ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.345.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 345

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
29. december 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1386/2011 af 19. december 2011 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer

1

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2011/96/EU af 30. november 2011 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater

8

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse nr. 895/2011/EU af 19. december 2011 om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

17

 

*

Rådets afgørelse nr. 896/2011/EU af 19. december 2011 om ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats

18

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1387/2011 af 14. december 2011 om berigtigelse af den finske, den franske, den italienske, den polske, den portugisiske, den slovakiske, den spanske og den ungarske udgave af forordning (EF) nr. 951/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren

20

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/897/EU

 

*

Det Europæiske Råds afgørelse af 19. december 2011 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

21

 

 

2011/898/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. december 2011 om ændring af beslutning 2009/852/EF om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på mælkeforarbejdningsvirksomheder i Rumænien og om de strukturelle krav til sådanne virksomheder (meddelt under nummer K(2011) 9562)  ( 1 )

22

 

 

2011/899/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. december 2011 om ændring af beslutning 2009/861/EF om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien (meddelt under nummer K(2011) 9568)  ( 1 )

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1386/2011

af 19. december 2011

om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 704/2002 af 25. marts 2002 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer og om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i den fælles toldtarif ved indførsel af visse fiskerivarer til De Kanariske Øer (3) udløber suspensionen af den fælles toldtarifs toldsatser for visse investeringsgoder til kommerciel eller industriel brug den 31. december 2011.

(2)

I september 2010 anmodede den spanske regering på vegne af De Kanariske Øers regering om en forlængelse af den midlertidige suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række varer i overensstemmelse med traktatens artikel 349. Anmodningen blev begrundet med, at de erhvervsdrivende på grund af øernes fjerne beliggenhed lider under alvorlige økonomiske og handelsmæssige ulemper, som har negative følger for den demografiske udvikling, beskæftigelsen og den sociale og økonomiske udvikling.

(3)

Industrien på De Kanariske Øer er sammen med byggebranchen blevet alvorligt ramt af den seneste økonomiske krise. Den kraftige nedgang i byggeaktiviteten lagde en dæmper på de dele af industrien, der er afhængige af byggebranchen. Ugunstige finansielle vilkår fik alvorlige følger for mange dele af erhvervslivet. Desuden forværrede den skarpe stigning i arbejdsløsheden i Spanien nedgangen i den indenlandske efterspørgsel, herunder efterspørgslen efter industrivarer.

(4)

Arbejdsløsheden på De Kanariske Øer har i mindst ti år konstant ligget over landsgennemsnittet for Spanien, og siden 2009 har De Kanariske Øer haft den højeste arbejdsløshed i hele landet (Eurostat: Regionale statistikker — Arbejdsløshed i NUTS 2-regioner, 1999-2009). Desuden afsættes over halvdelen af De Kanariske Øers industriproduktion på øerne selv, hvilket er særlig problematisk, eftersom efterspørgslen er blevet hårdere ramt netop dér.

(5)

Med henblik på at give investorerne et langsigtet perspektiv og gøre det muligt for de erhvervsdrivende at nå et industrielt og kommercielt aktivitetsniveau, der kan stabilisere de økonomiske og sociale forhold på De Kanariske Øer, er det derfor hensigtsmæssigt at forlænge suspensionen af den fælles toldtarifs satser for visse varer som angivet i bilag II og III til forordning (EF) nr. 704/2002 med ti år.

(6)

De spanske myndigheder anmodede i samme forbindelse desuden om suspension af den fælles toldtarifs satser for tre nye varer henhørende under KN-koderne 3902 10, 3903 11 og 3906 10. Denne anmodning blev imødekommet, da disse suspensioner vil styrke De Kanariske Øers økonomi.

(7)

For at sikre, at det kun er erhvervsdrivende, der er etableret på De Kanariske Øer, der drager fordel af disse toldforanstaltninger, bør suspensionerne gøres betinget af varernes endelige anvendelse, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (4) og Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (5).

(8)

I tilfælde af fordrejninger af handelen og med det formål at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, der giver den mulighed for midlertidigt at trække suspensionen tilbage. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (6).

(9)

Ændringer af den kombinerede nomenklatur skulle ikke medføre større ændringer af toldsuspensionerne. Kommissionen bør derfor i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten tillægges beføjelser til at vedtage retsakter med henblik på at foretage de nødvendige ændringer af og tekniske tilpasninger til listen over de varer, som en suspensionerne gælder for. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Rådet.

(10)

For at sikre kontinuiteten i forhold til de foranstaltninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 704/2002, er det nødvendigt, at foranstaltningerne i nærværende forordning finder anvendelse fra den 1. januar 2012 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2021 suspenderes den fælles toldtarifs satser fuldstændigt ved indførsel til De Kanariske Øer af investeringsgoder til kommerciel eller industriel brug, der henhører under de i bilag I anførte KN-koder.

Investeringsgoderne skal i en periode på mindst 24 måneder efter deres overgang til fri omsætning i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2913/92 og i forordning (EØF) nr. 2454/93 anvendes af erhvervsdrivende, der er etableret på De Kanariske Øer.

Artikel 2

Fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2021 suspenderes den fælles toldtarifs satser fuldstændigt ved indførsel til De Kanariske Øer af råmaterialer, dele og komponenter, der henhører under de i bilag II anførte KN-koder, som anvendes til industriel forarbejdning eller vedligeholdelse på De Kanariske Øer.

Artikel 3

Suspensionen af toldsatser efter artikel 1 og 2 sker med forbehold af overholdelse af den endelige anvendelse i overensstemmelse med artikel 21 og 82 i forordning (EØF) nr. 2913/92 og den kontrol, der er fastsat i artikel 291-300 i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

1.   Har Kommissionen grund til at tro, at den i denne forordning fastsatte suspension har ført til en fordrejning af handelen med en bestemt vare, kan den vedtage gennemførelsesretsakter, som midlertidigt trækker suspensionen tilbage i højst 12 måneder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 8.

Der stilles en garanti som sikkerhed for importtolden for varer, for hvilke suspensionen midlertidigt er blevet trukket tilbage, og de pågældende varers overgang til fri omsætning på De Kanariske Øer er betinget af, at der stilles en sådan garanti.

2.   Hvis Rådet i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i traktaten, inden for en periode på 12 måneder beslutter, at suspensionen trækkes endeligt tilbage, foretages der endelig opkrævning af de toldbeløb, der er stillet som sikkerhed.

3.   Sikkerhedsstillelserne frigives, hvis der ikke træffes en endelig afgørelse inden for perioden på 12 måneder i overensstemmelse med stk. 2.

Artikel 5

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6 vedrørende de ændringer af og tekniske tilpasninger til bilag I og II, der er påkrævet som følge af ændringerne af den kombinerede nomenklatur.

Artikel 6

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 1. januar 2012.

3.   Den i artikel 5 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om at tilbagekalde bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.

5.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5 træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Rådet, eller hvis Rådet inden udløbet af denne frist har informeret Kommissionen om, at det ikke agter at gøre indsigelse.

Artikel 7

Europa-Parlamentet underrettes om Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter, om enhver indsigelse mod dem eller om Rådets tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser.

Artikel 8

1.   Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der er nedsat ved artikel 247a, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2913/92. Dette udvalg er et udvalg som beskrevet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. KOROLEC

Formand


(1)  Udtalelse af 15. november 2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 22. september 2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT L 111 af 26.4.2002, s. 1.

(4)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(5)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(6)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


BILAG I

Investeringsgoder til kommerciel eller industriel brug, der henhører under følgende KN-koder  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 282 af 28.10.2011, s. 1).


BILAG II

Råmaterialer, dele og komponenter til landbrugsformål og industriel forarbejdning eller vedligeholdelse, der henhører under følgende KN-koder  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EUT L 282 af 28.10.2011, s. 1).


DIREKTIVER

29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/8


RÅDETS DIREKTIV 2011/96/EU

af 30. november 2011

om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater

(omarbejdning)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 115,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør dette direktiv af hensyn til klarheden omarbejdes.

(2)

I lyset af Domstolens dom af 6. maj 2008 i sag C-133/06 (5) anses det for nødvendigt at omformulere ordlyden af artikel 4, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 90/435/EØF med henblik på at præcisere, at de i denne bestemmelse nævnte regler vedtages af Rådet i overensstemmelse med proceduren i traktaten. Bilagene til nævnte direktiv bør desuden ajourføres.

(3)

Formålet med dette direktiv er at fritage udbytte og andre udlodninger af overskud, som datterselskaber betaler til deres moderselskaber, for kildeskat, og at afskaffe dobbeltbeskatning af sådanne indkomster på moderselskabets niveau.

(4)

Sammenslutninger af selskaber fra forskellige medlemsstater kan være nødvendige for at tilvejebringe forhold i Unionen, der svarer til forholdene på et indre marked, og dermed sikre, at et sådant indre marked kommer til at fungere bedst muligt. Sådanne sammenslutninger bør ikke hæmmes af særlige restriktioner, forskelsbehandlinger eller fordrejninger som følge af medlemsstaternes beskatningsregler. Det er derfor vigtigt at fastsætte konkurrenceneutrale beskatningsregler for disse sammenslutninger af selskaber fra forskellige medlemsstater, så virksomhederne får mulighed for at tilpasse sig det indre markeds krav, øge deres produktivitet og styrke deres konkurrencemæssige position på internationalt plan.

(5)

Sådanne sammenslutninger kan føre til, at der oprettes koncerner bestående af moder- og datterselskaber.

(6)

Inden direktiv 90/435/EØF trådte i kraft, varierede de beskatningsregler, der regulerer forbindelserne mellem moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat, og de var generelt mindre fordelagtige end de regler, der gælder for forbindelserne mellem moder- og datterselskaber fra samme medlemsstat. Samarbejdet mellem selskaber fra forskellige medlemsstater var således undergivet ringere vilkår end samarbejdet mellem selskaber fra samme medlemsstat. Det var nødvendigt at fjerne denne forskelsbehandling gennem indførsel af en fælles ordning, hvorved det bliver lettere at sammenslutte selskaber på EU-plan.

(7)

Hvis et moderselskab som selskabsdeltager fra sit datterselskab modtager udbytte, skal den medlemsstat, hvor moderselskabet er hjemmehørende enten undlade at beskatte dette udbytte eller beskatte det, men give selskabet tilladelse til fra skattebeløbet at trække den del af datterselskabets skat, der vedrører dette udbytte.

(8)

For at sikre skattemæssig neutralitet bør det udbytte, som et datterselskab udlodder til sit moderselskab, fritages for kildeskat.

(9)

Overskud, der betales til og modtages som udbytte af et moderselskabs faste driftssted, bør have samme behandling som den, der finder anvendelse mellem et datterselskab og dets moderselskab. Dette gælder også den situation, hvor et moderselskab og dets datterselskab er beliggende i samme medlemsstat og det faste driftssted i en anden medlemsstat. På den anden side forekommer det, at i situationer, hvor det faste driftssted og datterselskabet er beliggende i samme medlemsstat, kan den pågældende medlemsstat, med forbehold af anvendelsen traktatens principper, behandle denne situation på grundlag af sin nationale lovgivning.

(10)

I forbindelse med behandlingen af faste driftssteder kan der opstå behov for, at medlemsstaterne fastsætter betingelser og vedtager retsakter for at beskytte den nationale skatteindtægt og forhindre omgåelse af nationale love i overensstemmelse med traktatens principper og under hensyntagen til internationalt anerkendte skattemæssige regler.

(11)

Når koncerner organiseres i kæder af selskaber, og overskud udloddes til moderselskabet gennem kæden af datterselskaber, bør dobbeltbeskatning afskaffes, enten gennem fritagelse eller skattegodtgørelse. I tilfælde af skattegodtgørelse bør moderselskabet kunne fradrage enhver skat, der er betalt af ethvert datterselskab i kæden, forudsat at de i nærværende direktiv fastsatte betingelser er opfyldt.

(12)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Hver medlemsstat anvender dette direktiv:

a)

på overskud, som selskaber i denne medlemsstat modtager som udbytte fra deres datterselskaber i andre medlemsstater

b)

på overskud, som selskaber i denne medlemsstat udlodder til selskaber i andre medlemsstater, som de er datterselskaber af

c)

på overskud, som faste driftssteder, beliggende i denne medlemsstat, af selskaber i andre medlemsstater modtager som udbytte fra deres datterselskaber hjemmehørende i en anden medlemsstat end den, hvor det faste driftssted er beliggende

d)

på overskud, som selskaber i denne medlemsstat udlodder til faste driftssteder, beliggende i en anden medlemsstat, af selskaber i samme medlemsstat, som de er datterselskaber af.

2.   Dette direktiv er ikke til hinder for anvendelsen af interne bestemmelser eller overenskomster, som er nødvendige for at hindre svig og misbrug.

Artikel 2

I dette direktiv forstås ved:

a)   »selskab i en medlemsstat«: ethvert selskab

b)   »fast driftssted«: et fast forretningssted beliggende i en medlemsstat, hvorigennem aktiviteterne i et selskab i en anden medlemsstat udføres helt eller delvis, for så vidt dette forretningssteds overskud er skattepligtigt i den medlemsstat, hvor det er beliggende, i henhold til den relevante bilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomst eller, hvis der ikke er indgået en sådan overenskomst, i henhold til national lov.

Artikel 3

1.   I dette direktiv gælder følgende:

a)

Status som moderselskab skal tildeles:

i)

mindst et selskab i en medlemsstat, der opfylder betingelserne i artikel 2, og som har en andel i kapitalen i et selskab i en anden medlemsstat, der opfylder de samme betingelser, på mindst 10 %

ii)

på samme betingelser et selskab i en medlemsstat, som har en andel i kapitalen i et selskab i samme medlemsstat på mindst 10 %, der helt eller delvis besiddes af førstnævnte selskabs faste driftssted beliggende i en anden medlemsstat.

b)

Et »datterselskab« er et selskab, i hvis kapital et andet selskab har den andel, der er omhandlet i punkt a).

2.   Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne:

a)

ved bilateral aftale erstatte kapitalandelskriteriet med stemmerettighedskriteriet

b)

undlade at anvende dette direktiv på selskaber i denne medlemsstat, der ikke i en sammenhængende periode på mindst to år har besiddet en kapitalandel, der giver ret til betegnelsen moderselskab, eller på selskaber, i hvilke et selskab i en anden medlemsstat ikke i en sammenhængende periode på mindst to år har besiddet sådan kapitalandel.

Artikel 4

1.   Hvis et moderselskab eller dets faste driftssted som følge af moderselskabets forbindelse med sit datterselskab modtager overskud, der udloddes ved en anden lejlighed end i forbindelse med datterselskabets likvidation, skal moderselskabets medlemsstat og det faste driftssteds medlemsstat:

a)

enten undlade at beskatte dette overskud; eller

b)

beskatte dette overskud, men give moderselskabet og det faste driftssted tilladelse til fra det skyldige skattebeløb at trække den del af den af datterselskabet og ethvert datterselskab på lavere niveau betalte selskabsskat, der vedrører dette overskud, op til det tilsvarende skyldige skattebeløb, på den betingelse, at hvert selskab og dets datterselskab på lavere niveau er omfattet af definitionerne i artikel 2 og opfylder kravene i artikel 3 på ethvert niveau.

2.   Intet i dette direktiv er til hinder for, at den medlemsstat, hvor moderselskabet er hjemmehørende, på grundlag af denne medlemsstats vurdering af datterselskabets juridiske karakteristika som følge af den lovgivning, hvorunder det er oprettet, betragter et datterselskab som skattemæssigt transparent og derfor beskatter moderselskabet på grundlag af dets andel af datterselskabets overskud, efterhånden som dette overskud opstår. I så fald skal den medlemsstat, hvor moderselskabet er hjemmehørende, undlade at beskatte overskud udloddet af datterselskabet.

Når den medlemsstat, hvor moderselskabet er hjemmehørende, medregner moderselskabets andel af datterselskabets overskud, efterhånden som det opstår, skal den enten fritage dette overskud eller give moderselskabet tilladelse til fra det skyldige skattebeløb at trække den del af den af datterselskabet og ethvert datterselskab på lavere niveau betalte selskabsskat, der vedrører moderselskabets andel i overskuddet, op til det tilsvarende skyldige skattebeløb, på den betingelse, at hvert selskab og dets datterselskab på lavere niveau er omfattet af definitionerne i artikel 2 og opfylder kravene i artikel 3 på ethvert niveau.

3.   Enhver medlemsstat bevarer muligheden for at fastsætte, at udgifter i forbindelse med kapitalandelen og kapitaltab, der er et resultat af udlodningen af datterselskabets udbytte, ikke kan fradrages i moderselskabets skattepligtige overskud.

Hvis forvaltningsudgifterne i forbindelse med kapitalandelen i dette tilfælde fastsættes til et fast beløb, kan dette faste beløb ikke overstige 5 % af det udbytte, som datterselskabet udlodder.

4.   Stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil datoen for den faktiske iværksættelse af en fælles selskabsbeskatning.

5.   Rådet skal med enstemmighed efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, når tiden er inde, vedtage de bestemmelser, der skal gælde fra datoen for den faktiske iværksættelse af en fælles selskabsbeskatning.

Artikel 5

Det overskud, som et datterselskab udlodder til sit moderselskab, fritages for kildeskat.

Artikel 6

Den medlemsstat, hvor moderselskabet er hjemmehørende, kan ikke opkræve kildeskat af det udbytte, som dette selskab modtager fra datterselskabet.

Artikel 7

1.   Udtrykket »kildeskat«, således som det anvendes i dette direktiv, omfatter ikke den forskudsbetaling eller forudbetaling af selskabsskat, der foretages til den medlemsstat, hvor datterselskabet er hjemmehørende, i forbindelse med udlodning af udbytte til moderselskabet.

2.   Dette direktiv berører ikke anvendelsen af interne bestemmelser eller bestemmelser i henhold til overenskomster, der har til formål at ophæve eller lempe økonomisk dobbeltbeskatning af udbytter, især bestemmelser om betaling af skattegodtgørelse til udbyttemodtagerne.

Artikel 8

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. januar 2012. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, samt en sammenligningstabel mellem disse retsforskrifter og dette direktiv.

Artikel 9

Direktiv 90/435/EØF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 10

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 11

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  Udtalelse af 4.5.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 107 af 6.4.2011, s. 73.

(3)  EFT L 225 af 20.8.1990, s. 6.

(4)  Se bilag II, del A.

(5)  Sml. 2008 I, s. 3189.


BILAG I

DEL A

Liste over de selskaber, der er omhandlet i artikel 2, litra a), nr. i)

a)

De selskaber, der er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) (1) og Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE), for så vidt angår medarbejderindflydelse (2), og andelsselskaber, som er registreret i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) (3) og Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab, for så vidt angår medarbejderindflydelse (4).

b)

De selskaber, der i belgisk ret benævnes »société anonyme«/»naamloze vennootschap«, »société en commandite par actions«/»commanditaire vennootschap op aandelen«, »société privée à responsabilité limitée«/»besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité limitée«/»coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid« og »société coopérative à responsabilité illimitée«/»coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid«, »société en nom collectif«/»vennootschap onder firma«, »société en commandite simple«/»gewone commanditaire vennootschap« samt offentlige foretagender, der har antaget en af de ovennævnte retlige former og andre selskaber oprettet i henhold til belgisk ret, der er omfattet af belgisk selskabsskat.

c)

De selskaber, der i bulgarsk ret benævnes »събирателно дружество«, »командитно дружество«, »дружество с ограничена отговорност«, »акционерно дружество«, »командитно дружество с акции«, »неперсонифицирано дружество«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия«, der er oprettet i henhold til bulgarsk ret og driver handelsvirksomhed.

d)

De selskaber, der i tjekkisk ret benævnes »akciová společnost«, »společnost s ručením omezeným«.

e)

De selskaber, der i dansk ret benævnes »aktieselskab« og »anpartsselskab«. Andre selskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven, forudsat at deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteregler, der gælder for »aktieselskaber«.

f)

De selskaber, der i tysk ret benævnes »Aktiengesellschaft«, »Kommanditgesellschaft auf Aktien«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft« og »Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts« og andre selskaber oprettet i henhold til tysk ret, der er omfattet af tysk selskabsskat.

g)

De selskaber, der i estisk ret benævnes »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«.

h)

De selskaber, der er registreret eller virker i henhold til irsk ret, virksomheder registreret i henhold til Industrial and Provident Societies Act, »building societies« registreret i henhold til Building Societies Acts og »trustee savings banks« i henhold til Trustee Savings Banks Act, 1989.

i)

De selskaber, der i græsk ret benævnes »ανώνυμη εταιρεία«, »εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)«, og andre selskaber oprettet i henhold til græsk ret, der er omfattet af græsk selskabsskat

j)

De selskaber, der i spansk ret benævnes »sociedad anónima«, »sociedad comanditaria por acciones« og »sociedad de responsabilidad limitada« samt offentligretlige enheder, der driver virksomhed under de privatretlige bestemmelser. Andre enheder oprettet i henhold til spansk ret, der er omfattet af spansk selskabsskat (»impuesto sobre sociedades«).

k)

De selskaber, der i fransk ret benævnes »société anonyme«, »société en commandite par actions«»société à responsabilité limitée«, »sociétés par actions simplifiées«, »sociétés d'assurances mutuelles«, »caisses d'épargne et de prévoyance«, »sociétés civiles«, som automatisk er omfattet af selskabsbeskatning, »coopératives« og»unions de coopératives« samt offentlige industri- og handelsvirksomheder og -foretagender og andre enheder oprettet i henhold til fransk ret, der er omfattet af fransk selskabsskat.

l)

De selskaber, der i italiensk ret benævnes »società per azioni«, »società in accomandita per azioni«, »società a responsabilità limitata«, »società cooperative« og »società di mutua assicurazione« samt offentlige og private virksomheder, der helt eller overvejende driver handelsvirksomhed.

m)

De selskaber, der i cypriotisk ret benævnes »εταιρείες« som defineret i indkomstskattelovgivningen.

n)

De selskaber, der i lettisk ret benævnes »akciju sabiedrība«, »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«.

o)

Selskaber registreret i henhold til litauisk ret.

p)

De selskaber, der i luxembourgsk ret benævnes »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »société coopérative«, »société coopérative organisée comme une société anonyme«, »association d'assurances mutuelles«, »association d'épargne-pension« og »entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public« og andre selskaber oprettet i henhold til luxembourgsk ret, der er omfattet af luxembourgsk selskabsskat.

q)

De selskaber, der i ungarsk ret benævnes »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »szövetkezet«.

r)

De selskaber, der i maltesisk ret benævnes »Kumpaniji ta’ Responsabilita' Limitata«, »Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet«.

s)

De selskaber, der i nederlandsk ret benævnes »naamloze vennootschap«, »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »Open commanditaire vennootschap«, »Coöperatie«, »onderlinge waarborgmaatschappij«, »Fonds voor gemene rekening«, »vereniging op coöperatieve grondslag«, »vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt« og andre selskaber oprettet i henhold til nederlandsk ret, der er omfattet af nederlandsk selskabsskat.

t)

De selskaber, der i østrigsk ret benævnes »Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften«, »Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts«, »Sparkassen« og andre selskaber oprettet i henhold til østrigsk ret, der er omfattet af østrigsk selskabsskat.

u)

De selskaber, der i polsk ret benævnes »spółka akcyjna«, »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«.

v)

De handelsselskaber eller almindelige, borgerlige selskaber i form af handelsselskaber samt kooperativer og offentlige virksomheder, der er registreret i henhold til portugisisk ret.

w)

De selskaber, der i rumænsk ret benævnes »societăți pe acțiuni«, »societăți în comandită pe acțiuni«, »societăți cu răspundere limitată«.

x)

De selskaber, der i slovensk ret benævnes »delniška družba«, »komanditna družba«, »družba z omejeno odgovornostjo«.

y)

De selskaber, der i slovakisk ret benævnes »akciová spoločnos«, »spoločnosť s ručením obmedzeným«, »komanditná spoločnosť«.

z)

De selskaber, der i finsk ret benævnes »osakeyhtiö«/»aktiebolag«, »osuuskunta«/»andelslag«, »säästöpankki«/»sparbank« og »vakuutusyhtiö«/»försäkringsbolag«.

aa)

De selskaber, der i svensk ret benævnes »aktiebolag«, »försäkringsaktiebolag«, »ekonomiska föreningar«, »sparbanker«, »ömsesidiga försäkringsbolag« og »försäkringsföreningar«.

ab)

De selskaber, der er registreret i henhold til Det Forenede Kongeriges ret.

DEL B

Liste over de former for skat, der er omhandlet i artikel 2, litra a), nr. iii)

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting i Belgien

корпоративен данък i Bulgarien

daň z příjmů právnických osob i Den Tjekkiske Republik

selskabsskat i Danmark

Körperschaftssteuer i Tyskland

tulumaks i Estland

corporation tax i Irland

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα i Grækenland

impuesto sobre sociedades i Spanien

impôt sur les sociétés i Frankrig

imposta sul reddito delle società i Italien

φόρος εισοδήματος i Cypern

uzņēmumu ienākuma nodoklis i Letland

pelno mokestis i Litauen

impôt sur le revenu des collectivités i Luxembourg

társasági adó, osztalékadó i Ungarn

taxxa fuq l-income i Malta

vennootschapsbelasting i Nederlandene

Körperschaftssteuer i Østrig

podatek dochodowy od osób prawnych i Polen

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas i Portugal

impozit pe profit i Rumænien

davek od dobička pravnih oseb i Slovenien

daň z príjmov právnických osôb i Slovakiet

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund i Finland

statlig inkomstskatt i Sverige

corporation tax i Det Forenede Kongerige.


(1)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 1.

(2)  EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.

(3)  EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1.

(4)  EUT L 207 af 18.8.2003, s. 25.


BILAG II

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 9)

Rådets direktiv 90/435/EØF

(EFT L 225 af 20.8.1990, s. 6)

 

Tiltrædelsesakten af 1994, bilag I, punkt XI.B.I.3

(EFT C 241 af 29.8.1994, s. 196)

 

Rådets direktiv 2003/123/EF

(EUT L 7 af 13.1.2004, s. 41)

 

Tiltrædelsesakten af 2003, bilag II, punkt 9.8

(EUT L 236 af 23.9.2003, s. 555)

 

Rådets direktiv 2006/98/EF

(EUT L 363 af 20.12.2006, s. 129)

Udelukkende bilag, punkt 7

DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 9)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

90/435/EØF

31. december 1991

2003/123/EF

1. januar 2005

2006/98/EF

1. januar 2007


BILAG III

Sammenligningstabel

Direktiv 90/435/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1, første til fjerde led

Artikel 1, stk. 1, litra a) til d)

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 2, stk. 1, første del af indledende tekst

Artikel 2, indledende tekst

Artikel 2, stk. 1, anden del af indledende tekst

Artikel 2, litra a), indledende tekst

Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 2, litra a), nr. i)

Artikel 2, stk. 1, litra b)

Artikel 2, litra a), nr. ii)

Artikel 2, stk. 1, litra c), indledende tekst af første afsnit, og andet afsnit

Artikel 2, litra a), nr. iii)

Artikel 2, stk. 1, litra c), første afsnit, første til syvogtyvende led

Bilag I, del B, første til syvogtyvende led

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, litra b)

Artikel 3, stk. 1, indledende tekst

Artikel 3, stk. 1, indledende tekst

Artikel 3, stk. 1, litra a), første afsnit, indledende ord

Artikel 3, stk. 1, litra a), indledende tekst

Artikel 3, stk. 1, litra a), første afsnit, afsluttende ord

Artikel 3, stk. 1, litra a), nr. i)

Artikel 3, stk. 1, litra a) andet afsnit

Artikel 3, stk. 1, litra a), nr. ii)

Artikel 3, stk. 1, litra a), tredje afsnit

Artikel 3, stk. 1, litra a), fjerde afsnit

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 3, stk. 2, første og andet led

Artikel 3, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 4, stk. 1, første og andet led

Artikel 4, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 4, stk. 1a

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2, første punktum

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet punktum

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

Artikel 4, stk. 4

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 4, stk. 5

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Bilag

Bilag I, del A

Bilag II

Bilag III


AFGØRELSER

29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/17


RÅDETS AFGØRELSE Nr. 895/2011/EU

af 19. december 2011

om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Rådets beslutning 2002/546/EF (2) bemyndiges Spanien til indtil den 31. december 2011 at indrømme fritagelse for eller reduktion af en afgift med betegnelsen »arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias« (i det følgende »AIEM-afgiften«) for visse varer, der fremstilles lokalt på De Kanariske Øer. Bilaget til beslutningen indeholder listen over varer, for hvilke der kan indrømmes fritagelse for eller reduktion af AIEM-afgiften. Alt efter den pågældende vare må afgiftsforskellen mellem lokalt fremstillede varer og andre varer ikke overstige 5, 15 eller 25 %.

(2)

Det er berettiget at forlænge anvendelsesperioden for beslutning 2002/546/EF med to år, idet de elementer, der ligger til grund for bemyndigelsen i henhold til denne beslutning, er forblevet uændret. I denne forbindelse bekræftede Kommissionens rapport til Rådet af 28. august 2008 om anvendelsen af den særlige ordning vedrørende AIEM-afgiften, som gælder på De Kanariske Øer, at AIEM-afgiften fungerede tilfredsstillende, og at der ikke var behov for ændringer i beslutning 2002/546/EF.

(3)

Den rapport, der er modtaget af Kommissionen fra de spanske myndigheder, bekræfter endvidere, at de ugunstige vilkår, der berettigede bemyndigelsen af en fuldstændig fritagelse og en delvis reduktion af AIEM-afgiften for en liste over varer, som fremstilles lokalt på De Kanariske Øer, stadig gælder.

(4)

Beslutning 2002/546/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 1, stk.1, første punktum, i beslutning 2002/546/EF ændres datoen »den 31. december 2011« til »den 31. december 2013«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. KOROLEC

Formand


(1)  Udtalelse af 1. december 2011 (endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

(2)  EUT L 179 af 9.7.2002, s. 22.


29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/18


RÅDETS AFGØRELSE Nr. 896/2011/EU

af 19. december 2011

om ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 349,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets beslutning 2007/659/EF af 9. oktober 2007 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret punktafgiftssats på »traditionel« rom fremstillet i dets oversøiske departementer (2) bemyndiger Frankrig til på Frankrigs europæiske område at anvende en reduceret punkafgiftssats på »traditionel« rom fremstillet i Frankrigs oversøiske departementer, som kan være mindre end minimumspunktafgiftssatsen for alkohol fastsat i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (3), men som ikke må fastsættes til mere end 50 % under den normale nationale punktafgiftssats for alkohol. Definitionen af »traditionel« rom, som pålægges den reducerede punktafgiftssats, findes i bilag II, punkt 1, litra f), til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (4). Den reducerede punktafgiftssats anvendes på et årligt kontingent på 108 000 hl ren alkohol. Undtagelsen udløber den 31. december 2012.

(2)

For at tilpasse bestemmelserne i beslutning 2007/659/EF til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og i betragtning af at »traditionel« rom kun fremstilles i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique og Réunion, bør der derfor indsættes en henvisning i denne ændringsafgørelse til disse fire regioner i den yderste periferi alene.

(3)

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i beslutning 2007/659/EF forelagde de franske myndigheder den 29. juni 2010 en rapport for Kommissionen. Rapporten indeholder to anmodninger. De franske myndigheder anmoder på den ene side om, at det årlige kontingent forhøjes fra 108 000 til 125 000 hl ren alkohol (HRA), således at kontingentet justeres på baggrund af udviklingen på markedet for rom i Unionen. På den anden side anmoder de om, at anvendelsesperioden for beslutning 2007/659/EF forlænges med ét år, dvs. indtil den 31. december 2013, således at den slutter samtidig med udløbet af anvendelsesperioden for en Kommissionsbeslutning af 27. juni 2007 om statsstøtte vedrørende samme emne (5) (i det følgende »beslutningen om statsstøtte«).

(4)

Oplysninger fra de franske myndigheder viser, at der siden vedtagelsen af beslutning 2007/659/EF har været en stigning i mængden af »traditionel« rom, som er bragt i omsætning, fra 96 100 HRA i 2007 til 105 700 HRA i 2010, dvs. en årlig stigning på 3,2 %. Hvis stigningstakten fortsætter, vil ca. 109 100 HRA »traditionel« rom blive bragt i omsætning i 2011, 112 600 HRA i 2012 og 116 200 HRA i 2013, hvorved kontingentet på 108 000 HRA, som er fastlagt i beslutning 2007/659/EF, overskrides.

(5)

I betragtning 9 i beslutning 2007/659/EF understreges det, at da konkurrenceevnen for »traditionel« rom fra de oversøiske departementer bør styrkes på Frankrigs europæiske marked for at bevare produktionen inden for sektorerne for sukkerrør, sukker og rom i disse departementer, er det nødvendigt at revidere de mængder traditionel rom fra de oversøiske departementer, som må afsættes på dette marked med en reduceret punktafgiftssats. Kontingentet på 108 000 HRA årligt, som er fastlagt i beslutning 2007/659/EF, bør derfor forhøjes til 120 000 HRA, herunder kontingentet for 2011 for at sikre kontinuiteten, idet der tages hensyn til den forventede forhøjelse for det år. Forhøjelsen muliggør en årlig stigning i mængden af rom, der bliver bragt i omsætning, på 4,3 %, dvs. en lidt større stigning end de 3,2 % i perioden 2007-2010.

(6)

Det er også nødvendigt at forlænge anvendelsesperioden for beslutning 2007/659/EF med ét år, således at den udløber samtidig med beslutningen om statsstøtte.

(7)

Beslutning 2007/659/EF bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2007/659/EF foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Uanset artikel 110 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bemyndiges Frankrig til at forlænge anvendelsen i Frankrigs europæiske område af en punktafgiftssats på »traditionel« rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion, som er lavere end den fulde afgiftssats for alkohol, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 92/84/EØF.«

3)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 er begrænset til rom som defineret i bilag II, punkt 1, litra f), til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (6) og fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion på grundlag af sukker fra sukkerrør høstet på fremstillingsstedet med et indhold af flygtige elementer ud over ethyl- og methylalkohol på 225 g eller derover pr. hektoliter ren alkohol og med et alkoholindhold på 40 % vol. eller derover.

4)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Den reducerede punktafgiftssats for den i artikel 2 nævnte vare anvendes på et årligt kontingent på 108 000 hl ren alkohol indtil den 31. december 2010. Mellem den 1. januar 2011 og den 31. december 2013 anvendes den på et årligt kontingent på 120 000 hl.«

5)

I artikel 5 ændres datoen den 31. december 2012 til den 31. december 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. KOROLEC

Formand


(1)  Udtalelse af 1. december 2011 (endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

(2)  EUT L 270 af 13.10.2007, s. 12.

(3)  EFT L 316 af 31.10.1992, s. 29.

(4)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.

(5)  EUT C 15 af 22.1.2008, s. 1.

(6)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1387/2011

af 14. december 2011

om berigtigelse af den finske, den franske, den italienske, den polske, den portugisiske, den slovakiske, den spanske og den ungarske udgave af forordning (EF) nr. 951/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006, for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 85 og artikel 161, stk. 3, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter at Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 (2) var blevet ændret Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2009 (3), blev det bemærket, at den finske, den franske, den italienske, den polske, den portugisiske, den slovakiske, den spanske og den ungarske udgave af forordning (EF) nr. 951/2006 indeholder en fejl i artikel 7b, stk. 3, for så vidt angår startdatoen for indgivelse af eksportlicensansøgninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 951/2006 bør derfor berigtiges.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Vedrører kun den finske, den franske, den italienske, den polske, den portugisiske, den slovakiske, den spanske og den ungarske udgave.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 290 af 6.11.2009, s. 64.


AFGØRELSER

29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/21


DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

af 19. december 2011

om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

(2011/897/EU)

DET EUROPÆISKE RÅD HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 283, stk. 2,

under henvisning til protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.2,

under henvisning til henstilling fra Rådet for Den Europæiske Union (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved skrivelse af 10. november 2011 meddelte formanden for Den Europæiske Centralbank, Mario DRAGHI, at Lorenzo BINI SMAGHI har besluttet at fratræde sin stilling som medlem af direktionen fra udgangen af den 31. december 2011. Det er derfor nødvendigt at udnævne et nyt medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion.

(2)

Det Europæiske Råd agter at udnævne Benoît COEURÉ, der efter dets opfattelse opfylder alle kravene i traktatens artikel 283, stk. 2 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Benoît COEURÉ udnævnes hermed til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion for en periode på otte år fra den 1. januar 2012.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Det Europæiske Råds vegne

H. VAN ROMPUY

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Udtalelse af 14.12.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Udtalelse af 8.12.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 21. december 2011

om ændring af beslutning 2009/852/EF om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på mælkeforarbejdningsvirksomheder i Rumænien og om de strukturelle krav til sådanne virksomheder

(meddelt under nummer K(2011) 9562)

(EØS-relevant tekst)

(2011/898/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1), særlig artikel 12, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 852/2004 er der fastsat generelle hygiejnebestemmelser for fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder, der bl.a. er baseret på principperne om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter. Forordningen foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder skal overholde visse procedurer, der er baseret på disse principper.

(2)

Forordning (EF) nr. 853/2004 indeholder særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder og supplerer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004 omfatter strukturelle krav til mælkeforarbejdningsvirksomheder, og bestemmelserne i forordning (EF) nr. 853/2004 omfatter strukturelle krav til sådanne virksomheder samt hygiejnebestemmelser vedrørende rå mælk og mejeriprodukter.

(3)

I henhold til artikel 2 i Kommissionens beslutning 2009/852/EF (3) gælder visse strukturelle krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og i forordning (EF) nr. 853/2004 indtil den 31. december 2011 ikke for de mælkeforarbejdningsvirksomheder i Rumænien, der er opført i bilag I til nævnte beslutning.

(4)

Det er endvidere fastsat i beslutning 2009/852/EF, at de mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag II til nævnte beslutning, som en undtagelse fra forordning (EF) nr. 853/2004 indtil den 31. december 2011 kan forarbejde mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, forudsat at forarbejdningen finder sted på separate produktionslinjer.

(5)

Derudover er det fastsat i beslutning 2009/852/EF, at de mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag III til nævnte beslutning, indtil den 31. december 2011 kan forarbejde mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, uden separate produktionslinjer.

(6)

I september 2011 meddelte Rumænien Kommissionen, at alle mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag I til beslutning 2009/852/EF fra januar 2012 vil opfylde de strukturelle krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og i forordning (EF) nr. 853/2004. Artikel 2 i beslutning 2009/852/EF bør derfor udgå.

(7)

Bilag II og III til beslutning 2009/852/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Rumænien har endvidere meddelt Kommissionen, at andelen af rå mælk, der opfylder kravene i forordning (EF) nr. 853/2004, og som leveres til mælkeforarbejdningsvirksomheder i Rumænien, siden ikrafttrædelsen af beslutning 2009/852/EF er steget betydeligt. Rumænien har desuden iværksat en handlingsplan, der tager sigte på at omfatte hele mælkeproduktionskæden i Rumænien og sikre overholdelse af EU-bestemmelserne.

(9)

Ifølge den rapport, som Rumænien har forelagt i medfør af artikel 6 i beslutning 2009/852/EF, og de oplysninger, de rumænske myndigheder har forelagt på mødet den 17. oktober 2011 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, er situationen i mælkesektoren i Rumænien imidlertid endnu ikke i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

(10)

Under hensyntagen til den nuværende situation og for at undgå at sætte hindringer i vejen for de rumænske myndigheders indsats bør anvendelsen af foranstaltningerne i beslutning 2009/852/EF forlænges.

(11)

Rumænien bør fortsætte arbejdet med at få rå mælk forarbejdet af de virksomheder, der er opført i bilag II og III til beslutning 2009/852/EF, bragt i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

(12)

Rumænien bør navnlig fortsat overvåge situationen og regelmæssigt forelægge Kommissionen rapporter om de fremskridt, der er gjort hen imod fuld overensstemmelse med kravene. Der bør træffes relevante foranstaltninger på grundlag af disse rapporter.

(13)

Beslutning 2009/852/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2009/852/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 udgår.

2)

I artikel 3 ændres »31. december 2011« til »31. december 2013«.

3)

I artikel 4 ændres »31. december 2011« til »31. december 2013«.

4)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Rumænien forelægger Kommissionen årlige rapporter om de fremskridt, der er gjort for at bringe følgende i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004:

a)

mælkeproducerende bedrifter, der producerer mælk, der ikke opfylder kravene

b)

systemet for afhentning og transport af mælk, der ikke opfylder kravene.

Den første årlige rapport forelægges Kommissionen senest den 31. december 2012 og den anden årlige rapport senest den 31. oktober 2013.

Rapporterne forelægges i det format, der er fastsat i bilag IV.

2.   Kommissionen overvåger nøje de fremskridt, der gøres for at bringe rå mælk forarbejdet af de virksomheder, der er opført i bilag II og III, i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

Hvis Kommissionen på grundlag af rapporterne fra Rumænien ikke anser det for sandsynligt, at kravene opfyldes pr. 31. december 2013, foreslår den passende foranstaltninger for at rette op på situationen.«

5)

I artikel 7 ændres »31. december 2011« til »31. december 2013«.

6)

Bilag I, II og III ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 312 af 27.11.2009, s. 59.


BILAG

I bilag I, II og III til beslutning 2009/852/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I udgår.

2)

Bilag II og III affattes således:

»

BILAG II

LISTE OVER VIRKSOMHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 3

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

Adresse (by/landsby/region)

1

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

BILAG III

LISTE OVER VIRKSOMHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 4

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

Adresse (by/landsby/region)

1

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4

L 136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122

«

29.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 345/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 21. december 2011

om ændring af beslutning 2009/861/EF om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår forarbejdning af rå mælk, der ikke opfylder EF-kravene, på visse mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien

(meddelt under nummer K(2011) 9568)

(EØS-relevant tekst)

(2011/899/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder. Disse bestemmelser omfatter bl.a. hygiejnekrav vedrørende rå mælk og mejeriprodukter.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2009/861/EF (2) er der indrømmet visse undtagelser fra kravene i afsnit IX, kapitel I, underkapitel II og III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 for de mælkeforarbejdningsvirksomheder i Bulgarien, der er opført i beslutningen. Nævnte beslutning finder anvendelse indtil den 31. december 2011.

(3)

Visse mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag I til beslutning 2009/861/EF, må således som en undtagelse fra de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 forarbejde mælk, der opfylder EF-kravene, og mælk, der ikke gør det, forudsat at forarbejdningen af de to typer mælk finder sted på separate produktionslinjer. Derudover må visse mælkeforarbejdningsvirksomheder, der er opført i bilag II til beslutning 2009/861/EF, forarbejde mælk, der ikke opfylder EF-kravene, uden separate produktionslinjer.

(4)

Bulgarien har meddelt Kommissionen, at andelen af rå mælk, der opfylder kravene i forordning (EF) nr. 853/2004, og som leveres til mælkeforarbejdningsvirksomheder i denne medlemsstat, er steget betydeligt siden ikrafttrædelsen af beslutning 2009/861/EF. Bulgarien har desuden opstillet en handlingsplan, der skal dække hele produktionskæden for mælk i denne medlemsstat og sikre overholdelse af EU-reglerne.

(5)

Ifølge den rapport, Bulgarien har forelagt i henhold til artikel 5 i beslutning 2009/861/EF, og oplysningerne fra de bulgarske myndigheder på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 17. oktober 2011 er situationen i Bulgarien dog endnu ikke i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

(6)

I betragtning af den nuværende situation og for at undgå at modarbejde de bulgarske myndigheders bestræbelser bør anvendelsen af de i beslutning 2009/861/EF fastsatte foranstaltninger forlænges.

(7)

Bulgarien bør fortsat arbejde på at bringe rå mælk, som forarbejdes af de virksomheder, der er opført i bilagene til beslutning 2009/861/EF, i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

(8)

Bulgarien bør navnlig fortsat overvåge situationen og forelægge regelmæssige rapporter for Kommissionen om de fremskridt, der gøres i retning af fuld overholdelse af disse krav. På grundlag af konklusionerne i disse rapporter bør der træffes passende foranstaltninger.

(9)

Beslutning 2009/861/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2009/861/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 ændres »31. december 2011« til »31. december 2013«.

2)

I artikel 3 ændres »31. december 2011« til »31. december 2013«.

3)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1.   Bulgarien forelægger Kommissionen årlige rapporter om de fremskridt, der er gjort for at bringe følgende i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004:

a)

mælkeproducerende bedrifter, der producerer mælk, der ikke opfylder kravene

b)

systemet for afhentning og transport af mælk, der ikke opfylder kravene.

Den første årlige rapport forelægges Kommissionen senest den 31. december 2012 og den anden årlige rapport senest den 31. oktober 2013.

Rapporterne forelægges ved brug af formularen i bilag III.

2.   Kommissionen overvåger nøje processen med at bringe rå mælk, som forarbejdes af de virksomheder, der er opført i bilag I og II, i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

Hvis Kommissionen på grundlag af de rapporter, Bulgarien forelægger, finder det er usandsynligt, at kravene vil være opfyldt den 31. december 2013, foreslår den passende foranstaltninger til at afhjælpe situationen.«

4)

I artikel 6 ændres »31. december 2011« til »31. december 2013«.

5)

Bilag I og II erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EUT L 314 af 1.12.2009, s. 83.


BILAG

»

BILAG I

Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder, der har tilladelse til at forarbejde mælk, der opfylder kravene, og mælk, der ikke gør det, jf. artikel 2

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

1

BG 0412010

»Bi Si Si Handel« OOD

gr. Elena

ul. »Treti mart« 19

2

BG 0612027

»Mlechen ray – 2« EOOD

gr. Vratsa

kv. »Bistrets«

3

BG 0612043

ET »Zorov- 91 -Dimitar Zorov«

gr. Vratsa

Mestnost »Parshevitsa«

4

BG 2012020

»Yotovi« OOD

gr. Sliven

kv. »Rechitsa«

5

BG 2512020

»Mizia-Milk« OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

»Rodopeya — Belev« EOOD

gr. Smolyan,

Ul. »Trakya« 20

7

BG 1212001

»S i S – 7« EOOD

gr. Montana

»Vrachansko shose« 1

8

BG 2812003

»Balgarski yogurt« OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

BILAG II

Liste over mælkeforarbejdningsvirksomheder, der har tilladelse til at forarbejde mælk, der ikke opfylder kravene, jf. artikel 3

Nr.

Veterinærnr.

Virksomhedens navn

By/vej eller landsby/region

1

BG 2412037

»Stelimeks« EOOD

s. Asen

2

0912015

»Anmar« OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD »Persenski«

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET«Georgi Gushterov DR«

s. Yahinovo

5

1012018

»Evro miyt end milk« EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

»Matev-Mlekoprodukt« OOD

s. Goran

7

1112017

ET »Rima-Rumen Borisov«

s. Vrabevo

8

1312023

»Inter-D« OOD

s. Kozarsko

9

1612049

»Alpina -Milk« EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD »Ikay«

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK »Rodopa milk«

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

»Penchev« EOOD

gr. Chirpan

ul. »Septemvriytsi« 58

13

2512021

»Keya-Komers-03« EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET »Veles-Kostadin Velev«

gr. Razlog

ul. »Golak« 14

15

2312041

»Danim-D.Stoyanov« EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

»Kamadzhiev-milk« EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

»Ben Invest« OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET »Ahmed Tatarla«

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

»Ekobalkan« OOD

gr. Sofia

bul »Evropa« 138

20

2312030

ET »Favorit- D.Grigorov«

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET »Belite kamani«

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET »Voynov-Ventsislav Hristakiev«

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

»Lavena« OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET »Slavka Todorova«

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET »Radev-Radko Radev«

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

»Lakti ko« OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET »Karamfil Kasakliev«

gr. Dospat

28

BG 0912004

»Rodopchanka« OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET »Vekir«

s. Godlevo

30

0112013

ET »Ivan Kondev«

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

»Megakomers« OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD »LAF-Velizarov i sie«

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD »Nivego«

s. Chiren

34

0612041

ET »Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova«

gr. Vratsa

ul. »Ilinden« 3

35

0612042

ET »Mlechen puls – 95 — Tsvetelina Tomova«

gr. Krivodol

ul. »Vasil Levski«

36

1012008

»Kentavar« OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

»Milkkomm« EOOD

gr. Lom

ul. »Al.Stamboliyski« 149

38

1212031

»ADL« OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

»Mandra« OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET »Petar Tonovski-Viola«

gr. Koynare

ul. »Hr.Botev« 14

41

1512010

ET »Militsa Lazarova-90«

gr. Slavyanovo,

ul.« Asen Zlatarev« 2

42

1612024

SD »Kostovi — EMK«

gr. Saedinenie

ul. »L.Karavelov« 5

43

1612043

ET »Dimitar Bikov«

s. Karnare

obsht. »Sopot«

44

1712046

ET »Stem-Tezdzhan Ali«

gr. Razgrad

ul. »Knyaz Boris«23

45

2012012

ET »Olimp-P.Gurtsov«

gr. Sliven

m-t »Matsulka«

46

2112003

»Milk- inzhenering« OOD

gr. Smolyan

ul. »Chervena skala« 21

47

2112027

»Keri« OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

»Mogila« OOD

gr. Godech,

ul. »Ruse« 4

49

2512018

»Biomak« EOOD

gr. Omurtag

ul. »Rodopi« 2

50

2712013

»Ekselans« OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET »Bulmilk-Nikolay Nikolov«

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET »Mladost-2-Yanko Yanev«

gr. Yambol,

ul. »Yambolen« 13

53

BG 1012020

ET »Petar Mitov-Universal«

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra »IPZHZ«

gr. Troyan

ul. »V.Levski« 281

55

BG 1712042

ET »Madar«

s. Terter

56

BG 2612042

»Bulmilk« OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET »Alada-Mohamed Banashak«

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

»ABLAMILK« EOOD

gr. Lukovit

ul. »Yordan Yovkov« 13

59

1312005

»Ravnogor« OOD

s. Ravnogor

60

1712010

»Bulagrotreyd-chastna kompaniya« EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET »Deniz«

s. Ezerche

62

2012011

ET »Ivan Gardev 52«

gr. Kermen

ul. »Hadzhi Dimitar« 2

63

2012024

ET »Denyo Kalchev 53«

gr. Sliven

ul. »Samuilovsko shose« 17

64

2112015

OOD »Rozhen Milk«

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET »Vladimir Karamitev«

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET »Agropromilk«

gr. Ihtiman

ul. »P.Slaveikov« 19

67

BG 1812008

»Vesi« OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

»Si Vi Es« OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET »Eliksir-Petko Petev«

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

»Sirma Prista« AD

gr. Ruse

bul. »3-ti mart« 51

71

BG 2512001

»Mladost -2002« OOD

gr. Targovishte

bul. »29-ti yanuari« 7

72

0812030

»FAMA« AD

gr. Dobrich

bul. »Dobrudzha« 2

73

0912003

»Koveg-mlechni produkti« OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET »Boycho Videnov — Elbokada 2000«

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

»Diva 02« OOD

gr. Isperih

ul. »An.Kanchev«

76

1712037

ET »Ali Isliamov«

s. Yasenovets

77

1712043

»Maxima milk« OOD

s. Samuil

78

1812005

»DAV — Viktor Simonov« EOOD

gr. Vetovo

ul. »Han Kubrat« 52

79

2012010

»Saray« OOD

s. Mokren

80

2012032

»Kiveks« OOD

s.Kovachite

81

2012036

»Minchevi« OOD

s. Korten

82

2212009

»Serdika -94« OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET »Sisi Lyubomir Semkov«

s. Anton

84

2312033

»Balkan spetsial« OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD »Laktoni«

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

»Inikom« OOD

gr. Galabovo

ul. »G.S.Rakovski« 11

87

2512011

ET »Sevi 2000- Sevie Ibryamova«

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET »Detelina 39«

s. Brod

89

2812002

»Arachievi« OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska'

90

BG 1612021

ET »Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov«

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

»Hemus-Milk komers« OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

»Raftis« EOOD

s. Byala

93

2112023

ET »Iliyan Isakov«

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

»MAH 2003« EOOD

gr. Etropole

bul. »Al. Stamboliyski« 21

95

2712005

»Nadezhda« OOD

s. Kliment

«