ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.279.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 279

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
26. oktober 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1078/2011 af 25. oktober 2011 om afvisning af at godkende aktivstoffet propanil, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler ( 1 )

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2011 af 25. oktober 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

2011/704/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 14. oktober 2011 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2011/15)

5

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

26.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1078/2011

af 25. oktober 2011

om afvisning af at godkende aktivstoffet propanil, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 80, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1107/2009 finder Rådets direktiv 91/414/EØF (2), for så vidt angår godkendelsesprocedure og -betingelser, anvendelse på aktivstoffer, for hvilke det er fastslået, at de er fuldstændige, jf. artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (3). Propanil er et aktivstof, for hvilket det i overensstemmelse med nævnte forordning er fastslået, at det er fuldstændigt.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (4) og (EF) nr. 1490/2002 (5) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet lister over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Disse lister omfatter propanil.

(3)

Kommissionens beslutning 2008/769/EF af 30. september 2008 om afvisning af at optage propanil i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (6) blev vedtaget i overensstemmelse med artikel 11f, artikel 12, stk. 1, litra a), og artikel 12, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1490/2002.

(4)

Den oprindelige anmelder, i det følgende benævnt »ansøgeren«, har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Ansøgningen blev indgivet til Italien, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/769/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(6)

Italien har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 26. februar 2010 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Kommissionen. EFSA fremsendte den supplerende rapport til de øvrige medlemsstater og ansøgeren, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om risikovurderingen vedrørende propanil for Kommissionen den 23. februar 2011 (7). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 27. september 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om propanil.

(7)

På grundlag af de nye data, som ansøgeren har forelagt, og som indgår i den supplerende rapport, kan der fastsættes en acceptabel grænseværdi for eksponering af brugerne. Der er dog i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse andre potentielle problemer. Det var bl.a. ikke muligt at foretage en pålidelig vurdering af forbrugernes eksponering, da der manglede data om toksiciteten ved metabolitten 3,4-DCA, der kan være højere end moderstoffet. Der kunne endvidere ikke foreslås en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer i forbindelse med den påtænkte anvendelse på ris, da de forelagte forsøg ikke blev udført i overensstemmelse med kritisk god landbrugspraksis. Der er påvist en stor risiko for fugle og pattedyr, mens det på grundlag af de af ansøgeren forelagte data ikke kan udelukkes, at der er en stor risiko for vandorganismer og leddyr, der ikke er målarter. Desuden kan det ikke udelukkes, at der er en risiko for transport med luften over lange afstande.

(8)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at kommentere EFSA's konklusion. Kommissionen opfordrede endvidere i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 ansøgeren til at fremsætte bemærkninger om udkastet til revideret vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje.

(9)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan de i betragtning 7 omhandlede problemer dog ikke siges at være løst. Det er således ikke blevet påvist, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propanil, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Propanil bør derfor ikke godkendes, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11)

Af hensyn til klarheden bør beslutning 2008/769/EØF ophæves.

(12)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende propanil i henhold til artikel 7 forordning (EF) nr. 1107/2009.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af at godkende et aktivstof

Aktivstoffet propanil godkendes ikke.

Artikel 2

Ophævelse

Beslutning 2008/769/EF ophæves.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(4)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(5)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUT L 263 af 2.10.2008, s. 14.

(7)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propanil«. EFSA Journal 2011;9(3):2085 [63 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


26.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1079/2011

af 25. oktober 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. oktober 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

57,4

MA

48,8

MK

52,3

ZZ

52,8

0707 00 05

AL

45,6

MK

62,2

TR

151,2

ZZ

86,3

0709 90 70

AR

33,4

TR

132,0

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

62,5

TR

69,8

ZA

78,3

ZZ

70,2

0806 10 10

BR

217,5

CL

71,4

TR

144,1

ZA

67,9

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

61,9

BR

86,4

CA

106,3

CL

90,0

CN

82,6

NZ

113,1

US

99,9

ZA

107,1

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,4

TR

126,5

ZZ

90,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


RETNINGSLINJER

26.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 279/5


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 14. oktober 2011

om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)

(ECB/2011/15)

(2011/704/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, artikel 17, 18, 22, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har vedtaget retningslinje ECB/2007/2 af 26. april 2007 om TARGET2-systemet (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) (1), som regulerer TARGET2-systemet, der er karakteriseret ved en fælles teknisk platform, benævnt den fælles platform.

(2)

Det er nødvendigt at ændre retningslinje ECB/2007/2 for a) at tage højde for behovet for at inddrage »forsigtighedshensyn« blandt kriterierne, på grundlag af hvilke en ansøgning om deltagelse i TARGET2 afslås, og på grundlag af hvilke en deltagers deltagelse i TARGET2 eller dennes adgang til intradag-kredit kan suspenderes, indskrænkes eller ophæves, og for b) at afspejle de nye krav for TARGET2 deltagere vedrørende administrative og restriktive foranstaltninger, som er indført henholdsvis i traktatens artikel 75 og artikel 215,

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændring af retningslinje ECB/2007/2

1.   I artikel 2 i retningslinje ECB/2007/2 erstattes definitionen af »overgangsperiode« af følgende:

»—   »overgangsperiode«: — for så vidt angår alle centralbanker i Eurosystemet — et tidsrum på fire år, begyndende fra det tidspunkt, hvor centralbanken i Eurosystemet overgår til SSP, med mindre andet besluttes af Styrelsesrådet fra sag til sag vedrørende særlige karakteristika eller tjenester«.

2.   Bilag II, III og V til retningslinje ECB/2007/2 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne retningslinje træder i kraft to dage efter dens vedtagelse. Den finder anvendelse fra den 21. november 2011.

Artikel 3

Adressater og gennemførelsesbestemmelser

1.   Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

2.   De deltagende nationale centralbanker skal senest den 21. oktober 2011 fremsende de foranstaltninger til ECB, hvormed de tilsigter at følge denne retningslinje.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 14. oktober 2011.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 237 af 8.9.2007, s. 1.


BILAG

1.

Bilag II affattes således:

a)

I artikel 1 erstattes definitionerne af »betalingsmodtager« og »betaler« af følgende:

»—   »betalingsmodtager«: — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 i dette bilag — en TARGET2 deltager, hvis PM-konto bliver krediteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles

—   »betaler«: — bortset fra hvor dette begreb anvendes i artikel 39 i dette bilag — en TARGET2 deltager, hvis PM-konto bliver debiteret som resultat af, at en betalingsordre afvikles«.

b)

Artikel 8, stk. 4, litra c), erstattes af følgende:

»c)

en sådan deltagelse efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference] eller noget andet TARGET2 delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant national lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici.«

c)

Artikel 34, stk. 2, litra e), erstattes af følgende:

»e)

nogen anden deltagerrelateret hændelse indtræffer, som efter [indsæt centralbankens navn]s bedømmelse ville udgøre en fare for den overordnede stabilitet, soliditet og sikkerhed i TARGET2-[indsæt centralbank/landereference], eller noget andet TARGET2 delsystem, eller for [indsæt centralbankens navn]s udførelse af sine opgaver, som disse er beskrevet i [henvisning til relevant lovgivning] og statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, eller som af forsigtighedshensyn udgør risici, og/eller.«

d)

Artikel 39 ændres således:

i)

titlen »Personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning og hermed forbundne forhold« erstattes af »Personbeskyttelse, forebyggelse af hvidvaskning, administrative eller restriktive foranstaltninger og hermed forbundne forhold«

ii)

som stk. 3 indsættes:

»3.   Deltagere skal i deres egenskab af leverandører af betalingstjenester for en betaler eller betalingsmodtager overholde alle krav, som hidrører fra administrative eller restriktive foranstaltninger i henhold til artikel 75 eller artikel 215 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, herunder for så vidt angår meddelelse og/eller opnåelse af godkendelse fra en kompetent myndighed med hensyn til behandling af transaktioner. Tilsvarende gælder at:

a)

når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en deltager, som er betaler:

i)

skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået

ii)

deltageren indfører ikke kreditoverførselsordrer i TARGET2, før denne har modtaget bekræftelse fra [indsæt centralbankens navn] om, at den påkrævede meddelelse er blevet givet, eller at godkendelse er opnået af eller på vegne af betalingsmodtagerens leverandør af betalingstjenester

b)

når [indsæt centralbankens navn] er leverandør af betalingstjenester for en deltager, som er betalingsmodtager, skal deltageren give den påkrævede meddelelse eller opnå godkendelse på vegne af den centralbank, som først og fremmest skal give meddelelse eller opnå godkendelse, og skal forsyne [indsæt centralbankens navn] med dokumentation for, at meddelelse er givet eller godkendelse er opnået.

I dette stykke har begreberne »leverandør af betalingstjenester«, »betaler« og »betalingsmodtager« samme betydning som i de gældende administrative eller restriktive foranstaltninger.«

2.

Bilag III ændres således:

a)

Punkt h) i definitionen af »misligholdelse« erstattes af følgende:

»h)

hvor enhedens deltagelse i et andet TARGET2 delsystem og/eller i et afviklingssystem er blevet suspenderet eller ophævet«.

b)

Titlen »Suspendering eller ophævelse af intradag-kredit« erstattes af »Suspendering, indskrænkning eller ophævelse af intradag-kredit«.

c)

Stk. 12 affattes således:

»12.

a)

Deltagende centralbanker skal suspendere eller ophæve adgang til intradag-kredit, såfremt et af følgende tilfælde af misligholdelse indtræffer:

i)

den pågældende enheds konto hos den deltagende nationale centralbank er suspenderet eller lukket

ii)

enheden opfylder ikke længere en af betingelserne angivet i dette bilag for bevilling af intradag-kredit

iii)

der træffes beslutning af en kompetent retslig eller anden myndighed om at iværksætte en likvidationsprocedure eller udnævne en kurator eller en tilsvarende person for enheden eller iværksætte en anden tilsvarende procedure over for enheden

(iv)

Enheden er genstand for indefrysning af midler og/eller andre foranstaltninger truffet af Unionen, der begrænser enhedens mulighed for at anvende sine midler.

b)

Deltagende nationale centralbanker kan suspendere eller ophæve adgangen til intradag-kredit, hvis en national centralbank suspenderer eller ophæver deltagerens deltagelse i TARGET2 i henhold til artikel 34, stk. 2, litra b) til e), i bilag II, eller hvis der indtræffer et eller flere tilfælde af misligholdelse (bortset fra dem, der er nævnt i artikel 34, stk. 2, litra a)).

c)

Hvis Eurosystemet af forsigtighedshensyn eller af andre årsager, i overensstemmelse med afsnit 2.4 i bilag I til retningslinje ECB/2000/7, beslutter at suspendere, indskrænke eller ekskludere modparters adgang til pengepolitiske instrumenter, skal de deltagende nationale centralbanker gennemføre denne beslutning vedrørende adgang til intradag-kredit i overensstemmelse med de kontraktmæssige eller lovgivningsmæssige bestemmelser, som de pågældende nationale centralbanker anvender.

d)

Deltagende nationale centralbanker kan træffe beslutning om at suspendere, indskrænke eller ophæve en deltagers adgang til intradag-kredit, hvis deltageren ud fra forsigtighedshensyn vurderes at udgøre en risiko. I så tilfælde skal den deltagende nationale centralbank straks underrette ECB og andre deltagende nationale centralbanker og andre dertil knyttede centralbanker skriftligt herom. Styrelsesrådet skal, hvor det er hensigtsmæssigt, træffe beslutning om ensartet gennemførelse af foranstaltningerne foretaget i alle TARGET2 delsystemer.«

d)

Stk. 13 affattes således:

»13.

I tilfælde hvor en deltagende national centralbank beslutter at suspendere, indskrænke eller ophæve adgang til intradag-kredit for en modpart i Eurosystemets pengepolitik, får denne beslutning ikke virkning, før den er godkendt af ECB.«

3.

Bilag V ændres således: I artikel 4, stk. 16, litra b) erstattes »bilag IA« af »bilag IV« og »bilag V« af »bilag II«.