ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.183.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 183

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
13. juli 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980, som ændret ved Vilniusprotokollen af 3. juni 1999

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 668/2011 af 12. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 174/2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte d'Ivoire

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 669/2011 af 12. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 670/2011 af 12. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 671/2011 af 12. juli 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

14

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/411/FUSP af 12. juli 2011 om fastlæggelse af statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagenturs drift og om ophævelse af fælles aktion 2004/551/FUSP

16

 

*

Rådets afgørelse 2011/412/FUSP af 12. juli 2011 om ændring af Rådets afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

27

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2011/413/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 11. juli 2011 om initiativet til fælles programlægning af forskningsindsatsen Flere år, bedre liv — demografiske forandringer: potentiale og udfordringer

28

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse af Kommissionens afgørelse 2011/122/EU af 22. februar 2011 om en undtagelse fra de oprindelsesregler, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår visse fiskerivarer importeret fra Saint Pierre og Miquelon (EUT L 49 af 24.2.2011)

31

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/1


Meddelelse om ikrafttrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980, som ændret ved Vilniusprotokollen af 3. juni 1999

Ovenstående aftale, som blev undertegnet i Bern, Schweiz, den 23. juni 2011, trådte i henhold til aftalens artikel 9 i kraft den 1. juli 2011.


FORORDNINGER

13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/2


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 668/2011

af 12. juli 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 174/2005 om indførelse af restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/412/FUSP af 12. juli 2011 om ændring af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. oktober 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/656/FUSP (2) om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire.

(2)

Forordning (EF) nr. 174/2005 (3) indfører restriktioner for levering af bistand i tilknytning til militære aktiviteter til Côte d'Ivoire.

(3)

Afgørelse 2011/412/FUSP ændrede afgørelse 2010/656/FUSP under hensyn til FN's Sikkerhedsråds resolution 1980 (2011). Den indeholdt også en særlig undtagelse med hensyn til forbuddet mod at levere udstyr til intern undertrykkelse til Côte d'Ivoire.

(4)

Da disse foranstaltninger falder ind under anvendelsesområdet for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er lovgivning på EU-plan nødvendig for at gennemføre dem navnlig med henblik på at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlemsstater anvender dem ensartet.

(5)

Forordning (EF) nr. 174/2005 bør derfor ændres.

(6)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks efter dens offentliggørelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EC) nr. 174/2005 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Uanset artikel 2 finder de forbud, der er omhandlet deri, ikke anvendelse på:

a)

ydelse af teknisk bistand, finansiering og finansiel bistand i tilknytning til våben og beslægtet materiel, når sådan bistand eller sådanne tjenester udelukkende er bestemt til støtte og brug for De Forenede Nationers operation i Côte d'Ivoire og de franske styrker, der støtter nævnte operation

b)

ydelse af teknisk bistand i tilknytning til militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, herunder udstyr bestemt for krisestyringsoperationer under Den Europæiske Union, De Forenede Nationer, Den Afrikanske Union og Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas), når sådanne aktiviteter også er forhåndsgodkendt af Sanktionskomitéen

c)

ydelse af finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug, herunder udstyr bestemt for krisestyringsoperationer under Den Europæiske Union, De Forenede Nationer, Den Afrikanske Union og Ecowas

d)

ydelse af teknisk bistand i tilknytning til våben og beslægtet materiel, der udelukkende er bestemt til støtte eller brug for den ivorianske proces til reform af sikkerhedssektoren, når den ivorianske regering formelt har indgivet en anmodning herom, som er forhåndsgodkendt af Sanktionskomitéerne

e)

ydelse af finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til våben og beslægtet materiel, der udelukkende er bestemt til støtte eller brug for den ivorianske proces til reform af sikkerhedssektoren, når den ivorianske regering formelt har indgivet en anmodning herom

f)

salg eller leverancer, som midlertidigt overføres eller eksporteres til Côte d'Ivoire til styrkerne i en stat, som opererer i overensstemmelse med folkeretten udelukkende og direkte for at lette evakueringen af sine egne statsborgere og statsborgere, som den har et konsulært ansvar over for i Côte d'Ivoire, når sådanne aktiviteter også på forhånd er blevet anmeldt til Sanktionskomitéen

g)

ydelse af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men udelukkende skal sætte de ivorianske sikkerhedsstyrker i stand til udelukkende at foretage en magtudøvelse, der er hensigtsmæssig og af et rimeligt omfang for at opretholde den offentlige orden.«.

2)

Artikel 4a affattes således:

»Artikel 4a

1.   Uanset artikel 3 kan den kompetente myndighed, jf. bilag II, i den medlemsstat, hvor eksportøren eller tjenesteudbyderen er etableret, på betingelser, som myndigheden skønner passende, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, som ikke er bestemt til at dræbe, og som er opført i bilag I, eller levering af teknisk bistand, finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til sådant udstyr, når den har fastslået, at det pågældende udstyr alene skal sætte de ivorianske sikkerhedsstyrker i stand til udelukkende at foretage magtudøvelse, der er hensigtsmæssig og af et rimeligt omfang for at opretholde den offentlige orden.

2.   Uanset artikel 3 kan den kompetente myndighed, jf. bilag II, i den medlemsstat, hvor eksportøren eller tjenesteudbyderen er etableret, på betingelser, som myndigheden skønner passende, tillade salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. bilag I, og som kun har til formål at støtte den ivorianske proces til reform af sikkerhedssektoren, samt finansiering, finansiel bistand og teknisk bistand i tilknytning til dette udstyr.

3.   Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Europa-Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til denne artikel, inden to uger efter tilladelsen.

4.   Der gives ingen tilladelser til aktiviteter, som allerede har fundet sted.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  Se side 27 i denne EUT.

(2)  EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.

(3)  EUT L 29 af 2.2.2005, s. 5.


13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 669/2011

af 12. juli 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 134, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på forvaltningen af import og eksport har Kommissionen fået beføjelser til at bestemme, for hvilke produkter der ved import og/eller eksport skal fremlægges licens. Når behovet for et licenssystem vurderes, bør Kommissionen tage hensyn til, hvilke instrumenter der er egnede til forvaltning af markederne og især til overvågning af importen.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 (2) indførte krav om en importlicens ved import af friske æbler henhørende under KN-kode 0808 10 80, efter at EU’s æbleproducenter var kommet i en vanskelig situation bl.a. som følge af en markant stigning i importen af æbler fra visse tredjelande på den sydlige halvkugle.

(3)

Det er nu muligt at overvåge importen på anden måde. For at forenkle og lette den administrative byrde for medlemsstater og aktører skal kravet om importlicenser for æbler ophæves ved udgangen af den nuværende udløsningsperiode, som er omhandlet i bilag XVIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (3).

(4)

Forordning (EF) nr. 376/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For at skabe større klarhed bør der fastsættes gennemførelsesbestemmelser for importlicenser udstedt for friske æbler henhørende under KN-kode 0808 10 80, som stadig er gyldige pr. den dato, som denne forordning anvendes fra.

(6)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt G i del I i bilag II til forordning (EF) nr. 376/2008 affattes således:

»G.   Frugt og grøntsager (del IX i bilag I til forordning (EF) nr. 1234/2007)

KN-kode

Varebeskrivelse

Sikker-hed

Gyldighedsperiode:

Nettomængder (4)

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra datoen for udstedelse, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

ex 0703 90 00

Andre grøntsager (Allium-arter), friske eller kølede, herunder produkter importeret under toldkontingenter, jf. artikel 1, stk. 2, litra a), nr. iii)

50 EUR/t

3 måneder fra datoen for udstedelse, jf. artikel 22, stk. 1

(—)

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.«

Artikel 2

På anmodning af de berørte parter frigives den sikkerhed, der er stillet i forbindelse med udstedelsen af importlicenser for friske æbler henhørende under KN-kode 0808 10 80, hvis:

a)

licensernes gyldighed ikke er udløbet på den dato, som denne forordning anvendes fra,

b)

licenserne kun delvis eller slet ikke er blevet udnyttet pr. den dato, som denne forordning anvendes fra.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. september 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 114 af 26.4.2008, s. 3.

(3)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(4)  Maksimumsmængde, for hvilken der ikke skal fremlægges licens eller attest, jf. artikel 4, stk. 1, litra d). Denne begrænsning gælder ikke for import på præferencevilkår eller under toldkontingenter.

(—)

Der skal fremlægges licens eller attest uanset mængde.«


13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 670/2011

af 12. juli 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, stk. 1, litra k), l) og m), og artikel 203b, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (2) fastsættes der fælles regler for, hvordan medlemsstaternes myndigheder skal sende oplysninger og dokumenter til Kommissionen. Disse regler omhandler især medlemsstaternes forpligtelse til at anvende de informationssystemer, som Kommissionen har stillet til deres rådighed, og valideringen af adgangsrettighederne for de myndigheder eller enkeltpersoner, der er bemyndiget til at sende meddelelser. Desuden fastsættes der i forordningen fælles principper for informationssystemerne, således at de kan garantere dokumenternes ægthed, integritet og læsbarhed på længere sigt, og der fastsættes bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.

(2)

Kommissionen har som led i sin interne arbejdsgang og sine forbindelser med de myndigheder, der er ansvarlige for at forvalte beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, i henhold til afsnit II, kapitel I, afdeling I, i forordning (EF) nr. 1234/2007 udviklet et informationssystem, der kan bruges til elektronisk forvaltning af de dokumenter og procedurer, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (3), både i samarbejde med medlemsstaternes og tredjelandes myndigheder og med erhvervsorganisationer og fysiske eller juridiske personer, der har en søgsmålsinteresse inden for rammerne af disse regler.

(3)

Dette system anses for i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009 eller ved tilsvarende anvendelse af de principper, der er fastsat deri, at kunne bruges til at sende meddelelser, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 607/2009, navnlig hvad angår de procedurer, som gælder for beskyttelse af geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og traditionelle benævnelser, og den database over de pågældende betegnelser og benævnelser og de registre, der skal føres i forbindelse med beskyttelse af disse betegnelser og benævnelser.

(4)

Desuden kan Kommissionens eksisterende operationelle informationssystemer til fremsendelse af oplysninger om de myndigheder og organer, der er ansvarlige for den kontrol, der skal føres som led i den fælles landbrugspolitik, også bruges til at nå de særlige mål på det område, som vedrører geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og traditionelle benævnelser. Disse systemer bør indrettes således, at de kan bruges til at sende oplysninger om de myndigheder, der står for at behandle ansøgninger om beskyttelse af betegnelser og benævnelser i medlemsstaterne eller i tredjelande, og til at sende oplysninger om de myndigheder, der er ansvarlige for certificeringen af vin, som ikke er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

(5)

For at opnå en effektiv forvaltning og under hensyn til erfaringen med at anvende Kommissionens informationssystemer bør der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009 gennemføres en forenkling af de meddelelser og en forbedring af forvaltningen og udleveringen af de oplysninger, som skal gives i henhold til forordning (EF) nr. 607/2009. Med henblik herpå bør medlemsstaterne for at give medlemsstaternes myndigheder mulighed for at få kendskab til de love og administrative bestemmelser, der er indført på nationalt plan i henhold til artikel 118z, stk. 2, og artikel 120a i forordning (EF) nr. 1234/2007, og forenkle og fremme kontrollen og samarbejdet mellem medlemsstaterne, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 (4), opfordres til at sende Kommissionen oplysninger, der er af særlig interesse i forbindelse med certificeringen af produkter, og det bør fastsættes, at Kommissionen skal udlevere disse oplysninger til myndighederne og offentligheden, hvis de er nyttige for forbrugerne.

(6)

Af klarhedshensyn og for at reducere de administrative omkostninger bør det desuden fastsættes, hvad nogle af de meddelelser, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 607/2009, skal indeholde, og procedurerne bør forenkles.

(7)

Det er vanskeligt at fortolke de overgangsforanstaltninger, der er vedtaget for at lette overgangen fra bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1493/1999 (5) og Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (6) til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1234/2007, når det gælder procedurernes rækkevidde og varighed. Det bør desuden præciseres, hvilken rækkevidde bestemmelserne i artikel 118s i forordning (EF) nr. 1234/2007 har i forbindelse med bestemmelserne i artikel 118q med hensyn til, hvilken type ændringer, der er omfattet, referenceperioderne og overgangsperiodens længde.

(8)

Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 607/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Ansøgning om beskyttelse

En ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse består af de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 118c og 118d i forordning (EF) nr. 1234/2007, og produktspecifikationen og enhedsdokumentet.

Ansøgningen og enhedsdokumentet sendes til Kommissionen i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning.«

2)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Indgivelse af ansøgning

1.   En ansøgning betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget ansøgningen.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af ansøgningen over for medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, og påfører ansøgningen et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

den betegnelse, der skal registreres

c)

dato for ansøgningens modtagelse.«

3)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Ansøgningens antagelighed

1.   En ansøgning kan antages, hvis enhedsdokumentet er behørigt udfyldt, og støttedokumenterne er vedlagt. Enhedsdokumentet betragtes som behørigt udfyldt, hvis alle de rubrikker, som det er obligatorisk at udfylde ifølge de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 70a, er udfyldt.

I så fald anses ansøgningen for at kunne antages på den dato, Kommissionen har modtaget den. Ansøgeren underrettes herom.

Datoen offentliggøres.

2.   Er ansøgningen ikke udfyldt eller kun delvis udfyldt, eller er de støttedokumenter, der er nævnt i stk. 1, ikke fremlagt samtidig med ansøgningen, eller mangler nogle af dem, kan ansøgningen ikke antages.

3.   Kan ansøgningen ikke antages, underrettes medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, om grundene til, at ansøgningen ikke kan antages, og at det er op til dem at indgive en ny behørigt udfyldt ansøgning.«

4)

Artikel 12, stk. 1, affattes således:

»1.   Opfylder en ansøgning, der kan antages, ikke kravene i artikel 118b og 118c i forordning (EF) nr. 1234/2007, underretter Kommissionen medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, om grundene til afvisningen og giver dem en frist på mindst to måneder til at trække ansøgningen tilbage eller ændre den eller fremsætte deres bemærkninger.«

5)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Indsigelser i henhold til EU-proceduren

1.   Indsigelser som nævnt i artikel 118h i forordning (EF) nr. 1234/2007 sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning. En indsigelse betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget indsigelsen. Denne dato meddeles de myndigheder og personer, som berøres af nærværende forordning.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af indsigelsen og påfører den et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

dato for indsigelsens modtagelse.«

6)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Register

1.   Kommissionen opretter og ajourfører i henhold til artikel 118n i forordning (EF) nr. 1234/2007 et »register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser«, i det følgende benævnt »registret«. Det oprettes i den elektroniske database »E-Bacchus« på grundlag af afgørelser om beskyttelse af de pågældende betegnelser.

2.   En oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, der er godkendt, optages i registret.

Når det drejer sig om betegnelser, der er registreret i henhold til artikel 118s, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, indfører Kommissionen de oplysninger, der er fastsat i nærværende artikels stk. 3, i registret.

3.   Kommissionen indfører følgende oplysninger i registret:

a)

den beskyttede betegnelse

b)

journalnummer

c)

at betegnelsen er beskyttet enten som geografisk betegnelse eller som oprindelsesbetegnelse

d)

oprindelseslandets eller –landenes navn

e)

registreringsdato

f)

henvisning til den retsakt, der beskytter betegnelsen

g)

henvisning til enhedsdokumentet.

4.   Registeret skal være offentligt tilgængeligt.«

7)

Artikel 20, stk. 1, 2 og 3, affattes således:

»1.   En ansøgning om godkendelse af en ændring af en beskyttet oprindelsesbetegnelses eller en beskyttet geografisk betegnelses produktspecifikation fra en ansøger, jf. artikel 118e i forordning (EF) nr. 1234/2007, sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning.

2.   En ansøgning om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen i henhold til artikel 118q, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, kan antages, hvis de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 118c, stk. 2, i nævnte forordning, og den behørigt udfyldte ansøgning er sendt til Kommissionen.

3.   Ved anvendelsen af artikel 118q, stk. 2, første punktum, i forordning (EF) nr. 1234/2007 finder artikel 9 til 18 i nærværende forordning tilsvarende anvendelse.«

8)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Anmodning om annullering

1.   En annulleringsanmodning, der indgives i henhold til artikel 118r i forordning (EF) nr. 1234/2007, sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning. En annulleringsanmodning betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget anmodningen. Datoen offentliggøres.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af anmodningen og påfører den et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

dato for anmodningens modtagelse.

3.   Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis Kommissionen tager initiativ til annulleringen.«

9)

I artikel 22 indsættes som stk. 5:

»5.   De meddelelser til Kommissionen, der er omhandlet i stk. 3, sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1.«

10)

I artikel 23, stk. 1, indsættes som tredje afsnit:

»De meddelelser til Kommissionen, der er omhandlet i første og andet afsnit, sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1.«

11)

Artikel 28, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Anmodningen sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1. Omdannelsesanmodningen betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget anmodningen.«

12)

Artikel 30 affattes således:

»Artikel 30

Ansøgning om beskyttelse

1.   Ansøgningen om beskyttelse af en traditionel benævnelse sendes af medlemsstaternes eller tredjelandenes myndigheder eller af repræsentative erhvervsorganisationer i henhold til artikel 70a, stk. 1. Den vedlægges medlemsstatens lovgivning eller de regler, der gælder for vinproducenter i tredjelandene, og som vedrører anvendelsen af den pågældende benævnelse, og en henvisning til denne lovgivning eller disse regler.

2.   Indgiver en repræsentativ erhvervsorganisation, der er etableret i et tredjeland, en ansøgning, sender den i henhold til artikel 70a, stk. 1, Kommissionen oplysninger om erhvervsorganisationen og en medlemsliste. Kommissionen offentliggør disse oplysninger.«

13)

Artikel 33 affattes således:

»Artikel 33

Indgivelse af ansøgning

1.   En ansøgning betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget ansøgningen.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af ansøgningen over for medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, og påfører ansøgningen et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

den traditionelle benævnelse

c)

dato for ansøgningens modtagelse.«

14)

Artikel 34 affattes således:

»Artikel 34

Antagelighed

1.   En ansøgning kan antages, hvis ansøgningen er behørigt udfyldt og vedlagt den dokumentation, der kræves i henhold til artikel 30. Ansøgningen betragtes som behørigt udfyldt, hvis alle de rubrikker, som det er obligatorisk at udfylde ifølge de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 70a, er udfyldt.

I så fald anses ansøgningen for at kunne antages på den dato, Kommissionen har modtaget den. Ansøgeren underrettes herom.

Datoen offentliggøres.

2.   Er ansøgningen ikke udfyldt eller kun delvis udfyldt, eller er de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, ikke fremlagt samtidig med ansøgningen, eller mangler nogle af dem, kan ansøgningen ikke antages.

3.   Kan ansøgningen ikke antages, underrettes medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, om grundene til, at ansøgningen ikke kan antages, og at det er op til dem at indgive en ny behørigt udfyldt ansøgning.«

15)

Artikel 37, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Indsigelsen sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1. En indsigelse betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget indsigelsen.

3.   Kommissionen anerkender modtagelsen af indsigelsen og påfører den et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

dato for indsigelsens modtagelse.«

16)

Artikel 40 affattes således:

»Artikel 40

Generel beskyttelse

1.   Opfylder en traditionel benævnelse, som der ansøges om beskyttelse af, betingelserne i artikel 118u, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 og artikel 31 og 35 i nærværende forordning, og afvises den ikke i henhold til artikel 36, 38 og 39 i nærværende forordning, registreres og defineres den traditionelle benævnelse i den elektroniske database »E-Bacchus« i overensstemmelse med artikel 118u, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 på grundlag af de oplysninger, der er sendt til Kommissionen i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning, med angivelse af følgende:

a)

det sprog, der er nævnt i artikel 31, stk. 1

b)

den eller de kategorier af vinavlsprodukter, der er omfattet af beskyttelsen

c)

en henvisning til medlemsstatens eller tredjelandets nationale lovgivning, som den traditionelle benævnelse er defineret og reguleret i, eller til de regler, der gælder for vinproducenter i tredjelandene, herunder de regler, der er fastsat af repræsentative erhvervsorganisationer, hvis der ikke er nogen national lovgivning i disse tredjelande

d)

et resumé af definitionen eller anvendelsesbetingelserne

e)

oprindelseslandets eller –landenes navn

f)

dato for registrering i den elektroniske database »E-Bacchus«.

2.   De traditionelle benævnelser, der er registreret i den elektroniske database »E-Bacchus«, er kun beskyttet på det sprog og for de kategorier af vinavlsprodukter, som er anført i ansøgningen, mod:

a)

ethvert misbrug, selv hvis den beskyttede benævnelse er ledsaget af udtryk som fx »art«, »type«, »metode«, »manér«, »efterligning«, »smag«, »lignende« eller tilsvarende udtryk

b)

enhver anden falsk eller vildledende angivelse af produktets art, kendetegn eller hovedegenskaber på pakningen eller emballagen, i reklamerne eller i dokumenterne for det pågældende produkt

c)

enhver anden praksis, som kan vildlede forbrugerne og navnlig give indtryk af, at vinen er berettiget til den beskyttede traditionelle benævnelse.

3.   De traditionelle benævnelser, der er registreret i den elektroniske database »E-Bacchus«, offentliggøres.«

17)

Artikel 42, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Anvendelsen af en beskyttet enslydende benævnelse er kun tilladt, såfremt der i praksis tydeligt kan skelnes mellem den yngre beskyttede enslydende benævnelse og den traditionelle benævnelse, der er registreret i den elektroniske database »E-Bacchus«, idet de berørte producenter skal sikres en rimelig behandling, og forbrugerne ikke må vildledes.«

18)

Artikel 45 affattes således:

»Artikel 45

Anmodning om annullering

1.   En medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person, der kan godtgøre at have en legitim interesse, kan indgive en behørigt begrundet anmodning om annullering til Kommissionen i henhold til artikel 70a, stk. 1. Anmodningen betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget anmodningen. Datoen offentliggøres.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af anmodningen og påfører den et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

dato for anmodningens modtagelse.

3.   Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis Kommissionen tager initiativ til annulleringen.«

19)

Artikel 47, stk. 5, affattes således:

»5.   Når en annullering får virkning, sletter Kommissionen benævnelsen af listen i den elektroniske database »E-Bacchus«.«

20)

Artikel 63, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne udpeger den myndighed eller de myndigheder, der har ansvar for den certificering, som er nævnt i artikel 118z, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, i overensstemmelse med kriterierne i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (7).

Hver medlemsstat sender inden den 1. oktober 2011 Kommissionen følgende oplysninger og eventuelle ændringer heraf i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning:

a)

navn og adresse på den instans eller de instanser, der har ansvar for anvendelsen af denne artikel, med angivelse af kontaktpunkter og e-mail-adresser

b)

eventuelt navn og adresse på alle de organer, som en ansvarlig instans har bemyndiget til at anvende denne artikel, med angivelse af kontaktpunkter og e-mail-adresser

c)

de foranstaltninger, der er truffet med henblik på anvendelsen af denne artikel, for så vidt disse foranstaltninger er af særlig interesse for det samarbejde mellem medlemsstaterne, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 555/2008

d)

de druesorter til vinfremstilling, der er omfattet af anvendelsen af artikel 118z, stk. 2, og artikel 120a, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Kommissionen opstiller og ajourfører på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne en liste over navne og adresser på de ansvarlige instanser og bemyndigede organer og over godkendte druesorter til vinfremstilling. Kommissionen offentliggør denne liste.

21)

I kapitel V indsættes som ny artikel 70a og 70b:

»Artikel 70a

Metode, der skal anvendes ved kommunikation mellem Kommissionen, medlemsstaterne, tredjelande og andre berørte parter

1.   Når der henvises til dette stykke, sendes de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, til Kommissionen efter følgende metode:

a)

når det gælder medlemsstaternes myndigheder, ved hjælp af det informationssystem, som Kommissionen har stillet til deres rådighed i henhold til forordning (EF) nr. 792/2009

b)

når det gælder tredjelandes myndigheder og repræsentative erhvervsorganisationer, og når det gælder fysiske eller juridiske personer, der har en legitim søgsmålsinteresse inden for rammerne af nærværende forordning, elektronisk ved hjælp af de metoder og formularer, som Kommissionen har stillet til deres rådighed og gjort tilgængelige på de betingelser, som er fastsat i bilag XVIII til nærværende forordning.

Meddelelsen kan dog sendes på papir ved hjælp af nævnte formularer.

Ansvaret for at indgive ansøgninger og for meddelelsernes indhold påhviler afhængigt af omstændighederne de myndigheder, som tredjelandene har udpeget, de repræsentative erhvervsorganisationer eller de berørte fysiske eller juridiske personer.

2.   Kommissionen sender og udleverer oplysninger til de myndigheder og personer, som er berørt af denne forordning, og eventuelt til offentligheden, ved hjælp af sine egne informationssystemer.

De myndigheder og personer, som er berørt af denne forordning, kan henvende sig til Kommissionen, jf. bilag XIX, for at få oplysninger om de praktiske regler, der gælder for adgang til informationssystemerne og fremsendelsen og udleveringen af oplysninger.

3.   Artikel 5, stk. 2, og artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 792/2009 finder tilsvarende anvendelse på den fremsendelse og udlevering af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2 i nærværende artikel.

4.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), tildeler de ansvarlige for informationssystemerne i Kommissionen adgangsrettigheder til informationssystemerne til tredjelandes myndigheder og repræsentative erhvervsorganisationer og til fysiske eller juridiske personer, der har en legitim søgsmålsinteresse inden for rammerne af nærværende forordning.

De ansvarlige for informationssystemerne i Kommissionen validerer afhængigt af omstændighederne adgangsrettighederne på grundlag af følgende:

a)

oplysninger om de myndigheder, som tredjelandene har udpeget, inklusive deres kontaktpunkter og e-mail-adresser, som Kommissionen ligger inde med som led i internationale aftaler, eller som er meddelt Kommissionen i henhold til disse aftaler

b)

en officiel ansøgning fra et tredjeland med oplysninger om de myndigheder, som står for at sende de dokumenter og oplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af stk. 1, litra b), og de pågældende myndigheders kontaktpunkter og e-mail-adresser

c)

en ansøgning fra en repræsentativ erhvervsorganisation i et tredjeland eller fra en fysisk eller juridisk person, der godtgør erhvervsorganisationens eller den fysiske eller juridiske persons identitet og legitime søgsmålsinteresse og angiver dens e-mail-adresse.

Når adgangsrettighederne er valideret, aktiveres de af de ansvarlige for informationssystemerne i Kommissionen.

Artikel 70b

Fremsendelse og udlevering af oplysninger om de myndigheder, der er ansvarlige for at behandle ansøgninger på nationalt plan

1.   Inden den 1. oktober 2011 sender medlemsstaterne i henhold til artikel 70a, stk. 1, Kommissionen navn og adresse på den instans eller de instanser, der har ansvar for anvendelsen af artikel 118f, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, med angivelse af deres kontaktpunkter og e-mail-adresser, og eventuelle ændringer heraf.

2.   Kommissionen opstiller og ajourfører en liste over navne og adresser på medlemsstaternes eller tredjelandes ansvarlige instanser på grundlag af oplysninger, som medlemsstaterne har sendt i henhold til stk. 1, eller som tredjelande har sendt i henhold til internationale aftaler indgået med EU. Kommissionen offentliggør denne liste.«

22)

Artikel 71, stk. 1 og 2, affattes således:

»Artikel 71

Vinbetegnelser, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999

1.   Medlemsstaterne fremsender de dokumenter, der er nævnt i artikel 118s, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, i det følgende benævnt »dossieret«, og de ændringer af produktspecifikationen, der er omhandlet i artikel 73, stk. 1, litra c) og d), og stk. 2, i nærværende forordning, i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning efter følgende regler og procedurer:

a)

Kommissionen anerkender modtagelsen af dossieret eller ændringen på den måde, der er beskrevet i artikel 9 i nærværende forordning.

b)

Dossieret eller ændringen anses for at kunne antages på den dato, Kommissionen har modtaget dossieret eller ændringen, på de betingelser, der er fastsat i artikel 11 i nærværende forordning, forudsat at Kommissionen har modtaget dem senest den 31. december 2011.

c)

Kommissionen bekræfter, at den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse er optaget i registret i henhold til artikel 18 i nærværende forordning med eventuelle ændringer, og påfører dossieret et journalnummer.

d)

Kommissionen undersøger inden for de frister, der er fastsat i artikel 12, stk. 1, i nærværende forordning, om dossieret er gyldigt, eventuelt under hensyntagen til de ændringer, der er modtaget.

2.   Kommissionen kan træffe afgørelse om at annullere den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse i henhold til artikel 118s, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007 på grundlag af de dokumenter, den har til rådighed, jf. artikel 118s, stk. 2, i nævnte forordning.«

23)

Artikel 73 affattes således:

»Artikel 73

Overgangsbestemmelser

1.   Proceduren i artikel 118s i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes i følgende tilfælde:

a)

i forbindelse med vinbetegnelser, der er ansøgt om beskyttelse af som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse i en medlemsstat, og som er godkendt af denne inden den 1. august 2009

b)

i forbindelse med vinbetegnelser, der er ansøgt om beskyttelse af som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse i en medlemsstat inden den 1. august 2009, og som er godkendt af denne og videresendt til Kommissionen inden den 31. december 2011

c)

i forbindelse med ændringer af produktspecifikationer, der er forelagt en medlemsstat inden den 1. august 2009, og som er videresendt til Kommissionen inden den 31. december 2011

d)

i forbindelse med mindre ændringer af produktspecifikationer, der er forelagt en medlemsstat fra den 1. august 2009, og som er videresendt til Kommissionen inden den 31. december 2011.

2.   Proceduren i artikel 118q i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes ikke i forbindelse med ændringer af en produktspecifikation, der er forelagt en medlemsstat fra den 1. august 2009, og som denne har videresendt til Kommissionen inden den 30. juni 2014, hvis formålet med disse ændringer udelukkende er at bringe den produktspecifikation, der er sendt til Kommissionen i henhold til artikel 118s, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, i overensstemmelse med artikel 118c i forordning (EF) nr. 1234/2007 og nærværende forordning.

3.   Vin, der er bragt i omsætning eller mærket før den 31. december 2010, og som opfylder de bestemmelser, der gjaldt før den 1. august 2009, kan afsættes, indtil lagrene er opbrugt.«

24)

Bilag I til IX og XI og XII udgår.

25)

Teksten i bilag I og II til nærværende forordning indsættes som bilag XVIII og XIX.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 20, i nærværende forordning vedrørende artikel 63, stk. 1, i forordning (EF) nr. 607/2009 og artikel 1, nr. 21, i nærværende forordning vedrørende artikel 70b i forordning (EF) nr. 607/2009 anvendes fra den 1. september 2011.

De meddelelser, som medlemsstaternes sender frivilligt ved hjælp af Kommissionens informationssystemer i henhold til forordning (EF) nr. 607/2009, som ændret ved artikel 1 i nærværende forordning, fra den 1. juni 2011, indtil nærværende forordning tages i anvendelse, anses for at være blevet sendt i henhold til forordning (EF) nr. 607/2009, før den blev ændret ved nærværende forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.

(3)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.

(4)  EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1.

(5)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(6)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1


BILAG I

»BILAG XVIII

Adgang til metoder og elektroniske formularer, jf. artikel 70a, stk. 1, litra b)

Der er fri adgang til de metoder og elektroniske formularer, der er nævnt i artikel 70a, stk. 1, litra b), via den elektroniske database »E-Bacchus«, som Kommissionen har oprettet ved hjælp af sine informationssystemer:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/«


BILAG II

»BILAG XIX

Praktiske regler for fremsendelse og udlevering af oplysninger, jf. artikel 70a, stk. 2

De myndigheder og personer, der er berørt af denne forordning, kan henvende sig til Kommissionen på følgende adresse for at få oplysninger om, hvilke praktiske regler der gælder for adgang til informationssystemerne og for meddelelser og udlevering af oplysninger:

Funktionel mailboks: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu«


13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 671/2011

af 12. juli 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 13. juli 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

49,0

EC

20,9

MK

51,0

ZZ

40,3

0707 00 05

TR

101,4

ZZ

101,4

0709 90 70

AR

27,2

EC

26,5

TR

111,6

ZZ

55,1

0805 50 10

AR

63,8

BR

42,9

TR

64,0

UY

63,2

ZA

69,9

ZZ

60,8

0808 10 80

AR

133,9

BR

87,5

CA

106,0

CL

95,4

CN

87,0

EC

60,7

NZ

108,0

US

161,2

UY

50,2

ZA

96,6

ZZ

98,7

0808 20 50

AR

101,7

AU

75,6

CL

115,8

CN

81,6

NZ

118,4

ZA

99,4

ZZ

98,8

0809 10 00

AR

75,0

TR

198,5

ZZ

136,8

0809 20 95

CL

298,8

SY

253,3

TR

307,8

ZZ

286,6

0809 40 05

BA

62,0

EC

75,9

ZZ

69,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/16


RÅDETS AFGØRELSE 2011/411/FUSP

af 12. juli 2011

om fastlæggelse af statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagenturs drift og om ophævelse af fælles aktion 2004/551/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 42 og 45, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Forsvarsagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) blev oprettet ved Rådets fælles aktion 2004/551/FUSP (1) (i det følgende benævnt »fælles aktion 2004/551/FUSP«) med det formål at støtte Rådet og medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre Unionens forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet og understøtte den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik.

(2)

I den europæiske sikkerhedsstrategi, der blev godkendt af Det Europæiske Råd den 12. december 2003, udpeges oprettelsen af et forsvarsagentur som et vigtigt element i udviklingen af mere fleksible og effektive europæiske militære ressourcer.

(3)

Rapporten af 11. december 2008 om gennemførelsen af den europæiske sikkerhedsstrategi godkender agenturets ledende rolle i processen med at udvikle nøgleforsvarskapaciteter for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP).

(4)

Fælles aktion 2004/551/FUSP bør ophæves og erstattes med henblik på at tage hensyn til de ændringer i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), der blev indført ved Lissabontraktaten.

(5)

Ifølge artikel 45 i TEU skal Rådet vedtage en afgørelse, der fastlægger statutten og hjemstedet for agenturet og de nærmere bestemmelser for agenturets drift, som bør tage hensyn til omfanget af medlemsstaternes faktiske deltagelse i agenturets aktiviteter.

(6)

Agenturet bør bidrage til gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og især FSFP.

(7)

Agenturets struktur bør give det mulighed for at reagere på Unionens og dens medlemsstaters operationelle behov i forbindelse med FSFP og, når det er nødvendigt for udførelsen af dets funktioner, at samarbejde med tredjelande, organisationer og enheder.

(8)

Agenturet bør udvikle tætte arbejdsforbindelser med eksisterende arrangementer, grupperinger og organisationer såsom dem, der er etableret i henhold til Letter of Intent-rammeaftalen (i det følgende benævnt LoI-rammeaftalen), Den Fælles Organisation for Forsvarsmaterielsamarbejde (OCCAR) og Den Europæiske Rumorganisation (ESA).

(9)

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR) bør i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i TEU spille en ledende rolle i agenturets struktur og fungere som det væsentlige bindeled mellem agenturet og Rådet.

(10)

Ved udøvelsen af sin rolle med politisk tilsyn og politikudformning bør Rådet udstikke retningslinjer for agenturet.

(11)

Vedtagelsen af den finansielle ramme for agenturet, jf. artikel 4, stk.4, og indgåelsen af administrative ordninger mellem agenturet og tredjelande, organisation og enheder, skal på baggrund af deres natur godkendes af Rådet med enstemmighed.

(12)

I forbindelse med vedtagelse af retningslinjer og afgørelser i tilknytning til agenturets arbejde bør Rådet træde sammen på forsvarsministerplan.

(13)

Alle Rådets retningslinjer og afgørelser i tilknytning til agenturets arbejde bør udarbejdes i overensstemmelse med artikel 240 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(14)

Rådets forberedende og rådgivende organers beføjelser, navnlig beføjelserne for De Faste Repræsentanters Komité i henhold til artikel 240 i TEUF, Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC) i henhold til artikel 38 i TEU og EU's Militærkomité (EUMC), bør ikke berøres.

(15)

De nationale forsvarsmaterieldirektører, kapacitetsdirektørerne, forsknings- og teknologi-(F&T)-direktørerne og direktørerne for forsvarspolitik bør modtage rapporter og levere bidrag om spørgsmål inden for deres kompetenceområder til forberedelse af Rådets afgørelser vedrørende agenturet.

(16)

Agenturet bør have den status som juridisk person, der er nødvendig for, at det kan udføre sit hverv og nå sine mål, samtidig med at det opretholder snævre forbindelser med Rådet og fuldt ud respekterer Den Europæiske Unions og dens institutioners ansvarsområder.

(17)

Det bør fastsættes, at de budgetter, der administreres af agenturet, i individuelle tilfælde kan modtage bidrag til de ikke administrative omkostninger fra Den Europæiske Unions almindelige budget under fuld overholdelse af de regler, procedurer og beslutningsprocesser, der gælder herfor, herunder artikel 41, stk. 2, i TEU.

(18)

Agenturet, der er åbent for deltagelse af alle medlemsstater, bør også åbne mulighed for, at specifikke grupper af medlemsstater udarbejder ad hoc-projekter eller -programmer.

(19)

Med forbehold af en rådsafgørelse om etablering af et permanent struktureret samarbejde i overensstemmelse med artikel 42, stk. 6, og artikel 46 i TEU og protokol (nr. 10) om permanent struktureret samarbejde etableret ved artikel 42 i TEU, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF, bør agenturet støtte gennemførelsen af et permanent struktureret samarbejde.

(20)

Agenturet bør have beslutningsprocedurer, der giver det mulighed for at løse sine opgaver effektivt, samtidig med at det respekterer de deltagende medlemsstaters nationale sikkerheds- og forsvarspolitikker.

(21)

Agenturet bør udføre sin mission under fuld overholdelse af artikel 40 i TEU.

(22)

Agenturet bør handle i fuld overensstemmelse med Rådets sikkerhedsstandarder og -forskrifter.

(23)

I overensstemmelse med artikel 5 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og TEUF, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af Den Europæiske Unions afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet. Danmark vil derfor ikke være bundet af denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

AGENTURETS OPRETTELSE, MISSION OG OPGAVER

Artikel 1

Oprettelse

1.   Det ved fælles aktion 2004/551/FUSP oprettede agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel (i det følgende benævnt »Det Europæiske Forsvarsagentur« eller »agenturet«), videreføres hermed i overensstemmelse med de følgende bestemmelser.

2.   Agenturet handler under Rådets myndighed som støtte for FUSP og FSFP inden for Den Europæiske Unions fælles institutionelle ramme og med forbehold af EU-institutionernes og rådsorganernes ansvarsområder. Agenturets mission berører ikke Unionens øvrige kompetencer, i fuld overensstemmelse med artikel 40 i TEU.

3.   Agenturet er åbent for deltagelse af alle EU-medlemsstater, der ønsker at deltage. Medlemsstater, der allerede deltager i agenturet på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse er fortsat deltagende medlemsstater.

4.   Enhver medlemsstat, der ønsker at deltage i agenturet efter denne afgørelses ikrafttræden, eller som ønsker at trække sig tilbage fra agenturet, underretter Rådet herom og orienterer HR. Eventuelle nødvendige tekniske og finansielle ordninger for denne deltagelse eller tilbagetrækning fastlægges af den i artikel 8 nævnte styringskomité.

5.   Agenturet har sit hjemsted i Bruxelles.

Artikel 2

Mission

1.   Agenturets mission er at støtte Rådet og medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre EU’s forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet og understøtte FSFP i dens nuværende form, og som den udvikler sig fremover.

2.   Agenturet klarlægger de operationelle behov, fremmer foranstaltninger til opfyldelse heraf, bidrager til at påpege og eventuelt iværksætte alle foranstaltninger, der er nødvendige til styrkelse af forsvarssektorens industrielle og teknologiske basis, deltager i udformningen af en europæisk kapacitets- og forsvarsmaterielpolitik og bistår Rådet med at evaluere forbedringen af den militære kapacitet.

3.   Agenturets mission berører ikke medlemsstaternes kompetencer på forsvarsområdet.

Artikel 3

Definitioner

For så vidt angår denne afgørelse, finder følgende definitioner anvendelse:

a)   »deltagende medlemsstater«: de EU-medlemsstater, der deltager i agenturet

b)   »bidragydende medlemsstater«: de deltagende EU-medlemsstater, der bidrager til et bestemt agenturprojekt eller -program.

Artikel 4

Politisk tilsyn og ordninger for rapportering til Rådet

1.   Agenturet handler under Rådets myndighed og politiske tilsyn og aflægger regelmæssigt rapport til dette samt modtager regelmæssigt retningslinjer derfra.

2.   Agenturet aflægger regelmæssigt rapport til Rådet om sine aktiviteter, og især:

a)

forelægger det hvert år i november Rådet en rapport om agenturets aktiviteter i det år og leverer elementer til agenturets arbejdsprogram og budgetter for det følgende år

b)

forelægger det, med forbehold af en rådsafgørelse om etablering af et permanent struktureret samarbejde, mindst en gang om året Rådet oplysninger om agenturets bidrag til vurderingsaktiviteterne i forbindelse med permanent struktureret samarbejde som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra f), nr. ii).

Agenturet forelægger i god tid Rådet oplysninger om vigtige spørgsmål, som styringskomitéen skal træffe afgørelse om.

3.   Rådet udsteder hvert år med enstemmighed og med rådgivning fra PSC eller, hvor det er relevant, andre kompetente rådsorganer retningslinjer i tilknytning til agenturets arbejde, især med hensyn til dets arbejdsprogram. Agenturets arbejdsprogram opstilles inden for rammerne af disse retningslinjer.

4.   Rådet godkender hvert år med enstemmighed en finansiel ramme for agenturet for de kommende tre år. Denne finansielle ramme opstiller aftalte prioriteter i forbindelse med agenturets treårige arbejdsplan og udgør et juridisk bindende loft for det første år og planlagte beløb for andet og tredje år. Agenturet forelægger senest den 31. marts hvert år styringskomitéen et udkast til den finansielle ramme og den dertil hørende arbejdsplan til overvejelse.

5.   Agenturet kan om nødvendigt komme med henstillinger til Rådet og Kommissionen om tiltag med hensyn til gennemførelsen af agenturets mission.

Artikel 5

Funktioner og opgaver

1.   Agenturet skal ved udførelsen af sine funktioner og opgaver respektere Unionens øvrige kompetence og EU-institutionernes kompetence.

2.   Agenturet udfører sine funktioner og opgaver uden at anfægte medlemsstaternes kompetence på forsvarsområdet.

3.   Agenturet, der er placeret under Rådets myndighed, har til opgave:

a)

at bidrage til fastlæggelse af målene for medlemsstaternes militære kapacitet og vurdere, om de kapacitetstilsagn, som medlemsstaterne har givet, overholdes, navnlig ved:

i)

at identificere EU's fremtidige forsvarskapacitetsbehov i samarbejde med Rådets kompetente organer, herunder EUMC, og ved brug af bl.a. kapacitetsudviklingsmekanismen (CDM) og eventuelle efterfølgende mekanismer

ii)

at koordinere gennemførelsen af kapacitetsudviklingsplanen (CDP) og eventuelle efterfølgende planer

iii)

at evaluere de kapacitetsforpligtelser, som medlemsstaterne har indgået, bl.a. via CDP-processen og CDM og eventuelle efterfølgende mekanismer, på grundlag af kriterier, som medlemsstaterne er enige om

b)

at fremme harmonisering af de operationelle behov samt vedtagelse af effektive og indbyrdes forenelige procedurer i forbindelse med materielanskaffelser, navnlig ved

i)

at fremme og koordinere harmoniseringen af de militære behov

ii)

at fremme omkostningseffektive og effektive indkøb ved at fastlægge og udbrede den bedste praksis

iii)

at foretage vurderinger af de finansielle prioriteter i forbindelse med kapacitetsudvikling og anskaffelser

c)

at foreslå multilaterale projekter med henblik på at opfylde målene for militær kapacitet og sikre koordineringen af de programmer, der gennemføres af medlemsstaterne, og forvaltningen af specifikke samarbejdsprogrammer, navnlig ved

i)

at fremme og foreslå nye multilaterale samarbejdsprojekter

ii)

at identificere og foreslå samarbejdsaktiviteter på det operationelle område

iii)

at arbejde for koordinering af de eksisterende programmer, som medlemsstaterne har iværksat

iv)

på anmodning af medlemsstaterne at tage ansvaret for forvaltningen af specifikke programmer

v)

på anmodning af medlemsstaterne at udarbejde programmer der skal forvaltes af OCCAR eller, i givet fald, gennem andre foranstaltninger

d)

at støtte forskningen i forsvarsteknologi samt koordinere og planlægge fælles forskningsaktiviteter og undersøgelser af tekniske løsninger, der imødekommer de fremtidige operationelle behov, navnlig ved

i)

at fremme forskning, der tager sigte på at opfylde fremtidige sikkerheds- og forsvarskapacitetsbehov og dermed styrke Europas industrielle og teknologiske potentiale på dette område, i givet fald i samarbejde med Unionens forskningsaktiviteter

ii)

mere effektivt at fremme målrettede fælles forsvars-F&T

iii)

at virke som katalysator for forsvars-F&T gennem undersøgelser og projekter

iv)

at forvalte kontrakter inden for forsvars-F&T

v)

at arbejde sammen med Kommissionen om at opnå størst mulig komplementaritet og synergi mellem forsvarsrelaterede eller civile sikkerhedsrelaterede forskningsprogrammer

e)

at bidrage til at identificere og eventuelt gennemføre alle nyttige foranstaltninger med henblik på at styrke forsvarssektorens industrielle og teknologiske basis og øge effektiviteten af de militære udgifter, navnlig ved

i)

at bidrage til oprettelsen af et internationalt konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel med forbehold af reglerne for det indre marked og Kommissionens beføjelser på dette område

ii)

at udvikle relevante politikker og strategier i samråd med Kommissionen og i givet fald industrien

iii)

i samråd med Kommissionen at udforme og harmonisere relevante procedurer på EU-plan inden for agenturets opgaver

f)

med forbehold af en rådsafgørelse om etablering af et permanent struktureret samarbejde, at støtte dette samarbejde, navnlig ved

i)

at lette større fælles eller europæiske kapacitetsudviklingsinitiativer

ii)

at bidrage til regelmæssig vurdering af de deltagende medlemsstaters bidrag for så vidt angår kapaciteter, især bidrag ydet i overensstemmelse med de kriterier, der skal fastsættes på grundlag af bl.a. artikel 2 i protokol (nr. 10) om permanent struktureret samarbejde, der er knyttet til TEU og til TEUF, og at aflægge rapport herom mindst en gang om året.

Artikel 6

Status som juridisk person

Agenturet har status som juridisk person, for at det kan udføre sine funktioner og nå sine mål. Medlemsstaterne sikrer, at agenturet får den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Agenturet kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager. Agenturet har beføjelse til at indgå kontrakter med private eller offentlige enheder eller organisationer.

KAPITEL II

AGENTURETS ORGANER OG PERSONALE

Artikel 7

Agenturets øverste leder

1.   Agenturets øverste leder er Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR).

2.   Agenturets øverste leder er ansvarlig for agenturets overordnede organisation og funktion og sikrer, at Rådets retningslinjer og styringskomitéens afgørelser gennemføres af den daglige leder, som aflægger rapport til agenturets øverste leder.

3.   Den øverste leder forelægger agenturets rapporter for Rådet i henhold til artikel 4, stk. 2.

4.   Agenturets øverste leder er ansvarlig for forhandlingen af administrative ordninger med tredjelande og andre organisationer, grupperinger eller enheder i overensstemmelse med direktiver fra styringskomitéen. Den øverste leder er inden for sådanne ordninger, som godkendes af styringskomitéen, ansvarlig for passende arbejdsforbindelser med disse.

Artikel 8

Styringskomitéen

1.   Styringskomitéen, som består af en repræsentant for hver deltagende medlemsstat, der er bemyndiget til at forpligte sin regering, og af en repræsentant for Kommissionen, udgør agenturets beslutningstagende organ. Styringskomitéen handler inden for rammerne af de retningslinjer, som Rådet udsteder.

2.   Styringskomitéen holder møde på forsvarsministerplan mellem de deltagende medlemsstater eller på stedfortræderplan. Styringskomitéen holder i princippet mindst to møder om året på forsvarsministerplan.

3.   Agenturets øverste leder indkalder til og leder styringskomitéens møder. Hvis en deltagende medlemsstat anmoder om det, indkalder agenturets øverste leder styringskomitéen til møde inden for en måned.

4.   Agenturets øverste leder kan uddelegere beføjelsen til at lede styringskomitéens møder på stedfortræderplan.

5.   Styringskomitéen kan holde møde i specifikke sammensætninger (som f.eks. de nationale forsvarsmaterieldirektører, kapacitetsdirektørerne, F&T-direktørerne eller direktørerne for forsvarspolitik).

6.   I styringskomitéens møder deltager:

a)

agenturets daglige leder, jf. artikel 10 eller dennes stedfortræder

b)

formanden for EUMC eller dennes stedfortræder

c)

repræsentanter for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten).

7.   Styringskomitéen kan i forbindelse med spørgsmål af fælles interesse beslutte at indbyde:

a)

NATO's generalsekretær eller dennes udpegede stedfortræder

b)

ledere/formænd for andre arrangementer, grupperinger, eller organisationer, hvis arbejde er relevant for agenturets arbejde (såsom dem, der er etableret under LoI-rammeaftalen og OCCAR og ESA)

c)

relevante repræsentanter for andre tredjeparter.

Artikel 9

Styringskomitéens opgaver og beføjelser

1.   Styringskomitéen skal inden for rammerne af Rådets retningslinjer som omhandlet i artikel 4, stk. 1:

a)

godkende de rapporter, som skal forelægges Rådet

b)

senest den 31. december hvert år på grundlag af et udkast forelagt af agenturets øverste leder godkende agenturets årlige arbejdsprogram for det følgende år

c)

senest den 31. december hvert år vedtage agenturets almindelige budget inden for den finansielle ramme for agenturet, som Rådet har vedtaget

d)

godkende oprettelsen inden for agenturet af ad hoc-projekter eller -programmer i overensstemmelse med artikel 19

e)

udnævne den daglige leder og op til to stedfortrædere

f)

beslutte, at en eller flere medlemsstater kan overdrage agenturet den administrative og finansielle forvaltning af visse aktiviteter inden for dets ansvarsområde i overensstemmelse med artikel 17

g)

godkende enhver henstilling til Rådet eller Kommissionen

h)

vedtage agenturets forretningsorden

i)

eventuelt ændre de finansielle bestemmelser for gennemførelsen af agenturets almindelige budget

j)

eventuelt ændre ansættelsesvilkår og bestemmelser vedrørende kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter

k)

fastlægge de tekniske og finansielle ordninger for medlemsstaternes deltagelse eller tilbagetrækning, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4

l)

vedtage direktiver for agenturets øverste leders forhandling af administrative ordninger

m)

godkende de ad hoc-ordninger, der er omhandlet i artikel 22, stk. 1

n)

indgå den administrative ordning mellem agenturet og tredjeparter, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1

o)

godkende årsregnskaberne og årsbalancen

p)

vedtage alle andre relevante afgørelser vedrørende opfyldelsen af agenturets mission.

2.   Med mindre andet fremgår af nærværende afgørelser træffer styringskomitéen afgørelse med kvalificeret flertal. De deltagende medlemsstaters stemmer vægtes i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4 og 5, i TEU. Kun de deltagende medlemsstaters repræsentanter deltager i afstemningen.

3.   Hvis en deltagende medlemsstats repræsentant i styringskomitéen erklærer, at medlemsstaten som følge af tungtvejende og nærmere angivne nationale politiske hensyn agter at modsætte sig vedtagelsen af en afgørelse, der skal træffes med kvalificeret flertal, foretages der ingen afstemning. Repræsentanten kan gennem agenturets øverste leder henvise spørgsmålet til Rådet med henblik på eventuel udstedelse af retningslinjer for styringskomitéen. Alternativt kan styringskomitéen med kvalificeret flertal beslutte at henvise spørgsmålet til Rådet til afgørelse. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed.

4.   På forslag af den daglige leder eller en deltagende medlemsstat kan styringskomitéen nedsætte:

a)

udvalg, der sammensættes af delegerede fra de deltagende medlemsstater og en repræsentant for Kommissionen til forberedelse af styringskomitéens administrative og budgetmæssige afgørelser

b)

udvalg, der skal arbejde med specifikke spørgsmål inden for agenturets ansvarsområde. Disse udvalg sammensættes af delegerede fra de deltagende medlemsstater samt, medmindre styringskomitéen træffer anden bestemmelse, en repræsentant for Kommissionen.

I afgørelsen om nedsættelse af et udvalg fastsættes dettes mandat og mandatperiode.

Artikel 10

Den daglige leder

1.   Den daglige leder og dennes stedfortræder(e) udnævnes af styringskomitéen på forslag af agenturets øverste leder for en treårig periode. Styringskomitéen kan indrømme en toårig forlængelse. Den daglige leder og op til to stedfortrædere handler under agenturets øverste leders myndighed og i overensstemmelse med styringskomitéens afgørelser.

2.   Den daglige leder træffer med bistand fra sin(e) stedfortræder(e) alle nødvendige foranstaltninger til at sikre agenturets effektivitet. Den daglige leder er ansvarlig for overvågning og koordinering af de funktionelle enheder med henblik på at sikre den generelle sammenhæng i deres arbejde. Den daglige leder er chef for agenturets personale.

3.   Den daglige leder er ansvarlig for:

a)

at sikre gennemførelsen af agenturets årlige arbejdsprogram

b)

at forberede styringskomitéens arbejde, navnlig udkastet til agenturets årlige arbejdsprogram

c)

at udarbejde forslaget til det årlige almindelige budget, der skal forelægges for styringskomitéen

d)

at udarbejde den treårige arbejdsplan, der skal forelægges for styringskomitéen

e)

at udarbejde den treårige finansielle ramme, der skal forelægges for Rådet

f)

at sikre et snævert samarbejde med og at give oplysninger til Rådets forberedende organer, især PSC og EUMC

g)

at udarbejde de rapporter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2

h)

at udarbejde indtægts- og udgiftsoversigten og gennemføre agenturets almindelige budget samt budgetterne for ad hoc-projekter eller -programmer, som agenturet varetager

i)

den daglige administration af agenturet

j)

alle sikkerhedsaspekter

k)

alle personalespørgsmål.

4.   Inden for agenturets arbejdsprogram og almindelige budget har den daglige leder beføjelse til at indgå kontrakter og ansætte personale. Den daglige leder er den anvisningsberettigede, der er ansvarlig for gennemførelsen af de budgetter, der administreres af agenturet.

5.   Den daglige leder står til ansvar over for styringskomitéen.

6.   Den daglige leder er agenturets repræsentant i retlig henseende.

Artikel 11

Personale

1.   Agenturets personale, herunder den daglige leder, består af kontraktansatte og fastansatte medarbejdere, der rekrutteres blandt kandidater fra alle de deltagende medlemsstater på det bredest mulige geografiske grundlag og fra EU-institutionerne. Agenturets m personale udvælges af den daglige leder på grundlag af deres relevante kompetence og ekspertise og efter retfærdige og gennemsigtige udvælgelsesprocedurer. Den daglige leder offentliggør på forhånd oplysninger om alle ledige stillinger og om de kriterier, der er relevante for udvælgelsesprocessen. I alle tilfælde skal det ved ansættelsen sikres, at agenturets personale er så højt kvalificeret og så effektivt som muligt.

2.   På forslag af den daglige leder og efter samråd med styringskomitéen udpeger agenturets øverste leder agenturets ledende personale og fornyer deres kontrakter.

3.   Agenturets personale består af:

a)

personale ansat direkte af agenturet på tidsbegrænsede ansættelseskontrakter og udvalgt blandt statsborgere fra de deltagende medlemsstater. Rådet har med enstemmighed godkendt ansættelsesvilkårene for disse medarbejdere (2). Styringskomitéen reviderer og ændrer om nødvendigt nævnte vilkår, hvor de tillægger den beføjelse til at gøre dette

b)

nationale eksperter, der udstationeres af de deltagende medlemsstater enten i stillinger inden for agenturets organisationsstruktur eller med henblik på specifikke opgaver og projekter. Rådet har med enstemmighed godkendt ansættelsesvilkårene for disse medarbejdere (3). Styringskomitéen reviderer og ændrer om nødvendigt nævnte vilkår, hvor de tillægger den beføjelse til a gøre dette

c)

EU-tjenestemænd, der udstationeres ved agenturet for en bestemt periode og/eller med henblik på specifikke opgaver eller projekter efter behov.

4.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre enhver tvist mellem agenturet og de personer, der er omfattet af ansættelsesvilkårene for agenturets ansatte.

KAPITEL III

BUDGET OG FINANSBESTEMMELSER

Artikel 12

Budgetprincipper

1.   Budgetterne, der opstilles i euro, er de dokumenter, der for hvert regnskabsår angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der administreres af agenturet.

2.   Bevillingerne på budgettet gælder for ét regnskabsår, der begynder den 1. januar i et kalenderår og slutter den 31. december samme år.

3.   Der skal på hvert budget være balance mellem indtægter og udgifter. Samtlige indtægter og udgifter opføres på det relevante budget uden indbyrdes modregning.

4.   Budgettet omfatter opdelte bevillinger, der består af forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger, samt ikke-opdelte bevillinger.

5.   Forpligtelsesbevillingerne dækker de samlede omkostninger ved de retlige forpligtelser, der indgås i det pågældende regnskabsår. Forpligtelserne kan imidlertid indgås samlet eller som årlige trancher. Forpligtelserne opføres i regnskabet på grundlag af de retlige forpligtelser, der er indgået indtil den 31. december.

6.   Betalingsbevillingerne dækker de betalinger, der er nødvendige til opfyldelse af retlige forpligtelser, der er indgået i det pågældende og/eller tidligere regnskabsår. Betalingerne opføres på regnskabet på grundlag af de budgetforpligtelser, der er indgået indtil den 31. december.

7.   Indtægterne opføres for et regnskabsår på grundlag af de beløb, der oppebæres i løbet af regnskabsåret.

8.   Enhver indtægt og udgift skal konteres en budgetpost og må ikke overstige beløbet for de dér opførte bevillinger.

9.   Bevillingerne skal anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. i overensstemmelse med principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Artikel 13

Det almindelige budget

1.   Agenturets øverste leder forelægger senest den 31. marts hvert år styringskomitéen et samlet overslag over forslaget til almindeligt budget for det følgende år under hensyn til de planlagte beløb, der er fastsat i den finansielle ramme.

2.   Agenturets øverste leder forelægger et forslag til almindeligt budget for styringskomitéen inden den 30. juni hvert år. Forslaget skal indeholde:

a)

de bevillinger, der skønnes nødvendige

i)

til dækning af agenturets driftsudgifter, personaleudgifter og mødeudgifter

ii)

til ekstern rådgivning, navnlig operationel analyse, som er af afgørende betydning for, at agenturet kan udføre sine opgaver, samt udgifter til specifikke forskningsmæssige og teknologiske aktiviteter til fælles gavn for alle deltagende medlemsstater, navnlig tekniske casestudier og feasibilityforundersøgelser

b)

et overslag over de indtægter, der er nødvendige til dækning af udgifterne.

3.   Styringskomitéen søger at sikre, at de bevillinger, der er omhandlet i stk. 2, litra a), nr. ii), udgør en væsentlig andel af de samlede bevillinger, der er omhandlet i stk. 2. Disse bevillinger skal afspejle de faktiske behov og gøre det muligt for agenturet at spille en operationel rolle.

4.   Forslaget til almindeligt budget skal indeholde en detaljeret stillingsfortegnelse og detaljerede begrundelser.

5.   Styringskomitéen kan med enstemmighed træffe afgørelse om, at forslaget til almindeligt budget desuden skal dække et bestemt projekt eller program, hvis dette klart er til fælles gavn for alle deltagende medlemsstater.

6.   Bevillingerne fordeles på afsnit og kapitler, der grupperer udgifterne efter deres art eller bestemmelse, og som efter behov underinddeles i artikler.

7.   Hvert afsnit kan indeholde et kapitel med overskriften »formålsbestemte reserver«. Disse bevillinger opføres, når der af vægtige grunde hersker usikkerhed om størrelsen af de bevillinger, der er behov for, eller om muligheden for at gennemføre de opførte bevillinger.

8.   Indtægterne består af:

a)

bidrag, der skal betales af de deltagende medlemsstater baseret på BNI-nøglen

b)

andre indtægter.

Forslaget til almindeligt budget skal indeholde posteringsmuligheder til formålsbestemte indtægter, og beløbet skal så vidt muligt anføres.

9.   Styringskomitéen vedtager forslaget til almindeligt budget senest den 31. december hvert år inden for den finansielle ramme for agenturet. Styringskomitéen har i den forbindelse agenturets øverste leder eller en repræsentant, som agenturets øverste leder udpeger, eller et medlem af styringskomitéen, som bliver opfordret hertil af agenturets øverste leder, som formand. Den daglige leder bekendtgør, at budgettet er vedtaget, og meddeler de deltagende medlemsstater dette.

10.   Såfremt forslaget til almindeligt budget ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der på grundlag af hver hovedkonto eller anden inddeling afholdes månedlige udgifter på indtil en tolvtedel af det forrige regnskabsårs bevillinger. Dog kan agenturet højst råde over beløb svarende til en tolvtedel af de beløb, der er opført i det forslag til almindeligt budget, som er under udarbejdelse. Styringskomitéen kan med kvalificeret flertal på forslag af den daglige leder tillade udgifter, der overstiger en tolvtedel, forudsat at de samlede budgetbevillinger for regnskabsåret ikke overstiger bevillingerne fra det foregående regnskabsår. Den daglige leder kan indkalde de bidrag, der er nødvendige for at dække de bevillinger, der er godkendt i medfør af denne bestemmelse; disse bidrag betales senest 30 dage efter indkaldelsen af bidrag.

Artikel 14

Ændringsbudgetter

1.   I tilfælde af uundgåelige, usædvanlige eller uforudsete omstændigheder kan den daglige leder fremsætte et forslag til ændringsbudget inden for den finansielle ramme.

2.   Forslag til ændringsbudget opstilles, fremsættes, vedtages og meddeles efter samme procedure som det almindelige budget inden for den finansielle ramme. Styringskomitéen behandler forslaget under hensyn til, hvor meget sagen haster.

3.   Hvis den finansielle ramme skønnes at være utilstrækkelig som følge af usædvanlige og uforudsete omstændigheder, forelægger styringskomitéen under fuld hensyntagen til reglerne i artikel 13, stk. 2 og 3, et ændringsbudget, som Rådet vedtager med enstemmighed.

Artikel 15

Formålsbestemte indtægter

1.   Agenturet kan med et specifikt formål for øje i sit almindelige budget modtage finansielle bidrag til dækning af andre omkostninger end dem, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra a), nr. i),

a)

fra Den Europæiske Unions almindelige budget fra sag til sag under fuld overholdelse af de regler, procedurer og beslutningsprocesser, der gælder herfor

b)

fra medlemsstaterne, tredjelande eller andre tredjeparter.

2.   Formålsbestemte indtægter må kun anvendes til det specifikke formål, de er afsat til.

Artikel 16

Bidrag og refusion

1.   Fastsættelse af bidrag, hvor BNI-nøglen finder anvendelse:

a)

Hvor BNI-nøglen finder anvendelse, fastsættes fordelingen af bidrag mellem de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag, efter fordelingsnøglen baseret på bruttonationalindkomsten, jf. artikel 41, stk. 2, i TEU, og i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (4) eller enhver anden rådsafgørelse, som måtte træde i stedet for denne.

b)

Grundlaget for beregningen af hvert bidrag skal være kolonnen »Egne indtægter på grundlag af BNI« i »Oversigt over det almindelige budgets finansiering efter type af egne indtægter og medlemsstat« i Den Europæiske Unions seneste budget. Bidraget for hver af de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag, fastsættes i forhold til, hvor stor en del vedkommende medlemsstats BNI udgør af den samlede BNI i de medlemsstater, fra hvilke der indkaldes bidrag.

2.   Tidsplan for indbetaling af bidrag

a)

Bidrag til finansiering af det agenturets almindelige budget indbetales af de deltagende medlemsstater i tre lige store rater, henholdsvis inden den 15. februar, den 15. juni og den 15. oktober i det pågældende regnskabsår.

b)

Hvis der vedtages et ændringsbudget, indbetaler de berørte medlemsstater de nødvendige bidrag inden for 60 dage fra indkaldelsen af bidrag.

c)

De enkelte medlemsstater udreder bankgebyrerne i forbindelse med indbetalingen af deres egne bidrag.

d)

Hvis det årlige budget ikke er godkendt ved udgangen af november, kan agenturet på en medlemsstats anmodning udstede en individuel foreløbig indkaldelse af bidrag fra den medlemsstat.

Artikel 17

Agenturets forvaltning af udgifter på medlemsstaternes vegne

1.   Styringskomitéen kan på forslag af den daglige leder eller en medlemsstat beslutte, at medlemsstaterne kan overdrage agenturet den administrative og finansielle forvaltning af visse aktiviteter inden for dets ansvarsområde.

2.   Styringskomitéen kan i sin beslutning bemyndige agenturet til at indgå kontrakter på visse medlemsstaters vegne. Den kan bemyndige agenturet til forinden at indkalde de nødvendige midler hos de pågældende medlemsstater til opfyldelse af de kontrakter, der er indgået.

Artikel 18

Gennemførelse af budgetter

1.   De finansielle bestemmelser vedrørende agenturets almindelige budget er blevet vedtaget af Rådet med enstemmighed (5). Styringskomitéen reviderer og ændrer med enstemmighed disse bestemmelser, om nødvendigt.

2.   Styringskomitéen vedtager på forslag af den daglige leder gennemførelsesbestemmelser for gennemførelse af og kontrol med det almindelige budget i det nødvendige omfang, navnlig med hensyn til offentlige indkøb og med forbehold af relevante EU-bestemmelser. Styringskomitéen sikrer bl.a., at der tages behørigt hensyn til forsyningssikkerheden og kravene om hemmeligholdelse af hensyn til forsvaret og beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

3.   De finansielle bestemmelser, der er omhandlet i denne artikel, finder ikke anvendelse på de ad hoc-projekter og -programmer, der er omhandlet i artikel 19 og 20.

KAPITEL IV

AD HOC-PROJEKTER ELLER -PROGRAMMER OG DERTIL HØRENDE BUDGETTER

Artikel 19

Godkendelse af ad hoc-projekter eller -programmer i kategori A (opt-out) og dertil hørende ad hoc-budgetter

1.   En eller flere deltagende medlemsstater eller den daglige leder kan forelægge styringskomitéen et ad hoc-projekt eller -program inden for agenturets ansvarsområde, som forudsætter, at de deltagende medlemsstater deltager generelt. Styringskomitéen underrettes om det ad hoc-budget, der eventuelt skal knyttes til det foreslåede projekt eller program samt mulige bidrag fra tredjeparter.

2.   Alle de deltagende medlemsstater bidrager principielt. De underretter den daglige leder om deres intentioner i den forbindelse.

3.   Styringskomitéen godkender opstillingen af ad hoc-projektet eller -programmet.

4.   Styringskomitéen kan på forslag af den daglige leder eller af en deltagende medlemsstat beslutte at nedsætte et udvalg, der skal føre tilsyn med styringen og gennemførelsen af ad hoc-projektet eller -programmet. Udvalget sammensættes af delegerede fra hver af de bidragydende medlemsstater og af en repræsentant for Kommissionen, hvis Unionen bidrager til projektet eller programmet. Udvalgets mandat og mandatperiode skal specificeres i styringskomitéens afgørelse.

5.   For et ad hoc-projekt eller -program godkender de bidragydende medlemsstater, forsamlet i styringskomitéen,

a)

reglerne for forvaltningen af projektet eller programmet

b)

om nødvendigt det ad hoc-budget, der knyttes til projektet eller programmet, nøglen for bidragene og de nødvendige gennemførelsesbestemmelser

c)

deltagelse af tredjeparter i det udvalg, der er omhandlet i stk. 4. Deres deltagelse berører ikke Unionens selvstændige beslutningstagning.

6.   Hvis Unionen bidrager til et ad hoc-projekt eller -program, deltager Kommissionen i de afgørelser, der er omhandlet i stk. 5 i fuld overensstemmelse med beslutningsprocedurerne for Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 20

Godkendelse af ad hoc-projekter eller -programmer i kategori B (opt-in) og dertil hørende ad hoc-budgetter

1.   En eller flere deltagende medlemsstater kan meddele styringskomitéen, at de agter at opstille et ad hoc-projekt eller -program inden for agenturets ansvarsområde og, om nødvendigt, det dertil hørende ad hoc-budget. Styringskomitéen underrettes om det ad hoc-budget, der eventuelt skal knyttes til det foreslåede projekt eller program, og eventuelle relevante nærmere oplysninger vedrørende menneskelige ressourcer til et sådant projekt eller program samt om mulige bidrag fra tredjeparter.

2.   For at opnå det størst mulige samarbejde underrettes alle deltagende medlemsstater om ad hoc-projektet eller -programmet, herunder det grundlag, hvorpå deltagelsen eventuelt kan udvides, i god tid, således at den enkelte deltagende medlemsstat kan udtrykke interesse for at tilslutte sig. Initiativtageren(-erne) til projektet eller programmet bestræber sig på at opnå størst mulig tilslutning. Deltagelsen fastlægges sag for sag af initiativtagerne.

3.   Ad hoc-projektet eller -programmet betragtes derefter som agenturets projekt eller program, medmindre styringskomitéen træffer anden afgørelse inden for en måned efter at have modtaget de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

4.   Alle deltagende medlemsstater, som på et senere tidspunkt ønsker at deltage i ad hoc-projektet eller -programmet, giver de bidragydende medlemsstater meddelelse om deres intentioner. De bidragydende medlemsstater træffer senest to måneder efter modtagelsen af denne meddelelse indbyrdes og under behørig hensyntagen til det grundlag, der er fastlagt, når deltagende medlemsstater underrettes om projektet eller programmet, en afgørelse om den pågældende medlemsstats deltagelse.

5.   De bidragydende medlemsstater træffer de afgørelser, der er nødvendige for opstillingen og gennemførelsen af ad hoc-projektet eller -programmet og om nødvendigt det dertil hørende budget. Hvis Unionen bidrager til et sådant projekt eller program, deltager Kommissionen i de i dette stykke omhandlede afgørelser i fuld overensstemmelse med beslutningsprocedurerne for Den Europæiske Unions almindelige budget. De bidragydende medlemsstater holder på passende måde styringskomitéen underrettet om udviklingen i forbindelse med et sådant projekt eller program.

Artikel 21

Bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget til ad hoc-budgetter

Der kan ydes bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget til ad hoc-budgetter, der er oprettet til ad hoc-projekter eller -programmer i henhold til artikel 19 og 20.

Artikel 22

Deltagelse af tredjeparter

1.   Tredjeparter kan bidrage til et bestemt ad hoc-projekt eller -program, der er opstillet i henhold til artikel 19 og 20, og til det dertil hørende budget. Styringskomitéen godkender med kvalificeret flertal efter behov ad hoc-ordninger mellem agenturet og tredjeparter for hver enkelt projekt eller program.

2.   For projekter, der er opstillet i henhold til artikel 19, godkender de bidragydende medlemsstater, forsamlet i styringskomitéen, alle nødvendige ordninger med de relevante tredjeparter vedrørende deres bidrag.

3.   For projekter, der er opstillet i henhold til artikel 20, træffer de bidragydende medlemsstater beslutning om alle nødvendige ordninger med de relevante tredjeparter vedrørende deres bidrag.

4.   Når Unionen bidrager til et ad hoc-projekt eller -program, deltager Kommissionen i de beslutninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3.

KAPITEL V

FORBINDELSERNE MED KOMMISSIONEN

Artikel 23

Tilknytning til agenturets arbejde

1.   Kommissionen er medlem af styringskomitéen uden stemmeret og tilknyttes fuldt ud agenturets arbejde.

2.   Kommissionen kan også deltage i agenturets projekter og programmer.

3.   Agenturet fastlægger de nødvendige administrative ordninger og arbejdsforbindelser med Kommissionen, navnlig med henblik på at udveksle ekspertise og rådgivning på de områder, hvor Unionens aktiviteter har indvirkning på agenturets mission, og hvor agenturets aktiviteter er relevante for Unionens aktiviteter.

4.   De nødvendige ordninger til dækning, fra sag til sag, af et bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til artikel 15 og 21 fastlægges af agenturet og Kommissionen efter fælles overenskomst eller af den bidragydende medlemsstat og Kommissionen efter fælles overenskomst.

KAPITEL VI

FORBINDELSER MED TREDJELANDE, ORGANISATIONER OG ENHEDER

Artikel 24

Administrative ordninger og øvrige spørgsmål

1.   Agenturet kan for at opfylde sit formål indgå administrative ordninger med tredjelande, organisationer og enheder. Sådanne ordninger omfatter især:

a)

princippet om forbindelserne mellem agenturet og tredjeparten

b)

bestemmelser om samråd om spørgsmål vedrørende agenturets arbejde

c)

sikkerhedsspørgsmål.

I denne forbindelse respekterer agenturet EU's fælles institutionelle ramme og selvstændige beslutningstagning. Enhver sådan ordning indgås af styringskomitéen efter enstemmig godkendelse af Rådet.

2.   Agenturet udvikler tætte arbejdsforbindelser med de relevante elementer i OCCAR og dem, der er etableret i henhold til LoI-rammeaftalen med henblik på at optage disse elementer eller assimilere deres principper og praksis til sin tid i det omfang, det er nødvendigt, og efter fælles aftale.

3.   Gensidig åbenhed og sammenhængende udvikling vedrørende kapaciteter sikres ved anvendelse af kapacitetsudviklingsmekanismens procedurer. Andre arbejdsforbindelser mellem agenturet og de relevante NATO-organer fastsættes ved en administrativ ordning, som omhandlet i stk. 1, i fuld overensstemmelse med de etablerede rammer for samarbejde og høring mellem EU og NATO.

4.   Inden for rammerne af de ordninger, der er omhandlet i stk. 1, er agenturet berettiget til at etablere arbejdsforbindelser med andre organisationer og enheder end dem, der er omhandlet i stk. 2 og 3, med henblik på at lette deres eventuelle deltagelse i projekter og programmer.

5.   Inden for rammerne af de ordninger, der er omhandlet i stk. 1, er agenturet berettiget til at etablere arbejdsforbindelser med tredjelande, med henblik på at lette deres eventuelle deltagelse i specifikke projekter og programmer.

6.   De tidligere ikke EU-medlemmer af den Vesteuropæiske Forsvarsmaterielgruppe, skal have størst mulig indsigt i agenturets specifikke projekter og programmer med henblik på deres deltagelse deri efter behov. Der nedsættes til dette formål en rådgivende komité, med henblik på at tilvejebringe et forum for udveksling af synspunkter og oplysninger om spørgsmål af fælles interesse, der falder ind under agenturets mission. Komitéen har den daglige leder eller dennes stedfortræder som formand. Den sammensættes af en repræsentant for hver af de deltagende medlemsstater og en repræsentant for Kommissionen og repræsentanter for de tidligere WEAG-lande, der ikke er medlemmer af EU, i overensstemmelse med ordninger, der skal aftales med disse.

7.   Andre europæiske NATO-medlemmer, der ikke er medlemmer af EU, kan efter anmodning også deltage i den rådgivende komité, der er omhandlet i stk. 6, i overensstemmelse med ordninger, der skal aftales med disse.

8.   Den rådgivende komité, der er omhandlet i stk. 6, kan også tjene som forum for dialog med andre tredjeparter om særlige spørgsmål af fælles interesse inden for agenturets ansvarsområde, og kan tjene til at sikre, at de holdes fuldt orienteret om udviklingen i spørgsmål af fælles interesse og om muligheder for fremtidigt samarbejde.

KAPITEL VII

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 25

Privilegier og immuniteter

De privilegier og immuniteter, der gælder for den daglige leder og agenturets personale, er fastsat i afgørelsen truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om privilegier og immuniteter for Det Europæiske Forsvarsagentur og dets personale, dateret 10. november 2004.

Agenturets privilegier og immuniteter er fastsat i protokol (nr. 7) vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Artikel 26

Revisionsklausul

Senest den 14. juli 2014 forelægger agenturets øverste leder styringskomitéen en rapport om denne afgørelses gennemførelse med henblik på Rådets eventuelle revision heraf.

Artikel 27

Retligt ansvar

1.   Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse indeholdt i en af agenturet indgået kontrakt.

3.   Personalets personlige ansvar over for agenturet fastsættes i de relevante bestemmelser, der gælder for agenturet.

Artikel 28

Aktindsigt

De regler, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (6) finder anvendelse på dokumenter i agenturets besiddelse.

Artikel 29

Sikkerhed

1.   Agenturet anvender Rådets sikkerhedsforskrifter som vedtaget ved Rådets afgørelse 2001/264/EF (7).

2.   Agenturet sørger for en passende sikkerhed i sine eksterne kommunikationer.

Artikel 30

Sprogordning

Agenturets sprogordning fastsættes af Rådet med enstemmighed.

Artikel 31

Ophævelse af fælles aktion 2004/551/FUSP

Denne afgørelse træder i stedet for fælles aktion 2004/551/FUSP om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur.

Artikel 32

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EUT L 245 af 17.7.2004, s. 17.

(2)  Rådets afgørelse 2004/676/EF af 24. september 2004 om vedtægt for personalet ved Det Europæiske Forsvarsagentur (EUT L 310 af 7.10.2004, s. 9).

(3)  Rådets afgørelse 2004/677/EF af 24. september 2004 om ansættelsesvilkår for nationale eksperter og militært personel, der er udstationeret ved Det Europæiske Forsvarsagentur (EUT L 310 af 7.10.2004, s. 64).

(4)  EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17.

(5)  Rådets afgørelse 2007/643/FUSP af 18. september 2007 om de finansielle bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagentur og om reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter og om reglerne for finansielle bidrag fra Det Europæiske Forsvarsagenturs operationelle budget (EUT L 269 af 12.10.2007, s. 1).

(6)  EFT L 145 af 31.5.2001. s. 43.

(7)  EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.


13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/27


RÅDETS AFGØRELSE 2011/412/FUSP

af 12. juli 2011

om ændring af Rådets afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 29. oktober 2010 afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1).

(2)

Den 28. april 2011 vedtog De Forenede Nationers Sikkerhedsråd en resolution UNSCR 1980 (2011), der forlængede de foranstaltninger over for Côte d'Ivoire, der var blevet indført ved UNSCR 1572 (2004), punkt 5 i UNSCR 1946 (2010), og punkt 12 i UNSCR 1975 (2011), indtil den 30. april 2012, og som ændrede de restriktive foranstaltninger vedrørende våben.

(3)

Ud over undtagelserne fra våbenembargoen, der blev indført ved UNSCR 1980 (2011), er det hensigtsmæssigt at ændre de restriktive foranstaltninger for at undtage andet udstyr, som Unionen autonomt har medtaget.

(4)

Afgørelse 2010/656/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2 i afgørelse 2010/656/FUSP ændres således:

1)

litra e), affattes således:

»e)

salg, levering, overførsel eller udførsel af våben og dertil knyttet materiel samt teknisk oplæring og bistand, der udelukkende er bestemt til støtte for reformprocessen i sikkerhedssektoren i Côte d'Ivoire i overensstemmelse med en formel anmodning fra regeringen i Côte d'Ivoire, og som på forhånd er godkendt af Sanktionskomitéen«

2)

følgende stykke tilføjes:

»g)

salg, levering, overførsel eller udførsel af militærudstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse, og som udelukkende er bestemt til støtte til reformprocessen i sikkerhedssektoren i Côte d'Ivoire samt levering af finansieringsmidler, finansiel bistand eller teknisk bistand og uddannelse i tilknytning til sådant udstyr.«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Rådets vegne

J. VINCENT-ROSTOWSKI

Formand


(1)  EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.


HENSTILLINGER

13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/28


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 11. juli 2011

om initiativet til fælles programlægning af forskningsindsatsen »Flere år, bedre liv — demografiske forandringer: potentiale og udfordringer«

(2011/413/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 181, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Antallet af europæere på over 65 år forventes at stige betydeligt med 42 % fra 87 mio. i 2010 til 124 mio. i 2030 (1). Denne fortsatte stigning i den forventede middellevetid er et væsentligt fremskridt, der er gjort i nyere tid. Men samtidig risikerer det at lægge yderligere pres på økonomien, samfundet og de offentlige finansers bæredygtighed.

(2)

En af følgerne af de aldrende samfund er, at behovet for offentlig tilvejebringelse af aldersrelaterede overførsler og tjenesteydelser vil vokse. De finanspolitiske virkninger af befolkningens aldring forventes derfor at være ganske betragtelig i næsten samtlige medlemsstater. På grundlag af den nuværende politik forventes de aldersrelaterede offentlige udgifter samlet set at stige i gennemsnit med 4 ¾ procentpoint af BNP ved udgangen af 2060 i EU, især på baggrund af udgifter til pensioner, sundhedsvæsen og langtidspleje (plejesektoren er yderligere hæmmet af en skrumpende og ofte utilstrækkelig uddannet arbejdsstyrke) (2).

(3)

Reduktionen på omkring 50 mio. personer i den erhvervsaktive befolkningsgruppe mellem 2010 og 2060 og den tilsvarende stigning i ældrebyrden, der hovedsagelig allerede vil finde sted inden 2030, kunne forårsage et fald i BNP-væksten, medmindre fænomenet kan kompenseres med øgede bidrags- og beskæftigelsesprocenter i alle arbejdsstyrkens segmenter samt øget produktivitetsvækst (3).

(4)

I betragtning af den skrumpende og aldrende befolkning er der store fordele for samfundet forbundet med at forlænge ældre menneskers aktive og sunde liv, f.eks. ved bedre at integrere dem i erhvervslivet og samfundet og ved at hjælpe dem med at være uafhængige noget længere (derved øges livskvaliteten for ældre borgere og deres omsorgspersoner), ved at forbedre de sociale sikringsordningers bæredygtighed (pensioner, sundhedsvæsen og langtidsplejeordninger) og ved at skabe store nye markedsmuligheder for innovative løsninger på god alderdom.

(5)

Europa 2020-strategien har identificeret den demografiske aldring både som en udfordring og en mulighed for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og i flagskibsinitiativerne »En digital dagsorden for Europa« (4), »Innovation i EU« (5), »En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job« og »En europæisk platform mod fattigdom« optræder dette emne som en prioriteret opgave. Sektorpolitikker for fleksibilitet og sikkerhed (flexicurity) i den europæiske beskæftigelsesstrategi erkender, at det er nødvendigt med en overordnet tilgang inden for personalepolitik, og det er nødvendigt med en livslang tilgang til arbejde for at skabe arbejdsmarkedsdeltagelse og fjerne eksisterende hindringer.

(6)

Kommissionen foreslog den 6. september 2010 at udnævne 2012 som det europæiske år for aktiv aldring; hensigten hermed er at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at hjælpe de ældre til at forblive i arbejdsstyrken og dele ud af deres erfaringer, fortsat spille en aktiv rolle i samfundet og leve så sundt, uafhængigt og meningsfuldt som muligt (6).

(7)

Der er et øjeblikkeligt behov for at udbygge videnbasen om selve aldringsprocessen og om aldringens virkninger for samfund og erhvervsliv for at støtte en evidensbaseret politik.

(8)

For at tage fat på ovennævnte problematik og udnytte mulighederne kræves der en samordnet indsats for at fremme et forskningssamarbejde af høj kvalitet med det sigte at yde forskningsresultater som støtte for indsatsen.

(9)

På Rådets møde den 26. maj 2010 (7) (konkurrenceevne) fastlagde og underbyggede det et sæt fælles programlægningstiltag (JPI), herunder »flere år, bedre liv — demografiske forandringer: potentiale og udfordringer«, hvor fælles programlægning ville udgøre en væsentlig merværdi i forhold til medlemsstaternes igangværende fragmenterede bestræbelser. Rådets konklusioner omfatter derfor en anerkendelse af nødvendigheden af at lancere et initiativ til fælles programlægning på dette område og en opfordring til Kommissionen om at bidrage til udarbejdelsen heraf.

(10)

Medlemsstaterne har ved formelt forpligtende brev bekræftet, at de vil deltage i et sådant JPI.

(11)

Fælles programmering af forskning i demografiske forandringer og befolkningens aldring vil gøre det muligt at koordinere forskningen på dette område og bidrage væsentligt til udviklingen af et fuldt operationelt europæisk forskningsområde (ERA) for aldring samt styrke Europas førende position og konkurrenceevne på dette område.

(12)

For at nå målene i henstillingen bør medlemsstaterne sikre samarbejde og komplementaritet med større tilknyttede tiltag: det fælles program »Længst muligt i eget hjem« (Ambient Assisted Living — AAL) (8), innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring, forskning og udvikling støttet af rammeprogrammet, navnlig inden for informations- og kommunikationsteknologi (ikt), sundhed og samfundsvidenskab såvel som andre forskningstiltag såsom SHARE ERIC (9) og ERA-AGE II (10).

(13)

For at gøre det muligt for Kommissionen at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet bør medlemsstaterne jævnligt aflægge rapport til Kommissionen om, hvordan gennemførelsen af dette initiativ til fælles programlægning skrider frem —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Medlemsstaterne tilskyndes til at udvikle og opretholde en fælles vision om, hvordan samarbejde og koordinering inden for forskning på europæisk plan kan bidrage til at imødegå virkningerne af demografiske forandringer og udnytte de muligheder, de giver.

2.

Medlemsstaterne tilskyndes til at opstille en strategisk forskningsdagsorden med forskningsbehov og -mål på mellemlang til lang sigt inden for demografiske forandringer. Den strategiske forskningsdagsorden bør indeholde en gennemførelsesplan med højt prioriterede mål og tidsfrister samt en nærmere angivelse af, hvilke foranstaltninger, instrumenter og ressourcer der er nødvendige.

3.

Medlemsstaterne opfordres til at inddrage følgende foranstaltninger i den strategiske forskningsdagsorden og implementeringsplanen:

a)

finde frem til og udveksle oplysninger om relevante nationale programmer og forskningsaktiviteter

b)

styrke den fælles kapacitet for fremtidsstudier og teknologivurderinger

c)

udveksle information, ressourcer, bedste praksis, metoder og retningslinjer

d)

udpege områder eller forskningsaktiviteter, der vil drage fordel af koordinering eller fælles forslagsindkaldelser eller samling af ressourcer

e)

fastlægge vilkårene for den fælles forskningsindsats inden for de i litra d) nævnte områder

f)

overveje behovsændringerne hos de ældre såvel som deres formelle og uformelle plejepersoners behov i forbindelse med udarbejdelsen af mål for aldringsforskningsprogrammer

g)

dele, hvor dette er relevant, eksisterende forskningsinfrastrukturer eller udvikle nye faciliteter, såsom fælles databaser eller modeller til analyse af aldringsprocesser

h)

tilskynde til øget samarbejde mellem den offentlige og den private sektor samt til åben innovation mellem forskellige forskningsaktiviteter og erhvervssektorer, der er forbundet med demografiske forandringer og befolkningsaldringen

i)

eksportere og formidle viden, innovation og tværfaglige metodologiske tilgange

j)

oprette netværk mellem centre, der beskæftiger sig med forskning i demografiske forandringer og befolkningsaldringen.

4.

Medlemsstaterne opfordres til at opretholde et fælles forvaltningsorgan for forskning i demografiske forandringer og befolkningsaldring med mandat til at opstille fælles betingelser, regler og procedurer for samarbejde og koordinering og til at overvåge gennemførelsen af den strategiske forskningsdagsorden.

5.

Medlemsstaterne tilskyndes til i fællesskab at gennemføre den strategiske forskningsdagsorden gennem deres nationale forskningsprogrammer i henhold til retningslinjerne for rammebestemmelserne for fælles programlægning, der er blevet udarbejdet af Rådets Gruppe på Højt Plan for Fælles Programlægning.

6.

Medlemsstaterne tilskyndes til at samarbejde med Kommissionen om at undersøge mulige initiativer fra Kommissionens side med henblik på at bistå medlemsstaterne med at opstille og gennemføre den strategiske forskningsdagsorden og om at koordinere det fælles program med andre EU-initiativer på dette område, såsom innovationspartnerskabet inden for aktiv og sund aldring og det fælles program »Længst muligt i eget hjem«.

7.

Medlemsstaterne tilskyndes til jævnligt at aflægge rapport til Kommissionen om, hvordan gennemførelsen af dette initiativ til fælles programlægning skrider frem ved aflæggelse af årlige statusrapporter.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2011.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  Antallet af europæere på over 65 vil næsten fordobles i de næste 50 år — fra 87 mio. i 2010 til 153 mio. i 2060 — Eurostat, Europop2010-befolkningsprognoser.

(2)  Ibidem.

(3)  KOM(2009) 180 endelig: Konsekvenserne af befolkningsaldringen i EU (Rapport om befolkningsaldringen 2009).

(4)  9981/1/10 REV 1.

(5)  14035/10.

(6)  Rådets konklusioner (EPSCO december 2010) 18132/10.

(7)  10246/10.

(8)  Rapport om fælles beslutningstagning, pressemeddelelse: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language = en&type = IM-PRESS&reference = 20080121IPR19252

(9)  http://www.share-project.org/t3/share/fileadmin/press_information/SHARE_ERIC-EN_upload.pdf

(10)  http://futurage.group.shef.ac.uk/


Berigtigelser

13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/31


Berigtigelse af Kommissionens afgørelse 2011/122/EU af 22. februar 2011 om en undtagelse fra de oprindelsesregler, der er fastsat i Rådets afgørelse 2001/822/EF for så vidt angår visse fiskerivarer importeret fra Saint Pierre og Miquelon

( Den Europæiske Unions Tidende L 49 af 24. februar 2011 )

Side 39, bilaget, tabellen, i kolonne »HS-kode« ud for løbenummer 09.1625:

I stedet for:

»ex 0307 39

ex 1605 90«

læses:

»ex 1605 90«.