ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.335.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 335

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
17. december 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1320/2011 af 16. december 2011 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2011 af 16. december 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1322/2011 af 16. december 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1323/2011 af 16. december 2011 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2012 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1324/2011 af 16. december 2011 om fravigelse for 2012 af forordning (EF) nr. 1067/2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1325/2011 af 16. december 2011 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter

66

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1326/2011 af 16. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

68

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1327/2011 af 16. december 2011 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

70

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1328/2011 af 16. december 2011 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

72

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1329/2011 af 16. december 2011 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

74

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1330/2011 af 16. december 2011 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

76

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/845/FUSP af 16. december 2011 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

78

 

 

2011/846/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/5/2011 af 16. december 2011 om ændring af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/2/2009 om accept af bidrag fra tredjelande til Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/3/2009 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

79

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/847/FUSP af 16. december 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

81

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/848/FUSP af 16. december 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

83

 

 

2011/849/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EULEX/2/2011 af 16. december 2011 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO

85

 

 

2011/850/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2011 om de nærmere regler for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF om gensidig udveksling af information og rapportering om luftkvaliteten (meddelt under nummer K(2011) 9068)

86

 

 

2011/851/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2011 om et supplerende EU-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) (meddelt under nummer K(2011) 9247)

107

 

 

2011/852/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. december 2011 om ændring af beslutning 2005/363/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region Sardinien (meddelt under nummer K(2011) 9248)  ( 1 )

109

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU

af 13. december 2011

om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, herunder børnepornografi, udgør alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder, navnlig børnenes ret til beskyttelse og omsorg, som er nødvendigt for dets trivsel, jf. De Forenede Nationers konvention fra 1989 om barnets rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (3).

(2)

I medfør af artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union anerkender Unionen de rettigheder, friheder og principper, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, af hvis artikel 24, stk. 2, det fremgår, at barnets tarv skal komme i første række i alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller private institutioner. Stockholmprogrammet: Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse (4) prioriterer desuden klart bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi.

(3)

Børnepornografi, som består af billeder af seksuelt misbrug af børn, og andre særligt alvorlige former for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn forekommer stadigt hyppigere og udbredes ved hjælp af ny teknologi og internettet.

(4)

Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi (5) sikrer en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning for at gøre de mest alvorlige former for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn strafbare, udvide den nationale jurisdiktionskompetence og sikre ofre et minimum af bistand. Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med straffesager (6) fastsætter en række rettigheder for ofre i forbindelse med straffesager, herunder rettigheden til beskyttelse og erstatning. Endvidere vil gennemførelsen af Rådets rammeafgørelse 2009/948/RIA af 30. november 2009 om forebyggelse og bilæggelse af konflikter om udøvelse af jurisdiktion i straffesager (7) gøre det lettere at koordinere retsforfølgningen i sager om seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

(5)

I henhold til artikel 34 i De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder påtager de stater, der er parter heri, sig at beskytte barnet mod alle former for seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug. De Forenede Nationers valgfrie protokol fra 2000 til konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi og især Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug fra 2007 er afgørende skridt på vejen mod øget internationalt samarbejde på området.

(6)

Alvorlige forbrydelser såsom seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi kræver en omfattende indsats, som indbefatter retsforfølgning af gerningsmænd, beskyttelse af børneofre og forebyggelse af fænomenet. Barnets tarv skal veje tungest, når der træffes foranstaltninger til at bekæmpe disse forbrydelser i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder. Rammeafgørelse 2004/68/RIA bør for at opfylde dette mål erstattes af et nyt instrument, som indeholder sådanne omfattende retlige rammer.

(7)

Dette direktiv bør fuldt ud supplere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (8), da nogle af ofrene for menneskehandel også har været ofre for seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse af børn.

(8)

Med hensyn til at gøre handlinger, der er knyttet til pornografisk optræden strafbare, henviser dette direktiv til handlinger, der består i organiseret direkte udstilling for et publikum, og udelukker herved personlig og direkte kommunikation mellem samtykkende ligestillede samt børn, der er over den seksuelle lavalder, og deres partnere, fra denne definition.

(9)

Børnepornografi omfatter ofte billeder af voksnes seksuelle misbrug af børn. Det kan også omfatte billeder af børn, der er involveret i eksplicit seksuel adfærd, eller af deres kønsorganer, idet sådanne billeder primært produceres eller anvendes med seksuelt formål og udnyttes med eller uden barnets viden. Desuden omfatter børnepornografi realistiske billeder af et barn, der er involveret eller afbildes som værende involveret i eksplicit seksuel adfærd, primært med seksuelt formål.

(10)

Et handicap er ikke i sig selv automatisk ensbetydende med umuligheden af at samtykke i et seksuelt forhold. Misbrug af eksistensen af et sådant handicap med henblik på at tage del i seksuelle aktiviteter med et barn bør dog være strafbart.

(11)

Unionen bør, når den vedtager lovgivning om materiel strafferet, sikre, at denne overordnede lovgivning er konsistent, navnlig med hensyn til strafferammen. Der mindes i lyset af Lissabontraktaten om Rådets konklusioner af 24 og 25. april 2002 om den metode, der skal anvendes ved indbyrdes tilnærmelse af strafferetlige sanktioner, hvori der fastsættes fire niveauer for de strafferetlige sanktioner. Da dette direktiv indeholder et usædvanlig stort antal forskellige lovovertrædelser, er det for at skelne mellem de forskellige grader af grovhed nødvendigt at differentiere strafferammerne mere, end det normalt bør ske i Unionens retlige instrumenter.

(12)

Alvorlige former for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn bør være genstand for sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning. Dette omfatter især forskellige former for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, som brugen af informations- og kommunikationsteknologi har gjort lettere, som f.eks. onlinehvervning af børn til seksuelle formål via sociale netværk og chatrum. Definitionen af børnepornografi bør også gøres klarere og stemme bedre overens med den, der findes i internationale instrumenter.

(13)

Den maksimale fængselsstraf, der er fastsat i dette direktiv for de deri omhandlede lovovertrædelser, bør finde anvendelse på i det mindste de alvorligste af disse lovovertrædelser.

(14)

Med henblik på at komme op på den maksimale fængselsstraf, der i dette direktiv er fastsat for lovovertrædelser vedrørende seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi, kan medlemsstaterne under hensyntagen til deres nationale ret kombinere den nationale lovgivnings regler for fængselsstraf for disse lovovertrædelser.

(15)

Dette direktiv forpligter medlemsstaterne til i deres nationale lovgivning at fastsætte strafferetlige sanktioner vedrørende EU-rettens bestemmelser om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Dette direktiv skaber ingen forpligtelser med hensyn til anvendelsen af sådanne sanktioner eller andre tilgængelige retshåndhævelsesordninger i konkrete sager.

(16)

Medlemsstaterne opfordres til, navnlig i tilfælde, hvor de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, begås med henblik på økonomisk vinding, at overveje at gøre det muligt at pålægge bøder i tillæg til fængselsstraffen.

(17)

Med hensyn til børnepornografi giver begrebet »uretmæssig« medlemsstaterne mulighed for at forsvare anvendelse af »pornografisk materiale« til f.eks. medicinske eller videnskabelige eller tilsvarende formål. Desuden muliggør det aktiviteter, der gennemføres under udøvelse af interne juridiske beføjelser, f.eks. myndigheders legitime besiddelse af børnepornografi med henblik på gennemførelse af straffesager eller forebyggelse, afsløring eller efterforskning af strafbare handlinger. Endvidere udelukker det ikke retlige forsvarsforanstaltninger eller tilsvarende relevante principper, der under visse omstændigheder fritager en person for sit ansvar, f.eks. i forbindelse med telefon- eller internethotlines' aktiviteter, der fører til indberetning af sådanne tilfælde.

(18)

Bevidst erhvervelse af adgang til børnepornografi ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi bør være strafbart. For at kunne drages til ansvar bør personen både have til hensigt at gå ind på et websted, hvor der findes børnepornografi, og være vidende om, at sådanne billeder findes der. Der bør ikke fastsættes sanktioner for personer, der uforvarende kommer ind på websteder, der indeholder børnepornografi. Lovovertrædelsens forsætlighed kan bl.a. udledes af, at det er sket gentagne gange, eller at lovovertrædelsen blev begået via en tjeneste mod betaling.

(19)

Hvervning af børn til seksuelle formål udgør en trussel af særlig karakter i forhold til internettet, da sidstnævnte giver brugerne en anonymitet, som er uden fortilfælde, idet brugeren kan skjule sin reelle identitet og personlige kendetegn, som f.eks. sin alder. Samtidig anerkender medlemsstaterne betydningen af også at bekæmpe hvervning af børn uden for internettet, især når hvervningen ikke finder sted under anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi. Medlemsstaterne tilskyndes til at indføre straf for adfærd, hvor hvervningen af et barn med henblik på at møde gerningsmanden med seksuelle formål finder sted i barnets nærvær eller i nærheden af barnet, f.eks. i form af en særlig forberedende lovovertrædelse, et forsøg på at begå de i dette direktiv omhandlede lovovertrædelser eller som en særlig form for seksuelt misbrug. Uanset hvilken retlig løsning, der vælges for at gøre grooming uden for nettet strafbart, bør medlemsstaterne sikre, at de på en eller anden måde retsforfølger gerningsmændene.

(20)

Dette direktiv regulerer ikke medlemsstaternes politik med hensyn til kønslig omgængelse, til hvilken der er givet samtykke, som børn deltager i, og som kan betragtes som normal opdagelse af seksualitet i menneskets udvikling, under hensyntagen til de forskellige kulturelle og juridiske traditioner og nye måder at etablere og vedligeholde relationer mellem børn og unge på, herunder gennem informations- og kommunikationsteknologier. Disse spørgsmål er ikke omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv. Medlemsstaternes udnyttelse af de i dette direktiv omhandlede muligheder finder sted under udøvelsen af deres beføjelser.

(21)

Medlemsstaterne bør i deres nationale ret fastsætte skærpende omstændigheder i overensstemmelse med de regler, som deres retssystem fastlægger med hensyn til skærpende omstændigheder. De bør sikre, at dommerne kan tage hensyn til de pågældende skærpende omstændigheder, når de dømmer lovovertrædere, idet dommerne dog ikke er forpligtede til at tage hensyn til disse skærpende omstændigheder. De skærpende omstændigheder bør ikke fastsættes i medlemsstaternes ret, når det er irrelevant i betragtning af den specifikke lovovertrædelses karakter. Relevansen af de forskellige skærpende omstændigheder, der er fastsat i dette direktiv, bør evalueres på nationalt plan for hver af de lovovertrædelser, der er nævnt i dette direktiv.

(22)

Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i henhold til dette direktiv bør også omfatte en tilstand af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der skyldes indtagelse af narkotika eller alkohol.

(23)

Ved bekæmpelsen af seksuel udnyttelse af børn bør der gøres fuld brug af de eksisterende instrumenter om beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold såsom De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og tillægsprotokoller hertil, Europarådets konvention af 1990 om hvidvaskning, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold, Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA af 26. juni 2001 om hvidvaskning af penge, identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold (9) og Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA af 24. februar 2005 om konfiskation af udbytte, redskaber og formuegoder fra strafbart forhold (10). Der bør tilskyndes til, at beslaglagte og konfiskerede redskaber og beslaglagt og konfiskeret udbytte fra de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv, anvendes til at yde støtte til ofrets bistand og beskyttelse.

(24)

Sekundær viktimisering bør undgås for ofrene for de lovovertrædelser, der er omhandlet i dette direktiv. I medlemsstater, hvor prostitution eller optræden i pornografi er strafbar i henhold til national strafferet, bør det være muligt at undlade at retsforfølge eller pålægge straffe i henhold til denne lovgivning i tilfælde, hvor det pågældende barn har foretaget disse handlinger som resultat af seksuel udnyttelse, eller hvor barnet blev tvunget til at deltage i børnepornografi.

(25)

Dette direktiv er et instrument til indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige regler og fastsætter således niveauer for de strafferetlige sanktioner, der bør gælde uden at dette dog berører medlemsstaternes specifikke strafferetlige politikker vedrørende børn, der begår lovovertrædelser.

(26)

Efterforskning af lovovertrædelser og tiltalerejsning i straffesager bør gøres nemmere for at tage højde for de vanskeligheder, børneofre har ved at anmelde seksuelt misbrug, og for den anonymitet, gerningsmændene nyder godt af på internettet. For at sikre en vellykket efterforskning og retsforfølgning af de forbrydelser, der er omhandlet i direktivet, bør indledningen heraf principielt set ikke afhænge af en anmeldelse eller anklage indgivet af ofret eller dennes repræsentant. Varigheden af den tilstrækkeligt lange periode for efterforskningen bør fastsættes i overensstemmelse med national ret.

(27)

Der bør stilles effektive efterforskningsværktøjer til rådighed for dem, der er ansvarlige for efterforskning og retsforfølgning af forbrydelser som omhandlet i dette direktiv. Disse værktøjer kan omfatte aflytning af kommunikation, hemmelig overvågning, herunder elektronisk overvågning, overvågning af bankkonti eller andre finansielle undersøgelser under hensyntagen til bl.a. proportionalitetsprincippet og den efterforskede lovovertrædelses karakter og grovhed. Hvis det er relevant og i overensstemmelse med den nationale lovgivning, bør sådanne værktøjer desuden give de retshåndhævende myndigheder mulighed for at anvende en skjult identitet på internettet.

(28)

Medlemsstaterne bør opfordre enhver person, der har kendskab til eller mistanke om seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse af et barn, til at anmelde dette til de kompetente tjenester. Det er den enkelte medlemsstats ansvar at fastlægge, hvilke myndigheder der er kompetente, og som en sådan mistanke kan anmeldes til. Disse kompetente myndigheder bør ikke være begrænset til blot at omfatte børnebeskyttelsestjenester eller relevante sociale tjenester. Kravet om, at en person, som har mistanke, skal være »i god tro«, bør tage sigte på at forebygge, at bestemmelsen påberåbes med henblik på at få godkendt en angivelse af rent opdigtede eller usandfærdige forhold, der fremføres i ond hensigt.

(29)

Reglerne om jurisdiktionskompetence bør ændres for at sikre, at personer fra Unionen, der misbruger eller udnytter børn seksuelt, retsforfølges, selv om de begår forbrydelsen uden for Unionen, navnlig i form af såkaldt »sexturisme«. Børnesexturisme forstås som seksuel udnyttelse af børn foretaget af en eller flere personer, som fra deres sædvanlige opholdssted rejser til et sted, hvor de kan have seksuel omgang med børn. I tilfælde, hvor børnesexturismen finder sted uden for Unionen, tilskyndes medlemsstaterne til at anvende de til rådighed værende nationale og internationale instrumenter, herunder bilaterale eller multilaterale aftaler om udlevering, gensidig retshjælp eller overførsel af retsforfølgning, til at øge samarbejdet med tredjelande og internationale organisationer med henblik på at bekæmpe sexturisme. Medlemsstaterne bør fremme åben dialog og kommunikation med tredjelande med henblik på, i henhold til deres nationale lovgivning, at retsforfølge gerningsmænd, der rejser uden for Unionens grænser med henblik på sexturisme.

(30)

De foranstaltninger, der træffes for at beskytte børneofre, skal træffes under hensyntagen til barnets tarv og en vurdering af dets behov. Børneofre bør have let adgang til retsmidler og foranstaltninger til at løse interessekonflikter i tilfælde, hvor det seksuelle misbrug eller den seksuelle udnyttelse foregår i familien. Når der skal udpeges en særlig repræsentant for et barn under en efterforskning eller en straffesag, kan denne rolle også udfyldes af en juridisk person, en institution eller en myndighed. Børneofre bør endvidere beskyttes mod sanktioner, for eksempel i henhold til national lovgivning om indvandring eller prostitution, hvis de indbringer sagen for de kompetente myndigheder. Endvidere bør børneofres deltagelse i en straffesag så vidt muligt ikke føre til, at de lider yderligere traumer som følge af forhør eller visuel kontakt med gerningsmændene. En god forståelse for børn, og hvordan de reagerer, når de udsættes for traumatiske erfaringer, vil være medvirkende til at sikre, at bevisindsamlingen kan blive af høj kvalitet og belastningen af børnene under gennemførelsen af de nødvendige foranstaltninger mindst mulig.

(31)

Medlemsstaterne bør overveje at yde børneofre støtte på kort og lang sigt. Enhver skade, der skyldes seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af et barn, er alvorlig og bør behandles. På grund af arten af den skade, som det seksuelle misbrug og den seksuelle udnyttelse har forvoldt, bør denne bistand fortsætte så længe, som det er nødvendigt for at sikre barnets fysiske og psykiske rehabilitering, og kan om nødvendigt fortsætte i voksenalderen. Det bør overvejes at udvide hjælpen og rådgivningen til også at omfatte børneofres forældre eller værger, hvis disse ikke er mistænkt for at være indblandet i lovovertrædelsen, for at bistå dem med at hjælpe børneofre gennem straffesagen.

(32)

Rammeafgørelse 2001/220/RIA opstiller en række rettigheder for ofrene under straffesager, herunder retten til beskyttelse og erstatning. Derudover bør børn, der er ofre for seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse og børnepornografi, have adgang til juridisk rådgivning og, i overensstemmelse med ofres rolle i det relevante retssystem, til juridisk bistand, herunder med henblik på at rejse erstatningskrav. En sådan juridisk rådgivning og bistand kan også ydes af de kompetente myndigheder med henblik på at rejse erstatningskrav over for medlemsstaten. Formålet med juridisk rådgivning er at give ofrene mulighed for at blive informeret og få råd om de forskellige muligheder, de har. Juridisk rådgivning bør ydes af en person, der har modtaget den fornødne juridiske uddannelse uden nødvendigvis at være jurist. Juridisk rådgivning og, i overensstemmelse med ofres rolle i det relevante retssystem, juridisk bistand bør ydes gratis, i det mindste når ofret ikke har tilstrækkelige økonomiske ressourcer, i overensstemmelse med medlemsstaternes interne regler.

(33)

Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger til at forebygge eller forbyde handlinger, der er forbundet med fremme af seksuelt misbrug af børn og børnesexturisme. Der kan overvejes forskellige forebyggende foranstaltninger såsom udarbejdelse og styrkelse af en adfærdskodeks og selvregulerende mekanismer i turistbranchen, etableringen af en etisk kodeks eller »kvalitetsmærker« til turistorganisationer, som bekæmper børnesexturisme, eller af en eksplicit politik til tackling af sexturisme.

(34)

Medlemsstaterne bør indføre en politik og/eller føre en styrket politik til forebyggelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, der omfatter foranstaltninger til at modvirke og begrænse den efterspørgsel, der giver anledning til alle former for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, og foranstaltninger til at begrænse risikoen for, at børn bliver ofre, gennem informations- og oplysningskampagner og forsknings- og uddannelsesprogrammer. I disse initiativer bør medlemsstaterne have en tilgang, der baseret på børns rettigheder. Det er navnlig vigtigt at sikre, at oplysningskampagner rettet mod børn er hensigtsmæssige og tilstrækkeligt letforståelige. Det bør overvejes at indføre helplines eller hotlines.

(35)

For så vidt angår systemet for anmeldelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og for støtte til børn i nød bør der tilskyndes til anvendelse af hotlines (nummer 116 000 for efterlyste børn, nummer 116 006 for ofre for forbrydelser og nummer 116 111 for børn), som blev indført ved Kommissionens beslutning 2007/116/EF af 15. februar 2007 om at reservere medlemsstaternes nummerserie, der begynder med »116«, til harmoniserede numre på harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning (11), og tages hensyn til erfaringerne med disse hotlines funktion.

(36)

Personer, som i forbindelse med deres arbejde har sandsynlighed for at komme i kontakt med børn, der er ofre for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, bør have tilstrækkelig uddannelse i at genkende og håndtere sådanne ofre. Medlemmer af følgende kategorier bør tilskyndes til at deltage i en sådan uddannelse, når det er sandsynligt, at de vil kunne komme i kontakt med børneofre: politifolk, offentlige anklagere, advokater, andre aktører inden for retsvæsenet og embedsmænd ved domstolene samt barnepleje- og sundhedspersonale, men uddannelsen kunne også omfatte andre persongrupper, der har sandsynlighed for at møde børn, som er ofre for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, i deres arbejde.

(37)

Med henblik på forebyggelse af seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug af børn bør sexforbrydere få tilbud om interventionsprogrammer eller -foranstaltninger rettet mod dem. Disse interventionsprogrammer eller -foranstaltninger bør have en bred og fleksibel tilgang med fokus på de lægelige og psykosociale aspekter og være frivillige. Disse interventionsprogrammer eller -foranstaltninger berører ikke de interventionsprogrammer eller -foranstaltninger, som pålægges af de kompetente retslige myndigheder.

(38)

Interventionsprogrammer eller -foranstaltninger stilles ikke til rådighed som en automatisk ret. Det er op til medlemsstaterne at beslutte, hvilke interventionsprogrammer eller -foranstaltninger der er hensigtsmæssige.

(39)

For at forhindre og mindske tilbagefald bør gerningsmænd underkastes en vurdering, hvor der tages stilling til den fare, de frembyder, og til risikoen for, at de igen vil begå seksualforbrydelser mod børn. Både ordningerne for en sådan vurdering, bl.a. med hensyn til den type myndighed, der er kompetent til at beordre vurderingen udført og foretage den, eller med hensyn til det tidspunkt under eller efter straffesagen, hvor vurderingen bør finde sted, og ordningerne for effektive interventionsprogrammer eller -foranstaltninger, der tilbydes i forlængelse af nævnte vurdering, bør være i overensstemmelse med medlemsstaternes interne procedurer. Ligeledes for at forhindre og mindske tilbagefald bør gerningsmænd også have adgang til effektive interventionsprogrammer eller -foranstaltninger på frivilligt grundlag. Disse interventionsprogrammer eller -foranstaltninger bør ikke gribe ind i de nationale ordninger, der er oprettet med henblik på behandling af personer, der lider af mentale forstyrrelser.

(40)

Er det på grund af den fare gerningsmanden frembyder og risikoen for, at lovovertrædelsen gentages, berettiget, bør dømte gerningsmænd midlertidigt eller varigt udelukkes fra at udøve i det mindste professionelle aktiviteter, der indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn. Arbejdsgivere har, når de rekrutterer personale til en stilling, der indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn, ret til at blive informeret om eksisterende domme, der er opført i strafferegisteret, for seksualforbrydelser mod børn, eller om eksisterende udelukkelser. I dette direktiv omfatter begrebet »arbejdsgivere« også personer, der leder en organisation, som er aktiv inden for frivilligt arbejde, der vedrører tilsyn med og pasning af børn og indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn. Den måde, hvorpå sådanne oplysninger leveres, som for eksempel adgang via den berørte person, samt det præcise indhold af disse oplysninger, betydningen af de organiserede frivillige aktiviteter og direkte og regelmæssig kontakt med børn bør fastlægges i henhold til national ret.

(41)

Under behørig hensyntagen til medlemsstaternes forskellige juridiske traditioner tages der i dette direktiv højde for den omstændighed, at adgang til strafferegistre kun kan gives af de kompetente myndigheder eller den berørte person. Direktivet indfører ikke en forpligtelse til at ændre de nationale ordninger vedrørende strafferegistre eller de måder, hvorpå der gives adgang til disse registre.

(42)

Direktivet tilsigter ikke en harmonisering af bestemmelserne vedrørende den berørte persons samtykke i forbindelse med udveksling af oplysninger fra strafferegistrene, dvs. hvorvidt et sådant samtykke er påkrævet. Uanset om nationale ret kræver samtykke eller ikke, indfører dette direktiv ikke nogen ny forpligtelse til at ændre nationalret og nationale procedure desangående.

(43)

Medlemsstaterne kan overveje at indføre supplerende administrative foranstaltninger over for gerningsmænd, såsom registrering af personer, der er dømt for lovovertrædelser omhandlet i dette direktiv, i registre over seksualforbrydere. Adgangen til disse registre bør være underlagt begrænsninger i overensstemmelse med nationale forfatningsretlige principper og gældende databeskyttelsesstandarder, f.eks. ved at begrænse adgangen til domstolene og/eller de retshåndhævende myndigheder.

(44)

Medlemsstaterne opfordres til på nationalt eller lokalt plan og i samarbejde med civilsamfundet at etablere mekanismer til dataindsamling eller kontaktpunkter med henblik på overvågning og evaluering af fænomenet seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn. For at kunne foretage en korrekt vurdering af resultaterne af aktioner til bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi bør Unionen videreføre sit arbejde med at fastlægge metodologier og dataindsamlingsmetoder for at gøre det muligt at tilvejebringe sammenlignelige statistikker.

(45)

Medlemsstaterne bør iværksætte egnede aktioner med henblik på indførelse af oplysningstjenester, der skal tilvejebringe oplysninger om, hvordan man genkender tegn på seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse.

(46)

Børnepornografi, som består af billeder af seksuelt misbrug af børn, udgør en specifik type indhold, der ikke kan fortolkes som ytring af en holdning. For at bekæmpe den må udbredelsen af materiale om seksuelt misbrug af børn mindskes ved at gøre det vanskeligere for forbrydere at uploade sådant indhold til det offentligt tilgængelige internet. Der må derfor gøres en indsats for at fjerne indholdet og pågribe dem, der er skyldige i distribution eller downloading af billeder af seksuelt misbrug af børn. For at støtte Unionens indsats til bekæmpelse af børnepornografi bør medlemsstaterne gøre deres bedste for at samarbejde med tredjelande om at søge at fjerne denne form fra indhold fra servere på deres områder.

(47)

Uanset en sådan indsats er det imidlertid ofte ikke er muligt at fjerne børnepornografisk materiale ved kilden i tilfælde, hvor det originale materiale ikke befinder sig inden for Unionen, enten fordi den stat, der er vært for serverne, ikke er villig til at samarbejde, eller fordi det viser sig at tage særdeles lang tid at få den pågældende stat til at fjerne materialet. Der kan også indføres mekanismer til fra Unionens område at blokere for adgangen til internetsider, som indeholder eller udbreder børnepornografi. Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne i overensstemmelse med dette direktiv med henblik på at fjerne eller eventuelt blokere websteder, som indeholder børnepornografi, kan baseres på forskellige typer af offentlige tiltag, som kan være af bl.a. lovgivningsmæssig, ikke-lovgivningsmæssig, retlig eller anden art. I denne forbindelse berører dette direktiv ikke internetindustriens frivillige foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug af dens tjenester eller eventuelle tiltag fra medlemsstaternes side til støtte for sådanne foranstaltninger. Uanset det grundlag eller den metode, der vælges, bør medlemsstaterne sikre såvel brugere som tjenesteydere et tilstrækkeligt niveau af retssikkerhed og forudsigelighed. Med henblik på både at fjerne og blokere for indhold, som vedrører børnemisbrug, bør samarbejdet mellem offentlige myndigheder etableres og styrkes, navnlig for at sikre, at nationale fortegnelser over websteder med børnepornografisk materiale er så fuldstændige som muligt og for at undgå dobbeltarbejde. Dette arbejde skal ske under hensyntagen til slutbrugernes rettigheder og i overensstemmelse med gældende retlige procedurer og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Safer Internet-programmet har etableret et netværk af hotlines, hvis formål er at indsamle oplysninger og sikre dækning og udveksling af rapporter om de mest gængse former for ulovligt indhold online.

(48)

Dette direktiv har til formål at ændre og udvide bestemmelserne i rammeafgørelse 2004/68/RIA. Eftersom de ændringer, der skal foretages, er væsentlige, både hvad angår antal og karakter, bør rammeafgørelsen af hensyn til klarheden erstattes i sin helhed for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i vedtagelsen af dette direktiv.

(49)

Målet for dette direktiv, nemlig at bekæmpe seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan derfor på grund af omfanget og effekten bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(50)

Dette direktiv overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, der anerkendes navnlig i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og navnlig retten til beskyttelse af den menneskelige værdighed, forbuddet mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, børns rettigheder, retten til frihed og sikkerhed, ytrings- og informationsfriheden, retten til beskyttelse af personoplysninger, adgang til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang samt legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf. Dette direktiv tilstræber navnlig at sikre, at disse rettigheder overholdes fuldt ud, og skal gennemføres i overensstemmelse hermed.

(51)

I medfør af artikel 3 i protokol (nr. 21) om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(52)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af dette direktiv, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastsætter minimumsregler vedrørende definitionen af forbrydelser og sanktioner på området seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn, børnepornografi og hvervning af børn til seksuelle formål. Det indfører bestemmelser for at forbedre forebyggelsen af nævnte lovovertrædelser og beskyttelsen af ofre herfor.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)   »barn«: en person under 18 år

b)   »seksuel lavalder«: den alder, under hvilken det i overensstemmelse med national ret er forbudt at tage del i seksuelle aktiviteter med et barn

c)   »børnepornografi«:

i)

enhver form for materiale, der afbilleder et barn, der er involveret i virkelig eller simuleret eksplicit seksuel adfærd

ii)

enhver afbildning af et barns kønsorganer primært med seksuelt formål

iii)

enhver form for materiale, der afbilleder en person, der ser ud som et barn, der er involveret i virkelig eller simuleret eksplicit seksuel adfærd, eller enhver form for afbildning af kønsorganerne på en person, der ser ud som et barn, primært med seksuelt formål, eller

iv)

realistiske billeder af et barn, der er involveret i eksplicit seksuel adfærd, eller realistiske billeder af et barns kønsorganer, primært med seksuelt formål

d)   »børneprostitution«: brug af et barn til kønslig omgængelse, hvor der gives penge eller anden form for aflønning eller erkendtlighed som modydelse for barnets deltagelse i kønslig omgængelse eller gives løfte herom, uanset om betalingen, løftet eller erkendtligheden gives til barnet eller en tredjepart

e)   »pornografisk optræden«: direkte udstilling rettet mod et publikum, herunder ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi af:

f)   »juridisk person«: en enhed, der har retssubjektivitet i henhold til den gældende ret, der finder anvendelse, dog ikke stater og andre offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser samt offentligretlige internationale organisationer.

Artikel 3

Lovovertrædelser i form af seksuelt misbrug

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige handlinger omhandlet i stk. 2-6 er strafbare.

2.   At udsætte et barn, der endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, for at overvære seksuelle aktiviteter, også uden dets egen deltagelse, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst ét år.

3.   At udsætte et barn, der endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, for med seksuelt formål at overvære seksuelt misbrug, også uden dets egen deltagelse, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst to år.

4.   At deltage i seksuelle aktiviteter med et barn, der endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst fem år.

5.   At deltage i seksuelle aktiviteter med et barn, hvor:

i)

en anerkendt position med hensyn til tillid, myndighed eller indflydelse i forhold til barnet misbruges, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst otte år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst tre år, hvis barnet er over denne alder, eller

ii)

et særligt værgeløst barns situation misbruges, navnlig som følge af et psykisk eller fysisk handicap eller en afhængighedssituation, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst otte år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst tre år, hvis barnet er over denne alder, eller

iii)

der gøres brug af tvang, magt eller trusler, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst ti år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst fem år, hvis barnet er over denne alder.

6.   At bringe et barn til at deltage i seksuelle aktiviteter med en tredjepart ved hjælp af tvang, magt eller trusler, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst ti år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst fem år, hvis barnet er over denne alder.

Artikel 4

Lovovertrædelser i form af seksuel udnyttelse

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de forsætlige handlinger omhandlet i stk. 2-7 er strafbare.

2.   En gerningsmand, der får et barn til eller rekrutterer det til at deltage i pornografisk optræden, eller som drager fordel af eller på anden måde udnytter et barn til sådanne formål, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst fem år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst to år, hvis barnet er over denne alder.

3.   At presse eller tvinge et barn til deltagelse i pornografisk optræden eller at true et barn med dette formål skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst otte år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst fem år, hvis barnet er over denne alder.

4.   Bevidst overværelse af pornografisk optræden, hvori der deltager et barn, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst to år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst ét år, hvis barnet er over denne alder.

5.   En gerningsmand, der får et barn til eller rekrutterer det til at deltage i børneprostitution, eller som drager fordel af eller på anden måde udnytter et barn til sådanne formål, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst otte år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst fem år, hvis barnet er over denne alder.

6.   At presse eller tvinge et barn til børneprostitution, eller at true et barn med dette formål, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst ti år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst fem år, hvis barnet er over denne alder.

7.   At have kønslig omgængelse med et barn, hvor der er tale om børneprostitution, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst fem år, hvis barnet endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, og mindst to år, hvis barnet er over denne alder.

Artikel 5

Lovovertrædelser i forbindelse med børnepornografi

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de uretmæssige, forsætlige handlinger, der er omhandlet i stk. 2-6, er strafbare.

2.   Anskaffelse eller besiddelse af børnepornografi skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst ét år.

3.   Bevidst erhvervelse af adgang til børnepornografi ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst ét år.

4.   Distribution, udbredelse eller transmission af børnepornografi skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst to år.

5.   Udbydelse, levering eller tilrådighedsstillelse af børnepornografi skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst to år.

6.   Fremstilling af børnepornografi skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst tre år.

7.   Det skal være op til medlemsstaterne at bestemme, om denne artikel skal finde anvendelse på de tilfælde i forbindelse med børnepornografi, der er omhandlet i artikel 2, litra c), nr. iii), når en person, der ser ud som et barn, faktisk var 18 år eller derover på det tidspunkt, hvor vedkommende blev afbildet.

8.   Det skal være op til medlemsstaterne at bestemme, om denne artikels stk. 2 og 6 skal finde anvendelse på tilfælde, hvor det er fastslået, at pornografisk materiale som omhandlet i artikel 2, litra c), nr. iv), er fremstillet og besiddes af fremstilleren udelukkende til dennes eget private brug, for så vidt der ved fremstillingen ikke er anvendt pornografisk materiale som omhandlet i artikel 2, litra c), nr. i), ii) eller iii), og for så vidt handlingen ikke indebærer nogen risiko for udbredelse af materialet.

Artikel 6

Hvervning af børn til seksuelle formål

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende forsætlige handlinger er strafbare:

Forslag, der fremsættes af en voksen ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi, om at møde et barn, der endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, med henblik på at begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 6, skal straffes med fængsel med en maksimumsstraf på mindst et år, hvis dette forslag er blevet fulgt op med faktiske handlinger, der fører til et sådant møde.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forsøg på ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi at begå lovovertrædelserne i artikel 5, stk. 2 og 3, hvor en voksen hverver et barn, der endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, til børnepornografi, der fremstiller barnet, er strafbart.

Artikel 7

Anstiftelse, medvirken og tilskyndelse samt forsøg

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at anstiftelse af, medvirken i og tilskyndelse til at begå lovovertrædelserne i artikel 3-6 er strafbart.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at forsøg på at begå lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 4, 5 og 6, artikel 4, stk. 2, 3, 5, 6 og 7, samt artikel 5, stk. 4, 5 og 6, er strafbart.

Artikel 8

Seksuelle aktiviteter mellem samtykkende

1.   Det skal være op til medlemsstaterne at bestemme, om artikel 3, stk. 2 og 4, finder anvendelse på seksuelle aktiviteter mellem samtykkende ligestillede, når der ikke er stor forskel på deres alder og psykologiske og fysiske udvikling eller modenhed, for så vidt handlingerne ikke involverer misbrug.

2.   Det skal være op til medlemsstaterne at bestemme, om artikel 4, stk. 4, finder anvendelse på en pornografisk optræden, der finder sted som led i forhold mellem samtykkende, hvor barnet har nået den seksuelle lavalder, eller mellem samtykkende ligestillede, når der ikke er stor forskel på deres alder og psykologiske og fysiske udvikling eller modenhed, for så vidt handlingerne ikke involverer misbrug eller udnyttelse, og der ikke gives penge eller anden form for aflønning eller erkendtlighed som modydelse for den pornografiske optræden.

3.   Det skal være op til medlemsstaterne at bestemme, om artikel 5, stk. 2 og 6, finder anvendelse på fremstilling, erhvervelse eller besiddelse af materiale, der involverer børn over den seksuelle lavalder, når nævnte materiale er fremstillet og besiddes med disse børns samtykke og udelukkende til de involverede personers private brug, for så vidt handlingerne ikke involverer misbrug.

Artikel 9

Skærpende omstændigheder

For så vidt som følgende omstændigheder ikke allerede udgør en del af indholdet af de lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-7, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende omstændigheder i overensstemmelse med de relevante nationale retsforskrifter kan betragtes som skærpende omstændigheder i forbindelse med de relevante lovovertrædelser, der er omhandlet i artikel 3-7:

a)

lovovertrædelsen er begået mod et særligt værgeløst barn, såsom børn med psykisk eller fysisk handicap, i en afhængighedssituation eller i en tilstand af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

b)

lovovertrædelsen er begået af et af barnets familiemedlemmer, af en person, der bor sammen med barnet, eller af en person, der har misbrugt sin anerkendte position med hensyn til tillid eller myndighed

c)

lovovertrædelsen er begået af flere personer, der handlede i fællesskab

d)

lovovertrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (12)

e)

gerningsmanden har tidligere været dømt for lovovertrædelser af samme art

f)

gerningsmanden har forsætligt eller på uforsvarlig vis bragt barnet i livsfare, eller

g)

lovovertrædelsen er begået med brug af grov vold, eller barnet blev forvoldt alvorlig skade ved lovovertrædelsen.

Artikel 10

Udelukkelse fra at udøve visse hverv som følge af domme

1.   For at undgå risikoen for, at lovovertrædelsen gentages, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at en fysisk person, som er blevet dømt for de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, midlertidigt eller varigt kan udelukkes fra at udøve i det mindste professionelle aktiviteter, der indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at arbejdsgivere, når de rekrutterer en person til professionelle aktiviteter eller organiserede frivillige aktiviteter, der indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn, har ret til at anmode om oplysninger i overensstemmelse med national ret på enhver relevant måde, såsom adgang efter anmodning eller via den berørte person, om eksistensen af straffedomme for en af lovovertrædelserne i artikel 3-7, som er opført i strafferegisteret, eller eksistensen af enhver udelukkelse fra at udøve aktiviteter, der indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn, som følge af en sådan straffedom.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til med henblik på anvendelse af denne artikels stk. 1 og 2 at sikre, at oplysninger om eksistensen af straffedomme for en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser eller af enhver udelukkelse fra at udøve aktiviteter, der indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn, som følge af en sådan straffedom, videregives i overensstemmelse med procedurerne i Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (13), når anmodningen fremsættes med den berørte persons samtykke, jf. artikel 6 i rammeafgørelsen.

Artikel 11

Beslaglæggelse og konfiskation

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at deres kompetente myndigheder har ret til at beslaglægge og konfiskere redskaber og udbytte fra de i artikel 3, 4 og 5 omhandlede lovovertrædelser.

Artikel 12

Juridiske personers ansvar

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at juridiske personer kan drages til ansvar for de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, som for at skaffe dem vinding begås af en person, der handler enten individuelt eller som medlem af et organ under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske person, baseret på:

a)

beføjelse til at repræsentere den juridiske person

b)

beføjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons vegne, eller

c)

beføjelse til at udøve intern kontrol.

2.   Medlemsstaterne træffer også de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den juridiske person kan drages til ansvar, hvis manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i stk. 1 omhandlede personers side har gjort det muligt for en person, der er underlagt den juridiske persons myndighed, at begå de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser for at skaffe den juridiske person vinding.

3.   Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2 udelukker ikke strafferetlig forfølgning af fysiske personer, der begår, anstifter eller medvirker til de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

Artikel 13

Sanktioner over for juridiske personer

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der over for juridiske personer, der kendes ansvarlige i henhold til artikel 12, stk. 1, kan iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning, og som skal omfatte strafferetlige bøder og andre sanktioner, som for eksempel:

a)

udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud

b)

midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve kommerciel virksomhed

c)

anbringelse under retsligt tilsyn

d)

tvangsopløsning, eller

e)

midlertidig eller permanent lukning af forretningssteder, der er blevet brugt til at begå lovovertrædelsen.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der over for juridiske personer, der kendes ansvarlige i henhold til artikel 12, stk. 2, kan iværksættes sanktioner eller foranstaltninger, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsens grovhed og har en afskrækkende virkning.

Artikel 14

Sikring af, at ofret ikke retsforfølges eller pålægges sanktioner

Medlemsstaterne træffer i overensstemmelse med de grundlæggende principper i deres retssystemer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at deres kompetente nationale myndigheder har ret til at undlade at retsforfølge eller straffe børn, som er ofre for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse for deres indblanding i kriminelle aktiviteter, som de er blevet tvunget til at begå som en direkte følge af, at de har været udsat for en af de i artikel 4, stk. 2, 3, 5, og 6 og artikel 5, stk. 6, nævnte handlinger.

Artikel 15

Efterforskning og retsforfølgning

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at efterforskning af lovovertrædelserne i artikel 3-7, og retsforfølgning herfor ikke er afhængigt af ofrets eller dettes repræsentants anmeldelse eller anklage, og at retsforfølgningen kan fortsætte, selv om den pågældende person trækker sin forklaring tilbage.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for, at der kan ske retsforfølgning for de i artikel 3, artikel 4, stk. 2, 3, 5, 6 og 7, omhandlede lovovertrædelser og for de i artikel 5, stk. 6, omhandlede alvorlige lovovertrædelser, når der er anvendt børnepornografi som omhandlet i artikel 2, litra c), nr. i) og ii), i en tilstrækkelig lang periode efter, at ofret har nået myndighedsalderen, i et omfang svarende til den pågældende lovovertrædelses grovhed.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at personer, enheder eller tjenester, som er ansvarlige for efterforskning eller retsforfølgning af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, har effektive efterforskningsværktøjer af den art, der anvendes i forbindelse med organiseret kriminalitet eller andre alvorlige forbrydelser, til deres rådighed.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sætte efterforskningsenheder eller -tjenester i stand til at forsøge at identificere ofre for de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser navnlig ved at analysere børnepornografisk materiale såsom fotografier og lydoptagelser, der transmitteres eller stilles til rådighed ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi.

Artikel 16

Anmeldelse ved mistanke om seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den tavshedspligt, der i henhold til national ret påhviler visse personer, hvis primære opgave er at arbejde med børn, ikke er til hinder for, at disse personer kan anmelde situationer til myndigheder med ansvar for børns beskyttelse, hvis de har rimelig grund til at formode, at et barn udsættes for de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at anspore enhver person, som i god tro har kendskab til eller mistanke om, at en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser har fundet sted, til at anmelde dette til de kompetente myndigheder.

Artikel 17

Jurisdiktion og koordinering af retsforfølgning

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at fastslå jurisdiktionskompetencen med hensyn til de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, når:

a)

lovovertrædelsen helt eller delvis er begået på den pågældende medlemsstats område, eller

b)

gerningsmanden er statsborger i den pågældende medlemsstat.

2.   Hver medlemsstat skal underrette Kommissionen, når den beslutter at fastslå yderligere jurisdiktionskompetence for så vidt angår en af de i artikel 3 og 7 omhandlede lovovertrædelser, der er begået uden for den pågældende medlemsstats område, f.eks. når

a)

lovovertrædelsen er begået mod en af dens statsborgere eller mod en person, der har sædvanligt opholdssted på den pågældende medlemsstats område, eller

b)

lovovertrædelsen er begået for at skaffe en juridisk person, som har hjemsted i den pågældende medlemsstats område, vinding, eller

c)

gerningsmanden har sædvanligt opholdssted i den pågældende medlemsstat.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at deres jurisdiktionskompetence omfatter situationer, hvor en lovovertrædelse omhandlet i artikel 5 og 6 og, i det omfang det er relevant, artikel 3 og 7, er begået ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi, hvortil der er opnået adgang fra den pågældende medlemsstatens område, uanset om informations- eller kommunikationsteknologien befinder sig på den pågældende medlemsstats område.

4.   Med hensyn til retsforfølgning for lovovertrædelserne i artikel 3, stk. 4, 5 og 6, artikel 4, stk. 2, 3, 5, 6 og 7, og artikel 5, stk. 6, når de er begået uden for den pågældende medlemsstats område, jf. denne artikels stk. 1, litra b), skal hver medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det ikke er en betingelse for at fastslå statens jurisdiktionskompetence, at gerningerne er strafbare på gerningsstedet.

5.   Med hensyn til retsforfølgning for lovovertrædelserne i artikel 3-7, når de er begået uden for den pågældende medlemsstats område, jf. denne artikels stk. 1, litra b), skal hver medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det ikke er en betingelse for at fastslå statens jurisdiktionskompetence, at der kun kan ske retsforfølgning på grundlag af en anmeldelse indgivet af ofret på gerningsstedet eller en angivelse fra den stat, hvor lovovertrædelsen blev begået.

Artikel 18

Almindelige bestemmelser om bistand og støtte til og beskyttelsesforanstaltninger for børneofre

1.   Børneofre for lovovertrædelserne i artikel 3-7 ydes bistand, støtte og beskyttelse i henhold til artikel 19 og 20 under hensyntagen til barnets tarv.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at et barn ydes bistand og støtte, så snart de kompetente myndigheder har en rimeligt begrundet formodning om, at barnet har været udsat for en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at såfremt der hersker usikkerhed om alderen på den person, der er udsat for en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, og der er grund til at formode, at personen er et barn, antages personen at være et barn og får øjeblikkelig adgang til bistand, støtte og beskyttelse i overensstemmelse med artikel 19 og 20.

Artikel 19

Bistand og støtte til ofre

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ofre ydes bistand og støtte før, under og i en passende tid efter afslutningen af en straffesag, således at de bliver i stand til at udøve de rettigheder, der er fastsat i rammeafgørelse 2001/220/RIA og i dette direktiv. Medlemsstaterne skal navnlig tage de fornødne skridt til at sikre beskyttelse af børn, som anmelder tilfælde af misbrug inden for familien.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at bistand og støtte til et barneoffer ikke ydes på betingelse af, at barnet indvilliger i at samarbejde under den strafferetlige efterforskning, retsforfølgning eller retssag.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de særlige foranstaltninger, der træffes for at hjælpe og støtte børneofre med at nyde deres rettigheder i henhold til dette direktiv, iværksættes efter en konkret vurdering af de særlige forhold, der gør sig gældende for det enkelte barneoffer, og under hensyntagen til barnets ønsker, behov og problemer.

4.   Børneofre for lovovertrædelserne i artikel 3-7 betragtes som særligt udsatte ofre i henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 8, stk. 4, og artikel 14, stk. 1, i rammeafgørelse 2001/220/RIA.

5.   Medlemsstaterne træffer, når dette er hensigtsmæssigt og muligt, foranstaltninger til at yde barneofrets familie bistand og støtte til at gøre de i dette direktiv fastsatte rettigheder gældende, når familien befinder sig på medlemsstatens område. Navnlig anvender medlemsstaterne, når det er hensigtsmæssigt og muligt, artikel 4 i rammeafgørelse 2001/220/RIA på barneofrets familie.

Artikel 20

Beskyttelse af børneofre i forbindelse med efterforskning og straffesager

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de kompetente myndigheder i forbindelse med efterforskning og straffesager, i overensstemmelse med ofres stilling i det pågældende retssystem, udpeger en særlig repræsentant for barneofret i tilfælde, hvor de personer, som har forældremyndigheden, ifølge national ret er udelukket fra at repræsentere barnet som følge af interessekonflikter mellem dem og barneofret, eller hvor barnet er uledsaget eller adskilt fra familien.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at børneofre i overensstemmelse med ofres stilling i det pågældende retssystem har øjeblikkelig adgang til juridisk rådgivning og til juridisk bistand, herunder med henblik på at kræve erstatning. Juridisk rådgivning og bistand skal være gratis, hvis ofrene ikke har tilstrækkelige økonomiske ressourcer.

3.   Med forbehold af retten til forsvar træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at i efterforskningen vedrørende en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser:

a)

finder forhør af barneofret sted uden ugrundet ophold, efter at forholdene er blevet anmeldt til de kompetente myndigheder

b)

finder forhør af barneofret om nødvendigt sted i lokaler, der er indrettet eller tilpasset til dette formål

c)

foretages forhør af barneofret af eller gennem personer, der er uddannet til dette formål

d)

foretages alle forhør af barneofret, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, af den samme person

e)

begrænses antallet af forhør mest muligt, og forhør foretages kun, hvis det er strengt nødvendigt for den pågældende efterforskning og straffesag

f)

kan barneofret ledsages af sin juridiske repræsentant eller eventuelt af en voksen efter eget valg, medmindre der er truffet en begrundet beslutning om, at den pågældende person ikke kan ledsage barnet.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle forhør af barneofret eller om nødvendigt af et barnevidne i forbindelse med efterforskningen af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser kan optages med audiovisuelt udstyr, og at disse audiovisuelle optagelser af forhøret kan benyttes som bevismateriale i straffesagen i overensstemmelse med deres nationale bestemmelser.

5.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det i straffesager vedrørende en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser kan besluttes:

a)

at retsmødet skal finde sted for lukkede døre

b)

at barneofret kan høres i retslokalet uden at være til stede, navnlig ved hjælp af hensigtsmæssig kommunikationsteknologi.

6.   Medlemsstaterne træffer, hvor dette er i børneofrenes interesse og under hensyntagen til andre overordnede interesser, de nødvendige foranstaltninger til at beskytte barneofres privatliv, identitet og udseende for at hindre, at offentligheden får kendskab til oplysninger, der kan gøre det muligt at identificere dem.

Artikel 21

Foranstaltninger mod reklame for muligheder for misbrug og børnesexturisme

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at forebygge eller forbyde:

a)

udbredelse af materiale, der reklamerer for lejlighed til at begå nogen af de i artikel 3-6 omhandlede lovovertrædelser, og

b)

tilrettelæggelse for andre, hvad enten i kommercielt øjemed eller ej, af rejsearrangementer med det formål at begå nogen af de i artikel 3-5 omhandlede lovovertrædelser.

Artikel 22

Forebyggende interventionsprogrammer eller -foranstaltninger

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at personer, som frygter, at de måske vil begå en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, om nødvendigt kan få adgang til effektive interventionsprogrammer eller -foranstaltninger, som er udformet med henblik på at vurdere og fjerne risikoen for, at sådanne lovovertrædelser begås.

Artikel 23

Forebyggelse

1.   Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger såsom uddannelse til at modvirke og begrænse den efterspørgsel, der giver anledning til enhver form for seksuel udnyttelse af børn.

2.   Medlemsstaterne iværksætter egnede aktioner, herunder via internettet, såsom informations- og bevidstgørelseskampagner, forsknings- og uddannelsesprogrammer, eventuelt i samarbejde med relevante organisationer i civilsamfundet og andre interessehavere, med henblik på at øge bevidstheden om problemet og begrænse risikoen for, at børn bliver ofre for seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse.

3.   Medlemsstaterne fremmer regelmæssig uddannelse af embedsfolk, som det er sandsynligt vil komme i kontakt med børneofre for seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse, f.eks. de sagsbehandlende politifolk, således at de sættes i stand til at indkredse og håndtere børneofre og potentielle børneofre for seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse.

Artikel 24

Interventionsprogrammer eller -foranstaltninger på frivilligt grundlag i løbet af eller efter straffesagen

1.   Med forbehold af interventionsprogrammer eller -foranstaltninger, der pålægges af de kompetente retslige myndigheder i henhold til national ret, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der indføres effektive interventionsprogrammer eller -foranstaltninger for at forebygge og mindske risikoen for, at lovovertrædelser i form af seksuelle overgreb mod børn gentages. Sådanne programmer eller foranstaltninger skal være tilgængelige på ethvert tidspunkt i løbet af straffesagen, i og uden for fængslet, i overensstemmelse med national ret.

2.   De i stk. 1 omhandlede interventionsprogrammer eller -foranstaltninger skal imødekomme de særlige udviklingsbehov hos børn, der begår seksuelle overgreb.

3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at følgende personer kan få adgang til de interventionsprogrammer eller -foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1:

a)

personer, der retsforfølges for en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser, på vilkår som hverken er til skade for eller i strid med retten til forsvar eller for forudsætningerne for en retfærdig rettergang, navnlig i overensstemmelse med princippet om uskyldsformodning, og

b)

personer, som er blevet dømt for en af de i artikel 3-7 omhandlede lovovertrædelser.

4.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at for de personer, der er omhandlet i stk. 3, foretages en vurdering af den farlighed, de udgør, og af, hvilken fare der er for, at de vil gentage nogen af lovovertrædelserne i artikel 3-7, med det formål at fastlægge hensigtsmæssige interventionsprogrammer eller -foranstaltninger.

5.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de personer, der er omhandlet i stk. 3, og for hvem der er foreslået interventionsprogrammer eller -foranstaltninger i overensstemmelse med stk. 4,

a)

fuldt ud underrettes om årsagen til forslaget

b)

indvilger i at deltage i de specifikke programmer eller foranstaltninger under fuldstændigt kendskab til kendsgerningerne

c)

kan afvise og, for så vidt angår dømte personer, bliver gjort opmærksom på de eventuelle konsekvenser af en sådan afvisning.

Artikel 25

Foranstaltninger mod websteder, der indeholder eller udbreder børnepornografi

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre øjeblikkelige fjernelse af internetsider udbudt på deres område, som indeholder eller udbreder børnepornografi, og til at søge at få fjernet lignende sider, der udbydes uden for deres område.

2.   Medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger til at blokere adgangen til internetsider, der indeholder eller udbreder børnepornografi, for internetbrugere på deres eget område. Disse foranstaltninger skal etableres via gennemsigtige procedurer og indeholde tilstrækkelige sikkerhedsgarantier, navnlig med henblik på at sikre, at restriktionen begrænses til det nødvendige og forholdsmæssigt afpassede omfang, og at brugerne informeres om årsagen til restriktionen. Sikkerhedsgarantierne omfatter også muligheden for domstolsprøvelse.

Artikel 26

Erstatning for rammeafgørelse 2004/68/RIA

Rammeafgørelse 2004/68/RIA erstattes herved for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i vedtagelsen af dette direktiv, idet dette dog ikke berører medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår frister for gennemførelse af rammeafgørelsen i national ret.

For så vidt angår de medlemsstater, der deltager i vedtagelsen af dette direktiv, gælder henvisninger til rammeafgørelse 2004/68/RIA som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 27

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 18. december 2013.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de bestemmelser, som gennemfører de forpligtelser, der pålægges dem i medfør af dette direktiv, i deres nationale lovgivning.

3.   Medlemsstaterne sikrer ved vedtagelsen af bestemmelserne, at de indeholder en henvisning til dette direktiv, eller at de ved den officielle offentliggørelse ledsages af en sådan henvisning. Metoderne til at lave en sådan henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 28

Rapportering

1.   Kommissionen forelægger senest den 18. december 2015 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af, i hvilket omfang medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme dette direktiv, om nødvendigt ledsaget af lovgivningsmæssige forslag.

2.   Senest den 18. december 2015 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en vurdering af gennemførelsen af de i artikel 25 omhandlede foranstaltninger.

Artikel 29

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for dets offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 30

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 13. december 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. SZPUNAR

Formand


(1)  EUT C 48 af 15.2.2011, s. 138.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 27.10.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.11.2011.

(3)  EUT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(4)  EUT C 115, af 4.5.2010, s. 1.

(5)  EUT L 13 af 20.1.2004, s. 44.

(6)  EFT L 82 af 22.3.2001, s. 1.

(7)  EUT L 328 af 15.12.2009, s. 42.

(8)  EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1.

(9)  EFT L 182 af 5.7.2001, s. 1

(10)  EUT L 68 af 15.3.2005, s. 49.

(11)  EUT L 49 af 17.2.2007, s. 30.

(12)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42.

(13)  EUT L 93 af 7.4.2009, s. 23.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1320/2011

af 16. december 2011

om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus (1), særlig artikel 8a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. maj 2006 forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Belarus bør der opføres flere personer på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Rådets vegne

T. NALEWAJK

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


BILAG

Personer, der er omhandlet i artikel 1

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn (hviderussisk skrivemåde)

Navn (russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato

Stilling

»1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresse: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tlf.: +375 17 2800264

Dommer ved Pervomaiski distriktsret i Minsk. Den 24. november 2011 dømte han Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsfor-kæmpere, chef for det hviderussiske menneskerettighedscenter "Vyasna" og næstformand for FIDH. Sagen foregik på en måde, der var i klar strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski var aktiv i forsvaret af og bistanden til dem, der blev undertrykt i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresse: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tlf.: +375 17 2800264

Offentlig anklager i Pervomaiski distriktsret i Minsk. Han medvirkede i sagen om Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsfor-kæmpere, chef for det hviderussiske menneskerettighedscenter "Vyasna" og næstformand for FIDH. Sagen foregik på en måde, der var i klar strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski var aktiv i forsvaret af og bistanden til dem, der blev undertrykt i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition.«


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1321/2011

af 16. december 2011

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande bør ajourføres under hensyntagen til ændringer til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2), som også påvirker visse koder i bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93.

(2)

Forordning (EØF) nr. 3030/93 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det tekstiludvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3030/93 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.

(2)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93 foretages følgende ændringer:

Bilag I affattes således:

»

BILAG I

DE I ARTIKEL 1 OMHANDLEDE TEKSTILVARER  (1)

1.

Medmindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket »ex« er angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse.

2.

Såfremt det ikke er nærmere angivet, hvilket materiale varer med oprindelse i Kina under kategori 1 til 114 består af, anses disse for udelukkende at bestå af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre.

3.

Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

4.

Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

Kategori

Beskrivelse

KN-kode 2012

Ækvivalens

stk./kg

g/stk.

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPE I A

1

Garn af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Vævede stoffer af bomuld, bortset fra drejervævet stof af bomuld, frottéstof, vævede bånd, fløjls-, plys- og chenillestoffer, tyl og knyttede netstoffer

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Heraf: Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Vævet stof af korte kemofibre, syntetiske eller regenererede, bortset fra vævede bånd, fløjls- og plysstoffer (inklusive håndklædefrottéstof af bomuld) og chenillestoffer

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Heraf: Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPPE I B

4

Skjorter, T-shirts, pully-shirts (undtagen af uld eller fine dyrehår), undertrøjer og lign., af trikotage

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Sweatere, pullovere, slipovere, cardiganer, cardigansæt, jumpere, trøjer og veste (undtagen tilskårne og syede); anorakker, vindjakker, blousonjakker og lign., af trikotage

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) til mænd og drenge, vævede; lange benklæder til kvinder og piger, vævede af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; underdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og 29

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Skjorter, skjortebluser og bluser, også af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, til kvinder og piger

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Skjorter (herunder sports- og arbejdsskjorter), ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPPE II A

9

Håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld; håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, af vævet frottéstof af bomuld

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Sengelinned, ikke af trikotage

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Garn af korte syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Akryl

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Garn af korte regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer, bortset fra håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld samt vævede bånd og tuftet tekstilstof, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Heraf: Skudfløjl, riflet

 

 

5801 22 00

39

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, ikke af frottéstof

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPPE II B

12

Strømpebenklæder, strømper, understrømper, sokker, ankelsokker og lign., af trikotage, (ikke til spædbørn), herunder også støttestrømper, bortset fra varer under kategori 70

24,3 par

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Trusser og andre underbenklæder til mænd og drenge, trusser og andre underbenklæder til kvinder og piger, af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Frakker, kapper og slag, vævede, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori 21

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Frakker, kapper og slag, vævede, til kvinder og piger; jakker og blazere, vævede, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori 21

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skisæt; forede træningsdragter til mænd og drenge, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Jakker og blazere, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske fibre eller regenererede fibre

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lign., til mænd eller drenge, ikke af trikotage

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Undertrøjer, underkjoler, underskørter, trusser, pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., til kvinder og piger, ikke af trikotage

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Lommetørklæder, ikke af trikotage

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parkacoats; anorakker, vindjakker, blousonjakker og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; overdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og 29

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker, og lign., af trikotage, til mænd og drenge

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., af trikotage, til kvinder og piger

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Kjoler til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Nederdele, også buksenederdele, til kvinder og piger

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Benklæder, overalls, shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dragter, kostumer og sæt, ikke af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt; forede træningsdragter til kvinder og piger, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Brystholdere, vævede eller af trikotage

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, bortset fra vanter af trikotage under kategori 10 og 87, og strømper og vævede sokker under kategori 88, ikke af trikotage

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Træningsdragter af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til mænd og drenge

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til kvinder og piger

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Skidragter og skisæt, ikke af trikotage

 

 

ex 6211 20 00

78

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 og 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Frakker, jakker og andre beklædningsgenstande, herunder også skidragter og skisæt, af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPPE III A

33

Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler og lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på under 3 m

 

 

5407 20 11

Sække og poser til emballage, ikke af trikotage, fremstillet af strimler og lign.

6305 32 196305 33 90

34

Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler og lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på 3 m og derover

 

 

5407 20 19

35

Vævet stof af syntetiske fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk under kategori 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Vævet stof af kunstige fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk henhørende under kategori 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Vævet stof af korte regenererede fibre

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Trikotagestof af syntetiske fibre til forhæng og gardiner

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Stores, ikke af trikotage

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Gardiner, forhæng, undergardiner, kapper, sengeforhæng og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Garn af endeløse syntetiske filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn, snoet 50 omgange og derunder pr. meter, eller ikke snoet

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5401 20 10

Garn af endeløse kemofibre; garn af regenererede filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn af rayonviscose, snoet 250 gange og derunder pr. meter, og enkelttrådet garn af celluloseacetat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Garn af kemofilamenter, garn af korte regenererede fibre, garn af bomuld, i detailsalgsoplægninger

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Uld og fine dyrehår, kartet eller kæmmet

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Garn af uld og fine dyrehår, kartet, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Garn af uld og fine dyrehår, kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Garn af uld og fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Vævet stof af uld eller fine dyrehår

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bomuld, kartet eller kæmmet

 

 

5203 00 00

53

Drejervævet stof af bomuld

 

 

5803 00 10

54

Korte regenererede fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

 

 

5507 00 00

55

Korte syntetiske fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Korte syntetiske fibre, herunder affald, i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter) knyttede, også konfektionerede

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, bortset fra varer henhørende under kategori 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

 

 

5805 00 00

61

Vævede bånd og bånd bestående af sammenlimede parallelle garner eller fibre, bortset fra etiketter o.lign. henhørende under kategori 62

Elastiske tekstilstoffer (undtagen trikotagestof) bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Chenillegarn, overspundet garn (undtagen metalliseret garn og overspundet garn af hestehår)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyl og knyttede netstoffer, ikke vævede eller af trikotage, hånd- eller maskinfremstillede blonder og kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Vævede etiketter, emblemer og lign., ikke broderede, i løbende længder eller tilskårne stykker

5807 10 105807 10 90

Agramaner, possementer og lign. arbejder i løbende længder, kvaster, pomponer og lign.

5808 10 005808 90 00

Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover og trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent eller derover

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Blondestoffer og stoffer med opskåren luv, af syntetiske fibre

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Trikotagestof, bortset fra varer henhørende under kategori 38 A og 63, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPPE III B

10

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

17 par

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, ikke til spædbørn; husholdningslinned af enhver art, af trikotage; gardiner, rullegardiner, gardinkapper eller sengekapper og andre boligtekstiler, af trikotage; plaider og lignende tæpper, af trikotage, andre varer af trikotage, også dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Heraf: Sække og poser til emballage, fremstillet af strimler og lign., af polyethylen eller polypropylen

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Underkjoler og underskørter til kvinder eller piger, af trikotage

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Strømpebukser og trikoter, af syntetiske fibre, med enkelttråd på under 67 decitex (6,7 tex)

30,4 par

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Strømper til kvinder, af syntetiske fibre

ex 6115 10 906115 96 91

72

Badebeklædning, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Slips, butterfly og halsbind, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lign. (herunder sådanne varer af trikotage)

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, ikke til spædbørn, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Sejlgarn, reb og tovværk, af syntetiske fibre, også flettet

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Telte

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Sække og poser til emballage af tekstilstof, bortset fra varer fremstillet af strimler og lign., af polyethylen eller polypropylen

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Fiberdug samt varer deraf, også imprægneret eller overtrukket

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Net og netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk samt konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og tovværk

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Andre varer fremstillet af garn, sejlgarn, reb og tovværk, undtagen tekstilstof, varer fremstillet af sådant stof og varer under kategori 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelseholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; etuier mv.; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

5904 10 005904 90 00

Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) imprægneret, overtrukket eller lamineret med gummi, bortset fra stoffer til dæk

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign., bortset fra stoffer under kategori 100

5907 00 00

100

Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, bortset fra varer af syntetiske fibre

 

 

ex 5607 90 90

109

Presenninger, sejl og markiser

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Luftmadrasser, af vævet stof

 

 

6306 40 00

111

Lejrudstyr, af vævet stof, bortset fra luftmadrasser og telte

 

 

6306 90 00

112

Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, bortset fra varer henhørende under kategori 113 og 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Gulvklude, karklude og støveklude, undtagen af trikotage

 

 

6307 10 90

114

Tekstilstoffer og varer til teknisk brug

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPPE IV

115

Garn af hør eller ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Vævet stof af hør eller ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af hør eller ramie, undtagen af trikotage

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper samt andre boligtekstiler, ikke af trikotage, af hør eller ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af hør eller ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Brugte sække og poser til emballage, af hør, ikke af trikotage

 

 

ex 6305 90 00

123

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof, af hør eller ramie, undtagen vævede bånd

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign., af hør eller ramie, ikke af trikotage

ex 6214 90 00

GRUPPE V

124

Syntetiske stabelfibre

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra garn under kategori 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet syntetisk materiale

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Korte kemofibre, stabelfibre

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Garn af endeløse regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra garn under kategori 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet regenereret materiale

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

 

 

5105 40 00

129

Garn af hestehår og andre grove dyrehår

 

 

5110 00 00

130 A

Garn af natursilke, undtagen garn spundet af silkeaffald

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Garn af natursilke, undtagen garn henhørende under kategori 130 A; silk-worm gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre

 

 

5308 90 90

132

papirgarn

 

 

5308 90 50

133

Garn af hamp

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalliseret garn

 

 

5605 00 00

135

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

 

 

5113 00 00

136

Vævet stof af silke eller silkeaffald

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og vævede bånd af natursilke eller af silkeaffald

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Vævet stof af papirgarn og af andre tekstilfibre, undtagen af ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Vævet stof af metaltråd eller af metalliseret tråd

 

 

5809 00 00

140

Trikotagestof, undtagen stof af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Plaider og lignende tæpper af tekstilmaterialer, undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6301 90 90

142

Gulvtæpper, også af sisal og andre agavefibre eller af manilahamp

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filt af grove dyrehår

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af Manila (abaca) eller af hamp

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af sisal eller andre agavefibre

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller andre agavefibre, undtagen varer henhørende under kategori 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, undtagen ikke kartet eller ikke kæmmet

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Garn af kokosfibre

 

 

5308 10 00

149

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde over 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde 150 cm og derunder; sække og poser til emballage, af vævet stof af jute eller andre bastfibre, undtagen brugte varer

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Gulvbelægning af kokosfibre

 

 

5702 20 00

151 B

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, af jute eller andre bastfibre, undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, ikke imprægneret eller overtrukket, ikke til gulvbelægning

 

 

5602 10 11

153

Brugte sække og poser til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303 Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

6305 10 10

154

Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

5001 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5002 00 00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, ikke kartet eller kæmmet

ex 5003 00 00

Uld, ikke kartet eller kæmmet

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår

5104 00 00

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår, kæmlinge og affald, undtagen af kokos og abaca

5305 00 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5201 00 105201 00 90

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamp (cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5302 10 005302 90 00

Abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af abaca (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af jute og andre bastfibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5303 10 005303 90 00

Andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af sådanne fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

156

Bluser og pullovere af natursilke eller silkeaffald, til kvinder og piger, af trikotage

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Beklædningsgenstande af trikotage, undtagen varer henhørende under kategori 1 til 123 og under kategori 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Kjoler, bluser, herunder skjortebluser, af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

 

 

6204 49 106206 10 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign. af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

6214 10 00

Slips og halsbind, af natursilke eller silkeaffald

6215 10 00

160

Lommetørklæder af natursilke eller silkeaffald

 

 

ex 6213 90 00

161

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, undtagen varer henhørende under kategori 1 til 123 og kategori 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

BILAG I A

Kategori

Beskrivelse

KN-kode 2012

Ækvivalens

stk./kg

g/stk.

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gaze samt varer deraf, i former eller pakninger til detailsalg

 

 

3005 90 31

BILAG I B

1.

Dette bilag omfatter tekstilråmaterialer (kategori 128 og 154), tekstilvarer undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld og kemofibre, samt kemofibre og endeløse kemofibre og garn af kategori 124, 125A, 125B, 126, 127A og 127B.

2.

Medmindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket »ex« er angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse.

3.

Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

4.

Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

Kategori

Beskrivelse

KN-kode 2012

Ækvivalens

stk./kg

g/stk.

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPE I

ex 20

Sengelinned, ikke af trikotage

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og tuftet tekstilstof

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, undtagen varer henhørende under kategori 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

GRUPPE II

ex 12

Strømpebenklæder, strømper, understrømper, sokker, ankelsokker, og lign., af trikotage (ikke til spædbørn)

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Trusser og andre underbenklæder til mænd og drenge, trusser og andre underbenklæder til kvinder og piger, af trikotage

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Frakker, kapper og slag, vævede, til mænd og drenge

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Frakker, kapper og slag, vævede, jakker og blazere, vævede, til kvinder og piger, bortset fra parkacoats

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lign., til mænd eller drenge, ikke af trikotage

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Undertrøjer, underkjoler, underskørter, trusser, pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., til kvinder og piger, ikke af trikotage

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Lommetørklæder, ikke af natursilke eller silkeaffald

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lign., af trikotage, til mænd og drenge

3,9

257

ex 6107 29 00

Pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., af trikotage, til kvinder og piger

ex 6108 39 00

ex 27

Nederdele, også buksenederdele, til kvinder og piger

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Benklæder, overalls, shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) af trikotage

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Brystholdere, vævede eller af trikotage

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, bortset fra vanter af trikotage under kategori ex 10 og ex 87, og strømper og vævede sokker under kategori ex 88, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Træningsdragter af trikotage

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Vævede beklædningsgenstande af vævet stof henhørende under kode 5903, 5906 og 5907, undtagen beklædningsgenstande under kategori ex 14 og ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Beklædningsgenstande af trikotagestof henhørende under kode 5903 og 5907 og skidragter af trikotage

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

GRUPPE III A

ex 38 B

Stores, ikke af trikotage

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Vævede gardiner, rullegardiner, gardinkapper eller sengekapper og andre boligtekstiler, ikke af trikotage ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter) knyttede, også konfektionerede

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, bortset fra varer henhørende under kategori ex 58, 142 og 151 B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Vævede bånd og bånd bestående af sammenlimede parallelle garner eller fibre, bortset fra etiketter o.lign. henhørende under kategori ex 62 og 137

Elastiske tekstilstoffer (undtagen trikotagestof) bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Chenillegarn, overspundet garn (undtagen metalliseret garn og overspundet garn af hestehår)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyl og knyttede netstoffer, ikke vævede eller af trikotage, hånd- eller maskinfremstillede blonder og kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Vævede etiketter, emblemer og lign., ikke broderede, i løbende længder eller tilskårne stykker

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Agramaner, possementer og lign. arbejder i løbende længder, kvaster, pomponer og lign.

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover og trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent eller derover

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Trikotagestof, bortset fra varer henhørende under kategori ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage

 

 

ex 6301 10 00

GRUPPE III B

ex 10

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

17 par

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, ikke til spædbørn; husholdningslinned af enhver art, af trikotage; gardiner, rullegardiner, gardinkapper eller sengekapper og andre boligtekstiler, af trikotage; plaider og lignende tæpper, af trikotage, andre varer af trikotage, også dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Underkjoler og underskørter til kvinder eller piger, af trikotage

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Badebeklædning

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Jakkesæt af trikotage

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Slips, butterfly og halsbind, ikke af trikotage, bortset fra varer under kategori 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lign. (herunder sådanne varer af trikotage)

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, ikke til spædbørn, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Telte

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Net og netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk samt konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og tovværk

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Andre varer fremstillet af garn, sejlgarn, reb og tovværk, undtagen tekstilstof, varer fremstillet af sådant stof og varer under kategori 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelseholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; etuier mv.; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) imprægneret, overtrukket eller lamineret med gummi, bortset fra stoffer til dæk

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign., bortset fra stoffer under kategori ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Presenninger, sejl og markiser

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Luftmadrasser, af vævet stof

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Lejrudstyr, af vævet stof, bortset fra luftmadrasser og telte

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, bortset fra varer henhørende under kategori ex 113 og ex 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Gulvklude, karklude og støveklude, undtagen af trikotage

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug, bortset fra varer under kategori 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

GRUPPE IV

115

Garn af hør eller ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Vævet stof af hør eller ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af hør eller ramie, undtagen af trikotage

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper samt andre boligtekstiler, ikke af trikotage, af hør eller ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af hør eller ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Brugte sække og poser til emballage, af hør, ikke af trikotage

 

 

ex 6305 90 00

123

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof, af hør eller ramie, undtagen vævede bånd

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign., af hør eller ramie, ikke af trikotage

ex 6214 90 00

GRUPPE V

124

Syntetiske stabelfibre

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet syntetisk materiale

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Korte kemofibre, stabelfibre

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Garn af regenererede filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, enkelttrådet garn af rayonviscose, snoet 250 gange og derunder pr. meter, og enkelttrådet garn af celluloseacetat

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet regenereret materiale

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

 

 

5105 40 00

129

Garn af hestehår og andre grove dyrehår

 

 

5110 00 00

130 A

Garn af natursilke, undtagen garn spundet af silkeaffald

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Garn af natursilke, undtagen garn henhørende under kategori 130 A; silk-worm gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre

 

 

5308 90 90

132

papirgarn

 

 

5308 90 50

133

Garn af hamp

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalliseret garn

 

 

5605 00 00

135

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

 

 

5113 00 00

136 A

Vævet stof af natursilke eller af silkeaffald, bortset fra ubleget, afkogt eller bleget

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Vævet stof af natursilke eller af silkeaffald, bortset fra varer under kategori 136A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og vævede bånd af natursilke eller af silkeaffald

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Vævet stof af papirgarn og af andre tekstilfibre, undtagen af ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Vævet stof af metaltråd eller af metalliseret tråd

 

 

5809 00 00

140

Trikotagestof, undtagen stof af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Plaider og lignende tæpper af tekstilmaterialer, undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6301 90 90

142

Gulvtæpper, også af sisal og andre agavefibre eller af manilahamp

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filt af grove dyrehår

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af Manila (abaca) eller af hamp

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af sisal eller andre agavefibre

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller andre agavefibre, undtagen varer henhørende under kategori 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, undtagen ikke kartet eller ikke kæmmet

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Garn af kokosfibre

 

 

5308 10 00

149

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde over 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde 150 cm og derunder; sække og poser til emballage, af vævet stof af jute eller andre bastfibre, undtagen brugte varer

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Gulvbelægning af kokosfibre

 

 

5702 20 00

151 B

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, af jute eller andre bastfibre, undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, ikke imprægneret eller overtrukket, ikke til gulvbelægning

 

 

5602 10 11

153

Brugte sække og poser til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303 Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

6305 10 10

154

Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

5001 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5002 00 00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, ikke kartet eller kæmmet

ex 5003 00 00

Uld, ikke kartet eller kæmmet

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår

5104 00 00

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår, kæmlinge og affald, undtagen af kokos og abaca

5305 00 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5201 00 105201 00 90

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamp, (cannabis sativa) rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5302 10 005302 90 00

Abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af abaca (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af jute og andre bastfibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5303 10 005303 90 00

Andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af sådanne fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

156

Bluser og pullovere af natursilke eller silkeaffald, til kvinder og piger, af trikotage

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Beklædningsgenstande, af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 og 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Kjoler, bluser, herunder skjortebluser, af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

 

 

6204 49 106206 10 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign. af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

6214 10 00

Slips og halsbind, af natursilke eller silkeaffald

6215 10 00

160

Lommetørklæder af natursilke eller silkeaffald

 

 

ex 6213 90 00

161

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 og 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

«

(1)  N.B.: Dækker kun kategori 1 til 114, dog ikke for Den Russiske Føderation og Serbien, hvor kategori 1 til 161 er dækket.

(2)  Gælder kun import fra Kina.


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/42


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1322/2011

af 16. december 2011

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel (1), særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande bør ajourføres under hensyntagen til ændringer til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2), som også påvirker visse koder i bilag I til forordning (EF) nr. 517/94.

(2)

Forordning (EF) nr. 517/94 bør derfor ændres.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det tekstiludvalg, der er nedsat i medfør af artikel 25 i forordning (EF) nr. 517/94 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 517/94 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 67 af 10.3.1994, s. 1.

(2)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 517/94 ændres således:

Bilag I affattes således:

»BILAG I

A.   DE I ARTIKEL 1 OMHANDLEDE TEKSTILVARER

1.

Medmindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket "ex" er angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse.

2.

Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

3.

Udtrykket "beklædningsgenstande til spædbørn" omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

Kategori

Beskrivelse

KN-kode 2012

Ækvivalens

stk./kg

g/stk.

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPE I A

1

Garn af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Vævede stoffer af bomuld, bortset fra drejervævet stof af bomuld, frottéstof, vævede bånd, fløjls-, plys- og chenillestoffer, tyl og knyttede netstoffer

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Heraf: Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Vævet stof af korte kemofibre, syntetiske eller regenererede, bortset fra vævede bånd, fløjls- og plysstoffer (inklusive håndklædefrottéstof af bomuld) og chenillestoffer

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Heraf: Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPPE I B

4

Skjorter, T-shirts, pully-shirts (undtagen af uld eller fine dyrehår), undertrøjer og lign., af trikotage

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Sweatere, pullovere, slipovere, cardiganer, cardigansæt, jumpere, trøjer og veste (undtagen tilskårne og syede); anorakker, vindjakker, blousonjakker og lign., af trikotage

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) til mænd og drenge, vævede; lange benklæder til kvinder og piger, vævede af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; underdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og 29

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Skjorter, skjortebluser og bluser, også af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, til kvinder og piger

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Skjorter (herunder sports- og arbejdsskjorter), ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPPE II A

9

Håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld; håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, af vævet frottéstof af bomuld

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Sengelinned, ikke af trikotage

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Garn af korte syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Akryl

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Garn af korte regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer, bortset fra håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld samt vævede bånd og tuftet tekstilstof, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Skudfløjl, riflet

 

 

5801 22 00

39

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, ikke af frottéstof

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPPE II B

12

Strømpebenklæder, strømper, understrømper, sokker, ankelsokker og lign., af trikotage, (ikke til spædbørn), herunder også støttestrømper, bortset fra varer under kategori 70

24,3 par

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Trusser og andre underbenklæder til mænd og drenge, trusser og andre underbenklæder til kvinder og piger, af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Frakker, kapper og slag, vævede, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori 21

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Frakker, kapper og slag, vævede, til kvinder og piger; jakker og blazere, vævede, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori 21

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skisæt; forede træningsdragter til mænd og drenge, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Jakker og blazere, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske fibre eller regenererede fibre

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lign., til mænd eller drenge, ikke af trikotage

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Undertrøjer, underkjoler, underskørter, trusser, pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., til kvinder og piger, ikke af trikotage

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Lommetørklæder, ikke af trikotage

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parkacoats; anorakker, vindjakker, blousonjakker og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; overdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og 29

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker, og lign., af trikotage, til mænd og drenge

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., af trikotage, til kvinder og piger

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Kjoler til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Nederdele, også buksenederdele, til kvinder og piger

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Benklæder, overalls, shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dragter, kostumer og sæt, ikke af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt; forede træningsdragter til kvinder og piger, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Brystholdere, vævede eller af trikotage

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, bortset fra vanter af trikotage under kategori 10 og 87, og strømper og vævede sokker under kategori 88, ikke af trikotage

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Træningsdragter af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til mænd og drenge

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til kvinder og piger

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Skidragter og skisæt, ikke af trikotage

 

 

ex 6211 20 00

78

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 og 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Frakker, jakker og andre beklædningsgenstande, herunder også skidragter og skisæt, af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPPE III A

33

Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler og lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på under 3 m

 

 

5407 20 11

Sække og poser til emballage, ikke af trikotage, fremstillet af strimler og lign.

6305 32 196305 33 90

34

Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler og lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på 3 m og derover

 

 

5407 20 19

35

Vævet stof af syntetiske fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk under kategori 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Vævet stof af kunstige fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk henhørende under kategori 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Vævet stof af korte regenererede fibre

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Trikotagestof af syntetiske fibre til forhæng og gardiner

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Stores, ikke af trikotage

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Gardiner, forhæng, undergardiner, kapper, sengeforhæng og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Garn af endeløse syntetiske filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn, snoet 50 omgange og derunder pr. meter, eller ikke snoet

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5401 20 10

Garn af endeløse kemofibre; garn af regenererede filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn af rayonviscose, snoet 250 gange og derunder pr. meter, og enkelttrådet garn af celluloseacetat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Garn af kemofilamenter, garn af korte regenererede fibre, garn af bomuld, i detailsalgsoplægninger

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Uld og fine dyrehår, kartet eller kæmmet

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Garn af uld og fine dyrehår, kartet, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Garn af uld og fine dyrehår, kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Garn af uld og fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Vævet stof af uld eller fine dyrehår

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bomuld, kartet eller kæmmet

 

 

5203 00 00

53

Drejervævet stof af bomuld

 

 

5803 00 10

54

Korte regenererede fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

 

 

5507 00 00

55

Korte syntetiske fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Korte syntetiske fibre, herunder affald, i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter) knyttede, også konfektionerede

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, bortset fra varer henhørende under kategori 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

 

 

5805 00 00

61

Vævede bånd og bånd bestående af sammenlimede parallelle garner eller fibre, bortset fra etiketter o.lign. henhørende under kategori 62

Elastiske tekstilstoffer (undtagen trikotagestof) bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Chenillegarn, overspundet garn (undtagen metalliseret garn og overspundet garn af hestehår)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyl og knyttede netstoffer, ikke vævede eller af trikotage, hånd- eller maskinfremstillede blonder og kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Vævede etiketter, emblemer og lign., ikke broderede, i løbende længder eller tilskårne stykker

5807 10 105807 10 90

Agramaner, possementer og lign. arbejder i løbende længder, kvaster, pomponer og lign.

5808 10 005808 90 00

Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover og trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent eller derover

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Blondestoffer og stoffer med opskåren luv, af syntetiske fibre

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Trikotagestof, bortset fra varer henhørende under kategori 38 A og 63, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPPE III B

10

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

17 par

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, ikke til spædbørn; husholdningslinned af enhver art, af trikotage; gardiner, rullegardiner, gardinkapper eller sengekapper og andre boligtekstiler, af trikotage; plaider og lignende tæpper, af trikotage, andre varer af trikotage, også dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Heraf: Sække og poser til emballage, fremstillet af strimler og lign., af polyethylen eller polypropylen

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Underkjoler og underskørter til kvinder eller piger, af trikotage

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Strømpebukser og trikoter, af syntetiske fibre, med enkelttråd på under 67 decitex (6,7 tex)

30,4 par

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Strømper til kvinder, af syntetiske fibre

ex 6115 10 906115 96 91

72

Badebeklædning, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Slips, butterfly og halsbind, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lign. (herunder sådanne varer af trikotage)

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, ikke til spædbørn, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Sejlgarn, reb og tovværk, af syntetiske fibre, også flettet

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Telte

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Sække og poser til emballage af tekstilstof, bortset fra varer fremstillet af strimler og lign., af polyethylen eller polypropylen

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Fiberdug samt varer deraf, også imprægneret eller overtrukket

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Net og netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk samt konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og tovværk

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Andre varer fremstillet af garn, sejlgarn, reb og tovværk, undtagen tekstilstof, varer fremstillet af sådant stof og varer under kategori 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelseholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; etuier mv.; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

5904 10 005904 90 00

Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) imprægneret, overtrukket eller lamineret med gummi, bortset fra stoffer til dæk

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign., bortset fra stoffer under kategori 100

5907 00 00

100

Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, bortset fra varer af syntetiske fibre

 

 

ex 5607 90 90

109

Presenninger, sejl og markiser

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Luftmadrasser, af vævet stof

 

 

6306 40 00

111

Lejrudstyr, af vævet stof, bortset fra luftmadrasser og telte

 

 

6306 90 00

112

Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, bortset fra varer henhørende under kategori 113 og 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Gulvklude, karklude og støveklude, undtagen af trikotage

 

 

6307 10 90

114

Tekstilstoffer og varer til teknisk brug

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPPE IV

115

Garn af hør eller ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Vævet stof af hør eller ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af hør eller ramie, undtagen af trikotage

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper samt andre boligtekstiler, ikke af trikotage, af hør eller ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af hør eller ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Brugte sække og poser til emballage, af hør, ikke af trikotage

 

 

ex 6305 90 00

123

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof, af hør eller ramie, undtagen vævede bånd

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign., af hør eller ramie, ikke af trikotage

ex 6214 90 00

GRUPPE V

124

Syntetiske stabelfibre

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra garn under kategori 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet syntetisk materiale

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Korte kemofibre, stabelfibre

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Garn af endeløse regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra garn under kategori 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet regenereret materiale

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

 

 

5105 40 00

129

Garn af hestehår og andre grove dyrehår

 

 

5110 00 00

130 A

Garn af natursilke, undtagen garn spundet af silkeaffald

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Garn af natursilke, undtagen garn henhørende under kategori 130 A; silk-worm gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre

 

 

5308 90 90

132

papirgarn

 

 

5308 90 50

133

Garn af hamp

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalliseret garn

 

 

5605 00 00

135

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

 

 

5113 00 00

136

Vævet stof af silke eller silkeaffald

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og vævede bånd af natursilke eller af silkeaffald

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Vævet stof af papirgarn og af andre tekstilfibre, undtagen af ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Vævet stof af metaltråd eller af metalliseret tråd

 

 

5809 00 00

140

Trikotagestof, undtagen stof af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Plaider og lignende tæpper af tekstilmaterialer, undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6301 90 90

142

Gulvtæpper, også af sisal og andre agavefibre eller af manilahamp

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filt af grove dyrehår

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af Manila (abaca) eller af hamp

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af sisal eller andre agavefibre

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller andre agavefibre, undtagen varer henhørende under kategori 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, undtagen ikke kartet eller ikke kæmmet

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Kokosgarn

 

 

5308 10 00

149

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde over 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde 150 cm og derunder; sække og poser til emballage, af vævet stof af jute eller andre bastfibre, undtagen brugte varer

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Gulvbelægning af kokosfibre

 

 

5702 20 00

151 B

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, af jute eller andre bastfibre, undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, ikke imprægneret eller overtrukket, ikke til gulvbelægning

 

 

5602 10 11

153

Brugte sække og poser til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303 Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

6305 10 10

154

Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

5001 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5002 00 00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, ikke kartet eller kæmmet

ex 5003 00 00

Uld, ikke kartet eller kæmmet

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår

5104 00 00

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår, kæmlinge og affald, undtagen af kokos og abaca

5305 00 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5201 00 105201 00 90

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamp (cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5302 10 005302 90 00

Abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af abaca (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af jute og andre bastfibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5303 10 005303 90 00

Andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af sådanne fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

156

Bluser og pullovere af natursilke eller silkeaffald, til kvinder og piger, af trikotage

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Beklædningsgenstande af trikotage, undtagen varer henhørende under kategori 1 til 123 og under kategori 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Kjoler, bluser, herunder skjortebluser, af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

 

 

6204 49 106206 10 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign. af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

6214 10 00

Slips og halsbind, af natursilke eller silkeaffald

6215 10 00

160

Lommetørklæder af natursilke eller silkeaffald

 

 

ex 6213 90 00

161

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, undtagen varer henhørende under kategori 1 til 123 og kategori 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

B.   ANDRE TEKSTILVARER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 1

Kode i den kombinerede nomenklatur

 

3005 90

 

3921 12 00

 

ex 3921 13

 

ex 3921 90 60

 

4202 12 19

 

4202 12 50

 

4202 12 91

 

4202 12 99

 

4202 22 10

 

4202 22 90

 

4202 32 10

 

4202 32 90

 

4202 92 11

 

4202 92 15

 

4202 92 19

 

4202 92 91

 

4202 92 98

 

5604 10 00

 

6309 00 00

 

6310 10 00

 

6310 90 00

 

ex 6405 20

 

ex 6406 10

 

ex 6406 90

 

ex 6501 00 00

 

ex 6502 00 00

 

ex 6504 00 00

 

ex 6505 00

 

ex 6506 99

 

6601 10 00

 

6601 91 00

 

6601 99

 

6601 99 90

 

7019 11 00

 

7019 12 00

 

ex 7019 19

 

8708 21 10

 

8708 21 90

 

8804 00 00

 

ex 9113 90 00

 

ex 9404 90

 

ex 9612 10«


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1323/2011

af 16. december 2011

om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2012 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel (1), særlig artikel 17, stk. 3 og 6, og artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 517/94 er der fastsat kvantitative kontingenter for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i visse tredjelande, som tildeles i overensstemmelse med »først-til-mølle-princippet«.

(2)

I henhold til forordningen er det under visse omstændigheder muligt at anvende andre tildelingsmetoder, at opdele kontingenterne i dele eller at forbeholde en vis andel af et specifikt kvantitativt loft til ansøgninger, der støttes af dokumentation for tidligere importresultater.

(3)

Reglerne for forvaltning af de kontingenter, der er fastsat for 2012, bør vedtages inden kontingentårets begyndelse for ikke at forstyrre kontinuiteten i handelsstrømmen.

(4)

De foranstaltninger, der er vedtaget i tidligere år, som f.eks. i Kommissionens forordning (EU) nr. 1159/2010 af 9. december 2010 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2011 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94 (2), har vist sig at være tilfredsstillende, og det er derfor hensigtsmæssigt at vedtage lignende regler for 2012.

(5)

For at tilfredsstille det størst mulige antal erhvervsdrivende er det hensigtsmæssigt at gøre tildelingsmetoden efter »først-til-mølle-princippet« mere fleksibel ved at lægge loft over de mængder, der kan tildeles hver enkelt erhvervsdrivende efter denne metode.

(6)

For at sikre en vis kontinuitet i handelen og en effektiv forvaltning af kontingenterne bør de erhvervsdrivende have mulighed for at lade deres første ansøgning om importbevilling for 2012 svare til de mængder, som de indførte i 2011.

(7)

For at udnytte mængderne optimalt bør en erhvervsdrivende, der har opbrugt mindst halvdelen af den allerede bevilgede mængde, kunne ansøge om en supplerende mængde, forudsat at der er mængder til rådighed inden for kontingenterne.

(8)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør importbevillingerne være gyldige i ni måneder regnet fra udstedelsesdatoen, dog senest til udgangen af året. Medlemsstaterne bør først udstede bevillinger, når de har modtaget underretning fra Kommissionen om, at der er mængder til rådighed, og kun hvis den erhvervsdrivende kan godtgøre, at der foreligger en kontrakt og, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, kan attestere, at han ikke allerede har fået tildelt en fællesskabsimportbevilling i medfør af denne forordning for de pågældende kategorier og lande. De kompetente nationale myndigheder bør dog bemyndiges til på de pågældende importørers anmodning at forlænge gyldighedsperioden med tre måneder og indtil den 31. marts 2013, hvis mindst halvdelen af bevillingen er blevet udnyttet på anmodningstidspunktet.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det tekstiludvalg, der er nedsat i medfør af artikel 25 i forordning (EF) nr. 517/94 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formålet med denne forordning er at fastsætte regler for 2012 for forvaltningen af kvantitative kontingenter for import af visse tekstilvarer, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 517/94.

Artikel 2

De kontingenter, der er omhandlet i artikel 1, tildeles i den rækkefølge, hvori Kommissionen modtager medlemsstaternes meddelelse om de enkelte erhvervsdrivendes ansøgninger, for mængder, der for hver erhvervsdrivende ikke kan overstige de maksimumsmængder, der er fastsat i bilag I.

Disse maksimumsmængder gælder dog ikke for erhvervsdrivende, som ved indgivelsen af deres første ansøgning for 2012 over for de kompetente nationale myndigheder kan godtgøre, at de på grundlag af importbevillingerne for 2011 for givne kategorier og tredjelande har indført mængder, der overstiger maksimumsmængderne for de enkelte kategorier.

For disse erhvervsdrivende kan de kompetente myndigheder tillade indførsel af mængder, som ikke overstiger de mængder, der blev indført i 2011 fra givne tredjelande og af givne kategorier, forudsat at der er tilstrækkelige kontingentmængder til rådighed.

Artikel 3

Enhver importør, der allerede har opbrugt mindst 50 % af den mængde, som han har fået tildelt i henhold til denne forordning, kan indgive en ny ansøgning for samme kategori og samme oprindelsesland for mængder, der ikke overstiger de maksimumsmængder, der er anført i bilag I.

Artikel 4

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er anført i bilag II, kan fra den 9. januar 2012, kl. 10.00 underrette Kommissionen om, for hvilke mængder der søges om importbevillinger.

Det i første afsnit nævnte tidspunkt er Bruxelles-tid.

2.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder udsteder først bevillinger, når de har modtaget meddelelse fra Kommissionen om, at der er mængder til rådighed til import, jf. artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 517/94.

De udsteder kun bevillinger, hvis den erhvervsdrivende:

a)

kan bevise, at der foreligger en kontrakt for levering af de pågældende varer, og

b)

skriftligt attesterer, at han for så vidt angår de pågældende kategorier og lande:

i)

ikke allerede har fået tildelt en importbevilling i medfør af denne forordning, eller

ii)

har fået tildelt en importbevilling i medfør af denne forordning, men har udnyttet mindst 50 % deraf.

3.   Importbevillingerne er gyldige i ni måneder regnet fra udstedelsesdatoen, dog senest indtil den 31. december 2012.

Efter anmodning fra importøren kan medlemsstaternes kompetente myndigheder imidlertid forlænge en bevilling i tre måneder, hvis den på ansøgningstidspunktet er udnyttet med mindst 50 %. Ingen bevilling må dog forlænges ud over den 31. marts 2013.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 67 af 10.3.1994, s. 1.

(2)  EUT L 326 af 10.12.2010, s. 25.


BILAG I

Maksimumsmængder som omhandlet i artikel 2 og 3

Land

Kategori

Enhed

Maksimumsbeløb

Belarus

1

Kilogram

20 000

2

Kilogram

80 000

3

Kilogram

5 000

4

Stk.

20 000

5

Stk.

15 000

6

Stk.

20 000

7

Stk.

20 000

8

Stk.

20 000

15

Stk.

17 000

20

Kilogram

5 000

21

Stk.

5 000

22

Kilogram

6 000

24

Stk.

5 000

26/27

Stk.

10 000

29

Stk.

5 000

67

Kilogram

3 000

73

Stk.

6 000

115

Kilogram

20 000

117

Kilogram

30 000

118

Kilogram

5 000

Nordkorea

1

Kilogram

10 000

2

Kilogram

10 000

3

Kilogram

10 000

4

Stk.

10 000

5

Stk.

10 000

6

Stk.

10 000

7

Stk.

10 000

8

Stk.

10 000

9

Kilogram

10 000

12

Par

10 000

13

Stk.

10 000

14

Stk.

10 000

15

Stk.

10 000

16

Stk.

10 000

17

Stk.

10 000

18

Kilogram

10 000

19

Stk.

10 000

20

Kilogram

10 000

21

Stk.

10 000

24

Stk.

10 000

26

Stk.

10 000

27

Stk.

10 000

28

Stk.

10 000

29

Stk.

10 000

31

Stk.

10 000

36

Kilogram

10 000

37

Kilogram

10 000

39

Kilogram

10 000

59

Kilogram

10 000

61

Kilogram

10 000

68

Kilogram

10 000

69

Stk.

10 000

70

Par

10 000

73

Stk.

10 000

74

Stk.

10 000

75

Stk.

10 000

76

Kilogram

10 000

77

Kilogram

5 000

78

Kilogram

5 000

83

Kilogram

10 000

87

Kilogram

8 000

109

Kilogram

10 000

117

Kilogram

10 000

118

Kilogram

10 000

142

Kilogram

10 000

151A

Kilogram

10 000

151B

Kilogram

10 000

161

Kilogram

10 000


BILAG II

Liste over bevillingsudstedende myndigheder som omhandlet i artikel 4

1.   Østrig

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgien

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgarien

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Cypern

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Tjekkiet

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danmark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estland

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finland

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Frankrig

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Tyskland

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grækenland

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Ungarn

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irland

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italien

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Letland

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Litauen

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxembourg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Nederlandene

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Polen

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugal

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Rumænien

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovakiet

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Spanien

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Sverige

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Det Forenede Kongerige

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/65


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1324/2011

af 16. december 2011

om fravigelse for 2012 af forordning (EF) nr. 1067/2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1067/2008 af 30. oktober 2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (2) opdeles delkontingent III for andre tredjelande i fire kvartalsperioder, der bl.a. omfatter delperiode 1 fra den 1. januar til den 31. marts, hvor mængden udgør 594 597 tons, og delperiode 2 fra den 1. april til den 30. juni, hvor mængden udgør 594 597 tons.

(2)

På grund af markedssituationen og for at fremme løbende forsyning i 2012 af EU-markedet med korn fra delkontingent III bør delperiode 1 og 2 slås sammen til én delperiode, hvor mængderne for delperiode 1 og 2 kumuleres og dermed kommer til at udgøre 1 189 194 tons.

(3)

Forordning (EF) nr. 1067/2008 bør derfor fraviges for 2012.

(4)

For at sikre en effektiv forvaltning af proceduren for udstedelse af importlicenser fra den 1. januar 2012 bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 3, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1067/2008 løber delperiode 1 i 2012 fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012 og omfatter en mængde på 1 189 194 tons.

Som undtagelse fra artikel 3, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1067/2008 udgår delperiode 2 i 2012.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes indtil den 30. juni 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3.


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/66


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1325/2011

af 16. december 2011

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, litra b), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2) skal der føres tilsyn med importen af de produkter, der er opført i forordningens bilag XVIII. Dette tilsyn føres efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4), der er indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør der på grundlag af de seneste disponible oplysninger for 2008, 2009 og 2010 foretages ændringer af de mængder, som udløser tillægstold for pærer, citroner, æbler og courgetter.

(3)

Forordning (EU) nr. 543/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVIII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG XVIII

TILLÆGSIMPORTTOLD: JF. AFSNIT IV, KAPITEL 1, AFDELING 2

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen for kun at være vejledende. Anvendelsesområdet for tillægstolden i dette bilag bestemmes af anvendelsesområdet for KN-koderne, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbe-nummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængde (tons)

78.0015

0702 00 00

Tomater

1. oktober til 31. maj

481 762

78.0020

1. juni til 30. september

44 251

78.0065

0707 00 05

Agurker

1. maj til 31. oktober

92 229

78.0075

1. november til 30. april

55 270

78.0085

0709 90 80

Artiskokker

1. november til 30. juni

11 620

78.0100

0709 90 70

Courgetter

1. januar til 31. december

54 760

78.0110

0805 10 20

Appelsiner

1. december til 31. maj

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementiner

1. november til slutningen af februar

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

1. november til slutningen af februar

99 128

78.0155

0805 50 10

Citroner

1. juni til 31. december

340 920

78.0160

1. januar til 31. maj

90 108

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

21. juli til 20. november

80 588

78.0175

0808 10 80

Æbler

1. januar til 31. august

701 247

78.0180

1. september til 31. december

64 981

78.0220

0808 20 50

Pærer

1. januar til 30. april

230 148

78.0235

1. juli til 31. december

35 573

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

1. juni til 31. juli

5 794

78.0265

0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

21. maj til 10. august

30 783

78.0270

0809 30

Ferskner, herunder nektariner

11. juni til 30. september

5 613

78.0280

0809 40 05

Blommer

11. juni til 30. september

10 293«


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1326/2011

af 16. december 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

60,1

MA

69,2

TN

85,7

TR

109,2

ZZ

81,1

0707 00 05

TR

125,1

ZZ

125,1

0709 90 70

MA

43,8

TR

148,5

ZZ

96,2

0805 10 20

AR

40,2

BR

39,0

CL

30,5

MA

57,8

TR

51,6

ZA

54,5

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

69,3

TR

79,7

ZZ

74,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

87,9

TR

86,3

ZZ

87,1

0805 50 10

AR

52,9

TR

51,2

ZZ

52,1

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

US

106,5

ZA

80,2

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

42,7

ZZ

42,7


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/70


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1327/2011

af 16. december 2011

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 533/2007 af 14. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 533/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 for delperioden 1. januar-31. marts 2012, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. januar-31. marts 2012, jf. forordning (EF) nr. 533/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 125 af 15.5.2007, s. 9.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2012-31.3.2012

(%)

P1

09.4067

2,34745

P3

09.4069

0,396986


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1328/2011

af 16. december 2011

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2007 af 15. maj 2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for æg og ægalbumin (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 539/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af æg og ægalbumin.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 for delperioden 1. januar til 31. marts 2012, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. januar til 31. marts 2012, jf. forordning (EF) nr. 539/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 128 af 16.5.2007, s. 19.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2012-31.3.2012

(%)

E2

09.4401

45,956039


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/74


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1329/2011

af 16. december 2011

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 774/94 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse EF-toldkontingenter for fjerkrækød (3), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 for delperioden 1. januar-31. marts 2012, overstiger for visse kontingenter de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. januar-31. marts 2012, jf. forordning (EF) nr. 1385/2007, multipliceres med de tildelingskoefficienter, som er anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 47.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for importlicensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2012-31.3.2012

(%)

1

09.4410

0,339444

3

09.4412

0,379075

4

09.4420

0,385208

6

09.4422

0,388953


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/76


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1330/2011

af 16. december 2011

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød med oprindelse i Israel, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1384/2007

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2398/96 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Israel (3), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2011 for delperioden 1. januar-31. marts 2012 overstiger de disponible mængder for licenser inden for rammerne af kontingentet med løbenummer 09.4092. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for delperioden 1. januar-31. marts 2012 jf. forordning (EF) nr. 1384/2007, er der fastsat tildelingskoefficienter i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 40.


BILAG

Gruppe nr.

Løbenummer

Tildelingskoefficient for import-licensansøgninger, der er indgivet for delperioden 1.1.2012-31.3.2012

(%)

IL1

09.4092

77,639751


AFGØRELSER

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/78


RÅDETS AFGØRELSE 2011/845/FUSP

af 16. december 2011

om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29 og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. november 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/694/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (1), hvorved gyldigheden af deres nationale tilladelser til indrejse i og ophold på de medlemsstaters område, der er nævnt i fælles holdning 2002/400/FUSP af 21. maj 2002 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (2), blev forlænget med 12 måneder.

(2)

Rådet finder det på baggrund af en vurdering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP rimeligt at forlænge gyldigheden af disse tilladelser med yderligere 12 måneder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De medlemsstater, der er nævnt i artikel 2 i fælles holdning 2002/400/FUSP, forlænger gyldigheden af de nationale tilladelser til indrejse og ophold, der er givet i medfør af artikel 3 i nævnte fælles holdning med yderligere 12 måneder.

Artikel 2

Rådet foretager en evaluering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP senest 6 måneder efter vedtagelsen af nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Rådets vegne

T. NALEWAJK

Formand


(1)  EUT L 303 af 19.11.2010, s. 13.

(2)  EFT L 138 af 28.5.2002, s. 33.


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/79


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE ATALANTA/5/2011

af 16. december 2011

om ændring af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/2/2009 om accept af bidrag fra tredjelande til Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse ATALANTA/3/2009 om nedsættelse af bidragyderkomitéen for Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

(2011/846/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (1), særlig artikel 10,

under henvisning til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2009 (2) og Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/3/2009 (3) samt addendummet hertil (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den øverstbefalende for EU-operationen afholdt en styrkegenereringskonference den 16. december 2008.

(2)

Som følge af tilbuddet fra Serbien om at bidrage til operation Atalanta, henstillingen fra EU-operationens øverstbefalende og rådgivningen fra Den Europæiske Unions Militærkomité (EUMC) bør Serbiens bidrag accepteres.

(3)

I medfør af artikel 5 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af de af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2009 affattes således:

»Artikel 1

Bidrag fra tredjelande

På baggrund af styrkegenererings- og bemandingskonferencerne og henstillingerne fra EU-operationens øverstbefalende og Den Europæiske Unions Militærkomité accepteres bidragene fra Norge, Kroatien, Montenegro, Ukraine og Serbien til EU's militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (»Atalanta«)«.

Artikel 2

Bilaget til Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/3/2009 erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 109 af 30.4.2009, s. 52.

(3)  EUT L 112 af 6.5.2009, s. 9.

(4)  EUT L 119 af 14.5.2009, s. 40.


BILAG

»BILAG

LISTE OVER DE I ARTIKEL 2, STK. 1, OMHANDLEDE TREDJELANDE

Norge

Kroatien

Montenegro

Ukraine

Serbien«.


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/81


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/847/FUSP

af 16. december 2011

om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 25. oktober 2010 afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Belarus bør der opføres flere personer på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

(3)

Bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes på listen i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Rådets vegne

T. NALEWAJK

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.


BILAG

Personer, der er omhandlet i artikel 1

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato

Stilling

»1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresse: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tlf.: +375 17 2800264

Dommer ved Pervomaiski distriktsret i Minsk. Den 24. november 2011 dømte han Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsfor-kæmpere, chef for det hviderussiske menneskerettighedscenter "Vyasna" og næstformand for FIDH. Sagen foregik på en måde, der var i klar strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski var aktiv i forsvaret af og bistanden til dem, der blev undertrykt i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresse: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tlf.: +375 17 2800264

Offentlig anklager i Pervomaiski distriktsret i Minsk. Han medvirkede i sagen om Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsfor-kæmpere, chef for det hviderussiske menneskerettighedscenter "Vyasna" og næstformand for FIDH. Sagen foregik på en måde, der var i klar strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski var aktiv i forsvaret af og bistanden til dem, der blev undertrykt i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition.«


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/83


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/848/FUSP

af 16. december 2011

om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, og

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 20. december 2010 afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo.

(2)

Den 12. oktober og den 28. november 2011 ajourførte den komité under Sikkerhedsrådet, der er nedsat ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1533 (2004) om Den Demokratiske Republik Congo, listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilaget til afgørelse 2010/788/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, tilføjes på listen i bilaget til afgørelse 2010/788/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Rådets vegne

T. NALEWAJK

Formand


(1)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30.


BILAG

Personer, der er omhandlet i artikel 1

Navn

Alias

Fødselsdato/fødested:

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Udpegningsdato

Jamil MUKULU

Professor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Alternativ fødselsdato: den 1. januar 1964

Ntoke Village,

Ntenjeru Sub County

Kayunga District

Uganda

Ugander

Leder af the Allied Democratic Forces (ADF)

Øverstbefalende, the Allied Democratic Forces

Ifølge offentligt tilgængelige kilder og officielle rapporter, herunder Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomités rapporter, er Jamil Mukulu den militære leder af the Allied Democratic Forces (ADF), som er en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC og hindrer afvæbning og frivillig repatriering eller genbosættelse af ADF kombattanter som beskrevet i afsnit 4, litra b), i resolution 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité har rapporteret, at Jamil Mukulu har stået for lederskab af og materiel støtte til ADF, som er en væbnet gruppe, der opererer på DRC's område.

Ifølge flere kilder, herunder Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité, er Jamil Mukulu også fortsat med at udøve indflydelse på ADF's politikker, skaffet finansiering og bibeholdt den direkte ledelse over og kontrol med ADF' styrker i felten, herunder ansvaret for forbindelsen til internationale terroristnetværker.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

Den 4. april 1976

Walikale-territoriet,

Den Demokratiske Republik Congo

Congoleser

Øverstbefalende, Nduma-forsvaret af Congo, Mayi Mayi Sheka-gruppen.

Ntabo Ntaberi Sheka, øverstbefalende i den politiske afdeling af Mayi Mayi Sheka, er den politiske leder af en congolesisk bevæbnet gruppe, der hindrer afvæbning, demobilisering eller reintegration af kombattanter. Mayi Mayi Sheka er en militsgruppe i Congo, der opererer fra baser i Walikale-territoriet i den østlige del af DRC.

Mayi Mayi Sheka-gruppen har udført angreb på miner i den østlige del af DRC, hvilket inkluderer overtagelsen af Bisiyeminerne og afpresning af lokale.

Ntabo Ntaberi Sheka har også begået alvorlige krænkelser af folkeretten, bl.a. over for børn. Ntabo Ntaberi Sheka planlagde og gav ordre til en række angreb i Walikaleterritoriet fra den 30. juli til den 2. august 2010 for at straffe medlemmerne af lokalbefolkningen, der var anklaget for at samarbejde med de congolesiske regeringsstyrker. Under angrebene blev børn voldtaget og bortført, sat til tvangsarbejde og udsat for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Mayi Mayi Sheka-militsgruppen tvangsrekrutterer også drenge og tæller i sine rækker børn hvervet via rekrutteringskampagner.

28.11.2011


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/85


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE EULEX/2/2011

af 16. december 2011

om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2011/849/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (2), særlig artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til fælles aktion 2008/124/FUSP bemyndiges Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i overensstemmelse med traktatens artikel 38 til at træffe de relevante afgørelser med henblik på at udøve den politiske kontrol med og den strategiske styring af Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) herunder afgørelsen om at udnævne en missionschef.

(2)

Den 8. juni 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/322/FUSP (3) om forlængelse af EULEX KOSOVO indtil den 14. juni 2012.

(3)

Ved afgørelse 2010/431/FUSP (4) udnævnte PSC, efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR), Xavier BOUT DE MARNHAC til missionschef for EULEX KOSOVO med virkning fra den 15. oktober 2010.

(4)

Ved afgørelse 2011/688/FUSP (5) forlængede PSC mandatet for Xavier BOUT DE MARNHAC som missionschef for EULEX KOSOVO indtil den 14. december 2011.

(5)

Den 9. december 2011 foreslog HR at forlænge mandatet for Xavier BOUT DE MARNHAC som missionschef for EULEX KOSOVO indtil den 14. juni 2012 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mandatet for Xavier BOUT DE MARNHAC som missionschef for EULEX KOSOVO forlænges hermed indtil den 14. juni 2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 15. december 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  I overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999).

(2)  EUT L 42 af 16.2.2008, s. 92.

(3)  EUT L 145 af 11.6.2010, s. 13.

(4)  EUT L 202 af 4.8.2010, s. 10.

(5)  EUT L 270 af 15.10.2011, s. 32.


17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/86


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. december 2011

om de nærmere regler for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF om gensidig udveksling af information og rapportering om luftkvaliteten

(meddelt under nummer K(2011) 9068)

(2011/850/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF af 15. december 2004 om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (1), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (2), særlig artikel 28, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2004/107/EF fastsættes der målværdier, der skal overholdes inden en vis dato, der fastsættes fælles metoder og kriterier for vurdering af koncentrationerne af de anførte forurenende stoffer, der fastsættes, hvilke oplysninger der skal meddeles Kommissionen, og det sikres, at offentligheden får adgang til oplysningerne om koncentrationerne af de pågældende forurenende stoffer. I henhold til direktivet skal der vedtages detaljerede retningslinjer for, hvorledes oplysningerne om luftkvaliteten meddeles.

(2)

Direktiv 2008/50/EF fastlægger rammerne for vurderingen og styringen af luftkvaliteten. Heri er det fastsat, at oplysningerne om luftkvaliteten og medlemsstaternes tidsfrist for at gøre oplysningerne tilgængelige skal fastsættes for rapporteringen og den gensidige udveksling af oplysninger om luftkvaliteten. Der er ligeledes krav om at strømline måden, hvorpå oplysningerne rapporteres og udveksles.

(3)

Rådets beslutning 97/101/EF af 27. januar 1997 om oprettelse af en gensidig udveksling af information og data fra net og individuelle stationer, der måler luftforureningen i medlemsstaterne (3) anfører de oplysninger om luftkvaliteten, som medlemsstaterne skal indgive med henblik på gensidig udveksling.

(4)

I henhold til direktiv 2008/50/EF skal beslutning 97/101/EF ophæves med virkning fra udgangen af andet kalenderår efter ikrafttrædelsen af gennemførelsesforanstaltningerne for fremsendelse af oplysninger og rapportering. Bestemmelserne i beslutning 97/101/EF bør derfor afspejles i denne afgørelse.

(5)

Afgørelsens anvendelsesområde omfatter årlig rapportering om luftkvalitetsvurdering og indgivelse af oplysninger om planer og programmer i forbindelse med grænseværdier for visse luftforurenende stoffer, der i øjeblikket er omfattet af Kommissionens beslutning 2004/224/EF af 20. februar 2004 om bestemmelser om indgivelse af oplysninger om planer eller programmer som krævet i Rådets direktiv 96/62/EF, hvad angår grænseværdier for visse luftforurenende stoffer (4) og Kommissionens beslutning 2004/461/EF af 29. april 2004 om udarbejdelse af et spørgeskema med henblik på den årlige rapportering om vurdering af luftkvaliteten i henhold til Rådets direktiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv 2000/69/EF og 2002/3/EF (5). Af hensyn til klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen bør nævnte beslutninger derfor ophæves.

(6)

Kommissionen bistået af Det Europæiske Miljøagentur bør oprette en internetinterface benævnt »luftkvalitetsportalen«, hvor medlemsstaterne indkoder luftkvalitetsoplysningerne, og hvor offentligheden har adgang til de miljøoplysninger, som medlemsstaterne har indkodet.

(7)

For at strømline den mængde information, som medlemsstaterne indgiver, for at optimere nytten af sådan information og mindske den administrative byrde bør der stilles krav til medlemsstaterne om at indgive oplysningerne i et maskinlæsbart standardformat. Kommissionen bistået af Det Europæiske Miljøagentur bør udarbejde et sådant maskinlæsbart standardformat efter kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (6). Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(8)

For at mindske medlemsstaternes administrative byrde og fejlrisiko bør de anvende et elektronisk, internetbaseret værktøj, hvortil der er adgang gennem luftkvalitetsportalen, når de indgiver oplysninger. Dette værktøj bør anvendes til at tjekke, om oplysningerne er sammenhængende og af god kvalitet samt til at aggregere de primære data. Hvis denne afgørelse kræver, at oplysninger skal indgives i aggregeret form, bør værktøjet derfor foretage denne aggregering. Medlemsstaterne bør uafhængigt af opgaven med at indgive luftkvalitetsoplysninger til Kommissionen kunne anvende værktøjet til at opfylde rapporteringskrav eller til udveksling af luftkvalitetsdata.

(9)

Det Europæiske Miljøagentur bør i givet fald bistå Kommissionen med forvaltningen af luftkvalitetsportalen og udviklingen af værktøjet til at tjekke, om oplysningerne er sammenhængende og af god kvalitet samt til at aggregere de primære data. Det Europæiske Miljøagentur bør navnlig hjælpe Kommissionen med at overvåge datalageret såvel som med at undersøge, om medlemsstaterne imødekommer deres forpligtelser i henhold til direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF.

(10)

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne og Kommissionen indsamler, udveksler og vurderer ajourførte oplysninger om luftkvalitet for at opnå et bedre kendskab til virkningerne af luftforureningen og anlægge en formålstjenlig politik. For at fremme håndteringen og sammenligningen af ajourførte luftkvalitetsoplysninger bør de ajourførte oplysninger meddeles Kommissionen i samme standardformat som validerede data inden for en rimelig tidsfrist, efter at de er gjort tilgængelige for offentligheden.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Luftkvalitetsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

I denne afgørelse fastsættes gennemførelsesbestemmelserne for direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF for så vidt angår:

a)

medlemsstaternes forpligtelse til at rapportere om vurderingen og styringen af luftkvaliteten

b)

medlemsstaternes gensidige udveksling af oplysninger om net og stationer, og luftkvalitetsmålingerne fra de stationer, der er udvalgt af medlemsstaterne med henblik på den gensidige udveksling fra eksisterende stationer.

Artikel 2

Definitioner

Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2004/107/EF, artikel 3 i direktiv 2007/2/EF og artikel 2 i og bilag VII til direktiv 2008/50/EF forstås i dette direktiv ved:

1)   »station«: et sted, hvor der foretages målinger eller udtages prøver på et eller flere prøveudtagningspunkter inden for et område på ca. 100 m2

2)   »net«: en organisatorisk struktur, der foretager vurdering af luftkvaliteten via måling på en eller flere stationer

3)   »målekonfiguration«: de tekniske faciliteter, der anvendes til måling af et forurenende stof eller en af dets forbindelser på en given station

4)   »måledata«: oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et bestemt forurenende stof opnået ved hjælp af målinger

5)   »modelberegningsdata«: oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et bestemt forurenende stof opnået ved hjælp af numerisk simulering af fysisk realitet

6)   »objektive estimeringsdata«: oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et bestemt forurenende stof opnået ved hjælp af ekspertanalyse og kan omfatte anvendelse af statistiske værktøjer

7)   »primære data«: oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et bestemt forurenende stof ved højeste tidsopløsning omfattet af denne afgørelse

8)   »primære ajourførte vurderingsdata«: primære data indsamlet med den hyppighed, der passer til vurderingsmetoden for hvert enkelt forurenende stof, og som straks gøres tilgængelige for offentligheden

9)   »luftkvalitetsportalen«: et websted (med datalageret), som Kommissionen bistået af Det Europæiske Miljøagentur forvalter, og hvor der findes oplysninger vedrørende gennemførelsen af denne afgørelse

10)   »datalager«: et informationssystem tilknyttet luftkvalitetsportalen og forvaltet af Det Europæiske Miljøagentur med luftkvalitetsoplysninger og -data, der meddeles via medlemsstaternes nationale datarapporterings- og –udvekslingsknudepunkter

11)   »datatype«: en deskriptor, hvorved lignende data, der kan anvendes til forskellige formål, kategoriseres som anført i bilag II, del A, til denne afgørelse

12)   »miljømålsætning«: en luftkvalitetsmålsætning, der enten skal nås inden for en given periode, eller i givet fald over en given periode eller på sigt som fastsat i direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF.

KAPITEL II

FÆLLES BESTEMMELSER FOR DATAMEDDELELSESFORLØBET OG FOR KVALITETSKONTROL

Artikel 3

Luftkvalitetsportalen og datalageret

1.   Bistået af Det Europæiske Miljøagentur opretter Kommissionen et datalager og gør det tilgængeligt gennem luftkvalitetsportalen (i det følgende benævnt »portalen«).

2.   Medlemsstaterne indkoder i henhold til artikel 5 de oplysninger, der anvendes til rapportering og gensidig udveksling af oplysninger, i datalageret.

3.   Det Europæiske Miljøagentur forvalter datalageret.

4.   Offentligheden har gratis adgang til datalageret.

5.   Hver medlemsstat udpeger en eller flere ansvarlige til på medlemsstatens vegne at indkode de rapporterede og udvekslede oplysninger i datalageret. Kun de udpegede personer kan indkode de oplysninger, der skal rapporteres eller udveksles.

6.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navnet på den eller de personer, der er omhandlet i stk. 5.

Artikel 4

Indkodning af oplysninger

Bistået af Det Europæiske Miljøagentur anfører Kommissionen på portalen en standardiseret maskinlæsbar beskrivelse af, hvordan medlemsstaterne indkoder de i afgørelsen krævede oplysninger.

Artikel 5

Indkodningsproceduren

1.   Medlemsstaterne indkoder i datalageret de oplysninger, der kræves i henhold til datakravene i bilag I, del A. Et elektronisk værktøj behandler automatisk oplysningerne.

2.   Værktøjet i stk. 1 udfører følgende funktioner:

a)

tjekker, om oplysningerne er sammenhængende

b)

tjekker de primære data, hvad angår de specifikke datakvalitetsmålsætninger i bilag IV til direktiv 2004/107/EF og i bilag I til direktiv 2008/50/EF

c)

aggregerer de primære data i henhold til reglerne i bilag I til denne afgørelse og bilag VII og XI til direktiv 2008/50/EF.

3.   Når der gives adgang til aggregerede data i henhold til artikel 6-14, genereres de ved hjælp af værktøjet omhandlet i stk. 1.

4.   Kommissionen bekræfter modtagelsen af oplysningerne.

5.   Hvis en medlemsstat vil ajourføre oplysninger, beskriver den forskellen mellem de ajourførte og oprindelige oplysninger og grundene til ajourføringen, når den giver adgang til de ajourførte oplysninger i datalageret.

Kommissionen bekræfter modtagelsen af de ajourførte oplysninger. Efter denne bekræftelse anses de ajourførte oplysninger for officielle oplysninger.

KAPITEL III

ADGANG TIL MEDLEMSSTATERNES OPLYSNINGER OM LUFTKVALITET

Artikel 6

Zoner og bymæssige områder

1.   I henhold til proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne de oplysninger, der er anført i bilag II, del B, om afgrænsning og typer af zoner og bymæssige områder, der er fastlagt i henhold til artikel 3 i direktiv 2004/107/EF og artikel 4 i direktiv 2008/50/EF, og hvor vurderingen og styringen af luftkvaliteten foretages det følgende kalenderår.

Oplysningerne skal ligeledes angive, om der er indrømmet udsættelse af frister og undtagelse fra forpligtelser for zoner og bymæssige områder i henhold til artikel 22 i direktiv 2008/50/EF.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i stk. 1 senest den 31. december i hvert kalenderår. Medlemsstaterne kan angive, at der ikke er sket ændringer i de tidligere meddelte oplysninger.

3.   Foretager medlemsstaterne ændringer i zoners og bymæssige områders afgrænsning og type, meddeler de Kommissionen dette senest ni måneder efter det kalenderårs afslutning, hvor ændringerne blev foretaget.

Artikel 7

Vurderingsordning

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del C, om den vurderingsordning, der skal anvendes det følgende kalenderår for hvert forurenende stof i de enkelte zoner og bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 5 og 9 i direktiv 2008/50/EF.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i stk. 1 senest den 31. december hvert kalenderår. Medlemsstaterne kan angive, at der ikke er sket ændringer i de tidligere meddelte oplysninger.

Artikel 8

Metoder til påvisning og fraregning af overskridelser, der kan tilskrives naturlige kilder eller sand- eller saltspredning om vinteren

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne de i bilag II, del D, anførte oplysninger om, hvilke metoder de har brugt til at påvise og fraregne overskridelser, der kan tilskrives naturlige kilder eller sand- eller saltspredning om vinteren i henhold til artikel 20 og 21 i direktiv 2008/50/EF.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i stk. 1 for et helt kalenderår senest ni måneder efter hvert kalenderårs afslutning.

Artikel 9

Vurderingsmetoder

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del D, om de anvendte vurderingsmetoders kvalitet og sporbarhed.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen oplysningerne i stk. 1 for et helt kalenderår senest ni måneder efter hvert kalenderårs afslutning.

3.   Når faste målinger er obligatoriske i bestemte zoner eller bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 6, 9 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2008/50/EF, omfatter oplysningerne mindst følgende:

a)

målekonfigurationen

b)

påvisning af ækvivalens, hvis der ikke anvendes en referencemetode

c)

prøvetagningsstedets placering, en beskrivelse heraf og dets klassificering

d)

dokumentation for datakvalitet.

4.   Når der anvendes indikative målinger i bestemte zoner eller bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 6, 9 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2008/50/EF, omfatter oplysningerne mindst følgende:

a)

den anvendte målemetode

b)

prøvetagningsstederne og det dækkede område

c)

valideringsmetoden

d)

dokumentation for datakvalitet.

5.   Når der anvendes modelberegninger i bestemte zoner eller bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 6 og 9 i direktiv 2008/50/EF, omfatter oplysningerne mindst følgende:

a)

en beskrivelse af modelberegningssystemet og input heri

b)

modelvalideringen gennem målinger

c)

det dækkede område

d)

dokumentation for datakvalitet.

6.   Når der anvendes objektiv estimering i bestemte zoner eller bymæssige områder i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/107/EF og artikel 6 og 9 i direktiv 2008/50/EF, omfatter oplysningerne mindst følgende:

a)

en beskrivelse af estimeringsmetoden

b)

dokumentation for datakvalitet.

7.   Medlemsstaterne stiller oplysningerne i bilag II, del D, til rådighed om de anvendte vurderingsmetoders kvalitet og sporbarhed for de net og stationer, som medlemsstaterne har udvalgt med henblik på gensidig udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 1, liltra b), for forurenende stoffer anført i bilag I, del B, og — hvis de foreligger — for de yderligere forurenende stoffer anført i bilag I, del C, og for de supplerende forurenende stoffer anført på portalen til dette formål. Stk. 1-6 i denne artikel gælder for udvekslingen af oplysninger.

Artikel 10

Primære validerede vurderingsdata og primære ajourførte vurderingsdata

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne de i bilag II, del E, anførte oplysninger om primære validerede vurderingsdata for alle de prøvetagningssteder, hvor der indsamles måledata med henblik på vurderingen som angivet af medlemsstaterne i henhold til artikel 9 for de forurenende stoffer, der er anført i bilag I, del B og C.

Hvis der i bestemte zoner eller bymæssige områder anvendes modelberegninger, meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del E, med den højest mulige tidsopløsning.

2.   De primære validerede vurderingsdata meddeles Kommissionen for et helt kalenderår som fuldstændige tidsserier senest ni måneder efter hvert kalenderårs afslutning.

3.   Hvis medlemsstaterne anvender den mulighed, der er omhandlet i artikel 20, stk. 2, og artikel 21, stk. 3, i direktiv 2008/50/EF, meddeler de oplysninger om kvantificeringen af bidraget fra naturlige kilder i henhold til artikel 20, stk. 1, i direktiv 2008/50/EF eller fra sand- og saltspredning på vejene om vinteren i henhold til artikel 21, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/50/EF.

Oplysningerne skal omfatte:

a)

fraregningens rumlige udstrækning

b)

mængden af de primære validerede vurderingsdata, der meddeles i henhold til stk. 1 ovenfor, der kan tilskrives naturlige kilder eller sand- og saltspredning om vinteren

c)

resultaterne af anvendelsen af de metoder, der er meddelt i henhold til artikel 8.

4.   Medlemsstaterne meddeler ligeledes oplysningerne i bilag II, del E, om de anvendte vurderingsmetoders kvalitet og sporbarhed for de net og stationer, som medlemsstaterne har udvalgt med henblik på gensidig udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 1, litra b), for forurenende stoffer anført i bilag I, del B, og — hvis de foreligger — for de yderligere forurenende stoffer anført i bilag I, del C, og for supplerende forurenende stoffer anført på portalen til dette formål.

5.   Medlemsstaterne meddeler ligeledes oplysningerne i bilag II, del E, om de primære validerede vurderingsdata for de net og stationer, som medlemsstaterne har udvalgt med henblik på gensidig udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 1, litra b), for forurenende stoffer anført i bilag I, del B, og — hvis de foreligger — for de yderligere forurenende stoffer anført i bilag I, del C, og for supplerende forurenende stoffer anført på portalen til dette formål. Stk. 2 og 3 gælder for udvekslingen af oplysninger.

6.   De primære ajourførte vurderingsdata meddeles Kommissionen i henhold til stk. 4 på et foreløbigt grundlag med en hyppighed, der er tilpasset hvert forurenende stofs vurderingsmetode og inden for en rimelig tidsfrist, efter offentligheden har fået adgang til oplysningerne i henhold til artikel 26 i direktiv 2008/50/EF for de forurenende stoffer, der er angivet til dette formål i bilag I, del B.

Oplysningerne skal omfatte:

a)

vurderede koncentrationsniveauer

b)

en angivelse af kvalitetskontrollens status.

7.   De primære ajourførte oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 4, skal være sammenhængende med de oplysninger, der er meddelt i henhold til artikel 6, 7 og 9.

8.   Medlemsstaterne kan ajourføre de primære ajourførte vurderingsdata, der er meddelt i henhold til stk. 4, efter yderligere kvalitetskontrol. De ajourførte oplysninger erstatter de oprindelige oplysninger, og deres status skal klart angives

Artikel 11

Aggregerede validerede vurderingsdata

1.   Det i artikel 5, stk. 1, omhandlede værktøj genererer oplysningerne anført i bilag II, del F, om aggregerede validerede vurderingsdata på basis af medlemsstaternes oplysninger om primære validerede vurderingsdata i henhold til artikel 10.

2.   For forurenende stoffer omfattet af obligatoriske overvågningskrav består de af værktøjet genererede oplysninger af aggregerede målte koncentrationsniveauer for alle prøvetagningssteder, hvor medlemsstaterne skal meddele oplysninger i henhold til artikel 9, stk. 3, litra c).

3.   For forurenende stoffer med definerede miljømålsætninger består de af værktøjet genererede oplysninger af koncentrationsniveauer udtrykt i den måleenhed, som passer til de definerede miljømålsætninger i bilag I, del B; de omfatter:

a)

årsgennemsnittet, hvis der er fastsat et mål eller en grænseværdi for årsgennemsnittet

b)

det samlede antal timer med overskridelse, hvis der er fastsat en timegrænseværdi

c)

det samlede antal dage med overskridelse, hvis der er fastsat en dagsgrænseværdi, eller 90,4-percentilen for PM10 i dette særlige tilfælde, hvor der anvendes stikprøvemålinger i stedet for kontinuerlige målinger

d)

det samlede antal dage med overskridelser, hvor der er fastsat en daglig maksimal 8-timersmiddelværdi eller en grænseværdi

e)

AOT40 som defineret i bilag VII, del A, til direktiv 2008/50/EF i tilfælde af ozonmålværdi for beskyttelse af plantevæksten

f)

indikatoren for gennemsnitlig eksponering i tilfælde af mål for reduktion af PM2,5-eksponering og forpligtelse vedrørende eksponeringskoncentrationen.

Artikel 12

Opfyldelse af miljømålsætninger

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del G, om opnåelsen af de miljømålsætninger, der er fastsat i direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF.

2.   Oplysningerne i stk. 1 meddeles Kommissionen for et helt kalenderår senest ni måneder efter hvert kalenderårs afslutning.

Oplysningerne skal omfatte følgende:

a)

en erklæring om opfyldelse af alle miljømålsætninger i hver specifik zone eller bymæssigt område, herunder oplysninger om overskridelse af den gældende tolerancemargen

b)

i givet fald en erklæring om, at overskridelsen i zonen kan tilskrives naturlige kilder

c)

i givet fald en erklæring om, at overskridelsen af en PM10-luftkvalitetsmålsætning i zonen eller det bymæssige område skyldes ophvirvling af partikler som følge af sand- eller saltspredning på vejene

d)

oplysninger om opfyldelse af forpligtelsen vedrørende PM2,5-eksponeringskoncentrationen.

3.   Hvis der er sket en overskridelse, angives der også oplysninger om det område, hvor overskridelsen fandt sted, og antallet af eksponerede personer.

4.   De meddelte oplysninger skal være kohærente med zoneafgrænsningen meddelt i henhold til artikel 6 for et og samme kalenderår og de aggregerede validerede vurderingsdata meddelt i henhold til artikel 11.

Artikel 13

Luftkvalitetsplaner

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del H, I, J og K om luftkvalitetsplaner som fastsat i artikel 23 i direktiv 2008/50/EF, herunder:

a)

de obligatoriske elementer af luftkvalitetsplanen som anført i henhold til artikel 23 i direktiv 2008/50/EF i bilag XV, del A, til direktiv 2008/50/EF

b)

henvisninger til, hvor offentligheden kan få adgang til regelmæssigt ajourførte oplysninger om gennemførelsen af luftkvalitetsplanerne.

2.   Oplysningerne meddeles omgående Kommissionen, dog senest to år efter udløbet af det år, hvor den første overskridelse blev registreret.

Artikel 14

Foranstaltninger til opfyldelse af målværdierne i direktiv 2004/107/EF

1.   Efter proceduren i artikel 5 meddeler medlemsstaterne oplysningerne i bilag II, del K, om foranstaltninger med henblik på at opfylde målværdierne som krævet i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2004/107/EF.

2.   Oplysningerne meddeles Kommissionen senest to år efter udløbet af det år, hvor overskridelsen, der udløste foranstaltningen, blev registreret.

KAPITEL IV

OVERGANGSBESTEMMELSE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Ophævelse

Beslutning 2004/224/EF og 2004/461/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

Artikel 16

Anvendelse

1.   Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2014.

2.   Som undtagelse fra stk. 1 meddeler medlemsstaterne de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 6 og 7, første gang senest den 31. december 2013.

Artikel 17

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 23 af 26.1.2005, s. 3.

(2)  EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1.

(3)  EFT L 35 af 5.2.1997, s. 14.

(4)  EUT L 68 af 6.3.2004, s. 27.

(5)  EUT L 156 af 30.4.2004, s. 96.

(6)  EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.


BILAG I

A)   Datakrav

1)   Tid

Alle henvisninger til tid anføres i henhold til ISO-standard 8601:2004(E) ved at anvende det udvidede format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss ± hh:mm), der indeholder oplysning om forskellen i forhold til GMT.

Tidsstemplet henviser til måleperiodens slutning.

2)   Antal cifre og afrunding

Data bør meddeles med samme antal cifre, hvormed de anvendes i overvågningsnettet.

Afrunding skal være det allersidste trin i enhver beregning, dvs. umiddelbart inden sammenligningen af resultatet med miljømålsætningen og må kun foretaget én gang. Systemet vil i givet fald automatisk foretage afrunding af meddelte data efter de officielle afrundingsregler.

3)   Ækvivalens

Når der anvendes mere end en vurderingsmetode ved en specifik placering, bør der ved datameddelelse anvendes den vurderingsmetode, der viser laveste usikkerhed på det givne sted.

4)   Standardisering

Bestemmelserne i bilag IV, del IV, til direktiv 2004/107/EF og bilag VI, del C, til direktiv 2008/50/EF gælder for den gensidige udveksling af oplysninger.

5)   Bestemmelserne for PM2,5

Grænseværdier plus tolerancemargen

I henhold til bilag XIV, del E, til direktiv 2008/50/EF gælder for PM2,5 følgende sum af grænseværdier (LV) + tolerencemargen (MT) i de respektive år anført nedenfor:

År

LV + MT

2008

30

2009

29

2010

29

2011

28

2012

27

2013

26

2014

26

2015

25

Beregning af indikatoren for gennemsnitlig eksponering (AEI) i henhold til bilag XIV, del A, til direktiv 2008/50/EF

Beregningen foretages for hvert enkelt år ved at beregne årsgennemsnittet for PM2,5 for hver af de udvalgte prøvetagningssteder. Udvælgelsen af prøvetagningssteder skal være indlysende på baggrund af de meddelte relevante oplysninger.

Gyldige årsgennemsnit, der opfylder målsætningerne for datakvalitet, beregnes som gennemsnit af alle de af medlemsstaten udpegede AEI-steder for at opnå et årsgennemsnit.

Proceduren gentages hvert af de tre år, og der beregnes et gennemsnit af de tre årsgennemsnit for at opnå AEI.

AEI meddeles årligt som en middelkoncentration over tre rullende år. Skulle der opstå behov for at ajourføre en oplysning, der direkte eller indirekte (gennem udvælgelse af prøvetagningspunkter) kunne påvirke AEI, er det nødvendigt at ajourføre alle de oplysninger, der påvirkes af ajourføringen.

B)   Miljømålsætninger og rapporteringsmåleenheder

Formel

Beskyttelsesmål

Miljømålsætningstype (kode (1))

Gennemsnitlig vurderingsperiode

Måleenheder til rapportering af miljømålsætninger

Numeriske værdier for miljømålsætningen

(tilladt antal overskridelser)

Forurenende stoffer, hvorom der skal rapporteres ajourførte og validerede data

NO2

Sundhed

LV

1 time

Timer med overskridelser i et kalenderår

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

40 μg/m3

LVMT

ALT

1 time

3 timer i træk med overskridelser (på luftkvalitetsrepræsentative steder over mindst 100 km2 eller en hel zone eller et helt bymæssigt område; mindste område anvendes)

400 μg/m3

NOx

Plantevækst

CL

1 kalenderår

Årsgennemsnit

30 μg/m3

PM10

Sundhed

LV

1 døgn

Dage med overskridelser i et kalenderår

50 μg/m3 (35)

90,4-percentilen

LV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

40 μg/m3

WSS (2)

1 døgn

Fraregnede dage med overskridelser i et kalenderår

Ikke relevant

1 kalenderår

Udledning af årsgennemsnit

Ikke relevant

NAT (2)

1 døgn

Fraregnede dage med overskridelser i et kalenderår

Ikke relevant

1 kalenderår

Udledning af årsgennemsnit

Ikke relevant

PM2,5

Sundhed

ECO

3 kalenderår i træk

Indikatoren for gennemsnitlig eksponering: (beregning: jf. direktiv 2008/50/EF)

20 μg/m3

ERT

I henhold til bilag XIV, del B, til direktiv 2008/50/EF

TV

1 kalenderår

Årsgennemsnit

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Sundhed

LV

1 time

Timer med overskridelser i et kalenderår

350 μg/m3 (24)

1 døgn

Dage med overskridelser i et kalenderår

125 μg/m3 (3)

ALT

1 time

3 timer i træk med overskridelser (på luftkvalitetsrepræsentative steder over mindst 100 km2 eller en hel zone eller et helt bymæssigt område; mindste område anvendes)

500 μg/m3

NAT (2)

1 time

Fraregnede timer med overskridelser i et kalenderår

Ikke relevant

1 døgn

Fraregnede dage med overskridelser i et kalenderår

Ikke relevant

Plantevækst

CL

1 kalenderår

Årsgennemsnit

20 μg/m3

Vinter

Gennemsnitsværdi over vintermånederne, dvs. 1. oktober år x-1 til 31. marts år x

20 μg/m3

O3

Sundhed

TV

Daglig maksimal 8-timersmiddelværdi

Dage hvor den daglige maksimale 8-timersmiddelværdi overskred målværdien beregnet som gennemsnit over 3 år

120 μg/m3 (25)

LTO

Daglig maksimal 8-timersmiddelværdi

Dage hvor den daglige maksimale 8-timersmiddelværdi overskred den langsigtede målsætning i et kalenderår

120 μg/m3

INT

1 time

Timer med overskridelser i et kalenderår