ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.153.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 153

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
11. juni 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 541/2011 af 1. juni 2011 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer ( 1 )

187

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 542/2011 af 1. juni 2011 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer for at tage hensyn til direktiv 2011/58/EU om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at forlænge optagelsen af carbendazim som aktivstof ( 1 )

189

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/328/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. juni 2011 om afvisning af at optage flurprimidol i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (meddelt under nummer K(2011) 3733)  ( 1 )

192

 

 

2011/329/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. juni 2011 om afvisning af at optage dicloran i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (meddelt under nummer K(2011) 3731)  ( 1 )

194

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

11.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 540/2011

af 25. maj 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 78, stk. 3,

efter høring af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 skal aktivstoffer, der er opført i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (2) betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Det er derfor nødvendigt for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1107/2009 at vedtage en forordning, der indeholder listen over aktivstoffer, som på tidspunktet for denne forordnings vedtagelse er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

Det skal i denne forbindelse erindres, at direktiverne, hvorved aktivstofferne blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, som en konsekvens af artikel 83 i forordning (EF) nr. 1107/2009, der ophævede direktiv 91/414/EØF, er blevet forældede, i det omfang de ændrer direktivet. De selvstændige bestemmelser i de pågældende direktiver finder dog stadig anvendelse -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Aktivstofferne i bilaget til nærværende forordning betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 14. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.


BILAG

AKTIVSTOFFER, SOM MÅ INDGÅ I PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

Generelle bestemmelser for alle de i dette bilag anførte stoffer:

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der for hvert stof tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om det pågældende stof, særlig tillæg I og II.

Medlemsstaterne opbevarer alle reviderede vurderingsrapporter, så de er tilgængelige for interesserede parter (bortset fra fortrolige oplysninger efter artikel 63 i forordning (EF) nr. 1107/2009) eller stilles til rådighed for dem efter udtrykkelig anmodning herom.

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

1

Imazalil

CAS-nr.: 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC-nr. : 335

(+)-1-(β-Allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imidazol eller (+)-allyl-1-(2,4-dichlorphenyl)-2-imidazol-1-ylethylether

975 g/kg

1. januar 1999

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som fungicid.

For nedenstående anvendelsesformål gælder følgende særlige betingelser:

Der må kun gives tilladelse til behandlinger af frugt, grøntsager og kartofler efter høst, hvis der findes et passende rensningsanlæg, eller hvis det ved en risikoanalyse over for den medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at bortledningen af behandlingsopløsningen ikke udgør nogen uacceptabel risiko for miljøet, især vandorganismer.

Der må kun gives tilladelse til behandling af kartofler efter høst, hvis det ved en risikoanalyse over for den medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at bortledningen af affaldet fra behandlede kartofler ikke udgør nogen uacceptabel risiko for vandorganismer.

Der må kun gives tilladelse til udendørs anvendelse på blade, hvis det ved en risikoanalyse over for den medlemsstat, som skal give godkendelsen, er påvist, at anvendelsen ikke har nogen uacceptable virkninger på menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 11. juli 1997.

2

Azoxystrobin

CAS-nr.: 131860-33-8

CIPAC-nr.: 571

Methyl-(E)-2{2[6-(2-cyanphenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylat

930 g/kg (Z isomer maksimum 25 g/kg)

1. juli 1998

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på påvirkningen af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 22. april 1998.

3

Kresoxim-methyl

CAS-nr.: 143390-89-0

CIPAC-nr.: 568

Methyl-(E)-2-methoxyimino-2-[2-(o-tolyloxymethyl)phenyl]acetat

910 g/kg

1. februar 1999

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet i sårbare områder.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 16. oktober 1998.

4

Spiroxamin

CAS-nr.: 1181134-30-8

CIPAC-nr.: 572

(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro[4.5]decan-2-ylmethyl)-ethyl-propyl-amin

940 g/kg (de diastereomere stoffer A og B tilsammen)

1. september 1999

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på sprøjtepersonalets sikkerhed og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter de relevante beskyttelsesforanstaltninger

og

være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, når det er relevant.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 12. maj 1999.

5

Azimsulfuron

CAS-nr.: 120162-55-2

CIPAC-nr.: 584

1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)-pyrazol-5-ylsulfonyl]urea

980 g/kg

1. oktober 1999

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Sprøjtning fra luften må ikke tillades.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på virkningen på vandorganismer og på landplanter, der ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, når det er relevant (f.eks. bør der ved risdyrkning være minimumsperioder for tilbageholdelse af vand inden udledning).

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 2. juli 1999.

6

Fluroxypyr

CAS-nr.: 69377-81-7

CIPAC-nr.: 431

4-Amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxyeddikesyre

950 g/kg

1. december 2000

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne:

tage hensyn til de supplerende oplysninger, der anmodes om i punkt 7 i den reviderede vurderingsrapport

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet

være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, når det er relevant.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis de supplerende test og oplysninger, der anmodes om i punkt 7 i den reviderede vurderingsrapport, ikke blev forelagt inden den 1. december 2000.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 30. november 1999.

7

Metsulfuronmethyl

CAS-nr.: 74223-64-6

Methyl-2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5,-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-benzoat

960 g/kg

1. juli 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet

være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 16. juni 2000.

8

Prohexadion-calcium

CAS-nr.: 127277-53-6

CIPAC-nr.: 567

Calcium-3,5-dioxo-4-propionylcyclohexancarboxylat

890 g/kg

1. oktober 2000

31. december 2011

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulator.

Datoen for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 16. juni 2000.

9

Triasulfuron

CAS-nr.: 82097-50-5

CIPAC-nr.: 480

1-[2-(2-Chlorethoxy)phenylsulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea

940 g/kg

1. august 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet

være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 13. juli 2000.

10

Esfenvalerat

CAS-nr.: 66230-04-4

CIPAC-nr.: 481

(S)-α-Cyan-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat

830 g/kg

1. august 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på den mulige indvirkning på vandorganismer og leddyr, som ikke er målarter, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 13. juli 2000.

11

Bentazon

CAS-nr.: 25057-89-0

CIPAC-nr.: 366

3-Isopropyl-(1H)-2,1,3-benzothiadiazin-4-(3H)-on-2,2-dioxid

960 g/kg

1. august 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 13. juli 2000.

12

Lambda-cyhalothrin

CAS-nr.: 91465-08-6

CIPAC-nr.: 463

En blanding 1:1 af:

 

(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(Z)-(1R,3R)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

og

 

(R)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(Z)-(1S,3S)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

810 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Ved beslutningstagningen i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på sprøjtepersonalets sikkerhed

være særligt opmærksomme på den mulige indvirkning på vandorganismer og leddyr, som ikke er målarter, herunder bier, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt

være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer og specielt de akutte virkninger heraf.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 19. oktober 2000.

13

Fenhexamid

CAS-nr.: 126833-17-8

CIPAC-nr.: 603

N-(2,3-Dichlor-4-hydroxyphenyl)-1-methylcyclohexancarboxamid

≥ 950 g/kg

1. juni 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved beslutningstagning efter de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på den potentielle indflydelse på vandorganismer og sørge for, at godkendelsesbetingelserne, hvis det er relevant, omfatter risikobegrænsende foranstaltninger.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 19. oktober 2000.

14

Amitrol

CAS-nr.: 61-82-5

CIPAC-nr.: 90

H-[1,2,4]-Triazol-3-ylamin

900 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om amitrol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 12. december 2000. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte sprøjtepersonalet

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet i følsomme områder, navnlig med hensyn til andre anvendelsesformål end afgrøder

være særligt opmærksomme på at beskytte nyttige leddyr

være særligt opmærksomme på at beskytte fugle og vildtlevende pattedyr. Anvendelse af amitrol i yngleperioden må kun tillades, når en risikovurdering har vist, at der ikke er nogen uacceptabel virkning, og når godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

15

Diquat

CAS-nr.: 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid)

CIPAC-nr.: 55

9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphenanthren ion (dibromid)

950 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

På grundlag af de foreliggende oplysninger må stoffet kun tillades anvendt som herbicid på landjorden og som tørremiddel. Anvendelse til akvatisk ukrudtsbekæmpelse må ikke tillades.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om diquat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 12. december 2000. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på den potentielle indvirkning på vandorganismer og sørge for, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt

være særligt opmærksomme på sprøjtepersonalets sikkerhed i forbindelse med ikke-erhvervsmæssig brug og sørge for, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt

16

Pyridat

CAS-nr.: 55512-33.9

CIPAC-nr.: 447

6-Chlor-3-phenylpyridazin-4-yl-S-octylthiocarbonat

900 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pyridat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 12. december 2000. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet

være særligt opmærksomme på den potentielle indvirkning på vandorganismer og sørge for, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

17

Thiabendazol

CAS-nr.: 148-79-8

CIPAC-nr.: 323

2-Thiazol-4-yl-1H-benzimidazol

985 g/kg

1. januar 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som fungicid. Anvendelse til bladsprøjtning må ikke tillades.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om thiabendazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 12. december 2000. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særlig opmærksomme på at beskytte vandorganismer og organismer, der lever i sedimenter, og skal sørge for, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Der skal træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger (f.eks. rensning med kiselholdig jord eller aktivt kul) for at beskytte overfladevand mod uacceptabel forurening via spildevand

18

Paecilomyces fumosoroseus

Apopka stamme 97, PFR 97 eller CG 170, ATCC20874

Ikke relevant.

Fravær af sekundære metabolitter bør kontrolleres i hver gæringsbouillon ved HPLC

1. juli 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Hver gæringsbouillon bør kontrolleres ved HPLC for at sikre, at der ikke forekommer sekundære metabolitter

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 27. april 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl)

CAS-nr.: 144740-54-5

CIPAC-nr.: 577

2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-6-trifluormethylnicotinat, mononatriumsalt

903 g/kg

1. juli 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved beslutningstagning efter de ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 27. april 2001.

20

Acibenzolar-s-methyl

CAS-nr.: 135158-54-2

CIPAC-nr.: 597

Benzo[1,2,3]thiadiazol-7-carbothioat-s-methyl

970 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som planteaktivator.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 29. juni 2001

21

Cyclanilid

CAS-nr.: 113136-77-9

CIPAC-nr.: 586

Foreligger ikke

960 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel.

Det maksimale indhold af urenheden 2,4-dichloranilin (2,4-DCA) i aktivstoffet, som det fremstilles, bør være 1 g/kg.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 29. juni 2001.

22

Ferriphosphat

CAS-nr.: 10045-86-0

CIPAC-nr.: 629

Ferriphosphat

990 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som molluskicid.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 29. juni 2001.

23

Pymetrozin

CAS-nr.: 123312-89-0

CIPAC-nr.: 593

(E)-6-Methyl-4-[(pyridin-3-ylmethylen)amino]-4,5-dihydro-2H-[1,2,4]-triazin-3-on

950 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Under beslutningsprocessen efter de ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 29. juni 2001.

24

Pyraflufen-ethyl

CAS-nr.: 129630-19-9

CIPAC-nr.: 605

Ethyl-2-chlor-5-(4-chlor-5-difluormethoxy-1methylpyrazol-3-yl)-4-fluorphenoxyacetat

956 g/kg

1. november 2001

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Under beslutningsprocessen efter de ensartede principper skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte alger og vandplanter og bør, hvis det er relevant, anvende risikobegrænsende foranstaltninger.

Dato for den reviderede vurderingsrapports færdigbehandling i Den Stående Komité for Plantesundhed: 29. juni 2001.

25

Glyphosat

CAS-nr.: 1071-83-6

CIPAC-nr.: 284

N-(Phosphonomethyl)-glycin

950 g/kg

1. juli 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om glyphosat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 29. juni 2001. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet i følsomme områder, navnlig når det gælder andre anvendelsesformål end afgrøder.

26

Thifensulfuronmethyl

CAS-nr.: 79277-27-3

CIPAC-nr.: 452

Methyl-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoyl-sulfamoyl)thiophen-2-carboxylat

960 g/kg

1. juli 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om thifensulfuronmethyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 29. juni 2001. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet

være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandplanter og sikre, at godkendelsesbetingelserne om nødvendigt omfatter foranstaltninger til mindskelse af risikoen.

27

2,4-D

CAS-nr.: 94-75-7

CIPAC-nr.: 1

(2,4-Dichlorphenoxy)eddikesyre

960 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om 2,4-D, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 2. oktober 2001. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på dermal absorption

være særlig opmærksomme på at beskytte leddyr, der ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne om nødvendigt omfatter foranstaltninger til formindskelse af risikoen.

28

Isoproturon

CAS-nr.: 34123-59-6

CIPAC-nr.: 336

3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea

970 g/kg

1. januar 2003

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om isoproturon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 7. december 2001. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold eller i større doser end dem, der er beskrevet i vurderingsrapporten, og om nødvendigt anvende foranstaltninger til mindskelse af risikoen

være særligt opmærksomme på indvirkningen på vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne om nødvendigt omfatter foranstaltninger til mindskelse af risikoen.

29

Ethofumesat

CAS-nr.: 26225-79-6

CIPAC-nr.: 223

(±)-2-Ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethylbenzofuran-5-ylmethansulfonat

960 g/kg

1. marts 2003

28. februar 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ethofumesat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. februar 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold eller i større doser end dem, der er beskrevet i vurderingsrapporten, og om nødvendigt anvende foranstaltninger til mindskelse af risikoen

30

Iprovalicarb

CAS-nr.: 140923-17-7

CIPAC-nr.: 620

{2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)ethylcarbonyl]propyl-karbaminsyre isopropylester

950 g/kg (foreløbig specifikation)

1. juli 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om iprovalicarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. februar 2002. Ved denne samlede vurdering:

skal specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet bekræftes og dokumenteres ved hjælp af relevante analyseresultater. Det forsøgsmateriale, der er anvendt i toksicitetsdossieret, sammenholdes med og kontrolleres over for specifikationerne for det tekniske materiale

skal medlemsstaterne være særlig opmærksomme på at beskytte sprøjtepersonalet.

31

Prosulfuron

CAS-nr.: 94125-34-5

CIPAC-nr.: 579

1-(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropyl)-phenylsulfonyl]urea

950 g/kg

1. juli 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om prosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. februar 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

omhyggeligt overveje risikoen for vandplanter, hvis aktivstoffet anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand. Der bør, hvis det er relevant, anvendes risikobegrænsende foranstaltninger

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold. Der bør, hvis det er relevant, anvendes risikobegrænsende foranstaltninger.

32

Sulfosulfuron

CAS-nr.: 141776-32-1

CIPAC-nr.: 601

1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-ethansulfonyl-imidazo[1,2-a]pyridin) sulfonyl]urea

980 g/kg

1. juli 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om sulfosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. februar 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på at beskytte vandplanter og alger. Der bør, hvis det er relevant, anvendes risikobegrænsende foranstaltninger.

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold.

33

Cinidon-ethyl

CAS-nr.: 142891-20-1

CIPAC-nr.: 598

(Z)-Ethyl 2-chlor-3-[2-chlor-5-(cyclohex-1-en-1,2-dicarboximido)phenyl]acrylat

940 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cinidon-ethyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 19. april 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på risikoen for grundvandsforurening, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbundsforhold (dvs. jordbund med neutralt eller højt pH) og/eller følsomme klimaforhold

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

34

Cyhalofopbutyl

CAS-nr.: 122008-85-9

CIPAC-nr.: 596

Butyl-(R)-2-[4(4-cyan-2-fluorphenoxy)phenoxy]propionat

950 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cyhalopfopbutyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 19. april 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne

ved sprøjtning fra fly omhyggeligt tage hensyn til eventuelle virkninger på organismer, der ikke er målarter, specielt akvatiske arter. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte restriktioner eller risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt

ved konventionel sprøjtning omhyggeligt tage hensyn til eventuelle virkninger på vandorganismer i rismarker. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

35

Famoxadon

CAS-nr.: 131807-57-3

CIPAC-nr.: 594

3-Anilin-5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-1,3-oxazolidin-2,4-dion

960 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om famoxadon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 19. april 2002. Ved denne samlede vurdering:

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på eventuelle kroniske risici for regnorme af stoffet selv eller dets metabolitter

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt

bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte sprøjtepersonalet.

36

Florasulam

CAS-nr.: 145701-23-1

CIPAC-nr.: 616

2′,6′,8-Trifluor-5-methoxy-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pyrimidin-2-sulfonanilid

970 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om florasulam, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 19. april 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

37

Metalaxyl-M

CAS-nr.: 70630-17-0

CIPAC-nr.: 580

Methyl-(R)-2-{[(2,6-dimethylphenyl)methoxyacetyl]amino}propionat

910 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metalaxyl-M, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 19. april 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på risikoen for grundvandsforurening med aktivstoffet eller dets nedbrydningsprodukter CGA 62826 og CGA 108906, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

38

Picolinafen

CAS-nr.: 137641-05-5

CIPAC-nr.: 639

4′-Fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolyl)oxy]picolinanilid

970 g/kg

1. oktober 2002

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om picolinafen, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 19. april 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

39

Flumioxazin

CAS-nr.: 103361-09-7

CIPAC-nr.: 578

N-(7-Fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-en-1,2-dicarboximid

960 g/kg

1. januar 2003

31. december 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om flumioxazin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. juni 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

omhyggeligt vurdere risikoen for vandplanter og alger. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

40

Deltamethrin

CAS-nr.: 52918-63-5

CIPAC-nr.: 333

(S)-α-Cyan-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2dimethylcyclopropancarboxylat

980 g/kg

1. november 2003

31. oktober 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om deltamethrin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 18. oktober 2002. Ved denne samlede vurdering:

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på brugerens sikkerhed. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikoreducerende foranstaltninger

bør medlemsstaterne overvåge brugernes eksponering med henblik på fremtidige revisioner af de maksimale grænseværdier for restkoncentrationer

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer, bier og arthropoder, der ikke er målarter. Godkendelsesbetingelserne skal, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger.

41

Imazamox

CAS-nr.: 114311-32-9

CIPAC-nr.: 619

(±)-2-(4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-5-(methoxymethyl)nikotinsyre

950 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om imazamox, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002

Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på den potentielle risiko for kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold. Risikoreducerende foranstaltninger bør anvendes, hvis det er relevant

42

Oxasulfuron

CAS-nr.: 144651-06-9

CIPAC-nr.: 626

Oxetan-3-yl-2[4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)carbamoyl-sulfamoyl] benzoat

930 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om oxasulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvand, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

Risikoreducerende foranstaltninger bør anvendes, hvis det er relevant

43

Ethoxysulfuron

CAS-nr.: 126801-58-9

CIPAC-nr.: 591

3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(2-ethoxyphenoxy-sulfonyl)urea

950 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ethoxysulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002

Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandplanter og alger i afvandingskanaler, der ikke er målarter. Risikoreducerende foranstaltninger bør anvendes, hvis det er relevant

44

Foramsulfuron

CAS-nr.: 173159-57-4

CIPAC-nr.: 659

1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-dimethylcarbamoyl-5-formamidophenylsulfonyl)urea

940 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om foramsulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002

Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandplanter. Risikoreducerende foranstaltninger bør anvendes, hvis det er relevant

45

Oxadiargyl

CAS-nr.: 39807-15-3

CIPAC-nr.: 604

5-tert-Butyl-3-(2,4-dichlor-5-propargyloxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-(3H)-on

980 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om oxadiargyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002

Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af alger og vandplanter. Risikoreducerende foranstaltninger bør anvendes, hvis det er relevant

46

Cyazofamid

CAS-nr.: 120116-88-3

CIPAC-nr.: 653

4-Chlor-2-cyan-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazol-1-sulfonamid

935 g/kg

1. juli 2003

30. juni 2013

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cyazofamid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. Ved denne samlede vurdering

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på nedbrydningsmønstret for metabolitten CTCA i jordbunden, navnlig i områder i Nordeuropa

Risikoreducerende foranstaltninger eller restriktioner af brugen bør anvendes, hvis det er relevant

47

2,4-DB

CAS-nr.: 94-82-6

CIPAC-nr.: 83

4-(2,4-Dichlorphenoxy) smørsyre

940 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om 2,4-DB, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold. Risikoreducerende foranstaltninger skal anvendes, hvis det er relevant

48

Beta-cyfluthrin

CAS-nr.: 68359-37-5 (ikke oplyst stereokemi)

CIPAC-nr.: 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-Dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylsyre (SR)-α-cyan-(4-fluor-3-phenoxy-phenyl)methylester

965 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som insekticid

Andre anvendelser end til prydplanter i væksthuse og behandling af frø er for tiden ikke tilstrækkeligt understøttet og har ikke vist sig at være acceptable i forhold til kriterierne i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper. Tilladelser til disse anvendelser kan kun understøttes, hvis data og oplysninger, der viser, at de er acceptable for mennesker og miljøet, tilvejebringes og forelægges medlemsstaterne. Det vil især være tilfældet for data, der anvendes til at foretage en detaljeret vurdering af risikoen ved anvendelse på blade i det fri og risikoen ved indtagelse i forbindelse med behandling af blade på afgrøder til konsum

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om beta-cyfluthrin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. Ved denne samlede vurdering:

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af leddyr, der ikke er målarter. Godkendelsesbetingelserne skal, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

49

Cyfluthrin

CAS-nr.: 68359-37-5 (ikke oplyst stereokemi)

CIPAC-nr.: 385

(RS)-α-Cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethycyclopropancarboxylat

920 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som insekticid

Andre anvendelser end til prydplanter i væksthuse og behandling af frø er for tiden ikke tilstrækkeligt understøttet og har ikke vist sig at være acceptable i forhold til kriterierne i henhold til de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper. Tilladelser til disse anvendelser kan kun understøttes, hvis data og oplysninger, der viser, at de er acceptable for mennesker og miljøet, tilvejebringes og forelægges medlemsstaterne. Det vil især være tilfældet for data, der anvendes til at foretage en detaljeret vurdering af risikoen ved anvendelse på blade i det fri og risikoen ved indtagelse i forbindelse med behandling af blade på afgrøder til konsum

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cyfluthrin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af leddyr, der ikke er målarter. Godkendelsesbetingelserne skal, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

50

Iprodion

CAS-nr.: 36734-19-7

CIPAC-nr.: 278

3-(3,5-Dichlorphenyl)-nisopropyl-2,4-dioxo-imidazolidin-1-carboximid

960 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som fungicid og nematicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om iprodion, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. I denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på den potentielle risiko for kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i store doser (navnlig ved anvendelse på græstørv) på sur jordbund (pH under 6) og/eller under sårbare klimaforhold

omhyggeligt vurdere risikoen for hvirvelløse vanddyr, hvis aktivstoffet anvendes direkte ved siden af overfladevand. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

51

Linuron

CAS-nr.: 330-55-2

CIPAC-nr.: 76

3-(3,4-Dichlorphenyl)-1-methoxy-1-methylurea

900 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om linuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vilde pattedyr, leddyr, der ikke er målarter, og vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne skal, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne

52

Maleinhydrazid

CAS-nr.: 123-33-1

CIPAC-nr.: 310

6-Hydroxy-2H-pyridazin-3-on

940 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som vækstreguleringsmiddel

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om maleinhydrazid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af leddyr, der ikke er målarter, og de skal sikre sig, at godkendelsesbetingelserne, hvis det er relevant, omfatter risikoreducerende foranstaltninger

være særligt opmærksomme på den potentielle risiko for kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold. Risikoreducerende foranstaltninger skal anvendes, hvis det er relevant

53

Pendimethalin

CAS-nr.: 40487-42-1

CIPAC-nr.: 357

N-(1-Ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xyliden

900 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pendimethalin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2002. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer og landplanter. Godkendelsesbetingelserne skal, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

være særligt opmærksomme på, at aktivstoffet kan spredes i luften over korte afstande

54

Propineb

CAS-nr.: 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolymer)

CIPAC-nr.: 177

Polymer-zink-1,2-propylenbis(dithiocarbamat)

Det tekniske aktivstof bør opfylde FAO’s specifikationer

1. april 2004

31. marts 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om propineb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. februar 2003. Ved denne samlede vurdering:

bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af mindre pattedyr, vandorganismer og arthropoder, der ikke er målarter. Godkendelsesbetingelserne bør, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

bør medlemsstaterne observere forbrugernes akutte eksponeringssituation ved indtagelse med henblik på fremtidige revisioner af de maksimale restkoncentrationer

55

Propyzamid

CAS-nr.: 23950-58-5

CIPAC-nr.: 315

3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamid

920 g/kg

1. april 2004

31. marts 2014

Må kun tillades anvendt som herbicid

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om propyzamid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. februar 2003. Ved denne samlede vurdering:

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne, godkendelsesbetingelserne skal, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle og vildtlevende pattedyr, især hvis stoffet anvendes i yngleperioden. Godkendelsesbetingelserne bør, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger.

56

Mecoprop

CAS-nr.: 7085-19-0

CIPAC-nr.: 51

(RS)-2-(4-Chlor-o-tolyloxy)-propionsyre

930 g/kg

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om mecoprop, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2003. Ved denne samlede vurdering:

bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne bør, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af arthropoder, der ikke er målarter. Risikoreducerende foranstaltninger bør anvendes, hvis det er relevant

57

Mecoprop-P

CAS-nr.: 16484-77-8

CIPAC-nr.: 475

(R)-2-(4-Chlor-o-tolyloxy)-propionsyre

860 g/kg

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om mecoprop-P, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2003. Ved denne samlede vurdering:

bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne bør, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

58

Propiconazol

CAS-nr.: 60207-90-1

CIPAC-nr.: 408

(±)-1-[2-(2,4 Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol

920 g/kg

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om propiconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2003. Ved denne samlede vurdering:

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af arthropoder, der ikke er målarter, og vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne bør, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af jordbundsorganismer for anvendelsesrater over 625 g virksomt stof pr. ha (f.eks. anvendelse i græstørv). Godkendelsesbetingelserne bør, hvis det er relevant, omfatte risikoreducerende foranstaltninger (f.eks. en ordning for pletvis anvendelse)

59

Trifloxystrobin

CAS-nr.: 141517-21-7

CIPAC-nr.: 617

Methyl-(E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluor-m-tolyl)ethylidenaminooxyl]-o-tolyl}acetat

960 g/kg

1. oktober 2003

30. september 2013

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om trifloxystrobin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2003. Ved denne samlede vurdering

bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, og/eller der kan iværksættes overvågningsprogrammer, hvis det er relevant.

60

Carfentrazonethyl

CAS-nr.: 128639-02.1

CIPAC-nr.: 587

Ethyl-(RS)-2-chlor-3-[2-chlor-5-(4-difluormethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorphenyl]propionat

900 g/kg

1. oktober 2003

30. september 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om carfentrazonethyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2003. Ved denne samlede vurdering

bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

61

Mesotrion

CAS-nr.: 104206-8

CIPAC-nr.: 625

2-(4-Mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexan-1,3-dion

920 g/kg

Urenheden 1-cyan-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-on betragtes som et toksikologisk problem og skal ligge under 0,0002 % (w/w) i det tekniske produkt

1. oktober 2003

30. september 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om mesotrion, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2003.

62

Fenamidon

CAS-nr.: 161326-34-7

CIPAC-nr.: 650

(S)-5-Methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-on

975 g/kg

1. oktober 2003

30. september 2013

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenamidon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af leddyr, der ikke er målarter

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

63

Isoxaflutol

CAS-nr.: 141112-29-0

CIPAC-nr.: 575

5-Cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluormethylbenzoyl) isoxazol

950 g/kg

1. oktober 2003

30. september 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om isoxaflutol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2003. Ved denne samlede vurdering

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold. Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger eller overvågningsprogrammer, hvis det er relevant.

64

Flurtamon

CAS-nr.: 96525-23-4

(RS)-5-Methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluor-m-tolyl)furan-3 (2H)-on

960 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om flurtamon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af alger og andre vandplanter.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

65

Flufenacet

CAS-nr.: 142459-58-3

CIPAC-nr.: 588

4-Fluor-N-isopropyl-2-[5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilid

950 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om flufenacet, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af alger og vandplanter

være særligt opmærksomme på at beskytte sprøjtepersonalet.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

66

Iodosulfuron

CAS-nr.: 185119-76-0 (moderstof)

144550-36-7 (iodosulfuron-methyl-natrium)

CIPAC-nr.: 634 (moderstof)

634.501 (iodosulfuron-methyl-natrium)

4-Iodo-2-[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-ureidosulfonyl]benzoat

910 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om iodosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet som følge af iodosulfuron og dets metabolitter, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandplanter.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

67

Dimethenamid-p

CAS-nr.: 163515-14-8

CIPAC-nr.: 638

S-2-Chlor-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-acetamid

890 g/kg (foreløbig værdi baseret på pilotanlæg)

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om dimethenamid-p, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet som følge af dimethenamid-p’s metabolitter, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandøkosystemer, særlig vandplanter.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne underretter i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 Kommissionen om specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

68

Picoxystrobin

CAS-nr.: 117428-22-5

CIPAC-nr.: 628

Methyl-(E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluormethyl)-2-pyridyloxymethyl]-phenyl}acrylat

950 g/kg (foreløbig værdi baseret på pilotanlæg)

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om picoxystrobin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af jordorganismer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandøkosystemer.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne underretter i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 Kommissionen om specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

69

Fosthiazat

CAS-nr.: 98886-44-3

CIPAC-nr.: 585

(RS)-S-sec-Butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioat

930 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som insekticid eller nematicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fosthiazat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle og vildtlevende pattedyr, specielt hvis stoffet anvendes i yngletiden

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af jordorganismer, der ikke er målarter.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant. For at reducere den potentielle risiko for småfugle bør der i produktgodkendelserne være krav om, at granulatet indarbejdes grundigt i jorden.

Medlemsstaterne underretter i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 Kommissionen om specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

70

Silthiofam

CAS-nr.: 175217-20-6

CIPAC-nr.: 635

N-Allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)-thiophen-3-carboxamid

950 g/kg

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Der foreligger i øjeblikket ikke tilstrækkelige data til støtte for andre anvendelser end frøbehandling. For at der kan gives tilladelse til sådanne anvendelser, skal der fremskaffes og forelægges medlemsstaterne data og oplysninger, der viser, at anvendelserne er acceptable for forbrugerne, operatørerne og miljøet.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om silthiofam, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af operatørerne. Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

71

Coniothyrium minitans

Stamme CON/M/91-08 (DSM 9660)

CIPAC-nr.: 614

Ikke relevant

For nærmere oplysninger om renhed og produktionskontrol henvises der til den reviderede rapport

1. januar 2004

31. december 2013

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Når godkendelser gives, skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Coniothyrium minitans, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på brugernes og arbejdstagernes sikkerhed, og godkendelsesbetingelserne skal omfatte beskyttelsesforanstaltninger.

72

Molinat

CAS-nr.: 2212-67-1

CIPAC-nr.: 235

 

S-Ethylazepan-1-carbothioat

 

S-Ethylperhydroazepin-1-carbothioat

 

S-Ethylperhydroazepin-1-thiocarboxylat

950 g/kg

1. august 2004

31. juli 2014

Må kun anvendes som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om molinat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne generelle vurdering bør medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne bør eventuelt omfatte risikobegrænsende foranstaltninger

være særligt opmærksomme på, at aktivstoffet kan spredes i luften over korte afstande.

73

Thiram

CAS-nr.: 137-26-8

CIPAC-nr.: 24

 

Tetramethylthiuramdisulfid

 

bis(Dimethylthiocarbamoyl)disulfid

960 g/kg

1. august 2004

31. juli 2014

Må kun anvendes som fungicid eller repellent.

Ved gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om thiram, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne generelle vurdering bør medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer. Der bør eventuelt træffes risikobegrænsende foranstaltninger

være særligt opmærksomme på at beskytte mindre pattedyr og fugle, når stoffet anvendes til frøbehandling om foråret. Der bør eventuelt træffes risikobegrænsende foranstaltninger.

74

Ziram

CAS-nr.: 137-30-4

CIPAC-nr.: 31

Zink-bis(dimethyldithiocarbamat)

950 g/kg (FAO-specifikation)

 

Arsen: højst 250 mg/kg

 

Vandindhold: højst 1,5 %

1. august 2004

31. juli 2014

Må kun anvendes som fungicid eller repellent.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ziram, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. juli 2003. Ved denne generelle vurdering bør medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte de arthropoder og vandorganismer, der ikke er målarter. Der bør eventuelt træffes risikobegrænsende foranstaltninger

observere forbrugernes akutte eksponeringssituation ved indtagelse med henblik på fremtidig revision af maksimalgrænseværdier.

75

Mesosulfuron

CAS-nr.: 400852-66-6

CIPAC-nr.: 441

2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methansulfonamido)-p-tolusyre

930 g/kg

1. april 2004

31. marts 2014

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om mesosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. oktober 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandplanter

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet som følge af mesosulfuron og dets metabolitter, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

76

Propoxycarbazon

CAS-nr.: 145026-81-9

CIPAC-nr.: 655

2-(4,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoesyremethylester

≥ 950 g/kg (udtrykt som natriumpropoxycarbazon)

1. april 2004

31. marts 2014

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om propoxycarbazon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. oktober 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet som følge af propoxycarbazon og dets metabolitter, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandøkosystemer, særlig vandplanter

Der træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

77

Zoxamid

CAS-nr.: 156052-68-5

CIPAC-nr.: 640

(RS)-3,5-Dichlor-N-(3-chlor-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamid

950 g/kg

1. april 2004

31. marts 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om zoxamid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. oktober 2003.

78

Chlorpropham

CAS-nr.: 101-21-3

CIPAC-nr.: 43

Isopropyl-3-chlorphenylcarbamat

975 g/kg

1. februar 2005

31. januar 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid og til spiringshæmning.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om chlorpropham, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. november 2003. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af operatørerne, forbrugerne og leddyr, der ikke er målarter. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

79

Benzoesyre

CAS-nr.: 65-85-0

CIPAC-nr.: 622

Benzoesyre

990 g/kg

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som desinfektionsmiddel.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om benzoesyre, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. november 2003.

80

Flazasulfuron

CAS-nr.: 104040-78-0

CIPAC-nr.: 595

1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluormethyl-2-pyridylsulfonyl)urinstof

940 g/kg

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om flazasulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 28. november 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandplanter

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 Kommissionen specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

81

Pyraclostrobin

CAS-nr.: 175013-18-0

CIPAC-nr.: 657

Methyl-N-(2-{[1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxycarbamat

975 g/kg

Urenheden dimethylsulfat (DMS) betragtes som et toksikologisk problem og skal ligge under 0,0001 % i det tekniske produkt.

1. juni 2004

31. maj 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid eller plantevækstreguleringsmiddel.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pyraclostrobin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 28. november 2003. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer, navnlig fisk

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af leddyr og regnorme, der lever i jorden.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 Kommissionen specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

82

Quinoxyfen

CAS-nr.: 124495-18-7

CIPAC-nr.: 566

5,7-Dichlor-4(p-fluorphenoxy)quinolin

970 g/kg

1. september 2004

31. august 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om quinoxyfen, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Plantesundhed den 28. november 2003.

Medlemsstaterne bør være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer. Der skal anvendes risikoreducerende foranstaltninger og overvågningsprogrammer i sårbare områder, hvis det er relevant.

83

Alpha-cypermethrin

CAS-nr.: 67375-30-8

CIPAC-nr.:

Racemat, der omfatter

 

(S)-α-\cyan-3-phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

og

 

(R)-α-\cyan-3-phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

(= cis-2-isomerpar af cypermethrin)

930 g/kg CIS-2

1. marts 2005

28. februar 2015

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om alpha-cypermethrin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 13. februar 2004. Ved denne generelle vurdering

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer, bier og leddyr, som ikke er målarter, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på brugernes sikkerhed, og godkendelsesbetingelserne skal omfatte passende beskyttelsesforanstaltninger.

84

Benalaxyl

CAS-nr.: 71626-11-4

CIPAC-nr.: 416

Methyl-N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-DL-alaninat

960 g/kg

1. marts 2005

28. februar 2015

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om benalaxyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 13. februar 2004. Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

85

Bromoxynil

CAS-nr.: 1689-84-5

CIPAC-nr.: 87

3,5-Dibrom-4-hydroxybenzonitril

970 g/kg

1. marts 2005

28. februar 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om bromoxynil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 13. februar 2004. Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle og vildtlevende pattedyr, specielt hvis stoffet anvendes om vinteren, og af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

86

Desmedipham

CAS-nr.: 13684-56-5

CIPAC-nr.: 477

 

Ethyl-3-phenylcarbamoyloxycarbanilat

 

Ethyl-3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamat

min. 970 g/kg

1. marts 2005

28. februar 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om desmedipham, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 13. februar 2004. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer og regnorme. Der skal anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

87

Ioxynil

CAS-nr.: 13684-83-4

CIPAC-nr.: 86

4-Hydroxy-3,5-di-jodbenzonitril

960 g/kg

1. marts 2005

28. februar 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ioxynil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 13. februar 2004. Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle og vildtlevende pattedyr, specielt hvis stoffet anvendes om vinteren, og af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

88

Phenmedipham

CAS-nr.: 13684-63-4

CIPAC-nr.: 77

 

Methyl-3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilat

 

3-Methoxycarbonylaminophenyl-3′-methylcarbanilat

min. 970 g/kg

1. marts 2005

28. februar 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om phenmedipham, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 13. februar 2004. Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne skal eventuelt omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

89

Pseudomonas chlororaphis

Stamme: MA 342

CIPAC-nr.: 574

Ikke relevant

Fermentatets indhold af den sekundære metabolit 2,3-deepoxy-2,3-didehydrorhizoxin (DDR) må ikke overstige LOQ (2 mg/l) når det formuleres

1. oktober 2004

30. september 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid til bejdsning af frø i lukkede bejdseanlæg.

Når godkendelser gives, skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Pseudomonas chlororaphis, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 30. marts 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på brugeres og arbejdstageres sikkerhed. Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

90

Mepanipyrim

CAS-nr.: 110235-47-7

CIPAC-nr.: 611

N-(4-Methyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-yl)anilin

960 g/kg

1. oktober 2004

30. september 2014

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om mepanipyrim, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 30. marts 2004.

Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer. Der bør, hvis det er relevant, anvendes risikoreducerende foranstaltninger.

91

Acetamiprid

CAS-nr.: 160430-64-8

CIPAC-nr. foreligger endnu ikke

(E)-N 1-[(6-Chlor-3-pyridyl)methyl]-N 2-cyan-N 1-methylacetamidin

≥ 990 g/kg

1. januar 2005

31. december 2014

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om acetamiprid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 29. juni 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på eksponeringen af arbejdere

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

92

Thiacloprid

CAS-nr.: 111988-49-9

CIPAC-nr.: 631

(Z)-N-{3-[(6-Chlor-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamid

≥ 975 g/kg

1. januar 2005

31. december 2014

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om thiacloprid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 29. juni 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte leddyr, der ikke er målarter

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer

være særligt opmærksomme på muligheden for forurening af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold.

Der bør anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

93

Ampelomyces quisqualis

Stamme: AQ 10

Stammesamling nr. CNCM I-807

CIPAC-nr.

foreligger endnu ikke

Ikke relevant

 

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Når godkendelser gives, skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Ampelomyces quisqualis, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

94

Imazosulfuron

CAS-nr.: 122548-33-8

CIPAC-nr.: 590

1-(2-Chlorimidazo[1,2-α]pyridin-3-yl-sul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om imazosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vand- og landplanter, der ikke er målarter. Der anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

95

Laminarin

CAS-nr.: 9008-22-4

CIPAC-nr.: 671

(1→3)-β-D-Glucan

(ifølge IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature)

≥ 860 g/kg tørstof

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som middel til at udløse planternes egne forsvarsmekanismer.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om laminarin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

96

Methoxyfenozid

CAS-nr.: 161050-58-4

CIPAC-nr.: 656

N-tert-Butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid

≥ 970 g/kg

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om methoxyfenozid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af terrestriske og akvatiske leddyr, der ikke er målarter.

Der anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

97

S-Metolachlor

CAS-nr.: 87392-12-9 (S-isomer)

178961-20-1 (R-isomer)

CIPAC-nr.: 607

Blanding af

 

(aRS,1S)-2-chlor-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid (80-100 %)

og

 

(aRS,1R)-2-chlor-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om s-metolachlor, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. oktober 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, navnlig med aktivstoffet og dets metabolitter CGA 51202 og CGA 354743, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller vejrforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelse af vandplanter.

Der anvendes risikoreducerende foranstaltninger, hvis det er relevant.

98

Gliocladium catenulatum

Stamme: J1446

Stammesamling nr. DSM 9212

CIPAC-nr.

foreligger endnu ikke

Ikke relevant

 

1. april 2005

31. marts 2015

Må kun tillades anvendt som fungicid.

Når godkendelser gives, skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Gliocladium catenulatum, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 30. marts 2004.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på brugeres og arbejdstageres sikkerhed. Der bør anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

99

Etoxazol

CAS-nr.: 153233-91-1

CIPAC-nr.: 623

(RS)-5-tert-Butyl-2-[2-(2,6-difluorphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl]phenetol

≥ 948 g/kg

1. juni 2005

31. maj 2015

Må kun tillades anvendt som acaricid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om etoxazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2004.

Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer.

Der bør anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

100

Tepraloxydim

CAS-nr.: 149979-41-9

CIPAC-nr.: 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-Chlorallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-on

≥ 920 g/kg

1. juni 2005

31. maj 2015

Må kun tillades anvendt som herbicid.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om tepraloxydim, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. december 2004.

Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af landleddyr, der ikke er målarter

Der bør anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

101

Chlorothalonil

CAS-nr.: 1897-45-6

CIPAC-nr.: 288

Tetrachlorisophthalonitril

985 g/kg

Hexachlorbenzen: højst 0,04 g/kg

Decachlorbiphenyl: højst 0,03 g/kg

1. marts 2006

28. februar 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om chlorothalonil, særlig tillæg I og II, som er færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. februar 2005.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af:

vandorganismer

grundvandet, navnlig for så vidt angår aktivstoffet og dets metabolitter R417888 og R611965 (SDS46851), når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

102

Chlorotoluron (ikke oplyst stereokemi)

CAS-nr.: 15545-48-9

CIPAC-nr.: 217

3-(3-Chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylurea

975 g/kg

1. marts 2006

28. februar 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om chlorotoluron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. februar 2005. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

103

Cypermethrin

CAS-nr.: 52315-07-8

CIPAC-nr.: 332

(RS)-α-Cyan-3 phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropan-carboxylat

(4 isomerpar: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1. marts 2006

28. februar 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cypermethrin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. februar 2005. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer, bier samt leddyr, som ikke er målarter. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på at beskytte sprøjtepersonalet. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant

104

Daminozid

CAS-nr.: 1596-84-5

CIPAC-nr.: 330

N-Dimethylaminosuccinamidsyre

990 g/kg

Urenheder:

N-nitrosodimethylamin: højst 2,0 mg/kg

1,1-dimethylhydrazid: højst 30 mg/kg

1. marts 2006

28. februar 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som vækstreguleringsmiddel i ikke-spiselige afgrøder

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om daminozid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. februar 2005. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på brugeres og arbejdstageres sikkerhed efter re-entry. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant

105

Thiophanat-methyl (ikke oplyst stereokemi)

CAS-nr.: 23564-05-8

CIPAC-nr.: 262

Dimethyl-4,4′-(o-phenylen)bis(3-thioallophanat)

950 g/kg

1. marts 2006

28. februar 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om thiophanat-methyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. februar 2005. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer samt regnorme og andre makroorganismer i jorden. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

106

Tribenuron

CAS-nr.: 106040-48-6 (tribenuron)

CIPAC-nr.: 546

2-[4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoesyre

950 g/kg (udtrykt som tribenuron-methyl)

1. marts 2006

28. februar 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om tribenuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. februar 2005. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte landplanter, der ikke er målarter, højere vandplanter og grundvandet under sårbare forhold. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

107

MCPA

CAS-nr.: 94-74-6

CIPAC-nr.: 2

4-Chlor-o-tolyloxyeddikesyre

≥ 930 g/kg

1. maj 2006

30. april 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om MCPA, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2005

Medlemsstaterne bør være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger såsom stødpudezoner, hvis det er relevant

108

MCPB

CAS-nr.: 94-81-5

CIPAC-nr.: 50

4-(4-Chlor-o-tolyloxy)smørsyre

≥ 920 g/kg

1. maj 2006

30. april 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om MCPB, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. april 2005

Medlemsstaterne bør være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger såsom stødpudezoner, hvis det er relevant

109

Bifenazat

CAS-nr.: 149877-41-8

CIPAC-nr.: 736

Isopropyl-2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformiat

≥ 950 g/kg

1. december 2005

30. november 2015

DEL A

Må kun tillades anvendt som acaricid.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder bifenazat, til andre anvendelser end til prydplanter i væksthuse være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om bifenazat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. juni 2005.

110

Milbemectin

Milbemectin er en blanding af M.A3 og M.A4

CAS-nr.:

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC-nr.: 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-Dihydroxy-5′,6′,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-on

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-Ethyl-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-tetrahydropyran-2-on

≥ 950 g/kg

1. december 2005

30. november 2015

DEL A

Må kun tillades anvendt som acaricid eller insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om milbemectin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. juni 2005.

Ved denne samlede vurdering bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer.

Der bør anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

111

Chlorpyrifos

CAS-nr.: 2921-88-2

CIPAC-nr.: 221

O,O-Diethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylphosphorthioat

≥ 970 g/kg

Urenheden O,O,O,O-tetraethyldithiodiphosphat (sulfotep) betragtes som et toksikologisk problem og må højst udgøre 3 g/kg

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om chlorpyrifos, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. juni 2005.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer, bier og leddyr, som ikke er målarter, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger såsom stødpudezoner, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen for fugle og pattedyr. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af chlorpyrifos i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

112

Chlorpyrifos-methyl

CAS-nr.: 5598-13-0

CIPAC-nr.: 486

O,O-Dimethyl-O-3,5,6-trichlor-2-pyridylphosphorthioat

≥ 960 g/kg

Urenhederne O,O,O,O-tetramethyldithiodiphosphat (sulfotemp) og O,O,O-trimethyl-O-(3,5,6-trichlor-2-pyridinyl)diphosphordithioat (sulfotempester) betragtes som et toksikologisk problem og må hver især højst udgøre 5 g/kg

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om chlorpyrifos-methyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. juni 2005.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer, bier og leddyr, som ikke er målarter, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger såsom stødpudezoner, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen for fugle og pattedyr ved udendørs anvendelse. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af chlorpyrifos-methyl i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

113

Maneb

CAS-nr.: 12427-38-2

CIPAC-nr.: 61

Manganethylenbis (dithiocarbamat) (polymert)

≥ 860 g/kg

Urenheden ethylenthiourea betragtes som et toksikologisk problem og må højst udgøre 0,5 % af manebindholdet.

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om maneb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. juni 2005.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer og vurdere brugernes eksponering via fødevarer.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer og leddyr, som ikke er målarter, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger.

Medlemsstaterne foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen for fugle og pattedyr samt for udviklingstoksicitet.

De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af maneb i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

114

Mancozeb

CAS-nr.: 8018-01-7 (tidligere 8065-67-5)

CIPAC-nr.: 34

Kompleks af manganethylenbis (dithiocarbamat) (polymert) med zinksalt

≥ 800 g/kg

Urenheden ethylenthiourea betragtes som et toksikologisk problem og må højst udgøre 0,5 % af mancozebindholdet.

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om mancozeb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. juni 2005.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer og vurdere brugernes eksponering via fødevarer.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer og leddyr, som ikke er målarter, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger.

Medlemsstaterne foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen for fugle og pattedyr samt for udviklingstoksicitet.

De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af mancozeb i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

115

Metiram

CAS-nr.: 9006-42-2

CIPAC-nr.: 478

Zink-ammin-ethylenbis (dithiocarbamat) — poly[ethylenbis(thiuramdisulfid)]

≥ 840 g/kg

Urenheden ethylenthiourea betragtes som et toksikologisk problem og må højst udgøre 0,5 % af metiramindholdet.

1. juli 2006

30. juni 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metiram, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 3. juni 2005.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer og vurdere brugernes eksponering via fødevarer.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer og leddyr, som ikke er målarter, og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger.

Medlemsstaterne foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen for fugle og pattedyr. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af metiram i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

116

Oxamyl

CAS-nr.: 23135-22-0

CIPAC-nr.: 342

N,N-Dimethyl-2-methylcarbamoyloxyimino-2-(methylthio)acetamid

970 g/kg

1. august 2006

31. juli 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som nematicid og insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om oxamyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. juli 2005. Ved denne samlede vurdering

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte fugle og pattedyr, regnorme, vandorganismer, overfladevand og grundvand under sårbare forhold.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte sprøjtepersonalet. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser for at bekræfte risikovurderingen for grundvandsforurening af sur jordbund samt for fugle, pattedyr og regnorme. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at oxamyl optages i dette bilag, senest to år efter godkendelsesdatoen fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen.

117

1-methylcyclopropen (der vil ikke blive fastlagt et ISO-fællesnavn for dette aktivstof)

CAS-nr.: 3100-04-7

CIPAC-nr. foreligger endnu ikke

1-Methylcyclopropen

≥ 960 g/kg

Urenhederne 1-chlor-2-methylpropen og 3-chlor-2-methylpropen betragtes som et toksikologisk problem og må hver især højst udgøre 0,5 g/kg i det tekniske materiale

1. april 2006

31. marts 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel i lukkede oplagringsrum efter høst.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om 1-methylcyclopropen, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. september 2005.

118

Forchlorfenuron

CAS-nr.: 68157-60-8

CIPAC-nr.: 633

1-(2-Chlor-4-pyridinyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1. april 2006

31. marts 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder forchlorfenuron, til andre anvendelser end til kiwiplanter være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om forchlorfenuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. september 2005.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på den potentielle kontaminering af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Der bør anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

119

Indoxacarb

CAS-nr.: 173584-44-6

CIPAC-nr.: 612

Methyl-(S)-N-[7-chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluormethoxy)carbanilat

TC (teknisk materiale): ≥ 628 g/kg indoxacarb

1. april 2006

31. marts 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om indoxacarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. september 2005.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

120

Warfarin

CAS-nr.: 81-81-2

CIPAC-nr.: 70

(RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)kumarin 3-(α-acetonyl-benzyl)-4-hydroxykumarin

≥ 990 g/kg

1. oktober 2006

30. september 2013

DEL A

Må kun tillades anvendt som rodenticid i form af forud tilberedt lokkemad, eventuelt anbragt i særligt konstruerede beholdere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om warfarin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. september 2005. Medlemsstaterne skal i den samlede vurdering være særligt opmærksomme på at beskytte det personale, der udlægger rodenticidet, fugle og pattedyr, der ikke er mål for rodenticidet.

Der træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

121

Clothianidin

CAS-nr.: 210880-92-5

CIPAC-nr.: 738

(E)-1-(2-Chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin

≥ 960 g/kg

1. august 2006

31. juli 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier, skal nedenstående krav opfyldes, når stoffet anvendes til frøbehandling:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Medlemsstaterne sikrer, at:

det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med clothianidin, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet

godkendelsesbetingelserne, særlig for anvendelse ved sprøjtemetoden, omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte honningbier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for clothianidin i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om clothianidin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold.

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af frøædende fugle og pattedyr, når stoffet anvendes som frøbejdse.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

122

Pethoxamid

CAS-nr.: 106700-29-2

CIPAC-nr.: 655

2-Chlor-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamid

≥ 940 g/kg

1. august 2006

31. juli 2016

DEL A

Må kun anvendes som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pethoxamid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold.

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandmiljøet, særlig højere vandplanter.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 Kommissionen specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

123

Clodinafop

CAS-nr.: 114420-56-3

CIPAC-nr.: 683

(R)-2-[4-(5-Chlor-3-fluor-2-pyridyloxy)-phenoxy]-propionsyre

≥ 950 g/kg (udtrykt som clodinafop-propargyl)

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om clodinafop, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006.

124

Pirimicarb

CAS-nr.: 23103-98-2

CIPAC-nr.: 231

2-Dimethylamino-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl-dimethylcarbamat

≥ 950 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pirimicarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på brugernes sikkerhed, og anvendelsesbetingelserne skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer og sikre sig, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger såsom stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser for at bekræfte vurderingen af risikoen på langt sigt for fugle og for mulig grundvandsforurening, navnlig med hensyn til metabolitten R35140. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af pirimicarb i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

125

Rimsulfuron

CAS-nr.: 122931-48-0 (rimsulfuron)

CIPAC-nr.: 716

1-(4-6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 960 g/kg (udtrykt som rimsulfuron)

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om rimsulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planter, der ikke er målarter, og grundvand under sårbare forhold. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

126

Tolclofos-methyl

CAS-nr.: 57018-04-9

CIPAC-nr.: 479

 

O-2,6-Dichlor-p-tolyl O,O-dimethylphosphorthioat

 

O-2,6-Dichlor-4-methylphenyl-O,O-dimethylphosphorthioat

≥ 960 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tolclofos-methyl, til andre anvendelser end behandling af læggekartofler forud for lægning og jordbehandling i forbindelse med salat i væksthuse være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om tolclofos-methyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006.

127

Triticonazol

CAS-nr.: 131983-72-7

CIPAC-nr.: 652

(±)-(E)-5-(4-Chlorbenzyliden)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 950 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triticonazol, til andre anvendelser end frøbehandling være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om triticonazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006. Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte sprøjtepersonale. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på den potentielle risiko for kontaminering af grundvandet, navnlig med det meget svært nedbrydelige aktivstof og dets metabolit RPA 406341, i sårbare områder

være særligt opmærksomme på at beskytte frøædende fugle (risikoen på langt sigt).

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

De berørte medlemsstater foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen for frøædende fugle. De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at triticonazol optages i dette bilag, senest to år efter godkendelsesdatoen fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen.

128

Dimoxystrobin

CAS-nr.: 149961-52-4

CIPAC-nr.: 739

(E)-o-(2,5-Dimethylphenoxymethyl)-2-methoxyimino-N-methylphenylacetamid

≥ 980 g/kg

1. oktober 2006

30. september 2016

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dimoxystrobin, til brug indendøre være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om dimoxystrobin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 27. januar 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes under forhold, hvor afgrøderne har en lav tilbageholdelsesfaktor, eller i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af:

en detaljeret risikovurdering, for så vidt angår fugle og pattedyr, af det formulerede aktivstof

en omfattende risikovurdering, for så vidt angår vandområder, af den store kroniske risiko for fisk og effektiviteten ved potentielle risikobegrænsende foranstaltninger, under særlig hensyntagen til afstrømning og dræn.

De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at dimoxystrobin optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

129

Clopyralid

CAS-nr.: 1702-17-6

CIPAC-nr.: 455

3,6-Dichlorpyridin-2-carboxylsyre

≥ 950 g/kg

1. maj 2007

30. april 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder clopyralid, til andre anvendelsesformål end sprøjtning om foråret skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om clopyralid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. april 2006.

Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planter, der ikke er målarter, og grundvandet i følsomme områder. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, og der bør iværksættes overvågningsprogrammer for at undersøge eventuel grundvandsforurening i følsomme områder, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte resultaterne af dyremetabolisme. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at clopyralid optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

130

Cyprodinil

CAS-nr.: 121522-61-2

CIPAC-nr.: 511

(4-Cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)-phenyl-amin

≥ 980 g/kg

1. maj 2007

30. april 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om cyprodinil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. april 2006.

Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelse af fugle, pattedyr og vandorganismer. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikovurderingen for fugle og pattedyr og for mulig tilstedeværelse af restkoncentrationer af metabolitten CGA 304075 i fødevarer af animalsk oprindelse. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at cyprodinil optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

131

Fosetyl

CAS-nr.: 15845-66-6

CIPAC-nr.: 384

Ethylhydrogenphosphonat

≥ 960 g/kg (udtrykt som fosetyl-Al)

1. maj 2007

30. april 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fosetyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. april 2006.

Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelse af fugle, pattedyr og vandorganismer samt leddyr, der ikke er målarter.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikovurderingen for leddyr, der ikke er målarter, særlig med hensyn til naturlig genopretning, og for planteædende pattedyr. De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at fosetyl optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

132

Trinexapac

CAS-nr.: 104273-73-6

CIPAC-nr.: 732

4-(Cyclopropyl-hydroxymethylen)-3,5-dioxo-cyclohexancarboxylsyre

≥ 940 g/kg (udtrykt som trinexapacethyl)

1. maj 2007

30. april 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om trinexapac, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. april 2006.

Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelse af fugle og pattedyr.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

133

Dichlorprop-P

CAS-nr.: 15165-67-0

CIPAC-nr.: 476

(R)-2-(2,4-Dichlorphenoxy) propansyre

≥ 900 g/kg

1. juni 2007

31. maj 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om dichlorprop-P, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. maj 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer og planter, der ikke er målarter. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte resultaterne vedrørende dyremetabolisme og vurderingen af den akutte risiko og risikoen på kort sigt for fugle og af den akutte risiko for planteædende pattedyr.

De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at dichlorprop-P optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

134

Metconazol

CAS-nr.: 125116-23-6 (ikke oplyst stereokemi)

CIPAC-nr.: 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-Chlorbenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(summen af cis-og trans-isomerer)

1. juni 2007

31. maj 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid og plantevækstreguleringsmiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. maj 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer, fugle og pattedyr. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant.

135

Pyrimethanil

CAS-nr.: 53112-28-0

CIPAC-nr.: ikke tildelt

N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)anilin

≥ 975 g/kg

(Urenheden cyanamid betragtes som et toksikologisk problem og må højst udgøre 0,5 g/kg i det tekniske materiale)

1. juni 2007

31. maj 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pyrimethanil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. maj 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikovurderingen for fisk. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at pyrimethanil optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

136

Triclopyr

CAS-nr.: 055335-06-3

CIPAC-nr.: 376

3,5,6-Trichlor-2-pyridyloxyeddikesyre

≥ 960 g/kg

(som triclopyrbutoxyethylester)

1. juni 2007

31. maj 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder triclopyr, til andre anvendelsesformål end sprøjtning på græs- og græsningsarealer om foråret skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om triclopyr, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 23. maj 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet i følsomme områder. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, og der bør iværksættes overvågningsprogrammer i de følsomme områder, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer og planter, der ikke er målarter. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte den akutte risiko og risikoen på langt sigt for fugle og pattedyr og af risikoen for vandorganismers eksponering for metabolitten 6-chlor-2-pyridinol. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at triclopyr optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

137

Metrafenon

CAS-nr.: 220899-03-6

CIPAC-nr.: 752

3′-Brom-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzophenon

≥ 940 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metrafenon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2006.

Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 Kommissionen specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713

Stammesamling nr. NRRL B-21661

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Intet

 

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus subtilis, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2006.

139

Spinosad

CAS-nr.: 131929-60-7 (Spinosyn A)

131929-63-0 (Spinosyn D)

CIPAC-nr.: 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-*-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-*-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacen-7,15-dion

 

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R, 16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-*-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-*-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-hexadecahydro-4,14-dimethyl-1H-8-oxacyclododeca[b]as-indacen-7,15-dion

Spinosad er en blanding af 50-95 % spinosyn A og 5-50 % spinosyn D

≥ 850 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om spinosad, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer

være særligt opmærksomme på risikoen for regnorme, når stoffet anvendes i drivhuse.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

140

Thiamethoxam

CAS-nr.: 153719-23-4

CIPAC-nr.: 637

(E,Z)-3-(2-Chlor-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-[1,3,5]oxadiazinan-4-yliden-N-nitroamin

≥ 980 g/kg

1. februar 2007

31. januar 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier, skal nedenstående krav opfyldes, når stoffet anvendes til frøbehandling:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Medlemsstaterne sikrer, at:

det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med thiamethoxam, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet

godkendelsesbetingelserne, særlig for anvendelse ved sprøjtemetoden, omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte honningbier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for thiamethoxam i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om thiamethoxam, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på muligheden for grundvandsforurening, navnlig med hensyn til aktivstoffet og dets metabolitter NOA 459602, SYN 501406 og CGA 322704, når aktivstoffet anvendes i områder med følsomme jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer

være særligt opmærksomme på risikoen på langt sigt for små planteædende dyr, hvis stoffet anvendes til frøbehandling.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

141

Fenamiphos

CAS-nr.: 22224-92-6

CIPAC-nr.: 692

(RS)-Ethyl-4-methylthio-m-tolyl-isopropyl-phosphoramidat

≥ 940 g/kg

1. august 2007

31. juli 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som nematicid, der tilføres gennem et fast drypvandingssystem i væksthuse.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenamiphos, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer, jordorganismer, der ikke er målarter, og grundvandet i sårbare områder.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, og der bør iværksættes overvågningsprogrammer for at undersøge eventuel grundvandsforurening i sårbare områder, hvis det er relevant.

142

Ethephon

CAS-nr.: 16672-87-0

CIPAC-nr.: 373

2-Chlorethyl-phosphonsyre

≥ 910 g/kg (teknisk materiale — TC)

Urenhederne MEPHA (mono 2-chlorethylester, 2-chlorethyl-phosphonsyre) og 1,2-dichlorethan betragtes som et toksikologisk problem og må højst udgøre hhv. 20 g/kg og 0,5 g/kg i det tekniske materiale.

1. august 2007

31. juli 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ethephon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2006.

143

Flusilazol (2)

CAS-nr.: 85509-19-9

CIPAC-nr.: 435

Bis(4-Fluorphenyl)(methyl) (1H-1,2.4-triazol-1-ylmethyl)silan

925 g/kg

1. januar 2007

30. juni 2008 (2)

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid på følgende afgrøder:

korn, bortset fra ris (2)

majs (2)

rapsfrø (2)

sukkerroer (2)

i doseringer på højst 200 g aktivstof pr. ha pr. anvendelse.

Følgende anvendelser må ikke tillades:

sprøjtning fra fly

udspredning via ryg- og håndsprøjter, hverken for private eller professionelle brugere

i private haver.

Medlemsstaterne sørger for, at der træffes alle nødvendige risikobegrænsende foranstaltninger. Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af:

vandorganismer. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem behandlede områder og overfladevandområder. Denne afstand kan være afhængig af, om der anvendes afdriftreducerende teknikker eller redskaber eller ej

fugle og pattedyr. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. valg af et fornuftigt tidspunkt for anvendelsen og udvælgelse af de formuleringer, der som følge af deres fysiske udformning eller indholdet af passende varselsmidler sikrer, at de pågældende arter eksponeres mindst muligt

brugerne, der skal bære passende beskyttelsesbeklædning, navnlig handsker, overtræksdragter, gummistøvler og ansigtsværn eller sikkerhedsbriller, under blanding, påfyldning, sprøjtning og rengøring af udstyret, medmindre det gennem udstyrets design og konstruktion eller ved montering af særlige beskyttelsesanordninger på udstyret er udelukket, at der kan forekomme eksponering for stoffet.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om flusilazol, særlig tillæg I og II.

Medlemsstaterne sørger for, at godkendelsesindehaverne senest den 31. december hvert år indsender en rapport om eventuelle tilfælde af helbredsproblemer hos brugere. Medlemsstaterne kan kræve, at der afgives visse oplysninger, f.eks. om salg og undersøgelser af forbrugsmønstre, således at der kan dannes et realistisk billede af anvendelsesbetingelserne og eventuelle toksikologiske virkninger af flusilazol.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser af flusilazols potentielle hormonforstyrrende egenskaber senest to år efter, at OECD har vedtaget retningslinjerne for testning af hormonforstyrrende stoffer. De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at flusilazol optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter vedtagelsen af ovennævnte retningslinjer for testning.

144

Carbendazim (ikke oplyst stereokemi)

CAS-nr.: 10605-21-7

CIPAC-nr.: 263

Methylbenzimidazol-2-ylcarbamat

980 g/kg

1. januar 2007

13. juni 2011

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid på følgende afgrøder:

korn

rapsfrø

sukkerroer

majs

i doseringer på højst

0,25 kg aktivstof pr. ha for hver anvendelse på korn og rapsfrø

0,075 kg aktivstof pr. ha for hver anvendelse på sukkerroer

0,1 kg aktivstof pr. ha for hver anvendelse på majs.

Følgende anvendelser må ikke tillades:

sprøjtning fra fly

udspredning via ryg- og håndsprøjter, hverken for private eller professionelle brugere

i private haver.

Medlemsstaterne sørger for, at der træffes alle nødvendige risikobegrænsende foranstaltninger. Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på beskyttelsen af:

vandorganismer. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem behandlede områder og overfladevandområder. Denne afstand kan være afhængig af, om der anvendes afdriftreducerende teknikker eller redskaber eller ej.

regnorme og andre makroorganismer i jorden. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. udvælgelse af den mest hensigtsmæssige kombination af antallet af og tidspunkterne for anvendelserne, anvendelsesdoseringer og om nødvendigt aktivstoffets koncentrationsgrad.

fugle og pattedyr. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. valg af et fornuftigt tidspunkt for anvendelsen og udvælgelse af de formuleringer, der som følge af deres fysiske udformning eller indholdet af passende varselsmidler sikrer, at de pågældende arter eksponeres mindst muligt.

brugerne, der skal bære passende beskyttelsesbeklædning, navnlig handsker, overtræksdragter, gummistøvler og ansigtsværn eller sikkerhedsbriller, under blanding, påfyldning, sprøjtning og rengøring af udstyret, medmindre det gennem udstyrets design og konstruktion eller ved montering af særlige beskyttelsesanordninger på udstyret er udelukket, at der kan forekomme eksponering for stoffet.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om carbendazim, særlig tillæg I og II.

Medlemsstaterne sørger for, at godkendelsesindehaverne senest den 31. december hvert år indsender en rapport om eventuelle tilfælde af helbredsproblemer hos brugere. Medlemsstaterne kan kræve, at der afgives visse oplysninger, f.eks. om salg og undersøgelser af forbrugsmønstre, således at der kan dannes et realistisk billede af anvendelsesbetingelserne og eventuelle toksikologiske virkninger af carbendazim.

145

Captan

CAS-nr.: 133-06-02

CIPAC-nr.: 40

N-(Trichlormethylthio)cyclohex-4-en-1,2-dicarboximid

≥ 910 g/kg

Urenheder:

 

Perchlormethylmercaptan (R005406): højst 5 g/kg

 

Folpet: højst 10 g/kg

 

Carbontetrachlorid: højst 0,1 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder captan, til andre anvendelsesformål end tomater skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om captan, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 29. september 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten med henblik på fremtidige ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet i følsomme områder. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, og der bør iværksættes overvågningsprogrammer i de følsomme områder, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr og vandorganismer. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen på langt sigt for fugle og pattedyr og en toksikologisk vurdering vedrørende metabolitter, der eventuelt kan forekomme i grundvand i følsomme områder. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at captan optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

146

Folpet

CAS-nr.: 133-07-3

CIPAC-nr.: 75

N-(Trichlormethylthio)phthalimid

≥ 940 g/kg

Urenheder:

 

Perchlormethylmercaptan (R005406): højst 3,5 g/kg

 

Carbontetrachlorid: højst 4 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder folpet, til andre anvendelsesformål end vinterhvede skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om folpet, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 29. september 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten med henblik på fremtidige ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr og vand- og jordorganismer. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen på langt sigt for fugle, pattedyr og regnorme. De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at folpet optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

147

Formetanat

CAS-nr.: 23422-53-9

CIPAC-nr.: 697

3-Dimethylaminomethylenaminophenyl methylcarbamat

≥ 910 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og acaricid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder formetanat, til andre anvendelsesformål end frilandstomater og prydbuske skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om formetanat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 29. september 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, leddyr, der ikke er målarter, samt bier og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten med henblik på fremtidige ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen på langt sigt for fugle, pattedyr og leddyr, der ikke er målarter. De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at formetanat optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

148

Methiocarb

CAS-nr.: 2032-65-7

CIPAC-nr.: 165

4-Methylthio-3,5-xylylmethylcarbamat

≥ 980 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som afskrækningsmiddel i forbindelse med frøbehandling, som insekticid og som sneglegift.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methiocarb, til andre anvendelsesformål end majsfrøbehandling skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om methiocarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 29. september 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr og leddyr, der ikke er målarter, og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og andre tilstedeværende og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten med henblik på fremtidige ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen for fugle, pattedyr og leddyr, der ikke er målarter, og en toksikologisk vurdering vedrørende metabolitter, der eventuelt kan forekomme i afgrøder. De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at methiocarb optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

149

Dimethoat

CAS-nr.: 60-51-5

CIPAC-nr.: 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl)phosphordithioat; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamid

≥ 950 g/kg

Urenheder:

omethoat: højst 2 g/kg

isodimethoat: højst 3 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om dimethoat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 24. november 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer og andre leddyr, der ikke er målarter. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. stødpudezoner og reduktion af udvaskning og afløb til overfladevand

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via fødevarer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen for fugle, pattedyr og leddyr, der ikke er målarter, og en toksikologisk vurdering vedrørende metabolitter, der eventuelt kan forekomme i afgrøder.

De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at dimethoat optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

150

Dimethomorph

CAS-nr.: 110488-70-5

CIPAC-nr.: 483

(E,Z)-4-[3-(4-Chlorphenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholin

≥ 965 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om dimethomorph, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 24. november 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr og vandorganismer.

De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

151

Glufosinat

CAS-nr.: 77182-82-2

CIPAC-nr.: 437.007

Ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinat

950 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder glufosinat, til andre anvendelsesformål end i æbleplantager, især hvad angår brugernes og forbrugernes eksponering, skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om glufosinat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 24. november 2006. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på risikoen for forurening af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af pattedyr, leddyr, der ikke er målgrupper, og planter, der ikke er målgrupper.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen for pattedyr og leddyr, der ikke er målarter, i æbleplantager. De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at glufosinat optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

152

Metribuzin

CAS-nr.: 21087-64-9

CIPAC-nr.: 283

4-Amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on

≥ 910 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder metribuzin, til andre anvendelsesformål end selektiv herbicidsprøjtning efter kartoffelspiringen skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metribuzin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 24. november 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af alger og vandplanter samt planter, der ikke er målgrupper og befinder sig uden for det behandlede område, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af passende personlige værnemidler.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen for grundvandet. De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at metribuzin optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

153

Phosmet

CAS-nr.: 732-11-6

CIPAC-nr.: 318

O,O-Dimethyl-S-phthalimidomethyl phosphordithioat; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimid

≥ 950 g/kg

Urenheder:

phosmetoxon: højst 0,8 g/kg

isophosmet: højst 0,4 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om phosmet, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 24. november 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer, bier og andre leddyr, som ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. stødpudezoner og reduktion af udvaskning og afløb til overfladevand

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af passende personlige værnemidler og åndedrætsværn.

Medlemsstaterne anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen for fugle (den akutte risiko) og planteædende pattedyr (risikoen på langt sigt). De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at phosmet optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

154

Propamocarb

CAS-nr.: 24579-73-5

CIPAC-nr.: 399

Propyl-3-(dimethylamino)propylcarbamat

≥ 920 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propamocarb, til andre anvendelsesformål end bladsprøjtning skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, for så vidt angår eksponering af arbejdstagere, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om propamocarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 24. november 2006.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte beskyttelsesforanstaltninger, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på overførsel af restkoncentrationer i jorden til vekselafgrøder eller efterfølgende afgrøder

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af overfladevandet og grundvandet i sårbare områder

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr og vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

155

Ethoprophos

CAS-nr.: 13194-48-4

CIPAC-nr.: 218

O-Ethyl-S,S-dipropylphosphordithioat

> 940 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som nematicid og insekticid på jord.

Bør kun tillades anvendt af professionelle brugere.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ethoprophos, til andre anvendelsesformål end kartofler, der ikke dyrkes til konsum eller foder, skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ethoprophos, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 16. marts 2007.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på restkoncentrationerne og evaluere forbrugernes eksponering via kosten med henblik på fremtidige ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer

være særligt opmærksomme på brugernes sikkerhed. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler og åndedrætsværn samt andre risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. anvendelse af et lukket overførselssystem ved distribution af produktet

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer, overflade- og grundvand i følsomme områder. Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner og fuldstændig nedfældning af granulaterne i jorden.

De berørte medlemsstater foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser for at bekræfte risikoen på kort og langt sigt for fugle og pattedyr, der æder regnorme. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at ethoprophos optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

156

Pirimiphos-methyl

CAS-nr.: 29232-93-7

CIPAC-nr.: 239

 

O-2-Diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl

 

O,O-Dimethylphosphorthioat

> 880 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid i oplagringsrum efter høst.

Bærbart udstyr må ikke tillades.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder pirimiphos-methyl, til andre anvendelsesformål end med automatiserede systemer i tomme oplagringsrum til korn skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pirimiphos-methyl, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. marts 2007.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på brugernes sikkerhed. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten med henblik på fremtidige ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer.

157

Fipronil

CAS-nr.: 120068-37-3

CIPAC-nr.: 581

(±)-5-Amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α-trifluor-para-tolyl)-4-trifluormethylsulfinyl-pyrazol-3-carbonitril

≥ 950 g/kg

1. oktober 2007

30. september 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid til frøbehandling.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier, skal nedenstående krav opfyldes:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Medlemsstaterne sikrer, at:

det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med fipronil, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for fipronil i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fipronil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 16. marts 2007. Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på de markedsførte produkters emballage med henblik på at undgå produktforringelse som følge af lysets påvirkning

være særligt opmærksomme på risikoen for forurening af grundvandet, navnlig med metabolitter, der er mere persistente end moderforbindelsen, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af frøædende fugle og pattedyr, vandorganismer, leddyr, som ikke er målarter, og honningbier.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater foreskriver, at der skal fremlægges yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte risikovurderingen for frøædende fugle og pattedyr samt honningbier, særlig biyngel. De sikrer, at de anmeldere, der har anmodet om, at fipronil optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest et år efter godkendelsesdatoen.

158

Beflubutamid

CAS-nr.: 113614-08-7

CIPAC-nr.: 662

(RS)-N-Benzyl-2-(4-fluor-3-trifluormethylphenoxy)butanamid

≥ 970 g/kg

1. december 2007

30. november 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om beflubutamid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. maj 2007.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på risikoen for vandorganismer.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

159

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus

CIPAC-nr.:

Ikke tildelt

Ikke relevant

 

1. december 2007

30. november 2017

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Spodoptera exigua NPV, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 15. maj 2007.

160

Prosulfocarb

CAS-nr.: 52888-80-9

CIPAC-nr.: 539

S-Benzyl-dipropyl (thiocarbamat)

970 g/kg

1. november 2008

31. oktober 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om prosulfocarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 9. oktober 2007.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. en stødpudezone, hvis det er relevant.

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planter, som ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. usprøjtede stødpudezoner, hvis det er relevant.

161

Fludioxonil

CAS-nr.: 131341-86-1

CIPAC-nr.: 522

4-(2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-carbonitril

950 g/kg

1. november 2008

31. oktober 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fludioxonil, til andre anvendelser end frøbehandling være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives, og:

være særligt opmærksomme på den potentielle risiko for kontaminering af grundvandet, navnlig med metabolit CGA 339833 og CGA 192155, som fremkommer ved jordfotolyse, i sårbare områder

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fisk og hvirvelløse vanddyr.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fludioxonil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 9. oktober 2007.

162

Clomazon

CAS-nr.: 81777-89-1

CIPAC-nr.: 509

2-(2-Chlorbenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-on

960 g/kg

1. november 2008

31. oktober 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om clomazon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 9. oktober 2007.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planter, som ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner, hvis det er relevant.

163

Benthiavalicarb

CAS-nr.: 413615-35-7

CIPAC-nr.: 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-Fluor-1,3-benzothiazol-2-yl) ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamicacid

≥ 910 g/kg

Følgende urenheder betragtes som et toksikologisk problem og må hver især højst udgøre en vis mængde i det tekniske materiale:

 

6,6′-difluor-2,2′-dibenzothiazol: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorphenyl)disulfid: < 14 mg/kg

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om benthiavalicarb, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed

beskyttelsen af leddyr, som ikke er målarter.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder benthiavalicarb, til andre anvendelsesformål end i væksthuse skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Medlemsstaterne meddeler i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EF) nr. 1107/2009 Kommissionen specifikationerne for det tekniske materiale som industrielt fremstillet.

164

Boscalid

CAS-nr.: 188425-85-6

CIPAC-nr.: 673

2-Chlor-N-(4′-chlorbiphenyl-2-yl)nicotinamid

≥ 960 g/kg

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om boscalid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed

risikoen på langt sigt for fugle og jordbundsorganismer

risikoen for akkumulering i jorden, hvis stoffet anvendes på flerårige afgrøder eller på efterfølgende afgrøder, der dyrkes i vekseldrift.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

165

Carvon

CAS-nr.: 99-49-0 (d/l-blanding)

CIPAC-nr.: 602

5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-on

≥ 930 g/kg med et d/l-forhold på mindst 100:1

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om carvon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på risikoen for brugerne.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

166

Fluoxastrobin

CAS-nr.: 361377-29-9

CIPAC-nr.: 746

(E)-{2-[6-(2-Chlorphenoxy)-5-fluorpyrimidin-4-yloxy] phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxim

≥ 940 g/kg

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fluoxastrobin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed, særlig ved håndtering af det ufortyndede koncentrat. Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende beskyttelsesudstyr, f.eks. en ansigtsskærm

beskyttelsen af vandorganismer. Der skal træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant

restkoncentrationer af fluoxastrobin-metabolitter ved anvendelse af halm fra de behandlede områder som dyrefoder. Anvendelsesbetingelserne skal omfatte begrænsninger vedrørende fodring af dyr, hvis det er relevant

risikoen for akkumulering i jordoverfladen, hvis stoffet anvendes på flerårige afgrøder eller på efterfølgende afgrøder, der dyrkes i vekseldrift.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

data, der gør det muligt at foretage en omfattende risikovurdering, for så vidt angår vandområder, under hensyntagen til afdrift, afstrømning, afvanding og eventuelle risikobegrænsende foranstaltningers effektivitet

data om toksiciteten ved metabolitter hos andre dyr end rotter, hvis halm fra de behandlede områder skal anvendes som dyrefoder.

De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at fluoxastrobin optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 stamme 251 (AGAL: nr. 89/030550)

CIPAC-nr.: 753

Ikke relevant

 

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som nematicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Paecilomyces lilacinus, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed (selv om det ikke har været nødvendigt at fastsætte en værdi for den acceptable eksponering af brugerne, bør mikroorganismer som generelt princip betragtes som potentielle allergener)

beskyttelsen af bladboende leddyr, der ikke er målarter.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

168

Prothioconazol

CAS-nr.: 178928-70-6

CIPAC-nr.: 745

(RS)-2-[2-(1-Chlorcyclopropyl)-3-(2-chlorphenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion

≥ 970 g/kg

Følgende urenheder betragtes som et toksikologisk problem og må hver især højst udgøre en vis mængde i det tekniske materiale:

Toluen: < 5 g/kg

Prothioconazol-desthio(2-(1-chlorcyclopropyl)1-(2-chlorphenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1. august 2008

31. juli 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om prothioconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

brugernes sikkerhed under sprøjtning. Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende beskyttelsesforanstaltninger

beskyttelsen af vandorganismer. Der skal træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant

beskyttelsen af fugle og små pattedyr. Der skal træffes risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

oplysninger, der gør det muligt at vurdere forbrugernes eksponering for metabolitderivaterne af triazol via primære afgrøder, vekselafgrøder og animalske produkter

en sammenligning af, hvordan prothioconazol og metabolitderivaterne af triazol reagerer, for at gøre det muligt at vurdere toksiciteten som følge af en kombineret eksponering for disse forbindelser

oplysninger, der gør det muligt nærmere at undersøge den risiko på langt sigt for frøædende fugle og pattedyr, som prothioconazol udgør som frøbehandlingsmiddel.

De sikrer, at den anmelder, der har anmodet om, at prothioconazol optages i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

169

Amidosulfuron

CAS-nr.: 120923-37-7

CIPAC-nr.: 515

 

3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

eller

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylurea

≥ 970 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder amidosulfuron, til andre anvendelser end til græs- og græsningsarealer være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om amidosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

beskyttelsen af grundvand på grund af potentiel kontaminering af grundvandet med nogle af nedbrydningsprodukterne, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

beskyttelsen af vandplanter.

I forbindelse med disse identificerede risici bør der anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner, hvis det er relevant.

170

Nicosulfuron

CAS-nr.: 111991-09-4

CIPAC-nr.: 709

 

2-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

eller

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3–(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 910 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om nicosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 22. januar 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på:

vandmiljøets eventuelle eksponering for metabolitten DUDN, når nicosulfuron anvendes i områder med følsom jordbund

beskyttelsen af vandplanter og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner, hvis det er relevant

beskyttelsen af planter, som ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. usprøjtede stødpudezoner, hvis det er relevant

beskyttelsen af grund- og overfladevand i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

171

Clofentezin

CAS-nr.: 74115-24-5

CIPAC-nr.: 418

3,6-bis(2-Chlorphenyl)-1,2,4,5-tetrazin

≥ 980 g/kg (tørstof)

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om clofentezin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. maj 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet, som skal være bekræftet og dokumenteret med passende analytiske data. Testmaterialet, der anvendes i toksicitetsdossiererne, skal sammenlignes og sammenholdes med specifikationen af det tekniske materiale

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på risikoen for transport med luften over lange afstande

være særligt opmærksomme på risikoen for organismer uden for målgruppen. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen senest den 31. juli 2011 forelægger Kommissionen et overvågningsprogram med henblik på at vurdere clofentezins transport med luften over lange afstande og beslægtede miljørisici. Resultaterne af dette overvågningsprogram skal fremlægges i en overvågningsrapport, der indgives til den rapporterende medlemsstat og til Kommissionen senest den 31. juli 2013.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen senest den 30. juni 2012 forelægger Kommissionen bekræftende undersøgelser vedrørende den toksikologiske og miljømæssige risikovurdering for clofentezin-metabolitter.

172

Dicamba

CAS-nr.: 1918-00-9

CIPAC-nr.: 85

3,6-Dichlor-2-methoxybenzoesyre

≥ 850 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om dicamba, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

173

Difenoconazol

CAS-nr.: 119446-68-3

CIPAC-nr.: 687

3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorphenylether

≥ 940 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om difenoconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte passende risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

174

Diflubenzuron

CAS-nr.: 35367-38-5

CIPAC-nr.: 339

1-(4-Chlorphenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl) urinstof

≥ 950 g/kg urenhed: højst 0,03 g/kg 4-chloranilin

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om diflubenzuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. maj 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet, som skal være bekræftet og dokumenteret med passende analytiske data. Testmaterialet, der anvendes i toksicitetsdossiererne, bør sammenlignes og sammenholdes med specifikationen af det tekniske materiale

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer

være særligt opmærksomme på at beskytte landorganismer

være særligt opmærksomme på at beskytte leddyr, der ikke er målarter, herunder bier.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen senest den 30. juni 2011 forelægger Kommissionen yderligere undersøgelser vedrørende den potentielle toksikologiske relevans af urenheden og metabolitten 4-chloranilin (PCA).

175

Imazaquin

CAS-nr.: 81335-37-7

CIPAC-nr.: 699

2-[(RS)-4-Isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinolin-3-carboxylsyre

≥ 960 g/kg (racemisk blanding)

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstreguleringsmiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om imazaquin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

176

Lenacil

CAS-nr.: 2164-08-1

CIPAC-nr.: 163

3-Cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidin-2,4(3H)-dion

≥ 975 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om lenacil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. maj 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på risikoen for vandorganismer, navnlig vandplanter og alger. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner mellem de behandlede områder og overfladevandområder

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, hvis aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, ligesom der iværksættes overvågningsprogrammer med henblik på påvisning af eventuel grundvandsforurening i følsomme områder forårsaget af metabolitterne IN-KF 313, M1, M2 og M3, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen bekræftende oplysninger om identitet og karakteristika for jordmetabolitterne Polar B og Polars samt metabolitterne M1, M2 og M3, der forekom i lysimeterundersøgelser, og bekræftende data om vekselafgrøder, herunder mulige fytotoksiske virkninger. De sikrer, at anmelderen fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest den 30. juni 2012.

Hvis en beslutning om klassificering af lenacil i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (3) viser, at der er behov for yderligere oplysninger om relevansen af metabolitterne IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B og Polars, skal de berørte medlemsstater anmode om, at sådanne oplysninger fremlægges. De sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen de pågældende oplysninger senest seks måneder efter meddelelsen af en sådan klassificeringsbeslutning.

177

Oxadiazon

CAS-nr.: 19666-30-9

CIPAC-nr.: 213

5-tert-Butyl-3-(2,4-dichlor-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on

≥ 940 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om oxadiazon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. maj 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet, som skal være bekræftet og dokumenteret med passende analytiske data. Testmaterialet, der anvendes i toksicitetsdossiererne, skal sammenlignes og sammenholdes med specifikationen af det tekniske materiale

være særligt opmærksomme på muligheden for grundvandsforurening med metabolitten AE0608022, når aktivstoffet anvendes i situationer, hvor der kan forventes anaerobe betingelser i længere tid, eller i områder med følsom jordbund eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen:

yderligere undersøgelser vedrørende den potentielle toksikologiske relevans af en urenhed i forslaget til tekniske specifikationer

oplysninger for bedre at klarlægge forekomsten af metabolitten AE0608033 i primærafgrøder og vekselafgrøder

yderligere forsøg vedrørende vekselafgrøder (dvs. rodafgrøder og korn) og en metabolismeundersøgelse vedrørende drøvtyggere til bekræftelse af risikoen for forbrugerne

oplysninger med henblik på yderligere vurdering af risikoen for regnormeædende fugle og pattedyr og risikoen på langt sigt for fisk.

De sikrer, at anmelderen fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest den 30. juni 2012.

178

Picloram

CAS-nr.: 1918-02-1

CIPAC-nr.: 174

4-Amino-3,5,6-trichlorpyridin-2-carboxylsyre

≥ 920 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om picloram, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. maj 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på grundvandsforurening, hvis picloram anvendes i områder med følsom jordbund eller ekstreme vejrforhold. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen:

yderligere oplysninger, der bekræfter, at den ved overvågningsanalyser for restkoncentrationer anvendte metode viser de korrekte restkoncentrationer af picloram og konjugaterne heraf

en jordfotolysetest, der bekræfter vurderingen af nedbrydningen af picloram.

De sikrer, at anmelderen fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest den 30. juni 2012.

179

Pyriproxyfen

CAS-nr.: 95737-68-1

CIPAC-nr.: 715

4-Phenoxyphenyl-(RS)-2-(2-pyridyloxy)propylether

≥ 970 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pyriproxyfen, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. maj 2010.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på risikoen for vandorganismer. Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, anmelderen fremlægger yderligere oplysninger for Kommissionen, der bekræfter risikovurderingen på to områder, nemlig den risiko, som pyriproxyfen og metabolitten DPH-pyr udgør for vandinsekter, og den risiko, som pyriproxyfen udgør for bestøvere. De sikrer, at anmelderen fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest den 30. juni 2012.

180

Bifenox

CAS-nr.: 42576-02-3

CIPAC-nr.: 413

Methyl-5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat

≥ 970 g/kg urenheder:

 

højst 3 g/kg 2,4-dichlorphenol

 

højst 6 g/kg 2,4-dichloranisol

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om bifenox, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten for restkoncentrationer af bifenox i animalske produkter og i efterfølgende vekselafgrøder.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

oplysninger om restkoncentrationer af bifenox og metabolitten hydroxybifenoxsyre heraf i animalske fødevarer og om restkoncentrationer i vekselafgrøder

oplysninger, der gør det muligt nærmere at undersøge den risiko, som brugen af bifenox udgør for planteædende pattedyr på langt sigt.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderen indgiver sådanne bekræftende data og oplysninger til Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

181

Diflufenican

CAS-nr.: 83164-33-4

CIPAC-nr.: 462

2′,4′-Difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-tolyloxy)nicotinanilid

≥ 970 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om diflufenican, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planter, der ikke er målarter. Der bør træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af usprøjtede stødpudezoner, hvis det er relevant.

182

Fenoxaprop-P

CAS-nr.: 113158-40-0

CIPAC-nr.: 484

(R)-2[4-[(6-Chlor-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propansyre

≥ 920 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenoxaprop-P, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planter, der ikke er målarter

være særligt opmærksomme på tilstedeværelsen af safeneren mefenpyrdiethyl i færdigformulerede produkter for så vidt angår brugeres, arbejdstageres og andre tilstedeværendes eksponering

være særligt opmærksomme på, hvor persistente stoffet og nedbrydningsprodukterne heraf er i koldere egne og områder, hvor der kan forekomme anaerobe forhold.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

183

Fenpropidin

CAS-nr.: 67306-00-7

CIPAC-nr.: 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidin

≥ 960 g/kg (racemat)

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenpropidin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

oplysninger, der gør det muligt nærmere at undersøge den risiko, som brugen af fenpropidin udgør for planteædende og insektædende fugle på langt sigt.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderen indgiver sådanne bekræftende data og oplysninger til Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

184

Quinoclamin

CAS-nr.: 2797-51-5

CIPAC-nr.: 648

2-Amino-3-chlor-1,4-naphthoquinon

≥ 965 g/kg urenhed:

dichlon(2,3-dichlor-1,4-naphthoquinon) højst 15 g/kg

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder quinoclamin, til andre anvendelsesformål end prydplanter eller planteskoleplanter skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om quinoclamin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. marts 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugere, arbejdstagere og andre tilstedeværende og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle og små pattedyr.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

185

Chloridazon

CAS-nr.: 1698-60-8

CIPAC-nr.: 111

5-Amino-4-chlor-2-phenylpyridazin-3(2H)-on

920 g/kg

Urenheden 4-amino-5-chlor-isomer betragtes som et toksikologisk problem og må højst udgøre 60 g/kg.

1. januar 2009

31. december 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid og må kun anvendes hvert tredje år på samme mark, og da højst 2,6 kg/ha.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om chloridazon, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 4. december 2007.

Ved denne generelle vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på at beskytte brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelse af vandorganismer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold.

Anvendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, og der bør iværksættes overvågningsprogrammer for at undersøge eventuel grundvandsforurening med metabolitterne B og B1 i følsomme områder, hvis det er relevant.

186

Tritosulfuron

CAS-nr.: 142469-14-5

CIPAC-nr.: 735

1-(4-Methoxy-6-trifluormethyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluormethyl-benzensulfonyl)urea

≥ 960 g/kg

Følgende urenhed betragtes som et toksikologisk problem og må i det tekniske materiale højst udgøre:

2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazin: < 0,2 g/kg

1. december 2008

30. november 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om tritosulfuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. maj 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på grundvandsforureningen, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds- og/eller klimaforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af små pattedyr.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

187

Flutolanil

CAS-nr.: 66332-96-5

CIPAC-nr.: 524

α,α,α-Trifluor-3′-isopropoxy-o-toluanilid

≥ 975 g/kg

1. marts 2009

28. februar 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder flutolanil, til andre anvendelsesformål end behandling af kartoffelknolde skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om flutolanil, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. maj 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med sårbare jordbunds-og/eller klimaforhold.

Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

188

Benfluralin

CAS-nr.: 1861-40-1

CIPAC-nr.: 285

N-Butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Urenheder:

ethyl-butyl-nitrosamin: højst 0,1 mg/kg

1. marts 2009

28. februar 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder benfluralin, til andre anvendelsesformål end salat og endivie skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om benfluralin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. maj 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen

være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer af vegetabilsk og animalsk oprindelse og evaluere forbrugernes eksponering via kosten

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, overfladevand og vandorganismer. I forbindelse med disse påviste risici bør der træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser om vekselafgrøders metabolisme for at bekræfte risikovurderingen vedrørende metabolit B12 og for vandorganismer. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af benfluralin i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

189

Fluazinam

CAS-nr.: 79622-59-6

CIPAC-nr.: 521

3-Chlor-N-(3-chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Urenheder:

5-chlor-N-(3-chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidin

højst 2 g/kg

1. marts 2009

28. februar 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fluazinam, til andre anvendelsesformål end kartofler skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fluazinam, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. maj 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen

være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer af vegetabilsk og animalsk oprindelse og evaluere forbrugernes eksponering via kosten

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer. I forbindelse med denne påviste risiko bør der træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere undersøgelser for at bekræfte risikovurderingen for vandorganismer og makroorganismer i jorden. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af fluazinam i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

190

Fuberidazol

CAS-nr.: 3878-19-1

CIPAC-nr.: 525

2-(2′-Furyl)benzimidazol

≥ 970 g/kg

1. marts 2009

28. februar 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fuberidazol, til andre anvendelsesformål end frøbejdsning skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fuberidazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. maj 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på risikoen på langt sigt for pattedyr og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant. I så fald bør der anvendes passende udstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden og minimalt spild under anvendelsen.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

191

Mepiquat

CAS-nr.: 15302-91-7

CIPAC-nr.: 440

1,1-Dimethylpiperidiniumchlorid (mepiquatchlorid)

≥ 990 g/kg

1. marts 2009

28. februar 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder mepiquat, til andre anvendelsesformål end i byg skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om mepiquat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 20. maj 2008.

Medlemsstaterne skal være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer af vegetabilsk og animalsk oprindelse og evaluere forbrugernes eksponering via kosten.

192

Diuron

CAS-nr.: 330-54-1

CIPAC-nr.: 100

3-(3,4-Dichlorphenyl)-1,1-dimethylurea

≥ 930 g/kg

1. oktober 2008

30. september 2018

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid i doseringer på højst 0,5 kg/ha (overfladegennemsnit).

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om diuron, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. juli 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på brugerens sikkerhed; betingelserne for anvendelse skal foreskrive brug af personlige værnemidler, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer og planter, der ikke er målarter.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

STAMME: ABTS-1857

Stammesamling: nr. SD-1372

STAMME: GC-91

Stammesamling: nr. NCTC 11821

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS-1857(SANCO/1539/2008) og GC-91 (SANCO/1538/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14)

STAMME: AM65-52

Stammesamling: nr. ATCC-1276

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

STAMME: ABTS 351

Stammesamling: nr. ATCC SD-1275

 

STAMME: PB 54

Stammesamling: nr. CECT 7209

 

STAMME: SA 11

Stammesamling: nr. NRRL B-30790

 

STAMME: SA 12

Stammesamling: nr. NRRL B-30791

 

STAMME: EG 2348

Stammesamling: nr. NRRL B-18208

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 og EG 2348 (SANCO/1543/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

196

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

STAMME: NB 176 (TM 14 1)

Stammesamling: nr. SD-5428

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

197

Beauveria bassiana

 

STAMME: ATCC 74040

Stammesamling: nr. ATCC 74040

 

STAMME: GHA

Stammesamling: nr. ATCC 74250

Ikke relevant

Maksimumsindhold af beauvericin: 5 mg/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) og GHA (SANCO/1547/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Ikke relevant

Kontaminerende mikroorganismer (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

199

Lecanicillium muscarium

(tidligere Verticilium lecanii)

STAMME: Ve 6

Stammesamling: nr. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Lecanicillium muscarium (tidligere Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(tidligere Metarhizium anisopliae)

STAMME: BIPESCO 5/F52

Stammesamling: nr. M.a. 43, nr. 275-86 (forkortelse V275 eller KVL 275), nr. KVL 99-112 (Ma 275 eller V 275), nr. DSM 3884, nr. ATCC 90448, nr. ARSEF 1095

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Metarhizium anisopliae var. anisopliae (tidligere Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 og F52 (SANCO/1862/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

201

Phlebiopsis gigantea

 

STAMME: VRA 1835

Stammesamling: nr. ATCC 90304

 

STAMME: VRA 1984

Stammesamling: nr. DSM16201

 

STAMME: VRA 1985

Stammesamling: nr. DSM 16202

 

STAMME: VRA 1986

Stammesamling: nr. DSM 16203

 

STAME: FOC PG B20/5

Stammesamling: nr. IMI 390096

 

STAMME: FOC PG SP log 6

Stammesamling: nr. IMI 390097

 

STAMME: FOC PG SP log 5

Stammesamling: nr. IMI390098

 

STAMME: FOC PG BU 3

Stammesamling: nr. IMI 390099

 

STAMME: FOC PG BU 4

Stammesamling: nr. IMI 390100

 

STAMME: FOC PG 410.3

Stammesamling: nr. IMI 390101

 

STAMME: FOC PG97/1062/116/1.1

Stammesamling: nr. IMI 390102

 

STAMME: FOC PG B22/SP1287/3.1

Stammesamling: nr. IMI 390103

 

STAMME: FOC PG SH 1

Stammesamling: nr. IMI 390104

 

STAMME: FOCPG B22/SP1190/3.2

Stammesamling: nr. IMI 390105

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

202

Pythium oligandrum

STRAINS: M1

Stammesamling: nr. ATCC 38472

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

203

Streptomyces K61 (tidligere S. griseoviridis)

STAMME: K61

Stammesamling: nr. DSM 7206

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Streptomyces (tidligere Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

204

Trichoderma atroviride

(tidligere T. harzianum)

 

STAMME: IMI 206040

Stammesamling: nr. IMI 206040, ATCC 20476

 

STAMME: T11

Stammesamling: nr.

spansk stammesamlingstype CECT 20498, identisk med IMI 352941

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i de reviderede vurderingsrapporter om hhv. Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) og T-11 (SANCO/1841/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

205

Trichoderma polysporum

STAMME: Trichoderma polysporum IMI 206039

Stammesamling: nr. IMI 206039, ATCC 20475

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

STAMME:

Trichoderma harzianum T-22;

Stammesamling: nr. ATCC 20847

 

STAMME: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Stammesamling: nr. CBS 118749

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i de reviderede vurderingsrapporter om hhv. Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) og ITEM 908 (SANCO/1840/208), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

207

Trichoderma asperellum

(tidligere T. harzianum)

 

STAMME: ICC012

Stammesamling: nr. CABI CC IMI 392716

 

STAMME: Trichoderma asperellum

(tidligere T. viride T25) T25

Stammesamling: nr. CECT 20178

 

STAMME: Trichoderma asperellum

(tidligere T. viride TV1) TV1

Stammesamling: nr. MUCL 43093

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i de reviderede vurderingsrapporter om Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) og Trichoderma asperellum (tidligere T. viride T25 og TV1) T25 og TV1 (SANCO/1868/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

208

Trichoderma gamsii (tidligere T. viride)

STRAINS:

ICC080

Stammesamling: nr. IMI CC, nr. 392151 CABI

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

209

Verticillium albo-atrum

(tidligere Verticillium dahliae)

STAMME: Isolat af Verticillium albo-atrum WCS850

Stammesamling: nr. CBS 276.92

Ikke relevant

Ingen relevante urenheder

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Verticillium albo-atrum (tidligere Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

210

 

Abamectin

CAS-nr.: 71751-41-2

 

Avermectin B1a

CAS-nr.: 65195-55-3

 

Avermectin B1b

CAS-nr.: 65195-56-4

 

Abamectin

CIPAC-nr.: 495

 

AvermectinB1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-Butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid

 

AvermectinB1b

10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-Dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid

≥ 850 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og acaricid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder abamectin, til andre anvendelsesformål end citrusfrugter, hovedsalat og tomater skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om abamectin, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. juli 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i fødevarer af vegetabilsk oprindelse og evaluere forbrugernes eksponering via kosten

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af bier, leddyr, der ikke er målarter, fugle, pattedyr og vandorganismer. I forbindelse med disse identificerede risici bør der anvendes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. stødpudezoner og venteperioder, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

yderligere undersøgelser vedrørende specifikationen

yderligere oplysninger om risikoen for fugle og pattedyr

yderligere oplysninger om risikoen for vandorganismer for så vidt angår vigtige jordmetabolitter

yderligere oplysninger om risikoen for grundvandet for så vidt angår metabolitten U8.

Medlemsstaterne sikrer, at anmelderne fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

211

Epoxiconazol

CAS-nr.: 135319-73-2 (tidligere 106325-08-0)

CIPAC-nr.: 609

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorphenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorphenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol

≥ 920 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om epoxiconazol, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. juli 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler, hvis det er relevant

være særligt opmærksomme på forbrugernes eksponering via kosten for metabolitterne af epoxiconazol (triazol)

være særligt opmærksomme på risikoen for overførsel med luften over lange afstande

være særligt opmærksomme på risikoen for vandorganismer, fugle og pattedyr. Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen forelægger Kommissionen yderligere undersøgelser vedrørende epoxiconazols potentielle hormonforstyrrende egenskaber senest to år efter vedtagelsen af OECD’s retningslinjer for testning af hormonforstyrrende stoffer eller alternativt efter vedtagelse af EF-retningslinjer for testning.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen senest den 30. juni 2009 forelægger Kommissionen et overvågningsprogram med henblik på at vurdere epoxiconazols overførsel med luften over lange afstande og beslægtede miljørisici. Resultaterne af overvågningen fremlægges i en overvågningsrapport, der indgives til Kommissionen senest den 31. december 2011.

De berørte medlemsstater sikrer, at anmelderen senest to år efter godkendelsesdatoen indgiver de nyeste oplysninger om restkoncentrationer af epoxiconazols metabolitter i primærafgrøder, rotationsafgrøder og animalske produkter og om risikoen på langt sigt for planteædende fugle og pattedyr.

212

Fenpropimorph

CAS-nr.: 67564-91-4

CIPAC-nr.: 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin

≥ 930 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenpropimorph, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. juli 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på brugernes og arbejdstagernes sikkerhed. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive brug af personlige værnemidler og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen, f.eks. restriktioner vedrørende den daglige arbejdstid

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer. Godkendelsesbetingelserne bør omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant, f.eks. stødpudezoner, mindskelse af afstrømningen og dyser til mindskelse af afdriften.

De berørte medlemsstater anmoder om forelæggelse af yderligere undersøgelser med henblik på at bekræfte mobiliteten i jorden af metabolitten BF-421-7. De sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af fenpropimorph i dette bilag, fremlægger disse undersøgelser for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

213

Fenpyroximat

CAS-nr.: 134098-61-6

CIPAC-nr.: 695

tert-Butyl-(E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethylenamino-oxy)-p-toluat

≥ 960 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som acaricid.

Følgende anvendelsesformål er ikke tilladt:

anvendelse på høje afgrøder med en stor risiko for sprøjteafdrift, f.eks. ved brug af luftassisterede marksprøjter og håndsprøjter.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fenpyroximat, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. juli 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på virkningerne for vandorganismer og leddyr, der ikke er målarter, og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af yderligere oplysninger om:

den risiko, som metabolitter med benzylbestanddelen udgør for vandorganismer

risikoen for bioakkumulering i de akvatiske fødekæder.

Medlemsstaterne sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af fenpyroximat i dette bilag, fremlægger disse oplysninger for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

214

Tralkoxydim

CAS-nr.: 87820-88-0

CIPAC-nr.: 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(Ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-on

≥ 960 g/kg

1. maj 2009

30. april 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om tralkoxydim, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. juli 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, især mod jordmetabolitten R173642, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af planteædende pattedyr.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af:

oplysninger om risikoen på langt sigt for planteædende pattedyr som følge af anvendelsen af tralkoxydim.

Medlemsstaterne sikrer, at de anmeldere, hvis ansøgning lå til grund for optagelsen af tralkoxydim i dette bilag, fremlægger disse oplysninger for Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

215

Aclonifen

CAS-nr.: 74070-46-5

CIPAC-nr.: 498

2-Chlor-6-nitro-3-phenoxyanilin

≥ 970 g/kg

Urenheden phenol er toksikologisk problematisk, og der fastsættes en maksimalgrænseværdi på 5 g/kg.

1. august 2009

31. juli 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aclonifen, til andre anvendelsesformål end solsikker skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om aclonifen, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. september 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på specifikationen af det tekniske materiale som industrielt fremstillet, som skal være bekræftet og dokumenteret med passende analytiske data. Testmaterialet, der anvendes i toksicitetsdossiererne, bør sammenlignes og sammenholdes med specifikationen af det tekniske materiale

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugernes sikkerhed. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive brug af personlige værnemidler og risikobegrænsende foranstaltninger til at reducere eksponeringen

være særligt opmærksomme på restkoncentrationer i vekselafgrøder og evaluere forbrugernes eksponering via kosten

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af fugle, pattedyr, vandorganismer samt planter, der ikke er målarter. I forbindelse med disse påviste risici bør der træffes risikobegrænsende foranstaltninger, f.eks. oprettelse af stødpudezoner, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om forelæggelse af yderligere undersøgelser vedrørende restkoncentrationer i vekselafgrøder og relevante oplysninger til bekræftelse af risikovurderingen for fugle, pattedyr, vandorganismer samt planter, der ikke er målarter.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderen indgiver sådanne bekræftende data og oplysninger til Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

216

Imidacloprid

CAS-nr.: 138261-41-3

CIPAC-nr.: 582

(E)-1-(6-Chlor-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamin

≥ 970 g/kg

1. august 2009

31. juli 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

Af hensyn til beskyttelsen af organismer, der ikke er målarter, navnlig honningbier og fugle, skal nedenstående krav opfyldes, når stoffet anvendes til frøbehandling:

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Der anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Medlemsstaterne sikrer, at:

det i mærkningen af de behandlede frø er anført, at frøene er blevet behandlet med imidacloprid, ligesom de risikobegrænsende foranstaltninger, der er foreskrevet i godkendelsen, skal være angivet

godkendelsesbetingelserne, særlig for anvendelse ved sprøjtemetoden, omfatter risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte honningbier, hvis det er relevant

der iværksættes overvågningsprogrammer, når og hvis det er relevant, for at fastslå honningbiernes reelle eksponering for imidacloprid i områder, hvor store mængder bier fouragerer, eller som bruges meget af biavlere.

DEL B

Ved vurdering af anmodninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder imidacloprid, til andre anvendelsesformål end tomater i drivhuse skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om imidacloprid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. september 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og arbejdstagerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på virkningerne for vandorganismer, leddyr, der ikke er målarter, regnorme og andre makroorganismer i jorden og sikre, at godkendelsesbetingelserne omfatter risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om fremlæggelse af oplysninger med henblik på:

en nærmere gennemgang af risikovurderingen vedrørende brugere og arbejdstagere

en nærmere vurdering af risikoen for fugle og pattedyr.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderen indgiver sådanne bekræftende data og oplysninger til Kommissionen senest to år efter godkendelsesdatoen.

217

Metazachlor

CAS-nr.: 67129-08-2

CIPAC-nr.: 411

2-Chlor-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidid

≥ 940 g/kg

Urenheden toluen anses for at være toksikologisk problematisk, og der fastsættes en maksimalgrænseværdi på 0,05 %.

1. august 2009

31. juli 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid; der må højst hvert tredje år anvendes højst 1,0 kg/ha på samme mark.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om metazachlor, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 26. september 2008.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af brugerne og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver brug af personlige værnemidler

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af vandorganismer

være særligt opmærksomme på beskyttelsen af grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, ligesom der iværksættes overvågningsprogrammer med henblik på påvisning af eventuel grundvandsforurening i følsomme områder forårsaget af metabolitterne 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 og 479M12, hvis det er relevant.

Hvis metazachlor i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 klassificeres som »mistænkt for at fremkalde kræft«, skal de berørte medlemsstater anmode om fremlæggelse af yderligere oplysninger om relevansen af metabolitterne 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 og 479M12 med hensyn til kræft.

De pågældende medlemsstater sørger for, at anmelderne indgiver sådanne oplysninger til Kommissionen senest seks måneder efter, at der er truffet en beslutning om en sådan klassificering.

218

Eddikesyre

CAS-nr.: 64-19-7

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Eddikesyre

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om eddikesyre (SANCO/2602/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

219

Aluminiumammoniumsulfat

CAS-nr.: 7784-26-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Aluminiumammoniumsulfat

≥ 960 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om aluminiumammoniumsulfat (SANCO/2985/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

220

Aluminiumsilicat

CAS-nr.: 1332-58-7

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Foreligger ikke

Kemisk betegnelse: Kaolin

≥ 999,8 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om aluminiumsilicat (SANCO/2603/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

221

Ammoniumacetat

CAS-nr.: 631-61-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Ammoniumacetat

≥ 970 g/kg

Relevant urenhed: tungmetaller som Pb, højst 10 ppm

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ammoniumacetat (SANCO/2986/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

222

Blodmel

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Foreligger ikke

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent. Blodmel skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om blodmel (SANCO/2604/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

223

Calciumcarbid

CAS-nr.: 75-20-7

CIPAC-nr.: ikke tildelt

 

Calciumcarbid

 

Calciumacetylid

≥ 765 g/kg

Indeholder 0,08 – 0,52 g/kg calcium-phosphid

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om calciumcarbid (SANCO/2605/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

224

Calciumcarbonat

CAS-nr.: 471-34-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Calciumcarbonat

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om calciumcarbonat (SANCO/2606/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

225

Kuldioxid

CAS-nr.: 124-38-9

Kuldioxid

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fumigeringsmiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om kuldioxid (SANCO/2987/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

226

Denathoniumbenzoat

CAS-nr.: 3734-33-6

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Benzyldiethyl[[2,6-xylylcarbamoyl]methyl]ammoniumbenzoat

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om denathoniumbenzoat (SANCO/2607/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

227

Ethylen

CAS-nr.: 74-85-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Ethen

≥ 99 %

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ethylen (SANCO/2608/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

228

Ekstrakt af tetræ

CAS-nr.: Tetræsolie 68647-73-4

Hovedbestanddele:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinen 99-85-4

 

α-terpinen 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Tetræsolie er en kompleks blanding af kemiske stoffer.

Hoved-bestanddele:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg

 

α-terpinen ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol spor

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ekstrakt af tetræ (SANCO/2609/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

229

Fedtdestillationsrester

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Foreligger ikke

≥ 40 % spaltede fedtsyrer

Relevant urenhed: Ni, højst 200 mg/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent. Fedtdestillationsrester af animalsk oprindelse skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fedtdestillationsrester (SANCO/2610/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

230

Fedtsyrer, C7-C20

CAS-nr.: 112-05-0 (pelargonsyre)

 

67701-09-1 (fedtsyrer, C7-C18 og C18 umættede kaliumsalte)

 

124-07-2 (caprylsyre)

 

334-48-5 (caprinsyre)

 

143-07-7 (laurinsyre)

 

112-80-1 (oliesyre)

 

85566-26-3 (fedtsyrer C8-C10 methylestere)

 

111-11-5 (methyloctanoat)

 

110-42-9 (methyldecanoat)

CIPAC-nr.: ikke tildelt

 

Nonansyre

 

Caprylsyre, pelargonsyre, caprinsyre, laurinsyre, oliesyre (ISO for alle disse)

 

Octansyre, nonansyre, decansyre, dodecansyre, cis-9-octadecensyre (IUPAC for alle disse)

 

Fedtsyrer, C7-C10, methylestere

 

≥ 889 g/kg (pelargonsyre)

 

≥ 838 g/kg fedtsyrer

 

≥ 99 % fedtsyre-methylestere

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid, acaricid og herbicid samt plantevækstregulerende middel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fedtsyrer (SANCO/2610/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

231

Hvidløgsekstrakt

CAS-nr.: 8008-99-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Koncentreret hvidløgssaft til fødevarebrug

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent, insekticid og nematicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om hvidløgsekstrakt (SANCO/2612/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

232

Gibberellinsyre

CAS-nr.: 77-06-5

CIPAC-nr.: 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-Dihydroxy-3-methyl-6-methylen-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylsyre

 

Alternativt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylen-2-oxo-4a,6-methano-3,8b-prop-lenoperhydroindenol (1,2-b) furan-4-carboxylsyre

≥ 850 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om gibberellinsyre (SANCO/2613/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

233

Gibberelliner

 

CAS-nr.: GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

GA4A7-blanding: 8030-53-3

CIPAC-nr.: ikke tildelt

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-Hydroxy-3-methyl-6-methylen-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylsyre

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-Hydroxy-3-methyl-6-methylen-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carboxylsyre

Revideret vurderingsrapport (SANCO/2614/2008).

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om gibberelliner (SANCO/2614/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

234

Hydroliserede proteiner

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Foreligger ikke

Revideret vurderingsrapport (SANCO/2615/2008)

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel. Hydrolyserede animalske proteiner skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om hydrolyserede proteiner (SANCO/2615/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

235

Jernsulfat

 

Jern(II)sulfat, vandfrit: CAS No: 7720-78-7

 

Jern(II)sulfat, monohydrat: CAS No: 17375-41-6

 

Jern(II)sulfat, heptahydrat: CAS No: 7782-63-0

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Jern(II)sulfat

 

Jern(II)sulfat, vandfrit ≥ 367,5 g/kg

 

Jern(II)sulfat, monohydrat ≥ 300 g/kg

 

Jern(II)sulfat, heptahydrat ≥ 180 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om jernsulfat (SANCO/2616/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

236

Kiselgur (diatoméjord)

CAS-nr.: 61790-53-2

CIPAC-nr.: 647

Kiselgur (diatoméjord)

920 ± 20 g SiO2/kg diatoméjord

Højst 0,1 % partikler af krystallinske silicater (med en diameter på under 50 μm.)

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om kiselgur (SANCO/2617/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

237

Kalksten

CAS-nr.: 1317-65-3

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Foreligger ikke

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om kalksten (SANCO/2618/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

238

Methylnonylketon

CAS-nr.: 112-12-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Undecan-2-on

≥ 975 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om methylnonylketon (SANCO/2619/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

239

Peber

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Sort peber – Piper nigrum

Det er en kompleks blanding af kemiske stoffer, og bestanddelen piperin som markør bør være mindst 4 %

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om peber (SANCO/2620/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

240

Planteolier/citronelleolie

CAS-nr.: 8000-29-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Citronelleolie er en kompleks blanding af kemiske stoffer.

Hovedbestanddelene er:

 

citronellal (3,7-dimethyl-6-octenal)

 

geraniol ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol)

 

citronellol (3,7-dimethyl-6-octan-2-ol)

 

geranylacetat (3,7-dimethyl-6-octen-1-yl acetat).

Relevante urenheder: methyleugenol og methyl-isoeugenol, højst 0,1 %.

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om citronelleolie (SANCO/2621/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

241

Planteolier/nellikeolie

CAS-nr.: 94961-50-2 (nellikeolie)

97-53-0 (Eugenol – hovedbestanddel)

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Nellikeolie er en kompleks blanding af kemiske stoffer.

Hovedbestanddelen er eugenol.

≥ 800 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid og baktericid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om nellikeolie (SANCO/2622/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

242

Planteolier/rapsolie

CAS-nr.: 8002-13-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Rapsolie

Rapsolie er en kompleks blanding af fedtsyrer.

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid og acaricid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om rapsolie (SANCO/2623/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

243

Planteolier/olie af grøn mynte

CAS-nr.: 8008-79-5

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Olie af grøn mynte

≥ 550 g/kg som L-carvon

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om olie af grøn mynte (SANCO/2624/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

244

Kaliumhydrogencarbonat

CAS-nr.: 298-14-6

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Kaliumhydrogencarbonat

≥ 99,5 %

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om kaliumhydrogencarbonat (SANCO/2625/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

245

Putrescin (1,4-Diaminobutan)

CAS-nr.: 110-60-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Butan-1,4-diamin

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om putrescin (SANCO/2626/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

246

Pyrethriner

CAS-nr.: A og B:

pyrethriner: 8003-34-7

 

Ekstrakt A: ekstrakter af chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

 

pyrethrin 1: CAS 121-21-1

 

pyrethrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

 

Ekstrakt B: pyrethrin 1: CAS 121-21-1

 

pyrethrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

CIPAC-nr.: 32

Pyrethriner er en kompleks blanding af kemiske stoffer.

 

Ekstrakt A: ≥ 500 g/kg pyrethriner

 

Ekstrakt B: ≥ 480 g/kg pyrethriner

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om pyrethriner (SANCO/2627/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

247

Kvartssand

CAS-nr.: 14808-60-7

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Kvarts, siliciumdioxid, silica, silicondioxid, SiO2

≥ 915 g/kg

Højst 0,1 % partikler af krystallinske silicater (med en diameter på under 50 um.)

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om kvartssand (SANCO/2628/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

248

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fiskeolie

CAS-nr.: 100085-40-3

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Fiskeolie

≥ 99 %

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent. Fiskeolie skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fiskeolie (SANCO/2629/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

249

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt

CAS-nr.: 98999-15-6

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Fårefedt

Rent fårefedt med et vandindhold på højst 0,18 % w/w

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent. Fårefedt skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om fårefedt (SANCO/2630/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

250

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/rå tallolie

CAS-nr.: 8002-26-4

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Rå tallolie

Rå tallolie er en kompleks blanding af tallolieharpiks og fedtsyrer

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om rå tallolie (SANCO/2631/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

251

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg

CAS-nr.: 8016-81-7

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Talloliebeg

Kompleks blanding af estere af fedtsyrer, harpiks og små mængder dimere og trimere af harpikssyre og fedtsyrer

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om talloliebeg (SANCO/2632/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

252

Havalgeekstrakt (tidligere havalgeekstrakt og tang)

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Havalgeekstrakt

Havalge-ekstrakt er en kompleks blanding. Hovedbestanddele som markører: mannitol, fucoidaner og alginater. Revideret vurderingsrapport SANCO/2634/2008

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om havalgeekstrakt (SANCO/2634/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

253

Natriumaluminiumsilicat

CAS-nr.: 1344-00-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Natriumaluminiumsilicat: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om natriumaluminiumsilicat (SANCO/2635/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

254

Natriumhypochlorit

CAS-nr.: 7681-52-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Natriumhypochlorit

10 % (w/w) udtrykt som chlorin

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som desinficeringsmiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om natriumhypochlorit (SANCO/2988/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

255

Ligekædede sommerfugle-feromoner

Acetatgruppen:

Revideret vurderingsrapport (SANCO/2633/2008)

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om ligekædede sommerfugleferomoner (SANCO/2633/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

(E)-5-Decen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 38421-90-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(E)-5-Decen-1-yl-acetat

(E)-8-Dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 38363-29-0

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(E)-8-Dodecen-1-yl-acetat

(E/Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: foreligger ikke

CIPAC-nr.: foreligger ikke

(E/Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat som individuelle isomerer

(Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 28079-04-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

(Z)-9-Dodecen-1-yl acetat

CAS-nr.: 16974-11-1

CIPAC-nr.: 422

(Z)-9-Dodecen-1-yl-acetat

(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl-acetat

CAS-nr.: 54364-62-4

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl-acetat

(E)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 33189-72-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(E)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

(Z)-9-Tetradecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 16725-53-4

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-9-Tetradecen-1-yl-acetat

(Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 20711-10-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-11-Tetradecen-1-yl-acetat

(Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-yl-acetat

CAS-nr.: 31654-77-0

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z,E)-9,12-Tetradecadien-1-yl-acetat

(Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 34010-21-4

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

(Z,E)-7, 11-Hexadecadien-1-yl-acetat

CAS-nr.: 51606-94-4

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z,E)-7, 11-Hexadecadien-1-yl-acetat

(E,Z)-2, 13-Octadecadien-1-yl-acetat.

CAS-nr.: 86252-65-5

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(E,Z)-2, 13-Octadecadien-1-yl-acetat

Alkoholgruppen:

Alkoholgruppen:

(E)-5-Decen-1-ol

CAS-nr.: 56578-18-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(E)-5-Decen-1-ol

(Z)-8-Dodecen-1-ol

CAS-nr.: 40642-40-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-8-Dodecen-1-ol

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol

CAS-nr.: 33956-49-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol

Tetradecan-1-ol

CAS-nr.: 112-72-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Tetradecan-1-ol

(Z)-11-Hexadecen-1-ol

CAS-nr.: 56683-54-6

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-11-Hexadecen-1-ol

Aldehydgruppen:

Aldehydgruppen:

(Z)-7-Tetradecenal

CAS-nr.: 65128-96-3

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-7-Tetradecenal

(Z)-9-Hexadecenal

CAS-nr.: 56219-04-6

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-9-Hexadecenal

(Z)-11-Hexadecenal

CAS-nr.: 53939-28-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-11-Hexadecenal

(Z)-13-Octadecenal

CAS-nr.: 58594-45-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

(Z)-13-Octadecenal

Blandinger af acetater:

Blandinger af acetater:

i)

(Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 28079-04-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

i)

(Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

ii)

Dodecyl-acetat

CAS-nr.: 112-66-3

CIPAC-nr.: ikke tildelt

og

ii)

Dodecyl-acetat

og

i)

(Z)-9-Dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 16974-11-1

CIPAC-nr.: 422

og

i)

(Z)-9-Dodecen-1-yl-acetat

og

ii)

Dodecylacetat

CAS-nr.: 112-66-3

CIPAC-nr.: 422

ii)

Dodecylacetat

i)

(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl-acetat

CAS-nr.: 55774-32-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

og

i)

(E,Z)-7,9-Dodecadien-1-yl-acetat

og

ii)

(E,E)-7,9-Dodecadien-1-yl-acetat

CAS-nr.: 54364-63-5

CIPAC-nr.: ikke tildelt

ii)

(E,E)-7,9-Dodecadien-1-yl-acetat

i)

(Z,Z)-7,11-Hexadecadien-1-yl-acetat

og

i)

(Z,Z)-7,11-Hexadecadien-1-yl-acetat

og

ii)

(Z,E)-7,11-Hexadecadien-1-yl-acetat

CAS-nr.: i) og ii) 53042-79-8

CAS-nr.: i) 52207-99-5

CAS-nr.: ii) 51606-94-4

CIPAC-nr.: ikke tildelt

ii)

(Z,E)-7,11-Hexadecadien-1-yl-acetat

Blandinger af aldehyder:

Blandinger af aldehyder:

i)

(Z)-9-Hexadecenal

CAS-nr.: 56219-04-6

CIPAC-nr.: ikke tildelt

og

i)

(Z)-9-Hexadecenal

og

ii)

(Z)-11-Hexadecenal

CAS-nr.: 53939-28-9

CIPAC: ikke tildelt

og

ii)

(Z)-11-Hexadecenal

og

iii)

(Z)-13-Octadecenal

CAS-nr.: 58594-45-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

iii)

(Z)-13-Octadecenal

Blandinger af forbindelser:

Blandinger af forbindelser:

i)

(E)-5-Decen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 38421-90-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

og

i)

(E)-5-Decen-1-yl-acetat og

ii)

(E)-5-Decen-1-ol

CAS-nr.: 56578-18-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

ii)

(E)-5-Decen-1-ol

i)

(E/Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: som de individuelle isomerer

CIPAC-nr.: ikke tildelt

og

i)

(E/Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

og

i)

(E)-8-Dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: (E) 38363-29-0

CIPAC-nr.: ikke tildelt

og

i)

(E)-8-Dodecen-1-yl-acetat

og

i)

(Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: (Z) 28079-04-1

CIPAC-nr.: ikke tildelt

og

i)

(Z)-8-Dodecen-1-yl-acetat

og

ii)

(Z)-8-dodecen-1-ol

CAS-nr.: ii) 40642-40-8

CIPAC-nr.: ikke tildelt

ii)

(Z)-8-dodecen-1-ol

i)

(Z)-11-Hexadecenal

CAS-nr.: 53939-28-9

CIPAC-nr.: ikke tildelt

og

i)

(Z)-11-Hexadecenal

og

ii)

(Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

CAS-nr.: 34010-21-4

CIPAC-nr.: ikke tildelt

ii)

(Z)-11-Hexadecen-1-yl-acetat

256

Trimethylamin-hydrochlorid

CAS-nr.: 593-81-7

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Trimethylamin-hydrochlorid

≥ 988 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om trimethylaminhydrochlorid (SANCO/2636/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

257

Urea

CAS-nr.: 57-13-6

CIPAC-nr.: 8352

Urea

≥ 98 % w/w

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel og fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om urea (SANCO/2637/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

258

Z-13-Hexadecen-11-yn-1-yl-acetat

CAS-nr.: 78617-58-0

CIPAC-nr.: ikke tildelt

Z-13-Hexadecen-11-yn-1-yl-acetat

≥ 75 %

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat (SANCO/2649/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

259