ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.187.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 187

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
16. juli 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 683/2011 af 17. juni 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 57/2011 for så vidt angår fiskerimuligheder for visse fiskebestande

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 684/2011 af 15. juli 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 685/2011 af 15. juli 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2011 af 15. juli 2011 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. juli 2011

24

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/417/EU

 

*

Rådets afgørelse af 12. juli 2011 om ophævelse af afgørelse 2010/408/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Finland

27

 

 

2011/418/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. juli 2011 om ændring af beslutning 2005/7/EF om godkendelse af en metode til klassificering af svinekroppe på Cypern (meddelt under nummer K(2011) 4996)

29

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/419/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2011 truffet af Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz, der er oprettet i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart af 4. juli 2011 om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

32

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

16.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/1


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 683/2011

af 17. juni 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 57/2011 for så vidt angår fiskerimuligheder for visse fiskebestande

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 (1) fastsættes for 2011 fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande.

(2)

Konsultationerne om fiskerimuligheder mellem Unionen og Færøerne førte ikke til en aftale for 2011. Efter en yderligere konsultationsrunde med Norge i marts 2011 kan de fiskerimuligheder, der er forbeholdt konsultationerne med Færøerne, nu tildeles medlemsstater. Artikel 1 i forordning (EU) nr. 57/2011 og de relevante TAC'er i bilag IA og IB dertil bør følgelig ændres for at fordele de ikke-tildelte kvoter og afspejle den traditionelle tildeling af makrel i det nordøstlige Atlanterhav.

(3)

Der bør gennemføres fleksible ordninger vedrørende anvendelsen af kvoter for blåhvilling i de to hovedforvaltningsområder, der er omhandlet i bilag IA til forordning (EU) nr. 57/2011 for dette fiskeri (dvs. det område, der omfatter EU-farvande og internationale farvande i ICES-område I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV, og det område, der omfatter ICES-område VIIIc, IX og X og EU-farvande i CECAF 34.1.1), eftersom disse to områder er underlagt samme videnskabelige rådgivning og betragtes som en del af samme biologiske bestand.

(4)

I bilag IA til forordning (EU) nr. 57/2011 er der fastsat generelle kvoter for jomfruhummer i ICES-område VII og specifikke kvoter for jomfruhummer i Porcupine Bank-området, som ligger inden for nævnte område. Det er nødvendigt at fastsætte disse specifikke kvoter på ny for 2011 på grundlag af ajourførte data om historiske fangster.

(5)

I forlængelse af de konsultationer, der blev afsluttet den 17. marts 2011 mellem kyststater (Færøerne, Grønland og Island) og andre deltagere i konventionen angående fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (NEAFC) (Unionen og Norge) om forvaltningen af rødfisk i Irmingerhavet og tilstødende farvande, er det nødvendigt at fastsætte TAC'er for rødfisk i disse områder, samtidig med at de aftalte tids- og områdebegrænsninger overholdes. Bilag IB til forordning (EU) nr. 57/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

På årsmødet i 2010 besluttede Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav at opretholde de begrænsninger, som var pålagt for det år for fangster af sværdfisk og for antallet af fartøjer, som havde tilladelse til at fiske efter sværdfisk, med virkning fra den 1. januar 2011. Disse foranstaltninger bør gennemføres i EU-retten.

(7)

På det tredje internationale møde, som afholdtes i maj 2007 med henblik på oprettelse af en regional fiskeriforvaltningsorganisation for det sydlige Stillehav (SPRFMO) accepterede deltagerne, at der træffes foreløbige foranstaltninger, herunder fiskerimuligheder, til regulering af pelagisk fiskeri og bundfiskeri i nævnte område, indtil den regionale fiskeriforvaltningsorganisation er oprettet. På den anden forberedende konference for SPRFMO-kommissionen, der fandt sted i januar 2011, blev der accepteret nye foreløbige foranstaltninger. De foreløbige foranstaltninger er frivillige og ikke retligt bindende efter international ret. Det er imidlertid hensigtsmæssigt inden for rammerne af forpligtelserne til samarbejde og bevarelse i den internationale havret at gennemføre disse foranstaltninger i EU-retten ved at fastsætte en samlet kvote for Unionen. Med henblik på fordeling af EU-kvoten mellem medlemsstaterne er det hensigtsmæssigt at fastsætte en ny og endelig fordelingsnøgle på grundlag af sunde, retfærdige og objektive kriterier, der gør det muligt at fastslå omfanget af medlemsstaternes tidligere fiskeri i 2009 og 2010, som er en nyere og tilstrækkelig repræsentativ periode, hvor alle berørte medlemsstater var tilstedeværende på fiskepladserne.

(8)

I bilag IIB til forordning (EU) nr. 57/2011 er der fastsat begrænsninger for fiskeriindsatsen som led i genopretningen af visse bestande af sydlig kulmule og jomfruhummer i ICES-afsnit VIII c og IX a, undtagen Cadizbugten. Der er behov for at præcisere formuleringen i en særlig betingelse, som er fastsat inden for rammerne af disse fiskeriindsatsbegrænsninger, og konsekvenserne af at modtage et ubegrænset antal dage til landinger i forvaltningsperioden 2011.

(9)

I bilag IIC til forordning (EU) nr. 57/2011 er der fastsat begrænsninger for fiskeriindsatsen med henblik på gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 509/2007 af 7. maj 2007 om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i den vestlige del af Den Engelske Kanal (2). Formuleringen i nævnte bilag bør tilpasses formuleringen i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 509/2007.

(10)

Forordning (EU) nr. 57/2011 gælder i almindelighed fra den 1. januar 2011. Fiskeriindsatsbegrænsningerne er imidlertid fastsat for en etårig periode, der begynder den 1. februar 2011. Med henblik på at følge ordningen for rapportering af fiskerimuligheder, der går fra år til år, bør bestemmelserne i denne forordning vedrørende fangstbegrænsninger og -tildelinger gælde fra den 1. januar 2011, mens bestemmelserne vedrørende fiskeriindsatsbegrænsninger bør anvendes fra den 1. februar 2011, medmindre andet er angivet. En sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft berører retssikkerhedsprincippet, idet de pågældende fiskerimuligheder endnu ikke er opbrugt. Denne forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 57/2011

I forordning (EU) nr. 57/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der følgende fiskerimuligheder:

a)

for 2011 fangstbegrænsninger for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande

b)

for perioden fra 1. februar 2011 til 31. januar 2012 visse fiskeriindsatsbegrænsninger

c)

for de perioder, der er fastlagt i artikel 20, 21 og 22 og i bilag IE og V, fiskerimuligheder efter visse bestande i konventionsområdet under konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis (CCAMLR)

d)

for de perioder, der er fastlagt i artikel 28, fiskerimuligheder efter visse bestande i det konventionsområde, der er underlagt Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk (IATTC), og

e)

yderligere fiskerimuligheder for makrel som følge af uudnyttede kvoter i 2010.«

2)

Bilag IA ændres således:

a)

Afsnittet om tobisarter og dertil knyttede bifangster i EU-farvande i IIa, IIIa og IV affattes således:

»Art

:

Tobisarter og dertil knyttede bifangster

Ammodytes spp.

Område

:

EU-farvande i IIa, IIIa og IV (3)

(SAN/2A3A4.)

Danmark

334 324

Analytisk TAC

Det Forenede Kongerige

7 308

Tyskland

511

Sverige

12 277

EU

354 420 (4)

Norge

20 000

TAC

374 420

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i følgende forvaltningsområder for tobis som defineret i bilag IID:

Område

:

EU-farvande med forvaltningsområder for tobis

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danmark

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Det Forenede Kongerige

6 186

701

206

206

0

9

0

Tyskland

433

49

14

14

0

1

0

Sverige

10 392

1 178

346

346

0

15

0

EU

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norge

20 000

0

0

0

0

0

0

I alt

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0«;

b)

Afsnittet om sild i IIIa affattes således:

»Art

:

Sild (5)

Clupea harengus

Område

:

IIIa

(HER/03A.)

Danmark

12 608 (6)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

202 (6)

Sverige

13 189 (6)

EU

25 999 (6)

TAC

30 000

c)

Afsnittet om sild i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN affattes således:

»Art

:

Sild

Clupea harengus

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN (7)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

2 513

Analytisk TAC

Frankrig

475

Irland

3 396

Nederlandene

2 513

Det Forenede Kongerige

13 584

EU

22 481

TAC

22 481

d)

Afsnittet om blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV affattes således:

»Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII og XIV

(WHB/1X14)

Danmark

1 533 (8)

Analytisk TAC

Tyskland

596 (8)

Spanien

1 300 (8)  (9)

Frankrig

1 067 (8)

Irland

1 187 (8)

Nederlandene

1 869 (8)

Portugal

121 (8)  (9)

Sverige

379 (8)

Det Forenede Kongerige

1 990 (8)

EU

10 042 (8)

TAC

40 100

e)

Afsnittet om byrkelange i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI, VII affattes således:

»Art

:

Byrkelange

Molva dypterygia

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII

(BLI/5B67-) (12)

Tyskland

20

Analytisk TAC

Artikel 13 i denne forordning anvendes.

Estland

3

Spanien

62

Frankrig

1 422

Irland

5

Litauen

1

Polen

1

Det Forenede Kongerige

362

Andre

5 (10)

EU

1 717

Norge

150 (11)

TAC

2 032

f)

Afsnittet om lange i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII affattes således:

»Art

:

Lange

Molva molva

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

(LIN/6X14.)

Belgien

30

Analytisk TAC

Artikel 13 i denne forordning anvendes.

Danmark

5

Tyskland

109

Spanien

2 211

Frankrig

2 357

Irland

591

Portugal

5

Det Forenede Kongerige

2 716

EU

8 024

Norge

6 140 (15)  (16)

TAC

14 164

g)

Afsnittet om jomfruhummer i VII affattes således:

»Art

:

Jomfruhummer

Nephrops norvegicus

Område

:

VII

(NEP/07.)

Spanien

1 306 (17)

Analytisk TAC

Frankrig

5 291 (17)

Irland

8 025 (17)

Det Forenede Kongerige

7 137 (17)

EU

21 759 (17)

TAC

21 759 (17)

h)

Afsnittet om makrel i IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og område 22-32 affattes således:

»Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

IIIa og IV; EU-farvande i IIa, IIIb, IIIc og IIId

(MAC/2A34.)

Belgien

517 (20)

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Danmark

18 084 (20)  (22)

Tyskland

539 (20)

Frankrig

1 629 (20)

Nederlandene

1 640 (20)

Sverige

4 860 (18)  (19)  (20)

Det Forenede Kongerige

1 518 (20)

EU

28 787 (18)  (20)  (22)

Norge

169 019 (21)

TAC

Ikke relevant

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder.

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa og IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, internationale farvande i IIa, fra 1. januar til 31. marts 2011 og i december 2011

(MAC/*2A6.)

Danmark

0

4 130

0

0

9 764 ()

Frankrig

0

490

0

0

0

Nederlandene

0

490

0

0

0

Sverige

0

0

390

10

1 847

Det Forenede Kongerige

0

490

0

0

0

Norge

3 000

0

0

0

0

()  Omfatter en kvote på 183 tons, der er overført fra uudnyttede fiskerimuligheder for 2010.«

i)

Afsnittet om makrel i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb, og internationale farvande i IIa, XII og XIV affattes således:

»Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb, og internationale farvande i IIa, XII og XIV

(MAC/2CX14-)

Tyskland

20 694

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Spanien

22

Estland

172

Frankrig

13 797

Irland

68 978

Letland

127

Litauen

127

Nederlandene

30 177

Polen

1 457

Det Forenede Kongerige

189 694

EU

325 245 (26)

Norge

14 050 (24)  (25)

TAC

Ikke relevant

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder og perioder højst fanges følgende mængder.

 

EU-farvande og norske farvande i IVa

(MAC/*04A-EN)

I perioderne fra 1. januar til 15. februar 2011 og fra 1. september til 31 december 2011

Norske farvande i IIa

(MAC/*2AN-)

Tyskland

8 326

849

Frankrig

5 551

566

Irland

27 754

2 832

Nederlandene

12 142

1 238

Det Forenede Kongerige

76 325

7 789

EU

130 098

13 274«

j)

Afsnittet om makrel i VIIIc, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1 affattes således:

»Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

VIIIc, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1.

(MAC/8C3411)

Spanien

30 609 (27)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

203 (27)

Portugal

6 327 (27)

EU

37 139

TAC

Ikke relevant

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages følgende mængder i det angivne område.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanien

2 570

Frankrig

17

Portugal

531«

k)

Afsnittet om makrel i norske farvande i IIa og IVa affattes således:

»Art

:

Makrel

Scomber scombrus

Område

:

Norske farvande i IIa og IVa

(MAC/2A4A-N.)

Danmark

13 018 (28)  (29)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

EU

13 018 (28)  (29)

TAC

Ikke relevant

l)

Afsnittet om brisling og dertil knyttede bifangster i EU-farvande i IIa og IV affattes således:

»Art

:

Brisling og dertil knyttede bifangster

Sprattus sprattus

Område

:

EU-farvande i IIa og IV

(SPR/2AC4-C)

Belgien

1 835

Præventiv TAC

Danmark

145 273

Tyskland

1 835

Frankrig

1 835

Nederlandene

1 835

Sverige

1 330 (30)

Det Forenede Kongerige

6 057

EU

160 000 (33)

Norge

10 000 (31)

TAC

170 000 (32)

m)

Afsnittet om hestemakrel og dertil knyttede bifangster i EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i XII og XIV affattes således:

»Art

:

Hestemakrelarter og dertil knyttede bifangster

Trachurus spp.

Område

:

EU-farvande i IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb og internationale farvande i XII og XIV

(JAX/2A-14)

Danmark

15 781 (34)

Analytisk TAC

Tyskland

12 314 (34)  (35)

Spanien

16 795

Frankrig

6 338 (34)  (35)

Irland

41 010 (34)

Nederlandene

49 406 (34)  (35)

Portugal

1 618

Sverige

675 (34)

Det Forenede Kongerige

14 850 (34)  (35)

EU

158 787 (36)

TAC

158 787

3)

I bilag IB foretages følgende ændringer:

a)

Afsnittet om torsk og kuller i færøske farvande i Vb affattes således:

»Art

:

Torsk og kuller

Gadus morhua og Melanogrammus aeglefinus

Område

:

Færøske farvande i Vb

(C/H/05B-F.)

Tyskland

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

0

Det Forenede Kongerige

0

EU

0

TAC

Ikke relevant«

b)

Afsnittet om blåhvilling i færøske farvande affattes således:

»Art

:

Blåhvilling

Micromesistius poutassou

Område

:

Færøske farvande

(WHB/2A4AXF)

Danmark

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

0

Frankrig

0

Nederlandene

0

Det Forenede Kongerige

0

EU

0

TAC

40 100 (37)

c)

Afsnittet om lange og byrkelange i færøske farvande i Vb affattes således:

»Art

:

Lange og byrkelange

Molva molva og Molva dypterygia

Område

:

Færøske farvande i Vb

(B/L/05B-F.)

Tyskland

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

0

Det Forenede Kongerige

0

EU

0

TAC

Ikke relevant«

d)

Afsnittet om dybvandsrejer i grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

»Art

:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område

:

Grønlandske farvande i V og XIV

(PRA/514GRN)

Danmark

1 950

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

1 950

EU

7 000 (38)

TAC

Ikke relevant

e)

Afsnittet om sej i færøske farvande i Vb affattes således:

»Art

:

Sej

Pollachius virens

Område

:

Færøske farvande i Vb

(POK/05B-F.)

Belgien

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

0

Frankrig

0

Nederlandene

0

Det Forenede Kongerige

0

EU

0

TAC

Ikke relevant«

f)

Afsnittet om hellefisk i grønlandske farvande i NAFO 0 og 1 affattes således:

»Art

:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område

:

Grønlandske farvande i NAFO 0 og 1

(GHL/N01GRN)

Tyskland

1 850

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

EU

2 650 (39)

TAC

Ikke relevant

g)

Afsnittet om hellefisk i grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

»Art

:

Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

Område

:

Grønlandske farvande i V og XIV

(GHL/514GRN)

Tyskland

5 867

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Det Forenede Kongerige

309

EU

7 000 (40)

TAC

Ikke relevant

h)

Afsnittet om rødfiskarter i EU- og internationale farvande i V og internationale farvande i XII og XIV affattes således:

»Art

:

Rødfiskarter (kystnær)

Sebastes spp.

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i V og internationale farvande i XII og XIV

(RED/51214S)

Estland

0 (41)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

0 (41)

Spanien

0 (41)

Frankrig

0 (41)

Irland

0 (41)

Letland

0 (41)

Nederlandene

0 (41)

Polen

0 (41)

Portugal

0 (41)

Det Forenede Kongerige

0 (41)

EU

0 (41)

TAC

0 (41)


Art

:

Rødfiskarter (dybhavs)

Sebastes spp.

Område

:

EU-farvande og internationale farvande i V og internationale farvande i XII og XIV

(RED/51214D)

Estland

177 (42)  (43)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Tyskland

3 569 (42)  (43)

Spanien

633 (42)  (43)

Frankrig

336 (42)  (43)

Irland

1 (42)  (43)

Letland

64 (42)  (43)

Nederlandene

2 (42)  (43)

Polen

324 (42)  (43)

Portugal

757 (42)  (43)

Det Forenede Kongerige

8 (42)  (43)

EU

5 871 (42)  (43)

TAC

38 000 (42)  (43)

i)

Afsnittet om rødfiskarter i grønlandske farvande i V og XIV affattes således:

»Art

:

Rødfiskarter (kystnær)

Sebastes spp.

Område

:

Grønlandske farvande i V og XIV

(RED/514GRN)

Tyskland

5 164 (44)  (45)

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

26 (44)  (45)

Det Forenede Kongerige

37 (44)  (45)

EU

5 227 (44)  (45)

TAC

Ikke relevant

j)

Afsnittet om andre arter i færøske farvande i Vb affattes således:

»Art

:

Andre arter (46)

Område

:

Færøske farvande i Vb

(OTH/05B-F.)

Tyskland

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

0

Det Forenede Kongerige

0

EU

0

TAC

Ikke relevant

k)

Afsnittet om fladfisk i færøske farvande i Vb affattes således:

»Art

:

Fladfisk

Område

:

Færøske farvande i Vb

(FLX/05B-F.)

Tyskland

0

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Frankrig

0

Det Forenede Kongerige

0

EU

0

TAC

Ikke relevant«

4)

I bilag IC affattes afsnittet om dybvandsrejer i NAFO-afsnit 3L således:

»Art

:

Dybvandsreje

Pandalus borealis

Område

:

NAFO 3L (47)

(PRA/N3L.)

Estland

214

Analytisk TAC

Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 anvendes ikke.

Letland

214

Litauen

214

Polen

214

Andre medlemsstater

213 (48)

EU

1 069

TAC

19 200

5)

I bilag ID affattes afsnittet om almindelig tun i Atlanterhavet, øst for 45° V, og Middelhavet (BFT/AE045W) således:

»Art

:

Almindelig tun

Thunnus thynnus

Område

:

Atlanterhavet, øst for 45° V, og Middelhavet

(BFT/AE045W)

Cypern

66,98 (53)

 

Grækenland

124,37

Spanien

2 411,01 (50)  (53)

Frankrig

958,42 (50)  (51)  (53)

Italien:

1 787,91 (53)  (54)

Malta

153,99 (53)

Portugal

226,84

Andre medlemsstater

26,90 (49)

EU

5 756,41 (50)  (51)  (53)  (54)

TAC

12 900

6)

Bilag IH affattes således:

»BILAG IH

WCPFC-Konventionsområdet

Art

:

Sværdfisk

Xiphias gladius

Område

:

WCPFC-konventionsområdet syd for 20° S

(SWO/F7120S)

EU

3 170,36

Analytisk TAC

TAC

Ikke relevant«

7)

Bilag IJ affattes således:

»BILAG IJ

SPRFMO-konventionsområdet

Art

:

Hestemakrel

Trachurus murphyi

Område

:

SPRFMO-konventionsområdet

(CJM/SPRFMO)

Tyskland

10 223,67

 

Nederlandene

11 080,80

Litauen

7 112,63

Polen

12 231,90

EU

40 649«

8)

I bilag IIB foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 5.2 affattes således:

»5.2.

Med henblik på fastsættelsen af det højeste antal dage et EU-fartøj kan få tilladelse af flagmedlemsstaten til at være til stede i området, gælder følgende særlige betingelser, jf. tabel I:

a)

fartøjets samlede landinger af kulmule i 2008 eller 2009 skal udgøre under 5 tons eller under 3 % af de samlede landinger angivet i levende vægt, og

b)

fartøjets samlede landinger af jomfruhummer i 2008 eller 2009 skal udgøre under 2,5 tons ifølge landingerne angivet i levende vægt.«

b)

Punkt 9.1 affattes således:

»9.1.

Har et fartøj modtaget et ubegrænset antal dage, fordi det har opfyldt de særlige betingelser, må fartøjets landinger i forvaltningsperioden 2011 ikke overstige 5 tons eller 3 % af de samlede landinger af kulmule i levende vægt og 2,5 tons jomfruhummer i levende vægt.«

9)

I bilag IIC foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 2 affattes således:

»2.   Fiskeredskaber

Dette bilag vedrører følgende grupper af fiskeredskaber:

a)

bomtrawl med en maskestørrelse på mindst 80 mm

b)

faststående garn, herunder garn, toggegarn og indfiltringsnet med en maskestørrelse på højst 220 mm.«

b)

Tabel I affattes således:

»Tabel I

Redskab

Punkt 2

Betegnelse

Kun de i punkt 2 definerede redskabsgrupper anvendes

Den vestlige del af Den Engelske Kanal

2, litra a)

Bomtrawl med maskestørrelse ≥ 80 mm

164

2, litra b)

Faststående garn med maskestørrelse ≤ 220 mm

164«

10)

Bilag VII affattes således:

»BILAG VII

WCPFC-KONVENTIONSOMRÅDET

Maksimalt antal EU-fartøjer, der har tilladelse til at fiske efter sværdfisk i WCPFC-konventionsområdet syd for 20o S

Spanien

14

EU

14«

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 1)-7), og artikel 1, nr. 10), anvendes fra den 1. januar 2011.

Artikel 1, nr. 8) og 9), anvendes fra den 1. februar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 17. juni 2011.

På Rådets vegne

MATOLCSY Gy.

Formand


(1)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.

(2)  EUT L 122 af 11.5.2007, s. 7.

(3)  Undtagen farvande inden for 6 sømil fra Det Forenede Kongeriges basislinjer ved Shetlandsøerne, Fair Isle og Foula.

(4)  Mindst 98 % af landingerne, der fratrækkes TAC'en, skal bestå af tobisarter. Bifangster af ising, makrel og hvilling skal fratrækkes de resterende 2 % af TAC'en.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages nedennævnte mængder i følgende forvaltningsområder for tobis som defineret i bilag IID:

Område

:

EU-farvande med forvaltningsområder for tobis

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/*234_1)

(SAN/*234_2)

(SAN/*234_3)

(SAN/*234_4)

(SAN/*234_5)

(SAN/*234_6)

(SAN/*234_7)

Danmark

282 989

32 072

9 434

9 434

0

395

0

Det Forenede Kongerige

6 186

701

206

206

0

9

0

Tyskland

433

49

14

14

0

1

0

Sverige

10 392

1 178

346

346

0

15

0

EU

300 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0

Norge

20 000

0

0

0

0

0

0

I alt

320 000

34 000

10 000

10 000

0

420

0«;

(5)  Landinger af sild taget ved fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm.

(6)  Op til 50 % af denne mængde kan fanges i EU-farvande i IV.«

(7)  Vedrører sildebestanden i VIa nord for 56° 00′ N og i den del af VIa, der er beliggende øst for 7° 00′ V og nord for 55° 00' N, med undtagelse af Clyde.«

(8)  Heraf må højst 68 % fiskes i Norges eksklusive økonomiske zone eller i fiskerizonen omkring Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(9)  Der kan foretages overførsler fra denne kvote til VIIIc, IX og X; EU-farvande i CECAF 34.1.1. Kommissionen skal dog underrettes om sådanne overførsler i forvejen.«

(10)  Kun for bifangster. Direkte fiskeri under denne kvote er forbudt.

(11)  Skal fiskes i EU-farvande i IIa, IV, Vb, VI og VII.

(12)  Der gælder særlige regler i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1288/2009 () og punkt 7 i bilag III til forordning (EF) nr. 43/2009 ().

(13)  Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 af 27. november 2009 om fastlæggelse af tekniske overgangsforanstaltninger fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011 (EUT L 347 af 24.12.2009, s. 6).

(14)  Rådets forordning (EF) nr. 43/2009 af 16. januar 2009 om fastsættelse for 2009 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (EUT L 22 af 26.1.2009, s. 1).«

(15)  Ud af denne mængde må den utilsigtede fangst af andre arter i Vb, VI og VII aldrig overstige 25 % pr. fartøj. Det er dog tilladt at overskride denne procentsats i de første 24 timer efter påbegyndelse af fiskeri på en specifik fiskeplads. Den samlede mængde af utilsigtede fangster af andre arter i VI og VII må ikke overstige 3 000 tons.

(16)  Inkl. brosme. Kvoterne for Norge er for lange 6 140 tons og for brosme 2 923 tons, hvoraf der kan udveksles højst 2 000 tons, og må udelukkende fanges med langline i området Vb, VI og VII.«

(17)  Hvoraf der i VII (Porcupine Bank — sektor 16) (NEP/*07U16) ikke må tages mere end følgende kvoter:

Spanien

377

Frankrig

241

Irland

454

Det Forenede Kongerige

188

EU

1 260«;

(18)  Inkl. 242 tons, der skal fiskes i norske farvande syd for 62° N (MAC/*04N-).

(19)  Når der fiskes i norske farvande, skal bifangster af torsk, kuller, lubbe og hvilling og sej fratrækkes kvoterne for disse arter.

(20)  Kan også fiskes i norske farvande i IVa.

(21)  Skal fratrækkes Norges andel af TAC'en (adgangskvote). I denne mængde er inkluderet Norges andel af nordsø-TAC'en på 47 197 tons. Denne kvote må kun fiskes i IVa, undtagen 3 000 tons, der må fiskes i IIIa.

(22)  Omfatter en kvote på 323 tons, der er overført fra uudnyttede fiskerimuligheder for 2010.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder højst fanges følgende mængder.

 

IIIa

(MAC/*03A.)

IIIa og IVbc

(MAC/*3A4BC)

IVb

(MAC/*04B.)

IVc

(MAC/*04C.)

VI, internationale farvande i IIa, fra 1. januar til 31. marts 2011 og i december 2011

(MAC/*2A6.)

Danmark

0

4 130

0

0

9 764 ()

Frankrig

0

490

0

0

0

Nederlandene

0

490

0

0

0

Sverige

0

0

390

10

1 847

Det Forenede Kongerige

0

490

0

0

0

Norge

3 000

0

0

0

0

()  Omfatter en kvote på 183 tons, der er overført fra uudnyttede fiskerimuligheder for 2010.«

(23)  Omfatter en kvote på 183 tons, der er overført fra uudnyttede fiskerimuligheder for 2010.«

(24)  Kan fiskes i IIa, VIa nord for 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf og VIIh.

(25)  En adgangskvote svarende til yderligere 33 804 tons kan fiskes af Norge nord for 56° 30′ N og fratrækkes dets fangstbegrænsning.

(26)  Omfatter en kvote på 674 tons, der ikke er medtaget i fiskerimulighederne for 2010.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der i nedenstående områder og perioder højst fanges følgende mængder.

 

EU-farvande og norske farvande i IVa

(MAC/*04A-EN)

I perioderne fra 1. januar til 15. februar 2011 og fra 1. september til 31 december 2011

Norske farvande i IIa

(MAC/*2AN-)

Tyskland

8 326

849

Frankrig

5 551

566

Irland

27 754

2 832

Nederlandene

12 142

1 238

Det Forenede Kongerige

76 325

7 789

EU

130 098

13 274«

(27)  De mængder, der udveksles med andre medlemsstater, kan fiskes i VIIIa, VIIIb og VIIId (MAC/*8ABD). De mængder, som tilvejebringes af Spanien, Portugal eller Frankrig i udvekslingsøjemed, og som skal fiskes i VIIIa, VIIIb og VIIId, må dog ikke overstige 25 % af givermedlemsstatens kvoter.

Særlige betingelser:

Inden for ovennævnte kvoter må der højst tages følgende mængder i det angivne område.

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spanien

2 570

Frankrig

17

Portugal

531«

(28)  Fangster i IVa (MAC/*4A.) og i IIa (MAC*02A.) skal rapporteres særskilt.

(29)  Omfatter en kvote på 272 tons, der er overført fra uudnyttede fiskerimuligheder for 2010.«

(30)  Inkl. tobis.

(31)  Må kun fiskes i EU-farvande i IV.

(32)  Foreløbig TAC. Den endelige TAC fastsættes i første halvdel af 2011 på baggrund af ny videnskabelig rådgivning.

(33)  Mindst 98 % af landingerne, der fratrækkes TAC'en, skal bestå af brisling. Bifangster af ising og hvilling skal fratrækkes de resterende 2 % af TAC'en.«

(34)  Op til 5 % af denne kvote fisket i EU-farvande i IIa eller IVa inden den 30. juni 2011 kan betragtes som fisket under kvoten for EU-farvande i IVb, IVc og VIId. Anvendes denne særlige betingelse, skal dette dog meddeles Kommissionen i forvejen (JAX/*4BC7D).

(35)  Op til 5 % af denne kvote kan fiskes i VIId. Anvendes denne særlige betingelse, skal dette dog meddeles Kommissionen i forvejen (JAX/*07D.).

(36)  Mindst 95 % af landinger, der fratrækkes TAC'en, skal bestå af hestemakrelarter. Bifangster af havgalte, kuller, hvilling og makrel skal fratrækkes de resterende 5 % af TAC'en.«

(37)  TAC aftalt mellem Unionen, Færøerne, Norge og Island.«

(38)  Hvoraf 3 100 tons er tildelt Norge.«

(39)  Hvoraf 800 tons er tildelt Norge, der kun må fiskes i NAFO 1.«

(40)  Hvoraf 824 tons er tildelt Norge.«

(41)  Må ikke tages i perioden 1. januar til 9. maj 2011.

(42)  Må kun tages i det område, der er afgrænset af linjerne mellem følgende koordinater:

Punkt

Nordlig bredde

Vestlig længde

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’

(43)  Må ikke tages i perioden 1. januar til 9. maj 2011.«

(44)  Må kun fiskes med flydetrawl. Kan fiskes øst eller vest.

(45)  Kvoten må fiskes i det NEAFC-regulerede område på betingelse af, at de rapporteringsbetingelser, som Grønland har fastsat, opfyldes (RED/*51214). Når rødfiskearter fiskes i det NEAFC-regulerede område, må rødfiskearter kun tages fra og med den 10. maj 2011 som dybhavsrødfisk og kun inden for det område, der er afgrænset af linjerne mellem følgende koordinater (RED/*5-14).

Punkt

Nordlig bredde

Vestlig længde

1

64° 45’

28° 30’

2

62° 50’

25° 45’

3

61° 55’

26° 45’

4

61° 00’

26° 30’

5

59° 00’

30° 00’

6

59° 00’

34° 00’

7

61° 30’

34° 00’

8

62° 50’

36° 00’

9

64° 45’

28° 30’ «;

(46)  Undtagen fiskearter, der ikke har nogen handelsværdi.«

(47)  Ekskl. den kasse, der er afgrænset af følgende koordinater

Punkt

Nordlig bredde

Vestlig længde

1

47° 20’ 0

46° 40’ 0

2

47° 20’ 0

46° 30’ 0

3

46° 00’ 0

46° 30’ 0

4

46° 00’ 0

46° 40’ 0

(48)  Undtagen Estland, Letland, Litauen og Polen.«

(49)  Undtagen Cypern, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Malta og Portugal, og kun som bifangst.

(50)  Inden for denne TAC gælder følgende fangstbegrænsninger og fordeling mellem medlemsstaterne for så vidt angår fangster af almindelig tun på mellem 8 kg/75 cm og 30 kg/115 cm, der tages af fartøjer omhandlet i bilag IV, punkt 1 (BFT/*8301):

Spanien

350,51

Frankrig

158,14

EU

508,65

(51)  Inden for denne TAC gælder følgende fangstbegrænsninger og fordeling mellem medlemsstaterne for så vidt angår fangster af almindelig tun, der vejer mindst 6,4 kg eller måler mindst 70 cm og tages af fartøjer omhandlet i bilag IV, punkt 1 (BFT/*641):

Frankrig

45 ()

EU

45

()  Kommissionen kan på anmodning af Frankrig forhøje denne mængde til 100 tons som anført i ICCAT-henstilling 08-05.

(52)  Kommissionen kan på anmodning af Frankrig forhøje denne mængde til 100 tons som anført i ICCAT-henstilling 08-05.

(53)  Inden for denne TAC gælder følgende fangstbegrænsninger og fordeling mellem medlemsstaterne for så vidt angår fangster af almindelig tun på mellem 8 og 30 kg, der tages af fartøjer omhandlet i bilag IV, punkt 2 (BFT/*8302):

Spanien

48,22

Frankrig

47,57

Italien

37,55

Cypern

1,34

Malta

3,08

EU

137,77

(54)  Inden for denne TAC gælder følgende fangstbegrænsninger og fordeling mellem medlemsstaterne for så vidt angår fangster af almindelig tun på mellem 8 og 30 kg, der tages af fartøjer omhandlet i bilag IV, punkt 3 (BFT/*643):

Italien

37,55

EU

37,55’;


16.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 684/2011

af 15. juli 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

49,0

AR

19,4

EC

19,4

MK

45,6

ZZ

33,4

0707 00 05

AR

22,0

TR

105,8

ZZ

63,9

0709 90 70

AR

24,9

TR

110,8

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

62,1

TR

64,0

UY

68,5

ZA

71,8

ZZ

66,6

0808 10 80

AR

91,7

BR

78,2

CA

106,0

CL

91,2

CN

75,6

EC

60,7

NZ

119,1

US

181,5

ZA

96,6

ZZ

100,1

0808 20 50

AR

140,6

CL

107,9

CN

46,2

NZ

118,4

ZA

103,6

ZZ

103,3

0809 10 00

AR

75,0

TR

222,9

XS

138,6

ZZ

145,5

0809 20 95

TR

309,1

ZZ

309,1

0809 40 05

BA

56,1

EC

75,9

ZZ

66,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


16.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/22


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 685/2011

af 15. juli 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 676/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 184 af 14.7.2011, s. 7.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 16. juli 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

48,41

0,00

1701 11 90 (1)

48,41

0,38

1701 12 10 (1)

48,41

0,00

1701 12 90 (1)

48,41

0,08

1701 91 00 (2)

59,96

0,00

1701 99 10 (2)

59,96

0,00

1701 99 90 (2)

59,96

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


16.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 686/2011

af 15. juli 2011

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. juli 2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 16. juli 2011 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 16. juli 2011 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 16. juli 2011

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Unionen via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet eller Sortehavet

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3, forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

30.6.2011-14.7.2011

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

223,61

178,28

Pris fob USA

414,64

404,64

383,64

Præmie for Golfen

21,27

Præmie for The Great Lakes

76,97

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

18,39 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

48,40 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


AFGØRELSER

16.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/27


RÅDETS AFGØRELSE

af 12. juli 2011

om ophævelse af afgørelse 2010/408/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Finland

(2011/417/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 126, stk. 12,

under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter forslag fra Kommissionen i henhold til traktatens artikel 126, stk. 6, fastslog Rådet ved afgørelse 2010/408/EU (1), at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Finland. Rådet konstaterede ved afgørelse 2010/408/EU, at det for 2010 planlagte offentlige underskud lå på 4,1 % af BNP, dvs. over traktatens referenceværdi på 3 % af BNP, mens den offentlige bruttogæld forventedes at udgøre 49,9 % af BNP, hvilket er under traktatens referenceværdi på 60 % af BNP.

(2)

I henhold til traktatens artikel 126, stk. 7, og artikel 3, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (2) rettede Rådet den 13. juli 2010 efter henstilling fra Kommissionen en henstilling til Finland med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør senest i 2011. Henstillingen blev offentliggjort.

(3)

I henhold til traktatens artikel 126, stk. 12, skal en rådsafgørelse om et uforholdsmæssigt stort underskud ophæves, når det uforholdsmæssigt store underskud i den pågældende medlemsstat efter Rådets opfattelse er blevet korrigeret.

(4)

I henhold til artikel 4 i protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaterne, tilvejebringer Kommissionens de data, der skal benyttes til gennemførelse af proceduren. Som led i gennemførelsen af denne protokol skal medlemsstaterne indberette oplysninger om det offentlige underskud og den offentlige gæld og andre relaterede variabler to gange årligt, nemlig inden den 1. april og inden den 1. oktober, jf. artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 479/2009 af 25. maj 2009 om gennemførelse af den protokol om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (3).

(5)

På grundlag af de af Kommissionen (Eurostat) fremlagte data i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EF) nr. 479/2009 efter indberetning fra Finland inden den 1. april 2011 og på grundlag af Kommissionens tjenestegrenes prognose fra foråret 2011 kan der drages følgende konklusioner:

Mens der i henhold til indberetningen vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud i april 2010 forventedes et underskud på 4,1 % af BNP i 2010, blev resultatet rent faktisk væsentligt bedre, nemlig et underskud på 2,5 % af BNP.

At underskuddet blev mindre end forventet, skyldes primært en kraftigere økonomisk vækst end forventet og en forbedring af arbejdsmarkedssituationen, som medførte større skatteindtægter (især fra moms og indkomstbeskatning), alt imens udgifterne forblev stort set uforandrede.

I henhold til Kommissionens tjenestegrenes prognose fra foråret 2011 skulle underskuddet falde yderligere til 1 % af BNP i 2011. Tilsvarende forventes der ifølge 2011-opdateringen af stabilitetsprogrammet et underskud på 0,9 % af BNP i 2011. Forbedringen af budgetsaldoen i forhold til året forinden er drevet af cykliske faktorer, som afspejler det forhold, at den forholdsvis robuste økonomiske aktivitet forventes at fortsætte, og af visse diskretionære skatteforhøjelser (især energi- og produktskatter) svarende til omkring ½ % af BNP. Ifølge både prognosen fra Kommissionens tjenestegrene og 2011-opdateringen af stabilitetsprogrammet forventes underskuddet at falde yderligere en anelse, nemlig til 0,7 % af BNP i 2012.

I henhold til Kommissionens tjenestegrenes prognose fra foråret 2011 og de strukturelle saldi (som genberegnet af Kommissionens tjenestegrene med udgangspunkt i oplysningerne i den seneste opdatering af stabilitetsprogrammet ved hjælp af den i fællesskab aftalte metode) forventes den strukturelle saldo i 2011 at nå et bedre niveau end den mellemfristede målsætning, som de finske myndigheder har sat til et strukturelt overskud på 0,5 % af BNP. Den strukturelle saldo forventes imidlertid at blive svækket noget og blive negativ på mellemlang sigt. Det tydelige fald i den beregnede strukturelle saldo er en følge af et stort set stabilt samlet underskud på baggrund af gunstige fremskrivninger af den økonomiske vækst, der kan forventes at lukke det p.t. store outputgab. Det betyder, at medmindre der træffes yderligere foranstaltninger, skønnes det på nuværende tidspunkt, at budgetsaldoen, ekskl. cykliske faktorer og engangs- og andre midlertidige foranstaltninger, i 2015 vil bevæge sig en anelse under minimumsbenchmarken på – 1,2 % af BNP, hvilket i en situation med normale konjunkturudsving giver en sikkerhedsmargin mod at overskride referenceværdien på 3 % af BNP. I henhold til stabilitetsprogrammets fremskrivninger, der strækker sig frem til 2015, forventes det offentlige underskud at stabilisere sig på omkring 1 % af BNP i årene 2013-2015.

Ifølge Kommissionens tjenestegrenes prognose fra foråret 2011 forventes gældskvoten at vokse fra 48,4 % af BNP i 2010 til 52,2 % af BNP i 2012. I det opdaterede stabilitetsprogram er gældskvoten fremskrevet til at vokse til 51,3 % af BNP i 2012.

(6)

Det følger af disse konklusioner, at det uforholdsmæssigt store underskud i Finland er blevet korrigeret, og afgørelse 2010/408/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ud fra en samlet vurdering kan det konkluderes, at situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Finland er blevet korrigeret.

Artikel 2

Afgørelse 2010/408/EU ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Finland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EUT L 189 af 22.7.2010, s. 17.

(2)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6.

(3)  EUT L 145 af 10.6.2009, s. 1.


16.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. juli 2011

om ændring af beslutning 2005/7/EF om godkendelse af en metode til klassificering af svinekroppe på Cypern

(meddelt under nummer K(2011) 4996)

(Kun den græske udgave er autentisk)

(2011/418/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra m), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2005/7/EF (2) blev en metode til klassificering af svinekroppe på Cypern godkendt.

(2)

Eftersom der er behov for at opdatere formlen for metoden efter næsten fem års anvendelse, siden den blev godkendt, har Cypern besluttet at foretage nye afprøvninger med to instrumenter, HGP-4 og Ultra FOM 300.

(3)

Cypern har anmodet Kommissionen om at godkende udskiftningen af de formler, der anvendes i »Hennessy Grading Probe (HGP 4)«, som er en metode for klassificering af svinekroppe, samt at godkende en ny metode til klassificering af svinekroppe (Ultra FOM 300) på Cyperns område, og Cypern har fremlagt en detaljeret beskrivelse af dissektionsforsøget og har angivet de principper, som metoden er baseret på, resultaterne af dissektionsforsøget og de ligninger, der er anvendt til at vurdere procentindholdet af magert kød i den protokol, som er fastsat i artikel 23, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 af 10. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for kvæg-, svine- og fårekroppe og for indberetning af priser (3).

(4)

En gennemgang af anmodningen har vist, at betingelserne for godkendelse af disse klassificeringsmetoder er opfyldt. De pågældende klassificeringsmetoder bør derfor godkendes på Cypern.

(5)

Beslutning 2005/7/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Ændringer af apparater og klassificeringsmetoder bør kun tillades, hvis de er udtrykkeligt godkendt ved en kommissionsafgørelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2005/7/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Følgende metoder godkendes til klassificering af svinekroppe i henhold til nr. 1 i afsnit B.IV i bilag V til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (4) på Cypern:

apparatet benævnt »Hennessy Grading Probe (HGP 4)« med tilhørende beregningsmetoder, som er nærmere beskrevet i bilagets del I

apparatet benævnt »Ultra FOM 300« med tilhørende beregningsmetoder, som er nærmere beskrevet i bilagets del II.

Hvad angår apparatet »Ultra FOM 300« som omhandlet i første afsnit, andet led, skal det efter afslutningen af målingen være muligt på slagtekroppen at kontrollere, at apparatet har målt værdierne X1 and X2 på det sted, der er fastsat i bilagets del II, punkt 3. Den afmærkning, der svarer til målestedet, skal derfor foretages samtidig med målingen.

2)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 5. september 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Cypern.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2011.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 2 af 5.1.2005, s. 19.

(3)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3.

(4)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1


BILAG

»BILAG

METODE TIL KLASSIFICERING AF SVINEKROPPE PÅ CYPERN

DEL I

Hennessy Grading probe (HPG 4)

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet benævnt »Hennessy Grading Probe (HGP 4)«.

2.

Apparatet er forsynet med en sonde med en diameter på 5,95 mm (og på 6,3 mm på den kniv, der er anbragt på enden af sonden), som er udstyret med en fotodiode (Siemens LED af typen LYU 260-EO) og fotodetektor af typen 58 MR og har et arbejdsområde på mellem 0 og 120 mm. Måleværdierne udtrykkes i beregnet indhold af magert kød ved hjælp af HGP 4 alene eller en datamat, der er forbundet med apparatet.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Formula

hvor:

Ŷ

=

beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

X1

=

spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt seks cm ved siden af svinekroppens flækningslinje mellem tredje og fjerde ribben bagfra

X2

=

muskeltykkelse i mm, målt på samme tid og sted som X1.

Formlen gælder for kroppe på mellem 55 og 120 kg.

DEL II

Ultra FOM 300

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet benævnt »Ultra FOM 300«.

2.

Apparatet er forsynet med en ultralydssonde på 3,5 MHz, 5 cm lang, med 64 ultralydstransducere. Ultralydssignalet digitaliseres, registreres og analyseres af en microprocessor (typen SHARC ADSP-21060L).

Apparatet »Ultra FOM 300« omregner selv måleværdierne til beregnet indhold af magert kød.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

Formula

hvor:

Ŷ

=

beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

X1

=

spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt seks cm ved siden af svinekroppens flækningslinje mellem tredje og fjerde ribben bagfra

X2

=

muskeltykkelse i mm, målt på samme tid og sted som X1.

Formlen gælder for kroppe på mellem 55 og 120 kg.«


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

16.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/32


AFGØRELSE Nr. 1/2011 TRUFFET AF LUFTFARTSUDVALGET FÆLLESSKABET/SCHWEIZ, DER ER OPRETTET I HENHOLD TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM LUFTFART

af 4. juli 2011

om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart

(2011/419/EU)

LUFTFARTSUDVALGET FÆLLESSKABET/SCHWEIZ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 23, stk. 4 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Aftalens bilag affattes som bilaget til nærværende afgørelse fra 1. august 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2011.

På Det Blandede Udvalgs vegne

Matthew BALDWIN

Leder af Den Europæiske Unions delegation

Peter MÜLLER

Leder af den schweiziske delegation


BILAG

I denne aftale forstås ved:

I kraft af Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, erstattes og efterfølges Det Europæiske Fællesskab af Den Europæiske Union

Når der i retsakterne i dette bilag henvises Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, som erstattes af Den Europæiske Unions medlemsstater, eller betingelserne for en forbindelse med dem, gælder henvisningerne i forbindelse med aftalen også for Schweiz eller for betingelserne for en forbindelse med Schweiz

Henvisningerne til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 og (EØF) nr. 2408/92 i artikel 4, 15, 18, 27 og 35 i aftalen forstås som henvisninger til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008.

Hvis ikke andet gælder efter denne aftales artikel 15, omfatter udtrykket »EF-luftfartsselskab«, når det anvendes i nedenstående EF-direktiver og -forordninger, også luftfartsselskaber, der er driftsgodkendt og har deres vigtigste forretningsområde og eventuelle hovedkontor i Schweiz, jf. forordning (EF) nr. 1008/2008. Enhver henvisning til forordning (EØF) nr. 2407/92 forstås som en henvisning til forordning (EF) nr. 1008/2008

Enhver henvisning i følgende tekster til traktatens artikel 81 og 82 eller til artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forstås som en henvisning til denne aftales artikel 8 og 9.

1.   Luftfartsliberalisering og andre regler for civil luftfart

Nr. 1008/2008

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

Nr. 2000/79

Rådets direktiv 79 af 27. november 2000 om iværksættelse af den europæiske aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for mobile arbejdstagere i civil luftfart, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning (IACA)

Nr. 93/104

Rådets direktiv af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, som ændret ved:

direktiv 2000/34/EF

Nr. 437/2003

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning

Nr. 1358/2003

Kommissionens forordning af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og II hertil

Nr. 785/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører som ændret ved

Kommissionens forordning (EU) nr. 285/2010.

Nr. 95/93

Rådets forordning af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne, artikel 1-12, som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 793/2004

Nr. 2009/12

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter (anvendes af Schweiz fra den 1. juli 2011)

Nr. 96/67

Rådets direktiv af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne

(Artikel 1-9, 11-23 og 25)

Nr. 80/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. januar 2009 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89

2.   Konkurrenceregler

Nr. 3975/87

Rådets forordning af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren (artikel 6, stk. 3), som ændret senest ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (artikel 1-13, 15-45)

Nr. 1/2003

Rådets forordning af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (artikel 1-13, 15-45)

(I det omfang denne forordning er relevant for anvendelsen af denne aftale. Indsættelsen af denne forordning berører ikke opgavefordelingen i henhold til denne aftale).

Forordning (EØF) nr. 17/62 er ophævet ved forordning (EF) nr. 1/2003 med undtagelse af artikel 8, stk. 3, som fortsat finder anvendelse på beslutninger, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, før anvendelsesdatoen for denne forordning, indtil udløbet af gyldighedsperioden for disse beslutninger.

Nr. 773/2004

Kommissionens forordning af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EF-traktatens artikel 81 og 82, som ændret ved:

Kommissionens forordning (EC) nr. 1792/2006.

Nr. 139/2004

Rådets forordning af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EF-fusionsforordningen)

(Artikel 1-18, artikel 19, stk. 1 og 2, og artikel 20-23)

For så vidt angår fusionsforordningens artikel 4, stk. 5, gælder følgende mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz:

1)

Hvad angår fusioner, som de er defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, og som ikke har fællesskabsdimension som defineret i samme forordnings artikel 1, og som vil kunne efterprøves i henhold til den nationale konkurrencelovgivning i mindst tre medlemsstater og Det Schweiziske Forbund, kan personer eller virksomheder som anført i samme forordnings artikel 4, stk. 2, før anmeldelsen til de kompetente myndigheder ved en begrundet erklæring meddele Europa-Kommissionen, at fusionen bør behandles af Kommissionen.

2)

Europa-Kommissionen videresender omgående alle erklæringer i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 139/2004 og ovenstående afsnit til Det Schweiziske Forbund.

3)

Har Det Schweiziske Forbund tilkendegivet, at det ikke indvilliger i anmodningen om at henvise sagen, forbliver kompetencen hos den kompetente schweiziske konkurrencemyndighed, og sagen henvises ikke fra Det Schweiziske Forbund i henhold til dette afsnit.

Hvad angår de i fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, nævnte tidsfrister, gælder følgende:

1)

Europa-Kommissionen fremsender omgående alle relevante dokumenter i henhold til artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, til den kompetente schweiziske konkurrencemyndighed.

2)

De tidsfrister, der er anført i forordning (EF) nr. 139/2004, artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, begynder for Det Schweiziske Forbunds vedkommende at løbe fra den kompetente schweiziske konkurrencemyndigheds modtagelse af de relevante dokumenter.

Nr. 802/2004

Kommissionens forordning af 7. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (artikel 1-24), som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006.

Nr. 2006/111

Kommissionens direktiv af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder

Nr. 487/2009

Rådets forordning (EF) nr. 487/2009 af 25. maj 2009 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren

3.   Luftfartssikkerhed

Nr. 216/2008

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2009

Forordning (EF) nr. 1108/2009

Luftfartssikkerhedsagenturet (EASA) besidder også i Schweiz den kompetence, som forordningens bestemmelser tillægger det.

Kommissionen besidder også i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 11, stk. 2, artikel 14, stk. 5 og 7, artikel 24, stk. 5, artikel 25, stk. 1, artikel 38, stk. 3, nummer i), artikel 39, stk. 1, artikel 40, stk. 3, artikel 41, stk. 3 og 5, artikel 42, stk. 4, artikel 54, stk. 1 and artikel 61, stk. 3.

Uanset den horisontale tilpasning i det andet led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart er Schweiz ikke omfattet af henvisningerne til »medlemsstater« i forordningens artikel 65 eller i bestemmelserne i afgørelse 1999/468/EF, som der henvises til i denne bestemmelse.

Intet i denne forordning må fortolkes på en sådan måde, at EASA bemyndiges til at handle på Schweiz' vegne i forbindelse med internationale aftaler, medmindre der er tale om at bistå med overholdelsen af dets forpligtelser i henhold til sådanne aftaler.

Inden for rammerne af denne aftale skal forordningens bestemmelser læses med følgende tilpasninger:

a)

Artikel 12 ændres således:

i)

I stk. 1 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

ii)

I stk. 2, litra a), indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

iii)

Stk. 2, litra b) og c), udgår.

iv)

følgende stykke tilføjes:

»3.   Når Fællesskabet forhandler med et tredjeland for at indgå en aftale, som fastsætter, at en medlemsstat eller EASA må udstede certifikater på grundlag af certifikater udstedt af det pågældende tredjelands luftfartsmyndigheder, bestræber det sig på at opnå et tilbud fra Schweiz om en lignende aftale med det pågældende tredjeland.

Schweiz bestræber sig på sin side på at indgå aftaler med tredjelande, som svarer til Fællesskabets aftaler med disse.«

b)

I artikel 29 tilføjes følgende stykke:

»4.   Uanset artikel 12, stk. 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne kan schweiziske statsborgere, som råder over alle deres borgerrettigheder, blive ansat på kontrakt af agenturets administrerende direktør.«

c)

I artikel 30 indsættes følgende stykke:

»Schweiz anvender protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, jf. bilag A til nærværende bilag, på agenturet i overensstemmelse med tillægget til bilag A.«

d)

I artikel 37 indsættes følgende stykke:

»Schweiz deltager fuldt ud i bestyrelsen og har i denne de samme rettigheder og forpligtelser som EU-medlemsstater med undtagelse af stemmeret.«

e)

I artikel 59 tilføjes følgende stykke:

»12.   Schweiz medvirker til at yde det finansielle bidrag, der er omhandlet i stk. 1, litra b), efter følgende formel:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

hvor:

S

=

den del af EASA’s budget, som ikke dækkes af de gebyrer og betalinger, der er omhandlet i stk. 1, litra c) og d)

a

=

antallet af associerede stater

b

=

antallet af EU-medlemsstater

c

=

Schweiz' bidrag til ICAO's budget

C

=

medlemsstaternes og de associerede staters samlede bidrag til ICAO's budget.«

f)

I artikel 61 indsættes følgende stykke:

»Bestemmelserne om Fællesskabets finanskontrol i Schweiz af deltagerne i agenturets aktiviteter findes i bilag B til nærværende bilag.«

g)

Bilag II til forordningen udvides til at omfatte følgende luftfartøjer som produkter, der er omfattet af artikel 2, stk. 3, litra a), punkt ii), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (1):

 

A/c - [HB-IDJ] – type CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] — type Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — type Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] — type MD900.

Nr. 1108/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 21. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af direktiv 2006/23/EF

Nr. 91/670

Rådets direktiv af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af personcertifikater, der giver adgang til udøvelse af funktioner i civil luftfart

(artikel 1-8)

Nr. 3922/91

Rådets forordning af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart (artikel 1-3, artikel 4, stk. 2, artikel 5-11 og artikel 13), som ændret senest ved:

Forordning (EF) nr. 1899/2006

Forordning (EF) nr. 1900/2006

Kommissionens forordning (EC) nr. 8/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008.

Nr. 94/56

Rådets direktiv af 21. november 1994 om fastlæggelse af de grundlæggende principper for undersøgelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart

(artikel 1-13)

Nr. 2004/36

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 21. april 2004 om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne (artikel 1-9 og 11-14), som ændret senest ved:

Kommissionens direktiv 2008/49/EF

Nr. 351/2008

Kommissionens forordning af 16. april 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner af luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne

Nr. 768/2006

Kommissionens forordning af 19. maj 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet

Nr. 2003/42

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (artikel 1-12)

Nr. 1321/2007

Kommissionens forordning af 12. november 2007 om nærmere regler for registrering i en central database af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart, som udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF

Nr. 1330/2007

Kommissionens forordning af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart til berørte parter i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF

Nr. 736/2006

Kommissionens forordning af 16. maj 2006 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs arbejdsmetoder ved standardinspektioner

Nr. 1702/2003

Kommissionens forordning af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer, som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 335/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2005

Kommissionens forordning (EF) nr. 375/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 287/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 1194/2009.

Inden for rammerne af denne aftale skal bestemmelserne i forordningen forstås således:

Artikel 2 ændres således:

I stk. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 og 14 ændres datoen »28. september 2003« til »ikrafttrædelsesdatoen for den afgørelse i Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz, som indarbejder forordning (EF) nr. 216/2008 i bilaget til forordningen.«

Nr. 2042/2003

Kommissionens forordning af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 707/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/2008

Kommissionens forordning (EU) nr. 127/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 962/2010

Nr. 104/2004

Kommissionens forordning af 22. januar 2004 om fastsættelse af regler for organisation og sammensætning af klagenævnet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Nr. 593/2007

Kommissionens forordning af 31. maj 2007 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs vederlag og gebyrer, som ændret senest ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/2008.

Nr. 2111/2005

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF

Nr. 473/2006

Kommissionens forordning af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

Nr. 474/2006

Kommissionens forordning af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, som ændret senest ved:

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2011 (2)

4.   Sikkerhedsbeskyttelse af luftfarten

Nr. 300/2008

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002

Nr. 272/2009

Kommissionens forordning af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008, som ændret senest ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010

Nr. 1254/2009

Kommissionens forordning af 18. december 2009 om fastlæggelse af kriterier for medlemsstaternes fravigelse af de fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger

Nr. 18/2010

Kommissionens forordning (EU) af 8. januar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 med hensyn til specifikationer for nationale kvalitetskontrolprogrammer vedrørende sikkerhed inden for civil luftfart

Nr. 72/2010

Kommissionens forordning (EU) af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommissionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet

Nr. 185/2010

Kommissionens forordning af (EU) 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed, ændret ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 357/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 358/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 573/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 983/2010

Kommissionens forordning (EU) nr. 334/2011

Nr. 2010/774

Kommissionens afgørelse (EU) af 13. april 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed, der indeholder oplysninger som omhandlet i artikel 18, litra a), i forordning (EF) nr. 300/2008 som ændret ved:

Kommissionens afgørelse 2010/2604/EU

Kommissionens afgørelse 2010/3572/EU

Kommissionens afgørelse 2010/9139/EU.

5.   Lufttrafikstyring

Nr. 549/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 1070/2009

Kommissionen besidder i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 6, 8, 10, 11 og 12.

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

 

I stk. 2 affattes ordene »på fællesskabsplan« som »på fællesskabsplan, hvori Schweiz deltager«.

 

Uanset den horisontale tilpasning, der henvises til i det andet led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart, gælder henvisningerne til »medlemsstaterne« i artikel 5 i forordning (EF) nr. 549/2004 eller i bestemmelserne i afgørelse 1999/468/EF, som der henvises til i denne bestemmelse, ikke for Schweiz.

Nr. 550/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 1070/2009

Kommissionen besidder i henseende til Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 9a, 9b, 15a, 16 og 17.

Forordningens bestemmelser skal i forbindelse med aftalen ændres således:

a)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

I stk. 2 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

b)

Artikel 7 ændres således:

I stk. 1 og stk. 6 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

c)

Artikel 8 ændres således:

I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

d)

Artikel 10 ændres således:

I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

e)

Artikel 16, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen fremsender sin afgørelse til medlemsstaterne og underretter tjenesteudøveren herom, for så vidt denne er retligt berørt.«

Nr. 551/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (luftrumsforordningen) som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 1070/2009

De beføjelser, Kommissionen har i henhold til artikel 3a, 6, og 10, har den også i Schweiz.

Nr. 552/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet (interoperabilitetsforordningen) som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 1070/2009

De beføjelser, Kommissionen har i henhold til artikel 4 og 7 samt artikel 10, stk. 3, har den også i Schweiz.

Forordningens bestemmelser skal i forbindelse med aftalen ændres således:

a)

Artikel 5 ændres således:

I stk. 2 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

b)

Artikel 7 ændres således:

I stk. 4 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

c)

I bilag III foretages følgende ændringer:

I afsnit 3, andet og sidste led, indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.

Nr. 2096/2005

Kommissionens forordning af 20. december 2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester, som ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/2007

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 668/2008

Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010.

De beføjelser, Kommissionen har i henhold til artikel 9, har den også i Schweiz.

Nr. 2150/2005

Kommissionens forordning af 23. december 2005 om fastsættelse af fælles regler for fleksibel udnyttelse af luftrummet

Nr. 1033/2006

Kommissionens forordning af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før flyvning i det fælles europæiske luftrum, senest ændret ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 929/2010

Nr. 1032/2006

Kommissionens forordning af 6. juli 2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af flyvedata med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder, som ændret senest ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2009

Nr. 1794/2006

Kommissionens forordning af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (vil blive anvendt af Schweiz fra ikrafttrædelsen af den relevante schweiziske lovgivning, dog senest fra den 1. januar 2012), senest ændret ved:

Kommissionens forordning (EU) nr. 1191/2010

Nr. 2006/23

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 5. april 2006 om et EF-flyveledercertifikat

Nr. 730/2006

Kommissionens forordning af 11. maj 2006 om luftrumsklassifikation og adgang til flyvninger udført efter visuelflyvereglerne over flyveniveau 195

Nr. 219/2007

Rådets forordning af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR), som ændret senest ved:

Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008

Nr. 633/2007

Kommissionens forordning af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder

Nr. 1265/2007

Kommissionens forordning af 26. oktober 2007 om krav til luft-til-jord-talekanaladskillelse for det fælles europæiske luftrum

Nr. 29/2009

Kommissionens forordning af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum

Nr. 262/2009

Kommissionens forordning af 30. marts 2009 om fastsættelse af krav for den koordinerede tildeling og brug af Mode S-interrogator-koder i det fælles europæiske luftrum

Nr. 73/2010

Kommissionens forordning af 26. januar 2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum

Nr. 255/2010

Kommissionens forordning af 25. marts 2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM).

Nr. 691/2010

Kommissionens forordning af 29. juli 2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester

Korrigerende foranstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til forordningens artikel 14, stk. 3, er bindende for Schweiz, efter at de er blevet vedtaget ved en afgørelse i Det Blandede Udvalg

Nr. 2010/5134

Kommissionens afgørelse af 29. juli 2010 om udpegning af et præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske luftrum

Nr. 2010/5110

Kommissionens afgørelse af 12. august 2010 om udpegning af en systemkoordinator for funktionelle luftrumsblokke i forbindelse med det fælles europæiske luftrum

No 2011/121

Kommissionens afgørelse 2011/121/EU af 21. februar 2011 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål og varslingstærskelværdier for udøvelse af luftfartstjenester for årene 2012 til 2014

6.   Miljø og støj

Nr. 2002/30

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. marts 2002 om bestemmelser og procedurer med henblik på indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne (artikel 1-12 og 14-18).

(Bilag I anvendes med de ændringer, der følger af bilag II, kapitel 8 (Transportpolitik), afdeling G (Lufttransport), nr. 2 til akt vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlaget for Den Europæiske Union.)

Nr. 89/629

Rådets direktiv af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly

(artikel 1-8)

Nr. 2006/93/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 12. december 2006 om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)

7.   Forbrugerbeskyttelse

Nr. 90/314

Rådets direktiv af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

(artikel 1-10)

Nr. 93/13

Rådets direktiv af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.

(artikel 1-11)

Nr. 2027/97

Rådets forordning af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (artikel 1-8), som ændret ved:

Forordning (EF) nr. 889/2002

Nr. 261/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91

(artikel 1-18)

Nr. 1107/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

8.   Diverse

Nr. 2003/96

Rådets direktiv af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet

(Artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 2).

9.   Bilag

A

:

Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter

B

:

Bestemmelser om Den Europæiske Unions finanskontrol af schweiziske deltagere i EASA’s aktiviteter


(1)  EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6.

(2)  Denne forordning finder anvendelse i Schweiz, så længe den er i kraft i EU.

BILAG A

PROTOKOL OM DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union og Euratom i henhold til artikel 343 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) på medlemsstaternes områder skal nyde de for opfyldelsen af deres opgaver nødvendige privilegier og immuniteter,

ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab:

KAPITEL I

DEN EUROPÆISKE UNIONS EJENDOM, PENGEMIDLER, AKTIVER OG FORRETNINGER

Artikel 1

Unionens lokaler og bygninger er ukrænkelige. De er fritaget for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse og ekspropriation. Unionens ejendom og aktiver kan ikke uden bemyndigelse fra Domstolen gøres til genstand for tvangsforanstaltninger, hvad enten disse er af administrativ eller judiciel art.

Artikel 2

Unionens arkiver er ukrænkelige.

Artikel 3

Unionen, dens aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.

Medlemsstaternes regeringer skal, hver gang det er muligt, træffe egnede forholdsregler med henblik på eftergivelse eller tilbagebetaling af indirekte skatter og afgifter, der indgår i prisen for fast ejendom eller løsøre, når Unionen til tjenestebrug foretager større indkøb, hvis pris omfatter skatter og afgifter af denne art. Anvendelsen af disse bestemmelser må dog ikke fordreje konkurrencevilkårene inden for Unionen.

Der indrømmes ingen fritagelse for afgifter, skatter og gebyrer, som blot udgør betaling for almennyttige offentlige ydelser.

Artikel 4

Unionen er fritaget for al told, såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er bestemt til tjenestebrug; de således indførte genstande må ikke afhændes i det land, til hvilket de er blevet importeret – hverken mod eller uden vederlag – medmindre det sker på betingelser, som godkendes af det pågældende lands regering.

Unionen er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af dens publikationer.

KAPITEL II

MEDDELELSER OG PASSÉRSEDLER

Artikel 5

Unionens institutioner skal med hensyn til deres tjenstlige meddelelser og forsendelse af alle deres dokumenter på enhver medlemsstats område tilstås samme behandling, som den pågældende stat tilstår diplomatiske repræsentationer.

Unionens institutioners tjenstlige korrespondance og andre tjenstlige meddelelser må ikke være genstand for censur.

Artikel 6

Formændene for Unionens institutioner kan for disse institutioners medlemmer og ansatte udstede passérsedler, hvis form bestemmes af Rådet, der træffer afgørelse med simpelt flertal, og som skal anerkendes af medlemsstaternes myndigheder som gyldig rejselegitimation. Disse passérsedler udstedes til tjenestemænd og andre ansatte i henhold til de betingelser, der er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og i ansættelsesvilkårene for andre ansatte i Unionen.

Kommissionen kan indgå aftaler om anerkendelse af disse passérsedler som gyldig rejselegitimation på tredjelands område.

KAPITEL III

MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET

Artikel 7

Europa-Parlamentets medlemmer er hverken administrativt eller på anden måde undergivet nogen begrænsning i deres bevægelsesfrihed på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Med hensyn til toldforhold og valutakontrol tilstås Europa-Parlamentets medlemmer:

a)

af deres egen regering samme lettelser, som tilstås højere tjenestemænd, der begiver sig til udlandet i midlertidigt officielt hverv

b)

af de øvrige medlemsstaters regeringer samme lettelser, som tilstås repræsentanter fra fremmede regeringer i midlertidigt officielt hverv.

Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a)

på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b)

på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.

KAPITEL IV

REPRÆSENTANTER FOR MEDLEMSSTATERNE, SOM DELTAGER I ARBEJDET I DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER

Artikel 10

Repræsentanterne for medlemsstaterne, som deltager i arbejdet i Unionens institutioner, såvel som deres rådgivere og tekniske eksperter, nyder under udøvelsen af deres hverv og under rejse til og fra mødestedet sædvanlige privilegier, immuniteter og lettelser.

Denne artikel finder ligeledes anvendelse på medlemmerne af Unionens rådgivende organer.

KAPITEL V

DEN EUROPÆISKE UNIONS TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE

Artikel 11

Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte skal uanset deres nationalitet på hver af medlemsstaternes områder nyde følgende privilegier og immuniteter:

a)

fritagelse for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer, dog med det forbehold, at bestemmelserne i traktaterne dels om reglerne vedrørende tjenestemænds og andre ansattes ansvar over for Unionen, dels om Den Europæiske Unions Domstols kompetence til at afgøre tvister mellem Unionen og dens tjenestemænd og øvrige ansatte, finder anvendelse. Denne fritagelse gælder også efter tjenesteforholdets ophør

b)

fritagelse sammen med deres ægtefæller og familiemedlemmer, der forsørges af dem, for indvandringsrestriktioner og bestemmelser om registrering af udlændinge

c)

med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser de samme lettelser, som sædvanligvis indrømmes tjenestemænd i internationale organisationer

d)

ret til ved deres tiltræden af stillingen i det pågældende land toldfrit at indføre deres bohave og ejendele, samt ret til ved udløbet af deres tjenestetid i det pågældende land toldfrit at genudføre deres bohave og ejendele, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det land, hvori retten udøves, måtte finde fornødne

e)

ret til toldfrit til personligt brug at indføre deres motorkøretøj, såfremt det er erhvervet i deres sidste bopælsland eller i det land, hvor de er statsborgere, under de vilkår, der gælder på dette lands hjemmemarked, samt ret til toldfrit at genudføre det, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det pågældende land måtte finde fornødne.

Artikel 12

Løn, vederlag og honorarer, som Unionen udbetaler sine tjenestemænd og øvrige ansatte, beskattes til fordel for Unionen på de betingelser og efter den fremgangsmåde, der fastsættes af Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af de berørte institutioner.

Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra Unionen.

Artikel 13

Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte, som udelukkende med henblik på virksomhed i Unionens tjeneste tager ophold på en anden medlemsstats område end den stat, hvori de ved deres tiltræden i Unionens tjeneste havde bopæl i skattemæssig henseende, skal med hensyn til beskatning af indkomst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af de mellem Unionens medlemsstater indgåede overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af begge de nævnte stater betragtes, som om de havde bevaret deres tidligere bopæl, under forudsætning af at denne var beliggende i en af Unionens medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse på ægtefællen, i det omfang denne ikke er selverhvervende, og på børn, som de i denne artikel nævnte personer tager vare på og forsørger.

Løsøre, der tilhører de i foregående stykke omhandlede personer, og som befinder sig på opholdslandets område, fritages for arveafgift i denne stat; ved fastsættelsen af sådan afgift betragtes løsøret, med forbehold af tredjelands ret og af eventuel anvendelse af bestemmelser i internationale overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning som om det befandt sig i den stat, hvor det skattemæssige hjemsted findes.

En bopæl, der udelukkende er erhvervet med henblik på virksomhed i andre internationale organisationers tjeneste, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikels bestemmelser.

Artikel 14

Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af de berørte institutioner den ordning for sociale ydelser, som skal gælde for Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte.

Artikel 15

Europa-Parlamentet og Rådet bestemmer ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af andre interesserede institutioner, på hvilke grupper af Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte bestemmelserne i artiklerne 11, 12, stk. 2, og 13 finder anvendelse helt eller delvis.

Medlemsstaternes regeringer vil med regelmæssige mellemrum blive underrettet om navn, stilling og adresse på de tjenestemænd og øvrige ansatte, der tilhører disse grupper.

KAPITEL VI

PRIVILEGIER OG IMMUNITETER FOR DE REPRÆSENTATIONER FOR TREDJELANDE, DER ER AKKREDITERET HOS DEN EUROPÆISKE UNION

Artikel 16

Den medlemsstat, på hvis område Unionens hovedsæde befinder sig, indrømmer de af tredjeland hos Unionen akkrediterede repræsentationer sædvanlige diplomatiske privilegier og immuniteter.

KAPITEL VII

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 17

Privilegier, immuniteter og lettelser indrømmes Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte udelukkende i Unionens interesse.

Enhver af Unionens institutioner skal ophæve den en tjenestemand eller anden ansat tilståede immunitet, såfremt den skønner, at ophævelse af immuniteten ikke strider mod Unionens interesser.

Artikel 18

Ved anvendelse af denne protokol handler Unionens institutioner i gensidig forståelse med de pågældende medlemsstaters ansvarlige myndigheder.

Artikel 19

Artiklerne 11-14 og 17 finder anvendelse på Kommissionens medlemmer.

Artikel 20

Artiklerne 11-14 og 17 finder anvendelse på Den Europæiske Unions Domstols dommere, generaladvokater, justitssekretærer og assisterende referenter med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 i protokollen om statutten for Den Europæiske Unions Domstol vedrørende dommernes og generaladvokaternes fritagelse for retsforfølgning.

Artikel 21

Denne protokol finder ligeledes anvendelse på Den Europæiske Investeringsbank, på medlemmerne af dens organer, på dens personale og på de repræsentanter for medlemsstaterne, der deltager i dens arbejde, dog med forbehold af bestemmelserne i protokollen om Bankens vedtægter.

Den Europæiske Investeringsbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og lignende afgifter i anledning af udvidelser af dens kapital, såvel som for de forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i det land, hvor den har sit sæde. Tilsvarende skal dens opløsning og likvidation heller ikke give anledning til nogen skatteopkrævning. Endelig skal Bankens og dens organers arbejde, for så vidt det udøves under de i vedtægterne fastlagte betingelser, ikke medføre pålæggelse af omsætningsafgifter.

Artikel 22

Denne protokol gælder også for Den Europæiske Centralbank, for medlemmerne af dens besluttende organer og for dens personale med forbehold af bestemmelserne i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Den Europæiske Centralbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og afgifter eller lignende i anledning af kapitaludvidelser såvel som forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i den stat, hvor banken har sit hjemsted. Bankens og dens besluttende organers virksomhed i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank pålægges ikke nogen form for omsætningsafgift.

Tillæg til Bilag A

NÆRMERE BESTEMMELSER FOR ANVENDELSEN AF PROTOKOLLEN VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER I SCHWEIZ

1.   Udvidelse af anvendelsen til Schweiz

Henvisninger til medlemsstaterne i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (i det følgende benævnt »protokollen«) omfatter også Schweiz, medmindre andet udtrykkeligt fastsættes i de følgende bestemmelser.

2.   Agenturets fritagelse for indirekte skatter (herunder moms)

Der opkræves ikke moms for varer og tjenesteydelser, der eksporteres fra Schweiz. Moms, der opkræves ved levering af varer og tjenesteydelser til tjenestebrug til agenturet i Schweiz, skal ifølge protokollens artikel 3, stk. 2, tilbagebetales. Der indrømmes momsfritagelse, hvis den samlede købspris på varerne og ydelserne angivet på fakturaen eller på et tilsvarende dokument udgør mindst 100 schweiziske francs (inkl. skatter og afgifter).

Momsen tilbagebetales efter indsendelse af de relevante schweiziske formularer til »Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA«. Ansøgningerne behandles i princippet inden for tre måneder fra indsendelsen af ansøgningen og de nødvendige bilag.

3.   Procedurer for anvendelsen af reglerne for agenturets personale

For så vidt angår protokollens artikel 12, stk. 2, fritager Schweiz ifølge egne retsprincipper agenturets tjenestemænd og øvrige ansatte, jf. artikel 2 i Rådets forordning (EKSF, Euratom, EØF) nr. 549/69 (1), for alle skatter, der opkræves af de føderale, kantonale og kommunale myndigheder af lønninger, vederlag og honorarer, der udbetales af Den Europæiske Union, og som beskattes til fordel for Den Europæiske Union.

Schweiz betragtes ikke som en medlemsstat i betydningen i punkt 1 i dette tillæg med henblik på anvendelsen af protokollens artikel 13.

Agenturets tjenestemænd og øvrige ansatte samt medlemmerne af deres familie, der er tilsluttet ordningen for sociale ydelser for Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, tilsluttes ikke obligatorisk den schweiziske socialforsikringsordning.

Den Europæiske Unions Domstol har enekompetence i alle spørgsmål vedrørende forholdet mellem agenturet eller Kommissionen og dets personale med hensyn til anvendelsen af Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (2) og andre bestemmelser i EU-retten om arbejdsforhold.


(1)  Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 af 25. marts 1969 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (EFT L 74 af 27.3.1969, s. 1). Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1749/2002 (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 13).

(2)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (Vilkårene for de øvrige ansatte) (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1). Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2104/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 7).

BILAG B

FINANSKONTROL AF SCHWEIZISKE DELTAGERE I DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTURS AKTIVITETER

Artikel 1

Direkte kommunikation

Agenturet og Kommissionen kommunikerer direkte med de deltagere i agenturets aktiviteter, der enten som kontrahenter, deltagere i agenturets programmer, modtagere af en betaling over agenturets eller Kommissionens budget eller som underkontrahenter er hjemmehørende i Schweiz. De pågældende kan direkte til Kommissionen og agenturet sende alle oplysninger og relevante dokumenter, som de skal meddele i henhold til de instrumenter, der henvises til i denne aftale, samt til de kontrakter og aftaler, der er indgået, og de beslutninger, der er truffet i medfør af disse instrumenter.

Artikel 2

Kontrol

1.   Ifølge Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1) og den finansforordning, som agenturets bestyrelse vedtog den 26. marts 2003 i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansiering for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og ifølge de øvrige bestemmelser, som nærværende aftale henviser til, kan det i kontrakter og aftaler, der indgås, og beslutninger, der træffes med modtagere hjemmehørende i Schweiz fastsættes, at agenturets og Kommissionens ansatte eller andre, som de har givet beføjelse dertil, til enhver tid kan foretage videnskabelig, finansiel, teknologisk og anden revision hos dem og deres underkontrahenter.

2.   Ansatte i agenturet eller Kommissionen eller andre af agenturet eller Kommissionen hertil bemyndigede personer skal have uhindret adgang til arbejdssteder, arbejder og dokumenter samt alle nødvendige informationer, herunder også i elektronisk form, med henblik på gennemførelse af denne revision. Denne adgang skal udtrykkeligt fremgå af kontrakter eller aftaler, der indgås ifølge de instrumenter, som nærværende aftale henviser til.

3.   Den Europæiske Revisionsret har samme rettigheder som Kommissionen.

4.   Revisionen kan finde sted fem år efter nærværende afgørelses ophør eller i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakterne og aftalerne eller de pågældende beslutninger.

5.   Den schweiziske forbundsfinanskontrol underrettes på forhånd om de revisioner, der gennemføres på schweizisk område. Denne underretning er ikke en retlig forudsætning for gennemførelsen af revisionerne.

Artikel 3

Kontrol på stedet

1.   Som led i denne aftale bemyndiges Kommissionen (OLAF) til at foretage kontrol og inspektion på stedet på schweizisk område i overensstemmelse med betingelserne og reglerne i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (3).

2.   Kommissionen forbereder og gennemfører kontrol og inspektion på stedet i nært samarbejde med den schweiziske forbundsfinanskontrol eller andre af denne udpegede kompetente schweiziske myndigheder, som underrettes i god tid om kontrollens og inspektionens indhold, formål og retsgrundlag, således at de kan yde den fornødne bistand. Med henblik herpå kan de kompetente schweiziske myndigheder deltage i kontrollen og inspektionen på stedet.

3.   Hvis de berørte kompetente schweiziske myndigheder ønsker det, gennemføres den pågældende kontrol og inspektion på stedet af Kommissionen og de kompetente schweiziske myndigheder i fællesskab.

4.   Hvis deltagerne i programmet modsætter sig kontrol eller inspektion på stedet, yder de schweiziske myndigheder i overensstemmelse med de nationale bestemmelser Kommissionens inspektører den bistand, der er nødvendig for, at de kan udføre den kontrol og inspektion på stedet, som de er blevet pålagt.

5.   Kommissionen meddeler så hurtigt som muligt den schweiziske forbundsfinanskontrol alle oplysninger om uregelmæssigheder eller mistanke om uregelmæssigheder, som den har fået kendskab til under gennemførelsen af kontrollen eller inspektionen på stedet. Kommissionen skal under alle omstændigheder underrette ovennævnte myndighed om resultatet af kontrollen og inspektionen.

Artikel 4

Information og konsultation

1.   For at sikre at dette bilag gennemføres korrekt, foretager de kompetente myndigheder i Schweiz og i Fællesskaberne jævnligt udveksling af oplysninger, og de iværksætter konsultationer, når den ene eller den anden af parterne anmoder herom.

2.   De kompetente schweiziske myndigheder underretter straks agenturet og Kommissionen om alle elementer, de får kendskab til, som kan give formodning om eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen af kontrakter, der indgås i henhold til de instrumenter, som denne aftale henviser til.

Artikel 5

Fortrolighed

Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i medfør af dette bilag, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt og nyder den samme beskyttelse som den, lignende oplysninger har efter den schweiziske lovgivning og efter de tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner. Oplysningerne må ikke meddeles til andre end dem, der i fællesskabsinstitutionerne, medlemsstaterne eller i Schweiz i kraft af deres hverv skal have kendskab til dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af parternes finansielle interesser.

Artikel 6

Administrative foranstaltninger og sanktioner

Uden at det berører anvendelsen af den schweiziske strafferet, kan agenturet eller Kommissionen pålægge administrative foranstaltninger og sanktioner i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 samt Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (4).

Artikel 7

Inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse

Agenturets eller Kommissionens beslutninger, der vedtages som led i anvendelsen af denne aftale, og som indebærer en forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes i Schweiz.

Fuldbyrdelsespåtegning skal efter en prøvelse, der kun omfatter ægtheden af det pågældende fuldbyrdelsesgrundlag, påføres af den myndighed, som den schweiziske regering har udpeget og anmeldt for agenturet og Kommissionen. Tvangsfuldbyrdelsen finder sted efter de schweiziske retsplejeregler. Lovligheden af den beslutning, der udgør fuldbyrdelsesgrundlaget, er underlagt Den Europæiske Unions Domstols kontrol.

Afgørelser, der træffes af Den Europæiske Unions Domstol i medfør af en voldgiftsbestemmelse, har fuldbyrdelseskraft på samme betingelser.


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(3)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(4)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.