ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.302.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 302

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
19. november 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

1

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af den aftale mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1183/2011 af 14. november 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 521/2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1184/2011 af 14. november 2011 om forbud mod fiskeri efter sej i IIIa og IV, EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og område 22-32 fra fartøjer, der fører svensk flag

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1185/2011 af 14. november 2011 om forbud mod fiskeri efter dybhavsrødfisk i EU-farvande og internationale farvande i V og internationale farvande i XII og XIV fra fartøjer, der fører portugisisk flag

8

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1186/2011 af 15. november 2011 om forbud mod fiskeri efter sild i EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30′ N fra fartøjer, der fører fransk flag

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1187/2011 af 15. november 2011 om forbud mod fiskeri efter lange i III a og i EU-farvande i underområde 22-32 fra fartøjer, der fører dansk flag

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1188/2011 af 15. november 2011 om forbud mod fiskeri efter torsk i IV, EU-farvande i IIa og den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat, fra fartøjer, der fører svensk flag

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1189/2011 af 18. november 2011 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets direktiv 2010/24/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1190/2011 af 18. november 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen for fodertilsætningsstoffet benzoesyre (VevoVitall) ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2011 af 18. november 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 479/2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om mælk og mejeriprodukter

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1192/2011 af 18. november 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/1


Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (1), der blev undertegnet den 17. maj 2011 i Bruxelles, blev afsluttet den 21. oktober 2011. Aftalen træder derfor i kraft den 1. december 2011 i overensstemmelse med dens artikel 3, stk. 3.


(1)  EUT L 297 af 16.11.2011, s. 3.


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/2


Meddelelse om ikrafttrædelsen af den aftale mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af den aftale mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (1), og som blev undertegnet i Bruxelles den 17. maj 2011, blev afsluttet den 21. oktober 2011. Aftalen træder derfor i kraft den 1. december 2011 i overensstemmelse med dens artikel 3.


(1)  EUT L 297 af 16.11.2011, s. 49.


FORORDNINGER

19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/3


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1183/2011

af 14. november 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 521/2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og 188,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (i det følgende benævnt »fællesforetagendet BCB«) blev oprettet den 30. maj 2008 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 (2) af de stiftende medlemmer, European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl (i det følgende benævnt »industrigruppen«) og Kommissionen.

(2)

Forskningsgruppen blev medlem af fællesforetagendet BCB den 14. juli 2008. Forskningsgruppen bidrager til fællesforetagendet BCB både økonomisk og i form af naturalydelser. På grund af fællesforetagendet BCB's særlige sammensætning, dets regler og karakter samt målsætningerne for og omfanget af dets aktiviteter kan resultaterne komme både forskningsgruppens og industrigruppens medlemmer til gavn. Naturalydelser fra både industri- og forskningsgruppen bør derfor medregnes som modsvarende midler.

(3)

Eftersom forskningsgruppen er blevet medlem af fællesforetagendet BCB, er det rimeligt at betragte bidrag i form af naturalydelser fra forskningsorganisationer (herunder universiteter og forskningscentre) som svarende til Unionens bidrag, jf. vedtægterne for fællesforetagendet BCB, der er vedhæftet som bilag til forordning (EF) nr. 521/2008 (i det følgende benævnt »vedtægterne«).

(4)

Fællesforetagendet BCB har været i drift i mere end to år, og den fulde driftscyklus med offentliggørelse af indkaldelse af forslag, vurdering af forslag, forhandlinger om finansiering og indgåelse af tilskudsaftaler er i denne periode fuldt ud gennemført. Erfaringen fra den periode har vist, at alle deltageres maksimale finansieringsniveau til fællesforetagendet BCB's projekter måtte nedsættes betydeligt. Som følge heraf er deltagelsen i fællesforetagendet BCB's aktiviteter betydeligt lavere end først forventet.

(5)

Bestyrelsen godkendte i overensstemmelse med vedtægterne ændringerne til forordning (EF) nr. 521/2008.

(6)

Hvis naturalydelser fra alle deltagende juridiske enheder blev betragtet som modsvarende midler, ville det indebære, at forskningsgruppens medlemskab blev anerkendt, at finansieringsniveauet blev forbedret, og at det grundlæggende princip om, at bidraget skal svare til Unionens bidrag, stadig ville blive overholdt, samtidig med at der tages hensyn til de forskellige deltageres behov for en rimelig og afbalanceret finansieringsnedsættelse.

(7)

De løbende udgifter for programkontoret for fællesforetagendet BCB (i det følgende benævnt »programkontoret«) bør afholdes af fællesforetagendets BCB's tre medlemmer. Alle medlemmerne af fællesforetagendet BCB bør have den samme betalingsplan.

(8)

Kommissionen bør gives en vis fleksibilitet med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes, såfremt bidragene ikke svarer til Unionens bidrag.

(9)

På nuværende tidspunkt fastsættes finansieringsniveauet efter hver vurdering af de modtagne forslag. For at gøre det muligt for modtagerne at vurdere omfanget af den potentielle finansiering bør der åbnes mulighed for at fastsætte et minimumsfinansieringsniveau for hver indkaldelse.

(10)

Forordning (EF) nr. 521/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 521/2008 foretages følgende ændringer;

1)

Artikel 6, stk. 2, affattes således:

»2.   Fællesforetagendet BCB kan oprette sin egen interne revisionskapacitet.«

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Uanset artikel 12, stk. 3, i bilaget til forordning (EF) nr. 521/2008 berører denne ændringsforordning ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af tilskudsaftaler og andre kontrakter, som er indgået af fællesforetagendet BCB før denne forordnings ikrafttræden. Navnlig berøres de deri fastsatte øvre finansieringsgrænser ikke.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 2, litra a), i bilaget til denne forordning anvendes dog fra den 14. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  Udtalelse af 13.9.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 153 af 12.6.2008, s. 1.


BILAG

Vedtægterne for fællesforetagendet for brændselsceller og brint, jf. bilaget til forordning (EF) nr. 521/2008, foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 2 ændres således:

a)

Stk. 2, første og andet led, affattes således:

»—

sikrer, at dens bidrag til fællesforetagendet BCB's ressourcer i overensstemmelse med artikel 12 i disse vedtægter ydes på forhånd som et kontanttilskud til dækning af 50 % af fællesforetagendet BCB's løbende omkostninger og overføres til fællesforetagendet BCB's budget i aftalte afdrag

sikrer, at erhvervslivets bidrag til gennemførelsen af de FTU-aktiviteter, der finansieres af fællesforetagendet BCB, sammen med de andre deltageres bidrag mindst svarer til Unionens bidrag«.

b)

Stk. 3, andet afsnit, fjerde led, affattes således:

»—

sikrer, at dens bidrag til fællesforetagendet BCB's ressourcer i overensstemmelse med artikel 12 i disse vedtægter ydes på forhånd som et kontanttilskud til dækning af 1/12 af fællesforetagendet BCB's løbende omkostninger og overføres til fællesforetagendet BCB's budget i aftalte rater.«

2.

Artikel 12 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Fællesforetagendet BCB's driftsomkostninger dækkes over EU's finansielle bidrag og bidrag fra de juridiske enheder, der deltager i aktiviteterne. Bidraget fra de juridiske enheder, der deltager, skal være mindst lige så stort som Unionens finansielle bidrag.

Indtægter behandles i overensstemmelse med reglerne om deltagelse opført i afgørelse nr. 1982/2006/EF.

Dette stykke finder anvendelse fra datoen for forskningsgruppens medlemskab af fællesforetagendet BCB.«

b)

Stk. 7, andet og tredje afsnit, affattes således:

»Hvis vurderingen fastslår, at bidraget fra de juridiske enheder, der deltager, ikke når op på det krævede niveau, kan Kommissionen reducere sit bidrag det efterfølgende år.

Hvis det fastslås, at bidraget fra de juridiske enheder, der deltager, i to år i træk ikke når op på det krævede niveau, kan Kommissionen foreslå Rådet at ophæve fællesforetagendet BCB.«

3.

I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

»4.   Bestyrelsen kan beslutte at fastsætte et minimumsfinansieringsniveau for hver deltagerkategori ved en given indkaldelse af forslag.«


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1184/2011

af 14. november 2011

om forbud mod fiskeri efter sej i IIIa og IV, EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og område 22-32 fra fartøjer, der fører svensk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

73/T&Q

Medlemsstat

Sverige

Bestand

POK/2A34.

Art

Sej (Pollachius virens)

Område

IIIa og IV, EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og område 22-32

Dato

31.10.2011


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1185/2011

af 14. november 2011

om forbud mod fiskeri efter dybhavsrødfisk i EU-farvande og internationale farvande i V og internationale farvande i XII og XIV fra fartøjer, der fører portugisisk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

72/T&Q

Medlemsstat

Portugal

Bestand

RED/51214D

Art

Dybhavsrødfisk - (Sebastes spp.)

Område

EU-farvande og internationale farvande i V og internationale farvande i XII og XIV

Dato

24.10.2011


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1186/2011

af 15. november 2011

om forbud mod fiskeri efter sild i EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30′ N fra fartøjer, der fører fransk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

75/T&Q

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

HER/4AB.

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

EU-farvande og norske farvande i IV nord for 53° 30′ N

Dato

23.10.2011


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1187/2011

af 15. november 2011

om forbud mod fiskeri efter lange i III a og i EU-farvande i underområde 22-32 fra fartøjer, der fører dansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

70/T&Q

Medlemsstat

Danmark

Bestand

LIN/3A/BCD

Art

Lange (Molva molva)

Område

III a; EU-farvande i underområde 22-32

Dato

17.10.2011


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1188/2011

af 15. november 2011

om forbud mod fiskeri efter torsk i IV, EU-farvande i IIa og den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat, fra fartøjer, der fører svensk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

74/T&Q

Medlemsstat

Sverige

Bestand

COD/2A3AX4

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

IV, EU-farvande i IIa og den del af IIIa, som ikke er omfattet af Skagerrak og Kattegat

Dato

31.10.2011


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1189/2011

af 18. november 2011

om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets direktiv 2010/24/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (1), særlig artikel 26, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2010/24/EU har gennemgribende ændret bestemmelserne om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger og Kommissionens gennemførelsesbeføjelser, sammenlignet med bestemmelserne i Rådets direktiv 2008/55/EF (2). Derfor er det hensigtsmæssigt at erstatte de nuværende gennemførelsesbestemmelser med en ny gennemførelsesforordning.

(2)

For at sikre hurtig kommunikation mellem de kompetente myndigheder bør der vedtages detaljerede regler for de praktiske ordninger og perioderne for fremsendelse mellem de bistandssøgte myndigheder og de bistandssøgende myndigheder.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at dokumenternes gyldighed ikke påvirkes af, at de sendes elektronisk.

(4)

For at bekræfte, at dokumenter, der fremsendes pr. post, er sendt af en kompetent myndighed, bør der fastsættes særlige regler for denne kommunikationsmåde.

(5)

For at sikre, at der fremsendes relevante data og oplysninger, bør der fastlægges modeller for den standardformular, der ledsager anmodningen om meddelelse, og den akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden bør retsvirkningen af meddelelser, der foretages af den bistandssøgte medlemsstat, efter anmodning fra den bistandssøgende medlemsstat, anføres udtrykkeligt.

(7)

Af hensyn til retssikkerheden bør det desuden anføres, at meddelelsen eller fremsendelsen af den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, ikke indvirker på konsekvenserne af meddelelsen af den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution, og at den reviderede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, ikke indvirker på den oprindelige fordring eller den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution.

(8)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1179/2008 af 28. november 2008 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Rådets direktiv 2008/55/EF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (3) bør ophæves.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Inddrivelsesudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Denne forordning fastlægger gennemførelsesbestemmelserne til artikel 5, stk. 1, artikel 8 og 10, artikel 12, stk. 1, artikel 13, stk. 2-5, artikel 15, artikel 16, stk. 1, og artikel 21, stk. 1, i direktiv 2010/24/EU, herunder nærmere regler for omregning, overførsel af inddrevne beløb samt for, hvorledes myndighederne kan sende meddelelser til hinanden.

Artikel 2

1.   Alle anmodninger om oplysninger, meddelelse, inddrivelse eller retsbevarende foranstaltninger i henhold til artikel 5, stk. 1, artikel 8 og 10 og artikel 16, stk. 1, i direktiv 2010/24/EU (i det følgende benævnt »anmodningerne om bistand«) og alle ledsagende akter, formularer og andre dokumenter samt alle andre oplysninger vedrørende disse anmodninger sendes via CCN-nettet, medmindre dette ikke er praktisk muligt af tekniske grunde.

2.   Dokumenter, der fremsendes i elektronisk form, og udskrifter deraf anses for at have samme retsvirkning som dokumenter, der fremsendes pr. post.

3.   Hvis en anmodning ikke kan fremsendes via CCN-nettet, fremsendes den pr. post. I så fald gælder følgende betingelser:

a)

Anmodningen skal være underskrevet af en ansat hos den bistandssøgende myndighed, som er behørigt bemyndiget til at fremsætte en sådan anmodning.

b)

Standardformularen, der ledsager anmodningen om meddelelse, jf. artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2010/24/EU (i det følgende benævnt »den ensartede meddelelsesformular«), eller den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, jf. artikel 12 i samme direktiv, skal være underskrevet af en behørigt bemyndiget ansat hos den bistandssøgende myndighed.

c)

Hvis anmodningen er ledsaget af en kopi af et andet dokument end den ensartede meddelelsesformular eller den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, skal den bistandssøgende myndighed bekræfte, at denne kopi er i overensstemmelse med originalen ved på kopien at angive på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den befinder sig, ordene »kopiens rigtighed attesteres«, navnet på den ansatte, der bekræfter kopien, og datoen for bekræftelsen.

For så vidt angår litra b) i første afsnit, skal medlemsstaterne anvende den ensartede meddelelsesformular, der er opstillet i overensstemmelse med modellen i bilag I, og den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, som er opstillet i overensstemmelse med modellen i bilag II.

4.   Hvis den ensartede meddelelsesformular eller den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, fremsendes ad elektronisk vej, kan strukturen og layoutet tilpasses til kravene i det elektroniske kommunikationssystem, således at kommunikationen mellem de kompetente myndigheder lettes, forudsat at sættet af data og oplysninger deri ikke ændres væsentligt i forhold til modellerne i bilag I og II.

Artikel 3

1.   Den bistandssøgende myndigheds anmodning om bistand kan omfatte én eller flere fordringer, såfremt disse fordringer kan inddrives hos én og samme person.

2.   En anmodning om oplysninger, inddrivelse eller retsbevarende foranstaltninger kan omhandle:

a)

hovedskyldneren eller en medskyldner

b)

en person, der ikke er en (med)skyldner, men som hæfter for betaling af skatter, afgifter og andre foranstaltninger eller for andre fordringer i forbindelse med disse skatter, afgifter og andre foranstaltninger i henhold til gældende bestemmelser i medlemsstaten, hvor den bistandssøgende myndighed befinder sig

c)

enhver tredjepart, som er i besiddelse af aktiver, der tilhører en af personerne i litra a) eller b), eller som har gæld til en af disse personer.

Artikel 4

Oplysninger m.v., som den bistandssøgte myndighed meddeler til den bistandssøgende myndighed i henhold til artikel 5, stk. 1, artikel 8 og 10 og artikel 16, stk. 1, i direktiv 2010/24/EU, affattes på det eller et af de officielle sprog i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat, eller på ethvert andet sprog, som de to myndigheder måtte have aftalt.

Artikel 5

Hvis den bistandssøgte myndighed afviser at behandle en anmodning om bistand, begrunder den dette over for den bistandssøgende myndighed med henvisning til de bestemmelser i direktiv 2010/24/EU, som den påberåber sig. En meddelelse herom fremsendes af den bistandssøgte myndighed, så snart den har truffet sin afgørelse, og under alle omstændigheder senest én måned efter datoen for bekræftelsen af modtagelsen af anmodningen.

Artikel 6

I alle anmodninger om oplysninger, inddrivelse eller retsbevarende foranstaltninger skal det anføres, om der er sendt en lignende anmodning til en anden myndighed.

KAPITEL II

ANMODNING OM OPLYSNINGER

Artikel 7

Den bistandssøgte myndighed bekræfter modtagelsen af anmodningen om oplysninger hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest inden syv kalenderdage.

Efter modtagelsen af anmodningen opfordrer den bistandssøgte myndighed i givet fald den bistandssøgende myndighed til at give enhver yderligere nødvendig oplysning. Den bistandssøgende myndighed giver alle andre nødvendige oplysninger, som den normalt har adgang til.

Artikel 8

1.   Den bistandssøgte myndighed sender den bistandssøgende myndighed hver ønsket oplysning, så snart den foreligger.

2.   Hvis ingen eller kun nogle af de ønskede oplysninger foreligger inden for en efter omstændighederne rimelig frist, underretter den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed herom og angiver årsagerne hertil.

Inden udløbet af en frist på seks måneder fra datoen for bekræftelsen af modtagelsen af anmodningen meddeler den bistandssøgte myndighed under alle omstændigheder den bistandssøgende myndighed resultatet af de undersøgelser, som førstnævnte har foretaget med henblik på at fremskaffe de ønskede oplysninger.

På grundlag af oplysningerne fra den bistandssøgte myndighed kan den bistandssøgende myndighed anmode om, at førstnævnte fortsætter sin undersøgelse. Anmodningen skal fremsættes inden for en frist på to måneder fra modtagelsen af meddelelsen om resultatet af de undersøgelser, der er foretaget af den bistandssøgte myndighed, og sidstnævnte behandler denne anmodning på grundlag af de samme bestemmelser som dem, der fandt anvendelse på den oprindelige anmodning.

Artikel 9

Den bistandssøgende myndighed kan til enhver tid tilbagekalde anmodningen om oplysninger, som er tilstillet den bistandssøgte myndighed. Afgørelsen om tilbagekaldelse fremsendes til den bistandssøgte myndighed.

KAPITEL III

ANMODNING OM MEDDELELSE

Artikel 10

1.   Med alle anmodninger om meddelelse skal følge originalen eller en bekræftet kopi af hvert dokument, af hvilket der anmodes om meddelelse.

Den ensartede meddelelsesformular, der ledsager anmodningen i henhold til artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2010/24/EU, udfyldes af den bistandssøgende myndighed eller under dennes ansvar. Den skal indeholde oplysninger til modtageren om, hvilke dokumenter der anmodes om meddelelsesbistand til.

2.   Der gælder følgende om oplysningerne i den ensartede meddelelsesformular:

a)

Fordringens beløb skal anføres, hvis det allerede foreligger.

b)

Den periode, inden for hvilken meddelelse skal ske, kan angives ved den dato, før hvilken den bistandssøgende myndighed ønsker meddelelsen foretaget.

Artikel 11

Anmodningen om meddelelse kan vedrøre enhver af de personer, der henvises til i artikel 3, litra c), i direktiv 2010/24/EU, og som i overensstemmelse med gældende ret i den bistandssøgende medlemsstat skal gøres bekendt med ethvert dokument, der vedrører den pågældende person.

Artikel 12

1.   Den bistandssøgte myndighed bekræfter modtagelsen af anmodningen om meddelelse hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest inden syv kalenderdage fra modtagelsen.

Efter modtagelsen af anmodningen om meddelelse træffer den bistandssøgte myndighed de nødvendige foranstaltninger til at foretage meddelelsen i overensstemmelse med gældende ret i den medlemsstat, hvor denne myndighed befinder sig.

Om nødvendigt opfordrer den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed til at give yderligere oplysninger, uden at dette dog må give anledning til, at den i anmodningen angivne frist for meddelelse overskrides.

Den bistandssøgende myndighed giver alle andre oplysninger, som den normalt har adgang til.

2.   Så snart meddelelsen er foretaget, underretter den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed om datoen herfor ved at bekræfte meddelelsen i den anmodningsformular, der tilbagesendes til den bistandssøgende myndighed.

Artikel 13

1.   En meddelelse, der er foretaget af den bistandssøgte medlemsstat, i overensstemmelse med den nationale lovgivning og administrative praksis i den pågældende medlemsstat, anses for at have samme virkning i den bistandssøgende medlemsstat, som hvis den var foretaget af den bistandssøgende medlemsstat selv, i overensstemmelse med den nationale lovgivning og administrative praksis i den bistandssøgende medlemsstat.

2.   En meddelelse af et dokument, der vedrører mere end én type skat, afgift eller anden foranstaltning, anses for gyldig, hvis den er foretaget af en myndighed i den bistandssøgte medlemsstat, som er kompetent i forbindelse med mindst en af de skatter, afgifter eller andre foranstaltninger, det meddelte dokument omhandler, forudsat dette er tilladt i henhold til national lovgivning i den bistandssøgte medlemsstat.

Artikel 14

Den bistandssøgte medlemsstat kan til meddelelse anvende den ensartede meddelelsesformular, der henvises til i artikel 10, stk. 1, på det eller et af de officielle sprog i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning.

KAPITEL IV

ANMODNING OM INDDRIVELSE ELLER OM RETSBEVARENDE FORANSTALTNINGER

Artikel 15

Anmodninger om inddrivelse eller om retsbevarende foranstaltninger skal indeholde en erklæring om, at de betingelser, der er fastsat i direktiv 2010/24/EU vedrørende iværksættelsen af proceduren om gensidig bistand, er opfyldt.

Artikel 16

1.   Den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, og som ledsager anmodningen om inddrivelse eller om retsbevarende foranstaltninger, udfyldes af den bistandssøgende myndighed eller under dennes ansvar, på grundlag af den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgende medlemsstat.

De administrative sanktioner, bøder, gebyrer og tillægsgebyrer, der henvises til i artikel 2, stk. 2, litra a), i direktiv 2010/24/EU, og de renter og omkostninger, der henvises til i artikel 2, stk. 2, litra c), i samme direktiv, som i overensstemmelse med gældende regler i den bistandssøgende medlemsstat, kan være forfaldet mellem datoen for den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution, og dagen før den dato, hvor anmodningen om inddrivelse er sendt, kan tilføjes i den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat.

2.   En ensartet akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, kan omfatte flere fordringer og flere personer svarende til den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgende medlemsstat.

3.   Hvis flere oprindelige akter, der hjemler ret til eksekution, vedrørende fordringer i den bistandssøgende medlemsstat, allerede er blevet erstattet af en global akt, der hjemler ret til eksekution, vedrørende alle disse fordringer i den pågældende medlemsstat, kan den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, baseres på de oprindelige akter, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgende medlemsstat, eller på den globale akt, der samler disse oprindelige akter i den bistandssøgende medlemsstat.

4.   Den bistandssøgte medlemsstat kan til at gøre de fordringer gældende, for hvilke der anmodes om bistand til inddrivelse, anvende den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den pågældende medlemsstat, på det eller et af de officielle sprog i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning.

Artikel 17

Modtageren af en anmodning om inddrivelse eller om retsbevarende foranstaltninger kan ikke påberåbe sig meddelelsen eller fremsendelsen af den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, til at gøre krav på en forlængelse eller genåbning af den periode, hvor fordringen eller den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution, kan anfægtes, hvis denne er blevet gyldigt meddelt.

Artikel 18

1.   Hvis der i den bistandssøgte medlemsstat anvendes en anden valuta end den, der anvendes i den bistandssøgende medlemsstat, angiver den bistandssøgende myndighed det fordringsbeløb, der skal inddrives, i begge valutaer.

2.   I forbindelse med inddrivelsesbistanden anvendes den seneste valutakurs, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende før den dato, hvor anmodningen er sendt.

Artikel 19

1.   Den bistandssøgte myndighed skal hurtigst muligt eller under alle omstændigheder senest syv kalenderdage efter modtagelsen af anmodningen om inddrivelse eller om retsbevarende foranstaltninger bekræfte modtagelsen af anmodningen.

2.   Den bistandssøgte myndighed kan opfordre den bistandssøgende myndigheden til at give yderligere oplysninger eller til at komplettere den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, hvis det er nødvendigt. Den bistandssøgende myndighed giver alle andre nødvendige oplysninger, som den normalt har adgang til.

Artikel 20

1.   Hvis det ikke er muligt at inddrive hele fordringen eller en del af den eller der ikke kan træffes retsbevarende foranstaltninger inden for en efter omstændighederne rimelig frist, underretter den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed herom og angiver årsagerne hertil.

På grundlag af oplysningerne fra den bistandssøgte myndighed kan den bistandssøgende myndighed anmode førstnævnte om at genoptage proceduren for inddrivelse eller for retsbevarende foranstaltninger. Denne anmodning fremsættes inden for en frist på to måneder fra datoen for modtagelsen af meddelelsen om resultatet af denne procedure og behandles af den bistandssøgte myndighed på grundlag af samme bestemmelser som den oprindelige anmodning.

2.   Senest ved udløbet af hver periode på seks måneder fra datoen for bekræftelsen af modtagelsen af anmodningen underretter den bistandssøgte myndighed den bistandssøgende myndighed om udviklingen eller om resultatet af proceduren for inddrivelse eller for retsbevarende foranstaltninger.

Artikel 21

1.   Enhver indsigelse, der fremsættes i den bistandssøgende myndigheds medlemsstat mod fordringen eller mod den akt, der hjemler ret til eksekution heraf, meddeles af den bistandssøgende myndighed til den bistandssøgte myndighed straks efter, at førstnævnte er blevet bekendt med en sådan indsigelse.

2.   Hvis den lovgivning og administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte medlemsstat, ikke tillader retsbevarende foranstaltninger eller inddrivelse, jf. artikel 14, stk. 4, andet og tredje afsnit, i direktiv 2010/24/EU, meddeler den bistandssøgte myndighed dette til den bistandssøgende myndighed hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest en måned efter modtagelsen af den i stk. 1 omhandlede meddelelse.

3.   Enhver foranstaltning, som iværksættes i den bistandssøgte medlemsstat med henblik på godtgørelse af inddrevne beløb eller erstatning, for så vidt angår inddrivelse af beløb, der er anfægtet, jf. artikel 14, stk. 4, tredje afsnit, i direktiv 2010/24/EU, meddeles af den bistandssøgte myndighed til den bistandssøgende myndighed straks efter at førstnævnte er blevet bekendt med en sådan foranstaltning.

Den bistandssøgte myndighed inddrager så vidt muligt den bistandssøgende myndighed i procedurerne til fastsættelse af det beløb, der skal godtgøres, og den erstatning, der skal udredes. På begrundet begæring fra den bistandssøgte myndighed overfører den bistandssøgende myndighed de godtgjorte beløb og den betalte erstatning senest to måneder efter modtagelsen af denne anmodning.

Artikel 22

1.   Hvis anmodningen om inddrivelse eller om retsbevarende foranstaltninger bliver formålsløs som følge af betaling eller annullering af fordringen eller af andre årsager, underretter den bistandssøgende myndighed omgående den bistandssøgte myndighed herom, for at sidstnævnte kan standse enhver foranstaltning, den måtte have iværksat.

2.   Hvis det fordringsbeløb, der er genstand for en anmodning om inddrivelse eller om retsbevarende foranstaltninger, ændres ved den kompetente myndigheds afgørelse, jf. artikel 14, stk. 1, i direktiv 2010/24/EU, skal den bistandssøgende myndighed underrette den bistandssøgte myndighed om denne afgørelse og, hvis der er anmodet om inddrivelse, fremsende en revideret ensartet akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat. Denne reviderede ensartede akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat udfærdiges af den bistandssøgende myndighed, eller under dennes ansvar, på grundlag af den afgørelse, der ændrer fordringsbeløbet.

3.   En revideret ensartet akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat, har ingen konsekvenser for muligheden for at anfægte den oprindelige fordring, den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgende medlemsstat eller den afgørelse, der henvises til i foregående afsnit.

4.   Hvis ændringen i stk. 2 fører til en nedsættelse af fordringsbeløbet, fortsætter den bistandssøgte myndighed foranstaltningen med henblik på inddrivelse eller retsbevarende foranstaltninger, idet denne foranstaltning dog begrænses til det udestående beløb.

Hvis den bistandssøgte myndighed allerede har inddrevet et beløb, der overstiger det udestående beløb, på det tidspunkt, hvor den er gjort bekendt med nedsættelsen, men den i artikel 23 omhandlede overførsel ikke er påbegyndt, tilbagebetaler denne myndighed det for meget indbetalte beløb til den person, der er berettiget hertil.

5.   Hvis ændringen i stk. 2 fører til en forhøjelse af fordringsbeløbet, kan den bistandssøgende myndighed sende den bistandssøgte myndighed en supplerende anmodning om inddrivelse eller om retsbevarende foranstaltninger.

Den bistandssøgte myndighed skal så vidt muligt behandle denne supplerende anmodning sammen med den oprindelige anmodning fra den bistandssøgende myndighed. Hvis det ikke er muligt at samle den supplerende anmodning med den oprindelige anmodning, fordi den igangværende procedure er for vidt fremskreden, er den bistandssøgte myndighed kun forpligtet til at efterkomme den supplerende anmodning, hvis beløbet mindst er lige så stort som det i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2010/24/EU nævnte.

6.   Med henblik på omregning af det fordringsbeløb, der følger af ændringen i stk. 2, til den valuta, der er gældende i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat, anvender den bistandssøgende myndighed den valutakurs, som blev anvendt i den oprindelige anmodning.

Artikel 23

1.   Beløb, der skal fremsendes til den bistandssøgende myndighed, i henhold til artikel 13, stk. 5, i direktiv 2010/24/EU, overføres til den bistandssøgende myndighed i den valuta, der er gældende i den bistandssøgte medlemsstat.

Overførslen af de inddrevne beløb skal finde sted senest to måneder efter den dato, hvor inddrivelsen blev foretaget.

Hvis de foranstaltninger til inddrivelse, den bistandssøgte myndighed har anvendt, anfægtes med en begrundelse, som ikke er omfattet af den bistandssøgende medlemsstats ansvar, kan den bistandssøgte myndighed dog vente med at overføre beløb, der er inddrevet i forbindelse med den bistandssøgende medlemsstats fordring, indtil tvisten er afgjort, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

a)

den bistandssøgte myndighed, finder det sandsynligt, at tvisten afgøres til fordel for den pågældende part, og

b)

den bistandssøgende myndighed har ikke erklæret, at den godtgør allerede overførte beløb, hvis fristen afgøres til fordel for den pågældende part.

Hvis den bistandssøgende myndighed har afgivet en godtgørelseserklæring i henhold til litra b) i tredje afsnit, skal den tilbageføre inddrevne beløb, der allerede er overført af den bistandssøgte myndighed, senest en måned efter modtagelsen af anmodningen om godtgørelse. Eventuel anden erstatning skal i så tilfælde betales udelukkende af den bistandssøgte myndighed.

2.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan aftale andre ordninger om overførsel af beløb, der er mindre end beløbet i artikel 18, stk. 3, i direktiv 2010/24/EU.

Artikel 24

Uanset eventuelle rentebeløb, som i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i direktiv 2010/24/EU måtte blive opkrævet af den bistandssøgte myndighed, anses en fordring for inddrevet i forhold til inddrivelsen af beløbet udtrykt i den nationale valuta i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat på grundlag af den valutakurs, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, i denne forordning.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 25

Forordning (EF) nr. 1179/2008 ophæves.

Artikel 26

Denne forordning træder i kraft dagen på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2010, s. 1

(2)  EUT L 150 af 10.06.2008, s. 28

(3)  EUT L 319 af 29.11.2008, s. 21.


BILAG I

Ensartet meddelelsesformular med oplysninger om meddelt(e) dokument(er) (skal fremsendes til modtageren af meddelelsen)  (1)

Dette dokument ledsager dokument(er), der herved meddeles af den kompetente myndighed i [navn på den bistandssøgte medlemsstat].

Denne meddelelse vedrører dokumenter fra de kompetente myndigheder i [navn på den bistandssøgende medlemsstat], som har bedt om meddelelsesbistand i henhold til artikel 8 i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010.

A.   IDENTIFIKATION AF MODTAGEREN AF MEDDELELSEN

1.

Navn:

2.

Adresse:

3.

Fødselsdato:

4.

Fødested:

B.   FORMÅL MED MEDDELELSEN

1.

Meddelelsen har til formål at:

oplyse modtageren om det/de dokument(er), som dette oplysningsdokument er vedhæftet

suspendere forældelsen af den eller de fordringer, som det eller de meddelte dokument(er) omhandler

bekræfte over for modtageren, at denne er forpligtet til at betale de i punkt C anførte beløb.

Bemærk, at myndighederne i tilfælde af manglende betaling kan træffe eksekutionsforanstaltninger og/eller retsbevarende foranstaltninger for at sikre inddrivelse af fordringen (fordringerne). Dette kan medføre, at yderligere omkostninger pålægges modtageren.

De er modtager af denne meddelelse, da De anses for at være:

hovedskyldneren

en medskyldner

en person, der ikke er (med)skyldneren, men som hæfter for betaling af skatter, afgifter og andre foranstaltninger eller for andre fordringer i forbindelse med disse skatter, afgifter og andre foranstaltninger i henhold til gældende bestemmelser i medlemsstaten

en person, der ikke er (med)skyldneren, og som er i besiddelse af aktiver, der tilhører (med)skyldneren eller nogen anden hæftende person, eller som har gæld til (med)skyldneren eller til nogen anden hæftende person

en tredjepart, som kan påvirkes af eksekutionsforanstaltninger for andre personer.

(Følgende oplysning vises, hvis modtageren af meddelelsen er en anden person end (med)skyldneren, og som er i besiddelse af, eller som har gæld til (med)skyldneren eller til en anden hæftende person, eller en tredjepart, som kan påvirkes af eksekutionsforanstaltningerne for andre personer: De meddelte dokumenter vedrører fordringer i forbindelse med skatter og afgifter, som følgende person(er) hæfter for: (navn og adresse (kendt eller formodet))).

2.

Den bistandssøgende myndighed i [navn på den bistandssøgende medlemsstat] har opfordret de kompetente myndigheder i [navn på den bistandssøgte medlemsstat] til at foretage denne meddelelse før [dato]. Bemærk, at denne dato ikke specifikt er forbundet med nogen forældelsesfrist.

C.   BESKRIVELSE AF DET (DE) MEDDELTE DOKUMENT(ER)

1.

Referencenr.:

Dato for oprettelse:

2.

Det meddelte dokuments kategori:

Skatteansættelse

Betalingspåbud

Afgørelse efter en administrativ klage

Andet administrativt dokument:

Dom/kendelse afsagt af:

Andet juridisk dokument

3.

Navn på pågældende fordring (på den bistandssøgende medlemsstats sprog):

4.

Fordringskategori:

 a)

told

 b)

merværdiafgift

 c)

punktafgifter

 d)

indkomstskat og formueskat

 e)

afgifter på forsikringspræmier

 f)

arve- og gaveafgifter

 g)

andre nationale skatter og afgifter på fast ejendom end ovennævnte

 h)

nationale skatter og afgifter på brug eller ejerskab af transportmidler

 i)

andre skatter og afgifter, der opkræves af eller på vegne af den bistandssøgende medlemsstat

 j)

skatter og afgifter, der opkræves af eller på vegne af territoriale eller administrative underenheder i den bistandssøgende medlemsstat, eksklusive skatter og afgifter, der opkræves af lokale myndigheder

 k)

skatter og afgifter, der opkræves af eller på vegne af lokale myndigheder

 l)

andre skattebaserede fordringer

 m)

restitutioner, interventioner og andre foranstaltninger, der helt eller delvis finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), herunder de beløb, der skal opkræves som led i disse foranstaltninger samt bidrag og andre afgifter, som opkræves i medfør af den fælles markedsordning for sukker

5.

Fordringsbeløb i valutaen i [navn på den bistandssøgende medlemsstat]:

Hovedstol:

Administrative sanktioner og bøder:

Renter frem til [dato]:

Omkostninger frem til [dato]:

Gebyrer for attester og lignende dokumenter i forbindelse med administrative procedurer vedrørende fordringen i punkt 3:

Samlet beløb for denne fordring:

6.

Beløbet i punkt 5 skal betales:

før:

senest [antal] kalenderdage efter datoen på denne meddelelse

omgående

Betalingen skal foretages til:

Reference, der skal anvendes ved betaling:

7.

De kan besvare dokument(er), der hermed er meddelt.

Sidste svardag:

Svarperiode:

Navn og adresse på den myndighed, svaret kan sendes til:

8.

Mulighed for indsigelse

Perioden for indsigelse mod fordringen eller meddelte dokument(er) er allerede udløbet.

Sidste indsigelsesdag:

Indsigelsesperiode:

Navn og adresse på den myndighed, hvortil en indsigelse skal sendes:

Bemærk, at tvister om fordringen, akten, der hjemler ret til eksekution, eller noget andet dokument, der hidrører fra myndighederne i [navn på den bistandssøgende medlemsstat], hører under de kompetente instansers kompetence i [navn på den bistandssøgende medlemsstat] i henhold til artikel 14 i Rådets direktiv 2010/24/EU.

Alle sådanne tvister er omfattet af de proceduremæssige og sproglige regler i [navn på den bistandssøgende medlemsstat].

Bemærk, at inddrivelse kan begynde før afslutningen af indsigelsesperioden.

9.

Kontor, der har ansvaret for vedlagte dokument(er)

Navn

Adresse

Telefon

E-mail

Sprog, hvorpå dette kontor kan kontaktes

10.

Andre oplysninger om:

det/de meddelte dokument(er)

og/eller muligheden for at gøre indsigelse mod forpligtelserne

kan fås fra:

det kontor, der har ansvaret for vedlagte dokument(er), se punkt C.9

følgende kontor:


(1)  Punkterne i kursiv er valgfrie.


BILAG II

Ensartet akt, der hjemler ret til eksekution i den bistandssøgte medlemsstat  (1)

   ENSARTET AKT, DER HJEMLER RET TIL EKSEKUTION AF FORDRINGER, DER ER OMFATTET AF RÅDETS DIREKTIV 2010/24/EU

Udstedelsesdato:

   REVIDERET ENSARTET AKT, DER HJEMLER RET TIL EKSEKUTION AF FORDRINGER, DER ER OMFATTET AF RÅDETS DIREKTIV 2010/24/EU

Dato for udstedelse af den oprindelige ensartede akt:

Dato for ændring:

Begrundelse for ændringen:  dom/kendelse afsagt af [rettens navn]  administrativ afgørelse af [dato]

Referencenr.:

EU-medlemsstat, hvor dette dokument er udstedt:

Hver EU-medlemsstat kan anmode om bistand fra andre medlemsstater til inddrivelse af de ubetalte fordringer, der er omhandlet i artikel 2 i Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010.

Inddrivelsesforanstaltningerne, der er truffet af den bistandssøgte medlemsstat, er baseret på:

en ensartet akt, der hjemler ret til eksekution, jf. direktivets artikel 12

en revideret ensartet akt, der hjemler ret til eksekution, jf. direktivets artikel 15 (under hensyntagen til den afgørelse, der er truffet af den i direktivets artikel 14, stk. 1, omhandlede kompetente instans).

Dette dokument er den [reviderede] ensartede akt, der hjemler ret til eksekution. Det vedrører de(n) nedenfor anførte fordring (fordringer), som stadig er ubetalt(e) i [navn på den bistandssøgende medlemsstat]. Den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution af denne/disse fordring(er), er blevet meddelt, hvis det kræves i henhold til national lovgivning i [navn på den bistandssøgende medlemsstat].

Tvister vedrørende fordringen (fordringerne) hører udelukkende under de kompetente instansers kompetence i [navn på den bistandssøgende medlemsstat] i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/24/EU. Sager skal indbringes for dem i henhold til de proceduremæssige og sproglige regler, der gælder i [navn på den bistandssøgende medlemsstat].

BESKRIVELSE AF FORDRINGEN (FORDRINGERNE) OG DEN/DE PÅGÆLDENDE PERSON(ER)

IDENTIFIKATION AF FORDRINGEN

1.

Reference:

2.

Fordringskategori:

 a)

told

 b)

merværdiafgift

 c)

punktafgifter

 d)

indkomstskat og formueskat

 e)

afgifter på forsikringspræmier

 f)

arve- og gaveafgifter

 g)

andre nationale skatter og afgifter på fast ejendom end ovennævnte

 h)

nationale skatter og afgifter på brug eller ejerskab af transportmidler

 i)

andre skatter eller afgifter, der opkræves af eller på vegne af den bistandssøgende medlemsstat

 j)

skatter og afgifter, der opkræves af eller på vegne af territoriale eller administrative underenheder i den bistandssøgende medlemsstat, eksklusive skatter og afgifter, der opkræves af lokale myndigheder

 k)

skatter og afgifter, der opkræves af eller på vegne af lokale myndigheder

 l)

andre skattebaserede fordringer

 m)

restitutioner, interventioner og andre foranstaltninger, der helt eller delvis finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), herunder de beløb, der skal opkræves som led i disse foranstaltninger samt bidrag og andre afgifter, som opkræves i medfør af den fælles markedsordning for sukker

3.

Skatte-/afgiftskategori:

4.

Omhandlede periode eller dato:

5.

Dato for fordringens oprettelse:

6.

Dato, fra hvilken eksekution er mulig:

7.

Fordringsbeløbet (oprindeligt — stadig skyldigt):

hovedstol:

administrative sanktioner og bøder:

renter til datoen før den dag, anmodningen er sendt:

omkostninger til datoen før den dag, anmodningen er sendt:

gebyrer for attester og lignende dokumenter i forbindelse med administrative procedurer vedrørende de pågældende skatter og afgifter:

samlet beløb for denne fordring:

8.

Dato for meddelelse af den oprindelige akt, der hjemler ret til eksekution i [navn på den bistandssøgende medlemsstat]

9.

Kontor, der har ansvaret for vurdering af fordringen: navn, adresse og andre kontaktoplysninger:

10.

Yderligere oplysninger om fordringen og om mulighederne for at anfægte betalingsforpligtelsen kan indhentes fra:

det kontor, der har ansvaret for vurderingen af fordringen, se punkt 9

det kontor, der har ansvaret for den ensartede akt, der hjemler ret til eksekution: navn, adresse og andre kontaktoplysninger

IDENTIFIKATION AF DEN/DE PÅGÆLDENDE PERSON(ER) I DEN/DE NATIONAL(E) AKT(ER), DER HJEMLER RET TIL EKSEKUTION

1.

Navn

2.

Adresse

3.

Begrundelse for hæftelse:

hovedskyldner

medskyldner

en person, der ikke er (med)skyldneren, og som hæfter for betaling af skatter, afgifter og andre foranstaltninger, eller for andre fordringer i forbindelse med disse skatter, afgifter og andre foranstaltninger


(1)  Punkterne i kursiv er valgfrie.


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1190/2011

af 18. november 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen for fodertilsætningsstoffet benzoesyre (VevoVitall)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Emerald Kalama Chemical BV har indgivet ansøgninger i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 med en anmodning om at ændre navnet på indehaveren af godkendelsen i Kommissionens forordning (EF) nr. 1730/2006 af 23. november 2006 om godkendelse af benzoesyre (VevoVitall) som fodertilsætningsstof (2) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 1138/2007 af 1. oktober 2007 om godkendelse af en ny anvendelse af benzoesyre (VevoVitall) som fodertilsætningsstof (3).

(2)

Ansøgeren oplyser, at DSM Special Products BV med virkning fra den 26. maj 2011 er blevet omdannet til Emerald Kalama Chemical BV, som nu ejer markedsføringsrettighederne for det pågældende tilsætningsstof. Ansøgeren har forelagt dokumentation til støtte herfor.

(3)

Den foreslåede ændring af godkendelsesbetingelserne er af rent administrativ art og indebærer ikke en ny vurdering af det pågældende tilsætningsstof. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er blevet underrettet om ansøgningen.

(4)

For at give ansøgeren mulighed for at udnytte sine markedsføringsrettigheder under navnet Emerald Kalama Chemical BV er det nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne.

(5)

Forordning (EF) nr. 1730/2006 og (EF) nr. 1138/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Da ændringerne af godkendelsesbetingelserne ikke foretages af sikkerhedsmæssige årsager, bør der indrømmes en overgangsperiode, hvor eksisterende lagre kan opbruges.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I anden kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 1730/2006 erstattes »DSM Special Products« af »Emerald Kalama Chemical BV«.

Artikel 2

I anden kolonne i bilaget til forordning (EF) nr. 1138/2007 erstattes »DSM Special Products« af »Emerald Kalama Chemical BV«.

Artikel 3

Eksisterende lagre, som er i overensstemmelse med bestemmelser, der var gældende før denne forordnings ikrafttrædelse, kan fortsat markedsføres og anvendes indtil den 9 juni 2012.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 325 af 24.11.2006, s. 9.

(3)  EUT L 256 af 2.10.2007, s. 8.


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1191/2011

af 18. november 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 479/2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om mælk og mejeriprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 192, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 479/2010 (2) skal den »pris ab fabrik«, som medlemsstaterne skal meddele til Kommissionen, svare til det salg, der er faktureret i referenceperioden.

(2)

Fakturaer er ganske vist pålidelige officielle regnskabsdokumenter, men kun at basere priserne på fakturaer vil muligvis forhindre medlemsstaterne i at anvende andre tilgængelige og pålidelige priskilder. For forskellige produkter kan disse andre tilgængelige og pålidelige priskilder bedre afspejle den aktuelle markedssituation. Det bør derfor også være tilladt at meddele priser, som er baseret på kontrakter, der er indgået i referenceperioden.

(3)

I praksis har det vist sig, at det for flere medlemsstater er vanskeligt at overholde de meddelelsesfrister for de månedlige priser, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 479/2010, så de derfor ikke kan opgive endelige priser til Kommissionen. De meddelte prisers nøjagtighed bør forbedres gennem en forlængelse af tidsfristen.

(4)

Den anvendte undersøgelsesmetode bør beskrives bedre hvad angår prisoplysningernes oprindelse og den måde, hvorpå de kompetente myndigheder bør indsamle oplysningerne.

(5)

De månedlige oplysninger om eksportlicenser, som medlemsstaterne indgiver, bør afstemmes med de oplysninger, der indgives dagligt. Derfor er det nødvendigt med yderligere oplysninger i de månedlige meddelelser.

(6)

Forordning (EU) nr. 479/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 479/2010 ændres således:

1)

Artikel 2 ændres således:

a)

i stk. 2 affattes første punktum således:

»2.   Medlemsstaterne giver senest den 15. i hver måned Kommissionen meddelelse om følgende, for så vidt angår de priser ab fabrik, der er noteret måneden før for produkterne i bilag I.B:«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   I stk. 1 og 2 forstås der ved »pris ab fabrik« den pris, hvortil produktet købes fra virksomheden, ekskl. afgifter (moms) og andre omkostninger (transport, lastning, håndtering, oplagring, paller, forsikring osv.).

Medlemsstaterne sikrer, at den meddelte pris er repræsentativ for den aktuelle markedssituation. Den meddelte pris baseres på den bedst egnede tilgængelige informationskilde, dvs. på:

a)

salg, som er faktureret i referenceperioden

og/eller

b)

kontrakter, som er indgået i referenceperioden, for leverancer inden for tre måneder.«

2)

Artikel 7, stk. 1, litra a) og b), affattes således:

»a)

de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter, efter destinationskode og ansøgningens indgivelsesdato, som der er annulleret licensansøgninger for i henhold til artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1187/2009

b)

de uudnyttede mængder på licenser, der er udløbet og returneret den foregående måned, og som er udstedt siden den 1. juli i det igangværende GATT-år, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter og efter destinationskode«

3)

Punkt 3, litra c), i bilag II erstattes af følgende:

»c)

undersøgelsesmetode: det skal angives, fra hvilke berørte parter (producenter, de første købere) oplysningerne stammer fra, og hvordan eller med hvilken metode oplysningerne er indsamlet«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 135 af 2.6.2010, s. 26.


19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1192/2011

af 18. november 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19. november 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

49,9

MA

48,9

MK

64,0

TR

86,5

ZZ

62,3

0707 00 05

AL

64,0

EG

161,4

TR

101,9

ZZ

109,1

0709 90 70

MA

57,3

TR

133,9

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

91,7

ZA

65,5

ZZ

78,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

43,0

IL

74,8

MA

53,5

TR

77,6

UY

42,7

ZA

62,9

ZZ

59,1

0805 50 10

TR

56,4

ZA

43,5

ZZ

50,0

0806 10 10

BR

224,5

CL

70,8

EC

65,7

LB

293,6

PE

261,2

TR

143,7

US

270,3

ZA

85,0

ZZ

176,9

0808 10 80

CA

114,3

CL

90,0

MK

41,0

NZ

76,3

TR

95,1

US

111,1

ZA

104,2

ZZ

90,3

0808 20 50

AR

43,9

CL

73,3

CN

54,3

TR

85,0

ZA

73,2

ZZ

65,9


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.