ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.265.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 265

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
11. oktober 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/77/EU af 27. september 2011 om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 999/2011 af 10. oktober 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus

6

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1000/2011 af 10. oktober 2011 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1001/2011 af 10. oktober 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/666/FUSP af 10. oktober 2011 om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

17

 

 

2011/667/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 10. oktober 2011 om vilkårene for en samordnet anvendelse af håndhævelsesbestemmelserne for mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) i henhold til artikel 9, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF (meddelt under nummer K(2011) 7001)  ( 1 )

25

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2011/668/EU

 

*

Rådets henstilling af 15. februar 2011 om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2009

28

 

 

2011/669/EU

 

*

Rådets henstilling af 4. oktober 2011 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

29

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til afgørelse 2010/703/EU vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 18. november 2010 om udnævnelse af en dommer ved Retten (EUT L 306 af 23.11.2010)

30

 

*

Berigtigelse til afgørelse 2010/762/EU truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 25. februar 2010 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EUT L 324 af 9.12.2010)

30

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/77/EU

af 27. september 2011

om ændring af direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, samt artikel 62 og 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, (1)

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF (3) er beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fonogramfremstillere 50 år.

(2)

For udøvende kunstneres vedkommende starter denne periode ved fremførelsen, eller, hvis optagelsen af en fremførelse udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for 50 år efter fremførelsen, med denne første udgivelse eller offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første.

(3)

For fonogramfremstillere starter perioden ved optagelsen af fonogrammet eller ved dets lovlige udgivelse inden for 50 år efter optagelsen eller, hvis det ikke udgives på denne måde, ved dets lovlige offentliggørelse inden for 50 år efter optagelsen.

(4)

Den anerkendte samfundsmæssige betydning af udøvende kunstneres kreative bidrag bør afspejles i et beskyttelsesniveau, der påskønner deres kreative og kunstneriske bidrag.

(5)

Udøvende kunstnere indleder normalt deres karriere som ganske unge, og den nuværende beskyttelsestid på 50 år for optagelser af fremførelser beskytter i mange tilfælde ikke fremførelsen i hele de udøvende kunstneres levetid. En del udøvende kunstnere kan derfor miste indkomst i slutningen af deres levetid. Hertil kommer, at udøvende kunstnere i mange tilfælde ikke kan påberåbe sig nogen ret til at forhindre eller begrænse en eventuel uacceptabel anvendelse af deres fremførelser, der måtte finde sted i deres levetid.

(6)

Indtægterne fra enerettighederne til reproduktion og tilrådighedsstillelse, som foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (4), samt rimeligt vederlag for reproduktioner til privat brug i den i nævnte direktiv fastsatte betydning, og indtægterne fra enerettighederne til distribution og udlejning i den betydning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (5), bør være til rådighed for udøvende kunstnere i det mindste i hele deres levetid.

(7)

Beskyttelsestiden for optagelser af fremførelser og for fonogrammer bør derfor udvides til 70 år efter den relevante begivenhed.

(8)

Rettighederne til optagelsen af fremførelsen bør atter tilfalde den udøvende kunstner, hvis en fonogramfremstiller enten afstår fra at udbyde et fonogram, som ville være offentlig ejendom, hvis ikke beskyttelsestiden var forlænget, til salg i tilstrækkeligt mange eksemplarer, som defineret i den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender, eller afstår fra at gøre et sådant fonogram tilgængeligt for offentligheden. Denne mulighed bør være tilgængelig ved udløbet af en rimelig tidsfrist for fonogramfremstilleren til at udføre begge disse udnyttelseshandlinger. Fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet bør derfor ophøre for at undgå, at disse rettigheder kommer til at bestå samtidig med den udøvende kunstners rettigheder til optagelsen af fremførelsen, når sidstnævnte rettigheder ikke længere er overført eller overdraget til fonogramfremstilleren.

(9)

Ved indgåelse af et kontraktforhold med en fonogramfremstiller er udøvende kunstnere normalt nødt til at overføre eller overdrage deres enerettigheder til reproduktion, distribution, udlejning og tilrådighedsstillelse af optagelser af deres fremførelser. Til gengæld modtager nogle udøvende kunstnere et forskud på royalties og får kun vederlag, når fonogramfremstilleren er holdt skadesløs for forskuddet og har foretaget alle kontraktmæssige fradrag. Andre udøvende kunstnere overfører eller overdrager deres enerettigheder mod et engangshonorar (ingen løbende vederlag). Dette er navnlig tilfældet for udøvende kunstnere, der medvirker i baggrunden og ikke figurerer på listen over medvirkende (»ikke-krediterede udøvende kunstnere«), men sommetider også for udøvende kunstnere, der figurer på listen over medvirkende (»krediterede udøvende kunstnere«).

(10)

For at sikre, at udøvende kunstnere, der har overført eller overdraget deres enerettigheder til fonogramfremstilleren, har fordel af forlængelsen af beskyttelsestiden, bør der indføres en række ledsageforanstaltninger.

(11)

En første ledsageforanstaltning bør være, at fonogramfremstillere pålægges en pligt til mindst én gang om året at hensætte et beløb, der svarer til 20 procent af indtægterne fra enerettighederne til distribution, reproduktion og tilrådighedsstillelse af fonogrammer. Ved »indtægter« forstås fonogramfremstillerens indtægter inden fradrag af omkostninger.

(12)

Betaling af disse beløb bør udelukkende forbeholdes udøvende kunstnere, hvis fremførelser er optaget på et fonogram, og som har overført eller overdraget deres rettigheder til fonogramfremstilleren mod et engangshonorar. De således hensatte beløb bør fordeles til ikke-krediterede udøvende kunstnere mindst én gang om året på individuel basis. En sådan fordeling bør overlades til rettighedshaverorganisationer, og nationale regler om indtægter, som ikke kan fordeles, kan finde anvendelse. For at undgå, at der pålægges en uforholdsmæssig byrde ved indsamlingen og forvaltningen af disse indtægter bør medlemsstaterne kunne regulere, i hvilket omfang mikrovirksomheder er forpligtet til at bidrage, når sådanne betalinger ville forekomme urimelige i forhold til omkostningerne ved indsamling og forvaltning af sådanne indtægter.

(13)

I henhold til artikel 5 i direktiv 2006/115/EF har udøvende kunstnere imidlertid i forvejen en ufravigelig ret til et rimeligt vederlag for udlejning af bl.a. fonogrammer. Det er desuden ikke almindelig kontraktmæssig praksis, at udøvende kunstnere overfører eller overdrager en fonogramfremstiller deres rettigheder til et rimeligt, samlet vederlag for udsendelse via radio eller fjernsyn og offentliggørelse i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115/EF og til rimelig kompensation for reproduktioner til privat brug i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/29/EF. Ved beregningen af det samlede beløb, en fonogramfremstiller skal betale som supplerende vederlag, bør der derfor ikke tages hensyn til fonogramfremstillerens indtægter fra udlejning af fonogrammer eller fra det rimelige, samlede vederlag for udsendelse via radio og fjernsyn og offentliggørelse eller rimelig kompensation modtaget for privat kopiering.

(14)

En anden ledsageforanstaltning for atter at skabe ligevægt i de kontrakter, hvorefter udøvende kunstnere overfører deres enerettigheder på royalty-basis til en fonogramfremstiller, bør være, at »tavlen viskes ren« for de udøvende kunstnere, der har overdraget deres ovennævnte enerettigheder til fonogramfremstillere for royalties eller vederlag. For at udøvende kunstnere kan drage fuld nytte af forlængelsen af beskyttelsestiden bør medlemsstaterne sikre, at der i henhold til kontrakter mellem fonogramfremstillere og udøvende kunstnere udbetales en royalty- eller vederlagssats, der ikke fradrages forudbetalinger eller kontraktmæssige fradrag, til udøvende kunstnere i den forlængede beskyttelsestid.

(15)

Af hensyn til retssikkerheden bør det fastsættes, at medmindre andet tydeligt fremgår af kontrakten, vil en kontraktmæssig overførelse eller overdragelse af rettigheder til optagelsen af fremførelsen, der er aftalt før den dato, på hvilken medlemsstaterne skal vedtage foranstaltninger til at gennemføre dette direktiv, fortsat være gældende i den forlængede beskyttelsestid.

(16)

Medlemsstaterne bør kunne bestemme, at visse vilkår i kontrakter, som fastsætter løbende vederlag, kan genforhandles til fordel for de udøvende kunstnere. Medlemsstaterne bør have de fornødne procedurer på plads, i tilfælde af at genforhandlingen mislykkes.

(17)

Dette direktiv bør ikke berøre nationale regler og aftaler, som er forenelige med dets bestemmelser, som f.eks. kollektive aftaler/overenskomster, der er indgået i medlemsstaterne mellem organisationer, der repræsenterer udøvende kunstnere, og organisationer, der repræsenterer producenterne.

(18)

I nogle medlemsstater gælder der en samlet beskyttelsestid for musikstykker med tekst, som beregnes fra det tidspunkt, hvor den længstlevende forfatter dør, hvorimod der i andre medlemsstater anvendes forskellige beskyttelsestider for musik og tekst. I langt de fleste tilfælde har musikstykker med tekst flere forfattere. F.eks. er operaer ofte skabt af en librettist og en komponist. Inden for musikgenrer som jazz, rock og popmusik er det desuden almindeligt, at den kreative proces finder sted i et samarbejde.

(19)

Derfor er harmoniseringen af beskyttelsestiderne for musikstykker med tekst, hvis tekster og musik er skabt med henblik på at blive anvendt sammen, ufuldstændig og giver anledning til hindringer af den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, f.eks. i forbindelse med kollektiv rettighedsforvaltning på tværs af grænserne. For at sikre, at sådanne hindringer fjernes, bør alle sådanne værker, som er beskyttet på den dato, hvor medlemsstaterne skal gennemføre dette direktiv, være omfattet af samme harmoniserede beskyttelsestid i alle medlemsstater.

(20)

Direktiv 2006/116/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(21)

Målene for ledsageforanstaltningerne kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi nationale foranstaltninger på dette område enten vil medføre fordrejning af konkurrencevilkårene eller påvirke rækkevidden af fonogramfremstillerens enerettigheder, som er fastsat i EU-lovgivningen, og kan derfor bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(22)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (6) tilskyndes medlemsstaterne til både i egen og i Unionens interesse at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2006/116/EF

I direktiv 2006/116/EF foretages følgende ændringer:

1)

Følgende stykke tilføjes til artikel 1:

»7.   Beskyttelsestiden for et musikstykke med tekst udløber 70 år efter det tidspunkt, hvor den længstlevende af følgende personer dør, uanset om disse personer anses som medophavsmænd: tekstforfatteren eller komponisten til musikstykket, såfremt begge bidrag specifikt blev skabt til det pågældende musikstykke med tekst.«.

2)

Artikel 3 ændres således:

a)

stk. 1, andet punktum, affattes således:

»Hvis

en optagelse af en fremførelse på et andet medie end et fonogram udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for dette tidsrum, udløber rettighederne dog 50 år efter datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første

en optagelse af en fremførelse på et fonogram udgives lovligt eller offentliggøres lovligt inden for dette tidsrum, udløber rettighederne dog 70 år efter datoen for første lovlige udgivelse eller første lovlige offentliggørelse, alt efter hvilken dato der er den første.«

b)

i stk. 2, andet og tredje punktum, erstattes tallet »50« med tallet »70«

c)

følgende stykker indsættes:

»2a.   Hvis fonogramproducenten 50 år efter, at fonogrammet blev udgivet lovligt, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, 50 år efter, at fonogrammet blev offentliggjort lovligt, ikke udbyder eksemplarer af fonogrammet til salg i tilstrækkeligt antal eller ikke gør det tilgængeligt for offentligheden ved trådbunden eller trådløs udsendelse på en sådan måde, at medlemmer af offentligheden har adgang til det fra steder og på tidspunkter, de selv vælger, kan den udøvende kunstner hæve kontrakten, i henhold til hvilken den udøvende kunstner har overført eller overdraget sine rettigheder til optagelsen af sin fremførelse til en fonogramfremstiller (herefter benævnt »overførelses- eller overdragelseskontrakt«). Retten til at hæve overførelses- eller overdragelseskontrakten kan udøves, hvis producenten senest et år efter, at den udøvende kunstner i overensstemmelse med det foregående punktum har meddelt, at han agter at hæve overførelses- eller overdragelseskontrakten, ikke udfører begge de udnyttelseshandlinger, der er omhandlet i nævnte punktum. Den udøvende kunstner kan ikke give afkald på denne hæveret. Hvis et fonogram indeholder optagelse af flere udøvende kunstneres fremførelser, kan de hæve deres overførelses- eller overdragelseskontrakter i henhold til gældende national lovgivning. Hvis overførelses- eller overdragelseskontrakten hæves i henhold til dette stykke, ophører fonogramfremstillerens rettigheder til fonogrammet.

2b.   Hvis en overførelses- eller overdragelseskontrakt giver den udøvende kunstner ret til et engangshonorar, har den pågældende ret til et årligt supplerende vederlag fra fonogramfremstilleren for hvert hele år, der følger umiddelbart efter det 50. år efter, at fonogrammet blev udgivet lovligt, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, det 50. år efter, at det blev offentliggjort lovligt. Den udøvende kunstner kan ikke give afkald på retten til et årligt supplerende vederlag.

2c.   Det samlede beløb, en fonogramfremstiller hensætter til betaling af det i stk. 2b nævnte årlige supplerende vederlag, skal svare til 20 % af fonogramfremstillerens indtægter i året forud for det år, for hvilket det nævnte vederlag betales, fra reproduktion, distribution og tilrådighedsstillelse af disse fonogrammer efter det 50. år efter at fonogrammet blev udgivet lovligt, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, det 50. år efter, at fonogrammet blev offentliggjort lovligt.

Medlemsstaterne sikrer, at det kræves af fonogramfremstillerne, at de efter anmodning giver de udøvende kunstnere, som er berettiget til det i stk. 2b nævnte årlige supplerende vederlag, enhver oplysning, som kan være nødvendig for at sikre betalingen af dette vederlag.

2d.   Medlemsstaterne sikrer, at retten til at modtage det i stk. 2b nævnte årlige supplerende vederlag administreres af rettighedshaverorganisationer.

2e.   Hvis en udøvende kunstner har ret til et løbende vederlag, skal hverken forudbetaling eller kontraktmæssige fradrag fratrækkes fra betalingerne til den udøvende kunstner efter det 50. år efter, at fonogrammet blev udgivet lovligt, eller, såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, det 50. år efter, at fonogrammet blev offentliggjort lovligt.«.

3)

I artikel 10 tilføjes følgende stykker:

»5.   Artikel 3, stk. 1-2e, i den udgave heraf, der er gældende den 31. oktober 2011, finder anvendelse på optagelser af fremførelser og fonogrammer, hvortil den udøvende kunstners og fonogramfremstillerens rettigheder i henhold til disse bestemmelser i den udgave heraf, der var gældende den 30. oktober 2011, fortsat er beskyttede den 1. november 2013, og på optagelser af fremførelser og fonogrammer, der skabes efter denne dato.

6.   Artikel 1, stk. 7, finder anvendelse på musikstykker med tekst, hvoraf mindst musikstykket eller teksten er beskyttet i mindst en medlemsstat den 1. november 2013, og på musikstykker med tekst, der skabes efter denne dato.

Dette stykkes første afsnit berører ikke nogen udnyttelseshandling, der har fundet sted før den 1. november 2013. Medlemsstaterne vedtager de nødvendige bestemmelser for navnlig at beskytte tredjemands erhvervede rettigheder.«.

4)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 10a

Overgangsforanstaltninger

1.   Medmindre andet er klart angivet i kontrakten anses en overførelses- eller overdragelseskontrakt, som er indgået inden den 1. november 2013, for fortsat at være gældende efter det tidspunkt, hvor den udøvende kunstners i henhold til artikel 3, stk. 1, i den udgave heraf, der var gældende den 30. oktober 2011, ikke længere ville være beskyttet.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte, at overførelses- eller overdragelseskontrakter, hvorefter en udøvende kunstner har ret til et løbende vederlag, og som er indgået inden den 1. november 2013, kan ændres efter det 50. år efter, at fonogrammet var lovligt udgivet, eller såfremt en sådan udgivelse ikke har fundet sted, det 50. år efter, at fonogrammet blev offentliggjort lovligt.«.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstater sætter senest den 1. november 2013 de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Rapportering

1.   Senest den 1. november 2016 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om nærværende direktivs anvendelse i lyset af udviklingen af det digitale marked ledsaget, om nødvendigt, af et forslag til yderligere ændring af direktiv 2006/116/EF.

2.   Senest den 1. januar 2012 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport med en vurdering af det eventuelle behov for en forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og producenter i den audiovisuelle sektors rettigheder. Kommissionen forelægger, om nødvendigt, et forslag til yderligere ændring af direktiv 2006/116/EF.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. september 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT C 182 af 4.8.2009, s. 36.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.4.2009 (EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 331) og Rådets afgørelse af 12.9.2011.

(3)  EUT L 372 af 27.12.2006, s. 12.

(4)  EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.

(5)  EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28.

(6)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/6


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 999/2011

af 10. oktober 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/666/FUSP af 10. oktober 2011 om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 (2) indefryses aktiver tilhørende præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus.

(2)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 588/2011 af 20. juni 2011 (3) tilføjede Rådet yderligere navne på listen over personer, der er omfattet af indefrysningen af aktiver. Disse yderligere navne omfattede enheder.

(3)

Ved Rådets afgørelse 2011/666/FUSP har Rådet besluttet, at der bør gøres en undtagelse fra indefrysningen af aktiver for at sikre, at EU-virksomheder ikke forhindres i at inddrive midler, som de skyldes af de anførte enheder i henhold til kontrakter, der blev indgået før de pågældende enheder blev opført på listen.

(4)

Da denne foranstaltning falder ind under anvendelsesområdet for traktaten, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre den således, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender den på samme måde.

(5)

Forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 765/2006 indsættes følgende artikel:

»Artikel 4a

Uanset artikel 2, stk. 1, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, når personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I eller bilag IA, skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person, enhed eller det pågældende organ blev opført på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår de finder passende, forudsat at:

i)

den pågældende kompetente myndighed har besluttet, at betalingen ikke direkte eller indirekte er til fordel for en person eller enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I eller bilag IA, og

ii)

den pågældende medlemsstat mindst to uger før tilladelsen gives, har meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at den har truffet beslutning om at give en sådan tilladelse.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. oktober 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  Se side 17 i denne EUT.

(2)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.

(3)  EUT L 161 af 21.6.2011, s. 1.


11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/8


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1000/2011

af 10. oktober 2011

om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus (1), særlig artikel 8a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 765/2006.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Hviderusland bør der opføres flere personer på den liste over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, og som findes i bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006.

(3)

Desuden bør oplysningerne vedrørende visse personer og en enhed på listen i bilag IA til forordningen ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, tilføjes til listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006.

Artikel 2

I bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006 erstattes angivelserne for følgende personer og enheder af de respektive angivelser i bilag II til denne forordning:

1)

Mazouka Siarhei

2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

3)

Peftiev Vladimir

4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich

7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

9)

Padaliak, Eduard Vasilievich

10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna

11)

Shchurok, Ivan Antonavich

12)

Sport-Pari

13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. oktober 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


BILAG I

Personer, der er omhandlet i artikel 1

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik og Aleksandr Molchanov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret og Oleg Fedorkevich. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidater Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov og (som meddommer) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik og Aleksandr Molchanov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Vasili Parfenkov og (som meddommer) Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret og Oleg Fedorkevich. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev og Pavel Severinets. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som meddommer) appellen af dommen over den politiske aktivist Vasili Parfenkov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som meddommer) appellen af dommen over den politiske aktivist Vasili Parfenkov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Anklager ved byretten i Minsk, hvor appellen af dommen over Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i Molodoi Front (Young Front), blev afvist. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Direktør for fangelejren i Shklov. Han er ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte og forfølgelse af tidligere præsidentkandidat Nikolai Statkevich, som blev fængslet i forbindelse med begivenhederne den 19. december 2010, og andre indsatte.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Direktør for fangelejren i Gorki. Han er ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte, navnlig for forfølgelse og pinefuld behandling af civilsamfundsaktivisten Dmitri Dashkevich, som blev fængslet i forbindelse med valget den 19. december 2010, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Landsbyen Nekrashevichi i Karelichidistriktet i Hrodnaregionen 1961

Skatte- og afgiftsminister. Fører tilsyn med skattemyndighederne, som støtter straffesagen mod Byalyatski under påskud af skatteunddragelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Dommer ved byretten i Minsk, som godkendte afvisningen af Byalyatskis advokaters appel. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Anklager, der førte sagen mod Byalyatski i Pervomaiski distriktsret i Minsk efter Byalyatskis anmodning til retten vedrørende sin tilbageholdelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Anklager, der førte sagen mod Byalyatski i byretten i Minsk efter Byalyatskis anmodning til retten vedrørende sin tilbageholdelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition..


BILAG II

Personer og enhed, der er omhandlet i artikel 2

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn på hviderussisk

Navn på russisk

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Anklager i Dashkevich-Lobov-sagen. Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i Molodoi Front (Young Front), blev idømt adskillige års fængsel for »hooliganisme«. Den egentlige grund til deres fængsling var, at de begge aktivt deltog i valgkampen i december 2010, hvor de støttede en af oppositionens kandidater.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kasakhstan, 26.11.1962

Direktør, præsidentens informations- og analysecenter.

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1. juli 1957, Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ukraine. Nuværende pasnr.: MP2405942

Person med tilknytning til Aleksandr Lukasjenko, Viktor Lukasjenko og Dmitry Lukasjenko. Økonomisk rådgiver for præsidenten og en af Lukasjenkostyrets vigtigste økonomiske støtter. Hovedaktionær og formand for aktionærrådet i Beltechexport, en af de største virksomheder for eksport og import af forsvarsmateriel i Hviderusland.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Næstformand, den centrale valgkommission (CEC). Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

12.

Sport-Pari

 

»ЗАО Спорт- пари« (оператор республиканской лотереи)

 

Enhed, der kontrolleres af Vladimir Peftiev i samarbejde med Dmitry Aleksandrovitj Lukasjenko, gennem dennes kontrol over præsidentens sportsklub, der har en obligatorisk statsejet aktiemajoritet i Sport-Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Tidligere vice-chefredaktør for avisen »Sovietskaia Belarus«


11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1001/2011

af 10. oktober 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 11. oktober 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

58,3

EC

36,3

MA

56,6

MK

58,0

ZZ

52,3

0707 00 05

AL

65,0

EG

98,1

MK

64,2

TR

126,8

ZZ

88,5

0709 90 70

TR

118,8

ZZ

118,8

0805 50 10

AR

70,6

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,3

UY

56,8

ZA

67,7

ZZ

59,9

0806 10 10

BR

245,7

CL

79,6

MK

85,4

PE

228,3

TR

111,5

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

155,9

0808 10 80

CL

81,3

CN

86,4

NZ

116,4

US

114,5

ZA

77,6

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

54,5

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/17


RÅDETS AFGØRELSE 2011/666/FUSP

af 10. oktober 2011

om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. oktober 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2010/639/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 31. oktober 2012.

(3)

I betragtning af den alvorlige situation i Hviderusland bør der opføres flere personer på den liste over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, og som findes i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

(4)

Desuden bør oplysningerne vedrørende visse personer og en enhed, der er opført på listen i bilag IIIA til afgørelsen, ajourføres.

(5)

Det er nødvendigt at indarbejde en undtagelse fra bestemmelsen om indefrysning af aktiver i afgørelse 2010/639/FUSP, for at sikre, at EU-virksomheder ikke forhindres i at inddrive midler, som de skyldes af de anførte enheder i henhold til kontrakter, der blev indgået før de pågældende enheder blev opført på listen.

(6)

Afgørelse 2010/639/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/639/FUSP ændres således:

1.

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   Artikel 2, stk. 1, er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet blev opført på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.«

2.

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2.   Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. oktober 2012. Den kan til enhver tid tages op til fornyet vurdering. Den kan om nødvendigt forlænges eller ændres, hvis Rådet fastslår, at målene ikke er nået.«

Artikel 2

De personer, der er opført på listen i bilag I til denne afgørelse, tilføjes til listen i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

Artikel 3

I bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP erstattes angivelserne for følgende personer og enhed af de respektive angivelser i bilag II til denne afgørelse:

1)

Mazouka Siarhei

2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

3)

Peftiev Vladimir

4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich

7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

9)

Padaliak, Eduard Vasilievich

10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna

11)

Shchurok, Ivan Antonavich

12)

Sport-Pari

13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. oktober 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.


BILAG I

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik og Aleksandr Molchanov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret og Oleg Fedorkevich. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidater Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov og (som meddommer) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik og Aleksandr Molchanov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Vasili Parfenkov og (som meddommer) Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret og Oleg Fedorkevich. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev og Pavel Severinets. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som meddommer) appellen af dommen over den politiske aktivist Vasili Parfenkov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som meddommer) appellen af dommen over den politiske aktivist Vasili Parfenkov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Anklager ved byretten i Minsk, hvor appellen af dommen over Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i Molodoi Front (Young Front), blev afvist. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Direktør for fangelejren i Shklov. Han er ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte og forfølgelse af tidligere præsidentkandidat Nikolai Statkevich, som blev fængslet i forbindelse med begivenhederne den 19. december 2010, og andre indsatte.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Direktør for fangelejren i Gorki. Han er ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte, navnlig for forfølgelse og pinefuld behandling af civilsamfundsaktivisten Dmitri Dashkevich, som blev fængslet i forbindelse med valget den 19. december 2010, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Landsbyen Nekrashevichi i Karelichidistriktet i Hrodnaregionen

1961

Skatte- og afgiftsminister. Fører tilsyn med skattemyndighederne, som støtter straffesagen mod Byalyatski under påskud af skatteunddragelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Dommer ved byretten i Minsk, som godkendte afvisningen af Byalyatskis advokaters appel. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Anklager, der førte sagen mod Byalyatski i Pervomaiski distriktsret i Minsk efter Byalyatskis anmodning til retten vedrørende sin tilbageholdelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Anklager, der førte sagen mod Byalyatski i byretten i Minsk efter Byalyatskis anmodning til retten vedrørende sin tilbageholdelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition..


BILAG II

Personer og enhed, der er omhandlet i artikel 3

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn på hviderussisk

Navn på russisk

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Anklager i Dashkevich-Lobov-sagen. Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i Molodoi Front (Young Front), blev idømt adskillige års fængsel for »hooliganisme«. Den egentlige grund til deres fængsling var, at de begge aktivt deltog i valgkampen i december 2010, hvor de støttede en af oppositionens kandidater.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kasakhstan 26.11.1962

Direktør, præsidentens informations- og analysecenter.

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1. juli 1957 i Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ukraine. Nuværende pasnr.: MP2405942

Person med tilknytning til Aleksandr Lukasjenko, Viktor Lukasjenko og Dmitry Lukasjenko. Økonomisk rådgiver for præsidenten og en af Lukasjenkostyrets vigtigste økonomiske støtter. Hovedaktionær og formand for aktionærrådet i Beltechexport, en af de største virksomheder for eksport og import af forsvarsmateriel i Hviderusland.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Næstformand, den centrale valgkommission (CEC). Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

12.

Sport-Pari

 

»ЗАО Спорт- пари« (оператор республиканской лотереи)

 

Enhed, der kontrolleres af Vladimir Peftiev i samarbejde med Dmitry Aleksandrovitj Lukasjenko, gennem dennes kontrol over præsidentens sportsklub, der har en obligatorisk statsejet aktiemajoritet i Sport-Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Tidligere vice-chefredaktør for avisen »Sovietskaia Belarus«


11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/25


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. oktober 2011

om vilkårene for en samordnet anvendelse af håndhævelsesbestemmelserne for mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) i henhold til artikel 9, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF

(meddelt under nummer K(2011) 7001)

(EØS-relevant tekst)

(2011/667/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF af 30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) (1), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med beslutning nr. 626/2008/EF er at lette udviklingen af et konkurrencedygtigt indre marked for mobile satellittjenester i EU samt at sikre, at de operatører, som er blevet udvalgt til at yde disse tjenester, gradvis kan sikre geografisk dækning i alle medlemsstater.

(2)

Den indfører bl.a. en procedure for fælles udvælgelse af operatører af mobile satellitsystemer, som bruger 2 GHz-frekvensbåndet, som omfatter frekvenserne fra 1 980 til 2 010 MHz for jord-til-rum-kommunikation og fra 2 170 til 2 200 MHz for rum-til-jord-kommunikation.

(3)

Kommissionens beslutning 2009/449/EF af 13. maj 2009 om udvælgelse af operatører af fælleseuropæiske systemer, der leverer mobile satellittjenester (MSS) (2), indeholder en fortegnelse over de udvalgte operatører og de tilsvarende frekvenser.

(4)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i beslutning nr. 626/2008/EF sikrer medlemsstaterne, at de udvalgte ansøgere har ret til at anvende den specifikke radiofrekvens, som fremgår af beslutning 2009/449/EF, samt ret til at drive et mobilt satellitsystem i overensstemmelse med den tidsramme og det dækningsområde, som de har forpligtet sig til.

(5)

Retten til at anvende den specifikke radiofrekvens og til at drive et mobilt satellitsystem tildeles på en række fælles betingelser, som fremgår af artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF. De udvalgte operatører skal bl.a. anvende de tildelte radiofrekvenser til at levere MSS, de skal gennemføre de i bilaget til beslutningen fastlagte milepæle 6 til 9 inden den 13. maj 2011, og de skal opfylde alle forpligtelser, de måtte indgå i deres ansøgninger.

(6)

Overvågningen af, at de fælles betingelser overholdes og håndhæves, bør finde sted på nationalt plan, herunder også den endelige vurdering af en eventuel overtrædelse af de fælles betingelser.

(7)

De nationale håndhævelsesbestemmelser bør være i overensstemmelse med EU-retten, særlig artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (3).

(8)

På grund af den grænseoverskridende karakter af de fælles betingelser, som er fastlagt i artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF, er det nødvendigt at samordne de nationale procedurer, som fører til håndhævelse i medlemsstaterne, på EU-plan. Manglende konsekvens i anvendelsen af de nationale håndhævelsesprocedurer, navnlig for så vidt angår undersøgelsen af eventuelle trufne foranstaltninger, deres timing og karakter, ville medføre et virvar af håndhævelsesforanstaltninger, som ville være i modstrid med MSS' fælleseuropæiske karakter.

(9)

Denne afgørelse bør hverken omfatte håndhævelse af rent nationale betingelser eller gælde for håndhævelsesforanstaltninger, som vedrører andre betingelser end de fælles betingelser, der henvises til i artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF. Eftersom eventuelle specifikke betingelser i tilknytning til supplerende jordbaserede komponenter til mobile satellitsystemer hovedsagelig har en national dimension, bør håndhævelsen af de fælles betingelser, der henvises til i artikel 8, stk. 3, i beslutning nr. 626/2008/EF, ikke være omfattet af denne afgørelse.

(10)

For at sikre overholdelse af de fælles betingelser, der er indlejret i den generelle tilladelse, og/eller af retten til at bruge de tildelte frekvenser kan medlemsstater, der har udstedt en tilladelse til de udvalgte operatører, vedtage håndhævelsesforanstaltninger i medfør af artikel 10 i direktiv 2002/20/EF.

(11)

Artikel 10 i direktiv 2002/20/EF indeholder bestemmelser om en gradueret tilgang ved håndhævelse, hvor den påståede overtrædelse i første omgang undersøges, og der i påkommende tilfælde træffes foranstaltninger til at sikre overholdelse. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i direktiv 2002/20/EF bør operatøren gives en rimelig frist til at efterkomme foranstaltningen. Ved fastsættelsen af en sådan rimelig frist bør der generelt tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for satellitindustrien, den pågældende overtrædelse og den påtænkte løsning af problemet. Hvor det er nødvendigt at opsende en satellit for at opfylde de pågældende fælles betingelser, kan de vedtagne foranstaltninger bl.a. indeholde bestemmelser om, at der opstilles en køreplan med mellemliggende foranstaltninger og dertil hørende tidsfrister. Anden fase, som udløses, hvis alvorlige og gentagne overtrædelser ikke afhjælpes, kan føre til en tilbagekaldelse af brugsretten.

(12)

Denne afgørelse berører ikke de relevante nationale myndigheders beføjelser til at træffe foreløbige foranstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10, stk. 6, i direktiv 2002/20/EF.

(13)

Meddelelser til Kommissionen om eventuelle resultater, som medlemsstater, der har udstedt en tilladelse, er nået frem til i overensstemmelse med denne afgørelse, berører ikke medlemsstaternes mulighed for at afgive skriftlige indlæg med henblik på drøftelse i Kommunikationsudvalget.

(14)

Selv om de fælles betingelser i artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF udgør en integrerende del af de nationale retlige rammer, der regulerer de godkendte operatørers virksomhed, forudsætter de enkelte medlemsstaters kontrol med overholdelsen og især analysen af de kendsgerninger, som ligger til grund for en påstået overtrædelse af disse fælles betingelser, et kendskab til alle de faktiske forhold, som har en grænseoverskridende karakter og virkning, og kan kræve oplysninger om, hvordan tjenesten ydes i andre medlemsstater. En udveksling af de forskellige kompetente nationale myndigheders resultater samt de synspunkter, som de berørte godkendte operatører giver udtryk for, kan bidrage til at opnå en mere konsekvent og effektiv håndhævelse i hele EU. En samordnet tidsfrist for håndhævelse bør desuden øge retssikkerheden for de pågældende godkendte operatører.

(15)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, i direktiv 2002/20/EF kan der træffes afgørelse om at suspendere eller tilbagekalde brugsretten til en specifik radiofrekvens i tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser, hvis foranstaltningerne til sikring af vilkårenes overholdelse inden for en rimelig tidsfrist har været virkningsløse. For så vidt angår leveringen af MSS har afgørelsen om at tilbagekalde eller suspendere brugsretten en relevant grænseoverskridende virkning. Ydermere og afhængig af den nationale procedure kan det være nødvendigt at træffe passende foranstaltninger, som fører til en endelig tilbagekaldelse af tilladelsen, som f.eks. suspension. Der bør derfor ikke træffes tilbagekaldelses- eller suspensionsforanstaltninger, inden medlemsstaterne har haft lejlighed til at udveksle synspunkter og drøfte dem i Kommunikationsudvalget.

(16)

Da målet med denne afgørelse, nemlig at definere vilkårene for en samordnet anvendelse i Den Europæiske Union af håndhævelsesbestemmelserne for de fælles betingelser i tilknytning til tilladelsen til at yde MSS-tjenester og/eller retten til at bruge de udvalgte frekvenser, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan på grund af handlingens omfang og virkninger, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand, mål og anvendelsesområde

1.   I denne afgørelse fastsættes vilkårene for den samordnede anvendelse af medlemsstaternes håndhævelsesbestemmelser for godkendte operatører af mobile satellitsystemer i tilfælde af en påstået overtrædelse af de fælles betingelser, som er knyttet til tilladelsen.

2.   Idet der tages højde for mobile satellitsystemers grænseoverskridende karakter, bør samordningen, der sker med bistand fra Kommunikationsudvalget, bl.a. sigte mod at øge den fælles forståelse af de kendsgerninger, der ligger til grund for en påstået overtrædelse og dennes alvor, og føre til en konsekvent anvendelse af nationale håndhævelsesbestemmelser i hele Den Europæiske Union, herunder samordnede tidsfrister i forbindelse med alle trufne foranstaltninger, især når der er tale om samme slags overtrædelser.

3.   Denne afgørelse gælder ikke for håndhævelsesforanstaltninger, der vedrører andre betingelser end de fælles betingelser, der henvises til i artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF.

Artikel 2

Definitioner

1.   Definitionerne i direktiv nr. 2008/626/EF gælder i nærværende direktiv.

2.   Herudover forstås ved:

—   »godkendt operatør«: en operatør, som er udvalgt i henhold til beslutning 2009/449/EF, og som har fået en generel tilladelse eller individuelle brugsrettigheder til at bruge de specifikke radiofrekvenser, som fremgår af beslutning 2009/449/EF, og/eller ret til at drive et mobilt satellitsystem

—   »fælles betingelser«: de betingelser, som en godkendt operatørs rettigheder er omfattet af i henhold til artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF

—   »medlemsstat, som har udstedt en tilladelse«: en medlemsstat, som har givet godkendte operatører en generel tilladelse eller individuelle brugsrettigheder til at bruge de specifikke radiofrekvenser, som fremgår af beslutning 2009/449/EF, og/eller ret til at drive et mobilt satellitsystem.

Artikel 3

Samordning af håndhævelsen af fælles betingelser

1.   Hvis en medlemsstat, som har udstedt en tilladelse, konstaterer, at den godkendte operatør ikke overholder én eller flere fælles betingelser og underretter operatøren om dette i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF, skal den samtidig underrette Kommissionen, som derefter underretter de øvrige medlemsstater.

2.   Efter at Kommissionen har fremsendt informationen til medlemsstaterne, jf. stk. 1, undersøger de øvrige medlemsstater, som har udstedt en tilladelse, hvorvidt der er sket en overtrædelse af de relevante fælles betingelser, som hører under deres jurisdiktion, og giver den pågældende godkendte operatør mulighed for at fremføre sine synspunkter.

3.   Senest fem måneder efter at Kommissionen har fremsendt informationen til medlemsstaterne, jf. stk. 1, fremsender de medlemsstater, som har udstedt en tilladelse, et sammendrag af deres resultater og af de synspunkter, som den pågældende godkendte operatør har fremført, til Kommissionen, som underretter alle de øvrige medlemsstater herom. Senest otte måneder efter at Kommissionen har fremsendt informationen til medlemsstaterne, jf. stk. 1, indkalder Kommissionen til et møde i Kommunikationsudvalget med henblik på at undersøge den påståede overtrædelse og i givet fald drøfte passende foranstaltninger til at sikre overholdelse i overensstemmelse med de mål, der henvises til i artikel 1, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne må ikke træffe nogen endelig afgørelse om den påståede overtrædelse inden mødet i Kommunikationsudvalget, jf. stk. 3.

5.   Efter mødet i Kommunikationsudvalget, jf. stk. 3, træffer den enkelte medlemsstat, som har udstedt en tilladelse, efter at have meddelt den pågældende godkendte operatør sine resultater i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF og være nået til den konklusion, at én eller flere fælles betingelser er overtrådt, hensigtsmæssige og forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder bødestraf, til at sikre, at den pågældende godkendte operatør overholder de fælles betingelser, dog med undtagelse af tilbagekaldelse eller suspension, hvis det er relevant i henhold til deres nationale lovgivning, af tilladelser eller brugsrettigheder, som den pågældende godkendte operatør har fået tildelt.

6.   Ved alvorlige eller gentagne overtrædelser af de fælles betingelser giver en medlemsstat, som har udstedt en tilladelse, og som efter at have truffet de i stk. 5 omhandlede foranstaltninger har til hensigt at vedtage en afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse i henhold til artikel 10, stk. 5, i direktiv 2002/20/EF, meddelelse til Kommissionen herom og giver en kort beskrivelse af eventuelle foranstaltninger, som den pågældende godkendte operatør har truffet for at overholde håndhævelsesforanstaltningerne. Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse herom.

7.   Senest tre måneder efter at Kommissionen har fremsendt information til medlemsstaterne, jf. stk. 6, indkaldes der til et møde i Kommunikationsudvalget med det formål at samordne en eventuel tilbagekaldelse af en tilladelse i overensstemmelse med målene i artikel 1, stk. 2. Medlemsstater, som har udstedt en tilladelse, afstår i mellemtiden fra at træffe afgørelser, som medfører tilbagekaldelse eller suspension, hvis det er relevant i henhold til deres nationale lovgivning, af tilladelser eller brugsrettigheder, som den pågældende godkendte operatør har fået tildelt.

8.   Efter mødet i Kommunikationsudvalget, jf. stk. 7, kan medlemsstater, som har udstedt en tilladelse, træffe de nødvendige afgørelser med henblik på at tilbagekalde den tilladelse, der blev givet til den pågældende godkendte operatør.

9.   En afgørelse om håndhævelse, jf. stk. 5 og 8, skal sammen med begrundelsen herfor senest en uge, efter at den er truffet, meddeles den pågældende godkendte operatør og Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater.

Artikel 4

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EUT L 172 af 2.7.2008, s. 15.

(2)  EUT L 149 af 12.6.2009, s. 65.

(3)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.


HENSTILLINGER

11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/28


RÅDETS HENSTILLING

af 15. februar 2011

om meddelelse af decharge til Kommissionen for gennemførelsen af transaktionerne under Den Europæiske Udviklingsfond (niende EUF) for regnskabsåret 2009

(2011/668/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

som henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1), ændret ved aftalen undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 (2),

som henviser til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til partnerskabsaftalen mellem staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet den 23. juni 2000 i Cotonou, Benin, samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (3) (»den interne aftale«), der bl.a. opretter Den Niende Europæiske Udviklingsfond (niende EUF), særlig artikel 32, stk. 3,

som henviser til finansforordningen af 27. marts 2003 vedrørende den 9. Europæiske Udviklingsfond (4), særlig artikel 96-103,

som har gennemgået forvaltningsregnskabet og status pr. 31. december 2009 vedrørende transaktionerne under niende EUF samt Revisionsrettens årsberetning om 8., 9. og 10. Europæiske Udviklingsfonds (EUF's) aktiviteter (5), vedrørende regnskabsåret 2009, med Kommissionens svar, der er indeholdt i denne beretning, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

Europa-Parlamentet meddeler i henhold til artikel 32, stk. 3, i den interne aftale Kommissionen decharge for den finansielle forvaltning af niende EUF efter henstilling fra Rådet.

(2)

Kommissionens gennemførelse af alle transaktioner under niende EUF i regnskabsåret 2009 har været tilfredsstillende —

HENSTILLER til Europa-Parlamentet, at det meddeler Kommissionen decharge for gennemførelsen af transaktionerne under niende EUF for regnskabsåret 2009.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2011.

På Rådets vegne

MATOLCSY Gy.

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287 af 28.10.2005, s. 4.

(3)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.

(4)  EUT L 83 af 1.4.2003, s. 1.

(5)  EUT C 303 af 9.11.2010, s. 243.


11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/29


RÅDETS HENSTILLING

af 4. oktober 2011

om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

(2011/669/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 283, stk. 2,

som henviser til protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 11.2 —

HENSTILLER HERMED TIL DET EUROPÆISKE RÅD:

at det udnævner Jörg ASMUSSEN til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion for en embedsperiode på otte år.

Udfærdiget i Luxembourg, den 4. oktober 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


Berigtigelser

11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/30


Berigtigelse til afgørelse 2010/703/EU vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 18. november 2010 om udnævnelse af en dommer ved Retten

( Den Europæiske Unions Tidende L 306 af 23. november 2010 )

Side 76, underskriften:

I stedet for:

»På Rådets vegne

J. DE RUYT

Formand«

læses:

»J. DE RUYT

Formand«.


11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/30


Berigtigelse til afgørelse 2010/762/EU truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 25. februar 2010 om fastlæggelse af hjemstedet for Det Europæiske Asylstøttekontor

( Den Europæiske Unions Tidende L 324 af 9. december 2010 )

Side 47, underskriften:

I stedet for:

»På Rådets vegne

A. PÉREZ RUBALCABA

Formand«

læses:

»A. PÉREZ RUBALCABA

Formand«.