ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.338.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 338

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
21. december 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Addendum til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF (EUT L 272 af 18.10.2011)

1

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/99/EU af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre

2

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1345/2011 af 19. december 2011 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 194/2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1346/2011 af 13. december 2011 om forbud mod fiskeri efter havgalte i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII fra fartøjer, der fører flag fra en hvilken som helst medlemsstat undtagen Danmark og Irland

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1347/2011 af 13. december 2011 om forbud mod fiskeri efter sild i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN fra fartøjer, der fører tysk flag

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1348/2011 af 13. december 2011 om forbud mod fiskeri efter havgalte i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1349/2011 af 20. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1350/2011 af 20. december 2011 om midlertidig suspension af importtolden for visse kornarter i produktionsåret 2011/12

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1351/2011 af 20. december 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 for så vidt angår suspension af EU-toldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2011 af 20. december 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1353/2011 af 20. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1354/2011 af 20. december 2011 om åbning af EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1355/2011 af 20. december 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

39

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1356/2011 af 20. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

48

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1357/2011 af 20. december 2011 om udstedelse af importlicenser for ansøgninger indgivet i de første syv dage af december 2011 under det toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet, der forvaltes ved forordning (EF) nr. 620/2009

50

 

*

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1358/2011 af 14. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (ECB/2011/26)

51

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/857/FUSP af 19. december 2011 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/889/FUSP om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

52

 

*

Rådets afgørelse 2011/858/FUSP af 19. december 2011 om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/784/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

54

 

*

Rådets afgørelse 2011/859/FUSP af 19. december 2011 om ændring af afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

55

 

*

Rådets afgørelse 2011/860/FUSP af 19. december 2011 om ændring af afgørelse 2010/800/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

56

 

 

2011/861/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2011 om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Kenyas særlige situation vedrørende tunfilet (meddelt under nummer K(2011) 9269)

61

 

 

2011/862/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2011 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2011 og om ændring af afgørelse 2010/712/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse (meddelt under nummer K(2011) 9478)

64

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/2/EU

 

*

Afgørelse nr. 2/2011 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz, der er oprettet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart af 25. november 2011 om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

70

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/1


ADDENDUM

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF

(Den Europæiske Unions Tidende L 272 af 18. oktober 2011)

Følgende erklæring tilføjes forordningen:

ERKLÆRING FRA EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Europa-Parlamentet og Rådet er opmærksomme på betydningen af at give nøjagtige oplysninger til forbrugerne, især når produkterne er mærket med en angivelse af oprindelse, for at beskytte dem mod svigagtige, unøjagtige eller vildledende påstande. Brugen af nye teknologier, såsom elektronisk mærkning, herunder radiofrekvensidentifikation, kan være et nyttigt redskab til at give sådanne oplysninger og samtidig holde trit med den tekniske udvikling. Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen til ved udarbejdelsen af rapporten i henhold til artikel 24 i forordningen at overveje de nye teknologiers betydning for eventuelle nye mærkningskrav, bl.a. med henblik på at forbedre varernes sporbarhed.


DIREKTIVER

21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/2


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/99/EU

af 13. december 2011

om den europæiske beskyttelsesordre

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 1, litra a) og d),

under henvisning til initiativ fra Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Republikken Estland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Finland og Kongeriget Sverige,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Union har sat sig det mål at bevare og udbygge et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(2)

Det fastsættes i artikel 82, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), at det retlige samarbejde i straffesager i Unionen bygger på princippet om gensidig anerkendelse af domme og retsafgørelser.

(3)

Ifølge Stockholmprogrammet — Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse (2) bør gensidig anerkendelse udvides til at omfatte alle former for domme og retlige afgørelser, det være sig strafferetlige eller forvaltningsretlige, afhængigt af retssystemet. Det opfordrer endvidere Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge, hvordan lovgivningen og de praktiske støtteforanstaltninger til beskyttelse af ofre kan forbedres. Det påpeges også i programmet, at ofre for kriminalitet kan tilbydes særlige beskyttelsesforanstaltninger, som bør have virkning inden for Unionen. Dette direktiv udgør en del af en sammenhængende og omfattende pakke af foranstaltninger om ofres rettigheder.

(4)

I Europa-Parlamentets beslutning af 26. november 2009 om bekæmpelse af vold mod kvinder opfordres medlemsstaterne til at forbedre deres nationale love og politikker til bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og til at tage initiativ til at bekæmpe årsagerne til vold mod kvinder, især ved hjælp af forebyggende foranstaltninger, og anmodes Unionen om at sikre retten til hjælp og støtte for alle ofre for vold. I Europa-Parlamentets beslutning af 10. februar 2010 om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU – 2009 bifaldes forslaget om at indføre en europæisk beskyttelsesordre for ofre.

(5)

Rådet erklærede i sin resolution af 10. juni 2011 om en køreplan for styrkelse af ofres rettigheder og beskyttelse, særlig i straffesager, at der bør gøres en indsats for at styrke rettighederne for og beskyttelsen af ofrene for kriminalitet, særlig i straffesager, og Kommissionen blev opfordret til at forelægge passende forslag med henblik herpå. Inden for disse rammer bør der etableres en mekanisme for at sikre gensidig anerkendelse mellem medlemsstaterne af afgørelser vedrørende beskyttelsesforanstaltninger for ofre for kriminalitet. I henhold til nævnte resolution bør dette direktiv, der vedrører gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i straffesager, suppleres af en passende mekanisme vedrørende foranstaltninger, der er truffet i civilsager.

(6)

I et fælles område med retfærdighed uden indre grænser er det nødvendigt at sikre, at den beskyttelse, der ydes en fysisk person i én medlemsstat, opretholdes og fortsættes i en anden medlemsstat, som personen flytter eller er flyttet til. Det bør også sikres, at det ikke medfører en forringelse af unionsborgernes beskyttelse, når de legitimt benytter deres ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 21 i TEUF.

(7)

For at nå disse mål bør dette direktiv fastsætte regler, hvorved den beskyttelse, der ydes på grundlag af visse beskyttelsesforanstaltninger truffet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat (»udstedelsesstaten«), kan udvides til en anden medlemsstat, som den beskyttede person beslutter sig til at bosætte eller opholde sig i (»fuldbyrdelsesstaten«).

(8)

Dette direktiv tager hensyn til medlemsstaternes forskellige retlige traditioner og til den kendsgerning, at effektiv beskyttelse kan ydes ved hjælp af beskyttelsesordrer, der udstedes af en anden myndighed end en straffedomstol. Dette direktiv pålægger ingen forpligtelser til at ændre nationale systemer til udstedelse af beskyttelsesforanstaltninger, og det pålægger heller ingen forpligtelser til at indføre eller ændre et strafferetligt system med henblik på fuldbyrdelse af en europæisk beskyttelsesordre.

(9)

Dette direktiv finder anvendelse på beskyttelsesforanstaltninger, der specifikt har til formål at beskytte en person mod en anden persons strafbare handling, som på den ene eller den anden måde kan bringe vedkommendes liv eller fysiske, psykiske eller seksuelle integritet i fare, f.eks. ved at forhindre enhver form for chikane, eller kan bringe vedkommendes værdighed eller personlige frihed i fare, f.eks. ved at forhindre bortførelser, forfølgelse og andre former for indirekte tvang, og som har til formål at forhindre nye strafbare handlinger eller at mindske følgerne af tidligere strafbare handlinger. Disse personlige rettigheder, som den beskyttede person har, svarer til grundlæggende værdier, der anerkendes og forfægtes i alle medlemsstaterne. En medlemsstat er imidlertid ikke forpligtet til at udstede en europæisk beskyttelsesordre på grundlag af en strafferetlig foranstaltning, der ikke specifikt har til formål at beskytte en person, men som hovedsagelig har andre mål, f.eks. resocialisering af lovovertræderen. Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv vedrører beskyttelsesforanstaltninger, som har til formål at beskytte alle ofre og ikke kun ofre for kønsrelateret vold, idet der tages hensyn til de særlige omstændigheder ved hver enkelt type kriminalitet.

(10)

Dette direktiv finder anvendelse på beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i straffesager, og omfatter derfor ikke beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i civilsager. Det er ikke nødvendigt, at der er truffet endelig afgørelse om en strafbar handling, for at en beskyttelsesforanstaltning kan fuldbyrdes efter dette direktiv. Det har heller ingen betydning, om det er en strafferetlig, administrativ eller civilretlig myndighed, der træffer beskyttelsesforanstaltningen. Dette direktiv forpligter ikke medlemsstaterne til at ændre deres nationale lovgivning således, at de skal kunne træffe beskyttelsesforanstaltninger som led i straffesager.

(11)

Dette direktiv er beregnet på at finde anvendelse på beskyttelsesforanstaltninger, der træffes til fordel for ofre eller mulige ofre for kriminalitet. Dette direktiv bør derfor ikke finde anvendelse på foranstaltninger, der træffes for at beskytte vidner.

(12)

Træffes der en beskyttelsesforanstaltning som defineret i dette direktiv med henblik på beskyttelse af et familiemedlem til den primære beskyttede person, kan dette familiemedlem ligeledes anmode om udstedelsen af en europæisk beskyttelsesordre for sig selv, på de betingelser der er fastlagt i dette direktiv.

(13)

Enhver anmodning om udstedelse af en europæisk beskyttelsesordre bør behandles med en passende hurtighed under hensyntagen til sagens specifikke omstændigheder, herunder sagens hastende karakter, den dato, hvor den beskyttede person ankommer på fuldbyrdelsesstatens område, og om muligt risikograden for den beskyttede person.

(14)

Skal der i henhold til dette direktiv gives oplysninger til den beskyttede person eller til den person, der forårsager fare, bør disse oplysninger, hvor det er relevant, ligeledes gives til den berørte persons eventuelle værge eller repræsentant. Der bør ligeledes tages behørigt hensyn til det behov, den beskyttede person, den person, der forårsager fare, eller værgen eller den procesbefuldmægtigede har for at modtage de oplysninger, der foreskrives i dette direktiv, på et sprog, den pågældende person forstår.

(15)

I procedurerne for udstedelse og anerkendelse af en europæisk beskyttelsesordre bør de kompetente myndigheder tage behørigt hensyn til ofrenes behov, herunder behovene hos særligt sårbare personer, f.eks. mindreårige eller handicappede.

(16)

Med henblik på anvendelsen af dette direktiv kan en beskyttelsesforanstaltning være blevet pålagt efter en dom som omhandlet i Rådets rammeafgørelse 2008/947/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med tilsyn med henblik på tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner (3) eller efter en afgørelse om tilsynsforanstaltninger som omhandlet i Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (4). Hvis der træffes afgørelse i udstedelsesstaten på grundlag af en af disse rammeafgørelser, bør anerkendelsesproceduren følges i overensstemmelse hermed i fuldbyrdelsesstaten. Dette bør imidlertid ikke udelukke muligheden for at overføre en europæisk beskyttelsesordre til en anden medlemsstat end den, der fuldbyrder afgørelserne på grundlag af disse rammeafgørelser.

(17)

I overensstemmelse med artikel 6 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bør den person, der forårsager fare, have mulighed for at blive hørt og anfægte beskyttelsesforanstaltningen, enten under den procedure, der fører til, at der træffes en beskyttelsesforanstaltning, eller inden en europæisk beskyttelsesordre udstedes.

(18)

For at hindre, at der begås kriminalitet mod ofret i fuldbyrdelsesstaten, bør denne stat have retlige midler til anerkendelse af den afgørelse, der tidligere er truffet i udstedelsesstaten til fordel for ofret, og det bør tillige undgås, at ofret skal indlede en ny sag eller fremlægge bevismateriale i fuldbyrdelsesstaten igen, som om udstedelsesstaten ikke havde truffet afgørelsen. Fuldbyrdelsesstatens anerkendelse af den europæiske beskyttelsesordre indebærer blandt andet, at denne stats kompetente myndighed med forbehold af begrænsningerne i dette direktiv accepterer eksistensen og gyldigheden af den beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i udstedelsesstaten, anerkender den faktiske situation, der er beskrevet i den europæiske beskyttelsesordre, og erklærer sig enig i, at der bør ydes beskyttelse, og at denne beskyttelse bør fortsættes i overensstemmelse med dens nationale lovgivning.

(19)

Dette direktiv indeholder et udtømmende antal forbud og begrænsninger, som, når de er pålagt i udstedelsesstaten og indeholdt i den europæiske beskyttelsesordre, bør anerkendes og fuldbyrdes i fuldbyrdelsesstaten med forbehold af begrænsningerne i dette direktiv. Der kan eksistere andre typer beskyttelsesforanstaltninger på nationalt plan, såsom — hvis det er foreskrevet i den nationale lovgivning — pligten for den person, der forårsager fare, til at blive et nærmere angivet sted. Sådanne foranstaltninger kan pålægges i udstedelsesstaten i forbindelse med den procedure, der fører til, at der træffes en af de beskyttelsesforanstaltninger, som i henhold til dette direktiv kan udgøre grundlaget for en europæisk beskyttelsesordre.

(20)

Eftersom det er forskellige slags myndigheder (civil- eller strafferetlige eller administrative) i medlemsstaterne, der er kompetente til at træffe og fuldbyrde beskyttelsesforanstaltninger, er det hensigtsmæssigt at tillade en høj grad af fleksibilitet i samarbejdsordningen mellem medlemsstaterne i henhold til dette direktiv. Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten er således ikke i alle tilfælde nødt til at træffe den samme beskyttelsesforanstaltning som den, der er truffet i udstedelsesstaten, og har en vis skønsbeføjelse til at træffe enhver foranstaltning, som den i et tilsvarende tilfælde vurderer er egnet og hensigtsmæssig i henhold til sin nationale lovgivning til at yde fortsat beskyttelse af den beskyttede person på baggrund af den beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i udstedelsesstaten som beskrevet i den europæiske beskyttelsesordre.

(21)

De forbud eller begrænsninger, som dette direktiv finder anvendelse på, omfatter bl.a. foranstaltninger til begrænsning af personlige kontakter eller fjernkontakt mellem den beskyttede person og den person, der forårsager fare, f.eks. ved at fastlægge særlige betingelser for sådanne kontakter eller ved at fastsætte begrænsninger for indholdet af kommunikation.

(22)

Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten bør oplyse den person, der forårsager fare, samt udstedelsesstatens kompetente myndighed og den beskyttede person om enhver foranstaltning, der træffes på grundlag af den europæiske beskyttelsesordre. I meddelelsen til den person, der forårsager fare, bør der tages behørigt hensyn til den beskyttede persons interesse i, at vedkommendes adresse eller andre kontaktoplysninger ikke videregives. Sådanne oplysninger bør udelades i meddelelsen, forudsat at adressen eller andre kontaktoplysninger ikke er en del af det forbud eller den begrænsning, der er pålagt den person, der forårsager fare, som en fuldbyrdelsesforanstaltning.

(23)

Når den kompetente myndighed i udstedelsesstaten trækker den europæiske beskyttelsesordre tilbage, bør den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten bringe de foranstaltninger, som den har truffet for at fuldbyrde den europæiske beskyttelsesordre, til ophør, idet den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten dog selvstændigt og i overensstemmelse med sin nationale lovgivning kan træffe enhver beskyttelsesforanstaltning i henhold til sin nationale lovgivning for at beskytte den pågældende person.

(24)

Da dette direktiv omhandler situationer, hvor den beskyttede person flytter til en anden medlemsstat, bør udstedelsen eller fuldbyrdelsen af en europæisk beskyttelsesordre ikke indebære nogen overførsel til fuldbyrdelsesstaten af beføjelser i forbindelse med hovedsanktioner eller suspenderede, alternative, betingede eller sekundære sanktioner eller i forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger, der pålægges den person, der forårsager fare, hvis denne person fortsat er bosat i den stat, der traf beskyttelsesforanstaltningen.

(25)

Hvor det er relevant, bør det være muligt at anvende elektroniske midler med henblik på i praksis at gennemføre de foranstaltninger, der træffes i medfør af dette direktiv, i overensstemmelse med nationale love og procedurer.

(26)

Inden for rammerne af samarbejdet mellem de myndigheder, som er inddraget i at sikre beskyttelsen af den beskyttede person, bør den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten underrette den kompetente myndighed i udstedelsesstaten om enhver overtrædelse af de foranstaltninger, der er truffet i fuldbyrdelsesstaten til at fuldbyrde den europæiske beskyttelsesordre. Denne underretning bør sætte den kompetente myndighed i udstedelsesstaten i stand til omgående at træffe afgørelse om en eventuel passende reaktion med hensyn til den beskyttelsesforanstaltning, som er pålagt den person, der forårsager fare, i denne stat. En sådan reaktion kan, hvor det er hensigtsmæssigt, omfatte pålæg af en frihedsberøvende foranstaltning til erstatning for den ikke-frihedsberøvende foranstaltning, der oprindeligt blev truffet, f.eks. som alternativ til præventiv frihedsberøvelse eller som følge af en betinget strafudsættelse. Det siger sig selv, at en sådan afgørelse ikke er til hinder for, at fuldbyrdelsesstaten i givet fald kan pålægge sanktioner i tilfælde af overtrædelse af de foranstaltninger, der er truffet til at fuldbyrde den europæiske beskyttelsesordre, eftersom den ikke pålægger en selvstændig sanktion i forbindelse med en ny strafbar handling.

(27)

I betragtning af medlemsstaternes forskellige retlige traditioner bør fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed, når der i fuldbyrdelsesstaten ikke er nogen beskyttelsesforanstaltning til rådighed i et tilfælde, der svarer til den konkrete situation, der beskrives i den europæiske beskyttelsesordre, indberette enhver overtrædelse af den beskyttelsesforanstaltning, der er beskrevet i den europæiske beskyttelsesordre, som den er bekendt med, til udstedelsesstatens kompetente myndighed.

(28)

For at sikre en smidig anvendelse af dette direktiv i hvert konkret tilfælde bør de kompetente myndigheder i udstedelses- og fuldbyrdelsesstaten udøve deres kompetence i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser under hensyn til ne bis in idem-princippet.

(29)

Den beskyttede person bør ikke skulle afholde omkostninger i forbindelse med anerkendelsen af den europæiske beskyttelsesordre, som er uforholdsmæssigt store i forhold til et tilsvarende nationalt tilfælde. Ved gennemførelsen af dette direktiv bør medlemsstaterne efter anerkendelsen af den europæiske beskyttelsesordre sikre, at den beskyttede person ikke forpligtes til at anlægge yderligere nationale retssager for at få den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten til, som en direkte konsekvens af anerkendelsen af den europæiske beskyttelsesordre, at træffe en afgørelse om enhver foranstaltning, som ville være tilgængelig i henhold til den nationale lovgivning i et tilsvarende tilfælde for at sikre beskyttelsen af den beskyttede person.

(30)

I betragtning af princippet om gensidig anerkendelse, som dette direktiv bygger på, bør medlemsstaterne i videst muligt omfang fremme direkte kontakt mellem de kompetente myndigheder, når de anvender dette direktiv.

(31)

Med forbehold af retsvæsenets uafhængighed og forskelle i opbygningen af retssystemerne i Unionen bør medlemsstaterne overveje at anmode dem, der er ansvarlige for uddannelsen af dommere, anklagere, politi og retspersonale, som er involveret i procedurer med henblik på udstedelse eller anerkendelse af en europæisk beskyttelsesordre, om at sørge for passende uddannelse hvad angår dette direktivs mål.

(32)

For at lette evalueringen af dette direktivs anvendelse bør medlemsstaterne meddele Kommissionen relevante oplysninger om anvendelsen af nationale procedurer på den europæiske beskyttelsesordre, som minimum for så vidt angår det antal europæiske beskyttelsesordrer, der er anmodet om, udstedt og/eller anerkendt. I den forbindelse ville andre typer oplysninger, f.eks. de pågældende kriminalitetstyper, ligeledes være nyttige.

(33)

Dette direktiv bør bidrage til beskyttelsen af personer, der er i fare, ved således at supplere, men ikke berøre de instrumenter, der allerede findes på området, såsom rammeafgørelse 2008/947/RIA og 2009/829/RIA.

(34)

Når en afgørelse om en beskyttelsesforanstaltning henhører under anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (5), Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar (6) eller Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn (7), bør den pågældende afgørelse anerkendes og fuldbyrdes i overensstemmelse med bestemmelserne i den relevante retsakt.

(35)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør, hvor det er relevant, medtage oplysninger om den europæiske beskyttelsesordre i eksisterende uddannelses- og bevidstgørelseskampagner om beskyttelse af ofre for kriminalitet.

(36)

Personoplysninger, der behandles som led i gennemførelsen af dette direktiv, bør beskyttes i overensstemmelse med Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager (8) og principperne i Europarådets konvention fra 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger.

(37)

Dette direktiv bør respektere de grundlæggende rettigheder, som garanteres ved Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, i overensstemmelse med artikel 6 i TEU.

(38)

Ved gennemførelsen af dette direktiv opfordres medlemsstaterne til at tage hensyn til de rettigheder og principper, der er indeholdt i De Forenede Nationers konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder.

(39)

Målet for dette direktiv, nemlig at beskytte personer, som er i fare, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(40)

I medfør af artikel 3 i protokollen (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af dette direktiv.

(41)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og med forbehold af artikel 4 i nævnte protokol deltager Irland ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(42)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Formål

Ved dette direktiv fastlægges regler, som sætter en judiciel eller tilsvarende myndighed i en medlemsstat, hvor en beskyttelsesforanstaltning er blevet truffet med henblik på at beskytte en person mod en anden persons strafbare handling, der kan bringe vedkommendes liv, fysiske eller psykiske integritet, værdighed, personlige frihed eller seksuelle integritet i fare, i stand til at udstede en europæisk beskyttelsesordre, som gør det muligt for en kompetent myndighed i en anden medlemsstat at fortsætte beskyttelsen af personen på denne anden medlemsstats område efter en kriminel handling eller en påstået kriminel handling i henhold til den nationale lovgivning i udstedelsesstaten.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »europæisk beskyttelsesordre«: en afgørelse, som en judiciel eller tilsvarende myndighed i en medlemsstat har truffet i forbindelse med en beskyttelsesforanstaltning, og på grundlag af hvilken en judiciel eller tilsvarende myndighed i en anden medlemsstat træffer en eller flere hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold til sin egen nationale lovgivning med henblik på at fortsætte beskyttelsen af den beskyttede person

2)   »beskyttelsesforanstaltning«: en afgørelse i straffesager, som er truffet i udstedelsesstaten i henhold til dens nationale lovgivning og procedurer, hvorved en eller flere af de i artikel 5 omhandlede forbud eller begrænsninger pålægges en person, som forårsager fare, for at beskytte en beskyttet person mod en strafbar handling, som kan bringe vedkommendes liv, fysiske eller psykiske integritet, værdighed, personlige frihed eller seksuelle integritet i fare

3)   »beskyttet person«: en fysisk person, som er genstand for den beskyttelse, som er resultatet af en beskyttelsesforanstaltning truffet i udstedelsesstaten

4)   »person, der forårsager fare«: den fysiske person, der er blevet pålagt en eller flere af de i artikel 5 omhandlede forbud eller begrænsninger

5)   »udstedelsesstat«: den medlemsstat, hvor en beskyttelsesforanstaltning, der danner grundlag for udstedelsen af en europæisk beskyttelsesforanstaltning, er truffet

6)   »fuldbyrdelsesstat«: den medlemsstat, hvortil en europæisk beskyttelsesordre er blevet fremsendt med henblik på anerkendelse

7)   »tilsynsstat«: den medlemsstat, hvortil en dom som omhandlet i artikel 2 i rammeafgørelse 2008/947/RIA eller en afgørelse om tilsynsforanstaltninger som omhandlet i artikel 4 i rammeafgørelse 2009/829/RIA er blevet fremsendt.

Artikel 3

Udpegning af kompetente myndigheder

1.   Hver medlemsstat meddeler Kommissionen, hvilken eller hvilke judiciel(le) eller tilsvarende myndighed(er) der i henhold til dens nationale lovgivning har kompetence til at udstede en europæisk beskyttelsesordre og til at anerkende en sådan ordre i overensstemmelse med dette direktiv, når medlemsstaten er udstedelsesstat eller fuldbyrdelsesstat.

2.   Kommissionen stiller de modtagne oplysninger til rådighed for alle medlemsstaterne. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen enhver ændring i de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

Artikel 4

Anvendelse af en central myndighed

1.   Hver medlemsstat kan udpege en central myndighed eller, hvis det er foreskrevet i dens retssystem, flere centrale myndigheder til at bistå sine kompetente myndigheder.

2.   En medlemsstat kan, hvis det er nødvendigt på grund af opbygningen af dens interne retssystem, overdrage den administrative fremsendelse og modtagelse af europæiske beskyttelsesordrer samt al anden officiel korrespondance i den forbindelse til sin eller sine centrale myndigheder. Således kan al kommunikation, alle konsultationer, al informationsudveksling og alle forespørgsler og underretninger mellem de kompetente myndigheder i givet fald behandles med bistand fra den eller de udpegede centrale myndighed(er) i den pågældende medlemsstat.

3.   Medlemsstater, der ønsker at gøre brug af mulighederne i denne artikel, meddeler Kommissionen oplysninger om den eller de udpegede centrale myndighed(er). Disse angivelser forpligter alle myndighederne i udstedelsesstaten.

Artikel 5

Kravet om en eksisterende beskyttelsesforanstaltning i henhold til national lovgivning

En europæisk beskyttelsesordre kan kun udstedes, når der tidligere er truffet en beskyttelsesforanstaltning i udstedelsesstaten, hvorved den person, der forårsager fare, er blevet pålagt en eller flere af følgende forbud eller begrænsninger:

a)

et forbud mod at opholde sig i bestemte lokaliteter eller på bestemte steder eller definerede områder, hvor den beskyttede person opholder sig eller er på besøg

b)

et forbud mod eller regulering af enhver form for kontakt med den beskyttede person, herunder pr. telefon, elektronisk eller med almindelig post, pr. telefax eller på enhver anden måde, eller

c)

et forbud mod eller regulering af at komme tættere på den beskyttede person end en nærmere angivet afstand.

Artikel 6

Udstedelse af en europæisk beskyttelsesordre

1.   En europæisk beskyttelsesordre kan udstedes, når den beskyttede person beslutter at bosætte sig eller allerede bor i en anden medlemsstat, eller når den beskyttede person beslutter at opholde sig eller allerede opholder sig i en anden medlemsstat. Når den kompetente myndighed i udstedelsesstaten træffer afgørelse om udstedelse af en europæisk beskyttelsesordre, tager den bl.a. hensyn til længden af den eller de perioder, som den beskyttede person agter at opholde sig i fuldbyrdelsesstaten, og til hvor alvorligt beskyttelsesbehovet er.

2.   En judiciel eller tilsvarende myndighed i udstedelsesstaten kan udelukkende udstede en europæisk beskyttelsesordre på anmodning af den beskyttede person og efter at have kontrolleret, at beskyttelsesforanstaltningen opfylder kravene i artikel 5.

3.   Den beskyttede person kan indgive en anmodning om udstedelse af en europæisk beskyttelsesordre enten til den kompetente myndighed i udstedelsesstaten eller til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten. Hvis en sådan anmodning indgives i fuldbyrdelsesstaten, overfører dennes kompetente myndighed hurtigst muligt anmodningen til den kompetente myndighed i udstedelsesstaten.

4.   Inden der udstedes en europæisk beskyttelsesordre, har den person, der forårsager fare, ret til at blive hørt og til at anfægte beskyttelsesforanstaltningen, hvis vedkommende ikke blev indrømmet disse rettigheder i den procedure, som førte til, at beskyttelsesforanstaltningen blev truffet.

5.   Når en kompetent myndighed træffer en beskyttelsesforanstaltning med en eller flere af de i artikel 5 omhandlede forbud eller begrænsninger, oplyser myndigheden den beskyttede person på en passende måde og i overensstemmelse med sin nationale lovgivnings procedurer om muligheden for at anmode om en europæisk beskyttelsesordre, i det tilfælde at den pågældende person beslutter sig for at rejse til en anden medlemsstat, samt om de grundlæggende betingelser for en sådan anmodning. Myndigheden tilråder den beskyttede person at indgive anmodningen, før den pågældende forlader udstedelsesstatens område.

6.   Hvis den beskyttede person har en værge eller en repræsentant, kan denne værge eller repræsentant indgive den i stk. 2 og 3 omhandlede anmodning på vegne af den beskyttede person.

7.   Forkastes anmodningen om udstedelse af en europæisk beskyttelsesordre, oplyser den kompetente myndighed i udstedelsesstaten den beskyttede person om de gældende retsmidler, der er til rådighed i henhold til dens nationale lovgivning for at klage over en sådan afgørelse.

Artikel 7

Den europæiske beskyttelsesordres form og indhold

Den europæiske beskyttelsesordre udstedes i overensstemmelse med formularen i bilag I til dette direktiv. Den skal navnlig indeholde følgende oplysninger:

a)

den beskyttede persons identitet og nationalitet samt værgens eller repræsentantens identitet og nationalitet, hvis den beskyttede person er mindreårig eller umyndiggjort

b)

den dato, fra hvilken den beskyttede person agter at bosætte eller opholde sig i fuldbyrdelsesstaten, samt perioden eller perioderne for opholdet, hvis kendt

c)

navn, adresse, telefon- og faxnummer samt e-mail-adresse på den kompetente myndighed i udstedelsesstaten

d)

identifikation (f.eks. gennem nummer og dato) af den retsakt, der indeholder den beskyttelsesforanstaltning, på grundlag af hvilken den europæiske beskyttelsesordre er udstedt

e)

et resumé af de faktiske forhold og omstændigheder, der har ført til, at beskyttelsesforanstaltningen blev truffet i udstedelsesstaten

f)

de forbud eller begrænsninger, som den person, der forårsager fare, er pålagt i den beskyttelsesforanstaltning, der ligger til grund for den europæiske beskyttelsesordre, deres varighed og angivelse af den eventuelle sanktion i tilfælde af overtrædelse af et af forbuddene eller en af begrænsningerne

g)

anvendelse af eventuelt teknisk udstyr, som er stillet til rådighed for den beskyttede person eller den person, der forårsager fare, med henblik på at fuldbyrde beskyttelsesforanstaltningen

h)

identitet, nationalitet og kontaktoplysninger for den person, der forårsager fare

i)

hvorvidt den beskyttede person og/eller den person, der forårsager fare, har modtaget gratis retshjælp i udstedelsesstaten, såfremt sådanne oplysninger er kendt af den kompetente myndighed i udstedelsesstaten uden yderligere undersøgelser

j)

hvor det er relevant, en beskrivelse af andre omstændigheder, der kan have betydning for vurderingen af den fare, som den beskyttede person står over for

k)

hvor det er relevant, en udtrykkelig angivelse af, at en dom som omhandlet i artikel 2 i rammeafgørelse 2008/947/RIA eller en afgørelse om tilsynsforanstaltninger som omhandlet i artikel 4 i rammeafgørelse 2009/829/RIA allerede er blevet fremsendt til tilsynsstaten, hvis denne er forskellig fra den europæiske beskyttelsesordres fuldbyrdelsesstat, og identifikation af den myndighed i denne stat, der er kompetent med henblik på fuldbyrdelse af en sådan dom eller afgørelse.

Artikel 8

Fremsendelsesprocedure

1.   Når den kompetente myndighed i udstedelsesstaten fremsender den europæiske beskyttelsesordre til den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten, gør den det på enhver måde, der efterlader et skriftligt spor, og således, at den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten kan fastslå ægtheden. Al officiel kommunikation foregår også direkte mellem disse kompetente myndigheder.

2.   Er den kompetente myndighed i enten fuldbyrdelsesstaten eller udstedelsesstaten ikke kendt af den kompetente myndighed i den anden stat, foretager sidstnævnte myndighed de relevante undersøgelser, navnlig gennem kontaktpunkterne i Det Europæiske Retlige Netværk som omhandlet i Rådets afgørelse 2008/976/RIA af 16. december 2008 om Det Europæiske Retlige Netværk (9), det nationale medlem af Eurojust eller det nationale system for koordinering af Eurojust, for at indhente de nødvendige oplysninger.

3.   Har en myndighed i fuldbyrdelsesstaten, som modtager en europæisk beskyttelsesordre, ikke kompetence til at anerkende den, sender denne myndighed af egen drift den europæiske beskyttelsesordre videre til den kompetente myndighed og underretter omgående den kompetente myndighed i udstedelsesstaten herom på enhver måde, der efterlader et skriftligt spor.

Artikel 9

Foranstaltninger i fuldbyrdelsesstaten

1.   Ved modtagelse af en europæisk beskyttelsesordre fremsendt i henhold til artikel 8 anerkender den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten uden unødig forsinkelse denne ordre og træffer afgørelse om enhver foranstaltning, der ville være til rådighed i henhold til dens nationale lovgivning i et tilsvarende tilfælde, med henblik på at sikre beskyttelsen af den beskyttede person, medmindre den beslutter at påberåbe sig en af de i artikel 10 nævnte grunde til at afslå anerkendelse. Fuldbyrdelsesstaten kan anvende straffe-, civil- eller forvaltningsretlige foranstaltninger i overensstemmelse med sin nationale lovgivning.

2.   Den foranstaltning, som den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten har truffet i henhold til stk. 1 samt enhver anden foranstaltning truffet på grundlag af en efterfølgende afgørelse, jf. artikel 11, skal i videst muligt omfang svare til den beskyttelsesforanstaltning, der er truffet i udstedelsesstaten.

3.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten underretter den person, der forårsager fare, den kompetente myndighed i udstedelsesstaten og den beskyttede person om enhver foranstaltning truffet i henhold til stk. 1, samt om de mulige retsvirkninger af en overtrædelse af en sådan foranstaltning i henhold til national lovgivning og i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2. Den beskyttede persons adresse eller andre kontaktoplysninger må ikke videregives til den person, der forårsager fare, medmindre sådanne oplysninger er nødvendige med henblik på fuldbyrdelsen af den foranstaltning, der er truffet i henhold til stk. 1.

4.   Mener den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten, at de oplysninger, der er fremsendt med den europæiske beskyttelsesordre i henhold til artikel 7, er ufuldstændige, underretter den omgående den kompetente myndighed i udstedelsesstaten på enhver måde, der efterlader et skriftligt spor, og fastsætter en rimelig frist for denne til at fremskaffe de manglende oplysninger.

Artikel 10

Grunde til at afslå anerkendelse af en europæisk beskyttelsesordre

1.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten kan afslå at anerkende en europæisk beskyttelsesordre under følgende omstændigheder:

a)

den europæiske beskyttelsesordre er ufuldstændig eller er ikke blevet kompletteret inden for den frist, der er fastsat af den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten

b)

kravene i artikel 5 er ikke opfyldt

c)

beskyttelsesforanstaltningen vedrører en handling, der ikke udgør en strafbar handling i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning

d)

beskyttelsen følger af fuldbyrdelsen af en straf eller en foranstaltning, der i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning er omfattet af amnesti, og den er knyttet til en handling eller adfærd, der falder ind under denne stats kompetence i henhold til denne lovgivning

e)

i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning tilkommer der den person, der forårsager fare, immunitet, hvilket gør det umuligt at træffe foranstaltninger på grundlag af en europæisk beskyttelsesordre

f)

strafforfølgning af den person, der forårsager fare, for den handling eller adfærd, som beskyttelsesforanstaltningen er blevet truffet i forbindelse med, er ikke mulig på grund af forældelse i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning, når handlingen eller adfærden falder ind under dens kompetence i henhold til dens nationale lovgivning

g)

anerkendelse af den europæiske beskyttelsesordre ville være i modstrid med ne bis in idem-princippet

h)

i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning kan den person, der forårsager fare, på grund af sin alder ikke gøres strafferetligt ansvarlig for den handling eller adfærd, som beskyttelsesforanstaltningen er blevet truffet i forbindelse med

i)

beskyttelsesforanstaltningen vedrører en strafbar handling, der i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning betragtes som begået helt eller for en stor eller væsentlig dels vedkommende på denne stats område.

2.   Såfremt fuldbyrdelsesstatens kompetente myndighed afslår at anerkende en europæisk beskyttelsesordre af en af de i stk. 1 nævnte grunde, skal den:

a)

uden unødig forsinkelse underrette udstedelsesstaten og den beskyttede person om dette afslag og om grundene, der knytter sig hertil

b)

i givet fald oplyse den beskyttede person om muligheden for at anmode om, at der træffes en beskyttelsesforanstaltning i henhold til dens nationale lovgivning

c)

oplyse den beskyttede person om ethvert gældende retsmiddel, der er til rådighed efter dens nationale lovgivning for at klage over en sådan afgørelse.

Artikel 11

Gældende lovgivning og kompetence i fuldbyrdelsesstaten

1.   Fuldbyrdelsesstaten har kompetence til at træffe og fuldbyrde foranstaltninger på sit område efter anerkendelsen af en europæisk beskyttelsesordre. Fuldbyrdelsesstatens lovgivning finder anvendelse på vedtagelsen og fuldbyrdelsen af den i artikel 9, stk. 1, omhandlede afgørelse, herunder regler for adgang til klage over afgørelser, der er truffet i fuldbyrdelsesstaten i forbindelse med den europæiske beskyttelsesordre.

2.   I tilfælde af overtrædelse af en eller flere af de foranstaltninger, der er truffet af fuldbyrdelsesstaten efter anerkendelsen af en europæisk beskyttelsesordre, har den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med stk. 1 kompetence til at:

a)

pålægge strafferetlige sanktioner og træffe enhver anden foranstaltning som følge af overtrædelsen, hvis overtrædelsen udgør en strafbar handling i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning

b)

træffe enhver anden ikke-strafferetlig afgørelse i forbindelse med overtrædelsen

c)

træffe enhver hastende og foreløbig foranstaltning for at bringe overtrædelsen til ophør, i givet fald indtil udstedelsesstaten træffer en efterfølgende afgørelse.

3.   Er der ikke er nogen foranstaltning til rådighed på nationalt plan som kunne træffes i et tilsvarende tilfælde i fuldbyrdelsesstaten, giver den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten den kompetente myndighed i udstedelsesstaten underretning om enhver overtrædelse af den beskyttelsesforanstaltning, der er beskrevet i den europæiske beskyttelsesordre, som den er bekendt med.

Artikel 12

Underretning i tilfælde af overtrædelse

Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten underretter den kompetente myndighed i udstedelsesstaten eller i tilsynsstaten om enhver overtrædelse af den eller de foranstaltninger, som er truffet på grundlag af den europæiske beskyttelsesordre. Underretningen gives ved anvendelse af formularen i bilag II.

Artikel 13

Kompetence i udstedelsesstaten

1.   Den kompetente myndighed i udstedelsesstaten har enekompetence til at træffe afgørelse i forbindelse med

a)

forlængelse, revision, ændring, tilbagekaldelse og tilbagetrækning af beskyttelsesforanstaltningen og følgelig af den europæiske beskyttelsesordre

b)

pålæg af en frihedsberøvende foranstaltning som følge af tilbagekaldelsen af beskyttelsesforanstaltningen, forudsat at beskyttelsesforanstaltningen har fundet anvendelse på grundlag af en dom som omhandlet i artikel 2 i rammeafgørelse 2008/947/RIA eller på grundlag af en afgørelse om tilsynsforanstaltninger som omhandlet i artikel 4 i rammeafgørelse 2009/829/RIA.

2.   Udstedelsesstatens lovgivning finder anvendelse på afgørelser truffet i henhold til stk. 1.

3.   Når en dom som omhandlet i artikel 2 i rammeafgørelse 2008/947/RIA eller en afgørelse om tilsynsforanstaltninger som omhandlet i artikel 4 i rammeafgørelse 2009/829/RIA allerede er blevet fremsendt til en anden medlemsstat eller fremsendes efter udstedelsen af den europæiske beskyttelsesordre, træffes efterfølgende afgørelser som omhandlet i disse rammeafgørelser i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i nævnte rammeafgørelser.

4.   Er beskyttelsesforanstaltningen omfattet af en dom som omhandlet i artikel 2 i rammeafgørelse 2008/947/RIA, som er blevet fremsendt til en anden medlemsstat eller fremsendes efter udstedelsen af den europæiske beskyttelsesordre, og den kompetente myndighed i tilsynsstaten har truffet efterfølgende afgørelser, der ændrer pligter eller påbud i beskyttelsesforanstaltningen i overensstemmelse med artikel 14 i denne rammeafgørelse, forlænger, reviderer, ændrer, tilbagekalder eller tilbagetrækker den kompetente myndighed i udstedelsesstaten omgående den europæiske beskyttelsesordre i overensstemmelse hermed.

5.   Den kompetente myndighed i udstedelsesstaten underretter omgående den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten om enhver afgørelse, som er truffet i henhold til stk. 1 eller 4.

6.   Har den kompetente myndighed i udstedelsesstaten tilbagekaldt eller tilbagetrukket den europæiske beskyttelsesordre i henhold til stk. 1, litra a), eller stk. 4, bringer den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 9, stk. 1, til ophør, når den er blevet behørigt underrettet herom af den kompetente myndighed i udstedelsesstaten.

7.   Har den kompetente myndighed i udstedelsesstaten ændret den europæiske beskyttelsesordre i henhold til stk. 1, litra a), eller stk. 4, skal den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten efter omstændighederne:

a)

ændre de foranstaltninger, der er truffet på grundlag af den europæiske beskyttelsesordre, i overensstemmelse med artikel 9, eller

b)

afslå at fuldbyrde det ændrede forbud eller den ændrede begrænsning, hvis forbuddet eller begrænsningen ikke falder ind under de typer forbud eller begrænsninger, der er nævnt i artikel 5, eller hvis de oplysninger, der er fremsendt med den europæiske beskyttelsesordre i henhold til artikel 7, er ufuldstændige eller ikke er blevet kompletteret inden for den frist, som den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten har fastsat i henhold til artikel 9, stk. 4.

Artikel 14

Grunde til at indstille de foranstaltninger, der er truffet på grundlag af en europæisk beskyttelsesordre

1.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten kan indstille de foranstaltninger, der er truffet til fuldbyrdelse af en europæisk beskyttelsesordre,

a)

når der foreligger klare tegn på, at den beskyttede person ikke er bosat eller opholder sig på fuldbyrdelsesstatens område eller har forladt dette område endeligt

b)

når den maksimale varighed af de foranstaltninger, der er truffet til fuldbyrdelse af den europæiske beskyttelsesordre, er udløbet i henhold til national lovgivning

c)

i det tilfælde, der er nævnt i artikel 13, stk. 7, litra b), eller

d)

når en dom som omhandlet i artikel 2 i rammeafgørelse 2008/947/RIA eller en afgørelse om tilsynsforanstaltninger som omhandlet i artikel 4 i rammeafgørelse 2009/829/RIA fremsendes til fuldbyrdelsesstaten efter anerkendelsen af den europæiske beskyttelsesordre.

2.   Den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten underretter straks den kompetente myndighed i udstedelsesstaten og, hvis det er muligt, den beskyttede person om en sådan afgørelse.

3.   Inden den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten indstiller foranstaltningerne i henhold til stk. 1, litra b), kan den anmode den kompetente myndighed i udstedelsesstaten om at oplyse, hvorvidt den beskyttelse, som ydes på grundlag af den europæiske beskyttelsesordre, stadig er nødvendig under hensyntagen til omstændighederne i den foreliggende sag. Den kompetente myndighed i udstedelsesstaten besvarer omgående en sådan anmodning.

Artikel 15

Prioritet ved anerkendelsen af en europæisk beskyttelsesordre

En europæisk beskyttelsesordre skal anerkendes med den samme prioritet, som ville være gældende i et tilsvarende nationalt tilfælde under hensyntagen til sagens specifikke omstændigheder, herunder sagens hastende karakter, den dato, hvor den beskyttede person ankommer på fuldbyrdelsesstatens område, og om muligt risikograden for den beskyttede person.

Artikel 16

Høring mellem de kompetente myndigheder

Når det er relevant, kan de kompetente myndigheder i udstedelsesstaten og fuldbyrdelsesstaten høre hinanden med henblik på at fremme en problemløs og effektiv anvendelse af dette direktiv.

Artikel 17

Sprog

1.   En europæisk beskyttelsesordre oversættes af den kompetente myndighed i udstedelsesstaten til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i fuldbyrdelsesstaten.

2.   Formularen i artikel 12 oversættes af den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i udstedelsesstaten.

3.   En medlemsstat kan i forbindelse med vedtagelsen af dette direktiv eller senere ved indgivelse af en erklæring til Kommissionen meddele, at den accepterer en oversættelse til et eller flere af de andre officielle sprog i Unionen.

Artikel 18

Omkostninger

Omkostninger i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv afholdes af fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med dens nationale lovgivning, bortset fra omkostninger, der udelukkende opstår på udstedelsesstatens område.

Artikel 19

Forbindelse med andre aftaler og ordninger

1.   Medlemsstaterne kan fortsat anvende de bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger, der gælder ved dette direktivs ikrafttræden, for så vidt disse giver mulighed for at udvide eller udbygge dette direktivs mål og bidrager til yderligere at forenkle eller lette procedurerne for at træffe beskyttelsesforanstaltninger.

2.   Medlemsstaterne kan indgå bilaterale eller multilaterale aftaler eller ordninger efter dette direktivs ikrafttræden, for så vidt disse giver mulighed for at udvide eller udbygge dette direktivs mål og bidrager til at forenkle eller lette procedurerne for at træffe beskyttelsesforanstaltninger.

3.   Senest den 11. april 2012 meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke af de eksisterende aftaler og ordninger som omhandlet i stk. 1 de fortsat ønsker at anvende. Medlemsstaterne underretter også Kommissionen om nye aftaler eller ordninger som omhandlet i stk. 2 senest tre måneder efter undertegnelsen heraf.

Artikel 20

Forbindelse med andre instrumenter

1.   Dette direktiv berører ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 44/2001, forordning (EF) nr. 2201/2003, Haagerkonventionen af 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn eller Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser.

2.   Dette direktiv berører ikke anvendelsen af rammeafgørelse 2008/947/RIA og 2009/829/RIA.

Artikel 21

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 11. januar 2015. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 22

Dataindsamling

For at lette evalueringen af dette direktivs anvendelse meddeler medlemsstaterne Kommissionen relevante oplysninger om anvendelsen af nationale procedurer på den europæiske beskyttelsesordre, som minimum om det antal europæiske beskyttelsesordrer, der er anmodet om, udstedt og/eller anerkendt.

Artikel 23

Revision

Senest den 11. januar 2016 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv. Rapporten ledsages om nødvendigt af lovgivningsmæssige forslag.

Artikel 24

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 25

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. december 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. SZPUNAR

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 14.12.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 24.11.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 13.12.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 115 af 4.5.2010, s. 1.

(3)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 102.

(4)  EUT L 294 af 11.11.2009, s. 20.

(5)  EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.

(6)  EUT L 338 af 23.12.2003, s. 1.

(7)  EUT L 48 af 21.12.2003, s. 3.

(8)  EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60.

(9)  EUT L 348 af 24.12.2008, s. 130.


BILAG I

DEN EUROPÆISKE BESKYTTELSESORDRE

jf. artikel 7 i

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/99/EU AF 13. DECEMBER 2011 OM DEN EUROPÆISKE BESKYTTELSESORDRE

Oplysningerne i denne formular skal behandles med behørig fortrolighed

Image

Image

Image

Image


BILAG II

FORMULAR

jf. artikel 12 i

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/99/EU AF 13. DECEMBER 2011 OM DEN EUROPÆISKE BESKYTTELSESORDRE

UNDERRETNING OM OVERTRÆDELSE AF DEN FORANSTALTNING, DER ER TRUFFET PÅ GRUNDLAG AF DEN EUROPÆISKE BESKYTTELSESORDRE

Oplysningerne i denne formular skal behandles med behørig fortrolighed

Image

Image


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/19


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1345/2011

af 19. december 2011

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 194/2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 194/2008 af 25. februar 2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. februar 2008 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 194/2008 om forlængelse og styrkelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar.

(2)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/859/FUSP af 19. december 2011 om ændring af afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar (2) bør oplysningerne om en af enhederne på listen i bilag V til forordning (EF) nr. 194/2008 ajourføres.

(3)

Bilag V til forordning (EF) nr. 194/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag V til forordning (EF) nr. 194/2008 erstattes angivelserne for Mayar (H.K) Ltd med:

»Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. KOROLEC

Formand


(1)  EUT L 66 af 10.3.2008, s. 1.

(2)  Se side 55 i denne EUT.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1346/2011

af 13. december 2011

om forbud mod fiskeri efter havgalte i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII fra fartøjer, der fører flag fra en hvilken som helst medlemsstat undtagen Danmark og Irland

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

23/T&Q

Medlemsstat

Alle medlemsstater undtagen Danmark og Irland

Bestand

BOR/678-

Art

Havgalte (Caproidae)

Område

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

Dato

29.11.2011


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1347/2011

af 13. december 2011

om forbud mod fiskeri efter sild i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN fra fartøjer, der fører tysk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

85/T&Q

Medlemsstat

Tyskland

Bestand

HER/5B6ANB

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN

Dato

26.11.2011


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1348/2011

af 13. december 2011

om forbud mod fiskeri efter havgalte i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII fra fartøjer, der fører Det Forenede Kongeriges flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

83/T&Q

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige/GBR

Bestand

BOR/678-

Art

Havgalte (Caproidae)

Område

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII

Dato

13.11.2011


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1349/2011

af 20. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 134 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 130 i forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår forvaltning af import, er Kommissionen tillagt beføjelse til at fastlægge, hvilke produkter der skal fremlægges licens for. Når behovet for et licenssystem vurderes, tager Kommissionen hensyn til, hvilke instrumenter der er egnede til forvaltning af markederne og især til overvågning af importen.

(2)

I henhold til artikel 1, stk. 2, litra a), nr. i), i Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (2) sammenholdt med bilag II, del I, punkt I, skal der fremlægges licens ved import af »Bananer, friske, importeret til toldsatserne i den fælles toldtarif«, som henhører under KN-kode 0803 00 19.

(3)

Det er nu muligt at overvåge importen på anden måde. Af forenklingshensyn og for at lette den administrative byrde for medlemsstater og aktører bør kravet om fremlæggelse af importlicenser for bananer afskaffes. Artikel 1, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2005 af 9. december 2005 om licenser under ordningen for import af bananer i Fællesskabet for bananer, der overgår til fri omsætning til toldsatsen i den fælles toldtarif (3), begrænser gyldighedsperioden for licenser til året, hvori de er udstedt. Forpligtelsen til at opnå importlicenser bør derfor afskaffes med virkning fra den 1. januar 2012.

(4)

Forordning (EF) nr. 376/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del I i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008 udgår punkt I »Bananer (del XI i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(3)  EUT L 324 af 10.12.2005, s. 3.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1350/2011

af 20. december 2011

om midlertidig suspension af importtolden for visse kornarter i produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 187 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at fremme kornforsyningerne til markedet i EU i de sidste måneder af produktionsåret 2011/12 er toldsatserne for de toldkontingenter for import af blød hvede af lav og middel kvalitet og foderbyg, der var åbnet ved henholdsvis Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 (2) og (EF) nr. 2305/2003 (3) blevet suspenderet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 633/2011 (4) indtil den 31. december 2011.

(2)

Udsigterne for EU's kornmarkeder for slutningen af produktionsåret 2011/12 tyder i lyset af de små lagre og Kommissionens nuværende prognoser over de mængder, der faktisk vil være til rådighed efter høsten i 2011, på, at de høje priser vil fortsætte. Med henblik på at opretholde de importstrømme, der er nyttige for markedsligevægten i EU, er det derfor nødvendigt at garantere den fortsatte anvendelse af importpolitikken for korn og opretholde den midlertidige suspension af importtolden for produktionsåret 2011/12 for de importtoldkontingenter, der er omfattet af denne foranstaltning indtil den 30. juni 2012.

(3)

De erhvervsdrivende bør dog ikke straffes, hvis korn er undervejs til EU for at blive importeret. Derfor bør der tages hensyn til transporttiden, og de erhvervsdrivende bør have mulighed for at lade korn overgå til fri omsætning med den toldsuspension, som er fastsat i denne forordning, for alle de produkter, for hvilke den direkte transport til EU begyndes senest den 30. juni 2012. Det bør endvidere fastsættes, hvilket bevis der skal forelægges som dokumentation for den direkte transport til EU og for datoen for transportens begyndelse.

(4)

For at sikre en effektiv forvaltning af proceduren for udstedelse af importlicenser fra den 1. januar 2012 bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Anvendelsen af importtold suspenderes for produkter henhørende under KN-kode 1001 99 00 af anden kvalitet end høj kvalitet som defineret i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 (5) og KN-kode 1003 for produktionsåret 2011/12 for al import inden for rammerne af de toldkontingenter med nedsat told, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 2305/2003.

2.   Når korn som omhandlet i denne artikels stk. 1 transporteres direkte til EU, og transporten er begyndt senest den 30. juni 2012, gælder toldsuspensionen i medfør af denne forordning fortsat for de pågældende produkters overgang til fri omsætning.

Beviset for den direkte transport til EU og for datoen for transportens begyndelse forelægges over for myndighederne på grundlag af det originale transportdokument.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 19.

(3)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7.

(4)  EUT L 170 af 30.6.2011, s. 19.

(5)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1351/2011

af 20. december 2011

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 for så vidt angår suspension af EU-toldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 af 9. april 2001 om forvaltning af fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for varer, der er præferenceberettigede i medfør af aftalerne med visse Middelhavslande, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1981/94 og (EF) nr. 934/95 (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er indgået en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union på den ene side og Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om yderligere liberalisering for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter, fisk og fiskevarer og om ændring af Euro-Middelhavsinterimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side (»aftalen«) (2). Aftalen blev godkendt på EU's vegne ved Rådets afgørelse 2011/824/EU (3).

(2)

Ifølge aftalen gælder der i en periode på ti år fra aftalens ikrafttrædelse udvidede toldindrømmelser for import til Den Europæiske Union af ubegrænsede mængder af produkter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben. Desuden er der ifølge aftalen også mulighed for en eventuel yderligere forlængelse af de udvidede toldindrømmelser afhængigt af den fremtidige økonomiske udvikling i Vestbredden og Gazastriben.

(3)

Da der ifølge aftalen skal ske en yderligere liberalisering af handelen med landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer, bør anvendelsen af de toldkontingenter og referencemængder, der i bilag VIII til forordning (EF) nr. 747/2001 er fastsat for produkter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben, suspenderes i den periode, aftalen anvendes.

(4)

Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af 21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan, Marokko samt på Vestbredden og i Gazaområdet (4) blev ophævet ved Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (5).

(5)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben (6) blev ophævet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2006 (7).

(6)

Da nævnte forordninger er ophævet, er artikel 2 i forordning (EF) nr. 747/2001, i henhold til hvilken der ikke kan gives toldindrømmelser for afskårne blomster og blomsterknopper, hvis prisbetingelserne i forordning (EØF) nr. 4088/87 ikke overholdes, blevet overflødig og bør derfor udgå.

(7)

Forordning (EF) nr. 747/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Da aftalen træder i kraft den 1. januar 2012, bør nærværende forordning anvendes fra denne dato.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 747/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Som artikel 1a indsættes:

»Artikel 1a

Suspension af anvendelsen af toldkontingenter og referencemængder for produkter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben

Anvendelsen af de toldkontingenter og referencemængder, der i bilag VIII er fastsat for produkter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben, suspenderes midlertidigt for en periode på ti år fra den 1. januar 2012.

Afhængigt af den fremtidige økonomiske udvikling i Vestbredden og Gazastriben kan der dog overvejes en eventuel forlængelse for en yderligere periode senest et år før tiårsperiodens udløb som fastsat i aftalen i form af brevveksling, som blev godkendt på EU's vegne ved Rådets afgørelse 2011/824/EU (8).

2)

Artikel 2 udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 109 af 19.4.2001, s. 2.

(2)  EUT L 328 af 10.12.2011, s. 5.

(3)  EUT L 328 af 10.12.2011, s. 2.

(4)  EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22.

(5)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(6)  EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16.

(7)  EUT L 222 af 15.8.2006, s. 4.

(8)  EUT L 328 af 10.12.2011, s. 2


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1352/2011

af 20. december 2011

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (1), særlig artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1236/2005 indførtes et forbud mod eksport af varer, som ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur og anden grusom umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, samt kontrol med eksport af visse varer, der kan anvendes til sådanne formål. Forordningen overholder de grundlæggende rettigheder og respekterer principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig respekten for og beskyttelsen af den menneskelige værdighed, retten til liv og forbuddet mod tortur og umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf.

(2)

Der har på det seneste været tilfælde, hvor lægemidler, der har været eksporteret til tredjelande, er blevet omdirigeret og brugt til henrettelser, navnlig ved indsprøjtning af en dødelig overdosis. Unionen tager afstand fra dødsstraf i enhver form og arbejder for, at den helt afskaffes. Eksportørerne har gjort indvendinger mod deres ufrivillige associering med en sådan brug af varer, som de har udviklet til medicinsk brug.

(3)

Det er derfor nødvendigt at supplere listen over de varer, der er omfattet af handelsrestriktioner, for at forhindre, at visse lægemidler bruges til henrettelser, og for at sikre, at alle EU-eksportører af lægemidler er underlagt samme betingelser på dette område. De pågældende lægemidler er udviklet bl.a. med henblik på anæstesi og sedering, og eksporten skal derfor ikke være omfattet af et totalforbud.

(4)

Det er også nødvendigt at udvide forbuddet mod handel med elektriske bælter for at dække lignende kropsbårne anordninger, såsom lange og korte elektriske manchetter, som har samme virkning som elektriske bælter.

(5)

Det er nødvendigt at forbyde handel med pigstave, som ikke er tilladte til retshåndhævende formål. Piggene kan forårsage betydelig smerte og lidelse, men pigstave ser ikke ud til at være mere effektive til bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar end almindelige stave, og den smerte og lidelse, som piggene forårsager er derfor grusom og ikke strengt nødvendig til bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar.

(6)

Nummereringen af visse dele af den kombinerede nomemklatur (KN) er ændret, siden forordning (EF) nr. 1236/2005 blev vedtaget, og de relevante KN-koder bør derfor ajourføres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Rådgivende Udvalg for den Fælles Udførselsordning.

(8)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og bilag III til forordning (EF) nr. 1236/2005 erstattes af teksten i henholdsvis bilag I og bilag II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder ikke anvendelse på de varer, der er anført i punkt 4.1 i bilag III, for hvilke der var indgivet en udførselsangivelse inden dens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 200 af 30.7.2005, s. 1.


BILAG I

»BILAG II

Liste over varer som omhandlet i artikel 3 og 4

Indledende note:

»KN-koderne« i dette bilag henviser til de koder, der er anført i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (1).

Hvor udtrykket »ex« er angivet før KN-koden, udgør varerne i forordning (EF) nr. 1236/2005 kun en del KN-koden og bestemmes både ved beskrivelsen i dette bilag og ved KN-koden.

Note: Denne liste omfatter ikke medicinsk-tekniske varer

KN-kode

Beskrivelse

1.   Varer konstrueret til henrettelse af mennesker:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Galger og guillotiner

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektriske stole til henrettelse af mennesker

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Lufttætte kamre, der er fremstillet af f.eks. stål og glas og konstrueret med henblik på henrettelse af mennesker ved indgivelse af dødelige gasarter eller stoffer

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Automatiske indsprøjtningssystemer, der er konstrueret med henblik på henrettelse af mennesker ved indgivelse af dødelige kemiske stoffer

2.   Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:

ex 8543 70 90

2.1.

Elektriske anordninger, som bæres af en frihedsberøvet person, såsom bælter og lange og korte manchetter, og som er konstrueret med det formål at underkaste personer frihedsindskrænkning ved indgivelse af elektriske chok med en tomgangsspænding på over 10 000 V

3.   Bærbare anordninger, der angiveligt er konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer:

ex 9304 00 00

3.1.

Stave eller knipler af metal eller andet materiale forsynet med pigge


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.«.


BILAG II

»BILAG III

Liste over varer som omhandlet i artikel 5

Indledende note:

KN-koderne i dette bilag henviser til de koder, der er anført i II. del i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif.

Hvor udtrykket »ex« er angivet før KN-koden, udgør varerne i forordning (EF) nr. 1236/2005 kun en del KN-koden og bestemmes både ved beskrivelsen i dette bilag og ved KN-koden.

KN-kode

Beskrivelse

1.   Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Stole med spændetrøjer og brætter med hånd- og fodlænker

Note:

Dette punkt kontrollerer ikke stole med spændetrøjer, der er udformet til handicappede

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger, fod- eller håndlænker samt særskilte håndjern eller håndlænker

Note:

Dette punkt kontrollerer ikke almindelige håndjern. Almindelige håndjern er håndjern, der inklusive kæden og i aflåst tilstand måler mellem 150 og 280 mm i alt fra det ene til det andet jerns yderkant, og som ikke er blevet modificeret med henblik på at påføre fysisk smerte eller lidelse.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Tommeljern og tommelskruer, herunder takkede tommeljern.

2.   Bærbare anordninger konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Bærbare elektriske anordninger, herunder — men ikke kun — elektriske stave, elektriske skjold, bedøvelsespistoler og pilepistoler til udsendelse af elektriske ladninger med en tomgangsspænding på over 10 000 V

1.

Dette punkt kontrollerer ikke elektriske bælter som omhandlet i punkt 2.1 i bilag II.

2.

Dette punkt kontrollerer ikke særskilte elektriske anordninger, der følger deres bruger med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse.

3.   Bærbart udstyr til bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar ved spredning af lammende stoffer og lignende stoffer:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Bærbare anordninger, der er konstrueret eller tilpasset til bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar ved administration eller spredning af et lammende kemisk stof

Note:

Dette punkt kontrollerer ikke særskilte bærbare anordninger, selv hvis de indeholder et kemisk stof, der følger deres bruger med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse.

ex 2924 29 98

3.2.

N-((4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl)nonanamid (CAS-nr. 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresin capsicum (CAS-nr. 8023-77-6)

4.   Varer, der kan bruges til henrettelser af mennesker ved brug af dødssprøjter:

ex 2933 53 90

[a) til f)]

ex 2933 59 95

[g) og h)]

4.1.

Barbituratnarkosemidler med kort eller længere tids virkning, herunder blandt andet:

a)

amobarbital (CAS-nr. 57-43-2)

b)

amobarbitalnatriumsalt (CAS-nr. 64-43-7)

c)

pentobarbital (CAS-nr. 76-74-4)

d)

pentobarbitalnatriumsalt (CAS-nr. 57-33-0)

e)

secobarbital (CAS-nr. 76-73-3

f)

secobarbitalnatriumsalt (CAS-nr. 309-43-3)

g)

thiopental (CAS-nr. 76-75-5)

h)

thiopentalnatriumsalt (CAS-nr. 71-73-8), også kendt som thiopentonnatrium

Note:

Dette punkt omfatter også varer, der indeholder et af de narkosemidler, der er opført under barbituratnarkosemidler med kort eller længere varende virkning.«


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1353/2011

af 20. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 883/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1), særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 70, stk. [4c], i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (2) kan satsen for ELFUL's bidrag forhøjes til 95 % for medlemsstater, der er i alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet.

(2)

For at give medlemsstaterne mulighed for hurtigst muligt at få gavn af den forhøjede samfinansieringssats, bør reglerne for beregning af EU-bidraget i forbindelse med ELFUL-regnskaberne i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2006 (3) tilpasses med omgående virkning.

(3)

Forordning (EF) nr. 883/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 883/2006 tilføjes følgende afsnit:

»Uanset første afsnit beregnes EU-bidraget til programmer for udvikling af landdistrikter, der er ændret i overensstemmelse med artikel 70, stk. [4c], i forordning (EF) nr. 1698/2005, i den periode, hvor fravigelsen i artikel 70, stk. [4c], i nævnte forordning anvendes, på grundlag af den finansieringsplan, der gælder på referenceperiodens sidste dag. Den i artikel 16 omhandlede udgiftserklæring skal for den sidste referenceperiode, hvor fravigelsen i artikel 70, stk. [4c], i forordning (EF) nr. 1698/2005 anvendes, separat vise, hvilke udgifter der er afholdt før, og hvilke udgifter der er afholdt efter fravigelsen fandt anvendelse. Det EU-bidrag, der skal betales for disse delreferenceperioder, beregnes på grundlag af den finansieringsplan, der gælder for hver af disse perioder.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(2)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(3)  EUT L 171 af 23.6.2006, s. 1.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1354/2011

af 20. december 2011

om åbning af EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (1), særlig artikel 144, stk. 1, og artikel 148 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør åbnes EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød for 2012. Afgifter og mængder bør fastsættes i overensstemmelse med de i 2012 gældende internationale aftaler. Som et resultat af de forhandlinger, der førte til en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i medfør af artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) af 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til disse landes tiltrædelse af Den Europæiske Union (2), forpligtede EU sig til at forøge den årlige mængde for New Zealand med 400 tons og at opføre et årligt toldkontingent for fåre- og gedekød på 200 tons slagtevægt på EU's erga-omnes-liste.

(2)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 312/2003 af 18. februar 2003 om Fællesskabets gennemførelse af toldbestemmelserne i aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side (3) indførtes der fra den 1. februar 2003 et supplerende bilateralt toldkontingent på 2 000 tons med en supplerende årlig forhøjelse på 10 % af den oprindelige mængde for KN-kode 0204. Yderligere 200 tons bør derfor årligt lægges til GATT/WTO-toldkontingentet for Chile, og begge kontingenter bør fortsat forvaltes på samme måde.

(3)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1245/2010 af 21. december 2010 om åbning af EU-toldkontingenter for 2011 for får, geder, fårekød og gedekød (4) åbnede for 2011 EU-toldkontingenter i henhold til de respektive internationale aftaler, der er i kraft i 2011. Disse toldkontingenter bør opretholdes og åbnes årligt under hensyntagen til bestemmelserne i ovennævnte aftale med New Zealand og Chile. Forordning (EU) nr. 1245/2010 bliver ved udgangen af 2011 overflødig og bør derfor ophæves. Denne forordning bør også gælde for mere end et år og dermed bidrage til forenkling ved at undgå vedtagelse af en ny forordning hvert år.

(4)

Import i medfør af denne forordning bør forvaltes på årsbasis.

(5)

Der bør fastlægges en slagtekropsækvivalent for at sikre, at EU-toldkontingenterne anvendes effektivt.

(6)

Toldkontingenterne for disse produkter bør uanset Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød (5) forvaltes i henhold til artikel 144, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007. Dette bør ske i henhold til artikel 308a og 308b og artikel 308c, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (6).

(7)

Toldkontingenterne i denne forordning bør i første omgang betragtes som ikke-kritiske, jf. artikel 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93, når de forvaltes efter først til mølle-princippet. Derfor bør toldmyndighederne bemyndiges til at fravige kravet om sikkerhedsstillelse for varer, der som led i disse kontingenter først er importeret i henhold til artikel 308c, stk. 1, og artikel 248, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2454/93.

(8)

Det bør præciseres, hvilken form for bevis for produkternes oprindelse de erhvervsdrivende skal forelægge for at kunne udnytte toldkontingenterne efter først til mølle-princippet.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning åbnes der fra den 1. januar 2012 EU-toldkontingenter for får, geder, fårekød og gedekød.

Artikel 2

Toldsatserne for de produkter, der er omfattet af kontingenterne i artikel 1, samt KN-koderne, oprindelseslandene, den årlige mængde, og løbenumrene er fastsat i bilaget.

Artikel 3

1.   I bilaget er fastsat de mængder produkter udtrykt i slagtekropsækvivalent, der kan importeres i henhold til toldkontingenterne i artikel 1.

2.   Til beregning af de mængder udtrykt i slagtekropsækvivalent, der er nævnt i stk. 1, skal fåre- og gedekødsprodukternes nettovægt multipliceres med følgende koefficienter:

a)

levende dyr: 0,47

b)

udbenet lammekød og udbenet kød af kid: 1,67

c)

udbenet fåre- og gedekød, undtagen lammekød og kød af kid, og blandinger heraf: 1,81

d)

ikke-udbenede produkter: 1,00.

Ved »kid« forstås op til et år gamle geder.

Artikel 4

Uanset afsnit II, litra A og B, i forordning (EF) nr. 1439/95 forvaltes de toldkontingenter, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, efter først til mølle-princippet i henhold til artikel 308a og 308b og artikel 308c, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93. Der kræves ingen importlicenser.

Artikel 5

1.   For at kunne udnytte de toldkontingenter, der er fastsat i bilaget, skal der for EU-toldmyndighederne forelægges et gyldigt oprindelsesbevis, der er udstedt af myndighederne i det pågældende tredjeland, sammen med en toldangivelse om overgang til fri omsætning for de pågældende varer.

Oprindelsen af produkter, der er omfattet af toldkontingenter undtagen kontingenter, som indgår i toldpræferenceordninger, fastlægges i henhold til de gældende EU-bestemmelser.

2.   Oprindelsesbeviset, der er nævnt i stk. 1, er følgende:

a)

når det drejer sig om et toldkontingent, der indgår i en toldpræferenceordning, det oprindelsesbevis, som er fastsat i den ordning

b)

når det drejer sig om andre toldkontingenter, et bevis, der er udfærdiget i henhold til artikel 47 i forordning (EØF) nr. 2454/93, med følgende oplysninger ud over de angivelser, der kræves i nævnte artikel:

KN-kode (mindst de første fire cifre)

det pågældende toldkontingents løbenummer eller løbenumre

den samlede nettovægt pr. koefficientkategori, jf. artikel 3, stk. 2, i denne forordning

c)

når det drejer sig om et land, hvis toldkontingent hører ind under litra a) og b), og de er lagt sammen, det bevis, der er nævnt i litra a).

Hvis det oprindelsesbevis, der er nævnt i litra b), fremlægges som støttedokument for en enkelt angivelse om overgang til fri omsætning, kan det indeholde flere løbenumre. I alle andre tilfælde må det kun indeholde et løbenummer.

Artikel 6

Forordning (EU) nr. 1245/2010 ophæves.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 317 af 30.11.2011, s. 2.

(3)  EUT L 46 af 20.2.2003, s. 1.

(4)  EUT L 338 af 22.12.2010, s. 37.

(5)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 7.

(6)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG

FÅREKØD OG GEDEKØD (ton slagtekropsækvivalent) ÅRLIGE EU-TOLDKONTINGENTER FRA 2012

KN-koder

Værditold

%

Specifik told

EUR/100 kg

Løbenummer efter først til mølle-princippet

Oprindelse

Årlig mængde i tons slagtekropsækvivalent

Levende dyr

(koefficient = 0.47)

Udbenet lammekød (1)

(koefficient = 1,67)

Udbenet fårekød (2)

(koefficient = 1,81)

Ikke udbenet kød og kroppe

(koefficient = 1,00)

0204

Nul

Nul

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australien

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

New Zealand

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norge

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grønland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Færøerne

20

09.2131

09.2132

09.0227

Tyrkiet

200

09.2171

09.2175

09.2015

Andre (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nul

Nul

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nul

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Og gedekød af kid.

(2)  Og gedekød undtagen kød af kid.

(3)  Toldkontingentet for Chile øges med 200 tons pr. år.

(4)  Ved »andre« forstås alle WTO-medlemmer undtagen Argentina, Australien, New Zealand, Uruguay, Chile, Grønland og Island.

(5)  Ved »Erga omnes« forstås alle oprindelser, herunder de lande, der er nævnt i denne tabel.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1355/2011

af 20. december 2011

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til forordning (EF) nr. 329/2007 (1), særlig artikel 13, stk. 1, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag V til forordning (EF) nr. 329/2007 indeholder en liste over personer, organer og enheder, der er udpeget af Rådet og er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer i henhold til nævnte forordning.

(2)

Den 19. december 2011 besluttede Rådet at ændre listen over personer, enheder og organer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skulle indefryses. Bilag V bør derfor ændres.

(3)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V til forordning (EF) nr. 329/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1.


BILAG

»BILAG V

Liste over personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2

A.   Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a)

#

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Grunde

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Fødselsdato:

2.2.1946 eller 6.2.1946 eller 23.2.1946 (provinsen Hamgyong Nord)

Pasnr. (pr. 2006): PS 736420617

Medlem af den nationale forsvarskommission. Direktør for administrationsafdelingen i det koreanske arbejderparti.

2.

CHON Chi Bu

 

Medlem af General Bureau of Atomic Energy, tidligere teknisk direktør i Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Fødselsdato: mellem 1928 og 1933

Første vicedirektør i forsvarsindustriafdelingen (det ballistiske program), det koreanske arbejderparti, medlem af den nationale forsvarskommission.

4.

HYON Chol-hae

Fødselsdato: 1934 (Manchuriet, Kina)

Vicedirektør i folkets væbnede styrkers afdeling for den generelle politik (militær rådgiver for Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Fødselsdato: 1926

Sekretær i det koreanske arbejderpartis centralkomité. Leder af det centralkomitéens afdeling for militærmaterielindustrien, som kontrollerer centralkomitéens 2. økonomiske komité. Medlem af den nationale forsvarskommission.

6.

Generalløjtnant KIM Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol, Kim Young-Chol, Kim Young-Chol, Kim Young-Chul)

Fødselsdato: 1946

(Pyongan-Pukto, Nordkorea)

Øverstbefalende for Reconnaissance General Bureau (RGB).

7.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Fødselsdato: 4.3.1935

Pasnummer: 554410660

Næstformand for den nationale forsvarskommission. Minister for Folkets væbnede styrker. Særlig rådgiver for Kim Jong Il i spørgsmål vedrørende nuklear strategi.

8.

O Kuk-Ryol

Fødselsdato: 1931

(Jilin-provinsen, Kina)

Næstformand i den nationale forsvarskommission med ansvar for at overvåge erhvervelsen i udlandet af højteknologi til det nukleare og det ballistiske program.

9.

PAEK Se-bong

Fødselsdato: 1946

Formand for 2. økonomiske komité (ansvarlig for det ballistiske program) i det koreanske arbejderpartis centralkomité. Medlem af den nationale forsvarskommission.

10.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Fødselsdato: 1933

Pasnummer: 554410661

Vicedirektør i folkets væbnede styrkers afdeling for den generelle politik og vicedirektør i folkets væbnede styrkers logistiske afdeling (militær rådgiver for Kim Jong Il).

11.

PAK To-Chun

Fødselsdato: 9.3.1944

(Jagang, Rangrim)

Medlem af det nationale sikkerhedsråd. Han har ansvaret for våbenindustrien, og det berettes, at han er leder af kontoret for atomenergi. Denne institution er afgørende for Den Demokratiske Folkerepublik Koreas atomprogram og missilsystemprogram

12.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Fødselsdato: 20.9.1929

Pasnummer: 645310121 (udstedt den 13.9.2005).

Formand for videnskabernes akademi, der beskæftiger sig med WMD-relateret biologisk forskning.

13.

RYOM Yong

 

Direktør i General Bureau of Atomic Energy (en enhed udpeget af De Forenede Nationer) med ansvar for internationale forbindelser.

14.

SO Sang-kuk

Fødselsdato: mellem 1932 og 1938

Leder af afdelingen for atomfysik på Kim Il Sung-Universitetet.


B.   Liste over personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a)

 

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Grunde

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap, Ch’o’ngsong Yo’nhap), Saengpil Associated Company, General Precious Metal Complex (GPM), Myong Dae Company, Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap skal sanktioneres for at have eksporteret våben og relateret materiale fra Nordkorea. Green Pine er specialiseret i produktionen af søværnsfartøjer og maritimt forsvarsmateriale som undervandsbåde, krigsfartøjer og missilsystemer og har eksporteret torpedoer og ydet teknisk bistand til iranske forsvarsvirksomheder. Green Pine står for omtrent halvdelen af eksporten af våben og relateret materiale fra Nordkorea og har overtaget mange af KOMID's aktiviteter, efter at denne blev udpeget af FN's Sikkerhedsråd.

2.

Hesong Trading Corporation

Sted: Pyongyang

Kontrolleret af Korea Mining Development Corporation (KOMID) (enhed udpeget af FN den 24.4.2009). En af de største våbenhandlere og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

Hesong Trading Corporation har medvirket til at levere udstyr, der potentielt kan bruges i programmet for ballistiske missiler.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Sted: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang

Kontrolleres af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN den 24.4.2009). Forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Sted: Pyongyang

Enhed baseret i Pyongyang, som anvendes af KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) til handel (KOMID blev udpeget af FN den 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Company mistænkes også for at have været involveret i leveringen af missilrelateret materiale til Shahid Hemmat Industrial Group i Iran.

5.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company, Chosun International Chemicals Joint Operation Company, International Chemical Joint Venture Corporation)

Sted: Hamhung, den sydlige Hamgyong provins Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Mangyungdae-gu, Pyongyang

Kontrolleres af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN den 24.4.2009). Forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

6.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Sted: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang

Kontrolleres af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN den 24.4.2009). Forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

7.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Datterselskab af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN den 24.4.2009). Det administrerer fabrikker, der fremstiller aluminiumspulver, der kan benyttes i forbindelse med missiler.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company, Korea Ryenha Machinery J/V Corporation, Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Sted: Central District, Pyongyang, Mangyungdae-gu, Pyongyang, Mangyongdae District, Pyongyang

Kontrolleres af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN den 24.4.2009). Forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

Produktionsanlæggene i Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation er på det seneste blevet moderniseret og er delvist beregnet til at bearbejde materialer, der har betydning for fremstillingen af fissile produkter.

9.

Korea Taesong Trading Company

Sted: Pyongyang

Enhed baseret i Pyongyang, som anvendes af KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) til handel (KOMID blev udpeget af FN den 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company har handlet på vegne af KOMID i forretninger med Syrien.

10.

Munitions Industry Department

(alias: Military Supplies Industry Department)

Sted: Pyongyang

Har ansvaret for kontrol med Nordkoreas militærindustri herunder den 2. økonomiske komité og KOMID. Dette omfatter kontrol med udviklingen af Nordkoreas ballistiske missil- og atomprogram.

Indtil for nylig var Munitions Industry Department ledet af Jon Pyong Ho Oplysninger tyder på, at tidligere vicedirektør i Munitions Industry Department (MID) Chu Kyu-ch’ang (Ju Gyu-chang) er den nuværende direktør for MID, der i offentligheden omtales som Machine Building Industry Department. Chu førte den overordnede kontrol med udviklingen af Nordkoreas missilprogram, herunder kontrollen med opsendelsen af missilet Taepo Dung 2 (TD-2) den 5. april 2009 og den fejlslagne opsendelse af TD-2 i juli 2006.

11.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Nordkorea

Datterselskab af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN, 24.4.2009).

12.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(alias: Chongch’al Ch’ongguk, RGB, KPA Unit 586)

Sted: Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Nordkorea, Nungrado, Pyongyang, Nordkorea

Reconnaissance General Bureau (RGB) er Nordkoreas mest fremstående efterretningstjeneste, der er oprettet i begyndelsen af 2009 ved sammenslutningen af de eksisterende efterretningstjenester fra det koreanske arbejderparti, driftsafdelingen og Office 35 og den nordkoreanske folkearmés efterretningskontor. Den hører direkte under forsvarsministeriet og har hovedsagelig ansvaret for militær efterretning. RGB handler med konventionelle våben og kontrollerer Nordkoreas konventionelle våbenfirma Green Pine Associated Corporation (Green Pine).

13.

2. økonomiske komité. og 2. akademi for naturvidenskab

 

Den 2. økonomiske komité er involveret i vigtige dele af Nordkoreas missilprogram. Den 2.økonomiske komité er ansvarlig for overvågningen af produktionen af Nordkoreas ballistiske missiler. Den dirigerer også aktiviteterne i KOMID (KOMID blev udpeget af FN den 24.4.2009). Den er en national organisation, der er ansvarlig for forskning og udvikling i Nordkoreas avancerede våbensystemer, herunder missiler og sandsynligvis nukleare våben. Den anvender et antal underordnede organisationer, herunder Korea Tangun Trading Corporation, til at erhverve teknologi, udstyr og oplysninger fra oversøiske lande med henblik på anvendelse til Nordkoreas missilprogram og sandsynligvis også til det nukleare våbenprogram.

14.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Statsejet virksomhed, der deltager i forskning i eller erhvervelse af følsomme produkter eller følsomt udstyr. Den ejer en række naturgrafitminer, der leverer råvarer til to forarbejdningsfabrikker, der bl.a. fremstiller grafitblokke, der kan benyttes til ballistiske formål.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Sted: Pyongyang

Kontrolleret af Korea Mining Development Corporation (KOMID) (enhed udpeget af FN den 24.4.2009). En af de største våbenhandlere og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

16.

Atomforskningscentret i Yongbyon

 

Forskningscenter, der har medvirket til fremstilling af plutonium af militær kvalitet. Centeret hører under General Bureau of Atomic Energy (enhed udpeget af FN den 16.7.2009).


C.   Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b)

#

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Grunde

1.

JON Il-chun

Fødselsdato: 24.8.1941

I februar 2010 blev KIM Tong-un afsat som direktør for Office 39, der blandt andre aktiviteter er ansvarlig for indkøb af materiale fra Den Demokratiske Folkerepublik Koreas diplomatiske repræsentationer, hvorved sanktionerne omgås. Han blev afløst af JON Il-chun. JON Il-chun siges også at være en af de ledende personer i statsudviklingsbanken.

2.

KIM Tong-un

 

Tidligere direktør for Office 39 i arbejderpartiets centralkomité, som beskæftiger sig med spredningsfinansiering.

3.

KIM Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Fødselsdato: 1964

Nationalitet: Nordkoreaner

Kim Tong-Myo'ng handler på vegne af Tanchon Commercial Bank (enhed udpeget af FN den 24.4.2009).

Kim Dong Myong har beklædt forskellige stillinger i Tanchon siden senest 2002 og er Tanchons nuværende formand. Han har også spillet en rolle i styringen af Amroggang (der ejes eller er kontrolleret af Tanchon Commercial Bank) under kaldenavnet Kim Chin-so'k.


D.   Liste over personer, enheder og organer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra b)

#

Navn (og eventuelle kaldenavne)

Identificerende oplysninger

Grunde

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias: Amroggang Development Bank, Amroggang Development Bank,

Adresse: Tongan-dong, Pyongyang

Enhed, der er ejet eller kontrolleres af Tanchon Commercial Bank (enhed udpeget af FN den 24.4.2009).

Amroggang Development Banking Corporation, der blev oprettet i 2006, styres af repræsentanter fra Tanchon Commercial Bank, der medvirker til finansieringen af KOMID's (enhed udpeget af FN den 24.4.2009) salg af ballistiske missiler og har også medvirket til handel med ballistiske missiler fra KOMID til Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

2.

Bank of East Land

(alias: Dongbang Bank, Tongbang U’nhaeng, Tongbang Bank)

Adresse: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang

Nordkoreansk finansielt foretagende, der støtter våbenfabrikanten og den udpegede våbeneksportørvirksomhed Green Pine Associated Corporation (Green Pine) ved blandt andet at lette virksomhedens våbenrelaterede handel. Bank of East Land har samarbejdet aktivt med Green Pine for at overføre midler på en sådan måde, at sanktionerne omgås.

I 2007 og 2008 lettede Bank of East Land transaktioner mellem Green Pine og udpegede iranske finansielle foretagender herunder Bank Melli og Bank Sepah. Bank of East Land har også lettet finansielle transaktioner til fordel for Nordkoreas Reconnaissance General Bureau’s (RGB) våbenprogram.

3.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresse: Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Telefon: 850 2 381 8221

Telefon: 850 2 18111 ext. 8221

Fax: 850 2 381 4576

Nordkoreansk finansiel virksomhed, der hører direkte under Office 39 og er beskæftiget med at lette Nordkoreas finansielle programmer vedrørende spredning.

4.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading, Daesong Trading Company, Korea Daesong Trading Company, Korea Daesong Trading Corporation)

Adresse: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Telefon: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Telefon: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

En virksomhed, der hører under Office 39 og anvendes til at lette fremmede transaktioner på vegne af Office 39.

Office 39’s direktør Kim Tong-un er opført på bilag V til Rådets forordning (EU) nr. 329/2007.

5.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias: Korea Kwangson Banking Corp, KKBC)

Adresse: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang

En underordnet virksomhed, der handler på vegne af eller under ledelse af, og som er ejet eller kontrolleret af Korea Ryonbong General Corporation (enhed udpeget af FN den 24.4.2009).

Den leverer finansielle tjenesteydelser til både Tanchon Commercial Bank (enhed udpeget af FN den 24.4.2009) og Korea Hyoksin Trading Corporation (enhed udpeget af FN den 16.7.2009).

Tanchon Commercial Bank har siden 2008 anvendt KKBC til at lette overførsler af midler for sandsynligvis millioner af dollars, herunder overførsler af midler relateret til Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (enhed udpeget af FN den 24.4.2009) fra Burma til Kina i 2009.

Derudover har Hyoksin, som ifølge FN har været involveret i udvikling af masseødelæggelsesvåben, forsøgt at anvende KKBC i forbindelse med køb af udstyr med dobbelt anvendelse i 2008. KKBC har mindst en afdeling i udlandet i Dandong i Kina.

6.

Det koreanske arbejderpartis Office 39

(alias: Office #39, Office No. 39, Bureau 39, Central Committee, Third Floor Division 39.)

Adresse: Second KWP Government Building (Korean: Ch’o’ngsa), Chungso’ng, Urban Tower (Korean’Dong), Chung Ward, Pyongyang, Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Changgwang Street, Pyongyang.

Det koreanske arbejderpartis Office 39 er involveret i ulovlige økonomiske aktiviteter til støtte af den nordkoreanske regering. Den har afdelinger i hele landet, der rejser og forvalter midler og har til opgave at indsamle fremmed valuta til den øverste ledelse i Nordkoreas koreanske arbejderparti via ulovlige aktiviteter som handel med narkotika. Office 39 kontrollerer et antal enheder i Nordkorea og udlandet, som anvendes til ulovlige aktiviteter herunder fremstilling og smugleri af og handel med narkotika. Office 39 har også været involveret i forsøg på erhvervelse af og indførsel i Nordkorea af luksusvarer.

Office 39 er blandt de vigtigste enheder, der har til opgave at erhverve valuta og varer. Det siges, at den styres direkte af KIM Jong-il. Office 39 kontrollerer flere handelsvirksomheder, hvoraf nogle foretager ulovlige aktiviteter, herunder Daesong General Bureau, der er del af Daesong-grupppen, der er landet største koncern. Office 39 har ifølge visse kilder et repræsentationskontor i Roma, Beijing, Bangkok, Singapore, Hongkong og Dubai. Office 39 skifter regelmæssigt navn og udseende. Formanden for Office 39, JON Il-chun er allerede opført på EU's sanktionsliste.

Office 39 har fremstillet methamphetamin i Sangwon i den sydlige Pyongan provins og har også leveret methamphetamin i mindre omfang til nordkoreanske smuglere, der smugler via Kina og Sydkorea. Office 39 dyrker også valmuer på marker i den nordlige Hamkyo’ng provins og den nordlige Pyongan provins og fremstiller opium og heroin i Hamhu’ng og Nachin.

I 2009 var Office 39 involveret i et fejlslagent forsøg på via Kina at erhverve og indføre til Nordkorea to italiensk luksusyachter til en værdi af mere end 15 millioner dollars. Det blev bremset af de italienske myndigheder. Forsøget på at indføre yachterne, der var beregnet til Kim Jong-il, var en overtrædelse af FN's sanktioner mod Nordkorea i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718, der specifikt kræver, atmedlemsstaterne forhindrer levering, salg og overførsel af luksusvarer til Nordkorea.

Office 39 anvendte tidligere Banco Delta Asia til at hvidvaske ulovliggt udbytte. Det amerikanske skatteministerium Treasury Department fastsatte i september 2005 i henhold til sektion 311 i USA PATRIOT Act, at Banco Delta Asia foretog hvidvaskning af penge i stort omfang, og at denne virksomhed udgjorde en uacceptabel risiko for hvidvaskning af penge og andre finansielle ulovligheder.«


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1356/2011

af 20. december 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

61,8

MA

67,1

TN

88,5

TR

107,8

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

182,1

TR

149,7

ZZ

165,9

0709 90 70

MA

37,8

TR

140,3

ZZ

89,1

0805 10 20

AR

41,5

BR

39,7

CL

30,5

MA

53,2

TR

67,2

ZA

48,3

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

87,3

TR

79,7

ZZ

83,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

75,8

MA

64,3

TR

78,1

ZZ

72,7

0805 50 10

AR

52,9

TR

52,4

ZZ

52,7

0808 10 80

CA

112,8

US

108,5

ZA

121,8

ZZ

114,4

0808 20 50

CN

80,4

ZZ

80,4


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1357/2011

af 20. december 2011

om udstedelse af importlicenser for ansøgninger indgivet i de første syv dage af december 2011 under det toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet, der forvaltes ved forordning (EF) nr. 620/2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 620/2009 af 13. juli 2009 om forvaltning af et toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet (3) fastsætter nærmere regler for indgivelse af ansøgninger om og udstedelse af importlicenser.

(2)

Ifølge artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1301/2006 bør der i tilfælde, hvor de mængder, licensansøgningerne gælder, er større end de mængder, der står til rådighed i den pågældende kontingentperiode, fastsættes en fordelingskoefficient, som skal benyttes på de mængder, de enkelte licensansøgninger gælder. De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 620/2009 mellem 1. og 7. december 2011, er større end de mængder, der står til rådighed. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en fordelingskoefficient —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicensansøgninger for kontingentet med løbenummer 09.4449, der er indgivet mellem 1. og 7. december 2011 i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 620/2009, multipliceres med en fordelingskoefficient på 0,401722 %.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 182 af 15.7.2009, s. 25.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/51


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1358/2011

af 14. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9)

(ECB/2011/26)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), særlig artikel 19.1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 19.1 i ESCB-statutten foreskriver, at Den Europæiske Centralbank (ECB) kan kræve, at kreditinstitutter, der er etableret i medlemsstaterne, holder mindstereserver på konti hos ECB og de nationale centralbanker for at opfylde målene for den monetære politik, og at reglerne om beregning og fastsættelse af de krævede mindstereserver kan udfærdiges af Styrelsesrådet.

(2)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (1) fastsætter bl.a. kategorierne af institutioner, som er underlagt reservekrav, og reservekoefficienter, der finder anvendelse på bestemte passivkategorier.

(3)

Styrelsesrådet traf den 8. december 2011 afgørelse om yderligere forbedrede kreditstøtteforanstaltninger for at støtte bankers udlån og likviditet i pengemarkedet i euroområdet. Da der ikke er behov for at anvende ECB's reservekravsystem i samme grad som under normale omstændigheder for at styre forholdene på pengemarkedet, er det nødvendigt at reducere reservekoefficienten til 1 % for at forbedre likviditetsforsyningen til modparter for Eurosystemets pengepolitiske operationer. Forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9)

Artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) affattes således:

»2.   For alle andre passiver, som medtages i reservekravsgrundlaget, gælder en reservekoefficient på 1 %.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

1.   Denne forordning træder i kraft tre dage efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 1 finder anvendelse fra reservekravsperioden, der starter den 18. januar 2012.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. december 2011.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EFT L 250 af 2.10.2003, s. 10.


AFGØRELSER

21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/52


RÅDETS AFGØRELSE 2011/857/FUSP

af 19. december 2011

om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/889/FUSP om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 12. december 2005 fælles aktion 2005/889/FUSP om oprettelse af en EU-grænsebistandsmission ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah) (1).

(2)

Den 26. maj 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/312/FUSP (2) om ændring af fælles aktion 2005/889/FUSP og om forlængelse heraf indtil den 31. december 2011.

(3)

Den 8. november 2011 anbefalede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) en teknisk forlængelse af EU BAM Rafah med yderligere seks måneder.

(4)

EU BAM Rafah bør forlænges yderligere fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012 på grundlag af sit nuværende mandat.

(5)

Det er også nødvendigt at fastsætte det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012.

(6)

EU BAM Rafah vil blive gennemført under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I fælles aktion 2005/889/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missionschefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EU BAM Rafah gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 5 og 9, i samråd med direktoratet for sikkerhed i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (»EU-Udenrigstjenesten«).

2.   Missionschefen er ansvarlig for EU BAM Rafahs sikkerhed og for at sikre overholdelse af de minimumssikkerhedskrav, der gælder for EU BAM Rafah, i overensstemmelse med Unionens politik for sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for Unionen i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten og instrumenter i tilknytning hertil.

3.   Missionschefen bistås af en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med EU-Udenrigstjenestens direktorat for sikkerhed.

4.   Medlemmer af EU BAM Rafahs personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af SMSO.«.

2)

Artikel 13, stk. 1, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 25. november 2005 til den 31. december 2011 udgør 21 570 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EU BAM Rafah for perioden fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012 udgør 970 000 EUR.«.

3)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»Den udløber den 30. juni 2012.«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT L 327 af 14.12.2005, s. 28.

(2)  EUT L 140 af 27.5.2011, s. 55.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/54


RÅDETS AFGØRELSE 2011/858/FUSP

af 19. december 2011

om ændring og forlængelse af afgørelse 2010/784/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, artikel 42, stk. 4, og artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 14. november 2005 fælles aktion 2005/797/FUSP (1) om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS), der senest blev forlænget ved Rådets afgørelse 2009/955/FUSP (2), og som udløb den 31. december 2010.

(2)

Rådet vedtog den 17. december 2010 afgørelse 2010/784/FUSP (3), der fra den 1. januar 2011 fortsætter Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder, og som udløber den 31. december 2011.

(3)

Den 8. november 2011 anbefalede Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) en teknisk forlængelse af EUPOL COPPS med yderligere seks måneder.

(4)

EUPOL COPPS bør forlænges yderligere fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012 på grundlag af sit nuværende mandat.

(5)

Det er også nødvendigt at fastsætte det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL COPPS for perioden fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012.

(6)

EUPOL COPPS vil blive gennemført under forhold, som muligvis vil blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil, jf. artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/784/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Sikkerhed

1.   Den øverstbefalende for den civile operation udstikker retningslinjer for missions-chefens planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og sikrer, at de i forbindelse med EUPOL COPPS gennemføres korrekt og effektivt i overensstemmelse med artikel 5, 6 og 9, i samråd med direktoratet for sikkerhed i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (»EU-Udenrigstjenesten«).

2.   Missionschefen er ansvarlig for EUPOL COPPS' sikkerhed og for at sikre overholdelse af de minimumssikkerhedskrav, der gælder for EUPOL COPPS, i overensstemmelse med Unionens politik for sikkerhed for personale, der er udstationeret uden for Unionen i en operativ funktion i medfør af afsnit V i traktaten og instrumenter i tilknytning hertil.

3.   Missionschefen bistås af en overordnet ansvarlig for missionens sikkerhed (SMSO), der refererer til missionschefen, og som også har et tæt praktisk samarbejde med EU-Udenrigstjenestens direktorat for sikkerhed.

4.   Medlemmer af EUPOL COPPS' personale skal gennemgå obligatorisk sikkerhedstræning, inden de tiltræder deres stilling, i overensstemmelse med OPLAN. De skal også jævnligt have genopfriskningskurser i selve indsatsområdet, som organiseres af SMSO.«.

2)

Artikel 13, stk. 1, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL COPPS for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011 udgør 8 250 000 EUR.

Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL COPPS for perioden fra den 1. januar 2012 til 30. juni 2012 udgør 4 750 000 EUR.«.

3)

Artikel 16, stk. 2, affattes således:

»Den udløber den 30. juni 2012.«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT L 300 af 17.11.2005, s. 65.

(2)  EUT L 330 af 16.12.2009, s. 76.

(3)  EUT L 335 af 18.12.2010, s. 60.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/55


RÅDETS AFGØRELSE 2011/859/FUSP

af 19. december 2011

om ændring af afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/232/FUSP af 26. april 2010 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar (1), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 26. april 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/232/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar.

(2)

Oplysningerne vedrørende en enhed på listen i bilag I til afgørelse 2010/232/FUSP bør ajourføres.

(3)

Bilag I til afgørelse 2010/232/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til afgørelse 2010/232/FUSP erstattes angivelserne for Mayar (H.K) Ltd med:

»Mayar India Ltd (Yangon Branch)

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. KOROLEC

Formand


(1)  EUT L 105 af 27.4.2010, s. 22.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/56


RÅDETS AFGØRELSE 2011/860/FUSP

af 19. december 2011

om ændring af afgørelse 2010/800/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/800/FUSP af 22. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2010 afgørelse 2010/800/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

(2)

Rådet har foretaget en fuldstændig revision af listen i bilag II og III til afgørelse 2010/800/FUSP over personer og enheder, der er omfattet af den afgørelses artikel 4, stk. 1, litra b) og c), og artikel 5, stk. 1, litra b) og c).

(3)

Rådet har konkluderet, at de personer og enheder, der er opført på listen i bilag II og III til afgørelse 2010/800/FUSP, fortsat bør være underlagt de deri fastsatte specifikke restriktive foranstaltninger.

(4)

Rådet har også konkluderet, at opførelsen af en enhed i bilag II til afgørelse 2010/800/FUSP bør ændres.

(5)

Rådet har endvidere besluttet, at der bør opføres yderligere personer og enheder på den liste over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II og III til afgørelse 2010/800/FUSP.

(6)

Listen over de personer og enheder, som findes i bilag II og III til afgørelse 2010/800/FUSP, bør ajourføres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II og III til afgørelse 2010/800/FUSP ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Rådets vegne

M. KOROLEC

Formand


(1)  EUT L 341 af 23.12.2010, s. 32.


BILAG

I afgørelse 2010/800/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I litra A) tilføjes følgende personer og i litra B) tilføjes følgende enheder:

A.   Liste over personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b)

 

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identifikationsoplysninger

Begrundelse

1.

Generalløjtnant Kim Yong Chol

(alias: Kim Yong-Chol; Kim Young-Chol; Kim Young-Cheol; Kim Young-Chul)

Fødselsdato: 1946

Sted: Pyongan-Pukto, Nordkorea

Kim Yong Chol er øverbefalende for Reconnaissance General Bureau (RGB).

2.

Pak To-Chun

Fødselsdato: 9. marts 1944

Fødested: Jagang, Rangrim

Medlem af det nationale sikkerhedsråd.

Han er chef for våbenindustrien. Det berettes, at han leder kontoret for kerneenergi. Dette organ er afgørende for DPRK's nukleare program og raketprogram.

B.   Liste over enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b)

 

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identifikationsoplysninger

Begrundelse

1.

Hesong Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

Kontrolleres af Korea Mining Development Corporation (KOMID) (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718): en af de største våbenhandlere og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

Involveret i leveringer, der vil kunne anvendes i landets ballistiske missilprogram.

2.

Tosong Technology Trading Corporation

Pyongyang, DPRK

Kontrolleres af Korea Mining Development Corporation (KOMID) (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718): en af de største våbenhandlere og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

3.

Korea Complex Equipment Import Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Kontrolleres af Korea Ryonbong General Corporation (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718): forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

4.

Korea International Chemical Joint Venture Company

(alias Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company; International Chemical Joint Venture Corporation)

Hamhung, South Hamgyong Province, DPRK; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DPRK; Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK

Kontrolleres af Korea Ryonbong General Corporation (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718): forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

5.

Korea Kwangsong Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

Kontrolleres af Korea Ryonbong General Corporation (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718): forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

6.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(alias: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Central District, Pyongyang, DPRK; Mangungdae-gu, Pyongyang, DPRK; Mangyongdae District, Pyongyang, DPRK

Kontrolleres af Korea Ryonbong General Corporation (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718): forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

Produktionsanlæggene er for nylig blevet moderniseret og er bl.a. beregnet til behandling af materialer, der er relevante i forbindelse med nuklear produktion.

7.

Munitions Industry Department

(alias: Military Supplies Industry Department)

Pyongyang, DPRK

Ansvarlig for tilsynet med Nordkoreas militærindustris aktiviteter, herunder Second Economic Committee (SEC) og KOMID. Det omfatter tilsyn med udviklingen af Nordkoreas ballistiske missilprogrammer og nukleare programmer.

Enheden blev indtil for nylig ledet af Jon Pyong Ho. Oplysninger tyder på, at den tidligere første vicedirektør Chu Kyu-ch'ang (Ju Gyu-chang) for Munitions Industry Department (MID) nu er direktør for MID, der offentligt omtales som Machine Building Industry Department. Chu fungerede som øverste tilsynsførende for Nordkoreas missiludvikling, herunder opsynet med opsendelsen den 5. april 2009 af missilet Taepo Dong-2 (TD-2) og den mislykkede opsendelse i juli 2006 af TD-2.

8.

Reconnaissance General Bureau (RGB)

(alias: Chongch'al Ch'ongguk; RGB; KPA Unit 586)

Hyongjesan-Guyok, Pyongyang, Nordkorea; Nungrado, Pyongyang, Nordkorea.

Reconnaissance General Bureau (RGB) er Nordkoreas ledende efterretningsorganisation og blev oprettet i begyndelsen af 2009 ved en fusion mellem de eksisterende efterretningsorganisationer fra det koreanske arbejderparti, operationsafdelingen og Office 35 og Koreas Folkehærs Reconnaissance Bureau. Enheden hører direkte under forsvarsministeriets kommando og er hovedsagelig ansvarlig for indsamling af militære efterretninger. RGB handler med konventionelle våben og kontrollerer Green Pine Associated Corporation (Green Pine), der er udpeget af EU som nordkoreansk producent af konventionelle våben.

b)

Oplysningerne i litra B) om Green Pine Associated Corporation affattes således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Ch'o'ngsong Yo'nhap er pålagt sanktioner for eksport af våben og relateret materiel fra Nordkorea. Green Pine er specialiseret i produktion af maritime militærfartøjer og forsvarsmateriel såsom ubåde, militærbåde og missilsystemer og har eksporteret torpedoer og teknisk bistand til iranske virksomheder med tilknytning til forsvaret. Green Pine er ansvarligt for omkring halvdelen af de våben og det relaterede materiel, som Nordkorea eksporterer, og har overtaget mange af KOMID's aktiviteter, efter at KOMID blev udpeget af FN's Sikkerhedsråd.

2)

I bilag III, litra A) tilføjes følgende personer og i bilag III, litra B) tilføjes følgende enheder:

A.   Liste over personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 5, stk. 1, litra c)

 

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identifikationsoplysninger

Begrundelse

1.

Kim Tong-Myo'ng

(alias: Kim Chin-so'k)

Fødselsdato: 1964, nationalitet: nordkoreansk.

Kim Tong-Myo'ng handler på vegne af Tanchon Commercial Bank (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718).

Kim Dong Myong har haft forskellige stillinger i Tanchon, i hvert fald siden 2002, og er i øjeblikket Tanchons direktør. Han har også spillet en rolle ved forvaltningen af Amroggangs anliggender (ejes eller kontrolleres af Tanchon Commercial Bank) under aliaset Kim Chin-so'k.

B.   Liste over enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c)

 

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identifikationsoplysninger

Begrundelse

1.

Korea Kwangson Banking Corp. (KKBC)

(alias: Korea Kwangson Banking Corp; KKBC)

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

En underenhed, der handler på vegne af eller efter instruks fra eller ejes eller kontrolleres af Korea Ryonbong General Corporation (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718).

Leverer finansielle tjenesteydelser til støtte både for Tanchon Commercial Bank (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718) og Korea Hyoksin Trading Corporation (udpeget i juli 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718).

Siden 2008 har Tanchon brugt KKBC til at foretage pengeoverførsler, formentlig for flere millioner USD, herunder overførsler i 2009 fra Burma til Kina vedrørende Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718).

Derudover har Hyoksin, der ifølge FN er involveret i udviklingen af masseødelæggelsesvåben, søgt at anvende KKBC i forbindelse med et køb af udstyr med dobbelt anvendelse i 2008. KKBC har mindst én udenlandsk afdeling i Dandong i Kina.

2.

Amroggang Development Banking Corporation

(alias: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Tongan-dong, Pyongyang, DPRK

Ejes eller kontrolleres af Tanchon Commercial Bank (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718). Amroggang blev oprettet i 2006 og ledes af personale fra Tanchon. Tanchon spiller en rolle ved finansieringen af KOMID's (udpeget i april 2009 af Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråds resolution 1718) salg af ballistiske missiler og har også været involveret i transaktioner vedrørende ballistiske missiler fra KOMID til Irans Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

3.

Bank of East Land

(alias: Dongbang Bank; Tongbang U'nhaeng; Tongbang Bank)

PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, Nordkorea

Den nordkoreanske finansielle institution Bank of East Land (alias Dongbang Bank) medvirker ved våbenrelaterede transaktioner for og yder anden form for støtte til den udpegede våbenproducent og våbeneksportør Green Pine Associated Corporation (Green Pine). Bank of East Land har samarbejdet aktivt med Green Pine for at overføre pengemidler på en sådan måde, at sanktionerne omgås.

I 2007 og 2008 medvirkede Bank of East Land ved transaktioner, der involverer Green Pine og flere udpegede iranske finansielle institutioner, herunder Bank Melli og Bank Sepah. Bank of East Land har også medvirket ved finansielle transaktione i forbindelse med våbenprogrammet under Nordkoreas Reconnaissance General Bureau (RGB).

4.

Office 39 of The Korean Workers' Party

(alias: Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee; Third Floor Division 39)

Second KWP Government Building (Korean: Ch'o'ngsa), Chungso'ng, Urban Tower (Korean'Dong), Chung Ward, Pyongyang, Nordkorea; Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, Nordkorea; Changgwang Street, Pyongyang, Nordkorea

Det koreanske arbejderpartis Office 39 udøver ulovlig økonomisk virksomhed til støtte for Nordkoreas regering. Enheden har afdelinger i hele landet, som rejser og forvalter pengemidler, og er ansvarlig for at tilvejebringe udenlandsk valuta til Nordkoreas koreanske arbejderpartis øverste ledelse gennem ulovlige aktiviteter som f.eks. handel med narkotika. Office 39 kontrollerer en række enheder i og uden for Nordkorea, hvorigennem enheden udfører en lang række ulovlige aktiviteter, herunder fremstilling, smugling og distribution af narkotika. Office 39 har også været involveret i bestræbelserne på at købe luksusvarer og overføre dem til Nordkorea.

Office 39 regnes for en af de vigtigste organisationer inden for køb af valuta og varer. Enheden er efter sigende under direkte kommando af KIM Jong-il.

Den kontrollerer flere handelsvirksomheder, hvoraf nogle udfører ulovlige aktiviteter, bl.a. Daesong General Bureau, som hører til Daesongkoncernen, der er landets største virksomhedskoncern. Office 39 har ifølge nogle kilder repræsentationskontorer i Rom, Beijing, Bangkok, Singapore, Hongkong og Dubai. Udadtil skifter Office 39 med jævne mellemrum navn og udseende. Direktøren for Office 39, JON il-chun, er allerede opført på EU's sanktionsliste.

Office 39 har fremstillet metamfetamin i Sangwon i den sydlige del af Pyonganprovinsen og har desuden været involveret i distribution af metamfetamin til små nordkoreanske smuglere med henblik på distribution gennem Kina og Sydkorea. Office 39 driver også valmuegårde i den nordlige del af Hamkyo'ngprovinsen og den nordlige del af Pyonganprovinsen og fremstiller opium og heroin i Hamhu'ng og Nachin.

I 2009 var Office 39 involveret i et mislykket forsøg på at købe to italienskproducerede luksusyachter til en værdi af over 15 mio. USD og eksportere dem til Nordkorea gennem Kina. Forsøget på at eksportere yachterne, der var bestemt til Kim Jong-il, blev standset af de italienske myndigheder og var i strid med FN's sanktioner mod Nordkorea i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1718, der specifikt kræver, at medlemsstaterne skal forhindre levering, salg eller overførsel af luksusvarer til Nordkorea.

Office 39 brugte førhen Banco Delta Asia til at hvidvaske ulovligt udbytte. Det amerikanske finansministerium udpegede i september 2005 Banco Delta Asia som et stort problem med hensyn til hvidvask af penge ("primary money laundering concern") i henhold til paragraf 311 i USA PATRIOT Act, fordi banken frembød en uacceptabel risiko for hvidvask af penge og anden form for finansiel kriminalitet.


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/61


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. december 2011

om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Kenyas særlige situation vedrørende tunfilet

(meddelt under nummer K(2011) 9269)

(2011/861/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler (1), særlig artikel 36, stk. 4, i bilag II dertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 anmodede Kenya den 16. februar 2011 Kommissionen om undtagelse fra oprindelsesreglerne i nævnte bilag for en periode på et år. Den 20. september 2011 fremlagde Kenya yderligere oplysninger til støtte for anmodningen. Anmodningen omfatter en samlet mængde på 2 000 tons tunfilet under HS-pos. 1604. Anmodningen fremsættes, fordi fangstmængder og forsyning med rå tunfisk med oprindelsesstatus er faldet, og på grund af problemet med pirateri.

(2)

Ifølge oplysningerne fra Kenya er fangsterne af tun med oprindelsesstatus usædvanligt lave, selv i forhold til de normale sæsonudsving, og det har medført et fald i produktionen af tunfilet. Desuden har Kenya påpeget pirateririsikoen i forbindelse med forsyning med rå tunfisk. Denne unormale situation gør det umuligt for Kenya at overholde oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 i en vis periode.

(3)

For at sikre uhindret import fra AVS-landene til EU og en smidig overgang fra AVS-EU-partnerskabsaftalen til interimsaftalen om rammebestemmelser for en økonomisk partnerskabsaftale (ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen), bør der indrømmes en ny undtagelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2011.

(4)

En midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 vil i betragtning af importmængdernes størrelse ikke skabe større forstyrrelser for de veletablerede virksomheder i EU, hvis en række betingelser vedrørende mængder, overvågning og varighed overholdes.

(5)

Det er derfor berettiget at indrømme en midlertidig undtagelse fra artikel 36, stk. 1, litra a), i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007.

(6)

Kenya vil nyde godt af en automatisk undtagelse fra oprindelsesreglerne for tunfilet under HS-pos. 1604, som indrømmes i henhold til artikel 41, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen, når denne aftale træder i kraft eller anvendes midlertidigt.

(7)

I henhold til artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1528/2007 skal oprindelsesreglerne i bilag II til forordningen og undtagelser herfra afløses af reglerne i den ESA-EU- interimspartnerskabsaftale, der forventes at træde i kraft eller blive anvendt midlertidigt i 2012. Undtagelsen bør derfor gælde indtil den 31. december 2011. Mens en undtagelse stadig skal indrømmes i 2011, skal den samlede situation, herunder situationen med hensyn til ratifikation af ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen, revurderes i 2012.

(8)

I henhold til artikel 41, stk. 8, i oprindelsesprotokollen til ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen er den automatiske undtagelse fra oprindelsesreglerne begrænset til et årligt kontingent på 2 000 tons tunfilet for de lande, der har paraferet ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen (Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda og Burundi). Kenya er det eneste land i regionen, der for tiden eksporterer tunfilet til EU. Det er derfor rimeligt at indrømme Kenya en undtagelse efter artikel 36 i bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 for 2 000 tons tunfilet, idet denne mængde ikke overstiger det årlige kontingent, som er tildelt ESA-regionen efter ESA-EU-interimspartnerskabsaftalen.

(9)

Kenya bør derfor indrømmes en undtagelse for 2 000 tons tunfilet for en periode på et år.

(10)

I Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (2), er der fastsat bestemmelser om forvaltningen af toldkontingenter. Med henblik på at sikre en effektiv forvaltning i snævert samarbejde mellem myndighederne i Kenya, medlemsstaternes toldmyndigheder og Kommissionen bør disse regler med de fornødne tilpasninger gælde for de mængder, der importeres i henhold til den undtagelse, der indrømmes ved denne afgørelse.

(11)

Med henblik på en effektiv overvågning af undtagelsens anvendelse bør myndighederne i Kenya med regelmæssige mellemrum meddele Kommissionen oplysninger om udstedte EUR.1-varecertifikater.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Som undtagelse fra bilag II til forordning (EF) nr. 1528/2007 og i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra a), i nævnte bilag betragtes tunfilet under HS-position 1604, der er fremstillet af materiale uden oprindelsesstatus, som varer med oprindelse i Kenya på de betingelser, der er fastsat i artikel 2-6.

Artikel 2

Undtagelsen i artikel 1 gælder for de i bilaget anførte produkter og mængder, der angives til fri omsætning i EU fra Kenya i perioden 1. januar 2011-31. december 2011.

Artikel 3

De i bilaget anførte mængder forvaltes efter bestemmelserne i artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

Toldmyndighederne i Kenya træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at foretage mængdekontrol af de eksportvarer, som er omhandlet i artikel 1.

Med henblik herpå anfører de i de EUR.1-varecertifikater, de udsteder for de pågældende varer, en henvisning til denne afgørelse.

Myndighederne i Kenya sender Kommissionen en kvartalsoversigt over de mængder, de har udstedt EUR.1-varecertifikater for i henhold til denne afgørelse, ligesom de meddeler løbenumrene for disse certifikater.

Artikel 5

I rubrik 7 i de EUR.1-varecertifikater, der udstedes i henhold til denne afgørelse, anføres følgende:

»Derogation — Implementing Decision 2011/861/EU«.

Artikel 6

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Kommissionens vegne

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 348 af 31.12.2007, s. 1.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Periode

Mængder

09.1667

1604 14 16

Tunfilet

1.1.2011 til 31.12.2011

2 000 ton


21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/64


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. december 2011

om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2011 og om ændring af afgørelse 2010/712/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse

(meddelt under nummer K(2011) 9478)

(2011/862/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 27, stk. 5 og 6, og artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser.

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2008/341/EF af 25. april 2008 om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser (2) skal programmer, som medlemsstaterne forelægger Kommissionen, vedrørende udryddelse, bekæmpelse og overvågning af de dyresygdomme og zoonoser, der er opført på listen i bilaget til nævnte beslutning, for at blive godkendt i henhold til foranstaltningerne omhandlet i artikel 27, stk. 1, i beslutning 2009/470/EF som minimum opfylde kriterierne i bilaget til beslutning 2008/341/EF.

(3)

Ved Kommissionens afgørelse 2010/712/EU af 23. november 2010 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2011 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EU-tilskuddet hertil (3) godkendes visse nationale programmer, ligesom satsen og maksimumbeløbet for EU-tilskuddet til hvert enkelt program, der er forelagt af medlemsstaterne, fastsættes.

(4)

Kommissionen har vurderet de rapporter, medlemsstaterne har forelagt, om deres udgifter til de pågældende programmer. Vurderingen viser, at visse medlemsstater ikke kommer til at udnytte det fulde tilskud for 2011, mens andre vil overskride det tildelte beløb.

(5)

Visse medlemsstater har meddelt Kommissionen, at der i den aktuelle økonomiske situation er behov for supplerende støtte til godtgørelse til ejerne af aflivede dyr og andre foranstaltninger med en finansieringssats på 50 % med henblik på at sikre kontinuiteten i de EU-medfinansierede veterinærprogrammer, så den positive udvikling med hensyn til de forskellige sygdomme kan fastholdes.

(6)

Kommissionen har gennemgået anmodningerne om et forhøjet finansieringsniveau under hensyntagen til situationen på veterinærområdet og til, hvilke midler der er til rådighed fra indeværende regnskabsår, og er nået til den konklusion, at de støtteberettigede foranstaltninger, der finansieres med 50 %, bør tildeles øget støtte, således at finansieringssatsen ændres til 60 %.

(7)

EU-tilskuddet til en række af de nationale programmer bør derfor justeres. Der bør ske en omfordeling af midler fra de nationale programmer, der ikke kan udnytte det fulde tilskud, til de programmer, for hvilke udgifterne forventes at overskride tilskuddet. Omfordelingen bør baseres på de nyeste oplysninger om de udgifter, som de pågældende medlemsstater har afholdt.

(8)

Portugal har desuden forelagt et ændret program for udryddelse af kvægbrucellose, Letland har forelagt et ændret program for bekæmpelse af salmonellose, Rumænien og Slovakiet har forelagt ændrede programmer for bekæmpelse og overvågning af klassisk svinepest, Danmark har forelagt et ændret program for undersøgelse af aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige har forelagt ændrede programmer vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier (TSE), bovin spongiform encephalopati (BSE) og scrapie, og Rumænien, Slovenien og Finland har forelagt ændrede programmer for udryddelse af rabies.

(9)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmerne opfylder de relevante EU-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i bilaget til beslutning 2008/341/EF. De ændrede programmer bør derfor godkendes.

(10)

Afgørelse 2010/712/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af ændret program for udryddelse af kvægbrucellose forelagt af Portugal

Det ændrede program vedrørende kvægbrucellose, som Portugal forelagde den 12. april 2011, godkendes for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011.

Artikel 2

Godkendelse af ændrede programmer vedrørende Salmonellose (zoonotisk salmonella) i avlsflokke, æglæggerflokke og slagtekyllingeflokke af Gallus gallus og i flokke af kalkuner (Meleagris gallopavo) forelagt af Belgien og Letland

Følgende ændrede programmer for bekæmpelse af visse typer zoonotisk salmonella hos avlsflokke, æglæggerflokke og slagtekyllingeflokke af Gallus gallus og i flokke af kalkuner (Meleagris gallopavo) godkendes for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011:

a)

det program, som Belgien forelagde den 26. juli 2011

b)

det program, som Letland forelagde den 8. marts 2011.

Artikel 3

Godkendelse af ændrede programmer vedrørende klassisk svinepest forelagt af Rumænien og Slovakiet

Følgende ændrede programmer for bekæmpelse og overvågning af klassisk svinepest godkendes for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011:

a)

det program, som Rumænien forelagde den 7. oktober 2011

b)

det program, som Slovakiet forelagde den 21. november 2011.

Artikel 4

Godkendelse af ændret program for undersøgelse af aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle forelagt af Danmark

Det ændrede program vedrørende undersøgelse af aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle, som Danmark forelagte den 4. marts 2011, godkendes for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011.

Artikel 5

Godkendelse af ændrede programmer vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier (TSE), bovin spongiform encephalopati (BSE) og scrapie forelagt af visse medlemsstater

Følgende ændrede programmer for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) og for udryddelse af bovin spongiform encephalopati (BSE) og scrapie godkendes for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011:

a)

det program, som Belgien forelagde den 15. juni 2011

b)

det program, som Tjekkiet forelagde den 17. juni 2011

c)

det program, som Danmark forelagde den 8. juni 2011

d)

det program, som Tyskland forelagde den 14. juni 2011

e)

det program, som Estland forelagde den 27. juni 2011

f)

det program, som Irland den 29. juni 2011

g)

det program, som Spanien forelagde den 1. juli 2011

h)

det program, som Frankrig forelagde den 13. juli 2011

i)

det program, som Italien forelagde den 22. juni 2011

j)

det program, som Cypern forelagde den 30. juni 2011

k)

det program, som Letland forelagde den 28. juni 2011.

l)

det program, som Luxembourg forelagde den 24. juni 2011

m)

det program, som Ungarn forelagde den 29. juni 2011

n)

det program, som Nederlandene forelagde den 30. juni 2011

o)

det program, som Østrig forelagde den 29. juni 2011

p)

det program, som Polen forelagde den 28. juni 2011

q)

det program, som Portugal forelagde den 29. juni 2011

r)

det program, som Slovenien forelagde den 8. juni 2011

s)

det program, som Slovakiet forelagde den 30. juni 2011

t)

det program, som Finland forelagde den 22. juni 2011

u)

det program, som Sverige forelagde den 20. juni 2011

v)

det program, som Det Forenede Kongerige forelagde den 28. juni 2011.

Artikel 6

Godkendelse af ændrede programmer vedrørende rabies forelagt af Rumænien og Finland

Følgende ændrede programmer vedrørende rabies godkendes for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011:

a)

det program, som Rumænien forelagde den 23. september 2011

b)

det program, som Finland forelagde den 15. september 2011.

Artikel 7

Godkendelse af ændret flerårigt program vedrørende rabies forelagt af Slovenien

Det ændrede flerårige program vedrørende rabies, som Slovenien forelagde den 16. september 2011, godkendes for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2012.

Artikel 8

Ændringer af afgørelse 2010/712/EU

I afgørelse 2010/712/EU foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra b), ændres »50 %« til »60 %«.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

4 600 000 EUR til Spanien

ii)

3 000 000 EUR til Italien

iii)

90 000 EUR til Cypern

iv)

1 040 000 EUR til Portugal

v)

1 350 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

c)

Stk. 3, litra a)-d), affattes således:

»a)

:

for en Rose Bengal-test

:

0,24 EUR pr. test

b)

:

for en SAT-test

:

0,24 EUR pr. test

c)

:

for en komplementbindingstest

:

0,48 EUR pr. test

d)

:

for en ELISA-test

:

1,2 EUR pr. test«.

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra b), ændres »50 %« til »60 %«.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

16 000 000 EUR til Irland

ii)

18 500 000 EUR til Spanien

iii)

5 500 000 EUR til Italien

iv)

1 440 000 EUR til Portugal

v)

26 500 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

c)

Stk. 3, litra a) og b), affattes således:

»a)

:

for en tuberkulintest

:

2,4 EUR pr. test

b)

:

for en gamma-interferon-test

:

6 EUR pr. test«.

3)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra b), ændres »50 %« til »60 %«.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

160 000 EUR til Grækenland

ii)

9 200 000 EUR til Spanien

iii)

4 200 000 EUR til Italien

iv)

85 000 EUR til Cypern

v)

2 260 000 EUR til Portugal.«

c)

Stk. 3, litra a) og b), affattes således:

»a)

:

for en Rose Bengal-test

:

0,24 UR pr. test

b)

:

for en komplementbindingstest

:

0,48 EUR pr. test«.

4)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra b), ændres »50 %« til »60 %«.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

420 000 EUR til Belgien

ii)

10 000 EUR til Bulgarien

iii)

1 700 000 EUR til Tjekkiet

iv)

0 EUR til Danmark

v)

400 000 EUR til Tyskland

vi)

10 000 EUR til Estland

vii)

10 000 EUR til Irland

viii)

100 000 EUR til Grækenland

ix)

5 200 000 EUR til Spanien

x)

3 000 000 EUR til Frankrig

xi)

300 000 EUR til Italien

xii)

20 000 EUR til Letland

xiii)

5 000 EUR til Litauen

xiv)

60 000 EUR til Ungarn

xv)

10 000 EUR til Malta

xvi)

50 000 EUR til Nederlandene

xvii)

160 000 EUR til Østrig

xviii)

50 000 EUR til Polen

xix)

1 650 000 EUR til Portugal

xx)

100 000 EUR til Rumænien

xxi)

50 000 EUR til Slovenien

xxii)

60 000 EUR til Slovakiet

xxiii)

20 000 EUR til Finland

xxiv)

20 000 EUR til Sverige.«

c)

Stk. 3, litra a)-f), affattes således:

»a)

:

for en ELISA-test

:

3 EUR pr. test

b)

:

for en PCR-test

:

12 EUR pr. test

c)

:

for indkøb af monovalente vacciner

:

0,36 EUR pr. dosis

d)

:

for indkøb af bivalente vacciner

:

0,54 EUR pr. dosis

e)

:

for vaccination af kvæg

:

1,80 EUR pr. vaccineret kreatur, uanset antallet og typerne af de anvendte doser

f)

:

for vaccination af får eller geder

:

0,90 EUR pr. vaccineret får eller ged, uanset antallet og typerne af de anvendte doser.«

5)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra b), ændres »50 %« til »60 %«.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

1 200 000 EUR til Belgien

ii)

25 000 EUR til Bulgarien

iii)

2 100 000 EUR til Tjekkiet

iv)

340 000 EUR til Danmark

v)

1 000 000 EUR til Tyskland

vi)

40 000 EUR til Estland

vii)

120 000 EUR til Irland

viii)

1 000 000 EUR til Grækenland

ix)

1 300 000 EUR til Spanien

x)

660 000 EUR til Frankrig

xi)

1 700 000 EUR til Italien

xii)

150 000 EUR til Cypern

xiii)

1 650 000 EUR til Letland

xiv)

20 000 EUR til Luxembourg

xv)

2 400 000 EUR til Ungarn

xvi)

150 000 EUR til Malta

xvii)

3 900 000 EUR til Nederlandene

xviii)

1 200 000 EUR til Østrig

xix)

4 800 000EUR til Polen

xx)

65 000 EUR til Portugal

xxi)

500 000 EUR til Rumænien

xxii)

120 000 EUR til Slovenien

xxiii)

600 000 EUR til Slovakiet

xxiv)

75 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

c)

Stk. 3, litra a)-e), affattes således:

»a)

:

for en bakteriologisk test (dyrkning/isolering)

:

8,4 EUR pr. test

b)

:

for indkøb af vaccine

:

0,06 EUR pr. dosis

c)

:

for serotypning af salmonellaisolater af Salmonella spp.

:

24 EUR pr. test

d)

:

for en bakteriologisk test vedrørende desinficeringens effektivitet i fjerkræstalde efter udtagning af en salmonellapositiv flok

:

6 EUR pr. test

e)

:

for en test til påvisning af antimikrobielle eller bakterievæksthæmmende stoffer i væv fra fugle fra flokke, der er testet for salmonella

:

6 EUR pr. test.«

6)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra b), ændres »50 %« til »60 %«.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

120 000 EUR til Bulgarien

ii)

1 600 000 EUR til Tyskland

iii)

240 000 EUR til Frankrig

iv)

160 000 EUR til Italien

v)

700 000 EUR til Ungarn

vi)

700 000 EUR til Rumænien

vii)

30 000 EUR til Slovenien

viii)

300 000 EUR til Slovakiet.«

c)

I stk. 3 ændres »2,5 EUR« til »3 EUR«.

7)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra b), ændres »50 %« til »60 %«.

b)

Stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

90 000 EUR til Belgien

ii)

25 000 EUR til Bulgarien

iii)

70 000 EUR til Tjekkiet

iv)

80 000 EUR til Danmark

v)

300 000 EUR til Tyskland

vi)

10 000 EUR til Estland

vii)

75 000 EUR til Irland

viii)

50 000 EUR til Grækenland

ix)

150 000 EUR til Spanien

x)

150 000 EUR til Frankrig

xi)

1 000 000 EUR til Italien

xii)

20 000 EUR til Cypern

xiii)

45 000 EUR til Letland

xiv)

10 000 EUR til Litauen

xv)

10 000 EUR til Luxembourg

xvi)

360 000 EUR til Ungarn

xvii)

20 000 EUR til Malta

xviii)

360 000 EUR til Nederlandene

xix)

60 000 EUR til Østrig

xx)

100 000 EUR til Polen

xxi)

45 000 EUR til Portugal

xxii)

180 000 EUR til Rumænien

xxiii)

50 000 EUR til Slovenien

xxiv)

15 000 EUR til Slovakiet

xxv)

25 000 EUR til Finland

xxvi)

50 000 EUR til Sverige

xxvii)

160 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

c)

Stk. 3, litra a)-e), affattes således:

»a)

:

ELISA-test

:

2,4 EUR pr. test

b)

:

agar-gel-immunodiffusionstest

:

1,44 EUR pr. test

c)

:

hæmagglutinationsinhibitionstest (HI-test) for H5/H7

:

14,40 EUR pr. test

d)

:

virusisolationstest

:

48 EUR pr. test

e)

:

PCR-test

:

24 EUR pr. test.«

8)

I artikel 9 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 2, litra c), ændres »50 %« til »60 %«.

b)

Stk. 2, litra d), affattes således:

»d)

må ikke overstige:

i)

1 900 000 EUR til Belgien

ii)

330 000 EUR til Bulgarien

iii)

1 030 000 EUR til Tjekkiet

iv)

1 370 000 EUR til Danmark

v)

7 750 000 EUR til Tyskland

vi)

330 000 EUR til Estland

vii)

4 000 000 EUR til Irland

viii)

2 000 000 EUR til Grækenland

ix)

6 650 000 EUR til Spanien

x)

18 850 000 EUR til Frankrig

xi)

6 000 000 EUR til Italien

xii)

1 700 000 EUR til Cypern

xiii)

320 000 EUR til Letland

xiv)

720 000 EUR til Litauen

xv)

125 000 EUR til Luxembourg

xvi)

1 180 000 EUR til Ungarn

xvii)

25 000 EUR til Malta

xviii)

3 530 000 EUR til Nederlandene

xix)

1 800 000 EUR til Østrig

xx)

3 440 000 EUR til Polen

xxi)

1 800 000 EUR til Portugal

xxii)

1 000 000 EUR til Rumænien

xxiii)

250 000 EUR til Slovenien

xxiv)

550 000 EUR til Slovakiet

xxv)

580 000 EUR til Finland

xxvi)

850 000 EUR til Sverige

xxvii)

6 500 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

c)

I stk. 3, litra d), ændres »10 EUR« til »12 EUR«.

9)

I artikel 10, stk. 2, litra c), foretages følgende ændringer:

a)

I nr. i) ændres »1 800 000 EUR« til »850 000 EUR«.

b)

I nr. ii) ændres »620 000 EUR« til »570 000 EUR«.

c)

I nr. iv) ændres »7 110 000 EUR« til »8 110 000 EUR«.

d)

I nr. v) ændres »5 000 000 EUR« til »2 100 000 EUR«.

e)

I nr. vii) ændres »200 000 EUR« til »290 000 EUR«.

10)

I artikel 10, stk. 4, ændres »stk. 2 og 3« til »stk. 2, litra a), stk. 2, litra b), og stk. 3«.

11)

I artikel 11, stk. 5, litra c), foretages følgende ændringer:

a)

I nr. i) ændres »2 250 000 EUR« til »1 600 000 EUR«.

b)

I nr. ii) ændres »1 800 000 EUR« til »1 500 000 EUR«.

c)

I nr. v) ændres »740 000 EUR« til »850 000 EUR«.

12)

I artikel 11, stk. 7, ændres »stk. 5 og 6« til »stk. 5, litra a), stk. 5, litra b), og stk. 6«.

Artikel 9

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 44.

(3)  EUT L 309 af 25.11.2010, s. 18.


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

21.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/70


AFGØRELSE Nr. 2/2011 TRUFFET AF LUFTFARTSUDVALGET FÆLLESSKABET/SCHWEIZ, DER ER OPRETTET I HENHOLD TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM LUFTFART

af 25. november 2011

om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

(2011/2/EU)

LUFTFARTSUDVALGET FÆLLESSKABET/SCHWEIZ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 23, stk. 4 —

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel

Aftalens bilag affattes som bilaget til nærværende afgørelse fra 1. februar 2012.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2011.

På Det Blandede Udvalgs vegne

Matthew BALDWIN

Leder af Den Europæiske Unions delegation

Peter MÜLLER

Leder af den schweiziske delegation


BILAG

I denne aftale forstås ved:

I kraft af Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, erstattes og efterfølges Det Europæiske Fællesskab af Den Europæiske Union

Når der i retsakterne i dette bilag henvises Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, som erstattes af Den Europæiske Unions medlemsstater, eller betingelserne for en forbindelse med dem, gælder henvisningerne i forbindelse med aftalen også for Schweiz eller for betingelserne for en forbindelse med Schweiz

Henvisningerne til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 og (EØF) nr. 2408/92 i artikel 4, 15, 18, 27 og 35 i aftalen forstås som henvisninger til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008.

Hvis ikke andet gælder efter denne aftales artikel 15, omfatter udtrykket »EF-luftfartsselskab«, når det anvendes i nedenstående EF-direktiver og -forordninger, også luftfartsselskaber, der er driftsgodkendt og har deres vigtigste forretningsområde og eventuelle hovedkontor i Schweiz, jf. forordning (EF) nr. 1008/2008. Enhver henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 forstås som en henvisning til forordning (EF) nr. 1008/2008

Enhver henvisning i følgende tekster til traktatens artikel 81 og 82 eller til artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forstås som en henvisning til denne aftales artikel 8 og 9.

1.   Luftfartsliberalisering og andre regler for civil luftfart

Nr. 1008/2008

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Nr. 2000/79

Rådets direktiv 79 af 27. november 2000 om iværksættelse af den europæiske aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for mobile arbejdstagere i civil luftfart, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning (IACA)

Nr. 93/104

Rådets direktiv af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, som ændret ved:

direktiv 2000/34/EF

Nr. 437/2003

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning

Nr. 1358/2003

Kommissionens forordning af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og II hertil

Nr. 785/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører som ændret ved

Kommissionens forordning (EU) nr. 285/2010.

Nr. 95/93

Rådets forordning af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne, artikel 1-12, som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 793/2004

Nr. 2009/12

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter (anvendes af Schweiz fra den 1. juli 2011)

Nr. 96/67

Rådets direktiv af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne

(Artikel 1-9, 11-23 og 25)

Nr. 80/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. januar 2009 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89

2.   Konkurrenceregler

Nr. 3975/87

Rådets forordning af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren (artikel 6, stk. 3), som ændret senest ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (artikel 1-13, 15-45)

Nr. 1/2003

Rådets forordning af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (artikel 1-13, 15-45)

(I det omfang denne forordning er relevant for anvendelsen af denne aftale. Indsættelsen af denne forordning berører ikke opgavefordelingen i henhold til denne aftale).

Forordning (EØF) nr. 17/62 er ophævet ved forordning (EF) nr. 1/2003 med undtagelse af artikel 8, stk. 3, som fortsat finder anvendelse på beslutninger, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, før anvendelsesdatoen for denne forordning, indtil udløbet af gyldighedsperioden for disse beslutninger.

Nr. 773/2004

Kommissionens forordning af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82, som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2008.

Nr. 139/2004

Rådets forordning af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EF-fusionsforordningen)

(Artikel 1-18, artikel 19, stk. 1 og 2, og artikel 20-23)

For så vidt angår fusionsforordningens artikel 4, stk. 5, gælder følgende mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz:

(1)

Hvad angår fusioner, som de er defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, og som ikke har fællesskabsdimension som defineret i samme forordnings artikel 1, og som vil kunne efterprøves i henhold til den nationale konkurrencelovgivning i mindst tre medlemsstater og Det Schweiziske Forbund, kan personer eller virksomheder som anført i samme forordnings artikel 4, stk. 2, før anmeldelsen til de kompetente myndigheder ved en begrundet erklæring meddele Europa-Kommissionen, at fusionen bør behandles af Kommissionen.

(2)

Europa-Kommissionen videresender omgående alle erklæringer i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 139/2004 og ovenstående afsnit til Det Schweiziske Forbund.

(3)

Har Det Schweiziske Forbund tilkendegivet, at det ikke indvilliger i anmodningen om at henvise sagen, forbliver kompetencen hos den kompetente schweiziske konkurrencemyndighed, og sagen henvises ikke fra Det Schweiziske Forbund i henhold til dette afsnit.

Hvad angår de i fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, nævnte tidsfrister, gælder følgende:

(1)

Europa-Kommissionen fremsender omgående alle relevante dokumenter i henhold til artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, til den kompetente schweiziske konkurrencemyndighed.

(2)

De tidsfrister, der er anført i forordning (EF) nr. 139/2004, artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, begynder for Det Schweiziske Forbunds vedkommende at løbe fra den kompetente schweiziske konkurrencemyndigheds modtagelse af de relevante dokumenter.

Nr. 802/2004

Kommissionens forordning af 7. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (artikel 1-24), som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2008.

Nr. 2006/111

Kommissionens direktiv af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder

Nr. 487/2009

Rådets forordning (EF) nr. 487/2009 af 25. maj 2009 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren

3.   Luftfartssikkerhed

Nr. 216/2008

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2009

Forordning (EF) nr. 1108/2009

Luftfartssikkerhedsagenturet (EASA) besidder også i Schweiz den kompetence, som forordningens bestemmelser tillægger det.

Kommissionen besidder også i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 11, stk. 2, artikel 14, stk. 5 og 7, artikel 24, stk. 5, artikel 25, stk. 1, artikel 38, stk. 3, nummer i), artikel 39, stk. 1, artikel 40, stk. 3, artikel 41, stk. 3 og 5, artikel 42, stk. 4, artikel 54, stk. 1 and artikel 61, stk. 3.

Uanset den horisontale tilpasning i det andet led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart er Schweiz ikke omfattet af henvisningerne til »medlemsstater« i forordningens artikel 65 eller i bestemmelserne i afgørelse 1999/468/EF, som der henvises til i denne bestemmelse.

Intet i denne forordning må fortolkes på en sådan måde, at EASA bemyndiges til at handle på Schweiz' vegne i forbindelse med internationale aftaler, medmindre der er tale om at bistå med overholdelsen af dets forpligtelser i henhold til sådanne aftaler.

Inden for rammerne af denne aftale skal forordningens bestemmelser læses med følgende tilpasninger:

a)

Artikel 12 ændres således:

i)

I stk. 1 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

ii)

I stk. 2, litra a), indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

iii)

Stk. 2, litra b) og c), udgår.

iv)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   Når Fællesskabet forhandler med et tredjeland for at indgå en aftale, som fastsætter, at en medlemsstat eller EASA må udstede certifikater på grundlag af certifikater udstedt af det pågældende tredjelands luftfartsmyndigheder, bestræber det sig på at opnå et tilbud fra Schweiz om en lignende aftale med det pågældende tredjeland. Schweiz bestræber sig på sin side på at indgå aftaler med tredjelande, som svarer til Fællesskabets aftaler med disse.«

b)

I artikel 29 tilføjes følgende stykke:

»4.   Uanset artikel 12, stk. 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne kan schweiziske statsborgere, som råder over alle deres borgerrettigheder, blive ansat på kontrakt af agenturets administrerende direktør.«

c)

I artikel 30 indsættes følgende stykke:

»Schweiz anvender protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, jf. bilag A til nærværende bilag, på agenturet i overensstemmelse med tillægget til bilag A.«

d)

I artikel 37 indsættes følgende stykke:

»Schweiz deltager fuldt ud i bestyrelsen og har i denne de samme rettigheder og forpligtelser som EU-medlemsstater med undtagelse af stemmeret.«

e)

I artikel 59 tilføjes følgende stykke:

»12.   Schweiz medvirker til at yde det finansielle bidrag, der er omhandlet i stk. 1, litra b), efter følgende formel:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

hvor:

S

=

den del af EASA’s budget, som ikke dækkes af de gebyrer og betalinger, der er omhandlet i stk. 1, litra c) og d)

a

=

antallet af associerede stater

b

=

antallet af EU-medlemsstater

c

=

Schweiz' bidrag til ICAO's budget

C

=

medlemsstaternes og de associerede staters samlede bidrag til ICAO's budget.«

f)

I artikel 61 indsættes følgende stykke:

»Bestemmelserne om Fællesskabets finanskontrol i Schweiz af deltagerne i agenturets aktiviteter findes i bilag B til nærværende bilag.«

g)

Bilag II til forordningen udvides til at omfatte følgende luftfartøjer som produkter, der er omfattet af artikel 2, stk. 3, litra a), punkt ii), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (1):

 

A/c - [HB-IDJ] — type CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] — type Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — type Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] — type MD900.

Nr. 1108/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 21. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af direktiv 2006/23/EF

Nr. 91/670

Rådets direktiv af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af personcertifikater, der giver adgang til udøvelse af funktioner i civil luftfart

(artikel 1-8)

Nr. 3922/91

Rådets forordning af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (artikel 1-3, artikel 4, stk. 2, artikel 5-11 og artikel 13), som ændret senest ved:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1899/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1900/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008.

Nr. 996/2010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 20. oktober 2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF

Nr. 2004/36

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 21. april 2004 om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (artikel 1-9 og 11-14), som ændret senest ved:

Kommissionens direktiv 2008/49/EF

Nr. 351/2008

Kommissionens forordning af 16. april 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner af luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne

Nr. 768/2006

Kommissionens forordning af 19. maj 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet

Nr. 2003/42

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (artikel 1-12)

Nr. 1321/2007

Kommissionens forordning af 12. november 2007 om nærmere regler for registrering i en central database af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart, som udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF

Nr. 1330/2007

Kommissionens forordning af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart til berørte parter i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF

Nr. 736/2006

Kommissionens forordning af 16. maj 2006 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs arbejdsmetoder ved standardinspektioner

Nr. 1702/2003

Kommissionens forordning af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer, som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 335/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2005

Kommissionens forordning (EF) nr. 375/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 287/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 1194/2009.

Inden for rammerne af denne aftale skal bestemmelserne i forordningen forstås således:

Artikel 2 ændres således:

I stk. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 og 14 ændres datoen »28. september 2003« til »ikrafttrædelsesdatoen for den afgørelse i Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz, som indarbejder forordning (EF) nr. 216/2008 i bilaget til forordningen.«

Nr. 2042/2003

Kommissionens forordning af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 707/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/2008

Kommissionens forordning (EU) nr. 127/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 962/2010.

Nr. 104/2004

Kommissionens forordning af 22. januar 2004 om fastsættelse af regler for organisation og sammensætning af klagenævnet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Nr. 593/2007

Kommissionens forordning af 31. maj 2007 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs vederlag og gebyrer, som ændret senest ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/2008.

Nr. 2111/2005

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF

Nr. 473/2006

Kommissionens forordning af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

Nr. 474/2006

Kommissionens forordning af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, som ændret senest ved:

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1197/2011 (2)

4.   Security i luftfarten

Nr. 300/2008

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002

Nr. 272/2009

Kommissionens forordning af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008, som ændret senest ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 720/2011

Nr. 1254/2009

Kommissionens forordning af 18. december 2009 om fastlæggelse af kriterier for medlemsstaternes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger

Nr. 18/2010

Kommissionens af 8. januar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 med hensyn til specifikationer for nationale kvalitetskontrolprogrammer vedrørende sikkerhed inden for civil luftfart

Nr. 72/2010

Kommissionens forordning af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet

Nr. 185/2010

Kommissionens forordning af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed, ændret ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 357/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 358/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 573/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 983/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 334/2011

Nr. 2010/774

Kommissionens afgørelse af 13. april 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed, der indeholder oplysninger som omhandlet i artikel 18, litra a), i forordning (EF) nr. 300/2008 som ændret ved:

Kommissionens afgørelse 2010/2604/EU

Kommissionens afgørelse 2010/3572/EU

Kommissionens afgørelse 2010/9139/EU.

5.   Lufttrafikstyring

Nr. 549/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 1070/2009

Kommissionen besidder i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 6, 8, 10, 11 og 12.

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

 

I stk. 2 affattes ordene »på fællesskabsplan« som »på fællesskabsplan, hvori Schweiz deltager«.

 

Uanset den horisontale tilpasning, der henvises til i det andet led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart, gælder henvisningerne til »medlemsstaterne« i artikel 5 i forordning (EF) nr. 549/2004 eller i bestemmelserne i afgørelse 1999/468/EF, som der henvises til i denne bestemmelse, ikke for Schweiz.

Nr. 550/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 1070/2009

Kommissionen besidder i henseende til Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 9a, 9b, 15a, 16 og 17.

Forordningens bestemmelser skal i forbindelse med aftalen ændres således:

a)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

I stk. 2 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

b)

Artikel 7 ændres således:

I stk. 1 og stk. 6 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

c)

Artikel 8 ændres således:

I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

d)

Artikel 10 ændres således:

I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

e)

Artikel 16, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen fremsender sin afgørelse til medlemsstaterne og underretter tjenesteudøveren herom, for så vidt denne er retligt berørt.«

Nr. 551/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (luftrumsforordningen) som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 1070/2009

De beføjelser, Kommissionen har i henhold til artikel 3a, 6, og 10, har den også i Schweiz.

Nr. 552/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet (interoperabilitetsforordningen) som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 1070/2009

De beføjelser, Kommissionen har i henhold til artikel 4 og 7 samt artikel 10, stk. 3, har den også i Schweiz.

Forordningens bestemmelser skal i forbindelse med aftalen ændres således:

a)

Artikel 5 ændres således:

I stk. 2 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

b)

Artikel 7 ændres således:

I stk. 4 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

c)

I bilag III foretages følgende ændringer:

I afsnit 3, andet og sidste led, indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

Nr. 2096/2005

Kommissionens forordning af 20. december 2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester, som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2008

Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010

De beføjelser, Kommissionen har i henhold til artikel 9, har den også i Schweiz.

Nr. 2150/2005

Kommissionens forordning af 23. december 2005 om fastsættelse af fælles regler for fleksibel udnyttelse af luftrummet

Nr. 1033/2006

Kommissionens forordning af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før flyvning i det fælles europæiske luftrum, senest ændret ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 929/2010

Nr. 1032/2006

Kommissionens forordning af 6. juli 2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af flyvedata med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder, som ændret senest ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2009

Nr. 1794/2006

Kommissionens forordning af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (vil blive anvendt af Schweiz fra ikrafttrædelsen af den relevante schweiziske lovgivning, dog senest fra den 1. januar 2012), senest ændret ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 1191/2010

Nr. 2006/23

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 5. april 2006 om et EF-flyveledercertifikat

Nr. 730/2006

Kommissionens forordning af 11. maj 2006 om luftrumsklassifikation og adgang til flyvninger udført efter visuelflyvereglerne over flyveniveau 195

Nr. 219/2007

Rådets forordning af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR), som ændret senest ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008

Nr. 633/2007

Kommissionens forordning af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder, ændret ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2011

Nr. 1265/2007

Kommissionens forordning af 26. oktober 2007 om krav til luft-til-jord-talekanaladskillelse for det fælles europæiske luftrum

Nr. 29/2009

Kommissionens forordning af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum

Nr. 262/2009

Kommissionens forordning af 30. marts 2009 om fastsættelse af krav for den koordinerede tildeling og brug af Mode S-interrogator-koder i det fælles europæiske luftrum

Nr. 73/2010

Kommissionens forordning af 26. januar 2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum

Nr. 255/2010

Kommissionens forordning af 25. marts 2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM).

Nr. 691/2010

Kommissionens forordning af 29. juli 2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester

Korrigerende foranstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til forordningens artikel 14, stk. 3, er bindende for Schweiz, efter at de er blevet vedtaget ved en afgørelse i Det Blandede Udvalg

Nr. 2010/5134

Kommissionens afgørelse af 29. juli 2010 om udpegning af et præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum

Nr. 2010/5110

Kommissionens afgørelse af 12. august 2010 om udpegning af en systemkoordinator for funktionelle luftrumsblokke i forbindelse med det fælles europæiske luftrum

Nr. 176/2011

Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2011 af 24. februar 2011 om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok

Nr. 2011/121

Kommissionens afgørelse 2011/121/EU af 21. februar 2011 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål og varslingstærskelværdier for udøvelse af luftfartstjenester for årene 2012 til 2014

6.   Miljø og støj

Nr. 2002/30

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. marts 2002 om bestemmelser og procedurer med henblik på indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne (artikel 1-12 og 14-18).

(Bilag I anvendes med de ændringer, der følger af bilag II, kapitel 8 (Transportpolitik), afdeling G (Lufttransport), nr. 2 til akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlaget for Den Europæiske Union.)

Nr. 89/629

Rådets direktiv af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly

(artikel 1-8)

Nr. 2006/93/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 12. december 2006 om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)

7.   Forbrugerbeskyttelse

Nr. 90/314

Rådets direktiv af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

(artikel 1-10)

Nr. 93/13

Rådets direktiv af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

(artikel 1-11)

Nr. 2027/97

Rådets forordning af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (artikel 1-8), som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 889/2002

Nr. 261/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91

(artikel 1-18)

Nr. 1107/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

8.   Diverse

Nr. 2003/96

Rådets direktiv af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet

(Artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 2).

9.   Bilag

A

:

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter

B

:

Bestemmelser om Den Europæiske Unions finanskontrol af schweiziske deltagere i EASA’s aktiviteter


(1)  EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6.

(2)  Denne forordning finder anvendelse i Schweiz, så længe den er i kraft i EU.

BILAG A

PROTOKOL OM DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union og Euratom i henhold til artikel 343 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) på medlemsstaternes områder skal nyde de for opfyldelsen af deres opgaver nødvendige privilegier og immuniteter,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab:

KAPITEL I

DEN EUROPÆISKE UNIONS EJENDOM, PENGEMIDLER, AKTIVER OG FORRETNINGER

Artikel 1

Unionens lokaler og bygninger er ukrænkelige. De er fritaget for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse og ekspropriation. Unionens ejendom og aktiver kan ikke uden bemyndigelse fra Domstolen gøres til genstand for tvangsforanstaltninger, hvad enten disse er af administrativ eller judiciel art.

Artikel 2

Unionens arkiver er ukrænkelige.

Artikel 3

Unionen, dens aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.

Medlemsstaternes regeringer skal, hver gang det er muligt, træffe egnede forholdsregler med henblik på eftergivelse eller tilbagebetaling af indirekte skatter og afgifter, der indgår i prisen for fast ejendom eller løsøre, når Unionen til tjenestebrug foretager større indkøb, hvis pris omfatter skatter og afgifter af denne art. Anvendelsen af disse bestemmelser må dog ikke fordreje konkurrencevilkårene inden for Unionen.

Der indrømmes ingen fritagelse for afgifter, skatter og gebyrer, som blot udgør betaling for almennyttige offentlige ydelser.

Artikel 4

Unionen er fritaget for al told, såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er bestemt til tjenestebrug; de således indførte genstande må ikke afhændes i det land, til hvilket de er blevet importeret — hverken mod eller uden vederlag — medmindre det sker på betingelser, som godkendes af det pågældende lands regering.

Unionen er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af dens publikationer.

KAPITEL II

MEDDELELSER OG PASSÉRSEDLER

Artikel 5

Unionens institutioner skal med hensyn til deres tjenstlige meddelelser og forsendelse af alle deres dokumenter på enhver medlemsstats område tilstås samme behandling, som den pågældende stat tilstår diplomatiske repræsentationer.

Unionens institutioners tjenstlige korrespondance og andre tjenstlige meddelelser må ikke være genstand for censur.

Artikel 6

Formændene for Unionens institutioner kan for disse institutioners medlemmer og ansatte udstede passérsedler, hvis form bestemmes af Rådet, der træffer afgørelse med simpelt flertal, og som skal anerkendes af medlemsstaternes myndigheder som gyldig rejselegitimation. Disse passérsedler udstedes til tjenestemænd og andre ansatte i henhold til de betingelser, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og i ansættelsesvilkårene for andre ansatte i Unionen.

Kommissionen kan indgå aftaler om anerkendelse af disse passérsedler som gyldig rejselegitimation på tredjelands område.

KAPITEL III

MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 7

Europa-Parlamentets medlemmer er hverken administrativt eller på anden måde undergivet nogen begrænsning i deres bevægelsesfrihed på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Med hensyn til toldforhold og valutakontrol tilstås Europa-Parlamentets medlemmer:

a)

af deres egen regering samme lettelser, som tilstås højere tjenestemænd, der begiver sig til udlandet i midlertidigt officielt hverv

b)

af de øvrige medlemsstaters regeringer samme lettelser, som tilstås repræsentanter fra fremmede regeringer i midlertidigt officielt hverv.

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a)

på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b)

på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

KAPITEL IV

REPRÆSENTANTER FOR MEDLEMSSTATERNE, SOM DELTAGER I ARBEJDET I DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER

Artikel 10

Repræsentanterne for medlemsstaterne, som deltager i arbejdet i Unionens institutioner, såvel som deres rådgivere og tekniske eksperter, nyder under udøvelsen af deres hverv og under rejse til og fra mødestedet sædvanlige privilegier, immuniteter og lettelser.

Denne artikel finder ligeledes anvendelse på medlemmerne af Unionens rådgivende organer.

KAPITEL V

DEN EUROPÆISKE UNIONS TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE

Artikel 11

Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte skal uanset deres nationalitet på hver af medlemsstaternes områder nyde følgende privilegier og immuniteter:

a)

fritagelse for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer, dog med det forbehold, at bestemmelserne i traktaterne dels om reglerne vedrørende tjenestemænds og andre ansattes ansvar over for Unionen, dels om Den Europæiske Unions Domstols kompetence til at afgøre tvister mellem Unionen og dens tjenestemænd og øvrige ansatte, finder anvendelse. Denne fritagelse gælder også efter tjenesteforholdets ophør

b)

fritagelse sammen med deres ægtefæller og familiemedlemmer, der forsørges af dem, for indvandringsrestriktioner og bestemmelser om registrering af udlændinge

c)

med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser de samme lettelser, som sædvanligvis indrømmes tjenestemænd i internationale organisationer

d)

ret til ved deres tiltræden af stillingen i det pågældende land toldfrit at indføre deres bohave og ejendele, samt ret til ved udløbet af deres tjenestetid i det pågældende land toldfrit at genudføre deres bohave og ejendele, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det land, hvori retten udøves, måtte finde fornødne

e)

ret til toldfrit til personligt brug at indføre deres motorkøretøj, såfremt det er erhvervet i deres sidste bopælsland eller i det land, hvor de er statsborgere, under de vilkår, der gælder på dette lands hjemmemarked, samt ret til toldfrit at genudføre det, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det pågældende land måtte finde fornødne.

Artikel 12

Løn, vederlag og honorarer, som Unionen udbetaler sine tjenestemænd og øvrige ansatte, beskattes til fordel for Unionen på de betingelser og efter den fremgangsmåde, der fastsættes af Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af de berørte institutioner.

Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra Unionen.

Artikel 13

Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte, som udelukkende med henblik på virksomhed i Unionens tjeneste tager ophold på en anden medlemsstats område end den stat, hvori de ved deres tiltræden i Unionens tjeneste havde bopæl i skattemæssig henseende, skal med hensyn til beskatning af indkomst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af de mellem Unionens medlemsstater indgåede overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af begge de nævnte stater betragtes, som om de havde bevaret deres tidligere bopæl, under forudsætning af at denne var beliggende i en af Unionens medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse på ægtefællen, i det omfang denne ikke er selverhvervende, og på børn, som de i denne artikel nævnte personer tager vare på og forsørger.

Løsøre, der tilhører de i foregående stykke omhandlede personer, og som befinder sig på opholdslandets område, fritages for arveafgift i denne stat; ved fastsættelsen af sådan afgift betragtes løsøret, med forbehold af tredjelands ret og af eventuel anvendelse af bestemmelser i internationale overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning som om det befandt sig i den stat, hvor det skattemæssige hjemsted findes.

En bopæl, der udelukkende er erhvervet med henblik på virksomhed i andre internationale organisationers tjeneste, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikels bestemmelser.

Artikel 14

Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af de berørte institutioner den ordning for sociale ydelser, som skal gælde for Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte.

Artikel 15

Europa-Parlamentet og Rådet bestemmer ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af andre interesserede institutioner, på hvilke grupper af Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte bestemmelserne i artiklerne 11, 12, stk. 2, og 13 finder anvendelse helt eller delvis.

Medlemsstaternes regeringer vil med regelmæssige mellemrum blive underrettet om navn, stilling og adresse på de tjenestemænd og øvrige ansatte, der tilhører disse grupper.

KAPITEL VI

PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR DE REPRÆSENTATIONER FOR TREDJELANDE, DER ER AKKREDITERET HOS DEN EUROPÆISKE UNION

Artikel 16

Den medlemsstat, på hvis område Unionens hovedsæde befinder sig, indrømmer de af tredjeland hos Unionen akkrediterede repræsentationer sædvanlige diplomatiske privilegier og immuniteter.

KAPITEL VII

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 17

Privilegier, immuniteter og lettelser indrømmes Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte udelukkende i Unionens interesse.

Enhver af Unionens institutioner skal ophæve den en tjenestemand eller anden ansat tilståede immunitet, såfremt den skønner, at ophævelse af immuniteten ikke strider mod Unionens interesser.

Artikel 18

Ved anvendelse af denne protokol handler Unionens institutioner i gensidig forståelse med de pågældende medlemsstaters ansvarlige myndigheder.

Artikel 19

Artiklerne 11-14 og 17 finder anvendelse på Kommissionens medlemmer.

Artikel 20

Artiklerne 11-14 og 17 finder anvendelse på Den Europæiske Unions Domstols dommere, generaladvokater, justitssekretærer og assisterende referenter med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 i protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol vedrørende dommernes og generaladvokaternes fritagelse for retsforfølgning.

Artikel 21

Denne protokol finder ligeledes anvendelse på Den Europæiske Investeringsbank, på medlemmerne af dens organer, på dens personale og på de repræsentanter for medlemsstaterne, der deltager i dens arbejde, dog med forbehold af bestemmelserne i protokollen om Bankens vedtægter.

Den Europæiske Investeringsbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og lignende afgifter i anledning af udvidelser af dens kapital, såvel som for de forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i det land, hvor den har sit sæde. Tilsvarende skal dens opløsning og likvidation heller ikke give anledning til nogen skatteopkrævning. Endelig skal Bankens og dens organers arbejde, for så vidt det udøves under de i vedtægterne fastlagte betingelser, ikke medføre pålæggelse af omsætningsafgifter.

Artikel 22

Denne protokol gælder også for Den Europæiske Centralbank, for medlemmerne af dens besluttende organer og for dens personale med forbehold af bestemmelserne i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Den Europæiske Centralbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og afgifter eller lignende i anledning af kapitaludvidelser såvel som forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i den stat, hvor banken har sit hjemsted. Bankens og dens besluttende organers virksomhed i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank pålægges ikke nogen form for omsætningsafgift.

Tillæg

NÆRMERE BESTEMMELSER FOR ANVENDELSEN AF PROTOKOLLEN VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER I SCHWEIZ

1.   Udvidelse af anvendelsen til Schweiz

Henvisninger til medlemsstaterne i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (i det følgende benævnt »protokollen«) omfatter også Schweiz, medmindre andet udtrykkeligt fastsættes i de følgende bestemmelser.

2.   Agenturets fritagelse for indirekte skatter (herunder moms)

Der opkræves ikke moms for varer og tjenesteydelser, der eksporteres fra Schweiz. Moms, der opkræves ved levering af varer og tjenesteydelser til tjenestebrug til agenturet i Schweiz, skal ifølge protokollens artikel 3, stk. 2, tilbagebetales. Der indrømmes momsfritagelse, hvis den samlede købspris på varerne og ydelserne angivet på fakturaen eller på et tilsvarende dokument udgør mindst 100 schweiziske francs (inkl. skatter og afgifter).

Momsen tilbagebetales efter indsendelse af de relevante schweiziske formularer til »Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA«. Ansøgningerne behandles i princippet inden for tre måneder fra indsendelsen af ansøgningen og de nødvendige bilag.

3.   Procedurer for anvendelsen af reglerne for agenturets personale

For så vidt angår protokollens artikel 12, stk. 2, fritager Schweiz ifølge egne retsprincipper agenturets tjenestemænd og øvrige ansatte, jf. artikel 2 i Rådets forordning (EKSF, Euratom, EØF) nr. 549/69 (1), for alle skatter, der opkræves af de føderale, kantonale og kommunale myndigheder af lønninger, vederlag og honorarer, der udbetales af Den Europæiske Union, og som beskattes til fordel for Den Europæiske Union.

Schweiz betragtes ikke som en medlemsstat i betydningen i punkt 1 i dette tillæg med henblik på anvendelsen af protokollens artikel 13.

Agenturets tjenestemænd og øvrige ansatte samt medlemmerne af deres familie, der er tilsluttet ordningen for sociale ydelser for Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, tilsluttes ikke obligatorisk den schweiziske socialforsikringsordning.

Den Europæiske Unions Domstol har enekompetence i alle spørgsmål vedrørende forholdet mellem agenturet eller Kommissionen og dets personale med hensyn til anvendelsen af Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (2) og andre bestemmelser i EU-retten om arbejdsforhold.


(1)  Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 af 25. marts 1969 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (EFT L 74 af 27.3.1969, s. 1). Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1749/2002 (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 13).

(2)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29.2.1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (Vilkårene for de øvrige ansatte) (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1). Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2104/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 7).

BILAG B

FINANSKONTROL AF SCHWEIZISKE DELTAGERE I DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTURS AKTIVITETER

Artikel 1

Direkte kommunikation

Agenturet og Kommissionen kommunikerer direkte med de deltagere i agenturets aktiviteter, der enten som kontrahenter, deltagere i agenturets programmer, modtagere af en betaling over agenturets eller Kommissionens budget eller som underkontrahenter er hjemmehørende i Schweiz. De pågældende kan direkte til Kommissionen og agenturet sende alle oplysninger og relevante dokumenter, som de skal meddele i henhold til de instrumenter, der henvises til i denne aftale, samt til de kontrakter og aftaler, der er indgået, og de beslutninger, der er truffet i medfør af disse instrumenter.

Artikel 2

Kontrol

1.   Ifølge Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1) og den finansforordning, som agenturets bestyrelse vedtog den 26. marts 2003 i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansiering for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og ifølge de øvrige bestemmelser, som nærværende aftale henviser til, kan det i kontrakter og aftaler, der indgås, og beslutninger, der træffes med modtagere hjemmehørende i Schweiz fastsættes, at agenturets og Kommissionens ansatte eller andre, som de har givet beføjelse dertil, til enhver tid kan foretage videnskabelig, finansiel, teknologisk og anden revision hos dem og deres underkontrahenter.

2.   Ansatte i agenturet eller Kommissionen eller andre af agenturet eller Kommissionen hertil bemyndigede personer skal have uhindret adgang til arbejdssteder, arbejder og dokumenter samt alle nødvendige informationer, herunder også i elektronisk form, med henblik på gennemførelse af denne revision. Denne adgang skal udtrykkeligt fremgå af kontrakter eller aftaler, der indgås ifølge de instrumenter, som nærværende aftale henviser til.

3.   Den Europæiske Revisionsret har samme rettigheder som Kommissionen.

4.   Revisionen kan finde sted fem år efter nærværende afgørelses ophør eller i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakterne og aftalerne eller de pågældende beslutninger.

5.   Den schweiziske forbundsfinanskontrol underrettes på forhånd om de revisioner, der gennemføres på schweizisk område. Denne underretning er ikke en retlig forudsætning for gennemførelsen af revisionerne.

Artikel 3

Kontrol på stedet

1.   Som led i denne aftale bemyndiges Kommissionen (OLAF) til at foretage kontrol og inspektion på stedet på schweizisk område i overensstemmelse med betingelserne og reglerne i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (3).

2.   Kommissionen forbereder og gennemfører kontrol og inspektion på stedet i nært samarbejde med den schweiziske forbundsfinanskontrol eller andre af denne udpegede kompetente schweiziske myndigheder, som underrettes i god tid om kontrollens og inspektionens indhold, formål og retsgrundlag, således at de kan yde den fornødne bistand. Med henblik herpå kan de kompetente schweiziske myndigheder deltage i kontrollen og inspektionen på stedet.

3.   Hvis de berørte kompetente schweiziske myndigheder ønsker det, gennemføres den pågældende kontrol og inspektion på stedet af Kommissionen og de kompetente schweiziske myndigheder i fællesskab.

4.   Hvis deltagerne i programmet modsætter sig kontrol eller inspektion på stedet, yder de schweiziske myndigheder i overensstemmelse med de nationale bestemmelser Kommissionens inspektører den bistand, der er nødvendig for, at de kan udføre den kontrol og inspektion på stedet, som de er blevet pålagt.

5.   Kommissionen meddeler så hurtigt som muligt den schweiziske forbundsfinanskontrol alle oplysninger om uregelmæssigheder eller mistanke om uregelmæssigheder, som den har fået kendskab til under gennemførelsen af kontrollen eller inspektionen på stedet. Kommissionen skal under alle omstændigheder underrette ovennævnte myndighed om resultatet af kontrollen og inspektionen.

Artikel 4

Information og konsultation

1.   For at sikre at dette bilag gennemføres korrekt, foretager de kompetente myndigheder i Schweiz og i Fællesskaberne jævnligt udveksling af oplysninger, og de iværksætter konsultationer, når den ene eller den anden af parterne anmoder herom.

2.   De kompetente schweiziske myndigheder underretter straks agenturet og Kommissionen om alle elementer, de får kendskab til, som kan give formodning om eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen af kontrakter, der indgås i henhold til de instrumenter, som denne aftale henviser til.

Artikel 5

Fortrolighed

Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i medfør af dette bilag, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt og nyder den samme beskyttelse som den, lignende oplysninger har efter den schweiziske lovgivning og efter de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner. Oplysningerne må ikke meddeles til andre end dem, der i fællesskabsinstitutionerne, medlemsstaterne eller i Schweiz i kraft af deres hverv skal have kendskab til dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af parternes finansielle interesser.

Artikel 6

Administrative foranstaltninger og sanktioner

Uden at det berører anvendelsen af den schweiziske strafferet, kan agenturet eller Kommissionen pålægge administrative foranstaltninger og sanktioner i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 samt Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (4).

Artikel 7

Inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse

Agenturets eller Kommissionens beslutninger, der vedtages som led i anvendelsen af denne aftale, og som indebærer en forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes i Schweiz.

Fuldbyrdelsespåtegning skal efter en prøvelse, der kun omfatter ægtheden af det pågældende fuldbyrdelsesgrundlag, påføres af den myndighed, som den schweiziske regering har udpeget og anmeldt for agenturet og Kommissionen. Tvangsfuldbyrdelsen finder sted efter de schweiziske retsplejeregler. Lovligheden af den beslutning, der udgør fuldbyrdelsesgrundlaget, er underlagt Den Europæiske Unions Domstols kontrol.

Afgørelser, der træffes af Den Europæiske Unions Domstol i medfør af en voldgiftsbestemmelse, har fuldbyrdelseskraft på samme betingelser.


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(3)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(4)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.