf.: 00963 11 2137400

Fax: 00963 11 2139928

Avis, som deltager i kampagner for at disinformere og anspore til vold mod demonstranter.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, postboks 4470, Damaskus

Yder støtte til den syriske hær til køb af udstyr, der anvendes direkte til overvågning og undertrykkelse af demonstranter.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, postboks 7155, Damaskus

Tlf.: 963112725499

Fax: 963112725399

Dækfirma bag CERS' køb af følsomt udstyr.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, postboks 6394, Damaskus

Tlf./fax: 963114471080

Dækfirma bag CERS' køb af følsomt udstyr.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

Postboks 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damaskus

Dækfirma bag CERS' køb af følsomt udstyr.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, postboks 5966, Damaskus

Tlf.:+963-11-5111352

Fax:+963-11-5110117

Dækfirma bag CERS' køb af følsomt udstyr.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

Postboks 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damaskus

og postboks 2849 Al-Moutanabi Street, Damaskus

og postboks 21120 Baramkeh, Damaskus

Tlf.: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Dækfirma bag CERS' køb af følsomt udstyr.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damaskus, Syrien.

Statsejet selskab med ansvar for al olieeksport fra Syrien. Yder økonomisk støtte til styret.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, postboks 60694, Damaskus, Syrien

Tlf.: 963113141635

Fax: 963113141634

E-mail: info@gpc-sy.com

Statsejet olieselskab. Yder økonomisk støtte til styret.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

Postboks 7660 Damaskus – Syrien.

Tlf.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)

Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)

afpc@afpc.net.sy

Joint venture, hvoraf 50 % ejes af GPC. Yder økonomisk støtte til styret.

1.12.2011

BILAG IIa

LISTE OVER ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 14 OG ARTIKEL 15, STK. 1, LITRA B)

Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Commercial Bank of Syria

Damascus Branch, postboks 2231, Moawiya St., Damaskus, Syrien;- Postboks 933, Yousef Azmeh Square, Damaskus, Syrien

Aleppo Branch, postboks 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syrien; SWIFT/BIC CMSY SY DA; alle kontorer på verdensplan [NPWMD]

Websted: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tlf.: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

Direktionen: dir.cbs@mail.sy

Statsejet bank, der yder økonomisk støtte til styret.

13.10.2011


BILAG III

LISTE OVER MEDLEMSSTATERNES KOMPETENTE MYNDIGHEDER OG ADRESSER TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

A.

Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRALIEN

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Meddelelser til Kommissionen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

CHAR 12/106

1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf.: +(32 2) 295 55 85


BILAG IV

LISTE OVER "RÅOLIE OG OLIEPRODUKTER" OMHANDLET I ARTIKEL 6

HS-kode

Beskrivelse

2709 00

Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse mineraler.

2710

Jordolie og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier (med undtagelse af køb, i Syrien, af jetpetroleum (KN-kode 2710 19 21) er ikke forbudt, forudsat at det er bestemt og alene bruges til fortsat flyvning af luftfartøjet, hvori det er lastet).

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, slack wax, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet.

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

2714

Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; asfaltit og asfaltsten

2715 00 00

Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineraltjære eller mineraltjærebeg (fx asfaltmastiks og "cut backs")


BILAG V

UDSTYR, TEKNOLOGI OG SOFTWARE, JF. ARTIKEL 4

Generel note

Uanset indholdet af dette bilag finder bilaget ikke anvendelse på:

a)

udstyr, teknologi eller software, der er specificeret i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (1) eller den fælles liste over militært udstyr eller

b)

software, der er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren, og som generelt er tilgængeligt for offentligheden ved salg uden begrænsninger fra lager ved detailsalgssteder i en af følgende former:

i)

salg fra fysiske butikker

ii)

postordresalg

iii)

elektronisk salg

iv)

telefonsalg, eller

c)

software, der er til fri, offentlig anvendelse.

Kategorierne A, B, C, D og E henviser til kategorierne, der henvises til, i forordning (EF) nr. 428/2009.

"Udstyr, teknologi og software", som der henvises til i artikel 4, er:

A.

Liste af udstyr

Deep Packet Inspection-udstyr

Netværksaflytningsudstyr, herunder Interception Management-udstyr (IMS) og Data Retention Link Intelligence-udstyr

Radiofrekvensovervågningsudstyr

Netværks- og satellitjammingsudstyr

Fjernstyrede inficeringsudstyr

Talegenkendelses- og talebehandlingsudstyr

IMSI (2)-, MSISDN (3)-, IMEI (4)- og TMSI (5)-aflytnings- og overvågningsudstyr

Taktiske SMS (6)-, GSM (7)-, GPS (8)-, GPRS (9)-, UMTS (10)-, CDMA (11)- og PSTN (12)-aflytnings- og overvågningsudstyr

DHCP (13)-, SMTP (14)- og GTP (15)-informationsaflytnings- og overvågningsudstyr

Mønstergenkendelses- og mønsterprofileringsudstyr

Fjernstyret retsteknisk udstyr

Semantiske processorudstyr

WEP- og WPA-søgeudstyr

Aflytningsudstyr for proprietære protokoller og standardprotokoller for VoIP

B.

Ikke brugt

C.

Ikke brugt

D.

"Software" til brug for "udviklingen", "produktionen" eller "anvendelsen" af udstyret specificeret i A ovenfor.

E.

"Teknologi" til brug for "udviklingen", "produktionen" eller "anvendelsen" af udstyret specificeret i A ovenfor.

Udstyr, teknologi og software, der falder ind under disse kategorier, henhører kun under anvendelsesområdet for dette bilag, i den udstrækning det falder ind under den generelle beskrivelse "systemer til aflytning og overvågning af internet-, telefon- og satellitkommunikation".

Med henblik på dette bilag omfatter "overvågning" indhentning, uddragelse, afkodning, optagelse, behandling, analyse og arkivering af opkaldsindhold og netværksdata.


(1)  Rådets forordning (EF) No 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).

(2)  IMSI: International Mobile Subscriber Identity. Det er en unik identifikationskode for hvert enkelt mobiltelefonapparat, som er integreret i SIM-kortet og muliggør identifikation af SIM-kortet via GSM- og UMTS-nettene.

(3)  MSISDN: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Det er et unikt nummer, der identificerer et abonnement på et GSM- eller UMTS-mobilnet. Det er kort sagt det telefonnummer, der hører til SIM-kortet i en mobiltelefon, og som derfor identificerer en mobilabonnent på samme måde som IMSI, men i forbindelse med rutning af opkald til den pågældende.

(4)  IMEI: International Mobile Equipment Identity. Det er et sædvanligvis unikt nummer, der bruges til at identificere GSM-, WCDMA- og IDEN-mobiltelefoner samt nogle satellittelefoner. Det er normalt trykt i telefonens batteriholder. Aflytning kan specificeres ved hjælp af IMEI-nummeret samt IMSI og MSISDN.

(5)  TMSI: Temporary Mobile Subscriber Identity. Det er den identitet, der hyppigst sendes mellem mobiltelefonen og nettet.

(6)  SMS: Short Message System.

(7)  GSM: Global System for Mobile Communications.

(8)  GPS: Global Positioning System.

(9)  GPRS: General Package Radio Service.

(10)  UMTS: Universal Mobile Telecommunication System.

(11)  CDMA: Code Division Multiple Access.

(12)  PSTN: Public Switch Telephone Networks.

(13)  DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.

(14)  SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.

(15)  GTP: GPRS Tunneling Protocol.


BILAG VI

LISTE OVER NØGLEUDSTYR OG -TEKNOLOGI, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 8

Generelle noter

1.

Forbuddene i dette bilag gælder også ved eksport af en vare, der ikke er forbudt, (herunder anlæg), men som indeholder en eller flere forbudte komponenter, hvis den forbudte komponent/de forbudte komponenter er hovedbestanddelen af varen og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

N.B.:

Ved vurderingen af, om den forbudte komponent/de forbudte komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den forbudte komponent/de forbudte komponenter må betragtes som hovedbestanddel af varen.

2.

De varer, der er specificeret i dette bilag, omfatter både varer som nye og i brugt tilstand.

3.

Udtryk i ‧enkelte anførselstegn‧ defineres i en teknisk note under det pågældende punkt.

4.

Udtryk i "dobbelte anførselstegn" defineres i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009.

Generel teknologinote (GTN)

1.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af en vare, der er forbudt, forbliver forbudt, også når den kan anvendes på en vare, der ikke er forbudt.

2.

Forbud anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de varer, der ikke er forbudt, eller hvortil der tidligere er udstedt eksporttilladelse i overensstemmelse med denne forordning.

3.

Forbud anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller det, der minimalt kræves med henblik på patentansøgninger.

Efterforskning og fremstilling af råolie og naturgas

1.A   Udstyr

1.

Udstyr til geofysiske undersøgelser, køretøjer, skibe og fly, som er specielt udformet eller tilpasset til at indsamle oplysninger om olie- og gasefterforskning og særligt udformede komponenter i den henseende.

2.

Sensorer, som er specielt udformet til boring i olie- og naturgasbrønde, herunder MWD-følere (Measurement While Drilling) med tilhørende udstyr specielt udformet til registrering og lagring af oplysninger fra sådanne sensorer.

3.

Boreudstyr udformet til at bore i bjergformationer specifikt med henblik på at efterforske eller producere olie, gas og andre naturligt forekommende kulbrinter.

4.

Bor, borerør, vægtstænger, centreringsanordninger og andet udstyr specielt udformet til anvendelse i og sammen med udstyr til boring i olie- og gasbrønde.

5.

Brøndhoveder, "sikkerhedsventiler (blowout preventer)" og "juletræer eller produktionstræer" og særligt udformede dele hertil, som opfylder "API- og ISO-standarderne", til anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

a.

En ‧sikkerhedsventil mod udblæsning (blowout preventer)‧ er en anordning, som normalt anvendes på jorden (eller på havbunden ved olieboring under vandet) under boringen for at forhindre ukontrolleret lækning af olie og/eller gas fra brønden.

b.

Et ‧juletræ eller produktionstræ‧ er en anordning, der normalt anvendes til at kontrollere væskestrømme fra borebrønden efter færdiggørelse, og/eller når produktionen af olie og/eller gas er påbegyndt.

c.

‧API- og ISO-standarderne‧ henviser her til standard 6A, 16A, 17D og 111W fra American Petroleum Institute og/eller standard 10423 og 13533 fra International Standards Organisation vedrørende sikkerhedsventiler (blowout preventer), borebrønde og juletræer til anvendelse i olie- og/eller gasbrønde.

6.

Bore- og produktionsplatforme for råolie og naturgas.

7.

Skibe og pramme med udstyr til boring og/eller behandling af råolie, som anvendes til at producere olie, gas og andre naturligt brandbare materialer.

8.

Væske-/gasseparatorer, som opfylder API-standard 12J, og som er særligt udformede til at behandle produktion fra en olie- og gasbrønd ved at adskille flydende olie fra vand og gas fra væsker.

9.

Gaskompressorer med et designtryk på mindst 40 bar (PN 40 og/eller ANSI 300) og en sugekapacitet på mindst 300 000 Nm3/t til anvendelse ved den første behandling og transmission af naturgas, dog ikke gaskompressorer til CNG- (komprimeret naturgas) tankstationer, samt specielt udformede komponenter dertil.

10.

Produktionsstyringsudstyr til anvendelse under vandet og komponenter hertil, som opfylder ‧API- og ISO-standarderne‧, til anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

‧API- og ISO-standarderne‧ henviser her til standard 17 F fra American Petroleum Institute og/eller standard 13628 fra International Standards Organisation vedrørende produktionsstyringssystemer til anvendelse under vandet.

11.

Pumper, normalt højkapacitets- og/eller højtrykspumper (over 0,3 m3 pr. minut og/eller 40 bar), som er specielt udformet til at pumpe boremudder og/eller cement ind i olie- og gasbrønde.

1.B   Test- og inspektionsudstyr

1.

Udstyr, som er særligt udformet til prøvetagning, test og analyse af boremudder, cement til oliebrønde og andre materialer, som er særligt udformet til anvendelse i olie- og gasbrønde.

2.

Udstyr, som er særligt udformet til prøvetagning, test og analyse af egenskaberne i sten-, væske- og gasprøver og andre materialer udvundet af en olie- og/eller gasbrønd enten under eller efter boringen eller de dertil hørende anlæg til førstebehandling.

3.

Udstyr, som er særligt udformet til indsamling og fortolkning af oplysninger om en olie- og/eller gasbrønds fysiske og mekaniske tilstand, og til bestemmelse af in situ egenskaber ved sten- og reservoirdannelse.

1.C   Materialer

1.

Boremudder, tilsætninger til boremudder og komponenter dertil, som er udformet til at stabilisere olie- og gasbrønde under boring, bringe materiale fra boring af borehuller op til overfladen og smøre og afkøle boreudstyret i brønden.

2.

Cement og andre materialer, som opfylder ‧API- og ISO-standarderne‧ for anvendelse i olie- og gasbrønde.

Teknisk note:

‧API- og ISO-standarderne‧ henviser til standard 10A fra American Petroleum Institute og/eller standard 10426 fra International Standards Organisation vedrørende cement til borebrønde og andre materialer, som er særligt udformet til cementering af olie- og/eller gasbrønde.

3.

Korrosionshæmmere, emulsionsbehandling, skumdæmpningsmidler og andre kemikalier, som er udviklet specielt med henblik på boring af olie- og gasbrønde og førstebehandling af den udvundne olie.

1.D   Software

1.

"Software", der er specielt udviklet til indsamling og fortolkning af oplysninger fra seismiske, elektromagnetiske, magnetiske eller gravimetriske undersøgelser for at fastslå mulighederne for udvinding af olie eller gas.

2.

"Software", der er specielt udviklet til lagring, analyse og fortolkning af oplysninger, der indsamles i forbindelse med boringen og produktionen for at vurdere olie- og gasfelters fysiske karakteristika og adfærd.

3.

"Software", der er specielt udviklet til "brug" i olieproduktions- og forarbejdningsanlæg eller specifikke underenheder af sådanne anlæg.

1.E   Teknologi

1.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" og "brug" af udstyr, der er specificeret i 1.A1 - 1.A11.

Raffinering af råolie og likvefaktion af naturgas

2.A   Udstyr

1.

Følgende varmevekslere samt specielt udformede komponenter hertil:

a.

Lamelribbevarmevekslere, hvor forholdet mellem overflade/mængde overstiger 500 m2/m3, specielt udformet til forkøling af naturgas

b.

Spiralvarmevekslere specielt udformet til likvefaktion eller underafkøling af naturgas.

2.

Kryogene pumper til transport af medier ved temperaturer under – 120 °C. med en transportkapacitet på over 500 m3/t samt specielt udformede komponenter hertil

3.

‧Coldbox‧ og ‧coldboxudstyr‧, der ikke er specificeret under 2.A1.

Teknisk note:

Ved ‧coldboxudstyr‧ forstås en specialudformet anordning, som anvendes specifikt i anlæg til behandling af flydende naturgas, og hvori indgår produktionsfasen likvefaktion. ‧Coldboxen‧ indeholder varmevekslere, rørsystemer, anden instrumentering og varmeisolatorer. Temperaturen i ‧coldboxen‧ er på under – 120 °C. (den temperatur, som er nødvendig, for at naturgassen kan kondensere). ‧Coldboxens‧ formål er termisk isolering af det ovennævnte udstyr.

4.

Udstyr til shipping-terminaler, hvorfra der udskibes flydende naturgas, hvis temperatur er lavere end – 120 °C., samt specielt udformede komponenter hertil.

5.

Bøjelig og ikke-bøjelig transportrør med en diameter på over 50 mm med henblik på transport af medier under – 120 °C..

6.

Søfartøjer specielt udformet til transport af flydende naturgas.

7.

Elektrostatiske afsaltere, der er specielt udformede til at fjerne kontaminerende stoffer såsom salt, tørstof og vand fra råolie, samt specielt udformede komponenter hertil.

8.

Samtlige krakningsanlæg, herunder hydrokrakningsanlæg, og koksanlæg, som er specielt udformede til omdannelse af vakuumgasolie eller vakuumrest, samt specielt udformede komponenter hertil.

9.

Hydrogenbehandlere, der er specielt udformede til afsvovlning af benzin, dieselfraktioner og petroleum, samt specielt udformede komponenter hertil.

10.

Katalytiske reformere, der er specielt udformede til omdannelse af afsvovlet benzin til benzin med højt oktantal, samt specielt udformede komponenter hertil.

11.

Raffinaderianlæg til isomerisering med C5-C6-fraktioner og raffinaderianlæg til alkylering af lette olefiner med henblik på at øge carbonhydridfraktionernes oktantal.

12.

Pumper, som er specielt udformede til transport af råolie og brændstoffer, og som har en kapacitet på mindst 50 m3/t, samt specielt udformede komponenter hertil.

13.

Rør med en ydre diameter på mindst 0,2 m, som er fremstillet af et af følgende materialer:

a.

Rustfrit stål med mindst 23 vægtprocent krom

b.

Rustfrit stål og nikkelbaserede legeringer med en ‧bestandighed mod grubetæring‧ på over 33.

Teknisk note:

‧Bestandighed mod grubetæring‧ (PRE) er et mål for rustfrit ståls og nikkellegeringers bestandighed mod grubetæring eller spaltekorrosion. Rustfrit ståls og nikkellegeringers bestandighed mod grubetæring afhænger først og fremmest af deres sammensætning, primært: krom, molybdæn og nitrogen. Formlen for beregning af PRE er:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.

‧Grise‧ (PIGs-kontrollære(r) til rørledninger) samt specielt udformede komponenter hertil.

Teknisk note:

En ‧gris‧ er en anordning, der typisk anvendes til oprensning eller inspektion af en rørlednings inderside (korrosionstilstand eller revnedannelse) og drives frem af det pres, som produktet frembringer i rørledningen.

15.

Grise-afsendere og grise-modtagere tjener til henholdsvis indføring og fjernelse af grise.

16.

Følgende oplagringstanke til råolie og brændstoffer med et volumen på over 1 000 m3 (1 000 000 liter), samt specielt udformede komponenter hertil:

a.

Tanke med fast tag

b.

Tanke med flydetag.

17.

Fleksible undersøiske rørledninger, der er specielt fremstillede til transport af kulbrinter og injektionsvæske, vand eller gas, og som har en diameter over 50 mm.

18.

Fleksible højtryksrørledninger, som anvendes under eller over vandoverfladen.

19.

Isomeriseringsudstyr specielt udformet til fremstilling af benzin med højt oktantal med lette kulbrinter som fødemateriale samt specielt udformede komponenter hertil.

2.B   Test- og inspektionsudstyr

1.

Udstyr, der er specielt udformet til test og analyse af kvaliteten af (egenskaberne ved) råolie og brændstoffer.

2.

Grænsefladekontrolsystemer, der er specielt udformede til styring og optimering af afsalt-ningsprocessen.

2.C   Materialer

1.

Diethylenglucol (CAS 111-46-6) og triethylenglycol (CAS 112-27-6).

2.

N-methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0).

3.

Naturlige eller syntetiske zeolitter fremstillet med henblik på flydende katalytisk krakning eller med henblik på rensning og/eller tørring af gas, herunder naturgas.

4.

Følgende katalysatorer til krakning og omdannelse af kulbrinter:

a.

Rent metal (platingruppen) på en aluminiumstype eller zeolitter, særligt fremstillet til katalytiske reformeringsprocesser

b.

Blandingsmetaller (platin i kombination med andre ædelmetaller) på en aluminiumstype eller zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske reformeringsprocesser

c.

Kobalt- og nikkelkatalysatorer behandlet med molybdæn på en type af aluminiumoxid eller på zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske afsvovlningsprocesser

d.

Palladium-, nikkel-, krom- og wolframkatalysatorer på en type af aluminiumoxid eller på zeolitter, og som er specielt fremstillet til katalytiske hydrokrakningsprocesser.

5.

Benzinadditiver specielt fremstillet med henblik på at øge benzinens oktantal.

Note:

Ethyltertiobutylether (ETBE) (CAS 637-92-3) og methyltertiærbutylether (MTBE) (CAS 1634-04-4) er ligeledes omfattet heraf.

2.D   Software

1.

"Software", der er specielt udviklet til "brug" i anlæg til behandling af flydende naturgas eller specifikke underenheder af sådanne anlæg.

2.

"Software", der er specielt udviklet til "udvikling", "produktion" eller "brug" af anlæg (eller underenheder heraf) til raffinering af råolie.

2.E   Teknologi

1.

"Teknologi" til konditionering og rensning af rå naturgas (tørring, sødning, fjernelse af urenheder).

2.

"Teknologi" til likvefaktion af naturgas, herunder "teknologi", der kræves til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et anlæg til behandling af flydende naturgas.

3.

"Teknologi" til transport af flydende naturgas.

4.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af søfartøjer, der er specielt udformede til transport af flydende naturgas.

5.

"Teknologi" til oplagring af råolie og brændstoffer.

6.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et raffinaderi, f.eks.:

6.1.

"Teknologi" til omdannelse af lette olefiner til benzin

6.2.

Katalytisk reformerings- og isomeriseringsteknologi

6.3.

Katalytisk og termisk krakningsteknologi.


BILAG VII

Udstyr og teknologi som omhandlet i artikel 12

8406 81

Dampturbiner med en effekt på over 40 MW

8411 82

Gasturbiner med en effekt på over 5 000 kW

ex 8501

Alle elektriske motorer og generatorer med en effekt på over 3 MW eller 5 000 kVA.


19.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 37/2012

af 18. januar 2012

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

IL

134,3

MA

66,0

TN

80,7

TR

118,4

ZZ

99,9

0707 00 05

JO

229,9

TR

138,7

ZZ

184,3

0709 91 00

EG

82,2

MA

82,2

ZZ

82,2

0709 93 10

MA

132,1

TR

133,4

ZZ

132,8

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

53,7

MA

53,6

TR

64,1

ZA

42,6

ZZ

49,5

0805 20 10

MA

72,3

ZZ

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,2

IL

83,4

JM

134,7

KR

92,8

MA

57,9

TR

85,4

ZZ

85,2

0805 50 10

AR

45,3

EG

69,9

TR

55,3

UY

45,3

ZZ

54,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

124,6

CL

82,5

CN

86,6

MK

29,3

US

149,0

ZA

93,2

ZZ

92,0

0808 30 90

CN

42,5

TR

116,3

US

143,6

ZZ

100,8


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


19.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 38/2012

af 18. januar 2012

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 6. til den 13. januar 2012 i forbindelse med delkontingent III inden for rammerne af det toldkontingent for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1067/2008

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 (3) er der åbnet et samlet årligt toldkontingent for import af 3 112 030 ton blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet. Kontingentet er opdelt i fire delkontingenter.

(2)

I artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1067/2008 er delkontingent III (løbenummer 09.4125) opdelt i fire kvartalsperioder og fastsat til 594 597 tons for delperiode 1, for perioden fra den 1. januar til den 31. marts 2012.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1324/2011 (4) er der fastsat bestemmelser om fravigelse af artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1067/2008 for 2012, idet delperiode 1 og 2 af delkontingent III (løbenummer 09.4125) er lagt sammen, og mængden for delperiode 1 fra den 1. januar til den 30. juni 2012 er fastsat til 1 189 194 tons.

(4)

Det fremgår af den meddelelse, der er indsendt i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1067/2008, at de ansøgninger, der er indgivet fra den 6. januar 2012, kl. 13, til den 13. januar 2012, kl. 13, belgisk tid, jf. artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning, vedrører større mængder end dem, der er disponible. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(5)

Endvidere bør der for indeværende kontingentdelperiode ikke længere udstedes importlicenser inden for rammerne af delkontingent III som fastsat i forordning (EF) nr. 1067/2008.

(6)

For at sikre en effektiv forvaltning af proceduren for udstedelse af importlicenser bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   På grundlag af de ansøgninger om importlicens, der er indgivet i perioden fra den 6. januar 2012, kl. 13, til den 13. januar 2012, kl. 13, belgisk tid, inden for rammerne af delkontingent III som fastsat i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1067/2008, udstedes der licenser for de mængder, der er ansøgt om, efter anvendelse af en tildelingskoefficient på 65,561415 %.

2.   Udstedelsen af licenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 13. januar 2012, kl. 13, belgisk tid, inden for rammerne af delkontingent III som fastsat i forordning (EF) nr. 1067/2008, artikel 3, stk. 1, suspenderes for indeværende kontingentdelperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3.

(4)  EUT L 335 af 17.12.2011, s. 65.


19.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 39/2012

af 18. januar 2012

om udstedelse af importlicenser for ansøgninger indgivet i de første syv dage af januar 2012 under det toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet, der forvaltes ved forordning (EF) nr. 620/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 620/2009 af 13. juli 2009 om forvaltning af et toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (3) fastsætter nærmere regler for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser.

(2)

Ifølge artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 bør der i tilfælde, hvor de mængder, licensansøgningerne gælder, er større end de mængder, der står til rådighed i den pågældende kontingentperiode, fastsættes en fordelingskoefficient, som skal benyttes på de mængder, de enkelte licensansøgninger gælder. De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 620/2009 mellem 1. og 7. januar 2012, er større end de mængder, der står til rådighed. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en fordelingskoefficient —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicensansøgninger for kontingentet med løbenummer 09.4449, der er indgivet mellem 1. og 7. januar 2012 i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 620/2009, multipliceres med en fordelingskoefficient på 0,395364 %.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 182 af 15.7.2009, s. 25.


19.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/38


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 40/2012

af 18. januar 2012

om udstedelse af importlicenser for hvidløg i delperioden 1. marts til 31. maj 2012

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2007 (3) omhandler åbning og forvaltning af toldkontingenter og indførelse af en ordning med importlicenser og oprindelsescertifikater for hvidløg og visse andre landbrugsprodukter importeret fra tredjelande.

(2)

De mængder, som traditionelle importører og nye importører har ansøgt om A-licenser for i de første syv dage af januar 2012 i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 341/2007, overstiger de disponible mængder for produkter med oprindelse i Kina, Argentina og alle andre tredjelande, undtagen Kina og Argentina.

(3)

Derfor bør det i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 fastsættes, i hvilket omfang de A-licensansøgninger, der er sendt til Kommissionen senest den 14. januar 2012, kan imødekommes efter artikel 12 i forordning (EF) nr. 341/2007.

(4)

Denne forordning bør træde i kraft straks efter offentliggørelsen for at sikre, at proceduren for udstedelsen af importlicenser forvaltes effektivt —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De A-importlicensansøgninger, der er indgivet i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 341/2007 i løbet af de første syv dage af januar 2012 og sendt til Kommissionen senest den 14. januar 2012, imødekommes for de i bilaget anførte procentsatser af de ønskede mængder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12.


BILAG

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient

Argentina

Traditionelle importører

09.4104

100 %

Nye importører

09.4099

1,219456 %

Kina

Traditionelle importører

09.4105

41,003539 %

Nye importører

09.4100

0,365686 %

Andre tredjelande

Traditionelle importører

09.4106

100 %

Nye importører

09.4102

3,905585 %


19.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 41/2012

af 18. januar 2012

om suspension af indsendelse af ansøgninger om importlicenser for sukkerprodukter under visse toldkontingenter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 891/2009 af 25. september 2009 om åbning og forvaltning af visse fællesskabstoldkontingenter for sukker (2), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De mængder, der er ansøgt om i de ansøgninger om importlicenser, som er indsendt til myndighederne fra den 1. til den 7. januar 2012 i henhold til forordning (EF) nr. 891/2009, svarer til den disponible mængde under løbenummer 09.4318, 09.4319 og 09.4321.

(2)

Indsendelse af yderligere ansøgninger om licenser for løbenummer 09.4318, 09.4319 og 09.4321 bør derfor i henhold til forordning (EF) nr. 891/2009 suspenderes indtil produktionsårets udgang —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Indsendelse af yderligere ansøgninger om licenser, der svarer til de i bilaget anførte løbenumre, suspenderes indtil udgangen af produktionsåret 2011/2012.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 254 af 26.9.2009, s. 82.


BILAG

»CXL-indrømmelsessukker«

Produktionsåret 2011/2012

Ansøgninger indsendt fra 1.1.2012 til 7.1.2012

Løbenummer

Land

Tildelingskoefficient

(%)

Yderligere ansøgninger

09.4317

Australien

Suspenderet

09.4318

Brasilien

 (1)

Suspenderet

09.4319

Cuba

 (1)

Suspenderet

09.4320

Alle tredjelande

Suspenderet

09.4321

Indien

 (1)

Suspenderet

»—«

:

Ikke relevant: Kommissionen har ikke modtaget licensansøgninger.


»Balkan-sukker«

Produktionsåret 2011/2012

Ansøgninger indsendt fra 1.1.2012 til 7.1.2012

Løbenummer

Type

Tildelingskoefficient

(%)

Yderligere ansøgninger

09.4324

Albanien

 

09.4325

Bosnien-Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Serbien

 (2)

 

09.4327

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

09.4328

Kroatien

 (2)

 

»—«

:

Ikke relevant: Kommissionen har ikke modtaget licensansøgninger.


»Undtagelsesvis import af sukker og import af industrisukker«

Produktionsåret 2011/2012

Ansøgninger indsendt fra 1.1.2012 til 7.1.2012

Løbenummer

Type

Tildelingskoefficient

(%)

Yderligere ansøgninger

09.4380

Undtagelsesvis import

 

09.4390

Import af industrisukker

 

»—«

:

Ikke relevant: Kommissionen har ikke modtaget licensansøgninger.


(1)  Ikke relevant: De ansøgte mængder overstiger ikke de disponible mængder, og ansøgningerne imødekommes fuldt ud.

(2)  Ikke relevant: De ansøgte mængder overstiger ikke de disponible mængder, og ansøgningerne imødekommes fuldt ud.


19.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 42/2012

af 18. januar 2012

om udstedelse af importlicenser og tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af januar 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 (3) er der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der, for så vidt angår gruppe 1, 2, 4, 6, 7 og 8, er indgivet i løbet af de første syv dage af januar 2012 for delperioden 1. april til 30. juni 2012, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(3)

De ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i løbet af de syv dage af januar 2012 for delperioden 1. april til 30. juni 2012, overstiger, for så vidt angår gruppe 5, de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan tildeles importrettigheder, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget anførte tildelingskoefficienter anvendes på de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. april til 30. juni 2012, for så vidt angår gruppe 1, 2, 4, 6, 7 og 8, jf. forordning (EF) nr. 616/2007.

2.   Den i bilaget anførte tildelingskoefficient anvendes på de ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for delperioden 1. april til 30. juni 2012, for så vidt angår gruppe 5, jf. forordning (EF) nr. 616/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2012.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1.4.2012-30.6.2012

(%)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet for delperioden 1.4.2012-30.6.2012

(%)

5

09.4215

1,220003