ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.111.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 111

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
30. april 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 419/2011 af 29. april 2011 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 420/2011 af 29. april 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler ( 1 )

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 421/2011 af 29. april 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 422/2011 af 29. april 2011 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2011

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 423/2011 af 29. april 2011 om fastsættelse af salgsprisen for korn på grundlag af den 11. særlige licitation, som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 424/2011 af 29. april 2011 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

14

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 425/2011 af 29. april 2011 om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1187/2009

16

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/261/FUSP af 29. april 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

17

 

 

2011/262/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. april 2011 om afvisning af at optage propisochlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF (meddelt under nummer K(2011) 2726)  ( 1 )

19

 

 

2011/263/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler (meddelt under nummer K(2011) 2806)  ( 1 )

22

 

 

2011/264/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 28. april 2011 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler (meddelt under nummer K(2011) 2815)  ( 1 )

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 419/2011

af 29. april 2011

om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 560/2005 af 12. april 2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire (1), særlig artikel 11a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. april 2005 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 560/2005.

(2)

I betragtning af udviklingen i Côte d'Ivoire bør listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005, ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De enheder, der er opført på listen i bilaget til denne forordning, udgår af listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 560/2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 1.


BILAG

ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

1.

PETROCI (Côte d'Ivoires nationale olieselskab)

2.

BNI (den nationale investeringsbank)

3.

BFA (bank for finansiering af landbruget)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d'Epargne de Côte d'Ivoire

6.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 420/2011

af 29. april 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer (2) er der fastsat grænseværdier for forurenende stoffer i en række fødevarer.

(2)

Under hensyntagen til de varierende fortolkninger af, hvilken del af krabber der skal analyseres til kontrol af, om grænseværdien for cadmium er overholdt, bør det præciseres, at den grænseværdi, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 for indholdet af cadmium i krebsdyr, gælder for muskelkød fra lemmer (ben og kløer) og bagkrop. For krabber og krabbelignende krebsdyr gælder grænseværdien kun for lemmer. Denne definition udelukker andre dele af krebsdyr såsom cephalothorax hos krabber og ikke-spiselige dele (hudpanser (skal) og hale). Cephalothorax omfatter fordøjelsesorganerne (hepatopancreas), som vides at indeholde høje koncentrationer af cadmium. Da det vil være helt almindeligt, at forbrugerne i visse medlemsstater regelmæssigt indtager dele af cephalothorax, vil forbrugervejledning i medlemsstatsregi med det formål at begrænse forbruget af disse dele kunne være hensigtsmæssigt som middel til at reducere eksponeringen for cadmium. Der er offentliggjort en baggrundsorientering (Information Note) om emnet på webstedet for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere (3).

(3)

Af overensstemmelseshensyn bør de dele af krebsdyr, som grænseværdierne gælder for, ændres tilsvarende for andre forurenende stoffer (bly, kviksølv, dioxiner og PCB samt polycykliske aromatiske hydrocarboner).

(4)

Toskallede bløddyr såsom grønskalsmuslinger og østers kan akkumulere cadmium på samme måde som tang. Eftersom pulveriserede grønskalsmuslinger og østers lige som tørret tang sælges som kosttilskud, bør grænseværdien for indholdet af cadmium i tørrede toskallede bløddyr være identisk med den, der i dag gælder for tørret tang og produkter fremstillet af tang.

(5)

Bestemmelserne for bladkål bør bringes på linje med bestemmelserne for andre bladgrøntsager. Bladkål bør derfor ikke være omfattet af standardgrænseværdien for cadmium i »grøntsager og frugter« i punkt 3.2.15, men i stedet inkluderes i punkt 3.2.17.

(6)

Standardgrænseværdierne for bly og cadmium i frugter og grøntsager er ikke realistiske for tang, som naturligt kan indeholde højere koncentrationer. Tang bør derfor ikke være omfattet af standardgrænseværdierne for bly og cadmium i frugter og grøntsager (punkt 3.1.10 og 3.2.15). Der bør indsamles yderligere data om forekomst, så der kan træffes beslutning vedrørende behovet for specifikke, mere realistiske grænseværdier for indholdet af bly og cadmium i tang.

(7)

Der er visse uoverensstemmelser mellem navnene på fødevarer/produktgrupper i forordning (EF) nr. 1881/2006 og navnene på de fødevarer/produktgrupper, der er opført i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (4). Eftersom der i forordning (EF) nr. 1881/2006 henvises til de produktgrupper, der er opført i forordning (EF) nr. 396/2005, bør de pågældende navne bringes i overensstemmelse med sidstnævnte forordning.

(8)

Bestemmelserne vedrørende overvågning og rapportering bør ajourføres under hensyntagen til de seneste henstillinger vedrørende overvågning af ethylcarbamat (5), perfluoralkylstoffer (6) og acrylamid (7). Da Kommissionens beslutning 2006/504/EF (8) er blevet ophævet og afløst af Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2009 (9), bør henvisningen til beslutning 2006/504/EF erstattes af en henvisning til forordning (EF) nr. 1152/2009. Det bør tillige præciseres, hvilke oplysninger der skal rapporteres til Kommissionen, og hvilke der skal rapporteres til EFSA.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1.

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 2 og 3 affattes således:

»2.   Medlemsstaterne og de berørte parter meddeler hvert år Kommissionen resultaterne af deres undersøgelser og oplysninger om, hvor langt de er nået med at indføre forebyggende foranstaltninger til at undgå forurening med ochratoksin A, deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin B1 og B2, T-2-toksin og HT-2-toksin. Kommissionen stiller resultaterne til rådighed for medlemsstaterne. De relevante data om forekomst meddeles til EFSA.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen resultaterne for aflatoxiner tilvejebragt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2009 (10). Medlemsstaterne bør meddele EFSA resultaterne for furan, ethylcarbamat, perfluoralkylstoffer og acrylamid tilvejebragt i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2007/196/EF (11), 2010/133/EU (12), 2010/161/EU (13) og 2010/307/EU (14).

b)

Som stk. 4 indsættes:

»4.   Data om forekomsten af forurenende stoffer, der indsamles af medlemsstaterne, bør ligeledes meddeles til EFSA, hvis de er relevante.«

2.

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(5)  EUT L 52 af 3.3.2010, s. 53.

(6)  EUT L 68 af 18.3.2010, s. 22.

(7)  EUT L 137 af 3.6.2010, s. 4.

(8)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 21.

(9)  EUT L 313 af 28.11.2009, s. 40.

(10)  EUT L 313 af 28.11.2009, s. 40.

(11)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 56.

(12)  EUT L 52 af 3.3.2010, s. 53.

(13)  EUT L 68 af 18.3.2010, s. 22.

(14)  EUT L 137 af 3.6.2010, s. 4


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I del 3.1 vedrørende bly affattes punkt 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 og 3.1.11 således:

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg/kg vådvægt)

»3.1.6

Krebsdyr (26): muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50«

»3.1.9

Bælgplanter (27), korn og bælgfrugter

0,20«

»3.1.10

Grøntsager, undtagen kål, bladgrøntsager, friske urter, svampe og tang (27). For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,10«

»3.1.11

Kål, bladgrøntsager (43) og følgende svampe (27): Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (shiitake)

0,30«

2)

I del 3.2 vedrørende cadmium affattes punkt 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 og 3.2.20 således:

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg/kg vådvægt)

»3.2.9

Krebsdyr (26): muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50«

»3.2.15

Grøntsager og frugter, undtagen bladgrøntsager, friske urter, bladkål, svampe, stængelgrøntsager, rod- og knoldgrøntsager og tang (27)

0,050«

»3.2.16

Stængelgrøntsager, rod- og knoldgrøntsager, undtagen knoldselleri (27). For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler

0,10«

»3.2.17

Bladgrøntsager, friske urter, bladkål, knoldselleri og følgende svampe (27): Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (shiitake)

0,20«

»3.2.20

Kosttilskud (39), der udelukkende eller hovedsageligt består af tørret tang, produkter fremstillet af tang eller tørrede toskallede bløddyr

3,0«

3)

I del 3.3 affattes punkt 3.3.1 således:

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg/kg vådvægt)

»3.3.1

Fiskevarer (26) og fiskekød (muskelkød)(24) (25), undtagen fra de i punkt 3.3.2 angivne fiskearter. Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop(44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

0,50«

4)

I del 5 vedrørende dioxiner og PCB affattes punkt 5.3 således:

Fødevare

Grænseværdi

Summen af dioxiner (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Summen af dioxiner og dioxinlignende PCB'er (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

»5.3

Fiskekød (muskelkød), fiskevarer og produkter heraf, undtagen ål (25) (34). Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

4,0 pg/g vådvægt

8,0 pg/g vådvægt«

5)

I del 6 vedrørende polycykliske aromatiske hydrocarboner affattes punkt 6.1.3 og 6.1.5 således:

Fødevare (1)

Grænseværdi (mg/kg vådvægt)

»6.1.3

Røget fiskekød (muskelkød) og røgede fiskevarer (25) (36), undtagen toskallede bløddyr. Grænseværdien for røgede krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår røgede krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

5,0«

»6.1.5

Ikke-røgede krebsdyr og blæksprutter (26). Grænseværdien for krebsdyr gælder for muskelkød fra lemmer og bagkrop (44). For så vidt angår krabber og krabbelignende krebsdyr (Brachyura og Anomura) gælder grænseværdien for muskelkød fra lemmer

5,0«

6)

Slutnote 3 affattes således:

»(3)

Fødevarer i denne kategori som defineret i Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16).«

7)

Slutnote 16 affattes således:

»(16)

Spædbørn og småbørn som defineret i direktiv 2006/141/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1) og direktiv 2006/125/EF.«

8)

Følgende indsættes som slutnote 43 og 44:

»(43)

Grænseværdien for bladgrøntsager gælder ikke for friske urter (som henhører under kodenummer 0256000 i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005).

(44)

Denne definition udelukker cephalothorax hos krebsdyr.«


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 421/2011

af 29. april 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96 og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (2), og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes der, på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden, kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XV til nævnte forordning —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

JO

78,3

MA

40,0

TN

118,7

TR

79,7

ZZ

79,2

0707 00 05

AL

107,4

EG

152,2

TR

133,0

ZZ

130,9

0709 90 70

JO

78,3

MA

78,8

TR

112,9

ZZ

90,0

0709 90 80

EC

33,0

ZZ

33,0

0805 10 20

EG

57,0

IL

81,1

MA

42,7

TN

56,8

TR

77,9

ZZ

63,1

0805 50 10

TR

49,1

ZZ

49,1

0808 10 80

AR

82,1

BR

73,4

CA

111,8

CL

83,0

CN

82,8

MA

86,7

MK

50,2

NZ

112,4

US

128,6

UY

67,8

ZA

88,1

ZZ

87,9

0808 20 50

AR

87,0

CL

104,3

CN

74,0

ZA

112,7

ZZ

94,5


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 422/2011

af 29. april 2011

om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2011

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1)

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 er importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002, ex 1005 undtagen hybridmajs til udsæd, og ex 1007 undtagen hybridsorghum til udsæd, lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for den pågældende sending. Denne told kan dog ikke overstige toldsatsen i den fælles toldtarif.

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 skal der med henblik på beregning af importtolden som omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes repræsentative cif-importpriser for de pågældende produkter.

(3)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved beregning af importtolden for produkter henhørende under KN-kode 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blød hvede af høj kvalitet), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 og 1007 00 90 den daglige repræsentative cif-importpris fastlagt efter metoden i nævnte forordnings artikel 5.

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. maj 2011 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. maj 2011 gælder den importtold, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning på grundlag af elementerne i bilag II, for korn som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. maj 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.


BILAG I

Importtold for produkter som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den 1. maj 2011

KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

1001 90 91

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 90 99

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen blød hvede til udsæd

0,00

1002 00 00

RUG

0,00

1005 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs

0,00

1005 90 00

MAJS, undtagen til udsæd (2)

0,00

1007 00 90

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00


(1)  For varer, der ankommer til Unionen via Atlanterhavet eller Suezkanalen, kan importøren i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:

3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet eller Sortehavet

2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Irland, Danmark, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

(2)  Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3, forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.


BILAG II

Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I

15.4.2011-28.4.2011

1)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

(EUR/t)

 

Blød hvede (1)

Majs

Hård hvede, høj kvalitet

Hård hvede, middel kvalitet (2)

Hård hvede, lav kvalitet (3)

Byg

Børs

Minnéapolis

Chicago

Notering

251,20

203,16

Pris fob USA

245,25

235,25

215,25

166,16

Præmie for Golfen

15,22

Præmie for The Great Lakes

72,40

2)

Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:

Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf–Rotterdam

16,72 EUR/t

Fragt/omkostninger: The Great Lakes–Rotterdam

48,90 EUR/t


(1)  Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(2)  Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

(3)  Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 423/2011

af 29. april 2011

om fastsættelse af salgsprisen for korn på grundlag af den 11. særlige licitation, som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 43, litra f), sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1017/2010 (2) blev der indledt en licitation med henblik på salg af korn i henhold til betingelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1272/2009 af 11. december 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår opkøb og salg af landbrugsprodukter ved offentlig intervention (3).

(2)

Ifølge artikel 46, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1272/2009 og artikel 4 i forordning (EU) nr. 1017/2010 fastsætter Kommissionen på grundlag af de bud, der modtages ved hver særlig licitation, en minimumssalgspris for hver kornart og medlemsstat eller beslutter ikke at fastsætte en minimumssalgspris.

(3)

På grundlag af de bud, der er modtaget ved den 11. særlige licitation, er det besluttet at fastsætte en minimumssalgspris for kornarterne og medlemsstaterne.

(4)

For at give et hurtigt signal til markedet og sikre en effektiv forvaltning af foranstaltningen bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forbindelse med den 11. særlige licitation med henblik på salg af korn som led i den licitation, der blev indledt ved forordning (EU) nr. 1017/2010, for hvilken fristen for afgivelse af bud udløb den 27. april 2011, fastsættes salgsprisen for hver kornart og medlemsstat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 293 af 11.11.2010, s. 41.

(3)  EUT L 349 af 29.12.2009, s. 1.


BILAG

Individuelle beslutninger om buddene

(EUR/t)

Medlemsstat

Minimumssalgspris

Blød hvede

Byg

Majs

KN kode 1001 90

KN kode 1003 00

KN kode 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

170,66

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

171,00

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

156,00

X

Sverige

X

172,80

X

United Kingdom

X

170,28

X

der er ikke fastsat nogen minimumssalgspris (alle bud afvist)

°

ingen bud

X

intet korn til salg

#

ikke relevant


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 424/2011

af 29. april 2011

om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 951/2006 af 30. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår handel med tredjelande inden for sukkersektoren (2), særlig artikel 36, stk. 2, andet afsnit, andet punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for hvidt sukker, råsukker og visse sirupper for produktionsåret 2010/11 er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 867/2010 (3). Disse repræsentative priser og denne tillægstold er senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 418/2011 (4).

(2)

De oplysninger, som Kommissionen for tiden råder over, medfører, at de pågældende priser og beløb skal ændres efter bestemmelserne og reglerne i forordning (EF) nr. 951/2006 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De repræsentative priser og tillægsimporttolden for de produkter, der er omhandlet i artikel 36 i forordning (EF) nr. 951/2006, og fastsat ved forordning (EU) nr. 867/2010 for produktionsåret 2010/11, ændres og er anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. april 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24.

(3)  EUT L 259 af 1.10.2010, s. 3.

(4)  EUT L 110 af 29.4.2011, s. 24.


BILAG

De ændrede repræsentative priser og den ændrede tillægsimporttold for hvidt sukker, råsukker og produkter i KN-kode 1702 90 95, der er gældende fra den 30. april 2011

(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg netto af det pågældende produkt

1701 11 10 (1)

44,04

0,00

1701 11 90 (1)

44,04

1,69

1701 12 10 (1)

44,04

0,00

1701 12 90 (1)

44,04

1,40

1701 91 00 (2)

41,51

5,02

1701 99 10 (2)

41,51

1,88

1701 99 90 (2)

41,51

1,88

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt III, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(2)  Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i bilag IV, punkt II, til forordning (EF) nr. 1234/2007.

(3)  Fastsættelse pr. 1 % af indhold af saccharose.


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 425/2011

af 29. april 2011

om tildelingskoefficienten for eksportlicensansøgninger for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1187/2009

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1187/2009 af 27. november 2009 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2), særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009 fastsættes proceduren for tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af et kontingent, der er åbnet for dette land.

(2)

De ansøgninger, som er indsendt for kontingentåret 2011/2012, omfatter mindre mængder end dem, der er til rådighed. I henhold til artikel 31, stk. 2, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 1187/2009 bør der derfor fastsættes bestemmelser om tildelingen af de resterende mængder. Udstedelse af eksportlicenser for sådanne resterende mængder bør ske på den betingelse, at myndighederne underrettes om de mængder, som den pågældende erhvervsdrivende har accepteret, og at den pågældende erhvervsdrivende stiller sikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De ansøgninger om eksportlicenser, der blev indsendt fra 1. til 10. april 2011 for kontingentperioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012, accepteres.

Følgende koefficienter anvendes ved tildelingen af de mængder, der er omfattet af de eksportlicensansøgninger, som er omhandlet i stk. 1, for de produkter, der er omhandlet i artikel 27, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1187/2009:

1,160149 for ansøgningerne vedrørende den del af kvoten, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1187/2009

1,311859 for ansøgningerne vedrørende den del af kvoten, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1187/2009.

Eksportlicenserne for de mængder, som overstiger de mængder, der er ansøgt om og tildelt efter anvendelse af koefficienterne i stk. 2, vil blive udstedt, hvis den erhvervsdrivende senest en uge efter datoen for offentliggørelsen af denne forordning, accepterer mængden og stiller den herfor nødvendige sikkerhed.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 318 af 4.12.2009, s. 1.


AFGØRELSER

30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/17


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/261/FUSP

af 29. april 2011

om gennemførelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/656/FUSP af 29. oktober 2010 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire (1), særlig artikel 6, stk. 2, sammenholdt med artikel 31, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 29. oktober 2010 afgørelse 2010/656/FUSP.

(2)

I betragtning af udviklingen i Côte d'Ivoire bør listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De enheder, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, udgår af listen i bilag II til afgørelse 2010/656/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2011.

På Rådets vegne

MARTONYI J.

Formand


(1)  EUT L 285 af 30.10.2010, s. 28.


BILAG

ENHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

1.

PETROCI (Côte d'Ivoires nationale olieselskab)

2.

BNI (den nationale investeringsbank)

3.

BFA (bank for finansiering af landbruget)

4.

Versus Bank

5.

Caisse d'Epargne de Côte d'Ivoire

6.

Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI)


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 27. april 2011

om afvisning af at optage propisochlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF

(meddelt under nummer K(2011) 2726)

(EØS-relevant tekst)

(2011/262/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1112/2002 (2) og (EF) nr. 2229/2004 (3) er der fastsat nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF, ligesom der er opstillet en liste over aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Denne liste omfatter propisochlor.

(2)

Anmelderen trak i overensstemmelse med artikel 24e i forordning (EF) nr. 2229/2004 sin støtte til optagelsen af aktivstoffet i bilag I til direktiv 91/414/EØF tilbage inden for to måneder efter modtagelsen af udkastet til vurderingsrapport. Derfor blev det ved Kommissionens beslutning 2008/941/EF af 8. december 2008 om afvisning af at optage visse aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (4), vedtaget at afvise at optage propisochlor.

(3)

Den oprindelige anmelder (i det følgende benævnt »ansøgeren«) har i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF indgivet en ny ansøgning og anmodet om, at den blev behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 14-19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår en almindelig og en fremskyndet procedure for vurdering af aktivstoffer, der har været omfattet af det i artikel 8, stk. 2, i samme direktiv omhandlede arbejdsprogram, men som ikke er optaget i direktivets bilag I (5).

(4)

Ansøgningen blev indgivet til Ungarn, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat i henhold til forordning (EF) nr. 2229/2004. Tidsfristen for den fremskyndede procedure er overholdt. Aktivstoffets specifikation og de anvendelsesformål, der er fremlagt dokumentation for, er de samme som i beslutning 2008/941/EF. Ansøgningen opfylder ligeledes de øvrige indholdsmæssige og proceduremæssige krav i artikel 15 i forordning (EF) nr. 33/2008.

(5)

Ungarn har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet en supplerende rapport. Rapporten blev den 30. november 2009 meddelt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«) og Kommissionen. EFSA underrettede de øvrige medlemsstater og ansøgeren om den supplerende rapport, med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen. I henhold til artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 og efter anmodning fra Kommissionen forelagde EFSA sin konklusion om propisochlor for Kommissionen den 9. september 2010 (6) baseret på de data, der var fremlagt i henhold til forordning (EF) nr. 33/2008. Udkastet til vurderingsrapport, den supplerende rapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 24. marts 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om propisochlor.

(6)

Der blev i forbindelse med evalueringen af dette aktivstof afdækket visse potentielle problemer. Det var navnlig ikke muligt at gennemføre en pålidelig vurdering af risikoen for forbrugerne og beslutte, hvorledes en restkoncentration for propisochlor og dets metabolitter skal defineres, fordi der mangler data om den toksikologiske relevans af flere metabolitter (M2 (7), M7 (8), M12 (9), M14 (10), M17 (11), M20 (12), M22 (13) og M35 (14). Endvidere kan skadelige virkninger for grundvandet ikke udelukkes for så vidt angår en række metabolitter (M1 (15), M2, M5 (16), M7 og M9 (17) af ukendt toksikologisk og økotoksikologisk relevans, af hvilke indholdet oversteg den højeste tilladte koncentration på 0,1 μg/l, der er fastsat ved Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (18), i flere opstillede scenarier for udvaskningen til grundvandet. Endelig forelå der ikke tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne drage konklusioner om jords, sedimenters og grundvands eksponering for den vigtige jordmetabolit M9 og afslutte vurderingen af risikoen for vandorganismer.

(7)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at kommentere resultaterne af det målrettede peer review. Kommissionen opfordrede endvidere i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i forordning (EF) nr. 33/2008 ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til udkastet til revideret vurderingsrapport. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje.

(8)

Selv med de af ansøgeren fremsatte argumenter kan de påpegede problemer dog ikke siges at være løst, og de vurderinger, der er foretaget på baggrund af de oplysninger, der er forelagt i henhold til forordning (EF) nr. 33/2008 og evalueret på EFSA's møder, har ikke underbygget forventningen om, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propisochlor, under de foreslåede betingelser for anvendelse generelt opfylder kravene i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 91/414/EØF.

(9)

Propisochlor bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(10)

Denne afgørelse er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende propisochlor i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF og kapitel II i forordning (EF) nr. 33/2008.

(11)

Af hensyn til klarheden bør oplysningerne vedrørende propisochlor i bilaget til beslutning 2008/941/EF udgå.

(12)

Beslutning 2008/941/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Propisochlor optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstof.

Artikel 2

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)

godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propisochlor, trækkes tilbage senest den 27. oktober 2011

b)

der fra datoen for offentliggørelse af denne afgørelse ikke gives godkendelse eller forlænget godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propisochlor.

Artikel 3

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt og skal udløbe senest den 27. oktober 2012.

Artikel 4

I bilaget til beslutning 2008/941/EF udgår oplysningerne vedrørende »propisochlor«.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EFT L 168 af 27.6.2002, s. 14.

(3)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(4)  EUT L 335 af 13.12.2008, s. 91.

(5)  EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed: »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propisochlor«. EFSA Journal 2010; 8(9):1769. [60pp].doi:10.2903/j.efsa.2010.1769. Tilgængelig online på www.efsa.europa.eu/

(7)  2-[(2-ethyl-6-methylphenyl) (isopropoxymethyl)amino]-2-oxoethansulfonsyre.

(8)  ({2-[(2-ethyl-6-methylphenyl) (isopropoxymethyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)eddikesyre.

(9)  Uidentificeret forbindelse i foder af majs og i solsikkefrø.

(10)  3-({2-[(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl}sulfinyl)-2-hydroxypropansyre.

(11)  N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-2-(hexopyransyloxy)-N-[(propan-2-yloxy)methyl]acetamid.

(12)  Methyl3-[(2-{(2-ethyl-6-methylphenyl)[(propan-2-yloxy)methyl]amino}-2-oxoethyl)sulfinyl]-2-hydroxypropanoat.

(13)  Uidentificeret forbindelse i majskorn, sukkerroer og solsikkefrø.

(14)  Uidentificeret forbindelse i solsikkefrø.

(15)  2-[(2-ethyl-6-methylphenyl) amino]-2-oxoethansulfonsyre.

(16)  N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-2-hydroxy-N-(isopropoxymethyl)acetamid.

(17)  Dimer af N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(isopropoxymethyl)-2-(mercapto)acetamid.

(18)  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. april 2011

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til maskinopvaskemidler

(meddelt under nummer K(2011) 2806)

(EØS-relevant tekst)

(2011/263/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Der er fastsat miljøkriterier med tilhørende vurderings- og verifikationskrav for maskinopvaskemidler i Kommissionens beslutning 1999/427/EF (2). Efter gennemgang af denne beslutnings kriterier blev der ved Kommissionens beslutning 2003/31/EF (3) fastsat reviderede kriterier, der er gyldige til den 30. april 2011.

(4)

Disse kriterier er nu igen blevet gennemgået i lyset af den tekniske udvikling. Gennemgangen har vist, at det er nødvendigt at ændre produktgruppens definition ved at tilføje en ny undergruppe af produkter og opstille nye miljøkriterier. De nye kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

(5)

Beslutning 2003/31/EF bør erstattes af hensyn til klarheden.

(6)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for maskinopvaskemidler på grundlag af kriterierne i beslutning 2003/31/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav. Indtil gyldighedsperioden for beslutning 2003/31/EF udløber, bør producenterne desuden kunne indgive ansøgninger enten efter denne beslutnings kriterier eller efter kriterierne i nærværende afgørelse.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Produktgruppen »maskinopvaskemidler« omfatter maskinopvaskemidler og produkter, der benyttes som skyllemidler, uanset om de foreligger i pulverform, væskeform eller enhver anden form, og hvis de forudsættes bragt i omsætning og anvendt udelukkende i automatiske husholdningsopvaskemaskiner og i automatiske opvaskemaskiner, der er til erhvervsmæssig brug, men i størrelse og anvendelsesmåde svarer til husholdningsopvaskemaskiner.

Artikel 2

I denne beslutning forstås ved:

»stof«: et grundstof eller en naturlig eller industrielt fremstillet forbindelse, som det indgår i, herunder tilsætningsstoffer, der er nødvendige for at bevare produkternes stabilitet, og urenheder, der stammer fra fremstillingsprocessen, men ikke opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

Artikel 3

Et maskinopvaskemiddel kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »maskinopvaskemidler« som defineret i artikel 1 og opfylder kriterierne i bilaget.

Artikel 4

Kriterierne for produktgruppen »maskinopvaskemidler« og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav gælder i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Produktgruppen »maskinopvaskemidler« får til administrative formål tildelt kodenummer »015«.

Artikel 6

Beslutning 2003/31/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes EU-miljømærkeansøgninger for produkter i produktgruppen »maskinopvaskemidler« på de betingelser, der er fastlagt i beslutning 2003/31/EF, hvis de indgives før vedtagelsesdatoen for denne afgørelse.

2.   EU-miljømærkeansøgninger, der indgives for produkter i produktgruppen »maskinopvaskemidler« efter vedtagelsesdatoen for denne beslutning, men senest den 30. april 2011, kan enten bygge på kriterierne i beslutning 2003/31/EF eller på kriterierne i nærværende afgørelse.

Disse ansøgninger bedømmes efter de kriterier, de bygger på.

3.   Når miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2003/31/EF, kan det anvendes i 12 måneder fra vedtagelsesdatoen for nærværende afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EFT L 167 af 2.7.1999, s. 38.

(3)  EFT L 9 af 15.1.2003, s. 11.


BILAG

GENERELLE FORHOLD

Sigtet med kriterierne

Kriterierne sigter især mod at fremme produkter, der belaster vandøkosystemerne mindre, som indeholder en begrænset mængde farlige stoffer, og hvis præstationer er afprøvet.

KRITERIER

Kriterierne omfatter følgende områder:

1.

Samlet kemikalieindhold

2.

Stoffer eller blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

3.

Toksicitet for organismer, der lever i vand: kritisk fortyndingsvolumen (Critical Dilution Volume: CDV)

4.

Organiske stoffers bionedbrydelighed

5.

Vaskeevne

6.

Emballagekrav

7.

Forbrugeroplysning

8.

Oplysninger på EU-miljømærket.

1.   Vurdering og verifikation

a)   Krav

Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal forelægge erklæringer, dokumentation, analyse- og prøvningsresultater eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, er det underforstået, at belægget efter forholdene kan stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller disses leverandør(er) osv.

Prøvning udføres så vidt muligt af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO 17025 eller tilsvarende.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

Tillæg I henviser til databasen for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database, DID-listen), som omfatter de mest udbredte opvaskemiddelingredienser. Den skal anvendes som grundlag for beregningerne af det kritiske fortyndingsvolumen og til vurderingen af ingrediensernes bionedbrydelighed. For stoffer, der ikke optræder på DID-listen, gives der anvisninger på, hvordan de relevante data beregnes eller ekstrapoleres. Den seneste version af DID-listen kan fås på EU-miljømærkets websted eller via de enkelte ansvarlige organers websteder.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

b)   Målegrænser

Indholdsstoffer, hvis koncentration i præparatet overstiger 0,010 vægtprocent, skal opfylde miljøkriterierne.

Med undtagelse af kriterium 2b) om indholdet af farlige stoffer og blandinger, skal konserverings-, farve- og duftstoffer opfylde kriterierne, uanset hvilken koncentration de forekommer i.

Indholdsstoffer defineres som alle stoffer i produktet, inklusive tilsætningsstoffer (f.eks. konserveringsstoffer eller stabilisatorer) i ingredienserne. Urenheder, der stammer fra råmaterialefremstillingen, og som er til stede i den endelige sammensætning i koncentrationer på mere end 0,010 vægtprocent, skal også opfylde kriterierne.

En vandopløselig beskyttelsesfilm om produktet, der ikke skal fjernes inden opvasken, skal anses for en bestanddel i produktet for alle kravs vedkommende.

2.   Funktionel enhed

Den funktionelle enhed er den mængde opvaskemiddel, som er nødvendig for at rengøre tolv normalt snavsede kuverter (som defineret ved DIN- eller ISO-standarder).

3.   Referencedosering

Den mængde opvaskemiddel, som producenten anbefaler forbrugeren at anvende til opvask af tolv normalt snavsede kuverter, antages som referencedosering under normale forhold, som fastlagt i IKW's opvaskeevnetest, jf. kriterium 5.

Krav til vurdering og verifikation af 2. funktionel enhed og 3. referencedosering: Hele recepten skal forelægges for det ansvarlige organ, herunder handelsnavn, kemisk navn, CAS-nr., DID-nr. (1), indgående mængde inklusive og eksklusive vand samt funktionen af alle indgående ingredienser (uanset koncentration) i produktet. Der skal forelægges en prøve på etiketten med doseringsanbefalingerne for det ansvarlige organ.

Der skal for hver ingrediens forelægges sikkerhedsdatablade for det ansvarlige organ i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2).

DID-listen kan findes på EU-miljømærkets websted: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterium 1 —   Samlet kemikalieindhold

Det samlede kemikalieindhold (total chemicals, TC) er den anbefalede dosering, udtrykt i g/vask, minus vandindholdet.

Det samlede kemikalieindhold må ikke overskride følgende mængder:

a)

Opvaskemidler med én funktion: TCmax = 20,0 g/vask

b)

Opvaskemidler med flere funktioner: TCmax = 22,0 g/vask.

Ved beregning af CDV, aNBO og anNBO benyttes en skyllemiddeldosis på 3 ml.

Vurdering og verifikation: Beregning af produktets TC. For flydende produkter skal densiteten opgives (g/ml).

Kriterium 2 —   Stoffer eller blandinger, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

a)   Ingredienser, der ikke må anvendes

Følgende ingredienser må ikke indgå i produktet, hverken som en del af recepten eller som bestanddel i en blanding, der indgår i recepten:

phosphater

DTPA (diethylentriaminpentaeddikesyre)

perborater

reaktive chlorforbindelser

EDTA (ethylendiamintetraeddikesyre)

nitromoskus og polycyklisk moskus.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en udfyldt og underskrevet erklæring om, at kriteriet er opfyldt.

b)   Farlige stoffer og blandinger

Ifølge forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømærket, artikel 6, stk. 6, må hverken produktet eller nogen del af det indeholde stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for klassifikation i de nedenfor specificerede fareklasser eller -kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, og det må heller ikke indeholde stoffer, som der er henvist til i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 57.

Liste over faresætninger:

GHS-faresætning (3)

EU-risikosætning (4)

H300 Livsfarlig ved indtagelse.

R28

H301 Giftig ved indtagelse.

R25

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

R65

H310 Livsfarlig ved hudkontakt.

R27

H311 Giftig ved hudkontakt.

R24

H330 Livsfarlig ved indånding.

R23/26

H331 Giftig ved indånding.

R23

H340 Kan forårsage genetiske defekter.

R46

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

R68

H350 Kan fremkalde kræft.

R45

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding.

R49

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

R40

H360F Kan skade forplantningsevnen.

R60

H360D Kan skade det ufødte barn.

R61

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

R60/61/60-61

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R60/63

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

R61/62

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

R62

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R63

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R62-63

H362 Kan skade børn, der ammes.

R64

H370 Forårsager organskader.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan forårsage organskader.

R68/20/21/22

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

R48/25/24/23

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

R48/20/21/22

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

R50

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R51-53

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R52-53

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

R53

EUH059 Farlig for ozonlaget.

R59

EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

R29

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

R31

EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

R32

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene.

R39-41

Sensibiliserende stoffer

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

R42

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

R43

Dette kriterium finder anvendelse på alle ingredienser, der er til stede i koncentrationer ≥ 0,010 %, herunder konserverings-, farve- og duftstoffer.

Anvendelse af stoffer eller blandinger, hvis egenskaber ændres af forarbejdningen på en sådan måde, at den identificerede fare ikke længere er til stede, (f.eks. således, at de ikke længere er biotilgængelige, eller ved at de undergår en kemisk forandring) er undtaget fra overstående krav.

Dispensationer: Følgende stoffer og blandinger er specifikt undtaget fra dette krav:

Overfladeaktive stoffer

I koncentrationer < 25 % i produktet

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

R 50

Biocider, der anvendes til konservering (5)

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R51-53

Duftstoffer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

R52-53

Biocider, der anvendes til konservering (5)

Enzymer (6)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

R42

Enzymer (6)

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

R43

NTA som urenhed i MGDA og GLDA (7)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.

R40

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium sammen med den dertil hørende dokumentation såsom overensstemmelseserklæringer, der er underskrevet af materialeleverandørerne, og kopier af de relevante sikkerhedsdatablade for stofferne og blandingerne.

c)   Stoffer på den liste, der er omhandlet i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på den liste, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, og som findes i blandinger i koncentrationer på over 0,010 %.

Vurdering og verifikation: De stoffer, der er udpeget som særlig problematiske og opført på kandidatlisten som omhandlet i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, kan findes her: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen. Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium sammen med den dertil hørende dokumentation såsom overensstemmelseserklæringer, der er underskrevet af materialeleverandørerne, og kopier af de relevante sikkerhedsdatablade for stofferne og blandingerne.

d)   Ingredienser, der kun må anvendes i begrænset omfang — duftstoffer

Enhver ingrediens, der tilsættes produktet som duftstof, skal være fremstillet og/eller håndteret i henhold til retningslinjerne fra International Fragrance Association (IFRA). Disse retningslinjer kan findes på IFRA's websted: http://www.ifraorg.org.

Producenten skal følge anbefalingerne i IFRA's regelsæt om forbud, begrænset anvendelse og specificerede renhedskriterier for materialer.

Duftstoffer, der er undergivet oplysningskravet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (bilag VII), og som ikke i forvejen er udelukket ved kriterium 2b, samt (andre) duftstoffer, der er klassificeret med H317/R43 (Kan forårsage allergisk hudreaktion) og/eller H334/R42 (Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding), må ikke forekomme i mængder ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) pr. stof.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en underskrevet overensstemmelseserklæring med angivelse af mængden af duftstoffet i produktet. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring fra duftstoffets producent, som specificerer hvert af de stoffer i duftstofferne, der er opført i bilag III, del I, til Rådets direktiv 76/768/EØF, samt indholdet af (andre) stoffer, der har fået tildelt H/R-sætningerne H317/R43 og/eller H334/R42.

e)   Biocider

i)

Produktet må kun indeholde biocider i konserveringsøjemed, og doseringen skal være afpasset til dette ene formål. Dette gælder ikke for overfladeaktive stoffer, som også kan have biocide egenskaber.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge kopier af sikkerhedsdatabladet for alle tilsatte konserveringsmidler samt oplysninger om den nøjagtige koncentration i produktet. Konserveringsmiddelproducenten eller -leverandøren skal forelægge oplysninger om den nødvendige dosering (f.eks. resultater af en provokationstest eller tilsvarende).

ii)

Det er forbudt at hævde eller antyde på emballagen eller ved enhver anden kommunikationsform, at produktet har en antibakteriel virkning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge tekst og layout for hver emballagetype og/eller et eksemplar af hver emballagetype for det ansvarlige organ.

Kriterium 3 —   Toksicitet for organismer, der lever i vand: Kritisk fortyndingsvolumen (CDV)

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overskride følgende grænseværdier for CDVkronisk:

Produkttype

Grænseværdi CDVkronisk

Opvaskemidler med én funktion

25 000 l/vask

Opvaskemidler med flere funktioner

30 000 l/vask

Skyllemiddel

10 000 l/vask

Det kritiske fortyndingsvolumen for toksicitet (CDVkronisk) beregnes for hver enkelt ingrediens (i) ved følgende formel:

Formula

hvor

vægt (i)

=

vægten af ingrediensen pr. anbefalet dosis

DF

=

nedbrydningsfaktor

TF

=

stoffets kroniske toksicitetsfaktor som anført i DID-listen.

Konserverings-, farve- og duftstoffer i produktet skal også indgå i CDV-beregningen, selvom koncentrationen er lavere end 0,010 % (100 ppm).

Vurdering og verifikation: Beregning af produktets CDVkronisk. Et regneark til beregning af CDV-værdien kan fås på EU-miljømærkets websted.

Værdierne for DF- og TF-parametrene skal tages fra DID-listen (databasen for vaskemiddelingredienser, »Detergent Ingredient Database«). Står stoffet ikke på DID-listen, skal parametrene beregnes efter retningslinjerne i DID-listens del B, og den dertil hørende dokumentation skal vedlægges.

Kriterium 4 —   Organiske stoffers bionedbrydelighed

Produktets indhold af organiske stoffer, der er aerobt ikke-bionedbrydelige (ikke let bionedbrydelige) (aNBO) og/eller anaerobt ikke-bionedbrydelige (anNBO) må ikke overskride følgende grænseværdier:

Produkttype

aNBO

anNBO

Opvaskemidler

1,0 g/vask

5,50 g/vask

Skyllemiddel

0,15 g/vask

0,50 g/vask

Vurdering og verifikation: Beregning af aNBO og anNBO for produktet. Et regneark til beregning af værdierne for aNBO og anNBO kan fås på EU-miljømærkets websted.

Der henvises til DID-listen. For ingredienser, der ikke står på DID-listen, opgives relevante oplysninger fra litteraturen eller andre kilder eller relevante testresultater til dokumentation for, at stofferne er aerobt og anaerobt bionedbrydelige. Se tillæg I.

Bemærk, at TAED bør anses for at være anaerobt bionedbrydeligt.

Kriterium 5 —   Vaskeevne (brugsegnethed)

Produktet skal udvise en tilfredsstillende vaskeevne ved den anbefalede dosering i henhold til den standardtest, som er udarbejdet af IKW, eller i henhold til standard EN 50242 med følgende modifikationer:

Prøvningerne udføres ved 55 °C eller ved en lavere temperatur, hvis produktet hævdes at være effektivt ved denne temperatur.

Når ansøgningen gælder et skyllemiddel kombineret med opvaskemidler, skal dette skyllemiddel anvendes i prøvningen i stedet for referenceskyllemidlet.

Ved ansøgninger angående flerfunktionelle produkter, skal ansøgeren forelægge dokumentation for, at produktet faktisk fungerer som hævdet.

Vurdering og verifikation: Testrapporten skal forelægges for det ansvarlige organ. Der kan anvendes andre prøvningsmetoder end IKW-testen eller den modificerede udgave af EN 50242, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

Hvis EN 50242:2008 anvendes, gælder følgende modifikationer:

Testen udføres ved 55 °C ± 2 °C (eller en lavere temperatur, hvis vaskemidlet hævdes at virke effektivt ved en temperatur under 55 °C) med kold forvask uden opvaskemiddel.

Den maskine, der anvendes til testen, skal være tilsluttet koldt vand og skal kunne rumme 12 kuverter med et vaskeindeks på mellem 3,35 og 3,75.

Maskinens tørreprogram anvendes, men kun servicets renhedsgrad vurderes.

Der skal anvendes et svagt surt skyllemiddel i overensstemmelse med standarden (recept III).

Skyllemiddelindstillingen skal være mellem 2 og 3.

Der anvendes den dosering af opvaskemidlet, som producenten anbefaler.

Der skal gennemføres tre forsøg ved en vandhårdhedsgrad i overensstemmelse med standarden.

Et forsøg består af fem gange vask, hvor resultatet aflæses efter den femte vask, uden at servicet rengøres mellem hver vask.

Resultatet efter den femte vask skal være bedre end eller identisk med det resultat, der opnås med referenceopvaskemidlet.

Angående recepten for referenceopvaskemidlet (opvaskemiddel B IEC 436) og skyllemidlet (recept III): se tillæg B i standard EN 50242:2008 (de overfladeaktive stoffer skal opbevares på et køligt sted i vandtætte beholdere, der højst rummer 1 kg, og skal anvendes inden for tre måneder).

Hvis der indgår skyllemiddel og saltfunktioner i et flerfunktionelt produkt, skal virkningen dokumenteres ved prøvning.

Ansøgerne skal kunne dokumentere virkningen af andre funktioner i flerfunktionelle opvaskemidler.

Kriterium 6 —   Emballagekrav

a)   Primæremballage pr. funktionel enhed

Vægten af primæremballagen må ikke overstige 2,0 gram pr. vask.

b)   Karton- og papemballage

Primæremballage af pap eller karton skal bestå af mindst 80 % genvundet materiale.

c)   Mærkning af plastemballage

For at gøre det lettere at identificere emballagens forskellige dele med henblik på genvinding skal plastdele i primæremballagen mærkes i henhold til DIN 6120, del 2, eller tilsvarende. Kapsler og pumper er undtaget fra dette krav.

d)   Plastemballage

Der må i plastemballage kun anvendes phthalater, som på ansøgningstidspunktet har gennemgået en risikovurdering og ikke er blevet klassificeret efter kriterium 2 b).

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en beregning af mængden af primæremballage og en erklæring om procentdelen af genvundet materiale i karton- eller papemballagen. Ansøgeren skal fremlægge en udfyldt og underskrevet erklæring om overensstemmelse med kriterium 6 d).

Kriterium 7 —   Forbrugeroplysninger

a)   Information på emballagen

Følgende tekst (eller tilsvarende oplysninger) skal være anført på eller vedlagt produktet:

»Dette miljømærkede maskinopvaskemiddel virker effektivt ved lave temperaturer (8). Brug opvaskemaskinens lavtemperaturprogrammer. Fyld opvaskemaskinen op, før du sætter den i gang. Brug ikke mere opvaskemiddel end anbefalet. Sådan minimerer du forbruget af både energi og vand og mindsker vandforureningen.

b)   Doseringsanvisninger

Produktemballagen skal være forsynet med doseringsanvisninger. Den anbefalede dosering skal specificeres for de forskellige vandhårdheder, der er relevante der, hvor produktet markedsføres. Anvisningerne skal oplyse om, hvordan produktet udnyttes bedst i forhold til, hvor snavset servicet er.

Ansøgeren skal gøre det nemt for forbrugeren at følge doseringsvejledningen, f.eks. ved at stille et målebæger til rådighed (til pulverformede eller flydende produkter) og/eller ved som minimum at anføre den anbefalede dosering i ml (til pulverformede og flydende produkter).

c)   Oplysning om og mærkning af bestanddele

Enzymtypen skal oplyses på emballagen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ en prøve af produktetiketten samt en erklæring om overensstemmelse med hver del, a), b) og c), af dette kriterium.

Kriterium 8 —   Oplysninger på EU-miljømærket

Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst:

»—

Mindsket belastning af vandøkosystemerne

Begrænset brug af farlige stoffer

Opvaskepræstation afprøvet«

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstrubrik kan findes i »Guidelines for use of the Ecolabel logo« på webstedet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve på mærket.


(1)  DID-nummeret er ingrediensens nummer på DID-listen (databasen for vaskemiddelingredienser: Detergent Ingredient Database); det bruges til at fastslå, om kriterium 3 og 4 er opfyldt. Se tillæg I.

(2)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(4)  Rådets direktiv 67/548/EØF med tilpasning til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF med senere ændringer.

(5)  Jf. kriterium 2e. Denne undtagelse finder anvendelse, forudsat at biocidernes bioakkumulationspotentiale er kendetegnet ved log Pow (log oktanol/vand-fordelingskoefficient) < 3,0 eller en eksperimentelt bestemt biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

(6)  Inklusive stabilisatorer og andre hjælpestoffer i præparaterne.

(7)  I koncentrationer, der er lavere end 1,0 % i råmaterialet, forudsat at den samlede koncentration i det endelige produkt er lavere end 0,10 %.

(8)  Ansøgeren skal her indsætte sin anbefaling om temperatur eller temperaturinterval, som ikke må overstige 55 °C.«

Tillæg I

Database for vaskemiddelingredienser (DID-liste)

DID-listen (del A) er en liste med oplysninger om toksicitet i vand og bionedbrydelighed for ingredienser, der typisk benyttes i vaskemiddelrecepter. Listen rummer oplysninger om toksicitet og bionedbrydelighed for en række stoffer, der benyttes i vaske- og rengøringsmidler. Den er ikke udtømmende, men del B af DID-listen indeholder vejledning i, hvordan de relevante parametre bestemmes for stoffer, der ikke optræder på DID-listen (f.eks. toksicitetsfaktor (TF) og nedbrydningsfaktor (DF), der benyttes til beregning af det kritiske fortyndingsvolumen). Listen er en generel informationskilde, og de stoffer, der står på den, er ikke nødvendigvis godkendt til brug i EU-miljømærkede produkter. DID-listen (del A og B) kan findes på EU-miljømærkets websted.

For stoffer uden data om toksicitet i vand og nedbrydelighed kan der anvendes strukturanalogier med lignende stoffer til at vurdere TF og DF. Sådanne strukturanalogier skal godkendes af det ansvarlige organ, der tillader anvendelse af EU-miljømærket. Som alternativ lægges de værst tænkelige forhold til grund efter følgende parametre:

Værst tænkelige forhold:

 

Akut toksicitet

Kronisk toksicitet

Nedbrydning

Ingrediens

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

NOEC (1)

SF(kronisk)  (1)

TF(kronisk)

DF

aerobisk

anaerobisk

»Navn«

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentation for let bionedbrydelighed

Der skal anvendes følgende testmetoder for let bionedbrydelighed:

1)

Indtil den 1. december 2010 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

 

Prøvningsmetoderne for let bionedbrydelighed i direktiv 67/548/EØF, særlig de metoder, der er angivet nærmere i dette direktivs bilag V, afsnit C4, de ækvivalente OECD-prøvningsmetoder 301 A-F eller de ækvivalente ISO-prøvninger.

 

Princippet om tidagesvinduet finder ikke anvendelse for overfladeaktive stoffer. Kravet er en nedbrydelighed på 70 % eller derover ved prøvningerne i bilag V, afsnit C4-A og C4-B i direktiv 67/548/EØF (og de ækvivalente OECD 301 A- og E-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger), og 60 % ved prøvningerne i afsnit C4-C, D, E og F (og de ækvivalente OECD 301 B-, C-, D- og F-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger).

2)

Efter den 1. december 2015 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

De testmetoder, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1272/2008.

Dokumentation for anaerob bionedbrydelighed

Referencetesten for anaerob bionedbrydelighed er EN ISO 11734, ECETOG nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en ækvivalent prøvningsmetode, og der kræves 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Prøvningsmetoder, der simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også bruges til at dokumentere, at der er opnået 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold.

Ekstrapolering for stoffer, der ikke står på DID-listen

For ingredienser, der ikke er optaget på DID-listen kan følgende fremgangsmåde anvendes til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for anaerob bionedbrydelighed:

1)

Anvend rimelig ekstrapolation. Anvend prøvningsresultater, der er opnået for ét råmateriale, til at ekstrapolere til den fuldstændige anaerobe nedbrydelighed for andre overfladeaktive stoffer, der er strukturelt beslægtede med det. Når et overfladeaktivt stof (eller en gruppe homologe stoffer) ifølge DID-listen er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. er C12-15 A 1-3 EO sulfat (DID nr. 8) anaerobt bionedbrydeligt, og der kan således antages en tilsvarende bionedbrydelighed for C12-15 A 6 EO sulfat). Når det er fastslået ved hjælp af en passende prøvningsmetode, at et overfladeaktivt stof er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. kan litteratur, der bekræfter, at overfladeaktive stoffer, som tilhører gruppen alkylesterammoniumsalte, er anaerobt nedbrydelige, bruges som dokumentation for en tilsvarende anaerob bionedbrydelighed af kvaternære ammoniumsalte, der indeholder esterbindinger i alkylkæden/kæderne).

2)

Udfør screeningtest for nedbrydelighed under anaerobe forhold. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, udføres en screeningtest efter EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en tilsvarende metode.

3)

Udfør prøvning af nedbrydeligheden med lav dosis. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, og der opstår problemer med udførelsen af screeningtesten (f.eks. inhibering pga. prøvestoffets toksicitet), gentages prøvningen med en lav dosis af det overfladeaktive stof, og nedbrydningen overvåges ved hjælp af 14C-målinger eller kemisk analyse. Prøvning med lav dosis kan udføres ved hjælp af OECD 308 (august 2000) eller en tilsvarende metode.


(1)  Hvis der ikke er fundet acceptable data for kronisk toksicitet, er disse kolonner ikke udfyldt. I så fald sættes TF(kronisk) til samme værdi som TF(akut).


30.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 111/34


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. april 2011

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler

(meddelt under nummer K(2011) 2815)

(EØS-relevant tekst)

(2011/264/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 tildeles EU-miljømærket produkter med færre miljøpåvirkninger i hele deres livscyklus.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation af vaskemidler er fastsat i Kommissionens beslutning 1999/476/EF (2). Som følge af gennemgangen af kriterierne fastsat i ovennævnte beslutning blev der ved Kommissionens beslutning 2003/200/EF (3) fastsat en række reviderede kriterier, der gælder indtil den 30. april 2011.

(4)

Kriterierne er blevet undersøgt yderligere i lyset af den teknologiske udvikling. Undersøgelsen viste, at det er nødvendigt at ændre definitionen af produktgruppen med henblik på at inddrage en ny produktundergruppe og fastlægge nye kriterier. De nye kriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne afgørelse.

(5)

Beslutning 2003/200/EF bør erstattes af hensyn til klarheden.

(6)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for vaskemidler på grundlag af kriterierne i beslutning 2003/200/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav. Producenterne bør også have mulighed for at indgive ansøgninger efter kriterierne i beslutning 2003/200/EF eller efter kriterierne i nærværende afgørelse, indtil gyldighedsperioden for beslutningen udløber.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ved produktgruppen »vaskemidler« forstås: vaskemidler og pletfjernere til forbehandling i pulverform, flydende form eller en hvilken som helst anden form til vask af tekstiler, som hovedsagelig markedsføres og er beregnet til brug i husholdningsvaskemaskiner, men dette udelukker ikke brug i møntvaskerier og fællesvaskerier.

Pletfjernere til forbehandling omfatter pletfjernere til direkte pletbehandling af tekstiler (før vask i maskine) men ikke pletfjernere, der doseres i vaskemaskinen, og pletfjernere til anden brug end forbehandling.

Produktgruppen omfatter ikke produkter, der doseres ved hjælp af bærematerialer i tekstil eller andet materiale, eller andre midler, der ikke kræver efterfølgende vask såsom pletfjernere til gulvtæpper og møbelpolstring.

Artikel 2

1.   I denne afgørelse forstås ved:

1)   »hvidvaskemidler«: vaskemidler til almindelig vask af hvide tekstiler ved alle temperaturer

2)   »vaskemidler til kulørt vask«: vaskemidler til almindelig vask af farvede tekstiler ved alle temperaturer

3)   »finvaskemidler«: vaskemidler til sarte stoffer

4)   »stof«: grundstoffer og forbindelser heraf, naturlige eller industrielt fremstillede, indeholdende tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og urenheder, som følger af den anvendte fremstillingsproces, bortset fra opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning.

2.   For så vidt angår stk. 1 (nr. 1 og 2) forstås der ved vaskemiddel enten hvidvaskemiddel eller vaskemiddel til kulørt vask, undtagen hvis vaskemidlet hovedsagelig er beregnet til og markedsføres til sarte stoffer.

For så vidt angår stk. 1 (nr. 3) omfatter finvaskemidler ikke flydende vaskemiddel til almindelig og kulørt vask.

Artikel 3

For at blive tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010 skal et vaskemiddel eller en pletfjerner til forbehandling tilhøre produktgruppen »tekstilvaskemidler«, som defineret i artikel 1 og opfylde de tilhørende krav til vurdering og verifikation, som fastsat i bilaget.

Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »tekstilvaskemidler« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder i fire år fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 5

Til administrative formål skal det tildelte produktgruppekodenummer for »tekstilvaskemidler« være »6«.

Artikel 6

Beslutning 2003/200/EF ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes miljømærkeansøgninger vedrørende produkter inden for produktgruppen »tekstilvaskemidler«, der er indgivet inden datoen for vedtagelse af denne afgørelse, på de vilkår, der fastlagt i beslutning 2003/200/EF.

2.   Miljømærkeansøgninger vedrørende produkter inden for produktgruppen »tekstilvaskemidler«, der indgives efter datoen for vedtagelse af denne afgørelse, men senest den 30. april 2011, kan enten bygge på kriterierne i beslutning 2003/200/EF eller på kriterierne i denne afgørelse.

Ansøgningerne vurderes på grundlag af de kriterier, hvorpå de baseres.

3.   Når miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2003/200/EF, kan det anvendes i 12 måneder fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april 2011.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  EFT L 187 af 20.7.1999, s. 52.

(3)  EUT L 76 af 22.3.2003, s. 25.


BILAG

RAMME

Sigtet med kriterierne

Sigtet med kriterierne er især fremme af produkter, der påvirker vandøkosystemerne mindre, har et begrænset indhold af farlige stoffer, og hvis virkning er testet. Kriterierne sigter ydermere mod at mindske energiforbruget i forbindelse med vask ved at fremme produkter, der er egnet til vask ved lave temperaturer.

KRITERIER

Der er fastsat kriterier for følgende punkter:

1.

Krav til dosering

2.

Toksicitet for organismer, der lever i vand: kritisk fortyndingsvolumen (Critical Dilution Volume: CDV)

3.

Organiske stoffers bionedbrydelighed

4.

Stoffer og blandinger, der er udelukket eller kun må bruges i begrænset omfang

5.

Emballagekrav

6.

Vaskeevne (brugsegnethed)

7.

Point

8.

Forbrugeroplysning

9.

Oplysninger på EU-miljømærket

1.   Vurdering og verifikation

a)   Krav

De specifikke krav, som anvendes ved vurdering og verifikation, er angivet ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyse- og prøvningsrapporter eller anden dokumentation for, at kriterierne er opfyldt, kan dette materiale stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) osv. alt efter omstændighederne.

Prøvning udføres så vidt muligt af laboratorier, som opfylder de generelle krav i standard EN ISO 17025 eller tilsvarende standard.

Der kan eventuelt anvendes andre testmetoder end dem, der er anført ved de enkelte kriterier, hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

Tillæg I henviser til en database for vaskemiddelingredienser (Detergent Ingredients Database, DID-liste), der benyttes mest i formuleringer af vaskemidler. Den skal anvendes som grundlag for beregning af den kritiske fortyndingsvolumen (CDV) og til at vurdere ingrediensernes bionedbrydelighed. For stoffer, der ikke er optaget på DID-listen, gives der anvisning på, hvordan de relevante beregnes eller ekstrapoleres. Den seneste version af DID-listen kan fås på EU-miljømærkets websted eller via de enkelte ansvarlige organers websteder.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

b)   Målegrænser

Indholdsstoffer, hvis koncentration i produktet overstiger 0,010 vægtprocent, skal opfylde miljøkriterierne.

Med undtagelse af kriterium 4b om indholdet af farlige stoffer og blandinger, skal konserverings-, farve- og duftstoffer opfylde kriterierne, uanset hvilken koncentration de forekommer i.

Indholdsstoffer defineres som alle stoffer i produktet, inklusive tilsætningsstoffer (f.eks. konserveringsstoffer eller stabilisatorer) i ingredienserne. Urenheder, der stammer fra råmaterialefremstillingen, og som er til stede i den endelige sammensætning i koncentrationer på mere end 0,010 vægtprocent, skal også opfylde kriterierne.

Hvis doseringsanvisningen på pakken giver specifikationer om både forvask og efterfølgende vask (ud over en almindelig enkel vask), skal den samlede dosering (forvask + vask) også opfylde miljøkriterierne.

Hvis produktet er pakket i vandopløseligt folie, der ikke skal fjernes før vask, betragtes folien som en del af produktformuleringen for alle kravenes vedkommende.

2.   Funktionel enhed

Den funktionelle enhed for produktgruppen udtrykkes som g/kg vask (gram per kilo vask).

3.   Referencemængde

Ved brug af "hvidvaskemidler" og "vaskemidler til kulørt vask" anvendes den af fabrikanten anbefalede dosering for en vandhårdhed på 2,5 mmol CaCO3/l og »normalt tilsmudsede« tekstiler som referencedosering med henblik på beregning af miljøkriterierne og test af vaskeevnen. For hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask gælder dette doseringen til 4,5 kg tøj (tørre tekstiler) i vaskemaskinen

Ved brug af "finvaskemidler" anvendes den af fabrikanten anbefalede dosering for en vandhårdhed på 2,5 mmol CaCO3/l og »let tilsmudsede« tekstiler som referencedosering med henblik på beregning af miljøkriterierne og test af vaskeevnen. For finvaskemidler gælder dette doseringen til 2,5 kg tøj (tørre tekstiler) i vaskemaskinen

Hvis der gives anvisninger om den anbefalede dosering for andre vaskemængder end ovennævnte, skal referencedoseringen, der bruges til udregning af miljøkriterierne, svare til gennemsnitsmængden af vasketøj. Hvis en vandhårdhed på 2,5 mmol CaCO3/1 ikke er relevant i de medlemsstater, hvor vaskemidlet markedsføres, skal ansøgeren specificere, hvilken dosering der skal anvendes som reference.

Krav til vurdering og verifikation af 2) funktionel enhed og 3) referencedosering: Produktets fulde formulering skal indsendes til det ansvarlige organ med oplysninger om handelsnavn, kemisk navn, CAS-nr., DID-nr. (1), mængde med og uden vand og alle ingrediensernes funktion (uanset koncentration). Der skal også fremlægges en prøve på grafikken, inklusive doseringsvejledningen.

Datablade for hver enkel ingrediens indsendes til det ansvarlige organ i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2).

DID-listen kan findes på EU-miljømærkets websted: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

KRITERIER FOR EU-MILJØMÆRKET

Kriterium 1 —   Krav til dosering

Doseringen svarer til den anbefalede dosering i g/kg vask (pulver/tabletter) eller ml/kg vask (flydende). Den anbefalede dosering for en vandhårdhed på 2,5 mmol CaCO3/l til »normalt tilsmudsede« tekstiler (hvidvaskemidler og vaskemidler til kulørt vask) og »let tilsmudsede« tekstiler (finvaskemidler) anvendes.

Doseringen må ikke overstige følgende mængder:

Produkttype

Dosering, pulver/tablet

Dosering, flydende/gel

Hvidvaskemiddel, vaskemidel til kulørt vask

17,0 g/kg vask

17,0 ml/kg vask

Finvaskemiddel

17,0 g/kg vask

17,0 ml/kg vask

Pletfjerner (kun til forbehandling)

2,7 g/kg vask

2,7 ml/kg vask (3)

Hvis der er anbefalinger for både forvask og efterfølgende vask, skal den samlede anbefalede dosering (forvask + efterfølgende vask) opfylde niveauet for den maksimale dosering.

Vurdering og verifikation: Produktets, mærkets eller grafikkens fulde formulering, etiket inklusive doseringsanvisninger. For alle produkter skal densiteten (g/ml) anføres (enten på emballagen eller på et sikkerhedsdatablad).

Kriterium 2 —   Toksicitet for organismer, der lever i vand: kritisk fortyndingsvolumen (CDV)

Produktets kritiske fortyndingsvolumen må ikke overstige følgende grænser (CDVkronisk):

Produkttype

CDVkronisk

Hvidvaskemiddel, vaskemiddel til kulørt vask (alle typer)

35 000 l/kg vask

Finvaskemiddel (alle typer)

20 000 l/kg vask

Pletfjerner (kun til forbehandling)

3 500 l/kg vask (4)

Det kritiske fortyndingsvolumen for toksicitet (CDVkronisk) beregnes for hver enkelt ingrediens (i) i produktet ved følgende formel:

Formula

hvoraf:

vægt (i)= ingrediensens vægt pr. anbefalet dosering

DF= nedbrydningsfaktor

TF= produktets toksicitetsfaktor som anført i DID-listen.

Konserveringsmidler, farvestoffer og duftstoffer i produktet omfattes også af CDV-beregningen, selv hvis koncentrationen er mindre end 0,010 % (100 ppm).

Vurdering og verifikation: Beregning af produktets CDVkronisk. Der findes et regneark til beregning af CDV-værdien på EU-miljømærkets websted.

Værdierne for DF- og TF-parametrene skal tages fra DID-listen (Detergent Ingredient Database). Hvis stoffet ikke er optaget på DID-listen, beregnes parametrene ved brug af retningslinjerne i DID-listens del B, og relevant dokumentation vedlægges.

Kriterium 3 —   Organiske stoffers bionedbrydelighed

Indholdet af organiske stoffer i produktet, der ikke er aerobt bionedbrydelige (ikke let bionedbrydelig) (aNBO) og/eller anaerobt ikke-bionedbrydelige (anNBO) må ikke overstige følgende grænser:

aNBO

Produkttype

aNBO, pulver

aNBO, flydende/gel

Hvidvaskemiddel,

vaskemiddel til kulørt vask

1,0 g/kg vask

0,55 g/kg vask

Finvaskemiddel

0,55 g/kg vask

0,30 g/kg vask

Pletfjerner (kun til forbehandling) (5)

0,10 g/kg vask

0,10 g/kg vask


anNBO

Produkttype

anNBO, pulver

anNBO, flydende/gel

Hvidvaskemiddel,

vaskemiddel til kulørt vask

1,3 g/kg vask

0,70 g/kg vask

Finvaskemiddel

0,55 g/kg vask

0,30 g/kg vask

Pletfjerner (kun til forbehandling) (6)

0,10 g/kg vask

0,10 g/kg vask

Vurdering og verifikation: Beregning af produktets aNBO og anNBO. Der findes et regneark til beregning af aNBO- og anNBO-værdien på EU-miljømærkets websted.

Henvis til DID-listen. For ingredienser, der ikke er optaget på DID-listen, opgives relevante oplysninger fra litteratur, andre kilder eller relevante testresultater til dokumentation for, at stofferne er aerobt og anaerobt bionedbrydelige. Se tillæg I.

Bemærk, at TAED bør anses for at være anaerobt bionedbrydeligt.

Kriterium 4 —   Stoffer og blandinger, der er udelukket eller kun kan bruges i begrænset omfang

a)   Ingredienser, der ikke må anvendes

De følgende ingredienser må ikke indgå i produktet hverken som en del af formuleringen eller som bestanddel af noget præparat, der anvendes i formuleringen:

fosfater

EDTA (ethylendiamintetraacetat)

nitromoskus og polycyklisk moskus.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en fuldstændig og underskrevet erklæring om, at kriteriet er opfyldt.

b)   Farlige stoffer og blandinger

Ifølge forordning nr. 66/2010 om EU-miljømærket, artikel 6, stk. 6, må hverken produktet eller nogen del af det indeholde stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for klassificering i de nedenfor specificerede fareklasser eller -kategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, og det må heller ikke indeholde stoffer, som der er henvist til i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 57.

Liste over faresætninger:

GHS-faresætning (7)

EU-faresætning (8)

H300 Livsfarlig ved indtagelse

R28

H301 Giftig ved indtagelse

R25

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

R65

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

R27

H311 Giftig ved hudkontakt

R24

H330 Livsfarlig ved indånding

R23/26

H331 Giftig ved indånding

R23

H340 Kan forårsage genetiske defekter

R46

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter

R68

H350 Kan fremkalde kræft

R45

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

R49

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

R40

H360F Kan skade forplantningsevnen

R60

H360D Kan skade det ufødte barn

R61

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

R60/61/60-61

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R60/63

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

R61/62

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

R62

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn

R63

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

R62-63

H362 Kan skade børn, der ammes

R64

H370 Forårsager organskader

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan forårsage organskader

R68/20/21/22

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

R48/25/24/23

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

R48/20/21/22

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R50

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

R50-53

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R51-53

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

H413 Kan forårsage langvarige skader for vandlevende organismer

R53

EUH059 Farlig for ozonlaget

R59

EUH029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand

R29

EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre

R31

EUH032 — Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

R32

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene

R39-41

Sensibiliserende stoffer

H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

R42

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

R43

Kriteriet gælder for alle ingredienser i koncentrationer ≥ 0,010 %, herunder konserveringsmidler, farvestoffer og duftstoffer.

Brugen af stoffer eller blandinger, der ændrer egenskaber ved forarbejdning (f.eks. holder op med at være biotilgængelige eller undergår kemiske forandringer), således at den identificerede fare ikke længere er gældende, er undtaget fra ovennævnte krav.

Undtagelser: Følgende stoffer eller blandinger er særlig fritaget for dette krav:

Overfladeaktive stoffer

I koncentrationer < 25 % i produktet

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

R 50

Biocider til konservering (9)

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R50-53

R51-53

Duftstoffer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

R52-53

Biocider til konservering (9)

Enzymer (10)

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

R42

Blegemiddelkatalysatorer (10)

Enzymer (10)

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

R43

Blegemiddelkatalysatorer (10)

NTA som urenhed i MGDA og GLDA (11)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

R40

Optiske blegemidler (kun til hvidvaskemiddel)

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

R53

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge det ansvarlige organ produktets nøjagtige formulering. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring om, at kriteriet er overholdt sammen med tilhørende dokumentation såsom leverandørerklæringer underskrevet af materialeleverandørerne og kopier af relevante sikkerhedsdatablade for stoffer og blandinger.

c)   Stoffer, der er listeført i henhold til artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006

Der gøres ingen undtagelser fra forbuddet i artikel 6, stk. 6, for så vidt angår stoffer, der er udpeget som særlig problematiske (Substances of very high concern) og opført på den i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, omhandlede liste, og som findes i blandinger i koncentrationer på over 0,010 %.

Vurdering og verifikation: De stoffer, der er udpeget som særligt problematiske og opført på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 49 i forordning (EF) nr. 1907/2006, findes her: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Der skal henvises til listen på ansøgningsdatoen. Ansøgeren skal forelægge produktets nøjagtige recept for det ansvarlige organ. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium sammen med den dertil hørende dokumentation såsom overensstemmelseserklæringer, der er underskrevet af materialeleverandørerne, og kopier af de relevante sikkerhedsdatablade for stofferne og blandingerne.

d)   Ingredienser, der må anvendes i begrænset mængde — duftstoffer

Enhver ingrediens, der tilsættes produktet som duftstof, skal være fremstillet og/eller håndteret i henhold til retningslinjerne fra International Fragrance Association (IFRA). Disse retningslinjer kan findes på IFRA's websted: http://www.ifraorg.org

Producenten skal følge anbefalingerne i IFRA's regelsæt om forbud, begrænset anvendelse og særlige renhedskriterier for materialer.

Duftstoffer, der er omfattet af kravene i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler (bilag VII), og som ikke i forvejen er udelukket ved kriterium 4b og (andre) duftstoffer, der er klassificeret med H317/R43 (Kan forårsage allergisk hudreaktion) og/eller H334/R42 (Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding), må ikke forekomme i mængder ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) pr. stof.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en underskrevet overensstemmelseserklæring med angivelse af mængden af duftstoffet i produktet. Ansøgeren skal også forelægge en erklæring fra duftstoffets producent, som specificerer hvert af de stoffer i duftstofferne, der er opført i bilag III, del I, til Rådets direktiv 76/768/EØF, samt indholdet af (andre) stoffer, der har fået tildelt H/R-sætningerne H317/R43 og/eller H334/R42.

e)   Biocider

i)

Produktet må kun indeholde biocider i konserveringsøjemed, og doseringen skal være afpasset dette ene formål. Dette gælder ikke for overfladeaktive stoffer, som også kan have biocide egenskaber.

Vurdering og verifikation: Der skal fremlægges kopier af sikkerhedsdatabladet for alle anvendte konserveringsmidler samt oplysninger om den nøjagtige koncentration i produktet. Producenten eller leverandøren af konserveringsmidlerne skal forelægge oplysninger om den nødvendige dosering (f.eks. resultatet af en provokationstest eller tilsvarende).

ii)

Det er forbudt at hævde eller antyde på emballagen eller ved enhver anden kommunikationsform, at produktet har en antibakteriel virkning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indgive tekst og layout til hver emballagetype og/eller et eksemplar af hver emballagetype til det ansvarlige organ.

Kriterium 5 —   Krav til emballage

a)   Vægt/nytte-forhold (VNF)

Produktets vægt/nytte-forhold (VNF) må ikke overstige følgende værdier:

Produkttype

VNF

Pulver

1,2 g/kg vask

Andet (f.eks. flydende midler, geler, tabletter, kapsler)

1,5 g/kg vask

VNF udregnes kun for primæremballagen (herunder kapsler, propper og håndpumper/sprayanordninger) ved brug af følgende formel:

Formula

idet:

Wi

=

vægten (g) af emballagekomponenten (i), inklusive eventuel etiket

Ui

=

vægten (g) af emballagekomponenten (i), der stammer fra ikke-genanvendt materiale. Hvis andelen af ikke-genanvendte materialer er lig 0 %, er Ui = Wi

Di

=

antallet af funktionelle enheder i emballagekomponenten (i). Den funktionelle enhed = dosering i g/kg vask

ri

=

returtallet, dvs. det antal gange, emballagekomponenten (i) anvendes til samme formål gennem et retur- eller refill-system. Standardværdien for r er sat til 1 (= ingen genbrug). Kun hvis ansøgeren kan dokumentere, at emballagekomponenten genbruges til samme formål, kan en højere værdi for r anvendes til udregningen.

Undtagelser:

Plastik/papir/papemballage med mere end 80 % genanvendt materiale undtages fra dette krav.

Emballage anses som genanvendt, hvis råmaterialet er samlet fra emballageproducenter på distributionsplan eller forbrugerplan. Hvis råmaterialet er industriaffald fra materialeproducentens egen produktion, anses materialet ikke som genanvendt.

Vurdering og verifikation: Beregning af produktets VNF. Der findes et regneark til udregning af VNF-værdien på EU-miljømærkets websted. Opgørelse af indholdet af genanvendt materiale i emballagen. For at få godkendt refillemballagen skal ansøgeren og/eller forhandleren dokumentere, at refillerne kan købes på markedet.

b)   Plastemballage

Kun ftalater, der på ansøgningstidspunktet er risikovurderet og ikke klassificeret i henhold til kriterium 4b) (eller en kombination heraf), må anvendes i plastemballagen.

c)   Mærkning af plastemballage

For at lette identifikation af emballagens forskellige dele ved genanvendelse skal primæremballage af plast være mærket i henhold til DIN 6120, del 2, eller tilsvarende. Kapsler og pumper er undtaget fra dette krav.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en fuldstændig og underskrevet erklæring om, at produktet opfylder kriterierne.

Kriterium 6 —   Vaskeevne (brugsegnethed)

Produktet skal opfylde kravene til vaskeevne som nærmere beskrevet for den pågældende produkttype i henhold til den nyeste udgave af testen af vaskeevne for EU-miljømærket for vaskemidler, som findes her: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/laundry_detergents_en.htm

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport om, at produktet opfylder mindstekravene i denne test.

Kriterium 7 —   Point

a)   Hvidvaskemidler, vaskemidler til kulørt tøj

Der skal opnås mindst 3 point fra nedenstående tabel. Koldtvandsprodukter kan højst opnå 8 point, lavtemperaturprodukter højst 7 og andre produkter 6 point.

Klimaprofil

Koldtvandsprodukt (vaskeevne dokumenteret ved ≤ 20 °C)

2P

Lavtemperaturprodukt (vaskeevne dokumenteret ved > 20 °C til < 30 °C)

1P

Maksimal dosering

Maksimal dosering ≤ 14 g/kg vask (pulver, tablet) eller ≤ 14 ml/kg vask (flydende, gel)

2P

Maksimal dosering ≤ 16 g/kg vask (pulver, tablet) eller ≤ 16 ml/kg vask (flydende, gel)

1P

CDV

CDVkronisk < 25 000 l/kg vask

2P

CDVkronisk fra 25 000 til 30 000 l/kg vask

1P

aNBO

aNBO ≤ 75 % af grænseværdien

1P

anNBO

anNBO ≤ 75 % af grænseværdien

1P

Der skal mindst opnås følgende antal point for at få tildelt EU-miljømærket

3P

b)   Finvaskemidler

Der skal opnås mindst 3 point fra nedenstående tabel. Koldtvandsprodukter kan højst opnå 8 point, lavtemperaturprodukter højst 7 og andre produkter 6 point.

Klimaprofil

Koldtvandsprodukt (vaskeevne dokumenteret ved ≤ 20 °C)

2P

Lavtemperaturprodukt (vaskeevne dokumenteret ved > 20 °C til < 30 °C)

1P

Maksimal dosering

Maksimal dosering ≤ 14 g/kg vask (pulver, tablet) eller ≤ 14 ml/kg vask (flydende, gel)

2P

Maksimal dosering ≤ 16 g/kg vask (pulver, tablet) eller ≤ 16 ml/kg vask (flydende, gel)

1P

CDV

CDVkronisk < 15 000 l/kg vask

2P

CDVkronisk fra 15 000 til 18 000 l/kg vask

1P

aNBO

aNBO ≤ 75 % af grænseværdien

1P

anNBO

anNBO ≤ 75 % af grænseværdien

1P

Der skal mindst opnås følgende antal point for at få tildelt EU-miljømærket

3P

Vurdering og verifikation: Udregning af det samlede antal point, som produktet har opnået. Der findes et regneark til udregning heraf på EU-miljømærkets websted.

Kriterium 8 —   Forbrugeroplysning

a)   Doseringsanvisninger

Den anbefalede dosering skal specificeres for »normalt« og »stærkt« tilsmudsede tekstiler og for de forskellige vandhårdheder, der er relevante for de pågældende lande i forhold til mængden af vasketøj (vægt). (Ikke relevant for pletfjernere).

Forskellen mellem den anbefalede dosering for den laveste vandhårdhedsgrad (blødt) — »normalt tilsmudset« — og højeste vandhårdhedsgrad (hårdt) — »stærkt tilsmudset« — må ikke afvige indbyrdes med en faktor på mere end 2. (Ikke relevant for pletfjernere).

Den referencedosering, der er anvendt ved test af vaskeevne og vurdering af opfyldelsen af miljøkriterierne for ingredienser, skal være den samme som den anbefalede dosering for »normalt tilsmudsede« tekstiler og en vandhårdhed på 2,5 mmol CaCO3/l.

Hvis der kun er anført en vandhårdhed på mindre end 2,5 mmol CaCO3/l i vejledningen, skal den maksimale dosering, der anbefales for »normalt tilsmudset« tøj, være lavere end førnævnte referencedosering ved test af vaskeevne (vandhårdhed 2,5 mmol CaCO3/l).

b)   Mærkning på emballagen

Produkter, der hører under produktgruppen med undtagelse af pletfjernere til forbehandling, og som bærer EU-miljømærket, skal udstyres med følgende vaskeanbefalinger (eller tilsvarende): Vaskeanvisninger kan forekomme som tekst eller i form af symboler:

»—

Vask ved lavest mulig temperatur

Fyld altid maskinen helt

Dosér i forhold til vandets hårdhedsgrad og til hvor beskidt tøjet er, og følg anvisningerne

Ved allergi over for husstøv vaskes sengetøj altid ved 60 °C. Vask ved 60 °C i tilfælde af smitsomme sygdomme.

Ved at anvende dette produkt, der har fået tildelt EU-miljømærket, og ved at følge ovenstående anvisninger bidrager De til at begrænse vandforureningen, affaldsproduktionen og energiforbruget.«

c)   Anprisninger på emballagen

Anprisninger på emballagen skal generelt dokumenteres enten ved test af vaskeevne eller ved anden relevant dokumentation (f.eks. anprisninger om effektivitet ved lave temperaturer, fjernelse af visse typer pletter, anvendelighed til visse farver eller typer tekstiler eller andre anprisninger om særlige egenskaber/fordele ved produktet).

F.eks. hvis et produkt påstås at være effektivt ved 20 °C, skal testen af vaskeevne udføres ved ≤ 20 °C (og tilsvarende for andre temperaturanprisninger under 30 °C).

F.eks. hvis et produkt påstås at være effektivt til visse typer pletter, skal det dokumenteres ved en test af vaskeevnen.

d)   Mærkning på emballagen — supplerende krav for pletfjernere

Produktet må ikke udstyres med anprisninger om pletfjerning, uden at der er udført en test af vaskeevnen.

Vurdering og verifikation (a-d): Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktmærket samt en erklæring om, at produktet opfylder dette krav. Produktanprisninger skal dokumenteres med passende testrapporter eller anden relevant dokumentation.

Kriterium 9 —   Oplysninger på EU-miljømærket

Valgfri mærkning med tekstboks skal indeholde følgende tekst:

»—

Påvirker de akvatiske økosystemer mindre

Begrænset brug af farlige stoffer

Vaskeevnetestet.«

Retningslinjerne for brugen af valgfri mærkning med tekstboks findes i »Guidelines for use of the Ecolabel logo« på webstedet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal indlevere en prøve af produktmærket.


(1)  DID-nr. er det nummer, ingrediensen har på DID-listen (databasen for vaskemiddelingredienser: Detergent Ingredient Database), og som bruges til at fastslå, om kriterium 2 og 3 opfyldes. Se tillæg I.

(2)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(3)  Anslået gennemsnitdosering til brug ved CDV-beregninger. Faktisk dosering afhænger af antallet af pletter i den pågældende mængde vasketøj. Den anslåede dosering er baseret på 2 ml pr. påføring og seks påføringer pr. vask på 4,5 kg (for flydende pletfjerner).

(4)  CDV-grænsen for en anslået dosering på 2 ml pr. påføring og seks påføringer pr. vask på 4,5 kg for flydende pletfjerner. Produkter, der doseres som f.eks. pulver eller pasta, skal opfylde den samme CDV-grænse.

(5)  aNBO-grænsen for en anslået dosering på 2 ml pr. påføring og seks påføringer pr. vask på 4,5 kg for flydende pletfjerner.

(6)  anNBO-grænsen for en anslået dosering på 2 ml pr. påføring og seks påføringer pr. vask på 4,5 kg for flydende pletfjerner.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(8)  Rådets direktiv 67/548/EØF ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF for at tilpasse det til REACH-forordningen og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF som ændret.

(9)  Jf. kriterium 4e. Denne undtagelse gælder, forudsat at biocidernes potentiale for bioakkumulation har en log Kow (log oktanol/vand-fordelingskoefficienten) < 3,0 eller en forsøgsmæssigt bestemt biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

(10)  Herunder stabilisatorer og andre hjælpestoffer i præparaterne

(11)  I koncentrationer under 1,0 % i råmaterialet, hvis den samlede koncentration i slutproduktet er under 0,10 %.

Tillæg I

Database for vaskemiddelingredienser (DID-liste)

DID-listen (del A) er en liste med oplysninger om toksicitet for vandmiljøet og bionedbrydeligheden af produkter, der typisk bruges i vaskemiddelformuleringer. Listen omfatter oplysninger om en række produkters toksicitet og bionedbrydelighed til brug i vaske- og rengøringsprodukter. Listen er ikke udtømmende, men der vejledes i DID-listens del B om bestemmelse af relevante parametre for udregning i forhold til stoffer, der ikke er optaget på listen (f.eks. toksicitetsfaktor (TF) og nedbrydningsfaktor (DF), der bruges til at udregne den kritiske fortyndingsvolumen). Listen udgør en generisk informationskilde, og stofferne på DID-listen godkendes ikke automatisk til brug i produkter med EU-miljømærket. DID-listen (del A og B) findes på EU-miljømærkets websted.

For stoffer uden oplysninger om toksicitet for vandmiljøet og nedbrydelighed kan der anvendes strukturer med lignende stoffer til vurdering af TF og DF. Sådanne strukturer skal godkendes af det ansvarlige organ, der tildeler EU-miljømærket. Alternativt opstilles der »et værst tænkeligt scenarie« med nedenstående parametre:

Værst tænkeligt scenarie:

 

Akut toksicitet

Kronisk toksicitet

Nedbrydning

Ingrediens

LC50/EC50

SF(akut)

TF(akut)

NOEC (1)

SF(kronisk)  (1)

TF(kronisk)

DF

Aerob

Anaerob

»Navn«

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Dokumentation for let bionedbrydelighed

Der skal anvendes følgende testmetoder for let bionedbrydelighed:

1)

Indtil den 1. december 2010 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

 

Prøvningen af let nedbrydelighed skal udføres ifølge direktiv 67/548/EØF, herunder især metoderne i bilag V.C4 til direktivet, de ækvivalente OECD 301 A-F-prøvningsmetoder eller de ækvivalente ISO-prøvninger.

 

Princippet om tidagesvinduet finder ikke anvendelse for overfladeaktive stoffer. Kravet er en nedbrydelighed på 70 % eller derover ved prøvningerne i bilag V.C4-A og C.4-B i direktiv 67/548/EØF (og de ækvivalente OECD 301 A- og E-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger), og 60 % ved C4-C-, D-, E- og F-prøvningerne (og de ækvivalente OECD 301 B-, C-, D- og F-prøvninger samt de ækvivalente ISO-prøvninger).

2)

Indtil den 1. december 2010 og i overgangsperioden fra den 1. december 2010 til den 1. december 2015:

Prøvningsmetoderne omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2008.

Dokumentation for anaerob bionedbrydelighed

Referencetesten for anaerob bionedbrydelighed er EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller ækvivalente prøvningsmetoder, og der kræves 60 % endelig nedbrydelighed under anaerobe forhold. Prøvningsmetoder, der simulerer forholdene i et relevant anaerobt miljø, kan også bruges til at dokumentere, at der er opnået 60 % fuldstændig nedbrydelighed under anaerobe forhold.

Ekstrapolation af stoffer, der ikke er optaget på DID-listen.

Følgende fremgangsmåde kan anvendes til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for anaerob bionedbrydelighed for ingredienser, der ikke er optaget på DID-listen.

1)

Anvend rimelig ekstrapolation. Anvend prøvningsresultater, der er opnået for ét råmateriale, til at ekstrapolere til den endelige anaerobe nedbrydelighed for andre overfladeaktive stoffer, der er strukturelt beslægtede hermed. Hvis et overfladeaktivt stof (eller en gruppe homologe) ifølge DID-listen er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. er C12-15 A 1-3 EO sulfat [DID nr. 8] anaerobt bionedbrydeligt, og der kan således antages en tilsvarende bionedbrydelighed for C12-15 A 6 EO sulfat). Hvis det er fastslået ved hjælp af en passende prøvningsmetode, at et overfladeaktivt stof er anaerobt bionedbrydeligt, kan det antages, at et lignende overfladeaktivt stof også er anaerobt bionedbrydeligt (f.eks. kan litteratur, der bekræfter, at overfladeaktive stoffer, som tilhører gruppen alkylesterammoniumsalte, bruges som dokumentation for en tilsvarende bionedbrydelighed for kvaternære ammoniumsalte, der indeholder esterbindinger i alkylkæden/kæderne).

2)

Udfør screeningtest for nedbrydelighed under anaerobe forhold. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, udføres en screeningtest efter EN ISO 11734, ECETOC nr. 28 (juni 1988), OECD 311 eller en tilsvarende metode.

3)

Udfør prøvning af nedbrydeligheden med lav dosis. Hvis det er nødvendigt at udføre ny prøvning, og der opstår problemer med udførelsen af screeningtesten (f.eks. inhibering pga. prøvestoffets toksicitet), gentages prøvningen med en lav dosis af det overfladeaktive stof, og nedbrydningen overvåges ved hjælp af 14C-målinger eller kemisk analyse. Prøvning med lav dosis kan udføres ved hjælp af OECD 308 (august 2000) eller en tilsvarende metode.


(1)  Hvis der ikke er fundet acceptable data for kronisk toksicitet, er disse kolonner ikke udfyldt. I så fald sættes TF(kronisk) til samme værdi som TF(akut).