ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.199.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 199

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
2. august 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 753/2011 af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 754/2011 af 1. august 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

23

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 755/2011 af 1. august 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 756/2011 af 27. juli 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 757/2011 af 27. juli 2011 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

37

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 758/2011 af 1. august 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2009 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 759/2011 af 1. august 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

44

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 760/2011 af 1. august 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

46

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

48

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/486/FUSP af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

57

 

*

Rådets afgørelse 2011/487/FUSP af 1. august 2011 om ændring af fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem

73

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/488/FUSP af 1. august 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

74

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 753/2011

af 1. august 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/486/FUSP af 1. august 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan (1), der er vedtaget på grundlag af kapitel 2 i afsnit V i traktaten om den Europæiske Union,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. juni 2011 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd (»FN's Sikkerhedsråd«), der handlede i henhold til kapitel VII i De Forenede Nationers Pagt, resolution 1988 (2011) om situationen i Afghanistan, der stadig udgør en trussel mod international fred og sikkerhed.

(2)

Den 1. august 2011 vedtog Rådet for Den Europæiske Union afgørelse 2011/486/FUSP, der indeholder bestemmelser om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende de personer, grupper, virksomheder og enheder, der er opført på listen af det udvalg, der blev nedsat i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011) eller forud for vedtagelsen af denne resolution af det udvalg, der blev nedsat ved FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000), om begrænsninger i tilladelser til indrejse i Unionen for disse personer, grupper og virksomheder og om forbud mod direkte og indirekte levering, salg eller overførsel af våben og militært udstyr og mod relateret bistand og tjenesteydelser til disse personer, grupper og virksomheder.

(3)

Da nogle af disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), er lovgivning på EU-plan nødvendig for at kunne gennemføre dem, navnlig for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem på samme måde.

(4)

I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til adgang til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne forordning bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder.

(5)

Denne forordning overholder også fuldt ud medlemsstaternes forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers pagt og den retligt bindende karakter af FN's Sikkerhedsråds resolutioner.

(6)

I betragtning af den konkrete trussel mod international fred og sikkerhed, som situationen i Afghanistan udgør, og for at sikre sammenhæng med proceduren for ændring og revurdering af bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP bør beføjelsen til at ændre listen i bilag I til denne forordning udøves af Rådet.

(7)

Proceduren for ændring af listerne i bilag I til denne forordning bør omfatte, at begrundelserne for opførelsen på listerne meddeles de udpegede fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Fremsætter en af de udpegede personer, grupper, virksomheder eller enheder bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen, gruppen, virksomheden eller enheden herom.

(8)

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning og for at skabe størst mulig retssikkerhed i Unionen skal navne og andre relevante oplysninger om fysiske og juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer bør indefryses i henhold til forordningen, gøres offentligt tilgængelige. Enhver behandling af personoplysninger bør ske i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og fri udveksling af sådanne oplysninger (2) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(9)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft på dagen for dens offentliggørelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a)   »pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder bl.a.:

b)   »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, der vil resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

c)   »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser

d)   »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at erhverve pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun ved salg, leje eller pantsætning

e)   »teknisk bistand«: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, formidling af praktisk viden og praktiske færdigheder eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også herunder mundtlig bistand

f)   »sanktionskomitéen«: den komité, der er nedsat under FN's Sikkerhedsråd i henhold til punkt 30 i FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011)

g)   »1267-komitéen«: den komité, der er nedsat i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1267 (1999) og 1333 (2000)

h)   »begrundelse for opførelse på listen«: den offentligt tilgængelige del af sanktionskomitéens sagsfremstilling og/eller, hvor det er relevant, det beskrivende resumé af sanktionskomitéens begrundelser for opførelsen på listen eller i tilfælde af en person, en gruppe, en virksomhed eller en enhed, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban (4), sagsfremstillingen og/eller det beskrivende resumé af 1267-komitéens begrundelser for opførelsen på listen

i)   »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor TEUF finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i TEUF, herunder deres luftrum.

Artikel 2

Det er forbudt:

a)

direkte eller indirekte at yde teknisk bistand i tilknytning til de varer og den teknologi, der er opført på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr (5) (herefter »den fælles liste over militært udstyr«), og i tilknytning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af varer på denne liste til personer, grupper, virksomheder eller enheder på listen i bilag I

b)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddet i litra a).

Artikel 3

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført i bilag I, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, hvis formål eller virkning er direkte eller indirekte at omgå foranstaltningerne i stk. 1 og 2, er forbudt.

Artikel 4

1.   Bilag I består af en liste over de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, der:

a)

umiddelbart inden datoen for vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1988 (2011) blev opført på 1267-komitéens konsoliderede liste som Taliban eller andre personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er knyttet til dem, jf. afsnit A (»Enkeltpersoner, der er tilknyttet Taliban«) og afsnit B (»Enheder og andre grupper og virksomheder, der er tilknyttet Taliban«), eller

b)

sanktionskomitéen er blevet udpeget som personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er tilknyttet Taliban og udgør en trussel mod freden, stabiliteten og sikkerheden i Afghanistan.

2.   Bilag I indeholder FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens grunde til at opføre de fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder på listen.

3.   Bilag I indeholder også de oplysninger fra FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen, hvis sådanne er tilgængelige, som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er kendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, grupper, virksomheder og enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I indeholder også datoen for FN's Sikkerhedsråds eller sanktionskomitéens udpegelse.

Artikel 5

1.   Uanset artikel 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed på de betingelser, som de finder hensigtsmæssige, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er:

a)

nødvendige til at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om, at den har fastslået, at betingelserne er opfyldt, og at den påtænker at give tilladelse, og sanktionskomitéen ikke har gjort indsigelse herimod senest tre arbejdsdage efter underretningen.

2.   Uanset artikel 3 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige, forudsat at den berørte medlemsstat har givet sanktionskomitéen meddelelse om, at den har konstateret dette, og dette godkendes af sanktionskomitéen.

3.   Personer, grupper, virksomheder eller enheder, der ønsker at drage fordel af de i stk. 1 og 2 anførte undtagelser, retter anmodning til medlemsstatens relevante kompetente myndighed som anført i bilag II.

Den kompetente myndighed, jf. bilag II, underretter straks skriftligt både den person, gruppe, virksomhed eller enhed, der fremsatte anmodningen, og alle andre personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er direkte berørt, om, hvorvidt anmodningen er blevet efterkommet.

Den relevante medlemsstat informerer desuden de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, hvorvidt anmodningen om en sådan undtagelse er blevet efterkommet.

4.   Midler, der frigives og overføres inden for Unionen med henblik på at afholde udgifter, eller som er anerkendt i medfør af denne artikel, underlægges ikke yderligere restriktive foranstaltninger i henhold til artikel 3.

5.   Såfremt det drejer sig om personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002, finder de tilladelser, som medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, tidligere har givet, fortsat anvendelse i forbindelse med de kategorier af undtagelser, der er beskrevet i stk. 1 og 2 i denne artikel.

Artikel 6

1.   Artikel 3, stk. 2, gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af:

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i denne forordning, eller i tilfælde af personer, grupper, virksomheder eller enheder, der er opført på listen i bilag I til denne forordning, og som tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002, den dato, hvor de først blev omfattet af forordning (EF) nr. 337/2000 (6), forordning (EF) nr. 467/2001 (7) eller forordning (EF) nr. 881/2002.

forudsat at sådanne renter eller andre indtægter og betalinger indefryses i henhold til artikel 3, stk. 1.

2.   Artikel 3, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en gruppe, en virksomhed eller en enhed, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at alle beløb, der tilføres disse konti, også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet giver straks den relevante kompetente myndighed meddelelse om transaktionen.

Artikel 7

1.   Fysiske og juridiske personer, enheder og organer, som gennemfører forordningen, herunder disses ledelse og personale, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller for at have afvist at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, når det er gjort i god tro i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2.   Forbuddet i artikel 3, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, som har stillet disse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handling ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 8

1.   Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske eller juridiske personer, enheder og organer:

a)

straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 3, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b)

samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af nævnte oplysninger.

2.   Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 9

Medlemsstaterne og Kommissionen underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 10

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

Artikel 11

1.   Hvis FN's Sikkerhedsråd eller sanktionskomitéen opfører en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed på en liste, medtager Rådet den pågældende fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed på listen i bilag I.

2.   Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listen til den fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, gruppe, virksomhed eller enhed mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3.   Hvis der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, gruppen, virksomheden eller enheden herom.

4.   Såfremt FN beslutter at fjerne en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed fra listen eller at ændre identifikationsoplysningerne om en fysisk eller juridisk person, gruppe, virksomhed eller enhed, der står opført på listen, ændrer Rådet bilag I i overensstemmelse hermed.

5.   Stk. 2 og 3 finder ligeledes anvendelse for fysiske eller juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder i bilag I til denne forordning, der tidligere var opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002.

Artikel 12

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 13

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og de øvrige kontaktoplysninger, der skal bruges i den forbindelse, oplysningerne i bilag II.

Artikel 14

Denne forordning gælder:

a)

på Unionens område og herunder også i dens luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

for enhver statsborger i en medlemsstat, der opholder sig i eller uden for Unionens område

d)

for juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

for juridiske personer, grupper, virksomheder eller enheder i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves i Unionen.

Artikel 15

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  Se side 57 i denne EUT.

(2)  EFT L 8 12.1.2001, s. 1.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(4)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(5)  EUT C 69 af 18.3.2010, s. 19.

(6)  Rådets forordning (EF) nr. 337/2000 af 14. februar 2000 om flyveforbud og indefrysning af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (EFT L 43 af 16.2.2000, s. 1).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 af 6. marts 2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1).


BILAG I

LISTE OVER DE FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, GRUPPER, VIRKSOMHEDER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 4

1)

Abdul Baqi.

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) guvernør for provinserne Khost og Paktika under Talebanstyret, b) viceminister for information og kultur under Talebanstyret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1962. Fødested: byen Jalalabad, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

2)

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Titel: a) General, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: militærattaché ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i februar 2006. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

3)

Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).

Adresse: Karachi, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1972. Fødested: Paktikaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen: 20.7.2010. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato: 20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen

Amir Abdullah har fungeret som økonomichef for den højtstående Talebanleder Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01) og var tidligere stedfortræder for Talebanguvernøren for Kandaharprovinsen i Afghanistan. Amir Abdullah har rejst til Kuwait, Saudi-Arabien, Libyen og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til Taleban. Han har også formidlet kommunikation for Talebanlederne og koordineret møder på højt plan i gæstehuset til sin residens i Pakistan. Abdullah hjalp mange højtstående Talebanmedlemmer, som flygtede fra Afghanistan i 2001 for at slå sig ned i Pakistan.

4)

Abdul Manan.

Titel: a) Hr., b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Handelsattaché, Talebans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen: 25.1.2001.

5)

Abdul Razaq.

Titel: Maulavi. Fødselsår: ca. 1958. Fødested: Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Handelsminister (Talebanstyret), b) arresteret i 2003 i Kandaharprovinsen i Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

6)

Abdul Wahab.

Titel: Malawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets chargé d'affaires i Riyadh. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: Faryabprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

7)

Abdul Rahman Agha.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Retspræsident for militærdomstolen under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

8)

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Finansminister under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:31.1.2001.

9)

Janan Agha.

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Faryabprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: den centrale Oruzganprovins, Afghanistan Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

10)

Sayed Mohammad Azim Agha. (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Ansat i pas- og visumafdelingen under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1966. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

11)

Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for Hadj og religiøse anliggender, b) Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelser. Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Faryabprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Faryabprovins siden maj 2007, b) involveret i narkotikahandel. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

12)

Mohammad Ahmadi.

Titel: a) Mullah. b) Haji Grunde til opførelse på listen: Formand for Talebanstyrets Da Afghanistan Bank. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

13)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Samanganprovinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

14)

Ahmadullah (alias Ahmadulla)

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: Sikkerhedsminister (efterretning) for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: Qarabaghdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død i december 2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:25.1.2001. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

15)

Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør i Helmandprovinsen. Fødselsdato: ca. 1953. Fødested: Helmandprovinsen, Afghanistan Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Har siden maj 2007 været medlem af en syv mand stor Talebanledelse i Kandahar, Afghanistan, b) Befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

16)

Ahmed Jan Akhund.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for vand og elektricitet. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

17)

Attiqullah Akhund.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicelandbrugsminister. Fødselsdato: ca. 1953. Fødested: Shawali Kottdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

18)

Hamidullah Akhund.

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Chef for Ariana Afghan Airlines under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

19)

Mohammad Hassan Akhund.

Titel: a) Mullah b) Haji. Grunde til opførelse på listen: a) Stedfortrædende formand for Ministerrådet under Talebanstyret, b) Talebanstyrets udenrigsminister før Wakil Ahmad Mutawakil, c) Guvernør i Kandahar under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Fra Malwhavi Khaalis-fraktionen, en af de syv Jihad-fraktioner mod Sovjetunionen, b) afsluttende eksamen fra en madrrassa i Quetta, Pakistan, c) tæt tilknytning til Mullah Omar. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

20)

Mohammad Abbas Akhund.

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets sundhedsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

21)

Mohammad Essa Akhund.

Titel: a) Alhaj, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for vand, sanitet og elektricitet. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

22)

Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titel: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Forsvarsminister for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) En af Mullah Omars stedfortrædere, b) medlem af Talebans ledelse, ansvarlig for militære opgaver. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

23)

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Zabolprovinsen (Afghanistan). Fødested: Oruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Oruzganprovins siden starten af 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:25.1.2001.

24)

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Laghman-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1963 og 1968. Fødested: Qarabaghdistriktet i Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

25)

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Titel: Haji. Fødselsdato: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) ca. 1957. Fødested: a) Landsbyen Hitemchai, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:4.11.2010. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Agha Jan Alizai har drevet et af de største narkotikanet i Helmand, Afghanistan, og har skaffet midler til Taleban til gengæld for beskyttelse af hans narkotikahandel. I 2008 indvilgede en gruppe narkotikahandlere, heriblandt Alizai, i at betale Taleban en afgift på jord, der blev tilplantet med opiumvalmuer, til gengæld for, at Taleban arrangerede transport af narkotikamaterialer. Taleban lovede også at varetage sikkerheden for narkotikahandlere og deres lagre, mens narkotikahandlerne til gengæld ville give Talebankæmpere husly og transport. Alizai har også været involveret i våbenindkøb til Taleban og er regelmæssigt rejst til Pakistan for at møde højtstående Talebanledere. Alizai har også hjulpet Talebanmedlemmer med at skaffe falske iranske pas, så de kunne rejse til Iran for at blive optrænet. I 2009 sørgede Alizai for et pas og midler til en Talebanleder, så han kunne rejse til Iran.

26)

Allahdad (alias Akhund).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for byggeri. Fødselsdato: ca. 1953. Fødested: Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

27)

Aminullah Amin

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Saripulprovinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

28)

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan, under Talebanstyret. Fødselsdato: 1934. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer.: SE 011252 (afghansk pas). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

29)

Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål, b) Finansminister under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1961. Fødested: Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

30)

Arefullah Aref.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicefinansminister. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

31)

Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden, b) Generalsekretær for Afghansk Røde Halmåne (ARCS) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1967. Fødested: Ningarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Medlem af Talebans ledelse siden maj 2007, b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) medlem af det talebanske råd i Peshawar. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

32)

Atiqullah

Titel: a) Hadji, b) Molla. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Efter Talebans erobring af Kabul i 1996 fik Atiqullah en stilling i Kandahar. I 1999 eller 2000 blev han udnævnt til første vicelandbrugsminister og derefter til viceminister for offentlige arbejder i Talebanstyret.

 

Efter Talebanstyrets fald blev Atiqullah operationel officer for Taleban i det sydlige Afghanistan. I 2008 blev han stedfortræder for Talebanguvernøren for Helmandprovinsen i Afghanistan.

33)

Azizirahman

Titel: Hr. Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær, Talebans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

34)

Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Viceforsvarminister for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Landsbyen Weetmak, Dehrawooddistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Tilhører Popalzai-stammen, b) Ledende Taleban-militærleder og medlem af Talebans Quetta-råd siden maj 2007, c) Befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

35)

Shahabuddin Delawar

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: 1957. Fødested: Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

36)

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Ghazniprovinsen. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Har siden maj 2007 været en af Talebans militære ledere, b) Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

37)

Mohammad Azam Elmi

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for minedrift og industri. Fødselsdato: ca. 1968. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2005. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

38)

Faiz

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Chef for udenrigsministeriets informationstjeneste under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1969. Fødested: Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

39)

Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aabdistriktet, Nuristanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Nuristanprovins siden maj 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

40)

Gul Ahmad Hakimi

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Handelsattaché, Talebans generalkonsulat, Karachi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

41)

Abdullah Hamad

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Generalkonsul, Talebans Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Helmand, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 00857 (udstedt den 20.11.1997). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

42)

Hamdullah

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Attaché for repatriering, Talebans generalkonsulat, Quetta. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

43)

Zabihullah Hamidi

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelse. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

44)

Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad).

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets planlægningsminister, b) Talebanstyrets minister for videregående uddannelse. Fødselsdato: ca. 1955. Fødested: Badakhshanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

45)

Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Arghandaabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) medlem af Talebans ledelse siden maj 2007, c) medlem af det talebanske råds finanskommission. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

46)

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adresse: Miram Shah, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1975-79. Andre oplysninger: a) Øverstbefalende for Haqqani Network og medlem af Taleban shura i Miram Shah, b) har været med til at lede angreb mod mål i Sydøstafghanistan, c) søn af Jalaluddin Haqqani, bror til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og Nasiruddin Haqqani, nevø af Khalil Ahmed Haqqani. Dato for FN's opførelse på listen:11.5.2011. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:11.5.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Badruddin Haqqani er den operationelle leder for Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra North Waziristan Agency i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Haqqaninetværket har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og er ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Haqqaninetværkets ledelse består af de tre ældste sønner af stifteren Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), der gik ind i Mullah Mohammed Omars (TI.O.4.01.) Talebanstyre i midten af 1990'erne. Badruddin er søn af Jalaluddin og bror til Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) og Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.) samt nevø til Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

 

Badruddin deltager i ledelsen af oprørere, der er tilsluttet Taleban, og udenlandske kæmpere i angreb på mål i det sydøstlige Afghanistan. Badruddin sidder på Miran Shah shura under Taleban, der har myndighed over Haqqaninetværkets aktiviteter.

 

Badruddin menes også at stå for kidnapninger for Haqqaninetværket. Han har været ansvarlig for kidnapningen af talrige afghanere og udlændinge i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

47)

Ezatullah Haqqani

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Viceplanlægningsminister under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: Laghmanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

48)

Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani), c) Jallalouddine Haqani).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: ca. 1942. Fødested: Khostprovinsen, Zadrandistriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) meldt død i juni 2007, men stadig i live i maj 2008. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:31.1.2001.

49)

Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titel: Haji. Adresse: a) Peshawar, Pakistan, b) nær Dergey Manday Madrasa i landsbyen Dergey Manday, nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan c) landsbyen Kayla nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan d) landsbyen Sarana Zadran, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Fødselsdato: a)1.1.1966, b) mellem 1958 og 1964. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Højtplaceret medlem af Haqqani netværket, som opererer ud fra det nordlige Waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan, b) var tidligere rejst til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, for at skaffe midler, c) bror til Jalaluddin Haqqani og onkel til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Dato for FN's opførelse på listen:9.2.2011. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:9.2.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Khalil Ahmed Haqqani er et højtstående medlem af Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra North Waziristan Agency i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Haqqaninetværket, der stod i spidsen for oprøret i Afghanistan, blev stiftet af Khalil Haqqanis bror, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), der gik ind i Mullah Mohammed Omars (TI.0.4.01.) Talebanstyre i midten af 1990'erne.

 

Khalil Haqqani skaffer midler på Talebans og Haqqaninetværkets vegne og rejser ofte til udlandet for at møde økonomiske støtter. Fra september 2009 er Khalil Haqqani rejst til Golfstaterne og har skaffet midler fra kilder der og fra kilder i Syd- og Østasien.

 

Khalil Haqqani yder også støtte til Taleban og Haqqaninetværket, der opererer i Afghanistan. Fra begyndelsen af 2010 skaffede Khalil Haqqani midler til Talebanceller i Logarprovinsen i Afghanistan. I 2009 leverede og kontrollerede Khalil Haqqani ca. 160 kombattanter i Logarprovinsen i Afghanistan og var en blandt flere med ansvar for tilbageholdelsen af fanger, som Taleban og Haqqaninetværket havde taget til fange blandt modstanderne. Khalil Haqqani har modtaget ordrer til Talebanoperationer fra Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), der er hans nevø.

 

Khalil Haqqani har også optrådt på vegne af Al-Qaeda (QE.A.4.01.) og har været knyttet til dets militæroperationer. I 2002 udsendte Khalil Haqqani mænd til at styrke Al-Qaeda-elementer i Paktiaprovinsen i Afghanistan.

50)

Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for Haj og religiøse anliggender, b) Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelser. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Baghlanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:25.1.2001.

51)

Mohammad Salim Haqqani

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden. Fødselsdato: ca. 1967. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Fra Laghmanprovinsen. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

52)

Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Adresse: Pakistan. Fødselsdato: ca. 1970-1973. Fødested: Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Tilknyttet Haqqaninetværket, som opererer ud fra det nordlige Waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:20.7.2010. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra:

 

Haqqaninetværket er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra North Waziristan Agency i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Det har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og været ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Haqqaninetværkets ledelse består af de tre ældste sønner af Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), hvoraf en er Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani fungerer som udsending for Haqqaninetværket og bruger meget tid på at skaffe penge. I 2004 rejste Haqqani til Saudi-Arabien med et Talebanmedlem for at skaffe midler til Taleban. Han skaffede også midler i 2004 til militsfolk i Afghanistan med henblik på at forpurre det afghanske præsidentvalg. I hvert fald fra 2005 til 2008 indsamlede Nasiruddin Haqqani midler til Haqqaninetværket på flere fundraisingrejser, bl.a. regelmæssige rejser til De Forenede Arabiske Emirater i 2007 og en rejse til en anden Golfstat i 2008. Fra midten af 2007 havde Haqqani angiveligt tre hovedfinansieringskilder, nemlig donationer fra Golfregionen, narkotikahandel og betalinger fra Al-Qaeda (QE.A.4.01.). I slutningen af 2009 modtog Nasiruddin Haqqani flere hundrede tusind dollars fra personer med tilknytning til Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø til Haqqaninetværkets aktiviteter.

53)

Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål, b) Leder for information og kultur, Kandaharprovinsen under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1965. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Afgangseksamen fra Haqqaniyamadrassaen i Pakistan, b) formodes at have haft tætte forbindelser til Talebanlederen mullah Mohammad Omar, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Sayyed Mohammed Haqqani er allieret med Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) og har i mange år støttet Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.). Som leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål har han uddelt afghanske identitetskort til udlændinge med tilknytning til Al-Qaeda, der kæmpede i Afghanistan, og har modtaget et betydeligt beløb fra dem.

 

Sayyed Mohammed Haqqani mødtes flere gange med Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) og Farhad, Mohammed Omars sekretær, i 2003 og 2004. Han åbnede en boghandel i Qissa Khwanis bazaar i Peshawar i Pakistan, der har været involveret i finansieringen af Taleban. Han var stadig aktiv oprørsleder i Taleban i marts 2009.

54)

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Grunde til opførelse på listen: Na’ib Amir (Vicekommandør). Adresse: a) kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1977/1978. Fødested: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) byen Srana, Garda Saray-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan, c) Neka-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan, d) Khost-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Siden 2004 højtstående operativ kommandant i de østlige og sydlige regioner af Afghanistan, b) søn af Jallaloudine Haqani, c) tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardan-klanen i Garda Saray i Paktia-provinsen, Afghanistan, d) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:13.9.2007.

55)

Abdul Hai Hazem

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Generalkonsul, Talebans Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 0001203. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

56)

Hidayatullah (alias Abu Turab).

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:8.3.2001.

57)

Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: viceminister for information og kultur (kulturelle anliggender) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

58)

Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicefinansminister. Fødselsdato: ca. 1964. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) fra Østafghanistan, b) har siden maj 2007 været medlem af Talebanrådet i Kunarprovinsen, Afghanistan, c) fætter til Moulavi Noor Jalal. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

59)

Gul Agha Ishakzai (alias a) mullah Gul Agha, b) mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Adresse: Pakistan. Fødselsdato: ca. 1972. Fødested: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Andre oplysninger: Deltager i et nyligt oprettet Talebanråd, som koordinerer opkrævningen af zakat (islamisk skat) fra Buluchistanprovinsen, Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:20.7.2010. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Gul Agha Ishakzai er chef for Talebans finansielle kommission og deltager i et nyligt oprettet Talebanråd, som koordinerer indsamlingen af zakat (islamisk skat) fra Buluchistanprovinsen, Pakistan. Han har også indsamlet penge til selvmordsangreb i Kandahar i Afghanistan og har været involveret i udbetalingen af midler til Talebankæmpere og deres familier.

 

Gul Agha Ishakzai er barndomsven med Talebanlederen Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01.) og har fungeret som Omars økonomichef og en af hans nærmeste rådgivere. På et tidspunkt kunne ingen mødes med Mulla Omar uden hans tilladelse. Han boede i præsidentpaladset sammen med Omar under Talebanstyret.

 

I december 2005 formidlede Gul Agha Ishakzai transporten af mænd og varer til Talebantræningslejre; i slutningen af 2006 rejste han til udlandet for at skaffe våbendele.

60)

Noor Jalal (alias Nur Jalal).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: viceindenrigsminister (administrative anliggender) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: Kunarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

61)

Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets informationsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Gardez, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

62)

Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad).

Fødselsdato: ca. 1962. Fødested: Landsbyen Nulgham, Panjwaidistriktet, Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Har været selvstændig bilforhandler i Kandahar, Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen:4.11.2010. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saleh Mohammad Kakar er narkotikahandler og har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne i Afghanistan, som varetog Talebans logistiske og økonomiske behov. Inden han blev anholdt af de afghanske myndigheder, drev Saleh Mohammad Kakar heroinlaboratorier i området Band-e-Timor i Kandaharprovinsen, som Taleban beskyttede. Kakar har været i kontakt med højtstående Talebanledere, har indsamlet penge for dem fra narkotikahandlere og har forvaltet og skjult penge tilhørende højtstående Talebanledere. Han var også ansvarlig for formidling af afgiftsbetalinger fra narkotikahandlere til Taleban. Kakar har været bilforhandler i Kandahar og har leveret køretøjer til Taleban til selvmordsangreb.

63)

Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Generalkonsul, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000952 (afghansk pas udstedt den 7.1.1999). Andre oplysninger: Talebanguvernør i Ghazniprovinsen, Afghanistan, fra maj 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

64)

Abdul Rauf Khadem

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Hærfører for de centrale styrker under Talebanstyret. Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Oruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

65)

Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Guvernør for Heratprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret, b) Talebanstyrets talsmand, c) guvernør for Kabulprovinsen under Talebanstyret, d) Talebanstyrets indenrigsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Arghistandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Fængslet siden juni 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:25.1.2001.

66)

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets indenrigsminister, b) Chef for Kabul politi under Talebanstyret. Fødselsdato: ca.1958. Fødested: Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, i området op til Chamandistriktet, Quetta, Pakistan. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

67)

Jan Mohmmad Madani

Titel: Hr. Grunde til opførelse på listen: Chargé d'affaires, Talebans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

68)

Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb)

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Logarprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: Taliqan, Takharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Involveret i narkotikahandel, b) Har siden maj 2007 været Talebans militære leder i Takharprovinsen, Afghanistan, c) Leder af Nangarharprovinsen. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

69)

Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets landbrugsminister. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Har siden maj 2007 været medlem af Talebans Miram Shah-råd. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

70)

Mohammadullah Mati

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for offentlige arbejder. Fødested: Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

71)

Matiullah

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Direktør for Kabul Custom House under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

72)

Akhtar Mohammad Maz-Hari

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Undervisningsattaché, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1970. Fødested: Kunduz, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: SE 012820 (afghansk pas udstedt den 4.11.2000). Andre oplysninger: angiveligt død i 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

73)

Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Faiz Mohammad Mazloom).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Vicestabschef i hæren under Talebanstyret. Fødselsdato: Mellem 1963 og 1968. Fødested: Oruzgan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:23.2.2001.

74)

Nazar Mohammad

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Kunduzprovinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

75)

Mohammad Homayoon

Titel: Ing. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for vand og elektricitet. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

76)

Mohammad Shafiq Mohammadi

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Khostprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1948. Fødested: Oruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

77)

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Andenviceminister for økonomiske anliggender i Talebanstyrets Ministerråd, b) Talebanstyrets guvernør for Nangarharprovinsen, c) Chef for det østlige område under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Zardranstammen, Paktjaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

78)

Mohammad Rasul

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Nimrozprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

79)

Mohammad Wali

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: ca. 1965. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I sin stilling i ministeriet for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret anvendte Mohammad Wali ofte tortur og andre midler til at intimidere befolkningen. Mohammad Wali er stadig aktiv i Taleban i Kandaharprovinsen i Afghanistan efter Talebanstyrets fald.

80)

Mohammad Yaqoub

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Chef for BIA under Talebanstyret. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

81)

Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets undervisningsminister, b) Talebans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Helmandprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

82)

Abdulhai Motmaen

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Direktør, Afdelingen for Information og Kultur, Kandahar, Afghanistan, under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: Zabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

83)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titel: a) Mullah, b) Haji. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicekommunikationsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

84)

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Generalkonsul, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Farah. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: 00737 (afghansk pas udstedt den 20.10.1996). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

85)

Mohammad Naim (alias Mullah Naeem).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

86)

Nik Mohammad

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicehandelsminister. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

87)

Hamdullah Nomani

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: højtstående embedsmand i Ministeriet for Højere Uddannelse under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

88)

Mohammad Aleem Noorani

Titel: Mufti. Grunde til opførelse på listen: førstesekretær, Talebans generalkonsulat, Karachi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

89)

Nurullah Nuri

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets guvernør for Balkhprovinsen (Afghanistan), b) Chef for det nordlige område under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Shahjoedistriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

90)

Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Taliban-styrets guvernør for Kabulprovinsen under taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Pashtoon Zarghoon-distriktet, Heratprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Talibanmedlem med ansvar for Herat-provinsen. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:25.1.2001.

91)

Mohammed Omar

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: De Troendes Leder (Amir ul-Mumineen), Afghanistan. Fødselsdato: ca. 1966. Fødested: Oruzganprovinsen, landsbyen Adehrawood. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

92)

Abdul Jabbar Omari

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Baghlanprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Zabul, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

93)

Mohammad Ibrahim Omari

Titel: Alhaj. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Zadrandalen, Khostprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

94)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets justitsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Kandahar, Afghanistan, b) Choradistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:25.1.2001.

95)

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceuddannelsesminister. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Darzabdistriktet, Faryabdistriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Talebanmedlem med ansvar for det nordlige Afghanistan siden maj 2007, b) Involveret i narkotikahandel. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

96)

Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Attaché for repatriering, Talebans ambassade, Islamabad. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

97)

Yar Mohammad Rahimi

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets kommunikationsminister. Fødselsdato: ca. 1953. Fødested: Panjwaeedistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

98)

Mohammad Hasan Rahmani

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Kandaharprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Panjwaeedistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

99)

Habibullah Reshad

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: chef for undersøgelsesafdelingen under Talebanstyret. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

100)

Abdulhai Salek

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Oruzganprovinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:23.2.2001.

101)

Sanani

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Chef for Dar-ul-Efta under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1923. Fødested: Zabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

102)

Noor Mohammad Saqib

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets retspræsident for højesteret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Bagramidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

103)

Ehsanullah Sarfida

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Vicesikkerhedsminister (Efterretningstjenesten) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Qarabaghdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

104)

Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titel: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah.

Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets vicearbejds- og socialminister, b) borgmester i Kabul by under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Chamandistriktet, Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

105)

Qari Abdul Wali Seddiqi

Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær under Talebanstyret. Fødselsdato: 1974. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000769 (afghansk pas udstedt den 2.2.1997). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

106)

Abdul Wahed Shafiq

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceguvernør for Kabulprovinsen. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Ningarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

107)

Said Ahmed Shahidkhel

Titel: Maulavi. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: Den centrale Ghazniprovins, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Viceuddannelsesminister (Talebanstyret), b) Blev i juli 2003 varetægtsfængslet i Kabul, Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

108)

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for civil luftfart og transport. Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Vendte tilbage til Afghanistan i september 2006, b) Medlem af Talebans ledelse, c) Involveret i narkotikahandel, d) Har siden maj 2007 været aktiv i provinserne Khost, Paktia og Paktika, Afghanistan. Har siden maj 2007 været Talebans guvernør i Kandahar. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

109)

Shamsudin.

Titel: Maulavi Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Wardak (Maidan)-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Keshimdistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

110)

Mohammad Sharif

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceindenrigsminister. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

111)

Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicelandbrugsminister. Fødested: Suroobidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:23.2.2001.

112)

Abdul Ghafar Shinwari

Titel: Haji. Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. Fødselsdato:29.3.1965. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000763 (udstedt den 9.1.1997). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

113)

Mohammad Sarwar Siddiqmal

Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær, Talebans ambassade, Islamabad. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

114)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicesundhedsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

115)

Taha.

Titel: Maulavi Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Paktiaprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Ningarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

116)

Tahis.

Titel: Hadji Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

117)

Abdul Raqib Takhari

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for repatriering. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Takharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

118)

Walijan.

Titel: Maulavi Funktion: Talebanstyrets guvernør for Jawzjanprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Quetta, Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

119)

Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titel: a) Maulavi, b) Haji. Grunde til opførelse på listen: Handelsattaché, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1962. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i oktober 2006. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:25.1.2001.

120)

Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Vicesikkerhedsminister (Efterretningstjenesten) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: Den centrale Ghazniprovins, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001. Den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede dato:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul-Haq Wassiq er allieret med Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Under Talebanstyret var han lokal leder i først Nimroz- og derefter Kandaharprovinsen. Derefter blev han vicegeneraldirektør for efterretningstjenesten med referat til Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). I denne funktion havde han ansvaret for forbindelserne med udenlandske krigere med tilknytning til Al-Qaeda og deres træningslejre i Afghanistan. Han var også kendt for sine undertrykkende metoder over for Talebans modstandere i det sydlige Afghanistan.

121)

Mohammad Jawad Waziri

Grunde til opførelse på listen: Afdelingen for FN-anliggender, Udenrigsministeriet under Talebanstyret. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

122)

Abdul Rahman Zahed

(alias Abdul Rehman Zahid). Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødested: Logarprovinsen, Kharwardistriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

123)

Mohammad Zahid

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Logar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 001206 (udstedt den 17.7.2000). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.


BILAG II

LISTE OVER KOMPETENTE MYNDIGHEDER I MEDLEMSSTATERNE OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

(Udfyldes af medlemsstaterne)

A.

Kompetente myndigheder i hver medlemsstat:

 

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

 

TJEKKIET

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRÆKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANKRIG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITAUEN

http://www.urm.lt

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGARN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NEDERLANDENE

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ØSTRIG

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLEN

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMÆNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIET

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

 

DET FORENEDE KONGERIGE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresse, hvortil meddelelser og anden kommunikation til Europa-Kommissionen skal rettes:

Europa-Kommissionen

Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

CHAR 12/106

1049 Bruxelles

Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tlf: +32-2 295 55 85


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/23


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 754/2011

af 1. august 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/487/FUSP af 1. august 2011 om ændring af fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem (1), der er vedtaget på grundlag af kapitel 2 i afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. maj 2002 vedtog Rådet fælles holdning 2002/402/FUSP (2), og forordning (EF) nr. 881/2002 (3).

(2)

Den 17. juni 2011 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd i medfør af kapitel VII i De Forenede Nationers pagt resolution 1989 (2011) om trusler mod den internationale fred og sikkerhed som følge af terrorisme.

(3)

Den 1. august 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/487/FUSP.

(4)

Forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 881/2002 ændres således:

1)

Titlen affattes således:

2)

I artikel 1, stk. 5, udgår ordene »og Taliban«.

3)

I artikel 2, stk. 3, udgår ordene »Usama bin Laden« og »og Taliban«.

Artikel 2

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  Se side 73 i denne EUT.

(2)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 4.

(3)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 udgår følgende punkter under overskriften »Fysiske personer«:

1)

»Abdul Baqi. Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: a) guvernør for Khost og Paktika-provinserne under Taliban-styret, b) viceminister for information og kultur under Taliban-styret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1962. Fødested: byen Jalalabad, Nangarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

2)

»Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titel: a) general, b) maulavi. Funktion: militærattaché ved Talibans »ambassade« i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: vendte tilbage til Afghanistan i februar 2006.«

3)

»Abdul Ghafoor. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

4)

»Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib). Adresse: Karachi, Pakistan. Fødselsdato: omkring 1972. Fødested: Paktika-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 20.7.2010.«

5)

»Abdul Manan. Titel: a) Mr, b) Mawlawi. Funktion: Handelsattaché, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.«

6)

»Abdul Razaq. Titel: Maulavi. Fødselsår: ca. 1958. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) handelsminister (Taliban-styret), b) arresteret i 2003 i Kandhar-provinsen i Afghanistan.«

7)

»Abdul Wahab. Titel: Malawi. Funktion: Taliban-styrets chargé d'affaires i Riyadh. Fødselsdato: omkring 1973. Fødested: Faryab-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

8)

»Abdul Rahman Agha. Titel: Maulavi. Funktion: retspræsident for militærdomstolen under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

9)

»Abdul Wasay Mu'tasim Agha (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Titel: Mullah. Funktion: Finansminister under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødselssted: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.«

10)

»Janan Agha. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Fariab-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Central Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

11)

»Sayed Mohammad Azim Agha. (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb). Titel: Maulavi. Funktion: ansat i pas- og visaafdelingen under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1966. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

12)

»Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias). Titel: maulavi. Funktion: a) Minister for Haj religiøse anliggender for Taliban-styret, b) undervisningsminister for Taliban-styret. Fødselsdato: mellem 1958 og 1963. Fødested: Faryab-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Taliban-medlem med ansvar for Afghanistans Faryab-provins siden maj 2007, b) involveret i narkotikahandel.«

13)

»Mohammad Ahmadi. Titel: a) Mullah, b) Haji. Funktion: Formand for Taliban-styrets Da Afghanistan Bank. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

14)

»Mohammad Shafiq Ahmadi. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Samangan-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.«

15)

»Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titel: Qari. Funktion: sikkerhedsminister (efterretning) for Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1975. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død i december 2001. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

16)

»Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Helmand-provinsen. Fødselsdato: omkring 1953. Fødested: Helmand-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden maj 2007 været medlem af en syv mand stor Taliban-ledelse i Kandahar, Afghanistan, b) befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

17)

»Ahmed Jan Akhund. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for vand og elektricitet. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

18)

»Attiqullah Akhund. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Shawali Kott-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

19)

»Hamidullah Akhund. Titel: Mullah. Funktion: chef for Ariana Afghan Airlines under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

20)

»Mohammad Hassan Akhund. Titel: a) Mullah, b) Haji. Funktion: a) stedfortrædende formand for Ministerrådet under Taliban-styret, b) udenrigsminister inden Wakil Ahmad Mutawakil under Taliban-styret, c) guvernør i Kandahar under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) fra Malwhavi Khaalis-fraktionen, en af de syv Jihad-fraktioner mod sovjetterne, b) afsluttende eksamen fra en madrrassa i Quetta, Pakistan, c) tæt tilknytning til Mullah Omar.«

21)

»Mohammad Abbas Akhund. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets sundhedsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

22)

»Mohammad Essa Akhund. Titel: a) Alhaj, b) Mullah. Funktion: Taliban-styrets minister for vand, sanitet og elektricitet. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

23)

»Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund). a) maulavi, b) mullah. Funktion: forsvarsminister for Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) en af Mullah Omar's stedfortrædere, b) medlem af Taliban’s ledelse, ansvarlig for militære opgaver.«

24)

»Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada b) Ahmad Jan Akhund Zada). Titel: a) Maulavi b) Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Zabol-provinsen (Afghanistan). Fødested: Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Taliban-medlem med ansvar for Afghanistans Uruzgan-provins siden starten af 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

25)

»Mohammad Sediq Akhundzada. Funktion: Taliban-styrets viceminister for martyrer og repatriering. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Kabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

26)

»Mohammad Eshaq Akhunzada. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Laghman-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1963 og 1968. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

27)

»Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha). Titel: Haji. Fødselsdato: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) Omkring 1957. Fødested: a) Landsbyen Hitemchai, Helmand-provinsen, Afghanistan, b) Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.11.2010.«

28)

»Allahdad (alias Akhund). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for byggeri. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

29)

»Aminullah Amin. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Saripul-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.«

30)

»Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Funktion: Leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan, under Taliban-styret. Fødselsdato: 1934. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: SE 011252 (afghansk pas).«

31)

»Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir). Titel: Mullah. Funktion: chef for administrative anliggender under Taliban-styret, b) finansminister under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1961. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

32)

»Arefullah Aref. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicefinansminister. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

33)

»Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titel: Maulavi. Funktion: a) Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd, b) generalsekretær for Afghanistans Røde Halvmåne (ARCS) under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1967. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af Talibans ledelse siden maj 2007, b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) medlem af det talibanske råd i Peshawar.«

34)

»Sayed Allamuddin Atheer (alias Sayed Allamuddin Athear). Funktion: Andensekretær, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 15.2.1955. Fødselssted: Badakhshan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000994 (afghansk pas). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

35)

»Atiqullah. Titel: a) Hadji, b) Molla. Funktion: Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Nationalitet: afghansk.«

36)

»Azizirahman. Titel: Mr. Funktion: tredjesekretær, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.«

37)

»Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titel: mullah. Funktion: viceforsvarsminister for Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: landsbyen Weetmak, Dehrawood-distriktet, Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) tilhører Popalzai-stammen, b) ledende Taliban-militærleder og medlem af Talibans »Quetta-råd« siden maj 2007, c) befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

38)

»Mohammad Daud. Funktion: administrativ attaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1956. Fødested: Kabul, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 00732.«

39)

»Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelse. Adresse: Dehbori-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1941. Fødested: landsbyen Khaleqdad, Urgon-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan. Nationalt identitetsnr.: 106517. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) medlem af overhuset (Mashrano Jirga) i Afghanistans parlament, b) har siden maj 2007 været leder af uddannelses- og religionsudvalget i parlamentet.«

40)

»Shahabuddin Delawar. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: 1957. Fødested: Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

41)

»Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Ghazni-provinsen. Fødselsdato: mellem 1968 og 1973. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) har siden maj 2007 været en af Talibans militære ledere, b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

42)

»Mohammad Azam Elmi. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for minedrift og industri. Fødselsdato: omkring 1968. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: angiveligt død i juni 2005.«

43)

»Faiz. Titel: Maulavi. Funktion: chef for udenrigsministeriets informationstjeneste under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1969. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

44)

»Habibullah Fawzi (alias Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Titel: Qazi. Funktion: a) Andensekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, b) Førstesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan, c) Generel »ambassadør«, (d) leder af FN-kontoret i Taliban-styrets udenrigsministerium. Adresse: Dehbori district Ward, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1961. Fødselssted: Atal village, Ander district, Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: a) D 010678 (afghansk pas udstedt den 19.12.1993), b) OR 733375 (afghansk pas udstedt den 28.6.2005, gyldigt indtil 2010). Andre oplysninger: Faderens navn er Mohammad Mangal. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

45)

»Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aab-distriktet, Nuristan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Taliban-medlem med ansvar for Afghanistans Nuristan-provins siden maj 2007.«

46)

»Gul Ahmad Hakimi. Titel: Maulavi. Funktion: Handelsattaché, Talibans »generalkonsulat«, Karachi. Nationalitet: afghansk.«

47)

»Abdullah Hamad. Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Helmand, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 00857 (udstedt den 20.11.1997).«

48)

»Hamdullah. Titel: Maulavi. Funktion: Attaché for repatriering, Talibans »generalkonsulat«, Quetta. Nationalitet: afghansk.«

49)

»Zabihullah Hamidi; Funktion: Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelse. Nationalitet: afghansk.«

50)

»Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad). Titel: Qari. Funktion: a) planlægningsminister under Taliban-styret, b) minister for videregående uddannelse under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1955. Fødested: Badakhshan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

51)

»Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titel: Maulavi. Funktion: a) Taliban-styrets viceminister for minedrift og industri, b) Taliban-styrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: Omkring 1952. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: fra Laghman-provinsen, Afghanistan.«

52)

»Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan). Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Funktion: Taliban-styrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Arghandaab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) medlem af Talibans ledelse siden maj 2007, c) medlem af det talibanske råds finanskommission.«

53)

»Badruddin Haqqani (alias Atiqullah). Adresse: Miram Shah, Pakistan. Fødselsdato: omkring 1975-1979. Andre oplysninger: a) øverstbefalende for Haqqani Network og medlem af Taliban shura i Miram Shah, b) har været med til at lede angreb mod mål i Sydøstafghanistan, c) søn af Jalaluddin Haqqani, bror til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og Nasiruddin Haqqani, nevø af Khalil Ahmed Haqqani. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 11.5.2011.«

54)

»Ezatullah Haqqani. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for planlægning. Fødselsdato: Omkring 1957. Fødested: Laghman-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

55)

»Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: omkring 1942. Fødselssted: Khost-provinsen, Zadran-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan; c) Meldt død i juni 2007, men stadig i live i maj 2008. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.«

56)

»Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Titel: Haji. Adresse: a) Peshawar, Pakistan, b) nær Dergey Manday Madrasa i landsbyen Dergey Manday, nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, c) landsbyen Kayla nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, d) landsbyen Sarana Zadran, Paktia-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: a) 1.1.1966, b) mellem 1958 og 1964. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) højtplaceret medlem af Haqqani-netværket, som opererer ud fra det nordlige Waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan, b) har tidligere rejst til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, for at skaffe midler, c) bror til Jalaluddin Haqqani og onkel til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.2.2011.«

57)

»Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani). Titel: Maulavi. Funktion: a) Taliban-styrets viceminister for Haj og religiøse anliggender, b) Taliban-styrets viceminister for videregående uddannelser. Fødselsdato: omkring 1958. Fødselssted: Baghlan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

58)

»Mohammad Salim Haqqani. Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden. Fødselsdato: omkring 1967. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: fra Laghman-provinsen.«

59)

»Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair). Adresse: Pakistan. Fødselsdato: omkring 1970-1973. Fødested: Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: tilknyttet Haqqani-netværket, som opererer ud fra det nordlige Waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 20.7.2010.«

60)

»Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titel: mullah. Funktion: a) Taliban-styrets direktør for administrative anliggender, b) leder af information og kultur i Kandahar-provinsen under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1965. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) afgangseksamen fra Haqqaniya-madrassaen i Pakistan, b) formodes at have haft tætte forbindelser til Taliban-lederen Mullah Mohammad Omar, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

61)

»Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa). Funktion: Na’ib Amir (Vicekommandør). Adresse: a) kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Fødselsdato: omkring 1977/1978. Fødested: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) byen Srana, Garda Saray-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan, c) Neka-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan, d) Khost-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Siden 2004 højtstående operativ kommandant i de østlige og sydlige regioner af Afghanistan. b) Søn af Jallaloudine Haqani. c) Tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardan-klanen i Garda Saray i Paktia-provinsen, Afghanistan. d) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

62)

»Abdul Hai Hazem. Titel: Maulavi. Funktion: førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 0001203.«

63)

»Hidayatullah (alias Abu Turab). Funktion: Taliban-styrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

64)

»Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib). Titel: Maulavi. Funktion: viceminister for information og kultur (kulturelle anliggender) under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

65)

»Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicefinansminister. Fødselsdato: Omkring 1964. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) fra Østafghanistan, b) har siden maj 2007 været medlem af Taliban-rådet i Kunar-provinsen, Afghanistan, c) fætter til Moulavi Noor Jalal.«

66)

»Gul Agha Ishakzai (alias a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Adresse: Pakistan. Fødselsdato: omkring 1972. Fødested: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Andre oplysninger: Er part i et nyligt oprettet Taliban-råd, som koordinerer indsamlingen af zakat (islamisk skat) fra Buluchistan-provinsen, Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 20.7.2010.«

67)

»Noor Jalal (alias Nur Jalal). Titel: Maulavi. Funktion: viceindenrigsminister, (administrative anliggender) under Taliban-styret. Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: Kunar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

68)

»Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets informationsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Gardez, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

69)

»Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad). Fødselsdato: omkring 1962. Fødested: Landsbyen Nulgham, Panjwai-distriktet, Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Har været selvstændig bilforhandler i Kandahar, Afghanistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 4.11.2010.«

70)

»Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: generalkonsul, Talibans »generalkonsulat«, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000952 (afghansk pas udstedt den 7.1.1999). Andre oplysninger: har siden maj 2007 været Talibans »guvernør« for Ghazni-provinsen, Afghanistan.«

71)

»Abdul Rauf Khadem. Titel: Mullah. Funktion: Hærfører for de centrale styrker under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Uruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

72)

»Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah). Titel: a) Maulavi b) Mullah. Funktion: a) Taliban-styrets guvernør for Herat-provinsen (Afghanistan), b) Taliban-styrets talsmand, c) Taliban-styrets guvernør for Kabul-provinsen, d) Taliban-styrets indenrigsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Arghistan-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Fængslet siden juni 2007. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

73)

»Shamsullah Kmalzada (alias Shamsalah Kmalzada). Køn: Mand. Funktion: Andensekretær, Talibans »ambassade«, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

74)

»Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titel: mullah. Funktion: a) Taliban-styrets indenrigsminister, b) Taliban-styrets politichef i Kabul. Fødselsdato: omkring 1958. Fødested: Spin Boldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan, i området op til Chaman-distriktet, Quetta, Pakistan. Andre oplysninger: formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

75)

»Jan Mohmmad Madani. Titel: Funktion: Chargé d'affaires, Talibans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: afghansk.«

76)

»Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb) Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Logar-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: omkring 1960. Fødested: Taliqan, Takhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) involveret i narkotikahandel, b) har siden maj 2007 været Talibans militære leder i Takhar-provinsen, Afghanistan, c) leder af Nangahar-provinsen.«

77)

»Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titel: maulavi. Funktion: Taliban-styrets landbrugsminister. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: har siden maj 2007 været medlem af Talibans »Miram Shah-råd«.«

78)

»Mohammadullah Mati. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for offentlige arbejder. Fødested: Arghandab-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

79)

»Matiullah; Titel: Mullah. Funktion: Direktør for Kabul Custom House under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1973. Fødested: Daman-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

80)

»Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titel: maulavi. Funktion: undervisningsattaché, Talibans »generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1970. Fødested: Kunduz, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: SE 012820 (afghansk pas udstedt den 4.11.2000). Andre oplysninger: angiveligt død i juni 2007.«

81)

»Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Faiz Mohammad Mazloom). Titel: Mullah. Funktion: Vicestabschef i hæren under Taliban-styret. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødselssted: Uruzgan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.«

82)

»Nazar Mohammad. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kunduz-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: afghansk.«

83)

»Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Funktion: Taliban-styrets viceminister for martyrer og repatriering. Adresse: Dehbori-distriktet, Kabul, Afghanistan. Fødselsdato: 1957. Fødested: landsbyen Kotakhel, Zormat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Nationalt identitetsnr.: 110675.«

84)

»Mohammad Homayoon. Titel: Eng. Funktion: Taliban-styrets viceminister for vand og elektricitet. Nationalitet: afghansk.«

85)

»Mohammad Shafiq Mohammadi. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Khost-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1948. Fødested: Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

86)

»Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titel: maulavi. Funktion: a) andenviceminister for økonomiske anliggender i Taliban-styrets ministerråd, b) Taliban-styrets guvernør i Nangahar-provinsen, c) Taliban-styrets chef for det østlige område. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Zardran-stammen, Paktja-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.«

87)

»Mohammad Rasul. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Nimroz-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Spinboldak-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

88)

»Mohammad Wali. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: Omkring 1965. Fødested: Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

89)

»Mohammad Yaqoub. Titel: Maulavi. Funktion: chef for BIA under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.«

90)

»Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). Titel: Mullah. Funktion: a) Taliban-styrets undervisningsminister, b) Talibans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Helmand-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

91)

»Abdulhai Motmaen. Titel: Maulavi. Funktion: direktør, afdelingen for information og kultur, Kandahar, Afghanistan, under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1973. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

92)

»Rafiullah Muazen. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: Omkring 1943. Fødested: Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

93)

»Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb). Titel: a) mullah, b) haji. Funktion: Taliban-styrets vicekommunikationsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

94)

»Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Titel: Maulavi. Funktion: generalkonsul, Talibans »Generalkonsulat«, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Farah. Nationalitet: afghansk. Pas: 00737 (afghansk pas udstedt den 20.10.1996).«

95)

»Mohammad Husayn Mustas'id (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas'eed), (d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Titel: Mullah. Funktion: Leder af Videnskabernes Selskab under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1964. Andre oplysninger: Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.«

96)

»Mohammad Naim (alias Mullah Naeem). Titel: Mullah. Funktion: viceminister for civil luftfart under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.«

97)

»Nik Mohammad. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicehandelsminister. Nationalitet: afghansk.«

98)

»Hamdullah Nomani. Titel: Maulavi. Funktion: højtstående embedsmand i ministeriet for højere uddannelse under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

99)

»Mohammad Aleem Noorani. Titel: Mufti. Funktion: førstesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi. Nationalitet: afghansk.«

100)

»Nurullah Nuri. Titel: Maulavi. Funktion: a) guvernør for Balkh-provinsen (Afghanistan) under Taliban-styret, b) chef for den nordlige zone under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Shahjoe-distriktet, Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

101)

Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi,c) Baryaly, d) Baryalai). Titel Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kabulprovinsen under taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Pashtoon Zarghoon-distriktet, Heratprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Talibanmedlem med ansvar for Herat-provinsen. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.«

102)

»Mohammed Omar. Titel: Mullah. Funktion: de troendes leder (»Amir ul-Mumineen«), Afghanistan. Fødselsdato: Omkring 1966. Fødested: Uruzgan-provinsen, landsbyen Adehrawood. Nationalitet: afghansk.«

103)

»Abdul Jabbar Omari. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Baghlan-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

104)

»Mohammad Ibrahim Omari. Titel: Alhaj. Funktion: Taliban-styrets viceminister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Zadran-dalen, Khost-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

105)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi). Titel: a) Mullah b) Maulavi. Funktion: Taliban-styrets justitsminister. Fødselsdato: omkring 1963. Fødested: a) Kandahar, Afghanistan, b) Chora-distriktet, Uruzgan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 25.1.2001.

106)

»Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Titel: a) mullah, b) maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceundervisningsminister. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Darzab-distriktet, Faryab-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) Taliban-medlem med ansvar for det nordlige Afghanistan siden maj 2007, b) involveret i narkotikahandel.«

107)

»Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titel: maulavi. Funktion: attaché for repatriering ved Talibans »ambassade«, Islamabad. Nationalitet: afghansk.«

108)

»Mohammad Rabbani. Titel: Mullah. Fødselsår: ca. 1961. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) formand for Regeringsrådet (Taliban-styret), b) leder af Ministerrådet (Taliban-styret), c) rapporteret død april 2001.«

109)

»Yar Mohammad Rahimi. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets kommunikationsminister. Fødselsdato: Omkring 1953. Fødested: Panjwaee-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

110)

»Mohammad Hasan Rahmani. Titel: Mullah. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Kandahar-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Panjwaee-distriktet, Kandahar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

111)

»Habibullah Reshad. Titel: Mullah. Funktion: chef for undersøgelsesafdelingen under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

112)

»Abdulhai Salek. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Uruzgan-provinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.«

113)

»Sanani. Titel: Maulavi. Funktion: chef for Dar-ul-Efta under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1923. Fødested: Zabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

114)

»Noor Mohammad Saqib. Funktion: Taliban-styrets retspræsident for højesteret. Fødselsdato: Omkring 1958. Fødested: Bagrami-distriktet, Kabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

115)

»Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Titel: maulavi. Funktion: a) Taliban-styrets viceminister for Haj-anliggender, b) leder af Taliban-styrets Olympiske Komité. Adresse: Baraki Barak-distriktet, Logar-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: mellem 1958 og 1963. Fødested: Baraki Barak-distriktet, Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: blev i juli 2003 varetægtsfængslet i Kabul, Afghanistan. Løsladt i 2005.«

116)

»Ehsanullah Sarfida. Titel: Maulavi. Funktion: vicesikkerhedsminister (efterretning) for Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Qarabagh-distriktet i Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

117)

»Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titel: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah. Funktion: a) Taliban-styrets vicearbejds- og socialminister, b) borgmester i Kabul by under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Chaman distriktet, Pakistan.«

118)

»Qari Abdul Wali Seddiqi. Funktion: tredjesekretær under Taliban-styret. Fødselsdato: 1974. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pasnr.: D 000769 (afghansk pas udstedt den 2.2.1997).«

119)

»Abdul Wahed Shafiq. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets viceguvernør for Kabul-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

120)

»Mohammad Sohail Shaheen. Funktion: andensekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad Nationalitet: afghansk.«

121)

»Said Ahmed Shahidkhel. Titel: Maulavi. Fødselsår: ca. 1975. Fødested: Central Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) viceundervisningsminister (Taliban-styret), b) varetægtsfængslet i juli 2003 i Kabul, Afghanistan.«

122)

»Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Titel: a) maulavi, b) mullah. Funktion: Taliban-styrets minister for civil luftfart og transport. Fødselsdato: omkring 1960. Fødested: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) vendte hjem til Afghanistan i september 2006, b) medlem af Talibans ledelse, c) involveret i narkotikahandel, d) har siden maj 2007 været aktiv i provinserne Khost, Paktia og Paktika, Afghanistan; har siden maj 2007 været Taliban-guvernør i Kandahar.«

123)

»Shamsudin. Titel: Maulavi. Funktion: guvernør for Wardak (Maidan)-provinsen under Taliban-styret. Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Keshim-distriktet, Badakhshan-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

124)

»Mohammad Sharif. Funktion: Taliban-styrets viceindenrigsminister. Nationalitet: afghansk.«

125)

»Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman). Titel: a) Mullah b) Maulavi. Funktion: Taliban-styrets vicelandbrugsminister. Fødested: Suroobi-distriktet, Kabul-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 23.2.2001.«

126)

»Abdul Ghafar Shinwari. Titel: Haji. Funktion: tredjesekretær, Talibans »generalkonsulat«, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 29.3.1965. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 000763 (udstedt den 9.1.1997).«

127)

»Mohammad Sarwar Siddiqmal. Funktion: tredjesekretær, Talibans »Ambassade«, Islamabad. Nationalitet: afghansk.«

128)

»Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Funktion: Taliban-styrets vicesundhedsminister. Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Logar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

129)

»Taha. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Paktia-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1963. Fødested: Ningarhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

130)

»Tahis. Titel: Hadji. Funktion: Taliban-styrets viceminister for civil luftfart. Nationalitet: afghansk.«

131)

»Abdul Raqib Takhari. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets minister for repatriering. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Takhar-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

132)

»Walijan. Titel: Maulavi. Funktion: Taliban-styrets guvernør for Jawzjan-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Omkring 1968. Fødested: Quetta, Pakistan.«

133)

»Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah). Titel: a) Maulavi, b) Haji. Funktion: Handelsattaché, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1962. Fødselssted: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i oktober 2006. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b),omhandlede dato: 25.1.2001.«

134)

»Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq). Titel: Maulavi. Funktion: Vicesikkerhedsminister (Efterretningstjenesten) under Taliban-styret. Fødselsdato: omkring 1975. Fødselssted: Central Ghazni-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 31.1.2001.«

135)

»Mohammad Jawad Waziri. Funktion: afdelingen for FN-anliggender, udenrigsministeriet under Taliban-styret. Nationalitet: afghansk.«

136)

»Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titel: mullah. Funktion: Taliban-styrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødested: Logar-provinsen, Kharwar-distriktet, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«

137)

»Mohammad Zahid. Titel: Mullah. Funktion: tredjesekretær, Talibans »ambassade«, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Logar, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Pas: D 001206 (udstedt den 17.7.2000).«

138)

»Rahimullah Zurmati. Titel: Maulavi. Funktion: viceminister for information og kultur (publikation) under Taliban-styret. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Zurmat-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk.«


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/33


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 755/2011

af 1. august 2011

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 442/2011 af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 9. maj 2011 forordning (EU) nr. 442/2011.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien og i overensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/488/FUSP af 1. august 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (2) bør der tilføjes yderligere personer på listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til forordning (EU) nr. 442/2011 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen over fysiske og juridiske personer, enheder eller organer i bilag II til forordning (EU) nr. 442/2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 1.

(2)  Se side 74 i denne EUT.


BILAG

Personer, der er omhandlet i artikel 1

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger (fødselsdato, fødested…)

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Mohammad Mufleh

 

Chef for den syriske militære efterretningstjeneste i byen Hama, involveret i nedkæmpelse af demonstranter.

1.8.2011

2.

Generalmajor Tawfiq Younes

 

Chef for efterretningstjenestens afdeling for intern sikkerhed, involveret i vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Født den 19.10.1932 i Latakia, Syrien

Tæt tilknytning til og morbror til Bashar og Mahir al-Assad. Forretningspartner og far til Rami, Ihab og Iyad Makhlouf.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Født i Latakia

Tilknytning til Mahir al-Assad for Shabihamilitsen. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen og i koordinering af Shabihamilitsgrupper

1.8.2011

5.

General Ali Habib Mahmoud

Født i 1939 i Tartous. Udnævnt til forsvarsminister den 3. juni 2009.

Forsvarsminister. Ansvarlig for de syriske væbnede styrkers ledelse og operationer, involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 756/2011

af 27. juli 2011

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare bestående af (i vægtprocent):

rå fisk (skåret i stykker) af slægten Mullus

64

rå rejer

10

rå grøntsager

26

der foreligger på et træspyd.

1604 19 98

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 2 til kapitel 16 og teksten til KN-kode 1604, 1604 19 og 1604 19 98.

Det forhold, at (råt) fiskekød og rå rejer foreligger sammen med grøntsagerne på et træspyd, gør, at varen skal betragtes som en tilberedning. Tarifering i kapitel 3 er derfor udelukket, fordi varen har været underkastet en videregående tilberedning end tilladt i det pågældende kapitel (se forklarende bemærkninger til HS, kapitel 3, almindelige bemærkninger, femte stykke).

Varen skal derfor tariferes under pos. 1604 som tilberedt fisk i KN-kode 1604 19 98.


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 757/2011

af 27. juli 2011

om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), særlig artikel 9, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til forordning (EØF) nr. 2658/87, bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2 ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur, og som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, fortsat kan påberåbes af modtageren i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (2) i et tidsrum på tre måneder.

(5)

Toldkodeksudvalget har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i den i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-kode.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger meddelt af medlemsstaternes toldmyndigheder, som ikke er i overensstemmelse med EU-retten fastsat i denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til bestemmelserne i artikel 12, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 2913/92 i et tidsrum på tre måneder.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Algirdas ŠEMETA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

Fodtøj, der ikke dækker anklen og ikke kan identificeres som fodtøj til mænd eller kvinder, og hvis længste indvendige mål er mere end 24 cm.

Ydersålen er fremstillet af gummi og mellemsålen af polymerer med lav massefylde.

Overdelen består af dele af tekstil, læder og plast.

Gråt tekstilmateriale dækker hele overdelens overflade med undtagelse af et stykke hvidt tekstil (filt) [2 (1)] på fodtøjets hæl (se foto nr. 655 B).

Dette hvide tekstilmateriale er dækket af flere stykker gråt læder. Det er hovedsaglig dækket af ét stykke på hælen [C (1)] og delvis af to stykker langs begge sider af skoen [D (1)] samt to stykker, der er bøjet omkring vristen [B (1)] (se foto nr. 655 C).

Bagest på hælen er dette hvide tekstilmateriale dækket af et stykke sort vandtæt tekstilmateriale og et stykke mørkegråt plast [b (1)], der er syet fast til overdelen (se foto nr. 655 C). Det sorte tekstilmateriale er synligt gennem små huller i plaststykket.

Ovennævnte grå tekstilmaterialer er syet sammen og fastgjort til sålen. På den ene side af skoen er to stykker gråt tekstilmateriale syet sammen ved hjælp af siksaksting, suppleret med sadelsting på begge sider (se foto nr. 655 D). Under de to tekstilstykker er et bånd af tekstil syet på med de samme sadelsting for at forstærke sammenføjningen.

Foran på skoen dækker et stykke gråt plast [a (1)] det underliggende grå tekstilmateriale.

På begge sider af skoen er stykker af gråt læder [A (1)] fastgjort til tekstilmaterialet, og oven på læderet/det grå tekstilmateriale er der monteret fire lodrette tekstilbånd [1 (1)] (se foto nr. 655 A og 655 D). Desuden er et tekstilbånd, formet som en løkke, fastgjort til tekstilmaterialet på skoens hæl.

(træningssko)

(Se foto nr. 655 A, 655 B, 655 C og 655 D) (2)

6404 11 00

Tarifering i henhold til almindelige tariferingsbestemmelser 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, bestemmelse 4 a) og b) til kapitel 64 i den kombinerede nomenklatur, supplerende bestemmelse 1 til kapitel 64 og teksten til KN-kode 6404 og 6404 11 00.

Når overdelens materiale skal bestemmes i overensstemmelse med bestemmelse 4 a) til kapitel 64, skal der ikke tages hensyn til det stykke grå plast, der dækker skoens snude [a (1)], fordi det beskytter tæerne ved at forstærke det grå tekstilmateriale nedenunder.

Tilsvarende skal der heller ikke tages hensyn til de fire lodrette tekstilbånd [1 (1)] på begge sider af skoen, fordi de forstærker skoens sider, ej heller til tekstilløkken på skoens hæl, fordi den fungerer som tilbehør, der gør det nemmere at tage skoen på.

Der skal heller ikke tages hensyn til de stykker af gråt læder, som er fastgjort til det grå tekstilmateriale på begge sider af skoen [A (1)], idet de også anvendes som forstærkning af skoens sider.

Det hvide tekstilmateriale [2 (1)] kan heller ikke anses for at være en del af det materiale, som udgør overdelen, fordi det hverken er helt eller delvis synligt på skoens yderside (se forklarende bemærkninger til KN, kapitel 64, almindelige bemærkninger, 1a), første punktum af andet stykke).

De stykker gråt læder [B, C, D (1)], der helt eller delvis dækker det hvide tekstilmateriale [2 (1)] (se foto nr. 655 B og 655 C), skal derimod betragtes som en del af det materiale, der udgør overdelen, da de helt eller delvis er synlige på skoens udvendige flade, og de hverken kan anses for at være tilbehør eller forstærkninger.

Det sorte vandtætte tekstilmateriale under det mørkegrå plastmateriale på skoens hæl [b (1)] kan ikke betragtes som en del af det materiale, der udgør overdelen, da det kun er et indsat stykke, der skal forhindre, at der trænger vand igennem hullerne i plaststykket. Derfor skal det mørkegrå plaststykke på skoens hæl også betragtes som en del af det materiale, der udgør overdelen, i overensstemmelse med bestemmelse 4 a) til kapitel 64.

De grå tekstilmaterialer skal betragtes som en del af det materiale, der udgør overdelen, i overensstemmelse med bestemmelse 4 a) til kapitel 64, idet de er fastgjort til hinanden og til de øvrige, ovennævnte dele af overdelen [B, C, D, b (1)] ved hjælp af en holdbar sammenføjning (se forklarende bemærkninger til KN, kapitel 64, almindelige bemærkninger, 1a), sidste punktum af andet stykke, sammenholdt med 1) c), sidste punktum af andet stykke).

De ovenfor nævnte dele af det materiale, der udgør overdelen [B, C, D, b (1) og det grå tekstilmateriale] (se foto nr. 655 C), har desuden karakter af en overdel, dvs. at de yder foden så meget støtte, at brugeren kan gå med fodtøjet (se supplerende bestemmelse 1 til kapitel 64, første stykke, andet punktum).

Når ovennævnte forstærkninger og tilbehør er fjernet (se foto nr. 655 C), har det grå tekstilmateriale et større ydre overfladeareal end de øvrige materialer [B, C, D, b (1)], der ovenfor er identificeret som de materialer, der udgør overdelen. Fodtøjet skal derfor anses for at have en overdel af tekstilmaterialer i overensstemmelse med bestemmelse 4 a) til kapitel 64.

Den del af sålen, der er i kontakt med jorden, er i overensstemmelse med bestemmelse 4 b) til kapitel 64, fremstillet af gummi. Fodtøjet har derfor en ydersål af gummi.

Image


(1)  Tallet/bogstavet henviser til tallene/bogstaverne på fotografierne.

(2)  Fotografierne tjener kun til information.


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/40


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 758/2011

af 1. august 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2009 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 af 30. november 2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab (1), særlig artikel 5, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) nr. 1291/2009 af 18. december 2009 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere landbrugsbedrifters indkomstforhold (2) fastsætter tærsklerne for landbrugsbedrifters økonomiske størrelse for regnskabsåret 2010 og for de følgende regnskabsår.

(2)

Strukturændringer i Irland har medført en nedgang i antallet af de mindste bedrifter og i deres bidrag til den samlede landbrugsproduktion, og der er derfor ikke længere nogen grund til at lade dem indgå i undersøgelsesområdet, for at det skal dække den mest relevante del af landbrugsaktiviteterne.

(3)

For Frankrigs vedkommende er landbrugssektorens struktur i områderne Guadeloupe, Martinique og La Réunion ikke afspejlet i den tærskel, der gælder for Frankrig som helhed.

(4)

For Irlands vedkommende vil det derfor være hensigtsmæssigt at hæve tærsklen til 8 000 EUR, og for Frankrigs vedkommende bør tærsklen for områderne Guadeloupe, Martinique og La Réunion fastsættes til 15 000 EUR.

(5)

I bilaget til forordning (EU) nr. 1291/2009 er det samlede antal regnskabsførende bedrifter for Irland fastsat til 1 300. Dette tal er ikke blevet ændret siden 1982 trods nedgangen i antallet af bedrifter i Irland og stigningen i bedrifternes gennemsnitlige størrelse. Der kan derfor opnås en tilstrækkelig repræsentativitet på basis af en mindre stikprøve end den nuværende.

(6)

For Frankrigs vedkommende bør tilføjelsen af de nye områder Guadeloupe, Martinique og La Réunion afspejles, og antallet af regnskabsførende bedrifter i hvert fransk område bør justeres til niveauer, der sikrer, at stikprøven er tilstrækkeligt repræsentativ.

(7)

For Ungarns vedkommende bør nedsættelsen af antallet af områder afspejles.

(8)

Forordning (EU) nr. 1291/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1291/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 ændres således:

a)

leddet vedrørende Irland affattes således:

»—

Irland: 8 000 EUR«

b)

leddene vedrørende Frankrig affattes således:

»—

Frankrig (bortset fra Guadeloupe, Martinique og La Réunion): 25 000 EUR

Frankrig (kun Guadeloupe, Martinique og La Réunion): 15 000 EUR«.

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 328 af 15.12.2009, s. 27.

(2)  EUT L 347 af 24.12.2009, s. 14.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 1291/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Rækken vedrørende Irland affattes således:

»380

IRLAND

900«

2)

Rækkerne vedrørende Frankrig affattes således:

 

»FRANKRIG

i 2012

fra 2013

121

Île-de-France

200

190

131

Champagne-Ardenne

370

370

132

Picardie

270

270

133

Haute-Normandie

170

170

134

Centralregionskommandoen

410

410

135

Basse-Normandie

240

240

136

Bourgogne

350

340

141

Nord-Pas-de-Calais

280

280

151

Lorraine

230

230

152

Alsace

200

200

153

Franche-Comté

210

210

162

Pays-de-la-Loire

460

460

163

Bretagne

480

480

164

Poitou-Charentes

360

360

182

Aquitaine

550

550

183

Midi-Pyrénées

480

480

184

Limousin

220

220

192

Rhône Alpes

480

480

193

Auvergne

370

360

201

Languedoc-Roussillon

430

430

203

Provence-Alpes-Côte d’Azur

430

420

204

Corse.

170

170

205

Guadeloupe

65

80

206

Martinique

65

80

207

Réunion

130

160

 

Frankrig i alt

7 620

7 640«

3)

Rækkerne vedrørende Ungarn affattes således:

 

»UNGARN

 

764

Alföld

1 016

767

Dunántúl

675

768

Észak- Magyarország

209

 

Ungarn i alt

1 900«


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/44


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 759/2011

af 1. august 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AR

23,8

ZA

27,3

ZZ

25,6

0707 00 05

TR

100,6

ZZ

100,6

0709 90 70

TR

115,3

ZZ

115,3

0805 50 10

AR

65,7

CL

79,0

TR

60,0

UY

69,6

ZA

76,0

ZZ

70,1

0806 10 10

CL

54,3

EG

166,4

MA

198,0

TN

223,5

TR

164,0

ZA

98,7

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

93,3

BR

84,1

CL

89,4

CN

78,9

NZ

110,2

US

131,3

ZA

91,9

ZZ

97,0

0808 20 50

AR

75,9

CL

105,9

CN

51,0

NZ

127,9

ZA

108,5

ZZ

93,8

0809 20 95

CL

267,8

TR

290,0

ZZ

278,9

0809 30

TR

139,7

ZZ

139,7

0809 40 05

BA

51,5

IL

150,1

XS

57,7

ZA

70,8

ZZ

82,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 760/2011

af 1. august 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 751/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. august 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 198 af 30.7.2011, s. 25.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 2. august 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

49,99

0,00

1701 11 90 (1)

49,99

0,00

1701 12 10 (1)

49,99

0,00

1701 12 90 (1)

49,99

0,00

1701 91 00 (2)

54,48

1,13

1701 99 10 (2)

54,48

0,00

1701 99 90 (2)

54,48

0,00

1702 90 95 (3)

0,54

0,20


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


DIREKTIVER

2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/48


RÅDETS DIREKTIV 2011/70/EURATOM

af 19. juli 2011

om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 31 og 32,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, udarbejdet efter indstilling fra en gruppe personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes videnskabeligt sagkyndige,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (»Euratomtraktaten«) skal der indføres ensartede sikkerhedsstandarder til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed.

(2)

Euratomtraktatens artikel 30 fastsætter, at der skal indføres grundlæggende standarder til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

(3)

Ifølge Euratomtraktatens artikel 37 skal medlemsstaterne forsyne Kommissionen med alle almindelige oplysninger vedrørende planer om deponering af radioaktivt spild.

(4)

Rådets direktiv 96/29/Euratom (3) fastsætter grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling. Det pågældende direktivs bestemmelser er blevet suppleret med mere specifik lovgivning.

(5)

I overensstemmelse med Domstolen for Den Europæiske Unions retspraksis udgør bestemmelserne i Euratomtraktatens kapitel 3 om sundhed og sikkerhed et sammenhængende hele, der giver Kommissionen beføjelser af ret betragteligt omfang til at beskytte befolkningen og miljøet mod risici for radioaktiv kontaminering (4).

(6)

I Rådets beslutning 87/600/Euratom af 14. december 1987 om en fællesskabsordning for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare (5) opstilledes rammerne for anmeldelse af strålingsfare og udsendelse af oplysninger, som medlemsstaterne har brug for til at beskytte befolkningen i tilfælde af strålingsfare. Rådets direktiv 89/618/Euratom af 27. november 1989 om oplysning af befolkningen om, hvorledes den skal forholde sig, samt om sundhedsmæssige foranstaltninger i tilfælde af strålingsfare (6) pålagde medlemsstaterne at underrette befolkningen i tilfælde af strålingsfare.

(7)

Rådets direktiv 2003/122/Euratom (7) vedrører kontrol med lukkede højaktive strålekilder og ukontrollerede strålekilder, herunder strålekilder, som ikke længere skal anvendes. I overensstemmelse med den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald (»den fælles konvention«) og Den Internationale Atomenergikommissions (IAEA) adfærdskodeks for radioaktive kilders sikkerhed og sikring samt nuværende industrimetoder kan lukkede strålekilder, der ikke længere skal anvendes, genbruges, genvindes eller bortskaffes. I mange tilfælde kræver dette, at strålekilden eller udstyret, herunder strålekilden, tilbageleveres til leverandøren eller producenten med henblik på rekvalificering eller bearbejdning.

(8)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (8) omfatter håndtering af affald fra udvindingsindustrier, som kan være radioaktivt, dog ikke de aspekter, der er specifikke for radioaktivitet, idet de behandles i henhold til Euratomtraktaten.

(9)

I Rådets direktiv 2006/117/Euratom (9) fastlægges en ordning inden for Det Europæiske Atomenergifællesskab (»Fællesskabet«) for overvågning af og kontrol med grænseoverskridende overførsler af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel. Dette direktiv blev suppleret med Kommissionens henstilling 2008/956/Euratom af 4. december 2008 om kriterier for eksport af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel til tredjelande (10).

(10)

I Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (11) pålægges medlemsstaterne forpligtelser til at fastsætte og opretholde en national ramme for nuklear sikkerhed. Dette direktiv vedrører navnlig nukleare anlægs nukleare sikkerhed, men det fastslås, at det også er vigtigt at sørge for en sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, bl.a. i lagerfaciliteter og på deponeringsanlæg. Disse anlæg, der er omhandlet både i direktiv 2009/71/Euratom og i nærværende direktiv, bør derfor ikke underkastes uforholdsmæssigt store eller unødvendige forpligtelser, navnlig vedrørende rapportering.

(11)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet (12) finder anvendelse på visse planer og programmer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (13).

(12)

Kommissionens henstilling 2006/851/Euratom af 24. oktober 2006 om forvaltningen af de finansielle ressourcer til nedlæggelse af nukleare anlæg og til forvaltning af brugt brændsel og radioaktivt affald (14) fokuserer på finansieringens tilstrækkelighed, dens finansielle sikkerhed og dens gennemsigtighed for at sikre, at midlerne kun bruges til de tilsigtede formål.

(13)

Under de særlige vilkår vedrørende Litauens, Slovakiets og Bulgariens tiltrædelse af Den Europæiske Union, hvor visse atomkraftværker blev lukket tidligt, har Fællesskabet deltaget i fremskaffelsen af finansielle ressourcer og på visse betingelser ydet finansiel støtte til forskellige nedlæggelsesprojekter, herunder håndteringen af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel.

(14)

Den fælles konvention indgået inden for rammerne af IAEA udgør et incitament og sigter mod at opnå og opretholde et højt sikkerhedsniveau på verdensplan i tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald via en intensivering af nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde.

(15)

Nogle medlemsstater har allerede deltaget i og agter at deltage yderligere i det amerikansk-russiske program benævnt »initiativ til nedbringelse af den globale trussel« ved at overføre brugt nukleart brændsel fra forskningsreaktorer til USA og Den Russiske Føderation.

(16)

I 2006 opdaterede IAEA standardernes struktur og offentliggjorde de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som Fællesskabet, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling/Kerneenergiagenturet og andre internationale organisationer sponsorerede i fællesskab. Anvendelse af de grundlæggende sikkerhedsprincipper vil fremme anvendelsen af internationale sikkerhedsstandarder og sikre større overensstemmelse mellem de forskellige landes ordninger.

(17)

Efter Rådets opfordring til at nedsætte en EU-gruppe på højt plan som anført i konklusionerne af 8. maj 2007 om nuklear sikkerhed og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald blev European Nuclear Safety Regulators Group (Ensreg) nedsat ved Kommissionens afgørelse 2007/530/Euratom af 17. juli 2007 om nedsættelse af en europæisk gruppe på højt plan om nuklear sikkerhed og affaldshåndtering (15) for at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets mål på området håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Konklusionerne og henstillingerne fra Ensreg afspejledes i Rådets resolution af 16. december 2008 om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald og Rådets konklusioner af 10. november 2009 om rapporten fra European Nuclear Safety Regulators Group.

(18)

Europa-Parlamentet vedtog den 10. maj 2007 en beslutning, »evaluering af Euratom – 50 års europæisk nuklear politik«, hvori det krævede harmoniserede standarder for håndtering af radioaktivt affald og opfordrede Kommissionen til at revidere de relevante udkast til lovgivningsforslag og fremsætte et nyt forslag til direktiv om håndtering af radioaktivt affald.

(19)

Den enkelte medlemsstat kan frit fastsætte dens energimiks, men alle medlemsstater frembringer radioaktivt affald i forbindelse med elektricitetsproduktion eller aktiviteter inden for industri, landbrug, medicin og forskning eller i forbindelse med nedlæggelse af nukleare anlæg eller i remedierings- og indsatssituationer.

(20)

Driften af atomreaktorer frembringer brugt nukleart brændsel. Den enkelte medlemsstat kan frit fastlægge sin brændselskredsløbspolitik. Det brugte nukleare brændsel kan enten betragtes som en værdifuld ressource, der kan oparbejdes, eller som radioaktivt affald, der er beregnet til direkte deponering. Uanset hvilken løsning der vælges, bør deponering af højradioaktivt affald, adskilt ved oparbejdning, eller brugt nukleart brændsel, der betragtes som affald, tages under overvejelse.

(21)

Radioaktivt affald, herunder brugt nukleart brændsel, der betragtes som affald, kræver langvarig indeslutning og isolering fra mennesker og deres miljø. Dets særlige karakteristika, dvs. indholdet af radionukleider, kræver særlige foranstaltninger for at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling, herunder deponering i passende anlæg som slutpunktet. Oplagring af radioaktivt affald, herunder langtidsopbevaring, er en foreløbig løsning, men ikke et alternativ til deponering.

(22)

En national klassificeringsordning for radioaktivt affald bør støtte disse særlige foranstaltninger under fuld hensyntagen til de forskellige typer af og karakteristika ved radioaktivt affald.

(23)

Den typiske deponeringsmetode til lav- og mellemradioaktivt affald er deponering nær overfladen. Det er bredt anerkendt på teknisk plan, at dyb geologisk deponering for øjeblikket er den mest sikre og mest velegnede løsning som slutpunktet for håndtering af højradioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, der betragtes som affald. Medlemsstaterne bør, samtidig med at de bevarer ansvaret for deres respektive politikker vedrørende håndteringen af deres brugte nukleare affald og lav-, mellem- eller højradioaktive affald, inkludere planlægning og gennemførelse af deponeringsmuligheder i deres nationale politikker. Da gennemførelsen og udviklingen af et deponeringsanlæg vil finde sted over mange årtier, anerkendes det i forbindelse med mange programmer, at disse fortsat skal være fleksible og justerbare, således at der f.eks. kan indarbejdes ny viden om forholdene på stedet eller deponeringssystemets mulige udvikling. Aktiviteterne under »Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste Technology Platform« (IGD-TP) kan lette adgangen til ekspertise og teknologi på disse områder. Med henblik herpå kan reversibilitet og udtagning som drifts- og konstruktionskriterier anvendes som retningslinjer for den tekniske udvikling af et deponeringssystem. Disse kriterier bør imidlertid ikke være en erstatning for et velkonstrueret deponeringsanlæg med et forsvarligt lukningsgrundlag. Det er nødvendigt med et kompromis, da håndteringen af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel er baseret på den seneste videnskabelige og teknologiske viden.

(24)

De enkelte medlemsstater bør have en etisk forpligtelse til at undgå enhver urimelig byrde på fremtidige generationer med hensyn til brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, herunder radioaktivt affald, der forventes fra nedlæggelse af eksisterende nukleare anlæg. Medlemsstaterne vil via gennemførelsen af dette direktiv have dokumenteret, at de har truffet alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dette mål nås.

(25)

At ansvaret for en sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald i sidste ende ligger hos medlemsstaterne, er et grundlæggende princip, der stadfæstes i den fælles konvention. Dette princip om nationalt ansvar og princippet om, at det primære ansvar for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald påhviler tilladelsesindehaveren under den kompetente tilsynsmyndigheds kontrol, bør fremmes, og den kompetente tilsynsmyndigheds rolle og uafhængighed bør styrkes med dette direktiv.

(26)

Der er enighed om, at en kompetent myndigheds brug af radioaktive kilder med henblik på udførelsen af sine tilsynsopgaver ikke berører dens uafhængighed.

(27)

Medlemsstaterne bør sikre, at der er passende finansiering til rådighed for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

(28)

Medlemsstaterne bør udarbejde nationale programmer for at sikre gennemførelse af politiske beslutninger via klare bestemmelser for en rettidig gennemførelse af alle trin i håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald fra frembringelse til deponering. De nationale programmer bør kunne bestå af et enkelt referencedokument eller en række dokumenter.

(29)

Der er enighed om, at nationale ordninger for sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald vil blive anvendt via en form for lovgivningsmæssigt, tilsynsmæssigt eller organisatorisk instrument, hvis valg hører ind under medlemsstaternes kompetence.

(30)

De forskellige trin i håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald hænger nøje sammen. Beslutninger truffet på et enkelt trin kan berøre et efterfølgende trin. Ved udviklingen af nationale programmer bør der derfor tages hensyn til en sådan sammenhæng.

(31)

Gennemsigtighed er vigtig i forbindelse med håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Der bør skabes gennemsigtighed ved at sikre en effektiv oplysning af offentligheden og mulighed for alle de berørte aktører, herunder lokale myndigheder og offentligheden, for at deltage i beslutningsprocesserne i overensstemmelse med nationale og internationale forpligtelser.

(32)

Samarbejde mellem medlemsstaterne og på internationalt plan kan lette og fremskynde beslutningstagningen via adgang til ekspertise og teknologi.

(33)

Nogle medlemsstater mener, at deling af anlæg til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, herunder deponeringsanlæg, er en potentielt gavnlig, sikker og omkostningseffektiv løsning, når den er baseret på en aftale mellem de berørte medlemsstater.

(34)

Dokumentationen af beslutningsprocessen bør, da den vedrører sikkerhed, stå i forhold til risikoniveauerne (gradueret strategi) og bør danne grundlaget for beslutninger i tilknytning til håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Dette bør muliggøre identifikation af usikkerhedsområder, der bør være genstand for særlig opmærksomhed i en sikkerhedsvurdering. Sikkerhedsbeslutninger bør baseres på resultaterne af en sikkerhedsvurdering og oplysninger om robustheden og pålideligheden af den pågældende vurdering og antagelserne heri. Beslutningsprocessen bør derfor være baseret på en række argumenter og beviser, der har til formål at dokumentere, at de krævede sikkerhedsstandarder overholdes for et anlæg eller en aktivitet til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. I det særlige tilfælde med et deponeringsanlæg bør dokumentationen forbedre forståelsen af de aspekter, der påvirker deponeringssystemets sikkerhed, herunder naturlige (geologiske) og kunstige beskyttelsesbarrierer, og den forventede udvikling af deponeringsanlægget over tid.

(35)

En medlemsstat, der ikke har og ikke umiddelbart har udsigt til at få noget brugt nukleart brændsel, og som ikke har nogen nuværende eller planlagte aktiviteter i tilknytning til brugt nukleart brændsel, vil være underlagt en uforholdsmæssigt stor og unødvendig forpligtelse, hvis den skal omsætte bestemmelserne i dette direktiv vedrørende brugt nukleart brændsel til national lovgivning og gennemføre dem. Sådanne medlemsstater bør derfor fritages, så længe de ikke har truffet nogen beslutning om at udvikle aktiviteter i tilknytning til nukleart brændsel, for forpligtelsen til at omsætte bestemmelserne i dette direktiv vedrørende brugt nukleart brændsel til national lovgivning og gennemføre dem.

(36)

En traktat mellem regeringen for Republikken Slovenien og regeringen for Republikken Kroatien om reguleringen af status og andre retsforhold vedrørende investering, udnyttelse og nedlæggelse af Krško-atomkraftværket, regulerer medarbejderskabet af et atomkraftværk. Den nævnte traktat fastsætter et fælles ansvar for håndtering og bortskaffelse af radioaktivt affald og brugt brændsel. Der bør derfor fastsættes en fritagelse fra visse bestemmelser i dette direktiv for ikke at hindre den fulde gennemførelse af den nævnte bilaterale traktat.

(37)

Det fastslås, at der bør tages hensyn til radiologiske og ikke-radiologiske farer i tilknytning til brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald i den nationale ramme, men dette direktiv omfatter ikke ikke-radiologiske farer, som henhører under traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(38)

Opretholdelse og yderligere udvikling af kompetencer og færdigheder inden for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald som et vigtigt element i sikring af et højt sikkerhedsniveau bør baseres på læring via driftserfaring.

(39)

Videnskabelig forskning og teknologisk udvikling, der støttes af teknisk samarbejde mellem alle aktører, kan åbne horisonter med hensyn til en mere sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald samt bidrage til at mindske risikoen for radiotoksicitet i forbindelse med højradioaktivt affald.

(40)

Peerevalueringer kan være en fremragende metode til opbygning af tillid og tiltro til håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald i Unionen med det formål at udvikle og udveksle erfaring og sikre høje standarder —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL 1

ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG ALMINDELIGE PRINCIPPER

Artikel 1

Genstand

1.   Dette direktiv fastsætter en fællesskabsramme for sikring af en ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald for at undgå at pålægge fremtidige generationer urimelige byrder.

2.   Det sikrer, at medlemsstaterne indfører passende nationale ordninger for et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald for at beskytte arbejdstagerne og befolkningen mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

3.   Det sikrer den nødvendige oplysning af offentligheden og dens deltagelse i forbindelse med håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald under passende hensyntagen til spørgsmål vedrørende sikkerhed og fortrolige oplysninger.

4.   Dette direktiv supplerer de grundlæggende normer, der er omhandlet i Euratomtraktatens artikel 30, med hensyn til sikkerhed i tilknytning til brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, jf. dog direktiv 96/29/Euratom.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv finder anvendelse på alle faser af:

a)

håndteringen af brugt nukleart brændsel, når det brugte brændsel stammer fra civile aktiviteter

b)

håndteringen af radioaktivt affald fra frembringelse til deponering, når det radioaktive affald stammer fra civile aktiviteter.

2.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a)

Affald fra udvindingsindustrier, der kan være radioaktivt affald og henhører under anvendelsesområdet for direktiv 2006/21/EF

b)

godkendte frigivelser.

3.   Artikel 4, stk. 4, finder ikke anvendelse på:

a)

tilbagesendelse af lukkede strålekilder, der ikke længere skal anvendes, til en leverandør eller producent

b)

overførsel af brugt nukleart brændsel fra forskningsreaktorer til et land, hvor der leveres eller fremstilles forskningsreaktorbrændsel, under hensyntagen til gældende internationale aftaler

c)

til affald og brugt brændsel fra det eksisterende Krško-atomkraftværk, når det drejer sig om overførsler mellem Slovenien og Kroatien.

4.   Dette direktiv anfægter ikke den ret, som en medlemsstat eller en virksomhed i den pågældende medlemsstat har til at sende det bearbejdede radioaktive affald tilbage til oprindelseslandet, når:

a)

radioaktivt affald skal overføres til den pågældende medlemsstat eller virksomhed til oparbejdning eller

b)

andet materiale skal overføres til denne medlemsstat eller virksomhed med henblik på at genindvinde det radioaktive affald.

Dette direktiv anfægter heller ikke den ret, som en medlemsstat eller en virksomhed i den medlemsstat, til hvilken brugt brændsel skal overføres til behandling eller oparbejdning, har til at sende radioaktivt affald, som er genindvundet ved behandlings- eller oparbejdningsprocessen, eller en vedtagen tilsvarende proces, tilbage til oprindelseslandet.

Artikel 3

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »lukning«: afslutning af alle operationer på et tidspunkt efter anbringelsen af brugt nukleart brændsel eller radioaktivt affald i deponeringsanlægget, herunder det afsluttende anlægsarbejde eller andet arbejde, der er nødvendigt for at bringe anlægget i en stand, der vil være sikker på lang sigt

2)   »kompetent tilsynsmyndighed«: en myndighed eller et system af myndigheder, der er udpeget i en medlemsstat på området regulering af sikkerheden i tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel eller radioaktivt affald som omhandlet i artikel 6

3)   »deponering«: anbringelse af brugt brændsel eller radioaktivt affald på et anlæg uden tanke på senere udtagning

4)   »deponeringsanlæg«: et anlæg, hvis hovedformål er deponering af radioaktivt affald

5)   »tilladelse«: et officielt dokument, der er udstedt under en medlemsstats jurisdiktion, og hvorved der gives tilladelse til gennemførelse af enhver aktivitet i tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel eller radioaktivt affald, eller hvorved ansvaret for placering, design, opførelse, ibrugtagning, drift, afvikling eller lukning af et anlæg til håndtering af brugt nukleart brændsel eller et anlæg til radioaktivt affald overdrages

6)   »tilladelsesindehaver«: en juridisk eller fysisk person, der har det overordnede ansvar for enhver aktivitet eller ethvert anlæg i tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel eller radioaktivt affald som anført i tilladelsen

7)   »radioaktivt affald«: luftformigt, flydende eller fast radioaktivt materiale, som medlemsstaten eller en juridisk eller fysisk person, hvis afgørelse accepteres af medlemsstaten, ikke har planlagt eller ikke har overvejet at finde yderligere anvendelse for, og som i sin egenskab af radioaktivt affald reguleres af en kompetent tilsynsmyndighed efter medlemsstatens love og bestemmelser

8)   »håndtering af radioaktivt affald«: alle aktiviteter i forbindelse med manipulation, forbehandling, behandling, emballering, oplagring eller deponering af radioaktivt affald, dog ikke dets overførsel

9)   »anlæg til håndtering af radioaktivt affald«: et anlæg, hvis hovedformål er håndtering af radioaktivt affald

10)   »oparbejdning«: en proces eller aktivitet, hvis formål er at udvinde fissile eller fertile materialer af brugt nukleart brændsel med henblik på fornyet anvendelse

11)   »brugt nukleart brændsel«: nukleart brændsel, der er blevet bestrålet i og permanent fjernet fra en reaktorkerne; brugt nukleart brændsel kan enten betragtes som en brugbar ressource, der kan oparbejdes, eller det kan være beregnet til endelig deponering, hvis det betragtes som radioaktivt affald

12)   »håndtering af brugt nukleart brændsel«: alle aktiviteter i tilknytning til manipulation, oplagring, oparbejdning eller deponering af brugt nukleart brændsel, dog ikke dets overførsel

13)   »anlæg til håndtering af brugt nukleart brændsel«: et anlæg, hvis hovedformål er håndtering af brugt nukleart brændsel

14)   »oplagring«: opbevaring af brugt nukleart brændsel eller radioaktivt affald på et anlæg med henblik på senere udtagning.

Artikel 4

Generelle principper

1.   Medlemsstaterne udformer og opretholder nationale politikker vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Den enkelte medlemsstat har i sidste ende ansvaret for håndteringen af det brugte brændsel og det radioaktive affald, der frembringes i landet, jf. dog artikel 2, stk. 3.

2.   Hvis radioaktivt affald eller brugt brændsel sendes til bearbejdning eller oparbejdning til en medlemsstat eller et tredjeland, ligger det endelige ansvar for en sikker og ansvarlig bortskaffelse af disse materialer, herunder affald som et biprodukt, fortsat hos den medlemsstat eller det tredjeland, hvorfra det radioaktive materiale blev sendt.

3.   Nationale politikker baseres på samtlige følgende principper:

a)

frembringelsen af radioaktivt affald holdes på et minimum, der med rimelighed er praktisk gennemførligt, både med hensyn til aktivitet og volumen ved hjælp af passende udformningsforanstaltninger og af drifts- og afviklingspraksis, herunder genvinding og genbrug af materialer

b)

den indbyrdes forbindelse mellem de forskellige trin i frembringelsen og håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald tages i betragtning

c)

brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald håndteres sikkert, herunder på lang sigt med passive sikkerhedskarakteristika

d)

gennemførelsen af foranstaltninger følger en gradueret strategi

e)

udgifterne til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald afholdes af dem, der frembragte disse materialer

f)

der anvendes en evidensbaseret og dokumenteret beslutningsproces i alle faser af håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

4.   Radioaktivt affald skal deponeres i den medlemsstat, hvor det er frembragt, medmindre en aftale er trådt i kraft på overførselstidspunktet mellem den pågældende medlemsstat og en anden medlemsstat eller et tredjeland om at anvende et deponeringsanlæg i et af landene under hensyntagen til de kriterier, som Kommissionen har fastlagt i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, i direktiv 2006/117/Euratom.

Før overførslen til et tredjeland skal den eksporterende medlemsstat underrette Kommissionen om indholdet af en sådan aftale og træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at:

a)

bestemmelseslandet har indgået en aftale med Fællesskabet vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald eller er part i den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald (»den fælles konvention«)

b)

bestemmelseslandet har programmer for håndtering og deponering af radioaktivt affald med mål, der er udtryk for et højt sikkerhedsniveau svarende til dem, der er fastlagt i dette direktiv, og

c)

deponeringsanlægget i bestemmelseslandet har tilladelse til at modtage det radioaktive affald, er i drift før overførslen og forvaltes i overensstemmelse med bestemmelserne i det pågældende lands program for håndtering af radioaktivt affald.

KAPITEL 2

FORPLIGTELSER

Artikel 5

Nationale rammebestemmelser

1.   Medlemsstaterne indfører og opretholder passende lovgivningsmæssige, tilsynsmæssige og organisatoriske rammebestemmelser (»de nationale rammebestemmelser«) for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, der fordeler ansvar og sørger for koordinering mellem de relevante kompetente myndigheder. De nationale rammebestemmelser skal omfatte samtlige følgende:

a)

et nationalt program for gennemførelsen af politikken for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

b)

nationale ordninger for sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Fastlæggelsen af, hvordan disse ordninger skal vedtages, og via hvilket instrument de skal anvendes, hører ind under medlemsstaternes kompetence

c)

en tilladelsesordning for aktiviteter eller anlæg eller begge i tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, herunder forbud mod at udføre aktiviteter i tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald eller at drive et anlæg til håndtering af brugt nukleart brændsel eller radioaktivt affald uden en tilladelse eller begge, og om nødvendigt med fastlæggelse af betingelser for yderligere forvaltning af aktiviteten, anlægget eller begge dele

d)

en ordning for fyldestgørende kontrol, et forvaltningssystem, lovpligtige inspektioner, dokumentation og rapporteringskrav i forbindelse med aktiviteter, anlæg eller begge til håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel, herunder passende foranstaltninger for perioden efter lukning af deponeringsanlæg

e)

håndhævelsesforanstaltninger, herunder suspension af aktiviteter og ændring, udløb eller inddragelse af en tilladelse samt om nødvendigt krav til alternative løsninger, som kan bidrage til en forbedring af sikkerheden

f)

en fordeling af ansvaret mellem de organer, der er involveret i de forskellige trin af håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald; de nationale rammebestemmelser skal navnlig lægge hovedansvaret for det brugte nukleare brændsel og det radioaktive affald hos dem, der har frembragt det, eller under særlige omstændigheder hos den tilladelsesindehaver, der har fået overdraget dette ansvar af de kompetente myndigheder

g)

nationale krav til information af offentligheden og dens deltagelse

h)

finansieringsordning(er) for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald i overensstemmelse med artikel 9.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de nationale rammebestemmelser om nødvendigt forbedres under hensyn til driftserfaring, indvundne erfaringer fra beslutningsprocessen som nævnt i artikel 4, stk. 3, litra f), og udviklingen af relevant teknologi og forskning.

Artikel 6

Kompetent tilsynsmyndighed

1.   Hver medlemsstater opretter og opretholder en kompetent tilsynsmyndighed inden for sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente tilsynsmyndighed funktionelt er adskilt fra alle andre organer eller organisationer, der arbejder med fremme eller anvendelse af nuklear energi eller radioaktivt materiale, herunder elektricitetsproduktion og anvendelser af radioisotoper, eller med håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, for at sikre dens faktiske uafhængighed af uretmæssig påvirkning af dens tilsynsfunktion.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente tilsynsmyndighed tildeles de juridiske beføjelser og de menneskelige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for, at den kan varetage sine forpligtelser i forbindelse med de i artikel 5, stk. 1, litra b), c), d) og e), omhandlede nationale rammebestemmelser.

Artikel 7

Tilladelsesindehavere

1.   Medlemsstaterne sikrer, at tilladelsesindehaveren har det primære ansvar for sikkerheden i forbindelse med anlæg og/eller aktiviteter til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Dette ansvar kan ikke overdrages.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at de gældende nationale rammebestemmelser kræver, at tilladelsesindehaverne under tilsyn fra den kompetente tilsynsmyndighed regelmæssigt vurderer, verificerer og løbende forbedrer sikkerheden i forbindelse med anlægget eller aktiviteten til håndtering af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel på en systematisk og kontrollerbar måde, så vidt det med rimelighed kan lade sig gøre. Dette sikres via en passende sikkerhedsvurdering, andre argumenter og beviser.

3.   Som led i udstedelse af tilladelsen til et anlæg eller en aktivitet skal sikkerhedsdokumentationen omfatte udvikling og drift af en aktivitet og udvikling, drift og nedlæggelse af et anlæg eller lukning af et deponeringsanlæg samt perioden efter lukning af et deponeringsanlæg. Sikkerhedsdokumentationens omfang skal stå i forhold til operationens kompleksitet og størrelsen af de farer, der er forbundet med det radioaktive affald og brugte brændsel, og anlægget eller aktiviteten. Processen vedrørende tilladelser skal bidrage til sikkerheden i forbindelse med anlægget eller aktiviteten under normale driftsforhold, driftsforstyrrelser og design basis-uheld. Den skal garantere anlæggets eller aktivitetens sikkerhed. Der skal findes foranstaltninger til forebyggelse af ulykker og afbødning af følgerne af ulykker, herunder verifikation af de fysiske barrierer og tilladelsesindehaverens administrative beskyttelsesprocedurer, der skal slå fejl, før arbejdstagerne og befolkningen bliver signifikant berørt af ioniserende stråling. Ved hjælp af denne tilgang identificeres og reduceres usikkerheder.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at de nationale rammebestemmelser kræver, at tilladelsesindehavere opstiller og indfører integrerede håndteringssystemer, herunder kvalitetssikring, som på passende måde prioriterer sikkerheden i forbindelse med den samlede håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald og regelmæssigt verificeres af den kompetente tilsynsmyndighed.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at de nationale rammebestemmelser kræver, at tilladelsesindehavere sørger for og opretholder passende økonomiske og menneskelige ressourcer til at opfylde deres forpligtelser med hensyn til sikkerhed i tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, jf. stk. 1-4.

Artikel 8

Ekspertise og kvalifikationer

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale rammebestemmelser kræver, at alle parter indfører uddannelsesordninger for deres personale samt forsknings- og udviklingsaktiviteter for at dække de behov, der i forbindelse med det nationale program for håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald er for at opnå, opretholde og videreudvikle den nødvendige ekspertise og de nødvendige kvalifikationer.

Artikel 9

Finansielle ressourcer

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale rammebestemmelser kræver, at der er tilstrækkelige finansielle ressourcer, når der er behov herfor til gennemførelse af nationale programmer, jf. artikel 11, navnlig til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald, under behørig hensyntagen til ansvaret hos producenten af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Artikel 10

Gennemsigtighed

1.   Medlemsstaterne sikrer, at de nødvendige oplysninger vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald stilles til rådighed for arbejdstagerne og offentligheden. Denne forpligtelse omfatter, at den kompetente tilsynsmyndighed skal informere offentligheden på de områder, der ligger inden for dens kompetence. Oplysninger skal stilles til rådighed for offentligheden i overensstemmelse med national lovgivning og internationale forpligtelser, forudsat at dette ikke bringer andre interesser i fare, herunder bl.a. sikkerhed, der er anerkendt i national lovgivning eller internationale forpligtelser.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden får de nødvendige muligheder for at deltage effektivt i beslutningsprocessen vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald i overensstemmelse med national lovgivning og internationale forpligtelser.

Artikel 11

Nationale programmer

1.   Den enkelte medlemsstat sørger for gennemførelsen af sit nationale program for håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (nationalt program) omfattende alle typer af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald under sin jurisdiktion og alle faser af håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald fra frembringelse til deponering.

2.   Den enkelte medlemsstat reviderer og ajourfører regelmæssigt sit nationale program under hensyntagen til tekniske og videnskabelige fremskridt, hvor det er relevant, samt henstillinger, indvundne erfaringer og god praksis fra peerevalueringer.

Artikel 12

Nationale programmers indhold

1.   De nationale programmer skal redegøre for, hvordan medlemsstaterne har til hensigt at gennemføre deres nationale politikker, jf. artikel 4, vedrørende ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald for at sikre, at målene med dette direktiv nås, og omfatte samtlige følgende:

a)

de overordnede mål for medlemsstaternes nationale politik vedrørende håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

b)

væsentlige større milepæle og klare tidsrammer for opnåelsen af disse milepæle i lyset af de overordnede mål med de nationale programmer

c)

en opgørelse over alt brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald og skøn over forventninger til fremtidige mængder, herunder fra nedlæggelse, hvoraf det klart fremgår, hvor det radioaktive affald og det brugte nukleare brændsel befinder sig, og hvor stor en mængde der er tale om, i overensstemmelse med passende klassificering af det radioaktive affald

d)

strategier eller planer og tekniske løsninger med hensyn til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald fra frembringelse til deponering

e)

strategier eller planer for perioden efter lukning af et deponeringsanlæg inden for anlæggets levetid, herunder den periode, i hvilken der opretholdes fyldestgørende kontrol, og de metoder, der skal anvendes for at bevare viden om det pågældende anlæg på lang sigt

f)

de forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre løsninger til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald

g)

ansvaret for gennemførelsen af det nationale program og de vigtigste resultatindikatorer til overvågning af fremskridt i retning af gennemførelse

h)

en vurdering af de nationale programomkostninger og det grundlag og de hypoteser, som denne vurdering er baseret på, som skal omfatte en profil over tid

i)

den eller de gældende finansieringsordninger

j)

en gennemsigtighedspolitik eller -proces som omhandlet i artikel 10

k)

en eventuel eller eventuelle indgåede aftaler med en medlemsstat eller et tredjeland om håndtering af brugt nukleart brændsel eller radioaktivt affald, herunder om anvendelse af deponeringsanlæg.

2.   Det nationale program og den nationale politik kan samles i et enkelt dokument eller i en række dokumenter.

Artikel 13

Indberetning

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen deres nationale programmer og senere væsentlige ændringer.

2.   Inden for en frist på seks måneder fra indberetningen kan Kommissionen anmode om præcisering og/eller udtale sig om, hvorvidt indholdet af det nationale program er i overensstemmelse med artikel 12.

3.   Inden for en frist på seks måneder efter modtagelse af Kommissionens reaktion tilvejebringer medlemsstaterne den præcisering, der er anmodet om, og/eller informerer Kommissionen om enhver revision af de nationale programmer.

4.   Ved afgørelser om at yde finansiel eller teknisk fællesskabsstøtte til anlæg eller aktiviteter i tilknytning til håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald tager Kommissionen medlemsstaternes præciseringer og fremskridtet med de nationale programmer i betragtning.

Artikel 14

Rapportering

1.   Medlemsstaterne forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv, første gang senest den 23. august 2015 og herefter hvert tredje år, og drager fordel af gennemgangen og rapporteringen i medfør af den fælles konvention.

2.   På grundlag af medlemsstaternes rapporter forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet følgende:

a)

en rapport om forløbet af gennemførelsen af direktivet og

b)

en opgørelse over radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel på Fællesskabets område og fremtidsudsigterne.

3.   Medlemsstaterne foranstalter regelmæssigt og mindst hvert tiende år selvevalueringer af deres nationale rammebestemmelser, den kompetente tilsynsmyndighed, det nationale program og gennemførelsen heraf og indbyder til en international peerevaluering af deres nationale rammebestemmelser, kompetente tilsynsmyndighed og/eller nationale program for at sikre høje sikkerhedsstandarder for sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Resultaterne af enhver peerevaluering skal rapporteres til Kommissionen og de andre medlemsstater og kan stilles til rådighed for offentligheden, når det ikke er i strid med sikkerheden og beskyttelsen af fortrolige oplysninger.

KAPITEL 3

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 23. august 2013. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Forpligtelsen til at omsætte dette direktivs bestemmelser vedrørende brugt nukleart brændsel til national lovgivning og gennemføre dem gælder ikke for Cypern, Danmark, Estland, Irland, Letland, Luxembourg og Malta, så længe de ikke beslutter at udvikle nogen aktiviteter i tilknytning til nukleart brændsel.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, samt senere ændringer af disse forskrifter.

4.   Medlemsstaterne meddeler første gang Kommissionen indholdet af deres nationale program omfattende alle punkterne i artikel 12 snarest muligt, dog senest den 23. august 2015.

Artikel 16

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 17

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2011.

På Rådets vegne

M. SAWICKI

Formand


(1)  Udtalelse af 4.5.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse af 23.6.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

(4)  Sag C-187/87 (Sml. 1988, s. 5013) og sag C-29/99 (Sml. 2002 I, s. 11221).

(5)  EFT L 371 af 30.12.1987, s. 76.

(6)  EFT L 357 af 7.12.1989, s. 31.

(7)  EUT L 346 af 31.12.2003, s. 57.

(8)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15.

(9)  EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21.

(10)  EUT L 338 af 17.12.2008, s. 69.

(11)  EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18.

(12)  EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.

(13)  EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.

(14)  EUT L 330 af 28.11.2006, s. 31.

(15)  EUT L 195 af 17.7.2007, s. 44.


AFGØRELSER

2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/57


RÅDETS AFGØRELSE 2011/486/FUSP

af 1. august 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 27. maj 2002 fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem (1).

(2)

Den 17. juni 2011, vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd resolution (»UNSCR«) 1988 (2011), hvori det erkendes, at sikkerhedssituationen i Afghanistan har udviklet sig, og at nogle medlemmer af Taleban har forsonet sig med Afghanistans regering, har afvist Al-Qaedas og dets tilhængeres terrorist ideologi og støtter en fredelig løsning på den løbende konflikt i Afghanistan.

(3)

Det erkendes også i UNSCR 1988 (2011), at situationen, til trods for at den udvikler sig i Afghanistan og der sker fremskidt i retning af forsoning, fortsat er en trussel mod den internationale fred og sikkerhed, og det bekræftes på ny, at det er nødvendigt at bekæmpe denne trussel.

(4)

UNSCR 1988 (2011) indfører også visse restriktive foranstaltninger over for personer og enheder udpeget før den 17. juni 2011 som værende Taleban, samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, jf. del A (»personer knyttet til Taleban«) og del B (»enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban«) på den konsoliderede liste fra den komité, der er nedsat ved UNSCR1267 (1999) og UNSCR 1333 (2000) fra den 17. juni 2011 samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til Taleban, idet de udgør en trussel mod Afghanistans fred, sikkerhed og stabilitet, som udpeget af den komité under Sikkerhedsrådet, der er nedsat i henhold til punkt 30 i UNSCR 1988 (2011) (i det følgende benævnt »sanktionskomiteen«).

(5)

Der er behov for yderligere handling fra Unionens side for at iværksætte en række foranstaltninger —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Restriktive foranstaltninger som omhandlet i artikel 2, artikel 3, stk. 1, og artikel 4, stk. 1 og 2, indføres over for over for personer og enheder udpeget før den 17. juni 2011 som værende Taleban, samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, jf. del A (»personer knyttet til Taleban«) og del B (»enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban«) på den konsoliderede liste fra den komité, der er nedsat ved UNSCR 1267 (1999) og UNSCR 1333 (2000) fra den 17. juni 2011 samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til Taleban, idet de udgør en trussel mod Afghanistans fred, sikkerhed og stabilitet, som udpeget af sanktionskomitéen.

2.   De relevante personer, grupper, virksomheder og enheder er opført i bilaget.

Artikel 2

For så vidt angår de i artikel 1 omhandlede personer, grupper, virksomheder og enheder træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at hindre direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel til disse fra medlemsstaternes områder eller fra statsborgere i medlemsstaterne eller ved brug af fartøjer eller fly, der fører medlemsstaternes flag, af våben og alt dertil knyttet materiel af alle typer, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr og reservedele hertil, samt teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for de i artikel 1 omhandlede personer.

2.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte sine egne statsborgere indrejse på sit område.

3.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indrejse eller transit er nødvendig for at gennemføre en juridisk procedure, eller hvis sanktionskomitéen udelukkende i enkeltsager beslutter, at indrejse eller transit er berettiget, herunder hvis dette direkte har relation til den afghanske regerings bestræbelser på at fremme forsoning.

4.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 3 tillader indrejse i eller transit gennem sit område for personer udpeget af sanktionskomitéen, gælder tilladelsen udelukkende det formål, til hvilket den er udstedt, og de i den forbindelse berørte personer.

Artikel 4

1.   Alle pengemidler og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer tilhørende de personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omhandlet i artikel 1, herunder midler hidrørende fra ejendom, der ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte af disse personer eller af personer, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger, indefryses.

2.   Ingen pengemidler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer må direkte eller indirekte blive stillet til rådighed for eller være til fordel for de personer grupper, virksomheder og enheder, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Medlemsstaterne kan tillade undtagelser fra de i stk. 1 og 2 nævnte foranstaltninger med hensyn til pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der

a)

er nødvendige for at afholde basale udgifter, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på realkreditlån, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer for rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler, andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer

d)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den pågældende medlemsstat har underrettet og opnået godkendelse fra sanktionskomitéen.

4.   De undtagelser, der er omhandlet i stk. 3, litra a), b) og c), kan indrømmes, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om, at den, når det er hensigtsmæssigt, har til hensigt at godkende adgangen til sådanne pengemidler, aktiver eller ressourcer, og såfremt sanktionskomitéen ikke har truffet negativ afgørelse herom senest tre arbejdsdage efter en sådan underretning.

5.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af restriktive foranstaltninger,

forudsat at sådanne renter, andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 5

Rådet fastsætter den i bilaget indeholdte liste og foretager ændringer heraf på grundlag af beslutninger truffet af enten Sikkerhedsrådet eller sanktionskomitéen.

Artikel 6

1.   Når Sikkerhedsrådet eller sanktionskomitéen opfører en person, gruppe, virksomhed eller enhed på listen, medtager Rådet den pågældende person, gruppe, virksomhed eller enhed på listen i bilaget. Rådet underretter den pågældende person, gruppe, virksomhed eller enhed om sin afgørelse, herunder om begrundelsen for opførelsen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, og giver personen, gruppen, virksomheden eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

2.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen, gruppen, virksomheden eller enheden herom.

Artikel 7

1.   Bilaget indeholder Sikkerhedsrådets eller sanktionskomitéens grunde til at opføre personerne, grupperne, virksomhederne eller enhederne på listen.

2.   Bilaget indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som stilles til rådighed af Sikkerhedsrådet eller af sanktionskomitéen, og som er nødvendige for at identificere de pågældende personer, grupper, virksomheder eller enheder. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår grupper, virksomheder eller enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilaget skal også indeholde datoen for Sikkerhedsrådets eller sanktionskomitéens opførelse af personen eller enheden på listen.

Artikel 8

Denne afgørelse revideres, ændres eller ophæves om nødvendigt på baggrund af afgørelser truffet af Sikkerhedsrådet.

Artikel 9

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 4.


BILAG

LISTE OVER PERSONER, GRUPPER, VIRKSOMHEDER OG ENHEDER, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 1

A.   Personer knyttet til Taleban

1)

Abdul Baqi.

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) guvernør for provinserne Khost og Paktika under Talebanstyret, b) viceminister for information og kultur under Talebanstyret, c) konsulatdepartementet, udenrigsministeriet under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1962. Fødested: byen Jalalabad, Nangarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

2)

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Titel: a) General, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: militærattaché ved Talebans ambassade i Islamabad i Pakistan. Fødselsdato: 1964. Fødested: Nangarhar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000974 (afghansk pas). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i februar 2006. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

3)

Amir Abdullah (alias Amir Abdullah Sahib).

Adresse: Karachi, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1972. Fødested: Paktikaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Amir Abdullah har fungeret som økonomichef for den højtstående Talebanleder Abdul Ghani Baradar (TI.B.24.01.) og var tidligere stedfortræder for Talebanguvernøren for Kandaharprovinsen i Afghanistan. Amir Abdullah har rejst til Kuwait, Saudi-Arabien, Libyen og De Forenede Arabiske Emirater for at indsamle midler til Taleban. Han har også formidlet kommunikation for Talebanlederne og koordineret møder på højt plan i gæstehuset til sin residens i Pakistan. Abdullah hjalp mange højtstående Talebanmedlemmer, som flygtede fra Afghanistan i 2001 for at slå sig ned i Pakistan.

4)

Abdul Manan.

Titel: a) Hr., b) Mawlawi. Grunde til opførelse på listen: Handelsattaché, Talebans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

5)

Abdul Razaq.

Titel: Maulavi. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Handelsminister (Talebanstyret), b) arresteret i 2003 i Kandaharprovinsen i Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

6)

Abdul Wahab.

Titel: Malawi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets chargé d'affaires i Riyadh. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: Faryabprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

7)

Abdul Rahman Agha.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Retspræsident for militærdomstolen under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

8)

Abdul Wasay Mu'tasim Agha (alias a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Finansminister under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

9)

Janan Agha.

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Faryabprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: den centrale Oruzganprovins, Afghanistan Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

10)

Sayed Mohammad Azim Agha. (alias a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Ansat i pas- og visumafdelingen under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1966. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

11)

Sayyed Ghiassouddine Agha (alias a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, b) Sayyed Ghayasudin, a) Sayed Ghias).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for Hadj og religiøse anliggender, b) Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelser. Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Faryabprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Faryabprovins siden maj 2007, b) involveret i narkotikahandel. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

12)

Mohammad Ahmadi.

Titel: a) Mullah. b) Haji Grunde til opførelse på listen: Formand for Talebanstyrets Da Afghanistan Bank. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

13)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Samanganprovinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

14)

Ahmadullah (alias Ahmadulla)

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: Sikkerhedsminister (efterretning) for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: Qarabaghdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død i december 2001. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

15)

Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør i Helmandprovinsen. Fødselsdato: ca. 1953. Fødested: Helmandprovinsen, Afghanistan Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Har siden maj 2007 været medlem af en syv mand stor Talebanledelse i Kandahar, Afghanistan, b) Befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

16)

Ahmed Jan Akhund.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for vand og elektricitet. Fødselsdato: Mellem 1953 og 1958. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

17)

Attiqullah Akhund.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicelandbrugsminister. Fødselsdato: ca. 1953. Fødested: Shawali Kottdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

18)

Hamidullah Akhund.

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Chef for Ariana Afghan Airlines under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

19)

Mohammad Hassan Akhund.

Titel: a) Mullah b) Haji. Grunde til opførelse på listen: a) Stedfortrædende formand for Ministerrådet under Talebanstyret, b) Talebanstyrets udenrigsminister før Wakil Ahmad Mutawakil, c) Guvernør i Kandahar under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Fra Malwhavi Khaalis-fraktionen, en af de syv Jihad-fraktioner mod Sovjetunionen, b) afsluttende eksamen fra en madrrassa i Quetta, Pakistan, c) tæt tilknytning til Mullah Omar. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

20)

Mohammad Abbas Akhund.

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets sundhedsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

21)

Mohammad Essa Akhund.

Titel: a) Alhaj, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for vand, sanitet og elektricitet. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

22)

Ubaidullah Akhund (alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titel: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Forsvarsminister for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) En af Mullah Omars stedfortrædere, b) medlem af Talebans ledelse, ansvarlig for militære opgaver. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

23)

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (alias a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Zabolprovinsen (Afghanistan). Fødested: Oruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Oruzganprovins siden starten af 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

24)

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Laghman-provinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1963 og 1968. Fødested: Qarabaghdistriktet i Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

25)

Agha Jan Alizai (alias a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Titel: Haji. Fødselsdato: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) ca. 1957. Fødested: a) Landsbyen Hitemchai, Helmandprovinsen, Afghanistan, b) Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Agha Jan Alizai har drevet et af de største narkotikanet i Helmand, Afghanistan, og har skaffet midler til Taleban til gengæld for beskyttelse af hans narkotikahandel. I 2008 indvilgede en gruppe narkotikahandlere, heriblandt Alizai, i at betale Taleban en afgift på jord, der blev tilplantet med opiumvalmuer, til gengæld for, at Taleban arrangerede transport af narkotikamaterialer. Taleban lovede også at varetage sikkerheden for narkotikahandlere og deres lagre, mens narkotikahandlerne til gengæld ville give Talebankæmpere husly og transport. Alizai har også været involveret i våbenindkøb til Taleban og er regelmæssigt rejst til Pakistan for at møde højtstående Talebanledere. Alizai har også hjulpet Talebanmedlemmer med at skaffe falske iranske pas, så de kunne rejse til Iran for at blive optrænet. I 2009 sørgede Alizai for et pas og midler til en Talebanleder, så han kunne rejse til Iran.

26)

Allahdad (alias Akhund).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for byggeri. Fødselsdato: ca. 1953. Fødested: Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

27)

Aminullah Amin

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Saripulprovinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

28)

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titel: a) Alhaj, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Leder af det afghanske handelsagentur, Peshawar, Pakistan, under Talebanstyret. Fødselsdato: 1934. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: SE 011252 (afghansk pas). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

29)

Muhammad Taher Anwari (alias a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål, b) Finansminister under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1961. Fødested: Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

30)

Arefullah Aref.

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicefinansminister. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

31)

Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden, b) Generalsekretær for Afghansk Røde Halmåne (ARCS) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1967. Fødested: Ningarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Medlem af Talebans ledelse siden maj 2007, b) opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) medlem af det talebanske råd i Peshawar. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

32)

Atiqullah

Titel: a) Hadji, b) Molla. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Efter Talebans erobring af Kabul i 1996 fik Atiqullah en stilling i Kandahar. I 1999 eller 2000 blev han udnævnt til første vicelandbrugsminister og derefter til viceminister for offentlige arbejder i Talebanstyret.

 

Efter Talebanstyrets fald blev Atiqullah operationel officer for Taleban i det sydlige Afghanistan. I 2008 blev han stedfortræder for Talebanguvernøren for Helmandprovinsen i Afghanistan.

33)

Azizirahman

Titel: Hr. Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær, Talebans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

34)

Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Viceforsvarminister for Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Landsbyen Weetmak, Dehrawooddistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Tilhører Popalzai-stammen, b) Ledende Taleban-militærleder og medlem af Talebans Quetta-råd siden maj 2007, c) Befinder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

35)

Shahabuddin Delawar

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicepræsident for højesteret. Fødselsdato: 1957. Fødested: Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

36)

Dost Mohammad (alias Doost Mohammad).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Ghazniprovinsen. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Har siden maj 2007 været en af Talebans militære ledere, b) Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

37)

Mohammad Azam Elmi

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for minedrift og industri. Fødselsdato: ca. 1968. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død i 2005. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

38)

Faiz

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Chef for udenrigsministeriets informationstjeneste under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1969. Fødested: Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

39)

Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for offentlige arbejder. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Dara Kolum, Do Aabdistriktet, Nuristanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Talebanmedlem med ansvar for Afghanistans Nuristanprovins siden maj 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

40)

Gul Ahmad Hakimi

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Handelsattaché, Talebans generalkonsulat, Karachi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

41)

Abdullah Hamad

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Generalkonsul, Talebans Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1972. Fødested: Helmand, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 00857 (udstedt den 20.11.1997). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

42)

Hamdullah

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Attaché for repatriering, Talebans generalkonsulat, Quetta. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

43)

Zabihullah Hamidi

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelse. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

44)

Din Mohammad Hanif (alias Qari Din Mohammad).

Titel: Qari. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets planlægningsminister, b) Talebanstyrets minister for videregående uddannelse. Fødselsdato: ca. 1955. Fødested: Badakhshanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

45)

Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Arghandaabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Opholder sig angiveligt i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, b) medlem af Talebans ledelse siden maj 2007, c) medlem af det talebanske råds finanskommission. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

46)

Badruddin Haqqani (alias Atiqullah).

Adresse: Miram Shah, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1975-79. Andre oplysninger: a) Øverstbefalende for Haqqani Network og medlem af Taleban shura i Miram Shah, b) har været med til at lede angreb mod mål i Sydøstafghanistan, c) søn af Jalaluddin Haqqani, bror til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani og Nasiruddin Haqqani, nevø af Khalil Ahmed Haqqani. Dato for FN's opførelse på listen:11.5.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Badruddin Haqqani er den operationelle leder for Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra North Waziristan Agency i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Haqqaninetværket har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og er ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Haqqaninetværkets ledelse består af de tre ældste sønner af stifteren Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), der gik ind i Mullah Mohammed Omars (TI.O.4.01.) Talebanstyre i midten af 1990'erne. Badruddin er søn af Jalaluddin og bror til Nasiruddin Haqqani (TI.H.146.10.) og Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.) samt nevø til Khalil Ahmed Haqqani (TI.H.150.11.).

 

Badruddin deltager i ledelsen af oprørere, der er tilsluttet Taleban, og udenlandske kæmpere i angreb på mål i det sydøstlige Afghanistan. Badruddin sidder på Miran Shah shura under Taleban, der har myndighed over Haqqaninetværkets aktiviteter.

 

Badruddin menes også at stå for kidnapninger for Haqqaninetværket. Han har været ansvarlig for kidnapningen af talrige afghanere og udlændinge i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan.

47)

Ezatullah Haqqani

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Viceplanlægningsminister under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: Laghmanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

48)

Jalaluddin Haqqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani), c) Jallalouddine Haqani).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: ca. 1942. Fødested: Khostprovinsen, Zadrandistriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Far til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan, c) meldt død i juni 2007, men stadig i live i maj 2008. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

49)

Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titel: Haji. Adresse: a) Peshawar, Pakistan, b) nær Dergey Manday Madrasa i landsbyen Dergey Manday, nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan c) landsbyen Kayla nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan d) landsbyen Sarana Zadran, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Fødselsdato: a)1.1.1966, b) mellem 1958 og 1964. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Højtplaceret medlem af Haqqani netværket, som opererer ud fra det nordlige Waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan, b) var tidligere rejst til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, for at skaffe midler, c) bror til Jalaluddin Haqqani og onkel til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Dato for FN's opførelse på listen:9.2.2011.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Khalil Ahmed Haqqani er et højtstående medlem af Haqqaninetværket, en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra North Waziristan Agency i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Haqqaninetværket, der stod i spidsen for oprøret i Afghanistan, blev stiftet af Khalil Haqqanis bror, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), der gik ind i Mullah Mohammed Omars (TI.0.4.01.) Talebanstyre i midten af 1990'erne.

 

Khalil Haqqani skaffer midler på Talebans og Haqqaninetværkets vegne og rejser ofte til udlandet for at møde økonomiske støtter. Fra september 2009 er Khalil Haqqani rejst til Golfstaterne og har skaffet midler fra kilder der og fra kilder i Syd- og Østasien.

 

Khalil Haqqani yder også støtte til Taleban og Haqqaninetværket, der opererer i Afghanistan. Fra begyndelsen af 2010 skaffede Khalil Haqqani midler til Talebanceller i Logarprovinsen i Afghanistan. I 2009 leverede og kontrollerede Khalil Haqqani ca. 160 kombattanter i Logarprovinsen i Afghanistan og var en blandt flere med ansvar for tilbageholdelsen af fanger, som Taleban og Haqqaninetværket havde taget til fange blandt modstanderne. Khalil Haqqani har modtaget ordrer til Talebanoperationer fra Sirajuddin Haqqani (TI.H.144.07.), der er hans nevø.

 

Khalil Haqqani har også optrådt på vegne af Al-Qaeda (QE.A.4.01.) og har været knyttet til dets militæroperationer. I 2002 udsendte Khalil Haqqani mænd til at styrke Al-Qaeda-elementer i Paktiaprovinsen i Afghanistan.

50)

Mohammad Moslim Haqqani (alias Moslim Haqqani).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets viceminister for Haj og religiøse anliggender, b) Talebanstyrets viceminister for videregående uddannelser. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Baghlanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

51)

Mohammad Salim Haqqani

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for forebyggelse af laster og fremme af dyden. Fødselsdato: ca. 1967. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Fra Laghmanprovinsen. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

52)

Nasiruddin Haqqani (alias a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Adresse: Pakistan. Fødselsdato: ca. 1970-1973. Fødested: Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Tilknyttet Haqqaninetværket, som opererer ud fra det nordlige Waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Haqqaninetværket er en militant gruppe med tilknytning til Taleban, der opererer fra North Waziristan Agency i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan. Det har stået i spidsen for oprøret i Afghanistan og været ansvarligt for mange højprofilerede angreb. Haqqaninetværkets ledelse består af de tre ældste sønner af Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), hvoraf en er Nasiruddin Haqqani.

 

Nasiruddin Haqqani fungerer som udsending for Haqqaninetværket og bruger meget tid på at skaffe penge. I 2004 rejste Haqqani til Saudi-Arabien med et Talebanmedlem for at skaffe midler til Taleban. Han skaffede også midler i 2004 til militsfolk i Afghanistan med henblik på at forpurre det afghanske præsidentvalg. I hvert fald fra 2005 til 2008 indsamlede Nasiruddin Haqqani midler til Haqqaninetværket på flere fundraisingrejser, bl.a. regelmæssige rejser til De Forenede Arabiske Emirater i 2007 og en rejse til en anden Golfstat i 2008. Fra midten af 2007 havde Haqqani angiveligt tre hovedfinansieringskilder, nemlig donationer fra Golfregionen, narkotikahandel og betalinger fra Al-Qaeda (QE.A.4.01.). I slutningen af 2009 modtog Nasiruddin Haqqani flere hundrede tusind dollars fra personer med tilknytning til Al-Qaeda på Den Arabiske Halvø til Haqqaninetværkets aktiviteter.

53)

Sayyed Mohammed Haqqani (alias Sayyed Mohammad Haqqani).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål, b) Leder for information og kultur, Kandaharprovinsen under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1965. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Afgangseksamen fra Haqqaniyamadrassaen i Pakistan, b) formodes at have haft tætte forbindelser til Talebanlederen mullah Mohammad Omar, c) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Sayyed Mohammed Haqqani er allieret med Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03.) og har i mange år støttet Mullah Mohammed Omar (TI.O.4.01.). Som leder af Talebanstyrets direktorat for forvaltningsspørgsmål har han uddelt afghanske identitetskort til udlændinge med tilknytning til Al-Qaeda, der kæmpede i Afghanistan, og har modtaget et betydeligt beløb fra dem.

Sayyed Mohammed Haqqani mødtes flere gange med Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QI.A.6.01.) og Farhad, Mohammed Omars sekretær, i 2003 og 2004. Han åbnede en boghandel i Qissa Khwanis bazaar i Peshawar i Pakistan, der har været involveret i finansieringen af Taleban. Han var stadig aktiv oprørsleder i Taleban i marts 2009.

54)

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Grunde til opførelse på listen: Na’ib Amir (Vicekommandør). Adresse: a) kvarteret omkring Kela/Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan. Fødselsdato: ca. 1977/1978. Fødested: a) Danda, Miramshah, North Waziristan, Pakistan, b) byen Srana, Garda Saray-distriktet, Paktia-provinsen, Afghanistan, c) Neka-distriktet, Paktika-provinsen, Afghanistan, d) Khost-provinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Siden 2004 højtstående operativ kommandant i de østlige og sydlige regioner af Afghanistan, b) søn af Jallaloudine Haqani, c) tilhører Sultan Khel-sektionen, Zardan-klanen i Garda Saray i Paktia-provinsen, Afghanistan, d) formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:13.9.2007.

55)

Abdul Hai Hazem

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Generalkonsul, Talebans Generalkonsulat, Quetta, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 0001203. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

56)

Hidayatullah (alias Abu Turab).

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:8.3.2001.

57)

Abdul Rahman Ahmad Hottak (alias Hottak Sahib).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: viceminister for information og kultur (kulturelle anliggender) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1957. Fødested: Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

58)

Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicefinansminister. Fødselsdato: ca. 1964. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) fra Østafghanistan, b) har siden maj 2007 været medlem af Talebanrådet i Kunarprovinsen, Afghanistan, c) fætter til Moulavi Noor Jalal. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

59)

Gul Agha Ishakzai (alias a) mullah Gul Agha, b) mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah).

Adresse: Pakistan. Fødselsdato: ca. 1972. Fødested: Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan. Andre oplysninger: Deltager i et nyligt oprettet Talebanråd, som koordinerer opkrævningen af zakat (islamisk skat) fra Buluchistanprovinsen, Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:20.7.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

 

Gul Agha Ishakzai er chef for Talebans finansielle kommission og deltager i et nyligt oprettet Talebanråd, som koordinerer indsamlingen af zakat (islamisk skat) fra Buluchistanprovinsen, Pakistan. Han har også indsamlet penge til selvmordsangreb i Kandahar i Afghanistan og har været involveret i udbetalingen af midler til Talebankæmpere og deres familier.

 

Gul Agha Ishakzai er barndomsven med Talebanlederen Mullah Mohammad Omar (TI.O.4.01.) og har fungeret som Omars økonomichef og en af hans nærmeste rådgivere. På et tidspunkt kunne ingen mødes med Mulla Omar uden hans tilladelse. Han boede i præsidentpaladset sammen med Omar under Talebanstyret.

 

I december 2005 formidlede Gul Agha Ishakzai transporten af mænd og varer til Talebantræningslejre; i slutningen af 2006 rejste han til udlandet for at skaffe våbendele.

60)

Noor Jalal (alias Nur Jalal).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: viceindenrigsminister (administrative anliggender) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: Kunarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

61)

Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets informationsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Gardez, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

62)

Saleh Mohammad Kakar (alias Saleh Mohammad).

Fødselsdato: ca. 1962. Fødested: Landsbyen Nulgham, Panjwaidistriktet, Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Har været selvstændig bilforhandler i Kandahar, Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen:4.11.2010.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Saleh Mohammad Kakar er narkotikahandler og har drevet et organiseret smuglernet i Kandahar- og Helmandprovinserne i Afghanistan, som varetog Talebans logistiske og økonomiske behov. Inden han blev anholdt af de afghanske myndigheder, drev Saleh Mohammad Kakar heroinlaboratorier i området Band-e-Timor i Kandaharprovinsen, som Taleban beskyttede. Kakar har været i kontakt med højtstående Talebanledere, har indsamlet penge for dem fra narkotikahandlere og har forvaltet og skjult penge tilhørende højtstående Talebanledere. Han var også ansvarlig for formidling af afgiftsbetalinger fra narkotikahandlere til Taleban. Kakar har været bilforhandler i Kandahar og har leveret køretøjer til Taleban til selvmordsangreb.

63)

Rahamatullah Kakazada (alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Generalkonsul, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. Fødselsdato: 1968. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000952 (afghansk pas udstedt den 7.1.1999). Andre oplysninger: Talebanguvernør i Ghazniprovinsen, Afghanistan, fra maj 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

64)

Abdul Rauf Khadem

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Hærfører for de centrale styrker under Talebanstyret. Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Oruzgan/Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

65)

Khairullah Khairkhwah (alias Mullah Khairullah Khairkhwah).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Guvernør for Heratprovinsen (Afghanistan) under Talebanstyret, b) Talebanstyrets talsmand, c) guvernør for Kabulprovinsen under Talebanstyret, d) Talebanstyrets indenrigsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Arghistandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Fængslet siden juni 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

66)

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets indenrigsminister, b) Chef for Kabul politi under Talebanstyret. Fødselsdato: ca.1958. Fødested: Spin Boldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan, i området op til Chamandistriktet, Quetta, Pakistan. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

67)

Jan Mohmmad Madani

Titel: Hr. Grunde til opførelse på listen: Chargé d'affaires, Talebans ambassade, Abu Dhabi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

68)

Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb)

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Logarprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: Taliqan, Takharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Involveret i narkotikahandel, b) Har siden maj 2007 været Talebans militære leder i Takharprovinsen, Afghanistan, c) Leder af Nangarharprovinsen. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

69)

Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets landbrugsminister. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Har siden maj 2007 været medlem af Talebans Miram Shah-råd.

70)

Mohammadullah Mati

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for offentlige arbejder. Fødested: Arghandabdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

71)

Matiullah

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Direktør for Kabul Custom House under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: Damandistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

72)

Akhtar Mohammad Maz-Hari

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Undervisningsattaché, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1970. Fødested: Kunduz, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: SE 012820 (afghansk pas udstedt den 4.11.2000). Andre oplysninger: angiveligt død i 2007. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

73)

Fazl Mohammad Mazloom (alias a) Molah Fazl, b) Faiz Mohammad Mazloom).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Vicestabschef i hæren under Talebanstyret. Fødselsdato: Mellem 1963 og 1968. Fødested: Oruzgan, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

74)

Nazar Mohammad

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Kunduzprovinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

75)

Mohammad Homayoon

Titel: Ing. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for vand og elektricitet. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

76)

Mohammad Shafiq Mohammadi

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Khostprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1948. Fødested: Oruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

77)

Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Andenviceminister for økonomiske anliggender i Talebanstyrets Ministerråd, b) Talebanstyrets guvernør for Nangarharprovinsen, c) Chef for det østlige område under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Zardranstammen, Paktjaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Aktiv i terroraktioner i Østafghanistan, b) Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

78)

Mohammad Rasul

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Nimrozprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: Mellem 1958 og 1963. Fødested: Spinboldakdistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

79)

Mohammad Wali

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for forebyggelse af laster og fremme af dyd. Fødselsdato: ca. 1965. Fødested: Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

I sin stilling i ministeriet for forebyggelse af laster og fremme af dyd under Talebanstyret anvendte Mohammad Wali ofte tortur og andre midler til at intimidere befolkningen. Mohammad Wali er stadig aktiv i Taleban i Kandaharprovinsen i Afghanistan efter Talebanstyrets fald.

80)

Mohammad Yaqoub

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Chef for BIA under Talebanstyret. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

81)

Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets undervisningsminister, b) Talebans repræsentant i drøftelserne i FN-regi under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Helmandprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

82)

Abdulhai Motmaen

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Direktør, Afdelingen for Information og Kultur, Kandahar, Afghanistan, under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1973. Fødested: Zabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

83)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titel: a) Mullah, b) Haji. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicekommunikationsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Kandahar by, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

84)

Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Generalkonsul, Talebans generalkonsulat, Peshawar, Pakistan. Fødselsdato: 1954. Fødested: Farah. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: 00737 (afghansk pas udstedt den 20.10.1996). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

85)

Mohammad Naim (alias Mullah Naeem).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

86)

Nik Mohammad

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicehandelsminister. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

87)

Hamdullah Nomani

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: højtstående embedsmand i Ministeriet for Højere Uddannelse under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

88)

Mohammad Aleem Noorani

Titel: Mufti. Grunde til opførelse på listen: førstesekretær, Talebans generalkonsulat, Karachi. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

89)

Nurullah Nuri

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets guvernør for Balkhprovinsen (Afghanistan), b) Chef for det nordlige område under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Shahjoedistriktet, Zabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

90)

Abdul Manan Nyazi (alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Taleban-styrets guvernør for Kabulprovinsen under taleban-styret. Fødselsdato: omkring 1968. Fødested: Pashtoon Zarghoon-distriktet, Heratprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: Talebanmedlem med ansvar for Herat-provinsen. Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

91)

Mohammed Omar

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: De Troendes Leder (Amir ul-Mumineen), Afghanistan. Fødselsdato: ca. 1966. Fødested: Oruzganprovinsen, landsbyen Adehrawood. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

92)

Abdul Jabbar Omari

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Baghlanprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Zabul, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

93)

Mohammad Ibrahim Omari

Titel: Alhaj. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for grænsespørgsmål. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Zadrandalen, Khostprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

94)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (alias Noor ud Din Turabi).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets justitsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: a) Kandahar, Afghanistan, b) Choradistriktet, Oruzganprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

95)

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceuddannelsesminister. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Darzabdistriktet, Faryabdistriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Talebanmedlem med ansvar for det nordlige Afghanistan siden maj 2007, b) Involveret i narkotikahandel. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

96)

Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Attaché for repatriering, Talebans ambassade, Islamabad. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

97)

Yar Mohammad Rahimi

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets kommunikationsminister. Fødselsdato: ca. 1953. Fødested: Panjwaeedistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

98)

Mohammad Hasan Rahmani

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Kandaharprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Panjwaeedistriktet, Kandaharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

99)

Habibullah Reshad

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: chef for undersøgelsesafdelingen under Talebanstyret. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

100)

Abdulhai Salek

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Oruzganprovinsen (Afghanistan). Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Angiveligt død. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

101)

Sanani

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Chef for Dar-ul-Efta under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1923. Fødested: Zabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

102)

Noor Mohammad Saqib

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets retspræsident for højesteret. Fødselsdato: ca. 1958. Fødested: Bagramidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

103)

Ehsanullah Sarfida

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Vicesikkerhedsminister (Efterretningstjenesten) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Qarabaghdistriktet, Ghazniprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

104)

Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin). Titel: a) Maulavi, b) Alhaj, c) Mullah.

Grunde til opførelse på listen: a) Talebanstyrets vicearbejds- og socialminister, b) borgmester i Kabul by under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Chamandistriktet, Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

105)

Qari Abdul Wali Seddiqi

Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær under Talebanstyret. Fødselsdato: 1974. Fødested: Ghazni, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000769 (afghansk pas udstedt den 2.2.1997). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

106)

Abdul Wahed Shafiq

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceguvernør for Kabulprovinsen. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Ningarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

107)

Said Ahmed Shahidkhel

Titel: Maulavi. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: Den centrale Ghazniprovins, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Viceuddannelsesminister (Talebanstyret), b) Blev i juli 2003 varetægtsfængslet i Kabul, Afghanistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

108)

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Titel: a) Maulavi, b) Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for civil luftfart og transport. Fødselsdato: ca. 1960. Fødested: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, Zurmatdistriktet, Paktiaprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: a) Vendte tilbage til Afghanistan i september 2006, b) Medlem af Talebans ledelse, c) Involveret i narkotikahandel, d) Har siden maj 2007 været aktiv i provinserne Khost, Paktia og Paktika, Afghanistan. Har siden maj 2007 været Talebans guvernør i Kandahar. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

109)

Shamsudin.

Titel: Maulavi Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Wardak (Maidan)-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Keshimdistriktet, Badakhshanprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

110)

Mohammad Sharif

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceindenrigsminister. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

111)

Shams Ur-Rahman Sher Alam (alias a) Shamsurrahman, b) Shams-u-Rahman).

Titel: a) Mullah, b) Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicelandbrugsminister. Fødested: Suroobidistriktet, Kabulprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Andre oplysninger: Formodes at opholde sig i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

112)

Abdul Ghafar Shinwari

Titel: Haji. Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær, Talebans generalkonsulat, Karachi, Pakistan. Fødselsdato:29.3.1965. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000763 (udstedt den 9.1.1997). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

113)

Mohammad Sarwar Siddiqmal

Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær, Talebans ambassade, Islamabad. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

114)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai

Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets vicesundhedsminister. Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Logarprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

115)

Taha.

Titel: Maulavi Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets guvernør for Paktiaprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1963. Fødested: Ningarharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

116)

Tahis.

Titel: Hadji Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceminister for civil luftfart. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

117)

Abdul Raqib Takhari

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets minister for repatriering. Fødselsdato: Mellem 1968 og 1973. Fødested: Takharprovinsen, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

118)

Walijan.

Titel: Maulavi Funktion: Talebanstyrets guvernør for Jawzjanprovinsen (Afghanistan). Fødselsdato: ca. 1968. Fødested: Quetta, Pakistan. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

119)

Nazirullah Ahanafi Waliullah (alias Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titel: a) Maulavi, b) Haji. Grunde til opførelse på listen: Handelsattaché, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1962. Fødested: Kandahar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 000912 (afghansk pas udstedt den 30.6.1998). Andre oplysninger: Vendte tilbage til Afghanistan i oktober 2006. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

120)

Abdul-Haq Wasiq (alias Abdul-Haq Wasseq).

Titel: Maulavi. Grunde til opførelse på listen: Vicesikkerhedsminister (Efterretningstjenesten) under Talebanstyret. Fødselsdato: ca. 1975. Fødested: Den centrale Ghazniprovins, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:31.1.2001.

Yderligere oplysninger fra det beskrivende resumé af grundene til opførelse på listen fra sanktionskomitéen:

Abdul-Haq Wassiq er allieret med Gulbuddin Hekmatyar (QI.H.88.03.). Under Talebanstyret var han lokal leder i først Nimroz- og derefter Kandaharprovinsen. Derefter blev han vicegeneraldirektør for efterretningstjenesten med referat til Qari Ahmadullah (TI.A.81.01.). I denne funktion havde han ansvaret for forbindelserne med udenlandske krigere med tilknytning til Al-Qaeda og deres træningslejre i Afghanistan. Han var også kendt for sine undertrykkende metoder over for Talebans modstandere i det sydlige Afghanistan.

121)

Mohammad Jawad Waziri

Grunde til opførelse på listen: Afdelingen for FN-anliggender, Udenrigsministeriet under Talebanstyret. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:23.2.2001.

122)

Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid).

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Talebanstyrets viceudenrigsminister. Fødselsdato: mellem 1963 og 1968. Fødested: Logarprovinsen, Kharwardistriktet, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

123)

Mohammad Zahid

Titel: Mullah. Grunde til opførelse på listen: Tredjesekretær, Talebans ambassade, Islamabad, Pakistan. Fødselsdato: 1971. Fødested: Logar, Afghanistan. Nationalitet: Afghansk. Pasnummer: D 001206 (udstedt den 17.7.2000). Dato for FN's opførelse på listen:25.1.2001.

B.   Enheder og andre grupper samt virksomheder knyttet til Taleban


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/73


RÅDETS AFGØRELSE 2011/487/FUSP

af 1. august 2011

om ændring af fælles holdning 2002/402/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. maj 2002 vedtog Rådet fælles holdning 2002/402/FUSP (1).

(2)

Den 17. juni 2011 vedtog FN's Sikkerhedsråd resolution 1989 (2011) (»UNSCR 1989 (2011)«), idet det med bekymring noterede sig den fortsatte trussel, som Al-Qaeda og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til den, udgør for international fred og sikkerhed, og på ny bekræftede Sikkerhedsrådets beslutning om at imødegå alle aspekter af denne trussel.

(3)

I den forbindelse opretholdt UNSCR 1989 (2011) de restriktive foranstaltninger, der tidligere blev indført ved punkt 8, litra c), i resolution 1333 (2000) samt ved punkt 1 og 2 i resolution 1390 (2002), med hensyn til Al-Qaeda-organisationen og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til den, herunder de personer, grupper, virksomheder og enheder, der er omhandlet i afsnit C (»Personer, der er knyttet til Al-Qaeda«) og i afsnit D (»Enheder og andre grupper og virksomheder, der er knyttet til Al-Qaeda«), jf. den konsoliderede liste, der er opstillet i medfør af henholdsvis resolution 1267 (1999) og resolution 1333 (2000), samt de personer, grupper, virksomheder og enheder, der er udpeget efter vedtagelsen af UNSCR 1989 (2011).

(4)

Fælles holdning 2002/402/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Unionens gennemførelsesforanstaltninger er gengivet i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I fælles holdning 2002/402/FUSP foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

2)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Denne fælles holdning finder anvendelse på Al-Qaeda-organisationen og andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til den, og som er opført på den liste, der er opstillet i medfør af UNSCR 1267(1999) og 1333(2000), og som ajourføres regelmæssigt af det udvalg, der er nedsat i medfør af UNSCR 1267(1999).«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 4.

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan (EUT L 139 af 29.5.2002, s. 9).


2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/74


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/488/FUSP

af 1. august 2011

om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/273/FUSP af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. maj 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/273/FUSP.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien bør der tilføjes yderligere personer på den liste over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilaget til afgørelse 2011/273/FUSP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes på listen over personer og enheder i bilaget til afgørelse 2011/273/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 11.


BILAG

Personer, der er omhandlet i artikel 1

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger (fødselsdato, fødested…)

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Mohammad Mufleh

 

Chef for den syriske militære efterretningstjeneste i byen Hama, involveret i nedkæmpelse af demonstranter.

1.8.2011

2.

Generalmajor Tawfiq Younes

 

Chef for efterretningstjenestens afdeling for intern sikkerhed, involveret i vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Født den 19.10.1932 i Latakia, Syrien

Tæt tilknytning til og morbror til Bashar og Mahir al-Assad. Forretningspartner og far til Rami, Ihab og Iyad Makhlouf.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Født i Latakia

Tilknytning til Mahir al-Assad for Shabihamilitsen. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen og i koordinering af Shabihamilitsgrupper.

1.8.2011

5.

General Ali Habib Mahmoud

Født i 1939 i Tartous. Udnævnt til forsvarsminister den 3. juni 2009.

Forsvarsminister. Ansvarlig for de syriske væbnede styrkers ledelse og operationer, involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011