ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.283.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 283

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
29. oktober 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/708/EU

 

*

Afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet, af 16. juni 2011 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part og om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af en tillægsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part

1

Lufttransportaftale

3

Tillægsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part

16

 

 

2011/709/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. oktober 2011 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Mexicanske Stater om visse aspekter af lufttrafik

25

 

 

2011/710/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. oktober 2011 om indgåelse af samarbejdsmemorandummet NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

26

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1093/2011 af 28. oktober 2011 om anvendelsen af undtagelser fra de oprindelsesregler, der er fastsat i protokollen om definitionen af produkter med oprindelsesstatus knyttet til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Korea

27

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1094/2011 af 28. oktober 2011 om fastsættelse for perioden 2011/2012 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1095/2011 af 28. oktober 2011 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for agurker, artiskokker, klementiner, mandariner og appelsiner

32

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1096/2011 af 28. oktober 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

34

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2011/84/EU af 20. september 2011 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling ( 1 )

36

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2011/711/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 27. oktober 2011 om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring

39

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1287/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet (EUT L 347 af 24.12.2009)

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/1


AFGØRELSE VEDTAGET AF RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET,

af 16. juni 2011

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part og om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af en tillægsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part

(2011/708/EU)

RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5, og artikel 218, stk. 8, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (1) (»lufttransportaftalen«), undertegnet af Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Det Europæiske Fællesskab den 25. og 30. april 2007, som ændret ved ændringsprotokollen til lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007 (2) (»protokollen«), der blev undertegnet af Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Unions medlemsstater og Den Europæiske Union den 24. juni 2010, er der udtrykkeligt taget højde for, at tredjelande kan tiltræde lufttransportaftalen.

(2)

I medfør af artikel 18, stk. 5, i lufttransportaftalen, som ændret ved protokollen opstillede det i henhold dertil nedsatte fælles udvalg et forslag angående Islands og Kongeriget Norges tiltrædelse af lufttransportaftalen som ændret ved protokollen.

(3)

Den 16. november 2010 foreslog Det Fælles Udvalg en lufttransportaftale mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part (»tiltrædelsesaftalen«).

(4)

Kommissionen har forhandlet om en tillægsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part (»tillægsaftalen«).

(5)

Tiltrædelsesaftalen og tillægsaftalen bør undertegnes og anvendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved på Unionens vegne bemyndigelse til undertegnelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part og af tillægsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part med forbehold af indgåelse af nævnte aftaler.

Teksterne til tiltrædelsesaftalen og tillægsaftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Rådets formand bemyndiges hermed til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne tiltrædelsesaftalen og tillægsaftalen på Unionens vegne.

Artikel 3

Tiltrædelsesaftalen og tillægsaftalen anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelse (3) af Unionen og, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende national ret, dens medlemsstater og af de relevante parter, indtil afslutningen af procedurerne for deres indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. juni 2011.

VÖLNER P.

Formand


(1)  EUT L 134 af 25.5.2007, s. 4.

(2)  EUT L 223 af 25.8.2010, s. 3.

(3)  Datoen for undertegnelsen af tiltrædelsesaftalen og tillægsaftalen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


OVERSÆTTELSE

LUFTTRANSPORTAFTALE

AMERIKAS FORENEDE STATER (i det følgende benævnt »USA«),

som den første part,

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

der er parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og medlemsstater i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »medlemsstaterne«),

og

DEN EUROPÆISKE UNION,

som den anden part,

ISLAND,

som den tredje part, og

KONGERIGET NORGE (i det følgende benævnt »Norge«),

som den fjerde part,

SOM ØNSKER at fremme et internationalt luftfartssystem baseret på markedskonkurrence mellem luftfartsselskaber med mindst mulig indgriben fra det offentliges side og regulering,

SOM ØNSKER at lette udbygningen af mulighederne inden for international lufttransport, herunder ved at udvikle lufttransportnet, som imødekommer passagerers og befragteres ønske om gode lufttransportydelser,

SOM ØNSKER at gøre det muligt for luftfartsselskaber at tilbyde rejsende og befragtere konkurrencedygtige priser og ydelser på åbne markeder,

SOM ØNSKER, at alle lufttransportindustriens sektorer, herunder også luftfartsselskabernes ansatte, nyder godt af en liberaliseret aftale,

SOM ØNSKER at sikre den højeste grad af flyvesikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse i international lufttransport og bekræfter deres alvorlige bekymring over handlinger og trusler imod luftfartøjers sikkerhed, som bringer personer og ejendom i fare, påvirker driften af lufttransport i ugunstig retning samt undergraver offentlighedens tillid til den civile luftfarts sikkerhed,

SOM NOTERER SIG konventionen om international civil luftfart, som blev åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944,

SOM ANERKENDER, at statsstøtte kan have en negativ virkning på konkurrencesituationen i luftfartssektoren og kan bringe denne aftales grundlæggende mål i fare,

SOM BEKRÆFTER, hvor vigtigt det er at beskytte miljøet i forbindelse med udvikling og gennemførelse af international luftfartspolitik,

SOM NOTERER SIG vigtigheden af forbrugerbeskyttelse, herunder den beskyttelse, som er fastsat i konventionen om indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring, udfærdiget i Montreal den 28. maj 1999,

SOM AGTER at bygge videre på eksisterende aftaler for at åbne adgangen til markederne og skabe størst mulige fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet,

SOM ANERKENDER vigtigheden af at fremme deres luftfartsselskabers adgang til de globale kapitalmarkeder for at styrke konkurrenceevnen og fremme denne aftales mål,

SOM AGTER at blive et verdensforbillede for så vidt angår fremme af liberaliseringen inden for denne vigtige økonomiske sektor,

SOM ANERKENDER, at Den Europæiske Union er trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab som følge af ikrafttrædelsen den 1. december 2009 af Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og at alle rettigheder og forpligtelser for samt alle henvisninger til Det Europæiske Fællesskab i den lufttransportaftale, der blev undertegnet af Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater henholdsvis den 25. og 30. april 2007, gælder for Den Europæiske Union,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definition

»Part«: enten USA eller Den Europæiske Union og dens medlemsstater, Island eller Norge.

Artikel 2

Anvendelse af lufttransportaftalen som ændret ved protokollen og bilaget til denne aftale

Bestemmelserne i lufttransportaftalen, som Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnede den 25. og 30. april 2007 (i det følgende benævnt »lufttransportaftalen«) som ændret ved ændringsprotokollen til lufttransportaftalen, der blev undertegnet af Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union og dens medlemsstater den 24. juni 2010 (i det følgende benævnt »protokollen«), der herved integreres ved henvisning, skal gælde for alle parter i denne aftale, medmindre andet fremgår af bilaget til denne aftale. Lufttransportaftalens bestemmelser som ændret ved protokollen gælder for Island og Norge, som om de var medlemmer af Den Europæiske Union, så alle medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale også gælder for Island og Norge. Bestemmelserne i bilaget til denne aftale udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 3

Opsigelse eller afslutning af den midlertidige anvendelse

1.   USA eller Den Europæiske Union og dens medlemsstater kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt via de diplomatiske kanaler meddele de andre tre parter sin beslutning om at opsige denne aftale eller afslutte denne aftales midlertidige anvendelse i henhold til artikel 5.

En genpart af meddelelsen sendes samtidig til Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Denne aftale ophører, eller den midlertidige anvendelse af denne aftale afsluttes, ved midnat (GMT) ved udgangen af Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA) trafiksæson, som er i kraft et år fra datoen for den skriftlige meddelelse, medmindre meddelelsen trækkes tilbage efter aftale mellem alle parterne inden udgangen af denne periode.

2.   Island eller Norge kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt via de diplomatiske kanaler meddele de øvrige parter sin beslutning om at trække sig ud af denne aftale eller afslutte dens midlertidige anvendelse i henhold til artikel 5. En genpart af meddelelsen sendes samtidig til ICAO. Trækker et af de nævnte lande sig ud af denne aftale eller afslutter dens midlertidige anvendelse, får dette virkning ved midnat (GMT) ved udgangen af den IATA trafiksæson, som er i kraft et år fra datoen for den skriftlige meddelelse, medmindre meddelelsen trækkes tilbage efter aftale mellem den part, som indgav den skriftlige meddelelse, Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union og dens medlemsstater inden udgangen af denne periode.

3.   USA eller Den Europæiske Union og dens medlemsstater kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt via de diplomatiske kanaler meddele Island og Norge sin beslutning om at bringe denne aftale til ophør eller afslutte denne aftales midlertidige anvendelse for Islands eller Norges vedkommende. Genparter af meddelelsen sendes samtidig til de to øvrige parter i denne aftale og til ICAO. Ophør eller afslutning af den midlertidige anvendelse for Islands eller Norges vedkommende, får virkning ved midnat (GMT) ved udgangen af den IATA trafiksæson, som er i kraft et år fra datoen på den skriftlige meddelelse, medmindre meddelelsen trækkes tilbage efter aftale mellem Amerikas Forenede Stater, Den Europæiske Union og dens medlemsstater og den part, som modtog meddelelsen, inden udgangen af denne periode.

4.   De i denne artikel omhandlede diplomatiske noter til eller fra Den Europæiske Union og dens medlemsstater fremsendes alt efter tilfældet til eller fra Den Europæiske Union.

5.   Uanset de øvrige bestemmelser i denne artikel gælder det, at hvis lufttransportaftalen som ændret ved protokollen bringes til ophør, ophører denne aftale på samme tidspunkt.

Artikel 4

Registrering hos ICAO

Denne aftale og alle ændringer heraf skal registreres hos ICAO på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 5

Midlertidig anvendelse

Indtil denne aftale træder i kraft, aftaler parterne at anvende den midlertidigt i det tilladte omfang, jf. deres gældende love, fra datoen for undertegnelsen. Bringes lufttransportaftalen som ændret ved protokollen til ophør i medfør af dennes artikel 23, eller afsluttes dens midlertidige anvendelse i medfør af aftalens artikel 25, eller afsluttes den midlertidige anvendelse af protokollen i overensstemmelse med protokollens artikel 9, afsluttes den midlertidige anvendelse af nærværende aftale på samme tidspunkt.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft på det seneste af følgende tidspunkter:

1)

lufttransportaftalens ikrafttrædelsestidspunkt,

2)

protokollens ikrafttrædelsestidspunkt, og

3)

én måned efter datoen på den sidste note i en udveksling af diplomatiske noter blandt parterne, hvor de bekræfter, at alle nødvendige ikrafttrædelsesprocedurer for denne aftale er afsluttet.

Med henblik på denne udveksling af diplomatiske noter skal diplomatiske noter til eller fra Den Europæiske Union og EU-medlemsstaterne fremsendes alt efter tilfældet til eller fra Den Europæiske Union. Den eller de diplomatiske noter fra Den Europæiske Union og dens medlemsstater skal omfatte meddelelser fra hver medlemsstat, som bekræfter, at den pågældende medlemsstats procedurer for aftalens ikrafttræden er afsluttet.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i henholdsvis Luxembourg og Oslo, i fire eksemplarer, den sekstende og den enogtyvende juni 2011.

Image

For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

FÆLLESERKLÆRING

Repræsentanter for Amerikas Forenede Stater, Den Europæiske Union og dens medlemsstater, Island og Kongeriget Norge bekræftede, at teksten til lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part (i det følgende benævnt »aftalen«) skal bekræftes på andre sprog enten ved brevveksling før aftalens undertegnelse eller ved afgørelse truffet af Det Fælles Udvalg efter aftalens undertegnelse.

Fælleserklæringen er en integrerende del af aftalen.

BILAG

Særlige bestemmelser med hensyn til Island og Norge

Bestemmelserne i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen og med følgende ændringer gælder for alle parter i denne aftale. Lufttransportaftalens bestemmelser som ændret ved protokollen gælder for Island og Norge, som om de var medlemmer af Den Europæiske Union, så alle medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale også gælder for Island og Norge med forbehold af følgende:

1)

Artikel 1, stk. 9, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen affattes som følger:

» »territorium«: For USA dækker begrebet landområderne (kontinentet og øer), indre farvande og territorialfarvande underlagt USA's højhedsområde eller jurisdiktion, og for Den Europæiske Union og dens medlemsstater de landområder (kontinentet og øer), indre farvande og territorialfarvande, som aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde finder anvendelse på og på de vilkår, der er fastlagt i denne aftale og ethvert efterfølgende instrumenter, med undtagelse af landområder og indre farvande, der henhører under Fyrstendømmet Liechtensteins højhedsområde eller jurisdiktion; anvendelsen af denne aftale på Gibraltar lufthavn foregriber ikke henholdsvis Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges retlige holdning til deres uoverensstemmelse med hensyn til suveræniteten over det område, lufthavnen er beliggende på, og heller ikke den fortsatte ikke-anvendelse på lufthavnen i Gibraltar af Den Europæiske Unions luftfartsforanstaltninger, der var gældende pr. 18. september 2006 mellem medlemsstaterne, i overensstemmelse med den ministererklæring vedrørende Gibraltar lufthavn, der blev vedtaget den 18. september 2006 i Cordoba, og«.

2)

Artikel 23 til 26 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen finder ikke anvendelse på Island og Norge.

3)

Artikel 9 og 10 i protokollen finder ikke anvendelse på Island og Norge.

4)

Følgende føjes til del 1 i bilag 1 til lufttransportaftalen som ændret ved protokollen:

»w)

Island: Lufttrafikaftale, underskrevet i Washington den 14. juni 1995, ændret ved udveksling af noter den 1. marts 2002, ændret ved udveksling af noter den 14. august 2006 og den 9. marts 2007.

x)

Kongeriget Norge: Lufttrafikaftale, effektueret ved udveksling af noter i Washington den 6. oktober 1945; ændret ved udveksling af noter den 6. august 1954, ændret ved udveksling af noter den 16. juni 1995.«.

5)

Teksten i del 2 i bilag 1 til lufttransportaftalen som ændret ved protokollen affattes som følger:

»Uanset dette bilags del 1 gælder for områder, som ikke er omfattet af definitionen af »territorium« i aftalens artikel 1, at aftalerne i litra e) (Danmark-USA), litra g) (Frankrig-USA), litra v) (UK-USA) og litra x) (Norge-USA) i del 1 fortsat finder anvendelse i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i disse aftaler.«.

6)

Teksten i del 3 i bilag 1 til lufttransportaftalen som ændret ved protokollen affattes som følger:

»Uanset denne aftales artikel 3 har amerikanske luftfartsselskaber ikke ret til at levere rene fragttjenester, som ikke er en del af en rute, der betjener USA, til eller fra destinationer i medlemsstaterne, undtagen til og fra destinationer i Den Tjekkiske Republik, Den Franske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Storhertugdømmet Luxembourg, Malta, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Den Slovakiske Republik, Island og Kongeriget Norge.«.

7)

Følgende punktum føjes til slutningen af artikel 3 i bilag 2 til lufttransportaftalen som ændret ved protokollen:

»For Island og Norge omfatter det bl.a., men er ikke begrænset til, artikel 53, 54 og 55 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Den Europæiske Unions gennemførelsesbestemmelser til artikel 101, 102 og 105 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som indgår i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt eventuelle ændringer heraf.«.

8)

Artikel 21, stk. 4, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen finder anvendelse på Island og Norge, i det omfang Den Europæiske Unions love og forskrifter indgår i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med eventuelle deri fastsatte tilpasninger. De rettigheder, der er fastsat i artikel 21, stk. 4, litra a) og b), i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen, omfatter kun Island og Norge, hvis henholdsvis Island og Norge i forbindelse med gennemførelse af støjbaserede driftsrestriktioner i henhold til den relevante EU-lovgivning og de relevante EU-forskrifter som indarbejdet i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er omfattet af et tilsyn, der er sammenligneligt med det tilsyn, som er omhandlet i artikel 21, stk. 4, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen.


TILLÆGSAFTALE

mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part

KONGERIGET BELGIEN,

REPUBLIKKEN BULGARIEN,

DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

KONGERIGET DANMARK,

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

REPUBLIKKEN ESTLAND,

IRLAND,

DEN HELLENSKE REPUBLIK,

KONGERIGET SPANIEN,

DEN FRANSKE REPUBLIK,

DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN CYPERN,

REPUBLIKKEN LETLAND,

REPUBLIKKEN LITAUEN,

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,

REPUBLIKKEN UNGARN,

MALTA,

KONGERIGET NEDERLANDENE,

REPUBLIKKEN ØSTRIG,

REPUBLIKKEN POLEN,

DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

RUMÆNIEN,

REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGE,

DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

der er parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og medlemsstater i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »medlemsstaterne«),

og

DEN EUROPÆISKE UNION,

som den første part,

ISLAND,

som den anden part,

og

KONGERIGET NORGE (i det følgende benævnt »Norge«),

som den tredje part,

SOM NOTERER SIG, at Europa-Kommissionen på Den Europæiske Unions og medlemsstaternes vegne har forhandlet om en lufttransportaftale med Amerikas Forenede Stater i overensstemmelse med Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger,

SOM NOTERER SIG, at lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (i det følgende benævnt »lufttransportaftalen«) blev paraferet den 2. marts 2007, undertegnet i Bruxelles den 25. april 2007 og i Washington D.C. den 30. april 2007 og er blevet anvendt foreløbigt fra den 30. marts 2008,

SOM NOTERER SIG, at lufttransportaftalen som ændret ved protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union og dens medlemsstater (i det følgende benævnt »protokollen«) blev paraferet den 25. marts 2010 og undertegnet i Luxembourg den 24. juni 2010,

SOM NOTERER SIG, at Island og Norge er fuldgyldige medlemmer af det fælleseuropæiske luftfartsmarked i kraft af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og har på samme dato tiltrådt lufttransportaftalen som ændret ved protokollen med en aftale mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part af (i det følgende benævnt »aftalen«), der indeholder lufttransportaftalen som ændret ved protokollen,

SOM ANERKENDER, at det er nødvendigt at fastsætte en procedure for i givet fald at træffe afgørelse om, hvordan der træffes foranstaltninger i medfør af artikel 21, stk. 5, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen,

SOM ANERKENDER, at det endvidere er nødvendigt at fastlægge en procedure for Norges og Islands deltagelse i Det Fælles Udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 18 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen og i voldgiftsproceduren i henhold til artikel 19 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen. Disse procedurer bør sikre det nødvendige samarbejde, udveksling af oplysninger og samråd forud for Det Fælles Udvalgs møder samt gennemførelse af visse bestemmelser i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen, herunder bestemmelserne vedrørende flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse, tildeling og tilbagekaldelse af trafikrettigheder og statsstøtte,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Meddelelse

Beslutter Den Europæiske Union og dens medlemsstater at bringe aftalen til ophør efter aftalens artikel 3, afslutte den midlertidige anvendelse af denne eller trække meddelelser herom tilbage, underretter Kommissionen Island og Norge om dette øjeblikkeligt, og før meddelelsen gives videre ad diplomatiske kanaler til Amerikas Forenede Stater. Island og/eller Norge underretter ligeledes øjeblikkeligt Kommissionen om en sådan beslutning i givet fald.

Artikel 2

Suspendering af trafikrettigheder

En afgørelse om ikke at tillade den anden part at operere på yderligere afgange eller trænge ind på nye markeder i medfør af lufttransportaftale og meddele Amerikas Forenede Stater dette, eller indvillige i at ophæve sådanne afgørelser, efter artikel 21, stk. 5, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen træffes enstemmigt af Rådet på vegne af Den Europæiske Union og medlemsstaterne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i traktaten og af Island og Norge. Formanden for Rådet giver derefter på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater, Norge og Island meddelelse til Amerikas Forenede Stater om sådanne afgørelser i givet fald.

Artikel 3

Det Fælles Udvalg

1.   I Det Fælles Udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen, repræsenteres Den Europæiske Union, medlemsstaterne, Island og Norge af repræsentanter fra henholdsvis Kommissionen, medlemsstaterne, Island og Norge.

2.   Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters, Islands og Norges holdning inden for Det Fælles Udvalg forelægges af Kommissionen undtagen for områder inden for EU, som hører under medlemsstaternes enekompetence; i dette tilfælde forelægges den af henholdsvis Rådets formandskab eller Kommissionen, Island og Norge.

3.   Islands og Norges holdning i Det Fælles Udvalg i spørgsmål, som er omfattet af artikel 14 og 20 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen, eller som ikke kræver vedtagelse af en afgørelse med retsvirkning, vedtages af Kommissionen efter aftale med Island og Norge.

4.   For så vidt angår andre afgørelser i Det Fælles Udvalg om anliggender, som ikke er omfattet af forordninger og direktiver under aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fastlægges Islands og Norges holdning af Island og Norge på forslag af Kommissionen.

5.   For så vidt angår andre afgørelser i Det Fælles Udvalg om anliggender, som ikke er omfattet af forordninger og direktiver under aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fastlægges Islands og Norges holdning af Island og Norge efter aftale med Kommissionen.

6.   Kommissionen træffer passende foranstaltninger for at sikre Islands og Norges fulde deltagelse i en eventuel koordinering, høring eller møder med henblik på at udforme afgørelser blandt sine medlemsstater og adgang til relevante oplysninger som forberedelse til de møder, som skal afholdes i Det Fælles Udvalg.

Artikel 4

Voldgift

1.   Kommissionen repræsenterer Den Europæiske Union, dens medlemsstater, Island og Norge i voldgiftssager efter artikel 19 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen.

2.   Kommissionen træffer i givet fald foranstaltninger for at sikre, at Island og Norge inddrages i forberedelsen og koordineringen af sådanne voldgiftssager.

3.   Beslutter Rådet at suspendere fordele efter artikel 19, stk. 7, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen, underrettes Island og Norge om denne beslutning. Island og/eller Norge underretter ligeledes Kommissionen om en sådan beslutning i givet fald.

4.   Enhver anden passende foranstaltning i spørgsmål, der inden for EU hører under Unionens kompetence, som skal træffes i medfør af artikel 19 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen, besluttes af Kommissionen med bistand fra et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne, der er udpeget af Rådet, og fra Island og Norge.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger

1.   Island og Norge giver straks meddelelse til Kommissionen om enhver afgørelse om at afslå, tilbagekalde, suspendere eller indskrænke tilladelser til luftfartsselskaber i Amerikas Forenede Stater, som de har truffet i medfør af artikel 4 og 5 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen. Kommissionen giver ligeledes straks meddelelse til Island og Norge om sådanne afgørelser truffet af medlemsstater.

2.   Island og Norge underretter straks Kommissionen om alle anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager i medfør af lufttransportaftalens artikel 8 som ændret ved protokollen. Kommissionen giver ligeledes straks meddelelse til Island og Norge om sådanne anmodninger og meddelelser, som fremsendes eller modtages af medlemsstater.

3.   Island og Norge underretter straks Kommissionen om alle anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager i medfør af lufttransportaftalens artikel 9 som ændret ved protokollen. Kommissionen giver ligeledes straks meddelelse til Island og Norge om sådanne anmodninger og meddelelser, som fremsendes eller modtages af medlemsstater.

Artikel 6

Statsstøtte

1.   Hvis Island eller Norge mener, at påtænkt eller faktisk støtte fra en statslig enhed på Amerikas Forenede Staters territorium vil have de negative virkninger på konkurrencesituationen, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen, skal de gøre Kommissionen opmærksom på situationen. Hvis en medlemsstat gør Kommissionen opmærksom på en tilsvarende situation, gør Kommissionen ligeledes Island og Norge opmærksom på denne.

2.   Kommissionen, Island og Norge kan tage kontakt til den pågældende statslige enhed eller anmode om et møde i Det Fælles Udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 18 i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen.

3.   Kommissionen, Island og Norge underretter straks hinanden, hvis de kontaktes af Amerikas Forenede Stater i medfør af artikel 14, stk. 3, i lufttransportaftalen som ændret ved protokollen.

Artikel 7

Opsigelse eller afslutning af den midlertidige anvendelse

1.   En part kan når som helst ad diplomatiske kanaler give de andre parter skriftlig meddelelse om sin beslutning om at opsige denne tillægsaftale eller afslutte dennes midlertidige anvendelse. Denne tillægsaftale ophører eller anvendes ikke længere midlertidigt ved midnat (GMT) seks måneder efter datoen på den skriftlige meddelelse om opsigelse eller afslutning af den midlertidige anvendelse, medmindre meddelelsen trækkes tilbage efter aftale mellem parterne, inden denne periode udløber.

2.   Uanset denne artikels øvrige bestemmelser gælder det, at hvis aftalen ophører, eller dennes midlertidige anvendelse afsluttes, ophører tillægsaftalen eller afsluttes dennes midlertidige anvendelse på samme tidspunkt.

Artikel 8

Midlertidig anvendelse

Frem til aftalens ikrafttræden i henhold til artikel 9 aftaler parterne at anvende denne tillægsaftale midlertidigt, i det omfang det er tilladt efter gældende national lovgivning, fra datoen for undertegnelse af denne tillægsaftale eller datoen i aftalens artikel 5, alt efter hvilken af de to datoer, der er den seneste.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne tillægsaftale træder i kraft på det seneste af følgende tidspunkter: enten a) én måned efter datoen for den sidste note i en udveksling af diplomatiske noter mellem parterne, hvor de bekræfter, at alle nødvendige ikrafttrædelsesprocedurer for denne tillægsaftale er afsluttet, eller b) på datoen, hvor aftalen træder i kraft.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt bemyndiget hertil, undertegnet denne tillægsaftale.

Udfærdiget i henholdsvis Luxembourg og Oslo, i tre eksemplarer den 16. og den 21. juni 2011 på bulgarsk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, islandsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/25


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. oktober 2011

om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Mexicanske Stater om visse aspekter af lufttrafik

(2011/709/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), og artikel 218, stk. 8, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede ved sin afgørelse af 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en EU-aftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

Kommissionen har på Unionens vegne forhandlet en aftale med De Forenede Mexicanske Stater om visse aspekter af lufttrafik (»aftalen«) i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets afgørelse af 5. juni 2003.

(3)

Aftalen blev undertegnet på Unionens vegne den 15. december 2010 med forbehold af dens senere indgåelse i overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. 2011/94/EU (1).

(4)

Denne aftale bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Mexicanske Stater (»aftalen«) om visse aspekter af lufttrafik godkendes herved på Unionens vegne (2).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges hermed til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 7, stk. 1.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. oktober 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  EUT L 38 af 12.2.2011, s. 33.

(2)  Teksten til aftalen er offentliggjort sammen med afgørelsen om dens undertegnelse i EUT L 38 af 12.2.2011, s. 34.


29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/26


RÅDETS AFGØRELSE

af 20. oktober 2011

om indgåelse af samarbejdsmemorandummet NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

(2011/710/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), artikel 218, stk. 7, og artikel 218, stk. 8, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Unionens vegne ført forhandlinger om samarbejdsmemorandummet NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »memorandummet«) om forskning og udvikling inden for civil luftfart.

(2)

Memorandummet blev undertegnet den 3. marts 2011.

(3)

Unionen bør godkende memorandummet.

(4)

Det er nødvendigt at fastlægge proceduremæssige ordninger for Unionens deltagelse i det fællesudvalg, der nedsættes ved memorandummet, og for tvistbilæggelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Samarbejdsmemorandummet NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union (i det følgende benævnt »memorandummet«) godkendes herved på Unionens vegne (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at foretage den notifikation, der er omhandlet i memorandummets artikel XII, litra B (2).

Artikel 3

Unionen repræsenteres i det fællesudvalg, der nedsættes i henhold til memorandummets artikel III, af Kommissionen, som bistås af repræsentanter for medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Kommissionen fastlægger efter høring af det særlige udvalg, Rådet har nedsat, den holdning, Unionen skal indtage i fællesudvalget, herunder vedrørende vedtagelse af:

yderligere bilag til memorandummet og tillæg dertil, jf. memorandummets artikel III, litra E, stk. 2,

ændringer af bilag til memorandummet og tillæg dertil, jf. memorandummets artikel III. litra E, stk. 3.

2.   Kommissionen fastlægger den holdning, som Unionen skal indtage i fællesudvalget, til udarbejdelsen og vedtagelsen af fællesudvalgets forretningsorden, jf. memorandummets artikel III, litra C.

3.   Kommissionen kan træffe enhver relevant foranstaltning i henhold til memorandummets artikel II, litra B, samt artikel IV, V, VII og VIII.

4.   Kommissionen repræsenterer Unionen under samråd i henhold til memorandummets artikel XI.

Artikel 5

Kommissionen informerer jævnligt Rådet om gennemførelsen af memorandummet.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 20. oktober 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  Memorandummet blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende sammen med afgørelsen om undertegnelse (EUT L 89 af 5.4.2011, s. 3).

(2)  Datoen for memorandummets ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


FORORDNINGER

29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1093/2011

af 28. oktober 2011

om anvendelsen af undtagelser fra de oprindelsesregler, der er fastsat i protokollen om definitionen af produkter med oprindelsesstatus knyttet til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Korea

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/265/EU af 16. september 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 2011/265/EU bemyndigede Rådet undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side (2) (i det følgende benævnt »aftalen«) på Den Europæiske Unions vegne. Ved afgørelse 2011/265/EU bekræftedes den midlertidige anvendelse af aftalen med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt, jf. artikel 15.10, stk. 5, i aftalen. Den dato, fra hvilken aftalen anvendes midlertidigt, blev fastsat til den 1. juli 2011.

(2)

For en række specifikke produkter indeholder bilag II(a) til den til aftalen knyttede protokol om definitionen af »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde (3) (i det følgende benævnt »protokollen«), bestemmelser om undtagelser fra de oprindelsesregler, der er fastsat i bilag II til protokollen. Disse undtagelser er dog begrænset af årlige kontingenter. Det er derfor nødvendigt at fastsætte betingelserne for anvendelsen af disse undtagelser.

(3)

I henhold til bilag II(a) til protokollen bør oprindelsesbeviset for tilberedninger af surimi (KN-kode 1604 20 05) ledsages af dokumentation for, at fisk udgør mindst 40 vægtprocent af tilberedningen af surimi, og at alaskasej (Theragra chalcogramma) er anvendt som hovedbestanddel i surimien.

(4)

I henhold til bilag II(a) til protokollen bør oprindelsesbeviset for farvet vævet stof med KN-kode 5408 22 og 5408 32 ledsages af dokumentation for, at det anvendte ufarvede stof ikke udgør over 50 % af produktets pris ab fabrik.

(5)

Da de kontingenter, der er fastsat i bilag II(a) til protokollen, forvaltes af Kommissionen efter først til mølle-princippet, bør de forvaltes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (4).

(6)

Da aftalen får virkning den 1. juli 2011, bør nærværende forordning anvendes fra samme dato.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De oprindelsesregler, der er fastsat i bilag II(a) til protokollen om definitionen af »produkter med oprindelsesstatus« og metoder for administrativt samarbejde, der er knyttet til frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Korea (i det følgende benævnt »protokollen«), gælder for de produkter, der er anført i bilaget til denne forordning.

2.   De oprindelsesregler, der er omhandlet i stk. 1, finder anvendelse uanset de oprindelsesregler, der er fastsat i bilag II til protokollen, med hensyn til de kontingenter, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Oprindelsesreglerne i denne forordning finder anvendelse på følgende vilkår:

a)

en erklæring underskrevet af den godkendte eksportør, der attesterer, at de pågældende produkter opfylder betingelserne for undtagelsen, skal forelægges ved produkternes overgang til fri omsætning i Unionen

b)

den erklæring, der er omhandlet i litra a), skal indeholde følgende angivelse på engelsk: »Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation«.

Artikel 3

1.   Når der forelægges oprindelsesbevis for tilberedninger af surimi henhørende under KN-kode 1604 20 05, skal dette ledsages af dokumentation for, at fisk udgør mindst 40 vægtprocent af tilberedningen af surimi, og at alaskasej (Theragra chalcogramma) er anvendt som hovedbestanddel i surimien.

2.   Om fornødent fortolkes betydningen af »hovedbestanddel«, jf. stk. 1, af Toldudvalget i overensstemmelse med protokollens artikel 28.

Artikel 4

1.   Den i artikel 3 omhandlede dokumentation skal mindst bestå af en erklæring på engelsk, som er underskrevet af den godkendte eksportør, og som bekræfter, at:

a)

fisk udgør mindst 40 vægtprocent af tilberedningen af surimi

b)

alaskasej (Theragra chalcogramma) er anvendt som hovedbestanddel i surimien.

2.   Erklæringen, der er nævnt i stk. 1, skal også indeholde følgende:

a)

den anvendte mængde af alaskasej (Theragra chalcogramma) udtrykt som en procentdel af den mængde fisk, der er anvendt til fremstilling af surimien

b)

oprindelseslandet for den anvendte alaskasej.

Artikel 5

Når der forelægges oprindelsesbevis for farvet vævet stof henhørende under KN-kode 5408 22 og 5408 32, skal dette ledsages af dokumentation for, at det anvendte ufarvede stof ikke udgør over 50 % af produktets pris ab fabrik.

Artikel 6

Den i artikel 5 omhandlede dokumentation skal mindst bestå af en erklæring på engelsk, som er underskrevet af den godkendte eksportør, og som bekræfter, at det anvendte ufarvede stof ikke udgør over 50 % af produktets pris ab fabrik. Erklæringen skal også indeholde følgende:

a)

prisen i euro af de medgåede ufarvede stoffer uden oprindelsesstatus, der er anvendt til fremstilling af farvet vævet stof (KN-kode 5408 22 og 5408 32)

b)

prisen i euro for det farvede vævede stof ab fabrik (KN-kode 5408 22 og 5408 32).

Artikel 7

De toldkontingenter, der er anført i bilaget til denne forordning, forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 308a – 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 127 af 14.5.2011, s. 1.

(2)  EUT L 127 af 14.5.2011, s. 6.

(3)  EUT L 127 af 14.5.2011, s. 1344.

(4)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG

Uanset tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for vejledende, idet præferenceordningen inden for rammerne af dette bilag bestemmes på grundlag af KN-kodernes dækning på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbe-nummer

KN-kode

Taric underopdeling

Varebeskrivelse

Kontingent-periode

Kontingent-mængde

(i tons nettovægt, medmindre andet er fastsat)

09.2450

1604 20 05

 

Tilberedninger af surimi

1.7.2011-30.6.2012

2 000

1.7.2012-30.6.2013

2 500

Fra 1.7.2013 og fremefter:

 

1.7-30.6

3 500

09.2451

1905 90 45

 

Kiks, biskuitter og småkager

1.7-30.6

270

09.2452

2402 20

 

Cigaretter med indhold af tobak

1.7-30.6

250

09.2453

5204

 

Sytråd af bomuld, også i detailsalgsoplægninger

1.7-30.6

86

09.2454

5205

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på 85 vægtprocent og derover, ikke i detailsalgsoplægninger

1.7-30.6

2 310

09.2455

5206

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd), med indhold af bomuld på under 85 vægtprocent, ikke i detailsalgsoplægninger

1.7-30.6

377

09.2456

5207

 

Garn af bomuld (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

1.7-30.6

92

09.2457

5408

 

Vævet stof af garn af endeløse regenererede fibre, herunder vævet stof fremstillet af varer henhørende under pos. 5405

1.7-30.6

17 805 290 m2

09.2458

5508

 

Sytråd af korte kemofibre, også i detailsalgsoplægninger

1.7-30.6

286

09.2459

5509

 

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger

1.7-30.6

3 437

09.2460

5510

 

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger

1.7-30.6

1 718

09.2461

5511

 

Garn af korte kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

1.7-30.6

203


29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1094/2011

af 28. oktober 2011

om fastsættelse for perioden 2011/2012 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1670/2006 af 10. november 2006 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 for så vidt angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1670/2006 ydes der restitution for de mængder korn, som er anbragt under kontrol og destilleret i en bestemt destillationsperiode, multipliceret med en koefficient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende medlemsstater. Koefficienten udtrykker forholdet mellem de samlede eksporterede mængder og de samlede markedsførte mængder af den pågældende alkoholholdige drikkevare på grundlag af den konstaterede tendens i udviklingen af disse mængder i det antal år, der svarer til den gennemsnitlige lagringsperiode for den pågældende alkoholholdige drikkevare.

(2)

Ifølge oplysningerne fra Det Forenede Kongerige vedrørende perioden fra den 1. januar til den 31. december 2010 var den gennemsnitlige lagringsperiode i 2010 otte år for Scotch whisky.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1113/2010 af 1. december 2010 om fastsættelse for perioden 2010/2011 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky (3), anvendes ikke mere, da den vedrørte koefficienterne for 2010/2011. Koefficienterne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(4)

Ifølge artikel 10 i protokol nr. 3 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde må der ikke ydes eksportrestitutioner ved eksport til Liechtenstein, Island og Norge. Desuden har EU indgået aftaler med visse tredjelande, der indebærer afskaffelse af eksportrestitutioner. I medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1670/2006 bør der tages hensyn hertil ved beregningen af koefficienterne for perioden 2011/2012 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 er de koefficienter, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1670/2006, og som gælder for korn, der i Det Forenede Kongerige anvendes til fremstilling af Scotch whisky, fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 33.

(3)  EUT L 316 af 2.12.2010, s. 2.


BILAG

Koefficienter for Det Forenede Kongerige

Anvendelsesperiode

Koefficient

for byg forarbejdet til malt til fremstilling af maltwhisky

for korn til fremstilling af grainwhisky

Fra 1. oktober 2011 til 30. september 2012

0,296

0,229


29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1095/2011

af 28. oktober 2011

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår de mængder, der udløser tillægstold for agurker, artiskokker, klementiner, mandariner og appelsiner

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143, litra b), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2) skal der føres tilsyn med importen af de produkter, der er opført i forordningens bilag XVIII. Dette tilsyn føres efter de bestemmelser, der er fastsat i artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3).

(2)

I forbindelse med anvendelsen af artikel 5, stk. 4, i den landbrugsaftale (4), der blev indgået som led i de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, bør der på grundlag af de seneste oplysninger for 2008, 2009 og 2010 foretages ændringer af de mængder, der udløser tillægstold for agurker, artiskokker, klementiner, mandariner og appelsiner.

(3)

Forordning (EU) nr. 543/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVIII til gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 erstattes af teksten til bilaget i nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(4)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.


BILAG

»BILAG XVIII

TILLÆGSIMPORTTOLD, JF. AFSNIT IV, KAPITEL I, AFDELING 2

Medmindre andet er fastsat i bestemmelserne om fortolkning af den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen kun for at være vejledende. Anvendelsesområdet for tillægstolden i dette bilag bestemmes af anvendelsesområdet for KN-koderne, som de foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Anvendelsesperiode

Udløsningsmængde (tons)

78.0015

0702 00 00

Tomater

1. oktober-31. maj

481 762

78.0020

1. juni-30. september

44 251

78.0065

0707 00 05

Agurker

1. maj-31. oktober

92 229

78.0075

1. november-30. april

55 270

78.0085

0709 90 80

Artiskokker

1. november-30. juni

11 620

78.0100

0709 90 70

Courgetter

1. januar-31. december

57 955

78.0110

0805 10 20

Appelsiner

1. december-31. maj

292 760

78.0120

0805 20 10

Klementiner

1. november-slutningen af februar

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas) wilkings og lignende krydsninger af citrusfrugter

1. november-slutningen af februar

99 128

78.0155

0805 50 10

Citroner

1. juni-31. december

346 366

78.0160

1. januar-31. maj

88 090

78.0170

0806 10 10

Spisedruer

21. juli-20. november

80 588

78.0175

0808 10 80

Æbler

1. januar-31. august

700 556

78.0180

1. september-31. december

65 039

78.0220

0808 20 50

Pærer

1. januar-30. april

229 646

78.0235

1. juli-31. december

35 541

78.0250

0809 10 00

Abrikoser

1. juni-31. juli

5 794

78.0265

0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær

21. maj-10. august

30 783

78.0270

0809 30

Ferskner, herunder nektariner

11. juni-30. september

5 613

78.0280

0809 40 05

Blommer

11. juni-30. september

10 293«


29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1096/2011

af 28. oktober 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. oktober 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. oktober 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

82,9

MA

43,8

MK

71,7

ZZ

66,1

0707 00 05

AL

45,6

EG

151,1

JO

191,6

MK

62,2

TR

150,5

ZZ

120,2

0709 90 70

AR

33,4

TR

140,0

ZZ

86,7

0805 50 10

AR

62,1

CL

76,5

TR

66,9

ZA

79,0

ZZ

71,1

0806 10 10

BR

224,9

CL

71,4

TR

127,6

US

252,5

ZA

67,9

ZZ

148,9

0808 10 80

AR

48,0

BR

86,4

CA

92,8

CL

90,0

CN

82,6

NZ

126,9

US

99,9

ZA

122,3

ZZ

93,6

0808 20 50

CN

52,9

TR

130,3

ZZ

91,6


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/36


RÅDETS DIREKTIV 2011/84/EU

af 20. september 2011

om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anvendelsen af hydrogenperoxid er allerede omfattet af de i bilag III, del 1, til direktiv 76/768/EØF fastsatte begrænsninger og betingelser.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (i det følgende benævnt »VKF«), der har erstattet Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer, jf. Kommissionens afgørelse 2008/721/EF af 5. august 2008 om oprettelse af en rådgivningsstruktur bestående af videnskabelige komitéer og eksperter inden for forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø og om ophævelse af afgørelse 2004/210/EF (2), har bekræftet, at en maksimal koncentration på 0,1 % hydrogenperoxid i mundplejemidler, eller som frigives fra andre sammensætninger eller blandinger i de pågældende produkter, er sikker. Det bør derfor være muligt at fortsætte med at anvende hydrogenperoxid i den pågældende koncentration i mundplejemidler, herunder tandblegemidler.

(3)

VKF mener, at brugen af tandblegemidler, der indeholder over 0,1 % og op til 6 % hydrogenperoxid, der er til stede eller frigjort fra andre sammensætninger eller blandinger, kan være sikker, hvis følgende betingelser er opfyldt: der foretages en grundig klinisk undersøgelse for at sikre, at der ikke er risikofaktorer eller anden problematisk oral patologi, og eksponeringen for disse produkter begrænses, så det sikres, at produkterne kun anvendes som tilsigtet med hensyn til hyppighed og varighed. Disse betingelser bør opfyldes, således at enhver forkert brug, der med rimelighed kan forudses, undgås.

(4)

Der bør derfor lovgives om disse produkter for at sikre, at forbrugerne ikke har direkte adgang til dem. For hver brugscyklus bør de pågældende produkter den første gang kun anvendes af tandlæger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (3), eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis der garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau. Tandlæger bør derefter stille de pågældende produkter til rådighed i resten af den periode, brugscyklen varer.

(5)

Der bør på etiketten anbringes en passende angivelse af koncentrationen af hydrogenperoxid i tandblegemidler, der indeholder over 0,1 % af dette stof, for at sikre, at produkterne anvendes korrekt. Den nøjagtige koncentration af hydrogenperoxid, angivet i procent, der er til stede eller frigjort fra andre sammensætninger eller blandinger i de pågældende produkter, bør derfor tydeligt anføres på etiketten.

(6)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter har ikke afgivet udtalelse inden for den frist, der var fastsat af formanden —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 76/768/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 30. oktober 2012 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 31. oktober 2012.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

(2)  EUT L 241 af 10.9.2008, s. 21.

(3)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.


BILAG

I del 1 i bilag III til direktiv 76/768/EØF affattes løbenummer 12 således:

Løbenummer

Stof

Begrænsninger

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på etiketten

Anvendelsesområde

Højest tilladte koncentration i det færdige kosmetiske middel

Yderligere begrænsninger og krav

»12

Hydrogenperoxid og andre sammensætninger eller blandinger, der frigiver hydrogenperoxid, som f.eks. carbamidperoxid og zinkperoxid

a)

Hårplejemidler

a)

12 % H2O2 (40 volumenprocent), til stede eller frigjort

 

a): Brug egnede beskyttelseshandsker

a) b) c) e): Indeholder hydrogenperoxid.

Må ikke komme i berøring med øjnene.

Skyl straks øjnene, hvis produktet kommer i berøring med disse.

b)

Hudplejemidler

b)

4 % H2O2 til stede eller frigjort

 

c)

Neglehærder

c)

2 % H2O2 til stede eller frigjort

 

d)

Mundplejemidler, herunder mundskyllemidler, tandpasta og tandblegemidler

d)

≤ 0,1 % H2O2 til stede eller frigjort

 

e)

Tandblegemidler

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2 til stede eller frigjort

e)

Må kun sælges til tandlæger. For hver brugscyklus må produkterne den første gang kun anvendes af tandlæger, jf. direktiv 2005/36/EF (1), eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis der garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau. Bagefter stilles produktet til rådighed for forbrugeren i resten af brugscyklen.

Må ikke anvendes til personer under 18 år.

e) Koncentrationen af H2O2 til stede eller frigjort, angivet i %

Må ikke anvendes til personer under 18 år.

Må kun sælges til tandlæger. For hver brugscyklus må produkterne den første gang kun anvendes af tandlæger eller under en tandlæges direkte opsyn, hvis der garanteres et tilsvarende sikkerhedsniveau. Bagefter stilles produktet til rådighed for forbrugeren i resten af brugscyklen.


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22


HENSTILLINGER

29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/39


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 27. oktober 2011

om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring

(2011/711/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den digitale dagsorden for Europa søger at optimere udbyttet af informationsteknologi for økonomisk vækst, jobskabelse samt livskvalitet for EU's borgere som led i Europa 2020-strategien. Digitalisering og opbevaring af Europas kulturarv, som omfatter trykte materialer (bøger, tidsskrifter og aviser), fotografier, museumsgenstande, arkivdokumenter, lyd og audiovisuelt materiale, monumenter og arkæologiske fund (i det følgende benævnt »kulturelt materiale«) er et af nøglepunkterne på den digitale dagsorden.

(2)

EU's strategi for digitalisering og opbevaring bygger på det arbejde, der er udført gennem de seneste år under initiativet vedrørende digitale biblioteker. Den europæiske indsats på området, herunder udviklingen af Europeana, Europas digitale bibliotek, arkiv og museum, blev støttet af Europa-Parlamentet og Rådet senest i Parlamentets beslutning af 5. maj 2010 samt Rådets konklusioner af 10. maj 2010. Arbejdsplanen for kultur 2011-2014, som blev fastlagt af Rådet på dets møde den 18. og 19. november 2010, understreger behovet for en koordineret indsats inden for digitalisering.

(3)

Den 28. august 2006 fremsatte Kommissionen en henstilling til medlemsstaterne for ved hjælp af internettet at optimere den europæiske kulturarvs økonomiske og kulturelle potentiale. Medlemsstaternes rapporter om implementeringen af henstillingen fra 2008 og 2010 viser, at der er sket fremgang. Fremgangen er dog ikke ensartet i medlemsstaterne, og den er desuden ulige fordelt på henstillingens punkter.

(4)

Konteksten for digitaliseringsindsatsen og samarbejdet har desuden ændret sig markant de seneste år. Nye elementer omfatter lanceringen af Europeana, det europæiske digitale bibliotek, i november 2008, publiceringen af vismandsudvalgets rapport om at gøre Europas kulturarv tilgængelig online af 10. januar 2011 samt Kommissionens portal for et direktiv om forældreløse værker af 24. maj 2011.

(5)

Ydermere bør medlemsstaterne anbefales at træffe en række opdaterede foranstaltninger inden for digitalisering og onlineadgang til kulturarv og opbevaring. I denne kontekst bør der opfordres til udvikling af digitaliseret materiale fra biblioteker, arkiver og museer for at sikre, at Europa fastholder sin stilling som førende international spiller inden for kultur og kreativt indhold og udnytter sin rigdom af kulturelt materiale på bedste vis. Som det understreges af »Vismandsudvalget for at gøre Europas kulturarv tilgængelig online«, er det nødvendigt, at Europa handler nu for at høste frugterne af digitalisering og digital opbevaring. Hvis medlemsstaterne ikke optrapper deres investeringer på dette område, er der en risiko for, at de økonomiske og kulturelle fordele ved den digitale overgang vil vise sig på andre kontinenter og ikke i Europa.

(6)

Onlineadgangen vil gøre det muligt for borgerne i hele Europa at få adgang til materialet og bruge det til fritids-, studie- eller arbejdsformål. Det vil give Europas forskelligartede og flersprogede arv en tydelig profil på internettet, og digitaliseringen af deres aktiver vil hjælpe Europas kulturinstitutioner med fortsat at udføre deres mission om at give adgang til og opbevare vores arv i et digitalt miljø.

(7)

Det digitaliserede materiale kan desuden genbruges — både kommercielt og ikke-kommercielt — til f.eks. udvikling af uddannelsesmateriale, dokumentarer, turistapplikationer, spil, animationer og designværktøjer, forudsat at dette gøres under fuld overholdelse af bestemmelserne om ophavsret og beslægtede rettigheder. Dette vil også give et væsentligt input til de kreative brancher, som udgør 3,3 % af EU's BNP og 3 % af beskæftigelsen. Disse brancher står over for en digital omstilling, der dramatisk ændrer de traditionelle modeller, omdanner værdikæder og kræver nye forretningsmodeller. Digitalisering og bredere adgang til kulturelle ressourcer er en væsentlig forudsætning for videreudvikling af Europas kulturelle og kreative kapaciteter samt for at fremme en stærk europæisk industri på dette område.

(8)

Digitalisering er en vigtig metode til at sikre en bredere adgang til og udnyttelse af kulturelt materiale. En fælles indsats fra medlemsstaterne for at digitalisere deres kulturarv ville skabe en større sammenhæng ved udvælgelsen af materiale, og dobbeltarbejde kunne undgås. Det ville også skabe et mere sikkert investeringsklima for virksomheder, som investerer i digitaliseringsteknologier. Oversigter over aktuelle og planlagte digitaliseringsprojekter og kvantitative mål for digitalisering ville hjælpe med at nå disse mål.

(9)

Omkostningerne ved at digitalisere hele den europæiske kulturarv er høje og kan ikke dækkes af offentlige midler alene. Der bør opmuntres til yderligere sponsorater i forbindelse med digitalisering fra den private sektor og partnerskaber mellem det offentlige og det private, som inddrager private enheder i digitaliseringsindsatsen. For at disse partnerskaber bliver retfærdige og afbalancerede, bør de overholde en række nøgleprincipper. Det er især nødvendigt at sætte tidsrammer for den foretrukne anvendelse af det digitaliserede materiale. Vismandsudvalget for at få Europas kulturarv online anførte, at tidsrammen for fortrinsret til at anvende materiale, der er blevet digitaliseret i forbindelse med partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor, ikke må være længere end syv år.

(10)

EU's strukturfonde kan anvendes og bliver anvendt til samfinansiering af digitaliseringsaktiviteter som en del af projekter, der har indflydelse på den regionale økonomi. Denne anvendelsesform kunne dog være mere bred og systematisk. Massedigitaliseringsprocesser kan blive mere effektive på grund af deres størrelse. Derfor bør der opfordres til effektiv anvendelse af digitaliseringskapacitet samt deling af digitaliseringsudstyr mellem kulturelle institutioner og lande, hvor dette er muligt.

(11)

Det er kun en del af det materiale, som biblioteker, arkiver og museer ligger inde med, som er offentligt, dvs. ikke eller ikke længere omfattet af intellektuel ejendomsret, mens resten er omfattet af intellektuel ejendomsret. Eftersom intellektuel ejendomsret er et nøgleværktøj til at stimulere kreativitet, bør Europas kulturelle materiale digitaliseres, gøres tilgængeligt og opbevares under fuld overholdelse af bestemmelserne om ophavsret og beslægtede rettigheder.

(12)

Den 24. maj 2011 fremkom Kommissionen med et forslag til et direktiv om forældreløse værker. For at opnå den fulde effekt bør direktivet vedtages hurtigt og implementeres for at sikre en samordnet strategi om forældreløse værker i hele EU. Hvad angår massedigitalisering af værker, der ikke kan handles, kan der være behov for frivillig udvikling af formålstjenlig lovgivning om licensaftaler foretaget af interessenter i medlemsstaterne, hvor der tages højde for nødvendigheden af at sikre en effekt på tværs af grænserne. I denne sammenhæng bør fremgangsmåden i interessentdialogen, som blev støttet af Kommissionen, om bøger og fagtidsskrifter, der ikke handles, og som resulterede i et aftalememorandum underskrevet i Bruxelles den 20. september 2011, ses som en model for videre dialog til fremme af aftaler om digitalisering af så meget materiale, der ikke handles, som det er muligt. Databaser over eksisterende rettigheder, som er sammenkoblet på EU-plan, kan nedbringe transaktionsomkostningerne for clearing af brugsrettigheder. Der bør derfor opmuntres til indførelse af sådanne ordninger i tæt samarbejde med interesseparterne.

(13)

For at sikre bredere adgang til og udnyttelse af offentligt indhold, der ikke er ophavsretligt beskyttet, er det nødvendigt, at sådant indhold forbliver offentligt, når det først er digitaliseret. Anvendelse af forstyrrende vandmærker eller andre visuelle sikkerhedsforanstaltninger på kopier af offentligt materiale for at signalere ejerskab og oprindelse bør undgås.

(14)

Europeana, Europas digitale bibliotek, arkiv og museum, blev lanceret den 20. november 2008. Den videre udvikling af Europeana-platformen afhænger i høj grad af, hvordan medlemsstaterne og deres kulturelle institutioner lægger indhold ind, og hvordan det gøres tilgængeligt for borgerne. Der bør opfordres til at anvende foranstaltninger til opnåelse af denne effekt.

(15)

For øjeblikket giver Europeana direkte adgang til mere end 19 millioner digitaliserede objekter. Kun 2 % af disse objekter udgør lyd eller audiovisuelt materiale. Ved at øge mængden af indhold, der er tilgængeligt via Europeana, herunder kategorier, der er underrepræsenteret, vil siden blive mere interessant for brugerne, og dette bør derfor anbefales. Det generelle mål om 30 millioner objekter senest i 2015 er i overensstemmelse med Europeanas strategiplan, og det udgør et springbræt til at få hele den europæiske kulturarv digitaliseret senest i 2025. Tilgængeligheden af samtlige offentlige mesterværker (nøgleobjekter og -værker inden for kultur og historie udvalgt af medlemsstaterne) i Europeana vil berige sitets indhold i overensstemmelse med brugernes ønsker. Bestemmelser i medlemsstaterne, der sikrer, at alt materiale, som digitaliseres med offentlig støtte, er tilgængeligt via Europeana, ville sætte skub i platformens udvikling og skabe klare rammer for kulturinstitutionernes bidrag til indholdet, og sådanne bestemmelser bør derfor anbefales.

(16)

Digitalt materiale skal styres og vedligeholdes, ellers kan filerne blive ulæselige, hvis det hardware og software, der anvendes til lagring, bliver forældet, materiale kan gå tabt, når lagermedier nedbrydes over tid, og lagermedierne kan blive overvældet af den blotte mængde af nyt og skiftende materiale. På trods af den fremgang, der er sket i hele Europa inden for opbevaring af digitaliseret materiale, findes der i adskillige medlemsstater ingen klare og udtømmende politikker om opbevaring af digitalt materiale. Denne mangel udgør en trussel mod digitaliseret materiales overlevelseschancer og kan også medføre, at materiale, der produceres i digitalt format, »digitaliseret originalmateriale«, går tabt. Udviklingen af effektive metoder til digital udvikling har vidtrækkende konsekvenser, der rækker ud over de kulturelle institutioner. Spørgsmål vedrørende digital opbevaring er relevante for enhver privat og offentlig organisation, der er forpligtet til eller ønsker at opbevare digitalt materiale.

(17)

Digital opbevaring udgør en økonomisk, organisatorisk og teknisk udfordring og kræver sommetider en opdatering af de lovgivningsmæssige bestemmelser. En række medlemsstater har indført eller overvejer at indføre retlige krav, som pålægger producenter af digitalt materiale at overgive én eller flere kopier af deres materiale til et udpeget opbevaringsorgan. Effektive bestemmelser og praksis for pligtdeponering vil minimere den administrative byrde for både indholdsindehavere og opbevaringsinstitutioner og bør derfor anbefales. Der er behov for et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne for at undgå vidt forskellige regler for opbevaringen af digitalt materiale, og der bør opmuntres til et sådant samarbejde. Web-harvesting en ny teknik til at indsamle materiale fra internettet med henblik på opbevaring. Udpegede institutioner indsamler aktivt materiale i stedet for at vente på at modtage det og mindsker derved den administrative byrde for producenter af digitalt materiale, og derfor bør der fastsættes bestemmelser for det i national lovgivning.

(18)

For så vidt angår spillefilm, supplerer nærværende henstilling Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 16. november 2005 om filmarv og konkurrenceevne for relaterede industrielle aktiviteter (1) på en række områder —

HENSTILLER TIL MEDLEMSLANDENE:

Digitalisering: organisation og finansiering

1)

at de videreudvikler deres planlægning og overvågning af digitalisering af bøger, tidsskrifter, aviser, billeder, museumsgenstande, arkivdokumenter, lyd og audiovisuelt materiale, monumenter og arkæologiske fund (i det følgende benævnt »kulturelt materiale«) ved at

a)

sætter klare kvantitative mål for digitalisering af kulturelt materiale i overensstemmelse med de generelle mål nævnt under punkt 7, med angivelse af den forventede forøgelse af digitaliseret materiale, som kunne udgøre en del af Europeana, samt de af offentlige myndigheder tildelte budgetmidler

b)

udformer oversigter over digitaliseret kulturelt materiale samt bidrage til den samlede indsats inden for etablering af en samlet oversigt på europæisk plan med sammenlignelige tal

2)

at de opfordrer til partnerskaber mellem kulturinstitutionerne og den private sektor for at skabe nye finansieringsformer for digitalisering af kulturelt materiale samt for at stimulere innovative anvendelsesmåder for materialet, mens det sikres, at disse partnerskaber er retfærdige og afbalancerede og i overensstemmelse med betingelserne i bilaget

3)

at de gør brug af EU's strukturfonde, hvor dette er muligt, til samfinansiering af digitaliseringsaktiviteter inden for rammerne af regionale innovationsstrategier til intelligent specialisering

4)

at de overvejer metoder til at optimere digitaliseringskapaciteten og opnå stordriftsfordele, som kan indebære sammenlægning af digitaliseringskapacitet på tværs af kulturinstitutioner og grænser ved at bygge på kompetencecentre for digitalisering i Europa

Digitalisering og onlineadgang til offentligt materiale

5)

at de forbedrer adgangen til og anvendelsen af digitaliseret offentligt kulturelt materiale ved at

a)

sikre, at offentligt materiale forbliver offentligt efter digitalisering

b)

fremme den videst mulige adgang til digitaliseret offentligt materiale, samt den bredest mulige genanvendelse af kommercielt og ikke-kommercielt materiale

c)

tage initiativer til at begrænse anvendelsen af forstyrrende vandmærker og andre visuelle sikkerhedsforanstaltninger, der reducerer anvendeligheden af offentligt, digitaliseret materiale

Digitalisering og onlineadgang til ophavsretligt beskyttet materiale

6)

at de stimulerer digitalisering af og onlineadgang til ophavsretligt beskyttet materiale ved at

a)

sørge for en hurtig og korrekt gennemførelse af bestemmelserne i direktivet om forældreløse værker, når dette er vedtaget, med høring af interesserede parter forud for vedtagelsen for at fremme en hurtig implementering og sikre nøje overvågning af direktivets anvendelse, når det er vedtaget

b)

skabe lovgivningsmæssige rammer til understøttelse af de licensaftaler, der er fastlagt og aftalt af interessenter inden for stordriftsdigitalisering og adgang på tværs af grænserne til værker, der ikke handles

c)

bidrage til og fremme adgang til databaser med retlig information, som er forbundet på EU-plan, såsom Arrow

Europeana

7)

at de bidrager til den videre udvikling af Europeana ved at

a)

opfordre de kulturelle institutioner samt forlæggere og andre rettighedsindehavere til at gøre deres digitaliserede materiale tilgængeligt via Europeana og således hjælpe platformen med at give direkte adgang til 30 millioner digitaliserede objekter pr. 2015, herunder 2 millioner lydobjekter eller audiovisuelle objekter

b)

gøre al offentlig finansiering af fremtidige digitaliseringsprojekter betinget af, at de digitaliserede materialer bliver tilgængelige via Europeana

c)

sikre, at samtlige deres offentligt tilgængelige mesterværker bliver tilgængelige via Europeana senest i 2015

d)

nedsætte eller styrke nationale centre for indsamling af materiale, der bringer indhold fra forskellige områder til Europeana, samt bidrage til indsamlingscentre på tværs af grænserne på specifikke områder eller for specifikke emner, der muligvis vil kunne bibringe stordriftsfordele

e)

sikre anvendelse af fælles digitaliseringsstandarder defineret af Europeana i samarbejde med kulturinstitutionerne for at opnå interoperabilitet mellem de digitaliserede materialer på EU-plan samt systematisk anvendelse af faste indikatorer

f)

sikre bred og gratis adgang til eksisterende metadata (beskrivelser af digitale objekter) produceret af kulturelle institutioner til genanvendelse via tjenester som Europeana og innovative applikationer

g)

udarbejde en kommunikationsplan til at skabe opmærksomhed omkring Europeana i den brede offentlighed, særlig i skoler, i samarbejde med de kulturinstitutioner, der bidrager med indhold til webstedet

Digital opbevaring

8)

at de styrker de nationale strategier for langsigtet opbevaring af digitalt materiale, opdaterer handlingsplaner til implementering af strategierne og udveksler erfaringer om strategierne og handlingsplanerne

9)

at de indføjer bestemmelser i deres lovgivning, som muliggør gentagen kopiering og migration af digitalt kulturelt materiale udført af offentlige institutioner med sigte på bevaring i fuld overensstemmelse med Unionens og international lovgivning om intellektuel ejendomsret

10)

at de tager de nødvendige foranstaltninger til opbevaring af materiale produceret i digitalt format for at garantere dets langsigtede bevaring og for at gøre de eksisterende opbevaringsmuligheder for materiale produceret i digitalt format mere effektive ved at

a)

sikre at rettighedsindehaverne leverer værker til pligtdeponeringsbiblioteker uden tekniske sikkerhedsforanstaltninger, eller alternativt gør det muligt for pligtdeponeringsbibliotekerne at sikre, at de tekniske sikkerhedsforanstaltninger ikke forhindrer bibliotekerne i at handle i overensstemmelse med opbevaringsformål, i fuld overensstemmelse med Unionens og international lovgivning om intellektuel ejendomsret

b)

indføje, hvor dette er relevant, retlige bestemmelser, der tillader overførsel af værker med deponeringspligt fra et bibliotek til andre biblioteker, der også har ret til disse værker

c)

indføre bestemmelser i deres lovgivning vedrørende udpegede institutioners opbevaring af webindhold ved hjælp af teknikker til indsamling af materiale på internettet (f.eks. web-harvesting) i fuld overensstemmelse med Fællesskabets og international lovgivning om intellektuel ejendomsret

11)

at de tager hensyn til udviklingen i andre medlemsstater, når de fastlægger strategier og procedurer for materiale, som oprindeligt blev fremstillet i digitalt format, så der ikke etableres vidt forskellige bevaringsordninger

Opfølgning af denne henstilling

12)

at de 24 måneder efter offentliggørelsen af denne henstilling i Den Europæiske Unions Tidende og hvert andet år derefter underretter Kommissionen om foranstaltninger, de har iværksat som svar på denne henstilling.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EUT L 323 af 9.12.2005, s. 57.


BILAG I

OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER MED HENBLIK PÅ DIGITALISERING

For at gøre hurtige fremskridt med digitaliseringen af vores kulturarv er det nødvendigt at supplere den offentlige støtte til digitalisering med private investeringer. Derfor opfordrer Kommissionen til partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor til digitalisering af kulturelt materiale.

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at stimulere sådanne partnerskaber, som bør overholde følgende nøgleprincipper:

1.   Overholdelse af intellektuel ejendomsret

Offentlig-private partnerskaber med henblik på digitalisering af samlinger i kulturinstitutioner bør til fulde overholde Unionens og international lovgivning om intellektuel ejendomsret.

2.   Ikke-eksklusivitet

Aftaler vedrørende digitalisering af offentligt tilgængeligt materiale bør være ikke-eksklusive i den forstand, at enhver anden privat partner bør have mulighed for at digitalisere det samme materiale på sammenlignelige vilkår.

En periode med kommerciel anvendelse eller kommerciel udnyttelse kan være nødvendig for at give den private partner mulighed for at tjene sin investering ind igen. Denne periode bør være tidsbegrænset og så kort som muligt for at overholde princippet om, at offentligt materiale skal forblive offentligt tilgængeligt, når det er digitaliseret. Denne periode bør ikke være længere end syv år.

Aftaler skal være i fuld overensstemmelse med EU's konkurrencelovgivning.

3.   Gennemsigtighed i processen

Aftaler vedrørende digitalisering af samlinger, der findes hos kulturinstitutioner, bør tildeles efter en åben konkurrence mellem potentielle private partnere.

4.   Gennemsigtighed i aftaler

Digitalisering af kulturelle samlinger bør være offentlig.

5.   Tilgængelighed via Europeana

Indgåelse af et offentligt-privat partnerskab bør være betinget af adgangen til det digitaliserede materiale via Europeana.

6.   Nøglekriterier

Nøglekriterierne for vurdering af forslag til offentlig-private partnerskaber er som følger:

den private partners samlede investering med forbehold for den indsats, der kræves af den offentlige partner

offentlig adgang til det digitaliserede materiale, herunder adgang via Europeana. Partnerskabsmodeller, hvor slutbrugerne har gratis adgang til det digitaliserede materiale, bør anbefales frem for modeller, hvor slutbrugerne skal betale for adgang til materialet

grænseoverskridende aktiviteter. Partnerskabsaftaler skal resultere i adgang for alle på tværs af grænserne

længden af en eventuel periode, hvor den private partner anvender det digitaliserede materiale kommercielt. Denne periode skal være så kort som muligt

den planlagte digitaliseringskvalitet samt kvaliteten af de filer, der skal gives til kulturinstitutionerne. Den private partner skal forsyne kulturinstitutionerne med digitaliserede filer af samme kvalitet som dem, partneren selv anvender

den nytte, som kulturinstitutionerne kan få af det digitaliserede materiale i ikke-kommercielle sammenhænge. Denne anvendelse skal være så bred som muligt og bør ikke begrænses af tekniske eller aftalemæssige restriktioner

digitaliseringsprojektets tidshorisont.


BILAG II

VEJLEDENDE MÅL FOR MINIMUMSBIDRAG AF INDHOLD TIL EUROPEANA PR. MEDLEMSSTAT

 

Antal objekter i Europeana pr. medlemsstat (1)

Vejledende mål for 2015 (2)

BELGIEN

338 098

759 000

BULGARIEN

38 263

267 000

TJEKKIET

35 490

492 000

DANMARK

67 235

453 000

TYSKLAND

3 160 416

5 496 000

ESTLAND

68 943

90 000

IRLAND

950 554

1 236 000

GRÆKENLAND

211 532

618 000

SPANIEN

1 647 539

2 676 000

FRANKRIG

2 745 833

4 308 000

ITALIEN

1 946 040

3 705 000

CYPERN

53

45 000

LETLAND

30 576

90 000

LITAUEN

8 824

129 000

LUXEMBOURG

47 965

66 000

UNGARN

115 621

417 000

MALTA

56 233

73 000

NEDERLANDENE

1 208 713

1 571 000

ØSTRIG

282 039

600 000

POLEN

639 099

1 575 000

PORTUGAL

28 808

528 000

RUMÆNIEN

35 852

789 000

SLOVENIEN

244 652

318 000

SLOVAKIET

84 858

243 000

FINLAND

795 810

1 035 000

SVERIGE

1 489 488

1 936 000

DET FORENEDE KONGERIGE

944 234

3 939 000


(1)  Oktober 2011. Yderligere objekter er skænket af en række EU-lande (særlig Norge og Schweiz) eller stammer fra EU-dækkende projekter og kan således ikke henføres til en specifik medlemsstat.

(2)  De vejledende mål pr. medlemsstat er beregnet på grundlag af a) befolkningens størrelse, og b) BNP i overensstemmelse med det generelle mål om at gøre 30 millioner digitaliserede objekter tilgængelige via Europeana senest i 2015. For medlemsstater, der allerede har nået det vejledende mål eller er tæt på at nå det, baseres beregningen på det aktuelle antal objekter bidraget til Europeana plus 30 %. Alle medlemsstater opfordres til ligeledes at se på de kvalitative aspekter, idet der tages højde for behovet for at gøre alle offentlige mesterværker tilgængelige via Europeana senest i 2015.


Berigtigelser

29.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/46


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1287/2009 af 27. november 2009 om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

( Den Europæiske Unions Tidende L 347 af 24. december 2009 )

Side 1, titlen

I stedet for:

»… om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet«

læses:

»… om fastsættelse for 2010 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande for Sortehavet«