ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.246.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 246

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
23. september 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/72/EU af 14. september 2011 om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen ( 1 )

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 940/2011/EU af 14. september 2011 om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) ( 1 )

5

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 941/2011 af 22. september 2011 om gennemførelse af artikel 16, stk. 2 og 5, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 942/2011 af 22. september 2011 om afvisning af at godkende aktivstoffet flufenoxuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 943/2011 af 22. september 2011 om afvisning af at godkende aktivstoffet propargit, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af beslutning 2008/934/EF ( 1 )

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 944/2011 af 22. september 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 945/2011 af 22. september 2011 om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

20

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 946/2011 af 22. september 2011 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 947/2011 af 22. september 2011 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 948/2011 af 22. september 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

28

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/625/FUSP af 22. september 2011 om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

30

 

 

2011/626/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. september 2011 om indrømmelse af en undtagelse fra gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur for så vidt angår Den Tjekkiske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig (meddelt under nummer K(2011) 6533)

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER

23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU

af 14. september 2011

om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer (3) regulerer udstødningsemissionerne fra motorer monteret i landbrugs- og skovbrugstraktorer med henblik på yderligere beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Direktiv 2000/25/EF fastsatte, at de emissionsgrænser, der var gældende i 2010 for typegodkendelse af de fleste motorer med kompressionstænding, betegnet trin III A, skulle erstattes af de strengere trin III B-grænser, der begyndte at træde i kraft fra den 1. januar 2011, for så vidt angår markedsføring og fra den 1. januar 2010 for så vidt angår typegodkendelse af sådanne motorer. Trin IV, der omfatter emissionsgrænser, der er strengere end trin III B, vil begynde at træde i kraft fra den 1. januar 2013 for så vidt angår typegodkendelse af sådanne motorer og fra den 1. januar 2014 for så vidt angår markedsføring.

(2)

Overgangen til trin III B indebærer en trinvis ændring af teknologien, som medfører betydelige gennemførelsesomkostninger til tilpasning af motorernes udformning og udvikling af avancerede tekniske løsninger. Den globale finansielle og økonomiske krise eller et økonomisk tilbageslag bør imidlertid ikke medføre, at miljøstandarderne nedsættes. Denne ændring af direktiv 2000/25/EF bør derfor betragtes som en undtagelse. Investeringer i miljøvenlige teknologier er desuden vigtige for fremme af den fremtidige vækst, beskæftigelse og sundhedssikkerhed.

(3)

Direktiv 2000/25/EF indeholder bestemmelser om en fleksibilitetsordning, som på et givet trin tillader traktorfabrikanter at indkøbe et begrænset antal motorer, som ikke er i overensstemmelse med de emissionsgrænser, der gælder på det givne trin, men som er godkendt i henhold til kravene på det trin, der går umiddelbart forud for det gældende trin.

(4)

Siden 2005 har direktiv 2000/25/EF indeholdt bestemmelser om evaluering af et eventuelt behov for at yderligere fleksibilitet i relation til emissionsgrænserne på trin III B og trin IV. For at give et midlertidigt pusterum til industrien i forbindelse med overgangen til næste trin, er det nødvendigt at tilpasse betingelserne for anvendelsen af fleksibilitetsordningen.

(5)

På trin III B bør det antal traktorer, der markedsføres, og som ibrugtages, for hver motorkategori ikke overstige 40 % af det antal traktorer, der markedsføres af en traktorfabrikanten i den pågældende motorkategori. Alternativet der består i at tillade markedsføring og ibrugtagning af et fast antal traktorer under fleksibilitetsordningen, bør justeres i overensstemmelse hermed.

(6)

Fabrikanter af traktorer, der hører inden for dette direktivs anvendelsesområde, bør nyde godt af europæiske økonomiske støtteprogrammer eller relevante støtteprogrammer, som stilles til rådighed af medlemsstaterne. Disse støtteprogrammer kan fremme projekter, i hvilke der anvendes de bedste tilgængelige teknologier med de højeste emissionsstandarder.

(7)

Direktiv 2000/25/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv afspejler, at industrien har forbigående problemer. Anvendelsen af foranstaltningerne bør derfor begrænses til varigheden af trin III B.

(9)

De nuværende emissionsgrænser bør gøres strengere, bl.a. for så vidt angår ultrafine kulpartikler, navnlig ved i fremtidig lovgivning at indføre grænser for partikelantal, hvis relevante konsekvensanalyser berettiger dette —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 2000/25/EF

I direktiv 2000/25/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende led:

»—   »fleksibilitetsordning«: undtagelsesprocedure, hvorunder en medlemsstat tillader markedsføring og ibrugtagning af et begrænset antal traktorer i overensstemmelse med kravene i artikel 3a

—   »motorkategori«: klassifikation af motorer, som kombinerer effektområde med trinnet for udstødningsemissionsgrænser

—   »tilgængeliggørelse på markedet«: enhver levering af en traktor eller en motor med henblik på distribution eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag

—   »markedsføring«: første tilgængeliggørelse på markedet af en traktor eller en motor

—   »ibrugtagning«: første anvendelse i Unionen af en traktor eller en motor i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Datoen for ibrugtagning anses for at være datoen for registreringen, hvor dette er relevant, eller datoen for markedsføringen.«

2)

Artikel 3a affattes således:

»Artikel 3a

Fleksibilitetsordning

Uanset artikel 3, stk. 1 og 2, træffer medlemsstaterne bestemmelse om, at et begrænset antal traktorer udstyret med motorer, der er godkendt i henhold til kravene til emissionsgrænser på det trin, der går umiddelbart forud for det gældende trin, efter anmodning fra traktorfabrikanten, og på betingelse af at den godkendende myndighed har givet den pågældende tilladelse til markedsføring i overensstemmelse med procedurerne i bilag IV, kan tages i brug.

Fleksibilitetsordningen træder i kraft, når et givet trin bliver gældende, og har samme varighed som dette trin. Den fleksibilitetsordning, der omhandles i punkt 1.2 i bilag IV, er imidlertid begrænset til varigheden af trin III B eller til tre år, hvis der ikke findes noget efterfølgende trin.«

3)

Bilag IV erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest 24. september 2011 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. september 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT C 107 af 6.4.2011, s. 26.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23 juni 2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19 juli 2011.

(3)  EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1


BILAG

»BILAG IV

BESTEMMELSER FOR TRAKTORER OG MOTORER, SOM MARKEDSFØRES UNDER DEN I ARTIKEL 3a FASTSATTE FLEKSIBILITETSORDNING

1.   TRAKTORFABRIKANTERNES FORANSTALTNINGER

1.1.

Undtagen på trin III B skal en traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, anmode om tilladelse fra den godkendende myndighed til at markedsføre traktorerne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette bilag. Antallet af traktorer må ikke overstige de grænser, der er anført i punkt 1.1.1 og 1.1.2. Motorerne skal leve op til kravene i artikel 3a.

1.1.1.

Det antal traktorer, som markedsføres under fleksibilitetsordningen, må for hver motorkategori ikke overstige 20 % af det årlige antal traktorer, der markedsføres af traktorfabrikanten med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste fem års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har markedsført traktorer i Unionen i mindre end fem år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har markedsført traktorer i Unionen.

1.1.2.

Som alternativ til den i punkt 1.1.1 givne mulighed må antallet af traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen, i hvert effektområde ikke overstige følgende grænser:

Motoreffektområde

P (kW)

Antal traktorer

19 ≤ P < 37

200

37 ≤ P < 75

150

75 ≤ P < 130

100

130 ≤ P ≤ 560

50

1.2.

På trin III B skal en traktorfabrikant, som ønsker at anvende fleksibilitetsordningen, anmode om tilladelse fra den godkendende myndighed til at markedsføretraktorerne i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette bilag. Antallet af traktorer må ikke overstige de grænser, der er anført i punkt 1.2.1 og 1.2.2. Motorerne skal leve op til kravene i artikel 3a.

1.2.1.

Det antal traktorer, som markedsføres under fleksibilitetsordningen, må for hver motorkategori ikke overstige 40 % af det årlige antal traktorer, der markedsføres af traktorfabrikanten med motorer i den pågældende motorkategori (beregnet som gennemsnittet af de seneste fem års salg på EU-markedet). Hvis en traktorfabrikant har markedsført traktorer i Unionen i mindre end fem år, beregnes gennemsnittet på grundlag af den periode, i hvilken traktorfabrikanten har markedsført traktorer i Unionen.

1.2.2.

Som alternativ til den i punkt 1.2.1 givne mulighed må antallet af traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen, i hvert effektområde ikke overstige følgende grænser:

Motoreffektområde

P (kW)

Antal traktorer

37 ≤ P < 56

200

56 ≤ P < 75

175

75 ≤ P < 130

250

130 ≤ P ≤ 560

125

1.3.

Traktorfabrikanten vedlægger følgende oplysninger i sin ansøgning til den godkendende myndighed:

a)

en prøve af de mærkater, som vil blive påført hver traktor, i hvilken der monteres en motor, der er markedsført under fleksibilitetsordningen. Mærkaterne skal forsynes med følgende tekst: »TRAKTOR NR. … (fortløbende traktornumre) AF … (samlet antal traktorer i det pågældende effektområde) MED MOTORNR … MED TYPEGODKENDELSE (direktiv 2000/25/EF) nr. …«, og

b)

en prøve af den supplerende mærkat, som skal påføres motoren, med den tekst, der er omhandlet i punkt 2.2.

1.4.

Traktorfabrikanten leverer den godkendende myndighed alle de nødvendige oplysninger, som er forbundet med anvendelsen af fleksibilitetsordningen, og som den godkendende myndighed måtte anmode om for at kunne træffe en afgørelse.

1.5.

Traktorfabrikanten indsender hver sjette måned en rapport om de fleksibilitetsordninger, som han anvender, til de godkendende myndigheder i alle medlemsstater, hvor traktoren markedsføres. Rapporten skal omfatte oplysninger om det samlede antal traktorer, der er blevet markedsført under fleksibilitetsordningen, angivelse af motorernes og traktorernes serienumre samt angivelse af, i hvilke medlemsstater traktorerne er blevet taget i brug. Denne procedure fortsætter uden undtagelser, så længe der gøres brug af fleksibilitetsordningen.

2.   MOTORFABRIKANTENS FORANSTALTNINGER

2.1.

En motorfabrikant kan markedsføre motorer under fleksibilitetsordningen, der er godkendt i henhold til punkt 1 og 3 i dette bilag.

2.2.

Motorfabrikanten påfører disse motorer en mærkat med følgende tekst: »Motor markedsført under fleksibilitetsordningen« i overensstemmelse med betingelserne i punkt 5 i bilag I.

3.   DEN GODKENDENDE MYNDIGHEDS FORANSTALTNINGER

Den godkendende myndighed vurderer indholdet af anmodningen om anvendelse af fleksibilitetsordningen og de vedlagte dokumenter. Den meddeler derefter traktorfabrikanten sin afgørelse om, hvorvidt fleksibilitetsordningen kan anvendes som anmodet.«


AFGØRELSER

23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 940/2011/EU

af 14. september 2011

om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 153, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsmæssige procedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 147, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bidrager Unionen til et højt beskæftigelsesniveau ved at tilskynde til samarbejde mellem medlemsstaterne og ved at støtte og i nødvendigt omfang supplere deres foranstaltninger.

(2)

I henhold til artikel 153, stk. 1, i TEUF støtter og supplerer Unionen medlemsstaternes indsats med hensyn til arbejdsvilkår, integration af personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet, og bekæmpelse af social udstødelse.

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union bekæmper Unionen blandt andet social udstødelse og forskelsbehandling og fremmer social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd og solidaritet mellem generationerne.

(4)

I artikel 174 i TEUF erkendes det, at visse områder i Unionen lider under alvorlige demografiske ulemper af permanent art, som kan indvirke negativt på deres udviklingsniveau og kræve særlig opmærksomhed, hvis Unionen skal nå målet om økonomisk, social og territorial samhørighed.

(5)

I henhold til artikel 25 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender og respekterer Unionen de ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv.

(6)

Aldring er utvivlsomt en udfordring for hele samfundet og alle generationer i Europa, og det er også et anliggende, der vedrører solidaritet mellem generationerne og familiens rolle.

(7)

Den del af befolkningen i Unionen, der består af personer sidst i 50'erne og derover, vil stige i et meget hurtigere tempo end nogensinde før. Denne stigning er meget positiv, da den er en logisk konsekvens af en forbedring af sundheden og livskvaliteten. Ikke desto mindre står Unionen på grund af denne demografiske udvikling over for en række udfordringer.

(8)

Det Europæiske Råd har på flere møder anerkendt nødvendigheden af at håndtere virkningerne af aldrende befolkninger med hensyn til de europæiske sociale modeller. Et centralt svar på denne hurtige ændring i aldersstrukturen består i at fremme skabelse af en kultur med aktiv aldring som en livslang proces og således sikre, at den hurtigt voksende gruppe af personer i slutningen af 50'erne og derover, der som helhed er sundere og bedre uddannet, end denne aldersgruppe nogensinde tidligere har været, får gode muligheder for beskæftigelse og aktiv deltagelse i samfundet og i familielivet, herunder gennem frivilligt arbejde, livslang læring, kulturelle udtryksformer og sport.

(9)

Aktiv aldring er ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) den proces, hvorved mulighederne for at fastholde et godt helbred, en aktiv deltagelse i samfundslivet og en følelse af sikkerhed optimeres med henblik på at forbedre individets livskvalitet i aldringsprocessen. Aktiv aldring sætter mennesker i stand til at nå deres potentiale for fysisk, social og mental trivsel gennem hele livet og til at deltage i samfundet samtidig med, at den sikrer dem tilstrækkelig beskyttelse, sikkerhed og pleje, når de har brug for det. Fremme af aktiv aldring kræver derfor en flerdimensional tilgang, medansvar og varig støtte inden for alle aldersgrupper.

(10)

Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) bør bygge videre på arven fra det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) og det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab (2011), og dette bør ske ved fremme af synergier mellem disse europæiske år og det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (»det europæiske år«).

(11)

Den stigende andel af ældre i Europa og øgningen af kroniske sygdomme gør det vigtigere end nogensinde at fremme sund aldring for alle, og navnlig ældre, ved at understøtte deres vitalitet og værdighed ved bl.a. at sikre adgang til passende sundhedsydelser, passende langtidspleje og passende sociale ydelser af høj kvalitet og udvikle initiativer til at imødegå de sundhedsrisici, der er forbundet med aldring. En sund alderdom kan medvirke til at øge andelen af ældre, der er på arbejdsmarkedet, give dem mulighed for at være aktive i samfundet i længere tid, forbedre deres individuelle livskvalitet og begrænse presset på sundheds- og socialområdet og pensionssystemerne.

(12)

Kommissionen gjorde rede for sine synspunkter om de demografiske udfordringer, Unionen står over for, og om mulighederne for at tackle dem i meddelelserne »Den demografiske udvikling i Europa – en udfordring, men også en chance« af 12. oktober 2006, »Fremme af solidaritet mellem generationerne« af 10. maj 2007 og »Konsekvenserne af befolkningsaldringen i EU (Rapport om befolkningsaldringen 2009)« af 29. april 2009.

(13)

Mangfoldigheden blandt ældre generationer i Europa vil stige yderligere. Det er derfor nødvendigt aktivt at fremme lige muligheder og tilskynde til deltagelse. Aktive borgere med forskellig baggrund har en vigtig brobyggerfunktion i samfundet, fremmer integration og bidrager til økonomien.

(14)

Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, vedtog den 22. februar 2007 en resolution om »Mulighederne og udfordringerne i de demografiske forandringer i Europa: ældres bidrag til den økonomiske og sociale udvikling«, som understregede både behovet for at øge mulighederne for ældres aktive deltagelse, herunder i form af frivilligt arbejde, og de nye økonomiske muligheder (»det grå guld«), der opstår som følge af ældres stigende efterspørgsel efter visse varer og tjenesteydelser, samt betydningen af et positivt billede i offentligheden af ældre.

(15)

Rådet vedtog den 8. juni 2009 konklusioner om »Lige muligheder for kvinder og mænd: aktiv og værdig aldring«, hvori det erkendes, at ældre kvinder og mænd i hele Unionen står over for alvorlige udfordringer, når de forsøger at leve et aktivt liv og blive ældre med værdighed, og som foreslår medlemsstaterne og Kommissionen en række foranstaltninger, blandt andet fremme af politikker for aktiv aldring under hensyntagen til de forskellige situationer i de enkelte medlemsstater og de forskellige udfordringer, som kvinder og mænd står over for.

(16)

Rådet vedtog den 30. november 2009 konklusioner om »Sund og værdig aldring« og opfordrede Kommissionen til blandt andet »at udvikle oplysningsaktiviteter for at fremme aktiv aldring, herunder et eventuelt europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne i 2012«.

(17)

Kommissionen understregede i sin meddelelse af 3. marts 2010»Europa 2020 — En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«, at det er vigtigt for Unionen at fremme en sund og aktiv aldrende befolkning af hensyn til den sociale samhørighed og for at opnå en højere produktivitet. Som en del af Europa 2020-strategien vedtog Kommissionen den 23. november 2010 flagskibsinitiativet »Dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse«, hvor medlemsstaterne navnlig bør fremme politikker for aktiv aldring. Den 16. december 2010 vedtog Kommissionen endvidere flagskibsinitiativet »Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social og territorial samhørighed«. Skal disse politiske mål nås, kræver det en indsats fra myndigheder på alle niveauer og fra forskellige ikke-statslige interessenter; disse mål kan til gengæld få støtte på EU-plan fra aktiviteter under det europæiske år, hvis mål er at skabe opmærksomhed og fremme af udveksling af god praksis. Nationale koordinatorer bør sørge for, at den nationale indsats koordineres og er i overensstemmelse med målene for det europæiske år. Der bør også planlægges deltagelse af andre institutioner og andre interessenter.

(18)

Rådet vedtog den 7. juni 2010 konklusioner om »Aktiv aldring«, hvori Kommissionen opfordres til »at fortsætte forberedelsen af et europæisk år for aktiv aldring i 2012, hvor fordelene ved aktiv aldring og dens bidrag til solidaritet mellem generationerne kan blive fremhævet, og lovende initiativer til støtte for aktiv aldring på alle niveauer kan blive offentliggjort«.

(19)

Europa-Parlamentet vedtog den 11. november 2010 en beslutning om »Den demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne«, hvori det opfordrede medlemsstaterne til at gøre aktiv aldring til en af prioriteterne for de kommende år. Beslutningen understregede også, at det europæiske år navnlig bør tydeliggøre ældres bidrag til samfundet, og åbne muligheder for at fremme solidaritet, samarbejde og forståelse mellem generationerne og for at få unge og ældre til at arbejde sammen.

(20)

Udtalelser, der er udarbejdet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og af Regionsudvalget, har også understreget den betydning aktiv aldring har for Europa, idet de bl.a. understreger værdien af sundhedspleje på tværs af generationerne.

(21)

I Rådets afgørelse 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (3) opfordres medlemsstaterne i retningslinje 7 og 8 til at øge deltagelsen i arbejdsstyrken gennem politikker til fremme af aktiv aldring, til at øge ældre arbejdstageres beskæftigelsesfrekvens gennem innovation i arbejdets tilrettelæggelse og til at øge ældre arbejdstageres beskæftigelsesegnethed gennem deres opkvalificering og deltagelse i ordninger for livslang læring. I retningslinje 10 understreges behovet for at styrke de sociale beskyttelsessystemer, livslang læring og aktive politikker til fremme af inklusion for at skabe muligheder på forskellige stadier i borgernes liv og skærme dem mod risikoen for social eksklusion samt øge deres aktive deltagelse i samfundet.

(22)

I sin meddelelse »En digital dagsorden for Europa«, det første Europa 2020-flagskibsinitiativ, der blev vedtaget den 19. maj 2010, understregede Kommissionen betydningen af informations- og kommunikationsteknologi (ikt)-applikationer og -tjenester for en positiv aldring og foreslog især en styrkelse af det fælles program »Længst muligt i eget hjem«. Den digitale dagsorden for Europa anbefalede ligeledes en samordnet indsats for at øge alle europæeres, herunder ældres, it-færdigheder, idet de ældre er en gruppe, som er overrepræsenteret blandt de 150 mio. borgere eller ca. 30 % af det samlede antal borgere, som aldrig har benyttet internettet. Ved at lette adgangen til og tilbyde uddannelse i brugen af nye teknologier er det muligt yderligere at forbedre ældres muligheder.

(23)

I forbindelse med Europa 2020-strategien har Kommissionen foreslået, at der inden for rammerne af flagskibsinitiativet »Innovations-EU« iværksættes et innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring (AHAIP). AHAIP tager sigte på at sætte borgerne i stand til at klare sig selv og bevare et godt helbred i længere tid og på at øge det gennemsnitlige antal sunde leveår med to år senest i 2020.

(24)

Kommissionen er ved at gennemføre den europæiske handicapstrategi 2010-2020, som i betragtning af den hyppige sammenhæng mellem handicap og aldring også omfatter relevante aktioner for ældre. Særlig er aktioner vedrørende adgangsforhold på grundlag af »Design for alle«-tilgange relevante. Aktioner til støtte for et uafhængigt liv og integration i samfundet er også relevante, herunder aktioner til fordel for ældre personer med handicap, som har brug for meget støtte, som har komplekse behov, som er særlig sårbare, og som lettere bliver ofre for social udstødelse. Endvidere har Unionen og alle medlemsstaterne undertegnet De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap, som blandt andet indeholder bestemmelser, der er relevante for ældre.

(25)

Den europæiske dag for solidaritet mellem generationerne fejres hvert år den 29. april. Den frembyder en god lejlighed for Unionen til at forny sit engagement i styrkelsen af solidaritet og samarbejde mellem generationerne for at fremme et retfærdigt og bæredygtigt samfund.

(26)

I denne afgørelse fastlægges en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden, jf. punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (4).

(27)

Aktiv aldring indgår også som mål i en lang række EU-fonde, -programmer og -handlingsplaner, såsom Den Europæiske Socialfond (5), Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (6), Progress-programmet (7), programmet for livslang læring (8), og i særdeleshed dettes Grundtvig-program, programmet for sundhed (9), de specifikke programmer om ikt og samfundsvidenskab og humaniora i det syvende rammeprogram for forskning og udvikling (10), handlingsplanen vedrørende »en god alderdom i informationssamfundet«, det fælles program »længst muligt i eget hjem« (11), rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (12) med markedsudviklingsprojekter for ikt med henblik på en god alderdom, den forberedende foranstaltning Calypso vedrørende social turisme samt handlingsplanen om mobilitet i byer.

(28)

For at sikre, at en lang række forskellige organisationer vil deltage, bør gennemførelsen af mindre arrangementer og initiativer så vidt muligt lettes i løbet af det europæiske år.

(29)

Deltagelse af relevante netværk på EU-plan i det europæiske år bør fremmes og støttes med tilstrækkelige ressourcer.

(30)

Målene for det europæiske år kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, da der er brug for tværnational udveksling af information og formidling i hele Unionen af god praksis, og kan derfor på grund af handlingens omfang bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formål

Året 2012 erklæres for »Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne« (»det europæiske år«). Det skal fremme vitalitet og værdighed for alle.

Artikel 2

Mål

Det overordnede mål for det europæiske år er at fremme skabelsen af en kultur med aktiv aldring i Europa baseret på et samfund for alle aldersgrupper. Inden for denne ramme skal det europæiske år befordre og støtte den indsats, som medlemsstaterne, deres regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet og erhvervslivet, herunder små og mellemstore virksomheder, gør for at fremme aktiv aldring, og gøre mere for at mobilisere potentialet hos den hurtigt voksende gruppe af personer i slutningen af 50'erne og derover. Derigennem skal solidaritet og samarbejde mellem generationerne fremmes, idet der tages hensyn til mangfoldighed og ligestilling mellem kvinder og mænd. Fremme af aktiv aldring er ensbetydende med skabelse af bedre muligheder for, at ældre kvinder og mænd kan deltage på arbejdsmarkedet, bekæmpelse af fattigdom, især kvinders fattigdom, og af social udstødelse, fremme af frivilligt arbejde og aktiv deltagelse i familielivet og samfundet og tilskyndelse til en sund og værdig alderdom. Dette indebærer bl.a. tilpasning af arbejdsvilkårene, bekæmpelse af negative aldersrelaterede stereotyper og diskrimination på grund af alder, forbedring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, tilpasning af ordninger for livslang læring til en aldrende arbejdsstyrkes behov og sikring af, at de sociale beskyttelsessystemer er tilstrækkelige og giver de rette incitamenter.

På grundlag af stk. 1 er målene for det europæiske år:

a)

at øge den generelle opmærksomhed vedrørende værdien af aktiv aldring og dens forskellige dimensioner og sikre, at aktiv aldring tildeles en fremtrædende placering på de politiske dagsordener for interessenter på alle niveauer for at fremhæve ældres nyttige bidrag til samfundet og økonomien, og derved øge påskønnelsen heraf, fremme aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne og vitaliteten og værdigheden for alle og gøre mere for at mobilisere ældres potentiale, uanset oprindelse, og give dem mulighed for at leve et uafhængigt liv

b)

at stimulere debatten, udveksle information og udvikle gensidig læring mellem medlemsstaterne og interessenter på alle niveauer for at fremme politikker for aktiv aldring, identificere og formidle god praksis og tilskynde til samarbejde og synergi

c)

at tilbyde en ramme for engagement og konkret indsats for at give Unionen, medlemsstaterne og interessenter på alle niveauer, under inddragelse af civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter og virksomheder og med særlig vægt på fremme af informationsstrategier, mulighed for at udvikle innovative løsninger, politikker og langsigtede strategier, herunder omfattende strategier for håndtering af aldersproblematikken i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, gennem specifikke aktiviteter og at forfølge specifikke mål vedrørende aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne

d)

at fremme aktiviteter, der vil bidrage til at bekæmpe diskrimination på grund af alder, overvinde aldersrelaterede stereotyper og fjerne hindringer, navnlig med hensyn til beskæftigelsesegnethed.

Artikel 3

Foranstaltningernes indhold

1.   De foranstaltninger, der skal gennemføres for at nå målene i artikel 2, omfatter følgende aktiviteter på EU-plan, nationalt plan, regionalt eller lokalt plan:

a)

konferencer, arrangementer og initiativer, med aktiv deltagelse af alle relevante interessenter, for at skabe debat og større opmærksomhed og tilskynde til forpligtelse til specifikke mål og dermed bidrage til vedvarende og varige virkninger

b)

informations- og pr-kampagner og oplysningskampagner under anvendelse af multimedier

c)

udveksling af informationer, erfaringer og god praksis, bl.a. ved at anvende den åbne koordinationsmetode og netværker mellem interessenter, der arbejder på at nå målene med det europæiske år

d)

forskning og undersøgelser på EU-niveau, nationalt niveau eller regionalt niveau og formidling af resultaterne med fokus på de økonomiske og sociale virkninger af fremme af aktiv aldring og af politikker for aktiv aldring.

2.   Ved gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede aktiviteter skal der lægges vægt på at inddrage alle generationer i forfølgelsen af målene med det europæiske år, navnlig ved at søge at udvikle en inkluderende tilgang og fremme ældres og unges deltagelse i fælles initiativer.

3.   Kommissionen eller medlemsstaterne kan fastlægge andre aktiviteter, der bidrager til gennemførelse af målene i det europæiske år, og tillade, at det europæiske års navn anvendes for at fremme disse aktiviteter, såfremt de bidrager til gennemførelse af målene i artikel 2.

4.   Kommissionen og medlemsstaterne tager hensyn til ligestillingsaspektet i alle deres aktiviteter i forbindelse med af det europæiske år.

5.   Kommissionen tager hensyn til potentialet ved grænseoverskridende aktiviteter på regionalt eller lokalt plan ved gennemførelsen af målene i artikel 2.

6.   Der gøres en indsats for at sikre, at alle aktiviteter i det europæiske år, der er rettet mod den bredere offentlighed, er let tilgængelige for alle, herunder personer med handicap.

Artikel 4

Koordination med medlemsstaterne

1.   Hver medlemsstat udpeger en national koordinator, der er ansvarlig for at tilrettelægge dens deltagelse i det europæiske år, og underretter Kommissionen om denne udpegning.

2.   De nationale koordinatorer skal også sørge for, at nationale aktiviteter i det europæiske år koordineres i relevant omfang og kan i denne sammenhæng desuden fremme og lette gennemførelsen af lokale og regionale aktiviteter. De nationale koordinatorer skal også fremme inddragelsen af alle relevante interessenter, herunder civilsamfundet, i aktiviteterne i det europæiske år.

3.   Senest 25. november 2011 opfordres medlemsstaterne til at underrette Kommissionen om deres arbejdsprogram, som skal indeholde nærmere oplysninger om de nationale aktiviteter, der er planlagt for det europæiske år.

Artikel 5

Deltagerlande

Følgende lande kan deltage i det europæiske år:

a)

medlemsstaterne

b)

kandidatlande

c)

landene på det vestlige Balkan, og

d)

lande, der er medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), og som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Artikel 6

Koordination på EU-plan

1.   Kommissionen gennemfører det europæiske år på EU-plan.

2.   Kommissionen indkalder til møder mellem de nationale koordinatorer med henblik på koordination på EU-plan af aktiviteter i det europæiske år og udveksling af informationer og viden, herunder informationer om medlemsstaternes eventuelle forpligtelser og gennemførelsen heraf.

3.   Kommissionen fremmer og støtter aktiviteter i det europæiske år på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder ved om nødvendigt at foreslå nye måder og midler til at nå målene for det europæiske år og deres evaluering.

4.   Koordinationen på EU-plan af aktiviteter i det europæiske år varetages ligeledes af de eksisterende politikudvalg og rådgivende grupper.

5.   Kommissionen indkalder også til møder mellem repræsentanter for europæiske organisationer eller organer, der arbejder inden for området aktiv aldring, for at de kan medvirke til gennemførelsen af det europæiske år.

6.   Det europæiske års tema skal være et prioriteret emne for Kommissionen i de kommunikationsaktiviteter, som dens repræsentationer i medlemsstaterne udfolder, og for relevante centrale netværk på EU-plan, som modtager støtte til deres driftsudgifter fra Unionens almindelige budget, i deres arbejdsprogrammer.

7.   Europa-Parlamentet, medlemsstaterne, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget inddrages i aktiviteterne i det europæiske år.

Artikel 7

Finansiel og ikke-finansiel støtte

1.   De i artikel 3, stk. 1, omhandlede aktiviteter, som gennemføres på EU-plan, kan give anledning til offentlige kontrakter eller tildeling af støtte, der finansieres over Unionens almindelige budget.

2.   Hvor det er hensigtsmæssigt, kan programmer og politikker på områder, som bidrager til fremme af aktiv aldring, f.eks. beskæftigelse, sociale anliggender og lige muligheder, uddannelse og kultur, sundhed, forskning, informationssamfundet, regionalpolitik og transportpolitik, støtte det europæiske år i overensstemmelse med de gældende regler og inden for deres eksisterende rammer for fastsættelse af prioriterede områder.

3.   Unionen kan yde ikke-finansiel støtte til aktiviteter iværksat af offentlige og private organisationer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3.

Artikel 8

Budget

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne afgørelse på EU-plan, navnlig de i artikel 3, stk. 1, omhandlede aktiviteter, er for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2012 fastlagt til 5 000 000 EUR.

2.   De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

Artikel 9

Sammenhæng

Kommissionen sikrer sammen med medlemsstaterne, at de foranstaltninger, der er fastlagt i denne afgørelse, er forenelige med alle andre ordninger og initiativer på EU-plan og nationalt og regionalt plan, som bidrager til at nå målene for det europæiske år.

Artikel 10

Internationalt samarbejde

Kommissionen kan i forbindelse med det europæiske år samarbejde med relevante internationale organisationer, navnlig De Forenede Nationer og Europarådet, for at sikre synligheden af Unionens indsats for at fremme aktiv aldring.

Artikel 11

Evaluering

1.   Med henblik på at tjene som grundlag for fremtidige EU-politikker, EU-foranstaltninger og EU-aktioner på dette område forelægger Kommissionen senest den 30. juni 2014 en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget indeholdende en generel vurdering af de initiativer, der er fastlagt i denne afgørelse, herunder om gennemførelsen og resultaterne heraf.

2.   Den i stk. 1 omhandlede rapport skal endvidere indeholde oplysninger om, hvorledes ligestillingsaspektet er blevet integreret i aktiviteterne i det europæiske år, og hvorledes tilgængeligheden for personer med handicap til disse aktiviteter har været sikret.

3.   Den i stk. 1 omhandlede rapport skal endvidere belyse det europæiske års varige virkninger med hensyn til fremme af aktiv aldring i hele Unionen.

Artikel 12

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 13

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. september 2011

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT C 51 af 17.2.2011, s. 55.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 7.7.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.7.2011.

(3)  EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46.

(4)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 2006 om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet — Progress (EUT L 315 af 15.11.2006, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring (EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 2007 om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013)( EUT L 301 af 20.11.2007, s. 3).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 742/2008/EF af 9. juli 2008 om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der har til formål at forbedre ældres livskvalitet gennem brug af ny informations- og kommunikationsteknologi, og som gennemføres af en række forskellige medlemsstater (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 49).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15).


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/11


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 941/2011

af 22. september 2011

om gennemførelse af artikel 16, stk. 2 og 5, i forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 af 2. marts 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1), særlig artikel 16, stk. 2 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 2. marts 2011 forordning (EU) nr. 204/2011.

(2)

Efter vedtagelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2009 (2011) den 16. september 2011 og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/625/FUSP af 22. september 2011 om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (2) bør listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i bilag II og III til forordning (EU) nr. 204/2011, ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De enheder, der er nævnt i bilaget til nærværende forordning, udgår af listen i bilag II og III til forordning (EU) nr. 204/2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1.

(2)  Se side 30 i denne EUT.


BILAG

Enheder, der er omhandlet i artikel 1

Enhed slettet fra den liste, der er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 204/2011:

5.

Libyan National Oil Corporation

Enhed slettet fra den liste, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 204/2011:

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zueitina)


23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 942/2011

af 22. september 2011

om afvisning af at godkende aktivstoffet flufenoxuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 80, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1107/2009 finder Rådets direktiv 91/414/EØF (2), med hensyn til godkendelsesprocedure og -betingelser, anvendelse på aktivstoffer, for hvilke det er fastslået, at de er fuldstændige, jf. artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (3). Flufenoxuron er et aktivstof, for hvilket det i overensstemmelse med nævnte forordning er fastslået, at det er fuldstændigt.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (4) og (EF) nr. 1490/2002 (5) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet lister over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Disse lister omfatter flufenoxuron.

(3)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1095/2007 af 20. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1490/2002 om yderligere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og af forordning (EF) nr. 2229/2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (6) sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder, efter at forordning (EF) nr. 1095/2007 var trådt i kraft. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (7) vedtaget, at flufenoxuron ikke skulle optages i det pågældende bilag

(4)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Ansøgningen blev indgivet til Frankrig, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(6)

Frankrig har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Frankrig sendte den 8 marts 2010 rapporten til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Kommissionen. EFSA fremsendte den supplerende rapport til de øvrige medlemsstater og ansøgeren, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om risikovurderingen for flufenoxuron for Kommissionen den 23. februar 2011 (8). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 15. juli 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om flufenoxuron.

(7)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. De pågældende problemer skyldtes bl.a. følgende forhold. Det var ikke muligt at færdiggøre vurderingen af risikoen for forbrugerne, fordi forbrugereksponeringen ikke kunne vurderes på en pålidelig måde, især med hensyn til mængden og den toksikologiske relevans af forskellige metabolitter. Risikoen for bioakkumulering af flufenoxuron i fødekæden er endvidere stor. Derudover er det konstateret, at vandorganismer udsættes for en stor risiko.

(8)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at kommentere EFSA's konklusion. Kommissionen opfordrede endvidere i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 ansøgeren til at fremsætte bemærkninger om udkastet til revideret vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje.

(9)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst. Det er således ikke blevet påvist, at det kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder flufenoxuron, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Flufenoxuron bør derfor ikke godkendes i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11)

Hvis medlemsstaterne bevilger en frist for afvikling af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder flufenoxuron, i overensstemmelse med artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør denne frist udløbe senest den 31. december 2012, jf. artikel 3, stk. 2, i beslutning 2008/934/EF.

(12)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende flufenoxuron i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(13)

Af hensyn til klarheden bør oplysningerne vedrørende flufenoxuron i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgå.

(14)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af at godkende et aktivstof

Aktivstoffet flufenoxuron godkendes ikke.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne sørger for, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder flufenoxuron, tilbagekaldes inden den 31. december 2011.

Artikel 3

Frister

Eventuelle frister for afvikling, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 31. december 2012.

Artikel 4

Ændring af beslutning 2008/934/EF

I bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår oplysningerne vedrørende »flufenoxuron«.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(4)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(5)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUT L 246 af 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flufenoxuron«. EFSA Journal 2011; 9(3):2088. [72 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2088. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 943/2011

af 22. september 2011

om afvisning af at godkende aktivstoffet propargit, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 80, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1107/2009 finder Rådets direktiv 91/414/EØF (2), med hensyn til godkendelsesprocedure og -betingelser, anvendelse på aktivstoffer, for hvilke det er fastslået, at de er fuldstændige, jf. artikel 16 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (3). Propargit er et aktivstof, for hvilket det i overensstemmelse med nævnte forordning er fastslået, at det er fuldstændigt.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (4) og (EF) nr. 1490/2002 (5) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet lister over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Disse lister omfatter propargit.

(3)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1095/2007 af 20. september 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1490/2002 om yderligere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og af forordning (EF) nr. 2229/2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (6) sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder, efter at forordning (EF) nr. 1095/2007 var trådt i kraft. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (7) vedtaget, at propargit ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(4)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Ansøgningen blev indgivet til Italien, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(6)

Italien har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Italien sendte den 4. marts 2010 rapporten til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Kommissionen. EFSA fremsendte den supplerende rapport til de øvrige medlemsstater og ansøgeren, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen meddelte EFSA sin konklusion om propargit til Kommissionen den 23. februar 2011 (8). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 15. juli 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om propargit.

(7)

Der er i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. De pågældende problemer skyldtes bl.a. følgende forhold. Det var ikke muligt at udføre pålidelige vurderinger af risikoen for forbrugere, brugere, arbejdstagere og andre tilstedeværende. Det var endvidere ikke muligt at færdiggøre vurderingen af de økotoksikologiske risici. Der blev især konstateret en stor risiko på langt sigt for pattedyr, en risiko for sekundær forgiftning af fugle og en stor risiko for vandorganismer.

(8)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at kommentere EFSA's konklusion. Kommissionen opfordrede endvidere i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 ansøgeren til at fremsætte bemærkninger om udkastet til revideret vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje.

(9)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan de i betragtning 7 påpegede problemer dog ikke siges at være løst. Det er således ikke blevet påvist, at det kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propargit, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Propargit bør derfor ikke godkendes i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(11)

Hvis medlemsstaterne bevilger en frist for afvikling af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propargit, i overensstemmelse med artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, bør denne frist udløbe senest den 31. december 2012, jf. artikel 3, stk. 2, i beslutning 2008/934/EF.

(12)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende propargit i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(13)

Af hensyn til klarheden bør oplysningerne vedrørende propargit i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgå.

(14)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af at godkende et aktivstof

Aktivstoffet propargit godkendes ikke.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne sørger for, at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propargit, tilbagekaldes inden den 31. december 2011.

Artikel 3

Frister

Eventuelle frister for afvikling, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 31. december 2012.

Artikel 4

Ændring af beslutning 2008/934/EF

I bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår oplysningerne vedrørende »propargit«.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(4)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(5)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(6)  EUT L 246 af 21.9.2007, s. 19.

(7)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propargite«. EFSA Journal 2011; 9(3):2087. [71 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2087. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 944/2011

af 22. september 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. september 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

EC

25,3

MK

53,6

XS

31,8

ZZ

36,9

0707 00 05

MK

20,0

TR

106,2

ZZ

63,1

0709 90 70

TR

130,5

ZZ

130,5

0805 50 10

AR

65,9

CL

79,9

TR

74,0

UY

62,5

ZA

76,8

ZZ

71,8

0806 10 10

CL

75,1

EG

116,3

IL

136,9

MK

85,4

TR

110,9

US

271,3

ZA

62,4

ZZ

122,6

0808 10 80

BZ

86,4

CL

148,5

CN

82,6

NZ

116,8

US

123,7

ZA

124,0

ZZ

113,7

0808 20 50

AR

47,4

CN

78,7

TR

114,2

ZA

61,3

ZZ

75,4

0809 30

TR

145,2

ZZ

145,2


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 945/2011

af 22. september 2011

om fastsættelse af eksportrestitutioner for oksekød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og artikel 170, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne i EU for de produkter, der er anført i del XV i bilag I til nævnte forordning, udlignes ved eksportrestitutioner.

(2)

I betragtning af den nuværende situation på markedet for oksekød bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167, 168 og 169 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, nemlig når situationen på verdensmarkedet, specifikke krav på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EU, og som bærer et sundhedsmærke anbragt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Disse produkter skal også opfylde bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (4).

(5)

Efter artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 af 21. november 2007 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød (5) nedsættes den særlige restitution, hvis den mængde, der skal udføres, er mindre end 95 % af den samlede vægt af de stykker, der hidrører fra udbeningen, uden dog at være mindre end 85 % af den.

(6)

De for tiden gældende restitutioner blev fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 614/2011 (6). Da der skal fastsættes nye restitutioner, bør nævnte forordning ophæves.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 anførte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og opfylde kravene om sundhedsmærkning i bilag I, afsnit I, kapitel III, til forordning (EF) nr. 854/2004.

Artikel 2

I det tilfælde, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1359/2007, nedsættes restitutionssatsen for produkter henhørende under produktkode 0201 30 00 9100 med 3,5 EUR/100 kg.

Artikel 3

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 614/2011 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 23. september 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(5)  EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21.

(6)  EUT L 164 af 24.6.2011, s. 8.


BILAG

Eksportrestitutioner i oksekødssektoren gældende fra 23. september 2011

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levende vægt

12,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,8

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

24,4

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,4

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

24,4

B03

EUR/100 kg nettovægt

14,4

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,8

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

30,5

B03

EUR/100 kg nettovægt

17,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettovægt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

10,8

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettovægt

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettovægt

3,3

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

11,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

3,8

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovægt

42,4

B03

EUR/100 kg nettovægt

24,9

EG

EUR/100 kg nettovægt

51,7

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettovægt

25,4

B03

EUR/100 kg nettovægt

15,0

EG

EUR/100 kg nettovægt

31,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovægt

2,7

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettovægt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovægt

2,7

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettovægt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovægt

2,7

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettovægt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovægt

2,7

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettovægt

3,3

CA (5)

EUR/100 kg nettovægt

3,3

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettovægt

11,3

B03

EUR/100 kg nettovægt

3,8

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

11,6

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

10,3

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

11,6

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettovægt

10,3

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

Koderne for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

B00

:

alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre territorier, proviantering og bestemmelsessteder, der sidestilles med udførsel fra Unionen).

B02

:

B04 og bestemmelsessted EG.

B03

:

Albanien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Kosovo (), Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, proviantering og bunkring (bestemmelsessteder som omhandlet i artikel 33 og 42 og eventuelt i artikel 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 612/2009 (EFT L 186 af 17.7.2009, s. 1)).

B04

:

Tyrkiet, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Marokko, Algeriet, Tunesien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Vestbredden/Gazastriben, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Ækvatorialguinea, Sao Tomé og Príncipe, Gabon, Republikken Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Rwanda, Burundi, Sankt Helena og tilhørende områder, Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerne og tilhørende områder, britiske områder i Det Indiske Ocean, Mozambique, Mauritius, Comorerne, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.


(1)  Som fastlagt ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999.

(2)  Tarifering i denne underposition er betinget af fremlæggelse af den attest, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 433/2007 (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 3).

(3)  Eksportrestitutioner ydes kun, hvis betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 21) og i givet fald i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7) er opfyldt.

(4)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 (EUT L 308 af 8.11.2006, s. 7).

(5)  I overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2008 (EUT L 281 af 24.10.2008, s. 3).

(6)  Restitutionerne ydes kun, hvis betingelserne i forordning (EF) nr. 1731/2006 overholdes (EUT L 325 af 24.11.2006, s. 12).

(7)  Indholdet af magert oksekød med undtagelse af fedt bestemmes efter analysemetoden i bilaget til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2429/86 (EFT L 210 af 1.8.1986, s. 39).

Udtrykket »det gennemsnitlige indhold« vedrører mængden af prøven som defineret i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 765/2002 (EFT L 117 af 4.5.2002, s. 6). Prøven udtages fra den del af partiet, der indebærer den største risiko.


23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 946/2011

af 22. september 2011

om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 164, stk. 2, og artikel 170, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 162, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 kan forskellen mellem priserne i EU og verdensmarkedspriserne for de produkter, der er anført i forordningens bilag I, del XX, udlignes ved en eksportrestitution.

(2)

Under hensyn til den nuværende markedssituation for fjerkrækød bør der fastsættes eksportrestitutioner efter bestemmelserne og kriterierne i artikel 162, 163, 164, 167 og 169 i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)

I artikel 164, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at restitutionen kan differentieres efter bestemmelsesstedet, navnlig når situationen på verdensmarkedet, de specifikke vilkår på visse markeder eller forpligtelser som følge af aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300, gør det nødvendigt.

(4)

Der bør kun ydes restitutioner for produkter, der må omsættes frit i EU, og som er forsynet med et identifikationsmærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (2). Produkterne skal ligeledes overholde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (3).

(5)

De for tiden gældende restitutioner blev fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2011 (4). Da der skal fastsættes nye restitutioner, bør nævnte forordning ophæves.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 164 i forordning (EF) nr. 1234/2007 for de produkter og de beløb, der er anført i bilaget til nærværende forordning, på de i stk. 2 fastsatte betingelser.

2.   De produkter, der kan ydes restitutioner for i henhold til stk. 1, skal opfylde de relevante krav i forordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004, navnlig for så vidt angår tilberedning i en godkendt virksomhed, og overholde de krav om identifikationsmærkning, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2011 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 23. september 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(4)  EUT L 164 af 24.6.2011, s. 12.


BILAG

Eksportrestitutioner for fjerkrækød gældende fra den 23. september 2011

Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

V03: A24, Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak, Iran.


23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 947/2011

af 22. september 2011

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 143,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 614/2009 af 7. juli 2009 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin (2), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (3) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimporttold og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2)

Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3)

Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 181 af 14.7.2009, s. 8.

(3)  EUT L 145 af 29.6.1995, s. 47.


BILAG

til Kommissionens forordning af 22. september 2011 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

Repræsentativ pris

(EUR/100 kg)

Sikkerhed ifølge artikel 3, stk. 3

(EUR/100 kg)

Oprindelse (1)

0207 12 10

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, men med hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 70 pct.-høns), frosne

120,6

0

AR

0207 12 90

Høns, plukkede, rensede, uden hoved og fødder, og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte 65 pct.-høns), eller i anden form, frosne

136,6

0

BR

132,4

0

AR

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus domesticus, frosne

226,2

22

BR

258,8

12

AR

341,2

0

CL

0207 27 10

Udskårne udbenede stykker af kalkun, frosne

342,3

0

BR

419,2

0

CL

0408 11 80

Æggeblommer, tørrede

303,9

2

AR

0408 91 80

Æg uden skal, tørrede

319,9

0

AR

1602 32 11

Tilberedninger af høns af arten Gallus domesticus, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt

278,7

5

BR

377,0

0

CL

3502 11 90

Ægalbumin, tørret

495,0

0

AR


(1)  Landenomenklaturen er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« angiver »andre oprindelser«.«


23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 948/2011

af 22. september 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 933/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. september 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 242 af 20.9.2011, s. 6.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 23. september 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

47,27

0,00

1701 11 90 (1)

47,27

0,72

1701 12 10 (1)

47,27

0,00

1701 12 90 (1)

47,27

0,43

1701 91 00 (2)

48,57

2,90

1701 99 10 (2)

48,57

0,00

1701 99 90 (2)

48,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/30


RÅDETS AFGØRELSE 2011/625/FUSP

af 22. september 2011

om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. februar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/137/FUSP (1), til gennemførelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1970 (2011).

(2)

Den 23. marts 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/178/FUSP om ændring af afgørelse 2011/137/FUSP (2) til gennemførelse af UNSCR 1973 (2011).

(3)

Den 16. september 2011 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd UNSCR 2009 (2011), som bl.a. ændrede de restriktive foranstaltninger, der blev indført med UNSCR 1970 (2011) og UNSCR 1973 (2011).

(4)

Afgørelse 2011/137/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2011/137/FUSP ændres således:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende stykke:

»3.   Artikel 1 finder ikke anvendelse på levering, salg eller overførsel af

a)

våben og alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder teknisk bistand, oplæring eller finansiel og anden støtte, udelukkende bestemt til sikkerhed og støtte til nedrustning til de libyske myndigheder

b)

små våben, lette våben og alt dertil knyttet materiel, midlertidigt eksporteret til Libyen udelukkende til brug for FN-personel, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale,

som udvalget på forhånd er blevet underrettet om, medmindre udvalget træffer en negativ afgørelse inden fem arbejdsdage fra en sådan underretning.«

2)

Artikel 4a, stk. 1, udgår.

3)

I artikel 6:

a)

indsættes følgende stykke:

»1a.   Alle pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, som ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af:

a)

Central Bank of Libya

b)

Libyan Arab Foreign Bank

c)

Libyan Investment Authority samt

d)

Libyan Africa Investment Portfolio,

som er indefrosne pr. 16. september 2011, forbliver indefrosne.«

b)

indsættes følgende stykke:

»4b.   Med hensyn til de enheder, der er omhandlet i stk. 1a, kan der gøres undtagelser for pengemidler, finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, forudsat at

a)

den relevante medlemsstat har underrettet udvalget om, at den vil tillade adgang til sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer til et eller flere af følgende formål, medmindre udvalget træffer en negativ afgørelse inden fem arbejdsdage fra en sådan underretning:

i)

humanitære behov

ii)

brændstof, elektricitet og vand udelukkende til civile formål

iii)

genoptagelse af libysk produktion og salg af kulbrinter

iv)

oprettelse, drift og styrkelse af civile regeringsinstitutioner og civil offentlig infrastruktur eller

v)

lettelse af genoptagelsen af transaktioner i banksektoren, herunder støtte til eller fremme af international handel med Libyen

b)

den relevante medlemsstat har underrettet udvalget om, at disse pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer ikke stilles til rådighed for eller til fordel for de i stk. 1 omhandlede personer

c)

den relevante medlemsstat på forhånd har hørt de libyske myndigheder om anvendelsen af sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer samt

d)

den berørte medlemsstat har gjort de libyske myndigheder delagtige i den i henhold til dette stykke forelagte underretning, og de libyske myndigheder ikke inden for fem dage har gjort indvendinger imod frigivelsen af sådanne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer.«

c)

indsættes følgende stykke:

»5a.   Stk. 1a er ikke til hinder for, at en deri omhandlet enhed foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før denne enhed blev opført på listen i henhold til denne afgørelse, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en person eller enhed, der er nævnt i stk. 1 og 1a, og efter at den relevante medlemsstat i givet fald har underrettet udvalget om, at den agter at foretage eller modtage sådanne betalinger eller bemyndige, at pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer frigives med henblik herpå, ti arbejdsdage før en sådan bemyndigelse.«

Artikel 2

De enheder, der er nævnt i bilaget til nærværende afgørelse, udgår af listerne i bilag III og IV til afgørelse 2011/137/FUSP.

Artikel 3

Denne beslutning træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT L 58, af 3.3.2011, s. 53.

(2)  EUT L 78 af 24.3.2011, s. 24.


BILAG

ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 2

Enheder udgået af listen i bilag III til afgørelse 2011/137/FUSP:

1.

Central Bank of Libya

2.

Libyan Investment Authority

3.

Libyan Foreign Bank

4.

Libyan Africa Investment Portfolio

5.

Libyan National Oil Corporation

Enheder udgået af listen i bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP:

Zuietina Oil Company


23.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 246/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. september 2011

om indrømmelse af en undtagelse fra gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur for så vidt angår Den Tjekkiske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig

(meddelt under nummer K(2011) 6533)

(Kun den franske, den tjekkiske og den tyske udgave er autentiske)

(2011/626/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 af 9. juli 2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakultur og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 788/96 (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Hvis en bestemt sektor inden for en medlemsstats akvakulturerhverv ikke kan indgå i statistikkerne, uden at det medfører vanskeligheder, der ikke står i forhold til sektorens betydning, jf. artikel 8 i forordning (EF) nr. 762/2008, kan Kommissionen gøre det muligt for en medlemsstat at undlade at medtage data for den pågældende sektor i de nationale data, der indberettes, eller anvende estimeringsmetoder til tilvejebringelse af data for mere end 10 % af den samlede produktion.

(2)

Den Tjekkiske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig har indgivet anmodninger om at opnå undtagelser.

(3)

De oplysninger, som Den Tjekkiske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig har indsendt, berettiger til indrømmelse af disse undtagelser.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité, som er nedsat ved Rådets afgørelse 72/279/EØF (2).

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse supplerer Kommissionens afgørelse 2010/76/EU af 9. februar 2010 om en overgangsperiode, der bevilges Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Grækenland, Østrig, Polen, Portugal og Slovenien, med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 762/2008 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om akvakulturproduktionen (3) —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den Tjekkiske Republik kan nøjes med at indberette estimerede data for værdien af produktionen af hver art, bortset fra Cyprinus carpio (almindelig karpe), i en periode, der slutter den 31. december 2012.

2.   Denne undtagelse indrømmes for referenceårene 2009-2011.

Artikel 2

1.   Storhertugdømmet Luxembourg indrømmes en undtagelse fra sin forpligtelse til at indberette statistikker om hele akvakultursektoren i en periode, der slutter den 31. december 2012.

2.   Denne undtagelse indrømmes for referenceårene 2008-2011.

Artikel 3

1.   Republikken Østrig kan nøjes med at indberette estimerede data for værdien af produktionen af hver art og for produktionen af hver art i klækkerier og yngleanlæg i en periode, der slutter den 31. december 2012.

2.   Denne undtagelse indrømmes for referenceåret 2011.

Artikel 4

1.   Denne afgørelse er rettet til Den Tjekkiske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig og meddeles dem.

2.   Denne afgørelse får virkning ved denne meddelelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. september 2011.

På Kommissionens vegne

Olli REHN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 1.

(2)  EFT L 179 af 7.8.1972, s. 1.

(3)  EFT L 37 af 10.2.2010, s. 70.