ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.136.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 136

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
24. maj 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om datoen for undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 501/2011 af 24. februar 2011 om tildeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

2

 

 

2011/296/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. februar 2011 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 502/2011 af 23. maj 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

24

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 503/2011 af 23. maj 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

26

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 504/2011 af 23. maj 2011 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

45

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 505/2011 af 23. maj 2011 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 506/2011 af 23. maj 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ( 1 )

52

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 507/2011 af 23. maj 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

56

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/60/EU af 23. maj 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tebufenozid som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF ( 1 )

58

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/297/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af fælles aktion 2001/555/FUSP om oprettelse af et EU-satellitcenter

62

 

*

Rådets afgørelse 2011/298/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

64

 

*

Rådets afgørelse 2011/299/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

65

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/300/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

85

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/301/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

87

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/302/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

91

 

 

2011/303/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 20. maj 2011 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Nederlandene (meddelt under nummer K(2011) 3427)

95

 

 

2011/304/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 23. maj 2011 om indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, senest opretholdt og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005, og om ophævelse af den suspension og tilbagekaldelse af den fritagelse, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2011) 3543)

99

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (EUT L 134 af 21.5.2011)

105

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

INTERNATIONALE AFTALER

24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/1


Meddelelse om datoen for undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe

Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipes regering undertegnede protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen, den 13. maj 2011 i Bruxelles.

Protokollen anvendes følgelig midlertidigt fra den 13. maj 2011, jf. protokollens artikel 13.


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/2


RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 501/2011

af 24. februar 2011

om tildeling af fiskerimuligheder i medfør af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. juli 2007 forordning (EF) nr. 897/2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »aftalen«). En protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og de finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen (2) (i det følgende benævnt »den tidligere protokol«), var knyttet til aftalen. Den tidligere protokol udløb den 31. maj 2010.

(2)

En ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe (i det følgende benævnt »protokollen«), blev paraferet den 15. juli 2010. Ved protokollen tildeles EU-fartøjer fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Den Demokratiske Republik São Tomé og Principes højhedsområde eller jurisdiktion.

(3)

Rådet vedtog den 24. februar 2011 afgørelse nr. 2011/296/EU (3) om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen.

(4)

Det bør fastlægges, hvordan fiskerimulighederne skal fordeles mellem medlemsstaterne i protokollens samlede gyldighedsperiode.

(5)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande (4) underretter Kommissionen de pågældende medlemsstater, hvis det viser sig, at de fiskerimuligheder, Unionen har fået tildelt i henhold til protokollen, ikke udnyttes fuldt ud. Modtages der ikke noget svar inden udløbet af frister, som skal fastsættes af Rådet, betragtes det som en bekræftelse af, at den pågældende medlemsstats fartøjer ikke udnytter deres fiskerimuligheder fuldt ud i den relevante periode. Fristerne bør fastsættes.

(6)

Denne forordning bør træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskerimulighederne, der er fastsat i protokollen, der er knyttet til afgørelse nr. 2011/296/EU om undertegnelse og foreløbig anvendelse af protokollen, fordeles blandt medlemsstaterne på følgende måde:

a)

notfartøjer til tunfiskeri:

Spanien

16 fartøjer

Frankrig

12 fartøjer

b)

langlinefartøjer med flydeline:

Spanien

9 fartøjer

Portugal

3 fartøjer

Uden at dette berører aftalen og protokollen, finder forordning (EF) nr. 1006/2008 anvendelse. Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med ansøgningerne om tilladelse fra de medlemsstater, der er nævnt i stk. 1, tager Kommissionen ansøgninger om tilladelse fra andre medlemsstater i betragtning efter artikel 10 i forordning (EF) nr. 1006/2008. De frister, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i nævnte forordning fastsættes til ti arbejdsdage.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Rådets vegne

PINTÉR S.

Formand


(1)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 35.

(2)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 40.

(3)  Se side 4 i denne EUT.

(4)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33.


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 24. februar 2011

om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

(2011/296/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 23. juli 2007 forordning (EF) nr. 897/2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »aftalen«). En protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og de finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen (2) (i det følgende benævnt »den tidligere protokol«), var knyttet til aftalen. Den tidligere protokol udløb den 31. maj 2010.

(2)

Unionen og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe har som følge heraf forhandlet om en ny protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen (i det følgende benævnt »protokollen«), hvormed EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i de farvande, som fiskerimæssigt hører ind under Den Demokratiske Republik São Tomé og Principes højhedsområde eller jurisdiktion.

(3)

Som resultat af disse forhandlinger blev protokollen paraferet den 15. juli 2010.

(4)

Protokollen anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen, jf. protokollens artikel 13.

(5)

For at sikre en hurtig genoptagelse af EU-fartøjernes fiskeri er det vigtigt, at den nye protokol anvendes snarest muligt, idet den tidligere protokol er udløbet.

(6)

Protokollen bør undertegnes, og protokollen bør anvendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe (i det følgende benævnt »protokollen«), godkendes herved på Unionens vegne, med forbehold af indgåelse af protokollen.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Protokollen anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen, jf. protokollens artikel 13, indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse (3).

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Rådets vegne

PINTÉR S.

Formand


(1)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 35.

(2)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 40.

(3)  Datoen for protokollens undertegnelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.


PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Fiskerimulighederne for Den Europæiske Unions fartøjer i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 5 fastsættes således for en periode på tre (3) år:

Stærkt vandrende arter (arter opført i bilag 1 til FN’s havretskonvention af 1982)

notfartøjer til tunfiskeri: 28 fartøjer

langlinefartøjer med flydeline: 12 fartøjer.

2.   Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 5, 6, 8 og 9.

Artikel 2

Finansiel modydelse — betalingsbetingelser

1.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftales artikel 7, fastsættes for perioden nævnt i artikel 1 til 2 047 500 EUR.

2.   Den finansielle modydelse omfatter:

a)

et årligt beløb for adgangen til São Tomé og Principes eksklusive økonomiske zone på 455 000 EUR svarende til en referencemængde på 7 000 tons pr. år, og

b)

et specifikt beløb på 227 500 EUR pr. år til støtte for gennemførelsen af Den Demokratiske Republik São Tomé og Principes fiskeripolitik.

3.   Stk. 1 anvendes, jf. dog protokollens artikel 3, 4, 5, 8 og 9 og fiskeripartnerskabsaftalens artikel 12 og 13.

4.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 1, betales af Den Europæiske Union i årlige rater på 682 500 EUR i denne protokols anvendelsesperiode svarende til summen af de årlige beløb, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og b).

5.   Hvis Den Europæiske Unions fartøjers samlede fangster i São Tomé og Principes farvande overstiger 7 000 tons pr. år, forhøjes den årlige finansielle modydelse med 65 EUR pr. ton yderligere fangst. Det samlede årlige beløb, som Den Europæiske Union skal betale, kan dog ikke overstige det dobbelte af beløbet i stk. 2, litra a). Hvis Den Europæiske Unions fartøjers fangster overstiger den mængde, der svarer til det dobbelte af det samlede årlige beløb, betales det skyldige beløb for den overskydende mængde det følgende år.

6.   Betaling skal finde sted senest tres (60) dage efter protokollens ikrafttræden, jf. artikel 14, for det første år og senest på årsdagen for protokollens indgåelse i de efterfølgende år.

7.   São Tomé og Principes myndigheder har enekompetence med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i stk. 2, litra a).

8.   Den samlede finansielle modydelse, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, indbetales på en særskilt konto, som statskassen opretter i São Tomé og Principes centralbank.

Artikel 3

Fremme af ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i São Tomé og Principes farvande

1.   Parterne aftaler i Den Blandede Komité, der er oprettet i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, senest tre (3) måneder efter denne protokols ikrafttræden et flerårigt sektorprogram og gennemførelsesbestemmelser hertil, herunder bl.a.:

a)

de årlige og flerårige retningslinjer for, hvordan den i artikel 2, stk. 2, litra b), omhandlede modydelse skal anvendes

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i São Tomé og Principes nationale fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på etableringen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

de nødvendige kriterier og procedurer for en årlig evaluering af resultaterne.

2.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram skal godkendes af parterne i Den Blandede Komité.

3.   Hvert år kan São Tomé og Principes myndigheder træffe afgørelse om i givet fald at afsætte et beløb ud over den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), til gennemførelsen af det flerårige program. En sådan øremærkning skal meddeles Den Europæiske Union senest to (2) måneder forud for den foreliggende protokols årsdag.

4.   De to parter foretager hvert år en evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram. Hvis denne evaluering skulle påvise en utilfredsstillende gennemførelse af de mål, som finansieres direkte af den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 2, litra b), forbeholder Europa-Kommissionen sig ret til at nedsætte den del af den finansielle modydelse for at tilpasse det beløb, som er afsat til gennemførelsen af programmet, til resultaterne.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.   De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i São Tomé og Principes farvande efter principperne om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I den periode, som protokollen dækker, forpligter Den Europæiske Union og São Tomé og Principe sig til at samarbejde om at overvåge fiskeressourcernes tilstand i São Tomé og Principes fiskerizone.

3.   Begge parter efterkommer henstillinger og afgørelser vedtaget af Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) angående ansvarlig forvaltning af fiskeri.

4.   I overensstemmelse med fiskeripartnerskabsaftalens artikel 4, på basis af henstillinger og afgørelser vedtaget af ICCAT og i lyset af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning holder parterne samråd i Den Blandede Komité, der er oprettet i henhold til fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9, for at vedtage foranstaltninger med henblik på en bæredygtig forvaltning af de fiskearter, som er omfattet af denne protokol, og som har indvirkning på Den Europæiske Unions fartøjers fiskeri.

Artikel 5

Tilpasning af fiskerimuligheder efter fælles overenskomst

De i artikel 1 omhandlede fiskerimuligheder kan efter fælles overenskomst tilpasses, hvis henstillinger og afgørelser vedtaget af ICCAT bekræfter, at denne tilpasning vil garantere en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, for så vidt angår de arter, som er omfattet af denne protokol. I så fald forhøjes den i artikel 2, stk. 2, litra a), omhandlede finansielle modydelse forholdsmæssigt og pro rata temporis. Unionens samlede årlige finansielle modydelse kan dog højst udgøre det dobbelte af beløbet i artikel 2, stk. 2, litra a).

Artikel 6

Nye fiskerimuligheder

Hvis Den Europæiske Unions fartøjer er interesseret i andet fiskeri end det, der er omhandlet i artikel 1, holder parterne samråd, inden São Tomé og Principes myndigheder eventuelt giver tilladelse til sådant fiskeri. Parterne aftaler i givet fald betingelserne for de nye fiskerimuligheder og ændrer om nødvendigt protokollen og dens bilag.

Artikel 7

Rammebetingelser for fiskeriet — eksklusivitetsklausul

Uden at dette berører aftalens artikel 6, må fiskerfartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag, kun fiske i São Tomé og Principes fiskerizoner, hvis de er i besiddelse af en fiskeritilladelse, der er udstedt i henhold til denne protokol og efter de nærmere bestemmelser i bilaget til denne protokol.

Artikel 8

Suspension og revision af den finansielle modydelse

1.   Den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) og b), kan revideres eller suspenderes, hvis et eller flere af de nedenstående forhold påvises:

a)

unormale omstændigheder, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 2, stk. h), gør det umuligt at fiske i São Tomé og Principes eksklusive økonomiske zone

b)

der sker væsentlige ændringer i de politiske retningslinjer, som har ført til indgåelsen af denne protokol; i så fald, kan en af parterne anmode om en gennemgang af disse bestemmelser med henblik på eventuelle ændringer

c)

Den Europæiske Union konstaterer, at afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne, jf. i Cotonou-aftalens artikel 9, overtrædes São Tomé og Principes myndigheder.

2.   Den Europæiske Union forbeholder sig ret til delvis eller helt at suspendere betalingen af den særlige finansielle modydelse i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b):

a)

hvis en evaluering foretaget af Den Blandede Komité viser, at de opnåede resultater ikke stemmer overens med programmeringen

b)

hvis denne finansielle modydelse ikke udnyttes til formålet.

3.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages efter samråd og overenskomst mellem de to parter, så snart den situation, der gik forud for de i stk. 1 nævnte begivenheder, er bragt i orden, og/eller når resultaterne af den i stk. 2 nævnte finansielle gennemførelse gør dette berettiget.

Artikel 9

Suspension af protokollens gennemførelse

1.   Gennemførelsen af denne protokol kan suspenderes på initiativ af en af de to parter, hvis et eller flere af følgende forhold påvises:

a)

unormale omstændigheder, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 2, stk. h), gør det umuligt at fiske i São Tomé og Principes eksklusive økonomiske zone

b)

der sker væsentlige ændringer i de politiske retningslinjer, som har ført til indgåelsen af denne protokol; i så fald, kan en af parterne anmode om en gennemgang af disse bestemmelser med henblik på eventuelle ændringer

c)

en af de to parter konstaterer, at afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne, jf. i Cotonou-aftalens artikel 9, overtrædes

d)

Den Europæiske Unions betaling af den finansielle modydelse, jf. artikel 2, stk. 2, litra a), udebliver af andre årsager end dem, der fastsættes i denne protokols artikel 8

e)

São Tomé og Principes observatører ikke er med om bord på de fartøjer, som er omfattet af denne protokol, jf. bestemmelserne i bilaget, kapitel V

f)

der opstår tvister mellem de to parter om fortolkningen af denne protokol

g)

en af parterne ikke overholder denne bestemmelserne i denne protokol med bilag og tillæg.

2.   En part kan suspendere protokollens gennemførelse, hvis samrådene mellem de to parter ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt mindst tre måneder før, suspensionen får virkning.

4.   I tilfælde af suspension fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på tvisten. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis, efter hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 10

Gældende national lovgivning

1.   Den Europæiske Unions fiskerfartøjers fisker i São Tomé og Principes farvande efter gældende lovgivning i São Tomé og Principe, medmindre andet er bestemt i fiskeripartnerskabsaftalen eller i protokollen og dens bilag og tillæggene til bilaget.

2.   São Tomé og Principes myndigheder underretter Europa-Kommissionen om enhver lovændring eller ny lovgivning, som berører fiskerisektoren.

3.   Europa-Kommissionen underretter São Tomé og Principes myndigheder om enhver lovændring eller ny lovgivning, som berører Den Europæiske Unions fjernfiskerflåde.

Artikel 11

Varighed

Denne protokol og det tilhørende bilag finder anvendelse i en periode på tre (3) år fra den midlertidige anvendelse i henhold til artikel 13 og 14, medmindre den opsiges i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 12

Opsigelse

1.   Ved opsigelse af denne protokol skal den part, der ønsker at opsige protokollen, mindst seks (6) måneder inden den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden sin hensigt om at opsige protokollen.

2.   Efter meddelelsen som omhandlet i foregående stykke indleder parterne samråd.

Artikel 13

Midlertidig anvendelse

Denne protokol anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne protokol og bilaget træder i kraft på den dato, hvor parterne gensidigt meddeler hinanden, at de i den forbindelse nødvendige procedurer er afsluttet.

BILAG

BETINGELSERNE FOR EU-FARTØJERS FISKERI I SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPES FISKERIZONE

KAPITEL I

BESTEMMELSER FOR ANSØGNING OM OG UDSTEDELSE AF FISKERITILLADELSER

AFSNIT 1

Udstedelse af fiskeritilladelser

1.   Kun EF-fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få udstedt tilladelse til fiskeri (fiskerilicens) i São Tomé og Príncipes fiskerizone.

2.   For at et fartøj kan fiske i São Tomé og Príncipe, må rederen, fartøjsføreren og selve fartøjet ikke have forbud mod at fiske der. Fiskerfartøjerne må ikke have noget mellemværende med São Tomé og Príncipes myndigheder forstået på den måde, at fiskerfartøjerne skal have opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i São Tomé og Príncipe i henhold til de fiskeriaftaler, der er indgået med Den Europæiske Union. De skal derudover opfylde bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1006/2008 (1) vedrørende tilladelser til fiskeri.

3.   Ethvert af Den Europæiske Unions fartøjer, for hvilket der ansøges om fiskeritilladelse, skal have en repræsentant med bopæl i São Tomé og Príncipe. Denne repræsentants navn og adresse anføres i ansøgningen om fiskeritilladelse.

4.   Den Europæiske Unions kompetente myndigheder indgiver (elektronisk) senest femten (15) arbejdsdage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse en ansøgning for hvert fartøj, der ønsker at fiske i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen, til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri. Medmindre Den Blandede Komité aftaler andet er Den Europæiske Unions delegation i Gabon Den Europæiske Unions kompetente myndighed med hensyn til anvendelsen af dette bilag.

5.   Ansøgninger indgives til Ministeriet med Ansvar for Fiskeri på en formular som vist i tillæg 1. São Tomé og Príncipes myndigheder træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at data modtaget i forbindelse med ansøgninger om fiskeritilladelse behandles fortroligt. Oplysningerne må udelukkende anvendes i forbindelse med gennemførelsen af fiskeripartnerskabsaftalen.

6.   Sammen med hver ansøgning om fiskeritilladelse indsendes følgende dokumenter:

bevis for betaling af standardforskuddet for tilladelsens gyldighedsperiode

enhver anden form for dokument eller attest, der i henhold til protokollen kræves efter de specifikke bestemmelser for de forskellige fartøjskategorier.

7.   Afgiften indbetales på en konto anvist af São Tomé og Príncipes myndigheder, jf. protokollens artikel 2, stk. 8.

8.   Afgiften inkluderer alle nationale og lokale skatter og afgifter bortset fra havneafgifter og udgifter til serviceydelser.

9.   Fiskeritilladelserne for alle fartøjer udstedes af São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri til rederne eller deres repræsentanter via Den Europæiske Unions delegation i Gabon senest 15 arbejdsdage efter, at ministeriet har modtaget al dokumentation omhandlet i punkt 6.

10.   Hvis Den Europæiske Unions delegation er lukket på det tidspunkt, hvor fiskeritilladelsen underskrives, sendes den direkte til fartøjets repræsentant med kopi til delegationen.

11.   En tilladelse udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages.

12.   I tilfælde af påvist force majeure kan et fartøjs fiskeritilladelse på anmodning af Unionen dog erstattes med en ny fiskeritilladelse til et andet fartøj af samme kategori, jf. protokollens artikel 1, uden at der skal betales afgift på ny. I så fald lægges de to fartøjers samlede fangster til grund ved beregningen af, om der eventuelt skal betales mere i afgift.

13.   For så vidt angår det fartøj, der skal erstattes, indgiver rederen eller dennes repræsentant den annullerede fiskeritilladelse til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri via Den Europæiske Unions delegation.

14.   Den nye fiskeritilladelse gælder fra den dato, hvor rederen indgiver den annullerede fiskeritilladelse til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri. Den Europæiske Unions delegation i Gabon underrettes om overdragelsen af fiskeritilladelsen.

15.   Fiskeritilladelsen skal altid medføres om bord.

AFSNIT 2

Betingelser for fiskeritilladelser — afgifter og forskud

1.   Fiskeritilladelserne gælder ét år.

2.   Afgiften pr. ton fangst i São Tomé og Príncipes fiskerizone er fastsat til 35 EUR for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline.

3.   Fiskeritilladelserne udstedes efter indbetaling til de ansvarlige nationale myndigheder af følgende faste afgifter:

6 125 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri, svarende til en afgift for 175 tons pr. år

2 275 EUR pr. langlinefartøj med flydeline svarende til afgiften for en årlig fangst på 65 tons pr. år.

4.   Europa-Kommissionen udarbejder senest tres (60) dage efter protokollens årsdag i år »n + 1« en opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgift for år »n«, på grundlag af redernes fangstopgørelser som bekræftet af de videnskabelige institutter i medlemsstaterne, som det påhviler at kontrollere fangstdataene, såsom IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) og IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), via Den Europæiske Unions delegation i Gabon.

5.   Opgørelsen meddeles São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri og rederne samtidigt.

6.   Rederne indbetaler eventuelt skyldige ekstrabeløb (for fangster ud over 175 tons for notfartøjer til tunfiskeri og 65 tons for langlinefartøjer), baseret på en afgift på 35 EUR pr. ton, til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder senest tre (3) måneder efter protokollens årsdag i år n + 1 på den konto, der er omhandlet i afsnit 1, punkt 7, i dette kapitel.

7.   Hvis den endelige opgørelse resulterer i et beløb, der er lavere end forskuddet omhandlet i dette afsnits punkt 3, får rederen dog ikke det overskydende beløb tilbagebetalt.

KAPITEL II

FISKERIZONER

1.   Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande, vil kunne udøve deres fiskeriaktiviteter i farvandene uden for 12 sømil fra basislinjerne for notfartøjerne til tunfiskeri og stangfiskerfartøjerne.

2.   Koordinaterne for São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone er angivet i tillæg 3.

3.   Al fiskeri uden undtagelse er forbudt i den zone, der udnyttes i fællesskab af São Tomé og Príncipe og Nigeria, og som er afgrænset ved koordinaterne i tillæg 3.

KAPITEL III

OVERVÅGNING

AFSNIT 1

Fangstopgørelseordning

1.   Føreren af alle fartøjer, der har lov til at fiske i henhold til nærværende protokol i São Tomé og Príncipes farvande, har pligt til at rapportere deres fangster til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri, så det er muligt at kontrollere fangstmængderne, som valideres af de kompetente videnskabelige institutter efter proceduren i kapitel I, afsnit 2, punkt 5, i dette bilag. Der gælder følgende nærmere bestemmelser for rapportering af fangster:

1.1.

De EU-fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande, udfylder hver dag en logbog (tillæg 2) for hver fangstrejse i São Tomé og Príncipes farvande. Logbogen udfyldes også, selv om der ikke tages fangster.

1.2.

Føreren af fartøjerne sender genparter af logbogen til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri og til de videnskabelige institutter, som er nævnt i kapitel I, afsnit 2, punkt 4.

2.   For de perioder, hvor fartøjet ikke befinder sig i São Tomé og Príncipes farvande, skal fartøjsføreren i logbogen anføre »Uden for São Tomé og Príncipes EEZ«.

3.   Formularerne skal udfyldes læseligt og underskrives af fartøjsføreren eller dennes repræsentant.

4.   Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, suspenderer São Tomé og Príncipes regering fiskeritilladelsen for et overtrædende fartøj, indtil formaliteterne er bragt i orden, og idømmer det pågældende fartøjs reder sanktioner efter gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe. Europa-Kommissionen og flagmedlemsstaten underrettes straks herom.

5.   I fangstopgørelserne anføres fartøjets fangster på hver fangstrejse. Fangstopgørelserne meddeles São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri elektronisk med kopi til Europa-Kommissionen efter hver fangstrejses afslutning og under alle omstændigheder, inden fartøjet forlader São Tomé og Príncipes farvande. De to modtagere af fangstopgørelsen sender straks et modtagelsesbevis elektronisk til fartøjet med kopi til hinanden.

6.   De originale fangstopgørelser, dvs. papirudgaven af de opgørelser, der vedrører fiskeritilladelsens årlige gyldighedsperiode, jf. kapitel I, afsnit 2, punkt 1, i dette bilag, indsendes til São Tomé og Príncipes ministerium med ansvar for fiskeri senest 45 dage efter afslutningen af den sidste fangstrejse i den pågældende periode. Samtidig sendes der papirudgavekopier til Europa-Kommissionen.

7.   De to parter påtager sig at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at indføre et funktionsdygtigt fangstopgørelsessystem, som udelukkende er baseret på elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger; de to parter vil således hurtigt skulle erstatte papirudgaven af erklæringen med en elektronisk udgave.

8.   I tilfælde af tekniske problemer med det elektroniske fangstopgørelsessystem, når det er indført, foretages fangstopgørelsen i overensstemmelse med stk. 5 og 6.

AFSNIT 2

Indberetning af fangster: indsejling og udsejling af São Tomé og Príncipes farvande

1.   Med henblik på dette bilags anvendelse defineres varigheden af et af Den Europæiske Unions fartøjers fangstrejse, som foretages i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande, således:

perioden mellem indsejling i og udsejling af São Tomé og Príncipes fiskerizone eller

perioden mellem indsejling i São Tomé og Príncipes fiskerizone og omladning i São Tomé og Príncipes farvande.

perioden mellem indsejling i São Tomé og Príncipes farvande og landing i São Tomé og Príncipe.

2.   Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande, skal senest tre (3) timer i forvejen meddele São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder, at de agter at sejle ind i eller ud af São Tomé og Príncipes farvande.

3.   Ved meddelelse om indsejling i eller udsejling af São Tomé og Principes eksklusive økonomiske zone oplyser fartøjerne endvidere deres position, og hvor store fangster de har om bord, medmindre andet fremgår af bestemmelserne i afsnit 2. Disse meddelelser sendes med e-mail eller med fax til de adresser og i det format, som er angivet i tillæg 4. Dog kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder fritage langlinefartøjer med flydeline, der ikke har installeret det ovennævnte tekniske kommunikationsudstyr, for denne forpligtelse og tillade at sende disse oplysninger over radioen. Sådanne meddelelser gives fortrinsvis pr. e-mail (dpescas1@cstome.net), pr. fax (+239 222 828), men ellers pr. radio (radiokaldesignal: om formiddagen i tidsrummet 8-10: 12,00 Hz, om eftermiddagen i tidsrummet 14-17: 8,634 Hz).

4.   Et fartøj, der afsløres i at fiske uden at have meddelt São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder dette på forhånd, betragtes som et fartøj uden fiskeritilladelse og vil blive underlagt bestemmelserne i den nationale lovgivning.

5.   I forbindelse med udstedelsen af fiskeritilladelsen gives der ligeledes meddelelse om emailadresse, telefon- og telefaxnumre samt radiokaldesignal og frekvens.

AFSNIT 3

Omladning

1.   De EU-fartøjer, som fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande, og som omlader fangster i São Tomé og Príncipes farvande, skal udføre omladningen på en af São Tomé og Príncipes havnes red.

1.1.

Sådanne fartøjers redere skal senest 24 timer i forvejen meddele São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder følgende oplysninger:

de omladende fiskerfartøjers navne

transportfartøjets navn

omladningsmængde pr. art; med angivelse af fangstområdet

omladningsdato

modtageren af den omladede fangst.

2.   Omladning er alene tilladt i følgende områder: Fernão Dias, Neves og Ana Chaves.

3.   Omladning betragtes som udsejling af São Tomé og Príncipes farvande. Fartøjerne har derfor pligt til at sende fangstopgørelser til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller at sejle ud af São Tomé og Príncipes farvande.

4.   Enhver anden form for omladning af fangster end den ovenfor nævnte er forbudt i São Tomé og Príncipes farvande. Ved overtrædelse af denne bestemmelse, kan overtræderen idømmes sanktioner efter gældende lovgivning i São Tomé og Príncipe.

AFSNIT 4

Satellitovervågning

De EU-fartøjer, som fisker i henhold til denne protokol, overvåges bl.a. med et satellitovervågningssystem, uden forskelsbehandling, efter følgende bestemmelser:

1.

Med satellitovervågning for øje meddeler São Tomé og Príncipes myndigheder de geografiske positioner, der afgrænser São Tomé og Príncipes fiskerizone, til redernes repræsentanter eller agenter og flagstaternes kontrolcentre.

2.

Ud fra skemaet i tillæg 4 udveksler parterne oplysninger om http-adresser og om de specifikationer, der benyttes i de elektroniske meddelelser mellem deres kontrolcentre, på betingelserne i punkt 4 og 6. Disse oplysninger omfatter så vidt muligt navn, telefon-, telex- og faxnummer samt elektroniske adresser, der kan benyttes ved almindelig kommunikation mellem kontrolcentrene.

3.

Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et konfidensinterval på 99 %.

4.

Når et EU-fartøj, som fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipes farvande og satellitovervåges efter EU-lovgivningen, sejler ind i São Tomé og Príncipes fiskerizone, sender flagstatens kontrolcenter straks en positionsmelding til São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter og derefter med et interval på højst to (2) timer. Disse meddelelser benævnes positionsmeldinger.

5.

De i punkt 4 omhandlede meddelelser overføres elektronisk i http-format uden nogen yderligere protokol. Meddelelserne sendes i realtid i formatet vist i skemaet i tillæg 4.

5.1.

Det er ikke tilladt at slukke for satellitovervågningsudstyr på fartøjer, som befinder sig i São Tomé og Príncipes farvande.

6.

Hvis der opstår en teknisk fejl i fiskerfartøjets udstyr til permanent satellitovervågning, eller det ikke er funktionsdygtigt, sørger fartøjsføreren for i tide at sende oplysningerne i punkt 4 til flagstatens kontrolcenter. I en sådan situation skal der sendes en positionsmelding hver 24. time, så længe fartøjet befinder sig i São Tomé og Príncipes farvande.

6.1.

I positionsmeldingen angives positionen hver time som registreret af det pågældende fartøjs fører i de 24 timer.

6.2.

Flagstatens kontrolcenter eller fiskerfartøjet sender straks disse meddelelser til São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter.

6.3.

Ved behov eller i tvivlstilfælde kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder anmode flagstatens kontrolcenter om yderligere oplysninger for et specifikt fartøj.

7.

Det defekte udstyr repareres eller udskiftes, så snart fartøjet har afsluttet sin fangstrejse, og under alle omstændigheder inden en måned. Efter udløbet af denne frist må fartøjet ikke foretage en ny fangstrejse, før udstyret er repareret eller udskiftet.

8.

Satellitovervågningssystemets materiel og programmel må ikke kunne forfalskes, dvs. det må ikke være muligt at indføje eller udtrække urigtige positioner eller manipulere systemet. Systemet skal være fuldautomatisk og funktionsdygtigt hele tiden uafhængigt af de ydre forhold. Det er forbudt at ødelægge eller beskadige satellitovervågningsudstyret, at gøre det ufunktionsdygtigt eller på anden måde at foretage indgreb i det.

8.1.

Fartøjets fører sikrer sig navnlig, at:

data ikke ændres under nogen omstændigheder

satellitovervågningsudstyrets antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

satellitovervågningsudstyrets strømforsyning på ingen måde afbrydes

satellitovervågningsudstyret ikke fjernes fra fartøjet eller fra det sted, hvor det oprindeligt blev installeret

enhver udskiftning af satellitovervågningsudstyret meddeles straks til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder.

8.2.

Ved enhver misligholdelse af ovennævnte forpligtelser kan fartøjsføreren og rederen stilles til ansvar efter São Tomé og Príncipes love og administrative bestemmelser, forudsat at fartøjet opererer i São Tomé og Príncipes farvande.

9.

Kontrolcentrene i flagstaterne overvåger deres fartøjers bevægelser i São Tomé og Príncipes farvande. Hvis fartøjerne ikke overvåges som fastsat, skal São Tomé og Príncipes fartøjsovervågningscenter straks underrettes herom, hvorpå proceduren i punkt 6 anvendes.

10.

Flagstaternes kontrolcentre og São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter samarbejder om at sikre, at disse bestemmelser gennemføres. Hvis São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter konstaterer, at en flagstat ikke meddeler oplysningerne, jf. punkt 4, underrettes den anden part straks herom. Efter en sådan underretning skal sidstnævnte part inden 24 timer oplyse São Tomé og Príncipes overvågningscenter om årsagerne til, at den ikke har sendt de pågældende data, og angive en rimelig frist for, hvornår den kan overholde disse bestemmelser. Sikres efterlevelsen ikke inden for den fastsatte frist, løser de to parter tvisten skriftligt eller således som fastlagt i punkt 14.

11.

De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, er udelukkende beregnet på São Tomé og Príncipes myndigheders kontrol og overvågning af Den Europæiske Unions flåde, der fisker i henhold til fiskeripartnerskabsaftalen. Sådanne data må under ingen omstændigheder meddeles tredjemand.

12.

Parterne har aftalt, at de på anmodning udveksler oplysninger om det udstyr, der benyttes til satellitovervågning, for at kontrollere, om hele udstyret er fuldt foreneligt med den anden parts krav efter disse bestemmelser.

13.

Parterne har aftalt at tage disse bestemmelser op til fornyet overvejelse på et passende tidspunkt, bl.a. hvis der opstår funktionsfejl og uregelmæssigheder hos fartøjer. São Tomé og Príncipes kompetente myndighed underretter flagstaten om disse sager senest 15 dage før et sådant møde.

14.

Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved samråd mellem parterne i Den Blandede Komité, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 9.

KAPITEL IV

PÅMØNSTRING AF SØFOLK

1.   For tunfiskefartøjer og langlinefartøjer med flydeline påmønstrer rederne statsborgere fra AVS-landene på de vilkår og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:

for flåden af notfartøjer til tunfiskeri skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være sømænd fra São Tomé og Príncipe eller eventuelt AVS-sømænd.

for flåden af langlinefartøjer med flydeline skal mindst 20 % af de søfolk, der påmønstres i tunfangstsæsonen i tredjelandets fiskerizone, være sømænd fra São Tomé og Príncipe eller eventuelt AVS-sømænd.

2.   Rederne bestræber sig for at påmønstre yderligere søfolk fra São Tomé og Príncipe.

3.   Rederne vælger frit på en liste over egnede og kvalificerede søfolk, som stilles til rådighed af São Tomé og Príncipes medunderskrivende agenter, hvilke søfolk de ønsker at påmønstre.

4.   Rederen eller dennes repræsentant meddeler São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder navnene på de søfolk, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på mønstringsrullen.

5.   ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EU-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

6.   Ansættelseskontrakter for søfolk fra São Tomé og Príncipe og AVS-landene, som arbejdsministeriet under fiskeriministeriet og de underskrivende parter får en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side. Disse kontrakter skal sikre, at søfolkene er medlem af den socialsikringsordning, de hører ind under, og som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring i overensstemmelse med gældende lovgivning.

7.   Søfolkenes hyre betales af rederne. Den aftales med rederne eller disses repræsentanter på den ene side og fagforeningerne eller disses repræsentanter på den anden side. Søfolkenes lønvilkår må ikke være dårligere end dem, der gælder for besætningsmedlemmer i deres respektive lande, og under ingen omstændigheder dårligere end ILO-normerne.

8.   Enhver sømand, der er påmønstret et fartøj fra Den Europæiske Union, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre den pågældende sømand.

9.   Hvis de pågældende fartøjers redere af andre grunde end den, der er nævnt i foregående punkt, ikke påmønstrer søfolk fra São Tomé og Príncipe eller AVS-lande, skal de for hver dag, fangstrejsen i São Tomé og Príncipes farvande varer, betale et standardbeløb på 20 euro pr. dag pr. fartøj. Betaling af dette beløb foretages inden for den frist, som er fastsat i kapitel I, afsnit 2, punkt 4, i dette bilag.

10.   Beløbet anvendes til uddannelse af AVS-havfiskere og indbetales på en konto anvist af São Tomé og Príncipes myndigheder.

KAPITEL V

OBSERVATØRER

1.   Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i henhold til denne protokol i São Tomé og Príncipe, skal tage observatører udpeget af São Tomé og Príncipes fiskeriministerium om bord på følgende vilkår:

1.1.

EU-fartøjerne skal på anmodning af São Tomé og Príncipes kompetente myndighed tage en observatør om bord, der udpeges af denne myndighed, og som har til opgave at kontrollere fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande.

1.2.

São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de observatører, der er udpeget hertil. Disse lister skal holdes ajourførte. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

1.3.

São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder meddeler de berørte redere eller deres repræsentanter navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på fartøjet, samtidig med udstedelsen af fiskeritilladelsen eller senest 15 dage inden den fastsatte dato for observatørens ombordtagning.

2.   Observatøren skal være om bord, så længe fangstrejsen varer. På udtrykkelig anmodning af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder kan opholdet om bord dog spredes over flere fangstrejser alt efter den gennemsnitlige varighed af et givet fartøjs planlagte fangstrejser. En sådan anmodning skal fremsættes af den kompetente myndighed, samtidig med at den meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at skulle om bord på det pågældende fartøj.

3.   Betingelserne for observatørens ombordtagning aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og den kompetente myndighed.

4.   Observatøren tages om bord og går fra borde i den havn, som rederen har valgt, ved indledningen af den første fangstrejse i São Tomé og Príncipes fiskerizoner efter meddelelse af listen over udpegede fartøjer.

5.   De berørte redere meddeler inden to uger og senest ti dage i forvejen, på hvilken dato og i hvilken havn i underregionen observatøren tages om bord eller går fra borde.

6.   Tages observatøren om bord i et land uden for São Tomé og Príncipe, afholder rederen hans rejseudgifter. Hvis et fartøj med en observatør fra São Tomé og Príncipe om bord forlader São Tomé og Príncipes fiskerizoner, træffes alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at observatøren kommer hjem så hurtigt som muligt for reders regning.

7.   Hvis observatøren ikke er på det aftalte ombordtagningssted senest 12 timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at tage den pågældende observatør om bord.

8.   Observatøren behandles om bord som officer. Så længe fartøjet befinder sig i São Tomé og Príncipes farvande har observatøren til opgave:

8.1.

at observere fartøjernes fiskeri

8.2.

at kontrollere de fiskende fartøjers position

8.3.

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

8.4.

at kontrollere logbogsdataene for fangsterne i São Tomé og Príncipes farvande

8.5.

at kontrollere bifangstprocenterne og anslå størrelsen af udsmidet af salgbare fiskearter

8.6.

på passende måde at meddele fangstdata, herunder mængden af fangster og bifangster om bord, til sin kompetente myndighed.

9.   Fartøjsføreren træffer på sit ansvarsområde alle nødvendige forholdsregler til at sikre observatørens fysiske sikkerhed og psykiske velbefindende under arbejdet.

10.   Observatøren skal have adgang til alle faciliteter, der er nødvendige, for at han kan udføre sine opgaver. Fartøjsføreren skal give observatøren adgang til de kommunikationsmidler, som er nødvendige for, at han kan udføre sit arbejde, til de dokumenter, der direkte vedrører fartøjets fiskeri, herunder logbog og navigationsbog, samt til de dele af fartøjet, som han må have adgang til for lettere at kunne udføre sit arbejde.

11.   Under sit ophold om bord skal observatøren:

11.1.

træffe alle passende forholdsregler til at sikre, at ombordtagningen og tilstedeværelsen om bord hverken afbryder eller hæmmer fiskeriet

11.2.

behandle det ombordværende materiel og udstyr med respekt, ligesom han respekterer, at alle dokumenter vedrørende fartøjet er fortrolige.

12.   Når observationsperioden er slut udarbejder observatøren, inden han forlader fartøjet, en aktivitetsrapport, der sendes til São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder med kopi til Europa-Kommissionen. Han underskriver den i nærværelse af fartøjsføreren, som kan tilføje eller anmode om at få tilføjet eventuelle relevante bemærkninger, der hver skal efterfølges af hans underskrift. Fartøjsføreren får en kopi af rapporten, når observatøren går fra borde.

13.   Rederen afholder udgifterne til kost og logi til observatørerne, idet observatørernes kost og logi skal være af samme standard som officerernes, alt efter mulighederne om bord.

14.   Observatørens løn og sociale bidrag betales af São Tomé og Príncipe.

KAPITEL VI

KONTROL

De europæiske fiskerfartøjer skal overholde de henstillinger og afgørelser, som ICCAT har vedtaget om fiskeredskaber, fiskeredskabers tekniske specifikationer og alle andre tekniske foranstaltninger vedrørende fiskeri.

1.   Fartøjsliste

1.1.

Den Europæiske Union fører et ajourført udkast til liste over de fartøjer, som har ansøgt om at få udstedt fiskeritilladelse (fiskerilicens) efter bestemmelserne i denne protokol. Denne liste meddeles São Tomé og Príncipes fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

2.   Kontrolprocedurer

2.1.

Førerne af fartøjer, der fisker i São Tomé og Príncipes farvande, skal tillade, at tjenestemænd fra São Tomé og Príncipe, der har til opgave at foretage fiskeriinspektion og -kontrol, aflægger besøg om bord, og skal hjælpe dem med at komme om bord og bistå dem i deres arbejde.

2.2.

Tjenestemændene må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

2.3.

Efter afsluttet inspektion og kontrol får fartøjsføreren og Den Europæiske Unions delegation i Gabon en kopi af kontrolrapporten.

2.4.

For at lette de sikrede inspektionsprocedurer, og uden at dette berører São Tomé og Príncipes lovgivning, udføres kontrollen på en sådan måde, at inspektionsfartøjer og inspektører identificeres som værende bemyndiget af São Tomé og Príncipe.

2.5.

Førerne af EU-fartøjer, der foretager omladningsoperationer i São Tomé og Príncipes farvande som omhandlet i kapitel III, afsnit 3, punkt 2, skal tillade, at São Tomé og Príncipes inspektører kontrollerer en sådan omladning og lette dem kontrollen.

KAPITEL VII

OVERTRÆDELSER

1.1.

São Tomé og Príncipes myndigheder skal inden 24 timer underrette flagstaten og Europa-Kommissionen om enhver kontrol, hvorunder der er konstateret overtrædelser begået af et EF-fartøj.

1.2.

Flagstaten og Europa-Kommissionen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til denne konstatering.

2.   Kontrolrapport

2.1.

Efter at São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder har optaget rapport, underskriver fartøjsføreren rapporten.

2.2.

En sådan underskrift indskrænker ikke de rettigheder og det forsvar, fartøjsføreren kan gøre gældende i forbindelse med den påståede overtrædelse.

2.3.

Føreren skal sejle sit fartøj til den havn, som São Tomé og Príncipes myndigheder anviser. Ved en mindre overtrædelse kan São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder give det opbragte fartøj tilladelse til at fortsætte fiskeriet.

3.   Samråd ved overtrædelse

3.1.

Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører, besætning, last eller udstyr, bortset fra foranstaltninger til sikring af beviser for den formodede overtrædelse, holdes der senest én arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger samråd mellem Europa-Kommissionen og São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder med eventuel deltagelse af en repræsentant for den pågældende medlemsstat.

3.2.

Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd og om eventuelle foranstaltninger, som opbringningen kan medføre.

4.   Behandling af opbringningssager

4.1.

Inden en sag om formodet overtrædelse indbringes for domstolene, søges den løst ved en mæglingsprocedure; dette gælder dog ikke strafferetssager. Denne procedure afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringningen.

4.2.

Ved en mæglingsprocedure bestemmes bødestørrelsen efter São Tomé og Príncipes lovgivning.

4.3.

Hvis sagen ikke har kunnet løses ved en mæglingsprocedure og indbringes for en domstol, skal rederen hos en bank anvist af São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder stille en sikkerhed, hvis størrelse fastsættes under hensyntagen til omkostningerne ved opbringningen og størrelsen af de bøder og den erstatning, som de skyldige i overtrædelsen kan idømmes.

4.4.

Bankgarantien kan først frigives, når retssagen er afgjort. Den frigives straks, hvis sagen ender uden domfældelse. Hvis der i tilfælde af domfældelse idømmes en bøde, der er mindre end den stillede sikkerhed, frigiver São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder saldoen.

4.5.

Fartøjet frigives, og besætningen kan forlade havnen:

efter at de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren, er opfyldt, eller

efter at den bankgaranti, der er omhandlet i punkt 4.3, er stillet, og São Tomé og Príncipes kompetente myndigheder har godkendt den, i afventning af retssagens afslutning.


(1)  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 33.

Tillæg

1.

Skema til ansøgning om fiskeritilladelser

2.

Logbog

3.

Koordinater for fiskeriforbudszone

4.

Fremsendelse af FOS-meddelelser til São Tomé og Príncipe.

5.

Koordinater, der afgrænser São Tomé og Príncipes eksklusive økonomiske zone

6.

Kontaktoplysninger for São Tomé og Príncipes fiskeriovervågningscenter

7.

Kontaktoplysninger for fiskeriovervågningscentrene for de EU-medlemsstater, der har interesser i protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen.

Tillæg 1

SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPES MINISTERIUM MED ANSVAR FOR FISKERI

ANSØGNING OM FISKERITILLADELSE FOR UDENLANDSKE FISKERFARTØJER TIL ERHVERVSFISKERI

1.

Repræsentants navn: …

2.

Rederens adresse: …

3.

Repræsentantens eller stedfortræderens navn: …

4.

Repræsentantens eller den lokale agents adresse: …

5.

Fartøjsførers navn: …

6.

Fartøjets navn: …

7.

Registreringsnummer: …

8.

Faxnummer: …

9.

E-mail: …

10.

Radiokaldesignal: …

11.

Byggedato og -sted: …

12.

Flagstat: …

13.

Registreringshavn: …

14.

Hjemhavn: …

15.

Fartøjets længde overalt: …

16.

Bredde: …

17.

Bruttotonnage: …

18.

Lastrumskapacitet: …

19.

Køle- eller frysekapacitet: …

20.

Maskintype og maskineffekt: …

21.

Fiskeredskaber: …

22.

Besætning (antal): …

23.

Kommunikationssystem: …

24.

Kaldesignal: …

25.

Havnekendingsnummer: …

26.

Fiskeritype: …

27.

Landingssted: …

28.

Fiskerizoner: …

29.

Målarter: …

30.

Gyldighedsperiode: …

31.

Særlige betingelser: …

Udtalelse fra Generaldirektoratet for Fiskeri og Akvakultur: …

Bemærkninger fra Ministeriet med Ansvar for Fiskeri: …

Tillæg 2

Image

Tillæg 3

Breddegrad

Længdegrad

Grader

Minutter

Sekunder

Grader

Minutter

Sekunder

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Tillæg 4

TRANSMISSION AF FOS-MEDDELELSER TIL SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE

Tabel II   FOS-oplysningernes format

Dataelement

Kode

 

Bemærkninger

Record start

SR

 

Systemdata — angiver, at record’en starter

Modtager

AD

 

Meddelelsesdata — modtager. Landets alfa-3-ISO-kode

Afsender

FR

 

Meddelelsesdata — afsender. Landets alfa-3-ISO-kode

Flagstat

FS

 

 

Meddelelsestype

TM

 

Meddelelsesdata — meddelelsestype »POS«

Radiokaldesignal

RC

 

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Den kontraherende parts interne referencenummer

IR

 

Fartøjsdata — den kontraherende parts individuelle nummer (flagstatens alfa3-ISO-kode efterfulgt af et nummer)

Havnekendingsbogstaver og -nummer:

XR

 

Fartøjsdata — nummeret på siden af fartøjet

Breddegrad

LA

 

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter N/S GG,mmm (WGS -84)

Længdegrad

LO

 

Fartøjspositionsdata — fartøjets position i grader og minutter Ø/V GGG,mmm (WGS-84)

Kurs

CO

 

Fartøjets kurs på en 360° -skala

Hastighed

SP

 

Fartøjets hastighed i knob og tiendedele knob

Dato

DA

 

Fartøjspositionsdata — dato for registrering af positionen UTC (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

 

Fartøjspositionsdata — klokkeslæt for registrering af positionen UTC (TTMM)

Record slut

ER

 

Systemdata — angiver, at record'en er slut

Tegnsæt: ISO 8859.1

Transmission af data struktureres således:

en dobbelt skråstreg (»//«) og en feltkode angiver transmissionens start

der anvendes en enkelt skråstreg (»/«) som separator mellem feltkode og data.

Fakultative data anføres mellem »Record start« og »Record slut«.

Format for fremsendelse af data vedrørende fangster og meddelelser fra fiskerfartøjer

Rapport vedr. »Fangster ved indsejling i den eksklusive økonomiske zone«

Rapport vedr. »Fangster i forbindelse med en omladning«

Rapport vedr. »Fangster ved udsejling af den eksklusive økonomiske zone«.

Tillæg 5

AFGRÆNSNING AF SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPES EEZ

KOORDINATER FOR EEZ

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Tillæg 6

KONTAKTOPLYSNINGER FOR SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPES FOC

Navn på FOC:

SSN-tlf.:

SSN-fax

SSN-e-mail:

Tlf. DSPG:

Fax DSPG:

Adresse X25 =

Meddelelse om indsejling/udsejling:

Tillæg 7

KONTAKTOPLYSNINGER FOR FISKERIOVERVÅGNINGSCENTRENE I DE EU-MEDLEMSSTATER, DER HAR INTERESSER I PROTOKOLLEN TIL FISKERIPARTNERSKABSAFTALEN MELLEM EU OG SÃO TOMÉ OG PRÍNCIPE


FORORDNINGER

24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/24


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 502/2011

af 23. maj 2011

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 204/2011 af 2. marts 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 2. marts 2011 forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Libyen, og i overensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/300/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (2), bør der opføres yderligere én person og én enhed på den liste over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den person og den enhed, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, tilføjes listen i bilag III til forordning (EU) nr. 204/2011.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 1.

(2)  Se side 85 i denne EUT.


BILAG

PERSON OG ENHED, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Oberst Taher Juwadi

Fjerdekommanderende i revolutionsgarden

Centralt medlem af Qadhafis regime.

23.05.2011


Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Libyen

e-mail: afriqiyah@afriqiyah.aero

Libysk datterselskab af/ejet af Libyan African Investment Portfolio, en enhed, der ejes og kontrolleres af regimet, og som er omfattet af EU-forordningen.

23.05.2011


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/26


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 503/2011

af 23. maj 2011

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 961/2010 af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1), særlig artikel 36, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 25. oktober 2010 forordning (EU) nr. 961/2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EF) nr. 423/2007.

(2)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/299/FUSP af 23. maj 2011 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (2) bør der opføres yderligere personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010.

(3)

Angivelserne for visse personer og enheder, der er opført på listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010, bør ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer og enheder, der er opført på listen i bilag I til nærværende forordning, tilføjes på listen i bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010.

Artikel 2

I bilag VIII til forordning (EU) nr. 961/2010 erstattes angivelserne for følgende personer og enheder:

1)

Ali Akbar Salehi

2)

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)

3)

Ministry of Defence And Support For Armed Force Logistics (MODAFL)

4)

Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

af angivelserne i bilag II til denne forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 281 af 27.10.2010, s. 1.

(2)  Se side 65 i denne EUT.


BILAG I

PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

I.   Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

A.   Fysiske personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Mohammad Ahmadian

 

Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) og i øjeblikket vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Ingeniør Naser Rastkhah

 

Vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Vicechef i AEOI for planlægning og internationale og parlamentariske anliggender. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

5.

Mohammad Hossein Dajmar

Fødselsdato: 19. februar 1956. Pasnummer: K13644968 (Iran), udløber i maj 2013.

Formand for og administrerende direktør i IRISL. Han er også formand for Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) og Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), kendte virksomheder tilknyttet IRISL.

23.05.2011


B.   Juridiske personer, enheder og organer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Hovedkontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran

EIH har spillet en central rolle ved at hjælpe en række iranske banker med alternative løsninger til at få gennemført de transaktioner, der afbrydes af EU's sanktioner mod Iran. Det er blevet bemærket, at EIH fungerer som rådgivende og formidlende bank i forbindelse med transaktioner med iranske enheder, der er omfattet af sanktioner.

For eksempel indefrøs EIH i begyndelsen af august 2010 Bank Saderat Irans og Bank Mellats konti i EIH Hamburg, fordi de er omfattet af EU-sanktioner, og som er beliggende i EIH Hamburg. Kort tid efter genoptog EIH sin eurodenominerede virksomhed med Bank Mellat og Bank Saderat Iran ved at bruge konti i EIH for en iransk bank, der ikke er omfattet af sanktioner. I august 2010 oprettede EIH et system, der skulle gøre det muligt at foretage rutinemæssige betalinger til Bank Saderat London og Future Bank Bahrain uden at blive berørt af EU's sanktioner.

I oktober 2010 fortsatte EIH med at fungere som kanal for betalinger fra iranske banker, der er omfattet af sanktioner, herunder Bank Mellat og Bank Saderat. Disse banker foretager deres betalinger til EIH via Irans Bank of Industry and Mine. I 2009 blev EIH anvendt af Post Bank for at unddrage sig sanktioner, hvilket indebar håndtering af transaktioner på vegne af Bank Sepah, der er omfattet af FN-sanktioner. Bank Mellat, der er omfattet af EU-sanktioner, er et af EIH's moderselskaber.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (alias Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Hviderusland

Bank baseret i Hviderusland og ejet af Bank Refah Kargaran, Bank Saderat og Export Development Bank of Iran.

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Involveret i indkøb af materialer til Iran Centrifuge Technology Company, der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Et datterselskab af TAMAS, der er omfattet af FN-sanktioner, og som er ansvarlig for prospektering og udvinding af uran.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Industriel automatiseringsvirksomhed, der på anlægget til berigning af uranbrændsel ved Natanz har udført arbejde for Kalaye Electric Company (KEC), som er omfattet af FN-sanktioner.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Involveret i indkøb af specialudstyr og materialer, der anvendes direkte i Irans nukleare program.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Involveret i indkøb af materialer, der er kontrolleret, og som anvendes direkte i fremstillingen af centrifuger til Irans uranberigningsprogram.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som er omfattet af FN-sanktioner. Involveret i indkøb af udstyr til det nukleare program.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

En virksomhed, der er involveret i indkøb af invertere til Irans forbudte berigningsprogram.

23.05.2011

10.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

En virksomhed, der er involveret i indkøb af invertere til Irans forbudte berigningsprogram. Raad Iran blev oprettet med det formål at producere og udforme kontrolsystemer, og det står for salg og installering af invertere og programmerbare Logic Controllers.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Hovedsæde: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), og som består af Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant og Zirconium Production Plant.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

En virksomhed, der anskaffer følsomme varer til fordel for Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East anvender mellemled uden for Iran til at købe de varer, som SUREH har brug for. Sun Middle East giver disse mellemled falske oplysninger om slutbrugerne i forbindelse med forsendelse af varerne til Iran og søger dermed at omgå det pågældende lands toldordning.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

En producent af elektrisk udstyr (koblingsudstyr) involveret i opførelsen af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

En producent af elektrisk udstyr (koblingsudstyr) involveret i den igangværende opførelse af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

En virksomhed, der har foretaget indkøb af varer og udstyr til Irans nukleare program og program for ballistiske missiler for Kalaye Electric Company (KEC), som er omfattet af FN-sanktioner.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Transformerproducent involveret i den igangværende opførelse af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Indkøbsvirksomhed, der har handlet for Mesbah Energy, som er omfattet af UNSCR 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Et datterselskab af Novin Energy, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1747, involveret i lasersvejsning.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Kommunikationsvirksonhed, der har leveret udstyr til anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Ingeniørvirksomhed, der foretager indkøb af udstyr til Irans IR-40 tungtvandsreaktor.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. er et 100 %-ejet datterselskab af First East Export Bank (FEEB), som blev omfattet af FN's Sikkerhedsråds resolution 1929 i juni 2010. Pearl Energy Company blev oprettet af FEEB med henblik på at levere økonomisk forskning inden for en række globale industrier.

Chefen for Bank Mellat, Ali Divandari, fungerer som formand for bestyrelsen i Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Schweiz;

erhvervsregister-dokument #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. er et 100 %-ejet datterselskab af Pearl Energy Company Ltd hjemmehørende i Schweiz; det har til opgave at yde støtte og ekspertbistand til enheder, der søger at få adgang til Irans oliesektor.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Tyskland; tlf.: 0049 40 2270170; erhvervsregister-dokument # HRB45757 (Tyskland)

Ejet eller kontrolleret af Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaysia

Involveret i indkøb af komponenter til iranske kampfly.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Er tilknyttet AEOI.

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Forsker i militær anvendelse af Irans nukleare program.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Er tilknyttet MTFZC's netværk.

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Involveret i indkøb til det iranske missilprogram.

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Et datterselskab af Iran Electronics Industries.

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Et datterselskab af Iran Electronics Industries.

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Ejet eller kontrolleret af Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Ejet eller kontrolleret af Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Udfører videnskabelig forskning inden for nukleare våben.

23.05.2011

36.

Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, også kendt som IRGC Cooperative Foundation, blev oprettet af cheferne i IRGC for at strukturere IRGC's investeringer. Det kontrolleres af IRGC. Bonyad Taavon Sepahs bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf de otte er medlemmer af IRGC. Disse officerer omfatter IRGC's øverste chef, som er formand for bestyrelsen, repræsentanten for det åndelige overhoved i IRGC, Basij-chefen, chefen for IRGC Ground Forces, chefen for IRGC Air Force, chefen for IRGC Navy, chefen for IRGC Information Security Organization, en højtstående officer i IRGC fra Armed Forces General Staff og en højtstående officer i IRGC fra MODAFL.

23.05.2011

37.

Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah oprettede Ansar Bank for at tilbyde personalet i IRGC finansielle tjenesteydelser og kreditter. I begyndelsen opererede Ansar Bank som en låneforening, men udviklede sig i midten af 2009 til en fuldt udviklet bank efter at have modtaget licens fra Irans centralbank. Ansar Bank, tidligere kendt som Ansar al Mojahedin, har haft tilknytning til IRGC i over 20 år. Medlemmerne af IRGC modtog deres lønninger gennem Ansar Bank.

Endvidere gav Ansar Bank særlige fordele til personalet i IRGC, herunder nedsatte satser for boligudstyr og gratis eller begrænsede udgifter til sundhedspleje.

23.05.2011

38.

Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iran

Mehr Bank kontrolleres af Bonyas Taavon Sepah og IRGC. Mehr Bank tilbyder finansielle tjenesteydelser til IRGC. Ifølge et åbent interview med chefen for Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (f. 1961), oprettede Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank for at tilbyde tjenesteydelser til Basij (IRGC's paramilitære gren).

23.05.2011

39.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94311 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Tyskland;

erhvervsregisternummer: HRB96253, udstedt den 30. januar 2006

Darya Capital Administration er et 100 %-ejet datterselskab af IRISL Europe GmbH. Mohammad Talai er dets administrerende direktør.

23.05.2011

40.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102485 (Tyskland), udstedt den 19. august 2005; tlf.: 004940278740

Ejet af Ocean Capital Administration og IRISL Europe. Ahmad Sarkandi er også direktør i Ocean Capital Administration GmbH og Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

41.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB92501 (Tyskland), udstedt den 4. januar 2005; tlf.: 004940278740

Et IRISL-holdingselskab baseret i Tyskland, der sammen med IRISL Europe ejer Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration og Nari Shipping and Chartering deler også den samme adresse i Tyskland som IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

42.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94311 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

42.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102601 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005;

e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

43.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94312 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

43.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102502 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

44.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94313 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

44.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102520 (Tyskland), udstedt den 29. august 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

45.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94314 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

45.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102600 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00494070383392; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

46.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94315 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

46.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102599 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com;tlf.: 00494070383392; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

47.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94316 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

47.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

erhvervsregister-dokument # HRA102501 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

48.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94829 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

48.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102655 (Tyskland), udstedt den 26. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

49.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94633 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

49.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102533 (Tyskland), udstedt den 1. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

50.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94698 (Tyskland), udstedt den 9. september 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

50.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102565 (Tyskland), udstedt den 15. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

51.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

51.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102679 (Tyskland), udstedt den 27. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

52.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94632 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

52.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102544 (Tyskland), udstedt den 9. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net;tlf.: 004940302930; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

53.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94573 (Tyskland), udstedt den 18. august 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

53.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102506 (Tyskland), udstedt den 25. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

54.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

54.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA104149 (Tyskland), udstedt den 10. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

55.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

55.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA104174 (Tyskland), udstedt den 12. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

56.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

56.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311 , Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA104175 (Tyskland), udstedt den 12. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

57.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

57.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

58.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hong Kong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede.

Virksomhederne i Hong Kong er Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd og New Desire Ltd.

Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

58.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Insight World Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

58.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Kingdom New Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

58.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Logistic Smart Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

58.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Neuman Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

58.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Desire LTD er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

59.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hong Kong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede.

En af aktionærerne er Gholamhossein Golpavar, der er administrerende direktør i SAPID og IRISL's kommercielle direktør.

Virksomhederne i Hong Kong er Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd og Great Method Ltd.

Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

59.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Advance Novel er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

59.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Alpha Effort Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

59.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Best Precise Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

59.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Concept Giant Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

59.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Great Method Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

60.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hong Kong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede.

En af aktionærerne er Mohammed Mehdi Rasekh, som er bestyrelsesmedlem i IRISL.

Virksomhederne i Hong Kong er Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure og True Honour Holdings Ltd.

Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

60.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Smart Day Holdings Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

60.b.

System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

60.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Trade Treasure er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

60.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

True Honour Holdings Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

61.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hong Kong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede. En af aktionærerne er Mohammed Hossein Dajmar, der er administrerende direktør i IRISL.

Virksomhederne i Hong Kong er New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group og Sino Access Holdings.

Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

61.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Synergy Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

61.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Partner Century Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

61.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sackville Holdings Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

61.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

61.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

62.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Inkorporeret i Malta i 2005

Kerman Shipping Company Ltd er et 100 %-ejet datterselskab af IRISL.

Hjemmehørende på samme adresse i Malta som Woking Shipping Investments Ltd og de virksomheder, som det ejer.

23.05.2011

63.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 udstedt i 2006

Woking Shipping Investments Ltd er et datterselskab af IRISL, der ejer Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, som alle er hjemmehørende på samme adresse i Malta.

23.05.2011

63.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.

23.05.2011

63.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.

23.05.2011

63.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.

23.05.2011

63.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.

23.05.2011

64.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C'

Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cypern;

erhvervsregister-dokument #C133993 (Cypern), udstedt i 2002

Lancelin Shipping Company Ltd ejes helt af IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for Lancelin Shipping.

23.05.2011

65.

Ashtead Shipping Company Ltd

Erhvervsregister-dokument #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Ashtead Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

66.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd; erhvervsregister-dokument #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Byfleet Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

67.

Cobham Shipping Company Ltd

Erhvervsregister-dokument #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cobham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

68.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man;

erhvervsregister-dokument #108119C

Dorking Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

69.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man;

erhvervsregister-dokument #108120C

Effingham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

70.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man;

erhvervsregister-dokument #108146C

Farnham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

71.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man;

erhvervsregister-dokument #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

72.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Horsham Shipping Company Ltd; erhvervsregister-dokument #111999C

Horsham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011


BILAG II

PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 2

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Udenrigsminister. Tidligere chef for Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science and Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Er underlagt AEOI og viderefører sine tidligere forskningsafdelings arbejde. Dets administrerende direktør er AEOI's næstformand Mohammad Ghannadi (omfattet af UNSCR 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF)

Beliggende på vestsiden af Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran

Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktionsprogrammer, herunder støtte til det nukleare program og missilprogrammet.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Iran Centrifuge Technology Company har overtaget Farayand Techniques aktiviteter (omfattet af UNSCR 1737). Det fremstiller dele til uranberigningscentrifuger og støtter direkte spredningsfølsomme aktiviteter, som Sikkerhedsrådets resolutioner kræver, at Iran skal suspendere. Udfører arbejde for Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/45


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 504/2011

af 23. maj 2011

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 442/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 442/2011 af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 9. maj 2011 forordning (EU) nr. 442/2011.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien og i overensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/302/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (2) bør der opføres yderligere personer på den liste over personer, enheder og organer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til forordning (EU) nr. 442/2011.

(3)

Oplysningerne vedrørende visse personer på listen i bilag II til forordningen bør ajourføres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EU) nr. 442/2011 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 1.

(2)  Se side 91 i denne EUT.


BILAG

»BILAG II

LISTE OVER FYSISKE OG JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER OMHANDLET I ARTIKEL 4

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Bashar Al-Assad

Født den 11.9.1965 i Damaskus,

diplomatpas nr. D1903

Præsident for Republikken Syrien, ansvarlig for og hovedmanden bag undertrykkelsen af demonstranter.

23.05.2011

2.

Maher (alias Maher) Al-Assad

Født den 8.12.1967,

diplomatpas nr. 4138

Chef for hærens fjerde panserdivision, medlem af Baathpartiets centralkommando, republikanergardens stærke mand, bror til præsident Bashar Al-Assad, hovedmanden bag volden mod demonstranter.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Født den 19.2.1946 i Damaskus,

diplomatpas nr. 983

Chef for det almindelige syriske efterretningsdirektorat (GID), involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Indenrigsminister, involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Tidligere chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Deraa, fætter til præsident Bashar Al-Assad, involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Født den 2.4.1971 i Damaskus,

diplomatpas nr. 2246

Oberst og afdelingschef i det almindelige syriske efterretningsdirektorat, Damaskusafdelingen, fætter til præsident Bashar Al-Assad, tæt knyttet til Mahir Al-Assad, involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

7.

Muhammed Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Født den 20.5.1951 i Damaskus,

diplomatpas nr. D 000 00 13 00

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed, involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Banyas, involveret i vold mod demonstranter i Baida.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Født den 10.7.1969 i Damaskus,

pas nr. 454224

Syrisk forretningsmand. Person med tilknytning til Mahir Al-Assad, fætter til præsident Bashar Al-Assad, finansierer regimet, hvilket muliggør vold mod demonstranter.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Født i 1953 i Hama, diplomat

pas nr. D0005788

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI)og involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste og involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Født den 3.5.1953 i Deraa,

diplomatpas nr. D000000887

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste, afdelingen for Damaskusregionen, og involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Født den 18.6.1962 i Kerdala,

pas nr. 88238

Involveret i vold mod civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

23.05.2011

14.

Mundir Al-Assad

Født den 1.3.1961 i Latakia,

pas nr. 86449 og 842781

Involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Født den 15.1.1950 i Al-Madehleh, Tartus

Vicestabschef for sikkerhed og rekognoscering, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Født 1941

Chef for Syriens nationale sikkerhedsbureau, involveret undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Født den 10.12.1938

Syriens vicepræsident, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrb

Født den 10.4.1937 (eller den 20.5.1937) i Hama,

diplomatpas nr. 0002250

Syriens assisterende vicepræsident med ansvar for nationale sikkerhedsanliggender, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Født den 20.5.1966,

pas nr. 002954347

Svoger til Mahir Al-Assad , forretningsmand og lokal repræsentant for flere udenlandske virksomheder, finansierer regimet, hvilket muliggør undertrykkelse af demonstranter.

23.05.2011

20.

Iyad alias Eyad) Makhlouf

Født den 21.1.1973 i Damaskus,

pas nr. N001820740

Bror til Rami Makhlouf og officer i GID Officer, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Præsidentens rådgiver i strategiske anliggender, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Stabschef i de væbnede styrker med ansvar for den militære deltagelse i undertrykkelsen af fredelige demonstranter.

23.05.2011

23.

Ihab alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Født den 21.1.1973 i Damaskus,

pas nr. N002848852

Vicepræsident for SyriaTel, fungerende leder af Rami Makhloufs virksomhed i USA, finansierer regimet, hvilket muliggør vold mod demonstranter.

23.05.2011«


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/48


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 505/2011

af 23. maj 2011

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus (1), særlig artikel 8a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. maj 2006 forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for præsident Lukashenko og visse embedsmænd i Belarus.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Belarus og i overensstemmelse med Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/301/FUSP af 23. maj 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (2) bør der opføres flere personer på listerne over personer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.

(2)  Se side 87 i denne EUT.


BILAG

PERSONER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

 

Navn

Engelsk translitteration af belarussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn (belarussisk skrivemåde)

Navn (russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Dommer ved Zheleznodorozhny distriktsret i Vitebsk. Han dømte adskillige demonstranter i appelsagen, selv om de ikke var fundet skyldige ved førsteinstansretten

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Fødselsdato:

13.11.1964

Inspektør for sekundærskolen i Talkov, distriktet Pukhovichi. Hun afskedigede den 27. januar 2011 Natalia Ilinich, en velanset lærer ved sekundærskolen, for hendes politiske synspunkter og hendes deltagelse i begivenhederne den 19. december 2010

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Fødselsdato:

27.8.1948 eller 1949

Dommer ved Pukhovichi distriktsret. Hun afslog uretmæssigt Natalia Ilinichs begæring om at blive genindsat som lærer ved sekundærskolen i Talkov

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Dommer ved Partizanski distriktsret, behandler Likhovids sag. Hun idømte Likhovid, en aktivist i »Frihedsbevægelsen«, tre et halvt års fængsel under strenge vilkår

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei

(Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Anklager i Dashkevich-Lobov-sagen. Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i »Ung Front«, blev idømt flere års fængsel for »bølleoptøjer«. Den reelle grund til, at de blev fængslet, var, at de begge deltog aktivt i valgkampen i december 2010, hvor de støttede en af oppositionens kandidater

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Dommer ved den økonomiske højesteret. Han stadfæstede forbuddet mod den uafhængige radiostation »Autoradio«. (»Autoradio« blev forbudt for »at have udsendt opfordringer til masseuroligheder under præsidentkampagnen i december 2010«. I henhold til en gældende kontrakt sendte radioen valgprogrammet for Sannikov, en af oppositionens kandidater, som udtalte, at »fremtiden ikke vil blive afgjort i køkkenerne, men på gaden«)

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Chef for præsidentadministrationens analytiske center, ansvarlig for telekommunikation, herunder overvågning, filtrering, aflytning, kontrol og afbrydelse af forskellige kommunikationskanaler, f.eks. internettet

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Dommer ved Partizanski distriktsret i Minsk. Hun arbejdede med retssagen mod den tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, civilsamfundsaktivisten Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Hun gennemførte retssagen i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun støttede anvendelsen af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de anklagede.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Dommer ved Oktiabrski (Kastrichnitski) distriktsret i Minsk. Hun arbejdede med retssagen mod Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia og Vladimir Homichenko. Hun gennemførte retssagen i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun støttede anvendelsen af irrelevant be-vismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de anklagede.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Offentlig anklager ved Oktiabrski (Kastrichnitski) distriktsret i Minsk. Han arbejdede med retssagen mod Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich og Vladimir Homichenko. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tager udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Offentlig anklager ved Pervomaiski distriktsret i Minsk. Han arbejdede med retssagen mod Dmitri Bondarenko..Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tager udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna

(Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Dommer ved Zavodskoi distriktsret i Minsk, som arbejdede med retssagen mod de fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet Khalip Irina, Martselev Sergei og Severinets Pavel. Hun gennemførte retssagen i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun støttede anvendelsen af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de anklagede.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Offentlig anklager ved Zavodskoi distriktsret i Minsk, som arbejdede med retssagen mod de fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet Khalip Irina, Martselev Sergei og Severinets Pavel. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tager udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/52


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 506/2011

af 23. maj 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radionukleider i visse fødevarer med oprindelse i Japan, f.eks. mælk og spinat, oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. En sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folke- og dyresundheden i Unionen, og derfor blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima (2), vedtaget den 25. marts 2011.

(3)

Den 12. maj 2011 blev Kommissionen underrettet om, at man havde konstateret et højt niveau for radioaktivt cæsium i grønne teblade med oprindelse i præfekturet Kanagawa. Den 13. maj 2011 blev fundet bekræftet med tre andre fund af et højt niveau for radioaktivt cæsium i grønne teblade fra nævnte præfektur. Præfekturet er ikke blandt de 12 præfekturer i den berørte zone, hvor der er krav om testning forud for eksport til Unionen af alle foderstoffer og fødevarer med oprindelse i disse præfekturer. På grund af disse nye fund bør Kanagawa tilføjes som det trettende præfektur i den berørte zone.

(4)

Kravene til produkter, der afsendes fra den berørte zone, men som har oprindelse uden for den berørte zone, bør præciseres.

(5)

Forordning (EU) nr. 297/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 297/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 3, affattes således:

»3.   Alle sendinger af produkterne omhandlet i artikel 1, der afsendes fra Japan fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato, skal ledsages af en erklæring, hvori det attesteres:

at produktet er blevet høstet og/eller forarbejdet inden den 11. marts 2011, eller

at produktet har oprindelse i og er afsendt fra andre præfekturer end Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba og Kanagawa, eller

at produktet er afsendt fra præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba og Kanagawa, men ikke har oprindelse i nogen af disse præfekturer, og ikke er blevet eksponeret for radioaktivitet under transporten, eller

hvis produktet har oprindelse i præfekturerne Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba og Kanagawa, at produkternes indhold af radionukleiderne jod-131, cæsium-134 og cæsium-137 ikke overstiger de maksimalgrænseværdier, der er fastsat i bilag II. Denne bestemmelse gælder også for produkter med oprindelse i de pågældende præfekturers kystfarvande, uanset hvor produkterne er landet.«

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet eller det udpegede indgangssted foretager dokument- og identitetskontrol af alle sendinger af produkter omhandlet i artikel 1 inden for denne forordnings anvendelsesområde og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, for forekomst af jod-131, cæsium-134 og cæsium-137 af mindst 10 % af sådanne sendinger af produkterne omhandlet i artikel 2, stk. 3, fjerde led, og af mindst 20 % af sådanne sendinger af produkterne omhandlet i artikel 2, stk. 3, andet og tredje led.«

3)

I artikel 9, stk. 2, ændres datoen »30. juni 2011« til »30. september 2011«.

4)

Bilag I erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 80 af 26.3.2011, s. 5.


BILAG

»BILAG I

Image Image


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/56


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 507/2011

af 23. maj 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. maj 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

50,2

MA

35,3

TN

91,1

TR

112,0

ZZ

72,2

0707 00 05

TR

108,2

ZZ

108,2

0709 90 70

AR

34,9

MA

86,8

TR

116,8

ZZ

79,5

0709 90 80

EC

23,2

ZZ

23,2

0805 10 20

EG

52,8

IL

62,4

MA

45,5

TR

74,4

ZZ

58,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

91,2

ZA

176,3

ZZ

113,2

0808 10 80

AR

91,3

BR

86,2

CA

108,5

CL

78,5

CN

102,4

CR

69,1

NZ

116,9

US

102,7

UY

60,0

ZA

85,7

ZZ

90,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


DIREKTIVER

24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/58


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2011/60/EU

af 23. maj 2011

om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tebufenozid som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 451/2000 (2) og (EF) nr. 1490/2002 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter tebufenozid.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 11e i forordning (EF) nr. 1490/2002 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/934/EF af 5. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4) vedtaget, at tebufenozid ikke skulle optages i det pågældende bilag.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Tyskland, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved forordning (EF) nr. 1490/2002. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/934/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Tyskland har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 23. november 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om tebufenozid for Kommissionen den 19. oktober 2010 (6). Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 11. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om tebufenozid.

(6)

Det fremgår af diverse undersøgelser, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tebufenozid, kan forventes generelt at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF, især med hensyn til de anvendelsesformål, der er undersøgt og udførligt beskrevet i Kommissionens reviderede vurderingsrapport. Tebufenozid bør derfor optages i bilag I for at sikre, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof, kan finde sted i alle medlemsstater i overensstemmelse med direktivet.

(7)

Uden at det berører denne konklusion, bør der indhentes yderligere oplysninger om visse specifikke forhold. I henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/414/EØF kan der fastsættes betingelser for optagelsen af et stof i bilag I. Det bør derfor kræves, at ansøgeren forelægger bekræftende oplysninger om relevansen af metabolitterne RH-6595 (7), RH-2651 (8) og M2 (9), nedbrydningen af tebufenozid i jord med alkalisk pH og risikoen for sommerfugle, der ikke er målarter.

(8)

Før et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne og de berørte parter have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, optagelsen medfører.

(9)

Uden at det berører de forpligtelser, der i henhold til direktiv 91/414/EØF følger af, at et aktivstof optages i bilag I, bør medlemsstaterne have en frist på seks måneder efter optagelsen til at tage eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tebufenozid, op til fornyet overvejelse for at sikre, at kravene i direktiv 91/414/EØF, navnlig i artikel 13, og de relevante betingelser i bilag I er opfyldt. Medlemsstaterne bør, alt efter hvad der er relevant, ændre, erstatte eller tilbagekalde eksisterende godkendelser i henhold til direktiv 91/414/EØF. Uanset ovenstående frist bør der afsættes en længere periode til indgivelse og vurdering af det fuldstændige dossier, jf. bilag III, for hvert plantebeskyttelsesmiddel og for hvert enkelt påtænkt anvendelsesformål i overensstemmelse med de ensartede principper i direktiv 91/414/EØF.

(10)

Erfaringerne fra tidligere optagelser i bilag I til direktiv 91/414/EØF af aktivstoffer, som er vurderet inden for rammerne af Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (10), har vist, at der kan opstå vanskeligheder med fortolkningen af de pligter, som indehavere af eksisterende godkendelser har med hensyn til adgang til data. For at undgå yderligere vanskeligheder synes det derfor nødvendigt at præcisere medlemsstaternes pligter, især pligten til at kontrollere, at indehaveren af en godkendelse kan påvise, at han har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til direktivet. Denne præcisering pålægger imidlertid ikke medlemsstaterne eller indehavere af godkendelser nye forpligtelser i forhold til de hidtil vedtagne direktiver om ændring af bilag I.

(11)

Direktiv 91/414/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Det blev ved beslutning 2008/934/EF vedtaget, at tebufenozid ikke skulle optages i bilag I, og at godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende stof, skulle tilbagekaldes senest den 31. december 2011. Det er nødvendigt at slette rækken vedrørende tebufenozid i beslutningens bilag.

(13)

Beslutning 2008/934/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(14)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 91/414/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Rækken vedrørende tebufenozid i bilaget til beslutning 2008/934/EF udgår.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende love og bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2011.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

1.   Om nødvendigt ændrer eller tilbagekalder medlemsstaterne i henhold til direktiv 91/414/EØF senest den 30. november 2011 eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder tebufenozid som aktivstof.

Inden da skal medlemsstaterne navnlig kontrollere, at betingelserne i bilag I til det direktiv vedrørende tebufenozid er overholdt, dog ikke betingelserne i del B vedrørende dette aktivstof, og at indehaveren af godkendelsen er i besiddelse af eller har adgang til et dossier, der opfylder kravene i bilag II til det direktiv, jf. betingelserne i direktivets artikel 13.

2.   Uanset stk. 1 revurderer medlemsstaterne for hvert godkendt plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder tebufenozid, enten som eneste aktivstof eller som ét af flere aktivstoffer, som alle er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF pr. 31. maj 2011, midlet i overensstemmelse med de ensartede principper i bilag VI til direktiv 91/414/EØF på grundlag af et dossier, der opfylder kravene i bilag III til nævnte direktiv, idet der samtidig tages højde for del B i bilag I til direktivet vedrørende tebufenozid. På grundlag af den vurdering fastslår medlemsstaterne, om midlet opfylder kravene i artikel 4, stk. 1, litra b)-e), i direktiv 91/414/EØF.

Derefter skal medlemsstaterne:

a)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder tebufenozid som eneste aktivstof, om nødvendigt ændre godkendelsen eller trække den tilbage senest den 31. maj 2015, eller

b)

hvis det drejer sig om et middel, der indeholder tebufenozid som ét af flere aktivstoffer, om nødvendigt ændre eller tilbagekalde godkendelsen senest den 31. maj 2015 eller senest den dato, der er fastsat for en sådan ændring eller tilbagekaldelse i det eller de pågældende direktiver, hvorved det eller de pågældende stoffer blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, alt efter hvilket der er det seneste tidspunkt.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft den 1. juni 2011.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 55 af 29.2.2000, s. 25.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(4)  EUT L 333 af 11.12.2008, s. 11.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenozide«. Resumé: EFSA Journal 2010; 8(12):1871. [120 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1871. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu.

(7)  N'-[(4-acetylphenyl)carbonyl]-N-tert-butyl-3,5-dimethylbenzohydrazid.

(8)  4-({2-tert-butyl-2-[(3,5-dimethylphenyl)carbonyl]hydrazinyl}carbonyl)benzoesyre.

(9)  Den kemiske betegnelse er endnu ikke fastlagt.

(10)  EFT L 366 af 15.12.1992, s. 10.


BILAG

Følgende indsættes sidst i tabellen i bilag I til direktiv 91/414/EØF:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Ikrafttrædelse

Udløbsdato for stoffets optagelse i listen

Særlige bestemmelser

»355

Tebufenozid

CAS-nr.: 112410-23-8

CIPAC-nr.: 724

N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazid

≥ 970 g/kg

Relevant urenhed

t-butyl hydrazin < 0,001 g/kg

1.6.2011

31.5.2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de ensartede principper i bilag VI skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om tebufenozid, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. marts 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne:

1)

være særligt opmærksomme på at beskytte brugere og arbejdstagere efter re-entry og sikre, at godkendelsesbetingelserne foreskriver anvendelse af personlige værnemidler

2)

være særligt opmærksomme på at beskytte grundvandet, når aktivstoffet anvendes i områder med følsom jordbund og/eller ekstreme vejrforhold

3)

være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer og sikre, at anvendelsesbetingelserne foreskriver passende risikobegrænsende foranstaltninger

4)

være særligt opmærksomme på risikoen for sommerfugle, der ikke er målarter.

Godkendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater anmoder om, at der fremlægges bekræftende oplysninger om:

1)

relevansen af metabolitterne RH-6595, RH-2651 og M2

2)

nedbrydningen af tebufenozid i anaerob jord og i jord med alkalisk pH.

De berørte medlemsstater sørger for, at ansøgeren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er anført i punkt 1 og 2, senest den 31. maj 2013.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


AFGØRELSER

24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/62


RÅDETS AFGØRELSE 2011/297/FUSP

af 23. maj 2011

om ændring af fælles aktion 2001/555/FUSP om oprettelse af et EU-satellitcenter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter ophævelsen af den ændrede Bruxellestraktat fra 1954 om oprettelse af Den Vesteuropæiske Union (»WEU«) er det på vegne af de ti medlemsstater, der deltager i WEU, nødvendigt at sikre, den fortsatte varetagelse af visse resterende administrative opgaver i WEU efter nedlæggelsen den 30. juni 2011, navnlig administrationen af pensioner til WEU's personale og af WEU's socialplan samt bilæggelse af tvister mellem WEU og tidligere personale.

(2)

Med henblik herpå varetages de nødvendige administrative opgaver af EU-satellitcentret oprettet ved Rådets fælles aktion 2001/555/FUSP (1).

(3)

Alle udgifter i forbindelse med ovenstående opgaver dækkes via bidrag fra de ti medlemsstater, der er parter i den ændrede Bruxellestraktat fra 1954 om oprettelse af WEU.

(4)

Fælles aktion 2001/555/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådets fælles aktion 2001/555/FUSP ændres således:

1)

Følgende stykke tilføjes til artikel 2:

»5.   Pr. 1. juli 2011 udfører centret efter nedlæggelsen af Den Vesteuropæiske Union (WEU) de administrative opgaver i artikel 23a.«

2)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 23a

Administrative opgaver efter WEU's nedlæggelse

1.   Fra den 1. juli 2011 udfører centret på vegne af Belgien, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal og Det Forenede Kongerige (i det følgende benævnt »de ti medlemsstater«) følgende resterende administrative opgaver i WEU:

a)

administration af pensioner til WEU's tidligere personale

b)

administration af WEU's socialplan

c)

administration af tvister mellem WEU og dens tidligere personale og gennemførelse af det kompetente klageudvalgs afgørelser

d)

bistand til de ti medlemsstater i forbindelse med afvikling af WEU's aktiver.

2.   Administration af pensioner til WEU's tidligere personale

a)

udføres i overensstemmelse med WEU's gældende pensionsregler pr. 30. juni 2011. Disse regler kan om nødvendigt ændres af bestyrelsen, jf. stk. 6, inden for rammerne af de samordnede organisationers pensionsregler

b)

ledes af de samordnede organisationers fælles pensionsadministration (i det følgende benævnt »JPAS/SCAP«). Med henblik herpå indgår centret på vegne af de ti medlemsstater et aftalememorandum senest den 30. juni 2011. WEU kan også være part i dette aftalememorandum. Aftalememorandummet godkendes af bestyrelsen, jf. stk. 6, og undertegnes af dens formand.

Tvister om disse pensioner, der vedrører WEU's tidligere personale, bilægges i overensstemmelse med stk. 3.

3.   Tvister mellem WEU og dens tidligere personale er underlagt WEU's regler for bilæggelse af tvister, der er gældende indtil den 30. juni 2011.

Reglerne for bilæggelse af tvister ajourføres af bestyrelsen, jf. stk. 6, med henblik på deres gennemførelse fra den 1. juli 2011 inden for rammerne af centret.

Status for WEU's tidligere personale er underlagt WEU's gældende personalebestemmelser pr. 30. juni 2011, alle gældende aftaler, alle andre gældende WEU-afgørelser og WEU's socialplan.

4.   Administrationen af WEU's socialplan udføres i overensstemmelse med den socialplan, der blev vedtaget af WEU den 22. oktober 2010. Den udføres også i overensstemmelse med alle efterfølgende bindende afgørelser, der træffes af det kompetente klageudvalg, og med alle afgørelser om gennemførelse af sådanne afgørelser, der er truffet af WEU eller af bestyrelsen, jf. stk. 6.

5.   Bistand i forbindelse med afvikling af WEU's aktiver omfatter håndtering af alle juridiske og økonomiske spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med nedlæggelsen af WEU, og udføres under vejledning af bestyrelsen, jf. stk. 6.

6.   Alle afgørelser i forbindelse med opgaverne i denne artikel, herunder de afgørelser, der træffes af bestyrelsen, og som er omhandlet i denne artikel, vedtages med enstemmighed af bestyrelsen, der er sammensat af repræsentanter for de ti medlemsstater. Bestyrelsen i denne sammensætning træffer afgørelse om, hvordan formandskabet varetages af en af dens medlemmer. Centrets direktør eller dennes repræsentant kan deltage i møder i denne bestyrelsessammensætning. Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst en gang om året, eller hvis mindst tre af medlemmerne anmoder derom. Bestyrelsen kan indkaldes til ad hoc-møder på ekspertplan for at behandle bestemte emner eller spørgsmål. Bestyrelsen kan træffe afgørelser ved skriftlig procedure.

7.   Centret ansætter det personale, der er nødvendigt for at udføre opgaverne i stk. 1. Hvis en af de ti medlemsstater tilbyder at udstationere en person til dette formål, skal denne person ansættes. Hvis dette ikke er tilfældet, eller hvis ikke alle stillinger kan besættes via udstationering, skal det nødvendige personale ansættes. Centrets personalevedtægt finder anvendelse med forbehold af bestemmelserne i denne artikel.

8.   Alle udgifter som følge af og indtægter i forbindelse med gennemførelsen af denne artikel indgår i et særskilt budget for centret. Dette budget udarbejdes for hvert enkelt regnskabsår svarende til kalenderåret og vedtages af bestyrelsen, jf. stk. 6, på forslag fra formanden senest den 1. september hvert år. Indtægterne og udgifterne på budgettet skal balancere. Budgettet indeholder en liste over det personale, der er ansat til at udføre opgaverne i stk. 7. Indtægterne består af bidrag fra de ti medlemsstater, der er fastlagt i henhold til de gældende bestemmelser for deres bidrag til WEU pr. 30. juni 2011 og af diverse indtægter. Med henblik på at oprette en opstartsfond på 5,3 mio. EUR betales de første bidrag, der udgør 20 % af dette beløb, senest den 30. juni 2011. Bestyrelsen, jf. stk. 6, vedtager de nødvendige finansielle bestemmelser så vidt muligt på baggrund af centrets finansielle bestemmelser og bestemmelser vedrørende budgetkontrol og decharge. Indtil vedtagelsen af sådanne bestemmelser anvendes WEU-reglerne.

9.   Centret indgår senest den 30. juni 2011 en aftale eller en administrativ ordning med WEU om gennemførelsen af denne artikel, der skal godkendes af bestyrelsen, jf. stk. 6, og undertegnes af formanden.«.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EFT L 200 af 25.7.2001, s. 5.


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/64


RÅDETS AFGØRELSE 2011/298/FUSP

af 23. maj 2011

om ændring af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 28 og artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 30. maj 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/369/FUSP (1) om oprettelse af Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).

(2)

Den 18. maj 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/279/FUSP (2) om forlængelse af EUPOL AFGHANISTAN indtil den 31. maj 2013.

(3)

Det finansielle referencegrundlag fastsat i afgørelse 2010/279/FUSP til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN indtil den 31. maj 2011 bør omfatte perioden indtil den 31. juli 2011.

(4)

Afgørelse 2010/279/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 13, stk. 1, i afgørelse 2010/279/FUSP affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med EUPOL AFGHANISTAN indtil den 31. juli 2011 er på 54 600 000 EUR.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 139 af 31.5.2007, s. 33.

(2)  EUT L 123 af 19.5.2010, s. 4.


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/65


RÅDETS AFGØRELSE 2011/299/FUSP

af 23. maj 2011

om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 26. juli 2010 Rådets afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (1).

(2)

Der bør opføres yderligere personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

(3)

Angivelsen for visse personer og enheder, der er opført på listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP, bør ændres.

(4)

Anvendelsen af rejserestriktioner bør suspenderes for så vidt angår Ali Akbar Salehi.

(5)

Afgørelse 2010/413/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 26 i afgørelse 2010/413/FUSP tilføjes følgende stykke:

»4.   De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra b), suspenderes for så vidt angår Ali Akbar Salehi.«.

Artikel 2

De personer og enheder, der er opført på listen i bilag I til nærværende afgørelse, tilføjes på listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

Artikel 3

I bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP erstattes angivelserne for følgende personer og enheder:

1)

Ali Akbar Salehi

2)

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)

3)

Ministry of Defence And Support For Armed Force Logistics (MODAFL)

4)

Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)

af angivelserne i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.


BILAG I

PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 2

I.   Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Mohammad Ahmadian

 

Tidligere chef for Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) og i øjeblikket vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

2.

Ingeniør Naser Rastkhah

 

Vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

3.

Behzad Soltani

 

Vicechef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011

4.

Massoud Akhavan-Fard

 

Vicechef i AEOI for planlægning og internationale og parlamentariske anliggender. AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Hovedkontor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran

EIH har spillet en central rolle ved at hjælpe en række iranske banker med alternative løsninger til at få gennemført de transaktioner, der afbrydes af EU's sanktioner mod Iran. Det er blevet bemærket, at EIH fungerer som rådgivende og formidlende bank i forbindelse med transaktioner med iranske enheder, der er omfattet af sanktioner.

For eksempel indefrøs EIH i begyndelsen af august 2010 Bank Saderat Irans og Bank Mellats konti i EIH Hamburg, fordi de er omfattet af EU-sanktioner. Kort tid efter genoptog EIH sin eurodenominerede virksomhed med Bank Mellat og Bank Saderat Iran ved at bruge konti i EIH for en iransk bank, der ikke er omfattet af sanktioner. I august 2010 oprettede EIH et system, der skulle gøre det muligt at foretage rutinemæssige betalinger til Bank Saderat London og Future Bank Bahrain uden at blive berørt af EU's sanktioner.

I oktober 2010 fortsatte EIH med at fungere som kanal for betalinger fra iranske banker, der er omfattet af sanktioner, herunder Bank Mellat og Bank Saderat. Disse banker foretager deres betalinger til EIH via Irans Bank of Industry and Mine. I 2009 blev EIH anvendt af Post Bank for at unddrage sig sanktioner, hvilket indebar håndtering af transaktioner på vegne af Bank Sepah, der er omfattet af FN-sanktioner. Bank Mellat, der er omfattet af EU-sanktioner, er et af EIH's moderselskaber.

23.05.2011

2.

Onerbank ZAO (alias Eftekhar Bank, Honor Bank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Hviderusland

Bank baseret i Hviderusland og ejet af Bank Refah Kargaran, Bank Saderat og Export Development Bank of Iran.

23.05.2011

3.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Involveret i indkøb af materialer til Iran Centrifuge Technology Company, der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

4.

EMKA Company

 

Et datterselskab af TAMAS, der er omfattet af FN-sanktioner, og som er ansvarlig for prospektering og udvinding af uran.

23.05.2011

5.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Industriel automatiseringsvirksomhed, der på anlægget til berigning af uranbrændsel ved Natanz har udført arbejde for Kalaye Electric Company (KEC), som er omfattet af FN-sanktioner.

23.05.2011

6.

Neka Novin

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653

Involveret i indkøb af specialudstyr og materialer, der anvendes direkte i Irans nukleare program.

23.05.2011

7.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Involveret i indkøb af materialer, der er kontrolleret, og som anvendes direkte i fremstillingen af centrifuger til Irans uranberigningsprogram.

23.05.2011

8.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), som er omfattet af FN-sanktioner. Involveret i indkøb af udstyr til det nukleare program.

23.05.2011

9.

Pouya Control

No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran

En virksomhed, der er involveret i indkøb af invertere til Irans forbudte berigningsprogram.

23.05.2011

10.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

En virksomhed, der er involveret i indkøb af invertere til Irans forbudte berigningsprogram. Raad Iran blev oprettet med det formål at producere og udforme kontrolsystemer, og det står for salg og installering af invertere og programmerbare Logic Controllers.

23.05.2011

11.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

Hovedkontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road

En virksomhed, der er et datterselskab af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), og som består af Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant og Zirconium Production Plant.

23.05.2011

12.

Sun Middle East FZ Company

 

En virksomhed, der anskaffer følsomme varer til Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East anvender mellemled uden for Iran til at købe de varer, som SUREH har brug for. Sun Middle East giver disse mellemled falske oplysninger om slutbrugerne i forbindelse med forsendelse af varerne til Iran og søger dermed at omgå det pågældende lands toldordning.

23.05.2011

13.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

En producent af elektrisk udstyr (koblingsudstyr) involveret i opførelsen af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.05.2011

14.

Bals Alman

 

En producent af elektrisk udstyr (koblingsudstyr) involveret i den igangværende opførelse af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.05.2011

15.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

En virksomhed, der har foretaget indkøb af varer og udstyr til Irans nukleare program og program for ballistiske missiler for Kalaye Electric Company (KEC), som er omfattet af FN-sanktioner.

23.05.2011

16.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Transformerproducent involveret i den igangværende opførelse af anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.05.2011

17.

Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Indkøbsvirksomhed, der har handlet for Mesbah Energy, som er omfattet af UNSCR 1737.

23.05.2011

18.

Paya Parto (alias Paya Partov)

 

Et datterselskab af Novin Energy, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1747, involveret i lasersvejsning.

23.05.2011

19.

Safa Nicu

 

Kommunikationsvirksonhed, der har leveret udstyr til anlægget Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA.

23.05.2011

20.

Taghtiran

 

Ingeniørvirksomhed, der foretager indkøb af udstyr til Irans IR-40 tungtvandsreaktor.

23.05.2011

21.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malaysia

Pearl Energy Company Ltd. er et 100 %-ejet datterselskab af First East Export Bank (FEEB), som blev omfattet af FN's Sikkerhedsråds resolution 1929 i juni 2010. Pearl Energy Company blev oprettet af FEEB med henblik på at levere økonomisk forskning inden for en række globale industrier.

Chefen for Bank Mellat, Ali Divandari, fungerer som formand for bestyrelsen i Pearl Energy Company.

23.05.2011

22.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Schweiz; erhvervsregisterdokument #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. er et 100 %-ejet datterselskab af Pearl Energy Company Ltd hjemmehørende i Schweiz; det har til opgave at yde støtte og ekspertbistand til enheder, der søger at få adgang til Irans oliesektor.

23.05.2011

23.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Tyskland; tlf.: 0049 40 2270170; erhvervsregisterdokument # HRB45757 (Tyskland)

Ejet eller kontrolleret af Machine Sazi Arak.

23.05.2011

24.

MAAA Synergy

Malaysia

Involveret i indkøb af komponenter til iranske kampfly.

23.05.2011

25.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.05.2011

26.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.05.2011

27.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Er tilknyttet AEOI.

23.05.2011

28.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Involveret i indkøb af komponenter til Irans nukleare program.

23.05.2011

29.

Institute of Applied Physics (IAP)

 

Forsker i militær anvendelse af Irans nukleare program.

23.05.2011

30.

Aran Modern Devices (AMD)

 

Er tilknyttet MTFZC's netværk.

23.05.2011

31.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Involveret i indkøb til det iranske missilprogram.

23.05.2011

32.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Et datterselskab af Iran Electronics Industries.

23.05.2011

33.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Et datterselskab af Iran Electronics Industries.

23.05.2011

34.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

Ejet eller kontrolleret af Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.05.2011

35.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran

Ejet eller kontrolleret af Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL).

Udfører videnskabelig forskning inden for nukleare våben.

23.05.2011

II.   Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Bonyad Taavon Sepah (alias IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta’avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, også kendt som IRGC Cooperative Foundation, blev oprettet af cheferne i IRGC for at strukturere IRGC's investeringer. Det kontrolleres af IRGC. Bonyad Taavon Sepahs bestyrelse består af ni medlemmer, hvoraf de otte er medlemmer af IRGC. Disse officerer omfatter IRGC's øverste chef, som er formand for bestyrelsen, repræsentanten for det åndelige overhoved i IRGC, Basij-chefen, chefen for IRGC Ground Forces, chefen for IRGC Air Force, chefen for IRGC Navy, chefen for IRGC Information Security Organization, en højtstående officer i IRGC fra Armed Forces General Staff og en højtstående officer i IRGC fra MODAFL.

23.05.2011

2.

Ansar Bank (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah oprettede Ansar Bank for at tilbyde personalet i IRGC finansielle tjenesteydelser og kreditter. I begyndelsen opererede Ansar Bank som en låneforening, men udviklede sig i midten af 2009 til en fuldt udviklet bank efter at have modtaget licens fra Irans centralbank. Ansar Bank, tidligere kendt som Ansar al Mojahedin, har haft tilknytning til IRGC i over 20 år. Medlemmerne af IRGC modtog deres lønninger gennem Ansar Bank.

Endvidere gav Ansar Bank særlige fordele til personalet i IRGC, herunder nedsatte satser for boligudstyr og gratis eller begrænsede udgifter til sundhedspleje.

23.05.2011

3.

Mehr Bank (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iran

Mehr Bank kontrolleres af Bonyas Taavon Sepah og IRGC. Mehr Bank tilbyder finansielle tjenesteydelser til IRGC. Ifølge et åbent interview med chefen for Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (f. 1961), oprettede Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank for at tilbyde tjenesteydelser til Basij (IRGC's paramilitære gren).

23.05.2011

III.   Islamic Republic of Iran shipping Lines (IRISL)

A.   Person

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

1.

Mohammad Hossein Dajmar

Fødselsdato: 19. februar 1956. Pasnummer: K13644968 (Iran), udløber i maj 2013.

Formand for og administrerende direktør i IRISL. Han er også formand for Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID) og Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), kendte virksomheder tilknyttet IRISL.

23.05.2011


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94311 (Tyskland) udstedt den 21. juli 2005Schottweg 6, 22087 Hamburg, Tyskland; erhvervsregisternummer: HRB96253, udstedt den 30. januar 2006

Darya Capital Administration er et 100 %-ejet datterselskab af IRISL Europe GmbH. Mohammad Talai er dets administrerende direktør.

23.05.2011

2.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102485 (Tyskland), udstedt den 19. august 2005; tlf.: 004940278740

Ejet af Ocean Capital Administration og IRISL Europe. Ahmad Sarkandi er også direktør i Ocean Capital Administration GmbH og Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.05.2011

3.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB92501 (Tyskland), udstedt den 4. januar 2005; tlf.: 004940278740

Et IRISL-holdingselskab baseret i Tyskland, der sammen med IRISL Europe ejer Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration og Nari Shipping and Chartering deler også den samme adresse i Tyskland som IRISL Europe GmbH.

23.05.2011

4.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94311 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

4.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran;

erhvervsregister-dokument # HRA102601 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005;

e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

5.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94312 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

5.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102502 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

6.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94313 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

6.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102520 (Tyskland), udstedt den 29. august 2005;

e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

7.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94314 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

7.a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102600 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00494070383392; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

8.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94315 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

8.a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102599 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00494070383392; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

9.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94316 (Tyskland), udstedt den 21. juli 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

9.a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102501 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

10.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94829 (Tyskland), udstedt den 19. september 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

10.a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102655 (Tyskland), udstedt den 26. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

11.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94633 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

11.a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102533 (Tyskland), udstedt den 1. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

12.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94698 (Tyskland), udstedt den 9. september 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

12.a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA102565 (Tyskland), udstedt den 15. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

13.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

13.a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102679 (Tyskland), udstedt den 27. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

14.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94632 (Tyskland), udstedt den 24. august 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

14.a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102544 (Tyskland), udstedt den 9. september 2005; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 004940302930; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

15.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRB94573 (Tyskland), udstedt den 18. august 2005

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

15.a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; erhvervsregister-dokument # HRA102506 (Tyskland), udstedt den 25. august 2005; e-mail-adresse: info@hdslines.com; websted: www.hdslines.com; tlf.: 00982126100733; fax: 00982120100734

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

16.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

16.a.

Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA104149 (Tyskland), udstedt den 10. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

17.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

17.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA104174 (Tyskland), udstedt den 12. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

18.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

18.a.

Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311 , Teheran, Iran; erhvervsregister-dokument # HRA104175 (Tyskland), udstedt den 12. juli 2006; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

19.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

19.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Tyskland; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; e-mail-adresse: smd@irisl.net; websted: www.irisl.net; tlf.: 00982120100488; fax: 00982120100486

Ejet eller kontrolleret af IRISL.

23.05.2011

20.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hong Kong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede.

Virksomhederne i Hong Kong er Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd og New Desire Ltd.

Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

20.a

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Insight World Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

20.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Kingdom New Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

20.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Logistic Smart Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

20.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Neuman Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

20.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Desire LTD er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Loweswater Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

21.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hong Kong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede.

En af aktionærerne er Gholamhossein Golpavar, der er administrerende direktør i SAPID og IRISL's kommercielle direktør.

Virksomhederne i Hong Kong er Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd og Great Method Ltd.

Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

21.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centr e, 89 Queensway, Hong Kong

Advance Novel er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

21.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Alpha Effort Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

21.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Best Precise Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

21.d

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Concept Giant Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

21.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Great Method Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Mill Dene Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

22.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA

En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hong Kong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), der er omfattet af EU-sanktioner, og som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede.

En af aktionærerne er Mohammed Mehdi Rasekh, som er bestyrelsesmedlem i IRISL.

Virksomhederne i Hong Kong er Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure og True Honour Holdings Ltd.

Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

22.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Smart Day Holdings Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

22.b.

System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

22.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Trade Treasure er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

22.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

True Honour Holdings Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Shallon Ltd, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

23.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

En Isle of Man-ledet virksomhed, der kontrollerer rederier i Hong Kong. Skibene opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede. En af aktionærerne er Mohammed Hossein Dajmar, der er administrerende direktør i IRISL.

Virksomhederne i Hong Kong er New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group og Sino Access Holdings.

Den tekniske administration i forbindelse med fartøjerne varetages af Soroush Saramin Asatir (SSA), der er omfattet af EU-sanktioner.

23.05.2011

23.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

New Synergy Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

23.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Partner Century Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

23.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sackville Holdings Ltd er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

23.d

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

23.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sino Access Holdings er en Hong Kong-baseret virksomhed, der ejes af Springthorpe Limited, hvis skibe opereres af Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), som har overtaget IRISL's bulkydelser og ruter og benytter fartøjer, som IRISL tidligere ejede og opererede.

23.05.2011

24.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, registreret i Malta i 2005

Kerman Shipping Company Ltd er et 100 %-ejet datterselskab af IRISL.

Hjemmehørende på samme adresse i Malta som Woking Shipping Investments Ltd og de virksomheder, som det ejer.

23.05.2011

25.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 udstedt i 2006

Woking Shipping Investments Ltd er et datterselskab af IRISL, der ejer Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, som alle er hjemmehørende på samme adresse i Malta.

23.05.2011

25.a

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Shere Shipping Company Limited er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.

23.05.2011

25.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Tongham Shipping Co. Ltd er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.

23.05.2011

25.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Uppercourt Shipping Company Limited er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.

23.05.2011

25.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

Vobster Shipping Company er et 100 %-ejet datterselskab af Woking Shipping Investments Ltd, som ejes af IRISL.

23.05.2011

26.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C’ Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cypern;

erhvervsregister-dokument #C133993 (Cypern), udstedt i 2002

Lancelin Shipping Company Ltd ejes helt af IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for Lancelin Shipping.

23.05.2011

27.

Ashtead Shipping Company Ltd

Erhvervsregister-dokument #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Ashtead Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

28.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd; erhvervsregister-dokument #118117C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Byfleet Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

29.

Cobham Shipping Company Ltd

Erhvervsregister-dokument #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cobham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

30.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; erhvervsregister-dokument #108119C

Dorking Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

31.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; erhvervsregister-dokument #108120C

Effingham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

32.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; erhvervsregister-dokument #108146C

Farnham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

33.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man; erhvervsregister-dokument #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj, som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011

34.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd; erhvervsregister-dokument #111999C

Horsham Shipping Company Ltd er en dækvirksomhed for IRISL, der er hjemmehørende på Isle of Man. Den er 100 %-ejet af IRISL og er den registrerede ejer af et fartøj,som ejes af IRISL eller en virksomhed med tilknytning til IRISL.

Ahmad Sarkandi er direktør for virksomheden.

23.05.2011


BILAG II

PERSONER OG ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Ali Akbar SALEHI

 

Udenrigsminister. Tidligere chef for Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006).

23.05.2011


B.   Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Research Institute of Nuclear Science and Technology (alias Nuclear Science and Technology Research Institute)

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Er underlagt AEOI og viderefører sin tidligere forskningsafdelings arbejde. Dets administrerende direktør er AEOI's næstformand Mohammad Ghannadi (omfattet af UNSCR 1737).

23.05.2011

2.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF)

Beliggende på vestsiden af Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran

Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktionsprogrammer, herunder støtte til det nukleare program og missilprogrammet.

23.05.2011

3.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran

Iran Centrifuge Technology Company har overtaget Farayand Techniques aktiviteter (omfattet af UNSCR 1737). Det fremstiller dele til uranberigningscentrifuger og støtter direkte spredningsfølsomme aktiviteter, som Sikkerhedsrådets resolutioner kræver, at Iran skal suspendere. Udfører arbejde for Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737).

23.05.2011


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/85


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/300/FUSP

af 23. maj 2011

om gennemførelse af afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/137/FUSP af 28. februar 2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. februar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/137/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Libyen bør der opføres yderligere én person og én enhed på de lister over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II og IV til afgørelse 2011/137/FUSP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Den person, der er nævnt i bilag I til nærværende afgørelse, tilføjes listerne i bilag II og IV til afgørelse 2011/137/FUSP.

2.   Den enhed, der er nævnt i bilag II til nærværende afgørelse, tilføjes listen i bilag IV til afgørelse 2011/137/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 53.


BILAG I

PERSON, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 1

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Oberst Taher Juwadi

Fjerdekommanderende i revolutionsgarden

Centralt medlem af Qadhafis regime.

23.05.2011


BILAG II

ENHED, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1, STK. 2

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den:

1.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways

1st Floor

Waha Building

273, Omar Almokhtar Street

P.O.Box 83428

Tripoli, Libyen

e-mail: afriqiyah@afriqiyah.aero

Libysk datterselskab af/ejet af Libyan African Investment Portfolio, en enhed, der ejes og kontrolleres af regimet og optaget i EU-forordningen.

23.05.2011


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/87


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/301/FUSP

af 23. maj 2011

om gennemførelse af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP af 25. oktober 2010 om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 25. oktober 2010 afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Belarus bør der opføres flere personer på listen over personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes på listen i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.


BILAG

PERSONER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

 

Navn

Engelsk translitteration af belarussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn (belarussisk skrivemåde)

Navn (russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Shykarou, Uladzislau

Shikarov, Vladislav

Шыкароў Уладзiслаў

Шикаров Владислав

 

Dommer ved Zheleznodorozhny distriktsret i Vitebsk. Han dømte adskillige demonstranter i appelsagen, selv om de ikke var fundet skyldige ved førsteinstansretten

2.

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

Меркуль Наталля Вiктараўна

Меркуль Наталья Викторовна

Fødselsdato:

13.11.1964

Inspektør for sekundærskolen i Talkov, distriktet Pukhovichi. Hun afskedigede den 27. januar 2011 Natalia Ilinich, en velanset lærer ved sekundærskolen, for hendes politiske synspunkter og hendes deltagelse i begivenhederne den 19. december 2010

3.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

Акулiч Святлана Расцiславаўна

Окулич Светлана Ростиславовна

Fødselsdato:

27.8.1948 eller 1949

Dommer ved Pukhovichi distriktsret. Hun afslog uretmæssigt Natalia Ilinichs begæring om at blive genindsat som lærer ved sekundærskolen i Talkov

4.

Pykina, Natallia

Pykina, Natalia

(Pykina, Natalya)

Пыкiна Наталля

Пыкина Наталья

 

Dommer ved Partizanski distriktsret, behandler Likhovids sag. Hun idømte Likhovid, en aktivist i »Frihedsbevægelsen«, tre et halvt års fængsel under strenge vilkår

5.

Mazouka, Siarhei

Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey)

Мазоўка Сяргей

Мазовка Сергей/Мазовко Сергей

 

Anklager i Dashkevich-Lobov-sagen. Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i »Ung Front«, blev idømt flere års fængsel for »bølleoptøjer«. Den reelle grund til, at de blev fængslet, var, at de begge deltog aktivt i valgkampen i december 2010, hvor de støttede en af oppositionens kandidater

6.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч

Александров Дмитрий Петрович

 

Dommer ved den økonomiske højesteret. Han stadfæstede forbuddet mod den uafhængige radiostation »Autoradio«. (»Autoradio« blev forbudt for »at have udsendt opfordringer til masseuroligheder under præsidentkampagnen i december 2010«. I henhold til en gældende kontrakt sendte radioen valgprogrammet for Sannikov, en af oppositionens kandidater, som udtalte, at »fremtiden ikke vil blive afgjort i køkkenerne, men på gaden«)

7.

Vakulchyk, Valery

Vakulchik, Valeri

Вакульчык Валерый

Вакульчик Валерий

 

Chef for præsidentadministrationens analytiske center, ansvarlig for telekommunikation, herunder overvågning, filtrering, aflytning, kontrol og afbrydelse af forskellige kommunikationskanaler, f.eks. internettet

8.

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

Чатвярткова Наталля

Четверткова Наталья

 

Dommer ved Partizanski distriktsret i Minsk. Hun arbejdede med retssagen mod den tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, civilsamfundsaktivisten Ilia Vasilevich, Fedor Mirzoianov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Hun gennemførte retssagen i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun støttede anvendelsen af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de anklagede.

9.

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Булаш Ала

Булаш Алла

 

Dommer ved Oktiabrski (Kastrichnitski) distriktsret i Minsk. Hun arbejdede med retssagen mod Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich, Andrei Protasenia og Vladimir Homichenko. Hun gennemførte retssagen i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun støttede anvendelsen af irrelevant be-vismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de anklagede.

10.

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

Бароўскi Аляксандр Генадзевiч

Боровский Александр Геннадиевич

 

Offentlig anklager ved Oktiabrski (Kastrichnitski) distriktsret i Minsk. Han arbejdede med retssagen mod Pavel Vinogradov, Dmitri Drozd, Ales Kirkevich og Vladimir Homichenko. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tager udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

11.

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч

Симановский Дмитрий Валериевич

 

Offentlig anklager ved Pervomaiski distriktsret i Minsk. Han arbejdede med retssagen mod Dmitri Bondarenko..Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tager udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.

12.

Brysina, Zhanna

Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna)

Брысiна Жанна

Брысина Жанна/Брисина Жанна

 

Dommer ved Zavodskoi distriktsret i Minsk, som arbejdede med retssagen mod de fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet Khalip Irina, Martselev Sergei og Severinets Pavel. Hun gennemførte retssagen i klar strid med strafferetsplejeloven. Hun støttede anvendelsen af irrelevant bevismateriale og irrelevante vidneudsagn mod de anklagede.

13.

Zhukovski, Sergei Konstantynovych

Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч

Жуковский, Сергей Константинович

 

Offentlig anklager ved Zavodskoi distriktsret i Minsk, som arbejdede med retssagen mod de fremtrædende repræsentanter for civilsamfundet Khalip Irina, Martselev Sergei og Severinets Pavel. Det anklageskrift, han fremlagde, var klart og utvetydigt politisk motiveret og oplagt i strid med strafferetsplejeloven. Det tager udgangspunkt i en fejlagtig klassificering af begivenhederne den 19. december 2010, og det er ikke underbygget af bevismateriale, beviser og vidneudsagn.


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/91


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/302/FUSP

af 23. maj 2011

om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/273/FUSP af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. maj 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/273/FUSP.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien bør der opføres yderligere personer på den liste over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilaget til afgørelse 2011/273/FUSP.

(3)

Oplysningerne vedrørende visse personer på listen i bilaget til afgørelsen bør ajourføres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/273/FUSP erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 11.


BILAG

»BILAG

LISTE OVER PERSONER OG ENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 3 OG 4

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Bashar Al-Assad

Født den 11.9.1965 i Damaskus, diplomatpas nr. D1903

Præsident for Republikken Syrien, ansvarlig for og hovedmanden bag undertrykkelsen af demonstranter.

23.05.2011

2.

Maher (alias Maher) Al-Assad

Født den 8.12.1967, diplomatpas nr. 4138

Chef for hærens fjerde panserdivision, medlem af Baathpartiets centralkommando, republikanergardens stærke mand, bror til præsident Bashar Al-Assad, hovedmanden bag volden mod demonstranter.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Født den 19.2.1946 i Damaskus, diplomatpas nr. 983

Chef for det almindelige syriske efterretningsdirektorat (GID), involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Indenrigsminister, involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

 

Tidligere chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Deraa, fætter til præsident Bashar Al-Assad, involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Født den 2.4.1971 i Damaskus, diplomatpas nr. 2246

Oberst og afdelingschef i det almindelige syriske efterretningsdirektorat, Damaskusafdelingen, fætter til præsident Bashar Al-Assad, tæt knyttet til Mahir Al-Assad, involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

7.

Muhammed Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Født den 20.5.1951 i Damaskus, diplomatpas nr. D 000 00 13 00

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed, involveret i vold mod demonstranter.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef for direktoratet for politisk sikkerhed i Banyas, involveret i vold mod demonstranter i Baida.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Født den 10.7.1969 i Damaskus, pas nr. 454224

Syrisk forretningsmand. Person med tilknytning til Mahir Al-Assad, fætter til præsident Bashar Al-Assad, finansierer regimet, hvilket muliggør vold mod demonstranter.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Født i 1953 i Hama, diplomatpas nr. D0005788

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste (SMI)og involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef for det syriske luftvåbens efterretningstjeneste og involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Født den 3.5.1953 i Deraa, diplomatpas nr. D 000 000 887

Chef for Syriens militære efterretningstjeneste, afdelingen for Damaskusregionen, og involveret i vold mod civilbefolkningen.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Født den 18.6.1962 i Kerdala, pas nr. 88238

Involveret i vold mod civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

23.05.2011

14.

Mundir Al-Assad

Født den 1.3.1961 i Latakia, pas nr. 86449 og 842781

Involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen som medlem af Shabihamilitsen.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Født den 15.1.1950 i Al-Madehleh, Tartus

Vicestabschef for sikkerhed og rekognoscering, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Født 1941

Chef for Syriens nationale sikkerhedsbureau, involveret undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar'

Født den 10.12.1938

Syriens vicepræsident, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrb

Født den 10.4.1937 (eller den 20.5.1937) i Hama, diplomatpas nr. 0002250

Syriens assisterende vicepræsident med ansvar for nationale sikkerhedsanliggender, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Født den 20.5.1966, pas nr. 002954347

Svoger til Mahir Al-Assad , forretningsmand og lokal repræsentant for flere udenlandske virksomheder, finansierer regimet, hvilket muliggør undertrykkelse af demonstranter.

23.05.2011

20.

Iyad alias Eyad) Makhlouf

Født den 21.1.1973 i Damaskus, pas nr. N001820740

Bror til Rami Makhlouf og officer i GID Officer, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Præsidentens rådgiver i strategiske anliggender, involveret i undertrykkelsen af civilbefolkningen.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Stabschef i de væbnede styrker med ansvar for den militære deltagelse i undertrykkelsen af fredelige demonstranter.

23.05.2011

23.

Ihab alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Født den 21.1.1973 i Damaskus, pas nr. N002848852

Vicepræsident for SyriaTel, fungerende leder af Rami Makhloufs virksomhed i USA, finansierer regimet, hvilket muliggør vold mod demonstranter.

23.05.2011«.


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/95


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 20. maj 2011

om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Nederlandene

(meddelt under nummer K(2011) 3427)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2011/303/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra m), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 1 i afdeling B.IV i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 er det fastsat, at klassificeringen af svinekroppe sker ved bestemmelse af indholdet af magert kød ved hjælp af de af Kommissionen godkendte klassificeringsmetoder, som kun kan være statistisk afprøvede beregningsmetoder, der er baseret på fysisk måling af en eller flere af svinekroppens anatomiske dele. Kun klassificeringsmetoder med en vis maksimal tolerance for statistiske beregningsfejl kan godkendes. Tolerancen blev fastlagt ved artikel 23, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008 af 10. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til EF-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe af kvæg, svin og får og for indberetning af priser (2).

(2)

Ved beslutning 2005/627/EF (3) godkendte Kommissionen brugen af to metoder til klassificering af svinekroppe i Nederlandene.

(3)

Som følge af tekniske tilpasninger og det forhold, at kastrerede hangrise forventes at udgå af den nederlandske svinebestand i nær fremtid, har Nederlandene anmodet Kommissionen om at godkende tre metoder til klassificering af svinekroppe på nederlandsk område, og Nederlandene har fremsendt en detaljeret beskrivelse af dissektionsforsøget med angivelse af de principper, som metoderne er baseret på, resultaterne af dissektionsforsøget og de ligninger, der er anvendt til at vurdere procentdelen af magert kød i den protokol, der er fastsat i artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/2008.

(4)

En gennemgang af anmodningen har vist, at betingelserne for at godkende disse klassificeringsmetoder er opfyldt. Metoderne bør derfor være godkendte i Nederlandene.

(5)

Ændringer af apparater eller klassificeringsmetoder bør kun tillades, hvis de er udtrykkeligt godkendt ved en kommissionsafgørelse.

(6)

Af hensyn til klarheden og den retlige sikkerhed bør beslutning 2005/627/EF ophæves.

(7)

Under hensyn til de tekniske omstændigheder i forbindelse med indførelsen af nye apparater og ligninger bør de metoder for klassificering af svinekroppe, der godkendes ved denne afgørelse, anvendes fra den 3. oktober 2011.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Brugen af følgende metoder til klassificering af svinekroppe i henhold til punkt 1 i afdeling B.IV i bilag V til forordning (EF) nr. 1234/2007 i Nederlandene godkendes:

apparatet Hennessy Grading Probe (HGP 7) og de tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet i del 1 i bilaget

apparatet Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM) og de tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet i del 2 i bilaget

apparatet CSB Image-Meater (CSB) og de tilhørende beregningsmetoder, der er beskrevet i del 3 i bilaget.

Artikel 2

Ændringer af godkendte apparater eller beregningsmetoder er kun tilladt, hvis sådanne ændringer er udtrykkeligt godkendt ved en kommissionsafgørelse.

Artikel 3

Beslutning 2005/627/EF ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse anvendes fra den 3. oktober 2011.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2011.

På Kommissionens vegne

Dacian CIOLOŞ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 337 af 16.12.2008, s. 3.

(3)  EUT L 224 af 30.8.2005, s. 17.


BILAG

METODER TIL KLASSIFICERING AF SVINEKROPPE I NEDERLANDENE

DEL 1

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet benævnt »Hennessy grading probe (HGP 7)«.

2.

Apparatet er forsynet med en sonde af en diameter på 5,95 mm (og på 6,3 mm på den kniv, der er anbragt på enden af sonden) med en fotodiode (Siemens LED af typen LYU 260-EO og fotodetektor af typen 58 MR) og en dybdeanvendelse på mellem 0 og 120 mm. Måleværdierne udtrykkes i beregnet indhold af magert kød ved hjælp af HGP 7 selv og den dermed forbundne datamat.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

LMP = 65,92 – 0,6337 * Fat + 0,0446 * Muscle

hvor:

LMP

=

beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

Fat

=

HGP7's måling af spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt 6 cm ved siden af svinekroppens midterlinje mellem tredje og fjerde ribben bagfra

Muscle

=

HGP7's måling af muskeltykkelse i mm, målt på samme tid og sted som Fat.

Formlen gælder for kroppe på mellem 73,5 og 107,5 kg.

DEL 2

Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet benævnt »Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)«.

2.

Apparatet er forsynet med en højdefinitions Sydel-sonde af en diameter på 8 mm, en lysafgivende infrarød diode (Honeywell) og to lyssensorer (Honeywell). Dybdeanvendelsen er på mellem 0 og 95 mm.

Måleværdierne udtrykkes i beregnet indhold af magert kød ved hjælp af CGM selv.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

LMP = 66,86 – 0,6549 * Fat + 0,0207 * Muscle

hvor:

LMP

=

beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

Fat

=

CGM's måling af spæklagets tykkelse (inklusive svær) i mm, målt 6 cm fra svinekroppens midterlinje mellem tredje og fjerde ribben bagfra

Muscle

=

CGM's måling af muskeltykkelse i mm, målt på samme tid og sted som Fat.

Formlen gælder for kroppe på mellem 73,5 og 107,5 kg.

DEL 3

CSB Image-Meater (CSB)

1.

Reglerne i denne del anvendes, hvis svinekroppene klassificeres ved hjælp af apparatet benævnt »CSB Image-Meater (CSB)«.

2.

CSB Image-Meater omfatter navnlig et videokamera, en computer forsynet med et billedanalysekort, en skærm, en printer, en styringsmekanisme, en udløsningsmekanisme og grænseflader. Image-Meater's variabler (16) måles alle på flækningslinjen i skinkeområdet (omkring M. gluteus medius).

Måleværdierne omregnes ved hjælp af en computer til skønnet procentindhold af magert kød.

3.

Svinekroppens indhold af magert kød beregnes efter følgende formel:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

hvor de 16 objektive CSB-målinger, der er foretaget ved flækningslinjen, svarer til:

LMP

=

beregnet indhold af magert kød i svinekroppen i procent

S

=

spæklagstykkelse, mindste spæklagstykkelse over M. gluteus medius (mm)

F

=

muskeltykkelse, mindste muskeltykkelse mellem forreste yderpunkt af M. gluteus medius og den dorsale del af rygmarvskanalen (mm)

ML

=

længden af M. gluteus medius (mm)

MS

=

gennemsnitlig bacontykkelse under M. gluteus medius (mm)

MF

=

gennemsnitlig tykkelse af magert kød under M. gluteus medius (mm)

WL

=

gennemsnitlig længde af ryghvirvler inklusive spinalskiver (mm)

Wa,b,c,dS

=

gennemsnitlig bacontykkelse under den først målte ryghvirvel (a) og de tre øvrige ryghvirvler (b, c, d) (mm)

Wa,b,c,dF

=

gennemsnitlig tykkelse af magert kød under den først målte ryghvirvel (a) og de tre øvrige ryghvirvler (b, c, d) (mm)

ES

=

gennemsnitlig ydre bacontykkelse over de fire målte ryghvirvler (mm)

IS

=

gennemsnitlig indre bacontykkelse over de fire målte ryghvirvler (mm).

4.

Målepunkterne er beskrevet i del II i den protokol, som Nederlandene har sendt til Kommissionen i henhold til artikel 23, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1249/2008.

Formlen gælder for kroppe på mellem 73,5 og 107,5 kg.


24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/99


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 23. maj 2011

om indrømmelse af fritagelse til visse parter for udvidelsen til visse dele til cykler af den antidumpingtold på cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, senest opretholdt og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005, og om ophævelse af den suspension og tilbagekaldelse af den fritagelse, der er indrømmet visse parter i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 i forbindelse med betalingen af antidumpingtolden som udvidet til også at omfatte visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(meddelt under nummer K(2011) 3543)

(2011/304/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 71/97 (2) (»udvidelsesforordningen«) om udvidelse af den endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som indførtes ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93 (3), til også at omfatte visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina og om opkrævning af denne told på import registreret i henhold til forordning (EF) nr. 703/96,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97 af 20. januar 1997 om bevilling til fritagelse af importen af visse dele til cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina fra den ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 af fastsatte udvidelse af den antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EØF) nr. 2474/93 (4), (»fritagelsesforordningen«) særlig artikel 7,

efter høring af det rådgivende udvalg og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter fritagelsesforordningens ikrafttræden indgav flere virksomheder, der samler cykler, anmodninger i henhold til nævnte forordnings artikel 3 om fritagelse for den udvidelse af antidumpingtolden til også at omfatte importen af visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 71/97 (»den udvidede antidumpingtold«). Kommissionen har i Den Europæiske Unions Tidende offentliggjort successive lister over de virksomheder, der samler cykler (5), for hvilke betalingen af den udvidede antidumpingtold for deres import af væsentlige dele til cykler angivet til fri omsætning var suspenderet i henhold til fritagelsesforordningens artikel 5, stk. 1.

(2)

Efter den seneste offentliggørelse af listen over parter, hvis forhold undersøges (6), blev der valgt en central undersøgelsesperiode. Denne periode blev fastsat til perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. august 2010. Der blev ligeledes anmodet om yderligere oplysninger for 2008 og 2009. Der blev fremsendt et spørgeskema til alle parter, hvis forhold skulle undersøges, hvori der blev anmodet om oplysninger om de samleprocesser, der var foretaget i den pågældende undersøgelsesperiode.

(3)

Kommissionen blev ligeledes informeret om likvidationen af to virksomheder, som var fritaget for den udvidede antidumpingtold på dele til cykler. Derudover havde yderligere en virksomhed undladt at overholde bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 88/97. Fritagelsen for disse virksomheder tilbagekaldes.

A.   ANMODNINGER OM FRITAGELSE, I FORBINDELSE MED HVILKE DER TIDLIGERE BLEV INDRØMMET SUSPENSION

A.1.   Antagelige anmodninger om fritagelse

(4)

Kommissionen modtog fra de i tabel 1 anførte parter alle de oplysninger, der var nødvendige for at træffe afgørelse om antageligheden af deres anmodninger. Parterne var allerede blevet indrømmet deres suspension med virkning fra datoen for Kommissionens modtagelse af den første fuldstændige ansøgning. De oplysninger, der for nylig blev anmodet om og modtaget, blev gennemgået og om fornødent efterprøvet ved kontrolbesøg hos de pågældende parter. På grundlag af disse oplysninger fandt Kommissionen, at anmodningerne fra de i tabel 1 anførte parter kunne antages i henhold til fritagelsesforordningens artikel 4, stk. 1.

Tabel 1

Navn

Adresse

Land

Tarictillægskode

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa' (VI)

Italien

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (postnummer ændres til 20847)

Italien

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Italien

A963

(5)

Kommissionen fastslog, at i forbindelse med disse ansøgeres samling af cykler udgjorde værdien af de dele, der havde oprindelse i Folkerepublikken Kina, og som benyttedes i deres samleprocesser, mindre end 60 % af den samlede værdi af de dele, der blev anvendt i disse samleprocesser, og de falder derfor uden for anvendelsesområdet for grundforordningens artikel 13, stk. 2.

(6)

Af ovennævnte grund og i overensstemmelse med fritagelsesforordningens artikel 7, stk. 1, bør de parter, der er anført i ovenstående tabel, fritages for den udvidede antidumpingtold.

(7)

I overensstemmelse med fritagelsesforordningens artikel 7, stk. 2, skal den fritagelse for den udvidede antidumpingtold, der indrømmes de i tabel 1 anførte parter, have virkning fra datoen for modtagelsen af deres anmodninger. Desuden skal deres toldskyld for den udvidede antidumpingtold anses for at være ophørt fra datoen for modtagelsen af deres anmodninger om fritagelse.

(8)

Virksomheden Sintema Sport S.R.L. informerede Kommissionen om, at virksomhedens postnummer ville blive ændret i april 2011 fra 20042 til 20847, eftersom Albiate ikke længere hørte til distriktet Milano, men til distriktet Monza.

A.2.   Uantagelige anmodninger om fritagelse

(9)

De i tabel 2 anførte parter indgav også en anmodning om fritagelse for den udvidede antidumpingtold.

Tabel 2

Navn

Adresse

Land

Tarictillægskode

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Spanien

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgien

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Tyskland

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Tyskland

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54A, 077010 Afumati, Ilfov County

Rumænien

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Tjekkiet

A962

(10)

To parter anvendte ikke dele til cykler, som var omfattet af antidumpingtold, i deres samleprocesser i undersøgelsesperioden. En part meddelte Kommissionen, at de fremover ikke havde behov for nogen fritagelse. To parter indsendte ikke nogen spørgeskemabesvarelse og hævdede, at de ikke havde anvendt dele til cykler omfattet af antidumpingtold i deres samleproces. En part er under likvidation.

(11)

Da de parter, der er anført i tabel 2, ikke opfyldte kriterierne for fritagelse, må Kommissionen afvise deres anmodninger om fritagelse, jf. fritagelsesforordningens artikel 7, stk. 3. I betragtning heraf skal suspenderingen af betalingen af den udvidede antidumpingtold, der er omhandlet i fritagelsesforordningens artikel 5, ophæves, og den udvidede antidumpingtold skal opkræves fra datoen for modtagelsen af anmodningen fra denne part.

A.3   Tilbagekaldelser

(12)

Fritagelsen tilbagekaldes for de i tabel 3 anførte parter.

Tabel 3

Navn

Adresse

Land

Tarictillægskode

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Tyskland

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Det Forenede Kongerige

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Tyskland

A852

(13)

Disse parter blev fritaget for den udvidede antidumpingtold på dele til cykler. Kommissionen blev underrettet om, at en af disse parter allerede var blevet afviklet, og at en anden part var under afvikling. Kommissionens oplysninger har vist, at en anden virksomhed afsluttede sine samleprocesser og videresolgte de importerede dele til en part, der ikke var fritaget for antidumpingtold. Selv om denne import falder uden for fritagelsesordningens anvendelsesområde, fortsatte virksomheden med at angive importen under denne ordning. Eftersom virksomheden ikke har sin egen samleproces, opfylder den ikke forpligtelserne i henhold til fritagelsesforordningens artikel 8 og sikrer således ikke, at virksomhedens samleproces forbliver uden for rammerne af artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009, og der findes ingen entydige fortegnelser over, hvordan de modtagne leverancer er blevet anvendt. Derfor tilbagekaldes fritagelsen i henhold til fritagelsesforordningens artikel 10.

B.   ANMODNINGER OM FRITAGELSE, I FORBINDELSE MED HVILKE DER IKKE TIDLIGERE BLEV INDRØMMET SUSPENSION

(14)

Interesserede parter underrettes hermed om, at der er modtaget yderligere anmodninger om fritagelse i henhold til fritagelsesforordningens artikel 3 fra de i tabel 3 anførte parter. Suspensionen af den udvidede told på grundlag af disse anmodninger bør få virkning som angivet i kolonnen »Med virkning fra«:

Tabel 4

Navn

Adresse

Land

Med virkning fra

Tarictillægskode

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Tyskland

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Spanien

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (oprindeligt ul. Krolewska nr. 16, 00-103 Warszawa)

Polen

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (oprindeligt JET'LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq

Frankrig

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgarien

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italien

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Østrig

30.3.2010

A978 (oprindeligt A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Sverige

11.1.2010

A967

(15)

Virksomheden Code X Sp. z o.o. blev indrømmet suspension den 22. januar 2010. I mellemtiden skiftede virksomheden hjemsted fra ul. Krolewska nr. 16, 00-103 Warszawa til Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Denne ændring af hjemsted får ikke indvirkning på den oprindelige anmodning om suspension. Virksomheden JET'LEAN blev indrømmet suspension den 18. februar 2010. I mellemtiden blev det registrerede navn JET'LEAN ændret til JETLANE. Denne navneændring får ikke indvirkning på den oprindelige anmodning om suspension. Virksomheden Müller GmbH blev indrømmet suspension den 30. marts 2010. Taric-tillægskoden A977, der oprindeligt blev tildelt virksomheden Müller GmbH, var ved en fejltagelse blevet tildelt to gange og blev trukket tilbage. Den 3. juni 2010 modtog virksomheden Müller GmbH Taric-tillægskode A978. Denne kodeændring får ikke indvirkning på den oprindelige anmodning om suspension.

(16)

Alle virksomheder anført i tabel 1–4 blev underrettet og fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Det blev konstateret, at virksomheden IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda i modsætning til de oplysninger, som Kommissionen oprindeligt havde kendskab til, ikke var under likvidation. Fritagelsen for denne virksomhed tilbagekaldes derfor ikke, og virksomhedens navn blev fjernet fra tabel 3. Ingen af de modtagne bemærkninger var dog af en sådan karakter, at det ændrer konklusionerne i denne afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De i tabel 1 anførte parter fritages for den udvidelse, der blev indført ved forordning (EF) nr. 71/97, af den ved Rådets forordning (EØF) nr. 2474/93, senest ændret og opretholdt ved forordning (EF) nr. 1095/2005, indførte endelige antidumpingtold på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af visse dele til cykler fra Folkerepublikken Kina.

Fritagelsen får virkning for hver enkelt part fra den relevante dato som anført i kolonnen »Med virkning fra«.

Tabel 1

Liste over fritagne parter

Navn

Adresse

Land

Fritagelse i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

Med virkning fra

Taric-tillægskode

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosa' (VI)

Italien

Artikel 7

27.5.2009

A956

Sintema Sport S.R.L.

Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (postnummer ændres til 20847)

Italien

Artikel 7

22.2.2010

A970

Wilier Triestina S.P.A.

Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

Italien

Artikel 7

3.11.2009

A963

Artikel 2

De anmodninger om fritagelse for den udvidede antidumpingtold, der er fremsat af de i tabel 2 anførte parter i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 88/97, afvises.

Suspensionen af betalingen af den udvidede antidumpingtold i henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 88/97 ophæves for de pågældende parter fra den relevante dato som anført i kolonnen »Med virkning fra«.

Tabel 2

Liste over parter, for hvilke suspensionen ophæves

Navn

Adresse

Land

Suspension i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

Med virkning fra

Taric-tillægskode

Bicicletas JL

C/Alhama No 64, 14900 Lucena

Spanien

Artikel 5

5.7.2010

A982

Eddy Merckx Cycles N.V.

Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

Belgien

Artikel 5

30.4.2009

A954

Euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

Tyskland

Artikel 5

15.10.2007

A873

KHK Bike Handels GmbH

Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

Tyskland

Artikel 5

3.12.2009

A965

S.C. Rich Euro Bike S.R.L.

Bucuresti-Urziceni Route, no 54A, 077010 Afumati, Ilfov County

Rumænien

Artikel 5

10.7.2008

A895

Trade Invest spol. s r.o.

Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

Tjekkiet

Artikel 5

20.10.2009

A962

Artikel 3

Fritagelserne for de i tabel 3 anførte parter i forbindelse med betaling af den udvidede antidumpingtold i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 88/97 tilbagekaldes i overensstemmelse med fritagelsesforordningens artikel 10.

Fritagelsen for betaling af den udvidede antidumpingtold ophæves for de pågældende parter fra den relevante dato som anført i kolonnen »Med virkning fra«.

Tabel 3

Liste over parter, for hvilke fritagelsen ophæves

Navn

Adresse

Land

Fritagelse i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

Med virkning fra

Taric-tillægs-kode

Biria Bike GmbH

Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

Tyskland

Artikel 7

Dagen efter offentliggørelsen af denne afgørelse

8062

Moore Large & Co.

Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

Det Forenede Kongerige

Artikel 7

Dagen efter offentliggørelsen af denne afgørelse

8963

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

Tyskland

Artikel 7

Dagen efter offentliggørelsen af denne afgørelse

A852

Artikel 4

De i tabel 4 anførte parter udgør den ajourførte liste over parter, hvis forhold undersøges i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 88/97. Suspensionen af den udvidede antidumpingtold på grundlag af disse anmodninger fik virkning fra den relevante dato i kolonnen »Med virkning fra« i tabel 4.

Tabel 4

Liste over parter, hvis forhold undersøges

Navn

Adresse

Land

Suspension i henhold til forordning (EF) nr. 88/97

Med virkning fra

Taric-tillægskode

Bikeworks AC GmbH

Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

Tyskland

Artikel 5

11.6.2010

A980

Blue Factory Team S.L.

Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

Spanien

Artikel 5

16.7.2010

A984

Code X Sp. z o.o.

Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (oprindeligt ul Krolewska nr. 16, 00-103 Warszawa)

Polen

Artikel 5

22.1.2010

A966

JETLANE SAS (oprindeligt JET'LEAN)

4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq

Frankrig

Artikel 5

18.2.2010

A968

Maxtec Ltd.

1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

Bulgarien

Artikel 5

15.10.2010

A991

Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

Italien

Artikel 5

13.4.2010

A979

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Østrig

Artikel 5

30.3.2010

A978 (oprinde-ligt A977)

Unicykel AB

Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

Sverige

Artikel 5

11.1.2010

A967

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne og til de parter, der er anført i artikel 1, 2, 3 og 4. Den offentliggøres ligeledes i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2011.

På Kommissionens vegne

Karel DE GUCHT

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EFT L 16 af 18.1.1997, s. 55.

(3)  EFT L 228 af 9.9.1993, s. 1. Som opretholdt ved forordning (EF) nr. 1524/2000 (EFT L 175 af 14.7.2000, s. 39) og ændret ved forordning (EF) nr. 1095/2005 (EUT L 183 af 14.7.2005, s. 1).

(4)  EFT L 17 af 21.1.1997, s. 17.

(5)  EFT C 45 af 13.2.1997, s. 3, EFT C 112 af 10.4.1997, s. 9, EFT C 220 af 19.7.1997, s. 6, EFT C 378 af 13.12.1997, s. 2, EFT C 217 af 11.7.1998, s. 9, EFT C 37 af 11.2.1999, s. 3, EFT C 186 af 2.7.1999, s. 6, EFT C 216 af 28.7.2000, s. 8, EFT C 170 af 14.6.2001, s. 5, EFT C 103 af 30.4.2002, s. 2, EUT C 35 af 14.2.2003, s. 3, EUT C 43 af 22.2.2003, s. 5, EUT C 54 af 2.3.2004, s. 2, EUT C 299 af 4.12.2004, s. 4, EUT L 17 af 21.1.2006, s. 16, EUT L 313 af 14.11.2006, s. 5, EUT L 81 af 20.3.2008, s. 73, EUT C 310 af 5.12.2008, s. 19, EUT L 19 af 23.1.2009, s. 62, EUT L 314 af 1.12.2009, s. 106.

(6)  EUT L 314 af 1.12.2009, s. 106.


Berigtigelser

24.5.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/105


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium)

( Den Europæiske Unions Tidende L 134 af 21. maj 2011 )

Side 3, artikel 2, andet afsnit:

I stedet for:

»Den anvendes fra den 10. januar 2012.«

læses:

»Den anvendes fra den 10. dcember 2011.«

Side 4, bilaget, punkt 1, stk. 1, tredje afsnit i den ændrede tabel:

I stedet for:

»Andet afsnit finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. januar 2012.«

læses:

»Andet afsnit finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. december 2011.«

Side 5, bilaget, punkt 2, stk. 11 i den ændrede tabel:

I stedet for:

»11.

Stk. 10 finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. januar 2012, eller smykker, der er mere end 50 år gamle den 10. januar 2012.«

læses:

»11.

Stk. 10 finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. december 2011, eller smykker, der er mere end 50 år gamle den 10. december 2011.«