ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.329.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 329

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
13. december 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1292/2011 af 9. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1293/2011 af 9. december 2011 om forbud mod fiskeri efter industrifisk i norske farvande i IV fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1294/2011 af 12. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

5

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/827/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

7

 

 

2011/828/EU

 

*

Rådets afgørelse af 5. december 2011 om beskikkelse af seks nederlandske medlemmer af og seks nederlandske suppleanter til Regionsudvalget

9

 

 

2011/829/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 8. december 2011 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr (meddelt under nummer K(2011) 9030)  ( 1 )

10

 

 

2011/830/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. december 2011 om de begunstigede lande, som opfylder betingelserne for den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse for perioden fra den 1. januar 2012 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (meddelt under nummer K(2011) 9044)

19

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

13.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1292/2011

af 9. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (1) (»Ipa-forordningen«), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (2) fastsætter gennemførelsesbestemmelser til Ipa-forordningen.

(2)

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 718/2007 om støtteberettigelse for driftsomkostninger bør tilpasses til de rammeaftaler, der er indgået med internationale organisationer.

(3)

I de særlige bestemmelser om komponenten vedrørende grænseoverskridende samarbejde bør undtagelsesbestemmelsen om støtteberettigede udgifter i forbindelse med driftsomkostninger tilpasses til bestemmelsen om komponenten vedrørende omstillingsstøtte og institutionsopbygning.

(4)

I de særlige bestemmelser om komponenterne vedrørende henholdsvis udvikling af menneskelige ressourcer og udvikling af landdistrikter fastsætter artikel 160 og 188 i forordning (EF) nr. 718/2007 betingelserne for at betale forfinansieringen af komponenterne vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer og udvikling af landdistrikter. I lyset af de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af disse regler, bør der ske en forøgelse af den forfinansiering, som betales af Kommissionen til de lande, der nyder godt af komponenterne vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer og udvikling af landdistrikter, og disse bestemmelser bør tilpasses til bestemmelserne om forfinansiering af komponenten vedrørende regionaludvikling.

(5)

De bestemmelser, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelse fra Ipa-udvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 718/2007 foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 34, stk. 3, litra e), affattes således:

»e)

driftsomkostninger, medmindre andet er fastsat i rammeaftaler med internationale organisationer«.

2.

I artikel 89, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Driftsomkostninger, herunder lejeomkostninger, der udelukkende vedrører samfinansieringsperioden for aktionen, kan alt efter de enkelte tilfælde vurderes at være støtteberettigede«.

3.

Artikel 160, stk. 3, affattes således:

»3.   Ud over bestemmelserne i artikel 42 gælder det, at forfinansieringen udgør 30 % af Den Europæiske Unions bidrag for de seneste tre år af det pågældende program, og at forfinansieringen udbetales, når betingelserne i artikel 42, stk. 1, er opfyldt. Om nødvendigt kan forfinansieringen under hensyntagen til de disponible budgetbevillinger udbetales i to trancher.«

4.

Artikel 160, stk. 4, udgår.

5.

Artikel 188, stk. 1, affattes således:

»1.   I forbindelse med denne komponent kan forfinansieringen beløbe sig til 30 % af Den Europæiske Unions bidrag til de seneste tre år af det pågældende program. Hvis de nødvendige budgetbevillinger er til rådighed, kan forfinansieringen udbetales i to eller flere trancher.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82.

(2)  EFT L 170 af 29.6.2007, s. 1.


13.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1293/2011

af 9. december 2011

om forbud mod fiskeri efter industrifisk i norske farvande i IV fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes de medlemsstater, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den i samme bilag omhandlede bestand, må anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører de i samme bilag omhandlede medlemsstaters flag eller er registreret i medlemsstaterne, er forbudt fra den dato, der er fastsat i nævnte bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

81/T&Q

Medlemsstat

EU — Alle medlemsstater

Bestand

I/F/04-N.

Art

Industrifisk

Område

Norske farvande i IV

Dato

29.11.2011


13.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1294/2011

af 12. december 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

59,7

MA

61,1

TN

80,5

TR

99,6

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

170,1

TR

163,9

ZZ

167,0

0709 90 70

MA

40,8

TR

146,0

ZZ

93,4

0805 10 20

AR

38,9

BR

41,5

TR

51,8

ZA

55,2

ZZ

46,9

0805 20 10

MA

70,2

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

77,0

TR

78,2

ZZ

77,6

0805 50 10

TR

57,8

ZZ

57,8

0808 10 80

CA

109,9

CL

90,0

CN

71,1

US

118,2

ZA

80,2

ZZ

93,9

0808 20 50

CN

54,2

ZZ

54,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

13.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/7


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

(2011/827/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (1), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter anmodning fra Irland tildelte Rådet finansiel støtte til landet (gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU (2)) til støtte for et stærkt økonomisk og finansielt reformprogram, som skulle genoprette tilliden, muliggøre en tilbagevenden til holdbar økonomisk vækst og sikre den finansielle stabilitet i Irland, euroområdet og Unionen.

(2)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 9, i gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU har Kommissionen sammen med Den Internationale Valutafond og i samråd med Den Europæiske Centralbank (ECB) foretaget en fjerde gennemgang af de irske myndigheders fremskridt med at gennemføre de aftalte foranstaltninger og af disse foranstaltningers effektivitet og økonomiske og sociale virkninger.

(3)

Bank of Irelands udestående behov for kapitaltilførsel er faldet fra 500 mio. EUR til 350 mio. EUR takket være nye »liability management exercises« og gevinster fra afviklingen af hedgingkontrakter knyttet til de efterstillede gældsinstrumenter.

(4)

De irske myndigheder har anmodet om, at tidsfristen for udarbejdelse af lovgivningen til styrkelse af tilsynsreglerne for kreditforeningssektoren (credit unions sector) flyttes til andet kvartal 2012 for at muliggøre en grundig høring af de berørte parter. I mellemtiden vil myndighederne gøre noget ved problemerne i de hårdest ramte kreditforeninger og beskytte indskuddene for at sikre finansiel stabilitet.

(5)

De irske myndigheder har anmodet om, at fristen for udarbejdelse af den planlagte lovgivning om finanspolitisk ansvar, der skal lovfæste de seneste forstærkninger af stabilitets- og vækstpagten, flyttes til første kvartal 2012 for at muliggøre et grundigt samråd med de berørte parter.

(6)

På baggrund af disse udviklinger og betragtninger bør gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 3 i gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 7, litra g), affattes således:

»g)

rekapitalisering af de indenlandske banker inden udgangen af juli 2011 (med forbehold af en passende justering i forbindelse med det forventede salg af aktiver og »liability management exercises« i Irish Life & Permanents og Bank of Irelands tilfælde) i overensstemmelse med konklusionerne af likviditetsundersøgelsen (Prudential Liquidity Assessment Review, PLAR) og egenkapitalundersøgelsen (Prudential Capital Assessment Review, PCAR) i 2011, jf. Irlands centralbanks meddelelse af 31. marts 2011. For at forbedre byrdefordelingen gennemføres det sidste skridt i rekapitaliseringen af Bank of Ireland på 0,35 mia. EUR inden udgangen af 2011 og en eventuel yderligere rekapitalisering af Irish Life & Permanent efter afhændelse af forsikringsgrenen.«

2)

I stk. 7 udgår litra e) og p).

3)

I stk. 8 tilføjes følgende litraer:

»d)

forelæggelse af lovgivning for Oireachtas med henblik på at bistå kreditforeningerne med styrkede forskriftsmæssige rammer, herunder mere effektive styrings- og forskriftsmæssige krav

e)

vedtagelse af foranstaltninger, der fremmer en troværdig budgetstrategi og styrker budgetrammerne. Irland vedtager og gennemfører en finanspolitisk regel om, at alle yderligere uventede indtægter i 2011-2015 skal anvendes til at nedbringe underskuddet og gælden. Irland indfører en lov om finanspolitisk ansvar med bestemmelser om en mellemfristet budgetramme med bindende flerårige lofter over udgifterne på hvert område, vedtager finanspolitiske regler og sikrer, at det rådgivende finanspolitiske råd forbliver uafhængigt. Dette skal ske under hensyntagen til de reviderede reformer af den økonomiske styring på EU-niveau og bygge på de allerede gennemførte reformer.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Irland.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 4.2.2011, s. 34.


13.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/9


RÅDETS AFGØRELSE

af 5. december 2011

om beskikkelse af seks nederlandske medlemmer af og seks nederlandske suppleanter til Regionsudvalget

(2011/828/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 305,

under henvisning til indstilling fra den nederlandske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 22. december 2009 og den 18. januar 2010 afgørelse 2009/1014/EU (1) og 2010/29/EU (2) om beskikkelse af medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2010 til den 25. januar 2015.

(2)

Der er blevet seks pladser ledige som medlemmer af Regionsudvalget, efter at Sipke SWIERSTRAs, Léon FRISSENs, Rinske KRUISINGAs, Dick BUURSINKs, Karla PEIJS’ og Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEKs mandater er udløbet. Der er blevet fire pladser ledige som suppleanter til Regionsudvalget, efter at René VAN DIESSENs, Sjoerd GALEMAs, Martin JAGERs og Joop BINNEKAMPs mandater er udløbet. Der bliver to pladser ledige som suppleanter efter beskikkelsen af W.B.H.J. VAN DE DONK og Co VERDAAS som medlemmer af Regionsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2015:

a)

som medlemmer:

A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, gedeputeerde voor de provincie Flevoland

J.C. (Co) VERDAAS, gedeputeerde voor de provincie Gelderland

P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, gedeputeerde voor de provincie Groningen

W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant

W.H. (Hester) MAIJ, gedeputeerde voor de provincie Overijssel

R.E. (Ralph) DE VRIES, gedeputeerde voor de provincie Utrecht

og

b)

som suppleanter:

H. (Henk) BRINK, gedeputeerde voor de provincie Drenthe

S.A.E. (Sietske) POEPJES, gedeputeerde voor de provincie Fryslân

Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de Koningin van de provincie Limburg

E.M. (Elvira) SWEET, gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland

B.J. (Ben) DE REU, gedeputeerde voor de provincie Zeeland

R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2011.

På Rådets vegne

W. PAWLAK

Formand


(1)  EUT L 348 af 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUT L 12 af 19.1.2010, s. 11.


13.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/10


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 8. december 2011

om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr

(meddelt under nummer K(2011) 9030)

(EØS-relevant tekst)

(2011/829/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/771/EF (2) samordner de tekniske vilkår for frekvenser til et bredt udvalg af kortdistanceudstyr, herunder alarmer, udstyr til lokal kommunikation, døråbnere, medicinske implantater og intelligente transportsystemer. Kortdistanceudstyr er typisk massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter, som nemt kan tages med over og anvendes på tværs af grænserne; forskellige frekvensadgangskrav udgør derfor en begrænsning af den frie bevægelighed, øger produktionsomkostningerne og skaber risiko for skadelig interferens i forhold til andre radioapplikationer og -tjenester.

(2)

Imidlertid kan der med den hurtige udvikling i teknologien og i samfundets behov komme nye anvendelser for kortdistanceudstyr, som gør det nødvendigt at ajourføre vilkårene for frekvenssamordningen med jævne mellemrum.

(3)

Den 5. juli 2006 gav Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning 676/2002/EF Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) permanent mandat til at ajourføre bilaget til beslutning nr. 2006/771/EF i takt med den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for kortdistanceudstyr.

(4)

Kommissionens beslutninger 2008/432/EF (3) og 2009/381/EF (4) samt Kommissionens afgørelse 2010/368/EU (5) har allerede medført ændringer i de samordnede tekniske vilkår for kortdistanceudstyr, der er omfattet af beslutning 2006/771/EF, ved at ajourføre bilaget til denne.

(5)

I sin rapport fra marts 2011 (6), som CEPT forelagde som svar på ovennævnte mandat, anbefalede CEPT Kommissionen at ændre en række tekniske aspekter i bilaget til beslutning 2006/771/EF.

(6)

Bilaget til beslutning 2006/771/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at sikre, at frekvensressourcerne udnyttes effektivt, og at skadelig interferens undgås, bør udstyr, der anvendes på de vilkår, der er fastsat i denne beslutning, også være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (7); overensstemmelsen skal påvises ved opfyldelse af harmoniserede standarder eller ved hjælp af alternative procedurer for overensstemmelsesvurdering.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/771/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2011.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66.

(3)  EUT L 151 af 11.6.2008, s. 49.

(4)  EUT L 119 af 14.5.2009, s. 32.

(5)  EUT L 166 af 1.7.2010, s. 33.

(6)  CEPT Report 38, RSCOM 11-17.

(7)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.


BILAG

»BILAG

Samordnede frekvensbånd og tekniske parametre for kortdistanceudstyr

Type kortdistance-udstyr

Frekvensbånd (1)

Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse (2)

Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning) (3)

Andre brugsrestriktioner (4)

Frist for gennemførelsen

Kortdistanceudstyr generelt (5)

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

13,553-13,567 MHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

26,957-27,283 MHz

10 mW effektiv udstrålet effekt (e.r.p.), hvilket svarer til 42 dBμA/m ved 10 m

 

Ingen videoapplikationer

1. juni 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Ingen videoapplikationer

1. juni 2007

433,050-434,040 (6) MHz

1 mW e.r.p.

og -13dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker

Ingen audio- og videoapplikationer

1. november 2010

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (7): 10 %

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

433,050-434,040 (6) MHz

1 mW e.r.p.

og -13dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker

Ingen audio- og videoapplikationer

1. november 2010

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (7): 10 %

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

Arbejdscyklus (7): 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker

Ingen audio- og videoapplikationer

1. november 2010

Kortdistance-udstyr generelt (fortsat)

863,000-865,000 MHz

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

865,000-868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

868,000-868,600 MHz

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 1 %.

Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

868,700-869,200 MHz

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

869,400-869,65013 (6) MHz

500 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 10 %.

Der skal være en kanalafstand på 25 kHz, medmindre hele båndet bruges som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data

Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

Kortdistance-udstyr generelt (fortsat)

869,700-870,00013 (6) MHz

5 mW e.r.p.

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker

Ingen audio- og videoapplikationer

1. juni 2007

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer

1. november 2010

2 400-2 483,5 MHz

10 mW ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.)

 

 

1. juni 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juni 2007

24,150-24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. oktober 2008

61,0-61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. oktober 2008

122-123 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juni 2012

244-246 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juni 2012

Bredbånds-datatransmis-sionssystemer

2 400-2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

og 100 mW/100 kHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes frekvensspringmodulation, og 10 mW/MHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes andre typer modulation.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

 

1. november 2009

57,0-66,0 GHz

40 dBm e.i.r.p.

og 13 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Ingen faste udendørs installationer

1. november 2010

Alarmsystemer

868,600-868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Hele båndet kan også bruges som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data

Arbejdscyklus (7): 1,0 %

 

1. oktober 2008

869,250-869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Arbejdscyklus (7): 0,1 %

 

1. juni 2007

869,300-869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Arbejdscyklus (7): 1,0 %

 

1. oktober 2008

869,650-869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Arbejdscyklus (7): 10 %

 

1. juni 2007

Trygheds-alarmer (8)

869,200-869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Arbejdscyklus (7): 0,1 %

 

1. juni 2007

Induktive applikationer (9)

9,000-59,750 kHz

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. november 2010

59,750-60,250 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

60,250-74,750 kHz

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

74,750-75,250 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

75,250-77,250 kHz

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

77,250-77,750 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

77,750-90 kHz

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

90-119 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

119-128,6 kHz

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

128,6-129,6 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

129,6-135 kHz

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

135-140 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2012

140-148,5 kHz

37,7 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

148,5-5 000 kHz

For følgende frekvensbånd gælder højere feltstyrkegrænser og yderligere brugsbegrænsninger:

– 15 dBμA/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz

Desuden er den totale feltstyrke -5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. oktober 2008

Induktive applikationer (fortsat)

400-600 kHz

– 8 dBμA/m ved 10 m

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for RFID (10)

1. oktober 2008

3 155-3 400 kHz

13,5 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

5 000-30 000 kHz

For følgende frekvensbånd gælder højere feltstyrkegrænser og yderligere brugsbegrænsninger:

– 20 dBμA/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz

Desuden er den totale feltstyrke -5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. oktober 2008

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

7 400-8 800 kHz

9 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

10 200-11 000 kHz

9 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

13 553-13 567 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juni 2007

60 dBμA/m ved 10 m

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for RFID (10) og EAS (11)

1. oktober 2008

26 957-27 283 kHz

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. oktober 2008

Aktive medicinske implantater (12)

9-315 kHz

30 dBμA/m ved 10 m

Arbejdscyklus (7): 10 %

 

1. oktober 2008

30,0-37,5 MHz

1 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (7): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for medicinske membranimplantater med ultralav sendeeffekt, som benyttes til blodtryksmåling

1. november 2010

402-405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 300 kHz.

Der kan benyttes andre teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, herunder båndbredder på mere end 300 kHz, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF, for at sikre driftskompatibilitet med andre brugere, herunder navnlig meteorologiske radiosonder.

 

1. november 2009

Aktive medicinske implantater og tilbehør (13)

401-402 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

 

1. november 2010

405-406 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz

Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (7) på 0,1 %.

 

1. november 2010

Implantater til dyr (14)

315-600 kHz

– 5 dΒμΑ/m ved 10m

Arbejdscyklus (7): 10 %

 

1. november 2010

12,5-20,0 MHz

– 7 dΒμΑ/m ved 10 m i en båndbredde på 10 kHz

Arbejdscyklus (7): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun ved indendørs brug

1. november 2010

FM-sendere med lav effekt (15)

87,5-108,0 MHz

50 nW e.r.p.:

Kanalafstand op til 200 kHz

 

1. november 2010

Trådløse audio-applikationer (16)

863-865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1. november 2010

Radiobestemmelsesapplikationer (17)

2 400-2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. november 2009

17,1-17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede systemer

1. november 2009

Radar til tankniveau-måling (18)

4,5-7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

8,5-10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

24,05-27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

57,0-64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

75,0-85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

1. november 2009

Radiostyring til modeller (20)

26 990-27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 040–27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 090–27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 140–27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

27 190–27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

1. november 2009

Radiofrekvens-identifikation (RFID)

2 446–2 454 MHz

500 mW e.i.r.p.

 

 

1. juni 2012

Telematik til vejtransport- og trafikformål

24 050-24 075 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juni 2012

24 075-24 150 GHz

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1. juni 2012

24 075-24 150 GHz

100 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Der gælder opholdstidsbegrænsninger (»dwell time limits«) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radarsystemer i køretøjer

1. juni 2012

24 150-24 250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juni 2012

63-64 GHz

40 dBm e.i.r.p.

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur

1. juni 2012

76,0-77,0 GHz

Højst 55 dBm e.i.r.p. og højst

50 dBm e.i.r.p. gennemsnitligt og

23,5 dBm gennemsnitlig e.i.r.p. for impulsradar

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede køretøjs- og infrastruktursystemer

1. november 2010


(1)  Medlemsstaterne skal tillade at nabofrekvensbånd i denne tabel kan bruges som et samlet frekvensbånd, forudsat at de specifikke vilkår for hvert af frekvensbåndene er opfyldt.

(2)  Medlemsstaterne skal tillade brug af frekvenser op til den effekt, feltstyrke eller effekttæthed, der er anført i denne tabel. Ifølge artikel 3, stk. 3, i beslutning 2006/771/EF kan de fastsætte mindre strenge betingelser, dvs. tillade brug af frekvenser med højere effektgrænse, feltstyrke eller effekttæthed.

(3)  Medlemsstaterne må kun indføre disse »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)«, og må ikke indføre andre parametre og krav vedrørende adgang til frekvensressourcer eller krav vedrørende afhjælpningsteknikker end de her anførte. Imidlertid kan de ifølge artikel 3, stk. 3, i beslutning 2006/771/EF fastsætte mindre strenge betingelser, hvilket vil sige, at de helt må undlade at anvende de »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)«, der er anført i tabellen, eller tillade en højere værdi.

(4)  Medlemsstaterne må ikke indføre flere »andre brugsrestriktioner« end de her anførte. Imidlertid kan de ifølge artikel 3, stk. 3, i beslutning 2006/771/EF fastsætte mindre strenge betingelser, hvilket vil sige, at de helt må undlade at anvende en eller flere af de anførte restriktioner.

(5)  Denne type udstyr omfatter alle typer applikationer, som opfylder de tekniske krav (typiske anvendelser er telemetri, fjernbetjening, alarmer, generelle dataapplikationer og lignende applikationer).

(6)  For dette frekvensbånd skal medlemsstaterne tillade alle de alternative sæt brugsvilkår.

(7)  Arbejdscyklus: den del af en given éntimesperiode, hvor udstyret transmitterer aktivt. Ifølge artikel 3, stk. 3, i beslutning 2006/771/EF kan medlemsstaterne fastsætte mindre strenge betingelser, dvs. tillade en højere værdi for »arbejdscyklus«.

(8)  Tryghedsalarmer bruges af ældre og handicappede personer til at tilkalde assistance i en nødsituation.

(9)  Denne type udstyr omfatter f.eks. startspærrer til biler, identifikation af dyr, alarmsystemer, kabeldetektering, affaldshåndtering, personidentifikation, trådløse taleforbindelser, adgangskontrol, afstandssensorer, tyverisikring, herunder radiofrekvens-induktionssystemer til tyverisikring, dataoverførsel til håndholdte apparater, automatisk vareidentifikation, trådløse styringssystemer og automatisk opkrævning af vejafgifter.

(10)  Denne type udstyr omfatter induktive applikationer til radiofrekvensidentifikation (RFID).

(11)  Denne type udstyr omfatter induktive applikationer til elektronisk varesikring (EAS).

(12)  Denne type udstyr omfatter radiodelen af aktive, implantable medicinske anordninger, som defineret i Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger (EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17).

(13)  Denne type systemer er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater, jf. definitionen i fodnote 19, og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikketidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.

(14)  Denne type udstyr omfatter sendeanordninger, som placeres i kroppen på et dyr, med henblik på diagnosticering og/eller for at gennemføre en terapeutisk behandling.

(15)  Denne type udstyr omfatter applikationer, som forbinder personligt audioudstyr, herunder mobiltelefoner, med systemer i bilen eller underholdningsudstyr i hjemmet.

(16)  Applikationer til trådløse audiosystemer, herunder: trådløse mikrofoner, trådløse højttalere, trådløse hovedtelefoner, trådløse hovedtelefoner til bærbart udstyr, f.eks. cd, kassettebåndoptager eller radioer, som bæres på personen, trådløse hovedtelefoner til brug i et køretøj, f.eks. til brug sammen med en radio eller en mobiltelefon osv., »øresnegle« og trådløse mikrofoner til brug i forbindelse med koncerter eller andre sceneproduktioner.

(17)  Denne type dækker over applikationer til bestemmelse af objekters position, hastighed og/eller andre egenskaber eller til at samle informationer vedrørende disse parametre.

(18)  Radar til tankniveaumåling er en særlig type radiobestemmelsesapplikation, som bruges til niveaumåling i tanke og monteres i metaltanke, tanke af jernbeton eller lignende konstruktioner af materialer med tilsvarende dæmpningsegenskaber. Tanken bruges som beholder.

(19)  Effektbegrænsningen gælder indvendig i en lukket tank og svarer til en effektspektraltæthed på -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. uden for en 500 l prøvetank.

(20)  Denne type dækker over applikationer, som bruges til radiostyring af modeller (hovedsageligt miniatureudgaver af køretøjer) i luften, på land eller på eller under vandoverfladen.«


13.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 9. december 2011

om de begunstigede lande, som opfylder betingelserne for den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse for perioden fra den 1. januar 2012 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008

(meddelt under nummer K(2011) 9044)

(2011/830/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer fra 1. januar 2009 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007 (1), særlig artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 512/2011 (2) udvidede anvendelsen af forordning (EF) nr. 732/2008 indtil den 31. december 2013 eller indtil en dato, der fastsættes i den efterfølgende forordning, alt efter hvad der indtræffer først.

(2)

Forordning (EF) nr. 732/2008 indeholder bestemmelser om en særlig ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse for udviklingslande, der opfylder kravene i forordningens artikel 8 og 9.

(3)

Alle udviklingslande, der ønskede at benytte sig af den særlige ansporende ordning fra den 1. januar 2012, skulle indgive en anmodning herom senest den 31. oktober 2011 med udførlige oplysninger om ratificeringen af de relevante konventioner samt de retsforskrifter og foranstaltninger, der er vedtaget til effektivt at gennemføre konventionernes bestemmelser, og et tilsagn om at acceptere og i fuldt omfang efterkomme de overvågnings- og kontrolmekanismer, der er omhandlet i de pågældende konventioner. For at anmodningen om den særlige ansporende ordning kan imødekommes, skal landet endvidere være et sårbart land, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 732/2008.

(4)

Ved udløbsdatoen den 31. oktober 2011 havde Kommissionen modtaget en anmodning fra Republikken Kap Verde (Kap Verde), som ønskede at benytte sig af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse fra den 1. januar 2012.

(5)

Anmodningen blev behandlet i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 732/2008.

(6)

Undersøgelsen viste, at Kap Verde opfylder alle de nødvendige krav i artikel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 732/2008. Kap Verde bør derfor indrømmes den særlige ansporende ordning fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013 eller indtil en dato, der fastsættes i den efterfølgende forordning, alt efter hvad der indtræffer først.

(7)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 732/2008 underrettes Kap Verde om denne afgørelse.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Generelle Præferencer.

(9)

Denne afgørelse berører ikke modtagerens status i henhold til ordningen for de lande, der er opført i Kommissionens beslutning 2008/938/EF af 9. december 2008 om listen over begunstigede lande, som opfylder betingelserne for den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer i perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2011 (3), som ændret ved beslutning 2009/454/EF (4), og i Kommissionens afgørelse 2010/318/EU af 9. juni 2010 om de begunstigede lande, som opfylder betingelserne for den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse for perioden fra den 1. juli 2010 til den 31. december 2011 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (5)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Republikken Kap Verde er omfattet af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i henhold til forordning (EF) nr. 732/2008 fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2013 eller indtil en dato, der fastsættes i den efterfølgende forordning, alt efter hvad der indtræffer først.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Kap Verde.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2011.

På Kommissionens vegne

Karel DE GUCHT

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 211 af 6.8.2008, s. 1.

(2)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 28.

(3)  EUT L 334 af 12.12.2008, s. 90.

(4)  EUT L 149 af 12.6.2009, s. 78.

(5)  EUT L 142 af 10.6.2010, s. 10.