ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.147.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 147

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
2. juni 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 536/2011 af 1. juni 2011 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Sydafrika på listen over tredjelande og dele af tredjelande ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 537/2011 af 1. juni 2011 om ordningen for tildeling af mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til laboratorie- og analyseformål i EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 538/2011 af 1. juni 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser, mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 539/2011 af 1. juni 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2011/63/EU af 1. juni 2011 om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

15

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/326/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 30. maj 2011 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

17

 

 

2011/327/EU

 

*

Afgørelse vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 1. juni 2011 om håndtering af dokumenter i forbindelse med EU's civile krisestyringsmissioner og militære operationer og om ophævelse af afgørelse 2008/836

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

2.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 536/2011

af 1. juni 2011

om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF og bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Sydafrika på listen over tredjelande og dele af tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (2), særlig artikel 23, stk. 1, og artikel 24, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EC (3) fastsættes der bestemmelser om import til samt transit og oplagring i Unionen af sendinger af kødprodukter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (4) og sendinger af behandlede maver, blærer og tarme, som defineret i punkt 7.9 i nævnte bilag.

(2)

Beslutning 2007/777/EF omfatter også lister over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import, transit og oplagring af disse varer er tilladt, folke- og dyresundhedscertifikater samt oplysninger om, hvilken behandling produkterne skal underkastes.

(3)

Der er i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF opført en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme, der underkastes andre behandlinger, som omhandlet i del 4 i det nævnte bilag, til Unionen.

(4)

Sydafrika er angivet i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum hidrørende fra kød af opdrættede strudsefugle, som underkastes en ikke-specifik behandling, for hvilken der ikke er fastsat nogen minimumstemperatur (»behandling A«).

(5)

Der er i del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF opført en liste over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der underkastes andre behandlinger, som omhandlet i del 4 i det nævnte bilag, til Unionen.

(6)

Sydafrika er angivet i del 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere biltong/jerky, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættet fjervildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt, som underkastes en særlig behandling (»behandling E«), til Unionen.

(7)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (5) fastsættes der krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat ved import til og transit gennem Unionen af fjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger og specifikt patogenfrie æg, kød, hakket kød og maskinsepareret kød af fjerkræ, herunder strudsefugle og vildtlevende fjervildt, æg og ægprodukter. Ifølge nævnte forordning må varer, der er omfattet heraf, kun importeres til og føres i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner og segmenter, der er opført i skemaet i del 1 i bilag I til samme forordning.

(8)

Sydafrika er angivet i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere avls- og brugsstrudsefugle og daggamle kyllinger, rugeæg og kød af strudsefugle til Unionen.

(9)

Forordning (EF) nr. 798/2008 fastsætter også, hvilke betingelser der skal opfyldes, for at et tredjeland, et område, en zone eller et segment kan betragtes som fri(t) for højpatogen aviær influenza (HPAI), og kravene vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat i den forbindelse for varer, der er bestemt til import til Unionen.

(10)

Sydafrika har underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI af subtype H5N2 på sit område den 9. april 2011.

(11)

På grund af det bekræftede udbrud af HPAI kan Sydafrikas område ikke længere betragtes som frit for denne sygdom. Derfor suspenderede de veterinære myndigheder i Sydafrika udstedelsen af veterinærcertifikater for sendinger af de pågældende varer med øjeblikkelig virkning. Oplysningerne om Sydafrika i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Derudover opfylder Sydafrika som følge af udbruddet af HPAI ikke længere de dyresundhedsmæssige betingelser for anvendelse af »behandling A« på varer, der består af eller indeholder kød af opdrættede strudsefugle eller behandlede maver, blærer og tarme fra strudsefugle til konsum, som nævnt i del 2 i bilag II til beslutning 2007/777/EF, og for anvendelse af »behandling E« på biltong/jerky og pasteuriserede kødprodukter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættet fjervildt, strudsefugle og vildtlevende fuglevildt, som nævnt i del 3 i nævnte bilag. Disse behandlinger er ikke tilstrækkelige til at fjerne de dyresundhedsmæssige risici i forbindelse med disse varer. Oplysningerne om Sydafrika for disse varer i del 2 og 3 i bilag II til beslutning 2007/777/EF bør derfor ændres for at sikre, at varerne gennemgår en passende behandling.

(13)

Beslutning 2007/777/EF og forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 2007/777/EF ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(3)  EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(5)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.


BILAG I

I bilag II til beslutning 2007/777/EF foretages følgende ændringer:

1)

I del 2 affattes oplysningerne vedrørende Sydafrika således:

»ZA

Sydafrika (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX«

2)

I del 3 affattes oplysningerne vedrørende Sydafrika således:

»ZA

Sydafrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX«

Sydafrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

 


BILAG II

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes oplysningerne vedrørende Sydafrika således:

»ZA — Sydafrika

ZA-0

Hele landet

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4«

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


2.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 537/2011

af 1. juni 2011

om ordningen for tildeling af mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til laboratorie- og analyseformål i EU i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (1), særlig artikel 10, stk. 6, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ordningen for tildeling af mængder af kontrollerede stoffer, der er tilladt til laboratorie- og analyseformål, bør sikre, at den mængde, som der årligt gives tilladelse til for individuelle producenter og importører, ikke overstiger 130 % af det årlige gennemsnit af den beregnede mængde af kontrollerede stoffer, som producenten eller importøren har fået tilladelse til at anvende til væsentlige laboratorie- og analyseformål i årene 2007-2009, og at den samlede mængde, som der årligt gives tilladelse til, herunder tilladelser til hydrochlorfluorcarboner i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1005/2009, ikke overstiger 110 ODP-ton.

(2)

Den samlede mængde af kontrollerede stoffer, der er tilladt til laboratorie- og analyseformål, til virksomheder, der har produceret eller importeret med tilladelse i årene 2007-2009, må ikke overstige 77 243,181 ODP-kg, hvilket tal er beregnet ud fra den produktion og import, der er givet tilladelse til i referenceperioden.

(3)

Den mængde, der udgør forskellen op til den maksimale mængde på 110 ODP-ton (32 756,819 ODP-kg), og mængder, som der ikke er afgivet erklæring om af de virksomheder, der har produceret eller importeret med tilladelse i årene 2007-2009, bør tildeles til virksomheder, der ikke er udstedt produktions- eller importtilladelse til i referenceperioden 2007-2009. Tildelingsordningen bør sikre, at alle virksomheder, der anmoder om en ny kvote, får tildelt en passende andel af den mængde, der er til rådighed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 25, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2009 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tildeling af kvoter af kontrollerede stoffer til laboratorie- og analyseformål til producenter og importører, som der ikke er udstedt produktions- eller importtilladelse til i årene 2007-2009, finder sted ifølge ordningen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1.


BILAG

Tildelingsordning

1.   Fastsættelse af den mængde, der tildeles til virksomheder, der ikke har haft tilladelse til produktion eller import af kontrollerede stoffer til væsentlige laboratorie- eller analyseformål i årene 2007-2009 (nye virksomheder)

Hver virksomhed, der har haft tilladelse til produktion eller import af kontrollerede stoffer til væsentlige laboratorie- eller analyseformål i årene 2007-2009, får tildelt en kvote svarende til den mængde, den har anmodet om i den erklæring, der er omhandlet i artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1005/2009, dog højst 130 % af det årlige gennemsnit af den beregnede mængde af kontrollerede stoffer, den har fået tilladelse til i årene 2007-2009.

Ved at trække summen af førnævnte kvoter fra 110 ODP-ton fremkommer den mængde, der kan tildeles til nye virksomheder (mængde til tildeling i fase 1).

2.   Fase 1

Hver ny virksomhed får tildelt den mængde, virksomheden har anmodet om i sin erklæring, dog højst en forholdsmæssig andel af mængden til tildeling i fase 1. Den forholdsmæssige andel beregnes ved at dividere 100 med antallet af nye virksomheder. Ved at trække summen af de i fase 1 tildelte kvoter fra mængden til tildeling i fase 1 fremkommer mængden til tildeling i fase 2.

3.   Fase 2

Hver ny virksomhed, som i fase 1 ikke har fået tildelt 100 % af den mængde, den havde anmodet om i sin erklæring, får en yderligere tildeling svarende til forskellen mellem den ønskede mængde og den mængde, den har fået i fase 1, dog højst en forholdsmæssig andel af mængden til tildeling i fase 2. Den forholdsmæssige andel beregnes ved at dividere 100 med antallet af nye virksomheder, der kan komme i betragtning til tildeling i fase 2. Ved at trække summen af de i fase 2 tildelte kvoter fra mængden til tildeling i fase 2 fremkommer mængden til tildeling i fase 3.

4.   Fase 3

Fase 2 gentages på tilsvarende måde, indtil den mængde, der er til rådighed i den efterfølgende fase, er mindre end 1 ODP-ton.


2.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 538/2011

af 1. juni 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser, mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, stk. 1, litra k), l) og m), og artikel 203b, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 18 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 (2) er det fastsat, at det »register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser« (i det følgende benævnt »registret«), som Kommissionen fører i overensstemmelse med artikel 118n i forordning (EF) nr. 1234/2007, skal indføres i den elektroniske database »E-Bacchus«.

(2)

Med henblik på en forenkling bør den liste over repræsentative erhvervsorganisationer og deres medlemmer, som er anført i bilag XI til forordning (EF) nr. 607/2009, offentliggøres på internettet. Artikel 30, stk. 2, bør derfor ændres tilsvarende.

(3)

For at undgå enhver forskelsbehandling af vine med oprindelse i EU og vine importeret fra tredjelande bør det tydeliggøres, at traditionelle benævnelser i tredjelande kan opnå anerkendelse og beskyttelse også i EU, når de anvendes sammen med geografiske angivelser eller oprindelsesbetegnelser, som er reguleret i de pågældende tredjelande.

(4)

Af hensyn til klarheden bør de i bilag XII anførte beskyttede traditionelle benævnelser overføres til den elektroniske database »E-Bacchus«, så beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske angivelser og beskyttede traditionelle benævnelser samles i et enkelt it-værktøj, som let kan konsulteres.

(5)

For at kunne råde over ajourførte oplysninger om traditionelle benævnelser bør de oplysninger, der er anført i bilag XII til forordning (EF) nr. 607/2009, overføres til den elektroniske database »E-Bacchus«, og nye oplysninger om beskyttelsen af traditionelle benævnelser bør alene indføres i nævnte database.

(6)

For at tydeliggøre forholdet mellem beskyttede traditionelle benævnelser og varemærker bør det fastlægges nærmere, på hvilket retsgrundlag en ansøgning om et varemærke, der indeholder eller består af en beskyttet traditionel benævnelse, bør vurderes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (3) eller Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (4).

(7)

For at tydeliggøre bestemmelserne om traditionelle benævnelser, navnlig fordi de overføres til den elektroniske database »E-Bacchus«, bør enhver ændring af traditionelle benævnelser følge en formelt fastlagt procedure.

(8)

Der bør opstilles regler om angivelsen af alkoholindholdet udtrykt i volumen for bestemte vinavlsprodukter for at give offentligheden nøjagtige oplysninger.

(9)

For at forenkle etiketteringen bør det fastsættes, at visse oplysninger om aftapningsvirksomhedens navn og adresse ikke er påkrævet under visse omstændigheder.

(10)

For at forbedre kontrollen af visse vinavlsprodukter bør medlemsstaterne kunne regulere anvendelsen af oplysninger om producenter og forarbejdningsvirksomheder.

(11)

Artikel 42, stk. 1, og artikel 56, stk. 3, bør ændres af hensyn til klarheden.

(12)

Anvendelsen af en særlig type flaske og lukkeanordning for mousserende vin, mousserende kvalitetsvin og aromatisk mousserende vin, jf. artikel 69 i forordning (EF) nr. 607/2009, bør alene være obligatorisk for afsætning og eksport af sådanne vine, der er produceret i EU.

(13)

Hvad angår fremsendelsen af tekniske oplysninger om eksisterende beskyttede vinbetegnelser, der er omhandlet i artikel 118s i forordning (EF) nr. 1234/2007, kan kravet om identifikation af ansøgeren for en eksisterende vinbetegnelse, jf. artikel 118c, stk. 1, litra b), i nævnte forordning, skabe vanskeligheder for nogle medlemsstater, da sådanne eksisterende beskyttede vinbetegnelser er reguleret på nationalt plan uden henvisning til en given ansøger. For at lette overgangen fra de ordninger, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (5), til dem, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1234/2007, bør der vedtages overgangsforanstaltninger for at efterkomme medlemsstaternes nationale lovgivninger.

(14)

Det er nødvendigt at ændre bilag VIII til forordning (EF) nr. 607/2009, for så vidt angår de ældre rettigheder, der kan påberåbes i tilfælde af indsigelse mod en ansøgning om beskyttelse af en traditionel benævnelse.

(15)

Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor ændres.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 607/2009

I forordning (EF) nr. 607/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 30, stk. 2, affattes således:

»2.   Indgiver en repræsentativ erhvervsorganisation etableret i et tredjeland en ansøgning, vedlægges der også oplysninger om den repræsentative erhvervsorganisation. Kommissionen offentliggør på internettet en liste over de pågældende tredjelande, navnene på de repræsentative erhvervsorganisationer og medlemmerne af sådanne repræsentative erhvervsorganisationer.«

2)

Artikel 32 affattes således:

»Artikel 32

Regler for traditionelle benævnelser i tredjelande

1.   Den definition af traditionelle benævnelser, der er fastsat i artikel 118u, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, finder tilsvarende anvendelse på benævnelser, der traditionelt anvendes i tredjelande for vinavlsprodukter med geografiske betegnelser eller oprindelsesbetegnelser, der er omfattet af sådanne tredjelandes lovgivning.

2.   For vine med oprindelse i tredjelande, hvis etiketter er forsynet med andre traditionelle angivelser end de traditionelle benævnelser, der er anført i den elektroniske database »E-Bacchus«, kan der anvendes sådanne traditionelle angivelser på vinetiketter i overensstemmelse med de gældende regler i de pågældende tredjelande, inklusive angivelser, der er fastsat af repræsentative erhvervsorganisationer.«

3)

Artikel 40 affattes således:

»Artikel 40

Generel beskyttelse

1.   Opfylder en ansøgning om beskyttelse af en traditionel benævnelse betingelserne i artikel 118u, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 og i artikel 31 og 35, og afvises den ikke i henhold til artikel 36, 38 og 39, indføres den traditionelle benævnelse i den elektroniske database »E-Bacchus« med angivelse af følgende:

a)

det i artikel 31 omhandlede sprog

b)

en angivelse af den eller de kategorier af vinavlsprodukter, der er omfattet af beskyttelsen

c)

en henvisning til den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor den traditionelle benævnelse er defineret og reguleret, eller regler gældende for vinproducenter i tredjelande, inklusive angivelser, der er fastsat af repræsentative erhvervsorganisationer, og

d)

et resumé af definitionen eller betingelserne for anvendelse.

2.   De traditionelle benævnelser, der er opført i den elektroniske database »E-Bacchus«, er kun beskyttet på det sprog og for de kategorier af vinavlsprodukter, som er anført i ansøgningen, mod:

a)

ethvert misbrug, selv hvis den beskyttede benævnelse er ledsaget af udtryk som fx »art«, »type«, »metode«, »manér«, »efterligning«, »smag«, »lignende« eller tilsvarende udtryk

b)

enhver anden falsk eller vildledende angivelse af produktets art, kendetegn eller hovedegenskaber på pakningen eller emballagen, i reklamerne eller i dokumenterne for det pågældende produkt

c)

enhver anden praksis, som kan vildlede forbrugerne og navnlig give indtryk af, at vinen er berettiget til den beskyttede traditionelle benævnelse.«

4)

Artikel 41, stk. 1, affattes således:

»1.   Er en traditionel benævnelse beskyttet i henhold til denne forordning, vurderes registreringen af et varemærke, hvis anvendelse kan være i strid med artikel 40, stk. 2, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF (6) eller Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 (7).

Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, erklæres efter ansøgning ugyldige efter de gældende procedurer, der er fastsat i direktiv 2008/95/EF eller forordning (EF) nr. 207/2009.

5)

Artikel 42, stk. 1, affattes således:

»1.   En benævnelse, som der er indgivet ansøgning om, og som er helt eller delvis enslydende med en traditionel benævnelse, der allerede er beskyttet i henhold til dette kapitel, beskyttes med behørig hensyntagen til lokal skik og brug og risikoen for forveksling.

En enslydende benævnelse, der vildleder forbrugerne med hensyn til produkternes art, kvalitet eller virkelige oprindelse, registreres ikke, selv om benævnelsen er korrekt.

Anvendelsen af en beskyttet enslydende benævnelse er kun tilladt, såfremt der i praksis tydeligt kan skelnes mellem den yngre beskyttede enslydende benævnelse og den traditionelle benævnelse, der allerede er opført i den elektroniske database »E-Bacchus«, idet de berørte producenter skal sikres en rimelig behandling, og forbrugerne ikke må vildledes.«

6)

Som ny artikel 42a indsættes:

»Artikel 42a

Ændring

En ansøger som omhandlet i artikel 29 kan ansøge om godkendelse af en ændring af en traditionel benævnelse, det anførte sprog, den eller de berørte vine eller af resuméet af definitionen eller betingelserne for anvendelsen af den pågældende traditionelle benævnelse.

Artikel 33 til 39 finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger om ændring.«

7)

Artikel 47, stk. 5, affattes således:

»5.   Når en annullering får virkning, sletter Kommissionen benævnelsen på listen i den elektroniske database »E-Bacchus«.«

8)

I artikel 54 tilføjes som nyt stk. 3:

»3.   I tilfælde af delvis gæret druemost eller ung, endnu ikke færdiggæret vin angives det virkelige og/eller samlede alkoholindhold udtrykt i volumen på etiketten. Er det samlede alkoholindhold udtrykt i volumen angivet på etiketten, kan tallene anføres efter ordene »samlet alkoholindhold« eller »alkohol i alt«, og de efterfølges af »% vol«.«

9)

Artikel 56 ændres som følger:

a)

i stk. 2, tredje afsnit, tilføjes følgende andet punktum:

»Disse krav gælder ikke, hvis aftapning finder sted i umiddelbar nærhed af aftapningsvirksomheden.«

b)

stk. 3 affattes således:

»3.   Foruden producentens eller forhandlerens navn og adresse anføres udtrykket »producent« eller »produceret af« og »sælger« eller »solgt af« eller tilsvarende.

Medlemsstaterne kan bestemme, at:

a)

det skal være obligatorisk at angive producenten

b)

det skal være muligt at anføre »forarbejdningsvirksomhed« eller »forarbejdet af« i stedet for »producent« eller »produceret af«.«

10)

Artikel 69 affattes således:

»Artikel 69

Regler for præsentation af visse produkter

1.   Mousserende vin, mousserende kvalitetsvin og aromatisk mousserende vin, der er produceret i EU, afsættes eller eksporteres i glasflasker til mousserende vin lukket på følgende måde:

a)

for flasker med et nominelt volumen på over 0,20 l: en champagneprop af kork eller andre materialer, som det er tilladt at bringe i berøring med levnedsmidler, holdt på plads med en fastholdelsesanordning og eventuelt dækket med en skive og forsynet med en folie, som dækker hele proppen og helt eller delvis flaskehalsen

b)

for flasker med et nominelt volumen på højst 0,20 l: enhver anden lukkeanordning.

Andre produkter produceret i EU må hverken afsættes eller eksporteres i glasflasker til mousserende vin eller forsynes med en lukkeanordning som beskrevet i første afsnit, litra a).

2.   Uanset stk. 1, andet afsnit, kan medlemsstaterne beslutte, at følgende produkter kan afsættes eller eksporteres i glasflasker til mousserende vin og/eller være forsynet med en lukkeanordning som beskrevet i stk. 1, første afsnit, litra a):

a)

produkter, der traditionelt aftappes på sådanne flasker, og som:

i)

er anført i artikel 113d, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007

ii)

er anført i punkt 7, 8 og 9 i bilag XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007

iii)

er anført i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/1991 (8) eller

iv)

har et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen på højst 1,2 % vol

b)

andre produkter end dem, der er omhandlet i litra a), forudsat at de ikke vildleder forbrugerne med hensyn til produktets virkelige art.

11)

I artikel 71 tilføjes som nyt stk. 3:

»3.   Uanset artikel 2, stk. 2, kan medlemsstaternes myndigheder, for så vidt angår fremsendelse af tekniske oplysninger som omhandlet i artikel 118s, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, betragtes som ansøgere med henblik på anvendelse af nævnte forordnings artikel 118c, stk. 1, litra b).«

12)

Bilag II affattes som angivet i bilag I til denne forordning.

13)

Bilag VIII affattes som angivet i bilag II til denne forordning.

14)

Bilag XI og XII slettes.

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Før bilag XI og XII til forordning (EF) nr. 607/2009 slettes i henhold til artikel 1, nr. 14), i nærværende forordning, kopierer Kommissionen dem og:

a)

offentliggør indholdet i bilag XI på internettet og

b)

anfører de i bilag XII angivne traditionelle benævnelser i den elektroniske database »E-Bacchus«.

2.   Enhver ændring i forbindelse med en traditionel benævnelse, der er blevet anerkendt af en medlemsstat eller et tredjeland og meddelt Kommissionen inden den dato, hvor denne forordning træder i kraft, og som ikke er indført i bilag XII til forordning (EF) nr. 607/2009, omfattes ikke af den procedure, der er omhandlet i artikel 42a som indført ved artikel 1, nr. 6), i nærværende forordning. Kommissionen indfører ændringen i den elektroniske database »E-Bacchus«.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.

(3)  EUT L 299 af 8.11.2008, s. 25.

(4)  EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1.

(5)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(6)  EUT L 299 af 8.11.2008, s. 25.

(7)  EUT L 78 af 24.3.2009, s. 1

(8)  EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1


BILAG I

»BILAG II

ENHEDSDOKUMENT

Modtagelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) …

[udfyldes af Kommissionen]

Antal sider (inkl. forside) …

Sprog, som ansøgningen er affattet på …

Journalnummer [udfyldes af Kommissionen]

Ansøger

Den juridiske eller fysiske persons navn …

Fuldstændig adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Retlig status (hvis der er tale om juridiske personer)

Nationalitet …

Dataformidler

Medlemsstat(er) (*) …

Tredjelandsmyndighed (*) …

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Dataformidlerens/-formidlernes navn …

Fuldstændig adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Betegnelse, som skal registreres

Oprindelsesbetegnelse (*) …

Geografisk betegnelse (*) …

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Beskrivelse af vinen/vinene (1)

Angivelse af traditionelle benævnelser, jf. artikel 118u, stk. 1  (2), der hænger sammen med oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse

Særlige ønologiske fremgangsmåder  (3)

Afgrænset område

Maksimumsudbytte pr. hektar …

Godkendte druesorter til vinfremstilling

Sammenhæng med det geografiske område  (4)

Yderligere betingelser  (3)

Henvisning til produktspecifikationen


(1)  Herunder en henvisning til de produkter, der er omfattet af artikel 118a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Artikel 118u, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fakultativt.

(4)  Beskriv produktets og det geografiske områdes særlige art og årsagssammenhængen mellem dem.«


BILAG II

»BILAG VIII

ANMODNING OM INDSIGELSE MOD EN TRADITIONEL BENÆVNELSE

Modtagelsesdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) …

[udfyldes af Kommissionen]

Antal sider (inkl. forside) …

Sprog, som anmodningen er affattet på …

Journalnummer [udfyldes af Kommissionen]

Indsigende part

Den juridiske eller fysiske persons navn …

Fuldstændig adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Nationalitet …

Telefon, fax, e-mail …

Dataformidler

Medlemsstat(er) (*) …

Tredjelandsmyndighed (fakultativt) (*)…

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Dataformidlerens/-formidlernes navn …

Fuldstændig adresse (gadenavn og -nummer, postnummer og by, land)

Anfægtet traditionel benævnelse

Ældre rettigheder

Beskyttet oprindelsesbetegnelse (*) …

Beskyttet geografisk betegnelse (*) …

National geografisk betegnelse (*)

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Betegnelse …

Registreringsnummer …

Registreringsdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) …

Eksisterende beskyttet traditionel benævnelse …

Varemærke

Symbol …

Liste over produkter og tjenesteydelser …

Registreringsnummer …

Registreringsdato …

Oprindelsesland …

Anseelse/omdømme (*) …

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Indsigelsesgrunde

Artikel 31 (*)

Artikel 35 (*)

Artikel 40, stk. 2, litra a) (*)

Artikel 40, stk. 2, litra b) (*)

Artikel 40, stk. 2, litra c) (*)

Artikel 41, stk. 3 (*)

Artikel 42, stk. 1 (*)

Artikel 42, stk. 2 (*)

Artikel 54 i forordning (EF) nr. 479/2008

[(*) Det ikke gældende overstreges]

Redegørelse for grundene

Underskriverens navn …

Underskrift…«


2.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 539/2011

af 1. juni 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 2. juni 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

64,0

MA

133,3

TR

82,0

ZZ

93,1

0707 00 05

MK

28,2

TR

100,7

ZZ

64,5

0709 90 70

EG

82,4

MA

86,8

TR

126,4

ZZ

98,5

0709 90 80

EC

18,6

ZZ

18,6

0805 50 10

AR

72,2

TR

65,1

ZA

91,9

ZZ

76,4

0808 10 80

AR

78,8

BR

75,6

CA

142,4

CL

84,2

CN

95,4

NZ

108,6

US

116,1

UY

96,7

ZA

88,9

ZZ

98,5

0809 20 95

TR

392,6

US

392,9

XS

198,4

ZZ

328,0


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

2.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/63/EU

af 1. juni 2011

om tilpasning til den tekniske udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 98/70/EF fastsættes miljøspecifikationer og analysemetoder for benzin og diesel, der markedsføres.

(2)

I disse analysemetoder henvises til visse standarder, der er fastsat af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). Da CEN som følge af den tekniske udvikling har erstattet nogle af disse standarder med nye, er det hensigtsmæssigt at ajourføre henvisningerne til disse standarder i bilag I og II til direktiv 98/70/EF.

(3)

I bilag III til direktiv 98/70/EF specificeres den tilladte damptryksafvigelse for benzin, der indeholder bioethanol. Tallene i dette bilag er afrundet til anden decimal. I standarden EN ISO (Den Internationale Standardiseringsorganisation) 4259:2006 defineres reglerne for afrunding af resultaterne i overensstemmelse med prøvningsmetodens nøjagtighed og kræver afrunding til den første decimal. Tallene i bilag III til direktiv 98/70/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det ved artikel 11, stk. 1, i direktiv 98/70/EF nedsatte Udvalg om Brændstofkvalitet —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 98/70/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Fodnote 1 affattes således:

»(1)

Prøvningsmetoderne er de i EN 228:2008 anførte metoder. Medlemsstaterne kan vedtage en anden analysemetode end EN 228:2008, hvis dens nøjagtigheds- og præcisionsniveau er mindst lige så højt som for den analysemetode, den erstatter.«

b)

Fodnote 6 affattes således:

»(6)

Andre monovalente alkoholer og ethere, hvis slutkogepunkt ikke er højere end det slutkogepunkt, der er fastsat i EN 228:2008.«

2)

Fodnote 1 i bilag II affattes således:

»(1)

Prøvningsmetoderne er de i EN 590:2009 anførte metoder. Medlemsstaterne kan vedtage en anden analysemetode end EN 590:2009, hvis dens nøjagtigheds- og præcisionsniveau er mindst lige så højt som for den analysemetode, den erstatter.«

3)

Bilag III affattes som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv senest 12 måneder efter deres offentliggørelse i EU-Tidende.

De anvender disse bestemmelser senest 12 måneder efter offentliggørelsen af dette direktiv i EU-Tidende.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58.


BILAG

»BILAG III

TILLADT DAMPTRYKSAFVIGELSE FOR BENZIN MED INDHOLD AF BIOETHANOL

Bioethanolindhold (% v/v)

Tilladt damptryksafvigelse (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

Den tilladte damptryksafvigelse for bioethanolindhold mellem de anførte værdier beregnes ved lineær interpolation mellem det umiddelbart højere og umiddelbart lavere bioethanolindhold.«


(1)  De anførte værdier er »sande værdier«. Opstillingen af grænseværdierne bygger på EN ISO 4259:2006 »Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test«, og ved fastsættelsen af en minimumsværdi er der medregnet en minimumsdifference på 2R over nul (R = reproducerbarhed). Resultaterne af de individuelle målinger skal fortolkes på grundlag af kriterierne i EN ISO 4259:2006.


AFGØRELSER

2.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/17


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 30. maj 2011

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

(2011/326/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (1), særlig artikel 3, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter anmodning fra Irland tildelte Rådet finansiel støtte til Irland (gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU (2)) til støtte for et stærkt økonomisk og finansielt reformprogram, som har til hensigt at genoprette tilliden, muliggøre en tilbagevenden til holdbar økonomisk vækst og sikre den finansielle stabilitet i Irland, euroområdet og Unionen.

(2)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 9, i gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU har Kommissionen sammen med Den Internationale Valutafond (»IMF«) og i samråd med Den Europæiske Centralbank (»ECB«) foretaget den første gennemgang af de irske myndigheders fremskridt med gennemførelsen af de aftalte foranstaltninger og af disse foranstaltningers effektivitet og økonomiske og sociale virkninger.

(3)

Ifølge Kommissionens aktuelle fremskrivninger for den nominelle BNP-vækst (–3,6 % i 2010, 1,3 % i 2011, 2,8 % i 2012 og 4,0 % i 2013) er den finanspolitiske tilpasningslinje stort set i overensstemmelse med Rådets henstilling af 7. december 2010 med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Irland til ophør, jf. traktatens artikel 126, stk. 7, og er i overensstemmelse med en udvikling i gældskvoten fra 96,2 % i 2010, 112,0 % i 2011 og 117,9 % i 2012 til 120,3 % i 2013. Gældskvoten vil således blive stabiliseret i 2013 og derefter være faldende, såfremt der gøres yderligere fremskridt med nedbringelsen af underskuddet. Gældsdynamikken påvirkes af adskillige ikke-balanceførte transaktioner, herunder kapitaltilførsler til banker i 2011 med en gældsforøgende nettoeffekt på ca. 6 procentpoint af BNP, en antagelse om opretholdelse af høje likviditetsbeholdninger og differencer mellem rentebetalinger opgjort på periodiseringsbasis og kontantbasis.

(4)

Rekapitaliseringen af Allied Irish Bank, Bank of Ireland og EBS Building Society med henblik på at bringe deres tier 1-kernekapitalskvoter op på 12 % (baseret på 2010-undersøgelsen af egenkapital (Prudential Capital Assessment Review, »PCAR«)), som skulle finde sted i februar 2011, blev udsat af den afgående regering på grund af det forestående parlamentsvalg.

(5)

Den 31. marts 2011 meddelte Irlands centralbank resultaterne af PCAR og likviditetsundersøgelsen (Prudential Liquidity Assessment Review, »PLAR«). På basis af vurderingerne under disse undersøgelser blev det konkluderet, at de fire deltagende indenlandske banker (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society og Irish Life & Permanent) manglede yderligere i alt 24 mia. EUR, herunder 3 mia. EUR i form af betinget kapital, for at kunne opretholde en passende egenkapital i et stressscenario.

(6)

Den 31. marts 2011 bebudede den nye regering, der blev dannet efter valget den 25. februar 2011, sin strategi for at styrke og reformere de indenlandske banker, bl.a. ved at sikre, at de kapitaliseringsbehov, der var identificeret i PCAR/PLAR, blev opfyldt. Dermed ville de indenlandske bankers tier 1-kernekapitalskvoter ved udgangen af juli 2011 (med forbehold af en passende justering i forbindelse med det forventede salg af aktiver i Irish Life & Permanent's tilfælde) komme til at ligge et godt stykke over det niveau, der efter planen skulle være opnået i februar 2011.

(7)

Irlands centralbank bør af Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building Society og Irish Life & Permanent kræve, at de opretholder en udlåns-/indlånskvote på 122,5 % senest ved udgangen af 2013 og samtidig undgår nødsalg af aktiver. Desuden bør de irske myndigheder nøje overvåge udviklingen i bankernes langsigtede likviditetskvote (Net Stable Funding Ratio) og mere kortsigtede likviditetsdækningskvote (Liquidity Coverage Ratio) for at sikre deres overensstemmelse med standarderne inden for rammerne af Basel III. Myndighederne bør sikre, at målene nås, ved at etablere troværdige rammer for overvågningsarbejdet på grundlag af mellemliggende mål og passende ansporende styringsordninger i bankerne.

(8)

Den nye regering lancerede straks efter sin tiltrædelse en generel udgiftsundersøgelse for at identificere potentielle effektivitetsforbedringer og foretage en nøje afstemning af de prioriteter, der ligger til grund for den finanspolitiske konsolidering, med prioriteterne for national genopretning i regeringsprogrammet for 2011-16, der blev bekendtgjort den 7. marts 2011.

(9)

På baggrund heraf bør gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 3 i gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 5, litra a), affattes således:

»a)

træffe foranstaltninger til at sikre, at de indenlandske banker i fornødent omfang er tilstrækkeligt kapitaliseret ved hjælp af aktiekapital, således at det sikres, at minimumskapitalkravet på 10,5 % tier 1-kernekapital overholdes for hele varigheden af EU's finansielle støtteprogram, samtidig med at der foretages en nedgearing i retning af en tilsigtet udlåns-/indlånskvote på 122,5 % senest ved udgangen af 2013«.

2)

Stk. 7 ændres som følger:

a)

I litra b) tilføjes følgende punktum:

»Irland kan i samråd med Kommissionen, IMF og ECB indføre budgetmæssige ændringer af ovennævnte foranstaltninger med henblik på i fuldt omfang at realisere effektivitetsforbedringer, som identificeres i den igangværende generelle udgiftsundersøgelse og prioriteterne i regeringsprogrammet, i overensstemmelse med det overordnede mål om at sikre, at der i budgettet for 2012 opnås en finanspolitisk konsolidering på mindst 3,6 mia. EUR.«

b)

Litra e) affattes således:

»e)

vedtagelse af foranstaltninger, der fremmer en troværdig budgetstrategi og styrker budgetrammerne. Irland skal vedtage og gennemføre den finanspolitiske regel, at alle yderligere uventede indtægter i 2011-2015 skal anvendes til at nedbringe underskuddet og gælden. Irland skal nedsætte et rådgivende finansråd, som skal foretage en uafhængig vurdering af regeringens budgetstilling og prognoser. Irland skal vedtage en lov om finanspolitisk ansvar, hvori der fastlægges udgiftsrammer på mellemlang sigt med bindende flerårige lofter for udgifterne på hvert enkelt område. Dette skal ske under hensyntagen til eventuelle reviderede reformer af den økonomiske styring på EU-niveau og baseres på de allerede gennemførte reformer.«

c)

Litra g) affattes således:

»g)

rekapitalisering af de indenlandske banker inden udgangen af juli 2011 (med forbehold af en passende justering i forbindelse med det forventede salg af aktiver i Irish Life & Permanent's tilfælde) i overensstemmelse med konklusionerne af PLAR og PCAR i 2011, jf. Irlands centralbanks meddelelse af 31. marts 2011«.

d)

Litra l) affattes således:

»l)

forøgelse af konkurrencen på de åbne markeder. Med henblik herpå skal der gennemføres en reform af lovgivningen, således at der skabes mere troværdige afskrækkende mekanismer ved at sikre, at der findes effektive sanktioner for overtrædelser af irsk konkurrencelovgivning og af traktatens artikel 101 og 102, samt sikre, at konkurrencemyndigheden fungerer effektivt. Desuden skal myndighederne, så længe programmet varer, sikre, at der ikke indrømmes yderligere undtagelser fra den konkurrenceretlige ramme, medmindre de er fuldt ud i overensstemmelse med målene for Unionens finansielle støtteprogram og de økonomiske behov«.

e)

Følgende litra tilføjes:

»n)

nedgearing af de indenlandske banker i retning af de tilsigtede udlåns-/indlånskvoter, der fastlægges inden for rammerne af PLAR i 2011

o)

udarbejdelse af en plan til at understøtte solvensen og levedygtigheden i underkapitaliserede institutioner i kreditforeningssektoren (credit union sector), bl.a. ved at Irlands centralbank gives tilstrækkelige beføjelser til at fremme en højere grad af konsolidering i sektoren, i fornødent omfang gennem fusioner, med offentlig finansiel støtte, hvis det er begrundet

p)

forelæggelse af lovgivning for Oireachtas med henblik på at bistå kreditforeningerne med styrkede forskriftsmæssige rammer, herunder mere effektive styrings- og forskriftsmæssige krav.«.

3)

Stk. 8 ændres som følger:

a)

I litra a) tilføjes følgende punktum:

»Irland kan i samråd med Europa-Kommissionen, IMF og ECB indføre budgetmæssige ændringer af ovennævnte foranstaltninger med henblik på i fuldt omfang at realisere effektivitetsforbedringer, som identificeres i den igangværende generelle udgiftsundersøgelse og prioriteterne i regeringsprogrammet, i overensstemmelse med det overordnede mål om at sikre, at der i budgettet for 2013 opnås en finanspolitisk konsolidering på mindst 3,1 mia. EUR.«

b)

Følgende litra tilføjes:

»c)

nedgearing af de indenlandske banker i retning af de tilsigtede udlåns-/indlånskvoter, der fastlægges inden for rammerne af PLAR i 2011.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til Irland.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2011.

På Rådets vegne

CSÉFALVAY Z.

Formand


(1)  EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1.

(2)  EUT L 30 af 4.2.2011, s. 34.


2.6.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/20


AFGØRELSE VEDTAGET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 1. juni 2011

om håndtering af dokumenter i forbindelse med EU's civile krisestyringsmissioner og militære operationer og om ophævelse af afgørelse 2008/836

(2011/327/EU)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge afgørelse 2008/836 truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 29. oktober 2008 om behandlingen af dokumenter i forbindelse med EU's civile krisestyringsmissioner og militære operationer (1) arkiveres dokumenter i forbindelse med EU's civile krisestyringsmissioner og militære operationer ved missionernes og operationernes afslutning af Generalsekretariatet for Rådet. Med henblik på anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (2) og Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 af 1. februar 1983 om åbning for offentligheden af de historiske arkiver for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (3) er dokumenter i forbindelse med EU's civile krisestyringsmissioner og militære operationer blevet betragtet som dokumenter i Rådets besiddelse.

(2)

Ifølge artikel 11, stk. 2, i Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (»EU-Udenrigstjenesten«) skal tilrettelægges og fungere (4), skal de relevante arkiver i de tjenestegrene, der overføres fra Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen, overføres til EU-Udenrigstjenesten.

(3)

Af hensyn til sammenhængen er det nødvendigt, at dokumenter i forbindelse med EU's civile krisestyringsmissioner og militære operationer arkiveres af EU-Udenrigstjenesten ved missionernes og operationernes afslutning.

(4)

Ifølge artikel 10 i afgørelse 2010/427/EU bør EU-Udenrigstjenesten sikre, at dokumenter, som medlemsstaterne eller andre myndigheder har klassificeret, beskyttes i overensstemmelse med EU-Udenrigstjenestens sikkerhedsforskrifter.

(5)

Dokumenter i forbindelse med EU's civile krisestyringsmissioner og militære operationer bør opbevares på et særligt sted i EU-Udenrigstjenestens arkiver. De ansatte, der skal håndtere disse dokumenter, bør modtage uddannelse i dokumenter vedrørende den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik og behandlingen af klassificerede informationer i denne forbindelse.

(6)

Af klarhedshensyn bør afgørelse 2008/836 ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Med henblik på anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001 og forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 skal dokumenter i forbindelse med EU's afsluttede, igangværende og fremtidige civile krisestyringsmissioner og militære operationer, der gennemføres i Rådets regi, ved disse missioners og operationers afslutning arkiveres af EU-Udenrigstjenesten og derefter betragtes som dokumenter i EU-Udenrigstjenestens besiddelse.

2.   De i stk. 1 omhandlede dokumenter omfatter ikke dokumenter vedrørende personalespørgsmål, kontrakter med tredjemand og dokumenter i forbindelse hermed eller dokumenter af ikke-blivende karakter.

3.   Medlemsstaterne skal bistå EU-Udenrigstjenesten med at fremskaffe de i stk. 1 omhandlede dokumenter.

Artikel 2

Afgørelse 2008/836 af 29. oktober 2008 ophæves.

Artikel 3

1.   Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den dag generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union og den administrerende generalsekretær for tjenesten for EU's optræden udadtil bliver enige om, at de nødvendige operationelle faciliteter og arkiveringssystemer er etablerede hos EU-Udenrigstjenesten.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2011.

GYÖRKÖS P.

Formand


(1)  EUT L 299 af 8.11.2008, s. 34.

(2)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(3)  EFT L 43 af 15.2.1983, s. 1.

(4)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.