ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.320.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 320

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
3. december 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

2011/790/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. november 2011 om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1256/2011 af 30. november 2011 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) nr. 1124/2010

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1257/2011 af 23. november 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2008 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1258/2011 af 2. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for nitrat i fødevarer ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1259/2011 af 2. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1260/2011 af 2. december 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 945/2010 om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal debiteres 2011-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af fødevarer fra interventionslagrene til de socialt dårligst stillede personer i EU, og om fravigelse af forordning (EU) nr. 807/2010

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1261/2011 af 2. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

26

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/791/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2011 om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud

28

 

 

2011/792/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/4/2011 af 2. december 2011 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

32

 

 

2011/793/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. oktober 2011 om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af bilag 9 til aftalen

33

 

 

2011/794/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2010 (meddelt under nummer K(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af smitsomt blæreudslet hos svin i Italien i 2009 (meddelt under nummer K(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Cloppenburg, Tyskland, i december 2008 og januar 2009 (meddelt under nummer K(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Spanien i 2009 (meddelt under nummer K(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Spanien i 2009 (meddelt under nummer K(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Polen i 2007 (meddelt under nummer K(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007 (meddelt under nummer K(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Frankrig i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Italien i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Østrig i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Nederlandene i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Sverige i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Luxembourg i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8742)

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (1) træder i kraft den 6. december 2011.


(1)  EUT L 317 af 30.11.2011, s. 11.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. november 2011

om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)

(2011/790/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 3, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I maj 2003 vedtog Europa-Kommissionen en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen »Retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) — Forslag til EU-handlingsplan«, hvori den opfordrede til, at der træffes foranstaltninger til at bekæmpe ulovlig skovhugst gennem frivillige partnerskabsaftaler med træproducerende lande. Rådets konklusioner om handlingsplanen blev vedtaget i oktober 2003 (1), og Europa-Parlamentet vedtog en beslutning derom den 11. juli 2005 (2).

(2)

Den 5. december 2005 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger om partnerskabsaftaler for at gennemføre EU-handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT).

(3)

Den 20. december 2005 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 2173/2005 (3) om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Den Europæiske Union fra lande, med hvilke Den Europæiske Union har indgået frivillige partnerskabsaftaler.

(4)

Forhandlingerne med Den Centralafrikanske Republik er afsluttet, og den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (i det følgende benævnt »aftalen«) blev paraferet den 21. december 2010.

(5)

Aftalen bør undertegnes med forbehold af dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved på Unionens vegne bemyndigelse til undertegnelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT) (i det følgende benævnt »aftalen«) med forbehold af indgåelse af aftalen (4).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  EUT C 268 af 7.11.2003, s. 1.

(2)  EUT C 157 E af 6.7.2006, s. 482.

(3)  EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1.

(4)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om dens indgåelse.


FORORDNINGER

3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/3


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1256/2011

af 30. november 2011

om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) nr. 1124/2010

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til traktatens artikel 43, stk. 3, vedtager Rådet på forslag af Kommissionen foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder.

(2)

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (1) skal der fastsættes foranstaltninger for adgang til farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske og økonomiske rådgivning, herunder især rapporten fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), samt i lyset af eventuel rådgivning modtaget fra rådgivende regionale råd.

(3)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder opdelt på fiskerier eller fiskerigrupper, herunder visse funktionelt tilknyttede betingelser, hvor det er relevant. Fiskerimulighederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver medlemsstat sikres en relativ stabilitet i fiskeriet for hver bestand eller for hvert fiskeri, og med behørig hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks mål som fastsat i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(4)

De samlede tilladte fangstmængder (TAC'erne) bør fastlægges på grundlag af den foreliggende videnskabelige rådgivning, idet der tages hensyn til biologiske og samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisektorer, og til de synspunkter, der fremsættes under høringen af interesseparterne, herunder navnlig under møderne med Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur og de berørte rådgivende regionale råd.

(5)

For bestande, som er underlagt specifikke flerårige planer, bør fiskerimulighederne fastsættes i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i disse planer. Fangst- og fiskeriindsatsbegrænsninger for torskebestanden i Østersøen bør derfor fastlægges i overensstemmelse med reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande (2) (»planen for østersøtorsk«).

(6)

I lyset af den seneste videnskabelige rådgivning kan der indføres fleksibilitet i forvaltningen af fiskeriindsatsen for torskebestande i Østersøen uden at bringe målene for planen for østersøtorsk i fare og uden at føre til en stigning i fiskeridødeligheden. En sådan fleksibilitet vil give mulighed for mere effektiv forvaltning af fiskeriindsatsen, hvor kvoterne ikke er ligeligt fordelt på en medlemsstats flåde, og vil lette hurtige reaktioner på udveksling af kvoter. Det bør derfor være muligt for en medlemsstat at tildele yderligere dage ude af havn til et fartøj, der fører dens flag, når et tilsvarende antal dage ude af havn fratages andre fartøjer, der fører den pågældende medlemsstats flag.

(7)

I lyset af den seneste videnskabelige rådgivning bør der indføres sådan fleksibilitet i forvaltningen af fiskeriindsatsen efor torskebestande i Østersøen allerede i 2011. Bilag II til Rådets forordning (EU) nr. 1124/2010 af 29. november 2010 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen (3) bør derfor ændres tilsvarende.

(8)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder, der fastsættes ved nærværende forordning, bør være underlagt Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (4), herunder navnlig artikel 33 og 34 om henholdsvis registrering af fangster og meddelelse af data om opbrugte fiskerimuligheder. Det er derfor nødvendigt at præcisere, hvilke koder vedrørende landinger af bestande, der er omfattet af nærværende forordning, medlemsstaterne skal anvende, når de indsender data til Kommissionen.

(9)

I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (5) er det nødvendigt at fastslå, hvilke bestande der omfattes af de forskellige foranstaltninger, der er fastsat i nævnte forordning.

(10)

For at undgå afbrydelser i fiskeriaktiviteterne og for at sikre EU-fiskernes udkomme er det vigtigt at åbne for disse fiskerier fra den 1. januar 2012. Da forordning (EU) nr. 1124/2010 imidlertid finder anvendelse fra den 1. januar 2011, bør bestemmelserne i nærværende forordning om indførelse af fleksibilitet i forvaltningen af fiskeriindsatsen for torskebestande i Østersøen finde anvendelse fra den 1. januar 2011. Nærværende forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen for 2012 og ændres forordning (EU) nr. 1124/2010 for så vidt angår forvaltningen af fiskeriindsatsen for torskebestande i Østersøen.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning gælder for EU-fartøjer, der fisker i Østersøen.

Artikel 3

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner:

a)   »ICES-områder«: de geografiske områder, som fastsat af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), der er specificeret i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 af 21. december 2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger (6)

b)   »Østersøen«: ICES-underområde 22-32

c)   »EU-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en medlemsstats flag og er registreret i Unionen

d)   »samlet tilladt fangstmængde (TAC)«: den mængde, der hvert år kan tages af hver bestand

e)   »kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen, en medlemsstat eller et tredjeland

f)   »dage ude af havn«: enhver sammenhængende periode på 24 timer eller del deraf, hvor et fartøj er ude af havn.

KAPITEL II

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 4

TAC'er og fordeling heraf

TAC'erne, fordelingen af sådanne TAC'er mellem medlemsstaterne og i givet fald de betingelser, der funktionelt er knyttet hertil, er fastsat i bilag I.

Artikel 5

Særlige fordelingsbestemmelser

1.   Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der er fastsat ved denne forordning, er ikke til hinder for:

a)

udveksling, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr. 2371/2002

b)

omfordeling, jf. artikel 37 i forordning (EF) nr. 1224/2009

c)

supplerende landing, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96

d)

tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96

e)

nedsættelse, jf. artikel 37, 105, 106 og 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2.   Medmindre andet er anført i bilag I til denne forordning, finder artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendelse på bestande, der er underlagt en præventiv TAC, og artikel 3, stk. 2 og 3, samt artikel 4 i nævnte forordning finder anvendelse på bestande, der er underlagt en analytisk TAC.

Artikel 6

Betingelser for landing af fangster og bifangster

Fisk fra bestande, for hvilke der er fastsat fangstbegrænsninger, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

a)

fangsterne er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt, eller

b)

fangsterne udgør en del af en EU-kvote, der ikke er blevet fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og denne EU-kvote ikke er opbrugt.

Artikel 7

Fiskeriindsatsbegrænsninger

1.   Der er fastsat fiskeriindsatsbegrænsninger i bilag II.

2.   De i stk. 1 omhandlede begrænsninger finder også anvendelse på ICES-underområde 27 og 28.2, medmindre Kommissionen i overensstemmelse med artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1098/2007 har besluttet at udelukke disse underområder fra begrænsningerne i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 3, 4 og 5, og artikel 13 i nævnte forordning.

3.   De i stk. 1 omhandlede begrænsninger finder ikke anvendelse på ICES-underområde 28.1, medmindre Kommissionen i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1098/2007 har besluttet, at begrænsningerne i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 3, 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1098/2007 finder anvendelse for dette underområde.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Dataindberetning

Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning (EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede fangstmængder af de enkelte bestande, skal de anvende de bestandskoder, som er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 9

Ændring af forordning (EU) nr. 1124/2010

Bilag II til forordning (EU) nr. 1124/2010 erstattes af teksten i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Artikel 9 anvendes dog fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 248 af 22.9.2007, s. 1.

(3)  EUT L 318 af 4.12.2010, s. 1.

(4)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(5)  EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

(6)  EUT L 349 af 31.12.2005, s. 1.


BILAG I

TAC’ER FOR EU-FARTØJER I OMRÅDER, HVOR DER ER FASTSAT TAC’ER, OPDELT EFTER ART OG OMRÅDE

I nedenstående skemaer fastsættes TAC’er og kvoter (i tons levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver bestand og i givet fald de betingelser, der funktionelt er knyttet dertil.

Medmindre andet er angivet, er henvisningerne til fiskeriområder henvisninger til ICES-områder.

Fiskebestandene er for hvert område anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn.

Nedenfor gives en oversigt over de almindeligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning.

Videnskabeligt navn

3-alfa-kode

Almindeligt anvendt navn

Clupea harengus

HER

Sild

Gadus morhua

COD

Torsk

Pleuronectes platessa

PLE

Rødspætte

Salmo salar

SAL

Laks

Sprattus sprattus

SPR

Brisling


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underområde 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finland

86 905

Analytisk TAC

Sverige

19 095

Unionen

106 000

TAC

106 000


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underområde 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danmark

2 930

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Tyskland

11 532

Finland

1

Polen

2 719

Sverige

3 718

Unionen

20 900

TAC

20 900


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

EU-farvande i underområde 25-27, 28.2, 29 og 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danmark

1 725

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Tyskland

457

Estland

8 810

Finland

17 197

Letland

2 174

Litauen

2 289

Polen

19 537

Sverige

26 228

Unionen

78 417

TAC

Ikke relevant


Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

Underområde 28.1

HER/03D.RG

Estland

14 120

Analytisk TAC

Letland

16 456

Unionen

30 576

TAC

30 576


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

EU-farvande i underområde 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danmark

15 587

Analytisk TAC

Tyskland

6 200

Estland

1 519

Finland

1 193

Letland

5 795

Litauen

3 818

Polen

17 947

Sverige

15 791

Unionen

67 850

TAC

Ikke relevant


Art

:

Torsk

Gadus morhua

Område

:

Underområde 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danmark

9 298

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Tyskland

4 546

Estland

206

Finland

183

Letland

769

Litauen

499

Polen

2 487

Sverige

3 312

Unionen

21 300

TAC

21 300


Art

:

Rødspætte

Pleuronectes platessa

Område

:

EU-farvande i underområde 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danmark

2 070

Præventiv TAC

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Tyskland

230

Polen

433

Sverige

156

Unionen

2 889

TAC

2 889


Art

:

Laks

Salmo salar

Område

:

EU-farvande i underområde 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danmark

25 396 (1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Tyskland

2 826 (1)

Estland

2 581 (1)

Finland

31 667 (1)

Letland

16 153 (1)

Litauen

1 899 (1)

Polen

7 704 (1)

Sverige

34 327 (1)

Unionen

122 553 (1)

TAC

Ikke relevant


Art

:

Laks

Salmo salar

Område

:

EU-farvande i underområde 32

SAL/3D32.

Estland

1 581 (2)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Finland

13 838 (2)

Unionen

15 419 (2)

TAC

Ikke relevant


Art

:

Brisling og dertil knyttede fangster

Sprattus sprattus

Område

:

EU-farvande i underområde 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danmark

22 218

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke

Tyskland

14 076

Estland

25 800

Finland

11 631

Letland

31 160

Litauen

11 272

Polen

66 128

Sverige

42 952

Unionen

225 237 (3)

TAC

Ikke relevant


(1)  Antal fisk.

(2)  Antal fisk.

(3)  Mindst 92 % af landingerne, der fratrækkes TAC'en, skal bestå af brisling. Bifangster af sild skal fratrækkes de resterende 8 % af TAC'en.


BILAG II

FISKERIINDSATSBEGRÆNSNINGER

1.

Medlemsstaterne tildeler de fartøjer, der fører deres flag og fisker med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm eller med garn, indfiltringsnet eller toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm eller med bundforankrede liner eller langliner bortset fra flydende langliner eller håndliner eller jiggingudstyr, retten til at være indtil:

a)

163 dage ude af havn i ICES-underområde 22-24, undtagen i perioden fra den 1. til den 30. april, når artikel 8, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes, og

b)

160 dage ude af havn i ICES-underområde 25-28 undtagen i perioden fra den 1. juli til den 31. august, når artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes.

2.

Det maksimale antal dage ude af havn om året, hvor et fartøj må opholde sig i de to områder som omhandlet i punkt 1, litra a) og b), og fiske med de i punkt 1 specificerede redskaber, må ikke overstige det højeste antal dage ude af havn, der er tildelt for et af disse to områder.

3.

Som undtagelse fra punkt 1 og 2 og hvor effektiv forvaltning af fiskerimulighederne gør det påkrævet, kan en medlemsstat tildele fartøjer, der fører dens flag, retten til yderligere dage ude af havn, forudsat at et tilsvarende antal dage ude af havn fratages andre fartøjer, der fører dens flag, der er underlagt begrænsning af fiskeriindsatsen i det samme område, og hvor kapaciteten udtrykt i kW for hvert af donorfartøjerne er mindst den samme som for modtagerfartøjet. Antallet af modtagerfartøjer kan ikke overstige 10 % af det samlede antal fartøjer i den pågældende medlemsstat som anført i punkt 1.


BILAG III

»BILAG II

FISKERIINDSATSBEGRÆNSNINGER

1.

Medlemsstaterne tildeler de fartøjer, der fører deres flag og fisker med trawl, snurrevod eller lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 90 mm eller med garn, indfiltringsnet eller toggegarn med en maskestørrelse på mindst 90 mm eller med bundforankrede liner eller langliner bortset fra flydende langliner eller håndliner eller jiggingudstyr, retten til at være indtil:

a)

163 dage ude af havn i ICES-underområde 22-24, undtagen i perioden fra den 1. til den 30. april, når artikel 8, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes, og

b)

160 dage ude af havn i ICES-underområde 25-28 undtagen i perioden fra den 1. juli til den 31. august, når artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1098/2007 anvendes.

2.

Det maksimale antal dage ude af havn om året, hvor et fartøj må opholde sig i de to områder som omhandlet i punkt 1, litra a) og b), og fiske med de i punkt 1 specificerede redskaber, må ikke overstige det højeste antal dage ude af havn, der er tildelt for et af disse to områder.

3.

Som undtagelse fra punkt 1 og 2, og hvor effektiv forvaltning af fiskerimulighederne gør det påkrævet, kan en medlemsstat tildele fartøjer, der fører dens flag, retten til yderligere dage ude af havn, forudsat at et tilsvarende antal dage ude af havn fratages andre fartøjer, der fører dens flag, der er underlagt begrænsning af fiskeriindsatsen i det samme område, og hvor kapaciteten udtrykt i kW for hvert af donorfartøjerne er mindst den samme som for modtagerfartøjet. Antallet af modtagerfartøjer kan ikke overstige 10 % af det samlede antal fartøjer i den pågældende medlemsstat som anført i punkt 1.«


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1257/2011

af 23. november 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 810/2008 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 810/2008 (2) blev der åbnet toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0201 og 0202, for produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91 og for frosset udbenet bøffelkød henhørende under KN-kode 0202 30 90.

(2)

I artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 810/2008 er der afsat 28 000 tons udbenet oksekød henhørende under KN-kode 0201 30 00 og 0206 10 95 til udskæringer af oksekød, der svarer til en præcis definition.

(3)

I aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Argentina i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) af 1994 vedrørende ændring af indrømmelserne i listerne for Republikken Bulgarien og Rumænien i løbet af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (3), der er godkendt ved Rådets afgørelse 2011/769/EU (4), er det fastsat, at det til landet (Argentina) åbnede EU-toldkontingent for »udbenet kød af hornkvæg, fersk eller kølet« skal forhøjes med 1 500 tons. I de første fire år af gennemførelsen bliver forøgelsen årligt på 2 000 tons. I aftalen er det også fastsat, at der skal oprettes en landetildeling (Argentina) på 200 tons i EU-toldkontingentet for »udbenet kød af bøfler, frosset«, og tildelingen til Argentina dækker også »fersk og kølet«.

(4)

Af klarhedshensyn bør det specificeres, hvilket land bøffelkødet har oprindelse i.

(5)

I artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 810/2008 er der afsat 1 300 tons kød henhørende under KN-kode 0201 20 09, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 og 0206 29 91 til udskæringer af oksekød af høj kvalitet, der svarer til en præcis definition.

(6)

Aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) af 1994 vedrørende ændring af indrømmelserne i listerne for Republikken Bulgarien og Rumænien i løbet af deres tiltrædelse af Den Europæiske Union (5), der er godkendt ved Rådets afgørelse 2011/767/EU (6), foreskriver en ændring af definitionen af »oksekød af høj kvalitet« for EU-toldkontingentet på 1 300 tons.

(7)

Forordning (EF) nr. 810/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 810/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

66 750 tons for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0201 og 0202, og for produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91. For importperioden 2011/2012 er den samlede mængde 66 625 tons og for importperioderne 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 udgør den samlede mængde 67 250 tons.«

b)

Litra b) affattes således:

»b)

2 250 tons for frosset udbenet bøffelkød henhørende under KN-kode 0202 30 90 udtrykt i det udbenede køds vægt, med oprindelse i Australien. Kontingentet har løbenummer 09.4001.«

c)

Følgende litra c) tilføjes:

»c)

200 tons for »udbenet bøffelkød, fersk, kølet eller frosset« henhørende under KN-kode 0201 30 00 og 0202 30 90 udtrykt i det udbenede køds vægt, med oprindelse i Australien. Kontingentet har løbenummer 09.4004.«

2)

Artikel 2 ændres som følger:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

29 500 tons udbenet oksekød, henhørende under KN-kode 0201 30 00 og 0206 10 95, der svarer til følgende definition:

»Udvalgte udskæringer af slagtekroppe af stude, unge dyr eller kvier, der udelukkende har været holdt på græs siden deres fravænning. Slagtekroppe af stude klassificeres i kategorien »JJ«, »J«, »U« eller »U2«, slagtekroppe af unge dyr og kvier klassificeres i kategorien »AA«, »A« eller »B« ifølge den officielle oksekødsklassifikation, der er udarbejdet af Argentinas sekretariat for landbrug, kvægavl, fiskeri og fødevarer (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)«.

For importperioden 2011/2012 udgør den samlede mængde dog 29 375 tons, og for importperioderne 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 forhøjes den til 30 000 tons.

Udskæringerne mærkes i overensstemmelse med artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (7).

Angivelsen »Oksekød af høj kvalitet« (High Quality Beef) kan anføres på mærkningen.

Kontingentets løbenummer er 09.4450.

b)

I litra e), affattes definitionen således:

»Udvalgte oksekødsudskæringer af stude eller kvier, der udelukkende har været holdt på græs, og som ikke må have en slagtet vægt på over 370 kg. Slagtekroppene skal klassificeres som A, L, P, T eller F, afpudses, så de har et fedtlag på P eller mindre, og tilhøre muskelklasse 1 eller 2 i henhold til det klassificeringssystem for slagtekroppe, som New Zealand Meat Board administrerer«.

3)

Artikel 8, stk. 1, affattes således:

»1.   De i artikel 1, stk. 1, litra b) og c) og de i artikel 2, litra a)-e), og litra g), omhandlede mængder kan kun indføres, hvis der ved overgangen til fri omsætning fremlægges en importlicens, der er udstedt efter artikel 4, litra a) og b), og denne artikels stk. 2.«

4)

Artikel 10, andet afsnit, affattes således:

»Medmindre andet er fastsat i denne forordning, gælder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 376/2008, kapitel III i forordning (EF) nr. 1301/2006 og forordning (EF) nr. 382/2008 for de mængder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b) og c), og artikel 2, litra a)-e), og litra g) i denne forordning.«

5)

Artikel 11 ændres som følger:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

Senest den 31. august efter udløbet af hver importkontingentperiode for importkontingentet med løbenummer 09.4001 og 09.4004 underrette Kommissionen om de mængder, som der blev udstedt importlicenser for i den foregående importkontingentperiode, eller at der ikke blev udstedt importlicenser.«

b)

Stk. 3, andet afsnit, affattes således:

»Oplysningerne om de mængder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b) og c), og i artikel 2, litra a)-e), og litra g), i denne forordning, meddeles som angivet i bilag IV, V og VI til denne forordning.«

6)

I bilag I affattes definitionen således:

»Oksekød af høj kvalitet med oprindelse i …

(gældende definition)

eller Bøffelkød med oprindelse i Australien

eller Bøffelkød med oprindelse i Argentina.«

7)

Bilag II, første led, affattes således:

»—

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS:

For kød med oprindelse i Argentina, der:

a)

svarer til definitionen i artikel 1, stk. 1, litra c).

b)

svarer til definitionen i artikel 2, litra a)«.

8)

I bilag IV, V og VI tilføjes følgende løbenummer og oprindelsesland:

»09.4004«

»Argentina«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 219 af 14.8.2008, s. 3.

(3)  EUT L 317 af 30.11.2011, s. 11.

(4)  EUT L 317 af 30.11.2011, s. 10.

(5)  EUT L 317 af 30.11.2011, s. 3.

(6)  EUT L 317 af 30.11.2011, s. 2.

(7)  EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1258/2011

af 2. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for nitrat i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (2) er der fastsat grænseværdier for visse bladgrøntsagers nitratindhold.

(2)

Til trods for udviklingen i god landbrugspraksis overskrides grænseværdierne i nogle tilfælde, og der blev derfor indrømmet visse medlemsstater en midlertidig undtagelse vedrørende markedsføring af visse bladgrøntsager, som er dyrket og bestemt til konsum på deres område, med større nitratindhold end de fastsatte grænseværdier.

(3)

Siden anvendelsen af grænseværdierne for nitrat i salat og spinat, er der gennemført mange undersøgelser vedrørende de faktorer, der har betydning for forekomsten af nitrat i salat og spinat, og de foranstaltninger, der skal træffes for at reducere forekomsten af nitrat i salat og spinat så meget som muligt. Trods fremskridt i god landbrugsmæssig praksis med henblik på at reducere forekomsten af nitrat i salat og spinat og en streng anvendelse af denne gode landbrugspraksis er det i visse regioner i Unionen ikke muligt konsekvent at opnå et nitratindhold i salat og frisk spinat, som ligger under de nuværende grænseværdier. Grunden hertil er, at klimaet og navnlig lysforholdene er den vigtigste afgørende faktor for forekomsten af nitrat i salat og spinat. Disse klimaforhold kan ikke styres eller ændres af producenten.

(4)

For at give et ajourført videnskabeligt grundlag for en mere langsigtet strategi for styring af den risiko, som nitrat i grøntsager indebærer, var der behov for en videnskabelig risikovurdering fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), hvor der tages hensyn til ny viden. Ved en sådan vurdering skulle der tages hensyn til alle relevante betragtninger om risici og fordele, f.eks. afvejning af potentielle negative virkninger af nitrat over for potentielle positive virkninger af indtagelse af grøntsager, f.eks. antioxidantvirkninger eller andre egenskaber, der på en vis måde kan modvirke eller opveje de risici, der er forbundet med nitrat og de resulterende nitrosoforbindelser.

(5)

Efter anmodning fra Europa-Kommissionen afgav Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (i det følgende benævnt »panelet«) den 10. april 2008 en videnskabelig udtalelse angående nitrat i fødevarer (3). Panelet sammenlignede risici og fordele ved eksponering for nitrat i grøntsager. Den samlede skønnede eksponering for nitrat i grøntsager vil sandsynligvis ikke medføre mærkbare sundhedsrisici, og derfor vejer de anerkendte gavnlige virkninger af indtagelse af grøntsager tungest. Panelet erkendte, at der af og til er visse forhold (f.eks. dårlige produktionsbetingelser lokalt/for private husholdninger) for grøntsager, som udgør en stor del af kosten, eller enkeltpersoner med en kost med stort islæt af grøntsager såsom salatsennep (rucola), som skal vurderes fra sag til sag.

(6)

Efter drøftelser om relevante foranstaltninger og betænkeligheder med hensyn til potentielle risici for spædbørn og småbørn efter akut eksponering via kosten, anmodede Kommissionen EFSA om en supplerende videnskabelig udtalelse om nitrat i grøntsager, hvor de potentielle risici for spædbørn og småbørn, som skyldes forekomst af nitrat i friske grøntsager, vurderes mere indgående, idet udtalelsen også i betragtning af den akutte indtagelse via kosten skulle tage hensyn til de seneste data om forekomsten af nitrat i grøntsager, de mere detaljerede data vedrørende spædbørns og småbørns forbrug af grøntsager og muligheden for at fastsætte lidt højere grænseværdier end de nuværende grænseværdier for nitrat i bladgrøntsager. Panelet vedtog den 1. december 2010 en udtalelse om potentielle folkesundhedsrisici for spædbørn og småbørn som følge af forekomsten af nitrat i bladgrøntsager (4).

(7)

I udtalelsen konkluderede panelet, at eksponeringen for nitrat på niveau med de nuværende eller påtænkte grænseværdier i spinat tilberedt af frisk spinat sandsynligvis ikke vil være et sundhedsproblem, selv om man ikke kan udelukke en risiko for nogle spædbørn, der spiser mere end ét måltid med spinat pr. dag. EFSA bemærkede, at det ikke tog hensyn til eventuelle ændringer af indholdet af nitrat som følge af forarbejdning af fødevarer, såsom vask, klargøring og/eller tilberedning, da der ikke kunne tages hensyn til dette som følge af manglende repræsentative data. Manglende hensyntagen til fødevareforarbejdningens kvantitative virkninger på nitratindholdet kan derfor føre til en overvurdering af eksponeringen. Det blev endvidere konkluderet, at nitratindholdet i salat ikke er et sundhedsproblem for børn. Håndhævelse af de nuværende grænseværdier for nitrat i salat og spinat eller de påtænkte grænseværdier på 500 mg/kg højere end de eksisterende grænseværdier, vil kun have mindre betydning.

(8)

Af hensyn til den retlige sikkerhed for producenter i alle regioner i Unionen, som strengt anvender god landbrugspraksis for at reducere forekomsten af nitrat i spinat og salat så meget som muligt, er det derfor hensigtsmæssigt med en lille forhøjelse af grænseværdien for nitrat i frisk spinat og salat, uden at folkesundheden bringes i fare.

(9)

På grund af det af og til meget høje nitratindhold i salatsennep (rucola), bør der fastsættes en grænseværdi for salatsennep (rucola). Grænseværdien for salatsennep (rucola) bør tages op til revision om to år med henblik på en nedbringelse af grænseværdierne efter at have identificeret faktorer, der har betydning for forekomsten af nitrat i rucola, og fuldstændig gennemførelse af god landbrugspraksis for salatsennep (rucola) for at begrænse indholdet af nitrat.

(10)

Da EFSA har fået mandat af Kommissionen til at indsamle alle data om forekomsten af forurenende stoffer, herunder nitrat, i fødevarer i en enkelt database, bør resultaterne meddele direkte til EFSA.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 1, 2 og 3, udgår.

2)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne overvåger indholdet af nitrat i grøntsager med et potentielt betydeligt indhold af dette stof, navnlig grønne bladgrøntsager, og meddeler EFSA resultaterne med jævne mellemrum.«

3)

Del 1 i bilaget: Nitrat i bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen. Grænseværdierne for salatsennep (rucola) i punkt 1.5 i bilaget finder dog anvendelse fra den 1. april 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(3)  Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om en videnskabelig risikovurdering af nitrat i grøntsager, EFSA Journal (2008) 689, s. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf.

(4)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM); Videnskabelig udtalelse om potentielle sundhedsrisici fir spædbørn og småbørn som følge af forekomsten af nitrat i bladgrøntsager. EFSA Journal 2010;8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf.


BILAG

»Del 1:   Nitrat

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg NO3/kg)

1.1

Frisk spinat (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Konserveret, dybfrossen eller frossen spinat

 

2 000

1.3

Frisk salat (Lactuca sativa L.) (væksthus- og frilandssalat), undtagen salat opført i punkt 1.4

Høstet fra 1. oktober til 31. marts:

 

væksthussalat

5 000

frilandssalat

4 000

Høstet fra 1. april til 30. september:

 

væksthussalat

4 000

frilandssalat

3 000

1.4

Salat af Iceberg-typen

Væksthussalat

2 500

Frilandssalat

2 000

1.5

Salatsennep (rucola) (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Høstet fra 1. oktober til 31. marts

7 000

Høstet fra 1. april til 30. september:

6 000

1.6

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (3) (4)

 

200«


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1259/2011

af 2. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (2) er der fastsat grænseværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB'er i en række fødevarer.

(2)

Dioxiner tilhører en gruppe bestående af 75 polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) (kongenere) og 135 polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) (kongenere); heraf er de 17 toksiske. Polychlorerede biphenyler (PCB'er) er en gruppe af 209 forskellige kongenere, der kan inddeles i to grupper ud fra deres toksikologiske egenskaber: 12 kongenere har toksikologiske egenskaber, der svarer til dioxiners, og de kaldes derfor ofte »dioxinlignende PCB'er« (DL-PCB). De øvrige PCB'er har ikke dioxinlignende toksicitet, men har en anden toksikologisk profil, og de kaldes »ikke-dioxinlignende PCB'er« (NDL-PCB).

(3)

Kongenere af dioxiner eller DL-PCB'er har hver deres toksicitetsniveau. For at kunne opsummere disse forskellige kongeneres toksicitet blev begrebet toksicitetsækvivalensfaktor (TEF) indført for at lette risikovurderingen og den forskriftsmæssige kontrol. Det betyder, at analyseresultaterne for hver enkelt af dioxin-kongenere og de toksikologisk problematiske dioxinlignende PCB-kongenere udtrykkes ved én mængdeenhed, nemlig TCDD toksicitetsækvivalent (TEQ).

(4)

Den 28.-30. juni 2005 arrangerede Verdenssundhedsorganisationen (WHO) en ekspertworkshop om de TEF-værdier, som WHO fastsatte i 1998. En række TEF-værdier blev ændret, bl.a. for PCB'er, octachlorerede kongenere og pentachlorerede furaner. Dataene om virkningerne af de nye TEF-værdier og den seneste forekomst er samlet i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) videnskabelige rapport »Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed« (Resultater af overvågning af dioxinindholdet i fødevarer og foder) (3). Grænseværdierne for PCB'er bør derfor revideres under hensyntagen til de nye data.

(5)

EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden har efter anmodning fra Kommissionen vedtaget en udtalelse om forekomsten af NDL-PCB'er i foder og fødevarer (4).

(6)

Summen af de seks markør- eller indikator-PCB'er (PCB 28, 52, 101, 138, 153 og 180) dækker ca. halvdelen af den samlede NDL-PCB, der forekommer i foder og fødevarer. Den sum anses for at være en passende markør for forekomst og menneskers eksponering for NDL-PCB, og den bør derfor fastsættes som en grænseværdi.

(7)

Der er fastsat grænseværdier under hensyntagen til de nyeste data om forekomst, som er samlet i EFSA's videnskabelige rapport »Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed« (Resultater af overvågning af ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer og foder) (5). Skønt det er muligt at opnå lavere bestemmelsesgrænser (LOQ), kan det konstateres, at mange laboratorier anvender en LOQ på 1 μg/kg fedt eller endda 2 μg/kg fedt. Hvis der blev fastsat meget strenge grænseværdier, ville man ved at udtrykke analyseresultaterne som øvre koncentrationer i visse tilfælde få en koncentration tæt på grænseværdien, også selv om ingen PCB'er er blevet bestemt. Det erkendtes endvidere, at der for visse fødevarekategorier ikke forelå særlig omfattende data. Det ville derfor være hensigtsmæssigt at tage grænseværdierne op til revision efter ca. tre år med udgangspunkt i et mere omfattende datagrundlag, som er tilvejebragt med en analysemetode med tilstrækkelig følsomhed til at kunne bestemme et lavt indhold.

(8)

Finland og Sverige har fået dispensation til at markedsføre fisk fra Østersøområdet, som er bestemt til konsum på deres område, med et dioxinindhold, der er større end de grænseværdier, som er fastsat for dioxiner og summen af dioxiner og DL-PCB'er i fisk. De pågældende medlemsstater har overholdt betingelserne med hensyn til at orientere forbrugerne om kostanbefalinger. De meddeler hvert år Kommissionen resultaterne af deres overvågning af indholdet af dioxiner i fisk fra Østersøområdet og om, hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på at reducere menneskers eksponering for dioxiner hidrørende fra fisk fra Østersøområdet.

(9)

På grundlag af resultaterne af Finlands og Sveriges overvågning af indholdet af dioxiner og DL-PCB'er kan dispensationen begrænses til kun at gælde bestemte fiskearter. Som følge af den vedvarende forekomst af dioxiner og PCB'er i miljøet og dermed i fisk bør dispensationen indrømmes uden tidsbegrænsning.

(10)

Letland har, for så vidt angår vildlaks, anmodet om en dispensation svarende til den, Finland og Sverige har fået. Letland har i det øjemed dokumenteret, at menneskers eksponering for dioxiner og DL-PCB'er på Letlands område ikke er højere end den højeste gennemsnitsværdi i medlemsstaterne i øvrigt, og at landet har en ordning, der kan sikre, at forbrugerne er fuldt orienteret om kostanbefalingerne vedrørende begrænsning af identificerede udsatte befolkningsgruppers indtagelse af fisk fra Østersøområdet med henblik på at undgå eventuelle sundhedsrisici. Endvidere bør indholdet af dioxiner og DL-PCB'er i fisk fra Østersøområdet overvåges, og resultaterne og oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at reducere menneskers eksponering for dioxiner og DL-PCB'er hidrørende fra fisk fra Østersøområdet, bør meddeles Kommissionen. De fornødne foranstaltninger er truffet for at sikre, at fisk og fiskevarer, der ikke overholder EU-grænseværdierne for PCB'er, ikke markedsføres i andre medlemsstater.

(11)

Da mønstret for NDL-PCB-forurening i fisk fra Østersøområdet har lighedstræk med dioxin- og DL-PCB-forureningen, og da NDL-PCB'er ligeledes er meget persistente i miljøet, bør der indrømmes samme dispensation vedrørende forekomsten af NDL-PCB'er som for dioxiner og DL-PCB'er i fisk fra Østersøområdet.

(12)

EFSA er blevet anmodet om en videnskabelig udtalelse om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i fåre- og hjortelever og om, hvorvidt der bør fastsættes produktbaserede grænseværdier for dioxiner og PCB'er i lever og produkter heraf i stedet for fedtbaserede grænseværdier, som det for øjeblikket er tilfældet. Bestemmelserne om lever og produkter heraf bør derfor revideres, især bestemmelserne om fåre- og hjortelever, når EFSA's udtalelse foreligger. Indtil da bør grænseværdien for dioxiner og PCB'er fastsættes i forhold til fedtindholdet.

(13)

Der har hidtil ikke være fastsat grænseværdier for dioxiner og DL-PCB'er for fødevarer med mindre end 1 % fedt, da sådanne fødevarer generelt kun i mindre omfang bidrager til menneskers eksponering. Der har imidlertid været tilfælde med fødevarer, der indeholder mindre end 1 % fedt, men som har et meget højt indhold af dioxiner og DL-PCB'er i fedtet. Grænseværdien bør derfor også gælde for sådanne fødevarer, men som en produktbaseret grænseværdi. I betragtning af at der fastsættes en produktbaseret grænseværdi for visse fødevarer med lavt fedtindhold, bør der anvendes en produktbaseret grænseværdi for fødevarer med mindre end 2 % fedt.

(14)

På grundlag af overvågningsdataene om dioxiner og DL-PCB'er i fødevarer til spædbørn og småbørn bør der fastsættes særlige lavere grænseværdier for dioxiner og DL-PCB'er i fødevarer til spædbørn og småbørn. Tysklands Bundesinstitut für Risikobewertung (forbundsinstituttet for risikovurdering) har specifikt anmodet EFSA om at vurdere risikoen for spædbørn og småbørn som følge af forekomst af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i fødevarer til spædbørn og småbørn. Derfor bør bestemmelserne om fødevarer til spædbørn og småbørn revideres, når EFSA's udtalelse foreligger.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7 ændres således:

a)

Overskriften »Midlertidige undtagelser« ændres til »Undtagelser«.

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Uanset artikel 1 kan Letland, Finland og Sverige tillade markedsføring på deres hjemmemarked af vildlaks (Salmo salar) og produkter heraf fra Østersøområdet, som er bestemt til konsum på deres område og har et indhold af dioxiner og/eller dioxinlignende PCB'er og/eller ikke-dioxinlignende PCB'er, der er større end det, der er angivet i bilagets punkt 5.3, forudsat at der er etableret en ordning, der sikrer, at forbrugerne er fuldt orienteret om kostanbefalingerne vedrørende begrænsning af identificerede udsatte befolkningsgruppers indtagelse af vildlaks fra Østersøområdet og produkter heraf med henblik på at undgå eventuelle sundhedsrisici.

Letland, Finland og Sverige træffer fortsat de fornødne foranstaltninger for at sikre, at vildlaks og produkter heraf, der ikke er i overensstemmelse med bilagets punkt 5.3, ikke markedsføres i andre medlemsstater.

Letland, Finland og Sverige underretter hvert år Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de har truffet for effektivt at orientere de identificerede udsatte befolkningsgrupper om kostanbefalingerne og for at sikre, at vildlaks og produkter heraf, der ikke overholder grænseværdierne, ikke markedsføres i andre medlemsstater. De fremlægger desuden dokumentation for foranstaltningernes effektivitet.«

c)

Følgende indsættes som stk. 5:

»5.   Uanset artikel 1 kan Finland og Sverige tillade markedsføring på deres hjemmemarked af vildsild større end 17 cm (Clupea harengus), vildrødding (Salvelinus spp.), vildflodlampret (Lampetra fluviatilis) og vildhavørred (Salmo trutta) og produkter heraf fra Østersøområdet, som er bestemt til konsum på deres område og har et indhold af dioxiner og/eller dioxinlignende PCB'er og/eller ikke-dioxinlignende PCB'er, der er større end det, der er angivet i bilagets punkt 5.3, forudsat at der er etableret en ordning, der sikrer, at forbrugerne er fuldt orienteret om kostanbefalingerne vedrørende begrænsning af identificerede udsatte befolkningsgruppers indtagelse af vildsild større end 17 cm, vildrødding, vildflodlampret og vildhavørred fra Østersøområdet og produkter heraf med henblik på at undgå eventuelle sundhedsrisici.

Finland og Sverige træffer fortsat de fornødne foranstaltninger for at sikre, at vildsild større end 17 cm, vildrødding, vildflodlampret og vildhavørred og produkter heraf, der ikke er i overensstemmelse med bilagets punkt 5.3, ikke markedsføres i andre medlemsstater.

Finland og Sverige underretter hvert år Kommissionen om, hvilke foranstaltninger de har truffet for effektivt at orientere de identificerede udsatte befolkningsgrupper om kostanbefalingerne og for sikre, at fisk og produkter heraf, der ikke overholder grænseværdierne, ikke markedsføres i andre medlemsstater. De fremlægger desuden dokumentation for foranstaltningernes effektivitet.«

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(4)  EFSA Journal (2005) 284, s. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006, del 5: Dioxiner og PCB'er, foretages følgende ændringer:

a)

Del 5: Dioxiner og PCB'er affattes således:

»Del 5:   Dioxiner og PCB'er (31)

Fødevare

Grænseværdi

Summen af dioxiner (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'ER (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

Summen af PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 og PCB180 (ICES – 6) (32)

5.1

Kød og kødprodukter (undtagen spiselige slagtebiprodukter) af følgende dyr (6):

 

 

 

kvæg og får

2,5 pg/g fedt (33)

4,0 pg/g fedt (33)

40 ng/g fedt (33)

fjerkræ

1,75 pg/g fedt (33)

3,0 pg/g fedt (33)

40 ng/g fedt (33)

svin

1,0 pg/g fedt (33)

1,25 pg/g fedt (33)

40 ng/g fedt (33)

5.2

Lever af de i punkt 5.1 (6) angivne landdyr og produkter heraf

4,5 pg/g fedt (33)

10,0 pg/g fedt (33)

40 ng/g fedt (33)

5.3

Fiskekød (muskelkød) og fiskevarer og produkter heraf (25) (34), undtagen

vildål

ferskvandsvildfisk, undtagen diadrome fiskearter fanget i ferskvand

fiskelever og produkter heraf

marinolier.

Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

3,5 pg/g vådvægt

6,5 pg/g vådvægt

75 ng/g vådvægt

5.4

Muskelkød af ferskvandsvildfisk, undtagen diadrome fiskearter fanget i ferskvand, og produkter heraf (25)

3,5 pg/g vådvægt

6,5 pg/g vådvægt

125 ng/g vådvægt

5.5

Muskelkød af vildål (Anguilla anguilla) og produkter heraf

3,5 pg/g vådvægt

10,0 pg/g vådvægt

300 ng/g vådvægt

5.6

Fiskelever og produkter heraf, undtagen de i punkt 5.7 angivne marinolier

20,0 pg/g vådvægt

200 ng/g vådvægt

5.7

Marinolier (olie af hele fisk, fiskelevertran og olier af andre havorganismer bestemt til konsum)

1,75 pg/g fedt

6,0 pg/g fedt

200 ng/g fedt

5.8

Rå mælk (6) og mejeriprodukter (6), herunder smørfedt

2,5 pg/g fedt (33)

5,5 pg/g fedt (33)

40 ng/g fedt (33)

5.9

Hønseæg og ægprodukter (6)

2,5 pg/g fedt (33)

5,0 pg/g fedt (33)

40 ng/g fedt (33)

5.10

Fedt af følgende dyr:

 

 

 

kvæg og får

2,5 pg/g fedt

4,0 pg/g fedt

40 ng/g fedt

fjerkræ

1,75 pg/g fedt

3,0 pg/g fedt

40 ng/g fedt

svin

1,0 pg/g fedt

1,25 pg/g fedt

40 ng/g fedt

5.11

Blandet animalsk fedt

1,5 pg/g fedt

2,50 pg/g fedt

40 ng/g fedt

5.12

Vegetabilske olier og fedtstoffer

0,75 pg/g fedt

1,25 pg/g fedt

40 ng/g fedt

5.13

Fødevarer til spædbørn og småbørn (4)

0,1 pg/g vådvægt

0,2 pg/g vådvægt

1,0 ng/g vådvægt«

b)

Fodnote 31 affattes således:

»(31)

Dioxiner (summen af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD'er) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF'er) udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors)) og summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er (summen af PCDD'er, PCDF'er og polychlorerede biphenyler (PCB'er), udtrykt som WHO's toksicitetsækvivalent med anvendelse af WHO-TEF). WHO-TEF til vurdering af risikoen for mennesker baseret på konklusionerne fra WHO's ekspertmøde i Genève i juni 2005 om det internationale program for sikkerhed i forbindelse med kemikalier (IPCS) (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).

Kongener

TEF-værdi

Dibenzo-p-dioxiner (»PCDD'er«)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofuraner (»PCDF'er«)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

»Dioxinlignende« PCB'er: non-ortho-PCB'er + mono-ortho-PCB'er

Non-ortho PCB'er

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-ortho-PCB'er

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003

Anvendte forkortelser: »T« = tetra; »Pe« = penta; »Hx« = hexa; »Hp« = hepta; »O« = octa; »CDD« = chlordibenzodioxin; »CDF« = chlordibenzofuran; »CB« = chlorbiphenyl.«

c)

Fodnote 33 affattes således:

»(33)

Grænseværdien udtrykt i forhold til fedtindholdet gælder ikke for fødevarer, der indeholder < 2 % fedt. For fødevarer, der indeholder mindre end 2 % fedt, er grænseværdien den produktbaserede værdi svarende til den produktbaserede værdi for fødevaren med 2 % fedt beregnet ud fra den fedtbaserede grænseværdi, idet følgende formel anvendes til beregningen:

Den produktbaserede grænseværdi for fødevarer med mindre end 2 % fedt = den fedtbaserede grænseværdi for den pågældende fødevare x 0,02.«


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1260/2011

af 2. december 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 945/2010 om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal debiteres 2011-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af fødevarer fra interventionslagrene til de socialt dårligst stillede personer i EU, og om fravigelse af forordning (EU) nr. 807/2010

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra f) og g), sammenholdt med artikel 4,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (2), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Da der sammenlignet med forrige år er væsentligt færre mængder i interventionslagrene til ordningen for levering af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i uddelingsplanen for 2012, der er vedtaget ved Kommissionen gennemførelsesforordning (EU) nr. 562/2011 (3), er det hensigtsmæssigt at forlænge gennemførelsesperioden for uddelingsplanen for 2011, der blev vedtaget ved Kommissionens forordning (EU) nr. 945/2010 (4), så medlemsstaterne har mulighed for at supplere de fødevarer, der skal uddeles til de endelige modtagere under uddelingsplanen for 2012, med ressourcer, der kan spares i uddelingsplanen for 2011.

(2)

Som følge af en række appelsager i forbindelse med udbudsprocedurerne og forsinkelser i de efterfølgende retslige procedurer har Grækenland ikke været i stand til at afslutte betalingstransaktionerne for visse opkøb af fødevarer på markedet og udtage en del af den tildelte mængde smør fra EU's interventionslagre. De græske myndigheder har anmodet Kommissionen om at forlænge tidsfristen i artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 807/2010 af 14. september 2010 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagrene til de socialt dårligst stillede personer i Unionen (5) og artikel 4 i forordning (EU) nr. 945/2010. Portugal indgav en lignende anmodning vedrørende fristen for betalingstransaktionerne fastsat ved artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 807/2010. I lyset af den vanskelige finansielle situation, som disse medlemsstater befinder sig i, er det hensigtsmæssigt at tillade dem at afslutte betalingstransaktionerne for de produkter, der tilvejebringes på markedet, og udtage de resterende mængder fra interventionslagrene, så disse bevillinger stadig er tilgængelige med henblik på at øge mængden af fødevareprodukter til de socialt dårligst stillede personer. Det er derfor nødvendigt at forlænge disse to frister. For at sikre medlemsstaterne ligebehandling bør disse fristforlængelser gælde alle betalingstransaktioner for de produkter, der tilvejebringes på markedet, og alle mælkeprodukter, der udtages fra interventionslagrene under uddelingsplanen for 2011. Eftersom fristen for betalingstransaktionerne for de produkter, der tilvejebringes på markedet, var fastsat til den 1. september og fristen for udtagning fra EU's interventionslagre til den 30. september, bør de begge anvendes med tilbagevirkende kraft.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 945/2010 ændres som følger:

1)

Som artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Uanset artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) nr. 807/2010 slutter gennemførelsesperioden for uddelingsplanen for 2011 den 29. februar 2012.«

2)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»Uanset artikel 3, stk. 2, første og tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 807/2010 skal smør og skummetmælkspulver som led i uddelingsplanen for 2011 udtages fra interventionslagrene fra den 1. juni til den 31. december 2011. Udgifterne til at oplagre de tildelte mængder smør og skummetmælkspulver i interventionslagrene fra den 30. september til datoen for den faktiske udtagning fra interventionslagrene afholdes af den medlemsstat, som produkterne tildeltes i uddelingsplanen for 2011.«

3)

Som artikel 5a indsættes:

»Artikel 5a

For produkter, der skal tilvejebringes på markedet i henhold til artikel 2, stk. 3, litra a), nr. iii) og iv), i forordning (EU) nr. 807/2010 skal betalingstransaktionerne under uddelingsplanen for 2011 for de produkter, som den erhvervsdrivende skal levere, være afsluttet inden den 31. december 2011, uanset artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 807/2010.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, punkt 2 og 3, anvendes fra den 31. august 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

(3)  EUT L 152 af 11.6.2011, s. 24.

(4)  EUT L 278 af 22.10.2010, s. 1.

(5)  EUT L 242 af 15.9.2010, s. 9.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1261/2011

af 2. december 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 3. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/28


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2011

om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud

(2011/791/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 126, stk. 9, og artikel 136,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 136, stk. 1, litra a), i TEUF kan der vedtages specifikke foranstaltninger for de medlemsstater, der har euroen som valuta, med henblik på at styrke samordningen og overvågningen af deres budgetdisciplin.

(2)

Artikel 126 i TEUF fastsætter, at medlemsstaterne skal undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud, og fastlægger med henblik herpå proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Stabilitets- og vækstpagten, hvis korrigerende del indeholder bestemmelser om gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, udgør den ramme, der kan benyttes som støtte for offentlige politikker med henblik på en hurtig tilbagevenden til sunde budgetstillinger under hensyntagen til den økonomiske situation.

(3)

Den 27. april 2009 fastslog Rådet i henhold til artikel 104, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland.

(4)

Den 10. maj 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/320/EU (1) rettet til Grækenland i henhold til artikel 126, stk. 9, og artikel 136 med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud senest i 2014. Rådet lagde følgende tilpasningskurs for korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud: Det offentlige underskud måtte ikke overstige 18 508 mio. EUR i 2010, 17 065 mio. EUR i 2011, 14 916 mio. EUR i 2012, 11 399 mio. EUR i 2013 og 6 385 mio. EUR i 2014.

(5)

Afgørelse 2010/320/EU er blevet væsentligt ændret flere gange (2). Da der var behov for yderligere ændringer, blev den af klarhedshensyn omarbejdet den 12. juli 2011 ved Rådets afgørelse 2011/734/EU (3).

(6)

I september 2011 stod det klart, at med henvisning til budgetgennemførelsen frem til den september måned ville det med uændret politik langt fra være muligt at nå målet for underskuddet i 2011, hvilket ville bringe programmets generelle troværdighed i fare. I oktober 2011 bebudede den græske regering de foranstaltninger, der skulle minimere budgetoverskridelsen i 2011, og den fremlagde et udkast til budget for 2012, der tager sigte på at overholde det loft for 2012, der er fastsat i afgørelse 2010/320/EU. Disse foranstaltninger vil blive til lovgivning ved udgangen af oktober 2011. Ekstensive drøftelser om disse foranstaltninger har fundet sted mellem de græske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene.

(7)

I lyset af ovenstående betragtninger forekommer det hensigtsmæssigt at ændre afgørelse 2011/734/EU på en række punkter, men bevare fristen for korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud uændret —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 2 i afgørelse 2011/734/EU foretages følgende ændringer:

1)

Der indsættes følgende nye stykke:

»6a.   Grækenland vedtager og gennemfører følgende foranstaltninger øjeblikkeligt:

a)

nedsættelse af skattefritagelserne, særlig den skattefri bundgrænse for personlig indkomstskat, med det formål at øge indtægterne med mindst 2 831 mio. EUR i 2012

b)

indførelse af en permanent afgift på fast ejendom, der opkræves via el-regningerne, med det formål at inddrive mindst 1 667 mio. EUR i 2011 og 1 750 mio. EUR per år fra 2012 og frem

c)

øjeblikkelig gennemførelse af den reviderede lønramme for offentligt ansatte, der vil bidrage til at sænke udgifterne med mindst 101 mio. EUR i 2011 og give en overførselseffekt på mindst 552 mio. EUR i 2012 oven i besparelserne som følge af den mellemfristede budgetstrategi, som løber til og med 2015. Denne reform omfatter alle offentligt ansatte med undtagelse af dem, der er omfattet af særlige lønsystemer. Disse nettobesparelser tager hensyn til foranstaltningens følger for indkomstskatter og sociale bidrag og for de bonusbeløb, der tilkommer bestemte kategorier af arbejdstagere

d)

nedskæring i pensions- og tillægspensionsbeløb og i de engangsbeløb, der udbetales ved pensionering, med det formål at spare mindst 219 mio. EUR i 2011 med en overførselseffekt på 446 mio. EUR i 2012 oven i besparelserne som følge af den mellemfristede budgetstrategi

e)

begrænsning af »den grønne fonds« udgifter til 5 % af indskuddene for derved at sikre en besparelse på 360 mio. EUR i 2012

f)

ministerielle afgørelser eller cirkulærer om foranstaltningerne vedrørende punktafgifter på naturgas, vedrørende fyringsolie og vedrørende motorkøretøjsafgifter som omhandlet i den mellemfristede budgetstrategi

g)

ministerielle afgørelser for at sikre ensartede regler for alle socialsikringsfondenes sundhedsydelser

h)

lovgivning angående opkrævning af solidaritetsbidraget gennem indeholdelse i skatten

i)

ministerielle afgørelser om påbegyndelse af lukning, sammenlægning eller kraftig indskrænkning af enheder. Dette påvirker KED, ETA, ODDY, National Youth Institute, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE og ERT samt 35 andre mindre enheder

j)

ministeriel afgørelse om vilkårene for tildeling af invalidepension, som skal være i overensstemmelse med besparelserne inden for rammerne af den mellemfristede budgetstrategi

k)

en lov om fastfrysning af indekseringen af pensioner og tillægspensioner indtil udgangen af 2015

l)

færdiggørelse af positivlisten over lægemidler med angivelse af de priser, der skal betales af socialsikringsfondene

m)

overførsel af følgende aktiver til privatiseringsfonden »Hellenic Republic Asset Development Fund« (HRADF): Alpha Bank (0,619 % af aktierne), National Bank of Greece (1,234 % af aktierne), Piraeus Bank (1,308 % af aktierne), Piræus' havnevæsen (23,1 % af aktierne), Thessalonikis havnevæsen (23,3 % af aktierne), Elefsina, Lavrio, Igoumenitsa, Alexandroupolis, Volos, Kavala, Corfu, Patras, Rafina, Heraklions havnevæsen (100 %), Athens vand- og kloakvæsen (27,3 %), Thessalonikis vand- og kloakvæsen (40 %), regionale lufthavne (overførsel af koncessionsrettigheder), off-shore naturalgaslageret »South Kavala« (overførsel af eksisterende og fremtidige koncessioner), det græske motorvejsnet (overførsel af økonomiske rettigheder ved eksisterende og fremtidige koncessioner), Egnatia odos (100 %), Hellenic Post (90 %), OPAP, SA (29 %), fire offentlige bygninger

n)

udpegning af de juridiske, tekniske og finansielle rådgivere til mindst 14 af disse privatiseringer, der er planlagt indtil ultimo 2012

o)

nye foranstaltninger til tilpasning af lønudviklingen til de økonomiske vilkår med udgangspunkt i en dialog med arbejdsmarkedets parter og under hensyn til målsætningen om at skabe og bevare arbejdspladser. Gælder navnlig: udvidelsen af de erhvervs- og sektorspecifikke overenskomster og det såkaldte favoriseringsprincip suspenderes i den mellemfristede budgetstrategis anvendelsesperiode, således at aftaler på virksomhedsplan får forrang over sektor- og erhvervsspecifikke aftaler. Aftaler på virksomhedsplan kan undertegnes af enten fagforeninger eller, når der ikke findes fagforeninger på virksomhedsplan, af samarbejdsudvalg eller andre arbejdstagerrepræsentanter, uanset virksomhedens størrelse.«

2)

Stk. 7, litra a), ændres således:

a)

Litra a) affattes således:

»a)

vedtagelse af et budget for 2012, der er i overensstemmelse med målene for den mellemfristede budgetstrategi og underskudsmålene fastsat i denne afgørelse og opdatering og offentliggørelse af oplysningerne om de mange foranstaltninger under den mellemfristede budgetstrategi; den lovgivning om beskatning og udgifter, der er nødvendig for budgettets gennemførelse, vedtages sammen med budgettet«.

b)

Litra d), affattes således:

»d)

vurdering af resultaterne af den første fase af den uvildige undersøgelse af centraladministrationens funktionsmåde, som skal munde ud i en handlingsplan for gennemførelsen af operationelle politiske henstillinger. Disse henstillinger tjener til at udvikle en mere strømlinet og effektiv offentlig sektor, definere klare ansvarsområder og arbejdsgange i ministerierne, eliminere overlappende kompetencer og forbedre mobiliteten inden for og mellem de forskellige dele af ministerierne; afslutning af den igangværende undersøgelse af de eksisterende sociale programmers funktionsmåde«.

c)

Følgende litraer tilføjes:

»i)

udpegning af rådgivere til de andre privatiseringer, der planlægges gennemført i 2012, og som ikke er inkluderet i stk. 6a, litra n), i denne artikel; fremskyndelse af registreringen af statsejede arealer og afledt ret om turistboliger og om brugen af landarealer; oprettelse og drift af et nyt generalsekretariat for offentlig ejendom, som skal arbejde sammen med den nyligt sammenlagte KED/ETA (henholdsvis forvaltning af fast ejendom og turistboliger), der skal forberede privatiseringen af kommercielle og omsættelige aktiver. Målet er at forbedre forvaltningen af aktiver i form af fast ejendom, befri dem for behæftelser og gøre dem klar til privatisering, oprette seks ejendomsporteføljer hos HRDAF og vedtage retsakten om overdragelse til staten af nedlagte enheders mobile og immobile aktiver

j)

en reform af indtægtsforvaltningen gennem følgende: aktivering af en særlig enhed for store skatteydere, fjernelse af hindringerne for en effektiv skatteforvaltning via gennemførelse af den nye skattelovs hovedreformer, herunder udskiftning af ledere, der ikke lever op til præstationsmålene, revurdering af skatterevisorernes kvalifikationer, anvendelse af den nyoprettede hurtigt arbejdende administrative enhed til bilæggelse af store tvister (inden for 90 dage) og centralisering og sammenlægning af 31 skattekontorers funktioner

k)

foranstaltninger til styrkelse af udgiftskontrollen: udpegning af permanente revisorer i samtlige ministerier

l)

offentliggørelse af en mellemfristet personaleplan for perioden frem til 2015 i overensstemmelse med reglen om 1 ansættelse for hver 5 fratrædelser, der gælder for hele den offentlige sektor uden undtagelser, overførsel af omkring 15 000 personer, der er beskæftiget i forskellige offentlige enheder, til arbejdskraftreserven samt overførsel af omkring 15 000 ansatte til efterløn. Personer i arbejdskraftreserven og på efterløn skal modtage 60 % af deres grundløn (ekskl. overarbejdsbetaling og andre tillæg) i højest 12 måneder. Denne periode på 12 måneder kan forlænges til 24 måneder for ansatte, der nærmer sig pensionsalderen. Betalinger til personer, mens de er en del af arbejdskraftreserven, er en del af deres fratrædelsesgodtgørelse.

m)

revision af listen over hårde og vanskelige erhverv, som indskrænkes til at dække mindre end 10 % af arbejdsstyrken. En tilbundsgående revision af de offentlige tillægspensionsordninger/supplerende pensionsordninger, inkl. velfærdsfonde og ordninger med engangsbeløb, med det formål at stabilisere pensionsudgifterne, sikre ordningernes budgetneutralitet og sikre pensionssystemets bæredygtighed på mellemlang og lang sigt. Revisionen skal resultere i følgende: en yderligere begrænsning af antallet af fonde, eliminering af ubalancer i fonde med underskud, stabilisering af de løbende udgifter på et holdbart niveau ved hjælp af justeringer fra og med 1. januar 2012 og langsigtet holdbarhed i de sekundære ordninger ved at sikre, at der er nøje overensstemmelse mellem bidrag og ydelser.«

3)

I stk. 8 tilføjes følgende litraer:

»c)

iværksættelse af den anden fase af den igangværende undersøgelse af de sociale programmers funktionsmåde med en mere detaljeret gennemgang af specifikke programmer og med det formål at reducere enhver excessiv fragmentering, opnå besparelser og skabe effektivitetsgevinster

d)

indførelse af elektronisk visitation i forbindelse med alle medicinske handlinger (receptudskrivning, henvisninger, diagnoser, kirurgi) i både det nationale sundhedssystem og hos udbydere, der har indgået aftale med EOPYY og socialsikringsfondene, udarbejdelse af detaljerede månedlige revisionsrapporter i det nationale sundhedssystem og hos leverandører, indførelse af lavere tilskud til generiske lægemidler, hvis pris ligger væsentligt under referenceprisen (mindre end 60 % af referenceprisen) på basis af andre EU-medlemsstaters erfaringer, offentliggørelse af en årsrapport fra socialsikringsfondene om receptudskrivning; indførelse af forpligtelsesregistre på alle hospitaler

e)

bevægelse i retning af et centraliseret system til indkøb af lægemidler og medicinsk udstyr til det nationale sundhedssystem gennem forsyningskoordinationsudvalget med støtte fra specifikationsudvalget og under anvendelse af et fælles kodesystem for medicinsk udstyr og lægemidler

f)

vedtagelse af lovgivning om strømlining af proceduren for indgivelse og godkendelse af tillægsbudgetter med det formål at styrke udgiftskontrollen, forsættelse af processen med at oprette forpligtelsesregistre, der skal dække hele den offentlige forvaltning.«

4)

Som stk. 9 indsættes:

»9.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af juni 2012:

a)

forberedelse af de foranstaltninger, der skal vedtages på samme tid som budgettet for 2013 og på samme tid som budgettet for 2014, og indledning af en gennemgang af de offentlige udgiftsprogrammer med det formål at identificere foranstaltninger svarende til 3 % af BNP. Denne gennemgang skal trække på ekstern teknisk bistand og fokusere på pensioner og sociale overførsler (på en måde, der ikke rokker ved den grundlæggende sociale beskyttelse); nedbringelse af forsvarsudgifterne uden forringelse af landets forsvarskapacitet; omstrukturering af centralforvaltningen og de lokale forvaltninger; justering af særlige lønordninger; præcisering af den yderligere rationalisering af hospitalernes medicinudgifter og driftsudgifter og af de kontante velfærdsydelser.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EUT L 145 af 11.6.2010, s. 6.

(2)  Afgørelse 2010/486/EU (EUT L 241 af 14.9.2010, s. 12); afgørelse 2011/57/EU (EUT L 26 af 29.1.2011, s. 15); afgørelse 2011/257/EU (EUT L 110 af 29.4.2011, s. 26).

(3)  EUT L 296 af 15.11.2011, s. 38.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/32


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE ATALANTA/4/2011

af 2. december 2011

om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

(2011/792/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november 2008 om Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (1) (Atalanta), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet har i medfør af artikel 6, stk. 1, i fælles aktion 2008/851/FUSP bemyndiget Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) til at træffe afgørelser om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken.

(2)

Den 5. juli 2011 vedtog PSC afgørelse Atalanta/3/2010 (2) om udnævnelse af kontreadmiral Thomas JUGEL til øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster.

(3)

Den øverstbefalende for EU-operationen har indstillet kaptajn Jorge MANSO som ny øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster.

(4)

EU's Militærkomité støtter denne indstilling.

(5)

I medfør af artikel 5 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kaptajn Jorge MANSO udnævnes herved til øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 6. december 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2011.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  EUT L 301 af 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUT L 177 af 6.7.2011, s. 26.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 19. oktober 2011

om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af bilag 9 til aftalen

(2011/793/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til afgørelse 2002/309/EF, Euratom, truffet af Rådet og Kommissionen, for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, den 4. april 2002 om indgåelse af syv aftaler med Det Schweiziske Forbund (1), særlig artikel 5, stk. 2, andet afsnit, sjette led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (2) (i det følgende benævnt »aftalen«) trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

I henhold til aftalens artikel 6 er der nedsat en blandet landbrugskomité (i det følgende benævnt »den blandede komité«), der har til opgave at forvalte aftalen og sikre, at den fungerer korrekt.

(3)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 4 og 7, i landbrugsaftalen vedtog den blandede komité den 21. oktober 2003 sin forretningsorden (3) og oprettede de arbejdsgrupper, der er nødvendige for forvaltningen af bilagene til aftalen (4).

(4)

Den bilaterale arbejdsgruppe for økologiske produkter har holdt møde for at gennemgå anvendelsesområdet for bilag 9, de importregler, som parterne i aftalen anvender, og deres udveksling af oplysninger med henblik på at fremsætte anbefalinger herom i komitéen om en tilpasning af aftalens bilag 9.

(5)

Ifølge aftalens artikel 11 kan den blandede komité træffe beslutning om ændringer af aftalens bilag.

(6)

Lederen af Den Europæiske Unions delegation i Den Blandede Landbrugskomité udtrykker EU's tilslutning til den endelige udgave til udkastet til den blandede komités afgørelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 37 i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (5)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den Europæiske Unions fastlagte holdning i Den Blandede Landbrugskomité, der er blevet nedsat i henhold til artikel 6 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, er baseret på Den Blandede Landbrugskomités udkast til afgørelse, der er vedlagt denne afgørelse som bilag.

Artikel 2

Den Blandede Landbrugskomités afgørelse offentliggøres efter vedtagelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.

(2)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(3)  Fælles holdning vedtaget af Rådet den 21. juli 2003. Afgørelse nr. 1/2003 truffet af den blandede komité den 21. oktober 2003 om vedtagelse af dens forretningsorden (EUT L 303 af 21.11.2003, s. 24).

(4)  Fælles holdning vedtaget af Rådet den 21. juli 2003. Afgørelse nr. 2/2003 truffet af den blandede komité den 21. oktober 2003 om nedsættelse af arbejdsgrupper og fastlæggelse af disse gruppers ansvarsområder (EUT L 303 af 21.11.2003, s. 27).

(5)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.


BILAG

UDKAST

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE Nr. 2/2011

af 25. november 2011

om ændring af bilag 9 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMTÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (i det følgende benævnt »aftalen«) trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Formålet med aftalens bilag 9 er at lette og fremme den bilaterale samhandel med økologiske produkter med oprindelse i EU eller Schweiz.

(3)

Ifølge artikel 8 i aftalens bilag 9 behandler arbejdsgruppen for økologiske produkter alle spørgsmål vedrørende bilag 9 og gennemførelsen heraf og fremsætter anbefalinger til komitéen. Arbejdsgruppen mødtes for bl.a. at undersøge aftalens anvendelsesområde, de importregler, som de to parter i aftalen anvender, og deres udveksling af oplysninger. Arbejdsgruppen konkluderede, at artiklerne om disse emner i bilag 9 bør tilpasses udviklingen i den økologiske produktion og markedet for økologiske produkter —

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

I bilag 9 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 ændres »vegetabilske produkter« til »landbrugsprodukter«.

b)

Stk. 2 udgår.

2)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Tredjelande og kontrolorganer i tredjelande

1.   Parterne gør deres yderste for at sørge for, at deres ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande er ækvivalente.

2.   For at sikre ækvivalent praksis ved anerkendelsen af tredjelande og kontrolorganer i tredjelande etablerer parterne et passende samarbejde for at udnytte deres erfaringer, og de konsulterer hinanden, inden anerkendelsen og inden et tredjeland eller et kontrolorgan optages på de relevante lister i deres love og administrative bestemmelser.«.

3)

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7

Udveksling af oplysninger

1.   I henhold til aftalens artikel 8 giver parterne og medlemsstaterne bl.a. hinanden følgende oplysninger og dokumenter:

listen over kompetente myndigheder, kontrolorganer og deres kodenumre samt de tilsynsførende myndigheders rapporter

listen over de administrative beslutninger, hvorved der er givet tilladelse til import af økologiske produkter fra et tredjeland

de uregelmæssigheder eller overtrædelser af de i appendiks 1 nævnte love og administrative bestemmelser, der har betydning for et produkts økologiske status. Hvilket niveau, oplysningerne udveksles på, afhænger af, hvor alvorlig og omfattende uregelmæssigheden eller overtrædelsen er.

2.   Parterne garanterer, at de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, tredje led, behandles fortroligt.«

4)

Appendiks 1 og 2 erstattes af appendiks 1 og 2 i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. december 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2011.

For Den Blandede Landbrugskomité

Nicolas VELET

Leder af EU's delegation

Jacques CHAVAZ

Formand og leder af den schweiziske delegation

Michaël WÜRZNER

Komitéens sekretær

BILAG

»Appendiks 1

Liste over retsakter som omhandlet i artikel 3 vedrørende økologisk producerede landbrugsprodukter og levnedsmidler

Gældende EU-bestemmelser

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 967/2008 af 29. september 2008 (EUT L 264 af 3.10.2008, s. 1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 426/2011 af 2. maj 2011 (EUT L 113 af 13.5.2011, s. 1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25), senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 590/2011 af 20. juni 2011 (EUT L 161 af 21.6.2011, s. 9).

Gældende bestemmelser i Schweiz

Ordonnance af 22. september 1997 om økologisk landbrug og økologiske produkters og levnedsmidlers betegnelse (ordonnance om økologisk landbrug), senest ændret den 27. oktober 2010 (RO 2010 5859)

Ordonnance af 22. september 1997 om økologisk landbrug, udstedt af Département fédéral de l’économie, senest ændret den 25. maj 2011 (RO 2011 2369).

Udelukket fra ækvivalensordningen

Schweiziske produkter, hvis bestanddele er fremstillet i forbindelse med ordningen for omlægning til økologisk landbrug

Produkter fra den schweiziske gedeproduktion, når dyrene er omfattet af undtagelsen i artikel 39d i ordonnance om økologisk landbrug og økologiske produkters og levnedsmidlers betegnelse (1).

»Appendiks 2

Gennemførelsesbestemmelser

De mærkningsregler for økologisk foder, der gælder i den importerende kontraherende parts retsforskrifter, gælder ved den anden parts import.«


(1)  (RS 910.18)«


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2010

(meddelt under nummer K(2011) 8714)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2011/794/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet aviær influenza hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 4, stk. 3, første og andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter tilskuddet skal udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/204/EU af 31. marts 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Danmark og Nederlandene i 2010 (3) blev der bl.a. ydet EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2010. Den 20. maj 2011 indsendte de nederlandske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(5)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(6)

Nederlandene underrettede i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de i henhold til EU-lovgivningen om anmeldelse og udryddelse trufne foranstaltninger og om resultaterne heraf. Anmodningen om godtgørelse var i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 bilagt en finansieringsrapport, dokumentation, en epidemiologisk rapport om hver bedrift, hvor dyr er blevet slået ned eller destrueret, og resultaterne af de respektive revisioner.

(7)

Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Nederlandene den 8. august 2011. Nederlandene gav udtryk for sin enighed i e-mail af 16. august 2011.

(8)

Derfor kan det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2010 nu fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af aviær influenza i Nederlandene i 2010 fastsættes til 54 203,48 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 86 af 1.4.2011, s. 73.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af smitsomt blæreudslet hos svin i Italien i 2009

(meddelt under nummer K(2011) 8715)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(2011/795/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet smitsomt blæreudslet hos svin hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, første led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter tilskuddet skal udgøre.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (2) er der fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Samme forordnings artikel 3 indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens afgørelse 2010/143/EU af 5. marts 2010 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af smitsomt blæreudslet hos svin i Italien i 2009 (3) blev der bevilget tilskud fra Unionen til Italien til dækning af udgifterne til udryddelse af smitsomt blæreudslet hos svin.

(5)

Den 3. og 4. maj 2010 indsendte de italienske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005. Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Italien ved e-mail af 29. juni 2011. Italien gav udtryk for sin enighed i e-mail af 23. august 2011.

(6)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

De italienske myndigheder har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(8)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af smitsomt blæreudslet hos svin i Italien i 2009 nu fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af smitsomt blæreudslet hos svin i Italien i 2009 fastsættes til 93 998,39 EUR. Det udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 56 af 6.3.2010, s. 12.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Cloppenburg, Tyskland, i december 2008 og januar 2009

(meddelt under nummer K(2011) 8716)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2011/796/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at få udryddet aviær influenza hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. I artikel 4, stk. 3, første og andet led, i nævnte beslutning fastsættes det, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet kan udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2009/581/EF af 29. juli 2009 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Cloppenburg, Tyskland, i december 2008 og januar 2009 (3) blev det vedtaget at yde et EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Tyskland, i december 2008 og januar 2009.

(5)

Den 3. september 2009 indsendte de tyske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(6)

Det er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

Det blev ved beslutning 2009/581/EF fastsat, at der skulle udbetales en første rate på 2 000 000 EUR af EU-tilskuddet.

(8)

En revision foretaget af Kommissionens tjenestegrene i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 349/2005 viste nogle finansielle fejl, der dog var af mindre omfang.

(9)

Tyskland har således hidtil opfyldt alle sine tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(10)

På baggrund af ovenstående bør anden rate af EU-tilskuddet til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Cloppenburg, Tyskland, i december 2008 og januar 2009 nu fastsættes.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der udbetales en anden rate på 4 000 000 EUR af EU-tilskuddet til Tyskland.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 198 af 30.7.2009, s. 83.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Spanien i 2009

(meddelt under nummer K(2011) 8717)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(2011/797/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet Newcastle disease hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, første led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/208/EU af 1. april 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af Newcastle disease i Spanien i 2009 (3) blev der ydet EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Spanien i 2009. Den 31. maj 2011 indsendte de spanske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(5)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(6)

Spanien underrettede i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de i henhold til EU-lovgivningen om anmeldelse og udryddelse trufne foranstaltninger og om resultaterne heraf. Anmodningen om godtgørelse var i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 bilagt en finansieringsrapport, dokumentation, en epidemiologisk rapport om hver bedrift, hvor dyr er blevet slået ned eller destrueret, og resultaterne af de respektive revisioner.

(7)

Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt de spanske myndigheder den 20. oktober 2011. Spanien gav udtryk for sin enighed i e-mail af 20. oktober 2011.

(8)

Derfor kan det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af Newcastle disease i Spanien i 2009 nu fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af Newcastle disease i Spanien i 2009 fastsættes til 103 219,22 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 87 af 2.4.2011, s. 29.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Spanien i 2009

(meddelt under nummer K(2011) 8721)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(2011/798/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at få udryddet aviær influenza hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. I artikel 4, stk. 3, første og andet led, i nævnte beslutning fastsættes det, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet kan udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens afgørelse 2010/148/EU af 5. marts 2010 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Tjekkiet, Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien i 2009 (3) blev der ydet EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i bl.a. Spanien i 2009.

(5)

Den 3. maj 2010 indsendte de spanske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(6)

Det er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

En revision foretaget af Kommissionens tjenestegrene i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 349/2005 viste nogle finansielle fejl, der dog var af mindre omfang.

(8)

Spanien har således hidtil opfyldt alle sine tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(9)

På baggrund af ovenstående bør første rate af EU-tilskuddet til Spanien til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i 2009 nu fastsættes.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der udbetales en første rate på 500 000 EUR af EU-tilskuddet til Spanien.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 60 af 10.3.2010, s. 22.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Polen i 2007

(meddelt under nummer K(2011) 8722)

(Kun den polske udgave er autentisk)

(2011/799/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at få udryddet aviær influenza hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. I artikel 4, stk. 3, første og andet led, i nævnte beslutning fastsættes det, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet kan udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/557/EF af 27. juni 2008 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Polen i 2007 (3) blev der ydet EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Polen i 2007.

(5)

Den 13. marts 2008 indsendte de polske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(6)

Det er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

Det blev ved beslutning 2008/557/EF fastsat, at der skulle udbetales en første rate på 845 000 EUR af EU-tilskuddet.

(8)

En revision foretaget af Kommissionens tjenestegrene i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 349/2005 viste nogle finansielle fejl, der dog var af mindre omfang.

(9)

Polen har således hidtil opfyldt alle sine tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(10)

På baggrund af ovenstående bør anden rate af EU-tilskuddet til Polen til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i 2007 nu fastsættes.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der udbetales en anden rate på 750 000 EUR af EU-tilskuddet til Polen.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 180 af 9.7.2008, s. 15.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007

(meddelt under nummer K(2011) 8723)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2011/800/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at få udryddet bluetongue hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. I artikel 3, stk. 6, første led, i nævnte beslutning fastsættes det, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet kan udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/444/EF af 5. juni 2008 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007 (3) blev det vedtaget at yde EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007.

(5)

Den 6. juni 2008 indsendte de tyske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(6)

Det er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

Det blev ved beslutning 2008/444/EF fastsat, at der skulle udbetales en første rate på 950 000 af EU-tilskuddet.

(8)

En revision foretaget af Kommissionens tjenestegrene i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 349/2005 viste nogle finansielle fejl, der dog var af mindre omfang.

(9)

Tyskland har således hidtil opfyldt alle sine tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(10)

På baggrund af ovenstående bør anden rate af EU-tilskuddet til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af bluetongue i Tyskland i 2007 nu fastsættes.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der udbetales en anden rate på 1 950 000 EUR af EU-tilskuddet til Tyskland.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 156 af 14.6.2008, s. 18.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Frankrig i 2007 og 2008

(meddelt under nummer K(2011) 8727)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2011/801/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 6, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som fastslår de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet bluetongue hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (2) er der fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Samme forordnings artikel 3 indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/655/EF (3), som ændret ved beslutning 2009/19/EF (4), blev der ydet et EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Frankrig i 2007 og 2008.

(5)

Den 31. marts 2009 indsendte de franske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(6)

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret aflagde den 24.-28. november 2008 kontrolbesøg i Frankrig, hvor der blev konstateret visse tekniske fejl og mangler. Disse fejl og mangler havde dog ikke bragt den generelle gennemførelse af programmet i fare eller forårsaget yderligere udgifter for EU-budgettet.

(7)

Der blev den 1.-4. december 2009 foretaget en finansiel kontrol i Frankrig, hvor det konkluderedes, at de udgifter, der var forelagt af Frankrig, var støtteberettigede.

(8)

Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt de franske myndigheder ved skrivelse af 14. juli 2011.

(9)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af bluetongue i Frankrig i 2007 og 2008 nu fastsættes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i beslutning 2008/655/EF.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af bluetongue i Frankrig i 2007 og 2008 fastsættes til 23 162 004,20 EUR. Det udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

Saldoen for EU-tilskuddet fastsættes til 2 041 295,20 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Italien i 2007 og 2008

(meddelt under nummer K(2011) 8728)

(Kun den italienske udgave er autentisk)

(2011/802/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 6, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som fastslår de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet bluetongue hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EF-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (2). er der fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Samme forordnings artikel 3 indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/655/EF (3), som ændret ved beslutning 2009/19/EF (4), blev der ydet et EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Italien i 2007 og 2008.

(5)

Den 12. marts 2009 indsendte de italienske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005. Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Italien ved skrivelse af 28. marts 2011.

(6)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

De italienske myndigheder har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(8)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af bluetongue i Italien i 2007 og 2008 nu fastsættes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i beslutning 2008/655/EF.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af bluetongue i Italien i 2007 og 2008 fastsættes til 732 680,67 EUR. Det udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

Saldoen for EU-tilskuddet fastsættes til 1 336,20 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Italienske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/54


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Østrig i 2007 og 2008

(meddelt under nummer K(2011) 8729)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2011/803/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 6, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som fastslår de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet bluetongue hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EF-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (2) er der fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Samme forordnings artikel 3 indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/655/EF (3), som ændret ved beslutning 2009/19/EF (4), blev der ydet et EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Østrig i 2007 og 2008.

(5)

Den 31. marts 2009 indsendte de østrigske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005. Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Østrig ved skrivelse af 28. marts 2011.

(6)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

De østrigske myndigheder har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(8)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af bluetongue i Østrig i 2007 og 2008 nu fastsættes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i beslutning 2008/655/EF.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af bluetongue i Østrig i 2007 og 2008 fastsættes til 1 706 326,35 EUR. Det udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Republikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Nederlandene i 2007 og 2008

(meddelt under nummer K(2011) 8732)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2011/804/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 6, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som fastslår de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet bluetongue hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter tilskuddet skal udgøre.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (2) er der fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Samme forordnings artikel 3 indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/655/EF (3), som ændret ved beslutning 2009/19/EF (4), blev der ydet et EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Nederlandene i 2007 og 2008.

(5)

Den 26. marts 2009 indsendte de nederlandske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005. Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt de nederlandske myndigheder ved skrivelse af 27. september 2010.

(6)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

De nederlandske myndigheder har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(8)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af bluetongue i Nederlandene i 2007 og 2008 nu fastsættes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i beslutning 2008/655/EF.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af bluetongue i Nederlandene i 2007 og 2008 fastsættes til 7 672 725 EUR. Det udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

Saldoen for EU-tilskuddet fastsættes til 1 120 985 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/58


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Sverige i 2007 og 2008

(meddelt under nummer K(2011) 8737)

(Kun den svenske udgave er autentisk)

(2011/805/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 6, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som fastslår de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet bluetongue hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EF-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (2) er der fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Samme forordnings artikel 3 indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/655/EF (3), som ændret ved beslutning 2009/19/EF (4), blev der ydet et EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Sverige i 2007 og 2008.

(5)

Den 30. marts 2009 indsendte de svenske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005. Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt de svenske myndigheder ved skrivelse af 28. marts 2011.

(6)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

De svenske myndigheder har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(8)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af bluetongue i Sverige i 2007 og 2008 nu fastsættes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i beslutning 2008/655/EF.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af bluetongue i Sverige i 2007 og 2008 fastsættes til 1 281 076,73 EUR. Det udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/60


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. november 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Luxembourg i 2007 og 2008

(meddelt under nummer K(2011) 8742)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2011/806/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 6, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som fastslår de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet bluetongue hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 6, andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EF-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (2) er der fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Samme forordnings artikel 3 indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/655/EF (3), som ændret ved beslutning 2009/19/EF (4), blev der ydet et EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Luxembourg i 2007 og 2008.

(5)

Den 27. marts 2009 indsendte de luxembourgske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005. Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Luxembourg ved skrivelse af 30. marts 2011.

(6)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

De luxembourgske myndigheder har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 4, i beslutning 2009/470/EF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(8)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af bluetongue i Luxembourg i 2007 og 2008 nu fastsættes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i beslutning 2008/655/EF.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af bluetongue i Luxembourg i 2007 og 2008 fastsættes til 471 212,25 EUR. Det udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

Saldoen for EU-tilskuddet fastsættes til 18 202,25 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Storhertugdømmet Luxembourg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 31.