ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.296.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 296

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
15. november 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1150/2011 af 14. november 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1151/2011 af 14. november 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

3

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1152/2011 af 14. juli 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde ( 1 )

6

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1153/2011 af 30. august 2011 om ændring af bilag Ib til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår de tekniske krav til rabiesvaccination ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1154/2011 af 10. november 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Zgornjesavinjski želodec (BGB)]

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1155/2011 af 10. november 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Šebreljski želodec (BGB))

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1156/2011 af 10. november 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Kočevski gozdni med (BOB))

18

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1157/2011 af 10. november 2011 om forbud mod fiskeri efter sild i EU-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N fra fartøjer, der fører fransk flag

20

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2011 af 11. november 2011 om forbud mod fiskeri efter kuller i III a og i EU-farvande i underområde 22-32 fra fartøjer, der fører svensk flag

22

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1159/2011 af 11. november 2011 om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande i I og II fra fartøjer, der fører spansk flag

24

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1160/2011 af 14. november 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom ( 1 )

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1161/2011 af 14. november 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 for så vidt angår listerne over mineraler, der kan tilsættes til fødevarer ( 1 )

29

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1162/2011 af 14. november 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1163/2011 af 14. november 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

33

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2011/90/EU af 14. november 2011 om ændring af del II i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF for så vidt angår supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent ( 1 )

35

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/734/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2011 rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud

38

 

*

Rådets afgørelse 2011/735/FUSP af 14. november 2011 om ændring af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

53

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/736/FUSP af 14. november 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

55

 

 

2011/737/EU, Euratom

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. november 2011 om ændring af dens forretningsorden

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1150/2011

af 14. november 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. maj 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 442/2011 (2) om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien.

(2)

Den 2. september 2011 ændrede (3) Rådet forordning (EU) nr. 442/2011 og forlængede foranstaltningerne over for Syrien, herunder med en udvidelse af kriterierne for opførelse på listerne med henblik på indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer og et forbud mod køb, indførsel og transport af råolie fra Syrien. Den 23. september 2011 ændrede (4) Rådet forordning (EU) nr. 442/2011 og udvidede yderligere foranstaltningerne over for Syrien med et forbud mod investeringer i råoliesektoren, opførelse af nye navne på listerne og et forbud mod levering af syriske pengesedler og mønter til Syriens centralbank. Den 13. oktober 2011 ændrede (5) Rådet igen forordning (EU) nr. 442/2011 og opførte endnu en enhed på listerne og indførte en undtagelsesbestemmelse om midlertidig anvendelse af indefrosne pengemidler, som den pågældende enhed senere har modtaget, i forbindelse med finansieringen af handel med ikke-udpegede personer og enheder.

(3)

På baggrund af den syriske regerings fortsat voldelige undertrykkelse og overtrædelser af menneskerettighederne vedtog Rådet den 14. november 2011 afgørelse 2011/735/FUSP om ændring af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (6), der fastsætter en yderligere foranstaltning, som består i at forbyde Den Europæiske Investeringsbank at foretage udbetalinger i henhold til eller i forbindelse med eksisterende låneaftaler med Syrien og at suspendere alle eksisterende tjenesteydelseskontrakter om teknisk assistance i forbindelse med suveræne projekter i Syrien.

(4)

Eftersom denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for dens gennemførelse, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstaterne anvender den ensartet.

(5)

Ved afgørelse 2011/735/FUSP ajourføres desuden oplysningerne om en person på listen i bilaget til afgørelse 2011/273/FUSP.

(6)

Forordning (EU) nr. 442/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende artikel indsættes i forordning (EU) nr. 442/2011:

"Artikel 3d

Den Europæiske Investeringsbank (EIB):

a)

forbydes at foretage udbetalinger i henhold til eller i forbindelse med eksisterende låneaftaler mellem staten Syrien eller syriske offentlige myndigheder og EIB

b)

suspenderer alle eksisterende tjenesteydelseskontrakter i forbindelse med projekter, som skal gennemføres i Syrien, og som finansieres med de låneaftaler, der er omhandlet i litra a), og direkte eller indirekte gavner staten Syrien eller syriske offentlige myndigheder.".

Artikel 2

Bilag II til forordning (EU) nr. 442/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 11.

(2)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 1.

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 878/2011, EUT L 228 af 3.9.2011, s. 1.

(4)  Rådets forordning (EU) nr. 950/2011, EUT L 247 af 24.9.2011, s. 3.

(5)  Rådets forordning (EU) nr. 1011/2011, EUT L 269 af 14.10.2011, s. 18.

(6)  Se side 53 i denne EUT.


BILAG

Angivelsen for Nizar AL-ASSAAD i bilag II til forordning (EU) nr. 442/2011 affattes således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Fætter til Bashar Al-Assad; tidligere chef for selskabet "Nizar Oilfield Supplies".

Meget tæt på centrale embedsmænd i regeringen. Finansierer Shabiha i Latakiaregionen.

23.08.2011«


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1151/2011

af 14. november 2011

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 442/2011 af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 9. maj 2011 forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien og i overensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/736/FUSP af 14. november 2011 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (2) bør der tilføjes yderligere personer på den liste over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til forordning (EU) nr. 442/2011 –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen i bilag II til forordning (EU) nr. 442/2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 1.

(2)  Se side 55 i denne EUT.


BILAG

Personer omhandlet i artikel 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Generalmajor Jumah Al-Ahmad

 

Chef for specialstyrkerne. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

2.

Oberst Lu'ai al-Ali

 

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes afdeling for Dera'a. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter i Dera'a.

14.11.2011

3.

Generalløjtnant Ali Abdullah Ayyub

 

Vicechef for den almindelige militærstab (personale og mandskab). Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

4.

Generalløjtnant Jasim al-Furayj

 

Chef for den almindelige militærstab. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

5.

General Aous (Aws) ASLAN

Født 1958

Bataljonschef i den republikanske garde. Beslægtet med Maher al-ASSAD og præsident al-ASSAD. Deltagelse i den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

6.

General Ghassan BELAL

 

General, der leder det særlige bureau i hærens fjerde division. Rådgiver for Maher al-ASSAD og koordinator af sikkerhedsoperationer. Ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civil-befolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Leder af BERRI-familiens militser. Ansvarlig for de regeringsvenlige militser, der er involveret i den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Aleppo.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Medlem af Syriens elektroniske hær. Deltagelse i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

9.

Generalmajor Zuhair Hamad

 

Vicechef for direktoratet for almindelige efterretninger. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil - chef for Syriens elektroniske hær (de væbnede styrkers efterretningstjeneste). Deltagelse i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Medlem af Syriens elektroniske hær. Deltagelse i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Viceindenrigsminister. Ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

13.

Generalmajor Nazih

 

Vicedirektør for direktoratet for almindelige efterretninger. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Bataljonschef i hærens fjerde division. Ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civil-befolkningen i Deïr el-Zor.

14.11.2011

15.

Generalmajor Wajih Mahmud

 

Chef for hærens 18. panser-division. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter i Homs.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Født den 24. august 1959 i Damaskus. Adresse: Kasaa, Anwar al Attar (gadenavn), al Midani (bygning), Damaskus. Syrisk pas nr. 004326765, udstedt den 2.11.2008, gyldigt indtil november 2014.

Leder af advokatkontoret »Sabbagh et Associés« (Damaskus), advokat med beskikkelse i Paris, juridisk og finansiel rådgiver samt forretningsfører for Rami Makhlouf og Khaldoun Makhlouf. Person med tilknytning til Bachar al-Assad i forbindelse med finansiering af et byggeprojekt i Lattaquié. Yder støtte til finansieringen af regimet.

14.11.2011

17.

Generalløjtnant. Tala Mustafa Tlass

 

Vicechef for den almindelige militærstab (logistik og forsyninger). Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

18.

Generalmajor Fu'ad Tawil

 

Vicechef for Syriens flyve-våbens efterretningstjeneste. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/6


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1152/2011

af 14. juli 2011

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 998/2003 er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr. Forordningen indeholder især regler for ikke-kommerciel transport til medlemsstaterne af hunde, katte og fritter og bestemmelser om, at der om nødvendigt kan vedtages forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter for at sikre bekæmpelse af andre sygdomme end rabies, der risikerer at spredes under transport af disse dyr. Foranstaltningerne skal være videnskabeligt begrundede og stå i rimeligt forhold til risikoen for spredning af disse sygdomme under sådan transport.

(2)

Forordning (EF) nr. 998/2003 foreskriver tillige, at selskabsdyr skal være ledsaget af et pas udfærdiget af en dyrlæge bemyndiget af den kompetente myndighed, hvori det attesteres, at der om nødvendigt er truffet forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende andre sygdomme end rabies, for så vidt angår det pågældende dyr.

(3)

Alveolær ekinokokkose er en parasitær sygdom, som fremkaldes af bændelormen Echinococcus multilocularis. Hvor sygdommen er almindeligt udbredt i Europa, er parasittens overførselscyklus typisk baseret på vildtlevende dyrearter og omfatter vildtlevende kødædere som endelige værter og flere arter af pattedyr, især små gnavere, som mellemværter, der bliver inficeret ved at indtage æg, som spredes i miljøet med afføringen fra de endelige værter.

(4)

Om end hunde kun har underordnet betydning for parasittens persistens (livscyklus) i endemiske områder, kan de blive inficeret ved at fortære inficerede gnavere. Hunde kan, som potentielle endelige værter og på grund af deres tætte kontakt med mennesker, være en infektionskilde for mennesker samt en kilde til forurening af miljøet, herunder parasitfrie områder bag naturlige barrierer. Der er ikke rapporteret om, at fritter har fungeret som endelige værter, og i henhold til den viden, vi ligger inde med i dag, er det tvivlsomt, at katte bidrager til overførselscyklussen.

(5)

Hos mennesker, der rammes som atypiske mellemværter for bændelormen på larvestadiet, konstateres der alvorlige kliniske og patologiske tegn på sygdommen efter en lang inkubationstid, og hos ubehandlede eller utilstrækkeligt behandlede patienter kan dødeligheden være på over 90 %. Sygdommens øgede prævalens hos vildtlevende dyr — og parallelt hermed hos mennesker — i visse dele af Europa giver anledning til alvorlig bekymring for sundhedsmyndighederne i mange medlemsstater.

(6)

Mens Echinococcus multilocularis-infektioner hos dyr forekommer på den nordlige halvkugle, herunder centrale og nordlige dele af Europa, Asien og Nordamerika, er der i visse områder af Den Europæiske Union aldrig blevet registreret forekomst af parasitten hos domesticerede eller vildtlevende endelige værtsarter trods vedvarende overvågning af dyrelivet og uhindret adgang for hunde.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har i en videnskabelig udtalelse om vurdering af risikoen for indslæbning af ekinokokkose til Det Forenede Kongerige, Irland, Sverige, Malta og Finland ved ophævelse af de nationale bestemmelser (2) peget på inficerede vildtlevende dyrs bevægelser på tværs af grænserne som den væsentligste potentielle kanal for indslæbning af Echinococcus multilocularis-parasitten, især i områder uden effektive fysiske barrierer såsom åbent hav. Det er EFSA's vurdering, at hundens epidemiologiske rolle i endemiske områder kun er af begrænset betydning for parasittens livscyklus.

(8)

EFSA konkluderer dog, at risikoen for, at Echinococcus multilocularis-parasittens overførselscyklus etableres hos egnede vildtlevende mellemværter og endelige værter i hidtil parasitfrie områder er lille, men reel, hvor parasitten indslæbes i forbindelse med transport af inficerede hunde, der udskiller bændelormens æg.

(9)

Ifølge EFSA vil risikoen for indslæbning af Echinococcus multilocularis-parasitten til hidtil parasitfrie områder kunne begrænses, hvis hunde fra endemiske områder behandles. Med henblik på at forhindre reinfektion bør denne behandling foretages så hurtigt som muligt inden indførslen til områder, der er frie for denne parasit. Der er dog behov for en periode efter behandlingen på mindst 24 timer for at forhindre, at restmængder af infektiøse æg udskilles i miljøet i det parasitfrie område.

(10)

Med henblik på at sikre, at de anvendte lægemidler er effektive til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde, bør lægemidlerne være omfattet af en markedsføringstilladelse udstedt i henhold til enten Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (3) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (4) eller være godkendt eller registreret af den kompetente myndighed i dyrets oprindelsestredjeland.

(11)

I henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 kan Finland, Irland, Malta, Sverige og Det Forenede Kongerige, for så vidt angår ekinokokkose, gøre indførsel af selskabsdyr på deres område betinget af, at de særlige regler, der var gældende på datoen for samme forordnings ikrafttræden, er overholdt. Eftersom nævnte forordnings artikel 16 kun finder anvendelse indtil den 31. december 2011, er det nødvendigt at vedtage foranstaltninger inden denne dato for at sikre fortsat beskyttelse af medlemsstater nævnt i samme artikel, der hævder at være forblevet frie for parasitten takket være anvendelse af nationale bestemmelser.

(12)

Erfaringen viser, at behandlingsvinduet på 24-48 timer, som i nogle medlemsstater er påkrævet i henhold til national lovgivning, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003, kan være meget vanskeligt eller ligefrem umuligt at overholde for ejerne af selskabsdyr, især i situationer, hvor behandlingen skal foretages i weekender eller ferier, eller hvor afrejsen efter endt behandling forsinkes af årsager, som ejeren ikke har indflydelse på.

(13)

På baggrund af erfaringerne i visse andre medlemsstater, som i deres nationale lovgivning tillader et mere udstrakt behandlingsvindue, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003, og er forblevet frie for parasitten, burde en rimelig udvidelse af behandlingsvinduet til en periode på 24-120 timer ikke i væsentlig grad øge risikoen for reinfektion af behandlede hunde fra endemiske områder med Echinococcus multilocularis-parasitten.

(14)

De forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde bør derfor bestå i dokumenteret indgivelse, foretaget af en dyrlæge, af et effektivt godkendt eller registreret lægemiddel, som garanterer rettidig eliminering af Echinococcus multilocularis-parasitten fra tarmen.

(15)

Behandlingen bør attesteres i det relevante afsnit af passet som fastsat ved Kommissionens beslutning 2003/803/EF af 26. november 2003 om et standardpas til transport inden for Fællesskabet af hunde, katte og fritter (5) eller sundhedsattesten som fastsat ved Kommissionens beslutning 2004/824/EF af 1. december 2004 om en model for sundhedsattest til ikke kommerciel transport af hunde, katte og fritter fra tredjelande til Fællesskabet (6).

(16)

I betragtning af at de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger er forbundet med byrder, bør det omfang, hvori de anvendes, stå i rimeligt forhold til risikoen for spredning af Echinococcus multilocularis-infektioner i forbindelse med ikke-kommerciel transport af hunde, der holdes som selskabsdyr. Sådanne risici bør derfor mindskes via anvendelse af de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger, der fastlægges ved denne forordning, på ikke-kommerciel transport af hunde, der føres ind i medlemsstater eller dele heraf, hvor der ikke er registreret tilfælde af denne type infektion, dvs. medlemsstater opført i del A i bilag I til nærværende forordning.

(17)

De forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger bør desuden, i et nøje afgrænset tidsrum, anvendes til at forhindre genindslæbning af Echinococcus multilocularis-parasitten i medlemsstater eller dele heraf, som har en lav prævalens af denne parasit, og hvor der gennemføres et obligatorisk program for udryddelse af parasitten hos vildtlevende endelige værter, dvs. medlemsstater opført i del B i bilag I til nærværende forordning.

(18)

Ved Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (7), er der blandt andet fastlagt dyresundhedsbestemmelser om samhandelen med hunde og import heraf fra tredjelande. Med hensyn til sundhedskravene i samme direktivs artikel 10 og 16 henvises der her til forordning (EF) nr. 998/2003. Af samme grund bør programmerne for udryddelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos vildtlevende endelige værter af hensyn til sammenhængen i EU-lovgivningen opstilles og forelægges for Kommissionen med oplysninger om de elementer, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, i direktiv 92/65/EØF.

(19)

Da transport af hunde fra områder, der er frie for Echinococcus multilocularis-parasitten, udgør en ubetydelig risiko for spredning af sygdommen, bør de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger ikke være påkrævet for hunde, der kommer fra medlemsstater eller dele heraf, som er opført i del A i bilag I til denne forordning.

(20)

Sverige har rapporteret om tilfælde af Echinococcus multilocularis-infektion hos vildtlevende dyr siden januar 2011, mens Irland, Finland og Det Forenede Kongerige har forelagt Kommissionen resultater af deres overvågning til påvisning af Echinococcus multilocularis-parasitten hos vildtlevende endelige værter, som underbygger deres påstand om, at deres respektive økosystemer er frie for parasitten.

(21)

Malta har fremlagt dokumentation for, at der ikke lever vildtlevende dyr, der egner sig som endelige værter, på øen, at der aldrig er registreret forekomst af Echinococcus multilocularis-parasitten hos naturligt forekommende domesticerede endelige værtsarter, og at miljøet ikke befordrer en signifikant population af potentielle mellemværtsdyr.

(22)

Det fremgår tydeligt af de oplysninger, der er fremlagt af Irland, Malta, Finland og Det Forenede Kongerige, at disse medlemsstater opfylder en af betingelserne for at være opført i del A i bilag I til denne forordning for hele deres område. Det bør derfor være muligt for disse lande at anvende de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning, fra den 1. januar 2012, hvor overgangsbestemmelsen i artikel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 udløber.

(23)

Ifølge EFSA's udtalelse fra 2006 begynder udskillelsen af infektiøse æg fra Echinococcus multilocularis-parasitten ikke før 28 dage efter indtagelse af en inficeret mellemvært. Der bør derfor ved denne forordning fastsættes betingelser for indrømmelse af dispensation for hunde, der opholder sig i en medlemsstat eller en del af en medlemsstat, der er opført i bilag I til denne forordning, i mindre end 28 dage efter gennemførelse af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger, idet disse hunde ikke udgør en risiko for indslæbning af denne parasit —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde bestemt til ikke-kommerciel transport til områder i medlemsstater eller dele heraf, som fastlægges på grundlag af:

a)

fravær af Echinococcus multilocularis-parasitten hos endelige værtsdyr eller

b)

gennemførelse af et program for udryddelse af Echinococcus multilocularis-parasitten hos vildtlevende endelige værtsdyr inden for en nærmere fastlagt tidsramme.

Artikel 2

Geografisk betinget gennemførelse af forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger

1.   Medlemsstater opført i bilag I anvender de i artikel 7 omhandlede forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger (i det følgende benævnt »de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger«) for hunde bestemt til ikke-kommerciel transport til de i samme bilag opførte medlemsstater eller dele heraf.

2.   Medlemsstater opført i bilag I, del A, anvender ikke de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger for hunde bestemt til ikke-kommerciel transport, der kommer direkte fra en anden medlemsstat eller dele heraf opført i del A.

3.   Medlemsstater opført i bilag I, del B, anvender ikke de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger for hunde bestemt til ikke-kommerciel transport, der kommer direkte fra en anden medlemsstat eller dele heraf opført i del A.

Artikel 3

Betingelser for opførelse af medlemsstater eller dele heraf i bilag I, del A

Medlemsstater opføres i bilag I, del A, for hele eller dele af deres område, såfremt de har indgivet en ansøgning til Kommissionen, hvori det dokumenteres, at mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

a)

De har, i overensstemmelse med den procedure, der anbefales i kapitel 1.4, artikel 1.4.6, tredje afsnit, i den zoosanitære kodeks vedrørende landdyr, 2010-udgaven, bind 1, fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), erklæret hele eller en del af deres område fri(t) for Echinococcus multilocularis-infektioner hos endelige værtsdyr, og det er obligatorisk at indberette Echinococcus multilocularis-infektioner hos værtsdyr i henhold til den nationale lovgivning.

b)

De har i de 15 år, der går forud for datoen for den pågældende ansøgning, og uden at have anvendt et patogenspecifikt overvågningsprogram, ikke registreret nogen tilfælde af Echinococcus multilocularis-infektion hos værtsdyr, idet følgende betingelser har været opfyldt i ti år forud for ansøgningsdatoen:

i)

Det har været obligatorisk at indberette Echinococcus multilocularis-infektioner hos værtsdyr i henhold til den nationale lovgivning.

ii)

Der er anvendt et system for tidlig påvisning af Echinococcus multilocularis-infektioner hos værtsdyr.

iii)

Der er anvendt passende foranstaltninger til at forhindre indslæbning af Echinococcus multilocularis-parasitten via endelige værtsarter, der holdes som selskabsdyr.

iv)

Infektioner med Echinococcus multilocularis-parasitten har ifølge den tilgængelige viden ikke været etableret hos vildtlevende værtsdyr på deres område.

c)

De har i tre 12-måneders perioder forud for ansøgningsdatoen gennemført et patogenspecifikt overvågningsprogram, der opfylder kravene i bilag II, og har ikke registreret nogen tilfælde af Echinococcus multilocularis-infektion hos vildtlevende endelige værtsdyr, og det er obligatorisk at indberette sådanne sygdomstilfælde i henhold til den nationale lovgivning.

Artikel 4

Betingelser for opførelse af medlemsstater eller dele heraf i bilag I, del B

Medlemsstater opføres i bilag I, del B, for højst fem 12-måneders overvågningsperioder, såfremt de har indgivet en ansøgning til Kommissionen, hvori følgende dokumenteres:

a)

Der er gennemført et obligatorisk program, jf. artikel 14, stk. 1, i direktiv 92/65/EØF, for udryddelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos vildtlevende endelige værtsdyr i det område eller den del af området, der skal opføres i del B.

b)

Det er obligatorisk at indberette Echinococcus multilocularis-infektioner hos værtsdyr i henhold til den nationale lovgivning.

Artikel 5

Forpligtelser for medlemsstater opført i bilag I

1.   Medlemsstater opført i bilag I skal have indført:

a)

krav om obligatorisk indberetning af Echinococcus multilocularis-infektioner hos værtsdyr i henhold til den nationale lovgivning

b)

et system for tidlig påvisning af Echinococcus multilocularis-infektioner hos værtsdyr.

2.   Medlemsstater opført i bilag I gennemfører et patogenspecifikt overvågningsprogram, som opstilles og forelægges i overensstemmelse med bilag II.

3.   Medlemsstater opført i bilag I underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om ethvert fund af Echinococcus multilocularis-infektion i prøver udtaget fra vildtlevende endelige værtsdyr:

a)

i løbet af den foregående 12-måneders overvågningsperiode, hvis der er tale om medlemsstater eller dele heraf opført i bilag I, del A, eller

b)

efter den første 24-måneders periode efter påbegyndelsen af det i artikel 4 omhandlede obligatoriske program for udryddelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos vildtlevende endelige værtsdyr i medlemsstater eller dele heraf opført i bilag I, del B.

4.   Medlemsstater opført i bilag I meddeler Kommissionen resultaterne af det i stk. 2 omhandlede specifikke overvågningsprogram senest den 31. maj efter afslutningen på hver 12-måneders overvågningsperiode.

Artikel 6

Betingelser for fjernelse af medlemsstater eller dele heraf fra listerne i bilag I

Kommissionen fjerner medlemsstater eller dele heraf fra den respektive liste i bilag I, når:

a)

betingelserne i artikel 5, stk. 1, ikke længere er opfyldt, eller

b)

der er påvist et eller flere tilfælde af Echinococcus multilocularis-infektion hos endelige værtsdyr i løbet af de i artikel 5, stk. 3, omhandlede overvågningsperioder, eller

c)

Kommissionen ikke har modtaget den i artikel 5, stk. 4, omhandlede meddelelse inden den i artikel 5, stk. 4, fastsatte frist, eller

d)

det i artikel 4 omhandlede udryddelsesprogram er afsluttet.

Artikel 7

Forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger

1.   Hunde bestemt til ikke-kommerciel transport til medlemsstater eller dele heraf opført i bilag I behandles mod Echinococcus multilocularis-parasitten på modne og ikke-modne stadier i tarmen højst 120 og mindst 24 timer inden tidspunktet for planmæssig indførsel i den pågældende medlemsstat eller del heraf.

2.   Den i stk. 1 omhandlede behandling foretages af en dyrlæge med et lægemiddel:

a)

som indeholder en passende dosis:

i)

praziquantel eller

ii)

farmakologisk virksomme stoffer, som hver for sig eller i kombination har vist sig at reducere ormebyrden for så vidt angår Echinococcus multilocularis-parasitten på modne og ikke-modne stadier i tarmen hos den pågældende værtsart

b)

som er omfattet af:

i)

en markedsføringstilladelse i henhold til artikel 5 i direktiv 2001/82/EF eller artikel 3 i forordning (EF) nr. 726/2004, eller

ii)

en godkendelse eller registrering udstedt/foretaget af den kompetente myndighed i herkomsttredjelandet for den hund, der er bestemt til ikke-kommerciel transport.

3.   Den i stk. 1 omhandlede behandling attesteres af:

a)

den behandlende dyrlæge i det relevante afsnit af det standardpas, der er fastsat ved beslutning 2003/803/EF, hvis der er tale om ikke-kommerciel transport af hunde inden for Unionen, eller

b)

embedsdyrlægen i det relevante afsnit af den standardsundhedsattest, der er fastsat ved beslutning 2004/824/EF, hvis der er tale om ikke-kommerciel transport af hunde fra et tredjeland.

Artikel 8

Undtagelse fra anvendelsen af de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger

1.   Uanset artikel 7, stk. 1, er ikke-kommerciel transport til medlemsstater eller dele heraf opført i bilag I tilladt for hunde, der er blevet underkastet de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger omhandlet i:

a)

artikel 7, stk. 2, og artikel 7, stk. 3, litra a), mindst to gange med højst 28 dages mellemrum, idet behandlingen derefter er gentaget med regelmæssige mellemrum på ikke over 28 dage

b)

artikel 7, stk. 2 og 3, mindst 24 timer inden indførslen og højst 28 dage inden endt transit, i hvilket tilfælde de pågældende hunde føres gennem et indrejsested, der af den pågældende medlemsstat er opført på den relevante liste i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 998/2003.

2.   Undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 gælder kun for transport af hunde, der føres ind i medlemsstater eller dele heraf, som er opført i bilag I og har:

a)

meddelt Kommissionen betingelserne for kontrollen med sådan transport, og

b)

gjort disse betingelser offentligt tilgængelige.

Artikel 9

Revurdering

Kommissionen:

a)

vurderer anvendelsen af denne forordning senest fem år efter ikrafttrædelsesdatoen på baggrund af udviklingen på det videnskabelige område for så vidt angår Echinococcus multilocularis-infektioner hos dyr

b)

forelægger resultaterne af sin vurdering for Europa-Parlamentet og Rådet.

Vurderingen skal især omfatte proportionalitetsaspektet og de forebyggende sundhedsmæssige foranstaltningers videnskabelige berettigelse.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2006) 441, 1-54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.

(4)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUT L 312 af 27.11.2003, s. 1.

(6)  EUT L 358 af 3.12.2004, s. 12.

(7)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.


BILAG I

DEL A

Liste over medlemsstater eller dele heraf, der opfylder de i artikel 3 fastsatte betingelser

ISO-kode

Medlemsstat

Del af landet

FI

FINLAND

Hele landet

GB

DET FORENEDE KONGERIGE

Hele landet

IE

IRLAND

Hele landet

MT

MALTA

Hele landet


DEL B

Liste over medlemsstater eller dele heraf, der opfylder de i artikel 4 fastsatte betingelser

ISO-kode

Medlemsstat

Del af landet

 

 

 


BILAG II

Krav til det patogenspecifikke overvågningsprogram, jf. artikel 3, litra c)

1.

Det patogenspecifikke overvågningsprogram skal være udarbejdet med henblik på påvisning af en prævalens på højst 1 % med et konfidensniveau på mindst 95 % for hvert enkelt epidemiologisk relevant geografisk område i den pågældende medlemsstat eller del heraf.

2.

Det patogenspecifikke overvågningsprogram skal omfatte et passende antal stikprøver, enten risikobaserede eller repræsentative, som sikrer påvisning af Echinococcus multilocularis-parasitten, hvis den forekommer noget sted i medlemsstaten, med den i stk. 1 fastsatte udgangsprævalens.

3.

Det patogenspecifikke overvågningsprogram skal bestå i løbende indsamling i den 12-måneders overvågningsperiode af prøver fra vildtlevende endelige værter eller, såfremt vildtlevende endelige værter bevisligt ikke forekommer i den pågældende medlemsstat eller del heraf, fra domesticerede endelige værtsarter, som analyseres ved undersøgelse af:

a)

tarmindhold med henblik på påvisning af Echinococcus multilocularis-parasitten ved sedimentering og tælling (SCT-teknik) eller efter en metode med tilsvarende følsomhed og specificitet eller

b)

afføring med henblik på påvisning af artsspecifik deoxyribonucleinsyre (dna) fra væv eller æg fra Echinococcus multilocularis-parasitten ved polymerasekædereaktion (PCR-teknik) eller efter en metode med tilsvarende følsomhed og specificitet.


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/13


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1153/2011

af 30. august 2011

om ændring af bilag Ib til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår de tekniske krav til rabiesvaccination

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (1), særlig artikel 19a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 998/2003 er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport mellem medlemsstaterne af hunde, katte og fritter som opført i del A og B i bilag I til samme forordning. Forordningen foreskriver, at disse dyr skal være ledsaget af et pas, hvori det attesteres, at der er foretaget gyldig rabiesvaccination af det pågældende dyr i henhold til bilag Ib. Det følger desuden af forordning (EF) nr. 998/2003, at de tekniske krav til rabiesvaccination, der er fastsat i bilag Ib, kan ændres ved hjælp af delegerede retsakter.

(2)

I henhold til bilag Ib til forordning (EF) nr. 998/2003 kan en rabiesvaccination kun anses for gyldig, hvis det blandt andet gælder, at vaccinationsdatoen ikke ligger før den dato for anbringelse af mikrochip, der er angivet i passet eller i den sundhedsattest, der skal ledsage dyrene. Et dyr, der bærer en letlæselig tatovering påført inden den 3. juli 2011, betragtes dog også som identificeret i henhold til samme forordning. Af hensyn til EU-lovgivningens klarhed er det derfor nødvendigt at ændre bilag Ib til forordning (EF) nr. 998/2003, således at det fastsættes, at en rabiesvaccination kan anses for gyldig, hvis det blandt andet gælder, at datoen for rabiesvaccinationen ikke ligger før datoen for anbringelse af mikrochip eller tatovering.

(3)

Bilag Ib til forordning (EF) nr. 998/2003 bør således ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag Ib til forordning (EF) nr. 998/2003 affattes punkt 2, litra b), således:

»b)

Den i litra a) omhandlede dato må ikke ligge før den dato for anbringelse af mikrochip eller tatovering, der er angivet i:

i)

afsnit III(2) eller III(5) i passet eller

ii)

i det relevante afsnit i den sundhedsattest, der skal ledsage dyrene.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1154/2011

af 10. november 2011

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Zgornjesavinjski želodec (BGB)]

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Sloveniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Zgornjesavinjski želodec« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 45 af 12.2.2011, s. 28.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.2.   Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget, m.m.)

SLOVENIEN

Zgornjesavinjski želodec (BGB)


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1155/2011

af 10. november 2011

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Šebreljski želodec (BGB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 er Sloveniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Šebreljski želodec« blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 45 af 12.2.2011, s. 25.


BILAG

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.2.   Kødprodukter (opvarmet, saltet, røget, m.m.)

SLOVENIEN

Šebreljski želodec (BGB)


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1156/2011

af 10. november 2011

om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Kočevski gozdni med (BOB))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Sloveniens ansøgning om registrering af betegnelsen »Kočevski gozdni med« er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende  (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, bør denne betegnelse registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betegnelsen i bilaget til denne forordning registreres.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Dacian CIOLOȘ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EUT C 70 af 4.3.2011, s. 11.


BILAG

Landbrugsprodukter til konsum, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.4.   Andre animalske produkter (æg, honning, forskellige mejeriprodukter undtagen smør, m.m.)

SLOVENIEN

Kočevski gozdni med (BOB)


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1157/2011

af 10. november 2011

om forbud mod fiskeri efter sild i EU-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N fra fartøjer, der fører fransk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

66/T&Q

Medlemsstat

Frankrig

Bestand

HER/5B6ANB

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

EU-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

Dato

12.10.2011


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1158/2011

af 11. november 2011

om forbud mod fiskeri efter kuller i III a og i EU-farvande i underområde 22-32 fra fartøjer, der fører svensk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

69/T&Q

Medlemsstat

Sverige

Bestand

HAD/3A/BCD

Art

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Område

III a; EU-farvande i underområde 22-32

Dato

24.10.2011


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1159/2011

af 11. november 2011

om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande i I og II fra fartøjer, der fører spansk flag

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (2) er der fastsat kvoter for 2011.

(2)

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har modtaget, har fiskeriet efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i den pågældende medlemsstat, nået et sådant omfang, at den tildelte kvote for 2011 er opbrugt.

(3)

Derfor bør fiskeri efter den pågældende bestand forbydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opbrugt kvote

Den fiskekvote, som for 2011 tildeltes den medlemsstat, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, for den bestand, der er omhandlet i samme bilag, anses for at være opbrugt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag.

Artikel 2

Forbud

Fiskeri efter den bestand, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, fra fartøjer, der fører den i samme bilag omhandlede medlemsstats flag eller er registreret i denne medlemsstat, er forbudt fra den dato, der er fastsat i det pågældende bilag. Det er navnlig forbudt at opbevare om bord, omlade og lande fisk af denne bestand fanget af de pågældende fartøjer efter den pågældende dato.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Lowri EVANS

Generaldirektør for maritime anliggender og fiskeri


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


BILAG

Nr.

67/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestand

COD/1N2AB.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Norske farvande i I og II

Dato

6.7.2011


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1160/2011

af 14. november 2011

om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«.

(3)

Efter at have modtaget en ansøgning skal autoriteten straks underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og desuden afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Som opfølgning på en ansøgning, som CreaNutrition AG indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af beta-glucan fra havre på sænkning af kolesterolindholdet i blodet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2008-681) (2). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Indtag af beta-glucan fra havre som del af en alsidig kost kan aktivt sænke/reducere indholdet af LDL-kolesterol (low-density lipoprotein) og totalkolesterol i blodet«.

(6)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten i sin udtalelse, som Kommissionen og medlemsstaterne modtog den 8. december 2010, at der var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af beta-glucan fra havre og sænkning af LDL-kolesterolindholdet i blodet. En sundhedsanprisning, der er i overensstemmelse med denne konklusion, bør følgelig anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør optages på EU-listen over tilladte anprisninger.

(7)

Artikel 16, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver, at en positiv udtalelse, hvorefter en sundhedsanprisning kan godkendes, skal indeholde bestemte oplysninger. Disse oplysninger bør således angives i bilag I til nærværende forordning for den anprisning, der godkendes, og de bør alt efter tilfældet omfatte en ændret formulering af anprisningen, særlige betingelser for anvendelsen af anprisningen og, hvor det er relevant, betingelser eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med autoritetens udtalelser.

(8)

Et af målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er at sikre, at sundhedsanprisninger er sandfærdige, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, og i den forbindelse at formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning. Anprisninger, der i kraft af deres formulering har samme betydning for forbrugerne som en godkendt sundhedsanprisning, idet de viser den samme sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed, bør derfor også være omfattet af de i bilaget til nærværende forordning angivne anvendelsesbetingelser.

(9)

Som opfølgning på en ansøgning, som HarlandHall Ltd. (på vegne af Soya Protein Association, European Vegetable Protein Federation og European Natural Soyfood Manufacturers Association) indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af sojaprotein på reduktion af kolesterolindholdet i blodet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2009-00672) (3). Den af ansøgerne foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Sojaprotein har vist sig at sænke/reducere kolesterolindholdet i blodet; risikoen for (koronar) hjertesygdom kan reduceres, når kolesterolindholdet i blodet sænkes«.

(10)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten i sin udtalelse, som Kommissionen og medlemsstaterne modtog den 30. juli 2010, at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af sojaprotein og den anpriste virkning. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(11)

Som opfølgning på en ansøgning, som Danone France indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af Actimel®, et fermenteret mælkeprodukt, som indeholder Lactobacillus casei DN-114 001 og yoghurtsymbiose, på reduktion af forekomsten af Clostridium difficile-toksiner i tarmen (spørgsmål nr. EFSA-Q-2009-00776) (4). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Fermenteret mælk, som indeholder den probiotiske Lactobacillus casei DN-114 001 og yoghurtsymbiose, reducerer forekomsten af Clostridium difficile-toksiner i tarmen (hos modtagelige ældre mennesker). Forekomst af Clostridium difficile-toksiner sættes i forbindelse med tilfælde af akut diarré«.

(12)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten i sin udtalelse, som Kommissionen og medlemsstaterne modtog den 8. december 2010, at den fremlagte dokumentation ikke er tilstrækkeligt grundlag for at fastslå en årsagssammenhæng mellem indtagelse af Actimel® og reduktion af risikoen for C. difficile-diarré via reduktion af forekomsten af C. difficile-toksiner. Eftersom anprisningen ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(13)

De bemærkninger fra ansøgerne og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fødevarer på EU-markedet kan gøres til genstand for sundhedsanprisningen i bilag I til denne forordning i overensstemmelse med de i samme bilag fastsatte betingelser.

2.   Den i stk. 1 omhandlede sundhedsanprisning optages på den i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 2

De i bilag II til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(12):1885.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(7):1688.

(4)  EFSA Journal 2010; 8(12):1903.


BILAG I

TILLADT SUNDHEDSANPRISNING

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Ansøger — adresse

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

Betingelser for anvendelsen af anprisningen

Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), der henviser til en reduceret risiko for sygdom

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Schweiz

Beta-glucan fra havre

Beta-glucan fra havre har vist sig at sænke/reducere kolesterolindholdet i blodet. Et højt kolesteroltal er en risikofaktor i forhold til udvikling af koronar hjertesygdom

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g beta-glucan fra havre.

Anprisningen kan anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 1 g beta-glucan fra havre pr. kvantificeret portion

 

Q-2008-681


BILAG II

AFVISTE SUNDHEDSANPRISNINGER

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), der henviser til en reduceret risiko for sygdom

Sojaprotein

Sojaprotein har vist sig at sænke/reducere kolesterolindholdet i blodet; risikoen for (koronar) hjertesygdom kan reduceres, når kolesterolindholdet i blodet sænkes

Q-2009-00672

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), der henviser til en reduceret risiko for sygdom

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 plus yoghurtsymbiose

Fermenteret mælk, som indeholder den probiotiske Lactobacillus casei DN-114 001 og yoghurtsymbiose, reducerer forekomsten af Clostridium difficile-toksiner i tarmen (hos modtagelige ældre mennesker). Forekomst af Clostridium difficile-toksiner sættes i forbindelse med tilfælde af akut diarré

Q-2009-00776


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1161/2011

af 14. november 2011

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 for så vidt angår listerne over mineraler, der kan tilsættes til fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (1), særlig artikel 4, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (2), særlig artikel 3, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (3), særlig artikel 4, stk. 3,

efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til direktiv 2002/46/EF indeholder en liste over vitaminer og mineraler, der kan anvendes ved fremstilling af kosttilskud. Bilag I og II til direktiv 2002/46/EF er blevet erstattet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2009 (4). Ændringer af listen i bilag II til direktiv 2002/46/EF som ændret ved nævnte forordning skal vedtages i overensstemmelse med direktivets artikel 4 og efter proceduren i direktivets artikel 13, stk. 3.

(2)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1925/2006 indeholder en liste over vitamin- og mineralkilder, der kan tilsættes til fødevarer.

(3)

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 953/2009 (5) indeholder en liste over stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i fødevarer til særlig ernæring.

(4)

EFSA har evalueret en række nye mineraler til anvendelse i fødevarer. De stoffer, som EFSA har afgivet en positiv udtalelse om, bør tilføjes til listerne i de pågældende retsakter.

(5)

Den Rådgivende Gruppe for Fødevarekæden, Dyresundhed og Plantesundhed har hørt de berørte parter, og de fremsatte bemærkninger er taget i betragtning.

(6)

Direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 og forordning (EF) nr. 953/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I punkt B i bilag II til direktiv 2002/46/EF foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linjer indsættes efter »ferrophosphat«:

»jern(II)ammoniumphosphat

jern(III)natrium-EDTA«.

b)

Følgende linjer indsættes efter »natriumsalte af orthophosphorsyre«:

»natriumsulfat

kaliumsulfat«.

Artikel 2

I punkt 2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1925/2006 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linjer indsættes efter »ferrosulfat«:

»jern(II)ammoniumphosphat

jern(III)natrium-EDTA«.

b)

Følgende linje indsættes efter »chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf«:

»chrompicolinat«.

Artikel 3

I kategori 2 (mineraler) i bilaget til forordning (EF) nr. 953/2009 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linjer indsættes efter »ferrosulfat«:

»jern(II)ammoniumphosphat

x

 

jern(III)natrium-EDTA

 

b)

Følgende linje indsættes efter »chrom(III)sulfat og hexahydrat heraf«:

»chrompicolinat

 

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

(2)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

(3)  EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21.

(4)  EUT L 314 af 1.12.2009, s. 36.

(5)  EUT L 269 af 14.10.2009, s. 9.


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1162/2011

af 14. november 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. november 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1163/2011

af 14. november 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1137/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. november 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 292 af 10.11.2011, s. 10.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 15. november 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

43,24

0,00

1701 11 90 (1)

43,24

1,93

1701 12 10 (1)

43,24

0,00

1701 12 90 (1)

43,24

1,64

1701 91 00 (2)

47,87

3,11

1701 99 10 (2)

47,87

0,00

1701 99 90 (2)

47,87

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


DIREKTIVER

15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/35


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/90/EU

af 14. november 2011

om ændring af del II i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF for så vidt angår supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (1) (direktivet om forbrugerkredit), særlig artikel 19, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De i medlemsstaterne indhøstede erfaringer med gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF har vist, at de antagelser, som er fastsat i del II i bilag I til nævnte direktiv, ikke er tilstrækkelige til at beregne de årlige omkostninger i procent på en ensartet måde og desuden ikke længere er tilpasset til den handelsmæssige situation på markedet.

(2)

Det er nødvendigt løbende at supplere disse forudsætninger med nye antagelser om standarder for beregning af de årlige omkostninger i procent i forbindelse med kreditter uden fast løbetid eller kreditter, som tilbagebetales i deres helhed med mellemrum. Det er også nødvendigt at fastsætte standarder for tidsfastsættelsen af den første udnyttelse af kreditmuligheden og de betalinger, der skal foretages af forbrugeren.

(3)

Del II i bilag I til direktiv 2008/48/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i direktiv 2008/48/EF, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelser mod dem —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Del II i bilag I til direktiv 2008/48/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2012 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2013.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.


BILAG

Del II i bilag I til direktiv 2008/48/EF affattes således:

»II.

De supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent, skal være som følger:

a)

Hvis en kreditaftale stiller forbrugeren frit med hensyn til at udnytte kreditmuligheden, anses det samlede kreditbeløb for udnyttet i sin helhed med det samme.

b)

Hvis en kreditaftale generelt stiller forbrugeren frit med hensyn til at udnytte kreditmuligheden, men også — blandt de forskellige muligheder for udnyttelse af kreditmuligheden — fastsætter en begrænsning med hensyn til beløb og tidsrum, anses kreditbeløbet for at være udnyttet på den tidligste af de i kreditaftalen fastsatte datoer og i overensstemmelse med disse begrænsninger for udnyttelse af kreditmuligheden.

c)

Hvis en kreditaftale giver forskellige muligheder for at udnytte kreditmuligheden med forskellige omkostninger eller debitorrenter, anses det samlede kreditbeløb for udnyttet ved den højeste omkostning og debitorrente anvendt på den mulighed for at udnytte kreditmuligheden, der oftest benyttes under den pågældende type kreditaftale.

d)

Hvis der er tale om en kassekredit, anses det samlede kreditbeløb for udnyttet i sin helhed og for kreditaftalens fulde løbetid. Hvis kassekredittens løbetid ikke kendes, beregnes de årlige omkostninger i procent ud fra den antagelse, at kredittens løbetid er tre måneder.

e)

Hvis der er tale om en tidsubegrænset kreditaftale, undtagen en kassekredit, antages det, at:

i)

Kreditten er stillet til rådighed for en periode på et år regnet fra datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden, og at den endelige betaling foretaget af forbrugeren indfrier tilgodehavendet i form at kapital, renter og andre eventuelle omkostninger.

ii)

kapitalen tilbagebetales af forbrugeren i lige store månedlige betalinger, første gang en måned efter datoen for den første udnyttelse af kreditmuligheden. I tilfælde, hvor kapitalen imidlertid skal betales i sin helhed i form af en enkelt betaling i hver betalingsperiode, skal forbrugerens efterfølgende udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af hele kapitalen antages at foregå i en periode på et år. Renter og andre omkostninger pålægges i overensstemmelse med disse udnyttelser af kreditmuligheden og tilbagebetalinger af kapitalen og som fastsat i kreditaftalen.

I dette litra forstås ved en tidsubegrænset kreditaftale en kreditaftale uden fast løbetid, som omfatter kreditter, som skal tilbagebetales i deres helhed inden eller efter en periode, men som efter tilbagebetaling står til rådighed til fornyet udnyttelse.

f)

Hvis der er tale om andre kreditaftaler end kassekreditter og tidsubegrænsede kreditter som omhandlet i antagelserne i litra d) og e):

i)

Såfremt datoen eller beløbet for en tilbagebetaling af kapital, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås, antages det, at tilbagebetalingen finder sted på den tidligste dato, der er angivet i kreditaftalen og vedrører det laveste beløb, som den giver mulighed for.

ii)

Hvis datoen for indgåelsen af kreditaftalen ikke er kendt, antages tidspunktet for første udnyttelse af kreditmuligheden at være den dato, som giver det korteste interval mellem nævnte dato og datoen for den første betaling, der skal foretages af forbrugeren.

g)

Såfremt datoen eller det betalingsbeløb, der skal foretages af forbrugeren, ikke kan fastslås på grundlag af kreditaftalen eller de antagelser, der er angivet i litra d), e) eller f), antages det, at betalingen sker i overensstemmelse med de af kreditor krævede datoer og betingelser, og såfremt disse er ukendte:

i)

skal der betales renter sammen med kapitaltilbagebetalingerne

ii)

skal der betales en ikke-rentebærende afgift udtrykt som et enkelt beløb på tidspunktet for indgåelse af kreditaftalen

iii)

skal der betales ikke-rentebærende afgifter udtrykt som flere betalinger med regelmæssige mellemrum, begyndende med datoen for den første tilbagebetaling af kapital, og hvis beløbet for sådanne betalinger ikke er kendte, skal de antages at være lige store beløb

iv)

indfrier den endelige betaling tilgodehavendet i form af kapital, renter og andre eventuelle omkostninger.

h)

Hvis der endnu ikke er aftalt et loft for kreditten, anses loftet for at være på 1 500 EUR.

i)

Hvis der i en begrænset periode eller for et begrænset beløb tilbydes forskellige debitorrenter og omkostninger, anses debitorrenten og omkostningerne for at være de højest mulige i hele kreditaftalens løbetid.

j)

I forbindelse med kreditaftaler, for hvilke der er aftalt en fast debitorrente i den første periode, ved hvis udløb der fastsættes en ny debitorrente, som derefter med jævne mellemrum tilpasses i forhold til en aftalt indikator, beregnes de årlige omkostninger i procent ud fra den antagelse, at fra og med udløbet af perioden med den faste debitorrente er debitorrenten den samme som debitorrenten på tidspunktet for beregningen af de årlige omkostninger i procent baseret på værdien af den aftalte indikator på det pågældende tidspunkt.«


AFGØRELSER

15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/38


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juli 2011

rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud

(omarbejdning)

(2011/734/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 126, stk. 9, og artikel 136,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets afgørelse 2010/320/EU af 10. maj 2010 rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud (1) er blevet væsentligt ændret adskillige gange (2). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør den af hensyn til klarheden omarbejdes.

(2)

I henhold til artikel 136, stk. 1, litra a), traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), kan der vedtages specifikke foranstaltninger for de medlemsstater, der har euroen som valuta, med henblik på at styrke samordningen og overvågningen af deres budgetdisciplin.

(3)

Artikel 126 i TEUF fastsætter, at medlemsstaterne skal undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud, og fastlægger med henblik herpå proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Stabilitets- og vækstpagten, som i sin korrigerende del foreskriver gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, udgør den ramme, der kan benyttes som støtte for offentlige politikker med henblik på en hurtig tilbagevenden til sunde budgetstillinger under hensyntagen til den økonomiske situation.

(4)

Den 27. april 2009 besluttede Rådet efter artikel 104, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF), at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland, og rettede henstillinger med henblik på korrektion af det underskud senest i 2010 i medfør af artikel 104, stk. 7, i TEF og artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (3). Rådet fastsatte ligeledes, at Grækenland skulle træffe virkningsfulde foranstaltninger senest den 27. oktober 2009. Den 30. november 2009 fastlagde Rådet i overensstemmelse med artikel 126, stk. 8, i TEUF, at Grækenland ikke havde truffet virkningsfulde foranstaltninger; følgelig pålagde Rådet den 16. februar 2010 i henhold til artikel 126, stk. 9, i TEUF Grækenland at træffe foranstaltninger med henblik på at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud senest i 2012 (i det følgende benævnt »Rådets afgørelse i henhold til artikel 126, stk. 9«). Rådet fastsatte ligeledes, at der skulle træffes virkningsfulde foranstaltninger senest den 15. maj 2010.

(5)

I artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1467/97 fastsættes det, at hvis der er truffet virkningsfulde foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 126, stk. 9, i TEUF, og uventede negative økonomiske forhold gør sig gældende med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser efter vedtagelsen af pålægget, kan Rådet på grundlag af en henstilling fra Kommissionen beslutte at vedtage et revideret pålæg efter artikel 126, stk. 9, i TEUF.

(6)

Ifølge Kommissionen tjenestegrenes prognoser fra efteråret 2009, som dannede grundlag for det oprindelige pålæg, der blev rettet til Grækenland, forventedes BNP at falde med ¼ % i 2010 og stige igen fra 2011, hvor der var forudset en økonomisk vækst på 0,7 %. Der indtraf en kraftigere nedgang i det reale BNP i 2010, og denne nedgang forventes at fortsætte i 2011. Derefter forventes der en gradvis tilbagevenden til vækst. Denne markante forværring af den økonomiske situation medfører en tilsvarende forringelse af udsigterne for de offentlige finanser i en situation med uændret politik. Hertil kommer opjusteringen af det offentlige underskud for 2009 (fra et forventet 12,7 % af BNP på tidspunktet for Rådets afgørelse i henhold til artikel 126, stk. 9, til 13,6 % af BNP ifølge den finanspolitiske indberetning, som Grækenland fremsendte den 1. april 2010) (4), og senere til 15,4 % af BNP efter afslutningen af de undersøgelser, Eurostat gennemførte sammen med de græske statistiske myndigheder (5). Endelig har bekymringerne på markederne med hensyn til udsigterne for de offentlige finanser givet sig udslag i en kraftig stigning i risikopræmierne på offentlig gæld, hvilket har gjort det endnu vanskeligere at kontrollere udviklingen i det offentlige underskud og den offentlige gæld.

(7)

Den offentlige bruttogæld var ved udgangen af 2009 på 127,1 % af BNP. Dette er den højeste gældskvote i EU og er langt højere end traktatens referenceværdi på 60 % af BNP. Hvis man skal opnå den nedbringelse af underskuddet, som skønnes nødvendig, og i betragtning af omstændighederne er mulig, vil gældsstigningen skulle vende fra 2013. Foruden de konstant høje offentlige underskud har visse finansielle transaktioner yderligere øget gælden. Disse faktorer har medvirket til at undergrave markedets tillid til den græske regerings evne til fremover at betjene gælden. Der er et ekstremt hastende behov for, at Grækenland træffer afgørende foranstaltninger i et hidtil uset omfang vedrørende sit underskud og de øvrige faktorer, der medvirker til at øge gælden, således at stigningen i gældskvoten vendes, og gælden igen hurtigst muligt kan markedsfinansieres.

(8)

På baggrund af den meget alvorlige forringelse af den græske offentlige finansielle situation har de øvrige medlemsstater i euroområdet besluttet at yde stabilitetsstøtte til Grækenland for at sikre den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed, sammen med den multilaterale bistand, der ydes af Den Internationale Valutafond. Støtten ydet af medlemsstaterne i euroområdet antager form af en samling bilaterale lån, som koordineres af Kommissionen. Långiverne har besluttet, at deres støtte vil være betinget af, at Grækenland respekterer denne afgørelse. Grækenland forventes navnlig at gennemføre de foranstaltninger, der er specificeret i denne afgørelse i overensstemmelse med den heri angivne tidsplan.

(9)

I juni 2011 stod det klart, at med henvisning til budgetafvigelserne i 2010 og budgetgennemførelsen frem til maj måned ville målet for underskuddet i 2011, med uændrede politikker, langt fra blive nået, hvilket ville bringe programmets samlede troværdighed i fare. Det har derfor været nødvendigt at ajourføre bestemte budgetforanstaltninger, for at Grækenland kan fastholde underskudsmålet for 2011 og overholde de i afgørelse 2010/320/EU fastsatte underskudslofter for de efterfølgende år. Disse foranstaltninger er blevet grundigt drøftet med den græske regering, og Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond er nået til indbyrdes enighed herom.

(10)

I lyset af ovenstående betragtninger forekommer det hensigtsmæssigt at ændre afgørelse 2010/320/EU på en række punkter, men bevare fristen for korrektionen af det uforholdsmæssigt store underskud uændret —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Grækenland bringer det nuværende uforholdsmæssigt store underskud til ophør hurtigst muligt og senest i 2014.

2.   Tilpasningen for at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud skal sigte mod at opnå et offentligt underskud på ikke over 18 508 mio. EUR (8,0 % af BNP) i 2010, 17 065 mio. EUR (7,6 % af BNP) i 2011, 14 916 mio. EUR (6,5 % af BNP) i 2012, 11 399 mio. EUR (4,8 % af BNP) i 2013 og 6 385 mio. EUR (2,6 % af BNP) i 2014. Med henblik herpå skal der i perioden 2009-2014 opnås en forbedring af den strukturelle saldo på mindst 10 % af BNP.

3.   Den i stk. 2 omhandlede planlagte tilpasning forudsætter, at den årlige ændring i den konsoliderede offentlige bruttogæld ikke overstiger 34 058 mio. EUR i 2010, 17 365 mio. EUR i 2011, 15 016 mio. EUR i 2012, 11 599 mio. EUR i 2013 og 7 885 mio. EUR i 2014. På grundlag af BNP-fremskrivninger fra maj 2011 bør den tilsvarende udvikling i gældskvoten ikke overstige 143 % i 2010, 154 % i 2011, 158 % i 2012, 159 % i 2013 og 157 % i 2014.

Artikel 2

1.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af juni 2010:

a)

en lov om indførelse af en progressiv beskatningsskala for alle indtægtskilder og en horisontalt ensrettet behandling af indtægter fra arbejds- og kapitalaktiver

b)

en lov om ophævelse af alle fravigelser og selvstændige beskatningsbestemmelser i skattesystemet, herunder indtægter fra særlige tillæg til offentlige tjenestemænd

c)

ophævelse af budgetbevillingerne i reserven til uforudsete udgifter med henblik på at spare 700 mio. EUR

d)

ophævelse af størsteparten af budgetbevillingen til solidaritetsydelser (undtagen en del til fattigdomslempelse) med henblik på at spare 400 mio. EUR

e)

reduktion af de højeste pensioner med henblik på at spare 500 mio. EUR på helårsbasis (350 mio. EUR i 2010)

f)

reduktion af påske-, sommer- og julebonusser og tillæg til offentlige tjenestemænd med henblik på at spare 1 500 mio. EUR på helårsbasis (1 100 mio. EUR i 2010)

g)

ophævelse af påske-, sommer- og julebonusser til pensionister, dog med beskyttelse af pensionister med de laveste pensioner, med henblik på at spare 1 900 mio. EUR på helårsbasis (1 500 mio. EUR i 2010)

h)

forhøjelse af momssatsen, således at der opnås et udbytte på mindst 1 800 mio. EUR på helårsbasis (800 mio. EUR i 2010)

i)

forhøjelse af afgifterne på brændstof, tobak og alkohol, således at der opnås et udbytte på mindst 1 050 mio. EUR på helårsbasis (450 mio. EUR i 2010)

j)

lovgivning til gennemførelse af tjenesteydelsesdirektivet (6)

k)

en lov om reform og forenkling af den offentlige forvaltning på lokalt niveau med henblik på at mindske driftsomkostningerne

l)

oprettelse af en task force, der skal forbedre udnyttelsen af struktur- og samhørighedsfonde

m)

en lov med henblik på at forenkle opstart af nye virksomheder

n)

en reduktion af de offentlige investeringer på 500 mio. EUR i forhold til planerne

o)

overførsel af budgetbevillingerne til samfinansiering af struktur- og samhørighedsfonde til en særlig central konto, som ikke kan anvendes til andre formål

p)

oprettelse af en uafhængig fond for finansiel stabilitet, som skal tage sig af eventuelle kapitalunderskud og opretholde soliditeten i den finansielle sektor ved at tilvejebringe kapitaltilførsel til banker, alt efter behov

q)

forstærket overvågning af banker med mere personale, hyppigere rapportering og kvartalsvise stresstest.

2.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af september 2010:

a)

i budgetforslaget for 2011 inkluderes der finanspolitiske konsolideringsforanstaltninger, der beløber sig til mindst 3,2 % af BNP (4,3 % af BNP, hvis fremførsler fra foranstaltninger, der er gennemført i 2010, tages i betragtning): en reduktion af den samlede offentlige sektors mellemliggende forbrug på mindst 300 mio. EUR i forhold til 2010-niveauet (ud over besparelserne fra den i dette stykke nævnte reform af den offentlige forvaltning og de lokale forvaltninger); en fastfrysning af indeksreguleringen af pensioner (med henblik på at spare 100 mio. EUR); en midlertidig kriseafgift på særdeles rentable virksomheder (der giver yderligere indtægter på mindst 600 mio. EUR pr. år i 2011, 2012 og 2013); en skønsmæssig skatteansættelse (presumptive taxation) af selvstændige (med et provenu på mindst 400 mio. EUR i 2011 og på mindst 100 mio. EUR mere pr. år i 2012 og 2013); en udvidelse af momsgrundlaget til at omfatte visse tjenesteydelser, som i øjeblikket er fritaget, og flytte 30 % af varer og tjenesteydelser fra den nedsatte sats til den generelle sats (med et provenu på 1 mia. EUR); en gradvis indførelse af en grøn afgift på CO2-emissioner (med et provenu på mindst 300 mio. EUR i 2011); regeringens gennemførelse af den lovgivningsmæssige reform af den offentlige forvaltning og reorganisering af de lokale forvaltninger (med henblik på at mindske omkostningerne med mindst 500 mio. EUR i 2011 og yderligere 500 mio. EUR i både 2012 og 2013); en reduktion af indenlandsk finansierede investeringer (på mindst 500 mio. EUR) ved at prioritere investeringsprojekter, som finansieres via EU's strukturfonde, incitamenter til at berigtige overtrædelser af bestemmelserne om arealanvendelse (med et provenu på mindst 1 500 mio. EUR fra 2011 til 2013, heraf mindst 500 mio. EUR i 2011); en opkrævning af indtægter fra spillelicenser (mindst 500 mio. EUR fra salg af licenser og 200 mio. EUR i årlige licensafgifter); en udvidelse af grundlaget for beskatning af fast ejendom ved at opdatere værdien af aktiver (med henblik på at opnå yderligere indtægter på mindst 400 mio. EUR); en højere beskatning af løn i naturalier, herunder beskatning af billeasingydelser (med mindst 150 mio. EUR); en højere beskatning af luksusvarer (på mindst 100 mio. EUR); en særafgift på uautoriserede etablissementer (med henblik på et provenu på mindst 800 mio. EUR pr. år) og en erstatning af kun 20 % af det personale i den offentlige sektor, der går på pension (centralforvaltningen, lokale forvaltninger, socialsikringsfonde, offentlige selskaber, statsagenturer og andre offentlige institutioner). Andre foranstaltninger, der resulterer i tilsvarende budgetbesparelser, kan komme på tale i samråd med Kommissionen

b)

styrkelse af revisionsmyndigheden (general accounting office) og sikring mod eventuel politisk indblanding i datafremskrivning og regnskab

c)

udkast til en reform af lønlovgivningen i den offentlige sektor, herunder især oprettelsen af en enkelt betalingsmyndighed til betaling af lønninger, indførelse af ensartede principper og en tidsplan med henblik på at etablere en rationaliseret og ensartet lønramme for den offentlige sektor, der gælder for både den statslige sektor, de lokale myndigheder og andre agenturer

d)

lovgivning, der øger effektiviteten i skatteforvaltningen og -kontrollerne

e)

lancering af uafhængige gennemgange af den centrale forvaltning og af eksisterende sociale programmer

f)

offentliggørelse af månedlige statistikker (på kassebasis) over indtægter, udgifter, finansiering og udgiftsrestancer, som foreligger for den »tilgængelige offentlige forvaltning« og dens underordnede enheder

g)

en handlingsplan for at forbedre indsamlingen og behandlingen af offentlige data, særligt ved at styrke kontrolmekanismerne hos de statistiske myndigheder og hos revisionsmyndigheden (general accounting office) og ved at sikre effektivt personligt ansvar i tilfælde af fejlmeldinger, således at det sikres, at der sker en hurtig levering af offentlige data af høj kvalitet som krævet i forordning (EF) nr. 2223/96 (7), (EF) nr. 264/2000 (8), (EF) nr. 1221/2002 (9), (EF) nr. 501/2004 (10), (EF) nr. 1222/2004 (11), (EF) nr. 1161/2005 (12), (EF) nr. 223/2009 (13) og (EF) nr. 479/2009 (14)

h)

regelmæssig offentliggørelse af informationer om den finansielle situation i offentlige virksomheder og andre offentlige enheder, som ikke er klassificeret som en del af den offentlige forvaltning (herunder detaljerede indkomstopgørelser, balancer og data vedrørende beskæftigelse og lønudgifter)

i)

oprettelse af et samlet centralt register over offentlige virksomheder

j)

en handlingsplan med en tidsplan for gennemførelse af konkrete foranstaltninger med henblik på at etablere en central indkøbsmyndighed

k)

en lov om indførelse af en øvre grænse på 50 mio. EUR for den offentlige sektors årlige bidrag til jernbaneselskaber for udførelse af trafik som offentlig tjeneste i perioden 2011-2013 og indførelse af et princip om, at staten ikke yder supplerende eksplicit eller implicit støtte til jernbaneselskaber

l)

en forretningsplan for de græske jernbaner. Heri angives, hvordan driften vil blive gjort rentabel, herunder hvordan afskrivningsomkostningerne vil blive dækket, fra og med 2011, herunder ved at nedlægge tabsgivende ruter, hæve billetpriserne og reducere lønninger og antallet af ansatte. Den skal indeholde en detaljeret følsomhedsanalyse af konsekvenserne for lønomkostningerne forbundet med forskellige scenarier for udfaldet af overenskomstforhandlinger og oplysninger om forskellige alternativer på personalefronten samt planerne for en omstrukturering af holdingselskabet, herunder salg af jordarealer og andre aktiver

m)

en lov med henblik på at reformere lønforhandlingssystemet i den private sektor, hvorunder betalingssatserne for overtidsarbejde bør nedskæres, forvaltningen af arbejdstid bør gøres mere fleksibel, og det i henhold til lokale aftaler bør være muligt at fastsætte en lønvækst, der er lavere end i de sektorspecifikke aftaler

n)

reform af lovgivningen om jobbeskyttelse med henblik på at forlænge prøvetiden for nye job til ét år og at fremme en mere udstrakt brug af midlertidige kontrakter og deltidsarbejde

o)

ændring af reguleringen af voldgiftssystemet med henblik på at gøre det muligt for alle parterne at anvende voldgift, hvis de er uenige i forligsmandens forslag

p)

reform af voldgiftsproceduren, så det sikres, at den fungerer i henhold til gennemsigtige objektive kriterier, med en uafhængig komité af voldgiftsmænd med kompetence til at træffe afgørelser uafhængigt af regeringsindflydelse.

3.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af december 2010:

a)

endelig indførelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, litra a)

b)

gennemførelse af lovgivning til styrkelse af de finanspolitiske rammer. Dette bør navnlig omfatte etablering af en mellemsigtet finanspolitisk ramme, oprettelse af en obligatorisk reserve til uforudsete udgifter i budgettet svarende til 5 % af regeringskontorernes samlede bevillinger, andre end løn, pensioner og renter, etablering af bedre mekanismer for udgiftskontrol og etablering af et budgetkontor knyttet til parlamentet

c)

betydelig forøgelse af udnyttelsen af struktur- og samhørighedsfonde

d)

lovgivning til at forenkle og fremskynde proceduren for udstedelse af licenser til virksomheder, industrielle aktiviteter og erhverv

e)

ændring af de institutionelle rammer hos den græske konkurrencemyndighed for at øge dens uafhængighed, fastsætte rimelige frister for undersøgelser og beslutningstagning og give den beføjelse til at afvise klager

f)

foranstaltninger med sigte på at fjerne de nuværende restriktioner for fri udveksling af tjenesteydelser

g)

et dekret, som mindst frem til 2014 forbyder de lokale forvaltninger at køre med underskud. Overførslerne til de lokale forvaltninger reduceres i overensstemmelse med de planlagte besparelser og kompetenceoverførsler

h)

offentliggørelse af provisoriske langsigtede fremskrivninger af pensionsudgifterne frem til 2060 i overensstemmelse med lovgivningsreformen fra juli 2010, der dækker de vigtigste pensionsordninger (IKA, inkl. pensionsordningen for offentligt ansatte tjenestemænd, OGA og OAEE)

i)

indførelse af et fælles system til elektronisk udskrivning af recepter; offentliggørelse af en komplet prisliste over lægemidler på markedet; anvendelse af listen over ikke-refusionsberettigede lægemidler og listen over håndkøbsmedicin; offentliggørelse af den nye liste over refusionsberettigede lægemidler med anvendelse af det nye referenceprissystem; anvendelse af de oplysninger, der bliver tilgængelige i kraft af den elektroniske receptudskrivning og scanning, til optjening af rabatter hos medicinalfirmaer; indførelse af en kontrolmekanisme, der gør det muligt at beregne lægemiddeludgifter på månedsbasis; håndhævelse af egenbetalingen på 5 EUR for almindelige ambulante tjenester og udvidelse af egenbetalingsordningen til også at omfatte unødvendige skadestuebesøg; offentliggørelse af hospitalers og sundhedscentres reviderede regnskaber og oprettelse af en uafhængig taskforce bestående af eksperter i sundhedspolitik, som inden udgangen af maj 2011 skal udarbejde en detaljeret rapport med henblik på gennemførelse af en samlet reform af sundhedsvæsenet, der skal få sundhedsvæsenet til at fungere mere effektivt

j)

en yderligere mindskelse af driftsudgifterne med mindst 5 % for at sikre en besparelse på mindst 100 mio. EUR

k)

en yderligere mindskelse af overførslerne for at sikre staten en besparelse på i alt mindst 100 mio. EUR. De offentlige modtagere af overførsler vil sikre en tilsvarende mindskelse af udgifterne for at forhindre en akkumulering af restancer

l)

gennemførelse af behovstest i forbindelse med tildeling af familieydelser fra januar 2011 (besparelse på mindst 150 mio. EUR (minus relevante administrationsomkostninger))

m)

mindskelse af indkøbet af militært udstyr (leverancer) med mindst 500 mio. EUR sammenlignet med det faktiske niveau i 2010

n)

reduktion i socialsikringsfondenes lægemiddeludgifter med 900 mio. EUR takket være en yderligere nedsættelse af lægemiddelpriserne og nye udbudsprocedurer og en reduktion i hospitalernes lægemiddeludgifter på mindst 350 mio. EUR (inkl. udgifter til apparatur)

o)

ændringer i offentlige virksomheders ledelse, priser og lønninger for at opnå en besparelse på mindst 800 mio. EUR

p)

forhøjelse af de reducerede momssatser fra 5,5 til 6,5 % og fra 11 til 13 % med en deraf følgende ekstraindtægt på 880 mio. EUR. Nedsættelse af momsen på lægemidler og hotelophold fra 11 til 6,5 %, der højst må medføre en omkostning på 250 mio. EUR minus socialsikringsfondenes og hospitalernes besparelser som følge af den lavere moms på lægemidler

q)

intensivering af kampen mod brændstofsmugling (mindst 190 mio. EUR)

r)

forhøjelse af retsgebyrer (mindst 100 mio. EUR)

s)

gennemførelse af en handlingsplan for at fremskynde inddrivelsen af skatterestancer (mindst 200 mio. EUR)

t)

hurtigere opkrævning af skattebøder (mindst 400 mio. EUR)

u)

inddrivelse af indtægter, der følger af de nye regler vedrørende skattetvister og skatteretssager (mindst 300 mio. EUR)

v)

indtægter fra fornyelsen af telelicenser, der er ved at udløbe (mindst 350 mio. EUR)

w)

koncessionsindtægter (mindst 250 mio. EUR)

x)

en omstruktureringsplan for Athens transportnet (OASA). Planen skal mindske selskabets driftstab og gøre det rentabelt. Den vil medføre nedskæringer i selskabets driftsomkostninger og takstforhøjelser. De påkrævede foranstaltninger skal være gennemført senest i marts 2011

y)

en lov, der begrænser antallet af nyansættelser i hele den offentlige sektor til maks. 1 nyansættelse pr. 5 pensioneringer eller afskedigelser, uanset sektor og inklusive personaleoverførsler fra offentlige virksomheder, der er under omstrukturering, til statsejede enheder

z)

lovgivning, der styrker arbejdsmarkedsinstitution og fastlægger, at: aftaler på virksomhedsniveau har forrang for sådanne, der hører under sektor- og erhvervsaftaler uden unødige restriktioner; kollektive aftaler på virksomhedsniveau ikke begrænses af krav vedrørende en minimumsstørrelse for virksomhederne; udvidelsen af sektor- og erhvervsaftaler til at omfatte parter, der ikke er repræsenteret i forhandlingerne, fjernes; prøveperioden for nye job forlænges; tidsgrænserne for brug af vikarbureauer fjernes; hindringer for en højere grad af brug af tidsbegrænsede kontrakter fjernes; bestemmelsen, der fastsætter højere timeløn til deltidsarbejdere, fjernes og en mere fleksibel arbejdstidsforvaltning, herunder deltidsskifteholdsarbejde, tillades.

4.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af marts 2011:

a)

offentliggørelse af komplette langfristede fremskrivninger af pensionsudgifter frem til 2060 i overensstemmelse med lovgivningsreformen fra juli 2010. Fremskrivningerne skal omfatte de supplerende ordninger (tillægspensionsordninger) og bygge på et samlet sæt af data indsamlet og bearbejdet af den nationale aktuarmyndighed. Fremskrivningerne underkastes en peer-review og valideres af Udvalget for Økonomisk Politik

b)

regeringen afvikler restancer fra 2010 og nedbringer restancer fra tidligere år

c)

en plan for bekæmpelse af skattesvig, der omfatter kvantitative resultatindikatorer, der kan benyttes til at stille skattemyndighederne til regnskab for deres handlinger; lovgivning, der strømliner procedurerne i forbindelse med administrative skattetvister og klagesager ved domstolene, samt de nødvendige love og procedurer, der kan benyttes til bedre at tackle skatteembedsmænds embedsmisbrug, korruption og dårlige præstationer, herunder gennem sagsanlæg i tilfælde af pligtforsømmelse, og offentliggørelse af månedlige rapporter fra de fem taskforcer til bekæmpelse af skattesvig, herunder et sæt indikatorer for, hvordan arbejdet skrider frem

d)

en detaljeret handlingsplan med en tidsplan for færdiggørelsen og gennemførelsen af et forenklet lønsystem; opstilling af en mellemfristet personaleplan for perioden frem til 2013 i overensstemmelse med reglen om 1 nyansættelse pr. 5 personaleafgange sammen med planer for overflytning af kvalificeret personale til prioriterede områder og offentliggørelse af månedlige data vedrørende personalebevægelser (nyansættelser, personaleafgange, overførsler) mellem de forskellige enheder

e)

gennemførelse af den omfattende sundhedsreform, der blev indledt i 2010 med det formål at begrænse de offentlige sundhedsudgifter til højst 6 % af BNP; gennemførelse af foranstaltninger til nedbringelse af medicinudgifterne med mindst 2 mia. EUR i forhold til 2010, heraf med mindst 1 mia. EUR i 2011; forbedring af hospitalernes regnskabs- og faktureringssystem ved hjælp af følgende foranstaltninger: endelig indførelse af periodiseret dobbelt bogholderi på alle hospitaler, anvendelse af et fælles kodesystem og et fælles register til lægemidler og medicinsk apparatur, beregninger af beholdninger og bevægelser af lægemidler og medicinsk apparatur på alle hospitaler ved hjælp af et fælles kodesystem til lægemidler og medicinsk apparatur, og rettidig fakturering af behandlingsudgifter (senest inden for to måneder) til græske socialsikringsfonde, andre medlemsstater og private sygeforsikringer; sikre, at mindst halvdelen af de lægemidler, der anvendes på offentlige hospitaler, ved udgangen af 2011 består af generiske og ikke-patenterede lægemidler ved at gøre det obligatorisk for alle offentlige hospitaler at indkøbe lægemidler baseret på det aktive stof.

f)

med henblik på bekæmpelse af spild og dårlig ledelse i statsejede virksomheder og tilvejebringelse af budgetbesparelser på mindst 800 mio. EUR, en lov, der: reducerer den primære aflønning i offentlige virksomheder med mindst 10 % på virksomhedsplan, begrænser den sekundære aflønning til 10 % af den primære aflønning, sætter et loft på 4 000 EUR for den månedlige bruttoløn (med 12 lønudbetalinger pr. år), hæver bytransporttaksterne med mindst 30 %, mindsker offentlige virksomheders driftsomkostninger med 15-25 %, og en lov om omstrukturering af OASA

g)

nye lovgivningsmæssige rammer med henblik på indgåelse af koncessionsaftaler for regionale lufthavne

h)

oprettelse af en selvstændig taskforce på det uddannelsespolitiske område for at effektivisere de offentlige uddannelser (på primærtrinnet, sekundærtrinnet og videregående uddannelser) og udnytte ressourcerne mere effektivt

i)

vedtagelse af en lov, der etablerer den fælles offentlige indkøbsmyndighed i overensstemmelse med handlingsplanen, og udvikling af en it-platform til elektronisk indkøb og fastsættelse af bl.a. følgende mellemliggende milepæle i overensstemmelse med handlingsplanen: afprøvning af en pilotversion, adgang til alle funktioner i forbindelse med alle kontrakter og indfasning af en forpligtelse til at benytte det elektroniske indkøbssystem til alle vare-, tjeneste- og bygge- og anlægskontrakter.

5.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af juli 2011:

a)

introducere for parlamentet, en rationaliseret og ensartet lønramme for den offentlige sektor, der gælder for både den statslige sektor, de lokale myndigheder og andre agenturer, der skal indfases over tre år, og hvor aflønningen afspejler produktivitet og opgaver

b)

en mellemfristet personaleplan for perioden frem til 2015 i overensstemmelse med reglen om 1 ansættelse for hver 5 fratrædelser (1 for hver 10 i 2011). Planen skal inkludere strammere regler for midlertidig ansættelse, nedlæggelse af ledige stillinger og overflytning af kvalificeret personale til prioriterede områder, og den skal tage hensyn til forlængelsen af arbejdstiden inden for den offentlige sektor

c)

en detaljeret handlingsplan med en tidsplan for færdiggørelsen og gennemførelsen af det forenklede lønsystem med lønninger, der ligger på linje med lønningerne inden for den private sektor, således at de samlede lønomkostninger reduceres. Planen skal tage udgangspunkt i rapporten fra Finansministeriet og den fælles betalingsmyndighed. Lovgivningen om et forenklet lønsystem indfases over tre år. Aflønningen af ansatte i statsejede virksomheder skal ligge på linje med den nye lønskala for den offentlige sektor.

d)

styrkelse af arbejdstilsynet, som skal forsynes fuldt ud med kvalificeret personale og have kvantitative mål for det antal af kontroller, der skal udføres

e)

en lov om revision af pensionssystemets hovedparametre med henblik på at bremse stigningen i de offentlige pensionsudgifter over perioden 2009-2060 til mindre end 2,5 % af BNP, hvis de langfristede fremskrivninger viser, at den fremskrevne stigning i de offentlige pensionsudgifter kommer til at overskride dette beløb. Den nationale aktuarmyndighed fortsætter med at fremlægge langsigtede fremskrivninger af pensionsudgifterne frem til 2060 under den vedtagne reform. Fremskrivningerne skal omfatte de væsentligste supplerende ordninger (tillægspensionsordninger) (ETAM, TEADY, MTPY) og bygge på et komplet sæt af data indsamlet og bearbejdet af den nationale aktuarmyndighed

f)

en revision af listen over hårde og belastende erhverv, så den højst omfatter 10 % af beskæftigelsen; den nye liste over vanskelige og farlige erhverv finder anvendelse fra den 1. august 2011 for alle nuværende og fremtidige arbejdstagere

g)

lovgivning om oprettelse af en fælles offentlig indkøbsmyndighed (SPPA) med et mandat, mål, kompetencer og beføjelser og en køreplan for dens indførelse, der er i overensstemmelse med handlingsplanen

h)

supplerende foranstaltninger til udbredelse af generiske lægemidler gennem elektronisk receptudskrivning på basis af det aktive stof og billigere generiske lægemidler, når sådanne findes, indførelse af lavere tilskud til generiske lægemidler, hvis pris ligger væsentligt under referenceprisen (mindre end 60 % af referenceprisen) på basis af andre EU-medlemsstaters erfaringer, fastsættelse af en maksimumspris på generiske lægemidler på 60 % af prisen på mærkelægemidler med et tilsvarende aktivt stof

i)

offentliggørelse af en fortegnelse over statsejede aktiver, inkl. andele i børsnoterede og unoterede virksomheder og kommercielt rentable ejendomme og jordbesiddelser, etablering af et fællessekretariat for fast ejendom med det formål at forbedre forvaltningen af fast ejendom, befri dem for behæftelser og gøre dem klar til privatisering

j)

den mellemfristede budgetstrategi til og med 2015 som beskrevet i bilag I til denne afgørelse og de respektive gennemførelsesbestemmelser. Den mellemfristede budgetstrategi skal bygge videre på de permanente budgetkonsolideringsforanstaltninger, der skal sikre, at underskudsmålet for 2011-15 som beskrevet i Rådets afgørelse ikke overskrides, og at gældskvoten bringes til at falde støt

k)

privatisering af aktiver til en værdi af mindst 390 mio. EUR, vedtagelse af et privatiseringsprogram med det formål at indbringe mindst 15 mia. EUR ved udgangen af 2012, 22 mia. EUR ved udgangen af 2013, 35 mia. EUR ved udgangen af 2014 og mindst 50 mia. EUR ved udgangen af 2015. Indtægterne fra privatisering af aktiver (fast ejendom, koncessioner og finansielle aktiver) skal benyttes til gældsafvikling og vil ikke mindske de finanspolitiske konsolideringsforanstaltninger, der skal gennemføres for at overholde de i artikel 1, stk. 2, fastsatte underskudslofter

l)

oprettelse af en velstyret privatiseringsfond for at fremskynde privatiseringsprocessen og garantere, at den er definitiv og varetages professionelt. Fonden opnår juridisk ejendomsret over de aktiver, der skal privatiseres. Fonden kan ikke stille sine aktiver til sikkerhed på en måde, der ville stride mod dens formål, det vil sige privatisering af aktiver

m)

vedtage lovgivning om lukning, sammenlægning eller indskrænkning af urentable enheder

n)

foranstaltninger til styrkelse af udgiftskontrollen: vedtagelse af en afgørelse, der specificerer kvalifikationerne og ansvarsområderne for de regnskabsførere, der skal udpeges i alle fagministerier og være ansvarlige for en sund økonomisk styring

o)

nye kriterier og betingelser for socialsikringsfondenes indgåelse af kontrakter med alle udbydere af sundhedstjenester med det formål at sikre de planlagte besparelser og fælles indkøb af sundhedstjenester og medicinske artikler for at reducere udgifterne med mindst 25 % sammenlignet med 2010 gennem mængderabataftaler

p)

offentliggørelse af bindende receptregler for læger på basis af internationale receptregler for at sikre en omkostningseffektiv brug af lægemidler, offentliggørelse og kontinuerlig ajourføring af positivlisten over godtgørelsesberettigede lægemidler

q)

udarbejdelse af en plan for reorganisering og omstrukturering af hospitaler på kort og mellemlang sigt med henblik på at mindske ineffektivitet, udnytte muligheder for stordriftsfordele og forbedre plejekvaliteten. Målet er at reducere hospitalsomkostningerne med mindst 10 % i 2011 og med yderligere 5 % i 2012.

6.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af september 2011:

a)

vedtagelse af et budget for 2012, der er i overensstemmelse med den mellemfristede budgetstrategi og lever op til målsætningen om at overholde de lofter for underskuddet, der er fastsat i artikel 1, stk. 2.

b)

mindskelse af skattemæssige hindringer for fusioner og overtagelser

c)

forenkling af toldklareringsproceduren for eksport og import

d)

yderligere forøgelse af udnyttelsen af struktur- og samhørighedsfonde

e)

fuld gennemførelse af dagsordenen for bedre regulering med henblik på at mindske den administrative byrde med 20 % (i forhold til 2008)

f)

lovgivning om lukning, sammenlægning eller indskrænkning af store urentable enheder

g)

foranstaltninger til mindskelse af indkøb og tredjepartsomkostninger i statsejede virksomheder, opdatering af priser, udvikling af nye aktivitetsområder og mindskelse af personaleomkostningerne ved at udarbejde og gennemføre en plan for jobnedskæringer. Hvis overskydende personale ikke kan fjernes ved hjælp af reglen om 1 ansættelse for hver 5 fratrædelser (1 for hver 10 i 2011), gribes der til afskedigelser og orlovsordninger (arbejdskraftreserve). Denne regel gælder for alle sektorer uden undtagelse. Den gælder også for personale, der overflyttes fra offentlige virksomheder til andre offentlige enheder, efter at ASEP har kontrolleret deres faglige kvalifikationer i overensstemmelse med de normale evalueringskriterier. Personer i arbejdskraftreserven vil modtage 60 % af deres løn i højest 12 måneder, hvorefter de afskediges

h)

de lovgivningsmæssige rammer, der skal muliggøre hurtige overdragelser af jordarealer og fremskynde registreringen af statsejede arealer

i)

en lov, der skal gøre det muligt at fremme investeringer i turistsektoren (turistcentre og sekundære ferieboliger), med henblik på, sammen med loven om jordarealer, at fremskynde privatiseringen af de landarealer, der administreres af det græske boligagentur (ETA).

j)

afslutning af evalueringen af de eksisterende sociale programmers funktionsmåde, regeringens vurdering af den anden og sidste fase af den uafhængige evaluering af centralforvaltningens funktionsmåde, lovgivning og foranstaltninger til udmøntning af de operationelle henstillinger fra første fase af evalueringen af den centrale forvaltning og fra den samlede evaluering af de eksisterende sociale programmer

k)

grundlæggende forandringer af de offentlige tillægspensionsfondes/supplerende pensionsfondes funktionsmåde, herunder velfærdsfonde og ordninger med udbetaling af engangsbeløb. Disse forandringer tjener til at stabilisere pensionsudgifterne, sikre ordningernes budgetneutralitet og systemets bæredygtighed på mellemlang og lang sigt. De skal munde ud i følgende: en yderligere begrænsning af antallet af fonde, eliminering af ubalancer i fonde med underskud, stabilisering af de løbende udgifter på et holdbart niveau ved hjælp af justeringer fra og med 1. januar 2012, langsigtet holdbarhed i de sekundære ordninger ved at sikre, at der er nøje overensstemmelse mellem bidrag og ydelser

l)

identificering af de ordninger, som led i hvilke der ved pensionering udbetales et engangsbeløb, der står i misforhold til de indbetalte bidrag, for derved at kunne justere udbetalingerne inden udgangen af december 2011

m)

nye foranstaltninger til en omkostningseffektiv udvidelse af elektronisk receptudskrivning, e-diagnosticering og elektroniske lægehenvisninger til at omfatte alle socialsikringsfonde, sundhedscentre og hospitaler. Regeringen gennemfører i overensstemmelse med EU's udbudsregler de nødvendige udbudsprocedurer med henblik på indførelse af et komplet og ensartet sundhedsplejeinformationssystem (e-sundhedssystem)

n)

nye foranstaltninger, der skal sikre, at mindst 30 % af den mængde af lægemidler, der anvendes på offentlige hospitaler, er generiske lægemidler, der koster mindre end tilsvarende mærkelægemidler og ikke-patenterede lægemidler, navnlig ved at gøre det obligatorisk for alle offentlige hospitaler at de indkøber lægemidler på basis af det aktive stof

o)

beslutninger om oprettelse af institutionen SPPA (den fælles offentlige indkøbsmyndighed) og stillingerne i SPPA samt fordelingen af myndighedens menneskelige ressourcer og tjenester i overensstemmelse med lovbestemmelserne om SPPA og om udpegningen af SPPA's medlemmer

p)

offentliggørelse af månedlige data vedrørende personalebevægelser (nyansættelser, personaleafgange, overførsler) mellem de forskellige enheder.

7.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af december 2011:

a)

endelig vedtagelse af budgettet for 2012

b)

styrkelse af ledelseskapaciteten hos alle forvaltningsmyndigheder og mellemliggende organer for operationelle programmer som led i referencerammen for den nationale strategi 2007-2013 og deres ISO-certificering 9001:2008 (kvalitetsstyring)

c)

et patientbaseret omkostningsberegningssystem til brug for budgetlægningen fra og med 2013

d)

love til udmøntning af de operationelle henstillinger fra første fase af evalueringen af den centrale forvaltning og fra den samlede evaluering af de eksisterende sociale programmer, vurdering af den anden og sidste fase af den uafhængige evaluering af centralforvaltningens funktionsmåde

e)

påbegyndelse af arbejdet i den fælles offentlige indkøbsmyndighed, der tildeles de nødvendige midler til at kunne opfylde sit mandat, nå sine mål og udøve sine kompetencer og beføjelser som fastsat i handlingsplanen

f)

gennemgang af honorarerne for medicinske ydelser, der er udliciteret til private udbydere, med det formål at reducere de hermed forbundne omkostninger med mindst 15 % i 2011 og med yderligere 15 % i 2012

g)

foranstaltninger til forenkling af skattesystemet, udvidelse af skattegrundlagene og nedsættelse af skatteprocenterne på en finanspolitisk neutral måde i relation til personlig indkomstskat, selskabsskat og moms

h)

nye foranstaltninger, der skal sikre, at mindst 50 % af den mængde af lægemidler, der anvendes på offentlige hospitaler, er generiske lægemidler, der koster mindre end tilsvarende mærkelægemidler og ikke-patenterede lægemidler, navnlig ved at forpligte alle offentlige hospitaler til at indkøbe lægemidler på basis af det aktive stof.

8.   Grækenland træffer følgende foranstaltninger inden udgangen af marts 2012:

a)

en reform af tillægspensionsordninger/supplerende pensionsordninger gennem sammenlægning af pensionsfonde og beregning af pensionsydelser på basis af det nye teoretiske bidragsdefinerede system (notional defined-contribution system); fastfrysning af de nominelle supplerende pensioner og mindskelse af kompensationen for optjente rettigheder i underskudsramte pensionsfonde med udgangspunkt i den nationale aktuarmyndigheds aktuarmæssige undersøgelse. Såfremt den aktuarmæssige undersøgelse ikke foreligger, reduceres kompensationen fra 1. januar 2012 for at undgå underskud.

b)

Beregning af apotekernes avance som et fast beløb eller et fast beløb kombineret med en mindre avance med det formål at reducere den samlede avance til maksimalt 15 %, herunder for de dyreste lægemidler.

Artikel 3

Grækenland samarbejder fuldt ud med Kommissionen og videregiver efter begrundet anmodning fra Kommissionen straks alle de data eller dokumenter, der er behov for til at overvåge, om denne afgørelse efterkommes.

Artikel 4

1.   Grækenland forelægger hvert kvartal Rådet og Kommissionen en rapport med en redegørelse for de politiske foranstaltninger, der er truffet for at efterkomme denne afgørelse.

2.   De i stk. 1 nævnte rapporter skal indeholde detaljerede oplysninger om:

a)

de konkrete foranstaltninger, der inden forelæggelsen af rapporten er gennemført for at efterkomme denne afgørelse, herunder foranstaltningernes kvantificerede budgetmæssige konsekvenser

b)

de konkrete foranstaltninger, der efter forelæggelsen af rapporten er planer om at gennemføre for at efterkomme denne afgørelse, samt tidsplanen for gennemførelsen heraf og et skøn over foranstaltningernes budgetmæssige konsekvenser

c)

den månedlige gennemførelse af statsbudgettet

d)

socialsikringens og de lokale myndigheders budgetgennemførelse og anvendelsen af midler uden for budgettet vedrørende kortere perioder end et år

e)

regeringens udstedelse af gældspapirer og tilbagebetaling

f)

udviklingen i den permanente og midlertidige beskæftigelse i den offentlige sektor

g)

ikke-afholdte offentlige udgifter med nærmere angivelse af for sent afholdte udgifter

h)

den finansielle situation i offentlige virksomheder og andre offentlige enheder.

3.   Kommissionen og Rådet analyserer rapporterne for at vurdere, hvorvidt Grækenland har handlet i overensstemmelse med denne afgørelse. I forbindelse med disse vurderinger kan Kommissionen angive, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at følge tilpasningsplanerne i denne afgørelse med henblik på at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud.

Artikel 5

Afgørelse 2010/320/EU ophæves.

Henvisninger til den ophævede afgørelse gælder som henvisninger til nærværende afgørelse og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 6

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til Den Hellenske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  EUT L 145 af 11.6.2010, s. 6.

(2)  Se bilag I.

(3)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.

(4)  Eurostat News Release 55/2010, 22. april 2010.

(5)  Eurostat News Release 60/2011, 26. april 2011.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000 af 3. februar.2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til kortfristede statistikker over offentlige finanser (EFT L 29 af 4.2.2000, s. 4).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2002 af 10. juni 2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (EFT L 179 af 9.7.2002, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 501/2004 af 10. marts 2004 om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 1).

(11)  Rådets forordning (EF) nr. 1222/2004 af 28. juni 2004 om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige offentlige gæld (EUT L 233 af 2.7.2004, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005 af 6. juli 2005 om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 22).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1).


BILAG I

Mellemfristede budgetstrategiske foranstaltninger

(jf. artikel 2, stk. 5, i denne afgørelse)

Den mellemfristede budgetstrategi til og med udgangen af 2015 skal omfatte følgende:

 

Nedskæringer i lønudgifterne på mindst 770 mio. EUR i 2011, 600 mio. EUR i 2012, 448 mio. EUR i 2013, 306 mio. EUR i 2014 og 71 mio. EUR i 2015 via en lavere kompensation for fratrædelser end reglen om 1 ansættelse for hver 5 fratrædelser (1 for hver 10 i 2011); en stigning i den ugentlige arbejdstid for offentligt ansatte fra 37,5 til 40 timer og nedskæring i overtidsbetalingen; nedskæring i antallet af lønnede udvalg og råd; nedskæring i andre yderligere kompensations-, tillægs- og bonusordninger; nedskæring i antallet af kontrahenter (50 % i 2011 og yderligere 10 % i 2012 og fremefter); midlertidigt stop for den automatiske lønprogression; indførelse af en ny lønskala; indførelse af deltidsarbejde og ulønnet orlov i den offentlige sektor; nedskæring i antallet af optagelser på militærakademier og politiskoler; overførsel af overskydende medarbejdere til en arbejdskraftreserve med en løn på ca. 60 % af grundlønnen i op til 12 måneder og en nedskæring i produktivitetstillægget på 50 %.

 

Nedskæringer i statens driftsudgifter på mindst 190 mio. EUR i 2011, 92 mio. EUR i 2012, 161 mio. EUR i 2013, 323 mio. EUR i 2014 og 370 mio. EUR i 2015 gennem indførelse af e-indkøb for alle offentlige indkøb; rationalisering af de offentlige tjenesters energiudgifter; mindskelse af lejeudgifter takket være en mere effektiv udnyttelse af offentlige ejendomme; mindskelse af alle telekommunikationsudgifter; afskaffelse af gratis udeling af aviser; nedskæringer i driftsudgifterne for alle poster i det ordinære budget; indførelse af benchmarks for offentlige udgifter efter et års drift af forvaltningssystemet (MIS) for de samlede offentlige udgifter.

 

Nedskæringer i de udgifter, der afholdes af fonde uden for budgettet, og i overførsler til andre enheder af midler på mindst 540 mio. EUR i 2011, 150 mio. EUR i 2012, 200 mio. EUR i 2013, 200 mio. EUR i 2014 og 150 mio. EUR i 2015 gennem en evaluering af alle offentligt støttede enheders mandat, levedygtighed og udgifter og af sammenlægninger og nedlægninger; sammenlægning/lukning af og nedsættelse af tilskud til uddannelsesinstitutioner (skoler, højere læreanstalter); nedskæring i statstilskud til enheder uden for den offentlige sektor og en handlingsplan for lukning, sammenlægning og indskrænkning af nogle af disse enheder.

 

Gennemførelse af besparelser i statsejede virksomheder på mindst 414 mio. EUR i 2012, 329 mio. EUR i 2013, 297 mio. EUR i 2014 og 274 mio. EUR i 2015 gennem større indtægter i OSE, OASA og andre virksomheder og gennemførelse af omstruktureringsplaner for og privatiseringer af Hellenic Defence Systems, Hellenic Aeronautical Industry og Hellenic Horse Racing Corporation; salg af virksomheders aktiver, hvis de ikke er knyttet til kerneaktiviteter; nedskæring i personaleudgifter; nedskæring i driftsudgifter og sammenlægninger og lukninger af virksomheder.

 

Nedskæringer i forsvarsrelaterede driftsudgifter på mindst 133 mio. EUR i 2013, 133 mio. EUR i 2014 og 134 mio. EUR i 2015 foruden en reduktion i udgifterne til indkøb af militært udstyr (leverancer) på 830 mio. EUR fra 2010 til 2015.

 

Nedskæringer på sundheds- og lægemiddelområdet på mindst 310 mio. EUR i 2011, 697 mio. EUR i 2012, 349 mio. EUR i 2013, 303 mio. EUR i 2014 og 463 mio. EUR i 2015 gennem indførelse af en ny »plan for sundhedssektoren« og den heraf følgende reduktion i hospitalsudgifter; revurdering af mandatet og udgifter for andre tilsynspligtige enheder end hospitaler; indførelse af et centralt indkøbssystem; nedbringelse af den gennemsnitlige udgift pr. behandling ved at kombinere behandlinger; reduktion i antallet af ydelser, der tilbydes personer uden sygeforsikring (adgangskontrolfunktion); indførelse af betalingspligt for udenlandske statsborgere; igangsættelse af den nationale organisation for primære sundhedsydelser (EOPI); IKA-scanning af håndskrevne recepter; udvidelse af listen over ikke-receptpligtige lægemidler; nye lægemiddelpriser; fastsættelse af forsikringspriser pr. socialsikringssektor og fuldstændig indførelse af elektroniske recepter.

 

Nedskæringer i de sociale ydelser på mindst 1 188 mio. EUR i 2011, 1 230 mio. EUR i 2012, 1 025 mio. EUR i 2013, 1 010 mio. EUR i 2014 og 700 mio. EUR i 2015 ved at tilpasse tillægspensionsordninger og derefter fastfryse dem til udgangen af 2015; fastfrysning af pensionsgrundbeløbene; reform af invalidepensionssystemet; registrering af pensionister og krydskontrol af persondata med fuld indførelse af socialsikringsnummer og loft over pensionsudbetalinger; rationalisering af kriterierne for pensionister (EKAS); rationalisering af ydelser og modtagere af OEE-OEK og OAED; nedskæring i fratrædelsesbeløbet ved pensionering; krydskontrol af persondata i forbindelse med indførelsen af lofter for arbejdstagere, der kan deltage i OAED-ordninger; nedskæring i OGA's grundpension og i de lavere pensionstærskler hos andre socialsikringsfonde og en stramning af kriterierne baseret på fast bopæl; nedbringelse af udgifterne til sociale ydelser ved at krydskontrollere data; enhedsregulering af sundhedsydelser for alle socialsikringsfonde; enhedskontrakter med privathospitaler og lægecentre; gennemgang af sociale ydelser i form af kontanter eller naturalier med efterfølgende afskaffelse af den mindst effektive form; forhøjelse af det særlige pensionsbidrag (lov nr. 3863/2010) for pensionister, hvis månedlige pension overstiger 1 700 EUR; en stigning i det særlige socialbidrag, som betales af pensionister under 60 år med en månedlig pension på mere end 1 700 EUR; indførelse af et særligt differentieret bidrag for tillægspensioner på over 300 EUR pr. måned og mindskelse af overførsler til NAT (pensionsordning for søfarende) og OTE-pensionsordningen med en deraf følgende reduktion i pensionsudgifter eller stigning i modtagerbidrag.

 

Nedskæring i statens overførsler til lokalforvaltninger med mindst 150 mio. EUR i 2011, 355 mio. EUR i 2012, 345 mio. EUR i 2013, 350 mio. EUR i 2014 og 305 mio. EUR i 2015. Disse nedskæringer vil hovedsagelig ske ved at beskære lokalforvaltningernes udgifter med mindst 150 mio. EUR i 2011, 250 mio. EUR i 2012, 175 mio. EUR i 2013, 170 mio. EUR i 2014 og 160 mio. EUR i 2015. Desuden vil de lokale forvaltningers egne indtægter stige med mindst 105 mio. EUR i 2012, 170 mio. EUR i 2013, 130 mio. EUR i 2014 og 145 mio. EUR i 2015 via øgede indtægter fra vejafgifter, gebyrer, rettigheder og andre indtægtsstrømme efter sammenlægningen af lokalforvaltninger; og øget indbetaling af lokal skat efter indførelse af et krav om en lokal skatteligningsattest.

 

Nedskæringer i det offentlige investeringsbudget (indenlandsk finansierede offentlige investeringer og investeringsrelaterede tilskud) og i administrationsomkostningerne på 950 mio. EUR i 2011, hvoraf 350 mio. EUR vil være permanente nedskæringer, og på 154 mio. EUR (administrationsomkostninger) i 2012.

 

Stigning i skatteindtægter på mindst 2 017 mio. EUR i 2011, 3 678 mio. EUR i 2012, 156 mio. EUR i 2013 og 685 mio. EUR i 2014 gennem en forøgelse af momssatsen for restauranter og barer fra 13 % til 23 % fra september 2011; øgede ejendomsskatter; nedsættelse af den skattefri bundgrænse til 8 000 EUR og indførelse af et progressivt solidaritetsbidrag; forhøjelser af de skønsmæssige skatter og afgifter for selvstændige; nedskæring af skattefritagelser/udgifter; ændringer af beskatningsordningen for tobaksvarer, herunder hurtigere betaling af punktafgifter, og af skattestrukturen; en punktafgift på læskedrikke; punktafgifter på naturgas og flydende gas; afskaffelse af skattefordelen for fyringsolie (for virksomheder fra oktober 2011 og progressivt for husholdninger fra oktober 2011 til oktober 2013); højere køretøjsafgifter; en kriseafgift på køretøjer, motorcykler og svømmebassiner; større bøder for ulovlige bygninger og løsninger vedrørende overtrædelser af planregler; beskatning af private både og lystyachter; en særlig afgift på fast ejendom med høj værdi; en særlig afgift på rygerrum.

 

Forbedring af overholdelsen af skattelovgivningen, hvilket kan forventes at øge skatteindtægterne med mindst 878 mio. EUR i 2013, 975 mio. EUR i 2014 og 1 147 mio. EUR i 2015.

 

Stigninger i de sociale bidrag på mindst 629 mio. EUR i 2011 og yderligere 259 mio. EUR i 2012, 714 mio. EUR i 2013, 1 139 mio. EUR i 2014 og 504 mio. EUR i 2015 ved fuld indførelse af et enhedssystem for betaling af lønninger og forsikringsbidrag; forhøjelse af bidragssatserne for OGA- og ETAA-modtagere; oprettelse af en solidaritetsfond for OAEE-modtagere; tilpasning af arbejdsløshedsforsikringsbidraget for ansatte i den private sektor; indførelse af arbejdsløshedsforsikringsbidrag for selvstændige erhvervsdrivende; og et bidrag til arbejdsløse, der betales af ansatte i den offentlige sektor, herunder statsejede virksomheder, lokale forvaltninger og andre offentlige enheder.


BILAG II

Ophævet afgørelse med oversigt over ændringer

Rådets afgørelse 2010/320/EU af 10. maj 2010

(EUT L 145 af 11.6.2010, s. 6)

Rådets afgørelse 2010/486/EU af 7. september 2010

(EUT L 241 af 14.9.2010, s. 12)

Rådets afgørelse 2011/57/EU af 20. december 2010

(EUT L 26 af 29.1.2011, s. 15)

Rådets afgørelse 2011/257/EU af 7. marts 2011

(EUT L 110 af 29.4.2011, s. 26)


BILAG III

Sammenligningstabel

Afgørelse 2010/320/EF

Nærværende afgørelse

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, indledning

Artikel 2, stk. 2, indledning

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 2, litra c)

Artikel 2, stk. 2, litra b)

Artikel 2, stk. 2, litra d)

Artikel 2, stk. 2, litra c)

Artikel 2, stk. 2, litra e)

Artikel 2, stk. 2, litra d)

Artikel 2, stk. 2, litra f)

Artikel 2, stk. 2, litra e)

Artikel 2, stk. 2, litra g)

Artikel 2, stk. 2, litra f)

Artikel 2, stk. 2, litra h)

Artikel 2, stk. 2, litra g)

Artikel 2, stk. 2, litra i)

Artikel 2, stk. 2, litra h)

Artikel 2, stk. 2, litra j)

Artikel 2, stk. 2, litra i)

Artikel 2, stk. 2, litra k)

Artikel 2, stk. 2, litra j)

Artikel 2, stk. 2, litra l)

Artikel 2, stk. 2, litra k)

Artikel 2, stk. 2, litra m)

Artikel 2, stk. 2, litra l)

Artikel 2, stk. 2, litra n)

Artikel 2, stk. 2, litra m)

Artikel 2, stk. 2, litra o)

Artikel 2, stk. 2, litra n)

Artikel 2, stk. 2, litra p)

Artikel 2, stk. 2, litra o)

Artikel 2, stk. 2, litra q)

Artikel 2, stk. 2, litra p)

Artikel 2, stk. 3, indledning

Artikel 2, stk. 3, indledning

Artikel 2, stk. 3, litra a)

Artikel 2, stk. 3, litra a)

Artikel 2, stk. 3, litra b)

Artikel 2, stk. 3, litra b)

Artikel 2, stk. 3, litra f)

Artikel 2, stk. 3, litra c)

Artikel 2, stk. 3, litra i)

Artikel 2, stk. 3, litra d)

Artikel 2, stk. 3, litra j)

Artikel 2, stk. 3, litra e)

Artikel 2, stk. 3, litra k),

Artikel 2, stk. 3, litra l)

Artikel 2, stk. 3, litra f)

Artikel 2, stk. 3, litra m)

Artikel 2, stk. 3, litra g)

Artikel 2, stk. 3, litra n)

Artikel 2, stk. 3, litra h)

Artikel 2, stk. 3, litra o)

Artikel 2, stk. 3, litra i)

Artikel 2, stk. 3, litra q)

Artikel 2, stk. 3, litra j)

Artikel 2, stk. 3, litra r)

Artikel 2, stk. 3, litra k)

Artikel 2, stk. 3, litra s)

Artikel 2, stk. 3, litra l)

Artikel 2, stk. 3, litra t)

Artikel 2, stk. 3, litra m)

Artikel 2, stk. 3, litra u)

Artikel 2, stk. 3, litra n)

Artikel 2, stk. 3, litra v)

Artikel 2, stk. 3, litra o)

Artikel 2, stk. 3, litra w)

Artikel 2, stk. 3, litra x)

Artikel 2, stk. 3, litra p)

Artikel 2, stk. 3, litra y)

Artikel 2, stk. 3, litra q)

Artikel 2, stk. 3, litra z)

Artikel 2, stk. 3, litra r)

Artikel 2, stk. 3, litra aa)

Artikel 2, stk. 3, litra s)

Artikel 2, stk. 3, litra bb)

Artikel 2, stk. 3, litra t)

Artikel 2, stk. 3, litra cc)

Artikel 2, stk. 3, litra u)

Artikel 2, stk. 3, litra dd)

Artikel 2, stk. 3, litra v)

Artikel 2, stk. 3, litra ee)

Artikel 2, stk. 3, litra w)

Artikel 2, stk. 3, litra ff)

Artikel 2, stk. 3, litra x)

Artikel 2, stk. 3, litra gg)

Artikel 2, stk. 3, litra y)

Artikel 2, stk. 3, litra hh)

Artikel 2, stk. 3, litra z)

Artikel 2, stk. 4, indledning

Artikel 2, stk. 4, indledning

Artikel 2, stk. 4, litra b)

Artikel 2, stk. 4, litra a)

Artikel 2, stk. 4, litra c)

Artikel 2, stk. 4, litra b)

Artikel 2, stk. 4, litra d)

Artikel 2, stk. 4, litra e)

Artikel 2, stk. 4, litra c)

Artikel 2, stk. 4, litra f)

Artikel 2, stk. 4, litra d)

Artikel 2, stk. 4, litra g)

Artikel 2, stk. 4, litra e)

Artikel 2, stk. 4, litra h)

Artikel 2, stk. 4, litra f)

Artikel 2, stk. 4, litra i)

Artikel 2, stk. 4, litra g)

Artikel 2, stk. 4, litra j)

Artikel 2, stk. 4, litra h)

Artikel 2, stk. 4, litra k)

Artikel 2, stk. 4, litra i)

Artikel 2, stk. 4, litra l)

Artikel 2, stk. 5, indledning

Artikel 2, stk. 5, indledning

Artikel 2, stk. 5, litra a)

Artikel 2, stk. 5, litra a)

Artikel 2, stk. 5, litra b)

Artikel 2, stk. 5, litra b) og c)

Artikel 2, stk. 5, litra c)

Artikel 2, stk. 5, litra d)

Artikel 2, stk. 5, litra d)

Artikel 2, stk. 5, litra e)

Artikel 2, stk. 5, litra e)

Artikel 2, stk. 5, litra f)

Artikel 2, stk. 5, litra f)

Artikel 2, stk. 5, litra g)

Artikel 2, stk. 5, litra g)

Artikel 2, stk. 5, litra h)

Artikel 2, stk. 5, litra h)

Artikel 2, stk. 5, litra i)

Artikel 2, stk. 5, litra i)

Artikel 2, stk. 5, litra j)-(q)

Artikel 2, stk. 6, indledning

Artikel 2, stk. 6, indledning

Artikel 2, stk. 6, litra a)

Artikel 2, stk. 6, litra a)

Artikel 2, stk. 6, litra b)

Artikel 2, stk. 6, litra b)

Artikel 2, stk. 6, litra c)

Artikel 2, stk. 6, litra c)

Artikel 2, stk. 6, litra d)

Artikel 2, stk. 6, litra d)

Artikel 2, stk. 6, litra e)

Artikel 2, stk. 6, litra e)

Artikel 2, stk. 6, litra f)

Artikel 2, stk. 6, litra f)-p)

Artikel 2, stk. 7, indledning

Artikel 2, stk. 7, indledning

Artikel 2, stk. 7, litra a)

Artikel 2, stk. 7, litra a)

Artikel 2, stk. 7, litra b)

Artikel 2, stk. 7, litra b)

Artikel 2, stk. 7, litra d)

Artikel 2, stk. 7, litra c)

Artikel 2, stk. 7, litra e)

Artikel 2, stk. 7, litra d)

Artikel 2, stk. 7, litra f)

Artikel 2, stk. 7, litra e)

Artikel 2, stk. 7, litra f)-h)

Artikel 2, stk. 8, indledning

Artikel 2, stk. 8, indledning

Artikel 2, stk. 8, litra a)

Artikel 2, stk. 8, litra a)

Artikel 2, stk. 8, litra b)

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Bilag I, II og III


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/53


RÅDETS AFGØRELSE 2011/735/FUSP

af 14. november 2011

om ændring af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. maj 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1).

(2)

Den 23. oktober 2011 udtalte Det Europæiske Råd, at EU ville indføre yderligere foranstaltninger over for det syriske regime, så længe undertrykkelsen af civilbefolkningen fortsatte.

(3)

I lyset af den alvorlige situation i Syrien finder Rådet det nødvendigt at indføre yderligere restriktive foranstaltninger.

(4)

Den Europæiske Investeringsbank bør suspendere udbetaling eller andre betalinger i henhold til eller i forbindelse med eksisterende låneaftaler med Syrien samt suspendere eksisterende servicekontrakter om teknisk bistand til statslige projekter i Syrien.

(5)

Endvidere bør oplysningerne vedrørende én person på listen i bilag I til afgørelse 2011/273/FUSP ajourføres.

(6)

Afgørelse 2011/273/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende artikel indsættes i rådets afgørelse 2011/273/FUSP:

"Artikel 2e

Følgende er forbudt:

a)

at Den Europæiske Investeringsbank (EIB) foretager udbetaling eller betaling i henhold til eller i forbindelse med eksisterende låneaftaler indgået mellem Syrien og EIB

b)

at EIB fortsætter eksisterende servicekontrakter om teknisk bistand til statslige projekter i Syrien."

Artikel 2

I bilag I til afgørelse 2011/273/FUSP erstattes angivelsen vedrørende Nizar AL-ASSAAD af angivelsen i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 11.


BILAG

Den i artikel 2 omhandlede person

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Nizar Al-Assad

(Image)

Fætter til Bashar Al-Assad; tidligere chef for selskabet "Nizar Oilfield Supplies".

Meget tæt på centrale embedsmænd i regeringen. Finansierer Shabiha i Latakiaregionen.

23.8.2011


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/55


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/736/FUSP

af 14. november 2011

om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 9. maj 2011 afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1).

(2)

Den 23. oktober 2011 udtalte Det Europæiske Råd, at EU ville indføre yderligere foranstaltninger over for det syriske regime, så længe undertrykkelsen af civilbefolkningen fortsatte.

(3)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien finder Rådet det nødvendigt at indføre yderligere restriktive foranstaltninger.

(4)

Der bør tilføjes yderligere personer på den liste over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag I til afgørelse 2011/273/FUSP.

(5)

Afgørelse 2011/273/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes på listen i bilag I til afgørelse 2011/273/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. november 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 11.


BILAG

Personer omhandlet i artikel 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Generalmajor Jumah Al-Ahmad

 

Chef for specialstyrkerne. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

2.

Oberst Lu'ai al-Ali

 

Chef for Syriens militære efterretningstjenestes afdeling for Dera'a. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter i Dera'a.

14.11.2011

3.

Generalløjtnant Ali Abdullah Ayyub

 

Vicechef for den almindelige militærstab (personale og mandskab). Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

4.

Generalløjtnant Jasim al-Furayj

 

Chef for den almindelige militærstab. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

5.

General Aous (Aws) ASLAN

Født 1958

Bataljonschef i den republikanske garde. Beslægtet med Maher al-ASSAD og præsident al-ASSAD. Deltagelse i den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

6.

General Ghassan BELAL

 

General, der leder det særlige bureau i hærens fjerde division. Rådgiver for Maher al-ASSAD og koordinator af sikkerhedsoperationer. Ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civil-befolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

7.

Abdullah BERRI

 

Leder af BERRI-familiens militser. Ansvarlig for de regeringsvenlige militser, der er involveret i den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Aleppo.

14.11.2011

8.

George CHAOUI

 

Medlem af Syriens elektroniske hær. Deltagelse i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

9.

Generalmajor Zuhair Hamad

 

Vicechef for direktoratet for almindelige efterretninger. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011

10.

Amar ISMAEL

 

Civil - chef for Syriens elektroniske hær (de væbnede styrkers efterretnings- tjeneste). Deltagelse i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

11.

Mujahed ISMAIL

 

Medlem af Syriens elektroniske hær. Deltagelse i den voldelige undertrykkelse af og opfordring til vold mod civilbefolkningen på hele Syriens område.

14.11.2011

12.

Saqr KHAYR BEK

 

Viceindenrigsminister. Ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

13.

Generalmajor Nazih

 

Vicedirektør for direktoratet for almindelige efterretninger. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011

14.

Kifah MOULHEM

 

Bataljonschef i hærens fjerde division. Ansvarlig for den voldelige undertrykkelse af civil-befolkningen i Deïr el-Zor.

14.11.2011

15.

Generalmajor Wajih Mahmud

 

Chef for hærens 18. panser-division. Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter i Homs.

14.11.2011

16.

Bassam SABBAGH

Født den 24. august 1959 i Damaskus. Adresse: Kasaa, Anwar al Attar (gadenavn), al Midani (bygning), Damaskus. Syrisk pas nr. 004326765, udstedt den 2.11.2008, gyldigt indtil november 2014.

Leder af advokatkontoret "Sabbagh et Associés" (Damaskus), advokat med beskikkelse i Paris, juridisk og finansiel rådgiver samt forretningsfører for Rami Makhlouf og Khaldoun Makhlouf. Person med tilknytning til Bachar al-Assad i forbindelse med finansiering af et byggeprojekt i Lattaquié. Yder støtte til finansieringen af regimet.

14.11.2011

17.

Generalløjtnant. Tala Mustafa Tlass

 

Vicechef for den almindelige militærstab (logistik og forsyninger). Ansvarlig for anvendelse af vold mod demonstranter på hele Syriens område.

14.11.2011

18.

Generalmajor Fu'ad Tawil

 

Vicechef for Syriens flyve-våbens efterretningstjeneste. Ansvarlig for anvendelse af vold på hele Syriens område samt trusler mod og tortur af demonstranter.

14.11.2011


15.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/58


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 9. november 2011

om ændring af dens forretningsorden

(2011/737/EU, Euratom)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 249,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a,

under henvisning til sin afgørelse 2010/138/EU, Euratom af 24. februar 2010 om ændring af dens forretningsorden (1),

under henvisning til Kommissionens formands afgørelse C(2011) 8000 af 27. oktober 2011 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 12 i Kommissionens forretningsorden indsættes som nyt afsnit 5:

»5.   Ethvert medlem af Kommissionen, der ønsker at afbryde en skriftlig procedure på området samordning og overvågning af medlemsstaternes økonomiske politik og budgetpolitik, særlig i euroområdet, fremsætter over for formanden en begrundet anmodning herom med en klar angivelse af, hvilke dele af udkastet til afgørelse, anmodningen vedrører, ud fra en upartisk og objektiv vurdering af tidspunktet for, strukturen i, begrundelsen for eller resultatet af forslaget til afgørelse.

Hvis formanden finder, at anmodningen ikke er begrundet, men anmodningen fastholdes, kan formanden afslå anmodningen og beslutte, at den skriftlige procedure fortsætter; i så fald kontrollerer generalsekretæren, at afslaget støttes af et beslutningsdygtigt flertal af de øvrige medlemmer af Kommissionen, jf. artikel 250 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. Formanden kan også vælge at optage punktet på dagsordenen for Kommissionens næste møde med henblik på vedtagelse.«

Artikel 2

I artikel 23 i Kommissionens forretningsorden indsættes som nyt afsnit 5a:

»5a.   Generaldirektoratet for økonomiske og finansielle anliggender skal høres ved ethvert initiativ, der vedrører eller har potentielle konsekvenser for vækst, konkurrenceevne eller økonomisk stabilitet i Den Europæiske Union eller i euroområdet.«

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 55 af 5.3.2010, s. 60.