ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.202.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 202

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
5. august 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/491/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2011 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko

1

Protokol mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 779/2011 af 12. juli 2011 om tildeling af de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 780/2011 af 4. august 2011 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1122/2009 og forordning (EU) nr. 65/2011 for så vidt angår nedsættelse af støttebeløb på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for det portugisiske fastland for 2011

34

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 781/2011 af 4. august 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

37

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 782/2011 af 4. august 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

39

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

5.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juli 2011

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko

(2011/491/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 764/2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (1).

(2)

Protokollen om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse i henhold til nævnte partnerskabsaftale udløb den 27. februar 2011.

(3)

Unionen har forhandlet med Kongeriget Marokko om en ny protokol, ifølge hvilken EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de farvande, som hører ind under Marokkos højhedsområde eller jurisdiktion.

(4)

Ved afslutningen af forhandlingerne blev protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (i det følgende benævnt »protokollen«), paraferet den 25. februar 2011.

(5)

For at EU-fartøjerne kan fortsætte deres fiskeri, er det fastsat i artikel 12 i protokollen, at den kan anvendes midlertidigt fra den 28. februar 2011.

(6)

Aftalen bør undertegnes og anvendes midlertidigt, indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved på Unionens vegne bemyndigelse til undertegnelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (i det følgende benævnt »protokollen«), med forbehold af indgåelse af protokollen.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Protokollen anvendes midlertidigt fra den 28. februar 2011 indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EUT L 141 af 29.5.2006, s. 1.


PROTOKOL

mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 er for en periode på et år fra den 28. februar 2011 som fastsat i det skema, der er knyttet til denne protokol.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog denne protokols artikel 4 og 5.

3.   Efter aftalens artikel 6 må fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag, kun fiske i de marokkanske fiskerizoner, hvis de har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne protokol, og efter de nærmere bestemmelser i bilaget til denne protokol.

Artikel 2

Finansiel modydelse — betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse, jf. aftalens artikel 7, fastsættes til 36 100 000 EUR (1) for den periode, der er omhandlet i artikel 1.

2.   Stk. 1 anvendes i det omfang, andet ikke følger af denne protokols artikel 4, 5, 6 og 10.

3.   EU betaler den finansielle modydelse, jf. stk. 1, senest fire måneder efter at denne protokol er undertegnet.

4.   Den finansielle modydelse skal indbetales til Trésorier Général du Royaume (Marokkos finansministerium) på en konto i Marokkos statskasse. De marokkanske myndigheder meddeler de fornødne bankoplysninger.

5.   De marokkanske myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, jf. dog denne protokols artikel 6.

Artikel 3

Videnskabelig koordinering

1.   Parterne forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i de marokkanske fiskerizoner efter princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   Inden for rammerne af det fælles videnskabelige møde, jf. aftalens artikel 4, stk. 1, samarbejder EU og de marokkanske myndigheder i denne protokols anvendelsesperiode om at følge udviklingen i ressourcernes tilstand i de marokkanske fiskerizoner.

3.   På grundlag af konklusionerne fra dette møde og i lyset af de bedste foreliggende videnskabelige udtalelser holder parterne samråd i den blandede komité, jf. aftalens artikel 10, for i enighed at træffe foranstaltninger til bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, hvis situationen kræver det.

Artikel 4

Revision af fiskerimulighederne

1.   De fiskerimuligheder, der er omhandlet i artikel 1, kan efter aftale udvides, hvis en sådan udvidelse ifølge konklusionerne fra de videnskabelige møder, der er omhandlet i artikel 3, ikke er til hinder for bæredygtig udnyttelse af de marokkanske fiskeressourcer. I så fald forhøjes den finansielle modydelse i artikel 2, stk. 1, forholdsmæssigt og pro rata temporis. EU's samlede finansielle modydelse må dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 1.

2.   Hvis omvendt parterne enes om at træffe foranstaltninger som omhandlet i artikel 3, hvorved fiskerimulighederne i artikel 1 reduceres, nedsættes den finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis. Hvis de samlede fiskerimuligheder, der er fastsat i denne protokol ikke kan udnyttes, kan EU suspendere den finansielle modydelse, jf. dog bestemmelserne i denne protokols artikel 6.

3.   Fordelingen af fiskerimulighederne mellem de forskellige fartøjskategorier kan ligeledes revideres efter aftale mellem parterne i overensstemmelse med eventuelle henstillinger fra de videnskabelige møder om forvaltningen af de bestande, der kan blive berørt at en sådan omfordeling. Parterne aftaler en passende justering af den finansielle modydelse, hvis en sådan omfordeling af fiskerimulighederne gør det berettiget.

4.   En eventuel revision af de fiskerimuligheder, der er fastsat i stk. 1, stk. 2, første punktum, og stk. 3, aftales mellem parterne i den blandede komité, der er omhandlet i aftalens artikel 10.

Artikel 5

Forsøgsfiskeri

Parterne tilskynder til forsøgsfiskeri i de marokkanske fiskerizoner på basis af resultaterne af undersøgelser foretaget under ledelse af Den Fælles Videnskabelige Komité, der er nedsat ved denne aftale. Med henblik herpå holder parterne samråd, hvis en af parterne anmoder herom, og træffer fra tilfælde til tilfælde beslutning om arter (fx svampe), betingelser og andre relevante parametre.

Tilladelser til forsøgsfiskeri gives for en forsøgsperiode på højst seks måneder.

Hvis parterne konkluderer, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater, kan EU efter den samrådsprocedure, der er fastsat i artikel 4, få tildelt nye fiskerimuligheder for denne protokols resterende anvendelsesperiode. I så fald forhøjes den finansielle modydelse.

Artikel 6

Partnerskabsaftalens bidrag til indførelse af en sektorpolitik for fiskeriet i Marokko

1.   Af den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 1, anvendes 13 500 000 EUR til at udvikle og indføre en sektorpolitik for fiskeriet i Marokko med henblik på at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri i de marokkanske farvande.

2.   Marokko anvender og forvalter dette beløb ud fra mål og tilhørende programmering, som parterne sammen opstiller, og i overensstemmelse med Halieutis-strategien for fiskerisektorens udvikling.

Artikel 7

Støtte til etablering af ansvarligt fiskeri

1.   På forslag af Marokko indgår EU og Marokko i Den Blandede Komité, der er omhandlet i aftalens artikel 10, hurtigst muligt efter protokollens undertegnelse aftale om følgende med henblik på at gennemføre bestemmelserne i artikel 6:

a)

retningslinjerne for, hvordan prioriteterne i den marokkanske fiskeripolitik til skabelse af et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri skal gennemføres, navnlig prioriteterne i artikel 6, stk. 2

b)

hvilke mål der skal nås, og hvilke kriterier og procedurer der skal anvendes for at kunne evaluere de opnåede resultater.

2.   Enhver ændring af disse retningslinjer, mål og evalueringskriterier og -indikatorer skal godkendes af begge parter i den blandede komité.

3.   Marokkos anvendelse af de i artikel 6, stk. 2, omhandlede bidrag meddeles EU, hurtigst muligt efter at den blandede komité har godkendt retningslinjerne, målene og evalueringskriterierne og -indikatorerne.

4.   Marokko forelægger ved udgangen af måneden, før denne protokol udløber, en rapport om programmeringen af sektorstøtten i medfør af denne protokol, herunder navnlig dens forventede økonomiske og sociale resultater og deres geografiske fordeling.

5.   Parterne følger om nødvendigt fortsat gennemførelsen af sektorstøtten, efter at denne protokol er udløbet, og i perioder, hvor den er suspenderet som omhandlet i artikel 9, på den måde, der er fastsat i denne protokol.

Artikel 8

Økonomisk integration af EU-aktører i Marokkos fiskerierhverv

1.   Parterne forpligter sig til at fremme den økonomiske integration af EU-aktører i alle dele af fiskerierhvervet i Marokko.

2.   Der vil med støtte fra Europa-Kommissionen blive lanceret et initiativ, der skal oplyse private aktører fra EU om de handels- og industrimæssige muligheder, herunder muligheder for direkte investeringer, inden for alle dele af det marokkanske fiskerierhverv.

3.   Med henblik herpå indrømmer Marokko som et incitament endvidere EU-fiskere en afgiftsnedsættelse, hvis de lander deres fangster fra de marokkanske fiskerizoner i marokkansk havn med henblik på afsætning til lokale forarbejdningsvirksomheder, forædling i Marokko eller transport ad landjorden, jf. bestemmelserne i bilaget.

4.   Parterne beslutter ligeledes at nedsætte en reflektionsgruppe, som skal se på forhold, der hæmmer direkte EU-investeringer i det marokkanske fiskerierhverv, og hvilke foranstaltninger der kan træffes for at smidiggøre vilkårene for sådanne investeringer.

Artikel 9

Tvister — Suspension af protokollens anvendelse

1.   Ved enhver tvist mellem parterne om fortolkningen af denne protokols bestemmelser og anvendelse bør parterne holde samråd i den blandede komité, der er omhandlet i aftalens artikel 10; om nødvendigt indkaldes den til ekstraordinært møde.

2.   En part kan suspendere protokollens anvendelse, hvis tvisten mellem parterne betragtes som alvorlig, og hvis samrådet i den blandede komité, jf. stk. 1, ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt senest tre måneder inden datoen for suspensionens ikrafttræden.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne samrådet for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis, efter hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 10

Suspension af protokollens anvendelse på grund af manglende betaling

Hvis EU ikke betaler i overensstemmelse med artikel 2, kan denne protokols anvendelse suspenderes på følgende betingelser, jf. dog artikel 4:

a)

De kompetente marokkanske myndigheder sender Europa-Kommissionen en meddelelse om manglende betaling. Europa-Kommissionen foretager den fornødne kontrol og betaler i givet fald senest 30 arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.

b)

Hvis der inden udløbet af fristen i artikel 2, stk. 3, ikke er betalt eller givet behørig begrundelse for undladt betaling, kan de kompetente marokkanske myndigheder suspendere protokollens anvendelse. De underretter straks Europa-Kommissionen herom.

c)

Protokollen anvendes på ny, så snart den pågældende betaling har fundet sted.

Artikel 11

Gældende national lovgivning

Aktiviteter, der udøves af fartøjer, som fisker i henhold til denne protokol og dens bilag, navnlig omladning, anvendelse af havnefaciliteter, proviantering mv., er underkastet gældende marokkansk lovgivning.

Artikel 12

Midlertidig anvendelse

Denne protokol og dens bilag finder midlertidig anvendelse fra den 28. februar 2011.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne protokol og dens bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

Fiskemuligheder

Fiskeritype

Ikke-industrielt fiskeri

Demersalt fiskeri

Industrielt pelagisk fiskeri

Pelagisk fiskeri nordpå: not

Ikke-industrielt fiskeri sydpå: line, stang, tejne

Ikke-industrielt fiskeri nordpå: bundline

Ikke-industrielt tunfiskeri: stangfartøjer

Bundline, bundtrawl og forankret multifilamentnedgarn

Bestand C

 

 

 

 

 

Tonnage:

60 000 tons

20 fartøjer

20 fartøjer

30 fartøjer

27 fartøjer

22 fartøjer

 

Съставено в Брюксел на тринадесети юли две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de julio de dos mil once.

V Bruselu dne třináctého července dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì tredici luglio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada trīspadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juli tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego lipca roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em treze de Julho de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iulie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júla dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne trinajstega julija leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juli tjugohundraelva.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Кралство Мароко

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā –

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság részéről

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Pentru Regatul Maroc

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Marocko

Image

Image


(1)  Hertil kommer de afgifter, rederne skal betale i henhold til fiskerilicenser, der er udstedt på grundlag af aftalens artikel 6, og som fastsat i bilaget til denne protokol, kapitel I, punkt 4 og 5.

BILAG

Betingelser for EU-fartøjers fiskeri i de marokkanske fiskerizoner

KAPITEL I

BESTEMMELSER OM ANSØGNING OG UDSTEDELSE AF LICENSER

Ansøgning om licenser

1.

Kun fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt licens til fiskeri i de marokkanske fiskerizoner.

2.

Et fartøj har kun lov til at fiske i Marokko, hvis rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke har forbud mod at fiske der. De må ikke have noget mellemværende med de marokkanske myndigheder, dvs. de skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Marokko i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med EU.

3.

De kompetente EU-myndigheder indgiver til departementet for havfiskeri i det marokkanske landbrugs- og havfiskeriministerium (i det følgende benævnt »departementet«), lister over de fartøjer, der søger licens til at fiske inden for de grænser, der er fastsat i databladene knyttet som bilag til protokollen, senest 20 dage inden gyldighedsperioden for de ønskede licenser begynder.

4.

I listerne gives der for hver fiskeritype og for hver zone oplysning om anvendt tonnage og antal fartøjer samt for hvert enkelt fartøj, de væsentligste specifikationer og betalingerne pr. kategori. For kategorierne »Langlinefartøjer« og »Ikke-industrielt fiskeri« meddeles det ligeledes for hvert fartøj, hvilket eller hvilke redskaber der vil blive anvendt i den periode, som ansøgningen vedrører.

5.

Licensansøgningen skal endvidere vedlægges en datafil med alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne udstede fiskerilicenser, i et format, der er kompatibelt med den software, der anvendes i departementet.

6.

De individuelle ansøgninger indgives til departementet på en formular som vist i tillæg 1.

7.

Sammen med hver licensansøgning indsendes følgende dokumenter:

en kopi af målebrevet, behørigt bekræftet af flagmedlemsstaten, med angivelse af fartøjets tonnage

et nyligt, bekræftet farvefoto (mindst 15 × 10 cm), der viser fartøjet fra siden i dets aktuelle stand

bevis for betaling af fiskerilicensafgifter, andre afgifter og udgifter til observatører

alle andre dokumenter eller attester, der kræves efter de relevante bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. denne protokol.

Udstedelse af licenser

1.

Fiskerilicenserne udstedes af departementet til EU's delegation i Marokko (»delegationen«) for alle fartøjer senest 15 dage efter modtagelse af fuldstændig dokumentation, jf. afsnit 1, nr. 6.

2.

Fiskerilicenserne udstedes på basis af oplysningerne i databladene knyttet som bilag til protokollen med angivelse bl.a. af fiskerizone, afstand fra kysten, anvendte redskaber, de vigtigste arter, tilladt maskestørrelse, tolererede bifangster samt fiskekvoter for pelagiske trawlere.

3.

Der kan kun udstedes fiskerilicenser for fartøjer, der har opfyldt alle fornødne administrative formaliteter i den forbindelse.

4.

Parterne er enige om at fremme indførelsen af en elektronisk licensordning.

Licensernes gyldighed og anvendelse

1.

Licenserne er gyldige fra den 28. februar 2011 til den 27. februar 2012.

2.

Licensen gælder kun i den periode, der er betalt afgift for, og kun for den fiskerizone, de redskabstyper og den fiskeritype, der er angivet i den pågældende licens.

3.

En licens udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages. Dog vil en licens, der er udstedt for et bestemt fartøj, i tilfælde af force majeure, der er behørigt konstateret af de kompetente myndigheder i flagstaten, efter anmodning fra Kommissionen hurtigst muligt blive erstattet af en licens for et andet fartøj til samme fiskeritype, uden at den tilladte tonnage for denne type overskrides.

4.

Rederen for det fartøj, der skal erstattes, eller dennes repræsentant indleverer via delegationen den annullerede licens til departementet.

5.

Fiskerilicensen skal altid medføres om bord på det fartøj, den gælder for, og skal ved enhver kontrol fremvises for kontrolmyndighederne.

6.

Fiskerilicenser gælder i ét år, seks måneder eller tre måneder. For industrielt pelagisk fiskeri kan der dog udstedes fiskerilicenser for en måned, ligesom allerede udstedte licenser kan fornyes for en yderligere periode på en måned.

Fiskerilicensafgifter og andre afgifter

1.

De årlige fiskerilicensafgifter fastsættes efter gældende marokkansk lovgivning.

2.

Licensafgifterne gælder for det kalenderår, hvor licensen udstedes, og betales på tidspunktet for første licensansøgning i det pågældende år. I licensafgifterne indgår alle andre relevante afgifter eller skatter, bortset fra havneafgifter og afgifter på tjenesteydelser.

3.

Ud over fiskerilicensafgifterne skal der for hvert fartøj endvidere betales afgifter efter satserne i de datablade, der er knyttet som bilag til protokollen.

4.

Afgifterne beregnes i forhold til fiskerilicensens faktiske gyldighedsperiode.

5.

Enhver ændring af fiskerilicenslovgivningen skal meddeles delegationen, senest to måneder inden den bringes i anvendelse.

Betalingsbetingelser

Fiskerilicensafgifter, øvrige afgifter og udgifter til observatører indbetales til Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (landbrugs- og havfiskeriministeriets økonomikontor) på konto 001 810 0078251501 1075 61 71 i Bank Al Maghrib, Marokko, og først derefter udstedes fiskerilicenserne.

De fangstafgifter, som de pelagiske trawlere skal betale, skal erlægges kvartalsvis ved udgangen af kvartalet efter det kvartal, hvor fangsterne blev taget.

KAPITEL II

BESTEMMELSER FOR FARTØJER, DER FISKER EFTER STÆRKT VANDRENDE ARTER (TUNFISKERFARTØJER)

1.

Afgifterne fastsættes til 25 EUR pr. ton, der fanges i de marokkanske fiskerizoner.

2.

Licenserne udstedes for et kalenderår efter betaling af et standardforskudsbeløb på 5 000 EUR pr. fartøj.

3.

Forskuddet beregnes i forhold til fiskerilicensens gyldighedsperiode.

4.

Førere af fartøjer, for hvilke der er udstedt licenser for stærkt vandrende arter, skal føre en logbog som vist i tillæg 6 til bilaget.

5.

De skal endvidere sende en kopi af nævnte logbog til deres kompetente myndigheder senest 15 dage inden udgangen af tredje måned efter den måned, som den vedrører. Disse myndigheder sender straks kopierne til delegationen, som videresender dem til departementet inden udgangen af den tredje måned efter den måned, som de vedrører.

6.

Delegationen forelægger inden den 30. april departementet en opgørelse over, hvad der skal betales i afgifter for det foregående fangstår på grundlag af de fangstopgørelser, som de enkelte redere har opstillet, og som er blevet valideret af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, der har til opgave at kontrollere fangstdataene, f.eks. IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) og INRH (Institut National de Recherche Halieutique).

7.

Senest fire måneder efter aftalens udløb meddeles det, hvad der skyldes i afgifter for det foregående fangstår.

8.

Den endelige opgørelse sendes til de relevante redere, og disse har 30 dage regnet fra meddelelsen om departementets godkendelse af tallene til at opfylde de finansielle forpligtelser over for deres kompetente myndigheder. Betalingen, der sker i euro, påhviler delegationen, som via departementet indbetaler det skyldige beløb til Trésorier Principal du Maroc (den marokkanske statskasse) på den konto, der er nævnt i kapitel I, afsnit 5, senest halvanden måned efter nævnte meddelelse.

9.

Hvis opgørelsen udviser et beløb, der er lavere end ovennævnte forskud, får rederen ikke saldoen tilbagebetalt.

10.

Rederne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der fremsendes kopier af logbogen, og at eventuelle ekstrabetalinger foretages inden for de frister, der er fastsat i nr. 6 og 7.

11.

Manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til nr. 6 og 7 medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser.

KAPITEL III

FISKERIZONER

Fiskerizonerne for hver fiskeritype i Marokkos atlantiske zone er fastsat i databladene (tillæg 2). Marokkos Middelhavszone, som ligger øst for 35° 48′ N-6° 20′ V (Cap Spartel), er ikke omfattet af denne protokol.

KAPITEL IV

NÆRMERE BESTEMMELSER FOR FORSØGSFISKERI

Parterne beslutter sammen med de europæiske fiskere, der skal deltage i forsøgsfiskeriet, hvilken periode der er mest velegnet, og hvilke betingelser der skal gælde. For at lette fartøjernes undersøgelsesarbejde fremlægger departementet de foreliggende videnskabelige oplysninger og andre basisoplysninger.

Marokkos fiskerierhverv vil blive kraftigt inddraget (koordinering af og dialog om betingelserne for forsøgsfiskeri).

Forsøgstogterne skal vare i mindst tre og højst seks og mindst tre måneder, medmindre parterne er enige om at ændre varigheden.

Udvælgelse af kandidater til deltagelse i forsøgsfiskeri

Europa-Kommissionen meddeler de marokkanske myndigheder ansøgningerne om licenser til forsøgsfiskeri. Den sender dem følgende tekniske data:

fartøjets tekniske specifikationer

officerernes fagkundskaber om fiskeri

forslag til tekniske parametre for forsøgstogtet (varighed, redskab, udforskningsområde osv.).

Departementet indleder, hvis det anser det for nødvendigt, en dialog om de tekniske forhold med dels Europa-Kommissionen, dels de involverede redere.

Før togtets begyndelse forelægger rederne de marokkanske myndigheder og Europa-Kommissionen:

en erklæring om de fangster, der allerede er om bord

de tekniske specifikationer for det fiskeredskab, der anvendes på togtet

en forsikring om, at de overholder Marokkos fiskerilovgivning.

Under togtet har rederne følgende forpligtelser:

De skal sende de marokkanske myndigheder og Europa-Kommissionen en ugentlig rapport om fangsterne pr. dag og pr. træk med angivelse af de tekniske parametre for togtet (position, dybde, dag og klokkeslæt, fangster og andre bemærkninger eller kommentarer).

De skal meddele fartøjets position, fart og kurs via FOS.

De skal sørge for, at der er en marokkansk videnskabsmand eller en observatør udvalgt af de marokkanske myndigheder om bord. Det er observatørens rolle at indsamle videnskabelige oplysninger fra og udtage prøver af fangsterne. Observatøren behandles som officer, og rederen skal betale observatørens leveomkostninger under hans ophold om bord på fartøjet. Beslutningen om, hvor længe en observatør skal være om bord, og i hvilken havn han skal tages om bord og sættes i land, træffes i forståelse med de marokkanske myndigheder. Medmindre andet er aftalt mellem parterne, vil et fartøj aldrig blive tvunget til at anløbe havn mere end én gang hver anden måned.

De skal lade deres fartøj underkaste inspektion, inden det forlader de marokkanske farvande, hvis de marokkanske myndigheder anmoder om det.

De skal overholde Marokkos fiskerilovgivning.

Fangster, inkl. bifangster, under det videnskabelige forsøgstogt, forbliver rederens ejendom, forudsat de overholder de bestemmelser, som den blandede komité har fastsat herfor.

De marokkanske myndigheder udpeger en kontaktperson, der er ansvarlig for at løse eventuelle uforudsete vanskeligheder, der kan hæmme forsøgsfiskeriets udvikling.

KAPITEL V

BESTEMMELSER FOR SATELLITOVERVÅGNING AF EU-FISKERFARTØJER, DER FISKER I DE MAROKKANSKE FISKERIZONER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE

1.

Alle fiskerfartøjer med en længde overalt på over 15 m, der fisker i henhold til denne aftale, satellitovervåges, når de befinder sig i de marokkanske fiskerizoner.

2.

Med henblik på satellitovervågning meddeler de marokkanske myndigheder EU koordinaterne (bredde- og længdegrader) for de marokkanske fiskerizoner.

De marokkanske myndigheder sender disse oplysninger i elektronisk format udtrykt i grader, minutter og sekunder.

3.

Parterne udveksler oplysninger om X.25-adresser og specifikationer, der benyttes i de elektroniske meddelelser mellem deres kontrolcentre, jf. betingelserne i nr. 5 og 7. Disse oplysninger omfatter så vidt muligt navn, telefonnummer, faxnummer og elektronisk adresse (internet eller X.400), der kan benyttes ved almindelig kommunikation mellem kontrolcentrene.

4.

Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et konfidensinterval på 99 %.

5.

Når et fartøj, der fisker i henhold til fiskeriaftalen og satellitovervåges efter EU-lovgivningen, sejler ind i de marokkanske fiskerizoner, sender flagstatens kontrolcenter straks en positionsmelding til Marokkos center for fiskeriovervågning og -kontrol (CSC: Centre de Surveillance et de Contrôle de la pêche du Maroc), og derefter en ny positionsmelding senest hver anden time (identifikation af fartøj, længdegrad, breddegrad, kurs og fart). Disse meddelelser identificeres som positionsmeldinger.

6.

De i nr. 5 omhandlede meddelelser overføres elektronisk i X.25-format eller via en anden sikker protokol. Meddelelserne fremsendes i realtid efter formatet i skema II.

7.

Hvis der opstår en teknisk fejl i fiskerfartøjets udstyr til permanent satellitovervågning, eller det ikke er funktionsdygtigt, sørger fartøjsføreren for i tide at sende oplysningerne i nr. 5 til flagstatens kontrolcenter og Marokkos CSC pr. fax. I så fald skal der sendes en sammenfattende positionsmelding hver fjerde time. Denne sammenfattende positionsmelding skal bestå af positionsmeldingerne som registreret af fartøjets fører hver anden time, jf. betingelserne i punkt 5.

Flagstatens kontrolcenter sender straks disse meddelelser til Marokkos CSC. Det defekte udstyr skal repareres eller udskiftes inden en måned. Hvis denne frist ikke overholdes, skal fartøjet enten sejle ud af de marokkanske fiskerizoner eller anløbe en marokkansk havn.

8.

Flagstaternes kontrolcentre overvåger deres fartøjers bevægelser i de marokkanske farvande hver time. Hvis fartøjerne ikke overvåges efter de fastsatte betingelser, underrettes Marokkos CSC straks herom, og proceduren i nr. 7 anvendes.

9.

Hvis Marokkos CSC konstaterer, at flagstaten ikke meddeler oplysningerne i nr. 5, underrettes Europa-Kommissionens kompetente myndigheder straks herom.

10.

De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, er udelukkende til brug for de marokkanske myndigheder i deres kontrol og overvågning af EU-flåden, der fisker i henhold til fiskeriaftalen mellem EU og Marokko. Sådanne data må under ingen omstændigheder meddeles andre.

11.

Satellitovervågningsudstyrets soft- og hardwarekomponenter skal være pålidelige, må ikke tillade forfalskning af positionsoplysninger og må ikke kunne manipuleres manuelt.

Systemet skal være fuldstændig automatisk og konstant funktionsdygtigt uanset ydre forhold, herunder bl.a. vejrforhold. Det er forbudt at ødelægge eller beskadige satellitovervågningssystemet, at gøre det ufunktionsdygtigt eller på anden måde at foretage indgreb i det.

Fartøjsføreren sørger for:

at data ikke ændres

at satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

at strømforsyningen til satellitovervågningsudstyret ikke afbrydes

at satellitovervågningsudstyret ikke demonteres.

12.

Parterne er enige om på anmodning at udveksle oplysninger om det udstyr, der benyttes til satellitovervågning, for at kontrollere, om alle dele af udstyret er fuldt forenelige med den anden parts krav efter disse bestemmelser. Der vil i den forbindelse blive holdt et første møde inden protokollens ikrafttræden.

13.

Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved samråd mellem parterne i den blandede komité, jf. aftalens artikel 10.

14.

Parterne er enige om, at de om nødvendigt tager disse bestemmelser op til revision i den blandede komité, der er omhandlet i aftalens artikel 10.

KAPITEL VI

FANGSTOPGØRELSE

Logbog

1.

Fartøjsførerne er forpligtet til at anvende den særlige logbog for fiskeri i de marokkanske fiskerizoner og at ajourføre den efter bestemmelserne i de forklarende bemærkninger til denne logbog.

2.

De skal sende en kopi af logbogen til deres kompetente myndigheder senest 15 dage inden udgangen af tredje måned efter den måned, som den vedrører. Disse myndigheder sender straks kopierne til delegationen, som videresender dem til departementet inden udgangen af den tredje måned efter den måned, som de vedrører.

3.

Manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til nr. 1 og 2 medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser.

Kvartalsvise fangstopgørelser

1.

Delegationen giver inden udløbet af den tredje måned i hvert kvartal departementet meddelelse om alle EU-fartøjernes fangstmængder i det foregående kvartal.

2.

Oplysningerne gives pr. måned og opdeles efter fiskeritype, efter fartøj og efter art som angivet i logbogen.

3.

Disse oplysninger sendes ligeledes til departementet i en edb-fil i et format, der er foreneligt med den software, som ministeriet anvender.

Oplysningernes pålidelighed

Oplysningerne i de dokumenter, der er omhandlet i punkt 1 og 2 ovenfor, skal afspejle de faktiske fiskeriforhold, så de kan indgå i grundlaget for overvågning af fiskeressourcernes udvikling.

KAPITEL VII

PÅMØNSTRING AF MAROKKANSKE SØFOLK

1.

De redere, der får udstedt fiskerilicens i henhold til denne aftale, skal i hele perioden, hvor de befinder sig i de marokkanske farvande, påmønstre marokkanske søfolk som følger:

a)

Pelagiske trawlere

tonnage under 150 GT: frivillig påmønstring af marokkanske søfolk

tonnage under 5 000 GT: 6 søfolk

tonnage på 5 000 GT eller derover: 8 søfolk.

Hvis disse fartøjer fisker mindre end en måned om året i de marokkanske fiskerizoner, er de fritaget for forpligtelsen til at påmønstre marokkanske søfolk.

Hvis sådanne fartøjers fiskerilicenser fornyes for en periode på over en måned om året, skal de pågældende redere betale det standardbeløb, der er fastsat i dette kapitels nr. 10, for den første måned. De skal fra den første dag i den anden måned, hvor fiskerilicensen gælder, opfylde deres forpligtelse til at påmønstre marokkanske søfolk.

b)

Ikke-industrielt fiskeri nordpå: frivillig påmønstring af marokkanske søfolk

c)

Ikke-industrielt fiskeri sydpå: 2 søfolk.

d)

Notfartøjer nordpå: 2 søfolk.

e)

Trawlere og langlinefartøjer til dybhavsfiskeri: 8 søfolk.

f)

Stangfartøjer til tunfiskeri: 3 søfolk.

2.

Rederne vælger selv, hvilke søfolk de påmønstrer.

3.

Havfiskernes arbejdskontrakter indgås mellem rederne eller deres repræsentanter og havfiskerne.

4.

Rederen eller dennes repræsentant meddeler departementet navnene på de marokkanske søfolk, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på besætningslisten.

5.

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EU-fiskerfartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

6.

De marokkanske søfolks arbejdskontrakter, som de underskrivende parter modtager en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side i forståelse med de kompetente marokkanske myndigheder. Kontrakterne sikrer, at søfolkene omfattes af den for dem relevante socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

7.

Rederen eller dennes repræsentant skal senest to måneder efter licensudstedelsen sende en kopi af kontrakten, der er behørigt påtegnet af de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat, direkte til departementet.

8.

De marokkanske søfolks hyre betales af rederne. Den aftales mellem rederne eller disses repræsentanter og de pågældende marokkanske søfolk eller deres repræsentanter, inden licenserne udstedes. De marokkanske søfolks lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for marokkanske besætninger, skal følge ILO-normerne, og må under ingen omstændigheder være ringere end disse.

9.

Hvis én eller flere af de hyrede søfolk ikke møder frem inden det fastsatte tidspunkt for fartøjets afsejling, kan fartøjet indlede den planlagte fangstrejse, efter at påmønstringshavnens kompetente myndigheder er blevet underrettet om, at der ikke er påmønstret det foreskrevne antal sømænd, og efter at besætningslisten er blevet ajourført. Disse myndigheder underretter departementet herom.

Rederen er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at fartøjet senest på den næste fangstrejse påmønstrer det antal søfolk, som aftalen foreskriver.

10.

Hvis de pågældende EU-fartøjers redere af andre grunde end den, der er nævnt i nr. 9, ikke påmønstrer marokkanske søfolk, skal de inden tre måneder for hver fiskedag i de marokkanske fiskerizoner betale et standardbeløb på 20 EUR pr. sømand.

Beløbet anvendes til uddannelse af marokkanske havfiskere og indbetales på den konto, der er omhandlet i kapitel I, afsnit 5.

11.

Delegationen sender den 1. juli 2011 og den 1. januar 2012 departementet en liste over de marokkanske søfolk, der er påmønstret EU-fartøjerne, hvoraf det fremgår, at de er opført på besætningslisten, og hvilket fartøj de er påmønstret.

12.

Hvis redere gentagne gange ikke påmønstrer det foreskrevne antal marokkanske søfolk medfører det, undtagen i tilfældet i nr. 9, automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil denne forpligtelse er opfyldt.

KAPITEL VIII

OVERVÅGNING OG OBSERVATION AF FISKERIET

Observation af fiskeriet

1.

Fartøjer, der har tilladelse til at fiske i de marokkanske fiskerizoner i henhold til aftalen, skal tage observatører udpeget af Marokko om bord på følgende vilkår:

1.1.

25 % af de fartøjer på over 100 GT, der har tilladelse til at fiske, skal tage observatører om bord hvert kvartal.

1.2.

Fartøjer, der driver industrielt pelagisk fiskeri, skal konstant have en videnskabelig observatør om bord i hele perioden, hvor de fisker i de marokkanske farvande.

1.3.

EU-fiskerfartøjer med en tonnage på 100 GT eller derunder skal observeres på højst 10 fangstrejser pr. år og pr. fiskeritype.

1.4.

Departementet opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil. Disse lister meddeles delegationen, så snart de er opstillet.

1.5.

Departementet meddeler via delegationen de pågældende redere navnet på den observatør, der skal tages om bord på fartøjet, samtidig med udstedelsen af licensen eller senest 15 dage før den fastsatte dato for observatørens ombordstigning.

2.

Pelagiske trawlere skal permanent have en observatør om bord. For de andre fiskerityper gælder, at der skal der være en observatør om bord på én fangstrejse pr. fartøj.

3.

Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og de marokkanske myndigheder.

4.

Observatøren tages om bord i den havn, som rederen har valgt, ved indledningen af den første fangstrejse i de marokkanske fiskerizoner efter meddelelse af listen over udpegede fartøjer.

5.

De pågældende redere meddeler inden to uger og med ti dages varsel, på hvilken dato og i hvilken marokkansk havn observatørerne tages om bord.

6.

Tages observatøren om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en marokkansk observatør om bord forlader de marokkanske fiskerizoner, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren kommer hjem så hurtigt som muligt for reders regning.

7.

Hvis en videnskabelig observatør har måttet rejse forgæves, fordi en reder ikke har opfyldt sine forpligtelser, skal rederen afholde rejseudgifterne og betale dagpenge efter de satser, som gælder for marokkanske tjenestemænd af samme grad, for de dage, hvor den videnskabelige observatør ikke har kunnet arbejde. Hvis rederen er skyld i, at ombordtagningen forsinkes, skal han ligeledes betale den videnskabelige observatør dagpenge som beskrevet ovenfor.

Enhver ændring af dagpengeordningen skal meddeles delegationen senest to måneder inden ikrafttrædelsen.

8.

Hvis observatøren ikke er på det aftalte sted på det aftalte tidspunkt og ikke ankommer i løbet af de efterfølgende 12 timer, løses rederen automatisk fra sin forpligtelse til at tage denne observatør om bord.

9.

Observatøren behandles om bord som officer. Observatøren har til opgave:

9.1.

at observere fartøjernes fiskeri

9.2.

at kontrollere de fiskende fartøjers position

9.3.

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

9.4.

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

9.5.

at kontrollere logbogsoplysningerne om fangsterne i de marokkanske farvande

9.6.

at kontrollere bifangstprocenterne og udarbejde et skøn over de genudsatte mængder af salgbare fisk, krebsdyr og blæksprutter

9.7.

pr. fax eller radio at indberette fangstdata, herunder ombordværende hoved- og bifangstmængder.

10.

Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske sikkerhed og psykiske velbefindende under arbejdet.

11.

Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sine opgaver. Fartøjsføreren skal give observatøren let adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sine opgaver, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de steder om bord, hvor han må have adgang for lettere at kunne udføre sine opgaver.

12.

Under sit ophold om bord:

12.1.

træffer observatøren alle passende forholdsregler til at sikre, at hans ombordstigning og tilstedeværelse om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

12.2.

skal observatøren respektere genstande og udstyr om bord samt fortroligheden af alle fartøjets papirer.

13.

Observatøren udarbejder ved observationsperiodens afslutning inden han forlader fartøjet en aktivitetsrapport, der sendes til de kompetente marokkanske myndigheder med kopi til EU's delegation. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle bemærkninger, som han finder relevante, idet hver bemærkning skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når den videnskabelige observatør går fra borde.

14.

Rederen afholder udgifterne til observatørens kost og logi, som skal være af samme kvalitet som officerernes, under hensyntagen til mulighederne om bord på fartøjet.

15.

Observatørens løn og socialbidrag betales af de kompetente marokkanske myndigheder.

16.

For at refundere Marokko udgifterne til de videnskabelige observatørers ophold om bord på fartøjerne er det fastsat, at der foruden de afgifter, som redernes skal betale, skal afholdes såkaldte »udgifter til videnskabelige observatører«. De beregnes på basis af 3,5 EUR/GT/kvartal pr. fartøj, der fisker i de marokkanske fiskerizoner.

Disse udgifter afholdes samtidig med kvartalsbetalingerne, jf. bestemmelserne i kapitel I, afsnit 5, i bilaget.

17.

Manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til nr. 4 ovenfor medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt sine forpligtelser.

Ordning for fælles overvågning af fiskeriet

De kontraherende parter indfører en ordning for fælles overvågning og observation af kontrol ved landing for at gøre kontrollen mere effektiv, så det sikres, at denne aftales bestemmelser overholdes.

Med henblik herpå udpeger hver kontraherende parts kompetente myndigheder en repræsentant, som skal overvære kontrollen af landinger og observere, hvordan den gennemføres, og meddeler hinanden navnet på den udpegede repræsentant.

De marokkanske myndigheders repræsentant deltager som observatør i de inspektioner, som medlemsstaternes nationale kontrolmyndigheder foretager, når fartøjer, der har fisket i de marokkanske fiskerizoner, lander deres fangster.

Han ledsager de nationale kontrolmyndigheder under deres kontrolbesøg i havne, om bord på fartøjer, på kajen, på markeder for første afsætning, hos fiskegrossister, på kølelagre og andre steder i forbindelse med landing og opbevaring af fisk inden første afsætning, og har adgang til de dokumenter, som sådanne inspektioner vedrører.

Den marokkanske repræsentant udarbejder og fremlægger en rapport om de kontrolbesøg, han har deltaget i.

Departementet meddeler delegationen ti dage i forvejen, hvilke kontrolbesøg i havnene det ønsker at deltage i.

På anmodning af Europa-Kommissionen kan EU’s fiskerikontrolmyndigheder deltage som observatør i de inspektioner, som de marokkanske myndigheder foretager i forbindelse med EU-fartøjers landing af fangster i de marokkanske havne.

De praktiske foranstaltninger i den forbindelse aftales mellem de to parters kompetente myndigheder.

KAPITEL IX

KONTROL

1.   EU fører løbende en liste over de fartøjer, som har fået udstedt fiskerilicens i henhold til denne protokol. Denne liste meddeles de marokkanske fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2.   Teknisk kontrol

2.1.

De EU-fartøjer, der er omhandlet i nr. 1, skal én gang om året og ved ændring af fartøjets tonnage eller ændring af fiskeritype med heraf følgende anvendelse af andre fiskeredskaber anløbe marokkansk havn for at lade sig underkaste de inspektioner, der er fastsat i de gældende bestemmelser. Disse inspektioner skal finde sted inden 48 timer efter fartøjets ankomst i havn.

2.2.

Efter den tekniske kontrol udstedes der en attest til fartøjets fører for en periode svarende til licensens gyldighedsperiode, og denne periode forlænges de facto for de fartøjer, der fornyer deres licens i løbet af det pågældende år. Den maksimale gyldighedsperiode er dog ét år. Denne attest skal til stadighed opbevares om bord.

2.3.

Formålet med den tekniske kontrol er at kontrollere, om de tekniske specifikationer og redskaberne om bord opfylder bestemmelserne, og om bestemmelserne vedrørende den marokkanske besætning er opfyldt.

2.4.

Udgifterne til kontrollen afholdes af rederne og fastsættes efter tariffen i den marokkanske lovgivning. De må ikke overstige det, som andre fartøjer normalt betaler for de samme ydelser.

2.5.

Manglende overholdelse af bestemmelserne i nr. 2.1 og 2.2 ovenfor medfører automatisk suspension af fiskerilicensen, indtil rederen har opfyldt disse forpligtelser.

3.   Indsejling i og udsejling af zone:

3.1.

EU-fartøjer meddeler mindst fire timer i forvejen departementet, at de agter at sejle ind i eller ud af de marokkanske fiskerizoner.

3.2.

Ved meddelelse om udsejling oplyser hvert fartøj endvidere, hvilken position det befinder sig på, hvor store fangster det har om bord, og hvilke arter det drejer sig om. Disse meddelelser skal fortrinsvis sendes pr. fax, idet fartøjer, der ikke er udstyret med fax, dog kan sende dem via radio, jf. de tekniske data i tillæg 8.

3.3.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at have underrettet departementet herom, betragtes fartøjet som et fartøj uden licens.

3.4.

Når fiskerilicensen udstedes, meddeles også faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse.

4.   Kontrolprocedurer

4.1.

Førerne af EU-fartøjer, der fisker i de marokkanske fiskerizoner, skal tillade, at marokkanske tjenestemænd, der har til opgave at foretage fiskeriinspektion og -kontrol, aflægger kontrolbesøg om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå dem i deres arbejde.

4.2.

Tjenestemændene må ikke opholde sig længere om bord end nødvendigt for, at de kan løse deres opgaver.

4.3.

Efter hver inspektion og kontrol udstedes der en attest til fartøjets fører.

5.   Opbringning

5.1.

Departementet skal inden 48 timer underrette Europa-Kommissionen om enhver opbringning af et EU-fartøj i de marokkanske fiskerizoner og om enhver sanktion truffet over for et sådant fartøj.

5.2.

Europa-Kommissionen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

6.   Opbringningsrapport

6.1.

Når de marokkanske kontrolmyndigheder har optaget rapport, skal den underskrives af fartøjsføreren.

6.2.

Denne underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den formodede overtrædelse.

6.3.

Føreren skal sejle sit fartøj til den havn, som de marokkanske kontrolmyndigheder anviser. Et fartøj, som overtræder gældende marokkansk havfiskerilovgivning, tilbageholdes i havn, indtil de sædvanlige administrative formaliteter i forbindelse med opbringning er afsluttet.

7.   Afvikling af opbringningssagen

7.1.

Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved mægling. Mæglingen skal være afsluttet senest tre arbejdsdage efter, at opbringningen har fundet sted.

7.2.

I tilfælde af mægling bestemmes bødestørrelsen efter marokkansk fiskerilovgivning.

7.3.

Hvis sagen ikke har kunnet løses ved mægling og indbringes for en domstol, skal rederen i en bank anvist af de kompetente marokkanske myndigheder stille en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de ansvarlige for overtrædelsen kan idømmes.

7.4.

Bankgarantien frigives først, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis sagen ender uden domfældelse. Hvis fartøjet idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver de kompetente marokkanske myndigheder det overskydende beløb.

7.5.

Fartøjet kan forlade havnen:

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

efter at bankgarantien i nr. 7.3 er stillet, og de kompetente marokkanske myndigheder har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.

8.   Omladning

8.1.

Enhver omladning på havet af fangster er forbudt i de marokkanske fiskerizoner. Pelagiske EU-trawlere, der ønsker at omlade fangster i marokkansk farvande, skal gøre det i en marokkansk havn eller et andet sted, som de kompetente marokkanske myndigheder har anvist, og må først gøre det efter at have fået tilladelse fra departementet. Omladningen skal overvåges af en observatør eller en repræsentant for havfiskeridelegationen og kontrolmyndighederne. Den, der overtræder denne bestemmelse, kan idømmes sanktioner efter gældende marokkansk lovgivning.

8.2.

Rederne for disse fartøjer skal senest 24 timer inden omladningen meddele departementet følgende oplysninger:

de omladende fiskerfartøjers navne

transportfartøjets navn, flagstat, registreringsnummer og radiokaldesignal

omladningsmængden pr. art

fangsternes bestemmelsessted

omladningsdato og -ugedag.

Marokko forbeholder sig ret til at nægte omladning, hvis transportfartøjet har drevet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, det være sig i eller uden for farvande under Marokkos jurisdiktion.

8.3.

Omladning betragtes som udsejling af de marokkanske fiskerizoner. Fartøjerne skal derfor sende deres fangstopgørelser til departementet og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller forlade de marokkanske fiskerizoner.

Førere af pelagiske EU-trawlere, der lander eller omlader fangster i marokkansk havn, skal tillade, at de marokkanske fiskerikontrolmyndigheder kontrollerer landingen eller omladningen, og bistå dem med kontrollen. Efter hver inspektion og kontrol i havn udstedes der en attest til fartøjsføreren.

KAPITEL X

LANDING AF FANGSTER

De kontraherende parter, der er bevidst om betydningen af bedre integration med henblik på udvikling i fællesskab af deres respektive fiskerierhverv, har aftalt nedenstående bestemmelser for landing i marokkansk havn af en del af EU-fartøjernes fangster i de marokkanske farvande.

Den obligatoriske landing sker efter den fordeling, der er angivet i de datablade, der er knyttet som bilag til aftalen.

Finansielle incitamenter:

1.   Landinger

For EU-tunfiskerfartøjer, som frivilligt lander fangster i marokkansk havn, nedsættes den afgift, der er fastsat i datablad 5, med 2,5 EUR pr. ton fanget i de marokkanske farvande.

Der gives en yderligere nedsættelse på 2,5 EUR, hvis fiskevarerne afsættes på fiskeauktionen.

Denne ordning finder for alle EU-fartøjer anvendelse på op til 50 % af den endelige fangstopgørelse (jf. kapitel II i bilaget).

For pelagiske EU-fartøjer, der i marokkansk havn frivilligt lander mere end de obligatoriske 25 % af fangsterne, jf. datablad 6, nedsættes afgiften for hvert frivilligt landet ton med 10 %.

2.   Gennemførelsesbestemmelser

Ved hver landing skal fiskeauktionen udstede en vejeseddel, der skal danne grundlag for fiskevarernes sporbarhed.

Ved salg på fiskeauktion skal der udstedes en »décompte des ventes et retenues« (DVR) (salgs- og tilbageholdelsesopgørelse).

Kopien af vejeseddel og DVR sendes til havfiskeridelegationen i landingshavnen. Efter godkendelse i departementet får de pågældende redere besked om, hvor meget de får betalt tilbage. Dette beløb trækkes fra afgifterne for de følgende licensansøgninger.

3.   Evaluering

De finansielle incitamenter justeres i den blandede komité efter den socioøkonomiske virkning, som landingerne har haft.

Tillæg

a)

Licensansøgningsskema

b)

Datablade

c)

Fremsendelse af FOS-meddelelser til Marokko, positionsmelding

d)

Afgrænsning af Marokkos fiskerizoner, koordinater for fiskerizonerne

e)

Kontaktoplysninger for Marokkos CSC (center for fiskeriovervågning og -kontrol)

f)

ICCAT-logbog for tunfiskeri

g)

Fangstopgørelsesformular. Model (ikke harmoniseret endnu)

h)

Tekniske oplysninger vedrørende Marokkos radiostation

Tillæg 1

FISKERIAFTALE MELLEM MAROKKO OG DEN EUROPÆISKE UNION

ANSØGNING OM FISKERILICENS

Image

Tillæg 2

Fiskeridatablad 1

Ikke-industrielt fiskeri nordpå: pelagiske arter

Tilladt antal fartøjer

20

Tilladt fiskeredskab

Not

Højeste tilladte dimensioner svarende til de i zonen fremherskende forhold, dvs. højst: 500 m × 90 m.

Fiskeri med lampara er forbudt.

Fartøjstype:

< 100 GT

Afgift

67 EUR/GT/kvartal

Geografisk afgrænsning

Nord for 34° 18′ 00″ N

Uden for 2 sømil

Målart

Sardin, ansjos og andre små pelagiske arter

Landingsforpligtelse

25 %

Biologisk betinget fredning

2 måneder: februar og marts

Bemærkninger

 

Fiskerivilkårene for hver type fastlægges i fællesskab hvert år inden udstedelse af licenserne.

Fiskeridatablad 2

Ikke-industrielt fiskeri nordpå

Tilladt antal fartøjer

30

Tilladt fiskeredskab

Bundline

Type a): Højeste tilladte antal kroge pr. line: 2 000.

Type b): Det højeste tilladte antal kroge pr. line fastsættes senere af Den Blandede Komité i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning og Marokkos lovgivning.

Fartøjstype:

a)

< 40 GT: 27 licenser

b)

> 40 GT og < 150 GT: 3 licenser

Afgift

60 EUR/GT/kvartal

Geografisk afgrænsning

Nord for 34° 18′ 00″ N

Uden for 6 sømil

Målart

Hårhaler, havruder og andre demersale arter

Landingsforpligtelse

Frivillig landing

Biologisk betinget fredning

Fra 15. marts til 15. maj

Bifangster

0 % sværdfisk og pelagiske hajer

Fiskerivilkårene for hver type fastlægges i fællesskab hvert år inden udstedelse af licenserne.

Fiskeridatablad 3

Ikke-industrielt fiskeri sydpå

Tilladt antal fartøjer

20

Tilladte fiskeredskaber

Line, stang og tejne, højst to redskaber pr. fartøj.

Brugen af langline, toggegarn, forankret hildingsgarn, drivgarn, traina og net til ørnefisk er forbudt.

Fartøjstype:

< 80 GT

Afgift

60 EUR/GT/kvartal

Geografisk afgrænsning

Syd for 30° 40' N

Uden for 3 sømil

Målart

Ørnefisk og havruder

Landingsforpligtelse

Frivillig landing

Biologisk betinget fredning

Tilladte net

Net med en maskestørrelse på 8 mm til fangst af agn, uden for 2 sømil

Bifangster

0 % for blæksprutter og krebsdyr, dog op til 10 % krabber; målrettet fiskeri efter krabber er forbudt.

10 % for andre demersale arter

Fiskerivilkårene for hver type fastlægges i fællesskab hvert år inden udstedelse af licenserne.

Fiskeridatablad 4

Demersalt fiskeri

Tilladt antal fartøjer

22 fartøjer, inklusive højst 11 trawlere pr. år.

Tilladt fiskeredskab

For langlinefartøjer:

bundline

multifilamentnedgarn

For trawlere: bundtrawl

Fartøjstype:

Gennemsnitlig størrelse 275 GT, som fisker på mere end 200 m dybde for trawlernes vedkommende

Afgift

53 EUR/GT/kvartal

Geografisk afgrænsning

Syd for 29° N

Under 200 m dybdekurven for trawlere (og uden for 12 sømil for langlinefartøjer)

Målart

Senegalesisk kulmule, hårhale, stor gaffelmakrel/ustribet pelamide

Landingsforpligtelse

50 % af fangsten i Marokko

Biologisk betinget fredning

Gælder kun for trawlere

Den biologisk betingede fredning er den for blæksprutter gældende.

Tilladte net

Trawlfiskeri: net med en maskestørrelse på mindst 70 mm.

Det er forbudt at fordoble trawlposen.

Det er forbudt at fordoble trådene i trawlposen.

Det højeste tilladte antal kroge pr. line fastsættes senere af den blandede komité i overensstemmelse med den videnskabelige rådgivning og Marokkos lovgivning.

Bifangster

0 % for blæksprutter og krebsdyr med undtagelse af krabber (højst 5 %)

Fiskerivilkårene for hver type fastlægges i fællesskab hvert år inden udstedelse af licenserne.

Fiskeridatablad 5

Tunfiskeri

Tilladt antal fartøjer

27

Tilladte fiskeredskaber

Stang og slæbeline

Not ved fiskeri efter levende agn

Geografisk afgrænsning

Uden for 3 sømil

Fiskeri efter agn uden for 2 sømil

Hele Marokkos atlantiske zone, med undtagelse af det beskyttede område øst for en linje, som forbinder punkterne 33° 30′ N/7° 35′ V og 35° 48′ N/6° 20′ V

Målart

Tun

Landingsforpligtelse

En del i Marokko til internationale markedspriser

Biologisk betinget fredning

Nej

Tilladte net

Fiskeri efter agn med not med en maskestørrelse på 8 mm

Gebyrer

25 EUR pr. ton fangst

Forskud

Et standardforskudsbeløb på 5 000 EUR, som betales, når der ansøges om den årlige licens.

Bemærkninger

 

Fiskerivilkårene for hver type fastlægges i fællesskab hvert år inden udstedelse af licenserne.

Fiskeridatablad 6

Industrielt pelagisk fiskeri

Tilladte fiskeredskaber

Pelagiske eller semipelagiske

Tildelt kvote

60 000 t pr. år, højst 10 000 t pr. måned

Fartøjstype:

Trawlere til industrielt pelagisk fiskeri

Tilladt antal fartøjer

Højst:

5-6 fartøjer (1) på over 3 000 GT/fartøj

2-3 fartøjer på 150-3 000 GT/fartøj

10 fartøjer < 150 GT/fartøj

Samlet tonnage for de tilladte fartøjer

Højst:

Geografisk afgrænsning

Syd for 29° N, uden for 15 sømil fra kysten (beregnet fra lavvandslinjen)

Målarter

Sardin, sardinel, makrel, hestemakrel og ansjos.

Landingsforpligtelse

Hvert fartøj skal lande 25 % af fangsten i Marokko

Biologisk betinget fredning

De godkendte fiskerfartøjer skal overholde alle biologisk betingede fredninger, som ministeriet vedtager for den pågældende zone, og indstille alt fiskeri i sådanne perioder. Marokkos myndigheder meddeler Kommissionen en sådan beslutning i forvejen og oplyser, hvilken eller hvilke perioder fiskeristoppet gælder for, og hvilke zoner det drejer sig om.

Tilladte net

Mindstemaskestørrelsen for pelagiske eller semipelagiske trawl er 40 mm (strakt maske). Det pelagiske eller semipelagiske trawls pose kan forstærkes med et net med en maskestørrelse på mindst 400 mm (strakt maske) og stropper anbragt med mindst 1,5 m afstand mellem dem, med undtagelse af stroppen i enden af trawlet, som skal være placeret mindst 2 m fra posens vindue. Forstærkning eller fordobling af posen på nogen anden måde er forbudt, og trawlet må under ingen omstændigheder målrettes mod andre arter end de tilladte små pelagiske arter.

Bifangster

Højst: 3,5 % andre arter

Fangst af blæksprutter, krebsdyr og andre demersale arter eller bundfisk er strengt forbudt.

Industriel forarbejdning

Industriel forarbejdning af fangster til fiskemel og/eller -olie er strengt forbudt. Dog kan beskadigede fisk og fiskeaffald som følge af håndtering af fangster forarbejdes til fiskemel eller fiskeolie. Denne andel må dog højst udgøre 5 % af den samlede tilladte fangstmængde.

Bemærkninger

Fartøjerne opdeles i tre kategorier:

Kategori 1: bruttotonnage højst 3 000 GT, loft 12 500 t/år/fartøj

Kategori 2: bruttotonnage over 3 000 GT, men dog højst 5 000 GT, loft 17 500 t/år/fartøj

Kategori 3: bruttotonnage over 5 000 GT, loft 25 000 t/år/fartøj.

Antal fartøjer/afgift:

Antal fartøjer, der har tilladelse til at fiske samtidigt: 18.

Afgift for rederen i euro pr. ton tilladt fangst: 20 EUR/t.

Afgift for rederen i euro pr. ton yderligere fangst: 50 EUR/t.

Fiskerivilkårene for hver type fastlægges i fællesskab hvert år inden udstedelse af licenserne.


(1)  Dette antal fartøjer kan ændres efter aftale mellem parterne. Pelagisk industrifiskeri forvaltes således, at antallet af fartøjer, som fisker samtidig, begrænses.

Tillæg 3

TRANSMISSION AF FOS-MEDDELELSER TIL MAROKKO

POSITIONSMELDING

Dataelement

Kode

Obligatorisk/fakultativ

Bemærkninger

Start på record

SR

O

Systemdata — angiver, at record'en starter

Adressat

AD

O

Meddelelsesdata — modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FR

O

Meddelelsesdata — afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Flagstat

FS

F

 

Meddelelsestype

TM

O

Meddelelsesdata — meddelelsestype »POS«

Radiokaldesignal

RC

O

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

F

Fartøjsdata — den kontraherende parts entydige nummer (flagstatens alfa3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Havnekendingsnummer

XR

O

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S GGMM (WGS-84)

Længdegrad

LO

O

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGMM (WGS-84)

Kurs

CO

O

Fartøjets kurs på en 360°-skala

Fart

SP

O

Fartøjets fart i tiendedele knob

Dato

DA

O

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af position UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

O

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af position UTC (TTMM)

Slut på record

ER

O

Systemdata — angiver, at record'en er slut.

Tegnsæt: ISO 8859.1

Transmission af data struktureres således:

en dobbelt skråstreg (//) og en feltkode angiver transmissionens start

der anvendes en enkelt skråstreg (/) som separator mellem feltkode og data.

Fakultative data anføres mellem »Start på record« og »Slut på record«.

Tillæg 4

AFGRÆNSNING AF MAROKKOS FISKERIZONER

FISKERIZONERNES KOORDINATER/PROTOKOL FOS EU

Fiskeridatablad

Type

Fiskerizone (breddegrad)

Afstand fra kysten

1

Ikke-industrielt fiskeri nordpå: pelagisk fiskeri

34°18′00″N-35°48′00″N

Uden for 2 sømil

2

Ikke-industrielt fiskeri nordpå: langline

34°18′00″N-35°48′00″N

Uden for 6 sømil

3

Ikke-industrielt fiskeri sydpå

Syd for 30°40′00″

Uden for 3 sømil

4

Demersalt fiskeri

Syd for 29°00′00″

Langlinefartøjer: Uden for 12 sømil

Trawlere: Under 200 m-dybdekurven

5

Tunfiskeri

Hele den atlantiske zone, undtagen området afgrænset af: 35°48′N; 6°20′W/33°30′N; 7°35′W

Uden for 3 sømil, 2 sømil for agnfiskeri

6

Industrielt pelagisk fiskeri

Syd for 29°00′00″N

Uden for 15 sømil

Tillæg 5

KONTAKTOPLYSNINGER FOR MAROKKOS FISKERIOVERVÅGNINGS- OG KONTROLCENTER

Navn på FOC: CSC — Centre de surveillance et de contrôle de la pêche (center for fiskeriovervågning og -kontrol)

Tlf. FOS: + 212 537688146

Fax FOS: + 212 537688134

Mailadresse FOS: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

Tlf. DSPCM:

Fax DSPCM:

Adresse X25: bruges ikke

Meddelelse om indsejling/udsejling: Via radio (tillæg 8)

Tillæg 6

ICCAT-LOGBOG FOR TUNFISKERI

Image

Tillæg 7

Image

Tillæg 8

TEKNISKE OPLYSNINGER VEDRØRENDE MAROKKOS RADIOSTATION (FISKERIMINISTERIET)

MMSI:

242 069 000

Kaldesignal:

CNA 39 37

Sted:

Rabat

Frekvensbånd:

1,6 – 30 MHz

Emissionsklasse:

SSB-AIA-J2B

Emissionsstyrke:

800 W


Arbejdsfrekvenser

Bånd

Kanal

Emissionsfrekvens

Modtagefrekvens

Bånd 8

831

8 285 kHz

8 809 kHz

Bånd 12

1206

12 245 kHz

13 092 kHz

Bånd 16

1612

16 393 kHz

17 275 kHz


Sendetidspunkt

Periode

Tidspunkt

Hverdage

fra 8.30 til 16.30

Lørdage, søn- og helligdage

fra 9.30 til 14.00


VHF:

Kanal 16

Kanal 70 ASN

Radiotelex:

 

 

 

Type:

DP-5

 

Emissionsklasse:

ARQ-FEC

 

Nummer:

31356

Fax

 

 

 

Numre

212 537688213/45


FORORDNINGER

5.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/31


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 779/2011

af 12. juli 2011

om tildeling af de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 22. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 764/2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (1).

(2)

Protokollen om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse i henhold til nævnte fiskeripartnerskabsaftale udløb den 27. februar 2011, og en ny protokol mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen (2), blev paraferet den 25. februar 2011. Protokollen giver EU-fartøjer fiskerimuligheder i de farvande, som hører ind under Marokkos højhedsområde eller jurisdiktion.

(3)

Rådet vedtog den 12. juli 2011 afgørelse 2011/491/EU (3) om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen.

(4)

Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne i protokollens gyldighedsperiode.

(5)

Ifølge artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (4) underretter Kommissionen de berørte medlemsstater, hvis det viser sig, at de fiskerimuligheder, som Unionen har fået tildelt i henhold til protokollen, ikke udnyttes fuldt ud. Modtages der ikke noget svar inden udløbet af en frist, som skal fastsættes af Rådet, betragtes det som en bekræftelse af, at den pågældende medlemsstats fartøjer ikke udnytter deres fiskerimuligheder fuldt ud i den pågældende periode. Denne frist bør fastsættes.

(6)

Eftersom den foregående protokol udløb den 27. februar 2011, og idet protokollen er blevet anvendt midlertidigt siden den 28. februar 2011, bør denne forordning anvendes fra den 28. februar 2011 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (i det følgende benævnt »protokollen«), fordeles mellem medlemsstaterne således:

Fiskerikategori

Fartøjstype

Medlemsstat

Licenser eller kvote

Ikke-industrielt pelagisk fiskeri nordpå

notfartøjer

Spanien

20

Ikke-industrielt fiskeri nordpå

langlinefartøjer med bundline < 40 GT

Spanien

20

Portugal

7

langlinefartøjer med bundline > 40 GT < 150 GT

Portugal

3

Ikke-industrielt fiskeri sydpå

 

Spanien

20

Demersalt fiskeri

langlinefartøjer med bundline

Spanien

7

Portugal

4

trawlere

Spanien

10

Italien

1

Tunfiskeri

stangfartøjer

Spanien

23

Frankrig

4

Industrielt pelagisk fiskeri

 

Tyskland

4 850 t

Litauen

15 520 t

Letland

8 730 t

Nederlandene

19 400 t

Irland

2 500 t

Polen

2 500 t

Det Forenede Kongerige

2 500 t

Spanien

400 t

Portugal

1 333 t

Frankrig

2 267 t

2.   Forordning (EF) nr. 1006/2008 finder anvendelse, jf. dog fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongerige Marokko.

3.   Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med ansøgningerne om fiskeritilladelse fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, kan Kommissionen tage ansøgninger om fiskeritilladelse fra andre medlemsstater i betragtning, jf. artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008.

Den frist, som er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i nævnte forordning, fastsættes til 10 arbejdsdage.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 28. februar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EUT L 141 af 29.5.2006, s. 1.

(2)  Se side 3 i denne EUT.

(3)  Se side 1 i denne EUT.

(4)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33.


5.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 780/2011

af 4. august 2011

om fravigelse af forordning (EF) nr. 1122/2009 og forordning (EU) nr. 65/2011 for så vidt angår nedsættelse af støttebeløb på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for det portugisiske fastland for 2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter (ELFUL) (1), særlig artikel 91,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003 (2), særlig artikel 142, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 23, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122/2009 af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugerne, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelse inden for rammerne af støtteordningen for vin (3) er der fastsat bestemmelser om de nedsættelser, der skal anvendes i tilfælde af forsinket indgivelse af støtteansøgninger, og de dokumenter, kontrakter og erklæringer, som retten til støtte forudsætter.

(2)

Ifølge artikel 8, stk. 3, i Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2011 af 27. januar 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår anvendelsen af kontrolprocedurer og krydsoverensstemmelse i forbindelse med foranstaltninger til støtte for udviklingen af landdistrikterne (4) anvendes artikel 22 og 23 i forordning (EF) nr. 1122/2009 med de fornødne tilpasninger på betalingsanmodninger efter afsnit I i del II i forordning (EU) nr. 65/2011.

(3)

Portugal har gennemført en ordning med enkeltstøtteansøgninger, der i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EF) nr. 73/2009 omfatter flere støtteordninger. Ansøgninger for enkeltbetalingsordningen efter afsnit III i forordning (EF) nr. 73/2009, ansøgninger om moderfår- og gedepræmier efter artikel 35 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår de ordninger for støtte til landbrugere, som er omhandlet i forordningens afsnit IV og V (5), og visse ansøgninger om støtte, der ydes efter forordning (EF) nr. 1698/2005, er således omfattet af enkeltansøgninger.

(4)

I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009 og artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) nr. 65/2011 har Portugal fastsat den 15. maj i ansøgningsåret som sidste frist for indgivelse af enkeltansøgninger for 2011. Hvad angår enkeltansøgninger, der inkluderer ansøgninger om moderfår- og gedepræmien, har Portugal i henhold til artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1121/2009 fastsat den 30. april i ansøgningsåret som sidste frist for indgivelse af ansøgninger om moderfår- og gedepræmier for 2011.

(5)

I henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 1122/2009 anses fristen, hvis sidste frist for indgivelse af støtteansøgninger eller bilag, kontrakter eller erklæringer i henhold til afsnit II i del II i forordning (EF) nr. 1122/2009 falder på en helligdag, en lørdag eller søndag, for at udløbe den førstfølgende arbejdsdag. Heraf følger, at sidste frist for enkeltansøgninger i 2011 er den 16. maj 2011, som er den førstfølgende arbejdsdag efter den 15. maj 2011. Hvad mere specifikt angår enkeltansøgninger, der inkluderer ansøgninger om moderfår- og gedepræmien, er sidste frist for indgivelse af ansøgninger den 2. maj 2011, der er den førstfølgende arbejdsdag efter den 30. april 2011.

(6)

Efter artikel 6 i forordning (EF) nr. 1122/2009 skal medlemsstaterne sørge for, at landbrugsparceller identificeres på pålidelig vis, og at enkeltansøgningen ledsages af dokumenter, der identificerer parcellerne, så kontrolsystemet kan gennemføres.

(7)

Med henblik på at afhjælpe de mangler vedrørende identifikationen af landbrugsparceller, der med regelmæssige mellemrum blev konstateret tidligere, har Portugal iværksat en handlingsplan sammen med Kommissionen. Denne forpligtelse omfatter navnlig en ajourføring af landbrugsparcelidentifikationssystemet (LPIS) i Portugal.

(8)

I forbindelse med gennemførelsen af disse forpligtelser har Portugal øget sin administrative kapacitet til at modtage støtteansøgninger og har for 2010 fremrykket første dato for modtagelse af støtteansøgninger til den 1. februar 2011.

(9)

Ekstraordinære omstændigheder har dog gjort sig gældende for Portugals behandling af enkeltansøgningerne for 2011, for så vidt angår det portugisiske fastland. Som følge af en forsinket færdigbehandling af den fotofortolkning af 1 800 000 parceller, som gennemføres af en ekstern kontrahent, var det ikke muligt at ajourføre LPIS inden for den planlagte tidsfrist. Landbrugerne modtog således først de ajourførte oplysninger om deres parceller fra den 21. februar 2011.

(10)

Under hensyn til den eksisterende tekniske kapacitet i Portugal, der allerede var blevet udvidet med henblik på handlingsplanens gennemførelse, har denne situation påvirket ansøgernes muligheder for at indgive enkeltstøtteansøgninger for det portugisiske fastland inden for de frister, der er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1122/2009 og artikel 35, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1121/2009.

(11)

Disse vanskeligheder forværres af, at ansøgningsproceduren i Portugal er særligt tidskrævende, fordi landbrugerne omhyggeligt skal kontrollere ændringerne af referenceparcelgrænserne efter ajourføringen af LPIS. Det er derfor særlig vanskeligt at overholde fristerne 16. maj 2011 og 2. maj 2011 som følge af handlingsplanens generelle kontekst og de af Portugal indgåede forpligtelser til at forbedre det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem.

(12)

De nedsættelser, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1122/2009, bør derfor ikke anvendes på grund af den forsinkede indgivelse af enkeltansøgninger for de landbrugere, der oprettede deres enkeltansøgninger for det portugisiske fastland i det elektroniske ansøgningssystem senest den 16. maj 2011, eller for så vidt angår moderfår- og gedepræmien, senest den 2. maj 2011, og som afsluttede og indgav deres ansøgninger senest 14 kalenderdage efter henholdsvis den 16. maj 2011 og den 2. maj 2011.

(13)

Uanset artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 65/2011 bør der, for så vidt angår betalingsanmodninger for det portugisiske fastland efter afsnit I i del II i forordning (EU) nr. 65/2011, tilsvarende heller ikke anvendes nedsættelser på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger, der blev oprettet i det elektroniske ansøgningssystem senest den 16. maj 2011 og afsluttet og indgivet senest 14 kalenderdage efter den 16. maj 2011.

(14)

Da de foreslåede afvigelser omfatter enkeltansøgninger for støtteåret 2011, bør forordningen anvendes med tilbagevirkende kraft.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Udvikling af Landdistrikterne og Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Uanset artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 anvendes der for ansøgningsåret 2011 ingen nedsættelser på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for de landbrugere, der oprettede deres enkeltansøgninger for det portugisiske fastland i det elektroniske ansøgningssystem senest den 16. maj 2011, og som afsluttede og indgav deres ansøgninger senest 14 kalenderdage efter den 16. maj 2011.

2.   Uanset artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 anvendes der, hvis enkeltansøgninger for 2011 omfatter en ansøgning om moderfår- og gedepræmier, ingen nedsættelser på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger med henblik til nævnte præmie for de landbrugere, der oprettede deres enkeltansøgninger for det portugisiske fastland i det elektroniske ansøgningssystem senest den 2. maj 2011, og som afsluttede og indgav deres ansøgninger senest 14 kalenderdage efter den 2. maj 2011.

Artikel 2

Uanset artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 65/2011 anvendes der for ansøgningsåret 2011 ingen nedsættelser som fastsat i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1122/2009 med hensyn til betalingsanmodninger for det portugisiske fastland efter afsnit I i del II i forordning (EU) nr. 65/2011 på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger, hvis disse ansøgninger blev oprettet i det elektroniske ansøgningssystem senest den 16. maj 2011 og afsluttet og indgivet senest 14 kalenderdage efter den 16. maj 2011.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 31.1.2009, s. 16.

(3)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 65.

(4)  EUT L 25 af 28.1.2011, s. 8.

(5)  EUT L 316 af 2.12.2009, s. 27.


5.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 781/2011

af 4. august 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. august 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

ZA

27,3

ZZ

27,3

0707 00 05

TR

105,8

ZZ

105,8

0709 90 70

TR

116,3

ZZ

116,3

0805 50 10

AR

67,4

CL

76,3

TR

56,0

UY

72,6

ZA

70,8

ZZ

68,6

0806 10 10

EG

172,4

MA

187,3

TR

167,0

ZA

98,7

ZZ

156,4

0808 10 80

AR

118,6

BR

73,2

CL

99,7

CN

56,8

NZ

102,5

US

100,4

ZA

87,3

ZZ

91,2

0808 20 50

AR

70,0

CL

102,2

CN

50,2

NZ

105,7

ZA

88,2

ZZ

83,3

0809 20 95

CA

870,0

TR

302,1

ZZ

586,1

0809 30

TR

116,6

ZZ

116,6

0809 40 05

BA

52,0

IL

149,1

XS

57,7

ZZ

86,3


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


5.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/39


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 782/2011

af 4. august 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 778/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 5. august 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 201 af 4.8.2011, s. 14.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 5. august 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

46,44

0,00

1701 11 90 (1)

46,44

0,97

1701 12 10 (1)

46,44

0,00

1701 12 90 (1)

46,44

0,68

1701 91 00 (2)

50,57

2,30

1701 99 10 (2)

50,57

0,00

1701 99 90 (2)

50,57

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.