ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.259.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 259

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
4. oktober 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 954/2011 af 14. september 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ( 1 )

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 955/2011 af 14. september 2011 om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

5

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/634/EU

 

*

Rådets afgørelse af 17. maj 2011 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af den internationale kakaooverenskomst 2010

7

Den internationale kakaooverenskomst 2010

8

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

4.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 954/2011

af 14. september 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 2006/2004 (3) fastsættes de betingelser, hvorunder de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der er udpeget som ansvarlige for håndhævelse af lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, skal samarbejde med hinanden og med Kommissionen med henblik på at sikre overholdelse af lovgivningen og et velfungerende indre marked samt forbedre beskyttelsen af forbrugernes økonomiske interesser.

(2)

I artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 2006/2004 defineres »lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser« som de direktiver, således som de er gennemført i medlemsstaternes nationale ret og de forordninger, der er anført i bilaget til nævnte forordning (»bilaget«).

(3)

Siden ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 2006/2004 er flere af de retsakter, der er nævnt i bilaget, blevet ophævet, og der er blevet vedtaget ny lovgivning.

(4)

Direktiv 84/450/EØF (4) er blevet ophævet ved og afløst af direktiv 2006/114/EF (5). Henvisningen til direktiv 84/450/EØF i bilaget bør derfor udgå og erstattes af en henvisning til de bestemte artikler i direktiv 2006/114/EF, der har til formål at beskytte forbrugernes interesser.

(5)

Direktiv 87/102/EØF (6) er blevet ophævet og afløst af direktiv 2008/48/EF (7), men det fremgår ikke udtrykkeligt af direktiv 2008/48/EF, at henvisninger til det ophævede direktiv 87/102/EØF gælder som henvisninger til direktiv 2008/48/EF. Af hensyn til retssikkerheden bør henvisningen til direktiv 87/102/EØF i bilaget derfor erstattes af en henvisning til direktiv 2008/48/EF.

(6)

Direktiv 89/552/EØF (8) er blevet ophævet og afløst af direktiv 2010/13/EU (9). I henhold til artikel 34, stk. 2, i direktiv 2010/13/EU gælder henvisninger til direktiv 89/552/EØF som henvisninger til direktiv 2010/13/EU. Af klarhedshensyn bør henvisningen til direktiv 89/552/EØF i bilaget dog erstattes med en henvisning til de relevante artikler i direktiv 2010/13/EU.

(7)

Direktiv 93/13/EØF (10) blev ikke ændret ved beslutning 2002/995/EF (11). Henvisningen til denne beslutning i bilaget bør derfor udgå.

(8)

Direktiv 94/47/EF (12) er blevet ophævet og afløst af direktiv 2008/122/EF (13). I henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2008/122/EF gælder henvisninger til direktiv 94/47/EF som henvisninger til direktiv 2008/122/EF. Af klarhedshensyn bør henvisningen til direktiv 94/47/EØF i bilaget dog erstattes med en henvisning til direktiv 2008/122/EF.

(9)

Direktiv 97/55/EF (14) er et ændringsdirektiv til det ophævede direktiv 84/450/EØF. Henvisningen til direktiv 97/55/EF i bilaget bør derfor udgå.

(10)

Bilaget bør ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Det er nødvendigt at vurdere effektiviteten af og de operationelle mekanismer i forordning (EF) nr. 2006/2004 og grundigt undersøge muligheden for at optage yderligere lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, i bilaget, med henblik på eventuelt at revidere den nævnte forordning for at give offentlige håndhævelsesmyndigheder bedre midler til effektivt at opdage, undersøge, og sikre ophør af eller forbud mod overtrædelser, der skader de kollektive forbrugerinteresser i grænseoverskridende situationer. Med henblik herpå bør Kommissionen snarest muligt og inden udgangen af 2014 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der i givet fald ledsages af et forslag til retsakt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2006/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 21a

Revision

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2014 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der vurderer effektiviteten af og de operationelle mekanismer i denne forordning og grundigt undersøger muligheden for at optage yderligere lovgivning, som beskytter forbrugernes interesser, i bilaget. Rapporten udarbejdes på grundlag af en ekstern evaluering og en omfattende høring af alle berørte parter, og ledsages i givet fald af et forslag til retsakt.«

2)

Bilaget ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. september 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT C 218 af 27.7.2011, s. 69.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 5.7.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.7.2011.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde«) (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21).

(6)  Rådets direktiv 87/102/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (EFT L 42 af 12.2.1987, s. 48).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1).

(10)  Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).

(11)  Kommissionens beslutning 2002/995/EF af 9. december 2002 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for import af animalske produkter til eget forbrug (EFT L 353 af 30.12.2002, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/47/EF af 26. oktober 1994 om beskyttelse af køber i forbindelse med visse aspekter ved kontrakter om brugsret til fast ejendom på timeshare-basis (EFT L 280 af 29.10.1994, s. 83).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler (EUT L 33 af 3.2.2009, s. 10).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame (EFT L 290 af 23.10.1997, s. 18).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 2006/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Fodnote (1) affattes således:

»(1)

Direktiverne i nr. 6, 8 og 13 indeholder særlige bestemmelser.«

2)

Nr. 1 affattes således:

»1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21): artikel 1, artikel 2, litra c), og artikel 4 til 8.«

3)

Nr. 3 og 4 affattes således:

»3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66).

4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1): artikel 9, 10, 11 og artikel 19 til 26.«

4)

Nr. 6 og 7 affattes således:

»6)

Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).

7)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/122/EF af 14. januar 2009 om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshareaftaler, aftaler om længerevarende ferieprodukter, videresalgs- og bytteaftaler (EUT L 33 af 3.2.2009, s. 10).«

5)

Nr. 9 udgår.


4.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 955/2011

af 14. september 2011

om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 (2) fastsættes de bestemmelser om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande, med hvilke Unionen har indgået bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer vedrørende tekstilvarer, og for tekstilvarer, i forhold til hvilke Unionen har indført et kontrolsystem for at overvåge tendenserne i importen af varer eller anvender særlige beskyttelsesforanstaltninger.

(2)

Siden forordning (EF) nr. 1541/98 blev vedtaget, har en række større ændringer fundet sted. Unionens importforanstaltninger for så vidt angår tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur er gradvist mindsket i antal og udstrækning og har nu karakter af levn, hvad angår såvel de omfattede positioner i den kombinerede nomenklatur som de berørte lande.

(3)

Ved artikel 26 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (3) fastsættes det, at toldmyndighederne i tilfælde af alvorlig tvivl kan kræve yderligere dokumentation for oprindelsen forelagt.

(4)

I alle tilfælde skal importerede varers oprindelsesland angives i rubrik nr. 34 i det administrative enhedsdokument, som udfyldes i overensstemmelse med vejledningen til det administrative enhedsdokument indeholdt i bilag 37 til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (4). Denne angivelse underkastes de normale kontrolprocedurer, som omfatter toldmyndighedernes mulighed for om fornødent at kræve yderligere dokumentation fra sag til sag.

(5)

Forpligtelsen til på systematisk vis at forelægge yderligere dokumentation for oprindelse af de tekstilvarer, der henvises til i betragtning 1, står ikke længere i forhold til formålet, som er at supplere visse importforanstaltninger, der i sig selv praktisk talt ikke længere bruges. Denne forpligtelse påfører derfor de økonomiske aktører en unødig byrde.

(6)

I betragtning af at de pågældende tekstilvarer kan importeres uden begrænsninger, og at toldmyndighederne som nævnt i betragtning 4 kan kræve yderligere oplysninger, navnlig i tilfælde af tvivl om de importerede produkters oprindelse, er der ikke længere behov for at opretholde de yderligere administrative krav i forordning (EF) nr. 1541/98.

(7)

Forordning (EF) nr. 1541/98 bør derfor ophæves.

(8)

Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 (5), hvorefter beviset for oprindelse i henhold til forordning (EF) nr. 1541/98 i visse tilfælde kan accepteres, bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1541/98 ophæves.

Artikel 2

I forordning (EØF) nr. 3030/93 udgår andet punktum i artikel 1, stk. 6, første afsnit.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. september 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 7.6.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.7.2011.

(2)  EFT L 202 af 18.7.1998, s. 11.

(3)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(4)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(5)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

4.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/7


RÅDETS AFGØRELSE

af 17. maj 2011

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af den internationale kakaooverenskomst 2010

(2011/634/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 3 og 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. juni 2010 godkendtes teksten til den internationale kakaooverenskomst 2010 (i det følgende benævnt »overenskomsten«) på forhandlingskonferencen, der er nedsat i FN's konference om handel og udviklings regi.

(2)

Overenskomsten blev forhandlet for at skulle træde i stedet for den internationale kakaooverenskomst 2001 (i det følgende benævnt »overenskomsten fra 2001«), der er blevet forlænget til den 30. september 2012. Unionen er part i overenskomsten fra 2001, og det er derfor i Unionens interesse at undertegne og indgå overenskomsten, der træder i stedet for overenskomsten fra 2001.

(3)

Overenskomsten kan undertegnes og instrumenterne til ratifikation, accept eller godkendelse kan deponeres fra den 1. oktober 2010 indtil den 30. september 2012.

(4)

Målsætningerne i overenskomsten er omfattet af den fælles handelspolitik.

(5)

Overenskomsten bør undertegnes og anvendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse til undertegnelsen af den internationale kakaooverenskomst 2010 (i det følgende benævnt »overenskomsten«) på Den Europæiske Unions vegne med forbehold af indgåelse af nævnte overenskomst.

Teksten til overenskomsten er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne overenskomsten på Unionens vegne.

Artikel 3

Overenskomsten anvendes midlertidigt (1), indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 4

Unionen meddeler De Forenede Nationers generalsekretær, at Unionen vil anvende overenskomsten midlertidigt, jf. artikel 56.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2011.

På Rådets vegne

FAZEKAS S.

Formand


(1)  Den dato, fra hvilken aftalen anvendes midlertidigt, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


OVERSÆTTELSE

DEN INTERNATIONALE KAKAOOVERENSKOMST 2010

PRÆAMBEL

PARTERNE I DENNE AFTALE, SOM

a)

ERKENDER, at kakaosektoren kan bidrage til at nedbringe fattigdommen og opfylde de internationalt aftalte udviklingsmål, bl.a. millenniumudviklingsmålene (MDG),

b)

ERKENDER, at kakao og handlen hermed er af stor betydning for udviklingslandenes økonomi som indtægtskilder for deres befolkninger, og anerkender kakaohandlens afgørende bidrag til deres eksportindtægter og til udarbejdelsen af deres økonomiske og sociale udviklingsprogrammer,

c)

ERKENDER, at kakaosektoren er af stor betydning for millioner af menneskers udkomme, især i udviklingslandene, hvor kakaoproduktionen udgør den vigtigste direkte indtægtskilde for små producenter,

d)

ERKENDER, at et tæt internationalt samarbejde om spørgsmål vedrørende kakao og en løbende dialog mellem alle aktører i kakaoværdikæden kan bidrage til en bæredygtig udvikling i kakaosektoren,

e)

ERKENDER betydningen af strategiske partnerskaber mellem eksporterende medlemmer og importerende medlemmer med henblik på at sikre en bæredygtig kakaosektor,

f)

ERKENDER, at det er nødvendigt at sikre gennemsigtighed på det internationale kakaomarked i producenters og forbrugeres gensidige interesse,

g)

ERKENDER, at de tidligere internationale kakaooverenskomster fra 1972, 1975, 1980, 1986, 1993 og 2001 har bidraget til udviklingen af kakaosektoren,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

KAPITEL I

MÅL

Artikel 1

Mål

Med henblik på at styrke kakaosektoren, fremme en bæredygtig udvikling heraf og øge fordelene for alle interessenter har den 7. internationale kakaooverenskomst følgende mål:

a)

at fremme det internationale samarbejde inden for kakaosektoren

b)

at skabe et passende forum for drøftelse af alle spørgsmål vedrørende kakaosektoren mellem regeringer og med den private sektor

c)

at bidrage til at styrke medlemslandenes nationale kakaosektor gennem udarbejdelse, udvikling og evaluering af passende projekter, der forelægges kompetente institutioner med henblik på finansiering og gennemførelse heraf, samt søgning af midler til projekter til gavn for medlemmerne og kakaosektoren

d)

at bestræbe sig på at opnå retfærdige markedspriser, der kan give rimelige indtægter til producenter og forbrugere i kakaoværdikæden, og bidrage til en afbalanceret udvikling i kakaosektoren i alle medlemmers interesse

e)

at fremme en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig kakaosektor

f)

at støtte forskning og anvendelse af forskningsresultaterne gennem fremme af uddannelses- og informationsprogrammer, som muliggør overførsel af kakaorelevante teknologier til medlemmerne

g)

at fremme gennemsigtigheden i kakaosektoren og navnlig i handlen med kakao gennem indsamling, analyse og udbredelse af relevante statistikker og gennemførelse af nødvendige undersøgelser, og at fremme fjernelsen af handelshindringer

h)

at fremme og tilskynde til forbrug af chokolade og kakaoprodukter for at øge efterspørgslen efter kakao, bl.a. ved at fremme kakaoens gode egenskaber, herunder de sundhedsgavnlige virkninger, i tæt samarbejde med den private sektor

i)

at anspore medlemmerne til at fremme kakaokvaliteten og udvikle passende procedurer for fødevaresikkerhed inden for kakaosektoren

j)

at anspore medlemmerne til at udvikle og gennemføre strategier, således at lokalsamfund og små familiebrug bliver bedre i stand til at drage fordel af kakaoproduktion, hvilket kan bidrage til fattigdomsbekæmpelse, og

k)

at lette adgangen til oplysninger om de instrumenter og finansielle tjenesteydelser, kakaoproducenter kan få del i, bl.a. adgang til kredit og metoder til risikostyring.

KAPITEL II

DEFINITIONER

Artikel 2

Definitioner

I denne overenskomst forstås ved:

1)   kakao: kakaobønner og kakaoprodukter

2)   ædelkakao (»fine« eller »flavour cocoa«): kakao, som anerkendes for sin enestående smag og farve, og som produceres i lande, der er angivet i bilag C til denne overenskomst

3)   kakaoprodukter: produkter, fremstillet udelukkende af kakaobønner, f.eks. kakaopasta, kakaosmør, usødet kakaopulver, kakaokager og knuste kakaobønner

4)   chokolade og chokoladevarer: produkter udarbejdet på grundlag af kakaobønner i overensstemmelse med Codex Alimentarius vedrørende chokolade og chokoladevarer

5)   lagerbeholdning af kakaobønner: alle tørrede kakaobønner, som kan identificeres på den sidste dag i kakaoåret (30. september), uanset hvor de befinder sig, hvem der ejer dem, og hvilket anvendelsesformål de er bestemt til

6)   kakaoår: tolvmåneders perioden fra den 1. oktober til den 30. september, begge datoer medregnet

7)   organisation: Den Internationale Kakaoorganisation som omhandlet i artikel 3

8)   råd: Det Internationale Kakaoråd som omhandlet i artikel 6

9)   kontraherende part: en regering, Den Europæiske Union eller en mellemstatslig organisation som omhandlet i artikel 4, der har erklæret sig indforstået med midlertidigt eller endeligt at ville overholde denne overenskomst

10)   medlem: en kontraherende part som defineret ovenfor

11)   importland eller importmedlem: henholdsvis et land eller et medlem, hvis kakaoimport, angivet i bønner, overstiger dets eksport

12)   eksportland eller eksportmedlem: henholdsvis et land eller et medlem, hvis kakaoeksport, angivet i bønner, overstiger dets import. Dog kan et kakaoproducerende land, hvis import angivet i bønner overstiger eksporten, men hvis produktion overstiger importen, eller hvis produktion overstiger dets tilsyneladende indenlandske forbrug (1), være eksportmedlem, hvis det ønsker det

13)   kakaoeksport: kakao, der forlader et lands toldområde, og ved kakaoimport: kakao, som indgår i et lands toldområde, idet der dog i disse definitioner ved toldområde, for så vidt angår et medlem, der omfatter mere end ét toldområde, skal forstås det pågældende medlems samlede toldområde

14)   bæredygtig kakaosektor: en integreret værdikæde, hvori alle aktører udvikler og fremmer egnede politikker til at nå produktions-, forædlings- og forbrugsniveauer, der er økonomisk levedygtige, økologisk forsvarlige og socialt ansvarlige af hensyn til nuværende og kommende generationer med det formål at forbedre produktivitet og rentabilitet i kakaoværdikæden for alle berørte aktører, især de små producenter

15)   Den private sektor: alle enheder i den private sektor, hvis hovedvirksomhed ligger inden for kakaosektoren. Den omfatter avlere, forhandlere, forarbejdningsvirksomheder og forskningsinstitutter. Inden for rammerne af denne aftale omfatter den private sektor også offentlige virksomheder, agenturer og institutioner, som i visse lande udfylder den rolle, som private enheder i andre lande spiller

16)   vejledende pris: den repræsentative indikator for den internationale kakaopris, som anvendes i denne overenskomst og beregnes i overensstemmelse med artikel 33

17)   særlige trækningsrettigheder (SDR): Den Internationale Valutafonds særlige trækningsrettigheder

18)   ton: en mængde på 1 000 kg eller 2 204,6 pounds, og ved pound forstås 453,597 g

19)   simpelt fordelt flertal: flertal af de stemmeafgivende eksporterende medlemmers stemmer og et flertal af de stemmeafgivende importerende medlemmers stemmer, optalt hver for sig

20)   særlig afstemning: to tredjedele af de stemmeafgivende eksporterende medlemmers stemmer og to tredjedele af de stemmeafgivende importerende medlemmers stemmer, optalt hver for sig, forudsat at mindst fem eksporterende medlemmer og et flertal af de importerende medlemmer er til stede

21)   ikrafttræden: den dag, på hvilken denne overenskomst først træder i kraft, midlertidigt eller endeligt, medmindre andet bestemmes.

KAPITEL III

DEN INTERNATIONALE KAKAOORGANISATION

Artikel 3

Den Internationale Kakaoorganisations hovedsæde og struktur

1.   Den Internationale Kakaoorganisation, der oprettedes ved den internationale kakaooverenskomst af 1972, skal fortsat bestå og skal administrere denne overenskomsts bestemmelser og overvåge dens funktion.

2.   Organisationens hovedsæde skal altid være på et medlemslands område.

3.   Organisationens hovedsæde er i London, medmindre rådet træffer anden bestemmelse.

4.   Organisationen udfører sine opgaver gennem:

a)

Det Internationale Kakaoråd, der er organisationens højeste myndighed

b)

rådets underordnede organer, der omfatter det administrative og finansielle udvalg, økonomiudvalget, Det Rådgivende Organ for Kakaosektoren og ethvert andet udvalg, rådet nedsætter, og

c)

sekretariatet.

Artikel 4

Medlemskab af organisationen

1.   Hver kontraherende part er medlem af organisationen.

2.   Organisationen har to kategorier af medlemmer, nemlig:

a)

eksporterende medlemmer, og

b)

importerende medlemmer.

3.   Et medlem kan ændre sin kategori på sådanne vilkår, som rådet måtte fastsætte.

4.   To eller flere kontraherende parter kan ved en behørig meddelelse til rådet og til depositaren, som vil få virkning fra en dato, som angives af de pågældende kontraherende parter og på betingelser, som godkendes af rådet, erklære, at de deltager i organisationen som en medlemsgruppe.

5.   Hvor der i denne overenskomst henvises til »en regering« eller »regeringer«, skal dette forstås som omfattende Den Europæiske Union og enhver anden mellemstatslig organisation, der på tilsvarende måde er ansvarlig for forhandling, indgåelse og anvendelse af internationale overenskomster, især råvareoverenskomster. Som følge heraf skal enhver henvisning i denne overenskomst til undertegnelse, ratifikation, accept eller godkendelse, meddelelse om midlertidig anvendelse eller tiltrædelse for sådanne mellemstatslige organisationers vedkommende forstås som omfattende en henvisning til disse organisationers undertegnelse, ratifikation, accept eller godkendelse, meddelelse om midlertidig anvendelse eller tiltrædelse.

6.   Ved afstemning om spørgsmål, der henhører under sådanne mellemstatslige organisationers kompetence, udøver disse deres stemmeret med et antal stemmer svarende til det samlede antal stemmer, der i henhold til artikel 10 kan tildeles deres medlemsstater. Deres medlemsstater udøver i sådanne tilfælde ikke deres individuelle stemmeret.

Artikel 5

Privilegier og immuniteter

1.   Organisationen har status som juridisk person. Den kan især indgå aftaler, erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom og har retsevne.

2.   Den status og de privilegier og immuniteter, som tilkommer organisationen, dens eksekutivdirektør, dens personale og eksperter samt dens medlemsrepræsentanter, når disse opholder sig på værtsregeringens område for at udøve deres funktioner, hviler fortsat på hovedsædeaftalen, indgået mellem værtsregeringen og Den Internationale Kakaoorganisation.

3.   Den i stk. 2 nævnte aftale vedrørende hovedsædet er uafhængig af denne overenskomst. Den ophører imidlertid:

a)

i overensstemmelse med den nævnte hovedsædeaftale

b)

i tilfælde af, at organisationens sæde flyttes fra værtsregeringens område, eller

c)

hvis organisationen ophører med at eksistere.

4.   Organisationen kan under forudsætning af rådets godkendelse indgå aftaler med et eller flere medlemmer vedrørende sådanne privilegier og immuniteter, som måtte være nødvendige for denne overenskomsts rette funktion.

KAPITEL IV

DET INTERNATIONALE KAKAORÅD

Artikel 6

Det Internationale Kakaoråds sammensætning

1.   Det Internationale Kakaoråd består af alle organisationens medlemmer.

2.   Hvert medlem skal til rådets møder være repræsenteret af en behørigt befuldmægtiget repræsentant.

Artikel 7

Rådets beføjelser og virksomhed

1.   Rådet udøver alle sådanne beføjelser og varetager eller drager omsorg for udførelsen af alle sådanne funktioner, som er nødvendige for gennemførelsen af denne overenskomsts udtrykkelige bestemmelser.

2.   Rådet har ikke beføjelse til og skal ikke anses for af medlemmerne at være blevet bemyndiget til at indgå forpligtelser uden for rammerne af denne overenskomst; det er især ikke beføjet til at optage lån. Når rådet udøver sine beføjelser til at indgå kontrakter, skal det i de pågældende kontrakter henvise til bestemmelserne i dette stykke og i artikel 23, på en sådan måde, at de parter, der indgår kontrakter med rådet, bliver bekendt hermed, idet en eventuel undladelse af at henvise til disse bestemmelser dog ikke medfører, at den pågældende kontrakt er ugyldig eller ligger uden for rådets beføjelser.

3.   Rådet vedtager sådanne regler og forskrifter, som er nødvendige for gennemførelse af denne overenskomsts bestemmelser, og som er forenelige hermed, herunder forretningsorden for rådet og dets udvalg samt forskrifter for organisationens finansielle forhold og personale. Rådet kan i sin forretningsorden foreskrive en fremgangsmåde, hvorved det uden at afholde møde kan afgøre specielt angivne spørgsmål.

4.   Rådet fører sådanne protokoller, som er nødvendige for udøvelsen af dets funktioner i henhold til denne overenskomst, og sådanne andre protokoller, som det anser for hensigtsmæssige.

5.   Rådet kan alt efter omstændighederne nedsætte en eller flere arbejdsgrupper til at bistå det i udførelsen af dets opgaver.

Artikel 8

Rådets formand og næstformand

1.   For hvert kakaoår vælger rådet en formand og en næstformand, som ikke aflønnes af organisationen.

2.   Både formanden og næstformanden vælges blandt repræsentanterne for de eksporterende medlemmer eller blandt repræsentanterne for de importerende medlemmer. Disse hverv går på skift hvert kakaoår mellem de to kategorier

3.   Såfremt både formand og næstformand er midlertidigt fraværende, eller en af dem eller de begge er varigt fraværende, kan rådet besætte posterne, midlertidigt eller varigt, med repræsentanter for de eksporterende medlemmer eller repræsentanter for de importerende medlemmer, således som forholdene måtte tilsige det.

4.   Hverken formanden eller noget andet valgt medlem, som fører forsædet ved rådets møder, har stemmeret. Hans eller hendes stedfortræder kan udøve stemmeretten for det medlem, han eller hun repræsenterer.

Artikel 9

Rådets samlinger

1.   Rådet holder som hovedregel én ordinær samling i hver halvdel af kakaoåret.

2.   Rådet holder ekstraordinære samlinger, når det træffer beslutning herom eller på begæring af:

a)

fem af medlemmerne

b)

mindst to medlemmer, der råder over mindst 200 stemmer

c)

eksekutivdirektøren, for så vidt angår bestemmelserne i artikel 22 og 59.

3.   Indkaldelse til møder skal udsendes med mindst 30 kalenderdages varsel undtagen i tilfælde af en opstået nødsituation, hvor varslet er mindst 15 dage.

4.   Møder holdes normalt i organisationens hovedsæde, medmindre rådet træffer anden afgørelse. Hvis rådet efter indbydelse fra et medlem afholder møde et andet sted end i organisationens hovedsæde, skal det pågældende medlem afholde de dermed forbundne yderligere udgifter.

Artikel 10

Stemmetal

1.   De eksporterende medlemmer råder tilsammen over 1 000 stemmer, og de importerende medlemmer råder tilsammen over 1 000 stemmer. Disse stemmer er fordelt inden for hver medlemskategori — dvs. henholdsvis eksporterende og importerende medlemmer — i overensstemmelse med nedenstående stykker i denne artikel.

2.   For hvert kakaoår fordeles de eksporterende medlemmers stemmer således: hvert eksporterende medlem har fem basisstemmer. De resterende stemmer fordeles blandt samtlige eksporterende medlemmer i forhold til den gennemsnitlige størrelse af deres respektive kakaoeksport i de forudgående tre kakaoår, for hvilke organisationen har offentliggjort data i det seneste nummer af Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics. Med henblik herpå beregnes eksporten som nettoeksporten af kakaobønner plus nettoeksporten af kakaoprodukter, omregnet til bønneækvivalent på grundlag af de i artikel 34 anførte omregningsfaktorer.

3.   For hvert kakaoår fordeles de importerende medlemmers stemmer mellem alle importerende medlemmer i forhold til den gennemsnitlige størrelse af deres respektive kakaoimport i de forudgående tre kakaoår, for hvilke organisationen har offentliggjort data i det seneste nummer af Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics. Med henblik herpå beregnes importen som nettoimporten af kakaobønner plus bruttoimporten af kakaoprodukter, omregnet til bønneækvivalent på grundlag af de i artikel 34 anførte omregningsfaktorer. Intet medlemsland har under fem stemmer. Derfor omfordeles stemmerettighederne fra medlemslande, der har mere end minimumsantallet af stemmer mellem medlemmer, der har under minimumsantallet af stemmer.

4.   Opstår der af en eller anden grund vanskeligheder i forbindelse med fastsættelsen eller ajourføringen af det statistiske grundlag for beregningen af stemmeantallene i overensstemmelse med stk. 2 og 3, kan rådet træffe beslutning om et andet statistisk grundlag for denne beregning af stemmetallene.

5.   Intet medlem kan råde over mere end 400 stemmer med undtagelse af dem, der er nævnt i artikel 4, stk. 4 og 5. Eventuelle overskydende stemmer, der måtte fremkomme ved de i stk. 2, 3 og 4 omhandlede beregninger, omfordeles blandt de øvrige medlemmer på grundlag af bestemmelserne i de pågældende stykker.

6.   Når der sker ændringer i organisationens medlemskredse, eller når et medlems stemmeret suspenderes eller generhverves i henhold til en bestemmelse i denne overenskomst, foretager rådet en omfordeling af stemmerne i overensstemmelse med denne artikel. Den Europæiske Union eller enhver mellemstatslig organisation som defineret i artikel 4 kan råde over stemmer som et enkelt medlem ifølge proceduren i stk. 2 og 3.

7.   Der kan ikke forekomme brøkdele af stemmer.

Artikel 11

Rådets afstemningsregler

1.   Hvert medlem er berettiget til at afgive det antal stemmer, det råder over, og kan ikke dele sine stemmer. De stemmer, et medlem er bemyndiget til at afgive i henhold til stk. 2, kan dog afgives forskelligt fra det pågældende medlems egne stemmer.

2.   Ved skriftlig meddelelse til rådets formand kan et eksporterende medlem bemyndige et andet eksporterende medlem, og et importerende medlem kan bemyndige et andet importerende medlem til at repræsentere sine interesser og til at afgive sine stemmer på et hvilket som helst rådsmøde. I dette tilfælde finder den i artikel 10, stk. 5, anførte begrænsning ikke anvendelse.

3.   Et medlem, der af et andet medlem er bemyndiget til at afgive de stemmer, som dette andet medlem råder over i henhold til artikel 10, skal afgive sådanne stemmer i overensstemmelse med bemyndigelsen.

Artikel 12

Rådets beslutninger

1.   Rådet tilstræber at vedtage alle beslutninger og henstillinger med enstemmighed. Hvis der ikke kan opnås enstemmighed, vedtager rådet beslutninger og henstillinger ved særlig afstemning i overensstemmelse med følgende procedurer:

a)

hvis det nødvendige flertal ikke opnås ved den særlige afstemning, fordi tre eller flere eksporterende eller tre eller flere importerende medlemmer afgiver negative stemmer, betragtes det som forkastet.

b)

hvis det nødvendige flertal ikke opnås ved den særlige afstemning, fordi tre eller færre eksporterende eller tre eller færre importerende medlemmer afgiver negative stemmer, forelægges det til ny afstemning inden for 48 timer, og

c)

hvis det nødvendige flertal stadig ikke opnås ved den særlige afstemning, betragtes forslaget som forkastet.

2.   Ved opgørelsen af det til en rådsbeslutning eller -henstilling fornødne antal stemmer skal stemmer tilhørende medlemmer, der afholder sig fra at stemme, ikke medregnes.

3.   Medlemmerne forpligter sig til at acceptere enhver beslutning, som rådet vedtager i henhold til overenskomsten, som bindende.

Artikel 13

Samarbejde med andre organisationer

1.   Rådet træffer hensigtsmæssige foranstaltninger, med henblik på samråd eller samarbejde med De Forenede Nationer og denne organisations organer, især de Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling, De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation og øvrige særorganisationer under De Forenede Nationer samt mellemstatslige organisationer, som findes formålstjenlige.

2.   I betragtning af den særlige rolle, som De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling spiller i den internationale råvarehandel, skal rådet i passende omfang holde nævnte organisation underrettet om sin virksomhed og sine arbejdsprogrammer.

3.   Rådet kan endvidere træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger til opretholdelse af effektive forbindelser med kakaoproducenternes, kakaohandelens og kakaofabrikanternes internationale organisationer.

4.   Rådet søger at inddrage de internationale finansielle organisationer og andre parter med interesser i kakaosektoren i fastlæggelsen af politikken for kakaoproduktion og -forbrug.

5.   Rådet kan beslutte at samarbejde med andre kompetente eksperter på kakaoområdet.

Artikel 14

Invitation til og adgang for observatører

1.   Rådet kan indbyde ethvert ikke-medlem til at overvære sine møder som observatør.

2.   Rådet kan endvidere indbyde enhver af de i artikel 13 nævnte organisationer til som observatør at overvære sine møder.

3.   Rådet kan ligeledes indbyde ikke-statslige organisationer med den nødvendige viden om kakaosektorens områder som observatører.

4.   Til hver af sine samlinger træffer rådet beslutning om deltagelse af observatører, herunder i hvert enkelt tilfælde om deltagelse af ikke-statslige organisationer med den nødvendige viden om kakaosektorens områder i overensstemmelse med organisationens administrative bestemmelser.

Artikel 15

Beslutningsdygtighed

1.   Rådet er på sine åbningsmøder i hver samling beslutningsdygtigt, når mindst fem eksporterende medlemmer og et flertal af de importerende medlemmer er til stede, forudsat at disse medlemmer tilsammen inden for hver kategori råder over mindst to tredjedele af det samlede antal stemmer, der er tildelt medlemmerne i den pågældende kategori.

2.   Er rådet ikke beslutningsdygtigt i henhold til stk. 1 på den dag, der er fastsat til åbningsmødet for en samling, er åbningsmødet beslutningsdygtigt den følgende dag og under den resterende del af samlingen, når et antal eksporterende og importerende medlemmer, som råder over et simpelt flertal af stemmerne i hver kategori, er til stede.

3.   Beslutningsdygtigheden på møder, der følger efter en samlings åbningsmøde som omhandlet i stk. 1, afgøres efter reglerne stk. 2.

4.   Repræsentation i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, anses for tilstedeværelse.

KAPITEL V

ORGANISATIONENS SEKRETARIAT

Artikel 16

Eksekutivdirektøren og personalet

1.   Sekretariatet består af eksekutivdirektøren og personalet.

2.   Rådet udnævner eksekutivdirektøren for en periode svarende til højst overenskomstens løbetid med eventuelle forlængelser. Rådet fastsætter reglerne for kandidatudvælgelsen og eksekutivdirektørens ansættelsesvilkår.

3.   Eksekutivdirektøren er organisationens øverste administrative embedsmand og er over for rådet ansvarlig for denne overenskomsts administration og funktion i overensstemmelse med rådets bestemmelser.

4.   Organisationens personale står til ansvar over for eksekutivdirektøren.

5.   Eksekutivdirektøren ansætter personalet i overensstemmelse med regler, der fastsættes af rådet. Ved udformningen af disse regler tager rådet hensyn til de bestemmelser, der er gældende for stillinger i lignende mellemstatslige organisationer. Personalet skal så vidt muligt udvælges i eksporterende og importerende medlemslande.

6.   Hverken eksekutivdirektøren eller personalet må have nogen økonomisk interesse i kakaoindustri, handel med, transport af eller reklame for kakao.

7.   Under udførelsen af deres pligter må eksekutivdirektøren og personalet ikke søge eller modtage instruktioner fra noget medlem eller fra nogen anden myndighed uden for organisationen. De skal afholde sig fra enhver handling, som vil kunne skade deres omdømme som internationale embedsmænd, der kun er ansvarlige over for organisationen. Ethvert medlem forpligter sig til at respektere, at eksekutivdirektørens og personalets hverv udelukkende er af international karakter, og til ikke at søge at påvirke dem under udførelsen af deres hverv.

8.   Eksekutivdirektøren eller de øvrige medlemmer af organisationens personale må alene meddele sådanne oplysninger vedrørende denne overenskomsts funktion eller administration, som rådet måtte give bemyndigelse til, eller som er nødvendige for den rette udførelse af deres hverv i henhold til denne overenskomst.

Artikel 17

Arbejdsprogram

1.   På rådets første samling efter overenskomstens ikrafttræden forelægger eksekutivdirektøren en femårig strategiplan til rådets gennemgang og godkendelse. Et år før udløbet af den femårige strategiplan forelægger eksekutivdirektøren rådet et nyt udkast til femårig strategiplan.

2.   På den sidste samling i hvert kakaoår vedtager rådet efter henstilling fra økonomiudvalget et arbejdsprogram for organisationen for de kommende år, som udarbejdes af eksekutivdirektøren. Arbejdsprogrammet omfatter projekter, initiativer og aktiviteter, som organisationen skal gennemføre. Eksekutivdirektøren gennemfører dette arbejdsprogram.

3.   På det sidste møde i hvert kakaoår vurderer økonomiudvalget gennemførelsen af arbejdsprogrammet for indeværende år på grundlag af en rapport fra eksekutivdirektøren. Økonomiudvalget aflægger beretning til rådet.

Artikel 18

Årsrapport

Rådet offentliggør en årsrapport.

KAPITEL VI

ADMINISTRATIONS- OG FINANSUDVALGET

Artikel 19

Oprettelse af administrations- og finansudvalget

1.   Der oprettes et administrations- og finansudvalg. Udvalget har ansvaret for:

a)

på grundlag af et budgetforslag fremlagt af eksekutivdirektøren at føre tilsyn med udarbejdelsen af det udkast til administrationsbudget, som forelægges for rådet

b)

at varetage sådanne andre administrative og finansielle opgaver, som rådet pålægger det, herunder kontrol af indtægter og udgifter og anliggender med relation til organisationens administration.

2.   Administrations- og finansudvalget retter henstillinger om ovennævnte spørgsmål til rådet.

3.   Rådet fastsætter regler for administrations- og finansudvalget.

Artikel 20

Administrations- og finansudvalgets sammensætning

1.   Administrations- og finansudvalget består af seks eksporterende medlemmer, der sidder på skift, og seks importerende medlemmer.

2.   Hvert medlem af administrations- og finansudvalget udpeger en repræsentant, og kan, hvis det ønsker det, udpege en eller flere suppleanter. Medlemmerne i hver kategori vælges af rådet på grundlag af stemmefordelingen, jf. artikel 10. Deres mandat gælder for en periode på to år og kan fornys.

3.   Administrations- og finansudvalget vælger blandt sine repræsentanter en formand og en næstformand for en periode på to år. Hvervet som formand og næstformand udføres på skift af de eksporterende og de importerende medlemmer.

Artikel 21

Administrations- og finansudvalgets møder

1.   Administrations- og finansudvalgets møder er åbne for alle de øvrige medlemmer af organisationen, der kan deltage som observatører.

2.   Administrations- og finansudvalget afholder normalt sine møder i organisationens hovedsæde, medmindre det træffer anden bestemmelse. Hvis administrations- og finansudvalget efter indbydelse fra et medlem afholder møde et andet sted end i organisationens hovedsæde, skal det pågældende medlem i overensstemmelse med organisationens administrative regler afholde de dermed forbundne yderligere udgifter.

3.   Administrations- og finansudvalget mødes normalt to gange om året og aflægger rapport til rådet om sit arbejde.

KAPITEL VII

FINANSIELLE FORHOLD

Artikel 22

Finansielle forhold

1.   Med henblik på administrationen af denne overenskomst føres der en administrationskonto. De udgifter, der er nødvendige for overenskomstens administration, føres på administrationskontoen og dækkes af årlige bidrag fra medlemmerne fastsat i overensstemmelse med artikel 24. Ønsker et medlem imidlertid særlige tjenesteydelser, kan rådet beslutte at imødekomme ønsket, og det skal kræve, at det pågældende medlem betaler herfor.

2.   Rådet kan åbne særlige konti til specifikke formål i overensstemmelse med denne overenskomsts mål. Disse konti finansieres ved frivillige bidrag fra medlemmerne eller andre bidragydere.

3.   Organisationens regnskabsår er sammenfaldende med kakaoåret.

4.   Udgifter i forbindelse med delegationer til rådet, til administrations- og finansudvalget, til økonomiudvalget og til udvalg nedsat af rådet eller administrations- og finansudvalget og økonomiudvalget udredes af de pågældende medlemmer.

5.   Hvis organisationens finansielle midler er eller ser ud til at kunne blive utilstrækkelige til at finansiere den resterende del af kakaoåret, indkalder eksekutivdirektøren til en ekstraordinær rådssamling inden for en frist på 15 dage, medmindre rådet i øvrigt træder sammen inden for 30 kalenderdage.

Artikel 23

Medlemmernes ansvar

Et medlems ansvar over for rådet og over for de øvrige medlemmer er dets forpligtelser med hensyn til bidrag, der udtrykkeligt er fastsat i denne overenskomst. Tredjemand anses i sine relationer til rådet for at være bekendt med denne overenskomsts bestemmelser vedrørende rådets beføjelser og medlemmernes forpligtelser, særlig artikel 7, stk. 2, og første punktum i nærværende artikel.

Artikel 24

Godkendelse af administrationsbudgettet og fastsættelse af bidrag

1.   Rådet godkender i anden halvdel af hvert regnskabsår organisationens administrationsbudget for det følgende regnskabsår og fastsætter hvert medlems bidrag til dette budget.

2.   Hvert medlems bidrag til administrationsbudgettet for hvert regnskabsår fastsættes til samme forholdsvise andel, som dets stemmetal udgør af alle medlemmers samlede stemmer på det tidspunkt, administrationsbudgettet for det pågældende regnskabsår godkendes. Ved fastsættelse af bidragene beregnes hvert medlems stemmetal, uden at der tages hensyn til suspension af noget medlems stemmeret eller nogen deraf følgende omfordeling af stemmer.

3.   Det første bidrag fra et medlem, der indtræder i organisationen efter denne overenskomsts ikrafttræden, fastsættes af rådet dels på grundlag af det antal stemmer, det pågældende medlem vil få tildelt, dels i forhold til den resterende del af det løbende regnskabsår. Dog ændres de øvrige medlemmers bidrag for det pågældende regnskabsår ikke.

4.   Træder denne overenskomst i kraft, inden det første fulde regnskabsårs begyndelse, godkender rådet på sin første samling et administrationsbudget, der omfatter perioden indtil det første fulde regnskabsårs begyndelse.

Artikel 25

Indbetaling af bidrag til administrationsbudgettet

1.   Bidrag til administrationsbudgettet for hvert regnskabsår skal erlægges i fri konvertibel valuta, være undtaget fra valutarestriktioner og forfalde til betaling på det pågældende regnskabsårs første dag. Bidrag fra medlemmer vedrørende det regnskabsår, i hvilket de indtræder i organisationen, forfalder til betaling på den dato, de optages som medlem.

2.   Bidrag til det i forhold til artikel 24, stk. 4, godkendte administrationsbudget, forfalder til betaling senest tre måneder efter datoen for fastsættelsen heraf.

3.   Har et medlem ved udløbet af den fjerde måned efter regnskabsårets begyndelse eller, for så vidt angår et nyt medlem, tre måneder efter, at rådet har fastsat det pågældende medlems bidrag, ikke indbetalt sit fulde bidrag til administrationsbudgettet, skal eksekutivdirektøren anmode det pågældende medlem om at betale snarest muligt. Har det pågældende medlem efter udløbet af en periode på to måneder efter eksekutivdirektørens anmodning stadig ikke indbetalt sit bidrag, suspenderes dette medlems stemmeret i rådet, i administrations- og finansudvalget og i økonomiudvalget, indtil det fulde bidrag er indbetalt.

4.   Et medlem, hvis stemmeret er blevet suspenderet i henhold til stk. 3, fratages ikke nogen af sine øvrige rettigheder eller fritages for nogen af sine forpligtelser i henhold til denne overenskomst, medmindre rådet træffer anden afgørelse. Det pågældende medlem skal fortsat være forpligtet til at indbetale sit bidrag og til at overholde alle øvrige finansielle forpligtelser i henhold til denne overenskomst.

5.   Rådet tager spørgsmålet om medlemskab for et medlem med to års restance op til overvejelse og beslutter, at det pågældende medlem skal fratages de rettigheder, der er forbundet med medlemskab, og/eller ophøre med at blive ansat med henblik på budgettet. Medlemmet skal fortsat være forpligtet til at overholde alle andre finansielle forpligtelser i henhold til overenskomsten. Ved betaling af restancen genvinder medlemmet de rettigheder, der er forbundet med medlemskab. Indbetalinger fra medlemmer, der er i restance, krediteres kontoen for denne restance og ikke kontoen for løbende bidrag.

Artikel 26

Revision og offentliggørelse af regnskaber

1.   Snarest muligt og senest seks måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal organisationens regnskab for det pågældende regnskabsår og status ved regnskabsårets udløb for de i artikel 22 omhandlede konti revideres. Revision foretages af en uafhængig revisor med anerkendte kvalifikationer, der vælges af rådet for hvert regnskabsår.

2.   Ansættelsesvilkårene for de uafhængige, anerkendte revisorer såvel som revisionens sigte og formål fastlægges i organisationens finansregulativ. Organisationens reviderede regnskab og den reviderede status forelægges rådet til godkendelse på dets førstkommende ordinære samling.

3.   Et resumé af det reviderede regnskab og den reviderede status offentliggøres.

KAPITEL VIII

ØKONOMIUDVALGET

Artikel 27

Nedsættelse af økonomiudvalget

1.   Der nedsættes et økonomiudvalg. Økonomiudvalget har ansvaret for:

a)

undersøgelse af statistikker om kakao og statistisk analyse af produktion, forbrug, lagerbeholdninger, formalinger, international handel og kakaopriser

b)

undersøgelse af analyser af markedstendenser og andre faktorer, der påvirker disse tendenser, især kakaoudbud og -efterspørgsel, herunder den indvirkning, som anvendelsen af erstatningsprodukter for kakaosmør har på forbruget af og den internationale handel med kakao

c)

analyse af informationer om adgangen til markedet for kakao og kakaoprodukter i producent- og forbrugslande, bl.a. informationer om toldmæssige og ikke-toldmæssige hindringer samt de aktiviteter, medlemmerne har iværksat med henblik på at fremme fjernelsen af handelshindringer

d)

undersøgelse af og henstilling til rådet om projekter til finansiering via den fælles råvarefond og andre donororganisationer

e)

undersøgelse af spørgsmål om de økonomiske aspekter af den bæredygtige udvikling af kakaosektoren

f)

undersøgelse af udkastet til organisationens årlige arbejdsprogram, eventuelt i samarbejde med administrations- og finansudvalget

g)

forberedelse af internationale konferencer og seminarer om kakao på anmodning af rådet

h)

undersøgelse af alle andre spørgsmål efter godkendelse af rådet.

2.   Økonomiudvalget fremsætter henstillinger til rådet om ovennævnte spørgsmål.

3.   Rådet fastsætter regler for økonomiudvalget.

Artikel 28

Økonomiudvalgets sammensætning

1.   Økonomiudvalget er åbent for alle organisationens medlemmer.

2.   Medlemmerne af økonomiudvalget vælger en formand og en næstformand for en periode på to år. Hvervet som formand og næstformand udføres på skift af de eksporterende og de importerende medlemmer.

Artikel 29

Økonomiudvalgets møder

1.   Økonomiudvalget afholder normalt sine møder i organisationens hovedsæde, medmindre det træffer anden bestemmelse. Hvis økonomiudvalget efter indbydelse fra et medlem afholder møde et andet sted end i organisationens hovedsæde, skal det pågældende medlem i overensstemmelse med organisationens administrative regler afholde de dermed forbundne yderligere udgifter.

2.   Økonomiudvalget træder normalt sammen to gange om året samtidig med rådets samlinger. Økonomiudvalget aflægger rapport til rådet om sit arbejde.

KAPITEL IX

GENNEMSIGTIGHED PÅ MARKEDET

Artikel 30

Oplysningsvirksomhed og gennemsigtighed på markedet

1.   Organisationen virker som et globalt informationscenter for effektiv indsamling sammenholdning, udveksling og udbredelse af statistiske data og undersøgelser om alle områder vedrørende kakao og kakaoprodukter. Med henblik herpå sørger organisationen for:

a)

at ajourføre statistiske data om produktion, formalinger, forbrug, eksport, reeksport, import, priser og lagre af kakao og kakaoprodukter

b)

i den udstrækning det anses for hensigtsmæssigt, at anmode om tekniske oplysninger om dyrkning, afsætning, transport, forarbejdning, anvendelse og forbrug af kakao.

2.   Rådet kan anmode medlemmerne om at indgive de oplysninger om kakao, det finder nødvendigt for dets funktion, herunder information om regeringernes politikker, om afgifter samt om standarder, love og nationale regler, der gælder for kakao.

3.   For at fremme markedets gennemsigtighed forelægger medlemmerne så vidt muligt eksekutivdirektøren de relevante statistikker inden for en rimelig frist og i en så detaljeret og nøjagtig form, som det er muligt.

4.   Hvis et medlem undlader at meddele eller finder det vanskeligt inden for en rimelig frist at tilvejebringe statistiske oplysninger, som rådet finder nødvendige for at sikre, at organisationen kan fungere tilfredsstillende, kan rådet pålægge det pågældende medlem at forklare årsagerne til denne undladelse. Hvis det konstateres, at der er behov for bistand i denne forbindelse, kan rådet tilbyde de nødvendige støtteforanstaltninger til at løse eksisterende problemer.

5.   Rådet offentliggør på passende tidspunkter, dog mindst to gange i hvert kakaoår, skøn over produktionen og formalinger af kakao. Rådet kan bruge relevante oplysninger fra andre kilder for at følge udviklingen på markedet og vurdere det aktuelle og potentielle kakaoproduktions- og forbrugsniveau. Rådet kan dog ikke offentliggøre oplysninger, der kan afsløre fysiske personers eller kommercielle enheders virksomhed med hensyn til produktion, forarbejdning eller distribution af kakao.

Artikel 31

Lagerbeholdninger

1.   Med henblik på at lette vurderingen af kakaolagerbeholdningerne i verden for at sikre en større gennemsigtighed på markedet indgiver hvert medlem årligt og inden udgangen af maj måned oplysninger til eksekutivdirektøren om omfanget af lagerbeholdningerne af kakaobønner og kakaoprodukter i sit land i overensstemmelse med artikel 30, stk. 3.

2.   Eksekutivdirektøren træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre et aktivt samarbejde med den private sektor i dette forehavende under fuldstændig overholdelse af tavshedspligten vedrørende de kommercielle aspekter, der er forbundet med disse oplysninger.

3.   Eksekutivdirektøren indgiver en årsrapport til økonomiudvalget om de modtagne oplysninger om omfanget af lagerbeholdningerne af kakaobønner og kakaoprodukter på verdensplan.

Artikel 32

Kakaoerstatninger

1.   Medlemmerne anerkender, at brugen af erstatningsprodukter kan have en negativ indflydelse på en forøgelse af kakaoforbruget og udviklingen af en bæredygtig kakaosektor. I denne forbindelse tager medlemmerne hensyn til henstillinger og beslutninger fra kompetente internationale organer, bl.a. bestemmelserne i Codex Alimentarius.

2.   Eksekutivdirektøren rapporterer med regelmæssige mellemrum til økonomiudvalget om udviklingen i situationen. På basis af disse rapporter vurderer økonomiudvalget situationen og retter om nødvendigt henstillinger til rådet om passende beslutninger.

Artikel 33

Vejledende pris

1.   Med henblik på denne overenskomst og navnlig for at styre udviklingen på kakaomarkedet beregner og offentliggør eksekutivdirektøren en vejledende ICCO-pris på kakaobønner. Denne pris udtrykkes i USD pr. ton, i EUR pr. ton, i GBP pr. ton og i særlige trækningsrettigheder (SDR) pr. ton.

2.   Den vejledende ICCO-pris fastsættes til det daglige gennemsnit af noteringerne for kakaobønner i de nærmeste tre aktive terminsforretningsmåneder på London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) og på Board of Trade of the City of New York ved London-børsens slutning. London-priserne omregnes til USD pr. ton ved anvendelse af den aktuelle seksmåneders terminskurs i London ved børsens slutning. Det i USD udtrykte gennemsnit af priserne i London og New York omregnes til EUR og til GBP til den kontante vekselkurs i London ved børsens slutning samt til SDR på grundlag af den officielle omregningskurs mellem USD og SDR, som offentliggøres af Den Internationale Valutafond. Rådet fastsætter den beregningsmåde, der skal anvendes, når der kun foreligger noteringer fra én af de to kakaobørser, eller når Londons valutabørs er lukket. Tidspunktet for overgangen til den næste tremåneders periode er den femtende i måneden umiddelbart forud for den nærmeste aktive forfaldsmåned.

3.   Rådet kan træffe bestemmelse om andre metoder til fastsættelse af den vejledende ICCO-pris, hvis det anser andre metoder for at være mere tilfredsstillende, end de i denne artikel foreskrevne.

Artikel 34

Omregningsfaktorer

1.   Til fastsættelse af bønneækvivalenten for kakaoprodukter anvendes følgende omregningsfaktorer: kakaosmør 1,33, kakaokager og -pulver 1,18, kakaopasta og knuste kakaobønner 1,25. Rådet kan om nødvendigt bestemme, at andre kakaoholdige produkter er kakaoprodukter. Omregningsfaktorer for kakaoprodukter, for hvilke der ikke er fastsat omregningsfaktorer i dette stykke, fastsættes af rådet.

2.   Rådet kan ændre de i stk. 1 nævnte omregningsfaktorer.

Artikel 35

Videnskabelig forskning og udvikling

Rådet tilskynder til og fremmer videnskabelig forskning og udvikling inden for kakaoproduktion, -transport, -forarbejdning, -afsætning og -forbrug samt udbredelsen af kendskabet til og den praktiske anvendelse af resultaterne på dette område. Organisationen kan med henblik herpå samarbejde med internationale organisationer, forskningsinstitutioner og den private sektor.

KAPITEL X

MARKEDSUDVIKLING

Artikel 36

Markedsanalyser

1.   Økonomiudvalget analyserer tendenserne i og udsigterne for kakaoproduktion og -forbrug, lagerbeholdninger og priser og påviser skævheder på markedet på et tidligt stadium.

2.   På sin første samling efter starten på et nyt kakaoår undersøger økonomiudvalget de årlige prognoser for verdensproduktionen og -forbruget i de næste fem kakaoår. Prognoserne tages hvert år op til ny vurdering og revideres om nødvendigt.

3.   Økonomiudvalget fremlægger detaljerede rapporter på hver ordinær samling i rådet, og rådet vurderer på grundlag heraf den generelle situation, idet det navnlig vurderer udviklingen i det samlede udbud og den samlede efterspørgsel. Rådet kan rette henstillinger til medlemmerne på grundlag af denne vurdering.

4.   På basis af disse prognoser kan de eksporterende medlemmer koordinere deres nationale produktionspolitikker for at genoprette balancen på markedet på mellemlang og lang sigt.

Artikel 37

Fremme af forbruget

1.   Medlemmerne forpligter sig til at fremme forbruget af chokolade og brugen af kakaoholdige produkter, forbedre produkternes kvalitet og udvikle kakaomarkederne, herunder i de eksporterende lande. Hvert medlem er ansvarligt for de midler og metoder, det anvender med henblik herpå.

2.   Alle medlemmer bestræber sig på at fjerne eller mindske væsentlige indenlandske hindringer for en udvidelse af kakaoforbruget. Medlemmerne underretter eksekutivdirektøren om relevante indenlandske bestemmelser og foranstaltninger og andre oplysninger vedrørende kakaoforbruget, også om indenlandske afgifter samt told.

3.   Økonomiudvalget udfærdiger et program for organisationens reklameaktiviteter, der kan omfatte lancering af informationskampagner, forskning, kapacitetsopbygning og gennemførelse af undersøgelser om kakaoproduktion og -forbrug. Organisationen søger et samarbejde med den private sektor om gennemførelsen af sine aktiviteter.

4.   Reklameaktiviteterne indføjes i organisationens årlige arbejdsprogram og kan finansieres af ressourcer meddelt af medlemmer, ikke-medlemmer, andre organisationer og den private sektor.

Artikel 38

Undersøgelser, analyser og rapporter

1.   For at bistå sine medlemmer fremmer rådet gennemførelse af undersøgelser, analyser, tekniske rapporter og andre dokumenter vedrørende økonomien i forbindelse med kakaoproduktion og -distribution. Der er bl.a. tale om tendenser og planer, virkningerne af regeringsforanstaltninger i eksporterende og importerende lande på produktionen og forbruget af kakao, analyser af kakaoværdikæden, metoder til styring af finansielle og andre risici, bæredygtige aspekter af kakaosektoren, mulighederne for at øge kakaoforbruget på traditionelle og nye områder, forbindelserne mellem kakao og sundhed samt virkningerne af anvendelsen af denne overenskomst for kakaoeksportører og -importører, herunder bytteforholdet.

2.   Rådet kan også arbejde til fremme af undersøgelser, der kan bidrage til større gennemsigtighed på markedet og fremme udviklingen af en afbalanceret og bæredygtig kakaosektor.

3.   Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan rådet efter henstilling fra økonomiudvalget vedtage en liste over de undersøgelser, analyser og rapporter, der skal indgå i det årlige arbejdsprogram, i overensstemmelse med artikel 17 i denne overenskomst. Disse aktiviteter kan finansieres af det administrative budget eller gennem andre kilder.

KAPITEL XI

ÆDELKAKAO (»FINE« ELLER »FLAVOUR«)

Artikel 39

Ædelkakao (»fine« eller »flavour«)

1.   Rådet tager på sin første samling efter denne overenskomsts ikrafttræden bilag C til denne overenskomst op til vurdering og foretager om nødvendigt ændringer heri ved fastsættelse af de andele af de i nævnte bilag anførte landes produktion og eksport, som helt eller delvis består af ædelkakao (»fine« eller »flavour«). Rådet kan derefter til enhver tid i overenskomstens gyldighedsperiode tage bilag C op til vurdering og om nødvendigt ændre det. Rådet søger i påkommende tilfælde ekspertbistand vedrørende dette spørgsmål. I så fald skal ekspertpanelets sammensætning så vidt muligt sikre balance mellem eksperter fra forbrugslande og eksperter fra producentlande. Rådet træffer afgørelse om ekspertpanelets sammensætning, og om hvilke procedurer det skal følge.

2.   Økonomiudvalget kan stille forslag til organisationen om udformning og anvendelse af et statistisk system for produktion af og handel med ædelkakao (»fine« eller »flavour«).

3.   I betragtning af betydningen af ædelkakao (»fine« eller »flavour«) undersøger medlemmerne og vedtager i givet fald projekter vedrørende ædelkakao i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 37 og 43.

KAPITEL XII

PROJEKTER

Artikel 40

Projekter

1.   Medlemmerne kan fremsætte forslag til projekter, der kan bidrage til at nå denne overenskomsts mål, og prioriterede indsatsområder, som identificeres i den femårige strategiplan, jf. artikel 17, stk. 1.

2.   Økonomiudvalget undersøger projektforslagene og retter henstillinger til rådet i overensstemmelse med de mekanismer og procedurer for fremsættelse, evaluering, godkendelse, fastlæggelse af prioriteter og finansiering af projekter, som er fastsat af rådet. Rådet kan i passende omfang fastlægge mekanismer og procedurer for gennemførelse og kontrol af projekter samt for den størst mulige udbredelse af resultaterne heraf.

3.   På hvert møde i økonomiudvalget forelægger eksekutivdirektøren en rapport om fremskridtene med alle projekter, rådet har godkendt, også dem, der afventer finansiering, er under gennemførelse eller er afsluttet. Rådet får forelagt et resumé i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2.

4.   Normalt fungerer organisationen som tilsynsorgan under projekternes gennemførelse. Generalomkostningerne, som bæres af organisationen, til projektudarbejdelse, -styring, -tilsyn og -evaluering, skal inkluderes i de pågældende projekters samlede omkostninger. Disse generalomkostninger må ikke overstige 10 % af de samlede omkostninger til hvert projekt.

Artikel 41

Forbindelser med Den Fælles Råvarefond og andre multilaterale og bilaterale donorer

1.   Organisationen drager til fulde fordel af Den Fælles Råvarefonds faciliteter for at hjælpe med udarbejdelsen og finansieringen af projekter af interesse for kakaosektoren.

2.   Organisationen bestræber sig på at samarbejde med andre internationale organisationer samt multilaterale og bilaterale donororganisationer for at opnå finansieringsmidler til programmer og projekter, som måtte være af interesse for kakaosektoren.

3.   Under ingen omstændigheder må organisationen påtage sig finansielle forpligtelser i forbindelse med projekter, hverken på egne eller medlemmers vegne. Intet medlem af organisationen er som følge af medlemskabet af organisationen ansvarligt for forpligtelser, der følger af andre medlemmers eller enheders lånoptagning eller långivning i forbindelse med sådanne projekter.

KAPITEL XIII

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Artikel 42

Levestandard og arbejdsvilkår

Medlemmerne gør sig overvejelser over, hvorledes de i kakaosektoren beskæftigede personers levestandard og arbejdsvilkår kan forbedres, under hensyntagen til deres udviklingsstadium og til de internationalt vedtagne principper og ILO's standarder på området. Medlemmerne vedtager desuden, at arbejdsstandarderne ikke må anvendes til handelsbeskyttelsesformål.

Artikel 43

Bæredygtig kakaosektor

1.   Medlemmerne gør alle nødvendige bestræbelser for at skabe en bæredygtig kakaosektor under hensyntagen til principperne om og målene for en bæredygtig udvikling, som bl.a. er omhandlet i Rioerklæringen om miljø og udvikling, i Agenda 21, der blev vedtaget i Rio de Janeiro i 1992, i De Forenede Nationers millennium-erklæring, der blev vedtaget i New York i 2000, i rapporten fra verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, der blev afholdt i Johannesburg i 2002, i Monterreykonsensussen om udviklingsfinansiering, der blev vedtaget i 2002, og i ministererklæringen om Doha-udviklingsprogrammet, der blev vedtaget i 2001.

2.   Organisationen hjælper de medlemmer, der anmoder herom, med at nå deres mål for udvikling af en bæredygtig kakaosektor i overensstemmelse med artikel 1, litra e), og artikel 2, stk. 14.

3.   Organisationen tjener som forum for en løbende dialog mellem alle aktører for i givet fald at fremme udviklingen af en bæredygtig kakaosektor.

4.   Organisationen fremmer samarbejdet mellem medlemmer gennem aktiviteter, som bidrager til en bæredygtig kakaosektor.

5.   Rådet vedtager og evaluerer jævnligt programmer og projekter vedrørende en bæredygtig kakaosektor i overensstemmelse med stk. 1.

6.   Organisationen søger bistand og støtte fra multilaterale og bilaterale donorer til gennemførelse af programmer, projekter og aktiviteter, der sigter mod at skabe en bæredygtig kakaosektor.

KAPITEL XIV

DET RÅDGIVENDE ORGAN FOR KAKAOSEKTOREN

Artikel 44

Oprettelse af et rådgivende organ for kakaosektoren

1.   Der oprettes et rådgivende organ for kakaosektoren (herefter organet) for at anspore til aktiv deltagelse af eksperter fra den private sektor i arbejdet i organisationen og for at fremme en løbende dialog mellem eksperter fra den offentlige og private sektor.

2.   Organet skal være et rådgivende organ, som kan fremsætte udtalelser til rådet om spørgsmål af almen og strategisk interesse for kakaosektoren, bl.a.:

a)

den strukturelle udvikling i udbud og efterspørgsel på lang sigt

b)

midler til at styrke kakaoavlernes position med henblik på at øge deres indtægter

c)

forslag til at fremme produktion, handel og bæredygtig udnyttelse af kakao

d)

udvikling af en bæredygtig kakaosektor

e)

udvikling af detaljerede betingelser og rammer for fremme af forbruget

f)

alle andre anliggender vedrørende kakao, der er omfattet af denne overenskomst.

3.   Organet bistår rådet med at indsamle informationer om produktion, forbrug og lagerbeholdninger.

4.   Organet fremsætter henstillinger om ovennævnte anliggender til rådets overvejelse.

5.   Organet kan nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til at bistå det i dets hverv, forudsat at driftsomkostningerne ved dem ikke får budgetmæssige implikationer for organisationen.

6.   Ved sin oprettelse fastsætter organet selv sin forretningsorden og henstiller til rådet, at de vedtages.

Artikel 45

Sammensætning af Det Rådgivende Organ for Kakaosektoren

1.   Det Rådgivende Organ for kakaosektoren består af eksperter fra alle sektorer inden for kakaobranchen, som f.eks.:

a)

sammenslutninger inden for handel og industri

b)

nationale og regionale kakaoproducentorganisationer, både fra den offentlige og den private sektor

c)

nationale kakaoeksportørorganisationer og landbrugssammenslutninger

d)

kakaoforskningsinstitutter, og

e)

andre sammenslutninger og institutioner inden for den private sektor, som har en interesse i kakaosektoren.

2.   Disse eksperter optræder i egen egenskab eller på deres respektive sammenslutningers vegne.

3.   Organet består af otte medlemmer fra eksporterende lande og otte medlemmer fra importerende lande som defineret i stk. 1. Disse eksperter udpeges af rådet hvert andet kakaoår. Medlemmerne af organet kan udpege en eller flere stedfortrædere og rådgivere, som skal godkendes af rådet. Rådet kan i lyset af erfaringerne med organet øge antallet af organets medlemmer.

4.   Organets formand vælges blandt dets medlemmer. Formandskabet varetages på skift af eksporterende og importerende lande hvert andet kakaoår.

Artikel 46

Møder i Det Rådgivende Organ for Kakaosektoren

1.   Det Rådgivende Organ for Kakaosektoren træder som regel sammen i organisationens hovedsæde, medmindre rådet træffer anden afgørelse. Hvis Det Rådgivende Organ efter indbydelse fra et medlem afholder møde et andet sted end i organisationens hovedsæde, skal det pågældende medlem i overensstemmelse med organisationens administrative regler afholde de dermed forbundne yderligere udgifter.

2.   Organet træder normalt sammen to gange om året samtidig med rådets ordinære samlinger. Organet aflægger regelmæssigt rapport til rådet om sit arbejde.

3.   Møderne i Det Rådgivende Organ for Kakaosektoren er åbne for alle organisationens medlemmer, der kan deltage som observatører.

4.   Organet kan ligeledes invitere fremtrædende eksperter eller personer, der er anerkendt inden for et bestemt område fra den private eller offentlige sektor, herunder ikke-statslige organisationer, med den nødvendige ekspertise på kakaosektorens områder, til at deltage i sit arbejde og i sine møder.

KAPITEL XV

FRITAGELSE FOR FORPLIGTELSER SAMT PRÆFERENCE- OG HJÆLPEFORANSTALTNINGER

Artikel 47

Fritagelse for forpligtelser under særlige omstændigheder

1.   Rådet kan fritage et medlem for en forpligtelse på grund af særlige omstændigheder, nødsituationer, force majeure eller internationale forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt for områder, der administreres under tilsynsordningen.

2.   Når et medlem fritages for en forpligtelse i henhold til stk. 1, anfører rådet udtrykkeligt, på hvilke betingelser og vilkår og for hvilket tidsrum medlemmet er fritaget for forpligtelsen, samt begrundelsen for, at fritagelsen er indrømmet.

3.   Uanset ovenstående bestemmelser i denne artikel kan rådet ikke fritage et medlem for forpligtelsen i henhold til artikel 25 til at betale bidrag eller for følgerne af, at medlemmet undlader at betale.

4.   Grundlaget for beregningen af fordelingen af stemmerne for et eksporterende medlem, med hensyn til hvilket rådet har anerkendt, at der foreligger et tilfælde af force majeure, er den faktiske mængde af dets eksport i det år, i hvilket force majeure-tilfældet forekom, og derefter i de efterfølgende tre år efter force majeure-tilfældet.

Artikel 48

Præference- og hjælpeforanstaltninger

Importerende lande blandt udviklingslandene samt de mindst udviklede lande, der er medlemmer, hvis interesser bringes i fare som følge af foranstaltninger, der træffes i henhold til denne overenskomst, kan anmode rådet om at iværksætte passende præference- og hjælpeforanstaltninger. Rådet overvejer at træffe sådanne egnede foranstaltninger i overensstemmelse med resolution 93 (IV), vedtaget af De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling.

KAPITEL XVI

SAMRÅD, TVISTER OG KLAGER

Artikel 49

Samråd

Hvert medlem tager i fuldt og behørigt omfang hensyn til enhver indsigelse fra et andet medlem angående denne overenskomsts fortolkning eller anvendelse og giver tilstrækkelig mulighed for afholdelse af konsultationer. Under sådanne konsultationer fastsætter eksekutivdirektøren på begæring af en af parterne og med den anden parts billigelse en passende mæglingsprocedure. Omkostningerne ved en sådan procedure kan ikke pålægges organisationen. Fører denne procedure til en løsning, underrettes eksekutivdirektøren herom. Er det ikke muligt at finde en løsning, kan sagen på begæring af en af parterne indbringes for rådet i henhold til artikel 50.

Artikel 50

Tvister

1.   Enhver tvist vedrørende denne overenskomsts fortolkning eller anvendelse, som ikke bilægges af tvistens parter, indbringes på begæring af en af parterne for rådet til afgørelse.

2.   Når en tvist er indbragt for rådet i henhold til stk. 1, kan medlemmer, der råder over mindst en tredjedel af det samlede antal stemmer, eller en hvilken som helst gruppe på fem medlemmer forlange, at rådet, inden det efter drøftelse af sagen træffer afgørelse, indhenter et responsum om de omtvistede spørgsmål fra et ad hoc-rådgivende nævn, der skal udpeges efter reglerne i stk. 3.

3.

a)

Medmindre rådet træffer anden afgørelse, skal det ad hoc-rådgivende nævn bestå af:

i)

to personer, der udpeges af eksportmedlemmerne, og hvoraf den ene har omfattende erfaring i sager af den omtvistede art, og den anden har juridiske kvalifikationer og erfaring

ii)

to personer, der udpeges af importmedlemmerne, og hvoraf den ene har omfattende erfaring i sager af den omtvistede art, og den anden har juridiske kvalifikationer og erfaring, og

iii)

en formand, som vælges enstemmigt af de fire personer udpeget i henhold til nr. i) og ii), eller, hvis disse ikke kan nå til enighed, af rådets formand.

b)

Medlemmernes statsborgere er valgbare til det ad hoc-rådgivende nævn.

c)

Personer, der udpeges til det ad hoc-rådgivende nævn, skal handle i deres personlige egenskab og uden instruktioner fra nogen regering.

d)

Det ad hoc-rådgivende nævns udgifter afholdes af organisationen.

4.   Det ad hoc-rådgivende nævns responsum og begrundelserne herfor forelægges rådet, som afgør tvisten efter at have taget alle relevante oplysninger i betragtning.

Artikel 51

Klager og rådets indgriben

1.   Enhver klage over, at et medlem har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne overenskomst, skal på begæring af det medlem, der fremsætter klagen, indbringes for rådet, som overvejer den og træffer afgørelse i sagen.

2.   Enhver afgørelse, hvorved rådet finder, at et medlem har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne overenskomst, træffes ved simpelt fordelt flertal og skal nærmere angive misligholdelsens art.

3.   Når rådet enten som følge af en klage eller af andre årsager finder, at et medlem har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne overenskomst, kan det med forbehold af sådanne andre foranstaltninger, som er udtrykkelig foreskrevet i andre artikler i denne overenskomst, herunder artikel 60, vedtage, at

a)

suspendere det pågældende medlems stemmeret i rådet, og

b)

hvis det anses for påkrævet, suspendere et sådant medlems øvrige rettigheder, herunder valgbarhed til eller ret til at have sæde i rådet eller i udvalg, nedsat af rådet, indtil medlemmet har opfyldt sine forpligtelser.

4.   Et medlem, hvis stemmeret er suspenderet i henhold til stk. 3, hæfter fortsat for sine finansielle og andre forpligtelser i henhold til denne overenskomst.

KAPITEL XVII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 52

Depositar

De Forenede Nationers generalsekretær er depositar for denne overenskomst.

Artikel 53

Undertegnelse

Denne overenskomst skal fra den 1. oktober 2010 til og med den 30. september 2012 være åben for undertegnelse i De Forenede Nationers hovedsæde for parterne i den internationale kakaooverenskomst 2001 og for de regeringer, der var indbudt til De Forenede Nationers kakaokonference 2010. Det ved den internationale kakaooverenskomst 2001 oprettede råd eller det ved denne overenskomst oprettede råd kan dog én gang give forlængelse af fristen til undertegnelse af denne overenskomst. Rådet underretter omgående depositaren om denne forlængelse.

Artikel 54

Ratifikation, accept, godkendelse

1.   Denne overenskomst ratificeres, accepteres eller godkendes af de undertegnende regeringer i overensstemmelse med disses respektive forfatningsmæssige praksis. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos depositaren.

2.   Hver kontraherende part, der deponerer et ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrument, skal ved deponeringen til generalsekretariatet angive, om den er et eksporterende eller importerende medlem.

Artikel 55

Tiltrædelse

1.   Denne overenskomst er åben for tiltrædelse af regeringen for enhver stat, der er berettiget til at undertegne den.

2.   Rådet afgør, i hvilket af bilagene til denne overenskomst den tiltrædende stat skal opføres, hvis den pågældende stat ikke er opført i nogen af disse bilag.

3.   Tiltrædelse sker ved deponering af et tiltrædelsesinstrument hos depositaren.

Artikel 56

Meddelelse om midlertidig anvendelse

1.   En undertegnende regering, som har til hensigt at ratificere, acceptere eller godkende denne overenskomst, eller en regering, som har til hensigt at tiltræde overenskomsten, men som endnu ikke har været i stand til at deponere sit instrument, kan til enhver tid meddele depositaren, at den i overensstemmelse med sin forfatningsmæssige praksis og/eller sine interne love og forskrifter midlertidigt vil anvende denne overenskomst, enten når den træder i kraft i henhold til artikel 57 eller, hvis den allerede er trådt i kraft, fra en nærmere angiven dato. Enhver regering, som giver en sådan meddelelse, skal samtidig eller snarest herefter til generalsekretariatet angive, om den vil være et eksporterende eller importerende medlem.

2.   En regering, som i henhold til stk. 1 har givet meddelelse om, at den vil anvende denne overenskomst, enten når den træder i kraft eller fra en nærmere angiven dato, er fra det pågældende tidspunkt midlertidigt medlem. Den forbliver midlertidigt medlem indtil tidspunktet for deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 57

Ikrafttræden

1.   Denne overenskomst træder endeligt i kraft den 1. oktober 2012, eller på et hvilket som helst tidspunkt derefter, hvis regeringer, der repræsenterer mindst fem eksporterende lande, og som tegner sig for mindst 80 % af de i bilag A anførte landes samlede eksport, og regeringer, der repræsenterer importerende lande med mindst 60 % af den samlede import som anført i bilag B, senest på det nævnte tidspunkt har deponeret deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter hos depositaren. Den træder endvidere endeligt i kraft, når den midlertidigt er trådt i kraft, og ovennævnte procentkrav er opfyldt ved deponering af ratifikations-, accept-, godkendelses- og tiltrædelsesinstrumenter.

2.   Denne overenskomst træder midlertidigt i kraft den 1. januar 2011, hvis regeringer, der repræsenterer mindst fem eksporterende lande, og som tegner sig for mindst 80 % af de i bilag A anførte landes samlede eksport, og regeringer, der repræsenterer importerende lande med mindst 60 % af den samlede import som anført i bilag B, senest på det nævnte tidspunkt har deponeret deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter hos depositaren eller har meddelt depositaren, at de midlertidigt vil anvende denne overenskomst, når den træder i kraft. Sådanne regeringer er midlertidige medlemmer.

3.   Hvis betingelserne for ikrafttræden i henhold til stk. 1 eller 2 ikke er opfyldt senest den 1. september 2011, indkalder generalsekretæren for De Forenede Nationers Konference for Handel og Udvikling på et så tidligt tidspunkt, som det anses for praktisk muligt, til et møde mellem de regeringer, der har deponeret ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenter, eller som har meddelt depositaren, at de vil anvende denne overenskomst midlertidigt. Disse regeringer kan beslutte at lade denne overenskomst træde i kraft på et nærmere angivet tidspunkt inden for deres egen kreds, endeligt eller midlertidigt, i sin helhed eller delvis, eller at træffe enhver anden disposition, de måtte finde nødvendig.

4.   For en regering, på hvis vegne der deponeres et ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument eller en meddelelse om midlertidig anvendelse efter denne overenskomsts ikrafttræden i overensstemmelse med stk. 1, 2 eller 3, får instrumentet eller meddelelsen virkning fra deponeringsdatoen og, når der er tale om meddelelse om midlertidig anvendelse, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 56, stk. 1.

Artikel 58

Forbehold

Der kan ikke tages forbehold med hensyn til nogen bestemmelse i denne overenskomst.

Artikel 59

Opsigelse

1.   På et hvilket som helst tidspunkt efter denne overenskomsts ikrafttræden kan et medlem udtræde af overenskomsten ved at give skriftlig meddelelse herom til depositaren. Det pågældende medlem underretter straks rådet om det skridt, det har taget.

2.   Medlemmets udtræden får virkning 90 dage efter, at depositaren har modtaget meddelelsen. Hvis en udtræden indebærer, at de i artikel 57, stk. 1, nævnte betingelser for denne overenskomsts ikrafttræden ikke længere er opfyldt, afholder rådet en ekstraordinær samling for at se nærmere på situationen og træffe de nødvendige beslutninger.

Artikel 60

Udelukkelse

Finder rådet i henhold til artikel 51, stk. 3, at et medlem har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne overenskomst, og fastslår det endvidere, at en sådan misligholdelse i væsentlig grad hæmmer overenskomstens funktion, kan det vedtage at udelukke det pågældende medlem fra organisationen. Rådet underretter omgående depositaren om enhver sådan udelukkelse. 90 dage efter rådets afgørelse ophører det pågældende medlem med at være medlem af organisationen.

Artikel 61

Afregning af mellemværender med udtrædende eller udelukkede medlemmer

Rådet træffer bestemmelser om afregning med et udtrædende eller udelukket medlem. Organisationen tilbageholder alle beløb, som allerede er indbetalt af et udtrædende eller udelukket medlem, og et sådant medlem er fortsat forpligtet til at betale alle beløb, som det skylder organisationen på det tidspunkt, dets udtræden eller udelukkelse bliver effektiv. Rådet kan dog træffe bestemmelse om enhver afregning, som det finder rimelig, for så vidt angår en kontraherende part, der ikke kan godkende en ændring og derfor ophører med at deltage i denne overenskomst i henhold til artikel 63, stk. 2.

Artikel 62

Varighed, forlængelse og ophør

1.   Denne overenskomst forbliver i kraft indtil udløbet af det tiende fulde kakaoår efter dens ikrafttræden, medmindre den forlænges i henhold til stk. 4, eller bringes til ophør tidligere i henhold til stk. 5.

2.   Rådet tager denne overenskomst op til vurdering fem år efter dens ikrafttræden og træffer de fornødne beslutninger.

3.   Medens denne overenskomst er i kraft, kan rådet beslutte at genforhandle den med henblik på at lade den genforhandlede overenskomst træde i kraft ved udløbet af det i stk. 1 i nævnte tiende kakaoår eller ved udløbet af en eventuel forlænget gyldighedsperiode fastsat af rådet i henhold til stk. 4.

4.   Rådet kan vedtage at forlænge gyldigheden af denne overenskomst i sin helhed eller delvis med to perioder på ikke over to kakaoår. Rådet underretter depositaren om enhver sådan forlængelse.

5.   Rådet kan til enhver tid beslutte at bringe denne overenskomst til ophør. Et sådant ophør får virkning fra en af rådet fastsat dato, idet medlemmernes forpligtelser i henhold til artikel 25 dog fortsat er gældende, indtil de finansielle forpligtelser i forbindelse med anvendelsen af denne overenskomst er afviklet. Rådet underretter depositaren om enhver sådan beslutning.

6.   Uanset hvorledes denne overenskomst bringes til ophør, opretholdes rådet så længe, som det er påkrævet, til at træffe forholdsregler til at likvidere organisationen, afvikle dens mellemværende og afhænde dens aktiver. Rådet har i denne periode de nødvendige beføjelser til at bringe alle administrative og finansielle anliggender til en afslutning.

7.   Uanset bestemmelserne i artikel 59, stk. 2, underretter et medlem, der ikke ønsker at deltage i denne overenskomst, som forlænget i henhold til denne artikel, depositaren og rådet herom. Et sådant medlem ophører med at være part i overenskomsten fra forlængelsesperiodens start.

Artikel 63

Ændringer

1.   Rådet kan afgive indstilling til de kontraherende parter om ændring af denne overenskomst. Ændringen træder i kraft 100 dage efter, at depositaren har modtaget meddelelse om accept fra kontraherende parter, der repræsenterer mindst 75 % af de eksporterende medlemmer og råder over mindst 85 % af de eksporterende medlemmers stemmer, og fra kontraherende parter, der repræsenterer mindst 75 % af de importerende medlemmer og råder over mindst 85 % af de importerende medlemmers stemmer, eller på en sådan senere dato, som rådet måtte have fastsat. Rådet kan fastsætte en frist, inden for hvilken de kontraherende parter skal meddele depositaren deres accept af ændringen, og er ændringen ikke trådt i kraft ved udløbet af denne frist, anses den for bortfaldet.

2.   Ethvert medlem, på hvis vegne meddelelse om accept af en ændring ikke er afgivet senest på den dato, en sådan ændring træder i kraft, ophører fra denne dato med at deltage i denne overenskomst, medmindre rådet beslutter at forlænge fristen for accept for det pågældende medlem, for at dette kan fuldføre sine interne procedurer. Et sådant medlem er ikke bundet af ændringen, før det har givet meddelelse om accept deraf.

3.   Straks efter vedtagelsen af en indstilling til ændring sender rådet depositaren kopier af teksten til ændringen. Rådet meddeler depositaren de oplysninger, der er nødvendige til afgørelse af, om de modtagne meddelelser om accept er tilstrækkelige til, at ændringen træder i kraft.

KAPITEL XVIII

SUPPLERENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 64

Særlig reservefond

1.   Der skabes en særlig reservefond alene til det formål at dække organisationens udgifter i tilfælde af likvidation. Rådet træffer beslutning om, hvorledes renterne på denne fond skal anvendes.

2.   Den særlige reservefond, der blev oprettet af rådet i henhold til den internationale kakaooverenskomst af 1993, overføres til denne overenskomst til det i stk. 1 omhandlede formål.

3.   Et ikke-medlem af den internationale kakaooverenskomst af 1993 og 2001, som bliver medlem af denne overenskomst, skal bidrage til den særlige reservefond. Et sådant medlems bidrag ansættes af rådet på basis af det antal stemmer, medlemmet råder over.

Artikel 65

Andre supplerende bestemmelser og overgangsbestemmelser

1.   Denne overenskomst afløser den internationale kakaooverenskomst 2001.

2.   Alle foranstaltninger, som er truffet af eller på vegne af organisationen eller dens organer i henhold til den internationale kakaooverenskomst 2001, som er i kraft på tidspunktet for denne overenskomsts ikrafttræden og ikke efter deres indhold udløber på denne dato, forbliver i kraft, medmindre de ændres i medfør af bestemmelserne i denne overenskomst.

Teksterne i denne overenskomst, udfærdiget i Genève den 25. juni 2010, er udfærdiget på engelsk, spansk og fransk samt arabisk, kinesisk og russisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.


(1)  Beregnet efter formaling af kakaobønner plus nettoimporten af kakaoprodukter og chokolade og chokoladevarer angivet i bønner.

BILAG A

Kakaoeksport (a) beregnet med henblik på artikel 57 (Ikrafttræden)

Land (b)

2005/06

2006/07

2007/08

Gennemsnit over tre år

2005/06-2007/08

(Tons)

(Andel)

Elfenbenskysten

m

1 349 639

1 200 154

1 191 377

1 247 057

38,75 %

Ghana

m

648 687

702 784

673 403

674 958

20,98 %

Indonesien

 

592 960

520 479

465 863

526 434

16,36 %

Nigeria

m

207 215

207 075

232 715

215 668

6,70 %

Cameroun

m

169 214

162 770

178 844

170 276

5,29 %

Ecuador

m

108 678

110 308

115 264

111 417

3,46 %

Togo

m

73 064

77 764

110 952

87 260

2,71 %

Papua Ny Guinea

m

50 840

47 285

51 588

49 904

1,55 %

Den Dominicanske Republik

m

31 629

42 999

34 106

36 245

1,13 %

Guinea

 

18 880

17 620

17 070

17 857

0,55 %

Peru

 

15 414

11 931

11 178

12 841

0,40 %

Brasilien

m

57 518

10 558

–32 512

11 855

0,37 %

Den Bolivariske Republik Venezuela

m

11 488

12 540

4 688

9 572

0,30 %

Sierra Leone

 

4 736

8 910

14 838

9 495

0,30 %

Uganda

 

8 270

8 880

8 450

8 533

0,27 %

Den Forenede Republik Tanzania

 

6 930

4 370

3 210

4 837

0,15 %

Salomonøerne

 

4 378

4 075

4 426

4 293

0,13 %

Haiti

 

3 460

3 900

4 660

4 007

0,12 %

Madagaskar

 

2 960

3 593

3 609

3 387

0,11 %

São Tomé og Príncipe

 

2 250

2 650

1 500

2 133

0,07 %

Liberia

 

650

1 640

3 930

2 073

0,06 %

Ækvatorialguinea

 

1 870

2 260

1 990

2 040

0,06 %

Vanuatu

 

1 790

1 450

1 260

1 500

0,05 %

Nicaragua

 

892

750

1 128

923

0,03 %

Den Demokratiske Republik Congo

 

900

870

930

900

0,03 %

Honduras

 

1 230

806

– 100

645

0,02 %

Congo

 

90

300

1 400

597

0,02 %

Panama

 

391

280

193

288

0,01 %

Vietnam

 

240

70

460

257

0,01 %

Grenada

 

80

218

343

214

0,01 %

Gabon

m

160

99

160

140

Trinidad og Tobago

m

193

195

–15

124

Belize

 

60

30

20

37

Dominica

 

60

20

0

27

Fiji

 

20

10

10

13

I alt (c)

3 376 836

3 169 643

3 106 938

3 217 806

100,00 %

(a)

Gennemsnit over tre år 2005/06-2007/08 af nettoeksporten af kakaobønner plus nettoeksporten af afledte kakaoprodukter omregnet til bønneækvivalenter efter følgende omregningsfaktorer: kakaosmør 1,33, kakaokager og -pulver 1,18, kakaopasta 1,25.

(b)

Listen gælder kun lande, der individuelt har eksporteret kakao i perioden 2005/06-2007/08 ifølge oplysninger fra ICCO

(c)

Da tallene er afrundet, repræsenterer de ikke altid den nøjagtige sum.

m

Medlem af den internationale kakaooverenskomst 2001, pr. 9. november 2009.

Intet, ubetydelig mængde eller mængde under den anvendte enhed.

Kilde: Den Internationale Kakaoorganisation, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, vol. XXXV, nr. 3, kakaoåret 2008-09.

BILAG B

Kakaoimport (a) beregnet med henblik på artikel 57 (Ikrafttræden)

Land (b)

2005/06

2006/07

2007/08

Gennemsnit over tre år

2005/06-2007/08

(Tons)

(Andel)

Den Europæiske Union:

m

2 484 235

2 698 016

2 686 041

2 622 764

53,24 %

Tyskland

 

487 696

558 357

548 279

531 444

10,79 %

Østrig

 

20 119

26 576

24 609

23 768

0,48 %

Belgien/Luxembourg

 

199 058

224 761

218 852

214 224

4,35 %

Bulgarien

 

12 770

14 968

12 474

13 404

0,27 %

Cypern

 

282

257

277

272

0,01 %

Danmark

 

15 232

15 493

17 033

15 919

0,32 %

Spanien

 

150 239

153 367

172 619

158 742

3,22 %

Estland

 

37 141

14 986

–1 880

16 749

0,34 %

Finland

 

10 954

10 609

11 311

10 958

0,22 %

Frankrig

 

388 153

421 822

379 239

396 405

8,05 %

Grækenland

 

16 451

17 012

17 014

16 826

0,34 %

Ungarn

 

10 564

10 814

10 496

10 625

0,22 %

Irland

 

22 172

19 383

17 218

19 591

0,40 %

Italien

 

126 949

142 128

156 277

141 785

2,88 %

Letland

 

2 286

2 540

2 434

2 420

0,05 %

Litauen

 

5 396

4 326

4 522

4 748

0,10 %

Malta

 

34

46

81

54

Nederlandene

 

581 459

653 451

681 693

638 868

12,97 %

Polen

 

103 382

108 275

113 175

108 277

2,20 %

Portugal

 

3 643

4 179

3 926

3 916

0,08 %

Den Slovakiske Republik

 

15 282

16 200

13 592

15 025

0,30 %

Den Tjekkiske Republik

 

12 762

14 880

16 907

14 850

0,30 %

Rumænien

 

11 791

13 337

12 494

12 541

0,25 %

Det Forenede Kongerige

 

232 857

234 379

236 635

234 624

4,76 %

Slovenien

 

1 802

2 353

2 185

2 113

0,04 %

Sverige

 

15 761

13 517

14 579

14 619

0,30 %

USA

 

822 314

686 939

648 711

719 321

14,60 %

Malaysia (c)

m

290 623

327 825

341 462

319 970

6,49 %

Den Russiske Føderation

m

163 637

176 700

197 720

179 352

3,64 %

Canada

 

159 783

135 164

136 967

143 971

2,92 %

Japan

 

112 823

145 512

88 403

115 579

2,35 %

Singapore

 

88 536

110 130

113 145

103 937

2,11 %

Kina

 

77 942

72 532

101 671

84 048

1,71 %

Schweiz

m

74 272

81 135

90 411

81 939

1,66 %

Tyrkiet

 

73 112

84 262

87 921

81 765

1,66 %

Ukraine

 

63 408

74 344

86 741

74 831

1,52 %

Australien

 

52 950

55 133

52 202

53 428

1,08 %

Argentina

 

33 793

38 793

39 531

37 372

0,76 %

Thailand

 

26 737

31 246

29 432

29 138

0,59 %

Filippinerne

 

18 549

21 260

21 906

20 572

0,42 %

Mexico (c)

 

19 229

15 434

25 049

19 904

0,40 %

Sydkorea

 

17 079

24 454

15 972

19 168

0,39 %

Sydafrika

 

15 056

17 605

16 651

16 437

0,33 %

Iran (Den Islamiske Republik)

 

10 666

14 920

22 056

15 881

0,32 %

Colombia (c)

 

16 828

19 306

9 806

15 313

0,31 %

Chile

 

13 518

15 287

15 338

14 714

0,30 %

Indien

 

9 410

10 632

17 475

12 506

0,25 %

Israel

 

11 437

11 908

13 721

12 355

0,25 %

New Zealand

 

11 372

12 388

11 821

11 860

0,24 %

Serbien

 

10 864

11 640

12 505

11 670

0,24 %

Norge

 

10 694

11 512

12 238

11 481

0,23 %

Egypten

 

6 026

10 085

14 036

10 049

0,20 %

Algeriet

 

9 062

7 475

12 631

9 723

0,20 %

Kroatien

 

8 846

8 904

8 974

8 908

0,18 %

Den Syriske Arabiske Republik

 

7 334

7 229

8 056

7 540

0,15 %

Tunesien

 

6 019

7 596

8 167

7 261

0,15 %

Kasakhstan

 

6 653

7 848

7 154

7 218

0,15 %

Saudi-Arabien

 

6 680

6 259

6 772

6 570

0,13 %

Belarus

 

8 343

3 867

5 961

6 057

0,12 %

Marokko

 

4 407

4 699

5 071

4 726

0,10 %

Pakistan

 

2 123

2 974

2 501

2 533

0,05 %

Costa Rica

 

1 965

3 948

1 644

2 519

0,05 %

Uruguay

 

2 367

2 206

2 737

2 437

0,05 %

Libanon

 

2 059

2 905

2 028

2 331

0,05 %

Guatemala

 

1 251

2 207

1 995

1 818

0,04 %

Bolivia (c)

 

1 282

1 624

1 927

1 611

0,03 %

Sri Lanka

 

1 472

1 648

1 706

1 609

0,03 %

El Salvador

 

1 248

1 357

1 422

1 342

0,03 %

Aserbajdsjan

 

569

2 068

1 376

1 338

0,03 %

Jordan

 

1 263

1 203

1 339

1 268

0,03 %

Kenya

 

1 073

1 254

1 385

1 237

0,03 %

Usbekistan

 

684

1 228

1 605

1 172

0,02 %

Hongkong (Kina)

 

2 018

870

613

1 167

0,02 %

Republikken Moldova

 

700

1 043

1 298

1 014

0,02 %

Island

 

863

1 045

1 061

990

0,02 %

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

628

961

1 065

885

0,02 %

Bosnien-Hercegovina

 

841

832

947

873

0,02 %

Cuba (c)

 

2 162

170

107

700

0,01 %

Kuwait

 

427

684

631

581

0,01 %

Senegal

 

248

685

767

567

0,01 %

Den Store Folkesocialistiske Libyske Arabiske Jamahiriya

 

224

814

248

429

0,01 %

Paraguay

 

128

214

248

197

Albanien

 

170

217

196

194

Jamaica (c)

 

479

–67

89

167

Oman

 

176

118

118

137

Zambia

 

95

60

118

91

Zimbabwe

 

111

86

62

86

Saint Lucia (c)

 

26

20

25

24

Samoa

 

48

15

0

21

Saint Vincent og Grenadinerne

 

6

0

0

2

I alt (d)

4 778 943

5 000 088

5 000 976

4 926 669

100,00 %

(a)

Gennemsnit over tre år 2005/06-2007/08 af nettoimporten af kakaobønner plus bruttoimporten af kakaoprodukter omregnet til bønneækvivalenter efter følgende omregningsfaktorer: kakaosmør 1,33, kakaokager og -pulver 1,18, kakaopasta 1,25.

(b)

Listen gælder kun lande, der individuelt har importeret kakao i perioden 2005/06-2007/08 ifølge oplysninger fra ICCO.

(c)

Lande, der også kan betragtes som eksporterende lande.

(d)

Da tallene er afrundet, repræsenterer de ikke altid den nøjagtige sum.

m

Medlem af den internationale kakaooverenskomst 2001, pr. 9. november 2009.

Intet, ubetydelig mængde eller mængde under den anvendte enhed.

Kilde: Den Internationale Kakaoorganisation, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, vol. XXXV, nr. 3, kakaoåret 2008-09.

BILAG C

Producerende lande, der enten udelukkende eller delvis eksporterer ædelkakao (»fine« eller »flavour«)

 

Colombia

 

Costa Rica

 

Dominica

 

Den Dominicanske Republik

 

Ecuador

 

Grenada

 

Indonesien

 

Jamaica

 

Madagaskar

 

Papua Ny Guinea

 

Peru

 

Saint Lucia

 

São Tomé og Príncipe

 

Trinidad og Tobago

 

Den Bolivariske Republik Venezuela