ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.264.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 264

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
8. oktober 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/663/EU

 

*

Rådets afgørelse af 16. juni 2011 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik

1

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik

2

 

 

2011/664/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. september 2011 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af den ændrede statut og forretningsorden for Den Internationale Gummistudiegruppe

12

 

*

Statut for Den Internationale Gummistudiegruppe

14

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2011 af 7. oktober 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 657/2008, (EF) nr. 1276/2008 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 997/2011 af 7. oktober 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 998/2011 af 7. oktober 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

30

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/665/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. oktober 2011 om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (meddelt under nummer K(2011) 6974)  ( 1 )

32

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til afgørelse 2010/592/EU vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 29. september 2010 om udnævnelse af en dommer ved Domstolen (EUT L 261 af 5.10.2010)

55

 

*

Berigtigelse til afgørelse 2010/629/EU vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 20. oktober 2010 om udnævnelse af en dommer ved Retten (EUT L 278 af 22.10.2010)

55

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 16. juni 2011

om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik

(2011/663/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede ved sin afgørelse af 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en aftale på EU-niveau, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

På Unionens vegne har Kommissionen forhandlet en aftale med Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik (»aftalen«) i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der er fastsat i bilaget til Rådets afgørelse af 5. juni 2003.

(3)

Aftalen bør undertegnes og anvendes midlertidigt med forbehold af dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik (»aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne med forbehold af aftalens indgåelse.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Indtil aftalen træder i kraft, anvendes den midlertidigt fra den første dag i den første måned efter den dato, hvor parterne har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende (1).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 8, stk. 2.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 16. juni 2011.

På Rådets vegne

VÖLNER P.

Formand


(1)  Den dato, fra hvilken aftalen anvendes midlertidigt, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik

DEN EUROPÆISKE UNION i det følgende benævnt »Unionen« eller »EU«

på den ene side, og

REPUBLIKKEN INDONESIENS REGERING, i det følgende benævnt »Indonesien«

på den anden side,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM KONSTATERER, at der er indgået bilaterale lufttrafikaftaler mellem flere af Unionens medlemsstater og Indonesien med bestemmelser, der strider mod EU-lovgivningen,

SOM KONSTATERER, at Unionen har enekompetence med hensyn til en række aspekter, der kan være omfattet af bilaterale lufttrafikaftaler mellem EU-medlemsstater og tredjelande,

SOM KONSTATERER, at EU-luftfartsselskaber, der er etableret i en medlemsstat, i henhold til EU-lovgivningen har ret til uden forskelsbehandling at få adgang til luftruter mellem EU-medlemsstaterne og tredjelande,

SOM HENVISER til de aftaler mellem Unionen og visse tredjelande, der giver statsborgere i de pågældende tredjelande mulighed for at erhverve ejendomsrettigheder i luftfartsselskaber, som der er udstedt licens til i overensstemmelse med EU-lovgivningen,

SOM ERKENDER, at visse bestemmelser i bilaterale lufttrafikaftaler mellem EU-medlemsstater og Indonesien, som strider mod EU-retten, skal bringes i fuld overensstemmelse hermed for at tilvejebringe et forsvarligt retsgrundlag for lufttrafikken mellem Unionen og Indonesien og for at sikre kontinuiteten i denne lufttrafik,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber i henhold til EU-lovgivningen i principielt ikke må indgå aftaler, som kan påvirke handelen mellem EU-medlemsstater, og som tilstræber eller bevirker, at konkurrencen forhindres, begrænses eller forvrides,

SOM ERKENDER, at visse bestemmelser i bilaterale lufttrafikaftaler mellem EU-medlemsstater og Republikken Indonesien kan sætte konkurrencereglerne for virksomheder ud af spillet, nemlig bestemmelser, der: i) kræver eller tilskynder til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter hindres, forvrides eller begrænses, eller ii) forstærker virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegerer ansvaret for tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter til luftfartsselskaberne eller andre private erhvervsdrivende,

SOM KONSTATERER, at Unionen med denne aftale ikke har til hensigt at øge det samlede omfang af lufttrafikken mellem Unionen og Indonesien, at påvirke balancen mellem EU-luftfartsselskaber og luftfartsselskaber fra Indonesien eller at forhandle ændringer af de eksisterende bilaterale lufttrafikaftalers bestemmelser om trafikrettigheder,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Generelle bestemmelser

1.   I denne aftale forstås ved »medlemsstater« EU-medlemsstater og ved »EU-traktaterne« traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til statsborgere i den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til statsborgere i EU-medlemsstaterne.

3.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag 1, henvises til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til luftfartsselskaber, som udpeges af den pågældende medlemsstat.

Artikel 2

Medlemsstaters udpegning af luftfartsselskaber

1.   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 i denne artikel går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag 2, henholdsvis punkt a) og b), med hensyn til den pågældende medlemsstats udpegning af et luftfartsselskab og Indonesiens udstedelse af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet henholdsvis afvisning, tilbagekaldelse, suspendering og begrænsning af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet.

2.   Når Indonesien modtager en udpegning fra en medlemsstat, udsteder Indonesien de relevante godkendelser og tilladelser med mindst mulig proceduremæssig forsinkelse, forudsat at:

a)

luftfartsselskabet er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med EU-traktaterne og er i besiddelse af en EU-retligt gyldig licens, og

b)

den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og at den relevante luftfartsmyndighed er entydigt identificeret i udpegningen, og

c)

luftfartsselskabet ejes, direkte eller i kraft af en ejermajoritet, og kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag 3 og/eller statsborgere i disse andre stater.

3.   Indonesien kan afslå, tilbagekalde, suspendere eller begrænse godkendelserne eller tilladelserne til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget, hvis:

a)

luftfartsselskabet ikke er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med EU-traktaterne eller ikke er i besiddelse af en EU-retligt gyldig licens, eller

b)

den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, ikke udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, eller den relevante luftfartsmyndighed ikke er entydigt identificeret i udpegningen, eller

c)

luftfartsselskabet ikke ejes direkte eller i kraft af en ejermajoritet, eller ikke kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag 3 og/eller statsborgere i disse andre stater, eller

d)

luftfartsselskabet i forvejen har en driftstilladelse under en bilateral aftale mellem Indonesien og en anden medlemsstat, og Indonesien kan påvise, at det ved at udøve trafikrettigheder under denne aftale på en rute, som omfatter et punkt i denne anden medlemsstat, ville omgå restriktioner i trafikrettighederne, som pålægges ved denne anden aftale, eller

e)

det udpegede luftfartsselskab er i besiddelse af et »Air Operator's Certificate« udstedt af en medlemsstat, uden at der foreligger nogen bilateral lufttrafikaftale mellem Indonesien og den pågældende medlemsstat, og hvis det luftfartsselskab, som Indonesien har udpeget, har fået afslag på trafikrettigheder til den pågældende medlemsstat.

Indonesien udøver sine rettigheder i henhold til dette stykke uden at forskelsbehandle EU-luftfartsselskaber på grundlag af nationalitet.

Artikel 3

Sikkerhed

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag 2, punkt c).

2.   Når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Indonesiens rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Indonesien også for den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og for det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse.

Artikel 4

Beskatning af flybrændstof

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag 2, punkt d).

2.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte er intet i de aftaler, der er anført i bilag 2, punkt d), til hinder for, at medlemsstaterne uden forskelsbehandling kan pålægge enhver form for skatter, afgifter eller gebyrer på brændstof, der på deres område leveres til brug i et luftfartøj, der tilhører et luftfartsselskab udpeget af Indonesien, og som beflyver en rute mellem et punkt på den pågældende medlemsstats område og et andet punkt på denne eller en anden medlemsstats område.

Artikel 5

Forenelighed med konkurrencereglerne

1.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte må intet i de i bilag 1 anførte aftaler: i) tilskynde til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen hindres, forvrides eller begrænses, ii) forstærke virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis eller iii) uddelegere ansvaret for at tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen til private erhvervsdrivende.

2.   Bestemmelserne i de i bilag 1 opførte aftaler anvendes ikke, hvis de er i modstrid med stk. 1 i denne artikel.

Artikel 6

Bilag til denne aftale

Bilagene til denne aftale udgør en integreret del af aftalen.

Artikel 7

Revision eller ændring

Parterne kan efter fælles overenskomst til enhver tid revidere eller ændre denne aftale.

Artikel 8

Ikrafttræden og midlertidig anvendelse

1.   Denne aftale træder i kraft, når parterne har givet hinanden skriftlig notifikation om afslutningen af de respektive interne procedurer, som er nødvendige for, at den kan træde i kraft.

2.   Uanset stk. 1 er parterne enige om at anvende denne aftale midlertidigt fra den første dag i den første måned efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de dertil nødvendige procedurer er afsluttet.

3.   Denne aftale finder anvendelse på alle aftaler og ordninger, der er anført i bilag 1, herunder også de aftaler og andre ordninger, som endnu ikke er trådt i kraft på datoen for denne aftales undertegnelse og ikke finder midlertidig anvendelse.

Artikel 9

Ophør

1.   Hvis en aftale, der er opført i bilag 1, ophører, ophører samtidig alle nærværende aftales bestemmelser vedrørende den pågældende aftale opført i bilag 1.

2.   Hvis alle de aftaler, der er opført i bilag 1, ophører, ophører nærværende aftale samtidig.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den niogtyvende juni 2011 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og indonesisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За правителството на Република Индонезия

Por el Gobierno de la República de Indonesia

Za vládu Indonéské republiky

For Republiken Indonesiens regeringen

Für die Regierung der Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας

For the Government of the Republic of Indonesia

Pour le gouvernement de la République d'Indonésie

Per il governo della Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas valdības vārdā –

Indonezijos Respublikos vyriausybės vardu

Az Indonéz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de regering van de Republiek Indonesië

W imieniu rządu Republiki Indonezji

Pelo Governo da República da Indonésia

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Za vládu Indonézskej republiky

Za vlado Republike Indonezije

Indonesian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indonesiens regeringen

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Image

BILAG 1

Liste over aftaler, som der henvises til i aftalens artikel 1

Lufttrafikaftaler og andre ordninger mellem Republikken Indonesien og medlemsstater i Den Europæiske Union med senere ændringer, som på tidspunktet for aftalens undertegnelse er indgået, undertegnet eller paraferet:

Luftfartsaftale mellem den østrigske forbundsregering og Republikken Indonesiens regering vedrørende ruteflyvning, undertegnet i Wien den 19. marts 1987, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Østrig«.

Aftale mellem Kongeriget Belgiens regering og Republikken Indonesiens regering om lufttrafik mellem og ud over de to landes territorier, udfærdiget i Djakarta den 12. marts 1971, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Belgien«.

Luftfartsaftale mellem Republikken Bulgariens regering og Republikken Indonesiens regering om lufttrafik mellem og ud over de to landes respektive territorier, udfærdiget i Jakarta den 22. juni 1992, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Bulgarien«.

Luftfartsaftale mellem Den Tjekkoslovakiske Socialistiske Republiks regering og Republikken Indonesiens regering, undertegnet i Prag den 10. maj 1972, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Den Tjekkiske Republik«. Senest ændret ved en brevveksling udfærdiget i Djakarta den 18. januar 1986.

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Indonesiens regering om lufttrafik mellem og ud over de to landes respektive territorier, undertegnet i København den 23. juni 1971, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Danmark«.

Lufttrafikaftale mellem Republikken Finlands regering og Republikken Indonesiens regering, undertegnet i Djakarta den 7. november 1997, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Finland«.

Aftale mellem Den Franske Republiks regering og Republikken Indonesiens regering om lufttrafik mellem og ud over de to landes respektive territorier, udfærdiget i Djakarta den 24. november 1967, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Frankrig«.

Aftale mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Indonesien om lufttrafik mellem og ud over de to landes respektive territorier, undertegnet i Djakarta den 4. december 1969, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Tyskland«.

Lufttrafikaftale mellem Den Hellenske Republiks regering og Indonesiens regering, udfærdiget i Djakarta den 24. juni 2008, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Grækenland«.

Luftfartsaftale mellem Republikken Ungarns regering og Republikken Indonesiens regering, undertegnet i Djakarta den 20. september 1994, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Ungarn«.

Aftale mellem Den Italienske Republiks regering og Republikken Indonesien om lufttrafik mellem og ud over de to landes respektive territorier, undertegnet i Djakarta den 7. december 1966, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Italien«.

Udkast til aftale mellem Storhertugdømmet Luxembourgs regering og Republikken Indonesiens regering om lufttrafik paraferet i Denpasar den 15. marts 2005, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Luxembourg«.

Luftfartsaftale mellem Kongeriget Nederlandenes regering og Republikken Indonesiens regering, undertegnet i Haag den 23. november 1990, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Nederlandene«.

Luftfartsaftale mellem Republikken Polens regering og Republikken Indonesiens regering vedrørende ruteflyvning, undertegnet i Djakarta den 13. december 1991, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Polen«.

Lufttrafikaftale mellem Rumæniens regering og Republikken Indonesiens regering, undertegnet i Jakarta den 7. september 1993, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Rumænien«.

Lufttransportaftale mellem Den Slovakiske Republiks regering og Republikken Indonesiens regering paraferet i Djakarta den 28. marts 1995, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Slovakiet«.

Lufttrafikaftale mellem Kongeriget Spaniens regering og Republikken Indonesien regering, vedrørende ruteflyvning, udfærdiget i Madrid den 5. oktober 1993, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Spanien«.

Aftale mellem Kongeriget Sveriges regering og Republikken Indonesiens regering om lufttrafik mellem og ud over de to landes respektive territorier, undertegnet i København den 23. juni 1971, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — Sverige«.

Aftale mellem regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Republikken Indonesiens regering om lufttrafik mellem og ud over de to landes respektive territorier undertegnet i Jakarta den 28. juni 1973, i bilag 2 benævnt »aftalen Indonesien — UK«.

BILAG 2

Liste over artikler i de i bilag 1 opførte aftaler, som der henvises til i aftalens artikel 2-4

a)

En medlemsstats udpegning af luftfartsselskaber:

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Østrig

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Belgien

 

Artikel III i aftalen Indonesien — Bulgarien

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Den Tjekkiske Republik

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Danmark

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Finland

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Frankrig

 

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Indonesien — Tyskland

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Ungarn

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Italien

 

Artikel III i aftalen Indonesien — Luxembourg

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Nederlandene

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Polen

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Rumænien

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Slovakiet

 

Artikel III i aftalen Indonesien — Spanien

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Sverige

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — UK.

b)

Afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser:

 

Artikel 3 og 4 i aftalen Indonesien — Østrig

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Belgien

 

Artikel IV i aftalen Indonesien — Bulgarien

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Den Tjekkiske Republik

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Danmark

 

Artikel 3 og 4 i aftalen Indonesien — Finland

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Frankrig

 

Artikel 3, stk. 6, i aftalen Indonesien — Tyskland

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — Ungarn

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Italien

 

Artikel IV i aftalen Indonesien — Luxembourg

 

Artikel 3 og 4 i aftalen Indonesien — Nederlandene

 

Artikel 3 og 4 i aftalen Indonesien — Polen

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — Rumænien

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — Slovakiet

 

Artikel III og IV i aftalen Indonesien — Spanien

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Sverige

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — UK.

c)

Sikkerhed:

 

Artikel 3 og 6 i aftalen Indonesien — Østrig

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Belgien

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Den Tjekkiske Republik

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Danmark

 

Artikel 16 i aftalen Indonesien — Finland

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Frankrig

 

Bilag 4 til det godkendte protokollat, undertegnet i Bonn den 4. juni 2003 af delegationer, der repræsenterede luftfartsmyndighederne i Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Indonesien

 

Artikel 7 i aftalen Indonesien — Grækenland

 

Artikel 16 i aftalen Indonesien — Ungarn

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Italien

 

Artikel VII i aftalen Indonesien — Luxembourg

 

Bilag IV til aftalememorandummet mellem luftfartsmyndighederne i Republikken Indonesien og Kongeriget Nederlandene, udfærdiget i Haag den 19. august 2009

 

Artikel 6 i aftalen Indonesien — Slovakiet

 

Artikel VI i aftalen Indonesien — Spanien

 

Artikel 3 i aftalen Indonesien — Sverige.

d)

Beskatning af flybrændstof:

 

Artikel 7 i aftalen Indonesien — Østrig

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — Belgien

 

Artikel VI i aftalen Indonesien — Bulgarien

 

Artikel 5 i aftalen Indonesien — Den Tjekkiske Republik

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — Danmark

 

Artikel 6 i aftalen Indonesien — Finland

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — Frankrig

 

Artikel 5 i aftalen Indonesien — Tyskland

 

Artikel 10 i aftalen Indonesien — Grækenland

 

Artikel 6 i aftalen Indonesien — Ungarn

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — Italien

 

Artikel IX i aftalen Indonesien — Luxembourg

 

Artikel 10 i aftalen Indonesien — Nederlandene

 

Artikel 6 i aftalen Indonesien — Polen

 

Artikel 9 i aftalen Indonesien — Rumænien

 

Artikel 8 i aftalen Indonesien — Slovakiet

 

Artikel VIII i aftalen Indonesien — Spanien

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — Sverige

 

Artikel 4 i aftalen Indonesien — UK.

BILAG 3

Liste over andre stater, som der henvises til i aftalens artikel 2

a)

Republikken Island (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

b)

Fyrstendømmet Liechtenstein (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

c)

Kongeriget Norge (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

d)

Det Schweiziske Forbund (i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart)


8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/12


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. september 2011

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af den ændrede statut og forretningsorden for Den Internationale Gummistudiegruppe

(2011/664/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter flere forhandlingsrunder enedes delegationslederne i Den Internationale Gummistudiegruppe (»gruppen«) den 14. juli 2011 om teksten til ændringerne af gruppens statut og forretningsorden.

(2)

Unionen er medlem af gruppen.

(3)

De EU-medlemsstater, der var medlemmer af gruppen, har fremsendt formelle meddelelser om udtrædelse og er udtrådt fra gruppen pr. 1. juli 2011.

(4)

Vedtagelsen af gruppens ændrede statut og forretningsorden er nødvendig for at bekræfte gruppens nye hovedsæde og for at fastsætte eksplicitte bestemmelser om Unionens status i gruppen, samt for at tilpasse organisationens struktur, budgetbidrag og beslutningstagningsprocedurer —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved på Unionens vegne bemyndigelse til undertegnelse af den ændrede statut og forretningsorden for Den Internationale Gummistudiegruppe (»gruppen«), som der blev opnået enighed om af delegationslederne på mødet den 14. juli 2011 i Singapore, med forbehold af deres indgåelse.

Artikel 2

Den ændrede statut og forretningsorden anvendes midlertidigt (1) indtil afslutningen af procedurerne for deres indgåelse.

Artikel 3

Denne afgørelse gennemføres ved, at Kommissionen sender gruppen et brev, der bekræfter Unionens tilslutning til teksten til den ændrede statut og forretningsorden, og som angiver Unionens midlertidige anvendelse af den ændrede statut og forretningsorden indtil afslutningen af procedurerne for deres indgåelse.

Kommissionen bemyndiges ligeledes til at deponere den erklæring om beføjelser, der er knyttet til denne afgørelse, hos gruppens generalsekretær i overensstemmelse med artikel XVI, punkt 2, i den ændrede statut.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. september 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  Den dato, fra hvilken den ændrede statut og forretningsorden anvendes midlertidigt, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


Den Europæiske Unions erklæring i henhold til artikel XVI, punkt 2, i statutten

I overensstemmelse med artikel XVI, punkt 2, i statutten for Den Internationale Gummistudiegruppe angives det i denne erklæring, hvilke beføjelser medlemsstaterne har overdraget til Den Europæiske Union på de områder, som statutten omhandler.

Den Europæiske Union erklærer, at den i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har enekompetence vedrørende internationale handelsanliggender i forbindelse med den fælles handelspolitik, herunder udarbejdelse af statistik.

Udstrækningen og udøvelsen af Den Europæiske Unions beføjelser udvikler sig ifølge sagens natur til stadighed, og Den Europæiske Union vil om nødvendigt supplere eller ændre denne erklæring i overensstemmelse med statuttens artikel XVI, punkt 2.


8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/14


STATUT FOR DEN INTERNATIONALE GUMMISTUDIEGRUPPE

FORORD

Den Internationale Gummistudiegruppe (i det følgende benævnt gruppen) blev oprettet i 1994 med status som en anerkendt international organisation i Det Forenede Kongerige. Gruppen har siden den 1. juli 2008 haft hjemsted i Singapore, også her med status som en anerkendt international organisation.

I   Mål

1.

Gruppen fungerer som et debatforum for spørgsmål i forbindelse med produktion og forbrug af samt handel med syntetisk gummi og naturgummi. Gruppens mål er at indsamle og offentliggøre omfattende statistiske oplysninger om gummiindustrien på verdensplan og derved sikre gennemsigtighed på gummimarkederne og i markedstendenserne.

2.

Gruppen samarbejder med andre internationale organisationer, som er relevante for opnåelsen af gruppens mål.

II   Funktioner

1.

Gruppen holder regelmæssigt møder på de tidspunkter og steder, som dens medlemmer finder passende, for at drøfte statistikker og fælles anliggender for gummiindustrien.

2.

Gruppen foretager eller foranlediger, at studier og undersøgelser af verdenssituationen for gummi, som gruppen anser for relevante, foretages. I den forbindelse tilsigtes det specielt at tilvejebringe omfattende oplysninger om situationen med hensyn til udbud og efterspørgsel samt den sandsynlige udvikling.

III   Definitioner

1.

Ved »gruppen« forstås Den Internationale Gummistudiegruppe (IRSG).

2.

Ved »delegationsledere« forstås den højeste myndighed i gruppen bestående af medlemsstaternes repræsentanter.

3.

Ved »værtsland« forstås det medlem, med hvilket gruppen har indgået en aftale om hovedsæde.

4.

Enhver henvisning i denne overenskomst til et »medlem« eller »land« skal forstås som omfattende Den Europæiske Union og enhver anden international organisation, der har enekompetence i spørgsmål, der er omfattet af denne statut, og ansvar for forhandling, indgåelse og gennemførelse af internationale overenskomster, navnlig råvareoverenskomster.

5.

»Gummitopmødet« er en offentlig konference for erhvervslivet og regeringerne, som organiseres af Den Internationale Gummistudiegruppe.

6.

En »naturgummiproducent« er et medlem, hvis produktion af naturgummi overstiger landets forbrug af naturgummi.

7.

»Gummiforbrugere« er alle andre medlemmer end naturgummiproducenter.

8.

»Naturgummi« er et produkt, der er fremstillet af latex fra Hevea brasiliensis-træer.

9.

»Syntetisk gummi« består af hærdede elastomerer baseret på polymeriseringsprocessen, som er den kemiske sammensætning af monomerer til at danne en polymer.

10.

»Gummi« er naturgummi og syntetisk gummi med undtagelse af regenereret gummi.

11.

Ved »simpelt flertal« forstås et flertal af de afgivne stemmer.

IV   Hovedsæde

Gruppens hovedsæde skal ligge på et medlems område, og gruppen skal opretholde et sekretariat der til udførelse af gruppens arbejde.

V   Medlemskab

1.

Medlemskab af gruppen er åbent for ethvert land, der har interesse i produktion eller forbrug af samt handel med naturgummi eller syntetisk gummi.

2.

Der er to former for medlemskab af gruppen, nemlig naturgummiproducenter og gummiforbrugere.

VI   Medlemmernes forpligtelser

1.

Medlemmerne leverer i videst mulige omfang nøjagtige statistikker til sekretariatet vedrørende produktion og forbrug af samt handel med gummi inden for deres respektive lande såvel som andre oplysninger, der er vigtige i forbindelse med bedømmelsen af den aktuelle situation samt fremtidige tendenser.

2.

Hvis et medlem i to på hinanden følgende år ikke har leveret nødvendige, nøjagtige statistikker og oplysninger og ikke har givet en tilfredsstillende forklaring, træffer delegationslederne de foranstaltninger, der skønnes hensigtsmæssige.

VII   Stemmeret og afstemning

1.   Medlemmerne har i alt 100 stemmer.

2.   Stemmerne fordeles mellem medlemmerne i henhold til deres respektive årlige bidrag.

3.   Hvis medlemskabet ændres, eller hvis et medlems stemmeret suspenderes eller generhverves i henhold til overenskomstens bestemmelser, omregnes og omfordeles stemmerne til medlemmerne inden næste afstemning.

4.   Hvert medlem er berettiget til at afgive det antal stemmer, det råder over, og kan ikke dele sine stemmer.

5.   Ved skriftlig henvendelse til formanden for delegationslederne, det statistiske og økonomiske udvalg eller et andet udvalg kan en naturgummiproducent bemyndige en anden naturgummiproducent, og kan en gummiforbruger bemyndige en anden gummiforbruger til at repræsentere medlemmets interesser og stemme på et møde.

6.   Gruppen er beslutningsdygtig på et møde, når et simpelt flertal er til stede, herunder mindst to naturgummiproducenter og to gummiforbrugere.

7.   Afstemning

7.1.

Afgørelser på alle møder træffes så vidt muligt ved konsensus uden stemmer imod, formelle indsigelser eller forbehold. Mødeformænd skal til enhver tid bestræbe sig på at opnå konsensus ved alle afgørelser. I tilfælde af forbehold afsættes — om muligt — tilstrækkelig tid til at opnå kompromis eller konsensus.

7.2.

Kan der efter mødeformandens opfattelse ikke opnås konsensus om et spørgsmål, afholdes der afstemning.

7.3.

Afstemning afholdes normalt for at sikre størst mulig åbenhed i beslutningstagningen. Mødeformanden afgør alene, om afstemningen sker ved håndsoprækning eller ved navneopråb. I særlige tilfælde kan formanden beslutte, at de pågældende medlemmer afgiver deres stemme ved hemmelig afstemning eller brevafstemning. På foranledning af et eller flere medlemmer skal formanden indkalde til hemmelig afstemning.

7.4.

Med forbehold af bestemmelserne i punkt 7.5 og 7.6 træffes beslutninger, hvorom der stemmes, normalt ved simpelt flertal af de tilstedeværende, som deltager i afstemningen, forudsat at mindst to naturgummiproducenter og to gummiforbrugere afgiver en positiv stemme. Undlader et medlem at stemme, anses det for ikke at have deltaget i afstemningen.

Anvender et medlem bestemmelserne i punkt 5 i denne artikel, og afgives det pågældende medlems stemmer på et møde, anses dette medlem, for så vidt angår punkt 7.4, 7.5 og 7.6 i denne artikel for at have været til stede og for at have afgivet sine stemmer.

7.5.

Beslutninger, der sættes til afstemning, vedrørende

a)

valg af generalsekretær

b)

godkendelse af budgettet og

c)

suspension af et medlems rettigheder, jf. artikel XIV, punkt 4

forudsætter simpelt flertal i gruppen af tilstedeværende naturgummiproducenter og i gruppen af tilstedeværende gummiforbrugere, som stemmer. Disse stemmer skal desuden tilsammen omfatte mindst et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, som stemmer.

7.6.

Beslutninger vedrørende

a)

revision eller opsigelse af aftale om hovedsæde

b)

ændring eller opsigelse af statutten

c)

hovedsædets placering samt

d)

godkendelse af udkast til reviderede regnskaber

træffes udelukkende ved konsensus.

VIII   Gummitopmødet

Gruppen træder sammen en gang årligt i et medlemsland. Når gummitopmødet afholdes i et land, der ikke er medlem af gruppen, kan gruppens møder dog afholdes der i stedet. Modtages og accepteres der ingen invitation, afholdes gummitopmødet i værtslandet. Ikke-medlemmer, rådgivere fra erhvervslivet og andre eksperter og observatører kan inviteres til at deltage i gummitopmødet.

IX   Delegationsledere

1.

Medlemmerne i gruppen udpeger hver én repræsentant, der eventuelt ledsaget af rådgivere deltager i delegationsledernes møder.

2.

Formanden og næstformanden vælges af delegationslederne for to regnskabsår. De kan genvælges én gang.

3.

Delegationslederne mødes i hovedsædet eller andre steder, hvis der træffes beslutning herom.

4.

Delegationslederne mødes mindst en gang i det første halvår af hvert kalenderår og kan træffe afgørelse om andre møder.

5.

Såfremt et medlems repræsentant ikke kan være til stede ved et møde i gruppen, kan denne lade sig repræsentere af en stedfortræder. Stedfortræderen indrømmes samme privilegier som en repræsentant, herunder stemmeret.

6.

Delegationslederne kan nedsætte de udvalg og rådgivende paneler, de finder nødvendigt, og de fastlægger disses sammensætning og arbejdsområder.

7.

Delegationslederne udpeger uafhængige revisorer til revision af gruppens regnskaber.

8.

Delegationslederne træffer beslutning om udarbejdelse og offentliggørelse af undersøgelser af situationen for gummi på verdensplan og andre emner, som den finder passende.

9.

Delegationslederne fastsætter gruppens forretningsorden.

X   Sekretariatet og generalsekretæren

1.

Sekretariatet varetager gruppens arbejde.

2.

Generalsekretæren er den daglige leder af sekretariatet, og han er ansvarlig over for delegationslederne med hensyn til det arbejde, der udføres i sekretariatet.

3.

Generalsekretæren udpeges af delegationslederne for fire år og kan genvælges for endnu en periode på fire år. Delegationslederne fastsætter reglerne for udpegelse af generalsekretæren.

4.

Delegationslederne træffer afgørelse om generalsekretærens ansvarsområder.

5.

Sekretariatets opgaver er følgende:

a)

at tilvejebringe de bedst mulige oplysninger om statistikker og generelle økonomiske spørgsmål med relation til gummi

b)

at udarbejde og gennemføre arbejdsprogrammet

c)

at være forbindelsesled mellem medlemmerne i spørgsmål vedrørende gummi i perioderne mellem gruppens møder

d)

at træffe de nødvendige forberedelser til møderne samt

e)

at holde forbindelse til andre internationale organisationer og virksomheder, hvis arbejde er relevant og af interesse for arbejdet i gruppen.

XI   Det statistiske og økonomiske udvalg

1.

Det statistiske og økonomiske udvalg består af de medlemmer, der måtte ønske at deltage.

2.

Udvalget trækker på ekspertisen i det rådgivende branchepanel.

3.

Udvalgets medlemmer vælger en formand og en næstformand blandt medlemmerne eller fra det rådgivende branchepanel. Formanden og næstformand vælges for to regnskabsår og kan genvælges én gang.

4.

Udvalget holder møde mindst én gang hvert kalenderår og derudover efter behov i henhold til udvalgets beslutning.

5.

Udvalget har ansvaret for:

a)

analyse og behandling af de statistiske oplysninger fra sekretariatet vedrørende udbud/efterspørgsel

b)

godkendelse, overvågning og behandling af sekretariatets arbejdsprogram, samtidig med at der tages hensyn til andre synspunkter og anbefalinger fra det rådgivende branchepanel samt

c)

opstilling af anbefalinger til delegationslederne om indledning, fortsættelse og offentliggørelse af dokumenter, som er udarbejdet som led i arbejdsprogrammet, herunder fremlægning af en rapport derom, som delegationslederne skal godkende.

XII   Det rådgivende branchepanel

1.

Delegationslederne opretter et rådgivende branchepanel, som skal fungere som forbindelsesled med oplysninger til gummisektoren, herunder industri, handel, universiteter, forskning og teknologi. Delegationslederne fastsætter en åben procedure til udvælgelse af medlemmerne af det rådgivende branchepanel.

2.

Det rådgivende branchepanel vælger selv en formand og næstformand. Formanden og næstformand vælges for to regnskabsår og kan genvælges én gang.

3.

Det rådgivende branchepanel:

a)

bidrager med synspunkter og anbefalinger i forbindelse med udarbejdelsen af sekretariatets arbejdsprogram

b)

bistår det statistiske og økonomiske udvalg med overvågning og behandling af sekretariatets arbejdsprogram

c)

bistår det statistiske og økonomiske udvalg med evaluering af projektforslag, som modtager støtte fra andre organer samt

d)

udarbejder de rapporter og henstillinger, der måtte være behov for, til delegationslederne.

4.

Det rådgivende branchepanel mødes mindst en gang årligt og flere gange, hvis det rådgivende branchepanel træffer beslutning herom. Medlemmerne har, om nødvendigt, observatørstatus på møderne i det rådgivende branchepanel.

5.

Det rådgivende branchepanel, repræsenteret ved formanden eller næstformanden, har observatørstatus på delegationsledernes møder, hvor dette er hensigtsmæssigt.

XIII   Status

1.

Gruppen har status som juridisk person. Den kan navnlig indgå kontrakter om, erhverve og råde over løsøre og fast ejendom og indlede retsforfølgning i henhold til aftalen om hovedsæde, som er indgået mellem værtslandet og gruppen.

2.

Den status og de privilegier og immuniteter, som tilkommer gruppen, dens generalsekretær, dens personale og eksperter samt medlemsrepræsentanter, når disse opholder sig inden for værtslandets område for at udøve deres funktioner, hviler på aftalen vedrørende hovedsædet, indgået mellem værtsregeringen og gruppen.

XIV   Budget og finansbestemmelser

1.

Medlemmerne bidrager på basis af et godkendt system til de indtægter, der er nødvendige for gruppens virke. Medlemmernes bidrag betales i værtslandets valuta.

2.

Ud af det godkendte årlige budget skal 60 % dækkes af et fast grundbeløb, som er lige stort for alle medlemmer. De resterende 40 % dækkes ligeledes af medlemmerne, men beløbets størrelse fastsættes i forhold til hvert lands gennemsnitlige produktion eller forbrug (det største beløb anvendes som beregningsgrundlag) af gummi i de tre kalenderår, der går forud for det pågældende regnskabsår. Såfremt de nødvendige statistikker ikke foreligger, fastsætter generalsekretæren ud fra de forhåndenværende oplysninger det bidrag, der skal betales, og de pågældende medlemmer opfordres til at godtage dette forslag.

3.

Nye medlemmer, der tilslutter sig gruppen i løbet af et regnskabsår, betaler et pro rata bidrag (pr. måned) for resten af året. Bidrag for nye medlemmer påvirker ikke bidragene fra de eksisterende medlemmer i det pågældende regnskabsår, men tages i betragtning ved udregningen af bidragene for det følgende år.

4.

Har et medlem undladt at betale sine bidrag i to år, suspenderes medlemmets rettigheder, medmindre gruppen beslutter noget andet, indtil restancebeløbet samt indeværende års bidrag er indbetalt.

XV   Ændringer

1.

Delegationslederne kan ved konsensus vedtage ændringer til denne statut i henhold til artikel VII, punkt 7.6. Sekretariatet underretter medlemmerne om disse ændringer.

2.

Delegationslederne fastsætter datoen og procedurerne for disse ændringers ikrafttræden.

XVI   Tiltrædelse og udtrædelse af og udelukkelse fra gruppen

1.

Tiltrædelse af gruppen får virkning ved meddelelse til generalsekretariatet.

2.

Ved tiltrædelse deponerer Den Europæiske Union og enhver international organisation som omhandlet i artikel III, punkt 4, en erklæring hos sekretariatet fra den pågældende organisations relevante organ med angivelse af arten og omfanget af organisationens beføjelser på de områder, der er omfattet af statutten, ligesom de underretter depositaren om enhver efterfølgende indholdsmæssig ændring af sådanne beføjelser. Afgiver Den Europæiske Union og enhver international organisation erklæring om enekompetence på de områder, der er omfattet af statutten, er den pågældende organisations medlemsstater ikke berettigede til at blive medlemmer af gruppen, og medlemmerne skal trække sig fra gruppen.

3.

Ønsker en medlemsstat at udtræde af gruppen, giver den skriftlig meddelelse herom til generalsekretæren senest den 1. november med virkning fra den 30, juni det efterfølgende kalenderår. Giver medlemsstaten meddelelse herom efter den 1. november, er den forpligtet til at betale medlemsbidrag i det efterfølgende regnskabsår.

4.

Beslutter delegationslederne, at et medlem misligholder sine forpligtelser i henhold til denne statut, kan de ved konsensus udelukke medlemmet fra gruppen. Det medlem, der misligholder sine forpligtelser, kan ikke stemme om spørgsmål vedrørende medlemmet selv.

5.

Et medlems finansielle forpligtelser, som det har indgået overfor gruppen i henhold til denne statut inden udtrædelse eller udelukkelse, ophører ikke ved udtrædelse eller udelukkelse.

6.

Et medlem, som er udtrådt eller er blevet udelukket fra gruppen, er ikke berettiget til nogen andel i gruppens likvidationsprovenu eller andre af dens aktiver. Et sådant medlem hæfter heller ikke for betaling af nogen andel af gruppens eventuelle underskud ved denne statuts ophør.

XVII   Ophør

1.

Denne statut forbliver i kraft, indtil delegationslederne ved konsensus beslutter, at den skal ophøre.

2.

Uanset statuttens ophør fortsætter delegationslederne deres virksomhed i en periode på højst 18 måneder for at gennemføre gruppens likvidation, herunder afvikling af de finansielle mellemværender, og de skal, med forbehold af relevante afgørelser, der træffes med kvalificeret flertal i henhold til artikel VII, punkt 7.6, i denne periode have de beføjelser og varetage de funktioner, som måtte være nødvendige med henblik herpå.


FORRETNINGSORDEN FOR DEN INTERNATIONALE GUMMISTUDIEGRUPPE

FORORD

Forretningsordenen for Den Internationale Gummistudiegruppe fastsættes i henhold til artikel IX, punkt 9, i statutten for Den Internationale Gummistudiegruppe. Forretningsordenen blev vedtaget af gruppen på delegationsledernes møde den … i …

1.   Finansbestemmelser

Regnskabsåret løber fra den 1. juli til den 30, juni.

1.1.   Medlemsbidrag

1.1.1.

Medlemsbidragene forfalder til indbetaling hvert år den 1. juli efter modtagelse af den officielle opkrævning fra sekretariatet.

1.1.2.

Hvis et medlems bidrag ikke er fuldt indbetalt pr. 1. december, fremsætter generalsekretæren en anmodning om omgående betaling.

1.1.3.

Er bidraget ikke er fuldt indbetalt pr. 1. februar, indberetter generalsekretæren restancen til delegationslederne. Delegationslederne træffer beslutning om, at medlemsstatens stemmeret ophæves, dog ikke ved afstemning om spørgsmål i forbindelse med en beslutning om likvidation af gruppen.

1.1.4.

Hvis bidraget ikke er fuldt indbetalt pr. 1. april, henstiller delegationslederne til gruppen, medmindre de under de særlige omstændigheder træffer anden beslutning, at alle sekretariatstjenesteydelser til medlemmet indstilles.

1.1.5.

Hvis medlemmets bidrag ikke er fuldt indbetalt ved udgangen af regnskabsåret, forhøjes det skyldige beløb med den årlige inflationsrate i værtslandet, som anvendes ved beregningen af budgettet for hvert år, medlemsstaten er i restance med betalingen, medmindre delegationslederne træffer anden beslutning.

1.1.6.

Ved udgangen af hvert kvartal af regnskabsåret beregner generalsekretæren det forhøjede bidrag og underretter medlemmet herom.

1.1.7.

Beslutninger eller forholdsregler, som træffes i henhold til denne bestemmelse, vil ikke få indflydelse på det pågældende medlems rettigheder.

1.2.   Bankkonto

1.2.1.

Der er i værtslandet åbnet en bankkonto i sekretariatets navn (Secretariat of the International Rubber Study Group).

1.2.2.

Der kan foretages transaktioner over bankkontoen ved hjælp af checks/netbank, der underskrives:

a)

af generalsekretæren

b)

i hans fravær af lederen af det økonomiske og statistiske kontor eller

c)

i deres fravær af den repræsentant, som værtslandet har udpeget til delegationsledernes gruppe.

1.2.3.

Ved beløb over 15 000 SGD skal checks/netbanktransaktioner være forsynet med to underskrifter, nemlig en fra sekretariatet og en fra den repræsentant, som værtslandet har udpeget som delegationsleder.

1.2.4.

Lederen af forvaltnings- og administrationsafdelingen fører regnskaberne for sekretariatet.

1.2.5.

Sekretariatet kontrollerer brugen af alle relevante bankkonti i værtslandet.

1.2.6.

Ethvert beløb, der modtages, deponeres straks i banken. Generalsekretæren råder over en løbende konto til kontant ud- og indbetaling af mindre beløb op til en grænse på 1 000 SGD.

1.3.   Regler for udbud

Sekretariatet formidler tjenester ved hjælp af en af følgende metoder på grundlag af den anslåede indkøbsværdi (EPV). Sekretariatet må ikke »opdele« indkøbsværdien for at undgå at skulle overholde udbudsprocedurerne.

1.3.1.

Mindre udbudsbeløb til EPV, der ikke overstiger 3 000 SGD/- GST (en afgift på varer og tjenesteydelser). Der kan købes direkte fra leverandøren, når a) prisen på varer eller tjenester er kendt fra et tidligere indkøb, eller b) prisen er kendt fra leverandørernes offentliggjorte priser, medierne eller andre kilder til pålidelige oplysning, f.eks. flyveblade eller internettet. Priserne på varer eller tjenester skal desuden være rimelig.

1.3.2.

Ved udbud gennem indkaldelse af pristilbud for EPV, der ikke overstiger 70 000 SGD/- GST, skal sekretariatet indkalde pristilbud fra mindst tre leverandører og, hvor det er muligt, vælge det laveste tilbud. Vælges det laveste tilbud ikke i forbindelse med et udbud, skal der forelægges begrundelser. Generalsekretæren skal godkende enhver beslutning om udbud.

1.3.3.

Udbud med EPV på over 70 000 SGD/- GST. Sekretariatet skal indkalde tilbud fra mindst tre leverandører. Sekretariatet skal forelægge delegationslederne en evalueringsrapport vedrørende udbuddet med de nødvendige anbefalinger og bemærkninger. Delegationslederne skal godkende enhver beslutning om udbud.

1.4.   Udpegelse af revisorer

1.4.1.

De i statuttens artikel IX, punkt 7, nævnte revisorer udnævnes på anbefaling af generalsekretæren, som fører tilsyn med revisorernes arbejde. Hvert fjerde år indkalder generalsekretæren tilbud fra mindst tre autoriserede revisionsfirmaer.

1.4.2.

De uafhængigt reviderede regnskaber vedrørende regnskaberne fremlægges for medlemmerne snarest muligt og senest seks måneder efter afslutningen af hvert regnskabsår og forelægges delegationslederne til godkendelse, så vidt muligt på den førstkommende samling. Derefter offentliggøres et resumé af de reviderede regnskaber og status på webstedet for Den Internationale Gummistudiegruppe.

1.5.   Budget

1.5.1.

Generalsekretæren er ansvarlig for senest den 31. marts at udarbejde og fremlægge et foreløbigt budget for det efterfølgende regnskabsår for delegationslederne til godkendelse.

1.5.2.

Generalsekretæren er ansvarlig for fremsendelsen af det godkendte budget til medlemmerne.

1.5.3.

Udgifter til rejse og ophold i forbindelse med deltagelse i gruppens møder afholdes af de enkelte medlemmer.

1.6.   Årsregnskab

1.6.1.

Generalsekretæren udsender hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning årsregnskabet til medlemmerne. Når delegationslederne har godkendt årsregnskabet, attesteres det af formanden eller næstformanden, generalsekretæren og revisorerne.

1.6.2.

Det behørigt underskrevne og attesterede årsregnskab opbevares af sekretariatet.

2.   Delegationsledernes møder

2.1.

Delegationslederne kan afholde særlige samlinger, når dette påkræves af et simpelt flertal af medlemmerne eller af generalsekretæren med formandens tilsagn.

2.2.

Generalsekretæren skal senest 30 dage inden en samling give medlemmerne besked om samlingen og fremsende en foreløbig dagsorden i samarbejde med formanden, dog undtagen i hastetilfælde, hvor der gives besked mindst 15 dage i forvejen. Ved hastetilfælde skal det anføres, hvorfor sagen haster.

2.3.

Den foreløbige dagsorden for hver samling udarbejdes af generalsekretæren i samarbejde med formanden. Ønsker et medlem at drøfte et særligt anliggende på samlingen, skal medlemmet om muligt underrette generalsekretæren herom 60 dage før samlingens start, og i meddelelsen anføre en skriftlig forklaring.

2.4.

Hvert medlem bestræber sig på at meddele generalsekretæren senest fem dage før samlingen navnene på de repræsentanter, suppleanter og rådgivere, der skal repræsentere medlemmet på samlingen.

3.   Udnævnelse af generalsekretæren

3.1.

Delegationslederne udnævner i henhold til artikel X, punkt 3, i statutten en generalsekretær, efter forslag fra et udvælgelsespanel, som er nedsat med henblik på dette formål.

3.2.

Udvælgelsespanelet nedsættes af delegationslederne som regel mindst tolv måneder før udløbet af den fungerende generalsekretærs funktionstid.

3.3.

Udvælgelsespanelet består af formanden og næstformanden for delegationslederne, som fungerer som henholdsvis formand og næstformand for panelet, samt andre medlemmer, som erklærer sig villige til at deltage.

3.4.

Den fungerende generalsekretær deltager i udvælgelsespanelets møder som rådgiver uden stemmeret.

3.5.

Alle omkostninger og udgifter i forbindelse med medlemmernes delegationers deltagelse i udvælgelsespanelets møder samt deltagelse i udvælgelsesproceduren skal afholdes af medlemmerne.

3.6.

Udvælgelsespanelet fastlægger udvælgelseskriterierne og enes om en bekendtgørelse af stillingen som generalsekretær. Bekendtgørelsen offentliggøres i relevante internationale medier og via Den Internationale Gummistudiegruppes kanaler. Bekendtgørelsen formidles til alle medlemmer, der kan videreformidle den i deres lande.

3.7.

Ansøgninger stiles til generalsekretæren, som er ansvarlig for de administrative aspekter i forbindelse med ansættelsesproceduren.

3.8.

Udvælgelsespanelet mødes for at opstille en snævrere liste over højst seks ansøgere, som indkaldes til interview. Ansøgerne skal være statsborgere i medlemslandene.

3.9.

Der afholdes interviews med de ansøgere, der er opført på den snævrere liste, med det formål enstemmigt eller ved konsensus at vælge en ansøger, som besidder de nødvendige kvalifikationer hvad angår erfaring, personlighed, upartiskhed og evne til at arbejde effektivt med højtstående embedsmænd fra medlemmerne eller andre stater, internationale og private organisationer, med henblik på anbefaling over for delegationslederne til udpegelse som generalsekretær. Der skal indstilles en alternativ ansøger, i tilfælde af at den udvalgte ansøger forhindres i at påtage sig stillingen af helbredsmæssige eller andre årsager. Hvis der ikke kan opnås enighed om en enkelt ansøger, kan der indstilles to ansøgere, valgt ved konsensus, til delegationslederne.

3.10.

Delegationslederne fastlægger betingelserne for udnævnelsen og kontrakten.

3.11.

Opsigelse af kontrakten før udløbet forudsætter simpelt flertal i gruppen af tilstedeværende naturgummiproducenter og i gruppen af tilstedeværende gummiforbrugere, som stemmer. Disse stemmer skal desuden til sammen omfatte mindst et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer, som stemmer.

4.   Sekretariatets opgaver

4.1.

Sekretariatet må i udøvelsen af sine opgaver ikke indgå i aktiviteter, der kan medføre en interessekonflikt.

4.2.

Sekretariatet må ikke søge eller modtage instrukser fra individuelle medlemmer eller myndigheder uden for gruppen. Generalsekretæren og dennes personale skal afstå fra enhver handling, som vil kunne skade deres omdømme som internationale embedsmænd, der i sidste instans er ansvarlige over for delegationslederne.

4.3.

Medlemmerne respekterer generalsekretærens og personalets ansvar og søger ikke at påvirke dem under udførelsen af deres ansvarsområder.

4.4.

Sekretariat bestræber sig på, at offentliggjorte oplysninger ikke får indflydelse på den fortrolige karakter af transaktioner mellem personer eller virksomheder, der producerer, forarbejder, markedsfører eller forbruger gummi.

4.5.

Sekretariatet offentliggør regelmæssigt Rubber Statistical Bulletin og International Rubber Digest samt en række rapport om projekter og undersøgelser.

5.   Rådgivende branchepanel

5.1.

Det rådgivende branchepanel består af højst tredive personer, som udpeges af delegationslederne på grund af deres særlige ekspertise for en periode på højst tre år. Medlemskabet kan fornyes for en ny treårsperiode.

5.2.

Når delegationslederne har vedtaget at forny sammensætningen af det rådgivende branchepanel, indkalder sekretariatet til udpegelse af kandidater til det rådgivende branchepanel fra medlemmerne, det rådgivende branchepanel og tilknyttede medlemmer.

5.3.

Sekretariatet udarbejder en indstilling vedrørende disse kandidater, som delegationslederne tager i betragtning ved udpegelsen.

5.4.

De nye udpegelser træder i kraft i henhold til delegationsledernes beslutning.

5.5.

Generalsekretæren leder møderne i det rådgivende branchepanel.

5.6.

Det rådgivende branchepanel fastsætter sin egen forretningsorden i henhold til bestemmelserne i statutten for Den Internationale Gummistudiegruppe og denne forretningsorden.

5.7.

Medlemmer med observatørstatus, jf. statutten, på gruppens møder må ikke deltage i drøftelser om fortrolige, budgetmæssige og økonomiske anliggender.

5.8.

Udgifter til rejse og ophold i forbindelse med det rådgivende branchepanels medlemmers deltagelse i møder afholdes af de enkelte medlemmer.

6.   Associerede medlemmer

6.1.

Ethvert selskab eller enhver organisation, som har interesse i gummiindustrien, kan blive associeret medlem blot ved betaling af det fastsatte årlige medlemsbidrag.

6.2.

Det årlige medlemsbidrag er på 3 000 SGD for organisationer eller enkeltpersoner fra medlemslandene og 6 000 SGD for organisationer og enkeltpersoner fra ikke-medlemslande.

6.3.

Associerede medlemmer kan frit få adgang til alle oplysninger på webstedet for associerede medlemmer. Der opkræves betaling for andre anmodninger.

7.   Gummitopmødet

Modtager gruppen en indbydelse til at være vært for gummitopmødet fra et ikke-medlem eller et medlem, tager gruppen indbydelsen i betragtning og accepterer den, hvis der foreligger tilstrækkeligt midler.

8.   Ændringer og opdatering

Delegationslederne kan når som helst ændre eller opdatere denne forretningsorden, dog alene ved konsensus.


FORORDNINGER

8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 996/2011

af 7. oktober 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 657/2008, (EF) nr. 1276/2008 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 for så vidt angår underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 102, artikel 103h, artikel 170, litra c), og artikel 192, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (2) fastsættes fælles regler for, hvordan medlemsstaternes kompetente myndigheder skal formidle oplysninger og dokumenter til Kommissionen. Disse regler omhandler især medlemsstaternes forpligtelse til at anvende de informationssystemer, som Kommissionen har stillet til rådighed, og valideringen af adgangsrettighederne for de myndigheder eller enkeltpersoner, der er bemyndiget til at sende meddelelser. Desuden fastsættes der i forordningen fælles principper for informationssystemerne, således at de kan garantere dokumenternes ægthed, integritet og læsbarhed på længere sigt, og der fastsættes bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 792/2009 skal forpligtelsen til at anvende informationssystemerne i overensstemmelse med nævnte forordning angives i de forordninger, hvori der fastsættes en specifik underretningspligt.

(3)

Kommissionen har udviklet et informationssystem til elektronisk forvaltning af dokumenter og procedurer i sine interne arbejdsgange og i sine forbindelser med de myndigheder, der beskæftiger sig med den fælles landbrugspolitik.

(4)

Flere underretningsforpligtelser anses for at kunne opfyldes via dette system i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009, særlig dem, der er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 657/2008 af 10. juli 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til skoleelever (3), (EF) nr. 1276/2008 af 17. december 2008 om overvågning i form af fysisk kontrol i forbindelse med eksport af landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb (4), og gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (5).

(5)

For at opnå en effektiv forvaltning og tage hensyn til de erfaringer, der er gjort, bør meddelelserne forenkles og fremgå af nævnte forordninger.

(6)

Forordning (EF) nr. 657/2008, (EF) nr. 1276/2008 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 17 i forordning (EF) nr. 657/2008 affattes således:

"Artikel 17

Meddelelser

1.   Senest den 31. januar efter udgangen af den foregående periode fra den 1. august til den 31. juli sender medlemsstaterne Kommissionen følgende oplysninger opdelt efter ansøgere som defineret i artikel 6 i denne forordning:

a)

Antal ansøgere

b)

Antallet af kontrollerede ansøgere

c)

Det samlede antal undervisningsinstitutioner, som kontrollerede ansøgere har leveret produkter, der er berettiget til EU-støtte, til og antallet af disse undervisningsinstitutioner, der er kontrolleret på stedet

d)

Antal kontroller af produktsammensætning

e)

Støttebeløb, der er ansøgt om, udbetalt og kontrolleret på stedet (i EUR)

f)

Nedsættelse af støtte som følge af administrativ kontrol (i EUR)

g)

Nedsættelse af støtte som følge af for sent indgivet støtteansøgning, jf. artikel 11, stk. 3 (i EUR)

h)

Tilbagebetalt støtte som følge af kontrol på stedet, jf. artikel 15, stk. 9 (i EUR)

i)

Sanktioner anvendt i tilfælde af svig, jf. artikel 15, stk. 10 (i EUR)

j)

Antal tilbagetrukne eller suspenderede ansøgninger, jf. artikel 10.

2.   Inden den 31. januar hvert år sender medlemsstaterne mindst følgende oplysninger til Kommissionen om den foregående periode fra 1. august til 31. juli:

a)

De mængder mælk og mejeriprodukter opdelt efter kategori og underkategori, som der er blevet ydet støtte til

b)

Den maksimalt støtteberettigede mængde

c)

EU-udgifterne

d)

Det anslåede antal elever, der deltager i skolemælksordningen

e)

Det nationale supplement.

3.   De meddelelser, der er nævnt i denne forordning, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (6).

Artikel 2

Artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1276/2008 affattes således:

"De meddelelser, der er nævnt i stk. 1, sendes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (7).

Artikel 3

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 97, litra b), andet punktum, affattes således:

"Den årlige rapport skal navnlig indeholde de oplysninger, der er anført bilag XIV, og de skal meddeles i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 (8).

2)

I bilag XIV, del A, nr. 1, udgår litra b).

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.

(3)  EUT L 183 af 11.7.2008, s. 17.

(4)  EUT L 339 af 18.12.2008, s. 53.

(5)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(6)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.".

(7)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.".

(8)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.".


8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 997/2011

af 7. oktober 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. oktober 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

61,3

MK

47,9

ZZ

54,6

0707 00 05

EG

98,1

MK

64,0

TR

126,8

ZZ

96,3

0709 90 70

TR

119,4

ZZ

119,4

0805 50 10

AR

68,2

BR

41,3

CL

60,5

TR

62,7

UY

56,8

ZA

75,6

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

238,8

CL

79,6

MK

50,0

PE

228,3

TR

112,3

US

275,5

ZA

65,0

ZZ

149,9

0808 10 80

CL

69,1

CN

86,4

NZ

117,1

US

114,5

ZA

79,8

ZZ

93,4

0808 20 50

CN

53,8

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

74,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 998/2011

af 7. oktober 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2011/12 er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 995/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 for produktionsåret 2011/12, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 8. oktober 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 254 af 30.9.2011, s. 12.

(4)  EUT L 263 af 7.10.2011, s. 7.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 8. oktober 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

46,32

0,00

1701 11 90 (1)

46,32

1,01

1701 12 10 (1)

46,32

0,00

1701 12 90 (1)

46,32

0,71

1701 91 00 (2)

49,18

2,72

1701 99 10 (2)

49,18

0,00

1701 99 90 (2)

49,18

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/32


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 4. oktober 2011

om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer

(meddelt under nummer K(2011) 6974)

(EØS-relevant tekst)

(2011/665/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 34, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 2008/57/EF, artikel 34, stk. 1, skal Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet) oprette og føre et register over typer af jernbanekøretøjer, som medlemsstaterne har givet tilladelse til at tage i brug på jernbanenettet i EU.

(2)

Nogle eksisterende køretøjer kan ikke henføres til en køretøjstype, der er godkendt i henhold til artikel 26 i direktiv 2008/57/EF. Det kunne imidlertid være til gavn for jernbanesektoren, hvis der var mulighed for at anføre de tekniske egenskaber ved alle idriftværende køretøjer i et enkelt register.

(3)

Begrænsninger for benyttelsen af et køretøj som nævnt i artikel 33, stk. 2, litra e), i direktiv 2008/57/EF identificeres i de fleste tilfælde ved en særlig kode. Disse restriktionskoder bør harmoniseres. Der bør kun anvendes nationale restriktionskoder for begrænsninger, der afspejler særlige forhold i en medlemsstats bestående jernbanesystem og næppe vil finde anvendelse med samme betydning i andre medlemsstater. Agenturet bør ajourføre en liste over harmoniserede restriktionskoder og nationale koder og offentliggøre dem på sit websted.

(4)

I overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF bør de nationale sikkerhedsmyndigheder underrette agenturet, når en typegodkendelse udstedes, ændres, suspenderes eller tilbagekaldes, så det kan opdatere registret. Registret bør omfatte køretøjstyper, der er godkendt efter artikel 26 i direktiv 2008/57/EF. Derfor bør de nationale sikkerhedsmyndigheder, når de underretter agenturet, oplyse, hvilke parametre for den givne type der er kontrolleret efter de anmeldte nationale forskrifter. Denne oplysning bør udformes i overensstemmelse med det referencedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, i direktiv 2008/57/EF.

(5)

Det Europæiske Jernbaneagentur forelagde sin henstilling ERA/REC/07-2010/INT for Kommissionen den 20. december 2010.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Denne afgørelse fastsætter specifikationen for det europæiske register over godkendte køretøjstyper, jf. artikel 34 i direktiv 2008/57/EF.

Artikel 2

Specifikation for det europæiske register over godkendte køretøjstyper

1.   Agenturet udvikler, driver og vedligeholder det europæiske register over godkendte køretøjstyper på grundlag af den specifikation, der er fastsat i bilag I og II.

2.   Det europæiske register over godkendte køretøjstyper (European register of authorised types of vehicles: ERATV) indeholder data om de køretøjstyper, medlemsstaterne har godkendt i medfør af artikel 26 i direktiv 2008/57/EF.

3.   Køretøjstyper, som en medlemsstat har godkendt inden den 19. juli 2010, og inden for hvilke der efter den 19. juli 2010 er udstedt tilladelse til et eller flere køretøjer i en eller flere medlemsstater i medfør af artikel 22 eller 24 i direktiv 2008/57/EF, anses for at henhøre under bestemmelserne i artikel 26 i direktiv 2008/57/EF og registreres i ERATV. I sådanne tilfælde kan registreringen af data begrænses til de parametre, der er blevet kontrolleret under typegodkendelsen.

4.   Hvilke typer køretøjer der kan registreres frivilligt, er anført i bilag I, afsnit 1.

5.   Det nummer, som hver køretøjstype tildeles, opbygges som anført i bilag III.

6.   Registeret sættes i drift senest den 31. december 2012. Indtil da offentliggør agenturet oplysningerne om de godkendte køretøjstyper på sit websted.

Artikel 3

Oplysninger, som de nationale sikkerhedsmyndigheder skal forelægge

1.   Medlemsstaterne sørger for, at de nationale sikkerhedsmyndigheder tilvejebringer oplysningerne om de typegodkendelser, de har udstedt, som anført i bilag II.

2.   De nationale sikkerhedsmyndigheder tilvejebringer de i stk. 1 omhandlede oplysninger som foreskrevet i bilag I, afsnit 5.2.

3.   De nationale sikkerhedsmyndigheder forelægger oplysningerne ved at udfylde de relevante rubrikker i den webbaserede, elektroniske standardblanket.

4.   De nationale sikkerhedsmyndigheder forelægger oplysningerne om de godkendelser af køretøjstyper, som de har udstedt efter den 19. juli 2010 og inden denne afgørelses ikrafttræden, senest fire måneder efter at afgørelsen er trådt i kraft.

Artikel 4

Restriktionskoder

1.   Der benyttes harmoniserede restriktionskoder i alle medlemsstater.

Agenturet ajourfører en liste over harmoniserede restriktionskoder for hele EU's jernbanesystem og offentliggør den på sit websted.

Anser en national sikkerhedsmyndighed det for nødvendigt at tilføje en ny kode til listen over harmoniserede restriktionskoder, anmoder den agenturet om at vurdere, om den nye kode bør medtages.

Agenturet vurderer anmodningen i samråd med de andre nationale sikkerhedsmyndigheder. Det tilføjer en ny restriktionskode til listen, hvis det er hensigtsmæssigt. Før agenturet offentliggør den ændrede liste, sender det den til Kommissionen sammen med ændringsanmodningen og agenturets vurdering.

Kommissionen holder medlemsstaterne underrettet gennem det udvalg, der er omhandlet i direktiv 2008/57/EF, artikel 29, stk. 1.

2.   Agenturet ajourfører en liste over nationale restriktionskoder. Nationale restriktionskoder anvendes kun for begrænsninger, der afspejler særlige forhold i en medlemsstats bestående jernbanesystem og sandsynligvis ikke vil finde anvendelse med samme betydning i andre medlemsstater.

For typer af begrænsninger, der ikke er optaget på den i stk. 1 omhandlede liste, anmoder den nationale sikkerhedsmyndighed agenturet om at tilføje en ny kode på listen over nationale restriktionskoder. Agenturet vurderer anmodningen i samråd med de andre nationale sikkerhedsmyndigheder. Det tilføjer en ny restriktionskode til listen, hvis det er hensigtsmæssigt. Før agenturet offentliggør den ændrede liste, sender det den til Kommissionen sammen med ændringsanmodningen og agenturets vurdering.

Kommissionen holder medlemsstaterne underrettet gennem det udvalg, der er omhandlet i direktiv 2008/57/EF, artikel 29, stk. 1.

3.   Restriktionskoder for multinationale sikkerhedsmyndigheder behandles som nationale restriktionskoder.

4.   Begrænsninger uden kodning anvendes kun, hvis begrænsningerne har en karakter, der gør det usandsynligt, at de vil blive anvendt for flere køretøjstyper.

Artikel 5

Afsluttende bestemmelser

1.   Agenturet offentliggør og ajourfører en vejledning i anvendelsen af det europæiske register over godkendte køretøjstyper. Den skal bl.a. for hvert parameter indeholde en henvisning til de bestemmelser i de tekniske specifikationer for interoperabilitet, der fastsætter kravene for det pågældende parameter.

2.   Senest 18 måneder efter denne afgørelses ikrafttræden forelægger agenturet Kommissionen en henstilling om, hvorvidt køretøjstyper, der er godkendt før den 19. juli 2010, bør medtages i registeret, og om, hvorvidt afgørelsen bør ændres i lyset af de indhøstede erfaringer.

Artikel 6

Iværksættelsesdato

Denne afgørelse anvendes fra den 15. april 2012.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til Det Europæiske Jernbaneagentur og medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.


BILAG I

SPECIFIKATION AF DET EUROPÆISKE REGISTER OVER GODKENDTE KØRETØJSTYPER

1.   KØRETØJSTYPER, DER KAN REGISTRERES FRIVILLIGT

Køretøjstyper, der er godkendt før den 19. juli 2010, kan registreres frivilligt i ERATV, når der ikke siden den 19. juli 2010 er godkendt nye køretøjer inden for disse typer.

Desuden kan følgende køretøjstyper registreres frivilligt:

køretøjer, der er taget i brug før den 19. juli 2010, og for hvilke der er udstedt en supplerende ibrugtagningstilladelse i medfør af artikel 23 eller 25 i direktiv 2008/57/EF

køretøjer, der har fået ibrugtagningstilladelse før den 19. juli 2010, og som der er udstedt en ny ibrugtagningstilladelse til efter opgradering eller fornyelse

køretøjer, der kommer fra tredjelande, og som er godkendt på EU's område efter COTIF 1999, særlig tillæg F og G, og

køretøjer, der kommer fra tredjelande, og som er godkendt efter bestemmelserne i artikel 21, stk. 11, i direktiv 2008/57/EF.

I disse fire tilfælde af frivillig registrering kan registreringen af data begrænses til de parametre, der er blevet kontrolleret som led i godkendelsesproceduren.

Midlertidige tilladelser til eksempelvis testning og prøvekørsler registreres ikke i ERATV.

2.   FUNKTIONEL ARKITEKTUR

2.1.   Administration af ERATV

ERATV hostes og administreres af agenturet. Agenturet opretter brugerkonti og udsteder adgangsrettigheder efter anmodning fra de nationale sikkerhedsmyndigheder i overensstemmelse med denne specifikation.

2.2.   ERATV's adresse

ERATV er en webbaseret applikation. Den får adresse på agenturets websted.

2.3.   Brugere og brugerrettigheder

ERATV får følgende brugere:

Bruger

Adgangsrettigheder

Log-in, brugerkonti

Den nationale sikkerhedsmyndighed i hver medlemsstat

Indsendelse af data vedrørende den pågældende medlemsstat — dataene valideres af agenturet

Søgning i alle data uden begrænsninger, også data under validering

Indlogning med brugernavn og adgangskode

Der oprettes ingen fælles eller anonyme konti. Der oprettes flere konti, hvis den nationale sikkerhedsmyndighed anmoder om det.

Agenturet

Validering af overensstemmelse med denne specifikation og offentliggørelse af data, der indsendes af en national sikkerhedsmyndighed

Søgning i alle data uden begrænsninger, også data under validering

Indlogning med brugernavn og adgangskode

Offentligheden

Søgning i validerede data

Ikke relevant

2.4.   Grænseflade til eksterne systemer

Der linkes til alle køretøjstyper, som er registreret (dvs. valideret og offentliggjort) i ERATV. Disse hyperlinks kan benyttes af eksterne applikationer.

En særlig opmærksomhed rettes mod mulige links mellem ERATV og det centrale europæiske virtuelle køretøjsregister (ECVVR) (1).

2.5.   Forbindelser til andre registre og databaser

Under udviklingen af ERATV tager agenturet fuldt hensyn til grænsefladerne til følgende registre og databaser, også ved samordning af overgangsperioder:

Nationale køretøjsregistre (2) (NVR) og ECVVR: Det dataformat, der anvendes for køretøjstypen i ECVVR, skal nøjagtigt modsvare betegnelsen for typer og, hvor det er relevant, typeversioner i ERATV.

Infrastrukturregistret (RINF) (3): Listen over parametre og dataformatet i RINF og ERATV skal stemme overens, også ved ajourføringer og ændringer af specifikationerne for RINF og ERATV.

Referencedokumentet for nationale forskrifter (artikel 27 i direktiv 2008/57/EF): Når referencedokumentet foreligger, skal listen over parametre for vurdering af overensstemmelse efter nationale forskrifter som registreret i ERATV nøjagtigt modsvare listen over parametre i referencedokumentet. ERATV må ikke tillade henvisning til andre parametre end referencedokumentets.

2.6.   Tilgængelighed

Som hovedregel skal der være adgang til ERATV døgnet rundt, alle ugens og alle årets dage med et mål for systemets tilgængelighedsgrad på 98 %. Optræder et svigt uden for agenturets normale arbejdstid, skal genetableringen af tjenesten dog først iværksættes på agenturets første arbejdsdag efter svigtet. Under vedligeholdelse skal systemet så vidt muligt være tilgængeligt.

2.7.   Sikkerhed

Brugerkonti og adgangskoder, som agenturet har oprettet, må ikke videregives til tredjemand og må kun bruges i overensstemmelse med denne specifikation.

3.   TEKNISK ARKITEKTUR

3.1.   Systemarkitektur

ERATV skal være en webbaseret applikation, som hostes og administreres af agenturet.

ERATV skal kunne indeholde fuldstændige oplysninger om 35 000 køretøjstyper.

Brugerne skal kunne komme i forbindelse med ERATV med en almindelig internetforbindelse.

ERATV skal opbygges som vist på denne figur:

Image

3.2.   Systemkrav

Forbindelse med ERATV skal kunne opnås med en internetsøger og en internetforbindelse.

4.   DRIFTSTILSTANDE

ERATV skal have følgende driftstilstande:

Normal drift. Under normal drift skal alle funktioner være tilgængelige.

Vedligeholdelsestilstand. Under vedligeholdelse kan ERATV eventuelt være utilgængelig for brugerne.

5.   REGLER FOR DATAINDLÆSNING OG SØGNING

5.1.   Generelle principper

Hver national sikkerhedsmyndighed indsender oplysninger om de godkendelser af køretøjstyper, den har udstedt.

ERATV skal omfatte et webbaseret værktøj til udveksling af oplysninger mellem de nationale sikkerhedsmyndigheder og agenturet. Værktøjet skal muliggøre følgende informationsudvekslinger:

1)

Indsendelse af registerdata fra en national sikkerhedsmyndighed til agenturet, herunder:

a)

data om godkendelse af en ny type køretøj (i så fald skal den nationale sikkerhedsmyndighed forelægge et fuldstændigt datasæt, jf. bilag II)

b)

data om godkendelse af en type køretøj, der tidligere er registreret i ERATV (i så fald forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed kun data om selve godkendelsen, dvs. rubrikkerne i afsnit 3 i den liste, der er opstillet i bilag II)

c)

data om ændring af en eksisterende godkendelse (i så fald forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed kun data for de rubrikker, der skal ændres, men der må ikke foretages ændringer af data om køretøjets egenskaber)

d)

data om suspendering af en eksisterende godkendelse (i så fald forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed kun suspenderingsdatoen)

e)

data om reaktivering af en eksisterende godkendelse (i så fald forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed kun data for de rubrikker, der skal ændres), idet der sondres mellem

reaktivering uden ændring af data

reaktivering med ændring af data (disse data må ikke vedrøre køretøjets egenskaber)

f)

data om tilbagekaldelse af en godkendelse

g)

data om fejlretning.

2)

Fremsendelse fra agenturet til en national sikkerhedsmyndighed af anmodninger om tydeliggørelse og/eller rettelse af data.

3)

Fremsendelse af svar fra en national sikkerhedsmyndighed på agenturets anmodninger om tydeliggørelse og/eller retning af data.

Den nationale sikkerhedsmyndighed forelægger data til ajourføring af registret elektronisk ved i en webbaseret applikation at udfylde de relevante rubrikker i den webbaserede elektroniske standardblanket, jf. bilag II.

Agenturet kontrollerer, om de data, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, er i overensstemmelse med denne specifikation, og validerer dem eller anmoder om tydeliggørelse.

Finder agenturet, at de data, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, ikke er i overensstemmelse med denne specifikation, sender det den nationale sikkerhedsmyndighed en anmodning om rettelse eller tydeliggørelse af de indsendte data.

Hver gang der indlæses data om en køretøjstype, skal systemet sende en bekræftende meddelelse pr. mail til brugerne hos den nationale sikkerhedsmyndighed, der har indsendt dataene, til den nationale sikkerhedsmyndighed i alle andre medlemsstater, hvor den pågældende type er godkendt, og til agenturet.

5.2.   Data indsendt af en national sikkerhedsmyndighed

5.2.1.   Godkendelse af en ny køretøjstype

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver godkendelse af en ny køretøjstype senest tyve (20) arbejdsdage efter udstedelsen.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest tyve (20) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem og tildele køretøjstypen et nummer som omhandlet i bilag III eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres. For at hindre utilsigtede dobbeltforekomster af typer i ERATV, skal agenturet navnlig, i det omfang dataene i ERATV tillader det, sikre sig, at den pågældende type ikke tidligere er registreret af en anden medlemsstat.

Når de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, er valideret, tildeler agenturet den nye køretøjstype et nummer. Forskrifterne for tildeling af køretøjstypenumre er fastsat i bilag III.

5.2.2.   Godkendelse af en køretøjstype, der i forvejen er registreret i ERATV

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver godkendelse af en køretøjstype, der i forvejen er registreret i ERATV (f.eks. en type, som en anden medlemsstat har godkendt) senest tyve (20) arbejdsdage efter udstedelsen.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest ti (10) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres.

Når de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, er valideret, supplerer agenturet dataene om denne køretøjstype med dataene om den nye godkendelse i den udstedende nationale sikkerhedsmyndigheds medlemsstat.

5.2.3.   Ændring af en eksisterende godkendelse

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver ændring af en eksisterende godkendelse af en køretøjstype, senest tyve (20) arbejdsdage efter at godkendelsen er ændret.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest ti (10) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres. Agenturet skal især kontrollere, at de ændringer, der anmodes om, faktisk angår ændring af en godkendelse af en eksisterende type (f.eks. andre vilkår for godkendelsen eller ændringer af typeafprøvningsattesten) og ikke reelt angår en ny køretøjstype.

Agenturet offentliggør de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, når det har valideret dem.

5.2.4.   Suspendering

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver suspendering af en eksisterende godkendelse af en køretøjstype, senest fem (5) arbejdsdage efter at godkendelsen er suspenderet.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest fem (5) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres.

5.2.5.   Reaktivering uden ændring

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om reaktivering af en tidligere suspenderet godkendelse af en køretøjstype, senest tyve (20) arbejdsdage efter at godkendelsen er reaktiveret. Den nationale sikkerhedsmyndighed bekræfter, at den oprindelige godkendelse reaktiveres uændret.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest ti (10) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres.

5.2.6.   Reaktivering med ændring

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om reaktivering af en tidligere suspenderet godkendelse af en køretøjstype, senest tyve (20) arbejdsdage efter at godkendelsen er reaktiveret. Den nationale sikkerhedsmyndighed anfører, at der er knyttet en ændring af den oprindelige godkendelse til reaktiveringen. Den nationale sikkerhedsmyndighed indsender oplysningerne om denne ændring.

Processen for ændring af en godkendelse, jf. afsnit 5.2.3 ovenfor, finder anvendelse.

5.2.7.   Tilbagekaldelse

Den nationale sikkerhedsmyndighed underretter agenturet om enhver tilbagekaldelse af en eksisterende godkendelse af en køretøjstype, senest fem (5) arbejdsdage efter at godkendelsen er tilbagekaldt.

Agenturet kontrollerer de oplysninger, den nationale sikkerhedsmyndighed har indsendt, og senest fem (5) arbejdsdage efter at have modtaget disse oplysninger skal den enten validere dem eller anmode om, at de rettes eller tydeliggøres.

På godkendelser med udløbsdato skal it-systemet automatisk ændre godkendelsens status til »udløbet« i overensstemmelse med den udløbsdato, den relevante nationale sikkerhedsmyndighed har angivet.

5.2.8.   Ændring af en godkendelse, der kan føre til ændring af en registreret køretøjstype

Inden den nationale sikkerhedsmyndighed anmoder om en ændring af en godkendelse, der kan føre til ændring af en registreret køretøjstype, konsulterer den andre nationale sikkerhedsmyndigheder, der har godkendt denne registrerede type, og især den myndighed, der har registreret typen i ERATV.

5.3.   Indføjelse eller ændring af data foretaget af agenturet

Normalt indlæser agenturet ikke data i registret. Dataene indsendes af den nationale sikkerhedsmyndighed, og agenturets opgave er kun at validere og offentliggøre dem.

Under særlige omstændigheder, f.eks. hvis tekniske problemer gør det umuligt at følge den normale procedure, kan agenturet indlæse eller ændre data i ERATV efter anmodning fra en national sikkerhedsmyndighed. I så fald skal den nationale sikkerhedsmyndighed, der har anmodet om indlæsningen eller ændringen bekræfte de data, agenturet har indlæst eller ændret, og agenturet skal dokumentere processen behørigt. De frister for indlæsning af data i ERATV, der er anført i afsnit 5.2, finder anvendelse.

5.4.   Agenturets offentliggørelse af data

Agenturet gør de data, det har valideret, offentligt tilgængelige.

5.5.   Behandling af fejl i de indsendte data

ERATV skal gøre det muligt at rette fejl i de indlæste data. Når der er rettet en fejl, skal ERATV angive datoen for rettelsen.

5.6.   Søge- og rapporteringsmuligheder

ERATV skal kunne levere følgende rapporter:

1)

Til en national sikkerhedsmyndighed og til agenturet:

Oplysninger som anført i bilag II, der er indsendt af enhver national sikkerhedsmyndighed og ikke valideret af agenturet, om enhver køretøjstype, hvis godkendelse er aktiv, suspenderet eller tilbagekaldt (herunder udløbne godkendelser), i det omfang disse oplysninger stadig findes i tidligere registreringer.

Alle rapporter, som offentligheden har adgang til.

2)

Til offentligheden:

Oplysninger som anført i bilag II, der er indsendt af enhver national sikkerhedsmyndighed og valideret af agenturet, om enhver køretøjstype, hvis godkendelse er aktiv, suspenderet eller tilbagekaldt (herunder udløbne godkendelser), i det omfang disse oplysninger stadig findes i tidligere registreringer.

ERATV skal give offentligheden mulighed for at søge på mindst følgende kriterier og enhver kombination af disse:

typekode

typenavn eller del af typenavn

navnet eller en del navnet på en fabrikant

kategori eller underkategori af køretøjer

TSI eller TSI'er, som køretøjet er i overensstemmelse med

medlemsstat eller kombination af medlemsstater, hvor køretøjstypen er godkendt

godkendelsens status

enhver af de tekniske egenskaber.

Søgekriterierne skal give mulighed for at angive et interval for en teknisk egenskab, når dette er relevant.

5.7.   Historiske arkiver

ERATV opbevarer alle data om ændringer, herunder fejlretninger, anmodninger om tydeliggørelse og svar for en registreret køretøjstype i det længste af følgende tidsrum: indtil 10 år efter at godkendelsen er tilbagekaldt i alle medlemsstater, eller indtil 10 år efter at registreringen i noget nationalt køretøjsregister af det sidste køretøj af denne type er trukket tilbage.

5.8.   Automatisk meddelelse om ændringer

Når godkendelsen af en køretøjstype er blevet ændret, suspenderet, reaktiveret eller tilbagekaldt, skal it-systemet automatisk sende den nationale sikkerhedsmyndighed i hver medlemsstat, hvor denne køretøjstype er godkendt, en mail med oplysning om ændringen.

Når en godkendelse har en udløbsdato, skal it-systemet automatisk sende den relevante nationale sikkerhedsmyndighed en mail med oplysning om den kommende udløbsdato tre (3) måneder inden denne dato.

6.   ORDLISTE

Term eller forkortelse

Definition

køretøj

Jernbanekøretøj som defineret i artikel 2, litra c), i direktiv 2008/57/EF.

type

Køretøjstype som defineret i artikel 2, litra w), i direktiv 2008/57/EF. Typen skal afspejle den enhed, der er blevet overensstemmelsesvurderet og godkendt. Enheden kan være et enkeltkøretøj, en køretøjsgruppe eller et togsæt.

version

En version af en type som omfattet af typeafprøvningsattesten

fabrikant

Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et køretøj eller får et køretøj konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette køretøj under sit navn eller varemærke. Fabrikantangivelsen i ERATV er kun til orientering og ændrer ikke noget ved immaterialrettigheder, kontraktansvar eller civilretligt erstatningsansvar.

godkendelsens indehaver

Den enhed, der ansøgt om og fået udstedt godkendelsen af køretøjstypen.

begrænsning

Enhver betingelse eller indskrænkning, der er anført i godkendelsen af køretøjstypen og gælder for ibrugtagningen eller anvendelsen af ethvert køretøj af denne type. De tekniske egenskaber, der er anført i bilag II, afsnit 4 (liste over og format for parametre), er ikke begrænsninger i denne forstand.

ændring af godkendelse

Afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed om, at betingelser for en godkendelse af en køretøjstype, som denne nationale sikkerhedsmyndighed tidligere har udstedt, skal ændres. En ændring af en godkendelse kan bl.a. vedrøre begrænsninger, ændring af gyldighedsdato eller fornyelse af en godkendelse efter en forskriftsændring.

suspendering af godkendelse

Afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed om, at en godkendelse af en køretøjstype midlertidigt ikke er gyldig, og at ingen køretøjer kan få ibrugtagningstilladelse på grundlag af deres overensstemmelse med den pågældende type, før årsagerne til suspenderingen er analyseret. Det at en godkendelse af en køretøjstype suspenderes, får ikke virkning for allerede ibrugtagne køretøjer.

reaktivering af godkendelse

Afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed om, at en tidligere suspendering af en godkendelse ikke længere gælder.

tilbagekaldelse af godkendelse

Afgørelse truffet af en national sikkerhedsmyndighed om, at en godkendelse af en køretøjstype ikke længere er gyldig, og at ingen køretøjer kan få ibrugtagningstilladelse på grundlag af deres overensstemmelse med den pågældende type. Det at en godkendelse af en køretøjstype tilbagekaldes, får ikke virkning for allerede ibrugtagne køretøjer.

fejl

Fremsendte eller offentliggjorte data, som ikke svarer til den udstedte godkendelse af en køretøjstype. Ændringer af en godkendelse henhører ikke under denne definition.


(1)  Jf. Kommissionens beslutning 2007/756/EF af 9. november 2007 om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (EUT L 305 af 23.11.2007, s. 30).

(2)  Jf. beslutning 2007/756/EF.

(3)  Jf. Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/633/EU af 15. september 2011 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner (EUT L 256 af 1.10.2011, s. 1.).


BILAG II

DATA AT REGISTRERE OG DATAFORMAT

ERATV skal indeholde følgende data for hver godkendt køretøjstype:

typeidentifikation

fabrikant

overensstemmelse med TSI'erne

godkendelser udstedt i andre medlemsstater, herunder generelle oplysninger om disse godkendelser, deres status (aktiv, suspenderet eller tilbagekaldt), liste over parametre for kontrol af overensstemmelse med nationale forskrifter

tekniske egenskaber.

Hvilke data der skal registreres i ERATV for hver køretøjstype, og i hvilket format, er anført nedenfor. Hvilke data der skal registreres, afhænger af køretøjskategorien som anført nedenfor.

De værdier, der angives for parametrene for de tekniske egenskaber, skal være de samme som i den tekniske dokumentation, der ledsager typeafprøvningsattesten.

I de tilfælde, hvor et parameter kun kan antage bestemte værdier på en forud fastlagt liste, skal agenturet vedligeholde og ajourføre disse lister.

For køretøjstyper, der ikke er i overensstemmelse med alle relevante, gældende TSI'er, kan den nationale sikkerhedsmyndighed, der har udstedt typegodkendelsen, begrænse de oplysninger, der skal gives om tekniske egenskaber, jf. punkt 4 nedenfor, til de parametre, som er blevet kontrolleret efter de gældende regler.

Parameter

Dataformat

Anvendelse på køretøjskategorierne (Ja, Nej, Valgfrit, Udestående punkt)

1.

Trækkende køretøjer

2.

Personvogne (ikke selvkørende)

3.

Godsvogne

4.

Specialkøretøjer

0

Typeidentifikation

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

0.1

TYPE-ID

[tal] XX-XXX-XXXX-X (jf. bilag III)

J

J

J

J

0.2

Versioner af denne type

[tal] XXX + [tegnfølge] (jf. bilag III)

J

J

J

J

0.3

Dato for ERATV-post

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

1

Generelle oplysninger

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

1.1

Typens betegnelse

[tegnfølge] (højst 256 tegn)

V

V

V

V

1.2

Alternativ typebetegnelse

[tegnfølge] (højst 256 tegn)

V

V

V

V

1.3

Fabrikantens navn

[tegnfølge] (højst 256 tegn) Valg fra en forud fastlagt liste, mulighed for at tilføje nye fabrikanter

J

J

J

J

1.4

Kategori

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (jf. bilag III)

J

J

J

J

1.5

Underkategori

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (jf. bilag III)

J

J

J

J

2

Overensstemmelse med TSI'er

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

2.1

Overensstemmelse med TSI

For hver TSI:

[tegnfølge] J/N/Delvis/Ikke relevant Valg fra en forud fastlagt liste over køretøjsrelaterede TSI'er (både gældende og historiske) (mulighed for flere valg)

J

J

J

J

2.2

Henvisning til EF-typeafprøvningsattester (hvis modul SB finder anvendelse) og/eller EF-konstruktionsundersøgelsesattest (hvis modul SH1 finder anvendelse)

[tegnfølge] (mulighed for at angive flere attester, f.eks. attest for delsystemerne Rullende materiel, Togkontrol og signaler osv.)

J

J

J

J

2.3

Relevante særtilfælde (særtilfælde, hvor overensstemmelsen er vurderet)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg), der bygger på TSI'erne (for hver TSI, der er markeret med J eller D)

J

J

J

J

2.4

Dele af TSI'er, som der ikke er overensstemmelse med

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg), der bygger på TSI'erne (for hver TSI, der er markeret med D)

J

J

J

J

3

Godkendelser

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

3.1

Godkendt i

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

3.1.1

Medlemsstat, der har godkendt typen

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste. Der benyttes de koder, som er offentliggjort officielt og lagt frem på webstedet Europa i dokumentet Vejledning i Udformning af EU-publikationer.

J

J

J

J

3.1.2

Aktuel status

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

3.1.2.1

Status

[tegnfølge] + [dato]Feltet udfyldes automatisk af systemet. Alternativer: GældendeSuspenderet DD-MM-ÅÅÅÅ, Tilbagekaldt DD-MM-ÅÅÅÅ, Udløbet DD-MM-ÅÅÅÅ

Y

Y

Y

Y

3.1.2.2

Godkendelsens udløbsdato (hvis fastlagt)

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.2.3

Begrænsninger med kode

[tegnfølge] Kode tildelt af agenturet

J

J

J

J

3.1.2.4

Begrænsninger uden kode

[tegnfølge]

J

J

J

J

3.1.3

Historisk

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

3.1.3.1

Oprindelig godkendelse

Overskrift (uden data)

J

J

J

J

3.1.3.1.1

Dato

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.3.1.2

Godkendelsens indehaver

[tegnfølge] (højst 256 tegn) Valg fra en forud fastlagt liste, mulighed for at tilføje nye organisationer

J

J

J

J

3.1.3.1.3

Godkendelsesdokumentets reference

[tegnfølge] (EIN)

J

J

J

J

3.1.3.1.4

Referencer til nationale attester (i påkommende tilfælde)

[tegnfølge]

J

J

J

J

3.1.3.1.5

Parametre for hvilke overensstemmelsen med gældende nationale forskrifter er vurderet

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg), der bygger på Kommissionens beslutning 2009/965/EF

J

J

J

J

3.1.3.1.6

Bemærkninger

[tegnfølge] (højst 1 024 tegn)

V

V

V

V

3.1.3.X

Ændring af godkendelsen

Overskrift (uden data) (X repræsenterer et tal, der fra og med 2 stiger med en enhed lige så mange gange, som der er udstedt ændringer af typegodkendelsen).

J

J

J

J

3.1.3.X.1

Ændringstype

[tegnfølge] Tekst valgt fra en forud fastlagt liste (ændring, suspension, reaktivering, tilbagekaldelse)

J

J

J

J

3.1.3.X.2

Dato

[dato] DD-MM-ÅÅÅÅ

J

J

J

J

3.1.3.X.3

Godkendelsens indehaver (i påkommende tilfælde)

[tegnfølge] (højst 256 tegn) Valg fra en forud fastlagt liste, mulighed for at tilføje nye organisationer

J

J

J

J

3.1.3.X.4

Reference til dokumentet om ændring af godkendelsen

[tegnfølge]

J

J

J

J

3.1.3.X.5

Referencer til nationale attester (i påkommende tilfælde)

[tegnfølge]

J

J

J

J

3.1.3.X.6

Gældende nationale forskrifter (i påkommende tilfælde)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg), der bygger på Kommissionens beslutning 2009/965/EF

J

J

J

J

3.1.3.X.7

Bemærkninger

[tegnfølge] (højst 1 024 tegn)

V

V

V

V

3.X

Godkendt i

Overskrift (uden data) (X repræsenterer et, der fra og med 2 stiger med en enhed hver gang der er udstedt en godkendelse for denne type (inklusive suspensioner og tilbagekaldelser)). Dette punkt indeholder de samme felter som punkt 3.1.

J

J

J

J

4

Køretøjets tekniske egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.1

Generelle tekniske egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.1.1

Antal førerrum

[tal] 0/1/2

J

J

J

J

4.1.2

Hastighed

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.1.2.1

Konstruktivt bestemt maksimalhastighed

[tal] km/h

J

J

J

J

4.1.2.2

Maksimal hastighed i tom tilstand

[tal] km/h

N

N

J

N

4.1.3

Hjulsættets sporvidde

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.1.4

Betingelser for brug, der vedrører togets oprangering

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

N

J

4.1.5

Største antal togsæt eller lokomotiver i sammenkoblet drift

[tal]

J

N

N

N

4.1.6

Antal elementer i godsvognsgruppen (kun for underkategorien »godsvognsgruppe«)

[tal]

N

N

J

N

4.1.7

Litrering

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (jf. bilag P til TSI'en for Drift og trafikstyring)

N

N

J

N

4.1.8

Typen opfylder de krav, der skal være opfyldt, hvis en ibrugtagningstilladelse til et køretøj udstedt i én medlemsstat skal være gyldig i andre medlemsstater.

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.1.9

Farligt gods, som køretøjet er egnet til (tankkode)

[tegnfølge] Tankkode

N

N

J

N

4.1.10

Strukturel kategori

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.2

Køretøjets kinematiske fritrumsprofil

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.2.1

Køretøjets kinematiske fritrumsprofil (interoperabel profil)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg) (listen vil være forskellig for forskellige kategorier afhængigt af, hvilken TSI der finder anvendelse)

J

J

J

J

4.2.2

Køretøjets kinematiske fritrumsprofil (andre fritrumsprofiler vurderet ved anvendelse af den kinematiske metode)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

V

V

V

V

4.3

Arbejdsmiljøforhold

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.3.1

Temperaturinterval

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.3.2

Højdeinterval

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

N

J

4.3.3

Forhold med hensyn til sne, is og hagl

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

N

J

4.3.4

Oprivning af ballastskærver (kun for køretøjer med v ≥ 190 km/h)

Udestående punkt

UP

UP

N

N

4.4

Brandsikkerhed

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.4.1

Brandsikkerhedskategori

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

N

J

4.5

Designmasse og belastninger

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.5.1

Tilladt nyttelast for forskellige strækningskategorier

[tal] t for strækningskategori [tegnfølge]

UP

UP

J

UP

4.5.2

Designmasse

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.5.2.1

Designmasse i driftsklar stand

[tal] kg

J

J

V

J

4.5.2.2

Designmasse med normal nyttelast

[tal] kg

J

J

V

J

4.5.2.3

Designmasse med exceptionel nyttelast

[tal] kg

J

J

N

J

4.5.3

Statisk akseltryk

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.5.3.1

Statisk akseltryk i driftsklar stand

[tal] kg

J

J

V

J

4.5.3.2

Statisk akseltryk med normal nyttelast/maksimal nyttelast for godsvogne

[tal] kg

J

J

V

J

4.5.3.3

Statisk akseltryk med exceptionel nyttelast

[tal] kg

J

J

N

J

4.5.4

Kvasistatisk styrekraft (hvis den overstiger den grænseværdi, der er fastsat i TSI'en, eller den ikke er fastsat i TSI'en)

[tal] kN

J

J

N

J

4.6

Rullende materiels dynamiske egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.6.1

Overhøjdeunderskud (maksimal ukompenseret sideacceleration), som køretøjet er vurderet for

[tal] mm

For køretøjer konstrueret til to sporvidder anføres der værdier for hver sporvidde.

J

J

V

J

4.6.2

Køretøj udstyret med et system, der kompenserer for overhøjdeunderskud (»køretøj med kurvestyring«)

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.6.3

Driftsværdier for ækvivalent konicitet (eller slidt hjulprofil), som køretøjet er testet for

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

4.7

Bremsning

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.1

Maksimal togretardation

[tal] m/s2

J

N

N

J

4.7.2

Driftsbremsning

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.2.1

Bremseevne på stejlt faldende spor med normal nyttelast

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

TSI'ens referencetilfælde

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.7.2.1.2

Hastighed (hvis der ikke er anført noget referencetilfælde)

[tal] km/h

J

J

J

J

4.7.2.1.3

Hældningsgrad (hvis der ikke er anført noget referencetilfælde)

[tal] ‰ (mm/m)

Y

Y

Y

Y

4.7.2.1.4

Afstand (hvis der ikke er anført noget referencetilfælde)

[tal] km

J

J

J

J

4.7.2.1.5

Tid (hvis afstanden ikke er anført) (hvis der ikke er anført noget referencetilfælde)

[tal] min

J

J

J

J

4.7.3

Parkeringsbremse

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.3.1

Alle køretøjer af denne type skal være udstyret med parkeringsbremse (parkeringsbremse obligatorisk for denne type)

[boolesk] J/N

N

N

J

J

4.7.3.2

Parkeringsbremsens type (hvis køretøjet har parkeringsbremse)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.7.3.3

Maksimal hældningsgrad af det fald, som parkeringsbremsen alene kan holde enheden ubevægelig på (hvis køretøjet har parkeringsbremse)

[tal] ‰ (mm/m)

J

J

J

J

4.7.4

Bremsesystemer monteret på køretøjet

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.4.1

Hvirvelstrømsbremse

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Hvirvelstrømsbremse monteret

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.1.2

Muligt at hindre brug af hvirvelstrømsbremse (kun hvis der er monteret hvirvelstrømsbremse)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.2

Magnetskinnebremse

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Magnetskinnebremse monteret

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.2.2

Muligt at hindre brug af magnetskinnebremse (kun hvis der er monteret magnetskinnebremse)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.7.4.3

Regenerativ bremse (kun for køretøjer med elektrisk trækkraft)

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Regenerativ bremse monteret

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.7.4.3.2

Muligt at hindre brug af regenerativ bremse (kun hvis der er monteret regenerativ bremse)

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.8

Geometriske egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.8.1

Køretøjets længde

[tal] m

J

J

J

J

4.8.2

Mindste hjuldiameter i drift

[tal] mm

J

J

J

J

4.8.3

Begrænsninger for rangering

[boolesk] J/N

N

N

J

N

4.8.4

Mindste vandrette kurveradius, som køretøjet kan køre på

[tal] m

J

J

J

J

4.8.5

Mindste konvekse afrundingsradius, som køretøjet kan køre på

[tal] m

V

V

V

V

4.8.6

Mindste konkave afrundingsradius, som køretøjet kan køre på

[tal] m

V

V

V

V

4.8.7

Højde til ladflade (for fladvogne og kombineret transport)

[tal] mm

N

N

J

N

4.8.8

Egnet til transport på færger

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.9

Udstyr

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.9.1

Endekoblingstype (med angivelse af træk- og trykkræfter)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.9.2

Overvågning af aksellejets tilstand (detektering af overhedet akselleje)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.9.3

Smøring af flanger

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.9.3.1

Flangesmøringssystem monteret

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.9.3.2

Muligt at hindre brug af smøringssystemet (kun hvis der er monteret flangesmøringssystem)

[boolesk] J/N

J

N

N

J

4.10

Energiforsyning

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.10.1

Energiforsyningssystem

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

J

4.10.2

Maksimal effekt (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal] kW for [energiforsyningssystem, forhåndsudfyldes automatisk]

V

V

N

V

4.10.3

Maksimal mærkestrøm fra køreledningen (anføres for hvert strømforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal] A for [spænding, forhåndsudfyldes automatisk]

J

J

N

J

4.10.4

Maksimal optagen strøm ved stilstand pr. strømaftager (anføres for hvert jævnstrømssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal] A for [spænding, forhåndsudfyldes automatisk]

J

J

N

J

4.10.5

Højde for strømaftagerens kontakt med køreledningen (over skinneoverkant) (anføres fort hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal] Mellem [m] og [m] (med to decimaler)

J

J

N

J

4.10.6

Strømaftagerhoved (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tegnfølge] for [energiforsyningssystem, forhåndsudfyldes automatisk]

Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

J

4.10.7

Antal strømaftagere i kontakt med køreledningen (anføres fort hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tal]

J

J

N

J

4.10.8

Korteste afstand mellem to strømaftagere i kontakt med køreledningen (anføres fort hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til; anføres for enkeltvis og i påkommende tilfælde sammenkoblet drift) (kun hvis antallet af hævede strømaftagere er større end 1)

[tal] m

J

J

N

J

4.10.9

Type køreledningssystem anvendt ved prøvning af strømaftagningsevne (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til) (kun hvis antallet af hævede strømaftagere er større end 1)

[tegnfølge] for [energiforsyningssystem, forhåndsudfyldes automatisk]

Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

N

N

J

4.10.10

Materiale for kontaktstykke til strømaftager, som køretøjet kan udstyres med (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[tegnfølge] for [energiforsyningssystem, forhåndsudfyldes automatisk]

Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

J

4.10.11

Automatisk strømaftagersænker monteret (anføres for hvert energiforsyningssystem, som køretøjet er udstyret til)

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.10.12

TSI-konform energimåler til fakturering installeret i køretøjet

[boolesk] J/N

J

J

N

J

4.11

Støjmæssige egenskaber

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.11.1

Støjniveau ved forbikørsel (dB(A))

[tal] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.2

Støjniveau ved forbikørsel målt under referenceforhold

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.11.3

Støjniveau ved stilstand (dB(A))

[tal] (dB(A))

V

V

V

V

4.11.4

Støjniveau ved igangsætning (dB(A))

[tal] (dB(A))

V

N

N

V

4.12

Forhold af betydning for passagererne

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.12.1

Forhold af betydning for passagererne, generelt

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.12.1.1

Antal faste sæder

Mellem [tal] og [tal]

V

V

N

N

4.12.1.2

Antal toiletter

[tal]

V

V

N

N

4.12.1.3

Antal sovepladser

Mellem [tal] og [tal]

V

V

N

N

4.12.2

Forhold af betydning for bevægelseshæmmede

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.12.2.1

Antal forbeholdte sæder

Mellem [tal] og [tal]

J

J

N

N

4.12.2.2

Antal kørestolspladser

Mellem [tal] og [tal]

J

J

N

N

4.12.2.3

Antal toiletter, der kan benyttes af bevægelseshæmmede

[tal]

J

J

N

N

4.12.2.4

Antal sovepladser, der kan benyttes af kørestolsbrugere

Mellem [tal] og [tal]

J

J

N

N

4.12.3

Ind- og udstigning

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.12.3.1

Perronhøjder, som køretøjet er konstrueret til

[tal] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

N

4.12.3.2

Beskrivelse af eventuelle indbyggede ind- og udstigningshjælpemidler

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

N

4.12.3.3

Beskrivelse af eventuelle flytbare ind- og udstigningshjælpemidler, hvis der under konstruktionen af køretøjet er taget hensyn til sådanne med henblik på opfyldelse af TSI'en om tilgængelighed for bevægelseshæmmede

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

N

N

4.13

Mobilt togkontrol- og signaludstyr (kun for køretøjer med førerrum)

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.13.1

Togkontrol

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.13.1.1

Installeret mobilt ETCS-udstyr, med niveauangivelse

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.13.1.2

ETCS basis.version (x.y). Er versionen ikke fuldt kompatibel, anføres dette i parentes.

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.13.1.3

Mobilt ETCS-udstyr til modtagelse af infill-informationer via sløjfe eller GSM-R

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.13.1.4

Nationale ETCS-applikationer taget i brug (NID_XUSER i pakke 44)

[tal] Valg fra en forud fastlagt liste i overensstemmelse med listen over ETSC-variabler (mulighed for flere valg)

J

J

J

J

4.13.1.5

Togkontrolsystemer af klasse B eller andre (system og i givet fald version)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.13.1.6

Særlige tekniske forhold, som er gennemført i det installerede mobile udstyr med henblik på skift mellem forskellige togkontrolsystemer

[tegnfølge] Valg mellem kombinationer af installerede systemer (»System XX«/»System YY«) (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.13.2

Radio

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.13.2.1

Installeret mobilt GSM-R-udstyr med versionsangivelse (FRS og SRS)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste.

J

J

J

J

4.13.2.2

Antal GSM-R mobilsæt i førerrum til datatransmission

[tal]: 0, 1, 2 eller 3

J

J

J

J

4.13.2.3

Radiosystemer af klasse B eller andre (system og i givet fald version)

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.13.2.4

Særlige tekniske forhold, som er gennemført i det mobile udstyr med henblik på omstilling mellem forskellige radiosystemer

[tegnfølge] Valg mellem kombinationer af installerede systemer (»System XX«/»System YY«) (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.14

Kompatibilitet med togdetekteringssystemer

Overskrift (uden data)

 

 

 

 

4.14.1

Type togdetekteringssystem, som køretøjet er konstrueret til og vurderet efter

[tegnfølge] Valg fra en forud fastlagt liste (mulighed for flere valg).

J

J

J

J

4.14.2

Nærmere oplysninger om køretøjets egenskaber med hensyn til kompatibilitet med togdetekteringssystemer

Overskrift (uden data)

J

J

J

J

4.14.2.1

Største afstand mellem på hinanden følgende aksler

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.2

Mindste afstand mellem på hinanden følgende aksler

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.3

Afstand mellem første og sidste aksel

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.4

Største længde af køretøjets forende

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.5

Mindste bredde af hjulperiferi

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.6

Mindste hjuldiameter

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.7

Mindste flangetykkelse

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.8

Mindste flangehøjde

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.9

Største flangehøjde

[tal] mm

J

J

J

J

4.14.2.10

Mindste akseltryk

[tal] t

J

J

J

J

4.14.2.11

Område mellem hjulene frit for metal og induktive komponenter

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

4.14.2.12

Hjulmaterialet er ferromagnetisk

[boolesk] J/N

J

J

J

J

4.14.2.13

Maksimal sandingseffekt

[tal] g pr. [tal] s

J

N

N

J

4.14.2.14

Mulighed for at hindre brug af sanding

J/N

J

N

N

J

4.14.2.15

Køretøjets metalmasse

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

4.14.2.16

Maksimal impedans mellem modstående hjul i et hjulsæt

[tal] Ω

J

J

J

J

4.14.2.17

Køretøjets mindste impedans (mellem hjul og strømaftager) (kun for køretøjer, der er udstyret til 1 500 eller 3 000 volt jævnstrøm)

[tal] Ω for [tal] Hz (mulighed for flere valg)

J

N

N

J

4.14.2.18

Elektromagnetisk interferens forårsaget af returstrøm i skinnerne

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

4.14.2.19

Togets elektromagnetiske udstråling, for så vidt angår kompatibilitet med togdetekteringssystemer

Udestående punkt

UP

UP

UP

UP

Noter:

1

Når et parameter er defineret i den gældende TSI, anføres den værdi for parameteret, der er fremkommet ved verifikationsprocedurens vurdering.

2

Agenturet vedligeholder og ajourfører de forud fastlagte lister i overensstemmelse med de gældende TSI'er, herunder også de TSI'er, der kan finde anvendelse i en overgangsperiode.

3

Ud for de parametre, der er markeret som »udestående punkter«, indsættes der ingen data, før det udestående punkt er afklaret i den relevante TSI.

4

For parametre, der er markedet som »valgfrie«, afgør ansøgeren om typegodkendelse, om der skal indsættes data.

5

Felterne 0.1 til 0.3 udfyldes af agenturet.


BILAG III

TYPENUMMERETS STRUKTUR

Hver køretøjstype tildeles et nummer, der består af 10 cifre med følgende struktur:

XX

XXX

XXXX

X

Kategori

Familie

(Platform)

Løbenummer

Kontrolciffer

Underkategori

 

 

 

Felt 1

Felt 2

Felt 3

Felt 4

Felterne konstrueres således:

Felt 1 (ciffer 1 og 2) tildeles således, at køretøjets kategori og underkategori fremgår ved sammenligning med følgende tabel:

Kode

Kategori

Underkategori

11

Trækkende køretøjer

Lokomotiv

12

Reserveret

13

Selvkørende passagertogsæt (inkl. skinnebusser)

14

Reserveret

15

Selvkørende godstogssæt

16

Reserveret

17

Rangerlokomotiv

18

Reserveret

19

Andet (sporvogne, letbanekøretøjer m.v.)

31

Personvogne (ikke selvkørende)

Personvogn (inklusive sovevogne, spisevogne m.v.)

32

Reserveret

33

Rejsegodsvogn

34

Reserveret

35

Bilvogn

36

Reserveret

37

Køretøj til service (f.eks. køkken)

38

Reserveret

39

Fast personvognsgruppe

40

Reserveret

41

Andet

42-49

Reserveret

51

Godsvogne (ikke selvkørende)

Godsvogn

52

Reserveret

53

Fast godsvognsgruppe

54-59

Reserveret

71

Specialkøretøjer

Selvkørende specialkøretøj

72

Reserveret

73

Specialkøretøj (ikke selvkørende)

74-79

Reserveret

Felt 2 (ciffer 3 til 5) tildeles således, at det fremgår, hvilken familie køretøjstypen tilhører. For nye familier (dvs. familier, der endnu ikke er registreret i ERATV) sættes tallet en enhed op, hver gang agenturet modtager en ansøgning om registrering af en køretøjstype, der tilhører en ny familie.

I felt 3 (ciffer 6 til 9) forhøjes tallet med en enhed, hver gang agenturet modtager en ansøgning om registrering af en køretøjstype, der tilhører en given familie.

Felt 4 (ciffer 10) er et kontrolciffer, der bestemmes på følgende måde (Luhns algoritme eller modulus 10):

Cifrene på de lige pladser i grundtallet (felt 1 til 9, talt fra højre) indgår med deres egen decimalværdi.

Cifrene på de ulige pladser i grundtallet (talt fra højre) ganges med 2.

Derefter udregnes summen af cifrene på de lige pladser og af alle de cifre, der udgør delprodukterne fra de ulige pladser.

Den udregnede sums endetal findes.

Det supplement, der kræves for at bringe endetallet op på 10, udgør kontrolcifferet; er endetallet nul, er kontrolcifferet også nul.

Eksempler på bestemmelse af kontrolcifferet

1 —

Lad grundtallet være

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Sum: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Denne sums endetal er 2.

Kontrolcifferet bliver derfor 8, og grundtallet giver således registreringsnummer 33 844 7961 – 8.

2 —

Lad grundtallet være

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Sum: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Denne sums endetal er 0.

Kontrolcifferet bliver derfor 0, og grundtallet giver således registreringsnummer 31 513 3204 – 0.

Hvis typeafprøvningsattesten eller konstruktionsundersøgelsesattesten omfatter mere end én version af køretøjstypen, skal hver af disse versioner identificeres med et trinvis stigende trecifret tal.


Berigtigelser

8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/55


Berigtigelse til afgørelse 2010/592/EU vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 29. september 2010 om udnævnelse af en dommer ved Domstolen

( Den Europæiske Unions Tidende L 261 af 5. oktober 2010 )

Side 5, underskriften:

I stedet for:

»På Rådets vegne

J. DE RUYT

Formand«

læses:

»J. DE RUYT

Formand«.


8.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 264/55


Berigtigelse til afgørelse 2010/629/EU vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 20. oktober 2010 om udnævnelse af en dommer ved Retten

( Den Europæiske Unions Tidende L 278 af 22. oktober 2010 )

Side 29, underskriften:

I stedet for:

»På Rådets vegne

J. De RUYT

Formand«

læses:

»J. DE RUYT

Formand