ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.169.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 169

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
29. juni 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 627/2011 af 27. juni 2011 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 628/2011 af 28. juni 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 629/2011 af 28. juni 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

25

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/380/FUSP af 28. juni 2011 om ændring af afgørelse 2010/330/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX-Irak

27

 

 

2011/381/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til smøremidler (meddelt under nummer K(2011) 4447)  ( 1 )

28

 

 

2011/382/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 24. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til håndopvaskemidler (meddelt under nummer K(2011) 4448)  ( 1 )

40

 

 

2011/383/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. juni 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til universal- og sanitetsrengøringsmidler (meddelt under nummer K(2011) 4442)  ( 1 )

52

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

29.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 627/2011

af 27. juni 2011

om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) ("grundforordningen"), særlig artikel 7,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Indledning

(1)

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") offentliggjorde den 30. september 2010 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (2) om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse sømløse rør af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina ("Kina" eller "det pågældende land").

(2)

Proceduren blev indledt som følge af en klage indgivet den 16. august 2010 af Defence Committee of the Seamless Stainless Steel Tubes Industry of the European Union ("Defence Committee") på vegne af to grupper af EU-producenter ("klagerne"), der tegner sig for en væsentlig del, i dette tilfælde over 50 %, af den samlede EU-produktion af sømløse rør af rustfrit stål. Klagen indeholdt umiddelbare beviser for, at der fandt dumping sted af den pågældende vare med deraf følgende væsentlig skade, hvilket ansås for tilstrækkeligt til at begrunde indledningen af en procedure.

2.   Parter, som er berørt af proceduren

(3)

Kommissionen underrettede officielt klageren, andre kendte EU-producenter, de kendte eksporterende producenter og Kinas repræsentanter, kendte importører, leverandører og brugere såvel som deres sammenslutninger om indledningen af proceduren. Kommissionen underrettede også producenter i De Forenede Stater ("USA"), da USA blev anset for et muligt referenceland. De interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der er fastsat i indledningsmeddelelsen.

(4)

Alle interesserede parter, der anmodede herom og påviste, at der var særlige grunde til, at de burde høres, blev hørt.

(5)

I betragtning af det store antal eksporterende producenter, ikke forretningsmæssigt forbundne importører og EU-producenter blev det i indledningsmeddelelsen overvejet at anvende stikprøver for at fastlægge dumpingens og skadens omfang, jf. grundforordningens artikel 17. For at give Kommissionen mulighed for at fastslå, om det var nødvendigt at anvende stikprøver, og i så tilfælde at udtage en stikprøve, blev alle eksporterende producenter, importører og EU-producenter anmodet om at give sig til kende over for Kommissionen og, som angivet i indledningsmeddelelsen, at fremlægge grundlæggende oplysninger om deres aktiviteter i forbindelse med den undersøgte vare i undersøgelsesperioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010. De kinesiske myndigheder blev også hørt.

a)   Stikprøve af kinesiske eksporterende producenter

(6)

Ud af de 31 kinesiske eksporterende producenter eller grupper af eksporterende producenter, der gav sig til kende, udtog Kommissionen i overensstemmelse med grundforordningens artikel 17 en stikprøve på grundlag af den største repræsentative eksporterede mængde, som med rimelighed kunne undersøges inden for den tid, der var til rådighed. Stikprøven bestod af tre (grupper af) virksomheder, som tegner sig for 25 % af den samlede import, der er registreret i Eurostat i UP, og udgør over 38 % af alle de samarbejdsvillige eksportører i UP. I overensstemmelse med grundforordningens artikel 17, stk. 2, blev de berørte parter og de kinesiske myndigheder hørt, men gjorde ikke indsigelse imod den foreslåede stikprøve.

b)   Stikprøve af EU-producenter

(7)

Ud af de 21 EU-producenter, som Kommissionen kontaktede, fremlagde elleve de ønskede oplysninger og indvilligede i at indgå i stikprøven. På grundlag af oplysninger fra de samarbejdsvillige EU-producenter udtog Kommissionen en stikprøve af to grupper, der repræsenterer fem EU-producenter. Stikprøven blev udtaget på grundlag af salgs- og produktionsmængder. De stikprøveudvalgte EU-producenter tegnede sig for 48 % af det samlede EU-salg fra alle EU-producenter og for 80 % fra de producenter, der gav sig til kende.

(8)

Ud af de 62 ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som Kommissionen kontaktede, besvarede kun fem virksomheder stikprøvespørgsmålene inden fristens udløb. Derfor blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt at udtage en stikprøve, og der blev udsendt spørgeskemaer til alle disse virksomheder. I sidste ende var der kun to importører, der besvarede spørgeskemaet og samarbejdede fuldt ud i forbindelse med undersøgelsen.

c)   Spørgeskemabesvarelser og kontrolbesøg

(9)

For at give de stikprøveudvalgte kinesiske eksporterende producenter mulighed for at anmode om markedsøkonomisk behandling eller individuel behandling, hvis de ønskede det, sendte Kommissionen de relevante formularer til de stikprøveudvalgte eksporterende producenter. Alle grupper af eksporterende producenter anmodede om markedsøkonomisk behandling i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, eller individuel behandling, hvis undersøgelsen skulle vise, at de ikke opfyldte betingelserne for markedsøkonomisk behandling.

(10)

Tre (grupper af) virksomheder anmodede om individuel undersøgelse. Undersøgelsen af disse anmodninger i den midlertidige fase kunne ikke lade sig gøre inden for den fastsatte frist. Der vil i den endelige fase blive truffet en afgørelse om, hvorvidt disse virksomheder kan indrømmes en individuel undersøgelse.

(11)

Kommissionen fremlagde officielt resultaterne af konklusionerne vedrørende markedsøkonomisk behandling for de pågældende stikprøveudvalgte eksporterende producenter i Kina og for de stikprøveudvalgte EU-producenter.

(12)

Der blev modtaget spørgeskemabesvarelser fra de stikprøveudvalgte kinesiske eksporterende producenter, alle stikprøveudvalgte EU-producenter, to ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importører og en bruger.

(13)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på analysen af markedsøkonomisk eller individuel behandling og for en midlertidig afgørelse af, hvorvidt der er tale om dumping, fastsættelse af deraf følgende skade og fastlæggelse af EU's interesser. Der blev aflagt kontrolbesøg hos nedenstående virksomheder.

Changshu Walsin Specialty Steel Co., Ltd., Haiyu Town, Changshu City og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder: Shanghai Baihe Walsin Lihwa Specialty Steel Products Co., Ltd., Baihe Town, Qingpu District, Shanghai; Yantai Jin Cheng Precision Wire Rod Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Shandong Province; Yantai Dazhong Recycling Resource Co., Ltd., ETDZ Yantai City, Shandong Province;

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai og dennes forretningsmæssigt forbundne virksomheder: Shanghai Jinchang International Trade Co., Ltd., Situan Town, Fengxian District, Shanghai; Shanghai Jinchang international trading Chongqing Co., Ltd., Jieshi Town, Banan District, Chongqing;

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.,Yongzhong, Longwan district, Wenzhou.

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Headquarters; Mülheim an der Ruhr, Tyskland;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes Deutschland; Remscheid, Tyskland;

Tubacex Tubos Inoxidables, S.A., Llodio, Spanien.

PEXCO, Scranton, Pennsylvania;

Salem Tube, Greenville, Pennsylvania;

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes USA, Houston, Texas;

Sandvik Materials Technology, Scranton, Pennsylvania.

3.   Undersøgelsesperiode

(14)

Undersøgelsen af dumping og skade omfattede perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni 2010 ("undersøgelsesperioden" eller "UP"). Undersøgelsen af udviklingstendenser af relevans for vurderingen af skade omfattede perioden fra 2006 til udgangen af undersøgelsesperioden ("den betragtede periode").

B.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

1.   Den pågældende vare

(15)

Den pågældende vare er som beskrevet i indledningsmeddelelsen visse sømløse rør af rustfrit stål, undtagen rør forsynet med fittings, af den art, der anvendes til ledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer, som i øjeblikket tariferes under KN-kode 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 og ex 7304 90 00 ("den pågældende vare"). Dette omfatter ubearbejdede "huljern", varmebehandlede varer og koldbehandlede varer.

(16)

I produktionsprocessen anvendes normalt cylindre ("billets") af rustfrit stål som råmateriale. I første fase af produktionen fremstilles et ufærdigt "huljern" ved anvendelse af enten en ekstruderingsproces eller en varmudstansningsproces. Efterfølgende kan huljernet først behandles ved en varmebehandlingsproces, hvorved der opnås et varmebehandlet rør, og videreforarbejdes ved en koldbehandlingsproces ("cold pilger process") eller ved en koldtrækningsproces, hvorved der opnås et koldbehandlet rør. Alle slags varer (huljern, varmebehandlede og koldbehandlede rør) har de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål.

(17)

Sømløse rør af rustfrit stål bruges hovedsageligt i følgende industrier: den kemiske og petrokemiske industri, gødningsproduktion, kraftværker, bygge- og anlægsvirksomhed, farmakologi og medicinske teknologier, bioteknologi, vandrensning og affaldsforbrænding, olie- og gasudvinding og –produktion, kulforarbejdning og gasbehandling, forarbejdning af levnedsmidler.

(18)

En EU-producent, der videreforarbejder rør af rustfrit stål, hævdede, at hvis der blev indført foranstaltninger, burde KN-kode 7304 49 10 ikke være omfattet af deres anvendelsesområde, fordi den dækker ufærdige huljern udelukkende bestemt til videreforarbejdning. Undersøgelsen viste imidlertid, at både EU og denne EU-producents kinesiske leverandører angav de varer, der blev solgt til denne producent, som varmebehandlede eller koldbehandlede varer.

(19)

Angivelsen af disse varer som "ubearbejdede huljern udelukkende bestemt til fremstilling af rør med andet tværsnit eller anden godstykkelse" vedrører faktisk varer, som ikke nødvendigvis har andre fysiske egenskaber, de har blot en anden anvendelse. Det blev midlertidigt konkluderet, at der ikke var nogen grund til at udelukke "ubearbejdede huljern" fra varedefinitionen.

2.   Samme vare

(20)

Det blev konstateret, at den pågældende vare og visse sømløse rør af rustfrit stål, der sælges på hjemmemarkedet i Kina, samt visse sømløse rør af rustfrit stål, som sælges i EU af EU-erhvervsgrenen, havde de samme grundlæggende fysiske, kemiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål. Foreløbig anses de derfor for at være samme vare, jf. grundforordningens artikel 1, stk. 4.

C.   DUMPING

1.   Markedsøkonomisk behandling

(21)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), skal den normale værdi i antidumpingundersøgelser vedrørende import fra Kina fastsættes i overensstemmelse med samme artikels stk. 1 til 6 for de producenter, som viste sig at opfylde alle kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c).

(22)

Til orientering er disse kriterier kort beskrevet herunder:

1.

Virksomhedernes beslutninger og udgifter afspejler markedsvilkårene uden nogen væsentlig statslig indgriben, og udgifterne afspejler markedsværdierne.

2.

Virksomhederne skal benytte ét klart sæt grundlæggende regnskabsforskrifter, som revideres uafhængigt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og anvendes til alle formål.

3.

Der er ingen væsentlige fordrejninger, der er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system.

4.

Retlig sikkerhed og stabilitet sikres ved love om konkurs og ejerforhold.

5.

Valutaomregninger finder sted til markedskurs.

(23)

I forbindelse med denne undersøgelse anmodede alle tre stikprøveudvalgte (grupper af) eksporterende producenter om markedsøkonomisk behandling i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b), og de indsendte ansøgningsformularen herom inden for tidsfristen.

(24)

Det blev ved undersøgelsen fastslået, at ingen af de stikprøveudvalgte (grupper af) kinesiske eksporterende producenter opfyldte kravene i de kriterier, der er fastsat i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), og derfor ikke kan indrømmes markedsøkonomisk behandling.

(25)

Ingen af virksomhederne opfylder kravene i kriterium 1 på grund af statslig indgriben i afgørelser vedrørende anskaffelse af de vigtigste råmaterialer (især billets af rustfrit stål, ingots og rundstål). Disse råmaterialer udgør et godt stykke over 50 % af produktionsomkostningerne for den pågældende vare (sømløse rør af rustfrit stål). Derfor er disse råmaterialer langt det største input i produktionen af den pågældende vare.

(26)

Den kinesiske stat spiller en vigtig rolle i fastsættelsen af priser på råmaterialer til sømløse rør af rustfrit stål og griber konstant ind på markedet med følgende instrumenter: eksportafgift og ingen momsrabat. For det første har de vigtigste råmaterialer til fremstilling af sømløse rør af rustfrit stål, været pålagt en eksportafgift på 15 % siden 1. januar 2008. For det andet yder staten ikke momsrefusion på eksport af disse råmaterialer.

(27)

De stikprøveudvalgte virksomheder køber deres vigtigste råmaterialer til fremstilling af sømløse rør af rustfrit stål på det kinesiske hjemmemarked. Det fremgik af undersøgelsen, at de kinesiske priser på råmaterialer i gennemsnit og afhængigt af stålkvaliteten er omkring 30 % lavere end dem på verdensmarkederne (USA eller EU).

(28)

Da Kina må importere størstedelen af sin jernmalm til internationale markedspriser, er det klart, at der ikke findes nogen naturlige komparative fordele, som kan forklare de lave priser på råmaterialerne på det kinesiske hjemmemarked. Samtidig har en række undersøgelser i årevis peget på betydelig statslig indgriben i denne sektor (3). Det fremgår af rapporterne, at den kinesiske regering har udpeget 14 "nøgle"-industrier og syv "søjle"-industrier. Vigtige nedstrømsbrugere af specialstål er blandt de syv "søjle"-industrier, der støttes gennem den kinesiske regerings industripolitikker (4). Den negative indvirkning af eksportafgifter og delvis momsrabat fremhæves også i WTO's handelspolitiske evalueringer af Kinas handelspolitikker og -praksis (5).

(29)

Som fastslået i WTO's handelspolitiske evalueringer medvirker brugen af politikinstrumenter som eksportafgifter og momsrabat til at nedbringe eksportmængden af de pågældende råmaterialer og lede forsyningerne i retning af hjemmemarkedet, og den fører til et nedadgående pres på hjemmemarkedspriserne på disse varer (6). I forbindelse med den igangværende undersøgelse blev der faktisk konstateret en betydelig prisforskel mellem hjemmemarkedspriserne og verdensmarkedspriserne. Sådan en forskel udgør indirekte bistand til nedstrømsvirksomheder på hjemmemarkedet og dermed en komparativ fordel for dem. Dette argument styrkes yderligere af den kendsgerning, at der ikke opkræves eksportafgift på eksport af den pågældende vare (sømløse rør af rustfrit stål), som også nyder godt af momsrabat.

(30)

Den nuværende undersøgelse viser ved at fastslå forskelle i brugen af eksportafgifter og momsrabatter både for opstrøms- og nedstrømsvirksomheder, at der er tale om statslig indgriben, hvilket kan konkluderes ud fra den betydelige prisforskel på råmaterialerne af rustfrit stål (især billets af rustfrit stål, ingots og rundstål) på det kinesiske marked og verdensmarkederne.

(31)

I betragtning af prisforskellen mellem det kinesiske hjemmemarked og verdensmarkederne ville producenterne på hjemmemarkedet af ovennævnte råmaterialer - uden statslig indgriben - være tilbøjelige til at eksportere deres varer til markeder med højere priser, hvor de kunne opnå større fortjenester. De kinesiske toldstatistikker bekræfter faktisk, at der praktisk talt ikke finder nogen eksport sted af billets af rustfrit stål fra Kina til resten af verden. I 2009 var eksporten af ingots af rustfrit stål og andre ubearbejdede former for rustfrit stål på under 2 tons og i 2010 på under 5 tons. Dette er et yderligere argument til påvisning af statslig indgriben på markedet for råmaterialer.

(32)

Den kinesiske praksis bør betragtes som en underliggende faktor for statslig indgriben i virksomhedernes beslutninger vedrørende råmaterialer. Den nuværende kinesiske ordning med høje eksportafgifter og ingen momsrefusion for eksport af råmaterialer har i alt væsentligt ført til en situation, hvor kinesiske priser på råmaterialer fortsat fastsættes ved statslig indgriben og efter al sandsynlighed fremover fortsat vil udgøre en støtte til de kinesiske producenter af sømløse rør af rustfrit stål.

(33)

For så vidt angår kriterium 1, undlod en af virksomhederne endvidere at medtage to forretningsmæssigt forbundne leverandører af råmaterialer i sine stikprøveoplysninger og sin anmodning om markedsøkonomisk behandling. Virksomheden hævdede, at disse leverandører leverer små mængder, og at den kendsgerning, at de ikke blev indberettet, ikke kunne og ikke ville påvirke resultatet af undersøgelsen væsentligt. Det bemærkes, at Kommissionen først og fremmest skal danne sig et samlet billede af alle virksomheder i en gruppe, der beskæftiger sig med produktion og salg af den pågældende vare, uanset disse virksomheders størrelse og størrelsen af deres salg. Det bemærkes endvidere, at leverancerne af råmaterialer er splittet temmelig meget op og fordelt på en række små leverandører. Det konkluderedes, at virksomheden – ud over den ovenfor beskrevne fordrejning af de vigtigste råmaterialer – ikke kunne påvise, at dens beslutninger blev truffet som reaktion på markedssignaler uden nogen væsentlig statslig indgriben, og at udgifterne afspejlede markedsværdierne.

(34)

Ud over kriterium 1 undlod visse virksomheder også at påvise, at de opfyldte kriterium 2 og 3. To virksomheder kunne ikke påvise, at de havde ét klart sæt regnskabsforskrifter, der blev revideret uafhængigt i overensstemmelse med internationale standarder. For en virksomheds vedkommende var uoverensstemmelser i regnskaberne ikke afspejlet i revisionsrapporten. En anden virksomhed kunne ikke fremlægge regnskaber for visse driftsår.

(35)

Endelig var der en virksomhed, som modtog lån fra statsejede banker til gunstige rentesatser, der var betydeligt lavere end markedsrentesatserne. Dette viser, at produktionsomkostningerne og den finansielle situation er underlagt fordrejninger, der er overført fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system.

(36)

Efter fremlæggelsen af konklusionerne vedrørende markedsøkonomisk behandling blev der modtaget bemærkninger fra EU-erhvervsgrenen og tre stikprøveudvalgte (grupper af) berørte eksporterende producenter.

(37)

En virksomhed hævdede, at Kommissionens afgørelse om at afvise markedsøkonomisk behandling var påvirket og dermed fordrejet af beregningen af dumpingmargenen. Det bør i den forbindelse bemærkes, at afgørelsen vedrørende markedsøkonomisk behandling går forud for beregningen af dumping og den kontrol, som fandt sted udelukkende af oplysningerne i forbindelse med afgørelsen vedrørende markedsøkonomisk behandling. Påstanden er derfor ubegrundet.

(38)

En virksomhed hævdede, at den ikke var forpligtet til at indsende anmodninger om markedsøkonomisk behandling for forretningsmæssigt forbundne leverandører af råmaterialer. Dette argument må afvises. Det fremgik klart af indledningsmeddelelsen, at navnene på alle forretningsmæssigt forbundne virksomheder, der beskæftiger sig med produktion og/eller salg af den undersøgte vare (til eksport og/eller på hjemmemarkedet), samt en udførlig beskrivelse af disse virksomheders aktiviteter, skal indberettes til Kommissionen.

(39)

Virksomheden hævdede endvidere, at fordrejningerne på markedet for råmaterialer ikke var væsentlige, fordi 17,5 % af råmaterialerne importeres fra ikke forretningsmæssigt forbundne internationale leverandører, og resten købes fra forretningsmæssigt forbundne virksomheder. De oplysninger, Kommissionen er i besiddelse af, viser, at omkring 30 % af råmaterialerne indkøbes lokalt, og resten importeres hovedsageligt fra forretningsmæssigt forbundne leverandører. I den forbindelse bør det bemærkes, at afregningspriser fra forretningsmæssigt forbundne leverandører normalt ikke betragtes som pålidelige oplysninger. Endvidere er virksomhedens købspriser på råmaterialer fra ikke forretningsmæssigt forbundne leverandører generelt betydeligt lavere end priserne i EU eller USA, hvilket også gør sig gældende for de øvrige undersøgte eksporterende producenter. Påstanden afvises derfor.

(40)

En virksomhed anfægtede Kommissionens beregning af prisforskellen mellem priserne på råmaterialer på det kinesiske hjemmemarked og verdensmarkederne. Efter en kontrol bekræfter Kommissionen denne beregning. Virksomheden tog navnlig ikke hensyn til de ekstragebyrer for stål, som leverandørerne i USA og EU anvendte. Påstanden må derfor afvises.

(41)

En virksomhed hævdede endvidere, at afvigelserne mellem selvangivelsen og årsregnskabet var normale og ikke væsentlige, og derfor var der ingen pligt til at afgive forklaringer i noterne til regnskabet. Dette burde derfor ikke have haft en indvirkning på Kommissionens afgørelse. Det bemærkes, at afvigelserne vedrørende det årlige overskud er tæt på 30 mio. RMB og derfor burde være blevet betragtet som væsentlige og dermed være blevet forklaret i noterne til regnskabet.

(42)

En anden påstand vedrørte et påstået brud på WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger og EU's antisubsidiegrundforordning (7). Virksomheden hævdede, at en afvisning af anmodningen om markedsøkonomisk behandling ud fra den begrundelse, at virksomhederne muligvis modtager subsidier, har den virkning, at eksportøren straffes for subsidier, der anses for ulovlige, uden at det er dokumenteret. Dette argument må afvises. Anmodningerne om markedsøkonomisk behandling er ikke blevet afvist ud fra en begrundelse om mulige subsidier, men ud fra specifikke grunde, der fremgår af betragtningerne ovenfor og de detaljerede fremlagte dokumenter om markedsøkonomisk behandling, som parterne har fået tilsendt. Hovedårsagen til afvisningen af markedsøkonomisk behandling var konstaterede fordrejninger på markedet for råmaterialer. Det bør desuden fremhæves, at virksomhederne f.eks. opnåede lån fra statsejede banker til gunstige rentesatser, der var betydeligt lavere end markedsrentesatserne, hvilket tydeligt peger på overførsel fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system.

(43)

Det konkluderes, at ingen af de modtagne bemærkninger var af en sådan art, at de kunne ændre konklusionerne vedrørende afgørelsen om markedsøkonomisk behandling.

2.   Individuel behandling

(44)

Ifølge grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), kan der fastsættes en landsdækkende told for lande, der er omfattet af den pågældende artikel, undtagen når virksomhederne har bevist, at de opfylder alle kriterier i grundforordningens artikel 9, stk. 5. Til orientering er disse kriterier kort beskrevet nedenfor:

at eksportører, som er helt eller delvist udenlandsk ejede selskaber eller joint ventures, frit kan tilbageføre kapital og fortjeneste

at eksportpriser og -mængder og salgsbetingelser fastsættes frit

at størstedelen af aktierne tilhører private; statslige tjenestemænd i bestyrelsen eller i ledende managementstillinger skal være i klart mindretal, eller det skal påvises, at selskabet er tilstrækkelig uafhængigt af statslig indgriben

at valutaomregninger foretages til markedskursen, og

at statens indgriben ikke er af en sådan art, at der er mulighed for omgåelse af foranstaltningerne, hvis der fastsættes forskellige toldsatser for individuelle eksportører.

(45)

De tre ovennævnte stikprøveudvalgte (grupper af) virksomheder, som ikke blev indrømmet markedsøkonomisk behandling, anmodede også om individuel behandling. Det blev midlertidigt konstateret, at alle disse tre stikprøveudvalgte (grupper af) virksomheder opfyldte betingelserne i grundforordningens artikel 9, stk. 5, og derfor kunne indrømmes individuel behandling.

3.   Normal værdi

a)   Referenceland

(46)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, skal den normale værdi for eksporterende producenter, der ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, fastsættes på grundlag af hjemmemarkedspriserne eller en beregnet normal værdi i et referenceland.

(47)

I indledningsmeddelelsen anførte Kommissionen, at den agtede at bruge USA som referenceland ved fastsættelsen af den normale værdi for Kina. En part hævdede, at Indien var et bedre referencemarked, fordi landet har et udviklingsniveau, der svarer til Kinas. Kommissionen mødte ingen samarbejdsvilje fra de indiske producenter. USA virkede oprindelig som et egnet referenceland i betragtning af sin åbenhed over for importkonkurrence (toldsatser på 0 % i forhold til 10 % i Indien) og et rimelig godt konkurrenceniveau på hjemmemarkedet med 15 til 20 producenter i USA.

(48)

Spørgeskemabesvarelserne og kontrolbesøget afslørede imidlertid, at USA ikke er et egnet referenceland. Alle de samarbejdsvillige producenter i USA er afhængige af import af råmaterialer og færdigvarer fra deres EU-moderselskaber og opretholder en begrænset produktionsaktivitet i USA, især for at kunne udføre kundespecifikke eller tidskritiske ordrer. De samarbejdsvillige USA-producenters produktionsmængde udgør rent faktisk en brøkdel af deres europæiske moderselskabers. Vigtigst af alt har USA's samarbejdsvillige producenter imidlertid forarbejdningsomkostninger, der afspejler deres særlige fremstillingsforhold. Disse omkostninger fører til høje hjemmemarkedspriser på USA's marked.

b)   Fastsættelse af den normale værdi

(49)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), fastsættes den normale værdi på grundlag af prisen eller den beregnede værdi i et tredjeland med markedsøkonomi eller prisen ved eksport fra et sådant tredjeland til andre lande, herunder EU. I betragtning af at den normale værdi ikke kunne fastsættes på grundlag af priser eller beregnede værdier i USA af de i foregående betragtning anførte grunde, blev den anden metode undersøgt. Af de nedenfor anførte grunde er denne metode imidlertid heller ikke egnet i det foreliggende tilfælde. I lighed med USA's salgspriser på hjemmemarkedet vil USA's eksportpriser også blive påvirket af høje produktionsomkostninger og af den kendsgerning, at eksportmængderne ville blive begrænsede, dvs. under 2 % af den kinesiske eksport til EU. Det tyder også på, at en del af denne eksport foregår til forretningsmæssigt forbundne virksomheder og derfor ikke er velegnet til fastsættelse af den normale værdi.

(50)

Som et alternativ til ovennævnte to metoder fremgår det af grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a), at den normale værdi kan fastsættes på ethvert andet rimeligt grundlag, herunder den pris, der faktisk er betalt eller skal betales i EU for samme vare, om nødvendigt justeret for at indregne en rimelig fortjenstmargen. Denne metode er midlertidigt blevet anvendt i det foreliggende tilfælde, i betragtning af at undersøgelsen i denne fase fastslog, at USA ikke er et egnet referenceland.

(51)

For de varetyper, der blev eksporteret af de stikprøveudvalgte kinesiske (grupper af) eksporterende producenter, og som ikke blev solgt af de stikprøveudvalgte EU-producenter, anvendte Kommissionen midlertidigt de priser, der faktisk er betalt eller skal betales i Fællesskabet for samme vare, om nødvendigt justeret for at indregne en rimelig fortjenstmargen, for de varetyper, der kommer tættest på med samme diameter, stålkvalitet og varetype (f.eks. koldttrukne eller varmttrukne).

4.   Eksportpris

(52)

I alle tilfælde, hvor den pågældende vare blev eksporteret til uafhængige kunder i Unionen, blev eksportprisen fastsat i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 8, dvs. på grundlag af de eksportpriser, der faktisk var betalt eller skulle betales.

5.   Sammenligning

(53)

Dumpingmargenerne blev fastlagt ved at sammenligne de individuelle eksportpriser ab fabrik hos de stikprøveudvalgte eksportører med de stikprøveudvalgte EU-producenters salgspriser på hjemmemarkedet, jf. betragtning 50 ovenfor.

(54)

For at sikre en rimelig sammenligning af den normale værdi og eksportprisen blev der i form af justeringer taget behørigt hensyn til forskelle, der påvirkede priserne og prisernes sammenlignelighed, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10. Der blev foretaget passende justeringer i alle de tilfælde, hvor de blev anset for at være rimelige, nøjagtige og dokumenterede. Der blev navnlig indrømmet en justering for indirekte skatter, søtransport og forsikring, fragt i eksportlandet, omkostninger til garantier, provisioner, kreditomkostninger, bankgebyrer, forskelle i handelsled og, jf. betragtning 70 nedenfor, kvalitetsopfattelse.

6.   Dumpingmargener

(55)

De midlertidige dumpingmargener blev udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet.

a)   For samarbejdsvillige stikprøveudvalgte eksporterende producenter, som blev indrømmet individuel behandling

(56)

I henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 11 og 12, blev dumpingmargenerne for de stikprøveudvalgte samarbejdsvillige eksporterende producenter, som blev indrømmet individuel behandling, fastslået på grundlag af en sammenligning af en vejet gennemsnitlig normal værdi fastsat ud fra priser, der faktisk er betalt eller skal betales i EU for samme vare, behørigt justeret for at indregne en rimelig fortjenstmargen, jf. betragtning 50 og 51 ovenfor, og den enkelte virksomheds vejede gennemsnitlige eksportpris på den pågældende vare til EU som anført ovenfor.

(57)

På det grundlag blev de midlertidige dumpingmargener, udtrykt som en procentdel af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, fastsat til følgende:

Virksomheder i stikprøven

Midlertidig dumpingmargen

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

83,2 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

62,5 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

66,5 %

b)   For alle andre samarbejdsvillige eksporterende producenter

(58)

Dumpingmargenen for de andre samarbejdsvillige eksporterende producenter i Kina, som ikke indgik i stikprøven, blev i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 6, beregnet som et vejet gennemsnit af de dumpingmargener, der var fastsat for de eksporterende producenter i stikprøven.

(59)

På det grundlag blev de midlertidige dumpingmargener, udtrykt som en procentdel af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, fastsat til følgende:

c)   Alle andre (ikke samarbejdsvillige) eksporterende producenter

(60)

På grund af det høje samarbejdsniveau i forbindelse med undersøgelsen (de samarbejdsvillige virksomheder tegner sig for ca. 64 % af den samlede import, der er registreret i Eurostat i UP) blev den landsdækkende margen for de ikke-samarbejdsvillige eksporterende producenter fastsat ved at anvende den højeste margen, der blev konstateret for de stikprøveudvalgte (grupper af) virksomheder.

(61)

På det grundlag er det midlertidige landsdækkende dumpingniveau, udtrykt som en procentdel af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, 83,2 %.

D.   SKADE

1.   EU-produktion og EU-erhvervsgren

(62)

I undersøgelsesperioden blev den samme vare fremstillet af 21 producenter i EU. I henhold til grundforordningens artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 4, anses alle 21 nuværende EU-producenter for at udgøre EU-erhvervsgrenen ("EU-erhvervsgrenen").

(63)

To grupper af EU-producenter bestående af fem EU-producenter blev udvalgt til at indgå i stikprøven, jf. betragtning 7, og de tegnede sig for over 50 % af den samlede EU-produktion af samme vare. Ud af de øvrige samarbejdsvillige EU-producenter var den virksomhed, som krævede en begrænsning af varedækningen (jf. betragtning 16 og 17 ovenfor) ikke enig i udtagelsen af stikprøven. Producenten indvendte navnlig, at stikprøven kun omfatter virksomheder, der både er på "markedet for færdigvarer" og "markedet for udgangsmateriale", og at stikprøven udelukkende består af klagere. Det gentages, at den pågældende virksomhed køber udgangsmateriale af både Kina og EU-erhvervsgrenen. Producenten kunne imidlertid ikke bevise, at der faktisk findes sådanne to separate markeder. Producenten tegnede sig desuden for under 2 % af den samlede EU-produktion i UP, hvorimod de to grupper af virksomheder blev udvalgt ud fra de objektive kriterier i betragtning 7 og 8 ovenfor.

2.   EU-forbruget

(64)

EU-forbruget blev fastsat på grundlag af EU-erhvervsgrenens salgsmængde på EU-markedet ud fra de oplysninger, der var modtaget fra Defence Committee, som repræsenterer klagerne, jf. betragtning 2 ovenfor, og importtal for EU-markedet fra Eurostat. Sidstnævnte oplysninger måtte justeres en smule, for så vidt angår import fra Sydafrika og Japan for visse perioder, fordi disse oplysninger var fordrejede på grund af ukorrekt indberetning af oplysninger.

(65)

EU-forbruget faldt kraftigt med 35 % mellem 2006 og UP. Forbruget var dog vokset en smule mellem 2006 og 2007, toppede i 2007 og dalede derefter støt år for år indtil UP.

Tabel 1

EU-forbruget

 

2006

2007

2008

2009

UP

Enheder (tons)

131 965

153 630

133 711

102 865

85 629

Indeks

100

116

101

78

65

(66)

Den betragtede periode var faktisk præget af betydelige markedsudsving, hovedsageligt på grund af en betydelig volatilitet i efterspørgslen efter rør af rustfrit stål. 2007 og de første tre kvartaler af 2008 kan karakteriseres ved et stærkt voksende marked. I sidste ende fik den økonomiske krise en stor indvirkning på efterspørgslen. Denne indvirkning begyndte at vise sig i sidste kvartal af 2008, blev alvorligere i løbet af 2009, fortsatte i første halvdel af 2010 og havde således konsekvenser for hele UP. Alt dette afspejler sig i tendensen i EU-forbruget, der var på sit højeste i 2007, hvorefter det aftog år for år.

3.   Import fra det pågældende land

3.1.   Mængde af dumpingimport

(67)

Udtrykt i mængde voksede importen af den pågældende vare fra Kina til EU's marked i den betragtede periode. Importen fra Kina voksede samlet set med 14 % i den betragtede periode. Importen fra Kina fordobledes faktisk næsten mellem 2006 og 2007, hvorimod den dalede år for år mellem 2007 og UP, i høj grad på grund af det dalende forbrug (da markedsandelen forblev stabil mellem 2008 og UP, jf. betragtning 68 nedenfor).

Tabel 2

Import fra Kina (mængder)

 

2006

2007

2008

2009

UP

Enheder (tons)

13 804

26 790

25 186

17 043

15 757

Indeks

100

194

182

123

114

3.2.   Dumpingimportens markedsandel

(68)

Markedsandelen for dumpingimporten fra Kina næsten fordobledes i den betragtede periode og øgedes med 76 % eller 7,9 procentpoint. Denne vækst i markedsandel fandt navnlig sted mellem 2006 og 2007, og markedsandelen forblev efterfølgende på sit høje niveau.

Tabel 3

Import fra Kina (markedsandel)

 

2006

2007

2008

2009

UP

Markedsandel (%)

10,5 %

17,4 %

18,8 %

16,6 %

18,4 %

Indeks

100

167

180

158

176

3.3.   Priser

a)   Prisudvikling

(69)

Nedenstående tabel viser gennemsnitsprisen på dumpingimporten fra Kina ved EU's grænse, ufortoldet, som oplyst af Eurostat. I den betragtede periode steg gennemsnitsprisen på importen fra Kina indtil 2008 og faldt siden mellem 2008 og UP.

Tabel 4

Import fra Kina (priser)

 

2006

2007

2008

2009

UP

Gennemsnitspris pr. ton (EUR)

4 354

5 129

5 506

4 348

3 954

Indeks

100

118

126

100

91

b)   Prisunderbud

(70)

Der blev foretaget en prissammenligning, type for type, af de kinesiske eksporterende producenters og de stikprøveudvalgte EU-producenters salgspriser i EU. Til dette formål blev de stikprøveudvalgte EU-producenters priser ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder sammenlignet med priserne hos de stikprøveudvalgte eksporterende producenter i det pågældende land. Der blev foretaget justeringer, hvor dette var nødvendigt, for at tage hensyn til forskelle i markedsopfattelsen af varekvalitet, i handelsled og i omkostninger efter import.

(71)

Sammenligningen viste, at importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina i UP blev solgt i EU til priser, som underbød EU-erhvervsgrenens priser med 21-32 %, udtrykt som en procentdel heraf.

4.   EU-erhvervsgrenens økonomiske situation

4.1.   Indledende bemærkninger

(72)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 3, stk. 5, undersøgte Kommissionen alle relevante økonomiske faktorer og indikatorer, der har indflydelse på EU-erhvervsgrenens situation. Nedennævnte tal vedrører alle EU-producenter, for så vidt angår salg og markedsandele, samt de stikprøveudvalgte EU-producenter, for så vidt angår alle de resterende indikatorer. For så vidt angår de indikatorer, der tager udgangspunkt i de stikprøveudvalgte producenter, og i betragtning af at stikprøven kun bestod af to grupper af producenter, kunne de faktiske aggregerede data af fortrolighedshensyn ikke fremlægges i nedenstående tabeller; i stedet fremlægges kun indeksene for at vise tendensen i disse indikatorer.

4.2.   Produktion

(73)

EU-produktionsmængden voksede mellem 2006 og 2008, men faldt drastisk mellem 2008 og UP. Dette betydelige fald i produktionen skyldtes både tilbagegangen på markedet og det øgede pres fra dumpingimport.

Tabel 5

Produktion

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Produktion (indeks)

100

107

121

84

66

4.3.   Produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse

(74)

EU-erhvervsgrenens produktionskapacitet forblev relativt stabil i den undersøgte periode: Kapacitetsudnyttelsesgraden faldt imidlertid med 35 % mellem 2006 og UP. I UP faldt kapacitetsudnyttelsesgraden til lidt over det halve af sit niveau i 2008.

Tabel 6

Produktionskapacitet

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Kapacitet (indeks)

100

98

101

102

101

Kapacitets-udnyttelse (indeks)

100

109

120

82

65

4.4.   Lagerbeholdninger

(75)

Nedenstående tabel viser, at slutlagrene først voksede indtil 2008, da EU-produktionen var på sit højeste, men derefter begyndte at aftage som følge af de lavere niveauer af fremstillingsvirksomhed.

Tabel 7

Lagerbeholdninger

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Lagerbeholdninger (indeks)

100

124

168

138

118

4.5.   EU-salgsmængder (hele EU-erhvervsgrenen)

(76)

Alle EU-producenters salgsmængde på EU-markedet faldt samlet med 39 %, hvorimod den kinesiske eksport voksede med 14 % i samme tidsrum, jf. betragtning 68 ovenfor. EU-erhvervsgrenens EU-salgsmængder udviklede sig som følger:

Tabel 8

EU-salg (mængder)

Alle EU-producenter

2006

2007

2008

2009

UP

EU-salg (tons)

82 743

91 043

79 418

63 223

50 569

Indeks

100

110

96

76

61

4.6.   Markedsandel (hele EU-erhvervsgrenen)

(77)

EU-erhvervsgrenens markedsandel faldt med 3,4 procentpoint mellem 2006 og 2007 og forblev relativt stabil i resten af den betragtede periode med en lille midlertidig stigning i 2009. Samlet set tabte EU-erhvervsgrenen en markedsandel på 3,6 procentpoint, hvorved markedsandelen for dumpingimporten fra Kina som det fremgår af tabel 3 ovenfor nærmest blev fordoblet i den betragtede periode.

Tabel 9

Unionens markedsandel

Alle EU-producenter

2006

2007

2008

2009

UP

Markedsandel (%)

62,7 %

59,3 %

59,4 %

61,5 %

59,1 %

Indeks

100

95

95

98

94

4.7.   Salgspriser

(78)

For så vidt angår gennemsnitssalgspriser, viser tabellen nedenfor, at EU-erhvervsgrenen satte sine salgspriser op og derefter gradvist satte dem ned år for år indtil UP og nåede prisniveauer, der ligger under dem i 2006. Udviklingen og den store volatilitet i EU-erhvervsgrenens salgspriser skyldtes delvis store svingninger i omkostningerne til råmaterialer.

Tabel 10

EU-salg (gennemsnitspriser)

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Gennemsnitspris pr. ton (indeks)

100

135

126

100

92

4.8.   Beskæftigelse

(79)

Beskæftigelsesniveauet fulgte i vidt omfang udviklingen i produktionsmængden (se tabel 5 ovenfor), hvilket viser, at EU-erhvervsgrenen har forsøgt at nedbringe produktionsomkostningerne, hvor det var nødvendigt. EU-erhvervsgrenen forsøgte at tilpasse sin arbejdsstyrke til de forværrede markedsforhold ved at nedsætte arbejdstiden snarere end ved at nedbringe antallet af beskæftigede. Derfor viser tabellen nedenfor beskæftigelsesniveauet i fuldtidsækvivalenter. EU-producenternes beskæftigelse i fuldtidsækvivalenter voksede med 11 procentpoint mellem 2006 og 2008, hvorefter den faldt med 19 procentpoint fra 2008 til UP. Alt i alt faldt antallet af fuldtidsækvivalenter med 8 % i den betragtede periode.

Tabel 11

Beskæftigelse

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Beskæftigelse i fuldtids-ækvivalenter (indeks)

100

106

111

95

92

4.9.   Produktivitet

(80)

Trods EU-erhvervsgrenens ovennævnte bestræbelser faldt EU-producenternes produktion pr. fuldtidsækvivalent betydeligt, samlet med 29 %. De alvorlige konsekvenser af dumpingimporten fra Kina i en periode med en voldsomt faldende efterspørgsel på markedet forhindrede EU-erhvervsgrenen i at opretholde sit produktionsniveau.

Tabel 12

Produktivitet

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Produktions-mængde pr. fuldtidsækvivalent (indeks)

100

102

109

88

71

4.10.   Arbejdskraftomkostninger

(81)

EU-erhvervsgrenen har i den betragtede periode været i stand til at kontrollere udviklingen i arbejdskraftomkostningerne. Det fremgår således af nedenstående tabel, at de gennemsnitlige årlige arbejdskraftomkostninger steg en smule i 2007 og 2008, men faldt i 2009 og i UP. I den samlede periode faldt enhedsarbejdskraftomkostningerne med 2 %. Dette fald ville have været mere markant, hvis omkostningerne til fratrædelsesgodtgørelser ikke var blevet medregnet i ovenstående tendens.

Tabel 13

Arbejdskraftomkostninger

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Arbejdskraft-omkostninger pr. ansat (indeks)

100

103

109

100

98

4.11.   Rentabilitet og investeringsafkast

(82)

EU-erhvervsgrenens rentabilitet blev beregnet som nettofortjenesten før skat ved salg af samme vare på EU-markedet til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder og udtrykt i procent af omsætningen i forbindelse med dette salg. EU-erhvervsgrenens fortjenstmargener udviklede sig derfor på følgende måde i den betragtede periode:

Tabel 14

Rentabilitet og investeringsafkast

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Nettofortjeneste (indeks)

100

202

89

– 147

– 188

Investeringsafkast(indeks)

100

289

215

– 107

– 153

(83)

Som det fremgår af ovenstående tabel toppede EU-erhvervsgrenens rentabilitet i 2007 som følge af de usædvanlige markedsvilkår, som alle markedsaktører kunne nyde godt af. Den gennemsnitlige rentabilitet forværredes betydeligt fra 2007, og fortjenesterne ændrede sig til betydelige tab i 2009 og UP.

(84)

Investeringsafkastet, udtrykt som fortjenesten i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne, fulgte i brede træk rentabilitetsudviklingen.

4.12.   Likviditet og evne til at rejse kapital

(85)

Nettolikviditeten fra driftsaktiviteterne udviklede sig som følger (i betragtning af det negative beløb i 2006 blev 2007 ekstraordinært for denne tabel betragtet som referenceår med henblik på at angive likviditetsudviklingen):

Tabel 15

Likviditet

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Likviditet (indeks)

Negativ

100

685

175

53

(86)

Ovenstående tabel viser, at EU-erhvervsgrenens likviditet toppede i 2008, og at den efterfølgende faldt indtil udgangen af den betragtede periode og nåede et temmelig lavt niveau i UP.

4.13.   Investeringer

(87)

I den betragtede periode udviklede de stikprøveudvalgte EU-producenters investeringer sig som følger:

Tabel 16

Investeringer

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Nettoinvesteringer (indeks)

100

192

406

286

183

(88)

Som ovenstående tabel viser, besluttede EU-producenterne at fortsætte med at investere trods deres ovennævnte skrøbelige finansielle situation i 2009 og UP. Dette skyldes, at i) denne type virksomhed normalt fordrer visse flerårige investeringer, som måtte foretages uanset markedssituationen, og at ii) hyppige opgraderinger af maskiner i denne sektor er en forudsætning for fremstilling af større mængder af varer i den højere ende af skalaen (som en indsats for at bevare konkurrenceevnen over for andre producenter).

4.14.   Den faktiske dumpingmargens størrelse

(89)

Dumpingmargenerne for importen fra Kina er meget høje, jf. betragtning 57 ovenfor. I betragtning af dumpingimportens størrelse, markedsandel og priser kan virkningerne af dumpingmargenerne betragtes som betydelige.

5.   Konklusion vedrørende skade

(90)

Skadesindikatorerne udviklede sig i negativ retning i den betragtede periode. Dette gælder især indikatorerne vedrørende rentabilitet, produktionsmængde, kapacitetsudnyttelse, salgsmængde og markedsandel, som alle har udvist en klar negativ tendens.

(91)

Samtidig underbød importen af rør af rustfrit stål fra Kina EU-erhvervsgrenens priser med op til 32 % i UP (se betragtning 71 ovenfor).

(92)

På baggrund af ovenstående konkluderes det midlertidigt, at EU-erhvervsgrenen har lidt væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 5.

E.   ÅRSAGSSAMMENHÆNG

1.   Indledning

(93)

I henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 6 og 7, undersøgte Kommissionen, om dumpingimporten har forvoldt EU-erhvervsgrenen skade i et omfang, der kan betegnes som væsentligt. Andre kendte faktorer end dumpingimporten, der samtidig kunne have forvoldt EU-erhvervsgrenen skade, blev også undersøgt for at sikre, at eventuel skade forårsaget af disse andre faktorer ikke blev tilskrevet dumpingimporten.

2.   Virkninger af dumpingimporten

(94)

Mellem 2006 og UP voksede mængden af dumpingimport af den pågældende vare med 14 % på et marked, der skrumpede med 35 %, hvilket medførte en stigning i markedsandele på EU-markedet på 76 %, fra 10,5 % til 18,4 %.

(95)

Stigningen i dumpingimporten af den pågældende vare fra Kina i den betragtede periode var sammenfaldende med en negativ tendens i de fleste af EU-erhvervsgrenens skadesindikatorer. EU-erhvervsgrenen tabte en markedsandel på 3,6 procentpoint, og dens salgspriser faldt med 8 % som følge af pristrykket fra dumpingimporten til lave priser på EU-markedet. Det betydelige prisunderbud forhindrede EU-erhvervsgrenen i at vælte de øgede produktionsomkostninger over på salgspriserne i et acceptabelt omfang, hvilket medførte negative rentabilitetsniveauer i UP.

(96)

På grundlag af ovenstående konkluderes det midlertidigt, at den kinesiske dumpingimport til lave priser, der kom ind på EU-markedet i store og konstant stigende mængder, og som i et betydeligt omfang underbød EU-erhvervsgrenens priser i den betragtede periode, forvolder EU-erhvervsgrenen væsentlig skade.

3.   Andre faktorers indvirkning

3.1.   Import fra andre tredjelande

(97)

Importen fra andre tredjelande var begrænset i den betragtede periode. Den samlede markedsandel for importen fra andre lande end Kina faldt med 4,3 procentpoint fra 26,8 % til 22,5 %.

(98)

De næststørste importkilder i UP var Japan og Ukraine. De havde en markedsandel på 5,2 % hver. Indien havde en markedsandel på 3,0 % og USA en markedsandel på 2,7 % i UP. Nedenstående tabel viser udviklingen i importmængder, priser og markedsandele for de fire største importkilder efter Kina og for importen fra de øvrige tredjelande baseret på tal fra Eurostat. Som nævnt i betragtning 64 ovenfor var det nødvendigt at foretage en lille justering af Eurostats tal for den japanske import for at korrigere for fordrejninger som følge af ukorrekt indberetning af transaktioner.

Tabel 17

Import fra andre lande

Land

 

2006

2007

2008

2009

UP

Japan

Mængde (tons)

5 801

7 211

6 955

6 753

4 445

 

Markedsandel (%)

4,4 %

4,7 %

5,2 %

6,6 %

5,2 %

 

Gennemsnitspris (EUR)

7 981

7 396

8 591

11 634

9 596

Ukraine

Mængde (tons)

7 820

8 536

7 904

4 659

4 431

 

Markedsandel (%)

5,9 %

5,6 %

5,9 %

4,5 %

5,2 %

 

Gennemsnitspris (EUR)

6 775

9 212

8 100

6 336

6 031

Indien

Mængde (tons)

3 664

4 323

3 461

3 265

2 540

 

Markedsandel (%)

2,8 %

2,8 %

2,6 %

3,2 %

3,0 %

 

Gennemsnitspris (EUR)

5 519

6 874

6 789

3 929

4 111

USA

Mængde (tons)

3 739

6 019

2 724

2 740

2 344

 

Markedsandel (%)

2,8 %

3,9 %

2,0 %

2,7 %

2,7 %

 

Gennemsnitspris (EUR)

16 235

5 597

12 892

11 175

11 054

Andre lande

Mængde (tons)

14 394

9 709

8 063

5 183

5 542

 

Markedsandel (%)

10,9 %

6,3 %

6,0 %

5,0 %

6,5 %

 

Gennemsnitspris (EUR)

6 643

7 880

8 553

6 695

6 497

I alt - alle andre tredjelande end Kina

Mængde (tons)

35 418

35 797

29 107

22 600

19 303

 

Markedsandel (%)

26,8 %

23,3 %

21,8 %

22,0 %

22,5 %

 

Gennemsnitspris (EUR)

5 586

7 540

8 453

8 392

7 484

(99)

Som anført i tabellen ovenfor øgede Japan i den betragtede periode sin markedsandel moderat med 0,8 procentpoint fra 4,4 % til 5,2 %. Priserne på den japanske import forekommer imidlertid at være langt mere sammenlignelige med EU's priser end priserne på importen fra Kina. Vigtigst af alt var de japanske importpriser i UP væsentlig højere end EU-erhvervsgrenens.

(100)

Importen fra USA fandt sted til priser, der var betydelig højere end EU-erhvervsgrenens i den betragtede periode (undtagen i år 2007). For så vidt angår importen fra Ukraine og importen fra Indien, bevarede de begge en relativt stabil markedsandel på EU-markedet, skønt gennemsnitspriserne på importen fra disse lande alt i alt var lavere end EU-priserne: Ukraines markedsandel faldt fra 5,9 % til 5,2 %, mens Indiens markedsandel voksede fra 2,8 % til 3,0 % i den betragtede periode.

(101)

Det kan konkluderes, at den samlede markedsandel for importen fra alle andre tredjelande end Kina faldt med 4,3 procentpoint fra 26,8 % til 22,5 % i den betragtede periode. Samlet set voksede gennemsnitsimportprisen fra alle andre tredjelande end Kina med 34 % i den betragtede periode (fra 5 586 EUR til 7 484 EUR pr. ton), hvilket står i skarp kontrast til nedsættelsen af den allerede meget lave kinesiske importpris med 9 % og faldet på 8 % i de gennemsnitlige EU-salgspriser.

(102)

På grundlag af ovenstående kan det konkluderes, at importen fra andre tredjelande end Kina ikke lader til at have bidraget til den skade, EU-erhvervsgrenen har lidt i UP.

3.2.   Virkningen af markedssvingninger og den økonomiske krise

(103)

2007 og de første tre kvartaler af 2008 kan karakteriseres som et stærkt voksende marked for rør af rustfrit stål, men i sidste ende fik den finansielle og økonomiske krise en stor indvirkning også på denne sektor. Den økonomiske afmatning satte ind i sidste kvartal af 2008, fortsatte i 2009 og havde endog en indvirkning på første halvdel af 2010, dvs. på hele UP. Alt dette afspejler sig i tendenserne i EU-forbruget, der var på sit højeste i 2007, hvorefter det aftog år for år (se tabel 1 ovenfor).

(104)

Ovennævnte fald i forbruget som følge af den økonomiske afmatning havde utvivlsomt også en indvirkning på situationen i EU-erhvervsgrenen. Det skal dog bemærkes, at den negative virkning blev betydelig forværret af dumpingimporten fra Kina, som i væsentligt omfang underbød EU-erhvervsgrenens priser. Selv om den økonomiske afmatning kan anses for at have bidraget til den skade, som blev forvoldt i UP, kan dette derfor på ingen måde mindske de skadevoldende virkninger af dumpingimporten fra Kina til lave priser på EU-markedet. Uden en sådan illoyal konkurrence fra Kina samt den importmængde og det pristryk, som den lagde på EU-producenterne, ville det have været muligt for sidstnævnte at holde deres salgspriser og rentabilitet på relativt acceptable niveauer selv i en situation med faldende efterspørgsel.

(105)

I øjeblikket kan virkningen af dumpingimporten fra Kina, der foregik til priser, som markant underbød EU-salgspriserne i UP, anses for endnu mere skadelig i en periode med økonomisk krise, hvor salgsmængderne og –priserne under alle omstændigheder allerede er under pres på grund af det lavere forbrug.

(106)

Den økonomiske afmatning kan på grundlag af ovenstående forhold ikke anses for at kunne bryde årsagssammenhængen mellem den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt, og dumpingimporten fra Kina.

3.3.   EU-erhvervsgrenens eksportresultater

(107)

For så vidt angår udviklingen i EU-erhvervsgrenens eksportsalg, faldt eksporten mindre end hjemmemarkedssalget, uanset om det er alle EU-producenter eller kun stikprøveudvalgte producenter, der undersøges. For så vidt angår udviklingen i eksportsalgsmængden, kunne man opstille følgende tendens for EU-erhvervsgrenen i den betragtede periode:

Tabel 18

EU-erhvervsgrenen – eksportsalg (tons) til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder

Alle EU-producenter

2006

2007

2008

2009

UP

Indeks

100

99

108

88

64

(108)

Det bør fremhæves, at EU-erhvervsgrenens eksportsalg skrumpede langsommere end dens salg på EU-markedet. Dette kan tyde på, at presset fra dumpingimporten fra Kina er særlig stærkt på EU-markedet. Som følge heraf og af eksportens betydelige andel af EU-erhvervsgrenens samlede salg (konstant mellem 39 % og 45 % i den betragtede periode) kan EU-producenternes manglende konkurrenceevne på verdensmarkedet med sikkerhed udelukkes.

3.4.   Konkurrenceevne for dumpingimporten fra Kina og EU-erhvervsgrenens produktionsomkostninger

(109)

Stålprisernes høje volatilitet og den generelle udvikling i efterspørgslen på markedet førte til betydelige svingninger i omkostningerne til billets af rustfrit stål, som er det vigtigste råmateriale til fremstilling af den undersøgte vare. EU-erhvervsgrenens gennemsnitlige enhedsproduktionsomkostninger udviklede sig på følgende måde i den betragtede periode:

Tabel 19

EU-erhvervsgrenen – produktionsomkostninger (EUR pr. ton)

Producenter i stikprøven

2006

2007

2008

2009

UP

Indeks

100

120

119

124

118

(110)

Som fastslået i betragtning 78 ovenfor er markedet i Kina for billets af rustfrit stål meget fordrejet. Som følge af denne fordrejning lader eksporterende producenter i Kina til at have mulighed for at foretage eksportsalg af den pågældende vare til EU-markedet med en prisfastsættelse, der sandsynligvis er mindre elastisk over for priserne på råmaterialer, og som medfører priser, der betydeligt underbyder priserne på EU-markedet. Med andre ord har producenterne af rør af rustfrit stål i Kina som følge af fordrejningen på det kinesiske marked for råmaterialer en illoyal konkurrencefordel i forhold til EU-erhvervsgrenen. Denne fordrejning lader til at have bidraget til at give de kinesiske producenter mulighed for at opretholde det lave prisniveau på dumpingimporten fra Kina.

4.   Konklusion om årsagssammenhæng

(111)

Det kan konkluderes, at det på grundlag af ovenstående analyse kan påvises, at importen fra Kina er vokset i mængde og har vundet betydelige markedsandele i den betragtede periode. Disse øgede mængder, der kom ind på EU-markedet til dumpingpriser, underbød desuden EU-erhvervsgrenens priser betydeligt. EU-erhvervsgrenen har i en vis periode været i stand til at kompensere for de negative virkninger af dette pres takket være de usædvanlig positive markedsbetingelser i 2007 og 2008, men dette var ikke længere muligt, da den økonomiske krise medførte en betydelig nedgang i efterspørgslen.

(112)

Andre faktorer, der kan have forvoldt skade for EU-erhvervsgrenen, blev ligeledes analyseret. Det blev i denne henseende konstateret, at importen fra andre tredjelande, virkningerne af den økonomiske krise, EU-erhvervsgrenens eksportresultater og andre faktorer, herunder fordrejninger på det kinesiske marked for råmaterialer, ikke synes at være af en sådan art, at de bryder årsagssammenhængen mellem dumpingimporten og den skade, som EU-erhvervsgrenen har lidt i UP.

(113)

I betragtning af ovenstående analyse, hvor der på behørig vis er sondret mellem alle kendte faktorers konsekvenser for EU-erhvervsgrenens situation set i forhold til dumpingimportens skadevoldende virkninger, konkluderes det midlertidigt, at importen fra Kina har forvoldt EU-erhvervsgrenen væsentlig skade, jf. grundforordningens artikel 3, stk. 6.

F.   UNIONENS INTERESSER

(114)

Kommissionen undersøgte i overensstemmelse med grundforordningens artikel 21, om der til trods for konklusionerne om dumping, skade og årsagssammenhæng var årsager, som ville få Kommissionen til klart at konkludere, at det ikke er i Unionens interesse at indføre foranstaltninger i dette tilfælde. Med henblik herpå og i henhold til grundforordningens artikel 21, stk. 1, undersøgte Kommissionen den sandsynlige virkning af eventuelle foranstaltninger for alle berørte parter såvel som de sandsynlige konsekvenser af ikke at træffe foranstaltninger.

(115)

Kommissionen sendte spørgeskemaer til uafhængige importører og brugere. To importører og en bruger indgav spørgeskemabesvarelser inden for tidsfristen.

1.   EU-erhvervsgrenens interesser

(116)

En EU-producent modsatte sig indførelsen af antidumpingforanstaltninger, da virksomheden delvis køber ubearbejdede huljern af rustfrit stål fra Kina for at videreforarbejde dem til færdige rør. Producenten tegner sig imidlertid for under 2 % af den samlede EU-produktion.

(117)

Det skal påpeges, at skadesindikatorerne generelt udviste en negativ tendens, og at især skadesindikatorerne for EU-erhvervsgrenens produktions- og salgsmængde og markedsandel samt finansielle resultater, herunder rentabilitet og investeringsafkast, blev påvirket i alvorlig grad.

(118)

Hvis der indføres foranstaltninger, forventes prisdykket og tabet af markedsandele at blive afbødet og EU-erhvervsgrenens salgspriser at begynde at rette sig, hvilket vil medføre en betydelig forbedring af EU-erhvervsgrenens finansielle situation.

(119)

Det er på den anden side sandsynligt, at forværringen af EU-erhvervsgrenens markedsmæssige og finansielle situation vil fortsætte, hvis der ikke indføres antidumpingforanstaltninger. Med et sådant scenario ville EU-erhvervsgrenen tabe yderligere markedsandele, da den ikke er i stand til at følge de markedspriser, der fastsættes af dumpingimporten fra Kina. Dette ville sandsynligvis medføre yderligere nedskæringer i produktionen og lukning af produktionsanlæg i EU med omfattende tab af arbejdspladser til følge.

(120)

Ud fra ovenstående faktorer konkluderes det midlertidigt, at det vil være i EU-erhvervsgrenens interesse, at der indføres antidumpingforanstaltninger.

2.   Ikke forretningsmæssigt forbundne EU-importørers interesser

(121)

Som anført ovenfor blev der ikke udtaget stikprøver af de ikke forretningsmæssigt forbundne importører, da der kun var to ikke forretningsmæssigt forbundne importører, som samarbejdede fuldt ud i undersøgelsen ved at indgive en spørgeskemabesvarelse. Kun en lille del af omsætningen hos disse to importører vedrørte videresalg af den pågældende vare fra Kina.

(122)

Den import, der blev oplyst af disse to importører, repræsenterede imidlertid en forholdsvis lille del af den samlede import fra Kina i UP (langt under 10 %). I betragtning af de høje margener, som importørerne opnåede på videresalget af den pågældende vare i UP, må det antages, at indførelsen af antidumpingtold kunne føre til lavere rentabilitetsniveauer for dem. Ingen af importørerne fremførte imidlertid argumenter ifølge hvilke, indførelsen af antidumpingtold ville være imod deres interesser. Da de begge desuden videresælger rør af rustfrit stål af ikke-kinesisk oprindelse (herunder rør af EU-oprindelse), kan de meget vel beslutte at begynde at foretage indkøb hos ikke-kinesiske leverandører, som ikke påvirkes af tolden.

(123)

Ingen andre importører har samarbejdet ved at indgive en spørgeskemabesvarelse eller uddybende bemærkninger. Den foreløbige konklusion er derfor, at det ikke vil have væsentlige negative virkninger for EU-importørernes interesser, hvis der indføres midlertidige foranstaltninger.

3.   Brugernes interesser

(124)

De sømløse rør af rustfrit stål, der er genstand for denne procedure, anvendes til en lang række formål, jf. betragtning 17 ovenfor. Trods dette udviste kun en bruger samarbejdsvilje; denne bruger rør af rustfrit stål til fremstilling af luftkølede varmevekslere og luftkølede kondensatorer og tegner sig for under 1 % af den samlede kinesiske import i UP. Det kan dog midlertidigt konkluderes, at brugernes meget begrænsede samarbejdsvilje tyder på, at indvirkningen på brugerindustriens rentabilitet og økonomiske situation er ret begrænset.

(125)

Det fremgår af denne brugers spørgeskemabesvarelse, at virksomheden ikke vil blive hårdt ramt af antidumpingforanstaltninger, selv ikke for så vidt angår dens afdeling, der bruger rør af rustfrit stål. Hvis man sammenligner værdien af importen af den pågældende vare med omsætningen i den afdeling, som bruger importerede varer, kan virkningen betragtes som ubetydelig.

(126)

Ud fra oplysningerne om denne bruger kan det imidlertid ikke udelukkes, at visse brugervirksomheder, der anvender betydelige mængder rør af rustfrit stål importeret fra Kina, kunne blive negativt påvirket af antidumpingforanstaltninger.

(127)

Ud fra de oplysninger, som den eneste samarbejdsvillige bruger fremkom med, er det umuligt at beregne den samlede beskæftigelse for hele brugerindustrien i EU, i betragtning af dens begrænsede repræsentativitet og den store spredning i anvendelserne.

(128)

Det bør også bemærkes, at foranstaltningernes niveau sandsynligvis ikke vil forhindre kinesisk import i fortsat at forsyne EU-markedet, omend til forhøjede ikke-skadevoldende priser. Endvidere bevirker EU-erhvervsgrenens uudnyttede produktionskapacitet samt de alternative importkilder fra en række andre tredjelande, at der ikke er nogen risiko for forsyningssikkerheden for rør af rustfrit stål på EU-markedet.

(129)

Desuden er EU-erhvervsgrenen trods sine nylige vanskeligheder fortsat den største leverandør til brugerindustrien i EU. Uden indførelse af foranstaltninger og i tilfælde af en yderligere forringelse af EU-erhvervsgrenens finansielle situation ville EU-erhvervsgrenens eksistens blive truet, hvilket ville medføre en risiko for forsyningssikkerheden også for brugerne i EU.

(130)

Hvis man betragter den samlede indvirkning af antidumpingforanstaltningerne, lader den positive virkning på EU-erhvervsgrenen alt i alt til klart at opveje de mulige negative virkninger på de andre interessegrupper. Derfor konkluderes det midlertidigt, at antidumpingtolden ikke er i strid med Unionens interesser.

4.   Konklusion vedrørende Unionens interesser

(131)

Det konkluderes, at indførelsen af foranstaltninger over for dumpingimporten af den pågældende vare fra Kina forventes at give EU-erhvervsgrenen mulighed for at forbedre sin situation gennem en forøgelse af salgsmængderne og -priserne samt markedsandelene. Der kan ganske vist optræde en række negative virkninger i form af omkostningsstigninger for visse brugere, men de vil sandsynligvis blive opvejet af de forventede fordele for producenterne og deres leverandører.

(132)

Det konkluderes midlertidigt på grundlag af ovenstående, at der alt taget i betragtning ikke er nogen tvingende grunde til ikke at indføre midlertidige foranstaltninger over for importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina.

G.   MIDLERTIDIGE ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(133)

I betragtning af konklusionerne vedrørende dumping, skade, årsagssammenhæng og Unionens interesser bør der indføres midlertidige foranstaltninger over for importen af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina for at forhindre, at dumpingimporten forårsager yderligere skade for EU-erhvervsgrenen.

1.   Skadestærskel

(134)

De midlertidige foranstaltninger over for importen med oprindelse i Kina bør være af tilstrækkeligt omfang til at afhjælpe virkningerne af dumping uden at overstige den skade, som dumpingimporten har forvoldt EU-erhvervsgrenen. Ved beregningen af størrelsen af den told, som er nødvendig for at afhjælpe virkningerne af den skadevoldende dumping, findes det, at enhver foranstaltning bør gøre det muligt for EU-erhvervsgrenen at dække sine produktionsomkostninger og samlet opnå en fortjeneste før skat, som med rimelighed kunne forventes under normale konkurrencevilkår, dvs. i en situation uden dumpingimport.

(135)

EU-erhvervsgrenen har gjort gældende, at der ved fastsættelsen af skadestærsklen bør anvendes en målfortjeneste på 12 %. Det fremgår imidlertid ikke indtil videre, at denne rentabilitet kan opnås i en normal markedssituation. End ikke i det ekstraordinære år 2007 kunne EU-erhvervsgrenen opnå så høje rentabilitetsniveauer. Ud fra de oplysninger, der blev indsamlet i løbet af undersøgelsen, betragtes en fortjeneste på 5 % midlertidigt som passende for at fastsætte skadestærsklen.

(136)

På dette grundlag blev der beregnet en ikke-skadevoldende pris for EU-erhvervsgrenen for samme vare. Den ikke-skadevoldende pris blev beregnet ved at trække den faktiske fortjenstmargen fra prisen, ab fabrik, og lægge ovennævnte målfortjenstmargen til den således beregnede nulpunktspris.

(137)

Følgende skadestærskler er på dette grundlag midlertidigt blevet fastsat:

Virksomhed/virksomheder

Skadestærskel

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Virksomheder opført i bilag I

56,6 %

Alle andre virksomheder

71,5 %

2.   Midlertidige foranstaltninger

(138)

På baggrund af ovenstående og i henhold til grundforordningens artikel 7, stk. 2, bør der indføres en midlertidig antidumpingtold på importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina svarende til den lavest fundne dumpingmargen og skadestærskel i henhold til reglen om den lavest mulige told, hvilket i alle tilfælde er skadesmargenen.

(139)

I betragtning af den udbredte samarbejdsvilje blandt kinesiske eksporterende producenter fastsættes satsen for alle andre virksomheder til satsen for den samarbejdsvillige virksomhed i stikprøven med den højeste sats. For de samarbejdsvillige ikke-stikprøveudvalgte virksomheder i bilaget fastsættes den midlertidige told til det vejede gennemsnit af satserne for de stikprøveudvalgte virksomheder. På grundlag af ovenstående er den foreslåede told som følger:

Virksomhed/virksomheder

Midlertidig told

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

Virksomheder opført i bilag I

56,6 %

Alle andre virksomheder

71,5 %

(140)

Antidumpingtolden for individuelle virksomheder i denne forordning blev fastsat ud fra konklusionerne i denne undersøgelse. De afspejler derfor den situation, der konstateredes i forbindelse med undersøgelsen vedrørende ovennævnte virksomheder. Disse toldsatser finder (i modsætning til den landsdækkende told for "alle andre virksomheder") udelukkende anvendelse på importen af varer med oprindelse i det pågældende land og fremstillet af virksomhederne og således af de nævnte specifikke retlige enheder. Importerede varer, der er fremstillet af andre virksomheder, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den dispositive del af denne forordning med navn og adresse, herunder enheder, som er forretningsmæssigt forbundet med de udtrykkeligt nævnte, kan ikke være omfattet af disse satser, men er underlagt tolden for "alle andre virksomheder".

(141)

Alle anmodninger om anvendelse af disse individuelle toldsatser (f.eks. efter ændring af den pågældende virksomheds navn eller efter oprettelse af nye produktions- eller salgsenheder) fremsendes straks til Kommissionen (8) sammen med alle relevante oplysninger, især om ændringer i virksomhedens aktiviteter i forbindelse med fremstilling og hjemmemarkeds- og eksportsalg i tilknytning til den pågældende navneændring eller ændring vedrørende produktions- og salgsenheder. Om fornødent vil forordningen blive ændret ved en ajourføring af listen over virksomheder, der er omfattet af individuel told.

(142)

For at sikre en korrekt håndhævelse af antidumpingtolden bør toldsatsen for alle andre virksomheder ikke blot anvendes på de ikke-samarbejdsvillige eksporterende producenter, men også på de producenter, der ikke foretog eksport til Unionen i UP.

H.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

(143)

I overensstemmelse med god administrativ praksis bør der fastsættes en periode, inden for hvilken de interesserede parter, der gav sig til kende inden for den frist, der er fastsat i indledningsmeddelelsen, kan fremføre deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt. Det skal desuden bemærkes, at denne forordnings indførelse af told er baseret på foreløbige konklusioner, der eventuelt tages op til fornyet overvejelse med henblik på indførelse af en endelig told —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der indføres en midlertidig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af rustfrit stål, undtagen rør forsynet med fittings, af den art, der anvendes til ledninger til gasser eller væsker, til anvendelse i civile luftfartøjer, som i øjeblikket tariferes under KN-kode 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 og ex 7304 90 00 (Taric-kode 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 og 7304900091), og med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Den midlertidige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for de i stk. 1 omhandlede varer fremstillet af nedenstående virksomheder:

Virksomhed/virksomheder

Midlertidig told

TARIC-tillægskode

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd., Haiyu

71,5 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Situan

48,2 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd., Yongzhong

48,0 %

B119

Virksomheder opført i bilag I

56,6 %

B121

Alle andre virksomheder

71,5 %

B999

3.   Anvendelsen af de individuelle toldsatser, der er fastsat for de i stk. 2 nævnte virksomheder, er betinget af, at der over for medlemsstaternes toldmyndigheder fremlægges en gyldig handelsfaktura, der overholder kravene i bilag II. Hvis en sådan faktura ikke fremlægges, anvendes den told, der gælder for alle andre virksomheder.

4.   Den i stk. 1 omhandlede vares overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union er betinget af, at der stilles sikkerhed svarende til den midlertidige told.

5.   Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse, medmindre andet er fastsat.

Artikel 2

Interesserede parter kan anmode om fremlæggelse af de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der ligger til grund for vedtagelsen af denne forordning, fremføre deres synspunkter skriftligt og anmode om at blive hørt mundtligt af Kommissionen inden for en måned efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, jf. dog artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

I medfør af artikel 21, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009 kan de berørte parter inden for en frist på en måned efter nærværende forordnings ikrafttrædelse fremsætte bemærkninger til anvendelsen heraf.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 i denne forordning anvendes i en periode på seks måneder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT C 265 af 30.9.2010, s. 10.

(3)  Recent trends in steel trade and trade-related policy measures, OECD-rapport, 2010, DSTI/SU/SC(2010)15, s. 14; China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive, and Illegal, 2008, rapport fra Speciality Steel Industry of North America, tilgængelig på http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/20081014_report.pdf; Chinese government subsidies to the stainless steel industry, 2007, rapport fra Speciality steel industry of North America, tilgængelig på http://www.ssina.com/news/releases/pdf_releases/chinese_govt_subsidies0407.pdf; samt The Reform Myth, How China is using state power to create the world's dominant steel industry, The American Iron & Steel Institute, The Steel Manufacturers Association, 2010; http://www.ustr.gov/webfm_send/2694.

(4)  Rapporter fra Speciality Steel Industry of North America ovenfor med henvisning til Tenth 5-Year Plan of Industrial Structure Adjustment.

(5)  The third WTO Review of China’s trade policies and practices and their impact on the functioning of the multilateral trading system, WT/TPR/S/230, tilgængelig på http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm; samt The second WTO Review of China’s trade policies and practices and their impact on the functioning of the multilateral trading system, WT/TPR/S/199, tilgængelig på http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp299_e.htm.

(6)  Se navnlig WT/TPR/S/230, s. 44.

(7)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(8)  

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor Nerv 105

B-1049 Bruxelles


BILAG I

(1)

Baofeng Steel Group Co.Ltd., Lishui,

(2)

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube Co.Ltd., Changzhou,

(3)

Huadi Steel Group Co.Ltd., Wenzhou,

(4)

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes Co.Ltd, Huzhou,

(5)

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture Co.Ltd., Huzhou,

(6)

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Huzhou,

(7)

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co.Ltd., Beijing,

(8)

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Jiangyin

(9)

Lixue Group Co.Ltd., Ruian,

(10)

Shanghai Crystal Palace Pipe Co.Ltd., Shanghai,

(11)

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co., Ltd., Shanghai,

(12)

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe Co.Ltd., Shanghai,

(13)

Shanghai Tianbao Stainless Steel Co.Ltd., Shanghai,

(14)

Shanghai Tianyang Steel Tube Co.Ltd, Shanghai,

(15)

Wen zZhou Xindeda Stainless Steel Material Co.Ltd., Wenzhou,

(16)

Wenzhou Baorui Steel Co.Ltd., Wenzhou,

(17)

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube Co.Ltd., Jixing,

(18)

Zhejiang Easter Steel Pipe Co.Ltd., Jiaxing,

(19)

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing Co.Ltd., Wenzhou,

(20)

Zhejiang Guobang Steel Co.Ltd., Lishui,

(21)

Zhejiang Hengyuan Steel Co.Ltd., Lishui,

(22)

Zhejiang Jiashang Stainless Steel Co.Ltd., Jiaxing City,

(23)

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(24)

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co.Ltd., Huzhou,

(25)

Zhejiang Kanglong Steel Co.Ltd., Lishui,

(26)

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture Co.Ltd., Xiping Town,

(27)

Zhejiang Tianbao Industrial Co.Ltd., Wenzhou,

(28)

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.Ltd., Lishui,

(29)

Zhejiang Yida Special Steel Co.Ltd., Xiping Town.


BILAG II

Den gyldige handelsfaktura, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, skal indeholde en erklæring underskrevet af en af de ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen, og udformet på følgende måde:

1)

navn og stilling på den ansatte i den enhed, der har udstedt handelsfakturaen

2)

følgende erklæring:

»Undertegnede bekræfter, at den (mængde) sømløse rør af rustfrit stål, der er solgt til eksport til Den Europæiske Union, og som er omfattet af denne faktura, er fremstillet af (virksomhedens navn og hovedsæde) (Taric-tillægskode) i (berørt land). Jeg erklærer, at oplysningerne i denne faktura er fuldstændige og korrekte.«


29.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 628/2011

af 28. juni 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AR

23,1

EC

23,1

MK

48,7

TR

40,0

ZZ

33,7

0707 00 05

TR

116,6

ZZ

116,6

0709 90 70

EC

28,8

TR

113,1

ZZ

71,0

0805 50 10

AR

59,8

BR

40,6

TR

68,6

UY

70,8

ZA

107,6

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

133,5

BR

77,6

CA

105,9

CL

96,2

CN

76,7

NZ

114,3

US

168,4

UY

64,1

ZA

94,8

ZZ

103,5

0809 10 00

AR

89,7

TR

293,0

XS

152,4

ZZ

178,4

0809 20 95

TR

337,3

ZZ

337,3

0809 30

EC

116,4

TR

179,1

XS

55,8

ZZ

117,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


29.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 629/2011

af 28. juni 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 625/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 168 af 28.6.2011, s. 5.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 29. juni 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

49,75

0,00

1701 11 90 (1)

49,75

0,00

1701 12 10 (1)

49,75

0,00

1701 12 90 (1)

49,75

0,00

1701 91 00 (2)

51,93

1,89

1701 99 10 (2)

51,93

0,00

1701 99 90 (2)

51,93

0,00

1702 90 95 (3)

0,52

0,21


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

29.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/27


RÅDETS AFGØRELSE 2011/380/FUSP

af 28. juni 2011

om ændring af afgørelse 2010/330/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX-Irak

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28 og artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 14. juni 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/330/FUSP (1), der forlængede Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak EUJUST LEX-Irak (»missionen«) med yderligere 24 måneder indtil den 30. juni 2012. Det finansielle referencegrundlag for perioden mellem den 1. juli 2011 og den 30. juni 2012 skal fastsættes af Rådet.

(2)

Missionens mandat gennemføres i en situation, der kan blive forværret og vil kunne hindre opnåelsen af målene for Unionens optræden udadtil som fastsat i traktatens artikel 21.

(3)

Afgørelse 2010/330/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/330/FUSP ændres således:

1)

Artikel 2, stk. 4, affattes således:

»4.   Uddannelsesaktiviteterne skal foregå i Irak og i regionen samt i Unionen. EUJUST LEX-Irak skal have kontorer i Bruxelles, i Bagdad, herunder et lokalkontor i Basra, med henblik på oprettelse af et muligt kontor, hvis der træffes passende afgørelse herom. EUJUST LEX-Irak skal endvidere have et kontor i Erbil (Kurdistanregionen).«

2)

Artikel 11, stk. 2, affattes således:

»2.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifter i forbindelse med missionen mellem den 1. juli 2011 og den 30. juni 2012 udgør 27 250 000.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2011.

På Rådets vegne

FAZEKAS S.

Formand


(1)  EUT L 149 af 15.6.2010, s. 12.


29.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/28


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. juni 2011

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til smøremidler

(meddelt under nummer K(2011) 4447)

(EØS-relevant tekst)

(2011/381/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømærket tildeles produkter med færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

I Kommissionens beslutning 2005/360/EF (2) er der opstillet miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for smøremidler, som gælder indtil den 30. juni 2011.

(4)

Disse kriterier er nu igen blevet gennemgået i lyset af den tekniske udvikling. De nye kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

(5)

Beslutning 2005/360/EF bør erstattes af hensyn til klarheden.

(6)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for smøremidler på grundlag af kriterierne i beslutning 2005/360/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav. Indtil gyldighedsperioden for beslutning 2005/360/EF udløber, bør producenterne desuden kunne indgive ansøgninger enten efter denne beslutnings kriterier eller efter kriterierne i nærværende afgørelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Produktgruppen »smøremidler« omfatter følgende kategorier:

Kategori 1

:

hydraulikvæsker og traktortransmissionsolier

Kategori 2

:

fedter og stævnrørsfedter

Kategori 3

:

kædesavsolier, formolier, ståltovssmøremidler, stævnrørsolier og andre olier, som forbruges i processen

Kategori 4

:

totaktsolier

Kategori 5

:

industrielle og marine gearolier.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »smøremiddel«: et præparat der består af basisolier og additiver

2)   »basisolie«: en smørende olie, hvis flydeegenskaber, ældning, smøreevne, slidreducerende egenskaber og egenskaber med hensyn til suspension af urenheder ikke er blevet forbedret ved tilsætning af additiver

3)   »stof«: grundstoffer og forbindelser heraf, naturlige eller industrielt fremstillede, indeholdende tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og urenheder, som følger af den anvendte fremstillingsproces, bortset fra opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning

4)   »fortykkelsesmiddel«: et eller flere stoffer i basisolier, der fortykker en smørende olie eller et smørefedt eller ændrer deres reologi

5)   »hovedbestanddel«: et stof, der udgør over 5 vægtprocent af smøremidlet

6)   »additiv«: et stof eller en blanding hvis primære funktion er at forbedre smøreoliens flydeegenskaber, ældning, smøreevne, slidreducerende egenskaber og egenskaber med hensyn til suspension af urenheder

7)   »smørefedt«: et fast til halvfast præparat, der består af et fortykkelsesmiddel og evt. andre ingredienser, der giver særlige egenskaber, i et flydende smøremiddel.

Artikel 3

Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »smøremidler« som defineret i artikel 1 og opfylder kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen smøremidler og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav gælder i fire år, efter at denne afgørelse er vedtaget.

Artikel 5

Produktgruppen smøremidler får til administrative formål tildelt kodenummeret 027.

Artikel 6

Beslutning 2005/360/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes ansøgninger om EU-miljømærket for produkter i produktgruppen smøremidler på de betingelser, der er fastlagt i beslutning 2005/360/EF, hvis de indgives før vedtagelsesdatoen for denne afgørelse.

2.   Ansøgninger om EU-miljømærket, der indgives for produkter i produktgruppen smøremidler efter vedtagelsesdatoen for denne beslutning, men senest den 30. juni 2011, kan enten bygge på kriterierne i beslutning 2005/360/EF eller på kriterierne i nærværende afgørelse. Disse ansøgninger vurderes efter de kriterier, hvorpå de er baseret.

3.   Når EU-miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2005/360/EF, kan det anvendes i 12 måneder, efter at denne afgørelse er vedtaget.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUT L 118 af 5.5.2005, s. 26.


BILAG

RAMME

Sigtet med kriterierne

Kriterierne sigter især mod at fremme produkter, der belaster vand og jord mindre under brug, og som indeholder en stor mængde biobaseret materiale.

KRITERIER

1.

Stoffer og blandinger, der er udelukket eller kun må bruges i begrænset omfang

2.

Udelukkelse af specifikke stoffer

3.

Supplerende krav vedrørende giftighed for vandmiljøet

4.

Bionedbrydelighed og bioakkumuleringspotentiale

5.

Fornyelige råstoffer

6.

Mindstekrav til teknisk ydeevne

7.

Oplysninger på EU-miljømærket

Krav til vurdering og verifikation

a)   Krav

Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren over for det ansvarlige organ skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse og prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan dette materiale efter forholdene stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv.

Leverandøren af additivet, fortykningsmidlet eller basisolien kan give de relevante oplysninger direkte til det ansvarlige organ.

Prøvning udføres så vidt muligt af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO 17025 eller tilsvarende.

Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

Tabel 1 giver en generel oversigt over vurderingen af hvert enkelt anvendt stof i et smøremiddel.

b)   Målegrænser

Alle anvendte stoffer, der udgør over 0,010 vægtprocent, og som med forsæt er tilsat og/eller med forsæt dannes ved kemisk reaktion i det anvendte smøremiddel, skal angives entydigt ved navn og indeholdt massekoncentration og, hvis det er relevant, CAS-nummer og EF-nummer.

Kriterierne er følgende:

kriterium 1a, 6 og 7 gælder for det anvendte smøremiddel

kriterium 1b og 2 gælder for hvert anført stof, der med forsæt er tilsat eller dannes, og som udgør over 0,010 vægtprocent

kriterium 3, 4 og 5 gælder for hvert anført stof, der med forsæt er tilsat eller dannes, og som udgør over 0,10 vægtprocent.

Derudover skal den samlede mængde af anførte stoffer, som kriterium 3 og 4 ikke gælder for, være under 0,5 vægtprocent.

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER

Kriterium 1 —   Stoffer og blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

a)   Farlige stoffer og blandinger

Ifølge artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket må hverken produktet eller nogen del af det indeholde stoffer (i nogen form, heller ikke nanoformer), der opfylder kriterierne for klassificering med nedenstående fare- eller risikosætninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (1) eller Rådets direktiv 67/548/EØF (2), og det må heller ikke indeholde stoffer, som der er henvist til i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3). Nedenstående risikosætninger anvendes i almindelighed om stoffer. Det skal bevises, at stoffer på nanoform, der tilsættes produktet bevidst, opfylder dette kriterium uanset koncentration.

Liste over faresætninger og risikosætninger

Faresætning (4)

Risikosætning (5)

H300 Livsfarlig ved indtagelse

R28

H301 Giftig ved indtagelse

R25

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

R65

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

R27

H311 Giftig ved hudkontakt

R24

H330 Livsfarlig ved indånding

R26

H331 Giftig ved indånding

R23

H340 Kan forårsage genetiske defekter

R46

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

R68

H350 Kan fremkalde kræft

R45

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

R49

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

R40

H360F Kan skade forplantningsevnen

R60

H360D Kan skade det ufødte barn

R61

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn

R60, R61, R60-61

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

R60-R63

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen

R61-R62

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen

R62

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn

R63

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

R62-63

H362 Kan skade børn, der ammes

R64

H370 Forårsager organskader

R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28

H371 Kan forårsage organskader

R68/20, R68/21, R68/22

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

R48/25, R48/24, R48/23

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

R48/20, R48/21, R48/22

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R50

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R51-53

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

R53

EUH059 Farlig for ozonlaget

R59

EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

R29

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

R31

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

R32

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene

R39-41

Kriterium 1 gælder også for følgende fare- og risikosætninger:

Faresætning (6)

Risikosætning (7)

H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

R42

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

R43

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

R34; R35

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

R36

H315 Forårsager hudirritation

R38

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

R66

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

R67

Ovenstående krav gælder ikke for stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres af forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring).

Koncentrationsgrænserne for stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra a), b) eller c), i forordning (EF) nr. 1907/2006, må ikke overstige 0,1 vægtprocent. Hvis der henvises til specifikke koncentrationsgrænser for stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 57, litra a), b) eller c), bør disse være under en tiendedel (1/10) af den laveste angivne koncentration, medmindre denne værdi er mindre end 0,010 vægtprocent.

Undtagelser fra kriterium 1a er anført i tabel 1.

Vurdering og verifikation af kriteriet: Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ produktets nøjagtige recept. Ansøgeren skal påvise, at produktets stoffer opfylder kriteriet på baggrund af oplysninger, der som minimum omfatter de oplysninger, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Sådanne oplysninger bør være specifikke for produktets særlige form, herunder nanoformer. Til det formål skal ansøgeren fremlægge en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med en liste over ingredienser og tilhørende sikkerhedsdatablade for produktet i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006, såvel som for alle stoffer, der er angivet i formuleringen eller formuleringerne. Koncentrationsgrænserne anføres i sikkerhedsdatabladene, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Der skal fremlægges tilstrækkelige data, således at der kan foretages en vurdering af produktets miljørisici (anført i faresætningerne H400–H413 eller risikosætningerne R 50, R 50/53, R 51/53, R 52, R 52/53, R 53), i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (8).

Miljørisikovurdering af et produkt skal foretages ved hjælp af de almindelige metoder som anført i bilag III til direktiv 1999/45/EF eller ved hjælp af summationsmetoden, jf. afsnit 4.1.3.5.2 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Som anført i del C i bilag III til direktiv 1999/45/EF eller i afsnit 4.1.3.3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 kan testresultaterne af præparatet (enten produktpræparatet eller additivpakken) som sådan dog kun anvendes til at ændre den klassificering med hensyn til giftighed for vandmiljøet, der ville være blevet fastsat ved den almindelige metode eller summationsmetoden.

b)   Stoffer, der er listeført i henhold til artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske (Substances of very high concern) og opført på den i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006 omhandlede liste, og som findes i koncentrationer på over 0,010 %.

Vurdering og verifikation: De stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten som omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan findes her:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen.

Koncentrationsgrænser angives i sikkerhedsdatabladene i henhold til bilag II, punkt 3.2.1.c), i Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 (9).

Kriterium 2 —   Udelukkelse af specifikke stoffer

Følgende stoffer er ikke tilladt i mængder over 0,010 vægtprocent i det endelige produkt:

Stoffer, der er opført på EU-listen over prioriterede stoffer med hensyn til vandpolitik i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (10) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 2455/2001/EF (11), og OSPAR-listen over kemiske stoffer (http://www.ospar.org/content/content.asp?menu = 00950304450000_000000_000000)

Organiske halogenforbindelser og nitritforbindelser

Metaller eller metalforbindelser med undtagelse af natrium, kalium, magnesium og kalcium. I fortykkelsesmidler må der anvendes lithium- og/eller aluminiumforbindelser indtil de koncentrationer, der er afgrænset ved andre kriterier i bilaget til denne afgørelse.

Vurdering og verifikation: Overensstemmelse med disse krav angives skriftligt og underskrevet af ansøgeren.

Kriterium 3 —   Supplerende krav vedrørende giftighed for vandmiljøet

Ansøgeren skal påvise overensstemmelse med kravene i enten kriterium 3.1 eller kriterium 3.2.

Kriterium 3.1 —   Krav til smøremidlet og hovedbestanddelene

Der forelægges data om hovedbestanddelenes og blandingens akutte giftighed for vandmiljøet.

Der forelægges data om hver hovedbestanddels akutte giftighed for vandmiljøet for de to følgende trofiske niveauer: alger og dafnier (12). Hver enkelt af hovedbestanddelenes kritiske koncentration med hensyn til giftighed for vandmiljøet skal mindst være 100 mg/l.

Der forelægges data om det anvendte smøremiddels akutte giftighed for vandmiljøet for de følgende tre trofiske niveauer: alger, dafnier og fisk. Smøremidler i kategori 1 og 5 skal have en kritisk koncentration med hensyn til giftighed for vandmiljøet på mindst 100 mg/l og smøremidler i kategori 2, 3 og 4 på mindst 1 000 mg/l.

Tabel 2 sammenfatter kravene for de forskellige kategorier af smøremiddel i henhold til kriterium 3.1.

Vurdering og verifikation: Toksicitetsdata fra saltvand eller ferskvand accepteres. Testene udføres i henhold til og ved brug af de relevante testmetoder anført i følgende retningslinjer: ISO/DIS 10253 eller OECD 201 eller del C.3 i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 440/2008 (13) for alger, ISO TC 147/SC5/WG2 eller OECD 202 eller del C.2 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 for dafnier og OECD 203 eller del C.1 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 for fisk. Tilsvarende testmetoder aftalt med det ansvarlige organ er også tilladt. Kun (72 timer) ErC50 for alger, (48 timer) EC50 for dafnier og (96 timer) LC50 for fisk er tilladt.

Kriterium 3.2 —   Krav til alle anførte stoffer i koncentrationer over 0,10 vægtprocent

Resultater af kronisk toksicitetstest i form af nul-effekt-koncentrationsdata (NOEC) anføres for hvert af de følgende to trofiske niveauer: dafnier og fisk.

Hvis der ikke findes testresultater for kronisk toksicitet, anføres testresultater for akut giftighed for vandmiljøet for hvert af de følgende to trofiske niveauer: alger og dafnier. Et eller flere stoffer, der viser en vis grad af giftighed for vandmiljøet, er tilladt i hver af de fem smøremiddelkategorier for en kumuleret massekoncentration som anført i tabel 1.

Vurdering og verifikation: Nul-effekt-koncentrationsdata (NOEC) for de to trofiske niveauer dafnier og fisk fastsættes ved følgende testmetoder: del C.20 og C.14 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 for henholdsvis dafnier og fisk eller tilsvarende testmetoder, som aftalt med det ansvarlige organ.

Data for akut toksicitet fra saltvand eller ferskvand accepteres for alger og dafnier. Test i saltvand udføres i henhold til og ved brug af de relevante testmetoder anført i følgende retningslinjer: ISO/DIS 10253 eller OECD 201 eller del C.3 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 for alger, ISO TC 147/SC5/WG2 eller OECD 202 eller del C.2 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 for dafnier og OECD 203 eller del C.1 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 for fisk. Det er tilladt at aftale tilsvarende testmetoder med det ansvarlige organ. Kun (72 timer) ErC50 for alger og (48 timer)EC50 for dafnier tillades.

Vurdering og verifikation af kriterium 3.1 og 3.2: Testresultater af høj kvalitet eller litteratur (prøvning i henhold til tilladte protokoller og god laboratoriepraksis), herunder henvisninger, der påviser overholdelse af kravene med hensyn til giftighed for vandmiljøet i tabel 1, skal forelægges det ansvarlige organ.

Ved letopløselige stoffer eller præpater (< 10 mg/l) kan metoden »Water Accommodated Fraction« (WAF) anvendes til bestemmelse af giftighed for vandmiljøet. Det fastlagte belastningsniveau, undertiden også benævnt LL50 og knyttet til letal belastning, kan anvendes direkte i klassificeringskriteriet. Fremstilling af en »Water Accommodated Fraction« skal følge henstillingerne i en af følgende retningslinjer: ECETOC Technical Report No. 20 (1986), bilag III til OECD 1992 301 eller ISO-vejledningen ISO 10634 eller ASTM D6081-98 (Standard Practice for Aquatic Toxicity Testing for Lubricants: Sample Preparation and Results Interpretation or equivalent methods). Derudover er dette kriterium opfyldt, hvis det kan påvises, at et stof på grænsen af sin vandopløselighed ikke er giftigt.

Det er ikke nødvendigt at undersøge giftighed for vandmiljøet, når:

klassificeringen af stoffet, basisolien eller additivet allerede er angivet på klassificeringslisten over smøremidler, eller

der kan fremlægges en gyldig overensstemmelseserklæring fra et ansvarligt organ, eller

stoffet sandsynligvis ikke passerer de biologiske membraner MM > 800 g/mol eller molekylediameter > 1,5 nm (> 15 Å), eller

stoffet er en polymer og dets molekylvægtfraktion under 1 000 g/mol er mindre end 1 %, eller

stoffet er meget tungtopløseligt i vand (vandopløselighed < 10 μg/l),

da sådanne stoffer ikke anses for at være giftige for alger og dafnier i vandmiljøet.

Stoffers vandopløselighed bestemmes om nødvendigt ifølge OECD 105 eller tilsvarende testmetoder.

Molekylvægtfraktionen under 1 000 g/mol af en polymer bestemmes i henhold til del A.19 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller tilsvarende.

Kriterium 4 —   Bionedbrydelighed og bioakkumuleringspotentiale

Kravene til bionedbrydelighed og bioakkumuleringspotentiale skal opfyldes for hvert anført stof i koncentrationer over 0,10 vægtprocent.

Smøremidlet må ikke indeholde stoffer, der både er ikke-bionedbrydelige og (potentielt) bioakkumulerende.

Smøremidlet kan imidlertid indeholde et eller flere stoffer med en vis grad af nedbrydelighed og potentiel eller faktisk bioakkumulering op til en kumuleret massekoncentration, som anført i tabel 1.

Vurdering og verifikation: Overensstemmelse med kriteriet påvises ved fremlæggelse af følgende oplysninger:

Testrapporter af høj kvalitet eller litteratur (prøvning i henhold til tilladte protokoller og god laboratoriepraksis), herunder henvisning til hvert indeholdt stofs bionedbrydelighed og på anmodning (potentielle) bioakkumulering.

4.1.   Bionedbrydning

Et stof anses for at være fuldstændig bionedbrydeligt (aerobt) hvis:

1)

der i en bionedbrydelighedsundersøgelse over 28 dage i henhold til del C.4 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008, OECD 306, OECD 310 opnås følgende bionedbrydelighedsniveauer:

i test af fuldstændig bionedbrydelighed baseret på opløst organisk kulstof (DOC): ≥ 70 %

i test af fuldstændig bionedbrydelighed baseret på iltforbrug eller CO2-udvikling: ≥ 60 % af det teoretiske maksimum.

I test af fuldstændig bionedbrydelighed anvendes tidagesvindue-princippet ikke nødvendigvis. Hvis stoffet når bionedbrydelighedstærskelværdien i løbet af 28 dage, men ikke i løbet af 10 dage, formodes en langsommere nedbrydning.

2)

BOD5/ThOD eller BOD5/COD-forholdet ≥ 0,5. BOD5/(ThOD eller COD)-forholdet kan kun anvendes, hvis der ikke foreligger data baseret på del C.4 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008, OECD 306 eller OECD 310 eller andre tilsvarende testmetoder. BOD5 vurderes i henhold til del C.5 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller tilsvarende metoder, mens COD vurderes i henhold til del C.6. i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller tilsvarende metoder.

Et stof anses for at være inhærent bionedbrydeligt, hvis det viser:

en bionedbrydelighed > 70 % i henhold til del C.9 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller OECD 302 C test af inhærent bionedbrydelighed eller tilsvarende metoder, eller

en bionedbrydelighed > 20 % men < 60 % efter 28 dage i henhold til del C.4 bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008, OECD-test 306, 310 baseret på iltforbrug eller CO2-udvikling.

Det er ikke nødvendigt at udføre bionedbrydelighedstesten, når:

klassificeringen af stoffet, basisolien eller additivet allerede er angivet på klassificeringslisten over smøremidler, eller hvis der kan fremlægges en gyldigt overensstemmelseserklæring fra et ansvarligt organ.

Et stof er ikke-bionedbrydeligt, hvis det ikke opfylder kriterierne for fuldstændig og inhærent bionedbrydelighed.

Ansøgeren kan også benytte »read-across data« til vurdering af et stofs bionedbrydelighed. »Read-across« til vurdering af et stofs bionedbrydelighed kan accepteres, hvis referencestoffet kun adskiller sig fra det i produktet anvendte stof ved en funktionel gruppe eller et fragment. Hvis referencestoffet er let eller inhærent bionedbrydeligt, og den funktionelle gruppe har en positiv virkning for den aerobe bionedbrydelighed, kan det anvendte stof også anses for at være let eller inhærent bionedbrydeligt. Funktionelle grupper eller fragmenter med en positiv virkning for bionedbrydeligheden er: alifatisk og aromatisk alkohol [-OH], alifatisk og aromatisk syre [-C(= O)-OH], aldehyd [-CHO], ester [-C(= O)-O-C], amid [-C(= O)-N eller -C(= S)-N]. Der skal forelægges passende og pålidelig dokumentation for undersøgelsen af referencestoffet. I tilfælde af sammenligning med et fragment, der ikke er nævnt ovenfor, skal der gives passende og pålidelig dokumentation af undersøgelserne af den funktionelle gruppes positive virkninger for strukturelt beslægtede stoffers bionedbrydelighed.

4.2.   Bioakkumulering

Det er ikke nødvendigt at fastsætte den (potentielle) bioakkumulering, når stoffet:

har en MM > 800 g/mol, eller

har en molekyldiameter > 1,5 nm (> 15 Å) eller

oktanol/vand-fordelingskoefficienten Kow < 3 eller > 7 eller

den målte BCF er ≤ 100 l/kg eller

stoffet er en polymer og dets molekylvægtfraktion under 1 000 g/mol er mindre end 1 %.

Da de fleste stoffer anvendt i smøremidler er temmelig hydrofobe, bør BCF-værdien baseres på lipidindholdet, og det er vigtigt at sikre tilstrækkelig eksponeringstid.

Biokoncentrationsfaktoren (BCF) vurderes i henhold til del C.13 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller tilsvarende testmetoder.

Log oktanol/vand-fordelingskoefficienten (log Kow) vurderes i henhold til del A.8 i bilaget til forordning (EF) nr. 440/2008 eller OECD 123 eller tilsvarende testmetoder. Hvis der for et andet organisk stof end et overfladeaktivt stof ikke findes en eksperimentel værdi, kan en anden beregningsmetode anvendes. Følgende beregningsmetoder er tilladte: CLOGP, LOGKOW, (KOWWIN) og SPARC. Log Kow-værdier, der er anslået på basis af disse beregningsmetoder til < 3 eller > 7, indikerer, at stoffet ikke forventes at bioakkumelere.

Log Kow-værdier kan kun anvendes på organiske kemikalier. For at vurdere bioakkumuleringspotentialet af uorganiske forbindelser, overfladeaktive stoffer og visse organiske metalforbindelser skal der foretages BCF-målinger.

Kriterium 5 —   Fornyelige råstoffer

Det formulerede produkt skal have et kulstofindhold, der kommer fra fornyelige råstoffer, på:

≥ 50 % (m/m) for kategori 1

≥ 45 % (m/m) for kategori 2

≥ 70 % (m/m) for kategori 3

≥ 50 % (m/m) for kategori 4

≥ 50 % (m/m) for kategori 5.

Ved kulstofindholdet fra fornyelige råstoffer forstås masseprocenten af bestanddel A × [antallet af C-atomer i bestanddel A, der kommer fra (vegetabilske) olier eller (animalske) fedtstoffer divideret med det samlede antal C-atomer i bestanddel A] plus masseprocenten af bestanddel B × [antal C-atomer i bestanddel B, der kommer fra (vegetabilske) olier eller (animalske) fedtstoffer divideret med det samlede antal C-atomer i bestanddel B] plus masseprocenten af bestanddel C × [antal C-atomer i bestanddel C, der kommer fra (vegetabilske) olier eller (animalske) fedtstoffer divideret med det samlede antal C-atomer i bestanddel C], osv.

Ansøgeren skal i ansøgningsformularen angive type(r), kilde(r) og oprindelse af de fornyelige råstoffers hovedbestanddele.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal over for det ansvarlige organ fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium.

Kriterium 6 —   Mindstekrav til teknisk ydeevne

a)

Hydraulikvæsker: skal mindst opfylde kravene til teknisk ydeevne som fastsat i den nuværende ISO 15380, tabel 2-5. Leverandøren angiver i produktdatabladet, hvilke to elastomerer der er blevet testet.

b)

Industrielle og marine gearolier: skal mindst opfylde kravene til teknisk ydeevne som fastsat i DIN 51517. Leverandøren angiver i produktdatabladet, hvilket afsnit (I, II eller III) blev udvalgt.

c)

Kædesavsolier: skal mindst opfylde kravene til teknisk ydeevne i »Blauer Engel« RAL-UZ 48.

d)

Totaktsolier til marine anvendelser: skal mindst opfylde kravene til teknisk ydeevne, der er fastsat i NMMA TC-W3 - »NMMA Certification for Two-Stroke Cycle Gasoline Engine Lubricants«.

e)

Totaktsolier til ikke-marine anvendelser: skal mindst opfylde kravene til teknisk ydeevne for kategori EGD i ISO 13738:2000.

f)

Alle øvrige smøremidler: egnet til formålet.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal over for det ansvarlige organ fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, sammen med relevant dokumentation.

Kriterium 7 —   Oplysninger på EU-miljømærket

Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst:

»—

Produktet er mindre skadeligt for vand og jord

Indeholder en stor mængde biobaseret materiale«.

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstrubrik kan findes i »Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo« på webstedet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal til det ansvarlige organ indlevere en prøve af produktemballagen, der viser miljømærket, samt en erklæring om, at dette kriterium er overholdt.

Tabel 1

Kriterier for smøremidlet og alle anførte stoffer

 

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Kategori

Kriterier

Hydraulikvæsker, traktortransmissionsolier

Fedter, stævnrørsfedter

Kædesavsolier, formolier, ståltovssmøremidler, stævnrørsolier og andre olier, som forbruges i processen

Totaktsolier

Industrielle og marine gearolier

Fare- og risikosætninger, der angiver miljø- og sundhedsfarer

(Undtagelse fra kriterium 1a)

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Sundheds- eller miljøfaresætning eller risikosætning for smøremidlet på ansøgningstidspunktet

Ingen

(Laveste klassifikation i forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 99/45/EF)

Ingen

(Laveste klassifikation i forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 99/45/EF)

Ingen

(Laveste klassifikation i forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 99/45/EF)

Ingen

(Laveste klassifikation i forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 99/45/EF)

Ingen

(Laveste klassifikation i forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 99/45/EF)

Udelukkelse af specifikke stoffer

(Kriterium 1b og 2)

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Anført i OSPAR-listen; EU-listen over prioriterede stoffer med hensyn til vandpolitik; organiske halogener; nitrit; metaller og metalforbindelser, undtagen Den nationale administrator, K, Mg, Ca og for fortykkelsesmidlers vedkommende Li og Al; CMR kat. 1,2 (R45, R46, R49, R60 eller R61); kandidatlisten i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

< 0,010 %

Giftighed for vandmiljøet

(Kun kriterium 3.2)

Kumuleret massekoncentration (vægtprocent) af stoffer i

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Ikke toksisk (D)

Akut toksicitet > 100 mg/l

eller

NOEC > 10 mg/l

Ingen fastsat grænse

Skadelig (E)

10 mg/l < Akut toksicitet ≤ 100 mg/l

eller

1 mg/l < NOEC ≤ 10 mg/l

≤ 20

≤ 25

≤ 5

≤ 25

≤ 20

Toksisk (F)

10 mg/l < Akut toksicitet ≤ 100 mg/l

eller

0,1 mg/l < NOEC ≤ 1 mg/l

≤ 5

≤ 1

≤ 0.5

≤ 1

≤ 5

Meget toksisk (G)

Akut toksicitet > 1 mg/l

eller

NOEC ≤ 0,1 mg/l

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 0,1/M (14)

≤ 1/M (14)

Bionedbrydning og bioakkumulering

(Kriterium 4)

Kumuleret massekoncentration (vægtprocent) af stoffer i

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Fuldstændig aerobt bionedbrydelig (A)

> 90

> 75

> 90

> 75

> 90

Inhærent aerobt bionedbrydelig (B)

≤ 5

≤ 25

≤ 5

≤ 20

≤ 5

Ikke bionedbrydelig OG ikke bioakkumulerende (C)

≤ 5

≤ 5

≤ 10

≤ 5

Ikke bionedbrydelig OG bioakkumulerende (X)

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 0,1

Ikke vurderet fraktion for giftighed for vandmiljøet (kriterium 3.2) eller bionedbrydelighed/bioakkumulering (kriterium 4)

Kumuleret massekoncentration (vægtprocent) af stoffer i

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 4

 

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Fornyelighed

(Kriterium 5)

Kumuleret massekoncentration (vægtprocent) af stoffer i

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Baseret på kulstof

≥ 50 %

≥ 45 %

≥ 70 %

≥ 50 %

≥ 50 %

 

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Mindstekrav til teknisk ydeevne

(Kriterium 6)

Hydraulikvæsker: ISO 15380 tabel 2 til 5

Traktortransmissionsolier: »egnet til formålet«

»Egnet til formålet«

Kædesavsolier: som i RAL UZ 48

Andre: »egnet til formålet«

Marine totaktsolier: som i NMMA TC-W3

Andre totaktsolier: som EGD-niveauet i ISO 13738:2000

Industrielle og marine gearolier DIN 51517


Multiplikationsfaktor (M)

Stoffets LC50- eller EC50-værdi (»L(E)C50«)

1

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

10

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

100

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

1 000

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

For stoffer med en LC50- eller EC50-værdi, som er mindre end 0,0001 mg/l, beregnes koncentrationsgrænserne på tilsvarende måde (med faktor 10-intervaller).


Tabel 2

Krav vedrørende de forskellige smøremiddelkategoriers giftighed for vandmiljøet — Datakrav til smøremidlet og hovedbestanddelene

Kriterium 3.1

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Kategori 5

Det friskfremstillede smøremiddels akutte giftighed for vandmiljøet for tre trofiske niveauer, alger, dafnier og fisk

> 100 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 1 000 mg/l

> 100 mg/l

Alle hovedbestanddeles akutte giftighed for vandmiljøet for to trofiske niveauer, alger og dafnier

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l

> 100 mg/l


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(3)  EFT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(5)  I henhold til direktiv 67/548/EØF.

(6)  I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

(7)  I henhold til direktiv 67/548/EØF.

(8)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(9)  EUT L 133 af 31.5.2010, s. 1.

(10)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(11)  EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1.

(12)  Krebsdyr kan erstatte dafnier i denne afgørelse, når der indgives saltvandsdata.

(13)  EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1.

(14)  M er multiplikationsfaktoren 10 for stoffer, der er meget giftige for vandmiljøet i henhold til tabel 1b i Kommissionens direktiv 206/8/EF (EFT L 19 af 24.1.2006, s. 12).


29.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/40


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 24. juni 2011

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til håndopvaskemidler

(meddelt under nummer K(2011) 4448)

(EØS-relevant tekst)

(2011/382/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

I Kommissionens beslutning 2005/342/EF (2) er der opstillet miljøkriterier med tilhørende vurderings- og verifikationskrav for håndopvaskemidler, som gælder indtil den 30. juni 2011.

(4)

Disse kriterier er nu igen blevet gennemgået i lyset af den tekniske udvikling. De nye kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

(5)

Beslutning 2005/342/EF bør erstattes af hensyn til klarheden.

(6)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for håndopvaskemidler på grundlag af kriterierne i beslutning 2005/342/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav. Indtil gyldighedsperioden for beslutning 2005/342/EF udløber, bør producenterne desuden kunne indgive ansøgninger enten efter denne beslutnings kriterier eller efter kriterierne i nærværende afgørelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Produktgruppen »håndopvaskemidler« omfatter alle opvaskemidler, der er beregnet til opvask i hånden af fade, tallerkener, bestik, gryder, pander og andet køkkenudstyr mv.

Produktgruppen omfatter produkter til både privat og professionel brug. Produkterne skal være en blanding af kemiske stoffer og må ikke indeholde mikroorganismer, som producenten bevidst har tilsat.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »stof«: et grundstof eller en naturlig eller industrielt fremstillet forbindelse, som det indgår i, herunder tilsætningsstoffer, der er nødvendige for at bevare produktets stabilitet, og urenheder, der stammer fra fremstillingsprocessen, men ikke opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

2)   »produkt« (eller »blanding«): en blanding eller opløsning af to eller flere stoffer, der ikke reagerer med hinanden.

Artikel 3

Et håndopvaskemiddel kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen håndopvaskemidler som defineret i artikel 1 og opfylder kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget.

Artikel 4

Kriterierne for produktgruppen håndopvaskemidler og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav gælder i fire år, efter at denne afgørelse er vedtaget.

Artikel 5

Produktgruppen håndopvaskemidler får til administrative formål tildelt kodenummer 019.

Artikel 6

Beslutning 2005/342/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes EU-miljømærkeansøgninger for produkter i produktgruppen håndopvaskemidler på de betingelser, der er fastlagt i beslutning 2005/342/EF, hvis de indgives før vedtagelsesdatoen for denne afgørelse.

2.   EU-miljømærkeansøgninger, der indgives for produkter i produktgruppen håndopvaskemidler efter vedtagelsesdatoen for denne afgørelse, men senest den 30. juni 2011, kan enten bygge på kriterierne i beslutning 2005/342/EF eller på kriterierne i denne afgørelse. Disse ansøgninger bedømmes efter de kriterier, de bygger på.

3.   Når miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2005/342/EF, kan det anvendes i 12 måneder, efter at denne afgørelse er vedtaget.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 9.


BILAG

GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

Kriterierne sigter især mod at fremme produkter, der medfører mindsket udledning af giftige og på anden vis forurenende stoffer i vandmiljøet, og mod at mindske eller forebygge sundhedsmæssige og miljømæssige risici, der skyldes brugen af farlige stoffer, at minimere emballageaffaldet og at give forbrugeren oplysninger, der gør det muligt at bruge produktet effektivt og med mindst mulig miljøbelastning.

KRITERIER

1.

Toksicitet for organismer, der lever i vand

2.

Overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed

3.

Stoffer og blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

4.

Duftstoffer

5.

Ætsende egenskaber

6.

Emballagekrav

7.

Brugsegnethed

8.

Brugsanvisning

9.

Oplysninger på EU-miljømærket

Krav til vurdering og verifikation

a)   Krav

Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal forelægge erklæringer, dokumentation, analyse- og prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan dette materiale efter forholdene stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv.

Prøvning udføres så vidt muligt af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO 17025 eller tilsvarende.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

Tillæg I henviser til databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database, DID-listen), som omfatter de mest udbredte opvaskemiddelingredienser. Den skal anvendes som grundlag for beregningerne af det kritiske fortyndingsvolumen og til vurderingen af ingrediensernes bionedbrydelighed. For stoffer, der ikke optræder på DID-listen, gives der anvisninger på, hvordan de relevante data beregnes eller ekstrapoleres. Den seneste version af DID-listen kan fås på EU-miljømærkets websted eller via de enkelte ansvarlige organers websteder.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

b)   Målegrænser

Alle stoffer i produktet, inklusive tilsætningsstoffer (f.eks. konserveringsstoffer eller stabilisatorer) i ingredienserne, hvis koncentration i den endelige sammensætning overstiger 0,010 vægtprocent, skal opfylde EU-miljømærkekriterierne, idet kriterium 1 dog skal opfyldes for alle stoffer, der er tilsat bevidst, uanset hvilken vægt de indgår med. Urenheder, der stammer fra fremstilling af ingredienserne, og som er til stede i den endelige sammensætning i koncentrationer på mere end 0,010 vægtprocent, skal også opfylde kriterierne.

c)   Referencedosering

Ved de beregninger, der skal dokumentere, at EU-miljømærkekriterierne er opfyldt, og ved prøvningen af rengøringsevne er referencedoseringen for håndopvaskemidler den dosering i gram af produktet, som producenten anbefaler til én liter opvaskevand til rengøring af normalt snavset service.

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterium 1 —   Toksicitet for organismer, der lever i vand

Det kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) beregnes for hvert enkelt stof (i) ved følgende formel:

Formula

hvor vægt(i) er vægten af stoffet (i gram) i den dosering, som producenten anbefaler til én liter opvaskevand. DF(i) er stoffets nedbrydningsfaktor, og TFkronisk(i) dets toksicitetsfaktor (i milligram pr. liter).

Værdierne for DF og TFkronisk skal tages fra databasen for vaskemiddelingredienser (DID-listen), del A (tillæg I). Står det pågældende stof ikke i DID-listens del A, anslår ansøgeren værdierne ifølge fremgangsmåden i DID-listens del B (tillæg I). Ved addition af alle stoffers CDVkronisk fremkommer produktets CDV kronisk.

CDVkronisk beregnes på grundlag af den dosering i gram af produktet, som producenten anbefaler til én liter opvaskevand til rengøring af normalt snavset service. CDVkronisk for den anbefalede dosering for 1 liter opvaskevand må ikke være større end 3 800 liter.

Vurdering og verifikation: Produktets nøjagtige recept skal forelægges det ansvarlige organ sammen med de detaljerede beregninger af CDVkronisk, som skal dokumentere, at dette kriterium er overholdt.

Kriterium 2 —   Overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed

a)   Let bionedbrydelighed (aerob)

Alle overfladeaktive stoffer, som anvendes i produktet, skal være let bionedbrydelige.

Vurdering og verifikation: Produktets nøjagtige recept skal forelægges det ansvarlige organ sammen med en beskrivelse af hver enkelt stofs funktion. I DID-listens del A (tillæg I) er det anført, om et givet overfladeaktivt stof er aerobt bionedbrydeligt eller ej (de stoffer, der er markeret med »R« i kolonnen vedrørende aerob bionedbrydelighed er let bionedbrydelige). For overfladeaktive stoffer, som ikke er opført i DID-listens del A, skal der opgives relevante oplysninger fra litteraturen, andre kilder eller egnede prøvningsresultater til dokumentation for, at stofferne er aerobt bionedbrydelige. Prøvningen af let bionedbrydelighed udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (1). Overfladeaktive stoffer anses for let bionedbrydelige, hvis der måles en bionedbrydelighed (mineralisering) på mindst 60 % inden for 28 dage ved en af følgende fem metoder: CO2 headspace test (OECD 310), kuldioxidudvikling — modificeret Sturm-test (OECD 301B; Rådets forordning (EF) nr. 440/2008 (2), metode C.4-C), closed bottle test (OECD 301D; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-E), manometrisk respirometri (OECD 301F; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-D) eller MITI(I)-test (OECD 301C; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-F), eller de tilsvarende ISO-metoder. Afhængigt af det overfladeaktive stofs fysiske egenskaber kan en af nedennævnte metoder anvendes til at bekræfte let bionedbrydelighed, hvis bionedbrydeligheden er mindst 70 % inden for 28 dage: eliminering af opløst organisk kulstof (DOC Die-Away) (OECD 301A; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-A) eller modificeret OECD-screeningtest — eliminering af DOC (OECD 301E; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-B), eller de tilsvarende ISO-metoder. Der skal gives en udførlig begrundelse for, hvorfor prøvningsmetoder baseret på måling af opløst organisk kulstof kan anvendes, idet sådanne metoder undertiden kun viser resultater for fjernelsen, men ikke bionedbrydeligheden. Der anvendes ikke præadaptation i test for let aerob bionedbrydelighed. Tidagesvindue-princippet anvendes ikke.

b)   Anaerob bionedbrydelighed

Overfladeaktive stoffer, der ikke er bionedbrydelige under anaerobe forhold, må anvendes i produktet op til de nedenfor fastsatte grænser, hvis de overfladeaktive stoffer ikke er klassificeret med H400/R50 (Meget giftig for vandlevende organismer).

Den samlede vægt af sådanne stoffer, der ikke er anaerobt bionedbrydelige, må ikke overstige 0,20 gram af den anbefalede dosering for 1 liter opvaskevand.

Vurdering og verifikation: Produktets nøjagtige recept skal forelægges det ansvarlige organ sammen med en beskrivelse af hver enkelt stofs funktion. I DID-listens del A (tillæg I) er det anført, om et givet overfladeaktivt stof er anaerobt bionedbrydeligt eller ej (de stoffer, der er markeret med »J« i kolonnen vedrørende anaerob bionedbrydelighed er bionedbrydelige under anaerobe forhold). For overfladeaktive stoffer, som ikke er opført i del A i DID-listen (EUT L 115 af 4.5.2005, s. 18), skal der opgives relevante oplysninger fra litteraturen, andre kilder eller egnede prøvningsresultater til dokumentation for, at stofferne er anaerobt bionedbrydelige. Referencemetoden for anaerob bionedbrydelighed er OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988) eller ækvivalente prøvningsmetoder, og der kræves mindst 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Prøvningsmetoder, der simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også bruges til at dokumentere, at der er opnået 60 % fuldstændig anaerob nedbrydelighed (se tillæg II).

Kriterium 3 —   Stoffer og blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

Kravene i nedenstående punkt a), b) og c) gælder for alle stoffer og blandinger, herunder biocider, farve- og duftstoffer, som udgør mere end 0,01 vægtprocent af det endelige produkt. Kravene gælder ligeledes for ethvert stof i en blanding, der er benyttet i recepten, hvis det udgør mere end 0,010 vægtprocent af det endelige produkt. Det skal bevises, at stoffer på nanoform, der tilsættes produktet bevidst, opfylder kriterium 3 c) uanset koncentration.

a)   Stoffer, der ikke må anvendes

De følgende stoffer må ikke indgå i produktet hverken som en del af recepten eller som bestanddel af en blanding, der anvendes i recepten:

alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf

EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre) og salte deraf

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxan

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

diazolinidylurea

formaldehyd

natriumhydroxymethylglycinat

nitromoskusforbindelser og polycykliske moskus-forbindelser, bl.a.:

moskusxylen: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen

moskusambrette: 4-tert-butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluen

mosken: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindan

moskustibetin: 1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen

moskusketon: 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenon

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta(g)-2-benzopyran)

AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal bekræfte, at de opregnede stoffer ikke indgår i produktet, og i relevant omfang vedlægge dokumentation i form af producenterklæringer.

b)   Kvaternære ammoniumsalte, der ikke er let bionedbrydelige, må ikke anvendes, hverken som en del af recepten eller som en del af en blanding, der indgår i recepten.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge dokumentation for bionedbrydeligheden af kvaternære ammoniumsalte, hvis disse indgår.

c)   Farlige stoffer og blandinger

Ifølge artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket må hverken produktet eller nogen del af det indeholde stoffer (i nogen form, heller ikke nanoformer) eller blandinger, der opfylder kriterierne for klassificering med nedenstående fare- eller risikosætninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (3) eller Rådets direktiv 67/548/EØF (4), og det må heller ikke indeholde stoffer, som der er henvist til i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (5). Nedenstående risikosætninger anvendes i almindelighed om stoffer. Men for blandinger af enzymer og duftstoffer, hvor der ikke kan fremskaffes oplysninger om stofferne, anvendes klassifikationsreglerne for blandinger.

Liste over faresætninger og risikosætninger:

Faresætning (6)

Risikosætning (7)

H300 Livsfarlig ved indtagelse.

R28

H301 Giftig ved indtagelse.

R25

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

R65

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

R27

H311 Giftig ved hudkontakt.

R24

H330 Livsfarlig ved indånding.

R23; R26

H331 Giftig ved indånding.

R23

H340 Kan forårsage genetiske defekter.

R46

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

R68

H350 Kan fremkalde kræft.

R45

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding.

R49

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

R40

H360F Kan skade forplantningsevnen.

R60

H360D Kan skade det ufødte barn.

R61

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

R60-61

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R60-63

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

R61-62

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

R62

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R63

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R62-63

H362 Kan skade børn, der ammes.

R64

H370 Forårsager organskader.

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Kan forårsage organskader.

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

R50

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R51-53

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

R53

EUH059 Farlig for ozonlaget.

R59

EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

R29

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

R31

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

R32

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene.

R39-41

Sensibiliserende stoffer

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

R42

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

R43

Ovenstående krav gælder ikke for stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres af forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring).

Dispensationer: Følgende stoffer og blandinger er specifikt undtaget fra dette krav:

Overfladeaktive stoffer

I koncentrationer < 25 % i produktet (8)

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

R 50

Duftstoffer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

Enzymer (9)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

R42

Enzymer (9)

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

R43

NTA som urenhed i MGDA og GLDA (10)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

R40

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ. Ansøgeren skal påvise, at stofferne i produktet opfylder kriteriet på baggrund af oplysninger, der som minimum omfatter de oplysninger, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disse oplysninger bør være specifikke for den særlige form, herunder nanoformer, hvori stofferne er anvendt i produktet. Til det formål skal ansøgeren forelægge en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med en ingrediensliste med dertil hørende sikkerhedsdatablade i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006, både for produktet og for alle de stoffer, der er anført i recepten eller recepterne. Koncentrationsgrænserne anføres i sikkerhedsdatabladene, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

d)   Stoffer på den liste, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i forordning (ef) nr. 1907/2006

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske (Substances of very high concern) og opført på den i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, omhandlede liste, og som findes i blandinger i koncentrationer på over 0,010 %.

Vurdering og verifikation: De stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten som omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan findes her:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen.

Koncentrationsgrænserne anføres i sikkerhedsdatabladene, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

e)   Biocider

i)

Produktet må kun indeholde biocider i konserveringsøjemed, og doseringen skal være afpasset til dette ene formål. Dette gælder ikke for overfladeaktive stoffer, som også kan have biocide egenskaber.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle tilsatte konserveringsmidler samt oplysninger om den nøjagtige koncentration i produktet. Konserveringsmiddelproducenten eller -leverandøren skal forelægge oplysninger om den nødvendige dosering.

ii)

Det er forbudt at hævde eller antyde på emballagen eller ved enhver anden kommunikationsform, at produktet har antibakteriel virkning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge tekst og layout for hver emballagetype og/eller et eksemplar af hver emballagetype for det ansvarlige organ.

iii)

Biocider, som anvendes i konserveringsøjemed og er klassificeret med H410/R50-53 eller H411/R51-53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (11) eller forordning (EF) nr. 1272/2008, er dog tilladt som enten en del af recepten eller en del af en blanding, der indgår i recepten, men kun hvis deres potentiale for bioakkumulation har en log Kow (log oktanol/vand-fordelingskoefficient) < 3,0 eller en eksperimentelt bestemt biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle biocider samt dokumentation for koncentrationen af biociderne i det endelige produkt.

Kriterium 4 —   Duftstoffer

a)

Produktet må ikke indeholde parfumer, der indeholder nitromoskusforbindelser eller polycykliske moskus-forbindelser (som specificeret i kriterium 3a).

b)

Ethvert stof, der tilsættes produktet som duftstof, skal være fremstillet og/eller håndteret i henhold til retningslinjerne fra International Fragrance Association (IFRA). Disse retningslinjer ligger på IFRA's websted: http://www.ifraorg.org.

c)

Duftstoffer, der er undergivet oplysningskravet i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (bilag VII), og som ikke i forvejen er udelukket ved kriterium 3c, samt (andre) duftstoffer, der er klassificeret til H317/R43 (Kan forårsage allergisk hudreaktion) og/eller H334/R42 (Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding), må ikke forekomme i mængder ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) pr. stof.

d)

Der må ikke benyttes duftstoffer i håndopvaskemidler til erhvervsmæssig brug.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at hver enkelt del af kriterium a), b) og d) er overholdt. For kriterium c) skal ansøgeren forelægge en underskrevet overensstemmelseserklæring med angivelse af mængden af duftstoffet i produktet. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring fra duftstoffets producent, som specificerer hvert af de stoffer i duftstofferne, der er opført i bilag III, del I, til Rådets direktiv 76/768/EØF (12), samt indholdet af (andre) stoffer, der har fået tildelt H/R-sætningerne H317/R43 og/eller H334/R42.

Kriterium 5 —   Ætsende egenskaber

Produktet må ikke være klassificeret som en »Ætsende« (C) blanding med R34 eller R35 i henhold til direktiv 1999/45/EF eller som en »hudkategori 1«-blanding i henhold til forordning (EF) nr.1272/2008.

Vurdering og verifikation: For alle stoffer, som anvendes i produktet enten som en del af recepten eller som en del af en blanding, der indgår i recepten, og som er klassificeret som »Ætsende« (C) med R34 eller R35 i henhold til direktiv 1999/45/EF eller som en »hudkategori 1«-blanding i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal ansøgeren forelægge nøjagtige oplysninger om deres koncentration og kopier af sikkerhedsdatabladene for det ansvarlige organ.

Kriterium 6 —   Emballagekrav

a)

Plastmaterialer, der anvendes til primæremballagen, skal mærkes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (13), eller DIN 6120, del 1 og 2, sammenholdt med DIN 7728, del 1.

b)

Hvis primæremballagen består af genanvendte materialer, skal enhver angivelse af dette på emballagen være i overensstemmelse med ISO-standard 14021 »Miljømærkning — Egendeklaration af miljøpåstande (Type II miljømærkning)«.

c)

Kun phthalater, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke klassificeret efter kriterium 3 c), må anvendes i plastemballage.

d)

Primæremballagens vægt/nytte-forhold (VNF) må ikke overstige følgende værdier:

Produkttype

VNF

Håndopvaskemidler, der fortyndes med vand før brug

1,20 gram emballage pr. liter brugsopløsning (opvaskevand)

VNF udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel:

Formula,

hvor

Wi

=

vægten (i gram) af primæremballagen (i) inklusive eventuel etiket

Ui

=

vægten (i gram) af det ikke-genanvendte materiale i primæremballagen (i). Hvis det ikke-genanvendte materiale udgør 0 % af primæremballagen, er Ui = Wi.

Di

=

antallet af funktionelle doseringer (= antal enheder af det doseringsvolumen, producenten anbefaler til 1 liter opvaskevand) i primæremballagen (i).

ri

=

returtallet, dvs. det antal gange, primæremballagen (i) genbruges til samme formål i et retur- eller genpåfyldningssystem (ri = 1, hvis emballagen ikke genbruges til samme formål. Hvis emballagen genbruges, sættes ri også til 1, medmindre ansøgeren kan dokumentere et større returtal).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en beregning af produktets VNF for det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at hver enkelt del af dette kriterium er opfyldt. For kriterium e) skal ansøgeren forelægge en udfyldt og underskrevet erklæring om, at kriteriet er opfyldt.

Kriterium 7 —   Brugsegnethed

Produktet skal være brugsegnet og opfylde forbrugernes behov.

Rengøringsevnen skal være mindst lige så god som for det nedenfor specificerede, generiske referenceprodukt.

Vurdering og verifikation: Rengøringsevnen og rækkeevnen skal testes ved en egnet og velunderbygget opvaskeevneprøvning, der udføres i laboratorium inden for bestemte parametre, jf. rammebeskrivelsen i »Framework for testing the performance of hand dishwashing detergents«, som ligger på dette websted:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/hand_dishwashing_detergents_en.htm.

Det generiske referenceopvaskemiddel skal være det, der er foreskrevet i IKW's prøvning af opvaskeevne, »Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents« (SÖFW-Journal, 128, 5, s. 11-15, 2002), bortset fra, at den dosering, der anvendes ved prøvningen, sættes til 2,5 milliliter af referenceopvaskemidlet pr. 5 liter vand.

Til prøvningen kan anvendes metoden i IKW's »Recommendation for the quality assessment of the cleaning performance of hand dishwashing detergents« (SÖFW-Journal, 128, 5, s. 11-15, 2002) med ovennævnte undtagelse. Metoden kan hentes her:http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_Handgeschirr_e.pdf.

Kriterium 8 —   Brugsanvisning

Produktet skal være forsynet med følgende oplysninger på emballagen:

a)

Vask ikke op under rindende vand, men brug en opvaskebalje, og brug den anbefalede »dosering« (eller tilsvarende ordlyd).

b)

Oplysninger om den anbefalede dosering skal anføres på emballagen i et tilstrækkeligt stort format og mod en synlig baggrund. Det skal fremgå, hvor mange milliliter (og teskefulde) af produktet der bør bruges til 5 liter opvaskevand til henholdsvis »snavset« og »let snavset« service.

c)

Angivelse af det omtrentlige antal opvaske, som forbrugeren kan foretage med én flaske, anbefales, men er ikke obligatorisk.

Antallet beregnes ved at dividere produktets volumen med den anbefalede dosering for 5 liter opvaskevand til snavset service.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve på produktemballagen inklusive etiketten til det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at hver del af dette kriterium er opfyldt.

Kriterium 9 —   Oplysninger på EU-miljømærket

Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst:

»—

Mindsket belastning af vandlevende organismer

Mindre brug af farlige stoffer

Mindre emballageaffald

Klar brugsanvisning.«

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstrubrik foreliggger i »Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo« på webstedet:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve på mærket og en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.


(1)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1.

(3)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(4)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(5)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(6)  Jf. forordning (EF) nr. 1272/2008.

(7)  Jf. direktiv 67/548/EØF.

(8)  Procentsatsen skal divideres med den M-faktor, der er fastsat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008.

(9)  Inklusive stabilisatorer og andre hjælpestoffer i præparaterne.

(10)  I koncentrationer, der er lavere end 1,0 % i råmaterialet, forudsat at den samlede koncentration i det endelige produkt er lavere end 0,10 %.

(11)  EFT L 200 af 30.7.1999, s.1

(12)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

(13)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

Tillæg I

Database for vaskemiddelingredienser (DID-liste)

DID-listen (del A) er en liste med oplysninger om toksicitet i vand og bionedbrydelighed for ingredienser, der typisk benyttes i vaskemiddelrecepter. Listen rummer oplysninger om toksicitet og bionedbrydelighed for en række stoffer, der benyttes i vaske- og rengøringsmidler. Den er ikke udtømmende, men del B af DID-listen indeholder vejledning i, hvordan de relevante parametre bestemmes for stoffer, der ikke optræder på DID-listen (f.eks. toksicitetsfaktor (TF) og nedbrydningsfaktor (DF), der benyttes til beregning af det kritiske fortyndingsvolumen). Listen er en generel informationskilde, og de stoffer, der står på den, er ikke nødvendigvis godkendt til brug i EU-miljømærkede produkter. DID-listen (del A og B) ligger på EU-miljømærkets websted:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

For stoffer uden data om toksicitet i vand og nedbrydelighed kan der anvendes strukturanalogier med lignende stoffer til at vurdere TF og DF. Sådanne strukturanalogier skal godkendes af det ansvarlige organ, der tillader anvendelse af EU-miljømærket. Som alternativ lægges de værst tænkelige forhold til grund efter følgende parametre:

Værst tænkelige forhold:

 

Akut toksicitet

Kronisk toksicitet

Nedbrydning

Ingrediens

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

NOEC (1)

SF(kronisk)  (1)

TF(kronisk)

DF

aerob

anaerob

»Navn«

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentation for let bionedbrydelighed

Der skal anvendes følgende testmetoder for let bionedbrydelighed:

1)

Indtil den 1. december 2010 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

Prøvningsmetoderne for let bionedbrydelighed i direktiv 67/548/EØF, særlig de metoder, der er angivet nærmere i dette direktivs bilag V, afsnit C4, de ækvivalente OECD-prøvningsmetoder 301 A-F eller de ækvivalente ISO-prøvninger.

Princippet om tidagesvinduet finder ikke anvendelse for overfladeaktive stoffer. Kravet er en nedbrydelighed på 70 % eller derover ved prøvningerne efter metode C.4-A og C.4-B i forordning (EF) nr. 440/2008 (og de ækvivalente OECD 301 A- og E-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger), og 60 % ved prøvningerne efter metode C.4-C, D, E og F (og de ækvivalente OECD 301 B-, C-, D- og F-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger).

2)

Efter den 1. december 2015 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

De testmetoder, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1272/2008..

Dokumentation for anaerob bionedbrydelighed

Referencetesten for anaerob bionedbrydelighed er EN ISO 11734, ECETOG nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en ækvivalent prøvningsmetode, og der kræves 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Prøvningsmetoder, der simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også bruges til at dokumentere, at der er opnået 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold.

Ekstrapolering for stoffer, der ikke står på DID-listen

For ingredienser, der ikke er optaget på DID-listen kan følgende fremgangsmåde anvendes til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for anaerob bionedbrydelighed:

1)

Anvend rimelig ekstrapolation. Anvend prøvningsresultater, der er opnået for ét råmateriale, til at ekstrapolere til den fuldstændige anaerobe nedbrydelighed for andre overfladeaktive stoffer, der er strukturelt beslægtede med det. Når et overfladeaktivt stof (eller en gruppe homologe stoffer) ifølge DID-listen er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. er C12-15 A 1-3 EO sulfat [DID nr. 8] anaerobt bionedbrydeligt, og der kan således antages en tilsvarende bionedbrydelighed for C12-15 A 6 EO sulfat). Når det er fastslået ved hjælp af en passende prøvningsmetode, at et overfladeaktivt stof er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. kan litteratur, der bekræfter, at overfladeaktive stoffer, som tilhører gruppen alkylesterammoniumsalte, er anaerobt nedbrydelige, bruges som dokumentation for en tilsvarende anaerob bionedbrydelighed af kvaternære ammoniumsalte, der indeholder esterbindinger i alkylkæden/kæderne).

2)

Udfør screeningtest for nedbrydelighed under anaerobe forhold. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, udføres en screeningtest efter EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en tilsvarende metode.

3)

Udfør prøvning af nedbrydeligheden med lav dosis. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, og der opstår problemer med udførelsen af screeningtesten (f.eks. inhibering pga. prøvestoffets toksicitet), gentages prøvningen med en lav dosis af det overfladeaktive stof, og nedbrydningen overvåges ved hjælp af

Formula

-målinger eller kemisk analyse. Prøvning med lav dosis kan udføres ved hjælp af OECD 308 (august 2000) eller en tilsvarende metode.

(1)  Hvis der ikke er fundet acceptable data for kronisk toksicitet, er disse kolonner ikke udfyldt. I så fald sættes TF(kronisk) til samme værdi som TF(akut).


29.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. juni 2011

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til universal- og sanitetsrengøringsmidler

(meddelt under nummer K(2011) 4442)

(EØS-relevant tekst)

(2011/383/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-miljømærket tildeles produkter med færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

I Kommissionens beslutning 2005/344/EF (2) er der opstillet miljøkriterier med tilhørende vurderings- og verifikationskrav for universalrengøringsmidler og sanitetsrengøringsmidler gældende til den 30. juni 2011.

(4)

Disse kriterier er nu igen blevet gennemgået i lyset af den tekniske udvikling. De nye kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

(5)

Beslutning 2005/344/EF bør erstattes af hensyn til klarheden.

(6)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for universal- og sanitetsrengøringsmidler på grundlag af kriterierne i beslutning 2005/344/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav. Indtil gyldighedsperioden for beslutning 2005/344/EF udløber, bør producenterne desuden kunne indgive ansøgninger enten efter denne beslutnings kriterier eller efter kriterierne i nærværende afgørelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Produktgruppen universal- og sanitetsrengøringsmidler omfatter universalrengøringsmidler, vinduespudsemidler og sanitetsrengøringsmidler.

a)

Universalrengøringsmidler er rengøringsmidler, der er beregnet til regelmæssig rengøring af gulve, vægge, lofter, vinduer og andre faste overflader, og som enten fortyndes med vand før brug eller bruges ufortyndet. Universalrengøringsmidler omfatter produkter, der er beregnet til indendørs brug i bygninger, herunder bolig-, forretnings- og industribygninger.

b)

Vinduespudsemidler er rengøringsmidler, der er specielt beregnet til regelmæssig vinduespudsning og bruges ufortyndet.

c)

Sanitetsrengøringsmidler er rengøringsmidler, der er beregnet til regelmæssig fjernelse (også ved skuring) af snavs og/eller aflejringer i lokaler som vaskerum, toiletter, badeværelser, bruserum og køkkener. Denne undergruppe omfatter altså rengøringsmidler til bad og køkken.

Produktgruppen omfatter produkter til både privat og professionel brug. Produkterne skal være blandinger af kemiske stoffer og må ikke indeholde mikroorganismer, som producenten bevidst har tilsat.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »stof«: et grundstof eller en naturlig eller industrielt fremstillet forbindelse, som det indgår i, herunder tilsætningsstoffer, der er nødvendige for at bevare produktets stabilitet, og urenheder, der stammer fra fremstillingsprocessen, men ikke opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning

2)   »produkt« (eller »blanding«): en blanding eller opløsning af to eller flere stoffer, der ikke reagerer med hinanden.

Artikel 3

Et universalrengøringsmiddel, vinduespudsemiddel eller sanitetsrengøringsmiddel kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen universal- og sanitetsrengøringsmidler som defineret i denne afgørelses artikel 1 og opfylder kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 4

Kriterierne for produktgruppen universal- og sanitetsrengøringsmidler og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav gælder i fire år, efter at denne afgørelse er vedtaget.

Artikel 5

Produktgruppen universal- og sanitetsrengøringsmidler får til administrative formål tildelt kodenummer 020.

Artikel 6

Beslutning 2005/344/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes EU-miljømærkeansøgninger for produkter i produktgruppen universal- og sanitetsrengøringsmidler på de betingelser, der er fastlagt i beslutning 2005/344/EF, hvis de indgives før vedtagelsesdatoen for denne afgørelse.

2.   EU-miljømærkeansøgninger, der indgives for produkter i produktgruppen universal- og sanitetsrengøringsmidler efter vedtagelsesdatoen for denne afgørelse, men senest den 30. juni 2011, kan enten bygge på kriterierne i beslutning 2005/344/EF eller på kriterierne i denne afgørelse.

Disse ansøgninger bedømmes efter de kriterier, de bygger på.

3.   Når miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2005/344/EF, kan det anvendes i 12 måneder, efter at denne afgørelse er vedtaget.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 42.


BILAG

GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

Kriterierne sigter især mod at fremme produkter, der giver mindre miljøbelastning, fordi de begrænser rengøringsmidlernes indhold af skadelige stoffer, mindsker den mængde, de anvendes i, og giver mindre emballageaffald. Derudover sigter kriterierne mod at mindske eller forebygge risici for miljøet og for menneskers sundhed, der skyldes brugen af farlige stoffer, at minimere emballageaffaldet og at give forbrugeren oplysninger, der gør det muligt at bruge produktet effektivt og med mindst mulig miljøbelastning.

KRITERIER

1.

Toksicitet for organismer, der lever i vand

2.

Overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed

3.

Stoffer og blandinger, der er udelukket eller kun må bruges i begrænset omfang

4.

Duftstoffer

5.

Flygtige organiske forbindelser

6.

Fosfor

7.

Emballagekrav

8.

Brugsegnethed

9.

Brugsanvisning

10.

Oplysninger på EU-miljømærket

11.

Oplæring i erhvervsmæssig brug

Krav til vurdering og verifikation

a)   Krav

Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse- og prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan dette materiale efter forholdene stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv.

Prøvning udføres så vidt muligt af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO 17025 eller tilsvarende.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

Tillæg I henviser til databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database, DID-listen), som omfatter de mest udbredte rengøringsmiddelingredienser. Den skal anvendes som grundlag for beregningerne af det kritiske fortyndingsvolumen (CDV) og til vurderingen af ingrediensernes bionedbrydelighed. For stoffer, der ikke optræder på DID-listen, gives der anvisninger på, hvordan de relevante data beregnes eller ekstrapoleres. Den seneste version af DID-listen kan fås på EU-miljømærkets websted eller via de enkelte ansvarlige organers websteder.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

b)   Målegrænser

Alle stoffer i produktet, inklusive tilsætningsstoffer (f.eks. konserveringsstoffer eller stabilisatorer) i ingredienserne, hvis koncentration i den endelige sammensætning overstiger 0,010 vægtprocent, skal opfylde EU-miljømærkekriterierne, idet kriterium 1 dog skal opfyldes for alle stoffer, der er tilsat bevidst, uanset hvilken vægt de indgår med. Urenheder, der stammer fra fremstilling af ingredienser, og som er til stede i den endelige sammensætning i koncentrationer på mere end 0,010 vægtprocent, skal også opfylde kriterierne.

c)   Referencedosering

Ved de beregninger, der skal dokumentere, at EU-miljømærkekriterierne er opfyldt, og ved prøvningen af rengøringsevne er referencedoseringen for universal- og sanitetsrengøringsmidler, der fortyndes med vand før brug, den dosering i gram af produktet, som producenten anbefaler til én liter vaskevand til rengøring af normalt snavsede overflader.

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterium 1 —   Toksicitet for organismer, der lever i vand

Det kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) beregnes for hvert enkelt stof (i) ved følgende formel:

Formula

hvor vægt(i) er vægten af stoffet (i gram) i den dosering, producenten anbefaler til 1 liter vaskevand (for universalrengøringsmidler, der fortyndes med vand før brug) eller pr. 100 gram af produktet (for universalrengøringsmidler, vinduespudsemidler og sanitetsrengøringsmidler, der bruges ufortyndet) og hvor DF(i) er stoffets nedbrydningsfaktor, og TF kronisk(i) dets toksicitetsfaktor (i milligram pr. liter).

Værdierne for DF og TFkronisk skal tages fra listen i databasen for vaskemiddelingredienser, del A (DID-listens del A) (tillæg I). Står det pågældende stof ikke i DID-listens del A, anslår ansøgeren værdierne efter fremgangsmåden i DID-listens del B (tillæg I). Ved addition af alle stoffers CDVkronisk fremkommer produktets CDVkronisk.

For universalrengøringsmidler, der fortyndes med vand før brug, beregnes CDVkronisk på grundlag af den dosering i gram af produktet, som producenten anbefaler til 1 liter vaskevand til rengøring af normalt snavsede overflader. CDVkronisk for den anbefalede dosering til 1 liter vaskevand må ikke være større end 18 000 liter.

For universalrengøringsmidler, der bruges ufortyndet, må CDVkronisk for 100 gram af produktet ikke være større end 52 000 liter.

For vinduespudsemidler må CDVkronisk for 100 gram af produktet ikke være større end 4 800 liter.

For sanitetsrengøringsmidler må CDVkronisk for 100 gram af produktet ikke være større end 80 000 liter.

Vurdering og verifikation: Produktets nøjagtige recept skal forelægges det ansvarlige organ sammen med de detaljerede beregninger af CDVkronisk, som skal dokumentere, at dette kriterium er overholdt.

Kriterium 2 —   Overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed

a)   Let bionedbrydelighed (aerob)

Alle overfladeaktive stoffer, som anvendes i produktet, skal være let bionedbrydelige.

Vurdering og verifikation: Produktets nøjagtige recept skal forelægges det ansvarlige organ sammen med en beskrivelse af hver enkelt stofs funktion. I DID-listens del A (tillæg I) er det anført, om et givet overfladeaktivt stof er aerobt bionedbrydeligt eller ej (de stoffer, der er markeret med »R« i kolonnen vedrørende aerob bionedbrydelighed er let bionedbrydelige). For overfladeaktive stoffer, som ikke er opført i DID-listens del A, skal der opgives relevante oplysninger fra litteraturen, andre kilder eller egnede prøvningsresultater til dokumentation for, at stofferne er aerobt bionedbrydelige. Prøvningen af let bionedbrydelighed udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (1). Overfladeaktive stoffer anses for let bionedbrydelige, hvis der måles en bionedbrydelighed (mineralisering) på mindst 60 % inden for 28 dage ved en af følgende fem metoder: CO2 headspace test (OECD 310), kuldioxidudvikling (CO2) — modificeret Sturm-test (OECD 301B; Rådets forordning (EF) nr. 440/2008 (2), metode C.4-C), closed bottle test (OECD 301D; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-E), manometrisk respirometri (OECD 301F; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-D) eller MITI(I)-test (OECD 301C; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-F), eller de tilsvarende ISO-metoder. Afhængigt af det overfladeaktive stofs fysiske egenskaber kan en af nedennævnte metoder anvendes til at bekræfte let bionedbrydelighed, hvis bionedbrydeligheden er mindst 70 % inden for 28 dage: eliminering af opløst organisk kulstof (DOC Die-Away) (OECD 301A; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-A) eller modificeret OECD-screeningtest — eliminering af DOC (OECD 301E; forordning (EF) nr. 440/2008, metode C.4-B), eller de tilsvarende ISO-metoder. Der skal gives en udførlig begrundelse for, hvorfor prøvningsmetoder baseret på måling af opløst organisk kulstof kan anvendes, idet sådanne metoder undertiden kun viser resultater for fjernelsen, men ikke bionedbrydeligheden. Der anvendes ikke præadaptation i test for let aerob bionedbrydelighed. Tidagesvindue-princippet anvendes ikke.

b)   Anaerob bionedbrydelighed

Overfladeaktive stoffer, der ikke er bionedbrydelige under anaerobe forhold, må anvendes i produktet op til de nedenfor fastsatte grænser, hvis de overfladeaktive stoffer ikke er klassificeret med H400/R50 (Meget giftig for vandlevende organismer).

For universalrengøringsmidler, der skal fortyndes med vand før brug, må den samlede vægt af overfladeaktive stoffer, der ikke er anaerobt bionedbrydelige, ikke være større end 0,40 gram i den anbefalede dosering til 1 liter vaskevand.

For universalrengøringsmidler, der skal bruges ufortyndet, må den samlede vægt af overfladeaktive stoffer, der ikke er anaerobt bionedbrydelige, ikke være større end 4,0 gram pr. 100 gram af produktet.

For sanitetsrengøringsmidler må den samlede vægt af overfladeaktive stoffer, der ikke er anaerobt bionedbrydelige, ikke være større end 2,0 gram pr. 100 gram af produktet.

For vinduespudsemidler må den samlede vægt af overfladeaktive stoffer, der ikke er anaerobt bionedbrydelige, ikke være større end 2,0 gram pr. 100 gram af produktet.

Vurdering og verifikation: Produktets nøjagtige recept skal forelægges det ansvarlige organ sammen med en beskrivelse af hver enkelt stofs funktion. I DID-listens del A (tillæg I) er det anført, om et givet overfladeaktivt stof er anaerobt bionedbrydeligt eller ej (de stoffer, der er markeret med »J« i kolonnen vedrørende anaerob bionedbrydelighed er bionedbrydelige under anaerobe forhold). For overfladeaktive stoffer, som ikke er opført i DID-listens del A, skal der opgives relevante oplysninger fra litteraturen, andre kilder eller egnede prøvningsresultater til dokumentation for, at stofferne er anaerobt bionedbrydelige. Referencemetoden for anaerob bionedbrydelighed er OECD 311, ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988) eller ækvivalente prøvningsmetoder, og der kræves mindst 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Prøvningsmetoder, der simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også bruges til at dokumentere, at der er opnået 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold.

Kriterium 3 —   Stoffer og blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

Kravene i nedenstående litra a), b) og c) gælder for alle stoffer, herunder biocider, farve- og duftstoffer, som udgør mere end 0,010 vægtprocent af det endelige produkt. Kravene gælder ligeledes for ethvert stof i en blanding, der er benyttet i recepten, hvis det udgør mere end 0,010 vægtprocent af det endelige produkt. Det skal bevises, at stoffer på nanoform, der tilsættes produktet bevidst, opfylder kriterium 3 c) uanset koncentration.

a)   Stoffer, der ikke må anvendes

Følgende stoffer må ikke indgå i produktet, hverken som en del af recepten eller som bestanddel i en blanding, der indgår i recepten:

alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf

EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre) og salte deraf

5-brom-5-nitro-1,3-dioxan

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

diazolinidylurea

formaldehyd

natriumhydroxymethylglycinat

nitromoskusforbindelser og polycykliske moskusforbindelser, bl.a.:

moskusxylen: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen

moskusambrette: 4-tert-butyl-3-methoxy-2,6-dinitrotoluen

mosken: 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindan

moskustibetin: 1-tert-butyl-3,4,5-trimethyl-2,6-dinitrobenzen

moskusketon: 4′-tert-butyl-2′,6′-dimethyl-3′,5′-dinitroacetophenon

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta(g)-2-benzopyran)

AHTN (6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal bekræfte, at de opregnede stoffer ikke indgår i produktet, og i relevant omfang vedlægge dokumentation i form af producenterklæringer.

b)   Kvarternære ammoniumsalte

Kvaternære ammoniumsalte, der ikke er let bionedbrydelige, må ikke anvendes, hverken som en del af recepten eller som en del af en blanding, der indgår i recepten.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge dokumentation for bionedbrydeligheden af kvaternære ammoniumsalte, hvis disse indgår.

c)   Farlige stoffer og blandinger

Ifølge artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010 må hverken produktet eller nogen del af det indeholde stoffer (i nogen form, heller ikke nanoformer), der opfylder kriterierne for klassificering med nedenstående fare- eller risikosætninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (3) eller Rådets direktiv 67/548/EØF (4), og det må heller ikke indeholde stoffer, som der er henvist til i artikel 57 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (5). Nedenstående risikosætninger anvendes i almindelighed om stoffer. Men for blandinger af enzymer og duftstoffer, hvor der ikke kan fremskaffes oplysninger om stofferne, anvendes klassifikationsreglerne for blandinger.

Liste over faresætninger og risikosætninger:

Faresætning (6)

Risikosætning (7)

H300 Livsfarlig ved indtagelse

R28

H301 Giftig ved indtagelse

R25

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

R65

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

R27

H311 Giftig ved hudkontakt

R24

H330 Livsfarlig ved indånding

R23; R26

H331 Giftig ved indånding

R23

H340 Kan forårsage genetiske defekter

R46

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

R68

H350 Kan fremkalde kræft

R45

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

R49

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

R40

H360F Kan skade forplantningsevnen

R60

H360D Kan skade det ufødte barn

R61

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn

R60-61

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

R60-63

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen

R61-62

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen

R62

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn

R63

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

R62-63

H362 Kan skade børn, der ammes

R64

H370 Forårsager organskader

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Kan forårsage organskader

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R50

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R51-53

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

R53

EUH059 Farlig for ozonlaget

R59

EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

R29

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

R31

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

R32

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene

R39-41

Sensibiliserende stoffer

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

R42

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

R43

Ovenstående krav gælder ikke for stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres af forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring).

Dispensationer: Følgende stoffer og blandinger er specifikt undtaget fra dette krav:

Overfladeaktive stoffer

I koncentrationer < 25 % i produktet (8)

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R 50

Duftstoffer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

Enzymer (9)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

R42

Enzymer (9)

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

R43

NTA som urenhed i MGDA og GLDA (10)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

R40

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ. Ansøgeren skal påvise, at stofferne i produktet opfylder kriteriet på baggrund af oplysninger, der som minimum omfatter de oplysninger, der er angivet i bilag VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disse oplysninger bør være specifikke for den særlige form, herunder nanoformer, hvori stofferne er anvendt i produktet. Til det formål skal ansøgeren forelægge en erklæring om, at kriteriet er overholdt, sammen med en ingrediensliste med dertil hørende sikkerhedsdatablade i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006, både for produktet og for alle de stoffer, der er anført i recepten eller recepterne. Koncentrationsgrænserne anføres i sikkerhedsdatabladene, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

d)   Stoffer på den liste, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, i forordning (EF) nr. 66/2010, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske (»Substances of very high concern«) og opført på den i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, omhandlede liste, og som findes i blandinger i koncentrationer på over 0,010 %.

Vurdering og verifikation: De stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten som omhandlet i artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan findes her:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen.

Koncentrationsgrænserne anføres i sikkerhedsdatabladene, jf. artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.

e)   Biocider

i)

Produktet må kun indeholde biocider i konserveringsøjemed, og doseringen skal være afpasset til dette ene formål. Dette gælder ikke for overfladeaktive stoffer, som også kan have biocide egenskaber.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle tilsatte konserveringsmidler samt oplysninger om den nøjagtige koncentration i produktet. Konserveringsmiddelproducenten eller -leverandøren skal forelægge oplysninger om den nødvendige dosering.

ii)

Det er forbudt at hævde eller antyde på emballagen eller ved enhver anden kommunikationsform, at produktet har antibakteriel virkning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge tekst og layout for hver emballagetype og/eller et eksemplar af hver emballagetype for det ansvarlige organ.

iii)

Biocider, som anvendes i konserveringsøjemed og er klassificeret med H410/R50-53 eller H411/R51-53 i medfør af direktiv 67/548/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (11) eller forordning (EF) nr. 1272/2008, er dog tilladt som enten en del af recepten eller en del af en blanding, der indgår i recepten, men kun hvis deres potentiale for bioakkumulation har en log Kow (log oktanol/vand-fordelingskoefficient) < 3,0 eller en eksperimentelt bestemt biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle biocider samt dokumentation for koncentrationen af biociderne i det endelige produkt.

Kriterium 4 —   Duftstoffer

a)

Produktet må ikke indeholde parfumer, der indeholder nitromoskusforbindelser eller polycykliske moskusforbindelser (som specificeret i kriterium 3 a)).

b)

Ethvert stof, der tilsættes produktet som duftstof, skal være fremstillet og/eller håndteret i henhold til retningslinjerne fra International Fragrance Association (IFRA). Disse retningslinjer ligger på IFRA's websted: http://www.ifraorg.org.

c)

Duftstoffer, der er undergivet oplysningskravet i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (bilag VII), og som ikke i forvejen er udelukket ved kriterium 3 c), samt (andre) duftstoffer, der er klassificeret med H317/R43 (Kan forårsage allergisk hudreaktion) og/eller H334/R42 (Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding), må ikke forekomme i mængder ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) pr. stof.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at hver enkelt del af kriterium a) og b) er overholdt. For kriterium c) skal ansøgeren forelægge en underskrevet overensstemmelseserklæring med angivelse af mængden af duftstoffet i produktet. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring fra duftstoffets producent, som specificerer hvert af de stoffer i duftstofferne, der er opført i bilag III, del I, til Rådets direktiv 76/768/EØF (12), samt indholdet af (andre) stoffer, der har fået tildelt H/R-sætningerne H317/R43 og/eller H334/R42.

Kriterium 5 —   Flygtige organiske forbindelser

Universal- og sanitetsrengøringsmidler må som endelige produkter (i handelen) ikke indeholde mere end 6 vægtprocent flygtige organiske forbindelser med kogepunkt under 150 °C. Ved koncentrerede produkter, der skal fortyndes med vand, må det samlede indhold af flygtige organiske forbindelser med kogepunkt under 150 °C ikke blive større end 0,2 vægtprocent i vaskevandet.

Vinduespudsemidler må som endelige produkter (i handelen) ikke indeholde mere end 10 vægtprocent flygtige organiske forbindelser med kogepunkt under 150 °C.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle organiske opløsningsmidler og en detaljeret beregning af det samlede indhold af flygtige organiske forbindelser med kogepunkt under 150 °C.

Kriterium 6 —   Fosfor

Den samlede mængde af grundstoffet fosfor i produktet beregnes på grundlag af den dosering af produktet, som producenten anbefaler til 1 liter vaskevand til rengøring af normalt snavsede overflader (for produkter, der fortyndes med vand før brug) eller pr. 100 gram af produktet (for produkter, der bruges ufortyndet), idet der tages hensyn til alle stoffer, der indeholder fosfor (f.eks. fosfater og fosfonater).

For universalrengøringsmidler, der fortyndes med vand før brug, må det samlede fosforindhold (P) ikke være større end 0,02 gram i den dosering af produktet, producenten anbefaler til 1 liter vaskevand.

For universalrengøringsmidler, der bruges ufortyndet, må det samlede fosforindhold (P) ikke være større end 0,2 gram pr. 100 gram af produktet.

For sanitetsrengøringsmidler må det samlede fosforindhold (P) ikke overstige 1,0 gram pr. 100 gram af produktet.

Stoffer i vinduespudsemidler må ikke indeholde fosfor.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ sammen med detaljerede beregninger, der viser, at dette kriterium er overholdt.

Kriterium 7 —   Emballagekrav

a)

Der må ikke anvendes spraydåser eller -flasker med drivgasser.

b)

Plastmaterialer, der anvendes til primæremballagen, skal mærkes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (13), eller DIN 6120, del 1 og 2, sammenholdt med DIN 7728, del 1.

c)

Hvis primæremballagen består af genanvendte materialer, skal enhver angivelse af dette på emballagen være i overensstemmelse med ISO-standard 14021 »Miljømærkning — Egendeklaration af miljøpåstande (Type II miljømærkning)«.

d)

Produkter i triggerspraybeholdere skal sælges som led i et genpåfyldningssystem.

e)

Kun ftalater, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke klassificeret efter kriterium 3 c), må anvendes i plastemballage.

f)

Primæremballagens vægt/nytte-forhold (VNF) må ikke overstige følgende værdier:

Produkttype

VNF

Koncentrerede produkter, herunder både flydende koncentrater og faste stoffer, der fortyndes med vand før brug

1,20 gram emballage pr. liter brugsopløsning (vaskevand)

Brugsklare produkter, dvs. produkter, der bruges uden yderligere fortynding

150 gram emballage pr. liter brugsopløsning (vaskevand)

VNF udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel:

Formula,

hvor

Wi

=

vægten (i gram) af primæremballagen (i) inklusive eventuel etiket

Ui

=

vægten (i gram) af det ikke-genanvendte materiale i primæremballagen (i) (hvis det genanvendte materiale udgør 0 % af primæremballagen, er Ui = Wi)

Di

=

antallet af funktionelle doseringer (= antal enheder af det doseringsvolumen, producenten anbefaler til 1 liter vaskevand) i primæremballagen (i) (for brugsklare produkter, der sælges færdigfortyndede, er Di = produktvolumenet (i liter))

ri

=

returtallet, dvs. det antal gange, primæremballagen (i) genbruges til samme formål i et retur- eller genpåfyldningssystem (ri = 1, hvis emballagen ikke genbruges til samme formål. Hvis emballagen genbruges, sættes ri også til 1, medmindre ansøgeren kan dokumentere et større returtal).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en beregning af produktets VNF for det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at hver enkelt del af dette kriterium er opfyldt. For kriterium e) skal ansøgeren forelægge en udfyldt og underskrevet erklæring om, at kriteriet er opfyldt.

Kriterium 8 —   Brugsegnethed

Produktet skal være brugsegnet og opfylde forbrugernes behov.

a)   Universalrengøringsmidler og vinduespudsemidler

For universalrengøringsmidler behøver kun den fedtfjernende virkning at være dokumenteret. For vinduespudsemidler skal det dokumenteres, at de ikke efterlader striber ved tørring.

Det skal have mindst samme rengøringsevne som et markedsledende eller generisk referenceprodukt, der er godkendt af et ansvarligt organ.

Vurdering og verifikation: Produktets rengøringsevne skal bestemmes ved:

enten en egnet og velunderbygget laboratorieprøvning

eller en egnet og velunderbygget forbrugertest.

Både laboratorieprøvningen og forbrugertesten skal udføres og afrapporteres inden for bestemte parametre, jf. rammebeskrivelsen i dokumentet »Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners«, som ligger på dette websted:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm

b)   Sanitetsrengøringsmidler

Sanitetsrengøringsmidler omfatter rengøringsmidler til bad, toilet og køkken. For rengøringsmidler til badeværelser skal det dokumenteres, at de kan fjerne både kalksæbe og kalkbelægninger. For sure toiletrensemidler skal det kun påvises, at de kan fjerne kalkbelægninger. For rengøringsmidler til køkkener skal til påvises, at de kan fjerne fedt.

Rengøringsevnen skal være mindst lige så god som for det nedenfor specificerede, generiske referencerengøringsmiddel.

Vurdering og verifikation: Produktets rengøringsevne skal bestemmes ved:

enten en egnet og velunderbygget laboratorieprøvning

eller en egnet og velunderbygget forbrugertest.

Både laboratorieprøvningen og forbrugertesten skal udføres og afrapporteres inden for bestemte parametre, jf. rammebeskrivelsen i dokumentet »Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners«. Det generiske referecenrengøringsmiddel skal være det, der er foreskrevet i IKW performance test »Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners« (SÖFW-Journal, 126, 11, s. 50-56, 2000). Referencerengøringsmidlet anvendes ved både toiletrensemidler og rengøringsmidler til badeværelser, men for rengøringsmidler til badeværelser skal pH-værdien nedsættes til 3,5.

IKW's prøvning af rengøringsevne »Recommendations for the quality assessment of acidic toilet cleaners« (SÖFW-Journal, 126, 11, s. 50-56, 2000) kan hentes her:

http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_WC_Reiniger_Englisch.pdf

Kriterium 9 —   Brugsanvisning

a)   Doseringsanvisninger

Oplysningerne om den anbefalede dosering af universal- og sanitetsrengøringsmidler skal stå på emballagen i tilstrækkelig stort format og mod en kontrasterende baggrund. For koncentrerede produkter skal det anføres tydeligt på emballagen, at der kun skal bruges en lille mængde af produktet sammenlignet med almindelige (dvs. fortyndede) produkter.

Følgende (eller en tilsvarende) oplysning skal stå på emballagen:

»En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen«.

Følgende (eller en tilsvarende) oplysning skal stå på emballagen til brugsklare universalrengøringsmidler: »Dette produkt er ikke beregnet til rengøring i stor skala.«

b)   Råd om sikkerhed

Følgende (eller tilsvarende) sikkerhedsoplysninger skal stå på produktet som tekst eller piktogram:

»Holdes uden for børns rækkevidde«

»Bland ikke forskellige rengøringsmidler«

»Undgå indånding af dette spraymiddel« (kun for produkter, der emballeres som spray).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve på produktemballagen inklusive etiketten til det ansvarlige organ sammen med en erklæring om, at hver del af dette kriterium er opfyldt.

Kriterium 10 —   Oplysninger på EU-miljømærket

Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst:

»—

Mindsket belastning af vandlevende organismer

Mindre brug af farlige stoffer

Mindre emballageaffald

Klar brugsanvisning«.

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstrubrik foreligger i »Guidelines for use of the EU Ecolabel logo« på webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve på mærket og en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt.

Kriterium 11 —   Oplæring i erhvervsmæssig brug

Drejer det sig om rengøringsmidler, som anvendes af professionelt rengøringspersonale, skal producenten, distributøren eller en tredjepart tilbyde oplæring eller kursusmaterialer. Heri skal bl.a. indgå anvisninger, der skridt for skridt beskriver korrekt fortynding, brug, bortskaffelse og anvendelse af udstyr.

Vurdering og verifikation: Et eksemplar af kursusmaterialet, hvori der indgår anvisninger, der skridt for skridt beskriver korrekt fortynding, brug, bortskaffelse og anvendelse af udstyr, og en beskrivelse af kursusforløbet skal indleveres til det ansvarlige organ.


(1)  EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1.

(3)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(4)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(5)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(6)  Jf. forordning (EF) nr. 1272/2008.

(7)  Jf. direktiv 67/548/EØF.

(8)  Procentsatsen skal divideres med den M-faktor, der er fastsat i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008.

(9)  Inklusive stabilisatorer og andre hjælpestoffer i præparaterne.

(10)  I koncentrationer, der er lavere end 1,0 % i råmaterialet, forudsat at den samlede koncentration i det endelige produkt er lavere end 0,10 %.

(11)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(12)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

(13)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

Tillæg I

Database for vaskemiddelingredienser (DID-liste)

DID-listen (del A) er en liste med oplysninger om toksicitet i vand og bionedbrydelighed for ingredienser, der typisk benyttes i vaskemiddelrecepter. Listen rummer oplysninger om toksicitet og bionedbrydelighed for en række stoffer, der benyttes i vaske- og rengøringsmidler. Den er ikke udtømmende, men del B af DID-listen indeholder vejledning i, hvordan de relevante parametre bestemmes for stoffer, der ikke optræder på DID-listen (f.eks. toksicitetsfaktor (TF) og nedbrydningsfaktor (DF), der benyttes til beregning af det kritiske fortyndingsvolumen). Listen er en generel informationskilde, og de stoffer, der står på den, er ikke nødvendigvis godkendt til brug i EU-miljømærkede produkter. DID-listen (del A og B) kan hentes på EU-miljømærkets websted: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm.

For stoffer uden data om toksicitet i vand og nedbrydelighed kan der anvendes strukturanalogier med lignende stoffer til at vurdere TF og DF. Sådanne strukturanalogier skal godkendes af det ansvarlige organ, der tillader anvendelse af EU-miljømærket. Som alternativ lægges de værst tænkelige forhold til grund efter følgende parametre:

Værst tænkelige forhold:

 

Akut toksicitet

Kronisk toksicitet

Nedbrydning

Ingrediens

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

NOEC (1)

SF(kronisk)  (1)

TF(kronisk)

DF

Aerob

Anaerob

»Navn«

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentation for let bionedbrydelighed

Der skal anvendes følgende testmetoder for let bionedbrydelighed:

1)

Indtil den 1. december 2010 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

 

Prøvningsmetoderne for let bionedbrydelighed i direktiv 67/548/EØF, særlig de metoder, der er angivet nærmere i dette direktivs bilag V, afsnit C4, de ækvivalente OECD-prøvningsmetoder 301 A-F eller de ækvivalente ISO-prøvninger.

 

Princippet om tidagesvinduet finder ikke anvendelse for overfladeaktive stoffer. Kravet er en nedbrydelighed på 70 % eller derover ved prøvningerne efter metode C4-A og C4-B i forordning (EF) nr. 440/2008 (og de ækvivalente OECD 301 A- og E-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger), og 60 % ved prøvningerne efter metode C4-C, D, E og F (og de ækvivalente OECD 301 B-, C-, D- og F-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger).

2)

Efter den 1. december 2015 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

De testmetoder, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Dokumentation for anaerob bionedbrydelighed

Referencetesten for anaerob bionedbrydelighed er EN ISO 11734, ECETOG nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en ækvivalent prøvningsmetode, og der kræves 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Prøvningsmetoder, der simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også bruges til at dokumentere, at der er opnået 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold.

Ekstrapolering for stoffer, der ikke står på DID-listen

For ingredienser, der ikke er optaget på DID-listen kan følgende fremgangsmåde anvendes til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for anaerob bionedbrydelighed:

1.

Anvend rimelig ekstrapolation. Anvend prøvningsresultater, der er opnået for ét råmateriale, til at ekstrapolere til den fuldstændige anaerobe nedbrydelighed for andre overfladeaktive stoffer, der er strukturelt beslægtede med det. Når et overfladeaktivt stof (eller en gruppe homologe stoffer) ifølge DID-listen er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. er C12-15 A 1-3 EO sulfat [DID nr. 8] anaerobt bionedbrydeligt, og der kan således antages en tilsvarende bionedbrydelighed for C12-15 A 6 EO sulfat). Når det er fastslået ved hjælp af en passende prøvningsmetode, at et overfladeaktivt stof er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. kan litteratur, der bekræfter, at overfladeaktive stoffer, som tilhører gruppen alkylesterammoniumsalte, er anaerobt nedbrydelige, bruges som dokumentation for en tilsvarende anaerob bionedbrydelighed af kvaternære ammoniumsalte, der indeholder esterbindinger i alkylkæden/kæderne).

2.

Udfør screeningtest for nedbrydelighed under anaerobe forhold. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, udføres en screeningtest efter EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en tilsvarende metode.

3.

Udfør prøvning af nedbrydeligheden med lav dosis. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, og der opstår problemer med udførelsen af screeningtesten (f.eks. inhibering pga. prøvestoffets toksicitet), gentages prøvningen med en lav dosis af det overfladeaktive stof, og nedbrydningen overvåges ved hjælp af 14C-målinger eller kemisk analyse. Prøvning med lav dosis kan udføres ved hjælp af OECD 308 (august 2000) eller en tilsvarende metode.


(1)  Hvis der ikke er fundet acceptable data for kronisk toksicitet, er disse kolonner ikke udfyldt. I så fald sættes TF(kronisk) til samme værdi som TF(akut).