ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.178.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 178

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
6. juli 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 626/2011 af 4. maj 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg

1

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

6.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 626/2011

af 4. maj 2011

om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, der rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne ved ens funktionsegenskaber.

(2)

Der er fastsat bestemmelser om energimærkning af klimaanlæg i Kommissionens direktiv 2002/31/EF af 22. marts 2002 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af klimaanlæg til husholdningsbrug (2). I gennemførelsesdirektivet fastlægges der forskellige mærkningsskalaer for klimaanlæg med forskellig teknologi, og energieffektiviteten bestemmes udelukkende på grundlag af drift ved fuld belastning.

(3)

Klimaanlæg tegner sig for en væsentlig del af den samlede elektricitetsefterspørgsel i EU's husholdninger og virksomheder. Oven i de forbedringer af energieffektiviteten, der allerede er opnået, er der stadig store muligheder for at nedbringe energiforbruget i klimaanlæg.

(4)

Direktiv 2002/31/EF bør ophæves, og der bør fastsættes nye bestemmelser i denne forordning, som sikrer, at energimærket giver producenterne et dynamisk incitament til yderligere at forbedre energieffektiviteten i klimaanlæg og fremskynder markedets omstilling til energieffektiv teknologi.

(5)

Bestemmelserne i dette direktiv bør finde anvendelse på luft-til-luft-klimaanlæg med op til 12 kW køleeffekt (eller opvarmningseffekt, hvis apparatet kun har opvarmningsfunktion).

(6)

Teknologien har udviklet sig hurtigt i de senere år og givet mulighed for mere energieffektive klimaanlæg. Det har givet flere tredjelande mulighed for at indføre strenge mindstekrav til energieffektiviteten og ført til, at der er blevet indført nye energimærkningsordninger, der bygger på sæsonafhængige præstationer. Bortset fra enkelt- og dobbeltkanalklimaanlæg overgår de mest effektive apparater i dag langt de A-niveauer for effektivitet, der er fastsat i direktiv 2002/31/EF.

(7)

I denne forordning indføres der to energieffektivitetsskalaer, der bygger dels på primærfunktionen, dels på særlige aspekter af betydning for forbrugerne. Da klimaanlæg mest bruges i dellastsituationer, bør effektivitetsprøvningen ændres, så der benyttes en målemetode for sæsonafhængig effektivitet, undtagen hvor der er tale om enkelt- og dobbeltkanalklimaanlæg. Den sæsonafhængige målemetode tager bedre hensyn til inverterteknologiens fordele og de vilkår, hvorunder sådanne apparater anvendes. Sammen med en gennemførelsesforanstaltning om miljøvenligt design, der stiller højere mindstekrav til energieffektiviteten end det nuværende A-niveau, indebærer den nye beregningsmetode for energieffektivitet, at disse anlæg skal omklassificeres. Derfor bør der opstilles en ny skala fra A til G for energiklasser til splitanlæg og anlæg til væg- og til vinduesmontering og tilføjes et »+« øverst på skalaen hvert andet år, indtil skalaen også omfatter en klasse A+++.

(8)

For dobbelt- og enkeltkanalanlæg bør der fortsat anvendes statiske indikatorer for energieffektivitet, da der indtil videre ikke er invertermodeller på markedet. Da der ikke er grund til at omklassificere enkelt- og dobbeltkanalanlæg, bør disse apparater klassificeres på en skala fra A+++ til D. Disse apparater, der i sagens natur er mindre effektive end splitanlæg, kan kun komme op i energiklasse A+ på skalaen A+++ til D, hvorimod de mere effektive apparater kan nå op i den højeste energiklasse, A+++.

(9)

Forordningen bør sikre, at forbrugerne får mere nøjagtige sammenlignende oplysninger om klimaanlæggenes præstationer.

(10)

Det forventes, at energimærkningskravene i dette direktiv sammen med forordningen om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af klimaanlæg (3) i 2020 vil have medført årlige elektricitetsbesparelser på 11 TWh sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.

(11)

Støjniveauet fra klimaanlæg kan have stor betydning for brugerne. For at de kan træffe deres valg på et oplyst grundlag, bør energimærket give oplysning om klimaanlæggets støjemissioner.

(12)

Oplysningerne på mærkningen bør fremkomme ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de seneste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (4).

(13)

Forordningen bør foreskrive en ensartet udformning af etiketterne for klimaanlæg og stille krav til deres indhold.

(14)

Den bør også stille krav til den tekniske dokumentation og databladet for klimaanlæg.

(15)

Endelig bør den indeholde krav til, hvilke oplysninger der skal gives ved enhver form for fjernsalg af klimaanlæg, og hvilke oplysninger reklamer og teknisk salgsmateriale skal indeholde.

(16)

Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af forskrifterne i lyset af den teknologiske udvikling.

(17)

For at lette overgangen fra direktiv 2002/31/EF til nærværende forordning bør klimaanlæg, der er energimærket efter reglerne i nærværende forordning, anses for at opfylde kravene i direktiv 2002/31/EF.

(18)

Leverandører, der ønsker at bringe klimaanlæg i omsætning, der kan opfylde kravene til en højere energieffektivitetsklasse, bør have mulighed for at levere etiketter, der viser disse klasser, før det bliver obligatorisk.

(19)

Direktiv 2002/31/EF bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter krav til mærkningen af og til angivelsen af supplerende produktoplysninger for elnettilsluttede klimaanlæg med en nominel køleydelse eller, hvis produktet ikke har kølefunktion, varmeydelse på ≤ 12 kW.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a)

apparater, som anvender andre energikilder end elektricitet

b)

klimaanlæg, hvor enten kondensator- eller fordampersiden eller dem begge ikke bruger luft som varmeoverføringsmedie.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU (5), og derudover forstås ved:

1)   »klimaanlæg«: et apparat til køling og/eller opvarmning af indendørs luft ved hjælp af en dampkompressionscyklus drevet af en elkompressor, herunder også klimaanlæg med ekstra funktioner som f.eks. affugtning, luftrensning, ventilation eller supplerende luftopvarmning ved hjælp af elektrisk modstandsopvarmning, og apparater, der eventuelt anvender vand (enten i form af kondenseret vand, der dannes på fordampningssiden, eller i form af vand tilført udefra) til fordampning på kondensatoren, forudsat at apparatet også kan fungere uden brug af yderligere vand, udelukkende ved brug af luft

2)   »klimaanlæg med dobbeltkanal«: et klimaanlæg, som i sin helhed er placeret i det luftkonditionerede rum, tæt på en væg, og hvor luftindtaget til kondensatoren eller fordamperen under køling og opvarmning foregår fra udendørs fri luft via en kanal, og hvor luftafgangen foregår via en anden kanal til udendørs fri luft

3)   »klimaanlæg med enkeltkanal«: et klimaanlæg, hvor luftindtaget til kondensatoren eller fordamperen under køling og opvarmning sker fra det rum, hvor apparatet er placeret, og udledningen foregår uden for det pågældende rum

4)   »nominel ydelse« (Prated): køle- eller varmeydelse for apparatets dampkompressionscyklus ved standarddriftsforhold

5)   »slutbruger«: en forbruger, som køber eller forventes at købe et klimaanlæg

6)   »salgssted«: et sted, hvor klimaanlæg udstilles eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet.

Andre definitioner, der gælder i forbindelse med bilag II til VIII, er fastlagt i bilag I.

Artikel 3

Leverandørernes ansvarsområder

1.   Leverandørerne skal opfylde kravene i litra a) til g):

a)

De skal for hvert klimaanlæg levere en trykt etiket, der viser energieffektivitetsklasserne, jf. bilag II. Etiketten skal opfylde kravene til udformning og informationsindhold, jf. bilag III. For andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg skal der i det mindste leveres en trykt etiket i udedelens emballage svarende til mindst én kombination af inde- og udedel med ydelsesforhold 1. For andre kombinationer kan oplysningerne som alternativ stilles til rådighed på et websted med fri adgang.

b)

De skal stille et datablad som forekrevet i bilag IV til rådighed. For andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg skal der i det mindste leveres et datablad i udedelens emballage gældende for mindst én kombination af inde- og udedel med ydelsesforhold 1. For andre kombinationer kan oplysningerne som alternativ stilles til rådighed på et websted med fri adgang.

c)

De skal på anmodning stille teknisk dokumentation som foreskrevet i bilag V til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen.

d)

Al reklame for en bestemt klimaanlægsmodel, som giver energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal vise, hvilken energieffektivitetsklasse apparatet tilhører. Hvis apparatet kan placeres i mere en én effektivitetsklasse, skal leverandøren eller producenten, alt efter hvad der er relevant, mindst oplyse den energieffektivitetsklasse for opvarmning, der gælder i varmesæsonen »middel«. I situationer, hvor slutbrugeren ikke kan forventes at se produktet udstillet, skal der gives oplysninger som fastsat i bilag VI.

e)

Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt klimaanlægsmodel, der indeholder oplysninger om modellens specifikke tekniske parametre, skal vise, hvilken energieffektivitetsklasse den tilhører, jf. bilag II.

f)

Der skal vedlægges brugsanvisninger.

g)

Apparater med enkeltkanal skal betegnes »lokalt klimaanlæg« på emballage, i produktdokumentation og i alt trykt og elektronisk reklamemateriale.

2.   Energieffektivitetsklassen bestemmes som foreskrevet i bilag VII.

3.   Etiketten udformes som vist i bilag III for andre klimaanlæg end dem med enkelt- eller dobbeltkanal.

4.   Etiketten, jf. bilag III, anvendes efter følgende tidsplan for andre klimaanlæg end dem med enkelt- eller dobbeltkanal:

a)

Etiketter med energieffektivitetsklasserne A, B, C, D, E, F og G til klimaanlæg, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2013, bortset fra klimaanlæg med enkelt- eller dobbeltkanal, skal udformes som anført i bilag III, punkt 1.1 for så vidt angår reversible klimaanlæg, punkt 2.1 for så vidt angår klimaanlæg med køling alene, og punkt 3.1 for så vidt angår klimaanlæg med opvarmning alene.

b)

Etiketter med energieffektivitetsklasserne A+, A, B, C, D, E og F til klimaanlæg, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015, bortset fra klimaanlæg med enkelt- eller dobbeltkanal, skal udformes som anført i bilag III, punkt 1.2 for så vidt angår reversible klimaanlæg, punkt 2.2 for så vidt angår klimaanlæg med køling alene, og punkt 3.2 for så vidt angår klimaanlæg med opvarmning alene.

c)

Etiketter med energieffektivitetsklasserne A++, A+, A, B, C, D og E til klimaanlæg, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2017, bortset fra klimaanlæg med enkelt- eller dobbeltkanal, skal udformes som anført i bilag III, punkt 1.3 for så vidt angår reversible klimaanlæg, punkt 2.3 for så vidt angår klimaanlæg med køling alene, og punkt 3.3 for så vidt angår klimaanlæg med opvarmning alene.

d)

Etiketter med energieffektivitetsklasserne A+++, A++, A+, A, B, C og D til klimaanlæg, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2019, bortset fra klimaanlæg med enkelt- eller dobbeltkanal, skal udformes som anført i bilag III, punkt 1.4 for så vidt angår reversible klimaanlæg, punkt 2.4 for så vidt angår klimaanlæg med køling alene, og punkt 3.4 for så vidt angår klimaanlæg med opvarmning alene.

5.   Etiketter med energieffektivitetsklasserne A+++, A++, A+, A, B, C og D til klimaanlæg med dobbeltkanal, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2013, skal udformes som anført i bilag III, punkt 4.1 for så vidt angår reversible klimaanlæg med dobbeltkanal, punkt 4.3 for så vidt angår klimaanlæg med dobbeltkanal, der kun kan køle, og punkt 4.5 for så vidt angår klimaanlæg med dobbeltkanal, der kun kan varme.

6.   Etiketter med energieffektivitetsklasserne A+++, A++, A+, A, B, C og D til klimaanlæg med enkeltkanal, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2013, skal udformes som anført i bilag III, punkt 5.1 for så vidt angår reversible klimaanlæg med enkeltkanal, punkt 5.3 for så vidt angår klimaanlæg med enkeltkanal, der kun kan køle, og punkt 5.5 for så vidt angår klimaanlæg med enkeltkanal, der kun kan varme.

Artikel 4

Forhandlernes ansvarsområder

Forhandlerne sikrer følgende:

a)

Den etiket, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, stk. 1, skal være anbragt udvendigt på for- eller oversiden af klimaanlægget på salgsstedet, så den er let at få øje på.

b)

Klimaanlæg, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag V og VI.

c)

Al reklame for en given klimaanlægsmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal vise, hvilken energieffektivitetsklasse apparatet tilhører. Hvis apparatet kan placeres i mere end én effektivitetsklasse, skal leverandøren/producenten mindst oplyse den energieffektivitetsklasse, der gælder i varmesæsonen »middel«.

d)

Alt teknisk salgsmateriale for en given model, hvor der gives oplysninger om klimaanlæggets tekniske parametre, skal vise, hvilken eller hvilke energieffektivitetsklasser modellen tilhører, og henvise til den brugsanvisning, leverandøren har stillet til rådighed. Hvis apparatet kan placeres i mere end én effektivitetsklasse, skal leverandøren/producenten mindst oplyse den energieffektivitetsklasse, der gælder i varmesæsonen »middel«.

e)

Apparater med enkeltkanal skal betegnes »lokalt klimaanlæg« på emballage, i produktdokumentation og i alt trykt og elektronisk salgs- og reklamemateriale.

Artikel 5

Målemetoder

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, fastslås ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de seneste, almindeligt anerkendte målemetoder, jf. bilag VII.

Artikel 6

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Medlemsstaterne vurderer overensstemmelsen med den oplyste energieffektivitetsklasse, energiforbruget pr. år hhv. time og støjemissionen efter fremgangsmåden i bilag VIII.

Artikel 7

Revision

Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt senest fem år efter dens ikrafttræden. Opmærksomheden vil særlig blive rettet mod væsentlige ændringer i de forskellige anlægstypers markedsandele.

Artikel 8

Ophævelse

Direktiv 2002/31/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2013.

Artikel 9

Overgangsbestemmelse

1.   Klimaanlæg, der bringes i omsætning før den 1. januar 2013, skal opfylde bestemmelserne i direktiv 2002/31/EF.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 26.

(3)  Endnu ikke vedtaget

(4)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(5)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.


BILAG I

Definitioner, der gælder i bilag II-VII

I bilag II-VII gælder følgende definitioner:

1)   »reversibelt klimaanlæg«: Et klimaanlæg, der både kan køle og varme

2)   »standarddriftsforhold«: Den kombination af inde- (Tin) og udetemperatur (Tj), der beskriver driftsforholdene ved fastlæggelsen af lydeffektniveau, nominel ydelse, nominel luftgennemstrømning, nominel energivirkningsfaktor (EERrated ) og/eller nominel effektfaktor (COPrated ), som anført i bilag VII, tabel 2

3)   »indetemperatur« (Tin): Indendørs tørtemperatur i °C, idet den relative luftfugtighed angives ved en tilsvarende vådtemperatur

4)   »udetemperatur« (Tj): Udendørs tørtemperatur i °C, idet den relative luftfugtighed angives ved en tilsvarende vådtemperatur

5)   »nominel energivirkningsfaktor« (EERrated): Et apparats oplyste køleydelse i kW divideret med det nominelle effektoptag til køling i kW, når apparatet køler ved standarddriftsforhold

6)   »nominel effektfaktor« (COPrated): Et apparats oplyste varmeydelse i kW divideret med det nominelle effektoptag til opvarmning i kW, når apparatet varmer ved standarddriftsforhold

7)   »potentiale for global opvarmning« (GWP): Anslået bidrag fra 1 kg af det kølemiddel, der anvendes i dampkompressionscyklussen, til den globale opvarmning over en tidshorisont på 100 år, udtrykt i kg CO2-ækvivalent (kg CO2 eq.).

De anvendte GWP-værdier, er de værdier, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 (1).

For fluorerede kølemidler skal GWP-værdierne være de værdier, der er offentliggjort i den tredje hovedrapport (kaldet TAR) vedtaget af FN’s klimapanel (2) (Intergovernmental Panel on Climate Change — 2001 IPCC GWP-værdier, for en 100-årig periode).

For ikke-fluorerede gasser er GWP-værdierne de værdier, der er offentliggjort i den første IPCC-rapport (3), for en 100-årig periode.

De samlede GWP-værdier for blandinger af kølemidler skal være baseret på den formel, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 842/2006.

For kølemidler, som ikke er medtaget i ovennævnte referencer, anvendes IPPC's UNEP 2010-rapport om køling, luftkonditionering og varmepumper fra februar 2011 (eller nyere) som reference

8)   »slukket tilstand«: En tilstand, hvor klimaanlægget eller komfortventilatoren er tilsluttet elnettet og ikke yder nogen funktion. Som slukket tilstand betragtes også tilstande, som kun angiver slukket tilstand, og tilstande, der kun yder de funktioner, der er nødvendige for at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF (4)

9)   »standbytilstand«: En tilstand, hvori udstyret er tilsluttet elnettet, er afhængigt af energitilførsel fra elnettet for at fungere efter hensigten og kun tilbyder følgende funktioner, som kan stå til rådighed i ubegrænset tid: en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller informations- eller statusvisning

10)   »reaktiveringsfunktion«: En funktion, der gør det lettere at aktivere andre tilstande, herunder tændt tilstand, ved hjælp af fjernomskiftning - der involverer fjernbetjening, intern sensor, timer - til en tilstand, med det formål at aktivere yderligere funktioner, herunder den primære funktion

11)   »informations- eller statusvisning«: En kontinuerlig funktion, der giver informationer eller viser udstyrets status i et display, herunder klokkeslæt

12)   »lydeffektniveau«: Det A-vægtede lydeffektniveau i dB(A) inden døre og/eller uden døre målt ved standarddriftsforhold for køling (eller opvarmning, hvis produktet ikke har kølefunktion)

13)   »dimensionerende referencebetingelser«: Kombinationen af kravene til dimensionerende referencetemperatur, den maksimale bivalenttemperatur og den maksimale temperaturgrænse for drift, jf. bilag VII, tabel 3

14)   »dimensionerende referencetemperatur«: Udetemperaturen i °C for henholdsvis køling (Tdesignc) og opvarmning (Tdesignh) som angivet i bilag VII, tabel 3, ved hvilken dellastfaktoren skal være 1, og som varierer med den valgte køle- eller varmesæson

15)   »dellastfaktor« (pl(Tj)): Udetemperaturen minus 16 °C divideret med den dimensionerende referencetemperatur minus 16 °C, både for køling og opvarmning

16)   »sæson«: Et af fire sæt driftsforhold (for fire sæsoner: en kølesæson og tre varmesæsoner: middel/koldere/varmere), som for hver bin beskriver kombinationen af udetemperaturer og det antal timer, disse temperaturer optræder pr. sæson, som apparatet er erklæret egnet til

17)   »bin« (med indeks »j«): En kombination af udetemperatur (Tj) og bin-timer (hj), jf. bilag VII, tabel 1

18)   »bin-timer«: Antal timer pr. sæson (hj), hvor udetemperaturen optræder for hver bin, jf. bilag VII, tabel 1

19)   »sæsonenergivirkningsfaktor« (SEER): Apparatets overordnede energivirkningsfaktor, der er repræsentativ for hele kølesæsonen, beregnet som det årlige referencekølebehov divideret med det årlige elforbrug til køling

20)   »årligt referencekølebehov« (QC): Referencekølebehovet i kWh/år, der bruges som grundlag for beregningen af SEER og beregnes som produktet af den dimensionerende last for køling (Pdesignc) og køletimeækvivalenterne (HCE )

21)   »køletimeækvivalenter« (HCE): Det skønnede antal timer pr. år, hvor apparatet skal levere den dimensionerende last for køling (Pdesignc) for at opfylde det årlige referencekølebehov, jf. bilag VII, tabel 4

22)   »årligt elforbrug til køling« (QCE): Elforbruget i kWh/år, der kræves for at opfylde det årlige referencekølebehov, og som beregnes som det årlige referencekølebehov divideret med sæsonenergivirkningsfaktoren i aktiv køletilstand (SEERon) og apparatets elforbrug i kølesæsonen i følgende tilstande: termostat fra, standby, slukket og krumtaphusopvarmning

23)   »sæsonenergivirkningsfaktor i aktiv køletilstand« (SEERon): Den gennemsnitlige energivirkningsfaktor for apparatet i aktiv køletilstand, sammensat af dellast og bin-specifikke energivirkningsfaktorer (EERbin(Tj)) og vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer

24)   »dellast«: Kølelasten (Pc(Tj)) eller varmelasten (Ph(Tj)) i kW ved en specifik udetemperatur, Tj, beregnet som den dimensionerende last ganget med dellastfaktoren

25)   »bin-specifik energivirkningsfaktor« (EERbin(Tj)): Den energivirkningsfaktor, der er specifik for hver bin j med udetemperatur Tj i en sæson, afledt af dellasten, den oplyste ydelse og den oplyste energivirkningsfaktor (EERd(Tj)) for angivne bins (j) og beregnet for andre bins via inter- eller ekstrapolation, og om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

26)   »sæsoneffektfaktor« (SCOP): Apparatets overordnede effektfaktor, som er repræsentativ for hele den valgte varmesæson (værdien af SCOP gælder for en valgt varmesæson), beregnet som det årlige referencevarmebehov divideret med det årlige elforbrug til opvarmning

27)   »årligt referencevarmebehov« (Qh): Referencevarmebehovet i kWh/år for en valgt varmesæson, der bruges som grundlag for beregningen af SCOP og beregnes som produktet af den dimensionerende last for opvarmning (Pdesignh) og sæsonens varmetimeækvivalenter (HHE)

28)   »varmetimeækvivalenter« (HHE): Det skønnede antal timer pr. år, hvor apparatet skal levere den dimensionerende last for opvarmning (Pdesignh) for at opfylde det årlige referencevarmebehov, jf. bilag VII, tabel 4

29)   »årligt elforbrug til opvarmning« (QHE): elforbruget i kWh/år, der kræves for at opfylde det årlige referencevarmebehov, der vedrører en valgt varmesæson, og som beregnes som det årlige referencevarmebehov divideret med sæsoneffektfaktoren i opvarmningstilstand (SCOPon) og apparatets elforbrug i varmesæsonen i følgende tilstande: termostat fra, standby, slukket og krumtaphusopvarmning

30)   »sæsoneffektfaktor i opvarmningstilstand« (SCOPon): Den gennemsnitlige effektfaktor for apparatet i aktiv tilstand for den valgte varmesæson, sammensat af dellast, elektrisk backup-varmekapacitet (hvor påkrævet) og bin-specifikke effektfaktorer (COPbin(Tj)) og vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer

31)   »elektrisk backup-varmekapacitet« (elbu(Tj)): Varmeydelsen i kW af et faktisk eller tænkt backup-varmeaggregat med en effektfaktor på 1, som supplerer den oplyste varmeydelse (Pdh(Tj)) for at klare varmedellasten (Ph(Tj)), hvis Pdh(Tj) er mindre end Ph(Tj), for udetemperaturen (Tj)

32)   »bin-specifik effektfaktor« (COPbin(Tj)): Den effektfaktor, der er specifik for hver bin j med udetemperatur Tj i en sæson, afledt af dellasten, den oplyste ydelse og den oplyste effektfaktor (COPd(Tj)) for angivne bins (j) og beregnet for andre bins via inter- eller ekstrapolation, og om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab

33)   »oplyst ydelse« i kW: Oplyst køleydelse (Pdc(Tj)) eller varmeydelse (Pdh(Tj)) for apparatets dampkompressionscyklus ved en udetemperatur Tj og indetemperatur (Tin), jf. producentens oplysninger

34)   »funktion«: Angivelse af, om apparatet kan anvendes til indendørs luftkøling, indendørs luftopvarmning eller begge dele

35)   »dimensionerende last«: Oplyst last for køling (Pdesignc) og/eller oplyst last for opvarmning (Pdesignh) i kW ved den dimensionerende referencetemperatur, idet

36)   »oplyst energivirkningsfaktor« (EERd(Tj)): Energivirkningsfaktoren ved et begrænset antal angivne bins (j) ved udetemperatur (Tj), jf. producentens oplysninger

37)   »oplyst effektfaktor« (COPd(Tj)): Effektfaktoren ved et begrænset antal angivne bins (j) med udetemperatur (Tj), jf. producentens oplysninger

38)   »bivalenttemperatur« (Tbiv): Den udetemperatur (Tj) i °C, for hvilken producenten i forbindelse med opvarmning har oplyst, at den oplyste ydelse er lige med dellasten, hvilket indebærer, at hvis temperaturen er lavere, må den oplyste ydelse suppleres med elektrisk backup-varmekapacitet for at dække dellasten for opvarmning

39)   »temperaturgrænse for drift« (Tol): Den af fabrikanten oplyste udetemperatur i °C i forbindelse med opvarmning, som er den nedre temperaturgrænse for klimaanlæggets evne til at levere nogen varmeydelse. Ved lavere temperatur er den oplyste ydelse lig med nul

40)   »aktiv tilstand«: Tilstand, der svarer til timerne med en køle- eller varmelast fra bygningen, og hvor apparatets køle- eller varmefunktion er aktiveret. Tilstanden kan omfatte en cyklisk aktivitet, hvor apparatet starter og stopper for at nå eller bibeholde den ønskede indendørs lufttemperatur

41)   »termostat fra-tilstand«: Tilstand, der svarer til timerne, hvor der ikke er nogen køle- eller varmelast, og hvor apparatets køle- eller varmefunktion er tændt, men apparatet ikke er ikke i drift, da der ikke er nogen køle- eller varmelast. Denne tilstand vedrører derfor udetemperaturen og ikke indendørslaster. Cyklisk start og stop i aktiv tilstand anses ikke for at være termostat fra-tilstand

42)   »drift med krumtaphusopvarmning«: En driftstilstand, hvor apparatet for at begrænse kølemiddelkoncentrationen i olien ved kompressorstart har aktiveret en opvarmningsanordning, så der ikke løber kølemiddel frem til kompressoren

43)   »driftstimer i termostat fra-tilstand« (HTO): Det årlige antal timer, hvor apparatet anses for at være i termostat fra-tilstand, og som afhænger af den valgte sæson og funktion

44)   »driftstimer i standbytilstand« (HSB): Det årlige antal timer, hvor apparatet anses for at være i standbytilstand, og som afhænger af den valgte sæson og funktion

45)   »timer i slukket tilstand« (HOFF): Det årlige antal timer, hvor apparatet anses for at være i slukket tilstand, og som afhænger af den valgte sæson og funktion

46)   »driftstimer i krumtaphusopvarmningstilstand« (HCK): Det årlige antal timer, hvor apparatet anses for at være i krumtaphusopvarmningstilstand, og som afhænger af den valgte sæson og funktion

47)   »elforbrug for klimaanlæg med enkeltkanal eller dobbeltkanal« (QSD hhv. QDD): Elforbruget for klimaanlæg med enkeltkanal hhv. dobbeltkanal til køling og/eller opvarmning (alt efter, hvad der er relevant) (målt i kWh/h for enkeltkanalanlæg og kWh/år for dobbeltkanalanlæg)

48)   »ydelsesforhold«: Forholdet mellem den samlede oplyste køle- eller varmeydelse for alle indedele i drift og den oplyste køle- eller varmeydelse for udedelen ved standarddriftsforhold.


(1)  EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1.

(2)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

(3)  Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(4)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24.


BILAG II

Energieffektivitetsklasser

1.

Energieffektiviteten af klimaanlæg bestemmes ud fra de målinger og beregninger, der er redegjort for i bilag VII.

Ved bestemmelsen af SEER og SCOP skal der tages hensyn til de dimensionerende referencebetingelser og driftstimer for hver relevant driftstilstand, og SCOP skal beregnes for varmesæsonen »middel« som fastlagt i bilag VII. Den nominelle energivirkningsfaktor (EERrated) og den nominelle effektfaktor (COPrated) skal vedrøre standarddriftsforhold som fastlagt i bilag VII.

Tabel 1

Energieffektivitetsklasser for andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg

Energieffektivitetsklasse

SEER

SCOP

A+++

SEER ≥ 8,50

SCOP ≥ 5,10

A++

6,10 ≤ SEER < 8,50

4,60 ≤ SCOP < 5,10

A+

5,60 ≤ SEER < 6,10

4,00 ≤ SCOP < 4,60

A

5,10 ≤ SEER < 5,60

3,40 ≤ SCOP < 4,00

B

4,60 ≤ SEER < 5,10

3,10 ≤ SCOP < 3,40

C

4,10 ≤ SEER < 4,60

2,80 ≤ SCOP < 3,10

D

3,60 ≤ SEER < 4,10

2,50 ≤ SCOP < 2,80

E

3,10 ≤ SEER < 3,60

2,20 ≤ SCOP < 2,50

F

2,60 ≤ SEER < 3,10

1,90 ≤ SCOP < 2,20

G

SEER < 2,60

SCOP < 1,90

Tabel 2

Energieffektivitetsklasser for klimaanlæg med enkelt- eller dobbeltkanal

Energieffektivitetsklasse

Dobbeltkanalanlæg

Enkeltkanalanlæg

 

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

A+++

≥ 4,10

≥ 4,60

≥ 4,10

≥ 3,60

A++

3,60 ≤ EER < 4,10

4,10 ≤ COP < 4,60

3,60 ≤ EER < 4,10

3,10 ≤ COP < 3,60

A+

3,10 ≤ EER < 3,60

3,60 ≤ COP < 4,10

3,10 ≤ EER < 3,60

2,60 ≤ COP < 3,10

A

2,60 ≤ EER < 3,10

3,10 ≤ COP < 3,60

2,60 ≤ EER < 3,10

2,30 ≤ COP < 2,60

B

2,40 ≤ EER < 2,60

2,60 ≤ COP < 3,10

2,40 ≤ EER < 2,60

2,00 ≤ COP < 2,30

C

2,10 ≤ EER < 2,40

2,40 ≤ COP < 2,60

2,10 ≤ EER < 2,40

1,80 ≤ COP < 2,00

D

1,80 ≤ EER < 2,10

2,00 ≤ COP < 2,40

1,80 ≤ EER < 2,10

1,60 ≤ COP < 1,80

E

1,60 ≤ EER < 1,80

1,80 ≤ COP < 2,00

1,60 ≤ EER < 1,80

1,40 ≤ COP < 1,60

F

1,40 ≤ EER < 1,60

1,60 ≤ COP < 1,80

1,40 ≤ EER < 1,60

1,20 ≤ COP < 1,40

G

< 1,40

< 1,60

< 1,40

< 1,20


BILAG III

Etiketten

1.   ETIKET TIL KLIMAANLÆG BORTSET FRA ENKELT- OG DOBBELTKANALANLÆG

1.1.   Reversible klimaanlæg i energieffektivitetsklasse A til G

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelserne »SEER« for køling og »SCOP« for opvarmning med et piktogram med blå blæser og luftstrøm ud for »SEER« og et piktogram med rød blæser og luftstrøm ud for »SCOP«.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse. Energieffektiviteten skal oplyses for både køling og opvarmning. For opvarmning skal energieffektiviteten angives for varmesæsonen »middel«, hvorimod det er valgfrit om man vil oplyse den for koldere og varmere varmesæsoner.

V.

Om køling: dimensionerende last i kW rundet op til én decimal.

VI.

Om opvarmning: dimensionerende last i kW for indtil tre varmesæsoner rundet op til én decimal. Ved de varmesæsoner, hvor den dimensionerende last ikke oplyses, anføres »X«.

VII.

Om køling: Sæsonenergivirkningsfaktor (SEER-værdi) rundet op til én decimal.

VIII.

Om opvarmning: Sæsoneffektfaktor (SCOP-værdi) i kW for indtil tre varmesæsoner rundet op til én decimal. Ved de varmesæsoner, hvor SCOP ikke oplyses, anføres »X«.

IX.

Det årlige energiforbrug til køling og opvarmning i kWh pr. år rundet op til nærmeste hele tal. Ved de sæsontyper, hvor det årlige energiforbrug ikke oplyses, anføres »X«.

X.

Lydeffektniveauer for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW, afrundet til nærmeste hele tal.

XI.

Et kort over Europa, der viser tre retningsgivende varmesæsoner og dertil svarende farvekvadrater.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 1.5. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

1.2.   Reversible klimaanlæg i energieffektivitetsklasse A+ til F

Image

a)

Oplysningerne i punkt 1.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 1.5.

1.3.   Reversible klimaanlæg i energieffektivitetsklasse A++ til E

Image

a)

Oplysningerne i punkt 1.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 1,5.

1.4.   Reversible klimaanlæg i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Oplysningerne i punkt 1.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 1.5.

1.5.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 120 mm bred og mindst 210 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: Farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist. EU-logo + energimærkelogo:

bredde: 102 mm, højde: 20 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 103,6 mm.

Image

Angivelse af SEER og SCOP:

 

Rammer: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

 

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm – farver:

Bedste klasse: X-00-X-00

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst: Calibri, fed type, 16 pkt., versaler, hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse(r):

Pil: bredde: 11 mm, højde: 10 mm, 100 % sort

Tekst: Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid.

Image

Energi

Tekst: Calibri, almindelig type, 9 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Nominel køle- og varmeydelse i kW:

Tekst »kW«: Calibri, almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

Tal »XY,Z«: Calibri bold, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Værdier for SEER og SCOP rundet op til én decimal:

Tekst »SEER«/»SCOP«: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri bold, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Årligt energiforbrug i kWh/år:

Tekst »kWh/annum«: Calibri, almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri bold, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi:

Calibri bold, 15 pkt., 100 % sort,

Calibri, almindelig type, 12 pkt., 100 % sort.

Image

Europa-kort og farvekvadrater:

Farver:

Orange: 00-46-46-00.

Grøn: 59-00-47-00.

Blå: 54-08-00-00.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 102 × 13 mm.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt.

2.   ETIKET TIL KLIMAANLÆG BORTSET FRA ENKELT- OG DOBBELTKANALANLÆG

2.1.   Klimaanlæg til køling alene i energieffektivitetsklasse A til G

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelsen »SEER« og et piktogram med blå blæser og luftstrøm.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse.

V.

Dimensionerende last for køling i kW rundet op til én decimal.

VI.

Sæsonenergivirkningsfaktor (SEER-værdi) rundet op til én decimal.

VII.

Det årlige energiforbrug i kWh pr. år rundet op til nærmeste hele tal.

VIII.

Lydeffektniveauer for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW afrundet til nærmeste hele tal.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 2.5. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

2.2.   Klimaanlæg til køling alene i energieffektivitetsklasse A+ til F

Image

a)

Oplysningerne i punkt 2.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 2.5.

2.3.   Klimaanlæg til køling alene i energieffektivitetsklasse A++ til E

Image

a)

Oplysningerne i punkt 2.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 2.5.

2.4.   Klimaanlæg til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Oplysningerne i punkt 2.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 2.5.

2.5.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 100 mm bred og mindst 200 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo:

 

Farve: X-00-00-00.

 

Piktogram som vist. EU-logo + energimærkelogo: bredde: 93 mm.

 

højde: 18 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 93,7 mm.

Image

Angivelse af SEER:

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1,3 mm – farver:

Bedste klasse: X-00-X-00,

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00 Sjette

klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst: Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse:

Pil: Bredde: 23 mm, højde: 15 mm, 100 % sort.

Tekst: Calibri, fed type, 29 pkt., versaler, hvid.

Image

Energi:

Tekst: Calibri, almindelig type, 8 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Nominel ydelse i kW:

 

Tekst »kW«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

 

Tal »XY,Z«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

SEER-værdi rundet op til én decimal:

Ramme: 3 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Tekst »SEER«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Årligt energiforbrug i kWh/år:

Tekst »kWh/annum«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Tekst: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 90 × 15 mm.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt.

3.   ETIKET TIL KLIMAANLÆG BORTSET FRA ENKELT- OG DOBBELTKANALANLÆG

3.1.   Klimaanlæg til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A til G

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelsen »SCOP« og et piktogram med rød blæser og luftstrøm.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse. Energieffektiviteten skal angives for varmesæsonen »middel«, hvorimod det er valgfrit om man vil oplyse den for koldere og varmere varmesæsoner.

V.

Dimensionerende last for opvarmning i kW for indtil tre varmesæsoner rundet op til én decimal. Ved de varmesæsoner, hvor den dimensionerende last ikke oplyses, anføres »X«.

VI.

Sæsoneffektfaktor (SCOP-værdi) for indtil tre varmesæsoner rundet op til én decimal. Ved de varmesæsoner, hvor SCOP ikke oplyses, anføres »X«.

VII.

Det årlige energiforbrug i kWh pr. år rundet op til nærmeste hele tal. Ved de varmesæsoner, hvor det årlige energiforbrug ikke oplyses, anføres »X«.

VIII.

Lydeffektniveauer for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW afrundet til nærmeste hele tal.

IX.

Et kort over Europa, der viser tre retningsgivende varmesæsoner og dertil svarende farvekvadrater.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 3.5. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

3.2.   Klimaanlæg til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+ til F

Image

a)

Oplysningerne i punkt 3.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 3.5.

3.3.   Klimaanlæg til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A++ til E

Image

a)

Oplysningerne i punkt 3.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 3.5.

3.4.   Klimaanlæg til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Oplysningerne i punkt 3.1 skal fremgå af etiketten.

b)

De nærmere designregler for etiketten er anført under punkt 3.5.

3.5.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 100 mm bred og mindst 200 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: Farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 93 mm. højde: 18 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 93,7 mm.

Image

Angivelse af SCOP:

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1,3 mm – Farver:

Bedste klasse: X-00-X-00,

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst: Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse(r):

Pil: bredde: 11 mm, højde: 10 mm, 100 % sort

Tekst: Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid.

Image

Nominel ydelse i kW:

Tekst»kW«: Calibri, almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

Tal»XY,Z«: Calibri, fed type, 11 pkt., 100 % sort.

Image

SCOP-værdier rundet op til én decimal:

Tekst »SCOP«: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri, fed type, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Årligt energiforbrug i kWh/år:

Tekst »kWh/annum«: Calibri, almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri, fed type, 11 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri, fed type, 15 pkt., 100 % sort.

Tekst: Calibri, almindelig type, 12 pkt., 100 % sort.

Image

Europa-kort og farvekvadrater:

Farver:

 

Orange: 00-46-46-00.

 

Grøn: 59-00-47-00.

 

Blå: 54-08-00-00.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 90 × 15 mm.

Image

Energi:

Tekst: Calibri, almindelig type, 8 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt.

4.   ETIKET TIL KLIMAANLÆG MED DOBBELTKANAL

4.1.   Reversible klimaanlæg med dobbeltkanal i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelserne »EER« for køling og »COP« for opvarmning med et piktogram med blå blæser og luftstrøm ud for »EER« og et piktogram med rød blæser og luftstrøm ud for »COP«.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse. Energieffektiviteten skal oplyses for både køling og opvarmning.

V.

Nominel køle- og varmeydelse i kW rundet op til én decimal.

VI.

EERrated og COPrated rundet op til én decimal.

VII.

Energiforbruget pr. time til køling og opvarmning i kWh pr. 60 minutter rundet op til nærmeste hele tal.

VIII.

Lydeffektniveau for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW afrundet til nærmeste hele tal.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 4.2. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

4.2.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 100 mm bred og mindst 200 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: Farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 82 mm. højde: 16 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 92,5 mm.

Image

Angivelse af EER og COP:

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1,3 mm – farver:

Bedste klasse: X-00-X-00,

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst:

Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 7 pkt., hvid.

Image

Energieffektivitetsklasser:

Pil: bredde: 11 mm, højde: 10 mm, 100 % sort

Tekst:

Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid.

Calibri, fed type, 7 pkt., hvid.

Image

Energi:

Tekst: Calibri, almindelig type, 8 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Oversættelse af »minutter«:

Tekst: Calibri, almindelig type, 7 pkt., 100 % sort.

Image

Nominel køle- og varmeydelse i kW:

Tekst »kW«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Værdier for EER og COP rundet op til én decimal:

Tekst » EER«/»COP«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »XY,Z«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Årligt energiforbrug i kWh/60 min.:

Tekst »kWh/60min*«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Tekst: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 82 × 10,5 mm.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt.

4.3.   Klimaanlæg med dobbeltkanal til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelsen »EER« og et piktogram med blå blæser og luftstrøm.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse.

V.

Dimensionerende last for køling i kW rundet op til én decimal.

VI.

EERrated rundet op til én decimal.

VII.

Energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter rundet op til nærmeste hele tal.

VIII.

Lydeffektniveau for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW afrundet til nærmeste hele tal.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 4.4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

4.4.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 100 mm bred og mindst 200 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: Farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 82 mm. højde: 16 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 92,5 mm.

Image

Angivelse af EER:

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1,3 mm – Farver:

Bedste klasse: X-00-X-00,

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst:

Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 7 pkt., hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse:

Pil: bredde: 20 mm, højde: 15 mm, 100 % sort

Tekst:

Calibri, fed type, 30 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 14 pkt., hvid.

Image

Energi

Tekst: Calibri, almindelig type, 8 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Oversættelse af »minutter«:

Tekst: Calibri, almindelig type, 7 pkt., 100 % sort.

Image

Nominel ydelse i kW:

Tekst »kW«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY,Z«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

EER-værdi, rundet op til én decimal:

Tekst »EER«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Årligt energiforbrug i kWh/60 min.:

Tekst »kW/60min*«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: 100 % cyan – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Tekst: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 82 × 10,5 mm.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt.

4.5.   Klimaanlæg med dobbeltkanal til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelsen »COP« og et piktogram med rød blæser og luftstrøm.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse.

V.

Nominel varmeydelse i kW rundet op til én decimal.

VI.

COPrated rundet op til én decimal.

VII.

Energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter rundet op til nærmeste hele tal.

VIII.

Lydeffektniveau for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW afrundet til nærmeste hele tal.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 4.6. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

4.6.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 100 mm bred og mindst 200 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: Farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist. EU-logo + energimærkelogo: bredde: 82 mm. højde: 16 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: 100 % cyan – længde: 92,5 mm.

Image

Angivelse af COP:

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1,3 mm – farver:

Bedste klasse: X-00-X-00,

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst:

Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 7 pkt., hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse:

Pil: bredde: 20 mm, højde: 15 mm, 100 % sort

Tekst:

Calibri, fed type, 30 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 14 pkt., hvid.

Image

Energi:

Tekst: Calibri, almindelig type, 8 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Oversættelse af »minutter«:

Tekst: Calibri, almindelig type, 7 pkt., 100 % sort.

Image

Nominel ydelse i kW:

Tekst »kW«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY,Z«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

COP-værdi, rundet op til én decimal:

Tekst »COP«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Energiforbrug pr. time i kWh/60 min.:

Tekst »kWh/60min*«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Tekst: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 82 × 10,5 mm.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri bold 10 pkt.

5.   ETIKET TIL KLIMAANLÆG MED ENKELTKANAL

5.1.   Reversible klimaanlæg med enkeltkanal i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelserne »EER« for køling og »COP« for opvarmning med et piktogram med blå blæser og luftstrøm ud for »EER« og et piktogram med rød blæser og luftstrøm ud for »COP«.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse. Energieffektiviteten skal oplyses for både køling og opvarmning.

V.

Nominel køle- og varmeydelse i kW rundet op til én decimal.

VI.

EERrated og COPrated rundet op til én decimal.

VII.

Energiforbruget pr. time til køling og opvarmning i kWh pr. 60 minutter rundet op til én decimal.

VIII.

Lydeffektniveau for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW afrundet til nærmeste hele tal.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 5.2. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

5.2.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 100 mm bred og mindst 200 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: Farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 82 mm. højde: 16 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 92,5 mm.

Image

Angivelse af EER og COP:

Ramme: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1,3 mm – farver:

Bedste klasse: X-00-X-00,

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst:

Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 7 pkt., hvid.

Image

Energieffektivitetsklasser:

Pil: Bredde: 11 mm, højde: 10 mm, 100 % sort

Tekst: Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid.

Image

Energi:

Tekst: Calibri, almindelig type, 8 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Oversættelse af »minutter«:

Tekst: Calibri, almindelig type, 7 pkt., 100 % sort.

Image

Nominel køle- og varmeydelse i kW:

Tekst »kW«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY,Z«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Værdier for EER og COP, rundet op til én decimal:

Tekst: Calibri, almindelig type, 14 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Energiforbrug pr. time i kWh/60 min.:

Tekst »kWh/60min*«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Tekst: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 82 × 10,5 mm.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt.

5.3.   Klimaanlæg med enkeltkanal til køling alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelsen »EER« og et piktogram med blå blæser og luftstrøm.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse.

V.

Nominel køleydelse i kW rundet op til én decimal.

VI.

EERrated rundet op til én decimal.

VII.

Energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter rundet op til én decimal.

VIII.

Lydeffektniveau for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW afrundet til nærmeste hele tal.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 5.4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

5.4.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 100 mm bred og mindst 200 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: Farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 82 mm. højde: 16 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 92,5 mm.

Image

Angivelse af EER:

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1,3 mm – farver:

Bedste klasse: X-00-X-00,

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst:

Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 7 pkt., hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse:

Pil: Bredde: 20 mm, højde: 15 mm, 100 % sort

Tekst:

Calibri, fed type, 30 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 14 pkt., versaler, hvid.

Image

Energi:

Tekst: Calibri, almindelig type, 8 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Oversættelse af »minutter«:

Tekst: Calibri, almindelig type, 7 pkt., 100 % sort.

Image

Nominel ydelse i kW:

Tekst »kW«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY,Z«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

EER-værdi, rundet op til én decimal:

Tekst »EER«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Energiforbrug pr. time i kWh/60 min.:

Tekst »kW/60min*«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: 100 % cyan — rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Tekst: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 82 × 10,5 mm.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt.

5.5.   Klimaanlæg med enkeltkanal til opvarmning alene i energieffektivitetsklasse A+++ til D

Image

a)

Følgende oplysninger skal fremgå af etiketten:

I.

Leverandørens navn eller varemærke.

II.

Leverandørens modelidentifikation.

III.

Betegnelsen »COP« og et piktogram med rød blæser og luftstrøm.

IV.

Energieffektiviteten. Den pilespids, der angiver apparatets energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse.

V.

Nominel varmeydelse i kW rundet op til én decimal.

VI.

COPrated rundet op til én decimal.

VII.

Energiforbruget pr. time i kWh pr. 60 minutter afrundet til nærmeste hele tal.

VIII.

Lydeffektniveau for inde- og udedele udtrykt i dB(A) re1 pW afrundet til nærmeste hele tal.

Alle påkrævede værdier bestemmes som anvist i bilag VII.

b)

Etiketten udformes som vist i punkt 5.6. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog tilføjes en kopi af miljømærket.

5.6.   Udformning af etiketten

Image

Forklaringer:

i)

Etiketten skal være mindst 100 mm bred og mindst 200 mm høj. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.

ii)

Baggrunden skal være hvid.

iii)

Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

iv)

Etiketten skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):

Image

EU-etikettens ramme: linjebredde: 5 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Image

EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.

Image

Energimærkelogo: Farve: X-00-00-00.

Piktogram som vist: EU-logo + energimærkelogo: bredde: 82 mm. højde: 16 mm.

Image

Linje under logoer: 1 pkt. – farve: cyan 100 % – længde: 92,5 mm.

Image

Angivelse af COP:

Tekst: Calibri, almindelig type, 10 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Skala fra A til G:

Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1,3 mm – farver:

Bedste klasse: X-00-X-00,

Anden klasse: 70-00-X-00

Tredje klasse: 30-00-X-00

Fjerde klasse: 00-00-X-00

Femte klasse: 00-30-X-00

Sjette klasse: 00-70-X-00

Ringeste klasse(r): 00-X-X-00.

Tekst:

Calibri, fed type, 18 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 7 pkt., hvid.

Image

Energieffektivitetsklasse:

Pil: Bredde: 20 mm, højde: 15 mm, 100 % sort

Tekst:

Calibri, fed type, 30 pkt., versaler, hvid;

Calibri, fed type, 14 pkt., versaler, hvid.

Image

Energi:

Tekst: Calibri, almindelig type, 8 pkt., versaler, 100 % sort.

Image

Oversættelse af »minutter«:

Tekst: Calibri, almindelig type, 7 pkt., 100 % sort.

Image

Nominel ydelse i kW:

Tekst »kW«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY,Z«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

COP-værdi, rundet op til én decimal:

Tekst »COP«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., versaler, 100 % sort.

Tal »X,Y«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Energiforbrug pr. time i kWh/60 minutter:

Tekst »kW/60min*«: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Tal »XY«: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Image

Støj:

Ramme: 2 pkt. – farve: cyan 100 % – rundede hjørner: 3,5 mm.

Værdi: Calibri, fed type, 22 pkt., 100 % sort.

Tekst: Calibri, almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.

Image

Leverandørens navn eller varemærke.

Image

Leverandørens modelidentifikation:

Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 82 × 10,5 mm.

Image

Referenceperiode:

Tekst: Calibri, fed type, 10 pkt.


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.


BILAG IV

Datablad

1.

Oplysningerne i databladet anføres i nedenstående rækkefølge:

a)

Leverandørens navn eller varemærke.

b)

Modelidentifikation for det indendørs klimaanlæg eller klimaanlæggets inde- og udedele.

c)

Har en model fået tildelt EU's miljømærke efter reglerne i forordning (EF) nr. 66/2010, kan der indsættes en kopi af miljømærket, hvis det ikke strider mod krav i EU-miljømærkeordningen.

d)

Indendørs og udendørs lydeffektniveauer ved standarddriftsforhold under køling og/eller opvarmning.

e)

Det anvendte kølemiddels navn og GWP samt følgende standardtekst:

»Kølemiddeludslip medvirker til klimaforandringerne. Slipper kølemidlet ud i atmosfæren, bidrager det mindre til den globale opvarmning, hvis dets potentiale for global opvarmning (GWP) er lavt, end hvis det er højt. Dette apparat indeholder en kølevæske, hvis GWP-tal er [xxx]. Det betyder, at lækkes 1 kg af dette kølemiddel til atmosfæren, så vil det gennem en periode på 100 år bidrage [xxx] gange mere til den globale opvarmning end 1 kg CO2. Prøv aldrig at pille ved kølemiddelkredsløbet eller at skille produktet ad selv - overlad altid det til en fagmand.«

2.

Yderligere skal databladet indeholde følgende oplysninger om klimaanlæggets køletilstand, når effektiviteten opgives som sæsonenergivirkningsfaktor (SEER):

a)

SEER-værdien og energieffektivitetsklassen for en model (bestående af en eller flere dele) bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII for køletilstanden samt de klassegrænser, der er defineret i bilag II.

b)

Det retningsgivende årlige elforbrug QCE i kWh/år i kølesæsonen bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII. Det anføres således: »Elforbrug »XYZ« kWh pr. år på grundlag af standardiserede prøvningsresultater. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.«

c)

Apparatets dimensionerende last Pdesignc i kW under køling bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII.

3.

Yderligere fastlægges det i følgende punkter, hvilke oplysninger databladet skal indeholde om opvarmningstilstanden, når effektiviteten opgives som sæsoneffektfaktor (SCOP):

a)

SCOP-værdien og energieffektivitetsklassen for modellen, bestående af en eller flere dele, i opvarmningstilstand bestemt i overensstemmelse med definitinerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII og med de klassegrænser, der er defineret i bilag II.

b)

Det retningsgivende årlige elforbrug QHE i kWh/år i varmesæsonen »middel« bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII. Det anføres således: »Elforbrug »XYZ« kWh pr. år, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.«

c)

Andre varmesæsoner, som apparatet angives at være egnet til, idet valgmulighederne er varmere (valgfrit) eller koldere (valgfrit) sæsoner som defineret i bilag I.

d)

Apparatets dimensionerende last Pdesignh i kW under opvarmning bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII.

e)

Den oplyste ydelse og en angivelse af, hvilken backup-varmekapacitet der er lagt til grund ved beregningen af SCOP ved dimensionerende referencebetingelser.

4.

Yderligere fastlægges det i følgende punkter, hvilke oplysninger databladet skal indeholde om klimaanlæg, når effektiviteten opgives som energivirkningsfaktoren (EERrated) eller effektfaktoren (COPrated):

a)

Modellens energieffektivitetsklasse bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII og med de klassegrænser, der er defineret i bilag II.

b)

For dobbeltkanalanlæg angives det retningsgivende elforbrug pr. time QDD i kWh/60 minutter bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII. Det anføres således: »Elforbrug »X,Y« kWh pr. 60 minutter, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.«

c)

For enkeltkanalanlæg angives det retningsgivende elforbrug pr. time QSD i kWh/60 minutter bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII. Det anføres således: »Elforbrug »X,Y« kWh pr. 60 minutter, på grundlag af standardiserede prøvningsresultater. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes, og hvor det er placeret.«

d)

Apparatets køleydelse Prated i kW bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII.

e)

Apparatets varmeydelse Prated i kW bestemt i overensstemmelse med definitionerne i bilag I og prøvningsprocedurerne i bilag VII.

5.

Et datablad kan omfatte flere apparatmodeller fra samme leverandør.

6.

Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af etiketten, i farver eller sort-hvid. I så fald skal de oplysninger fra opregningen i punkt 1, der ikke optræder på etiketten, også forelægges.


BILAG V

Teknisk dokumentation

Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal mindst omfatte følgende:

a)

Leverandørens navn og adresse.

b)

En generel beskrivelse af apparatmodellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne. Enkeltkanalanlæg skal benævnes »lokale klimaanlæg«.

c)

I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.

d)

I givet fald de øvrige beregningsmetoder, målestandarder og specifikationer, der er anvendt.

e)

Identitet og underskrift for den person, der er beføjet til at skrive under med bindende virkning for leverandøren.

f)

I relevant omfang tekniske parametre for målinger, jf. bilag VII:

i)

udvendige dimensioner

ii)

angivelse af klimaanlæggets type

iii)

angivelse af, om apparatet er beregnet til køling, opvarmning eller begge dele

iv)

modellens energieffektivitetsklasse, jf. bilag II

v)

energivirkningsfaktor (EERrated) og effektfaktor (COPrated) for enkelt- og dobbeltkanalanlæg eller sæsonenergivirkningsfaktor (SEER) og sæsoneffektfaktor (SCOP) for andre klimaanlæg

vi)

den varmesæson, som apparatet angives at være egnet til

vii)

lydeffektniveauer udtrykt som dB(A) re 1 pW afrundet til nærmeste hele tal

viii)

det anvendte kølemiddels navn og GWP.

g)

resultaterne af beregninger udført i overensstemmelse med bilag VII.

Leverandørerne kan tilføje supplerende oplysninger efter ovenstående liste.

Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt klimaanlægsmodel, er fremkommet ved beregninger på grundlag af konstruktionen og/eller ved ekstrapolering ud fra andre tilsvarende apparater, skal dokumentationen indeholde nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapoleringer samt om prøvninger, som leverandøren har udført for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre tilsvarende apparatmodeller, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag.


BILAG VI

Oplysninger, der skal gives i situationer, hvor slutbrugerne må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet

1.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:

a)

modellens energieffektivitetsklasse som defineret i bilag II

b)

for andre klimaanlæg end enkelt- og dobbeltkanalanlæg:

i)

sæsonenergivirkningsfaktor (SEER) og sæsoneffektfaktor (SCOP)

ii)

dimensionerende last (i kW)

iii)

årligt effektforbrug

iv)

køle- og/eller varmesæson (middel, koldere, varmere), som apparatet erklæres egnet til

c)

for klimaanlæg med enkelt- eller dobbeltkanal:

i)

energivirkningsfaktor (EER) og/eller effektfaktor (COP)

ii)

nominel ydelse (kW)

iii)

for dobbeltkanalanlæg, effektforbrug pr. time til køling og/eller opvarmning

iv)

for enkeltkanalanlæg, effektforbruget pr. time til køling og/eller opvarmning

d)

lydeffektniveauer udtrykt som dB(A) re 1 pW afrundet til nærmeste hele tal

e)

det anvendte kølemiddels navn og GWP.

2.

Når der også anføres andre oplysninger fra databladet, skal de anføres i den form og den orden, der er anvist i bilag IV.

3.

Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og font, der gør dem let læselige.


BILAG VII

Målinger og beregninger

1.

Med henblik på overholdelse og kontrol med overholdelsen af kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder, og som fører til resultater med lille usikkerhed.

2.

Ved bestemmelsen af det sæsonafhængige energiforbrug, sæsonenergivirkningsfaktor (SEER) og sæsoneffektfaktor (SCOP) skal der tages hensyn til følgende:

a)

europæiske sæsonforhold som defineret i tabel 1 i dette bilag

b)

dimensionerende referencebetingelser som defineret i tabel 3 i dette bilag

c)

forbruget af elektrisk energi for alle relevante driftstilstande beregnet under anvendelse de driftstimer, der er defineret i tabel 4 i dette bilag

d)

virkningerne af effektivitetstab som følge af cyklisk start og stop (hvis det er relevant), afhængigt af hvordan køle- og/eller varmeydelsen styres

e)

korrektioner af sæsoneffektfaktorerne under forhold, hvor varmeydelsen ikke kan dække varmelasten

f)

bidraget fra en backupvarmegiver (hvis det er relevant) i beregningen af sæsoneffektiviteten af et apparat i opvarmningstilstand.

3.

Hvis de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer, bør dokumentationen indeholde nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model).

4.

Energivirkningsfaktoren (EERrated) og, når det er relevant, effektfaktoren (COPrated) for dobbelt- og enkeltkanalanlæg bestemmes under de standarddriftsforhold, der er defineret i tabel 2 i dette bilag.

5.

Beregningen af elforbruget til køling og/eller opvarmning foretages under hensyntagen til forbruget af elektrisk energi i alle relevante driftstilstande under anvendelse af de driftstimer, der er defineret i tabel 4 i dette bilag.

Tabel 1

Bintal (j), udetemperatur (Tj) i °C og antal timer pr. bin (hj) for kølesæson og varmesæsonerne»middel«, »varmere« og »koldere«. »db« = tørtemperatur

KØLESÆSON

 

VARMESÆSON

 

 

 

 

 

 

Middel

Varmere

Koldere

j

#

Tj

°C

hj

h

 

j

#

Tj

°C

hjA

h

hj W

h

hjC

h

 

db

 

 

 

db

 

 

 

1

17

205

 

1 to 8

– 30 to – 23

0

0

0

2

18

227

 

9

–22

0

0

1

3

19

225

 

10

–21

0

0

6

4

20

225

 

11

–20

0

0

13

5

21

216

 

12

–19

0

0

17

6

22

215

 

13

–18

0

0

19

7

23

218

 

14

–17

0

0

26

8

24

197

 

15

–16

0

0

39

9

25

178

 

16

–15

0

0

41

10

26

158

 

17

–14

0

0

35

11

27

137

 

18

–13

0

0

52

12

28

109

 

19

–12

0

0

37

13

29

88

 

20

–11

0

0

41

14

30

63

 

21

–10

1

0

43

15

31

39

 

22

–9

25

0

54

16

32

31

 

23

–8

23

0

90

17

33

24

 

24

–7

24

0

125

18

34

17

 

25

–6

27

0

169

19

35

13

 

26

–5

68

0

195

20

36

9

 

27

–4

91

0

278

21

37

4

 

28

–3

89

0

306

22

38

3

 

29

–2

165

0

454

23

39

1

 

30

–1

173

0

385

24

40

0

 

31

0

240

0

490

 

 

 

 

32

1

280

0

533

 

 

 

 

33

2

320

3

380

 

 

 

 

34

3

357

22

228

 

 

 

 

35

4

356

63

261

 

 

 

 

36

5

303

63

279

 

 

 

 

37

6

330

175

229

 

 

 

 

38

7

326

162

269

 

 

 

 

39

8

348

259

233

 

 

 

 

40

9

335

360

230

 

 

 

 

41

10

315

428

243

 

 

 

 

42

11

215

430

191

 

 

 

 

43

12

169

503

146

 

 

 

 

44

13

151

444

150

 

 

 

 

45

14

105

384

97

 

 

 

 

46

15

74

294

61

Total

 

2 602

 

 

 

4 910

3 590

6 446


Tabel 2

Standarddriftsforhold, temperaturer angivet som »tørtemperatur« (»vådtemperatur« i parentes)

Apparat

Funktion

Indeluftens temperatur

(°C)

Udeluftens temperatur

(°C)

klimaanlæg undtagen enkeltkanalanlæg

køling

27 (19)

35 (24)

opvarmning

20 (maks. 15)

7(6)

enkeltkanalanlæg

køling

35 (24)

35 (24) (1)

opvarmning

20 (12)

20 (12) (1)


Tabel 3

Dimensionerende referencebetingelser, temperaturer angivet som »tørtemperatur« (»vådtemperatur« i parentes)

Funktion/sæson

Indeluftens temperatur

(°C)

Udeluftens temperatur

(°C)

Bivalenttemperatur

(°C)

Temperaturgrænse for drift

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

køling

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

ikke relevant

ikke relevant

opvarmning, middel

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

maks. 2

maks. – 7

opvarmning, varmere

Tdesignh = 2 (1)

maks. 7

maks. 2

opvarmning, koldere

Tdesignh = – 22 (– 23)

maks. – 7

maks. – 15


Tabel 4

Driftstimer pr. type apparat pr. driftstilstand til brug ved beregning af elforbrug

Apparattype / funktion (hvis relevant)

Enhed

Varmesæson

Tændt tilstand

Termostat fra-tilstand

Standbytilstand

Slukket tilstand

Krumtaphusopvarmningstilstand

 

 

 

køling: HCE

opvarmning: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Klimaanlæg, undtagen dobbelt- og enkeltkanalanlæg

Køling, hvis apparatet kun kan køle

timer/år

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Køling og opvarmning, hvis apparatet kan begge dele

Køling

timer/år

 

350

221

2 142

0

2 672

Opvarmning

timer/år

Middel

1 400

179

0

0

179

Varmere

1 400

755

0

0

755

Koldere

2 100

131

0

0

131

Opvarmning, hvis apparatet kun kan varme

timer/år

Middel

1 400

179

0

3 672

3 851

Varmere

1 400

755

0

4 345

4 476

Koldere

2 100

131

0

2 189

2 944

Klimaanlæg med dobbeltkanal

 

 

køling: HCE

opvarmning: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Køling, hvis apparatet kun kan køle

timer/60 min.

 

1

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

Køling og opvarmning, hvis apparatet kan begge dele

Køling

timer/60 min.

 

1

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

Opvarmning

timer/60 min.

 

1

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

Opvarmning, hvis apparatet kun kan varme

timer/60 min.

 

1

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

Klimaanlæg med enkeltkanal

 

 

køling: HCE

opvarmning: HHE

 

 

 

 

Køling

timer/60 min.

 

1

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

Opvarmning

timer/60 min.

 

1

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant


(1)  I enkeltkanalanlæg tilføres kondensatoren (fordamperen) ikke ude-, men indeluft under køling (opvarmning).


BILAG VIII

Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn

Når medlemsstaternes myndigheder udfører markedstilsyn i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/125/EF, følger de nedenstående kontrolprocedure for de i bilag II anførte krav.

1.

Medlemsstaternes myndigheder tester en enkelt enhed.

2.

For klimaanlæg undtagen enkelt- og dobbeltkanalanlæg anses modellen for at opfylde de relevante bestemmelser i bilag I til denne forordning, hvis dens sæsonenergivirkningsfaktor (SEER) hhv. sæsoneffektfaktor (SCOP) ikke er mindre end den oplyste værdi minus 8 %. SEER- og SCOP-værdierne bestemmes som anvist i bilag II.

For klimaanlæg med enkelt- eller dobbeltkanal anses modellen for at opfylde de relevante bestemmelser i bilag I til denne forordning, hvis dens resultater for slukket tilstand og standbytilstand ikke overskrider grænseværdierne med mere end 10 %, og hvis energivirkningsfaktoren (EERrated) hhv. effektfaktoren (COPrated) ikke er mindre end den oplyste værdi minus 10 %. EER- og COP-værdierne bestemmes som anvist i bilag II.

For klimaanlæg anses modellen for at opfylde de relevante bestemmelser i denne forordning, hvis det maksimale lydeffektniveau ikke overskrider den oplyste værdi med mere end 2 dB(A).

3.

Hvis det i punkt 2 omhandlede resultat ikke nås, skal markedstilsynsmyndigheden teste yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model.

4.

For klimaanlæg undtagen enkelt- og dobbeltkanalanlæg anses modellen for at opfylde de relevante bestemmelser i bilag I til denne forordning, hvis gennemsnitsværdien for de tre enheders sæsonenergivirkningsfaktor (SEER) hhv. sæsoneffektfaktor (SCOP) ikke er mindre end den oplyste værdi minus 8 %. SEER- og SCOP-værdierne bestemmes som anvist i bilag II.

For klimaanlæg med enkelt- eller dobbeltkanal anses modellen for at opfylde de relevante bestemmelser i bilag I til denne forordning, hvis gennemsnitsresultatet for de tre enheder i slukket tilstand og standbytilstand ikke overskrider grænseværdierne med mere end 10 %, og hvis deres gennemsnitsværdi for energivirkningsfaktoren (EERrated) eller effektfaktoren (COPrated) ikke er mindre end den oplyste værdi minus 10 %. EER- og COP-værdierne bestemmes som anvist i bilag II.

For klimaanlæg anses modellen for at opfylde de relevante bestemmelser i denne forordning, hvis gennemsnitsresultatet for de tre enheders lydeffektniveau ikke overskrider den oplyste værdi med mere end 2 dB(A).

5.

Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav.

Når medlemsstaterne skal sikre og kontrollere, at kravene i denne forordning overholdes, anvender de de procedurer, der er omhandlet i bilag II, og de harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare målemetoder, der er i overensstemmelse med teknikkens almindeligt anerkendte aktuelle stade.