ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.295.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 295

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
12. november 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1129/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1130/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer for så vidt angår opstilling af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer ( 1 )

178

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1131/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår steviolglycosider ( 1 )

205

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

12.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 295/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1129/2011

af 11. november 2011

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, artikel 30, stk. 1, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal der fastlægges en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

De fødevaretilsætningsstoffer, som det i dag er tilladt at anvende i fødevarer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (2), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler (3) og Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/2/EF af 20. februar 1995 om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (4), bør optages i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, når det er blevet undersøgt, om de overholder samme forordnings artikel 6, 7 og 8. Undersøgelsen bør ikke omfatte en ny risikovurdering foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«). Fødevaretilsætningsstoffer og anvendelser heraf, der ikke længere er aktuelle, opføres ikke i bilag II til samme forordning.

(3)

Kun fødevaretilsætningsstoffer, der er opført på EU-listen i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, kan markedsføres og anvendes i fødevarer på de anvendelsesbetingelser, der er fastsat deri. Tilsætningsstofferne bør opføres efter, hvilke kategorier af fødevarer de kan tilsættes til. For at lette overførselsprocessen og for at gøre godkendelsesproceduren mere gennemsigtig bør der udvikles et nyt fødevarekategoriseringssystem, som vil danne grundlag for bilag II.

(4)

Det etablerede fødevarekategorisystem Codex Alimentarius General Standard for Food Additives (5) har dannet udgangspunkt for udviklingen af EU-systemet. EU-systemet bør imidlertid tilpasses for at tage hensyn til de specifikke karakteristika ved de eksisterende EU-godkendelser af fødevaretilsætningsstoffer. Gældende sektorspecifikke EU-bestemmelser om fødevarer er taget i betragtning. Kategorierne fastlægges med det ene formål at listeføre de godkendte tilsætningsstoffer og deres anvendelsesbetingelser.

(5)

Af klarhedshensyn bør listerne over fødevaretilsætningsstofferne være opdelt i grupper af tilsætningsstoffer til godkendelse for bestemte fødevarer. Der bør udstikkes retningslinjer, der beskriver de forskellige fødevarekategorier, så der sikres en ensartet fortolkning. I det omfang, det er nødvendigt, kan der vedtages fortolkningsafgørelser i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1333/2008 med henblik på at klarlægge, hvorvidt en given fødevare tilhører en bestemt fødevarekategori.

(6)

Der er behov for nitritter (E 249-250) som konserveringsmiddel i kødprodukter for at begrænse væksten af skadelige bakterier, navnlig Clostridium botulinum. Anvendelse af nitritter i kød kan imidlertid medføre, at der dannes nitrosaminer, som er kræftfremkaldende. Med den nuværende godkendelse af nitritter som fødevaretilsætningsstoffer sikres det, at der er balance mellem disse virkninger, under hensyntagen til autoritetens videnskabelige udtalelse og behovet for at beholde visse traditionelle fødevarer på markedet. For visse traditionelt fremstillede kødprodukter er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i bilag III til direktiv 95/2/EF. Disse grænseværdier bør fastholdes for produkter, der er behørigt angivet og identificeret; det bør dog præciseres, at grænseværdierne skal være overholdt ved fremstillingsprocessens slutning. Kommissionen vil desuden høre medlemsstaterne, interesseparterne og autoriteten for at drøfte muligheden af at nedsætte de nuværende grænseværdier for alle kødprodukter og for yderligere at forenkle reglerne for traditionelt fremstillede produkter. Afhængigt af resultaterne af denne høring vil Kommissionen overveje, om det er hensigtsmæssigt at foreslå en tilpasning for så vidt angår de maksimumsmængder af nitritter, der kan tilsættes til visse kødprodukter.

(7)

For behandlet, emballeret drikkevand (»prepared table water«), som er omfattet af kategori 14.1.1, bør de eneste tilladte tilsætningsstoffer være phosphorsyre og phosphater. I lyset af at bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 har til formål at harmonisere anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer i Unionen yderligere og at sikre et velfungerende indre marked, bør mineralske salte, der tilsættes til behandlet, emballeret drikkevand i standardiseringsøjemed, ikke betragtes som tilsætningsstoffer og bør derfor ikke være omfattet af denne forordning.

(8)

Alle eksisterende fødevaretilsætningsstoffer skal genevalueres af autoriteten i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 (6), ved hvilken der iværksættes et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer. Fødevaretilsætningsstoffer genevalueres i overensstemmelse med de prioriteringer, der er fastsat i samme forordning.

(9)

I januar 2008 vedtog autoriteten en udtalelse om lycopen (7), hvori den udledte et acceptabelt dagligt indtag (ADI) på 0,5 mg/kg legemsvægt pr. dag for lycopen (E 160d) fra alle kilder og konkluderede, at det potentielle indtag vil kunne overstige ADI, især hos børn. Anvendelsen af lycopen som farvestof i fødevarer bør derfor begrænses.

(10)

I september 2009 vedtog autoriteten videnskabelige udtalelser om Sunset Yellow FCF (E 110) (8), quinolingult (E 104) (9) og ponceau 4R (E 124) (10). På grundlag af vurderingen i de videnskabelige udtalelser af eksponeringen via kosten konkluderede autoriteten, at det anslåede indtag af quinolingult og ponceau 4R ved maksimumsanvendelsesniveauerne generelt ligger over ADI ved middelpercentilerne og de høje percentiler. Også for Sunset Yellows vedkommende kan eksponeringen være for høj, især for børn i alderen 1-10 år. Estimaterne over indtaget er foretaget på basis af de anvendelsesniveauer, som fødevareindustrien oplyste i 2009. Kommissionen er i færd med at gennemgå de nuværende tilladte anvendelser og anvendelsesniveauer for at efterprøve, at eksponeringen for disse stoffer er sikker for forbrugerne, og Kommissionen agter at udarbejde et nyt forslag med ændrede grænseværdier senest i juli 2011.

(11)

I sin udtalelse af 22. maj 2008 om sikkerheden ved aluminium ved indtag via kosten konkluderede autoriteten, at eksponeringsniveauet kan være for højt for en væsentlig del af Europas befolkning. Autoriteten kunne ikke fastslå noget endegyldigt med hensyn til de specifikke kilder, der bidrager til aluminiumindholdet i en given fødevare, såsom den mængde, der henholdsvis naturligt er til stede, tilføres via anvendelsen af fødevaretilsætningsstoffer og afgives til fødevaren under forarbejdning og opbevaring fra folie, beholdere eller køkkenredskaber, der indeholder aluminium. Med henblik på at begrænse eksponeringen for aluminium bør anvendelsen af visse fødevaretilsætningsstoffer indeholdende aluminium begrænses. Kommissionen er ved at fastlægge foranstaltninger, der skal begrænse eksponeringen for tilsætningsstoffer indeholdende aluminium, og agter at udarbejde et forslag med ændrede grænseværdier senest i september 2011.

(12)

Interesseparterne blev anmodet om at tilvejebringe oplysninger om anvendelsen og behovet for anvendelse af de fødevarefarvestoffer, der er opført i bilag V til direktiv 94/36/EF. Nogle af disse fødevarefarvestoffer anvendes i dag ikke i visse af de i samme bilag angivne fødevarekategorier. Visse af de pågældende godkendte farvestoffer bør dog fortsat figurere på listen, idet der vil kunne blive behov for dem til helt eller delvist at erstatte farvestoffer, som autoriteten i genevalueringsprocessen måtte konstatere er potentielt problematiske. I denne fase kan antallet af godkendte fødevarefarvestoffer reduceres i følgende fødevarekategorier: aromatiseret smelteost, konserverede røde bærfrugter, fiske- og krebsepostej, forkogte krebsdyr og røget fisk.

(13)

Fødevarefarvestoffet beta-apo-8'-carotensyre(C30)-ethylester (E 160f) markedsføres ikke længere af producenten, ligesom fødevarebranchen ikke længere støtter en genevaluering af stoffet. Dette tilsætningsstof bør derfor ikke figurere på EU-listen.

(14)

Fødevarefarvestoffet canthaxanthin (E 161g) er kun godkendt til anvendelse i »Saucisses de Strasbourg«. Kommissionen har fået oplyst, at dette fødevarefarvestof ikke længere bruges. EU-listen bør derfor ikke omfatte dette tilsætningsstof som godkendt til anvendelse i »Saucisses de Strasbourg«. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/35/EF af 23. april 2009 om stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse (11), foreskriver imidlertid, at medlemsstaterne til farvning af lægemidler til mennesker og dyr kun må tillade de farvestoffer, der er omhandlet i bilag I til direktiv 94/36/EF. Canthaxanthin anvendes i dag i visse lægemidler. Dette tilsætningsstof bør derfor forblive på listen over godkendte tilsætningsstoffer.

(15)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2007 af 26. juli 2007 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer anvendelsen af E 128 Red 2G som farvestof i fødevarer (12), suspenderedes anvendelsen af dette farvestof og markedsføringen af fødevarer indeholdende farvestoffet. Red 2G (E 128) bør derfor ikke figurere på EU-listen.

(16)

I forbindelse med autoritetens genevalueringsarbejde viste det sig, at fødevarefarvestoffet Brown FK (E 154), som kun er tilladt i kippers, ikke længere anvendes. På grund af mangelfulde tilgængelige toksicitetsdata gav autoritetens genevalueringsarbejde ikke mulighed for at konkludere noget vedrørende sikkerheden ved stoffet (13). Dette tilsætningsstof bør derfor ikke figurere på EU-listen.

(17)

Antiklumpningsmidlet siliciumdioxid (E 551) er i dag godkendt til en række anvendelsesformål i henhold til direktiv 95/2/EF. I sin udtalelse af 18. maj 1990 (14) kategoriserede Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler dette fødevaretilsætningsstof i gruppen af stoffer med et »ikke specificeret« acceptabelt dagligt indtag (ADI). Der er et teknologisk behov for at bringe anvendelsen af stoffet op på et højere niveau end det, der i dag er tilladt for salterstatninger. En sådan anvendelse ville være til gavn for forbrugeren, ved at der ville blive bragt antiklumpningsmidler til erstatning for salt på markedet i europæiske lande med et varmt og fugtigt klima, eftersom problemer med klumpning i dag resulterer i, at brug af salterstatninger er uhensigtsmæssig og ofte slet ikke mulig. Det bør derfor være tilladt at godkende en højere maksimumsgrænse for salterstatninger.

(18)

Autoriteten vurderede oplysningerne om sikkerheden ved basisk methacrylat-copolymer som overfladebehandlingsmiddel i kosttilskud i fast form. I sin udtalelse af 10. februar 2010 konkluderede autoriteten, at denne anvendelse ikke er problematisk i forhold til sikkerheden, idet basisk methacrylat-copolymer stort set ikke optages fra mave-tarm-kanalen efter indgivelse gennem munden. Tilsætningsstoffet forventes at ville spille en teknologisk rolle som fugtbeskyttende og smagsmaskerende stof for forskellige næringsstoffer, kombineret med en hurtig frigivelse af næringsstoffet i mavesækken. Det bør derfor være tilladt at anvende basisk methacrylat-copolymer som overfladebehandlingsmiddel til kosttilskud i fast form, jf. definitionerne i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (15), i en mængde på 100 000 mg/kg. Dette nye fødevaretilsætningsstof bør tildeles E-nummeret E 1205.

(19)

Det er nødvendigt at regulere anvendelsen af tilsætningsstoffer i sødestoffer til bordbrug som defineret i artikel 3, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 1333/2008. Sådanne præparater indeholdende tilladte sødestoffer er bestemt til salg til den endelige forbruger som en sukkererstatning. Behovet for tilsætningsstoffer kan variere, alt efter hvilken form præparaterne frembydes i: i flydende form, som pulver eller i tabletform.

(20)

Overførslen af fødevaretilsætningsstoffer til bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør anses for afsluttet, jf. samme forordnings artikel 34, fra den dato, fra hvilken de ændringer, der indføres ved nærværende forordning, finder anvendelse. Indtil da finder artikel 2, stk. 1, 2, og 4, i direktiv 94/35/EF, artikel 2, stk. 1-6 og 8-10, i direktiv 94/36/EF og artikel 2 og 4 i direktiv 95/2/EF samt bilagene til nævnte direktiver fortsat anvendelse.

(21)

De nuværende anvendelser af tilsætningsstoffer, som er omfattet af artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1333/2008, bør ikke berøres af deres overførsel til EU-listen. Der bør dog fastsættes en overgangsperiode med henblik på at gøre det muligt for virksomhedslederne at sikre, at de opfylder bestemmelserne i nærværende forordning.

(22)

Det er nødvendigt at præcisere undtagelsen fra carry-over-princippet for forekomst i andre sammensatte fødevarer end dem, der er nævnt i bilag II, som fastsat i artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1333/2008. I henhold til artikel 3 i direktiv 95/2/EF og artikel 3 i direktiv 94/36/EF gjaldt denne undtagelse for fødevarer, der nu er opført i tabel 1 eller 2. For andre sammensatte fødevarer tilhørende de kategorier, der er opført i del E (såsom supper, saucer, salater osv.), bør carry-over-princippet fortsat finde anvendelse.

(23)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 1333/2008

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, som ændret ved nærværende forordning, finder anvendelse fra den 1. juni 2013.

2.   Uanset stk. 1 finder følgende rækker i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, som ændret ved nærværende forordning, anvendelse fra datoen for nærværende forordnings ikrafttræden:

a)

i del B, punkt 3, rækken vedrørende basisk methacrylat-copolymer (E 1205)

b)

i del E, punkt 12.1.2, rækken vedrørende anvendelse af siliciumdioxid (E 551) i salterstatninger

c)

i del E, punkt 17.1, rækken vedrørende anvendelse af basisk methacrylat-copolymer (E 1205) i kosttilskud i fast form.

3.   Artikel 2, stk. 1, 2 og 4, i direktiv 94/35/EF, artikel 2, stk. 1-6 og 8, 9 og 10, i direktiv 94/36/EF og artikel 2 og 4 i direktiv 95/2/EF samt bilagene til nævnte direktiver ophører med at finde anvendelse fra den 1. juni 2013.

4.   Uanset stk. 3 ophører rækken i bilag IV til direktiv 95/2/EF vedrørende anvendelse af siliciumdioxid (E 551) i salterstatninger med at finde anvendelse fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

5.   Fødevarer, der er markedsført lovligt inden den 1. juni 2013, men ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat markedsføres indtil datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 884/2007 ophæves med virkning fra den 1. juni 2013.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3.

(3)  EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13.

(4)  EFT L 61 af 18.3.1995, s. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  EUT L 80 af 26.3.2010, s. 19.

(7)  EFSA Journal (2008) 674, s. 1.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  EUT L 109 af 30.4.2009, s. 10.

(12)  EUT L 195 af 27.7.2007, s. 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, »First Series of Food Additives for Various Technological Functions«, Reports of SCF (25th series, 1991).

(15)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.


BILAG

»BILAG II

EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og anvendelsesbetingelser

DEL A

1.   Indledning

Denne EU-liste omfatter:

fødevaretilsætningsstoffets navn og dets E-nummer

de fødevarer, til hvilke fødevaretilsætningsstoffet kan tilsættes

betingelserne for, at fødevaretilsætningsstoffet kan anvendes

restriktioner for salg af fødevaretilsætningsstoffet direkte til den endelige forbruger.

2.   Generelle bestemmelser for fødevaretilsætningsstoffer på listen og anvendelsesbetingelser

1.

Kun de stoffer, der er opført i del B, må anvendes som tilsætningsstoffer i fødevarer.

2.

Tilsætningsstoffer må kun anvendes i de fødevarer og under de betingelser, der er angivet i del E i dette bilag.

3.

I del E i dette bilag er fødevarerne opført ud fra de fødevarekategorier, der er angivet i del D i dette bilag, mens tilsætningsstofferne er inddelt i grupper på grundlag af definitionerne i del C i dette bilag.

4.

Aluminiumlakker fremstillet af farvestoffer på listen er tilladt.

5.

Farvestofferne E 123, E 127, E 160b, E 173 og E 180 må ikke sælges direkte til forbrugeren.

6.

Stofferne under nr. E 407, E 407a og E 440 kan standardiseres med sukkerarter, såfremt dette angives i tilknytning til nummeret og betegnelsen.

7.

Når nitrit er mærket »til brug i fødevarer«, må det kun sælges blandet med salt eller en salterstatning.

8.

Carry-over-princippet, jf. artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1333/2008, finder ikke anvendelse på fødevarer opført i tabel 1 (fødevaretilsætningsstoffer generelt) og i tabel 2 (fødevarefarvestoffer).

Tabel 1

Fødevarer, hvori forekomst af et tilsætningsstof ikke kan tillades i henhold til carry-over-princippet i artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1333/2008

1

Uforarbejdede fødevarer som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008

2

Honning som defineret i Rådets direktiv 2001/110/EF (1)

3

Ikke-emulgerede olier og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

4

Smør

5

Ikke-aromatiseret, pasteuriseret og steriliseret (herunder UHT-behandlet) mælk og ikke-aromatiseret, pasteuriseret fløde (undtagen fedtreduceret fløde)

6

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, ikke varmebehandlet efter fermentering

7

Ikke-aromatiseret kærnemælk (undtagen steriliseret kærnemælk)

8

Naturligt mineralvand som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF (2) samt kildevand og alle andre former for vand på flaske eller emballeret på anden vis

9

Kaffe (undtagen aromatiseret pulverkaffe) og kaffeekstrakter

10

Ikke-aromatiserede teblade

11

Sukkerarter, jf. definitionerne i Rådets direktiv 2001/111/EF (3)

12

Tørpasta, undtagen glutenfri pasta og/eller pasta til kost med lavt proteinindhold, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF (4)


Tabel 2

Fødevarer, hvori forekomst af et fødevarefarvestof ikke kan tillades i henhold til carry-over-princippet i artikel 18, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1333/2008

1

Uforarbejdede fødevarer som defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1333/2008

2

Alle former for vand på flaske eller emballeret på anden vis

3

Mælk, sødmælk, letmælk og skummetmælk, pasteuriseret eller steriliseret (herunder UHT-steriliseret) (ikke aromatiseret)

4

Chokolademælk

5

Fermenteret mælk (ikke aromatiseret)

6

Konserveret mælk som omhandlet i Rådets direktiv 2001/114/EF (5) (ikke aromatiseret)

7

Kærnemælk (ikke aromatiseret)

8

Fløde og flødepulver (ikke aromatiseret)

9

Olier og fedtstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse

10

Modnet og umodnet ost (ikke aromatiseret)

11

Smør af fåre- og gedemælk

12

Æg og ægprodukter som defineret i forordning (EF) nr. 853/2004

13

Mel og andre formalede produkter samt stivelse

14

Brød og lignende produkter

15

Pasta og gnocchi

16

Sukker, herunder alle mono- og disaccharider

17

Tomatpuré og tomatkonserves

18

Tomatsaucer

19

Frugtsaft og frugtnektar som omhandlet i Rådets direktiv 2001/112/EF (6) samt grøntsagssaft og grøntsagsnektar

20

Frugt, grøntsager (inklusive kartofler) og svampe - på dåse, i glas eller tørret; forarbejdede frugter, grøntsager (inklusive kartofler) og svampe

21

Marmelade ekstra, gelé ekstra og kastanjecreme som omhandlet i Rådets direktiv 2001/113/EF (7); crème de pruneaux

22

Fisk, bløddyr og krebsdyr, kød, fjerkræ og vildt samt tilberedninger heraf, men ikke tilberedte retter, der indeholder disse ingredienser

23

Kakaoprodukter og chokoladebestanddele i chokoladevarer som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF (8)

24

Ristet kaffe, te, urte- og frugtte, cikorie; ekstrakter af te, urtete, frugtte og cikorie; te-, urte- og frugtte- og cerealietilberedninger til urtete samt blandinger og instantblandinger af disse produkter

25

Salt, salterstatninger, krydderier og blandinger af krydderier

26

Vin og andre produkter, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (9), jf. bilag I, del XII, til samme forordning

27

Spiritus som defineret i punkt 1-14 i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 (10), brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation og London gin (henholdsvis punkt 16 og punkt 22 i bilag II)

Sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà som defineret i henholdsvis punkt 38, 39 og 43 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008

28

Sangria, clarea og zurra som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (11)

29

Vineddike, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1234/2007, jf. bilag I, del XII, til samme forordning

30

Fødevarer til spædbørn og småbørn som omhandlet i direktiv 2009/39/EF, herunder fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn og småbørn

31

Honning som defineret i direktiv 2001/110/EF

32

Malt og maltprodukter

DEL B

LISTE OVER ALLE TILSÆTNINGSSTOFFER

1.   Farvestoffer

E-nummer

Navn

E 100

Curcumin

E 101

Riboflavin

E 102

Tartrazin

E 104

Quinolingult

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

E 122

Azorubin (carmoisin)

E 123

Amaranth

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

E 127

Erythrosin

E 129

Allura Red AC

E 131

Patent Blue V

E 132

Indigotin (indigocarmin)

E 133

Brilliant Blue FCF

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner

E 141

Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks

E 142

Green S

E 150a

Karamel (12)

E 150b

Kaustisk sulfiteret karamel

E 150c

Ammonieret karamel

E 150d

Ammonieret sulfiteret karamel

E 151

Black PN (Brilliant Black BN)

E 153

Vegetabilsk kul

E 155

Brown HT

E 160a

Blandede carotener

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

E 160d

Lycopen

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C30)

E 161b

Lutein

E 161g

Canthaxanthin (13)

E 162

Rødbedefarve (betaniner)

E 163

Anthocyaniner

E 170

Calciumcarbonat

E 171

Titandioxid

E 172

Jernoxider og jernhydroxider

E 173

Aluminium

E 174

Sølv

E 175

Guld

E 180

Rubinpigment BK (litholrubin BK)

2.   Sødestoffer

E-nummer

Navn

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 950

Acesulfamkalium

E 951

Aspartam

E 952

Cyclamater

E 953

Isomalt

E 954

Saccharin

E 955

Sucralose

E 957

Thaumatin

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

E 961

Neotam

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

E 965

Maltitol

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Erythritol

3.   Andre tilsætningsstoffer end farvestoffer og sødestoffer

E-nummer

Navn

E 170

Calciumcarbonat

E 200

Sorbinsyre

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Calciumsorbat

E 210

Benzoesyre (14)

E 211

Natriumbenzoat (14)

E 212

Kaliumbenzoat (14)

E 213

Calciumbenzoat (14)

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 218

Methyl-p-hydroxybenzoat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 220

Svovldioxid

E 221

Natriumsulfit

E 222

Natriumhydrogensulfit

E 223

Natriumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

E 226

Calciumsulfit

E 227

Calciumhydrogensulfit

E 228

Kaliumhydrogensulfit

E 234

Nisin

E 235

Natamycin

E 239

Hexamethylentetramin

E 242

Dimethyldicarbonat

E 249

Kaliumnitrit

E 250

Natriumnitrit

E 251

Natriumnitrat

E 252

Kaliumnitrat

E 260

Eddikesyre

E 261

Kaliumacetat

E 262

Natriumacetater

E 263

Calciumacetat

E 270

Mælkesyre

E 280

Propionsyre

E 281

Natriumpropionat

E 282

Calciumpropionat

E 283

Kaliumpropionat

E 284

Borsyre

E 285

Natriumtetraborat (boraks)

E 290

Carbondioxid

E 296

Æblesyre

E 297

Fumarsyre

E 300

Ascorbinsyre

E 301

Natriumascorbat

E 302

Calciumascorbat

E 304

Ascorbinsyreestere af fedtsyrer

E 306

Tocopherolrig ekstrakt

E 307

Alfa-tocopherol

E 308

Gamma-tocopherol

E 309

Delta-tocopherol

E 310

Propylgallat

E 311

Octylgallat

E 312

Dodecylgallat

E 315

Erythorbinsyre

E 316

Natriumerythorbat

E 319

Tert-butylhydroquinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

E 322

Lecithiner

E 325

Natriumlactat

E 326

Kaliumlactat

E 327

Calciumlactat

E 330

Citronsyre

E 331

Natriumcitrater

E 332

Kaliumcitrater

E 333

Calciumcitrater

E 334

Vinsyre (kun som L(+)–)

E 335

Natriumtartrater

E 336

Kaliumtartrater

E 337

Natriumkaliumtartrat

E 338

Phosphorsyre

E 339

Natriumphosphater

E 340

Kaliumphosphater

E 341

Calciumphosphater

E 343

Magnesiumphosphater

E 350

Natriummalater

E 351

Kaliummalat

E 352

Calciummalater

E 353

Metavinsyre

E 354

Calciumtartrat

E 355

Adipinsyre

E 356

Natriumadipat

E 357

Kaliumadipat

E 363

Ravsyre

E 380

Triammoniumcitrat

E 385

Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat (calciumdinatrium-EDTA)

E 392

Ekstrakter af rosmarin

E 400

Alginsyre

E 401

Natriumalginat

E 402

Kaliumalginat

E 403

Ammoniumalginat

E 404

Calciumalginat

E 405

Propylenglycolalginat

E 406

Agar

E 407a

Forarbejdet eucheuma-tang

E 407

Carrageenan

E 410

Johannesbrødkernemel

E 412

Guargummi

E 413

Traganth

E 414

Arabisk gummi (akaciegummi)

E 415

Xanthangummi

E 416

Karayagummi

E 417

Taragummi

E 418

Gellangummi

E 422

Glycerol

E 425

Konjac

E 426

Sojabønnehemicellulose

E 427

Cassiagummi

E 431

Polyoxyethylen(40)stearat

E 432

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat (polysorbat 20)

E 433

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonooleat (polysorbat 80)

E 434

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonopalmitat (polysorbat 40)

E 435

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonostearat (polysorbat 60)

E 436

Polyoxyethylen(20)sorbitantristearat (polysorbat 65)

E 440

Pectiner

E 442

Ammoniumphosphatider

E 444

Saccharoseacetatisobutyrat

E 445

Glycerolestere af fyrreharpiks

E 450

Diphosphater

E 451

Triphosphater

E 452

Polyphosphater

E 459

Beta-cyclodextrin

E 460

Cellulose

E 461

Methylcellulose

E 462

Ethylcellulose

E 463

Hydroxypropylcellulose

E 464

Hydroxypropylmethylcellulose

E 465

Ethylmethylcellulose

E 466

Natriumcarboxymethylcellulose (carboxymethylcellulose, cellulosegummi)

E 468

Tværbunden natriumcarboxymethylcellulose (tværbunden cellulosegummi)

E 469

Enzymatisk hydrolyseret carboxymethylcellulose (enzymatisk hydrolyseret cellulosegummi)

E 470a

Natrium-, kalium- og calciumsalte af fedtsyrer

E 470b

Magnesiumsalte af fedtsyrer

E 471

Mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 472a

Eddikesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 472b

Mælkesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 472c

Citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 472d

Vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 472e

Mono- og diacetylvinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 472f

Blandede eddike- og vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 473

Saccharoseestere af fedtsyrer

E 474

Saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 475

Polyglycerolestere af fedtsyrer

E 476

Polyglycerolpolyricinoleat

E 477

Propylenglycolestere af fedtsyrer

E 479b

Termisk oxideret sojaolie omsat med mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 481

Natriumstearoyllactylat

E 482

Calciumstearoyllactylat

E 483

Stearyltartrat

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat

E 500

Natriumcarbonater

E 501

Kaliumcarbonater

E 503

Ammoniumcarbonater

E 504

Magnesiumcarbonater

E 507

Saltsyre

E 508

Kaliumchlorid

E 509

Calciumchlorid

E 511

Magnesiumchlorid

E 512

Stannochlorid

E 513

Svovlsyre

E 514

Natriumsulfater

E 515

Kaliumsulfater

E 516

Calciumsulfat

E 517

Ammoniumsulfat

E 520

Aluminiumsulfat

E 521

Aluminiumnatriumsulfat

E 522

Aluminiumkaliumsulfat

E 523

Aluminiumammoniumsulfat

E 524

Natriumhydroxid

E 525

Kaliumhydroxid

E 526

Calciumhydroxid

E 527

Ammoniumhydroxid

E 528

Magnesiumhydroxid

E 529

Calciumoxid

E 530

Magnesiumoxid

E 535

Natriumferrocyanid

E 536

Kaliumferrocyanid

E 538

Calciumferrocyanid

E 541

Natriumaluminiumphosphat, surt

E 551

Siliciumdioxid

E 552

Calciumsilicat

E 553a

Magnesiumsilicat

E 553b

Talkum

E 554

Natriumaluminiumsilicat

E 555

Kaliumaluminiumsilicat

E 556

Calciumaluminiumsilicat

E 558

Bentonit

E 559

Aluminiumsilicat (kaolin)

E 570

Fedtsyrer

E 574

Gluconsyre

E 575

Glucono-delta-lacton

E 576

Natriumgluconat

E 577

Kaliumgluconat

E 578

Calciumgluconat

E 579

Ferrogluconat

E 585

Ferrolactat

E 586

4-Hexylresorcinol

E 620

Glutaminsyre

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Calciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat

E 626

Guanylsyre

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Calciumguanylat

E 630

Inosinsyre

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Calciuminosinat

E 634

Calcium-5′-ribonucleotider

E 635

Dinatrium-5′-ribonucleotider

E 640

Glycin og natriumsaltet heraf

E 650

Zinkacetat

E 900

Dimethylpolysiloxan

E 901

Bivoks, hvidt og gult

E 902

Candelillavoks

E 903

Carnaubavoks

E 904

Shellak

E 905

Mikrokrystallinsk voks

E 907

Hydrogeneret poly-1-decen

E 912

Montansyreestere

E 914

Oxideret polyethylenvoks

E 920

L-Cystein

E 927b

Carbamid

E 938

Argon

E 939

Helium

E 941

Nitrogen

E 942

Dinitrogenoxid

E 943a

Butan

E 943b

Isobutan

E 944

Propan

E 948

Oxygen

E 949

Hydrogen

E 999

Quillaiaekstrakt

E 1103

Invertase

E 1105

Lysozym

E 1200

Polydextrose

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

E 1203

Polyvinylalkohol (PVA)

E 1204

Pullulan

E 1205

Basisk methacrylat-copolymer

E 1404

Oxideret stivelse

E 1410

Monostivelsephosphat

E 1412

Distivelsephosphat

E 1413

Phosphateret distivelsephosphat

E 1414

Acetyleret distivelsephosphat

E 1420

Acetyleret stivelse

E 1422

Acetyleret distivelseadipat

E 1440

Hydroxypropylstivelse

E 1442

Hydroxypropyldistivelsephosphat

E 1450

Stivelsenatriumoctenylsuccinat

E 1451

Acetyleret oxideret stivelse

E 1452

Stivelsealuminiumoctenylsuccinat

E 1505

Triethylcitrat

E 1517

Glyceryldiacetat (diacetin)

E 1518

Glyceryltriacetat (triacetin)

E 1519

Benzylalkohol

E 1520

Propan-1,2-diol (propylenglycol)

E 1521

Polyethylenglycol

DEL C

DEFINITIONER AF GRUPPER AF TILSÆTNINGSSTOFFER

1)   Gruppe I

E-nummer

Navn

Specifik grænseværdi

E 170

Calciumcarbonat

Quantum satis

E 260

Eddikesyre

Quantum satis

E 261

Kaliumacetat

Quantum satis

E 262

Natriumacetater

Quantum satis

E 263

Calciumacetat

Quantum satis

E 270

Mælkesyre

Quantum satis

E 290

Carbondioxid

Quantum satis

E 296

Æblesyre

Quantum satis

E 300

Ascorbinsyre

Quantum satis

E 301

Natriumascorbat

Quantum satis

E 302

Calciumascorbat

Quantum satis

E 304

Ascorbinsyreestere af fedtsyrer

Quantum satis

E 306

Tocopherolrig ekstrakt

Quantum satis

E 307

Alfa-tocopherol

Quantum satis

E 308

Gamma-tocopherol

Quantum satis

E 309

Delta-tocopherol

Quantum satis

E 322

Lecithiner

Quantum satis

E 325

Natriumlactat

Quantum satis

E 326

Kaliumlactat

Quantum satis

E 327

Calciumlactat

Quantum satis

E 330

Citronsyre

Quantum satis

E 331

Natriumcitrater

Quantum satis

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

E 333

Calciumcitrater

Quantum satis

E 334

Vinsyre (kun som L(+))

Quantum satis

E 335

Natriumtartrater

Quantum satis

E 336

Kaliumtartrater

Quantum satis

E 337

Natriumkaliumtartrat

Quantum satis

E 350

Natriummalater

Quantum satis

E 351

Kaliummalat

Quantum satis

E 352

Calciummalater

Quantum satis

E 354

Calciumtartrat

Quantum satis

E 380

Triammoniumcitrat

Quantum satis

E 400

Alginsyre

Quantum satis  (15)

E 401

Natriumalginat

Quantum satis  (15)

E 402

Kaliumalginat

Quantum satis  (15)

E 403

Ammoniumalginat

Quantum satis  (15)

E 404

Calciumalginat

Quantum satis  (15)

E 406

Agar

Quantum satis  (15)

E 407

Carrageenan

Quantum satis  (15)

E 407a

Forarbejdet eucheuma-tang

Quantum satis  (15)

E 410

Johannesbrødkernemel

Quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guargummi

Quantum satis  (15)  (16)

E 413

Traganth

Quantum satis  (15)

E 414

Arabisk gummi (akaciegummi)

Quantum satis  (15)

E 415

Xanthangummi

Quantum satis  (15)  (16)

E 417

Taragummi

Quantum satis  (15)  (16)

E 418

Gellangummi

Quantum satis  (15)

E 422

Glycerol

Quantum satis

E 425

Konjac

i)

Konjacgummi

ii)

Konjacglucomannan

10 g/kg, enkeltvis eller sammen (15)  (17)

E 440

Pectiner

Quantum satis  (15)

E 460

Cellulose

Quantum satis

E 461

Methylcellulose

Quantum satis

E 462

Ethylcellulose

Quantum satis

E 463

Hydroxypropylcellulose

Quantum satis

E 464

Hydroxypropylmethylcellulose

Quantum satis

E 465

Ethylmethylcellulose

Quantum satis

E 466

Carboxymethylcellulose

Quantum satis

E 469

Enzymatisk hydrolyseret carboxymethylcellulose

Quantum satis

E 470a

Natrium-, kalium- og calciumsalte af fedtsyrer

Quantum satis

E 470b

Magnesiumsalte af fedtsyrer

Quantum satis

E 471

Mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

E 472a

Eddikesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

E 472b

Mælkesyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

E 472c

Citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

E 472d

Vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

E 472e

Mono- og diacetylvinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

E 472f

Blandede eddike- og vinsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

E 500

Natriumcarbonater

Quantum satis

E 501

Kaliumcarbonater

Quantum satis

E 503

Ammoniumcarbonater

Quantum satis

E 504

Magnesiumcarbonater

Quantum satis

E 507

Saltsyre

Quantum satis

E 508

Kaliumchlorid

Quantum satis

E 509

Calciumchlorid

Quantum satis

E 511

Magnesiumchlorid

Quantum satis

E 513

Svovlsyre

Quantum satis

E 514

Natriumsulfater

Quantum satis

E 515

Kaliumsulfater

Quantum satis

E 516

Calciumsulfat

Quantum satis

E 524

Natriumhydroxid

Quantum satis

E 525

Kaliumhydroxid

Quantum satis

E 526

Calciumhydroxid

Quantum satis

E 527

Ammoniumhydroxid

Quantum satis

E 528

Magnesiumhydroxid

Quantum satis

E 529

Calciumoxid

Quantum satis

E 530

Magnesiumoxid

Quantum satis

E 570

Fedtsyrer

Quantum satis

E 574

Gluconsyre

Quantum satis

E 575

Glucono-delta-lacton

Quantum satis

E 576

Natriumgluconat

Quantum satis

E 577

Kaliumgluconat

Quantum satis

E 578

Calciumgluconat

Quantum satis

E 640

Glycin og natriumsaltet heraf

Quantum satis

E 920

L-Cystein

Quantum satis

E 938

Argon

Quantum satis

E 939

Helium

Quantum satis

E 941

Nitrogen

Quantum satis

E 942

Dinitrogenoxid

Quantum satis

E 948

Oxygen

Quantum satis

E 949

Hydrogen

Quantum satis

E 1103

Invertase

Quantum satis

E 1200

Polydextrose

Quantum satis

E 1404

Oxideret stivelse

Quantum satis

E 1410

Monostivelsephosphat

Quantum satis

E 1412

Distivelsephosphat

Quantum satis

E 1413

Phosphateret distivelsephosphat

Quantum satis

E 1414

Acetyleret distivelsephosphat

Quantum satis

E 1420

Acetyleret stivelse

Quantum satis

E 1422

Acetyleret distivelseadipat

Quantum satis

E 1440

Hydroxypropylstivelse

Quantum satis

E 1442

Hydroxypropyldistivelsephosphat

Quantum satis

E 1450

Stivelsenatriumoctenylsuccinat

Quantum satis

E 1451

Acetyleret oxideret stivelse

Quantum satis

E 620

Glutaminsyre

10 g/kg, enkeltvis eller sammen, udtrykt som glutaminsyre

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Calciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat

E 626

Guanylsyre

500 mg/kg, enkeltvis eller sammen, udtrykt som guanylsyre

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Calciumguanylat

E 630

Inosinsyre

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Calciuminosinat

E 634

Calcium-5′-ribonucleotider

E 635

Dinatrium-5′-ribonucleotider

E 420

Sorbitol

Quantum satis (til anden brug end som sødestof)

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Erythritol

2)   Gruppe II: Fødevarefarvestoffer, der er tilladt quantum satis

E-nummer

Navn

E 101

Riboflavin

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner

E 141

Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks

E 150a

Karamel

E 150b

Kaustisk sulfiteret karamel

E 150c

Ammonieret karamel

E 150d

Ammonieret sulfiteret karamel

E 153

Vegetabilsk kul

E 160a

Blandede carotener

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

E 162

Rødbedefarve (betaniner)

E 163

Anthocyaniner

E 170

Calciumcarbonat

E 171

Titandioxid

E 172

Jernoxider og jernhydroxider

3)   Gruppe III: Fødevarefarvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

E-nummer

Navn

E 100

Curcumin

E 102

Tartrazin

E 104

Quinolingult

E 110

Sunset yellow FCF (Orange Yellow S)

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

E 122

Azorubin (carmoisin)

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

E 129

Allura Red AC

E 131

Patent Blue V

E 132

Indigotin (indigocarmin)

E 133

Brilliant Blue FCF

E 142

Green S

E 151

Black BN (Brilliant Black BN)

E 155

Brown HT

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C30)

E 161b

Lutein

4)   Gruppe IV: Polyoler

E-nummer

Navn

E 420

Sorbitol

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Erythritol

5)   Andre tilsætningsstoffer, der kan have en fælles grænseværdi

a)   E 200–203: Sorbinsyre — sorbater (SA)

E-nummer

Navn

E 200

Sorbinsyre

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Calciumsorbat


b)   E 210–213: Benzoesyre — benzoater (BA)

E-nummer

Navn

E 210

Benzoesyre

E 211

Natriumbenzoat

E 212

Kaliumbenzoat

E 213

Calciumbenzoat


c)   E 200–213: Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater (SA + BA)

E-nummer

Navn

E 200

Sorbinsyre

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Calciumsorbat

E 210

Benzoesyre

E 211

Natriumbenzoat

E 212

Kaliumbenzoat

E 213

Calciumbenzoat


d)   E 200-219: Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater (SA + BA + PHB)

E-nummer

Navn

E 200

Sorbinsyre

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Calciumsorbat

E 210

Benzoesyre

E 211

Natriumbenzoat

E 212

Kaliumbenzoat

E 213

Calciumbenzoat

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 218

Methyl-p-hydroxybenzoat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt


e)   E 200-203; 214-219: Sorbinsyre — sorbater; p-hydroxybenzoater (SA + PHB)

E-nummer

Navn

E 200

Sorbinsyre

E 202

Kaliumsorbat

E 203

Calciumsorbat

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 218

Methyl-p-hydroxybenzoat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt


f)   E 214-219: p-Hydroxybenzoater (PHB)

E-nummer

Navn

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 218

Methyl-p-hydroxybenzoat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt


g)   E 220-228: Svovldioxid - sulfitter

E-nummer

Navn

E 220

Svovldioxid

E 221

Natriumsulfit

E 222

Natriumhydrogensulfit

E 223

Natriumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

E 226

Calciumsulfit

E 227

Calciumhydrogensulfit

E 228

Kaliumhydrogensulfit


h)   E 249-250: Nitritter

E-nummer

Navn

E 249

Kaliumnitrit

E 250

Natriumnitrit


i)   E 251-252: Nitrater

E-nummer

Navn

E 251

Natriumnitrat

E 252

Kaliumnitrat


j)   E 280-283: Propionsyre - propionater

E-nummer

Navn

E 280

Propionsyre

E 281

Natriumpropionat

E 282

Calciumpropionat

E 283

Kaliumpropionat


k)   E 310-320: Gallater, TBHQ og BHA

E-nummer

Navn

E 310

Propylgallat

E 311

Octylgallat

E 312

Dodecylgallat

E 319

Tert-butylhydroquinon (TBHQ)

E 320

Butylhydroxyanisol (BHA)


l)   E 338-341, E 343 og E 450-452: Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

E-nummer

Navn

E 338

Phosphorsyre

E 339

Natriumphosphater

E 340

Kaliumphosphater

E 341

Calciumphosphater

E 343

Magnesiumphosphater

E 450

Diphosphater

E 451

Triphosphater

E 452

Polyphosphater


m)   E 355-357: Adipinsyre — adipater

E-nummer

Navn

E 355

Adipinsyre

E 356

Natriumadipat

E 357

Kaliumadipat


n)   E 432-436: Polysorbater

E-nummer

Navn

E 432

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonolaurat (polysorbat 20)

E 433

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonooleat (polysorbat 80)

E 434

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonopalmitat (polysorbat 40)

E 435

Polyoxyethylen(20)sorbitanmonostearat (polysorbat 60)

E 436

Polyoxyethylen(20)sorbitantristearat (polysorbat 65)


o)   E 473-474: Saccharoseestere af fedtsyrer, saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

E-nummer

Navn

E 473

Saccharoseestere af fedtsyrer

E 474

Saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer


p)   E 481-482: Stearoyllactylater

E-nummer

Navn

E 481

Natriumstearoyllactylat

E 482

Calciumstearoyllactylat


q)   E 491-495: Sorbitanestere

E-nummer

Navn

E 491

Sorbitanmonostearat

E 492

Sorbitantristearat

E 493

Sorbitanmonolaurat

E 494

Sorbitanmonooleat

E 495

Sorbitanmonopalmitat


r)   E 520-523: Aluminiumsulfater

E-nummer

Navn

E 520

Aluminiumsulfat

E 521

Aluminiumnatriumsulfat

E 522

Aluminiumkaliumsulfat

E 523

Aluminiumammoniumsulfat


s)   E 551-559: Siliciumdioxid — silicater

E-nummer

Navn

E 551

Siliciumdioxid

E 552

Calciumsilicat

E 553a

Magnesiumsilicater

E 553b

Talkum

E 554

Natriumaluminiumsilicat

E 555

Kaliumaluminiumsilicat

E 556

Calciumaluminiumsilicat

E 559

Aluminiumsilicat (kaolin)


t)   E 620-625: Glutaminsyre - glutamater

E-nummer

Navn

E 620

Glutaminsyre

E 621

Mononatriumglutamat

E 622

Monokaliumglutamat

E 623

Calciumdiglutamat

E 624

Monoammoniumglutamat

E 625

Magnesiumdiglutamat


u)   E 626-635: Ribonucleotider

E-nummer

Navn

E 626

Guanylsyre

E 627

Dinatriumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

E 629

Calciumguanylat

E 630

Inosinsyre

E 631

Dinatriuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

E 633

Calciuminosinat

E 634

Calcium-5′-ribonucleotider

E 635

Dinatrium-5′-ribonucleotider

DEL D

FØDEVAREKATEGORIER

Nummer

Navn

0.

Alle kategorier af fødevarer

01.

Mejeriprodukter og mejeriproduktanaloger

01.1

Ikke-aromatiseret, pasteuriseret og steriliseret (herunder UHT-behandlet) mælk

01.2

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, herunder naturlig ikke-aromatiseret kærnemælk (undtagen steriliseret kærnemælk), ikke varmebehandlet efter fermentering

01.3

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, varmebehandlet efter fermentering

01.4

Aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, herunder varmebehandlede produkter

01.5

Inddampet mælk som defineret i direktiv 2001/114/EF

01.6

Fløde og flødepulver

01.6.1

Ikke-aromatiseret, pasteuriseret fløde (undtagen fedtreduceret fløde)

01.6.2

Ikke-aromatiserede, fermenterede flødeprodukter med levende mikroorganismer og substitutionsprodukter med et fedtindhold på under 20 %

01.6.3

Andre typer fløde

01.7

Ost og osteprodukter

01.7.1

Umodnet ost, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16

01.7.2

Modnet ost

01.7.3

Spiselig osteskorpe

01.7.4

Valleost

01.7.5

Smelteost

01.7.6

Osteprodukter (undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16)

01.8

Mejeriproduktanaloger, herunder »beverage whiteners«

02.

Fedtstoffer og olier samt fedt- og olieemulsioner

02.1

Fedtstoffer og olier, der i det væsentlige er vandfrie (undtagen vandfrit mælkefedt)

02.2

Fedt- og olieemulsioner primært af typen vand i olie

02.2.1

Smør og koncentreret smør samt smørolie og vandfrit mælkefedt

02.2.2

Andre fedt- og olieemulsioner, herunder smørbare fedtstoffer, jf. definitionerne i forordning (EF) nr. 1234/2007, og flydende emulsioner

02.3

Smøremiddel af vegetabilsk olie i sprayform til pander, plader og forme

03.

Konsumis

04.

Frugt og grøntsager

04.1

Uforarbejdede frugter og grøntsager

04.1.1

Hele friske frugter og grøntsager

04.1.2

Frugt og grøntsager, skrællet, overskåret, findelt

04.1.3

Frosne frugter og grøntsager

04.2

Forarbejdede frugter og grøntsager

04.2.1

Tørrede frugter og grøntsager

04.2.2

Frugt og grøntsager i eddike, olie eller saltlage

04.2.3

Frugt og grøntsager på dåse eller i glas

04.2.4

Tilberedninger af frugt og grøntsager, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 5.4

04.2.4.1

Tilberedninger af frugt og grøntsager, undtagen kompot

04.2.4.2

Kompot, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16

04.2.5

Syltetøj, gelé og marmelade og lignende produkter

04.2.5.1

Marmelade ekstra og gelé ekstra som defineret i direktiv 2001/113/EF

04.2.5.2

Syltetøj, gelé og marmelade og kastanjecreme, jf. definitionerne i direktiv 2001/113/EF

04.2.5.3

Andre lignende smørbare frugt- eller grøntsagsprodukter

04.2.5.4

Nøddesmør og andre smørbare nøddeprodukter

04.2.6

Forarbejdede kartoffelprodukter

05.

Konfektureprodukter

05.1

Kakao- og chokoladevarer, der er omfattet af direktiv 2000/36/EF

05.2

Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde

05.3

Tyggegummi

05.4

Pynt, overtræk og fyld, undtagen fyld på basis af frugt omfattet af kategori 4.2.4

06.

Cerealier og cerealieprodukter

06.1

Hele eller knækkede korn samt korn i flager

06.2

Mel og andre formalede produkter samt stivelse

06.2.1

Mel

06.2.2

Stivelse

06.3

Morgenmadscerealier

06.4

Pastaprodukter

06.4.1

Frisk pasta

06.4.2

Tørpasta

06.4.3

Friske, forkogte pastaprodukter

06.4.4

Kartoffelgnocchi

06.4.5

Fyld til pasta (ravioli og lignende)

06.5

Nudler

06.6

Flydende dej (battere)

06.7

Forkogte eller forarbejdede cerealier

07.

Bagværk

07.1

Brød, boller og rundstykker

07.1.1

Brød, udelukkende tilberedt af ingredienserne hvedemel, vand, gær eller surdej samt salt

07.1.2

Pain courant français, friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Finere bagværk

08.

Kød

08.1

Uforarbejdet kød

08.1.1

Uforarbejdet kød, undtagen tilberedt kød som defineret i forordning (EF) nr. 853/2004

08.1.2

Tilberedt kød som defineret i forordning (EF) nr. 853/2004

08.2

Forarbejdet kød

08.2.1

Ikke-varmebehandlet, forarbejdet kød

08.2.2

Varmebehandlet, forarbejdet kød

08.2.3

Tarme samt overtræk og pynt til kød

08.2.4

Traditionelt saltede kødprodukter, der er omfattet af særlige bestemmelser vedrørende nitritter og nitrater

08.2.4.1

Traditionelt kummesaltede produkter (kødprodukter saltet ved nedsænkning i en saltopløsning, der indeholder salt, nitritter og/eller nitrater og andre bestanddele)

08.2.4.2

Traditionelt tørsaltede produkter (tørsaltningsprocessen indebærer tør påføring af en saltblanding, der indeholder salt, nitritter og/eller nitrater og andre bestanddele, på kødets overflade, fulgt af en stabiliserings-/modningstid)

08.2.4.3

Andre traditionelt saltede produkter (kummesaltning og tørsaltning, der er anvendt i kombination, eller når nitrit og/eller nitrat indgår i et sammensat produkt, eller når saltopløsningen indsprøjtes i produktet inden kogning)

09.

Fisk og fiskevarer

09.1

Uforarbejdede fisk og fiskevarer

09.1.1

Uforarbejdede fisk

09.1.2

Uforarbejdede bløddyr og krebsdyr

09.2

Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr

09.3

Fiskerogn

10.

Æg og ægprodukter

10.1

Uforarbejdede æg

10.2

Forarbejdede æg og ægprodukter

11.

Sukker, sirup, honning og sødestoffer til bordbrug

11.1

Sukker og sirup som defineret i direktiv 2001/111/EF

11.2

Andre former for sukker og sirup

11.3

Honning som defineret i direktiv 2001/110/EF

11.4

Sødestoffer til bordbrug

11.4.1

Sødestoffer til bordbrug i flydende form

11.4.2

Sødestoffer til bordbrug i pulverform

11.4.3

Sødestoffer til bordbrug i tabletform

12.

Salt, krydderier, supper, saucer, salater og proteinprodukter

12.1

Salt og erstatninger herfor

12.1.1

Salt

12.1.2

Salterstatninger

12.2

Urter, krydderier og smagspræparater

12.2.1

Urter og krydderier

12.2.2

Smagspræparater

12.3

Eddike

12.4

Sennep

12.5

Suppe og bouillon

12.6

Saucer

12.7

Salater og krydderibaseret smørepålæg

12.8

Gær og gærprodukter

12.9

Proteinprodukter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1.8

13.

Fødevarer bestemt til særlig ernæring som defineret i direktiv 2009/39/EF

13.1

Fødevarer til spædbørn og småbørn

13.1.1

Modermælkserstatninger som defineret i Kommissionens direktiv 2006/141/EF (18)

13.1.2

Tilskudsblandinger som defineret i direktiv 2006/141/EF

13.1.3

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, jf. definitionerne i Kommissionens direktiv 2006/125/EF (19)

13.1.4

Andre fødevarer til småbørn

13.1.5

Diætpræparater til særlige medicinske formål til spædbørn og småbørn, jf. definitionerne i Kommissionens direktiv 1999/21/EF (20), og specialprodukter til spædbørn

13.1.5.1

Diætpræparater til særlige medicinske formål til spædbørn og specialmodermælkserstatninger og -tilskudsblandinger

13.1.5.2

Diætpræparater til særlige medicinske formål til babyer og småbørn, jf. definitionerne i direktiv 1999/21/EF

13.2

Diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i direktiv 1999/21/EF (undtagen produkter i fødevarekategori 13.1.5)

13.3

Slankekostprodukter beregnet til at erstatte hele den daglige fødeindtagelse eller et enkelt måltid (hele den daglige kost eller dele af den)

13.4

Fødevarer, der er egnede til personer med glutenintolerans, jf. definitionerne i Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 (21)

14.

Drikkevarer

14.1

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

14.1.1

Vand, herunder naturligt mineralvand som defineret i direktiv 2009/54/EF samt kildevand og alle andre former for vand på flaske eller emballeret på anden vis

14.1.2

Frugtsaft som defineret i direktiv 2001/112/EF samt grøntsagssaft

14.1.3

Frugtnektar som defineret i direktiv 2001/112/EF samt grøntsagsnektar og lignende produkter

14.1.4

Aromatiserede drikkevarer

14.1.5

Kaffe, te, urte- og frugtte og cikorie; ekstrakter af te, urte- og frugtte og cikorie; te-, plante-, frugt- og cerealietilberedninger til urtete samt blandinger og instantblandinger af disse produkter

14.1.5.1

Kaffe og kaffeekstrakter

14.1.5.2

Andre varer

14.2

Alkoholholdige drikkevarer, også tilsvarende drikkevarer uden alkohol eller med lavt alkoholindhold

14.2.1

Øl og maltbaserede drikkevarer

14.2.2

Vin og andre produkter som defineret i forordning (EF) nr. 1234/2007 samt alkoholfrie produkter

14.2.3

Æblecider og pærecider

14.2.4

Frugtvin og Made wine

14.2.5

Mjød

14.2.6

Spiritus som defineret i forordning (EF) nr. 110/2008

14.2.7

Aromatiserede vinbaserede produkter, jf. definitionerne i forordning (EØF) nr. 1601/91

14.2.7.1

Aromatiserede vine

14.2.7.2

Aromatiserede vinbaserede drikkevarer

14.2.7.3

Aromatiserede cocktails af vinprodukter

14.2.8

Andre alkoholholdige drikkevarer, herunder blandinger af alkoholholdige drikkevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer samt brændevin med et alkoholindhold på under 15 %

15.

Spiseklare snacks

15.1

Snacks på basis af kartofler, cerealier, mel eller stivelse

15.2

Forarbejdede nødder

16.

Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4

17.

Kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF  (22) , undtagen kosttilskud til spædbørn og småbørn

17.1

Kosttilskud i fast form, herunder kapsler og tabletter oglign., dog ikke i form af tyggetabletter

17.2

Kosttilskud i flydende form

17.3

Kosttilskud i form af sirup eller tyggetabletter

18.

Forarbejdede fødevarer, der ikke er omfattet af kategori 1-17, undtagen fødevarer til spædbørn og småbørn

DEL E

GODKENDTE FØDEVARETILSÆTNINGSSTOFFER OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE HERAF I FØDEVAREKATEGORIER

Kategori nummer

E-nummer

Navn

Maksimumsværdi (mg/l eller mg/kg)

Fodnoter

Begrænsninger/undtagelser

0.

Fødevaretilsætningsstoffer, der er tilladt i alle kategorier af fødevarer

E 290

Carbondioxid

Quantum satis

 

 

E 938

Argon

Quantum satis

 

 

E 939

Helium

Quantum satis

 

 

E 941

Nitrogen

Quantum satis

 

 

E 942

Dinitrogenoxid

Quantum satis

 

 

E 948

Oxygen

Quantum satis

 

 

E 949

Hydrogen

Quantum satis

 

 

E 338-452

Phosphorsyre - phosphater - di-, tri- og polyphosphater

10 000

(1) (4) (57)

Kun til fødevarer i tørret pulverform (f.eks. fødevarer, der er tørret i fremstillingsprocessen, og blandinger heraf), bortset fra fødevarer opført i del A, tabel 1, i dette bilag

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

10 000

(1) (57)

Kun til fødevarer i tørret pulverform (f.eks. fødevarer, der er tørret i fremstillingsprocessen, og blandinger heraf), bortset fra fødevarer opført i del A, tabel 1, i dette bilag

E 459

Beta-cyclodextrin

Quantum satis

 

Kun til fødevarer i tabletform, herunder drageret, bortset fra fødevarer opført i del A, tabel 1, i dette bilag

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

Quantum satis

(1)

Kun til fødevarer i tabletform, herunder drageret, bortset fra fødevarer opført i del A, tabel 1, i dette bilag

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(57):

Maksimumsværdien gælder, medmindre en anden maksimumsværdi er angivet i punkt 01-18 i dette bilag for individuelle fødevarer eller kategorier af fødevarer.

01.

Mejeriprodukter og mejeriproduktanaloger

01.1

Ikke-aromatiseret, pasteuriseret og steriliseret (herunder UHT-behandlet) mælk

E 331

Natriumcitrater

4 000

 

Kun til UHT-gedemælk

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

1 000

(1) (4)

Kun til steriliseret mælk og UHT-behandlet mælk

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

01.2

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, herunder naturlig ikke-aromatiseret kærnemælk (undtagen steriliseret kærnemælk), ikke varmebehandlet efter fermentering

01.3

Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, varmebehandlet efter fermentering

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

Kun til koaguleret mælk

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

01.4

Aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, herunder varmebehandlede produkter

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

 

 

 

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

150

 

 

Gruppe IV

Polyoler

Quantum satis

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

10

 

 

E 160d

Lycopen

30

 

 

E 200-213

Sorbinsyre - sorbater; benzoesyre — benzoater

300

(1) (2)

Kun til ikke-varmebehandlede desserter på basis af mejeriprodukter

E 297

Fumarsyre

4 000

 

Kun til desserter med frugtaroma

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

3 000

(1) (4)

 

E 355-357

Adipinsyre — adipater

1 000

 

Kun til desserter med frugtaroma

E 363

Ravsyre

6 000

 

 

E 416

Karayagummi

6 000

 

 

E 427

Cassiagummi

2 500

 

 

E 432-436

Polysorbater

1 000

 

 

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer —saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

5 000

 

 

E 475

Polyglycerolestere af fedtsyrer

2 000

 

 

E 477

Propylenglycolestere af fedtsyrer

5 000

 

 

E 481-482

Stearoyllactylater

5 000

 

 

E 483

Stearyltartrat

5 000

 

 

E 491-495

Sorbitanestere

5 000

 

 

E 950

Acesulfamkalium

350

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 951

Aspartam

1 000

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 952

Cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte

250

(51)

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 954

Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte

100

(52)

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 955

Sucralose

400

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 957

Thaumatin

5

 

Kun som smagsforstærker

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

50

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

350

(11)a (49) (50)

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 961

Neotam

32

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(11):

Grænseværdierne er udtrykt i (a) acesulfamkalium-ækvivalent eller (b) aspartam-ækvivalent.

(49):

De maksimale anvendelsesniveauer er afledt af de maksimale anvendelsesniveauer for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfamkalium (E 950).

(50):

Niveauerne må ikke overskrides for hverken E 951 eller E 950 ved anvendelse af aspartam-acesulfamsalt, enten alene eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):

De maksimale anvendelsesniveauer er udtrykt som fri syre.

(52):

De maksimale anvendelsesniveauer er udtrykt som frit imid.

01.5

Inddampet mælk som defineret i direktiv 2001/114/EF

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Bortset fra ikke-aromatiserede produkter

E 300

Ascorbinsyre

Quantum satis

 

 

E 301

Natriumascorbat

Quantum satis

 

 

E 304

Ascorbinsyreestere af fedtsyrer

Quantum satis

 

 

E 310-320

Gallater, TBHQ og BHA

200

(1)

Kun til mælkepulver til brug i drikkevareautomater

E 322

Lecithiner

Quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitrater

Quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

 

 

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

1 000

(1) (4)

Kun til delvis inddampet mælk med under 28 % tørstof

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

1 500

(1) (4)

Kun til delvis inddampet mælk med over 28 % tørstof

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

2 500

(1) (4)

Kun til mælkepulver og skummetmælkspulver

E 392

Ekstrakter af rosmarin

200

(41) (46)

Kun til mælkepulver til brug i drikkevareautomater

E 392

Ekstrakter af rosmarin

30

(46)

Kun til mælkepulver til fremstilling af konsumis

E 407

Carrageenan

Quantum satis

 

 

E 500(ii)

Natriumhydrogencarbonat

Quantum satis

 

 

E 501(ii)

Kaliumhydrogencarbonat

Quantum satis

 

 

E 509

Calciumchlorid

Quantum satis

 

 

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(41):

Udtrykt i forhold til fedtmængden.

(46):

Som summen af carnosol og carnosinsyre.

01.6

Fløde og flødepulver

01.6.1

Ikke-aromatiseret, pasteuriseret fløde (undtagen fedtreduceret fløde)

E 401

Natriumalginat

Quantum satis

 

 

E 402

Kaliumalginat

Quantum satis

 

 

E 407

Carrageenan

Quantum satis

 

 

E 466

Carboxymethylcellulose

Quantum satis

 

 

E 471

Mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

 

 

01.6.2

Ikke-aromatiserede, fermenterede flødeprodukter med levende mikroorganismer og substitutionsprodukter med et fedtindhold på under 20 %

E 406

Agar

Quantum satis

 

 

E 407

Carrageenan

Quantum satis

 

 

E 410

Johannesbrødkernemel

Quantum satis

 

 

E 412

Guargummi

Quantum satis

 

 

E 415

Xanthangummi

Quantum satis

 

 

E 440

Pectiner

Quantum satis

 

 

E 460

Cellulose

Quantum satis

 

 

E 466

Carboxymethylcellulose

Quantum satis

 

 

E 471

Mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

 

 

E 1404

Oxideret stivelse

Quantum satis

 

 

E 1410

Monostivelsephosphat

Quantum satis

 

 

E 1412

Distivelsephosphat

Quantum satis

 

 

E 1413

Phosphateret distivelsephosphat

Quantum satis

 

 

E 1414

Acetyleret distivelsephosphat

Quantum satis

 

 

E 1420

Acetyleret stivelse

Quantum satis

 

 

E 1422

Acetyleret distivelseadipat

Quantum satis

 

 

E 1440

Hydroxypropylstivelse

Quantum satis

 

 

E 1442

Hydroxypropyldistivelsephosphat

Quantum satis

 

 

E 1450

Stivelsenatriumoctenylsuccinat

Quantum satis

 

 

E 1451

Acetyleret oxideret stivelse

Quantum satis

 

 

01.6.3

Andre typer fløde

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Kun til aromatiseret fløde

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

150

 

Kun til aromatiseret fløde

E 234

Nisin

10

 

Kun til clotted cream

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

5 000

(1) (4)

Kun til steriliseret, pasteuriseret og UHT-behandlet fløde og flødeskum

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer —saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

5 000

(1)

Kun til steriliseret fløde og steriliseret fløde med reduceret fedtindhold

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

01.7

Ost og osteprodukter

01.7.1

Umodnet ost, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

Bortset fra mozzarella og ikke-aromatiseret, fermenteret, umodnet ost med levende mikroorganismer

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Kun til aromatiseret, umodnet ost

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

150

 

Kun til aromatiseret, umodnet ost

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nisin

10

 

Kun til mascarpone

E 260

Eddikesyre

Quantum satis

 

Kun til mozzarella

E 270

Mælkesyre

Quantum satis

 

Kun til mozzarella

E 330

Citronsyre

Quantum satis

 

Kun til mozzarella

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

2 000

(1) (4)

Bortset fra mozzarella

E 460(ii)

Cellulosepulver

Quantum satis

 

Kun til revet mozzarella og mozzarella i skiver

E 575

Glucono-delta-lacton

Quantum satis

 

Kun til mozzarella

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

01.7.2

Modnet ost

E 1105

Lysozym

Quantum satis

 

 

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

125

 

Kun til ost med rød marmorering

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner

Quantum satis

 

Kun til sage derby-ost

E 141

Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks

Quantum satis

 

Kun til sage derby-ost

E 153

Vegetabilsk kul

Quantum satis

 

Kun til morbier-ost

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Kun til modnet orange, gul og perlehvid ost

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

15

 

Kun til modnet orange, gul og perlehvid ost

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

50

 

Kun til red leicester-ost

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

35

 

Kun mimolette-ost

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

Quantum satis

 

Kun modnet orange, gul og perlehvid ost

E 163

Anthocyaniner

Quantum satis

 

Kun til ost med rød marmorering

E 170

Calciumcarbonat

Quantum satis

 

 

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

Kun til færdigpakket ost i skiver eller udskåret, ost i lag og ost tilsat fødevarer

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af modnede produkter

E 234

Nisin

12,5

(29)

 

E 235

Natamycin

1

(8)

Kun til overfladebehandling af hård, fast og halvfast ost

E 239

Hexamethylentetramin

25 mg/kg restmængde, udtrykt som formaldehyd

 

Kun provolone-ost

E 251-252

Nitrater

150

(30)

Kun hård, fast og halvfast ost

E 280-283

Propionsyre — propionater

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling

E 460

Cellulosepulver

Quantum satis

 

Kun til modnet ost, i skiver eller revet

E 500(ii)

Natriumhydrogencarbonat

Quantum satis

 

Kun til surmælksost

E 504

Magnesiumcarbonater

Quantum satis

 

 

E 509

Calciumchlorid

Quantum satis

 

 

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

10 000

(1)

Kun til hård og fast ost i skiver eller revet

E 575

Glucono-delta-lacton

Quantum satis

 

 

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(8):

Mg/dm2 overflade (ikke til stede i 5 mm's dybde).

(29):

Dette stof kan være naturligt til stede i visse oste som følge af fermenteringsprocessen.

(30):

I ostemælk eller lignende mængde, hvis nitrat tilsættes efter fjernelse af valle og tilsætning af vand.

01.7.3

Spiselig osteskorpe

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

 

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

Quantum satis

 

 

E 160d

Lycopen

30

 

 

E 180

Rubinpigment BK (litholrubin BK)

Quantum satis

 

 

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

20

 

 

01.7.4

Valleost

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

 

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

Kun til færdigpakket ost i skiver, ost i lag og ost tilsat fødevarer

E 251-252

Nitrater

150

(30)

Kun til ostemælk fra hård, fast og halvfast ost

E 260

Eddikesyre

Quantum satis

 

 

E 270

Mælkesyre

Quantum satis

 

 

E 330

Citronsyre

Quantum satis

 

 

E 460(ii)

Cellulosepulver

Quantum satis

 

Kun til revet ost og ost i skiver

E 575

Glucono-delta-lacton

Quantum satis

 

 

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(30):

I ostemælk eller lignende mængde, hvis nitrat tilsættes efter fjernelse af valle og tilsætning af vand.

01.7.5

Smelteost

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Kun til aromatiseret smelteost

E 100

Curcumin

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 102

Tartrazin

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 104

Quinolingult

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 110

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 122

Azorubin (carmoisin)

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 160e

Beta-apo-8′-carotenal (C30)

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 161b

Lutein

100

(33)

Kun til aromatiseret smelteost

E 160d

Lycopen

5

 

Kun til aromatiseret smelteost

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

 

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

Quantum satis

 

 

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

15

 

 

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nisin

12,5

(29)

 

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

20 000

(1) (4)

 

E 427

Cassiagummi

2 500

 

 

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

10 000

(1)

 

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(29):

Dette stof kan være naturligt til stede i visse oste som følge af fermenteringsprocessen.

(33):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e og E 161b.

01.7.6

Osteprodukter (undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16)

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Kun til aromatiserede, umodnede produkter

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

100

 

Kun til aromatiserede, umodnede produkter

E 1105

Lysozym

Quantum satis

 

Kun til modnede produkter

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

125

 

Kun til osteprodukter med rød marmorering

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Kun til modnede orange, gule og perlehvide produkter

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

15

 

Kun til modnede orange, gule og perlehvide produkter

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

Quantum satis

 

Kun til modnede orange, gule og perlehvide produkter

E 163

Anthocyaniner

Quantum satis

 

Kun til produkter med rød marmorering

E 170

Calciumcarbonat

Quantum satis

 

Kun til modnede produkter

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

Kun til umodnede produkter, færdigpakkede modnede produkter i skiver, modnede produkter i lag og modnede produkter tilsat fødevarer

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af modnede produkter

E 234

Nisin

12,5

(29)

Kun til modnede og forarbejdede produkter

E 235

Natamycin

1 mg/dm2 overflade (ikke til stede i 5 mm's dybde)

 

Kun til overfladebehandling af hårde, faste og halvfaste produkter

E 251-252

Nitrater

150

(30)

Kun til hårde, faste og halvfaste, modnede produkter

E 280-283

Propionsyre — propionater

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af modnede produkter

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

2 000

(1) (4)

Kun til umodnede produkter

E 460

Cellulosepulver

Quantum satis

 

Kun til modnede og umodnede produkter, revet eller i skiver

E 504

Magnesiumcarbonater

Quantum satis

 

Kun til modnede produkter

E 509

Calciumchlorid

Quantum satis

 

Kun til modnede produkter

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

10 000

(1)

Kun til hårde og faste produkter i skiver eller revet

E 575

Glucono-delta-lacton

Quantum satis

 

Kun til modnede produkter

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(29):

Dette stof kan være naturligt til stede i visse produkter som følge af fermenteringsprocessen.

(30):

I ost, mælk eller lignende mængde, hvis nitrat tilsættes efter fjernelse af valle og tilsætning af vand.

01.8

Mejeriproduktanaloger, herunder »beverage whiteners«

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

 

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

Quantum satis

(1) (2)

Kun til osteanaloger (kun overfladebehandling)

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

2 000

(1) (2)

Kun til osteanaloger på basis af protein

E 251-252

Nitrater

150

(30)

Kun til osteanaloger på basis af mejeriprodukter

E 280-283

Propionsyre — propionater

Quantum satis

 

Kun til osteanaloger (kun overfladebehandling)

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

5 000

(1) (4)

Kun til flødeskumsanaloger

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

20 000

(1) (4)

Kun til smelteostanaloger

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

30 000

(1) (4)

Kun til »beverage whiteners«

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

50 000

(1) (4)

Kun til »beverage whiteners« til brug i drikkevareautomater

E 432-436

Polysorbater

5 000

(1)

Kun til mælke- og flødeanaloger

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer —saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

5 000

(1)

Kun til flødeanaloger

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer —saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

20 000

(1)

Kun til »beverage whiteners«

E 475

Polyglycerolestere af fedtsyrer

5 000

 

Kun til mælke- og flødeanaloger

E 475

Polyglycerolestere af fedtsyrer

500

 

Kun til »beverage whiteners«

E 477

Propylenglycolestere af fedtsyrer

1 000

 

Kun til »beverage whiteners«

E 477

Propylenglycolestere af fedtsyrer

5 000

 

Kun til mælke- og flødeanaloger

E 481-482

Stearoyllactylater

3 000

(1)

Kun til »beverage whiteners«

E 491-495

Sorbitanestere

5 000

(1)

Kun til mælke- og flødeanaloger samt »beverage whiteners«

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

10 000

(1)

Kun til ostelignende og smelteostanaloger, i skiver eller revet, samt »beverage whiteners«

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(30):

I ostemælk eller lignende mængde, hvis nitrat tilsættes efter fjernelse af valle og tilsætning af vand.

02.

Fedtstoffer og olier samt fedt- og olieemulsioner

02.1

Fedtstoffer og olier, der i det væsentlige er vandfrie (undtagen vandfrit mælkefedt)

E 100

Curcumin

Quantum satis

 

Kun til fedtstoffer

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Kun til fedtstoffer

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

10

 

Kun til fedtstoffer

E 270

Mælkesyre

Quantum satis

 

Kun til kogning og/eller stegning eller tilberedning af skysovs

E 300

Ascorbinsyre

Quantum satis

 

Kun til kogning og/eller stegning eller tilberedning af skysovs

E 304

Ascorbinsyreestere af fedtsyrer

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 306

Tocopherolrig ekstrakt

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 307

Alfa-tocopherol

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 307

Alfa-tocopherol

200

 

Kun til raffineret olivenolie, herunder olie af olivenpresserester

E 308

Gamma-tocopherol

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 309

Delta-tocopherol

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 310-320

Gallater, TBHQ og BHA, enkeltvis eller sammen

200

(1) (41)

Kun til fedt og olie til erhvervsmæssig fremstilling af varmebehandlede fødevarer; stegeolie og stegefedt (undtagen olie af olivenpresserester); svinefedt, fiskeolie og okse-, fjerkræ- og fårefedt

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

100

(41)

Kun til fedt og olie til erhvervsmæssig fremstilling af varmebehandlede fødevarer; stegeolie og stegefedt (undtagen olie af olivenpresserester); svinefedt, fiskeolie og okse-, fjerkræ- og fårefedt

E 322

Lecithiner

30 000

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 330

Citronsyre

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 331

Natriumcitrater

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 333

Calciumcitrater

Quantum satis

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 392

Ekstrakter af rosmarin

30

(41) (46)

Kun til vegetabilske olier (undtagen jomfruolie og olivenolie) og fedtstoffer med et indhold af flerumættede fedtsyrer på over 15 % w/w af det samlede fedtsyreindhold, til anvendelse i ikke-varmebehandlede fødevarer

E 392

Ekstrakter af rosmarin

50

(41) (46)

Kun til fiskeolie og algeolie; svinefedt, oksefedt, fjerkræfedt, fedt fra får og svinefedtfraktioner udvundet ved forarbejdning; fedt og olie til erhvervsmæssig fremstilling af varmebehandlede fødevarer; stegeolie og stegefedt, undtagen olivenolie og olie af olivenpresserester

E 471

Mono- og diglycerider af fedtsyrer

10 000

 

Bortset fra jomfruolie og olivenolie

E 472c

Citronsyreestere af mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

 

Kun til kogning og/eller stegning eller tilberedning af skysovs

E 900

Dimethylpolysiloxan

10

 

Kun til stegeolier og –fedt

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(41):

Udtrykt i forhold til fedtmængden.

(46):

Som summen af carnosol og carnosinsyre.

02.2

Fedt- og olieemulsioner primært af typen vand i olie

02.2.1

Smør og koncentreret smør samt smørolie og vandfrit mælkefedt

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Bortset fra smør af fåre- og gedemælk

E 500

Natriumcarbonater

Quantum satis

 

Kun til smør af syrnet fløde

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

2 000

(1) (4)

Kun til smør af syrnet fløde

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

02.2.2

Andre fedt- og olieemulsioner, herunder smørbare fedtstoffer, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, og flydende emulsioner

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

E 100

Curcumin

Quantum satis

 

Bortset fra fedtreduceret smør

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

 

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

10

 

Bortset fra fedtreduceret smør

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

Kun til fedtemulsioner (undtagen smør) med et fedtindhold på 60 % og derover

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

2 000

(1) (2)

Kun til fedtemulsioner med et fedtindhold på under 60 %

E 310-320

Gallater, TBHQ og BHA, enkeltvis eller sammen

200

(1) (2)

Kun til stegefedt

E 321

Butylhydroxytoluen (BHT)

100

 

Kun til stegefedt

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

5 000

(1) (4)

Kun til smørbare fedtstoffer

E 385

Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat (calciumdinatrium-EDTA)

100

 

Kun til smørbare fedtstoffer, jf. definitionerne i artikel 115 i og bilag XV til forordning (EF) nr. 1234/2007, med et fedtindhold på 41 % eller derunder

E 405

Propylenglycolalginat

3 000

 

 

E 432-436

Polysorbater

10 000

(1)

Kun til fedtemulsioner til bagning

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer —saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

10 000

(1)

Kun til fedtemulsioner til bagning

E 475

Polyglycerolestere af fedtsyrer

5 000

 

 

E 476

Polyglycerolpolyricinoleat

4 000

 

Kun til smørbare fedtstoffer, jf. definitionerne i artikel 115 i og bilag XV til forordning (EF) nr. 1234/2007, med et fedtindhold på 41 % eller derunder og lignende smørbare fedtstoffer med et fedtindhold på under 10 %

E 477

Propylenglycolestere af fedtsyrer

10 000

 

Kun til fedtemulsioner til bagning

E 479b

Termisk oxideret sojaolie omsat med mono- og diglycerider af fedtsyrer

5 000

 

Kun til fedtemulsioner til stegning

E 481-482

Stearoyllactylater

10 000

(1)

 

E 491-495

Sorbitanestere

10 000

(1)

 

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

30 000

(1)

Kun til smøremiddel til pander, plader og forme

E 900

Dimethylpolysiloxan

10

 

Kun til stegeolier og –fedt

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

5

 

Kun som smagsforstærker og kun til fedtstofgruppe B og C i bilag XV til forordning (EF) nr. 1234/2007

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

02.3

Smøremiddel af vegetabilsk olie i sprayform til pander, plader og forme

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

30 000

(1) (4)

Kun til emulsionsspray på basis af vand til smøring af bageforme

E 392

Ekstrakter af rosmarin

50

(41) (46)

Kun til fedt og olie til erhvervsmæssig fremstilling af varmebehandlede fødevarer

E 551-559

Siliciumdioxid — silicater

30 000

(1)

Kun til smøremiddel til pander, plader og forme

E 943a

Butan

Quantum satis

 

Kun til smøremiddel af vegetabilsk olie i sprayform til pander, plader og forme (kun til erhvervsmæssig brug) samt emulsionsspray på basis af vand

E 943b

Isobutan

Quantum satis

 

Kun til smøremiddel af vegetabilsk olie i sprayform til pander, plader og forme (kun til erhvervsmæssig brug) samt emulsionsspray på basis af vand

E 944

Propan

Quantum satis

 

Kun til smøremiddel af vegetabilsk olie i sprayform til pander, plader og forme (kun til erhvervsmæssig brug) samt emulsionsspray på basis af vand

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(41):

Udtrykt i forhold til fedtmængden.

(46):

Som summen af carnosol og carnosinsyre.

03.

Konsumis

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

 

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

150

(25)

 

Gruppe IV

Polyoler

Quantum satis

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 160b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

20

 

 

E 160d

Lycopen

40

 

 

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

1 000

(1) (4)

 

E 405

Propylenglycolalginat

3 000

 

Kun til konsumis på basis af vand

E 427

Cassiagummi

2 500

 

 

E 432-436

Polysorbater

1 000

(1)

 

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer —saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

5 000

(1)

 

E 477

Propylenglycolestere af fedtsyrer

3 000

 

 

E 491-495

Sorbitanestere

500

(1)

 

E 901

Bivoks, hvidt og gult

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede vafler med fyld af konsumis

E 950

Acesulfamkalium

800

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 951

Aspartam

800

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 954

Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte

100

(52)

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 955

Sucralose

320

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 957

Thaumatin

50

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

50

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 961

Neotam

26

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

800

(11)b (49) (50)

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(4):

Maksimumsværdien er udtrykt som P2O5.

(11):

Grænseværdierne er udtrykt i (a) acesulfamkalium-ækvivalent eller (b) aspartam-ækvivalent.

(25):

Mængden af hvert af farvestofferne E 110, E 122, E 124 og E 155 må ikke overstige 50 mg/kg eller 50 mg/l.

(49):

De maksimale anvendelsesniveauer er afledt af de maksimale anvendelsesniveauer for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfamkalium (E 950).

(50):

Niveauerne må ikke overskrides for hverken E 951 eller E 950 ved anvendelse af aspartam-acesulfamsalt, enten alene eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):

De maksimale anvendelsesniveauer er udtrykt som fri syre.

(52):

De maksimale anvendelsesniveauer er udtrykt som frit imid.

04.

Frugt og grøntsager

04.1

Uforarbejdede frugter og grøntsager

04.1.1

Hele friske frugter og grøntsager

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

20

 

Kun til overfladebehandling af friske citrusfrugter med skræl

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

10

(3)

Kun til spisedruer, friske litchiblommer (målt på spiselige dele) og blåbær (Vaccinium corymbosum)

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

100

(3)

Kun til vakuumpakket sukkermajs

E 445

Glycerolestere af fyrreharpiks

50

 

Kun til overfladebehandling af citrusfrugt

E 473-474

Saccharoseestere af fedtsyrer —saccharoseestere i blanding med mono- og diglycerider af fedtsyrer

Quantum satis

(1)

Kun til overfladebehandling af frisk frugt

E 901

Bivoks, hvidt og gult

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af citrusfrugter, meloner, æbler, pærer, ferskner og ananas og som overfladebehandlingsmiddel til nødder

E 902

Candelillavoks

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af citrusfrugter, meloner, æbler, pærer, ferskner og ananas og som overfladebehandlingsmiddel til nødder

E 903

Carnaubavoks

200

 

Kun til overfladebehandling af citrusfrugter, meloner, æbler, pærer, ferskner og ananas og som overfladebehandlingsmiddel til nødder

E 904

Shellak

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af citrusfrugter, meloner, æbler, pærer, ferskner og ananas og som overfladebehandlingsmiddel til nødder

E 905

Mikrokrystallinsk voks

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af meloner, papaja, mango og avocado

E 912

Montansyreestere

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af citrusfrugter, meloner, papaja, mango, avocado og ananas

E 914

Oxideret polyethylenvoks

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af citrusfrugter, meloner, papaja, mango, avocado og ananas

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(3):

Maksimumsværdierne er udtrykt som den samlede mængde SO2 fra alle kilder; et SO2-indhold på højst 10 mg/kg eller 10 mg/l lades ude af betragtning.

04.1.2

Frugt og grøntsager, skrællet, overskåret, findelt

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

50

(3)

Kun til skrællede kartofler

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

300

(3)

Kun til løg-, hvidløgs- og skalotteløgspulp

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

800

(3)

Kun til peberrodspulp

E 296

Æblesyre

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 300

Ascorbinsyre

Quantum satis

 

Kun til kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 301

Natriumascorbat

Quantum satis

 

Kun til kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 302

Calciumascorbat

Quantum satis

 

Kun til kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 330

Citronsyre

Quantum satis

 

Kun til kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 331

Natriumcitrater

Quantum satis

 

Kun til kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

 

Kun til kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

E 333

Calciumcitrater

Quantum satis

 

Kun til kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager samt færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler

(3):

Maksimumsværdierne er udtrykt som den samlede mængde SO2 fra alle kilder; et SO2-indhold på højst 10 mg/kg eller 10 mg/l lades ude af betragtning.

04.1.3

Frosne frugter og grøntsager

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

50

(3)

Kun til hvide grøntsager, herunder svampe og hvide bælgfrugter

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

100

(3)

Kun til frosne og dybfrosne kartofler

E 300

Ascorbinsyre

Quantum satis

 

 

E 301

Natriumascorbat

Quantum satis

 

 

E 302

Calciumascorbat

Quantum satis

 

 

E 330

Citronsyre

Quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitrater

Quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

 

 

E 333

Calciumcitrater

Quantum satis

 

 

(3):

Maksimumsværdierne er udtrykt som den samlede mængde SO2 fra alle kilder; et SO2-indhold på højst 10 mg/kg eller 10 mg/l lades ude af betragtning.

04.2

Forarbejdede frugter og grøntsager

04.2.1

Tørrede frugter og grøntsager

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

E 410, E 412, E 415 og E 417 må ikke anvendes til fremstilling af tørrede fødevarer, der er bestemt til at rehydreres ved indtagelse

E 101

Riboflavin

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 122

Azorubin (carmoisin)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 129

Allura Red AG

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 131

Patent Blue V

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 141

Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 162

Rødbedefarve (betaniner)

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 163

Anthocyaniner

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

Kun til tørrede frugter

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

50

(3)

Kun til tørret kokosnød

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

50

(3)

Kun til forarbejdede hvide grøntsager, herunder bælgfrugter

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

100

(3)

Kun til tørrede svampe

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

150

(3)

Kun til tørret ingefær

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

200

(3)

Kun til tørrede tomater

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

400

(3)

Kun til tørrede hvide grøntsager

E 220-228

Svovldioxid – sulfitter

500

(3)

Kun til tørrede frugter og nødder med skal, undtagen tørrede æbler, pærer, bananer, abrikoser, ferskner, druer, svesker og figner

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

600

(3)

Kun til tørrede æbler og pærer

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

1 000

(3)

Kun til tørrede bananer

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

2 000

(3)

Kun til tørrede abrikoser, ferskner, druer, svesker og figner

E 907

Hydrogeneret poly-1-decen

2 000

 

Kun til overfladebehandling af tørrede frugter

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(3):

Maksimumsværdierne er udtrykt som den samlede mængde SO2 fra alle kilder; et SO2-indhold på højst 10 mg/kg eller 10 mg/l lades ude af betragtning.

(34):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 og E 133.

04.2.2

Frugt og grøntsager i eddike, olie eller saltlage

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

E 101

Riboflavin

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 122

Azorubin (carmoisin)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 129

Allura Red AG

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 131

Patent Blue V

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 141

Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 162

Rødbedefarve (betaniner)

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 163

Anthocyaniner

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 101

Riboflavin

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 141

Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 162

Rødbedefarve (betaniner)

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 163

Anthocyaniner

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 200-213

Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater

2 000

(1) (2)

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

Kun til oliven og tilberedninger på basis af oliven

E 210-213

Benzoesyre — benzoater

500

(1) (2)

Kun til oliven og tilberedninger på basis af oliven

E 200-213

Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til oliven og tilberedninger på basis af oliven

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

100

(3)

Bortset fra oliven og orange peber i saltlage

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

500

(3)

Kun til orange peber i saltlage

E 579

Ferrogluconat

150

(56)

Kun til oliven, der er blevet mørke ved oxidation

E 585

Ferrolactat

150

(56)

Kun til oliven, der er blevet mørke ved oxidation

E 950

Acesulfamkalium

200

 

Kun til sursød frugt- og grøntsagskonserves

E 951

Aspartam

300

 

Kun til sursød frugt- og grøntsagskonserves

E 954

Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte

160

(52)

Kun til sursød frugt- og grøntsagskonserves

E 955

Sucralose

180

 

Kun til sursød frugt- og grøntsagskonserves

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

100

 

Kun til sursød frugt- og grøntsagskonserves

E 961

Neotam

10

 

Kun til sursød frugt- og grøntsagskonserves

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

200

(11)a (49) (50)

Kun til sursød frugt- og grøntsagskonserves

(1):

Tilsætningsstofferne kan tilsættes enkeltvis eller sammen.

(2):

Maksimumsværdien gælder for summen, og værdierne er udtrykt som fri syre.

(3):

Maksimumsværdierne er udtrykt som den samlede mængde SO2 fra alle kilder; et SO2-indhold på højst 10 mg/kg eller 10 mg/l lades ude af betragtning.

(11):

Grænseværdierne er udtrykt i (a) acesulfamkalium-ækvivalent eller (b) aspartam-ækvivalent.

(34):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 og E 133.

(49):

De maksimale anvendelsesniveauer er afledt af de maksimale anvendelsesniveauer for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfamkalium (E 950).

(50):

Niveauerne må ikke overskrides for hverken E 951 eller E 950 ved anvendelse af aspartam-acesulfamsalt, enten alene eller i kombination med E 950 eller E 951.

(52):

De maksimale anvendelsesniveauer er udtrykt som frit imid.

(56):

Udtrykt som Fe.

04.2.3

Frugt og grøntsager på dåse eller i glas

E 101

Riboflavin

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 122

Azorubin (carmoisin)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 129

Allura Red AG

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 131

Patent Blue V

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 141

Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 162

Rødbedefarve (betaniner)

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 163

Anthocyaniner

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 102

Tartrazin

100

 

Kun til forarbejdede udkogte ærter og grønne ærter (på dåse)

E 133

Brilliant Blue FCF

20

 

Kun til forarbejdede udkogte ærter og grønne ærter (på dåse)

E 142

Green S

10

 

Kun til forarbejdede udkogte ærter og grønne ærter (på dåse)

E 127

Erythrosin

200

 

Kun til cocktailbær og kandiserede kirsebær

E 127

Erythrosin

150

 

Kun til bigarreaux-kirsebær i sirup og i cocktails

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

50

(3)

Kun til hvide grøntsager, herunder bælgfrugter

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

250

(3)

Kun til citronskiver i glas

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

100

(3)

Kun til whiteheart-kirsebær i glas og vakuumpakket sukkermajs

E 260

Eddikesyre

Quantum satis

 

 

E 261

Kaliumacetat

Quantum satis

 

 

E 262

Natriumacetater

Quantum satis

 

 

E 263

Calciumacetat

Quantum satis

 

 

E 270

Mælkesyre

Quantum satis

 

 

E 296

Æblesyre

Quantum satis

 

 

E 300

Ascorbinsyre

Quantum satis

 

 

E 301

Natriumascorbat

Quantum satis

 

 

E 302

Calciumascorbat

Quantum satis

 

 

E 325

Natriumlactat

Quantum satis

 

 

E 326

Kaliumlactat

Quantum satis

 

 

E 327

Calciumlactat

Quantum satis

 

 

E 330

Citronsyre

Quantum satis

 

 

E 331

Natriumcitrater

Quantum satis

 

 

E 332

Kaliumcitrater

Quantum satis

 

 

E 333

Calciumcitrater

Quantum satis

 

 

E 334

Vinsyre (kun som L(+))

Quantum satis

 

 

E 335

Natriumtartrater

Quantum satis

 

 

E 336

Kaliumtartrater

Quantum satis

 

 

E 337

Natriumkaliumtartrat

Quantum satis

 

 

E 385

Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat (calciumdinatrium-EDTA)

250

 

Kun til bælgfrugter, svampe og artiskokker

E 410

Johannesbrødkernemel

Quantum satis

 

Kun til kastanjer i væske

E 412

Guargummi

Quantum satis

 

Kun til kastanjer i væske

E 415

Xanthangummi

Quantum satis

 

Kun til kastanjer i væske

E 509

Calciumchlorid

Quantum satis

 

 

E 512

Stannochlorid

25

(55)

Kun til hvide asparges

E 575

Glucono-delta-lacton

Quantum satis

 

 

E 579

Ferrogluconat

150

(56)

Kun til oliven, der er blevet mørke ved oxidation

E 585

Ferrolactat

150

(56)

Kun til oliven, der er blevet mørke ved oxidation

E 900

Dimethylpolysiloxan

10

 

 

E 950

Acesulfamkalium

350

 

Kun til frugt, der er energireduceret eller uden tilsat sukker

E 951

Aspartam

1 000

 

Kun til frugt, der er energireduceret eller uden tilsat sukker

E 952

Cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte

1 000

(51)

Kun til frugt, der er energireduceret eller uden tilsat sukker

E 954

Saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte

200

(52)

Kun til frugt, der er energireduceret eller uden tilsat sukker

E 955

Sucralose

400

 

Kun til frugt, der er energireduceret eller uden tilsat sukker

E 959

Neohesperidindihydrochalcon

50

 

Kun til frugt, der er energireduceret eller uden tilsat sukker

E 961

Neotam

32

 

Kun til frugt, der er energireduceret eller uden tilsat sukker

E 962

Aspartam-acesulfamsalt

350

(11)a (49) (50)

Kun til frugt, der er energireduceret eller uden tilsat sukker

(3):

Maksimumsværdierne er udtrykt som den samlede mængde SO2 fra alle kilder; et SO2-indhold på højst 10 mg/kg eller 10 mg/l lades ude af betragtning.

(11):

Grænseværdierne er udtrykt i (a) acesulfamkalium-ækvivalent eller (b) aspartam-ækvivalent.

(34):

Maksimum enkeltvis eller for en kombination af E 120, E 122, E 124, E 129, E 131 og E 133.

(49):

De maksimale anvendelsesniveauer er afledt af de maksimale anvendelsesniveauer for bestanddelene aspartam (E 951) og acesulfamkalium (E 950).

(50):

Niveauerne må ikke overskrides for hverken E 951 eller E 950 ved anvendelse af aspartam-acesulfamsalt, enten alene eller i kombination med E 950 eller E 951.

(51):

De maksimale anvendelsesniveauer er udtrykt som fri syre.

(52):

De maksimale anvendelsesniveauer er udtrykt som frit imid.

(55):

Udtrykt som Sn.

(56):

Udtrykt som Fe.

04.2.4

Tilberedninger af frugt og grøntsager, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 5.4

04.2.4.1

Tilberedninger af frugt og grøntsager, undtagen kompot

Gruppe I

Tilsætningsstoffer

 

 

 

Gruppe II

Farvestoffer tilladt quantum satis

Quantum satis

 

Kun til mostarda di frutta

Gruppe III

Farvestoffer med kombineret maksimalgrænseværdi

200

 

Kun til mostarda di frutta

Gruppe IV

Polyoler

Quantum satis

 

Kun til energireducerede produkter eller produkter uden tilsat sukker, bortset fra produkter til fremstilling af drikkevarer på basis af frugtsaft

E 101

Riboflavin

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 120

Carminer (carminsyre, cochenille)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 122

Azorubin (carmoisin)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A)

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 129

Allura Red AG

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 131

Patent Blue V

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 133

Brilliant Blue FCF

200

(34)

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 140

Chlorophyll og chlorophylliner

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 141

Chlorophyll-kobber-kompleks og chlorophyllin-kobber-kompleks

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 150a-d

Karamelfarver

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 160a

Blandede carotener

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 160c

Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 162

Rødbedefarve (betaniner)

Quantum satis

 

Kun til grøntsager (undtagen oliven)

E 163

Anthocyaniner

Quantum satis

 

Kun til konserverede røde bærfrugter

E 200-203

Sorbinsyre — sorbater

1 000

(1) (2)

Kun til frugt- og grøntsagstilberedninger, herunder tangbaserede tilberedninger, saucer på basis af frugt, gelé, undtagen puré, mousse, kompot, salater og lignende produkter på dåse eller i glas

E 210-213

Benzoesyre — benzoater

500

(1) (2)

Kun til tangbaserede tilberedninger, oliven og tilberedninger på basis af oliven

E 210-213

Benzoesyre — benzoater

2 000

(1) (2)

Kun til kogt rødbede

E 200-213

Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til tilberedninger på basis af oliven

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

50

(3)

Kun til forarbejdede hvide grøntsager og svampe

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

100

(3)

Kun til rehydrerede tørrede frugter og litchi-blommer samt mostarda di frutta

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

300

(3)

Kun til løg-, hvidløgs- og skalotteløgspulp

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

800

(3)

Kun til peberrodspulp

E 220-228

Svovldioxid — sulfitter

800

(3)

Kun til gelédannende frugtekstrakt, flydende pectin bestemt til salg til den endelige forbruger

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

800

(1) (4)

Kun til frugttilberedninger

E 338-452

Phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater

4 000

(1) (4)

Kun til glaseringslag til vegetabilske produkter

E 405

Propylenglycolalginat

5 000

 

 

E 481-482

Stearoyllactylater

2 000

(1)

Kun til mostarda di frutta

E 950

Acesulfamkalium

350

 

Kun til energireducerede produkter

E 951