ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.160.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 160

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
18. juni 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/349/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde

1

Protokol mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne

3

 

 

2011/350/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser

19

Protokol mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne

21

 

 

2011/351/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. marts 2011 om indgåelse af en protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz

37

Protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz

39

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokol mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne

50

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz

50

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein af protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz

51

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 583/2011 af 9. juni 2011 om ændring af listerne over bobehandlinger, likvidationer og kuratorer i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs og om kodificering af forordningens bilag A, B og C

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 584/2011 af 17. juni 2011 om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Grana Padano (AOP))

65

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 585/2011 af 17. juni 2011 om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for frugt- og grøntsagssektoren

71

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 586/2011 af 17. juni 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

80

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 587/2011 af 17. juni 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

82

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/352/EU

 

*

Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Fyrstendømmet Liechtenstein

84

 

 

2011/353/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. juni 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Tyskland i 2007 (meddelt under nummer K(2011) 4161)

88

 

 

2011/354/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. juni 2011 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GHB614-bomuld (BCS-GHØØ2-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer K(2011) 4177)  ( 1 )

90

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. marts 2011

om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde

(2011/349/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16, artikel 79, stk. 2, litra c), artikel 82, stk. 1, litra b) og d), artikel 87, stk. 2 og 3, artikel 89 og artikel 114 sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I fortsættelse af den bemyndigelse, som formandskabet, bistået af Kommissionen, fik den 27. februar 2006, er forhandlingerne med fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund om en protokol om Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne afsluttet.

(2)

I henhold til Rådets afgørelse 2008/261/EF (1) og 2008/262/RIA (2), og med forbehold af indgåelse på et senere tidspunkt, blev protokollen den 28. februar 2008 undertegnet på Den Europæiske Unions vegne.

(3)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Protokollen bør godkendes.

(5)

For så vidt angår udviklingen af Schengenregler, der henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bør Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (3), finde tilsvarende anvendelse på forbindelserne med Liechtenstein.

(6)

Det Forenede Kongerige deltager i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (4).

(7)

Irland deltager i denne afgørelse i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (5).

(8)

Denne afgørelse berører ikke Danmarks stilling i henhold til protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og de tilknyttede dokumenter godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksterne til protokollen og de tilknyttede dokumenter er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse på de områder, der er omfattet af de bestemmelser, der er opført på listen i protokollens artikel 2, stk. 1 og 2, og på udviklingen af disse bestemmelser, i det omfang de er opført på listen i afgørelse 2000/365/EF og 2002/192/EF.

Artikel 3

Bestemmelserne i artikel 1-4 i afgørelse 1999/437/EF finder anvendelse på samme måde på associeringen af Liechtenstein i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den person, som på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til at deponere det godkendelsesinstrument, der er omhandlet i protokollens artikel 9, med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke i at blive bundet og til at give følgende meddelelse:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i protokollen samt i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder derfor i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union«.«

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2011.

På Rådets vegne

CZOMBA S.

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rådets afgørelse 2008/262/RIA af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 5).

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(4)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43

(5)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.


PROTOKOL

mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne

DEN EUROPÆISKE UNION

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND

og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

i det følgende benævnt »de kontraherende parter« —

SOM HENVISER TIL aftalen undertegnet den 26. oktober 2004 mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (1) (»associeringsaftalen«),

SOM MINDER OM artikel 16 deri, i medfør af hvilken Fyrstendømmet Liechtenstein gives mulighed for at tiltræde associeringsaftalen ved en protokol,

SOM TAGER HENSYN TIL Fyrstendømmet Liechtensteins geografiske beliggenhed,

SOM TAGER HENSYN TIL de tætte bånd mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund, der viser sig ved et område uden indre grænser mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund,

SOM TAGER HENSYN TIL Fyrstendømmet Liechtensteins ønske om at opretholde og indføre et område uden grænsekontrol i forhold til alle Schengen-lande og derfor blive associeret i Schengen-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at gennem den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union den 18. maj 1999 indgik med Republikken Island og Kongeriget Norge (2), blev disse to lande associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er ønskeligt, at Fyrstendømmet Liechtenstein associeres på lige fod med Island, Norge og Schweiz i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein bør indgås en protokol, der giver Liechtenstein rettigheder og forpligtelser svarende til dem, der er aftalt mellem Rådet for Den Europæiske Union, på den ene side, og Island og Norge samt Schweiz, på den anden side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og de retsakter, der er vedtaget på grundlag af det nævnte afsnit, ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark i medfør af protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og at de afgørelser om udvikling af Schengen-reglerne i henhold til nævnte afsnit, som Danmark har gennemført i sin nationale lovgivning, kun vil kunne skabe folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og de øvrige medlemsstater,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet i henhold til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (3), deltager i visse bestemmelser i Schengen-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det bør sikres, at de stater, med hvilke Den Europæiske Union har oprettet en associering med henblik på gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, også anvender de pågældende regler i deres indbyrdes forbindelser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det, for at Schengen-reglerne kan fungere korrekt, er nødvendigt, at denne protokol anvendes sammen med de aftaler mellem de forskellige parter, der er associeret i, eller som deltager i gennemførelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, som regulerer deres indbyrdes forbindelser,

SOM HENVISER TIL protokollen om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (4),

SOM ERINDRER OM forbindelsen mellem Schengen-reglerne og Fællesskabets regler om kriterierne for og mekanismerne til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandling af en asylansøgning, som indgives i en medlemsstat, og om oprettelsen af »Eurodac«-systemet,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne forbindelse nødvendiggør en samtidig anvendelse af Schengen-reglerne og Fællesskabets regler om kriterierne for og mekanismerne til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandling af en asylansøgning, som indgives i en medlemsstat, og om oprettelsen af »Eurodac«-systemet —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 16 i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (»associeringsaftalen«), tiltræder Fyrstendømmet Liechtenstein (»Liechtenstein«) associeringsaftalen på de betingelser, der er fastsat i denne protokol.

Denne tiltrædelse tillægger de kontraherende parter gensidige rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat heri.

Artikel 2

1.   De bestemmelser i Schengen-reglerne, der er nævnt i bilag A og bilag B til tiltrædelsesaftalen, således som de finder anvendelse i Den Europæiske Unions medlemsstater, gennemføres og anvendes i Liechtenstein på de betingelser, der er fastsat i de nævnte bilag.

2.   Endvidere skal bestemmelserne i Den Europæiske Unions og Det Europæiske Fællesskabs retsakter, der er opført i bilaget til denne protokol, som har erstattet eller videreudviklet bestemmelserne i Schengen-reglerne, gennemføres og anvendes af Liechtenstein.

3.   De retsakter og foranstaltninger, som Den Europæiske Union og Det Europæiske Fællesskab vedtager om ændring eller udvikling af Schengen-reglerne, hvor procedurerne i associeringsaftalen sammenholdt med denne protokol er blevet anvendt, skal også, uden at det berører artikel 5, godkendes, gennemføres og anvendes af Liechtenstein.

Artikel 3

De rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1-4, artikel 4, 5, 6, 8, 9 og 10, artikel 11, stk. 2, 3 og 4, og artikel 13 i associeringsaftalen, gælder for Liechtenstein.

Artikel 4

Formandskabet for det blandede udvalg, der oprettes i medfør af artikel 3 i associeringsaftalen, varetages på ekspertniveau af repræsentanten for Den Europæiske Union. På højt embedsmandsplan eller ministerplan varetages det på skift for seks måneder ad gangen af repræsentanten for Den Europæiske Union og henholdsvis repræsentanten for Liechtensteins eller Schweiz' regering.

Artikel 5

1.   Vedtagelsen af nye retsakter eller foranstaltninger i forbindelse med spørgsmål, der er omhandlet i artikel 2, forbeholdes Den Europæiske Unions kompetente institutioner. Med forbehold af bestemmelserne i denne artikels stk. 2, træder sådanne retsakter eller foranstaltninger i kraft samtidig for Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og deres respektive berørte medlemsstater og for Liechtenstein, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i disse retsakter eller foranstaltninger. I denne forbindelse tages der behørigt hensyn til det tidsrum, som Liechtenstein i det blandede udvalg har anført som nødvendigt for, at Liechtenstein kan opfylde sine forfatningsmæssige krav.

2.

a)

Rådet for Den Europæiske Union (»Rådet«) giver straks Liechtenstein meddelelse om vedtagelsen af de i stk. 1 omhandlede retsakter eller foranstaltninger, hvor procedurerne i denne protokol er anvendt. Liechtenstein udtaler sig om sin accept af deres indhold og gennemførelsen heraf i landets interne retsorden. Denne beslutning meddeles Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (»Kommissionen«) senest 30 dage efter vedtagelsen af de pågældende retsakter og foranstaltninger.

b)

Hvis indholdet af ovennævnte retsakter eller foranstaltninger først kan være bindende for Liechtenstein, når landets forfatningsmæssige krav er opfyldt, meddeler Liechtenstein Rådet og Kommissionen dette samtidig med ovennævnte beslutning. Liechtenstein giver snarest Rådet og Kommissionen skriftlig meddelelse, når alle forfatningsmæssige krav er opfyldt. Hvis der ikke kræves folkeafstemning, gives meddelelsen senest 30 dage efter udløbet af folkeafstemningsfristen. Hvis der kræves folkeafstemning, har Liechtenstein en frist på 18 måneder fra datoen for Rådets meddelelse til at give meddelelse. Fra den fastsatte dato for retsaktens eller foranstaltningens ikrafttræden for Liechtenstein og indtil meddelelsen om, at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, anvender Liechtenstein midlertidigt indholdet af den pågældende retsakt eller foranstaltning, hvor det er muligt.

Hvis Liechtenstein ikke kan anvende den pågældende retsakt eller foranstaltning midlertidigt, og hvis dette skaber vanskeligheder, der forstyrrer Schengen-samarbejdet, drøftes situationen i det blandede udvalg. Den Europæiske Union og Det Europæiske Fællesskab kan over for Liechtenstein træffe passende foranstaltninger, der kan sikre, at Schengen-samarbejdet fungerer korrekt.

3.   Liechtensteins accept af de i stk. 2 omhandlede retsakter og foranstaltninger skaber rettigheder og forpligtelser mellem Liechtenstein, på den ene side, og, alt efter sagens art, Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og de af dets medlemsstater, der er bundet af disse retsakter og foranstaltninger, på den anden side.

4.   Hvis:

a)

Liechtenstein meddeler sin beslutning om ikke at acceptere indholdet af en retsakt eller foranstaltning som omhandlet i stk. 2, hvor proceduren i denne protokol er blevet anvendt, eller

b)

Liechtenstein ikke giver meddelelse inden for den frist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2, litra a), eller stk. 5, litra a), eller

c)

Liechtenstein ikke giver meddelelse senest 30 dage efter udløbet af folkeafstemningsfristen, om der skal afholdes folkeafstemning, eller, i tilfælde af folkeafstemning, inden for den frist på 18 måneder, der er fastsat i stk. 2, litra b), eller ikke, som fastsat i samme litra, sørger for midlertidig anvendelse fra den fastsatte dato for retsaktens eller foranstaltningens ikrafttræden,

betragtes denne protokol som ophørt, medmindre det blandede udvalg, efter nøje at have undersøgt mulighederne for at fortsætte protokollen, træffer anden afgørelse inden for en frist på 90 dage. Ophør af denne protokol får virkning tre måneder efter udløbet af fristen på 90 dage.

5.

a)

Hvis bestemmelserne i en ny retsakt eller en ny foranstaltning medfører, at medlemsstaterne ikke længere kan kræve, at en anmodning om retlig bistand på det strafferetlige område eller anerkendelsen af en kendelse om ransagning og/eller beslaglæggelse af bevismidler fra en anden medlemsstat undergives de betingelser, der er omhandlet i artikel 51 i konventionen om anvendelsen af Schengen-aftalen (5), kan Liechtenstein inden for den frist på 30 dage, der er anført i stk. 2, litra a), meddele Rådet, at Liechtenstein ikke accepterer og ikke i sin interne retsorden vil gennemføre disse bestemmelser, i det omfang disse finder anvendelse på anmodninger eller kendelser om ransagning eller beslaglæggelse i forbindelse med efterforskning eller retsforfølgning af lovovertrædelser vedrørende direkte beskatning, som, hvis de var begået i Liechtenstein, ikke efter gældende ret i Liechtenstein ville blive straffet med frihedsberøvelse. I så tilfælde ophører nærværende protokol ikke med at finde anvendelse på trods af bestemmelserne i stk. 4.

b)

Det blandede udvalg træder sammen inden for to måneder efter anmodning herom fra et af dets medlemmer og drøfter, under hensyntagen til den internationale udvikling, den situation, der foreligger som følge af en meddelelse givet i henhold til litra a).

Så snart det blandede udvalg med enstemmighed er nået frem til en aftale, ifølge hvilken Liechtenstein accepterer og fuldt ud gennemfører de relevante bestemmelser i den nye retsakt eller foranstaltning, finder stk. 2, litra b), stk. 3 og 4 anvendelse. Den meddelelse, der er omhandlet i stk. 2, litra b), første punktum, gives inden for 30 dage efter, at der er indgået en aftale i det blandede udvalg.

Artikel 6

Liechtenstein kan ved opfyldelsen af sine forpligtelser vedrørende Schengen-informationssystemet og visuminformationssystemet anvende Schweiz' tekniske infrastruktur for at få adgang til disse systemer.

Artikel 7

Hvad angår administrationsomkostninger i forbindelse med anvendelsen af denne protokol, bidrager Liechtenstein årligt til Den Europæiske Unions almindelige budget med 0,071 % af et beløb på 8 100 000 EUR, med forbehold af en årlig justering i forhold til inflationsraten i Den Europæiske Union.

Artikel 8

1.   Denne protokol berører ikke aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller andre aftaler indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein.

2.   Denne protokol berører ikke aftaler mellem Liechtenstein, på den ene side, og en eller flere medlemsstater, på den anden side, i det omfang de er forenelige med denne protokol. I tilfælde af uforenelighed mellem sådanne aftaler og denne protokol, gælder bestemmelserne i protokollen.

3.   Denne protokol berører ikke på nogen måde eventuelle fremtidige aftaler, der indgås af Det Europæiske Fællesskab med Liechtenstein, eller aftaler, som indgås mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, på den ene side, og Liechtenstein, på den anden side, eller aftaler, som indgås på grundlag af artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union.

4.   Denne protokol berører på ingen måde aftaler, der er indgået mellem Liechtenstein og Schweiz, i det omfang de er forenelige med denne protokol. I tilfælde af uforenelighed mellem sådanne aftaler og denne protokol, gælder bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 9

1.   Denne protokol træder i kraft en måned fra den dato, hvor generalsekretæren for Rådet, der er dens depositar, har sikret sig, at alle formelle krav er opfyldt for så vidt angår det samtykke til at være bundet af denne protokol, der er udtrykt af parterne eller på deres vegne.

2.   Artikel 1, artikel 4 og artikel 5, stk. 2, litra a), første punktum, i protokollen og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1 – 4, og artikel 4, 5 og 6 i associeringsaftalen finder midlertidig anvendelse i Liechtenstein fra datoen for protokollens undertegnelse.

3.   Med hensyn til retsakter eller foranstaltninger, der vedtages efter undertegnelsen af protokollen, men inden dens ikrafttræden, regnes den frist på 30 dage, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra a), sidste punktum, fra den dato, hvor protokollen træder i kraft.

Artikel 10

1.   Bestemmelserne i artikel 2 får virkning for Liechtenstein på en dato, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed blandt de medlemmer, der repræsenterer de medlemsstater, der anvender alle bestemmelserne i artikel 2, efter høring af det blandede udvalg og efter at have sikret sig, at Liechtenstein opfylder forudsætningerne for gennemførelse af de relevante bestemmelser.

De medlemmer af Rådet, der repræsenterer henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, deltager i vedtagelsen af denne afgørelse, i det omfang den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, som de nævnte medlemsstater anvender.

De medlemmer af Rådet, der repræsenterer de medlemsstater, som i henhold til tiltrædelsestraktaten kun anvender en del af de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 2, deltager i vedtagelsen af denne afgørelse, i det omfang, den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne, som allerede anvendes af de respektive medlemsstater.

2.   Anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser skaber rettigheder og forpligtelser mellem Schweiz og Liechtenstein på den ene side, og mellem Liechtenstein og Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og de medlemsstater, der i givet fald er bundet af disse bestemmelser, på den anden side.

3.   Protokollen finder kun anvendelse, hvis de aftaler, som Liechtenstein skal indgå som omhandlet i artikel 13 i associeringsaftalen, er blevet gennemført.

4.   Desuden finder denne protokol kun anvendelse, hvis protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz også gennemføres.

Artikel 11

1.   Denne protokol kan opsiges af Liechtenstein eller af Schweiz eller af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed blandt sine medlemmer. Opsigelsen meddeles depositaren. Den får virkning seks måneder efter meddelelsen.

2.   Hvis denne protokol eller associeringsaftalen opsiges af Schweiz eller associeringsaftalen med Schweiz ophæves, vil associeringsaftalen og denne protokol fortsat være gældende for forholdet mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Fællesskab på den ende side, og Liechtenstein på den anden side. I det tilfælde træffer Rådet afgørelse om de nødvendige foranstaltninger efter høring af Liechtenstein. Disse foranstaltninger er dog kun bindende for Liechtenstein, hvis de accepteres af Liechtenstein.

3.   Denne protokol betragtes som værende ophævet, hvis Liechtenstein ophæver en af de aftaler, der er nævnt i artikel 13 i den associeringsaftale, Liechtenstein har indgået, eller ophæver den protokol, der er nævnt i artikel 10, stk. 4.

Artikel 12

Denne protokol udfærdiges i tre eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(2)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(3)  Henholdsvis EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20 og EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(4)  Se side 39 i denne EUT.

(5)  Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14.6.1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19).

BILAG

Bilag til protokollen om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

Liechtenstein anvender nedenstående bestemmelser fra den dato, Rådet fastsætter i overensstemmelse med artikel 10.

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1)

Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1); Kommissionens beslutning af 28. februar 2005 om fastsættelse af de tekniske specifikationer for standarderne for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (K(2005) 409 endelig) og Kommissionens beslutning af 28. juni 2006 om af tekniske specifikationer for standarderne for sikkerhedsmæssige og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som er udstedt af medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2006) 2909 endelig)

Rådets afgørelse 2005/211/RIA af 24. februar 2005 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse (EUT L 68 af 15.3.2005, s. 44)

Rådets afgørelse 2005/719/RIA af 12. oktober 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 271 af 15.10.2005, s. 54)

Rådets afgørelse 2005/727/RIA af 12. oktober 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 273 af 19.10.2005, s. 25)

Rådets afgørelse 2006/228/RIA af 9. marts 2006 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 81 af 18.3.2006, s. 45)

Rådets afgørelse 2006/229/RIA af 9. marts 2006 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 81 af 18.3.2006, s. 46)

Rådets afgørelse 2006/631/RIA af 24. juli 2006 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 256 af 20.9.2006, s. 18)

Rådets beslutning 2005/267/EF af 16. marts 2005 om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder (EUT L 83 af 1.4.2005, s. 48)

Kommissionens beslutning af 15. december 2005 om detaljerede regler for gennemfrelse af Rådets beslutning 2005/267/EF af 16. marts 2005 om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder (meddelt under nummer K(2005) 5159 endelig)

Rådets forordning (EF) nr. 851/2005 af 2. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EUT L 141 af 4.6.2005, s. 3)

Rådets afgørelse 2005/451/RIA af 13. juni 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 871/2004/ om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 158 af 21.6.2005, s. 26)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 af 6. juli 2005 om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 18)

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 23)

Kommissionens beslutning af 29. september 2005 (2005/687/EF) om standardformatet for rapporterne om aktiviteterne i netværket af indvandringsforbindelsesofficerer og om situationen i værtslandet, for så vidt angår emner i relation til illegal indvandring (EUT L 264 af 8.10.2005, s. 8).

Rådets afgørelse 2005/728/RIA af 12. oktober 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 871/2004 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 273 af 19.10.2005, s. 26)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2046/2005 af 14. december 2005 om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino (EUT L 334 af 20.12.2005, s. 1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1)

Rådets beslutning 2006/440/EF af 1. juni 2006 om ændring af bilag 12 til de fælles konsulære instrukser og bilag 14a til Den Fælles Håndbog om gebyrer svarende til de administrative omkostninger, der er forbundet med behandlingen af en visumansøgning (EUT L 175 af 29.6.2006, s. 77)

Rådets afgørelse (2006/628/EF) af 24. juli 2006 om fastsættelse af datoen for anvendelse af artikel 1, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 871/2004 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 256 af 20.9.2006, s. 15)

Kommissionens beslutning (2006/648/EF) af 22. september 2006 om tekniske specifikationer for standarderne for biometriske identifikatorer i forbindelse med udviklingen af visuminformationssystemet (meddelt under nummer K(2006) 3699) (EUT L 267 af 27.9.2006, s. 41)

Berigtigelse til Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 30.9.2006, s. 85)

Kommissionens beslutning (2006/757/EF) af 22. september 2006 om ændring af Sirene-Håndbogen (EUT L 317 af 16.11.2006, s. 1)

Kommissionens beslutning (2006/758/EF) af 22. september 2006 om ændring af Sirene-Håndbogen (EUT L 317 af 16.11.2006, s. 41)

Rådets beslutning (2006/684/EF) af 5. oktober 2006 om ændring af bilag 2, liste A, i de fælles konsulære instrukser om visumkrav for indehavere af indonesiske diplomatpas og tjenestepas (EUT L 208 af 12.10.2006, s. 29)

Kommissionens beslutning (2006/752/EF) af 3. november 2006 om placeringen af visuminformationssystemet i udviklingsfasen (EUT L 305 af 4.11.2006, s. 13)

Kommissionens henstilling af 6. november 2006 om vedtagelse af en fælles »håndbog for grænsevagter (Schengen-håndbogen)« til anvendelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder ved udøvelse af grænsekontrol for personer (meddelt under nummer K(2006) 5186 endelig)

Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89, og berigtigelse i EUT L 75 af 15.3.2007, s. 26)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen (EUT L 405 af 30.12.2006, s. 1). Berigtiget i EUT L 29 af 3.2.2007, s. 3

Rådets forordning (EF) nr. 1932/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EUT L 405 af 30.12.2006, s. 23). Berigtiget i EUT L 29 af 3.2.2007, s. 10

Rådets forordning (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2424/2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 1). Berigtiget i EUT L 27 af 2.2.2007, s. 3

Rådets afgørelse 2006/1007/RIA af 21. december 2006 om ændring af afgørelse 2001/886/RIA om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 78). Berigtiget i EUT L 27 af 2.2.2007, s. 43.

Kommissionens beslutning 2007/170/EF af 16. marts 2007 om fastsættelse af netværkskravene til Schengen II-informationsssystemet (tredje søjle) (EUT L 79 af 20.3.2007, s. 20)

Kommissionens afgørelse 2007/171/EF af 16. marts 2007 om fastsættelse af netværkskravene til Schengen II-informationsssystemet (tredje søjle) (EUT L 79 af 20.3.2007, s. 29)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22)

Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63)

Rådets afgørelse 2007/472/EF af 25. juni 2007 om ændring af afgørelse truffet af Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengen-konventionen af 1990 om ændring af finansieringsordningen vedrørende udgifterne i forbindelse med anlæg og drift af den tekniske støttefunktion for Schengen-informationssystemet (C.SIS) (EUT L 179 af 7.7.2007, s. 50)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, af 11. juli 2007 om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes opgaver og beføjelser (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 30)

Rådets beslutning 2007/519/EF af 16. juli 2007 om ændring af del 2 i Schengen-konsultationsnettet (tekniske specifikationer) (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 26)

Kommissionens beslutning 2007/599/EF af 27. august 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF, hvad angår fastlæggelsen af strategiske retningslinjer for 2007-2013 (EUT L 233 af 5.9.2007, s. 3)

Rådets beslutning 2007/866/EF af 6. december 2007 om ændring af del 1 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer) (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 92).


SLUTAKT

De befuldmægtigede for

DEN EUROPÆISKE UNION,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND

og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

I det følgende benævnt »de kontraherende parter«

forsamlet i Bruxelles den otteogtyvende februar 2008 med henblik på undertegnelsen af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, har vedtaget protokollen.

De befuldmægtigede for de kontraherende parter har taget følgende erklæringer, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Fælles erklæring fra de kontraherende parter om det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser

Fælles erklæring fra de kontraherende parter om artikel 23, stk. 7, i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (1)

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein om eksterne forbindelser

Erklæring fra Liechtenstein om gensidig retshjælp i straffesager

Erklæring fra Liechtenstein om artikel 5, stk. 2, litra b)

Liechtensteins erklæring om anvendelsen af den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager og den europæiske konvention om udlevering

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013

Erklæring fra Europa-Kommissionen om fremsendelse af forslag

Fælleserklæring om fælles møder.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT C 197 af 12.7.2000, s. 1.

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE KONTRAHERENDE PARTER

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER OM DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR FORVALTNING AF DET OPERATIVE SAMARBEJDE VED EU-MEDLEMSSTATERNES YDRE GRÆNSER

De kontraherende parter noterer sig, at der skal indgås yderligere aftaler med henblik på Schweiz' og Liechtensteins deltagelse i det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser i lighed med de aftaler, der er indgået med Norge og Island.

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER OM ARTIKEL 23, STK. 7, I KONVENTIONEN AF 29. MAJ 2000 OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER MELLEM DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER

De kontraherende parter er enige om, at Liechtenstein med forbehold af bestemmelserne i artikel 23, stk. 1, litra c), i konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, afhængig af den konkrete sag, og medmindre den berørte medlemsstat har opnået den pågældende persons samtykke, kan kræve, at personoplysninger ikke anvendes til de formål, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra a) og b), i ovennævnte konvention uden Liechtensteins forudgående samtykke i procedurer, hvor Liechtenstein kunne have nægtet eller begrænset overdragelsen eller anvendelsen af personoplysninger ifølge bestemmelserne i konventionen eller de instrumenter, der er omhandlet i dennes artikel 1.

Hvis Liechtenstein i en bestemt sag nægter at give sit samtykke til en anmodning fra en medlemsstat fremsat i henhold til ovennævnte bestemmelser, skal Liechtenstein skriftligt begrunde sin beslutning.

ANDRE ERKLÆRINGER

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG LIECHTENSTEIN OM EKSTERNE FORBINDELSER

Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein er enige om, at det Europæiske Fællesskab forpligter sig til at tilskynde de tredjelande og internationale organisationer, med hvilke de indgår aftaler på områder, der er knyttet til Schengen-samarbejdet, herunder visumpolitik, til at indgå lignende aftaler med Fyrstendømmet Liechtenstein, uden at dette berører Fyrstendømmet Liechtensteins kompetence til at indgå sådanne aftaler.

ERKLÆRING FRA LIECHTENSTEIN OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER

Liechtenstein erklærer, at overtrædelser af skattelovgivningen, som retsforfølges af Liechtensteins myndigheder, ikke kan indankes for en domstol med kompetence bl.a. i straffesager.

ERKLÆRING FRA LIECHTENSTEIN OM ARTIKEL 5, STK. 2, LITRA b),

(tidsfrist for accept af nye udviklinger i Schengen-reglerne)

Den maksimale tidsfrist på 18 måneder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), omfatter både godkendelsen og gennemførelsen af retsakten eller foranstaltningen. Den omfatter følgende faser:

den forberedende fase

proceduren i Parlamentet

folkeafstemningsfristen på 30 dage

eventuel folkeafstemning (tilrettelæggelse og afstemning)

den regerende prins' godkendelse.

Liechtensteins regering giver straks Rådet og Kommissionen meddelelse om afslutningen af hver af disse faser.

Liechtensteins regering forpligter sig til at bringe alle de midler i anvendelse, som det har til rådighed, så de forskellige ovennævnte faser kan forløbe så hurtigt som muligt.

LIECHTENSTEINS ERKLÆRING OM ANVENDELSEN AF DEN EUROPÆISKE KONVENTION OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER OG DEN EUROPÆISKE KONVENTION OM UDLEVERING

Liechtenstein forpligter sig til ikke at påberåbe sig de forbehold og erklæringer, landet fremsatte i forbindelse med ratifikationen af den europæiske konvention om udlevering af 13. december 1957 og den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager af 20. april 1959, i det omfang de er uforenelige med denne aftale.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM FONDEN FOR DE YDRE GRÆNSER FOR PERIODEN 2007-2013

Det Europæiske Fællesskab er ved at oprette en Fond for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013, der kræver indgåelse af yderligere aftaler med de tredjelande, der er associeret i Schengen-reglerne.

ERKLÆRING FRA EUROPA-KOMMISSIONEN OM FREMSENDELSE AF FORSLAG

Når Europa-Kommissionen fremsender forslag, der er relevante for denne aftale, til Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet, fremsender den kopi heraf til Liechtenstein.

Deltagelse i udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser:

Rådet bemyndigede den 1. juni 2006 Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein med henblik på indgåelse af en aftale om Liechtensteins associering i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne.

Indtil der er indgået en sådan aftale, finder aftalen i form af brevveksling mellem Rådet for Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund vedrørende de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen ved udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser, anvendelse på Liechtenstein. Uanset dette, hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse fra fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), er betingelserne for Liechtensteins deltagelse fastsat i artikel 100 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

FÆLLES ERKLÆRING OM FÆLLES MØDER

De delegationer, der repræsenterer regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater,

Europa-Kommissionens delegation,

De delegationer, der repræsenterer regeringerne for Republikken Island og Kongeriget Norge,

Den delegation, der repræsenterer regeringerne for Det Schweiziske Forbund,

Den delegation, der repræsenterer regeringerne for Fyrstendømmet Liechtenstein,

noterer sig, at Liechtenstein deltager i det blandede udvalg, der er oprettet ved aftale om Schweiz' associering i gennemførelsen, anvendelsen og udvikling af Schengen-reglerne, via en protokol til denne aftale,

har besluttet, at møderne i de blandede udvalg, der er nedsat dels ved aftalen om associering af Island og Norge i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, dels ved aftalen om associering af Schweiz i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne suppleret af protokollen om Liechtensteins associering, afholdes som fælles møder, uanset på hvilket niveau mødet finder sted,

noterer sig, at afholdelsen af disse møder som fællesmøder kræver pragmatiske løsninger af spørgsmålet om, hvem der har formandskabet, når dette påhviler de associerede stater i henhold til aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund vedrørende sidstnævntes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne suppleret af protokollen om Liechtensteins associering eller aftalen indgået af Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om sidstnævntes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne,

noterer sig de associerede staters ønske om, om nødvendigt, at give afkald på udøvelsen af deres formandskab og lade det rotere blandt dem i alfabetisk rækkefølge fra det tidspunkt, hvor aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund vedrørende sidstnævntes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne og protokollen om Liechtensteins associering træder i kraft.


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/19


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. marts 2011

om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser

(2011/350/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 16, artikel 74, artikel 77, stk. 2, og artikel 79, stk. 2, litra a) og c), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I fortsættelse af den bemyndigelse, som Kommissionen fik den 27. februar 2006, er forhandlingerne med fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund om en protokol om Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne afsluttet.

(2)

I henhold til Rådets afgørelse 2008/261/RIA (1) og 2008/262/EF (2), og med forbehold af indgåelse på et senere tidspunkt, blev protokollen den 28. februar 2008 undertegnet på Den Europæiske Unions vegne.

(3)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Protokollen bør godkendes.

(5)

For så vidt angår udviklingen af Schengenregler, der henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Union, bør Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (3), finde tilsvarende anvendelse på forbindelserne med Liechtenstein.

(6)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (4); Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(7)

Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (5); Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(8)

Denne afgørelse berører ikke Danmarks stilling i henhold til protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og de tilknyttede dokumenter godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne.

Teksterne til protokollen og de tilknyttede dokumenter er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse på de områder, der er omfattet af de bestemmelser, der er opført på listen i protokollens artikel 2, stk. 1 og 2, og på udviklingen af disse bestemmelser, i det omfang de ikke er opført på listen i afgørelse 2000/365/EF og 2002/192/EF.

Artikel 3

Bestemmelserne i artikel 1-4 i afgørelse 1999/437/EF finder anvendelse på samme måde på associeringen af Liechtenstein i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den person, som på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til at deponere det godkendelsesinstrument, der er omhandlet i protokollens artikel 9, med henblik på at udtrykke Den Europæiske Unions samtykke i at blive bundet og til at give følgende meddelelse:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i protokollen samt i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder derfor i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union«.«

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2011.

På Rådets vegne

CZOMBA S.

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2008/261/RIA af 28.2.2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3).

(2)  Rådets afgørelse 2008/262/RIA af 28.2.2008 om undertegnelse, på Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 5).

(3)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(4)  EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(5)  EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.


PROTOKOL

mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne

DEN EUROPÆISKE UNION

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND

og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

i det følgende benævnt »de kontraherende parter« —

SOM HENVISER TIL aftalen undertegnet den 26. oktober 2004 mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (1) (»associeringsaftalen«),

SOM MINDER OM artikel 16 deri, i medfør af hvilken Fyrstendømmet Liechtenstein gives mulighed for at tiltræde associeringsaftalen ved en protokol,

SOM TAGER HENSYN TIL Fyrstendømmet Liechtensteins geografiske beliggenhed,

SOM TAGER HENSYN TIL de tætte bånd mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund, der viser sig ved et område uden indre grænser mellem Fyrstendømmet Liechtenstein og Det Schweiziske Forbund,

SOM TAGER HENSYN TIL Fyrstendømmet Liechtensteins ønske om at opretholde og indføre et område uden grænsekontrol i forhold til alle Schengen-lande og derfor blive associeret i Schengen-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at gennem den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union den 18. maj 1999 indgik med Republikken Island og Kongeriget Norge (2), blev disse to lande associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er ønskeligt, at Fyrstendømmet Liechtenstein associeres på lige fod med Island, Norge og Schweiz i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein bør indgås en protokol, der giver Liechtenstein rettigheder og forpligtelser svarende til dem, der er aftalt mellem Rådet for Den Europæiske Union, på den ene side, og Island og Norge samt Schweiz, på den anden side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og de retsakter, der er vedtaget på grundlag af det nævnte afsnit, ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark i medfør af protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og at de afgørelser om udvikling af Schengen-reglerne i henhold til nævnte afsnit, som Danmark har gennemført i sin nationale lovgivning, kun vil kunne skabe folkeretlige forpligtelser mellem Danmark og de øvrige medlemsstater,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, i overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet i henhold til protokollen om integration af Schengen-reglerne i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (3), deltager i visse bestemmelser i Schengen-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det bør sikres, at de stater, med hvilke Den Europæiske Union har oprettet en associering med henblik på gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, også anvender de pågældende regler i deres indbyrdes forbindelser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det, for at Schengen-reglerne kan fungere korrekt, er nødvendigt, at denne protokol anvendes sammen med de aftaler mellem de forskellige parter, der er associeret i, eller som deltager i gennemførelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, som regulerer deres indbyrdes forbindelser,

SOM HENVISER TIL protokollen om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (4),

SOM ERINDRER OM forbindelsen mellem Schengen-reglerne og Fællesskabets regler om kriterierne for og mekanismerne til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandling af en asylansøgning, som indgives i en medlemsstat, og om oprettelsen af »Eurodac«-systemet,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne forbindelse nødvendiggør en samtidig anvendelse af Schengen-reglerne og Fællesskabets regler om kriterierne for og mekanismerne til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandling af en asylansøgning, som indgives i en medlemsstat, og om oprettelsen af »Eurodac«-systemet —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I overensstemmelse med artikel 16 i aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (»associeringsaftalen«), tiltræder Fyrstendømmet Liechtenstein (»Liechtenstein«) associeringsaftalen på de betingelser, der er fastsat i denne protokol.

Denne tiltrædelse tillægger de kontraherende parter gensidige rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat heri.

Artikel 2

1.   De bestemmelser i Schengen-reglerne, der er nævnt i bilag A og bilag B til tiltrædelsesaftalen, således som de finder anvendelse i Den Europæiske Unions medlemsstater, gennemføres og anvendes i Liechtenstein på de betingelser, der er fastsat i de nævnte bilag.

2.   Endvidere skal bestemmelserne i Den Europæiske Unions og Det Europæiske Fællesskabs retsakter, der er opført i bilaget til denne protokol, som har erstattet eller videreudviklet bestemmelserne i Schengen-reglerne, gennemføres og anvendes af Liechtenstein.

3.   De retsakter og foranstaltninger, som Den Europæiske Union og Det Europæiske Fællesskab vedtager om ændring eller udvikling af Schengen-reglerne, hvor procedurerne i associeringsaftalen sammenholdt med denne protokol er blevet anvendt, skal også, uden at det berører artikel 5, godkendes, gennemføres og anvendes af Liechtenstein.

Artikel 3

De rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1-4, artikel 4, 5, 6, 8, 9 og 10, artikel 11, stk. 2, 3 og 4, og artikel 13 i associeringsaftalen, gælder for Liechtenstein.

Artikel 4

Formandskabet for det blandede udvalg, der oprettes i medfør af artikel 3 i associeringsaftalen, varetages på ekspertniveau af repræsentanten for Den Europæiske Union. På højt embedsmandsplan eller ministerplan varetages det på skift for seks måneder ad gangen af repræsentanten for Den Europæiske Union og henholdsvis repræsentanten for Liechtensteins eller Schweiz' regering.

Artikel 5

1.   Vedtagelsen af nye retsakter eller foranstaltninger i forbindelse med spørgsmål, der er omhandlet i artikel 2, forbeholdes Den Europæiske Unions kompetente institutioner. Med forbehold af bestemmelserne i denne artikels stk. 2, træder sådanne retsakter eller foranstaltninger i kraft samtidig for Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og deres respektive berørte medlemsstater og for Liechtenstein, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i disse retsakter eller foranstaltninger. I denne forbindelse tages der behørigt hensyn til det tidsrum, som Liechtenstein i det blandede udvalg har anført som nødvendigt for, at Liechtenstein kan opfylde sine forfatningsmæssige krav.

2.

a)

Rådet for Den Europæiske Union (»Rådet«) giver straks Liechtenstein meddelelse om vedtagelsen af de i stk. 1 omhandlede retsakter eller foranstaltninger, hvor procedurerne i denne protokol er anvendt. Liechtenstein udtaler sig om sin accept af deres indhold og gennemførelsen heraf i landets interne retsorden. Denne beslutning meddeles Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (»Kommissionen«) senest 30 dage efter vedtagelsen af de pågældende retsakter og foranstaltninger.

b)

Hvis indholdet af ovennævnte retsakter eller foranstaltninger først kan være bindende for Liechtenstein, når landets forfatningsmæssige krav er opfyldt, meddeler Liechtenstein Rådet og Kommissionen dette samtidig med ovennævnte beslutning. Liechtenstein giver snarest Rådet og Kommissionen skriftlig meddelelse, når alle forfatningsmæssige krav er opfyldt. Hvis der ikke kræves folkeafstemning, gives meddelelsen senest 30 dage efter udløbet af folkeafstemningsfristen. Hvis der kræves folkeafstemning, har Liechtenstein en frist på 18 måneder fra datoen for Rådets meddelelse til at give meddelelse. Fra den fastsatte dato for retsaktens eller foranstaltningens ikrafttræden for Liechtenstein og indtil meddelelsen om, at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, anvender Liechtenstein midlertidigt indholdet af den pågældende retsakt eller foranstaltning, hvor det er muligt.

Hvis Liechtenstein ikke kan anvende den pågældende retsakt eller foranstaltning midlertidigt, og hvis dette skaber vanskeligheder, der forstyrrer Schengen-samarbejdet, drøftes situationen i det blandede udvalg. Den Europæiske Union og Det Europæiske Fællesskab kan over for Liechtenstein træffe passende foranstaltninger, der kan sikre, at Schengen-samarbejdet fungerer korrekt.

3.   Liechtensteins accept af de i stk. 2 omhandlede retsakter og foranstaltninger skaber rettigheder og forpligtelser mellem Liechtenstein, på den ene side, og, alt efter sagens art, Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og de af dets medlemsstater, der er bundet af disse retsakter og foranstaltninger, på den anden side.

4.   Hvis:

a)

Liechtenstein meddeler sin beslutning om ikke at acceptere indholdet af en retsakt eller foranstaltning som omhandlet i stk. 2, hvor proceduren i denne protokol er blevet anvendt, eller

b)

Liechtenstein ikke giver meddelelse inden for den frist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2, litra a), eller stk. 5, litra a), eller

c)

Liechtenstein ikke giver meddelelse senest 30 dage efter udløbet af folkeafstemningsfristen, om der skal afholdes folkeafstemning, eller, i tilfælde af folkeafstemning, inden for den frist på 18 måneder, der er fastsat i stk. 2, litra b), eller ikke, som fastsat i samme litra, sørger for midlertidig anvendelse fra den fastsatte dato for retsaktens eller foranstaltningens ikrafttræden,

betragtes denne protokol som ophørt, medmindre det blandede udvalg, efter nøje at have undersøgt mulighederne for at fortsætte protokollen, træffer anden afgørelse inden for en frist på 90 dage. Ophør af denne protokol får virkning tre måneder efter udløbet af fristen på 90 dage.

5.

a)

Hvis bestemmelserne i en ny retsakt eller en ny foranstaltning medfører, at medlemsstaterne ikke længere kan kræve, at en anmodning om retlig bistand på det strafferetlige område eller anerkendelsen af en kendelse om ransagning og/eller beslaglæggelse af bevismidler fra en anden medlemsstat undergives de betingelser, der er omhandlet i artikel 51 i konventionen om anvendelsen af Schengen-aftalen (5), kan Liechtenstein inden for den frist på 30 dage, der er anført i stk. 2, litra a), meddele Rådet, at Liechtenstein ikke accepterer og ikke i sin interne retsorden vil gennemføre disse bestemmelser, i det omfang disse finder anvendelse på anmodninger eller kendelser om ransagning eller beslaglæggelse i forbindelse med efterforskning eller retsforfølgning af lovovertrædelser vedrørende direkte beskatning, som, hvis de var begået i Liechtenstein, ikke efter gældende ret i Liechtenstein ville blive straffet med frihedsberøvelse. I så tilfælde ophører nærværende protokol ikke med at finde anvendelse på trods af bestemmelserne i stk. 4.

b)

Det blandede udvalg træder sammen inden for to måneder efter anmodning herom fra et af dets medlemmer og drøfter, under hensyntagen til den internationale udvikling, den situation, der foreligger som følge af en meddelelse givet i henhold til litra a).

Så snart det blandede udvalg med enstemmighed er nået frem til en aftale, ifølge hvilken Liechtenstein accepterer og fuldt ud gennemfører de relevante bestemmelser i den nye retsakt eller foranstaltning, finder stk. 2, litra b), stk. 3 og 4 anvendelse. Den meddelelse, der er omhandlet i stk. 2, litra b), første punktum, gives inden for 30 dage efter, at der er indgået en aftale i det blandede udvalg.

Artikel 6

Liechtenstein kan ved opfyldelsen af sine forpligtelser vedrørende Schengen-informationssystemet og visuminformationssystemet anvende Schweiz' tekniske infrastruktur for at få adgang til disse systemer.

Artikel 7

Hvad angår administrationsomkostninger i forbindelse med anvendelsen af denne protokol, bidrager Liechtenstein årligt til Den Europæiske Unions almindelige budget med 0,071 % af et beløb på 8 100 000 EUR, med forbehold af en årlig justering i forhold til inflationsraten i Den Europæiske Union.

Artikel 8

1.   Denne protokol berører ikke aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller andre aftaler indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein.

2.   Denne protokol berører ikke aftaler mellem Liechtenstein, på den ene side, og en eller flere medlemsstater, på den anden side, i det omfang de er forenelige med denne protokol. I tilfælde af uforenelighed mellem sådanne aftaler og denne protokol, gælder bestemmelserne i protokollen.

3.   Denne protokol berører ikke på nogen måde eventuelle fremtidige aftaler, der indgås af Det Europæiske Fællesskab med Liechtenstein, eller aftaler, som indgås mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, på den ene side, og Liechtenstein, på den anden side, eller aftaler, som indgås på grundlag af artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union.

4.   Denne protokol berører på ingen måde aftaler, der er indgået mellem Liechtenstein og Schweiz, i det omfang de er forenelige med denne protokol. I tilfælde af uforenelighed mellem sådanne aftaler og denne protokol, gælder bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 9

1.   Denne protokol træder i kraft en måned fra den dato, hvor generalsekretæren for Rådet, der er dens depositar, har sikret sig, at alle formelle krav er opfyldt for så vidt angår det samtykke til at være bundet af denne protokol, der er udtrykt af parterne eller på deres vegne.

2.   Artikel 1, artikel 4 og artikel 5, stk. 2, litra a), første punktum, i protokollen og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 3, stk. 1 – 4, og artikel 4, 5 og 6 i associeringsaftalen finder midlertidig anvendelse i Liechtenstein fra datoen for protokollens undertegnelse.

3.   Med hensyn til retsakter eller foranstaltninger, der vedtages efter undertegnelsen af protokollen, men inden dens ikrafttræden, regnes den frist på 30 dage, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra a), sidste punktum, fra den dato, hvor protokollen træder i kraft.

Artikel 10

1.   Bestemmelserne i artikel 2 får virkning for Liechtenstein på en dato, der fastsættes af Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed blandt de medlemmer, der repræsenterer de medlemsstater, der anvender alle bestemmelserne i artikel 2, efter høring af det blandede udvalg og efter at have sikret sig, at Liechtenstein opfylder forudsætningerne for gennemførelse af de relevante bestemmelser.

De medlemmer af Rådet, der repræsenterer henholdsvis Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, deltager i vedtagelsen af denne afgørelse, i det omfang den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne og de retsakter, der bygger derpå eller på anden måde har tilknytning dertil, som de nævnte medlemsstater anvender.

De medlemmer af Rådet, der repræsenterer de medlemsstater, som i henhold til tiltrædelsestraktaten kun anvender en del af de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 2, deltager i vedtagelsen af denne afgørelse, i det omfang, den vedrører de bestemmelser i Schengen-reglerne, som allerede anvendes af de respektive medlemsstater.

2.   Anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede bestemmelser skaber rettigheder og forpligtelser mellem Schweiz og Liechtenstein på den ene side, og mellem Liechtenstein og Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og de medlemsstater, der i givet fald er bundet af disse bestemmelser, på den anden side.

3.   Protokollen finder kun anvendelse, hvis de aftaler, som Liechtenstein skal indgå som omhandlet i artikel 13 i associeringsaftalen, er blevet gennemført.

4.   Desuden finder denne protokol kun anvendelse, hvis protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylsansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz også gennemføres.

Artikel 11

1.   Denne protokol kan opsiges af Liechtenstein eller af Schweiz eller af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed blandt sine medlemmer. Opsigelsen meddeles depositaren. Den får virkning seks måneder efter meddelelsen.

2.   Hvis denne protokol eller associeringsaftalen opsiges af Schweiz eller associeringsaftalen med Schweiz ophæves, vil associeringsaftalen og denne protokol fortsat være gældende for forholdet mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Fællesskab på den ende side, og Liechtenstein på den anden side. I det tilfælde træffer Rådet afgørelse om de nødvendige foranstaltninger efter høring af Liechtenstein. Disse foranstaltninger er dog kun bindende for Liechtenstein, hvis de accepteres af Liechtenstein.

3.   Denne protokol betragtes som værende ophævet, hvis Liechtenstein ophæver en af de aftaler, der er nævnt i artikel 13 i den associeringsaftale, Liechtenstein har indgået, eller ophæver den protokol, der er nævnt i artikel 10, stk. 4.

Artikel 12

Denne protokol udfærdiges i tre eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(2)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(3)  Henholdsvis EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20 og EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.

(4)  Se side 39 i denne EUT.

(5)  Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14.6.1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19).

BILAG

Bilag til protokollen om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne

Liechtenstein anvender nedenstående bestemmelser fra den dato, Rådet fastsætter i overensstemmelse med artikel 10.

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1)

Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1); Kommissionens beslutning af 28. februar 2005 om fastsættelse af de tekniske specifikationer for standarderne for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (K(2005) 409 endelig) og Kommissionens beslutning af 28. juni 2006 om af tekniske specifikationer for standarderne for sikkerhedsmæssige og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som er udstedt af medlemsstaterne (meddelt under nummer K(2006) 2909 endelig)

Rådets afgørelse 2005/211/RIA af 24. februar 2005 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse (EUT L 68 af 15.3.2005, s. 44)

Rådets afgørelse 2005/719/RIA af 12. oktober 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 271 af 15.10.2005, s. 54)

Rådets afgørelse 2005/727/RIA af 12. oktober 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 273 af 19.10.2005, s. 25)

Rådets afgørelse 2006/228/RIA af 9. marts 2006 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 81 af 18.3.2006, s. 45)

Rådets afgørelse 2006/229/RIA af 9. marts 2006 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 81 af 18.3.2006, s. 46)

Rådets afgørelse 2006/631/RIA af 24. juli 2006 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i afgørelse 2005/211/RIA om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 256 af 20.9.2006, s. 18)

Rådets beslutning 2005/267/EF af 16. marts 2005 om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder (EUT L 83 af 1.4.2005, s. 48)

Kommissionens beslutning af 15. december 2005 om detaljerede regler for gennemfrelse af Rådets beslutning 2005/267/EF af 16. marts 2005 om oprettelse af et sikkert, webbaseret informations- og koordineringsnet for medlemsstaternes indvandringsmyndigheder (meddelt under nummer K(2005) 5159 endelig)

Rådets forordning (EF) nr. 851/2005 af 2. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EUT L 141 af 13.3.2005, s. 3)

Rådets afgørelse 2005/451/RIA af 13. juni 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 871/2004/om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 158 af 21.6.2005, s. 26)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 af 6. juli 2005 om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med hensyn til adgang til Schengen-informationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 18)

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2005/761/EF af 28. september 2005 om lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold til forskere fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 23)

Kommissionens beslutning af 29. september 2005 (2005/687/EF) om standardformatet for rapporterne om aktiviteterne i netværket af indvandringsforbindelsesofficerer og om situationen i værtslandet, for så vidt angår emner i relation til illegal indvandring (EUT L 264 af 8.10.2005, s. 8).

Rådets afgørelse 2005/728/RIA af 12. oktober 2005 om fastsættelse af datoen for anvendelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 871/2004 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 273 af 19.10.2005, s. 26)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2046/2005 af 14. december 2005 om foranstaltninger med henblik på at lette procedurerne for ansøgning om og udstedelse af visum til medlemmer af den olympiske familie, der deltager i De Olympiske og/eller De Paralympiske Vinterlege 2006 i Torino (EUT L 334 af 20.12.2005, s. 1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1)

Rådets beslutning 2006/440/EF af 1. juni 2006 om ændring af bilag 12 til de fælles konsulære instrukser og bilag 14a til Den Fælles Håndbog om gebyrer svarende til de administrative omkostninger, der er forbundet med behandlingen af en visumansøgning (EUT L 175 af 29.6.2006, s. 77)

Rådets afgørelse (2006/628/EF) af 24. juli 2006 om fastsættelse af datoen for anvendelse af artikel 1, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 871/2004 om indførelse af nye funktioner i Schengen-informationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (EUT L 256 af 20.9.2006, s. 15)

Kommissionens beslutning (2006/648/EF) af 22. september 2006 om tekniske specifikationer for standarderne for biometriske identifikatorer i forbindelse med udviklingen af visuminformationssystemet (meddelt under nummer K(2006) 3699) (EUT L 267 af 27.9.2006, s. 41)

Berigtigelse til Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (EUT L 271 30.9.2006, s. 85)

Kommissionens beslutning (2006/757/EF) af 22. september 2006 om ændring af Sirene-Håndbogen (EUT L 317 af 16.11.2006, s. 1)

Kommissionens beslutning (2006/758/EF) af 22. september 2006 om ændring af Sirene-Håndbogen (EUT L 317 af 16.11.2006, s. 41)

Rådets beslutning (2006/684/EF) af 5. oktober 2006 om ændring af bilag 2, liste A, i de fælles konsulære instrukser om visumkrav for indehavere af indonesiske diplomatpas og tjenestepas (EUT L 280 af 12.10.2006, s. 29)

Kommissionens beslutning (2006/752/EF) af 3. november 2006 om placeringen af visuminformationssystemet i udviklingsfasen (EUT L 305 af 4.11.2006, s. 13)

Kommissionens henstilling af 6. november 2006 om vedtagelse af en fælles »håndbog for grænsevagter (Schengen-håndbogen)« til anvendelse for medlemsstaternes kompetente myndigheder ved udøvelse af grænsekontrol for personer (meddelt under nummer K(2006) 5186 endelig)

Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. december 2006 om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89 og berigtigelse i EUT L 75 af 15.3.2007, s. 26)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen (EUT L 405 af 30.12.2006, s. 1). Berigtiget i EUT L 29 af 3.2.2007, s. 3

Rådets forordning (EF) nr. 1932/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EUT L 405 af 30.12.2006, s. 23). Berigtiget i EUT L 29 af 3.2.2007, s. 10

Rådets forordning (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2424/2001 om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 1). Berigtiget i EUT L 27 af 2.2.2007, s. 3

Rådets afgørelse 2006/1007/RIA af 21. december 2006 om ændring af afgørelse 2001/886/RIA om udviklingen af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 411 af 30.12.2006, s. 78)

Kommissionens beslutning 2007/170/EF af 16. marts 2007 om fastsættelse af netværkskravene til Schengen II-informationsssystemet (tredje søjle) (EUT L 79 af 20.3.2007, s. 20)

Kommissionens afgørelse 2007/171/EF af 16. marts 2007 om fastsættelse af netværkskravene til Schengen II-informationsssystemet (tredje søjle) (EUT L 79 af 20.3.2007, s. 29)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22)

Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengen-informationssystemet (SIS II) (EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63)

Rådets afgørelse 2007/472/EF af 25. juni 2007 om ændring af afgørelse truffet af Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengen-konventionen af 1990 om ændring af finansieringsordningen vedrørende udgifterne i forbindelse med anlæg og drift af den tekniske støttefunktion for Schengen-informationssystemet (C.SIS) (EUT L 179 af 7.7.2007, s. 50)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, af 11. juli 2007 om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes opgaver og beføjelser (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 30)

Rådets beslutning 2007/519/EF af 16. juli 2007 om ændring af del 2 i Schengen-konsultationsnettet (tekniske specifikationer) (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 26)

Kommissionens beslutning 2007/599/EF af 27. august 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF, hvad angår fastlæggelsen af strategiske retningslinjer for 2007-2013 (EUT L 233 af 5.9.2007, s. 3)

Rådets beslutning 2007/866/EF af 6. december 2007 om ændring af del 1 i Schengenkonsultationsnettet (tekniske specifikationer) (EUT L 340 af 22.12.2007, s. 92)


SLUTAKT

De befuldmægtigede for

DEN EUROPÆISKE UNION,

og

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND

og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

I det følgende benævnt »de kontraherende parter«

forsamlet i Bruxelles den otteogtyvende februar 2008 med henblik på undertegnelsen af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, har vedtaget protokollen.

De befuldmægtigede for de kontraherende parter har taget følgende erklæringer, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

Fælles erklæring fra de kontraherende parter om det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser

Fælles erklæring fra de kontraherende parter om artikel 23, stk. 7, i konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (1)

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein om eksterne forbindelser

Erklæring fra Liechtenstein om gensidig retshjælp i straffesager

Erklæring fra Liechtenstein om artikel 5, stk. 2, litra b)

Liechtensteins erklæring om anvendelsen af den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager og den europæiske konvention om udlevering

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013

Erklæring fra Europa-Kommissionen om fremsendelse af forslag

Fælleserklæring om fælles møder.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT C 197 af 12.7.2000, s. 1.

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE KONTRAHERENDE PARTER

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER OM DET EUROPÆISKE AGENTUR FOR FORVALTNING AF DET OPERATIVE SAMARBEJDE VED EU-MEDLEMSSTATERNES YDRE GRÆNSER

De kontraherende parter noterer sig, at der skal indgås yderligere aftaler med henblik på Schweiz' og Liechtensteins deltagelse i det europæiske agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser i lighed med de aftaler, der er indgået med Norge og Island.

FÆLLES ERKLÆRING FRA DE KONTRAHERENDE PARTER OM ARTIKEL 23, STK. 7, I KONVENTIONEN AF 29. MAJ 2000 OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER MELLEM DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER

De kontraherende parter er enige om, at Liechtenstein med forbehold af bestemmelserne i artikel 23, stk. 1, litra c), i konventionen om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater, afhængig af den konkrete sag, og medmindre den berørte medlemsstat har opnået den pågældende persons samtykke, kan kræve, at personoplysninger ikke anvendes til de formål, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, litra a) og b), i ovennævnte konvention uden Liechtensteins forudgående samtykke i procedurer, hvor Liechtenstein kunne have nægtet eller begrænset overdragelsen eller anvendelsen af personoplysninger ifølge bestemmelserne i konventionen eller de instrumenter, der er omhandlet i dennes artikel 1.

Hvis Liechtenstein i en bestemt sag nægter at give sit samtykke til en anmodning fra en medlemsstat fremsat i henhold til ovennævnte bestemmelser, skal Liechtenstein skriftligt begrunde sin beslutning.

ANDRE ERKLÆRINGER

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG LIECHTENSTEIN OM EKSTERNE FORBINDELSER

Det Europæiske Fællesskab og Liechtenstein er enige om, at det Europæiske Fællesskab forpligter sig til at tilskynde de tredjelande og internationale organisationer, med hvilke de indgår aftaler på områder, der er knyttet til Schengen-samarbejdet, herunder visumpolitik, til at indgå lignende aftaler med Fyrstendømmet Liechtenstein, uden at dette berører Fyrstendømmet Liechtensteins kompetence til at indgå sådanne aftaler.

ERKLÆRING FRA LIECHTENSTEIN OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER

Liechtenstein erklærer, at overtrædelser af skattelovgivningen, som retsforfølges af Liechtensteins myndigheder, ikke kan indankes for en domstol med kompetence bl.a. i straffesager.

ERKLÆRING FRA LIECHTENSTEIN OM ARTIKEL 5, STK. 2, LITRA B),

(tidsfrist for accept af nye udviklinger i Schengen-reglerne)

Den maksimale tidsfrist på 18 måneder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, litra b), omfatter både godkendelsen og gennemførelsen af retsakten eller foranstaltningen. Den omfatter følgende faser:

den forberedende fase

proceduren i Parlamentet

folkeafstemningsfristen på 30 dage

eventuel folkeafstemning (tilrettelæggelse og afstemning)

den regerende prins' godkendelse.

Liechtensteins regering giver straks Rådet og Kommissionen meddelelse om afslutningen af hver af disse faser.

Liechtensteins regering forpligter sig til at bringe alle de midler i anvendelse, som det har til rådighed, så de forskellige ovennævnte faser kan forløbe så hurtigt som muligt.

LIECHTENSTEINS ERKLÆRING OM ANVENDELSEN AF DEN EUROPÆISKE KONVENTION OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER OG DEN EUROPÆISKE KONVENTION OM UDLEVERING

Liechtenstein forpligter sig til ikke at påberåbe sig de forbehold og erklæringer, landet fremsatte i forbindelse med ratifikationen af den europæiske konvention om udlevering af 13. december 1957 og den europæiske konvention om gensidig retshjælp i straffesager af 20. april 1959, i det omfang de er uforenelige med denne aftale.

ERKLÆRING FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OM FONDEN FOR DE YDRE GRÆNSER FOR PERIODEN 2007-2013:

Det Europæiske Fællesskab er ved at oprette en Fond for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013, der kræver indgåelse af yderligere aftaler med de tredjelande, der er associeret i Schengen-reglerne.

ERKLÆRING FRA EUROPA-KOMMISSIONEN OM FREMSENDELSE AF FORSLAG

Når Europa-Kommissionen fremsender forslag, der er relevante for denne aftale, til Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet, fremsender den kopi heraf til Liechtenstein.

Deltagelse i udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser:

Rådet bemyndigede den 1. juni 2006 Kommissionen til at indlede forhandlinger med Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein med henblik på indgåelse af en aftale om Liechtensteins associering i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne.

Indtil der er indgået en sådan aftale, finder aftalen i form af brevveksling mellem Rådet for Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund vedrørende de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen ved udøvelsen af dennes gennemførelsesbeføjelser, anvendelse på Liechtenstein. Uanset dette, hvad angår Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse fra fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (1), er betingelserne for Liechtensteins deltagelse fastsat i artikel 100 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

FÆLLES ERKLÆRING OM FÆLLES MØDER

De delegationer, der repræsenterer regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater,

Europa-Kommissionens delegation,

De delegationer, der repræsenterer regeringerne for Republikken Island og Kongeriget Norge,

Den delegation, der repræsenterer regeringerne for Det Schweiziske Forbund,

Den delegation, der repræsenterer regeringerne for Fyrstendømmet Liechtenstein,

noterer sig, at Liechtenstein deltager i det blandede udvalg, der er oprettet ved aftale om Schweiz' associering i gennemførelsen, anvendelsen og udvikling af Schengen-reglerne, via en protokol til denne aftale,

har besluttet, at møderne i de blandede udvalg, der er nedsat dels ved aftalen om associering af Island og Norge i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, dels ved aftalen om associering af Schweiz i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne suppleret af protokollen om Liechtensteins associering, afholdes som fælles møder, uanset på hvilket niveau mødet finder sted,

noterer sig, at afholdelsen af disse møder som fællesmøder kræver pragmatiske løsninger af spørgsmålet om, hvem der har formandskabet, når dette påhviler de associerede stater i henhold til aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund vedrørende sidstnævntes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne suppleret af protokollen om Liechtensteins associering eller aftalen indgået af Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om sidstnævntes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne,

noterer sig de associerede staters ønske om, om nødvendigt, at give afkald på udøvelsen af deres formandskab og lade det rotere blandt dem i alfabetisk rækkefølge fra det tidspunkt, hvor aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund vedrørende sidstnævntes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne og protokollen om Liechtensteins associering træder i kraft.


(1)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/37


RÅDETS AFGØRELSE

af 7. marts 2011

om indgåelse af en protokol mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz

(2011/351/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2, litra e), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I fortsættelse af den bemyndigelse, som Kommissionen fik den 27. februar 2006, er forhandlingerne med Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om en protokol om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (i det følgende benævnt »protokollen«), afsluttet.

(2)

I henhold til Rådets afgørelse af 28. februar 2008, og med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt, blev protokollen den 28. februar 2008 undertegnet på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

(3)

Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Protokollen bør godkendes.

(5)

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager disse medlemsstater i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, og de erklæringer, der er knyttet som bilag dertil, godkendes på Den Europæiske Unions vegne.

Teksten til protokollen, slutakten dertil og de tilknyttede erklæringer er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Rådets formand bemyndiges herved til at udpege den person, som på Unionens vegne er beføjet til at deponere det godkendelsesinstrument, der er omhandlet i protokollens artikel 8, stk. 1, med henblik på at udtrykke Unionens samtykke i at blive bundet og til at give følgende meddelelse:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i protokollen samt aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder derfor i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union«.«

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2011.

På Rådets vegne

CZOMBA S.

Formand


PROTOKOL

mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

og

DET SCHWEIZISKE FORBUND

og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

i det følgende benævnt »de kontraherende parter« —

SOM HENVISER TIL aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, der blev undertegnet den 26. oktober 2004 (1) (i det følgende benævnt »aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz«),

SOM MINDER OM, at aftalens artikel 15 giver mulighed for Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz ved en protokol,

SOM TAGER HENSYN TIL Fyrstendømmet Liechtensteins geografiske beliggenhed,

SOM TAGER HENSYN TIL Fyrstendømmet Liechtensteins ønske om at blive associeret i den fællesskabslovgivning, der omfatter Dublin- og Eurodac-forordningerne (i det følgende benævnt »Dublin/Eurodac-reglerne«),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Europæiske Fællesskab den 19. januar 2001 indgik en aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge, baseret på Dublin-konventionen (2),

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det er ønskeligt, at Fyrstendømmet Liechtenstein associeres på lige fod med Island, Norge og Schweiz i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Dublin/Eurodac-reglerne,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein bør indgås en protokol, der giver Liechtenstein rettigheder og forpligtelser svarende til dem, der er aftalt mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side, og Island og Norge samt Schweiz på den anden side,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at bestemmelserne i afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og i de retsakter, der er vedtaget på grundlag af nævnte afsnit, ikke finder anvendelse på Kongeriget Danmark i medfør af protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, men at der bør skabes mulighed for, at Det Schweiziske Forbund og Liechtenstein på den ene side, og Danmark på den anden side, i deres indbyrdes forbindelser, kan anvende de grundlæggende bestemmelser i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz, således som foreskrevet i artikel 11, stk. 1, deri.

SOM TAGER I BETRAGTNING, at det skal sikres, at de stater, med hvilke Det Europæiske Fællesskab har oprettet en associering med henblik på gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af »Dublin/Eurodac«-reglerne, også anvender de nævnte regler i deres indbyrdes forbindelser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at en korrekt anvendelse af »Dublin/Eurodac«-reglerne kræver samtidig anvendelse af denne protokol og aftalerne mellem de forskellige parter, der er associeret i gennemførelsen og udviklingen af »Dublin/Eurodac«-reglerne, som regulerer deres indbyrdes forbindelser,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3) bør anvendes af Fyrstendømmet Liechtenstein på samme måde, som det anvendes af Den Europæiske Unions medlemsstater, når de behandler oplysninger i henhold til denne protokol,

SOM HENVISER TIL protokollen om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (4),

SOM ERINDRER OM forbindelsen mellem Schengen-reglerne og fællesskabsreglerne om kriterierne for og mekanismerne til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandling af en asylansøgning, som indgives i en medlemsstat, og om oprettelsen af »Eurodac«-systemet,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at den nævnte forbindelse nødvendiggør en samtidig anvendelse af Schengen-reglerne og fællesskabsreglerne om kriterierne for og mekanismerne til fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandling af en asylansøgning, som indgives i en medlemsstat, og om oprettelsen af Eurodac —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   I overensstemmelse med artikel 15 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en af medlemsstaterne eller i Schweiz (i det følgende benævnt »aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz«), tiltræder Fyrstendømmet Liechtenstein (i det følgende benævnt »Liechtenstein«) denne aftale på de betingelser, der er fastsat i denne protokol.

2.   Denne protokol tillægger de kontraherende parter gensidige rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastsat heri.

Artikel 2

1.   Bestemmelserne i

Dublin-forordningen (5)

Eurodac-forordningen (6)

forordning om gennemførelsesbestemmelser til Eurodac (7), og

forordning om gennemførelsesbestemmelser til Dublin (8)

gennemføres af Liechtenstein og anvendes i landets forbindelser med Den Europæiske Unions medlemsstater og med Schweiz.

2.   Uden at det berører bestemmelserne i artikel 5, skal retsakter og andre foranstaltninger vedtaget af Det Europæiske Fællesskab, der ændrer eller supplerer de i stk. 1 nævnte bestemmelser, og de afgørelser, der træffes ifølge procedurerne i disse bestemmelser, også godkendes, gennemføres og anvendes af Liechtenstein.

3.   Med henblik på stk.1 og 2 anses henvisninger til »medlemsstaterne« indeholdt i de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, også at omfatte Liechtenstein.

Artikel 3

De rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 2, artikel 3, stk. 1-4, artikel 5, 6 og 7, artikel 8, stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, og artikel 9, 10 og 11 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz gælder på tilsvarende måde for Liechtenstein.

Artikel 4

En repræsentant for Liechtensteins regering bliver medlem af det blandede udvalg, jf. artikel 3 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz.

Formandskabet for det blandede udvalg udøves efter tur for en periode på seks måneder af repræsentanten for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »Kommissionen«) og repræsentanten for henholdsvis Liechtensteins eller Schweiz' regering.

Artikel 5

1.   Når Rådet for Den Europæiske Union (i »det følgende benævnt Rådet«) vedtager retsakter eller foranstaltninger, der ændrer eller supplerer bestemmelserne i artikel 2, og når retsakter eller foranstaltninger vedtages efter de procedurer, der er fastsat i disse bestemmelser, anvendes disse retsakter eller foranstaltninger samtidig af medlemsstaterne og af Liechtenstein, medmindre der udtrykkeligt er truffet anden bestemmelse, jf. dog stk. 2.

2.   Kommissionen giver straks Liechtenstein meddelelse om vedtagelsen af retsakter eller foranstaltninger i henhold til stk. 1. Liechtenstein udtaler sig om sin godkendelse af deres indhold og gennemførelsen heraf i landets interne retsorden. Den beslutning meddeles Kommissionen senest 30 dage efter vedtagelsen af de pågældende retsakter eller foranstaltninger.

3.   Hvis indholdet af ovennævnte retsakter eller foranstaltninger ikke kan være bindende for Liechtenstein, før de forfatningsmæssige krav er opfyldt, meddeler Liechtenstein Kommissionen dette ved meddelelsen af de pågældende retsakter eller foranstaltninger. Liechtenstein giver snarest Rådet og Kommissionen skriftlig meddelelse, når alle forfatningsmæssige krav er opfyldt. I tilfælde, hvor der ikke kræves folkeafstemning, gives meddelelsen senest 30 dage efter udløbet af folkeafstemningsfristen. Hvis der kræves folkeafstemning, har Liechtenstein en frist på højst 18 måneder fra datoen for Kommissionens meddelelse til at give meddelelse. Fra den fastsatte dato for retsaktens eller foranstaltningens ikrafttræden for Liechtenstein og indtil meddelelsen om, at de forfatningsmæssige krav er opfyldt, anvender Liechtenstein midlertidigt indholdet af den pågældende retsakt eller foranstaltning, hvor det er muligt.

4.   Hvis Liechtenstein ikke kan anvende den pågældende retsakt eller foranstaltning midlertidigt, og hvis dette skaber vanskeligheder, der forstyrrer gennemførelsen af samarbejdet om Dublin/Eurodac, undersøges situationen af det blandede udvalg. Det Europæiske Fællesskab kan over for Liechtenstein træffe de rimelige foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at Dublin/Eurodac-samarbejdet fungerer tilfredsstillende.

5.   Liechtensteins accept af de i stk. 1 nævnte retsakter og foranstaltninger skaber rettigheder og forpligtelser mellem Liechtenstein, Schweiz og Den Europæiske Unions medlemsstater.

6.   Denne protokol suspenderes hvis:

a)

Liechtenstein meddeler sin beslutning om ikke at acceptere indholdet af en retsakt eller foranstaltning som omhandlet i stk. 1, hvor proceduren i denne protokol er blevet anvendt, eller

b)

Liechtenstein ikke giver meddelelse inden for den frist på 30 dage, der er fastsat i stk. 2, eller

c)

Liechtenstein ikke giver meddelelse senest 30 dage efter udløbet af folkeafstemningsfristen, eller, i tilfælde af folkeafstemning, inden for den frist på 18 måneder, der er fastsat i stk. 3, eller ikke, som fastsat i samme stykke, sørger for midlertidig anvendelse fra den fastsatte dato for retsaktens eller foranstaltningens ikrafttræden.

7.   Det blandede udvalg undersøger det spørgsmål, der førte til suspensionen, og søger inden for en frist på 90 dage at afhjælpe årsagerne til, at den pågældende retsakt eller foranstaltning ikke blev accepteret eller ratificeret. Efter gennemgang af alle yderligere muligheder for at videreføre protokollen, herunder også muligheden for at konstatere at de kontraherende parter lovgivning tilsvarer hinanden, kan det med enstemmighed beslutte at genoptage protokollen. Hvis protokollen fortsat er suspenderet efter 90 dage, finder den ikke længere anvendelse.

Artikel 6

For så vidt angår administrations- og driftsomkostninger i forbindelse med oprettelsen og driften af Eurodacs centrale enhed yder Liechtenstein årligt til De Europæiske Fællesskabers almindelige budget et bidrag svarende til 0,071 % af et oprindeligt referencebeløb på 11 675 000 EUR og, fra regnskabsåret 2004, et årligt bidrag på 0,071 % af de tilsvarende budgetbevillinger for det pågældende regnskabsår.

Artikel 7

Denne protokol berører ikke aftaler, der er indgået mellem Liechtenstein og Schweiz, i det omfang de er forenelige med denne protokol. I tilfælde af uforenelighed mellem disse aftaler og denne protokol, gælder bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 8

1.   Denne protokol skal ratificeres eller godkendes af de kontraherende parter. Ratifikations- eller godkendelsesinstrumenterne deponeres hos generalsekretæren for Rådet, der fungerer som depositar.

2.   Denne protokol træder i kraft den første dag i måneden efter, at depositaren har underrettet de kontraherende parter om, at det sidste ratifikations- eller godkendelsesinstrument er deponeret.

3.   Artikel 1 og 4, og artikel 5, stk. 2, første punktum, i denne protokol og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i artikel 2, og artikel 3, stk. 1-4, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz, finder midlertidig anvendelse i Liechtenstein fra protokollens undertegnelse.

Artikel 9

Med hensyn til retsakter eller foranstaltninger, der vedtages efter undertegnelsen af protokollen, men inden dens ikrafttræden, regnes den frist på 30 dage, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, sidste punktum, fra den dato, hvor denne protokol træder i kraft.

Artikel 10

1.   Protokollen finder kun anvendelse, hvis de aftaler, som Liechtenstein skal indgå og som er nævnt i artikel 11 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz, også er blevet gennemført.

2.   Endvidere anvendes denne protokol kun, hvis protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne også finder anvendelse.

Artikel 11

1.   Denne protokol kan opsiges af de kontraherende parter. Opsigelsen meddeles depositaren. Den får virkning seks måneder efter meddelelsen.

2.   Hvis denne protokol eller aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz opsiges af Schweiz eller aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz ophæves for Schweiz' vedkommende, vil aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz og denne protokol fortsat være gældende for forholdet mellem Det Europæiske Fællesskab på den ende side og Liechtenstein på den anden side.

3.   Denne protokol betragtes som ophævet, hvis Liechtenstein ophæver en af de aftaler, der er nævnt i artikel 11 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz, som Liechtenstein har indgået, eller ophæver den protokol, der er nævnt i artikel 10, stk. 2.

Artikel 12

Denne protokol udfærdiges i tre eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(2)  EFT L 93 af 3.4.2001, s. 38.

(3)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(4)  Se side 3 i denne EUT.

(5)  Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18.2.2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2.9.2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3).

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11.12.2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen for at lette fastsættelsen af, hvilken medlemsstat der i henhold til Dublin-konventionen er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning (EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1).

(8)  Rådets forordning (EF) nr. 407/2002 af 28.2.2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2725/2000 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen (EFT L 62 af 5.3.2002, s. 1).


SLUTAKT

De befuldmægtigede for

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

og

FYRSTENDØMMET LIECHTENSTEIN,

I det følgende benævnt »de kontraherende parter«

forsamlet i Bruxelles den otteogtyvende februar 2008 med henblik på undertegnelsen af protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, har vedtaget protokollen.

De befuldmægtigede for de kontraherende parter har taget følgende erklæringer, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

De kontraherende parters fælleserklæring om en tæt dialog

Erklæring fra Liechtenstein om artikel 5, stk. 3

Fælleserklæring om fælles møder i de blandede udvalg.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLESERKLÆRING OM EN TÆT DIALOG

De kontraherende parter understreger vigtigheden af en tæt og aktiv dialog mellem alle parter, der beskæftiger sig med gennemførelsen af de bestemmelser, der er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 1.

I medfør af artikel 3, stk. 1, i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz vil Kommissionen indbyde eksperter fra medlemsstaterne til møder i det blandede udvalg for at udveksle synspunkter med eksperter fra Liechtenstein om alle spørgsmål omfattet af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz.

De kontraherende parter har noteret sig medlemsstaternes vilje til at tage imod sådanne indbydelser og deltage i sådanne meningsudvekslinger med Liechtenstein om alle spørgsmål omfattet af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz.

ERKLÆRING FRA LIECHTENSTEIN OM ARTIKEL 5, STK. 3

(Tidsfrist for accept af nye udviklinger i Dublin/Eurodac-reglerne)

Den maksimale tidsfrist på 18 måneder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, omfatter både godkendelsen og gennemførelsen af retsakten eller foranstaltningen. Den omfatter følgende faser:

den forberedende fase

proceduren i Parlamentet

folkeafstemningsfristen på 30 dage

eventuel folkeafstemning (tilrettelæggelse og afstemning)

den regerende prins' godkendelse.

Liechtensteins regering giver straks Rådet og Kommissionen meddelelse om afslutningen af hver af disse faser.

Liechtensteins regering forpligter sig til at bringe alle de midler i anvendelse, som det har til rådighed, så de forskellige ovennævnte faser kan forløbe så hurtigt som muligt.

FÆLLESERKLÆRING OM FÆLLES MØDER I DE BLANDEDE UDVALG

Europa-Kommissionens delegation,

De delegationer, der repræsenterer regeringerne for Republikken Island og Kongeriget Norge,

Den delegation, der repræsenterer regeringen for Det Schweiziske Forbund,

Den delegation, der repræsenterer regeringen for Fyrstendømmet Liechtenstein,

noterer sig, at Liechtenstein deltager i det blandede udvalg, der er oprettet ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, ved en protokol til denne aftale,

har besluttet, at møderne i de blandede udvalg, der er nedsat dels i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Island og Norge om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en af medlemsstaterne eller i Island eller Norge, dels i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en af medlemsstaterne eller i Schweiz, som suppleret ved protokollen om Liechtensteins tiltrædelse, skal afholdes som fælles møder,

noterer sig, at afholdelsen af disse møder som fælles møder kræver en pragmatisk løsning af spørgsmålet om, hvem der har formandskabet, når dette påhviler de associerede stater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en af medlemsstaterne eller i Schweiz, som suppleret ved protokollen om Liechtensteins tiltrædelse, eller aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en af medlemsstaterne eller i Island eller Norge,

noterer sig, at de associerede stater ønsker, om nødvendigt, at give afkald på udøvelsen af deres formandskab og at lade dette rotere blandt dem i alfabetisk rækkefølge fra det tidspunkt, hvor aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i en af medlemsstaterne eller i Schweiz, som suppleret ved protokollen om Liechtensteins tiltrædelse, træder i kraft.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/50


Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokol mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af ovennævnte protokol (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 28. februar 2008, blev afsluttet den 7. marts 2011. Protokollen er derfor trådt i kraft den 7. april 2011 i overensstemmelse med dens artikel 9, stk.1.


(1)  Se side 3 i denne EUT.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/50


Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz

De procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af ovennævnte protokol (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 28. februar 2008, blev afsluttet den 7. marts 2011. Protokollen er derfor trådt i kraft den 1. april 2011 i overensstemmelse med protokollens artikel 8, stk. 2.


(1)  Se side 39 i denne EUT.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/51


Meddelelse om ikrafttrædelsen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein af protokollen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz

Ovennævnte protokol (1), der blev undertegnet i Bruxelles den 28. februar 2008, trådte i kraft mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund den 1. december 2008, efter at de relevante procedurer var blevet afsluttet den 24. oktober 2008.

Da de procedurer, der er nødvendige for ikrafttrædelsen af denne protokol mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein, blev afsluttet den 7. marts 2011, vil ovennævnte protokol, for så vidt angår Fyrstendømmet Liechtenstein, træde i kraft den 1. maj 2011 i overensstemmelse med protokollens artikel 5, stk. 3.


(1)  EUT L 161 af 24.6.2009, s. 8.


FORORDNINGER

18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/52


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 583/2011

af 9. juni 2011

om ændring af listerne over bobehandlinger, likvidationer og kuratorer i bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs og om kodificering af forordningens bilag A, B og C

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 af 29. maj 2000 om konkurs (1), særlig artikel 45,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 er opført de betegnelser, der benyttes i medlemsstaternes nationale lovgivning for de bobehandlinger og kuratorer, på hvilke forordningen finder anvendelse. I bilag A er opført bobehandlinger som omhandlet i forordningens artikel 2, litra a). I bilag B er opført bobehandlinger som omhandlet i forordningens artikel 2, litra c), og i bilag C er opført kuratorer som omhandlet i forordningens artikel 2, litra b).

(2)

Den 15. september 2010 underrettede Østrig i medfør af artikel 45 i forordning (EF) nr. 1346/2000 Kommissionen om ændringer af listerne i bilag A, B og C til forordningen.

(3)

Den 23. november 2010 underrettede Republikken Letland i medfør af artikel 45 i forordning (EF) nr. 1346/2000 Kommissionen om ændringer af listerne i bilag A og B.

(4)

Som følge af ændringerne af bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 efter ovennævnte underretninger fra Østrig og Letland bør bilag A, B og C til forordningen kodificeres for at give alle parter i bobehandlinger omfattet af nævnte forordning den nødvendige retssikkerhed.

(5)

Det Forenede Kongerige og Irland er bundet af forordning (EF) nr. 1346/2000 og deltager derfor i medfør af forordningens artikel 45 i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(6)

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(7)

Bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 bør derfor ændres og kodificeres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1346/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag A ændres som følger:

a)

Betegnelserne for Letland erstattes af følgende:

»LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process«.

b)

Betegnelserne for Østrig erstattes af følgende:

»ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren«.

2)

Bilag B ændres som følger:

a)

Betegnelserne for Letland erstattes af følgende:

»LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process (Insolvency Proceedings for a Legal Person)

Fiziskās personas maksātnespējas process (Insolvency Proceedings for a Natural Person)«.

b)

Betegnelserne for Østrig erstattes af følgende:

»ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)«.

3)

I bilag C erstattes betegnelserne for Østrig af følgende:

»ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachverwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht«.

Artikel 2

Bilag A, B og C til forordning (EF) nr. 1346/2000 som ændret ved artikel 1 i nærværende forordning kodificeres hermed og erstattes af bilag I, II og III til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. juni 2011.

På Rådets vegne

PINTÉR S.

Formand


(1)  EFT L 160 af 30.6.2000, s. 1.


BILAG I

»BILAG A

Bobehandlinger som omhandlet i artikel 2, litra a)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Η προσωρινή διαχείριση εταιρείας. Η διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών

Η υπαγωγή επιχείρησης υπό επίτροπο με σκοπό τη σύναψη συμβιβασμού με τους πιστωτές

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Πτώχευση κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f'każ ta' negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie układowe

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

Processos especiais de recuperação de empresa, ou seja:

Concordata

Reconstituição empresarial

Reestruturação financeira

Gestão controlada

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration«.


BILAG II

»BILAG B

Bobehandlinger som omhandlet i artikel 2, litra c)

BELGIË/BELGIQUE

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ΕΛΛΑΣ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo con cessione dei beni

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria con programma di cessione dei complessi aziendali

Amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione di cui sia parte integrante un concordato con cessione dei beni

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές (με την επικύρωση του Δικαστηρίου)

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta’ mandat ta’ qbid mill-Kuratur f’każ ta’ negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Postępowanie upadłościowe

Upadłość obejmująca likwidację

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo de falência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration.«


BILAG III

»BILAG C

Kuratorer som omhandlet i artikel 2, litra b)

BELGIË/BELGIQUE

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ΕΛΛΑΣ

Ο σύνδικος

Ο προσωρινός διαχειριστής. Η διοικούσα επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

Ο επίτροπος

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l’exécution du plan

IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

Εξεταστής

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankrutuojančių įmonių administratorius

Restruktūrizuojamų įmonių administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

PORTUGAL

Administrador da insolvência

Gestor judicial

Liquidatário judicial

Comissão de credores

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor«.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/65


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 584/2011

af 17. juni 2011

om godkendelse af væsentlige ændringer af varespecifikationen for en betegnelse, der er optaget i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Grana Padano (AOP))

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 7, stk. 4, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 510/2006 behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af ændringer af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Grana Padano«, der er registreret i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 (2).

(2)

Eftersom de pågældende ændringer ikke er af mindre omfang, jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 510/2006, har Kommissionen i medfør af artikel 6, stk. 2, første afsnit, i nævnte forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende  (3).

(3)

En begrundet indsigelse, jf. artikel 7 i forordning (EF) nr. 510/2006, er indgivet til Kommissionen fra virksomheden Chäs & Co Käsehandel GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zürich, Schweiz, gennem de schweiziske myndigheder. Ved brev af 6. april 2010 opfordrede Kommissionen de berørte parter til at indlede passende konsultationer.

(4)

Eftersom der blev opnået enighed inden for en frist på seks måneder vedrørende mindre ændringer i varespecifikationen, skal Kommissionen træffe en beslutning.

(5)

På baggrund af ovenstående bør ændringerne godkendes og enhedsdokumentet offentliggøres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ændringer i varespecifikationen, som er angivet i bilag II vedrørende den betegnelse, som er angivet i bilag I til denne forordning, godkendes.

Artikel 2

Det ændrede enhedsdokument, som er angivet i bilag II i denne forordning, finder anvendelse.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(2)  EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1.

(3)  EUT C 199 af 25.8.2009, s. 24.


BILAG I

Landbrugsprodukter bestemt til fødevarer, som er opført i traktatens bilag I:

Kategori 1.3.   Oste

ITALIEN

Grana Padano (BOB)


BILAG II

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»GRANA PADANO«

EF-Nr.: IT-PDO-0217-0011-26.7.2006

BGB ( ) BOB (X)

1.   Betegnelse

»GRANA PADANO«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Italien

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype (jf. bilag III)

Kategori 1.3. —

Oste

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen »Grana Padano«

Hård ost fremstillet af kogt masse og langsomt modnet, som tilvirkes året rundt og anvendes som bordost eller reven ost. Osten fremstilles af delvis skummet rå mælk fra køer, hvis ernæring hovedsagelig består af frisk eller konserveret grøntfoder. Den rå mælk kommer fra to daglige malkninger. Hvad angår mælkens forarbejdning, er det tilladt at anvende mælken fra én enkelt malkning eller fra to malkninger, der er blandet. Osten har cylindrisk form, let udadbuede eller næsten lige sider og har en flad over- og underside med en let fremtrædende kant.

Den har en diameter på 35-45 cm, og sidehøjden er 18-25 cm med variationer, som afhænger af de tekniske fremstillingsbetingelser.

Vægt: fra 24 til 40 kg; Skorpe: hård og glat med en tykkelse på 4-8 mm.

Ostemassen er hård med en finkornet konsistens, der spalter sig let i flager fra midten og udad og udviser knap synlig huldannelse. Fedtindholdet i tørstoffet udgør mindst 32 %. Skorpen er mørk eller naturlig gyldengul, indvendig er osten hvid eller strågul. Ostens indre har en behagelig aroma og fin smag.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter)

Rå komælk, naturlig valle og kalveløbe.

Mælken stammer fra køer, der er opdrættet inden for det afgrænsede område, jf. punkt 4.

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse)

Malkekvægets foder består hovedsagelig af frisk grøntfoder eller halm, hø, ensilage osv. og anvendes til lakterende køer, goldkøer eller kvier over 7 måneder.

Malkekøernes foder består hovedsagelig af foderplanter, der er dyrket på bedrifternes marker eller inden for produktionsområdet for »Grana Padano« BOB.

I den daglige foderration skal mindst 50 % af tørstoffet bestå af foderplanter, således at forholdet mellem foderplanter og kraftfoder, hvad angår tørstofindhold, er mindst én.

Mindst 75 % af tørstoffet i de foderplanter, der indgår i den daglige foderration, skal stamme fra fodermidler, der er dyrket inden for mælkens produktionsområde.

De tilladte fodermidler er opført på en positivliste, der omfatter:

grøntfoder, hø, halm, ensilage (ikke tilladt ved fremstilling af osten af typen »Trentingrana«)

råvarer bestemt til foder inddelt i kategorier, der er tilladt som supplement til foderplanter: korn og varer deraf, oliefrø og varer deraf, knold- og rodfrugter og produkter heraf, kunsttørret foder, produkter fra sukkerindustrien, bælgplantefrø, fedt, mineraler og tilsætningsstoffer.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

Fremstillingen og modningen skal foregå inden for det under punkt 4 anførte produktionsområde.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.

Rivning og indpakning af osten skal finde sted inden for det område, der er angivet under punkt 4. Eftersom friskreven ost er et meget følsomt produkt, er det af hensyn til bevarelsen af dets smagsegenskaber nødvendigt straks at pakke det under forhold, der sikrer, at enhver form for udtørring undgås. Dertil kommer, at hurtig pakning af produktet i emballage med oprindelsesbetegnelsen bedre kan garantere ægtheden af det revne produkt, der i sagens natur er vanskeligere at identificere end en hel ost, hvor mærkningen er synlig (som bekræftet ved Domstolens dom af 20. maj 2003).

Anvendelse af osteafskær, der stammer fra udskæring og pakning af »Grana Padano« BOB i mindre stykker med varierende og/eller fast vægt, blokke, firkanter, minioste osv. med henblik på fremstilling af reven »Grana Padano«, er kun tilladt på følgende betingelser: Skorpeandelen må højst udgøre 18 %; sporbarheden af de hele oste med betegnelsen »Grana Padano« BOB, som osteafskærret kommer fra, skal kunne garanteres; osteafskær, der ikke straks anvendes og/eller overføres fra en virksomhed til en anden, skal opbevares særskilt efter registreringsnummer og produktionsmåned; transport af osteafskær er kun tilladt inden for samme virksomhed eller samme virksomhedsgruppe, forudsat at disse er beliggende inden for oprindelsesområdet. Det er således ikke tilladt at markedsføre osteafskær med henblik på produktion af reven »Grana Padano«.

3.7.   Specifikke mærkningsregler

Det officielle mærke, der bekræfter, at produktet opfylder de krav, der giver ret til anvendelse af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Grana Padano«, og som derfor skal findes på både hele oste og på alle pakninger af »Grana Padano« BOB med mindre stykker eller som reven ost, består af en rombeformet figur med teksten »GRANA« og »PADANO« med blokbogstaver. I rombens øverste og nederste hjørner, hvis spidser er afrundede, står initialerne »G« og »P«.

Prægningen, hvormed oprindelsesmærket udstanses ved koldpresning på de hele oste i forbindelse med formningen, består af en række små aftegnede romber, der er fordelt over hele ostens kant, og hvori der skiftevis står »GRANA« og »PADANO«, såvel som identifikationsoplysninger om mejeri og fremstillingsmåned og -år.

Anvendelse af den særlige prægning, der specifikt anvendes til ost af typen »Trentingrana«, må kun anvendes til »Grana Padano« BOB, der produceres i den selvstyrende provins Trento, såfremt osten fremstilles af mælk fra køer, der fodres med foderplanter; det er hele året ikke tilladt at anvende nogen form for ensilage. Prægningen, der er fordelt over hele ostens kant, består af to rækker udstansede romber, som gennemkrydses af ordet »TRENTINO«. I midten er der stiliserede bjerge, hvori forekommer ordene »TRENTINO« skrevet fra venstre og herunder »TRENTINO« skrevet fra højre.

Oprindelsesmærkningen ved hjælp af prægningen er suppleret med anbringelse af et kaseinmærke med teksten »GRANA PADANO«, produktionsår og en alfanumerisk kode, der entydigt identificerer hver hel ost.

»Grana Padano«, der er modnet inden for produktionsområdet mindst 20 måneder efter formningen, kan gives betegnelsen »Riserva« (lagret). Klassificeringen i kategorien »Grana Padano« Riserva angives ved hjælp af et andet brændemærke, der på anmodning af operatørerne anbringes på ostens sider efter samme fremgangsmåde som ved anbringelsen af BOB-mærket. Nævnte mærkning består af en cirkelformet tegning, som gennemkrydses af ordet »RISERVA«. I den øverste halvcirkel står ordet »OLTRE« (over) og »20«, i nederste halvcirkel ordet »MESI« (måneder).

Hvad angår det pakkede produkt findes der følgende yderligere produktkategorier: »Grana Padano« Oltre 16 mesi (over 16 måneder) og »Grana Padano« Riserva (lagret).

På pakninger med ost i kategorien »Grana Padano« Oltre 16 mesi er logoet for Grana Padano suppleret med betegnelsen »OLTRE 16 MESI«, som er anbragt på en enkelt linje mellem to parallelle linjer.

På pakninger med ost i kategorien »Grana Padano« Riserva figurerer ud over logoet »GRANA PADANO« en gengivelse af brændemærket »RISERVA«.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

Området for produktion og rivning af »Grana Padano« BOB omfatter følgende provinser: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergame, Brescia, Côme, Crémone, Lecco, Lodi og Mantoue på venstre side af Po, Milan, Monza, Pavie, Sondrio, Varese, Trente, Padoue, Rovigo, Trévise, Venise, Vérone, Vicence og Bologne på højre side af Reno, Ferrare, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenne og Rimini. Produktionsområdet omfatter tillige følgende kommuner i provinsen Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice og Trodena.

5.   Tilknytning til det geografiske område

5.1.   Det geografiske områdes egenart

Produktionsområdet for »Grana Padano« BOB er i store dele sammenfaldende med Po-slettens område, dvs. Po-slettens geografiske område, der er kendetegnet ved svagt skrånende alluviale overdrev af fluvio-glacial oprindelse. Overdrevene, som er vandrige, hører til blandt verdens mest frugtbare jorder og mest velegnede områder til produktion af foderplanter.

De særlige jordbundsforhold er sammen med områdets særlige mikroklima især gunstigt for produktionen af majs, som udgør det vigtigste foder for de malkekøer, hvis mælk anvendes til fremstilling af »Grana Padano« BOB. Majs kan udgøre op til 50 % af det tørstof, som indtages.

Gennem jordforbedring og vandregulering på Po-sletten, der gennemførtes fra starten af det 11. århundrede, blev forudsætningerne for udvikling af lokalt kvægopdræt skabt. Det var adgangen til de store mælkemængder, som oversteg landbefolkningens daglige forbrug, som fremmede og nødvendiggjorde omdannelse af mælken til ost, der lader sig opbevare. Også i dag er den rigelige forekomst af lokale foderplanter, især majs, der hænger sammen med den rigelige vandmængde, et grundlæggende element for fastholdelse af kvægopdræt og mælkeproduktion.

5.2.   Produktets egenart

De særlige egenskaber ved »Grana Padano« BOB kan henføres til følgende faktorer:

den hele osts størrelse og vægt

ostens særlige morfologiske kendetegn, der skyldes fremstillingsteknikken, karakteriseret ved en kornet konsistens, der ligger til grund for det typiske kendetegn, at osten let spalter sig i flager

ostens hvide eller strågule farve, den fine smag og behagelige aroma, som hovedsagelig hænger sammen med den udbredte anvendelse af voksmajs i køernes foder

vand- og fedtindhold, der stort set svarer til proteinindholdet

den høje grad af naturlig nedbrydning af proteiner til peptoner, peptider og frie aminosyrer

holdbarhed ved langvarig modning, selv over 20 måneder.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB)

Årsagssammenhængen mellem »Grana Padano« BOB og dets oprindelsesområde kan henføres til følgende faktorer:

Po-slettens store bevandingspotentiale og følgelig forekomsten af foderplanter, herunder først og fremmest voksmajs, som giver osten dens særlige egenskaber i form af den hvide eller strågule farve, smag og aroma, som anført under punkt 5.2.

Det direkte resultat af anvendelsen af majs- eller voksmajsensilage er, at foderet tilføres færre farvestoffer såsom karotener, antocyaninstoffer og klorofyl, end hvis der anvendes foder, der består af forskellige slags stråfoder eller grønne foderplanter. Foderets lave indhold af farvestoffer er en direkte følge af, at majsen opbevares i siloer.

Anvendelsen af rå mælk, der betyder, at der ved ostefremstillingen tilføres mælkebakterier, der er typisk for området.

Anvendelsen af naturlig valle, der skaber en ubrudt mikrobiologisk forbindelse til produktionsområdet. Den del af mælken, der ender som valle og dermed naturligt forekommende mælkesyrebakterier, er på den ene side det led i kæden, der binder ostefremstillingsprocessen til produktionsområdet og på den anden side sikrer kontinuerlig og konstant tilførsel af mælkebakterier, der er typiske for oprindelsesområdet, som ligger til grund for de vigtigste specifikke egenskaber ved »Grana Padano« BOB.

Årsagssammenhængen mellem produktets egenskaber og det geografiske område kan også henføres til ostemageren, »casaro«, som altid har spillet en central og grundlæggende rolle i fremstillingen af oste betegnelsen »Grana Padano« BOB.

Den dag i dag foretages forarbejdningen af mælk til »Grana Padano« BOB stadigvæk af ostemagere, ikke af teknikere eller videnskabelige eksperter.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

De italienske myndigheder har indledt den nationale indsigelsesprocedure angående forslaget til ændring af den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Grana Padano«.

Den konsoliderede udgave af varespecifikationen kan ses:

på webstedet:

http://www.politcheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/335

eller

direkte på ministeriets websted (www.politicheagricole.it) ved at klikke på »Qualità e sicurezza« (øverst til højre på skærmen) og derefter på »Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg CE 510/2006)«.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/71


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 585/2011

af 17. juni 2011

om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for frugt- og grøntsagssektoren

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 191 sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionens frugt- og grøntsagsmarked er ramt af en hidtil uset krise efter udbruddet i Tyskland af den dødelige enterohæmorrhagiske Escherichia coli (E. coli), som er blevet knyttet til indtagelse af visse friske frugter og grøntsager. Krisen startede den 26. maj 2011, da der dukkede informationer frem i pressen med påstande om, at agurker var årsagen til udbruddet.

(2)

Der er truffet forholdsregler i flere medlemsstater og tredjelande, og det pludselige tab af forbrugernes tillid som følge af potentielle sundhedsrisici for befolkningen forårsager betydelige forstyrrelser på Unionens frugt- og grøntsagsmarked, især hvad angår agurker, tomater, sød peber, courgetter og visse produkter tilhørende salat- og endiviefamilen, der er produceret i Unionen.

(3)

I lyset af den nuværende og forventede markedssituation og i betragtning af den kendsgerning, at forordning (EF) nr. 1234/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), som fra den 22. juni 2011 skal erstattes af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (3), ikke specifikt omhandler sektorspecifikke instrumenter, som i tilstrækkelig grad kan afhjælpe de praktiske problemer, der er opstået i frugt- og grøntsagssektoren, er det nødvendigt at vedtage ekstraordinære foranstaltninger som en hastesag og for en begrænset periode.

(4)

Da det hovedsageligt er agurker, tomater, sød peber, courgetter og visse produkter tilhørende salat- og endiviefamilen, der er ramt af frugt- og grøntsagskrisen, er det hensigtsmæssigt at begrænse anvendelsen af de ekstraordinære foranstaltninger til disse produkter.

(5)

I lyset af frugt- og grøntsagssektorens særlige art er det de i artikel 103c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 omhandlede krisestyrings- og markedsstøtteforanstaltninger, som er de mest hensigtsmæssige til at støtte producentorganisationer, som er anerkendt til produktion af frugt og grøntsager.

(6)

Der bør ydes ekstra støtte fra Unionen i forbindelse med tilbagekøb fra markedet, grøn høst eller undladt høst, for så vidt angår friske agurker, tomater, sød peber, courgetter og visse produkter tilhørende salat- og endiviefamilen til konsum. I betragtning af den alvorlige forstyrrelse af frugt- og grøntsagsmarkedet og det relativt begrænsede medlemskab for producentorganisationer i nogle medlemsstater er det også nødvendigt, at Unionen yder støtte til sådanne foranstaltninger for producenter af frugt og grøntsager, som ikke er medlemmer af en anerkendt producentorganisation, og som har undertegnet en kontrakt med en anerkendt producentorganisation om at tilbagekøbe agurker, tomater, sød peber, courgetter og visse produkter tilhørende salat- og endiviefamilen.

(7)

Af hensyn til ensartetheden og for at undgå overkompensation bør der på EU-plan fastsættes maksimumsbeløb for ekstra EU-støtte til tilbagekøb, grøn høst og undladt høst. For at tage hensyn til de særlige forhold omkring undladt høst og grøn høst bør medlemsstaterne omregne den kg-baserede metode ved tilbagekøb til en hektarbaseret metode på grundlag af udbytte.

(8)

Producentorganisationerne er hovedaktørerne inden for frugt- og grøntsagssektoren og er dem, der bedst vil kunne sikre, at EU-støtten bliver betalt til producenter, som ikke er medlemmer af en anerkendt producentorganisation. De bør sørge for, at EU-støtten bliver betalt til de producenter, som ikke er medlemmer af en anerkendt producentorganisation, ved indgåelse af en kontrakt. Eftersom der ikke er samme grad af organisation på udbudssiden på frugt- og grøntsagsmarkedet i alle medlemsstater, er det hensigtsmæssigt at tillade, at den kompetente myndighed i den enkelte medlemsstat kan betale EU-støtten direkte til producenterne, når det er behørigt begrundet.

(9)

Af hensyn til budgetdisciplinen er det nødvendigt at fastlægge et loft over de udgifter, som skal finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), og at indføre et meddelelses- og overvågningssystem, hvor medlemsstaterne kan informere Kommissionen om deres foranstaltninger med hensyn til tilbagekøb, undladt høst og grøn høst.

(10)

For at begrænse indvirkningen af de skader, som frugt- og grøntsagssektoren har lidt, bør denne forordning dække en periode, der starter den 26. maj 2011. Denne forordning bør på grund af sin hastende karakter træde i kraft på dagen for offentliggørelsen.

(11)

Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke givet en udtalelse inden for den frist, der er fastsat af formanden for komitéen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Der ydes ekstraordinær støtte til producentorganisationer, der er omhandlet i artikel 122, litra a), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1234/2007, og til producenter, som ikke er medlemmer af disse organisationer, i perioden fra 26. maj 2011 til 30. juni 2011 og for følgende friske produkter fra frugt- og grøntsagssektoren til konsum:

a)

tomater henhørende under KN-kode 0702 00 00

b)

salat henhørende under KN-kode 0705 11 00 og 0705 19 00 og kruset endivie og bredbladet endivie henhørende under KN-kode 0705 29 00

c)

agurker henhørende under KN-kode 0707 00 05

d)

sød peber henhørende under KN-kode 0709 60 10

e)

courgetter henhørende under KN-kode 0709 90 70.

2.   De foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, betragtes som interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1290/2005 (4).

Artikel 2

Maksimumsbeløb for støtten

De samlede udgifter, som opstår for Unionen i forbindelse med denne forordning, må ikke overstige 210 000 000 EUR. De finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og må kun benyttes til finansiering af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning.

Artikel 3

Anvendelse af regler

Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning, finder forordning (EF) nr. 1234/2007, forordning (EF) nr. 1580/2007 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 anvendelse for producentorganisationer og deres medlemmer og finder tilsvarende anvendelse for de i artikel 5 omhandlede producenter.

Artikel 4

Producentorganisationer

1.   Det loft på 5 %, som er omhandlet i artikel 80, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 79, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, finder ikke anvendelse for de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning, når disse produkter er tilbagekøbt i den i samme artikel omhandlede periode.

2.   Der kan med hensyn til de produkter og i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i nærværende forordning træffes foranstaltninger for undladt høst, som er omhandlet i artikel 85, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 84, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, også selvom der har været erhvervsmæssig produktion i det producerende område som led i den normale produktionscyklus. I sådanne tilfælde reduceres de kompensationsbeløb, der er omhandlet i artikel 86, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 85, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 forholdsmæssigt efter den produktion, der allerede er høstet, som fastsat på grundlag af bogførings- og/eller skatteoplysningerne fra de berørte producentorganisationer.

3.   Unionens bidrag til de maksimumsbeløb, som er fastsat af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 80 i forordning (EF) nr. 1580/2007 eller med artikel 79 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, må ikke overstige de beløb, der er fastsat i del A i bilag I til nærværende forordning, i tilfælde af tilbagekøb med henblik på anvendelse, bortset fra gratis uddeling. Disse beløb fordobles i tilfælde af gratis uddeling.

4.   Det loft på en tredjedel af udgifterne, der henvises til i artikel 103c, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og det loft på højst 25 % for forøgelse af driftsfonden, der henvises til i artikel 67, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 66, stk. 3, litra c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, finder ikke anvendelse på udgifter, der er opstået i forbindelse med de i stk. 1 og 2 i nærværende artikel omhandlede foranstaltninger i den i artikel 1, stk. 1, nævnte periode.

5.   Der ydes ekstra EU-støtte til tilbagekøb, undladt høst og grøn høst, som vedrører de produkter og den periode, der er nævnt i artikel 1, stk. 1. Støtte til grøn høst dækker kun de produkter, som fysisk er på markerne, og som reelt er grønhøstet.

Den ekstra EU-støtte indregnes ikke i producentorganisationernes operationelle programmer, og der tages ikke hensyn hertil ved beregningen af de lofter på 4,1 % og 4,6 %, der er omhandlet i artikel 103d, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Størrelsen af den ekstra EU-støtte til tilbagekøb fremgår af del B i bilag I til nærværende forordning.

I tilfælde af undladt høst og grøn høst fastsætter medlemsstaterne størrelsen af den ekstra EU-støtte pr. hektar til et niveau, som ikke må dække mere end 90 % af de beløb, der er fastsat for tilbagekøb i del B i bilag I til nærværende forordning.

Den ekstra EU-støtte bliver også givet, selvom producentorganisationerne ikke har forudset disse foranstaltninger i deres operationelle programmer.

6.   Udgifter, der opstår i medfør af denne artikel, udgør en del af producentorganisationernes driftsfond. Artikel 103b, stk. 2, og artikel 103d, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 finder ikke anvendelse på den ekstra EU-støtte, der henvises til i stk. 5 i nærværende artikel.

Artikel 5

Producent, der ikke er medlem af producentorganisationer

1.   Der gives EU-støtte til producenter af frugt og grøntsager, som ikke er medlemmer af anerkendte producentorganisationer (i det følgende benævnt »ikke-medlemsproducenter«), til at foretage tilbagekøb, undladt høst og grøn høst for de i artikel 1, stk. 1, nævnte produkter og i den dér nævnte periode. Hvis en producentorganisation er blevet suspenderet i henhold til artikel 116, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1580/2007 eller artikel 114, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, anses medlemmerne heraf for at være ikke-medlemsproducenter i forbindelse med nærværende forordning.

Støtte til grøn høst dækker kun de produkter, som fysisk er på markerne, og som reelt er grønhøstet.

2.   I tilfælde af tilbagekøb skal ikke-medlemsproducenter undertegne en kontrakt med en anerkendt producentorganisation.

EU-støtten udbetales til sådanne producenter af den producentorganisation, som de har undertegnet en sådan kontrakt med. Artikel 4, stk. 5, andet og femte afsnit, og artikel 4, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse.

3.   De støttebeløb, der skal gives i henhold til stk. 1 i den i stk. 2 omhandlede situation, svarer til de beløb, der fremgår af del B i bilag I, fratrukket de beløb, der svarer til de reelle omkostninger, som producentorganisationen har haft til tilbagekøb af de pågældende produkter, som producentorganisationen skal holde tilbage. Der skal foreligge bevis for disse omkostninger i form af fakturaer. Producentorganisationerne skal acceptere alle rimelige anmodninger fra producenter, som ikke er medlem af en producentorganisation, med henblik på nærværende forordning.

4.   I behørigt begrundede tilfælde, som for eksempel den ringe grad af organisering af producenter i den berørte medlemsstat, kan medlemsstaterne på en ikke diskriminerende måde tillade, at en ikke-medlemsproducent indgiver en meddelelse til den kompetente myndighed i medlemsstaten i stedet for at undertegne den i stk. 2 omhandlede kontrakt. For en sådan meddelelse finder artikel 79 i forordning (EF) nr. 1580/2007 eller artikel 78 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 tilsvarende anvendelse.

I disse tilfælde betaler den kompetente myndighed i medlemsstaten EU-støtten direkte til producenten i henhold til egen lovgivning. Støttebeløbene skal svare til de beløb, der fremgår af del B i bilag I.

5.   I tilfælde af undladt høst og grøn høst giver ikke-medlemsproducenter passende meddelelse til den kompetente myndighed i medlemsstaten i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser, som er truffet af medlemsstaten i medfør af artikel 86, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1580/2007 eller artikel 85, stk.1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011.

Størrelsen af EU-støtten til undladt høst og grøn høst er de beløb, der er fastsat i artikel 4, stk. 5, fjerde afsnit.

Artikel 6

Kontrol af tilbagekøb, undladt høst og grøn høst

1.   Tilbagekøb som omhandlet i artikel 4 og 5 underkastes kontrol i første led i overensstemmelse med artikel 110 i forordning (EF) nr. 1580/2007 og artikel 108 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011. Denne kontrol er dog begrænset til 10 % af mængden af produkter, der tilbagekøbes fra markedet.

For tilbagekøb som omhandlet i artikel 5, stk. 4, skal kontrollen i første led dække 100 % af mængden af tilbagekøbte produkter.

2.   Undladt høst og grøn høst som omhandlet i artikel 4 og 5 underkastes den i artikel 112 i forordning (EF) nr. 1580/2007 og artikel 110 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 omhandlede kontrol, undtagen hvad angår kravet om, at en del af arealet ikke allerede er blevet høstet. Kontrollen er begrænset til 10 % af det i artikel 4, stk. 2, omhandlede producerende område.

For undladt høst og grøn høst som omhandlet i artikel 5, stk. 5, skal kontrollen dække 100 % af det producerende område.

Artikel 7

Meddelelser

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen hver onsdag (inden kl. 12.00, Bruxelles-tid) fra dagen for denne forordnings ikrafttræden om de meddelelser, der er indkommet i den forgangne uge fra producentorganisationerne og fra ikke-medlemsproducenter. Disse meddelelser skal vedrøre de foranstaltninger, der skal træffes med henblik på denne forordning, for så vidt angår mængder, overflade og maksimale EU-udgifter til hvert enkelt af de i artikel 1, stk. 1, nævnte produkter.

Medlemsstaterne bruger de formularer, der er vist i bilag II.

Medlemsstaterne giver den 22. juni 2011 Kommissionen de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, ved hjælp af formularerne i bilag II, og som vedrører tilbagekøb, undladt høst eller grøn høst, som har fundet sted mellem den 26. maj 2011 og datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.   Medlemsstaterne giver den 18. juli 2011 Kommissionen oplysninger om de samlede mængder, der er tilbagekøbt, den samlede overflade med undladt høst eller grøn høst og anmodningerne om den samlede EU-støtte til hertil svarende tilbagekøb og undladt høst.

Medlemsstaterne bruger den formular, der er vist i bilag III.

Der ydes ikke EU-støtte til tilbagekøb, undladt høst eller grøn høst, som ikke er meddelt Kommissionen i overensstemmelse med dette stykke.

3.   Hvis anmodningerne om EU-støtte, der er meddelt i overensstemmelse med stk. 2, overstiger det maksimale støttebeløb, der er nævnt i artikel 2, fastsætter Kommissionen uden bistand fra den komité, der er nævnt i artikel 195, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, og på grundlag af de indkomne anmodninger en tildelingskoefficient for ydelsen af den samlede tilgængelige EU-støtte. Overstiger støtteanmodningerne ikke det maksimale støttebeløb, sættes tildelingskoefficienten til 100 %.

Medlemsstaterne anvender tildelingskoefficienten på alle de i artikel 8 omhandlede ansøgninger.

Artikel 8

Ansøgning om og betaling af EU-støtte

1.   Producentorganisationerne skal ansøge om betalingen af den i artikel 4, stk. 5, og artikel 5, stk. 2, omhandlede EU-støtte senest den 11. juli 2011.

2.   Uanset de frister, der er fastsat i medfør af artikel 73 i forordning (EF) nr. 1580/2007 og artikel 72 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, skal producentorganisationer ansøge om betaling af den i artikel 4, stk. 1-4, i nærværende forordning omhandlede samlede EU-støtte i overensstemmelse med proceduren i artikel 73 i forordning (EF) nr. 1580/2007 og i artikel 72 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 senest den 11. juli 2011.

Loftet på 80 % af den oprindeligt godkendte støtte til driftsprogrammet i artikel 73, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1580/2007 og artikel 72 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 finder ikke anvendelse.

3.   Ikke-medlemsproducenter skal senest den 11. juli 2011 selv henvende sig til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne om betalingen af EU-støtte i de situationer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4 og 5. Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder senest den 30. juni 2011.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede ansøgninger om EU-støtte skal ledsages af dokumentation til støtte for størrelsen af den EU-støtte, der anmodes om, og skal indeholde en skriftlig erklæring om, at ansøgeren ikke har modtaget dobbelt EU-støtte eller national støtte eller kompensation under en forsikringspolice for de foranstaltninger, der berettiger til EU-støtte i henhold til nærværende forordning.

5.   De kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager ikke betalinger, før den i artikel 7, stk. 3, omhandlede tildelingskoefficient er fastsat. De sørger for, at alle betalinger, som skal foretages i medfør af nærværende forordning, foretages senest den 15. oktober 2011.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.

(3)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.

(4)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.


BILAG I

DEL A

Maksimale beløb for Unionens bidrag til støtte til tilbagekøb fra markedet, jf. artikel 4, stk. 3

Produkt nævnt i artikel 1, stk. 1

Maksimal støtte (EUR/100 kg)

Salat og kruset endivie og bredbladet endivie

15,5

Agurker

9,6

Sød peber

17,8

Courgetter

11,8


DEL B

Maksimale beløb for ekstra EU-støtte til tilbagekøb fra markedet, jf. artikel 4, stk. 5

Produkt nævnt i artikel 1, stk. 1

Maksimal støtte (EUR/100 kg)

Tomater

33,2

Salat og kruset endivie og bredbladet endivie

38,9

Agurker

24,0

Sød peber

44,4

Courgetter

29,6


BILAG II

Formularer til meddelelser, jf. artikel 7, stk. 1

MEDDELELSE OM TILBAGEKØB

Land:

 

Dato  (1):

 

Produkt (2)

PO'er

Ikke-medlemsproducenter

Samlet støtte

EUR

Mængder, der skal tilbagekøbes

(t)

Ekstra EU- støtte

EUR

(Art. 4, stk. 5, i denne forordning)

EU-støtte til driftsfond

EUR

(Art. 80, stk. 1, forordning 1580/2007/Art. 79, stk. 1, gennemførelsesforordning 543/2011) (3)

Samlet eu- støtte

EUR

Mængder, der skal tilbagekøbes

(t)

Ekstra EU- støtte

EUR

(Art. 5, stk. 3 og 4, i denne forordning)

Agurk

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

Følgende tabel udfyldes den første dag for meddelelse:

Maksimale støttebeløb fastsat af medlemsstaten i henhold til Art. 80, stk. 1, i forordning EF nr. 1580/2007; Art. 79, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011:

 

EU-bidrag

(EUR/100 kg)

PO-bidrag

(EUR/100 kg)

Agurk

 

 

Salat og endivier

 

 

Sød peber

 

 

Courgetter

 

 

MEDDELELSE OM GRØN/UNDLADT HØST

Land

 

Dato  (4)

 

Produkt (5)

PO'er

Ikke-medlemsproducenter

Samlet eu- støtte

EUR

Areal

(ha) (6)

EU-støtte til driftsfond

EUR

(Art. 86, stk. 4, forordning 1580/2007/Art. 85, stk. 4, gennemførelsesforordning 543/2011) (7)

Ekstra EU- støtte

EUR

(Art. 4, stk. 5, i denne forordning)

Samlet eu- støtte

EUR

Areal

(ha) (6)

EU-støtte

EUR

(Art. 5, stk. 5, denne forordning)

Agurk

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

Følgende tabel udfyldes den første dag for meddelelse:

Maksimale støttebeløb fastsat af medlemsstaten i henhold til Art. 86, stk. 4, i forordning EF nr. 1580/2007; Art. 85, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011

 

Fri luft

Drivhus

EU-bidrag

(EUR/ha)

PO-bidrag

(EUR/ha)

EU-bidrag

(EUR/ha)

PO-bidrag

(EUR/ha)

Tomater

 

 

 

 

Agurker

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 


(1)  Der udfyldes et nyt excel-skema for hver uge (også nulmeddelelser for uger uden foranstaltninger, i tilfælde, hvor medlemsstater har indgivet en tidligere meddelelse).

(2)  Produkter anført i artikel 1, stk. 1.

(3)  Kun Unionens bidrag skal tages med i beregningen, f.eks. for tomater 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Der udfyldes et nyt excel-skema for hver uge (også nulmeddelelser for uger uden foranstaltninger, i tilfælde, hvor medlemsstater har indgivet en tidligere meddelelse).

(5)  Produkter anført i artikel 1, stk. 1.

(6)  Hvis den erhvervsmæssige produktion allerede er blevet høstet, skal det tal, der indføres, være et skøn over den hertil svarende overflade med produktion.

(7)  Kun Unionens bidrag skal tages med i beregningen.


BILAG III

Formularer til meddelelser, jf. artikel 7, stk. 2

MEDDELELSE OM TILBAGEKØB

Land:

 

Dato:

26. maj til 30. juni 2011

Produkt (1)

PO'er

Ikke-medlemsproducenter

Samlet EU-støtte

EUR

Samlede tilbagekøbte mængder

(t)

Ekstra EU-støtte

EUR

(Art. 4, stk. 5, i denne forordning)

EU-støtte til driftsfond

EUR

(Art. 80, stk. 1, forordning 1580/2007; Art. 79, stk. 1, gennemførelsesforordning 543/2011) (2)

Samlet EU-støtte

EUR

Samlede tilbagekøbte mængder

(t)

Ekstra EU-støtte

EUR

(Art. 5, stk. 3 og 4, i denne forordning)

Agurk

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 

MEDDELELSE OM GRØN/UNDLADT HØST

Land:

 

Dato:

26. maj til 30. juni 2011

Produkt (3)

PO'er

Ikke-medlemsproducenter

Samlet EU-støtte

EUR

Areal

(ha) (4)

EU-støtte til driftsfond

EUR

(Art. 86, stk. 4, forordning 1580/2007; Art. 85, stk. 4, gennemførelsesforordning 543/2011) (5)

Ekstra EU-støtte

EUR

(Art.4, stk. 5, i denne forordning)

Samlet EU-støtte

EUR

Areal

(ha) (4)

EU-støtte

EUR

(Art. 5, stk. 5, i denne forordning)

Agurk

 

 

 

 

 

 

 

Tomat

 

 

 

 

 

 

 

Salat og endivier

 

 

 

 

 

 

 

Sød peber

 

 

 

 

 

 

 

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

I alt

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkter anført i artikel 1, stk. 1.

(2)  Kun Unionens bidrag skal tages med i beregningen, f.eks. for tomater 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produkter anført i artikel 1, stk. 1.

(4)  Hvis den erhvervsmæssige produktion allerede er blevet høstet, skal det tal, der indføres, være et skøn over den hertil svarende overflade med produktion.

(5)  Kun Unionens bidrag skal tages med i beregningen.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/80


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 586/2011

af 17. juni 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA

57,8

MK

31,8

TR

54,0

ZZ

47,9

0707 00 05

TR

97,3

ZZ

97,3

0709 90 70

TR

111,4

ZZ

111,4

0805 50 10

AR

65,2

BR

40,6

TR

76,6

ZA

100,1

ZZ

70,6

0808 10 80

AR

90,6

BR

79,3

CL

84,5

CN

80,6

NZ

97,4

UY

98,4

ZA

85,5

ZZ

88,0

0809 10 00

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 20 95

TR

385,5

XS

175,4

ZZ

280,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/82


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 587/2011

af 17. juni 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 570/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 18. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 158 af 16.6.2011, s. 31.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 18. juni 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

50,08

2,45

1701 99 10 (2)

50,08

0,00

1701 99 90 (2)

50,08

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


AFGØRELSER

18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/84


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. juni 2011

om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Fyrstendømmet Liechtenstein

(2011/352/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (»protokollen«) (1), der blev undertegnet den 28. februar 2008 (2) og trådte i kraft den 7. april 2011, særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 10, stk. 1, i protokollen skal Schengenreglernes bestemmelser først finde anvendelse i Fyrstendømmet Liechtenstein, når Rådet har truffet afgørelse herom efter at have sikret sig, at Fyrstendømmet Liechtenstein opfylder de nødvendige betingelser for gennemførelsen af Schengenreglerne.

(2)

Rådet har undersøgt, om Fyrstendømmet Liechtenstein sikrer et tilfredsstillende databeskyttelsesniveau gennem følgende foranstaltninger: et komplet spørgeskema blev tilsendt Fyrstendømmet Liechtenstein, idet besvarelserne heraf blev registreret, og kontrol- og evalueringsbesøg har fundet sted i Fyrstendømmet Liechtenstein i overensstemmelse med de Schengenevalueringsprocedurer, som er fastlagt i Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (»SCH/Com-ex (98) 26 def.«) (3) (»Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998«), der gælder på området databeskyttelse.

(3)

Den 9. juni 2011 konkluderede Rådet, at betingelserne på området databeskyttelse er opfyldt af Fyrstendømmet Liechtenstein. Det er derfor muligt at fastsætte en dato, fra hvilken Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet (»SIS«) kan anvendes i Fyrstendømmet Liechtenstein.

(4)

Denne afgørelses ikrafttræden skulle gøre det muligt at overføre reelle SIS-data til Fyrstendømmet Liechtenstein. Den konkrete anvendelse af disse data skulle gennem de gældende Schengenevalueringsprocedurer, jf. Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998, gøre det muligt for Rådet at undersøge, om Schengenreglernes bestemmelser om SIS bringes korrekt i anvendelse i Fyrstendømmet Liechtenstein. Når disse evalueringer er blevet foretaget, bør Rådet træffe afgørelse om at ophæve kontrollen ved de indre grænser med Fyrstendømmet Liechtenstein.

(5)

Aftalen mellem Fyrstendømmet Liechtenstein, Republikken Island og Kongeriget Norge om gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i Liechtenstein, Island eller Norge, bestemmer, at den får virkning for så vidt angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne på samme dato, som protokollen får virkning.

(6)

Datoen for ophævelse af kontrollen ved de indre grænser vedtages i en særskilt rådsafgørelse. Indtil den dato, der er fastsat i nævnte afgørelse, bør der fastsættes visse restriktioner for anvendelsen af SIS —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Fra den 19. juli 2011 finder bestemmelserne i Schengenreglerne om SIS, der er opført i bilag I, anvendelse på Fyrstendømmet Liechtenstein i dets forbindelser med Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.

2.   Bestemmelserne i Schengenreglerne om SIS, der er opført i bilag II, finder anvendelse fra den i disse bestemmelser fastsatte dato på Fyrstendømmet Liechtenstein i dets forbindelser med Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige.

3.   Reelle SIS-data kan fra den 9. juni 2011 overføres til Fyrstendømmet Liechtenstein.

Det vil fra den 19. juli 2011 være tilladt Fyrstendømmet Liechtenstein at indlæse data i SIS og anvende SIS-data, jf. dog stk. 4.

4.   Indtil den dato, hvor kontrollen ved de indre grænser med Fyrstendømmet Liechtenstein ophæves, vil Fyrstendømmet Liechtenstein

a)

ikke være forpligtet til at nægte indrejse på sit område for eller til at udsende tredjelandsstatsborgere, som en medlemsstat i SIS har indberettet som uønskede

b)

afholde sig fra at indlæse oplysninger, der er omfattet af artikel 96 i konventionen af 19. juni 1990 om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (4) (»Schengenkonventionen«).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. juni 2011.

På Rådets vegne

PINTÉR S.

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  Rådets afgørelse 2008/261/EF (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 3) og 2008/262/EF (EUT L 83 af 26.3.2008, s. 5).

(3)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 138.

(4)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19.


BILAG I

Liste over de bestemmelser i Schengenreglerne om SIS, der bliver gældende for Fyrstendømmet Liechtenstein

1.

For så vidt angår bestemmelserne i Schengenkonventionen:

Artikel 64 og artikel 92-119 i Schengenkonventionen

2.

For så vidt angår afgørelser og erklæringer vedtaget af Eksekutivkomitéen, nedsat ved Schengenkonventionen om SIS:

a)

Eksekutivkomitéens afgørelse af 15. december 1997 om ændring af C.SIS-finansieringsordningen (SCH/Com-ex (97) 35) (1)

b)

Eksekutivkomitéens erklæring af 18. april 1996 om definition af begrebet udlænding (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2),

Eksekutivkomitéens erklæring af 28. april 1999 om SIS' struktur (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.) (3)

3.

For så vidt angår andre instrumenter om SIS:

a)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4), i det omfang det finder anvendelse på databehandling i SIS

b)

Rådets afgørelse 2000/265/EF af 27. marts 2000 om en finansforordning vedrørende budgetaspekterne af Rådets vicegeneralsekretærs forvaltning af de kontrakter, som han indgår som repræsentant for visse medlemsstater, om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengensammenhæng, »Sisnet« (5)

c)

Sirenehåndbogen (6)

d)

Rådets forordning (EF) nr. 871/2004 af 29. april 2004 om indførelse af nye funktioner i Schengeninformationssystemet, bl.a. med henblik på terrorismebekæmpelse (7), og senere afgørelser om datoen for anvendelse af disse funktioner

e)

Rådets afgørelse 2005/211/RIA af 24. februar 2005 om indførelse af nye funktioner i Schengeninformationssystemet, herunder i forbindelse med terrorismebekæmpelse (8), og senere afgørelser om datoen for anvendelse af disse funktioner

f)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1160/2005 af 6. juli 2005 om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser med hensyn til adgang til Schengeninformationssystemet for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (9)

g)

Artikel 5, stk. 4, litra a), samt bestemmelserne i afsnit II og bilagene hertil vedrørende Schengeninformationssystemet (SIS) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (10)

h)

Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (11)

i)

Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (12).


(1)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 444.

(2)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 458.

(3)  EFT L 239 af 22.9.2000, s. 459.

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(5)  EFT L 85 af 6.4.2000, s. 12.

(6)  Dele af Sirene-Håndbogen blev offentliggjort i EUT C 38 af 17.2.2003, s. 1.

Håndbogen blev ændret ved Kommissionens beslutning 2006/757/EF (EUT L 317 af 16.11.2006, s. 1) og ved Kommissionens afgørelse 2006/758/EF (EUT L 317 af 16.11.2006, s. 41).

(7)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 29.

(8)  EUT L 68 af 15.3.2005, s. 44.

(9)  EUT L 191 af 22.7.2005, s. 18.

(10)  EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.

(11)  EUT L 299 af 8.11.2008, s. 1.

(12)  EUT L 299 af 8.11.2008, s. 43.


BILAG II

Liste over de bestemmelser i Schengenreglerne om SIS, der bliver gældende for Fyrstendømmet Liechtenstein på den dato, der er fastsat i disse bestemmelser

1.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (1)

2.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (2)

3.

Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (3).


(1)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4.

(3)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/88


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 17. juni 2011

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Tyskland i 2007

(meddelt under nummer K(2011) 4161)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2011/353/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 4, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som fastslår de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal for at bidrage til at få udryddet aviær influenza hurtigst muligt yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 4, stk. 3, første og andet led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter tilskuddet skal udgøre.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 (2) er der fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF. Samme forordnings artikel 3 indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens beslutning 2008/441/EF (3) af 4. juni 2008 om EF-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Tyskland i 2007 blev der bevilget tilskud fra Unionen til Tyskland til dækning af udgifterne til udryddelse af aviær influenza. Der blev i overensstemmelse med samme beslutning udbetalt en første rate på 320 000,00 EUR.

(5)

Den 13. maj 2008 og den 25. juli 2008 indsendte de tyske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005. Den 9. februar 2009 blev der indledt en forudgående revision. Kommissionens endelige konklusion blev meddelt Tyskland ved brev af 20. september 2010 og bekræftet ved brev af 21. februar 2011.

(6)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(7)

De tyske myndigheder har opfyldt samtlige tekniske og administrative forpligtelser i henhold til artikel 4, stk. 1, i beslutning 2009/470/EØF og artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005.

(8)

På baggrund af ovenstående bør det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af aviær influenza i Tyskland i 2007 nu fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af aviær influenza i Tyskland i 2007 fastsættes til 1 141 550,98 EUR. Det udgør en finansieringsafgørelse som omhandlet i artikel 75 i finansforordningen.

Artikel 2

Saldoen for EU-tilskuddet fastsættes til 821 550,98 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 156 af 14.6.2008, s. 14.


18.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/90


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. juni 2011

om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GHB614-bomuld (BCS-GHØØ2-5), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

(meddelt under nummer K(2011) 4177)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2011/354/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. januar 2008 indgav Bayer CropScience AG i henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003 en ansøgning til Nederlandenes kompetente myndighed om tilladelse til markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af GHB614-bomuld (i det følgende benævnt »ansøgningen«).

(2)

Ansøgningen vedrører også markedsføring af andre produkter, der indeholder eller består af GHB614-bomuld, til samme anvendelsesformål som andre typer bomuld, dog ikke til dyrkning. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, og artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1829/2003 indeholder den således de påkrævede data og oplysninger i henhold til bilag III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (2) samt oplysninger og konklusioner vedrørende den risikovurdering, der er gennemført i overensstemmelse med principperne i bilag II til direktiv 2001/18/EF. Ansøgningen indeholder desuden en plan for overvågning af de miljømæssige konsekvenser, jf. bilag VII til direktiv 2001/18/EF.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) afgav den 10. marts 2009 en positiv udtalelse i henhold til artikel 6 og 18 i forordning (EF) nr. 1829/2003. EFSA mente, at GHB614-bomuld er lige så sikkert som det tilsvarende ikke-genetisk modificerede produkt for så vidt angår de potentielle virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet. EFSA konkluderede derfor, at markedsføringen af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret GHB614-bomuld som beskrevet i ansøgningen (i det følgende benævnt »produkterne«), ikke kan formodes at ville have nogen negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet i forbindelse med de planlagte anvendelsesformål (3). EFSA tog i sin udtalelse alle de specifikke spørgsmål og problemstillinger i betragtning, som medlemsstaterne havde rejst under den høring af de nationale kompetente myndigheder, der blev gennemført i henhold til nævnte forordnings artikel 6, stk. 4, og artikel 18, stk. 4.

(4)

EFSA konkluderede bl.a., at GHB614-bomuld med hensyn til sammensætning og landbrugstekniske egenskaber svarer til det tilsvarende ikke-genetisk modificerede produkt og andre konventionelle bomuldssorter, bortset fra det indføjede træk, og at den molekylære karakterisering ikke tydede på utilsigtede virkninger af den genetiske modifikation, og at der derfor ikke er behov for supplerende undersøgelser af sikkerheden for dyr (f.eks. en 90-dages toksicitetsundersøgelse på rotter).

(5)

I udtalelsen konkluderede EFSA også, at den miljøovervågningsplan, som ansøgeren havde fremlagt, og som bestod af en generel plan for overvågning, stemmer overens med den påtænkte anvendelse af produkterne. På grund af bomuldsfrøs fysiske karakteristika og transportmetoderne anbefalede EFSA imidlertid, at der som led i den generelle overvågning indføres særlige foranstaltninger med henblik på aktivt at overvåge forekomst af vildtlevende bomuldsplanter i områder, hvor det kan forventes, at frø tabes og sår sig selv.

(6)

For bedre at beskrive overvågningskravene og for at efterleve EFSA's anbefaling er den overvågningsplan, ansøgeren havde forelagt, blevet ændret. Der er indført særlige foranstaltninger til begrænsning af svind og tab og til udryddelse af utilsigtede bomuldspopulationer.

(7)

På baggrund af ovenstående bør produkterne tillades.

(8)

Hver enkelt GMO bør tildeles en entydig identifikator i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer (4).

(9)

På grundlag af EFSA’s udtalelse synes der ikke at være behov for særlige mærkningsbestemmelser for fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af GHB614-bomuld, ud over de krav, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003. For at sikre at anvendelsen af produkterne holdes inden for rammerne af den tilladelse, der gives ved nærværende afgørelse, bør foder og andre produkter end fødevarer og foder, der indeholder eller består af den GMO, der ansøges om tilladelse for, dog forsynes med supplerende mærkning, hvoraf det klart fremgår, at de pågældende produkter ikke må anvendes til dyrkning.

(10)

Ved artikel 4, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF (5) er der fastsat mærkningskrav for produkter, der indeholder eller består af GMO’er. I nævnte forordning er der i artikel 4, stk. 1-5, fastsat sporbarhedskrav for produkter, der indeholder eller består af GMO’er, og i artikel 5 for fødevarer og foder, der er fremstillet af GMO’er.

(11)

Indehaveren af tilladelsen bør forelægge Kommissionen årlige rapporter om gennemførelsen og resultaterne af de aktiviteter, der er beskrevet i planen for overvågning af de miljømæssige konsekvenser. Resultaterne bør forelægges i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2009/770/EF af 13. oktober 2009 om fastlæggelse af standardrapporteringsmodeller til brug ved fremlæggelse af overvågningsresultaterne i forbindelse med udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, som eller i produkter, med henblik på markedsføring i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF (6). EFSA’s udtalelse berettiger ikke til fastlæggelse af særlige betingelser eller begrænsninger for markedsføringen og/eller særlige betingelser eller begrænsninger for anvendelsen og håndteringen, herunder krav om overvågning af anvendelsen af fødevarerne og foderstofferne efter markedsføringen, eller særlige betingelser vedrørende beskyttelse af bestemte økosystemer/miljøer og/eller geografiske områder, jf. artikel 6, stk. 5, litra e), og artikel 18, stk. 5, litra e), i forordning (EF) nr. 1829/2003.

(12)

Alle relevante oplysninger vedrørende godkendelsen af produkterne bør indføres i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. forordning (EF) nr. 1829/2003.

(13)

Denne afgørelse skal via Clearingcentret for Biosikkerhed meddeles til parterne i Cartagenaprotokollen om biosikkerhed, knyttet til konventionen om den biologiske mangfoldighed, i henhold til artikel 9, stk. 1, og artikel 15, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1946/2003 af 15. juli 2003 om grænseoverskridende overførsler af genetisk modificerede organismer (7).

(14)

Ansøgeren er blevet hørt om foranstaltningerne i nærværende afgørelse.

(15)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed afgav ikke udtalelse inden for den tidsfrist, der var fastsat af formanden, og Kommissionen forelagde derfor Rådet et forslag om disse foranstaltninger. Eftersom Rådet på sit møde den 17. marts 2011 ikke kunne nå til enighed ved kvalificeret flertal, hverken for eller imod forslaget, og eftersom Rådet meddelte, at dets behandling af sagen var afsluttet, skal disse foranstaltninger vedtages af Kommissionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genetisk modificeret organisme og entydig identifikator

Genetisk modificeret GHB614-bomuld (Gossypium hirsutum), som nærmere beskrevet i litra b) i bilaget til denne afgørelse, tildeles den entydige identifikator BCS-GHØØ2-5 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 65/2004.

Artikel 2

Tilladelse

Følgende produkter er tilladt, jf. artikel 4, stk. 2, og artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003, på de betingelser, der er fastsat i denne afgørelse:

a)

fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder, består af eller er fremstillet af BCS-GHØØ2-5-bomuld

b)

foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af BCS-GHØØ2-5-bomuld

c)

produkter, bortset fra fødevarer og foder, indeholdende eller bestående af BCS-GHØØ2-5-bomuld til samme anvendelsesformål som andre typer bomuld, dog ikke til dyrkning.

Artikel 3

Mærkning

1.   Ved anvendelse af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 samt i artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1830/2003 indsættes »bomuld« som »organismens navn«.

2.   Etiketten på produkter, der indeholder eller består af BCS-GHØØ2-5-bomuld som omhandlet i artikel 2, litra b) og c), samt dokumenter, der ledsager disse produkter, skal indeholde angivelsen »ikke til dyrkning«.

Artikel 4

Overvågning af de miljømæssige konsekvenser

1.   Indehaveren af tilladelsen sikrer, at planen for overvågning af de miljømæssige konsekvenser, jf. litra h) i bilaget, iværksættes og gennemføres.

2.   Indehaveren af tilladelsen forelægger Kommissionen årlige rapporter om gennemførelsen og resultaterne af de aktiviteter, der er beskrevet i overvågningsplanen, i overensstemmelse med beslutning 2009/770/EF.

Artikel 5

Fællesskabsregister

Oplysningerne i bilaget til denne afgørelse indføres i fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, jf. artikel 28 i forordning (EF) nr. 1829/2003.

Artikel 6

Indehaver af tilladelsen

Indehaveren af tilladelsen er Bayer CropScience AG.

Artikel 7

Gyldighed

Denne afgørelse finder anvendelse i ti år fra meddelelsesdatoen.

Artikel 8

Adressat

Denne afgørelse er rettet til Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.

(2)  EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2006-020

(4)  EUT L 10 af 16.1.2004, s. 5.

(5)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 24.

(6)  EUT L 275 af 21.10.2009, s. 9.

(7)  EUT L 287 af 5.11.2003, s. 1.


BILAG

a)   Ansøger og indehaver af tilladelsen

Navn

:

Bayer CropScience AG

Adresse

:

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland

b)   Produkternes betegnelse og specifikationer

1)

fødevarer og fødevareingredienser, der indeholder, består af eller er fremstillet af BCS-GHØØ2-5-bomuld

2)

foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af BCS-GHØØ2-5-bomuld

3)

produkter, bortset fra fødevarer og foder, indeholdende eller bestående af BCS-GHØØ2-5-bomuld til samme anvendelsesformål som andre typer bomuld, dog ikke til dyrkning.

Den genetisk modificerede BCS-GHØØ2-5-bomuld (Gossypium hirsutum), som er beskrevet i ansøgningen, udtrykker proteinet 2mEPSPS, som giver tolerance over for herbicidet glyphosat.

c)   Mærkning

1)

Ved anvendelse af mærkningskravene i artikel 13, stk. 1, og artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1829/2003 samt i artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1830/2003 indsættes »bomuld« som »organismens navn«.

2)

Etiketten på produkter, der indeholder eller består af BCS-GHØØ2-5-bomuld som omhandlet i artikel 2, litra b) og c), i denne afgørelse, samt dokumenter, der ledsager disse produkter, skal indeholde angivelsen »ikke til dyrkning«.

d)   Påvisningsmetode

Begivenhedsspecifik realtids-PCR-metode til kvantificering af BCS-GHØØ2-5-bomuld

Valideret på frø af det EF-referencelaboratorium, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1829/2003, offentliggjort på http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Referencemateriale: AOCS 1108-A og 0306-A, der fås via American Oil Chemists Society (AOCS) på adressen http://www.aocs.org/tech/crm/.

e)   Entydig identifikator

BCS-GHØØ2-5

f)   Oplysninger, som kræves i henhold til bilag II til Cartagenaprotokollen om biosikkerhed, knyttet til konventionen om den biologiske mangfoldighed

Clearingcentret for Biosikkerhed, Record ID: se [indsættes ved anmeldelsen].

g)   Særlige betingelser eller begrænsninger for markedsføring, anvendelse eller håndtering af produkterne

Ingen.

h)   Overvågningsplan

Plan for overvågning af de miljømæssige konsekvenser, jf. bilag VII til direktiv 2001/18/EF.

[Link: Planen som offentliggjort på internettet]

i)   Krav om overvågning af fødevarens anvendelse til konsum efter markedsføring

Ingen.

Bemærkning: Det kan blive nødvendigt senere at ændre link til relevante dokumenter. Sådanne ændringer offentliggøres ved ajourføring af fællesskabsregistret over genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.